.'

11

"Kreativiti dan Inovasi dalam Dunia Semasa: Pendekatan Islami"
9 - 10 November2010/2 - 3 Zulhijjah 1431 H

SesiV

Inovasi dalam Organisasi
Oleh

elK NOR HARTINI SAARI
Pegawai Penyelidik, Pusat Kajian Ekonomi dan Kemasyarakatan, IKIM
Anjuran
INSTITUT KEFAHAMAN ISLAM MALAYSIA (DUM)

~

Bertempat di
DEWAN DESAR. IKIM. KUALA LUMPUR

;:

INOV ASI DALAM ORGANISASI

Oleh: Nor Hartini Saari Pegawai Penyelidik Pusat Kajian Ekonomi Dan Kemasyarakatan, IKIM

1.

PENGENALAN

Dalam era globalisasi setiap organisasi terpaksa menghadapi persaingan sengit. Dalam menghadapi persaingan ini sesebuah organisasi memerlukan kepada satu pembaharuan dalam mengurus, mencipta dan menghasilkan produk dan perkhidmatan baru yang berkualiti setanding dengan negara maju. Sehubungan itu, dalam menghasilkan produk dan perkhidmatan ini penerokaan dalam pelbagai bidang perlu dilakukan menerusi inovasi. Penekanan kepada aspek inovasi dan kreativiti terutama di peringkat nasional amat penting kerana ia menggalakkan daya saing negara. Di sini peranan modal insan sebagai pemangkin dalam mengeksploitasikan inovasi adalah penting terutama untuk menghasilkan idea baru dalam organisasi. Sejajar dengan itu, organisasi juga perlu bergerak pantas menghasilkan produk lebih bemilai tambah serta efisyen dalam memenuhi kehendak pasaran. Produk berinovasi yang dihasilkan tidak bermakna sekiranya tidak dikomersialkan dan tidak memenuhi kehendak pasaran. Memenuhi kehendak pasaran adalah dilihat penting untuk memaksimumkan keuntungan kepada organisasi. Barangkali ada yang tidak di sedar di pasaran hari ini kemunculan produk seperti iPhone, Blackberry, Netbook, Windows 7 serta kebangkitan PC skrin sentuh adalah hasil cetusan idea inovatif masyarakat Barat dan antara sepuluh produk inovatif bagi tahun 2009 yang telah

menukar cara penggunaan media dan berkomunikasi hari ini. Justeru, pendekatan inovasi ini

1

penting

dalam memenuhi keperluan Wawasan 2020 dan membolehkan

Malaysia meletakkan

dirinya secara strategik dan sebaris dengan negara lain yang lebih maju.

2. MEMAHAMI INOV ASI DALAM ORGANISASI Jika kita menyelak lembaran Kamus Dewan, inovasi merujuk kepada sesuatu yang baru diperkenalkan seperti kaedah, sistem, adat dan lain-lain. Elemen yang penting dikaitkan dengan inovasi adalah kreativiti dan dua istilah ini sentiasa berganding bersama. Menurut Spencer

(1994) inovasi ialah sesuatu yang di anggap baru dan lebih baik daripada yang lama. Inovasijuga boleh ditakrifkan sebagai satu pembaharuan, modifikasi atau memperbaiki idea, benda, ilmu dan ciptaan seni tamadun dengan tujuan memenuhi fungsi-fungsi tertentu atau memenuhi citarasa dan pasaran tertentu (Sufean, 2007). Inovasi ini akan menjurus kepada penambahbaikan dan

penyesuaian kepada pemikiran, idea yang sedia ada sehingga memberi nilai tambah yang boleh diguna pakai dan dimanfaatkan serta boleh dijadikan sebagai produk atau perkhidmatan yang

boleh dikomersialkan (Zaini Ujang, 2010). Selain itu, perkataan inovasi juga merupakan satu pembaharuan organisasi yang mewakili sesuatu yang baru yang merangkumi idea, kaedah, alat yang bertujuan mencapai satu agenda barn dalam menghasilkan sesuatu proses. (Siddiquee, pengetahuan, sedar melalui keputusan yang baik di samping inovasi dapat mempercepatkan pemerhatian, ilmu

2008). Inovasi ini hadir melalui pengalaman,

pembacaan, perbincangan dan kadang kala inovasi hadir secara spontan atau tidak pemerhatian lahirlah idea kreatif dan inovatif. Daripada pengertian di atas

dapatlah disimpulkan bahawa secara mudah inovasi boleh diterangkan sebagai:• Penghasilan barn • Berdasarkan proses penyusunan semula

2

• Dengan menggunakan unsur yang sedia ada • Terjelma sebagai unik, memudahkan dan bemilai sehingga boleh dikomersialkan Organisasi pula merupakan satu sistem yang wujud di mana terdapat beberapa bahagian di dalamnya dan persekitarannya saling berkait di antara satu sarna lain untuk mencapai sesuatu tujuan. Robbins (1992) mendefinisikan organisasi sebagai satu aktiviti kolektif yang dirancang oleh dua atau lebih yang mengandungi pembahagian buruh dan autoriti berhirarki untuk mencapai matlarnat secara bersarna. Organisasi tidak boleh bergerak jika hanya terdapat seorang sahaja ahli di dalamnya. Di peringkat organisasi, inovasi adalah ciri penting sesebuah organisasi yang dinarnik, terbuka, iaitu organisasi yang dapat berhubung secara aktif dan prospektif dengan persekitaran. Maknanya di sini prospektif ialah sifat yang dapat mencari peluang barn untuk menguasai keadaan atau untuk meraih keuntungan secara maksimum. Organisasi yang baik dapat membuat prospektif tentang keadaan semasa dan masa hadapan dengan lebih st rategik dan berwawasan. Narnun begitu, inovasi dalarn organisasi dilihat tidak tetap, tidak statik tetapi inovasi ini dianggap sebagai satu proses yang boleh berkembang. Menurut satu kajian inovasi dalarn

organisasi boleh dilaksanakan dengan baikjika beberapa sifat tersebut terhasil (Nicoll, 1983):
1.

Kesesuaian - inovasi yang baik tidak menimbulkan kontroversi dari segi pemikiran dan cara hidup orang lain. Maksudnya, inovasi mudah diterima oleh orang sebagai satu yang perlu dan baik untuk diri dan organisasi.

11.

Mudah difahami - inovasi yang baik meringkaskan perkara yang kompleks menjadi mudah difaharni dan seterusnya mudah dilaksanakan oleh orang lain.

iii. Mudah diuji - idea inovasi yang baik mudah diuji perlaksanaannya.

3

IV.

Mudah dilihat faedahnya-inovasi faedahnya akan menyebabkan

yang memerlukan masa yang panjang dan sukar dilihat orang menolaknya. Oleh itu sesuati inovasi itu perlu

mudah untuk dilihat hasilnya dan hanya mengambil masa yang pendek. Terdapat beberapa elemen asas yang perlu dilihat dalam organisasi. (2000) menggariskan beberapa ciri asas dalam inovasi antaranya: Kelly & Littman

inovasi bermula dengan

kepekaan terhadap benda dan perkara di persekitaran, khususnya tentang perkara yang disukai dan digemari oleh manusia, inovasi yang dibuat adalah untuk meningkatkan keselesaan kualiti

apa jua perkara dan benda yang digemari oleh manusia dan sebaliknya mengurangkan masalah kepada pengguna, kewajaran inovasi itu juga berlaku melalui sesi permuafakatan dan

perbincangan tentang maklumat dan fakta yang diperoleh daripada pengguna, masyarakat dan persekitaran melalui pemerhatian, soal selidik dan kumpulan fokus.

Di samping itu, inovasi juga memerlukan keupayaan untuk mengatasi rintangan (barrier jumping) dan keberanian untuk mencuba sesuatu lain daripada yang lain atau unik. Jika perkara ini dapat dicapai maka inovasi dikatakan telah berjaya dalam organisasi tersebut dan inovasi juga memerlukan jangkaan tentang keadaan mas a hadapan. Daripada huraian tersebut bolehlah

disimpulkan di sini bahawa inovasi pada peringkat organisasi adalah satu konsep yang kompleks yang melibatkan kumpulan manusia untuk menjayakannya kepada teknologi semata-mata sebagai terasnya. bukan hanya sekadar bergantung

3.

KEPENTINGAN Kepentmgan

INOV ASI DALAM ORGANISASI boleh dilihat

.

movasi

..

..

apabila

..

ra dapat

menghasilkan

?J

~L/~i!!;
PYDcJ>·) _

produk

atau

perkhidmatan yang baru bagi pengguna.

Ini kerana tanpa adanya inovasi maka kaedah, cara dan Tidak ada

amalan yang ada dalam organisasi akan kekal tanpa ada sebarang kemajuan.

4

kemajuan di sini bennakna tidak ada sesuatu yang baru untuk dicipta atau untuk dibanggakan. Sedangkan reka cipta terbaru dalam apa sahaja bidang amat diperlukan bagi mencapai negara mencapai status negara berpendapatan tinggi. Melalui inovasi ia dapat mendatangkan kemajuan yang progresif sifatnya kepada organisasi untuk terus berkembang. Inovasi memberi satu

harapan yang besar kepada organisasi kerana ia membawa perubahan yang positif. Melalui inovasi sesebuah organisasi itu juga dikatakan dapat mengoptimumkan penggunaan bahan mentah dan sumber. Dalam masa yang sama juga ia dapat menjimatkan kos dalam jangka masa pendek dan jangka masa panjang seterusnya memberikan impak yang baik kepada organisasi untuk terus berkembang. Kepentingan inovasi dalam Islam juga adalah sangat penting. Islam seringkali menuntut untuk kita berinovasi. Jika kita menyorot kembali sejarah Islam terdahulu, bagaimana kita dapat melihat ilmu sains, perubatan, matematik dan algebra dapat berkembang maju yang datangnya daripada kelompok cendekiawan yang berinovasi. Begitulah hari ini kita sebagai umat Islam harus mengembangkan inovasi kerana tanpa inovasi perubahan tidak akan sama sekali berlaku. Diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Jarir Ibn Abdullah, Rasulullah SAW bersabda: Sesiapa membuat inovasi yang baik dalam Islam akan mendapat pahala dan juga pahala mereka yang mengamalkan dengannya sehingga hari pembalasan tanpa mengurangi sedikit pun pahala yang mengamalkannya. Sesiapa membuat inovasi yang menyesatkan, akan mendapat dosa dan juga dosa mereka yang mengamalkannya sehingga hari pembalasan tanpa mengurangi sedikit pun dosa yang mengamalkannya. Sabda Rasulullah itu merujuk kepada semua inovasi baik yang tidak bertentangan dengan al-Quran dan hadis adalah digalakkan malah inovasi baik ini akan meningkatkan lagi kekuatan serta perpaduan umat Islam.

5

Kepentingan

inovasi juga dilihat untuk bersaing di pasaran terutama apabila berlaku

penghasilan inovasi baru dalam pasaran. Menurut Drucker (1991) inovasi dicetuskan daripada beberapa sebab. Antaranya disebabkan perkembangan global semasa, keperluan untuk merebut peluang persaingan dan mengatasi masalah ketidaktentuan dalam pasaran.

4. BAGAIMANA INOV ASI DAPAT DIMANFAA TKAN? Kita sering melihat banyak menara gading menghasilkan teknologi berinovasi. Tetapi

kita jarang melihat inovasi yang ada dalam menara gading tersebut sampai dan berjaya di pasaraan. Kenapa ia tidak berkembang dan tidak boleh dikomersialkan? Kejayaan universiti

menghasilkan inovasi hanya sekadar menjadi bahan rujukan, bahan akademik, ilmiah, penulisan dan sebagainya. Ini kerana sebilangan besar inovasi yang dihasilkan tersebut tidak menepati kehendak pasaran. Berbeza dengan apa yang dihasilkan oleh menara gading di Barat. Di sana

sebagai contoh, inovasi yang dilakukan adalah mengikut kehendak pasaran. Apabila inovasi tersebut dijalankan mengikut pasaran, maka inovasi yang dihasilkan boleh dipasarkan bagi

memenuhi keperluan pengguna. Oleh itu kita hari ini perlu mencari altematif bagaimana produk inovasi negara dapat dimanfaatkan dengan bergabung bersama-sama para penyelidik di

universiti-universiti tempatan untuk menghasilkan produk yang boleh dipasarkan. Inovasi adalah satu harta intelek yang perlu dilindungi dan mempunyai nilai yang cukup besar. Di Barat ada intellectual property (IP) yang melindungi idea daripada inovasi dicerobohi atau melindungi hak cipta diciplak atau dicerobohi kepentingan kita menghasilkan oleh orang lain. IP dapat melindungi

idea tersebut. Namun demikian, terdapat hambatan yang mana Jadi, bagaimana kita boleh memanfaatkan inovasi

pendaftrana IP itu dikatakan terlalu mahal.

6

jika terdapat halangan yuran paten yang mahal dan proses pendaftaran IP yang mengambil masa yang lama dan sebagainya. Selain itu, inovasi dalam organisasi boleh dimanfaatkan jika kita berkerjasama dangan bersepadu. Sesuatu produk tidak boleh dihasilkan oleh seorang manusia. Namun, ia memerlukan kerjasama banyak pihak, bergabung dengan tanggungjawab masing- masing dalam menghasilkan produk yang cukup baik. Dalam masa yang sama perlu ada semangat jihad juga dalam organisasi. Semangat jihad di sini bermakna perlu membuat sesuatu bersungguh-sungguh untuk menghasilkan produk yang berkualiti dan boleh dipasarkan. Justeru itu, hari ini organisasi perlu mencari mana-mana organisasi lain seperti universiti yang boleh dimanfaatkan untuk bekerjasama. Namun demikian, bagaiman cara atau pendekatan untuk mendekati orgamsasi berkenaan, itu yang perlu diperhalusi.

5. STRATEGI - STRA TEGI MENDORONG INOV ASI ORGANISASI
i. Wujud Matlamat Yang Jelas

Matlamat yang jelas melalui misi dan visi organisasi adalah penting dalam mencapai apa yang dikehendaki dalam organisasi. Tanpa adanya matlamat ini pastinya kegagalan dalam merencana aspek inovasi tersebut. Sebagai contoh, Di dalam syarikat-syarikat Jepun, pasukan-pasukan projek kreatif berfungsi dengan berkesan kerana beberapa faktor. Pertama, pasukan- pasukan itu diberi matlamat yang jelas dan tepat berkenaan apa yang mesti mereka cipta atau hasilkan. Kedua, mereka diberi autonomi untuk mencapai matlamat bagi tugas yang dijalankan. Ketiga, anggota pasukan-pasukan itu dipilih sendiri oleh pucuk pimpinan syarikat. Di Jepun, inovasi dihasilkan oleh pasukan-pasukan projek kreatif yang dianggotai oleh para pengurus pertengahan.

7

Mereka terdiri daripada para jurutera, para pengurus pengeluaran, para jurujual dan pengurus kualiti yang bekerja bersarna-sarna sejak mula hingga akhir dalarn proses penciptaan inovasi. Di sarnping itu, dalarn mencapai matlarnat syarikat tersebut, sebagai contoh Syarikat Sharp, mereka menubuhkan pasukan-pasukan khas yang ditubuhkan untuk projek-projek

mendesak atas arahan pemimpin. Apabila sesuatu projek itu disebut sebagai projek strategik yang penting, setiap anggota pasukan projek berkenaan diberi lencana emas untuk dipakai. kakitangan syarikat itu diminta oleh pemakai lencana emas supaya melakukan

Apabila ada mana-mana

membuat sesuatu tugas yang susah, orang itu akan cepat- cepat dan bermati-matian

kerja sebab mereka ada matlarnat. Untuk menerangkan perkara ini, satu contoh dapat digunakan. Syarikat Matsushita Electric dulu lebih dikenal dengan gelaran maneshita, yang be rmaksud

"tukang tiru". Walaupun ia sebuah syarikat yang besar dan berjaya ia bukan sebuah syarikat inovasi. Tetapi, sejak ia berjaya mencipta sebuah mesin pembuat roti automatik yang pertarna di dunia dan diberi jenarna Home Bakery, budaya syarikat itu bertukar sarna sekali . Semenjak itu budaya korporat matsushita electric berubah daripada budaya meniru kepada budaya inovasi. Di Malaysia, pula inovasi boleh dilihat dalarn organisasi HP A. syarikat bumiputera yang berjaya dianugerahkan Anugerah HP A adalah sebuah Hari

Inovasi Jaya bersempena

Peladang, Pentemak dan Nelayan Peringkat Negeri Perlis Tahun 2009.

Bermula secara kecil syarikat

kecilan sebagai perubatan tradisioanl yang dikenali sebagai Al Wahida dan seterusnya,

ini terus berkembang dengan pelbagai produk berasaskan herba sehingga berjaya menubuhkan HPA industries Sdn. Bhd. Syarikat ini mempunyai matlarnat yang jelas melalui misinya untuk berjaya industri herb a di Malaysia dari pengeluaran yang inovatif dan berdaya maju. memimpin

HP A dikatakan

sebuah syarikat pemasaran pelbagai peringkat (MLM) milik Bumiputera terbesar di negara ini.

8

HPA merupakan seratus peratus milik bumiputera muslim yang telah 20 tahun berada dalam industri herba. Melihat kepada kejayaan syarikat ini, HP A Industries Sdn Bhd (HPA), syarikat pemasaran pelbagai peringkat (MLM) milik Bumiputera terbesar di negara ini, menyasarkan mempunyai pasar raya besar berkonsep produk halal dan suci keluaran orang Islam sendiri dalam tempoh lima tahun akan datang. Begitulah kejayaan atas daya inisiatif dan inovasi hingga kini HPA industries telah

memiliki tujuh buah kilang yang bertaraf GMP yang serba moden dalam mengusahakan ladangladang herba roselle, pegaga, misai kucing dan sebagainya. Keyakinan itu bersandarkan HPA yang juga MLM berkonsep syariah bermula daripada jualan daripada rumah ke rumah sebelum dinaikkan taraf kepada cawangan, Halal Mart dan terbaru HP A Halal Mall. Kejayaannya disebabkan latihan keusahawanan juga

yang turut diberikan kepada semua ahli yang menjalankan

pemiagaan MLM syariah HP A. Satu latihan keusahawan dijalankan oleh pemimpin - pemimpin HPA yang telah berjaya yang dikenali sebagai Program perkongsian bagi memberi tunjuk ajar dalam menjalankan pemiagaan tersebut. Inovasi dan kreativiti sememangnya dijalankan oleh syarikat ini bermula dengan dalam organisasi menumpukan membangun kepada perlaksanaan produk kesihatan berasaskan herb a kini HPA semasa seperti Bijak Cemerlang (PBC)

dengan peningkatan

inovasi melalui inovatif kepada keperluan

kepelbagaian produk ayam, minuman, barangan kesihatan sehinggalah munculnya perkhidmatan dobi. Kejayaan ini juga banyak dicetuskan oleh kepimpinan sebagai kumpulan inovatif yang tidak jemu-jemu terutama untuk

bertindak

dalam syarikat berkenaan

dalam memberi

sokongan dan dorongan padu.

9

ii. Kepimpinan berhubungkait dengan Inovasi Tenaga penggerak inovasi dalam organisasi sang at bergantung kepada corak pengurusan dan

kepimpinan. Inovasi sangat bergantung kepada kewibawaan pemimpinnya yang menjadi tonggak penggerak kepada inovasi. oleh seorang pemimpin Malah dikatakan juga, struktur organisasi yang baik perlu ditunjangi yang juga baik dan cekap. menyatakan Satu kajian yang bertajuk Innovative yang signifikan antara faktor

Behavior In The Workplace

terdapat hubungan

kepimpinan dengan dorongan membuat inovasi (Subramaniam, 2007). Kajian tersebut menyebut kepimpinan merupakan satu dorongan dan galakan kepada ahlinya untuk terus berkhidmat dan memberikan motivasi untuk terus melakukan inovasi. sangat penting. Setiap pemimpin mempunyai kuasa dalam menggerakkan dan memajukan organisasi. Maka di sini peranan pemimpin adalah

Peribahasa ada mengatakan bagaimana acuan begitulah kuihnya, bagaimana pemimpin begitulah rakyatnya. Kegigihan pemimpin memajukan organisasi akan menjadi contoh kepada pekerja lalu menukar cara bekerja organisasi berkaitan supaya lebih tekun dan efektif dalam melaksanakan tugas yang diamanahkan. Kerjasama antara pemimpin dan pekerja dalam organisasi akan amalan inovasi

menjadikan sikap positif mereka terhadap kerja sekaligus dapat membudayakan

dan kreativiti di tempat kerja. Selain itu, pengurusan dan kepimpinan perlu mengamalkan dasar terbuka bagi membolehkan usaha memperbaiki struktur organisasi. Sikap keterbukaan pemimpin di sini dapat menggalakkan perkongsian ilmu dan percambahan fikiran seterusnya dapat

memperoleh keputusan yang baik. Pemimpin yang mempunyai sikap terbuka akan dilihat sedia menerima dan memberi pendapat dengan baik dalam kalangan ahlinya. Sebaliknya, tanpa adanya pemimpin yang cekap sebenarnya boleh menggugat pencapaian organisasi untuk berkembang. Sebagai contoh, persaingan di dalam industri kalkulator, pihak

10

pengurusan pertengahan Canon yang berjaya mencipta inovasi terhadap kalkulator kecil yang pertama di dunia. Kemudian mereka telah mengemukakan kertas cadangan kepada pihak pengurusan atasan tetapi pihak pengurusan atasan telah menolak cadangan supaya penemuan itu dikomersialkan akhirnya Canon telah dikalahkan oleh pesaingnya daripada Casio dan Sharp. Hanya selepas Canon melihat pihak Casio mengaut keuntungan yang banyak barulah mereka cuba memasuki pasaran tetapi itu pun dalam keadaan tergesa-gesa dan akhimya mereka tewas dan mengalami kerugian.Tni jelas menunjukkan komitmen pihak atasan dalam menentukan keseluruhan operasi organisasi amat penting dalam menentukan kejayaan inovasi itu berkembang dalam organisasi.
iii. Meningkatkan kesedaran mengenai R&D

Selain itu, elemen yang juga tidak kurang pentingnya dalam menjayakan inovasi ialah melalui pembangunan dan penyelidikan (R&D). Peranan dan sumbangan R&D untuk pembangunan inovasi perlu diperluas dalam semua bidang bagi mendapat idea produk atau idea yang tinggi kualitinya bagi memenuhi cita rasa pengguna. Justeru, usaha dan komitmen yang berterusan perlu dilakukan bagi meningkatkan lagi pelaburan dalam R&D seterusnya dapat meningkatkan inovasi dan daya cipta untuk kepentingan besar pembangunan negara melalui geran penyelidikan yang diberi kepada mereka yang ingin menjalankan penyelidikan secara individu mahupun berkumpulan. Kemudahan untuk mendapatkan geran penyelidikan dari mana-mana kementerian atau jabatan akan menggalakkan lagi proses R&D. Oleh itu disarankan agar setiap kementerian mempunyai peruntukan terutama dalam R&D dalam membantu merangsang inovasi dalam kalangan pekerja atau merentasi organisasi. Meningkatkan kerjasama antara industri, kerajaan dan institusi penyelidikan bagi memastikan hasil R&D ini dapat dimajukan hingga ke peringkat

11

pengkomersialan.

Selain

itu,

kemudahan

melalui

sumber

pembiayaan

melalui

dana

Intensification of Research in Priority Areas (IRP A) yang kini dikenali sebagai ScienceFund dan TechnoFund, adalah dianggap penting bagi memudahkan permohonan geran-geran pembiayaan R&D ini akan menggalakkan lagi inovasi. Selain itu, program khas seperti 'Brain Gain' merupakan program yang memberikan penekanan kepada pakar-pakar dari luar negara untuk datang dan menyumbang pengetahuan

kepada Malaysia. Di bawah program ini para pekerja boleh dihantar untuk mengikuti latihan yang spesifik bagi meningkatkan kemahiran dalam bidang masing-masing. iv. Pembangunan Modal Insan Pendorong Inovasi Dalam rangka persediaan membudayakan inovasi struktur organisasi perlu disesuaikan dengan

perancangan atau strategi yang telah disusun atur. Tiada guna jika strategi disusun rapi dan cantik tetapi struktur organisasi tidak mampu untuk melaksanakannya. Jika struktur organisasi

disusun dengan baik menepati bidang tugas masing-masing maka ia secara tidak langsung dapat menghasilkan orgamsasi. Justeru modal insan dalam sesebuah organisasi merupakan agen perubahan besar dalam mencapai matlamat organisasi (Sufean, 2007). penggerak Pendekatan kepada modal ini turut menjadi ini. Dalam mencorakkan pembangunan banyak idea yang mendorong melincinkan lagi perjalanan dan matlamat

utama dalam inovasi dalam organisasi

organisasi ini kekuatan modal insan ini dilihat amat penting dititiberatkan. mencapai inovasi organisasi memerlukan modal ins an yang berkualiti.

Ini kerana dalam Modal insan yang individu yang

berkualiti merujuk kepada pembangunan berilmu, berkeyakinan, manusia berkualiti, berdisiplin,

sumber manusia untuk menghasilkan

inovatif dan dinamik serta berdaya saing. Tanpa sumber faktor manusia yang

sesebuah organisasi akan lemah kerana ketiadaan

12

menjadi pencetus idea baru serta pelaksana dalam kegiatan sosio ekonominya. Dalam menerapkan inovasi organisasi modal insan/tenaga kerja ini perlu mempunyai kemahiran dan pendidikan yang secukupnya. Terdapat juga kajian yang mendapati bahawa perkara utama yang menghalang inovasi ialah faktor manusia, bukannya prasarana teknologi. Sikap negatif dan keyakinan rendah dalam kalangan pekerja tentang manfaat inovasi menjadi faktor kritikal yang akan menjadi hambatan pada inovasi. Selain itu, faktor perpindahan tenaga buruh mahir Malaysia juga perlu dibendung jika tidak inovasi dalam organisasi juga akan terbantut. lni kerana tenaga buruh mahir ini

mempunyai kemahiran tinggi yang dapat merangsang inovasi untuk berdaya saing. Sumbangan paling penting dapat dilihat apabila golongan ini banyak menyumbang kepada pembangunan dan penyelidikan (R&D). Oleh itu, fenomena perpindahan tenaga kerja yang berkemahiran tinggi perlu dibendung melalui usaha-usaha seperti pemberian insentif kepada pekerja mahir Malaysia yang menetap di luar negara, dalam bentuk pengecualian dan lepasan cukai, dan juga usaha melibatkan pemberian status penduduk tetap secara segera kepada pasangan dan anak bukan rakyat Malaysia dilihat sebagai pendekatan terbaik untuk menarik golongan tersebut kembali ke Malaysia seterusnya agar keperluan inovasi organisasi dapat dipenuhi melalui R&D (Zulkifly Osman, 2010).
v. Perkembangan Teknologi Maklumat Dan Komunikasi (leT)

leT merupakan salah satu lagi keperluan inovasi yang dianggap penting dalam organisasi. lni kerana dengan adanya teknologi K'T ia boleh merangsang perubahan baru untuk menjadikan organisasi berkembang. Perkembangan leT kini secara langsung dapat mengubah cara bekerja

13

dalam organisasi dengan cepat dan pantas seterusnya dapat merancakkan berkembang.

lagi inovasi untuk

6.

PERKARA YANG MENGHALANG INOVASI BERKEMBANG

Seperti yang kita maklum, inovasi tentang sesuatu produk atau proses memerlukan penyelidikan dan pembangunan (R&D). Proses R&D ini biasanya memakan mas a yang panjang dan

memerlukan modal yang besar serta memerlukan kerjasama antara organisasi atau satu pusat dengan pusat yang lain. Selain itu, sikap negatif pekerja, kekurangan prasarana, dan kekeliruan peranan turut menyurnbang kepada halangan untuk berinovasi. Huber (1985) dalam kajiannya menggariskan terdapat lima perkara yang menghalang inovasi ini
1.

konflik kuasa antara pihak pengurusan tertinggi, jabatan, pusat, dan staf masalah perbincangan yang panjang dan dikatakan cerewet serta memakan masa yang

11.

lama yang melibatkan staf pada pelbagai peringkat pengurusan
111.

kelembapan proses perlaksanan inovasi akibat duplikasi kerja. Membuat inovasi dalam banyak bidang. Dalam membangunkan dituntut untuk mempelbagaikan inovasi sememangnya inovasi. Jika

IV.

pemiagaan, tetapi bukan mempelbagaikan

seseorang yang major d alam sesuatu bidang, maka dia perlu berkarya untuk bidang terse but. Sebagai contoh, Thomas Edison seorang inventor yang memiliki lebih daripada seribu paten, hanya berkarya dalam bidang elektrik sahaja. Selain itu, isu berkaitan yuran paten yang dikatakan terlalu mahal oleh sesetengah usahawan atau organisasi turut menjadi hambatan kepada organisasi untuk berkembang maju. Dalam membudayakan inovasi saya melihat paten terutama proses pendaftaran sehingga

mendapat kelulusan paten adalah mahal dan mengambil masa yang panjang.

Hal ini seringkali

14

menjadi penghalang kepada pihak industri untuk melindungi harta intelek mereka. Proses kelulusan paten perlu dipermudahkan untuk menggalakkan lebih ramai para pencipta menghasilkan inovasi dan seterusnya mengkomersialkan hasil inovasi mereka.

7. CADANGAN DAN LANGKAH MENGATASI i. Inovasi sebagai salah satu mata pelajaran di sekolah dan di IPT

Salah satu cara untuk menanam budaya dan nilai inovasi dalam kalangan masyarakat muda adalah dengan menjadikan inovasi sebagai salah satu mala pelajaran dalam kurikulum sekolah dan juga di peringkat institusi pengajian tinggi. (IPT). Apabila inovasi ini diangkat sebagai satu mata pelajaran maka budaya inovasi tersebut dilihat sebagai satu yang lebih bernilai dan berharga. Sehubungan itu, untuk menerapkan budaya inovasi ini, seawal mungkin kementeriankementerian yang terlibat boleh menjadikan ianya sebagai satu mata pelajaran atau diangkat sebagai sebahagian daripada aktiviti ko-kurikulum melalui berpersatuan, kelab dan sebagainya. Apabila mata pelajaran tersebut diserapkan dalam kurikulum sekolah atau dalam aktiviti kokurikulum sebagai sebahagian daripada subjek mahupun aktiviti pelajar, maka anak-anak muda dilihat lebih peka untuk terus berinovasi.
ii. Kerajaan perlu menyokong pembangunan inovasi

--------------------------------------

-t
~

D
')

Sebagai tanda sokongan padu daripada kerajaan, kerajaan boleh membeli hasil produk tertentu yang dihasilkan oleh rakyat tempatan. Apabila produk yang dihasilkan oleh syarikat tempatan dibeli oleh kerajaan ini menunjukkan tanda sokongan serta dorongan kepada organisasi untuk meneruskan budaya inovasi dalam kalangan ahlinya. Ini akan menggalakkan budaya inovasi untuk terus berkembang di samping, dapat menunjukkan kerajaan menyokong penuh produk yang dikeluarkan oleh rakyat tempatan.

15

u

iii. Meningkatkan organisasi pembelajaran Demi membudayakan inovasi, organisasi perlu menekankan aspek pembelajaran yang berterusan kepada pekerjanya. perkongsian ilmu. lni adalah penting sebagai platform yang berkesan bagi memupuk budaya Budaya perkongsian ini dilihat dapat memudahkan penjanaan idea dan

penghasilan inovasi yang dimanfaatkan sepenuhnya oleh warga organisasi. iv. Pengikhtirafan Dalam us aha membentuk inovasi dalam kalangan pekerja, organisasi juga boleh bertindak dalam bentuk insentif kepada individu atau kumpulan yang Dengan memberikan pengikhtirafan tersebut dapatlah para

dengan memberi pengiktirafan berjaya menghasilkan inovasi.

pekerja meningkatkan us aha dan dorongan kepada mereka untuk terus berinovasi. Pengiktirafan tersebut boleh disampaikan pada Hari Inovasi dan sebagainya.

8.

KESIMPULAN Pembudayaan inovasi dalam organisasi adalah penentu utama bagi mewujudkan

pembaharuan seterusnya untuk terus bergerak maju kehadapan di samping melonjakkan negara ke peringkat lebih tinggi supaya dapat bersaing dengan negara maju. Ianya bukan sekadar slogan, tetapi pengertian inovasi amat luas dan perlu diterjemahkan dalam seluruh aspek

kehidupan yang membawa kesejahteraan dan kemakmuran.

Oleh sebab itu, sebagai seorang

Muslim kita yang patut mendominasi dunia inovasi hari ini bukannya orang lain. Dalam memastikan matlamat ini tercapai dengan jayanya, setiap organisasi perlulah

bersatu padu dan bekerjasama masyarakat dalam memainkan

terutama syarikat, universiti, institut penyelidik, komuniti dan peranan masing-masing terutama menjayakan pembangunan

16

inovasi

yang

berkesan.

Ini penting

bagi

membolehkan

Malaysia

meningkatkan

kadar

pengkomersialan

harta intelek dan seterusnya menjana pendapatan. Biarlah hari ini organisasi kepada produk inovasi

kita dikenali sebagai pencipta inovasi dan bukan sekadar pengguna

semata-mata. Dengan itu barulah Malaysia mampu menjadi sebuah negara yang berdaya saing dalam pasaran global menjelang 2020.

17

RUJUKAN

Azman Che omar (2001) Pengurusan di Malaysia dari Perspektif Islam. Kuala Lumpur. Dewan Bahasa dan Pustaka.

Drucker, P.F (1991) The Discipline Of Innovation. London: Sage

Huber, G.P ..Ed. (1985). Frontier In Creative And Innovation Management. Cambridge: Ballinegr Publishing

Kelly,T.&Littman,J.

(2000). The Art OfInnovation.

New York: Random

Medina,C. et al (2002) Exploring Characteristic Of Innovative Companies: A Case Study In

Spain.

Mumford M.D (1997), Creativity In The Workplace: People, Problems And Structures, The Journal Of Creative Behavior, Vol.31 No1, pp.l-6.

Mumford

M.D, Whetzel

& Palmon

(1997).

Thinking Creativity At Work Organization

Influences On Creative Problem Solving: The Journal Of Creative Behavior, Vol.31 No 1,
pp.7-17.

Nicolls A. (1983). Managing Educational Innovations. London: George Allen & Uwen

Siddiquee,

N.A.

(2008),

Service Delivery Innovations And Governance: The Malaysian

Experience, International Journal of Public Sector Management, Vol.2 No.3, pp.194-213.

Subramaniam

Indra Devi (2007) Determinant Of Innovative Behavior In The Workplace: A

Case Study Of A Malaysian Public Sector Organisation. European Journal Of Social
Sciences Vol.lO No.3. Pp 96-108.

18

Sufean Hussin (2007) Inovasi Dasar Pendidikan: Lumpur. Universiti Malaya

Perspektif Sistem Dan Organ isas i. Kuala

Wan Liz Ozrnan Wan Omar (1996) Pengurusan Islam Abad ke-21. Kuala Lumpur: Utusan Publicatiosn & Distributions Sdn Bhd

Wong, S.Y. and Chin, K.S., (2007), Organizational Innovation Management

an organization-

Wide Perspective, The Asian Journal on Quality, VoLlO No.9, pp. 1315-1290.

YusofIsmail (1996). Mengurus secara Islam. Kuala Lumpur. Percetakan Zafar Sdn Bhd.

Zaini Ujang (2010) Budaya Inovasi Prsyarat Model Baru Ekonomi. Johor. Press Universiti Teknologi Malaysia

Zulkifly Osman (2010) Perpindahan Buruh dan Brain Drain Serta Kaedah Menanganinya Kertas Pembentangan Sempena Seminar Model Barn Ekonomi: Tinjauan Dari PerspektifIslam IKIM. di

19