PROGRAM PEMULIHAN KHAS

KONSEP Dalam proses Pendidikan , Pendidikan Pemulihan Khas ialah : “ Satu perkhidmatan yang diadakan khusus untuk murid–murid yang menghadapi kesulitan pembelajaran khususnya dalam menguasai satu-satu kemahiran membaca, menulis dan mengira sebagai asas menjadi Fokus Kurikulum Baru Sekolah Rendah” . MATLAMAT Program Pemulihan Khas disediakan untuk membantu murid menguasai kemahirankemahiran asas 3M yang belum dapat dikuasai dalam tempuh masa yang ditetapkan. TAKRIFAN AE Tanseley dan R. Culliford “ kanak-kanak pemulihan adalah kanak-kanak yang mempunyai intelek dan kecerdasan yang rendah juga kurang berkebolehan menerima pendidikan biasa, ” M. F . Clough “ kanak-kanak pemulihan ialah kanak-kanak yang kurang daya taakul, kurang berkemampuan membuat sesuatu keputusan atau kesimpulan dan kurang memahami tentang perkara yang agak abstrak. ” Sharifah Rahman Ali “ kanak-kanak yang gagal menerima pelajaran dan mereka ini berkemampuan mempunyai kecerdasan yang tinggi , yang sederhana dan di bawah paras sederhana . Kita tidak masukkan kategori kanak-kanak yang lemah (mentally retarded).” ” Kanak-kanak Pemulihan Khas adalah kanak-kanak yang tidak dapat menguasai kemahiran asas 3M pada masa yang sepatutnya.” Strategi Pelaksanaan Pencalonan Murid i) Murid yang tidak melepasi Ujian Pelepasan KIA2M ii) Pencalonan murid boleh dibuat oleh: * guru mata pelajaran / guru kelas * guru besar * ibu bapa iii) Murid KIA2M yang telah berjaya dalam Ujian Pelepasan I atau 2 tidak boleh dicalonkan. Pengumpulan Maklumat i) Maklumat peribadi dan prestasi murid dapat menolong guru pemulihan khas memahami murid yang dicalonkan dan membuat keputusan samada murid perlu mengikuti program pemulihan khas atau sebaliknya. Guru pemulihan khas juga dapat mengetahui tentang kesihatan dan taraf sisio-ekonomi murid. ii) Maklumat tersebut boleh didapati dari: a) Guru besar – berdasarkan rekod murid, pemerhatian dan perhubungan b) Guru Kelas – boleh menambah maklumat dengan mengambil tahu kehadiran, ketepatan masa kesekolah dan perhubungan dengan murid-murid lain. c) Ibubapa – boleh memberitahu tentang tingkah laku umum, kegemaran dan perkaraperkara yang tidak digemari serta sikapnya terhadap pelajaran.Perbincangan dengan

ibubapa amat digalakkan bagi membolehkan pelaksanaan program pemulihan khas berjalan lancar.

Ciri-Ciri Kanak-Kanak Pemulihan Antara ciri-ciri kanak-kanak pemulihan ialah; a. Emosi dan Tingkahlaku i. Perasaan rendah diri. ii. Perasaan risau. iii. Perasaan sedih, hiba atau duka. iv. Perasaan cepat bosan atau jemu terhadap pelajaran. v. Perasaan takut akan perkara-perkara baru. vi. Degil, tidak patuh pada peraturan-peraturan dan suka melawan. vii. Pasif. viii. Malas b. Sosial i. Gelisah dan selalu bergerak di dalam darjah serta mengganggu kawan-kawan. ii. Lemah / kurang interaksi dengan rakan. iii. Gemar menghisap atau menggigit jari/kuku. iv. Selalu tidak hadir ke sekolah dengan berbagai-bagai alasan. v. Menangis - enggan masuk darjah. vi. Hyper aktif. c. Kesihatan i. Lemah tubuh badan serta kurang zat makanan. ii. Tumbesaran tubuh badan tidak seimbang (gemuk/kurus). iii. Tumpuan perhatian terhad (masalah penglihatan). iv. Lemah gerakkan motor-kasar dan halus. v. Kesihatan terganggu seperti selalu sakit, sakit terlalu lama dan teruk. vi. Kurang menjaga kebersihan diri. d. Kesediaan Belajar i. Belum bersedia untuk belajar. ii. Perbendaharaan kata kurang. iii. Lemah pemahaman. iv. Kurang keyakinan diri dan rangsangan. v. Kurang matang – IQ tidak seimbang dengan umur hayat. e. Pengamatan i. Tidak kenal perbezaan bentuk, saiz, warna dan turutan. ii. Lemah pendengaran bunyi dan rentak. iii. Keliru terhadap konsep ruang dan mencari arah. iv. Lambat mengkelaskan benda. v. Kesukaran mengaitkan pelajaran yang lama dengan yang baru. vi. Tidak dapat menyelesaikan masalah.

vii. Sukar ambil bahagian dalam permainan dan tidak faham undang-undang. viii. Tidak kreatif. ix. Lemah pergerakan dan perbuatan. x. Lemah daya pemikiran/ingatan. xi. Tidak boleh mengingat kembali. Mengenal pasti Murid Pemulihan Khas 1. Melalui perbincangan dengan guru kelas atau guru mata pelajaran. 2. Rekod-rekod prestasi 3. Rekod kesihatan 4. Kerja-kerja harian murid 5. Laporan Adab Belajar ( LAB ) 6. Melalui pemerhatian 7. Punca-punca lain yang diperolehi TUGAS, TANGGUNGJAWAB DAN PERANAN GURU PENDIDIKAN PEMULIHAN KHAS 1. PENGENALAN Pendidikan Pemulihan adalah satu cabang pendidikan khusus bagi mengatasi serba sedikit tentang masalah pendidikan yang timbul pada masa kini, khasnya bagi kanakkanak yang nyata sekali menghadapi masalah pembelajaran serta tecicir dan ketinggalan dalam alam pendidikan jika dibandingkan dengan tingkat kebolehan lahiriah mereka. 2. PERANAN GURU PENDIDIKAN PEMULIHAN KHAS Guru Pendidikan Pemulihan Khas memainkan Lima Peranan Penting seperti berikut: 2.1 Peranan Sebagai Penilai ( An Assessment Role ) 2.1.1 Menyedia dan menjalankan ujian saringan untuk mengenal pasti murid-murid yang memerlukan pemulihan khas. 2.1.2 Menjalankan Ujian Diagnostik untuk mengenal pasti masalah pembelajaran yang khusus yang dihadapi oleh murid-murid. 2.1.3 Menjalankan penilaian berterusan dan merekodkannya dengan rapi dan tersusun. 2.2 Preskriptif ( Presciptive Role ) 2.2.1 Merancang dan menyelia serta melaksanakan program individu bagi kanak-kanak yang mempunyai masalah pembelajaran yang tertentu. 2.2.2 Mengadakan bengkel atau demonstrasi pengajaran pemulihan di mana keadaan

1 Mengenalpasti murid-murid lemah yang memerlukan pengajaran pemulihan sama ada di kelas biasa atau kelas khas. . TUGAS GURU PENDIDIKAN PEMULIHAN KHAS 3. 2.1 Membantu guru-guru merancang dan penambahbaikkan aktiviti-aktiviti dan bahanbahan pengajaran dan pembelajaran.5.3 Peranan Pengajaran (A Teaching Therapentik) 2. Keutamaan hendaklah diberi kepada murid-murid Tahun 1 hingga 3. 2. 2.1 Berbincang dengan ibu bapa atau penjaga murid untuk mendapatkan maklumat dan latar belakang murid.2.memerlukan. pegawai kebajikan dan pihak-pihak lain yang boleh membantu untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang tingkah laku.5.2..3.4. 3. 3. doktor. kesihatan dan keterangan lain mengenai latar belakang murid.2 Mengajukan cadangan-cadangan kepada ibu bapa bagaimana mereka membantu demi kepentingan pembelajaran anak-anak mereka. ibubapa.2 Merancang dan menyediakan aktiviti-aktiviti serta bahan-bahan pemulihan.2 Membantu guru-guru asas dalam hal: 3.1 Mengajar dan membantu murid-murid yang lambat dan menghadapi masalah kemahiran asas 3M.2 Mengajar bersama-sama dengan guru mata pelajaran sebagai “ team teaching ” / “ guru pendamping ” sekiranya perlu.2. 3. 3.3 Berjumpa dan berbincang dengan guru . 2.1 Menjalankan kerja-kerja pemulihan khusus untuk murid-murid lemah yang terpilih dari Tahun 2 hingga Tahun 6.42 Membimbing guru-guru melaksanakan teknik dan kaedah mengajar murid-murid yang menghadapi masalah 3M.2.5 Peranan Perhubungan ( A Liaison Role ) 2. 3.3. 2.3 Mengatur jadual waktu untuk pengajaran pemulihan khas.4 Mengajar sebagai guru pembimbing untuk membantu guru mata pelajaran asas sekiranya keadaan memerlukan. 3.4 Peranan Khidmat Bantu ( A Supportive Role ) 2. 2.

4.4 Hasil-hasil temubual dan rujukan 3.5 Lembaran Kerja 3. 3.5. 3. 3.6 Hasil Penilaian yang telah dijalankan. 3. 3.3 Borang Pengumpulan Maklumat.4 Ujian Saringan dan Diagnostik 3.1 Laporan prestasi murid. 3.3.4.5.6 Membentuk jawatankuasa Program Pemulihan Khas serta menjadi ahli Jawatankuasa Kurikulum Sekolah.8 Tugas-tugas yang berkaitan dengan kebajkan murid-murid pemulihan di sekolah.5 Menyediakan fail diri bagi setiap murid pemulihan.3 Laporan kesihatan murid. Isi-isi rekod hendaklah mengandungi: 3.4 Melaksanakan penilaian dan merekodkannya secara berterusan untuk mengetahui prestasi murid-murid yang mengikuti kelas pemulihan.2 Latar belakang murid. 3.1 Borang Pencalonan.2 Borang Latar belakang Murid Pemulihan. 3. . Fail diri murid mengandungi: 3.5.4.4.7 Catatan-catatan lain yang berkaitan dengan murid. 3.5. 3.5.5.5.7 Mengadakan bengkel di peringkat sekolah atau daerah di mana keadaan memerlukan.

FUNGSI-FUNGSI BAHASA 1. 1. Kemahiran Bacaan c. 1. 1. 1. Jika ditinjau dengan teliti.7 Asas bagi pemikiran kreatif dalam penulisan kreatif.2.2.2.1 Memudahkan penentuan kehendak-kehendak. KEMAHIRAN-KEMAHIRAN ASAS DALAM BAHASA MELAYU a. dalam lisan terdapat dua aspek kemahiran kecil iaitu Kemahiran Mendengar dan Kemahiran Bertutur. Kemahiran Tulisan d.1 PENGENALAN Lisan merupakan satu daripada kemahiran yang penting dalam menjadi asas dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa. Dia akan cuba .6 Membolehkan seseorang itu mengenang serta mengingat kembali sesuatu yang telah dialami. 1.2. kita perlu meninjau perkembangannya sejak dari awal iaitu sejak seseorang bayi itu dilahirkan membawa kepada suatu peringkat kedewasaan.2 Memudahkan pengelolaan dan pertukaran maklumat serta fikiran dengan orang lain. matlamat dan hasrat naluri untuk memenuhi keinginan dan hajat. 1.BAHASA MELAYU DALAM PENDIDIKAN PEMULIHAN PERKEMBANGAN BAHASA Apabila kita memperkatakan tentang perkembangan bahasa. DEFINISI BAHASA: Mengikut Prof Atan Long bahasa ialah penggunaan lambang suara sebagai mewakili konsep tertentu atau mempunyai makna yang diterima oleh masyarakat amnya.1.5 Memungkinkan terlaksananya perhubungan sosial. Kanakkanak mula menguasai bahasa dari apa yang didengar dan dialaminya. Kemahiran Ejaan KEMAHIRAN LISAN 1.2.2. 1.2.3 Menjadi penyalur bagi menyatakan perasaan dan emosi.2. Kemahiran Lisan b.4 Membantu jalan fikiran dalam menilai dan mengenal diri sendiri. 1.

Mendiskriminasikan unit-unit bunyi bahasa.meniru serta menuturkannya berulang-ulang. . . jeda serta helaan yang betul. . 1.Membuat inferen dan penyeluruhan atau kesimpulan. licin dan lancar. KEMAHIRAN BERTUTUR Satu lagi kemahiran yang tergolong dalam kemahiran lisan ialah kemahiran bertutur iaitu kemahiran menyebut dan membunyikan bunyi-bunyi bahasa dengan pengujaran katakata atau ayat dalam intonasi. . Kemahiran mengenal dan mendiskriminasikan bunyi-bunyi ini bergantung kepada faktorfaktor fisiologi serta neurologi pendengaran setakat mana kadar pendengarannya dan pengamatan pendengarannya. mengajuk dan seterusnya bercakap. Secara ringkasnya seseorang itu boleh dikatakan mempunyai kemahiran mendengar jika ia boleh: . Unsur-unsur ilmu linguistik yang dinamakan ”suprapenggalan” ini merupakan aspek yang nyata dan penting dalam lisan.” auding” . . . Mengenal pasti intonasi yang berbeza-beza ini amat penting bagi mewujudkan suasana pertuturan yang baik.Mendengar secara kritikal. perubahan kepada unsur-unsur ini akan melibatkan perbezaan maksud atau makna. .Menentukan idea utama / terpenting. Iaitu mengenal dan mendiskriminasi bunyi-bunyi bahasa yang berlainan. konsep dan kemahiran mendengar perkataan. Dengan ini kita harus mengutamakan gerak kerja lisan sebelum mengajar kanak-kanak membaca dan menulis. Perkembangan bahasa kanak-kanak menunjukkan bahawa kanak-kanak mula mendengar. mengenal dan mengamatinya. 1.Memahami urutan atau sekuan. Kanak-kanak yang telah menguasai bahasa lisan akan mudah melahirkan perasaan dan . nada (tekanan suara ).3: KEPENTINGAN LISAN Manusia mencipta lambang-lambang pertuturan sebelum mencipta lambang-lambang tulisan.Memahami ayat serta lain-lain elemen linguistik bahasa. . dia seharusnya dapat mengecam.Mengingat kembali. Oleh itu aspek ini juga perlu diberi penekanan dalam pengajaran dan pembelajaran.2 KEMAHIRAN-KEMAHIRAN ASAS DALAM LISAN KEMAHIRAN MENDENGAR Apabila seseorang itu mendengar. . Bagi setengah-setengah bahasa.Mengikut arahan.Mendiskriminasi bunyi-bunyi bukan bahasa.Memahami perkataan. Apabila mereka sudah biasa dengan bahasa itu barulah diperkenalkan lambang-lambang tulisan supaya mudah mereka menginterpretasikan lambang-lambang pertuturan.

Pada prinsipnya guru dikehendaki memperbanyakkan kegiatan lisan di peringkat awal persekolahan. 1. Kebiasaannya penggunaan bahasa lisan menguntungkan pembinaan bahasa yang baik. Guru boleh mengesan atau menguji kemahiran lisan murid dengan menganalisa rakaman -rakaman yang dibuat berdasarkan kepada sebutan-sebutan atau pengujaran muridmurid.4: PENGESANAN DAERAH KELEMAHAN LISAN Guru boleh mengesan kelemahan murid dengan mengamati setiap sebutan dan intonasi pertuturan mereka ketika menjalankan gerakerja / aktiviti lisan.5.5. . . Dengan itu mereka akan lebih berani. Maka dengan ini memudahkan kanak-kanak pemulihan untuk belajar.1. . Kebiasaannya penggunaan nahu yang betul secara lisan akan membina asas bahasa yang kukuh. .2. Guru sendiri menjadi model sebagai penutur yang baik untuk ditiru oleh muridmurid. Guru juga boleh menguji kefahaman murid mengenai perkara-perkara yang didengarnya dengan menyediakan item-item soalan yang khusus berkaitan ”auding”. Guru mempergiatkan lagi gerakerja / aktiviti lisan untuk murid. sikap dan rajin bergaul dengan kanak-kanak lain. Pemikiran melibatkan lambang-lambang tertentu. Guru boleh membuat pengesanan khusus dengan merangka.Melakukan ”auding” yang merangkumi aspek-aspek pengamatan pendengaran. intonasi dan tekanan suara.5: CARA MEMPERBAIKI KELEMAHAN-KELEMAHAN LISAN 1.Mendengar secara kritikal.Memahami konsep dan maksud perkataan / ayat. membina serta melaksanakan ujian lisan yang antara lain akan menguji keupayaan murid untuk: . Teori psikologi mengesahkan bahawa adanya perhubungan antara bahasa dengan pemikiran.Mengamati bunyi-bunyi bukan bahasa. dengan demikian jika seseorang itu tidak menguasai perbendaharaan kata yang luas. 1.mengeluarkan pendapat atau buah fikiran. sewajarnya ia tidak dapat mengeluarkan pendapat dengan jelas. pembinaan ayat dan aspek-aspek nahu dalam satu-satu bahasa adalah dipelajari secara tidak langsung. 1. Bahasa Melayu khususnya berbeza dari segi pengucapan. . Melalui kegiatan lisan yang banyak di peringkat awal akan menambahkan dan memperkayakan perbendaharaaan kata kanak-kanak.Mengamati bunyi-bunyi bahasa dan lain-lain elemen linguistik bahasa. Struktur ayat.

6.8. 1.1.6. Pilih.4. penekanan harus diberi kepada darjah pencapaian kanak-kanak dalam pelajaran itu dengan : o Memastikan setiap kanak-kanak diberi peluang mengambil bahagian.6. Guru memperbanyakkan latih tubi sebutan dan intonasi terutama kelemahan khusus murid-murid.4.5. Semasa murid-murid meniru sebutan.9. Peniruan sebutan oleh murid-murid mestilah lebih kerap dan bukan hanya untuk sekali dua sahaja. Guru mempelbagaikan aktiviti dalam pengajaran dan pembelajaran. 1.3.1. 1. Pengujaran yang baik hendaklah jelas dan lantang. susun dan gunakan topik-topik yang ada dalam pengetahuan sedia ada murid. Galakkan murid-murid mengeluarkan idea-idea baru serta memilih bahan-bahan mereka sendiri. Guru menggabungjalinkan lisan dengan kemahiran bacaan dan tulisan dalam pengajaran dan pembelajaran.1.1.6. Guru menjalankan peneguhan serta pengukuhan serta merta. 1.6.1.7. 1.6.6. 1.6.6.2. Adakan rangsangan yang membolehkan kanak-kanak bercakap mengenai perkara-perkara tertentu..1.6.1. . Semasa guru menyampaikan pelajaran lisan. bernas dan mudah. Penutur yang dihasilkan hendaklah secara spontan. perkara-perkara berikut perlu diberi perhatian : 1.5.6: PERKARA-PERKARA PENTING DALAM PENGAJARAN LISAN 1. Semua pengajaran lisan hendaklah dibuat secara formal.5.6.1. 1.1. 1. tersusun rapi dan cukup untuk didengar oleh pendengar yang ada.1. 1.5. guru mestilah mengamatinya dan jika didapati mereka melakukan kesalahan. Guru mewujudkan situasi-situasi yang menggalakkan murid berinteraksi melalui susun atur tempat duduk. 1. Ketika menyampaikan pengajaran. o Memastikan setiap murid yang mendengar apa yang dinyatakan oleh sipenutur. pembetulan hendaklah dibuat secara spontan.5. pertandingan dan sebagainya.1. 1. 1.1.3. 1. Ulang pelajaran (latih tubi ) yang terdahulu dalam pelajaran-pelajaran yang berikutnya untuk memperkukuhkan ingatan murid-murid.5.7. o Memastikan hanya seorang sahaja yang bercakap ketika sesuatu ketika.5.6.

2. Sintesis : Membuat kesimpulan 2. KESIMPULANNYA: Membaca adalah proses memindahkan lambang-lambang bertulis kepada suara.4. 2.3. MEMBACA SEBAGAI PROSES BAHASA (LINGUISTIK) a. memahami makna-makna yang terkandung di dalamnya serta mengaitkan maknamakna tersebut dengan pengalaman sedia ada murid.3. Diskriminasi: Mengecam.2. MEMBACA SEBAGAI PROSES PENGAMATAN (PERCEPTUAL) a. Latar belakang : Mengenal objek / bentuk / corak yang bertindih. KESEDIAAN MEMBACA . mencari dan membezakan / mengasingkan. b. BACAAN SEBAGAI PROSES SENSORI (KEDERIAAN) a. Ingatan : Mengingat kembali apa yang dilihat / didengar. e. Bacaan juga merupakan satu langkah lanjutan dalam perkembangan pembelajaran bahasa dan memproses perkembangan-perkembangan yang diterima. d. Atan Long (1976): Membaca adalah proses kembalikan daripada proses menulis kepada proses mentafsirkan kembali lambang-lambang bertulis dan mendapatkan makna atau buah fikiran daripada bahan bertulis itu. Penglihatan : Mengenal dan memahami lambang-lambang.2. Abu Basar (1981): Membaca adalah gabungan proses menyuarakan lambang-lambang tulisan. c. 2. Seni bahasa : Mendengar.1. Daya fikir disemua peringkat: Kefahaman.1 DEFINISI MEMBACA Frak Smith (1971): Membaca adalah satu operasi psycholinousitic .2.2. Pendengaran : Pendengaran yang jelas.2. urutan dan sekuan. membaca dan menulis. KEMAHIRAN BACAAN 2. 2. bertutur. Turutan : Memahami giliran.2 PROSES BACAAN 2. mengamati serta memahamkan kandungannya. 2. b. MEMBACA SEBAGAI PROSES MENTAL (KOGNITIF) a.

Keadaan rumah tangga dan cara asuhan mempengaruhi perkembangan dan gangguan emosi.2 PENGALAMAN DAN PERSEKITARAN Keadaaan persekitaran yang dapat memberi pengalaman yang pelbagai. .Bahasa sebagai alat berfikir dan melahirkan kehendak.1.6PENGUASAAN BAHASA . 2. 2. Ia juga adalah satu proses yang berterusan yang perlu diperkembangkan dan bukan ditunggu-tunggu. .3.Bentuk-bentuk sahsiah yang negatif : Nakal.1.Keadaan mata dan penglihatan yang sempurna dan matang. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KESEDIAAN MEMBACA 2.3. rasa dan cita rasa.Huruf kecil yang seakan-akan bentuknya. Ini adalah satu proses yang harus dicapai sebelum pengajaran bacaan secara formal dijalankan.1 BENTUK HURUF .3.1.4. 2.Manusia dilahirkan dengan kecerdasan dan daya kognitif yang berbeza. 2.5 DAYA DISKRIMINASI (PENGAMATAN) .Kesediaan membaca adalah himpunan panduan kebolehan dan kemahiran-kemahiran yang diperlukan untuk mempelajari satu proses yang komplek iaitu membaca.Jantina: Kanak-kanak perempuan lebih dahulu mempunyai kesediaan membaca.3.1.1. 2. tidak suka bercakap dan lain-lain. 2.1. . . murung.4 MASALAH-MASALAH DALAM BACAAN 2.Diskriminasi Pendengaran.1.3.Keadaan alat-alat (organ) pertuturan yang tidak terganggu.3. MOTIVASI DAN SAHSIAH .3.KEADAAN FIZIKAL . .Perkembangan fizikal dan kesihatan secara am.1. 2. .Keadaan telinga dan pendengaran yang sempurna dan baik. .Diskriminasi Penglihatan. . .Umur: Peringkat umur yang berbeza.Kemampuan urat saraf: Otot-otot tangan dan mata khususnya.3. .4 KECERDASAN DAN PERKEMBANGAN KOGNITIF: .Dorongan-dorongan yang mempengaruhi sikap suka membaca . EMOSI.

. .Salah menyebut perkataan yang seakan-akan rupanya.Keliru nama-nama huruf yang seakan-akan sama bentuknya.Membaca mengikut loghat.Tidak boleh membatang suku kata yang melibatkan imbuhan. .Mengulang. 2.Menggantikan bunyi suku kata dalam perkataan .4. .Boleh mengeja tetapi tidak boleh membunyikan. 2. . .Mengenal pasti kanak-kanak.Tidak boleh mengadun / membatang suku kata terbuka / tertutup.Menyebut huruf-huruf mengikut telor bahasa ibunda.Pembalikan perkataan. .Tidak boleh membunyikan dengan betul setelah mengeja / membatang suku kata. . .Mengenal pasti masalah kanak-kanak tersebut.4.Susun strategi pemulihan. . .Boleh membatang suku kata tetapi gagal menyebut. .Keliru ejaan Bahasa Melayu dengan Bahasa Inggeris.Menggugurkan bunyi-bunyi suku kata dalam perkataan.Tidak boleh membunyikan perkataan yang mengandungi Diagraf di awal.Salah memecah / membatang suku kata. . .Pelaksanaan.Menggantikan perkataan dengan perkataan lain. . . . .2 PERINGKAT SUKU KATA .Tidak boleh membatang perkataan yang mengandungi banyak suku kata. . .Menyebut perkataan mengikut loghat.3 KESUKARAN DALAM PENGAMATAN .Salah menyebut / membunyikan perkataan yang seakan-akan sama. . .Bunyi huruf yang seakan-akan sama. .Merangkak-rangkak.Keliru membatang perkataan yang mengandungi Diftong / Vokal Berganding.Mengeja sebelum membaca.Keliru membunyikan suku kata yang melibatkan e taling dan e pepet.Penilaian . 2.Huruf terbalik.4.4 KESUKARAN MEMBACA PERINGKAT AYAT . . .Tidak boleh membunyikan dengan betul suku kata VK di awal perkataan.Keliru menamakan huruf besar dan huruf kecil kerana benuknya berubah. . . .5 STRATEGI MEMBANTU KANAK-KANAK KE ARAH MEMBACA . 2.Tertinggal.4. .

PERINGKAT-PERINGKAT PERKEMBANGAN BAHASA 3. Untuk menghasilkan bentuk-bentuk penulisan kreatif seperti pantun. mengasah serta mengukuhkan minat serta bakat kanak-kanak sebagai memenuhi kehendak masyarakat moden (kerana membaca. perhubungan serta matlamat hidup. PERANAN TULISAN Untuk mendirikan asas yang kukuh supaya seseorang kanak-kanak itu dapat melahirkan idea. 3. perkataan dan ayat sebagai alat komunikasi dalam kelompok masyarakat.jari serta kordinasi mata tangan. Peringkat pra tulisan ini adalah bagi kanak-kanak mendapatkan latihan otot. menulis dan mengira adalah sebahagian daripada asas utama keperluan hidup masa kini). perasaan bukan sahaja diri kanak-kanak itu sendiri. tangan. Peringkat pra tulisan perlu menitikberatkan perkara-perkara berikut: 1. Melakukan latihan-latihan pergerakan tangan dan jari melalui aktiviti seperti .2. bahkan juga seluruh insan umumnya. fikiran dan idea. syair. DEFINISI Tulisan ialah lambang-lambang bunyi bahasa yang telah dipindahkan dalam bentuk grafik bagi melahirkan perasaan. fikiran serta perasaan dengan baik. Peringkat contengan ini perkembangan dari membuat contengan bebas hingga ke peringkat contengan terkawal. Menulis adalah proses memindahkan lambang-lambang bunyi yang tersusun dan teradun bagi melahirkan bunyi-bunyi yang bermakna serta dijadikan alat komunikasi.3 KEMAHIRAN TULISAN 3. Untuk menyediakan. pantas dan cekap. Untuk membolehkan kanak-kanak berkemahiran dalam satu lagi komponen bahasa dan meluaskan pengetahuan.1. sajak lain-lain bentuk puisi dan prosa yang dapat memberikan kepuasan jiwa dalam pemikiran. Untuk membolehkan kanak-kanak menyusun huruf-huruf menjadi sukukata. Pada peringkat awal kanak-kanak membuat contengan di atas permukaan benda-benda yang sedia ada dalam persekitaran mereka dengan menggunakan bahan-bahan yang boleh meninggalkan kesan ke atas permukaan benda tersebut. menyemai.1 Pra Tulisan Pra tulisan merupakan satu peringkat yang perlu dilalui oleh kanak-kanak bagi menyediakan diri ke arah melahirkan lambang-lambang bunyi khusus yang diterima oleh kelompok masyarakat.3.

Perkataan ditulis terlalu rapat di antara satu dengan lain.Membina ayat. . . Sebagai permulaan untuk memberi kemahiran dalam penulisan mekanis murid-murid diminta. . Setelah kemajuannya didapati memuaskan barulah latihan membentuk huruf diberikan. .2 TULISAN MEKANIS Setelah kanak-kanak melalui proses pra tulisan . .3 TULISAN KREATIF Peringkat ini merupakan peringkat tertinggi dalam proses menulis.3. 3. Menguasai gerak tangan bebas.menggunting. . Bermula dengan ruang garisan yang lebar / luas membawa kepada lembaran bergaris kecil / sempit. sajak.Masalah pembalikan huruf atau perkataan. mengenal.Menulis tanpa mengikut garisan-garisan yang ditentukan.Kemahiran mengawal dan memegang pensel.Lain-lain yang berkaitan. Melakukan latihan-latihan keselarasan (koordinasi) mata dan tangan. . Di peringkat ini kanak-kanak diharapkan dapat menggunakan kemahiran yang diperolehi di peringkat mekanis untuk menggunakan daya kreatif untuk : . 3. mengoyak.Mengarang cerita. 3. Tulisan mekanis merupakan peringkat kedua yang patut didedahkan kepada murid-murid. 4. . menguli tepung dan lainlain.Mencampur adukkan huruf besar dengan huruf kecil. menampal. . . 3. MASALAH TULISAN DI KALANGAN KANAK-KANAK PEMULIHAN . cara duduk dan sebagainya supaya boleh menulis dengan sempurna dan selesa.Bentuk-bentuk huruf ditulis terlalu condong.Menulis surat kiriman.Mendapat kesedaran tentang perkaitan bunyi dengan tulisan. dari atas ke bawah dan lain-lain. menganyam. membentuk huruf-huruf pada permukaan kertas kosong tanpa garisan. sepatutnya mereka telah faham dan boleh memegang pensel serta cara duduk yang betul dan selesa .3. teka-teki dll. .Bentuk-bentuk huruf yang tidak jelas / tepat / betul. Melakukan latihan-latihan pergerakan mata dari kiri ke kanan.3.Mengarang pantun. Latihan-latihan tulisan mekanis diharapkan murid-murid akan dapat : .Tiada keseragaman jarak di antara huruf dengan huruf atau di antara perkataan dengan perkataan .Meneliti. 2. cara memegang alat tulis. . menyalin bentuk-bentuk huruf mengikut urutan.

.Menulis mengikut arah dari kanan ke kiri. tunjuk cara serta contoh-contoh yang jelas dan betul. sesuai dengan tahap keupayaan murid secara individu supaya dapat diikuti dengan mudah.2. 4.4. . 4.Menulis huruf-huruf di dalam perkataan secara bertindih. .2. Lemah dalam ingatan penglihatan.Tidak dapat mengingat atau membayangkan bentuk sebenar sesuatu perkataan. DEFINISI Ejaan adalah proses memilih serta mengadunkan lambang-lambang untuk melahirkan perkataan secara lisan dan bertulis. perkataan atau imbuhan. Sebahagian daripada kanak-kanak mahir mengeja tanpa bantuan guru.1. . 3. . Seberapa boleh banyakkan latihan dan berikan bantuan individu.Menulis huruf atau perkataan mengikut urutan yang salah. EJAAN 4. .Huruf-huruf tidak ditulis mengikut posisi (kedudukan ) yang sepatutnya. Kad-kad tulisan dan lembaran-lembaran kerja bertulis perlulah disediakan dengan sempurna. Ini adalah kerana kemahiran itu boleh diperolehi melalui kemahiran membaca. CARA-CARA MENGATASI MASALAH TULISAN Memberi latihan dan pengukuhan yang secukupnya dalam peringkat-peringkat ermulaan dan mendirikan asas.Mengulang garis-garis huruf yang ditulis..Menulis melampaui garisan ruang muka surat yang ditentukan. . Guru adalah model atau contoh yang menjadi ikutan murid-murid. . . Memberikan penerangan.1. Tulisan dan caracara guru menulis contoh yang akan disalin oleh murid-murid hendaklah dibuat dengan teliti dan betul. Pertimbangan harus dibuat bagi menentukan ketika sesuai seseorang kanak-kanak iItu tidak digalakkan lagi untuk menggunakan getah pemadam. PUNCA KANAK-KANAK LEMAH DALAM EJAAN 4. Tetapi ada juga kanak-kanak yang boleh membaca tetapi lemah dalam ejaan.Menulis dengan meninggalkan huruf.Menulis atau menyalin ayat tanpa mengikut tertib yang betul.

AKTIVITI-AKTIVITI KEMAHIRAN MENGEJA . .Tidak dapat menentukan lambang yang mewakili bunyi.Mendiskriminasi perkataan.Membina perkataan dari huruf-huruf dalam perkataan.3.Mengkelaskan perkataan mengikut jenis atau keluarga. PENILAIAN ..Kemungkinan lemah dalam bacaan.Membina perkataan berirama ( sama di pangkal. . .Permainan Silang kata. . . . .2. berganda dan jantina.Tidak boleh mengecam (mendengar ) bunyi-bunyi yang terlibat di dalam perkataan. PELAKSANAAN 5.Tidak dapat memilih lambang-lambang secara rawak. 4. PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU UNTUK MURID-MURID PEMULIHAN ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. .2.Mencari perkataan berlawan.Permainan teka teki. Lemah dari segi Analisis Pendengaran. STRATEGI PENGAJARAN 4. . MENGENAL PASTI MURID YANG HENDAK DIPULIHKAN 2. . . tengah atau hujung ) Contoh: la bu la ku la yu la ki dll. MENGENAL PASTI MASALAH 3. .Membina perkataan di dalam perkataan.Melengkapkan atau menambah perkataan. 4.Masalah penglihatan seperti rabun dan juling.

1 Masalah sosial seperti: · Selalu tidak hadir ke sekolah · Tiada galakan keluarga · Kemiskinan · Takut · Malu · Rasa rendah diri.2.3 Berdasarkan pemerhatian guru. guru darjah.2 Dalam buku tersebut ada 3 jenis ujian diagnostik BM.3 Masalah yang berkaitan dengan hal-hal seperti sosial dan emosi.Pelaksanaan Program Pendidikan Pemulihan Khas – terbitan JPK. dan lain-lain Perlu diselesaikan terlebih dahulu.2 Masalah yang berkaitan dengan akademik murid: 2. atau kesemua di atas. 2.1 Masalah yang berkaitan dengan fizikal atau deria murid: · Adakah murid itu mengalami kecacatan atau masalah penglihatan. 2.1 Setelah selesai menjalani ujian diagnostik. PRAKTIK DAN BERTULIS. bantuan kewangan atau lain-lain bantuan yang difikirkan sesuai oleh pihak sekolah. · Jika masalah tersebut ’ringan’ – memadai dengan menjalankan ujian pengamatan serta latihan-latihan yang berkaitan. 2. 2.2. ianya memerlukan bantuan pakar yang berkemungkinan dikategorikan sebagai murid pendidikan khas. 2.1 Berdasarkan IPP2M (Instrumen Penentu Penguasaan 2M) 1.5 Murid berhenti menjawab jika gagal menjawab 3 item berturut-turut. guru perlu menganalisis semua jawapan murid dan merekodkannya.2. 3. atau 1.1 Jalankan ujian diagnostik mengikut prosedur (contoh ujian diagnostik terdapat dalam buku Panduan . (Jalankan ujian LISAN dan BERTULIS sahaja) 2. MENGENAL PASTI MASALAH 2. guru Bahasa Melayu. Jangan teruskan ujian.3.2.1.4 Beri sehelai demi sehelai. ibu bapa. biarkan.2. STRATEGI PENGAJARAN 3. Murid boleh menjawab secara individu atau kumpulan kecil. Guru tengok cara murid menjawab. Masa menjawab tidak terhad.2 Berdasarkan PKBS. MENGENAL PASTI MURID YANG HENDAK DIPULIHKAN 1. dengan cara kaunseling. 2. Jika murid membuat kesalahan semasa menjawab. · Jika masalah tersebut ’agak berat’. .4 Berdasarkan perbincangan dengan guru besar.3 Jangan fotostat semua helaian kemudian dibukukan dan diberi kepada murid untuk menjawab. iaitu LISAN. atau 1. pendengaran atau pertuturan. KPM) 2.

3 Tampal senarai masalah di fail murid. agar mudah dirujuk. . 3.3.2 Guru menyenaraikan semua masalah yang dihadapi oleh murid.

kendungan bahan. panjang pendek ayat. dan konsonan juga perlulah ditekankan. Pengenalan Menurut Atan Long (1976) membaca adalah proses menterjemahkan bentuk penulisan kepada bacaan atau mendapatkan makna daripada bahan bertulis itu. Justeru. penggunaan dan organisasi bahan grafik. Justeru. b) Faktor yang ada pada bahan bacaan. struktur cerita. Terdapat dua faktor yang menyebabkan seseorang murid itu tidak dapat membaca: a) Faktor yang ada pada murid itu sendiri (pembaca) Faktor-faktor yang tergolong dalam bahagian ini adalah seperti kecerdasan berbahasa. Faktor-faktor yang tergolong dalam bahagian ini pula meliputi perbendaharaan kata. 1. Aktiviti Pemulihan Bacaan. Pengajaran bunyi vokal. diftong. Penghasilan artikulasi yang berbeza akan menyebabkan penerimaan akustik yang berbeza. guru perlu mengajarkan alat-alat sebutan bunyi seperti: Bibir • Gigi • Gusi • Lelangit keras • Lelangit • lembut Anak tekak • Lidah • Rongga tekak • Rongga mulut • . dan pengalaman sedia ada. kebolehan berbahasa. aktiviti pemulihan membaca perlu dilakukan terhadap murid yang tidak dapat menguasai kemahiran ini.Pemulihan Membaca. pengetahuan. Aktiviti utama dalam mengajarkan pemulihan bacaan adalah pengajaran fonetik dengan betul.

langkah yang pertama sekali ialah untuk mengesan dan mengasingkan murid yang memerlukan pengajaran pemulihan dalam bidang membaca. memberi ujian yang direka oleh guru. sama ada bidang membaca. 5. iaitu menentukan jenis kelemahan secara khusus dalam sesuatu bidang sahaja. Beberapa waktu pelajaran telah diasingkan untuk memberi pengajaran secara individu kepada murid-murid ini. Langkah ini diberi nama saringan. menulis atau mengira. Setakat mana perkara ini dilaksanakan terpulanglah kepada kemampuan dan kesanggupan guru-guru darjah empat. atau diberi pemulihan dalam darjah empat. Diagosis ini akan memberi petunjuk kepada guru mengenai langkah-langkah khusus dalam pengajarannnya untuk mengatasi kelemahan murid tersebut.4. Kemudian. 7. menulis dan mengira. 4.1 Saringan dan diagnosis. langkah yang kedua ialah diagnosis. menulis dan mengira. 6. memerhatikan murid yang sedang membaca. Guru pemulihan yang ditugaskan akan membuat penyelidikan dan penyiasatan latarbelakang murid.2 Pemulihan membaca 4. . Peperiksaan penilaian darjah tiga di sekolah rendah pula ialah bertujuan mengesan kelemahan murid untuk dibetulkan. mengkaji pergerakan mata murid ketika membaca. Beberapa cara dapat digunakan untuk membuat tindakan saringan dan diagnosis untuk mengesan dan menentukan kelemahan membaca. memilih murid untuk pengajaran pemulihan (atau tambahan). memberi ujian tara. rancangan pemulihan yang sedang dijalankan di sekolah ditumpukan di sekolah rendah. berikut dikemukakan cara-cara pelaksanaan rancangan pemulihan dalam 3M. Cara-cara ini adalah seperti berikut : 1. dan seorang guru pemulihan ditugaskan untuk mengajar murid-murid ini.1 Cara-cara pelaksanaan rancangan pemulihan Pada masa ini. Murid-murid yang tidak dapat mengikuti pengajaran guru bersama murid lain diasingkan. setelah murid-murid tersebut dikesan dan diasingkan. Sebelum Sesutu rancangan pemulihan dapat dijalankan. menggunakan buku bacaan yang telah dikelaskan. 2. supaya pengajaran benar-benar sesuai untuk murid tersebut. menilai jawapan mereka dari soal selidik guru. Kelas pemulihan ini biasanya diberi nama kelas lembam (yang kebetulannya membawa berbagai-bagai makna negatif).2. 3. 4. Selaras dengan keperluan kurikulum di sekolah rendah yang mementingkan kebolehan membaca.0 Aktiviti Pemulihan Tulisan 4.

Adakah anda suka membaca majalah dan buku? 3. dan terus membaca serta ia akan dapat kepuasan dari membaca.Sebagai panduan. atau tidak diminatinya. Menilai jawapan dari soal selidik mengenai tabiat membaca. Jawapan-jawapan dari soal selidik ini dapat digunakan oleh guru untuk mengesan sesuatu masalah khusus dengan lebih lanjut. Perbuatan atau tabiat diatas mungkin menunjukkan bahawa bahan bacaan yang sedang dibaca oleh murid tidak sesuai. Apakah jenis buku yang anda suka baca? Riwayat hidup Pengembaraan Cerita binatang Dongeng Berita 4. Dari manakah anda dapat buku untuk dibaca? 6. Tujuan dan matlamat sesuatu rancangan membaca ialah agar murid mempunyai tabiat membaca. biasanya lebih daripada satu cara digunakan untuk mengesan dan menentukan kelemahan membaca. Menggunakan buku yang telah dikelaskan . Menggunakan jari atau pensil sebagai petunjuk ketika membaca sesuatu barisan. Apa yang anda buat jika anda tidak berada di sekolah? 2. Namakan buku-buku yang telah anda baca pada tahun lalu dan tandakan buku yang anda suka. Walaupun demikian. Apakah cita-cita anda apabila dewasa? 3. Tarikh : ………………………. Membaca sesuatu muka surat terlalu lama. Tidak duduk senang. Berikut diturunkan satu contoh soal selidik yang dapat digunakan oleh guru. Menggerakkan kepala (dan bukan mata) ketika membaca.. iaitu murid tersebut tidak menukar muka surat yang dibaca dengan kadar sepatutnya. Kerja sekolah jenis apa yang anda suka? 8. c. Nama murid : ……………………. perkara-perkara seperti diatas haruslah dikaji dengan teliti oleh guru untuk menetukan perkaitan diantara tabiat tersebut dengan sesuatu kelemahan membaca. Guru boleh menyediakan dan memberikan soal selidik mengenai tabiat membaca kepada murid. 1. Majalah apakah yang selalu anda baca? Mengapa? 7. selalu bergerak-gerak dan melihat keluar ketika membaca. e. Menggerakkan bibir ketika membaca yang sepatutnya tidak perlu. b. Memerhatikan murid yang sedang membaca. d. 1. Cara-cara mengesan murid yang mempunyai masalah membaca ialah dengan memerhatikan murid yang membuat perkara berikut : a. 5. 2.

berbagai-bagai jenis bahan bacaan dikemukakan kepada murid tersebut. Mengkaji pergerakan mata ketika murid membaca. Cara ini harus dapat dibuat untuk beberapa peringkat.Jika ada buku yang telah dikelaskan mengikut darjah. manakala seorang murid berkebolehan biasa di Gred 8 di Amerika Syarikat ( tingkatan 2 di Malaysia) membuat 93 perhentian untuk membaca jumlah perkataan yang sama. mata pembaca bergerak dalam satu siri lompatan di satu barisan tulisan. Antaranya adalah seperti berikut : a. Contohnya seorang murid darjah dua di Amerika Syarikat didapati telah membuat 200 perhentian (lompatan) untuk membaca 100 perkataan (20 perhentian untuk 10 perkataan). Untuk pengajaran pemulihan dalam bidang membaca. atau kelas bahan bacaan hinggakan murid tersebut benar-benar dapat membaca pantas dan faham bahan bacaan yang dibacanya. Rancangan . 10 perkataan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 llllllllll = 10 perhentian = 15 pematahan balik = 10 perhentian llllllllll jumlah : 20 perhentian 5 pematahan balik Pergerakan mata ketika membaca seperti ini adalah petunjuk semata-mata untuk beberapa proses yang berlaku dalam otak ketika membaca. Dari kajian mereka. b. tidaklah betul jika matlamat pengajaran pemulihan ialah untuk melatih pergerakan mata semata-mata. murid darjah dua tadi membuat 50 pematahan balik untuk 100 perkataan (5 pematahan balik untuk 10 perkataan). Biasanya. manakala murid tingkatan dua membuat 17 pematahan balik untuk 100 perkataan seperti yang digambarkan dalam rajah berikut : Pergerakan mata ketika membaca untuk murid darjah dua. kerana bahan sains mungkin menimbulkan kerumitan. Pembaca yang pantas akan membuat perhentian dan pematahan balik yang sedikit ketika membaca jika dibandingkan dengan pembaca yang lambat. manakala bahan sejarah mungkin didapati lebih senang. Kemudian kefahaman murid boleh diuji dengan memberinya soalan-soalan berkaitan dengan perkara yang telah dibacanya. Ketika proses membaca. maka murid yang disyaki mempunyai kelemahan membaca boleh disuruh membaca buku tersebut. beberapa maklumat telah diperolehi. 4. Dari kiraan ini. Pakar-pakar psikologi telah mengkaji pergerakan mata ketika membaca.

Untuk memudahkan pengiraan. alat yang paling mudah dan paling murah ialah dengan menggunakan cermin biasa. Guru berdiri di belakang murid dan mengira perhentian dan pematahan balik pergerakan mata murid tersebut ketika membaca. Berikut diturunkan jumlah purata perhentian dan pematahan balik bagi murid-murid berkebolehan biasa dari Gred 1 hingga ke maktab di Amerika Syarikat. atau sebaliknya. Jadual ini adalah untuk panduan kasar semata-mata. Rekod pergerakan mata seperti ini harus digunakan untuk mengesan dan menentukan kelemahan membaca dengan maklumat. dan murid disuruh membaca halaman kanan. atau bukti dari ujian dan cara mengesan yang lain. Cermin diletakkan di sebelah kiri halaman buku. perhentian dikira terlebih dahulu.pemulihan harus memberi pengalaman membaca kepada murid-murid tertentu. Untuk mengira perhentian dan pematahan balik pergerakan mata. dan pematahan balik dikira kemudian. Purata pergerakan mata untuk murid-murid dari berbagai-bagai darjah. Perhentian untuk 100 perkataan 1 250 2 200 3 175 4 140 5 125 6 120 7 115 Menengah atas 93 Maktab 80 Pematahan balik untuk 100 perkataan 60 50 40 30 25 23 21 17 10 . Dengan sedikit latihan cara ini akan menjadi mudah dan keputusan yang diperolehi amatlah tepat. kerana data tempatan tidak diperolehi.

Untuk menentukan bahawa murid faham bahan yang dibaca.2. membaca direktori. penggunaan indeks. kepantasan. kefahaman. atau tidak begiti nyata dalam bacaan. c. amatlah baik jika masa yang digunakan oleh murid tidak dihadkan. Soalan yang menguji sama ada murid dapat mengumpulkan maklumat penting dalam sesuatu perenggan. d. c. Soalan yang menguji pengetahuan murid mengenai makna perkataan. Untuk menguji kefahaman sahaja. novel. kerana ujian tersebut bertujuan menguji sama ada murid benar-benar faham bahan yang dibacanya. Soalan yang mengukur kebolehan memahami fakta yang dimaksudkan. dan disuruh menandakan perkataan yang terakhir dibaca. b. “SRA Reading Record” : Ujian ini sesuai digunakan untuk murid-murid gred 8 hingga 13. Kemudian setelah 10 atau 15 minit. Semua murid disuruh mula membaca pada masa yang sama.5. kadar kecekapan membaca dapat dikira untuk semua murid dalam bilik darjah tersebut. 6. Soalan yang menilai kebolehan membaca dan memahami soalan. a. Memberi ujian tara Ada banyak ujian tara yang boleh digunakan untuk menilai peringkat membaca seorang murid. jadual. . mereka boleh disuruh menjawab soalan mengenai perkara yang dibaca. membaca iklan. semua murid disuruh berhenti membaca. Ujian ini menguji 10 kemahiran membaca iaitu kadar kecekapan. surat khabar. Untuk menguji kecekapan membaca. d. dan 3. Dari jumlah perkataan yang dibaca dan masa yang digunakan. maksud perenggan. “Gates Primary Reading Test” : Ujian ini sesuai digunakan untuk murid gred 1. Sebaik-baiknya. dan disuruh membaca dengan cepat. tetapi hampir kesemua ujian ini telah direka di Amerika Syarikat berpandukan data murid-murid disana. Masa pengujian ialah antara 15 hingga 25 minit. dan perbendaharaan kata am. Dengan itu. semua murid harus membaca bahan yang sama. Bahan-bahan lain. e. b. “Iowa Silent Reading Test” : Sesuai untuk menguji bacaan murid gred 4 hingga 8. makna ayat. Jenis soalan yang boleh digunakan untuk menguji kefahaman adalah seperti berikut : a. Tambahan pula ujian ini menguji pembacaan di dalam Bahasa Inggeris. perbendaharaan kata teknikal. dan ketepatan. membaca peta. Semua murid dalam bilik darjah disuruh membaca satu bahagian dari buku teks mereka yang belum dibaca mereka lagi. peringkat kefahaman. Memberi ujian yang direka oleh guru Berbagai-bagai cara mengesan dan menetukan kelemahan membaca dikalangan murid dapat dilaksanakan oleh guru dalam bilik darjah. Soalan yang mengukur kebolehan memahami fakta semata-mata. satu cara yang mudah boleh digunakan. “Gates Reading Survey for grades 3 to 10” : Ujian ini menguji empat aspek pembacaan iaitu perbendaharaan kata. atau bahan bacaan yang sesuai boleh digunakan. berikut diturunkan di antara ujian-ujian bacaan yang lazim digunakan untuk pengetahuan dan makluman sahaja. graf. selain dari buku teks seperti majalah.

masih belum diberi pertolongan. 4. dongeng dan riwayat yang mengandungi perbendaharaan kata terhad amatlah sesuai untuk murid ini. Tolong murid mencari dan memilih buku yang senang dan seronok baginya. Kira-kira 95 % masalah penglihatan dapat diatasi dengan penggunaan kaca mata. guru harus memilih murid yang memerlukan pengajaran pemulihan. atau penyakit teruk) maka masalah ini harus dirujuk kepada pihak berkenaan (klinik atau hospital). Berikan projek kecil. perlu ditegaskan di sini bahawa semua murid perlu memperbaiki teknik membacanya. atau zat makanan. atau tidak. . Memilih murid untuk pengajaran pemulihan (tambahan) Setelah murid diberi ujian ( berbagai-bagai cara lain ) untuk mengesan dan menentukan kelemahan membaca. kerja pengajaran pemulihan harus jangan dimulakan kiranya masalah fizikal murid yang sepatutnya dapat dirawati. Jika kecacatan fizikal yang menyebabkan kelemahan itu ( masalah penglihatan. pendengaran. Murid-murid yang berkebolehan biasa dan berkebolehan lebih tinggi dalam bilik darjahnya harus diberi pengajaran biasa. kerana terpaksa membaca bahan bacaan yang terlalu susah untuknya. d. Suruh murid membaca buku yang senang dan seronok baginya tanpa meminta ringkasan buku tersebut. atau aktiviti yang memerlukan pembacaan. Cerita pendek. Untuk murid yang jauh ketinggalan dan tiada harapan untuk mengejar kemajuan rakannya dalam darjah yang sama. Perkara ini harus dimulakan pada awal tahun supaya masa tidak terbuang. Walaupun demikian. di mana hendak mendapatkannya. dan maklumat-maklumat seronok yang terkandung di dalamnya. Mereka ini harus diberi pengajaran asing atau mereka harus disatukan dengan murid yang sama kebolehan untuk diberi pengajaran pemulihan. kekurangan makanan. b.Dari ujian-ujian ini. Bincangkan perkara mengenai buku. dan pengajaran pemulihan dapat dimulakan awal-awal lagi. 4. a. Oleh kerana murid lembab ini biasanya tidak suka membaca. maka berikut dikemukakan langkah-langkah untuk panduan guru bagi mengatasi masalah ini. Jika masalah yang dihadapi oleh murid berpunca dari rumah. maka guru harus mengajarnya lebih perlahan dengan menggunakan contoh dan unit-unit konkrit dalam usaha membina perbendaharaan kata mereka.1 Teknik am Pengajaran pemulihan ( iaitu kaedah.3 Kaedah pengajaran pemulihan membaca dan penilaiannya. Jika saringan dan diagnosis menunjukkan bahawa murid tersebut amatlah lembab dari segi kebolehan mental.3. guru yang bijaksana mungkin dapat menemui ibu bapa murid tersebut untuk mengurangkan masalah ini jika masalah tersebut dapat dikawal. guru bilik darjah dapat membuat skel norma atau purata bagi pembacaan untuk darjahnya atau untuk sekolahnya. Walau bagaimanapun. tidak kira sama ada murid tersebut perlu pengajaran pemulihan. rancangan dan penilaiannya) harus dilaksanakan berdasarkan maklumat dari saringan dan diagnosis. c. 7.

Menambahkan perbendaharaan kata Jika saringan dan diagnosis menunjukkan bahawa seseorang murid itu lemah . Kajian punca perkataan. a.Semua data yang dikumpulkan dari usaha saringan dan diagnosis harus dipertimbangkan dan digunakan untuk merancang sesuatu rancangan pemulihan. a. Murid harus diberitahu selalu mengenai kemajuannya. Latihan-latihan yang banyak dan berbagai-bagai jenis harus diberikan.2 Teknik khusus. Kemajuan murid harus ditunjukkan kepada murid tersebut dengan menggunakan graf. iv . Menyatakan tajuk utama iii . Membaca untuk maklumat terperinci. Latihan-latihan yang dapat melahirkan rasa puas hati murid akan mempercepatkan proses pembelajarannya lagi. Kajian perkataan secara sistematik.2. Murid memerlukan pengalaman yang baru. 2. I. ada beberapa prinsip asas yang boleh digunakan. 4. Penggunaan kamus. 1. Kerja. Latihan ii . Kesilapan yang sering dibuat oleh guru ialah menganggap bahawa seseorang murid itu mengetahui lebih daripada kebolehannya yang sebenar. c. Mencari ayat tajuk v . Latihan mengenai sesuatu semata-mata untuk latihan sahaja tanpa memasukkan perkara-perkara yang bermakna tidak akan menimbulkan kesan. Cara-cara mempelajari perkataan yang belum dikenali. e. atau pelajaran yang diikuti oleh murid harus penting baginya dan mirip kepada keadaan sebenar. Setip murid yang lemah amatlah berbeza jika dibandingkan dengan murid lemah yang lain. Keperluan murid harus diambil kira. Rancangan pemulihan dan seterusnya teknik mengajar haruslah berpandukan maklumat setiap murid dalam rancangan tersebut. d. Membaca selalu. b. Murid harus merasa puas mengikuti pelajarannya. d. Bahan yang baru dan lebih tinggi tidak dapat dipelajari selagi bahan asas belum dikuasai. Ini akan menggalakkan murid tersebut berusaha lagi. b. 3. c. Beberapa teknik khusus boleh digunakan untuk pengajaran pemulihan dalam bidang membaca.1 Teknik pengajaran pemulihan membaca. Menambahkan perbendaharan kata.3. Walau bagaimanapun. Berikut diturunkan secara kasar teknik khusus yang boleh digunakan diikuti dengan pemerian tiap-tiap satu secara lebih terperinci. Membaca sepintas lalu. b. Menyatakan idea pusat. 4. Mulakan pengajaran di tahap kebolehan murid. Menambahkan kadar kecepatan membaca. carta atau rekodrekod lain.3. Menambahkan perbendaharaan kata yang dilihat. a. e. Membaca untuk maklumat penting i .

Sebelum memulakan seseorang murid dalam sebarang rancangan pemulihan membaca. Kajian perkataan secara sistematik. Kesan pembacaan dapat ditambahkan lagi dengan satu rancangan yang sistematik mengenai perkataan. Penggunaan kamus. Dalam Bahasa Inggeris ada dua ratus dua puluh perkataan yang mewakili lebih dari 50% dari semua bahan bacaan biasa. Perkataanperkataan itu boleh ditulis diatas kad-kad. hinggakan semua perkataan itu dikenali. berlawanan. tiap-tiap satu perkataan diatas satu kad. Contohnya adalah seperti berikut : i . Membaca selalu. a. Membuat pasangan perkataan di satu senarai dengan senarai yang lain. c. Mencari perkataan lain untuk perkataan yang terlalu sering digunakan. Mengisi tempat-tempat kosong dalam perenggan dalam perkataan dalam senarai. iaitu berapa kali betul dan salah. Jika pemain dapat mengenal perkataan di kad tadi. Seorang menjadi pemain dan seorang lagi pembantunya. guru harus memastikan bahawa murid tersebut dapat mengenal perkataan-perkataan yang sering terdapat dalam sebarang bacaan. Kemudian dua orang murid boleh bermain dengan kad-kad ini. Membuat pasangan perkataan dalam jadual tertentu – seperti nama dengan . tanpa simbol dan definisi makna yang membingungkan. Murid harus digalakkan menggunakan kamus. adjektif. Pelajaran mengenai makna perkataan harus diperkaitkan secara langsung kepada ayat dalam konteks yang dibaca dan tidak boleh dikaji secara sendiri. Bagi murid sekolah rendah. Membuat senarai perkataan yang mewakili satu keluarga perkataan yang dibina dari punca yang sama. b. dan membaca berbagaibagai bahan bacaan. vi . adverba dan berbagai-bagai permainan dapat direka oleh guru bersama dengan murid untuk menguasai perkataan-perkataan biasa ini. Aturkan perkataan-perkataan sebagaimana ia mungkin terdapat didalam kamus. Ini adalah kerana aktiviti pembacaan bergantung berat kepada penguasaan makna perkataan yang mengcukupi. maka kad tersebut disimpan. Menukar perkataan khusus kepada perkataan am. ii . makna perkataan yang tepat mudah dipelajari. Perkataan yang susah mudah dipelajari dengan menggunakan latihan yang sesuai senarai berbagai-bagai latihan yang boleh digunakan adalah seperti berikut : i . Kad-kad dicampurkan dan seorang pembantu akan mengambil satu kad lalu menanya pemain. Cara yang paling berkesan untuk menambahkan perbendaharaan kata ialah dengan membaca selalu. Maklumat mengenai kemajuan pemain akan dicatatkan pada tiaptiap akhir permainan. seperti daun terup. sendi kata. maka latihan latihan dalam perkara ini harus diaturkan. Membuat senarai seerti. jika tidak kad itu diasingkan dan akan disebut oleh pembantu. atau latihan yang memerlukan kemahiran menggunakan kamus boleh juga digunakan. v . nama.dalam perbendaharaan kata. d. adjektif. Dalam konteks sesuatu ayat. dan hononim( perkataan yang sama ejaan dan bunyi tetapi berlainan makna ). kamus yang mudah harus digunakan. diikuti oleh pemain. Senarai perkataan seperti ini biasanya terdiri dari sendi nama. iii . ii . Ujian. iv . Perbendaharaan kata yang dilihat. Cari makna yang sesuai dari kamus bagi perkataan yang bergaris. vii .

a. menambahkan kadar membacanya adalah perkara yang paling mudah. nama dengan kata kerja. Apakah bunyi yang anda sebut apabila bersin? Ow…Apakah bunyi yang anda sebut apabila kesakitan? O …. Menambahkan kadar kecepatan membaca. Dalam keadaan ini. Cara yang mudah dan yang baik untuk menambahkan kecepatan membaca iailah dengan membaca selalu bahan bacaan yang mudah dibaca dan yang seronok... Bermacam-macam lagi latihan boleh direka atas bijakpandai dan pengalaman guru. Murid yang kurang cekap membaca biasanya lebih banyak mengetahui makna perkataan. Menyimpan buku nota untuk perkataan. atau Bahasa Malaysia banyak perkataan menggunakan imbuhan. Apabila seseorang murid itu sudah mula pandai membaca. Latihan seperti ini boleh digunakan untuk berbagai-bagai peringkat. III. x . e. kata kerja dengan adverba. Satu daripada cara-cara itu adalah seperti berikut : w…. ‘relax’. tetapi tidak dapat mengenalnya secara tulisan. xi . Tahap yang rendah akan menggunakan perkataan yang mampu digunakan oleh murid ditahap itu. Mencari perkataan yang sesuai untuk perkataan percakapan biasa. Banyak cara boleh digunakan untuk belajar menyebut bunyi perkataan. II. Cara-cara mempelajari perkataan yang belum dikenali.. ‘best’. Sama ada Bahasa Inggeris. Berbagai-bagai cara telah dikemukakan dan digunakan dalam usaha menambahkan kadar kecepatan membaca. Kemudian makna imbuhan pula harus dikaji supaya makna sesuatu ayat itu jelas difahami dari segi makna asal dan bersama dengan imbuhannya. Murid yang lambat membaca biasanya kurang . Memilih gambar dan membuat senarai perkataan yang sesuai dengan gambar tersebut. Menggantikan perkataan bergaris dengan perkataan serti. iaitu tanpa menggunakan imbuhan akan memudahkan mengingati makna berbagai-bagai bentuk perkataan itu kemudian.adjektif. Bagaimanakah bunyi kucing berehat? Sy… Apakah bunyi yang anda sebut untuk memberi isyarat supaya Jangan bisang? C …. Membaca selalu. seperti ‘member’. atau tahap kebolehan membaca. Kadar kecepatan membaca seseorang murid itu biasanya bergantung kepada tabiatnya. Gr… Apakah bunyi anjing apabila ia marah? (selain dari menyalak) Banyak lagi bunyi yang dapat ditambahkan kepada senarai ini dari pengalaman guru bilik darjah. atau Bahasa Malaysia. guru harus memberi murid pelajaran fonik (atau bunyi biasa). ix . viii . tiap-tiap satu perkataan diikuti dengan ayat. Kajian makna asal sesuatu perkataan. sama ada dalam Bahasa Inggeris. Kajian punca perkataan. dan sebagainya. Apakah bunyi yang anda sebut apabila sesuatu yang tidak disangka berlaku. Apakah bunyi yang anda sebut apabila meniup lilin? r….

ii .guru harus mengira enam saat. Untuk kegunaan guru bilik darjah di negara ini. Berbagai-bagai alat Bantu kadar membaca telah direka dan dijual di negara maju. memberikan tajuk yang sesuai. kecerdasan akal. atau rencana itu memerlukan setengah jam untuk dibaca dengan kadar biasa. kadar membaca. kerana kefahaman membaca biasanya dikaitkan dengan isi kandungan. sama ada dengan menggunakan jam. Sebelum menggunakan teknik ini. beberapa keperluan membaca dapat dilatih oleh guru. Murid harus dapat membaca dan mengingat perkara yang penting sahaja. Latihan kefahaman : seperti menanya soalan penting. atau rakan murid. Perkara yang diperkaitkan dengan kefahaman membaca ialah keadaan fizikal. “ satu-ribudua”. dan membaca perkara yang tidak penting ini dengan teliti adalah membuang masa sematamata. Dengan cara ini. Membaca untuk maklumat penting. . Panduan am untuk menambahkan kefahaman tidak dapat diberikan. Suruh murid membaca sesuatu bahan seperti biasa. iv . maklumat penting. dan kecekapan tertentu. rasa hati. atau dua baris. sedikit demi sedikit masa ini boleh dikurangkan agar kadar pembacaan murid tersebut bertambah cepat. bukan semua perkara dalam sesuatu perenggan itu penting. a. Berbagai-bagai alat lain boleh digunakan. dan sebagainya. b. iii . c. IV. dan sebagainya. Masa ini boleh dikurangkan kepada enam saat. sekeping kad akan digunakan untuk menutup baris yang baru lalu. Perkara lain tidak perlu diingat. Biasanya. dan perhatian sepenuhnya. Walau bagaimanapun. hingga enam kali untuk enam saat. hadkan masa ini kepada dua puluh minit pula. Antaranya adalah seperti berikut. Penggunaan alat-bantu kadar membaca. Apabila murid tersebut telah membaca satu. pengalaman membaca. guru harus memastikan kadar pembacaan seseorang murid terlebih dahulu. Untuk tiap-tiap satu baris. tetapi kesemuanya menggunakan prinsip yang sama.membaca. perbendaharaan kata. Katakan murid tersebut mengambil masa tujuh saat untuk membaca satu baris. tetapi lama-kelamaan perkara ini dapat diatasi. Katakan sesuatu cerita. cara yang paling mudah dan murah untuk menambahkan kecepatan muridnya membaca ialah dengan menggunakan sekeping kad yang ditolak oleh guru. atau dengan mengira seperti “satu-ribu-satu”. Cara yang kedua yang mudah digunakan untuk mempercepatkan kadar membaca ialah dengan menghadkan masa membaca. Penggunaan masa yang terhad. pembaca terpaksa membaca pantas supaya rencana tersebut selesai dibaca pada masa yang terhad itu. Beberapa latihan untuk mencapai matlamat ini dapat dikemukakan oleh guru. minat dan latihan dalam sesuatu bidang yang tertentu. i . Menambahkan kefahaman membaca Tujuan utama semua rancangan membaca ialah untuk menambahkan kefahaman. Dalam mengikuti cara ini. pada mulanya setengahsetengah makna dalam rencana itu akan kabur sedikit. Caranya seperti berikut : i . Mereka hanya membaca buku teks sekolah yang memerlukan bacaan perlahan.

v . Bacaan seperti ini memerlukan perhatian yang sepenuhnya agar perkara-perkara kecil dan terperinci tidak tertinggal. dan melihat bab-bab tertentu secara kasar sahaja tanpa membaca tiap-tiap perkataan. bukanlah bermaksud membaca dengan penuh ertikata membaca. ia hanya mencari maklumat yang dikehendakinya seperti. menggabungkan teknik dan bahan pengajarannya. b. Membaca sebuah buku sepintas lal. Membaca sepintas lalu : kebolehan membaca sepintas lalu harus diajar awal. atau di akhir perenggan. Analisa struktur perkataan. seperti tajuk kecil. diftong dan dwilambang. Menyatakan idea pusat : di dalam sesuatu perenggan. Biasanya. Persepsi pendengaran perkataan dalam urutan. kerana ini akan mengurangkan masa membaca bahan tersebut sepenuhnya. Kemahiran membaca secara automatik. petikan dan sebagainya tidak perlu dibaca. melihat jadual isi kandungan. i. iii . atau untuk mencari maklumat penting. Kemahiran kefahaman. mengikuti peraturan mengenai penggunaan sesuatu alat dan sebagainya. Kadang-kadang murid perlu juga membaca Sesuatu perkara dengan terperinci. ii . murid tidak tahu bahawa kebanyakan perenggan mempunyai ayat utama yang biasanya terletak di permulaan. khususnya untuk membolehkan murid yang sudah lancar membaca untuk memilih buku yang ingin dibacanya. Contohnya ialah membaca langkah-langkah tertentu untuk ujikaji. Perkara-perkara kecil. Berbagai-bagai bahan bacaan boleh digunakan untuk tujuan ini. sebab bentuk keseluruhan bahan itu sudah diketahui. Memberi makna sesuatu fakta Memahami makna satu urutan fakta ( perenggan atau cerita ) . Perkaitan perkataan yang dilihat dengan perkataan yang diingat dan disebut : bersama maknanya. guru pemulihan membaca membaca perlu mengajar. iii . Kadang-kadang ayat ini mungkin terletak dimana-mana sahaja dalam perenggan tersebut. Berikut diturunkan kemahiran ini untuk panduan guru dan untuk memastikan bahawa murid tersebut telah menguasainya. Sebaik-baiknya sebelum membaca sesuatu bahan bacaan ( kecuali cerita yang seronok) maka lebih baik jika pembaca membaca bahan itu sepintas lalu secara kasar dahulu. Mengarang tajuk utama : seperti contoh tajuk di surat khabar. Kemahiran dekod : kemahiran persepsi Persepsi visual setiap huruf Persepsi visual urutan huruf Persepsi pendengaran sebutan bunyi – konsonan.ii . Membaca untuk maklumat terperinci. Kemahiran dekod mengenal perhubungan fonem-grafem Analisa fonetik perkataan. Sebagai kesimpulan. dan menilai kemahiran yang diperlukan muridnya supaya dapat membaca. iv . Mencari ayat utama : latihan mencari ayat utama dalam sesuatu perenggan harus diberikan juga. Apabila seseorang murid membaca sepintas lalu.

dan sebagainya) Menggunakan format buku ( susunan buku kepada bahagian tertentu. indeks. dan carta. majority murid-murid gagal menguasai kemahiran membaca peringkat asas terutamanya yang melibatkan gabungan suku kata KV dan KVK. Menyelesaikan masalah. kamus dan sebagainya) Membaca peta.jadual.graf.Membuat kesimpulan atau penutup Membuat atau mengingat perkara-perkara yang terperinci dalam sesuatu cerita. Kemahiran belajar. Menilai maklumat untuk kepentingan dan keesahannya. Membuat seperti yang diarahkan. Setelah dianalisis keputusannya. Membuat rencana kasar dan ringkasan. jadual isi kandungan. Meramal sesuatu akan terjadi atau berlaku. 4. Menggunakan fail-fail dan bibliografi. glosari. bab dan perenggan) sebagai panduan untuk mencari idea penting Mengelaskan bahan kepada tajuk-tajuk tertentu. Mengikuti satu urutan arahan (seperti dalam resepi) Mencari perhubungan yang menyebabkan sesuatu. ( rujuk jadual 1 ) Jadual 1 : keputusan ujian pra Markah % Jumlah murid Peratus 10 12 55 20 3 14 30 5 23 .3 Ujian pra Ujian ini dijalankan kepada semua murid yang terlibat untuk mengetahui sejauh mana mereka dapat menguasai kemahiran membaca pada peringkat asas. termasuk mencari maklumat yang diperlukan. Menggunakan bahan rujukan (panduan telefon.3. Mengetahui urutan abjad Mengetahui dan dapat menggunakan berbagai-bagai bahagian buku (tajuk. iv .

Murid yang telah berjaya membaca bahan yang disediakan di stesen ini dengan lancar akan diberi hadiah. Stesen ini diwujudkan bertujuan memberi ruang kepada murid-murid untuk mengisi masa terluang selepas selesai sesuatu aktiviti. disediakan dengan pelbagai bahan bacaan seperti : a) kad suku kata b) kad perkataan c) kad ayat d) carta cinta pendek.1 Aktiviti Rawatan i.4 Rawatan Tindakan awal yang dijalankan bagi membantu murid-murid ini menguasai kemahiran membaca terutamanya yang melibatkan gabungan suku kata kv dan kvk ialah dengan mengenal pasti kaedah pengajaran yang sesuai. Kaedah pembelajaran masteri telah dipilih memandangkan kumpulan sasaran merupakan golongan yang melakukan sesuatu mengikut minat.40 1 4 50 1 4 60 0 0 70 0 0 80 0 0 90 0 o 100 o 0 Jumlah 22 100 Dapatan di atas menunjukkan: a ) 4 % murid berjaya mendapat markah > 50% b ) 27% murid mendapat markah antara 30% .3.3. Memandangkan kaedah lebih menjurus kepada kebolehan seseorang. Di stesen ini. Murid berlumba-lumba menyelesaikan aktiviti dengan jayanya untuk melayakkan mereka pergi ke stesen bacaan. 4.4. Oleh yang demikian. beberapa tindakan telah dilakukan bagi memulihkan muridmurid ini. maka ia amat sesuai digunakan untuk kumpulan sasaran. Dalam kaedah pembelajaran masteri. 4. Stesen bacaan Pengkaji telah menyediakan ‘Stesen bacaan’ di salah satu sudut di dalam kelas. Aktiviti ini dapat mewujudkan suasana yang menyeronokkan.40% c ) 69% murid mendapat markah < 20% Dapatan daripada analisis ini jelas menggambarkan kepada kita betapa pentingnya rawatan segera dilakukan agar masalah ini dapat diselesaikan. aspek utama yang diberi penekanan adalah pembelajaran . Mereka akan membaca di stesen ini setelah guru mengesahkan yang mereka berjaya melaksanakan aktiviti yang diberi. Pengkaji telah memilih untuk menggunakan kaedah pembelajaran masteri di dalam bilik darjah.

Murid-murid dikehendaki mengeja dan membunyikan suku kata terbuka dan tertutup berdasarkan warnawarna tulisan pada kad tersebut. Kad suku kata ba + kul = bakul ja + lan = jalan se + ko + lah = sekolah Penggunaan tulisan berwarna pada setiap perkataan juga adalah penting. Malahan penggunaan warna pada suku kata juga dapat memudahkan murid untuk mengeja ataupun membaca sesuatu perkataan yang diberi. Hobi kakak saya membaca buku cerita. secara tidak langsung dapat menarik minat mereka terhadap proses P & P. pengkaji menyediakan kad yang mengandungi ayat tunggal yang mudah seperti: KAD AYAT 1.mengikut kebolehan. pembelajaran masteri lebih memberi peluang individu itu untuk bertindak atas usaha sendiri tanpa arahan guru. Stesen 2 Di dalam stesen ini. Selain itu. 2. 3. sekiranya kumpulan sasaran diberi tugasan yang mereka boleh lakukan mengikut kebolehan sedia ada. Lawatan ke Zoo Melaka telah dibatalkan . Oleh itu. pengkaji menyediakan kad perkataan yang mengandungi gabungan suku kata KV dan KVK seperti : kad perkataan : buku¬ meja memasak tembikai Kad ini masih lagi menggunakan tulisan berwarna supaya murid dapat menyebut suku kata berdasarkan warna tertentu pada perkataan tersebut. Ia bertujuan untuk memudahkan kumpulan sasaran mengenal pasti dan membezakan antara suku kata KV dan KVK. dalam kaedah ini murid dapat beralih ke tahap yang lebih tinggi selepas berjaya pada tahap sebelumnya. Stesen 1 Di stesen 1 bahan yang digunakan adalah dalam bentuk kad suku kata yang menggabungkan KV dan KVK seperti ‘bakul’ dan ‘jalan’. Akhir sekali. Stesen 3 Di sini. Ibu memasak nasi lemak di dapur. aktiviti ini dapat membantu murid membaca dengan cepat. Adik saya gemar melukis gambar pemandangan 4. Secara tidak langsung. Kaedah ini lebih kepada konsep pembelajaran kendiri iaitu guru hanya bertindak sebagai pembimbing. Pengkaji dapat melihat peningkatan murid yang tidak perlu mengeja apabila diberi kad-kad perkataan ini.

mengeja. Kemahiran ini termasuklah kecekapan dalam menulis mekanis. Dengan demikian.Ini adalah sebagai pengukuhan aktiviti di stesen-stesen sebelumnya. pengkaji menyediakan ‘Big Book’ .Dalam melaksanakan aktiviti ini. Objektif¬ utama penguasaan kemahiran menulis mekanis atau tulisan tangan ialah supaya mudah dibaca. ‘Big Book’ adalah sebuah buku yang dibesarkan (enlarged) mengandungi gambar-gambar berwarna dan menarik.3. guru menggunakan dua langkah a ) Pengukuhan Pengkaji meminta murid mengeja dan membatangkan suku kata. kemahiran belajar dan membentuk makna. Murid-murid yang mempunyai masalah¬ pembelajaran mempunyai masalah menulis. b.5 Ujian Pos Ujian pos diberikan kepada kumpulan sasaran setelah proses rawatan selesai dijalankan. kegagalan pengamatan terhadap huruf dan perkataan serta daya ingatan yang . d ) Penilaian 4. tanda baca. masalah emosi.murid bercerita berdasarkan gambar untuk mencungkil pengetahuan am dan sedia ada. membentuk garisan dan lengkokan huruf dengan betul serta mengekalkan jarak dan bentuk huruf dengan sempurna. Pengajaran guru harus berfokus kepada memegang alat tulis.murid membaca tanpa perlu mengeja. b ) Pengayaan Pengkaji meminta murid-murid membaca terus ayat tunggal yang diberi.) Bacaan terus . c ) Membandingkan persepsi murid dengan cerita sebenar pada gambar sebagai pengukuhan.Ia bertujuan untuk mengetahui sejauh mana keberkesanan teknik yang dilaksanakan. Kemudian pengkaji bersoal-jawab untuk mengetahui tahap kefahaman murid terhadap ayat yang dibaca. Aktiviti yang dijalankan adalah seperti: a ) Menjana idea . Kemudian murid dikehendaki menyebut suku kata berwarna dan membatangkan perkataan. Ayatnya adalah pendek supaya murid lebih berfokus kepada latar belakang. huruf. Mercer (1985) yangbersetujuh dengan pendapat Hidreth (1947) menyatakan bahawa punc utama ialah masalah ’psikomotor’. Dapatan daripada analisis ini jelas menunjukkan ada peningkatan berlaku walaupun tidak secara keseluruhannya 4. Stesen 4 Di stesen 4 ini.4 TEKNIK PENGAJARAN PEMULIHAN KEMAHIRAN MENULIS ASAS Hammil¬ dan Mc Nut (1981) melaporkan bahawa kemahiran menulis mempunyai kaitan rapat dengan bacaan. iaitu membaca dan memahami teks bacaannya. murid dapat menguasai dua kemahiran serentak.

Hasil dari ujian pos yang dijalankan terhadap kumpulan sasaran dapat menjelaskan bahawa kaedah pembelajaran adalah faktor penting untuk meningkatkan penguasaan sesuatu kemahiran. Untuk mengatasi masalah ini cuba latih tubi murid menulis huruf mengikut jark hujung jari atau diukur dengan jarak sebatang pensel. 4. senget. guru hendaklah meletakkan kertas lurus sebagai panduan untuk murid menulis.lemah.5 Kesimpulan Dapatan dari kajian yang dijalankan terbukti menunjukkan kaedah pembelajaran mengikut kebolehan (stesen) dapat meningkatkan penguasaan kemahiran bacaan kumpulan sasaran secara positif. Selain itu. Jika menulis terlalu besar atau terlalu kecil. guru boleh menggunakan kebijaksanaan dan kreativiti sendiri untuk membantu murid menulis dengan betul dan sempurna. guru hendaklah berulang kali mengajar konsep saiz dengan menunjukkan fungsi setiap garisan di atas kertas. Aktiviti menulis ini juga boleh digabungkan dengan permainan untuk menghindari kebosanan murid jika guru terlalu kerap menggunakan teknik latih tubi. Jenis-jenis masalah tulisan tangan atau tulisan mekanis ini ialah lambat. Kenyataan ini dapat dikukuhkan lagi dengan perbandingan keputusan Ujian Pra dan Ujian Pos yang telah dijalankan ke atas mereka. bercelaru. Kaedah Pembelajaran Masteri yang cuba diterapkan oleh pengkaji menampakkan hasil yang membanggakan. Satu lagi masalah yang sering dihadapi oleh murid-murid dalam tulisan mekanis ialah tulisan yang terlalu sesak atau terlalu jarang. arah tulisan yang tidak betul. Huruf c hendaklah ditulis di dlam garisan. Perhatikan cara dia memegang pensel dan kedudukan tangannya di atas meja ketika dia menulis untukmemastikan pergerakan yang betul. Contohnya. . Bagi masalah ini. Guru juga boleh mengadakan muzik latar yang sesuai untuk menarik minat murid ketika menulis. terlalu menekan ketika menulis dan tulisan yang berlapis-lapis.4. 4. lihat contoh berikut Ada juga murid yang tidak dapat menulis dengan sekata (uniform). Hammil dan Brown (1983) mencadangkan guru-guru sekolah¬ rendah memperuntukkan 10 hingga 15 minit setiap hari untuk mengajar tulisan tangan (mekanis). guru hendaklah membimbing pergerakan tangan murid berkenaan. Selain daripada di atas. ia turut meningkatkan keyakinan diri murid untuk terlibat dalam proses P & P. Bagi masalah menulis bentuk huruf yang tidak betul dan berbentuk huruf senget.terlalu jarak atau terlalu dekat.1 CARA MELAKSANAKAN PENGAJARAN KEMAHIRAN MENULIS ASAS Wiedorholt.

peruntukan masa yang panjang bagi sesuatu pembelajaran diperlukan supaya mereka benar-benar dapat menguasai kemahiran tersebut. Kumpulan sasaran juga lebih berminat untuk menyertai setiap aktiviti yang dijalankan kerana mereka memahami apa yang dipelajari. dengan sendirinya murid-murid ini menggunakan masaterluang dengan aktiviti membaca bahan yang disediakan . Oleh yang demikian. Ini adalah kerana setiap aktiviti yang dirancang dapat diikuti dengan penuh minat. Malahan semangat ingin berjaya yang ditunjukkan oleh mereka amat mengagumkan. Bahan yang diberi juga tidak boleh terlalu banyak memandangkan kumpulan sasaran terdiri daripada mereka yang cepat merasa bosan. kumpulan sasaran merasakan diri mereka lebih dihargai dan secara tidak langsung telah berjaya meningkatkan keyakinan diri mereka. Selain itu. Disebabkan semangat ingin berjaya telah wujud dalam diri mereka. respons baik yang diberi oleh mereka terhadap P & P secara tidak langsung dapat meningkatkan keyakinan guru.Melalui kaedah ini.5. . Walau bagaimanapun. wujudlah suasana P & P yang lebih menyeronokkan. 4.1 Cadangan pembelajaran Murid bukan hanya memerlukan satu pendekatan pengajaran yang fleksibel dan inovatif yang dapat menarik perhatian mereka tetapi yang sama penting ialah satu strategi yang dapat membantu mereka mengingat kembali maklumat yang diajar agar proses P & P boleh dianggap berkesan. Perubahan sikap yang positif kepada kumpulan sasaran turut membantu kejayaan mereka.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful