KOMUNIKASI INTERPERSONAL

Dalam kehidupan harian kita sebagai mahluk yang mempunyai naluri sosial, sama ada sedar atau tidak ,kita tidak dapat mengelak diri daripada melakukan interaksi dengan individu atau orang lain secara satu lawan satu mahupun dalam kumpulan komuniti. Interaksi tersebut boleh berlaku secara verbal mahupun bukan verbal yang bertujuan menyampaikan pesan dan membina hubungan. Berinterkasi dengan orang lain memerlukan kemahiran dan ketrampilan agar tujuan komunikasi itu tercapai, yang pada akhirnya mempengaruhi perlakuan individu dalam konteks pembangunan sosialnya. Kemahiran dan ketrampilan berkomunikasi merujuk pada interkasi yang berkesan antara peserta komunikasi. Komunikasi Interpersonal Menurut para pakar dalam bidang komunikasi, komunikasi interpersonal merupakan proses pertukaran informasi diantara seseorang dengan paling kurang seorang lainya atau biasanya diantara dua orang yang dapat langsung diketahui balikannya (komunikasi langsung) [Muhammad, 2005 ]. Lebih lanjut lagi, Joseph A. Devto menjelaskan bahawa komunikasi interpersonal interpersonal adalah proses pengiriman pesan-pesan antara dua orang atau diantara sekelompok kecil orang, dengan beberapa kesan dan beberapa umpan balik seketika. Komunikasi ini dianggap sebagai suatu teknik psikologi manusiawi. Dalam Komunikasi interpersonal, individu yang terlibat dalam proses interkasi itu coba menginterpretasikan makna yang berkaitan diri sendiri, diri orang lain dan hubungan yang terbentuk. Kesemua ini berlaku melalui proses picker yang melibatkan pemberian makna atau kesimpulan. Secara umumnya, teori komunikasi interpersonal mengkaji bagaimana indvidu berinteraksi antara satu dengan lain secara verbal mahupun bukan verbal bagi mencipta maksud dan membina hubungan sosial. Interaksi itu boleh melibatkan perbualan secara satu lawan satu atau dalam sekumpulan individu dalam sesebuah komuniti Komunikasi interpersonal mempunyai karakteristik seperti:
1. Aspek isi pesan dan kualiti proses interaksi

2. Mempunyai hubungan saling mempengaruhi Prinsip komunikasi interpersonal pula adalah seperti kualiti hubungan, empati, saling menghargai, terterbukaan minda, trust ( percaya ) antara satu dengan lain dan harmoni. 1 Komunikasi interpersonal yang berlaku antara dua individu bagi mencapai persefahaman selalunya melibatkan hal-hal positif yang membolehkan hubungan sosial itu berkekalan. Biasanya, ada persamaan di antara persahabatan, percintaan, dan hubugan keluarga. Semuanya melibatkan kemesraan, kepercayaan, tolong menolong, berkongsi keyakinan serta tindakan spontan. Jadi penting bagi kita mengetahui bagaimana cara kita sepatutnya berkomunikasi supaya proses pembentukan hubungan untuk apa jua tujuan dapat berjalan dengan baik dan memenuhi keperluan semua pihak. Komunikasi interpersonal mempunyai tujuan yang jelas, antaranya adalah:
1. Mengetahui diri sendiri. Apabila seseorang terlibat dalam proses komunikasi, kita

juga secara tidak langsung akan mengetahui diri kita sendiri, iaitu apabila kita Dixon Magusun Psikologi Bimbingan dan Kaunseling SMK Pulau Banggi Kudat Sabah

Behavioral Psychology ( B. Hal ini terbukti dalam aktiviti profesional yang memerlukan klien menceritakan dan mendedahkan maklumat peribadi yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi. Sociology (George Homans.F. Skinner. walaupun maklumat itu mungkin telah kita ketahui tetapi perbincangan dengan orang lain menjadikan kita berinteraksi interpersonal. Banyak maklumat dan informasi yang kita ketahui dari orang lain. Mill).S. Utilitaran Economics ( D. Komunikasi interpersonal dijadikan salah satu modul atau terapi kejiwaan. J. Ricardo. Social Exchange Theory Teori ini sebenarnya bergabung dalam Structural Anthropolgy ( Levi-Straus) . 4. Untuk berkunjung dan mencapai kesenangan. fikiran dan tingkah laku kta sendiri. kita mencadangkan orang itu mencuba menu makanan yang baru. Misalnya. Komunikasi interpersonal menjadi asas penting dalam membentuk dan mengekalkan hubungan sosial yang terbina itu. Kita selalunya berkunjung ke tempat atau rumah orang lain walaupun untuk sekadar bertanya khabar atau bercerita tentang pelbagai isu untuk mengisi masa lapang. Dengan melakukan komunikasi interpersonal seperti ini memberikan keseimbangan yang penting dalam fikiran yang memerlukan rehat daripada semua keseriusan di sekelilng kita. 2. Membentuk dan menjaga hubungan yang terjalin. Komunikasi interpersonal memberikan kita peluang memahami dan mengetahui lebih banyak tentang diri orang lain yang berinteraksi dengan kita. buku baru dan sebagainya. kita sebenarnya memberikan penghargaan kepada diri kita sendiri. Terdapat beberapa teori komunikasi interpersonal yang dapat menjelaskan aplikasinya dalam mempengaruhi pembangunan sosial pihak yang terlibat dalam proses komunikasi serta perlakuan indivdu khususnya dalam membina kemahiran dan ketrampilan berkomunikasi. sebenarnya melalui komunikasi interpersonal digunakan untuk mengubah sikap dan tingkah laku orang lain. Sedar atau tidak. 6. barangan tertentu. Salah satu hasrat dan keinginan orang yang paling utama ialah membentuk dan memelihara hubungan sosial yang telah terbina. atau apa-apa hal yang berkaitan dengan diri kita termasuk perasaan. Berubah sikap dan tingkah laku. Peter Blau) dan Social Psychology ( Thibaut & Kelley). Albert Bandura). 3. Mengetahui dunia luar. Dengan memberikan maklumat itu kepada orang lain. 5. Untuk membantu. Dixon Magusun Psikologi Bimbingan dan Kaunseling SMK Pulau Banggi Kudat Sabah . Adam Smith. Komunikasi interpersonal memberikan kita peluang bercakap atau menceritakan tentang apa yang kita sukai.KOMUNIKASI INTERPERSONAL memberikan maklum balas atas pertanyaan orang lain.

individu akan mempertimbangkan rewards (ganjaran) yang akan diperolehi dan coba mengelakkan diri daripada dikenakan hukuman. konsep utama teori ini adalah individu akan berinteraksi dengan orang lain selama hubungan itu memberikan kelebihan kepada kedua pihak yang berkomunikasi. dalam hubungan sosial yang sebenar. Kebolehan mengembangkan kemahiran komunikasi individu 7. Menampilkan kebolehan menyampaian pesan dengan penuh keyakinan dan sesuai dengan tahap pendengar atau penerima pesan. 6. Ini menjelaskan bahawa dalam melakukan komunikasi dengan orang lain . teori ini memberikan sumbangan terhadap pembangunan sosial terutamanya dalam mempengaruhi perlakuan invdividu khususnya dalam membina kemahiran dan ketrampilan berkomunikasi. Kebolehan menggunakan kemahiran bukan lisan. Maka dalam hal ini. Kenyataannya. Lebih lanjut. Dasar pemikiran teori ini adalah setiap individu secara sukarela akan memasuki dan tinggal dalam hubungan sosial selama hubungan itu dapat memberikan ganjaran kepadanya. Menggunakan segala sumber teknologi komunikasi secara positif 4. individu akan berusaha melakukan hal-hal yang dapat mengekalkan hubungan sosial itu.KOMUNIKASI INTERPERSONAL Fokus teori ini adalah individu berinteraksi untuk mendapatkan sesuatu ganjaran atau kelebihan dalam kumpulan sosial itu. teori ini mengatakan bahawa dalam melakukan interkasi dengan orang lain selalunya orang akan menilai hubungan yang terbentuk dan seterusnya mengharapkan sesuatu yang dapat memenuhi keperluannya hasil daripada pembentukan hubungan sosial itu. Kebolehan berkomunikasi dengan peserta komunikasi yang mempunyai latar belakang budaya yang berbeza. 2. Mengembangkan Kebolehan atau kemahiran mendengar secara aktif dan memberikan maklum balas secara positif terhadap semua bentuk komunikasi yang diterima. Individu mencipta satu set strategi yang mereka percaya dapat memberikan kelebihan kepada mereka. Dixon Magusun Psikologi Bimbingan dan Kaunseling SMK Pulau Banggi Kudat Sabah . 3. seperti: 1. Kebolehan berunding dan mencapai persetujuan 5. pelaku komunikasi akan menampilkan perilaku yang dianggap paling berkesan sebagai suatu usaha mengekalkan interaksi itu. Teori Exchange Social yang dicetuskan oleh Thibaut dan Kelly ini menjelaskan bahawa terdapat kesan atau pengaruh hubungan atau interaksi seseorang dengan orang lain dan kesan itu juga turut mempengaruhi perlakuan orang lain. Dalam konteks ini. Analisis dan aplikasi teori. Seperti yang dijelaskan sebelum ini. Kita mempelajari dan tahu tentang apa yang dapat memberikan ganjaran melalui pelbagai kelakuan dan tindakan sehinggalah salah satu tindakan itu menghasilkan sesuatu yang positif.

iaitu suatu usaha melihat orang lain seperti apa yang dialami dan dirasakan oleh individu tersebut.KOMUNIKASI INTERPERSONAL Komunikasi interpersonal yang efektif merangkumi banyak unsur tetapi hubungan interpersonal mungkin paling penting kerana orang akan memberikan penilaian sama ada positif atau negatif. terdapat beberapa hal yang akan meningkatkan tahap hubungan interpersonal yang baik iaitu sikap percaya. empati dan kejujaran. Faktor menerima adalah merujuk pada kemampuan berkomunikasi dengan orang lain tanpa menilai dan tanpa usaha mengongkong orang lain. Sikap Percaya dalam proses komunikasi. Kejujuran dalam berkomunikasi merupakan faktor yang selalu dinilai oleh orang lain sewaktu berlakunya proses komunikasi itu. semua pihak yang terlibat dalam proses komunikasi itu akan berusaha mempengaruhi satu dengan yang lain bagi mencapai tujuan masing-masing. Dalam teori pertukaran sosial ini. Menerima juga adalah sikap yang melihat orang lain sebagai manusia yang patut dihargai ( Anita Taylor 1977) Dengan sikap penerimaan seperti ini maka ruang komunikasi dengan orang lain akan semakin luas dan memberikan pengaruh kepada tahap hubungan interpersonal yang baik. bukan sahaja pesan itu sendiri yang dinilai tetapi cara seseorang itu menyampaikan pesan akan dilihat dari konteks kejujuran. Bagaimanapun. Sikap empati ini akan mewujdukan sikap percaya orang lain kepada diri kita dan akhirnya komunikasi interpersonal akan terbina dan ganjarannya adalah hubungan sosial yang makin baik dan luas. Halangan atau rintangan dalam komunikasi memang sering terjadi dan itu memberikan kesan terhadap tahap hubungan interpersonal. Pertukaran sosial dalam bentuk ganjaran atau hukuman akan terjadi dengan baik atau buruk dalam ruang lingkup yang luas atau sempit hanya apabila semua pihak yang terlibat dalam proses komunikasi itu menunjukkan kemampuan berkomunikasi dengan baik terutamanya Dixon Magusun Psikologi Bimbingan dan Kaunseling SMK Pulau Banggi Kudat Sabah . Sikap curiga misalnya akan menyebabkan jarak hubungan makin jauh dan terpisah. Faktor percaya pada orang lain adalah yang paling penting dalam mempengaruhi tahap hubungan interpersonal. Menumbuhkan sikap percaya atau mengembangkan komunikasi yang didasarkan pada sikap saling percaya memerlukan faktor lain iaitu menerima. Masalahnya bukan terletak pada berapa sering kita berkomunikasi dengan orang lain tetapi sebenarnya bagaimana kita berkomunikasi itu yang banyak mempengaruhi perlakuan individu dan tahap hubungan sosial yang terbentuk. maka bentuk komunikasi yang ditampilkan adalah yang dianggap paling berkesan melalui cara dan sikap berkomunikasi. Untuk mencapai tujuan itu. Orang akan menilai pesan yang dicoba disampaikan. Apabila seseorang percaya pada orang lain maka ruang komunikasi akan semakin luas dan semua bentuk pengiriman dan penerimaan pesan akan menjadi lebih mudah difahami. sikap spotif ( tolak ansur) dan sikap terbuka. Empati pula adalah sikap atau kemampuan seseorang untuk membayangkan serta ikut serta menyelami perasaan orang lain.

sikap menutup diri. Bagaimanapun. dapat membezakan perkara yang perlu dan tidak perlu. Sehubungan dengan itu. mencari maklumat dari pelbagai sumber. Teori ini berfokuskan pada pola fikir bahawa semua pihak yang terlibat dalam proses komunikasi akan kekal dalam ruang lingkup hubungan sosial itu selagi hubungan interpersonal itu memberikan kesan positif pada semua pihak yang terlibat dalam interaksi sosial itu.KOMUNIKASI INTERPERSONAL apabila wujud sikap percaya dalam hubungan interpersonal melalui proses komunikasi verbal mahupun bukan verbal. Orang yang bersikap defensif lebih banyak melindungi diri dari ancaman berbanding berusaha memahami pesan orang lain. iaitu melalui sikap bertoak ansur dapat mengurangkan perilaku defensif yang akan mengagalkan komunikasi interpersonal. lebih bersifat profesional dan bersedia mengubah kepercayaannya dan mencari pengertian pesan yang tidak sesuai dengan rangkaian kepercayaannya. Halangan komunikasi ini biasanya merujuk kepada persepsi antara pihak penyampai dan penerima pesan. isi pesan disalah tafsir dan faktor suka atau tidak suka. Faktor-faktor penentu komunikasi yang baik yang perlu diperhatikan dan dialplikasikan akan menjamin ganjaran yang diterima dalam proses komunikasi interpersonal itu. dalam proses komunikasi yang digambarkan dalam teori ini masih terdapat halangan atau rintangan komunikasi. untuk meluaskan ruang lingkup hubungan sosial maka kita perlu membangun kemahiran dan ketrampilan berkomunikasi agar dapat membentuk suatu rangkaian sosial yang berkekalan dan memberikan timbal balik kepada kita. Kaitannya dengan aplikasi teori pertukaran sosial adalah. Dapat disimpulkan bahawa teori pertukaran sosial ( Social Exchange Theory ) yang berdasarkan pemikiran bahawa proses komunikasi interpersonal yang terbentuk banyak dipengaruhi oleh kemungkinan ganjaran yang akan diterima oleh pelaku komunikasi dalam interkasi sosial itu. Bagi mengekalkan hubungan interpersonal itu maka teori ini turut dilengkapkan dengan kemahiran dan ketrampilan berkomunikasi bagi membangun hubungan sosial yang baik. Dixon Magusun Psikologi Bimbingan dan Kaunseling SMK Pulau Banggi Kudat Sabah . memberikan penilaian secara objektif dan berdasarkan isi atau fakta. Sikap terbuka dalam proses komunikasi Sikap terbuka ( open –mindedness ) mempunyai pengaruh yang besar dalam mewujudkan komunikasi interpersonal yang efektif. *Sikap terbuka dapat dilihat melalui sikap seseorang memberikan penilaian pesan secara objektif. Sikap bertolak ansur ( sportif ) dalam proses komunikasi Sikap bertolak ansur semasa berinterkasi dengan orang lain adalah faktor lain yang memberikan pengaruh dalam pembangunan sosial. individu yang mengharapkan ganjaran daripada proses komunikasi itu akan bersikap sportif bagi mencapai tujuannya iaitu mewujdukan hubungan interpersonal yang baik dan luas.

pekerjaan. maka kita terlebih dahulu akan mengupas kulit luar bawang dan seterusnya lapisan-lapisan lain yang semakin ke dalam. kegemaran. Pada dimensi jarak. iaitu memiliki jarak (breadth) dan keintiman (deph). pasangan komunikasi akan memberikan maka terhadap apa yang dilihat pada pasangan lawan komunikasinya seperti cara berpakaian dan bercakap. Keakraban dan keitiman hubungan sosial membantu pendedahan maklumat diri yang lebih peribadi.html). Contohnya. *Gerald Miller dan rakannya menjelaskan bahawa komunikasi interpersonal dalam teori ini semakin sering interkasi itu dilakukan maka semakin bertambah peranan dan timbal balik dalam komunikasi mereka. minat ataupun hobi. 1973 dengan tajuk buku Social Penetration: The Development of Interpersonal Relationships. Kita hanya boleh tahu dan kenal seseorang hanya apabila kita dapat berkomunikasi dengannya. maklumat diri yang diceritakan pada peringkat awal adalah tentang tempat tinggal asal. proses pendedahan kendiri boleh berlaku. proses mengetahui seseorang sebenarnya memerlukan kita menembusi lapisan luar dan seterusnya. teori ini menggariskan bahawa hubungan menjadi lebih akrab seiring waktu ketika pasangan berkomunikasi mendedahkan maklumat mengenai diri mereka.uky. Selain itu. Perbualan adalah pada tahap tidak formal. komunikasi berubah dari peringkat cetek. Pendedahan maklumat lebih luas tentang personaliti seseorang hanya dapat diketahui apabila terbina hubungan sosial yang baik hasil daripada komunikasi awal. menceritakan tentang jadual kerja dan aktiviti hariannya. Proses inilah yang disamakan dengan personaliti kita.edu/~drlane/capstone/interpersonal/socpen. Pendedahan kendiri ada resiprokal atau ada timbal balik yang membolehkan perkongsian maklumat. proses atau usaha komunikasi yang bertujuan memperolehi maklumat tentang diri orang lain. Lazimnya. Teori ini diterjemahkan sebagai Teori Tembusan Sosial. (http://www. Teori ini mengatakan dalam proses menjalin hubungan. Rinehart and Winston. Contohnya. Secara amnya. Proses pembentukan hubungan di antara dua individu dilihat seperti proses menembusi lapisan bawang besar. tidak intim kepada tahap lebih mendalam dan peribadi dalam jangksa masa tertentu. Jika resiprokal tidak berlaku maka komunikasi interpersonal Dixon Magusun Psikologi Bimbingan dan Kaunseling SMK Pulau Banggi Kudat Sabah . yang dikemukakan oleh Altman & Taylor.KOMUNIKASI INTERPERSONAL Social Penetration Theory Salah satu proses komunikasi interpersonal yang sering dikaji aplikasinya dalam pembangunan sosial dan kaitannya dengan pembinaan kemahdiran dan ketramplan berkomunikasi ialah Socail Penetration Theory . Menurut teori ini. Sedangkan pada dimensi keintiman. Jika pada tahap ini ada pihak yang tidak bercerita tentang dirinya maka resiprokal tidak berlaku. hal-hal peribadi menjadi topik perbincangan antara peserta komunikasi itu. Perkara luaran lebih kerap dan lebih awal diceritakan kepada teman baru. Terdapat beberapa demensi dalam teori ini. toeri ini menjelaskan bahawa pihak yang terlibat dalam proses komunikasi interpersonal akan melalui proses kenal-mengenal antara satu sama lain seperti berikut: 1. Dengan berkomunikasi. NewYork: Holt. sewaktu kita memasak dan menggunakan bawang sebagai salah satu bahan masakan. 2.

Ciri yang muncul dalam situasi ini adalah sikap seperti berdiam diri dan tidak bertegur sapa. memasuki tembusan sosial yang berikutnya memakan masa. pada peringkat ini kedua. Proses kebalikan tembusan ( depenetration) adalah proses menarik diri dari satu lapisan ke satu lapisan sama seperti dilalui pada peringkat tembusan.Seorang lelaki bernama Ahmad bertugas sebagai guru dan ditempatkan di sebuah sekolah yang berada di luar daerahnya. pekerjaan dan pengalaman lebih cepat diceritakan atau didedahkan. menjauhkan diri dan tidak berkongsi sesuatu dengan orang tersebut. Komunikasi peringkat ini berlaku dengan cepat. kampung asal. Hubungan sosial yang telah terbentuk banyak dipengaruhi oleh cara atau kualiti komunikasi yang ditunjukkan oleh pihak yang terlibat dalam komunikasi itu. Biasanya proses menarik diri daripada melanjutkan komunikasi interpersonal berlaku secara perlahan. Tetapi selepas itu. Selanjutnya. Ahmad dijemput oleh wakil sekolah. Selalunya dalam perkenalan awal. Situasi menarik diri atau berundur daripada hubungan sosial samalah dengan proses berhenti daripada berkawan. Proses komunikasi interpersonal dimulai dengan komunikasi non verbal iaitu masing-masing meneka. Proses awal ini berlaku dengan cepat iaitu pendedahan nama dan daerah asal. Tahap berikutnya berjalan dengan perlahan kerana komunikasi lebih kepada hal-hal lain seperti mendapatkan maklumat berkaitan keadaan tempat baru.duanya menjalin hubungan sosial yang belum mendedahkan Dixon Magusun Psikologi Bimbingan dan Kaunseling SMK Pulau Banggi Kudat Sabah . bercinta atau bersahabat.KOMUNIKASI INTERPERSONAL itu akan mengalami gangguan dan menggagalkan tujuan dan tahap komunikasi yang seterusnya. Dalam situasi pasangan lelaki dan wanita misalnya. Perjumpaan antara Ahmad dan wakil sekolah tersebut merupakan proses awal komunikasi interpersonal. dan adakalanya tembusan sosial ini tidak sampai ke peringkat yang lebih dalam. Selepas itu komunikasi verbal terjadi dengan pertanyaan nama masing-masing. Pada hari melapor diri. tembusan sosial mula perlahan dan ini berlangsung pada jangka masa yang lama. Situasi berikut dapat menjelaskan bagaimana teori ini berlaku dalam masyarakat. tempat tinggal. Tembusan sosial pada peringkat yang perlahan memakan masa untuk mendedahkan halhal yang peribadi. Tembusan berlaku dengan cepat pada peringkat awal perkenalan tetapi menjadi lambat selepas sampai ke lapisan yang lebih tengah. ‘ 3. 4. Tempat bertugasnya ini adalah tempat baru yang dia tidak mempunyai kenalan. yang mana masing-masing belum mengenal antara satu dengan lain. Tetapi maklumat lebih lanjut misalnya hal-hal yang lebih peribadi tidak didedahkan. maklumat asas seperti nama. tembusan sosial bermula dengan pendedahan nama. Sekiranya ada pihak yang memaksa untuk mendapatkan maklumat peribadi maka akan menyebabkan ketegangan hubungan yang akhirnya mungkin membawa kepada perpisahan atau putus hubungan sosial. Dalam konteks ini berlaku timbal balik antara Ahmad dan wakil sekolah dan dengan demikian mula terbentuk hubungan sosial. pekerjaan. Hal ini berlaku kerana norma masyarkat yang tidak suka mendedahkan hal-hal peribadi pada peringkat hubungan awal.

Telah menjadi sifat asas manusia yang cenderung tertarik dengan diri sendiri berbanding orang lain. sekiranya tidak terjadi sikap percaya atau kerana kemahiran dan ketrampilan berkomunikasi tidak ditunjukkan dengan baik maka ada kemungkinan hubungan ini akan tegang atau berakhir. menarik dan difahami sepenuhnya oleh penerima pesan itu. Oleh kerana itu. dan seterusnya menentukan tahap atau kualtiti hubungan sosial yang terbentuk. Ramai orang yang berjaya dalam hidupnya kerana mempunyai hubungan yang sangat baik dengan orang lain sehingga identiti dan personalitinya baik dikalangan komuniti. Setiap individu mempunyai cara tersendiri untuk berkomunikasi dengan orang lain. Dengan demikian. Kemahiran dan ketrampilan berkomunikasi merujuk kepada kecekapan seseorang dalam menyampaikan pesan dengan menggunakan sumber komunikasi dengan baik. Disinilah hal-hal yang lebih peribadi diceritakan dan diberi respon. Misalnya mengajak orang lain berbincang tentang perkara-perkara umum seperti model pakaian. Terdapat beberapa faktor yang menjadi panduan dalam pembangunan sosial melalui komunikasi interpersonal yang efektif seperti : a. Antara faktor penting yang mempengaruhi komunikasi interpersonal adalah cara atau kualiti pesan itu disampaikan. Mencipta faktor yang menarik perhatian orang lain. berkesan. Sekiranya maklum balas yang diterima adalah baik maka hubungan sosial itu akan berlanjutan ke peringkat intim dan seterusnya hal-hal peribadi lainya didedahkan.KOMUNIKASI INTERPERSONAL hal-hal peribadi. Kemahiran dan Ketrampilan berkomunikasi. Keefektifan komunikasi interpersonal akan menjadi pemangkin kepada terbentuknya hubungan yang positif terhadap orang lain. kemahiran dan ketrampilan berkomunikasi sangat berpengaruh dalam menentukan kesan kepada penerima pesan. Proses inilah yang dikenal sebagai proses menarik diri. Setelah keduanya mempunyai sikap percaya dalam komunikasi maka fasa tembusan ke peringkat intim akan berlaku. sama ada verbal mahupun bukan verbal. Teori tembusan sosial menunjukkan bahawa untuk menjalin hubungan sosial dengan orang lain maka perlu memiliki kemahiran dan ketrampilan berkomunikasi. * Lankard (1990) mendefinisikan kemahiran meliputi gambaran personal. Pada waktu yang sama. Dalam konteks komunikasi interpersonal. Pesan itu kemudiannya ditafsir atau direspon orang lain dan berlakulah komunikasi interpersonal. mereka mempunyai peluang untuk memperoleh kepercayaan dari orang lain dibandingkan dengan orang yang tidak mempunyai kemahiran dan ketrampilan berkomunikasi interpersonal yang baik. kemahiran interpersonal dan juga sikap dan tingkahlaku yang baik. Dengan menguasai komunikasi interpersonal sebenarnya kita juga membuka wawasan diri untuk memahami orang lain dan seterusnya dapat berinterkasi secara positif dengan orang lain. untuk menjadikan orang lain tertarik dengan kita maka kita hendaklah mencipta hal-hal yang menyebabkan orang lain tertarik dengan kita. olahraga dan isu-isu semasa yang sedang hangat dibincangkan Dixon Magusun Psikologi Bimbingan dan Kaunseling SMK Pulau Banggi Kudat Sabah .

b. Mengaplikasikan 3 (tiga) hal penting. Kurang percaya diri akan menjadikan penyampaian komunikasi interpersonal menjadi gugup. Sebahagian besar komunikasi yang efektif menggunakan tiga kemahiran ini. Perbuatan pura-pura tertarik biasanya mudah dikesan dan menjadikan komunikasi interpersonal menjadi muram Dixon Magusun Psikologi Bimbingan dan Kaunseling SMK Pulau Banggi Kudat Sabah . Diam dan mendengaar secara aktif. orang yang menjadi pendengar yang baik turut disenangi dalam komunikasi. Tiga hal penting itu adalah kemahiran bertanya. Kita juga perlu menunjukkan rasa hormat kepada lawan komunikasi kita dengan cara menyebut namanya dan menghilangkan suasana tegang. mendengar dan diam. akan mencipta suasana yang positif dan membuat lawan bicara kagum. memberikan maklum balas yang positif terhadap topik perbincangan akan menjadikan suasana komunikasi itu membentuk interaksi sosial yang baik. khuatir was-was atau ragu-ragu dengan ucapan sendiri. Membina rasa simpati Membina rasa simpati bermakna membangun suatu persekitaran atau ruang kawasan komunikasi di mana lawan komunikasi kita merasa percaya. yakin dan selamat ketika berkomunikasi dengan kita. bukan direka-reka atau berpura-pura tertarik.KOMUNIKASI INTERPERSONAL masyarkat. Situasi ini sangat tepat digambarkan dalam teori tembusan sosial dan tukaran sosial. komunikasi interpersonal menjadi muram. e. takut. Percaya / yakin pada diri sendiri Memiliki kepercayaan atau keyakinan diri sangat penting dalam berkomunikasi kerana dengan keyakinan diri itu kita mencipta dan menunjukkan imej diri yang menjadikan orang lain percaya kepada kita. Kemahiran mencipta faktor ketarikan ini perlu dilakukan dengan penuh saksama kerana adakalanya isu-isu seperti kesesakan lalu lintas. cuaca dan hal-hal umum yang membosankan dan bersifat sensetif akan menjadikan kita sebagai faktor kegagalan komunikasi interpersonal. tegang dan tidak aman kerana kurang percaya diri. Hal ini menyebabkan isi atau pesan komunikasi tidak difahami sepenuhnya. Sambutan yang mesra dan bersahabat melalui bahasa tubuh yang tepat akan menjadikan lawan komunikasi kita bersedia membincangkan secara bebas hal-hal yang dikehendaki. Komunikasi menjadi kucar – kacir. d. Kejujuran dan empati Mencipta ketarikan pada orang lain seperti yang dikemuakan di perkara awal sebenarnya adalah bagaimana kita mencipta suatu bentuk ketarikan pada orang lain dengan penuh kejujuran. Kejujuran disini bermakna jujur tertarik dengan orang lain. c. Kerapkali. gementar. Bermodalkan keyakinan diri yang tinggi sewaktu menyampaikan komunikasi. Selain penyampai komunikasi yang penuh keyakinan diri menjadi kekaguman orang lain.

bukan atau tidak tahu’. dan tidak mahu’. rungutan. Ekspresi wajah sebenarnya menceritakan rasa. Sikap optimis dalam berkomunikasi dengan sendirinya akan mencipta ketarikan sosial dan selalunya komunikasi yang lemah dan negatif akan menyebabkan penarikan diri orang lain dalam ruang komunikasi itu. mahu. radio. Rasa gembira. resah dan sebagainya dapat dilihat melalui ekspresi wajah. takut. riang mahupun mengalami tekanan serta kebingungan. Fikiran positif perlu dikembangkan agar tercipta suasana komunikasi intepersonal yang nyaman dan harmoni. Kemahiran dan ketrampilan berkomunikasi dapat dilakukan dengan mengamalkan perkara-perkara seperti berikut: 1. gerakan mata seseorang sangat penting dan utama untuk menggambarkan perhatian dan minat. surat khabar. Gerak tubuh boleh memberikan tafsiran seperti ‘tidak tahu’. Badan dapat menunjukkan bagaiaman keadaan seseorang. situasi ini membawa kepada keharmonian hubungan sosial yang berkekalan. Optimis Dalam interaksi dan komunikasi harian biasanya mudah membincangkan topik-topk yang bersifat negatif seperti kekecewaan. pelaksana komunikasi yang baik bijak mewujudkan suasana positif. projektor. misalnya keadaan sedang sakit. emosi dan perasaan seseorang.KOMUNIKASI INTERPERSONAL dan akhirnya akan menyebabkan ada pihak yang terlibat dalam proses komunikasi itu menarik dari atau berundur. Bijak menggunakan sumber komunikasi Kemahiran dan ketrampilan berkomunikasi bukan sekadar bersumber pada kemampuan dan kebolehan yang datang daripada diri seseorang tetapi juga kecekapan pelaksana komunikasi itu menggunakan sumber komunikasi seperti kemudahan internet. tv dan sebagainya yang dapat Dixon Magusun Psikologi Bimbingan dan Kaunseling SMK Pulau Banggi Kudat Sabah . Ini bererti. Bijak melihat dan memaknakan komunikasi non verbal Komunikasi non verbal boleh menunjukkan pelbagai erti dalam proses komunikasi. sedih. rindu dan merayu. gerakan anak mata. Situasi ini dapat dilihat dengan nyata sewaktu temuduga dijalankan. Perilaku sentuhan juga membawa makna komunikasi seperti kemesraan. f. ketidakpuasan hati dan kemarahan. Inilah yang membezakan pelaksana komunikasi yang baik dengan orang yang sekadar bijak bercakap. intonasi suara. Pelaksana komunikasi yang baik akan berusaha untuk memberikan maklum balas yang sepositif mungkin dan tidak berlegar pada hal-hal negatif. Perilaku diam juga membawa erti tidak mahu diganggu. tegas. kecewa dan meremehkan. misalnya ekspresi wajah. sinis. Gerakan tubuh yang bermaksud menolak atau tidak mahu biasanya dilakukan dengan menjauhkan diri dan menggelengkan kepala bermaksud ‘tidak. marah. Intonasi suara pula menunjukkan perasaan marah. badan. sayang. benci dan sebagainya. diam dan perilaku sentuhan. Menurut para pakar komunikasi non verbal. geram. risau. telefon. mempengaruhi orang lain dan dapat mengawal interkasi sosial menjadi seperti yang dikomunikasikan secara non verbal. 2. gerakan tubuh badan.

Kecekapan penggunaan alat tersebut akan menambahkan kekaguman orang lain dan seterusnya mencipta ketarikan. dan Dixon Magusun Psikologi Bimbingan dan Kaunseling SMK Pulau Banggi Kudat Sabah . Selain perkara-perkara yang dinyatakan di atas. 3. masih terdapat beberapa eleman lain yang perlu diperhatikan seperti: 1. Kebolehan mengembangkan kemahiran komunikasi perseorangan. 3. Menjadi penyampai komuikasi yang baik Menjadi pelaksana atau penyampai komunikasi yang baik memerlukan kemahiran tambahan seperti sikap peribadi semasa melaksanakan proses komunikasi interpersonal. Cekap menilai suasana komunikasi dan seterusnya memberikan maklum balas berdasarkan suasana komunikasi dengan baik dan terarah. eleman-eleman yang perlu ada pada penyampai komunikasi yang baik adalah seperti: 3. wujud kepercayaan dan keyakinan orang lain kepada penyampai pesan itu. Kebolehan menyampaikan idea dengan jelas. Kemahiran menumpuhkan perhatian yang jujur. empati dan selari dengan bahasa tubuh iaitu menatap wajah lawan komunikasi. 3. Dalam hal ini. Penyampaian pesan secara tepat melalui alat komunikasi merupakan bonus tambahan kepada pelaksana komunikasi yang baik. Kemahiran menyampaikan maklum balas secara tepat dan optimis dengan penuh keyakinan diri dengan nada suara yang sesuai. Kebolehan mengamalkan kemahiran mendengar yang aktif dan memberi makluma balas 4.1. Kemahiran dan ketrampilan berkomunikasi secara interpersonal sangat berpengaruh dalam menentukan kualiti hubungan sosial yang seterusnya. Kemahiran dan ketrampilan berkomunikasi melibatkan komunikasi yang berkesan melalui penggunaan bahasa yang boleh dimengerti oleh semua orang. Kebolehan berunding dan mencapai persetujuan 6. Sehubungan dengan itu.KOMUNIKASI INTERPERSONAL dijadikan alat komunikasi kepada kumpulan sasaran. Sama ada interaksi sosial itu kekal dan mempunyai ganjarannya amat bermakna kepada semua pihak yang terlibat dalam proses komunikasi itu.3. Kebolehan berkomunikasi dengan peserta komunikasi yang mempunyai budaya berlainan 7.4. secara lisan dan bertulis.2. Kemahiran mendengar secara aktif. 3. 3. 2. berkesan dan penuh keyakinan. Kebolehan membuat pembentangan secara jelas dengan penuh keyakinan dan bersesuaian dengan tahap pendengar 5.

my/books? id=1uQsJ_jIEFEC&pg=PA64&lpg=PA64&dq=teori+tembusan+sosial&source=bl&ots=A bu_aIJ3Zm&sig=LsX__j2ZupML235bwCyp280Nuk0&hl=en&ei=qFOYTNzOIYycvgOij6nb DA&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=3&ved=0CCIQ6AEwAg#v=onepage&q=te ori%20tembusan%20sosial&f=false http://kuliah. Kemahiran dan ketrampilan berkomunikasi yang dijelaskan dalam kedua teori ini sangat berpengaruh dan memainkan peranan penting dalam mewujudkan hubugan sosial yang berkekalan dan harmoni.KOMUNIKASI INTERPERSONAL 8.google. sama ada untuk mendapatkan ganjaran mahupun bagi mendapatkan maklumat atau informasi diri pihak lawan komunikasi.wordpress. kedua teori ini memberikan penjelasan tentang pembangunan sosial terutamanya dalam mengembangkan kecekapan berkomunikasi.com.com/2008/04/22/komponen-konseptual-dan-jenis-jenis-teorikomunikasi/ http://www.html http://www. Sumber rujukan: http://books. Kebolehan menggunakan kemahiran komunikasi bukan lisan.utm. Tidak diragui lagi bahawa. Berdasarkan pembahasan kedua-dua teori komunikasi interpersonal di atas maka dapatlah disimpulkan bahawa kemahairan dan ketrampilan berkomunikasi amat penting dan ditekankan dalam kedua teori ini. Kemahiran dan ketrampilan berkomunikasi mempunyai banyak unsur dan eleman yang perlu dipelajari dan diamalkan bagi menjadikan seseorang itu peserta komuikasi yang baik. kemahiran dan ketrampilan berkomunikasi menjadi syarat penting bagi mencapai tujuan komunikasi itu dilangsungkan. Dalam konteks teori tukaran sosial dan teori tembusan sosial.dagdigdug.jpmkuis.com/2008/12/24/kontribusi-konsepsi-psikologi-behaviorismeterhadap-perkembangan-teori-ilmu-komunikasi/ Dixon Magusun Psikologi Bimbingan dan Kaunseling SMK Pulau Banggi Kudat Sabah .php?option=com_content&view=article&id=70&Itemid=105 http://wsmulyana.my/kokurikulum/panduan-kemahiran-insaniah/kemahiranberkomunikasi.com/index.

com/2010/04/27/komunikasi-interpersonal/ http://www.html http://www.html http://apps.pdf Dixon Magusun Psikologi Bimbingan dan Kaunseling SMK Pulau Banggi Kudat Sabah .com/viewpaper/71294.wordpress.usm.exampleessays.com/2008/06/teori-komunikasi-interpersonal/ http://zena07.org/wiki/Social_Penetration_Theory http://www.wordpress.my/bppk/nota/KOMUNIKASI/KOMUNIKASI%20KEPIMPINAN.my/4496/1/Document-5324_Version-5885_application-pdf_0.com/2008/04/25/teori-komunikasi-interpersonal/ http://oregonstate.pdf http://eprints.emoe.com/viewpaper/71294.gov.edu/~drlane/capstone/interpersonal/socpen.html http://kuliahkomunikasi.uky.edu/instruct/theory/spt.exampleessays.wikipedia.html http://en.KOMUNIKASI INTERPERSONAL http://aton29.