PROGRAM PEMULIHAN KHAS

KONSEP Dalam proses Pendidikan , Pendidikan Pemulihan Khas ialah : “ Satu perkhidmatan yang diadakan khusus untuk murid–murid yang menghadapi kesulitan pembelajaran khususnya dalam menguasai satu-satu kemahiran membaca, menulis dan mengira sebagai asas menjadi Fokus Kurikulum Baru Sekolah Rendah” . MATLAMAT Program Pemulihan Khas disediakan untuk membantu murid menguasai kemahirankemahiran asas 3M yang belum dapat dikuasai dalam tempuh masa yang ditetapkan. TAKRIFAN AE Tanseley dan R. Culliford “ kanak-kanak pemulihan adalah kanak-kanak yang mempunyai intelek dan kecerdasan yang rendah juga kurang berkebolehan menerima pendidikan biasa, ” M. F . Clough “ kanak-kanak pemulihan ialah kanak-kanak yang kurang daya taakul, kurang berkemampuan membuat sesuatu keputusan atau kesimpulan dan kurang memahami tentang perkara yang agak abstrak. ” Sharifah Rahman Ali “ kanak-kanak yang gagal menerima pelajaran dan mereka ini berkemampuan mempunyai kecerdasan yang tinggi , yang sederhana dan di bawah paras sederhana . Kita tidak masukkan kategori kanak-kanak yang lemah (mentally retarded).” ” Kanak-kanak Pemulihan Khas adalah kanak-kanak yang tidak dapat menguasai kemahiran asas 3M pada masa yang sepatutnya.” Strategi Pelaksanaan Pencalonan Murid i) Murid yang tidak melepasi Ujian Pelepasan KIA2M ii) Pencalonan murid boleh dibuat oleh: * guru mata pelajaran / guru kelas * guru besar * ibu bapa iii) Murid KIA2M yang telah berjaya dalam Ujian Pelepasan I atau 2 tidak boleh dicalonkan. Pengumpulan Maklumat i) Maklumat peribadi dan prestasi murid dapat menolong guru pemulihan khas memahami murid yang dicalonkan dan membuat keputusan samada murid perlu mengikuti program pemulihan khas atau sebaliknya. Guru pemulihan khas juga dapat mengetahui tentang kesihatan dan taraf sisio-ekonomi murid. ii) Maklumat tersebut boleh didapati dari: a) Guru besar – berdasarkan rekod murid, pemerhatian dan perhubungan b) Guru Kelas – boleh menambah maklumat dengan mengambil tahu kehadiran, ketepatan masa kesekolah dan perhubungan dengan murid-murid lain. c) Ibubapa – boleh memberitahu tentang tingkah laku umum, kegemaran dan perkaraperkara yang tidak digemari serta sikapnya terhadap pelajaran.Perbincangan dengan

ibubapa amat digalakkan bagi membolehkan pelaksanaan program pemulihan khas berjalan lancar.

Ciri-Ciri Kanak-Kanak Pemulihan Antara ciri-ciri kanak-kanak pemulihan ialah; a. Emosi dan Tingkahlaku i. Perasaan rendah diri. ii. Perasaan risau. iii. Perasaan sedih, hiba atau duka. iv. Perasaan cepat bosan atau jemu terhadap pelajaran. v. Perasaan takut akan perkara-perkara baru. vi. Degil, tidak patuh pada peraturan-peraturan dan suka melawan. vii. Pasif. viii. Malas b. Sosial i. Gelisah dan selalu bergerak di dalam darjah serta mengganggu kawan-kawan. ii. Lemah / kurang interaksi dengan rakan. iii. Gemar menghisap atau menggigit jari/kuku. iv. Selalu tidak hadir ke sekolah dengan berbagai-bagai alasan. v. Menangis - enggan masuk darjah. vi. Hyper aktif. c. Kesihatan i. Lemah tubuh badan serta kurang zat makanan. ii. Tumbesaran tubuh badan tidak seimbang (gemuk/kurus). iii. Tumpuan perhatian terhad (masalah penglihatan). iv. Lemah gerakkan motor-kasar dan halus. v. Kesihatan terganggu seperti selalu sakit, sakit terlalu lama dan teruk. vi. Kurang menjaga kebersihan diri. d. Kesediaan Belajar i. Belum bersedia untuk belajar. ii. Perbendaharaan kata kurang. iii. Lemah pemahaman. iv. Kurang keyakinan diri dan rangsangan. v. Kurang matang – IQ tidak seimbang dengan umur hayat. e. Pengamatan i. Tidak kenal perbezaan bentuk, saiz, warna dan turutan. ii. Lemah pendengaran bunyi dan rentak. iii. Keliru terhadap konsep ruang dan mencari arah. iv. Lambat mengkelaskan benda. v. Kesukaran mengaitkan pelajaran yang lama dengan yang baru. vi. Tidak dapat menyelesaikan masalah.

vii. Sukar ambil bahagian dalam permainan dan tidak faham undang-undang. viii. Tidak kreatif. ix. Lemah pergerakan dan perbuatan. x. Lemah daya pemikiran/ingatan. xi. Tidak boleh mengingat kembali. Mengenal pasti Murid Pemulihan Khas 1. Melalui perbincangan dengan guru kelas atau guru mata pelajaran. 2. Rekod-rekod prestasi 3. Rekod kesihatan 4. Kerja-kerja harian murid 5. Laporan Adab Belajar ( LAB ) 6. Melalui pemerhatian 7. Punca-punca lain yang diperolehi TUGAS, TANGGUNGJAWAB DAN PERANAN GURU PENDIDIKAN PEMULIHAN KHAS 1. PENGENALAN Pendidikan Pemulihan adalah satu cabang pendidikan khusus bagi mengatasi serba sedikit tentang masalah pendidikan yang timbul pada masa kini, khasnya bagi kanakkanak yang nyata sekali menghadapi masalah pembelajaran serta tecicir dan ketinggalan dalam alam pendidikan jika dibandingkan dengan tingkat kebolehan lahiriah mereka. 2. PERANAN GURU PENDIDIKAN PEMULIHAN KHAS Guru Pendidikan Pemulihan Khas memainkan Lima Peranan Penting seperti berikut: 2.1 Peranan Sebagai Penilai ( An Assessment Role ) 2.1.1 Menyedia dan menjalankan ujian saringan untuk mengenal pasti murid-murid yang memerlukan pemulihan khas. 2.1.2 Menjalankan Ujian Diagnostik untuk mengenal pasti masalah pembelajaran yang khusus yang dihadapi oleh murid-murid. 2.1.3 Menjalankan penilaian berterusan dan merekodkannya dengan rapi dan tersusun. 2.2 Preskriptif ( Presciptive Role ) 2.2.1 Merancang dan menyelia serta melaksanakan program individu bagi kanak-kanak yang mempunyai masalah pembelajaran yang tertentu. 2.2.2 Mengadakan bengkel atau demonstrasi pengajaran pemulihan di mana keadaan

3 Berjumpa dan berbincang dengan guru . 2.4 Peranan Khidmat Bantu ( A Supportive Role ) 2.4 Mengajar sebagai guru pembimbing untuk membantu guru mata pelajaran asas sekiranya keadaan memerlukan.2 Mengajar bersama-sama dengan guru mata pelajaran sebagai “ team teaching ” / “ guru pendamping ” sekiranya perlu. ibubapa. 2.2. 3. 2. doktor. 2.3 Peranan Pengajaran (A Teaching Therapentik) 2.5 Peranan Perhubungan ( A Liaison Role ) 2. 3. 3. Keutamaan hendaklah diberi kepada murid-murid Tahun 1 hingga 3.2 Membantu guru-guru asas dalam hal: 3.. kesihatan dan keterangan lain mengenai latar belakang murid. .3.1 Mengenalpasti murid-murid lemah yang memerlukan pengajaran pemulihan sama ada di kelas biasa atau kelas khas.4. 2. pegawai kebajikan dan pihak-pihak lain yang boleh membantu untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang tingkah laku.2. TUGAS GURU PENDIDIKAN PEMULIHAN KHAS 3.2 Merancang dan menyediakan aktiviti-aktiviti serta bahan-bahan pemulihan. 2.2. 3.42 Membimbing guru-guru melaksanakan teknik dan kaedah mengajar murid-murid yang menghadapi masalah 3M.5.5.1 Mengajar dan membantu murid-murid yang lambat dan menghadapi masalah kemahiran asas 3M.2. 3.1 Membantu guru-guru merancang dan penambahbaikkan aktiviti-aktiviti dan bahanbahan pengajaran dan pembelajaran.memerlukan.1 Berbincang dengan ibu bapa atau penjaga murid untuk mendapatkan maklumat dan latar belakang murid.1 Menjalankan kerja-kerja pemulihan khusus untuk murid-murid lemah yang terpilih dari Tahun 2 hingga Tahun 6. 3.2 Mengajukan cadangan-cadangan kepada ibu bapa bagaimana mereka membantu demi kepentingan pembelajaran anak-anak mereka.3 Mengatur jadual waktu untuk pengajaran pemulihan khas.3.

3. 3. Fail diri murid mengandungi: 3.7 Mengadakan bengkel di peringkat sekolah atau daerah di mana keadaan memerlukan. 3.3.5.8 Tugas-tugas yang berkaitan dengan kebajkan murid-murid pemulihan di sekolah. 3.7 Catatan-catatan lain yang berkaitan dengan murid.5.2 Latar belakang murid. 3. Isi-isi rekod hendaklah mengandungi: 3. 3.3 Borang Pengumpulan Maklumat. .5 Menyediakan fail diri bagi setiap murid pemulihan.4.1 Borang Pencalonan.3 Laporan kesihatan murid. 3.5.5 Lembaran Kerja 3.6 Hasil Penilaian yang telah dijalankan.4 Melaksanakan penilaian dan merekodkannya secara berterusan untuk mengetahui prestasi murid-murid yang mengikuti kelas pemulihan.5.4 Ujian Saringan dan Diagnostik 3.2 Borang Latar belakang Murid Pemulihan.4 Hasil-hasil temubual dan rujukan 3.4.5. 3.4. 3.5.1 Laporan prestasi murid.6 Membentuk jawatankuasa Program Pemulihan Khas serta menjadi ahli Jawatankuasa Kurikulum Sekolah. 3.4.5.

6 Membolehkan seseorang itu mengenang serta mengingat kembali sesuatu yang telah dialami. 1.2 Memudahkan pengelolaan dan pertukaran maklumat serta fikiran dengan orang lain.2. 1.BAHASA MELAYU DALAM PENDIDIKAN PEMULIHAN PERKEMBANGAN BAHASA Apabila kita memperkatakan tentang perkembangan bahasa. 1. Kemahiran Ejaan KEMAHIRAN LISAN 1. 1.2. kita perlu meninjau perkembangannya sejak dari awal iaitu sejak seseorang bayi itu dilahirkan membawa kepada suatu peringkat kedewasaan.2. Kemahiran Bacaan c.2. dalam lisan terdapat dua aspek kemahiran kecil iaitu Kemahiran Mendengar dan Kemahiran Bertutur.1 Memudahkan penentuan kehendak-kehendak. DEFINISI BAHASA: Mengikut Prof Atan Long bahasa ialah penggunaan lambang suara sebagai mewakili konsep tertentu atau mempunyai makna yang diterima oleh masyarakat amnya. Kemahiran Tulisan d. Kemahiran Lisan b.2.1. Jika ditinjau dengan teliti. 1. Dia akan cuba .5 Memungkinkan terlaksananya perhubungan sosial. 1.2.2.1 PENGENALAN Lisan merupakan satu daripada kemahiran yang penting dalam menjadi asas dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa. 1. matlamat dan hasrat naluri untuk memenuhi keinginan dan hajat. Kanakkanak mula menguasai bahasa dari apa yang didengar dan dialaminya. KEMAHIRAN-KEMAHIRAN ASAS DALAM BAHASA MELAYU a.7 Asas bagi pemikiran kreatif dalam penulisan kreatif.3 Menjadi penyalur bagi menyatakan perasaan dan emosi.4 Membantu jalan fikiran dalam menilai dan mengenal diri sendiri. 1. FUNGSI-FUNGSI BAHASA 1.2.

Iaitu mengenal dan mendiskriminasi bunyi-bunyi bahasa yang berlainan. mengajuk dan seterusnya bercakap. Bagi setengah-setengah bahasa.Mengikut arahan. .Mendengar secara kritikal. jeda serta helaan yang betul. . KEMAHIRAN BERTUTUR Satu lagi kemahiran yang tergolong dalam kemahiran lisan ialah kemahiran bertutur iaitu kemahiran menyebut dan membunyikan bunyi-bunyi bahasa dengan pengujaran katakata atau ayat dalam intonasi.Mendiskriminasi bunyi-bunyi bukan bahasa. Dengan ini kita harus mengutamakan gerak kerja lisan sebelum mengajar kanak-kanak membaca dan menulis.Menentukan idea utama / terpenting. Secara ringkasnya seseorang itu boleh dikatakan mempunyai kemahiran mendengar jika ia boleh: . perubahan kepada unsur-unsur ini akan melibatkan perbezaan maksud atau makna. 1.3: KEPENTINGAN LISAN Manusia mencipta lambang-lambang pertuturan sebelum mencipta lambang-lambang tulisan. . 1.Memahami ayat serta lain-lain elemen linguistik bahasa. Perkembangan bahasa kanak-kanak menunjukkan bahawa kanak-kanak mula mendengar.Mengingat kembali. Kemahiran mengenal dan mendiskriminasikan bunyi-bunyi ini bergantung kepada faktorfaktor fisiologi serta neurologi pendengaran setakat mana kadar pendengarannya dan pengamatan pendengarannya. . . nada (tekanan suara ). . . . Kanak-kanak yang telah menguasai bahasa lisan akan mudah melahirkan perasaan dan . dia seharusnya dapat mengecam.Memahami perkataan.” auding” . Apabila mereka sudah biasa dengan bahasa itu barulah diperkenalkan lambang-lambang tulisan supaya mudah mereka menginterpretasikan lambang-lambang pertuturan.Memahami urutan atau sekuan. . konsep dan kemahiran mendengar perkataan. Oleh itu aspek ini juga perlu diberi penekanan dalam pengajaran dan pembelajaran.Mendiskriminasikan unit-unit bunyi bahasa.2 KEMAHIRAN-KEMAHIRAN ASAS DALAM LISAN KEMAHIRAN MENDENGAR Apabila seseorang itu mendengar. Mengenal pasti intonasi yang berbeza-beza ini amat penting bagi mewujudkan suasana pertuturan yang baik. Unsur-unsur ilmu linguistik yang dinamakan ”suprapenggalan” ini merupakan aspek yang nyata dan penting dalam lisan. licin dan lancar. mengenal dan mengamatinya.Membuat inferen dan penyeluruhan atau kesimpulan.meniru serta menuturkannya berulang-ulang.

Dengan itu mereka akan lebih berani. . . . Guru boleh membuat pengesanan khusus dengan merangka.5: CARA MEMPERBAIKI KELEMAHAN-KELEMAHAN LISAN 1. Maka dengan ini memudahkan kanak-kanak pemulihan untuk belajar. .4: PENGESANAN DAERAH KELEMAHAN LISAN Guru boleh mengesan kelemahan murid dengan mengamati setiap sebutan dan intonasi pertuturan mereka ketika menjalankan gerakerja / aktiviti lisan. Struktur ayat. Pada prinsipnya guru dikehendaki memperbanyakkan kegiatan lisan di peringkat awal persekolahan. Teori psikologi mengesahkan bahawa adanya perhubungan antara bahasa dengan pemikiran.2. dengan demikian jika seseorang itu tidak menguasai perbendaharaan kata yang luas. Guru juga boleh menguji kefahaman murid mengenai perkara-perkara yang didengarnya dengan menyediakan item-item soalan yang khusus berkaitan ”auding”. Guru boleh mengesan atau menguji kemahiran lisan murid dengan menganalisa rakaman -rakaman yang dibuat berdasarkan kepada sebutan-sebutan atau pengujaran muridmurid. Kebiasaannya penggunaan nahu yang betul secara lisan akan membina asas bahasa yang kukuh.5. membina serta melaksanakan ujian lisan yang antara lain akan menguji keupayaan murid untuk: . sewajarnya ia tidak dapat mengeluarkan pendapat dengan jelas. .1. Pemikiran melibatkan lambang-lambang tertentu.mengeluarkan pendapat atau buah fikiran. Melalui kegiatan lisan yang banyak di peringkat awal akan menambahkan dan memperkayakan perbendaharaaan kata kanak-kanak. Guru mempergiatkan lagi gerakerja / aktiviti lisan untuk murid. intonasi dan tekanan suara.Mendengar secara kritikal. Guru sendiri menjadi model sebagai penutur yang baik untuk ditiru oleh muridmurid.Melakukan ”auding” yang merangkumi aspek-aspek pengamatan pendengaran.Mengamati bunyi-bunyi bukan bahasa. pembinaan ayat dan aspek-aspek nahu dalam satu-satu bahasa adalah dipelajari secara tidak langsung.Memahami konsep dan maksud perkataan / ayat. Bahasa Melayu khususnya berbeza dari segi pengucapan.Mengamati bunyi-bunyi bahasa dan lain-lain elemen linguistik bahasa. 1.5. Kebiasaannya penggunaan bahasa lisan menguntungkan pembinaan bahasa yang baik. 1. 1. sikap dan rajin bergaul dengan kanak-kanak lain.

1.6.1.6.2. 1.1. 1.7.6: PERKARA-PERKARA PENTING DALAM PENGAJARAN LISAN 1.6..5. o Memastikan setiap murid yang mendengar apa yang dinyatakan oleh sipenutur. pembetulan hendaklah dibuat secara spontan. Guru mempelbagaikan aktiviti dalam pengajaran dan pembelajaran.1.1. Pengujaran yang baik hendaklah jelas dan lantang.6.1.4.5. Guru menjalankan peneguhan serta pengukuhan serta merta.7.5.3.6.1. Guru mewujudkan situasi-situasi yang menggalakkan murid berinteraksi melalui susun atur tempat duduk.5.6. Galakkan murid-murid mengeluarkan idea-idea baru serta memilih bahan-bahan mereka sendiri. 1.8. guru mestilah mengamatinya dan jika didapati mereka melakukan kesalahan.1. penekanan harus diberi kepada darjah pencapaian kanak-kanak dalam pelajaran itu dengan : o Memastikan setiap kanak-kanak diberi peluang mengambil bahagian. 1.6. Semasa murid-murid meniru sebutan.5. Penutur yang dihasilkan hendaklah secara spontan.9. Semua pengajaran lisan hendaklah dibuat secara formal. susun dan gunakan topik-topik yang ada dalam pengetahuan sedia ada murid.5. 1.6. Ketika menyampaikan pengajaran. 1. 1.6. . pertandingan dan sebagainya. tersusun rapi dan cukup untuk didengar oleh pendengar yang ada. Guru memperbanyakkan latih tubi sebutan dan intonasi terutama kelemahan khusus murid-murid. 1. Semasa guru menyampaikan pelajaran lisan.1. Adakan rangsangan yang membolehkan kanak-kanak bercakap mengenai perkara-perkara tertentu. 1.1. perkara-perkara berikut perlu diberi perhatian : 1. 1.3.6.5. Peniruan sebutan oleh murid-murid mestilah lebih kerap dan bukan hanya untuk sekali dua sahaja.6.1. 1. 1.4. 1. o Memastikan hanya seorang sahaja yang bercakap ketika sesuatu ketika. Ulang pelajaran (latih tubi ) yang terdahulu dalam pelajaran-pelajaran yang berikutnya untuk memperkukuhkan ingatan murid-murid. Pilih.6. Guru menggabungjalinkan lisan dengan kemahiran bacaan dan tulisan dalam pengajaran dan pembelajaran.1. bernas dan mudah.

2. c. Atan Long (1976): Membaca adalah proses kembalikan daripada proses menulis kepada proses mentafsirkan kembali lambang-lambang bertulis dan mendapatkan makna atau buah fikiran daripada bahan bertulis itu. 2.1 DEFINISI MEMBACA Frak Smith (1971): Membaca adalah satu operasi psycholinousitic . 2. b.2. mengamati serta memahamkan kandungannya. urutan dan sekuan. KEMAHIRAN BACAAN 2.2. MEMBACA SEBAGAI PROSES MENTAL (KOGNITIF) a. Turutan : Memahami giliran.1.2 PROSES BACAAN 2. membaca dan menulis. Abu Basar (1981): Membaca adalah gabungan proses menyuarakan lambang-lambang tulisan.4.2.2. Pendengaran : Pendengaran yang jelas. Latar belakang : Mengenal objek / bentuk / corak yang bertindih. MEMBACA SEBAGAI PROSES PENGAMATAN (PERCEPTUAL) a. Penglihatan : Mengenal dan memahami lambang-lambang.3. memahami makna-makna yang terkandung di dalamnya serta mengaitkan maknamakna tersebut dengan pengalaman sedia ada murid. e. Sintesis : Membuat kesimpulan 2. BACAAN SEBAGAI PROSES SENSORI (KEDERIAAN) a.3. Seni bahasa : Mendengar. KESIMPULANNYA: Membaca adalah proses memindahkan lambang-lambang bertulis kepada suara. Ingatan : Mengingat kembali apa yang dilihat / didengar. Diskriminasi: Mengecam. Bacaan juga merupakan satu langkah lanjutan dalam perkembangan pembelajaran bahasa dan memproses perkembangan-perkembangan yang diterima. mencari dan membezakan / mengasingkan. Daya fikir disemua peringkat: Kefahaman. bertutur. d. 2. MEMBACA SEBAGAI PROSES BAHASA (LINGUISTIK) a. b. KESEDIAAN MEMBACA .2.2.

murung.4 MASALAH-MASALAH DALAM BACAAN 2.1. 2.1. 2.3.Diskriminasi Pendengaran. .3.Umur: Peringkat umur yang berbeza. rasa dan cita rasa.1. . FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KESEDIAAN MEMBACA 2. . 2. . 2. .3.Jantina: Kanak-kanak perempuan lebih dahulu mempunyai kesediaan membaca.3.4 KECERDASAN DAN PERKEMBANGAN KOGNITIF: .Dorongan-dorongan yang mempengaruhi sikap suka membaca .1.1. . .Keadaan alat-alat (organ) pertuturan yang tidak terganggu.KEADAAN FIZIKAL . .1.Bentuk-bentuk sahsiah yang negatif : Nakal.Keadaan mata dan penglihatan yang sempurna dan matang.3.Keadaan rumah tangga dan cara asuhan mempengaruhi perkembangan dan gangguan emosi.Diskriminasi Penglihatan. EMOSI.Bahasa sebagai alat berfikir dan melahirkan kehendak.Kemampuan urat saraf: Otot-otot tangan dan mata khususnya. Ini adalah satu proses yang harus dicapai sebelum pengajaran bacaan secara formal dijalankan.6PENGUASAAN BAHASA . 2.3. . . MOTIVASI DAN SAHSIAH .4.Huruf kecil yang seakan-akan bentuknya.Perkembangan fizikal dan kesihatan secara am.1.1. 2. tidak suka bercakap dan lain-lain.3. 2.Manusia dilahirkan dengan kecerdasan dan daya kognitif yang berbeza.3.Kesediaan membaca adalah himpunan panduan kebolehan dan kemahiran-kemahiran yang diperlukan untuk mempelajari satu proses yang komplek iaitu membaca.5 DAYA DISKRIMINASI (PENGAMATAN) .2 PENGALAMAN DAN PERSEKITARAN Keadaaan persekitaran yang dapat memberi pengalaman yang pelbagai.1 BENTUK HURUF . Ia juga adalah satu proses yang berterusan yang perlu diperkembangkan dan bukan ditunggu-tunggu.Keadaan telinga dan pendengaran yang sempurna dan baik.

Tidak boleh membunyikan dengan betul setelah mengeja / membatang suku kata. . . .Keliru ejaan Bahasa Melayu dengan Bahasa Inggeris. .Boleh mengeja tetapi tidak boleh membunyikan. .2 PERINGKAT SUKU KATA .Tidak boleh membatang suku kata yang melibatkan imbuhan.4 KESUKARAN MEMBACA PERINGKAT AYAT .Mengulang. 2. .5 STRATEGI MEMBANTU KANAK-KANAK KE ARAH MEMBACA . .Tidak boleh membatang perkataan yang mengandungi banyak suku kata.Susun strategi pemulihan. .4.Membaca mengikut loghat.Menggantikan perkataan dengan perkataan lain.Menggugurkan bunyi-bunyi suku kata dalam perkataan.Keliru nama-nama huruf yang seakan-akan sama bentuknya. . . .Tidak boleh membunyikan perkataan yang mengandungi Diagraf di awal.Bunyi huruf yang seakan-akan sama.Menyebut huruf-huruf mengikut telor bahasa ibunda.Keliru membunyikan suku kata yang melibatkan e taling dan e pepet. . . .Mengeja sebelum membaca.Tertinggal.Salah memecah / membatang suku kata. . . .Pelaksanaan.Tidak boleh membunyikan dengan betul suku kata VK di awal perkataan.Penilaian . . 2. . .Salah menyebut perkataan yang seakan-akan rupanya. .Mengenal pasti kanak-kanak.3 KESUKARAN DALAM PENGAMATAN .Tidak boleh mengadun / membatang suku kata terbuka / tertutup.Keliru menamakan huruf besar dan huruf kecil kerana benuknya berubah.Salah menyebut / membunyikan perkataan yang seakan-akan sama. .Merangkak-rangkak.Mengenal pasti masalah kanak-kanak tersebut. . . 2. .4. . .4. .4.Huruf terbalik.Pembalikan perkataan.Menyebut perkataan mengikut loghat..Boleh membatang suku kata tetapi gagal menyebut.Keliru membatang perkataan yang mengandungi Diftong / Vokal Berganding. 2.Menggantikan bunyi suku kata dalam perkataan .

Peringkat pra tulisan perlu menitikberatkan perkara-perkara berikut: 1. perkataan dan ayat sebagai alat komunikasi dalam kelompok masyarakat. PERINGKAT-PERINGKAT PERKEMBANGAN BAHASA 3. Untuk menghasilkan bentuk-bentuk penulisan kreatif seperti pantun. tangan.1 Pra Tulisan Pra tulisan merupakan satu peringkat yang perlu dilalui oleh kanak-kanak bagi menyediakan diri ke arah melahirkan lambang-lambang bunyi khusus yang diterima oleh kelompok masyarakat.2. mengasah serta mengukuhkan minat serta bakat kanak-kanak sebagai memenuhi kehendak masyarakat moden (kerana membaca. Untuk membolehkan kanak-kanak berkemahiran dalam satu lagi komponen bahasa dan meluaskan pengetahuan.1. Peringkat pra tulisan ini adalah bagi kanak-kanak mendapatkan latihan otot. Untuk membolehkan kanak-kanak menyusun huruf-huruf menjadi sukukata. fikiran dan idea. sajak lain-lain bentuk puisi dan prosa yang dapat memberikan kepuasan jiwa dalam pemikiran. perhubungan serta matlamat hidup.3. Untuk menyediakan. bahkan juga seluruh insan umumnya. Peringkat contengan ini perkembangan dari membuat contengan bebas hingga ke peringkat contengan terkawal.3 KEMAHIRAN TULISAN 3. 3. perasaan bukan sahaja diri kanak-kanak itu sendiri. syair. DEFINISI Tulisan ialah lambang-lambang bunyi bahasa yang telah dipindahkan dalam bentuk grafik bagi melahirkan perasaan. fikiran serta perasaan dengan baik. PERANAN TULISAN Untuk mendirikan asas yang kukuh supaya seseorang kanak-kanak itu dapat melahirkan idea. Melakukan latihan-latihan pergerakan tangan dan jari melalui aktiviti seperti . menulis dan mengira adalah sebahagian daripada asas utama keperluan hidup masa kini). Pada peringkat awal kanak-kanak membuat contengan di atas permukaan benda-benda yang sedia ada dalam persekitaran mereka dengan menggunakan bahan-bahan yang boleh meninggalkan kesan ke atas permukaan benda tersebut. pantas dan cekap. menyemai. Menulis adalah proses memindahkan lambang-lambang bunyi yang tersusun dan teradun bagi melahirkan bunyi-bunyi yang bermakna serta dijadikan alat komunikasi.jari serta kordinasi mata tangan.

Setelah kemajuannya didapati memuaskan barulah latihan membentuk huruf diberikan.Menulis tanpa mengikut garisan-garisan yang ditentukan.3. sajak.Mengarang cerita. 4. 3. sepatutnya mereka telah faham dan boleh memegang pensel serta cara duduk yang betul dan selesa .Lain-lain yang berkaitan.3 TULISAN KREATIF Peringkat ini merupakan peringkat tertinggi dalam proses menulis. 3.Masalah pembalikan huruf atau perkataan.Tiada keseragaman jarak di antara huruf dengan huruf atau di antara perkataan dengan perkataan . Melakukan latihan-latihan pergerakan mata dari kiri ke kanan.Mengarang pantun. . menganyam. Di peringkat ini kanak-kanak diharapkan dapat menggunakan kemahiran yang diperolehi di peringkat mekanis untuk menggunakan daya kreatif untuk : .Mencampur adukkan huruf besar dengan huruf kecil. . .Membina ayat. 2. menyalin bentuk-bentuk huruf mengikut urutan. 3.Bentuk-bentuk huruf ditulis terlalu condong.Kemahiran mengawal dan memegang pensel. teka-teki dll. menguli tepung dan lainlain. Menguasai gerak tangan bebas. 3.Bentuk-bentuk huruf yang tidak jelas / tepat / betul. Tulisan mekanis merupakan peringkat kedua yang patut didedahkan kepada murid-murid. dari atas ke bawah dan lain-lain.3.2 TULISAN MEKANIS Setelah kanak-kanak melalui proses pra tulisan .3.Meneliti. Melakukan latihan-latihan keselarasan (koordinasi) mata dan tangan. . . mengoyak. .Menulis surat kiriman. . Sebagai permulaan untuk memberi kemahiran dalam penulisan mekanis murid-murid diminta.Perkataan ditulis terlalu rapat di antara satu dengan lain. cara duduk dan sebagainya supaya boleh menulis dengan sempurna dan selesa.Mendapat kesedaran tentang perkaitan bunyi dengan tulisan. menampal. cara memegang alat tulis. Latihan-latihan tulisan mekanis diharapkan murid-murid akan dapat : . . mengenal. . . membentuk huruf-huruf pada permukaan kertas kosong tanpa garisan.menggunting. . . MASALAH TULISAN DI KALANGAN KANAK-KANAK PEMULIHAN . Bermula dengan ruang garisan yang lebar / luas membawa kepada lembaran bergaris kecil / sempit.

Menulis dengan meninggalkan huruf. . .Mengulang garis-garis huruf yang ditulis. 4. DEFINISI Ejaan adalah proses memilih serta mengadunkan lambang-lambang untuk melahirkan perkataan secara lisan dan bertulis. Guru adalah model atau contoh yang menjadi ikutan murid-murid.Huruf-huruf tidak ditulis mengikut posisi (kedudukan ) yang sepatutnya. Kad-kad tulisan dan lembaran-lembaran kerja bertulis perlulah disediakan dengan sempurna. . Tulisan dan caracara guru menulis contoh yang akan disalin oleh murid-murid hendaklah dibuat dengan teliti dan betul.Tidak dapat mengingat atau membayangkan bentuk sebenar sesuatu perkataan.1. EJAAN 4.. .4. PUNCA KANAK-KANAK LEMAH DALAM EJAAN 4. . Pertimbangan harus dibuat bagi menentukan ketika sesuai seseorang kanak-kanak iItu tidak digalakkan lagi untuk menggunakan getah pemadam. 4.Menulis atau menyalin ayat tanpa mengikut tertib yang betul. .2. Seberapa boleh banyakkan latihan dan berikan bantuan individu. .Menulis huruf atau perkataan mengikut urutan yang salah. CARA-CARA MENGATASI MASALAH TULISAN Memberi latihan dan pengukuhan yang secukupnya dalam peringkat-peringkat ermulaan dan mendirikan asas. Lemah dalam ingatan penglihatan. tunjuk cara serta contoh-contoh yang jelas dan betul. Sebahagian daripada kanak-kanak mahir mengeja tanpa bantuan guru.1. sesuai dengan tahap keupayaan murid secara individu supaya dapat diikuti dengan mudah.Menulis huruf-huruf di dalam perkataan secara bertindih.2. Tetapi ada juga kanak-kanak yang boleh membaca tetapi lemah dalam ejaan. 3. Memberikan penerangan.Menulis melampaui garisan ruang muka surat yang ditentukan. Ini adalah kerana kemahiran itu boleh diperolehi melalui kemahiran membaca. . . perkataan atau imbuhan.Menulis mengikut arah dari kanan ke kiri.

.Tidak dapat memilih lambang-lambang secara rawak.Membina perkataan di dalam perkataan.Tidak dapat menentukan lambang yang mewakili bunyi.Masalah penglihatan seperti rabun dan juling. PENILAIAN .Mencari perkataan berlawan. berganda dan jantina. . tengah atau hujung ) Contoh: la bu la ku la yu la ki dll. ..Permainan teka teki.2. . PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU UNTUK MURID-MURID PEMULIHAN ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Lemah dari segi Analisis Pendengaran.Kemungkinan lemah dalam bacaan. . MENGENAL PASTI MASALAH 3. . STRATEGI PENGAJARAN 4. . . 4.2.Membina perkataan berirama ( sama di pangkal. . AKTIVITI-AKTIVITI KEMAHIRAN MENGEJA . MENGENAL PASTI MURID YANG HENDAK DIPULIHKAN 2.Melengkapkan atau menambah perkataan. PELAKSANAAN 5. 4.Tidak boleh mengecam (mendengar ) bunyi-bunyi yang terlibat di dalam perkataan.Permainan Silang kata.Mendiskriminasi perkataan.Membina perkataan dari huruf-huruf dalam perkataan. . .3.Mengkelaskan perkataan mengikut jenis atau keluarga. .

1 Setelah selesai menjalani ujian diagnostik.3 Masalah yang berkaitan dengan hal-hal seperti sosial dan emosi. ibu bapa. (Jalankan ujian LISAN dan BERTULIS sahaja) 2.1 Masalah yang berkaitan dengan fizikal atau deria murid: · Adakah murid itu mengalami kecacatan atau masalah penglihatan. guru darjah.2. KPM) 2.3 Berdasarkan pemerhatian guru. ianya memerlukan bantuan pakar yang berkemungkinan dikategorikan sebagai murid pendidikan khas. · Jika masalah tersebut ’ringan’ – memadai dengan menjalankan ujian pengamatan serta latihan-latihan yang berkaitan.2 Dalam buku tersebut ada 3 jenis ujian diagnostik BM.Pelaksanaan Program Pendidikan Pemulihan Khas – terbitan JPK.4 Beri sehelai demi sehelai. 2. Jika murid membuat kesalahan semasa menjawab.1. PRAKTIK DAN BERTULIS. 2. 3. 2. Guru tengok cara murid menjawab. 2. 2.5 Murid berhenti menjawab jika gagal menjawab 3 item berturut-turut. .2. · Jika masalah tersebut ’agak berat’.2 Berdasarkan PKBS.3 Jangan fotostat semua helaian kemudian dibukukan dan diberi kepada murid untuk menjawab. iaitu LISAN.2 Masalah yang berkaitan dengan akademik murid: 2. Masa menjawab tidak terhad.3.1 Masalah sosial seperti: · Selalu tidak hadir ke sekolah · Tiada galakan keluarga · Kemiskinan · Takut · Malu · Rasa rendah diri.1 Berdasarkan IPP2M (Instrumen Penentu Penguasaan 2M) 1. STRATEGI PENGAJARAN 3.2. guru Bahasa Melayu. MENGENAL PASTI MASALAH 2. atau kesemua di atas. dan lain-lain Perlu diselesaikan terlebih dahulu.2. Jangan teruskan ujian. dengan cara kaunseling.2.4 Berdasarkan perbincangan dengan guru besar. pendengaran atau pertuturan. biarkan.1 Jalankan ujian diagnostik mengikut prosedur (contoh ujian diagnostik terdapat dalam buku Panduan . atau 1. Murid boleh menjawab secara individu atau kumpulan kecil. bantuan kewangan atau lain-lain bantuan yang difikirkan sesuai oleh pihak sekolah. 2. MENGENAL PASTI MURID YANG HENDAK DIPULIHKAN 1. atau 1. guru perlu menganalisis semua jawapan murid dan merekodkannya.

3. 3.2 Guru menyenaraikan semua masalah yang dihadapi oleh murid. .3 Tampal senarai masalah di fail murid. agar mudah dirujuk.

Justeru. panjang pendek ayat. Faktor-faktor yang tergolong dalam bahagian ini pula meliputi perbendaharaan kata. guru perlu mengajarkan alat-alat sebutan bunyi seperti: Bibir • Gigi • Gusi • Lelangit keras • Lelangit • lembut Anak tekak • Lidah • Rongga tekak • Rongga mulut • . dan konsonan juga perlulah ditekankan. Justeru. 1. diftong. struktur cerita. Penghasilan artikulasi yang berbeza akan menyebabkan penerimaan akustik yang berbeza. dan pengalaman sedia ada. b) Faktor yang ada pada bahan bacaan. Aktiviti utama dalam mengajarkan pemulihan bacaan adalah pengajaran fonetik dengan betul. Pengajaran bunyi vokal. Terdapat dua faktor yang menyebabkan seseorang murid itu tidak dapat membaca: a) Faktor yang ada pada murid itu sendiri (pembaca) Faktor-faktor yang tergolong dalam bahagian ini adalah seperti kecerdasan berbahasa. Aktiviti Pemulihan Bacaan. penggunaan dan organisasi bahan grafik. kendungan bahan. pengetahuan. aktiviti pemulihan membaca perlu dilakukan terhadap murid yang tidak dapat menguasai kemahiran ini.Pemulihan Membaca. Pengenalan Menurut Atan Long (1976) membaca adalah proses menterjemahkan bentuk penulisan kepada bacaan atau mendapatkan makna daripada bahan bertulis itu. kebolehan berbahasa.

4. 6. 4. Cara-cara ini adalah seperti berikut : 1. atau diberi pemulihan dalam darjah empat. supaya pengajaran benar-benar sesuai untuk murid tersebut. memilih murid untuk pengajaran pemulihan (atau tambahan). Peperiksaan penilaian darjah tiga di sekolah rendah pula ialah bertujuan mengesan kelemahan murid untuk dibetulkan. sama ada bidang membaca. Selaras dengan keperluan kurikulum di sekolah rendah yang mementingkan kebolehan membaca. Beberapa waktu pelajaran telah diasingkan untuk memberi pengajaran secara individu kepada murid-murid ini. menilai jawapan mereka dari soal selidik guru. memberi ujian tara. menulis dan mengira.0 Aktiviti Pemulihan Tulisan 4. memberi ujian yang direka oleh guru. Sebelum Sesutu rancangan pemulihan dapat dijalankan.1 Saringan dan diagnosis. berikut dikemukakan cara-cara pelaksanaan rancangan pemulihan dalam 3M. iaitu menentukan jenis kelemahan secara khusus dalam sesuatu bidang sahaja.1 Cara-cara pelaksanaan rancangan pemulihan Pada masa ini.2. Setakat mana perkara ini dilaksanakan terpulanglah kepada kemampuan dan kesanggupan guru-guru darjah empat. menulis atau mengira. setelah murid-murid tersebut dikesan dan diasingkan. Kemudian. 7. langkah yang kedua ialah diagnosis. . menulis dan mengira. mengkaji pergerakan mata murid ketika membaca. memerhatikan murid yang sedang membaca. 3. menggunakan buku bacaan yang telah dikelaskan. 4. Guru pemulihan yang ditugaskan akan membuat penyelidikan dan penyiasatan latarbelakang murid. Diagosis ini akan memberi petunjuk kepada guru mengenai langkah-langkah khusus dalam pengajarannnya untuk mengatasi kelemahan murid tersebut. 5.2 Pemulihan membaca 4. Langkah ini diberi nama saringan. dan seorang guru pemulihan ditugaskan untuk mengajar murid-murid ini. langkah yang pertama sekali ialah untuk mengesan dan mengasingkan murid yang memerlukan pengajaran pemulihan dalam bidang membaca. Beberapa cara dapat digunakan untuk membuat tindakan saringan dan diagnosis untuk mengesan dan menentukan kelemahan membaca. Murid-murid yang tidak dapat mengikuti pengajaran guru bersama murid lain diasingkan. rancangan pemulihan yang sedang dijalankan di sekolah ditumpukan di sekolah rendah. Kelas pemulihan ini biasanya diberi nama kelas lembam (yang kebetulannya membawa berbagai-bagai makna negatif). 2.

1. Menilai jawapan dari soal selidik mengenai tabiat membaca. Kerja sekolah jenis apa yang anda suka? 8. Perbuatan atau tabiat diatas mungkin menunjukkan bahawa bahan bacaan yang sedang dibaca oleh murid tidak sesuai. 5. Menggunakan buku yang telah dikelaskan . b. dan terus membaca serta ia akan dapat kepuasan dari membaca. Apakah jenis buku yang anda suka baca? Riwayat hidup Pengembaraan Cerita binatang Dongeng Berita 4. Apa yang anda buat jika anda tidak berada di sekolah? 2. Apakah cita-cita anda apabila dewasa? 3. Menggerakkan bibir ketika membaca yang sepatutnya tidak perlu. Tarikh : ………………………. selalu bergerak-gerak dan melihat keluar ketika membaca. perkara-perkara seperti diatas haruslah dikaji dengan teliti oleh guru untuk menetukan perkaitan diantara tabiat tersebut dengan sesuatu kelemahan membaca.Sebagai panduan. Guru boleh menyediakan dan memberikan soal selidik mengenai tabiat membaca kepada murid. d. Namakan buku-buku yang telah anda baca pada tahun lalu dan tandakan buku yang anda suka. atau tidak diminatinya. Majalah apakah yang selalu anda baca? Mengapa? 7. Nama murid : ……………………. 2. Dari manakah anda dapat buku untuk dibaca? 6. Adakah anda suka membaca majalah dan buku? 3. c. Jawapan-jawapan dari soal selidik ini dapat digunakan oleh guru untuk mengesan sesuatu masalah khusus dengan lebih lanjut. Memerhatikan murid yang sedang membaca. Menggerakkan kepala (dan bukan mata) ketika membaca. Walaupun demikian. Menggunakan jari atau pensil sebagai petunjuk ketika membaca sesuatu barisan. Membaca sesuatu muka surat terlalu lama. biasanya lebih daripada satu cara digunakan untuk mengesan dan menentukan kelemahan membaca. 1. Cara-cara mengesan murid yang mempunyai masalah membaca ialah dengan memerhatikan murid yang membuat perkara berikut : a. iaitu murid tersebut tidak menukar muka surat yang dibaca dengan kadar sepatutnya. Tidak duduk senang. Berikut diturunkan satu contoh soal selidik yang dapat digunakan oleh guru. Tujuan dan matlamat sesuatu rancangan membaca ialah agar murid mempunyai tabiat membaca.. e.

Untuk pengajaran pemulihan dalam bidang membaca. murid darjah dua tadi membuat 50 pematahan balik untuk 100 perkataan (5 pematahan balik untuk 10 perkataan). beberapa maklumat telah diperolehi. Cara ini harus dapat dibuat untuk beberapa peringkat. atau kelas bahan bacaan hinggakan murid tersebut benar-benar dapat membaca pantas dan faham bahan bacaan yang dibacanya. Biasanya. Dari kiraan ini. manakala seorang murid berkebolehan biasa di Gred 8 di Amerika Syarikat ( tingkatan 2 di Malaysia) membuat 93 perhentian untuk membaca jumlah perkataan yang sama. manakala bahan sejarah mungkin didapati lebih senang. Antaranya adalah seperti berikut : a. 10 perkataan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 llllllllll = 10 perhentian = 15 pematahan balik = 10 perhentian llllllllll jumlah : 20 perhentian 5 pematahan balik Pergerakan mata ketika membaca seperti ini adalah petunjuk semata-mata untuk beberapa proses yang berlaku dalam otak ketika membaca. tidaklah betul jika matlamat pengajaran pemulihan ialah untuk melatih pergerakan mata semata-mata. Ketika proses membaca. manakala murid tingkatan dua membuat 17 pematahan balik untuk 100 perkataan seperti yang digambarkan dalam rajah berikut : Pergerakan mata ketika membaca untuk murid darjah dua. Contohnya seorang murid darjah dua di Amerika Syarikat didapati telah membuat 200 perhentian (lompatan) untuk membaca 100 perkataan (20 perhentian untuk 10 perkataan). maka murid yang disyaki mempunyai kelemahan membaca boleh disuruh membaca buku tersebut.Jika ada buku yang telah dikelaskan mengikut darjah. b. mata pembaca bergerak dalam satu siri lompatan di satu barisan tulisan. 4. Dari kajian mereka. Pembaca yang pantas akan membuat perhentian dan pematahan balik yang sedikit ketika membaca jika dibandingkan dengan pembaca yang lambat. kerana bahan sains mungkin menimbulkan kerumitan. Rancangan . berbagai-bagai jenis bahan bacaan dikemukakan kepada murid tersebut. Pakar-pakar psikologi telah mengkaji pergerakan mata ketika membaca. Kemudian kefahaman murid boleh diuji dengan memberinya soalan-soalan berkaitan dengan perkara yang telah dibacanya. Mengkaji pergerakan mata ketika murid membaca.

Perhentian untuk 100 perkataan 1 250 2 200 3 175 4 140 5 125 6 120 7 115 Menengah atas 93 Maktab 80 Pematahan balik untuk 100 perkataan 60 50 40 30 25 23 21 17 10 . Guru berdiri di belakang murid dan mengira perhentian dan pematahan balik pergerakan mata murid tersebut ketika membaca. Untuk memudahkan pengiraan. Purata pergerakan mata untuk murid-murid dari berbagai-bagai darjah. alat yang paling mudah dan paling murah ialah dengan menggunakan cermin biasa. Jadual ini adalah untuk panduan kasar semata-mata. dan pematahan balik dikira kemudian. kerana data tempatan tidak diperolehi. atau sebaliknya. Berikut diturunkan jumlah purata perhentian dan pematahan balik bagi murid-murid berkebolehan biasa dari Gred 1 hingga ke maktab di Amerika Syarikat. dan murid disuruh membaca halaman kanan. Untuk mengira perhentian dan pematahan balik pergerakan mata. atau bukti dari ujian dan cara mengesan yang lain. Rekod pergerakan mata seperti ini harus digunakan untuk mengesan dan menentukan kelemahan membaca dengan maklumat. Cermin diletakkan di sebelah kiri halaman buku.pemulihan harus memberi pengalaman membaca kepada murid-murid tertentu. perhentian dikira terlebih dahulu. Dengan sedikit latihan cara ini akan menjadi mudah dan keputusan yang diperolehi amatlah tepat.

Soalan yang mengukur kebolehan memahami fakta semata-mata. atau tidak begiti nyata dalam bacaan. dan disuruh membaca dengan cepat. d. Untuk menentukan bahawa murid faham bahan yang dibaca. kefahaman. dan perbendaharaan kata am. 6. Memberi ujian yang direka oleh guru Berbagai-bagai cara mengesan dan menetukan kelemahan membaca dikalangan murid dapat dilaksanakan oleh guru dalam bilik darjah. Soalan yang menilai kebolehan membaca dan memahami soalan. membaca iklan. atau bahan bacaan yang sesuai boleh digunakan. kerana ujian tersebut bertujuan menguji sama ada murid benar-benar faham bahan yang dibacanya. semua murid disuruh berhenti membaca. d. Kemudian setelah 10 atau 15 minit. “Gates Reading Survey for grades 3 to 10” : Ujian ini menguji empat aspek pembacaan iaitu perbendaharaan kata. kepantasan. “Iowa Silent Reading Test” : Sesuai untuk menguji bacaan murid gred 4 hingga 8. maksud perenggan. Semua murid dalam bilik darjah disuruh membaca satu bahagian dari buku teks mereka yang belum dibaca mereka lagi. graf. tetapi hampir kesemua ujian ini telah direka di Amerika Syarikat berpandukan data murid-murid disana. peringkat kefahaman. Dari jumlah perkataan yang dibaca dan masa yang digunakan. Sebaik-baiknya. berikut diturunkan di antara ujian-ujian bacaan yang lazim digunakan untuk pengetahuan dan makluman sahaja. Semua murid disuruh mula membaca pada masa yang sama. dan 3. Jenis soalan yang boleh digunakan untuk menguji kefahaman adalah seperti berikut : a. dan disuruh menandakan perkataan yang terakhir dibaca. jadual. penggunaan indeks. makna ayat. Untuk menguji kecekapan membaca. Soalan yang menguji pengetahuan murid mengenai makna perkataan. mereka boleh disuruh menjawab soalan mengenai perkara yang dibaca. b. “SRA Reading Record” : Ujian ini sesuai digunakan untuk murid-murid gred 8 hingga 13. “Gates Primary Reading Test” : Ujian ini sesuai digunakan untuk murid gred 1. a. surat khabar. c. semua murid harus membaca bahan yang sama. Soalan yang menguji sama ada murid dapat mengumpulkan maklumat penting dalam sesuatu perenggan. e. Memberi ujian tara Ada banyak ujian tara yang boleh digunakan untuk menilai peringkat membaca seorang murid. novel. membaca peta. . Soalan yang mengukur kebolehan memahami fakta yang dimaksudkan. amatlah baik jika masa yang digunakan oleh murid tidak dihadkan. Masa pengujian ialah antara 15 hingga 25 minit. Untuk menguji kefahaman sahaja. perbendaharaan kata teknikal. dan ketepatan. Tambahan pula ujian ini menguji pembacaan di dalam Bahasa Inggeris. b. kadar kecekapan membaca dapat dikira untuk semua murid dalam bilik darjah tersebut. Ujian ini menguji 10 kemahiran membaca iaitu kadar kecekapan.2. membaca direktori. satu cara yang mudah boleh digunakan.5. Bahan-bahan lain. c. Dengan itu. selain dari buku teks seperti majalah.

atau zat makanan. Jika masalah yang dihadapi oleh murid berpunca dari rumah. kerja pengajaran pemulihan harus jangan dimulakan kiranya masalah fizikal murid yang sepatutnya dapat dirawati. b. guru bilik darjah dapat membuat skel norma atau purata bagi pembacaan untuk darjahnya atau untuk sekolahnya. c. . dan pengajaran pemulihan dapat dimulakan awal-awal lagi.3. masih belum diberi pertolongan. Walaupun demikian. maka berikut dikemukakan langkah-langkah untuk panduan guru bagi mengatasi masalah ini. 4. maka guru harus mengajarnya lebih perlahan dengan menggunakan contoh dan unit-unit konkrit dalam usaha membina perbendaharaan kata mereka. kekurangan makanan. atau penyakit teruk) maka masalah ini harus dirujuk kepada pihak berkenaan (klinik atau hospital). Kira-kira 95 % masalah penglihatan dapat diatasi dengan penggunaan kaca mata. Mereka ini harus diberi pengajaran asing atau mereka harus disatukan dengan murid yang sama kebolehan untuk diberi pengajaran pemulihan. kerana terpaksa membaca bahan bacaan yang terlalu susah untuknya. Untuk murid yang jauh ketinggalan dan tiada harapan untuk mengejar kemajuan rakannya dalam darjah yang sama. 4. tidak kira sama ada murid tersebut perlu pengajaran pemulihan. perlu ditegaskan di sini bahawa semua murid perlu memperbaiki teknik membacanya. atau aktiviti yang memerlukan pembacaan. Suruh murid membaca buku yang senang dan seronok baginya tanpa meminta ringkasan buku tersebut. guru yang bijaksana mungkin dapat menemui ibu bapa murid tersebut untuk mengurangkan masalah ini jika masalah tersebut dapat dikawal.1 Teknik am Pengajaran pemulihan ( iaitu kaedah. Berikan projek kecil. dan maklumat-maklumat seronok yang terkandung di dalamnya. 7. Perkara ini harus dimulakan pada awal tahun supaya masa tidak terbuang. a. dongeng dan riwayat yang mengandungi perbendaharaan kata terhad amatlah sesuai untuk murid ini. atau tidak. rancangan dan penilaiannya) harus dilaksanakan berdasarkan maklumat dari saringan dan diagnosis. d. Jika kecacatan fizikal yang menyebabkan kelemahan itu ( masalah penglihatan. Cerita pendek.3 Kaedah pengajaran pemulihan membaca dan penilaiannya. guru harus memilih murid yang memerlukan pengajaran pemulihan.Dari ujian-ujian ini. Walau bagaimanapun. di mana hendak mendapatkannya. Oleh kerana murid lembab ini biasanya tidak suka membaca. Jika saringan dan diagnosis menunjukkan bahawa murid tersebut amatlah lembab dari segi kebolehan mental. Memilih murid untuk pengajaran pemulihan (tambahan) Setelah murid diberi ujian ( berbagai-bagai cara lain ) untuk mengesan dan menentukan kelemahan membaca. Tolong murid mencari dan memilih buku yang senang dan seronok baginya. Murid-murid yang berkebolehan biasa dan berkebolehan lebih tinggi dalam bilik darjahnya harus diberi pengajaran biasa. Bincangkan perkara mengenai buku. pendengaran.

2. Murid harus merasa puas mengikuti pelajarannya. Cara-cara mempelajari perkataan yang belum dikenali. Kerja. Menyatakan idea pusat.2 Teknik khusus. I. e. Menambahkan perbendaharaan kata yang dilihat. 4. d. 3. Beberapa teknik khusus boleh digunakan untuk pengajaran pemulihan dalam bidang membaca. Menyatakan tajuk utama iii . iv . carta atau rekodrekod lain. Membaca untuk maklumat penting i . a. d. c. Menambahkan kadar kecepatan membaca. Penggunaan kamus. Menambahkan perbendaharan kata. b. b.Semua data yang dikumpulkan dari usaha saringan dan diagnosis harus dipertimbangkan dan digunakan untuk merancang sesuatu rancangan pemulihan.3. Latihan-latihan yang dapat melahirkan rasa puas hati murid akan mempercepatkan proses pembelajarannya lagi. Latihan mengenai sesuatu semata-mata untuk latihan sahaja tanpa memasukkan perkara-perkara yang bermakna tidak akan menimbulkan kesan. Bahan yang baru dan lebih tinggi tidak dapat dipelajari selagi bahan asas belum dikuasai. Walau bagaimanapun. Membaca untuk maklumat terperinci. Mencari ayat tajuk v . Latihan-latihan yang banyak dan berbagai-bagai jenis harus diberikan. Kajian perkataan secara sistematik. Rancangan pemulihan dan seterusnya teknik mengajar haruslah berpandukan maklumat setiap murid dalam rancangan tersebut. 1. a. Membaca selalu. b. Kajian punca perkataan. Keperluan murid harus diambil kira. Ini akan menggalakkan murid tersebut berusaha lagi. Mulakan pengajaran di tahap kebolehan murid. a. Murid harus diberitahu selalu mengenai kemajuannya. Setip murid yang lemah amatlah berbeza jika dibandingkan dengan murid lemah yang lain. Menambahkan perbendaharaan kata Jika saringan dan diagnosis menunjukkan bahawa seseorang murid itu lemah . atau pelajaran yang diikuti oleh murid harus penting baginya dan mirip kepada keadaan sebenar. e. Membaca sepintas lalu.1 Teknik pengajaran pemulihan membaca. ada beberapa prinsip asas yang boleh digunakan. c.3. Latihan ii . Kesilapan yang sering dibuat oleh guru ialah menganggap bahawa seseorang murid itu mengetahui lebih daripada kebolehannya yang sebenar. 4. Berikut diturunkan secara kasar teknik khusus yang boleh digunakan diikuti dengan pemerian tiap-tiap satu secara lebih terperinci. Murid memerlukan pengalaman yang baru.2. Kemajuan murid harus ditunjukkan kepada murid tersebut dengan menggunakan graf.

Aturkan perkataan-perkataan sebagaimana ia mungkin terdapat didalam kamus. Kesan pembacaan dapat ditambahkan lagi dengan satu rancangan yang sistematik mengenai perkataan. Perkataanperkataan itu boleh ditulis diatas kad-kad. kamus yang mudah harus digunakan. Perbendaharaan kata yang dilihat. a. Menukar perkataan khusus kepada perkataan am. d. Kajian perkataan secara sistematik. ii . Membuat senarai perkataan yang mewakili satu keluarga perkataan yang dibina dari punca yang sama. Senarai perkataan seperti ini biasanya terdiri dari sendi nama. Bagi murid sekolah rendah. tiap-tiap satu perkataan diatas satu kad. atau latihan yang memerlukan kemahiran menggunakan kamus boleh juga digunakan. Mencari perkataan lain untuk perkataan yang terlalu sering digunakan. berlawanan. adjektif. seperti daun terup. Ujian. v . Dalam Bahasa Inggeris ada dua ratus dua puluh perkataan yang mewakili lebih dari 50% dari semua bahan bacaan biasa. jika tidak kad itu diasingkan dan akan disebut oleh pembantu. vii . diikuti oleh pemain. Murid harus digalakkan menggunakan kamus. Membuat senarai seerti. sendi kata. iv . ii . makna perkataan yang tepat mudah dipelajari. Membuat pasangan perkataan di satu senarai dengan senarai yang lain. b. Cari makna yang sesuai dari kamus bagi perkataan yang bergaris. guru harus memastikan bahawa murid tersebut dapat mengenal perkataan-perkataan yang sering terdapat dalam sebarang bacaan. iaitu berapa kali betul dan salah. Perkataan yang susah mudah dipelajari dengan menggunakan latihan yang sesuai senarai berbagai-bagai latihan yang boleh digunakan adalah seperti berikut : i . Penggunaan kamus. adverba dan berbagai-bagai permainan dapat direka oleh guru bersama dengan murid untuk menguasai perkataan-perkataan biasa ini. adjektif. Maklumat mengenai kemajuan pemain akan dicatatkan pada tiaptiap akhir permainan. Mengisi tempat-tempat kosong dalam perenggan dalam perkataan dalam senarai. tanpa simbol dan definisi makna yang membingungkan. vi . Seorang menjadi pemain dan seorang lagi pembantunya. nama. dan hononim( perkataan yang sama ejaan dan bunyi tetapi berlainan makna ). Kemudian dua orang murid boleh bermain dengan kad-kad ini. Kad-kad dicampurkan dan seorang pembantu akan mengambil satu kad lalu menanya pemain. Membaca selalu. dan membaca berbagaibagai bahan bacaan. Dalam konteks sesuatu ayat. Pelajaran mengenai makna perkataan harus diperkaitkan secara langsung kepada ayat dalam konteks yang dibaca dan tidak boleh dikaji secara sendiri. iii . Sebelum memulakan seseorang murid dalam sebarang rancangan pemulihan membaca. maka latihan latihan dalam perkara ini harus diaturkan. maka kad tersebut disimpan. Ini adalah kerana aktiviti pembacaan bergantung berat kepada penguasaan makna perkataan yang mengcukupi. c. Contohnya adalah seperti berikut : i . Membuat pasangan perkataan dalam jadual tertentu – seperti nama dengan .dalam perbendaharaan kata. hinggakan semua perkataan itu dikenali. Cara yang paling berkesan untuk menambahkan perbendaharaan kata ialah dengan membaca selalu. Jika pemain dapat mengenal perkataan di kad tadi.

atau Bahasa Malaysia banyak perkataan menggunakan imbuhan. kata kerja dengan adverba.. Kajian punca perkataan. Gr… Apakah bunyi anjing apabila ia marah? (selain dari menyalak) Banyak lagi bunyi yang dapat ditambahkan kepada senarai ini dari pengalaman guru bilik darjah. Banyak cara boleh digunakan untuk belajar menyebut bunyi perkataan. Kadar kecepatan membaca seseorang murid itu biasanya bergantung kepada tabiatnya. Mencari perkataan yang sesuai untuk perkataan percakapan biasa. Apakah bunyi yang anda sebut apabila bersin? Ow…Apakah bunyi yang anda sebut apabila kesakitan? O …. x . Murid yang lambat membaca biasanya kurang . Menyimpan buku nota untuk perkataan. Menambahkan kadar kecepatan membaca. Kemudian makna imbuhan pula harus dikaji supaya makna sesuatu ayat itu jelas difahami dari segi makna asal dan bersama dengan imbuhannya. Apabila seseorang murid itu sudah mula pandai membaca. Satu daripada cara-cara itu adalah seperti berikut : w…. Sama ada Bahasa Inggeris. Berbagai-bagai cara telah dikemukakan dan digunakan dalam usaha menambahkan kadar kecepatan membaca. iaitu tanpa menggunakan imbuhan akan memudahkan mengingati makna berbagai-bagai bentuk perkataan itu kemudian. Bermacam-macam lagi latihan boleh direka atas bijakpandai dan pengalaman guru. Apakah bunyi yang anda sebut apabila meniup lilin? r…. Apakah bunyi yang anda sebut apabila sesuatu yang tidak disangka berlaku. menambahkan kadar membacanya adalah perkara yang paling mudah. Menggantikan perkataan bergaris dengan perkataan serti. Murid yang kurang cekap membaca biasanya lebih banyak mengetahui makna perkataan. guru harus memberi murid pelajaran fonik (atau bunyi biasa). Membaca selalu. a. dan sebagainya. Bagaimanakah bunyi kucing berehat? Sy… Apakah bunyi yang anda sebut untuk memberi isyarat supaya Jangan bisang? C …. ‘best’. Cara yang mudah dan yang baik untuk menambahkan kecepatan membaca iailah dengan membaca selalu bahan bacaan yang mudah dibaca dan yang seronok. Tahap yang rendah akan menggunakan perkataan yang mampu digunakan oleh murid ditahap itu. tetapi tidak dapat mengenalnya secara tulisan. nama dengan kata kerja. e. ix . viii . II.. Memilih gambar dan membuat senarai perkataan yang sesuai dengan gambar tersebut. tiap-tiap satu perkataan diikuti dengan ayat. Latihan seperti ini boleh digunakan untuk berbagai-bagai peringkat. ‘relax’. atau tahap kebolehan membaca. atau Bahasa Malaysia. sama ada dalam Bahasa Inggeris. Dalam keadaan ini. seperti ‘member’. III. Kajian makna asal sesuatu perkataan. xi . Cara-cara mempelajari perkataan yang belum dikenali.adjektif..

atau dengan mengira seperti “satu-ribu-satu”. Beberapa latihan untuk mencapai matlamat ini dapat dikemukakan oleh guru. pada mulanya setengahsetengah makna dalam rencana itu akan kabur sedikit. Perkara yang diperkaitkan dengan kefahaman membaca ialah keadaan fizikal. Katakan murid tersebut mengambil masa tujuh saat untuk membaca satu baris. beberapa keperluan membaca dapat dilatih oleh guru. pembaca terpaksa membaca pantas supaya rencana tersebut selesai dibaca pada masa yang terhad itu. Berbagai-bagai alat Bantu kadar membaca telah direka dan dijual di negara maju. kerana kefahaman membaca biasanya dikaitkan dengan isi kandungan. atau dua baris. b. kecerdasan akal. bukan semua perkara dalam sesuatu perenggan itu penting. atau rakan murid. Suruh murid membaca sesuatu bahan seperti biasa. Dengan cara ini. Latihan kefahaman : seperti menanya soalan penting. Panduan am untuk menambahkan kefahaman tidak dapat diberikan. . perbendaharaan kata. Menambahkan kefahaman membaca Tujuan utama semua rancangan membaca ialah untuk menambahkan kefahaman. memberikan tajuk yang sesuai. a. iii . Biasanya. minat dan latihan dalam sesuatu bidang yang tertentu. iv . Untuk kegunaan guru bilik darjah di negara ini. Sebelum menggunakan teknik ini. sama ada dengan menggunakan jam. Penggunaan alat-bantu kadar membaca. c.guru harus mengira enam saat. Walau bagaimanapun. Untuk tiap-tiap satu baris. IV. tetapi lama-kelamaan perkara ini dapat diatasi. Penggunaan masa yang terhad. rasa hati. dan sebagainya. Cara yang kedua yang mudah digunakan untuk mempercepatkan kadar membaca ialah dengan menghadkan masa membaca. dan kecekapan tertentu. sekeping kad akan digunakan untuk menutup baris yang baru lalu. Katakan sesuatu cerita. dan sebagainya. Apabila murid tersebut telah membaca satu. cara yang paling mudah dan murah untuk menambahkan kecepatan muridnya membaca ialah dengan menggunakan sekeping kad yang ditolak oleh guru. sedikit demi sedikit masa ini boleh dikurangkan agar kadar pembacaan murid tersebut bertambah cepat. guru harus memastikan kadar pembacaan seseorang murid terlebih dahulu. Berbagai-bagai alat lain boleh digunakan. hingga enam kali untuk enam saat. Antaranya adalah seperti berikut. dan perhatian sepenuhnya. kadar membaca. i . Perkara lain tidak perlu diingat. Masa ini boleh dikurangkan kepada enam saat. ii . Murid harus dapat membaca dan mengingat perkara yang penting sahaja. tetapi kesemuanya menggunakan prinsip yang sama. hadkan masa ini kepada dua puluh minit pula. “ satu-ribudua”. Dalam mengikuti cara ini. Caranya seperti berikut : i . maklumat penting.membaca. pengalaman membaca. dan membaca perkara yang tidak penting ini dengan teliti adalah membuang masa sematamata. Membaca untuk maklumat penting. Mereka hanya membaca buku teks sekolah yang memerlukan bacaan perlahan. atau rencana itu memerlukan setengah jam untuk dibaca dengan kadar biasa.

b. Analisa struktur perkataan. mengikuti peraturan mengenai penggunaan sesuatu alat dan sebagainya. melihat jadual isi kandungan. ia hanya mencari maklumat yang dikehendakinya seperti. ii . menggabungkan teknik dan bahan pengajarannya. i. Contohnya ialah membaca langkah-langkah tertentu untuk ujikaji. khususnya untuk membolehkan murid yang sudah lancar membaca untuk memilih buku yang ingin dibacanya.ii . seperti tajuk kecil. Memberi makna sesuatu fakta Memahami makna satu urutan fakta ( perenggan atau cerita ) . Bacaan seperti ini memerlukan perhatian yang sepenuhnya agar perkara-perkara kecil dan terperinci tidak tertinggal. sebab bentuk keseluruhan bahan itu sudah diketahui. Berbagai-bagai bahan bacaan boleh digunakan untuk tujuan ini. atau untuk mencari maklumat penting. Mengarang tajuk utama : seperti contoh tajuk di surat khabar. Mencari ayat utama : latihan mencari ayat utama dalam sesuatu perenggan harus diberikan juga. Perkaitan perkataan yang dilihat dengan perkataan yang diingat dan disebut : bersama maknanya. murid tidak tahu bahawa kebanyakan perenggan mempunyai ayat utama yang biasanya terletak di permulaan. Persepsi pendengaran perkataan dalam urutan. Perkara-perkara kecil. v . Kadang-kadang murid perlu juga membaca Sesuatu perkara dengan terperinci. Berikut diturunkan kemahiran ini untuk panduan guru dan untuk memastikan bahawa murid tersebut telah menguasainya. Membaca sepintas lalu : kebolehan membaca sepintas lalu harus diajar awal. dan menilai kemahiran yang diperlukan muridnya supaya dapat membaca. Kemahiran membaca secara automatik. diftong dan dwilambang. atau di akhir perenggan. Apabila seseorang murid membaca sepintas lalu. iii . Sebaik-baiknya sebelum membaca sesuatu bahan bacaan ( kecuali cerita yang seronok) maka lebih baik jika pembaca membaca bahan itu sepintas lalu secara kasar dahulu. Membaca sebuah buku sepintas lal. Menyatakan idea pusat : di dalam sesuatu perenggan. Biasanya. iii . Kemahiran dekod : kemahiran persepsi Persepsi visual setiap huruf Persepsi visual urutan huruf Persepsi pendengaran sebutan bunyi – konsonan. Kemahiran kefahaman. Sebagai kesimpulan. kerana ini akan mengurangkan masa membaca bahan tersebut sepenuhnya. guru pemulihan membaca membaca perlu mengajar. Membaca untuk maklumat terperinci. dan melihat bab-bab tertentu secara kasar sahaja tanpa membaca tiap-tiap perkataan. Kadang-kadang ayat ini mungkin terletak dimana-mana sahaja dalam perenggan tersebut. petikan dan sebagainya tidak perlu dibaca. bukanlah bermaksud membaca dengan penuh ertikata membaca. iv . Kemahiran dekod mengenal perhubungan fonem-grafem Analisa fonetik perkataan.

Mengetahui urutan abjad Mengetahui dan dapat menggunakan berbagai-bagai bahagian buku (tajuk. kamus dan sebagainya) Membaca peta. termasuk mencari maklumat yang diperlukan. Kemahiran belajar. Menilai maklumat untuk kepentingan dan keesahannya.3. Membuat seperti yang diarahkan. Meramal sesuatu akan terjadi atau berlaku. Menyelesaikan masalah. ( rujuk jadual 1 ) Jadual 1 : keputusan ujian pra Markah % Jumlah murid Peratus 10 12 55 20 3 14 30 5 23 . indeks. Membuat rencana kasar dan ringkasan.graf. iv . Menggunakan bahan rujukan (panduan telefon. majority murid-murid gagal menguasai kemahiran membaca peringkat asas terutamanya yang melibatkan gabungan suku kata KV dan KVK. dan sebagainya) Menggunakan format buku ( susunan buku kepada bahagian tertentu. jadual isi kandungan. Menggunakan fail-fail dan bibliografi. glosari. dan carta.jadual. 4. Setelah dianalisis keputusannya.3 Ujian pra Ujian ini dijalankan kepada semua murid yang terlibat untuk mengetahui sejauh mana mereka dapat menguasai kemahiran membaca pada peringkat asas. bab dan perenggan) sebagai panduan untuk mencari idea penting Mengelaskan bahan kepada tajuk-tajuk tertentu. Mengikuti satu urutan arahan (seperti dalam resepi) Mencari perhubungan yang menyebabkan sesuatu.Membuat kesimpulan atau penutup Membuat atau mengingat perkara-perkara yang terperinci dalam sesuatu cerita.

Kaedah pembelajaran masteri telah dipilih memandangkan kumpulan sasaran merupakan golongan yang melakukan sesuatu mengikut minat. Murid berlumba-lumba menyelesaikan aktiviti dengan jayanya untuk melayakkan mereka pergi ke stesen bacaan. maka ia amat sesuai digunakan untuk kumpulan sasaran. Murid yang telah berjaya membaca bahan yang disediakan di stesen ini dengan lancar akan diberi hadiah. 4.1 Aktiviti Rawatan i. Stesen ini diwujudkan bertujuan memberi ruang kepada murid-murid untuk mengisi masa terluang selepas selesai sesuatu aktiviti. Stesen bacaan Pengkaji telah menyediakan ‘Stesen bacaan’ di salah satu sudut di dalam kelas. Pengkaji telah memilih untuk menggunakan kaedah pembelajaran masteri di dalam bilik darjah.40% c ) 69% murid mendapat markah < 20% Dapatan daripada analisis ini jelas menggambarkan kepada kita betapa pentingnya rawatan segera dilakukan agar masalah ini dapat diselesaikan. aspek utama yang diberi penekanan adalah pembelajaran . Oleh yang demikian.40 1 4 50 1 4 60 0 0 70 0 0 80 0 0 90 0 o 100 o 0 Jumlah 22 100 Dapatan di atas menunjukkan: a ) 4 % murid berjaya mendapat markah > 50% b ) 27% murid mendapat markah antara 30% . Di stesen ini. Dalam kaedah pembelajaran masteri. Memandangkan kaedah lebih menjurus kepada kebolehan seseorang. 4.4.4 Rawatan Tindakan awal yang dijalankan bagi membantu murid-murid ini menguasai kemahiran membaca terutamanya yang melibatkan gabungan suku kata kv dan kvk ialah dengan mengenal pasti kaedah pengajaran yang sesuai.3. Aktiviti ini dapat mewujudkan suasana yang menyeronokkan. Mereka akan membaca di stesen ini setelah guru mengesahkan yang mereka berjaya melaksanakan aktiviti yang diberi. beberapa tindakan telah dilakukan bagi memulihkan muridmurid ini.3. disediakan dengan pelbagai bahan bacaan seperti : a) kad suku kata b) kad perkataan c) kad ayat d) carta cinta pendek.

Kaedah ini lebih kepada konsep pembelajaran kendiri iaitu guru hanya bertindak sebagai pembimbing. Malahan penggunaan warna pada suku kata juga dapat memudahkan murid untuk mengeja ataupun membaca sesuatu perkataan yang diberi. Hobi kakak saya membaca buku cerita. pengkaji menyediakan kad yang mengandungi ayat tunggal yang mudah seperti: KAD AYAT 1. Selain itu. Stesen 1 Di stesen 1 bahan yang digunakan adalah dalam bentuk kad suku kata yang menggabungkan KV dan KVK seperti ‘bakul’ dan ‘jalan’. Pengkaji dapat melihat peningkatan murid yang tidak perlu mengeja apabila diberi kad-kad perkataan ini. Ibu memasak nasi lemak di dapur. pembelajaran masteri lebih memberi peluang individu itu untuk bertindak atas usaha sendiri tanpa arahan guru. sekiranya kumpulan sasaran diberi tugasan yang mereka boleh lakukan mengikut kebolehan sedia ada. Kad suku kata ba + kul = bakul ja + lan = jalan se + ko + lah = sekolah Penggunaan tulisan berwarna pada setiap perkataan juga adalah penting. 3. aktiviti ini dapat membantu murid membaca dengan cepat. Stesen 3 Di sini. Adik saya gemar melukis gambar pemandangan 4. Oleh itu. dalam kaedah ini murid dapat beralih ke tahap yang lebih tinggi selepas berjaya pada tahap sebelumnya. Ia bertujuan untuk memudahkan kumpulan sasaran mengenal pasti dan membezakan antara suku kata KV dan KVK. 2.mengikut kebolehan. Stesen 2 Di dalam stesen ini. Murid-murid dikehendaki mengeja dan membunyikan suku kata terbuka dan tertutup berdasarkan warnawarna tulisan pada kad tersebut. pengkaji menyediakan kad perkataan yang mengandungi gabungan suku kata KV dan KVK seperti : kad perkataan : buku¬ meja memasak tembikai Kad ini masih lagi menggunakan tulisan berwarna supaya murid dapat menyebut suku kata berdasarkan warna tertentu pada perkataan tersebut. Lawatan ke Zoo Melaka telah dibatalkan . Secara tidak langsung. Akhir sekali. secara tidak langsung dapat menarik minat mereka terhadap proses P & P.

Murid-murid yang mempunyai masalah¬ pembelajaran mempunyai masalah menulis. mengeja. b. Stesen 4 Di stesen 4 ini.murid bercerita berdasarkan gambar untuk mencungkil pengetahuan am dan sedia ada. Ayatnya adalah pendek supaya murid lebih berfokus kepada latar belakang. Aktiviti yang dijalankan adalah seperti: a ) Menjana idea . d ) Penilaian 4. pengkaji menyediakan ‘Big Book’ .4 TEKNIK PENGAJARAN PEMULIHAN KEMAHIRAN MENULIS ASAS Hammil¬ dan Mc Nut (1981) melaporkan bahawa kemahiran menulis mempunyai kaitan rapat dengan bacaan. kemahiran belajar dan membentuk makna. Kemahiran ini termasuklah kecekapan dalam menulis mekanis. kegagalan pengamatan terhadap huruf dan perkataan serta daya ingatan yang .Ini adalah sebagai pengukuhan aktiviti di stesen-stesen sebelumnya. masalah emosi. Kemudian murid dikehendaki menyebut suku kata berwarna dan membatangkan perkataan. huruf.Dalam melaksanakan aktiviti ini. guru menggunakan dua langkah a ) Pengukuhan Pengkaji meminta murid mengeja dan membatangkan suku kata. b ) Pengayaan Pengkaji meminta murid-murid membaca terus ayat tunggal yang diberi. c ) Membandingkan persepsi murid dengan cerita sebenar pada gambar sebagai pengukuhan. membentuk garisan dan lengkokan huruf dengan betul serta mengekalkan jarak dan bentuk huruf dengan sempurna. murid dapat menguasai dua kemahiran serentak. Pengajaran guru harus berfokus kepada memegang alat tulis.3. Mercer (1985) yangbersetujuh dengan pendapat Hidreth (1947) menyatakan bahawa punc utama ialah masalah ’psikomotor’. Dengan demikian. ‘Big Book’ adalah sebuah buku yang dibesarkan (enlarged) mengandungi gambar-gambar berwarna dan menarik.5 Ujian Pos Ujian pos diberikan kepada kumpulan sasaran setelah proses rawatan selesai dijalankan.Ia bertujuan untuk mengetahui sejauh mana keberkesanan teknik yang dilaksanakan. Kemudian pengkaji bersoal-jawab untuk mengetahui tahap kefahaman murid terhadap ayat yang dibaca. Objektif¬ utama penguasaan kemahiran menulis mekanis atau tulisan tangan ialah supaya mudah dibaca. iaitu membaca dan memahami teks bacaannya.) Bacaan terus .murid membaca tanpa perlu mengeja. tanda baca. Dapatan daripada analisis ini jelas menunjukkan ada peningkatan berlaku walaupun tidak secara keseluruhannya 4.

Kaedah Pembelajaran Masteri yang cuba diterapkan oleh pengkaji menampakkan hasil yang membanggakan. guru hendaklah meletakkan kertas lurus sebagai panduan untuk murid menulis. Kenyataan ini dapat dikukuhkan lagi dengan perbandingan keputusan Ujian Pra dan Ujian Pos yang telah dijalankan ke atas mereka. Guru juga boleh mengadakan muzik latar yang sesuai untuk menarik minat murid ketika menulis. Bagi masalah ini.1 CARA MELAKSANAKAN PENGAJARAN KEMAHIRAN MENULIS ASAS Wiedorholt. Bagi masalah menulis bentuk huruf yang tidak betul dan berbentuk huruf senget.lemah. Selain daripada di atas. guru hendaklah membimbing pergerakan tangan murid berkenaan. Selain itu. Satu lagi masalah yang sering dihadapi oleh murid-murid dalam tulisan mekanis ialah tulisan yang terlalu sesak atau terlalu jarang. guru hendaklah berulang kali mengajar konsep saiz dengan menunjukkan fungsi setiap garisan di atas kertas. bercelaru. Perhatikan cara dia memegang pensel dan kedudukan tangannya di atas meja ketika dia menulis untukmemastikan pergerakan yang betul. Hammil dan Brown (1983) mencadangkan guru-guru sekolah¬ rendah memperuntukkan 10 hingga 15 minit setiap hari untuk mengajar tulisan tangan (mekanis). Jika menulis terlalu besar atau terlalu kecil. lihat contoh berikut Ada juga murid yang tidak dapat menulis dengan sekata (uniform). terlalu menekan ketika menulis dan tulisan yang berlapis-lapis. Untuk mengatasi masalah ini cuba latih tubi murid menulis huruf mengikut jark hujung jari atau diukur dengan jarak sebatang pensel. . ia turut meningkatkan keyakinan diri murid untuk terlibat dalam proses P & P.terlalu jarak atau terlalu dekat. Contohnya. Aktiviti menulis ini juga boleh digabungkan dengan permainan untuk menghindari kebosanan murid jika guru terlalu kerap menggunakan teknik latih tubi.5 Kesimpulan Dapatan dari kajian yang dijalankan terbukti menunjukkan kaedah pembelajaran mengikut kebolehan (stesen) dapat meningkatkan penguasaan kemahiran bacaan kumpulan sasaran secara positif. 4. Hasil dari ujian pos yang dijalankan terhadap kumpulan sasaran dapat menjelaskan bahawa kaedah pembelajaran adalah faktor penting untuk meningkatkan penguasaan sesuatu kemahiran. Huruf c hendaklah ditulis di dlam garisan. arah tulisan yang tidak betul.4. 4. Jenis-jenis masalah tulisan tangan atau tulisan mekanis ini ialah lambat. guru boleh menggunakan kebijaksanaan dan kreativiti sendiri untuk membantu murid menulis dengan betul dan sempurna. senget.

Malahan semangat ingin berjaya yang ditunjukkan oleh mereka amat mengagumkan. Selain itu.1 Cadangan pembelajaran Murid bukan hanya memerlukan satu pendekatan pengajaran yang fleksibel dan inovatif yang dapat menarik perhatian mereka tetapi yang sama penting ialah satu strategi yang dapat membantu mereka mengingat kembali maklumat yang diajar agar proses P & P boleh dianggap berkesan.5. dengan sendirinya murid-murid ini menggunakan masaterluang dengan aktiviti membaca bahan yang disediakan . Kumpulan sasaran juga lebih berminat untuk menyertai setiap aktiviti yang dijalankan kerana mereka memahami apa yang dipelajari. Oleh yang demikian. Disebabkan semangat ingin berjaya telah wujud dalam diri mereka. respons baik yang diberi oleh mereka terhadap P & P secara tidak langsung dapat meningkatkan keyakinan guru. wujudlah suasana P & P yang lebih menyeronokkan. Walau bagaimanapun. peruntukan masa yang panjang bagi sesuatu pembelajaran diperlukan supaya mereka benar-benar dapat menguasai kemahiran tersebut. . Perubahan sikap yang positif kepada kumpulan sasaran turut membantu kejayaan mereka. 4. Ini adalah kerana setiap aktiviti yang dirancang dapat diikuti dengan penuh minat.Melalui kaedah ini. kumpulan sasaran merasakan diri mereka lebih dihargai dan secara tidak langsung telah berjaya meningkatkan keyakinan diri mereka. Bahan yang diberi juga tidak boleh terlalu banyak memandangkan kumpulan sasaran terdiri daripada mereka yang cepat merasa bosan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful