TUGAS MAKALAH ULUMUL QURAN

Di susun oleh : Kintari Ayunda Putri Nim : AS 101054 Dosen pembimbing : Abu Mansur Al-Maturidi .lc.M.Ed

JURUSAN SEJARAH PEADABAN ISLAM FAKULTAS SASTRA DAN KEBUDAYAAN ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SULTAN THAHA SAIFUDIN JAMBI 2011

Urgensi mempelajari surah al-makky dan al-madany .B B E L l k Judul-jdul dari semua surat Al-Quran mengisyaratkan adanya notasi apakah surat itu di wahyukan pada masa mekah atau madinah.Ciri-ciri surah al-makky dan al-madani b.mereka mengklasifikasikan suratsurat Al-Quran sebagai surat µ¶Makkiyyah¶¶ dan µ¶Madaniyyah¶¶. B B l a.Meskipun pemisahan hitoris ini sering di kaitkan dengan perbedaan sifat nabi dan karakter muslim di dua tempat.ia juga mengandung prinsip vital untuk L memahami kronologi pewahyuan Al-Quran. Para sarjana muslim umumnya sepakat bahwa pada mulanya sebagian besar Al-Quran di turunkan atau di wahyukan dalam unit-unit pendek.Mereka mengasumsikan bahwa sebagian besar unit Al-Quran dalam suatu surat di wahyukan pada masa yang sama.dan hal ini di masukan ke dalam muqadimah setiap surat dalam salinan -salinan AlQuran.Berdasarkan ini.Sayang sekali umat muslim sudah mencabut kembali tugas untuk merumuskan Al-Quran secara utuh.

di dalam al-Quran terdapat 15 ayat sajdah yang tersebar pada 14 surah. Lihat lebih jauh jalaluddin al-Suyuthiy. h. 1951).al-Itqan fi Ulum al-Qur`an. yang sebagian besar berada pada surah-surah bagian akhir dari Al-Qur`an. Hikmah lafal Kalla yang demikian itu adalah untuk menahan atau melarang orang-orang yang angkuh dan sombong serta berkeras kepala.S. Ci i Ci i kki i Para sarjana muslim telah merumuskan ciri-ciri spesifik makkiyyah dan madaniyyah dalam menguraikan kronologis al-qurajn. j.Satu-satunya surah yang mengemukakan dua ayat sajdah adalah surah al Hajj (22). 3) Di mulai dengan ungkapan µ¶ya ayyuha an ±nas tidak ada ayat yang di mulai dengan ungkapan µ¶ya ayyha A l-ladzina µ¶. al-Hajj (22): 18. I.1 Q. Q.77.karena di penghujung surat itu 1 2 Khusus mengenai Q.B B E B A.alA¶raf (7):206.Kelima ayat sajdah di maksud di antaranya adalah sebagai berikut :Q. Makkiyyah a.S. Kemudian di antara ulama yang memandang bahwa surah al-Hijr (15): 98-99 juga termasuk katagori ayat-ayat sajadah. 2 2) Ayat-ayatnya di mulai dengan kata µ¶kalla¶. (kairo: Syarikah Maktaba al -Babi alHalabi.kecuali dalam surat Al-hajj [22].S.S.mereka memformulasikan ciri-ciri makkiyyah dan madaniyyah sebagai berikut : 1.Mereka mengajukan dua titi k tekan pertama. Ciri-ciri surah makkiyyah dari lafal adalah 1) Di dalamnya terdapat ayat sajdah. .24.al-Ra¶d (13):15. namun demikian hukumnya tidak wajib.52. Lafal ³kalla´ di kemukakan sebanyak 33 kali dalam 15 surah. Al-Ra`d (13):15 terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama Khusus mengenai Surah sad di sunnatkan sujud bagi yang membaca maupun yang mendangarnya. Q.Shad(38).S.

63-64. 5) Ayat-ayatnya menampilkan kisah mengenai peristiwa Adam dan Iblis sebagai antisipasi agar manusiah tidak tergoda dan terperdaya godaan syaitan . menginformasikan mengenai hari kiamat dengan segala peristiwanya. Ciri-ciri surah makkiyyah dari segi gaya bahasa adalah : 1) Ayat-ayat danm surahnya pendek-pendek dan di barengi dengan nada-nada yang keras dan kuatnya pilihan diksi serta peristiwa yang banyak di hadirkan dalam kalimat. berdasarkan riwayat µ Alqoma yang diterimanya dari ibnu mas`ud mengatakan mengenai yaa ayyuhalladziina aamanuu adalah dari surah madanyyah. menjelaskan usaha dan ajakan para nabi dan rasul terdahulu. Al-zarkayi. benar sebagai salah satu karakter Sadangkan mengenai lafal yaa ayyuha annas di katakana sebagai 3 Hlm.kecuali surat Al-Baqarah [2] dan Ali µ¶Imran [3].dari sekian banyak surah dalam Al-Qur`an terdapat 15 surah atau di dalamnya terdapat sumpah. Ciri-ciri surah madaniyah dari segi lafal adalah : 1) a. Setiap surah memut lafal yaa ayyuhalladziina aamanuu . b.13 2.terdapat sebuah ayat yang di mulaI dengan ungkapan µ¶ya ayuha Al-ladzina¶¶. 1997 . pembuktian terhadap risalah ke Nabian. Juga berisikan celaan-celaan terhadap kriminalitas yang di lakukan kelompok musyrikin. 2) Mengajak tauhid kepad Allah. 4) Setiap Surah di buka dengan qasam (sumpah). Madaniyyah a. 4) Menampilkan rincian kisah-kisah Nabi dan umat-umat terdahulu. 3) Menetapkan fondasi-fondasi umum bagi pembentukan hukm syara` dan keutamaan-keutamaan ahklak yang harus dimiliki anggota masyarakat. jurnal kiblat .

(Beirut-Libanon :Dar al-Fikr. hlm 188 8 Badruddin al-Zakarsyi. H.Mujaz Ulum al-Quran.(Beirut-Libanon:Dar al-Ma rifah. tindak ibnu al-zubair pidana.bahwa permulaamn surah al-µAnkabut yang di dalamnya µ¶menyinggung mengenai orangorang munafik µ¶ adalah madaniyyah mernurut versiasbab alnuzul.h. 6 Ibnu Jarir al-Thabariy.jami al Bayan an Ta wil Ayi al-Quran . 1972).Amrul Hasan & Muhammad al-Halabi. h-Libanon :Dar al-Fikr.1996).Sesungguhnya di turunkan di madinah . Al-zarakasyi. 1995).7 4) dSetiap surah yang di dalamnya menampilkan batasan-batasan mengenai masalah-masalah hokum pidana.4 2) Surah-surahnya banyak memuat tentang orang-orang munafik dalam hal sifat dan perbuatan-perbuatan mereka. 5 3) Ibnu Jarir al-Thabariy mengemukakan.Aththar. 86 7 Al-qaththan.al-burhan fi Ulum al-Quran .Bahwa setiap surah yang di dalamnya di sebutkan mengenai orang-orang munafik adalah madaniyyah .1972).6.26.kecuali surah al-¶Ankabut (29). h.setiap surah yang di sebutkan surah yang di sebutkan di dalamnya masalah masalah hudud(hukum-hukum pidana dan fara¶idl(kewajibankewajiban)adalah madaniyyah.8 5) Muhammad ibnu al-said al-kilbi juga mengemukakan .dalam kaitan ini Makki abn Abi Thalib al-Qaisi mengemukakan.terj.9 4 5 Subhi al-Sahalihmabahids fi ulum al Qur`an. h. Mengandung uraian tentang perdebatan dengan Ahli Kitabin.dll.¶Urwah mengatakan . 188-189 9 Fadl ibn Abdir Rahman al-Rumi.Sedangkan yang lain menambahkan.(Beirut:Dar al-Ilmi Li al-Milayin.j i. Ulum al-Quran : Studi komplekssitas al-Quran. (Yogyakarta: Titian Ilahi press.175. h. 1979).pembunuhan.cirri dari sutah makkiyyah tetapi kadang-kadang juga terdapat pada surah-surah madaniyyah. hlm 63-64. 119-120 Dawud al. . 1995).pencurian. j. ayat-ayat yang mengandung hadd (hokum pidana )atau fara¶idl (kewajaiban-kewajiaban).seperti . (Beirut: al-Mu assasah al-A lami li al-Muthbu ah.ii.

seperti mengutamakan musyawarah.Al-Zarkasyi .a. Ciri-ciri surah madaniyyah dari segi gaya bahasa adalah : 1) Surah-surah madaniyyah pada umumnya umumnya berisi atau berbicara mengenai penetapan hokum-hukum syari¶ah .Sebab dengsan mengetahui mengenai tempat turunya suatu ayat dapat membantu untuk memahami maksud ayat tersebut. 5) Surah-surah madaniyyah berisi hokum-hukum keluarga mengenai masalah nikah. 4.nafkah dan sebagainya . .talak. Dengan ilmu al-makki dan al-madani dapat di ketengahkan sejarah Nabi s. 10 Al-Qaththan.Selain itu juga berbicara mengenai hokum-hukum dalam bermuamalah.hlm 188. Melalui al-makki dan al-madani dapat di ketahui bentu dan sekaligus perbedaan terhadap gaya bahasa al-Quran dalam mengajak manusia menuju jalan yang benar. 4) Surah-surah kemsyarakatan madaniyyah .Kebanyakan surah dan ayat-ayatnya panjang-panjang serta manjelaskan hokum dengan terang dan menggunakan ushlub yang terang pula.63-64.kenegaraan berisi mengenai hokum-hukum prinsip . Pedoman bagi langkah-langkah dakwah. i l j i ki i membantu dalam menafsirkan Al-Quran . 3) Surah-surah madaniyyah menampilkan sosok orang-orang ahl al ±kitab. 3. 2) Surah-surah madaniyyah berbucara masalah orang-orang munafik dalam hal sifat-sifat mereka .Dengan ilmu al-makki dan almadani dapat di resapai gaya bahasa al-Quran dalam metode berdakwah menuju jalan allah.dengan menguak rahasia-rahasianya.6) . B 1. 2.w dengan cara mengikuti jejak langkah beliau dalam berdakwah baik ketika masih berada di makkah maupun ketika sudah berada di madinah.10 b.

termasuk di dalamnya hal-hal yang berkaitan dengan pengetahuan tentang sejarah pembentukan sedsueatu hukum .dalam kondisi sebagaimana ayat yang lebih dahulu di turunkan . . Dengan ilmu al-maki dan al-madani dapat di ketahui dan di jelaskan tingkat perhatian kaum muslimin terhadap al-Quran . 6. Melalui ilmu al-maki dan al-madani dapat di ketahui ayat yang lebih dahulu di turunkan belakangan .dalam kondisi apa dan bagaimana ayat yang lebih di turunkan .5. 7. Dengan ilmu al-makki dan al-madani dapat lebih mudah di ketahui ayatayat al-Quran yang nasikh dan mansukh.khususnya bila terdapat dua ayat yang menerangkann mengenai hokum-hukum suatu masalah .begitu juga sebaliknya .

Yogyakarta:TERAS Rosihin.Anwar.Ulum Al-Quran .2005.2009.2008.Uumul Quransebuah pengantar.AMZAH .Ulumul Quran.DAFTAR PUSTAKA Usman.Bandung : PUSTAKA SETIA Anwar Abu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful