PROGRAM PEMULIHAN KHAS

KONSEP Dalam proses Pendidikan , Pendidikan Pemulihan Khas ialah : “ Satu perkhidmatan yang diadakan khusus untuk murid–murid yang menghadapi kesulitan pembelajaran khususnya dalam menguasai satu-satu kemahiran membaca, menulis dan mengira sebagai asas menjadi Fokus Kurikulum Baru Sekolah Rendah” . MATLAMAT Program Pemulihan Khas disediakan untuk membantu murid menguasai kemahirankemahiran asas 3M yang belum dapat dikuasai dalam tempuh masa yang ditetapkan. TAKRIFAN AE Tanseley dan R. Culliford “ kanak-kanak pemulihan adalah kanak-kanak yang mempunyai intelek dan kecerdasan yang rendah juga kurang berkebolehan menerima pendidikan biasa, ” M. F . Clough “ kanak-kanak pemulihan ialah kanak-kanak yang kurang daya taakul, kurang berkemampuan membuat sesuatu keputusan atau kesimpulan dan kurang memahami tentang perkara yang agak abstrak. ” Sharifah Rahman Ali “ kanak-kanak yang gagal menerima pelajaran dan mereka ini berkemampuan mempunyai kecerdasan yang tinggi , yang sederhana dan di bawah paras sederhana . Kita tidak masukkan kategori kanak-kanak yang lemah (mentally retarded).” ” Kanak-kanak Pemulihan Khas adalah kanak-kanak yang tidak dapat menguasai kemahiran asas 3M pada masa yang sepatutnya.” Strategi Pelaksanaan Pencalonan Murid i) Murid yang tidak melepasi Ujian Pelepasan KIA2M ii) Pencalonan murid boleh dibuat oleh: * guru mata pelajaran / guru kelas * guru besar * ibu bapa iii) Murid KIA2M yang telah berjaya dalam Ujian Pelepasan I atau 2 tidak boleh dicalonkan. Pengumpulan Maklumat i) Maklumat peribadi dan prestasi murid dapat menolong guru pemulihan khas memahami murid yang dicalonkan dan membuat keputusan samada murid perlu mengikuti program pemulihan khas atau sebaliknya. Guru pemulihan khas juga dapat mengetahui tentang kesihatan dan taraf sisio-ekonomi murid. ii) Maklumat tersebut boleh didapati dari: a) Guru besar – berdasarkan rekod murid, pemerhatian dan perhubungan b) Guru Kelas – boleh menambah maklumat dengan mengambil tahu kehadiran, ketepatan masa kesekolah dan perhubungan dengan murid-murid lain. c) Ibubapa – boleh memberitahu tentang tingkah laku umum, kegemaran dan perkaraperkara yang tidak digemari serta sikapnya terhadap pelajaran.Perbincangan dengan

ibubapa amat digalakkan bagi membolehkan pelaksanaan program pemulihan khas berjalan lancar.

Ciri-Ciri Kanak-Kanak Pemulihan Antara ciri-ciri kanak-kanak pemulihan ialah; a. Emosi dan Tingkahlaku i. Perasaan rendah diri. ii. Perasaan risau. iii. Perasaan sedih, hiba atau duka. iv. Perasaan cepat bosan atau jemu terhadap pelajaran. v. Perasaan takut akan perkara-perkara baru. vi. Degil, tidak patuh pada peraturan-peraturan dan suka melawan. vii. Pasif. viii. Malas b. Sosial i. Gelisah dan selalu bergerak di dalam darjah serta mengganggu kawan-kawan. ii. Lemah / kurang interaksi dengan rakan. iii. Gemar menghisap atau menggigit jari/kuku. iv. Selalu tidak hadir ke sekolah dengan berbagai-bagai alasan. v. Menangis - enggan masuk darjah. vi. Hyper aktif. c. Kesihatan i. Lemah tubuh badan serta kurang zat makanan. ii. Tumbesaran tubuh badan tidak seimbang (gemuk/kurus). iii. Tumpuan perhatian terhad (masalah penglihatan). iv. Lemah gerakkan motor-kasar dan halus. v. Kesihatan terganggu seperti selalu sakit, sakit terlalu lama dan teruk. vi. Kurang menjaga kebersihan diri. d. Kesediaan Belajar i. Belum bersedia untuk belajar. ii. Perbendaharaan kata kurang. iii. Lemah pemahaman. iv. Kurang keyakinan diri dan rangsangan. v. Kurang matang – IQ tidak seimbang dengan umur hayat. e. Pengamatan i. Tidak kenal perbezaan bentuk, saiz, warna dan turutan. ii. Lemah pendengaran bunyi dan rentak. iii. Keliru terhadap konsep ruang dan mencari arah. iv. Lambat mengkelaskan benda. v. Kesukaran mengaitkan pelajaran yang lama dengan yang baru. vi. Tidak dapat menyelesaikan masalah.

vii. Sukar ambil bahagian dalam permainan dan tidak faham undang-undang. viii. Tidak kreatif. ix. Lemah pergerakan dan perbuatan. x. Lemah daya pemikiran/ingatan. xi. Tidak boleh mengingat kembali. Mengenal pasti Murid Pemulihan Khas 1. Melalui perbincangan dengan guru kelas atau guru mata pelajaran. 2. Rekod-rekod prestasi 3. Rekod kesihatan 4. Kerja-kerja harian murid 5. Laporan Adab Belajar ( LAB ) 6. Melalui pemerhatian 7. Punca-punca lain yang diperolehi TUGAS, TANGGUNGJAWAB DAN PERANAN GURU PENDIDIKAN PEMULIHAN KHAS 1. PENGENALAN Pendidikan Pemulihan adalah satu cabang pendidikan khusus bagi mengatasi serba sedikit tentang masalah pendidikan yang timbul pada masa kini, khasnya bagi kanakkanak yang nyata sekali menghadapi masalah pembelajaran serta tecicir dan ketinggalan dalam alam pendidikan jika dibandingkan dengan tingkat kebolehan lahiriah mereka. 2. PERANAN GURU PENDIDIKAN PEMULIHAN KHAS Guru Pendidikan Pemulihan Khas memainkan Lima Peranan Penting seperti berikut: 2.1 Peranan Sebagai Penilai ( An Assessment Role ) 2.1.1 Menyedia dan menjalankan ujian saringan untuk mengenal pasti murid-murid yang memerlukan pemulihan khas. 2.1.2 Menjalankan Ujian Diagnostik untuk mengenal pasti masalah pembelajaran yang khusus yang dihadapi oleh murid-murid. 2.1.3 Menjalankan penilaian berterusan dan merekodkannya dengan rapi dan tersusun. 2.2 Preskriptif ( Presciptive Role ) 2.2.1 Merancang dan menyelia serta melaksanakan program individu bagi kanak-kanak yang mempunyai masalah pembelajaran yang tertentu. 2.2.2 Mengadakan bengkel atau demonstrasi pengajaran pemulihan di mana keadaan

1 Membantu guru-guru merancang dan penambahbaikkan aktiviti-aktiviti dan bahanbahan pengajaran dan pembelajaran.3 Mengatur jadual waktu untuk pengajaran pemulihan khas..2 Membantu guru-guru asas dalam hal: 3.3. 2.42 Membimbing guru-guru melaksanakan teknik dan kaedah mengajar murid-murid yang menghadapi masalah 3M.1 Berbincang dengan ibu bapa atau penjaga murid untuk mendapatkan maklumat dan latar belakang murid. 2.1 Mengenalpasti murid-murid lemah yang memerlukan pengajaran pemulihan sama ada di kelas biasa atau kelas khas.memerlukan.1 Mengajar dan membantu murid-murid yang lambat dan menghadapi masalah kemahiran asas 3M.2. doktor.2 Mengajukan cadangan-cadangan kepada ibu bapa bagaimana mereka membantu demi kepentingan pembelajaran anak-anak mereka. Keutamaan hendaklah diberi kepada murid-murid Tahun 1 hingga 3. 2.5. 2.5 Peranan Perhubungan ( A Liaison Role ) 2. TUGAS GURU PENDIDIKAN PEMULIHAN KHAS 3.3 Peranan Pengajaran (A Teaching Therapentik) 2.5.4 Peranan Khidmat Bantu ( A Supportive Role ) 2. 3.2. . ibubapa. 3. 3. 2.3 Berjumpa dan berbincang dengan guru .3. 3. kesihatan dan keterangan lain mengenai latar belakang murid.2.4 Mengajar sebagai guru pembimbing untuk membantu guru mata pelajaran asas sekiranya keadaan memerlukan.1 Menjalankan kerja-kerja pemulihan khusus untuk murid-murid lemah yang terpilih dari Tahun 2 hingga Tahun 6.4.2.2 Merancang dan menyediakan aktiviti-aktiviti serta bahan-bahan pemulihan. 2.2 Mengajar bersama-sama dengan guru mata pelajaran sebagai “ team teaching ” / “ guru pendamping ” sekiranya perlu. 3. pegawai kebajikan dan pihak-pihak lain yang boleh membantu untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang tingkah laku. 3.

3.7 Mengadakan bengkel di peringkat sekolah atau daerah di mana keadaan memerlukan.6 Hasil Penilaian yang telah dijalankan.5.4 Hasil-hasil temubual dan rujukan 3.4 Ujian Saringan dan Diagnostik 3.2 Borang Latar belakang Murid Pemulihan. 3. 3.5.6 Membentuk jawatankuasa Program Pemulihan Khas serta menjadi ahli Jawatankuasa Kurikulum Sekolah. 3.7 Catatan-catatan lain yang berkaitan dengan murid. 3.3 Laporan kesihatan murid.3 Borang Pengumpulan Maklumat.4.5.1 Borang Pencalonan.5. 3. 3.3. Isi-isi rekod hendaklah mengandungi: 3. 3.4 Melaksanakan penilaian dan merekodkannya secara berterusan untuk mengetahui prestasi murid-murid yang mengikuti kelas pemulihan.4.4.5 Lembaran Kerja 3.5.4.2 Latar belakang murid.5 Menyediakan fail diri bagi setiap murid pemulihan.5.5. 3. 3. .8 Tugas-tugas yang berkaitan dengan kebajkan murid-murid pemulihan di sekolah. Fail diri murid mengandungi: 3.1 Laporan prestasi murid.

1 PENGENALAN Lisan merupakan satu daripada kemahiran yang penting dalam menjadi asas dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa. FUNGSI-FUNGSI BAHASA 1.4 Membantu jalan fikiran dalam menilai dan mengenal diri sendiri.2 Memudahkan pengelolaan dan pertukaran maklumat serta fikiran dengan orang lain.BAHASA MELAYU DALAM PENDIDIKAN PEMULIHAN PERKEMBANGAN BAHASA Apabila kita memperkatakan tentang perkembangan bahasa.2. KEMAHIRAN-KEMAHIRAN ASAS DALAM BAHASA MELAYU a. kita perlu meninjau perkembangannya sejak dari awal iaitu sejak seseorang bayi itu dilahirkan membawa kepada suatu peringkat kedewasaan. 1.3 Menjadi penyalur bagi menyatakan perasaan dan emosi. Kemahiran Ejaan KEMAHIRAN LISAN 1.2. 1.2.2. 1.2.2.2.5 Memungkinkan terlaksananya perhubungan sosial. Kemahiran Bacaan c. 1.7 Asas bagi pemikiran kreatif dalam penulisan kreatif.6 Membolehkan seseorang itu mengenang serta mengingat kembali sesuatu yang telah dialami. Dia akan cuba . Jika ditinjau dengan teliti. 1. 1. matlamat dan hasrat naluri untuk memenuhi keinginan dan hajat. Kemahiran Lisan b. DEFINISI BAHASA: Mengikut Prof Atan Long bahasa ialah penggunaan lambang suara sebagai mewakili konsep tertentu atau mempunyai makna yang diterima oleh masyarakat amnya. Kanakkanak mula menguasai bahasa dari apa yang didengar dan dialaminya.2. Kemahiran Tulisan d. 1. dalam lisan terdapat dua aspek kemahiran kecil iaitu Kemahiran Mendengar dan Kemahiran Bertutur. 1.1.1 Memudahkan penentuan kehendak-kehendak.

3: KEPENTINGAN LISAN Manusia mencipta lambang-lambang pertuturan sebelum mencipta lambang-lambang tulisan.meniru serta menuturkannya berulang-ulang. Dengan ini kita harus mengutamakan gerak kerja lisan sebelum mengajar kanak-kanak membaca dan menulis.2 KEMAHIRAN-KEMAHIRAN ASAS DALAM LISAN KEMAHIRAN MENDENGAR Apabila seseorang itu mendengar. Oleh itu aspek ini juga perlu diberi penekanan dalam pengajaran dan pembelajaran. . . Kemahiran mengenal dan mendiskriminasikan bunyi-bunyi ini bergantung kepada faktorfaktor fisiologi serta neurologi pendengaran setakat mana kadar pendengarannya dan pengamatan pendengarannya. . Kanak-kanak yang telah menguasai bahasa lisan akan mudah melahirkan perasaan dan . . Bagi setengah-setengah bahasa. Apabila mereka sudah biasa dengan bahasa itu barulah diperkenalkan lambang-lambang tulisan supaya mudah mereka menginterpretasikan lambang-lambang pertuturan.Mengingat kembali.Mendiskriminasi bunyi-bunyi bukan bahasa.Memahami perkataan.Memahami urutan atau sekuan. .” auding” . mengajuk dan seterusnya bercakap. jeda serta helaan yang betul. . mengenal dan mengamatinya. konsep dan kemahiran mendengar perkataan. dia seharusnya dapat mengecam.Mengikut arahan.Membuat inferen dan penyeluruhan atau kesimpulan.Menentukan idea utama / terpenting. . Perkembangan bahasa kanak-kanak menunjukkan bahawa kanak-kanak mula mendengar. nada (tekanan suara ).Mendengar secara kritikal. Iaitu mengenal dan mendiskriminasi bunyi-bunyi bahasa yang berlainan. 1.Memahami ayat serta lain-lain elemen linguistik bahasa. Mengenal pasti intonasi yang berbeza-beza ini amat penting bagi mewujudkan suasana pertuturan yang baik. Unsur-unsur ilmu linguistik yang dinamakan ”suprapenggalan” ini merupakan aspek yang nyata dan penting dalam lisan. KEMAHIRAN BERTUTUR Satu lagi kemahiran yang tergolong dalam kemahiran lisan ialah kemahiran bertutur iaitu kemahiran menyebut dan membunyikan bunyi-bunyi bahasa dengan pengujaran katakata atau ayat dalam intonasi. perubahan kepada unsur-unsur ini akan melibatkan perbezaan maksud atau makna. . . licin dan lancar. Secara ringkasnya seseorang itu boleh dikatakan mempunyai kemahiran mendengar jika ia boleh: .Mendiskriminasikan unit-unit bunyi bahasa. 1.

Pemikiran melibatkan lambang-lambang tertentu. Guru boleh membuat pengesanan khusus dengan merangka. Kebiasaannya penggunaan bahasa lisan menguntungkan pembinaan bahasa yang baik. sikap dan rajin bergaul dengan kanak-kanak lain. .1.5. Maka dengan ini memudahkan kanak-kanak pemulihan untuk belajar. . Bahasa Melayu khususnya berbeza dari segi pengucapan. pembinaan ayat dan aspek-aspek nahu dalam satu-satu bahasa adalah dipelajari secara tidak langsung. 1. .Melakukan ”auding” yang merangkumi aspek-aspek pengamatan pendengaran. Kebiasaannya penggunaan nahu yang betul secara lisan akan membina asas bahasa yang kukuh. dengan demikian jika seseorang itu tidak menguasai perbendaharaan kata yang luas. . Guru sendiri menjadi model sebagai penutur yang baik untuk ditiru oleh muridmurid. Guru boleh mengesan atau menguji kemahiran lisan murid dengan menganalisa rakaman -rakaman yang dibuat berdasarkan kepada sebutan-sebutan atau pengujaran muridmurid. 1.mengeluarkan pendapat atau buah fikiran. Guru mempergiatkan lagi gerakerja / aktiviti lisan untuk murid. Teori psikologi mengesahkan bahawa adanya perhubungan antara bahasa dengan pemikiran.Mengamati bunyi-bunyi bahasa dan lain-lain elemen linguistik bahasa. Dengan itu mereka akan lebih berani. membina serta melaksanakan ujian lisan yang antara lain akan menguji keupayaan murid untuk: . Struktur ayat. .Mendengar secara kritikal. intonasi dan tekanan suara.2.Memahami konsep dan maksud perkataan / ayat.4: PENGESANAN DAERAH KELEMAHAN LISAN Guru boleh mengesan kelemahan murid dengan mengamati setiap sebutan dan intonasi pertuturan mereka ketika menjalankan gerakerja / aktiviti lisan. Guru juga boleh menguji kefahaman murid mengenai perkara-perkara yang didengarnya dengan menyediakan item-item soalan yang khusus berkaitan ”auding”. Melalui kegiatan lisan yang banyak di peringkat awal akan menambahkan dan memperkayakan perbendaharaaan kata kanak-kanak. Pada prinsipnya guru dikehendaki memperbanyakkan kegiatan lisan di peringkat awal persekolahan.5.Mengamati bunyi-bunyi bukan bahasa. 1.5: CARA MEMPERBAIKI KELEMAHAN-KELEMAHAN LISAN 1. sewajarnya ia tidak dapat mengeluarkan pendapat dengan jelas.

1. 1.1.6. perkara-perkara berikut perlu diberi perhatian : 1.5. bernas dan mudah.1.. .1.6. Semasa murid-murid meniru sebutan. Semua pengajaran lisan hendaklah dibuat secara formal.5.1. Galakkan murid-murid mengeluarkan idea-idea baru serta memilih bahan-bahan mereka sendiri.1. Guru mewujudkan situasi-situasi yang menggalakkan murid berinteraksi melalui susun atur tempat duduk. 1.1. Adakan rangsangan yang membolehkan kanak-kanak bercakap mengenai perkara-perkara tertentu. Guru menggabungjalinkan lisan dengan kemahiran bacaan dan tulisan dalam pengajaran dan pembelajaran.3. pertandingan dan sebagainya.6. Pengujaran yang baik hendaklah jelas dan lantang.4. pembetulan hendaklah dibuat secara spontan.5.7.1. Guru mempelbagaikan aktiviti dalam pengajaran dan pembelajaran. Pilih.3. Ulang pelajaran (latih tubi ) yang terdahulu dalam pelajaran-pelajaran yang berikutnya untuk memperkukuhkan ingatan murid-murid. Semasa guru menyampaikan pelajaran lisan.6.5. 1. Guru menjalankan peneguhan serta pengukuhan serta merta. 1. guru mestilah mengamatinya dan jika didapati mereka melakukan kesalahan.7.6. Ketika menyampaikan pengajaran.8. o Memastikan hanya seorang sahaja yang bercakap ketika sesuatu ketika.2.5.1.6. 1.6.6. tersusun rapi dan cukup untuk didengar oleh pendengar yang ada. 1.1. o Memastikan setiap murid yang mendengar apa yang dinyatakan oleh sipenutur. Peniruan sebutan oleh murid-murid mestilah lebih kerap dan bukan hanya untuk sekali dua sahaja. Penutur yang dihasilkan hendaklah secara spontan. susun dan gunakan topik-topik yang ada dalam pengetahuan sedia ada murid.1.6: PERKARA-PERKARA PENTING DALAM PENGAJARAN LISAN 1.4. 1. 1.6.5.1. 1.5. penekanan harus diberi kepada darjah pencapaian kanak-kanak dalam pelajaran itu dengan : o Memastikan setiap kanak-kanak diberi peluang mengambil bahagian.1. 1.6. 1.6.6.9. Guru memperbanyakkan latih tubi sebutan dan intonasi terutama kelemahan khusus murid-murid. 1.

2. d. membaca dan menulis.1 DEFINISI MEMBACA Frak Smith (1971): Membaca adalah satu operasi psycholinousitic .2.2. KEMAHIRAN BACAAN 2. Atan Long (1976): Membaca adalah proses kembalikan daripada proses menulis kepada proses mentafsirkan kembali lambang-lambang bertulis dan mendapatkan makna atau buah fikiran daripada bahan bertulis itu. Sintesis : Membuat kesimpulan 2. BACAAN SEBAGAI PROSES SENSORI (KEDERIAAN) a. 2. Penglihatan : Mengenal dan memahami lambang-lambang. memahami makna-makna yang terkandung di dalamnya serta mengaitkan maknamakna tersebut dengan pengalaman sedia ada murid.2.2. b. b. Ingatan : Mengingat kembali apa yang dilihat / didengar.1. urutan dan sekuan. Abu Basar (1981): Membaca adalah gabungan proses menyuarakan lambang-lambang tulisan. MEMBACA SEBAGAI PROSES BAHASA (LINGUISTIK) a. 2. 2. Latar belakang : Mengenal objek / bentuk / corak yang bertindih. mencari dan membezakan / mengasingkan. Bacaan juga merupakan satu langkah lanjutan dalam perkembangan pembelajaran bahasa dan memproses perkembangan-perkembangan yang diterima. MEMBACA SEBAGAI PROSES MENTAL (KOGNITIF) a. KESEDIAAN MEMBACA . Daya fikir disemua peringkat: Kefahaman. bertutur. c. KESIMPULANNYA: Membaca adalah proses memindahkan lambang-lambang bertulis kepada suara. Diskriminasi: Mengecam. Seni bahasa : Mendengar.2.2 PROSES BACAAN 2. MEMBACA SEBAGAI PROSES PENGAMATAN (PERCEPTUAL) a. Turutan : Memahami giliran. e. mengamati serta memahamkan kandungannya. Pendengaran : Pendengaran yang jelas.4. 2.3.3.

4 MASALAH-MASALAH DALAM BACAAN 2. Ini adalah satu proses yang harus dicapai sebelum pengajaran bacaan secara formal dijalankan.Dorongan-dorongan yang mempengaruhi sikap suka membaca .Manusia dilahirkan dengan kecerdasan dan daya kognitif yang berbeza. . . .Kemampuan urat saraf: Otot-otot tangan dan mata khususnya.Bahasa sebagai alat berfikir dan melahirkan kehendak.1.Keadaan telinga dan pendengaran yang sempurna dan baik. . .5 DAYA DISKRIMINASI (PENGAMATAN) . 2.3.3.4 KECERDASAN DAN PERKEMBANGAN KOGNITIF: .3. .KEADAAN FIZIKAL .Jantina: Kanak-kanak perempuan lebih dahulu mempunyai kesediaan membaca.Diskriminasi Penglihatan. murung.4. tidak suka bercakap dan lain-lain.1.1 BENTUK HURUF .1.Bentuk-bentuk sahsiah yang negatif : Nakal.3.1. 2. 2.1. .2 PENGALAMAN DAN PERSEKITARAN Keadaaan persekitaran yang dapat memberi pengalaman yang pelbagai.Keadaan alat-alat (organ) pertuturan yang tidak terganggu.1. 2.3. 2.Kesediaan membaca adalah himpunan panduan kebolehan dan kemahiran-kemahiran yang diperlukan untuk mempelajari satu proses yang komplek iaitu membaca.Perkembangan fizikal dan kesihatan secara am. 2. .3.3. Ia juga adalah satu proses yang berterusan yang perlu diperkembangkan dan bukan ditunggu-tunggu. rasa dan cita rasa.Umur: Peringkat umur yang berbeza. EMOSI. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KESEDIAAN MEMBACA 2. MOTIVASI DAN SAHSIAH .Huruf kecil yang seakan-akan bentuknya.1.6PENGUASAAN BAHASA . 2.Keadaan rumah tangga dan cara asuhan mempengaruhi perkembangan dan gangguan emosi. .Diskriminasi Pendengaran.3. .1.Keadaan mata dan penglihatan yang sempurna dan matang.

Bunyi huruf yang seakan-akan sama.Tidak boleh membunyikan dengan betul suku kata VK di awal perkataan.Merangkak-rangkak.Tidak boleh membatang suku kata yang melibatkan imbuhan. .Keliru menamakan huruf besar dan huruf kecil kerana benuknya berubah. .Tidak boleh membunyikan perkataan yang mengandungi Diagraf di awal. .Membaca mengikut loghat.Tidak boleh mengadun / membatang suku kata terbuka / tertutup.Penilaian . .Menggugurkan bunyi-bunyi suku kata dalam perkataan.Menyebut perkataan mengikut loghat. 2. .4.Boleh membatang suku kata tetapi gagal menyebut.Salah memecah / membatang suku kata. .Mengeja sebelum membaca.Keliru membunyikan suku kata yang melibatkan e taling dan e pepet.Mengenal pasti kanak-kanak. . . .Tidak boleh membatang perkataan yang mengandungi banyak suku kata. . . . .Boleh mengeja tetapi tidak boleh membunyikan. .4. 2..Mengulang.Tidak boleh membunyikan dengan betul setelah mengeja / membatang suku kata. .Keliru membatang perkataan yang mengandungi Diftong / Vokal Berganding.4. .Menggantikan perkataan dengan perkataan lain.Salah menyebut perkataan yang seakan-akan rupanya.Salah menyebut / membunyikan perkataan yang seakan-akan sama. 2. .5 STRATEGI MEMBANTU KANAK-KANAK KE ARAH MEMBACA . 2. .Susun strategi pemulihan.Pelaksanaan.Menggantikan bunyi suku kata dalam perkataan .2 PERINGKAT SUKU KATA .Huruf terbalik.Tertinggal.Menyebut huruf-huruf mengikut telor bahasa ibunda. . . .4.Keliru ejaan Bahasa Melayu dengan Bahasa Inggeris.Keliru nama-nama huruf yang seakan-akan sama bentuknya.4 KESUKARAN MEMBACA PERINGKAT AYAT .Mengenal pasti masalah kanak-kanak tersebut. .Pembalikan perkataan. . . . . . .3 KESUKARAN DALAM PENGAMATAN .

menulis dan mengira adalah sebahagian daripada asas utama keperluan hidup masa kini).1. PERANAN TULISAN Untuk mendirikan asas yang kukuh supaya seseorang kanak-kanak itu dapat melahirkan idea. tangan. menyemai. mengasah serta mengukuhkan minat serta bakat kanak-kanak sebagai memenuhi kehendak masyarakat moden (kerana membaca. Peringkat pra tulisan perlu menitikberatkan perkara-perkara berikut: 1. Peringkat contengan ini perkembangan dari membuat contengan bebas hingga ke peringkat contengan terkawal. Menulis adalah proses memindahkan lambang-lambang bunyi yang tersusun dan teradun bagi melahirkan bunyi-bunyi yang bermakna serta dijadikan alat komunikasi. Melakukan latihan-latihan pergerakan tangan dan jari melalui aktiviti seperti . DEFINISI Tulisan ialah lambang-lambang bunyi bahasa yang telah dipindahkan dalam bentuk grafik bagi melahirkan perasaan. syair. Untuk membolehkan kanak-kanak menyusun huruf-huruf menjadi sukukata.3.3 KEMAHIRAN TULISAN 3. Untuk menghasilkan bentuk-bentuk penulisan kreatif seperti pantun. 3.jari serta kordinasi mata tangan. sajak lain-lain bentuk puisi dan prosa yang dapat memberikan kepuasan jiwa dalam pemikiran. pantas dan cekap. Untuk menyediakan. Pada peringkat awal kanak-kanak membuat contengan di atas permukaan benda-benda yang sedia ada dalam persekitaran mereka dengan menggunakan bahan-bahan yang boleh meninggalkan kesan ke atas permukaan benda tersebut. PERINGKAT-PERINGKAT PERKEMBANGAN BAHASA 3. Untuk membolehkan kanak-kanak berkemahiran dalam satu lagi komponen bahasa dan meluaskan pengetahuan. perhubungan serta matlamat hidup. fikiran serta perasaan dengan baik. bahkan juga seluruh insan umumnya.2. fikiran dan idea. perkataan dan ayat sebagai alat komunikasi dalam kelompok masyarakat. Peringkat pra tulisan ini adalah bagi kanak-kanak mendapatkan latihan otot.1 Pra Tulisan Pra tulisan merupakan satu peringkat yang perlu dilalui oleh kanak-kanak bagi menyediakan diri ke arah melahirkan lambang-lambang bunyi khusus yang diterima oleh kelompok masyarakat. perasaan bukan sahaja diri kanak-kanak itu sendiri.

Sebagai permulaan untuk memberi kemahiran dalam penulisan mekanis murid-murid diminta.Mengarang pantun. . cara memegang alat tulis. Menguasai gerak tangan bebas. teka-teki dll. 3. . Melakukan latihan-latihan pergerakan mata dari kiri ke kanan. MASALAH TULISAN DI KALANGAN KANAK-KANAK PEMULIHAN .Meneliti. sajak. menguli tepung dan lainlain.Bentuk-bentuk huruf yang tidak jelas / tepat / betul. mengoyak.menggunting. 4. menampal. Bermula dengan ruang garisan yang lebar / luas membawa kepada lembaran bergaris kecil / sempit. dari atas ke bawah dan lain-lain. .Mencampur adukkan huruf besar dengan huruf kecil. .Mengarang cerita. . cara duduk dan sebagainya supaya boleh menulis dengan sempurna dan selesa.Lain-lain yang berkaitan.Menulis surat kiriman.Masalah pembalikan huruf atau perkataan. mengenal.3 TULISAN KREATIF Peringkat ini merupakan peringkat tertinggi dalam proses menulis. . .Menulis tanpa mengikut garisan-garisan yang ditentukan. . . menganyam. Melakukan latihan-latihan keselarasan (koordinasi) mata dan tangan. sepatutnya mereka telah faham dan boleh memegang pensel serta cara duduk yang betul dan selesa .Kemahiran mengawal dan memegang pensel. 3.Mendapat kesedaran tentang perkaitan bunyi dengan tulisan. Setelah kemajuannya didapati memuaskan barulah latihan membentuk huruf diberikan.Membina ayat. . 2.3. Latihan-latihan tulisan mekanis diharapkan murid-murid akan dapat : .2 TULISAN MEKANIS Setelah kanak-kanak melalui proses pra tulisan .Perkataan ditulis terlalu rapat di antara satu dengan lain. membentuk huruf-huruf pada permukaan kertas kosong tanpa garisan.3. menyalin bentuk-bentuk huruf mengikut urutan. .Tiada keseragaman jarak di antara huruf dengan huruf atau di antara perkataan dengan perkataan . 3. .Bentuk-bentuk huruf ditulis terlalu condong. 3.3. Di peringkat ini kanak-kanak diharapkan dapat menggunakan kemahiran yang diperolehi di peringkat mekanis untuk menggunakan daya kreatif untuk : . Tulisan mekanis merupakan peringkat kedua yang patut didedahkan kepada murid-murid.

perkataan atau imbuhan. Sebahagian daripada kanak-kanak mahir mengeja tanpa bantuan guru. Tulisan dan caracara guru menulis contoh yang akan disalin oleh murid-murid hendaklah dibuat dengan teliti dan betul. . PUNCA KANAK-KANAK LEMAH DALAM EJAAN 4.Tidak dapat mengingat atau membayangkan bentuk sebenar sesuatu perkataan. DEFINISI Ejaan adalah proses memilih serta mengadunkan lambang-lambang untuk melahirkan perkataan secara lisan dan bertulis. CARA-CARA MENGATASI MASALAH TULISAN Memberi latihan dan pengukuhan yang secukupnya dalam peringkat-peringkat ermulaan dan mendirikan asas. Guru adalah model atau contoh yang menjadi ikutan murid-murid. . tunjuk cara serta contoh-contoh yang jelas dan betul. . .Menulis melampaui garisan ruang muka surat yang ditentukan. EJAAN 4. Ini adalah kerana kemahiran itu boleh diperolehi melalui kemahiran membaca. .Menulis dengan meninggalkan huruf. Pertimbangan harus dibuat bagi menentukan ketika sesuai seseorang kanak-kanak iItu tidak digalakkan lagi untuk menggunakan getah pemadam. Memberikan penerangan.Menulis huruf atau perkataan mengikut urutan yang salah.Menulis atau menyalin ayat tanpa mengikut tertib yang betul. Tetapi ada juga kanak-kanak yang boleh membaca tetapi lemah dalam ejaan.Mengulang garis-garis huruf yang ditulis. 4.Menulis huruf-huruf di dalam perkataan secara bertindih.1. .4. sesuai dengan tahap keupayaan murid secara individu supaya dapat diikuti dengan mudah..Menulis mengikut arah dari kanan ke kiri. Lemah dalam ingatan penglihatan. .1. 4.2.2. 3.Huruf-huruf tidak ditulis mengikut posisi (kedudukan ) yang sepatutnya. . Seberapa boleh banyakkan latihan dan berikan bantuan individu. Kad-kad tulisan dan lembaran-lembaran kerja bertulis perlulah disediakan dengan sempurna. .

Mengkelaskan perkataan mengikut jenis atau keluarga. .Masalah penglihatan seperti rabun dan juling. . 4. . MENGENAL PASTI MASALAH 3. Lemah dari segi Analisis Pendengaran.Mencari perkataan berlawan. MENGENAL PASTI MURID YANG HENDAK DIPULIHKAN 2.Membina perkataan di dalam perkataan.Mendiskriminasi perkataan.Membina perkataan berirama ( sama di pangkal. PENILAIAN . . .. . .Membina perkataan dari huruf-huruf dalam perkataan. PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU UNTUK MURID-MURID PEMULIHAN ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.Permainan Silang kata.2.3.2.Permainan teka teki. 4. . STRATEGI PENGAJARAN 4. berganda dan jantina.Kemungkinan lemah dalam bacaan. . . . AKTIVITI-AKTIVITI KEMAHIRAN MENGEJA . PELAKSANAAN 5.Tidak boleh mengecam (mendengar ) bunyi-bunyi yang terlibat di dalam perkataan.Tidak dapat menentukan lambang yang mewakili bunyi.Tidak dapat memilih lambang-lambang secara rawak.Melengkapkan atau menambah perkataan. tengah atau hujung ) Contoh: la bu la ku la yu la ki dll. .

· Jika masalah tersebut ’ringan’ – memadai dengan menjalankan ujian pengamatan serta latihan-latihan yang berkaitan. dan lain-lain Perlu diselesaikan terlebih dahulu. iaitu LISAN. biarkan. guru darjah. KPM) 2.1 Jalankan ujian diagnostik mengikut prosedur (contoh ujian diagnostik terdapat dalam buku Panduan . 2. 2.2 Masalah yang berkaitan dengan akademik murid: 2.Pelaksanaan Program Pendidikan Pemulihan Khas – terbitan JPK.3.1. Masa menjawab tidak terhad. Jangan teruskan ujian.3 Jangan fotostat semua helaian kemudian dibukukan dan diberi kepada murid untuk menjawab. dengan cara kaunseling.2 Dalam buku tersebut ada 3 jenis ujian diagnostik BM. Jika murid membuat kesalahan semasa menjawab.2 Berdasarkan PKBS. · Jika masalah tersebut ’agak berat’.1 Setelah selesai menjalani ujian diagnostik.1 Masalah yang berkaitan dengan fizikal atau deria murid: · Adakah murid itu mengalami kecacatan atau masalah penglihatan. . bantuan kewangan atau lain-lain bantuan yang difikirkan sesuai oleh pihak sekolah. atau kesemua di atas. 2.2. atau 1.2.2. 2.3 Masalah yang berkaitan dengan hal-hal seperti sosial dan emosi. ibu bapa. MENGENAL PASTI MASALAH 2.4 Berdasarkan perbincangan dengan guru besar.1 Masalah sosial seperti: · Selalu tidak hadir ke sekolah · Tiada galakan keluarga · Kemiskinan · Takut · Malu · Rasa rendah diri. 2. pendengaran atau pertuturan. guru Bahasa Melayu. MENGENAL PASTI MURID YANG HENDAK DIPULIHKAN 1.1 Berdasarkan IPP2M (Instrumen Penentu Penguasaan 2M) 1.2. guru perlu menganalisis semua jawapan murid dan merekodkannya. ianya memerlukan bantuan pakar yang berkemungkinan dikategorikan sebagai murid pendidikan khas. 3.5 Murid berhenti menjawab jika gagal menjawab 3 item berturut-turut.2. Murid boleh menjawab secara individu atau kumpulan kecil. STRATEGI PENGAJARAN 3. PRAKTIK DAN BERTULIS. atau 1. 2. (Jalankan ujian LISAN dan BERTULIS sahaja) 2.4 Beri sehelai demi sehelai.3 Berdasarkan pemerhatian guru. Guru tengok cara murid menjawab.

3. 3.3 Tampal senarai masalah di fail murid. . agar mudah dirujuk.2 Guru menyenaraikan semua masalah yang dihadapi oleh murid.

guru perlu mengajarkan alat-alat sebutan bunyi seperti: Bibir • Gigi • Gusi • Lelangit keras • Lelangit • lembut Anak tekak • Lidah • Rongga tekak • Rongga mulut • . Justeru. Justeru. 1. dan konsonan juga perlulah ditekankan. penggunaan dan organisasi bahan grafik. Penghasilan artikulasi yang berbeza akan menyebabkan penerimaan akustik yang berbeza. pengetahuan. Faktor-faktor yang tergolong dalam bahagian ini pula meliputi perbendaharaan kata. Aktiviti utama dalam mengajarkan pemulihan bacaan adalah pengajaran fonetik dengan betul.Pemulihan Membaca. kebolehan berbahasa. Pengajaran bunyi vokal. Aktiviti Pemulihan Bacaan. struktur cerita. b) Faktor yang ada pada bahan bacaan. diftong. dan pengalaman sedia ada. Terdapat dua faktor yang menyebabkan seseorang murid itu tidak dapat membaca: a) Faktor yang ada pada murid itu sendiri (pembaca) Faktor-faktor yang tergolong dalam bahagian ini adalah seperti kecerdasan berbahasa. aktiviti pemulihan membaca perlu dilakukan terhadap murid yang tidak dapat menguasai kemahiran ini. Pengenalan Menurut Atan Long (1976) membaca adalah proses menterjemahkan bentuk penulisan kepada bacaan atau mendapatkan makna daripada bahan bertulis itu. kendungan bahan. panjang pendek ayat.

menilai jawapan mereka dari soal selidik guru. memerhatikan murid yang sedang membaca. Murid-murid yang tidak dapat mengikuti pengajaran guru bersama murid lain diasingkan. 6. sama ada bidang membaca.2 Pemulihan membaca 4.2. iaitu menentukan jenis kelemahan secara khusus dalam sesuatu bidang sahaja.0 Aktiviti Pemulihan Tulisan 4. menulis dan mengira. menggunakan buku bacaan yang telah dikelaskan. Kemudian. Setakat mana perkara ini dilaksanakan terpulanglah kepada kemampuan dan kesanggupan guru-guru darjah empat. setelah murid-murid tersebut dikesan dan diasingkan. mengkaji pergerakan mata murid ketika membaca. memilih murid untuk pengajaran pemulihan (atau tambahan). 3. menulis dan mengira. Guru pemulihan yang ditugaskan akan membuat penyelidikan dan penyiasatan latarbelakang murid.1 Cara-cara pelaksanaan rancangan pemulihan Pada masa ini.1 Saringan dan diagnosis. langkah yang kedua ialah diagnosis. 2. langkah yang pertama sekali ialah untuk mengesan dan mengasingkan murid yang memerlukan pengajaran pemulihan dalam bidang membaca. Beberapa cara dapat digunakan untuk membuat tindakan saringan dan diagnosis untuk mengesan dan menentukan kelemahan membaca.4. Cara-cara ini adalah seperti berikut : 1. Beberapa waktu pelajaran telah diasingkan untuk memberi pengajaran secara individu kepada murid-murid ini. Kelas pemulihan ini biasanya diberi nama kelas lembam (yang kebetulannya membawa berbagai-bagai makna negatif). atau diberi pemulihan dalam darjah empat. Peperiksaan penilaian darjah tiga di sekolah rendah pula ialah bertujuan mengesan kelemahan murid untuk dibetulkan. berikut dikemukakan cara-cara pelaksanaan rancangan pemulihan dalam 3M. Diagosis ini akan memberi petunjuk kepada guru mengenai langkah-langkah khusus dalam pengajarannnya untuk mengatasi kelemahan murid tersebut. rancangan pemulihan yang sedang dijalankan di sekolah ditumpukan di sekolah rendah. 4. 4. 5. memberi ujian tara. . menulis atau mengira. dan seorang guru pemulihan ditugaskan untuk mengajar murid-murid ini. Selaras dengan keperluan kurikulum di sekolah rendah yang mementingkan kebolehan membaca. Sebelum Sesutu rancangan pemulihan dapat dijalankan. supaya pengajaran benar-benar sesuai untuk murid tersebut. Langkah ini diberi nama saringan. 7. memberi ujian yang direka oleh guru.

1. iaitu murid tersebut tidak menukar muka surat yang dibaca dengan kadar sepatutnya. Walaupun demikian. Memerhatikan murid yang sedang membaca. d. Kerja sekolah jenis apa yang anda suka? 8. 2. Apakah jenis buku yang anda suka baca? Riwayat hidup Pengembaraan Cerita binatang Dongeng Berita 4. 1. Majalah apakah yang selalu anda baca? Mengapa? 7. biasanya lebih daripada satu cara digunakan untuk mengesan dan menentukan kelemahan membaca. 5. Membaca sesuatu muka surat terlalu lama. Menggerakkan kepala (dan bukan mata) ketika membaca. Berikut diturunkan satu contoh soal selidik yang dapat digunakan oleh guru. Apa yang anda buat jika anda tidak berada di sekolah? 2. perkara-perkara seperti diatas haruslah dikaji dengan teliti oleh guru untuk menetukan perkaitan diantara tabiat tersebut dengan sesuatu kelemahan membaca. Jawapan-jawapan dari soal selidik ini dapat digunakan oleh guru untuk mengesan sesuatu masalah khusus dengan lebih lanjut. Nama murid : ……………………. Menggerakkan bibir ketika membaca yang sepatutnya tidak perlu. Adakah anda suka membaca majalah dan buku? 3. Dari manakah anda dapat buku untuk dibaca? 6. Menggunakan buku yang telah dikelaskan . Guru boleh menyediakan dan memberikan soal selidik mengenai tabiat membaca kepada murid. Tidak duduk senang. atau tidak diminatinya. Apakah cita-cita anda apabila dewasa? 3. Perbuatan atau tabiat diatas mungkin menunjukkan bahawa bahan bacaan yang sedang dibaca oleh murid tidak sesuai.Sebagai panduan. Tujuan dan matlamat sesuatu rancangan membaca ialah agar murid mempunyai tabiat membaca. selalu bergerak-gerak dan melihat keluar ketika membaca. Namakan buku-buku yang telah anda baca pada tahun lalu dan tandakan buku yang anda suka. b. Cara-cara mengesan murid yang mempunyai masalah membaca ialah dengan memerhatikan murid yang membuat perkara berikut : a. Menggunakan jari atau pensil sebagai petunjuk ketika membaca sesuatu barisan. Menilai jawapan dari soal selidik mengenai tabiat membaca. dan terus membaca serta ia akan dapat kepuasan dari membaca. Tarikh : ……………………….. e. c.

kerana bahan sains mungkin menimbulkan kerumitan. Contohnya seorang murid darjah dua di Amerika Syarikat didapati telah membuat 200 perhentian (lompatan) untuk membaca 100 perkataan (20 perhentian untuk 10 perkataan). Untuk pengajaran pemulihan dalam bidang membaca. atau kelas bahan bacaan hinggakan murid tersebut benar-benar dapat membaca pantas dan faham bahan bacaan yang dibacanya. manakala murid tingkatan dua membuat 17 pematahan balik untuk 100 perkataan seperti yang digambarkan dalam rajah berikut : Pergerakan mata ketika membaca untuk murid darjah dua. Biasanya. b. maka murid yang disyaki mempunyai kelemahan membaca boleh disuruh membaca buku tersebut. murid darjah dua tadi membuat 50 pematahan balik untuk 100 perkataan (5 pematahan balik untuk 10 perkataan). Pakar-pakar psikologi telah mengkaji pergerakan mata ketika membaca. Rancangan . 4. Dari kiraan ini. Ketika proses membaca. Pembaca yang pantas akan membuat perhentian dan pematahan balik yang sedikit ketika membaca jika dibandingkan dengan pembaca yang lambat. manakala seorang murid berkebolehan biasa di Gred 8 di Amerika Syarikat ( tingkatan 2 di Malaysia) membuat 93 perhentian untuk membaca jumlah perkataan yang sama. Kemudian kefahaman murid boleh diuji dengan memberinya soalan-soalan berkaitan dengan perkara yang telah dibacanya. beberapa maklumat telah diperolehi. tidaklah betul jika matlamat pengajaran pemulihan ialah untuk melatih pergerakan mata semata-mata. Mengkaji pergerakan mata ketika murid membaca. manakala bahan sejarah mungkin didapati lebih senang. Dari kajian mereka. Antaranya adalah seperti berikut : a. Cara ini harus dapat dibuat untuk beberapa peringkat. 10 perkataan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 llllllllll = 10 perhentian = 15 pematahan balik = 10 perhentian llllllllll jumlah : 20 perhentian 5 pematahan balik Pergerakan mata ketika membaca seperti ini adalah petunjuk semata-mata untuk beberapa proses yang berlaku dalam otak ketika membaca. mata pembaca bergerak dalam satu siri lompatan di satu barisan tulisan. berbagai-bagai jenis bahan bacaan dikemukakan kepada murid tersebut.Jika ada buku yang telah dikelaskan mengikut darjah.

perhentian dikira terlebih dahulu. dan pematahan balik dikira kemudian. Rekod pergerakan mata seperti ini harus digunakan untuk mengesan dan menentukan kelemahan membaca dengan maklumat. Cermin diletakkan di sebelah kiri halaman buku. dan murid disuruh membaca halaman kanan. atau bukti dari ujian dan cara mengesan yang lain. Purata pergerakan mata untuk murid-murid dari berbagai-bagai darjah. Untuk mengira perhentian dan pematahan balik pergerakan mata. Jadual ini adalah untuk panduan kasar semata-mata. Berikut diturunkan jumlah purata perhentian dan pematahan balik bagi murid-murid berkebolehan biasa dari Gred 1 hingga ke maktab di Amerika Syarikat. Perhentian untuk 100 perkataan 1 250 2 200 3 175 4 140 5 125 6 120 7 115 Menengah atas 93 Maktab 80 Pematahan balik untuk 100 perkataan 60 50 40 30 25 23 21 17 10 . Untuk memudahkan pengiraan. Guru berdiri di belakang murid dan mengira perhentian dan pematahan balik pergerakan mata murid tersebut ketika membaca. Dengan sedikit latihan cara ini akan menjadi mudah dan keputusan yang diperolehi amatlah tepat. alat yang paling mudah dan paling murah ialah dengan menggunakan cermin biasa. atau sebaliknya. kerana data tempatan tidak diperolehi.pemulihan harus memberi pengalaman membaca kepada murid-murid tertentu.

Soalan yang menguji sama ada murid dapat mengumpulkan maklumat penting dalam sesuatu perenggan.2. Sebaik-baiknya. Bahan-bahan lain.5. graf. Ujian ini menguji 10 kemahiran membaca iaitu kadar kecekapan. Soalan yang mengukur kebolehan memahami fakta semata-mata. c. b. d. Tambahan pula ujian ini menguji pembacaan di dalam Bahasa Inggeris. dan ketepatan. “Iowa Silent Reading Test” : Sesuai untuk menguji bacaan murid gred 4 hingga 8. d. kefahaman. e. Soalan yang menguji pengetahuan murid mengenai makna perkataan. semua murid harus membaca bahan yang sama. Dari jumlah perkataan yang dibaca dan masa yang digunakan. b. semua murid disuruh berhenti membaca. dan 3. dan perbendaharaan kata am. membaca peta. selain dari buku teks seperti majalah. Soalan yang mengukur kebolehan memahami fakta yang dimaksudkan. Soalan yang menilai kebolehan membaca dan memahami soalan. Memberi ujian tara Ada banyak ujian tara yang boleh digunakan untuk menilai peringkat membaca seorang murid. Kemudian setelah 10 atau 15 minit. “Gates Reading Survey for grades 3 to 10” : Ujian ini menguji empat aspek pembacaan iaitu perbendaharaan kata. amatlah baik jika masa yang digunakan oleh murid tidak dihadkan. “SRA Reading Record” : Ujian ini sesuai digunakan untuk murid-murid gred 8 hingga 13. Jenis soalan yang boleh digunakan untuk menguji kefahaman adalah seperti berikut : a. Untuk menguji kefahaman sahaja. Untuk menentukan bahawa murid faham bahan yang dibaca. kerana ujian tersebut bertujuan menguji sama ada murid benar-benar faham bahan yang dibacanya. “Gates Primary Reading Test” : Ujian ini sesuai digunakan untuk murid gred 1. dan disuruh membaca dengan cepat. atau tidak begiti nyata dalam bacaan. penggunaan indeks. kepantasan. novel. membaca direktori. maksud perenggan. Untuk menguji kecekapan membaca. 6. mereka boleh disuruh menjawab soalan mengenai perkara yang dibaca. kadar kecekapan membaca dapat dikira untuk semua murid dalam bilik darjah tersebut. Dengan itu. surat khabar. atau bahan bacaan yang sesuai boleh digunakan. peringkat kefahaman. Semua murid dalam bilik darjah disuruh membaca satu bahagian dari buku teks mereka yang belum dibaca mereka lagi. a. berikut diturunkan di antara ujian-ujian bacaan yang lazim digunakan untuk pengetahuan dan makluman sahaja. jadual. c. Semua murid disuruh mula membaca pada masa yang sama. dan disuruh menandakan perkataan yang terakhir dibaca. Memberi ujian yang direka oleh guru Berbagai-bagai cara mengesan dan menetukan kelemahan membaca dikalangan murid dapat dilaksanakan oleh guru dalam bilik darjah. tetapi hampir kesemua ujian ini telah direka di Amerika Syarikat berpandukan data murid-murid disana. satu cara yang mudah boleh digunakan. Masa pengujian ialah antara 15 hingga 25 minit. membaca iklan. . perbendaharaan kata teknikal. makna ayat.

perlu ditegaskan di sini bahawa semua murid perlu memperbaiki teknik membacanya.3. guru harus memilih murid yang memerlukan pengajaran pemulihan. atau zat makanan. a. pendengaran. Jika kecacatan fizikal yang menyebabkan kelemahan itu ( masalah penglihatan. Berikan projek kecil. Cerita pendek. dan maklumat-maklumat seronok yang terkandung di dalamnya. Oleh kerana murid lembab ini biasanya tidak suka membaca. atau aktiviti yang memerlukan pembacaan. b. kekurangan makanan. kerja pengajaran pemulihan harus jangan dimulakan kiranya masalah fizikal murid yang sepatutnya dapat dirawati. 4. kerana terpaksa membaca bahan bacaan yang terlalu susah untuknya. Walaupun demikian. Untuk murid yang jauh ketinggalan dan tiada harapan untuk mengejar kemajuan rakannya dalam darjah yang sama. Jika saringan dan diagnosis menunjukkan bahawa murid tersebut amatlah lembab dari segi kebolehan mental. c. Jika masalah yang dihadapi oleh murid berpunca dari rumah. dan pengajaran pemulihan dapat dimulakan awal-awal lagi. . guru yang bijaksana mungkin dapat menemui ibu bapa murid tersebut untuk mengurangkan masalah ini jika masalah tersebut dapat dikawal. d. Suruh murid membaca buku yang senang dan seronok baginya tanpa meminta ringkasan buku tersebut. atau penyakit teruk) maka masalah ini harus dirujuk kepada pihak berkenaan (klinik atau hospital). Perkara ini harus dimulakan pada awal tahun supaya masa tidak terbuang.1 Teknik am Pengajaran pemulihan ( iaitu kaedah. Mereka ini harus diberi pengajaran asing atau mereka harus disatukan dengan murid yang sama kebolehan untuk diberi pengajaran pemulihan.Dari ujian-ujian ini. rancangan dan penilaiannya) harus dilaksanakan berdasarkan maklumat dari saringan dan diagnosis. Kira-kira 95 % masalah penglihatan dapat diatasi dengan penggunaan kaca mata. Tolong murid mencari dan memilih buku yang senang dan seronok baginya. Murid-murid yang berkebolehan biasa dan berkebolehan lebih tinggi dalam bilik darjahnya harus diberi pengajaran biasa. Memilih murid untuk pengajaran pemulihan (tambahan) Setelah murid diberi ujian ( berbagai-bagai cara lain ) untuk mengesan dan menentukan kelemahan membaca. Bincangkan perkara mengenai buku. maka berikut dikemukakan langkah-langkah untuk panduan guru bagi mengatasi masalah ini. di mana hendak mendapatkannya. Walau bagaimanapun.3 Kaedah pengajaran pemulihan membaca dan penilaiannya. guru bilik darjah dapat membuat skel norma atau purata bagi pembacaan untuk darjahnya atau untuk sekolahnya. atau tidak. masih belum diberi pertolongan. tidak kira sama ada murid tersebut perlu pengajaran pemulihan. 7. 4. maka guru harus mengajarnya lebih perlahan dengan menggunakan contoh dan unit-unit konkrit dalam usaha membina perbendaharaan kata mereka. dongeng dan riwayat yang mengandungi perbendaharaan kata terhad amatlah sesuai untuk murid ini.

Kemajuan murid harus ditunjukkan kepada murid tersebut dengan menggunakan graf.1 Teknik pengajaran pemulihan membaca. b. Cara-cara mempelajari perkataan yang belum dikenali. 4. iv . carta atau rekodrekod lain.2 Teknik khusus. Mencari ayat tajuk v . Membaca selalu. b. Kajian perkataan secara sistematik. 2.2. 1. e. Membaca untuk maklumat penting i . Ini akan menggalakkan murid tersebut berusaha lagi. Penggunaan kamus.3. Murid memerlukan pengalaman yang baru. Menambahkan perbendaharan kata. Walau bagaimanapun.3. Keperluan murid harus diambil kira. e. Setip murid yang lemah amatlah berbeza jika dibandingkan dengan murid lemah yang lain. Latihan-latihan yang banyak dan berbagai-bagai jenis harus diberikan.Semua data yang dikumpulkan dari usaha saringan dan diagnosis harus dipertimbangkan dan digunakan untuk merancang sesuatu rancangan pemulihan. Murid harus diberitahu selalu mengenai kemajuannya. Rancangan pemulihan dan seterusnya teknik mengajar haruslah berpandukan maklumat setiap murid dalam rancangan tersebut. Latihan mengenai sesuatu semata-mata untuk latihan sahaja tanpa memasukkan perkara-perkara yang bermakna tidak akan menimbulkan kesan. d. b. c. Membaca sepintas lalu. Kajian punca perkataan. Kerja. Bahan yang baru dan lebih tinggi tidak dapat dipelajari selagi bahan asas belum dikuasai. Menyatakan tajuk utama iii . Membaca untuk maklumat terperinci. Berikut diturunkan secara kasar teknik khusus yang boleh digunakan diikuti dengan pemerian tiap-tiap satu secara lebih terperinci. Mulakan pengajaran di tahap kebolehan murid. a. c. Beberapa teknik khusus boleh digunakan untuk pengajaran pemulihan dalam bidang membaca. d. Menambahkan perbendaharaan kata yang dilihat. Murid harus merasa puas mengikuti pelajarannya. atau pelajaran yang diikuti oleh murid harus penting baginya dan mirip kepada keadaan sebenar. a. Menambahkan perbendaharaan kata Jika saringan dan diagnosis menunjukkan bahawa seseorang murid itu lemah . Latihan ii . I. a. 3. 4. Kesilapan yang sering dibuat oleh guru ialah menganggap bahawa seseorang murid itu mengetahui lebih daripada kebolehannya yang sebenar. Latihan-latihan yang dapat melahirkan rasa puas hati murid akan mempercepatkan proses pembelajarannya lagi. Menyatakan idea pusat. ada beberapa prinsip asas yang boleh digunakan. Menambahkan kadar kecepatan membaca.

Murid harus digalakkan menggunakan kamus. kamus yang mudah harus digunakan. b. Membuat senarai seerti. Seorang menjadi pemain dan seorang lagi pembantunya. tanpa simbol dan definisi makna yang membingungkan. Membuat pasangan perkataan dalam jadual tertentu – seperti nama dengan . dan membaca berbagaibagai bahan bacaan. nama. hinggakan semua perkataan itu dikenali. Jika pemain dapat mengenal perkataan di kad tadi. ii . Sebelum memulakan seseorang murid dalam sebarang rancangan pemulihan membaca. Cara yang paling berkesan untuk menambahkan perbendaharaan kata ialah dengan membaca selalu. iii . adjektif. Cari makna yang sesuai dari kamus bagi perkataan yang bergaris. c. Dalam konteks sesuatu ayat. Penggunaan kamus. vii . diikuti oleh pemain. Bagi murid sekolah rendah. Maklumat mengenai kemajuan pemain akan dicatatkan pada tiaptiap akhir permainan. Dalam Bahasa Inggeris ada dua ratus dua puluh perkataan yang mewakili lebih dari 50% dari semua bahan bacaan biasa. Perkataanperkataan itu boleh ditulis diatas kad-kad. berlawanan. Mencari perkataan lain untuk perkataan yang terlalu sering digunakan. dan hononim( perkataan yang sama ejaan dan bunyi tetapi berlainan makna ). maka latihan latihan dalam perkara ini harus diaturkan. Kad-kad dicampurkan dan seorang pembantu akan mengambil satu kad lalu menanya pemain. v . Contohnya adalah seperti berikut : i . atau latihan yang memerlukan kemahiran menggunakan kamus boleh juga digunakan. Aturkan perkataan-perkataan sebagaimana ia mungkin terdapat didalam kamus. a. Mengisi tempat-tempat kosong dalam perenggan dalam perkataan dalam senarai. ii . Ujian. tiap-tiap satu perkataan diatas satu kad. Perbendaharaan kata yang dilihat. Membuat senarai perkataan yang mewakili satu keluarga perkataan yang dibina dari punca yang sama. sendi kata. Membuat pasangan perkataan di satu senarai dengan senarai yang lain.dalam perbendaharaan kata. iaitu berapa kali betul dan salah. adverba dan berbagai-bagai permainan dapat direka oleh guru bersama dengan murid untuk menguasai perkataan-perkataan biasa ini. maka kad tersebut disimpan. Membaca selalu. jika tidak kad itu diasingkan dan akan disebut oleh pembantu. Menukar perkataan khusus kepada perkataan am. d. Ini adalah kerana aktiviti pembacaan bergantung berat kepada penguasaan makna perkataan yang mengcukupi. iv . Perkataan yang susah mudah dipelajari dengan menggunakan latihan yang sesuai senarai berbagai-bagai latihan yang boleh digunakan adalah seperti berikut : i . guru harus memastikan bahawa murid tersebut dapat mengenal perkataan-perkataan yang sering terdapat dalam sebarang bacaan. makna perkataan yang tepat mudah dipelajari. adjektif. Kajian perkataan secara sistematik. Kemudian dua orang murid boleh bermain dengan kad-kad ini. vi . seperti daun terup. Senarai perkataan seperti ini biasanya terdiri dari sendi nama. Pelajaran mengenai makna perkataan harus diperkaitkan secara langsung kepada ayat dalam konteks yang dibaca dan tidak boleh dikaji secara sendiri. Kesan pembacaan dapat ditambahkan lagi dengan satu rancangan yang sistematik mengenai perkataan.

Mencari perkataan yang sesuai untuk perkataan percakapan biasa. tiap-tiap satu perkataan diikuti dengan ayat. xi . Tahap yang rendah akan menggunakan perkataan yang mampu digunakan oleh murid ditahap itu. Kemudian makna imbuhan pula harus dikaji supaya makna sesuatu ayat itu jelas difahami dari segi makna asal dan bersama dengan imbuhannya.adjektif. Satu daripada cara-cara itu adalah seperti berikut : w…. x . Menyimpan buku nota untuk perkataan. Bagaimanakah bunyi kucing berehat? Sy… Apakah bunyi yang anda sebut untuk memberi isyarat supaya Jangan bisang? C …. ‘best’. viii . Kadar kecepatan membaca seseorang murid itu biasanya bergantung kepada tabiatnya. Kajian makna asal sesuatu perkataan. kata kerja dengan adverba. atau Bahasa Malaysia banyak perkataan menggunakan imbuhan. ix . Bermacam-macam lagi latihan boleh direka atas bijakpandai dan pengalaman guru. Murid yang lambat membaca biasanya kurang . Apakah bunyi yang anda sebut apabila bersin? Ow…Apakah bunyi yang anda sebut apabila kesakitan? O …. Murid yang kurang cekap membaca biasanya lebih banyak mengetahui makna perkataan.. Menambahkan kadar kecepatan membaca. menambahkan kadar membacanya adalah perkara yang paling mudah. Memilih gambar dan membuat senarai perkataan yang sesuai dengan gambar tersebut. II. Berbagai-bagai cara telah dikemukakan dan digunakan dalam usaha menambahkan kadar kecepatan membaca. Dalam keadaan ini. III. guru harus memberi murid pelajaran fonik (atau bunyi biasa). dan sebagainya. iaitu tanpa menggunakan imbuhan akan memudahkan mengingati makna berbagai-bagai bentuk perkataan itu kemudian. Membaca selalu.. sama ada dalam Bahasa Inggeris. atau Bahasa Malaysia. seperti ‘member’. ‘relax’. atau tahap kebolehan membaca. nama dengan kata kerja. Sama ada Bahasa Inggeris. Gr… Apakah bunyi anjing apabila ia marah? (selain dari menyalak) Banyak lagi bunyi yang dapat ditambahkan kepada senarai ini dari pengalaman guru bilik darjah.. Apakah bunyi yang anda sebut apabila sesuatu yang tidak disangka berlaku. tetapi tidak dapat mengenalnya secara tulisan. a. Apakah bunyi yang anda sebut apabila meniup lilin? r…. Kajian punca perkataan. Cara yang mudah dan yang baik untuk menambahkan kecepatan membaca iailah dengan membaca selalu bahan bacaan yang mudah dibaca dan yang seronok. Banyak cara boleh digunakan untuk belajar menyebut bunyi perkataan. Menggantikan perkataan bergaris dengan perkataan serti. e. Apabila seseorang murid itu sudah mula pandai membaca. Latihan seperti ini boleh digunakan untuk berbagai-bagai peringkat. Cara-cara mempelajari perkataan yang belum dikenali.

Untuk tiap-tiap satu baris. Panduan am untuk menambahkan kefahaman tidak dapat diberikan. pembaca terpaksa membaca pantas supaya rencana tersebut selesai dibaca pada masa yang terhad itu. beberapa keperluan membaca dapat dilatih oleh guru. Perkara yang diperkaitkan dengan kefahaman membaca ialah keadaan fizikal. tetapi kesemuanya menggunakan prinsip yang sama. i . kerana kefahaman membaca biasanya dikaitkan dengan isi kandungan. kecerdasan akal. atau rakan murid. perbendaharaan kata. guru harus memastikan kadar pembacaan seseorang murid terlebih dahulu. Antaranya adalah seperti berikut. atau dua baris. pengalaman membaca. Walau bagaimanapun. a. c. bukan semua perkara dalam sesuatu perenggan itu penting. Menambahkan kefahaman membaca Tujuan utama semua rancangan membaca ialah untuk menambahkan kefahaman.guru harus mengira enam saat. maklumat penting. atau dengan mengira seperti “satu-ribu-satu”. Membaca untuk maklumat penting. pada mulanya setengahsetengah makna dalam rencana itu akan kabur sedikit. Mereka hanya membaca buku teks sekolah yang memerlukan bacaan perlahan. hadkan masa ini kepada dua puluh minit pula. “ satu-ribudua”. Untuk kegunaan guru bilik darjah di negara ini. cara yang paling mudah dan murah untuk menambahkan kecepatan muridnya membaca ialah dengan menggunakan sekeping kad yang ditolak oleh guru. dan sebagainya. Penggunaan masa yang terhad. Berbagai-bagai alat Bantu kadar membaca telah direka dan dijual di negara maju. Penggunaan alat-bantu kadar membaca. tetapi lama-kelamaan perkara ini dapat diatasi. Perkara lain tidak perlu diingat. Masa ini boleh dikurangkan kepada enam saat. sama ada dengan menggunakan jam. iii . Latihan kefahaman : seperti menanya soalan penting. Caranya seperti berikut : i . Apabila murid tersebut telah membaca satu. dan perhatian sepenuhnya. b. . kadar membaca. Beberapa latihan untuk mencapai matlamat ini dapat dikemukakan oleh guru. sekeping kad akan digunakan untuk menutup baris yang baru lalu. memberikan tajuk yang sesuai. atau rencana itu memerlukan setengah jam untuk dibaca dengan kadar biasa. dan membaca perkara yang tidak penting ini dengan teliti adalah membuang masa sematamata. Biasanya.membaca. dan kecekapan tertentu. Murid harus dapat membaca dan mengingat perkara yang penting sahaja. Katakan murid tersebut mengambil masa tujuh saat untuk membaca satu baris. IV. Suruh murid membaca sesuatu bahan seperti biasa. minat dan latihan dalam sesuatu bidang yang tertentu. dan sebagainya. Dengan cara ini. Katakan sesuatu cerita. sedikit demi sedikit masa ini boleh dikurangkan agar kadar pembacaan murid tersebut bertambah cepat. rasa hati. Berbagai-bagai alat lain boleh digunakan. Sebelum menggunakan teknik ini. hingga enam kali untuk enam saat. Cara yang kedua yang mudah digunakan untuk mempercepatkan kadar membaca ialah dengan menghadkan masa membaca. Dalam mengikuti cara ini. ii . iv .

v . dan melihat bab-bab tertentu secara kasar sahaja tanpa membaca tiap-tiap perkataan. Kemahiran membaca secara automatik. Sebaik-baiknya sebelum membaca sesuatu bahan bacaan ( kecuali cerita yang seronok) maka lebih baik jika pembaca membaca bahan itu sepintas lalu secara kasar dahulu. Bacaan seperti ini memerlukan perhatian yang sepenuhnya agar perkara-perkara kecil dan terperinci tidak tertinggal. atau untuk mencari maklumat penting. menggabungkan teknik dan bahan pengajarannya. Apabila seseorang murid membaca sepintas lalu. i. Kemahiran dekod : kemahiran persepsi Persepsi visual setiap huruf Persepsi visual urutan huruf Persepsi pendengaran sebutan bunyi – konsonan. atau di akhir perenggan. seperti tajuk kecil. b. iii . ii . sebab bentuk keseluruhan bahan itu sudah diketahui. diftong dan dwilambang. melihat jadual isi kandungan.ii . Berbagai-bagai bahan bacaan boleh digunakan untuk tujuan ini. Kemahiran dekod mengenal perhubungan fonem-grafem Analisa fonetik perkataan. kerana ini akan mengurangkan masa membaca bahan tersebut sepenuhnya. Kadang-kadang murid perlu juga membaca Sesuatu perkara dengan terperinci. Perkaitan perkataan yang dilihat dengan perkataan yang diingat dan disebut : bersama maknanya. dan menilai kemahiran yang diperlukan muridnya supaya dapat membaca. Mengarang tajuk utama : seperti contoh tajuk di surat khabar. Menyatakan idea pusat : di dalam sesuatu perenggan. Membaca untuk maklumat terperinci. iv . petikan dan sebagainya tidak perlu dibaca. Perkara-perkara kecil. mengikuti peraturan mengenai penggunaan sesuatu alat dan sebagainya. guru pemulihan membaca membaca perlu mengajar. Contohnya ialah membaca langkah-langkah tertentu untuk ujikaji. Analisa struktur perkataan. khususnya untuk membolehkan murid yang sudah lancar membaca untuk memilih buku yang ingin dibacanya. Mencari ayat utama : latihan mencari ayat utama dalam sesuatu perenggan harus diberikan juga. Kadang-kadang ayat ini mungkin terletak dimana-mana sahaja dalam perenggan tersebut. Berikut diturunkan kemahiran ini untuk panduan guru dan untuk memastikan bahawa murid tersebut telah menguasainya. Membaca sebuah buku sepintas lal. Memberi makna sesuatu fakta Memahami makna satu urutan fakta ( perenggan atau cerita ) . iii . ia hanya mencari maklumat yang dikehendakinya seperti. Kemahiran kefahaman. bukanlah bermaksud membaca dengan penuh ertikata membaca. Membaca sepintas lalu : kebolehan membaca sepintas lalu harus diajar awal. murid tidak tahu bahawa kebanyakan perenggan mempunyai ayat utama yang biasanya terletak di permulaan. Biasanya. Sebagai kesimpulan. Persepsi pendengaran perkataan dalam urutan.

kamus dan sebagainya) Membaca peta.3 Ujian pra Ujian ini dijalankan kepada semua murid yang terlibat untuk mengetahui sejauh mana mereka dapat menguasai kemahiran membaca pada peringkat asas. Meramal sesuatu akan terjadi atau berlaku. Mengikuti satu urutan arahan (seperti dalam resepi) Mencari perhubungan yang menyebabkan sesuatu.Membuat kesimpulan atau penutup Membuat atau mengingat perkara-perkara yang terperinci dalam sesuatu cerita. Menggunakan bahan rujukan (panduan telefon. glosari.graf. Membuat rencana kasar dan ringkasan. Membuat seperti yang diarahkan. 4. Menilai maklumat untuk kepentingan dan keesahannya. Menggunakan fail-fail dan bibliografi. indeks.jadual. dan sebagainya) Menggunakan format buku ( susunan buku kepada bahagian tertentu. Mengetahui urutan abjad Mengetahui dan dapat menggunakan berbagai-bagai bahagian buku (tajuk. termasuk mencari maklumat yang diperlukan. bab dan perenggan) sebagai panduan untuk mencari idea penting Mengelaskan bahan kepada tajuk-tajuk tertentu. iv . Setelah dianalisis keputusannya. dan carta. Kemahiran belajar. jadual isi kandungan. majority murid-murid gagal menguasai kemahiran membaca peringkat asas terutamanya yang melibatkan gabungan suku kata KV dan KVK.3. ( rujuk jadual 1 ) Jadual 1 : keputusan ujian pra Markah % Jumlah murid Peratus 10 12 55 20 3 14 30 5 23 . Menyelesaikan masalah.

4 Rawatan Tindakan awal yang dijalankan bagi membantu murid-murid ini menguasai kemahiran membaca terutamanya yang melibatkan gabungan suku kata kv dan kvk ialah dengan mengenal pasti kaedah pengajaran yang sesuai. Oleh yang demikian. 4. Murid berlumba-lumba menyelesaikan aktiviti dengan jayanya untuk melayakkan mereka pergi ke stesen bacaan. maka ia amat sesuai digunakan untuk kumpulan sasaran. Dalam kaedah pembelajaran masteri. Pengkaji telah memilih untuk menggunakan kaedah pembelajaran masteri di dalam bilik darjah. 4. Stesen bacaan Pengkaji telah menyediakan ‘Stesen bacaan’ di salah satu sudut di dalam kelas. disediakan dengan pelbagai bahan bacaan seperti : a) kad suku kata b) kad perkataan c) kad ayat d) carta cinta pendek. beberapa tindakan telah dilakukan bagi memulihkan muridmurid ini.4. Di stesen ini.1 Aktiviti Rawatan i.3. Murid yang telah berjaya membaca bahan yang disediakan di stesen ini dengan lancar akan diberi hadiah.40 1 4 50 1 4 60 0 0 70 0 0 80 0 0 90 0 o 100 o 0 Jumlah 22 100 Dapatan di atas menunjukkan: a ) 4 % murid berjaya mendapat markah > 50% b ) 27% murid mendapat markah antara 30% . Aktiviti ini dapat mewujudkan suasana yang menyeronokkan. Stesen ini diwujudkan bertujuan memberi ruang kepada murid-murid untuk mengisi masa terluang selepas selesai sesuatu aktiviti. Memandangkan kaedah lebih menjurus kepada kebolehan seseorang.40% c ) 69% murid mendapat markah < 20% Dapatan daripada analisis ini jelas menggambarkan kepada kita betapa pentingnya rawatan segera dilakukan agar masalah ini dapat diselesaikan. aspek utama yang diberi penekanan adalah pembelajaran . Kaedah pembelajaran masteri telah dipilih memandangkan kumpulan sasaran merupakan golongan yang melakukan sesuatu mengikut minat. Mereka akan membaca di stesen ini setelah guru mengesahkan yang mereka berjaya melaksanakan aktiviti yang diberi.3.

Ibu memasak nasi lemak di dapur. Adik saya gemar melukis gambar pemandangan 4. Stesen 1 Di stesen 1 bahan yang digunakan adalah dalam bentuk kad suku kata yang menggabungkan KV dan KVK seperti ‘bakul’ dan ‘jalan’. Malahan penggunaan warna pada suku kata juga dapat memudahkan murid untuk mengeja ataupun membaca sesuatu perkataan yang diberi. Stesen 3 Di sini. 2. pembelajaran masteri lebih memberi peluang individu itu untuk bertindak atas usaha sendiri tanpa arahan guru. aktiviti ini dapat membantu murid membaca dengan cepat. Stesen 2 Di dalam stesen ini. Kaedah ini lebih kepada konsep pembelajaran kendiri iaitu guru hanya bertindak sebagai pembimbing. Hobi kakak saya membaca buku cerita. Oleh itu. 3. Selain itu. Secara tidak langsung. pengkaji menyediakan kad yang mengandungi ayat tunggal yang mudah seperti: KAD AYAT 1.mengikut kebolehan. sekiranya kumpulan sasaran diberi tugasan yang mereka boleh lakukan mengikut kebolehan sedia ada. Ia bertujuan untuk memudahkan kumpulan sasaran mengenal pasti dan membezakan antara suku kata KV dan KVK. Murid-murid dikehendaki mengeja dan membunyikan suku kata terbuka dan tertutup berdasarkan warnawarna tulisan pada kad tersebut. dalam kaedah ini murid dapat beralih ke tahap yang lebih tinggi selepas berjaya pada tahap sebelumnya. pengkaji menyediakan kad perkataan yang mengandungi gabungan suku kata KV dan KVK seperti : kad perkataan : buku¬ meja memasak tembikai Kad ini masih lagi menggunakan tulisan berwarna supaya murid dapat menyebut suku kata berdasarkan warna tertentu pada perkataan tersebut. Akhir sekali. Kad suku kata ba + kul = bakul ja + lan = jalan se + ko + lah = sekolah Penggunaan tulisan berwarna pada setiap perkataan juga adalah penting. secara tidak langsung dapat menarik minat mereka terhadap proses P & P. Lawatan ke Zoo Melaka telah dibatalkan . Pengkaji dapat melihat peningkatan murid yang tidak perlu mengeja apabila diberi kad-kad perkataan ini.

tanda baca. Objektif¬ utama penguasaan kemahiran menulis mekanis atau tulisan tangan ialah supaya mudah dibaca.Ia bertujuan untuk mengetahui sejauh mana keberkesanan teknik yang dilaksanakan.murid membaca tanpa perlu mengeja. masalah emosi. kegagalan pengamatan terhadap huruf dan perkataan serta daya ingatan yang . iaitu membaca dan memahami teks bacaannya. Dapatan daripada analisis ini jelas menunjukkan ada peningkatan berlaku walaupun tidak secara keseluruhannya 4.murid bercerita berdasarkan gambar untuk mencungkil pengetahuan am dan sedia ada. Kemudian pengkaji bersoal-jawab untuk mengetahui tahap kefahaman murid terhadap ayat yang dibaca. Stesen 4 Di stesen 4 ini. kemahiran belajar dan membentuk makna. membentuk garisan dan lengkokan huruf dengan betul serta mengekalkan jarak dan bentuk huruf dengan sempurna. guru menggunakan dua langkah a ) Pengukuhan Pengkaji meminta murid mengeja dan membatangkan suku kata.) Bacaan terus . b ) Pengayaan Pengkaji meminta murid-murid membaca terus ayat tunggal yang diberi.Ini adalah sebagai pengukuhan aktiviti di stesen-stesen sebelumnya. murid dapat menguasai dua kemahiran serentak. huruf.4 TEKNIK PENGAJARAN PEMULIHAN KEMAHIRAN MENULIS ASAS Hammil¬ dan Mc Nut (1981) melaporkan bahawa kemahiran menulis mempunyai kaitan rapat dengan bacaan.5 Ujian Pos Ujian pos diberikan kepada kumpulan sasaran setelah proses rawatan selesai dijalankan. Kemahiran ini termasuklah kecekapan dalam menulis mekanis. Mercer (1985) yangbersetujuh dengan pendapat Hidreth (1947) menyatakan bahawa punc utama ialah masalah ’psikomotor’. Aktiviti yang dijalankan adalah seperti: a ) Menjana idea . pengkaji menyediakan ‘Big Book’ . mengeja. c ) Membandingkan persepsi murid dengan cerita sebenar pada gambar sebagai pengukuhan.3. Murid-murid yang mempunyai masalah¬ pembelajaran mempunyai masalah menulis.Dalam melaksanakan aktiviti ini. Ayatnya adalah pendek supaya murid lebih berfokus kepada latar belakang. Dengan demikian. b. d ) Penilaian 4. Kemudian murid dikehendaki menyebut suku kata berwarna dan membatangkan perkataan. ‘Big Book’ adalah sebuah buku yang dibesarkan (enlarged) mengandungi gambar-gambar berwarna dan menarik. Pengajaran guru harus berfokus kepada memegang alat tulis.

guru hendaklah berulang kali mengajar konsep saiz dengan menunjukkan fungsi setiap garisan di atas kertas.1 CARA MELAKSANAKAN PENGAJARAN KEMAHIRAN MENULIS ASAS Wiedorholt. bercelaru. Aktiviti menulis ini juga boleh digabungkan dengan permainan untuk menghindari kebosanan murid jika guru terlalu kerap menggunakan teknik latih tubi. 4.terlalu jarak atau terlalu dekat. guru boleh menggunakan kebijaksanaan dan kreativiti sendiri untuk membantu murid menulis dengan betul dan sempurna. Perhatikan cara dia memegang pensel dan kedudukan tangannya di atas meja ketika dia menulis untukmemastikan pergerakan yang betul. Hasil dari ujian pos yang dijalankan terhadap kumpulan sasaran dapat menjelaskan bahawa kaedah pembelajaran adalah faktor penting untuk meningkatkan penguasaan sesuatu kemahiran. 4. Selain itu. Bagi masalah menulis bentuk huruf yang tidak betul dan berbentuk huruf senget. Satu lagi masalah yang sering dihadapi oleh murid-murid dalam tulisan mekanis ialah tulisan yang terlalu sesak atau terlalu jarang.5 Kesimpulan Dapatan dari kajian yang dijalankan terbukti menunjukkan kaedah pembelajaran mengikut kebolehan (stesen) dapat meningkatkan penguasaan kemahiran bacaan kumpulan sasaran secara positif.lemah. Bagi masalah ini. terlalu menekan ketika menulis dan tulisan yang berlapis-lapis. Untuk mengatasi masalah ini cuba latih tubi murid menulis huruf mengikut jark hujung jari atau diukur dengan jarak sebatang pensel.4. lihat contoh berikut Ada juga murid yang tidak dapat menulis dengan sekata (uniform). senget. Kaedah Pembelajaran Masteri yang cuba diterapkan oleh pengkaji menampakkan hasil yang membanggakan. . guru hendaklah membimbing pergerakan tangan murid berkenaan. Jenis-jenis masalah tulisan tangan atau tulisan mekanis ini ialah lambat. arah tulisan yang tidak betul. Hammil dan Brown (1983) mencadangkan guru-guru sekolah¬ rendah memperuntukkan 10 hingga 15 minit setiap hari untuk mengajar tulisan tangan (mekanis). Huruf c hendaklah ditulis di dlam garisan. Guru juga boleh mengadakan muzik latar yang sesuai untuk menarik minat murid ketika menulis. ia turut meningkatkan keyakinan diri murid untuk terlibat dalam proses P & P. Jika menulis terlalu besar atau terlalu kecil. Contohnya. Kenyataan ini dapat dikukuhkan lagi dengan perbandingan keputusan Ujian Pra dan Ujian Pos yang telah dijalankan ke atas mereka. Selain daripada di atas. guru hendaklah meletakkan kertas lurus sebagai panduan untuk murid menulis.

Oleh yang demikian.Melalui kaedah ini.1 Cadangan pembelajaran Murid bukan hanya memerlukan satu pendekatan pengajaran yang fleksibel dan inovatif yang dapat menarik perhatian mereka tetapi yang sama penting ialah satu strategi yang dapat membantu mereka mengingat kembali maklumat yang diajar agar proses P & P boleh dianggap berkesan. kumpulan sasaran merasakan diri mereka lebih dihargai dan secara tidak langsung telah berjaya meningkatkan keyakinan diri mereka. Walau bagaimanapun. Bahan yang diberi juga tidak boleh terlalu banyak memandangkan kumpulan sasaran terdiri daripada mereka yang cepat merasa bosan. 4. . Selain itu. wujudlah suasana P & P yang lebih menyeronokkan. dengan sendirinya murid-murid ini menggunakan masaterluang dengan aktiviti membaca bahan yang disediakan . peruntukan masa yang panjang bagi sesuatu pembelajaran diperlukan supaya mereka benar-benar dapat menguasai kemahiran tersebut. Perubahan sikap yang positif kepada kumpulan sasaran turut membantu kejayaan mereka. Kumpulan sasaran juga lebih berminat untuk menyertai setiap aktiviti yang dijalankan kerana mereka memahami apa yang dipelajari. Ini adalah kerana setiap aktiviti yang dirancang dapat diikuti dengan penuh minat. respons baik yang diberi oleh mereka terhadap P & P secara tidak langsung dapat meningkatkan keyakinan guru. Disebabkan semangat ingin berjaya telah wujud dalam diri mereka.5. Malahan semangat ingin berjaya yang ditunjukkan oleh mereka amat mengagumkan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful