Perbezaan Penggunaan ialah dengan adalah

Dalam bahasa Malaysia, terdapat satu golongan perkataan yang agak unik kerana ia hanya terdiri daripada dua perkataan. Golongan perkataan yang dimaksudkan ialah kata pemeri. Dua kata pemeri ialah ialah dan adalah. Fungsi kata pemeri adalah sebagai pemisah antara subjek dengan predikat ayat. Dengan kata lain, frasa yang hadir sebelum kata pemeri ialah subjek ayat sementara frasa yang hadir selepas kata pemeri ialah predikat ayat. Sebagai contoh, perhatikan ayat (1) yang berikut: (1) Putra Jaya ialah pusat pentadbiran baru Malaysia. Dalam ayat (1), frasa ³Putra Jaya´ ialah subjek ayat manakala frasa ³pusat pentadbiran baru Malaysia´ ialah predikat ayat. Kedua-duanya (subjek dan predikat) dipisahkan oleh kata pemeri ialah. Sebenarnya, kehadiran kata pemeri dalam ayat seperti (1) hanya bersifat pilihan. Dengan kata lain, tanpa kehadiran ialah ayat (1¶) yang dijana tetap gramatis. (1¶) Putra Jaya pusat pentadbiran Malaysia. Bagaimanapun, bagi ayat yang lebih panjang, kehadiran kata pemeri dapat membantu meningkatkan kefahaman kerana pemisahan antara subjek dengan predikat ayat adalah lebih jelas. (2) Putra Jaya yang terletak di tengah-tengah Malaysia ialah pusat pentadbiran baru negara ini. (2¶) Putra Jaya yang terletak di tengah-tengah Malaysia pusat pentadbiran baru negara ini. Maksud ayat (2) lebih jelas berbanding ayat (2¶) kerana kehadiran kata pemeri ialah menyebabkan pemisahan yang nyata antara subjek ayat (Putra Jaya yang terletak di tengah-tengah Malaysia) dengan predikat ayat (pusat pentadbiran baru negara ini). Ketiadaan kata pemeri ialah dalam (2¶) menyebabkan pemisahan tersebut menjadi agak kabur. Kesalahan yang sering dilakukan dalam penggunaan kata pemeri ini dapat dibahagikan kepada dua jenis. Pertama, menggunakan kata pemeri adalah dalam struktur ayat yang sepatutnya menggunakan kata pemeri ialah, atau sebaliknya. Dengan kata lain, kesalahan menukar ganti penggunaan kata pemeri tersebut dengan sewenang-wenangnya. Kedua, menggunakan kata pemeri adalah dalam struktur ayat yang tidak sepatutnya menggunakan sebarang kata pemeri. Contoh kesalahan jenis pertama terlihat dalam ayat (3) sementara contoh kesalahan jenis kedua terlihat dalam ayat (4).

ayat (7) yang dijana adalah tidak gramatis. Sebagai contoh. Ayat pertama berstruktur FN + FN (subjek ayat ³Putra Jaya´ ialah FN (frasa nama) dan predikat ayat ³pusat pentadbiran Malaysia´ juga FN). Oleh itu. penggunaan kata pemeri adalah adalah gramatis. iaitu di dalam ayat yang berstruktur FN + FA (frasa adjektif) dan FN + FSN (frasa sendi nama). Sebagai contoh. dalam ayat berstruktur FN + FK yang kata kerja dalam FKnya digugurkan. Kata pemeri adalah digunakan dalam dua keadaan. (7¶) *Encik Hassan adalah berada di pejabatnya. ayat yang terjana adalah seperti (6¶) yang berikut: (6¶) Antara bangunan utama di Putra Jaya adalah kediaman rasmi Perdana Menteri. Ayat kedua pula berstruktur FN + FK (subjek ayat ³tuan-tuan´ ialah FN dan predikat ayat ³dijemput menghadiri majlis ini´ ialah FK (frasa kerja)). kata pemeri tidak boleh digunakan. Ayat (3) dan (4) tidak gramatis kerana penggunaan kata pemeri adalah. penggunaan kata pemeri adalah menyebabkan ia tidak gramatis kerana struktur sebenarnya (sebelum pengguguran kata kerja ³berada´) ialah FN + FK. sekiranya ayat (6) disongsangkan. Ayat (5) berstruktur FN + FA (subjek ayat ³penubuhan Putra jaya´ ialah FN dan predikat ayat ³amat dialu-alukan´ ialah FA).(3) *Putra Jaya adalah pusat pentadbiran baru Malaysia. penggunaan kata pemeri yang gramatis ialah ialah. Ayat (6) pula berstruktur FN + FSN (subjek ayat ³kediaman rasmi Perdana Menteri´ ialah FN dan predikat ayat ³antara bangunan utama di Putra Jaya´ ialah FSN). Dalam ayat yang berstruktur sebegini. . Perlu juga dijelaskan bahawa sekiranya sesuatu ayat disongsangkan. Seterusnya. Perhatikan bahawa penyongsangan ayat seperti ini tidak mengubah penggunaan kata pemeri adalah walaupun struktur zahir ayat (6¶) ini ialah FSN + FN. penggunaan kata pemeri tidak berubah walaupun struktur zahir ayat telah berubah. Dalam ayat yang berstruktur sebegini. (4) *Tuan-tuan adalah dijemput menghadiri majlis ini. Walaupun ayat (7) pada zahirnya berstruktur FN + FSN (subjek ayat ³encik Hassan´ ialah FN dan predikat ayat ³di pejabatnya´ ialah FSN). (7) *Encik Hassan adalah di pejabatnya. Contoh penggunaannya adalah seperti ayat (5) dan (6) yang berikut: (5) Penubuhan Putra Jaya sebagai pusat pentadbiran baru negara ini adalah amat dialu-alukan. (6) Kediaman rasmi Perdana Menteri adalah antara bangunan utama di Putra Jaya. penggunaan kata pemeri adalah tetap dianggap melanggar rumus walaupun pada zahirnya ayat itu berstruktur FN + FSN.

Penggunaan mana-mana kata pemeri adalah tidak gramatis dalam ayat berstruktur FN + FK. dalam ayat berstruktur FN + FN yang predikatnya terdiri daripada FK yang berfungsi sebagai FN. Walaupun ayat (8) pada zahirnya berstruktur FN + FK (subjek ayat ³kegemaran Sarah´ ialah FN dan predikat ayat ³berjoging´ ialah FK). misalnya ³sedang´. Penggunaan kata pemeri adalah pula gramatis dalam ayat berstruktur FN + FA dan FN + FSN.Ayat (7¶) berstruktur FN + FK (subjek ayat ³encik Hassan´ ialah FN dan predikat ayat ³berada di pejabatnya´ ialah FK). (8) Kegemaran Sarah ialah berjoging. Ayat (8¶) berstruktur FN + FN (subjek ayat ³kegemaran Sarah´ ialah FN dan predikat ayat ³aktiviti berjoging´ ialah FN). tidak boleh hadir di hadapannya. penggunaan kata pemeri ialah dianggap tidak melanggar rumus. Rumusannya ialah penggunaan kata pemeri ialah adalah gramatis dalam ayat berstruktur FN + FN. (8¶¶) *Kegemaran Sarah sedang berjoging. ayat (8) yang dijana adalah gramatis. . Sebagai contoh. Bukti bahawa ³berjoging´ bukan FK ialah kata bantu aspek. (8¶) Kegemaran Sarah ialah aktiviti berjoging. Begitu juga. penggunaan kata pemeri ialah tidak menyebabkan ia tidak gramatis kerana struktur sebenarnya (sebelum pengguguran kata nama ³aktiviti´) ialah FN + FN.