RIWAYAT HIDUP ABU YAZID AL -BUSTAMI PENDAHULUAN

Sejarah tentang perkembangan pemikiran keislaman memiliki mata rantai yang cukup panjang dan kajian atas persoalan ini pasti akan melibatkan kompleksitas. Namun sejalan dengan itu upaya penggalian informasi mengenai perkembangan pemikiran keislaman melalui data-data (naskah-naskah) yang dihasilkan oleh para pemikir terdahulu (ulama terdahulu) menjadi sesuatu yang mutlak harus terus dilakukan, mengingat tema yang terkandung dalam naskah-naskah tersebut pun sangat beragam dan diantara tema yang cukup dominan serta telah banyak menarik perhatian para peniliti naskah adalah tentang tasawuf. Secara sederhana dapat dikemukakan, bahwa tasawuf merupakan aspek esoterik atau aspek batin yang harus dibedakan dari aspek eksoterik atau aspek lahir dalam Islam. Tasawuf adalah istilah yang khusus dipakai untuk menggambarkan mistisme dalam Islam. Adapun tujuan tasawuf ialah memperoleh hubungan langsung dan dekat dengan tuhan, sehingga dirasakan benar bahwa seseorang sedang be rada dihadiratnya, yang intisarinya adalah kesadaran akan adanya komunikasi dan dialog antara ruh manusia dengan Tuhan, dengan mengasingkan diri dan berkontemplasi. Dalam Islam kita mengenal dua aliran tasawuf, pertama, aliran tasawuf falsafi , dimana para pengikutnya cenderung pada ungkapan-ungkapan ganjil (syatahiyyat), serta menolak dari keadaan fana menuju pernyataan tentang terjadinya penyatuan antara hamba dengan Tuhan. Kedua, aliran tasawuf amali, dimana para penganutnya selalu memagari tasawuf dengan timbangan syariat yang berlandaskan al-Qur'an dan asSunnah, serta mengaitkan keadaan dan tingkatan rohaniyah mereka dengan keduanya. Dan ada juga yang membaginya menjadi tiga yaitu: tasawuf akhlaqi, tasawuf irfani dan tasawuf falsafi. Diantara para sufi yang menganut aliran tasawuf Irfani adalah sufi yang terkenal dengan konsep fana', baqa', dan al-ittihad yang kita kenal dengan nama Abu Yazid al-Bustami.

PEMBAHASAN RIWAYAT HIDUP ABU YAZID AL-BUSTAMI Abu Yazid al-Bustami adalah seorang ahli sufi yang terkenal di Persia sekitar abad ketiga hijriyah. Nama lengkapnya adalah Abu Yazid Taifur bin 'Isa bin Surusyan al-Bustami. Ia lahir di Bistam, Persia pada tahun 874 M dan meninggal dalam usia 73 tahun. Nama kecilnya adalah Taifur. Kakeknya bernama Surusyan, seorang penganut agama Zoroaster, kemudian masuk dan menjadi pemeluk Islam di Bustam. Ibunya merupakan seorang zahid dan Abu Yazid amat patuh padanya. Sungguhpun orang tuanya adalah salah satu pemuka masyarakat yang berada di Bstam, Abu Yazid memilih ke hidupan sederhana dan menjaruh sayang serta kasih pada fakir miskin. Sejak dalam kandungan ibunya, konon kabarnya Abu Yazid telah mempunyai kelainan. Ibunya berkata bahwa ketika dalam perutnya Abu Yazid akan memberontak sehingga ibunya muntah kalau menyantap makanan yang diragukan kehalalannya. Sewaktu meningkat usia remaja, Abu Yazid terkenal sebagai murid yang pandai dan seorang anak yang patuh mengikuti perintah agama dan berbakti kepada orang tuanya. Suatukali gurunya menerangkan suatu ayat dari surah Luqman yang berbunyi,

Ia belajar agama menurut madzhab Hanafi. Ibunya secara teratur mengirimnya ke masjid untuk belajar ilmu-ilmu agama. dapat pula berarti hilangnnya sifat-sifat yang tercela."berterima kasihlah kepada Aku dan kepada kedua orang tuamu". Dalam perjalanan kehidupan zuhud. sehingga ia kehilangan segala perasaannya dan dapat membedakan sesuatu secara sadar. Adapun arti fana' menurut kalangan sufi adalah hilangnya kesadaran pribadi dengan dirinya sendiri atau dengan sesuatu yang lazim digunakan pada diri. Setelah itu. makan. Dalam kaitan dengan Sufi. fana' berarti bergantinya sifat-sifat kemanusiaan dengan sifat-sifat ketuhanan. Dengan demikian fana' bagi seorang sufi adalah mematikan diri dari pengaruh dunia. Dalam istilah tasawuf. Orang yang telah diliputi hakikat ketuhanan. Dalam hal ini. melupakan atau tidak menyadari sesuatu. sedangkan berdasarkan istilah tasawuf berarti mendirikan sifat-sifat terpuji kepada Allah. maka dikatakan ia telah fana' dari alam cipta atau dari alam makhluk. ilmu hakikat. Abu Bakar al-Kalabadzi (w. fana' adakalanya diartikan sebagai keadaan moral yang luhur. selama ia masih sadar akan dirinya. maka sebutan Baq' biasanya digunakan dengan proposisi: baqa'bi. ia tidak akan bersatu dengan tuhan. sehingga tiada lagi melihat dari pada alam wujud ini. Pendapat lain. Ia mengajarkan ilmu tauhid. dan ilmu lainnya kepada Abu Yazid. dan ia telah menghilangkan semua kepentingan ketika berbuat sesuatu. dua saudaranya Ali dan Adam termasuk sufi meskipun tidak terkenal sebagaimana Abu Yazid. Namun pada akhirnya kehidupannya berubah dan memasuki dunia tasawuf. Artinya dari segi bahasa adalah tetap. POKOK-POKOK AJARAN ABU YAZID AL-BUSTAMI Fana' dan Baqa' Ajaran terpenting Abu Yazid adalah fana' dan baqa'. Jadi seorang sufi dapat bersatu dengan tuhan.378 H/988 M) mendefinisikan "hilangnya semua keinginan hawa nafsu seseorang. ibunya seorang yang taat dan zahidah. Sehingga yang tersisa hidup di dalam dirinya hanyalah Tuhan semesta. dalam kaitan dengan sufi. ia memperoleh pelajaran tauhid. sejak kecil kehidupannya sudah dikenal saleh. bila terlebih dahulu ia harus menghancurkan dirinya. Ayat ini sangat menggetarkan hati Abu Yazid. . maka sebutan tersebut biasanya digunakan dengan proposisi: fana'an yang artinya kosong dari segala sesuatu. Sikapnya ini menggambarkan bahwa ia selalu berusaha memenuhi setia p panggilan Allah. yakni sifat manusia yang suka pada syahwat dan hawa nafsu. dan minum yang sedikit sekali. Selain itu Mustafa Zuhri mengatakan bahwa yang dimaksud dengan fana' adalah lenyapnya indrawi atau ke -basyariahan. Abu Yazid dibesarkan dalam keluarga yang taat beragama. Hanya saja ajaran sufi Abu Yazid tiak ditemukan dalam bentuk buku. tidak ada pamrih dari segala perbuatan manusia. Setelah besar ia melanjutkan pendidikannya ke berbagai daerah. Sedangkan dari segi bahasa. berasal dari kata baqiya. Ia kemudian berhenti belajar dan pualng untuk menemui ibunya. ia terlebih dahulu telah menjadi seorang fakih dari mazhab Hanafi. Sebelum membuktikan dirinya sebagai seorang sufi. Abu Yazid hidup dalam keluarga yang taat beragama. Adapun baqa'. fana' berasal dari kata faniya yang berarti musnah atau lenyap. Abu Yazid mengembara di gurun gurun pasir di Syam. Secara harfiah fana' berarti meninggal dan musnah. hanya dengan tidur. selama 13 tahun. Salah seorang gurunya yang terkenal adalah Abu Ali As-Sindi. Perjalanan Abu Yazid untuk menjadi seorang sufi memakan waktu puluhan tahun.

Hilang maksiat akan timbul takwa. Dalam kamus al-Kautsar. maka aku pun hidup. baqa' berarti tetap. Barangsiapa meninggalkan perbuatan-perbuatan tercela. Dalam menerangkan kaitan antara fana' dan baqa' al-Qusyairi menyatakan. kata-Nya. Hilang sifat buruk akan timbul sifat baik. kemudian aku tahu pada-Nya melalui diri-Nya. jawabku. Hilang kejahilan akan timbul ilmu. Dalam iterature tasawu disebutkan. orang yang fana' dari kejahatan akan baqa' (tinggal) ilmu dalam dirinya. Bisa juga berarti memaafkan segala kesalahan. Dalam tahapan ittihad. berarti pula sedang baqa' dalam ketulusan inabahnya " Dengan demikian. satu tingkatan yang menunjukkkan bahwa yang mencintai dan yang dicintai telah menjadi satu. Engkaulah yang aku inginkan. kekal. seorang sufi bersatu dengan tuhan. Tinggalkan diri (Nafsu)mu dan kemarilah". sesuatu didalam diri sufi akan fana' atau hancur dan sesuatu yanglain akan baqa' atau tinggal. Ia baqa' dalam niat dan keikhlasan ibadah. lebih besar daripada kemurahan. Ittihad artinya menjadi satu atau menjadi tunggal. karena Engkau lebih utama daripada anugrah. sehingga yang tersisa adalah kecintaan kepadanya. yang dalam istilah para Sufi adalah satu tigkatan dalam tasawuf. dan melalui Engkau aku mendapat kepuasan dalam diri-Mu " Jalan menuju fana' menurut Abu Yazid dikisahkan dalam mimpinya menatap tuhan. Jika seorang sufi sedang mengalami fana'. diriku dicap dengan keridaan-Nya. yang tinggal dalam dirinya sifat-sifat yang baik. maka ia sedang fana' dari syahwatnya. orang yang fana' dari maksiat akan baqa' (tinggal) takwa dalam dirinya. Maka. hidup atau bersama sesuatu." Paham fana' tidak dapat dipisahkan dengan paham baqa' karena keduanya merupakan paham yang berpasangan. Al-Ittihad Kata ittihad berasal dari kata wahd atau wahdah yang artinya satu atau tunggal. baik substansi maupun perbuata nnya. aku mendengar puas dari Nya. ketika itu juga ia sedang menjalani baqa'. Yang mana tahapan ini adalah tahapan selanjutnya yang dialami seorang sufi setelah ia melalui tahapan fana' dan baqa'. yaitu bila seorang sufi merasa dirinya bersatu dengan tuhan. Ittihad secara secara bahasa berasal dari kata ittahada -yattahidu yang artinya (dua benda) menjadi satu. Dengan demikian. Antara yang mencintai dan yang dicintai menyatu. Pencapaian Abu Yazid ke tahap fana' dicapai setelah meniggalkan segala keinginan selain keinginan kepada Allah.yang berarti diisi dengan sesuatu. seperti tampak dalam ceritanya: Setelah Allah menyaksikan kesucian hatiku yang terdalam. Hai aku " . Abu Yazid sendiri sebenarnya pernah melontarkan kata fana' pada salah satu ucapannya: Artinya: " Aku tahu pada Tuhan melalui diriku hingga aku fana'. Sesuatu hilang dari diri sufi dan sesuatu yang lain akan timbul sebagai gantinya. Harun Nasution memaparkan bahwa ittihad adalah satu tingkatan ketika seorang sufi telah merasa dirinya bersatu dengan tuhan. Ia bertanya. Bagaimana caranya agar aku sampai pada -Mu? Tuhan menjawab. Barangsiapa yang hatinya zuhud dari kehidupan maka ia sedang fana' dari keinginannya. sehinggga salah satu dari mereka dapat memanggil yang satu lagi dengan kata-kata. Mintalah kepada-Ku semua yang kau inginkan. tinggal.

kecuali Allah Yang Mahakuasa dan Mahatinggi. Siapa yang engkau cari? Orang itu menjawab. di rumah ini tidak ada. Aku pun berkata. Abu Yazid meninggalkan dirinya dan pergi ke hadirat Tuhan. Abu Yazid bertanya. karena sufi telah memasuki fana' yang tidak mempunyai kesadaran lagi dan berbicara dengan nama Tuhan.adalah makhluk. "Engakau adalah Engkau." Selanjutnya. bahkan seluruhnya menjadi satu. Sehingga akan terjadi pertukaran peranan antara yang mencintai dan yang dicintai (sufi dan Tuhan). Hai engkau. Sebelum beliau begelut dengan dunia tasawuf." Suatu ketika seseorang melewati rumah Abu Yazid dan mengetuk pintu." Tatkala berada dalam tahapan ittihad." PENUTUP Abu Yazid al-Bustami adalah seorang tokoh sufi yang hidup pada abad ketiga Hijriyah." Sehabis shalat subuh. identitas telah menjadi satu". : : : . kata menjadi satu. maka sembahlah Aku. Syatahat adalah ucapan yang dikeluarkan seorang sufi ketika ia mulai berada di pintu gerbang ittihad. baqa'. Dalam ittihad "identitas telah hilang. Semua mereka kecuali engkau. Abu Yazid . "Aku pun.R. Hal ini bisa terjadi. umpamanya: Artinya: "Aku tidak heran terhadap cintaku pada-Mu karena aku hanyalah hamba yang hina. "Aku adalah Aku. Hai Aku. Hal ini terjadi karena yang dilihat dan dirasakan hanya satu wujud. Ia berkata. Sebelum Abu Yazid mencapai tingkat ittihad. Abu Yazid berkata. dan ittihad. - . : : : Artinya: Konversasi pun terputus. Ia pun berkata. Abu Yazid berkata: : : Artinya: Tuhan berkata. "Akulah yang satu.dengan perantaraan-Nya menjawab. Pergilah. karena Engkau adalah Raja Mahakuasa. Beliau dipandang sebagai orang yang mempelopori paham fana'. Ucapan-ucapan yang demikian belum pernah didengar dari sufi sebelum Abu Yazid. Abu Yazid berkata lagi: . Engkau adalah aku dan aku adalah Engkau." Aku balik menjawab. tetapi aku heran terhadap cinta-Mu padaku. Dengan fana`-Nya. Walaupun sebenarnya ada dua wujud yang berpisah satu dari yang lain. Aku menjawa." Ia berkata lagi.Badawi berpendapat bahwa di dalam ittihad yang dilihat hanya satu wujud. Abu Yazid pernah berucap: Artinya: "Tidak ada Tuhan selain Aku. Bahwa ia telah berada dekat pada Tuhan dapat dilihat dari Syathahat yang diucapkannya. ia mengawali maqamnya dengan fana' dan baqa' yang merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam pencapaian al ittihad.A. Engkaulah yang satu. al. beliau mempelajari fiqh terutama madzhab Hanafi.

Sedangkan baqa' adalah kekalnya sifat-sifat ketuhanan. ilmu pengetahuan dan kebersihan dari dosa dan maksiat. .Fana' adalah lenyapnya sifat-sifat basyariah. Ittihad adalah menyatunya jiwa manusia dengan tuhan. melainkan tunduk pada intuisi ketika beliau fana'. kebodohan dan perbuatan maksiat dari diri manusia. Ulama syari'ah atau ahli fiqh cenderung menyatakan bahwa paham ini menyesatkan dan Abu yazid dikatakan kafir. baqa'. akhlak yang tercela. dan menghiasi diri dengan akhlak yang terpuji. akhlak yang terpuji. Paham Abu yazid mendapat tanggapan yang beragam dari kalangan ulama. untuk mencapai hal tersebut harus dilakukan usaha-usaha yang maksimal seperti taubat. zikir ibadah. Sebagian lagi menganggapnya hanya penyimpangan saja dan sebagian lagi memahami bahwa paham yang didasarkan pada ungkapan -ungkapan Abu Yazid tidak dapat dijadikan pedoman sebab disampaikan ketika ia tidak dalam kesadaran dirinya. dan ittihad.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful