` Fonologi

,

morfologi dan sintaksis ` Semantik ` Pragmatik

` Bidang

menkaji sistem bunyi bahasa ` Fonem ialah unit bahasa yang memudahkan deskripsi sistem bunyi atau fonologi itu. ` Apabila kita mengkaji sesebuah bahasa, kita mengenal fonem-fonem dalam sebuah bahasa.

` Bidang

linguistik yang mengkaji bagaimana perkataan dibina ` Kajian ini dilakukan terhadap unsurunsur yang membentuk perkataan, proses-proses yang membentuk perkataan dihasilkan. ` Morfem merupakan unsur bagi membentuk perkataan.

` Bidang

linguistik yang mengkaji binaan ayat, iaitu bagaimana kata disusun menjadi frasa dan bagaimana frasa disusun menjadi ayat. ` Kajian ini melibatkan hubungan gramatis antara kata dengan kata, frasa dengan frasa dan ayat dengan ayat.

` `

`

Merupakan fenomena makna dalam bahasa. Istilah semantik berasal dari Yunani kuno iaitu ³sema´ bermaksud isyarat. Pada mulanya sarjana bahasa mengkaji makna dengan membanding perkataan sebagai contoh kita menghuraikan ciri-ciri maknanya serta sebutkan perkataan yang lain sama makna dan perkataan berlawanan.