P. 1
Fail Meja guru mata pelajaran PJK

Fail Meja guru mata pelajaran PJK

|Views: 845|Likes:
Published by Assrey Gasin

More info:

Published by: Assrey Gasin on Apr 18, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/23/2013

pdf

text

original

FAIL MEJA

P E N G U RK U SR AI KN U L U M U

G U R M A T A P E L A J A R A N P E N D ID IK A N J A S M A N U dan K E S IH A T A N

SEKOLAH KEBANGSAAN SRI GAYA JALAN KEBAJIKAN 88300 KOTA KINABALU TELEFON : 088-224779 FAKSIMILI : 088-257164 E-MAIL : http//webmail.Sksrigaya.Edu.My

N O . KELU AR AN 01

N O . P IN D A A N 00

T A R IK H 0 6 .0 6 .2 0 0 7

1 .0 M a k l u m a t P e g a w a i
Nama Jawatan Hakiki Gred Jawatan Bahagian / Unit Tarikh Memegang Jawatan Tarikh Penempatan ASARRY GASIN TETAP DGA29 PENDIDIKAN JASMANI & KESIHATAN 1/8/1999 1/8/1999

2 .0 S e n a ra i T u g a s Bertanggungjawab Kepada Pentadbir & Ketua Panatia dalam merancang, menyelaras, melaksana dan mengambil tindakan susulan ke atas perkaraperkara berikut:

I.

P E N G U R U S A N K U R IK U L U M
1. Menyediakan Rancangan Pengajaran Harian, Penggal, Mingguan dan Tahunan. 2. Membantu dalam pengurusan penyediaan peralatan teknologi pendidikan, pusat sumber, makmal dan bengkel.

II. P E N T A D B IR A N
1. Menerima agihan tugas daripada pentadbir. 2. Membantu menyelaras hal ehwal peperiksaan, kursus dan latihan untuk guru dan kakitangan bukan guru.

III. B ID A N G U M U M
1. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diarah dari semasa ke semasa oleh Guru Besar.

3.0 O b j e k t i f j a b a t a n 1. 6. 2. 7. Menanamkan kecintaan kepada ilmu pengetahuan di kalangan warga pendidikan. . berilmu. 4. Melahirkan insan yang berakhlak mulia. Memberi peluang pendidikan kepada semua Warganegara Malaysia.3 . berketerampilan dan sejahtera. Meningkatkan prestasi akademik pelajar dalam semua mata pelajaran. cekap dan berkesan. 8. 5. Meningkatkan kepakaran pegawai–pegawai perkhidmatan pendidikan supaya menjadi pendidik yang lebih berkesan. Menyediakan prasarana yang cukup dan kondusif bagi pengajaran dan pembelajaran. Menyediakan sistem pengurusan dan pentadbiran yang moden. 9. Membina perhubungan dan permuafakatan pendidikan yang kukuh dan berkekalan dengan agensi–agensi luar bagi menjamin pendidikan dapat diteruskan sepanjang hayat. Melahirkan pemimpin pendidikan yang berilmu dan berketerampilan untuk mengurus sekolah ke arah kecemerlangan.

Mempastikan proses pengajaran dan pembelajaran dapat dilaksanakan dengan berkesan. Menyediakan latihan & bimbingan bagi meningkatkan kecekapan dan kemahiran di kalangan murid. . 4. 3. Mengamalkan sistem pengurusan kurikulum.0 O b j e k t i f 1. Menyediakan data dan maklumat pencapaian murid yang terkini dan betul. 2. berdasarkan kepada pekeliling kemajuan pentadbiran awam yang dikeluarkan oleh kerajaan Malaysia.4 .

K e tu a B id a n g P a n iti a M a ta P e la ja r a n G u r u .0 C a r t a O r g a n i s a s i S .5 .K .G u r u M a ta P e la ja r a n P usat Su m ber P e n o lo n g K a n a n K o k u r i k u lu m Is la m & M o ra l K a u n s e lo r J a b a ta n K e la b & P e r s a tu a n P e r m a in a n & S u k a n K e b a ji k a n 3K IC T K a n ti n PPD a K a k ita n g a n S o k o n g a n . S R I G A Y A G U RU BESA R P IB G P e n o lo n g K a n a n H a l E h w a l M u r id S e k o la h D is ip l in B uku T eks K e s ih a ta n P e n o lo n g K a n a n K u r iu l u m K e tu a .

.

.

6 .O C a r t a O r gaagni iasna U in Bi ta h s G u r u M a t a P e la ja r a n P e n d id ik a n Ja s m a n i & K e s ih GURU BESAR DGA34 / DG41 PENOLONG KANAN DGA32 / DG41 PUSAT SUMBER SEKOLAH GURU MEDIA PANITIA MATA PELAJARAN BAHASA MELAYU BAHASA INGGERIS MATEMATIK SETIAUSAHA PEPERIKSAAN UJIAN BULANAN/DALAMAN JADUAL WAKTU JADUAL WAKTU INDUK JADUAL WAKTU PERSENDIRIAN/KELAS GURU PERPUSTAKA AN GURU ICT PEPERIKSAAN AWAM JADUAL GURU GANTI SAINS PJK .

Membuat semakan buku latihan pelajar. 9. Mempastikan guru-guru yang telah mengikuti 10. 2. 7. Mempastikan fail-fail panitia lengkap dan 11. 6. buku.0 S E N A R A I T U G A S Nama : Asarry Gasin Jawatan : Guru Mata Pelajaran Pendidikan Muzik Tarikh BIL 1. Memilih dan mencadangkan alat. sesuatu kursus mengadakan latihan dalaman. Mengadakan usaha khidmat bimbingan kepada ahli-ahli panitia. Membuat pencerapan p&p guru dan membuat laporan hasil pencerapan. CATATAN 3. tahun. : 01. dan bahan bacaan yang sesuai. kemaskini. 4. . Menyediakan Takwim Tahunan Panitia * Merancang aktiviti * Menyediakan Rancangan Pengajaran Tahunan dan Harian Mendapatkan Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran Menyediakan dan mengawasi BBM dan BBB.7 . 8. Menyediakan laporan prestasi murid sepanjang 12.01. 5.2007 SENARAI TUGAS Menghayati keperluan sesuatu mata pelajaran dan merancang Pelan Tindakan selaras dengan matlamat Jabatan Pendidikan Sabah. Mempastikan soalan-soalan ujian/peperiksaan siap lebih awal dan menyelaraskan soalan-soalan ujian bagi semua tahun.

Menguji pemahaman murid dengan pelbagai soalan secara lisan. Pentadbir Guru / Murid / ABM Murid / ABM Guru telah dijalankan. Tindakan susulan. Menbuat refleksi tentang p& p yang ABM. 6. lembaran. Mendapatkan pengesahan RPT daripada pihak pentadbiran. Buku Rujukan.0 P r o s e s K e r j a M u z ik G u r u M a t a p e la ja r a n Aktiviti Subaktiviti 4. 4. Menghasilkan Rancangan Pengajaran Tahuanan berdasarkan Sukatan Pelajaran.1 PENGURUSAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Muka 1/1 surat ini UndangUndang / Peraturan PENGURUSAN P&P DALAM MATAPELAJARAN PJK Pegawai Yang Proses Kerja Meluluskan / Dirujuk Kementerian 1. 9. ujian. 7. 2. Guru Guru Besar Guru 5. Menyerahkan Buku Rekod Mengajar kepada pihak pentadbir.1 4. Bahan Maujud. . Merujuk Huraian Sukatan Pelajaran. 10.1.8. ICT. Menyediakan bahan bantu yang sesuai dan menarik. Melaksanakan p&p dengan pelbagai kaedah. 3. Gambar. Merancang Pengajaran Harian berpandukan Rancangan Tahunan.

bantu Melaporkan kepada Guru Kanan Mata Pelajaran tentang masalah pengajaran dan pembelajaran untuk tindakan selanjutnya. Mengadakan aktiviti pengayaan dan Pemulihan. 2 Tidak 3 Ya 4 5 Menghasilkan Rancangan Pengajaran Tahuanan dan Mingguan berdasarkan Sukatan Pelajaran. Menguji pemahaman murid Menbuat refleksi tentang p& p yang telah dijalankan. 6 Melaksanakan p&p dengan pelbagai kaedah. Menyediakan bahan yang sesuai dan menarik. Rancangan pengajaran baru . Merancang Pengajaran Harian berpandukan Rancangan Tahunan. memahami dan boleh mentafsirkan serta menghuraikan kandungan sukatan pelajaran dan huraian sukatan mata pelajaran yang berkenaan. Tidak 7 Ya 8 Tindakan susulan. Mendapatkan pengesahan RPT dan RPM daripada pihak pentadbiran. Objektif tercapai atau tidak.C a rta A lira n MULA A 1 Memiliki. Menyerahkan Buku Rekod Mengajar kepada pihak pentadbir.

Penghantaran Buku Rekod Mengambil semula Buku Rekod Mengajar yang sudah ditandatangani Membuat perancangan harian 4 5 6 7 Menghantar buku rekod setiap hari Jumaat ntuk disemak 8 Memeriksa buku latihan murid 9 Menyediakan soalan bulanan & semester .S e n a ra i S e m a k Bil Aktiviti / Tindakan Tandaka n (√) Catatan 1 Menerima Buku Rekod Mengajar dari Pentadbir Membuat Perancangan Tahunan. semester dan Harian 2 3 Melengkapkan maklumat yang diminta dalam rekod mengajar.

Fotostat s. Memahami s. 2 60 minit 1 3 100 minit 6 4 Menyerahkan Buku Rekod Mengajar yang dikemaskini kepada guru besar pada masa yang ditetapkan. Melaksanakan pengajarannya mengikut Rancangan Pelajaran yang disediakan. Mengesan kelemahan pelajar dan menjalankan kelas pemulihan atau bimbingan 30 minit 1 5 30-60 minit 28-32 6 30 minit 6 .N o rm a k e rja Bil JENIS KERJA MASA YANG DIAMBIL 30 minit JUMLAH UNIT YANG BOLAH DIJALANKAN DALAM SEMINGGU 1 1 Mendapatkan sukatan pelajaran daripada ketua panitia.p dan masukkan dalam fail rekod mengajar. dan RPH.p dan menyediakan RPT.

Menyemak hasil kerja murid. Menyuruh Murid buat pembetulan sekiranya ada salah. Mengembalikan kerja murid. Membina/ memilih kerja latihan & kerja rumah yang sesuai berdasarkan P&P yang dijalankan. 4. Memberikan kerja kepada murid serta memberitahu tarikh hantar.2 PENGURUSAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN kerja-kerja latihan dan kerja rumah Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Guru Proses Kerja Muka 2/1 surat ini UndangUndang / Peraturan 1.1 4.8. 6. Guru 3.1. Ambil tindakan untuk hasil kerja yang tidak lengkap. 5. Merekod penghantaran kerja murid. 2.0 P r o s e s K e r j a Aktiviti Subaktiviti 4. Murid . 7.

Merekod penghantaran kerja murid. Sama ada sudah hantar atau tidak. 6 Menyuruh Murid buat pembetulan sekiranya ada salah. 5 Mengembalikan kerja murid secepat mungkin. Memastikan samaada kerja lengkap atau tidak . 3 Ya Tidak 4 Ya Menyemak hasil kerja murid.C a rta A lira n 0 MULA A 1 2 Amaran diberikan Tidak Ambil tindakan untuk hasil kerja yang tidak lengkap Membina/ memilih kerja latihan dan kerja rumah yang sesuai berdasarkan P& P yang dijalankan Memberikan kerja kerpada murid serta memberitahu tarikh hantar. Latihan/kerja baru diberikan .

Merekodkan penghantaran kerja.S e n a ra i S e m a k M u z ik Bil Aktiviti / Tindakan Tandaka n (√) G u r u M a t a P e la ja r a n Catatan 1 Menyediakan latihan / kerja rumah Memberikan latihan/ kerja rumah kepada murid Memberitahu tarikh hantar letihan / kerja rumah. 2 3 4 5 Merekodkan hasil kerja murid .

5-20 minit 4 . 5 minit 4 3 5-10 minit 6 4 120 minit 4 5 Mengembalikan serta membincangkan hasil kerja murid. Menyemak hasil kerja murid.N o rm a k e rja Bil JENIS KERJA G u r u M a t a P e la ja r a n M MASA YANG DIAMBIL 60 minit JUMLAH UNIT YANG BOLAH DIJALANKAN DALAM SEMINGGU 5 1 Menyediakan latihan / kerja murid 2 Mengutip hasil kerja murid Memberi amaran kepada murid yang tidak siap atau tidak hantar kerja.

8.1.1 4. Menghadiri mesyuarat atau taklimat mengenai mata pelajaran yang berkenaan sama ada yang dikelolakan oleh Kementerian Pelajaran / Jabatan Pelajaran / Pejabat Pelajaran Daerah. Memaklumkan serta berbincang Guru dengan Guru besar/ penolong kanan 1 untuk mengadakan krusus dalaman. Mendapatkan maklumat yang terkini tentang perkembangan dalam mata pelajaran yang diajar. Guru . 2. 3. 4.0 P r o s e s K e r j a Aktiviti Subaktiviti 4.4 PENGURUSAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Mengadakan krusus dalaman Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Kementerian Pelajaran / Jabatan Pelajaran / Pejabat Pelajaran Daerah Muka 4/1 surat ini UndangUndang / Peraturan Proses Kerja 1. Menyampaikan semula maklumat Guru kepada guru lain yang mengajar mata pelajaran yang sama.

C a rta A lira n MULA A 1 Menerima surat panggilan untuk menghadiri mesyuarat atau krusus. Menghadiri mesyuarat / krusus sekiranya diarah oleh pihak pentadbir. 2 3 4 5 Mendapatkan maklumat yang terkini tentang perkembangan dalam mata pelajaran yang diajar. 6 Laporan kepada pihak berkenaan. tamat . Mengadakan krusus dalaman Menyampaikan semula maklumat kepada guru lain yang mengajar mata pelajaran yang sama.

S e n a ra i S e m a k M u z ik Bil Aktiviti / Tindakan Tandaka n (√) G u r u M a t a P e la ja r a n Catatan 1 Membawa balik semua bahan krusus Menentukan tarikh serta jadual krusus dalaman 2 3 Memastikan semua bahan dan alatan lengkap dan cukup Surat panggilan sudah diedarkan Kehadiran guru adakah menepati sasaran. 4 5 6 . Membuat laporan kepada pihak perkenaan.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->