P. 1
selawat tafrijiah

selawat tafrijiah

|Views: 55|Likes:
Published by Hishammahs Yayah

More info:

Published by: Hishammahs Yayah on Apr 19, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/19/2011

pdf

text

original

!

" #$ % " & '" & ( )
*
+$ ,- .
"
& ( )
*
+
"
/$ % "
SOLAWAT AT TAFRIJIAH
( Juga disebut Solawat al-Kamilah atau Solawat al-Nariah )
Tujuan baca solawat atas Nabi SAW :
Bagi menjalankan perintah Allah SWT seperti yang disebut dalam kitab suci al-Qur‘an,
Allah SWT berfirman yang maksudnya.
“ Sesungguhnya Allah dan para malaikat-Nya solawat kepada Nabi, Hai orang-orang
yang beriman bersolawatlah kamu kepadanya dan ucaplah salam penghormatan
kepadanya ”
(Surah al-Ahzab :ayat 56)
SOLAWAT at-TAFRIJIAII
! " # $% &' (% )* # +, )* # -* ./ 0* # 1 23 # $* 4/ 5* 6* # $7 (8 6* # -* 2/ # 1 9* # 1 2/ # 1 :* $* ; 6* # <, =3 >* # 1 2' ?* # @% = ! ! "% # A3 B 9* C8 ?* # +D E3 # F3 ! " # G' H* =' 5* 9* # C8 I* J3 K' E3 # F3
! " # L' J* M' 5* 9' H8 N* ; E3 # F3 ! " # ?* O* ! P3 Q' 5* 9' # C* 1 R' E3 # F3 ! " # J% S* # 1 P3 # T' 5* U' # V8 W ! " # X* O* ! 93 # (' 5* Y' V8 # Z* V8 H* ; ! " # [* @* 1 \' E3 # O* ]8 # &3 F3 ! " # L* J3 Y8 # (3
5* :* $* ; ^* "3 F3 5* )* ?8 _3 F3 `3 a 0' +, b*8 ?* 4c 5* >* I* dc E3 G* =* ec 0' +, 2* G8 $' O8 \c "* f* .
Ertinya : “ Ya Allah berilah kerahmatan dan kesejahteraan yang sempurna keatas penghulu
kami Nabi Muhammad SAW yang dengan berkatnya terbuka apa yang tersimpul dan
dengan berkatnya terlepas dari segala kesusahan dan dengan berkatnya di tunaikan segala
hajat dan dengan berkatnya tercapai segala keinginan dan akhir hayat yang baik dan
dicurahkan air hujan ( Rahmat) dengan berkat wajahnya yang mulia, Kerahmatan dan
kesejahteraan yang sempurna Engkau limpahkan juga Ya Allah keatas keluarganya dan
sahabatnya dengan kiraan tiap tiap kerdipan mata dan hembusan nafas dan setiap bilangan
ilmu yang ada bagiMu Ya Allah ”
Cara cara untuk mengamalkan solawat at Tafrijiah :-
1. Sebagai amalan harian secara bersendirian dan istiqamah selepas solat lima waktu:-
• Fatehah kepada Rasulullah S.A.W Baca 1 x
• Istighfar(Mohon keampunan pada Allah) 11 x
• Solawat at Tafrijiah 11 x
• Doa 1 x
2. Jika ada sesuatu hajat, amal secara bersendirian selepas solat hajat:-
• Fatehah kepada Rasulullah S.A.W Baca 1 x
• Istighfar (Mohon keampunan pada Allah) 100 x
• Solawat at Tafrijiah 100 x
• Doa 1 x
3. Jika berjamaah hendaklah cukupkan bilangan bacaan solawat at Tafrijiah sebanyak
4,444x dan sebaik-baiknya dimulakan dengan solat sunat hajat 2 rakaat:
• Fatehah kepada Rasulullah S.A.W Baca 1x
• Istighfar ( Mohon keampunan pada Allah) 100 x
• Solawat at Tafrijiah 4,444 x
• Doa 1x
Fadhilat dan kelebihan amalan solawat at Tafrijiah
Orang yang kekal mengamalkan solawat at Tafrijiah secara istiqamah akan mendapat
anugerah 33 fadhilat dan kelebihan.di dunia dan akhirat. Antara kelebihan yang nyata di
perolehi oleh pengamalnya, insyallah ialah:-
Hati menjadi tenang dan hilang rasa dukacita.
Masalah dalam kehidupan yang kusut akan terlerai dan tercapai cita cita.
Uurusan pekerjaan dan perniagaan menjadi mudah..
(Pengalaman penulis)
Untuk mengetahui tentang kelebihan membaca solawat dan fadhilat yang diperolehi kerana
istiqamah mengamalkan solawat at Tafrijiah maka sila dapatkan buku buku Khaujakan
berikut:
• Solawat al Fateh dan Doa Doa
• Risalah Wirid Khaujakan
• Bimbingan Rohani
WIRID SOLAWAT AT- TAFRIJIAH
!" #$ % " & '" & ( )
*
+$ ,- .
"
& ( )
*
+
"
/$ % "
) 1 ( g3 "* ; U* # N8 J* .3 6* # <, =3 ! b' # J8 6* # $3 h8* 5* i* # 1 9* # (* ! " # C% _3 <, h8* 5* :* $* ; j "3 # F3 5* )* # ?8 _3 F3 ^* ]8 # @* G3 h8* k* a lm n3 "* # &' (
! " I 1 9 ? 4 . 1x
) 2 ( ^* 68 Z* [8 I3 J' ! n3 ! " G* o3 <8 (' ! "% A3 B p* g3 "* F* g3 p% q' O* ! " ?* aD ! " H* <D O8 \3 . 100/11x
) 3 ( ! " # # $% &' (% )* # # +, )* # # -* ./ 0* # # 1 23 # # $* 4/ 5* 6* # # $7 (8 6* # # -* 2/ # # 1 9* # # 1 2/ # # 1 :* $* ; 6* # # <, =3 >* # # 1 2' ?* # # @% = ! "% # # A3 B 9* C8 ?* # # +D E3 # # F3 ! " # # G' H* ='
5* 9* # # C8 I* J3 K' E3 # # F3 ! " # # L' J* M' 5* 9' H8 N* ; E3 # # F3 ! " # # ?* O* ! P3 Q3 , 5* 9' # # C* 1 R' E3 # # F3 ! " # # J% S* # # 1 P3 # # T' 5* U' # # V8 W' ! " # # X* O* ! 93 # # (' 5* Y' V8 # # Z* V8 H* ;
! " # # # # [* @* 1' \ E3 # # # # O* ]8 # # # # &3 F3 ! " # # # # L* J3 Y8 # # # # (3 , 5* :* $* ; j "3 # # # # F3 5* )* # # # # ?8 _3 F3 `3 a 0' # # # # +, b*8 # # # # ?* 4c 5* >* # # # # I* dc E3 # # # # G* =* ec 0' # # # # +, 2* # # # # G8 $' O8 \c "* # # # # f* .
4,444/100/11x
!" #$ % " & '" & ( )
*
+$ ,- .
"
& ( )
*
+
"
/$ % "
) 4 ( ! " ?* # # # @8 =' n33 r* M, ! " # # # G* 1 b*3 # # # h8* ! "% # # # $ &' (% )* # # # +, 5* 6* # # # $, ( :* $* ; 6* # # # <, =3 >* # # # 1 2' ?* # # # @% =c 5* :* $* ; j "3 # # # F3 5* )* # # # ?8 _3 F3 ^* ]8 # # # @* G3 h8* .
! "% # $ &' (% g3 >% # 1 >* # V8 s* $' f* 5* >* # Z* O* 6% # +' g3 "* # <8 f* 5* >* Z* t* I7 u' :3 # C8 =* v* E3 # 1 " # w% -* .3 :* $* ; >* # _3 <, f* 2' ?* # @% =c )* $% ; ! n' :* # $* <8 F3 5* 6* # $% (3 ^* x8
9* H8 N3 a* U* # 1 ]* # 1 9* # C* 1 `* # y3 >% # F' p* Y* H8 N3 ; U* # 1 ]* # 4* ^* U* # =c g3 p% ^* >8 # z* Y* # 1 U* aD Y* # 1 {* # <D O8 \ E3 # J* U8 # @* Z3 f* >* V8 # Z* [3 <8 |' Y* # 1 2' # [3 <8 |'
^* S3 # # # # # }8 C* 1 Y* # # # # # 1 2' # # # # # [* <8 |' ^* S3 # # # # # }8 C* 1 Y* # # # # # 1 2' # # # # # [* <8 |' ^* S3 # # # # # }8 C* 1 5* )* $ ; ! n3 :* $* ; 6* # # # # # < = > # # # # # 1 2' ?* # # # # # @, =3 5* :* $* ; 5* )* # # # # # ?8 _3 F3 5* 6* # # # # # $% (* .
5* ! " ?* @8 = n33 r* M, ! " G* 1 b*3 h8* . 1x

A.Cara cara untuk mengamalkan solawat at Tafrijiah :1. Jika ada sesuatu hajat. (Pengalaman penulis) . Sebagai amalan harian secara bersendirian dan istiqamah selepas solat lima waktu:• • • • Fatehah kepada Rasulullah S.di dunia dan akhirat. Masalah dalam kehidupan yang kusut akan terlerai dan tercapai cita cita.. Uurusan pekerjaan dan perniagaan menjadi mudah. amal secara bersendirian selepas solat hajat:• • • • Fatehah kepada Rasulullah S.W Istighfar (Mohon keampunan pada Allah) Solawat at Tafrijiah Doa Baca 1 x 100 x 100 x 1x 3.A. insyallah ialah:Hati menjadi tenang dan hilang rasa dukacita.A.444x dan sebaik-baiknya dimulakan dengan solat sunat hajat 2 rakaat: • • • • Fatehah kepada Rasulullah S.W Istighfar ( Mohon keampunan pada Allah) Solawat at Tafrijiah Doa Baca 1x 100 x 4. Antara kelebihan yang nyata di perolehi oleh pengamalnya. Jika berjamaah hendaklah cukupkan bilangan bacaan solawat at Tafrijiah sebanyak 4.444 x 1x Fadhilat dan kelebihan amalan solawat at Tafrijiah Orang yang kekal mengamalkan solawat at Tafrijiah secara istiqamah akan mendapat anugerah 33 fadhilat dan kelebihan.W Istighfar(Mohon keampunan pada Allah) Solawat at Tafrijiah Doa Baca 1 x 11 x 11 x 1x 2.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->