1.

0 Pendahuluan Kemerosotan akhlak adalah masalah yang perlu ditangani oleh semua ahli masyarakat seperti pelajar, guru, ibubapa dan pihak kerajaan. Perkara ini timbul kesan daripada faktor-faktor yang berkaitan dengan masyarakat. Oleh itu untuk mencari penyelesaian terhadap masalah ini memerlukan langkah-langkah atau tindakan-tindakan yang proaktif oleh pihak-pihak yang berkenaan dalam melahirkan model insan yang berkualiti dan menghindarkan faktor-faktor penggalak kepada kemerosotan akhlak di kalangan masyarakat negara ini. 1.1 Definisi akhlak Menurut Ahmad Rafizi Salleh (1998) “perkataan akhlak kalau dilihat dari segi bahasanya adalah diambil daripada bahasa arab iaitu akhlak yang merupakan kata jama’ (kata banyak) atau kata plural dari perkataan khuluq yang membawa maksud adab perlakuan yang diamalkan oleh manusia.”(h:3) Mohd Sulaiman (1992) dalam Ahmad Rafizi Salleh (1998) “perkataan akhlak dari segi istilah boleh diertikan sebagai suatu hal keadaan yang tetap dalam jiwa manusia yang dapat mengeluarkan perbuatan samada baik atau buruk tanpa perlu kepada pemikiran dan pengamatan.” (h:3) Muhammad A’klah 1986 dalam Ahmad Rafizi Salleh (1998) “takrif akhlak yang sebenar boleh dikatakan sebagai suatu keadaan di dalam jiwa yang bersifat tetap di mana lahir daripadanya perbuatan atau perlakuan dengan mudah tanpa perlu kepada daya pemikiran samada perlakuan itu baik ataupun jahat.” (h:100) Al-Usman (1963) dalam Ahmad Rafizi Salleh (1998) “Iman al-Ghazali mendefinisikan akhlak sebagai suatu keadaan yang tetap dalam jiwa manusia di mana dapat melahirkan perlakuan dengan senang dan mudah tanpa berhajat kepada pemikiran dan pengamatan terlebih dahulu.” (h:112)

11

1 Ia merupakan salah satu daripada tujuan pengutusan Nabi Muhammad iaitu menyempurnakan pembinaan akhlak yang mulia di kalangan manusia. Tingkah laku yang diamalkan sekian lama dan diterima oleh semua masyarakat sebagai sebahagian dari cara hidup atau dinamakan akhlak.3.2. Jika tidak kehidupan manusia menjadi kucar kacir dan seterusnya menjejaskan tugas dan peranan manusia sebagai khalifah di atas muka bumi ini.2.” (h:181) 1. 1.(h:103) 1.3 Kepentingan akhlak dalam Islam Kepentingan akhlak dalam Islam menurut Muhammad A’klah (1986) dalam Ahamd Rafizi Salleh (1998): 1. apabila dilakukan tidak perlu lagi berfikir panjang.Ahmad Mohd Salleh (2003) “Akhlak dari segi istilah membawa maksud segala laku perbuatan yang telah menjadi adat kebiasaan. Ini adalah kerana akhlak manusia perlu selari dengan fitrahnya. Ini adalah kerana yang menunjukkan akhlak seseorang itu bukanlah daripada perbuatan tertentunya akan tetapi daripada keseluruhan kehidupannya.2 Akhlak dan perilaku Menurut Muhammad A’klah (1986) dalam Ahmad Rafizi Salleh (1998) dua syarat perilaku seseorang itu terjemahan akhlak: 1.2 Bahawa perbuatan seseorang adalah lahir secara bersahaja atau secara spontan yang tidak dipengauhi oleh faktor-faktor luaran yang menyebabkan perbuatan tersebut dibuat-buat dan bukannya lahir daripada tabiatnya sendiri.1 Terdapat unsur pengulangan di mana suatu perlakuan itu dilakukan secara berterusan sehinggalah menjadi suatu kebiasaan yang kekal. 11 .

akhlak dan perundangan.” (h:201) 11 . 1.4 Sesungguhnya akhlak mempunyai kesan yang begitu mendalam di dalam pembinaan dan pembentukan sesebuah masyarakat yang diistilahkan sebagai masyarakat madani. 1.w yang dipindahkan kepada kita secara attawatur.2 Menjelaskan bahawa akhlak yang mulia adalah himpunan agama Islam itu sendiri.3. Di mana kesemuanya itu (selain daripada hidayah Allah) tidak menambahkan melainkan kesesatan dan kehancuran.3.4.3 Di dalam kitab suci al-Quran dan hadith nabi banyak menyebut mengenai persoalan akhlak serta diceritakan kepada mereka yang memiliki akhlak yang baik dan buruk. Dengannya manusia terhindar daripada azab Allah dan kekosongan hidup yang menyebabkan mereka mengikut sesuatu yang mereka tidak ketahui.1 Al-quran Menurut Abu Urwah (1988) tentang kedudukan al-Quran sebagai sumber pegangan hidup “kewajipan menjadikan al-Quran sebagai pegangan hidup adalah keselamatan manusia sendiri.1.a. Ini menunjukkan akhlak yang baik merupakan rukun agama Islam di mana Islam tidak boleh ditegakkan tanpa akhlak.3.” (h:57) Menurut Ahmad Mohd Salleh (2003) tentang al-Quran sebagai sumber akhlak “Al-Quran ialah kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad s. Dalamnya terkandung perkara-perkara untuk kebahagian kepada mukmin dari segi akidah.(h:104) 1.4 Sumber-sumber akhlak Islam Sumber rujukan tentang akhlak Islam adalah dua sumber rujukan utama dalama syariat Islam iaitu: 1.

Firman Allah dalam surah Shad ayat 29 yang bermaksud “Inilah adalah sebuah kitab yang Kami turunkan kepadamu penuh dengan berkat supaya mereka memerhatikan ayatayatnya dan supaya mendapat pelajaran bagi orang yang mempunyai fikiran.1.1.1.1.3 Mendidik hati dan perasaan. Kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka lalu hati mereka menjadi keras dan kebanyakan daripada mereka adalah orang fasik. Firman Allah surah al-Hadid ayat 16 “Belumkah datang waktunya bagi orang yang beriman supaya tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun (kepada mereka).1 Matlamat al-Quran dalam pendidikan akhlak Menurut Ahmad Mohd Salleh (2003) al-Quran mempunyai tiga fungsi utama dalam pendidikan akhlak : 1.1 Mendidik akal supaya berfikir dan mengumpul pengiktibaran. dan janganlah mereka seperti orang yang sebelumnya telah diturunkan al-kitabnya. kecenderungan hati dan perasaan halus. Tidak mungkin seseorang itu dapat mematuhi perintah Allah tanpa ia melihat bagaimana cara sebenar untuk melaksanakannya.4. tenang serta mengambil petunjuk dengan syariatNya.4.1. Sesungguhnya Dia Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.4.1.1. 11 . Firman Allah dalam surah Hud ayat 112 “Kerana itu tetapkanlah kamu di atas jalan yang benar sebagaimana diperintahkan kepadamu dan janganlah kamu melampaui batas.2 Pendidikan akhlak supaya manusia beristiqamah dengannya.” Menurut Abu Urwah (1988) tentang kedudukan sunnah sebagai sumber pendidikan akhlak “sunnah tidak dapat dipisahkan dengan al-Quran bagi membimbing para mukmin di atas jalan yang benar kerana sunnah adalah penjelas atau pentafsir yang amali terhadap perintah-perintah dan pengajaran-pengajaran yang terkandung di dalam al-Quran.4.” 1.” 1.1.

5 Ciri-ciri akhlak Islam Akhlak Islam secara umumnya mempunyai empat ciri yang utama menurut pandangan para ilmuwan Islam: 1.w. Keimanan inilah yang akan melahirkan akhlak yang terpuji bagi seseorang Islam itu. perbuatan atau pengakuan adalah hadis yang wajib diikuti.2 Lahir daripada aqidah yang mantap Menurut Muhammad A’klah (1986) dalam Ahmad Rafizi Salleh (1998) “Akhlak dan aqidah adalah dua perkara yang berkait rapat di antara satu sama lain.a. Jadi antara akhlak dan aqidah mempunyai ikatan yang begitu mantap dan tidak boleh sama sekali dipisahkan.5.” (h:205) 1.” (h:105) 11 . Aqidah merupakan jalan bagi membentuk akhlak yang baik.t tempat khusus di kalangan kaum muslimin dan merupakan teladan yang harus diikuti.1 Tetap dan tidak berubah Menurut Ahmad Rafizi Salleh (1998) “akhlak di dalam Islam tidak akan berubah mengikut peredaran zaman ataupun perubahan keadaan ekonomi bahkan ianya tetap dan tidak akan berubah seperti sifat jujur.a. Ini akan membawa kepada keimanan kepada Allah.5. maka Allah s. amanah dan lain-lain lagi meskipun masyarakat bertambah maju.w sama ada perkataan. melaksanakan dan merupakan akhlak al-Quran dalam segala tindak-tanduknya. segala yang lahir daripada Nabi Muhammad s. Akhlak terbina di atas asas takwa iaitu takut dan menghalang diri daripada setiap perkara yang diharamkan Allah.w kerana baginda diutuskan oleh Allah untuk tujuan tersebut.” (h:64) Menurut Ahmad Mohd Salleh (2003) “Nabi Muhammad s.Sedangkan cara sebenar untuk mematuhinya hanya terdapat dalam diri Rasulullah s.w mencerminkan. Oleh itu.a.” (h:105) 1.

ini akan member kesan yang buruk kepadanya.1.w.5 Pertengahan Muhammad A’klah (1986) dalam Ahmad Rafizi Salleh (1998) “Ianya membawa maksud bahawa akhlak adalah suatu yang bersifat sederhana tidak terlalu sempit dan tidak terlalu bebas.4 Merupakan suatu kelaziman Menurut al-Ghazali (1991) dalam Ahmad Rafizi Salleh (1998) “Apa yang dimaksudkan di sini akhlak merupakan sebahagian daripada manusia yang tidak boleh dipisahkan sama sekali.” (h:106) 1.” (h:106) 1.t tidak menyuruh kepada manusia kecuali sesuatu yang perlu dan wajib bagi mereka. Akhlak yang lahir daripada seseorang bukanlah ianya malaikat dan bukannya haiwan akan tetapi beliau adalah manusia yang sebenarnya. Sebagai contoh sifat pemurah yang dinajurkan oleh Islam di mana ianya merupakan pertengahan antara sifat bakhil yang t:sempit dengan sifat boros yang begitu terbuka sangat.5.5.5. Sesuatu yang diperintahkan oleh pencipta manusia merupakan suatu kelaziman bagi manusia kerana Allah s. Jikalau akhlak dipisahkan daripada seseorang.” (h:107) 11 . Ini adalah kerana akhlak yang dinajurkan Islam berdasarkan fitrah yang telah ditetapkan oleh pencipta manusia. Seterusnya akhlak manusia sesame manusia di mana setiap tindakan manusia tidak boleh keluar daripada lingkungan akhlak samada sesuatu perkara itu berkaitan dengan diri sendiri ataupun dengan orang lain yang lebih besar ruang lingkupnya.3 Menyeluruh Muhammad A’klah (1986) dalam Ahmad Rafizi Salleh (1998) “Perkara yang utama dalam Islam ialah akhlak manusia dengan penciptanya yang merupakan asas menyeluruhnya sistem akhlak dalam Islam.

Ini kerana anak-anak mereka meluangkan masa lebih lama berbanding dengan masa yang diluangkan dengan ibu bapa.0 Faktor-faktor utama keruntuhan akhlak Terdapat beberapa faktor-faktor utama yang mempengaruhi akhlak atau tingkah laku seseorang di dalam kehidupannya. ahli keluarga lebih mudah terpengaruh dengan bahanbahan hiburan dan seumpamnya sehingga boleh merosakkan akhlak. internet atau media cetak seperti majalah dan surat khabar. “lingkungan adalah semua yang melingkungi manusia dan berpengaruh secara materi dan maknawi pada badan.3 Perkembangan teknologi Menurut Azizi Yahya (2009) “banyak bahan informasi mudah diperoleh setiap ahli keluarga sama ada melalui media elektronik seperti radio.” (h:151) 2.2 Lingkungan atau persekitaran Menurut Atiyah Saqar (2005) dalam penjelasannya. Tidak dimungkiri bahwa setiap makhluk hidup terpengaruh dengan cuaca di mana ia hidup dan fenomena yang melingkunginya. “Rakan sebaya merupakan elemen yang perlu dilihat oleh para ibu bapa. “Yang dimaksudkan faktor keturunan adalah berpindahnya pengaruh dari orang tua kepada anak dan kemiripan antara keduanya. televisyen.” (h:350) 2.2.” (h:206) 11 .1 Keturunan Menurut Atiyah Saqar (2005) dalam memberi ulasan tentang faktor keturunan. Akibatnya.” (h:360) 2. Tambahan pula mereka mengalami perkembangan sosial dan psikologi yang sama.4 Rakan sebaya Ahmad Mohd Salleh (2008). Antaranya seperti berikut : 2. Kemiripan ini bahkan bukan saja pada manusia tetapi juga pada binatang bahkan tanaman sebab ini merupakan sunnah dari sunnatullah di jagat raya yang dipercaya oleh akal dan telah dibahas oleh setiap generasi. jiwa mahupun akhlaknyaan. akal.

Mereka perlu melengkapkan anak-anak dengan ilmu keperluan dunia dan ilmu keperluan akhirat di samping keperluan fizikal dan mental.” (h:154) 3. 3. Nasihat dan teguran amat berguna dalam pembentukan tingkah laku serta keyakinan diri mereka.1 Ibubapa serta keluarga Ibubapa adalah pihak yang utama dalam mendidik anak-anak.5 Kemasukan unsur-unsur luar Unsur-unsur luar yang dimaksudkan ialah budaya Barat yang tidak sihat dari segi tingkah laku yang kurang sopan. Objektifnya hendaklah bermatlamat kepada pembentukan generasi yang beriman dan bertaqwa kepada Allah. media massa dan guru. Mereka yang kurang pengetahuan agama akan mudah memberontak kerana mahu kelihatan berbeza daripada orang lain.” (h:151) 2.0 Langkah-langkah membentuk model insan yang berkualiti Pihak yang bertanggungjawab dan pihak yang terlibat secara langsung atau tidak langsung perlu membina satu kerjasama yang kukuh untuk dalam usaha merealisasikan cita-cita melahirkan modal insan yang berkualiti dalam sesebuah masyarakat. Oleh itu ibu bapa perlu bijak memainkan peranan supaya anak-anak mereka dapat mengikut peraturan yang telah ditetapkan. 3. Antaranya ibubapa serta keluarga. masyarakat.6 Pendidikan agama Menurut Azizi Yahya (2009) “disebabkan kurang pendidikan agama seseorang itu mudah dipengaruhi oleh keadaan sekeliling seperti pengaruh budaya Barat. Penguasaan 11 . corak pakaian yang mendedahkan aurat dan irama muzik yang melalaikan dan mengandungi unsur-unsur syirik.2. Menurut Azizi Yahya (2009) “keadaan ini adalah akibat pengaruh luar yang begitu besar terhadap pembentukan moral anggota keluarga dan juga masyarakat. pihak pemerintah.2 Kerajaan atau perintah Kerajaan yang diberikan amanah untuk melaksanakan pemerintahan negara perlu merancang dan melaksanakan program-program pembentukan sahsiah dan jati diri di kalangan para remaja.

3. 4. Sekolah pula yang ditadbir dengan peraturan-peraturan menerapkan displin di kalangan murid-muridnya.undang-undang yang berlandaskan al-Quran dan hadith boleh dijadikan satu pilihan kepada pemerintah untuk mengelakkan keruntuhan akhlak para remaja dari merebak dan berleluasa.0 Tanggungjawab pelajar Tanggungjawab para pelajar secara umum boleh diperjelaskan kepada tiga kompenan utama iaitu tanggungjawab terhadap ibubapa. Peranan mereka tidak hanya terhad kepada memberi ilmu pengetahuan sahaja malah mendidik murid-murid supaya berakhlak. bersahsiah dan berketrampilan.4 Media massa Penapisan media cetak dan media elektronik dalam penyampaian sebarang berita dan maklumat yang negatif kepada masyarakat atau golongan remaja khususnya adalah satu langkah pencegahan yang boleh diambil.3 Masyarakat Masyarakat juga tidak kurang pentingnya dalam menghindar keruntuhan akhlak di kalangan remaja.5 Guru dan sekolah Guru pada pandangan masyarakat adalah ibubapa kedua kepada kanak-kanak yang hadir ke sekolah. Rasa sensitif mereka terhadap tingkah laku yang kurang bermoral dan melaporkan kepada pihak yang bertanggungjawab adalah gambaran kepada sikap kesatuan dan kemuafakatan di kalangan mereka. Perkara-perkara yang tergolong dalam bahagian ini ialah: 11 . Sebaliknya nilainilai yan baik atau positif dan berunsur teladan perlu dipaparkan bagi tatapan masyarakat. diri dan tuhan.1 Ibubapa ` Hubungan ibubapa dan anak atau pelajar merupakan satu jalinan perhubungan yang tidak boleh dipisahkan dan perlu dipelihara dengan sebaik-baik mungkin keharmoniannya dan keutuhannya. 3. 3. 4.

T sepertimana firman Allah dalam surah Saba’ ayat 45 yang bermaksud: Katakanlah (wahai Muhmmad) Aku hanya mengajar dan menasihati kamu dengan satu perkara sahaja iaitu hendaklah kamu bersungguh-sungguh berusaha mencari kebenaran kerana Allah semata-mata sama ada dengan cara berdua atau seorang diri.3 Rasa tanggungjawab terhadap pembersihan jiwa seperti yang dinukilkan oleh Allah dalam surah al-Shams ayat 9 hingga 10 yang bermaksud: Sesungguhnya berjayalah orang yang menyucikan dirinya (dengan iman dan amal kebajikan) dan sesungguhnya rugilah orang mengotorinya.2 Diri Tanggungjawab pelajar terhadap dirinya merupakan akhlak fardiyyah bagi seseorang individu.4. 4.1. kemudian hendaklah kamu berfikir sematang-matangnya (untuk mengetahui salah betul ajaranku.2.1. 4.1 Bertanggungjawab terhadap penjagaan tubuh badan. 4. 11 .2 Para pelajar perlu menjaga adab dan kesopanan ketika bersama ibubapa atau ketika bertutur dengan mereka.4 Para pelajar dikehendaki mendoakan kesejahteraan ibubapa ketika mereka masih hidup atau telah meninggalkan dunia.2.1 Para pelajar perlu menghormati dan mengasihani kedua-dua ibubapa mereke. 4. 3 Para pelajar perlu berbuat baik dengan meraka dan mendoakan kesejahteraan mereka. Perkara-perkara yang termasuk dalam perkara ini ialah : 4.2.W. 4.1. 4.2 Menjaga akal fikiran supaya berfikir terhadap keagungan dan ciptaan Allah S..1.

Justeru. Dalilnya firman Allah dalam surah al-Fatihah ayat 2 hingga 6: Segala puji tertentu bagi Allah yang memelihara dan mentadbir sekalian alam. pelbagai langkah perlu dilakukan secara agresif untuk meningkatkan martabat umat Islam dalam segala bidang. 11 . Engkau sahaja (ya Allah) yang kami sembah dan kepada kepada engkaulah sahaja kami memohon pertolongan. Tunjukkan kami jalan yang lurus. yang menguasai pemerintahan hari pembalasan (hari akhirat). Rumusan Kemelut remaja kini semakin menjadi-jadi walaupun pelbagai langkah telah dan sedang diambil untuk membanteras kegiatan tidak sihat di kalangan remaja.4. yang maiha pemurah lagi maha mengasihani. Penglibatan remaja dalam kegiatan negatif member petunjuk bahawa nilai-nilai agama semakin dilupakan. Para pelajar harus memahaminya sebagai kewajipan hamba terhadap penciptanya yang wajib ditunaikan pada masa yang ditetapkan apabila menepati syarat-syarat kefardhuannya.3 Tuhan Tanggungjawab pelajar terhadap tuhan adalah akhlak diniyyah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful