KOMUNIKASI INTERPERSONAL

Dalam kehidupan harian kita sebagai mahluk yang mempunyai naluri sosial, sama ada sedar atau tidak ,kita tidak dapat mengelak diri daripada melakukan interaksi dengan individu atau orang lain secara satu lawan satu mahupun dalam kumpulan komuniti. Interaksi tersebut boleh berlaku secara verbal mahupun bukan verbal yang bertujuan menyampaikan pesan dan membina hubungan. Berinterkasi dengan orang lain memerlukan kemahiran dan ketrampilan agar tujuan komunikasi itu tercapai, yang pada akhirnya mempengaruhi perlakuan individu dalam konteks pembangunan sosialnya. Kemahiran dan ketrampilan berkomunikasi merujuk pada interkasi yang berkesan antara peserta komunikasi. Komunikasi Interpersonal Menurut para pakar dalam bidang komunikasi, komunikasi interpersonal merupakan proses pertukaran informasi diantara seseorang dengan paling kurang seorang lainya atau biasanya diantara dua orang yang dapat langsung diketahui balikannya (komunikasi langsung) [Muhammad, 2005 ]. Lebih lanjut lagi, Joseph A. Devto menjelaskan bahawa komunikasi interpersonal interpersonal adalah proses pengiriman pesan-pesan antara dua orang atau diantara sekelompok kecil orang, dengan beberapa kesan dan beberapa umpan balik seketika. Komunikasi ini dianggap sebagai suatu teknik psikologi manusiawi. Dalam Komunikasi interpersonal, individu yang terlibat dalam proses interkasi itu coba menginterpretasikan makna yang berkaitan diri sendiri, diri orang lain dan hubungan yang terbentuk. Kesemua ini berlaku melalui proses picker yang melibatkan pemberian makna atau kesimpulan. Secara umumnya, teori komunikasi interpersonal mengkaji bagaimana indvidu berinteraksi antara satu dengan lain secara verbal mahupun bukan verbal bagi mencipta maksud dan membina hubungan sosial. Interaksi itu boleh melibatkan perbualan secara satu lawan satu atau dalam sekumpulan individu dalam sesebuah komuniti Komunikasi interpersonal mempunyai karakteristik seperti:
1. Aspek isi pesan dan kualiti proses interaksi

2. Mempunyai hubungan saling mempengaruhi Prinsip komunikasi interpersonal pula adalah seperti kualiti hubungan, empati, saling menghargai, terterbukaan minda, trust ( percaya ) antara satu dengan lain dan harmoni. 1 Komunikasi interpersonal yang berlaku antara dua individu bagi mencapai persefahaman selalunya melibatkan hal-hal positif yang membolehkan hubungan sosial itu berkekalan. Biasanya, ada persamaan di antara persahabatan, percintaan, dan hubugan keluarga. Semuanya melibatkan kemesraan, kepercayaan, tolong menolong, berkongsi keyakinan serta tindakan spontan. Jadi penting bagi kita mengetahui bagaimana cara kita sepatutnya berkomunikasi supaya proses pembentukan hubungan untuk apa jua tujuan dapat berjalan dengan baik dan memenuhi keperluan semua pihak. Komunikasi interpersonal mempunyai tujuan yang jelas, antaranya adalah:
1. Mengetahui diri sendiri. Apabila seseorang terlibat dalam proses komunikasi, kita

juga secara tidak langsung akan mengetahui diri kita sendiri, iaitu apabila kita Dixon Magusun Psikologi Bimbingan dan Kaunseling SMK Pulau Banggi Kudat Sabah

6. Skinner. 3.S. Dengan memberikan maklumat itu kepada orang lain. Sociology (George Homans. kita sebenarnya memberikan penghargaan kepada diri kita sendiri. Berubah sikap dan tingkah laku. Behavioral Psychology ( B. walaupun maklumat itu mungkin telah kita ketahui tetapi perbincangan dengan orang lain menjadikan kita berinteraksi interpersonal. Mengetahui dunia luar. Komunikasi interpersonal memberikan kita peluang bercakap atau menceritakan tentang apa yang kita sukai. Komunikasi interpersonal dijadikan salah satu modul atau terapi kejiwaan. Komunikasi interpersonal memberikan kita peluang memahami dan mengetahui lebih banyak tentang diri orang lain yang berinteraksi dengan kita. J. Utilitaran Economics ( D. Hal ini terbukti dalam aktiviti profesional yang memerlukan klien menceritakan dan mendedahkan maklumat peribadi yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi. 4. Ricardo. Banyak maklumat dan informasi yang kita ketahui dari orang lain. Untuk membantu. Kita selalunya berkunjung ke tempat atau rumah orang lain walaupun untuk sekadar bertanya khabar atau bercerita tentang pelbagai isu untuk mengisi masa lapang. Salah satu hasrat dan keinginan orang yang paling utama ialah membentuk dan memelihara hubungan sosial yang telah terbina. sebenarnya melalui komunikasi interpersonal digunakan untuk mengubah sikap dan tingkah laku orang lain. Peter Blau) dan Social Psychology ( Thibaut & Kelley). Albert Bandura). Mill). buku baru dan sebagainya. Social Exchange Theory Teori ini sebenarnya bergabung dalam Structural Anthropolgy ( Levi-Straus) . Untuk berkunjung dan mencapai kesenangan. fikiran dan tingkah laku kta sendiri.F. kita mencadangkan orang itu mencuba menu makanan yang baru. Komunikasi interpersonal menjadi asas penting dalam membentuk dan mengekalkan hubungan sosial yang terbina itu. Sedar atau tidak. Dixon Magusun Psikologi Bimbingan dan Kaunseling SMK Pulau Banggi Kudat Sabah . Misalnya. 5. atau apa-apa hal yang berkaitan dengan diri kita termasuk perasaan. barangan tertentu. Terdapat beberapa teori komunikasi interpersonal yang dapat menjelaskan aplikasinya dalam mempengaruhi pembangunan sosial pihak yang terlibat dalam proses komunikasi serta perlakuan indivdu khususnya dalam membina kemahiran dan ketrampilan berkomunikasi. Membentuk dan menjaga hubungan yang terjalin.KOMUNIKASI INTERPERSONAL memberikan maklum balas atas pertanyaan orang lain. 2. Dengan melakukan komunikasi interpersonal seperti ini memberikan keseimbangan yang penting dalam fikiran yang memerlukan rehat daripada semua keseriusan di sekelilng kita. Adam Smith.

seperti: 1. Lebih lanjut. teori ini mengatakan bahawa dalam melakukan interkasi dengan orang lain selalunya orang akan menilai hubungan yang terbentuk dan seterusnya mengharapkan sesuatu yang dapat memenuhi keperluannya hasil daripada pembentukan hubungan sosial itu. Individu mencipta satu set strategi yang mereka percaya dapat memberikan kelebihan kepada mereka. Menggunakan segala sumber teknologi komunikasi secara positif 4. Seperti yang dijelaskan sebelum ini. Kenyataannya. individu akan berusaha melakukan hal-hal yang dapat mengekalkan hubungan sosial itu. 2.KOMUNIKASI INTERPERSONAL Fokus teori ini adalah individu berinteraksi untuk mendapatkan sesuatu ganjaran atau kelebihan dalam kumpulan sosial itu. konsep utama teori ini adalah individu akan berinteraksi dengan orang lain selama hubungan itu memberikan kelebihan kepada kedua pihak yang berkomunikasi. Kebolehan berkomunikasi dengan peserta komunikasi yang mempunyai latar belakang budaya yang berbeza. Kebolehan berunding dan mencapai persetujuan 5. Maka dalam hal ini. Teori Exchange Social yang dicetuskan oleh Thibaut dan Kelly ini menjelaskan bahawa terdapat kesan atau pengaruh hubungan atau interaksi seseorang dengan orang lain dan kesan itu juga turut mempengaruhi perlakuan orang lain. 3. individu akan mempertimbangkan rewards (ganjaran) yang akan diperolehi dan coba mengelakkan diri daripada dikenakan hukuman. 6. Dasar pemikiran teori ini adalah setiap individu secara sukarela akan memasuki dan tinggal dalam hubungan sosial selama hubungan itu dapat memberikan ganjaran kepadanya. Mengembangkan Kebolehan atau kemahiran mendengar secara aktif dan memberikan maklum balas secara positif terhadap semua bentuk komunikasi yang diterima. Ini menjelaskan bahawa dalam melakukan komunikasi dengan orang lain . teori ini memberikan sumbangan terhadap pembangunan sosial terutamanya dalam mempengaruhi perlakuan invdividu khususnya dalam membina kemahiran dan ketrampilan berkomunikasi. Kebolehan mengembangkan kemahiran komunikasi individu 7. dalam hubungan sosial yang sebenar. Dixon Magusun Psikologi Bimbingan dan Kaunseling SMK Pulau Banggi Kudat Sabah . pelaku komunikasi akan menampilkan perilaku yang dianggap paling berkesan sebagai suatu usaha mengekalkan interaksi itu. Menampilkan kebolehan menyampaian pesan dengan penuh keyakinan dan sesuai dengan tahap pendengar atau penerima pesan. Analisis dan aplikasi teori. Kita mempelajari dan tahu tentang apa yang dapat memberikan ganjaran melalui pelbagai kelakuan dan tindakan sehinggalah salah satu tindakan itu menghasilkan sesuatu yang positif. Kebolehan menggunakan kemahiran bukan lisan. Dalam konteks ini.

Kejujuran dalam berkomunikasi merupakan faktor yang selalu dinilai oleh orang lain sewaktu berlakunya proses komunikasi itu. Masalahnya bukan terletak pada berapa sering kita berkomunikasi dengan orang lain tetapi sebenarnya bagaimana kita berkomunikasi itu yang banyak mempengaruhi perlakuan individu dan tahap hubungan sosial yang terbentuk. Halangan atau rintangan dalam komunikasi memang sering terjadi dan itu memberikan kesan terhadap tahap hubungan interpersonal. maka bentuk komunikasi yang ditampilkan adalah yang dianggap paling berkesan melalui cara dan sikap berkomunikasi. Empati pula adalah sikap atau kemampuan seseorang untuk membayangkan serta ikut serta menyelami perasaan orang lain. Sikap Percaya dalam proses komunikasi. empati dan kejujaran. iaitu suatu usaha melihat orang lain seperti apa yang dialami dan dirasakan oleh individu tersebut. Menerima juga adalah sikap yang melihat orang lain sebagai manusia yang patut dihargai ( Anita Taylor 1977) Dengan sikap penerimaan seperti ini maka ruang komunikasi dengan orang lain akan semakin luas dan memberikan pengaruh kepada tahap hubungan interpersonal yang baik. Faktor menerima adalah merujuk pada kemampuan berkomunikasi dengan orang lain tanpa menilai dan tanpa usaha mengongkong orang lain. Apabila seseorang percaya pada orang lain maka ruang komunikasi akan semakin luas dan semua bentuk pengiriman dan penerimaan pesan akan menjadi lebih mudah difahami. Untuk mencapai tujuan itu. Bagaimanapun. Dalam teori pertukaran sosial ini. Pertukaran sosial dalam bentuk ganjaran atau hukuman akan terjadi dengan baik atau buruk dalam ruang lingkup yang luas atau sempit hanya apabila semua pihak yang terlibat dalam proses komunikasi itu menunjukkan kemampuan berkomunikasi dengan baik terutamanya Dixon Magusun Psikologi Bimbingan dan Kaunseling SMK Pulau Banggi Kudat Sabah .KOMUNIKASI INTERPERSONAL Komunikasi interpersonal yang efektif merangkumi banyak unsur tetapi hubungan interpersonal mungkin paling penting kerana orang akan memberikan penilaian sama ada positif atau negatif. Sikap empati ini akan mewujdukan sikap percaya orang lain kepada diri kita dan akhirnya komunikasi interpersonal akan terbina dan ganjarannya adalah hubungan sosial yang makin baik dan luas. sikap spotif ( tolak ansur) dan sikap terbuka. Faktor percaya pada orang lain adalah yang paling penting dalam mempengaruhi tahap hubungan interpersonal. Sikap curiga misalnya akan menyebabkan jarak hubungan makin jauh dan terpisah. Menumbuhkan sikap percaya atau mengembangkan komunikasi yang didasarkan pada sikap saling percaya memerlukan faktor lain iaitu menerima. terdapat beberapa hal yang akan meningkatkan tahap hubungan interpersonal yang baik iaitu sikap percaya. Orang akan menilai pesan yang dicoba disampaikan. bukan sahaja pesan itu sendiri yang dinilai tetapi cara seseorang itu menyampaikan pesan akan dilihat dari konteks kejujuran. semua pihak yang terlibat dalam proses komunikasi itu akan berusaha mempengaruhi satu dengan yang lain bagi mencapai tujuan masing-masing.

iaitu melalui sikap bertoak ansur dapat mengurangkan perilaku defensif yang akan mengagalkan komunikasi interpersonal. dalam proses komunikasi yang digambarkan dalam teori ini masih terdapat halangan atau rintangan komunikasi. mencari maklumat dari pelbagai sumber. individu yang mengharapkan ganjaran daripada proses komunikasi itu akan bersikap sportif bagi mencapai tujuannya iaitu mewujdukan hubungan interpersonal yang baik dan luas. Dixon Magusun Psikologi Bimbingan dan Kaunseling SMK Pulau Banggi Kudat Sabah . Teori ini berfokuskan pada pola fikir bahawa semua pihak yang terlibat dalam proses komunikasi akan kekal dalam ruang lingkup hubungan sosial itu selagi hubungan interpersonal itu memberikan kesan positif pada semua pihak yang terlibat dalam interaksi sosial itu. *Sikap terbuka dapat dilihat melalui sikap seseorang memberikan penilaian pesan secara objektif. Sikap terbuka dalam proses komunikasi Sikap terbuka ( open –mindedness ) mempunyai pengaruh yang besar dalam mewujudkan komunikasi interpersonal yang efektif. Kaitannya dengan aplikasi teori pertukaran sosial adalah. Orang yang bersikap defensif lebih banyak melindungi diri dari ancaman berbanding berusaha memahami pesan orang lain. sikap menutup diri. dapat membezakan perkara yang perlu dan tidak perlu. Sehubungan dengan itu. memberikan penilaian secara objektif dan berdasarkan isi atau fakta. Faktor-faktor penentu komunikasi yang baik yang perlu diperhatikan dan dialplikasikan akan menjamin ganjaran yang diterima dalam proses komunikasi interpersonal itu. Sikap bertolak ansur ( sportif ) dalam proses komunikasi Sikap bertolak ansur semasa berinterkasi dengan orang lain adalah faktor lain yang memberikan pengaruh dalam pembangunan sosial. Bagi mengekalkan hubungan interpersonal itu maka teori ini turut dilengkapkan dengan kemahiran dan ketrampilan berkomunikasi bagi membangun hubungan sosial yang baik. Bagaimanapun. Halangan komunikasi ini biasanya merujuk kepada persepsi antara pihak penyampai dan penerima pesan. untuk meluaskan ruang lingkup hubungan sosial maka kita perlu membangun kemahiran dan ketrampilan berkomunikasi agar dapat membentuk suatu rangkaian sosial yang berkekalan dan memberikan timbal balik kepada kita. lebih bersifat profesional dan bersedia mengubah kepercayaannya dan mencari pengertian pesan yang tidak sesuai dengan rangkaian kepercayaannya. isi pesan disalah tafsir dan faktor suka atau tidak suka. Dapat disimpulkan bahawa teori pertukaran sosial ( Social Exchange Theory ) yang berdasarkan pemikiran bahawa proses komunikasi interpersonal yang terbentuk banyak dipengaruhi oleh kemungkinan ganjaran yang akan diterima oleh pelaku komunikasi dalam interkasi sosial itu.KOMUNIKASI INTERPERSONAL apabila wujud sikap percaya dalam hubungan interpersonal melalui proses komunikasi verbal mahupun bukan verbal.

*Gerald Miller dan rakannya menjelaskan bahawa komunikasi interpersonal dalam teori ini semakin sering interkasi itu dilakukan maka semakin bertambah peranan dan timbal balik dalam komunikasi mereka. minat ataupun hobi. Terdapat beberapa demensi dalam teori ini.KOMUNIKASI INTERPERSONAL Social Penetration Theory Salah satu proses komunikasi interpersonal yang sering dikaji aplikasinya dalam pembangunan sosial dan kaitannya dengan pembinaan kemahdiran dan ketramplan berkomunikasi ialah Socail Penetration Theory . komunikasi berubah dari peringkat cetek. Selain itu. iaitu memiliki jarak (breadth) dan keintiman (deph). (http://www. Jika resiprokal tidak berlaku maka komunikasi interpersonal Dixon Magusun Psikologi Bimbingan dan Kaunseling SMK Pulau Banggi Kudat Sabah . proses atau usaha komunikasi yang bertujuan memperolehi maklumat tentang diri orang lain. maklumat diri yang diceritakan pada peringkat awal adalah tentang tempat tinggal asal. kegemaran. Menurut teori ini. Jika pada tahap ini ada pihak yang tidak bercerita tentang dirinya maka resiprokal tidak berlaku. Pada dimensi jarak. Lazimnya. Proses pembentukan hubungan di antara dua individu dilihat seperti proses menembusi lapisan bawang besar. teori ini menggariskan bahawa hubungan menjadi lebih akrab seiring waktu ketika pasangan berkomunikasi mendedahkan maklumat mengenai diri mereka. Perkara luaran lebih kerap dan lebih awal diceritakan kepada teman baru. proses mengetahui seseorang sebenarnya memerlukan kita menembusi lapisan luar dan seterusnya. Teori ini mengatakan dalam proses menjalin hubungan. Sedangkan pada dimensi keintiman. proses pendedahan kendiri boleh berlaku. Contohnya. Dengan berkomunikasi. NewYork: Holt. Secara amnya. Keakraban dan keitiman hubungan sosial membantu pendedahan maklumat diri yang lebih peribadi. Pendedahan kendiri ada resiprokal atau ada timbal balik yang membolehkan perkongsian maklumat.uky. toeri ini menjelaskan bahawa pihak yang terlibat dalam proses komunikasi interpersonal akan melalui proses kenal-mengenal antara satu sama lain seperti berikut: 1. Pendedahan maklumat lebih luas tentang personaliti seseorang hanya dapat diketahui apabila terbina hubungan sosial yang baik hasil daripada komunikasi awal.edu/~drlane/capstone/interpersonal/socpen. yang dikemukakan oleh Altman & Taylor. Proses inilah yang disamakan dengan personaliti kita. Teori ini diterjemahkan sebagai Teori Tembusan Sosial. Kita hanya boleh tahu dan kenal seseorang hanya apabila kita dapat berkomunikasi dengannya. menceritakan tentang jadual kerja dan aktiviti hariannya. Rinehart and Winston. Perbualan adalah pada tahap tidak formal. 2. tidak intim kepada tahap lebih mendalam dan peribadi dalam jangksa masa tertentu. hal-hal peribadi menjadi topik perbincangan antara peserta komunikasi itu. sewaktu kita memasak dan menggunakan bawang sebagai salah satu bahan masakan. maka kita terlebih dahulu akan mengupas kulit luar bawang dan seterusnya lapisan-lapisan lain yang semakin ke dalam. 1973 dengan tajuk buku Social Penetration: The Development of Interpersonal Relationships.html). Contohnya. pekerjaan. pasangan komunikasi akan memberikan maka terhadap apa yang dilihat pada pasangan lawan komunikasinya seperti cara berpakaian dan bercakap.

memasuki tembusan sosial yang berikutnya memakan masa.KOMUNIKASI INTERPERSONAL itu akan mengalami gangguan dan menggagalkan tujuan dan tahap komunikasi yang seterusnya. dan adakalanya tembusan sosial ini tidak sampai ke peringkat yang lebih dalam. Situasi menarik diri atau berundur daripada hubungan sosial samalah dengan proses berhenti daripada berkawan. yang mana masing-masing belum mengenal antara satu dengan lain. tembusan sosial mula perlahan dan ini berlangsung pada jangka masa yang lama.Seorang lelaki bernama Ahmad bertugas sebagai guru dan ditempatkan di sebuah sekolah yang berada di luar daerahnya. tembusan sosial bermula dengan pendedahan nama. Ahmad dijemput oleh wakil sekolah. Biasanya proses menarik diri daripada melanjutkan komunikasi interpersonal berlaku secara perlahan. 4. Hubungan sosial yang telah terbentuk banyak dipengaruhi oleh cara atau kualiti komunikasi yang ditunjukkan oleh pihak yang terlibat dalam komunikasi itu. Tembusan berlaku dengan cepat pada peringkat awal perkenalan tetapi menjadi lambat selepas sampai ke lapisan yang lebih tengah. Ciri yang muncul dalam situasi ini adalah sikap seperti berdiam diri dan tidak bertegur sapa. Selanjutnya. Tempat bertugasnya ini adalah tempat baru yang dia tidak mempunyai kenalan. Komunikasi peringkat ini berlaku dengan cepat. Proses komunikasi interpersonal dimulai dengan komunikasi non verbal iaitu masing-masing meneka. Dalam situasi pasangan lelaki dan wanita misalnya. Proses awal ini berlaku dengan cepat iaitu pendedahan nama dan daerah asal.duanya menjalin hubungan sosial yang belum mendedahkan Dixon Magusun Psikologi Bimbingan dan Kaunseling SMK Pulau Banggi Kudat Sabah . Perjumpaan antara Ahmad dan wakil sekolah tersebut merupakan proses awal komunikasi interpersonal. Tetapi selepas itu. pekerjaan. ‘ 3. Dalam konteks ini berlaku timbal balik antara Ahmad dan wakil sekolah dan dengan demikian mula terbentuk hubungan sosial. Proses kebalikan tembusan ( depenetration) adalah proses menarik diri dari satu lapisan ke satu lapisan sama seperti dilalui pada peringkat tembusan. Situasi berikut dapat menjelaskan bagaimana teori ini berlaku dalam masyarakat. Sekiranya ada pihak yang memaksa untuk mendapatkan maklumat peribadi maka akan menyebabkan ketegangan hubungan yang akhirnya mungkin membawa kepada perpisahan atau putus hubungan sosial. pekerjaan dan pengalaman lebih cepat diceritakan atau didedahkan. Hal ini berlaku kerana norma masyarkat yang tidak suka mendedahkan hal-hal peribadi pada peringkat hubungan awal. Tetapi maklumat lebih lanjut misalnya hal-hal yang lebih peribadi tidak didedahkan. Selalunya dalam perkenalan awal. menjauhkan diri dan tidak berkongsi sesuatu dengan orang tersebut. kampung asal. bercinta atau bersahabat. Pada hari melapor diri. maklumat asas seperti nama. Tembusan sosial pada peringkat yang perlahan memakan masa untuk mendedahkan halhal yang peribadi. Selepas itu komunikasi verbal terjadi dengan pertanyaan nama masing-masing. tempat tinggal. pada peringkat ini kedua. Tahap berikutnya berjalan dengan perlahan kerana komunikasi lebih kepada hal-hal lain seperti mendapatkan maklumat berkaitan keadaan tempat baru.

mereka mempunyai peluang untuk memperoleh kepercayaan dari orang lain dibandingkan dengan orang yang tidak mempunyai kemahiran dan ketrampilan berkomunikasi interpersonal yang baik. Disinilah hal-hal yang lebih peribadi diceritakan dan diberi respon. berkesan. Kemahiran dan ketrampilan berkomunikasi merujuk kepada kecekapan seseorang dalam menyampaikan pesan dengan menggunakan sumber komunikasi dengan baik. kemahiran dan ketrampilan berkomunikasi sangat berpengaruh dalam menentukan kesan kepada penerima pesan. Sekiranya maklum balas yang diterima adalah baik maka hubungan sosial itu akan berlanjutan ke peringkat intim dan seterusnya hal-hal peribadi lainya didedahkan. Keefektifan komunikasi interpersonal akan menjadi pemangkin kepada terbentuknya hubungan yang positif terhadap orang lain. Dengan demikian. Dengan menguasai komunikasi interpersonal sebenarnya kita juga membuka wawasan diri untuk memahami orang lain dan seterusnya dapat berinterkasi secara positif dengan orang lain. kemahiran interpersonal dan juga sikap dan tingkahlaku yang baik. Proses inilah yang dikenal sebagai proses menarik diri. Dalam konteks komunikasi interpersonal. Mencipta faktor yang menarik perhatian orang lain. sama ada verbal mahupun bukan verbal. Antara faktor penting yang mempengaruhi komunikasi interpersonal adalah cara atau kualiti pesan itu disampaikan. Kemahiran dan Ketrampilan berkomunikasi. Ramai orang yang berjaya dalam hidupnya kerana mempunyai hubungan yang sangat baik dengan orang lain sehingga identiti dan personalitinya baik dikalangan komuniti. olahraga dan isu-isu semasa yang sedang hangat dibincangkan Dixon Magusun Psikologi Bimbingan dan Kaunseling SMK Pulau Banggi Kudat Sabah . Teori tembusan sosial menunjukkan bahawa untuk menjalin hubungan sosial dengan orang lain maka perlu memiliki kemahiran dan ketrampilan berkomunikasi. untuk menjadikan orang lain tertarik dengan kita maka kita hendaklah mencipta hal-hal yang menyebabkan orang lain tertarik dengan kita. Setiap individu mempunyai cara tersendiri untuk berkomunikasi dengan orang lain. Misalnya mengajak orang lain berbincang tentang perkara-perkara umum seperti model pakaian. sekiranya tidak terjadi sikap percaya atau kerana kemahiran dan ketrampilan berkomunikasi tidak ditunjukkan dengan baik maka ada kemungkinan hubungan ini akan tegang atau berakhir. Terdapat beberapa faktor yang menjadi panduan dalam pembangunan sosial melalui komunikasi interpersonal yang efektif seperti : a. Oleh kerana itu. Pada waktu yang sama. Setelah keduanya mempunyai sikap percaya dalam komunikasi maka fasa tembusan ke peringkat intim akan berlaku. Telah menjadi sifat asas manusia yang cenderung tertarik dengan diri sendiri berbanding orang lain. Pesan itu kemudiannya ditafsir atau direspon orang lain dan berlakulah komunikasi interpersonal.KOMUNIKASI INTERPERSONAL hal-hal peribadi. * Lankard (1990) mendefinisikan kemahiran meliputi gambaran personal. menarik dan difahami sepenuhnya oleh penerima pesan itu. dan seterusnya menentukan tahap atau kualtiti hubungan sosial yang terbentuk.

akan mencipta suasana yang positif dan membuat lawan bicara kagum. d. takut. Kemahiran mencipta faktor ketarikan ini perlu dilakukan dengan penuh saksama kerana adakalanya isu-isu seperti kesesakan lalu lintas. Kejujuran dan empati Mencipta ketarikan pada orang lain seperti yang dikemuakan di perkara awal sebenarnya adalah bagaimana kita mencipta suatu bentuk ketarikan pada orang lain dengan penuh kejujuran. yakin dan selamat ketika berkomunikasi dengan kita. Sebahagian besar komunikasi yang efektif menggunakan tiga kemahiran ini. Hal ini menyebabkan isi atau pesan komunikasi tidak difahami sepenuhnya. mendengar dan diam. memberikan maklum balas yang positif terhadap topik perbincangan akan menjadikan suasana komunikasi itu membentuk interaksi sosial yang baik. b. Mengaplikasikan 3 (tiga) hal penting. cuaca dan hal-hal umum yang membosankan dan bersifat sensetif akan menjadikan kita sebagai faktor kegagalan komunikasi interpersonal. tegang dan tidak aman kerana kurang percaya diri. Situasi ini sangat tepat digambarkan dalam teori tembusan sosial dan tukaran sosial. komunikasi interpersonal menjadi muram. Diam dan mendengaar secara aktif. Kita juga perlu menunjukkan rasa hormat kepada lawan komunikasi kita dengan cara menyebut namanya dan menghilangkan suasana tegang. gementar. Tiga hal penting itu adalah kemahiran bertanya. khuatir was-was atau ragu-ragu dengan ucapan sendiri. e. c. Perbuatan pura-pura tertarik biasanya mudah dikesan dan menjadikan komunikasi interpersonal menjadi muram Dixon Magusun Psikologi Bimbingan dan Kaunseling SMK Pulau Banggi Kudat Sabah . Kurang percaya diri akan menjadikan penyampaian komunikasi interpersonal menjadi gugup. Bermodalkan keyakinan diri yang tinggi sewaktu menyampaikan komunikasi. Kejujuran disini bermakna jujur tertarik dengan orang lain. Percaya / yakin pada diri sendiri Memiliki kepercayaan atau keyakinan diri sangat penting dalam berkomunikasi kerana dengan keyakinan diri itu kita mencipta dan menunjukkan imej diri yang menjadikan orang lain percaya kepada kita. Komunikasi menjadi kucar – kacir.KOMUNIKASI INTERPERSONAL masyarkat. bukan direka-reka atau berpura-pura tertarik. Sambutan yang mesra dan bersahabat melalui bahasa tubuh yang tepat akan menjadikan lawan komunikasi kita bersedia membincangkan secara bebas hal-hal yang dikehendaki. Membina rasa simpati Membina rasa simpati bermakna membangun suatu persekitaran atau ruang kawasan komunikasi di mana lawan komunikasi kita merasa percaya. Kerapkali. orang yang menjadi pendengar yang baik turut disenangi dalam komunikasi. Selain penyampai komunikasi yang penuh keyakinan diri menjadi kekaguman orang lain.

sayang. Bijak melihat dan memaknakan komunikasi non verbal Komunikasi non verbal boleh menunjukkan pelbagai erti dalam proses komunikasi. Gerakan tubuh yang bermaksud menolak atau tidak mahu biasanya dilakukan dengan menjauhkan diri dan menggelengkan kepala bermaksud ‘tidak. misalnya ekspresi wajah. Rasa gembira. mempengaruhi orang lain dan dapat mengawal interkasi sosial menjadi seperti yang dikomunikasikan secara non verbal. badan. rindu dan merayu. Situasi ini dapat dilihat dengan nyata sewaktu temuduga dijalankan. pelaksana komunikasi yang baik bijak mewujudkan suasana positif. telefon. gerakan tubuh badan. radio. risau. riang mahupun mengalami tekanan serta kebingungan. gerakan anak mata. emosi dan perasaan seseorang. tegas. Perilaku sentuhan juga membawa makna komunikasi seperti kemesraan. bukan atau tidak tahu’. Gerak tubuh boleh memberikan tafsiran seperti ‘tidak tahu’. projektor. dan tidak mahu’. tv dan sebagainya yang dapat Dixon Magusun Psikologi Bimbingan dan Kaunseling SMK Pulau Banggi Kudat Sabah . mahu. rungutan. Inilah yang membezakan pelaksana komunikasi yang baik dengan orang yang sekadar bijak bercakap. Sikap optimis dalam berkomunikasi dengan sendirinya akan mencipta ketarikan sosial dan selalunya komunikasi yang lemah dan negatif akan menyebabkan penarikan diri orang lain dalam ruang komunikasi itu.KOMUNIKASI INTERPERSONAL dan akhirnya akan menyebabkan ada pihak yang terlibat dalam proses komunikasi itu menarik dari atau berundur. situasi ini membawa kepada keharmonian hubungan sosial yang berkekalan. surat khabar. Ini bererti. marah. geram. Badan dapat menunjukkan bagaiaman keadaan seseorang. Menurut para pakar komunikasi non verbal. resah dan sebagainya dapat dilihat melalui ekspresi wajah. ketidakpuasan hati dan kemarahan. Fikiran positif perlu dikembangkan agar tercipta suasana komunikasi intepersonal yang nyaman dan harmoni. sedih. f. benci dan sebagainya. Intonasi suara pula menunjukkan perasaan marah. 2. Ekspresi wajah sebenarnya menceritakan rasa. Kemahiran dan ketrampilan berkomunikasi dapat dilakukan dengan mengamalkan perkara-perkara seperti berikut: 1. diam dan perilaku sentuhan. gerakan mata seseorang sangat penting dan utama untuk menggambarkan perhatian dan minat. Pelaksana komunikasi yang baik akan berusaha untuk memberikan maklum balas yang sepositif mungkin dan tidak berlegar pada hal-hal negatif. Optimis Dalam interaksi dan komunikasi harian biasanya mudah membincangkan topik-topk yang bersifat negatif seperti kekecewaan. takut. sinis. intonasi suara. misalnya keadaan sedang sakit. kecewa dan meremehkan. Perilaku diam juga membawa erti tidak mahu diganggu. Bijak menggunakan sumber komunikasi Kemahiran dan ketrampilan berkomunikasi bukan sekadar bersumber pada kemampuan dan kebolehan yang datang daripada diri seseorang tetapi juga kecekapan pelaksana komunikasi itu menggunakan sumber komunikasi seperti kemudahan internet.

dan Dixon Magusun Psikologi Bimbingan dan Kaunseling SMK Pulau Banggi Kudat Sabah . Kemahiran menyampaikan maklum balas secara tepat dan optimis dengan penuh keyakinan diri dengan nada suara yang sesuai. Sama ada interaksi sosial itu kekal dan mempunyai ganjarannya amat bermakna kepada semua pihak yang terlibat dalam proses komunikasi itu. Kebolehan mengembangkan kemahiran komunikasi perseorangan.KOMUNIKASI INTERPERSONAL dijadikan alat komunikasi kepada kumpulan sasaran. Kebolehan menyampaikan idea dengan jelas. Kemahiran dan ketrampilan berkomunikasi melibatkan komunikasi yang berkesan melalui penggunaan bahasa yang boleh dimengerti oleh semua orang.2. 3. 3. eleman-eleman yang perlu ada pada penyampai komunikasi yang baik adalah seperti: 3. Kecekapan penggunaan alat tersebut akan menambahkan kekaguman orang lain dan seterusnya mencipta ketarikan. Kebolehan berkomunikasi dengan peserta komunikasi yang mempunyai budaya berlainan 7. 2.3. 3. Kemahiran menumpuhkan perhatian yang jujur. Dalam hal ini. secara lisan dan bertulis. masih terdapat beberapa eleman lain yang perlu diperhatikan seperti: 1. 3. Menjadi penyampai komuikasi yang baik Menjadi pelaksana atau penyampai komunikasi yang baik memerlukan kemahiran tambahan seperti sikap peribadi semasa melaksanakan proses komunikasi interpersonal. Selain perkara-perkara yang dinyatakan di atas. Kebolehan mengamalkan kemahiran mendengar yang aktif dan memberi makluma balas 4. Cekap menilai suasana komunikasi dan seterusnya memberikan maklum balas berdasarkan suasana komunikasi dengan baik dan terarah.1. Sehubungan dengan itu.4. Penyampaian pesan secara tepat melalui alat komunikasi merupakan bonus tambahan kepada pelaksana komunikasi yang baik. berkesan dan penuh keyakinan. Kebolehan berunding dan mencapai persetujuan 6. 3. Kebolehan membuat pembentangan secara jelas dengan penuh keyakinan dan bersesuaian dengan tahap pendengar 5. wujud kepercayaan dan keyakinan orang lain kepada penyampai pesan itu. Kemahiran mendengar secara aktif. Kemahiran dan ketrampilan berkomunikasi secara interpersonal sangat berpengaruh dalam menentukan kualiti hubungan sosial yang seterusnya. empati dan selari dengan bahasa tubuh iaitu menatap wajah lawan komunikasi.

com/index.html http://www.dagdigdug. Kemahiran dan ketrampilan berkomunikasi yang dijelaskan dalam kedua teori ini sangat berpengaruh dan memainkan peranan penting dalam mewujudkan hubugan sosial yang berkekalan dan harmoni.KOMUNIKASI INTERPERSONAL 8. Kemahiran dan ketrampilan berkomunikasi mempunyai banyak unsur dan eleman yang perlu dipelajari dan diamalkan bagi menjadikan seseorang itu peserta komuikasi yang baik.my/books? id=1uQsJ_jIEFEC&pg=PA64&lpg=PA64&dq=teori+tembusan+sosial&source=bl&ots=A bu_aIJ3Zm&sig=LsX__j2ZupML235bwCyp280Nuk0&hl=en&ei=qFOYTNzOIYycvgOij6nb DA&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=3&ved=0CCIQ6AEwAg#v=onepage&q=te ori%20tembusan%20sosial&f=false http://kuliah.com/2008/12/24/kontribusi-konsepsi-psikologi-behaviorismeterhadap-perkembangan-teori-ilmu-komunikasi/ Dixon Magusun Psikologi Bimbingan dan Kaunseling SMK Pulau Banggi Kudat Sabah . Sumber rujukan: http://books.com.my/kokurikulum/panduan-kemahiran-insaniah/kemahiranberkomunikasi. Kebolehan menggunakan kemahiran komunikasi bukan lisan.google.jpmkuis. Dalam konteks teori tukaran sosial dan teori tembusan sosial.wordpress.php?option=com_content&view=article&id=70&Itemid=105 http://wsmulyana. Tidak diragui lagi bahawa.com/2008/04/22/komponen-konseptual-dan-jenis-jenis-teorikomunikasi/ http://www. kemahiran dan ketrampilan berkomunikasi menjadi syarat penting bagi mencapai tujuan komunikasi itu dilangsungkan. kedua teori ini memberikan penjelasan tentang pembangunan sosial terutamanya dalam mengembangkan kecekapan berkomunikasi. sama ada untuk mendapatkan ganjaran mahupun bagi mendapatkan maklumat atau informasi diri pihak lawan komunikasi.utm. Berdasarkan pembahasan kedua-dua teori komunikasi interpersonal di atas maka dapatlah disimpulkan bahawa kemahairan dan ketrampilan berkomunikasi amat penting dan ditekankan dalam kedua teori ini.

html http://kuliahkomunikasi.gov.emoe.wordpress.my/bppk/nota/KOMUNIKASI/KOMUNIKASI%20KEPIMPINAN.com/viewpaper/71294.edu/instruct/theory/spt.uky.wikipedia.html http://www.my/4496/1/Document-5324_Version-5885_application-pdf_0.com/2010/04/27/komunikasi-interpersonal/ http://www.edu/~drlane/capstone/interpersonal/socpen.org/wiki/Social_Penetration_Theory http://www.pdf http://eprints.com/2008/04/25/teori-komunikasi-interpersonal/ http://oregonstate.exampleessays.pdf Dixon Magusun Psikologi Bimbingan dan Kaunseling SMK Pulau Banggi Kudat Sabah .html http://apps.exampleessays.usm.com/2008/06/teori-komunikasi-interpersonal/ http://zena07.html http://en.com/viewpaper/71294.wordpress.KOMUNIKASI INTERPERSONAL http://aton29.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful