KONSEP FALSAFAH

-Berasal dari

perkataan Greek philos (cinta) dan sophia

(bijaksana) -Falsafah boleh dimaksudkan sebagai akan ilmu pengetahuan dan kebijaksaan. -Falsafah satu pendekatan menyeluruh terhadap kehidupan dan melibatkan kajian untuk mencari apa yang benar dan bernilai dalam kehidupan.

Sharifah Alwiah Alsagoff (1984) memberi tafsiran Falsafah dengan: 1. 2. 3. 4. 5. Falsafah adalah pertimbangan asas dan andaian mengenai pertimbangan terhadap perkara yang penting Falsafah mempersoalkan prinsip-prinsip realiti, ilmu dan nilai Falsafah cenderung mengumpulkan rumusannya kepada bentuk mazhab atau sistem pemikiran. Falsafah adalah pendekatan rasional terhadap sesuatu masalah atau persoalan Falsafah adalah sesuatu penyiasatan yang komprehensif dan logikal mengenai asas-asas pemikiran atas semua aktiviti manusia, khususnya dalam bidang sains, seni, agama dan pendikan Ringkasnya, falsafah boleh difahamkan sebagai pemikiran atau pandangan yang rasional, bernas Tujuan falsafah ialah mencari serta membukti kebenaran dan memberi arah tuju atau pedaman untuk perkara-perkara penting dalan kehidupan.

6. 7.

 PENGERTIAN PENDIDIKAN Satu proses pengajaran, latihan dan pembelajaran untuk mempertingkatkan dan membina kemahiran, melalui pendidikan formal serta pengalaman sendiri. FALSAFAH PENDIDIKAN Kajian mengenai makna, tujuan serta kaedah asas pendidikan atau pembelajaran, juga merupakan kajian mengenai tentang kuasa semula jadi manusia, soalan mengenai kuasa dan pertalian antara pendidikan dan masyarakat. Falsafah pendidikan juga berkait rapat dengan teori perkembangan manusia.

FALSAFAH PENDIDIKAN BARAT .

Parenialisme Eksistensialisme Essensialisme Falsafah Pendidikan Barat Rekonstruktivisme Progresivisme .

Parenialisme Dipengaruhi oleh falsafah tradisional : ‡ Plato (427-347 SM) ‡ Aristotle (384 ± 322SM) Dipelopori oleh ahli falsafah pendidikan Moden: ‡ R. M. Alder ‡ Jacques Maritain . Hutchins ‡ Mortimer J.

Parenialisme Nilai moral dan rasional manusia semakin merosot disebabkan pengaruh:  Materialisme Pragmatisme Fahaman sains Untuk selamat tamadun manusia daripada lenyap. pendidikan hendaklah utamakan:  Utamakan perkembangan potensi rasional individu Menolong mereka menemui prinsip-prinsip mutlak prinsipMemahami dunia yang sebenar .

Fungsi Parenialisme Mendisiplinkan Mental Mendisiplinkan Jiwa Mengembangkan Potensi taakul .

. menulis dan Mengira) Mengingati petikan-petikan daripada karyapetikankaryakarya agung Pendidikan kemanusiaan perlu dititikberatkan selain pendidikan sains.Tugas Pendidikan Memupuk kelakuan moral Menguasai alat pembelajaran Melatih pelajar dalam 3M (Membaca.

Kandel Ahli Falsafah: James B Conant Hyman George Rickover . Bagley Penyokong: Thomas Briggs Frederick Breed Issac L.Essentialisme Berdasarkan oleh Falsafah : Idealisme & Realisme Dipelopori oleh: William C.

 Dapat dibaiki dengan bergantung kepada: Pengaruh kebudayaan masyarakat melalui: i. Latihan intelek Ii.Essentialisme Manusia kekurangan nilai-nilai murni nilaiyang sempurna. Latihan mental .

kelayakan akademik yang baik Memahami psikologi kanak-kanak dan remaja kanak- . Beremosi stabil.Peranan Guru Dalam Proses Pendidikan Membantu pelajar memperolehi keperluan dan kualiti kehidupan orang dewasa. Mengamalkan sikap demokratik Berinisiatif sebagai tenaga pengajar Kreatif membentuk iklim kondusif Mahir gunakan teknik peneguhan dan ganjaran.

Ilmu diperolehi melalui tumpuan bukan minat «. AhliAhli-ahli Essentialisme menyarankan kurikulum sekolah dibentuk berdasarkan: Keperluan masyarakat Bahan-bahan pengajaran disediakan secara rapi Bahandan logikal P & P dirancang secara sistematik dan ikut sekuen yang sesuai Kriteria naik darjah ditetapkan secara rapi ikut pencapaian peperiksaan .

Rousseau Heinrich Pestalozzi Freidrich Froebel Pragmatisme: John Dewey WILLIAM h. Rugg . Bode Harold V.Progresivisme Berdasarkan oleh Falsafah : Naturalisme & Pragmatisme Naturalisme: Jean J. Kilpatrik Boyd H.

Falsafah Naturalisme menekankan: Hasil pembelajaran dipengaruhi oleh alam sekelilingnya. Menyarankan agar menunggu sehingga timbul minat belajar oleh seseorang Bergantung kepada kesediaan belajar seseorang Pendidikan mestilah bercorak natural Kedudukan orang dewasa dan kanak-kanak berbeza kanak Pengajaran perlu dilakukan mengikut peringkat umur mereka .

 Memperolehi ilmu dengan gunakan kaedah penyelesaian masalah ±berdasarkan keperluan dan minat. menarik dan bermakna . Sesuatu idea.Falsafah Pragmatisme menekankan: Ilmu pengetahuan diperolehi melalui perhubungan manusia dengan alam sekitarnya. P & P akan jadi lebih mudah. prisip dan fakta adalah benar dan bermakna setelah diuji secara objektif dan saintifik ± beri hasil memuaskan.

Sambungan«. Sekolah sebagai tempat belajar dan bekerja serta hidup bermasyarakat Perkenal subjek Kemahiran hidup ± praktikal (gunakan kaedah praktikal dan pengetahuan sedia ada untuk kuasai kemahiran selesaikan masalah) P&P dilaksanakan berdasarkan langkah-langkah kajian langkahsains . Pelajar merupakan peranan utama dalam P & P Aktiviti P & P mesti dirancang berdasarkan minat. keperluan dan kebolehan pelajar. bermotivasi kendiri dan mempunyai naluri ingin tahu. Pelajar merupakan individu berpengalaman.

Counts Harold O. Rugg (Penyokong John Dewey) Sesuai digunakan Dalam masyarakat stabil .Rekonstruktivisme Pelopor: George S.

Fungsi utama Pendidikan:   Mengandungi objektif eksplisit Membentuk order baru masyarakat Membaiki masyarakat Merealisasikan demokrasi .

Theodore Burghard Hurt Brameld Menggabungkan teori progresivisme dengan behavioural sains Pengalaman diperolehi melalui interaksi manusia dengan alam sekitar dan alam sosial Nilai berubah mengikut perubahan masyarakat Dalam usaha membina masyarakat baru penumpuan kepada perkembangan ekonomi dan kebajikan sosial Sekolah berperanan membentuk masyarakat yang harmoni dan sempurna .

 Teori rekonstruktivisme menekankan teknik perbincangan dan penggunaan kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif dalam penyelesaian masalah .

Eksistensialisme Pelopor: Carls Rogers Mengutamakan pembelajaran secara kendiri .

Eksistensialisme Dipelopori oleh Carls Rogers Mengutamakan pembelajaran kendiri Pelajar tidak perlu mengorbankan individualiti untuk memperolehi ilmu pengetahuan Pelajar menentukan bahan pembelajaran. Taiwan dan Jepun . cara belajar. kuantiti pelajaran dan nilai-nilainya nilaiuntuk mengembangkan potensi diri Guru menghormati pandangan pelajar Menjadi amalan di sekolah-sekolah terbuka sekolahseperti di Amerika.

FALSAFAH PENDIDIKAN ISLAM .

Falsafah Pend. Islam berasaskan ajaran al-Quran al mengikut Hassan Langgung (1979) perkara yang menjadi dasar Pendidikan Islam ialah : keesaan Tuhan ( Tauhid ) kepercayaan pesuruh-pesuruh-Nya pesuruh-pesuruh kepercayaan kpd wahyu-wahyu Tuhan kpd Nabi-nabi wahyuNabi manusia ada potensi dalam perkembangan moral & kerohanian setiap individu bertanggungjawab terhadap tindakan sendiri kehidupan keduniaan dan akhirat persamaan & persaudaraan sejagat diantara semua umat Islam .

. pendidikan menurut Islam merupakan usaha memperbaiki diri ± membentuk sifat-sifat sifatkesempurnaan sbg manusia beriman. Ia juga berperanan kearah mewujudkan keseimbangan antara potensi fizikal. proses pendidikan merupakan penyatuan semua ilmu pengetahuan dibawah alalquran yang menjaditeras pendidikan. intelek dan rohani manusia. Islam juga menyatupadukan pendidikan ilmu keduniaan dgn ilmu akhirat ± dr pandangan tokoh2 Islam. berilmu pengetahuan. berakhlak mulia & beramal ikhlas pend.

Pendapat Tokoh-tokoh Tokoh-   Mohammad Qatb ± pendidikan adalah proses membentuk manusia secara menyeluruh & seimbang tujuan utama adalah mengembangkan fungsi intelek. Ia adalah satu proses yang boleh membentuk tingkah lakuyang baik. fizikal. budi pekerti yang mulia . emosi & rohani manusia ke tahap kesempurnaan Dr Mohd Athiyah al-Abrasyi ± sbg pembinaan tingkah laku almanusia yang berakhlak tinggi & mulia dibawah teras ajaran agama Amal al-Shaibani ± digunakan untuk melatih manusia almembuat persiapan bagi kehidupan dunia & akhirat Al Ghazali ± hendaklah merangkumi aspek intelek latihan jasmani serta pembinaan akhlak yang mulia. berani & hormat menghormati Hamka ± tokoh pendidikan yang berpengaruh di Indinesia pd abad ke 20. berani.

Perbandingan mazhab-mazhab dgn falsafah mazhabpendidikan Secara keseluruhannya tidak banyak perbezaan di antara FPK dengan mazhab-mazhab. . mazhab-mazhab.

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN (FPK) Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. rohani. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. berketrampilan. masyarakat dan negara´ . berakhlak mulia.

MSYRKT & NGR SEIMBANG & HARMONI FPK KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESEJAHTERAAN DIRI MORAL YANG TINGGI WARGA BERPENGETAHUAN & BERKETRAMPILAN .POTENSI INDIVIDU USAHA YANG BERTERUSAN MENYELURUH & BERSEPADU MENYUMBANG KEHARMONIAN KPD KELUARGA.

eg : perkembangan ICT dalam ekonomi Perubahan membawa kepada pengurusan pengetahuan dengan penekanan kepada kemahiran dan pengetahuan yang terkini Dikaitkan dengan pendidikan seumur hidup Usaha yang berterusan .ANALISIS ELEMEN-ELEMEN FPK ELEMENElemen FPK Analisa Manusia perlu menyesuaikan diri dengan pelbagai perubahan.

rela berkorban untuk pembangunan negara Menyeluruh dan bersepadu . pemikiran kritikal dan kreatif Gunakan pengetahuan untuk diri dan orang lain. sebarkan pengetahuan Rohani Percaya kepada Tuhan.Mengembangkan potensi individu setiap individu mempunyai kebolehan dan potensi semulajadi. anugerah daripada Tuhan yang mungkin tidak diketahui secara sedar Perlu sentiasa diperkembangkan dan dipertingkatkan melalui interaksi dengan persekitaran dan pendidikan yang berkualiti Intelektual pengetahuan sebenar. nilai moral dan norma masyarakat. menganut agama. tingkah laku baik. setia.

penyayang. bekerjasama. semangat setia kawan Menghargai kecantikan dan seni Fizikal Tangkas dan sihat Memperkembangkan bakat dan kemahiran teknikal serta manipulatif Seimbang dan harmoni Menghargai pengetahuan. ketahanan mengahadapi cabaran Rasional. sihat. Emosi berdikari. persekitaran dan Tuhan ketaqwaan Mengakui Tuhan sebagai Pencipta kepada Tuhan . perwatakan yang baik. tingkahlaku baik. tenang.sentiasa cuba menyelesaikan masalah Kepercayaan dan saling berhubung dengan diri sendiri.

Warganegara Malaysia yang berpengetahuan dan berketrampilan Budaya ilmu : cintakan ilmu. kewarganegaraan dan aspek kerohanian Mampu mencapai kesejahteraan diri di tahap tinggi Daya tahan yang kuat untuk menghadapi percanggahan. tinggi mempunyai nilai mulia Menghargai kemanusiaan. berfikiran terbuka menyebarkan maklumat cekap : mempunyai kemahiran dan faham prosedur kerja Tahap moral yang sopan dan berdisiplin Boleh membezakan antara buruk dan baik. membaca untuk diri sendiri dan orang lain. stabil dan tenang Badan yang sihat Boleh mewujudkan pertalian yang baik dengan orang lain .

masyarakat dan negara Melalui kerjasama.Boleh meyumbangkan kepada keharmonian dan kesejahteraan dalam keluarga. timbang rasa dan hormat Memupuk persefahaman dalam keluarga Semangat kenegaraan dan cinta akan tanah air Menghargai dan mengamalkan rukun negara Patuh dan memelihara perlembagaan Membangunkan ekonomi melalui pelbagai cara .

KETUHANAN ROHANI Pengetahuan Nilai INTELEK Kemahiran NILAI JASMANI KENDIRI KEMASYARAKATAN MODEL KONSEPTUAL PENDIDIKAN GURU .

sahsiah.Model Konseptual Pendidikan Guru Mementingkan akauntabiliti guru: diri sendiri. Kendiri: ilmu. daya tahan dlm diri Masyarakat: agen perubahan Masyarakat: Ketuhanan : tingkatkan ilmu murid. sendiri.bentuk supaya taat pada Tuhan . masyarakat dan ketuhanan Kendiri: pupuk budaya ilmu. bentuk sahsiah.

Penghayatan Nilai Keguruan   Pengajar nilai kpd murid Guru sbg contoh dan ikutan Sempurna jasmani dan rohani Amal dan hayati nilai Boleh dibuat secara berperingkat.   Peringkat perwatakan Peringkat organisasi Peringkat penilaian Peringkat gerak balas Peringkat penerimaan .

Sekian Terima Kasih .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful