--------------------------------KANDUNGAN----------------------------ISI KANDUNGAN Prakata Jadual Perancangan Ulangkaji Geografi Kertas 1 dan Geografi Kertas 2 Teknik Mengulangkaji dan

Menghadapi Peperiksaan Format Baru Kertas Geografi STPM dan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) Strategi Menjawab soalan Geografi STPM 2. Skema Jawapan Bagi Soalan-Soalan Terpilih Geografi Kertas 1 (Alam Sekitar Fizikal) a) b) c) d) e) f) g) h) Sistem bumi Sistem Geomorfologi Sistem Atmosfera Sistem Hidrologi Sistem Ekologi Saling kebergantungan sistem Kajian luar. Kemahiran Geografi MUKA SURAT

3. Skema Jawapan Bagi Soalan-Soalan Terpilih Geografi Kertas 2 (Alam Sekitar Manusia) a) Penduduk b) Pembangunan Ekonomi dan Impak Alam Sekitar c) Transformasi Desa dan Pembandaran d) Globalisasi Ekonomi dan Kerjasama

1

Serantau e) Impak Alam Sekitar dan Pengurusannya f) Kajian luar. BIBLIOGRAFI

PRAKATA
Buku Koleksi Skema Jawapan Geografi STPM ini membekalkan maklumat yang amat berguna kepada calon-calon Geografi yang akan mengambil STPM. Ini kerana buku ini mengandungi garis panduan menjawab serta isi-isi penting bagi soalan-soalan pilihan berdasarkan sukatan baru Geografi mulai tahun 2006. Oleh sebab itu, setiap calon Geografi seharusnya memiliki buku tersebut sebagai panduan asas untuk menjawab soalan aras STPM sebenar dan seterusnya menjadi teman persediaan ulangkaji yang membantu memperolehi markah yang cemerlang. Berdasarkan isi-isi jawapan yang diberi para calon boleh membuat latihan pengembangan isi (elebration) samada secara individu atau berkumpulan. Namun begitu buku ini bertindak sebagai pembantu dan pemandu kepada anda, kejayaan mutlak adalah terletak ditangan anda sendiri. Kandungan buku ini meliputi ke dua-dua kertas Geografi iaitu Geografi Kertas 1 (Alam Sekitar Fizikal) dan Geografi Kertas 2 (Alam Sekitar Manusia). Ia disusun dengan sistematik bagi memudahkan penggunaannya. Kandungannya meliputi: 1. Jadual Perancangan Ulangkaji mengikut kertas dan topik yang bertindak sebagai senarai semak proses pembelajaran calon. 2. Teknik Mengulangkaji dan menghadapi peperiksaan bagi kertas Geografi STPM. 3. Format Baru Kertas Geografi STPM. 4. Strategi Menjawab soalan Geografi STPM. Amat penting untuk calon-calon memahami sistem pemarkahan yang diguna-pakai dan sentiasa mengaplikasikan panduan menjawab yang disarankan. 5. Skema dan isi-isi jawapan penting bagi soalan-soalan Geografi Kertas 1 dan 2 yang telah dipilih.

2

Buku ini disediakan oleh kumpulan guru pakar Geografi STPM peringkat negeri Pahang dengan kerjasama Jabatan Pelajaran Negeri Pahang (JPNP). Justeru, sekalung budi dan jutaan terima kasih kepada Pegawai Geografi JPN yang mengambil inisiatif untuk menerbitkan buku ini.
Sekian dari Panel Penulis

Temerloh, Pahang Jun 2008
i JADUAL PERANCANGAN ULANGKAJI GEOGRAFI KERTAS 1 (Alam Sekitar Fizikal)

TEMA DAN TAJUK
1.0 SISTEM BUMI 1.1 Konsep sistem 1.2 Sistem suria 1.3 Kedudukan bumi dalam sistem suria 1.4 Tenaga 1.5 Peranan tenaga suria 2.0 SISTEM GEOMORFOLOGI 2.1 Pengenalan proses geomorfologi 2.2 Konfigurasi bentuk muka bumi 2.3 Pembentukan landskap di kawasan Tropika Lembab 2.4 Kaitan sistem geomorfologi dengan manusia 2.5 Kemahiran amali sistem geomorfologi 3.0 SISTEM ATMOSFERA 3.1 Struktur dan kandungan atmosfera 3.2 Cuaca dan iklim 3.3 Kaitan sistem atmosfera dengan manusia 3.4 Perubahan iklim 3.5 Mikro iklim bandar 3.6 Kemahiran amali sistem Atmosfera 4.0 SISTEM HIDROLOGI 4.1 Fasa air 4.2 Kitaran hidrologi

TARIKH MULA

TARIKH TAMAT

CATATA N

3

4.3 Edaran air tanih 4.4 Imbangan air 4.5 Kaitan sistem Hidrologi dengan manusia 4.6 Kemahiran Amali Sistem Hidrologi. 5.0 SISTEM EKOLOGI 5.1 Ekologi dan ekosistem 5.2 Aliran tenaga dalam siratan makanan 5.3 Kitar nutrien dalam ekosistem 5.3 Kaitan sistem ekologi dengan manusia 5.4 Kemahiran amali sistem ekologi.

6.0 SALING KEBERGANTUNGAN SISTEM. 6.1 Intraksi antara sistem. 6.2 Interaksi sistem fizikal dengan sistem gunaan manusia. 6.3 Pengekalan, Pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar fizikal 7.0 KAJIAN LUAR 7.1 Kajian Luar sistem geomorfologi 7.2 Kajian luar sistem atmosfera 7.3 Kajian luar sistem hidrologi 7.4 Kajian luar sistem ekologi

4

2 Taburan Penduduk 1.1 Sektor-Sektor ekonomi 2. PENDUDUK 1.3 Impak pembangunan ekonomi terhadap alam sekitar 2. 2.2 Proses pembangunan ekonomi 2.3 Pertumbuhan penduduk 1.1 Transformasi desa 3.4 Penduduk dan alam sekitar 1. PEMBANGUNAN EKONOMI DAN IMPAK ALAM SEKITAR.JADUAL PERANCANGAN ULANGKAJI GEOGRAFI KERTAS 2 (Alam Sekitar Manusia) TEMA DAN TAJUK 1.4 Kemahiran amali pembangunan ekonomi 3.2 Bandar dan pembandaran TARIKH MULA TARIKH TAMAT SELESAI (/) 5 .3 Migrasi Penduduk 1.1 Konsep penduduk 1. TRANSFORMASI DESA DAN PEMBANDARAN 3.4 Kemahiran amali penduduk 2.

membuat nota ringkas.1 Globalisasi ekonomi 4.1 Impak aktiviti manusia terhadap alam sekitar fizikal 5.3 Pertumbuhan Segi tiga 4. Nota yang dibuat jangan terlalu panjang kerana ia sukar diingat. IMPAK ALAM SEKITAR DAN PENGURUSANNYA 5.2 Impak sosial 5. Lakarkan isi-isi penting yang anda perolehi itu dalam bentuk peta minda. KAJIAN LUAR 6. 2.6.2 Kerjasama serantau 4. Cuba ingat kembali apa yang anda baca (isi-isi penting).1 Kajian Luar Pembangunan ekonomi 6. Agehkan waktu untuk membaca. GLOBALISASI EKONOMI SAN KERJASAMA SERANTAU 4.4 Hubungan Malaysia dengan negara luar 4. Fahami apa yang dibaca dan catat kata kunci-kata kunci penting yang terdapat dalam nota atau buku anda. 3. 6 .3 Pengurusan alam sekitar 6.5 Kemahiran Amali . mengingat/menghafal dan membuat latihan esei serta kemahiran amali . 5. Membaca buku atau nota ringkas. Tutup kembali buku/nota anda. Kemahiran Amali desa dan Pembandaran Transformasi 4.2 Kajian Luar Transformasi desa dan pembandaran TEKNIK MENGULANG KAJI DAN MENGHADAPI PEPERIKSAAN Panduan Umum Mengulang kaji 1. Sediakan jadual waktu yang sistematik dan disiplinkan diri anda seboleh mungkin mengikuti jadual waktu yang anda bina itu.

rajah dan carta. Baca semula nota yang telah anda lakar dalam bentuk peta minda sebagai memperkukuhkan lagi ingatan anda.peta lakar dan peta topo serta gambarajah dan gambar foto 2. skala. Bentukkan kumpulan perbincangan anda untuk menilai kekuatankelemahan jawapan yang telah anda buat/disemak oleh guru. 1. pengiraan. 7. Setiap ahli dalam kumpulan perbincangan (antara 4 – 5 orang sahaja) mestilah mengambil peranaan untuk menjana dan menyumbangkan idea-idea yang kreatif mengikut kehendak soalan ulanghkaji yang telah anda kumpulkan itu. (Perkara yang paling penting untuk dinilai dan dibincangkan ialah sejauhmana isi jawapan dan pengembangan isi anda itu relevan/menepati dengan kehendak soalan peperiksaan). 7 . Bagi jawapan yang terbaik yang telah dinilai oleh guru mestilah dikongsi bersama oleh rakan-rakan sekumpulan anda. Kenalpastikan topik/sub topik yang memungkinkan soalan kemahiran amali boleh ditanya dalam pelbagai bentuk seperti pelbagai graf garis dan bar. Pilih soalan/data dari soalan peperiksaan STPM sebenar atau soalan-soalan dari peperiksaan-peperiksaan lain yang searas dengan STPM. 3. petunjuk. Kumpulkan soalan-soalan STPM sebenar (bermula 2000). Cuba kembangkan bagi satu-satu isi jawapan anda di sekitar 6 hingga 7 baris. Disamping itu juga merangka jawapan bagi soalan-soalan ulangkaji selanjutnya.Mengulang kaji.4. 4. 5. Semak kembali. kemas bersih dan sempurna. 2.Lihat Strategi Menjawab Soalan Geografi STPM. Berdasarkan jadual analisis dan taburan soalan yang telah diberi. b) Teknik Mengulang Kaji soalan Kemahiran Amali. Kembangkan isi jawapan/isi-isi penting yang telah anda perolehi dalam langkah 1 hingga 4 mengikut kehendak soalan yang telah anda kumpulkan itu berasaskan konsep : FAKTA dahulu diikuti oleh HURAIAN dan dilengkapi dengan CONTOH. Ulangi langkah 1 hingga 4 di dalam panduan umum mengulang kaji di atas. Hantarkan jawapan lengkap yang telah anda kembangkan isinya itu kepada guru anda untuk disemak. plotan yang betul.peta tematik. soalan peperiksaan dalaman seperti soalan percubaan. tentukan topik dan sub topik penting yang amat perlu diberi penekanan bagi sesuatu tahun tertentu. a) Teknik ulangkaji Soalan Esei 1. Sebarkan jawapan terbaik kepada rakan-rakan anda – jangan kedekut untuk berkongsi kepintaran anda. Panduan Khusus . Sila jawab soalan-soalan kemahiran amali tersebut dengan berpandukan konsep kartografi yang tepat – Mesti ada tajuk.. pertengahan tahun dan lain-lain yang berkaitan dengan topik/sub topik penting tersebut. 6.

analisa sebab-akibat serta membuat ramalan. gambar rajah. Soalan kemahiran amali termasuk juga bahagian analisanya seperti analisa pola/trend/arah alir sesuatu graf. Format Kertas Peperiksaan Geografi Kertas 1 STPM Peperiksaan bagi mata pelajaran ini terdiri daripada dua kertas. kajian dan tafsiran peta topografi.3. Kesimpulan: Apa yang penting dalam mengulangkaji subjek Geografi ini ialah anda mesti buat dalam bentuk kumpulan. dan juga konsep dan kemahiran yang perlu dalam kajian geografi. Soalan akan menguji kefahaman calon tentang tajuk yang dihuraikan dalam sukatan pelajaran. Jawapan yang terbaik diedar dan dikongsi bersama-sama. beban belajar anda juga menjadi ringan dan anda akan berkongsi kejayaan yang cemerlang. Justeru anda perlu bincangkan kehendak soalan analisa ini didalam kumpulan perbincangan anda. Kerana penjanaan idea melalui perbincangan kumpulan adalah lebih kemas dan jitu. Soalan yang dikemukakan merangkumi semua tajuk dalam sukatan pelajaran. 4. iaitu Geografi Kertas 1 (Alam Sekitar Fizikal) dan Geografi Kertas 2 (Alam Sekitar Manusia). dan peta yang berkaitan dengan tajuk yang terdapat dalam Sukatan Pelajaran Geografi Mulai tahun 2007 dan seterusnya format kertas peperiksaan adalah seperti berikut: Geografi Kertas 1 (942/1) Geografi Kertas 2 (942/2) Alam Sekitar Fizikal. Alam Sekitar Manusia Masa : 3 jam Masa : 3 jam 8 . Jawapan yang telah disiapkan boleh dihantar kepada guru anda untuk disemak. pelbagai data geografi. Bincangkan kelemahan-kekuatan hasil kerja amali anda itu dalam kumpulan perbincangan anda. Soalan boleh juga menguji pengalaman kajian luar.

Jenis Bilangan Markah Wajaran : Soalan Esei : 8 soalan : 100 : 50% Jenis Bilangan Markah Wajaran : Soalan Esei : 8 soalan : 100 : 50% Bil soalan wajib dijawab : 4 soalan Bil soalan wajib dijawab : 4 soalan Nota: 1. Soalan ini mempunyai banyak pecahan dan tidak terhad kepada tiga pecahan sepertimana tahun-tahun sebelumnya. rajah. carta. Sistem geomorfologi. carta dan peta. Aras soalan yang ditanya akan berasaskan Taksonomi Bloom iaitu aras Mudah. Sederhana dan Sukar. rajah. Soalan no 3 terdiri daripada soalan pilihan SAMADA dan ATAU. 4.2 Konsep sistem Sistem suria 9 . aras sukar (Analisis. 2. Setiap tahun adunan soalan langsung. Sintesis dan Penilaian). persembahan kartografi seperti graf. Soalan boleh ditanya dalam bentuk kemahiran amali dan kajian luar. Soalan kajian luar boleh ditanya dari salah satu sistem berikut. Sistem Bumi 1. Ini bermakna soalan no 3 sebenarnya mempunyai dua soalan. peta lakar dan peta topografi.1 1. sistem hidrologi dan sistem ekologi. graf. rajah. Pelbagai rangsangan soalan akan diberikan seperti data. aras sederhana (Pemahaman dan Aplikasi). JADUAL SPESIFIKASI UJIAN (JSU) GEOGRAFI KERTAS 1 STPM TEMA TAJUK/SUB TAJUK R PERINGKAT KEMAHIRAN I II III S T R S T R S BIL SOALA N T 1. Oleh itu ia akan menguntungkan calon daripada segi pilihannya untuk menjawab 9 soalan bukannya 8 soalan sepertimana tahun-tahun sebelumnya. soalan kemahiran amali dan soalan kajian luar akan dikemukakan untuk dijawab oleh calon. 3. Soalan kemahiran amali melibatkan pengiraan. carta dan peta serta menganalisis data. sistem atmosfera. Aras mudah (Pengetahuan). 1. Soalan 3 datangnya dari topik SISTEM GEOMORFOLOGI.

5 Kemahiran amali 2.3 Kaitan sistem atmosfera dengan manusia 3.2 Konfigurasi bentuk bumi 2.2 Kitaran Hidrologi hidrologi (20 Waktu) 1 4.4 Tenaga 1.3 Pembentukan landskap di kawasan Tropika Lembab 2.2 Cuaca dan iklim 3. Sistem Atmosf era 2 ( 40 Waktu) 4. 4.5 Kaitan sistem 10 .1 Struktur dan kandungan atmosfera 3.Sistem Geomorfologi ( 60 Waktu ) 2 Atau 3 1.4 Kaitan sistem geomorfologi dengan manusia 2.5 Mikro iklim bandar 3.3 Edaran air tanih 4.4 Imbangan air.1 Fasa air 1 2.6 Kajian luar 3.4 Perubahan iklim 3.3 Kedudukan bumi dalam sistem suria 1. Sistem 4.6 Kemahiran amali 3.(20 Waktu) 1.7 Kajian luar 4.5 Peranan tenaga suria 2.1 Pengenalan proses geomorfologi 2.

1 Ekologi dan 1 dalam siratan makanan 5.Saling Kebergantung an sistem (20 Waktu) 6. 6. pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar fizikal. Sistem ekosistem Ekologi 5. 4. Sintesis dan Penilaian.hidrologi dengan manusia. R = Aras Rendah (Mudah) S = Aras Sederhana T = Aras Tinggi (Sukar) 11 .5 Kajian luar 6. II : Pemahaman dan Alikasi III: Analisis.3 Pengekalan.1 Interaksi antara sistem.2 Interaksi sistem fizikal dengan sistem gunaan manusia 6.7 Kajian lluar 5.4 Kaitan sistem ekologi dengan manusia 5.2 Aliran tenaga (20 Waktu) 5.6 Kemahiran amali 4.3 Kitar nutrien dalam ekosistem 5. JUMLAH 1 8 Nota: I : Pengetahuan.

Alam Sekitar Manusia Masa Jenis Bilangan Markah Wajaran : 3 jam : Soalan Esei : 8 soalan : 100 : 50% Masa Jenis Bilangan Markah Wajaran : 3 jam : Soalan Esei : 8 soalan : 100 : 50% Bil soalan wajib dijawab : 4 soalan Bil soalan wajib dijawab : 4 soalan Nota: 1. Aras mudah (Pengetahuan). aras sederhana (Pemahaman dan Aplikasi). gambar rajah. Soalan nombor 3 terdiri daripada soalan pilihan c) d) Peruntukan soalan kemahiran amali tidak melebihi 2 soalan bagi setiap tahun. pelbagai data geografi. 12 . Peruntukan soalan kajian luar hanya 1 soalan bagi setiap tahun. Soalan yang dikemukakan merangkumi semua tajuk dalam sukatan pelajaran. Soalan akan menguji kefahaman calon tentang tajuk yang dihuraikan dalam sukatan pelajaran. kajian dan tafsiran peta topografi. Aras soalan yang ditanya akan berasaskan Taksonomi Bloom iaitu aras Mudah. iaitu Geografi Kertas 1 (Alam Sekitar Fizikal) dan Geografi Kertas 2 (Alam Sekitar Manusia). Sintesis dan Penilaian). aras sukar (Analisis.a) b) Kertas ini mengandungi 8 soalan yang disusun mengikut urutan tajuk dalam sukatan pelajaran. dan peta yang berkaitan dengan tajuk yang terdapat dalam Sukatan Pelajaran Geografi Mulai tahun 2007 dan seterusnya format kertas peperiksaan adalah seperti berikut: Geografi Kertas 1 (942/1) Geografi Kertas 2 (942/2) Alam Sekitar Fizikal. Sederhana dan Sukar. Format Kertas Peperiksaan Geografi Kertas 2 STPM Peperiksaan bagi mata pelajaran ini terdiri daripada dua kertas. Soalan boleh juga menguji pengalaman kajian luar. dan juga konsep dan kemahiran yang perlu dalam kajian geografi.

Soalan ini mempunyai banyak pecahan dan tidak terhad kepada tiga pecahan sepertimana tahun-tahun sebelumnya. Penduduk (50 Waktu) 1. carta dan peta serta menganalisis data. rajah.5 Penduduk dan alam sekitar 1. rajah. carta.2 Proses n ekonomi 1. rajah.3 Pertumbuhan penduduk 1. Pembanguna 2. sektor ekonomi.1 Sektor- 1. Setiap tahun adunan soalan langsung. Atau 3 (Soalan atau) 2. carta dan peta. 1. 3.6 Kemahiran amali penduduk 2.2. Ini bermakna soalan no 3 sebenarnya mempunyai dua soalan. pembangunan Atau 3 13 . Oleh itu ia akan menguntungkan calon daripada segi pilihannya untuk menjawab 9 soalan bukannya 8 soalan sepertimana tahun-tahun sebelumnya. Pembangunan ekonomi dan impak alam sekitar atau Transformasi desa dan pembandaran. Pelbagai rangsangan soalan akan diberikan seperti data. Soalan no 3 terdiri daripada soalan pilihan SAMADA dan ATAU. Soalan no 3 datangnya dari tema PEMBANGUNAN EKONOMI DAN IMPAK ALAM SEKITAR. Soalan kajian luar boleh ditanya dari salah satu tema berikut. persembahan kartografi seperti graf. Soalan kemahiran amali melibatkan pengiraan. soalan kemahiran amali dan soalan kajian luar akan dikemukakan untuk dijawab oleh calon. Soalan boleh ditanya dalam bentuk kemahiran amali dan kajian luar.1 Konsep penduduk 1.2 Taburan penduduk 1.4 Migrasi 1. peta lakar dan peta topografi. 4. JADUAL SPESIFIKASI UJIAN (JSU) GEOGRAFI KERTAS 2 STPM TEMA TAJUK/SUB TAJUK PERINGKAT KEMAHIRAN I II III R S T R S T R S T BIL SOALAN 1. graf.

Impak 5.2 Kerjasama serantau 4. (30 Waktu) 1 5. 4.4 (50 Waktu) ekonomi. 3.2 Bandar dan pembandaran.4 Kemahiran amali 2. 2.dan impak alam sekitar 1.3 Pertumbuhah segitiga 4.2 Impak sosial.3 Pengurusan alam sekitar JUMLAH 10 8 Nota: 14 .1 Globalisasi ekonomi 4. 3. 5.4 Hubungan Malaysia dengan negara luar.4 Kajian luar 4.1 Impak alam sekitar aktiviti dan manusia pengurusann terhadap alam ya (20 Waktu) 1 sekitar.5 Kemahiran amali (Soalan atau) 3. 5. Transformasi desa dan pembandara n (30 Waktu) 2 4.3 Kemahiran amali 3. Impak pembangun an ekonomi terhadap alam sekitar. Globalisasi ekonomi dan kerjasama serantau.7 Kajian luar 3.1 Transformasi desa.

1 Sukatan baru Geografi STPM yang diperkenalkan pada tahun 1996 dan edisi semakan (2006) hanya mengandungi dua kertas sahaja. Peruntukan soalan kajian luar hanya 1 soalan bagi setiap tahun. Soalan nombor 3 terdiri daripada soalan pilihan R = Aras Rendah (Mudah) S = Aras Sederhana T = Aras Tinggi (Sukar) g) h) Peruntukan soalan kemahiran amali tidak melebihi 2 soalan bagi setiap tahun. Sintesis dan Penilaian. Iaitu Geografi Kertas -1 942/1 Kertas Alam Sekitar Fizikal dan Geografi Kertas 2 – Kertas Alam Sekitar Manusia.I : Pengetahuan. 15 . II : Pemahaman dan Alikasi III: Analisis. f) STRATEGI MENJAWAB SOALAN GEOGRAFI STPM 1.0 PANDUAN AM KEPADA CALON 1. e) Kertas ini mengandungi 8 soalan yang disusun mengikut urutan tajuk dalam sukatan pelajaran.

1.tema-tema yang dijangka penting untuk difokuskan. gabungan beberapa tajuk atau gabungan beberapa sub-tajuk. Jadi elakkan diri daripada meninggalkan mana-mana tajuk dalam sukatan. Mulai tahun 2006. Ketiga-tiga bentuk soalan ini memerlukan pendekatan menjawab yang berbeza-beza. soalan nombor 3 nya dari tajuk pembangunan ekonomi dan impak alam sekitar. 2.aras soalan. akan dikemukakan 8 soalan dan calon dikehendaki pilih serta jawab 4 soalan sahaja dalam jangka masa 3 jam.Pendekatan menjawab bagi ke dua-dua kertas tersebut dan sistem pemarkahannya hampir sama sahaja berasaskan konsep ISI + HURAIAN + CONTOH. 16 . dan juga soalan berasaskan Kajian luar (Kajian Lapangan).taburan tajuk. Ingat! Agehkan masa yang lebih lama kepada wajaran markah yang besar dan jangan terlalu menumpu kepada soalan yang wajaran markahnya sedikit. Setiap soalan akan berbentuk pecahan (a. soalan kemahiran amali yang melibatkan persembahan kartografi. soalan nombor 3. satu sub-tajuk khusus. Begitu juga dengan Geografi Kertas 2.1 Strategi Menjawab Soalan Langsung.0 KENALI BENTUK SOALAN Ada tiga bentuk soalan yang begitu popular ditanya iaitu soalan bersifat langsung (directly Questions).b atau c). Dalam hal ini amat perlu bagi calon menganalisis soalan STPM 2000 hingga 2007 untuk melihat corak atau bentuk soalan yang ditanya . 1. soalan nombor 3 adalah dari tajuk sistem geomorfologi manakala bagi Geografi kertas 2. Wajaran markah ini memberikan pandu arah yang amat berguna kepada calon untuk merancang jawapan masing-masing. 2.konsepsi soalan dan lain-lain. Cuba dapatkan khidmat-bantu dari guru anda.2 Geografi kertas 1 mengandungi 8 soalan semuanya dan calon-calon dikehendaki pilih dan jawab empat soalan sahaja dalam jangkamasa 3 jam. terdiri daripada 2 soalan pilihan (SAMADA dan ATAU). trend soalan. 1. Pelajari semua. Setiap soalan sekurangkurangnya mengandungi 2 atau 3 pecahan dan setiap pecahan soalan diberikan wajaran markah di hujungnya dalam tanda kurungan. Jumlah markah bagi setiap soalan apabila dicampurkan wajaran-wajarannya akan bernilai 25 Markah. Bagi Geografi kertas 1. Calon hanya perlu pilih SALAH SATU SOALAN SAHAJA. tidak lagi soalan khusus/soalan langsung seperti sukatan lama.3 Ini bermakna calon hanya mempunyai masa lebih kurang 45 minit sahaja untuk menjawab setiap soalan tersebut. tetapi sesuatu tajuk atau sub tajuk itu tidak perlu terlalu mendalam sepertimana dalam sukatan lama sebelumnya.4 Soalan-soalan yang dikemukakan boleh terdiri daripada satu tajuk khusus.

(5 Markah) b) Jelaskan mengapa negara tersebut perlu memperlahankan kadar pertumbuhan penduduknya.ulaskan.dibuat perbandingan dan sebagainya.jelaskan. Justeru itu amat penting untuk kita memahami bentuk. 5. (10 Markah).terangkan. Ia biasanya mempunyai 2 hingga 3 pecahan yang diberikan wajaran markah masing-masing. Bahagian b) calon mestilah menjelaskan sebabsebab negara Indonesia perlu memperlahankan pertumbuhan penduduknya.dibincangkan. aras dan kehendak setiap kata kunci dalam soalan. calon perlu menamakan dahulu negara yang dipilih. Jika satu-satu soalan itu terdiri daripada 3 pecahan. 2.komen. 2. Bagi menjawab soalan di atas.3.dibuat ramalan.1.1 Soalan langsung adalah soalan yang ditanya terus tanpa melibatkan banyak rangsangan dan referent.1.diulaskan. Bahagian b) = Soalan huraian/penjelasan/penerangan seperti .4.1. urutan soalannya mungkin seperti berikut: Bahagian a) = soalan konsep/definisi/bezakan makna/apakah yang dimaksudkan dan lain-lain yang seumpamanya. Di antara contoh soalan langsung yang akan dibincangkan di sini adalah seperti berikut: Pilih sebuah negara di rantau Asia Pasifik.2. Justeru itu strategi belajar calon juga mestilah pelbagai aras untuk satu-satu tajuk.2. Bagi soalan (c) 17 . 2. Tidak boleh kita mempelajari sesuatu tajuk itu secara persembahan dan penghuraian fakta semata-mata. Cuba sediakan sekurang-kurangnya 6 sebab bagi soalan (b) di atas. Bahagian c) = soalan bersifat aplikasi seperti cadangkan. a) Nyatakan ciri kependudukan (demografi) negara tersebut.mengapakah dan seumpamanya. Seterusnya calon perlu menyatakan ciri-ciri demografi negara berkenaan.analisakan. 2. Menyatakan tidak perlu menghurai. Setiap sebab mestilah dijelaskan dengan detail antara 6 hingga 7 baris bagi setiap isi yang dikemukakan.1. huraikan. Setiap isi yang dihurai mestilah distruktur mengikut perenggan yang berlainan. Ini bermakna jika anda ada 6 isi ia mestilah dihurai dalam 6 perenggan yang berlainan. Cukup sekadar sebaris dua ayat sahaja bagi setiap ciri yang dinyatakan. dibahaskan.1. Misalnya Indonesia. bincangkan dll yang setaraf dengannya. Urutan soalan begini sebenarnya cuba mengukur pemikiran pelajar dari aras bawah kepada aras tinggi. (10 Markah) b) Cadangkan langkah-langkah yang patut diambil untuk mengurangkan masalah lebihan penduduk di negara berkenaan.Ada tajuk yang perlu dikupas.

Misalnya jika calon ada 6 judul isi bermakna mesti ada 6 perenggan yang berasingan.pula calon juga perlu sediakan 6 cadangan yang sesuai dan setiap cadangan perlu dihurai dengan sebaik mungkin. Ini kerana jika sesuatu isi itu misalnya diperuntukkan 2 markah maka ia hanya boleh dianugerahkan 2 markah sahaja. fenomena atau nama 18 .1.1. d) Selain itu. b) Jangan sekali-kali terlalu mendetailkan huraian pada satu-satu isi sahaja sehingga isi yang lain amat cetek huraiannya. Setiap perenggan mesti ada Fakta atau Isi (F) . c) Sebaik-baiknya lebihkan isi dan huraiannya menjadi 6 atau 7 isi sebagai Reserve. Sebutan isi yang relevan. Justeru itu. Setiap judul isi yang diberi mestilah dijelaskan sebaik mungkin dengan sokongan contoh-contoh yang konkrit dan bukannya dibiarkan dalam bentuk senarai isi (Listing) sahaja. ia boleh jadi data.betul. Fakta atau Isi mestilah diserlahkan dalam ayat pertama bagi setiap perenggan. 2. Lazimnya markah untuk huraian lebih tinggi nilainya berbanding dengan markah untuk isi sahaja. 2.padat bersama dengan sokongan contoh yang sesuai juga akan dianugerahkan markahnya. sistem ini juga memerlukan calon membuat perenggan jawapan yang baik. Calon juga boleh mengemukan Fakta dahulu diikuti oleh Contoh kemudiannya berdasarkan contoh-contoh tersebut ia membuat Penghuraian. Apa yang penting. (huraian tidak seimbang).6. Ini untuk mengelakkan berlakunya isi atau huraian yang berkemungkinan diletakkan di bawah judul isi yang sama (tindanan isi) dalam skemanya nanti. Isi dan huraian yang berulang tidak diambil kira.memenuhi kehendak soalan. Ini kerana sistem penilaian jawapan dibuat berasaskan konsep Analitikal dan Impression atau Isi/Point dengan huraian. Huraian yang terlalu panjang berjela untuk satu-satu isi akan diberikan Awarded (Sudah tepu/maksima). tidak lebih daripada itu. Jumlah markah yang diberi bergantunglah kepada peruntukkan markah yang disediakan untuk setiap judul isi berkenaan. Aspek contoh pula tidak semestinya merujuk kepada tempat semata-mata.7. pemarkahan akan diberikan kepada jawapan yang mempunyai kombinasi antara ISI dengan HURAIAN dan bukannya kepada isi semata-mata. Formula F:H:C mestilah dipatuhi. Diikuti oleh Huraian (H) dan Dilengkapi dengan Contoh (C). Dalam hal ini kualiti jawapan calon amat bergantung kepada kualiti dan kekuatan huraiannya.relevan.betul dan tepat dengan kehendak soalan akan diberikan markahnya secara khusus manakala huraian yang baik. Jika ini berlaku calon masih mempunyai lebihan satu atau dua isi yang membolehkan mereka masih mampu memperolehi markah yang maksima. Sistem penilaian begini mempunyai implikasi seperti berikut: a) Jangan sekali-kali mengulang isi atau mengulangi huraian. Jangan sekalikali menyembunyikan fakta/isi diakhir ayat pada perenggan.

Pertama skala Aritmetik seperti 1 CM : 50.000 Orang atau ke dua skala Geometri yang melibatkan nilai punca kuasa dua seperti 1 CM : 100 unit Puncakuasadua .2. Pendahuluan dan penutup cukup sekadar satu atau dua baris ayat sahaja sebagai pengenalan kepada apa yang diminta oleh soalan. Tajuk mesti ditulis.ciri dan lain-lain bergantunglah kepada kehendak dan situasi soalan. Pemilihan skala yang sesuai.2. Sebaik-baiknya tajuk ditulis di ruang paling atas bagi sesebuah peta. kemahiran untuk menganalisis mengenai apa yang dapat ditunjukkan oleh persembahan kartografinya. Skala Aritmetik diguna sekiranya bezantara data-data yang diberi tidak terlalu besar manakala Skala Geometri diguna-pakai sekiranya bezantara data-data yang diberi terlalu besar perbezaannya khususnya antara nilai maksima dengan minima. Skala yang dipilih mestilah sesuai untuk mewakili semua data dalam soalan.sesuatu subjek misalnya bangsa. Soalan kemahiran amali memerlukan calon bersedia dalam dua aspek. Sebagai panduan skala yang diguna mestilah ditulis/dinyatakan 19 . Pemilihan skala yang sesuai amat penting bagi memudahkan dan menghasilkan kerja-kerja plotan yang tepat dan bermutu. sistem pemarkahan begini juga tidak memerlukan Pendahuluan dan Penutup yang panjang berjela. Dalam hal ini ada dua jenis skala yang boleh dipilih oleh calon. Peta Aliran Menunjukkan Migrasi Luar Bandar ke Kuala Lumpur. kemahiran untuk mempersembahkan data-data yang diberi oleh soalan kepada bentuk kartografi yang diminta dan kedua. Tajuk yang betul dan tepat. misalnya menganalisis bentuk dan trend sesuatu graf.2. 2. Pada Tahun 2008”.carta dan lain-lain persembahan kartografi.2 Strategi Menjawab Soalan Kemahiran Amali. Walau apapun bentuk persembahan kartografi boleh diminta oleh soalan tetapi sistem penilaiannya adalah konsisten tertumpu kepada aspek-aspek berikut: 2. Harus diingat sekiranya anda menggunakan skala geometri anda mestilah terlebih dahulu mempunca-kuasaduakan semua data yang diberi dan terpaksa berkerja dalam unit punca kuasadua. Sesuatu tajuk yang ditulis mestilah dapat menggambarkan kaedah kartografi yang diguna serta apa yang diwakilinya.Pada Tahun 2008”. Kerana ia tidak mempunyai apa-apa peruntukan markah kepada aspek pendahuluan atau penutup.graf. e) Akhir sekali. Pertama. Ke dua-dua jenis skala ini berbeza daripada segi penggunaannya.1. Misalan “Graf Bulatan Menunjukkan Min Suhu Bulanan di Cameron Highland. 2.

Setiap ulasan data mestilah disokong dengan alasan atau sebab-sebab yang relevan dan menasabah. rajah. garis aliran bagi peta aliran. Justeru ia mesti disediakan. 4.3. meramalkan kemungkinan yang boleh berlaku akibat sesuatu pola yang dapat ditunjukkan oleh graf. Ia merupakan satu nilai estetika yang diberi kepada kerja-kerja persembahan kartografi calon yang kemas. Penilaian pada aspek plotan amat bergantung kepada sejauhmana anda dapat menyiapkannya. Tanpa petunjuk.2.analisis. jangka sudut. lorekan bagi peta koroples dan sebagainya.pemadam. merumuskan pola dan trendnya. Merujuk kepada apa yang dapat anda persembahkan. 2. bulatan bagi carta pai.2.rajah. Harus diingat bahawa soalan kemahiran amali tidak semata-mata melibatkan kerja-kerja kartografi sahaja. satu set geometri yang dalamnya mengandungi jangka lukis. lengkap dan sempurna. Misalnya anda boleh menggunakan warna yang berbeza asalkan ia tidak menyalahi teknik-teknik kartografi.rajah. Justeru plotan harus dibuat dengan teliti dan jelas. calon tidak boleh mengulas data semata-mata.2. Seperkara yang mesti diingatkan apabila calon bersedia untuk menjawab soalan kemahiran amali ialah ia mesti membawa kelengkapan alat tulis yang secukupnya. Menyediakan petunjuk. Sebahagian markahnya terletak pada aspek-aspek pentafsiran.2. Sebenarnya ia lebih merupakan satu bonus kepada kualiti hasil kerja calon. bersih. Dalam hal ini sebab dan alasan boleh diambil daripada 20 .6. Lazimnya petunjuk di letakkan di ruangan bawah sebelah kiri graf.peta dan sebagainya. Membuat Plotan. 2.pensel yang pelbagai warna dan lain-lain alat yang bersesuaian. persembahan kartografi yang dibuat adalah tidak lengkap. palang/turus bagi graf bar. Tidak cukup sekadar memberikan angka-angka perubahan. Sekurang-kurangnya ia mesti ada sebuah Kalkulator.pembaris. menyatakan peratus.peta dan sebagainya. 2. ketepatan plotan atau tandaan mengikut skala yang diguna dan juga kesan-nampak (Visual effect).carta. Petunjuk amat penting sebagai indikator yang diguna untuk mentafsir sesuatu persembahan kartografi. Kebersihan dan kesempurnaan. Misalnya garisan bagi graf garis.carta atau peta yang telah dilukis berdasarkan kemahuan soalan. Apabila menjawab soalan analisis. carta. 2. 5. naikturun data dan sebagainya yang hanya melibatkan unsur kuantitatif sahaja. Pengalaman pemeriksaan yang lalu membuktikan calon hanya berupaya menghasilkan persembahan kartografi yang baik tetapi amat lemah dalam bahagian menganalisis graf. Pengiraan nilai terhadap data yang diberi oleh soalan.di penjuru sebelah kanan sesuatu persembahan kartografi dan ia berada di bawah daripada tajuk. Data yang diberi perlu dikira dengan menggunakan skala yang telah dipilih oleh calon dan sebaik-baiknya pengiraan tersebut ditunjukkan dalam bentuk jadual serta dihantar bersama-sama jawapan anda.ramalan dan lain-lain yang berkaitan dengan bahagian amali yang ditunjukkan.cantik.

Setiap tahun soalannya sentiasa dikemukakan.3. 2. Misalnya jika calon menggunakan konsep pemanasan global. Apabila calon menjawab soalan kajian luar ini. Umpamanya adalah amat mustahil seseorang calon itu boleh mengkaji secara kajian luar di seluruh negeri atau seluruh negara. sebuah kawasan pembalakan.sebuah kampung. 21 . Kawasan yang dikaji atau kawasan lapangan adalah merujuk kepada satu kawasan sahaja dan ia tidak boleh menyebutkan banyak kawasan atau merata-rata tempat. 1. Umpamanya jika calon memilih aktiviti perindustrian maka segala perbincangan jawapan mestilah berkait dan relevan dengan aktiviti perindustrian sahaja. nama sungai.3 Strategi Menjawab Soalan Kajian Luar. Ia boleh dibuktikan dengan nama-nama tempat. sebuah estet/ladang. kawasan kajian tersebut mestilah dinamakan dengan jelas. Konsep Lapangan. Konsep kawasan lapangan ini adalah spesifik dan kecil keluasannya.pengentahuan geografi yang telahpun calon pelajari khususnya di bilik darjah. sebuah mukim. sebuah daerah dan lain-lain kawasan yang mikro saiznya yang boleh mencerminkan kemampuan pelajar/calon membuat kajian dalam jangkamasa yang terhad. Justeru itu unsur-unsur kuatitatif mestilah digabungjalinkan dengan unsur kualitatif semasa calon menjawab soalan yang berkaitan dengan analisa ini. Saiz kawasan lapangan yang boleh diterima seperti di sebuah kawasan taman perumahan. satu kawasan perlombongan. Soalan kajian luar merupakan soalan yang popular ditanya.3. Amat penting bagi setiap isi yang dikemukakan dan dihuraikan dalam soalan kajian luar ini mestilah bersifat LOKALITI (merujuk kepada tempat yang dikaji). kawasan petempatan seperti satu rancangan Felda. Satu Jenis Aktiviti Ekonomi. Tidak boleh melompat kepada aktiviti ekonomi lain.3. 2. nama kilang. 2. nama hotel dan lainlain ciri persekitaran setempat yang menunjukkan fenomena geografi tempatan. Ia perlu merujuk kepada satu jenis sahaja. Aktiviti ekonomi yang dikaji juga tidak boleh banyak. satu kawasan pelancongan. seseorang calon seharusnya memahami Tiga konsep berikut: 2.3.tepat dan lengkap. 2. sebuah kawasan industeri. kesan rumah hijau. Bagi menjawab soalan kajian luar atau kajian lapangan. Konsep Lokaliti. Dalam konteks ini calon mestilah pandai memilih jenis aktiviti ekonomi yang paling banyak membawa kesan negatif kepada alam sekitar setempat yang telah dikajinya.

Misalan “ Kajian saya ialah terhadap aktiviti Pembalakan di Dabong. kaedah kajian dan peralatan yang Di antara kaedah yang sesuai disebut dalam kajian di atas ialah seperti kaedah pemerhatian dan pencerapan. Kelantan”. Sebelum calon menulis jawapan yang berkaitan dengan kesan-kesan negatif ke atas alam sekitar.elemen hidrologi dan juga elemen atmosfera setempat akibat aktiviti pembalakan yang telah dijalankan di Dabong ini. Calon juga boleh menceritakan secara ringkas lokasi/kedudukan kawasan yang dikajinya. Kerana ke tiga-tiga fenomena/kesan tersebut tidak merujuk kepada kesan di lokasi kawasan yang dikaji dan ia amat luas(Global) iaitu seluruh dunia sedangkan calon tidak mengkaji seluruh dunia!. Hakisan tanah dan tanah runtuh. Tajuk kajian mesti mengandungi apakah jenis aktiviti ekonomi yang dikaji dan dimana ia dikaji. borang soal-selidik dan lain-lain yang bersesuaian. 2. Dalam Daerah Gua Musang. Perubahan terhadap landskap fizikal. 5. kamera.3. Sepatutnya konsep tersebut digantikan dengan istilah Pemanasan Setempat di kawasan yang dikajinya. kaedah temubual/soal selidik dan juga kaedah pengukuran. Di antara kesan-kesan umum yang boleh disesuaikan dengan aktiviti-aktiviti ekonomi yang dikaji ialah seperti. elemen ekologi.penipisan lapisan ozon sebagai satu isi jawapan untuk menjawab soalan kesan negatif persekitaran ia sama sekali tidak boleh diterima. Alatanya pula seperti alat tulis. Misalan “ Tujuan kajian saya ialah untuk mengenalpasti kesan-kesan persekitaran samada ke atas elemen geomorfologi. Misalnya jika calon mengkaji aktiviti pembalakan adalah tidak relevan jika ia menghuraikan kesan terhadap pencemaran bau!. 4. Semasa calon menghuraikan jawapan bagi kesan-kesan negatif ke atas alam sekitar ia mestilah pandai memilih kesan-kesan yan relevan dengan aktiviti ekonomi yang dikajinya itu. sesuatu jawapan kajian luar seharusnya dimulakan dengan perkaraperkara berikut: a) Menyatakan Tajuk Kajian. Banjir sungai (akibat 22 . c) Menyatakan digunakan. Seterusnya mencadangkan langkah-langkah yang wajar diambil bagi mengurangkan kesan-kesan negatif tersebut”. b) Menyatakan Objektif Kajian: Tujuan kajian luar dibuat mestilah disebut dengan jelas.

Harus diingat apabila calon menghuraikan kesan-kesan negatif ini ia mestilah disokong dengan dapatandapatan daripada kajiannya. Seperti tindakan menyaman. 23 . Pertama. Pengalaman penulis sebagai pengajar membuktikan bahawa kelemahan utama pelajar ialah tidak boleh menbuat huraian (elebration) yang baik walaupun mampu mengemukakan isi/fakta yang bernas dan tepat. kesan pemanasan setempat/iklim mikro.. jika menghuraikan kesan hakisan tanah ia mungkin boleh dibuktikan dengan kesan-kesan gegalur yang terdapat disekitarnya. 3.dasar yang semakin cetek) dan banjir kilat. langkah kempen kesedaran dan kerjasama masyarakat setempat seperti gotong royong pembersihan sungai. Apabila calon menjawab bahagian cadangan mengatasi kesan-kesan negatif terhadap alam sekitar. kempen cintailah sungai kita. merawat sisa. Sebenarnya pelajar mudah memperolehi markah jika betul kaedahnya. dan juga kerosakan ekosistem daratan dan akuatik seperti kemusnahan spesis dan habitat. Seboleh mungkin bukti/dapatan ini mestilah disebut agar jawapan anda kukuh dan benar-benar mencerminkan kajian luar.0 RUMUSAN Berdasarkan perbincangan di atas. Ke tiga. Ketiga-tiga aspek ini mestilah ditulis dalam jawapan anda. Jabatan Alam Sekitar (JAS) dan lain-lain yang berkaitan dengannya.denda (kompaun). memperdalamkan semula sungai. Justeru itu apa yang penting ialah pelajar perlu rajin membuat latihan menjawab soalan khususnya aspek pengembangan isi dengan panduan yang telah diberikan. jawapannya mesti mengandungi ke tiga-tiga elemen berikut. langkah perundangan dan akta. menapis asap dan lainlain yang boleh difikirkan bersesuaian dengan jenis aktiviti ekonomi yang dikaji dan kesan negatif yang diakibatkan olehnya. misalnya oleh Majlis daerah. Sebagai contohnya jika calon menghuraikan kesan pencemaran air sungai ia mestilah menyatakan nama sungai yang terlibat. Saya yakin anda akan berjaya dengan cemerlang dan gemilang. mengadakan kumpulan perbincangan bagi memantapkan lagi ilmunya dan akhir sekali bertawakkallah kepada yang ESA. penghijauan kawasan sekitar dan lain-lain cadangan yang boleh meningkatkan kesedaran masyarakat agar peka kepada kesan persekitaran yang telah dibincangkan itu. Pencemaran air. membina sistem perparitan. Pencemaran udara dan bau. langkah pengurusan seperti menanam semula hutan. menyitar terhadap mana-mana pihak yang bertanggungjawab menimbulkan kesan-kesan negatif terhadap alam sekitar tersebut oleh pihak-pihak berwajib di sesuatu tempat. 6. memperbanyakkan bacaan demi memperluaskan pengentahuan geografikalnya.Sebenarnya kecermerlangan (Prinsipal A) boleh digenggam oleh pelajar. jelas menunjukkan bahawa sistem penilaian yang diguna dalam Geografi Kertas 1 dan 2 STPM amat menguntungkan pelajar. Persepsi Geografi masa kini bukan lagi sesukar masa dahulu. Ke dua. ia mestilah bersifat lokaliti. Huraian terhadap kesan tidak boleh secara umum sahaja.0 Pengenalan. Kaedah MJK (Kaedah Mudah Jawab Soalan Konsep) 1.

• Soalan 1(a) Apakah yang dimaksudkan dengan solstis musim sejuk? 24 .0 Mengapa kaedah ini penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran Geografi STPM. [5m] Soalan 7 (a) Apakah yang dimaksudkan dengan kerpasan? [5m] Kertas 1Tahun 2007. untuk menjawab soalan ini jawapan seharusnya berdasarkan maksud secara ringkas dan tepat sesuatu perkara atau keadaan tertentu.Oleh itu. Untuk membuktikan kekerapan soalan tersebut di bawah ini diperturunkan jumlah soalan bentuk tersebut untuk renungan para pembaca. Soalan tersebut ialah : Kertas 1Tahun 2006. Biasanya merupakan soalan bahagian (a) untuk mana-mana 8 soalan yang dikemukakan dalam kertas peperiksaan sama ada kertas 1 dan 2. Oleh itu. Soalan konsep merupakan soalan yang membawa markah 3 atau 4 atau 5 markah dalam peperiksaan STPM. bilangan bentuk soalan konsep ini merupakan bentuk yang acapkali ditanya dalam kertas peperiksaan STPM.Sebelum menjelaskan lebih lanjut tentang kaedah mudah jawab soalan bentuk konsep ini adalah lebih baik untuk diperjelaskan maksud perkataan konsep itu sendiri. 2. [5m] Soalan 5 (a) Takrifkan tekanan udara. Bagi kertas 1 tahun 2006 sebanyak 4 soalan dan 2007 sebanyak 5 soalan merupakan bentuk soalan konsep. ianya boleh membantu pelajar mendapat markah yang lebih baik. • • • • Soalan 1 (a) Apakah yang dimaksudkan dengan sistem suria? [4m] Soalan 2(a) Jelaskan secara ringkas konsep hanyutan benua. Dalam Kamus Dewan perkataan konsep bermaksud pengertian am atau idea yang berdasarkan sesuatu. Walaupun hanya membawa markah 3 atau 4 atau 5 markah.

25 . Calon gagal memjawab mengikut format yang sepatutnya ringkas dan padat . Markah yang diperolehi antara 1 atau 2 sahaja. Soalan tersebut ialah : Kertas 2 Tahun 2006.[5m] • • • • Soalan 2 (a) Apakah yang dimaksudkan dengan pemendapan sungai? [5m] Soalan 3 (a) Apakah yang dimaksudkan dengan profil pantai seimbang? [5m] Soalan 4 (a) Apakah yang dimaksudkan dengan atmosfera ? [5m] Soalan 5 (a) Apakah yang dimaksudkan dengan pemanasan global? [5m] Begitu juga bagi kertas 2 tahun 2006 sebanyak 2 soalan dan 2007 sebanyak 3 soalan merupakan bentuk soalan konsep. malahan ada yang tidak mendapat markah lansung.0 Apa yang dimaksudkan dengan kaedah MJK. [5m] Soalan ini kerap kali sukar dijawab oleh calon kerana tidak menjawab dengan tepat dan ringkas. • • Soalan 2(a) Apakah yang dimaksudkan dengan industri asas tani? [5m] Soalan 7 (a) Apakah yang dimaksudkan dengan pengurusan alam sekitar? [5m] Kertas 2 Tahun 2007 • • • Soalan 1 (a) Apakah yang dimaksudkan dengan migrasi antarabangsa ? [3m] Soalan 2(a)Apakah yang dimaksudkan dengan kadar pertumbuhan penduduk [5m] Soalan 5(a) Takrifkan transformasi desa. Acap kali calon menjawab dengan panjang lebar meliputi beberapa perenggan dan terlalu umum. 3.

3. dalam jawapan pelajar seharusnya merangkumi ke tiga-tiga aspek ini iaitu apa. B untuk bagaimana dan S untuk sebab. Kaedah ABK bermaksud A untuk Apa.1 Kaedah ABC. 3. 3. Perkataan ‘Sebab’ pula 26 . Kaedah ini membolehkan pelajar memahami dengan lebih mudah dan mendapat markah penuh. Manakala ‘ Bagaimana’ pula bermaksud dengan cara apa perkara dan kejadian itu berlaku mengikut proses tertentu dan bertepatan dengan kehendak sesuatu perkara dalam soalan yang ditanya. ‘Contoh ‘ dalam konteks kaedah ini. Oleh itu dalam jawapan pelajar seharusnya merangkumi ke tiga-tiga aspek ini iaitu apa. Sebenarnya ‘Apa’ dalam konteks kaedah ini membawa maksud apa yang ditanya tentang sesuatu perkara atau kejadian itu secara tepat. Sebenarnya terdapat tiga kaedah MJK yang boleh diamalkan.3 Kaedah ABK.2 Kaedah ABS.dah 3. ABS dan ABK serta ACC.Oleh itu untuk mendapat markah penuh .4 Kaedah ACC. ketiga-tiga aspek ini perlu disentuh. B untuk bagaimana dan C untuk contoh. sama seperti dua kaedah di atas dalam jawapan pelajar seharusnya merangkumi ke tiga-tiga aspek ini iaitu apa. Oleh itu. bagaimana dan contoh untuk mendapat markah penuh. Kaedah ABC bermaksud A untuk apa. Bagi memudahkan pemahaman para guru dan pelajar tentang perkataan ‘Apa’ ‘Bagaimana’. Kaedah ACC bermaksud A untuk Apa. C untuk Ciri dan C untuk Contoh. Kaedah ABS bermaksud A untuk apa. bagaimana dan sebab untuk mendapat markah yang baik. B untuk Bagaimana dan K untuk Kesan Oleh itu. bagiamana dan kesan. ‘Contoh’.Berdasarkan dua sebab di atas iaitu merupakan soalan yang acapkali ditanya dan sukar dijawab oleh calon kerana tidak menjawab dengan tepat dan ringkas. membawa maksud contoh dari segi lokasi dan jenis sesuatu perkara atau kejadian itu. ‘Kesan’ dan ‘ Sebab’ serta ‘Ciri akan diperjelaskan maksudnya di ruangan ini. Selain itu.Empat kaedah mudah jawab soalan konsep itu ialah kaedah ABC. Tidak dapat dinafikan kaedah MJK dapat membantu para guru dan pelajar dalam proses pengajaran dan pembelajaran untuk memudahkan para pelajar memahami dan menjawab dengan tepat akan soalan tersebut.

Contoh 1 : Apakah yang dimaksudkan dengan luluhawa kimia. Di sini akan diperjelaskan beberapa contoh untuk memudahkan pemahaman pelajar untuk menjawab soalan berbentuk konsep. tanah runtuh dan gelangsaran. 4. tanah runtuh dan gelangsaran.0 Contoh. Contoh : proses larutan.Contoh kesotan tanih. Bagaimana : secara insistu oleh agen-agen atmosfera seperti hujan. Huraiannya.Contoh Jawapan Mengikut Kaedah MJK. pengoksidan dan pengkarbonan. matahari. Pergerakan jisim bermaksud proses pergerakan bahan regolit yang mengalami pengerakan ke bawah cerun secara besar-besaran disebabkan oleh pengaruh tarikan graviti dan air bertindak sebagai pelicin serta kekurangan litupan tumbuhan. Akhir sekali. Luluhawa kimia bermaksud proses pereputan dan penyepaian batuan di sesuatu tempat secara insitu oleh agen-agen atmosfera seperti hujan.2 Kaedah MJK – ABS. 4. 4. suhu dan matahari contoh proses larutan. Contoh : kesotan tanih. Apa : proses perebutan dan penyepaian batuan di sesuatu tempat.1 Kaedah MJK – ABC. Apa : proses pergerakan bahan regolit yang mengalami pergerakan ke bawah cerun.membawa maksud sebab berlakunya sesuatu perkara atau kejadian itu yang mana menyebabkan berlakunya sesuatu proses tertentu. Bagaimana : secara besar-besaran disebabkan oleh pengaruh tarikan graviti dan air bertindak sebagai pelicin serta kekurangan litupan tumbuhan. suhu dan Contoh 2 : Apakah yang dimaksudkan dengan pergerakan jisim. Huraiannya. 27 . perkataan ‘ kesan’ merupakan akibat yang terjadi jika sesuatu perkara atau kejadian itu berlaku secara berleluasa dan berlebihan daripada kedaan yang sepatutnya berlaku. pengoksidan dan pengkarbonan.

Contoh 2 : Apakah yang dimaksudkan dengan Pulau Haba.Biasanya suhu lebih tinggit di pusat bandar berbanding dengan pinggir bandar yang disebabkan oleh pembakaran bahan api fosil dan bangunan tepu bina serta kekurangan litupan tumbuahan. Partikal terampai ini terbentuk di dalam keadaan cuaca kering dan udaranya yang stabil yang menghasilkan satu lapisan kabus nipis menyelimuti ruang atmosfera di sesuatu kawasan. Huraiannya.3 Kaedah MJK – ABK. Sebab : Disebabkan aktiviti manusia dan faktor semula jadi seperti aktiviti perkilangan dan letusan gunung berapi. yang disebabkan oleh pembakaran bahan api fosil dan bangunan tepu bina serta kekurangan litupan tumbuahan. Apa : Pulau Haba bermaksud perbezaan suhu antara pinggir bandar dengan pusat bandar. Bagaimana : Sebab : Biasanya suhu lebih tinggit di pusat bandar berbanding dengan pinggir Bandar. Jerebu bermaksud partikel terampai di atmosfera dalam ketebalan yang tinggi.Contoh 1 : Apakah yang dimaksudkan dengan jerebu. Apa : Jerebu bermaksud partikel terampai di atmosfera dalam ketebalan yang tinggi. 28 . Pulau Haba bermaksud perbezaan suhu antara pinggir bandar dengan pusat bandar. Bagaimana : Partikal terampai ini terbentuk di dalam keadaan cuaca kering dan udaranya yang stabil yang menghasilkan satu lapisan kabus nipis menyelimuti ruang atmosfera di sesuatu kawasan. Huraiannya. 4. Disebabkan aktiviti manusia dan faktor semula jadi seperti aktiviti perkilangan dan letusan gunung berapi.

Contoh 1

: Apakah yang anda tahu berkaitan dengan putaran bumi. Putaran bumi bermaksud bumi berputar pada paksinya sendiri dengan

kecondongan 23 ½ ° daripada satah tegak dari barat ke timur selama 23 jam 56 minit bagi satu pusingan 360 ° dengan kelajuan 1700 km/jam di khatulistiwa dan di kutub kelajuannya sifar. Akibat kejadian ini, berlaku kejadian siang dan malam, perbezaan zon waktu dan fajar dan senja. Huraiannya, Apa Bagaimana : bumi berputar pada paksinya sendiri. selama 23 jam 56 minit bagi satu pusingan 360 ° dengan kelajuan 1700 km/jam di khatulistiwa dan di kutub kelajuannya sifar. Kesan : Akibat kejadian ini, berlaku kejadian siang dan malam, perbezaan zon waktu dan fajar dan senja. Contoh 2 : Apakah yang dimaksudkan dengan peredaran bumi. : dengan kecondongan 23 ½ ° daripada satah tegak dari barat ke timur

Peredaran bumi bermaksud bumi beredar dalam satu orbit yang berbentuk bujur dengan kecondongan 66 ½ ° dalam masa 365 ¼ hari dengan kelajuan 107 280 km sejam mengikut lawan jam. Huraiannya, Apa : bumi beredar dalam satu orbit yang berbentuk bujur. yang berbentuk bujur dengan kecondongan 66 ½ ° dalam masa 365 ¼ hari dengan kelajuan 107 280 km sejam mengikut lawan jam. Kesannya : Kesannya menyebabkan berlaku kejadian empat musin dan kejadian siang dan malam yang tidak sama panjang. Bagimana : Kesannya menyebabkan berlaku kejadian empat musin dan kejadian siang dan malam yang tidak sama panjang.

Contoh 3

: Apakah yang dimaksudkan dengan sumber alam.

29

Sumber alam bermaksud sumber semula jadi yang terdiri daripada semua bahan asli yang berada di dalam alam sekitar fizikal yang berguna dan bermanfaat bagi memenuhi keperluan atau kehendak manusia yang hidup di dalamnya. Huraiannya, Apa Ciri Contoh : : : 4.4 Kaedah ACC. Contoh 1 : Apakah yang dimaksudkan dengan bandaraya global. Bandaraya global bermaksud bandar yang menempatkan pelbagai aktivti ekonomi yang bertaraf global, pusat pasaran saham sedunia,pusat kewangan dunia,persidangan NewYork dan Paris. Huraiannya, Apa Ciri Contoh Contoh 2 : bandar yang menempatkan pelbagai aktivti ekonomi bertaraf global. : pusat pasaran saham sedunia,pusat kewangan dunia,persidangan antarabangsa,mercu tanda global. : contohnya London, Tokyo, New York dan Paris : Apakah yang anda faham tentang pembangunan. antarabangsa,mercu tanda global,contohnya London, Tokyo, Sumber alam bermaksud sumber semula jadi yang terdiri daripada semua bahan asli yang bermanfaat kepada manusia. Terbahagi kepada dua jenis iaitu yang boleh diperbahaui dan tidak boleh diperbaharui.

Pembangunan ialah satu proses perubahan daripada tradisioal kepada moden melibatkan perubahan demografi, ekonomi, sosial,kualiti hidup dan perubahan politik disebabkan Huraiannya, Apa Ciri Sebab : perubahan daripada tradisioal kepada moden. : perubahan domegrafi, ekonomi, sosial,kualiti hidup dan perubahan politik. : peninkatan jangka hayat, peningkatan pendapatan pekapita, meningkatnya kadar celik huruf. peningkatan jangka hayat, peningkatan pendapatan perkapita, meningkatnya kadar celik huruf.

30

Contoh 3

: Apakah yang dimaksudkan dengan sumber alam.

Sumber alam bermaksud sumber semula jadi yang terdiri daripada semua bahan asli yang bermanfaat kepada manusia. Terbahagi kepada dua jenis iaitu yang boleh diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharui seperti air, hutan, gas asli dan bijih timah. Huraiannya, Apa Ciri Contoh 5.0 : : : Sumber alam bermaksud sumber semula jadi yang terdiri daripada semua bahan asli yang bermanfaat kepada manusia. Terbahagi kepada dua jenis iaitu yang boleh diperbaharui dan tidak boleh diperbaharui. air, hutan , gas asli dan bijih timah.

Bagaimana para guru dan pelajar boleh membuat pilihan atau menentukan

sama ada menggunakan ABC, ABS dan ABK. 5.1 Cara menentukan penggunaan ABC. ABC, secara mudah amat sesuai digunakan untuk soalan konsep yang melibatkan soalan berkaitan proses yang berlaku terhadap sesuau kejadian atau perkara . Misalnya pada contoh di atas melibatkan proses luluhawa kimia, pergerakan jirim dan bandar raya global. 5.2 Cara menentukan penggunaan ABS. Manakala ABS pula merupakan kejadian atau fenomena yang melibatkan berlakunya campur tangan aktiviti manusia, kebanyakannya berpunca daripada aktiviti manusia dan sedikit sebanyak juga berpunca daripada faktor semula jadi.Misalnya fenomena jerebu dan pulau haba serta pembangunan.

5.3 Cara menentukan penggunaan ABK.

31

Manakala, ABK amat sesuai untuk menjawab soalan yang berkaitan dengan kejadian atau bahan semula jadi dan membawa kesan kepada manusia di bumi dalam melakukan aktiviti bagi meneruskan kelangsungan hidup. Contoh kejadian putaran bumi, peredaran bumi dan sumber alam. 5.4 Cara menentukan penggunaan ACC. Akhir sekali kaedah ACC. Kaedah ini ada keistimewaannya iaitu hanya digunakkan untuk menjawan soalan konsep dalam Geografi kertas 2.

6.0

Kesimpulannya. Calon gagal memjawab mengikut format yang sepatutnya ringkas dan padat .

Dengan adanya panduan ini sedikit sebanyak dapat membantu pelajar menjawab soalan berbentuk konsep ini dan akan mendapat merkah yang lebih cemerlang dalam mata pelajaran Geografi STPM.

32

(5 markah) (ii) Nyatakan bentuk-bentuk tenaga tersebut.TEMA 1 : SISTEM BUMI 1. a) (i) Apakah yang dimaksudkan dengan tenaga. (4 markah) 33 .

(8 markah) c) Jelaskan kesan keamatan tenaga solar terhadap tumbuh-tumbuhan di kawasan tropika lempab. Jarak matahari(beza ikut musim).tenaga haba.Misalnya pada 22 Disember matahari lebih hampir dengan garisan Jadi tetapi pada 21 Jun. 2. matahari lebih hampir dengan garisan Sartan manakala pada 21 Mac dan 22 September lebih hampir dengan garisan Khatulistiwa. terangkan bagaimana kecondongan paksi bumi menyebabkan keamatan tenaga solar yang diterima berbeza antara kawasan sederhana dengan kawasan tropika. Kecondongan paksi bumi ialah 23 ½˚ dari garisan yang tegak pada rataan Londar-menyebabkan terdapat perbezaan keamatan tenaga solar yang diterima oleh kedua-dua kawasan. keupayaan. elektrik dan magnet. terangkan bagaimana kecondongan paksi bumi menyebabkan keamatan tenaga solar yang diterima berbeza antara kawasan sederhana dengan kawasan tropika. b) Dengan bantuan gambarajah.Oleh kerana kawasan tropika menerima tenaga solar yang banyak (sebahagiannya telah dibalikkan oleh awan yang tebal) menyebabkan suhu di tropika lembap tidak kurang 25˚C.b) Dengan bantuan gambarajah.00 pagi) dan hujan 34 . (4 markah) -Bentuk-bentuk tenaga . 3. kimia. (8 markah) Perlu kaitkan antara keamatan tenaga solar dengan ciri-ciri tumbuhan di tropika kefahaman dan penjelasan . (8 markah) Cadangan Isi Jawapan: a) (i) Apakah yang dimaksudkan dengan tenaga.(8 markah) -Lukis gambarajah yang sesuai untuk membantu huraian 1. sejatan dan kelembapan yang tinggi (80% pada jam 9. kinetik. Kecondongan pancaran (pancaran tegak atau pancaran serong) 4. (5 markah) -Tenaga ialah keupayaan melakukan sesuatu kerja/aktiviti atau kemampuan untuk mewujudkan perubahan terhadap jirim (ii) Nyatakan bentuk-bentuk tenaga tersebut. Jangkamasa pancaran (berkaitan dengan panjang waktu siang mengikut musim) c) Jelaskan kesan keamatan tenaga solar terhadap tumbuh-tumbuhan di kawasan tropika lembap. bahang/radiasi.

tahunan yang lebat sepanjang tahun melebihi 2000mm setahun – hutan hujan tropika (hutan malar hijau) – mempengaruhi kadar keamatan yang diterima dan seterusnya mempengaruhi ciri-ciri tumbuhan. Kesan

1.

Pokok-pokok besar yang berdaun hijau sepanjang tahun menyebabkan cahaya matahari cuma sampai ke beberapa tompok kecil di dalam hutan dan ini pun dalam beberapa jam sahaja setiap hari. Intensiti cahaya yang diterima oleh silara pokok yang tinggi. Keadaan demikian rupa tidak memungkinkan pertumbuhan pokok rendah di kawasan tropika. Sebaliknya pokok-pokok sentiasa bersaing untuk mendapatkan cahaya matahari. Ini menyebabkan pokok-pokoknya berbatang lurus dan bercabang-cabang di bahagian atasnya. Keamatan cahaya matahari yang diterima oleh lantai hutan adalah rendah berbanding dengan jumlah yang sampai ke silara. Di sebahagian besarnya keamatan cahaya tidak mencukupi untuk menampung pertumbuhan tumbuhan di lantai hutan. Kawasan yang menerima cahaya matahari akan ditumbuhi anakanak pokok dari lapisan A,B, dan C. (pokok-pokok besar mungkin tumbang di tengah-tengah hutan dan melalui ruang inilah cahaya matahari sampai ke lantai hutan). Anak-anak benih tumbuh setinggi beberapa cm sahaja setahun. Pertumbuhan pesat hanya berlaku apabila hutan ditebang dan dibersihkan dan menghasilkan belukar. Pokok liana terpaksa bergantung kepada tumbuhan lain supaya tenaga cahaya matahari dapat dicapai. Pokok liana kecil boleh hidup dalam keadaan yang gelap atau teduh tetapi apabila sudah besar ia memerlukan cahaya. Pokok-pokok saprofit dapat menyesuaikan diri dengan kadar keamatan tenaga solar yang rendah dengan hidup di habitat yang gelap, kerana ia tidak mengandungi klorofil. Ia dapat makan dari bahan reput atau humus dalam tanih. Hutan di sekitar sungai yang besar adalah tebal dan sukar ditembusi kerana lantai hutan ditumbuhi dengan pelbagai jenis hutan pokok renek dan pokokpokok yang rendah yang tidak jauh bezanya daripada belukar. Berbeza dengan lantai hutan yang jauh dari sungai, lantai hutan di sekitar sungai menerima cahaya matahari setiap hari

2.

3.

4.

5.

2.(a) Apakah yang dimaksudkan dengan sistem ?(5 markah) (b) Jelaskan kesan pemanasan tenaga suria terhadap biosfera, atmosfera dan Litosfera. (10 markah) (c) Terangkan bagaimana tenaga bahang, tenaga haba dan tenaga kinetik mempengaruhi pembentukan hujan. (10 markah)

35

Cadangan Isi Jawapan: (a) Apakah yang dimaksudkan dengan sistem ?(5 markah) Sistem ialah satu set himpunan objek atau angkubah-angkubah yang berada dalam satu sempadan arbitari yang berinterkasi antara angkubah kerana sifatnya yang saling berkaitan. b)Jelaskan kesan pemanasan tenaga suria terhadap biosfera, atmosfera dan litosfera. (10 markah) 1. Biosfera – bahangan matahari diterima oleh tumbuh-tumbuhan untuk proses fotosintesis--membekalkan tenaga kepada haiwan dan manusia (vitamin D) 2. Hidrosfera – panaskan badan air – sejatan- bentuk awan sumbangkan kerpasan- air larian permukaan masuk semula ke hidrosfera 3. Litosfera – bahang matahari membantu kepada proses luluhawa kimia, pereputan dan penguraian batuan bagi pembentukan tanih. Pereputan dan penguraian fosil flora dan fauna membekal tanih yang subur kepada litosfera. c) Jelaskan bagaimana tenaga bahang, tenaga haba dan tenaga kinetik mempengaruhi pembentukan hujan. (10 markah) 1. Tenaga bahangan memanaskan badan air 2. Wujud tenaga haba dalam badan air dan terpeluwap. 3. Sejatan berlaku pada badan air dan wap air menaik, pergerakan ini mewujudkan tenaga kinetik. 4. Haba pendam dalam udara mengurai wap air untuk terus naik. 5. Membentuk awan dan menurunkan kerpasan turun ke bumi oleh tenaga kinetik

3. a) Bezakan tenaga endogenik dengan tenaga eksogenik dalam sistem bumi. (6 markah) b) Tunjukkan kepentingan tenaga eksogenik terhadap sistem-sistem bumi. (12 markah) c) Jelaskan kesan-kesan terhadap system geomorfologi apabila bumi dikatakan

36

menerima lebihan tenaga eksogenik. (7 markah) Cadangan Isi Jawapan: a) Bezakan tenaga endogenik dengan tenaga eksogenik dalam sistem bumi. (6 markah) 1. perbezaan dari segi punca tenaga:- tenaga endogenik berasal dari dalam bumi/kerak bumi manakala tenaga eksogenik berasal dari luar bumi/tenaga matahari. perbezaan contoh tenaga:- tenaga endogenik seperti tenaga seismik(gempa bumi), tenaga volkanik (gempa bumi), tenaga atomik seperti daripada galian plutonium, uranium dll. Tenaga eksogenik adalah tenaga matahari yang boleh bertukar menjadi tenaga keupayaan, kinetik, kimia dll. Tenaga eksogenik/matahari amat penting untuk menggerakkan seluruh sistem bumi sama ada system geomorfologi, sistem atmosfera, hidrologi dan juga ekologi. Manakala tenaga endogenik amat penting untuk menghidupkan system dalam bumi/aktiviti ignius jalar dalam dan juga jalar luar.

2.

3.

b) Huraikan kepentingan tenaga eksogenik terhadap sistem-sistem bumi. (12 markah) Tenaga eksogenik/tenaga matahari adalah amat penting untuk menggerakkan seluruh operasi sistem-sistem bumi. 1. Luluhawa berlaku (kimia/fizikal) – kesemuanya memerlukan suhu yang tinggi/tenaga haba yang cukup untuk beroperasi. Misalnya, luluhawa kimia memerlukan suhu asas 10˚C untuk bertindakbalas menguraikan batuan.Manakala luluhawa fizikal memerlukan kepanasan yang terik untuk mengembangkan mineral batuan. Proses hakisan dan pergerakan jisim – Misalnya dalam proses hakisan glasier, proses ini boleh berlaku apabila mempunyai tenaga haba yang cukup untuk mencairkan salji.Bahang matahari akan mencairkan salji. Apabila sajli mencair, barulah ia boleh menggerakkan segala bahan hakisan menuruni lurah0lurah. Proses sejatpeluhan dalam system hidrologi. Sejatan dari permukaan air, sejatan dari lembapan tanih dan perpeluhan dari tumbuh-tumbuhan tidak akan terjadi jika tidak mempunyai tenaga haba matahari yang cukup. Oleh itu, ia mempengaruhi turunnya hujan. Membolehkan angin bertiup dalam sistem atmosfera. An gin akan bertiup dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Untuk enghasilkan perbezaan tekanan ini, mestilah wujud perbezaan suhu/perbezaan haba antara dua tempat. Membolehkan tumbuh-tumbuhan membuat makanan dalam sistem ekologi.Tenaga matahari yang cukup membolehkan proses fotosintesis berlaku. Begitu juga organisma-organisma lain yang memerlukan tenaga matahari untuk

2.

3.

4.

5.

37

pelbagai proses seperti proses perpeluhan/respirasi, tumbesaran dan sebagainya. c) Jelaskan kesan-kesan terhadap sistem geomorfologi apabila bumi dikatakan menerima lebihan tenaga eksogenik. (7 markah) Sistem bumi menerima lebihan tenaga eksogenik disebabkan aktiviti manusia-kesan rumah hijau, penipisan lapisan ozon. Kesan-kesan:1. Fenomena penggurunan-saiz kawasan gurun menjadi semakin besar akibat cuaca dan persekitaran di kawasan gurun yang semakin kering-kontang, tandusgersang. Proses-proses luluhawa fizikal serta hakisan layangan angina semakin dominan-contoh, Gurun Sahel dan Kalahari di Afrika sedang mengalami proses perluasan yang hebat. Pencairan ais di kawasan-kawasan kutub.Misalnya litupan ais Antartika dan Greenland-menyebabkan kenaikan aras laut serta risiko yang rendah menjadi tenggelam. Menggiatkan proses hakisan glasier dan runtuhan salji di kawasan pergunungan tinggi-kerana litupan ais dan salji akan mengalami pencairan yang hebat.

2.

3.

4.a) Apakah yang dimaksudkan dengan imbangan haba? (5 markah) b) Jelaskan proses laluan tenaga solar ke permukaan bumi seperti yang ditunjukkan dalam rajah 1. (10 markah) c) Huraikan kegiatan manusia yang boleh mempengaruhi penjanaan tenaga haba atmosfera. (10 markah) Cadangan Isi Jawapan: a) Apakah yang dimaksudkan dengan imbangan haba? (5 markah) Suatu konsep keseimbangan yang merujuk kepada radiasi matahari yang datang dan diterima oleh atmosfera dan bumi berbanding dengan radiasi keluar yang diserakkan atau dibalikkan dan juga dikenali sebagai imbangan haba. b) Jelaskan proses laluan tenaga solar ke permukaan bumi seperti yang ditunjukkan dalam rajah 1. (10 markah) 1. 2. 3. 4. 5. Input radiasi gelombang panjang dan output radiasi gelombang panjang. Halaju insolasi dan biasan. Pantulan atau albedo Peningkatan albedo dan pantulan radiasi gelombang pendek. Insolasi dan proses penyerakan.

c) Huraikan kegiatan manusia yang boleh mempengaruhi penjanaan tenaga haba

38

4. 3. habuk dan hablur ais – menyerakkan sinaran matahari Penyerapan – zarah wap air. debu. (5 markah) 1. a) Mengapakah bumi hanya menerima sebahagian kecil sahaja (0. udara. 6. (10 markah) 1. wap air.2 x 10 ) daripada seluruh tenaga matahari dan jumlahnya berubah-ubah mengikut masa. Jarak dari matahari dengan bumi (150 juta km) – jarak -peredaran bumi mengelilingi matahari menyebabkan kejadian solstis dan ekuinoks semasa perihelion dan afehelion Elektromagnet mengikut kitaran tompok matahari (tempoh 11 tahun setiap kitaran) Tompok matahari (sunspot) – lebih banyak tenaga Pemantulan – di lapisan atas atmosfera dan pemantulan oleh awan Penyerakan olehzarah yang halus seperti molikul gas. 39 . Pembinaan kemudahan jalan pengangkutan 5. 4. 5. (5 markah) b) Mengapakah jumlah bahang matahari yang diterima berbeza-beza mengikut bahagian dunia? (10 markah) c) Bagaimanakah tenaga matahari mempengaruhi kegiatan pertanian di kawasan tropika lembap? (10 markah) Cadangan Isi Jawapan: a) Mengapakah bumi hanya menerima sebahagian kecil sahaja (0. Kegiatan perkilangan Proses pembandaran kawasan Bandar Penggunaan kenderaan bermotor Pembukaan kawasan hutan Pembakaran sampah dan hutan 6. 5. 3. 8. 7.atmosfera. habuk dan debu menyerap kira-kira 15% daripada jumlah sinaran Albedo – keputihan atau kecerahan sesuatu permukaan (yang lebih cerah akan memantulkan jumlah sinaran yang tinggi) Gambarajah yang sesuai juga boleh disertakan 2.2 x 10 ) daripada seluruh tenaga matahari dan jumlahnya berubah-ubah mengikut masa. gas-gas. 2.

a) Apakah yang dimaksudkan dengan ekuinoks? (5 markah) b)Jelaskan sebab-sebab berlakunya kejadian musim yang berbeza di permukaan bumi. 6. 2. 6. pokok. dll) dan seterusnya mempengaruhi kegiatan pertanian. 2. nanas dll) Peranan tenaga matahari dalam mempengaruhi kebanyakan kitar (air.b) Mengapakah jumlah bahang matahari yang diterima berbeza-beza mengikut bahagian dunia? (10 markah) 1. getah. 4. nutrient. air dan tumbuh-tumbuhan) dan bentuk (topografi) – hadap matahari atau terlindung c) Bagaimanakah tenaga matahari mempengaruhi kegiatan pertanian di kawasan tropika lembap? (10 markah) 1. Kenalpasti ciri-ciri tropika lembap–panas lembap dan hujan sepanjang tahun Keamatan tenaga matahari yang tinggi dan sepanjang tahun-pertanian sepanjang tahun Jumlah tenaga matahari yang banyak mempengaruhi pelbagai jenis tanaman ditanam dan menghasilkan produktiviti sepanjang masa (kelapa sawit. belukar atau rumput boleh dibakar untuk membersihkan lading dan dijadikan baja (kebenaran JAS) 4. 3. (10 markah) 40 . membolehkan pokok subur dan tidak berkulat Mengeringkan sisa-sisa pertanian. setrusnya ia mempengaruhi proses-proses geografi fizikal di kawasan tropika lembap yang sesuai untuk pertanian Sejatpeluhan membolehkan tanaman tidak mengalami lebihan air yang melampau. 5. 5. 3. Putaran bumi mewujudkan siang dan malam Peredaran bumi mengelilingi matahari yang mewujudkan kejadian musim mengikut kedudukan garis lintang Kecondongan pancaran matahari Ketebalan atmosfera (bandingan antara kawasan gurun dan tropika lembap) Perbezaan permukaan dari segi jenis (daratan. (10 markah) c) Bincangkan bagaimana perubahan musim di kawasan-kawasan dunia yang berbeza mempengaruhi kegiatan penduduk.

3. (5 markah) (ii) Huraikan proses-proses di atmosfera yang boleh mengurangkan jumlah bahangan suria yang tiba ke permukaan bumi. 2. (6 markah) b) Jelaskan peranan bahangan suria terhadap tiga proses fizikal di permukaan bumi.contoh-pelancong dari kawasan sederhana dunia-contoh 4.Cadangan Isi Jawapan: a) Apakah yang dimaksudkan dengan ekuinoks? (5 markah) Kedudukan matahari adalah tegak di kawasan khatulistiwa yang menyebabkan panjang siang dan malam adalah sama panjang di seluruh dunia. (5 markah) Bahangan suria-bahangan matahari iaitu punca tenaga haba dalam bentuk sinaran gelombang elektromagnet pendek dan cahaya. 4. (8 markah) Cadangan Isi Jawapan: a) (i) Terangkan secara ringkas perbezaan antara bahangan suria dengan bahangan bumi.air dan udara 6. khatulistiwa-pertanian sepanjang masa 2. Lain-lain-aktiviti/perlombongan/sosial 7. Pembalakan-penebangan pokok pada musim dingin-getah pokok beku 3. b)Jelaskan sebab-sebab berlakunya kejadian musim yang berbeza di permukaan bumi. Pengangkutan-darat. (6 markah) c) Huraikan peranan bahangan suria terhadap ciri-ciri tumbuhan hutan hujan tropika. Bumi mengelilinggi matahari-memerlukan 365 ¼ hari untuk melengkapkan satu orbit Pergerakan bumi di atas paksi Kecondongan paksi bumi Sifat bumi berbentuk sfera c) Huraikan bagaimana perubahan musim di kawasan-kawasan dunia yang berbeza mempengaruhi kegiatan penduduk. Pertanian-kawasan sederhana kegiatan menanam dijalankan pada musim panas/hari bebas fros. (10 markah) 1. Perikanan-perbezaan-di tropika sepanjang tahun-kawasan sederhana aktif musim panas 5. Pelancongan-tumpuan kawasan tropika. 41 .a) (i) Terangkan secara ringkas perbezaan antara bahangan suria dengan bahangan bumi. (10 markah) 1.

Diserap oleh atmosfera seperti gas CO2.C dan D Tumbuhan menumpang-parasit Tumbuhan menjalar dan melilit Ciri daun/batang/silara 8. 2. 3.wap air/awan/hablur ais.B. 5. Penyerakan bahangan matahari oleh partikel habuk. b) Jelaskan peranan bahangan suria terhadap tiga proses fizikal di permukaan bumi. 6. (ii) Huraikan proses-proses di atmosfera yang boleh mengurangkan jumlah bahangan suria yang tiba ke permukaan bumi. 3. (10 markah) c) Jelaskan lima pengaruh radiasi matahari terhadap aktiviti manusia. 2. 2. dll. 4. 2. Proses luluhawa-kimia/fizikal Proses pergerakan jisim Proses hakisan Proses pengangkutan Proses pemendapan c) Huraikan peranan bahangan suria terhadap ciri-ciri tumbuhan hutan hujan tropika. (10 markah) Cadangan Isi Jawapan: a) Nyatakan lima bukti yang menunjukkan bahawa bumi berbentuk sfera? (5 markah) 1.ozon. 4. 3. Bukti pelayaran mengelilingi bumi Bukti daripada kedudukan kaki langit yang melengkung Terbit dan terbenamnya matahari Bukti satelit 42 . (6 markah) 1.molekul gas. 5. manik air. 3.Bahangan bumi-bahangan terrestrial hasil pembalikan haba bumi yang diserap dari matahari dalam bentuk gelombang electromagnet yang panjang. (8 markah) 1. 4. Malar hijau-fotosintesis Kepadatan/kepelbagaian jenis dan sepsis Susun lapis tumbuhan A. Pembalikan oleh awan yang berbeza ketebalan. partikel/habuk. (6 markah) 1. a) Nyatakan lima bukti yang menunjukkan bahawa bumi berbentuk sfera? (5 markah) b) Huraikan sebab-sebab terdapatnya perbezaan radiasi matahari mengikut garis lintang.

jelaskan kejadian 4 musim . (10 markah) 1. huraikan kejadian musim berlaku.Gambarajah 4 musim. Melihat kapal di laut 6. 2 3. (10 markah) 1. Bentuk bumi b) Jelaskan sebab-sebab terdapatnya perbezaan radiasi matahari mengikut garis lintang. (10 markah) 1. Pengangkutan 9.kawasan kutub Radiasi mengalami pelbagai proses sebelum sampai ke permukaan bumi c) Huraikan lima pengaruh radiasi matahari terhadap aktiviti manusia.siang dan malam yang tidak sama panjang 43 . Perindustrian 7.a) Apakah yang dimaksudkan dengan solstis? (5 markah) b) Berdasarkan suatu gambarajah. b) Dengan bantuan gambarajah. Perikanan 6. Pembalakan 5. Jarak bumi dengan matahari Luas permukaan bumi yang berbeza di kawasan garis lintang berbeza-zon khatulistiwa. kawasan latitud 36˚U dan 36˚S. (10 markah) c) Bandingkan bagaimana kejadian musim mempengaruhi kegiatan pertanian di kawasan tropika dan sederhana.5. (10 markah) Cadangan Isi Jawapan: a) Apakah yang dimaksudkan dengan solstis? (5 markah) Solstis-Suatu keadaan di mana matahari tengahari tegak di atas kepala di Garisan Sartan (23 1/2˚U) pada 21 Jun dan di Garisan Jadi (23 1/2˚S) pada 22 Disember menyebabkan siang dan malam yang tidak sama panjang di kawasan-kawasan beriklim sederhana kecuali di kawasan Khatulistiwa. Pelancongan 4. Pertanian 2. Perlombongan 3.

Penerimaan haba di kawasan kutub yang berbeza. (7 markah) (b) Jelaskan empat kesan kejadian soltis kepada alam sekitar. 2. (10 markah) Pertanian di kawasn tropika dan kawasan sederhana dibezakan dengan melihat aspekaspek berikut: 1.kedudukan matahari tegak di Khatulistiwa .Peredaran bumi mengelilinggi matahari-365 ¼ hari untuk melengkapkan satu peredaran 3.147 juta km c) Bagaimanakah iklim yang berbeza mempengaruhi kegiatan pertanian di kawasan tropika dan sederhana. Kejadian ekuinoks dan solstis iaitu .152 juta km . 5.(a) Apakah yang anda faham tentang ‘soltis musim sejuk’ dan ‘soltis musim panas’.Putaran bumi di atas paksi yang condong 23 1/2˚ daripada satah tegak-ada tempat yang menerima lebih pada masa tertentu 4. Jangkamasa penanaman-sepanjang masa/ikut musim Jenis pertanian Kawasan pertanian Fungsi pertanian sama ada untuk sara diri atau dagangan Keluasan/saiz tanaman 10.afelion . (8 markah) (c) Huraikan pengaruh cuaca dan iklim terhadap aktiviti manusia. (7 markah) 44 . 4. (10 markah) Cadangan Isi Jawapan: (a) Apakah yang anda faham tentang ‘soltis musim sejuk’ dan ‘soltis musim panas’.Kedudukan matahari di Garisan Sartan (Solstis Musim Panas) atau Jadi (Solstis Musim Sejuk) .perihelion .Penerimaan haba yang berbeza dalam keadaan jarak bumi yang berbeza dari matahari . 5. di kawasan sederhana dunia. 3.2.

6. 3. Pemburuan – haiwan tak aktif musim sejuk Pertanian . Berlaku kejadian musim sejuk . 4.terganggu Pengangkutan. Siang dan malam yang tidak sama panjang kecuali di khatulistiwa.terganggu Petempatan . 2. Berlaku kejadian musim panas. 4. 3. Pembalakan –musim sejuk. (8 markah) Kesan kejadian soltis ialah: 1. 2. di kawasan sederhana dunia 1.Soltis musim sejuk: 1. Siang lebih panjang daripada malam di hemisfera utara Malam lebih panjang daripada siang di hemisferra selatan Matahari tegak tengah hari pada 21/22/23 Jun di Garisan Selatan Hemisfera utara mengalami musim panas dan hemisfera selatan mengalami musim sejuk (b) Jelaskan empat kesan kejadian soltis kepada alam sekitar. 3. di kawasan sederhana dunia. Perubahan ketinggian matahari tengah hari dilangit. (10 markah) Pengaruh cuaca dan iklim terhadap aktiviti manusia. Soalan 1 45 . (c) Huraikan pengaruh cuaca dan iklim terhadap aktiviti manusia. Pelancongan – salji – ski dll. 2. 4. 4. 3. 5. Malam lebih panjang daripada siang di hemisfera utara Siang lebih panjang daripada malam di hemisferra selatan Matahari tegak tengah hari pada 21/22/23 Dis di Garisan Jadi Hamisfera utara mengalami musim sejuk dan hamisfera selatan mengalami musim panas Soltis musim panas: 1.terjejas Tema 2 : Sistem Geogmorfologi. 2.

menghasilkan sumber mineral dan bahan tanaga untuk 46 .menggalak dan meningkatkan hasil pertanian. 2.contoh tanah Tanah Tinggi Cameron dan Tanah Tinggi Genting – menarik dan menggalakan kedatangan pelancongan. c) Jelaskan proses pembentukan gunung lipat dan gunung bongkah.6 g/cm³ hingga 2. ( 6 markah ) Cadangan Isi Cadangan : 1. sial 20 hingga 70km dan sima 5 hingga 10km.a) Apakah yang dimaksudkan dengan struktur bumi. Pelancongan . 2. b) Jelaskan tiga perbandingan sial dan sima. 3.tanih laterit untuk kelapa sawit dan getah-tanih alluvium untuk pada sawah –tanih gambut untuk nanas. 2.membentuk tanah tinggi. Proses pembentukan gunung bongkah terjadi akibat kejadian gilinciran disebabkan kuasa tegangan atau mampatan dan menyebabkan berlaku rekahan di mana akhirnya sebahagain kerak jatuh atau naik berbanding kawasan sekitarnya. Ketebalan yang berbeza.sial terdiri daripada silika dan aluminium dan sima mengandungi silika dan magnesium. (5 markah) Cadangan Jawapan : Struktur bumi merupakan lapisan bumi iaitu terdiri kerak bumi. Kandungan mineral yang berbeza.pelbagai jenis mineral yang berharga . Pelombongan . 4. sial kurang tumpat iaitu 2.dijumpai dalam kerak bumi diteroka dan dimajukan.suhu yang sederhana tumbuahan semula yang subur dan menarik. 3. Ketumpatan yang berbeza.0 g/cm³.8 g/cm³ hingga 3.pelbagai jenis tanih membentuk daratan . ( 6 markah ) Cadangan Isi Jawapan : 1.menghasilkan pelbagai jenis tanaman . Proses pembentukan gunung lipat terjadi akibat pergerakan bumi secara besarbesaran disebabkan tekanan yang kuat dalam kerak bumi sehingga menyebabkan batuan termampat dan kawasan yang lemah akan berlipat. ( 8 markah ) Cadangan Isi Jawapan : 1. . Jenis batuan yang berbeza. sial terdiri daripada batuan granit dan sima batuan basalt. mantel dan teras bumi yang mempunya sifat fizikal dan sifat kimia yang berbeza . d) Huraikan empat kepentingan daratan kepada alam sekitar manusia.7g/cm³dan sima lebih tumpat iaitu 2. Pertanian.udara nyaman.

kolam dan tasikternakan ikan keli.tanah pamah beralun dan rata -padang rumput yang subur.berhablur dan tidak mengandungi fosil ii. 4. Soalan 2. contoh basalt/riolit/pumis . Apakah yang dimaksudkan dengan batuan igneus? ( 4markah ) Cadangan Jawapan : Batuan yang terbentuk daripada penyejukan dan pembekuan magma dari lapisan mantel . Jalar dalam/igneus rejahan contoh gabro/diorite/granit 47 . 6. Jalar luar/ igneus terobosan .lembu dan biri-biri –contoh Padang Rumput Steppe dan Pampas. kayu gergaji dan perabut.ternakan meragut rumput.menjadi pendapatan sampingan dan tetap bagi petani.contoh dikawasan tanah tinggi kurang daripada 1200m. (4markah) Cadangan Isi Jawapan : 1. Ternakan ikan air tawar – daratan yang berair seperti sungai. 5. Pembalakan . Ternakan . Nyatakan dua jenis batuan igneus dan satu contoh setiap batuan tersebut.terdapat Hutan Hujan Tropika. cengal dan jelutung.manusia . tongsan dan talipia dijalankan-mempelbagaikan sumber pendapatan individu dan negara.contoh meranti. 2.bersifat keras . a) i.kaya dengan sumber balak.contoh Delta Kelantan dengan padi dan Felda Jengka dengan kelapa sawit dan getah.untuk dijadikan papan lapir.berkilat .

Cadangan Isi Jawapan 48 . (7 markah ) Cadangan Jawapan Luluhawa dan tekanan Penyejukan dan Penghabluran Batuan Igneus tinggi Tindakbalas kimia. tekanan dan suhu tinggi Rajah : Kitar Batuan c) Huraikan lima kepentingan batuan terhadap aktiviti manusia. tekanan.b) Lukis dan tunjukkan bagaimana kitaran batuan berlaku.suhu tinggi Batu enapan Batu lebur (magma dan lava) Suhu sangat tinggi (peleburan) Batu Metamorfosis Tindak balas kimia.

5. 2. Bukti sepadanan benua – benua Amerika dengan Afrika – pantai timur benua Amerika Selatan dicantum dengan pantai barat benua Afrika – bentuk satu daratan yang luas. Perindusterian – kaolin untuk membuat seramik – tembikar dan pinggan mangkuk yang menarik – peluang pekerjaan . ( 6 markah) Cadangan Isi Jawapan: 1. 6.meningkatikan darjah ketaksampaian.menggalak dan daya tarik kedatangan pelancong.bahan mendapan berhampiran benua lebih tua berbanding di tengah lembangan. 49 . 4.1. Bukti iklim palaeo – taburan zon iklim ada persamaan dari segi ciri pengglasieran. Pelancongan – air terjun terbentuk daripada batuan igneus.tempat pelancongan yang unik dan menarik. Kuari – batuan granit – dijadikan batuan untuk sector pembinaan – peluang pekerjaan – meningkatkan pendapatan – Contoh Rawang dan Ipoh.. 3.kembangkan aktiviti ekonomi dan sumber pendapatan.dianggap suci dan berkat. zamrud dan delima.dibentuk dan dijadikan bahan hiasan wanita. 4. Bukti bahan fosil – persamaan bahan fosil antara Afrika Selatan dengan Amerika Selatan. Kuala Kangsar dan Ayer Hitam 7. Hiasan Wanita – batu permata terbentuk daripada batuan metamorphosis. Pembinaan bangunan – batu kapur campuran bahan simen. Bukti Oseanik. Soalan 3 a) Apakah yang anda faham tentang hanyutan benua.jalan raya bertar-mudah pergerakan. Pembinaan jalan raya – batuan igneus jenis granit.dikunjung penganut Hindu untuk beribadat contoh semasa perayaan Deepavali. ( 5 markah ) Cadangan Jawapan: Satu pergerakan kerak bumi secara mendatar disebabkan arus perolakan dalam lapisan mantel berlaku berjuta-juta tahun dahulu sehingga membentuk benua hari ini b) Jelaskan 3 bukti yang menyokong tentang hanyutan benua.Contoh berlian. Keagamaan – gua terbentuk daripada batu kapur – tempat akitiviti keagamaan dijalankan – terdapat banyak patung penganut agama Hindu. – lembangan dan dasar lautan lebih muda dari benua. 3.meningkatkan pendapatan – contoh Bidor. 2.kembangkan sector pembinan bagunan dan projek perumah – kemudahan tempat tinggal rakyat.contoh Air Terjun Sekayu dan Air Terjun Kota Tinggi.

Memusnahkan harta benda. 5.ingeus jalar dalam seperti batolit dan lakolit banyak mengandungi batuan granit. jalan kereta api. tsunami dan gempa bumi kemusnahan tempat tinggal.matahari di lindungan debu gunung berapi.menggalakan aktiviti kuari – juga kaya dengan sumber. Nyatakan jenis luluhawa kimia yang anda tahu ? 50 .suhu global menurun sebanyak 0. bekalan elektrik dan bekalan air terputus. Soalan 4 a) i. 2. 6.jalan raya. 3. Perlombongan – kaya dengan sumber mineral. Kehilangan nyawa.contoh di Indonesia dan Filipina.bantuan dari luar sukar untuk sampai dan dihantar-perhubungan dengan dunia luar terputus. Cadangan Isi Jawapan : 1. 4. perselisihan plat dan pencapahan plat. gizar dan mata air panas di kawasan gunung berapi -tarikan utama pelancongan-contoh Tasik Danau Toba di Indonesia dan Rotorus di New Zealand. 7.akibat bencana tersebut. d) Huraikan lima kesan pergerakan plat tektonik terhadap alam sekitar. ii. Apakah yang dimaksudkan dengan luluhawa kimia ? ( 4 markah ) Cadangan Jawapan : Luluhawa kimia ialah merupakan proses pereputan dan penyepaian batuan secara insitu yang melibatkan perubahan kimia dan saiz batuan akibat tindakan agen geomorfologi seperti perubahan suhu.letusan gunung berapi. kenderaan dan harta benda yang lain.berlaku gempa bumi.c) Nyatakan tiga cara berlakunya pergerakan plat tektonik.Contoh letusan gunung berapi Pinatubo di Filipina pada 1991.5°C – berlarutan beberapa tahun.gelinciran dan tsunami.Contoh kejadian di Acheh 26 Disember 2004 telah memusnahkan lebih 500 000 tempat tinggal penduduk di Acheh dan di kawasan sekitarnya.banyak nyawa terkorban. Pertanian – penanaman padi sawah dilereng berteres di kawasan gunung berapikehadiran lava bes yang subur-menggalakkan aktiviti pertanian.200 000 orang telah terkorban kerana gempa bumi dan tsunami. Penurunan suhu secara global. Pelancongan – tasik kawah. ( 3 markah ) Cadangan Jawapan : Tiga cara pergerakan plat tektonik ialah pertembungan plat.letusan gunung berapi. air hujan dan pancaran matahari.Contoh gempa bumi di Acheh pada 26 Disember 2004 mengwujudkan kehadiran tsunami. Kemusnahan infrastruktur.

gua dan sungai bawah tanah. 4. 2. Suhu – melibatkan unsur cuaca seperti jumlah karpasan.kehadiran pacaran matahari melebihi 6 jam sehari secara purata.akar pokok masuk ke celahcelah rekahan batuan.pancaran matahari dan julat suhu harian sesuatu kawasan.batuan enapan lebih lembut – mudah terluluhawa dengan kehadiran agen luluhawa . 3. c) Huraikan lima pengaruh luluhawa terhadap alam sekitar. Bentuk muka bumi – kawasan pergunungan bersalji berlaku luluhawa tindakan fros.batu granit akan terluluhawa jika terdedah di permukaan bumi dalam jangka masa yang lama berbanding dengan batuan granit yang berada di dalam kerak bumi 7.perlu jangka masa yang lama untuk terluluhawa.manusia mendedah batuan dengan agen luluhawa di permukaan bumi.rekahan batuan akan membesar – luluhawa biologi berlaku.luluhawa kimia amat berkesan.membantu dan menambah aktifkan luluhawa-merupakan garis kelemahan dan membenarkan kehadiran air hujan dan udara memasuki batuan. Cadangan Isi Jawapan : 51 .kawasan beriklim khatulistiwa.semakin jelas pengaruh luluhawa ke atasnya.( 3 markah) Cadangan Jawapan : Jenis luluhawa ialah larutan. pengoksidaan. pemcairan dan pembekuan berlaku secara berulang-ulang dan luluhawa terjadi. pengkarbonan.aktiviti manusia yang terlibat seperti pembalakan. suhu panas dan lembap sepanjang tahun-jumlah hujan yang banyak. ( 8 markah ) Cadangan Isi Jawapan : 1. Rekahan Batuan. penghidratan dan hidrolisis. Kekerasan batuan – berbeza mngikut jenis-batu ingeus seperti granit dan gabro adalah batuan keras. Tindakan manusia. 5.Contoh rekahan pada batu kapur. Tumbuh-tumbuhan – tindakan akar akan terbentuk.Kawasan beriklim gurun – jumlah kerpasan kurang-julat suhu harian yang tinggimenggalakkan luluhawa fizikal.proses pengkarbonan akan berlakuterbentuk pandang darat karst iaitu pembentukan dolin. 6. perlombongan dan pertanian.kawasan rendah dan menakung air – tanih menjadi lembap-larutan dan pengembangan batuan terjadi. b) Jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi luluhawa. agak sukar terluluhawa. Masa – semakin lama terdedah kepada agen luluhawa.

Berlakunya tanah runtuh. stalagmite. 6.tanih kaolin hasil daripada proses hidrolisis. 52 .1.Lembah Klang dan Lembah Kinta. 5. Berlaku kemiskinan tanih – batuan terluluhawa alami proses larut resap yang tinggi – mineral tersingkir dari tanih dengan banyak. Kesotan tanih merupakan pergerakan tanih ke bahagian bawah cerun secara perlahan-lahan dan mengambil tempuh masa yang lama untuk dilihat kesannya disebabkab kecerunan yang landai iaitu antara 2° hingga 4°. 2.di kawasan tanah lanar yang telah mengalami proses luluhawa sebelum di hakis oleh air di kawasan tersebu. Perindustrian – mengwujudkan industri seramik. Pelombongan – struktur batuan yang lemah memudahkan aktiviti perlombongan bijih timah.luluhawa membentuk tanih subur untuk penanamanan hasil pertaniantanih laterit terbentuk daripada proses luluhawa pengoksidaan. 3.bijih timah jenis lanar.Contoh Jengka di Pahang dan Segamat di Johor.musnah petempatan dan jalan raya di kawasan sekitar kejadian.stalaktif. tembikar dan jubin-Contoh Bidor dan Kuala Kangsar di Perak dan Ayer Hitam di Johar. Kecerunan – berkait dengan tarikan gravity yang amat penting dalam proses inikawasan yang landai iaitu kurang 5° pergerakan jenis perlahan akan berlakukawasan anatara 5° hingga 40° berlaku tarikan gravity yang amat kuat dan pergerakan jenis cepat akan berjadi.terbentuk gua. 2. b) Nyatakan empat faktor yang menyebabkan berlakunya proses pergerakan jisim. dan sungai bawah tanah -merupakan tempat yang menjadi tarikan pelancong. 2. 4. Pertanian.luluhawa pengkarbonan.sesuai untuk penanaman getah dan kelapa sawit di kawasan tanah pamah yang beralun di kaki bukit. Soalan 5 a) Apakah yang dimaksudkan dengan kesotan tanih dan tanah runtuh ( 7 markah ) Cadangan Jawapan : 1.di kawasan bercerun telah alami luluhawa. Pelancongan.contoh Gua Niah dan Gua Mulu. tiang kalsit.mudah berlaku tanah runtuh.membuat pasu. Tanah runtuh pula merupakan pergerakan tanih ke bahagian bawah cerun yang berlaku secara tiba-tiba dan dalam gerakan yang cepat untuk dilihat kesannya disebabkan cerun yang curam atau hampir tegak disusuli dengan tarikan graviti yang kuat dan tanih yang tepu dengan air akibat hujan yang lebat.pandangan darat karst. ( 8 markah) Cadangan Isi Jawapan : 1. Regolit yang tebal – proses penyediaan bahan regolith daripada proses luluhawa yang berlaku dikawasan persekitaran juga mempengaruhi – regolit yang kurang akan menyebabkan pergerakan berlaku dalam skala yang kecil – regolith banyak pergerakan akan berlaku dalam skala yang besar.

tumbuhan bertindak sebagai penghalang titisan air hujan terus meresapkan dalam tanah. 1.mudah berlaku pergerakan jisim. 4. b) i. Jumlah hujan – kawasan khatulistiwa terutamanya. pekebun kecil dan pengusaha hotel. 4.akar bertindak sebagai pengikat dan mencengkam tanah.terutama dicerun yang musnah atau digaris gelinciran.tanih akan tepu dengan air. Kempen kesedaran – kepada rakyat terutama pemaju perumahan. Juga dimulai dari peringkat sekolah rendah dan menengah supaya para pelajar mengetahui kepentingan menggekalkan kestabilan alam sekitar. c) Huraikan langkah-langkah untuk mengurangkan tanah runtuh di kawasan cerun lebuh raya di Malaysia. Gerakan tektonik – letusan gunung berapi dan gempa bumi melonggarkan struktur tanih.air meresap dan basah . 5. Penanaman tumbuhan – rumput. pokok buluh dan pohon renek ditanam di cerun lebuh raya – sebagai tanaman tutup bumi – akar mencengkam tanih. Soalan 6. Tindakan manusia – aktiviti manusia seperti pertanian. Konkrit tembok dibina bertingkat-tingkat untukmenghalang dan mengawal tanah runtuk.3. 53 . Sistem peparitan – paip saliran air dibina.penggunaan jentera dan penanaman cerucuk konkrit -tanih terdedah kepada air hujan . 3. Profil rentas sungai merupakan gambaran bentuk lembangan sungai dari satu tebing ke satu tebing di mana-mana bahagian sungai. Litupan tumbuhan – kurangnya litupan tumbuhan meningkatkan lagi pergerakan jisim.air bertindak sebagai pelican membatu pergerakan tanih kecerun bukit. 2. Tembok konkrit – didirikan di kawasan cerun curam tegak 90°. Sungkupan Plastik – bersifat sementara – berfungsi menghalang air daripada meresap ke dalam tanah.silara menghalang titisan hujan turun ke tanah.dan pertempatan dicerun bukit gaitkan lagi pergerakan jisim.air bertakung di bahagian belakang tembok dapat disalurkan keluar – disalurkan ke tangga . jumlah hujan banyak melebihi 2000 mm setahun.struktur tanih tidak stabil.kempen diberi dari masa ke semasa melalui media cetak dan media elektronik. ( 4 markah ) Cadangan Jawapan. Nyatakan bentuk muka bumi pemendapan sungai.tangga batu menuruni cerun terus ke parit –kurang berlaku resapan air dalam tanah.tidak stabil – menahan daripada berlaku tanah runtuh. a) Apakah yang dimaksudkan dengan profil rentas sungai. 5. ( 10 markah ) Cadangan Isi Jawapan. 6.tanah kurang tepu dengan air berat tanih kurang – tarikan graviti kurang.kurang kadar hakisan.

5. Bahan muatan sungai. Isipadu air – isipadu air berkurangan musim kemarau dan ketika banjir surutkeupayaan air mengangkut beban berkurangan – pemendapan meningkat terutama selepas berlaku banjir.padi sawah dikaitkan dengan dataran banjir dan delta.di bantu oleh kecerunan yang landai dan halaju air yang perlahan – pemendapan meningkat di bahagian hilir sungai. 3. Pertanian. Soalan 7 a) Apakah yang dimaksudkan dengan proses hakisan. ( 6 markah ) Cadangan Jawapan. d) Huraikan kepentingan tiga bentuk muka bumi pemendapan kepada aktiviti manusia. ( 4 markah ) 54 . c) Jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pemendapan sungai. ( 4 markah ) Cadangan Jawapan : Jenis pola saliran yang ada ialah pola saliran reranting.aliran menjadi perlahan. 2.pembinaan jalan raya – memudahkan mobility penduduk – sumbangan kepada kegiatan ekonomi dan peluang pekerjaan bertambah. Halangan – halangan batuan keras yang menonjol di alur sungai.pola saliran jejala.keupayaan mengangkut beban akan berkurangan. Nyatakan jenis pola saliran. pola saliran sepunca dan pola saliran setumpu. dataran banjir.tanih alivium yang subur. Peloncongan – Tasik ladam.memendapan meningkat. Perikanan – dikaitkan dengan tasik ladam. 1.pemendapan meningkat. ii.contoh Dataran Kedah Perlis dan Delta Kelantan. 3.bahagian hilir beban bertambah. Kecerunan sungai – berkait rapat dengan halaju air.halangan pokok tumbang dan haling aliran air sungai.pemendapan berlaku. ( 8 markah) Cadangan Jawapan : 1.hasil daripada proses hakisan di bahagian hulu sungai.( 3 markah ) Cadangan Jawapan: Bentuk muka bumi pemendapan sungai ialah tetambak. 4.bahagian hilir bentuk muka bumi agak landai halaju air akan berkurangan. tasik ladam dan delta. Pengangkutan – dikaitan dengan tetambak.pola saliran berbirai. dikaitkan dengan aktiviti rekreasi seperti memancing dan berkelah dan berperahu. 2. 4. Halaju air –halaju air perlahan dan tenaga air berkurangan.keupayaan air mengangkut beban berkurangan.dijadikan kawasan ternakan ikan tawar.

4.batuan lembut lebih dahulu dan mudah dihakis. Kuat kuasa undang-undang. b) Nyatakan empat cara hakisan sungai. d) Huraikan lima langkah untuk mengurangkan kadar hakisan di aliran air sungai.Cadangan Jawapan Hakisan merupakan proses penggondolan dan kikisan yang dialami oleh permukaan bumi akibat tindakan agen yang bergerak seperti air mengalir.Contoh Air Kota Tinggi di Johor dan Air Terjun Sekayu di Terengganu.lagaan dan larutan. angin dan ombak.aliran air tersekat dan melompat menneruni bonjolan yang keras. lelasan. a) Apakah maksud profil panjang sungai.batuan keras akan tertonjol ke atas. Larangan pembinaan bangunan berhampiran tebing sungai. 3.di kawasan yang mempunyai lapisan batuan yang tersusun dalam keadaan mendatar antaran batuan keras dan lembut.lama ke lamaan membentuk air terjun-batuan keras mampu menghalang aliran airpembentukan air terjun terjadi. 5.batuan keras akan mengalami rekahan. Jeram – air mengalir di kawasan yang mempunyai batuan yang tersusun secara menegak dan berselang seli antara batuan lembut dank keras. Air terjun. Soalan 8. c) Jelaskan pembentukan air terjun dan jeram. 2. [5m] Cadangan Jawapan : Profil sungai merupakan bentuk lembah dari satu poin ke satu poin tertentu di sepanjang lembah sungai yang merujuk kepada kawasan sungai yang 55 . ( 10 markah ) Cadangan Isi Jawapan: 1. (4 markah) Cadangan Jawapan : Empat cara hakisan ialah tindakan hidraul. Kurangkan penerokaan hutan paya air tawar. Batuan lembut akan mudah terhakis daripada batuan keras. 2. Pembinaan tembok kontrik. Kurangkan aktiviti pembalakan dihulu sungai.Contoh jeram di Hulu Tembeling Pahang. ( 7 markah ) Cadangan Jawapan : 1.

Halaju air – bahagian hulu lebih curam kerana halaju air yang kuat – bahagian hilir agak landai kerana halaju air lebih perlahan. Pengangkutan – pengangkutan giat berlaku. b) Jelaskan tiga proses yang berlaku disepanjang profil tersebut.profil bahagian hulu lebih bercerun curam –bahagian hilir lebih landai. Kuat kuasa undang-undang .isi padu air sedikit. halaju air dan isipadu air sedarhana. [ 8m] Cadangan Isi Jawapan : Aktiviti . 1.Akta Perhutanan . halaju air perlahan dan isipadu air sedikit.pemendapan giat-cerun landai. 3. Kecerunan. Pemendapan . 3.cerun curam-halaju kuat-batuan keras. Soalan 9.cerun. 2.hakisan akan meningkat. [6m] Cadangan Jawapan : 1. 56 . 2.bermula di tanah tinggi hingga ke muara sungai di mana mempunyai kecerunan yang berbeza dan membentuk bentuk muka bumi yang berbeza. Langkah-langkah : 1. d) Huraikan dua aktiviti manusia yang mengganggu profil panjang sungai dan dua langkah mengatasi gangguan tersebut. 2. Hakisan – giat di bahagian hulu. 2.profil panjang sungai bahagian hilir akan semakin landai. Pembalakan – mendapan akan meningkat. c) Huraikan tiga faktor yang mempengaruhi profil panjang sungai [6m] Cadangan Isi Jawapan : 1. Jumlah air hujan – hujan yang lebat menyebabkan profil sungai terganggu. Pertanian – beban yang dibawa meningkat – profil panjang sungai bahagian hilir akan semakin landai dan cetek. Penebangan terpilih – tebang pokok yang benar-benar matang.

[5m] Cadangan Jawapan: Legeh sungai merupakan banjaran gunung dan tanah tinggi berhutan yang menjadi garis pemisahan aliran sungai dan merupakan punca sungai serta merupakan kawasan tadahan. Pemendapan – pemendapan sungai terganggu. 4. Pengangkutan – proses pengangkutan beban sentimen diganggu. Kurangkan aktiviti pembalakan dihulu sungai. Jelaskan pernyataan ini. 5. Kurangkan penerokaan hutan paya air tawar. 4. Pelancongan – hakisan membentuk air terjun dan jeram-tempat menarik dan menggalakkan aktiviti pelancongan. Larangan pembinaan bangunan berhampiran tebing sungai.beban sentimen telah dimendapkan dalam empangan sebelum sampai ke bahagian hilir.a) Apakah yang dimaksudkan dengan legeh. [8m] Cadangan Isi Jawapan : 1. [6m] Cadangan jawapan : 1. Soalan 10 57 . Perlombongan – batuan di bahagian hulu mengalami hakisan menghasilkan batu pasir. Hakisan – berkurangan aliran air diatur oleh pembinaan empangan. 2. 3. Pertanian – hakisan hasil bahan mendap –bentuk dataran banjir dan delta. [6m) Cadangan Isi Jawapan : 1. 2. 2. Kuat kuasa undang-undang. d) Huraikan tiga langkah yang boleh dijalankan untuk mengurangkan hakisan sungai. 3. c) Pembinaan empangan disesuatu aliran sungai memberi kesan kepada proses-proses sungai. 3. b) Jelaskan bagaimana tindakan hakisan sungai boleh menjana aktiviti manusia. Ternakan ikan air tawar – hakisan memotong likuan sungai –terbentuk tasik ladam. Pembinaan tembok kontrik.

4. c) Jelaskan tiga faktor yang mempengaruhi bentuk muka bumi di pinggir pantai.batu tunggul. ( 6 markah ) Cadangan Jawapan : 1. b) Nyatakan.permukaan lembut lebih mudah terhakis. Tiga bentuk muka bumi hakisan pinggir pantai. [ 6 markah] Cadangan Isi Jawapan : 58 .larutan dan lagaan yang telah menhasilkan pelbagai bentuk muka bumi yang tersendiri. i. geo.‘Pinggir pantai mengalami proses hakisan seperti tindakan hidraul. gerbang laut. Tindakan hidrual. 3. Larutan – batu kapur yang terdapat di pinggir pantai di hakis oleh air laut yang mengandungi asid karbonik yang lemah. Cara – Tindakan hidruil perlukan rekahan – lelasan tindakan ke atas permukaan batuan.melibatkan air bertindak balas dengan batuan di pinggir pantai yang mempunyai rekahan. 2. Lagaan – melibatkan beban sentimen dalam berada di dalam ombak berlaga sesame sendiri. cenuram dan pentas hakisan ombak. gloup. tunggul sisa.’ a) Jelaskan perbezaan antara tindakan hidraul dan lelasan. Agen – Tindakan hidraul agen utama air – lelasan agen utama pasir atau beban sentimen. [ 3 markah ] Cadangan Jawapan : Bentuk muka bumi pinggir pantai ialah gua. ii. lelasan. Jelaskan cara berlakunya hakisan ombak. [ 4 markah ] Cadangan Jawapan : 1. Lelesan – melibatkan pasir sebagai agen utama menghakis pinggir pantai 2.

TEMA 3 : SISTEM ATMOSFERA CADANGAN JAWAPAN 1 a) Apakah yang dimaksudkan tentang ‘sejatan’ dan ‘sejatpeluhan’. 3. Jenis batuan – pantai yang mengandungi batuan keras dan lembut akan mengalami hakisan yang berbeza.. Perlombongan pasir – pantai yang mengandungi pasir boleh diteroka untuk sumber bahan mentah peridustrian dan pembinaan.pantai yang landai alami geseran dan melemahkan tenaga ombak untuk melakukan hakisan. Contoh batuan keras akan membentuk tanjung dan batuan lembut akan membentu teluk.teluk. d) Huraikan tiga kepentingan bentuk muka bumi pinggir pantai terhadap aktiviti manusia. Ternakan akuakultur.proses perubahan air ke cecair dalam bentuk wap air di mana tekanan wap air pada permukaan air lebih tinggi berbanding tekanan wap di atmosfera. Tadahan air atau takungan air. 4. Sejatpeluhan-merupakan proses kehilangan air pada tumbuhan yang berlaku bila tekanan wap pada sel-sel permukaan daun lebih tinggi daripada tekanan wap air di atmosfera. Kekuatan ombak. 3.. Pelancongan – pantai .pantai yang lebih curam mengalami hakisan yang lebih tinggi berbanding pantai yang bercerun landai. 59 .ombak besar yang besar akan member kesan yang sangat besar kepada pingir pantai dalam mengubah dan membentuk betuk muka bumi di pinggir pantai. 2. (6m) Sejatan. Batuan lembut lebih mudah terhakis. Kecerunan pantai.1. [ 6 markah ] 1. 2.tanjung dan teluk sumber alam semula jadi yang indah dan menarik. tempat yang sesuai dan baik untuk habitat ikan.Batuan keras sukar untuk dihakis dan mengambil jangka masa yang panjang.pantai yang menpunyai hutan semula jadi seperti paya bakau dan hutan pantai.

b) Terangkan faktor-faktor yang mempengaruhi proses ‘sejatan’ dan ‘sejatpeluhan’. 7-Panjangan waktu siang dan malam-Waktu siang yang panjang akan menghasilkan sejatpeluhan yang lebih banyak. 3-Pembalakan berlebihan-Iaitu proses memusnahkan tumbuhan secara berleluasa menyebabkan tumbuhan berkurangan dan berlaku gangguan pada proses transpirasi. 2.Luas kawasan permukaan air-Semakin luas kawasan permukaan.proses sejatpeluhan tinggi kerana proses sejatpeluhan berlaku melalui liang-liang storma daun. 60 .Kandungan lembapan tanih-Kelembapan tanih tinggi. Sejatpeluhan 5-Saiz dan kuantiti daun-Daun yang besar dan bilangan yang banyak. 2-Fenomena el-nino-Iaitu fenomena udara kering/kemarau yang di bawa oleh arus angin kering dari lautan Pasifik.Tiupan angin-Semakin kencang dan keberterusan tiupan angin semakin tinggi proses sejatan. 4. 3. seterusnya kurang berlaku kerpasan sedangkan sejatan berlaku dengan giat. c) Huraikan faktor semula jadi dan factor manusia yang menyebabkan kemarau. contoh Jelebu di N.Seterusnya cuaca menjadi kering dan kemarau akan berlaku. sejatan tinggi-proses sejatan terjadi melalui liang-liang pore tanih. kerana hujan di haling oleh bukit dan tidak sempat sampai ke kawasaan itu. sebaliknya pada waktu malam kerana udara yang lebih sejuk dan suhu daun juga rendah menyebabkan sejatpeluhan kurang berlaku pada waktu malam.9.Suhu udara tinggi-Semakin tinggi suhu di suatu kawasan. (10m) Sejatan 1. semakin tinggi proses sejatanpeluhan berlaku. semakin banyak sejatan berlaku kerana tekanan pada permukaan air lebih tinggi berbanding tekanan wap di atmosfera. terlindung dan mengalami kemarau. 6-Orientasi atau keterdedahan pokok-Semakin banyak pokok yang terdedah pada pancaran matahari. (9m) 1-Kawasan lindungan hujan-Kawasan yang terlindung dari oleh bukit tinggi atau berada jauh di pedalaman. menyebabkan ia kurang menerima hujan. semakin banyak wap air yang terhasil. kerana kandungan wap yg terdapat di atmosfera akan di bawa jauh dari tempat tersebut dan meninggalkan ruang kosong di kawasan itu untuk di isi oleh wap air yang baru. Apabila ia berlaku atmosfera akan kekurangan kandungan wap air.

banjir besar dll. 4-Kebakaran hutan secara semulajadi-hutan-hutan akan terbakar secara semulajadi kerana suhu dunia yang panas dan udara yang kering akan menggalakkan lagi kebakaran hutan.spt bahan pencuci minyak dan gris bg peralatan elektrik dan elektronik yg menggunakan CFC dlm bentuk cecair. la-nina. 4-Pengangkutan-penggunaan kapal terbang supersonic. (5m) Gas-gas tercemar hasil daripada aktiviti manusia akan memutuskan ikatan-ikatan oksigen dalam ozon yg terdapat pd lapisan statosfera dan menyebabkan lapisan ozon terhakis dan menipis. seterusnya kan menghakis laipsan ozon. 6-Penggunaan bahan pencuci dan pelarut. c) Huraikan kesan-kesan fenomena penipisan lapisan ozon pada alam sekitar manusia. pinggir pantai akan mengalami hakisan yang tinggi. pencemaran ini akan di bawa naik ke atas samada sewaktu proses sejatan atau sewaktu pelepasan bahang oleh bumi ke ruang atmosfera. (10m) 1-Pemanasan global-Sinar UV yang berlebihan memasuki atmosfera bumi mengakibatkan bumi menjadi panas-menghasilkan pelbagai fenomena seperti el-nino. 2-Pencairan salji di kutub-kesan dari kepanasan yang di alami bumi. 3-Kadar hakisan pinggir pantai meningkat-kesan dari kenaikan aras laut. 3-Penggunaan tenaga nuklear pada peluru berpandu dan ujian roket-Penggunaan uranium akan menghasilkan gas radioaktif yang sangat berbahaya samada pada manusia dan jg pada lapisan ozon.CADANGAN JAWAPAN 2 a) Apakah yang dimaksudkan dengan penipisan lapisan ozon. ia sangat aktif apabila bercampur dengan molekul ozon. akan menipiskan lapisan ozon. seterusnya akan menipiskan lapisan ozon. Co2. 2-Penggunaan alat penghawa dingin dan peti sejuk-gas yang terhasil seperti gas CFC. Karbon monoksida. Penipisan ini membolehkan sinar UV memasuki ruang atmosfera bumi. 61 . b) Jelaskan punca-punca berlakunya fenomena penipisan lapisan ozon. salji di kedua-dua kutub semakin mencair ini memberi kesan pada penenggelaman pinggir pantai. 5-Perindustrian-pembebasan asap yang mengandungi gas-gas berbahaya seperti CFC. (10m) 1-Pertanian-penggunaan baja nitrogen yang banyak membawa kepada pencemaran air dan udara.

(5m) Kawasan di permukaan bumi yang mempunyai isobar atau garisan suhu yang seragam samada bersifat tekanan tinggi atau rendah b) Terangkan faktor-faktor yang menentukan pola edaran udara secara global (10m) 1-Perbazaan jangka panjang jumlah tenaga yang dipancarkan oleh matahari ke permukaan bumi. haiwan dan tumbuhan akan rosak. DNA manusia. 5-Ciri-ciri udara dan air-Udara sejuk lebih berat dan udara panas adalah ringan dan naik ke atas. ia akan menyilaukan mata. selain penyakit barah kulit akibat pancaran uv yang tinggi. musim tengkujuh (nov-mac) nelayan di Pantai Timur Semenanjung terganggu.5-Penyakit katarak mata dan barah kulit-ekoran sinaran matahari yang tidak di tapis. ini memberi kesan pada retina mata manusia. 3-Kecondongan paksi bumi-Berlaku musim yang berbeza antara Hemisfera Utara dan Hemisfera Selatan. 7-Kemusnahan hidupan akuatik dan terumbu karang-Suhu air laut yang tinggi akan memusnahkan hidupan akuatik dan terumbu karang kerana makanan untuk hidupan akuatik ini seperti plankton tidak boleh hidup akibat dari suhu yang panas. 4-Pembalakan-Musim panas lebih giat-balak mudah diangkut keluar dari hutan.padi sawah/ tembakau di Delta Kelantan mengikut musim panas dan lembap. haiwan dan tumbuhan-Kerana mengalami kekeringan air dalam badan dan jumlah air yang diterima tidak mencukupi. CADANGAN JAWAPAN 3 a) Apakah yang dimaksudkan dengan sel tekanan udara. membentuk lebih banyak wap air. 2-Perikanan pinggir pantai-cuaca tenang lebih banyak tangkapan. 4-Pusingan bumi di atas paksi dan pengaruh Daya Coriolis. 3-Pelancongan-Musim panas lebih ramai pelancong di pulau-pulau dan pinggir pantaitiada gangguan oleh hujan dan ombak besar. 62 . 6-Kerosakan DNA manusia. musim hujan-sukar untuk proses penebangan dan pengangkutan balak. c) Huraikan pengaruh angin monsun ke atas kegiatan ekonomi penduduk di kawasankawasan tropika. 2-Pemanasan yang tidak sama rata permukaan bumi mengikut garis lintangmewujudkan dua tekanan sel yang berbeza. (10m) 1-Pertanian.

Kegiatan pengangkutan-pembakaran bahan api fosil di bandar-bandar besar oleh kenderaan telah membebaskan gas yang mengandungi Co2 di udara dengan banyak. Lukis gambarajah hujan perolakan -Udara panas menjalankan proses di permukaan bumi. jelaskan bagaimana kejadian ‘hujan perolakan’ dan ‘hujan bukit’ terbentuk (10) 1. -Udara dipaksa naik di kawasan terdapat halangan seperti banjaran dan gunung. 63 . 2. 3. Co2 dll. udang dan lain-lain sangat giat di pantai timur semenanjung Malaysia pada musim monsoon barat daya. -Mencapai titik pemeluwapan dan di tukar kepada bentuk cecair dan turun sebagai hujan bukit.5-IKS-Aktiviti menjemur batik. (10) 1. Kegiatan perindustrian-Asap kilang yang tidak di tapis yang mengandungi sulfur dioksida dan nitrogen dioksida terbebas ke udara. ikan. c) Huraikan bagaimana kegiatan manusia mempengaruhi hujan asid. 2. -Wap air di bawa ke atas lalu mengalami proses pengembangan dan penyejukkan. -Mencapai titik pemeluwapan dan ditukar pada bentuk cecair dan turun sebagai kerpasan. pada monsun timur laut kegiatan menjemur kurang giat kerana ia membawa hujan yang lebat CADANGAN JAWAPAN 4 a) Apakah yang dimaksudkan dengan kerpasan? (5) Kerpasan adalah lembapan/titisan air yang terpeluwap dan jatuh ke permukaan bumi dalam pelbagai bentuk cecair (hujan) dan pepejal (salji/hujan batu) dan intensiti b)Dengan bantuan gambarajah. Lukis gambarajah hujan bukit -Udara lembap naik ke atas di bawa angin dari arah laut kearah kawasan tanah tinggi. Kegiatan pembakaran terbuka-pembakaran terbuka oleh orang ramai dan juga di tapak pembuangan sampah juga telah membebaskan asap yang mengandungi pelbagai gas seperti sulphur dioksida. seterusnya bercampur dengan wap air dan terjadilah hujan asid.

7-Perubahan angin dunia.CADANGAN JAWAPAN 5 a) Bagaimanakah penipisan lapisan ozon berlaku di ruang stratosfera. 5-Mengubah ekologi pinggir pantai. 2-Pencairan salji di kutub. 2-Penggunaan alat penghawa dingin dan peti sejuk-gas CFC terbebas. 4-Penggunaan kapal terbang supersonic. 3-Kelembapan bandingan rendah-kurang tumbuhan. 64 . a) Apakah yang dimaksudkan dengan mikro iklim Bandar. (10m) 1-Peningkatan suhu dunia. 3-Kadar hakisan pinggir pantai meningkat. b) Huraikan punca-punca pembebasan gas kloroflorokarbon (CFC) ke atmosfera. (12m) 1-Sinaran matahari berkurangan-pencemaran udara / jerebu. c) Jelaskan kesan pemanasan global terhadap alam sekitar. (5m) Penggunaan gas CFC yg berlebihan menyebabkan ia naik ke atmosfera dan bertindakbalas dengan sinar UV lalu terurai menjadi atom klorin. 3-Penggunaan baja kimia. Atom klorin akan bertindakbalas dengan molekul ozon menyebabkan ia terurai membentuk oksigen dan atom oksigen. 4-Hujan perolakan kerap berlaku. (10m) 1-Pertanian-penggunaan semburan aerosol. 5-Perindustrian-pembebasan asap yang mengandungi gas-gas berbahaya. 2-Suhu semakin tinggi kearah pusat Bandar. (5m) Iklim berskala kecil dengan keluasan yang terhad yang di sebabkan oleh aktiviti manusia dan semulajadi b) Jelaskan ciri-ciri mikro iklim bandar. 7-Pengangkutan-penggunaan kenderaan yang mengeluarkan gas karbon monoksida. 4-Pinggir pantai tenggelam. 6-Mengganggu kitar hidrologi. Atom oksigen akan bertindakbalas dengan atom klorin menghasilkan klorin monoksida menyebabkan pengurangan molekul ozon berlaku. 6-Penggunaan bahan pencuci dan pelarut spt bahan pencuci minyak dan gris bg peralatanelektrik dan elektronik yg menggunakan CFC dlm bentuk cecair.

5. Selain itu untuk kegunaan menyejukkan mesin sewaktu proses pengeluaran. b) Jelaskan kepentingan air kepada alam sekitar manusia. 7-Pendidikan. Pertanian-Tanaman seperti padi/sayuran sangat memerlukan air. 2. Proses Menegak 1-Sejatan. kilang. terutama semasa proses pembesaran. (6) b) Huraikan kepentingan air kepada alam sekitar. 2-Aliran air bawah tanah. 6-Peraturan dan garis panduan untuk bangunan. 65 . mandi dll. (10) CADANGAN JAWAPAN a) Nyatakan 3 proses mendatar dan 3 proses menegak dalam Kitar Hidrologi. 5-Kuatkuasa undang-undang.Tasik buatan. (6) Proses Mendatar 1-Larian air permukaan. Pelancongan-Tasik semulajadi dan tasik buatan. TEMA 4 SISTEM HIDROLOGI 1. 3. 8-Kempen. 2-Mengurangkan pembakaran bahan api fosil/guna sumber tenaga mesra alam. (9) 1. Domestik-Kegunaan harian seperti untuk membasuh. 3-Alir lintang atmosfera. Perlombongan-Bijih timah. c) Huraikan langkah-langkah bagi mengurangkan pencemaran udara Bandar. 4. a) Nyatakan 3 proses mendatar dan 3 proses menegak dalam Kitar Hidrologi. minum. perumahan dll. (8m) 1-Perhutanan Bandar. 2-Sejatpeluhan 3-Kerpasan 4-Aliran batang. 9. (9) c) Jelaskan langkah-langkah bagi mengurangkan masalah kurangan air. 3-Mencegah pembakaran terbuka sisa Bandar. 4-Kawalan teknikal/mekanikal. Perindustrian-Industri minuman sangat memerlukan bekalan air mencukupi. 5-Inflitrasi.5-Halaju angin berkurang/tiupan angin ke pusat Bandar.

c) Huraikan langkah-langkah bagi mengurangkan masalah kurangan air. (10) 1. 2. Hujan tiruan-membenihkan awan bagi mejadikan hujan. Bina empangan-Air ditakung dan disimpan, digunakan sewaktu diperlukan. 3. Guna sumber air tanah-Air bawah tanah sangat berpotensi untuk di bangunkan. Antara kaedah yg boleh digunakan ialah telaga tiub untuk menyedut air bawah tanah, menggali telaga. 4. Sistem pengairan-Memodenkan sistem pengairan supaya lebih efektif dan dapat mengelakkan dari pembaziran air berlaku, disamping membaik pulih saluran paip yang rosak dan tersumbat. 5. Bina terowong air-Terowong di bina untuk pelbagai kegunaan terutama untuk penyaluran air terus kepada pengguna tanpa sebarang kebocoran, dapat mengelakkan pembaziran, Di samping dapat menyalur air keluar sekiranya berlaku lebihan air. 6. Catuan air-Penggunaan air yang berjadual mengikut lokasi. Biasanya hadkan penggunaan pada waktu puncak (siang) dan di buka pada waktu malam.

2. a) Terangkan proses-proses kitar hidrologi yang berlaku secara mendatar. (9) b) Huraikan proses-proses yang terlibat dalam menentukan imbangan air. (10) c) Jelaskan kesan-kesan akibat ketidakseimbangan air positif. (6) CADANGAN JAWAPAN a) Terangkan proses-proses kitar hidrologi yang berlaku secara mendatar. (9) 1. Aliran air permukaan- Aliran permukaan adalah lebihan air hujan yang mengalir menuruni cerun setelah semua liang pore tanah tepu dengan air hujan yang disusupkan. 2. Aliran air bawah tanah-Ia bergerak di atas lapisan tidak telap air di dalam tanah. Sistem akuifer khususnya dari jenis akuilud bertindak membenarkan air mengalir secara mendatar di dalam system menuju ke system sungai, tasik, kolam dll. 3. Airan antara- juga dikenali sebagai aliran intra. Ia berlaku secara mendatar hampir dengan permukaan/sub permukaan. Ia juga berpunca drp liang-liang pore yang sudah tepu dengan air dan secara perlahan-lahan menuruni cerun. b) Jelaskan proses-proses yang terlibat dalam menentukan imbangan air. (10) 1. Kerpasan-Input utama dalam menentukan imbangan air. Ia bertindak membekalkan air ke dalam sis. Hidrologi 2. Perpeluhan-Iaitu jumlah lembapan yang tersejat daripada unsur biological seperti tumbuhan,haiwan dan manusia. Perpeluhan adalah proses output dalam imbangan air. Ia berlaku menerusi liang roma akibat proses metabolisme.

66

3. Sejatan-Iaitu air yang tersejat daripada permukaan air dan lembapan tanih. Ia amat dipengaruhi oleh bekalan tenaga matahari. Sejatan merupakan output dalam imbangan hidrologi. 4. Larian air permukaan-Ia adalah proses perantaraan antara input dan output. Semua air larian akan berakhir di kawasan takungan seperti tasik, sungai dll yang akan mempengaruhi pula proses sejatan. 5. Simpanan air bawah tanah-Air hujan yang turun akan disusupkan ke dalam tanah menerusi liang-liang pore dan bertakung di atas lapisan yang tidak telap air di dalam tanah. Air yang tersimpan di dalam lapisan ini dipanggil akuifer. c) Jelaskan kesan-kesan akibat ketidakseimbangan air positif. (6) Kenalpasti ketidakseimbangan air positif iaitu lebihan air (banjir). 1. Fenomena banjir-Akibat curahan air hujan yang berlebihan menyebabkan limpahan air keluar melalui tebing-tebing sungai dan tasik. Lebihan air akan mengalir dan melimpahi kawasan-kawasan tanag rendah. 2. Menjejaskan aktiviti manusia-Aktiviti seperti pertanian, pelancongan dan lain-lain akan terjejas akibat lebihan air seperti banjir, ia akan memusnahkan tanaman, ternakan dan sebagainya. 3. Kelembapan bandingan sentiasa tinggi- Udara akan sentiasa lembap apabila kerpasan melebihi sejatan. Udara yang sentiasa lembap menyebabkan udara sentiasa sejuk.

Tema 5 Sistem Ekologi

1. a) Beri maksud rantaian makanan.(5m)
Rantaian makanan bermaksud hubungan pemakanan antara pengeluar,pengguna primer,pengguna sekunder dan pengguna tertier yang melibatkan pemindahan tenaga untuk menjalankan aktiviti tumbesaran dan kelangsungan hidup dalam satu ekosistem. b) Bagaimanakah aliran tenaga berlaku dalam sebuah ekosistem pertanian. (8m)

67

Contoh : Ekosistem kebun sayur cahaya matahari pokok sawi ulat beluncas burung ular sawa pengurai

1. Cahaya matahari adalah asas kepada hidupan. Ia penting untuk proses fotosintesis. 2. Pokok sawi adalah pengeluar yang membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Dalam proses fotosintesis tumbuhan menggunakan cahaya matahari dan karbon dioksida dan menghasilkan karbohidrat dan glukos. 3. Pokok sawi akan dimakan oleh ulat beluncas yang merupakan pengguna primer. Ulat beluncas adalah haiwan herbivor iaitu haiwan pemakan tumbuhan. Berlaku pemindahan tenaga dari pokok sawi kepada ulat beluncas. Tenaga itu digunakan untuk membesar,bergerak dan bernafas. 4. Ulat beluncas akan dimakan oleh burung yang merupakan pengguna sekunder. Berlaku pemindahan tenaga dari ulat beluncas kepada ulat burung. Tenaga itu digunakan untuk membesar,bergerak dan bernafas. 5. Burung akan dimakan oleh ular sawa yang merupakan pengguna tertier. Ular sawa adalah haiwan karnivor iaitu haiwan pemakan daging. Berlaku pemindahan tenaga dari burung kepada ular sawa. Tenaga itu digunakan untuk membesar, bergerak dan bernafas. 6. Apabila tumbuhan dan haiwan mati ia akan diuraikan oleh bakteria pengurai seperti protozoa dan menukarkannya menjadi nutrien. c) Jelaskan gangguan terhadap keseimbangan ekosistem di kawasan pertanian tersebut.(6m) Gangguan terhadap keseimbangan ekosistem pertanian i. Pengunaan racun serangga dan baja kimia oleh petani telah menyebabkan tanah berasid dan tidak sesuai untuk pertanian. Keadaan ini menyebabkan kegiatan pertanian tidak dapat dijalankan semula di kawasan tersebut. ii. Pengambilan kawasan pertanian untuk tujuan lain contohnya petempatan, industri, lebuhraya dan kawasan pelancongan. Ini menyebabkan persaingan guna tanah kawasan penanaman padi ditambak untuk dijadikan kawasan perumahan. iii. Penggunaan racun serangga menyebabkanpengguna primer mati lalu pengguna sekunder kurang sumber makanan. Bila ulat beluncas mati burung akan kurang makanan. iv. Pembajakan semasa proses penanaman menyebabkan tanih jadi gondol dan tandus. Pengeluar musnah @ proses hakisan membawa bersama mineral dalam tanih. Keadaan ini menyebabkan berlakunya pemiskinan tanih. v. Menanam ikut cerun menyebabkan berlakunya kejadian hakisan yang meluas lantas nutrien hilang bersama air larian permukaan . Tanih akan menjadi tidak subur.

68

d) Cadangkan tiga langkah untuk mengatasi masalah gangguan ekosistem tersebut. (6m) Langkah mengatasi masalah gangguan ekosistem tersebut. i. Penggunaan baja organik / kompos harus diperluaskan dalam sektor pertanian. Ini akan menjamin tanih terus subur dan tidak berasid. Contohnya penggunaan najis ternakan. ii. Kaedah Biologi iaitu menggunakan burung hantu untuk membunuh tikus. Kaedah ini dapat mengurangakan pencemaran alam sekitar yang disebabkan penggunaan racun serangga. iii. Penanaman secara berteres mengurangkan aliran air dan hakisan. Ini akan mengekalkan kesuburan tanih. iv. Undang-undang dan garis panduan mesti dilaksanakan untuk menghadkan kawasan petempatan ke kawasan pertanian. Contohnya Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974,EIA (Pindaan 2005). v. Kempen seperti Cintai Alam Sekitar / Selamatkan Bumi dijalankan oleh Jabatan Alam Sekitar dan badan bukan kerajaan . vi. Pendidikan - formal & tidak formal. - dalam subjek sains dan geografi. - ceramah alam sekitar. 2. a) Apakah yang dimaksudkan dengan autotrof? (3m) Tumbuhan yang berupaya memproses makanannya sendiri dengan bantuan cahaya matahari melalui proses fotosintesis .

b) Terangkan bagaimana tenaga dipindahkan dalam rantaian makanan bagi ekosistem sawah padi. (10m) i- Tenaga haba dan cahaya dipindahkan dari matahari kepada tumbuhan (padi dan rumput) untuk proses fotosintesis. ii- Tenaga kimia dan haba dipindahkan dari pengeluar kepada pengguna primer (tikus, belalang dan lain-lain) digunakan untuk bergerak, membesar dan bernafas.

69

. . restoran. -kawasan sawah padi ditimbun/ditambak untuk dijadikan taman perumahan.Pembinaan jalan raya / Lebuhraya -penambakan sawah padi dengan meninggikan kawasan yang akan dibina lebuhraya / jalanraya agar selamat dari bencana banjir.hujan lebat menyebabkan banjir. biawak dan lain-lain) digunakan untuk bergerak. -disebabkan peningkatan pemintaan sumber protein.krisis makanan . (4m) i. kenderaan tenggelam) dan kehilangan nyawa. d) Huraikan kesan penerokaan kawasan sawah padi kepada alam sekitar.menyebabkan kerosakan harta benda (rumah.kurang bekalan padi sebagai tanaman ruji.banjir . iii. membesar dan bernafas.Aktiviti perlancongan -pembinaan chalet. hotel dan kolam renang.sawah padi jadi kawasan tidak telap air. (8m) i. iv. c i) Bagaimanakah aktiviti penerokaan di kawasan sawah padi mengganggu keseimbangan ekosistem. iv.Organisma pengurai seperti bakteria dan kulat memperolehi tenaga kimia daripada pengeluar dan pengguna yang mati untuk diguna balik oleh pengeluar. ii. perabot.Tenaga kimia dan haba dipindahkan dari pengguna primer kepada pengguna sekunder (ular. .tiada kawasan saliran air resapan air bawah tanah. -menyebabkan sawah padi ditebus guna -contoh: Bukit Merah Wetland ii.Pembinaan petempatan -petambahah penduduk menyebabkan permintaan terhadap tempat tinggal meningkat.iii.Akuakultur -pembinaan kolam ikan/udang di kawasan sawah padi. 70 .

.pembersihan kawasan hutan untuk projek perumahan telah menyebabkan berlakunya pertambahan kadar hakisan tanah sebanyak lima kali ganda.oksigen pula kelansungan hidup manusia dan haiwan. lebuhraya. hakisan permukaan serta kesotan cerun.kurang air bawah tanah.melalui proses fotosintesis ia menukarkan tenaga suria kepada tenaga kimia yang akan digunakan oleh haiwan dan tumbuhan parasit.tumbuhan merendahkan suhu -sejatpeluhan bebaskan wap air yang merendahkan suhu persekitaran.susup air bawah tanah tidak berlaku.(5m) Gambaran tentang aliran tenaga dalam satu ekosistem mengikut aras trofik Iaitu kelompok organisme yang terlibat dalam rantaian makanan. c) Huraikan kesan pemusnahan ekologi hutan terhadap alam sekitar fizikal. . 3 a) Apakah yang dimaksudkan dengan piramid tenaga. iv. iii. ii. Ini kerana tanah terdedah itu mengalami hakisan percikan.iii. .sawah padi jadi kawasan tidak telap air apabila dijadikan kawasan perumahan. medan letak kereta. jalanraya. (8m) i. .tumbuhan bekal oksigen kepada hidupan. . .tumbuhan hijau memainkan peranan dalam mengawal keseimbangan ekosistem sebagai pengeluar utama kepada komponen-komponen hidupan lain. b) Terangkan peranan tumbuh-tumbuhan dalam sebuah ekosistem.kurang bekalan air .melalui proses fotosintesis oksigen dibebaskan. saprofit sebagai makanan. 71 . (6m) i. biasanya semakin tinggi peringkat rantaian makanan semakin kurang tenaga.Hakisan tanah .kegiatan pertanian pindah menyebabkan berlakunya hakisan cerun yang pesat akibat daripada aktiviti meneres bukit-bukit dan teknik tradisional iaitu pembajakan dan penanaman yang tidak mengikut teknik agronomi.

Bahan-bahan hakisan yang dibawa mendap di dasar dan mencetekkan sungai. pertanian.kesan dari penerokaan hutan untuk pembangunan.dimaksudkan dengan unsur cuaca iaitu suhu dan hujan. Hujan berterusan menyebabkan air melimpah keluar dari tebing menjadi banjir.kering kerana air bawah tanah turut tersejat melalui proses sejatan dan memberi kesan pada kandungan tanah seperti humus akan musnah 72 . pembalakan dan lain-lain membawa kepada kemusnahan spesies tumbuhan dan kepupusan haiwan dalam jangka masa panjang. kelodak serta pasir ke sungai-sungai menyebabkan pencemaran.pembinaan Empangan Kenyir di Terengganu menyebabkan haiwan berpindah ke kawasan lain dan banyak spesies tumbuhan tenggelam dan musnah.hutan hujan tropika Malaysia kaya dengan berbagai spesies tumbuhan dan haiwan. Ketiadaan kawasan tumbuhan yang dapat mengawal pengaliran air larian menyebabkan hujan turun terus mengalir ke lembangan. perumahan dan sebagainya membawa kepada kekerapan banjir. .pencemaran air .hakisan tanah yang pesat di kawasan penerokaan hutan ini adalah kerana tumbuhan tidak dapat memainkan peranan menghalang hakisan seperti peranan silara tumbuhan. Pencemaran udara kesan daripada penerokaan hutan untuk pembinaan jalanraya. pembalakan. perumahan. sungai akan tercemar. v. perumahan. bilangan kenderaan bertambah.. . pembalakan dan perlombongan secara besar-besaran menyebabkan berlakunya hakisan dan bahan-bahah hakisan ini dimendapkan di sungai. . . kekerapan musim kemarau dan kejadian banjir kilat. habuk dan lain-lain.perubahan iklim mikro . Ini menyebabkan pembebasan bahan pencemar ke udara meningkat yang berupa kumpulan asap hitam. ii. vi. suhu dan hujan berubah setelah hutan dibersihkan. iv. iv.peranan hutan hujan tropika terganggu apabila kawasan tersebut diterokai untuk pembangunan.pemusnahan terhadap spesies tumbuhan dan haiwan (biodiversiti) . yang melibatkan kawasan tadahan hujan. iii.akibat daripada teknik lombong pam yang digunakan yang memancutkan air telah menyebabkan hakisan yang amat ketara sekali terhadap kawasan bukit tersebut.penerangan kawasan hutan menyebabkan berlakunya perubahan musim hujan. tindakan air itu berupaya melonggarkan ikatan butiran dan hakisan lurah berlaku. Air larian membawa bahan-bahan hakisan seperti lanar selut. pertanian.gangguan edaran hidrologi semulajadi dan kawasan tadahan. Akibatnya. pemusnahan hutan untuk tujuan pembangunan. pertanian..banjir . gas.

Kempen .ditubuhkan bagi membekalkan bahan kayu yang berterusan.beberapa akta digubal untuk melindungi pelbagai jenis tumbuh-tumbuhan semulajadi dan hidupan liar contohnya Akta Perhutanan Negara 1984.contoh: Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia (FRIM).penghutanan semula (penanaman semula) .d) Cadangkan tiga langkah untuk mengatasi kepupusan flora dan fauna di Malaysia . . viii. xi. iii.menjalankan penyelidikan .dianjurkan kerajaan dan NGO misalnya Tabung Alam Malaysia (WWF Malaysia). ii. vii.menimbulkan kesedaran masyarakat berkenaan cara memelihara alam sekitar secara formal dan tidak formal.penerokaan hutan tidak dibenarkan di hutan simpan contoh Taman Negara Endau Rompin. .contoh projek ladang hutan kayu jati di Kedah. Saling bergantungan antara sistem 1 a) Beri maksud konsep pemeliharaan alam sekitar.mengehadkan pengeluaran lesen memburu dan membalak .menguatkuasakan undang-undang .penubuhan ladang hutan . .mewartakan hutan simpan dan taman negara . v.dijalankan untuk meningkatkan pengurusan sumber hutan dan menjamin pengekalan sumber semulajadi dan balak yang berterusan.pengeluaran lesen untuk mengawal pemburuan binatang. (6m) i .menanam semula pokok yang ditebang dan pokok yang ditanam matang dalam jangka masa 15 tahun.Jabatan Hidupan Liar dan Taman Negara (PERHILITAN) -bertanggungjawab untuk melindungi hidupan liar dan taman negara. Perlis Perak dan Selangor.Pendidikan alam sekitar . iv.PERHILITAN bertanggungjawab dalam pengeluaran lesen pembalakan. (5m) Pemeliharaan – usaha yang dilakukan oleh kerajaan dan pertubuhan tertentu bagi melindungi alam sekitar yang sedia ada dari musnah demi 73 . vi.

Ia pernah terjadi di Sweden dan Finland.kepentingan generasi akan datang b) Huraikan dua contoh kaedah pemeliharaan alam sekitar. (6m) Tiga kesan hujan asid i. Hutan Simpan Selain taman negara kerajaan juga mewujudkan hutan simpan yang berfungsi mengekalkan flora dan fauna di kawasan tersebut Contoh hutan simpan ialah Hutan Simpan Endau-Rompin di Sempadan Pahang-Johor. ii. Di India ladang gandum yang berhampiran kawasan industri mengalami penurunan pengeluaran. (4m) i. Aktiviti pertanian terganggu Hujan asid menyebabkan tanih berasid dan menjejaskan kesuburan tanih. iii. c) Hujan asid adalah salah satu fenomena yang wujud akibat kegagalan manusia memelihara sistem atmosfera. Contoh taman negara yang terdapat di Malaysia ialah Taman Negara Kinabalu. d) Jelaskan langkah kaedah bukan perundangan mendapat membendung masalah hujan asid? (8m) 74 . Kemusnahan ekosistem hutan Kandungan hujan asid dengan pH kurang dari 5 menyebabkan kemusnahan hutan. Melalui kaedah ini hanya pokok yang matang sahaja ditebang. iii. Dengan cara ini pokok yang belum matang berpeluang membesar menggantikan pokok yang telah ditebang. Jelaskan tiga kesan fenomena hujan asid terhadap alam sekitar. Langkah ini diambil bertujuan melindungi flora dan fauna di kawasan tersebut. Kemusnahan hidupan akuatik Hujan asid yang masuk ke dalam sungai akan membunuh hidupan akuatik seperti udang dan ikan. Hujan asid menyebabkan pokok menjadi lemah kerana akar pokok menjadi lemah dan tidak dapat meresap nutrien. Penebangan hutan secara terpilih Untuk memastikan khazanah hutan kekal terpelihara proses penebangan secara terpilih hendaklah dilaksanakan. ii. Taman Negara Taman Negara telah diwartakan oleh kerajaan sebagai rizab di mana aktiviti penebangan pokok dan perburuan diharamkan sama sekali di kawasan tersebut.

merendahkan kepekatan bahan pencemar diruang atmosfera iii.pembuangan puntung rokok atau bahan mudah terbakar semasa musim kering. -megurangkan bahan pencemar iv. Definisi ‘saling kebergantungan antara sistem’ ialah interaksi antara satu sistem dengan sistem yang lain. .tanaman berskala besar.kilang Proton dipindahkan dari Shah Alam ke Tanjung Malim 2 a) Beri maksud ‘saling kebergantungan antara sistem.dijalankan di kawasan pendalaman. (6m) Faktor menyebabkan kebakaran hutan. pertanian pindah .Kaedah Bukan Perundangan i. kelapa sawit.Faktor semulajadi a. Bina kawasan industri di kawasan luar bandar. Kempen Kongsi Kereta -mengurangkan kenderaan di jalanraya. Kebakaran hutan secara meluas pernah terjadi Kalimantan. . sektor perladangan . monorail.proses tebang bakar oleh kaum asli. i. Cuaca yang panas ini menyebabkan daun kering di kawasan hutan mudah terbakar. Penapis asap di cerobong asap kilang -mengurangkan masalah pencemaran. kecuaian manusia . b) Jelaskan faktor yang memnyebabkan kebakaran hutan. Letusan gunung berapi mengeluarkan lava panas yang menyebabkan hutan mudah terbakar. b. .faktor manusia a. ii.Indonesia. . -asap yang terbebas tidak engandungi bahan pencemar ii. Fenomena El-Nino menyebabkan cuaca panas berpanjangan lantas mewujudkan masalah kemarau.untuk tanaman getah. c. bas. Ia boleh mengubah dan mengganggu alam sekitar fizikal dan lam sekitar manusia . b. Penggunaan kenderaan awam -LRT. 75 .contoh di Indonesia. .

.kerjasama teknikal antara Malaysia.Malaysia dan Singapura memberi bantuan teknikal masa memadamka kebakaran di Indonesia. . . d) Huraikan langkah mengurangkan masalah kebakaran hutan? (6m) Langkah mengurangkan masalah kebakaran hutan. .air bawah tanah berkurangan.tiada daun untuk proses sejatpeluhan.jumlah wap air di atmosfera berkurangan. . . ii.hutan terbakar mengeluarkan asap dan partikulat terampai di atmosfera.komponen hasil pembakaran hutan seperti karbon dioksida dan karbon monoksida menyerap dalam wap air. ii. .awan tidak terbentuk dan sekaligus mengurangkan hujan.hujan tiruan . .udara kering dan angin tenang membantu mengapungkan partikulat di ruang atmosfera.memadamkan api dari udara menggunakan helikopter.mengurangkan proses susupan air bawah tanah. 76 . c) peningkatan suhu global .gas rumah hijau penyumbang kepada pemanasan global.tiada akar pokok untuk meresap air ke bawah tanah. . .garam akan menarik wap air membentuk awan dan bila awan berat. Singapura dan Indonesia.kerjasama antara negara .membuat hujan tiruan dengan menyemburkan garam kepada awan komulonimbus. i.Atmosfera a) jerebu .api mudah merebak c) Bagaimanakah kebakaran hutan mempengaruhi sistem atmosfera dan sistem hidrologi? (8m) Kebakaran hutan mempengaruhi sistem: i. b) hujan asid . terjadilah hujan. .pembebasan karbon dioksida meningkatkan kepekatan gas rumah hijau.wap air mengalami pengeluwapan dan membentuk hujan asid. b) mengurangkan kerpasan .Sistem hidrologi a) mengurangkan sumber air bawah tanah .

(8m) kesan-kesan gempa bumi terhadap alam sekitar manusia.iii. b) Nyatakan : i) sistem-sistem yang berubah akibat gempa bumi. . (4m) Gempa bumi didefinisikan sebagai satu gegaran kerak bumi akibat pelepasan tenaga dari dalam bumi secara tiba-tiba . . NGO. (2m) ii) perubahan yang berlaku terhadap sistem-sistem tersebut. .perundangan . NGO.tujuan: mendidik pelajar tentang pentingnya hutan dalam kehidupan manusia. sistem geomorfologi – gelinciran/sesar . v. sistem ekologi – habitat tumbuhan musnah c) Huraikan kesan gempa bumi terhadap alam sekitar manusia. i.kempen untuk menyedarkan masyarakat pentingnya hutan kepada manusia. akhbar.sistem ekologi ii) Perubahan yang berlaku terhadap sistem tersebut a.kempen . .pendidikan tidak formal: ceramah Alam Sekitar. majalah.sistem geomorfologi . b.pendidikan formal: Geografi. Sains.antara kempen adalah ‘Hijaukan Bumi’.kehilangan nyawa 77 . . (3m) i) sistem yang berubah akibat gempa bumi .tindakan perundangan kepada pertani yang menjalankan pembakaran hutan secara terbuka.contoh : Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 iv.tujuan supaya tidak mengulangi kesalahan tersebut.pendidikan formal dan tidak formal. .media: tv. 3. . a) Beri maksud gempa bumi.pendidikan . anjuran: JAS.tanah runtuh.

iii. bapa.mengurangkan risiko runtuhan bangunan.contoh: di China.bangunan runtuh menyebabkan banyak kematian.jambatan runtuh.bakteria dan virus dari bangkai haiwan dan mayat manusia. .petempatan dibina di kawasan rata. iv. bangunan perniagaan. d) Jelaskan langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasi kesan gempa bumi.kurangkan pembinaan di kawasan lereng bukit .bantuan dari PBB. Kajian Luar Geografi Alam Sekitar Fizikal Soalan 1. industri dan kawasan perlancongan musnah. ii.Kemusnahan infrastruktur .Kehilangan sumber rezeki .diterokai oleh pengkaji dari Amerika Syarikat dan Rusia. . Berdasarkan kajian luar yang telah anda jalankan di lembangan saliran. .sistem cerucuk yang kuat dan tahan gegaran. .Kemusnahan harta benda .contoh di Jepun dan Taiwan. iv. iii. terputus. . pasangan dan anak.gangguan emosi akibat kehilangan orang tersayang seperti ibu. vi.premis perniagaan. (6m) i.jalanraya retak.alat pengesan gempa bumi (siesmograf) .taun kerana kurang bekalan air bersih.kejuruteraan bangunan yang tinggi .. a) Senaraikan jenis dan cara hakisan sungai di kawasan tersebut. .membina bangunan yang kukuh dan tahan gempa iaitu mempunyai ciri-ciri keselamatan .kerjasama antarabangsa .rumah. v.kemajuan teknologi dapat mengesan kejadian gempa yang akan berlaku. pejabat runtuh.Trauma . . .tiang elektrik dan telefon tumbang.Wabak penyakit . ii.sumbangan dari negara-negara lain. ( 7 markah ) Cadangan Jawapan: 78 .

Ternakan ikan air tawar – di kawasan tasik ladam dan muara sungai – habitat ikan yang susuai dan baik.batuan keras akan tertonjol ke atas. Lubuk junam.bahagian hulu air deras dan batuan jenis batuan keras. 5. Pahang. Menjana kuasa hidro elektrik – di kawasan air terjun dan jeram. jeram dan tasik ladam untuk berkelah. ( i ) Nyatakan dua proses geomorfologi yang berlaku di kawasan tersebut. Pelancongan. hakisan menegak dan hakisan mengundur. 2. lelasan.lurah yang dalam terbentuk hasil dari hakisan menegak. Jeram – air mengalir di kawasan yang mempunyai batuan yang tersusun secara menegak dan berselang seli antara batuan lembut dank keras. mandi. Petempatan . 4. ( 10 markah ) Cadangan Jawapan : 1.kawasan sekitar air terjun.manda dan memancing serta berkayak.aliran air tersekat dan melompat menuruni bonjolan yang keras. 6.hakisan menegak bertindak dengan berkesan di dasar alur dan mendalamkan dasar sungai sehingga membentuk gaung. b) Jelaskan kepentingan bentuk muka bumi hasil tindakan sungai terhadap kegiatan manusia. Pertanian . Cara berlakunya hakisan ialah lagaan. Gaung . 3.lama ke lamaan membentuk air terjun-batuan keras mampu menghalang aliran airpembentukan air terjun terjadi 4. ( 8 markah ) Cadangan Jawapan : 3. 5. Batuan lembut akan mudah terhakis daripada batuan keras. b) Huraikan bentuk muka bumi akibat proses hakisan di kawasan tersebut. 79 .likuan sungai dan delta – mudah dibina kemudahan asas untuk kelansungan hidup manusia Soalan 2 Berdasarkan kajian luar yang anda jalankan di sebuah kawasan tanah tinggi. tindakan hidrual dan larutan.lekukan yang dalam terbentuk di kaki air terjun – tindakan air sungai melalui hakisan mendalam dan tidankan pusaran air membentuk lubuk tersebut.batuan lembut lebih dahulu dan mudah dihakis.di kawasan yang mempunyai lapisan batuan yang tersusun dalam keadaan mendatar antaran batuan keras dan lembut. Air terjun.Kajian luar dijalankan di Sungai Pahang. a. Jenis hakisan yang terdapat di kawasan kajian ialah hakisan mendalam.delta dan dataran banjir untuk penanaman padi sawah.batuan keras akan mengalami rekahan.tambah pendapatan nelayan.

Dua proses geomorfologi ialah tanah runtuh dan hakisan. Kecerunan – kawasan antara 5° hingga 40° berlaku tarikan gravity yang amat kuat menyebab terjadinya tanah runtuh. Terangkan tiga kepentingan kawasan tanah tinggi kepada manusia. 8. Pahang.tumbuhan bertindak sebagai penghalang titisan air hujan terus meresapkan dalam tanah. 2. b.penggunaan jentera dan penanaman cerucuk konkrit -tanih terdedah kepada air hujan . ( 5 markah ) Cadangan Jawapan: 1. Tanah runtuh pula merupakan pergerakan tanih ke bahagian bawah cerun yang berlaku secara tiba-tiba dan dalam gerakan yang cepat untuk dilihat kesannya disebabkan cerun yang curam atau hampir tegak disusuli dengan tarikan graviti yang kuat dan tanih yang tepu dengan air akibat hujan yang lebat.dan pertempatan dicerun bukit gaitkan lagi pergerakan jisim.akar bertindak sebagai pengikat dan mencengkam tanah. 10.( 2 markah) Cadangan Jawapan : Kawasan Kajian luar ialah Tanah Tinggi Camaron.air meresap dan basah . jumlah hujan banyak melebihi 2000 mm setahun. ( 6 markah) Cadangan Isi Jawapan : 80 . c.hakisan juga meningkat dikawasan yang bercerun curam.struktur tanih tidak stabil.tanih akan tepu dengan air. angin dan ombak. Jumlah hujan – kawasan khatulistiwa terutamanya..air bertindak sebagai pelicin membantu pergerakan dan hakisan tanih ke cerun bukit. ( 6 markah ) Cadangan Isi Jawapan : 7. Litupan tumbuhan – kurangnya litupan tumbuhan meningkatkan lagi hakisan dan tanah runtuh. Hakisan merupakan proses penggondolan dan kikisan yang dialami oleh permukaan bumi akibat tindakan agen yang bergerak seperti air mengalir. Jelaskan tiga faktor yang menpengaruhi proses geomorfologi tersebut. ( ii ) Jelaskan maksud salah satu daripada proses tersebut. Tindakan manusia – aktiviti manusia seperti pertanian. 9.

3. Jumlah hujan dinyatakan dalam mm. Cara menyukat: Satu silinder logam dengan satu corong bergaris pusat 20cm atau 13cm diletakkan di kawasan lapang dengan ketinggian rim corong 0. Ekopelancongan. Ukuran dibuat pada masa yang tetap di waktu pagi dengan menuangkan air hujan yang bertakung ke dalam satu silinder bersenggat dan diambil bacaannya.3 meter di atas tanah. Tanah runtuh. Huraikan tiga kesan penerokaan tanah tinggi terhadap alam sekitar. ( 6 markah) Cadangan Isi Jawapan: 1.tumbuhan semula jadi yang menarik dan unik.tumbuhan tiada sebagai penghalang matahari dan penyerap karbon dioksida di udara semasa proses fotosentisis. Alat : Tolok hujan 2. d.tanah tinggi semula jadi. Peningkatan suhu. Banjir – alur sungai cetek-penuh dengan beban yang dibawa air hujan.punca sungai dan membekal air untuk kawasan sekitarnya.1. Soalan 3 a) Terangkan satu kaedah untuk menyukat hujan. 2.tepu dengan air hujan. 3.hujan berjumlah melebihi 2000mm.tanah kehilangan ikatan dan cengkaman.empangan mudah dibina contoh Empangan Sultan Abu Bakar Tanah Tinggi Cameron.udara nyaman. 2. Kawasan tadahan hujan – tanah tinggi berhutan tebal. (5) Cadangan Jawapan 1. Pertanian – tanaman teh tanah tinggi dan tanaman udara sederhana seperti buahbuahan dan bunga-bungaan-suhu sekitar 25°C. b) Huraikan faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah hujan penerimaan di kawasan tersebut (10) 81 .

2. ikan. 5. (5 markah) 1. Pengangkutan-Musim banjir-jalan raya tenggelam. Musim kemarausungai cetek-bot-bot dan perahu tidak boleh bergerak. Soalan 4 a) Jelaskan bagaimana anda mengukur min suhu maksimum dan minimum. ikan terlepas.Nyatakan kawasan/lokasi kajian: 1. Mengganggu aktiviti manusia. IKS-Musim hujan menjejaskan aktiviti perjemuran seperti batik. Tiupan angin. 5. Perubahan negative-tanaman musnah akibat tidak cukup air. Perindustrian-Musim hujan-banjir akan menjejas aktiviti perkilanganmesin rosak. 3. 4. Akuakultur-Banjir memusnahkan sangkar dan menenggelamkan kolam. sotong dll. sangat mempengaruhi jumlah hujan di kawasan ini. 2. Mengganggu aktiviti manusia. Lokasi kajian/nama sekolah 2. Kedudukan tempat-Lokasi kajian berada samada berhampiran dengan lautan. tempoh basah hujan sangat tinggi. proses jual beli 6. Dapatkan bacaan suhu maksimum dan suhu minimum suhu Kaedah mengukur suhu maksimum dan suhu minim umm di stesen kaji cuaca SMK Jerantut dalam tempoh 24 jam 82 .. Ciri hujan yang turun-Hujan renyai-renyai.Alat Termometer Sixes 3. Musim basah atau kering-sangat mempengaruhi jumlah hujan. rosak. tempoh kering sebaliknya. pedalaman atau kaki bukit 4. 3. Tempoh masa hujan-samada hujan turun secara berterusan atau sekejap-kejap tapi dalam tempoh yang kerap.Samada di pengaruhi oleh angin monsoon timur laut atau tidak. c) Terangkan bagaimana perubahan sumber air mengganggu aktiviti manusia(10 markah) 1. Pertanian-Perubahan positif-tanaman tenggelam. lebat atau hujan batu. Perniagaan-Musim hujan atau banjir membantutkan aktiviti perniagaan.

Unsur-unsur cuaca di kawasan tersebut sememangnya saling berkaitsuhu.Mencatat nilai suhu maksimum dan minimum dalam Termometer Sixes. Soalan 5 83 . angina dan hujan. tekanan rendah-anngin bertiup dari kawasan tekanan tinggi ke kawasan tekanan rendah-boleh dibuat antara kawasan yang mengalami pulau haba/kawasan bandar dengan kawasan pinggir Bandar/luar Bandar yang suhunya lebih rendah. Angin bertiup dari kawasan udara lembap/tekanan tinggi ke kawasan udara kering/tekanan rendah-udara kering memudahkan wap-wap air yang dibawa oleh angin naik ke atasmengalami penyejukan adiabatik sehingga tepu-hujan turun. hujan. b)Jelaskan kaedah pengiraan min suhu dan julat suhu dalam tempoh 24 jam (suhu harian) (10 markah) Cadangan Jawapan Suhu maksimum pada 13 Jun 2008 = 32˚C Suhu minimum pada 13 Jun 2008 = 22˚C Min suhu harian = 32 + 22 2 = 27˚C Julat suhu harian =Suhu maksimum – suhu minimum = 32 – 22 = 10˚C c)Huraikan perkaitan antara unsur-unsur cuaca 1. suhu sekitarnya adalah lebih tinggi. Perkaitan antara kelembapan udara dengan suhu sekitar-% kelembapan udara tinggi/udara lembap akan menyebabkan suhu sekitar rendah/lebih sejuk berbanding % kelembapan udara rendah/udara kering.13 Jun 2008). bahangan solar dan angin 2. Udara lembap lazimnya-banyak wap air. sinaran matahari/sejatan. 3. tekanan udara dan angin.kelembapan bandingan. Perkaitan antara kelembapan udara. Hukum Boyle-suhu tinggi. Langkah 3 – Bacaan diambil selepas tempoh 24 jam (pada jam 7. Perkaitan antara suhu.30 pagi bertarikh 12 Jun 2008) Langkah 2 – Termometer Sixes diletakkan dalam rumah pelindung Stevenson yang ditempatkan di kawasan lapang di stesen mini kaji cuaca sekolah.30 pagi.Langkah 1 – Pengukuran suhu dibuat-alat Termometer Sixes-diselaraskan pada suhu semasa pada waktu pagi (pada jam 7. 4.

Pokok ini hidup di kawasan bersaliran buruk iaitu tanihnya sentiasa menakung air. Kajian luar ini dijalankan di Kg. Akar jangkang yang berselirat mengukuhkan struktur pokok bakau apabila dilanda ombak kuat atau proses pasang surut yang berulang. udang. 2. Komponen biotik ialah tumbuhan seperti pokok bakau. (8markah) 84 . Apabila matang anak benih akin keluar dari bahagian bawah bawah buah bakau.Berdasarkan satu kajian luar terhadap ekosistem hutan semulajadi pinggir pantai.Banting.Selangor.parapet dan nipah. Akar ceracak digunakan untuk tujuan pernafasan. (6markah) Cadangan Isi Jawapan: 1. kerang dan biawak. Contoh pokok bakau ialah pokok bakau minyak. Ini adlah salah satu cara regenerasi pokok bakau.tanih lumpur. 4.air laut dan karbon dioksida b) Huraikan ciri-ciri tumbuhan di kawasan tersebut.cahaya matahari. a) . Pokok bakau mengeluarkan buah. Haiwan seperti ikan belacak. Pokok bakau mempunyai silara yang seragam (tidak berlapis). terletak di kawasan. Apabila buah bakau jatuh anak benih yang berbentuk tajam dan tercacak ke dalam lumpur.Nyatakan komponen biotik dan abiotik di kawasan tersebut. Komponen abiotik seperti udara. Terdiri dari pokok berkayu keras yang hidup subur di kawasan berlumpur. 5. Ia juga tahan kepada perubahan pasang surut. Pokok bakau mempunyai mempunyai akar ceracak dan akar jangkang. 3. Daunnya kecil dan masin yang menjadi kegemaran haiwan ternakan seperti kambing. Ia merupakan sebuah kawasan hutan paya bakau . Endah. c) Jelaskan kepentingan ekosistem tersebut kepada alam sekitar kawasan kajian. (5markah) Cadangan jawapan.

kerang dan ikan yang membekalkan sumber protin kepada manusia. 5. 2. Proses fotosintesis mengawal pertukaran gas karbon dioksida dan oksigen. Ia terdiri dari udang sotong. Proses sejatpeluhan yang tinggi menyebabkan wujudnya kerpasan dan kelembapan yang tinggi. Pelancong boleh melihat monyet belanda. 3. Pokok damar menghasilkan bahan untuk dijadikan pencelup. 6. Kawasan paya bakau adalah sumber ekonomi iaitu pokok bakau merupakan sumber bahan mentah untuk industri arang kayu. Kejadian musim sejuk di kawasan hawa sederhana di hemisfera utara memaksa hidupan jenis ini berhijrah di hemisfera selatan yang mengalami musim panas. Kepelbagaian spisies tumbuhan dan haiwan menarik minat para pengkaji dari luar dan dalam negara. Ia juga adalah bahan utama untuk dijadikan cerucuk untuk pembinaan rumah. Pengkaji datang ke kawasan ini untuk mengkaji biodiversiti flora dan fauna di kawasan ini. Hutan paya bakau menjadi pusat persinggahan beberapa jenis burung migratori. 4. Hutan paya bakau menjadi pusat penyedikan saintifik. Hutan paya bakau berfungsi mengekalkan keseimbangan ekosistem. Paya bakau menjadi sumber makanan kepada manusia. (6markah) 85 . kelip-kelip di Kuala Selangor atau burung migaratori di Kuala Gula dan Tanjung Tuan. d) Bagaimanakah rantaian makanan di kawasan tersebut terjejas.Cadangan Isi Jawapan: 1. Hutan paya bakau menjadi pusat rekreasi yang menarik untuk kunjungan pelancong asing dan tempatan.

Huraikan salah satu dari kitar nutrien tersebut. (2markah) Cadangan jawapan.ketam dan udang untuk dijadikan sumber makanan mengganggu rantaian makanan. Kawasan paya bakau ditambak dengan pasir dan tanah untuk dijadikan kawasan perumahan. SOALAN 6 Berdasarkan kajian luar yang telah anda jalankan di sebuah kolam : a) i. Pembinaan kolam ternakan ikan di kawasan paya bakau (marinkultur) telah memusnahkan kawasan semulajadi pokok bakau. Kegiatan manusia menangkap ikan. Bangau Tanjung. Tebusguna tanah untuk tujuan pertanian dan petempatan telah memusnahkan kawasan paya bakau. 3. 3. Dua kitar nutrien tersebut ialah kitar oksigen dan kitar karbon ii.kerang dan tiram akan terjejas kerana habitat mereka telah musnah. Nyatakan dua kitar nutrien yang terdapat dalam ekosistem tersebut. (7markah ) Cadangan jawapan. Keadaan ini secara tidak langsung men jejaskan rantaian makanan di kawasan terebut. Tindakan mengambil tumbuhan seperti pokok parapat dan nipah menjejaskan rantaian makanan. Ini kerana proses fotosintesis terjejas kerana pokok tersebut membekalkan oksigen kepada manusia. Hutan pokok bakau ditebang dan digantikan dengan kolam ternakan ikan dan udang. Kajian luar ini dijalankan di sebuah kolam ikan di Kg. Penerokaan hutan paya bakau untuk tujuan perusahaan arang kayu telah memusnahkan pokok bakau yang berfungsi sebagai pengeluar. 2. Aktiviti perlombongan pasir di pinggir pantai telah menjejaskan rantaian makanan ekosistem paya bakau.1. Contohnya hidupan seperti siput. 86 . 4. Aktiviti melombong pasir mendalamkan dasar pinggir laut dan sekaligus menggalakkan proses hakisan ombak. Temerloh.

penggunaan dan pengembalian oksigen ke ruang atmosfera secara berterusan. Banjir Banjir boleh menghanyutkan segala hidupan kolam ke tempat lain. 1. 7.lumut.liang litensil pada batang dan akar tumbuhan itu sendiri. Proses respirasi oleh tumbuhan berlaku apabila oksigen diserap oleh liang stomata daun. Haiwan seperti ikan. (6markah) Cadangan Isi Jawapan Gangguan terdiri dari gangguan semulajadi dan aktiviti manusia. 1. 2. b) .labi-labi dan cacing tanah oksigen digunakan. 5. Keadaan menyebabkan isipadu kolam menyusut dengan banyaknya dan dalam keadaan kritkal boleh menyebabkan kolam menjadi kering lalu hidupan di dalamnya mati.alga dan lumut oksigen dibebaskan. Semasa proses fotosintesis yang dijalankan oleh rumpai air.Kitar oksigen dalam ekosistem kolam. 2. 3. Semasa proses pereputan oleh bakteria dan kulat proses pengambilan oksigen berlaku. Gangguan semulajadi i. Kemarau Kemarau pula terjadi apabila hujan tidak turun dalam jangkamasa yang lama. Bakteria dan kulat menggunakan bahan organik dan oksigen untuk mengeluarkan karbon dioksida dan menghasilkan nutrien dalam tanah. Hujan yang turun dalam jangkamasa yang lama menyebabkan banjir dan air kolam melimpah keluar membawa bersama nya hidupan di dalamnya. Dalam ketiga-tiga proses ini pengambilan. Semasa proses respirasi oleh rumpai air. Banjir biasanya berlaku semasa tiupan angin monsun Timur Laut yang menyebabkan intensiti hujan meningkat secara mendadak. 8.ikan. 4.respirasi dan pereputan. Aktiviti manusia 87 . 6. ii. Kitar oksigen berlaku melalui proses fotosintesis.Jelaskan bagaimana keseimbangan ekosistem kolam terganggu.labi-labi dan cacing tanih menyedut oksigen semasa proses respirasi melalui hidung dan mulut.

88 . Generasi muda diperingkat sekolah rendah diterapkan dengan pengetahuan tentang pemeliharaan alam sekitar melalui subjek kajian tempatan dan di peringkat sekolah menengah dalam subjek Geografi dan Sains. Geografi Alam Sekitar Fizikal. Kandungan oksigen dalam kolam berkurangan kerana tumbuhan kolam telah mati dan tidak menjalankan proses fotosintesis. 3. 2.i. Sifat air yang berasid dan kurang oksigen akan menye babkan hidupan dalam kolam mati. 4markah) Cadangan Jawapan 1. Kilang kimia seperti kilang baja. Sektor perindustrian turut membuang sisa toksik ke dalam kolam. d) Cadangkan langkah-langkah pemeliharaan kawasan kolam tersebut agar keseimbangan ekosistem kawasan tersebut dapat dikekalkan. Unsur abiotik Air kolam akan tercemar dan berasid. Kempen juga boleh dijalan untuk memberi kesedaran tentang pentingnya ekosistem kolam. (6markah) Cadangan Isi Jawapan: 1. Sebarang projek pembangunan mestilah dirancang dengan sistematik di mana kawasan industri hendaklah dibina jauh dari kawasan kolam. Kemahiran Geografi. Unsur biotik Unsur biotik seperti rumpai dan ikan akan mati apabila air kolam dicemari oleh sisa toksik atau racun serangga. 3. Saba liknya kandungan karbon dioksida meningkat kerana tiada tumbuhan untuk menyerapnya untuk proses fotosintesis. Kegiatan manusia yang sering mengganggu ekosistem kolam biasanya berpunca dari kegiatan pertanian di sekitarnya yang menggunakan baja kimia secara berlebihan disamping turut menyalirkan sisa racun serangga ke dalam kolam. Salah satu cara pemeliharaan ekosistem kolam ialah dengan menjalankan pembangunan lestari. Kempen yang dianjurkan oleh Jabatan Alam Sekitar dan NGO melalui media cetak dan elektronik dapat membantu pemeliharaan kawasan kolam. cat dan racun yang dibina berhampiran kolam mengambil jalan mudah dengan membuang sisa buangan kilang ke dalam kolam. Pendidikan sama ada secara formal dan informal merupakan langkah awal yang boleh memelihara ekosistem kolam. ii. c) Terangkan kesan gangguan tersebut terhadap unsur biotik dan abiotik dalam ekosistem kolam tersebut. Secara tidak langsung mereka sedar pentingnya ekosistem kolam dalam kehidupan manusia.

( Lihat Peta Soalan STPM Tahun 2003) a) Apakah yang dimaksudkan dengan lembangan saliran? (5markah) Cadangan Jawapan : Kawasan tadahan bagi satu sistemsungai yang merangkumi persekitaran punca sungai. Simpang Kanan dari titik A di Kg.0 – 12. ( i ) hitung keluasan kawasan banjir.75 km persegi 3m 5.00 – 6. b) Berdasarkan Rajah 1. (7markah) Cadangan Jawapan : Kaedah yang tepat Kenalpasti skala yang betul Cara pengiraan yang betul Jawapan yang betul 5.Soalan 1 Rajah 1 pada halaman 3 menunjukkan sebahagian kawasan lembangan saliran yang berskala 1 : 50 000. Medan Sari ke titik B di Kg. Jaya.1 m 7. sungai utama dan cawangan-cawangannya berada.00 km persegi 2m 4.9 = 23cm x 500 = 11500 = 1 : 1456 (0.25 – 5.45%) c) Huraikan langkah-langkah yang boleh di ambil bagi mengatasi kejadian banjir di kawasan tersebut.25 km persegi 1m ( ii ) hitung kecerunan Sg. (10markah) 89 . (3markah) Cadangan Jawapan : Formula yang betul Perbezaan ketinggian Kecerunan = Jarak mendatar 20.75 – 6.

Simpang kanan Membina benteng di sepanjang tebing Sg.25 x 0. Soalan 2 Berdasarkan peta 1 yang berskala 1: 50 000 ( Peta STPM 2005) a) takrifkan tasik ladam. Melencongkan aliran di hulu Sg.Cadangan Jawapan : 1.pertempatan 3. dataran banjir – pertanian 2. b) hitung keluasan tasik ladam (8markah) Cadangan Jawapan: Keluasan tasik ladam Skala 1 : 50 000 1cm = 0. tasik ladam – ternakan ikan dalam sangkar / akuakultur 4. 3. Simpang Kanan Mendalam dan melebarkan Sg. Simpang Kanan ke Sg.5km x 0.5km Keluasan satu petak grid 0. Membina empangan di hulu Sg.25km² Bil petak penuh 14 Bil ¾ 3 Bil ½ 14 Jumlah petak 23 ¼ petak Keluasan tasik ladam 23. 2. 4. tasik ladam – eko pelancongan 5. badan air – perikanan. ( 5 markah) Cadangan Jawapan : tasik yang terbentuk akibat daripada likuan sungai yang terpisah/ terpenggal/ terputus. Simpang Kanan supaya iar sungai mengalir lancar 5. Simpang Kanan Meluruskan Sg.81 km² c) jelaskan bagaimana bentuk muka bumi di kawasan itu mempengaruhi aktiviti manusia (12markah) Cadangan Isi Jawapan : 1. 90 .25 km² = 5.5km = 0. Simpang Kiri/ alir ke selatan. dataran mendap.

300 Baik Sedarhana Tidak Sihat Sangat Tidak Sihat Skala Status IPU dan Status Kualiti Udara.6. [ 6 markah ] Cadangan Isi Jawapan: a) Tajuk betul Skala betul Paksi betul 91 . a) Berdasarkan Jadual 1. 7. [ 6 markah ] d) Huraikan tiga kesan jerebu terhadap alam sekitar. [ 10 markah ] b) Jelaskan pola taburan Status Kualiti Udara bagi kedua-dua bandar tersebut.200 201.50 51 . [ 3 markah ] c) Jelaskan tiga sebab berlakunya kejadian jerebu. sungai –perlombongan pasir sungai – pengangkutan Soalan 3 Tarikh 9 Bandar Kuala Lumpur Kuantan 100 45 150 50 290 50 300 100 300 100 280 60 250 50 200 45 100 40 80 40 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Jadual 1 : Status Indeks Pencemaran Udara (IPU) Bagi Kuala Lumpur dan Kuantan Mulai 9 hingga 18 April 2006 Status IPU Status Kualiti Udara 0 . lukis graf garisan menunjukkan Status Indeks Pencemaran Udara bagi Kuala Lumpur dan Kuantan mulai 9 hingga 18 April 2006.100 101 .

Maksimum kedua-dua tempat / nilai IPU 3. c) 1. 5. 5. 2000 tahunan. [3 Hitung perbezaan penerimaan jumlah hujan tahunan dari tahun hingga 2006 bagi Taiping dan Kuala Pilah. [ 8 markah] Cadangan Isi Jawapan: 92 . 7. 7. Minimum kedua-dua tempat / nilai IPU b) 1. Dengan menggunakan maklumat perbezaan penerimaan jumlah hujan markah ] (b) i. 6. 2. lukiskan graf bar berganda yang menunjukkan perbezaan penerimaan jumlah hujan tahuanan dari tahun 2000 hingga 2006 bagi Taiping dan Kuala Pilah [ 10 markah ] (c) Huraikan empat kepentingan air kepada alam sekitar. 4. 3. 4.Petunjuk betul plotan betul 1. Lokasi / Tahun Taiping Kuala Pilah 2000 3075 1355 2001 3890 1480 2002 3990 1550 2003 4300 1756 2004 4575 1980 2005 4775 2100 2006 4930 2220 (a) Bagaimanakah min hujan tahunan dikira. 3. Keseluruhan Kuala Lumpur tinggi / Kuantan rendah 2. 2. Kebakaran hutan Letusan gunung berapi Asap kenderaan Pembakaran bahan api fosil Pembakaran terbuka Industri berasaskan kayu Kuari Gangguan sistem pernafasan Masalah penglihatan Jarak penglihatan Penyakit kulit dan sistem saraf Kemalangan Fotosintesis terganggu Terganggu pembentukan hujan Soalan 4 Jadual 1 di bawah menunjukkan Jumlah Hujan Tahunan Taiping dan Kuala Pilah dari tahun 2000 hingga 2006. [ 6 markah ] ii. 6.

2. 35 tahun [3 markah ] (b) i. 7. Lokasi / Tahun Perbezaan Taiping Perbezaan Kuala Pilah 2000 2001 815 125 2002 100 70 2003 301 206 2004 275 224 2005 200 120 2006 155 120 (a) [ 6 markah ] ii. Kegunaan domestik. Perindustrian. Pengangkutan. pelancongan 93 . Penternakan. Hitung perbezaan penerimaan jumlah hujan tahunan dari tahun 2000 hingga 2006 bagi Taiping dan Kuala Pilah. 2. Kekal kelembapan udara. lukiskan graf bar berganda yang menunjukkan perbezaan penerimaan jumlah hujan tahuanan dari tahun 2000 hingga 2006 bagi Taiping dan Kuala Pilah b) Tajuk betul Skala betul Paksi betul Petunjuk betul plotan betul c) Huraikan empat kepentingan air kepada alam sekitar. Membentuk tanih. Alam sekitar Fizikal : 1. 3. 1. 4. Aktiviti pertanian.Bagaimanakah jumlah hujan tahunan dikira. Jana kuasa hidroelektrik. Membentuk hujan. Dengan menggunakan maklumat perbezaan penerimaan jumlah hujan tahunan. 6. 3. Alam sekitar Manusia. Min Hujan Tahunan = Jumlah Hujan Tahunan Selama 35 tahun. 5.

94 .

5 24.6 1957 43.0 jadi a) 1947 43. kadar kematian kasar dan kadar pertambahan semulajadi penduduk Semenanjung Malaysia pada tahun 1931 hingga tahun 1995. Justeru itu calon mesti membina 3 garisan di atas graf yang sama bagi menunjukkan arah alir perubahan kadar kelahiran.9 1985 31.8 Dengan menggunakan maklumat dalam jadual 1.7 7.8 1975 31.3 12. [10 Markah] b) Berdasarkan rajah yang telah anda lukis dalam (a).9 28. jelaskan arah alir pertambahan penduduk semulajadi Semananjung Malaysia pada tahun 1931 hingga tahun 1995.0 19.4 21.9 TAHUN 1965 36.8 1995 26.2 4.0 Pertambahan semula 12.4 6. 1931 – 1995 Kadar bagi setiap 1000 penduduk 1931 Kelahiran Kasar 43.4 30. kadar kematian kasar dan kadar pertambahan semulajadi penduduk Semenanjung Malaysia pada tahun 1931 hingga tahun 1995.SOALAN PILIHAN 1 Jadual 1 menunjukkan kadar kelahiran kasar. lukiskan sebuah rajah yang sesuai tentang arah alir perubahan kadar kelahiran kasar.4 23. kadar kematian kasar dan kadar pertambahan semulajadi penduduk Semenanjung Malaysia. 95 .3 5.5 25.0 Kematian Kasar 31. Jadual 1: Kadar kelahiran kasar. [15 Markah] CADANGAN SKEMA JAWAPAN a) Panduan Menjawab: Graf yang paling sesuai untuk menunjukkan arah alir ialah graf garis. perubahan kadar kematian dan perubahan pertambahan semulajadi penduduk antara tahun 1931 hingga 1995.

Ketiadaan dasar kependudukan ini menyebabkan setiap keluarga berkecenderungan memiliki anak yang ramai. Arah aliran ini berpunca dari beberapa sebab. Disebabkan oleh kelahiran yang tidak dikawal/tiadanya dasar kependudukan yang jelas disamping peningkatan taraf kesihatan. Mereka langsung tidak merancang kelahiran/menjarakkan kelahiran. 1. Berdasarkan graf yang dilukis pertambahan semulajadi penduduk semakin meningkat antara tahun 1931 hingga 1957 tetapi semakin menurun selepas tahun 1957 hinggalah 1995. Peningkatan kadar kelahiran dan penurunan kadar kematian. 2.1957/sebelum merdeka) disebabkan oleh:. Setiap keluarga perlukan anak yang ramai sebagai “buruh keluarga” yang amat diperlukan di sawah. Cadangan Jawapan: Rujuk kepada Graf Yang dilukis: Pertambahan penduduk semulajadi diperolehi dengan cara. Perancangan keluarga jelas tidak akan berjaya kerana taraf pendidikan penduduk yang amat rendah. Berlakunya amalan perkahwinan di usia muda yang meningkatkan kadar fertiliti/kesuburan seterusnya kelahiran meningkat. Kadar kelahiran tolak dengan Kadar kematian. Pertambahan semulajadi meningkat ( 1931 .Pemarkahan Graf garisan ialah: • • • • • Tajuk yang lengkap ditulis di bahagian atas graf. semulajadi 96 . Di samping faktor perkahwinan di usia muda dan lain-lain. 3. halangan agama dan pegangan adat tradisi yang kuat menyebabkan mereka tidak bersedia untuk mengurangkan kelahiran. Skala yang betul dan selaras dengan paksi. Gabungan pelbagai faktor inilah yang menyebabkan kelahiran berterusan meningkat. Anak merupakan satu rezeki. Plotan Petunjuk Kebersihan dan kesempurnaan Sila buat graf garisan ini sebagai latihan anda (b) Menjelaskan arah alir pertambahan penduduk Semenanjung Malaysia pada tahun 1931 hingga tahun 1995. Sebelum merdeka kelahiran penduduk sukar dikawal kerana tidak ada satu dasar kependudukan yang jelas di Malaysia. Perkahwinan di usia belasan tahun merupakan satu amalan biasa bagi masyarakat sebelum merdeka. Taraf pendidikan penduduk yang rendah disamping pegangan agama dan adat yang masih kuat yang juga boleh meningkatkan kelahiran. Malah menjadi satu kebanggaan bagi mereka apabila memiliki anak yang ramai.

Selain itu sebahagian besar usia penduduk dihabiskan di bangku persekolahan hinggalah ke institusi pendidikan tinggi. Justeru perkahwinan berlaku melepasi tahap usia 20-an dan sekali gus mengelakkan perkahwinan di usia belasan tahun. penggunaan kondom. Penurunan kadar kelahiran disamping kadar kematian juga terus menurun.Pertambahan semulajadi menurun (1957 . Setelah keluar dari universiti secara puratanya umur mereka berada pada 23 – 24 tahun. Kualiti pendidikan rakyat terus meningkat. walaupun tidak sepenuhnya sekurang-kurangnya ia berupaya memperlahankan sedikit kadar kelahiran. berubahnya nilai dan status quo yang dipegang oleh masyarakat khususnya masyarakat bandar. Kehidupan yang lebih mementingkan kerjaya menyebabkan keperluan kepada anak yang ramai bukan lagi sesuatu yang dibanggakan. Mudah menerima dan memahami saranan kerajaan dalam konteks perancangan kelahiran. Masyarakat mula menerimanya. Dengan berkahwin lambat membolehkan kemampuan melahirkan anak semakin berkurangan/tahap kesuburan menjadi semakin rendah. Walaupun tidak berjaya sepenuhnya tetapi ia jelas berupaya memperlahan kelahiran.penjarakkan kelahiran dan lain-lain termasuk juga kaedah tradisional. Pendidikan tinggi menyebabkan mereka tidak terlalu terkonkong dengan adat tradisi. Ini kerana adanya dasar kependudukan yang lebih jelas/amalan perancangan keluarga telah dilaksanakan. Dengan adanya perubahanperubahan ini kadar kelahiran menjadi semakin perlahan. 97 . Perkahwinan lewat berkait dengan sikap masyarakat yang mementingkan kerjaya serta kebebasan. Amalan perkahwinan lebih lewat yang secara langsung mengurangkan fertiliti. Pada masa yang sama juga meningkatnya kos hidup menyebabkan bilangan anak yang ramai adalah satu bebanan. Pelbagai kaedah diperkenalkan seperti penggunaan pil perancang. 5. 6.1995/selepas merdeka) disebabkan oleh: 4.

0 a) Berdasarkan jadual 3.1 5.4 1.24 25 .5 6.6 0.4 1.SOALAN PILIHAN 2 Jadual 2 menunjukkan migrasi dalaman mengikut umur dan jantina di Malaysia pada tahun 1995.3 1. Jadual 2: Migrasi dalaman sebagai peratusan daripada jumlah Penduduk mengikut kumpulan umur dan jantina di Malaysia. b) Berdasarkan rajah yang anda lukis dalam (a). [9 Markah] c) Nyatakan jenis-jenis migrasi dalaman yang berlaku di Malaysia.8 1.14 15 .34 35 .64 65 dan lebih Lelaki 3. jelaskan mengapa migrasi dalaman tersebut bercorak sedemikian.44 45 .5 1.9 2. 1995.0 5.2 3.7 5.9 4.1 Jumlah 3. [ 6 Markah] 98 . Kumpulan Umur (Tahun) 1 .9 Perempuan 3.9 2.2 5. lukiskan sebuah rajah yang sesuai untuk menunjukkan [10 Markah] migrasi dalaman di Malaysia pada tahun 1995.

Jelas sekali sektor pertanian tidak begitu menarik minat golongan muda kerana ia menghadapi pelbagai masalah seperti harga yang tidak stabil. Dengan adanya tawaran gaji yang lebih lumayan dari kedua-dua sektor di atas menyebabkan golongan muda berterusan berhijrah ke bandar.kemudahan pembandaran serta faktor hiburan yang banyak. kemudahan perumahan. [ 10 Markah] Sila buat latihan amali menggunakan data di atas Seperti biasa perkara-perkara penting yang dinilai ialah: Kesesuaian tajuk. (b) Berdasarkan rajah yang anda lukis dalam (a). petunjuk serta kebersihan dan kesempurnaan. Misalnya di Kuala Lumpur adanya UM dan UIA di Pulau Pinang ada USM di Shah Alam ada UiTM. Realitinya pola aliran migrasi dalaman yang utama ialah migrasi desa ke bandar. Juga lebih banyak dan terbuka kepada golongan muda terutama sekali di peringkat IPT samada IPTA mahupun IPTS. Peluang melanjutkan pelajaran di bandar.CADANGAN JAWAPAN (a) Calon boleh membina graf garis atau graf bar sebagai kaedah kartografi yang sesuai. Kewujudan universiti-universiti ini menjadi tarikan utama golongan pelajar lepasan sekolah berhijrah melanjutkan pelajaran mereka. Serentak dengan tarikan di bandar wujud pula tolakan di desa. Setelah tamat pengajian mereka terus menetap di bandar kerana peluang pekerjaan yang sesuai dengan kelulusan mereka banyak terdapat di bandar. masalah ancaman fizikal yang tidak menjanjikan pendapatan yang lumayan dan tetap.44 )tahun sedangkan kumpulan tua dan kanak-kanak adalah sedikit. Tarikan perkerjaan di bandar. Pelbagai kolej dan institusi tengajian tinggi terlonggok di bandar. plotan graf. Faktor tolakan di desa. Peluang perkerjaan khususnya dalam sektor industri dan perkhidmatan lebih banyak dibuka dan ditawarkan kepada kumpulan umur muda dan dewasa khususnya di bandar. 3. 99 . 2. skala dan paksi.Corak migrasi menunjukkan peratus terbanyak datangnya daripada kumpulan umur muda dan dewasa (15 . jelaskan mengapa migrasi dalaman tersebut bercorak demikian. Sebab-sebab mengapa migrasi dalamam bercorak sedemikian: 1. [9 Markah] Cadangan Isi Jawapan Rujukan kepada Rajah/Graf: . Selain itu di bandar juga terdapat beberapa tarikan lain seperti kemudahan asas yang lebih selesa. Perubahan minat golongan muda yang ketara terhadap sektor pertanian di desa yang tidak menjanjikan pendapatan yang lumayan telah menolak mereka ke bandar untuk mengejar taraf hidup yang lebih baik.

Perpindahan kerana pertukaran tempat kerja samada dari bandar kecil ke bandar sederhana ke bandar besar atau sebaliknya. Berlaku di sekitar tahun 1970-an. 1997. Jadual 3: Struktur umur dan jantina penduduk Malaysia.pendidikan. 4. Migrasi desa ke desa. Migrasi desa ke bandar khususnya ke bandar-bandar besar/utama. [10 Markah] 100 .69 70 dan lebih Lelaki (‘ 000) 2612 2357 2017 1653 1168 684 386 206 Perempuan (‘000) 2455 2225 1876 1584 1111 656 414 261 a) Berdasarkan jadual 3.9 10 . lukis rajah yang sesuai untuk menggambarkan struktur umur dan jantina penduduk Malaysia bagi tahun 1997. terdiri dari golongan muda.19 20 . 2. Kumpulan Umur 0 . Golongan pesara yang pulang ke kampung setelah tamat perkhidmatan di bandar atau pertukaran tempat kerja. [ 6 Markah] Di antara jenis-jenis migrasi dalaman yang berlaku di Malaysia ialah: 1. SOALAN PILIHAN 3 Jadual 3 menunjukkan struktur umur dan jantina penduduk Malaysia pada tahun 1997.39 40 . berhijrah kerana tarikan perkerjaan. Migrasi bandar ke bandar. Migrasi bandar ke desa. Misalnya migrasi dari kampung-kampung tradisional ke tanah-tanah rancangan Felda/Felcra di bawah Program Pembangunan Wilayah.kemudahan sosial serta faktor tolakan di desa.29 30 .(c) Jenis-jenis migrasi dalaman yang berlaku di Malaysia.59 60 . 3. Pola aliran yang utama.49 50 .

1997 ialah: 1. Komposisi umur . Ini menunjukkan warga tua perempuan lebih ramai berbanding lelaki. Dibuktikan melalui tapak piramid yang masih lebar. Piramid berbentuk progresif. plotan. 3.b) Berdasarkan rajah yang telah anda lukis pada soalan (a). Ciri Jantina. Bilangan penduduk lelaki mengatasi perempuan bagi setiap kumpulan umur kecuali pada kumpulan umur (60 . 2. [ 8 Markah] Sila rujuk rajah piramid yang dilukis . Jangka hayat masih lagi rendah. Hal ini disebabkan oleh teknologi perubatan yang ada masih tidak berupaya untuk mengawal penyakit merbahaya seperti jantung. i) Jelaskan cirri-ciri utama penduduk Malaysia pada tahun 1997. [10 Markah] Pemarkahannya ialah: Tajuk yang betul. skala yang sesuai.69 tahun dan 70 tahun ke atas). Sila lukis Rajah Piramid menggunakan data di atas.Ciri-Ciri Utama Penduduk Malaysia.kanak-kanak dan belia) masih ramai berbanding dengan golongan dewasa dan tua iaitu kira-kira 44% daripada jumlah penduduk negara.Golongan muda (bawah 20 tahun . darah tinggi. Disamping amalan pemakanan yang tidak seimbang dan kesedaran penjagaan kesihatan yang masih rendah. Kumpulan umur tua sedikit relatif dengan kumpulan umur yang lain. [ 7 Markah] CADANGAN SKEMA JAWAPAN a) Pendekatan Menjawab: Rajah yang paling sesuai untuk menunjukkan data struktur umur dan jantina penduduk ialah Rajah Piramid. [ 8 Markah] ii) Huraikan kesan-kesan ciri kependudukan tersebut terhadap keadaan sosial dan ekonomi di Malaysia. 101 . petunjuk dan kebersihan serta kesempurnaan. Hal ini disebabkan oleh peningkatan taraf kesihatan. Kadar kelahiran masih lagi tinggi/terus meningkat dan kadar kematian semakin merosot. Ini menggambarkan nisbah tanggungan masih lagi besar khususnya di usia persekolahan. kencing manis. program perancangan keluarga yang kurang berkesan dan amalan perkahwinan di usia muda masih berlaku. 4. Walaupun rajah piramid kelihatan seimbang tetapi pada keseluruhannya penduduk lelaki lebih ramai daripada perempuan melebihi hampir 500 000 orang. b) I) Ciri-ciri utama penduduk Malaysia pada tahun 1997.

Pertumbuhan penduduk yang agak pesat menjamin peningkatan permintaan barangan dan perkhidmatan dan seterusnya menambahkan pengeluaran. Kumpulan umur dewasa yang ada dengan kuasa beli yang agak tinggi juga menjamin pertambahan permintaan dan penawaran. kesihatan. 4.59 tahun) juga merupakan kumpulan umur yang produktif membantu memesatkan pertumbuhan ekonomi negara. perubatan percuma. 102 . 1. Disamping itu keperluan peruntukan yang khusus untuk menampung kebajikan warga tua yang semakin bertambah seperti rumah-rumah kebajikan.b) ii) Kesan-kesan ciri kependudukan di atas terhadap keadaan sosial dan ekonomi di Malaysia. Memperluaskan pasaran domestik. faedah persaraan dan sebagainya. Pertumbuhan penduduk yang agak pesat sebagai satu aset membekalkan tenaga kerja/tenaga buruh pada masa hadapan untuk mempercepatkan lagi pembangunan sektorsektor ekonomi seperti pertanian.perkhidmatan dan sebagainya. [ 7 Markah] Kesan-kesan ciri kependudukan tersebut terhadap keadaan sosial dan ekonomi di Malaysia. 3. Perbelanjaan yang besar amat diperlukan dalam menyediakan kemudahan asas. pendidikan. reakreasi dan lain-lain bagi menampung keperluan penduduk yang ramai khususnya di bandar-bandar besar akibat migrasi penduduk muda. Pasaran domestik menjadi semakin besar/kuasa-kuasa pasaran semakin kuat dan kesan positif dari perluasan pasaran diperolehi . Pertambahan peluang pekerjaan dalam semua sektor amat penting demi mengelakkan pengganguran pada masa hadapan. Peluang pekerjaan perlu ditambah dalam sektor ekonomi moden seperti perindustrian dan perkhidmatan. perindustrian. Pertambahan perbelanjaan kerajaan. Kumpulan umur dewasa yang sedia ada (20 . 2. Perlunya pertambahan peluang pekerjaan agar sejajar dengan peningkatan penduduk dan keperluan guna tenaga dalam negara.

Jadual 4 menunjukkan penduduk di wilayah-wilayah terpilih dunia dari tahun 1900 hingga tahun 1990. lukis graf garis untuk menunjukkan pertambahan penduduk di wilayah-wilayah terpilih di dunia dari tahun 1900 hingga 1990. Jadual 4: Penduduk di wilayah-wilayah terpilih di dunia 1900 – 1990 (Juta orang) Wilayah Afrika Amerika Latin Amerika Utara Asia Eropah 1900 120 63 81 915 423 1930 155 109 135 1072 532 Tahun 1950 200 163 167 1376 576 1970 344 283 228 2056 705 1990 648 448 276 3108 786 a) Berdasarkan jadual 4. [ 8 Markah] b) i) ii) Berdasarkan graf garis yang telah anda lukis pada soalan (a) Nyatakan wilayah yang mengalami pertambahan penduduk yang paling pesat [2 Markah] Huraikan mengapa berlakunya pertambahan penduduk yang pesat di wilayah tersebut. jelaskan kesan pertumbuhan penduduk yang pesat terhadap sumber alam di negara tersebut. 4. [ 8 Markah] (Sila lukis graf garis menggunakan data di atas) Item Pemarkahan 1. 2.[ 9 Markah] ________________________________________________________________ CADANGAN SKEMA JAWAPAN: a) Berdasarkan jadual 4. Petunjuk: Plotan (1 wilayah = 1 Markah) Markah 1 1 1 5 MAX = 8 103 . lukis graf garis untuk menunjukkan pertambahan penduduk di wilayah-wilayah terpilih di dunia dari tahun 1900 hingga 1990. 3.SOALAN PILIHAN 4. [ 6 Markah] c) Pilih sebuah negara di Asia. Tajuk yang betul Skala yang sesuai dan selaras dengan paksi.

Antaranya: (1) Peningkatan kadar kelahiran dan pengurangan kadar kematian ekoran daripada kemajuan taraf kesihatan serta teknologi perubatan yang dapat mengawal pelbagai penyakit merbahaya serta dapat mengurangkan resiko kematian bayi di samping meningkatkan jangka hayat penduduk.b) ii) Berdasarkan graf garis yang telah anda lukis pada soalan (a) Nyatakan wilayah yang mengalami pertambahan penduduk yang paling pesat ( 2 Markah) Jawapan Wilayah yang mengalami pertambahan penduduk yang paling pesat ialah wilayah ASIA. Kedapatan lebih banyak sumber makanan berzat/berkhasiat serta amalan pemakanan/diet yang seimbang di kalangan penduduk telah menjamin kesihatan penduduk bertambah. ii) Huraikan mengapa berlakunya pertambahan penduduk yang pesat di wilayah tersebut. 104 . (3) Kegagalan Program Kawalan Penduduk/Perancangan keluarga di sesetengah negara Asia yang disebabkan oleh taraf pendidikan yang masih rendah. Ini disebabkan oleh beberapa faktor. adat dan status quo masyarakat. (4) Bertambahnya pengeluaran sumber-sumber makanan khususnya pada era revolusi hijau yang memungkinkan pertumbuhan pesat penduduk Asia dapat ditampung daripada mengalami krisis makanan dan kebuluran. Di samping memberi ruang kepada negara-negara Asia mengubah polisi kependudukan dan sosio-ekonomi negara masing-masing ke arah pertambahan penduduk. kadar kematian berkurangan. (2) Aras kesuburan (Fertiliti) wanita yang tinggi berkaitan dengan peratus penduduk dalam kumpulan umur subur yang ramai (misalnya 15 hingga 44 tahun) serta amalan perkahwinan pada usia muda khususnya di negara-negara Asia yang sedang membangun. ( 6 Markah) Cadangan Isi Jawapan Kepesatan pertumbuhan penduduk di Asia berlaku selepas tahun 1950. peningkatan tenaga buruh dan kemajuan ekonomi. Kegagalan program perancangan keluarga boleh juga dikaitkan dengan keperluan buruh/tenaga kerja oleh sesebuah keluarga khususnya dalam sektor pertanian tadisional. Tamatnya perang dunia ke dua (1939 .1945) mengurangkan kematian penduduk secara besar-besaran akibat peperangan.jangka hayat meningkat yang seterusnya mendorong peningkatan kelahiran. (5) Kestabilan politik. halangan agama.

Pengeluaran sumber-sumber makanan tersebut tidak sepadan dengan pertambahan penduduk. India. Dalam keadaan sumber tersebut tidak boleh diganti maka kesan jangka panjangnya ia diancam kehabisan/kepupusan.sumber bahan api fosil.kenderaan. jelaskan kesan pertumbuhan penduduk yang pesat terhadap sumber alam di negara tersebut.c) Pilih sebuah negara di Asia. Pertumbuhan penduduk yang pesat memungkinkan sumber-sumber alam sesebuah negara diteroka dan dieksploitasi sepenuhnya bagi menampung pertumbuhan tersebut. bijih timah. Pembangunan sumber alam meningkat. (4) Berkurangnya sumber-sumber makanan khususnya yang berasaskan hasil-hasil pertanian. Persaingan guna tanah untuk petempatan.infrastruktur dan sebagainya menjadi semakin hebat apabila penduduk bertambah. sumber perikanan dan penternakan relatif dengan keperluan penduduk yang bertambah dengan pesat. 105 .perindustrian. sumber tidak terbiar membazir kerana mempunyai tenaga kerja yang cukup untuk menjana dan membangunkannya.[ 9 Markah] Cadangan Isi Jawapan Memilih sebuah Negara di Asia yang mengalami pertumbuhan penduduk yang pesat seperti Indonesia.pembuangan sisa domestik yang biasanya sejajar dengan pertumbuhan penduduk yang pesat. bijih besi emas dan lain-lain akibat pengeluaran berlebihan bagi menampung keperluan penduduk yang bertambah dengan pesat. Ini akan menimbulkan kesan: (1) Tekanan terhadap sumber alam khususnya terhadap sumber tanah.pertanian. (2) Kepupusan/kehabisan sumber alam khususnya jenis sumber yang tidak boleh diperbaharui seperti sumber mineral: . Termasuk juga kesan hakisan tanih serta tanah runtuh. (3) Pencemaran dan kemusnahan/kerosakan sumber seperti sumber udara dan air akibat pertambahan industri. (5) Kesan positif. Bangladesh dll yang sesuai. harganya semakin mahal. Kesannya saiz tanah secara relatifnya menjadi semakin sempit. Filipina.pembandaran.

0 25.8 31.5 28. [10 Markah] c) Jelaskan kesan pertambahan penduduk terhadap sumber alam di negara-negara Asia Tenggara.9 51.0 52.0 38. Negara Brunei Kemboja Indonesia Malaysia Myanmar Filipina Singapura Thailand Vietnam Kadar kelahiran (per 1000 penduduk) 1954 1996 52.0 50.0 44.2 13.5 46. kenalpasti TIGA buah negara yang mengalami penurunan kadar kelahiran paling ketara dari tahun 1954 hingga tahun 1996.0 45.2 27.0 38.9 a) Berdasarkan jadual 5.4 18.3 25.SOALAN PILIHAN 5 Jadual 5 menunjukkan kadar kelahiran penduduk di Negara terpilih di Asia Tenggara pada tahun 1954 dan tahun 1996. Jadual 5: Kadar kelahiran penduduk di Negara terpilih di Asia Tenggara pada tahun 1954 dan tahun 1996.1 43. [ 12 Markah] ________________________________________________________________ 106 .1 28. [ 3 Markah] b) Huraikan sebab-sebab berlakunya penurunan kadar kelahiran di negara-negara Asia Tenggara.

6 14.0 – 27.9 9. perubahan status quo dll.5 43.8 50. 3) Perkahwinan di usia yang lewat – mengurangkan fertiliti. 5) Peningkatan wanita yang berkerjaya – perancangan perkahwinan.2 18.0 51.1 38.8 32.1 27. 4) Peningkatan taraf pendidikan – meningkatnya kesedaran dan kefahaman untuk merancang keluarga (mengimbangi saiz keluarga dengan pendapatan). meninggalkan sesetengah adat tradisi dsb.8 24.7 18.9 – 25.5 – 13. THAILAND. Negara Brunei Kemboja Indonesia Malaysia Myanmar Filipina Singapura Thailand Vietnam SINGAPURA dan Kadar kelahiran (per 1000 penduduk) ( 1954 ▬ 1996 ) Penurunan kadar kelahiran 52.9 12. 2) Perlaksanaan program perancangan keluarga yang menjarakkan/mengurangkan kelahiran.2 45.CADANGAN SKEMA JAWAPAN a) Mengenalpasti tiga buah negara: BRUNEI .0 – 38.2 52. 107 .9 27.0 – 31.1 b) Huraikan sebab-sebab berlakunya penurunan kadar kelahiran di negara-negara Asia Tenggara. 2 orang anak pada tahun 1970-an. [10 Markah] Cadangan Isi Jawapan Sebab-sebab berlakunya penurunan kadar kelahiran: 1) Keberkesanan dasar saiz keluarga kecil – Singapura yang melaksanakan dasar 1 keluarga.0 – 18.0 – 28.0 – 28.3 44.4 46.1 – 25.

Termasuk juga kesan hakisan tanih serta tanah runtuh. Pengeluaran sumber-sumber makanan tersebut tidak sepadan dengan pertambahan penduduk.pembandaran. (2) Kepupusan/kehabisan sumber alam khususnya jenis sumber yang tidak boleh diperbaharui seperti sumber mineral: . [11 Markah] 108 .infrastruktur dan sebagainya menjadi semakin hebat apabila penduduk bertambah. Pembangunan sumber alam meningkat. Persaingan guna tanah untuk petempatan.kenderaan. [ 12 Markah] SKEMA JAWAPAN: Cadangan Isi Jawapan Pertambahan penduduk menyebabkan sumber-sumber alam di negara-negara Asia Tenggara diteroka dan dieksploitasi sepenuhnya bagi menampung pertambahan tersebut. SOALAN PILIHAN 6 (a) Apakah yang dimaksudkan dengan lebihan penduduk ? b) Bagaimanakah kemerosotan pelbagai jenis pengaruhi oleh lebihan penduduk di sesebuah negara. (3) Pencemaran dan kemusnahan/kerosakan sumber seperti sumber udara dan air akibat pertambahan industri. Ini akan menimbulkan kesan: (1) Tekanan terhadap sumber alam khususnya terhadap sumber tanah. Kesannya saiz tanah secara relatifnya menjadi semakin sempit. bijih besi emas dan lain-lain akibat pengeluaran berlebihan bagi menampung keperluan penduduk yang bertambah dengan pesat. Dalam keadaan sumber tersebut tidak boleh diganti maka kesan jangka panjangnya ia diancam kehabisan/kepupusan. cadangkan langkah-langkah yang boleh diambil untuk mencapai tahap penduduk optima di negara yang anda pilih itu. bijih timah.pembuangan sisa domestik yang biasanya sejajar dengan pertambahan penduduk . sumber perikanan dan penternakan relatif dengan keperluan penduduk yang bertambah dengan pesat. (5) Kesan positif.c) Jelaskan kesan pertambahan penduduk terhadap sumber alam di negara-negara Asia Tenggara.sumber bahan api fosil. sumber tidak terbiar membazir kerana mempunyai tenaga kerja yang cukup untuk menjana dan membangunkannya.perindustrian. harganya semakin mahal. (4) Berkurangnya sumber-sumber makanan khususnya yang berasaskan hasil-hasil pertanian.pertanian. sumber [5 Markah] Alam di [9 Markah] c) Pilih sebuah negara di Asia Pasifik yang mengalami lebihan penduduk.

kadar kelahiran dan kadar kematian yang tinggi. habitat. ekosistem dan kepupusan sumber hutan. Struktur tanih menjadi rosak.pelbagai kemudahan asas. Akibat permintaan yang tinggi dan eksploitasi berlebihan bagi menampung lebihan penduduk. Ethopia. Kehabisan sumber-sumber makanan – khususnya sumber makanan seperti sumber pertanian dan perikanan. kesihatan yang rendah. Kemerosotan sumber hutan – Hutan dinyahkan secara berleluasa bagi memenuhi permintaan penduduk yang semakin pesat untuk petempatan.Tanah diteroka secara berlebihan untuk petempatan dan pertanian. Kemerosotan kualiti tanih . 3. Sudan. kehilangan nuterin.______________________________________________________________________________ CADANGAN SKEMA PEMARKAHAN (a) Apakah yang dimaksudkan dengan lebihan penduduk ? [5 Markah] KONSEP: Konsep Lebihan Penduduk : Suatu keadaan dimana jumlah penduduk berlebihan berbanding dengan sumber-sumber pengeluaran . Terbahagi kepada 2 iaitu: lebihan penduduk mutlak yang bermakna sumber alam yang amat sedikit atau sudah habis digunakan dan lebihan penduduk relatif iaitu sumber alam masih ada/masih banyak tetapi keupayaan teknologi untuk membangun/menjana sumber tersebut adalah rendah sehingga aras dan keperluan penduduk tidak boleh ditampung. b) Bagaimanakah kemerosotan pelbagai jenis pengaruhi oleh lebihan penduduk di sesebuah negara. struktur penduduk tidak seimbang dll yang relevan dengan ciri kependudukan negara sedang membangun. Kesannya seperti kemusnahan kepelbagaian biologi. Swaziland. 109 sumber Alam di [9 Markah] . terhakis. Ini berlaku dengan cara mengeksploitasi/ mengguna sumber alam secara berlebihan dan tanpa kawalan : 1. India. taraf sosial seperti tahap pendidikan. kawasan pertanian dll.kemiskinan. Lebihan mutlak: Afrika Utara. Contoh Negara lebihan relatif: Indonesia. tapakbina bandar. cerunnya tidak stabil dan mudah runtuh. Kesuburan tanih terjejas akibat kekerapan penanaman. kadar pengganguran yang tinggi. 2. CONTOH Contoh Negara. CIRI Ciri-ciri negara yang mengalami lebihan penduduk: Antaranya: Kebuluran. Bangladesh dll. Cadangan Isi Jawapan Kemerosotan pelbagai jenis sumber alam dipengaruhi oleh lebihan penduduk. pendapatan perkapita yang rendah. Filipina.

[11 Markah] Cadangan Isi Jawapan Memilih sebuah negara di Asia Pasifik yang betul mengalami Contohnya. Vietnam. Cth China. kaunseling keluarga dsb. sumber logam boleh pupus kerana ia terpaksa dikeluarkan secara berlebihan untuk menampung keperluan penduduk yang terlalu ramai. kondom. 2 Melaksanakan dasar saiz keluarga kecil seperti “satu keluarga satu anak” atau satu keluarga dua anak. cadangkan langkah-langkah yang boleh diambil untuk mencapai tahap penduduk optima di negara yang anda pilih itu. runtuhan dll c) Pilih sebuah negara di Asia Pasifik yang mengalami lebihan penduduk. 5.4.Pencemaran sumber atau kerosakan sumber. Kepupusan hidupan akuatik termasuk ekosistemnya akibat penerokaan sumber yang berlebihan. pelbagai gas karbon monaksida dll. industri. 7. penjarakan kelahiran. Negara yang berlebihan 1. Perancangan keluarga – penggunaan pil. Kemerosotan sumber-sumber mineral – Sumber-sumber seperti petroleum dan gas asli. Nota: Kemerosotan pelbagai jenis sumber alam dilihat dari segi kualiti dan kuantiti sumber tersebut. Cth perlepasan asap. 6. Kemerosotan sumber marin – sumber perikanan laut. Misalnya dari umur belasan tahun kepada awal/pertengahan 20-an. 1 Markah. Thailand. Filipina. sisa domestik yang biasanya sejajar dengan pertumbuhan penduduk yang pesat/lebihan penduduk. Pengeluaran dan penggunaan yang berlebihan membolehkan sesetengah sumber mineral habis di luar jangkaan. Kemerosotan sumber air – Kekurangan bekalan air bersih dan kadar pencemaran air meningkat ekoran daripada eksploitasi dan penggunaan yang berlebihan bagi menampung penduduk yang ramai dan berlebihan. 110 . hakisan. Kuantiti – Kepupusan/kehabisan/kemusnahan sumber yang semakin berkurangan Kualiti -. Mengurangkan kadar kelahiran dengan cara . 3. Indonesia. Langkah-langkah untuk mengoptimakan penduduk sesebuah penduduk ialah: lebihan penduduk: Kemboja dll. langkah perundangan seperti menaikkan had umur boleh kahwin. Kemerosotan sumber udara – Kadar Pencemaran meningkat akibat pertambahan kenderaan.

Meningkatkan kualiti sumber manusia dalam negara dengan cara: Pertingkatkan tahap pendidikan dan kemahiran penduduk. latihan lanjutan – melahirkan tenaga mahir yang boleh mendominasikan teknologi tinggi serta boleh mengurus – tadbir sumber dengan bijaksana. Mencipta banyak peluang pekerjaan khususnya dalam sektor industri dan perkhidmatan yang menjamin pendapatan perkapita yang tinggi kepada penduduk dan mengatasi pengangguran sepenuhnya. Rajah 1 : Piramid penduduk negara India dan Jepun pada tahun 2000. 7. Tahun 2000 Piramid Penduduk Jepun. 5. Meningkatkan keupayaan teknologi khususnya melalui R&D untuk menjana dan memajukan sepenuhnya pelbagai stok sumber yang ada untuk kesejahteraan penduduk. 6. Disamping mencipta teknologi baru untuk kegunaan penduduk dan negara. Piramid Penduduk India. SOALAN PILIHAN 7 Rajah 1 di bawah menunjukkan piramid penduduk negara India dan Jepun pada tahun 2000.4. Meningkatkan kerjaya wanita – meramaikan wanita berkerjaya tinggi supaya tempoh perkahwinan boleh dilambatkan. Mempelbagaikan aktiviti ekonomi. Tahun 2000 111 .

wanita berkerjaya dll Marka h 2 1 1 Ciri Demografi Kadar kelahiran tinggi dan 1. [ 2 Markah ] ii) bezakan empat ciri demografi yang boleh ditafsirkan antara kedua-dua bentuk piramid di atas. a) i) Namakan bentuk piramid penduduk yang dialami oleh negara India dan Jepun pada tahun 2000. masyarakat berpendidikan tinggi. [ 2 Markah] Markah Negara India = Piramid Progresif Negara Jepun = Piramid Stabil atau Mantap (Pemarkahan: Nama piramid penduduk mesti betul untuk diberi markah) a) (ii) atas. kahwin awal. keperluan buruh keluarga dll.progrm perancangan keluarganya sangat berjaya. Bezakan empat ciri demografi antara kedua-dua bentuk piramid di [8 Markah] Negara India Negara Jepun Kadar kelahiran rendah – negara maju. [ 8 Markah ] b) c) Huraikan empat kesan negatif terhadap sosioekonomi negara-negara yang memiliki piramid penduduk seperti negara India. 112 . [ 8 Markah ] Cadangkan langkah untuk mengurangkan kadar kelahiran yang tinggi di negara-negara sedang membangun. Kadar kelahiran kadar kematian rendah – dan kadar sebab kegagalan program perancangan keluarga.Berdasarkan rajah 1. taraf kematian pendidikan rendah. [ 7 Markah ] ________________________________________________________________ CADANGAN SKEMA JAWAPAN (a) (i) Namakan bentuk piramid penduduk yang dialami oleh negara India dan Jepun pada tahun 2000.

jantung. Jangka hayat Jangka hayat rendah – kadar kematian golongan tua tinggi. Hampir seimbang antara lelaki dan perempuan pada peringkat umur muda dan dewasa tetapi berbeza pada peringkat umur tua (melebihi 54 tahun). 113 . 2 PEMARKAHAN: Mana-mana 4 isi terbaik x 2 markah = MAX 8 Markah. Teknologi perubatan masih rendah untuk mengawal penyakit seperti kencing manis. Jangka hayat tinggi – proses penuaan penduduk. 2 5. Namun begitu golongan dewasanya lebih ramai berbanding dengan golongan muda dan tua.2. Golongan muda mengatasi golongan dewasa dan tua yang berpunca daripada kadar kelahiran yang tinggi. barah dll termasuk amalan penjagaan kesihatan yang masih rendah. Keperluan asas kehidupan sangat tinggi. Nisbah ekonomi (golongan dewasa) adalah sedikit untuk tanggungan menanggung golongan muda khususnya di bawah umur yang sangat ramai. 2 3. Struktur umur Tidak seimbang. darah tinggi. Hampir seimbang antara lelaki dan perempuan bagi setiap kumpulan umur yang sama. Nisbah jantina. Nisbah tanggugan kecil – Golongan dewasa yang produktif lebih ramai berbanding dengan golongan muda dan tua yang terpaksa ditanggung. 2 Sangat besar – Golongan produktif daripada segi 4. Golongan wanita tua melebihi golongan lelaki tua. Di samping kesedaran penjagaan kesihatan yang tinggi oleh penduduk Jepun Hampir seimbang antara muda – dewasa dan tua. Teknologi perubatan yang maju berjaya mencegah penyakit yang merbahaya di kalangan warga emas. Ini bermakna kadar kelahiran dan kematian antara lelaki dan wanita adalah hampir sama.

Kadar pengganguran yang tinggi – Aras penduduk tidak boleh ditampung dengan kemampuan sumber alam yang ada/Peluang pekerjaan yang disediakan tidak sepadan dengan jumlah penduduk. Ini akan menyebabkan pengganguran 2. perikanan. jaringan perhubungan dll untuk menampung jumlah penduduk yang ramai. tidak memberikan keistimewaan seperti kemudahan pendidikan. 3. seperti 1 keluarga 1 anak (China) atau 2 anak (Singapura). 4. kuasa beli dan tabungan yang rendah menyebabkan kemunduran/taraf hidup penduduk yang rendah. 7. Dasar Governan – Dasar saiz keluarga kecil/menghadkan bilangan anak. c) Cadangkan langkah untuk mengurangkan kadar kelahiran yang tinggi di negara-negara sedang membangun [7 Markah] Cadangan Isi Jawapan 1. kesihatan. Masalah kekurangan makanan.Bekalan sumber makanan seperti sumber pertanian. 6. [8 Markah] Cadangan Isi Jawapan 1. Taraf pendidikan yang rendah – kadar buta huruf/buta ICT yang tinggi 5. Kualiti hidup yang rendah – pemilikan barangan dan perkhidmatan berkualiti terhad. 114 . Taraf kesihatan yang rendah – penularan wabak penyakit dan kadar kematian tinggi terutamanya di kawasan pedalaman. pencemaran alam sekitar yang menjejaskan kesihatan penduduk dll indeks kualiti hidup yang merosot. kesihatan dll. Bebanan kerajaan sangat besar – Peruntukan kerajaan terpaksa diberikan kepada kemudahan asas seperti pendidikan.penternakan tidak sepadan dengan aras penduduk dalam tempoh tertentu menyebabkan fenomena kebuluran. masalah perumahan. Kemiskinan dan kemunduran/Lingkaran kemiskinan – Pendapatan perkapita yang rendah. Mengenakan denda/kompaun.b) Huraikan empat kesan negatif terhadap sosioekonomi negara-negara yang memiliki piramid penduduk seperti negara India.

9 1 379.4 Jumlah Penduduk Mengikut Wilayah (’000 orang) 3167.8 2 704.4 4 200. SOALAN PILIHAN 8 Jadual 6 menunjukkan jumlah penduduk mengikut wilayah dan negeri di Semenanjung Malaysia pada Tahun 2002.0 635.6 7 619. Meningkatkan kerjaya wanita – memperbanyakkan golongan wanita berkerjaya dan berpendidikan tinggi bagi tujuan melewatkan perkahwinan.6 1 313. Program perancangan keluarga – Pengurangan kelahiran dengan penggunaan pil perancang.4 1 649.2 Utara Tengah Selatan Timur (a) Berdasarkan jadual 6. menjarakkan kelahiran.4 3 500. [ 8 Markah] 115 . [ 8 Markah] (b) Jelaskan mengapa Wilayah Tengah mempunyai jumlah penduduk yang lebih tinggi berbanding dengan wilayah-wilayah yang lain di Semenanjung Malaysia. Jadual 6 : Jumlah Penduduk Mengikut Wilayah dan Negeri di Semenanjung Malaysia pada Tahun 2002. 4. dan di atas peta yang disediakan lukis peta titik yang menunjukkan taburan penduduk mengikut wilayah dan negeri di Semenanjung Malaysia pada tahun 2002. pengguguran. bagi tujuan mengurangkan fertiliti/kesuburan.5 2 051.P Kuala Lumpur Negeri Sembilan Melaka Johor Kelantan Terengganu Pahang Jumlah Penduduk Mengikut Negeri (’000 orang) 204.2 4 188. teknik AUD.2.0 898.8 1 288. [9 Markah] (c) Huraikan kesan ketidakseimbangan taburan penduduk terhadap pembangunan ekonomi dan sosial antara wilayah di Semenanjung Malaysia. Wilayah Negeri Perlis Kedah Pulau Pinang Perak Selangor W.7 1313. Meningkatkan had umur perkahwinan – melewatkan usia berkahwin misalnya melepasi umur 20-an.3 860. kempen saiz keluarga yang seimbang dll. 3.

________________________________________________________________ CADANGAN SKEMA JAWAPAN a) Membuat Peta Titik bagi menunjukkan taburan penduduk mengikut wilayah dan negeri di Semenanjung Malaysia pada tahun 2002. [ 8 Markah] Rujuk Peta Titik yang dilukis. 116 .

117 .

Petunjuk Kebersihan dan kesempurnaan Plotan 1 wilayah (3 negeri) = 1 markah. 6. 118 .Peningkatan taraf kesihatan. Ada 4 wilayah (12 negeri) = MAX 4 markah JUMLAH MARKAH Markah 1 1 1 1 4 8 b) Jelaskan mengapa Wilayah Tengah mempunyai jumlah penduduk yang lebih tinggi berbanding dengan wilayah-wilayah yang lain di Semenanjung Malaysia. 3. Perkhwinan migran pada usia muda – berkahwin awal menyebabkan fertilitinya adalah tinggi. 5. 2.perkhidmatan dan perniagaan yang begitu pesat berkembang di wilayah tengah. [ 9 Markah] Sebab-sebab Wilayah Tengah mempunyai jumlah penduduk yang lebih tinggi. kualiti hidup penduduk bandar. kemudahan kesihatan. Faktor pengangkutan dan perhubungan – kemajuan dan kecanggihan sistem pengangkutan dan perhubungan telah meningkatkan ketersampaian dan interaksi inter dan intra Wilayah tengah dengan wilayah-wilayah yang lain. prasarana yang cukup.Item Pemarkahan Tajuk yang betul Skala yang sesuai. 4. Faktor sosial – meliputi kemudahan asas pembandaran seperti tempat kediaman yang selesa. Faktor ekonomi – peluang pekerjaan yang luas dengan pendapatan yang lumayan khususnya dalam sektor perindustrian. Peningkatan kadar kelahiran yang tinggi di wilayah tengah. Faktor pendidikan – peluang melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi lebih banyak terdapat di Wilayah Tengah khususnya IPTA dan IPTS. kemudahan hiburan dll yang terdapat dengan banyak di wilayah Tengah. Ini mempercepatkan pertambahan penduduk di wilayah tengah. taraf hidup. Cadangan Isi Jawapan Wilayah tengah mempunyai jumlah kepadatan penduduk yang ramai kerana menjadi tumpuan migrasi dari wilayah lain juga akibat pertambahan penduduk semulajadi yang pesat 1.

[8 Markah] Cadangan Isi Jawapan Kesan ketidakseimbangan taburan penduduk terhadap pembangunan ekonomi dan sosial antara wilayah: 1. Wilayah tengah mempunyai banyak pusat-pusat pertumbuhan ekonomi cth subbandar. 3. pengganguran dan kemiskinan masih ketara di wilayah-wilayah lain khususnya wilayah timur akibat migrasi ke wilayah tengah. bandar baru. Mewujudkan dualisme ekonomi antara wilayah (pertanian biasanya luar bandar – perindustrian) yang menyebabkan jurang/lompang ekonomi antara wilayah yang besar seperti perbezaan KDNK antara wilayah/negeri. kesihatan. 6. pembangunan bandar yang tidak seimbang. Perbezaan kemudahan asas antara wilayah – pendididikan. Perbezaan saiz dan kuasa beli pasaran – saiz pasaran yang luas dan kuasa beli yang tinggi di wilayah Tengah berbanding dengan wilayah lain. bandar satelit.c) Huraikan kesan ketidakseimbangan taburan penduduk terhadap pembangunan ekonomi dan sosial antara wilayah di Semenanjung Malaysia.bandar metropolis dan lain-lain. telekomunikasi amat maju di wilayah tengah. perebakan penyakit dan juga masalah sosial meningkat di wilayah tengah. pengangkutan. 2. Perbezaan ciri-ciri pembandaran/urbanisasi antara wilayah – wilayah tengah terlalu pesat. Perbezaan Peluang Pekerjaan antara wilayah menyebabkan wujudnya jurang pendapatan perkapita yang besar – Kekurangan peluang pekerjaan. Kemajuan ini tidak setanding dengan wilayah-wilayah lain. 119 . 4. 7. Perbezaan dari segi pengangkutan dan perhubungan . 5. Kesan sosial seperti jenayah.Jaringan perhubungan dan pengangkutan adalah berbeza mengikut wilayah. merompak/mencuri.

[12 Markah] Huraikan. dan [ 7 Markah] (ii) masalah yang ditimbulkan oleh aktiviti tersebut. Jepun juga mengeksport hasil ikan seperti minyak ikan kod. Sebagai bahan eksport yang akan menghasilkan pendapatan negara melalui pertukaran mata wang asing.SOALAN PILIHAN 1 Berdasarkan contoh-contoh di mana-mana negara Asia Pasifik. Filipina. Justeru negara-negara Asia Pasifik yang dikelilingi oleh laut seperti Jepun. Thailand misalnya banyak mengeksport hasil perikanannya ke Malaysia dan Singapura. Hasil tangkapan laut dalam biasanya memberikan pulangan yang 120 . Sebagai sumber pemakanan (protein) yang penting. Menyumbang kepada pendapatan negara. [ 6 Markah] ________________________________________________________________ CADANGAN SKEMA JAWAPAN a) Kepentingan aktiviti perikanan laut dalam di negara Asia Pasifik. Menyediakan peluang perkerjaan kepada penduduk yang berkaitan dengan sektor perikanan seperti sebagai nelayan. perkhidmatan pemasaran dan lain-lain. 2. 3. Hasil jualan ini akan dapat menambahkan pendapatan eksport negara. a) b) Jelaskan mengapa pentingnya aktiviti perikanan laut dalam. Terengganu dan Pahang. pekerja di kilang memproses. lemak ikan paus ke negara-negara lain. Sumber ikan digunakan sebagai makanan bersama dengan makanan ruji seperti nasi. Ini kerana budaya pemakanan penduduk di sebahagian besar negara Asia pasifik amat bergantung kepada perikanan laut dalam yang amat kaya dengan pelbagai sumbernya. Sesetengah negara menjadikan ikan laut sebagai hasil eksport. Indonesia termasuk juga Malaysia amat bergantung kepada bekalan ikan khususnya dari laut dalam. [ 12 Markah] Di antara kepentingan aktiviti perikanan laut dalam di negara Asia Pasifik ialah: 1. Sebagai contoh penduduk yang tinggal di tepi pantai amat bergantung kepada aktiviti perikanan seperti pesisir pantai Kelantan. (i) Masalah yang dialami oleh aktiviti perikanan laut dalam. Korea.

Selain itu aktiviti perikanan laut 121 .lumayan. penggunaan radar pengesan. 6. kekurangan buruh. peralatan penangkapan dan sebagainya. Industri hilirandan huluan yang bergantung kepada sumber perikanan laut akan berkembang dengan cepat seperti industri pengentinan. teknologi komunikasi dan sebagainya. Kesan-kesan positif daripada perluasan pasaran diperolehi melalui peningkatan kuasa beli pengguna. Pertindihan kawasan/sempadan perairan khususnya di zon ekonomi eksklusif (ZEE). Pengentahuan yang terhad juga membolehkan mereka mudah terceroboh memasuki kawasan perairan negara lain yang menyebabkan mereka ditangkap. kekurangan teknologi. 2. Membantu meningkatkan teknologi dalam sesebuah negara khususnya yang berkait dengan teknologi perikanan laut dalam seperti teknologi awet-beku. kemudahan asas dan sebagainya. 3. Memperluaskan pasaran samada di dalam atau di luar negara. masalah pasaran. Masalah politik perairan antarabangsa. rangkaian pemasaran dalam negara yang akan meningkatkan pendapatan negara. penyediaan habitat tiruan/tukun. Ini menimbulkan resiko pencerobohan atau mudah tertangkap oleh pihak berkuasa negara lain. Apabila keupayaan R&D dalam sector ini bertambah maju maka ia sekaligus membantu perkembangan R&D dalam sektor-sektor lain juga. Ancaman lanun di laut antarabangsa. Sesetengah penduduk tidak berkesanggupan untuk meneroka perikanan laut dalam kerana khuatir keselamatan mereka yang amat sukar dijamin di perairan antarabangsa. Resiko lanun amat besar. (i) Masalah yang dihadapi: 1. ancaman nelayan asing/pencerobohan. 5. Sesetengah negara seperti Jepun pula berkemampuan untuk mengukuhkan rangkaian paaran luar negara melalui pengeksportan hasil-hasil perikanan laut dalamnya. Keupayaan modal yang terhad dan teknologi tangkapan yang rendah menyebabkan mereka tidak mampu memaju/meneroka perikanan laut dalam secara besar-besaran. Industri perikanan bertindak sebagai pembekal bahan mentah kepada industri lain khususnya IKS seperti pemprosesan ikan kering dan keropok. Masalah keselamatan nelayan. Dengan itu rantaian ekonomi dalam negara menjadi lebih kukuh. pembuatan bot. Membantu menggalakkan perkembangan industri yang berkaitan.justeru itu ia boleh menambakan pendapatan dan nelayan seterusnya meningkatkan taraf hidup mereka 4. kilang ais. Masalah yang berkaitan dengan perikanan secara umun seperti kekurangan modal. Kekurangan modal dan kekurangan teknologi amat ketara sekali terutamanya bagi negara Asia Pasifik yang masih membangun dan miskin. b) Masalah-masalah yang dihadapi dan yang ditimbulkan oleh aktiviti perikanan laut dalam.

Kerana kaedah ini mengambil semua saiz dan jenis ikan. Masalah kepupusan sumber perikanan akibat kadar tangkapan yang berterusan melebihi had serta kaedah tangkapan yang boleh memusnahkan habitat . [10 Markah] 122 . SOALAN PILIHAN 2 a) Nyatakan lima faktor yang menyebabkan fenomena penyahutanan di negara-negara Asia Tenggara. Zon perikanan pinggir pantai sepatutnya tidak boleh dijadikan lokasi mereka. Selain itu terumbu karang yang menjadi habitat ikan juga boleh musnah dengan menggunakan pukat tunda. Jelas sekali masalah ini sering ditimbulkan oleh nelayan laut dalam. (ii) Masalah yang ditimbulkan: 1. Misalnya Malaysia sering diceroboh oleh nelayan Thailand. Menceroboh perairan negara lain sehingga ditangkap oleh pihak berkuasa akan menimbulkan banyak masalah kerana ia memerlukan penyelesaian diplomatik dan politik. 2. Anak-anak ikan juga tidak terkecuali.dalam juga mendapat tentangan daripada pergerakan alam sekitar seperti Green Peace misalnya mereka menghalang penangkapan ikan paus oleh nelayan laut dalam Jepun. Pencerobohan zon pinggir pantai bukan sahaja oleh nelayan laut dalam malah oleh nelayan-nelayan asing. [ 5Markah] a) Mengapakah hutan masih dianggap sebagai sumber ekonomi yang penting bagi negara-negara di Asia Tenggara. Sesetengah kaedah tangkapan seperti penggunaan pukat harimau dan pukat tunda memberi kesan kepupusan sumber perikanan dalam jangkamasa panjang. Apabila pencerobohan berlaku konflik akan timbul. [10 Markah] b) Bincangkan kesan penyahutanan terhadap aspek kepelbagaian biologi di negara-negara berkenaan. Konflik dengan nelayan perikanan pinggir pantai apabila nelayan laut dalam tamak sehingga menceroboh zon perikanan pinggir pantai yang sama sekali diharamkan untuk mereka.

Selain itu dengan adanya industri-industri yang berkaitan ini juga ia telah menyediakan peluang pekerjaan kepada penduduk dalam pelbagai sektor seperti pekerja kilang pemprosesan kayu balak. USA. Menghasilkan sumber kayu dalam pelbagai bentuk untuk kegunaan tempatan dan juga di eksport . air terjun. 2. • • • • • 123 . kepelbagaian spesis fauna dan flora yang menarik pelancong yang akan menambahkan pendapatan penduduk dan negara. Taman negara Sepilok amat terkenal sebagai destinasi pelancongan utama. Aktiviti pembinaan empangan hidroelektrik. hutan Endau – rompin. Ekosistem hutan sebagai habitat/tempat tinggal mereka disamping mereka menggunakan sumber-sumber hutan itu sendiri sebagai sumber makanan mereka. Dengan adanya industri-industri ini maka kepelbagaian ekonomi dan rantaian ekonomi di sesebuah negara berkembang dengan pesat. [ 5Markah] Lima faktor yang menyebabkan fenomena penyahutanan di Asia Tenggara ialah: Aktiviti pembalakan haram tanpa kawalan Aktiviti pertanian perladangan dan pertanian pindah. Sebagai contoh negara Thailand dan Burma amat bergantung kepada pengeksportan kayu jati mereka ke negara Jepun. Penting untuk sektor pembalakan. Ini akan menambahkan lagi pendapatan perkapita penduduk dan taraf hidup mereka sekaligus pengganguran dan kemiskinan dapat dikurangkan. Di Malaysia sebagai contoh. Penting kepada sistem ekonomi tradisional yang masih bergantung kepada sumber hutan seperti masyarakat asli yang menjalankan aktiviti pertanian pindah. pekerja kilang perabot. damar. Aktiviti pembinaan estet perumahan dan estet perindustrian b) Sebab-sebab hutan masih dianggap sebagai sumber ekonomi yang penting bagi negara-negara di Asia Tenggara [ 10 Markah] 1. Ini akan menghasilkan pendapatan negara khususnya melalui pendapatn eksport. Oleh itu kawasan hutan seperti Taman Negara di Pahang. akar-akar kayu untuk perubatan dan sebagainya.CADANGAN SKEMA JAWAPAN: a) Nyatakan lima faktor yang menyebabkan fenomena penyahutanan di negara-negara Asia Tenggara. Penting untuk sektor pelancongan (Eko-pelancongan) seperti hutan lipur. mengutip dan berburu. Aktiviti pembinaan infrastruktur khususnya jaringan lebuhraya. Selain itu terdapat juga orang-orang asli yang menjual hasil-hasil hutan sebagai sumber ekonomi seperti hasil rotan. 3. negaranegara Eropah dan sebagainya yang mempunyai nilai matawang yang lebih tinggi daripada mereka bagi memperolehi keuntungan dari tukaran mata wang. perkembangan pesat sektor pelancong amat dibantu oleh khazanah kepelbaaian biologi hutannya. industri pembinaan (perumahan) serta industri pengangkutan. Membantu memajukan industri-industri yang berkaitan dengan sumber hutan (industri hiliran) seperti industri membuat perabot. pemandu di sector pengangkutan dan sebagainya. 4.

Menggangu kestabilan ekosistem seperti kemusnahan rantaian makanan. Dengan itu hidupan lain yang bergantung kepada tumbuhan seperti herbivor (kancil. 3. Pelbagai spesis fauna dan flora diancam kepupusan/kemusnahan akibat kehilangan sumber-sumber makanan. [5 Markah] b) Huraikan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan perlombongan di negara tersebut dan [10 Markah] 124 . kitar tenaga. Memusnahkan pelbagai spesis herba yang sangat bernilai. Gangguan ekologi secara menyeluruh akan berlaku apabila huan-hutan dimusnahkan. b) Kesan penyahutanan terhadap aspek kepelbagaian biologi. Dalam kes ini sumber-sumber air di Johor telah diproses untuk dijual ke Singapura dan hasil jualan diperolehi sebagai sumber pendapatan eksport Negara. Justeru itu haiwan-haiwan akan berhijrah ke hutan/habitat lain untuk mencari perlindungan atau tempat baru. Penghijrahan spesis akibat pemusnahan habitat . 2. Apabila hutan dimusnahkan/dinyahkan maka fungsi pokok sebagai pengeluar utama akan musnah sama sekali. a) Senaraikan empat jenis mineral yang dilombong di negara tersebut. 4. banjir/hidrologi dan sebagainya. komponen biotik dan abiotik yang kelak menggangu keseimbangan ekologi setempat. Menggangu kehidupan orang asli di dalam hutan yang dianggap sebagai komponen penting untuk menstabilkan ekosistem hutan. dan nyatakan lokasi utama setiap jenis mineral itu.Hutan berfungsi sebagai satu habitat. Di tempat baru ini mereka terpaksa bersaing dengan koloni lain. Ketidakseimbangan ekologi mikro dan makro akan menimbulkan pelbagai kesan terhadap unsure-unsur lain seperti cuaca. SOALAN PILIHAN 3 Pilih sebuah negara di Asia Pasifik. Menjadi kawasan tadahan air yang membekalkan air kepada empangan yang diproses untuk dijual kepada penduduk atau dieksport ke negara lain yang kelak menghasilkan pendapatan negara. Kemusnahan habitat mengambil masa yang lama untuk dipulihkan.5. hakisan. Proses penyahutanan memusnahkan sama sekali habitat. rusa) akan kehilangan sumber-sumber makanan. [ 10 Markah] 1. Dalam kes ini Malaysia dan Singapura boleh dijadikan contoh. Persaingan intra dan interspesis akan berlaku dan mana-mana spesis yang kalah akan musnah dan pupus. Apabila hal ini berlaku ia memberi kesan kepada hidupanhidupan lain yang sememangnya saling bergantung di dalam sesebuah hutan.

Adanya stok atau simpanan sumber yang banyak untuk menentukan jangkamasa operasi di samping kualiti sumber mineral yang ada. Pantai Barat Sabah dan Luar pantai Asli. Di antara jenis mineral dan lokasi perlombongannya ialah: [ 5 Markah] Jenin Mineral Lokasi utama pengeluaran Petroleum dan Gas Luar pantai Terengganu. Usaha pengeluaran dan pemprosesan petroleum memerlukan teknologi tinggi dan peralatan yang canggih. Sumber tersebut mestilah ada dalam kuantiti yang banyak. Bijih Timah. Tanpa teknologi moden tidak mungkin pengeluaran dapat dijalankan. Selain itu kehabisan sesuatu sumber pula akan menyebabkan operasi perlombongan terpaksa ditutup. b) Huraikan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan perlombongan di negara tersebut. [ 10 Markah] Cadangan isi jawapan Terdapat pelbagai faktor yang mempengaruhi kegiatan perlombongan di Malaysia. Semeling Kedah dan Ipoh Perak. [10 Markah] CADANGAN SKEMA PEMARKAHAN. Faktor keupayaan teknologi dan modal untuk pengeluaran dan pemerosesan sumber mineral yang ada. a) Negara yang dipilih ialah Malaysia. Sumber petroleum di Malaysia juga adalah dari jenis berkualiti tinggi yang boleh diguna untuk pelbagai tujuan. Lubuk Mandi Terengganu Lembah Kinta. Kedapatan sumber menjadi faktor yang amat penting. Raub Pahang. Bijih Besi. Teknologi tinggi mungkin diimport atau 125 . Bauksit Tembaga Emas Teluk Ramunia dan Seri Medan Johor Mamut Sabah Bau Sarawak. Misalnya terdapat sedikit sahaja aktiviti perlombongan bijih timah dan bijih besi di Malaysia pada masa kini. Misalnya sumber petroleum di Malaysia dijangka boleh terus dicarigali dalam tempoh 50 tahun lagi. Sarawak. tanpa adanya sumber aktiviti pengeluaran tidak dapat dijalankan. Lembah Kelang dan Sungai Lembing Pahang.c) Berikan ulasan anda bagaimana kegiatan perlombongan mempengaruhi landskap budaya dan fizikal di negara tersebut. 2. Antaranya ialah: 1.

Adanya tenaga buruh. Begitu juga dengan keupayaan modal. c) Berikan ulasan anda bagaimana kegiatan perlombongan mempengaruhi landskap budaya dan fizikal negara tersebut. Justeru itu pengeluaran petroleum di Malaysia banyak menggunakan teknologi dan modal import seperti dari Syarikat SHELL.petempatan dan lain-lain. Antara kesan perlombongan ke atas pandang darat ialah: 126 . kemudahan keselamatan. pelabuhan. kepakaran dan juga faktor pasaran. Faktor penjajahan pula meliputi usaha mengeksploitasi dan memonopoli pengeluaran sesuatu sumber untuk memenuhi keperluan negara mereka. PETRONAS misalnya menghantar tenaga kerjanya ke luar negara untuk memperolehi ilmu dan kemahiran yang diperlukan. Keperluan modal yang banyak samada dari dalam atau luar negara amat penting dalam menjayakan aktiviti perlombongan. kemudahan pelabuhan dan penyimpanan. Pada masa dahulu sistem pengangkutan keretapi memainkan peranan yang penting dalam perlombongan bijih timah. Dasar kerajaan meliputi kuota pengeluaran. BRITISH PETROLEUM (BP) disamping PETRONAS sendiri sebagai satusatunya pelaburan modal dalam negara. kelulusan permit. Buruh mahir penting dalam kejuruteraan petroleum. 4. Bekalan tenaga buruh mahir dan separa mahir samada dari dalam atau luar negara adalah amat penting mempengaruhi kegiatan perlombongan. 5. Kekurangan buruh mahir di Malaysia diatasi melalui pinjaman tenaga luar dan juga program latihan dan kursus jangka panjang untuk pekerja tempatan. Kewujudan kemudahan pengangkutan mempengaruhi ketersampaian kepada sumber mineral. usaha R&D dan sebagainya yang dikenakan kepada sesebuah syarikat carigali. [10 Markah] Cadangan isi jawapan Landskap bermaksud pandang darat atau rupamuka-rupamuka yang wujud di atas permukaan bumi yang dapat dilihat dengan mata kasar. sistem percukaian. 3. ESSO. Faktor kemudahan asas khususnya sistem pengangkutan dan perhubungan. kemudahan pemasaran dan lain-lain yang berkaitan. Pengeluaran hasil perlombongan amat dipengaruhi oleh kuantiti permintaan dari dalam dan luar negara. kuasa beli pengguna dan sebagainya. Selain itu faktor pasaran juga amat mustahak. insentif pelaburan. harga dan persaingan. R&D kawalan mutu dan sebagainya. Dasar kerajaan dan faktor penjajahan. Dalam kes Malaysia penjajah Inggeris sebenarnya yang memajukan perlombongan bijih timah pada abad ke 19 dengan membawa masuk migran Cina serta usaha menyediakan sistem pengangkutan.diperolehi melalui usahasama. Pada masa kini pula sistem paip dan kapal tangki mempengaruhi perlombongan petroleum di Malaysia.

Selangor. Kewujudan tasik lombong ini banyak kelihatan di sekitar Ipoh dan Taiping Perak serta Kuala Lumpur. Dengan menggunakan kaedah ini tebing sesebuah bukit akan musnah. Sebagai contoh di Bandar Kerteh. Sebagai contoh bandar-bandar seperti Taiping. tinggalan ketulan-ketulan batuan akibat aktiviti perlombongan kuari dan marmar atau kaedah pam hidraulik dalam perlombongan bijih timah. Kewujudan kesan-kesan lekukan/kolam dan tasik yang sukar ditimbus atau dikenali sebagai tasik lombong terutama sekali di kawasan perlombongan bijih timah yang menggunakan kaedah kapal korek. Terengganu dan Batu Arang. Ipoh dan Kuala Lumpur adalah terdiri daripada petempatan perlombongan bijih timah oleh orang-orang China pada abad ke 19 dahulu. Selain itu kemudahan-kemudahan asas seperti bekalan air dan elektrik dan lain-lain perkhidmatan seperti sekolah/pusat-pusat latihan kemahiran. Kewujudan kilang-kilang yang berkaitan dengan pengeluaran sumber mineral tersebut seperti kilang petrokimia. 1. Kewujudan petempatan yang akhirnya berkembang menjadi pekan atau bandar.Pengaruh/Kesan ke atas landskap budaya. Kawasan 127 . penarahan dan peletupan bukit. stesyen janakuasa TNB di samping pelbagai kilang petrokimia yang menggunakan petroleum sebagai bahan mentahnya atau sebagai sumber tenaganya. Adakalanya kawasan petempatan yang telah terbentuk atau pekan akan “mati” apabila sumber-sumber perlombongan habis dieksploitasi. 5. saluran paip dan juga kemudahan telekomunikasi. Pandang darat cerun-cerun bukit yang musnah akibat kesan-kesan pemotongan. kilang memproses gas asli. Begitu juga di Miri terdapatnya kilang baja urea serta kilang petrokimia dan kilang cat. 3. Pengaruh/Kesan terhadap landskap Fizikal. Sebagai contoh di Bandar Kerteh wujudnya kilang memproses gas asli. Terengganu dan juga Bandar Miri. Serawak. Kewujudan kemudahan pengangkutan ini bertujuan untuk mempercepatkan penghantaran sumber mineral ke kilang memproses atau gudang penyimpanan serta ke kawasan pasaran. Penghijrahan keluar pekerja akan berlaku meninggalkan pandang darat rumah-rumah kosong dan lombong tinggal seperti di Bukit Besi. lapangan terbang. klinik/hospital di samping kemudahan reakreasi seperti padang golf dan taman-taman permainan juga akan disediakan untuk memenuhi keperluan pekerja. 4. kilang baja urea dan juga stesyen-stesyen janakuasa. jalan keretapi. Kewujudan rangkaian pengangkutan seperti jalan raya. kemudahan pelabuhan. Kawasan-kawasan perlombongan akan dibanjiri oleh migran dari luar untuk bekerja sebagai pelombong. 2. Petempatan pelombong akan terbentuk seterusnya boleh berkembang menjadi pekan dan bandar. Larut. Sesetengah daripada tasik bekas lombong tersebut telah dimajukan sebagai tasik reakreasi seperti Tasik Titiwangsa dan The Mines di Selangor serta Taman Tasik Taiping.

Pada masa yang sama dasar dan polisi kerajaan Malaysia sendiri telah menggalakkan perkembangan sektor ini .pemberian taraf perintis. telah menjamin produk industri pembuatan yang berkualiti dan sekaligus industri ini lebih pesat berkembang. [8 Markah] b) Jelaskan mengapa wujud penumpuan industri pembuatan di kawasan-kawasan tertentu di negara tersebut. Diantara kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh Malaysia yang boleh menjana perkembangan pesat sektor industri pembuatan ialah: 1. Pemerintahan kerajaan Barisan Nasional yang stabil dan kukuh memberikan keyakinan kepada para pelabur untuk terus menanam modal di Malaysia bagi memperolehi keuntungan jangka panjang. [10 Markah] c) Terangkan kesan yang dialami oleh penduduk di kawasan yang menjadi tumpuan industri pembuatan itu. Kelebihan penawaran tenaga buruh yang murah. 2. Di Malaysia tenaga buruh terlatih adalah ramai.ramai dan terlatih khususnya dalam sektor industri pembuatan yang berintensif buruh seperti industri elektrik dan elektronik. Selain itu pandang darat kemusnahan hutan juga berlaku akibat aktiviti mencari gali sesuatu jenis sumber mineral . Keadaan politik yang stabil dalam jangka masa panjang. Kewujudan tenaga buruh yang berdaya saing dan berdaya maju di Malaysia. Zon Perdagangan Bebas (FTZ). pengecualian/penurunan beberapa jenis cukai lndustri. mudah diperolehi dan upahnya murah relatif dengan tenaga buruh di negara-negara yang setaraf seperti Singapura. Ini telah mewujudkan iklim pelaburan yang sihat yang meyakinkan pelaburan asing. Ini menyebabkan pelabur asing tidak menghadapi banyak masalah dan tidak ragu-ragu tentang keupayaan tenaga buruh di Malaysia. SOALAN PILIHAN 4 Pilih sebuah negara di Asia Tenggara. penyediaan prasarana yang lengkap dan baik.berbukit akan tertingal sebagai bukit sisa. a) Huraikan kelebihan yang terdapat di negara tersebut yang memberi sumbangan terhadap perkembangan sektor industri pembuatan. [8 Markah] Cadangan jawapan Lengkap Negara yang dipilih ialah MALAYSIA. Pelabur asing tertarik dengan adanya skim galakan pelaburan. [ 7 Markah] ________________________________________________________________ CADANGAN SKEMA JAWAPAN a) Huraikan kelebihan yang terdapat di negara tersebut yang memberi sumbangan terhadap perkembangan sektor industri pembuatan. penawaran tapak industri yang masih murah serta lain-lain lagi. 128 . Tenaga buruh di Malaysia juga mudah dilatih kesan daripada taraf pendidikan yang tinggi yang telah dicapai oleh Malaysia.

gas asli dan kuasa elektrik hidro (KEH). Malaysia juga mempunyai keupayaan modal yang kukuh yang datangnya dari pelaburan dalam dan luar negara. Kewujudan pelabuhan Kelang. 5. Teknologi baru sentiasa dihasilkan bagi meningkatkan kualiti produk yang sedia ada dan juga mencipta produk baru yang menepati citarasa pengguna semasa agar boleh bersaing di pasaran global. Keupayaan membeli yang tinggi ini berpunca daripada pendapatan perkapita penduduk yang agak tinggi relatif dengan negara ASEAN yang lain. Pelabuhan Pulau Pinang. Dalam konteks ini Malaysia sememangnya memberikan keutamaan kepada program R&D . Kelebihan pasaran dalam negara yang amat menggalakkan. Penawaran sumber tenaga yang banyak dan murah telah memangkinkan lagi pertumbuhan industri pembuatan yang baru dan memperkembangkan industri pembuatan yang sedia ada. jalan keretapi telah mempercepatkan pengangkutan barangan dan pekerja. Pada masa yang sama sumber kuasa juga adalah banyak seperti petroleum. sabun. 6. jalan raya. Justeru itu kadar permintaan terhadap hasil industri pembuatan berterusan meningkat. Dalam keadaan pasaran dunia yang lembab pun pasaran dalam negara Malaysia masih lagi aktif. Dengan itu sumber bahan mentah ini tidak perlu diimport dan ini boleh menjimatkan kos pengeluaran. Walaupun saiz penduduk Malaysia masih lagi kecil tetapi kuasa beli penggunanya adalah tinggi. Pasir Gudang. Rangkaian lebuh raya.telekomunikasi dan pelabuhan yang baik. Malaysia juga kaya dengan sumber bahan mentah. Sumber bahan mentah dalam negara sentiasa ada kerana Malaysia juga turut memacu sektor pertaniannya. 129 .3. Kelebihan yang dimiliki oleh Malaysia dalam konteks ini amat menggalakkan kemasukan pelabur asing. Kelebihan sumber bahan mentah dan sumber kuasa yang dimiliki. Selain teknologi. Tanjung Pelepas dan Pelabuhan Kuantan telah menggalakkan lagi aktiviti import-eksport hasil industri pembuatan ke luar negara. 4. maka ia telah menjamin keberterusan dan kepesatan perkembangan sektor industri pembuatan di Malaysia. minyak masak. Misalnya sumber getah dan kelapa sawit menjadi faktor penting mempengaruhi perkembangan industri pembuatan berasaskan hasil pertanian (agro based industry) seperti pembuatan tayar. Mereka tidak perlu mengeluarkan kos yang besar untuk menggerakkan operasi kilang pembuatan mereka. Dengan adanya keupayaan teknologi dan modal yang kukuh ini. lilin dan sebagainya. sarung tangan. Kelebihan teknologi yang dimiliki untuk menghasilkan kepelbagaian produk yang berkualiti tinggi serta berdaya saing. Kewujudan prasarana atau kesediaan kemudahan asas seperti kemudahan pengangkutan.

Di antara sebab-sebab industri pembuatan tertumpu di kawasankawasan berkenaan ialah: 1. Misalnya industri pembuatan kereta berdekatan dengan industri pembuatan tayar dan juga berdekatan dengan industri pembuatan cat. Kawasan Industri Bayan Lepas dan Bayan Baru di Pulau Pinang. Kawasan tersebut sudah sedia maju dengan industri – maka industri yang berkaitan akan terus tertumpu ke arahnya untuk menikmati faedah perkongsian bersama seperti perkongsian kemudahan asas. Output sesuatu industri menjadi input industri lain.perkongsian kepakaran dan lain-lain yang boleh menjimatkan kos. Kawasan berkenaan mempunyai jumlah penduduk yang ramai yang akan menawarkan tenaga buruh yang mudah dan pasaran yang luas seperti kawasan bandarbandar besar. elektrik dan elektronik serta pembuatan makanan. Terdapat pelbagai sebab kerajaan “meaglomerasikan” kilang di kawasan-kawasan tertentu sahaja khususnya di kawasan pinggir bandar. 3. Dasar kerajaan yang menyediakan kawasan/tapak yang khas dan menarik untuk berkelompok seperti di kawasan Zon dagangan bebas (FTZ) yang lengkap dengan pelbagai kemudahan asas – elektrik. Pulau Pinang. Di Malaysia. air. sewa tapak yang murah atau diberikan taraf perintis dan lain-lain keistimewaan. ekoran daripada taraf pendidikan penduduk bandar adalah lebih tinggi berbanding dengan penduduk luar bandar. jalan raya. Pasir Gudang di Johor. (10 Markah) Cadangan Jawapan Lengkap Industri pembuatan di Malaysia sememangnya tertumpu atau beraglomerasi di kawasan-kawasan tertentu sahaja. Kawasan ini seringkali diistiharkan sebagai kawasan estet perindustrian. Di antara kawasan tumpuan industri ini ialah seperti di Shah Alam – Petaling Jaya. 130 . Shah Alam dan lain-lain lagi. dan ke dua pengezonan guna tanah khususnya di bandar yang sudah padat dan tepu bina di samping untuk mengelakkan pencemaran serta kesesakan. Kawasan industri Gebeng dan Semambu di Kuantan dan sebagainya. Hal ini kerana untuk menjimatkan kos pengangkutan dan menikmati faedah daripada ekonomi bidangan. Selain itu di bandar besar juga mudah diperolehi tenaga buruh yang sesuai seperti tenaga buruh mahir dan terlatih. Dengan adanya tarikan-tarikan ini maka pengusaha-pengusaha industri yang baru akan melokasikan kilang mereka di kawasan berkenaan apatah lagi jika industri pembuatan tersebut bersifat industri berkait yang perlu saling bergantung antara satu sama lain. Pertama sebagai satu dasar membangun/memajukan kawasan yang sebelumnya mundur. aksesori dan lain-lain. Johor Baharu. Industri yang saling bergantung lazimnya berada setempat dan berdekatan antara satu sama lain.b) Jelaskan mengapa wujud penumpuan industri pembuatan di kawasan-kawasan tertentu di negara tersebut. perkongsian pasaran. Ini kerana di kawasan bandar saiz pasaran adalah luas dengan kuasa beli yang tinggi terutama sekali yang melibatkan produk barangan pengguna seperti tekstil. tumpuan industri pembuatan adalah di bandar-bandar besar seperti Kuala Lumpur. kominikasi. 2.

Pertambahan tenaga buruh menyebabkan sesuatu kawaan seperti di bandar menjadi padat dan sesak. kemudahan tempat tinggal yang selesa. sistem pengangkutan dan telekomunikasi. Seperti peningkatan pendapatan dan taraf hidup penduduk yang semakin baik. Oleh itu industri pembuatan tertarik dan tertumpu di kawasan berkenaan kerana pengusaha tidak perlu lagi menyediakan kemudahan-kemudahan tersebut. 4. 131 . peningkatan pendapatan penduduk dan kuasa belinya. Masalah kesesakan penduduk dan masalah sosial. Kesesakan lalu lintas.4. c) Terangkan kesan yang dialami oleh penduduk di kawasan yang menjadi tumpuan industri pembuatan itu. ( 7 Markah) Cadangan jawapan lengkap 1. Kesan positif. Penduduk boleh menikmati pelbagai kemudahan pembandaran kerana kawasan tumpuan industri biasanya mempercepatkan proses urbanisasi. Kesan daripada pertambahan pekerjaan dari kilang-kilang pembuatan. masalah jenayah. Dengan adanya kemudahan asas yang lengkap. kemudahan pembandaran dan lain-lain faktor penarik. penyalahgunaan dadah dan sebagainya. penawaran tenaga kerja dan saiz pasaran juga bertambah yang akhirnya menarik minat industri pembuatan lain melokasikan kilang mereka di kawasan berkenaan. Apabila pekerja bertambah maka jumlah kenderaan juga akan bertambah untuk berulang-alik ke tempat kerja. gas kloroflorokarbon dan lain-lain yang boleh memudaratkan kesihatan penduduk. 5. ia menjadi tarikan kepada penduduk untuk berhijrah dan menjadi pekerja tetap. kemudahan membeli-belah. Kawasan atau wilayah berkenaan sudah sedia maju dengan kemudahan perkhidmatan seperti bank. sulfur. 3. Jumlah penduduk semakin bertambah. Gangguan kesihatan penduduk akibat fenomena pencemaran udara dan jerebu. hujan asid dan sebagainya. Hanya kilang sahaja yang perlu didirikan.pencemaran bunyi. Kesannya masalah aliran trafik (Traffic Jam) akan berlaku yang boleh melambatkan perjalanan dan resiko kemalangan kepada penduduk. kemudahan reakreasi dan lain-lain. Di sesetengah kawasan FTZ sememangnya sudah lengkap dan maju dengan kemudahan asas. Keadaan ini biasanya boleh menimbulkan pelbagai masalah sosial seperti penyakit berjangkit. Pertumbuhan industri pembuatan menggalakkan perkembangan bandar moden yang lengkap dengan segala kemudahan. Justeru penduduk boleh menikmati pelbagai kemudahan seperti kemudahan telekomunikasi dan pengangkutan. peningkatan tabungan dan lain-lain. 2. pencemaran air. Kawasan tumpuan industri pembuatan akan membebaskan dengan banyak bahan-bahan pencemar seperti karbon monoksida.

a) Nyatakan tiga kawasan pelancongan. Tarikan pantai dan pulau yang bersih. Pantai Kok. (7 Markah) Cadangan Jawapan Lengkap Kawasan pelancongan yang dipilih ialah di Pulau Langkawi. Pulau Langkawi adalah kawasan pelancongan yang amat terkenal di utara semenanjung. Kedah. huraikan ciri-ciri tarikan di kawasan pelancongan tersebut. Tiga kawasan pelancongan yang popular di Malaysia ialah seperti di Pulau Langkawi di Kedah. [ 3 Markah] b) Pilih satu kawasan pelancongan yang telah anda nyatakan pada soalan (a). Pulau Singa Besar.SOALAN PILIHAN 5 Dengan merujuk kepada sebuah negara di Asia Tenggara. huraikan ciri-ciri tarikan di kawasan pelancongan tersebut. Johor serta Tanah Tinggi Cameron (Cameron Highland) di Pahang. Di antaranya ialah: 1. Pantai Chenang. Hal ini adalah disebabkan oleh adanya ciri-ciri tarikan yang istimewa yang dimiliknya. [ 7 Markah] c) Jelaskan sumbangan sektor pelancongan dalam membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di sesebuah negara. Pantai Pasir Hitam dan sebagainya. 132 . cantik dan menarik. kejernihan air laut dan kepelbagaian sumber maritim yang terpelihara juga menjadi tarikan pelancong untuk menjalankan aktiviti menyelam (skuba) sekaligus menjadikan Langkawi sebagai syurga di bawah air. Gugusan pulau-pulau yang cukup unik dengan pantainya yang bersih menjadi daya tarikan utama pelancong ke Langkawi . Selain daripada tarikan pantai dan pulau. [ 9 Markah] d) Berikan cadangan anda bagaimana sektor pelancongan di tempat anda dapat dimajukan. b) Pilih satu kawasan pelancongan yang telah anda nyatakan pada soalan (a). Mesti menyebut atau menamakan tiga kawasan pelancongan yang betul dan tepat dengan negara yang dirujuk. Pulau Tuba. [ 3 Markah] Boleh merujuk kepada sebuah negara sahaja. Negara yang dirujuk ialah Malaysia. [ 6 Markah] _______________________________________________________________ CADANGAN SKEMA JAWAPAN a) Nyatakan tiga kawasan pelancongan.Seperti Pulau Dayang Bunting. Kawasan Air Terjun Kota Tinggi.

Telaga Tujuh (kawasan air terjun) dan juga pantai yang pasirnya bewarna hitam. 133 . [ 9 Markah] Cadangan Jawapan Lengkap Di Malaysia. Selain itu Langkawi juga mempunyai tarikan fizikal yang istimewa yang tidak kedapatan di tempat lain seperti Tasik Dayang Bunting. Tarikan khusus seperti tempat bersejarah (arkeologi). Selain itu Langkawi juga telah diistiharkan sebagai kawasan bebas cukai pada tahun 1983.2. Tumpuan pelancong bukan sekadar untuk melawat tempat-tempat menarik bahkan menjadi untuk membeli-belah. Kuala Kedah atau Pulau Pinang di samping adanya pengangkutan kapal terbang menjadikan ia sebuah pulau yang “Assibile”. Pengangkutan seperti feri yang boleh dinaiki di Kuala Perlis. Menyedari potensi ini kerajaan telah menyediakan kereta kabel sebagai pengangkutan utama ke gunung tersebut. Jelas sekali Langkawi mempunyai tarikan sejarah dan lagenda yang cukup kuat untuk menarik pelancong. Mengurangkan kadar pengganguran dalam negara dengan mencipta banyak peluang pekerjaan dalam bidang yang berkaitan – meningkatkan taraf hidup penduduk. Tarikan pengangkutan dan juga kemudahan asas pelancongan yang lengkap. Langkawi juga mempunyai kawasan tanah tinggi yang menjadi tarikan baru pelancongan iaitu di Gunung Mat Cincang. sektor pelancongan telah banyak menyumbang kepada pertumbuhan ekonominya. 2. kawasan beras terbakar. Padang Mat Sirat dan Tasik Dayang Bunting mempunyai kisah-kisah yang menarik perhatian pelancong. c) Jelaskan sumbangan sektor pelancongan dalam membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di sesebuah negara. Misalnya kewujudan makam Mahsuri. Dengan peristiharan ini harga sesetengah barangan yang dijual menjadi lebih murah berbanding dengan tempat-tempat lain di Malaysia. suhunya yang sejuk dan nyaman disamping dapat melihat seluruh landskap Langkawi. resort dan chalet disediakan dengan banyak untuk dipilih oleh pelancong. kemudahan reakreasi di laut dan dihutan juga turut disediakan. Selain itu pelbagai hotel bertaraf lima bintang. Langkawi adalah sebuah pulau yang mudah dikunjungi kerana tersedianya pelbagai kemudahan pengangkutan untuk ke sana dan juga pengangkutan di pulau itu sendiri. Telaga Air Panas. pantai pasir hitam. Menyumbang kepada pendapatan negara melalui tukaran mata wang asing dari pelancong-pelancong luar negara. 3. Pusat-pusat membeli belah yang bebas cukai. Tarikan di kawasan tanah tinggi. Kawasan kemuncak gunung ini mempunyai pemandangan yang cantik dan menarik. Kesemuanya menjadi tarikan utama para pelancong. 4. 1. Di antara sumbangannya ialah.

pameran. 3. (6 Markah) Cadangan Isi Jawapan 1. Menyedia dan memajukan sistem pengangkutan dan perhubungan agar kawasan pelancongan mempunyai darjah ketersampaian yang tinggi 4. persidangan/seminar dll. menguruskan sisa pelancongan secara teratur. Langkah promosi menerusi pelbagai media. memelihara kualiti alam sekitar setempat dsb. penawaran pakej pelancongan yang menarik. Kempen kesedaran – seperti langkah menjaga kebersihan kawasan pelancongan. d) Berikan cadangan anda bagaimana sektor pelancongan di tempat anda dapat dimajukan. Menggalakkan pertumbuhan/perkembangan ekonomi yang berkaitan seperti industri kraf tangan. Chalet dll). restoran. Menyediakan kemudahan asas yang cukup – seperti kemudahan penginapan (Hotel. Membangunkan secara optima sumber-sumber setempat yang dikenalpasti berpotensi sebagai sumber pelancongan samada sumber semulajadi atau sumber buatan manusia. resort. pengangkutan. 5. 134 .3. Membantu meningkatkan keupayaan modal dalam negara melalui pelaburan asing/tempatan yang melabur dalam industri pelancongan – menjana pertumbuhan ekonomi yang lebih pesat. Membangunkan kawasan mundur – menukarkan struktur ekonomi setempat dan menggalakkan pertumbuhan pusat-pusat ekonomi yang baru. 4. kemudahan riadah dan sukan dsb. perniagaan makanan. 5. menganjurkan aktiviti seperti sukan. kebudayaan. 2. telekomunikasi dll.

1. 2. 5. pukat hanyut.SOALAN PILIHAN 6 Dengan merujuk kepada sebuah negara di Asia Pasifik. Faktor fizikal seperti zon pinggir pantai yang berteluk dan bermuara yang memudahkan pembinaan pelabuhan perikanan disamping keadaan pantai yang terlindung. Sebab-sebab perikanan pinggir pantai dijalankan dengan pesat di Malaysia. Kawasan pinggir pantai lebih selamat dan perairannya terkawal daripada ancaman lanun serta pencerobohan nelayan asing. Keupayaan modal yang terhad untuk meneroka laut dalam – justeru terpaksa menumpukan kepada perikanan pinggir pantai sahaja. Keupayaan teknologi perikanan yang masih rendah dan hanya sesuai digunakan di kawasan pinggir pantai sahaja seperti penggunaan pukat tarik. [12 Markah] Cadangan Isi Jawapan Rujukan sebuah negara – dijangka Malaysia. 4. Perairan negara yang dikawal dengan lebih ketat berbanding dengan kawasan perikanan laut dalam. pancing. [ 13 Markah] ________________________________________________________________ CADANGAN SKEMA JAWAPAN a) Jelaskan mengapa aktiviti perikanan pinggir pantai dijalankan dengan pesat di negara tersebut. bubu dll yang sememangnya tidak mampu untuk beroperasi di laut dalam. 3. Kawasan perikanan pinggir pantai dikelilingi oleh pentas lautan yang cetek – pentas sunda yang kaya dengan plankton dan sumber-sumber perikanan. pukat tangkul. a) Jelaskan mengapa aktiviti perikanan pinggir pantai dijalankan dengan pesat di negara tersebut. 135 . berhampiran dengan pulau yang mengurangkan resiko keselamatan nelayan daripada ancaman ribut berbanding dengan kawasan perikanan laut dalam. Misalnya sebahagian besar nelayan pinggir pantai hanya mampu memiliki bot-bot kecil sahaja. [12 Markah] b) Huraikan masalah-masalah yang dihadapi bagi memajukan aktiviti perikanan pinggir pantai dan langkah-langkah yang diambil bagi mengatasinya.

6. 3) Kekurangan modal untuk memajukan aktiviti perikanan seperti akuakultur. 2) Memberikan bantuan modal/subsidi kepada nelayan oleh pihak kerajaan untuk meningkatkan keupayaan modal para nelayan. kekurangan alat/teknologi tangkapan. pembekuan/pengawetan dll. kekurangan kemudahan pengangkutan. kepakaran dan kemahiran untuk meneroka laut dalam khususnya untuk mengendalikan kapal yang lebih besar dan teknologi moden.Terikat dengan sistem hutang orang tengah – hasil terpaksa dijual kepada orang tengah dengan harga yang lebih murah dan kesannya nelayan sentiasa berada di dalam kemiskinan. 136 . Disamping kerjasama dengan negara jiran. [ 13 Markah] Cadangan Isi Jawapan Masalah-masalah yang dihadapi: 1) Masalah fizikal seperti ancaman musim tengkujuh dan muara sungai yang semakin cetek terutamanya selepas banjir. 6) Kekurangan pengentahuan dan kemahiran untuk meningkatkan produktiviti perikanan disamping masalah sikap yang sukar untuk berubah. Misalnya oleh Bank Pertanian. polis marin dan Jabatan perikanan dari semasa ke semasa. Langkah-langkah mengatasinya: 1) Langkah perundangan – untuk mengawal selia zon perikanan pinggir pantai daripada dicerobohi. Kemahiran nelayan pantai terbatas di zon pinggir pantai sahaja. alat tangkapan yang lebih moden dan lain-lain. membatalkan lesen operasi dll yang dilakukan oleh Jabatan laut. Rondaan.Oleh itu mereka tertumpu di kawasan perikanan pinggir pantai. Disamping masalah sikap yang sukar untuk berubah. untuk memiliki bot-bot yang lebih besar. b) Huraikan masalah-masalah yang dihadapi bagi memajukan aktiviti perikanan pinggir pantai dan langkah-langkah yang diambil bagi mengatasinya. 5) Kekurangan kemudahan asas seperti ketiadaan jeti untuk mendaratkan hasil tangkapan. hukuman denda/kompaun. 4) Masalah pasaran. Kekurangan pengentahuan. pemantauan. 2) Ancaman pencerobohan nelayan asing atau nelayan perikanan laut dalam di zon perikanan pinggir pantai.

kemudahan dingin-beku dll yang juga dilaksanakan menerusi LKIM. 4) Menyediakan kemudahan asas yang lengkap seperti kompleks perikanan. Disamping menggalakkan usaha penyelidikan dan pembangunan (R&D). Langkah: Mana-mana 3 isi x 2 markah = MAX 6 Markah SOALAN PILIHAN 7. [ 10 Markah] b) Nyatakan jenis-jenis industri perkilangan yang menjejaskan kualiti alam sekitar. [ 9 Markah] ________________________________________________________________ 137 . a) Jelaskan mengapa program penyebaran keluar industri perkilangan dari kawasan-kawasan maju ke kawasan – kawasan kurang maju dilaksanakan. 7) Usaha memperdalamkan muara sungai bagi memudahkan keluar-masuk dan pendaratan bot-bot nelayan. Pemarkahan: Masalah: Mana-mana 3 isi x 2 markah = MAX 6 Markah. rangkaian pengangkutan. 6) Memberikan khidmat latihan dan kemahiran kepada nelayan khususnya dalam konteks penggunaan teknologi moden. 5) Menggalakkan industri akuakultur sebagai kegiatan sampingan nelayan yang dijalankan oleh Jabatan perikanan.3) Membantu memasarkan hasil perikanan melalui koperasi nelayan atau menerusi LKIM. Dengan merujuk kepada Malaysia. [ 6 Markah] c) Huraikan langkah-langkah yang telah diambil oleh Malaysia untuk mengurangkan pencemaran alam sekitar akibat industri perkilangan.

rangkaian pengangkutan dll sejajar dengan pertambahan penduduk/pekerja kilang. 138 . [ 10 Markah] Cadangan Isi Jawapan Sebab-sebab penyebaran keluar industri dari kawasan maju ke kawasan mundur: 1) Untuk mempercepatkan pembangunan ekonomi di kawasan kurang maju seterusnya mengimbangi tahap pembangunan ekonomi antara kawasan. Industri perkilangan bertindak sebagai pemangkin dan penggerak kepada perkembangan sektor ekonomi lain yang berkaitan – sektor perkhidmatan. pertanian dll. 2) Mewujudkan peluang pekerjaan yang lebih luas di kawasan kurang maju/kawasan luar bandar – meningkatkan pendapatan dan taraf hidup penduduk seterusnya membendung aliran migrasi desa ke bandar. perniagaan. 6) Untuk mengurangkan pencemaran persekitaran – udara. klinik/hospital.CADANGAN SKEMA JAWAPAN a) Jelaskan mengapa program penyebaran keluar industri perkilangan dari kawasan-kawasan maju ke kawasan – kawasan kurang maju dilaksanakan. 3) Meningkatkan jumlah penduduk di kawasan kurang maju atau untuk mengimbangi taburan penduduk antara kawasan. 5) Untuk mengurangkan kesesakan penduduk dan lalu lintas di kawasan maju khususnya kawasan bandar-bandar besar. bunyi dll di kawasan maju atau kawasan bandar-bandar besar. 7) Untuk mengurangkan tekanan terhadap tanah yang sudah padat dan tepubina khususnya di kawasan bandar. 4) Mempercepatkan pembangunan sosial dan kemudahan asas di kawasan kurang maju – seperti pembinaan sekolah. Atau ruang tanah yang ada di kawasan bandar boleh dibangunkan dengan sektor lain yang lebih menguntungkan. Penempatan industri perkilangan akan menggalakkan migrasi masuk ke kawasan yang berkurangan penduduk. air.

makanan dalam tin. 2) Industri perkilangan berasaskan hasil hutan. c) Huraikan langkah-langkah yang telah diambil oleh Malaysia untuk mengurangkan pencemaran alam sekitar akibat industri perkilangan. Amalan pengurusan yang strategik meliputi: i) ii) Menempatkan kilang di kawasan khusus jauh dari sungai dan petempatan penduduk. industri penyaduran tin. [ 6 Markah] Cadangan Isi Jawapan 1) Industri perkilangan samada industri memproses atau pembuatan yang berasaskan hasil pertanian. 5) Industri berasaskan kimia dan petrokimia. 3) Industri memproses dan pembuatan makanan dan minuman: Contoh minuman ringan dan berkarbonat. 2. jubin/seramik dan batu bata. membatalkan lesen operasi. 7) Industri besi-keluli. getah. Menguatkuasakan undang-undang di bawah akta kualiti alam sekitar 1974 – seperti mengenakan denda/kompaun. pembuatan tayar. pembuatan baja kimia dan racun serangga.penjara kepada pekilang yang melanggar akta tersebut. sarung tangan. memproses produk tenusu dan perikanan termasuk juga memproses makanan ternakan.b) Nyatakan jenis-jenis industri perkilangan yang menjejaskan kualiti alam sekitar. Langkah perundangan. 4) Industri tekstil – membuat pakaian/fabrik dan pewarna. membuat kabel/dawai dll. penyaduran logam. kilang pembuatan kertas. [ 9 Markah] Cadangan Isi Jawapan Langkah-langkah yang telah diambil. Contoh menapis petroleum dan gas asli. kasut dll. Contoh kilang papan dan pulpa. tebu – hasilkan gula. membuat cat dan varnis. pembuatan perabot dsb. Merawat enfluen sebelum dilepaskan/disalirkan ke sistem saliran. membuat sabun dan pencuci dll. menyitar premis. 139 . 6) Industri membuat simen. 1. Contoh: Memproses kelapa sawit. padi.

iii) iv) v) vi) vii) Mengawal selia pelupusan sisa kilang khususnya sisa pepejal secara sistematik. 1 Markah. Meninggikan serombong asap dan memasang alat penapis asap di dalam serombong tersebut. Menggalakkan penggunaan sumber tenaga yang mesra alam untuk menggerakkan jentera kilang seperti tenaga hidro elektrik. 3. Membangunkan teknologi insinerator untuk pelupusan sisa pepejal dari kilang. Mewujudkan zon hijau – menanam pokok-pokok peneduh di sekitar kawasan kilang yang berfungsi untuk memerangkap pencemaran habuk dan asap. Kempen kesedaran dan pendidikan alam sekitar: Dijalankan melalui media massa seperti kempen cintailah sungai kita dan juga mengeratkan kerjasama antara agensi kerajaan – swasta dan NGO. Cadangan Pemarkahan: Langkah perundangan = MAX Amalan pengurusan = MAX Kempen kesedaran = MAX 2 Markah. 140 .berjadual dan teratur ditapak-tapak pelupusan yang dikhaskan. 6 Markah.

Pengangkutan domestik Lawatan ke tempat yang menarik Hiburan Lain-lain. [ 8 Markah] _______________________________________________________________________ _ CADANGAN SKEMA JAWAPAN a) Berdasarkan jadual 1. [ 7 Markah] b) Jelaskan bagaimana pengangkutan domestik boleh menggalakkan aktiviti pelancongan di Malaysia. Jumlah Perbelanjaan RM Juta % 3 009. Item Penginapan Membeli – belah Makanan dan minuman.8 23. lukis carta pai yang menunjukkan komposisi perbelanjaan pelancong di Malaysia pada tahun 2000.0 a) Berdasarkan jadual 1. lukis carta pai yang menunjukkan komposisi perbelanjaan pelancong di Malaysia pada tahun 2000.5 385.7 339.9 32.SOALAN PILIHAN 8 Jadual 1 menunjukkan komposisi perbelanjaan pelancong di Malaysia pada tahun 2000.4 2 119.7 100.4 1 789.1 1 073.3 458. Jadual 1 : Komposisi Perbelanjaan Pelancong di Malaysia pada Tahun 2000.2 5.7 4.5 9 174. [ 7 Markah] Calon mesti melukis sebuah carta pai atau rajah bulatan berbahagi 141 .5 11.1 19.0 3. [10 Markah] c) Huraikan kesan aktiviti pelancongan di kawasan tanah tinggi terhadap alam sekitar fizikal.

Tajuk yang betul 2. Petunjuk 4. 2) Mempercepatkan pembangunan sumber-sumber pelancongan yang baru. pelancongan budaya dan warisan sejarah.pelancongan sukan dan reakreasi dsb. 3. restoran. akua-pelancongan. pelancongan kapal mewah. sukan air dan lain-lain.pelancongan MICE (persidangan. Pengangkutan domestik memudahkan dan mempercepatkan destinasi pelancongan dikunjungi. agropelancongan dan arkeo-pelancongan. konvensyen dan pameran). 142 . 4) Menggalakkan perkembangan aktiviti ekonomi yang berkaitan dengan sektor pelancongan seperti perniagaan kraf tangan.pelancongan pendidikan.chalet. udara dan air. Ia menggalakkan aktiviti pelancongan dengan cara: 1) Meningkatkan ketersampaian antara lokasi pelancongan. 3) Memudahkan pembangunan fizikal di lokasi pelancongan seperti pembinaan hotel.resort. 5) Menggalakkan aktiviti pelancongan seperti pelancongan kesihatan. kemudahan telekomunikasi dll. Menarik kemasukan pelabur yang menyebabkan potensi sumber pelancongan yang baru dimajukan sepenuhnya seperti sumber eco-pelancongan. Skala jejari yang sesuai. [10 Markah] Cadangan Isi Jawapan Pengangkutan domestik melibatkan aktiviti pengangkutan dalam negara samada pengangkutan darat.Item Pemarkahan 1. Plotan Markah 1 1 1 4 MAX 7 b) Jelaskan bagaimana pengangkutan domestik boleh menggalakkan aktiviti pelancongan di Malaysia.

[ 8 Markah] Cadangan Isi Jawapan Kesan aktiviti pelancongan di kawasan tanah tinggi terhadap alam sekitar fizikal : 1) Perubahan landskap fizikal akibat pembinaan hotel.resort dan chalet. Kesannya memusnahkan habitat.penarahan dan peneresan cerun bukit untuk dibina hotel.c) Huraikan kesan aktiviti pelancongan di kawasan tanah tinggi terhadap alam sekitar fizikal. 4) Memusnahkan kawasan tadahan air – Akibat penyahutanan untuk dibina hotel. Ini menjejaskan sumber air kepada sungai.resort dan padang golf.resort. 5) Peningkatan suhu mikro (pemanasan setempat) – Penyahutanan untuk pembinaan infrastruktur pelancongan akan mengurangkan kelembapan udara dan hutan tidak lagi berfungsi untuk menapis dan menyerap bahangan matahari. 6) Menjejaskan ekosistem di kawasan tanah tinggi akibat pemusnahan hutan untuk dibina pusat-pusat pelancongan. kepelbagaian biologi.tasik.chalet dan padang golf. 3) Meningkatkan kadar pencemaran air khususnya sungai. 143 .kolam – akibat penyaliran sisa kumbahan dari hotel. rantaian makanan dll. tasik. kolam dan paya setempat.resort dan laluan pengangkutan ke destinasi pelancongan. 2) Meningkatkan kadar hakisan tanih dan gerakan jisim khususnya tanah runtuh – akibat pemotongan.

SOALAN PILIHAN 9 a) b) Apakah yang dimaksudkan dengan industri asas tani ?. Dengan merujuk kepada negara Malaysia.makanan halal. kelapa. 144 . biodisel. seperti agro. koko. [ 10 Markah] ________________________________________________________________ CADANGAN SKEMA JAWAPAN a) Apakah yang dimaksudkan dengan industri asas tani ?. Dengan merujuk kepada negara Malaysia. ii) huraikan lima kesan perkembangan industri asas tani terhadap alam sekitar fizikal kawasan luar bandar. [ 5 Markah] Cadangan Isi Jawapan Konsep: Industri hiliran yang berasaskan sumber pertanian (tanaman). produk IKS yang berasaskan sumber pertanian. penternakan dan perikanan (Agro Based Industry) termasuk IKS yang berasaskan sumber-sumber pertanian. makanan ternakan seperti pallet. hasil ternakan dan perikanan. Industri pembuatan berasaskan hasil pertanian. Terbahagi kepada: (i) (ii) Industri memproses bahan mentah pertanian – seperti memproses kelapa sawit. industri asas tani dalam [ 10 Markah] [ 5 Markah] i) Jelaskan lima kepentingan memajukan sektor pertanian. padi. getah asli. industri asas tani dalam [ 10 Markah] b) i) Jelaskan lima kepentingan memajukan sektor pertanian. ternakan dan perikanan.

industri makanan ternakan akan mewujudkan akuakultur dan marin kultur. teknologi kawalan penyakit dan perosak. (3) Membangunkan kawasan pertanian secara bersepadu dengan industri hilirannya. penternak. Pengusaha pertanian mendapat jaminan pasaran tempatan dan luar negara. (4) Memperluaskan pasaran produk pertanian di dalam dan luar negara. (1) Menambahkan produktiviti/pengeluaran hasil tanaman. Misalnya zon tanaman buah-buahan dengan industri pengetinan. ikan hiasan. (5) Memperluaskan penggunaan teknologi baru dalam sektor pertanian seperti agrobioteknologi. 145 . Peluang pekerjaan bertambah.Cadangan Isi Jawapan Kepentingan industri asas tani dalam memajukan sektor pertanian. pekebun dan nelayan meningkat (2) Mewujudkan bidang–bidang pertumbuhan baru dalam sektor pertanian. Seperti industri perubatan dan kecantikan (pharmaceutical) akan mewujudkan ladang-ladang herba. teknologi pembungkusan dan pelabelan dll bagi tujuan meningkatkan kualiti hasil pertanian kerana industri asas tani amat memerlukan bahan mentah yang berkualiti. Oleh itu rantaian ekonomi yang berkaitan pertanian boleh diperluaskan. ternakan dan perikanan kerana permintaan bahan mentah dari industri asas tani akan meningkat. haiwan eksotik dll. teknologi pembiakbakaan. Pendapatan petani. zon akuakultur dengan industri pemprosesan makanan ikan dll. Pasaran produk industri asas tani secara tidak langsung menjadi pasaran produk pertanian. zon hortikultur (bungaan) dengan industri pengawetan dan pembungkusan.

(a) Huraikan empat ciri utama aktiviti perlombongan petroleum dan gas asli di negara berkenaan. SOALAN PILIHAN 10 Berdasarkan sebuah negara di Asia Tenggara yang anda pilih. (4) Pencemaran tanih – tanih berasid akibat larut resap air hujan di kawasan longgokan getah sebelum diproses dan tandan kelapa sawit selepas diproses. tasik. kolam dan juga sisa-sisa ternakan dan perikanan yang sudah diproses.ii) huraikan lima kesan perkembangan industri asas tani terhadap alam sekitar fizikal kawasan luar bandar. (3) Pencemaran bau dan bunyi – bau busuk terutamanya dari kilang getah dan kelapa sawit. [ 6 Markah] ________________________________________________________________ 146 . disamping bunyi bising dari generator kilang. [ 9 Markah] (b) Jelaskan lima kepentingan petroleum dan gas asli sebagai bahan mentah kepada aktiviti perindustrian di negara berkenaan. (2) Pencemaran air – pembuangan/perlepasan sisa toksid (enfluen) dari kilang-kilang memproses hasil pertanian ke sungai. [ 10 Markah] Cadangan Isi Jawapan (1) Pencemaran udara – perlepasan asap dari kilang-kilang memproses getah dan kelapa sawit. (5) Peningkatan suhu setempat – haba yang dikeluarkan dari kilang-kilang pemprosesan. [ 10 Markah] (c) Nyatakan tiga kesan aktiviti perlombongan petroleum dan gas asli terhadap alam sekitar fizikal negara berkenaan. kilang memproses hasil ikan.

Gas asli – dieksport dan juga kegunaan tempatan. Ciri-ciri utama perlombongan petroleum dan gas asli. Misalnya luar pantai Terengganu. (4) Modal dan pemilikan – Pelaburan dan penggunaan modal besar. (a) Huraikan empat ciri utama aktiviti perlombongan petroleum dan gas asli di negara berkenaan. (3) Orientasi pengeluaran – Berorientasikan eksport. (2) Skala operasi – besar-besaran. Guntong. Bokor. Baronia. teknologi carigali dan juga teknologi pemprosesan. Dulang. Contoh-contoh medan petroleum (luar pantai Terengganu seperti Tiong. (luar pantai Serawak seperti Baram. Betty. Purata pengeluaran petroleum mentah di Malaysia melebihi 300. 147 . Pemilikan kerajaan/GLC (Syarikat berkaitan kerajaan seperti PETRONAS) dan juga pelaburan asing seperti SHELL dan BRITISH PETROLEUM (BP) (5) Ciri Teknologi – penggunaan teknologi tinggi seperti sistem GIS dan teknologi seismik untuk mengesan medan petroleum dan gas asli.00 tong sehari dan purata pengeluaran gas asli melebihi 4000 juta kaki padu sehari. (6) Ciri buruh dan kepakaran – Penggunaan buruh mahir dan tenaga pakar khususnya jurutera. Temana dll). Bekok dsb). Tapis. [ 9 Markah] Cadangan Isi Jawapan Memilih sebuah negara Asia Tenggara – dijangka Malaysia.CADANGAN SKEMA JAWAPAN Berdasarkan sebuah negara di Asia Tenggara yang anda pilih. (1) Taburan/lokasi perlombongan – terletak di luar pantai (di laut). luar pantai Serawak dan luar pantai barat Sabah. Petroleum dieksport sepenuhnya kerana petroleum mentah Malaysia berkualiti tinggi.

(c) Nyatakan tiga kesan aktiviti perlombongan petroleum dan gas asli terhadap alam sekitar fizikal negara berkenaan. kilang membuat cat. Menjejaskan ekosistem lautan/maritim. Pencemaran udara di kawasan pelantar cari gali gas asli. Tumpahan petroleum mentah di kawasan pelantar cari gali semasa kerja-kerja pengerudian dan pengangkutan. Seperti Loji Janakuasa Elektrik Paka (Terengganu) beroperasi menggunakan sumber gas asli dari Kertih. kerosakan habitat lautan. sulfur dioksida. rantaian makanan dan lain-lain elemen ekologi lautan. 1. fiber/gentian dll. 2. 148 . kemusnahan plankton dan zooplankton. Gebeng (Kuantan). Seperti kilang petrokimia di Kertih (Terengganu). (4) Bahan api/sumber kuasa kepada industri perkilangan generator/mesin bagi kilang-kilang pemprosesan dan pembuatan. (3) Bahan mentah kepada industri tenaga – Sebahagian besar gas asli yang dihasilkan di Malaysia dijadikan bahan api bagi menjana tenaga elektrik termal. Kidurong (Serawak). (1) Bahan mentah kepada industri pemprosesan dan penapisan. Misalnya penapisan petroleum di Tangga Batu (Melaka) dan Lutong (Serawak). Proses pembauran berlaku menyebabkan ketulan-ketulan minyak mentah terapung di permukaan laut. [ 6 Markah] Cadangan Isi Jawapan Kesan aktiviti perlombongan petroleum dan gas asli di persekitaran lautan sahaja.(b) Jelaskan lima kepentingan petroleum dan gas asli sebagai bahan mentah kepada aktiviti perindustrian di negara berkenaan. 3. – menggerakkan (5) Bahan api/sumber kuasa kepada industri pengangkutan – rantaian bagi industri perkilangan untuk mengangkut bahan mentah ke kilang dan barangan siap ke pasaran. metana dsb. Pembakaran/perlepasan gas asli yang dibuat akan membebaskan bahan-bahan pencemar udara – karbon dioksida. kilang pembuatan baja urea di Bintulu. (2) Bahan mentah industri pembuatan – petrokimia. Merosakkan terumbu karang dan hidupan laut. [ 10 Markah] Cadangan Isi Jawapan Kepentingan petroleum dan gas asli sebagai bahan mentah kepada aktiviti perindustrian. Pencemaran laut.

[10 Markah] CADANGAN JAWAPAN (a) Lima buah metropolis (bandaraya) di Asia Tenggara yang mempunyai penduduk lebih daripada satu juta orang ialah : KUALA LUMPUR. HO CHI MINH DAN MANILA (b) Sebab-sebab penduduk bertumpu di bandar-bandar utama di Asia Tenggara.perdagangan dan lain-lain tertumpu di bandar-bandar besar berbanding dengan bandar-bandar lain. BANGKOK. menyediakan pelbagai kemudahan bandar yang menarik migrasi penduduk dari luar bandar tertumpu ke arahnya. [ 5 Markah] b) Mengapakah penduduk bertumpu di bandar-bandar utama di Asia Tenggara. di bandar-bandar besar. Sebagai contohnya Bandaraya Bangkok di Thailand telah menjadi pusat tumpuan penduduk kerana ia menyediakan peluang pekerjaan yang banyak dengan pendapatan yang lebih lumayan. a) Namakan lima buah metropolis (bandaraya) di Asia Tenggara yang mempunyai penduduk lebih daripada satu juta orang. pusat hiburan dan reakreasi. Kepesatan Pembangunan sektor ekonomi moden khususnya sektor industri. 1. 2. elektrik. Kadar tumpuan penduduk yang terlalu pesat menyebabkan Bangkok muncul sebagai Bandaraya Primat.perkhidmatan. Kuala Lumpur sebagai contohnya. YANGOON. kawasan perumahan terancang lengkap dengan kemudahan air. 149 . JAKARTA.SOALAN PILIHAN 1 Berdasarkan negara-negara di rantau Asia Tenggara. [10 Markah] c) Ulaskan masalah-masalah alam sekitar fizikal yang dihadapi oleh bandar-bandar besar akibat daripada penduduk yang terlalu ramai. [10 Markah] Cadangan Isi Jawapan. Adanya kemudahan pembandaran yang lebih luas dan prasarana yang lebih baik seperti pusat-pusat perkhidmatan penduduk.pusat kewangan.

Pencemaran bau khususnya di kawasan pelupusan sampah hasil buangan domestik. Pembebasan bahan-bahan pencemar seperti karbon monoksida. Bunyi bising akibat kenderaan dan kilang terutama di kawasan bandar yang sesak. Bandar-bandar besar di Asia Tenggara sememangnya terbentuk melalui faktor sejarah seperti Jakarta di Indonesia.karbon dioksida. Masalah pencemaran udara/jerebu.sulfur dioksida. Bangkok di Thailand. Sistem pengangkutan seperti bas dan keretapi menghubungkan kawasan desa dan bandar kecil dengan bandar-bandar besar telah memudahkan pergerakan penduduk ke bandar besar. Manila di Filipina. Kuala Lumpur di Malaysia. Kewujudan kemudahan pendidikan khususnya pendidikan tinggi samada IPTA atau IPTS yang lebih banyak di bandar-bandar utama berbanding dengan bandar ke dua/ kawasan-kawasan lain. jelaga dan sebagainya telah mencemarkan udara dan dalam keadaan udara yang kering boleh membentuk fenomena jerebu yang boleh mengurangkan jarak penglihatan. (c) Masalah-masalah alam sekitar fizikal yang dihadapi oleh bandarbandar besar akibat daripada penduduk yang terlalu ramai. politeknik dan kolej telah menarik pelajar lepasan sekolah berhijrah melanjutkan pelajaran mereka. [ 10 Markah] Cadangan Isi Jawapan 1. 150 .hidrokarbonhidrokarbon. Masalah pencemaran bunyi dan pencemaran bau. Akibat pertambahan bilangan kenderaan yang seiringan dengan pertambahan penduduk dan pertambahan kawasan-kawasan perindustrian yang menyebabkab kualiti udara terjejas. semua kawasan boleh dihubungi dengan mudah. Faktor sejarah pembandaran. 2. Kesannya pelbagai penyakit mudah merebak seperti penyakit taun dan denggi. sistem perparitan dan pembentungan yang tidak terurus boleh menyebabkan bau busuk dan pencemaran persekitaran/persekitaran yang kotor. asap. Kewujudan IPT. 4. menjadi ibu negara/pusat pentadbiran dan lain-lain yang menjadi tarikan penduduk. Ranggon di Myanmar dan lain-lain.3. 5. Setelah tamat mereka terus menetap di bandar kerana di bandar-bandar besar menawarkan peluang perkerjaan yang bersesuaian dengan kelulusan mereka. mempercepatkan ketersampaian dan meningkatkan mobiliti penduduk. Jarak perjalanan menjadi semakin dekat dan cepat. Bandar-bandar utama lebih awal dimajukan/dibangunkan sehingga sesetengahnya sudah stabil dan bergelar bandaraya yang menjadi pusat segala aktiviti ekonomi. Penduduk yang ramai khususnya di kawasan setinggan. Adanya pelbagai sistem pengangkutan yang lebih baik menghubungkan bandar utama dengan bandar lain/kawasan lain.

Masalah banjir. muara/pelabuhan. 6. Masalah pencemaran air. kenderaan dan stesyen janakuasa. Meliputi pencemaran sungai. bekalan air yang tidak bersih. alirannya tersekat. air hujan/hujan asid dll yang berpunca daripada sisa domestik/perumahan dan sisa kilang yang menjejaskan ekosistem akuatik. Seperti taun dan denggi yang berpunca daripada sistem pembentungan yang tidak baik. Wabak penyakit. perawatan kumbahan yang tidak sempurna. 5. Masalah hakisan tanah. air bawah tanah. haba yang dibebaskan oleh metabolisme manusia. ketiadaan tumbuhan yang menyebabkan kelembapan udara rendah/udara kering (dry air). penurapan muka bumi yang keterlaluan. tanah runtuh dan tanah mendap yang juga berpunca daripada eksploitasi terhadap tanah-tanah bandar secara berlebihan bagi menampung keperluan penduduk yang semakin bertambah. sistem longkang yang tidak cekap terutamanya di kawasan penempatan setinggan dalam bandar/kawasan sesak (slum Area). Pembuangan sisa domestik ke sungai dan parit di kawasan setinggan yang padat menyebabkan sungai kotor. pemotongan dan perataan bukit untuk dijadikan pelbagai tapakbina. Kenaikan suhu mikro/Pulau haba bandar. 7. 4. penuh dengan sampah sarap seperti di sungai Gombak dan sungai Kelang. Khususnya banjir kilat akibat pembangunan yang terlalu pesat bagi menampung keperluan penduduk seperti penerokaan tanah-tanah pinggir bandar untuk membina kawasan perumahan.3. penyediaan sistem saliran yang tidak cekap dsb. 151 . penimbusan kawasan paya(wet land). Berpunca daripada pemerangkapan haba oleh bahan pencemar udara yang dikeluarkan oleh industri. Seperti aktiviti peneresan.

2. Proses percantuman atau penggabungan bagi dua buah bandar atau lebih yang terletak berdekatan antara satu sama lain.Yokohama di Jepun. [12 Markah] c) Huraikan masalah-masalah akibat kewujudan fenomena konurbasi bandar tersebut. Antara sebabnya ialah: 1. 152 .SOALAN PILIHAN 2 a) Apakah yang dimaksudkan dengan konurbasi bandar?. Di sesetengah negara proses konurbasi bandar terlalu pesat berlaku sehingga banyak bandar yang berdekatan telah bergabung menjadi bandar yang lebih besar dikenali sebagai megalopolis seperti Kyoto . Apabila bandar-bandar ini berkembang maka tidak hairanlah jika ia mudah bercantum kerana jaraknya yang begitu dekat dan mungkin hanya disempadani dengan jalan raya atau lebuh raya sahaja. [ 8 Markah] CADANGAN SKEMA JAWAPAN a) Konsep Konurbasi Bandar.Kawasaki .Kobe serta Tokyo . Manila dengan Quezon City. [ 12 Markah] Cadangan Isi Jawapan. Jarak antara bandar yang dekat ini akan mempercepatkan penggabungan sempadan apabila berlakunya rebakan di bandar-bandar yang berhampiran itu.Osaka . [ 5 Markah] Cadangan Isi Jawapan 1. Fenomena tersebut melibatkan bandaraya utama (ibu negara) dengan bandar sekitar yang berdekatan dengannya. Berlaku menerusi proses rebakan bandar dari pusat ke pinggir atau perkembangan pesat zon pinggir bandar/sub bandar itu sendiri sehingga sempadan sesebuah bandar bercantum dengan sempadan bandar lain yang berdekatan dengannya. Terdapat beberapa sebab fenomena konurbasi bandar berlaku di Asia Tenggara. b) Jelaskan sebab-sebab kewujudan fenomena konurbasi bandar di Asia Tenggara. Faktor keletakan bandar yang berhampiran antara satu sama lain. Contoh: Kuala Lumpur dengan Petaling Jaya. Misalnya Petaling Jaya adalah jiran kepada Kuala Lumpur manakala Shah Alam pula adalah jiran kepada Petaling Jaya. [ 5 Markah] b) Jelaskan sebab-sebab kewujudan fenomena konurbasi bandar di Asia Tenggara. Bangkok dengan Thonburi.

Pembangunan perindustrian yang pesat di zon-zon pinggir bandar/sub bandar yang menyebabkan proses pembandaran yang cepat pula dialami oleh zon berkenaan sehingga ia boleh bercantum dengan pinggir bandar yang lain. Kewujudan sistem pengangkutan seperti lebuh raya. Dasar kerajaan seperti untuk mengurangkan kepadatan dan kesesakan di bandarbandar utama. Misalnya Petaling Jaya dan Shah Alam sebagai bandar Industri dan petempatan manakala Putra Jaya sebagai bandar pentadbiran. Cheras begitu pantas berkembang dengan kawasan perumahan sehingga ia menjadi sub-sub bandar yang bergabung dan mengelilingi Bandaraya Kuala Lumpur itu sendiri. bandar pentadbiran. 4. bandar-bandar baru yang kelak akan berkembang dan bercantum dengan sempadan bandar lain. Justeru kawasan-kawasan kediaman berkembang dengan cepat di pinggirpinggir bandar yang akan diikuti pula oleh perkembangan kemudahan pembandaran/tumbuhnya sub-sub bandar. 3. Ampang. memajukan/menyebarkan pembangunan ke pinggir bandar. Rangkaian pengangkutan yang baik jelas sekali memainkan peranan utama mempercepatkan penggabungan kerana ia menghubungkan pusat-pusat bandar berkenaan dengan cepat dan pantas. Dengan itu zon-zon pinggir bandar/sempadan semakin cepat bergabung. mewujudkan bandar-bandar satelit. Bandar-bandar baru diwujudkan dengan pelbagai sebab. Pertumbuhan penduduk bandar yang pesat sehingga ruang bandar padat dan tepubina. Pada lazimnya ke arah mana sistem pengangkutan berkembang maka petempatan dan zon-zon guna tanah yang lain juga turut berkembang selari dengan arah perkembangan jalan pengangkutan tersebut. 153 . Selain untuk mengurangkan kesesakan penduduk di bandar utama ia juga disediakan sebagai bandar industri. 5. Zon-zon pinggiran bandar-bandar ini kelak akan berkembang seterusnya boleh bergabung dengan bandar induknya. jalan raya.2. jalan keretapi dan lain-lain menghubungkan antara bandar-bandar tersebut yang akan memudahkan/memangkinkan lagi proses rebakan dan limpahan pembandaran. Zon-zon industri biasanya diletakkan di pinggir bandar. Ketersampaian menjadi lebih mudah dan dekat. Apabila masing-masing bandar melokasikan kawasan industrinya di pinggiran maka mudahlah kawasan pinggiran tersebut berkembang dan bercantum.bandar pendidikan dan lain-lain lagi. Di Selangor misalnya kawasan sekitar bandaraya Kuala Lumpur seperti di Sri Kembangan.

udara dan daratan akibat pembuangan sisa-sisa domestik. Saiz tanah menjadi semakin sempit.c) Huraikan masalah-masalah akibat kewujudan konurbasi bandar tersebut. Jalan Ampang. Masalah sosial. Jalan Cheras dan lain-lain lagi. Ini mendorong kepada kewujudan petempatan-petempatan setinggan khususnya di kawasan pinggir-pinggir bandar. 2. Masalah kesesakan berlaku di jalan-jalan masuk ke pusat bandar pada waktu pagi (pergi kerja) dan juga petang (pulang dari kerja). udara diselaputi gas-gas seperti karbon monoksida. Di kawasan setinggan pula pelbagai penyakit berjangkit seperti denggi dan taun cepat merebak kerana persekitaran yang kotor dan tidak terurus. nilai hartanah menjadi semakin mahal akibat persaingan pelbagai guna tanah di pinggir bandar untuk kediaman. industri. Justeru masalah akibat konurbasi juga adalah sebahagian daripada masalah urbanisasi. Golongan berpendapatan rendah tidak mampu memiliki rumah. persaingan pekerjaan dan pengganguran boleh mempercepatkan kadar jenayah seperti merompak dan menyamun. sisa kilang dan kenderaan. 4. 3. Konurbasi akan melibatkan pertambahan penduduk. Pertambahan penduduk. Di Kuala Lumpur jalan-jalan menuju ke pusat bandar biasanya adalah sesak pada waktu-waktu tersebut seperti di Jalan Kucing. Masalah kesesakan. Seperti peningkatan kadar jenayah serta merebaknya pelbagai jenis penyakit. Masalah pencemaran persekitaran seperti pencemaran air. Antaranya ialah: 1. Fenomena konurbasi bandar sebenarnya adalah sebahagian daripada proses urbanisasi. Penduduk bandar bertumpu untuk tinggal di pinggir-pinggir bandar tetapi masih bekerja di pusat bandar. ruang niaga dan sebagainya. Masalah tanah . pertambahan kilang dan sumber kenderaan. Sungai dan tasik tercemar. 154 . Justeru itu pelbagai bahan pencemar dilepaskan khususnya ke atas sumber-sumber air dan udara. sulfur. [ 8 Markah] Cadangan Isi Jawapan. Tol Sungai Besi. hidrokarbon dan partikel-partikel terampai yang lain.

Perbezaan bentuk muka bumi yang bergunung-ganang. 2.SOALAN PILIHAN 3 a) Apakah yang dimaksudkan dengan Transformasi Desa? [ 5 Markah] b) Mengapakah wujud ketakseimbangan pembangunan antara negerinegeri di Malaysia. pemilikan barangan seperti kenderaan dan lain-lain lagi. taraf kesihatan. Disamping faktor jenis tanah. berlembah dan berlurah dengan kawasan yang pamah. hutan. Antaranya ialah: 1. Taburan sumber alam yang tidak seimbang. berbukit-bukau. Ada negeri yang kaya dengan sumber mineral lebih awal diteroka dan dimajukan berbanding dengan sesetengah negeri yang amat kurang sumber berpotensi. mewujudkan pusat pertumbuhan desa dan juga pembandaran desa. kualiti dan kesuburannya. [ 8 Markah] CADANGAN JAWAPAN a) Apakah yang dimaksudkan dengan Transformasi Desa? [ 5 Markah] Cadangan Isi Jawapan Transformasi desa adalah merujuk kepada perubahan sosio-ekonomi desa akibat pembangunan yang telah dilaksanakan. [ 8 Markah] c) Huraikan bagaimana program pembangunan sosioekonomi yang dilaksanakan telah dapat memajukan kawasan desa di Malaysia. 155 . seperti sumber mineral. bahan mentah dan sebagainya. Faktor fizikal meliputi bentuk muka bumi dan kesuburan tanah. [ 8 Markah] Cadangan Isi Jawapan Terdapat pelbagai sebab mengapa wujudnya pembangunan yang tidak seimbang di antara negeri-negeri Malaysia. kuasa belinya. rata. b) Mengapakah wujud ketakseimbangan pembangunan antara negerinegeri di Malaysia. Di antara indikator sosio-ekonomi yang dirujuk ialah seperti peningkatan pendapatan perkapita penduduk desa. kadar celik huruf. pelbagai tapakbina khususnya petempatan dan juga ketersampaian yang berbeza.datar dan beralun yang mempengaruhi pembangunan pertanian. tabunganya. Pembangunan yang dijalankan seperti pemodenan desa.

Kewujudan dan perkembangan bandar juga tertumpu di negeri-negeri pantai barat semenanjung. 5. 7. Meliputi rancangan pembangunan bandar. Faktor governan – Dasar dan rancangan kerajaan terutama sekali di awal kemerdekaan. Meliputi taburan dan kepadatannya.wujudnya dualisme ekonomi. Faktor-faktor sosial. kemudahan pengangkutan dan perhubungan masih tertumpu di negeri-negeri pantai pantai barat semenanjung berbanding dengan negerinegeri lain. 4. c) Huraikan bagaimana program pembangunan sosioekonomi yang dilaksanakan telah dapat memajukan kawasan desa di Malaysia. Manakala kawasan/negeri lain lambat dibangunkan. pembangunan industri. kemudahan kesihatan. Pusat-pusat pertumbuhan ekonomi utama/bandar besar banyak terdapat di kawasan ini. pendapatan perkapitanya serta kualiti penduduk/taraf pendidikan yang berbeza mengikut negeri. mengubah cara hidup dan lain-lain kemajuan. kemudahan asas(prasarana). kesediaan menerima pemodenan. [ 8 Markah] Cadangan Isi Jawapan Di antara program pembangunan sosioekonomi yang dilaksanakan dan berjaya memajukan kawasan desa atau luar bandar di Malaysia ialah: 1) Program pembangunan insitu. 8. taraf hidup. Terdapat dua 156 . Sejarah lampau menyaksikan negeri-negeri yang kaya dengan sumber alam sahaja yang dimajukan oleh penjajah seperti negeri Perak dan Selangor .pembangunan pertanian dll yang masih tertumpu di kawasan/negeri pantai barat semenanjung . Ini akan mempengaruhi saiz pasaran dan kuasa beli. Kesan dasar penjajahan. Meliputi kemudahan pendidikan. Kawasan/negeri yang ketiadaan sumber ditinggalkan. Ini menggalakkan migrasi dari negeri mundur ke negeri yang sudah sedia maju . Ini kerana niat penjajah ialah untuk mengeksploitasi sumber bijih timah. Faktor proses pembandaran/urbanisasi. Taburan dan kemajuan ekonomi industri serta rantaian ekonomi yang berkaitan dengannya seperti perkhidmatan masih tertumpu di negeri-negeri pantai barat semenanjung. Manakala proses urbanisasi yang lambat di negeri-negeri pantai timur semenanjung telah menyebabkan perkembangan ekonominya turut perlahan. Menekankan pembangunan fizikal/kemudahan infrastruktur desa seperti projek PPRT dan juga penyediaan kemudahan fizikal pertanian seperti Rancangan Pengairan Muda dan Kemubu yang dijadikan sebagai projek asas untuk memajukan sektor pertanian desa khususnya padi sawah.3. Fokus pelaburan/kemasukan modal masih tertumpu di kawasan berkenaan. Faktor penduduk. Kadar perindustrian yang berbeza. 6. Kawasan-kawasan lain kurang diberi tumpuan. saiz(jumlahnya). Memajukan negeri yang berpotensi sahaja.

KESEDAR. LKIM. Di bawah RPW strategi penjanaan sumber alam dan pembangunan tanah baru merupakan usaha-usaha utama yang telah dilaksanakan oleh kerajaan disekitar tahun 1970-an. naik taraf kemudahan kesihatan. Mewujudkan bandar baru di kawasan pembangunan wilayah. Mewujudkan Bandar Industri sejajar dengan program penyelerakan industri ke luar bandar 6) Program pembangunan sosial. Program Penyelerakkan/penyebaran industri ke desa. IADP ialah satu pakej pembangunan yang bersifat “kesepaduan” yang menggabungjalinkan segala resos. dibina kemudahan asas yang lengkap. penternak. pekebun. 5) Membandarkan kawasan luar bandar yang berfungsi sebagai pusat pertumbuhan baru. program penanaman semula dan juga penyatuan saiz dan skel tani yang tidak ekonomik dibawah rancangan mini estet (pertanian berkelompok). Seperti membina kemudahan pendidikan menengah dan IPT di luar bandar. Pertama ialah untuk kawasan penanaman padi dan kedua ialah untuk kawasan bukan penanaman padi. sumber berpotensi dan agensi kerajaan bagi memajukan sektor pertanian luar bandar dan seterusnya membasmi kemiskinan desa. Program Pembangunan Pertanian Bersepadu (Integrated Agricultural Development Programme – IADP). Pembandaran Kawasan luar bandar dilaksanakan menerusi strategi-strategi seperti. 8) Membantu memasarkan hasil tani dan produk desa seperti mewujudkan pasar tani di bawah FAMA. 3). tenaga.DARA dan lain-lain lagi. 157 . nelayan dan usahawan desa untuk memajukan aktiviti ekonomi mereka seperti skim kredit mikro. KEDA. Diantara strategi yang terlibat di bawah IADP ialah seperti program pembangunan tanah pertanian. tabung usahawan kecil dan sederhana dll. kepelbagaian tanaman.jenis program pembangunan insitu yang dilaksanakan di Malaysia. 4) Rancangan Pembangunan Wilayah (RPW) secara khusus. 2). MARDEC dll. Membandarkan Pekan-Pekan Berpotensi.KEJORA. pengangkutan dan perhubungan.KETENGAH. kemudahan reakreasi dan sebagainya mengikut keperluan penduduk setempat 7) Program/pakej bantuan modal dan subsidi kepada petani. LPN. diberikan insentif pelaburan dll untuk menarik pelabur membina industrinya. Di antara contoh RPW yang telah diperbadankan dan mempunyai autonomi secara khusus untuk memajukan wilayah mundur ialah seperti Lembaga Kemajuan Wilayah (LKW) JENGKA. Kawasan desa yang berpotensi dikenalpasti untuk dibina kilang pembuatan atau pemerosesan dengan menjadikan kawasan tersebut sebagai zon industri bebas cukai (FTZ).PERDA.

Dengan merujuk kepada wilayah Asia Pasifik. [ 10 Markah] ________________________________________________________________ CADANGAN SKEMA JAWAPAN Dengan merujuk kepada wilayah Asia Pasifik. input pertanian moden dll. Jakarta dan Manila Asia Timur: China – Beijing.Seoul. Guangzhou.9) Memberikan khidmat latihan. Shanghai. nelayan desa menerusi pelbagai usaha R&D seperti penggunaan jentera moden. SOALAN PILIHAN 4 . 10) Memperluaskan penggunaan teknologi moden kepada petani. Bandaraya Ho Chi Minh. c) Huraikan masalah-masalah persekitaran fizikal yang dialami oleh bandar raya metropolitan tersebut akibat pertumbuhan penduduk yang pesat. Korea Selatan . Pusan. Kwangju. bimbingan dan kemahiran yang dilaksanakan oleh berbagai agensi kerajaan untuk menguruskan pelbagai sektor ekonomi desa dengan berkesan. Korea Utara – Pyong Yang dan Namp’o. a) nyatakan TIGA buah bandaraya metropolitan tersebut [ 3 Markah] mengalami [12 Markah] b) Mengapakah bandaraya metropolitan pertumbuhan penduduk yang pesat. Di antaranya ialah: Asia Tenggara: Yangon. Kuala Lumpur. penggunaan bioteknologi. Hanoi. penternak. Chengdu. Bangkok. 158 . pekebun. a) nyatakan TIGA buah bandaraya metropolitan [ 3 Markah] Cadangan Isi Jawapan Bandaraya metropolitan adalah bandaraya yang mempunyai penduduk melebihi 1 juta orang. Kunming dan Bandaraya Hong Kong.

Nagoya. Migrasi masuk ini disebabkan oleh: 1) 2) 3) 4) Tarikan peluang pekerjaan yang banyak dan berpendapatan lumayan khususnya dari sektor industri. prasarana yang lengkap.Tokyo. Kecenderungan meningkatkan kelahiran. Pertumbuhan penduduk bandar metropolitan menjadi pesat kerana peningkatan kadar kelahiran dan penurunan kadar kematian. 159 . Kobe. Kyoto. Hiroshima Taiwan – Taipei. Hal ini disebabkan oleh: 1) Aras kesuburan/fertiliti migran adalah tinggi. (Pemusatan institusi pendidikan tinggi di bandaraya metropolitan) Tarikan kemudahan bandar yang lain – hiburan. Kumpulan umur muda menjadi komposisi utama penghijrah ke bandaraya metropolitan. perkhidmatan dan perniagaan. Tarikan untuk melanjutkan pelajaran – khususnya pendidikan tinggi. [12 Markah] Cadangan Isi Jawapan Sebab-sebab bandaraya metropolitan mengalami pertumbuhan penduduk yang pesat: a) Pertumbuhan penduduk pesat akibat aliran migrasi masuk penduduk dari luar bandar atau bandar kecil dan sederhana ke bandaraya metropolitan berkenaan. kemudahan kesihatan dll yang terdapat di bandaraya metropolitan.Jepun . b) Mengapakah bandaraya metropolitan tersebut mengalami pertumbuhan penduduk yang pesat. Kawasaki. 3) Peningkatan pendapatan perkapita dan taraf hidup penduduk bandaraya memungkinkan saiz keluarga yang lebih besar boleh ditampung. 2) Kemudahan kesihatan yang baik – mengurangkan kadar kematian bayi di kalangan penduduk bandar di samping meningkatnya jangka hayat penduduk. Yokohama. Osaka. Pemusatan pelbagai fungsi bandar di bandaraya metropolitan. b) Pertumbuhan penduduk pesat akibat pertambahan secara semulajadi.

Seperti taun dan denggi yang berpunca daripada sistem pembentungan yang tidak baik. Masalah pencemaran air khususnya pencemaran sungai. Pencemaran persekitaran yang mempercepatkan penularan wabak penyakit. alirannya tersekat. penimbusan kawasan paya(wet land). tanah runtuh dan tanah mendap yang juga berpunca daripada eksploitasi terhadap tanah-tanah bandar secara berlebihan bagi menampung keperluan penduduk yang semakin bertambah.c) Huraikan masalah-masalah persekitaran fizikal yang dialami oleh bandar raya metropolitan tersebut akibat pertumbuhan penduduk yang pesat. haba yang dibebaskan oleh metabolisme manusia dll. 4. 2. Khususnya banjir kilat akibat pembangunan yang terlalu pesat bagi menampung keperluan penduduk yang ramai seperti penerokaan tanah-tanah pinggir bandar untuk membina kawasan perumahan. penuh dengan sampah sarap. 3. Masalah hakisan tanih. 5. Pembuangan sisa domestik ke sungai dan parit di kawasan setinggan yang padat menyebabkan sungai kotor. sistem longkang yang tidak cekap terutamanya di kawasan penempatan setinggan dalam bandar/kawasan sesak (slum). bekalan air yang tidak bersih. Kenaikan suhu mikro/Pulau haba bandar. 6. tasik dan paya yang berpunca daripada pembuangan sisa domestik/perumahan yang menjejaskan ekosistem akuatik. Masalah banjir. Berpunca daripada pemerangkapan haba oleh bahan pencemar udara yang dikeluarkan oleh kenderaan dan stesyen janakuasa yang semakin bertambah. [ 10 Markah] Cadangan Isi Jawapan 1. Seperti aktiviti peneresan. Masalah pencemaran bunyi dan bau. perawatan kumbahan yang tidak sempurna. penyediaan sistem saliran yang tidak cekap dsb. penurapan muka bumi yang keterlaluan. 160 . pemotongan dan perataan bukit untuk dijadikan pelbagai tapakbina perumahan 7. Masalah pencemaran udara/jerebu. Bunyi bising akibat kenderaan dan kilang terutama di kawasan bandar yang sesak dengan penduduk. Pencemaran bau khususnya di kawasan pelupusan sampah hasil buangan domestik yang bertambah. Akibat pertambahan bilangan kenderaan yang seiringan dengan pertambahan penduduk dan pertambahan kawasan-kawasan perindustrian yang menyebabkab kualiti udara terjejas.

(perniagaan. Ciri lingkungan pengaruh – sangat luas meliputi sub-sub bandar dan juga bandarbandar yang lain. perniagaan. kediaman dll sektor ekonomi moden). Ciri penduduk . 4.saiz penduduk melebihi 1 juta orang ( Data tahun 2007. 2. Pemusatan (aglomerasi) fungsi bandar – pentadbiran. penduduk bandaraya Kuala Lumpur ialah seramai 1. Perkembangan bangunan secara vertikal bagi menjimatkan ruang. Ciri guna tanah – guna tanah bandar sepenuhnya perkhidmatan. 3.perindustrian.3 juta orang. Ciri ruang bandar – padat dan tepubina. 161 . 5. [ 5 Markah] ________________________________________________________________ CADANGAN SKEMA JAWAPAN a) Ciri-ciri bagi sesebuah metropolis Kuala Lumpur [8 Markah] Cadangan Isi Jawapan Di antara ciri-ciri bagi metropolis (bandaraya) Kuala Lumpur ialah: 1.SOALAN PILIHAN 5 a) Huraikan ciri metropolis Kuala Lumpur [8 Markah] b) Huraikan tiga faktor yang mempengaruhi proses pembandaran yang pesat di Lembah Kelang [ 12 Markah ] c) Nyatakan lima masalah persekitaran fizikal yang berlaku akibat proses pembandaran yang pesat. perindustrian dll. perdagangan.

perkhidmatan dan perniagaan. Petaling Jaya. Putrajaya dan KLCC) • Menyediakan prasarana pengangkutan awam yang cekap dan moden untuk meningkatkan ketersampaian dalam dan antara bandar di Lembah Kelang seperti LRT. ubat. doktor. Kesannya kelahiran bertambah. • Peluang melanjutkan pelajaran yang lebih banyak – kewujudan pusat-pusat pengajian tinggi (IPTA dan IPTS). • Kemudahan pembandaran yang menarik – prasarana lengkap. kadar kelahiran meningkat. kakitangan perubatan) – menurunkan kadar kematian dan mengawal wabak penyakit.b) Huraikan tiga faktor yang mempengaruhi proses pembandaran yang pesat di Lembah Kelang [ 12 Markah ] Cadangan Isi Jawapan Faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembandaran yang pesat di Lembah Kelang. Ampang Jaya. perkhidmatan sosial. (Status MSC kini – Taman Teknologi Malaysia. • Peluang pekerjaan yang luas dalam ke tiga-tiga sektor di atas dengan tawaran gaji yang menarik. • Menjadikan Lembah Kelang sebagai penjana pertumbuhan ekonomi negara – pusat perindustrian. • Memajukan sub-urban sebagai kawasan kediaman yang dilengkapi dengan kemudahan pembandaran yang cukup. perniagaan dan perkhidmatan. (1) Isipadu aliran migrasi masuk penduduk yang tinggi ke Lembah Kelang yang disebabkan oleh: • Perkembangan pesat sektor ekonomi moden – perindustrian. perumahan. • Taraf kesihatan yang baik (kemudahan. Subang Jaya dsb. • Pendapatan dan taraf hidup meningkat – mampu memiliki saiz keluarga yang lebih ramai. Seperti usaha untuk menjadikan Lembah Kelang berstatus MSC secara keseluruhannya dalam RMK 9. • Mewujudkan bandar-bandar baru dan bandar-bandar satelit seperti Shah Alam – Petaling Jaya (perindustrian). Komuter dll. ERL. KL Sentral. • Kemudahan pengangkutan yang baik yang meningkatkan ketersampaian untuk masuk ke Lembah Kelang. hiburan dan reakreasi dll. Putrajaya (pentadbiran). (2) Kadar pertumbuhan penduduk semulajadi yang pesat di Lembah Kelang yang disebabkan oleh: • Perkahwinan antara migran yang berusia muda – aras kesuburan bertambah. (3) Peranan kerajaan mempercepatkan proses pembandaran di Lembah Kelang seperti. • Menyediakan kemudahan dan perkhidmatan sosial yang lengkap untuk 162 . Kesannya pertumbuhan semulajadi meningkat. Cyberjaya.

Pemarkahan: 1 isi = 1 markah = MAX 5 Markah SOALAN PILIHAN 1 a) Mengapakah pakatan segi tiga pertumbuhan ditubuhkan di rantau Asia Tenggara. (8) Pencemaran sisa toksid yang berbahaya dan pencemaran tanih. (9) Kerosakan ekosistem – seperti ekosistem paya/tanah lembab. IMS-GT. c) Nyatakan lima masalah persekitaran fizikal yang berlaku akibat proses pembandaran yang pesat. (7) Pencemaran sampah sarap dan bau. [13 Markah] b) Huraikan secara ringkas empat program kerjasama pakatan segi tiga pertumbuhan yang telah dilaksanakan. [12 Markah] CADANGAN SKEMA JAWAPAN (a) Sebab-sebab pakatan segi tiga pertumbuhan di tubuhkan di rantau Asia Tenggara. jaminan keselamatan dll. (4) Pencemaran udara. kawasan industri dll.hutan untuk dijadikan tapakbina perumahan. pendidikan. [ 5 Markah] Cadangan Isi Jawapan (1) Peningkatan suhu setempat (pulau haba bandar) (2) Hakisan dan tanah runtuh/tanah mendap (3) Banjir kilat. (6) Pencemaran bunyi. Antara sebab-sebab mengapa pakatan segi tiga pertumbuhan tersebut ditubuhkan ialah: 163 . (5) Pencemaran air. IMT-GT dan EAGA-BIMP. [ 13 Markah] Cadangan Isi Jawapan Di antara pakatan segi tiga pertumbuhan yang ditubuhkan di rantau Asia Tenggara ialah.penduduk bandar – kemudahan kesihatan. bandar.

1. Kesan-kesan positif daripada perluasan pasaran setempat akan dinikmati bersama. Langkawi. Utara Acheh dan Selatan Thai pastinya mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. 164 . Ini kerana pembangunan sumber dilakukan menerusi pelbagai perkongsian bijak yang diamalkan. Pemindahan teknologi membolehkan sumber-sumber yang ada dapat dibangunkan dengan cepat. Kawasan-kawasan seperti Bukit Kayu hitam. Kekurangan buruh dan kepakaran di sesuatu kawasan segitiga akan dapat ditampung oleh buruh dan tenaga pakar dari negara jiran. Dengan adanya pakatan ini sumber-sumber tersebut boleh dibangunkan tanpa terbiar membazir sebagai stok sumber sahaja. Kekurangan teknologi sesebuah negara ditampung oleh kelebihan teknologi negara lain yang samasama melabur di kawasan segi tiga terbabit.sumber tenaga.perkhidmatan dan pergerakan penduduk. Segitiga pertumbuhan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi ASEAN yang baru. Untuk saling memperolehi keuntungan dalam konteks pembangunan sumber alam . Utara Kedah-Perlis seperti Bukit Kayu Hitam. 2. Misalnya projek Line ke 2 menghubungkan Malaysia dengan Singapura di bawah IMS-GT telah dilaksanakan dengan jayanya dan memberi keuntungan kepada ke dua-dua negara daripada segi aliran barangan. Untuk saling memperolehi keuntungan dalam konteks pengaliran buruh dan tenaga pakar. 3. Misalnya melalui kewujudan kawasan bebas cukai. Dalam konteks ini wujud suasana saling melengkapi.sumber air dan sebagainya. R&D dan inovasi baru dari negara jiran yang lebih maju ke kawasan segitiga terbabit. Untuk saling memperolehi keuntungan dalam konteks perluasan pasaran dan perdagangan antara kawasan/intra-ASEAN. 5. Kerana barangan di kawasan-kawasan bebas cukai tersebut lebih laris/dijual dengan harga yang murah. Kekurangan buruh di Malaysia ditampung oleh kemasukan buruh dari Indonesia. 4. 6. Untuk mempercepatkan lagi/memangkinkan lagi pertumbuhan ekonomi dalam pelbagai sektor di antara negara-negara ASEAN yang berjiran yang termasuk dalam kawasan segitiga pertumbuhan berkenaan. sumber maritim. Pihak swasta akan berkongsi modal melaksanakan sesuatu projek. Misalnya di bawah IMT –GT kawasankawasan seperti Pulau Langkawi. Untuk saling memperolehi keuntungan dalam konteks perkongsian teknologi. Kawasan segitiga sememangnya kaya dengan sumber-sumber alam yang belum dimanfaatkan sepenuhnya seperti sumber hutan. Untuk saling memperolehi keuntungan dalam konteks perkongsian pelaburan modal/kewangan berdasarkan prinsip perkongsian bijak yang dilakukan menerusi pelaburan bersama ataupun pelaburan silang oleh pihak swasta. Pengkalan Kubor sudah tentunya memberikan manfaat pasaran kepada semua negara.

Meliputi usahasama memajukan sumber-sumber pembalakan khususnya di kawasan EAGA yang sememangnya kaya dengan sumber hutan disamping program kerjasama pemeliharaan dan pemuliharaan hutan. laut dalam dan akuakultur. 6.(b) Program kerjasama pakatan segi tiga pertumbuhan yang telah dilaksanakan. 7. Program kerjasama membangunkan infrastruktur fizikal seperti jaringan jalan raya. Misalnya jalan keretapi Trans-Borneo di bawah EAGA-BIMP. Mewujudkan bandarbandar baru melalui pendekatan pelaburan bersama seperti projek bandar Nusa Jaya sebagai bandar terapung di Tanjung Pelepas Johor di bawah rancangan IMS-GT. 2. [ 12 Markah] Cadangan Isi Jawapan 1. Program kerjasama pembangunan sektor perhutanan. 8. sistem perhubungan dan lain-lain terutamanya di wilayah yang baru berkembang misalnya di Lembah Mindano di bawah EAGA. Program kerjasama membangunkan sektor pembandaran. Seperti menjadikan kepulauan Riau sebagai pusat pelancongan baru di bawah IMS-GT.sumber air.Acheh sebagai “pintu masuk pelancong ASEAN” di bawah IMTGT. bekalan tenaga. Program pembangunan sektor telekomunikasi. Tumpuan diberi kepada sektor industri berasaskan sumber seperti industri pemprosesan pertanian (agro base industry) terutamanaya di IMT-GT dan EAGA serta industri berintensif buruh di IMSGT dan IMT-GT. Termasuk juga program pertukaran siaran radio &TV dan lain-lain program budaya di kawasan segitiga terbabit yang membolehkan intraksi sosial antara negara berjiran akan menjadi lebih rapat. Khususnya laluan darat. Program kerjasama pembangunan sektor perindustrian.Phuket . Projek Line ke 2 Johor dengan Singapura di bawah IMS-GT dan juga perkhidmatan feri Langkawi .Phuket-Acheh di bawah IMT-GT. 165 .Kerjasama perikanan pula meliputi perikanan pinggir pantai. Program kerjasama pembangunan sektor pelancongan. Langkawi . Khususnya berkaitan dengan sektor perladangan kelapa sawit dan getah di bawah EAGA dan juga sektor makanan/padi di bawah IMT-GT. 3. Memajukan industri perhotelan/resort atau memajukan sumber-sumber maritim untuk tujuan pelancongan. 4. udara dan air/perkapalan. 5. Program kerjasama pembangunan sektor pengangkutan. Program kerjasama pembangunan sektor pertanian dan perikanan.

lukiskan graf bar untuk menunjukkan nilai perdagangan antara negara-negara ASEAN pada tahun 1990 dan 1996. huraikan keadaan perdagangan antara negara-negara ASEAN pada tahun 1990 dan 1996. 166 . [10 Markah] b) Berdasarkan graf bar yang telah anda lukis pada soalan (a). [6 Markah] c) Jelaskan tiga halangan yang dihadapi oleh negara-negara ASEAN untuk meningkatkan perdagangan. Calon perlu membuat graf bar.SOALAN PILIHAN 2 Jadual 1 menunjukkan nilai perdagangan antara negara-negara ASEAN pada tahun 1990 dan 1996. Graf bar tersebut mesti menunjukkan nilai perdagangan antara negara-negara ASEAN pada tahun 1990 dan 1996. Negara Brunai Indonesia Malaysia Filipina Singapura Thailand Jumlah a) 1990 1 131 4 420 16 509 2 198 23 605 7 764 55 627 1996 1 700 12 600 37 200 7 000 72 200 19 900 150 600 Berdasarkan jadual 1 di atas. Boleh dipilih samada graf bar kompaun atau graf bar komponen. [ 10 Markah] Untuk lebih cepat calon dinasihatkan membuat graf bar kompaun. Jadual 1: Nilai Perdagangan antara negara-negara ASEAN (Juta US$) pada tahun 1990 dan 1996. [ 9 Markah] CADANGAN JAWAPAN (a) Soalan kemahiran amali.

d) e) Petunjuk. Skala ditulis di penjuru kanan di bawah tajuk. Penigkatan terbesar/tertinggi dialami oleh Singapura sebanyak (48. Peningkatan yang perlahan dialami oleh Berunai (569 juta US$) diikuti oleh Filipina (4. Keseluruhannya. Kemas dan bersih.691 juta US$) dan Thailand (12. diikuti Malaysia (20. 595 juta US$). Jumlah peningkatan adalah sebanyak (94. Ditulis di ruang atas graf bar b) Skala yang sesuai yang boleh mewakili semua data. Dilukis di bawah graf.semua negara Asean mengalami peningkatan nilai perdagangan antara 1990 hingga 1996. Keadaan perdagangan antara negara-negara Asean pada tahun 1990 dan 1996.180 juta US$) 167 . (Sila buat latihan amali menggunakan data ini) (b) Keadaan perdagangan antara negara-negara ASEAN pada tahun 1990 dan 1996. 2.Elemen penting yang mesti ada di dalam graf bar: a) Tajuk yang lengkap ”Graf Bar Kompaun: nilai perdagangan antara negaranegara ASEAN pada tahun 1990 dan 1996. Angka skala yang dipilih mestilah selari dengan selang paksi yang dibuat dan dinyatakan unitnya. Tepat dengan tuntutan kartografi. c) Plotan yang menunjukkan kesan nampak dan setiap bar dilorek atau diwarnakan untuk membezakan antara ke dua-dua tahun tersebut. 3.802 juta US$) dan Indonesia (8. 136 juta US$).973 juta US$). [ 6 Markah] Cadangan Isi Jawapan. 1.

Sesetengah negara seperti Indonesia masih belum pulih ekonominya akibat kejatuhan nilai mata wang. Kesan daripada pengeluaran barangan yang sama secara berlebihan boleh menurunkan harga barangan tersebut dan seterusnya menjejaskan pendapatan petani negara-negara ASEAN. Persaingan sesama negara pengeluar.(c) Tiga halangan perdagangan yang dihadapi oleh negara-negara ASEAN untuk meningkatkan perdagangan. Kuasa beli pasaran yang masih rendah dan saiz pasaran yang kecil. Berunai dan Malaysia. Komoditi barangan yang homogeneus menyebabkan ancaman perlambakan dipasaran yang akhirnya menurunkan harga pasaran. Contoh komoditi kelapa sawit dan getah antara Malaysia dengan Indonesia. Negara yang saiz pasarannya besar seperti Indonesia dan Filipina tetapi kuasa beli penduduknya pula rendah manakala negara yang kuasa beli pasarannya tinggi seperti Singapura dan Berunai hanya memiliki saiz pasaran/jumlah penduduk yang sedikit. [ 9 Markah] Cadangan Isi Jawapan: Perdagangan intra ASEAN menghadapi beberapa halangan. 3. Apabila ekonomi rakan seperdagangan masih belum pulih maka ia akan membataskan dan menjejaskan aliran perdagangan serantau. Apabila urusan dagangan menggunakan dollar US akan wujud jurang nilai mata wang yang begitu besar dengan negara yang lebih stabil seperti Singapura. Antaranya: 1. 168 . Masalah kejatuhan nilai mata wang. persaingan pengeluaran beras antara Thailand dengan Myanmar. Keadaan ini menyukarkan perluasan perdagangan antara negara dan juga kewujudan imbangan dagangan. 2.

Ciri-ciri saling bergantung antara Malaysia dengan negara-negara lain meliputi: 1. pasaran Amerika syarikat. Rusia.pertahanan. telekomunikasi. Tanpa modal asing. Sebagai contoh produk alat hawa dingin Malaysia amat bergantung kepada pasaran negara-negara timur jauh. Pergantungan kepada pasaran luar negara. Malaysia tidak mempunyai sumber kewangan yang cukup untuk memperkasakan ekonominya. Malaysia amat bergantung kepada teknologi moden dari negara-negara maju dengan mengimport teknologi dari Jepun. 4. sumber tenaga dsb. perkhidmatan. 5. pasaran Asia-Pasifik dsb. Penawaran buruh yang rendah dalam sektor-sektor kritikal menyebabkan Malaysia amat bergantung kepada buruh asing. Pelaburan modal asing amat diperlukan oleh Malaysia untuk menggerak dan memajukan sektor-sektor ekonomi seperti perindustrian. Pergantungan kepada teknologi. sumber perikanan. 3. pelancongan. [13 Markah] Cadangan Isi Jawapan Memilih mana-mana sebuah negara di Asia Tenggara – dijangka Malaysia. Misalnya dalam sektor pembinaan dan perladangan bergantung kepada tenaga buruh 169 . pengangkutan. Pergantungan kepada sumber bahan mentah. Amerika Syarikat. [13 Markah] b) Jelaskan bagaimana pakatan ekonomi serantau ASEAN dapat mengurangkan kesan negatif proses globalisasi ekonomi. Pergantungan kepada buruh dan kepakaran. 2. pasaran Eropah. Misalnya Malaysia bergantung kepada Thailand dalam konteks bekalan beras. Misalnya pergantungan kepada AFTA. [12 Markah] ________________________________________________________________ CADANGAN SKEMA JAWAPAN (a) Pilih sebuah negara di Asia Tenggara dan huraikan ciri-ciri saling bergantung negara tersebut dengan negara-negara lain. sumber kuasa dan juga sumber makanan. sayuran. buahan dll bagi menampung kekurangan sumber makanan dalam negara. ICT dsb. Korea Selatan. Pergantungan kepada modal.SOALAN PILIHAN 3 “Globalisasi ekonomi telah menyebabkan negara-negara di dunia semakin terkait dan saling bergantung antara satu sama lain” (a) Pilih sebuah negara di Asia Tenggara dan huraikan ciri-ciri saling bergantung negara tersebut dengan negara-negara lain. negara-negara Eropah dll khususnya dalam bidang perindustrian.

5. 6. Mengurangkan kebergantungan kepada modal dari negara-negara kapitalis yang jelas tidak menguntungkan negara-negara ASEAN jika berlaku resiko yang tidak diingini yang menyebabkan modal asing boleh ditarik keluar dari ASEAN pada bila-bila masa. konsep saling melengkapi. Dengan adanya AFTA membolehkan produk barangan sesama negara ASEAN dijual dengan harga yang lebih murah berbanding dengan barangan dari negara luar ASEAN. latihan tenaga manusia secara bersama dan bersepadu sesama negara anggota ASEAN.Indonesia serta Thailand. Ini boleh dilakukan menerusi penubuhan Bank ASEAN. dasar tidak campur tangan negara-negara anggota serta prinsip kemakmuran bersama ASEAN. 3. prinsip menang-menang dan juga langkah pertukaran teknologi dan inovasi baru. Oleh sebab itu sesama negara ASEAN boleh meningkatkan pelaburan menerusi konsep pelaburan bersama dan juga pelaburan silang. Mengurangkan monopoli pasaran kewangan ASEAN oleh negara-negara maju khususnya Amerika Syarikat. (12 Markah) Cadangan Isi Jawapan Pakatan ekonomi serantau ASEAN boleh mengurangkan kesan negatif proses globalisasi ekonomi dengan cara: 1. Ini dilakukan menerusi kawasan pasaran bebas ASEAN (AFTA). Mengurangkan monopoli pasaran barangan dalaman ASEAN oleh negara-negara maju. 2. Persepakatan sesama negara ASEAN dalam konteks ini membolehkan resiko kejatuhan nilai mata wang boleh dikurangkan. Ciri-ciri pergantungan Malaysia dengan negara-negara ASEAN yang lain berasaskan konsep perkongsian pintar. Tetapi pergantungan Malaysia dengan negara-negara maju adalah tidak adil dan berat sebelah yang memihak kepada negara-negara maju tersebut. Membendung campurtangan politik dari negara-negara maju menerusi prinsip”Zon Aaman Bebas dan Berkecuali”( ZOFPAN). cadangan penggunaan matawang ASEAN bagi menggantikan dollar US dll. Koperasi ASEAN. saling melengkapi (complementary) serta prinsip dan “Situasi Menang-Menang” (Win-Win Situation). 170 . Ini boleh dilakukan melalui konsep perkongsian pintar. b) Jelaskan bagaimana pakatan ekonomi serantau ASEAN dapat mengurangkan kesan negatif proses globalisasi ekonomi. Mengurangkan dominasi teknologi dan kepakaran dari negara-negara maju. 4.

Negara anggota diberikan masa yang lebih panjang untuk mengurangkan tarif barangan ini. (Perdagangan intra – ASEAN) Contoh: Terdapat beberapa kategori barangan yang disenaraikan di bawah AFTA yang diberikan potongan atau pengurangan tarif iaitu: a) b) c) d) e) Barangan pertanian yang telah diproses dan beberapa jenis produk pertanian lain. Barangan-barangan dalam senarai ini telah dikecualikan daripada pengurangan tarif buat selamalamanya 171 . Barangan yang dianggap sensitif seperti hasil pertanian yang belum diproses misalnya beras.SOALAN PILIHAN 4 a) Apakah yang dimaksudkan dengan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN (AFTA) ?. Barangan elektrik dan elektronik. kehidupan dan kesihatan manusia termasuk haiwan dan tumbuhan disamping barangan yang ada nilai seni. [6 Markah] Cadangan Isi Jawapan Konsep: AFTA ialah kawasan perdagangan bebas Asia Tenggara (ASEAN) yang mengamalkan konsep pengurangan tarif atau penghapusan tarif bagi barangan atau produk ASEAN yang diperdagangkan di kalangan negara-negara ASEAN itu sendiri. sejarah dan arkeologi. Barangan yang berkaitan dengan keselamatan negara. [15 Markah] ________________________________________________________________ CADANGAN SKEMA JAWAPAN a) Apakah yang dimaksudkan dengan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN (AFTA) ?. Barangan automotif/kenderaan dan alat ganti. [4 Markah] c) Huraikan faedah dan masalah penyertaan Malaysia dalam AFTA. [6 Markah] b) Namakan empat negara yang melaksanakan AFTA pada peringkat awal penubuhannya.

perkongsian teknologi dan kepakaran. 4) Faedah daripada segi pengkhususan pengeluaran dan keadaan saling melengkapi (Complementary) bagi menjimatkan kos pengeluaran. Misalnya syarikat Malaysia kini boleh menembusi saiz pasaran ASEAN yang melebihi 530 juta orang. 3) Faedah daripada segi peningkatan kualiti produk. [15 Markah] Cadangan Isi Jawapan Faedah yang diperolehi Malaysia apabila menyertai AFTA: 1) Peningkatan aliran perdagangan Malaysia dengan negara ASEAN yang lain apabila harga barangan menjadi lebih murah. Untuk mengelakkan persaingan produk yang sama maka antara syarikat ASEAN akan menjalinkan kerjasama untuk pengkhususan pengeluaran. c) Huraikan faedah dan masalah penyertaan Malaysia dalam AFTA. Thailand. pengilang atau pengeluar dengan pengguna sesama negara ASEAN menjadi lebih kukuh disamping karenah birokrasi yang cerewet boleh diminimakan. Dalam konteks ini Malaysia akan memperolehi faedah daripada ekonomi bidangan. 2) Faedah daripada segi perluasan saiz pasaran. persaingan antara pengeluar akan menjadi lebih hebat untuk menghasilkan produk yang berkualiti dan berdaya saing di pasaran bebas AFTA. 172 .b) Namakan empat negara yang melaksanakan AFTA pada peringkat awal penubuhannya. bekalan barangan yang berterusan dan sekaligus mengurangkan defisit import barangan dari negara maju. Dengan tawaran harga yang lebih murah. Indonesia dan Singapura. Kesan-kesan positif perluasan pasaran termasuklan hubungan antara rangkaian pemasaran. [4 Markah] Cadangan Isi Jawapan Negara yang melaksanakan AFTA di peringkat awal penubuhannya ialah: Malaysia. Kesannya Malaysia akan menikmati faedah daripada segi perkembangan R&D. Menerusi AFTA semua negara anggota dapat menikmati faedah harga barangan yang lebih murah. penggunaan teknologi dan inovasi baru oleh syarikat-syarikat swasta atau kerajaan (GLC) yang berlumba-lumba menjaga kualiti produk masing-masing. Kesannya ia dapat mengurangkan pergantungan kepada negara maju yang selalunya tidak adil dalam konteks hubungan dagangan dua hala. kuasa beli penduduk akan meningkat dan barangan Malaysia boleh dijual ke serata negara ASEAN. Apabila harga menjadi lebih murah.

Misalnya barangan dari Thailand dan Indonesia jauh lebih murah berbanding dengan Malaysia.Masalah yang dihadapi oleh Malaysia apabila menyertai AFTA: 1) Ancaman kepada pengusaha tempatan yang masih tidak mampu bersaing dan terlalu bergantung kepada dasar perlindungan kerajaan. Syarikat-syarikat bumiputera khususnya IKS menghadapi resiko kerugian dan mungkin gulung tikar. Filipina adalah lebih rendah kerana pendapatan perkapitanya lebih rendah berbanding Malaysia.Laos. 2) Ancaman lambakan barangan import dalam pasaran Malaysia. Kesannya sukar untuk melakulariskan barangan Malaysia di negara-negara berkenaan. 3) Masalah kuasa beli dari negara-negara ASEAN lain seperti Vietnam. Ini kerana harga barangan Malaysia relatif lebih mahal berbanding dengan produk barangan ASEAN lain disebabkan kos pengeluaran khususnya kos buruh dan bahan mentahnya lebih tinggi. Kemboja. 173 .

Jadual 3: Nilai Eksport dan Import (RM: Juta) Malaysia dengan beberapa buah Negara Asia Pasifik terpilih pada Tahun 2002.6 .398.576.4.5 13.3 403.019. [9 Markah] ______________________________________________________________________ CADANGAN SKEMA JAWAPAN a) Berdasarkan jadual 3. [10 Markah] c) Huraikan kerjasama ekonomi serantau dan antarabangsa yang disertai oleh Malaysia bagi tujuan meningkatkan aliran perdagangannya.581.559.635.414. [ 6 Markah] Negara Asia Pasifik Imbangan Perdagangan Terpilih (EKSPORT ▬ IMPORT) RM: Juta Thailand Indonesia Singapura Jepun Taiwan China 205. kirakan imbangan perdagangan antara Malaysia dengan setiap negara Asia Pasifik terpilih pada tahun 2002.703.838.236. kirakan imbangan perdagangan antara Malaysia dengan setiap negara Asia Pasifik terpilih pada tahun 2002.9 12.422.8 .8 7.SOALAN PILIHAN 5 Jadual 3 menunjukkan nilai eksport dan import Malaysia dengan beberapa buah negara Asia Pasifik terpilih pada tahun 2002.1 4.909.923.9 18.0 1.978.4 174 .2 2.5 44.1 213.988.1 19.0 5.724.9 47.203.5 a) Berdasarkan jadual 3.7 RM: Juta Import 3.9 3. [ 6 Markah] b) Lukis sebuah graf bar yang sesuai untuk menunjukkan imbangan perdagangan antara Malaysia dengan setiap negara Asia Pasifik terpilih pada tahun 2002. Negara-negara Asia Pasifik terpilih Thailand Indonesia Singapura Jepun Taiwan China JUMLAH Eksport 3.2 3.

Afrika dan Amerika selatan). 7. 8. 10. 5. Meryertai negara-negara membangun G15. Menyertai kerjasama ekonomi Negara-negara berkecuali (NAM). Menyertai pakatan segitiga pertumbuhan ASEAN : (IMT – GT. 4. Menyertai Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) dan juga Perundingan Ekonomi Asia Timur (EAEC). Menyertai kerjasama ekonomi dengan Negara-negara Komanwel (CHOGM). Menyertai kerjasama ekonomi dengan Negara Selatan – Selatan. Menyertai Pertubuhan Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) 3. 6. EAGA – BIMP). 2. 9. [9 Markah] Cadangan Isi Jawapan Pakatan kerjasama ekonomi serantau dan antarabangsa yang disertai oleh Malaysia untuk meningkatkan aliran perdagangannya: 1. Kebersihan dan kesempurnaan Markah 1 1 1 6 1 c) Huraikan kerjasama ekonomi serantau dan antarabangsa yang disertai oleh Malaysia bagi tujuan meningkatkan aliran perdagangannya. Jepun. (Negara-negara di hemisfera selatan seperti Negara-negara Asia. IMS-GT. Kerjasama Asean + 3 (China. Menyertai pertubuhan Negara-negara Islam (OIC). 175 . India). [10 Markah] Lihat Graf Bar Cermin yang dilukis di sebelah Item Pemarkahan Tajuk/Kaedah yang betul Skala yang sesuai Petunjuk Plotan (1 negara = 1 markah). Menyertai Pertubuhan Perdagangan Sedunia (WTO).b) Lukis sebuah graf bar yang sesuai untuk menunjukkan imbangan perdagangan antara Malaysia dengan setiap negara Asia Pasifik terpilih pada tahun 2002.

176 .

Kemerosotan kualiti air dikesan melalui kandungan pepejal terampai (SS) dan juga kekeruhan/perubahan warna air. Iaitu sumbersumber air bersih samada dari sungai. kandungan Amoniakal Nitrogen (NH3 . Coli). Pembangunan tanah secara besar-besaran samada untuk pertanian. Ini menyebabkan sumber air seperti sungai dan tasik tercemar apabila partikel-partikel tanah yang terhakis di bawa oleh larian air permukaan ke sungai. kandungan bakteria Escherichia Coli (E. Contoh-Contoh pencemaran sumber air ialah: Pencemaran sungai seperti Sungai Gombak dan Sungai Kelang. SOALAN PILIHAN 1 a) Apakah yang dimaksudkan dengan kemerosotan kualiti sumber air ?. Nilai Keasidan ( pH) disamping perubahan warna dan bau yang ada di dalam sesuatu sumber air tersebut. Sebagai contoh pencemaran di Sungai Kelantan akibat pembangunan tanah kawasan KESEDAR pada tahun 1970-an. air bawah tanah dan juga air hujan tercemar atau semakin rendah kualitinya. pencemaran tasik seperti Tasik Minimata di Jepun akibat pembuangan raksa ke dalamnya. laut. 177 . pencemaran laut seperti di Selat Melaka. [5 Markah] Konsep kemerosotan kualiti sumber air.kolam dan takungan semulajadi.N).perindustrian dan lain-lain yang melibatkan aktiviti pembalakan dan penyahutanan. tasik. . ekonomi telah [10 Markah] Kemerosotan kualiti sumber air berlaku melalui pembangunan ekonomi berikut: 1.pembandaran. [5 Markah] b) Jelaskan bagaimana aktiviti pembangunan ekonomi telah menyebabkan kemerosotan kualiti sumber air. Pencemaran sumber-sumber air = kemerosotan kualiti sumber air. kandungan Pepejal Terampai (SS). [10 Markah] c) Huraikan langkah-langkah yang boleh diambil bagi mengatasi masalah kemerosotan kualiti sumber air. [10 Markah] CADANGAN JAWAPAN: a) Apakah yang dimaksudkan dengan kemerosotan kualiti sumber air ?. Indeks kemerosotan kualiti air bersih (kadar pencemaran air) dari pelbagai sumber ini boleh diukur melalui pelbagai indikator seperti kandungan Permintaan Oksigen Biologikal (BOD).TEMA: IMPAK ALAM SEKITAR DAN PENGURUSANNYA. pencemaran air bawah tanah dan juga pencemaran air hujan iaitu hujan asid khususnya di kawasan-kawasan perindustrian yang padat b) Jelaskan bagaimana aktiviti pembangunan menyebabkan kemerosotan kualiti sumber air. petempatan.

Kilang-kilang yang banyak mencemarkan sungai ialah kilang memproses getah serta kelapa sawit. Pembangunan sektor pelancongan. Sumber air laut tercemar melalui pembuangan enap cemar serta perlanggaran dan tumpahan minyak oleh kapal-kapal tangki.hujan asid. paya dan tasik juga tercemar akibat dibawa oleh air hujan. Punca ini banyak terdapat di kawasan pelancongan popular seperti di Port Dickson Negeri Sembilan dan Batu Feringgi di Pulau Pinang. kewujudan kawasan setinggan yang membuang sisa domestik seperti sampah sarap dan air kumbahan ke sungai. Pembangunan pesat sektor pembandaran.Coli. tasik dan paya. Sektor perkilangan dianggap sebagai sector yang paling banyak menyumbang kepada pencemaran sumber air khususnya air sungai. Selangor yang telah dikelaskan sebagai terjejas teruk akibat pembuangan najis dan sisa ternakan dari hampir 100 ladang khinzir yang terletak di tebingnya. 4. Jika melebihi paras yang dibenarkan 200 MPN/100 ml maka air laut tersebut sudah tercemar. Di perairan Selat Melaka berisiko tinggi untuk sumber laut tercemar kerana selat ini merupakan antara jalan air tersibuk di dunia. kandungan bakteria E. tasik. Pembangunan sektor pengangkutan. Termasuk juga pembuangan sisa-sisa makanan oleh peniaga kecil dan lain-lain sisa dari kawasan perumahan ke sungai dan paya .Coli amat tinggi. Pembangunan perindustrian. Contohnya banyak terdapat di kawasan perladangan getah dan kelapa sawit. Johor dan sungai Prai di Pulau Pinang.2. resort dan chalet ke laut menyebabkan pencemaran air laut. Pertambahan penduduk bandar. kadar alir sungai amat perlahan . Dikesan melalui kewujudan ketulan-ketulan tar/minyak mentah menutupi permukaan air laut. Pembuangan sisa domestik khususnya sampah sarap dari kawasan-kawasan setinggan menjadi punca penting mengapa sungai Gombak dan Sungai Kelang di Kuala Lumpur tercemar teruk. Sebagai contoh sungai Sekudai. Penyaliran najis haiwan seperti najis khinzir ke sungai atau pembuangan sisa-sisa haiwan yang disembelih atau yang mati ke sungai. Pembangunan sektor penternakan. Perlepasan Enfluen/sisa kilang ke sungai. Air sungai berbau busuk. Kemerosotan kualiti sumber air ini dikesan melalui nilai pH. 5. 3.“sungai mati”.Penggunaan racun seperti DDT dan penggunaan baja kimia menyebabkan sumber-sumber air seperti air tanah tercemar apabila bahan kimia tersebut dilarutresapkan. Kadar kemerosotan diukur dengan indikator kandungan BOD dalam air di samping perubahan warna dan bau.paya dan sebagainya. 178 . air sungai. Perlepasan sisa kumbahan dari hotel. Pembangunan pertanian . Kemerosotan kualiti air laut ini dikesan melalui kandungan bakteria E. 7. 6. Selain itu perlepasan bahan-bahan pencemar dari serombong kilang ke udara boleh menyebabkan kualiti air hujan merosot . Contoh terbaik ialah sungai Sepang.

kerjasama dilakukan melalui pemantauan dan rondaan bersama. Pada masa yang sama juga usahausaha mempertingkatkan R&D dan teknologi haruslah dijalankan dari masa ke semasa seperti teknologi kitar semula air atau mengubah teknologi perindustrian ke arah yang tidak mencemarkan air bagi menjamin sumber-sumber air masa hadapan sentiasa bersih. 9. Pembangunan sektor perlombongan.selia aktiviti pembalakan dan penyahutanan terutamanya di kawasan rezab sungai. Merawat air yang telah tercemar khususnya akibat sisa kilang dan air kumbahan. Penguatkuasaan undang-undang . pemilik-pemilik kapal. c) Langkah-langkah yang boleh diambil bagi mengatasi masalah kemerosotan kualiti sumber air. 2. Di peringkat awal pembinaan empangan hidro elektrik biasanya mencemarkan sungai dengan kelodak dan bahan ampaian. menarik balik lesen operasi dan juga penjara ke atas mana-mana pihak yang dikenalpasti mencemarkan sumbersumber air samada dari pekilang. emas dan tembaga mencemarkan sungai dan tasik apabila ia dialirkan/dibuang ke dalamnya seperti kes perlombongan tembaga di Mamut Sabah. Misalnya kawasan 10 km dari tebing sungai merupakan kawasan rezab atau kawasan penampan yang tidak boleh diusik untuk pembalakan dan penyahutanan. Misalnya di kalangan negara ASEAN . Selain itu menyediakan sistem pemerangkap sampah yang berkesan untuk membersihkan sungai dari pencemaran sampah sarap dan juga melicinkan kadar alirnya. Pembangunan sumber tenaga. penternak. kawasan tadahan/hutan simpan dan sebagainya bagi menjamin sumber air sungai sentiasa bersih dan berterusan.8. Langkah ini dilaksanakan oleh JAS di bawah Akta Kualiti Alam Sekitar 1974. orang perseorangan dan sebagainya.pengawasan/pemantauan yang teliti serta tindakan tegas termasuk denda/kompaun. 4. Loji perawatan boleh ditempatkan terus di tebing-tebing sungai . Langkah perundangan. Pencemaran laut di kawasan pelantar cari gali petroleum juga boleh berlaku semasa kerja-kerja pengerudian dijalankan. 179 . Begitu juga penggunaan air untuk pembersihan dan penyejukan loji janakuasa elektrik yang menggunakan petroleum sebagai bahan bakarnya. Di samping menyedia/memperbanyakkan loji merawat air. Air buangan setelah loji dibersih/disejukkan yang disalirkan ke sungai menyebabkan sungai tercemar. Mengawal . 1. Sisa perlombongan bijih timah. Meningkatkan kerjasama serantau bagi mengawal pencemaran laut. perkongsian teknologi dan kos pemuliharaan /pembersihan air laut yang tercemar di samping penyelarasan undang-undang dan peraturan laut. 3. Hanya air yang sudah dirawat sahaja yang boleh dialirkan ke sungai semula.

5. [10 Markah] c) Pilih sebuah negara di Asia Tenggara dan terangkan langkahlangkah yang boleh diambil bagi mewujudkan pembangunan lestari dalam sektor perhutanan di negara berkenaan. 2. Kempen dilaksanakan melalui pelbagai saluran media massa seperti kempen cintailah sungai kita. SOALAN PILIHAN 2 a) Apakah yang dimaksudkan dengan pemeliharaan dan pemuliharaan sumber alam ?. hargailah air dan sebagainya atau menganjurkan pelbagai aktiviti sosial seperti gotong-royong pembersihan sungai. Usaha-usaha menjaga dan mengawasi untuk mengekalkan sumber-sumber alam daripada diteroka. Usaha penjagaan ini dilaksanakan melalui langkah perundangan. Maksud pemeliharaan. Maksud pemuliharaan. Melaksanakan kempen dan pendidikan alam sekitar. [ 11Markah] ________________________________________________________________ CADANGAN SKEMA JAWAPAN a) Apakah yang dimaksudkan dengan pemeliharaan dan pemuliharaan sumber alam ?. [4 Markah] b) Huraikan usaha-usaha untuk memulihara sumber marin. Usaha-usaha membaik pulih dan menggantikan sumbersumber alam yang telah diteroka dan dieksploitasi. 180 . dieksploitasi atau dimusnahkan. Usaha ini dilakukan melalui langkah bukan perundangan seperti amalan pengurusan yang strategik dan juga kempen kesedaran serta pendidikan alam sekitar. Menyedarkan masyarakat tentang pentingnya air bersih dan menjaga sumber air sebagai penerus kehidupan. [4 Markah] Cadangan Isi Jawapan 1.

Kawalan perairan negara. Meliputi kajian tahap pencemaran dan langkah-langkah kawalannya. 6. Misalnya usaha menyelamatkan terumbu karang daripada serangan tapak sulaiman. Jabatan Perikanan dan juga Kerajaan Negeri . usaha penetasan dan perlindungan penyu dll. JICA. kempen “Save Our Sea” yang dianjurkan oleh PBB bermula 1998. [10 Markah] Cadangan Isi Jawapan 1. kerjasama dengan agensi luar negara seperti SEFDEC. Mengetatkan aktiviti rondaan. 2. menggantung lesen operasi bagi mana-mana individu atau syarikat yang mencemar dan memusnahkan sumber-sumber marin. jabatan perikanan dll. mengambil tindakan yang cepat dan tegas terhadap aktiviti yang mencemarkan perairan negara termasuk juga kawalan aktiviti perikanan. Langkah pencegahan meliputi tindakan perundangan seperti mengenakan denda/kompaun. 3. Peraturan-peraturan tertentu dikenakan untuk melindungi segala sumber hidupan laut terutamanya terumbu karang di kawasan berkenaan. menyitar premis. Membina tukun-tukun tiruan di laut sebagai kawasan pembiakan dan habitat pelbagai jenis hidupan laut. Usaha ini dilakukan secara bersepadu oleh UPM. 8. pencerobohan nelayan asing dan sebagainya dengan kerjasama polis marin. sisa kumbahan. 5. 9. Taman Laut Pulau Tioman. jabatan laut. 4.b) Huraikan usaha-usaha untuk memulihara sumber marin. Taman Laut Pulau Redang dll. Kempen kesedaran dan pendidikan alam sekitar yang khusus berkaitan dengan menyelamatkan sumber-sumber marin daripada ancaman kepupusan. Mewartakan taman-taman maritim sebagai kawasan perlindungan seperti Taman Laut Pulau Payar. 181 . 7. Usaha-usaha penyelidikan dan pembangunan (R&D) sumber-sumber marin. Meningkatkan kerjasama serantau dan antarabangsa untuk mengawal selia perairan seperti kerjasama dengan negara jiran. Mengawal dan membersihkan tumpahan minyak di laut daripada merebak dengan cepat. Green Peace dll. Menyediakan tapak pelupusan sisa atau loji rawatan sisa yang khusus sebelum sisa industri (efluen). sisa domestik di buang/disalirkan ke laut atau tidak menjadikan laut sebagai tempat pembuangan/penyaliran sisa radioaktif. Tumpahan minyak boleh berlaku melalui perlanggaran kapal-kapal tangki atau pembuangan enap cemar kapal-kapal tangki berkenaan.

(iv).batu bata. Kempen menyedarkan masyarakat tentang kepentingan hutan sebagai warisan generasi kini dan akan dating menerusi pelbagai media seperti “kempen cintailah hutan kita” “kempen penghijauan bumi” termasuk juga kempen kesedaran kepada masyarakat orang asli.besi. Mewartakan hutan simpan/tamam negara dan juga kawasan perlindungan hidupan liar untuk mengekalkan sumber-sumber perhutanan sebagai khazanah warisan.c) Pilih sebuah negara di Asia Tenggara dan terangkan langkahlangkah yang boleh diambil bagi mewujudkan pembangunan lestari dalam sektor perhutanan di negara berkenaan. Melaksanakan usaha penyelidikan dan pembangunan (R&D) secara berterusan khususnya dalam konteks sivilkulture – menjaga dan merawat hutan daripada perosak dan penyakit dan juga teknologi pembiak bakaan pokok dan sebagainya. Langkah perundangan: (i). Pembangunan lestari dalam sektor perhutanan boleh dicapai dengan mengadunkan langkah perundangan. (v). membatalkan lesen operasi kepada individu dan syarikat yang melanggar akta berkenaan. Hanya pokok-pokok yang matang dan cukup ukur lilitnya sahaja yang ditebang. Langkah kesedaran dan pendidikan: (i). penggunaan sumber terbuang dalam industri perabot dll. Langkah Pengurusan: (i). penjara.aluminium dalam industri pembinaan. Melaksanakan sistem penebangan hutan secara terpilih bukannya tebang bersih. 182 . (vi). Yamane. (ii). Menguatkuasakan Akta Perhutanan Negara dengan tegas dan ketat seperti mengenakan denda/kompaun yang tinggi. (iii). tiada aktiviti pencerobohan dan juga mengawal selia hutan daripada kebakaran. Menggalakkan penggunaan sumber-sumber gentian agar tidak terlalu bergantung kepada sumber hutan seperti penggunaan simen. Penghutanan semula – Menubuhkan estet hutan kekal untuk jaminan masa hadapan dengan menanam pokok balak yang cepat membesar dan matang seperti Acasia. sentang dll. Penubuhan pasukan renjer hutan untuk memastikan tiada pembalakan haram. [ 11Markah] Cadangan Isi Jawapan Memilih sebuah negara di Asia Tenggara – dijangka Malaysia. langkah pengurusan yang strategik kempen kesedaran serta pendidikan alam sekitar.

sumber marin. MAX = 11 Markah SOALAN PILIHAN 3 a) Nyatakan TIGA jenis sumber alam yang boleh diperbaharui dan TIGA jenis yang tidak boleh diperbaharui. Sumber air.plutonium dll. = 6 Markah = 2 markah. Cadangan pemarkahan: Pemilihan sebuah negara Langkah perundangan (wajib ada) Langkah pengurusan (mana-mana 3 isi) Langkah kesedaran dan pendidikan (mana-mana 1 isi) = 1 Markah = 2 Markah. 2. [ 12 Markah] CADANGAN SKEMA JAWAPAN a) Nyatakan TIGA jenis sumber alam yang boleh diperbaharui dan TIGA jenis yang tidak boleh diperbaharui. (Nyatakan 3 sahaja) 183 . maktab dan universiti. Sumber alam yang boleh diperbaharui: Hutan dan kepelbagaian biologi.(ii). tenaga suria. tanih. (Nyatakan 3 sahaja). kolej. tembaga. Sumber alam yang tidak boleh diperbaharui: Sumber mineral seperti: Petroleum. [ 5 Markah] b) Jelaskan mengapa sumber alam yang memerlukan pemeliharaan dan pemuliharaan. gas asli. bijih timah. boleh diperbaharui [ 8 Markah] c) Huraikan langkah-langkah yang telah dijalankan oleh Malaysia untuk mengawal pencemaran alam sekitar akibat eksploitasi sumber alam. emas. uranium. bauksit. udara. Pendidikan alam sekitar secara khusus atau merentasi kurikulum di peringkat sekolah. [ 5 Markah] Cadangan Isi Jawapan 1. tenaga biojisim dll.

184 . 3. Penguatkuasaan undang-undang. hidupan marin. menyitar premis dan juga penjara ke atas mana-mana pihak yang dikenalpasti mencemarkan alam sekitar samada ke atas syarikat atau orang perseorangan dan sebagainya.perindustrian dll agar tidak mencemarkan alam sekitar. 4. c) Huraikan langkah-langkah yang telah dijalankan oleh Malaysia untuk mengawal pencemaran alam sekitar akibat eksploitasi sumber alam. pengawasan dan pemantauan yang teliti dilakukan secara sepadu oleh agensiagensi kerajaan. tumbuhan yang berharga dsb.perlombongan. Untuk menjamin keperluan dan kesejahteraan hidup generasi kini dan akan datang sentiasa dapat dipenuhi seperti keperluan terhadap sumber air dan udara yang bersih. Langkah ini dilaksanakan oleh JAS di bawah Akta Kualiti Alam Sekitar 1974. [ 12 Markah] Cadangan Isi Jawapan Langkah Perundangan meliputi: i. 5. Tindakan tegas termasuk denda/kompaun. Untuk menjamin keberterusan sektor ekonomi yang bergantung kepada sumber berkenaan sebagai bahan mentah atau sumber tenaga. sistem ekologi. sumber air yang membekalkan tenaga kepada sektor perindustrian. Untuk menjamin kegiatan penyelidikan dan pembangunan (R&D) berterusan dan berkembang dengan pesat seperti R&D dalam bioteknologi dan bioperubatan. pengangkutan dsb. Untuk mengekalkan keseimbangan sistem alam sekitar fizikal samada sistem hidrologi. bekalan sumber pertanian (tanih) dan perikanan (marin) yang cukup dll kebergantungan hidup manusia terhadap sumber alam. ii. 2. membatalkan lesen operasi. sistem atmosfera dan juga sistem geomorfologi. Untuk mengekalkan sumber warisan daripada diancam kepupusan seperti pelbagai jenis hidupan liar. Mewartakan kawasan rezab sumber disamping mengawal .b) Jelaskan mengapa sumber alam yang memerlukan pemeliharaan dan pemuliharaan. pertanian.selia aktiviti pembangunan yang berasaskan sumber alam seperti aktiviti pembalakan. Seperti kegiatan pembalakan dan pelancongan yang bergantung kepada sumber hutan. Cadangan Isi Jawapan boleh diperbaharui [ 8 Markah] Sebab-sebab sumber alam yang boleh diperbaharui perlu dipelihara dan dipulihara: 1. Kawal selia.

ii. penggunaan bahan kitar semula dan bahan pengganti. Melaksanakan kempen dan pendidikan alam sekitar. antara kerajaan – swasta – NGO dan masyarakat setempat. memperluaskan penggunaan bioteknologi dll yang boleh mengurangkan resiko pencemaran. Misalnya di kalangan negara ASEAN .pemuliharaan sumber tanih. Kerjasama dan penyelarasan antara agensi kerajaan dalam negara. Menyedarkan masyarakat tentang pentingnya mengawal/mencegah pencemaran . i.Langkah Pengurusan yang strategik meliputi: i. Pemuliharaan sumber yang telah tercemar seperti merawat air yang telah tercemar. menyediakan sistem pemerangkap sampah yang berkesan untuk membersihkan sungai dari pencemaran sampah sarap. menghasilkan hujan tiruan untuk membersihkan udara. Meningkatkan kerjasama serantau bagi mengawal pencemaran .kerjasama dilakukan melalui pemantauan dan rondaan bersama. Langkah Kempen dan pendidikan alam sekitar. Kempen dilaksanakan melalui pelbagai saluran media massa seperti kempen cintailah sungai kita. Mempertingkatkan R&D dan teknologi yang mesra alam seperti penggunaan sumber tenaga gantian. universiti dan juga masyarakat. meninggi dan menyediakan sistem penapisan dalam serombong asap kilang. 185 . perkongsian teknologi dan kos pemuliharaan /pembersihan air laut yang tercemar di samping penyelarasan undang-undang dan peraturan laut. sumber marin dll yang berkaitan. atau menganjurkan pelbagai aktiviti sosial seperti gotong-royong pembersihan sungai disamping pendidikan alam sekitar pula bermula di peringkat sekolah. iii.

[ 10 Markah] c) Huraikan langkah-langkah yang perlu diambil bagi mengatasi kesan negatif tersebut. Contohnya: Cameron Highland. [10 Markah] ________________________________________________________________ CADANGAN SKEMA JAWAPAN a) Nyatakan EMPAT jenis aktiviti ekonomi yang dijalankan [5 Markah] Cadangan Isi Jawapan Menamakan kawasan pembangunan tanah tinggi di Malaysia. Aktiviti pembinaan – pembinaan perumahan.  Aktiviti perkhidmatan     b) Jelaskan kesan negatif aktiviti ekonomi tersebut terhadap persekitaran fizikal kawasan setempat. a) Nyatakan EMPAT jenis aktiviti ekonomi yang dijalankan [5 Markah] b) Jelaskan kesan negatif aktiviti ekonomi tersebut terhadap persekitaran fizikal kawasan setempat. Bukit Fraser. projek hidroelektrik dll  Aktiviti pembalakan / penyahutanan untuk pelbagai tujuan.infrastruktur.sayuran dan bungaan.Tanah Tinggi Kundasang dll.SOALAN PILIHAN 4 Dengan merujuk kepada kawasan pembangunan tanah tinggi di Malaysia. Genting Highland. Menyatakan empat jenis aktiviti ekonomi yang dijalankan di kawasan tanah tinggi.  Aktiviti perniagaan. jaringan pengangkutan. [ 10 Markah] Cadangan Isi Jawapan Di antara kesan negatif aktiviti ekonomi terhadap persekitaran fizikal di kawasan tanah tinggi ialah: 186 . Aktiviti penternakan termasuk akuakultur dan ternakan lebah Aktiviti pelancongan – pelancongan sukan/golf. Di antaranya ialah: Aktiviti pertanian seperti tanaman teh. pelancongan perniagaan.

penjara. 7. Kesan hakisan tanih dan tanah runtuh – kewujudan gegalur di cerun-cerun bukit atau tanah runtuh/batu runtuh di kaki bukit yang sudah di potong dan diteres oleh jentera berat untuk aktiviti pembinaan. Mengharamkan penggunaan jentera berat di kawasan tanah tinggi. bangunan dll. 5 Memusnahkan kawasan tadahan air – menjejaskan sumber air kepada sungai. Pencemaran sumber air (tasik. 3. [10 Markah] Cadangan Isi Jawapan Langkah-langkah yang perlu diambil bagi mengatasi kesan negatif di atas ialah: Langkah perundangan: Melipatgandakan usaha pemantauan oleh pihak berkuasa. 2. Perubahan landskap fizikal secara besar-besaran – penggondolan bukit. 3. 2. 4.pertanian dll. Peningkatan suhu mikro – kawasan sekitar tidak lagi sesejuk atau nyaman daripada keadaan sebelumnya akibat penyahutanan untuk pelbagai tujuan. 187 .kolam. rantaian makanan dll yang berkaitan dengan ekologi hutan c) Huraikan langkah-langkah yang perlu diambil bagi mengatasi kesan negatif tersebut. Kerosakan ekosistem hutan – kemusnahan habitat dan spesis/kepelbagaian biologi. menarik balik lesen operasi. Memotong cerun bukit mengikut spesifikasi yang dibenarkan. 6. tanaman perladangan. tasik. hutan primer bertukar kepada hutan sekunder. menghukum pegawai yang rasuah dll termasuk langkah EIA sebelum sesuatu projek pembangunan di kawasan tanah tinggi dijalankan. kolam.1. Menjejaskan kesuburan tanih/lapisan top soil semakin nipis – menggangu keseimbangan nutrien tanih apabila tumbuhan yang melindungi permukaan tanih di tebang/dimusnahkan. mengenakan denda yang berat – menaikkan kadar kompaun. padang golf. Amalan pengurusan yang cekap: Meliputi: 1. Memberbaiki tatacara/prosedur penggunaan tanah di kawasan tanah tinggi. paya dan empangan akibat aktiviti pembalahan dan penyahutanan.paya) termasuk sungai – Sungai menjadi keruh dan berkelodak atau pencemaran sumber air akibat penggunaan racun serangga dan baja kimia dalam pertanian serta penyaliran sisa kumbahan dari sektor pelancongan yang menjejaskan ekosistem akuatik.

groin dan gabion. Pemarkahan: Langkah perundangan : MAX 2 markah. seminar.4. sesi penerangan/dialog. Amalan pengurusan : MAX 6 markah. 7. 9.program gotongroyong termasuk pendidikan alam sekitar.tembok penahan (retainning wall) serta sungkupan plastik untuk menstabilkan cerun. menggunakan baja organik. Membina sistem saliran – parit dan longkang yang sistematik untuk penyaliran air yang lebih sempurna. Langkah kestrukturan seperti membina benteng konkrit. Menanam tanaman tutup bumi di tapak pertanian atau tanaman rumput dan tumbuhan pelindung di kawasan bercerun. Kempen dan PAS : MAX 2 markah 188 . 8. Amalan pertanian berteres/mengikut kontor. kawalan biologi agar tidak terlalu bergantung kepada baja kimia serta racun serangga. 5. Amalan pertanian yang mesra alam seperti kaedah hidroponik. 6. Merawat atau membersihkan sungai yang tercemar. Kempen dan Pendidikan Alam Sekitar: Kempen kesedaran kepada penduduk setempat dan pengusaha – menerusi risalah. Menanam semula hutan yang sudah ditebang/penghutanan semula. 10.

[ 10 Markah] c) Huraikan bagaimana masyarakat boleh melibatkan diri dalam penjagaan alam sekitar. [ 5 Markah] b) Jelaskan lima langkah perundangan alam sekitar yang dijalankan di Malaysia. kempen kesedaran dan pendidikan alam sekitar. • Pemeliharaan alam sekitar: usaha memelihara/menjaga sumber alam sekitar menerusi langkah perundangan – akta. perintah. [ 10 Markah] ________________________________________________________________ CADANGAN SKEMA JAWAPAN a) Apakah yang dimaksudkan dengan pengurusan alam sekitar ?. [ 5 Markah] Cadangan Isi Jawapan Konsep Pengurusan Alam Sekitar: Melibatkan perancangan. penggunaan. Pemuliharaan alam sekitar : Usaha membaik pulih sumber alam sekitar menerusi langkah bukan perundangan – amalan pengurusan yang strategik. ordinan.SOALAN PILIHAN 5 a) Apakah yang dimaksudkan dengan pengurusan alam sekitar ?. • 189 . pelaksanaan hukuman dll di bawah aspek perundangan. pemeliharan dan pemuliharaan alam sekitar secara sistematik menerusi langkah perundangan dan bukan perundangan bagi menjamin kelestarian (keberterusan) sumber alam sekitar.

Akta Perhutanan Negara 1984. Bertujuan untuk menilai impak keseluruhan sesuatu projek pembangunan yang dijalankan oleh sektor awam dan swasta erhadap alam sekitar. (1) Akta dan enakmen. [ 10 Markah] Cadangan Isi Jawapan Langkah Perundangan alam sekitar yang dijalankan di Malaysia. Hukuman dijatuhkan oleh Mahkamah atau badan-badan yang berkuasa. Misalnya Akta Kualiti Alam Sekitar 1974 dikawal oleh Jabatan Alam Sekitar (JAS) (2) Peraturan dan arahan. Misalnya Ordinan Tali Air dan Perparitan 1954. pembatalan lesen operasi. Akta Pemuliharaan tanah 1960. EIA termaktub di bawah Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Aktiviti yang ditetapkan)(Penilaian kesan alam sekeliling). Peraturan merupakan perincian di bawah Akta bagi kes-kes tertentu yang lebih spesifik. Akta ini dikawal secara langsung oleh kerajaan pusat/agensi kerajaan pusat. (5) Penyediaan Laporan Kesan Alam Sekitar (EIA). Undang-undang kecil pelupusan sampah Majlis Daerah Hulu Langat 1984.b) Jelaskan lima langkah perundangan alam sekitar yang dijalankan di Malaysia. Peraturan Kualiti alam Sekeliling (Bahan Buangan Berjadual). Akta Taman Negara 1980. (4) Penguatkuasaan dan Perlaksanaan hukuman – denda/kompaun. Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Kumbahan dan Effluen Perindustrian) 1979. Akta Perikanan 1985. EIA meliputi penilaian awal dan penilaian terperinci mengikut tatacara yang telah ditetapkan. 1989 dll. 190 . (3) Ordinan – Termaktub di bawah undang-undang kecil yang di kawal oleh pihak berkuasa tempatan (PBT) seperti Majlis Daerah dan Majlis Pembandaran. Akta merupakan asas perundangan yang komprehensif bagi mengkordinasikan kesemua aktiviti berkaitan pengawalan alam sekitar di seluruh negara Misalnya Akta Kualiti Alam Sekitar 1974. Misalnya di bawah Akta Kualiti Alam Sekitar 1974 terdapat peraturan-peraturan seperti Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (udara bersih) 1978. Undang-undang kecil Perlesenan Tred. Enakmen air 1948 dll. perniagaan dan perindustrian Majlis Daerah Hulu Langat. 1987. menyitar premis dan hukuman penjara di bawah peruntukan undang-undang alam sekitar. 1987 dll undang-undang kecil di bawah PBT.

(2) Peranan media – Masyarakat media mendedahkan secara berterusan terhadap jenayah alam sekitar seperti yang dibuat oleh TV 3 dan NTV7. kempen dll yang berkaitan bagi memelihara dan memulihara alam sekitar. (6) Peranan pihak swasta. (4) Peranan masyarakat pendidikan – Guru dan Murid di sekolah dan IPT menanam kesedaran kepentingan alam sekitar menerusi matapelajaran Geografi. sumbangan kewangan. teknologi dan pelbagai jenis kemudahana bagi menjaga alam sekitar. (5) Peranan badan bukan kerajaan (NGO) – menganjurkan seminar. persidangan. ”Kempen Cintailah Sungai Kita”. 191 . Sama-sama menjaga alam sekitar misalnya patuhi segala peraturan yang ditetapkan. [ 10 Markah] Cadangan Isi Jawapan Penglibatan masyarakat dalam penjagaan alam sekitar: (1) Peranan orang ramai/awam – memantau dan melaporkan aktiviti yang merosakkan alam sekitar kepada pihak berkuasa. Sains dan alam sekitar merentas kurikulum. (3) Peranan orang ramai menyahut seruan kerajaan melibatkan diri dalam kempen penjagaan alam sekitar seperti ”Kempen Penghijauan Bumi”. menyertai pelbagai projek gotong-royong membersihkan persekitaran dll.c) Huraikan bagaimana masyarakat boleh melibatkan diri dalam penjagaan alam sekitar. Menjadikan alam sekitar sebagai hak milik bersama.

karbon monoksida. Kegiatan perindustrian yang banyak membebaskan gas-gas rumah hijau seperti karbon dioksida. pembakaran hutan untuk aktiviti pertanian pindah atau pembakaran terbuka untuk membersihkan tapak pertanian juga akan membebaskan gas-gas rumah hijau. 1. Kegiatan ini menyebabkan lebihan karbon dioksida dalam udara – imbangan karbon dioksida dengan oksigen terjejas. 2.Halon. [ 10 Markah] c) Huraikan langkah-langkah bagi mengurangkan masalah yang berpunca daripada pemanasan global. Kegiatan pembakaran terbuka seperti pembakaran di tapak pelupusan sampah. [ 8 Markah] b) Jelaskan kesan-kesan pemanasan global terhadap alam sekitar fizikal dan manusia. [ 7 Markah] ________________________________________________________________ CADANGAN SKEMA JAWAPAN a) Terangkan bagaimana kegiatan ekonomi boleh menyebabkan berlakunya pemanasan global. 5. [ 8 Markah] Cadangan Isi Jawapan Kegiatan –kegiatan ekonomi yang menyebabkan pemanasan global. Kegiatan pembalakan dan aktiviti penyahutanan. 4. metana dan lain-lain yang menjadi agen utama menghakis dan menipiskan lapisan Ozon serta membentuk selimut atmosfera yang memerangkap bahangan bumi.SOALAN PILIHAN 6 a) Terangkan bagaimana kegiatan ekonomi boleh menyebabkan berlakunya pemanasan global. Lapisan ozon bukan sahaja menipis tetapi telah berlakunya kebocoran sehingga terbentuknya lubang-lubang ozon (Ozone Holes). 3.Chloroflorocarbon. Gas-gas rumah hijau juga dikeluarkan oleh punca kenderaan akibat pembakaran yang tidak lengkap dalam sistem enginnya yang mengeluarkan banyak karbon monoksida yang akan memerangkap bahangan bumi. sulfur oksida. 192 . Kegiatan pengangkutan – kenderaan yang menggunakan bahan api fosil. Kegiatan Ujian nuklear di kawasan Kutub Selatan khususnya di Benua Antartika.

mengubah atau menghentikan tiupan angin timuran yang selama ini membawa hujan yang lebat khususnya di negara-negara Asia Tenggara.ekosistem muara. paras mata air dalam tanah akan menurun. Ketidakseimbangan air benua.tasik. Pemanasan global akan mempercepatkan lagi kenaikan suhu lautan khususnya lautan Pasifik. Pencairan litupan ais benua dan ais pergunungan tinggi. Mempercepatkan fenomena “Penggurunan (Desertification). fenomena salji runtuh. Menggalakkan kebakaran hutan secara semulajadi sekaligus menyebabkan pula fenomena jerebu. Keadaan ini telah melemah. 4. 193 . sepertimana yang dialami oleh Indonesia dan Malaysia. regim wilayah daripada sumber-sumber sungai. terumbu karang dll. ekosistem laut dan sebagainya yang melibatkan peningkatan suhu dan kekurangan bekalan air. Kecairan litupan ais pergunungan tinggi pula akan menambahkan kadar hakisan glasier. Contohnya mengancam kepelbagaian spesis flora dan fauna. gelangsaran tanah dll. 2. meningkatkan isipadu dan paras air laut seterusnya menambahkan kadar hakisan oleh ombak. Dengan terbentuknya lapisan “Selimut Karbon Dioksida” di ruang atmosfera bandar telah menyebabkan tenaga matahari terperangkap. Ini kerana kadar sejatan permukaan berlaku dengan cepat tidak sepadan dengan bekalan air yang ada. 3.ekosistem tasik.b) Jelaskan kesan-kesan pemanasan global terhadap alam sekitar fizikal dan manusia. 5. Kawasan bandar menjadi lebih panas berbanding dengan kawasan luar bandar. Pada skala mikro seperti kawasan bandar pemanasan global akan menyebabkan kejadiaan Pulau Haba Bandar . Di samping itu simpanan air tanah juga akan berkurangan. seperti ke atas ekosistem hutan.ekosistem paya.. sistem akuifer kekurangan sumber air.kolam dan proses transpirasi tumbuhan. 6. Gangguan ke atas sistem ekologi. Kenaikan suhu lautan Pasifik telah menyebabkan tekanan udaranya menjadi rendah. ( 10 Markah) Cadangan Isi Jawapan Kesan Ke atas Alam sekitar Fizikal. Pemanasan global mempercepatkan proses luluhawa fizikal dan hakisan layangan angin dan seterusnya memudahkan pembesaran saiz gurun. Cairan ais benua akan membanjiri laut.kemarau yang terik akibat kekurangan hujan. Kesannya negara-negara tersebut mengalami cuaca panas. kepupusan hidupan akuatik. 7. 1. Kawasan-kawasan pantai yang rendah mudah ditenggelami. Gangguan ke atas kitar hidrologi. Menggalakkan Kejadian El-Nino.

8. c) Huraikan langkah-langkah bagi mengurangkan masalah yang berpunca daripada pemanasan global. 9. 5. Banyak menggunakan sumber tenaga gantian yang bersifat mesra alam dalam sektor perindustrian dan pengangkutan seperti penggunaan KEH. 2. 11.Kesan ke atas alam sekitar manusia. Melaksanakan kempen kesedaran dan pendidikan alam sekitar seperti kempen berkongsi kereta. ( 7 Markah) Cadangan Isi Jawapan 1. 194 . stroke haba dan juga ketidakselesaan hidup serta gangguan kepada aktiviti sosial penduduk. Kerjasama antarabangsa bagi mengawal perlepasan gas-gas rumah hijau dan CFC khususnya melalui perindustrian sepertimana yang termaktub dalam sidang kemuncak bumi. Gangguan kesihatan yang berkaitan dengan cuaca panas seperti memudahkan perebakan penyakit. hartabenda dll. kempen penghijauan bumi dsb. 3. Menjejaskan aktiviti pertanian akibat cuaca panas – kekurangan bekalan air. Mengelakkan aktiviti pembakaran terbuka . Gangguan kepada bekalan air penduduk – menjejaskan aktiviti dan keperluan harian dan kualiti kehidupan penduduk. Resiko kebakaran yang tinggi khususnya di kawasan pertanian dan kawasan hutan.sebaliknya menggunakan teknologi yang mesra alam seperti insenerator untuk melupuskan sisa pepejal/sampah. tanaman cepat mati . kempen menggunakan sistem pengangkutan awam yang moden. Ancaman nyawa. serantau dan negara khusus di kawasan Tropika. Menggalakkan penduduk menggunakan produk yang bersifat mesra alam yang kurang/tidak membebaskan CFC ke udara. tenaga solar. kaedah tebang –reput di kawasan pertanian dll. 6. Kawalan ini boleh dilaksanakan melalui undang-undang. Mengawal aktiviti penyahutanan di semua peringkat – global. tenaga biomass dsb. 4. 10.

TEMA KAJIAN LUAR
SOALAN PILIHAN 1 Berdasarkan kajian luar yang telah anda jalankan di suatu kawasan pelancongan, a) Huraikan bukti-bukti yang menunjukkan kawasan tersebut menjadi tarikan pelancong. [9 Markah] b) Jelaskan kesan aktiviti pelancongan terhadap alam sekitar fizikal di kawasan tersebut, dan [8 Markah] c) Cadangkan langkah-langkah yang boleh diambil oleh pihak berkuasa untuk mengatasi masalah pencemaran kawasan tersebut. [8 Markah] ________________________________________________________________ CADANGAN SKEMA JAWAPAN a) Huraikan bukti-bukti yang menjadikan kawasan tersebut menjadi tarikan pelancong. (9 Markah) Judul Isi Jawapan 1. Tajuk Kajian: Menamakan satu kawasan pelancongan yang dikaji secara spesifik samada di satu kawasan pantai, di sebuah pulau, satu kawasan tanah tinggi, satu kawasan hutan lipur dll yang bersesuaian. Contoh: Kajian luar terhadap aktiviti
pelancongan di pantai Port Dickson, Negeri Sembilan.

2. Tujuan kajian. Untuk mengenalpasti kesan aktiviti pelancongan terhadap persekitaran fizikal setempat serta mencadangkan langkah-langkah mengatasinya. 3. Kaedah Kajian: Kaedah pemerhatian di lapangan, soal-selidik, membuat pengukuran dan pengujian atau membuat rujukan berdasarkan sumber-sumber ke dua. Bukti-bukti yang menjadikan sesebuah kawasan itu menjadi tarikan pelancong: 1. Rupamuka fizikal yang menarik seperti; pantai yang bersih dan landai, adanya air terjun/jeram, persekitaran tanah tinggi/bukit yang menarik, adanya gua-gua batu kapur dan lain-lain yang berkaitan dengan rupamuka fizikal yang unik.

195

2. Suhu, kelembapan udara serta tiupan angin. Persekitaran yang sejuk dan lembab seperti di kawasan tanah tinggi/bukit dan kawasan hutan lipur serta kawasan pinggir pantai yang nyaman. 3. Hutan dan tumbuhan. Pelbagai spesis fauna dan flora yang menarik, adanya tumbuhan seperti pokok rhu, bakau dan sebagainya. 4. Adanya pelbagai kemudahan asas yang disediakan seperti hotel/resort dan chalet, padang golf, taman permainan, kolam renang, kemudahan skuba dll termasuklah kemudahan pengangkutan dan telekomunikasi. 5. Adanya tarikan sejarah dan budaya seperti tinggalan arkeologi, monumen, replika dan lain-lain yang berkaitan. b) Jelaskan kesan aktiviti pelancongan terhadap alam sekitar fizikal di kawasan tersebut, dan (8 Markah). Judul Isi Jawapan 1. Perubahan landskap sesuatu kawasan seperti hutan rhu, bakau atau hutan di kawasan tanah tinggi kepada bangunan hotel dan resort, padang golf, pusat-pusat reakreasi dsb. 2. Kesan hakisan di cerun-cerun bukit akibat pembinaan hotel, resort dan padang golf. 3. Pencemaran air . Seperti air laut dan sungai akibat penyaliran sisa kumbahan dari hotel/resort. 4. Gangguan kepada ekosistem daratan akibat penebangan hutan untuk membina hotel/resort dan padang golf serta ekosistem akuatik akibat pencemaran air laut dan sungai. 5. Perubahan suhu mikro khususnya di kawasan tanah tinggi. Kawasan tanah tinggi tidak sesejuk sebelumnya akibat penebangan hutan secara berleluasa untuk membina pusat-pusat pelancongan. 6. Pencemaran persekitaran seperti sampah sarap dan sisa makanan di kawasan perkelahan pantai dan hutan lipur yang membawa kepada pencemaran bau.

196

c) Cadangkan langkah-langkah yang boleh diambil oleh pihak berkuasa untuk mengatasi masalah pencemaran kawasan tersebut. (8 Markah) Judul Isi Jawapan
1. Langkah perundangan. Meliputi usaha pemantauan, penguatkuasaan undang-undang seperti denda/kompaun, menarik balik permit perniagaan dsb kepada mana-mana pengusaha hotel/resort atau peniaga-peniaga restoran dan gerai yang mencemarkan air laut/sungai serta pembuangan sampah/sisa yang tidak terurus. Langkah ini boleh dijalankan oleh JAS dan majlis daerah/perbandaran. 2. Amalan Pengurusan sisa yang cekap. Seperti merawat terlebih dahulu air kumbahan sebelum dilepaskan ke laut dan sungai, menyediakan sistem takungan najis/tangki septik yang khas untuk IWK, menyedia/menambahkan tong-tong sampah, mengutip sampah dan sisa secara sistematik dan berjadual untuk dilupuskan di tempat khas - tanggungjawab Alam Flora. 3. Kempen kesedaran dan pendidikan alam sekitar kepada pengusaha dan pelancong - melalui risalah dan slogan, program gotong- royong dan lain-lain yang bersesuaian. NOTA PEMARKAHAN:

1. Jawapan umum/langsung tidak bersifat kajian luar - tidak merujuk manamana satu kawasan secara khusus (tidak sebut nama kawasan pelancongan) atau menyebut di merata-rata tempat (banyak kawasan) atau kawasan kajian terlalu luas seperti sebuah negara atau sebuah negeri yang sememangnya langsung tidak mampu dikaji secara kajian lapangan, maka markah maksima =

5/25 sahaja.

197

SOALAN PILIHAN 2 Berdasarkan pemerhatian yang telah anda jalankan di satu kawasan pertanian, a) Nyatakan ciri-ciri kegiatan pertanian yang dijalankan di kawasan tersebut. [9 Markah] b) Jelaskan bagaimana faktor-faktor fizikal dan mempengaruhi kegiatan pertanian di kawasan tersebut. kemanusiaan [8 Markah]

c) Huraikan dampak kegiatan pertanian terhadap persekitaran fizikal di kawasan tersebut. [8 Markah] ________________________________________________________________ CADANGAN SKEMA JAWAPAN Soalan ini ialah soalan kajian luar/kajian lapangan. Oleh itu jawapan calon mesti memenuhi kreteria berikut: 1. Jawapan mestilah merujuk kepada SATU kawasan pertanian yang khusus dan kecil skalanya seperti (di sebuah kampung, mukim, daerah, felda/kawasan pembangunan wilayah, estet/ladang, kebun dll seumpamanya. Paling luas kawasan yang boleh diterima ialah sehingga sebuah daerah sahaja). 2. Skala jawapan tidak boleh terlalu luas seperti di sebuah negeri atau negara yang mencerminkan ketidakmampuan calon mengkajinya secara kajian luar. 3. Jawapan juga tidak boleh di merata-rata tempat atau melompat dari satu kawasan ke satu kawasan pertanian yang lain. 4. pun. Jawapan tidak boleh bersifat umum tanpa merujuk mana-mana kawasan pertanian

(Nota: Jawapan calon yang tidak memenuhi kreteria ini maka markah maksima ialah 5/25 sahaja)

198

tanah pasir untuk kelapa dsb.a) Nyatakan ciri-ciri kegiatan pertanian yang dijalankan di kawasan tersebut. 199 . Modal dan kos – kecil atau besar. Pemilikan dan pengurusannya – Adakah dimiliki oleh individu. kebun kecil. 2. syarikat swasta.racun serangga. 6. b) Jelaskan bagaimana faktor-faktor fizikal dan mempengaruhi kegiatan pertanian di kawasan tersebut. jumlah/saiz tenaga buruh. tanah gambut untuk nanas. agensi kerajaan dll serta pengurusannya sistematik atau tidak. 5. modal sendiri atau pinjaman termasuk juga pemberian subsidi. Penggunaan buruh – buruh keluarga atau buruh upahan/bergaji tetap. Adakah perladangan untuk eksport. 3. Teknologi dan input yang digunakan – Teknologi tradisional atau moden. kontrak. Jenis tanaman – sejenis atau pelbagai jenis (nyatakan tanamannya). Jenis tanah – mempengaruhi jenis tanaman seperti tanah laterit untuk getah dan kelapa sawit. JUDUL ISI JAWAPAN kemanusiaan (8 Markah) Faktor-faktor fizikal dan kemanusiaan yang boleh dijelaskan adalah bergantung kepada jenis pertanian/tanaman yang dipilih di antaranya ialah: Faktor Fizikal 1. penggunaan baja. 4. diuruskan oleh FELDA/FELCRA. kaki bukit beralun. tanah tinggi. benih. lereng bukit dll. 2. Di antara ciri-ciri kegiatan pertanian yang boleh disentuh ialah: 1. tanah lanar/aluvium untuk padi sawah. buruh asing dsb. pertanian pindah dll. Skala dan orientasi pengeluaran – nyatakan saiz keluasannya serta sistemnya. (9 Markah) JUDUL ISI JAWAPAN Tajuk kajian: Menyebutkan /menamakan SEBUAH kawasan pertanian yang dikaji. Contoh pengurusan sistematik – projek pertanian berkelompok/mini estet. kaedah pengairan dll. syarikat swasta dsb. sara diri. dataran lanar/delta. Bentuk muka bumi/relief – seperti di kawasan tanah pamah.

racun serangga dll. (8 Markah) JUDUL ISI JAWAPAN Bergantung kepada jenis pertanian yang dikaji. Hakisan tanah – kehilangan top soil lebih cepat jika aktiviti pertanian tersebut tanpa tanaman tutup bumi. Antara dampaknya ialah: 1. rangkaian pemasaran seperti adanya FAMA.3. terlatih atau tidak terlatih (ada khidmat bimbingan – latihan. Faktor Kemanusiaan 1. sistem pengairan yang disediakan dan kemudahan fizikal yang lain. 4. saiz dan jumlah tenaga buruh yang terlibat. 5. 7. Faktor buruh – penggunaan tenaga buruh keluarga/tempatan/asing. Faktor modal – keupayaan modal yang ada kecil atau besar. dipengaruhi oleh tahap pendidikan dan kemahiran yang dimiliki. Dasar /polisi kerajaan – secara umum dan khusus seperti menubuhkan pelbagai agensi – Jabatan pertanian. Kemudahan asas/prasarana yang ada – seperti jalan pengangkutan. 3. kelembapan udara dsb. LPP. 4. tidak berteres/berkontur atau pendedahan secara langsung kepada agen hakisan di peringkat kerja pembukaan dan pembersihan tapak pertanian. R&D dsb) c) Huraikan dampak kegiatan pertanian terhadap persekitaran fizikal di kawasan tersebut. orang tengah dll. penggunaan alat seperti jentera. 2. Saliran – sistem saliran seperti sungai dan paya termasuk juga saliran tanah samada menakung atau tidak menakung air. Ketidakseimbangan nutrien tanah – kehilangan kesuburan tanah lebih cepat akibat pertanian sejenis /tanpa giliran atau terlalu kerap . hujan. 200 . baja kimia. perubahan harga. 3. 6. 2. Faktor pasaran – berkait dengan permintaan dan penawaran. RISDA. FELDA/FELCRA dll. Faktor pengurusan – sistematik atau tidak. Faktor teknologi – tradisional atau moden. Faktor iklim/cuaca – seperti keadaan suhu. pinjaman kredit daripada institusi kewangan seperti bank pertanian dll. pasar tani. Pencemaran air dan kemusnahan hidupan akuatik akibat penggunaan racun serangga dan baja kimia yang berlebihan.

Pencemaran udara – amalan pertanian secara tebang – bakar atau penyemburan racun serangga secara meluas. 5. Tidak boleh terlalu luas seperti di sebuah negeri atau negara yang mencerminkan ketidakmampuan calon mengkajinya secara kajian luar. [13 Markah] b) Kenalpasti kesan-kesan kegiatan ekonomi primer yang anda pilih pada soalan (a) terhadap alam sekitar dan cadangkan langkah-langkah untukmengatasinya. Kemusnahan ekosistem hutan berkait dengan kerja-kerja pembangunan tanah pertanian dan juga kemusnahan ekosistem akuatik akibat aktiviti penebusgunaan tanah untuk pertanian. oleh itu jawapan calon mesti memenuhi syarat-syarat berikut: 1. Kesan pemanasan setempat/kenaikan suhu mikro akibat pembakaran dan pembersihan kawasan pertanian atau pembersihan kawasan hutan untuk pertanian. 7. [12 Markah] ________________________________________________________________ CADANGAN SKEMA JAWAPAN Syarat Jawapan: Soalan ini adalah soalan kajian luar.4. Jawapan juga tidak boleh di merata-rata tempat atau melompat dari satu kawasan ke satu kawasan yang lain. 3. SOALAN PILIHAN 3 Berdasarkan kepada satu kajian luar yang telah anda jalankan bagi manamana kawasan. Skala jawapan mestilah kecil dan khusus sifatnya. 2. (a) Pilih satu kegiatan ekonomi primer dan tuliskan laporan tentang sumbangannya terhadap pembangunan ekonomi kawasan berkenaan. 201 . Perubahan landskap secara besar-besaran di peringkat awal pembukaan tapak pertanian – penyahutanan atau aktiviti penanaman semula. Jawapan juga tidak boleh bersifat umum tanpa merujuk kepada mana-mana kawasan kajian pun. Paling luas kawasan kajian yang boleh diterima ialah sehingga sebuah daerah sahaja. 6.

pelancongan. Pembalakan atau Perhutanan. Pahang. 2. ii) Mengenalpasti kesan negatif akibat perladangan kelapa sawit terhadap alam sekitar khususnya yang melibatkan aktiviti penanaman semula serta mencadangkan langkah untuk mengatasinya. Tujuan kajian ini ialah untuk: i) Menghuraikan sumbangan kegiatan pertanian kelapa sawit kepada pembangunan ekonomi Jengka 16 khususnya dan wilayah Jengka amnya. b) Objektif kajian. Cadangan Jawapannya: a) Kegiatan ekonomi primer yang dipilih ialah aktiviti pertanian perladangan kelapa sawit di Felda Jengka 16. yang terletak di dalam gugusan Felda Wilayah Jengka. Kaedah kajian yang dijalankan ialah pemerhatian. b) Jawapan yang tidak merujuk kepada aktiviti ekonomi primer (merujuk kepada ekonomi sekunder dan tertier seperti industri perkilangan.perniagaan. Ini termasuklah sumber tanah 202 . Sumbangan sektor pertanian perladangan kelapa sawit terhadap pembangunan ekonomi Felda Jengka 16 : 1. Menyediakan peluang pekerjaan kepada penduduk setempat. pembinaan dll. Perladangan kelapa sawit menjadi sumber pekerjaan dan pendapatan utama penduduk yang mengerjakan ladang seluas 10 ekar bagi setiap keluarga. dan Perlombongan. Daerah Maran.perdagangan. Perikanan. 2 dan 3 di atas maka markah MAX = 5/25 sahaja. Keseluruhan kawasan ladang ialah seluas 2500 ekar. Mempercepatkan pembangunan sumber alam kawasan berkenaan – sumber alam tidak dibiarkan membazir/memajukan ekonomi insitu. Jawapan hanya berdasarkan kepada SALAH SATU kegiatan ekonomi primer berikut: Pertanian. pengangkutan. temubual dan soal selidik. c) Kaedah kajian. Panduan Pemeriksaan a) Jawapan calon yang tidak memenuhi syarat 1. MAX = 5/25 sahaja.. Hasil kelapa sawit telah berupaya meningkatkan pendapatan perkapita penduduk dan taraf hidup penduduk kawasan ini melepasi daripada garis kemiskinan.4. c) Jawapan calon yang tidak memenuhi syarat ke empat sahaja (aktiviti ekonomi yang bercampur aduk) maka pilih yang dominan dan relevan sahaja.

Selain itu sektor perkhidmatan khususnya pengangkutan (jalan raya berkembang dengan pesat). 4. Kemusnahan ekosistem. (12 Markah) Cadangan Jawapannya: Pada masa kini kawasan perladangan kelapa sawit di Felda Jengka 16 sedang mengalami proses penanaman semula. Dengan memperolehi pendapatan hasil perladangan kelapa sawit itu maka kuasa beli peneroka akan bertambah. Selain itu ia juga telah mempercepatkan pembangunan Bandar Jengka yang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang baru yang membekalkan pelbagai jenis perkhidmatan bandar kepada penduduk wilayah Jengka itu sendiri. Dengan adanya lading kelapa sawit yang luas membolehkan sebuah kilang memproses hasil kelapa sawit di bina di kawasan tersebut. Pencemaran air khususnya sungai dan paya. Kawasan ladang banyak mengandungi 203 .yang digunakan sepenuhnya. Antaranya ialah: 1. ayam hutan. Kawasan bukit kecil jelas kelihatan kesan-kesan gegalur ini. Apabila pokok-pokok sawit ditebang maka organisma ini akan kehilangan habitat. sumber makanan dll. sistem perhubungan. klinik desa dan lain-lain lagi. ular. kewujudan kawasan yang agak kering dan tandus sebelum benih kelapa sawit yang baru membesar. Aktiviti ini telah menimbulkan beberapa kesan negatif terhadap alam sekitar setempat. Selain itu sebagai kegiatan sampingan peneroka juga menjalankan aktiviti penternakan lembu/kerbau serta akuakultur. Perubahan landskap yang ketara seperti hutan kelapa sawit yang hijau bertukar kepada tanah tergondol. Sebenarnya kawasan hutan kelapa sawit menjadi habitat kepada kepelbagaian spesis seperti tikus. bekalan air. elektrik. 4. sekolah. Memajukan infrastuktur seperti rangkaian jalan raya. pasar tani dan lain-lain. 3. b) Kenalpasti kesan-kesan kegiatan ekonomi primer yang anda pilih pada soalan (a) terhadap alam sekitar dan cadangkan langkah-langkah untukmengatasinya. pasar malam dan pasar tani untuk membekalkan keperluan penduduk sekitar. 2. Memperluaskan pasaran setempat serta kesan-kesan positif daripada perluasan pasaran seperti kewujudan pasar malam. babi hutan dan juga haiwan primat khususnya kera. Pokok-pokok yang sudah tua ditebang secara besar-besaran dan digantikan dengan benih baru secara berperingkat-peringkat. 5. Adanya kesan hakisan tanah dan gegalur apabila penebangan hutan sawit tersebut mendedahkan permukaan tanih kepada agen-agen hakisan air hujan dan juga larian air permukaan. Ini menggalakkan perkembangan perniagaan runcit. Menggalakkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi yang berrantaian dengannya atau mewujudkan kepelbagaian ekonomi. 3.

SOALAN PILIHAN 4 204 . Langkah perundangan – Menguatkuasakan undang-undang dan akta seperti mengenakan denda/kompaun kepada mana-mana peneroka yang menjalankan kaedah tebang – bakar dalam penanaman semula kelapa sawit di ladang mereka. Kesannya sumber-sumber air tersebut akan tercemar seperti mana yang dialami oleh Sungai Jengka dan sungai Cenerai yang merentasi kawasan ladang ini. Langkah pengurusan yang strategik: Antaranya ialah: a) Menanaman tanaman tutup bumi seperti pokok kekacang dan juga tanaman sampingan jangka pendek seperti pisang dan jagung bagi mengelakkan pendedahan permukaan bumi kepada agen hakisan. Oleh itu apabila hakisan larian air permukaan berlaku ia akan membawa masuk kelodak dan lumpur ke dalam sungai dan paya berkenaan.bakar dll lagi. Pemanasan setempat (kenaikan suhu mikro) dan pengurangan kelembapan udara. Langkah-langkah mengatasinya: 1. 2. Apabila hutan sawit ditebang dan tiada lagi proses transpirasi pokok untuk membebaskan wap-wap air ke udara. Langkah kempen kesedaran dan pendidikan alam sekitar yang bersesuaian kepada peneroka seperti kempen menggunakan bioteknologi.. Menggantikan kaedah tebang –bakar kepada tebang – reput. 3.alur-alur sungai yang kecil dan juga paya. b) c) Membina lebih banyak sistem perparitan dan saliran dalam kawasan ladang. 5. kaedah tebang reput bukannya tebang ..

Skala jawapan mestilah kecil dan khusus sifatnya. Huraian aktiviti perniagaan yang dikaji boleh meliputi: 205 . oleh itu jawapan calon mesti memenuhi syarat-syarat berikut: 1. [ 8 Markah] c) Nyatakan langkah-langkah yang telah diambil oleh pihak berkuasa tempatan untuk mengatasi masalah kebersihan persekitaran fizikal di bandar tersebut. Bandar besar seperti ibu negeri atau bandaraya tidak diterima. [9 Markah] b) Tuliskan laporan tentang taraf kebersihan persekitaran fizikal di bandar tersebut. Merujuk kepada sebuah bandar kecil sahaja . (Nota: Jawapan calon yang tidak memenuhi syarat 1. 2.Berdasarkan pemerhatian yang anda telah lakukan di sebuah bandar kecil. Jawapan juga tidak boleh merujuk kepada banyak bandar. Jawapan juga tidak boleh bersifat umum tanpa merujuk kepada mana-mana sebuah bandar kecil pun. Hanya sebuah bandar kecil sahaja yang diterima. Menyatakan kaedah kajian yang digunakan. Bandar yang paling besar boleh diterima ialah bandar ibu daerah sahaja. (a) Huraikan aktiviti perniagaan yang terdapat di bandar tersebut. Tajuk kajian: Menamakan sebuah bandar kecil yang dikaji. [ 8 Markah] ________________________________________________________________ CADANGAN SKEMA JAWAPAN Syarat Jawapan: Soalan ini adalah soalan kajian luar/kajian lapangan. 2 dan 3 di atas maka markah MAX = 5/25 sahaja. [9 Markah] Cadangan Isi Jawapan 1. 3. Menyatakan objektif kajian. 3.) (a) Huraikan aktiviti perniagaan yang terdapat di bandar tersebut. 2.

dana kerajaan misalnya di bawah skim kredit mikro dll. keluarga atau syarikat/usahsama. 2. longkang.a) Jenis perniagaan yang dijalankan: Perniagaan borong. 4. g) Bahan mentah/barangan perniagaan – dari kawasan sekitar atau diambil dari luar. parit. f) Orientasi pasaran – kepada penduduk seitar atau luar kawasan/luar bandar. Status kebersihan udara – pencemaran udara sekitar yang boleh diukur melalui indeks IPU. 5. e) Buruh – penggunaan tenaga buruh/tenaga kerja asing atau tempatan. Status kebersihan persekitaran bandar – pencemaran sampah sarap. Status kebersihan premis perniagaan khususnya perniagaan makanan – gerai dan restoran. d) Modal – keupayaan modal kecil atau besar. b) Tuliskan laporan tentang taraf kebersihan persekitaran fizikal di bandar tersebut. 3. dan takungan air yang lain. b) c) Skala operasi perniagaan: Skala kecil. sederhana atau besar-besaran. sistem longkang. Status kebersihan air – pencemaran sungai. gaji/upah buruh dll. [ 8 Markah] Cadangan Isi Jawapan 1. Status kebersihan premis kediaman seperti sistem pembentungan. sampah sarap dsb. ke bandar lain. Pemilikan dan pengurusan : Individu. daerah lain dsb. terlatih atau tidak terlatih. modal sendiri atau pinjaman bank. sisa pepejal dan pencemaran bau. kontrak atau tetap. perniagaan perkhidmatan dsb. perniagaan makanan. 206 . runcit.

Menyediakan tong-tong sampah dan pusat pungutan bahan untuk kitar semula. 6. Kuning – memuaskan. 3. Mengawal selia dan memantau tahap kebersihan premis khususnya premis perniagaan makanan oleh Majlis Daerah/Majlis Pembandaran – Sistem pelabelan tahap kebersihan sebagai peringatan kepada pelanggan misalnya (Hijau – baik. Kementerian Kesihatan.c) Nyatakan langkah-langkah yang telah diambil oleh pihak berkuasa tempatan untuk mengatasi masalah kebersihan persekitaran fizikal di bandar tersebut. Menyediakan perkhidmatan pembentungan yang cekap oleh IWK – mengangkut dan merawat sisa kumbahan di loji rawatan yang jauh dari petempatan. NGO dan orang ramai. menyitar premis. Merah – tidak bersih). 207 . 4. 5. Sebagai contoh oleh Alam Flora. penerangan. 2. Menguatkuasakan undang-undang PBT – seperti denda/kompaun. Mengadakan kempen kesedaran mengenai penjagaan kebersihan dari masa ke semasa – melalui risalah. Menyediakan sistem pungutan sampah dan pelupusan sisa pepejal/sampah secara sistematik dan berjadual di tapak pelupusan yang khas – jauh dari kawasan petempatan. ( 8 Markah) Cadangan Isi Jawapan 1. ceramah/seminar atau gotong royong membersihkan persekitaran yang melibatkan kerjasama PBT. membatalkan lesen operasi kepada pengusaha yang melanggar peraturan dan kawalan kebersihan.

sebuah bandar kecil/sederhana. [7 Markah] b) Berdasarkan bukti dari kajian lapangan anda. 3. a) Kenalpastikan faktor-faktor yang menyebabkan aktiviti ekonomi tersebut dijalankan di kawasan itu. 2. 208 . sebuah kawasan di bandar besar/bandaraya. oleh itu jawapan calon mesti memenuhi syarat-syarat berikut: 1. 4.SOALAN PILIHAN 5 Berdasarkan kajian luar yang telah anda lakukan terhadap mana-mana satu jenis aktiviti ekonomi tertier. [10 Markah] c) Huraikan langkah-langkah yang sesuail bagi mengurangkan kesankesan negatif alam sekitar akibat aktiviti ekonomi yang anda kaji itu. Jawapan juga tidak boleh di merata-rata tempat atau melompat dari satu kawasan ke satu kawasan yang lain. Jawapan calon mestilah bersifat in-situ. Paling luas kawasan kajian yang boleh diterima ialah sehingga sebuah daerah sahaja. sebuah kawasan tanah tinggi.Kawasan kajian mestilah dinyatakan secara spesifik. Skala jawapan mestilah kecil dan khusus sifatnya. [ 8 Markah] CADANGAN SKEMA JAWAPAN Syarat Jawapan: Soalan ini adalah soalan kajian luar. tunjukkan kesan-kesan negatif ke atas alam sekitar fizikal akibat aktiviti ekonomi itu. sebuah kawasan hutan. sebuah pantai. Tidak boleh terlalu luas seperti di sebuah negeri atau negara yang mencerminkan ketidakmampuan calon mengkajinya secara kajian luar. Jawapan hanya berdasarkan kepada kegiatan ekonomi tertier sahaja. Jawapan juga tidak boleh bersifat umum tanpa merujuk kepada mana-mana kawasan kajian pun. Contoh kawasan kajian yang boleh diambil kira ialah seperti di sebuah pulau.

Faktor modal – keupayaan modal yang ada kecil atau besar. Faktor tarikan sumber alam secara khusus – pulau. soal-selidik dll yang sesuai. temubual. 209 . Faktor Fizikal 1. Format Jawapan: a) Tajuk Kajian: Menamakan kawasan kajian dan SALAH satu jenis aktiviti ekonomi tertier – Pelancongan. Faktor teknologi – tradisional atau moden. Bentuk muka bumi/relief – seperti di kawasan tanah tinggi. hujan. pencerapan. 2. Pemarkahannya masih per 25. teknologi tempatan atau import. Objektif kajian: Untuk mengenalpasti faktor yang menyebabkan kegiatan ekonomi dijalankan. perkhidmatan. Faktor – Faktor yang mempengaruhinya terdiri daripada faktor fizikal dan manusia antaranya ialah. gua batu kapur dsb. 4.tasik. tanah bencah (wetland). kawasan pantai yang bercerun. pengangkutan. landai dll aspek relief. kesan negatif ke atas alam sekitar dan langkah mengatasinya. perniagaan. Dasar /polisi kerajaan – secara umum dan khusus seperti menubuhkan pelbagai agensi pelaksana dan rangkaian promosi. Faktor Kemanusiaan 1. 2 dan 3 di atas (walaupun masih membincangkan kegiatan ekonomi tertier) markah MAX = 5 sahaja. pinjaman kredit daripada institusi kewangan/bank-bank tempatan/dana kerajaan dll. 4. c) Bagi jawapan calon yang bercampur aduk antara aktiviti tertier dengan aktiviti ekonomi yang lain maka pilih aktiviti tertier sahaja. hutan. Saliran – sistem saliran seperti sungai. 3. b) Jawapan calon yang langsung tidak merujuk kepada aktiviti tertier = 0 Markah. 2. paya elemen saliran semulajadi. 3.Panduan Pemeriksaan: a) Jawapan calon yang tidak memenuhi syarat 1. kelembapan udara dsb. Kaedah kajian: Pemerhatian. Faktor iklim/cuaca – seperti keadaan suhu. Kemudahan asas/prasarana yang ada – seperti jalan pengangkutan dan perhubungan serta kemudahan fizikal yang lain.

Pencemaran tanih dan sisa pepejal. 3. terlatih atau tidak terlatih (ada khidmat bimbingan – latihan. tasik buatan manusia dll b) Berdasarkan bukti dari kajian lapangan anda. 9. Faktor buruh – penggunaan tenaga kerja . dipengaruhi oleh tahap pendidikan dan kemahiran yang dimiliki. 5. 2. Pencemaran bunyi dan bau. 8. Kemusnahan kawasan tadahan air. Pencemaran udara . 7. monumen. tunjukkan kesan-kesan negatif ke atas alam sekitar fizikal setempat akibat aktiviti ekonomi itu.kehilangan habitat. biodiversiti dll yang berkaitan dengan ekosistem. Perubahan landskap secara besar-besaran . 210 . Hakisan tanah dan gerakan jisim khususnya tanah runtuh.5. atau tempat-tempat menarik yang disediakan seperti Sunway Lagoon. 7. 6. Faktor pasaran – berkait dengan permintaan dan penawaran berkaitan dengan harga dan kualiti produk perkhidmatan. Pencemaran air. Antara kesannyanya ialah: 1. saiz dan jumlah tenaga kerja yang terlibat. 6. Faktor budaya – tarikan budaya secara khusus sperti tinggal arkeologi. 4. Kesan pemanasan setempat/kenaikan suhu mikro. rantaian makanan.tenaga keluarga/tempatan/asing. Kemusnahan ekosistem hutan. R&D dsb) 8. [10 Markah] Cadangan Isi Jawapan Bergantung kepada jenis aktiviti ekonomi yang dikaji. Faktor pengurusan – sistematik atau tidak.

Langkah perundangan secara spesifik Amalan pengurusan yang strategik (Mana-mana 2 isi yang dihuraikan) Kempen kesedaran dan pendidikan alam sekitar: = MAX 2 Markah. 211 .c) Huraikan langkah-langkah yang patut diambil untuk mengurangkan kesan-kesan negatif alam sekitar akibat aktiviti ekonomi yang anda kaji itu. = MAX 4 Markah = MAX 2 Markah. 3. 2. [ 8 Markah] Cadangan Skema Jawapan: 1.

212 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful