P. 1
Fail Meja guru mata pelajaran PJK

Fail Meja guru mata pelajaran PJK

|Views: 857|Likes:
Published by Assrey Gasin

More info:

Published by: Assrey Gasin on Apr 18, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/23/2013

pdf

text

original

FAIL MEJA

P E N G U RK U SR AI KN U L U M U

G U R M A T A P E L A J A R A N P E N D ID IK A N J A S M A N U dan K E S IH A T A N

SEKOLAH KEBANGSAAN SRI GAYA JALAN KEBAJIKAN 88300 KOTA KINABALU TELEFON : 088-224779 FAKSIMILI : 088-257164 E-MAIL : http//webmail.Sksrigaya.Edu.My

N O . KELU AR AN 01

N O . P IN D A A N 00

T A R IK H 0 6 .0 6 .2 0 0 7

1 .0 M a k l u m a t P e g a w a i
Nama Jawatan Hakiki Gred Jawatan Bahagian / Unit Tarikh Memegang Jawatan Tarikh Penempatan ASARRY GASIN TETAP DGA29 PENDIDIKAN JASMANI & KESIHATAN 1/8/1999 1/8/1999

2 .0 S e n a ra i T u g a s Bertanggungjawab Kepada Pentadbir & Ketua Panatia dalam merancang, menyelaras, melaksana dan mengambil tindakan susulan ke atas perkaraperkara berikut:

I.

P E N G U R U S A N K U R IK U L U M
1. Menyediakan Rancangan Pengajaran Harian, Penggal, Mingguan dan Tahunan. 2. Membantu dalam pengurusan penyediaan peralatan teknologi pendidikan, pusat sumber, makmal dan bengkel.

II. P E N T A D B IR A N
1. Menerima agihan tugas daripada pentadbir. 2. Membantu menyelaras hal ehwal peperiksaan, kursus dan latihan untuk guru dan kakitangan bukan guru.

III. B ID A N G U M U M
1. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diarah dari semasa ke semasa oleh Guru Besar.

Memberi peluang pendidikan kepada semua Warganegara Malaysia. Melahirkan pemimpin pendidikan yang berilmu dan berketerampilan untuk mengurus sekolah ke arah kecemerlangan. Meningkatkan prestasi akademik pelajar dalam semua mata pelajaran. Menyediakan sistem pengurusan dan pentadbiran yang moden.3 . 6. Meningkatkan kepakaran pegawai–pegawai perkhidmatan pendidikan supaya menjadi pendidik yang lebih berkesan. Menanamkan kecintaan kepada ilmu pengetahuan di kalangan warga pendidikan. 3. 9. Membina perhubungan dan permuafakatan pendidikan yang kukuh dan berkekalan dengan agensi–agensi luar bagi menjamin pendidikan dapat diteruskan sepanjang hayat. 4.0 O b j e k t i f j a b a t a n 1. berilmu. 2. 8. Melahirkan insan yang berakhlak mulia. berketerampilan dan sejahtera. . 7. Menyediakan prasarana yang cukup dan kondusif bagi pengajaran dan pembelajaran. cekap dan berkesan. 5.

Menyediakan latihan & bimbingan bagi meningkatkan kecekapan dan kemahiran di kalangan murid. 4. 2. Mempastikan proses pengajaran dan pembelajaran dapat dilaksanakan dengan berkesan. berdasarkan kepada pekeliling kemajuan pentadbiran awam yang dikeluarkan oleh kerajaan Malaysia. 3.0 O b j e k t i f 1. . Menyediakan data dan maklumat pencapaian murid yang terkini dan betul.4 . Mengamalkan sistem pengurusan kurikulum.

5 .G u r u M a ta P e la ja r a n P usat Su m ber P e n o lo n g K a n a n K o k u r i k u lu m Is la m & M o ra l K a u n s e lo r J a b a ta n K e la b & P e r s a tu a n P e r m a in a n & S u k a n K e b a ji k a n 3K IC T K a n ti n PPD a K a k ita n g a n S o k o n g a n . S R I G A Y A G U RU BESA R P IB G P e n o lo n g K a n a n H a l E h w a l M u r id S e k o la h D is ip l in B uku T eks K e s ih a ta n P e n o lo n g K a n a n K u r iu l u m K e tu a .0 C a r t a O r g a n i s a s i S .K e tu a B id a n g P a n iti a M a ta P e la ja r a n G u r u .K .

.

.

O C a r t a O r gaagni iasna U in Bi ta h s G u r u M a t a P e la ja r a n P e n d id ik a n Ja s m a n i & K e s ih GURU BESAR DGA34 / DG41 PENOLONG KANAN DGA32 / DG41 PUSAT SUMBER SEKOLAH GURU MEDIA PANITIA MATA PELAJARAN BAHASA MELAYU BAHASA INGGERIS MATEMATIK SETIAUSAHA PEPERIKSAAN UJIAN BULANAN/DALAMAN JADUAL WAKTU JADUAL WAKTU INDUK JADUAL WAKTU PERSENDIRIAN/KELAS GURU PERPUSTAKA AN GURU ICT PEPERIKSAAN AWAM JADUAL GURU GANTI SAINS PJK .6 .

Menyediakan Takwim Tahunan Panitia * Merancang aktiviti * Menyediakan Rancangan Pengajaran Tahunan dan Harian Mendapatkan Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran Menyediakan dan mengawasi BBM dan BBB. buku.0 S E N A R A I T U G A S Nama : Asarry Gasin Jawatan : Guru Mata Pelajaran Pendidikan Muzik Tarikh BIL 1. Membuat semakan buku latihan pelajar.01. 9. dan bahan bacaan yang sesuai. 2. Membuat pencerapan p&p guru dan membuat laporan hasil pencerapan. 6. Mempastikan soalan-soalan ujian/peperiksaan siap lebih awal dan menyelaraskan soalan-soalan ujian bagi semua tahun. Menyediakan laporan prestasi murid sepanjang 12. kemaskini. CATATAN 3.7 . . Mengadakan usaha khidmat bimbingan kepada ahli-ahli panitia. 8. Mempastikan fail-fail panitia lengkap dan 11. : 01. 5. tahun. Mempastikan guru-guru yang telah mengikuti 10.2007 SENARAI TUGAS Menghayati keperluan sesuatu mata pelajaran dan merancang Pelan Tindakan selaras dengan matlamat Jabatan Pendidikan Sabah. sesuatu kursus mengadakan latihan dalaman. 4. Memilih dan mencadangkan alat. 7.

Pentadbir Guru / Murid / ABM Murid / ABM Guru telah dijalankan. Melaksanakan p&p dengan pelbagai kaedah. 9. Buku Rujukan. 2. Menghasilkan Rancangan Pengajaran Tahuanan berdasarkan Sukatan Pelajaran. ICT. lembaran. 10. Tindakan susulan. 4. Mendapatkan pengesahan RPT daripada pihak pentadbiran. Guru Guru Besar Guru 5. Menyediakan bahan bantu yang sesuai dan menarik. . Menguji pemahaman murid dengan pelbagai soalan secara lisan. Bahan Maujud. 3. ujian. Merujuk Huraian Sukatan Pelajaran.0 P r o s e s K e r j a M u z ik G u r u M a t a p e la ja r a n Aktiviti Subaktiviti 4.8. Menyerahkan Buku Rekod Mengajar kepada pihak pentadbir. Gambar. Merancang Pengajaran Harian berpandukan Rancangan Tahunan. 7.1 4.1 PENGURUSAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Muka 1/1 surat ini UndangUndang / Peraturan PENGURUSAN P&P DALAM MATAPELAJARAN PJK Pegawai Yang Proses Kerja Meluluskan / Dirujuk Kementerian 1.1. 6. Menbuat refleksi tentang p& p yang ABM.

Tidak 7 Ya 8 Tindakan susulan. Mendapatkan pengesahan RPT dan RPM daripada pihak pentadbiran. 2 Tidak 3 Ya 4 5 Menghasilkan Rancangan Pengajaran Tahuanan dan Mingguan berdasarkan Sukatan Pelajaran. Objektif tercapai atau tidak. Mengadakan aktiviti pengayaan dan Pemulihan. 6 Melaksanakan p&p dengan pelbagai kaedah. bantu Melaporkan kepada Guru Kanan Mata Pelajaran tentang masalah pengajaran dan pembelajaran untuk tindakan selanjutnya. Merancang Pengajaran Harian berpandukan Rancangan Tahunan.C a rta A lira n MULA A 1 Memiliki. Menyediakan bahan yang sesuai dan menarik. Menguji pemahaman murid Menbuat refleksi tentang p& p yang telah dijalankan. Menyerahkan Buku Rekod Mengajar kepada pihak pentadbir. Rancangan pengajaran baru . memahami dan boleh mentafsirkan serta menghuraikan kandungan sukatan pelajaran dan huraian sukatan mata pelajaran yang berkenaan.

semester dan Harian 2 3 Melengkapkan maklumat yang diminta dalam rekod mengajar.S e n a ra i S e m a k Bil Aktiviti / Tindakan Tandaka n (√) Catatan 1 Menerima Buku Rekod Mengajar dari Pentadbir Membuat Perancangan Tahunan. Penghantaran Buku Rekod Mengambil semula Buku Rekod Mengajar yang sudah ditandatangani Membuat perancangan harian 4 5 6 7 Menghantar buku rekod setiap hari Jumaat ntuk disemak 8 Memeriksa buku latihan murid 9 Menyediakan soalan bulanan & semester .

Memahami s. Mengesan kelemahan pelajar dan menjalankan kelas pemulihan atau bimbingan 30 minit 1 5 30-60 minit 28-32 6 30 minit 6 . 2 60 minit 1 3 100 minit 6 4 Menyerahkan Buku Rekod Mengajar yang dikemaskini kepada guru besar pada masa yang ditetapkan.p dan menyediakan RPT.N o rm a k e rja Bil JENIS KERJA MASA YANG DIAMBIL 30 minit JUMLAH UNIT YANG BOLAH DIJALANKAN DALAM SEMINGGU 1 1 Mendapatkan sukatan pelajaran daripada ketua panitia. dan RPH. Melaksanakan pengajarannya mengikut Rancangan Pelajaran yang disediakan.p dan masukkan dalam fail rekod mengajar. Fotostat s.

7. Murid .1 4. Memberikan kerja kepada murid serta memberitahu tarikh hantar. Menyemak hasil kerja murid. Membina/ memilih kerja latihan & kerja rumah yang sesuai berdasarkan P&P yang dijalankan.2 PENGURUSAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN kerja-kerja latihan dan kerja rumah Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Guru Proses Kerja Muka 2/1 surat ini UndangUndang / Peraturan 1.0 P r o s e s K e r j a Aktiviti Subaktiviti 4. 5. Menyuruh Murid buat pembetulan sekiranya ada salah. 6. Mengembalikan kerja murid.8. 2.1. Ambil tindakan untuk hasil kerja yang tidak lengkap. Guru 3. Merekod penghantaran kerja murid. 4.

3 Ya Tidak 4 Ya Menyemak hasil kerja murid. Memastikan samaada kerja lengkap atau tidak .C a rta A lira n 0 MULA A 1 2 Amaran diberikan Tidak Ambil tindakan untuk hasil kerja yang tidak lengkap Membina/ memilih kerja latihan dan kerja rumah yang sesuai berdasarkan P& P yang dijalankan Memberikan kerja kerpada murid serta memberitahu tarikh hantar. 6 Menyuruh Murid buat pembetulan sekiranya ada salah. Merekod penghantaran kerja murid. Latihan/kerja baru diberikan . 5 Mengembalikan kerja murid secepat mungkin. Sama ada sudah hantar atau tidak.

S e n a ra i S e m a k M u z ik Bil Aktiviti / Tindakan Tandaka n (√) G u r u M a t a P e la ja r a n Catatan 1 Menyediakan latihan / kerja rumah Memberikan latihan/ kerja rumah kepada murid Memberitahu tarikh hantar letihan / kerja rumah. Merekodkan penghantaran kerja. 2 3 4 5 Merekodkan hasil kerja murid .

5 minit 4 3 5-10 minit 6 4 120 minit 4 5 Mengembalikan serta membincangkan hasil kerja murid.N o rm a k e rja Bil JENIS KERJA G u r u M a t a P e la ja r a n M MASA YANG DIAMBIL 60 minit JUMLAH UNIT YANG BOLAH DIJALANKAN DALAM SEMINGGU 5 1 Menyediakan latihan / kerja murid 2 Mengutip hasil kerja murid Memberi amaran kepada murid yang tidak siap atau tidak hantar kerja. Menyemak hasil kerja murid. 5-20 minit 4 .

2.1. Guru . Menghadiri mesyuarat atau taklimat mengenai mata pelajaran yang berkenaan sama ada yang dikelolakan oleh Kementerian Pelajaran / Jabatan Pelajaran / Pejabat Pelajaran Daerah.4 PENGURUSAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Mengadakan krusus dalaman Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Kementerian Pelajaran / Jabatan Pelajaran / Pejabat Pelajaran Daerah Muka 4/1 surat ini UndangUndang / Peraturan Proses Kerja 1.8. 4. Mendapatkan maklumat yang terkini tentang perkembangan dalam mata pelajaran yang diajar. Menyampaikan semula maklumat Guru kepada guru lain yang mengajar mata pelajaran yang sama.1 4.0 P r o s e s K e r j a Aktiviti Subaktiviti 4. Memaklumkan serta berbincang Guru dengan Guru besar/ penolong kanan 1 untuk mengadakan krusus dalaman. 3.

Menghadiri mesyuarat / krusus sekiranya diarah oleh pihak pentadbir. tamat . 6 Laporan kepada pihak berkenaan.C a rta A lira n MULA A 1 Menerima surat panggilan untuk menghadiri mesyuarat atau krusus. 2 3 4 5 Mendapatkan maklumat yang terkini tentang perkembangan dalam mata pelajaran yang diajar. Mengadakan krusus dalaman Menyampaikan semula maklumat kepada guru lain yang mengajar mata pelajaran yang sama.

Membuat laporan kepada pihak perkenaan. 4 5 6 .S e n a ra i S e m a k M u z ik Bil Aktiviti / Tindakan Tandaka n (√) G u r u M a t a P e la ja r a n Catatan 1 Membawa balik semua bahan krusus Menentukan tarikh serta jadual krusus dalaman 2 3 Memastikan semua bahan dan alatan lengkap dan cukup Surat panggilan sudah diedarkan Kehadiran guru adakah menepati sasaran.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->