PROGRAM PEMULIHAN KHAS

KONSEP Dalam proses Pendidikan , Pendidikan Pemulihan Khas ialah : “ Satu perkhidmatan yang diadakan khusus untuk murid–murid yang menghadapi kesulitan pembelajaran khususnya dalam menguasai satu-satu kemahiran membaca, menulis dan mengira sebagai asas menjadi Fokus Kurikulum Baru Sekolah Rendah” . MATLAMAT Program Pemulihan Khas disediakan untuk membantu murid menguasai kemahirankemahiran asas 3M yang belum dapat dikuasai dalam tempuh masa yang ditetapkan. TAKRIFAN AE Tanseley dan R. Culliford “ kanak-kanak pemulihan adalah kanak-kanak yang mempunyai intelek dan kecerdasan yang rendah juga kurang berkebolehan menerima pendidikan biasa, ” M. F . Clough “ kanak-kanak pemulihan ialah kanak-kanak yang kurang daya taakul, kurang berkemampuan membuat sesuatu keputusan atau kesimpulan dan kurang memahami tentang perkara yang agak abstrak. ” Sharifah Rahman Ali “ kanak-kanak yang gagal menerima pelajaran dan mereka ini berkemampuan mempunyai kecerdasan yang tinggi , yang sederhana dan di bawah paras sederhana . Kita tidak masukkan kategori kanak-kanak yang lemah (mentally retarded).” ” Kanak-kanak Pemulihan Khas adalah kanak-kanak yang tidak dapat menguasai kemahiran asas 3M pada masa yang sepatutnya.” Strategi Pelaksanaan Pencalonan Murid i) Murid yang tidak melepasi Ujian Pelepasan KIA2M ii) Pencalonan murid boleh dibuat oleh: * guru mata pelajaran / guru kelas * guru besar * ibu bapa iii) Murid KIA2M yang telah berjaya dalam Ujian Pelepasan I atau 2 tidak boleh dicalonkan. Pengumpulan Maklumat i) Maklumat peribadi dan prestasi murid dapat menolong guru pemulihan khas memahami murid yang dicalonkan dan membuat keputusan samada murid perlu mengikuti program pemulihan khas atau sebaliknya. Guru pemulihan khas juga dapat mengetahui tentang kesihatan dan taraf sisio-ekonomi murid. ii) Maklumat tersebut boleh didapati dari: a) Guru besar – berdasarkan rekod murid, pemerhatian dan perhubungan b) Guru Kelas – boleh menambah maklumat dengan mengambil tahu kehadiran, ketepatan masa kesekolah dan perhubungan dengan murid-murid lain. c) Ibubapa – boleh memberitahu tentang tingkah laku umum, kegemaran dan perkaraperkara yang tidak digemari serta sikapnya terhadap pelajaran.Perbincangan dengan

ibubapa amat digalakkan bagi membolehkan pelaksanaan program pemulihan khas berjalan lancar.

Ciri-Ciri Kanak-Kanak Pemulihan Antara ciri-ciri kanak-kanak pemulihan ialah; a. Emosi dan Tingkahlaku i. Perasaan rendah diri. ii. Perasaan risau. iii. Perasaan sedih, hiba atau duka. iv. Perasaan cepat bosan atau jemu terhadap pelajaran. v. Perasaan takut akan perkara-perkara baru. vi. Degil, tidak patuh pada peraturan-peraturan dan suka melawan. vii. Pasif. viii. Malas b. Sosial i. Gelisah dan selalu bergerak di dalam darjah serta mengganggu kawan-kawan. ii. Lemah / kurang interaksi dengan rakan. iii. Gemar menghisap atau menggigit jari/kuku. iv. Selalu tidak hadir ke sekolah dengan berbagai-bagai alasan. v. Menangis - enggan masuk darjah. vi. Hyper aktif. c. Kesihatan i. Lemah tubuh badan serta kurang zat makanan. ii. Tumbesaran tubuh badan tidak seimbang (gemuk/kurus). iii. Tumpuan perhatian terhad (masalah penglihatan). iv. Lemah gerakkan motor-kasar dan halus. v. Kesihatan terganggu seperti selalu sakit, sakit terlalu lama dan teruk. vi. Kurang menjaga kebersihan diri. d. Kesediaan Belajar i. Belum bersedia untuk belajar. ii. Perbendaharaan kata kurang. iii. Lemah pemahaman. iv. Kurang keyakinan diri dan rangsangan. v. Kurang matang – IQ tidak seimbang dengan umur hayat. e. Pengamatan i. Tidak kenal perbezaan bentuk, saiz, warna dan turutan. ii. Lemah pendengaran bunyi dan rentak. iii. Keliru terhadap konsep ruang dan mencari arah. iv. Lambat mengkelaskan benda. v. Kesukaran mengaitkan pelajaran yang lama dengan yang baru. vi. Tidak dapat menyelesaikan masalah.

vii. Sukar ambil bahagian dalam permainan dan tidak faham undang-undang. viii. Tidak kreatif. ix. Lemah pergerakan dan perbuatan. x. Lemah daya pemikiran/ingatan. xi. Tidak boleh mengingat kembali. Mengenal pasti Murid Pemulihan Khas 1. Melalui perbincangan dengan guru kelas atau guru mata pelajaran. 2. Rekod-rekod prestasi 3. Rekod kesihatan 4. Kerja-kerja harian murid 5. Laporan Adab Belajar ( LAB ) 6. Melalui pemerhatian 7. Punca-punca lain yang diperolehi TUGAS, TANGGUNGJAWAB DAN PERANAN GURU PENDIDIKAN PEMULIHAN KHAS 1. PENGENALAN Pendidikan Pemulihan adalah satu cabang pendidikan khusus bagi mengatasi serba sedikit tentang masalah pendidikan yang timbul pada masa kini, khasnya bagi kanakkanak yang nyata sekali menghadapi masalah pembelajaran serta tecicir dan ketinggalan dalam alam pendidikan jika dibandingkan dengan tingkat kebolehan lahiriah mereka. 2. PERANAN GURU PENDIDIKAN PEMULIHAN KHAS Guru Pendidikan Pemulihan Khas memainkan Lima Peranan Penting seperti berikut: 2.1 Peranan Sebagai Penilai ( An Assessment Role ) 2.1.1 Menyedia dan menjalankan ujian saringan untuk mengenal pasti murid-murid yang memerlukan pemulihan khas. 2.1.2 Menjalankan Ujian Diagnostik untuk mengenal pasti masalah pembelajaran yang khusus yang dihadapi oleh murid-murid. 2.1.3 Menjalankan penilaian berterusan dan merekodkannya dengan rapi dan tersusun. 2.2 Preskriptif ( Presciptive Role ) 2.2.1 Merancang dan menyelia serta melaksanakan program individu bagi kanak-kanak yang mempunyai masalah pembelajaran yang tertentu. 2.2.2 Mengadakan bengkel atau demonstrasi pengajaran pemulihan di mana keadaan

3.3 Berjumpa dan berbincang dengan guru .3.3 Peranan Pengajaran (A Teaching Therapentik) 2. Keutamaan hendaklah diberi kepada murid-murid Tahun 1 hingga 3. 2.3. 2.5.1 Mengajar dan membantu murid-murid yang lambat dan menghadapi masalah kemahiran asas 3M.2 Membantu guru-guru asas dalam hal: 3. 2. 3. doktor. ibubapa.2. pegawai kebajikan dan pihak-pihak lain yang boleh membantu untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang tingkah laku.4 Mengajar sebagai guru pembimbing untuk membantu guru mata pelajaran asas sekiranya keadaan memerlukan. 3. TUGAS GURU PENDIDIKAN PEMULIHAN KHAS 3.1 Menjalankan kerja-kerja pemulihan khusus untuk murid-murid lemah yang terpilih dari Tahun 2 hingga Tahun 6..5 Peranan Perhubungan ( A Liaison Role ) 2.2 Mengajukan cadangan-cadangan kepada ibu bapa bagaimana mereka membantu demi kepentingan pembelajaran anak-anak mereka.42 Membimbing guru-guru melaksanakan teknik dan kaedah mengajar murid-murid yang menghadapi masalah 3M.4 Peranan Khidmat Bantu ( A Supportive Role ) 2. .2 Mengajar bersama-sama dengan guru mata pelajaran sebagai “ team teaching ” / “ guru pendamping ” sekiranya perlu.3 Mengatur jadual waktu untuk pengajaran pemulihan khas.2. 3. 2.1 Mengenalpasti murid-murid lemah yang memerlukan pengajaran pemulihan sama ada di kelas biasa atau kelas khas. 2.1 Membantu guru-guru merancang dan penambahbaikkan aktiviti-aktiviti dan bahanbahan pengajaran dan pembelajaran.5.2. kesihatan dan keterangan lain mengenai latar belakang murid.memerlukan.1 Berbincang dengan ibu bapa atau penjaga murid untuk mendapatkan maklumat dan latar belakang murid. 2.2 Merancang dan menyediakan aktiviti-aktiviti serta bahan-bahan pemulihan. 3.4.2. 3.

5.5 Lembaran Kerja 3.5.4 Hasil-hasil temubual dan rujukan 3.5.8 Tugas-tugas yang berkaitan dengan kebajkan murid-murid pemulihan di sekolah. 3. 3.4.4.4.1 Laporan prestasi murid.6 Hasil Penilaian yang telah dijalankan.5.4 Melaksanakan penilaian dan merekodkannya secara berterusan untuk mengetahui prestasi murid-murid yang mengikuti kelas pemulihan. 3.4 Ujian Saringan dan Diagnostik 3.3. 3. 3.2 Borang Latar belakang Murid Pemulihan. 3.7 Catatan-catatan lain yang berkaitan dengan murid.3 Borang Pengumpulan Maklumat. 3. 3.2 Latar belakang murid.6 Membentuk jawatankuasa Program Pemulihan Khas serta menjadi ahli Jawatankuasa Kurikulum Sekolah.5. 3.7 Mengadakan bengkel di peringkat sekolah atau daerah di mana keadaan memerlukan.4.3 Laporan kesihatan murid.5 Menyediakan fail diri bagi setiap murid pemulihan.1 Borang Pencalonan. 3. Isi-isi rekod hendaklah mengandungi: 3. .5.5. Fail diri murid mengandungi: 3.

DEFINISI BAHASA: Mengikut Prof Atan Long bahasa ialah penggunaan lambang suara sebagai mewakili konsep tertentu atau mempunyai makna yang diterima oleh masyarakat amnya.2.2.7 Asas bagi pemikiran kreatif dalam penulisan kreatif.1 PENGENALAN Lisan merupakan satu daripada kemahiran yang penting dalam menjadi asas dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa. KEMAHIRAN-KEMAHIRAN ASAS DALAM BAHASA MELAYU a. 1.2. Kemahiran Lisan b. 1.2.1 Memudahkan penentuan kehendak-kehendak. 1. Kemahiran Bacaan c. 1.3 Menjadi penyalur bagi menyatakan perasaan dan emosi. FUNGSI-FUNGSI BAHASA 1. 1. matlamat dan hasrat naluri untuk memenuhi keinginan dan hajat.2.2. Kemahiran Tulisan d. dalam lisan terdapat dua aspek kemahiran kecil iaitu Kemahiran Mendengar dan Kemahiran Bertutur.5 Memungkinkan terlaksananya perhubungan sosial.1.2. kita perlu meninjau perkembangannya sejak dari awal iaitu sejak seseorang bayi itu dilahirkan membawa kepada suatu peringkat kedewasaan. Dia akan cuba . 1. Kemahiran Ejaan KEMAHIRAN LISAN 1. Jika ditinjau dengan teliti.2 Memudahkan pengelolaan dan pertukaran maklumat serta fikiran dengan orang lain.4 Membantu jalan fikiran dalam menilai dan mengenal diri sendiri. 1. Kanakkanak mula menguasai bahasa dari apa yang didengar dan dialaminya.BAHASA MELAYU DALAM PENDIDIKAN PEMULIHAN PERKEMBANGAN BAHASA Apabila kita memperkatakan tentang perkembangan bahasa. 1.6 Membolehkan seseorang itu mengenang serta mengingat kembali sesuatu yang telah dialami.2.

Memahami perkataan. . .Memahami ayat serta lain-lain elemen linguistik bahasa. Apabila mereka sudah biasa dengan bahasa itu barulah diperkenalkan lambang-lambang tulisan supaya mudah mereka menginterpretasikan lambang-lambang pertuturan. Oleh itu aspek ini juga perlu diberi penekanan dalam pengajaran dan pembelajaran. mengajuk dan seterusnya bercakap.Menentukan idea utama / terpenting.Mengingat kembali. .2 KEMAHIRAN-KEMAHIRAN ASAS DALAM LISAN KEMAHIRAN MENDENGAR Apabila seseorang itu mendengar. . KEMAHIRAN BERTUTUR Satu lagi kemahiran yang tergolong dalam kemahiran lisan ialah kemahiran bertutur iaitu kemahiran menyebut dan membunyikan bunyi-bunyi bahasa dengan pengujaran katakata atau ayat dalam intonasi. nada (tekanan suara ). Kanak-kanak yang telah menguasai bahasa lisan akan mudah melahirkan perasaan dan . .Mengikut arahan. Perkembangan bahasa kanak-kanak menunjukkan bahawa kanak-kanak mula mendengar. .meniru serta menuturkannya berulang-ulang.Mendengar secara kritikal. Dengan ini kita harus mengutamakan gerak kerja lisan sebelum mengajar kanak-kanak membaca dan menulis.3: KEPENTINGAN LISAN Manusia mencipta lambang-lambang pertuturan sebelum mencipta lambang-lambang tulisan. Iaitu mengenal dan mendiskriminasi bunyi-bunyi bahasa yang berlainan. 1. Mengenal pasti intonasi yang berbeza-beza ini amat penting bagi mewujudkan suasana pertuturan yang baik. Bagi setengah-setengah bahasa. konsep dan kemahiran mendengar perkataan.Mendiskriminasi bunyi-bunyi bukan bahasa.Membuat inferen dan penyeluruhan atau kesimpulan. dia seharusnya dapat mengecam. perubahan kepada unsur-unsur ini akan melibatkan perbezaan maksud atau makna.” auding” . licin dan lancar. mengenal dan mengamatinya.Memahami urutan atau sekuan. jeda serta helaan yang betul. . . . 1. Unsur-unsur ilmu linguistik yang dinamakan ”suprapenggalan” ini merupakan aspek yang nyata dan penting dalam lisan. Kemahiran mengenal dan mendiskriminasikan bunyi-bunyi ini bergantung kepada faktorfaktor fisiologi serta neurologi pendengaran setakat mana kadar pendengarannya dan pengamatan pendengarannya. Secara ringkasnya seseorang itu boleh dikatakan mempunyai kemahiran mendengar jika ia boleh: .Mendiskriminasikan unit-unit bunyi bahasa.

sikap dan rajin bergaul dengan kanak-kanak lain. Kebiasaannya penggunaan bahasa lisan menguntungkan pembinaan bahasa yang baik. Melalui kegiatan lisan yang banyak di peringkat awal akan menambahkan dan memperkayakan perbendaharaaan kata kanak-kanak.mengeluarkan pendapat atau buah fikiran.Mengamati bunyi-bunyi bahasa dan lain-lain elemen linguistik bahasa. Pemikiran melibatkan lambang-lambang tertentu.2. . intonasi dan tekanan suara.1. Pada prinsipnya guru dikehendaki memperbanyakkan kegiatan lisan di peringkat awal persekolahan. Guru mempergiatkan lagi gerakerja / aktiviti lisan untuk murid. Guru boleh membuat pengesanan khusus dengan merangka. pembinaan ayat dan aspek-aspek nahu dalam satu-satu bahasa adalah dipelajari secara tidak langsung. . Dengan itu mereka akan lebih berani.5: CARA MEMPERBAIKI KELEMAHAN-KELEMAHAN LISAN 1. . Guru sendiri menjadi model sebagai penutur yang baik untuk ditiru oleh muridmurid. 1. 1. membina serta melaksanakan ujian lisan yang antara lain akan menguji keupayaan murid untuk: . Maka dengan ini memudahkan kanak-kanak pemulihan untuk belajar. 1.Mendengar secara kritikal. Guru juga boleh menguji kefahaman murid mengenai perkara-perkara yang didengarnya dengan menyediakan item-item soalan yang khusus berkaitan ”auding”. Struktur ayat. .Mengamati bunyi-bunyi bukan bahasa.Memahami konsep dan maksud perkataan / ayat. sewajarnya ia tidak dapat mengeluarkan pendapat dengan jelas. .Melakukan ”auding” yang merangkumi aspek-aspek pengamatan pendengaran. Guru boleh mengesan atau menguji kemahiran lisan murid dengan menganalisa rakaman -rakaman yang dibuat berdasarkan kepada sebutan-sebutan atau pengujaran muridmurid. dengan demikian jika seseorang itu tidak menguasai perbendaharaan kata yang luas. Bahasa Melayu khususnya berbeza dari segi pengucapan. Kebiasaannya penggunaan nahu yang betul secara lisan akan membina asas bahasa yang kukuh.5.4: PENGESANAN DAERAH KELEMAHAN LISAN Guru boleh mengesan kelemahan murid dengan mengamati setiap sebutan dan intonasi pertuturan mereka ketika menjalankan gerakerja / aktiviti lisan. Teori psikologi mengesahkan bahawa adanya perhubungan antara bahasa dengan pemikiran.5.

4.5. 1. Guru menjalankan peneguhan serta pengukuhan serta merta.1.5.6. pertandingan dan sebagainya.5.1.8. 1.1.1.6.1.6.1. guru mestilah mengamatinya dan jika didapati mereka melakukan kesalahan. Semua pengajaran lisan hendaklah dibuat secara formal. Ulang pelajaran (latih tubi ) yang terdahulu dalam pelajaran-pelajaran yang berikutnya untuk memperkukuhkan ingatan murid-murid.6.7.6.5. 1. Ketika menyampaikan pengajaran. 1.6: PERKARA-PERKARA PENTING DALAM PENGAJARAN LISAN 1.1. 1.1.3.6. o Memastikan hanya seorang sahaja yang bercakap ketika sesuatu ketika. 1.3. Galakkan murid-murid mengeluarkan idea-idea baru serta memilih bahan-bahan mereka sendiri.6. Guru mempelbagaikan aktiviti dalam pengajaran dan pembelajaran.5. 1.7. . Semasa murid-murid meniru sebutan. 1. 1. perkara-perkara berikut perlu diberi perhatian : 1.6.9.4. 1.1. Guru menggabungjalinkan lisan dengan kemahiran bacaan dan tulisan dalam pengajaran dan pembelajaran..2. bernas dan mudah. Adakan rangsangan yang membolehkan kanak-kanak bercakap mengenai perkara-perkara tertentu. penekanan harus diberi kepada darjah pencapaian kanak-kanak dalam pelajaran itu dengan : o Memastikan setiap kanak-kanak diberi peluang mengambil bahagian. tersusun rapi dan cukup untuk didengar oleh pendengar yang ada. pembetulan hendaklah dibuat secara spontan. Semasa guru menyampaikan pelajaran lisan. Guru mewujudkan situasi-situasi yang menggalakkan murid berinteraksi melalui susun atur tempat duduk. Guru memperbanyakkan latih tubi sebutan dan intonasi terutama kelemahan khusus murid-murid. 1.5.1. Pilih.5.6.6.1. Penutur yang dihasilkan hendaklah secara spontan. Peniruan sebutan oleh murid-murid mestilah lebih kerap dan bukan hanya untuk sekali dua sahaja. susun dan gunakan topik-topik yang ada dalam pengetahuan sedia ada murid.1. Pengujaran yang baik hendaklah jelas dan lantang.6. 1.6. o Memastikan setiap murid yang mendengar apa yang dinyatakan oleh sipenutur. 1.

2. Abu Basar (1981): Membaca adalah gabungan proses menyuarakan lambang-lambang tulisan. bertutur. Ingatan : Mengingat kembali apa yang dilihat / didengar. KESEDIAAN MEMBACA . KEMAHIRAN BACAAN 2. b. MEMBACA SEBAGAI PROSES PENGAMATAN (PERCEPTUAL) a.2 PROSES BACAAN 2.3. 2. Daya fikir disemua peringkat: Kefahaman. Latar belakang : Mengenal objek / bentuk / corak yang bertindih. memahami makna-makna yang terkandung di dalamnya serta mengaitkan maknamakna tersebut dengan pengalaman sedia ada murid. mencari dan membezakan / mengasingkan. Diskriminasi: Mengecam. membaca dan menulis. e.2.2. 2. 2.2. MEMBACA SEBAGAI PROSES MENTAL (KOGNITIF) a. KESIMPULANNYA: Membaca adalah proses memindahkan lambang-lambang bertulis kepada suara.2.1. MEMBACA SEBAGAI PROSES BAHASA (LINGUISTIK) a.3. d. urutan dan sekuan. Sintesis : Membuat kesimpulan 2. Turutan : Memahami giliran. c. Bacaan juga merupakan satu langkah lanjutan dalam perkembangan pembelajaran bahasa dan memproses perkembangan-perkembangan yang diterima.1 DEFINISI MEMBACA Frak Smith (1971): Membaca adalah satu operasi psycholinousitic . Pendengaran : Pendengaran yang jelas. 2. b.2. BACAAN SEBAGAI PROSES SENSORI (KEDERIAAN) a. Penglihatan : Mengenal dan memahami lambang-lambang.4. mengamati serta memahamkan kandungannya. Seni bahasa : Mendengar. Atan Long (1976): Membaca adalah proses kembalikan daripada proses menulis kepada proses mentafsirkan kembali lambang-lambang bertulis dan mendapatkan makna atau buah fikiran daripada bahan bertulis itu.

tidak suka bercakap dan lain-lain.Bahasa sebagai alat berfikir dan melahirkan kehendak. 2. .3.3.Bentuk-bentuk sahsiah yang negatif : Nakal.KEADAAN FIZIKAL .3.1. 2.Keadaan telinga dan pendengaran yang sempurna dan baik. 2.1.2 PENGALAMAN DAN PERSEKITARAN Keadaaan persekitaran yang dapat memberi pengalaman yang pelbagai. Ia juga adalah satu proses yang berterusan yang perlu diperkembangkan dan bukan ditunggu-tunggu.Diskriminasi Pendengaran.1.Dorongan-dorongan yang mempengaruhi sikap suka membaca . . FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KESEDIAAN MEMBACA 2. . . Ini adalah satu proses yang harus dicapai sebelum pengajaran bacaan secara formal dijalankan. .3.3. rasa dan cita rasa.Umur: Peringkat umur yang berbeza.1.4 KECERDASAN DAN PERKEMBANGAN KOGNITIF: .6PENGUASAAN BAHASA .1. .Manusia dilahirkan dengan kecerdasan dan daya kognitif yang berbeza. 2.Kesediaan membaca adalah himpunan panduan kebolehan dan kemahiran-kemahiran yang diperlukan untuk mempelajari satu proses yang komplek iaitu membaca.Keadaan mata dan penglihatan yang sempurna dan matang.3. 2. EMOSI.1.4 MASALAH-MASALAH DALAM BACAAN 2.Kemampuan urat saraf: Otot-otot tangan dan mata khususnya. 2. .1.Huruf kecil yang seakan-akan bentuknya.Diskriminasi Penglihatan.3. murung. .5 DAYA DISKRIMINASI (PENGAMATAN) .Keadaan rumah tangga dan cara asuhan mempengaruhi perkembangan dan gangguan emosi. MOTIVASI DAN SAHSIAH . .Perkembangan fizikal dan kesihatan secara am.1 BENTUK HURUF .Keadaan alat-alat (organ) pertuturan yang tidak terganggu.1.3.Jantina: Kanak-kanak perempuan lebih dahulu mempunyai kesediaan membaca. . 2.4.

4. 2.5 STRATEGI MEMBANTU KANAK-KANAK KE ARAH MEMBACA . .4 KESUKARAN MEMBACA PERINGKAT AYAT . . .Keliru menamakan huruf besar dan huruf kecil kerana benuknya berubah. .Boleh mengeja tetapi tidak boleh membunyikan.Huruf terbalik.Salah menyebut perkataan yang seakan-akan rupanya.Tidak boleh membatang perkataan yang mengandungi banyak suku kata. .Susun strategi pemulihan.Mengulang. . .Tertinggal.Merangkak-rangkak. . .Pembalikan perkataan.Keliru ejaan Bahasa Melayu dengan Bahasa Inggeris.Mengeja sebelum membaca.Keliru membatang perkataan yang mengandungi Diftong / Vokal Berganding. . 2.Penilaian . . .Membaca mengikut loghat. . . .Pelaksanaan.Menggugurkan bunyi-bunyi suku kata dalam perkataan. .Menyebut huruf-huruf mengikut telor bahasa ibunda.Tidak boleh membatang suku kata yang melibatkan imbuhan.Tidak boleh membunyikan dengan betul suku kata VK di awal perkataan.Tidak boleh mengadun / membatang suku kata terbuka / tertutup. . .Salah menyebut / membunyikan perkataan yang seakan-akan sama. .Salah memecah / membatang suku kata. ..Keliru nama-nama huruf yang seakan-akan sama bentuknya.Tidak boleh membunyikan dengan betul setelah mengeja / membatang suku kata. . .4. .Boleh membatang suku kata tetapi gagal menyebut. . .Mengenal pasti kanak-kanak.4. 2.Bunyi huruf yang seakan-akan sama. 2. .3 KESUKARAN DALAM PENGAMATAN .Menggantikan bunyi suku kata dalam perkataan . .Menggantikan perkataan dengan perkataan lain.Tidak boleh membunyikan perkataan yang mengandungi Diagraf di awal.4.Keliru membunyikan suku kata yang melibatkan e taling dan e pepet. .Mengenal pasti masalah kanak-kanak tersebut.2 PERINGKAT SUKU KATA .Menyebut perkataan mengikut loghat.

3. syair.1 Pra Tulisan Pra tulisan merupakan satu peringkat yang perlu dilalui oleh kanak-kanak bagi menyediakan diri ke arah melahirkan lambang-lambang bunyi khusus yang diterima oleh kelompok masyarakat. Untuk membolehkan kanak-kanak berkemahiran dalam satu lagi komponen bahasa dan meluaskan pengetahuan. Peringkat contengan ini perkembangan dari membuat contengan bebas hingga ke peringkat contengan terkawal. perkataan dan ayat sebagai alat komunikasi dalam kelompok masyarakat. Pada peringkat awal kanak-kanak membuat contengan di atas permukaan benda-benda yang sedia ada dalam persekitaran mereka dengan menggunakan bahan-bahan yang boleh meninggalkan kesan ke atas permukaan benda tersebut. perhubungan serta matlamat hidup.2.1.3 KEMAHIRAN TULISAN 3. sajak lain-lain bentuk puisi dan prosa yang dapat memberikan kepuasan jiwa dalam pemikiran. 3. Peringkat pra tulisan perlu menitikberatkan perkara-perkara berikut: 1. Untuk menyediakan. fikiran dan idea. bahkan juga seluruh insan umumnya. Untuk menghasilkan bentuk-bentuk penulisan kreatif seperti pantun. pantas dan cekap. Untuk membolehkan kanak-kanak menyusun huruf-huruf menjadi sukukata. Melakukan latihan-latihan pergerakan tangan dan jari melalui aktiviti seperti . tangan.jari serta kordinasi mata tangan. menulis dan mengira adalah sebahagian daripada asas utama keperluan hidup masa kini). perasaan bukan sahaja diri kanak-kanak itu sendiri. PERINGKAT-PERINGKAT PERKEMBANGAN BAHASA 3. mengasah serta mengukuhkan minat serta bakat kanak-kanak sebagai memenuhi kehendak masyarakat moden (kerana membaca. menyemai. fikiran serta perasaan dengan baik. Peringkat pra tulisan ini adalah bagi kanak-kanak mendapatkan latihan otot. PERANAN TULISAN Untuk mendirikan asas yang kukuh supaya seseorang kanak-kanak itu dapat melahirkan idea. DEFINISI Tulisan ialah lambang-lambang bunyi bahasa yang telah dipindahkan dalam bentuk grafik bagi melahirkan perasaan. Menulis adalah proses memindahkan lambang-lambang bunyi yang tersusun dan teradun bagi melahirkan bunyi-bunyi yang bermakna serta dijadikan alat komunikasi.

Tiada keseragaman jarak di antara huruf dengan huruf atau di antara perkataan dengan perkataan . .3. cara duduk dan sebagainya supaya boleh menulis dengan sempurna dan selesa. . Tulisan mekanis merupakan peringkat kedua yang patut didedahkan kepada murid-murid.Bentuk-bentuk huruf yang tidak jelas / tepat / betul. Melakukan latihan-latihan keselarasan (koordinasi) mata dan tangan. 4. . . Melakukan latihan-latihan pergerakan mata dari kiri ke kanan.Lain-lain yang berkaitan. 3. .Menulis tanpa mengikut garisan-garisan yang ditentukan. mengoyak.3.Mendapat kesedaran tentang perkaitan bunyi dengan tulisan. Setelah kemajuannya didapati memuaskan barulah latihan membentuk huruf diberikan. dari atas ke bawah dan lain-lain. menguli tepung dan lainlain.2 TULISAN MEKANIS Setelah kanak-kanak melalui proses pra tulisan . 3.Bentuk-bentuk huruf ditulis terlalu condong. MASALAH TULISAN DI KALANGAN KANAK-KANAK PEMULIHAN .Kemahiran mengawal dan memegang pensel. .Menulis surat kiriman.Mengarang pantun. membentuk huruf-huruf pada permukaan kertas kosong tanpa garisan. Sebagai permulaan untuk memberi kemahiran dalam penulisan mekanis murid-murid diminta.3.Masalah pembalikan huruf atau perkataan. teka-teki dll. 2.Mencampur adukkan huruf besar dengan huruf kecil. Latihan-latihan tulisan mekanis diharapkan murid-murid akan dapat : . menganyam. . menampal. . .3 TULISAN KREATIF Peringkat ini merupakan peringkat tertinggi dalam proses menulis.menggunting.Meneliti.Membina ayat. sepatutnya mereka telah faham dan boleh memegang pensel serta cara duduk yang betul dan selesa . Menguasai gerak tangan bebas.Mengarang cerita. . Di peringkat ini kanak-kanak diharapkan dapat menggunakan kemahiran yang diperolehi di peringkat mekanis untuk menggunakan daya kreatif untuk : . Bermula dengan ruang garisan yang lebar / luas membawa kepada lembaran bergaris kecil / sempit. 3. cara memegang alat tulis. . 3. sajak. menyalin bentuk-bentuk huruf mengikut urutan.Perkataan ditulis terlalu rapat di antara satu dengan lain. . mengenal.

Guru adalah model atau contoh yang menjadi ikutan murid-murid.Mengulang garis-garis huruf yang ditulis.Huruf-huruf tidak ditulis mengikut posisi (kedudukan ) yang sepatutnya. perkataan atau imbuhan. .Menulis atau menyalin ayat tanpa mengikut tertib yang betul. 3. CARA-CARA MENGATASI MASALAH TULISAN Memberi latihan dan pengukuhan yang secukupnya dalam peringkat-peringkat ermulaan dan mendirikan asas. . . Tulisan dan caracara guru menulis contoh yang akan disalin oleh murid-murid hendaklah dibuat dengan teliti dan betul. Sebahagian daripada kanak-kanak mahir mengeja tanpa bantuan guru. . Memberikan penerangan.4. Lemah dalam ingatan penglihatan.Menulis huruf-huruf di dalam perkataan secara bertindih.Menulis huruf atau perkataan mengikut urutan yang salah. Tetapi ada juga kanak-kanak yang boleh membaca tetapi lemah dalam ejaan.1. Ini adalah kerana kemahiran itu boleh diperolehi melalui kemahiran membaca. DEFINISI Ejaan adalah proses memilih serta mengadunkan lambang-lambang untuk melahirkan perkataan secara lisan dan bertulis.2. 4. 4.2. .1.Menulis melampaui garisan ruang muka surat yang ditentukan. PUNCA KANAK-KANAK LEMAH DALAM EJAAN 4. Seberapa boleh banyakkan latihan dan berikan bantuan individu. . tunjuk cara serta contoh-contoh yang jelas dan betul. sesuai dengan tahap keupayaan murid secara individu supaya dapat diikuti dengan mudah.. . .Tidak dapat mengingat atau membayangkan bentuk sebenar sesuatu perkataan. EJAAN 4.Menulis mengikut arah dari kanan ke kiri. . Kad-kad tulisan dan lembaran-lembaran kerja bertulis perlulah disediakan dengan sempurna. Pertimbangan harus dibuat bagi menentukan ketika sesuai seseorang kanak-kanak iItu tidak digalakkan lagi untuk menggunakan getah pemadam.Menulis dengan meninggalkan huruf.

. . . .Tidak dapat memilih lambang-lambang secara rawak.Mengkelaskan perkataan mengikut jenis atau keluarga. .Membina perkataan dari huruf-huruf dalam perkataan. .2. .Membina perkataan di dalam perkataan. PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU UNTUK MURID-MURID PEMULIHAN ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.Mencari perkataan berlawan.Kemungkinan lemah dalam bacaan.Tidak dapat menentukan lambang yang mewakili bunyi.Melengkapkan atau menambah perkataan. Lemah dari segi Analisis Pendengaran. . berganda dan jantina.3. MENGENAL PASTI MURID YANG HENDAK DIPULIHKAN 2. . AKTIVITI-AKTIVITI KEMAHIRAN MENGEJA .Membina perkataan berirama ( sama di pangkal. STRATEGI PENGAJARAN 4. 4. MENGENAL PASTI MASALAH 3.Masalah penglihatan seperti rabun dan juling.Mendiskriminasi perkataan. PELAKSANAAN 5. 4.2.Tidak boleh mengecam (mendengar ) bunyi-bunyi yang terlibat di dalam perkataan. . tengah atau hujung ) Contoh: la bu la ku la yu la ki dll. .Permainan teka teki. .Permainan Silang kata.. PENILAIAN .

guru perlu menganalisis semua jawapan murid dan merekodkannya.1 Berdasarkan IPP2M (Instrumen Penentu Penguasaan 2M) 1.1 Setelah selesai menjalani ujian diagnostik.2. atau kesemua di atas. MENGENAL PASTI MURID YANG HENDAK DIPULIHKAN 1. pendengaran atau pertuturan. Guru tengok cara murid menjawab.4 Beri sehelai demi sehelai. bantuan kewangan atau lain-lain bantuan yang difikirkan sesuai oleh pihak sekolah. atau 1. Masa menjawab tidak terhad.2.2. dengan cara kaunseling. ibu bapa. Jika murid membuat kesalahan semasa menjawab.1 Jalankan ujian diagnostik mengikut prosedur (contoh ujian diagnostik terdapat dalam buku Panduan . 2.3 Jangan fotostat semua helaian kemudian dibukukan dan diberi kepada murid untuk menjawab. atau 1.2 Berdasarkan PKBS. dan lain-lain Perlu diselesaikan terlebih dahulu. · Jika masalah tersebut ’ringan’ – memadai dengan menjalankan ujian pengamatan serta latihan-latihan yang berkaitan.Pelaksanaan Program Pendidikan Pemulihan Khas – terbitan JPK.1 Masalah sosial seperti: · Selalu tidak hadir ke sekolah · Tiada galakan keluarga · Kemiskinan · Takut · Malu · Rasa rendah diri. MENGENAL PASTI MASALAH 2. biarkan.4 Berdasarkan perbincangan dengan guru besar.3.2. guru darjah. PRAKTIK DAN BERTULIS. STRATEGI PENGAJARAN 3. . ianya memerlukan bantuan pakar yang berkemungkinan dikategorikan sebagai murid pendidikan khas. 2. 2. Murid boleh menjawab secara individu atau kumpulan kecil.5 Murid berhenti menjawab jika gagal menjawab 3 item berturut-turut.2 Masalah yang berkaitan dengan akademik murid: 2.2. 2.3 Masalah yang berkaitan dengan hal-hal seperti sosial dan emosi. iaitu LISAN.3 Berdasarkan pemerhatian guru.2 Dalam buku tersebut ada 3 jenis ujian diagnostik BM. (Jalankan ujian LISAN dan BERTULIS sahaja) 2. 2. guru Bahasa Melayu. · Jika masalah tersebut ’agak berat’. Jangan teruskan ujian. 3. 2. KPM) 2.1.1 Masalah yang berkaitan dengan fizikal atau deria murid: · Adakah murid itu mengalami kecacatan atau masalah penglihatan.

3 Tampal senarai masalah di fail murid.2 Guru menyenaraikan semua masalah yang dihadapi oleh murid. .3. 3. agar mudah dirujuk.

penggunaan dan organisasi bahan grafik. 1. guru perlu mengajarkan alat-alat sebutan bunyi seperti: Bibir • Gigi • Gusi • Lelangit keras • Lelangit • lembut Anak tekak • Lidah • Rongga tekak • Rongga mulut • . panjang pendek ayat. kendungan bahan. Justeru. Terdapat dua faktor yang menyebabkan seseorang murid itu tidak dapat membaca: a) Faktor yang ada pada murid itu sendiri (pembaca) Faktor-faktor yang tergolong dalam bahagian ini adalah seperti kecerdasan berbahasa. Penghasilan artikulasi yang berbeza akan menyebabkan penerimaan akustik yang berbeza.Pemulihan Membaca. pengetahuan. Aktiviti Pemulihan Bacaan. aktiviti pemulihan membaca perlu dilakukan terhadap murid yang tidak dapat menguasai kemahiran ini. dan pengalaman sedia ada. kebolehan berbahasa. Aktiviti utama dalam mengajarkan pemulihan bacaan adalah pengajaran fonetik dengan betul. dan konsonan juga perlulah ditekankan. struktur cerita. Faktor-faktor yang tergolong dalam bahagian ini pula meliputi perbendaharaan kata. Justeru. b) Faktor yang ada pada bahan bacaan. diftong. Pengenalan Menurut Atan Long (1976) membaca adalah proses menterjemahkan bentuk penulisan kepada bacaan atau mendapatkan makna daripada bahan bertulis itu. Pengajaran bunyi vokal.

Guru pemulihan yang ditugaskan akan membuat penyelidikan dan penyiasatan latarbelakang murid. setelah murid-murid tersebut dikesan dan diasingkan. langkah yang kedua ialah diagnosis. Setakat mana perkara ini dilaksanakan terpulanglah kepada kemampuan dan kesanggupan guru-guru darjah empat.0 Aktiviti Pemulihan Tulisan 4. Murid-murid yang tidak dapat mengikuti pengajaran guru bersama murid lain diasingkan. 3. atau diberi pemulihan dalam darjah empat. mengkaji pergerakan mata murid ketika membaca. menilai jawapan mereka dari soal selidik guru. berikut dikemukakan cara-cara pelaksanaan rancangan pemulihan dalam 3M. memberi ujian tara. sama ada bidang membaca. Kemudian. memerhatikan murid yang sedang membaca. menulis atau mengira. Kelas pemulihan ini biasanya diberi nama kelas lembam (yang kebetulannya membawa berbagai-bagai makna negatif). iaitu menentukan jenis kelemahan secara khusus dalam sesuatu bidang sahaja. Cara-cara ini adalah seperti berikut : 1. Beberapa cara dapat digunakan untuk membuat tindakan saringan dan diagnosis untuk mengesan dan menentukan kelemahan membaca. menulis dan mengira. 2. Selaras dengan keperluan kurikulum di sekolah rendah yang mementingkan kebolehan membaca.2. memberi ujian yang direka oleh guru.1 Saringan dan diagnosis. memilih murid untuk pengajaran pemulihan (atau tambahan). .2 Pemulihan membaca 4. Diagosis ini akan memberi petunjuk kepada guru mengenai langkah-langkah khusus dalam pengajarannnya untuk mengatasi kelemahan murid tersebut. supaya pengajaran benar-benar sesuai untuk murid tersebut. 4. Sebelum Sesutu rancangan pemulihan dapat dijalankan. langkah yang pertama sekali ialah untuk mengesan dan mengasingkan murid yang memerlukan pengajaran pemulihan dalam bidang membaca. dan seorang guru pemulihan ditugaskan untuk mengajar murid-murid ini. Beberapa waktu pelajaran telah diasingkan untuk memberi pengajaran secara individu kepada murid-murid ini.4. menggunakan buku bacaan yang telah dikelaskan. 5. Langkah ini diberi nama saringan. 7. Peperiksaan penilaian darjah tiga di sekolah rendah pula ialah bertujuan mengesan kelemahan murid untuk dibetulkan. 4.1 Cara-cara pelaksanaan rancangan pemulihan Pada masa ini. rancangan pemulihan yang sedang dijalankan di sekolah ditumpukan di sekolah rendah. menulis dan mengira. 6.

c. Cara-cara mengesan murid yang mempunyai masalah membaca ialah dengan memerhatikan murid yang membuat perkara berikut : a. Tujuan dan matlamat sesuatu rancangan membaca ialah agar murid mempunyai tabiat membaca. Dari manakah anda dapat buku untuk dibaca? 6. Kerja sekolah jenis apa yang anda suka? 8. Memerhatikan murid yang sedang membaca. Adakah anda suka membaca majalah dan buku? 3. Menggerakkan kepala (dan bukan mata) ketika membaca.. Walaupun demikian. dan terus membaca serta ia akan dapat kepuasan dari membaca. Membaca sesuatu muka surat terlalu lama. Tarikh : ………………………. Guru boleh menyediakan dan memberikan soal selidik mengenai tabiat membaca kepada murid. Perbuatan atau tabiat diatas mungkin menunjukkan bahawa bahan bacaan yang sedang dibaca oleh murid tidak sesuai. Namakan buku-buku yang telah anda baca pada tahun lalu dan tandakan buku yang anda suka. 5. Berikut diturunkan satu contoh soal selidik yang dapat digunakan oleh guru. perkara-perkara seperti diatas haruslah dikaji dengan teliti oleh guru untuk menetukan perkaitan diantara tabiat tersebut dengan sesuatu kelemahan membaca. 1. Menggunakan buku yang telah dikelaskan . Menggunakan jari atau pensil sebagai petunjuk ketika membaca sesuatu barisan. b. 1. Menggerakkan bibir ketika membaca yang sepatutnya tidak perlu. atau tidak diminatinya. e. 2. iaitu murid tersebut tidak menukar muka surat yang dibaca dengan kadar sepatutnya. Menilai jawapan dari soal selidik mengenai tabiat membaca. Nama murid : ……………………. Tidak duduk senang.Sebagai panduan. biasanya lebih daripada satu cara digunakan untuk mengesan dan menentukan kelemahan membaca. Majalah apakah yang selalu anda baca? Mengapa? 7. selalu bergerak-gerak dan melihat keluar ketika membaca. d. Apakah cita-cita anda apabila dewasa? 3. Jawapan-jawapan dari soal selidik ini dapat digunakan oleh guru untuk mengesan sesuatu masalah khusus dengan lebih lanjut. Apakah jenis buku yang anda suka baca? Riwayat hidup Pengembaraan Cerita binatang Dongeng Berita 4. Apa yang anda buat jika anda tidak berada di sekolah? 2.

Dari kajian mereka. b. berbagai-bagai jenis bahan bacaan dikemukakan kepada murid tersebut. murid darjah dua tadi membuat 50 pematahan balik untuk 100 perkataan (5 pematahan balik untuk 10 perkataan). Rancangan . Antaranya adalah seperti berikut : a. Pembaca yang pantas akan membuat perhentian dan pematahan balik yang sedikit ketika membaca jika dibandingkan dengan pembaca yang lambat. Dari kiraan ini. manakala seorang murid berkebolehan biasa di Gred 8 di Amerika Syarikat ( tingkatan 2 di Malaysia) membuat 93 perhentian untuk membaca jumlah perkataan yang sama. Mengkaji pergerakan mata ketika murid membaca. 4. Biasanya. atau kelas bahan bacaan hinggakan murid tersebut benar-benar dapat membaca pantas dan faham bahan bacaan yang dibacanya. kerana bahan sains mungkin menimbulkan kerumitan. 10 perkataan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 llllllllll = 10 perhentian = 15 pematahan balik = 10 perhentian llllllllll jumlah : 20 perhentian 5 pematahan balik Pergerakan mata ketika membaca seperti ini adalah petunjuk semata-mata untuk beberapa proses yang berlaku dalam otak ketika membaca. manakala murid tingkatan dua membuat 17 pematahan balik untuk 100 perkataan seperti yang digambarkan dalam rajah berikut : Pergerakan mata ketika membaca untuk murid darjah dua. Cara ini harus dapat dibuat untuk beberapa peringkat. maka murid yang disyaki mempunyai kelemahan membaca boleh disuruh membaca buku tersebut. beberapa maklumat telah diperolehi.Jika ada buku yang telah dikelaskan mengikut darjah. Untuk pengajaran pemulihan dalam bidang membaca. Contohnya seorang murid darjah dua di Amerika Syarikat didapati telah membuat 200 perhentian (lompatan) untuk membaca 100 perkataan (20 perhentian untuk 10 perkataan). Pakar-pakar psikologi telah mengkaji pergerakan mata ketika membaca. mata pembaca bergerak dalam satu siri lompatan di satu barisan tulisan. manakala bahan sejarah mungkin didapati lebih senang. tidaklah betul jika matlamat pengajaran pemulihan ialah untuk melatih pergerakan mata semata-mata. Kemudian kefahaman murid boleh diuji dengan memberinya soalan-soalan berkaitan dengan perkara yang telah dibacanya. Ketika proses membaca.

Jadual ini adalah untuk panduan kasar semata-mata. Untuk memudahkan pengiraan. Purata pergerakan mata untuk murid-murid dari berbagai-bagai darjah. Dengan sedikit latihan cara ini akan menjadi mudah dan keputusan yang diperolehi amatlah tepat. dan murid disuruh membaca halaman kanan. atau bukti dari ujian dan cara mengesan yang lain. dan pematahan balik dikira kemudian. Berikut diturunkan jumlah purata perhentian dan pematahan balik bagi murid-murid berkebolehan biasa dari Gred 1 hingga ke maktab di Amerika Syarikat. Guru berdiri di belakang murid dan mengira perhentian dan pematahan balik pergerakan mata murid tersebut ketika membaca. alat yang paling mudah dan paling murah ialah dengan menggunakan cermin biasa. atau sebaliknya. Perhentian untuk 100 perkataan 1 250 2 200 3 175 4 140 5 125 6 120 7 115 Menengah atas 93 Maktab 80 Pematahan balik untuk 100 perkataan 60 50 40 30 25 23 21 17 10 . Cermin diletakkan di sebelah kiri halaman buku. Untuk mengira perhentian dan pematahan balik pergerakan mata. perhentian dikira terlebih dahulu. Rekod pergerakan mata seperti ini harus digunakan untuk mengesan dan menentukan kelemahan membaca dengan maklumat. kerana data tempatan tidak diperolehi.pemulihan harus memberi pengalaman membaca kepada murid-murid tertentu.

“Iowa Silent Reading Test” : Sesuai untuk menguji bacaan murid gred 4 hingga 8. kadar kecekapan membaca dapat dikira untuk semua murid dalam bilik darjah tersebut. Untuk menguji kecekapan membaca. kerana ujian tersebut bertujuan menguji sama ada murid benar-benar faham bahan yang dibacanya. b. makna ayat. Sebaik-baiknya. surat khabar. graf. 6. novel.5. “Gates Reading Survey for grades 3 to 10” : Ujian ini menguji empat aspek pembacaan iaitu perbendaharaan kata. d. maksud perenggan. Memberi ujian tara Ada banyak ujian tara yang boleh digunakan untuk menilai peringkat membaca seorang murid. b. Soalan yang menguji pengetahuan murid mengenai makna perkataan. jadual. Memberi ujian yang direka oleh guru Berbagai-bagai cara mengesan dan menetukan kelemahan membaca dikalangan murid dapat dilaksanakan oleh guru dalam bilik darjah. penggunaan indeks. perbendaharaan kata teknikal. Semua murid disuruh mula membaca pada masa yang sama. Soalan yang mengukur kebolehan memahami fakta semata-mata. peringkat kefahaman. Tambahan pula ujian ini menguji pembacaan di dalam Bahasa Inggeris. Ujian ini menguji 10 kemahiran membaca iaitu kadar kecekapan. membaca direktori. tetapi hampir kesemua ujian ini telah direka di Amerika Syarikat berpandukan data murid-murid disana. “SRA Reading Record” : Ujian ini sesuai digunakan untuk murid-murid gred 8 hingga 13. a. mereka boleh disuruh menjawab soalan mengenai perkara yang dibaca. amatlah baik jika masa yang digunakan oleh murid tidak dihadkan. dan disuruh membaca dengan cepat. semua murid harus membaca bahan yang sama.2. Soalan yang mengukur kebolehan memahami fakta yang dimaksudkan. c. membaca iklan. c. Bahan-bahan lain. Dari jumlah perkataan yang dibaca dan masa yang digunakan. Untuk menentukan bahawa murid faham bahan yang dibaca. Soalan yang menguji sama ada murid dapat mengumpulkan maklumat penting dalam sesuatu perenggan. semua murid disuruh berhenti membaca. d. Masa pengujian ialah antara 15 hingga 25 minit. kefahaman. dan perbendaharaan kata am. dan 3. e. selain dari buku teks seperti majalah. “Gates Primary Reading Test” : Ujian ini sesuai digunakan untuk murid gred 1. satu cara yang mudah boleh digunakan. Soalan yang menilai kebolehan membaca dan memahami soalan. kepantasan. dan disuruh menandakan perkataan yang terakhir dibaca. Semua murid dalam bilik darjah disuruh membaca satu bahagian dari buku teks mereka yang belum dibaca mereka lagi. . membaca peta. atau tidak begiti nyata dalam bacaan. berikut diturunkan di antara ujian-ujian bacaan yang lazim digunakan untuk pengetahuan dan makluman sahaja. Dengan itu. Jenis soalan yang boleh digunakan untuk menguji kefahaman adalah seperti berikut : a. Untuk menguji kefahaman sahaja. atau bahan bacaan yang sesuai boleh digunakan. dan ketepatan. Kemudian setelah 10 atau 15 minit.

3. kerja pengajaran pemulihan harus jangan dimulakan kiranya masalah fizikal murid yang sepatutnya dapat dirawati. rancangan dan penilaiannya) harus dilaksanakan berdasarkan maklumat dari saringan dan diagnosis. tidak kira sama ada murid tersebut perlu pengajaran pemulihan. 7. . Perkara ini harus dimulakan pada awal tahun supaya masa tidak terbuang. atau tidak. atau penyakit teruk) maka masalah ini harus dirujuk kepada pihak berkenaan (klinik atau hospital). dongeng dan riwayat yang mengandungi perbendaharaan kata terhad amatlah sesuai untuk murid ini. atau zat makanan. Kira-kira 95 % masalah penglihatan dapat diatasi dengan penggunaan kaca mata. atau aktiviti yang memerlukan pembacaan. Jika saringan dan diagnosis menunjukkan bahawa murid tersebut amatlah lembab dari segi kebolehan mental. 4. c. Suruh murid membaca buku yang senang dan seronok baginya tanpa meminta ringkasan buku tersebut. d. 4. b. guru yang bijaksana mungkin dapat menemui ibu bapa murid tersebut untuk mengurangkan masalah ini jika masalah tersebut dapat dikawal. Murid-murid yang berkebolehan biasa dan berkebolehan lebih tinggi dalam bilik darjahnya harus diberi pengajaran biasa. maka guru harus mengajarnya lebih perlahan dengan menggunakan contoh dan unit-unit konkrit dalam usaha membina perbendaharaan kata mereka. Berikan projek kecil. guru bilik darjah dapat membuat skel norma atau purata bagi pembacaan untuk darjahnya atau untuk sekolahnya.3 Kaedah pengajaran pemulihan membaca dan penilaiannya. di mana hendak mendapatkannya. a. perlu ditegaskan di sini bahawa semua murid perlu memperbaiki teknik membacanya. Walaupun demikian. Bincangkan perkara mengenai buku.Dari ujian-ujian ini. Oleh kerana murid lembab ini biasanya tidak suka membaca. guru harus memilih murid yang memerlukan pengajaran pemulihan. Cerita pendek. masih belum diberi pertolongan. dan maklumat-maklumat seronok yang terkandung di dalamnya. Mereka ini harus diberi pengajaran asing atau mereka harus disatukan dengan murid yang sama kebolehan untuk diberi pengajaran pemulihan. Jika masalah yang dihadapi oleh murid berpunca dari rumah. pendengaran.1 Teknik am Pengajaran pemulihan ( iaitu kaedah. kerana terpaksa membaca bahan bacaan yang terlalu susah untuknya. Memilih murid untuk pengajaran pemulihan (tambahan) Setelah murid diberi ujian ( berbagai-bagai cara lain ) untuk mengesan dan menentukan kelemahan membaca. Untuk murid yang jauh ketinggalan dan tiada harapan untuk mengejar kemajuan rakannya dalam darjah yang sama. maka berikut dikemukakan langkah-langkah untuk panduan guru bagi mengatasi masalah ini. dan pengajaran pemulihan dapat dimulakan awal-awal lagi. kekurangan makanan. Tolong murid mencari dan memilih buku yang senang dan seronok baginya. Jika kecacatan fizikal yang menyebabkan kelemahan itu ( masalah penglihatan. Walau bagaimanapun.

c. Membaca sepintas lalu.3.1 Teknik pengajaran pemulihan membaca. Menambahkan perbendaharaan kata yang dilihat. atau pelajaran yang diikuti oleh murid harus penting baginya dan mirip kepada keadaan sebenar. Cara-cara mempelajari perkataan yang belum dikenali. 4.Semua data yang dikumpulkan dari usaha saringan dan diagnosis harus dipertimbangkan dan digunakan untuk merancang sesuatu rancangan pemulihan. Murid memerlukan pengalaman yang baru. Kerja. b. Kesilapan yang sering dibuat oleh guru ialah menganggap bahawa seseorang murid itu mengetahui lebih daripada kebolehannya yang sebenar. Beberapa teknik khusus boleh digunakan untuk pengajaran pemulihan dalam bidang membaca.3. Menambahkan perbendaharan kata. Setip murid yang lemah amatlah berbeza jika dibandingkan dengan murid lemah yang lain. Kemajuan murid harus ditunjukkan kepada murid tersebut dengan menggunakan graf. Latihan-latihan yang dapat melahirkan rasa puas hati murid akan mempercepatkan proses pembelajarannya lagi.2 Teknik khusus. 3. ada beberapa prinsip asas yang boleh digunakan. Membaca untuk maklumat penting i . e.2. Membaca selalu. b. Ini akan menggalakkan murid tersebut berusaha lagi. Latihan-latihan yang banyak dan berbagai-bagai jenis harus diberikan. Latihan mengenai sesuatu semata-mata untuk latihan sahaja tanpa memasukkan perkara-perkara yang bermakna tidak akan menimbulkan kesan. carta atau rekodrekod lain. Menyatakan idea pusat. Kajian punca perkataan. Murid harus diberitahu selalu mengenai kemajuannya. Mencari ayat tajuk v . Menambahkan perbendaharaan kata Jika saringan dan diagnosis menunjukkan bahawa seseorang murid itu lemah . c. Walau bagaimanapun. Keperluan murid harus diambil kira. Menyatakan tajuk utama iii . d. 4. e. 2. Mulakan pengajaran di tahap kebolehan murid. a. iv . Rancangan pemulihan dan seterusnya teknik mengajar haruslah berpandukan maklumat setiap murid dalam rancangan tersebut. b. Murid harus merasa puas mengikuti pelajarannya. I. Bahan yang baru dan lebih tinggi tidak dapat dipelajari selagi bahan asas belum dikuasai. Menambahkan kadar kecepatan membaca. Latihan ii . Penggunaan kamus. Membaca untuk maklumat terperinci. a. a. 1. Berikut diturunkan secara kasar teknik khusus yang boleh digunakan diikuti dengan pemerian tiap-tiap satu secara lebih terperinci. Kajian perkataan secara sistematik. d.

Kesan pembacaan dapat ditambahkan lagi dengan satu rancangan yang sistematik mengenai perkataan. makna perkataan yang tepat mudah dipelajari. Membuat pasangan perkataan di satu senarai dengan senarai yang lain. Cara yang paling berkesan untuk menambahkan perbendaharaan kata ialah dengan membaca selalu. vi . nama. Kemudian dua orang murid boleh bermain dengan kad-kad ini. seperti daun terup. vii . tanpa simbol dan definisi makna yang membingungkan. Membuat senarai perkataan yang mewakili satu keluarga perkataan yang dibina dari punca yang sama. d. iv . Sebelum memulakan seseorang murid dalam sebarang rancangan pemulihan membaca. Mencari perkataan lain untuk perkataan yang terlalu sering digunakan. Mengisi tempat-tempat kosong dalam perenggan dalam perkataan dalam senarai. maka kad tersebut disimpan. iaitu berapa kali betul dan salah. Ujian. Membuat senarai seerti. Penggunaan kamus. Perkataanperkataan itu boleh ditulis diatas kad-kad. Perkataan yang susah mudah dipelajari dengan menggunakan latihan yang sesuai senarai berbagai-bagai latihan yang boleh digunakan adalah seperti berikut : i . Membaca selalu. diikuti oleh pemain. Cari makna yang sesuai dari kamus bagi perkataan yang bergaris. adverba dan berbagai-bagai permainan dapat direka oleh guru bersama dengan murid untuk menguasai perkataan-perkataan biasa ini. Dalam Bahasa Inggeris ada dua ratus dua puluh perkataan yang mewakili lebih dari 50% dari semua bahan bacaan biasa. sendi kata. Murid harus digalakkan menggunakan kamus. berlawanan. maka latihan latihan dalam perkara ini harus diaturkan. Perbendaharaan kata yang dilihat. atau latihan yang memerlukan kemahiran menggunakan kamus boleh juga digunakan. ii . Maklumat mengenai kemajuan pemain akan dicatatkan pada tiaptiap akhir permainan. b. Senarai perkataan seperti ini biasanya terdiri dari sendi nama. Kajian perkataan secara sistematik. Seorang menjadi pemain dan seorang lagi pembantunya. Menukar perkataan khusus kepada perkataan am. guru harus memastikan bahawa murid tersebut dapat mengenal perkataan-perkataan yang sering terdapat dalam sebarang bacaan. tiap-tiap satu perkataan diatas satu kad.dalam perbendaharaan kata. adjektif. Kad-kad dicampurkan dan seorang pembantu akan mengambil satu kad lalu menanya pemain. hinggakan semua perkataan itu dikenali. Aturkan perkataan-perkataan sebagaimana ia mungkin terdapat didalam kamus. adjektif. dan membaca berbagaibagai bahan bacaan. Dalam konteks sesuatu ayat. c. kamus yang mudah harus digunakan. Membuat pasangan perkataan dalam jadual tertentu – seperti nama dengan . iii . a. Jika pemain dapat mengenal perkataan di kad tadi. Pelajaran mengenai makna perkataan harus diperkaitkan secara langsung kepada ayat dalam konteks yang dibaca dan tidak boleh dikaji secara sendiri. Ini adalah kerana aktiviti pembacaan bergantung berat kepada penguasaan makna perkataan yang mengcukupi. Contohnya adalah seperti berikut : i . dan hononim( perkataan yang sama ejaan dan bunyi tetapi berlainan makna ). Bagi murid sekolah rendah. ii . v . jika tidak kad itu diasingkan dan akan disebut oleh pembantu.

Kajian makna asal sesuatu perkataan. atau tahap kebolehan membaca. xi . Satu daripada cara-cara itu adalah seperti berikut : w…. guru harus memberi murid pelajaran fonik (atau bunyi biasa). dan sebagainya. Menyimpan buku nota untuk perkataan. Banyak cara boleh digunakan untuk belajar menyebut bunyi perkataan. Mencari perkataan yang sesuai untuk perkataan percakapan biasa. Tahap yang rendah akan menggunakan perkataan yang mampu digunakan oleh murid ditahap itu. III.adjektif. Memilih gambar dan membuat senarai perkataan yang sesuai dengan gambar tersebut. menambahkan kadar membacanya adalah perkara yang paling mudah. kata kerja dengan adverba.. Sama ada Bahasa Inggeris. seperti ‘member’. Berbagai-bagai cara telah dikemukakan dan digunakan dalam usaha menambahkan kadar kecepatan membaca. x . Apakah bunyi yang anda sebut apabila sesuatu yang tidak disangka berlaku. ‘best’.. ix . a. II. Menambahkan kadar kecepatan membaca. Cara-cara mempelajari perkataan yang belum dikenali. sama ada dalam Bahasa Inggeris. Bermacam-macam lagi latihan boleh direka atas bijakpandai dan pengalaman guru. Murid yang lambat membaca biasanya kurang . Kajian punca perkataan. Dalam keadaan ini. Menggantikan perkataan bergaris dengan perkataan serti. Apakah bunyi yang anda sebut apabila bersin? Ow…Apakah bunyi yang anda sebut apabila kesakitan? O …. Murid yang kurang cekap membaca biasanya lebih banyak mengetahui makna perkataan. Cara yang mudah dan yang baik untuk menambahkan kecepatan membaca iailah dengan membaca selalu bahan bacaan yang mudah dibaca dan yang seronok. Latihan seperti ini boleh digunakan untuk berbagai-bagai peringkat. atau Bahasa Malaysia. Kadar kecepatan membaca seseorang murid itu biasanya bergantung kepada tabiatnya. nama dengan kata kerja. Kemudian makna imbuhan pula harus dikaji supaya makna sesuatu ayat itu jelas difahami dari segi makna asal dan bersama dengan imbuhannya. tetapi tidak dapat mengenalnya secara tulisan. Apabila seseorang murid itu sudah mula pandai membaca. tiap-tiap satu perkataan diikuti dengan ayat.. viii . Membaca selalu. e. iaitu tanpa menggunakan imbuhan akan memudahkan mengingati makna berbagai-bagai bentuk perkataan itu kemudian. ‘relax’. Apakah bunyi yang anda sebut apabila meniup lilin? r…. Gr… Apakah bunyi anjing apabila ia marah? (selain dari menyalak) Banyak lagi bunyi yang dapat ditambahkan kepada senarai ini dari pengalaman guru bilik darjah. Bagaimanakah bunyi kucing berehat? Sy… Apakah bunyi yang anda sebut untuk memberi isyarat supaya Jangan bisang? C …. atau Bahasa Malaysia banyak perkataan menggunakan imbuhan.

rasa hati. Katakan sesuatu cerita. Menambahkan kefahaman membaca Tujuan utama semua rancangan membaca ialah untuk menambahkan kefahaman. sedikit demi sedikit masa ini boleh dikurangkan agar kadar pembacaan murid tersebut bertambah cepat. Dalam mengikuti cara ini. iv . Cara yang kedua yang mudah digunakan untuk mempercepatkan kadar membaca ialah dengan menghadkan masa membaca. hingga enam kali untuk enam saat. atau dua baris. sekeping kad akan digunakan untuk menutup baris yang baru lalu. atau dengan mengira seperti “satu-ribu-satu”. perbendaharaan kata. Penggunaan alat-bantu kadar membaca. tetapi kesemuanya menggunakan prinsip yang sama. cara yang paling mudah dan murah untuk menambahkan kecepatan muridnya membaca ialah dengan menggunakan sekeping kad yang ditolak oleh guru. c. Berbagai-bagai alat lain boleh digunakan. “ satu-ribudua”. Dengan cara ini. dan kecekapan tertentu. pembaca terpaksa membaca pantas supaya rencana tersebut selesai dibaca pada masa yang terhad itu. pada mulanya setengahsetengah makna dalam rencana itu akan kabur sedikit. dan perhatian sepenuhnya. Walau bagaimanapun. Antaranya adalah seperti berikut. dan sebagainya. IV. Caranya seperti berikut : i . Perkara lain tidak perlu diingat. Berbagai-bagai alat Bantu kadar membaca telah direka dan dijual di negara maju. kadar membaca. kerana kefahaman membaca biasanya dikaitkan dengan isi kandungan. atau rakan murid. beberapa keperluan membaca dapat dilatih oleh guru. memberikan tajuk yang sesuai. pengalaman membaca. Katakan murid tersebut mengambil masa tujuh saat untuk membaca satu baris. tetapi lama-kelamaan perkara ini dapat diatasi. Beberapa latihan untuk mencapai matlamat ini dapat dikemukakan oleh guru. dan membaca perkara yang tidak penting ini dengan teliti adalah membuang masa sematamata. sama ada dengan menggunakan jam. minat dan latihan dalam sesuatu bidang yang tertentu. iii . a. Sebelum menggunakan teknik ini. hadkan masa ini kepada dua puluh minit pula.membaca. Penggunaan masa yang terhad. Panduan am untuk menambahkan kefahaman tidak dapat diberikan. Latihan kefahaman : seperti menanya soalan penting. bukan semua perkara dalam sesuatu perenggan itu penting. Masa ini boleh dikurangkan kepada enam saat. guru harus memastikan kadar pembacaan seseorang murid terlebih dahulu. Biasanya. Untuk kegunaan guru bilik darjah di negara ini. Apabila murid tersebut telah membaca satu. Suruh murid membaca sesuatu bahan seperti biasa. Perkara yang diperkaitkan dengan kefahaman membaca ialah keadaan fizikal. Membaca untuk maklumat penting. Murid harus dapat membaca dan mengingat perkara yang penting sahaja. dan sebagainya. maklumat penting. b. atau rencana itu memerlukan setengah jam untuk dibaca dengan kadar biasa. . i . Untuk tiap-tiap satu baris. kecerdasan akal. Mereka hanya membaca buku teks sekolah yang memerlukan bacaan perlahan. ii .guru harus mengira enam saat.

Perkaitan perkataan yang dilihat dengan perkataan yang diingat dan disebut : bersama maknanya. v . iii . Kemahiran dekod : kemahiran persepsi Persepsi visual setiap huruf Persepsi visual urutan huruf Persepsi pendengaran sebutan bunyi – konsonan. Perkara-perkara kecil. petikan dan sebagainya tidak perlu dibaca. Berikut diturunkan kemahiran ini untuk panduan guru dan untuk memastikan bahawa murid tersebut telah menguasainya. atau untuk mencari maklumat penting. Kemahiran dekod mengenal perhubungan fonem-grafem Analisa fonetik perkataan. murid tidak tahu bahawa kebanyakan perenggan mempunyai ayat utama yang biasanya terletak di permulaan. Kadang-kadang murid perlu juga membaca Sesuatu perkara dengan terperinci. melihat jadual isi kandungan. menggabungkan teknik dan bahan pengajarannya. guru pemulihan membaca membaca perlu mengajar. Analisa struktur perkataan. Bacaan seperti ini memerlukan perhatian yang sepenuhnya agar perkara-perkara kecil dan terperinci tidak tertinggal. diftong dan dwilambang. Kadang-kadang ayat ini mungkin terletak dimana-mana sahaja dalam perenggan tersebut. Apabila seseorang murid membaca sepintas lalu. Sebaik-baiknya sebelum membaca sesuatu bahan bacaan ( kecuali cerita yang seronok) maka lebih baik jika pembaca membaca bahan itu sepintas lalu secara kasar dahulu. Sebagai kesimpulan. dan melihat bab-bab tertentu secara kasar sahaja tanpa membaca tiap-tiap perkataan. Menyatakan idea pusat : di dalam sesuatu perenggan. Mengarang tajuk utama : seperti contoh tajuk di surat khabar. b. Membaca untuk maklumat terperinci. i. sebab bentuk keseluruhan bahan itu sudah diketahui. Membaca sebuah buku sepintas lal. Kemahiran kefahaman. Contohnya ialah membaca langkah-langkah tertentu untuk ujikaji. Memberi makna sesuatu fakta Memahami makna satu urutan fakta ( perenggan atau cerita ) . Berbagai-bagai bahan bacaan boleh digunakan untuk tujuan ini. dan menilai kemahiran yang diperlukan muridnya supaya dapat membaca. Persepsi pendengaran perkataan dalam urutan. Biasanya. khususnya untuk membolehkan murid yang sudah lancar membaca untuk memilih buku yang ingin dibacanya. bukanlah bermaksud membaca dengan penuh ertikata membaca. ia hanya mencari maklumat yang dikehendakinya seperti. iv . ii . Membaca sepintas lalu : kebolehan membaca sepintas lalu harus diajar awal. iii .ii . seperti tajuk kecil. kerana ini akan mengurangkan masa membaca bahan tersebut sepenuhnya. atau di akhir perenggan. Mencari ayat utama : latihan mencari ayat utama dalam sesuatu perenggan harus diberikan juga. mengikuti peraturan mengenai penggunaan sesuatu alat dan sebagainya. Kemahiran membaca secara automatik.

kamus dan sebagainya) Membaca peta. Kemahiran belajar. majority murid-murid gagal menguasai kemahiran membaca peringkat asas terutamanya yang melibatkan gabungan suku kata KV dan KVK. Setelah dianalisis keputusannya. Membuat rencana kasar dan ringkasan. 4. Membuat seperti yang diarahkan.3 Ujian pra Ujian ini dijalankan kepada semua murid yang terlibat untuk mengetahui sejauh mana mereka dapat menguasai kemahiran membaca pada peringkat asas. Menyelesaikan masalah.Membuat kesimpulan atau penutup Membuat atau mengingat perkara-perkara yang terperinci dalam sesuatu cerita. Meramal sesuatu akan terjadi atau berlaku. Menggunakan bahan rujukan (panduan telefon. iv . Menggunakan fail-fail dan bibliografi. Mengetahui urutan abjad Mengetahui dan dapat menggunakan berbagai-bagai bahagian buku (tajuk.jadual. glosari. Mengikuti satu urutan arahan (seperti dalam resepi) Mencari perhubungan yang menyebabkan sesuatu. ( rujuk jadual 1 ) Jadual 1 : keputusan ujian pra Markah % Jumlah murid Peratus 10 12 55 20 3 14 30 5 23 .3. jadual isi kandungan. dan carta. indeks. Menilai maklumat untuk kepentingan dan keesahannya. dan sebagainya) Menggunakan format buku ( susunan buku kepada bahagian tertentu. termasuk mencari maklumat yang diperlukan. bab dan perenggan) sebagai panduan untuk mencari idea penting Mengelaskan bahan kepada tajuk-tajuk tertentu.graf.

Mereka akan membaca di stesen ini setelah guru mengesahkan yang mereka berjaya melaksanakan aktiviti yang diberi. maka ia amat sesuai digunakan untuk kumpulan sasaran. 4.3. Dalam kaedah pembelajaran masteri.1 Aktiviti Rawatan i. aspek utama yang diberi penekanan adalah pembelajaran . Kaedah pembelajaran masteri telah dipilih memandangkan kumpulan sasaran merupakan golongan yang melakukan sesuatu mengikut minat. Memandangkan kaedah lebih menjurus kepada kebolehan seseorang. Murid berlumba-lumba menyelesaikan aktiviti dengan jayanya untuk melayakkan mereka pergi ke stesen bacaan. Stesen ini diwujudkan bertujuan memberi ruang kepada murid-murid untuk mengisi masa terluang selepas selesai sesuatu aktiviti. Di stesen ini. Murid yang telah berjaya membaca bahan yang disediakan di stesen ini dengan lancar akan diberi hadiah. disediakan dengan pelbagai bahan bacaan seperti : a) kad suku kata b) kad perkataan c) kad ayat d) carta cinta pendek.40% c ) 69% murid mendapat markah < 20% Dapatan daripada analisis ini jelas menggambarkan kepada kita betapa pentingnya rawatan segera dilakukan agar masalah ini dapat diselesaikan.3. Pengkaji telah memilih untuk menggunakan kaedah pembelajaran masteri di dalam bilik darjah. beberapa tindakan telah dilakukan bagi memulihkan muridmurid ini. 4.4 Rawatan Tindakan awal yang dijalankan bagi membantu murid-murid ini menguasai kemahiran membaca terutamanya yang melibatkan gabungan suku kata kv dan kvk ialah dengan mengenal pasti kaedah pengajaran yang sesuai.40 1 4 50 1 4 60 0 0 70 0 0 80 0 0 90 0 o 100 o 0 Jumlah 22 100 Dapatan di atas menunjukkan: a ) 4 % murid berjaya mendapat markah > 50% b ) 27% murid mendapat markah antara 30% . Oleh yang demikian. Stesen bacaan Pengkaji telah menyediakan ‘Stesen bacaan’ di salah satu sudut di dalam kelas.4. Aktiviti ini dapat mewujudkan suasana yang menyeronokkan.

Malahan penggunaan warna pada suku kata juga dapat memudahkan murid untuk mengeja ataupun membaca sesuatu perkataan yang diberi. pengkaji menyediakan kad perkataan yang mengandungi gabungan suku kata KV dan KVK seperti : kad perkataan : buku¬ meja memasak tembikai Kad ini masih lagi menggunakan tulisan berwarna supaya murid dapat menyebut suku kata berdasarkan warna tertentu pada perkataan tersebut. Kaedah ini lebih kepada konsep pembelajaran kendiri iaitu guru hanya bertindak sebagai pembimbing. Oleh itu. pembelajaran masteri lebih memberi peluang individu itu untuk bertindak atas usaha sendiri tanpa arahan guru. Secara tidak langsung. Murid-murid dikehendaki mengeja dan membunyikan suku kata terbuka dan tertutup berdasarkan warnawarna tulisan pada kad tersebut. Ibu memasak nasi lemak di dapur. Stesen 1 Di stesen 1 bahan yang digunakan adalah dalam bentuk kad suku kata yang menggabungkan KV dan KVK seperti ‘bakul’ dan ‘jalan’. Ia bertujuan untuk memudahkan kumpulan sasaran mengenal pasti dan membezakan antara suku kata KV dan KVK. aktiviti ini dapat membantu murid membaca dengan cepat. pengkaji menyediakan kad yang mengandungi ayat tunggal yang mudah seperti: KAD AYAT 1. dalam kaedah ini murid dapat beralih ke tahap yang lebih tinggi selepas berjaya pada tahap sebelumnya. secara tidak langsung dapat menarik minat mereka terhadap proses P & P. 3. Lawatan ke Zoo Melaka telah dibatalkan . Kad suku kata ba + kul = bakul ja + lan = jalan se + ko + lah = sekolah Penggunaan tulisan berwarna pada setiap perkataan juga adalah penting. Selain itu. Stesen 3 Di sini. Pengkaji dapat melihat peningkatan murid yang tidak perlu mengeja apabila diberi kad-kad perkataan ini. Stesen 2 Di dalam stesen ini. Hobi kakak saya membaca buku cerita. 2. Akhir sekali. Adik saya gemar melukis gambar pemandangan 4.mengikut kebolehan. sekiranya kumpulan sasaran diberi tugasan yang mereka boleh lakukan mengikut kebolehan sedia ada.

kegagalan pengamatan terhadap huruf dan perkataan serta daya ingatan yang . Ayatnya adalah pendek supaya murid lebih berfokus kepada latar belakang. Stesen 4 Di stesen 4 ini. tanda baca. ‘Big Book’ adalah sebuah buku yang dibesarkan (enlarged) mengandungi gambar-gambar berwarna dan menarik. masalah emosi.5 Ujian Pos Ujian pos diberikan kepada kumpulan sasaran setelah proses rawatan selesai dijalankan.murid bercerita berdasarkan gambar untuk mencungkil pengetahuan am dan sedia ada.4 TEKNIK PENGAJARAN PEMULIHAN KEMAHIRAN MENULIS ASAS Hammil¬ dan Mc Nut (1981) melaporkan bahawa kemahiran menulis mempunyai kaitan rapat dengan bacaan. Mercer (1985) yangbersetujuh dengan pendapat Hidreth (1947) menyatakan bahawa punc utama ialah masalah ’psikomotor’. Objektif¬ utama penguasaan kemahiran menulis mekanis atau tulisan tangan ialah supaya mudah dibaca.3. b.Ini adalah sebagai pengukuhan aktiviti di stesen-stesen sebelumnya. c ) Membandingkan persepsi murid dengan cerita sebenar pada gambar sebagai pengukuhan.murid membaca tanpa perlu mengeja.) Bacaan terus . Pengajaran guru harus berfokus kepada memegang alat tulis. murid dapat menguasai dua kemahiran serentak. huruf. iaitu membaca dan memahami teks bacaannya. guru menggunakan dua langkah a ) Pengukuhan Pengkaji meminta murid mengeja dan membatangkan suku kata. d ) Penilaian 4.Dalam melaksanakan aktiviti ini. membentuk garisan dan lengkokan huruf dengan betul serta mengekalkan jarak dan bentuk huruf dengan sempurna. Murid-murid yang mempunyai masalah¬ pembelajaran mempunyai masalah menulis. Kemahiran ini termasuklah kecekapan dalam menulis mekanis. mengeja. Kemudian pengkaji bersoal-jawab untuk mengetahui tahap kefahaman murid terhadap ayat yang dibaca. Aktiviti yang dijalankan adalah seperti: a ) Menjana idea . Dengan demikian. pengkaji menyediakan ‘Big Book’ . Kemudian murid dikehendaki menyebut suku kata berwarna dan membatangkan perkataan. kemahiran belajar dan membentuk makna. b ) Pengayaan Pengkaji meminta murid-murid membaca terus ayat tunggal yang diberi.Ia bertujuan untuk mengetahui sejauh mana keberkesanan teknik yang dilaksanakan. Dapatan daripada analisis ini jelas menunjukkan ada peningkatan berlaku walaupun tidak secara keseluruhannya 4.

guru hendaklah meletakkan kertas lurus sebagai panduan untuk murid menulis. arah tulisan yang tidak betul. 4. Kaedah Pembelajaran Masteri yang cuba diterapkan oleh pengkaji menampakkan hasil yang membanggakan. Selain itu. guru hendaklah berulang kali mengajar konsep saiz dengan menunjukkan fungsi setiap garisan di atas kertas. Bagi masalah ini. Jika menulis terlalu besar atau terlalu kecil.5 Kesimpulan Dapatan dari kajian yang dijalankan terbukti menunjukkan kaedah pembelajaran mengikut kebolehan (stesen) dapat meningkatkan penguasaan kemahiran bacaan kumpulan sasaran secara positif. Hasil dari ujian pos yang dijalankan terhadap kumpulan sasaran dapat menjelaskan bahawa kaedah pembelajaran adalah faktor penting untuk meningkatkan penguasaan sesuatu kemahiran.lemah. Hammil dan Brown (1983) mencadangkan guru-guru sekolah¬ rendah memperuntukkan 10 hingga 15 minit setiap hari untuk mengajar tulisan tangan (mekanis). ia turut meningkatkan keyakinan diri murid untuk terlibat dalam proses P & P.terlalu jarak atau terlalu dekat. Perhatikan cara dia memegang pensel dan kedudukan tangannya di atas meja ketika dia menulis untukmemastikan pergerakan yang betul. Jenis-jenis masalah tulisan tangan atau tulisan mekanis ini ialah lambat. lihat contoh berikut Ada juga murid yang tidak dapat menulis dengan sekata (uniform). . Satu lagi masalah yang sering dihadapi oleh murid-murid dalam tulisan mekanis ialah tulisan yang terlalu sesak atau terlalu jarang. 4. Selain daripada di atas. terlalu menekan ketika menulis dan tulisan yang berlapis-lapis.4. Contohnya. Huruf c hendaklah ditulis di dlam garisan. Aktiviti menulis ini juga boleh digabungkan dengan permainan untuk menghindari kebosanan murid jika guru terlalu kerap menggunakan teknik latih tubi. Untuk mengatasi masalah ini cuba latih tubi murid menulis huruf mengikut jark hujung jari atau diukur dengan jarak sebatang pensel.1 CARA MELAKSANAKAN PENGAJARAN KEMAHIRAN MENULIS ASAS Wiedorholt. Kenyataan ini dapat dikukuhkan lagi dengan perbandingan keputusan Ujian Pra dan Ujian Pos yang telah dijalankan ke atas mereka. senget. bercelaru. guru hendaklah membimbing pergerakan tangan murid berkenaan. Bagi masalah menulis bentuk huruf yang tidak betul dan berbentuk huruf senget. guru boleh menggunakan kebijaksanaan dan kreativiti sendiri untuk membantu murid menulis dengan betul dan sempurna. Guru juga boleh mengadakan muzik latar yang sesuai untuk menarik minat murid ketika menulis.

1 Cadangan pembelajaran Murid bukan hanya memerlukan satu pendekatan pengajaran yang fleksibel dan inovatif yang dapat menarik perhatian mereka tetapi yang sama penting ialah satu strategi yang dapat membantu mereka mengingat kembali maklumat yang diajar agar proses P & P boleh dianggap berkesan. . Perubahan sikap yang positif kepada kumpulan sasaran turut membantu kejayaan mereka. 4.5.Melalui kaedah ini. peruntukan masa yang panjang bagi sesuatu pembelajaran diperlukan supaya mereka benar-benar dapat menguasai kemahiran tersebut. respons baik yang diberi oleh mereka terhadap P & P secara tidak langsung dapat meningkatkan keyakinan guru. kumpulan sasaran merasakan diri mereka lebih dihargai dan secara tidak langsung telah berjaya meningkatkan keyakinan diri mereka. Disebabkan semangat ingin berjaya telah wujud dalam diri mereka. Bahan yang diberi juga tidak boleh terlalu banyak memandangkan kumpulan sasaran terdiri daripada mereka yang cepat merasa bosan. Malahan semangat ingin berjaya yang ditunjukkan oleh mereka amat mengagumkan. Selain itu. Oleh yang demikian. Walau bagaimanapun. dengan sendirinya murid-murid ini menggunakan masaterluang dengan aktiviti membaca bahan yang disediakan . wujudlah suasana P & P yang lebih menyeronokkan. Kumpulan sasaran juga lebih berminat untuk menyertai setiap aktiviti yang dijalankan kerana mereka memahami apa yang dipelajari. Ini adalah kerana setiap aktiviti yang dirancang dapat diikuti dengan penuh minat.