PROGRAM PEMULIHAN KHAS

KONSEP Dalam proses Pendidikan , Pendidikan Pemulihan Khas ialah : “ Satu perkhidmatan yang diadakan khusus untuk murid–murid yang menghadapi kesulitan pembelajaran khususnya dalam menguasai satu-satu kemahiran membaca, menulis dan mengira sebagai asas menjadi Fokus Kurikulum Baru Sekolah Rendah” . MATLAMAT Program Pemulihan Khas disediakan untuk membantu murid menguasai kemahirankemahiran asas 3M yang belum dapat dikuasai dalam tempuh masa yang ditetapkan. TAKRIFAN AE Tanseley dan R. Culliford “ kanak-kanak pemulihan adalah kanak-kanak yang mempunyai intelek dan kecerdasan yang rendah juga kurang berkebolehan menerima pendidikan biasa, ” M. F . Clough “ kanak-kanak pemulihan ialah kanak-kanak yang kurang daya taakul, kurang berkemampuan membuat sesuatu keputusan atau kesimpulan dan kurang memahami tentang perkara yang agak abstrak. ” Sharifah Rahman Ali “ kanak-kanak yang gagal menerima pelajaran dan mereka ini berkemampuan mempunyai kecerdasan yang tinggi , yang sederhana dan di bawah paras sederhana . Kita tidak masukkan kategori kanak-kanak yang lemah (mentally retarded).” ” Kanak-kanak Pemulihan Khas adalah kanak-kanak yang tidak dapat menguasai kemahiran asas 3M pada masa yang sepatutnya.” Strategi Pelaksanaan Pencalonan Murid i) Murid yang tidak melepasi Ujian Pelepasan KIA2M ii) Pencalonan murid boleh dibuat oleh: * guru mata pelajaran / guru kelas * guru besar * ibu bapa iii) Murid KIA2M yang telah berjaya dalam Ujian Pelepasan I atau 2 tidak boleh dicalonkan. Pengumpulan Maklumat i) Maklumat peribadi dan prestasi murid dapat menolong guru pemulihan khas memahami murid yang dicalonkan dan membuat keputusan samada murid perlu mengikuti program pemulihan khas atau sebaliknya. Guru pemulihan khas juga dapat mengetahui tentang kesihatan dan taraf sisio-ekonomi murid. ii) Maklumat tersebut boleh didapati dari: a) Guru besar – berdasarkan rekod murid, pemerhatian dan perhubungan b) Guru Kelas – boleh menambah maklumat dengan mengambil tahu kehadiran, ketepatan masa kesekolah dan perhubungan dengan murid-murid lain. c) Ibubapa – boleh memberitahu tentang tingkah laku umum, kegemaran dan perkaraperkara yang tidak digemari serta sikapnya terhadap pelajaran.Perbincangan dengan

ibubapa amat digalakkan bagi membolehkan pelaksanaan program pemulihan khas berjalan lancar.

Ciri-Ciri Kanak-Kanak Pemulihan Antara ciri-ciri kanak-kanak pemulihan ialah; a. Emosi dan Tingkahlaku i. Perasaan rendah diri. ii. Perasaan risau. iii. Perasaan sedih, hiba atau duka. iv. Perasaan cepat bosan atau jemu terhadap pelajaran. v. Perasaan takut akan perkara-perkara baru. vi. Degil, tidak patuh pada peraturan-peraturan dan suka melawan. vii. Pasif. viii. Malas b. Sosial i. Gelisah dan selalu bergerak di dalam darjah serta mengganggu kawan-kawan. ii. Lemah / kurang interaksi dengan rakan. iii. Gemar menghisap atau menggigit jari/kuku. iv. Selalu tidak hadir ke sekolah dengan berbagai-bagai alasan. v. Menangis - enggan masuk darjah. vi. Hyper aktif. c. Kesihatan i. Lemah tubuh badan serta kurang zat makanan. ii. Tumbesaran tubuh badan tidak seimbang (gemuk/kurus). iii. Tumpuan perhatian terhad (masalah penglihatan). iv. Lemah gerakkan motor-kasar dan halus. v. Kesihatan terganggu seperti selalu sakit, sakit terlalu lama dan teruk. vi. Kurang menjaga kebersihan diri. d. Kesediaan Belajar i. Belum bersedia untuk belajar. ii. Perbendaharaan kata kurang. iii. Lemah pemahaman. iv. Kurang keyakinan diri dan rangsangan. v. Kurang matang – IQ tidak seimbang dengan umur hayat. e. Pengamatan i. Tidak kenal perbezaan bentuk, saiz, warna dan turutan. ii. Lemah pendengaran bunyi dan rentak. iii. Keliru terhadap konsep ruang dan mencari arah. iv. Lambat mengkelaskan benda. v. Kesukaran mengaitkan pelajaran yang lama dengan yang baru. vi. Tidak dapat menyelesaikan masalah.

vii. Sukar ambil bahagian dalam permainan dan tidak faham undang-undang. viii. Tidak kreatif. ix. Lemah pergerakan dan perbuatan. x. Lemah daya pemikiran/ingatan. xi. Tidak boleh mengingat kembali. Mengenal pasti Murid Pemulihan Khas 1. Melalui perbincangan dengan guru kelas atau guru mata pelajaran. 2. Rekod-rekod prestasi 3. Rekod kesihatan 4. Kerja-kerja harian murid 5. Laporan Adab Belajar ( LAB ) 6. Melalui pemerhatian 7. Punca-punca lain yang diperolehi TUGAS, TANGGUNGJAWAB DAN PERANAN GURU PENDIDIKAN PEMULIHAN KHAS 1. PENGENALAN Pendidikan Pemulihan adalah satu cabang pendidikan khusus bagi mengatasi serba sedikit tentang masalah pendidikan yang timbul pada masa kini, khasnya bagi kanakkanak yang nyata sekali menghadapi masalah pembelajaran serta tecicir dan ketinggalan dalam alam pendidikan jika dibandingkan dengan tingkat kebolehan lahiriah mereka. 2. PERANAN GURU PENDIDIKAN PEMULIHAN KHAS Guru Pendidikan Pemulihan Khas memainkan Lima Peranan Penting seperti berikut: 2.1 Peranan Sebagai Penilai ( An Assessment Role ) 2.1.1 Menyedia dan menjalankan ujian saringan untuk mengenal pasti murid-murid yang memerlukan pemulihan khas. 2.1.2 Menjalankan Ujian Diagnostik untuk mengenal pasti masalah pembelajaran yang khusus yang dihadapi oleh murid-murid. 2.1.3 Menjalankan penilaian berterusan dan merekodkannya dengan rapi dan tersusun. 2.2 Preskriptif ( Presciptive Role ) 2.2.1 Merancang dan menyelia serta melaksanakan program individu bagi kanak-kanak yang mempunyai masalah pembelajaran yang tertentu. 2.2.2 Mengadakan bengkel atau demonstrasi pengajaran pemulihan di mana keadaan

2.1 Mengenalpasti murid-murid lemah yang memerlukan pengajaran pemulihan sama ada di kelas biasa atau kelas khas. pegawai kebajikan dan pihak-pihak lain yang boleh membantu untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang tingkah laku.4.2 Membantu guru-guru asas dalam hal: 3.3. 3.3 Mengatur jadual waktu untuk pengajaran pemulihan khas. 3. 2.memerlukan. 3.3.1 Membantu guru-guru merancang dan penambahbaikkan aktiviti-aktiviti dan bahanbahan pengajaran dan pembelajaran.2.1 Mengajar dan membantu murid-murid yang lambat dan menghadapi masalah kemahiran asas 3M.4 Mengajar sebagai guru pembimbing untuk membantu guru mata pelajaran asas sekiranya keadaan memerlukan. . 2.2 Mengajar bersama-sama dengan guru mata pelajaran sebagai “ team teaching ” / “ guru pendamping ” sekiranya perlu.5.1 Berbincang dengan ibu bapa atau penjaga murid untuk mendapatkan maklumat dan latar belakang murid.5 Peranan Perhubungan ( A Liaison Role ) 2. doktor. 2. ibubapa.1 Menjalankan kerja-kerja pemulihan khusus untuk murid-murid lemah yang terpilih dari Tahun 2 hingga Tahun 6.4 Peranan Khidmat Bantu ( A Supportive Role ) 2. kesihatan dan keterangan lain mengenai latar belakang murid. Keutamaan hendaklah diberi kepada murid-murid Tahun 1 hingga 3.2 Mengajukan cadangan-cadangan kepada ibu bapa bagaimana mereka membantu demi kepentingan pembelajaran anak-anak mereka.5.3 Berjumpa dan berbincang dengan guru . 3.2 Merancang dan menyediakan aktiviti-aktiviti serta bahan-bahan pemulihan.3 Peranan Pengajaran (A Teaching Therapentik) 2. 3. 2.42 Membimbing guru-guru melaksanakan teknik dan kaedah mengajar murid-murid yang menghadapi masalah 3M.. 2. 2. 3. TUGAS GURU PENDIDIKAN PEMULIHAN KHAS 3.2.2.

5 Lembaran Kerja 3. 3. Fail diri murid mengandungi: 3. .5.4 Ujian Saringan dan Diagnostik 3.7 Catatan-catatan lain yang berkaitan dengan murid.4. Isi-isi rekod hendaklah mengandungi: 3. 3.5. 3.5 Menyediakan fail diri bagi setiap murid pemulihan.6 Hasil Penilaian yang telah dijalankan. 3. 3. 3. 3. 3.6 Membentuk jawatankuasa Program Pemulihan Khas serta menjadi ahli Jawatankuasa Kurikulum Sekolah.4 Hasil-hasil temubual dan rujukan 3.5.2 Latar belakang murid.1 Laporan prestasi murid.5.3 Borang Pengumpulan Maklumat.2 Borang Latar belakang Murid Pemulihan.4.7 Mengadakan bengkel di peringkat sekolah atau daerah di mana keadaan memerlukan.4. 3.1 Borang Pencalonan.8 Tugas-tugas yang berkaitan dengan kebajkan murid-murid pemulihan di sekolah.5.5.5.3 Laporan kesihatan murid. 3.4.3.4 Melaksanakan penilaian dan merekodkannya secara berterusan untuk mengetahui prestasi murid-murid yang mengikuti kelas pemulihan.

2.2.1 Memudahkan penentuan kehendak-kehendak. Kemahiran Bacaan c. 1. Dia akan cuba . Kanakkanak mula menguasai bahasa dari apa yang didengar dan dialaminya. Jika ditinjau dengan teliti.3 Menjadi penyalur bagi menyatakan perasaan dan emosi.5 Memungkinkan terlaksananya perhubungan sosial.7 Asas bagi pemikiran kreatif dalam penulisan kreatif. 1.2 Memudahkan pengelolaan dan pertukaran maklumat serta fikiran dengan orang lain. Kemahiran Ejaan KEMAHIRAN LISAN 1.2. 1.1 PENGENALAN Lisan merupakan satu daripada kemahiran yang penting dalam menjadi asas dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa.1.BAHASA MELAYU DALAM PENDIDIKAN PEMULIHAN PERKEMBANGAN BAHASA Apabila kita memperkatakan tentang perkembangan bahasa. DEFINISI BAHASA: Mengikut Prof Atan Long bahasa ialah penggunaan lambang suara sebagai mewakili konsep tertentu atau mempunyai makna yang diterima oleh masyarakat amnya. Kemahiran Tulisan d.2. 1. 1.4 Membantu jalan fikiran dalam menilai dan mengenal diri sendiri. kita perlu meninjau perkembangannya sejak dari awal iaitu sejak seseorang bayi itu dilahirkan membawa kepada suatu peringkat kedewasaan. dalam lisan terdapat dua aspek kemahiran kecil iaitu Kemahiran Mendengar dan Kemahiran Bertutur.2.6 Membolehkan seseorang itu mengenang serta mengingat kembali sesuatu yang telah dialami. Kemahiran Lisan b. FUNGSI-FUNGSI BAHASA 1.2. matlamat dan hasrat naluri untuk memenuhi keinginan dan hajat.2. KEMAHIRAN-KEMAHIRAN ASAS DALAM BAHASA MELAYU a. 1. 1.2. 1.

Dengan ini kita harus mengutamakan gerak kerja lisan sebelum mengajar kanak-kanak membaca dan menulis. Apabila mereka sudah biasa dengan bahasa itu barulah diperkenalkan lambang-lambang tulisan supaya mudah mereka menginterpretasikan lambang-lambang pertuturan. Oleh itu aspek ini juga perlu diberi penekanan dalam pengajaran dan pembelajaran. . Mengenal pasti intonasi yang berbeza-beza ini amat penting bagi mewujudkan suasana pertuturan yang baik. mengajuk dan seterusnya bercakap.3: KEPENTINGAN LISAN Manusia mencipta lambang-lambang pertuturan sebelum mencipta lambang-lambang tulisan. . Unsur-unsur ilmu linguistik yang dinamakan ”suprapenggalan” ini merupakan aspek yang nyata dan penting dalam lisan. .Mengikut arahan. KEMAHIRAN BERTUTUR Satu lagi kemahiran yang tergolong dalam kemahiran lisan ialah kemahiran bertutur iaitu kemahiran menyebut dan membunyikan bunyi-bunyi bahasa dengan pengujaran katakata atau ayat dalam intonasi. licin dan lancar. konsep dan kemahiran mendengar perkataan. 1. 1. nada (tekanan suara ). .Mendiskriminasikan unit-unit bunyi bahasa. Kemahiran mengenal dan mendiskriminasikan bunyi-bunyi ini bergantung kepada faktorfaktor fisiologi serta neurologi pendengaran setakat mana kadar pendengarannya dan pengamatan pendengarannya.” auding” . perubahan kepada unsur-unsur ini akan melibatkan perbezaan maksud atau makna. mengenal dan mengamatinya. jeda serta helaan yang betul.Menentukan idea utama / terpenting. Bagi setengah-setengah bahasa.Mengingat kembali.Memahami urutan atau sekuan. . dia seharusnya dapat mengecam. .Memahami ayat serta lain-lain elemen linguistik bahasa. Kanak-kanak yang telah menguasai bahasa lisan akan mudah melahirkan perasaan dan .Mendengar secara kritikal.2 KEMAHIRAN-KEMAHIRAN ASAS DALAM LISAN KEMAHIRAN MENDENGAR Apabila seseorang itu mendengar. Iaitu mengenal dan mendiskriminasi bunyi-bunyi bahasa yang berlainan. . . . Perkembangan bahasa kanak-kanak menunjukkan bahawa kanak-kanak mula mendengar.Membuat inferen dan penyeluruhan atau kesimpulan. Secara ringkasnya seseorang itu boleh dikatakan mempunyai kemahiran mendengar jika ia boleh: .Mendiskriminasi bunyi-bunyi bukan bahasa.Memahami perkataan.meniru serta menuturkannya berulang-ulang.

1. Kebiasaannya penggunaan nahu yang betul secara lisan akan membina asas bahasa yang kukuh. Bahasa Melayu khususnya berbeza dari segi pengucapan. 1. .4: PENGESANAN DAERAH KELEMAHAN LISAN Guru boleh mengesan kelemahan murid dengan mengamati setiap sebutan dan intonasi pertuturan mereka ketika menjalankan gerakerja / aktiviti lisan. intonasi dan tekanan suara. . Teori psikologi mengesahkan bahawa adanya perhubungan antara bahasa dengan pemikiran.5. pembinaan ayat dan aspek-aspek nahu dalam satu-satu bahasa adalah dipelajari secara tidak langsung.5. Guru sendiri menjadi model sebagai penutur yang baik untuk ditiru oleh muridmurid. . dengan demikian jika seseorang itu tidak menguasai perbendaharaan kata yang luas. Kebiasaannya penggunaan bahasa lisan menguntungkan pembinaan bahasa yang baik. 1.Melakukan ”auding” yang merangkumi aspek-aspek pengamatan pendengaran. Guru boleh mengesan atau menguji kemahiran lisan murid dengan menganalisa rakaman -rakaman yang dibuat berdasarkan kepada sebutan-sebutan atau pengujaran muridmurid. sikap dan rajin bergaul dengan kanak-kanak lain.Memahami konsep dan maksud perkataan / ayat. membina serta melaksanakan ujian lisan yang antara lain akan menguji keupayaan murid untuk: . . Maka dengan ini memudahkan kanak-kanak pemulihan untuk belajar. Melalui kegiatan lisan yang banyak di peringkat awal akan menambahkan dan memperkayakan perbendaharaaan kata kanak-kanak.5: CARA MEMPERBAIKI KELEMAHAN-KELEMAHAN LISAN 1. Dengan itu mereka akan lebih berani. Pada prinsipnya guru dikehendaki memperbanyakkan kegiatan lisan di peringkat awal persekolahan.Mendengar secara kritikal.Mengamati bunyi-bunyi bahasa dan lain-lain elemen linguistik bahasa.1. Pemikiran melibatkan lambang-lambang tertentu. Guru juga boleh menguji kefahaman murid mengenai perkara-perkara yang didengarnya dengan menyediakan item-item soalan yang khusus berkaitan ”auding”. Guru boleh membuat pengesanan khusus dengan merangka. sewajarnya ia tidak dapat mengeluarkan pendapat dengan jelas.2. Guru mempergiatkan lagi gerakerja / aktiviti lisan untuk murid.mengeluarkan pendapat atau buah fikiran. Struktur ayat. .Mengamati bunyi-bunyi bukan bahasa.

Semasa guru menyampaikan pelajaran lisan. bernas dan mudah.6.8.6.6. 1. pembetulan hendaklah dibuat secara spontan.7.2.1.5. Guru mempelbagaikan aktiviti dalam pengajaran dan pembelajaran. 1. Pilih. Semasa murid-murid meniru sebutan.6. penekanan harus diberi kepada darjah pencapaian kanak-kanak dalam pelajaran itu dengan : o Memastikan setiap kanak-kanak diberi peluang mengambil bahagian.4.1. o Memastikan setiap murid yang mendengar apa yang dinyatakan oleh sipenutur. Adakan rangsangan yang membolehkan kanak-kanak bercakap mengenai perkara-perkara tertentu.6. 1.6. 1. o Memastikan hanya seorang sahaja yang bercakap ketika sesuatu ketika.5. Penutur yang dihasilkan hendaklah secara spontan. 1.3. Guru menggabungjalinkan lisan dengan kemahiran bacaan dan tulisan dalam pengajaran dan pembelajaran. 1. 1.1.5.1.1.4.7.1. 1.6: PERKARA-PERKARA PENTING DALAM PENGAJARAN LISAN 1.1.1. perkara-perkara berikut perlu diberi perhatian : 1. Galakkan murid-murid mengeluarkan idea-idea baru serta memilih bahan-bahan mereka sendiri..6. Guru memperbanyakkan latih tubi sebutan dan intonasi terutama kelemahan khusus murid-murid. 1. susun dan gunakan topik-topik yang ada dalam pengetahuan sedia ada murid. guru mestilah mengamatinya dan jika didapati mereka melakukan kesalahan.6.6. Guru menjalankan peneguhan serta pengukuhan serta merta.5.1. tersusun rapi dan cukup untuk didengar oleh pendengar yang ada. Guru mewujudkan situasi-situasi yang menggalakkan murid berinteraksi melalui susun atur tempat duduk. Ulang pelajaran (latih tubi ) yang terdahulu dalam pelajaran-pelajaran yang berikutnya untuk memperkukuhkan ingatan murid-murid.5.3.1.6. Ketika menyampaikan pengajaran. Semua pengajaran lisan hendaklah dibuat secara formal.1. 1.1.5. Pengujaran yang baik hendaklah jelas dan lantang. Peniruan sebutan oleh murid-murid mestilah lebih kerap dan bukan hanya untuk sekali dua sahaja. 1.6.9. 1. . 1.6.5. pertandingan dan sebagainya.

3. Seni bahasa : Mendengar. MEMBACA SEBAGAI PROSES MENTAL (KOGNITIF) a. Diskriminasi: Mengecam.1 DEFINISI MEMBACA Frak Smith (1971): Membaca adalah satu operasi psycholinousitic . 2. d. KEMAHIRAN BACAAN 2. Latar belakang : Mengenal objek / bentuk / corak yang bertindih. Atan Long (1976): Membaca adalah proses kembalikan daripada proses menulis kepada proses mentafsirkan kembali lambang-lambang bertulis dan mendapatkan makna atau buah fikiran daripada bahan bertulis itu.2.3. Turutan : Memahami giliran. bertutur. 2. Daya fikir disemua peringkat: Kefahaman. c. mencari dan membezakan / mengasingkan. Bacaan juga merupakan satu langkah lanjutan dalam perkembangan pembelajaran bahasa dan memproses perkembangan-perkembangan yang diterima. 2. BACAAN SEBAGAI PROSES SENSORI (KEDERIAAN) a. MEMBACA SEBAGAI PROSES PENGAMATAN (PERCEPTUAL) a.1. Ingatan : Mengingat kembali apa yang dilihat / didengar. Abu Basar (1981): Membaca adalah gabungan proses menyuarakan lambang-lambang tulisan. KESEDIAAN MEMBACA . Sintesis : Membuat kesimpulan 2.4.2. urutan dan sekuan. Penglihatan : Mengenal dan memahami lambang-lambang.2. MEMBACA SEBAGAI PROSES BAHASA (LINGUISTIK) a. memahami makna-makna yang terkandung di dalamnya serta mengaitkan maknamakna tersebut dengan pengalaman sedia ada murid. mengamati serta memahamkan kandungannya. 2.2 PROSES BACAAN 2.2. membaca dan menulis.2. Pendengaran : Pendengaran yang jelas.2. e. b. KESIMPULANNYA: Membaca adalah proses memindahkan lambang-lambang bertulis kepada suara. b.

Keadaan mata dan penglihatan yang sempurna dan matang.Umur: Peringkat umur yang berbeza. Ia juga adalah satu proses yang berterusan yang perlu diperkembangkan dan bukan ditunggu-tunggu.Jantina: Kanak-kanak perempuan lebih dahulu mempunyai kesediaan membaca. MOTIVASI DAN SAHSIAH .3.1. 2.Keadaan alat-alat (organ) pertuturan yang tidak terganggu. .1.1.4 MASALAH-MASALAH DALAM BACAAN 2.Huruf kecil yang seakan-akan bentuknya.3.Diskriminasi Penglihatan.Diskriminasi Pendengaran. . EMOSI. . . 2.Keadaan telinga dan pendengaran yang sempurna dan baik.4 KECERDASAN DAN PERKEMBANGAN KOGNITIF: .Keadaan rumah tangga dan cara asuhan mempengaruhi perkembangan dan gangguan emosi.1.Dorongan-dorongan yang mempengaruhi sikap suka membaca .6PENGUASAAN BAHASA . 2.3.3. 2. .3. tidak suka bercakap dan lain-lain.1 BENTUK HURUF . . FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KESEDIAAN MEMBACA 2. Ini adalah satu proses yang harus dicapai sebelum pengajaran bacaan secara formal dijalankan. .Perkembangan fizikal dan kesihatan secara am.Manusia dilahirkan dengan kecerdasan dan daya kognitif yang berbeza.3.1. 2.KEADAAN FIZIKAL .1.1. .5 DAYA DISKRIMINASI (PENGAMATAN) .2 PENGALAMAN DAN PERSEKITARAN Keadaaan persekitaran yang dapat memberi pengalaman yang pelbagai.4. .1.Kesediaan membaca adalah himpunan panduan kebolehan dan kemahiran-kemahiran yang diperlukan untuk mempelajari satu proses yang komplek iaitu membaca.Bahasa sebagai alat berfikir dan melahirkan kehendak.3. murung.Kemampuan urat saraf: Otot-otot tangan dan mata khususnya. rasa dan cita rasa. 2. 2.Bentuk-bentuk sahsiah yang negatif : Nakal.3. .

Mengulang.Mengenal pasti masalah kanak-kanak tersebut. 2.Tidak boleh membunyikan dengan betul setelah mengeja / membatang suku kata.Boleh membatang suku kata tetapi gagal menyebut.Tidak boleh membunyikan perkataan yang mengandungi Diagraf di awal. . . .Mengeja sebelum membaca.Pembalikan perkataan.Menyebut perkataan mengikut loghat. 2. 2.Tidak boleh membunyikan dengan betul suku kata VK di awal perkataan.Merangkak-rangkak.Penilaian .Tidak boleh mengadun / membatang suku kata terbuka / tertutup. . . .Salah memecah / membatang suku kata.Tertinggal. . . .Tidak boleh membatang perkataan yang mengandungi banyak suku kata.Menggantikan perkataan dengan perkataan lain. .Huruf terbalik.4. . .Boleh mengeja tetapi tidak boleh membunyikan. . .4.Bunyi huruf yang seakan-akan sama.Salah menyebut perkataan yang seakan-akan rupanya.Menggantikan bunyi suku kata dalam perkataan . 2.3 KESUKARAN DALAM PENGAMATAN . .Membaca mengikut loghat.2 PERINGKAT SUKU KATA .5 STRATEGI MEMBANTU KANAK-KANAK KE ARAH MEMBACA . .Menggugurkan bunyi-bunyi suku kata dalam perkataan. .Keliru nama-nama huruf yang seakan-akan sama bentuknya.Keliru membunyikan suku kata yang melibatkan e taling dan e pepet.Pelaksanaan.. . . . . .Keliru menamakan huruf besar dan huruf kecil kerana benuknya berubah. .4. .Susun strategi pemulihan.Keliru ejaan Bahasa Melayu dengan Bahasa Inggeris. . .Mengenal pasti kanak-kanak. .4. .Keliru membatang perkataan yang mengandungi Diftong / Vokal Berganding.Tidak boleh membatang suku kata yang melibatkan imbuhan.4 KESUKARAN MEMBACA PERINGKAT AYAT .Menyebut huruf-huruf mengikut telor bahasa ibunda.Salah menyebut / membunyikan perkataan yang seakan-akan sama.

1. pantas dan cekap. DEFINISI Tulisan ialah lambang-lambang bunyi bahasa yang telah dipindahkan dalam bentuk grafik bagi melahirkan perasaan.jari serta kordinasi mata tangan. bahkan juga seluruh insan umumnya. tangan. menulis dan mengira adalah sebahagian daripada asas utama keperluan hidup masa kini). Peringkat pra tulisan perlu menitikberatkan perkara-perkara berikut: 1. menyemai. Peringkat contengan ini perkembangan dari membuat contengan bebas hingga ke peringkat contengan terkawal. perhubungan serta matlamat hidup. perkataan dan ayat sebagai alat komunikasi dalam kelompok masyarakat. Untuk menghasilkan bentuk-bentuk penulisan kreatif seperti pantun. Untuk membolehkan kanak-kanak menyusun huruf-huruf menjadi sukukata. Pada peringkat awal kanak-kanak membuat contengan di atas permukaan benda-benda yang sedia ada dalam persekitaran mereka dengan menggunakan bahan-bahan yang boleh meninggalkan kesan ke atas permukaan benda tersebut.2. fikiran serta perasaan dengan baik. Peringkat pra tulisan ini adalah bagi kanak-kanak mendapatkan latihan otot.1 Pra Tulisan Pra tulisan merupakan satu peringkat yang perlu dilalui oleh kanak-kanak bagi menyediakan diri ke arah melahirkan lambang-lambang bunyi khusus yang diterima oleh kelompok masyarakat. PERINGKAT-PERINGKAT PERKEMBANGAN BAHASA 3.3 KEMAHIRAN TULISAN 3. perasaan bukan sahaja diri kanak-kanak itu sendiri. mengasah serta mengukuhkan minat serta bakat kanak-kanak sebagai memenuhi kehendak masyarakat moden (kerana membaca. syair.3. Melakukan latihan-latihan pergerakan tangan dan jari melalui aktiviti seperti . 3. Untuk membolehkan kanak-kanak berkemahiran dalam satu lagi komponen bahasa dan meluaskan pengetahuan. PERANAN TULISAN Untuk mendirikan asas yang kukuh supaya seseorang kanak-kanak itu dapat melahirkan idea. Untuk menyediakan. Menulis adalah proses memindahkan lambang-lambang bunyi yang tersusun dan teradun bagi melahirkan bunyi-bunyi yang bermakna serta dijadikan alat komunikasi. sajak lain-lain bentuk puisi dan prosa yang dapat memberikan kepuasan jiwa dalam pemikiran. fikiran dan idea.

. 4.Mengarang pantun.Mencampur adukkan huruf besar dengan huruf kecil.Membina ayat.Masalah pembalikan huruf atau perkataan. . sepatutnya mereka telah faham dan boleh memegang pensel serta cara duduk yang betul dan selesa .Menulis surat kiriman. Di peringkat ini kanak-kanak diharapkan dapat menggunakan kemahiran yang diperolehi di peringkat mekanis untuk menggunakan daya kreatif untuk : . menyalin bentuk-bentuk huruf mengikut urutan.Mendapat kesedaran tentang perkaitan bunyi dengan tulisan. menganyam. . teka-teki dll. Setelah kemajuannya didapati memuaskan barulah latihan membentuk huruf diberikan. cara memegang alat tulis. Latihan-latihan tulisan mekanis diharapkan murid-murid akan dapat : .Tiada keseragaman jarak di antara huruf dengan huruf atau di antara perkataan dengan perkataan . cara duduk dan sebagainya supaya boleh menulis dengan sempurna dan selesa. sajak. membentuk huruf-huruf pada permukaan kertas kosong tanpa garisan. mengenal. Melakukan latihan-latihan keselarasan (koordinasi) mata dan tangan.3. dari atas ke bawah dan lain-lain. Menguasai gerak tangan bebas.3 TULISAN KREATIF Peringkat ini merupakan peringkat tertinggi dalam proses menulis.Mengarang cerita. .Bentuk-bentuk huruf ditulis terlalu condong. 2. . 3.3. . mengoyak. Tulisan mekanis merupakan peringkat kedua yang patut didedahkan kepada murid-murid.Meneliti. 3. . menampal.Menulis tanpa mengikut garisan-garisan yang ditentukan. Bermula dengan ruang garisan yang lebar / luas membawa kepada lembaran bergaris kecil / sempit. 3.2 TULISAN MEKANIS Setelah kanak-kanak melalui proses pra tulisan .3. Melakukan latihan-latihan pergerakan mata dari kiri ke kanan. .menggunting. menguli tepung dan lainlain. . 3.Kemahiran mengawal dan memegang pensel. MASALAH TULISAN DI KALANGAN KANAK-KANAK PEMULIHAN . . Sebagai permulaan untuk memberi kemahiran dalam penulisan mekanis murid-murid diminta.Perkataan ditulis terlalu rapat di antara satu dengan lain.Lain-lain yang berkaitan. . .Bentuk-bentuk huruf yang tidak jelas / tepat / betul.

Tulisan dan caracara guru menulis contoh yang akan disalin oleh murid-murid hendaklah dibuat dengan teliti dan betul. Ini adalah kerana kemahiran itu boleh diperolehi melalui kemahiran membaca. .Menulis dengan meninggalkan huruf.Menulis atau menyalin ayat tanpa mengikut tertib yang betul. .4.Huruf-huruf tidak ditulis mengikut posisi (kedudukan ) yang sepatutnya.Menulis huruf-huruf di dalam perkataan secara bertindih. PUNCA KANAK-KANAK LEMAH DALAM EJAAN 4.Mengulang garis-garis huruf yang ditulis. 4. 3.1. perkataan atau imbuhan. Memberikan penerangan.Menulis mengikut arah dari kanan ke kiri.Tidak dapat mengingat atau membayangkan bentuk sebenar sesuatu perkataan. . Seberapa boleh banyakkan latihan dan berikan bantuan individu. . . sesuai dengan tahap keupayaan murid secara individu supaya dapat diikuti dengan mudah.2. Lemah dalam ingatan penglihatan.2. .Menulis melampaui garisan ruang muka surat yang ditentukan. DEFINISI Ejaan adalah proses memilih serta mengadunkan lambang-lambang untuk melahirkan perkataan secara lisan dan bertulis. . tunjuk cara serta contoh-contoh yang jelas dan betul. Tetapi ada juga kanak-kanak yang boleh membaca tetapi lemah dalam ejaan. Kad-kad tulisan dan lembaran-lembaran kerja bertulis perlulah disediakan dengan sempurna.. CARA-CARA MENGATASI MASALAH TULISAN Memberi latihan dan pengukuhan yang secukupnya dalam peringkat-peringkat ermulaan dan mendirikan asas. 4. Sebahagian daripada kanak-kanak mahir mengeja tanpa bantuan guru. Guru adalah model atau contoh yang menjadi ikutan murid-murid. EJAAN 4. Pertimbangan harus dibuat bagi menentukan ketika sesuai seseorang kanak-kanak iItu tidak digalakkan lagi untuk menggunakan getah pemadam. .1. .Menulis huruf atau perkataan mengikut urutan yang salah.

PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU UNTUK MURID-MURID PEMULIHAN ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. .Masalah penglihatan seperti rabun dan juling.3.Tidak boleh mengecam (mendengar ) bunyi-bunyi yang terlibat di dalam perkataan. .Permainan teka teki.Membina perkataan dari huruf-huruf dalam perkataan. PELAKSANAAN 5. STRATEGI PENGAJARAN 4. . MENGENAL PASTI MASALAH 3.Melengkapkan atau menambah perkataan.Membina perkataan berirama ( sama di pangkal.Kemungkinan lemah dalam bacaan. Lemah dari segi Analisis Pendengaran.Mendiskriminasi perkataan. . 4.Tidak dapat menentukan lambang yang mewakili bunyi. ..Mengkelaskan perkataan mengikut jenis atau keluarga. . PENILAIAN . 4. MENGENAL PASTI MURID YANG HENDAK DIPULIHKAN 2.Permainan Silang kata. . tengah atau hujung ) Contoh: la bu la ku la yu la ki dll. .Mencari perkataan berlawan.Tidak dapat memilih lambang-lambang secara rawak. . . berganda dan jantina.Membina perkataan di dalam perkataan. AKTIVITI-AKTIVITI KEMAHIRAN MENGEJA .2.2. . .

atau kesemua di atas. guru darjah. iaitu LISAN. guru perlu menganalisis semua jawapan murid dan merekodkannya. (Jalankan ujian LISAN dan BERTULIS sahaja) 2. atau 1. Jika murid membuat kesalahan semasa menjawab. 2.3 Berdasarkan pemerhatian guru. MENGENAL PASTI MURID YANG HENDAK DIPULIHKAN 1.1 Setelah selesai menjalani ujian diagnostik.3 Jangan fotostat semua helaian kemudian dibukukan dan diberi kepada murid untuk menjawab.2 Masalah yang berkaitan dengan akademik murid: 2. Masa menjawab tidak terhad. ibu bapa.1.1 Jalankan ujian diagnostik mengikut prosedur (contoh ujian diagnostik terdapat dalam buku Panduan .Pelaksanaan Program Pendidikan Pemulihan Khas – terbitan JPK. ianya memerlukan bantuan pakar yang berkemungkinan dikategorikan sebagai murid pendidikan khas.2.2.4 Berdasarkan perbincangan dengan guru besar. Jangan teruskan ujian. dengan cara kaunseling. PRAKTIK DAN BERTULIS. 2.3 Masalah yang berkaitan dengan hal-hal seperti sosial dan emosi. 2. · Jika masalah tersebut ’agak berat’. . MENGENAL PASTI MASALAH 2. STRATEGI PENGAJARAN 3.4 Beri sehelai demi sehelai.2.3. bantuan kewangan atau lain-lain bantuan yang difikirkan sesuai oleh pihak sekolah. 2.2 Dalam buku tersebut ada 3 jenis ujian diagnostik BM. guru Bahasa Melayu. 2.2. Guru tengok cara murid menjawab. 3. pendengaran atau pertuturan.2 Berdasarkan PKBS. 2.5 Murid berhenti menjawab jika gagal menjawab 3 item berturut-turut. dan lain-lain Perlu diselesaikan terlebih dahulu. biarkan.1 Masalah yang berkaitan dengan fizikal atau deria murid: · Adakah murid itu mengalami kecacatan atau masalah penglihatan. atau 1.1 Berdasarkan IPP2M (Instrumen Penentu Penguasaan 2M) 1. KPM) 2.1 Masalah sosial seperti: · Selalu tidak hadir ke sekolah · Tiada galakan keluarga · Kemiskinan · Takut · Malu · Rasa rendah diri.2. · Jika masalah tersebut ’ringan’ – memadai dengan menjalankan ujian pengamatan serta latihan-latihan yang berkaitan. Murid boleh menjawab secara individu atau kumpulan kecil.

3. .3 Tampal senarai masalah di fail murid.2 Guru menyenaraikan semua masalah yang dihadapi oleh murid.3. agar mudah dirujuk.

guru perlu mengajarkan alat-alat sebutan bunyi seperti: Bibir • Gigi • Gusi • Lelangit keras • Lelangit • lembut Anak tekak • Lidah • Rongga tekak • Rongga mulut • . kendungan bahan. Pengenalan Menurut Atan Long (1976) membaca adalah proses menterjemahkan bentuk penulisan kepada bacaan atau mendapatkan makna daripada bahan bertulis itu. 1. Aktiviti utama dalam mengajarkan pemulihan bacaan adalah pengajaran fonetik dengan betul. Penghasilan artikulasi yang berbeza akan menyebabkan penerimaan akustik yang berbeza. kebolehan berbahasa. struktur cerita. Terdapat dua faktor yang menyebabkan seseorang murid itu tidak dapat membaca: a) Faktor yang ada pada murid itu sendiri (pembaca) Faktor-faktor yang tergolong dalam bahagian ini adalah seperti kecerdasan berbahasa. Aktiviti Pemulihan Bacaan. Justeru. dan konsonan juga perlulah ditekankan. pengetahuan. Justeru. b) Faktor yang ada pada bahan bacaan. aktiviti pemulihan membaca perlu dilakukan terhadap murid yang tidak dapat menguasai kemahiran ini.Pemulihan Membaca. Pengajaran bunyi vokal. penggunaan dan organisasi bahan grafik. diftong. panjang pendek ayat. dan pengalaman sedia ada. Faktor-faktor yang tergolong dalam bahagian ini pula meliputi perbendaharaan kata.

1 Cara-cara pelaksanaan rancangan pemulihan Pada masa ini. menggunakan buku bacaan yang telah dikelaskan. atau diberi pemulihan dalam darjah empat. menulis dan mengira. mengkaji pergerakan mata murid ketika membaca. 3. Guru pemulihan yang ditugaskan akan membuat penyelidikan dan penyiasatan latarbelakang murid.4. 7. 2.0 Aktiviti Pemulihan Tulisan 4. memerhatikan murid yang sedang membaca. langkah yang kedua ialah diagnosis. berikut dikemukakan cara-cara pelaksanaan rancangan pemulihan dalam 3M. memberi ujian tara.2. Peperiksaan penilaian darjah tiga di sekolah rendah pula ialah bertujuan mengesan kelemahan murid untuk dibetulkan. setelah murid-murid tersebut dikesan dan diasingkan. Murid-murid yang tidak dapat mengikuti pengajaran guru bersama murid lain diasingkan. rancangan pemulihan yang sedang dijalankan di sekolah ditumpukan di sekolah rendah. Langkah ini diberi nama saringan. Kelas pemulihan ini biasanya diberi nama kelas lembam (yang kebetulannya membawa berbagai-bagai makna negatif). 5. menilai jawapan mereka dari soal selidik guru. memilih murid untuk pengajaran pemulihan (atau tambahan). iaitu menentukan jenis kelemahan secara khusus dalam sesuatu bidang sahaja. menulis dan mengira. Kemudian. 4. Beberapa cara dapat digunakan untuk membuat tindakan saringan dan diagnosis untuk mengesan dan menentukan kelemahan membaca. Sebelum Sesutu rancangan pemulihan dapat dijalankan. sama ada bidang membaca. supaya pengajaran benar-benar sesuai untuk murid tersebut. .2 Pemulihan membaca 4. Cara-cara ini adalah seperti berikut : 1. Beberapa waktu pelajaran telah diasingkan untuk memberi pengajaran secara individu kepada murid-murid ini. memberi ujian yang direka oleh guru. dan seorang guru pemulihan ditugaskan untuk mengajar murid-murid ini.1 Saringan dan diagnosis. Selaras dengan keperluan kurikulum di sekolah rendah yang mementingkan kebolehan membaca. 4. Diagosis ini akan memberi petunjuk kepada guru mengenai langkah-langkah khusus dalam pengajarannnya untuk mengatasi kelemahan murid tersebut. 6. menulis atau mengira. Setakat mana perkara ini dilaksanakan terpulanglah kepada kemampuan dan kesanggupan guru-guru darjah empat. langkah yang pertama sekali ialah untuk mengesan dan mengasingkan murid yang memerlukan pengajaran pemulihan dalam bidang membaca.

Majalah apakah yang selalu anda baca? Mengapa? 7. Tujuan dan matlamat sesuatu rancangan membaca ialah agar murid mempunyai tabiat membaca. 1. 2.. selalu bergerak-gerak dan melihat keluar ketika membaca. Apakah cita-cita anda apabila dewasa? 3. Apa yang anda buat jika anda tidak berada di sekolah? 2. Tidak duduk senang. Membaca sesuatu muka surat terlalu lama. 5. b. Menggunakan buku yang telah dikelaskan . d. Jawapan-jawapan dari soal selidik ini dapat digunakan oleh guru untuk mengesan sesuatu masalah khusus dengan lebih lanjut. biasanya lebih daripada satu cara digunakan untuk mengesan dan menentukan kelemahan membaca. Walaupun demikian. iaitu murid tersebut tidak menukar muka surat yang dibaca dengan kadar sepatutnya. Menggunakan jari atau pensil sebagai petunjuk ketika membaca sesuatu barisan. Tarikh : ………………………. Nama murid : ……………………. Apakah jenis buku yang anda suka baca? Riwayat hidup Pengembaraan Cerita binatang Dongeng Berita 4. Dari manakah anda dapat buku untuk dibaca? 6. perkara-perkara seperti diatas haruslah dikaji dengan teliti oleh guru untuk menetukan perkaitan diantara tabiat tersebut dengan sesuatu kelemahan membaca. Namakan buku-buku yang telah anda baca pada tahun lalu dan tandakan buku yang anda suka. Guru boleh menyediakan dan memberikan soal selidik mengenai tabiat membaca kepada murid. Kerja sekolah jenis apa yang anda suka? 8. Cara-cara mengesan murid yang mempunyai masalah membaca ialah dengan memerhatikan murid yang membuat perkara berikut : a. atau tidak diminatinya.Sebagai panduan. e. dan terus membaca serta ia akan dapat kepuasan dari membaca. Berikut diturunkan satu contoh soal selidik yang dapat digunakan oleh guru. Menggerakkan bibir ketika membaca yang sepatutnya tidak perlu. c. 1. Menggerakkan kepala (dan bukan mata) ketika membaca. Perbuatan atau tabiat diatas mungkin menunjukkan bahawa bahan bacaan yang sedang dibaca oleh murid tidak sesuai. Adakah anda suka membaca majalah dan buku? 3. Memerhatikan murid yang sedang membaca. Menilai jawapan dari soal selidik mengenai tabiat membaca.

10 perkataan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 llllllllll = 10 perhentian = 15 pematahan balik = 10 perhentian llllllllll jumlah : 20 perhentian 5 pematahan balik Pergerakan mata ketika membaca seperti ini adalah petunjuk semata-mata untuk beberapa proses yang berlaku dalam otak ketika membaca. manakala murid tingkatan dua membuat 17 pematahan balik untuk 100 perkataan seperti yang digambarkan dalam rajah berikut : Pergerakan mata ketika membaca untuk murid darjah dua. murid darjah dua tadi membuat 50 pematahan balik untuk 100 perkataan (5 pematahan balik untuk 10 perkataan). Antaranya adalah seperti berikut : a. Ketika proses membaca. Cara ini harus dapat dibuat untuk beberapa peringkat. Pembaca yang pantas akan membuat perhentian dan pematahan balik yang sedikit ketika membaca jika dibandingkan dengan pembaca yang lambat. Biasanya. mata pembaca bergerak dalam satu siri lompatan di satu barisan tulisan. Kemudian kefahaman murid boleh diuji dengan memberinya soalan-soalan berkaitan dengan perkara yang telah dibacanya. maka murid yang disyaki mempunyai kelemahan membaca boleh disuruh membaca buku tersebut. atau kelas bahan bacaan hinggakan murid tersebut benar-benar dapat membaca pantas dan faham bahan bacaan yang dibacanya. Mengkaji pergerakan mata ketika murid membaca.Jika ada buku yang telah dikelaskan mengikut darjah. Contohnya seorang murid darjah dua di Amerika Syarikat didapati telah membuat 200 perhentian (lompatan) untuk membaca 100 perkataan (20 perhentian untuk 10 perkataan). Pakar-pakar psikologi telah mengkaji pergerakan mata ketika membaca. 4. manakala seorang murid berkebolehan biasa di Gred 8 di Amerika Syarikat ( tingkatan 2 di Malaysia) membuat 93 perhentian untuk membaca jumlah perkataan yang sama. Untuk pengajaran pemulihan dalam bidang membaca. kerana bahan sains mungkin menimbulkan kerumitan. manakala bahan sejarah mungkin didapati lebih senang. berbagai-bagai jenis bahan bacaan dikemukakan kepada murid tersebut. tidaklah betul jika matlamat pengajaran pemulihan ialah untuk melatih pergerakan mata semata-mata. Rancangan . Dari kajian mereka. beberapa maklumat telah diperolehi. b. Dari kiraan ini.

alat yang paling mudah dan paling murah ialah dengan menggunakan cermin biasa. Purata pergerakan mata untuk murid-murid dari berbagai-bagai darjah. Untuk mengira perhentian dan pematahan balik pergerakan mata. Dengan sedikit latihan cara ini akan menjadi mudah dan keputusan yang diperolehi amatlah tepat. dan pematahan balik dikira kemudian. Cermin diletakkan di sebelah kiri halaman buku. Guru berdiri di belakang murid dan mengira perhentian dan pematahan balik pergerakan mata murid tersebut ketika membaca. kerana data tempatan tidak diperolehi. Rekod pergerakan mata seperti ini harus digunakan untuk mengesan dan menentukan kelemahan membaca dengan maklumat. atau sebaliknya. Jadual ini adalah untuk panduan kasar semata-mata. Untuk memudahkan pengiraan. perhentian dikira terlebih dahulu. dan murid disuruh membaca halaman kanan. atau bukti dari ujian dan cara mengesan yang lain.pemulihan harus memberi pengalaman membaca kepada murid-murid tertentu. Perhentian untuk 100 perkataan 1 250 2 200 3 175 4 140 5 125 6 120 7 115 Menengah atas 93 Maktab 80 Pematahan balik untuk 100 perkataan 60 50 40 30 25 23 21 17 10 . Berikut diturunkan jumlah purata perhentian dan pematahan balik bagi murid-murid berkebolehan biasa dari Gred 1 hingga ke maktab di Amerika Syarikat.

dan ketepatan. atau tidak begiti nyata dalam bacaan. Memberi ujian yang direka oleh guru Berbagai-bagai cara mengesan dan menetukan kelemahan membaca dikalangan murid dapat dilaksanakan oleh guru dalam bilik darjah. perbendaharaan kata teknikal. Memberi ujian tara Ada banyak ujian tara yang boleh digunakan untuk menilai peringkat membaca seorang murid.5. penggunaan indeks. membaca peta. Bahan-bahan lain. . Masa pengujian ialah antara 15 hingga 25 minit. c. c. Soalan yang menguji sama ada murid dapat mengumpulkan maklumat penting dalam sesuatu perenggan. jadual. peringkat kefahaman. tetapi hampir kesemua ujian ini telah direka di Amerika Syarikat berpandukan data murid-murid disana. berikut diturunkan di antara ujian-ujian bacaan yang lazim digunakan untuk pengetahuan dan makluman sahaja. kepantasan. 6. Tambahan pula ujian ini menguji pembacaan di dalam Bahasa Inggeris. makna ayat. Soalan yang menilai kebolehan membaca dan memahami soalan. Semua murid disuruh mula membaca pada masa yang sama. Soalan yang mengukur kebolehan memahami fakta yang dimaksudkan. mereka boleh disuruh menjawab soalan mengenai perkara yang dibaca. Soalan yang menguji pengetahuan murid mengenai makna perkataan. Sebaik-baiknya. selain dari buku teks seperti majalah. Untuk menentukan bahawa murid faham bahan yang dibaca. b. dan disuruh menandakan perkataan yang terakhir dibaca. d. “SRA Reading Record” : Ujian ini sesuai digunakan untuk murid-murid gred 8 hingga 13. dan 3. kerana ujian tersebut bertujuan menguji sama ada murid benar-benar faham bahan yang dibacanya. Kemudian setelah 10 atau 15 minit. Ujian ini menguji 10 kemahiran membaca iaitu kadar kecekapan. amatlah baik jika masa yang digunakan oleh murid tidak dihadkan. Semua murid dalam bilik darjah disuruh membaca satu bahagian dari buku teks mereka yang belum dibaca mereka lagi. Untuk menguji kecekapan membaca. maksud perenggan. Soalan yang mengukur kebolehan memahami fakta semata-mata. Untuk menguji kefahaman sahaja.2. kefahaman. Jenis soalan yang boleh digunakan untuk menguji kefahaman adalah seperti berikut : a. surat khabar. satu cara yang mudah boleh digunakan. membaca iklan. Dengan itu. b. “Gates Primary Reading Test” : Ujian ini sesuai digunakan untuk murid gred 1. “Gates Reading Survey for grades 3 to 10” : Ujian ini menguji empat aspek pembacaan iaitu perbendaharaan kata. a. semua murid disuruh berhenti membaca. e. graf. dan perbendaharaan kata am. d. Dari jumlah perkataan yang dibaca dan masa yang digunakan. membaca direktori. novel. atau bahan bacaan yang sesuai boleh digunakan. kadar kecekapan membaca dapat dikira untuk semua murid dalam bilik darjah tersebut. dan disuruh membaca dengan cepat. “Iowa Silent Reading Test” : Sesuai untuk menguji bacaan murid gred 4 hingga 8. semua murid harus membaca bahan yang sama.

atau zat makanan. masih belum diberi pertolongan. 4. dongeng dan riwayat yang mengandungi perbendaharaan kata terhad amatlah sesuai untuk murid ini. b. guru yang bijaksana mungkin dapat menemui ibu bapa murid tersebut untuk mengurangkan masalah ini jika masalah tersebut dapat dikawal. maka berikut dikemukakan langkah-langkah untuk panduan guru bagi mengatasi masalah ini. atau aktiviti yang memerlukan pembacaan.3. Walau bagaimanapun. Jika saringan dan diagnosis menunjukkan bahawa murid tersebut amatlah lembab dari segi kebolehan mental. dan maklumat-maklumat seronok yang terkandung di dalamnya. Jika masalah yang dihadapi oleh murid berpunca dari rumah. pendengaran. di mana hendak mendapatkannya. Jika kecacatan fizikal yang menyebabkan kelemahan itu ( masalah penglihatan.1 Teknik am Pengajaran pemulihan ( iaitu kaedah. Murid-murid yang berkebolehan biasa dan berkebolehan lebih tinggi dalam bilik darjahnya harus diberi pengajaran biasa. atau tidak. kerana terpaksa membaca bahan bacaan yang terlalu susah untuknya. Tolong murid mencari dan memilih buku yang senang dan seronok baginya. 7. kekurangan makanan. guru harus memilih murid yang memerlukan pengajaran pemulihan. Mereka ini harus diberi pengajaran asing atau mereka harus disatukan dengan murid yang sama kebolehan untuk diberi pengajaran pemulihan. tidak kira sama ada murid tersebut perlu pengajaran pemulihan. Suruh murid membaca buku yang senang dan seronok baginya tanpa meminta ringkasan buku tersebut. Oleh kerana murid lembab ini biasanya tidak suka membaca. rancangan dan penilaiannya) harus dilaksanakan berdasarkan maklumat dari saringan dan diagnosis. maka guru harus mengajarnya lebih perlahan dengan menggunakan contoh dan unit-unit konkrit dalam usaha membina perbendaharaan kata mereka. Bincangkan perkara mengenai buku.3 Kaedah pengajaran pemulihan membaca dan penilaiannya. atau penyakit teruk) maka masalah ini harus dirujuk kepada pihak berkenaan (klinik atau hospital). Memilih murid untuk pengajaran pemulihan (tambahan) Setelah murid diberi ujian ( berbagai-bagai cara lain ) untuk mengesan dan menentukan kelemahan membaca. Kira-kira 95 % masalah penglihatan dapat diatasi dengan penggunaan kaca mata. a. . Berikan projek kecil. c. dan pengajaran pemulihan dapat dimulakan awal-awal lagi. Walaupun demikian. Cerita pendek. perlu ditegaskan di sini bahawa semua murid perlu memperbaiki teknik membacanya.Dari ujian-ujian ini. guru bilik darjah dapat membuat skel norma atau purata bagi pembacaan untuk darjahnya atau untuk sekolahnya. 4. d. kerja pengajaran pemulihan harus jangan dimulakan kiranya masalah fizikal murid yang sepatutnya dapat dirawati. Perkara ini harus dimulakan pada awal tahun supaya masa tidak terbuang. Untuk murid yang jauh ketinggalan dan tiada harapan untuk mengejar kemajuan rakannya dalam darjah yang sama.

c. Menambahkan kadar kecepatan membaca. Setip murid yang lemah amatlah berbeza jika dibandingkan dengan murid lemah yang lain. Ini akan menggalakkan murid tersebut berusaha lagi. Kajian punca perkataan. carta atau rekodrekod lain. e. d. c.3. Murid memerlukan pengalaman yang baru. 4. Berikut diturunkan secara kasar teknik khusus yang boleh digunakan diikuti dengan pemerian tiap-tiap satu secara lebih terperinci. Menambahkan perbendaharaan kata yang dilihat. Latihan-latihan yang banyak dan berbagai-bagai jenis harus diberikan. 3. Membaca untuk maklumat penting i . Kemajuan murid harus ditunjukkan kepada murid tersebut dengan menggunakan graf. Beberapa teknik khusus boleh digunakan untuk pengajaran pemulihan dalam bidang membaca. 1.2. Kesilapan yang sering dibuat oleh guru ialah menganggap bahawa seseorang murid itu mengetahui lebih daripada kebolehannya yang sebenar. a. Kajian perkataan secara sistematik. Bahan yang baru dan lebih tinggi tidak dapat dipelajari selagi bahan asas belum dikuasai.2 Teknik khusus. Penggunaan kamus. Menambahkan perbendaharaan kata Jika saringan dan diagnosis menunjukkan bahawa seseorang murid itu lemah .1 Teknik pengajaran pemulihan membaca. Latihan-latihan yang dapat melahirkan rasa puas hati murid akan mempercepatkan proses pembelajarannya lagi. b. Murid harus diberitahu selalu mengenai kemajuannya.3. Walau bagaimanapun. Menyatakan idea pusat. d. b. b. a. a. Menambahkan perbendaharan kata. Cara-cara mempelajari perkataan yang belum dikenali. Mencari ayat tajuk v . Keperluan murid harus diambil kira. e. 4. Menyatakan tajuk utama iii . I. atau pelajaran yang diikuti oleh murid harus penting baginya dan mirip kepada keadaan sebenar. Membaca untuk maklumat terperinci. Latihan mengenai sesuatu semata-mata untuk latihan sahaja tanpa memasukkan perkara-perkara yang bermakna tidak akan menimbulkan kesan. Kerja. Latihan ii . Membaca selalu. Mulakan pengajaran di tahap kebolehan murid. Rancangan pemulihan dan seterusnya teknik mengajar haruslah berpandukan maklumat setiap murid dalam rancangan tersebut. ada beberapa prinsip asas yang boleh digunakan. iv . Murid harus merasa puas mengikuti pelajarannya. Membaca sepintas lalu. 2.Semua data yang dikumpulkan dari usaha saringan dan diagnosis harus dipertimbangkan dan digunakan untuk merancang sesuatu rancangan pemulihan.

Senarai perkataan seperti ini biasanya terdiri dari sendi nama. Murid harus digalakkan menggunakan kamus. Dalam konteks sesuatu ayat. Bagi murid sekolah rendah. hinggakan semua perkataan itu dikenali. Contohnya adalah seperti berikut : i . Membuat pasangan perkataan di satu senarai dengan senarai yang lain. adverba dan berbagai-bagai permainan dapat direka oleh guru bersama dengan murid untuk menguasai perkataan-perkataan biasa ini. Dalam Bahasa Inggeris ada dua ratus dua puluh perkataan yang mewakili lebih dari 50% dari semua bahan bacaan biasa. Perkataanperkataan itu boleh ditulis diatas kad-kad. maka latihan latihan dalam perkara ini harus diaturkan. dan membaca berbagaibagai bahan bacaan. diikuti oleh pemain. berlawanan. ii . iv . tanpa simbol dan definisi makna yang membingungkan. d. Kajian perkataan secara sistematik. vi . dan hononim( perkataan yang sama ejaan dan bunyi tetapi berlainan makna ). Sebelum memulakan seseorang murid dalam sebarang rancangan pemulihan membaca.dalam perbendaharaan kata. Penggunaan kamus. kamus yang mudah harus digunakan. nama. makna perkataan yang tepat mudah dipelajari. Pelajaran mengenai makna perkataan harus diperkaitkan secara langsung kepada ayat dalam konteks yang dibaca dan tidak boleh dikaji secara sendiri. iii . atau latihan yang memerlukan kemahiran menggunakan kamus boleh juga digunakan. Membaca selalu. v . Kad-kad dicampurkan dan seorang pembantu akan mengambil satu kad lalu menanya pemain. b. Cara yang paling berkesan untuk menambahkan perbendaharaan kata ialah dengan membaca selalu. tiap-tiap satu perkataan diatas satu kad. seperti daun terup. Ini adalah kerana aktiviti pembacaan bergantung berat kepada penguasaan makna perkataan yang mengcukupi. c. Kemudian dua orang murid boleh bermain dengan kad-kad ini. iaitu berapa kali betul dan salah. Aturkan perkataan-perkataan sebagaimana ia mungkin terdapat didalam kamus. Perkataan yang susah mudah dipelajari dengan menggunakan latihan yang sesuai senarai berbagai-bagai latihan yang boleh digunakan adalah seperti berikut : i . Seorang menjadi pemain dan seorang lagi pembantunya. guru harus memastikan bahawa murid tersebut dapat mengenal perkataan-perkataan yang sering terdapat dalam sebarang bacaan. jika tidak kad itu diasingkan dan akan disebut oleh pembantu. Membuat pasangan perkataan dalam jadual tertentu – seperti nama dengan . Mencari perkataan lain untuk perkataan yang terlalu sering digunakan. a. sendi kata. Membuat senarai perkataan yang mewakili satu keluarga perkataan yang dibina dari punca yang sama. Membuat senarai seerti. Perbendaharaan kata yang dilihat. Ujian. vii . ii . Cari makna yang sesuai dari kamus bagi perkataan yang bergaris. Menukar perkataan khusus kepada perkataan am. adjektif. adjektif. Kesan pembacaan dapat ditambahkan lagi dengan satu rancangan yang sistematik mengenai perkataan. Jika pemain dapat mengenal perkataan di kad tadi. maka kad tersebut disimpan. Maklumat mengenai kemajuan pemain akan dicatatkan pada tiaptiap akhir permainan. Mengisi tempat-tempat kosong dalam perenggan dalam perkataan dalam senarai.

Menggantikan perkataan bergaris dengan perkataan serti. Kemudian makna imbuhan pula harus dikaji supaya makna sesuatu ayat itu jelas difahami dari segi makna asal dan bersama dengan imbuhannya. Membaca selalu. x . atau Bahasa Malaysia banyak perkataan menggunakan imbuhan. Bagaimanakah bunyi kucing berehat? Sy… Apakah bunyi yang anda sebut untuk memberi isyarat supaya Jangan bisang? C …. tetapi tidak dapat mengenalnya secara tulisan. Latihan seperti ini boleh digunakan untuk berbagai-bagai peringkat. nama dengan kata kerja.. Apabila seseorang murid itu sudah mula pandai membaca. atau Bahasa Malaysia. Tahap yang rendah akan menggunakan perkataan yang mampu digunakan oleh murid ditahap itu. xi . Menambahkan kadar kecepatan membaca. sama ada dalam Bahasa Inggeris. Murid yang kurang cekap membaca biasanya lebih banyak mengetahui makna perkataan. ‘best’.adjektif. III. Kajian makna asal sesuatu perkataan. Mencari perkataan yang sesuai untuk perkataan percakapan biasa.. Berbagai-bagai cara telah dikemukakan dan digunakan dalam usaha menambahkan kadar kecepatan membaca. Gr… Apakah bunyi anjing apabila ia marah? (selain dari menyalak) Banyak lagi bunyi yang dapat ditambahkan kepada senarai ini dari pengalaman guru bilik darjah. Cara-cara mempelajari perkataan yang belum dikenali. II. dan sebagainya. menambahkan kadar membacanya adalah perkara yang paling mudah. Apakah bunyi yang anda sebut apabila meniup lilin? r…. Kajian punca perkataan. viii . a. iaitu tanpa menggunakan imbuhan akan memudahkan mengingati makna berbagai-bagai bentuk perkataan itu kemudian. Apakah bunyi yang anda sebut apabila sesuatu yang tidak disangka berlaku. kata kerja dengan adverba. Murid yang lambat membaca biasanya kurang . e. Sama ada Bahasa Inggeris.. seperti ‘member’. guru harus memberi murid pelajaran fonik (atau bunyi biasa). Dalam keadaan ini. Kadar kecepatan membaca seseorang murid itu biasanya bergantung kepada tabiatnya. Banyak cara boleh digunakan untuk belajar menyebut bunyi perkataan. Apakah bunyi yang anda sebut apabila bersin? Ow…Apakah bunyi yang anda sebut apabila kesakitan? O …. Cara yang mudah dan yang baik untuk menambahkan kecepatan membaca iailah dengan membaca selalu bahan bacaan yang mudah dibaca dan yang seronok. tiap-tiap satu perkataan diikuti dengan ayat. Menyimpan buku nota untuk perkataan. Memilih gambar dan membuat senarai perkataan yang sesuai dengan gambar tersebut. Bermacam-macam lagi latihan boleh direka atas bijakpandai dan pengalaman guru. ix . ‘relax’. atau tahap kebolehan membaca. Satu daripada cara-cara itu adalah seperti berikut : w….

Penggunaan masa yang terhad. kerana kefahaman membaca biasanya dikaitkan dengan isi kandungan. dan sebagainya. Suruh murid membaca sesuatu bahan seperti biasa. maklumat penting. Berbagai-bagai alat Bantu kadar membaca telah direka dan dijual di negara maju. hingga enam kali untuk enam saat. bukan semua perkara dalam sesuatu perenggan itu penting. Latihan kefahaman : seperti menanya soalan penting. dan kecekapan tertentu. sama ada dengan menggunakan jam. Biasanya. a. c.membaca. Caranya seperti berikut : i . dan membaca perkara yang tidak penting ini dengan teliti adalah membuang masa sematamata. rasa hati. Murid harus dapat membaca dan mengingat perkara yang penting sahaja. Apabila murid tersebut telah membaca satu. dan perhatian sepenuhnya.guru harus mengira enam saat. atau dua baris. Cara yang kedua yang mudah digunakan untuk mempercepatkan kadar membaca ialah dengan menghadkan masa membaca. minat dan latihan dalam sesuatu bidang yang tertentu. hadkan masa ini kepada dua puluh minit pula. Perkara lain tidak perlu diingat. atau rakan murid. atau dengan mengira seperti “satu-ribu-satu”. tetapi kesemuanya menggunakan prinsip yang sama. b. sedikit demi sedikit masa ini boleh dikurangkan agar kadar pembacaan murid tersebut bertambah cepat. Penggunaan alat-bantu kadar membaca. iv . Sebelum menggunakan teknik ini. dan sebagainya. Perkara yang diperkaitkan dengan kefahaman membaca ialah keadaan fizikal. Antaranya adalah seperti berikut. pengalaman membaca. Membaca untuk maklumat penting. Dengan cara ini. tetapi lama-kelamaan perkara ini dapat diatasi. iii . memberikan tajuk yang sesuai. ii . atau rencana itu memerlukan setengah jam untuk dibaca dengan kadar biasa. Masa ini boleh dikurangkan kepada enam saat. “ satu-ribudua”. kadar membaca. . pembaca terpaksa membaca pantas supaya rencana tersebut selesai dibaca pada masa yang terhad itu. Katakan sesuatu cerita. Walau bagaimanapun. kecerdasan akal. Untuk kegunaan guru bilik darjah di negara ini. Untuk tiap-tiap satu baris. IV. sekeping kad akan digunakan untuk menutup baris yang baru lalu. Berbagai-bagai alat lain boleh digunakan. Dalam mengikuti cara ini. beberapa keperluan membaca dapat dilatih oleh guru. Menambahkan kefahaman membaca Tujuan utama semua rancangan membaca ialah untuk menambahkan kefahaman. Beberapa latihan untuk mencapai matlamat ini dapat dikemukakan oleh guru. Mereka hanya membaca buku teks sekolah yang memerlukan bacaan perlahan. pada mulanya setengahsetengah makna dalam rencana itu akan kabur sedikit. Panduan am untuk menambahkan kefahaman tidak dapat diberikan. i . perbendaharaan kata. Katakan murid tersebut mengambil masa tujuh saat untuk membaca satu baris. guru harus memastikan kadar pembacaan seseorang murid terlebih dahulu. cara yang paling mudah dan murah untuk menambahkan kecepatan muridnya membaca ialah dengan menggunakan sekeping kad yang ditolak oleh guru.

Persepsi pendengaran perkataan dalam urutan. Apabila seseorang murid membaca sepintas lalu. Sebaik-baiknya sebelum membaca sesuatu bahan bacaan ( kecuali cerita yang seronok) maka lebih baik jika pembaca membaca bahan itu sepintas lalu secara kasar dahulu. Perkaitan perkataan yang dilihat dengan perkataan yang diingat dan disebut : bersama maknanya. atau untuk mencari maklumat penting. Menyatakan idea pusat : di dalam sesuatu perenggan. Kadang-kadang ayat ini mungkin terletak dimana-mana sahaja dalam perenggan tersebut. Biasanya. Mengarang tajuk utama : seperti contoh tajuk di surat khabar. Mencari ayat utama : latihan mencari ayat utama dalam sesuatu perenggan harus diberikan juga. b. seperti tajuk kecil. diftong dan dwilambang.ii . Berbagai-bagai bahan bacaan boleh digunakan untuk tujuan ini. ii . i. Kemahiran membaca secara automatik. murid tidak tahu bahawa kebanyakan perenggan mempunyai ayat utama yang biasanya terletak di permulaan. dan melihat bab-bab tertentu secara kasar sahaja tanpa membaca tiap-tiap perkataan. v . Membaca sebuah buku sepintas lal. Memberi makna sesuatu fakta Memahami makna satu urutan fakta ( perenggan atau cerita ) . khususnya untuk membolehkan murid yang sudah lancar membaca untuk memilih buku yang ingin dibacanya. sebab bentuk keseluruhan bahan itu sudah diketahui. Berikut diturunkan kemahiran ini untuk panduan guru dan untuk memastikan bahawa murid tersebut telah menguasainya. Kemahiran dekod mengenal perhubungan fonem-grafem Analisa fonetik perkataan. Sebagai kesimpulan. iii . menggabungkan teknik dan bahan pengajarannya. iii . Bacaan seperti ini memerlukan perhatian yang sepenuhnya agar perkara-perkara kecil dan terperinci tidak tertinggal. petikan dan sebagainya tidak perlu dibaca. Analisa struktur perkataan. Membaca untuk maklumat terperinci. Membaca sepintas lalu : kebolehan membaca sepintas lalu harus diajar awal. Kadang-kadang murid perlu juga membaca Sesuatu perkara dengan terperinci. dan menilai kemahiran yang diperlukan muridnya supaya dapat membaca. Contohnya ialah membaca langkah-langkah tertentu untuk ujikaji. Kemahiran kefahaman. melihat jadual isi kandungan. Perkara-perkara kecil. Kemahiran dekod : kemahiran persepsi Persepsi visual setiap huruf Persepsi visual urutan huruf Persepsi pendengaran sebutan bunyi – konsonan. kerana ini akan mengurangkan masa membaca bahan tersebut sepenuhnya. atau di akhir perenggan. ia hanya mencari maklumat yang dikehendakinya seperti. bukanlah bermaksud membaca dengan penuh ertikata membaca. iv . mengikuti peraturan mengenai penggunaan sesuatu alat dan sebagainya. guru pemulihan membaca membaca perlu mengajar.

( rujuk jadual 1 ) Jadual 1 : keputusan ujian pra Markah % Jumlah murid Peratus 10 12 55 20 3 14 30 5 23 . jadual isi kandungan.Membuat kesimpulan atau penutup Membuat atau mengingat perkara-perkara yang terperinci dalam sesuatu cerita. Meramal sesuatu akan terjadi atau berlaku. Kemahiran belajar. kamus dan sebagainya) Membaca peta. 4. termasuk mencari maklumat yang diperlukan. Membuat rencana kasar dan ringkasan.3 Ujian pra Ujian ini dijalankan kepada semua murid yang terlibat untuk mengetahui sejauh mana mereka dapat menguasai kemahiran membaca pada peringkat asas. iv . indeks. Mengetahui urutan abjad Mengetahui dan dapat menggunakan berbagai-bagai bahagian buku (tajuk.3. dan sebagainya) Menggunakan format buku ( susunan buku kepada bahagian tertentu. Mengikuti satu urutan arahan (seperti dalam resepi) Mencari perhubungan yang menyebabkan sesuatu. Membuat seperti yang diarahkan.jadual. dan carta. Menilai maklumat untuk kepentingan dan keesahannya. Menggunakan fail-fail dan bibliografi. bab dan perenggan) sebagai panduan untuk mencari idea penting Mengelaskan bahan kepada tajuk-tajuk tertentu. glosari. Setelah dianalisis keputusannya.graf. majority murid-murid gagal menguasai kemahiran membaca peringkat asas terutamanya yang melibatkan gabungan suku kata KV dan KVK. Menggunakan bahan rujukan (panduan telefon. Menyelesaikan masalah.

Mereka akan membaca di stesen ini setelah guru mengesahkan yang mereka berjaya melaksanakan aktiviti yang diberi. Memandangkan kaedah lebih menjurus kepada kebolehan seseorang.4. Dalam kaedah pembelajaran masteri. Stesen bacaan Pengkaji telah menyediakan ‘Stesen bacaan’ di salah satu sudut di dalam kelas. Stesen ini diwujudkan bertujuan memberi ruang kepada murid-murid untuk mengisi masa terluang selepas selesai sesuatu aktiviti.40 1 4 50 1 4 60 0 0 70 0 0 80 0 0 90 0 o 100 o 0 Jumlah 22 100 Dapatan di atas menunjukkan: a ) 4 % murid berjaya mendapat markah > 50% b ) 27% murid mendapat markah antara 30% . Aktiviti ini dapat mewujudkan suasana yang menyeronokkan. aspek utama yang diberi penekanan adalah pembelajaran .1 Aktiviti Rawatan i. maka ia amat sesuai digunakan untuk kumpulan sasaran. Di stesen ini.3. disediakan dengan pelbagai bahan bacaan seperti : a) kad suku kata b) kad perkataan c) kad ayat d) carta cinta pendek. Kaedah pembelajaran masteri telah dipilih memandangkan kumpulan sasaran merupakan golongan yang melakukan sesuatu mengikut minat. Oleh yang demikian.40% c ) 69% murid mendapat markah < 20% Dapatan daripada analisis ini jelas menggambarkan kepada kita betapa pentingnya rawatan segera dilakukan agar masalah ini dapat diselesaikan.3. Murid berlumba-lumba menyelesaikan aktiviti dengan jayanya untuk melayakkan mereka pergi ke stesen bacaan. 4. 4.4 Rawatan Tindakan awal yang dijalankan bagi membantu murid-murid ini menguasai kemahiran membaca terutamanya yang melibatkan gabungan suku kata kv dan kvk ialah dengan mengenal pasti kaedah pengajaran yang sesuai. Pengkaji telah memilih untuk menggunakan kaedah pembelajaran masteri di dalam bilik darjah. Murid yang telah berjaya membaca bahan yang disediakan di stesen ini dengan lancar akan diberi hadiah. beberapa tindakan telah dilakukan bagi memulihkan muridmurid ini.

Stesen 3 Di sini. dalam kaedah ini murid dapat beralih ke tahap yang lebih tinggi selepas berjaya pada tahap sebelumnya. Murid-murid dikehendaki mengeja dan membunyikan suku kata terbuka dan tertutup berdasarkan warnawarna tulisan pada kad tersebut. Secara tidak langsung. Malahan penggunaan warna pada suku kata juga dapat memudahkan murid untuk mengeja ataupun membaca sesuatu perkataan yang diberi. Stesen 1 Di stesen 1 bahan yang digunakan adalah dalam bentuk kad suku kata yang menggabungkan KV dan KVK seperti ‘bakul’ dan ‘jalan’. secara tidak langsung dapat menarik minat mereka terhadap proses P & P. pengkaji menyediakan kad yang mengandungi ayat tunggal yang mudah seperti: KAD AYAT 1. Pengkaji dapat melihat peningkatan murid yang tidak perlu mengeja apabila diberi kad-kad perkataan ini. Ia bertujuan untuk memudahkan kumpulan sasaran mengenal pasti dan membezakan antara suku kata KV dan KVK. pembelajaran masteri lebih memberi peluang individu itu untuk bertindak atas usaha sendiri tanpa arahan guru. sekiranya kumpulan sasaran diberi tugasan yang mereka boleh lakukan mengikut kebolehan sedia ada. pengkaji menyediakan kad perkataan yang mengandungi gabungan suku kata KV dan KVK seperti : kad perkataan : buku¬ meja memasak tembikai Kad ini masih lagi menggunakan tulisan berwarna supaya murid dapat menyebut suku kata berdasarkan warna tertentu pada perkataan tersebut. 3. Akhir sekali. Stesen 2 Di dalam stesen ini. Adik saya gemar melukis gambar pemandangan 4. Hobi kakak saya membaca buku cerita.mengikut kebolehan. Kaedah ini lebih kepada konsep pembelajaran kendiri iaitu guru hanya bertindak sebagai pembimbing. Ibu memasak nasi lemak di dapur. Lawatan ke Zoo Melaka telah dibatalkan . aktiviti ini dapat membantu murid membaca dengan cepat. Selain itu. Oleh itu. Kad suku kata ba + kul = bakul ja + lan = jalan se + ko + lah = sekolah Penggunaan tulisan berwarna pada setiap perkataan juga adalah penting. 2.

pengkaji menyediakan ‘Big Book’ . guru menggunakan dua langkah a ) Pengukuhan Pengkaji meminta murid mengeja dan membatangkan suku kata. Ayatnya adalah pendek supaya murid lebih berfokus kepada latar belakang. Mercer (1985) yangbersetujuh dengan pendapat Hidreth (1947) menyatakan bahawa punc utama ialah masalah ’psikomotor’. Murid-murid yang mempunyai masalah¬ pembelajaran mempunyai masalah menulis.5 Ujian Pos Ujian pos diberikan kepada kumpulan sasaran setelah proses rawatan selesai dijalankan.Ini adalah sebagai pengukuhan aktiviti di stesen-stesen sebelumnya.murid membaca tanpa perlu mengeja. Aktiviti yang dijalankan adalah seperti: a ) Menjana idea . masalah emosi. b. kegagalan pengamatan terhadap huruf dan perkataan serta daya ingatan yang . kemahiran belajar dan membentuk makna. mengeja.murid bercerita berdasarkan gambar untuk mencungkil pengetahuan am dan sedia ada. ‘Big Book’ adalah sebuah buku yang dibesarkan (enlarged) mengandungi gambar-gambar berwarna dan menarik.Dalam melaksanakan aktiviti ini. b ) Pengayaan Pengkaji meminta murid-murid membaca terus ayat tunggal yang diberi. Kemahiran ini termasuklah kecekapan dalam menulis mekanis.Ia bertujuan untuk mengetahui sejauh mana keberkesanan teknik yang dilaksanakan. Objektif¬ utama penguasaan kemahiran menulis mekanis atau tulisan tangan ialah supaya mudah dibaca. c ) Membandingkan persepsi murid dengan cerita sebenar pada gambar sebagai pengukuhan. Pengajaran guru harus berfokus kepada memegang alat tulis. Stesen 4 Di stesen 4 ini. Kemudian murid dikehendaki menyebut suku kata berwarna dan membatangkan perkataan. huruf. Dengan demikian. tanda baca. membentuk garisan dan lengkokan huruf dengan betul serta mengekalkan jarak dan bentuk huruf dengan sempurna. d ) Penilaian 4. iaitu membaca dan memahami teks bacaannya.) Bacaan terus . murid dapat menguasai dua kemahiran serentak.4 TEKNIK PENGAJARAN PEMULIHAN KEMAHIRAN MENULIS ASAS Hammil¬ dan Mc Nut (1981) melaporkan bahawa kemahiran menulis mempunyai kaitan rapat dengan bacaan. Dapatan daripada analisis ini jelas menunjukkan ada peningkatan berlaku walaupun tidak secara keseluruhannya 4.3. Kemudian pengkaji bersoal-jawab untuk mengetahui tahap kefahaman murid terhadap ayat yang dibaca.

4. Perhatikan cara dia memegang pensel dan kedudukan tangannya di atas meja ketika dia menulis untukmemastikan pergerakan yang betul. Satu lagi masalah yang sering dihadapi oleh murid-murid dalam tulisan mekanis ialah tulisan yang terlalu sesak atau terlalu jarang.5 Kesimpulan Dapatan dari kajian yang dijalankan terbukti menunjukkan kaedah pembelajaran mengikut kebolehan (stesen) dapat meningkatkan penguasaan kemahiran bacaan kumpulan sasaran secara positif. Jika menulis terlalu besar atau terlalu kecil. .terlalu jarak atau terlalu dekat.1 CARA MELAKSANAKAN PENGAJARAN KEMAHIRAN MENULIS ASAS Wiedorholt. Hammil dan Brown (1983) mencadangkan guru-guru sekolah¬ rendah memperuntukkan 10 hingga 15 minit setiap hari untuk mengajar tulisan tangan (mekanis). Aktiviti menulis ini juga boleh digabungkan dengan permainan untuk menghindari kebosanan murid jika guru terlalu kerap menggunakan teknik latih tubi. Jenis-jenis masalah tulisan tangan atau tulisan mekanis ini ialah lambat. Hasil dari ujian pos yang dijalankan terhadap kumpulan sasaran dapat menjelaskan bahawa kaedah pembelajaran adalah faktor penting untuk meningkatkan penguasaan sesuatu kemahiran. Selain itu. senget. guru hendaklah meletakkan kertas lurus sebagai panduan untuk murid menulis. guru hendaklah membimbing pergerakan tangan murid berkenaan. 4. 4. Kenyataan ini dapat dikukuhkan lagi dengan perbandingan keputusan Ujian Pra dan Ujian Pos yang telah dijalankan ke atas mereka. terlalu menekan ketika menulis dan tulisan yang berlapis-lapis. Kaedah Pembelajaran Masteri yang cuba diterapkan oleh pengkaji menampakkan hasil yang membanggakan. Bagi masalah menulis bentuk huruf yang tidak betul dan berbentuk huruf senget. ia turut meningkatkan keyakinan diri murid untuk terlibat dalam proses P & P. guru hendaklah berulang kali mengajar konsep saiz dengan menunjukkan fungsi setiap garisan di atas kertas. lihat contoh berikut Ada juga murid yang tidak dapat menulis dengan sekata (uniform). guru boleh menggunakan kebijaksanaan dan kreativiti sendiri untuk membantu murid menulis dengan betul dan sempurna. Guru juga boleh mengadakan muzik latar yang sesuai untuk menarik minat murid ketika menulis. Untuk mengatasi masalah ini cuba latih tubi murid menulis huruf mengikut jark hujung jari atau diukur dengan jarak sebatang pensel.lemah. Contohnya. arah tulisan yang tidak betul. Huruf c hendaklah ditulis di dlam garisan. bercelaru. Selain daripada di atas. Bagi masalah ini.

wujudlah suasana P & P yang lebih menyeronokkan.1 Cadangan pembelajaran Murid bukan hanya memerlukan satu pendekatan pengajaran yang fleksibel dan inovatif yang dapat menarik perhatian mereka tetapi yang sama penting ialah satu strategi yang dapat membantu mereka mengingat kembali maklumat yang diajar agar proses P & P boleh dianggap berkesan. respons baik yang diberi oleh mereka terhadap P & P secara tidak langsung dapat meningkatkan keyakinan guru. Oleh yang demikian. Bahan yang diberi juga tidak boleh terlalu banyak memandangkan kumpulan sasaran terdiri daripada mereka yang cepat merasa bosan. Perubahan sikap yang positif kepada kumpulan sasaran turut membantu kejayaan mereka. Ini adalah kerana setiap aktiviti yang dirancang dapat diikuti dengan penuh minat. Walau bagaimanapun. peruntukan masa yang panjang bagi sesuatu pembelajaran diperlukan supaya mereka benar-benar dapat menguasai kemahiran tersebut. Selain itu. dengan sendirinya murid-murid ini menggunakan masaterluang dengan aktiviti membaca bahan yang disediakan .Melalui kaedah ini. Malahan semangat ingin berjaya yang ditunjukkan oleh mereka amat mengagumkan. Kumpulan sasaran juga lebih berminat untuk menyertai setiap aktiviti yang dijalankan kerana mereka memahami apa yang dipelajari. 4. kumpulan sasaran merasakan diri mereka lebih dihargai dan secara tidak langsung telah berjaya meningkatkan keyakinan diri mereka. Disebabkan semangat ingin berjaya telah wujud dalam diri mereka. .5.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful