--------------------------------KANDUNGAN----------------------------ISI KANDUNGAN Prakata Jadual Perancangan Ulangkaji Geografi Kertas 1 dan Geografi Kertas 2 Teknik Mengulangkaji dan

Menghadapi Peperiksaan Format Baru Kertas Geografi STPM dan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) Strategi Menjawab soalan Geografi STPM 2. Skema Jawapan Bagi Soalan-Soalan Terpilih Geografi Kertas 1 (Alam Sekitar Fizikal) a) b) c) d) e) f) g) h) Sistem bumi Sistem Geomorfologi Sistem Atmosfera Sistem Hidrologi Sistem Ekologi Saling kebergantungan sistem Kajian luar. Kemahiran Geografi MUKA SURAT

3. Skema Jawapan Bagi Soalan-Soalan Terpilih Geografi Kertas 2 (Alam Sekitar Manusia) a) Penduduk b) Pembangunan Ekonomi dan Impak Alam Sekitar c) Transformasi Desa dan Pembandaran d) Globalisasi Ekonomi dan Kerjasama

1

Serantau e) Impak Alam Sekitar dan Pengurusannya f) Kajian luar. BIBLIOGRAFI

PRAKATA
Buku Koleksi Skema Jawapan Geografi STPM ini membekalkan maklumat yang amat berguna kepada calon-calon Geografi yang akan mengambil STPM. Ini kerana buku ini mengandungi garis panduan menjawab serta isi-isi penting bagi soalan-soalan pilihan berdasarkan sukatan baru Geografi mulai tahun 2006. Oleh sebab itu, setiap calon Geografi seharusnya memiliki buku tersebut sebagai panduan asas untuk menjawab soalan aras STPM sebenar dan seterusnya menjadi teman persediaan ulangkaji yang membantu memperolehi markah yang cemerlang. Berdasarkan isi-isi jawapan yang diberi para calon boleh membuat latihan pengembangan isi (elebration) samada secara individu atau berkumpulan. Namun begitu buku ini bertindak sebagai pembantu dan pemandu kepada anda, kejayaan mutlak adalah terletak ditangan anda sendiri. Kandungan buku ini meliputi ke dua-dua kertas Geografi iaitu Geografi Kertas 1 (Alam Sekitar Fizikal) dan Geografi Kertas 2 (Alam Sekitar Manusia). Ia disusun dengan sistematik bagi memudahkan penggunaannya. Kandungannya meliputi: 1. Jadual Perancangan Ulangkaji mengikut kertas dan topik yang bertindak sebagai senarai semak proses pembelajaran calon. 2. Teknik Mengulangkaji dan menghadapi peperiksaan bagi kertas Geografi STPM. 3. Format Baru Kertas Geografi STPM. 4. Strategi Menjawab soalan Geografi STPM. Amat penting untuk calon-calon memahami sistem pemarkahan yang diguna-pakai dan sentiasa mengaplikasikan panduan menjawab yang disarankan. 5. Skema dan isi-isi jawapan penting bagi soalan-soalan Geografi Kertas 1 dan 2 yang telah dipilih.

2

Buku ini disediakan oleh kumpulan guru pakar Geografi STPM peringkat negeri Pahang dengan kerjasama Jabatan Pelajaran Negeri Pahang (JPNP). Justeru, sekalung budi dan jutaan terima kasih kepada Pegawai Geografi JPN yang mengambil inisiatif untuk menerbitkan buku ini.
Sekian dari Panel Penulis

Temerloh, Pahang Jun 2008
i JADUAL PERANCANGAN ULANGKAJI GEOGRAFI KERTAS 1 (Alam Sekitar Fizikal)

TEMA DAN TAJUK
1.0 SISTEM BUMI 1.1 Konsep sistem 1.2 Sistem suria 1.3 Kedudukan bumi dalam sistem suria 1.4 Tenaga 1.5 Peranan tenaga suria 2.0 SISTEM GEOMORFOLOGI 2.1 Pengenalan proses geomorfologi 2.2 Konfigurasi bentuk muka bumi 2.3 Pembentukan landskap di kawasan Tropika Lembab 2.4 Kaitan sistem geomorfologi dengan manusia 2.5 Kemahiran amali sistem geomorfologi 3.0 SISTEM ATMOSFERA 3.1 Struktur dan kandungan atmosfera 3.2 Cuaca dan iklim 3.3 Kaitan sistem atmosfera dengan manusia 3.4 Perubahan iklim 3.5 Mikro iklim bandar 3.6 Kemahiran amali sistem Atmosfera 4.0 SISTEM HIDROLOGI 4.1 Fasa air 4.2 Kitaran hidrologi

TARIKH MULA

TARIKH TAMAT

CATATA N

3

4.3 Edaran air tanih 4.4 Imbangan air 4.5 Kaitan sistem Hidrologi dengan manusia 4.6 Kemahiran Amali Sistem Hidrologi. 5.0 SISTEM EKOLOGI 5.1 Ekologi dan ekosistem 5.2 Aliran tenaga dalam siratan makanan 5.3 Kitar nutrien dalam ekosistem 5.3 Kaitan sistem ekologi dengan manusia 5.4 Kemahiran amali sistem ekologi.

6.0 SALING KEBERGANTUNGAN SISTEM. 6.1 Intraksi antara sistem. 6.2 Interaksi sistem fizikal dengan sistem gunaan manusia. 6.3 Pengekalan, Pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar fizikal 7.0 KAJIAN LUAR 7.1 Kajian Luar sistem geomorfologi 7.2 Kajian luar sistem atmosfera 7.3 Kajian luar sistem hidrologi 7.4 Kajian luar sistem ekologi

4

1 Transformasi desa 3.3 Migrasi Penduduk 1.4 Kemahiran amali penduduk 2.2 Taburan Penduduk 1. PENDUDUK 1.3 Pertumbuhan penduduk 1.1 Sektor-Sektor ekonomi 2. TRANSFORMASI DESA DAN PEMBANDARAN 3.JADUAL PERANCANGAN ULANGKAJI GEOGRAFI KERTAS 2 (Alam Sekitar Manusia) TEMA DAN TAJUK 1.2 Proses pembangunan ekonomi 2.1 Konsep penduduk 1.3 Impak pembangunan ekonomi terhadap alam sekitar 2. PEMBANGUNAN EKONOMI DAN IMPAK ALAM SEKITAR.4 Penduduk dan alam sekitar 1. 2.2 Bandar dan pembandaran TARIKH MULA TARIKH TAMAT SELESAI (/) 5 .4 Kemahiran amali pembangunan ekonomi 3.

2. Kemahiran Amali desa dan Pembandaran Transformasi 4.6. 3.1 Globalisasi ekonomi 4. KAJIAN LUAR 6. Agehkan waktu untuk membaca.1 Kajian Luar Pembangunan ekonomi 6. Cuba ingat kembali apa yang anda baca (isi-isi penting). Nota yang dibuat jangan terlalu panjang kerana ia sukar diingat.2 Impak sosial 5. Sediakan jadual waktu yang sistematik dan disiplinkan diri anda seboleh mungkin mengikuti jadual waktu yang anda bina itu. membuat nota ringkas. mengingat/menghafal dan membuat latihan esei serta kemahiran amali . Lakarkan isi-isi penting yang anda perolehi itu dalam bentuk peta minda. GLOBALISASI EKONOMI SAN KERJASAMA SERANTAU 4. 5. Membaca buku atau nota ringkas.2 Kajian Luar Transformasi desa dan pembandaran TEKNIK MENGULANG KAJI DAN MENGHADAPI PEPERIKSAAN Panduan Umum Mengulang kaji 1.5 Kemahiran Amali .2 Kerjasama serantau 4. Tutup kembali buku/nota anda. IMPAK ALAM SEKITAR DAN PENGURUSANNYA 5. 6 .3 Pengurusan alam sekitar 6.4 Hubungan Malaysia dengan negara luar 4.1 Impak aktiviti manusia terhadap alam sekitar fizikal 5. Fahami apa yang dibaca dan catat kata kunci-kata kunci penting yang terdapat dalam nota atau buku anda.3 Pertumbuhan Segi tiga 4.

3. kemas bersih dan sempurna. Berdasarkan jadual analisis dan taburan soalan yang telah diberi. (Perkara yang paling penting untuk dinilai dan dibincangkan ialah sejauhmana isi jawapan dan pengembangan isi anda itu relevan/menepati dengan kehendak soalan peperiksaan). 5. 7 . Bentukkan kumpulan perbincangan anda untuk menilai kekuatankelemahan jawapan yang telah anda buat/disemak oleh guru.Mengulang kaji. petunjuk. 2. Kumpulkan soalan-soalan STPM sebenar (bermula 2000). 6.4. b) Teknik Mengulang Kaji soalan Kemahiran Amali. Hantarkan jawapan lengkap yang telah anda kembangkan isinya itu kepada guru anda untuk disemak. Sila jawab soalan-soalan kemahiran amali tersebut dengan berpandukan konsep kartografi yang tepat – Mesti ada tajuk. 1. pengiraan. 4. Disamping itu juga merangka jawapan bagi soalan-soalan ulangkaji selanjutnya. soalan peperiksaan dalaman seperti soalan percubaan.peta tematik. Panduan Khusus .Lihat Strategi Menjawab Soalan Geografi STPM. Kenalpastikan topik/sub topik yang memungkinkan soalan kemahiran amali boleh ditanya dalam pelbagai bentuk seperti pelbagai graf garis dan bar. Baca semula nota yang telah anda lakar dalam bentuk peta minda sebagai memperkukuhkan lagi ingatan anda. Setiap ahli dalam kumpulan perbincangan (antara 4 – 5 orang sahaja) mestilah mengambil peranaan untuk menjana dan menyumbangkan idea-idea yang kreatif mengikut kehendak soalan ulanghkaji yang telah anda kumpulkan itu. Cuba kembangkan bagi satu-satu isi jawapan anda di sekitar 6 hingga 7 baris. pertengahan tahun dan lain-lain yang berkaitan dengan topik/sub topik penting tersebut. a) Teknik ulangkaji Soalan Esei 1. rajah dan carta.. Ulangi langkah 1 hingga 4 di dalam panduan umum mengulang kaji di atas. Semak kembali. Kembangkan isi jawapan/isi-isi penting yang telah anda perolehi dalam langkah 1 hingga 4 mengikut kehendak soalan yang telah anda kumpulkan itu berasaskan konsep : FAKTA dahulu diikuti oleh HURAIAN dan dilengkapi dengan CONTOH. plotan yang betul. Pilih soalan/data dari soalan peperiksaan STPM sebenar atau soalan-soalan dari peperiksaan-peperiksaan lain yang searas dengan STPM. skala. Bagi jawapan yang terbaik yang telah dinilai oleh guru mestilah dikongsi bersama oleh rakan-rakan sekumpulan anda. 7. Sebarkan jawapan terbaik kepada rakan-rakan anda – jangan kedekut untuk berkongsi kepintaran anda. tentukan topik dan sub topik penting yang amat perlu diberi penekanan bagi sesuatu tahun tertentu.peta lakar dan peta topo serta gambarajah dan gambar foto 2.

Justeru anda perlu bincangkan kehendak soalan analisa ini didalam kumpulan perbincangan anda. Kerana penjanaan idea melalui perbincangan kumpulan adalah lebih kemas dan jitu. beban belajar anda juga menjadi ringan dan anda akan berkongsi kejayaan yang cemerlang. dan juga konsep dan kemahiran yang perlu dalam kajian geografi. pelbagai data geografi. gambar rajah.3. 4. Soalan yang dikemukakan merangkumi semua tajuk dalam sukatan pelajaran. Soalan boleh juga menguji pengalaman kajian luar. Soalan kemahiran amali termasuk juga bahagian analisanya seperti analisa pola/trend/arah alir sesuatu graf. iaitu Geografi Kertas 1 (Alam Sekitar Fizikal) dan Geografi Kertas 2 (Alam Sekitar Manusia). Format Kertas Peperiksaan Geografi Kertas 1 STPM Peperiksaan bagi mata pelajaran ini terdiri daripada dua kertas. Alam Sekitar Manusia Masa : 3 jam Masa : 3 jam 8 . Soalan akan menguji kefahaman calon tentang tajuk yang dihuraikan dalam sukatan pelajaran. Jawapan yang telah disiapkan boleh dihantar kepada guru anda untuk disemak. Bincangkan kelemahan-kekuatan hasil kerja amali anda itu dalam kumpulan perbincangan anda. kajian dan tafsiran peta topografi. Kesimpulan: Apa yang penting dalam mengulangkaji subjek Geografi ini ialah anda mesti buat dalam bentuk kumpulan. analisa sebab-akibat serta membuat ramalan. Jawapan yang terbaik diedar dan dikongsi bersama-sama. dan peta yang berkaitan dengan tajuk yang terdapat dalam Sukatan Pelajaran Geografi Mulai tahun 2007 dan seterusnya format kertas peperiksaan adalah seperti berikut: Geografi Kertas 1 (942/1) Geografi Kertas 2 (942/2) Alam Sekitar Fizikal.

Soalan boleh ditanya dalam bentuk kemahiran amali dan kajian luar. rajah. Sistem geomorfologi.1 1. JADUAL SPESIFIKASI UJIAN (JSU) GEOGRAFI KERTAS 1 STPM TEMA TAJUK/SUB TAJUK R PERINGKAT KEMAHIRAN I II III S T R S T R S BIL SOALA N T 1. Setiap tahun adunan soalan langsung. persembahan kartografi seperti graf. carta dan peta serta menganalisis data. aras sukar (Analisis. rajah. carta. Sederhana dan Sukar.Jenis Bilangan Markah Wajaran : Soalan Esei : 8 soalan : 100 : 50% Jenis Bilangan Markah Wajaran : Soalan Esei : 8 soalan : 100 : 50% Bil soalan wajib dijawab : 4 soalan Bil soalan wajib dijawab : 4 soalan Nota: 1. soalan kemahiran amali dan soalan kajian luar akan dikemukakan untuk dijawab oleh calon. peta lakar dan peta topografi. Sistem Bumi 1.2 Konsep sistem Sistem suria 9 . Soalan ini mempunyai banyak pecahan dan tidak terhad kepada tiga pecahan sepertimana tahun-tahun sebelumnya. Soalan no 3 terdiri daripada soalan pilihan SAMADA dan ATAU. carta dan peta. Soalan kajian luar boleh ditanya dari salah satu sistem berikut. Sintesis dan Penilaian). Ini bermakna soalan no 3 sebenarnya mempunyai dua soalan. 2. 1. graf. sistem hidrologi dan sistem ekologi. aras sederhana (Pemahaman dan Aplikasi). 3. sistem atmosfera. Pelbagai rangsangan soalan akan diberikan seperti data. Aras soalan yang ditanya akan berasaskan Taksonomi Bloom iaitu aras Mudah. rajah. Aras mudah (Pengetahuan). Soalan 3 datangnya dari topik SISTEM GEOMORFOLOGI. 4. Oleh itu ia akan menguntungkan calon daripada segi pilihannya untuk menjawab 9 soalan bukannya 8 soalan sepertimana tahun-tahun sebelumnya. Soalan kemahiran amali melibatkan pengiraan.

4 Tenaga 1.1 Fasa air 1 2.3 Pembentukan landskap di kawasan Tropika Lembab 2.Sistem Geomorfologi ( 60 Waktu ) 2 Atau 3 1.5 Mikro iklim bandar 3.4 Perubahan iklim 3.4 Kaitan sistem geomorfologi dengan manusia 2.2 Kitaran Hidrologi hidrologi (20 Waktu) 1 4.2 Konfigurasi bentuk bumi 2.3 Kaitan sistem atmosfera dengan manusia 3.1 Pengenalan proses geomorfologi 2.1 Struktur dan kandungan atmosfera 3.7 Kajian luar 4.3 Kedudukan bumi dalam sistem suria 1. Sistem Atmosf era 2 ( 40 Waktu) 4.3 Edaran air tanih 4.5 Peranan tenaga suria 2.6 Kajian luar 3.(20 Waktu) 1.6 Kemahiran amali 3.5 Kaitan sistem 10 .2 Cuaca dan iklim 3. 4.5 Kemahiran amali 2. Sistem 4.4 Imbangan air.

Sintesis dan Penilaian. R = Aras Rendah (Mudah) S = Aras Sederhana T = Aras Tinggi (Sukar) 11 .2 Aliran tenaga (20 Waktu) 5. II : Pemahaman dan Alikasi III: Analisis. 6.7 Kajian lluar 5. 4.3 Pengekalan.2 Interaksi sistem fizikal dengan sistem gunaan manusia 6. JUMLAH 1 8 Nota: I : Pengetahuan.hidrologi dengan manusia.6 Kemahiran amali 4.Saling Kebergantung an sistem (20 Waktu) 6.1 Interaksi antara sistem. pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar fizikal.5 Kajian luar 6. Sistem ekosistem Ekologi 5.1 Ekologi dan 1 dalam siratan makanan 5.4 Kaitan sistem ekologi dengan manusia 5.3 Kitar nutrien dalam ekosistem 5.

gambar rajah. aras sederhana (Pemahaman dan Aplikasi). kajian dan tafsiran peta topografi.a) b) Kertas ini mengandungi 8 soalan yang disusun mengikut urutan tajuk dalam sukatan pelajaran. dan juga konsep dan kemahiran yang perlu dalam kajian geografi. dan peta yang berkaitan dengan tajuk yang terdapat dalam Sukatan Pelajaran Geografi Mulai tahun 2007 dan seterusnya format kertas peperiksaan adalah seperti berikut: Geografi Kertas 1 (942/1) Geografi Kertas 2 (942/2) Alam Sekitar Fizikal. Sintesis dan Penilaian). Soalan boleh juga menguji pengalaman kajian luar. iaitu Geografi Kertas 1 (Alam Sekitar Fizikal) dan Geografi Kertas 2 (Alam Sekitar Manusia). Soalan akan menguji kefahaman calon tentang tajuk yang dihuraikan dalam sukatan pelajaran. Soalan yang dikemukakan merangkumi semua tajuk dalam sukatan pelajaran. Aras soalan yang ditanya akan berasaskan Taksonomi Bloom iaitu aras Mudah. aras sukar (Analisis. Aras mudah (Pengetahuan). Sederhana dan Sukar. Soalan nombor 3 terdiri daripada soalan pilihan c) d) Peruntukan soalan kemahiran amali tidak melebihi 2 soalan bagi setiap tahun. Alam Sekitar Manusia Masa Jenis Bilangan Markah Wajaran : 3 jam : Soalan Esei : 8 soalan : 100 : 50% Masa Jenis Bilangan Markah Wajaran : 3 jam : Soalan Esei : 8 soalan : 100 : 50% Bil soalan wajib dijawab : 4 soalan Bil soalan wajib dijawab : 4 soalan Nota: 1. 12 . Format Kertas Peperiksaan Geografi Kertas 2 STPM Peperiksaan bagi mata pelajaran ini terdiri daripada dua kertas. Peruntukan soalan kajian luar hanya 1 soalan bagi setiap tahun. pelbagai data geografi.

Soalan no 3 datangnya dari tema PEMBANGUNAN EKONOMI DAN IMPAK ALAM SEKITAR. persembahan kartografi seperti graf. JADUAL SPESIFIKASI UJIAN (JSU) GEOGRAFI KERTAS 2 STPM TEMA TAJUK/SUB TAJUK PERINGKAT KEMAHIRAN I II III R S T R S T R S T BIL SOALAN 1. carta. Oleh itu ia akan menguntungkan calon daripada segi pilihannya untuk menjawab 9 soalan bukannya 8 soalan sepertimana tahun-tahun sebelumnya.2 Proses n ekonomi 1. carta dan peta serta menganalisis data. Soalan no 3 terdiri daripada soalan pilihan SAMADA dan ATAU. pembangunan Atau 3 13 . Pembangunan ekonomi dan impak alam sekitar atau Transformasi desa dan pembandaran. soalan kemahiran amali dan soalan kajian luar akan dikemukakan untuk dijawab oleh calon. Soalan kemahiran amali melibatkan pengiraan.1 Konsep penduduk 1.2. Pelbagai rangsangan soalan akan diberikan seperti data. rajah. rajah. 4. Penduduk (50 Waktu) 1.5 Penduduk dan alam sekitar 1. Soalan kajian luar boleh ditanya dari salah satu tema berikut. Pembanguna 2. 1.3 Pertumbuhan penduduk 1. sektor ekonomi. Atau 3 (Soalan atau) 2. rajah. Soalan ini mempunyai banyak pecahan dan tidak terhad kepada tiga pecahan sepertimana tahun-tahun sebelumnya.4 Migrasi 1. carta dan peta. graf.1 Sektor- 1. Setiap tahun adunan soalan langsung. Ini bermakna soalan no 3 sebenarnya mempunyai dua soalan. peta lakar dan peta topografi. Soalan boleh ditanya dalam bentuk kemahiran amali dan kajian luar.6 Kemahiran amali penduduk 2.2 Taburan penduduk 1. 3.

Impak 5.4 Kajian luar 4. Globalisasi ekonomi dan kerjasama serantau.4 Hubungan Malaysia dengan negara luar. 4.4 Kemahiran amali 2.4 (50 Waktu) ekonomi.2 Bandar dan pembandaran. 5. (30 Waktu) 1 5. 3. 5. Transformasi desa dan pembandara n (30 Waktu) 2 4.1 Globalisasi ekonomi 4. Impak pembangun an ekonomi terhadap alam sekitar.7 Kajian luar 3. 2.3 Kemahiran amali 3.1 Transformasi desa.3 Pengurusan alam sekitar JUMLAH 10 8 Nota: 14 .dan impak alam sekitar 1.2 Kerjasama serantau 4.3 Pertumbuhah segitiga 4.5 Kemahiran amali (Soalan atau) 3.2 Impak sosial.1 Impak alam sekitar aktiviti dan manusia pengurusann terhadap alam ya (20 Waktu) 1 sekitar. 3.

f) STRATEGI MENJAWAB SOALAN GEOGRAFI STPM 1. 15 . Soalan nombor 3 terdiri daripada soalan pilihan R = Aras Rendah (Mudah) S = Aras Sederhana T = Aras Tinggi (Sukar) g) h) Peruntukan soalan kemahiran amali tidak melebihi 2 soalan bagi setiap tahun. Peruntukan soalan kajian luar hanya 1 soalan bagi setiap tahun.0 PANDUAN AM KEPADA CALON 1. e) Kertas ini mengandungi 8 soalan yang disusun mengikut urutan tajuk dalam sukatan pelajaran. II : Pemahaman dan Alikasi III: Analisis. Sintesis dan Penilaian.I : Pengetahuan. Iaitu Geografi Kertas -1 942/1 Kertas Alam Sekitar Fizikal dan Geografi Kertas 2 – Kertas Alam Sekitar Manusia.1 Sukatan baru Geografi STPM yang diperkenalkan pada tahun 1996 dan edisi semakan (2006) hanya mengandungi dua kertas sahaja.

b atau c).3 Ini bermakna calon hanya mempunyai masa lebih kurang 45 minit sahaja untuk menjawab setiap soalan tersebut.konsepsi soalan dan lain-lain.1 Strategi Menjawab Soalan Langsung. Ketiga-tiga bentuk soalan ini memerlukan pendekatan menjawab yang berbeza-beza. 16 .tema-tema yang dijangka penting untuk difokuskan. Calon hanya perlu pilih SALAH SATU SOALAN SAHAJA. Bagi Geografi kertas 1. Setiap soalan sekurangkurangnya mengandungi 2 atau 3 pecahan dan setiap pecahan soalan diberikan wajaran markah di hujungnya dalam tanda kurungan. Setiap soalan akan berbentuk pecahan (a.Pendekatan menjawab bagi ke dua-dua kertas tersebut dan sistem pemarkahannya hampir sama sahaja berasaskan konsep ISI + HURAIAN + CONTOH. 2. Ingat! Agehkan masa yang lebih lama kepada wajaran markah yang besar dan jangan terlalu menumpu kepada soalan yang wajaran markahnya sedikit. akan dikemukakan 8 soalan dan calon dikehendaki pilih serta jawab 4 soalan sahaja dalam jangka masa 3 jam. Cuba dapatkan khidmat-bantu dari guru anda. soalan nombor 3 nya dari tajuk pembangunan ekonomi dan impak alam sekitar.taburan tajuk.2 Geografi kertas 1 mengandungi 8 soalan semuanya dan calon-calon dikehendaki pilih dan jawab empat soalan sahaja dalam jangkamasa 3 jam. gabungan beberapa tajuk atau gabungan beberapa sub-tajuk.0 KENALI BENTUK SOALAN Ada tiga bentuk soalan yang begitu popular ditanya iaitu soalan bersifat langsung (directly Questions). Wajaran markah ini memberikan pandu arah yang amat berguna kepada calon untuk merancang jawapan masing-masing. 2. trend soalan.4 Soalan-soalan yang dikemukakan boleh terdiri daripada satu tajuk khusus. Mulai tahun 2006. satu sub-tajuk khusus. terdiri daripada 2 soalan pilihan (SAMADA dan ATAU). Dalam hal ini amat perlu bagi calon menganalisis soalan STPM 2000 hingga 2007 untuk melihat corak atau bentuk soalan yang ditanya . tetapi sesuatu tajuk atau sub tajuk itu tidak perlu terlalu mendalam sepertimana dalam sukatan lama sebelumnya. 1. dan juga soalan berasaskan Kajian luar (Kajian Lapangan). soalan nombor 3 adalah dari tajuk sistem geomorfologi manakala bagi Geografi kertas 2. soalan kemahiran amali yang melibatkan persembahan kartografi. Begitu juga dengan Geografi Kertas 2. soalan nombor 3. 1. 1. Pelajari semua. tidak lagi soalan khusus/soalan langsung seperti sukatan lama.aras soalan. Jumlah markah bagi setiap soalan apabila dicampurkan wajaran-wajarannya akan bernilai 25 Markah. Jadi elakkan diri daripada meninggalkan mana-mana tajuk dalam sukatan.

dibuat ramalan.ulaskan. dibahaskan.4.dibincangkan. 2.dibuat perbandingan dan sebagainya.1.1. Urutan soalan begini sebenarnya cuba mengukur pemikiran pelajar dari aras bawah kepada aras tinggi. 5.1.terangkan. huraikan.jelaskan. Justeru itu amat penting untuk kita memahami bentuk. Menyatakan tidak perlu menghurai. Setiap sebab mestilah dijelaskan dengan detail antara 6 hingga 7 baris bagi setiap isi yang dikemukakan. 2. Ini bermakna jika anda ada 6 isi ia mestilah dihurai dalam 6 perenggan yang berlainan. Bahagian b) = Soalan huraian/penjelasan/penerangan seperti . Bahagian c) = soalan bersifat aplikasi seperti cadangkan. 2.3. Bahagian b) calon mestilah menjelaskan sebabsebab negara Indonesia perlu memperlahankan pertumbuhan penduduknya.diulaskan. Di antara contoh soalan langsung yang akan dibincangkan di sini adalah seperti berikut: Pilih sebuah negara di rantau Asia Pasifik. bincangkan dll yang setaraf dengannya. aras dan kehendak setiap kata kunci dalam soalan. calon perlu menamakan dahulu negara yang dipilih. Ia biasanya mempunyai 2 hingga 3 pecahan yang diberikan wajaran markah masing-masing.analisakan. Tidak boleh kita mempelajari sesuatu tajuk itu secara persembahan dan penghuraian fakta semata-mata.Ada tajuk yang perlu dikupas. urutan soalannya mungkin seperti berikut: Bahagian a) = soalan konsep/definisi/bezakan makna/apakah yang dimaksudkan dan lain-lain yang seumpamanya. Justeru itu strategi belajar calon juga mestilah pelbagai aras untuk satu-satu tajuk. Bagi menjawab soalan di atas.2. Seterusnya calon perlu menyatakan ciri-ciri demografi negara berkenaan.1 Soalan langsung adalah soalan yang ditanya terus tanpa melibatkan banyak rangsangan dan referent. Bagi soalan (c) 17 . Misalnya Indonesia. a) Nyatakan ciri kependudukan (demografi) negara tersebut. 2.1. Jika satu-satu soalan itu terdiri daripada 3 pecahan. (10 Markah) b) Cadangkan langkah-langkah yang patut diambil untuk mengurangkan masalah lebihan penduduk di negara berkenaan.komen. (5 Markah) b) Jelaskan mengapa negara tersebut perlu memperlahankan kadar pertumbuhan penduduknya.1.mengapakah dan seumpamanya. Cuba sediakan sekurang-kurangnya 6 sebab bagi soalan (b) di atas. (10 Markah). Setiap isi yang dihurai mestilah distruktur mengikut perenggan yang berlainan.2. Cukup sekadar sebaris dua ayat sahaja bagi setiap ciri yang dinyatakan.

(huraian tidak seimbang).padat bersama dengan sokongan contoh yang sesuai juga akan dianugerahkan markahnya. Setiap judul isi yang diberi mestilah dijelaskan sebaik mungkin dengan sokongan contoh-contoh yang konkrit dan bukannya dibiarkan dalam bentuk senarai isi (Listing) sahaja. Jumlah markah yang diberi bergantunglah kepada peruntukkan markah yang disediakan untuk setiap judul isi berkenaan.betul dan tepat dengan kehendak soalan akan diberikan markahnya secara khusus manakala huraian yang baik. Jangan sekalikali menyembunyikan fakta/isi diakhir ayat pada perenggan. d) Selain itu. Isi dan huraian yang berulang tidak diambil kira. Apa yang penting. Misalnya jika calon ada 6 judul isi bermakna mesti ada 6 perenggan yang berasingan. Lazimnya markah untuk huraian lebih tinggi nilainya berbanding dengan markah untuk isi sahaja. Formula F:H:C mestilah dipatuhi. Huraian yang terlalu panjang berjela untuk satu-satu isi akan diberikan Awarded (Sudah tepu/maksima). sistem ini juga memerlukan calon membuat perenggan jawapan yang baik.1. Diikuti oleh Huraian (H) dan Dilengkapi dengan Contoh (C). c) Sebaik-baiknya lebihkan isi dan huraiannya menjadi 6 atau 7 isi sebagai Reserve. Dalam hal ini kualiti jawapan calon amat bergantung kepada kualiti dan kekuatan huraiannya. Setiap perenggan mesti ada Fakta atau Isi (F) . Sistem penilaian begini mempunyai implikasi seperti berikut: a) Jangan sekali-kali mengulang isi atau mengulangi huraian. Jika ini berlaku calon masih mempunyai lebihan satu atau dua isi yang membolehkan mereka masih mampu memperolehi markah yang maksima. Justeru itu. b) Jangan sekali-kali terlalu mendetailkan huraian pada satu-satu isi sahaja sehingga isi yang lain amat cetek huraiannya.relevan. Ini untuk mengelakkan berlakunya isi atau huraian yang berkemungkinan diletakkan di bawah judul isi yang sama (tindanan isi) dalam skemanya nanti. Sebutan isi yang relevan. fenomena atau nama 18 . Fakta atau Isi mestilah diserlahkan dalam ayat pertama bagi setiap perenggan.betul. Aspek contoh pula tidak semestinya merujuk kepada tempat semata-mata. ia boleh jadi data. 2.6.1.pula calon juga perlu sediakan 6 cadangan yang sesuai dan setiap cadangan perlu dihurai dengan sebaik mungkin.7. Ini kerana jika sesuatu isi itu misalnya diperuntukkan 2 markah maka ia hanya boleh dianugerahkan 2 markah sahaja. 2.memenuhi kehendak soalan. pemarkahan akan diberikan kepada jawapan yang mempunyai kombinasi antara ISI dengan HURAIAN dan bukannya kepada isi semata-mata. Ini kerana sistem penilaian jawapan dibuat berasaskan konsep Analitikal dan Impression atau Isi/Point dengan huraian. tidak lebih daripada itu. Calon juga boleh mengemukan Fakta dahulu diikuti oleh Contoh kemudiannya berdasarkan contoh-contoh tersebut ia membuat Penghuraian.

Walau apapun bentuk persembahan kartografi boleh diminta oleh soalan tetapi sistem penilaiannya adalah konsisten tertumpu kepada aspek-aspek berikut: 2. Sebaik-baiknya tajuk ditulis di ruang paling atas bagi sesebuah peta. kemahiran untuk mempersembahkan data-data yang diberi oleh soalan kepada bentuk kartografi yang diminta dan kedua.1. e) Akhir sekali. sistem pemarkahan begini juga tidak memerlukan Pendahuluan dan Penutup yang panjang berjela. Pemilihan skala yang sesuai.ciri dan lain-lain bergantunglah kepada kehendak dan situasi soalan.2 Strategi Menjawab Soalan Kemahiran Amali.graf.carta dan lain-lain persembahan kartografi. Pertama. Skala Aritmetik diguna sekiranya bezantara data-data yang diberi tidak terlalu besar manakala Skala Geometri diguna-pakai sekiranya bezantara data-data yang diberi terlalu besar perbezaannya khususnya antara nilai maksima dengan minima.2.Pada Tahun 2008”. 2.sesuatu subjek misalnya bangsa. Pemilihan skala yang sesuai amat penting bagi memudahkan dan menghasilkan kerja-kerja plotan yang tepat dan bermutu. Tajuk yang betul dan tepat. Skala yang dipilih mestilah sesuai untuk mewakili semua data dalam soalan. Pertama skala Aritmetik seperti 1 CM : 50. Tajuk mesti ditulis. Ke dua-dua jenis skala ini berbeza daripada segi penggunaannya.2. kemahiran untuk menganalisis mengenai apa yang dapat ditunjukkan oleh persembahan kartografinya. 2.2. Sebagai panduan skala yang diguna mestilah ditulis/dinyatakan 19 . misalnya menganalisis bentuk dan trend sesuatu graf. Peta Aliran Menunjukkan Migrasi Luar Bandar ke Kuala Lumpur. Pendahuluan dan penutup cukup sekadar satu atau dua baris ayat sahaja sebagai pengenalan kepada apa yang diminta oleh soalan. Soalan kemahiran amali memerlukan calon bersedia dalam dua aspek. Harus diingat sekiranya anda menggunakan skala geometri anda mestilah terlebih dahulu mempunca-kuasaduakan semua data yang diberi dan terpaksa berkerja dalam unit punca kuasadua. Kerana ia tidak mempunyai apa-apa peruntukan markah kepada aspek pendahuluan atau penutup. Sesuatu tajuk yang ditulis mestilah dapat menggambarkan kaedah kartografi yang diguna serta apa yang diwakilinya. Pada Tahun 2008”. Misalan “Graf Bulatan Menunjukkan Min Suhu Bulanan di Cameron Highland.000 Orang atau ke dua skala Geometri yang melibatkan nilai punca kuasa dua seperti 1 CM : 100 unit Puncakuasadua . Dalam hal ini ada dua jenis skala yang boleh dipilih oleh calon.

garis aliran bagi peta aliran.peta dan sebagainya.ramalan dan lain-lain yang berkaitan dengan bahagian amali yang ditunjukkan. bersih.2. Menyediakan petunjuk. merumuskan pola dan trendnya. lengkap dan sempurna. 2.rajah.carta. Data yang diberi perlu dikira dengan menggunakan skala yang telah dipilih oleh calon dan sebaik-baiknya pengiraan tersebut ditunjukkan dalam bentuk jadual serta dihantar bersama-sama jawapan anda. Harus diingat bahawa soalan kemahiran amali tidak semata-mata melibatkan kerja-kerja kartografi sahaja.cantik. Sebahagian markahnya terletak pada aspek-aspek pentafsiran.2.2. bulatan bagi carta pai. Lazimnya petunjuk di letakkan di ruangan bawah sebelah kiri graf. Sekurang-kurangnya ia mesti ada sebuah Kalkulator. calon tidak boleh mengulas data semata-mata. 2. carta. Tidak cukup sekadar memberikan angka-angka perubahan. Pengalaman pemeriksaan yang lalu membuktikan calon hanya berupaya menghasilkan persembahan kartografi yang baik tetapi amat lemah dalam bahagian menganalisis graf.6. 5. Sebenarnya ia lebih merupakan satu bonus kepada kualiti hasil kerja calon. Setiap ulasan data mestilah disokong dengan alasan atau sebab-sebab yang relevan dan menasabah.analisis.peta dan sebagainya. lorekan bagi peta koroples dan sebagainya. Misalnya garisan bagi graf garis. 2. rajah. naikturun data dan sebagainya yang hanya melibatkan unsur kuantitatif sahaja. Merujuk kepada apa yang dapat anda persembahkan. menyatakan peratus. persembahan kartografi yang dibuat adalah tidak lengkap. Justeru plotan harus dibuat dengan teliti dan jelas. Apabila menjawab soalan analisis. satu set geometri yang dalamnya mengandungi jangka lukis. Seperkara yang mesti diingatkan apabila calon bersedia untuk menjawab soalan kemahiran amali ialah ia mesti membawa kelengkapan alat tulis yang secukupnya. jangka sudut.carta atau peta yang telah dilukis berdasarkan kemahuan soalan. Petunjuk amat penting sebagai indikator yang diguna untuk mentafsir sesuatu persembahan kartografi. Kebersihan dan kesempurnaan. Misalnya anda boleh menggunakan warna yang berbeza asalkan ia tidak menyalahi teknik-teknik kartografi. Tanpa petunjuk. ketepatan plotan atau tandaan mengikut skala yang diguna dan juga kesan-nampak (Visual effect). Justeru ia mesti disediakan. 4.pembaris.3.pensel yang pelbagai warna dan lain-lain alat yang bersesuaian. Membuat Plotan. meramalkan kemungkinan yang boleh berlaku akibat sesuatu pola yang dapat ditunjukkan oleh graf. palang/turus bagi graf bar. Ia merupakan satu nilai estetika yang diberi kepada kerja-kerja persembahan kartografi calon yang kemas.2.rajah. Pengiraan nilai terhadap data yang diberi oleh soalan. Penilaian pada aspek plotan amat bergantung kepada sejauhmana anda dapat menyiapkannya.pemadam. 2.di penjuru sebelah kanan sesuatu persembahan kartografi dan ia berada di bawah daripada tajuk. Dalam hal ini sebab dan alasan boleh diambil daripada 20 .

Amat penting bagi setiap isi yang dikemukakan dan dihuraikan dalam soalan kajian luar ini mestilah bersifat LOKALITI (merujuk kepada tempat yang dikaji). sebuah daerah dan lain-lain kawasan yang mikro saiznya yang boleh mencerminkan kemampuan pelajar/calon membuat kajian dalam jangkamasa yang terhad. 21 . nama kilang.sebuah kampung. 2. Misalnya jika calon menggunakan konsep pemanasan global. Kawasan yang dikaji atau kawasan lapangan adalah merujuk kepada satu kawasan sahaja dan ia tidak boleh menyebutkan banyak kawasan atau merata-rata tempat. Konsep Lapangan. 2. Apabila calon menjawab soalan kajian luar ini.3. nama hotel dan lainlain ciri persekitaran setempat yang menunjukkan fenomena geografi tempatan. 1. Dalam konteks ini calon mestilah pandai memilih jenis aktiviti ekonomi yang paling banyak membawa kesan negatif kepada alam sekitar setempat yang telah dikajinya. kesan rumah hijau. Justeru itu unsur-unsur kuatitatif mestilah digabungjalinkan dengan unsur kualitatif semasa calon menjawab soalan yang berkaitan dengan analisa ini. kawasan petempatan seperti satu rancangan Felda.3. Konsep kawasan lapangan ini adalah spesifik dan kecil keluasannya. satu kawasan perlombongan. Tidak boleh melompat kepada aktiviti ekonomi lain. sebuah mukim. sebuah kawasan industeri. Umpamanya adalah amat mustahil seseorang calon itu boleh mengkaji secara kajian luar di seluruh negeri atau seluruh negara. Aktiviti ekonomi yang dikaji juga tidak boleh banyak. Ia perlu merujuk kepada satu jenis sahaja. Umpamanya jika calon memilih aktiviti perindustrian maka segala perbincangan jawapan mestilah berkait dan relevan dengan aktiviti perindustrian sahaja. Konsep Lokaliti. Satu Jenis Aktiviti Ekonomi. Saiz kawasan lapangan yang boleh diterima seperti di sebuah kawasan taman perumahan. Setiap tahun soalannya sentiasa dikemukakan. satu kawasan pelancongan.tepat dan lengkap. seseorang calon seharusnya memahami Tiga konsep berikut: 2. kawasan kajian tersebut mestilah dinamakan dengan jelas. Soalan kajian luar merupakan soalan yang popular ditanya. nama sungai.3. Bagi menjawab soalan kajian luar atau kajian lapangan. sebuah estet/ladang.3 Strategi Menjawab Soalan Kajian Luar.3. sebuah kawasan pembalakan. 2. 2.pengentahuan geografi yang telahpun calon pelajari khususnya di bilik darjah. Ia boleh dibuktikan dengan nama-nama tempat.

3. 5. Misalan “ Tujuan kajian saya ialah untuk mengenalpasti kesan-kesan persekitaran samada ke atas elemen geomorfologi. Dalam Daerah Gua Musang. Sebelum calon menulis jawapan yang berkaitan dengan kesan-kesan negatif ke atas alam sekitar. sesuatu jawapan kajian luar seharusnya dimulakan dengan perkaraperkara berikut: a) Menyatakan Tajuk Kajian. Kerana ke tiga-tiga fenomena/kesan tersebut tidak merujuk kepada kesan di lokasi kawasan yang dikaji dan ia amat luas(Global) iaitu seluruh dunia sedangkan calon tidak mengkaji seluruh dunia!. b) Menyatakan Objektif Kajian: Tujuan kajian luar dibuat mestilah disebut dengan jelas. Alatanya pula seperti alat tulis.elemen hidrologi dan juga elemen atmosfera setempat akibat aktiviti pembalakan yang telah dijalankan di Dabong ini. 4. Calon juga boleh menceritakan secara ringkas lokasi/kedudukan kawasan yang dikajinya. Semasa calon menghuraikan jawapan bagi kesan-kesan negatif ke atas alam sekitar ia mestilah pandai memilih kesan-kesan yan relevan dengan aktiviti ekonomi yang dikajinya itu.penipisan lapisan ozon sebagai satu isi jawapan untuk menjawab soalan kesan negatif persekitaran ia sama sekali tidak boleh diterima. elemen ekologi. Sepatutnya konsep tersebut digantikan dengan istilah Pemanasan Setempat di kawasan yang dikajinya. 2. Misalnya jika calon mengkaji aktiviti pembalakan adalah tidak relevan jika ia menghuraikan kesan terhadap pencemaran bau!. Misalan “ Kajian saya ialah terhadap aktiviti Pembalakan di Dabong. Kelantan”. kaedah temubual/soal selidik dan juga kaedah pengukuran. Banjir sungai (akibat 22 . Perubahan terhadap landskap fizikal. Hakisan tanah dan tanah runtuh. Di antara kesan-kesan umum yang boleh disesuaikan dengan aktiviti-aktiviti ekonomi yang dikaji ialah seperti. kamera. borang soal-selidik dan lain-lain yang bersesuaian. c) Menyatakan digunakan. Tajuk kajian mesti mengandungi apakah jenis aktiviti ekonomi yang dikaji dan dimana ia dikaji. Seterusnya mencadangkan langkah-langkah yang wajar diambil bagi mengurangkan kesan-kesan negatif tersebut”. kaedah kajian dan peralatan yang Di antara kaedah yang sesuai disebut dalam kajian di atas ialah seperti kaedah pemerhatian dan pencerapan.

. menapis asap dan lainlain yang boleh difikirkan bersesuaian dengan jenis aktiviti ekonomi yang dikaji dan kesan negatif yang diakibatkan olehnya. langkah kempen kesedaran dan kerjasama masyarakat setempat seperti gotong royong pembersihan sungai. mengadakan kumpulan perbincangan bagi memantapkan lagi ilmunya dan akhir sekali bertawakkallah kepada yang ESA.denda (kompaun). Ketiga-tiga aspek ini mestilah ditulis dalam jawapan anda. Harus diingat apabila calon menghuraikan kesan-kesan negatif ini ia mestilah disokong dengan dapatandapatan daripada kajiannya. jika menghuraikan kesan hakisan tanah ia mungkin boleh dibuktikan dengan kesan-kesan gegalur yang terdapat disekitarnya.0 RUMUSAN Berdasarkan perbincangan di atas. kesan pemanasan setempat/iklim mikro. 3. Apabila calon menjawab bahagian cadangan mengatasi kesan-kesan negatif terhadap alam sekitar. dan juga kerosakan ekosistem daratan dan akuatik seperti kemusnahan spesis dan habitat. jawapannya mesti mengandungi ke tiga-tiga elemen berikut. Ke dua. Ke tiga. membina sistem perparitan. memperbanyakkan bacaan demi memperluaskan pengentahuan geografikalnya. Sebagai contohnya jika calon menghuraikan kesan pencemaran air sungai ia mestilah menyatakan nama sungai yang terlibat. Justeru itu apa yang penting ialah pelajar perlu rajin membuat latihan menjawab soalan khususnya aspek pengembangan isi dengan panduan yang telah diberikan.Sebenarnya kecermerlangan (Prinsipal A) boleh digenggam oleh pelajar. Persepsi Geografi masa kini bukan lagi sesukar masa dahulu.0 Pengenalan. 6. menyitar terhadap mana-mana pihak yang bertanggungjawab menimbulkan kesan-kesan negatif terhadap alam sekitar tersebut oleh pihak-pihak berwajib di sesuatu tempat. Pencemaran air. kempen cintailah sungai kita. merawat sisa. Pengalaman penulis sebagai pengajar membuktikan bahawa kelemahan utama pelajar ialah tidak boleh menbuat huraian (elebration) yang baik walaupun mampu mengemukakan isi/fakta yang bernas dan tepat. Pencemaran udara dan bau. Seperti tindakan menyaman. Huraian terhadap kesan tidak boleh secara umum sahaja. Kaedah MJK (Kaedah Mudah Jawab Soalan Konsep) 1. jelas menunjukkan bahawa sistem penilaian yang diguna dalam Geografi Kertas 1 dan 2 STPM amat menguntungkan pelajar. Pertama. memperdalamkan semula sungai. langkah pengurusan seperti menanam semula hutan. Jabatan Alam Sekitar (JAS) dan lain-lain yang berkaitan dengannya.dasar yang semakin cetek) dan banjir kilat. penghijauan kawasan sekitar dan lain-lain cadangan yang boleh meningkatkan kesedaran masyarakat agar peka kepada kesan persekitaran yang telah dibincangkan itu. 23 . Saya yakin anda akan berjaya dengan cemerlang dan gemilang. misalnya oleh Majlis daerah. Seboleh mungkin bukti/dapatan ini mestilah disebut agar jawapan anda kukuh dan benar-benar mencerminkan kajian luar. ia mestilah bersifat lokaliti. langkah perundangan dan akta. Sebenarnya pelajar mudah memperolehi markah jika betul kaedahnya.

bilangan bentuk soalan konsep ini merupakan bentuk yang acapkali ditanya dalam kertas peperiksaan STPM. Oleh itu. • • • • Soalan 1 (a) Apakah yang dimaksudkan dengan sistem suria? [4m] Soalan 2(a) Jelaskan secara ringkas konsep hanyutan benua. Soalan tersebut ialah : Kertas 1Tahun 2006. Soalan konsep merupakan soalan yang membawa markah 3 atau 4 atau 5 markah dalam peperiksaan STPM. untuk menjawab soalan ini jawapan seharusnya berdasarkan maksud secara ringkas dan tepat sesuatu perkara atau keadaan tertentu. 2.Oleh itu.0 Mengapa kaedah ini penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran Geografi STPM. [5m] Soalan 5 (a) Takrifkan tekanan udara. Dalam Kamus Dewan perkataan konsep bermaksud pengertian am atau idea yang berdasarkan sesuatu. [5m] Soalan 7 (a) Apakah yang dimaksudkan dengan kerpasan? [5m] Kertas 1Tahun 2007. Walaupun hanya membawa markah 3 atau 4 atau 5 markah. Biasanya merupakan soalan bahagian (a) untuk mana-mana 8 soalan yang dikemukakan dalam kertas peperiksaan sama ada kertas 1 dan 2. ianya boleh membantu pelajar mendapat markah yang lebih baik.Sebelum menjelaskan lebih lanjut tentang kaedah mudah jawab soalan bentuk konsep ini adalah lebih baik untuk diperjelaskan maksud perkataan konsep itu sendiri. Bagi kertas 1 tahun 2006 sebanyak 4 soalan dan 2007 sebanyak 5 soalan merupakan bentuk soalan konsep. Untuk membuktikan kekerapan soalan tersebut di bawah ini diperturunkan jumlah soalan bentuk tersebut untuk renungan para pembaca. • Soalan 1(a) Apakah yang dimaksudkan dengan solstis musim sejuk? 24 .

Calon gagal memjawab mengikut format yang sepatutnya ringkas dan padat . Acap kali calon menjawab dengan panjang lebar meliputi beberapa perenggan dan terlalu umum. malahan ada yang tidak mendapat markah lansung. Soalan tersebut ialah : Kertas 2 Tahun 2006.[5m] • • • • Soalan 2 (a) Apakah yang dimaksudkan dengan pemendapan sungai? [5m] Soalan 3 (a) Apakah yang dimaksudkan dengan profil pantai seimbang? [5m] Soalan 4 (a) Apakah yang dimaksudkan dengan atmosfera ? [5m] Soalan 5 (a) Apakah yang dimaksudkan dengan pemanasan global? [5m] Begitu juga bagi kertas 2 tahun 2006 sebanyak 2 soalan dan 2007 sebanyak 3 soalan merupakan bentuk soalan konsep. 25 . • • Soalan 2(a) Apakah yang dimaksudkan dengan industri asas tani? [5m] Soalan 7 (a) Apakah yang dimaksudkan dengan pengurusan alam sekitar? [5m] Kertas 2 Tahun 2007 • • • Soalan 1 (a) Apakah yang dimaksudkan dengan migrasi antarabangsa ? [3m] Soalan 2(a)Apakah yang dimaksudkan dengan kadar pertumbuhan penduduk [5m] Soalan 5(a) Takrifkan transformasi desa. [5m] Soalan ini kerap kali sukar dijawab oleh calon kerana tidak menjawab dengan tepat dan ringkas. Markah yang diperolehi antara 1 atau 2 sahaja.0 Apa yang dimaksudkan dengan kaedah MJK. 3.

ketiga-tiga aspek ini perlu disentuh.2 Kaedah ABS. Kaedah ABC bermaksud A untuk apa. Perkataan ‘Sebab’ pula 26 .3 Kaedah ABK.dah 3. Bagi memudahkan pemahaman para guru dan pelajar tentang perkataan ‘Apa’ ‘Bagaimana’.Oleh itu untuk mendapat markah penuh .Empat kaedah mudah jawab soalan konsep itu ialah kaedah ABC. bagiamana dan kesan. Manakala ‘ Bagaimana’ pula bermaksud dengan cara apa perkara dan kejadian itu berlaku mengikut proses tertentu dan bertepatan dengan kehendak sesuatu perkara dalam soalan yang ditanya. ‘Contoh ‘ dalam konteks kaedah ini. bagaimana dan contoh untuk mendapat markah penuh. Oleh itu. Kaedah ini membolehkan pelajar memahami dengan lebih mudah dan mendapat markah penuh. B untuk bagaimana dan C untuk contoh. sama seperti dua kaedah di atas dalam jawapan pelajar seharusnya merangkumi ke tiga-tiga aspek ini iaitu apa.4 Kaedah ACC. bagaimana dan sebab untuk mendapat markah yang baik. ‘Contoh’. ‘Kesan’ dan ‘ Sebab’ serta ‘Ciri akan diperjelaskan maksudnya di ruangan ini.1 Kaedah ABC. Tidak dapat dinafikan kaedah MJK dapat membantu para guru dan pelajar dalam proses pengajaran dan pembelajaran untuk memudahkan para pelajar memahami dan menjawab dengan tepat akan soalan tersebut. Kaedah ABK bermaksud A untuk Apa. 3. 3. dalam jawapan pelajar seharusnya merangkumi ke tiga-tiga aspek ini iaitu apa. membawa maksud contoh dari segi lokasi dan jenis sesuatu perkara atau kejadian itu. Selain itu. Kaedah ACC bermaksud A untuk Apa. B untuk Bagaimana dan K untuk Kesan Oleh itu. 3. B untuk bagaimana dan S untuk sebab.Berdasarkan dua sebab di atas iaitu merupakan soalan yang acapkali ditanya dan sukar dijawab oleh calon kerana tidak menjawab dengan tepat dan ringkas. Kaedah ABS bermaksud A untuk apa. Sebenarnya ‘Apa’ dalam konteks kaedah ini membawa maksud apa yang ditanya tentang sesuatu perkara atau kejadian itu secara tepat. C untuk Ciri dan C untuk Contoh. ABS dan ABK serta ACC. Sebenarnya terdapat tiga kaedah MJK yang boleh diamalkan. Oleh itu dalam jawapan pelajar seharusnya merangkumi ke tiga-tiga aspek ini iaitu apa.

membawa maksud sebab berlakunya sesuatu perkara atau kejadian itu yang mana menyebabkan berlakunya sesuatu proses tertentu. matahari.Contoh Jawapan Mengikut Kaedah MJK. pengoksidan dan pengkarbonan. tanah runtuh dan gelangsaran. 4. tanah runtuh dan gelangsaran. pengoksidan dan pengkarbonan. suhu dan matahari contoh proses larutan. 4. Pergerakan jisim bermaksud proses pergerakan bahan regolit yang mengalami pengerakan ke bawah cerun secara besar-besaran disebabkan oleh pengaruh tarikan graviti dan air bertindak sebagai pelicin serta kekurangan litupan tumbuhan. 4. Bagaimana : secara besar-besaran disebabkan oleh pengaruh tarikan graviti dan air bertindak sebagai pelicin serta kekurangan litupan tumbuhan.2 Kaedah MJK – ABS. Apa : proses pergerakan bahan regolit yang mengalami pergerakan ke bawah cerun. Huraiannya. Contoh : kesotan tanih. Contoh : proses larutan. Contoh 1 : Apakah yang dimaksudkan dengan luluhawa kimia. 27 . Bagaimana : secara insistu oleh agen-agen atmosfera seperti hujan. Luluhawa kimia bermaksud proses pereputan dan penyepaian batuan di sesuatu tempat secara insitu oleh agen-agen atmosfera seperti hujan.0 Contoh. Di sini akan diperjelaskan beberapa contoh untuk memudahkan pemahaman pelajar untuk menjawab soalan berbentuk konsep.1 Kaedah MJK – ABC.Contoh kesotan tanih. suhu dan Contoh 2 : Apakah yang dimaksudkan dengan pergerakan jisim. perkataan ‘ kesan’ merupakan akibat yang terjadi jika sesuatu perkara atau kejadian itu berlaku secara berleluasa dan berlebihan daripada kedaan yang sepatutnya berlaku. Akhir sekali. Apa : proses perebutan dan penyepaian batuan di sesuatu tempat. Huraiannya.

4. yang disebabkan oleh pembakaran bahan api fosil dan bangunan tepu bina serta kekurangan litupan tumbuahan.Biasanya suhu lebih tinggit di pusat bandar berbanding dengan pinggir bandar yang disebabkan oleh pembakaran bahan api fosil dan bangunan tepu bina serta kekurangan litupan tumbuahan. Sebab : Disebabkan aktiviti manusia dan faktor semula jadi seperti aktiviti perkilangan dan letusan gunung berapi. Huraiannya. Huraiannya. Partikal terampai ini terbentuk di dalam keadaan cuaca kering dan udaranya yang stabil yang menghasilkan satu lapisan kabus nipis menyelimuti ruang atmosfera di sesuatu kawasan. Contoh 2 : Apakah yang dimaksudkan dengan Pulau Haba. Apa : Jerebu bermaksud partikel terampai di atmosfera dalam ketebalan yang tinggi. Apa : Pulau Haba bermaksud perbezaan suhu antara pinggir bandar dengan pusat bandar. Jerebu bermaksud partikel terampai di atmosfera dalam ketebalan yang tinggi. 28 .3 Kaedah MJK – ABK. Disebabkan aktiviti manusia dan faktor semula jadi seperti aktiviti perkilangan dan letusan gunung berapi. Bagaimana : Sebab : Biasanya suhu lebih tinggit di pusat bandar berbanding dengan pinggir Bandar. Pulau Haba bermaksud perbezaan suhu antara pinggir bandar dengan pusat bandar.Contoh 1 : Apakah yang dimaksudkan dengan jerebu. Bagaimana : Partikal terampai ini terbentuk di dalam keadaan cuaca kering dan udaranya yang stabil yang menghasilkan satu lapisan kabus nipis menyelimuti ruang atmosfera di sesuatu kawasan.

Contoh 1

: Apakah yang anda tahu berkaitan dengan putaran bumi. Putaran bumi bermaksud bumi berputar pada paksinya sendiri dengan

kecondongan 23 ½ ° daripada satah tegak dari barat ke timur selama 23 jam 56 minit bagi satu pusingan 360 ° dengan kelajuan 1700 km/jam di khatulistiwa dan di kutub kelajuannya sifar. Akibat kejadian ini, berlaku kejadian siang dan malam, perbezaan zon waktu dan fajar dan senja. Huraiannya, Apa Bagaimana : bumi berputar pada paksinya sendiri. selama 23 jam 56 minit bagi satu pusingan 360 ° dengan kelajuan 1700 km/jam di khatulistiwa dan di kutub kelajuannya sifar. Kesan : Akibat kejadian ini, berlaku kejadian siang dan malam, perbezaan zon waktu dan fajar dan senja. Contoh 2 : Apakah yang dimaksudkan dengan peredaran bumi. : dengan kecondongan 23 ½ ° daripada satah tegak dari barat ke timur

Peredaran bumi bermaksud bumi beredar dalam satu orbit yang berbentuk bujur dengan kecondongan 66 ½ ° dalam masa 365 ¼ hari dengan kelajuan 107 280 km sejam mengikut lawan jam. Huraiannya, Apa : bumi beredar dalam satu orbit yang berbentuk bujur. yang berbentuk bujur dengan kecondongan 66 ½ ° dalam masa 365 ¼ hari dengan kelajuan 107 280 km sejam mengikut lawan jam. Kesannya : Kesannya menyebabkan berlaku kejadian empat musin dan kejadian siang dan malam yang tidak sama panjang. Bagimana : Kesannya menyebabkan berlaku kejadian empat musin dan kejadian siang dan malam yang tidak sama panjang.

Contoh 3

: Apakah yang dimaksudkan dengan sumber alam.

29

Sumber alam bermaksud sumber semula jadi yang terdiri daripada semua bahan asli yang berada di dalam alam sekitar fizikal yang berguna dan bermanfaat bagi memenuhi keperluan atau kehendak manusia yang hidup di dalamnya. Huraiannya, Apa Ciri Contoh : : : 4.4 Kaedah ACC. Contoh 1 : Apakah yang dimaksudkan dengan bandaraya global. Bandaraya global bermaksud bandar yang menempatkan pelbagai aktivti ekonomi yang bertaraf global, pusat pasaran saham sedunia,pusat kewangan dunia,persidangan NewYork dan Paris. Huraiannya, Apa Ciri Contoh Contoh 2 : bandar yang menempatkan pelbagai aktivti ekonomi bertaraf global. : pusat pasaran saham sedunia,pusat kewangan dunia,persidangan antarabangsa,mercu tanda global. : contohnya London, Tokyo, New York dan Paris : Apakah yang anda faham tentang pembangunan. antarabangsa,mercu tanda global,contohnya London, Tokyo, Sumber alam bermaksud sumber semula jadi yang terdiri daripada semua bahan asli yang bermanfaat kepada manusia. Terbahagi kepada dua jenis iaitu yang boleh diperbahaui dan tidak boleh diperbaharui.

Pembangunan ialah satu proses perubahan daripada tradisioal kepada moden melibatkan perubahan demografi, ekonomi, sosial,kualiti hidup dan perubahan politik disebabkan Huraiannya, Apa Ciri Sebab : perubahan daripada tradisioal kepada moden. : perubahan domegrafi, ekonomi, sosial,kualiti hidup dan perubahan politik. : peninkatan jangka hayat, peningkatan pendapatan pekapita, meningkatnya kadar celik huruf. peningkatan jangka hayat, peningkatan pendapatan perkapita, meningkatnya kadar celik huruf.

30

Contoh 3

: Apakah yang dimaksudkan dengan sumber alam.

Sumber alam bermaksud sumber semula jadi yang terdiri daripada semua bahan asli yang bermanfaat kepada manusia. Terbahagi kepada dua jenis iaitu yang boleh diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharui seperti air, hutan, gas asli dan bijih timah. Huraiannya, Apa Ciri Contoh 5.0 : : : Sumber alam bermaksud sumber semula jadi yang terdiri daripada semua bahan asli yang bermanfaat kepada manusia. Terbahagi kepada dua jenis iaitu yang boleh diperbaharui dan tidak boleh diperbaharui. air, hutan , gas asli dan bijih timah.

Bagaimana para guru dan pelajar boleh membuat pilihan atau menentukan

sama ada menggunakan ABC, ABS dan ABK. 5.1 Cara menentukan penggunaan ABC. ABC, secara mudah amat sesuai digunakan untuk soalan konsep yang melibatkan soalan berkaitan proses yang berlaku terhadap sesuau kejadian atau perkara . Misalnya pada contoh di atas melibatkan proses luluhawa kimia, pergerakan jirim dan bandar raya global. 5.2 Cara menentukan penggunaan ABS. Manakala ABS pula merupakan kejadian atau fenomena yang melibatkan berlakunya campur tangan aktiviti manusia, kebanyakannya berpunca daripada aktiviti manusia dan sedikit sebanyak juga berpunca daripada faktor semula jadi.Misalnya fenomena jerebu dan pulau haba serta pembangunan.

5.3 Cara menentukan penggunaan ABK.

31

Manakala, ABK amat sesuai untuk menjawab soalan yang berkaitan dengan kejadian atau bahan semula jadi dan membawa kesan kepada manusia di bumi dalam melakukan aktiviti bagi meneruskan kelangsungan hidup. Contoh kejadian putaran bumi, peredaran bumi dan sumber alam. 5.4 Cara menentukan penggunaan ACC. Akhir sekali kaedah ACC. Kaedah ini ada keistimewaannya iaitu hanya digunakkan untuk menjawan soalan konsep dalam Geografi kertas 2.

6.0

Kesimpulannya. Calon gagal memjawab mengikut format yang sepatutnya ringkas dan padat .

Dengan adanya panduan ini sedikit sebanyak dapat membantu pelajar menjawab soalan berbentuk konsep ini dan akan mendapat merkah yang lebih cemerlang dalam mata pelajaran Geografi STPM.

32

(4 markah) 33 .TEMA 1 : SISTEM BUMI 1. a) (i) Apakah yang dimaksudkan dengan tenaga. (5 markah) (ii) Nyatakan bentuk-bentuk tenaga tersebut.

sejatan dan kelembapan yang tinggi (80% pada jam 9. Jarak matahari(beza ikut musim). matahari lebih hampir dengan garisan Sartan manakala pada 21 Mac dan 22 September lebih hampir dengan garisan Khatulistiwa. (8 markah) Cadangan Isi Jawapan: a) (i) Apakah yang dimaksudkan dengan tenaga.(8 markah) -Lukis gambarajah yang sesuai untuk membantu huraian 1.b) Dengan bantuan gambarajah. terangkan bagaimana kecondongan paksi bumi menyebabkan keamatan tenaga solar yang diterima berbeza antara kawasan sederhana dengan kawasan tropika. 3. keupayaan. Kecondongan paksi bumi ialah 23 ½˚ dari garisan yang tegak pada rataan Londar-menyebabkan terdapat perbezaan keamatan tenaga solar yang diterima oleh kedua-dua kawasan. b) Dengan bantuan gambarajah. Jangkamasa pancaran (berkaitan dengan panjang waktu siang mengikut musim) c) Jelaskan kesan keamatan tenaga solar terhadap tumbuh-tumbuhan di kawasan tropika lembap. kinetik.Misalnya pada 22 Disember matahari lebih hampir dengan garisan Jadi tetapi pada 21 Jun. terangkan bagaimana kecondongan paksi bumi menyebabkan keamatan tenaga solar yang diterima berbeza antara kawasan sederhana dengan kawasan tropika. 2. elektrik dan magnet.tenaga haba. (8 markah) Perlu kaitkan antara keamatan tenaga solar dengan ciri-ciri tumbuhan di tropika kefahaman dan penjelasan . bahang/radiasi. Kecondongan pancaran (pancaran tegak atau pancaran serong) 4. kimia. (5 markah) -Tenaga ialah keupayaan melakukan sesuatu kerja/aktiviti atau kemampuan untuk mewujudkan perubahan terhadap jirim (ii) Nyatakan bentuk-bentuk tenaga tersebut. (4 markah) -Bentuk-bentuk tenaga .(8 markah) c) Jelaskan kesan keamatan tenaga solar terhadap tumbuh-tumbuhan di kawasan tropika lempab.00 pagi) dan hujan 34 .Oleh kerana kawasan tropika menerima tenaga solar yang banyak (sebahagiannya telah dibalikkan oleh awan yang tebal) menyebabkan suhu di tropika lembap tidak kurang 25˚C.

tahunan yang lebat sepanjang tahun melebihi 2000mm setahun – hutan hujan tropika (hutan malar hijau) – mempengaruhi kadar keamatan yang diterima dan seterusnya mempengaruhi ciri-ciri tumbuhan. Kesan

1.

Pokok-pokok besar yang berdaun hijau sepanjang tahun menyebabkan cahaya matahari cuma sampai ke beberapa tompok kecil di dalam hutan dan ini pun dalam beberapa jam sahaja setiap hari. Intensiti cahaya yang diterima oleh silara pokok yang tinggi. Keadaan demikian rupa tidak memungkinkan pertumbuhan pokok rendah di kawasan tropika. Sebaliknya pokok-pokok sentiasa bersaing untuk mendapatkan cahaya matahari. Ini menyebabkan pokok-pokoknya berbatang lurus dan bercabang-cabang di bahagian atasnya. Keamatan cahaya matahari yang diterima oleh lantai hutan adalah rendah berbanding dengan jumlah yang sampai ke silara. Di sebahagian besarnya keamatan cahaya tidak mencukupi untuk menampung pertumbuhan tumbuhan di lantai hutan. Kawasan yang menerima cahaya matahari akan ditumbuhi anakanak pokok dari lapisan A,B, dan C. (pokok-pokok besar mungkin tumbang di tengah-tengah hutan dan melalui ruang inilah cahaya matahari sampai ke lantai hutan). Anak-anak benih tumbuh setinggi beberapa cm sahaja setahun. Pertumbuhan pesat hanya berlaku apabila hutan ditebang dan dibersihkan dan menghasilkan belukar. Pokok liana terpaksa bergantung kepada tumbuhan lain supaya tenaga cahaya matahari dapat dicapai. Pokok liana kecil boleh hidup dalam keadaan yang gelap atau teduh tetapi apabila sudah besar ia memerlukan cahaya. Pokok-pokok saprofit dapat menyesuaikan diri dengan kadar keamatan tenaga solar yang rendah dengan hidup di habitat yang gelap, kerana ia tidak mengandungi klorofil. Ia dapat makan dari bahan reput atau humus dalam tanih. Hutan di sekitar sungai yang besar adalah tebal dan sukar ditembusi kerana lantai hutan ditumbuhi dengan pelbagai jenis hutan pokok renek dan pokokpokok yang rendah yang tidak jauh bezanya daripada belukar. Berbeza dengan lantai hutan yang jauh dari sungai, lantai hutan di sekitar sungai menerima cahaya matahari setiap hari

2.

3.

4.

5.

2.(a) Apakah yang dimaksudkan dengan sistem ?(5 markah) (b) Jelaskan kesan pemanasan tenaga suria terhadap biosfera, atmosfera dan Litosfera. (10 markah) (c) Terangkan bagaimana tenaga bahang, tenaga haba dan tenaga kinetik mempengaruhi pembentukan hujan. (10 markah)

35

Cadangan Isi Jawapan: (a) Apakah yang dimaksudkan dengan sistem ?(5 markah) Sistem ialah satu set himpunan objek atau angkubah-angkubah yang berada dalam satu sempadan arbitari yang berinterkasi antara angkubah kerana sifatnya yang saling berkaitan. b)Jelaskan kesan pemanasan tenaga suria terhadap biosfera, atmosfera dan litosfera. (10 markah) 1. Biosfera – bahangan matahari diterima oleh tumbuh-tumbuhan untuk proses fotosintesis--membekalkan tenaga kepada haiwan dan manusia (vitamin D) 2. Hidrosfera – panaskan badan air – sejatan- bentuk awan sumbangkan kerpasan- air larian permukaan masuk semula ke hidrosfera 3. Litosfera – bahang matahari membantu kepada proses luluhawa kimia, pereputan dan penguraian batuan bagi pembentukan tanih. Pereputan dan penguraian fosil flora dan fauna membekal tanih yang subur kepada litosfera. c) Jelaskan bagaimana tenaga bahang, tenaga haba dan tenaga kinetik mempengaruhi pembentukan hujan. (10 markah) 1. Tenaga bahangan memanaskan badan air 2. Wujud tenaga haba dalam badan air dan terpeluwap. 3. Sejatan berlaku pada badan air dan wap air menaik, pergerakan ini mewujudkan tenaga kinetik. 4. Haba pendam dalam udara mengurai wap air untuk terus naik. 5. Membentuk awan dan menurunkan kerpasan turun ke bumi oleh tenaga kinetik

3. a) Bezakan tenaga endogenik dengan tenaga eksogenik dalam sistem bumi. (6 markah) b) Tunjukkan kepentingan tenaga eksogenik terhadap sistem-sistem bumi. (12 markah) c) Jelaskan kesan-kesan terhadap system geomorfologi apabila bumi dikatakan

36

menerima lebihan tenaga eksogenik. (7 markah) Cadangan Isi Jawapan: a) Bezakan tenaga endogenik dengan tenaga eksogenik dalam sistem bumi. (6 markah) 1. perbezaan dari segi punca tenaga:- tenaga endogenik berasal dari dalam bumi/kerak bumi manakala tenaga eksogenik berasal dari luar bumi/tenaga matahari. perbezaan contoh tenaga:- tenaga endogenik seperti tenaga seismik(gempa bumi), tenaga volkanik (gempa bumi), tenaga atomik seperti daripada galian plutonium, uranium dll. Tenaga eksogenik adalah tenaga matahari yang boleh bertukar menjadi tenaga keupayaan, kinetik, kimia dll. Tenaga eksogenik/matahari amat penting untuk menggerakkan seluruh sistem bumi sama ada system geomorfologi, sistem atmosfera, hidrologi dan juga ekologi. Manakala tenaga endogenik amat penting untuk menghidupkan system dalam bumi/aktiviti ignius jalar dalam dan juga jalar luar.

2.

3.

b) Huraikan kepentingan tenaga eksogenik terhadap sistem-sistem bumi. (12 markah) Tenaga eksogenik/tenaga matahari adalah amat penting untuk menggerakkan seluruh operasi sistem-sistem bumi. 1. Luluhawa berlaku (kimia/fizikal) – kesemuanya memerlukan suhu yang tinggi/tenaga haba yang cukup untuk beroperasi. Misalnya, luluhawa kimia memerlukan suhu asas 10˚C untuk bertindakbalas menguraikan batuan.Manakala luluhawa fizikal memerlukan kepanasan yang terik untuk mengembangkan mineral batuan. Proses hakisan dan pergerakan jisim – Misalnya dalam proses hakisan glasier, proses ini boleh berlaku apabila mempunyai tenaga haba yang cukup untuk mencairkan salji.Bahang matahari akan mencairkan salji. Apabila sajli mencair, barulah ia boleh menggerakkan segala bahan hakisan menuruni lurah0lurah. Proses sejatpeluhan dalam system hidrologi. Sejatan dari permukaan air, sejatan dari lembapan tanih dan perpeluhan dari tumbuh-tumbuhan tidak akan terjadi jika tidak mempunyai tenaga haba matahari yang cukup. Oleh itu, ia mempengaruhi turunnya hujan. Membolehkan angin bertiup dalam sistem atmosfera. An gin akan bertiup dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Untuk enghasilkan perbezaan tekanan ini, mestilah wujud perbezaan suhu/perbezaan haba antara dua tempat. Membolehkan tumbuh-tumbuhan membuat makanan dalam sistem ekologi.Tenaga matahari yang cukup membolehkan proses fotosintesis berlaku. Begitu juga organisma-organisma lain yang memerlukan tenaga matahari untuk

2.

3.

4.

5.

37

pelbagai proses seperti proses perpeluhan/respirasi, tumbesaran dan sebagainya. c) Jelaskan kesan-kesan terhadap sistem geomorfologi apabila bumi dikatakan menerima lebihan tenaga eksogenik. (7 markah) Sistem bumi menerima lebihan tenaga eksogenik disebabkan aktiviti manusia-kesan rumah hijau, penipisan lapisan ozon. Kesan-kesan:1. Fenomena penggurunan-saiz kawasan gurun menjadi semakin besar akibat cuaca dan persekitaran di kawasan gurun yang semakin kering-kontang, tandusgersang. Proses-proses luluhawa fizikal serta hakisan layangan angina semakin dominan-contoh, Gurun Sahel dan Kalahari di Afrika sedang mengalami proses perluasan yang hebat. Pencairan ais di kawasan-kawasan kutub.Misalnya litupan ais Antartika dan Greenland-menyebabkan kenaikan aras laut serta risiko yang rendah menjadi tenggelam. Menggiatkan proses hakisan glasier dan runtuhan salji di kawasan pergunungan tinggi-kerana litupan ais dan salji akan mengalami pencairan yang hebat.

2.

3.

4.a) Apakah yang dimaksudkan dengan imbangan haba? (5 markah) b) Jelaskan proses laluan tenaga solar ke permukaan bumi seperti yang ditunjukkan dalam rajah 1. (10 markah) c) Huraikan kegiatan manusia yang boleh mempengaruhi penjanaan tenaga haba atmosfera. (10 markah) Cadangan Isi Jawapan: a) Apakah yang dimaksudkan dengan imbangan haba? (5 markah) Suatu konsep keseimbangan yang merujuk kepada radiasi matahari yang datang dan diterima oleh atmosfera dan bumi berbanding dengan radiasi keluar yang diserakkan atau dibalikkan dan juga dikenali sebagai imbangan haba. b) Jelaskan proses laluan tenaga solar ke permukaan bumi seperti yang ditunjukkan dalam rajah 1. (10 markah) 1. 2. 3. 4. 5. Input radiasi gelombang panjang dan output radiasi gelombang panjang. Halaju insolasi dan biasan. Pantulan atau albedo Peningkatan albedo dan pantulan radiasi gelombang pendek. Insolasi dan proses penyerakan.

c) Huraikan kegiatan manusia yang boleh mempengaruhi penjanaan tenaga haba

38

39 . 3.2 x 10 ) daripada seluruh tenaga matahari dan jumlahnya berubah-ubah mengikut masa. Jarak dari matahari dengan bumi (150 juta km) – jarak -peredaran bumi mengelilingi matahari menyebabkan kejadian solstis dan ekuinoks semasa perihelion dan afehelion Elektromagnet mengikut kitaran tompok matahari (tempoh 11 tahun setiap kitaran) Tompok matahari (sunspot) – lebih banyak tenaga Pemantulan – di lapisan atas atmosfera dan pemantulan oleh awan Penyerakan olehzarah yang halus seperti molikul gas.2 x 10 ) daripada seluruh tenaga matahari dan jumlahnya berubah-ubah mengikut masa. Kegiatan perkilangan Proses pembandaran kawasan Bandar Penggunaan kenderaan bermotor Pembukaan kawasan hutan Pembakaran sampah dan hutan 6. 7. 3. 2. 5. (10 markah) 1. debu. 5. udara. 6. (5 markah) b) Mengapakah jumlah bahang matahari yang diterima berbeza-beza mengikut bahagian dunia? (10 markah) c) Bagaimanakah tenaga matahari mempengaruhi kegiatan pertanian di kawasan tropika lembap? (10 markah) Cadangan Isi Jawapan: a) Mengapakah bumi hanya menerima sebahagian kecil sahaja (0. 4. (5 markah) 1. 4.atmosfera. Pembinaan kemudahan jalan pengangkutan 5. habuk dan hablur ais – menyerakkan sinaran matahari Penyerapan – zarah wap air. habuk dan debu menyerap kira-kira 15% daripada jumlah sinaran Albedo – keputihan atau kecerahan sesuatu permukaan (yang lebih cerah akan memantulkan jumlah sinaran yang tinggi) Gambarajah yang sesuai juga boleh disertakan 2. 8. wap air. gas-gas. a) Mengapakah bumi hanya menerima sebahagian kecil sahaja (0.

belukar atau rumput boleh dibakar untuk membersihkan lading dan dijadikan baja (kebenaran JAS) 4. 4. 5. air dan tumbuh-tumbuhan) dan bentuk (topografi) – hadap matahari atau terlindung c) Bagaimanakah tenaga matahari mempengaruhi kegiatan pertanian di kawasan tropika lembap? (10 markah) 1.b) Mengapakah jumlah bahang matahari yang diterima berbeza-beza mengikut bahagian dunia? (10 markah) 1. 2.a) Apakah yang dimaksudkan dengan ekuinoks? (5 markah) b)Jelaskan sebab-sebab berlakunya kejadian musim yang berbeza di permukaan bumi. setrusnya ia mempengaruhi proses-proses geografi fizikal di kawasan tropika lembap yang sesuai untuk pertanian Sejatpeluhan membolehkan tanaman tidak mengalami lebihan air yang melampau. 3. 2. membolehkan pokok subur dan tidak berkulat Mengeringkan sisa-sisa pertanian. 3. Putaran bumi mewujudkan siang dan malam Peredaran bumi mengelilingi matahari yang mewujudkan kejadian musim mengikut kedudukan garis lintang Kecondongan pancaran matahari Ketebalan atmosfera (bandingan antara kawasan gurun dan tropika lembap) Perbezaan permukaan dari segi jenis (daratan. (10 markah) 40 . getah. nutrient. nanas dll) Peranan tenaga matahari dalam mempengaruhi kebanyakan kitar (air. 5. pokok. (10 markah) c) Bincangkan bagaimana perubahan musim di kawasan-kawasan dunia yang berbeza mempengaruhi kegiatan penduduk. dll) dan seterusnya mempengaruhi kegiatan pertanian. 6. 6. Kenalpasti ciri-ciri tropika lembap–panas lembap dan hujan sepanjang tahun Keamatan tenaga matahari yang tinggi dan sepanjang tahun-pertanian sepanjang tahun Jumlah tenaga matahari yang banyak mempengaruhi pelbagai jenis tanaman ditanam dan menghasilkan produktiviti sepanjang masa (kelapa sawit.

Pertanian-kawasan sederhana kegiatan menanam dijalankan pada musim panas/hari bebas fros.contoh-pelancong dari kawasan sederhana dunia-contoh 4. Bumi mengelilinggi matahari-memerlukan 365 ¼ hari untuk melengkapkan satu orbit Pergerakan bumi di atas paksi Kecondongan paksi bumi Sifat bumi berbentuk sfera c) Huraikan bagaimana perubahan musim di kawasan-kawasan dunia yang berbeza mempengaruhi kegiatan penduduk. Pengangkutan-darat. (8 markah) Cadangan Isi Jawapan: a) (i) Terangkan secara ringkas perbezaan antara bahangan suria dengan bahangan bumi. Lain-lain-aktiviti/perlombongan/sosial 7. 4. Perikanan-perbezaan-di tropika sepanjang tahun-kawasan sederhana aktif musim panas 5. (5 markah) (ii) Huraikan proses-proses di atmosfera yang boleh mengurangkan jumlah bahangan suria yang tiba ke permukaan bumi. (6 markah) b) Jelaskan peranan bahangan suria terhadap tiga proses fizikal di permukaan bumi. Pelancongan-tumpuan kawasan tropika. 41 . (5 markah) Bahangan suria-bahangan matahari iaitu punca tenaga haba dalam bentuk sinaran gelombang elektromagnet pendek dan cahaya. (6 markah) c) Huraikan peranan bahangan suria terhadap ciri-ciri tumbuhan hutan hujan tropika. (10 markah) 1. Pembalakan-penebangan pokok pada musim dingin-getah pokok beku 3.a) (i) Terangkan secara ringkas perbezaan antara bahangan suria dengan bahangan bumi. b)Jelaskan sebab-sebab berlakunya kejadian musim yang berbeza di permukaan bumi. khatulistiwa-pertanian sepanjang masa 2.air dan udara 6. (10 markah) 1. 2.Cadangan Isi Jawapan: a) Apakah yang dimaksudkan dengan ekuinoks? (5 markah) Kedudukan matahari adalah tegak di kawasan khatulistiwa yang menyebabkan panjang siang dan malam adalah sama panjang di seluruh dunia. 3.

5. (6 markah) 1. dll. Proses luluhawa-kimia/fizikal Proses pergerakan jisim Proses hakisan Proses pengangkutan Proses pemendapan c) Huraikan peranan bahangan suria terhadap ciri-ciri tumbuhan hutan hujan tropika. 2.ozon. Pembalikan oleh awan yang berbeza ketebalan. 3. 4.molekul gas. Penyerakan bahangan matahari oleh partikel habuk. 6. 4. 4. 3. Malar hijau-fotosintesis Kepadatan/kepelbagaian jenis dan sepsis Susun lapis tumbuhan A. 2. b) Jelaskan peranan bahangan suria terhadap tiga proses fizikal di permukaan bumi. 5. (8 markah) 1. Bukti pelayaran mengelilingi bumi Bukti daripada kedudukan kaki langit yang melengkung Terbit dan terbenamnya matahari Bukti satelit 42 .Bahangan bumi-bahangan terrestrial hasil pembalikan haba bumi yang diserap dari matahari dalam bentuk gelombang electromagnet yang panjang. a) Nyatakan lima bukti yang menunjukkan bahawa bumi berbentuk sfera? (5 markah) b) Huraikan sebab-sebab terdapatnya perbezaan radiasi matahari mengikut garis lintang. 2. 3. partikel/habuk. manik air. (ii) Huraikan proses-proses di atmosfera yang boleh mengurangkan jumlah bahangan suria yang tiba ke permukaan bumi. (6 markah) 1.B. (10 markah) c) Jelaskan lima pengaruh radiasi matahari terhadap aktiviti manusia. 2.wap air/awan/hablur ais. Diserap oleh atmosfera seperti gas CO2. 3.C dan D Tumbuhan menumpang-parasit Tumbuhan menjalar dan melilit Ciri daun/batang/silara 8. (10 markah) Cadangan Isi Jawapan: a) Nyatakan lima bukti yang menunjukkan bahawa bumi berbentuk sfera? (5 markah) 1.

Melihat kapal di laut 6. (10 markah) 1. Pertanian 2. Perlombongan 3. kawasan latitud 36˚U dan 36˚S. (10 markah) Cadangan Isi Jawapan: a) Apakah yang dimaksudkan dengan solstis? (5 markah) Solstis-Suatu keadaan di mana matahari tengahari tegak di atas kepala di Garisan Sartan (23 1/2˚U) pada 21 Jun dan di Garisan Jadi (23 1/2˚S) pada 22 Disember menyebabkan siang dan malam yang tidak sama panjang di kawasan-kawasan beriklim sederhana kecuali di kawasan Khatulistiwa. (10 markah) c) Bandingkan bagaimana kejadian musim mempengaruhi kegiatan pertanian di kawasan tropika dan sederhana. Pelancongan 4. Perikanan 6. jelaskan kejadian 4 musim . Bentuk bumi b) Jelaskan sebab-sebab terdapatnya perbezaan radiasi matahari mengikut garis lintang.Gambarajah 4 musim.kawasan kutub Radiasi mengalami pelbagai proses sebelum sampai ke permukaan bumi c) Huraikan lima pengaruh radiasi matahari terhadap aktiviti manusia. (10 markah) 1. Perindustrian 7. Pengangkutan 9.5. huraikan kejadian musim berlaku. (10 markah) 1. 2 3. Jarak bumi dengan matahari Luas permukaan bumi yang berbeza di kawasan garis lintang berbeza-zon khatulistiwa. Pembalakan 5.siang dan malam yang tidak sama panjang 43 .a) Apakah yang dimaksudkan dengan solstis? (5 markah) b) Berdasarkan suatu gambarajah. b) Dengan bantuan gambarajah.

152 juta km . Jangkamasa penanaman-sepanjang masa/ikut musim Jenis pertanian Kawasan pertanian Fungsi pertanian sama ada untuk sara diri atau dagangan Keluasan/saiz tanaman 10.Penerimaan haba di kawasan kutub yang berbeza.2. 3. (7 markah) (b) Jelaskan empat kesan kejadian soltis kepada alam sekitar.147 juta km c) Bagaimanakah iklim yang berbeza mempengaruhi kegiatan pertanian di kawasan tropika dan sederhana.Putaran bumi di atas paksi yang condong 23 1/2˚ daripada satah tegak-ada tempat yang menerima lebih pada masa tertentu 4. (8 markah) (c) Huraikan pengaruh cuaca dan iklim terhadap aktiviti manusia.perihelion . 5. 2. 4. di kawasan sederhana dunia.kedudukan matahari tegak di Khatulistiwa . Kejadian ekuinoks dan solstis iaitu . 5.Peredaran bumi mengelilinggi matahari-365 ¼ hari untuk melengkapkan satu peredaran 3.afelion .(a) Apakah yang anda faham tentang ‘soltis musim sejuk’ dan ‘soltis musim panas’. (10 markah) Cadangan Isi Jawapan: (a) Apakah yang anda faham tentang ‘soltis musim sejuk’ dan ‘soltis musim panas’.Kedudukan matahari di Garisan Sartan (Solstis Musim Panas) atau Jadi (Solstis Musim Sejuk) . (10 markah) Pertanian di kawasn tropika dan kawasan sederhana dibezakan dengan melihat aspekaspek berikut: 1.Penerimaan haba yang berbeza dalam keadaan jarak bumi yang berbeza dari matahari . (7 markah) 44 .

3. Pelancongan – salji – ski dll. Soalan 1 45 . (8 markah) Kesan kejadian soltis ialah: 1. (10 markah) Pengaruh cuaca dan iklim terhadap aktiviti manusia. di kawasan sederhana dunia. Pemburuan – haiwan tak aktif musim sejuk Pertanian . 2.terganggu Petempatan . 2. Siang lebih panjang daripada malam di hemisfera utara Malam lebih panjang daripada siang di hemisferra selatan Matahari tegak tengah hari pada 21/22/23 Jun di Garisan Selatan Hemisfera utara mengalami musim panas dan hemisfera selatan mengalami musim sejuk (b) Jelaskan empat kesan kejadian soltis kepada alam sekitar. 5. 3. 2. Berlaku kejadian musim panas. Perubahan ketinggian matahari tengah hari dilangit. 2.terganggu Pengangkutan. 4.Soltis musim sejuk: 1.terjejas Tema 2 : Sistem Geogmorfologi. 3. 6. 4. Malam lebih panjang daripada siang di hemisfera utara Siang lebih panjang daripada malam di hemisferra selatan Matahari tegak tengah hari pada 21/22/23 Dis di Garisan Jadi Hamisfera utara mengalami musim sejuk dan hamisfera selatan mengalami musim panas Soltis musim panas: 1. (c) Huraikan pengaruh cuaca dan iklim terhadap aktiviti manusia. di kawasan sederhana dunia 1. Berlaku kejadian musim sejuk . 3. Siang dan malam yang tidak sama panjang kecuali di khatulistiwa. 4. 4. Pembalakan –musim sejuk.

4. Kandungan mineral yang berbeza. 2. sial kurang tumpat iaitu 2. Ketebalan yang berbeza. Proses pembentukan gunung lipat terjadi akibat pergerakan bumi secara besarbesaran disebabkan tekanan yang kuat dalam kerak bumi sehingga menyebabkan batuan termampat dan kawasan yang lemah akan berlipat.udara nyaman. Jenis batuan yang berbeza. Pelombongan . ( 6 markah ) Cadangan Isi Jawapan : 1. Pelancongan .pelbagai jenis tanih membentuk daratan . 3. b) Jelaskan tiga perbandingan sial dan sima.pelbagai jenis mineral yang berharga .menghasilkan sumber mineral dan bahan tanaga untuk 46 . sial terdiri daripada batuan granit dan sima batuan basalt. 3. c) Jelaskan proses pembentukan gunung lipat dan gunung bongkah.a) Apakah yang dimaksudkan dengan struktur bumi. Proses pembentukan gunung bongkah terjadi akibat kejadian gilinciran disebabkan kuasa tegangan atau mampatan dan menyebabkan berlaku rekahan di mana akhirnya sebahagain kerak jatuh atau naik berbanding kawasan sekitarnya. 2.8 g/cm³ hingga 3.membentuk tanah tinggi.sial terdiri daripada silika dan aluminium dan sima mengandungi silika dan magnesium.menggalak dan meningkatkan hasil pertanian. sial 20 hingga 70km dan sima 5 hingga 10km. mantel dan teras bumi yang mempunya sifat fizikal dan sifat kimia yang berbeza . Ketumpatan yang berbeza.tanih laterit untuk kelapa sawit dan getah-tanih alluvium untuk pada sawah –tanih gambut untuk nanas. (5 markah) Cadangan Jawapan : Struktur bumi merupakan lapisan bumi iaitu terdiri kerak bumi.6 g/cm³ hingga 2. d) Huraikan empat kepentingan daratan kepada alam sekitar manusia. ( 8 markah ) Cadangan Isi Jawapan : 1.7g/cm³dan sima lebih tumpat iaitu 2.0 g/cm³. . Pertanian.contoh tanah Tanah Tinggi Cameron dan Tanah Tinggi Genting – menarik dan menggalakan kedatangan pelancongan.menghasilkan pelbagai jenis tanaman . ( 6 markah ) Cadangan Isi Cadangan : 1.suhu yang sederhana tumbuahan semula yang subur dan menarik.dijumpai dalam kerak bumi diteroka dan dimajukan. 2.

6.contoh Delta Kelantan dengan padi dan Felda Jengka dengan kelapa sawit dan getah. kayu gergaji dan perabut.menjadi pendapatan sampingan dan tetap bagi petani. 2.untuk dijadikan papan lapir.lembu dan biri-biri –contoh Padang Rumput Steppe dan Pampas.terdapat Hutan Hujan Tropika. contoh basalt/riolit/pumis . cengal dan jelutung. Soalan 2. 4.berkilat .manusia .contoh meranti. Nyatakan dua jenis batuan igneus dan satu contoh setiap batuan tersebut. tongsan dan talipia dijalankan-mempelbagaikan sumber pendapatan individu dan negara. Ternakan .tanah pamah beralun dan rata -padang rumput yang subur. Apakah yang dimaksudkan dengan batuan igneus? ( 4markah ) Cadangan Jawapan : Batuan yang terbentuk daripada penyejukan dan pembekuan magma dari lapisan mantel . Pembalakan . 5.kaya dengan sumber balak.kolam dan tasikternakan ikan keli. Jalar luar/ igneus terobosan .contoh dikawasan tanah tinggi kurang daripada 1200m.bersifat keras .berhablur dan tidak mengandungi fosil ii. Jalar dalam/igneus rejahan contoh gabro/diorite/granit 47 . Ternakan ikan air tawar – daratan yang berair seperti sungai. (4markah) Cadangan Isi Jawapan : 1. a) i.ternakan meragut rumput.

b) Lukis dan tunjukkan bagaimana kitaran batuan berlaku. tekanan. (7 markah ) Cadangan Jawapan Luluhawa dan tekanan Penyejukan dan Penghabluran Batuan Igneus tinggi Tindakbalas kimia. Cadangan Isi Jawapan 48 .suhu tinggi Batu enapan Batu lebur (magma dan lava) Suhu sangat tinggi (peleburan) Batu Metamorfosis Tindak balas kimia. tekanan dan suhu tinggi Rajah : Kitar Batuan c) Huraikan lima kepentingan batuan terhadap aktiviti manusia.

dikunjung penganut Hindu untuk beribadat contoh semasa perayaan Deepavali. Bukti sepadanan benua – benua Amerika dengan Afrika – pantai timur benua Amerika Selatan dicantum dengan pantai barat benua Afrika – bentuk satu daratan yang luas. Bukti iklim palaeo – taburan zon iklim ada persamaan dari segi ciri pengglasieran. Soalan 3 a) Apakah yang anda faham tentang hanyutan benua. Pelancongan – air terjun terbentuk daripada batuan igneus. 2. Kuari – batuan granit – dijadikan batuan untuk sector pembinaan – peluang pekerjaan – meningkatkan pendapatan – Contoh Rawang dan Ipoh.meningkatkan pendapatan – contoh Bidor.contoh Air Terjun Sekayu dan Air Terjun Kota Tinggi. Pembinaan bangunan – batu kapur campuran bahan simen.jalan raya bertar-mudah pergerakan. Perindusterian – kaolin untuk membuat seramik – tembikar dan pinggan mangkuk yang menarik – peluang pekerjaan . – lembangan dan dasar lautan lebih muda dari benua. Pembinaan jalan raya – batuan igneus jenis granit.kembangkan aktiviti ekonomi dan sumber pendapatan. ( 5 markah ) Cadangan Jawapan: Satu pergerakan kerak bumi secara mendatar disebabkan arus perolakan dalam lapisan mantel berlaku berjuta-juta tahun dahulu sehingga membentuk benua hari ini b) Jelaskan 3 bukti yang menyokong tentang hanyutan benua.meningkatikan darjah ketaksampaian. 2. 3. Kuala Kangsar dan Ayer Hitam 7. 4.tempat pelancongan yang unik dan menarik..dianggap suci dan berkat. 3.dibentuk dan dijadikan bahan hiasan wanita. Keagamaan – gua terbentuk daripada batu kapur – tempat akitiviti keagamaan dijalankan – terdapat banyak patung penganut agama Hindu. ( 6 markah) Cadangan Isi Jawapan: 1.1.Contoh berlian. zamrud dan delima. 4.kembangkan sector pembinan bagunan dan projek perumah – kemudahan tempat tinggal rakyat.bahan mendapan berhampiran benua lebih tua berbanding di tengah lembangan. 49 . Hiasan Wanita – batu permata terbentuk daripada batuan metamorphosis. Bukti bahan fosil – persamaan bahan fosil antara Afrika Selatan dengan Amerika Selatan. 6. 5. Bukti Oseanik.menggalak dan daya tarik kedatangan pelancong.

bekalan elektrik dan bekalan air terputus. 3. perselisihan plat dan pencapahan plat. Cadangan Isi Jawapan : 1. Apakah yang dimaksudkan dengan luluhawa kimia ? ( 4 markah ) Cadangan Jawapan : Luluhawa kimia ialah merupakan proses pereputan dan penyepaian batuan secara insitu yang melibatkan perubahan kimia dan saiz batuan akibat tindakan agen geomorfologi seperti perubahan suhu. Pelancongan – tasik kawah.ingeus jalar dalam seperti batolit dan lakolit banyak mengandungi batuan granit. Pertanian – penanaman padi sawah dilereng berteres di kawasan gunung berapikehadiran lava bes yang subur-menggalakkan aktiviti pertanian.banyak nyawa terkorban.bantuan dari luar sukar untuk sampai dan dihantar-perhubungan dengan dunia luar terputus.akibat bencana tersebut.Contoh kejadian di Acheh 26 Disember 2004 telah memusnahkan lebih 500 000 tempat tinggal penduduk di Acheh dan di kawasan sekitarnya.letusan gunung berapi. Penurunan suhu secara global. 2.5°C – berlarutan beberapa tahun. Memusnahkan harta benda. Soalan 4 a) i.Contoh letusan gunung berapi Pinatubo di Filipina pada 1991.Contoh gempa bumi di Acheh pada 26 Disember 2004 mengwujudkan kehadiran tsunami. gizar dan mata air panas di kawasan gunung berapi -tarikan utama pelancongan-contoh Tasik Danau Toba di Indonesia dan Rotorus di New Zealand. ( 3 markah ) Cadangan Jawapan : Tiga cara pergerakan plat tektonik ialah pertembungan plat. d) Huraikan lima kesan pergerakan plat tektonik terhadap alam sekitar.gelinciran dan tsunami.letusan gunung berapi.menggalakan aktiviti kuari – juga kaya dengan sumber. Kemusnahan infrastruktur. ii. tsunami dan gempa bumi kemusnahan tempat tinggal. 6. Perlombongan – kaya dengan sumber mineral. air hujan dan pancaran matahari. kenderaan dan harta benda yang lain. 5.berlaku gempa bumi. Nyatakan jenis luluhawa kimia yang anda tahu ? 50 .c) Nyatakan tiga cara berlakunya pergerakan plat tektonik.matahari di lindungan debu gunung berapi.contoh di Indonesia dan Filipina.200 000 orang telah terkorban kerana gempa bumi dan tsunami. 7. Kehilangan nyawa. 4. jalan kereta api.suhu global menurun sebanyak 0.jalan raya.

Tindakan manusia. agak sukar terluluhawa.kawasan beriklim khatulistiwa. Rekahan Batuan.( 3 markah) Cadangan Jawapan : Jenis luluhawa ialah larutan.Contoh rekahan pada batu kapur.batu granit akan terluluhawa jika terdedah di permukaan bumi dalam jangka masa yang lama berbanding dengan batuan granit yang berada di dalam kerak bumi 7. Suhu – melibatkan unsur cuaca seperti jumlah karpasan. Tumbuh-tumbuhan – tindakan akar akan terbentuk. pemcairan dan pembekuan berlaku secara berulang-ulang dan luluhawa terjadi.batuan enapan lebih lembut – mudah terluluhawa dengan kehadiran agen luluhawa .aktiviti manusia yang terlibat seperti pembalakan. b) Jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi luluhawa.kawasan rendah dan menakung air – tanih menjadi lembap-larutan dan pengembangan batuan terjadi.semakin jelas pengaruh luluhawa ke atasnya.perlu jangka masa yang lama untuk terluluhawa.manusia mendedah batuan dengan agen luluhawa di permukaan bumi. pengkarbonan.akar pokok masuk ke celahcelah rekahan batuan. 2. ( 8 markah ) Cadangan Isi Jawapan : 1. Kekerasan batuan – berbeza mngikut jenis-batu ingeus seperti granit dan gabro adalah batuan keras.Kawasan beriklim gurun – jumlah kerpasan kurang-julat suhu harian yang tinggimenggalakkan luluhawa fizikal.proses pengkarbonan akan berlakuterbentuk pandang darat karst iaitu pembentukan dolin. 5.membantu dan menambah aktifkan luluhawa-merupakan garis kelemahan dan membenarkan kehadiran air hujan dan udara memasuki batuan. 4. Cadangan Isi Jawapan : 51 .rekahan batuan akan membesar – luluhawa biologi berlaku.pancaran matahari dan julat suhu harian sesuatu kawasan. c) Huraikan lima pengaruh luluhawa terhadap alam sekitar.gua dan sungai bawah tanah.kehadiran pacaran matahari melebihi 6 jam sehari secara purata. 6. perlombongan dan pertanian.luluhawa kimia amat berkesan. 3. suhu panas dan lembap sepanjang tahun-jumlah hujan yang banyak. penghidratan dan hidrolisis. Masa – semakin lama terdedah kepada agen luluhawa. pengoksidaan. Bentuk muka bumi – kawasan pergunungan bersalji berlaku luluhawa tindakan fros.

b) Nyatakan empat faktor yang menyebabkan berlakunya proses pergerakan jisim. 6.tanih kaolin hasil daripada proses hidrolisis.bijih timah jenis lanar.Lembah Klang dan Lembah Kinta.1.Contoh Jengka di Pahang dan Segamat di Johor.terbentuk gua. Regolit yang tebal – proses penyediaan bahan regolith daripada proses luluhawa yang berlaku dikawasan persekitaran juga mempengaruhi – regolit yang kurang akan menyebabkan pergerakan berlaku dalam skala yang kecil – regolith banyak pergerakan akan berlaku dalam skala yang besar. Pelancongan. Berlaku kemiskinan tanih – batuan terluluhawa alami proses larut resap yang tinggi – mineral tersingkir dari tanih dengan banyak. stalagmite. 5. Pelombongan – struktur batuan yang lemah memudahkan aktiviti perlombongan bijih timah. Tanah runtuh pula merupakan pergerakan tanih ke bahagian bawah cerun yang berlaku secara tiba-tiba dan dalam gerakan yang cepat untuk dilihat kesannya disebabkan cerun yang curam atau hampir tegak disusuli dengan tarikan graviti yang kuat dan tanih yang tepu dengan air akibat hujan yang lebat. Perindustrian – mengwujudkan industri seramik.membuat pasu. Soalan 5 a) Apakah yang dimaksudkan dengan kesotan tanih dan tanah runtuh ( 7 markah ) Cadangan Jawapan : 1.luluhawa pengkarbonan. 52 . tiang kalsit.mudah berlaku tanah runtuh. 2.musnah petempatan dan jalan raya di kawasan sekitar kejadian.sesuai untuk penanaman getah dan kelapa sawit di kawasan tanah pamah yang beralun di kaki bukit. Pertanian. tembikar dan jubin-Contoh Bidor dan Kuala Kangsar di Perak dan Ayer Hitam di Johar.contoh Gua Niah dan Gua Mulu. Berlakunya tanah runtuh. dan sungai bawah tanah -merupakan tempat yang menjadi tarikan pelancong.luluhawa membentuk tanih subur untuk penanamanan hasil pertaniantanih laterit terbentuk daripada proses luluhawa pengoksidaan. 2. Kecerunan – berkait dengan tarikan gravity yang amat penting dalam proses inikawasan yang landai iaitu kurang 5° pergerakan jenis perlahan akan berlakukawasan anatara 5° hingga 40° berlaku tarikan gravity yang amat kuat dan pergerakan jenis cepat akan berjadi.stalaktif.di kawasan bercerun telah alami luluhawa. Kesotan tanih merupakan pergerakan tanih ke bahagian bawah cerun secara perlahan-lahan dan mengambil tempuh masa yang lama untuk dilihat kesannya disebabkab kecerunan yang landai iaitu antara 2° hingga 4°.pandangan darat karst. 2. ( 8 markah) Cadangan Isi Jawapan : 1. 3.di kawasan tanah lanar yang telah mengalami proses luluhawa sebelum di hakis oleh air di kawasan tersebu. 4.

Jumlah hujan – kawasan khatulistiwa terutamanya. Konkrit tembok dibina bertingkat-tingkat untukmenghalang dan mengawal tanah runtuk.air bertakung di bahagian belakang tembok dapat disalurkan keluar – disalurkan ke tangga . Nyatakan bentuk muka bumi pemendapan sungai. Gerakan tektonik – letusan gunung berapi dan gempa bumi melonggarkan struktur tanih.3.kurang kadar hakisan.mudah berlaku pergerakan jisim.terutama dicerun yang musnah atau digaris gelinciran. Sistem peparitan – paip saliran air dibina. pokok buluh dan pohon renek ditanam di cerun lebuh raya – sebagai tanaman tutup bumi – akar mencengkam tanih. 6. jumlah hujan banyak melebihi 2000 mm setahun. 2. Soalan 6.kempen diberi dari masa ke semasa melalui media cetak dan media elektronik. 5. Litupan tumbuhan – kurangnya litupan tumbuhan meningkatkan lagi pergerakan jisim. Sungkupan Plastik – bersifat sementara – berfungsi menghalang air daripada meresap ke dalam tanah.tanih akan tepu dengan air. 4. 1.silara menghalang titisan hujan turun ke tanah. Penanaman tumbuhan – rumput. Kempen kesedaran – kepada rakyat terutama pemaju perumahan.air bertindak sebagai pelican membatu pergerakan tanih kecerun bukit.tumbuhan bertindak sebagai penghalang titisan air hujan terus meresapkan dalam tanah. a) Apakah yang dimaksudkan dengan profil rentas sungai.tangga batu menuruni cerun terus ke parit –kurang berlaku resapan air dalam tanah.penggunaan jentera dan penanaman cerucuk konkrit -tanih terdedah kepada air hujan . 5.air meresap dan basah . Tembok konkrit – didirikan di kawasan cerun curam tegak 90°.dan pertempatan dicerun bukit gaitkan lagi pergerakan jisim. pekebun kecil dan pengusaha hotel. Tindakan manusia – aktiviti manusia seperti pertanian.struktur tanih tidak stabil. Profil rentas sungai merupakan gambaran bentuk lembangan sungai dari satu tebing ke satu tebing di mana-mana bahagian sungai. ( 4 markah ) Cadangan Jawapan.tanah kurang tepu dengan air berat tanih kurang – tarikan graviti kurang. ( 10 markah ) Cadangan Isi Jawapan.akar bertindak sebagai pengikat dan mencengkam tanah. c) Huraikan langkah-langkah untuk mengurangkan tanah runtuh di kawasan cerun lebuh raya di Malaysia. 3. 4.tidak stabil – menahan daripada berlaku tanah runtuh. b) i. Juga dimulai dari peringkat sekolah rendah dan menengah supaya para pelajar mengetahui kepentingan menggekalkan kestabilan alam sekitar. 53 .

pembinaan jalan raya – memudahkan mobility penduduk – sumbangan kepada kegiatan ekonomi dan peluang pekerjaan bertambah.di bantu oleh kecerunan yang landai dan halaju air yang perlahan – pemendapan meningkat di bahagian hilir sungai. dikaitkan dengan aktiviti rekreasi seperti memancing dan berkelah dan berperahu.keupayaan air mengangkut beban berkurangan.pola saliran jejala.contoh Dataran Kedah Perlis dan Delta Kelantan. d) Huraikan kepentingan tiga bentuk muka bumi pemendapan kepada aktiviti manusia. tasik ladam dan delta. ( 4 markah ) Cadangan Jawapan : Jenis pola saliran yang ada ialah pola saliran reranting. 2.memendapan meningkat.tanih alivium yang subur. Isipadu air – isipadu air berkurangan musim kemarau dan ketika banjir surutkeupayaan air mengangkut beban berkurangan – pemendapan meningkat terutama selepas berlaku banjir. Soalan 7 a) Apakah yang dimaksudkan dengan proses hakisan.hasil daripada proses hakisan di bahagian hulu sungai. 3.keupayaan mengangkut beban akan berkurangan.padi sawah dikaitkan dengan dataran banjir dan delta. dataran banjir. pola saliran sepunca dan pola saliran setumpu. Nyatakan jenis pola saliran.bahagian hilir bentuk muka bumi agak landai halaju air akan berkurangan.pemendapan berlaku. Pertanian.dijadikan kawasan ternakan ikan tawar. Halaju air –halaju air perlahan dan tenaga air berkurangan. Peloncongan – Tasik ladam. ( 8 markah) Cadangan Jawapan : 1. Pengangkutan – dikaitan dengan tetambak.bahagian hilir beban bertambah.( 3 markah ) Cadangan Jawapan: Bentuk muka bumi pemendapan sungai ialah tetambak. c) Jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pemendapan sungai.pemendapan meningkat. Bahan muatan sungai. ( 6 markah ) Cadangan Jawapan. 3. ( 4 markah ) 54 . 2.halangan pokok tumbang dan haling aliran air sungai. 1. Halangan – halangan batuan keras yang menonjol di alur sungai. 4. Perikanan – dikaitkan dengan tasik ladam. ii. 5.pola saliran berbirai.aliran menjadi perlahan. 4. Kecerunan sungai – berkait rapat dengan halaju air.

Contoh Air Kota Tinggi di Johor dan Air Terjun Sekayu di Terengganu.di kawasan yang mempunyai lapisan batuan yang tersusun dalam keadaan mendatar antaran batuan keras dan lembut. a) Apakah maksud profil panjang sungai. Air terjun. Larangan pembinaan bangunan berhampiran tebing sungai. c) Jelaskan pembentukan air terjun dan jeram. (4 markah) Cadangan Jawapan : Empat cara hakisan ialah tindakan hidraul. angin dan ombak. Kurangkan penerokaan hutan paya air tawar. 4. 5. ( 7 markah ) Cadangan Jawapan : 1.lagaan dan larutan.batuan lembut lebih dahulu dan mudah dihakis. Kurangkan aktiviti pembalakan dihulu sungai.Cadangan Jawapan Hakisan merupakan proses penggondolan dan kikisan yang dialami oleh permukaan bumi akibat tindakan agen yang bergerak seperti air mengalir. [5m] Cadangan Jawapan : Profil sungai merupakan bentuk lembah dari satu poin ke satu poin tertentu di sepanjang lembah sungai yang merujuk kepada kawasan sungai yang 55 . 2. ( 10 markah ) Cadangan Isi Jawapan: 1. 3.aliran air tersekat dan melompat menneruni bonjolan yang keras. Batuan lembut akan mudah terhakis daripada batuan keras. lelasan.batuan keras akan tertonjol ke atas.Contoh jeram di Hulu Tembeling Pahang. b) Nyatakan empat cara hakisan sungai. Pembinaan tembok kontrik. Soalan 8.batuan keras akan mengalami rekahan. Kuat kuasa undang-undang. d) Huraikan lima langkah untuk mengurangkan kadar hakisan di aliran air sungai.lama ke lamaan membentuk air terjun-batuan keras mampu menghalang aliran airpembentukan air terjun terjadi. Jeram – air mengalir di kawasan yang mempunyai batuan yang tersusun secara menegak dan berselang seli antara batuan lembut dank keras. 2.

Kecerunan. 56 .profil panjang sungai bahagian hilir akan semakin landai. 2.hakisan akan meningkat.isi padu air sedikit. Jumlah air hujan – hujan yang lebat menyebabkan profil sungai terganggu. Hakisan – giat di bahagian hulu. 2. Pemendapan . 2. Halaju air – bahagian hulu lebih curam kerana halaju air yang kuat – bahagian hilir agak landai kerana halaju air lebih perlahan. [6m] Cadangan Jawapan : 1. Soalan 9. Langkah-langkah : 1. Pembalakan – mendapan akan meningkat. halaju air dan isipadu air sedarhana. 3.cerun.Akta Perhutanan . 3. Penebangan terpilih – tebang pokok yang benar-benar matang. Pertanian – beban yang dibawa meningkat – profil panjang sungai bahagian hilir akan semakin landai dan cetek. Kuat kuasa undang-undang . Pengangkutan – pengangkutan giat berlaku.bermula di tanah tinggi hingga ke muara sungai di mana mempunyai kecerunan yang berbeza dan membentuk bentuk muka bumi yang berbeza. d) Huraikan dua aktiviti manusia yang mengganggu profil panjang sungai dan dua langkah mengatasi gangguan tersebut.cerun curam-halaju kuat-batuan keras. c) Huraikan tiga faktor yang mempengaruhi profil panjang sungai [6m] Cadangan Isi Jawapan : 1. halaju air perlahan dan isipadu air sedikit. [ 8m] Cadangan Isi Jawapan : Aktiviti .profil bahagian hulu lebih bercerun curam –bahagian hilir lebih landai. 1.pemendapan giat-cerun landai. b) Jelaskan tiga proses yang berlaku disepanjang profil tersebut. 2.

c) Pembinaan empangan disesuatu aliran sungai memberi kesan kepada proses-proses sungai. 3. Ternakan ikan air tawar – hakisan memotong likuan sungai –terbentuk tasik ladam. Larangan pembinaan bangunan berhampiran tebing sungai. Kuat kuasa undang-undang. 4. 3. Pertanian – hakisan hasil bahan mendap –bentuk dataran banjir dan delta. Perlombongan – batuan di bahagian hulu mengalami hakisan menghasilkan batu pasir. Pemendapan – pemendapan sungai terganggu. [5m] Cadangan Jawapan: Legeh sungai merupakan banjaran gunung dan tanah tinggi berhutan yang menjadi garis pemisahan aliran sungai dan merupakan punca sungai serta merupakan kawasan tadahan. Pengangkutan – proses pengangkutan beban sentimen diganggu.beban sentimen telah dimendapkan dalam empangan sebelum sampai ke bahagian hilir. Kurangkan penerokaan hutan paya air tawar.a) Apakah yang dimaksudkan dengan legeh. 4. Jelaskan pernyataan ini. Soalan 10 57 . 5. Hakisan – berkurangan aliran air diatur oleh pembinaan empangan. [6m) Cadangan Isi Jawapan : 1. [6m] Cadangan jawapan : 1. Pembinaan tembok kontrik. 2. Kurangkan aktiviti pembalakan dihulu sungai. Pelancongan – hakisan membentuk air terjun dan jeram-tempat menarik dan menggalakkan aktiviti pelancongan. 2. 3. b) Jelaskan bagaimana tindakan hakisan sungai boleh menjana aktiviti manusia. d) Huraikan tiga langkah yang boleh dijalankan untuk mengurangkan hakisan sungai. 2. [8m] Cadangan Isi Jawapan : 1.

Lelesan – melibatkan pasir sebagai agen utama menghakis pinggir pantai 2. ( 6 markah ) Cadangan Jawapan : 1.melibatkan air bertindak balas dengan batuan di pinggir pantai yang mempunyai rekahan. Tiga bentuk muka bumi hakisan pinggir pantai. Tindakan hidrual.larutan dan lagaan yang telah menhasilkan pelbagai bentuk muka bumi yang tersendiri.’ a) Jelaskan perbezaan antara tindakan hidraul dan lelasan. 2. [ 6 markah] Cadangan Isi Jawapan : 58 . b) Nyatakan.batu tunggul. lelasan.permukaan lembut lebih mudah terhakis. 4.‘Pinggir pantai mengalami proses hakisan seperti tindakan hidraul. 3. [ 4 markah ] Cadangan Jawapan : 1. [ 3 markah ] Cadangan Jawapan : Bentuk muka bumi pinggir pantai ialah gua. Cara – Tindakan hidruil perlukan rekahan – lelasan tindakan ke atas permukaan batuan. cenuram dan pentas hakisan ombak. tunggul sisa. Lagaan – melibatkan beban sentimen dalam berada di dalam ombak berlaga sesame sendiri. i. gloup. Agen – Tindakan hidraul agen utama air – lelasan agen utama pasir atau beban sentimen. Larutan – batu kapur yang terdapat di pinggir pantai di hakis oleh air laut yang mengandungi asid karbonik yang lemah. ii. geo. c) Jelaskan tiga faktor yang mempengaruhi bentuk muka bumi di pinggir pantai. gerbang laut. Jelaskan cara berlakunya hakisan ombak.

Contoh batuan keras akan membentuk tanjung dan batuan lembut akan membentu teluk. Perlombongan pasir – pantai yang mengandungi pasir boleh diteroka untuk sumber bahan mentah peridustrian dan pembinaan. 3. 2. d) Huraikan tiga kepentingan bentuk muka bumi pinggir pantai terhadap aktiviti manusia..pantai yang landai alami geseran dan melemahkan tenaga ombak untuk melakukan hakisan.. Sejatpeluhan-merupakan proses kehilangan air pada tumbuhan yang berlaku bila tekanan wap pada sel-sel permukaan daun lebih tinggi daripada tekanan wap air di atmosfera. 59 . 3.1. 2. [ 6 markah ] 1.tanjung dan teluk sumber alam semula jadi yang indah dan menarik. Tadahan air atau takungan air. TEMA 3 : SISTEM ATMOSFERA CADANGAN JAWAPAN 1 a) Apakah yang dimaksudkan tentang ‘sejatan’ dan ‘sejatpeluhan’. Ternakan akuakultur. Jenis batuan – pantai yang mengandungi batuan keras dan lembut akan mengalami hakisan yang berbeza. tempat yang sesuai dan baik untuk habitat ikan.pantai yang lebih curam mengalami hakisan yang lebih tinggi berbanding pantai yang bercerun landai. Batuan lembut lebih mudah terhakis.pantai yang menpunyai hutan semula jadi seperti paya bakau dan hutan pantai. 4.Batuan keras sukar untuk dihakis dan mengambil jangka masa yang panjang. Kekuatan ombak.ombak besar yang besar akan member kesan yang sangat besar kepada pingir pantai dalam mengubah dan membentuk betuk muka bumi di pinggir pantai.teluk. Kecerunan pantai. (6m) Sejatan.proses perubahan air ke cecair dalam bentuk wap air di mana tekanan wap air pada permukaan air lebih tinggi berbanding tekanan wap di atmosfera. Pelancongan – pantai .

sebaliknya pada waktu malam kerana udara yang lebih sejuk dan suhu daun juga rendah menyebabkan sejatpeluhan kurang berlaku pada waktu malam.Luas kawasan permukaan air-Semakin luas kawasan permukaan. semakin banyak wap air yang terhasil. sejatan tinggi-proses sejatan terjadi melalui liang-liang pore tanih. 60 . kerana hujan di haling oleh bukit dan tidak sempat sampai ke kawasaan itu. 7-Panjangan waktu siang dan malam-Waktu siang yang panjang akan menghasilkan sejatpeluhan yang lebih banyak. 4. 2-Fenomena el-nino-Iaitu fenomena udara kering/kemarau yang di bawa oleh arus angin kering dari lautan Pasifik.Tiupan angin-Semakin kencang dan keberterusan tiupan angin semakin tinggi proses sejatan. menyebabkan ia kurang menerima hujan. semakin banyak sejatan berlaku kerana tekanan pada permukaan air lebih tinggi berbanding tekanan wap di atmosfera. 2. seterusnya kurang berlaku kerpasan sedangkan sejatan berlaku dengan giat. 6-Orientasi atau keterdedahan pokok-Semakin banyak pokok yang terdedah pada pancaran matahari. semakin tinggi proses sejatanpeluhan berlaku. terlindung dan mengalami kemarau. contoh Jelebu di N. 3-Pembalakan berlebihan-Iaitu proses memusnahkan tumbuhan secara berleluasa menyebabkan tumbuhan berkurangan dan berlaku gangguan pada proses transpirasi. c) Huraikan faktor semula jadi dan factor manusia yang menyebabkan kemarau. kerana kandungan wap yg terdapat di atmosfera akan di bawa jauh dari tempat tersebut dan meninggalkan ruang kosong di kawasan itu untuk di isi oleh wap air yang baru. Apabila ia berlaku atmosfera akan kekurangan kandungan wap air.9. (10m) Sejatan 1.Kandungan lembapan tanih-Kelembapan tanih tinggi. Sejatpeluhan 5-Saiz dan kuantiti daun-Daun yang besar dan bilangan yang banyak.proses sejatpeluhan tinggi kerana proses sejatpeluhan berlaku melalui liang-liang storma daun.b) Terangkan faktor-faktor yang mempengaruhi proses ‘sejatan’ dan ‘sejatpeluhan’.Seterusnya cuaca menjadi kering dan kemarau akan berlaku.Suhu udara tinggi-Semakin tinggi suhu di suatu kawasan. (9m) 1-Kawasan lindungan hujan-Kawasan yang terlindung dari oleh bukit tinggi atau berada jauh di pedalaman. 3.

la-nina. seterusnya akan menipiskan lapisan ozon. pencemaran ini akan di bawa naik ke atas samada sewaktu proses sejatan atau sewaktu pelepasan bahang oleh bumi ke ruang atmosfera. pinggir pantai akan mengalami hakisan yang tinggi. c) Huraikan kesan-kesan fenomena penipisan lapisan ozon pada alam sekitar manusia. 2-Penggunaan alat penghawa dingin dan peti sejuk-gas yang terhasil seperti gas CFC. 6-Penggunaan bahan pencuci dan pelarut. (5m) Gas-gas tercemar hasil daripada aktiviti manusia akan memutuskan ikatan-ikatan oksigen dalam ozon yg terdapat pd lapisan statosfera dan menyebabkan lapisan ozon terhakis dan menipis. 2-Pencairan salji di kutub-kesan dari kepanasan yang di alami bumi.CADANGAN JAWAPAN 2 a) Apakah yang dimaksudkan dengan penipisan lapisan ozon. salji di kedua-dua kutub semakin mencair ini memberi kesan pada penenggelaman pinggir pantai.spt bahan pencuci minyak dan gris bg peralatan elektrik dan elektronik yg menggunakan CFC dlm bentuk cecair. 4-Kebakaran hutan secara semulajadi-hutan-hutan akan terbakar secara semulajadi kerana suhu dunia yang panas dan udara yang kering akan menggalakkan lagi kebakaran hutan. (10m) 1-Pemanasan global-Sinar UV yang berlebihan memasuki atmosfera bumi mengakibatkan bumi menjadi panas-menghasilkan pelbagai fenomena seperti el-nino. akan menipiskan lapisan ozon. 61 . Karbon monoksida. 4-Pengangkutan-penggunaan kapal terbang supersonic. Penipisan ini membolehkan sinar UV memasuki ruang atmosfera bumi. banjir besar dll. seterusnya kan menghakis laipsan ozon. (10m) 1-Pertanian-penggunaan baja nitrogen yang banyak membawa kepada pencemaran air dan udara. 3-Penggunaan tenaga nuklear pada peluru berpandu dan ujian roket-Penggunaan uranium akan menghasilkan gas radioaktif yang sangat berbahaya samada pada manusia dan jg pada lapisan ozon. b) Jelaskan punca-punca berlakunya fenomena penipisan lapisan ozon. 5-Perindustrian-pembebasan asap yang mengandungi gas-gas berbahaya seperti CFC. Co2. ia sangat aktif apabila bercampur dengan molekul ozon. 3-Kadar hakisan pinggir pantai meningkat-kesan dari kenaikan aras laut.

membentuk lebih banyak wap air. ia akan menyilaukan mata. selain penyakit barah kulit akibat pancaran uv yang tinggi.5-Penyakit katarak mata dan barah kulit-ekoran sinaran matahari yang tidak di tapis. 62 . haiwan dan tumbuhan akan rosak. haiwan dan tumbuhan-Kerana mengalami kekeringan air dalam badan dan jumlah air yang diterima tidak mencukupi. DNA manusia. 3-Kecondongan paksi bumi-Berlaku musim yang berbeza antara Hemisfera Utara dan Hemisfera Selatan. musim tengkujuh (nov-mac) nelayan di Pantai Timur Semenanjung terganggu. (10m) 1-Pertanian. 3-Pelancongan-Musim panas lebih ramai pelancong di pulau-pulau dan pinggir pantaitiada gangguan oleh hujan dan ombak besar. 7-Kemusnahan hidupan akuatik dan terumbu karang-Suhu air laut yang tinggi akan memusnahkan hidupan akuatik dan terumbu karang kerana makanan untuk hidupan akuatik ini seperti plankton tidak boleh hidup akibat dari suhu yang panas. 2-Pemanasan yang tidak sama rata permukaan bumi mengikut garis lintangmewujudkan dua tekanan sel yang berbeza. 4-Pusingan bumi di atas paksi dan pengaruh Daya Coriolis. musim hujan-sukar untuk proses penebangan dan pengangkutan balak. 5-Ciri-ciri udara dan air-Udara sejuk lebih berat dan udara panas adalah ringan dan naik ke atas. 2-Perikanan pinggir pantai-cuaca tenang lebih banyak tangkapan. CADANGAN JAWAPAN 3 a) Apakah yang dimaksudkan dengan sel tekanan udara. 6-Kerosakan DNA manusia. 4-Pembalakan-Musim panas lebih giat-balak mudah diangkut keluar dari hutan. (5m) Kawasan di permukaan bumi yang mempunyai isobar atau garisan suhu yang seragam samada bersifat tekanan tinggi atau rendah b) Terangkan faktor-faktor yang menentukan pola edaran udara secara global (10m) 1-Perbazaan jangka panjang jumlah tenaga yang dipancarkan oleh matahari ke permukaan bumi. ini memberi kesan pada retina mata manusia. c) Huraikan pengaruh angin monsun ke atas kegiatan ekonomi penduduk di kawasankawasan tropika.padi sawah/ tembakau di Delta Kelantan mengikut musim panas dan lembap.

jelaskan bagaimana kejadian ‘hujan perolakan’ dan ‘hujan bukit’ terbentuk (10) 1. -Mencapai titik pemeluwapan dan di tukar kepada bentuk cecair dan turun sebagai hujan bukit. Kegiatan pengangkutan-pembakaran bahan api fosil di bandar-bandar besar oleh kenderaan telah membebaskan gas yang mengandungi Co2 di udara dengan banyak. c) Huraikan bagaimana kegiatan manusia mempengaruhi hujan asid. 2. Lukis gambarajah hujan perolakan -Udara panas menjalankan proses di permukaan bumi. pada monsun timur laut kegiatan menjemur kurang giat kerana ia membawa hujan yang lebat CADANGAN JAWAPAN 4 a) Apakah yang dimaksudkan dengan kerpasan? (5) Kerpasan adalah lembapan/titisan air yang terpeluwap dan jatuh ke permukaan bumi dalam pelbagai bentuk cecair (hujan) dan pepejal (salji/hujan batu) dan intensiti b)Dengan bantuan gambarajah. Lukis gambarajah hujan bukit -Udara lembap naik ke atas di bawa angin dari arah laut kearah kawasan tanah tinggi. Kegiatan perindustrian-Asap kilang yang tidak di tapis yang mengandungi sulfur dioksida dan nitrogen dioksida terbebas ke udara. 3. ikan.5-IKS-Aktiviti menjemur batik. udang dan lain-lain sangat giat di pantai timur semenanjung Malaysia pada musim monsoon barat daya. 63 . -Udara dipaksa naik di kawasan terdapat halangan seperti banjaran dan gunung. (10) 1. Kegiatan pembakaran terbuka-pembakaran terbuka oleh orang ramai dan juga di tapak pembuangan sampah juga telah membebaskan asap yang mengandungi pelbagai gas seperti sulphur dioksida. -Wap air di bawa ke atas lalu mengalami proses pengembangan dan penyejukkan. -Mencapai titik pemeluwapan dan ditukar pada bentuk cecair dan turun sebagai kerpasan. 2. seterusnya bercampur dengan wap air dan terjadilah hujan asid. Co2 dll.

6-Penggunaan bahan pencuci dan pelarut spt bahan pencuci minyak dan gris bg peralatanelektrik dan elektronik yg menggunakan CFC dlm bentuk cecair. 2-Suhu semakin tinggi kearah pusat Bandar. (10m) 1-Pertanian-penggunaan semburan aerosol. 64 . c) Jelaskan kesan pemanasan global terhadap alam sekitar. Atom klorin akan bertindakbalas dengan molekul ozon menyebabkan ia terurai membentuk oksigen dan atom oksigen. (5m) Penggunaan gas CFC yg berlebihan menyebabkan ia naik ke atmosfera dan bertindakbalas dengan sinar UV lalu terurai menjadi atom klorin. 7-Perubahan angin dunia. 4-Hujan perolakan kerap berlaku. 3-Kelembapan bandingan rendah-kurang tumbuhan. b) Huraikan punca-punca pembebasan gas kloroflorokarbon (CFC) ke atmosfera. 4-Penggunaan kapal terbang supersonic. 6-Mengganggu kitar hidrologi. 3-Kadar hakisan pinggir pantai meningkat. Atom oksigen akan bertindakbalas dengan atom klorin menghasilkan klorin monoksida menyebabkan pengurangan molekul ozon berlaku. (10m) 1-Peningkatan suhu dunia. 4-Pinggir pantai tenggelam. 2-Pencairan salji di kutub. 5-Mengubah ekologi pinggir pantai. (5m) Iklim berskala kecil dengan keluasan yang terhad yang di sebabkan oleh aktiviti manusia dan semulajadi b) Jelaskan ciri-ciri mikro iklim bandar. 5-Perindustrian-pembebasan asap yang mengandungi gas-gas berbahaya. a) Apakah yang dimaksudkan dengan mikro iklim Bandar. 7-Pengangkutan-penggunaan kenderaan yang mengeluarkan gas karbon monoksida. 2-Penggunaan alat penghawa dingin dan peti sejuk-gas CFC terbebas. (12m) 1-Sinaran matahari berkurangan-pencemaran udara / jerebu. 3-Penggunaan baja kimia.CADANGAN JAWAPAN 5 a) Bagaimanakah penipisan lapisan ozon berlaku di ruang stratosfera.

2-Mengurangkan pembakaran bahan api fosil/guna sumber tenaga mesra alam. minum. Pertanian-Tanaman seperti padi/sayuran sangat memerlukan air.Tasik buatan. terutama semasa proses pembesaran. 2. Perindustrian-Industri minuman sangat memerlukan bekalan air mencukupi. 2-Aliran air bawah tanah. 3. 9. 5-Kuatkuasa undang-undang. 8-Kempen. Proses Menegak 1-Sejatan. 4-Kawalan teknikal/mekanikal.5-Halaju angin berkurang/tiupan angin ke pusat Bandar. b) Jelaskan kepentingan air kepada alam sekitar manusia. 3-Mencegah pembakaran terbuka sisa Bandar. 5. 3-Alir lintang atmosfera. (6) Proses Mendatar 1-Larian air permukaan. 65 . (6) b) Huraikan kepentingan air kepada alam sekitar. mandi dll. Perlombongan-Bijih timah. 7-Pendidikan. TEMA 4 SISTEM HIDROLOGI 1. Pelancongan-Tasik semulajadi dan tasik buatan. 6-Peraturan dan garis panduan untuk bangunan. (9) c) Jelaskan langkah-langkah bagi mengurangkan masalah kurangan air. kilang. c) Huraikan langkah-langkah bagi mengurangkan pencemaran udara Bandar. (8m) 1-Perhutanan Bandar. a) Nyatakan 3 proses mendatar dan 3 proses menegak dalam Kitar Hidrologi. 5-Inflitrasi. (10) CADANGAN JAWAPAN a) Nyatakan 3 proses mendatar dan 3 proses menegak dalam Kitar Hidrologi. (9) 1. 2-Sejatpeluhan 3-Kerpasan 4-Aliran batang. Domestik-Kegunaan harian seperti untuk membasuh. 4. perumahan dll. Selain itu untuk kegunaan menyejukkan mesin sewaktu proses pengeluaran.

c) Huraikan langkah-langkah bagi mengurangkan masalah kurangan air. (10) 1. 2. Hujan tiruan-membenihkan awan bagi mejadikan hujan. Bina empangan-Air ditakung dan disimpan, digunakan sewaktu diperlukan. 3. Guna sumber air tanah-Air bawah tanah sangat berpotensi untuk di bangunkan. Antara kaedah yg boleh digunakan ialah telaga tiub untuk menyedut air bawah tanah, menggali telaga. 4. Sistem pengairan-Memodenkan sistem pengairan supaya lebih efektif dan dapat mengelakkan dari pembaziran air berlaku, disamping membaik pulih saluran paip yang rosak dan tersumbat. 5. Bina terowong air-Terowong di bina untuk pelbagai kegunaan terutama untuk penyaluran air terus kepada pengguna tanpa sebarang kebocoran, dapat mengelakkan pembaziran, Di samping dapat menyalur air keluar sekiranya berlaku lebihan air. 6. Catuan air-Penggunaan air yang berjadual mengikut lokasi. Biasanya hadkan penggunaan pada waktu puncak (siang) dan di buka pada waktu malam.

2. a) Terangkan proses-proses kitar hidrologi yang berlaku secara mendatar. (9) b) Huraikan proses-proses yang terlibat dalam menentukan imbangan air. (10) c) Jelaskan kesan-kesan akibat ketidakseimbangan air positif. (6) CADANGAN JAWAPAN a) Terangkan proses-proses kitar hidrologi yang berlaku secara mendatar. (9) 1. Aliran air permukaan- Aliran permukaan adalah lebihan air hujan yang mengalir menuruni cerun setelah semua liang pore tanah tepu dengan air hujan yang disusupkan. 2. Aliran air bawah tanah-Ia bergerak di atas lapisan tidak telap air di dalam tanah. Sistem akuifer khususnya dari jenis akuilud bertindak membenarkan air mengalir secara mendatar di dalam system menuju ke system sungai, tasik, kolam dll. 3. Airan antara- juga dikenali sebagai aliran intra. Ia berlaku secara mendatar hampir dengan permukaan/sub permukaan. Ia juga berpunca drp liang-liang pore yang sudah tepu dengan air dan secara perlahan-lahan menuruni cerun. b) Jelaskan proses-proses yang terlibat dalam menentukan imbangan air. (10) 1. Kerpasan-Input utama dalam menentukan imbangan air. Ia bertindak membekalkan air ke dalam sis. Hidrologi 2. Perpeluhan-Iaitu jumlah lembapan yang tersejat daripada unsur biological seperti tumbuhan,haiwan dan manusia. Perpeluhan adalah proses output dalam imbangan air. Ia berlaku menerusi liang roma akibat proses metabolisme.

66

3. Sejatan-Iaitu air yang tersejat daripada permukaan air dan lembapan tanih. Ia amat dipengaruhi oleh bekalan tenaga matahari. Sejatan merupakan output dalam imbangan hidrologi. 4. Larian air permukaan-Ia adalah proses perantaraan antara input dan output. Semua air larian akan berakhir di kawasan takungan seperti tasik, sungai dll yang akan mempengaruhi pula proses sejatan. 5. Simpanan air bawah tanah-Air hujan yang turun akan disusupkan ke dalam tanah menerusi liang-liang pore dan bertakung di atas lapisan yang tidak telap air di dalam tanah. Air yang tersimpan di dalam lapisan ini dipanggil akuifer. c) Jelaskan kesan-kesan akibat ketidakseimbangan air positif. (6) Kenalpasti ketidakseimbangan air positif iaitu lebihan air (banjir). 1. Fenomena banjir-Akibat curahan air hujan yang berlebihan menyebabkan limpahan air keluar melalui tebing-tebing sungai dan tasik. Lebihan air akan mengalir dan melimpahi kawasan-kawasan tanag rendah. 2. Menjejaskan aktiviti manusia-Aktiviti seperti pertanian, pelancongan dan lain-lain akan terjejas akibat lebihan air seperti banjir, ia akan memusnahkan tanaman, ternakan dan sebagainya. 3. Kelembapan bandingan sentiasa tinggi- Udara akan sentiasa lembap apabila kerpasan melebihi sejatan. Udara yang sentiasa lembap menyebabkan udara sentiasa sejuk.

Tema 5 Sistem Ekologi

1. a) Beri maksud rantaian makanan.(5m)
Rantaian makanan bermaksud hubungan pemakanan antara pengeluar,pengguna primer,pengguna sekunder dan pengguna tertier yang melibatkan pemindahan tenaga untuk menjalankan aktiviti tumbesaran dan kelangsungan hidup dalam satu ekosistem. b) Bagaimanakah aliran tenaga berlaku dalam sebuah ekosistem pertanian. (8m)

67

Contoh : Ekosistem kebun sayur cahaya matahari pokok sawi ulat beluncas burung ular sawa pengurai

1. Cahaya matahari adalah asas kepada hidupan. Ia penting untuk proses fotosintesis. 2. Pokok sawi adalah pengeluar yang membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Dalam proses fotosintesis tumbuhan menggunakan cahaya matahari dan karbon dioksida dan menghasilkan karbohidrat dan glukos. 3. Pokok sawi akan dimakan oleh ulat beluncas yang merupakan pengguna primer. Ulat beluncas adalah haiwan herbivor iaitu haiwan pemakan tumbuhan. Berlaku pemindahan tenaga dari pokok sawi kepada ulat beluncas. Tenaga itu digunakan untuk membesar,bergerak dan bernafas. 4. Ulat beluncas akan dimakan oleh burung yang merupakan pengguna sekunder. Berlaku pemindahan tenaga dari ulat beluncas kepada ulat burung. Tenaga itu digunakan untuk membesar,bergerak dan bernafas. 5. Burung akan dimakan oleh ular sawa yang merupakan pengguna tertier. Ular sawa adalah haiwan karnivor iaitu haiwan pemakan daging. Berlaku pemindahan tenaga dari burung kepada ular sawa. Tenaga itu digunakan untuk membesar, bergerak dan bernafas. 6. Apabila tumbuhan dan haiwan mati ia akan diuraikan oleh bakteria pengurai seperti protozoa dan menukarkannya menjadi nutrien. c) Jelaskan gangguan terhadap keseimbangan ekosistem di kawasan pertanian tersebut.(6m) Gangguan terhadap keseimbangan ekosistem pertanian i. Pengunaan racun serangga dan baja kimia oleh petani telah menyebabkan tanah berasid dan tidak sesuai untuk pertanian. Keadaan ini menyebabkan kegiatan pertanian tidak dapat dijalankan semula di kawasan tersebut. ii. Pengambilan kawasan pertanian untuk tujuan lain contohnya petempatan, industri, lebuhraya dan kawasan pelancongan. Ini menyebabkan persaingan guna tanah kawasan penanaman padi ditambak untuk dijadikan kawasan perumahan. iii. Penggunaan racun serangga menyebabkanpengguna primer mati lalu pengguna sekunder kurang sumber makanan. Bila ulat beluncas mati burung akan kurang makanan. iv. Pembajakan semasa proses penanaman menyebabkan tanih jadi gondol dan tandus. Pengeluar musnah @ proses hakisan membawa bersama mineral dalam tanih. Keadaan ini menyebabkan berlakunya pemiskinan tanih. v. Menanam ikut cerun menyebabkan berlakunya kejadian hakisan yang meluas lantas nutrien hilang bersama air larian permukaan . Tanih akan menjadi tidak subur.

68

d) Cadangkan tiga langkah untuk mengatasi masalah gangguan ekosistem tersebut. (6m) Langkah mengatasi masalah gangguan ekosistem tersebut. i. Penggunaan baja organik / kompos harus diperluaskan dalam sektor pertanian. Ini akan menjamin tanih terus subur dan tidak berasid. Contohnya penggunaan najis ternakan. ii. Kaedah Biologi iaitu menggunakan burung hantu untuk membunuh tikus. Kaedah ini dapat mengurangakan pencemaran alam sekitar yang disebabkan penggunaan racun serangga. iii. Penanaman secara berteres mengurangkan aliran air dan hakisan. Ini akan mengekalkan kesuburan tanih. iv. Undang-undang dan garis panduan mesti dilaksanakan untuk menghadkan kawasan petempatan ke kawasan pertanian. Contohnya Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974,EIA (Pindaan 2005). v. Kempen seperti Cintai Alam Sekitar / Selamatkan Bumi dijalankan oleh Jabatan Alam Sekitar dan badan bukan kerajaan . vi. Pendidikan - formal & tidak formal. - dalam subjek sains dan geografi. - ceramah alam sekitar. 2. a) Apakah yang dimaksudkan dengan autotrof? (3m) Tumbuhan yang berupaya memproses makanannya sendiri dengan bantuan cahaya matahari melalui proses fotosintesis .

b) Terangkan bagaimana tenaga dipindahkan dalam rantaian makanan bagi ekosistem sawah padi. (10m) i- Tenaga haba dan cahaya dipindahkan dari matahari kepada tumbuhan (padi dan rumput) untuk proses fotosintesis. ii- Tenaga kimia dan haba dipindahkan dari pengeluar kepada pengguna primer (tikus, belalang dan lain-lain) digunakan untuk bergerak, membesar dan bernafas.

69

hujan lebat menyebabkan banjir. iv. iv.menyebabkan kerosakan harta benda (rumah. 70 .iii.Aktiviti perlancongan -pembinaan chalet. ii. perabot.banjir . (4m) i.Organisma pengurai seperti bakteria dan kulat memperolehi tenaga kimia daripada pengeluar dan pengguna yang mati untuk diguna balik oleh pengeluar. c i) Bagaimanakah aktiviti penerokaan di kawasan sawah padi mengganggu keseimbangan ekosistem.Pembinaan petempatan -petambahah penduduk menyebabkan permintaan terhadap tempat tinggal meningkat.krisis makanan . iii. . biawak dan lain-lain) digunakan untuk bergerak. (8m) i.Pembinaan jalan raya / Lebuhraya -penambakan sawah padi dengan meninggikan kawasan yang akan dibina lebuhraya / jalanraya agar selamat dari bencana banjir. . hotel dan kolam renang. -menyebabkan sawah padi ditebus guna -contoh: Bukit Merah Wetland ii. membesar dan bernafas.tiada kawasan saliran air resapan air bawah tanah.kurang bekalan padi sebagai tanaman ruji.Akuakultur -pembinaan kolam ikan/udang di kawasan sawah padi. -kawasan sawah padi ditimbun/ditambak untuk dijadikan taman perumahan. restoran.sawah padi jadi kawasan tidak telap air. d) Huraikan kesan penerokaan kawasan sawah padi kepada alam sekitar. -disebabkan peningkatan pemintaan sumber protein. . kenderaan tenggelam) dan kehilangan nyawa.Tenaga kimia dan haba dipindahkan dari pengguna primer kepada pengguna sekunder (ular.

Hakisan tanah .tumbuhan hijau memainkan peranan dalam mengawal keseimbangan ekosistem sebagai pengeluar utama kepada komponen-komponen hidupan lain.susup air bawah tanah tidak berlaku. saprofit sebagai makanan. iv. hakisan permukaan serta kesotan cerun.kurang bekalan air . .tumbuhan bekal oksigen kepada hidupan.kurang air bawah tanah.tumbuhan merendahkan suhu -sejatpeluhan bebaskan wap air yang merendahkan suhu persekitaran. 3 a) Apakah yang dimaksudkan dengan piramid tenaga. .melalui proses fotosintesis oksigen dibebaskan. .pembersihan kawasan hutan untuk projek perumahan telah menyebabkan berlakunya pertambahan kadar hakisan tanah sebanyak lima kali ganda.sawah padi jadi kawasan tidak telap air apabila dijadikan kawasan perumahan. (8m) i. (6m) i. jalanraya. iii. lebuhraya. . ii.melalui proses fotosintesis ia menukarkan tenaga suria kepada tenaga kimia yang akan digunakan oleh haiwan dan tumbuhan parasit.(5m) Gambaran tentang aliran tenaga dalam satu ekosistem mengikut aras trofik Iaitu kelompok organisme yang terlibat dalam rantaian makanan.iii. biasanya semakin tinggi peringkat rantaian makanan semakin kurang tenaga. b) Terangkan peranan tumbuh-tumbuhan dalam sebuah ekosistem. .kegiatan pertanian pindah menyebabkan berlakunya hakisan cerun yang pesat akibat daripada aktiviti meneres bukit-bukit dan teknik tradisional iaitu pembajakan dan penanaman yang tidak mengikut teknik agronomi. . medan letak kereta. 71 . c) Huraikan kesan pemusnahan ekologi hutan terhadap alam sekitar fizikal.oksigen pula kelansungan hidup manusia dan haiwan. Ini kerana tanah terdedah itu mengalami hakisan percikan.

ii. Akibatnya.perubahan iklim mikro .kering kerana air bawah tanah turut tersejat melalui proses sejatan dan memberi kesan pada kandungan tanah seperti humus akan musnah 72 . Pencemaran udara kesan daripada penerokaan hutan untuk pembinaan jalanraya.pembinaan Empangan Kenyir di Terengganu menyebabkan haiwan berpindah ke kawasan lain dan banyak spesies tumbuhan tenggelam dan musnah.akibat daripada teknik lombong pam yang digunakan yang memancutkan air telah menyebabkan hakisan yang amat ketara sekali terhadap kawasan bukit tersebut. Hujan berterusan menyebabkan air melimpah keluar dari tebing menjadi banjir.peranan hutan hujan tropika terganggu apabila kawasan tersebut diterokai untuk pembangunan. .kesan dari penerokaan hutan untuk pembangunan. v.hutan hujan tropika Malaysia kaya dengan berbagai spesies tumbuhan dan haiwan. suhu dan hujan berubah setelah hutan dibersihkan. iii. pembalakan dan perlombongan secara besar-besaran menyebabkan berlakunya hakisan dan bahan-bahah hakisan ini dimendapkan di sungai. perumahan dan sebagainya membawa kepada kekerapan banjir.penerangan kawasan hutan menyebabkan berlakunya perubahan musim hujan. . Bahan-bahan hakisan yang dibawa mendap di dasar dan mencetekkan sungai.banjir . perumahan. . habuk dan lain-lain. iv. pertanian. sungai akan tercemar.gangguan edaran hidrologi semulajadi dan kawasan tadahan. bilangan kenderaan bertambah. perumahan. pembalakan dan lain-lain membawa kepada kemusnahan spesies tumbuhan dan kepupusan haiwan dalam jangka masa panjang.pemusnahan terhadap spesies tumbuhan dan haiwan (biodiversiti) .pencemaran air . tindakan air itu berupaya melonggarkan ikatan butiran dan hakisan lurah berlaku.. pertanian. . pembalakan.dimaksudkan dengan unsur cuaca iaitu suhu dan hujan. vi.hakisan tanah yang pesat di kawasan penerokaan hutan ini adalah kerana tumbuhan tidak dapat memainkan peranan menghalang hakisan seperti peranan silara tumbuhan. Ini menyebabkan pembebasan bahan pencemar ke udara meningkat yang berupa kumpulan asap hitam. yang melibatkan kawasan tadahan hujan. pemusnahan hutan untuk tujuan pembangunan. gas. Ketiadaan kawasan tumbuhan yang dapat mengawal pengaliran air larian menyebabkan hujan turun terus mengalir ke lembangan. iv. Air larian membawa bahan-bahan hakisan seperti lanar selut. kelodak serta pasir ke sungai-sungai menyebabkan pencemaran. pertanian. kekerapan musim kemarau dan kejadian banjir kilat..

(5m) Pemeliharaan – usaha yang dilakukan oleh kerajaan dan pertubuhan tertentu bagi melindungi alam sekitar yang sedia ada dari musnah demi 73 .dianjurkan kerajaan dan NGO misalnya Tabung Alam Malaysia (WWF Malaysia).PERHILITAN bertanggungjawab dalam pengeluaran lesen pembalakan. vii.d) Cadangkan tiga langkah untuk mengatasi kepupusan flora dan fauna di Malaysia . ii. v.menjalankan penyelidikan .pengeluaran lesen untuk mengawal pemburuan binatang.Kempen . iv.mewartakan hutan simpan dan taman negara . viii. .penubuhan ladang hutan . Perlis Perak dan Selangor.contoh projek ladang hutan kayu jati di Kedah.beberapa akta digubal untuk melindungi pelbagai jenis tumbuh-tumbuhan semulajadi dan hidupan liar contohnya Akta Perhutanan Negara 1984.Pendidikan alam sekitar .penerokaan hutan tidak dibenarkan di hutan simpan contoh Taman Negara Endau Rompin.menguatkuasakan undang-undang . xi.contoh: Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia (FRIM). (6m) i . iii. Saling bergantungan antara sistem 1 a) Beri maksud konsep pemeliharaan alam sekitar.mengehadkan pengeluaran lesen memburu dan membalak .penghutanan semula (penanaman semula) . . .dijalankan untuk meningkatkan pengurusan sumber hutan dan menjamin pengekalan sumber semulajadi dan balak yang berterusan.Jabatan Hidupan Liar dan Taman Negara (PERHILITAN) -bertanggungjawab untuk melindungi hidupan liar dan taman negara.ditubuhkan bagi membekalkan bahan kayu yang berterusan.menanam semula pokok yang ditebang dan pokok yang ditanam matang dalam jangka masa 15 tahun.menimbulkan kesedaran masyarakat berkenaan cara memelihara alam sekitar secara formal dan tidak formal. vi.

Aktiviti pertanian terganggu Hujan asid menyebabkan tanih berasid dan menjejaskan kesuburan tanih. Hujan asid menyebabkan pokok menjadi lemah kerana akar pokok menjadi lemah dan tidak dapat meresap nutrien. ii. Hutan Simpan Selain taman negara kerajaan juga mewujudkan hutan simpan yang berfungsi mengekalkan flora dan fauna di kawasan tersebut Contoh hutan simpan ialah Hutan Simpan Endau-Rompin di Sempadan Pahang-Johor. Kemusnahan hidupan akuatik Hujan asid yang masuk ke dalam sungai akan membunuh hidupan akuatik seperti udang dan ikan. c) Hujan asid adalah salah satu fenomena yang wujud akibat kegagalan manusia memelihara sistem atmosfera. Taman Negara Taman Negara telah diwartakan oleh kerajaan sebagai rizab di mana aktiviti penebangan pokok dan perburuan diharamkan sama sekali di kawasan tersebut. iii. Contoh taman negara yang terdapat di Malaysia ialah Taman Negara Kinabalu. d) Jelaskan langkah kaedah bukan perundangan mendapat membendung masalah hujan asid? (8m) 74 . Di India ladang gandum yang berhampiran kawasan industri mengalami penurunan pengeluaran. Dengan cara ini pokok yang belum matang berpeluang membesar menggantikan pokok yang telah ditebang. Kemusnahan ekosistem hutan Kandungan hujan asid dengan pH kurang dari 5 menyebabkan kemusnahan hutan. (6m) Tiga kesan hujan asid i. Ia pernah terjadi di Sweden dan Finland. Melalui kaedah ini hanya pokok yang matang sahaja ditebang. Jelaskan tiga kesan fenomena hujan asid terhadap alam sekitar.kepentingan generasi akan datang b) Huraikan dua contoh kaedah pemeliharaan alam sekitar. Penebangan hutan secara terpilih Untuk memastikan khazanah hutan kekal terpelihara proses penebangan secara terpilih hendaklah dilaksanakan. Langkah ini diambil bertujuan melindungi flora dan fauna di kawasan tersebut. (4m) i. ii. iii.

pertanian pindah .dijalankan di kawasan pendalaman.untuk tanaman getah.Kaedah Bukan Perundangan i. i.faktor manusia a. Penapis asap di cerobong asap kilang -mengurangkan masalah pencemaran. ii.Faktor semulajadi a. .tanaman berskala besar. c. Letusan gunung berapi mengeluarkan lava panas yang menyebabkan hutan mudah terbakar. Penggunaan kenderaan awam -LRT. . Bina kawasan industri di kawasan luar bandar. 75 . Kempen Kongsi Kereta -mengurangkan kenderaan di jalanraya. sektor perladangan . Cuaca yang panas ini menyebabkan daun kering di kawasan hutan mudah terbakar. .proses tebang bakar oleh kaum asli. . kelapa sawit. b.kilang Proton dipindahkan dari Shah Alam ke Tanjung Malim 2 a) Beri maksud ‘saling kebergantungan antara sistem. Kebakaran hutan secara meluas pernah terjadi Kalimantan. (6m) Faktor menyebabkan kebakaran hutan. Ia boleh mengubah dan mengganggu alam sekitar fizikal dan lam sekitar manusia .contoh di Indonesia. . Fenomena El-Nino menyebabkan cuaca panas berpanjangan lantas mewujudkan masalah kemarau. b. kecuaian manusia .Indonesia. bas. -asap yang terbebas tidak engandungi bahan pencemar ii.pembuangan puntung rokok atau bahan mudah terbakar semasa musim kering. -megurangkan bahan pencemar iv. b) Jelaskan faktor yang memnyebabkan kebakaran hutan.merendahkan kepekatan bahan pencemar diruang atmosfera iii. Definisi ‘saling kebergantungan antara sistem’ ialah interaksi antara satu sistem dengan sistem yang lain. monorail.

memadamkan api dari udara menggunakan helikopter. Singapura dan Indonesia.kerjasama antara negara .pembebasan karbon dioksida meningkatkan kepekatan gas rumah hijau.wap air mengalami pengeluwapan dan membentuk hujan asid. i. ii.api mudah merebak c) Bagaimanakah kebakaran hutan mempengaruhi sistem atmosfera dan sistem hidrologi? (8m) Kebakaran hutan mempengaruhi sistem: i.awan tidak terbentuk dan sekaligus mengurangkan hujan.tiada akar pokok untuk meresap air ke bawah tanah. .hujan tiruan .kerjasama teknikal antara Malaysia. .mengurangkan proses susupan air bawah tanah. ii. .hutan terbakar mengeluarkan asap dan partikulat terampai di atmosfera.garam akan menarik wap air membentuk awan dan bila awan berat. . . . . .air bawah tanah berkurangan.udara kering dan angin tenang membantu mengapungkan partikulat di ruang atmosfera. b) mengurangkan kerpasan . 76 .gas rumah hijau penyumbang kepada pemanasan global.membuat hujan tiruan dengan menyemburkan garam kepada awan komulonimbus. b) hujan asid .jumlah wap air di atmosfera berkurangan.tiada daun untuk proses sejatpeluhan. . terjadilah hujan. d) Huraikan langkah mengurangkan masalah kebakaran hutan? (6m) Langkah mengurangkan masalah kebakaran hutan.komponen hasil pembakaran hutan seperti karbon dioksida dan karbon monoksida menyerap dalam wap air. .Malaysia dan Singapura memberi bantuan teknikal masa memadamka kebakaran di Indonesia.Atmosfera a) jerebu .Sistem hidrologi a) mengurangkan sumber air bawah tanah .. c) peningkatan suhu global .

tanah runtuh.kempen . sistem geomorfologi – gelinciran/sesar .pendidikan formal dan tidak formal. .tujuan supaya tidak mengulangi kesalahan tersebut. a) Beri maksud gempa bumi.pendidikan formal: Geografi. i.pendidikan .kempen untuk menyedarkan masyarakat pentingnya hutan kepada manusia. . b) Nyatakan : i) sistem-sistem yang berubah akibat gempa bumi. (4m) Gempa bumi didefinisikan sebagai satu gegaran kerak bumi akibat pelepasan tenaga dari dalam bumi secara tiba-tiba . Sains. . NGO. majalah.sistem ekologi ii) Perubahan yang berlaku terhadap sistem tersebut a. .iii.pendidikan tidak formal: ceramah Alam Sekitar. (8m) kesan-kesan gempa bumi terhadap alam sekitar manusia. b.contoh : Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 iv.tujuan: mendidik pelajar tentang pentingnya hutan dalam kehidupan manusia.perundangan .media: tv.sistem geomorfologi . v.tindakan perundangan kepada pertani yang menjalankan pembakaran hutan secara terbuka. anjuran: JAS. (3m) i) sistem yang berubah akibat gempa bumi . akhbar. (2m) ii) perubahan yang berlaku terhadap sistem-sistem tersebut.kehilangan nyawa 77 . . NGO. sistem ekologi – habitat tumbuhan musnah c) Huraikan kesan gempa bumi terhadap alam sekitar manusia. 3.antara kempen adalah ‘Hijaukan Bumi’. . .

tiang elektrik dan telefon tumbang. Berdasarkan kajian luar yang telah anda jalankan di lembangan saliran. .Kemusnahan infrastruktur .petempatan dibina di kawasan rata.kerjasama antarabangsa .sistem cerucuk yang kuat dan tahan gegaran. pejabat runtuh.jambatan runtuh.jalanraya retak.premis perniagaan. iv. pasangan dan anak. v.Trauma . .membina bangunan yang kukuh dan tahan gempa iaitu mempunyai ciri-ciri keselamatan .kemajuan teknologi dapat mengesan kejadian gempa yang akan berlaku. (6m) i. bapa. a) Senaraikan jenis dan cara hakisan sungai di kawasan tersebut. iv. bangunan perniagaan.bangunan runtuh menyebabkan banyak kematian.Wabak penyakit .contoh di Jepun dan Taiwan.Kemusnahan harta benda . terputus. ii. .kurangkan pembinaan di kawasan lereng bukit . . iii. d) Jelaskan langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasi kesan gempa bumi.taun kerana kurang bekalan air bersih.bakteria dan virus dari bangkai haiwan dan mayat manusia. vi.alat pengesan gempa bumi (siesmograf) . ( 7 markah ) Cadangan Jawapan: 78 .rumah.kejuruteraan bangunan yang tinggi . .contoh: di China..mengurangkan risiko runtuhan bangunan.diterokai oleh pengkaji dari Amerika Syarikat dan Rusia. Kajian Luar Geografi Alam Sekitar Fizikal Soalan 1. industri dan kawasan perlancongan musnah. .sumbangan dari negara-negara lain. ii. .Kehilangan sumber rezeki .gangguan emosi akibat kehilangan orang tersayang seperti ibu. iii.bantuan dari PBB. .

79 .tambah pendapatan nelayan. Pahang. Pelancongan.Kajian luar dijalankan di Sungai Pahang. ( 10 markah ) Cadangan Jawapan : 1. Cara berlakunya hakisan ialah lagaan. Petempatan .batuan lembut lebih dahulu dan mudah dihakis. Jenis hakisan yang terdapat di kawasan kajian ialah hakisan mendalam. b) Huraikan bentuk muka bumi akibat proses hakisan di kawasan tersebut. Gaung . tindakan hidrual dan larutan. ( i ) Nyatakan dua proses geomorfologi yang berlaku di kawasan tersebut. Lubuk junam.hakisan menegak bertindak dengan berkesan di dasar alur dan mendalamkan dasar sungai sehingga membentuk gaung. Jeram – air mengalir di kawasan yang mempunyai batuan yang tersusun secara menegak dan berselang seli antara batuan lembut dank keras. b) Jelaskan kepentingan bentuk muka bumi hasil tindakan sungai terhadap kegiatan manusia.lurah yang dalam terbentuk hasil dari hakisan menegak. jeram dan tasik ladam untuk berkelah. Pertanian . Ternakan ikan air tawar – di kawasan tasik ladam dan muara sungai – habitat ikan yang susuai dan baik. 3. Batuan lembut akan mudah terhakis daripada batuan keras. Air terjun.lekukan yang dalam terbentuk di kaki air terjun – tindakan air sungai melalui hakisan mendalam dan tidankan pusaran air membentuk lubuk tersebut.aliran air tersekat dan melompat menuruni bonjolan yang keras. 4.batuan keras akan mengalami rekahan.bahagian hulu air deras dan batuan jenis batuan keras.kawasan sekitar air terjun. Menjana kuasa hidro elektrik – di kawasan air terjun dan jeram. 2. 5.delta dan dataran banjir untuk penanaman padi sawah. ( 8 markah ) Cadangan Jawapan : 3.manda dan memancing serta berkayak.lama ke lamaan membentuk air terjun-batuan keras mampu menghalang aliran airpembentukan air terjun terjadi 4.likuan sungai dan delta – mudah dibina kemudahan asas untuk kelansungan hidup manusia Soalan 2 Berdasarkan kajian luar yang anda jalankan di sebuah kawasan tanah tinggi. 5. lelasan.batuan keras akan tertonjol ke atas.di kawasan yang mempunyai lapisan batuan yang tersusun dalam keadaan mendatar antaran batuan keras dan lembut. a. hakisan menegak dan hakisan mengundur. 6. mandi.

Kecerunan – kawasan antara 5° hingga 40° berlaku tarikan gravity yang amat kuat menyebab terjadinya tanah runtuh.air meresap dan basah .tumbuhan bertindak sebagai penghalang titisan air hujan terus meresapkan dalam tanah. Terangkan tiga kepentingan kawasan tanah tinggi kepada manusia.akar bertindak sebagai pengikat dan mencengkam tanah.. ( 6 markah ) Cadangan Isi Jawapan : 7. 8. 9. ( 6 markah) Cadangan Isi Jawapan : 80 . Litupan tumbuhan – kurangnya litupan tumbuhan meningkatkan lagi hakisan dan tanah runtuh. ( 5 markah ) Cadangan Jawapan: 1. Dua proses geomorfologi ialah tanah runtuh dan hakisan. Tanah runtuh pula merupakan pergerakan tanih ke bahagian bawah cerun yang berlaku secara tiba-tiba dan dalam gerakan yang cepat untuk dilihat kesannya disebabkan cerun yang curam atau hampir tegak disusuli dengan tarikan graviti yang kuat dan tanih yang tepu dengan air akibat hujan yang lebat.penggunaan jentera dan penanaman cerucuk konkrit -tanih terdedah kepada air hujan . Hakisan merupakan proses penggondolan dan kikisan yang dialami oleh permukaan bumi akibat tindakan agen yang bergerak seperti air mengalir. b. c. 2.( 2 markah) Cadangan Jawapan : Kawasan Kajian luar ialah Tanah Tinggi Camaron.hakisan juga meningkat dikawasan yang bercerun curam. Jumlah hujan – kawasan khatulistiwa terutamanya.air bertindak sebagai pelicin membantu pergerakan dan hakisan tanih ke cerun bukit. angin dan ombak. ( ii ) Jelaskan maksud salah satu daripada proses tersebut. 10.tanih akan tepu dengan air. jumlah hujan banyak melebihi 2000 mm setahun.struktur tanih tidak stabil. Jelaskan tiga faktor yang menpengaruhi proses geomorfologi tersebut. Pahang. Tindakan manusia – aktiviti manusia seperti pertanian.dan pertempatan dicerun bukit gaitkan lagi pergerakan jisim.

2.tumbuhan semula jadi yang menarik dan unik.punca sungai dan membekal air untuk kawasan sekitarnya. Peningkatan suhu.empangan mudah dibina contoh Empangan Sultan Abu Bakar Tanah Tinggi Cameron. 2.udara nyaman. d. Ukuran dibuat pada masa yang tetap di waktu pagi dengan menuangkan air hujan yang bertakung ke dalam satu silinder bersenggat dan diambil bacaannya. 3. (5) Cadangan Jawapan 1. Soalan 3 a) Terangkan satu kaedah untuk menyukat hujan.1. Alat : Tolok hujan 2. b) Huraikan faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah hujan penerimaan di kawasan tersebut (10) 81 . Banjir – alur sungai cetek-penuh dengan beban yang dibawa air hujan. Kawasan tadahan hujan – tanah tinggi berhutan tebal. Ekopelancongan. Pertanian – tanaman teh tanah tinggi dan tanaman udara sederhana seperti buahbuahan dan bunga-bungaan-suhu sekitar 25°C. Tanah runtuh. Jumlah hujan dinyatakan dalam mm.hujan berjumlah melebihi 2000mm.tepu dengan air hujan. ( 6 markah) Cadangan Isi Jawapan: 1.tanah kehilangan ikatan dan cengkaman. Huraikan tiga kesan penerokaan tanah tinggi terhadap alam sekitar.tanah tinggi semula jadi. Cara menyukat: Satu silinder logam dengan satu corong bergaris pusat 20cm atau 13cm diletakkan di kawasan lapang dengan ketinggian rim corong 0. 3.tumbuhan tiada sebagai penghalang matahari dan penyerap karbon dioksida di udara semasa proses fotosentisis.3 meter di atas tanah.

(5 markah) 1. rosak. 5. Tempoh masa hujan-samada hujan turun secara berterusan atau sekejap-kejap tapi dalam tempoh yang kerap. Musim basah atau kering-sangat mempengaruhi jumlah hujan. Soalan 4 a) Jelaskan bagaimana anda mengukur min suhu maksimum dan minimum. 4. ikan.Samada di pengaruhi oleh angin monsoon timur laut atau tidak. ikan terlepas. Mengganggu aktiviti manusia.Alat Termometer Sixes 3. pedalaman atau kaki bukit 4. c) Terangkan bagaimana perubahan sumber air mengganggu aktiviti manusia(10 markah) 1. proses jual beli 6. Kedudukan tempat-Lokasi kajian berada samada berhampiran dengan lautan. tempoh basah hujan sangat tinggi. 3. Tiupan angin. Perubahan negative-tanaman musnah akibat tidak cukup air. Perniagaan-Musim hujan atau banjir membantutkan aktiviti perniagaan. 5. lebat atau hujan batu. Musim kemarausungai cetek-bot-bot dan perahu tidak boleh bergerak. Dapatkan bacaan suhu maksimum dan suhu minimum suhu Kaedah mengukur suhu maksimum dan suhu minim umm di stesen kaji cuaca SMK Jerantut dalam tempoh 24 jam 82 . sotong dll.Nyatakan kawasan/lokasi kajian: 1. tempoh kering sebaliknya. Ciri hujan yang turun-Hujan renyai-renyai. Mengganggu aktiviti manusia. Pertanian-Perubahan positif-tanaman tenggelam.. 2. Perindustrian-Musim hujan-banjir akan menjejas aktiviti perkilanganmesin rosak. 2. 3. sangat mempengaruhi jumlah hujan di kawasan ini. Lokasi kajian/nama sekolah 2. Akuakultur-Banjir memusnahkan sangkar dan menenggelamkan kolam. Pengangkutan-Musim banjir-jalan raya tenggelam. IKS-Musim hujan menjejaskan aktiviti perjemuran seperti batik.

tekanan udara dan angin. suhu sekitarnya adalah lebih tinggi. Angin bertiup dari kawasan udara lembap/tekanan tinggi ke kawasan udara kering/tekanan rendah-udara kering memudahkan wap-wap air yang dibawa oleh angin naik ke atasmengalami penyejukan adiabatik sehingga tepu-hujan turun. b)Jelaskan kaedah pengiraan min suhu dan julat suhu dalam tempoh 24 jam (suhu harian) (10 markah) Cadangan Jawapan Suhu maksimum pada 13 Jun 2008 = 32˚C Suhu minimum pada 13 Jun 2008 = 22˚C Min suhu harian = 32 + 22 2 = 27˚C Julat suhu harian =Suhu maksimum – suhu minimum = 32 – 22 = 10˚C c)Huraikan perkaitan antara unsur-unsur cuaca 1.30 pagi.Langkah 1 – Pengukuran suhu dibuat-alat Termometer Sixes-diselaraskan pada suhu semasa pada waktu pagi (pada jam 7.kelembapan bandingan. 3. 4. angina dan hujan. Perkaitan antara suhu. Soalan 5 83 .30 pagi bertarikh 12 Jun 2008) Langkah 2 – Termometer Sixes diletakkan dalam rumah pelindung Stevenson yang ditempatkan di kawasan lapang di stesen mini kaji cuaca sekolah. Perkaitan antara kelembapan udara. sinaran matahari/sejatan. Udara lembap lazimnya-banyak wap air. Unsur-unsur cuaca di kawasan tersebut sememangnya saling berkaitsuhu. bahangan solar dan angin 2. Langkah 3 – Bacaan diambil selepas tempoh 24 jam (pada jam 7.13 Jun 2008). tekanan rendah-anngin bertiup dari kawasan tekanan tinggi ke kawasan tekanan rendah-boleh dibuat antara kawasan yang mengalami pulau haba/kawasan bandar dengan kawasan pinggir Bandar/luar Bandar yang suhunya lebih rendah. Hukum Boyle-suhu tinggi.Mencatat nilai suhu maksimum dan minimum dalam Termometer Sixes. hujan. Perkaitan antara kelembapan udara dengan suhu sekitar-% kelembapan udara tinggi/udara lembap akan menyebabkan suhu sekitar rendah/lebih sejuk berbanding % kelembapan udara rendah/udara kering.

(8markah) 84 . Pokok bakau mempunyai mempunyai akar ceracak dan akar jangkang. (6markah) Cadangan Isi Jawapan: 1. 5.Berdasarkan satu kajian luar terhadap ekosistem hutan semulajadi pinggir pantai. kerang dan biawak. Akar ceracak digunakan untuk tujuan pernafasan. Apabila matang anak benih akin keluar dari bahagian bawah bawah buah bakau. Terdiri dari pokok berkayu keras yang hidup subur di kawasan berlumpur.Nyatakan komponen biotik dan abiotik di kawasan tersebut.cahaya matahari. udang.parapet dan nipah. c) Jelaskan kepentingan ekosistem tersebut kepada alam sekitar kawasan kajian. Apabila buah bakau jatuh anak benih yang berbentuk tajam dan tercacak ke dalam lumpur. 3. Pokok bakau mempunyai silara yang seragam (tidak berlapis). Pokok ini hidup di kawasan bersaliran buruk iaitu tanihnya sentiasa menakung air. a) . Haiwan seperti ikan belacak. 4. terletak di kawasan. Komponen abiotik seperti udara. Komponen biotik ialah tumbuhan seperti pokok bakau. Kajian luar ini dijalankan di Kg.Selangor. Ia juga tahan kepada perubahan pasang surut.Banting. 2. Pokok bakau mengeluarkan buah. Ia merupakan sebuah kawasan hutan paya bakau .tanih lumpur.air laut dan karbon dioksida b) Huraikan ciri-ciri tumbuhan di kawasan tersebut. Akar jangkang yang berselirat mengukuhkan struktur pokok bakau apabila dilanda ombak kuat atau proses pasang surut yang berulang. Endah. (5markah) Cadangan jawapan. Daunnya kecil dan masin yang menjadi kegemaran haiwan ternakan seperti kambing. Ini adlah salah satu cara regenerasi pokok bakau. Contoh pokok bakau ialah pokok bakau minyak.

Hutan paya bakau menjadi pusat penyedikan saintifik. 4. Pengkaji datang ke kawasan ini untuk mengkaji biodiversiti flora dan fauna di kawasan ini. Pokok damar menghasilkan bahan untuk dijadikan pencelup. Proses sejatpeluhan yang tinggi menyebabkan wujudnya kerpasan dan kelembapan yang tinggi. Paya bakau menjadi sumber makanan kepada manusia. Pelancong boleh melihat monyet belanda. kelip-kelip di Kuala Selangor atau burung migaratori di Kuala Gula dan Tanjung Tuan. 2. 6. Ia juga adalah bahan utama untuk dijadikan cerucuk untuk pembinaan rumah. Kejadian musim sejuk di kawasan hawa sederhana di hemisfera utara memaksa hidupan jenis ini berhijrah di hemisfera selatan yang mengalami musim panas. Kepelbagaian spisies tumbuhan dan haiwan menarik minat para pengkaji dari luar dan dalam negara. Hutan paya bakau menjadi pusat rekreasi yang menarik untuk kunjungan pelancong asing dan tempatan.kerang dan ikan yang membekalkan sumber protin kepada manusia. d) Bagaimanakah rantaian makanan di kawasan tersebut terjejas. Proses fotosintesis mengawal pertukaran gas karbon dioksida dan oksigen. Hutan paya bakau menjadi pusat persinggahan beberapa jenis burung migratori. Kawasan paya bakau adalah sumber ekonomi iaitu pokok bakau merupakan sumber bahan mentah untuk industri arang kayu. 3. 5. (6markah) 85 . Ia terdiri dari udang sotong. Hutan paya bakau berfungsi mengekalkan keseimbangan ekosistem.Cadangan Isi Jawapan: 1.

Dua kitar nutrien tersebut ialah kitar oksigen dan kitar karbon ii.ketam dan udang untuk dijadikan sumber makanan mengganggu rantaian makanan. 86 .1. Bangau Tanjung. Ini kerana proses fotosintesis terjejas kerana pokok tersebut membekalkan oksigen kepada manusia. Nyatakan dua kitar nutrien yang terdapat dalam ekosistem tersebut. 4. (2markah) Cadangan jawapan. Tindakan mengambil tumbuhan seperti pokok parapat dan nipah menjejaskan rantaian makanan. SOALAN 6 Berdasarkan kajian luar yang telah anda jalankan di sebuah kolam : a) i. Keadaan ini secara tidak langsung men jejaskan rantaian makanan di kawasan terebut.kerang dan tiram akan terjejas kerana habitat mereka telah musnah. Kawasan paya bakau ditambak dengan pasir dan tanah untuk dijadikan kawasan perumahan. Huraikan salah satu dari kitar nutrien tersebut. 3. Aktiviti perlombongan pasir di pinggir pantai telah menjejaskan rantaian makanan ekosistem paya bakau. Tebusguna tanah untuk tujuan pertanian dan petempatan telah memusnahkan kawasan paya bakau. Temerloh. 2. 3. Contohnya hidupan seperti siput. (7markah ) Cadangan jawapan. Pembinaan kolam ternakan ikan di kawasan paya bakau (marinkultur) telah memusnahkan kawasan semulajadi pokok bakau. Hutan pokok bakau ditebang dan digantikan dengan kolam ternakan ikan dan udang. Aktiviti melombong pasir mendalamkan dasar pinggir laut dan sekaligus menggalakkan proses hakisan ombak. Kajian luar ini dijalankan di sebuah kolam ikan di Kg. Penerokaan hutan paya bakau untuk tujuan perusahaan arang kayu telah memusnahkan pokok bakau yang berfungsi sebagai pengeluar. Kegiatan manusia menangkap ikan.

liang litensil pada batang dan akar tumbuhan itu sendiri. b) . 6. Kitar oksigen berlaku melalui proses fotosintesis. Semasa proses fotosintesis yang dijalankan oleh rumpai air. Proses respirasi oleh tumbuhan berlaku apabila oksigen diserap oleh liang stomata daun.labi-labi dan cacing tanih menyedut oksigen semasa proses respirasi melalui hidung dan mulut.labi-labi dan cacing tanah oksigen digunakan. (6markah) Cadangan Isi Jawapan Gangguan terdiri dari gangguan semulajadi dan aktiviti manusia. Hujan yang turun dalam jangkamasa yang lama menyebabkan banjir dan air kolam melimpah keluar membawa bersama nya hidupan di dalamnya. 8. 2.alga dan lumut oksigen dibebaskan. Dalam ketiga-tiga proses ini pengambilan. 2.penggunaan dan pengembalian oksigen ke ruang atmosfera secara berterusan. 3. 1. Semasa proses respirasi oleh rumpai air. 7.respirasi dan pereputan. 4. Banjir biasanya berlaku semasa tiupan angin monsun Timur Laut yang menyebabkan intensiti hujan meningkat secara mendadak. Aktiviti manusia 87 .Kitar oksigen dalam ekosistem kolam. ii.ikan. Semasa proses pereputan oleh bakteria dan kulat proses pengambilan oksigen berlaku. 1. Haiwan seperti ikan.lumut. 5. Keadaan menyebabkan isipadu kolam menyusut dengan banyaknya dan dalam keadaan kritkal boleh menyebabkan kolam menjadi kering lalu hidupan di dalamnya mati. Bakteria dan kulat menggunakan bahan organik dan oksigen untuk mengeluarkan karbon dioksida dan menghasilkan nutrien dalam tanah. Banjir Banjir boleh menghanyutkan segala hidupan kolam ke tempat lain.Jelaskan bagaimana keseimbangan ekosistem kolam terganggu. Kemarau Kemarau pula terjadi apabila hujan tidak turun dalam jangkamasa yang lama. Gangguan semulajadi i.

Secara tidak langsung mereka sedar pentingnya ekosistem kolam dalam kehidupan manusia. 3. Generasi muda diperingkat sekolah rendah diterapkan dengan pengetahuan tentang pemeliharaan alam sekitar melalui subjek kajian tempatan dan di peringkat sekolah menengah dalam subjek Geografi dan Sains. c) Terangkan kesan gangguan tersebut terhadap unsur biotik dan abiotik dalam ekosistem kolam tersebut. Saba liknya kandungan karbon dioksida meningkat kerana tiada tumbuhan untuk menyerapnya untuk proses fotosintesis. Kilang kimia seperti kilang baja. Pendidikan sama ada secara formal dan informal merupakan langkah awal yang boleh memelihara ekosistem kolam. Kemahiran Geografi. 3. Salah satu cara pemeliharaan ekosistem kolam ialah dengan menjalankan pembangunan lestari. Sifat air yang berasid dan kurang oksigen akan menye babkan hidupan dalam kolam mati. Kempen juga boleh dijalan untuk memberi kesedaran tentang pentingnya ekosistem kolam. ii. Kandungan oksigen dalam kolam berkurangan kerana tumbuhan kolam telah mati dan tidak menjalankan proses fotosintesis. d) Cadangkan langkah-langkah pemeliharaan kawasan kolam tersebut agar keseimbangan ekosistem kawasan tersebut dapat dikekalkan.i. 88 . 2. cat dan racun yang dibina berhampiran kolam mengambil jalan mudah dengan membuang sisa buangan kilang ke dalam kolam. Sektor perindustrian turut membuang sisa toksik ke dalam kolam. (6markah) Cadangan Isi Jawapan: 1. Kegiatan manusia yang sering mengganggu ekosistem kolam biasanya berpunca dari kegiatan pertanian di sekitarnya yang menggunakan baja kimia secara berlebihan disamping turut menyalirkan sisa racun serangga ke dalam kolam. 4markah) Cadangan Jawapan 1. Kempen yang dianjurkan oleh Jabatan Alam Sekitar dan NGO melalui media cetak dan elektronik dapat membantu pemeliharaan kawasan kolam. Geografi Alam Sekitar Fizikal. Unsur biotik Unsur biotik seperti rumpai dan ikan akan mati apabila air kolam dicemari oleh sisa toksik atau racun serangga. Unsur abiotik Air kolam akan tercemar dan berasid. Sebarang projek pembangunan mestilah dirancang dengan sistematik di mana kawasan industri hendaklah dibina jauh dari kawasan kolam.

(10markah) 89 . ( i ) hitung keluasan kawasan banjir.25 – 5.00 km persegi 2m 4.00 – 6. sungai utama dan cawangan-cawangannya berada. Jaya. (3markah) Cadangan Jawapan : Formula yang betul Perbezaan ketinggian Kecerunan = Jarak mendatar 20.Soalan 1 Rajah 1 pada halaman 3 menunjukkan sebahagian kawasan lembangan saliran yang berskala 1 : 50 000. b) Berdasarkan Rajah 1.75 km persegi 3m 5.25 km persegi 1m ( ii ) hitung kecerunan Sg.0 – 12. Medan Sari ke titik B di Kg. Simpang Kanan dari titik A di Kg.75 – 6.1 m 7. (7markah) Cadangan Jawapan : Kaedah yang tepat Kenalpasti skala yang betul Cara pengiraan yang betul Jawapan yang betul 5.9 = 23cm x 500 = 11500 = 1 : 1456 (0.45%) c) Huraikan langkah-langkah yang boleh di ambil bagi mengatasi kejadian banjir di kawasan tersebut. ( Lihat Peta Soalan STPM Tahun 2003) a) Apakah yang dimaksudkan dengan lembangan saliran? (5markah) Cadangan Jawapan : Kawasan tadahan bagi satu sistemsungai yang merangkumi persekitaran punca sungai.

Melencongkan aliran di hulu Sg.25 x 0. 3. dataran banjir – pertanian 2. Simpang kanan Membina benteng di sepanjang tebing Sg.5km = 0. Simpang Kiri/ alir ke selatan.25 km² = 5. Simpang Kanan Mendalam dan melebarkan Sg.25km² Bil petak penuh 14 Bil ¾ 3 Bil ½ 14 Jumlah petak 23 ¼ petak Keluasan tasik ladam 23. ( 5 markah) Cadangan Jawapan : tasik yang terbentuk akibat daripada likuan sungai yang terpisah/ terpenggal/ terputus. 2. 4. Membina empangan di hulu Sg.Cadangan Jawapan : 1. tasik ladam – ternakan ikan dalam sangkar / akuakultur 4. Simpang Kanan Meluruskan Sg.5km Keluasan satu petak grid 0.81 km² c) jelaskan bagaimana bentuk muka bumi di kawasan itu mempengaruhi aktiviti manusia (12markah) Cadangan Isi Jawapan : 1. Soalan 2 Berdasarkan peta 1 yang berskala 1: 50 000 ( Peta STPM 2005) a) takrifkan tasik ladam. dataran mendap. badan air – perikanan. b) hitung keluasan tasik ladam (8markah) Cadangan Jawapan: Keluasan tasik ladam Skala 1 : 50 000 1cm = 0. Simpang Kanan ke Sg. tasik ladam – eko pelancongan 5.5km x 0.pertempatan 3. Simpang Kanan supaya iar sungai mengalir lancar 5. 90 .

[ 10 markah ] b) Jelaskan pola taburan Status Kualiti Udara bagi kedua-dua bandar tersebut.100 101 . sungai –perlombongan pasir sungai – pengangkutan Soalan 3 Tarikh 9 Bandar Kuala Lumpur Kuantan 100 45 150 50 290 50 300 100 300 100 280 60 250 50 200 45 100 40 80 40 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Jadual 1 : Status Indeks Pencemaran Udara (IPU) Bagi Kuala Lumpur dan Kuantan Mulai 9 hingga 18 April 2006 Status IPU Status Kualiti Udara 0 . [ 6 markah ] Cadangan Isi Jawapan: a) Tajuk betul Skala betul Paksi betul 91 .50 51 . a) Berdasarkan Jadual 1.300 Baik Sedarhana Tidak Sihat Sangat Tidak Sihat Skala Status IPU dan Status Kualiti Udara.200 201. [ 6 markah ] d) Huraikan tiga kesan jerebu terhadap alam sekitar. 7. [ 3 markah ] c) Jelaskan tiga sebab berlakunya kejadian jerebu. lukis graf garisan menunjukkan Status Indeks Pencemaran Udara bagi Kuala Lumpur dan Kuantan mulai 9 hingga 18 April 2006.6.

6. 2000 tahunan. Maksimum kedua-dua tempat / nilai IPU 3. 7.Petunjuk betul plotan betul 1. Dengan menggunakan maklumat perbezaan penerimaan jumlah hujan markah ] (b) i. 6. c) 1. [ 6 markah ] ii. 2. Keseluruhan Kuala Lumpur tinggi / Kuantan rendah 2. 3. Kebakaran hutan Letusan gunung berapi Asap kenderaan Pembakaran bahan api fosil Pembakaran terbuka Industri berasaskan kayu Kuari Gangguan sistem pernafasan Masalah penglihatan Jarak penglihatan Penyakit kulit dan sistem saraf Kemalangan Fotosintesis terganggu Terganggu pembentukan hujan Soalan 4 Jadual 1 di bawah menunjukkan Jumlah Hujan Tahunan Taiping dan Kuala Pilah dari tahun 2000 hingga 2006. [3 Hitung perbezaan penerimaan jumlah hujan tahunan dari tahun hingga 2006 bagi Taiping dan Kuala Pilah. [ 8 markah] Cadangan Isi Jawapan: 92 . Minimum kedua-dua tempat / nilai IPU b) 1. 4. 5. Lokasi / Tahun Taiping Kuala Pilah 2000 3075 1355 2001 3890 1480 2002 3990 1550 2003 4300 1756 2004 4575 1980 2005 4775 2100 2006 4930 2220 (a) Bagaimanakah min hujan tahunan dikira. 3. 2. 4. 5. lukiskan graf bar berganda yang menunjukkan perbezaan penerimaan jumlah hujan tahuanan dari tahun 2000 hingga 2006 bagi Taiping dan Kuala Pilah [ 10 markah ] (c) Huraikan empat kepentingan air kepada alam sekitar. 7.

Dengan menggunakan maklumat perbezaan penerimaan jumlah hujan tahunan. Perindustrian. Jana kuasa hidroelektrik. 2. 4. Membentuk hujan. Membentuk tanih. pelancongan 93 . Penternakan. lukiskan graf bar berganda yang menunjukkan perbezaan penerimaan jumlah hujan tahuanan dari tahun 2000 hingga 2006 bagi Taiping dan Kuala Pilah b) Tajuk betul Skala betul Paksi betul Petunjuk betul plotan betul c) Huraikan empat kepentingan air kepada alam sekitar. 35 tahun [3 markah ] (b) i. 6. Lokasi / Tahun Perbezaan Taiping Perbezaan Kuala Pilah 2000 2001 815 125 2002 100 70 2003 301 206 2004 275 224 2005 200 120 2006 155 120 (a) [ 6 markah ] ii. Hitung perbezaan penerimaan jumlah hujan tahunan dari tahun 2000 hingga 2006 bagi Taiping dan Kuala Pilah. 3. 1. 7. 2. Alam sekitar Manusia.Bagaimanakah jumlah hujan tahunan dikira. Alam sekitar Fizikal : 1. Aktiviti pertanian. Min Hujan Tahunan = Jumlah Hujan Tahunan Selama 35 tahun. 3. Kegunaan domestik. Pengangkutan. Kekal kelembapan udara. 5.

94 .

0 19.9 1985 31.9 TAHUN 1965 36.0 jadi a) 1947 43. Jadual 1: Kadar kelahiran kasar.8 Dengan menggunakan maklumat dalam jadual 1. jelaskan arah alir pertambahan penduduk semulajadi Semananjung Malaysia pada tahun 1931 hingga tahun 1995.8 1975 31.6 1957 43.4 30. kadar kematian kasar dan kadar pertambahan semulajadi penduduk Semenanjung Malaysia pada tahun 1931 hingga tahun 1995. perubahan kadar kematian dan perubahan pertambahan semulajadi penduduk antara tahun 1931 hingga 1995. Justeru itu calon mesti membina 3 garisan di atas graf yang sama bagi menunjukkan arah alir perubahan kadar kelahiran.7 7.4 6. 1931 – 1995 Kadar bagi setiap 1000 penduduk 1931 Kelahiran Kasar 43.0 Kematian Kasar 31. kadar kematian kasar dan kadar pertambahan semulajadi penduduk Semenanjung Malaysia pada tahun 1931 hingga tahun 1995.4 23.9 28.SOALAN PILIHAN 1 Jadual 1 menunjukkan kadar kelahiran kasar.4 21. 95 .0 Pertambahan semula 12.5 24.5 25.2 4. lukiskan sebuah rajah yang sesuai tentang arah alir perubahan kadar kelahiran kasar.8 1995 26. kadar kematian kasar dan kadar pertambahan semulajadi penduduk Semenanjung Malaysia. [15 Markah] CADANGAN SKEMA JAWAPAN a) Panduan Menjawab: Graf yang paling sesuai untuk menunjukkan arah alir ialah graf garis.3 12. [10 Markah] b) Berdasarkan rajah yang telah anda lukis dalam (a).3 5.

Setiap keluarga perlukan anak yang ramai sebagai “buruh keluarga” yang amat diperlukan di sawah. Malah menjadi satu kebanggaan bagi mereka apabila memiliki anak yang ramai.Pemarkahan Graf garisan ialah: • • • • • Tajuk yang lengkap ditulis di bahagian atas graf. Di samping faktor perkahwinan di usia muda dan lain-lain. Sebelum merdeka kelahiran penduduk sukar dikawal kerana tidak ada satu dasar kependudukan yang jelas di Malaysia. Berdasarkan graf yang dilukis pertambahan semulajadi penduduk semakin meningkat antara tahun 1931 hingga 1957 tetapi semakin menurun selepas tahun 1957 hinggalah 1995. 2. halangan agama dan pegangan adat tradisi yang kuat menyebabkan mereka tidak bersedia untuk mengurangkan kelahiran.1957/sebelum merdeka) disebabkan oleh:. Kadar kelahiran tolak dengan Kadar kematian. Skala yang betul dan selaras dengan paksi. Perancangan keluarga jelas tidak akan berjaya kerana taraf pendidikan penduduk yang amat rendah. Peningkatan kadar kelahiran dan penurunan kadar kematian. Berlakunya amalan perkahwinan di usia muda yang meningkatkan kadar fertiliti/kesuburan seterusnya kelahiran meningkat. Anak merupakan satu rezeki. Mereka langsung tidak merancang kelahiran/menjarakkan kelahiran. Ketiadaan dasar kependudukan ini menyebabkan setiap keluarga berkecenderungan memiliki anak yang ramai. Arah aliran ini berpunca dari beberapa sebab. 1. Disebabkan oleh kelahiran yang tidak dikawal/tiadanya dasar kependudukan yang jelas disamping peningkatan taraf kesihatan. Pertambahan semulajadi meningkat ( 1931 . Plotan Petunjuk Kebersihan dan kesempurnaan Sila buat graf garisan ini sebagai latihan anda (b) Menjelaskan arah alir pertambahan penduduk Semenanjung Malaysia pada tahun 1931 hingga tahun 1995. semulajadi 96 . Taraf pendidikan penduduk yang rendah disamping pegangan agama dan adat yang masih kuat yang juga boleh meningkatkan kelahiran. Perkahwinan di usia belasan tahun merupakan satu amalan biasa bagi masyarakat sebelum merdeka. 3. Gabungan pelbagai faktor inilah yang menyebabkan kelahiran berterusan meningkat. Cadangan Jawapan: Rujuk kepada Graf Yang dilukis: Pertambahan penduduk semulajadi diperolehi dengan cara.

Amalan perkahwinan lebih lewat yang secara langsung mengurangkan fertiliti. Pada masa yang sama juga meningkatnya kos hidup menyebabkan bilangan anak yang ramai adalah satu bebanan.1995/selepas merdeka) disebabkan oleh: 4. Mudah menerima dan memahami saranan kerajaan dalam konteks perancangan kelahiran. Ini kerana adanya dasar kependudukan yang lebih jelas/amalan perancangan keluarga telah dilaksanakan. Pendidikan tinggi menyebabkan mereka tidak terlalu terkonkong dengan adat tradisi. Pelbagai kaedah diperkenalkan seperti penggunaan pil perancang. walaupun tidak sepenuhnya sekurang-kurangnya ia berupaya memperlahankan sedikit kadar kelahiran.Pertambahan semulajadi menurun (1957 . Dengan adanya perubahanperubahan ini kadar kelahiran menjadi semakin perlahan. Kualiti pendidikan rakyat terus meningkat. 5. Setelah keluar dari universiti secara puratanya umur mereka berada pada 23 – 24 tahun. 97 . Perkahwinan lewat berkait dengan sikap masyarakat yang mementingkan kerjaya serta kebebasan. 6. Walaupun tidak berjaya sepenuhnya tetapi ia jelas berupaya memperlahan kelahiran.penjarakkan kelahiran dan lain-lain termasuk juga kaedah tradisional. Selain itu sebahagian besar usia penduduk dihabiskan di bangku persekolahan hinggalah ke institusi pendidikan tinggi. berubahnya nilai dan status quo yang dipegang oleh masyarakat khususnya masyarakat bandar. Kehidupan yang lebih mementingkan kerjaya menyebabkan keperluan kepada anak yang ramai bukan lagi sesuatu yang dibanggakan. Penurunan kadar kelahiran disamping kadar kematian juga terus menurun. penggunaan kondom. Masyarakat mula menerimanya. Justeru perkahwinan berlaku melepasi tahap usia 20-an dan sekali gus mengelakkan perkahwinan di usia belasan tahun. Dengan berkahwin lambat membolehkan kemampuan melahirkan anak semakin berkurangan/tahap kesuburan menjadi semakin rendah.

SOALAN PILIHAN 2 Jadual 2 menunjukkan migrasi dalaman mengikut umur dan jantina di Malaysia pada tahun 1995.64 65 dan lebih Lelaki 3.2 3.1 5.34 35 .6 0. Kumpulan Umur (Tahun) 1 . [9 Markah] c) Nyatakan jenis-jenis migrasi dalaman yang berlaku di Malaysia.4 1.5 6. lukiskan sebuah rajah yang sesuai untuk menunjukkan [10 Markah] migrasi dalaman di Malaysia pada tahun 1995.0 a) Berdasarkan jadual 3.1 Jumlah 3.24 25 . 1995.9 4. jelaskan mengapa migrasi dalaman tersebut bercorak sedemikian.2 5.9 2.4 1. b) Berdasarkan rajah yang anda lukis dalam (a).9 2.0 5.9 Perempuan 3.8 1.7 5.14 15 .44 45 .3 1.5 1. [ 6 Markah] 98 . Jadual 2: Migrasi dalaman sebagai peratusan daripada jumlah Penduduk mengikut kumpulan umur dan jantina di Malaysia.

[ 10 Markah] Sila buat latihan amali menggunakan data di atas Seperti biasa perkara-perkara penting yang dinilai ialah: Kesesuaian tajuk. Jelas sekali sektor pertanian tidak begitu menarik minat golongan muda kerana ia menghadapi pelbagai masalah seperti harga yang tidak stabil. Sebab-sebab mengapa migrasi dalamam bercorak sedemikian: 1. Juga lebih banyak dan terbuka kepada golongan muda terutama sekali di peringkat IPT samada IPTA mahupun IPTS. Peluang perkerjaan khususnya dalam sektor industri dan perkhidmatan lebih banyak dibuka dan ditawarkan kepada kumpulan umur muda dan dewasa khususnya di bandar. Selain itu di bandar juga terdapat beberapa tarikan lain seperti kemudahan asas yang lebih selesa.44 )tahun sedangkan kumpulan tua dan kanak-kanak adalah sedikit. kemudahan perumahan. 2. Pelbagai kolej dan institusi tengajian tinggi terlonggok di bandar. Dengan adanya tawaran gaji yang lebih lumayan dari kedua-dua sektor di atas menyebabkan golongan muda berterusan berhijrah ke bandar.kemudahan pembandaran serta faktor hiburan yang banyak. Faktor tolakan di desa. [9 Markah] Cadangan Isi Jawapan Rujukan kepada Rajah/Graf: . Misalnya di Kuala Lumpur adanya UM dan UIA di Pulau Pinang ada USM di Shah Alam ada UiTM. 3. petunjuk serta kebersihan dan kesempurnaan. plotan graf. masalah ancaman fizikal yang tidak menjanjikan pendapatan yang lumayan dan tetap. Realitinya pola aliran migrasi dalaman yang utama ialah migrasi desa ke bandar.Corak migrasi menunjukkan peratus terbanyak datangnya daripada kumpulan umur muda dan dewasa (15 . (b) Berdasarkan rajah yang anda lukis dalam (a). Kewujudan universiti-universiti ini menjadi tarikan utama golongan pelajar lepasan sekolah berhijrah melanjutkan pelajaran mereka. jelaskan mengapa migrasi dalaman tersebut bercorak demikian. skala dan paksi.CADANGAN JAWAPAN (a) Calon boleh membina graf garis atau graf bar sebagai kaedah kartografi yang sesuai. Tarikan perkerjaan di bandar. Serentak dengan tarikan di bandar wujud pula tolakan di desa. Perubahan minat golongan muda yang ketara terhadap sektor pertanian di desa yang tidak menjanjikan pendapatan yang lumayan telah menolak mereka ke bandar untuk mengejar taraf hidup yang lebih baik. 99 . Setelah tamat pengajian mereka terus menetap di bandar kerana peluang pekerjaan yang sesuai dengan kelulusan mereka banyak terdapat di bandar. Peluang melanjutkan pelajaran di bandar.

[ 6 Markah] Di antara jenis-jenis migrasi dalaman yang berlaku di Malaysia ialah: 1. SOALAN PILIHAN 3 Jadual 3 menunjukkan struktur umur dan jantina penduduk Malaysia pada tahun 1997. Migrasi desa ke desa. Migrasi bandar ke desa.49 50 . terdiri dari golongan muda.29 30 . 4. Misalnya migrasi dari kampung-kampung tradisional ke tanah-tanah rancangan Felda/Felcra di bawah Program Pembangunan Wilayah.pendidikan. berhijrah kerana tarikan perkerjaan. Golongan pesara yang pulang ke kampung setelah tamat perkhidmatan di bandar atau pertukaran tempat kerja. 3.59 60 . 2. Jadual 3: Struktur umur dan jantina penduduk Malaysia. [10 Markah] 100 .19 20 . Perpindahan kerana pertukaran tempat kerja samada dari bandar kecil ke bandar sederhana ke bandar besar atau sebaliknya.kemudahan sosial serta faktor tolakan di desa. Pola aliran yang utama.39 40 . lukis rajah yang sesuai untuk menggambarkan struktur umur dan jantina penduduk Malaysia bagi tahun 1997.9 10 . Berlaku di sekitar tahun 1970-an. Kumpulan Umur 0 .69 70 dan lebih Lelaki (‘ 000) 2612 2357 2017 1653 1168 684 386 206 Perempuan (‘000) 2455 2225 1876 1584 1111 656 414 261 a) Berdasarkan jadual 3. 1997.(c) Jenis-jenis migrasi dalaman yang berlaku di Malaysia. Migrasi desa ke bandar khususnya ke bandar-bandar besar/utama. Migrasi bandar ke bandar.

2. 101 . Kumpulan umur tua sedikit relatif dengan kumpulan umur yang lain. kencing manis. [10 Markah] Pemarkahannya ialah: Tajuk yang betul.b) Berdasarkan rajah yang telah anda lukis pada soalan (a). 1997 ialah: 1. b) I) Ciri-ciri utama penduduk Malaysia pada tahun 1997. Ciri Jantina. Ini menggambarkan nisbah tanggungan masih lagi besar khususnya di usia persekolahan. [ 7 Markah] CADANGAN SKEMA JAWAPAN a) Pendekatan Menjawab: Rajah yang paling sesuai untuk menunjukkan data struktur umur dan jantina penduduk ialah Rajah Piramid. 4. petunjuk dan kebersihan serta kesempurnaan.kanak-kanak dan belia) masih ramai berbanding dengan golongan dewasa dan tua iaitu kira-kira 44% daripada jumlah penduduk negara. Kadar kelahiran masih lagi tinggi/terus meningkat dan kadar kematian semakin merosot. Piramid berbentuk progresif. skala yang sesuai. [ 8 Markah] ii) Huraikan kesan-kesan ciri kependudukan tersebut terhadap keadaan sosial dan ekonomi di Malaysia. Bilangan penduduk lelaki mengatasi perempuan bagi setiap kumpulan umur kecuali pada kumpulan umur (60 .69 tahun dan 70 tahun ke atas). Jangka hayat masih lagi rendah. plotan. Komposisi umur . Hal ini disebabkan oleh peningkatan taraf kesihatan. 3. Dibuktikan melalui tapak piramid yang masih lebar.Ciri-Ciri Utama Penduduk Malaysia. Disamping amalan pemakanan yang tidak seimbang dan kesedaran penjagaan kesihatan yang masih rendah. i) Jelaskan cirri-ciri utama penduduk Malaysia pada tahun 1997. Sila lukis Rajah Piramid menggunakan data di atas. Ini menunjukkan warga tua perempuan lebih ramai berbanding lelaki. program perancangan keluarga yang kurang berkesan dan amalan perkahwinan di usia muda masih berlaku. [ 8 Markah] Sila rujuk rajah piramid yang dilukis . darah tinggi.Golongan muda (bawah 20 tahun . Walaupun rajah piramid kelihatan seimbang tetapi pada keseluruhannya penduduk lelaki lebih ramai daripada perempuan melebihi hampir 500 000 orang. Hal ini disebabkan oleh teknologi perubatan yang ada masih tidak berupaya untuk mengawal penyakit merbahaya seperti jantung.

Pertambahan peluang pekerjaan dalam semua sektor amat penting demi mengelakkan pengganguran pada masa hadapan. perubatan percuma. perindustrian. Perlunya pertambahan peluang pekerjaan agar sejajar dengan peningkatan penduduk dan keperluan guna tenaga dalam negara. Pertumbuhan penduduk yang agak pesat menjamin peningkatan permintaan barangan dan perkhidmatan dan seterusnya menambahkan pengeluaran. Perbelanjaan yang besar amat diperlukan dalam menyediakan kemudahan asas. 2. Pasaran domestik menjadi semakin besar/kuasa-kuasa pasaran semakin kuat dan kesan positif dari perluasan pasaran diperolehi . [ 7 Markah] Kesan-kesan ciri kependudukan tersebut terhadap keadaan sosial dan ekonomi di Malaysia.59 tahun) juga merupakan kumpulan umur yang produktif membantu memesatkan pertumbuhan ekonomi negara. 102 . Pertumbuhan penduduk yang agak pesat sebagai satu aset membekalkan tenaga kerja/tenaga buruh pada masa hadapan untuk mempercepatkan lagi pembangunan sektorsektor ekonomi seperti pertanian.perkhidmatan dan sebagainya. 4. 1. Peluang pekerjaan perlu ditambah dalam sektor ekonomi moden seperti perindustrian dan perkhidmatan. pendidikan. Memperluaskan pasaran domestik. faedah persaraan dan sebagainya. Pertambahan perbelanjaan kerajaan. 3.b) ii) Kesan-kesan ciri kependudukan di atas terhadap keadaan sosial dan ekonomi di Malaysia. kesihatan. Disamping itu keperluan peruntukan yang khusus untuk menampung kebajikan warga tua yang semakin bertambah seperti rumah-rumah kebajikan. reakreasi dan lain-lain bagi menampung keperluan penduduk yang ramai khususnya di bandar-bandar besar akibat migrasi penduduk muda. Kumpulan umur dewasa yang sedia ada (20 . Kumpulan umur dewasa yang ada dengan kuasa beli yang agak tinggi juga menjamin pertambahan permintaan dan penawaran.

4. [ 6 Markah] c) Pilih sebuah negara di Asia. Tajuk yang betul Skala yang sesuai dan selaras dengan paksi. [ 8 Markah] b) i) ii) Berdasarkan graf garis yang telah anda lukis pada soalan (a) Nyatakan wilayah yang mengalami pertambahan penduduk yang paling pesat [2 Markah] Huraikan mengapa berlakunya pertambahan penduduk yang pesat di wilayah tersebut.SOALAN PILIHAN 4. Petunjuk: Plotan (1 wilayah = 1 Markah) Markah 1 1 1 5 MAX = 8 103 . 2. lukis graf garis untuk menunjukkan pertambahan penduduk di wilayah-wilayah terpilih di dunia dari tahun 1900 hingga 1990.[ 9 Markah] ________________________________________________________________ CADANGAN SKEMA JAWAPAN: a) Berdasarkan jadual 4. jelaskan kesan pertumbuhan penduduk yang pesat terhadap sumber alam di negara tersebut. Jadual 4 menunjukkan penduduk di wilayah-wilayah terpilih dunia dari tahun 1900 hingga tahun 1990. 3. [ 8 Markah] (Sila lukis graf garis menggunakan data di atas) Item Pemarkahan 1. lukis graf garis untuk menunjukkan pertambahan penduduk di wilayah-wilayah terpilih di dunia dari tahun 1900 hingga 1990. Jadual 4: Penduduk di wilayah-wilayah terpilih di dunia 1900 – 1990 (Juta orang) Wilayah Afrika Amerika Latin Amerika Utara Asia Eropah 1900 120 63 81 915 423 1930 155 109 135 1072 532 Tahun 1950 200 163 167 1376 576 1970 344 283 228 2056 705 1990 648 448 276 3108 786 a) Berdasarkan jadual 4.

( 6 Markah) Cadangan Isi Jawapan Kepesatan pertumbuhan penduduk di Asia berlaku selepas tahun 1950. (3) Kegagalan Program Kawalan Penduduk/Perancangan keluarga di sesetengah negara Asia yang disebabkan oleh taraf pendidikan yang masih rendah.1945) mengurangkan kematian penduduk secara besar-besaran akibat peperangan. 104 . Di samping memberi ruang kepada negara-negara Asia mengubah polisi kependudukan dan sosio-ekonomi negara masing-masing ke arah pertambahan penduduk. (2) Aras kesuburan (Fertiliti) wanita yang tinggi berkaitan dengan peratus penduduk dalam kumpulan umur subur yang ramai (misalnya 15 hingga 44 tahun) serta amalan perkahwinan pada usia muda khususnya di negara-negara Asia yang sedang membangun. Kegagalan program perancangan keluarga boleh juga dikaitkan dengan keperluan buruh/tenaga kerja oleh sesebuah keluarga khususnya dalam sektor pertanian tadisional.b) ii) Berdasarkan graf garis yang telah anda lukis pada soalan (a) Nyatakan wilayah yang mengalami pertambahan penduduk yang paling pesat ( 2 Markah) Jawapan Wilayah yang mengalami pertambahan penduduk yang paling pesat ialah wilayah ASIA. Kedapatan lebih banyak sumber makanan berzat/berkhasiat serta amalan pemakanan/diet yang seimbang di kalangan penduduk telah menjamin kesihatan penduduk bertambah. ii) Huraikan mengapa berlakunya pertambahan penduduk yang pesat di wilayah tersebut.jangka hayat meningkat yang seterusnya mendorong peningkatan kelahiran. peningkatan tenaga buruh dan kemajuan ekonomi. halangan agama. Tamatnya perang dunia ke dua (1939 . Ini disebabkan oleh beberapa faktor. Antaranya: (1) Peningkatan kadar kelahiran dan pengurangan kadar kematian ekoran daripada kemajuan taraf kesihatan serta teknologi perubatan yang dapat mengawal pelbagai penyakit merbahaya serta dapat mengurangkan resiko kematian bayi di samping meningkatkan jangka hayat penduduk. (4) Bertambahnya pengeluaran sumber-sumber makanan khususnya pada era revolusi hijau yang memungkinkan pertumbuhan pesat penduduk Asia dapat ditampung daripada mengalami krisis makanan dan kebuluran. adat dan status quo masyarakat. kadar kematian berkurangan. (5) Kestabilan politik.

(3) Pencemaran dan kemusnahan/kerosakan sumber seperti sumber udara dan air akibat pertambahan industri. bijih besi emas dan lain-lain akibat pengeluaran berlebihan bagi menampung keperluan penduduk yang bertambah dengan pesat.perindustrian. Ini akan menimbulkan kesan: (1) Tekanan terhadap sumber alam khususnya terhadap sumber tanah. sumber perikanan dan penternakan relatif dengan keperluan penduduk yang bertambah dengan pesat.pembandaran.sumber bahan api fosil. Pembangunan sumber alam meningkat. Persaingan guna tanah untuk petempatan. bijih timah. 105 . Filipina.[ 9 Markah] Cadangan Isi Jawapan Memilih sebuah Negara di Asia yang mengalami pertumbuhan penduduk yang pesat seperti Indonesia. Pengeluaran sumber-sumber makanan tersebut tidak sepadan dengan pertambahan penduduk. harganya semakin mahal. Pertumbuhan penduduk yang pesat memungkinkan sumber-sumber alam sesebuah negara diteroka dan dieksploitasi sepenuhnya bagi menampung pertumbuhan tersebut.c) Pilih sebuah negara di Asia.infrastruktur dan sebagainya menjadi semakin hebat apabila penduduk bertambah. (4) Berkurangnya sumber-sumber makanan khususnya yang berasaskan hasil-hasil pertanian. sumber tidak terbiar membazir kerana mempunyai tenaga kerja yang cukup untuk menjana dan membangunkannya. jelaskan kesan pertumbuhan penduduk yang pesat terhadap sumber alam di negara tersebut. India.kenderaan. Dalam keadaan sumber tersebut tidak boleh diganti maka kesan jangka panjangnya ia diancam kehabisan/kepupusan. (5) Kesan positif. Kesannya saiz tanah secara relatifnya menjadi semakin sempit. Termasuk juga kesan hakisan tanih serta tanah runtuh. Bangladesh dll yang sesuai.pertanian.pembuangan sisa domestik yang biasanya sejajar dengan pertumbuhan penduduk yang pesat. (2) Kepupusan/kehabisan sumber alam khususnya jenis sumber yang tidak boleh diperbaharui seperti sumber mineral: .

Jadual 5: Kadar kelahiran penduduk di Negara terpilih di Asia Tenggara pada tahun 1954 dan tahun 1996.3 25.SOALAN PILIHAN 5 Jadual 5 menunjukkan kadar kelahiran penduduk di Negara terpilih di Asia Tenggara pada tahun 1954 dan tahun 1996.5 46. [ 12 Markah] ________________________________________________________________ 106 .9 a) Berdasarkan jadual 5.2 27.0 45.0 38.1 43.9 51.5 28.0 25.4 18.0 50.0 38. [10 Markah] c) Jelaskan kesan pertambahan penduduk terhadap sumber alam di negara-negara Asia Tenggara.2 13. [ 3 Markah] b) Huraikan sebab-sebab berlakunya penurunan kadar kelahiran di negara-negara Asia Tenggara. kenalpasti TIGA buah negara yang mengalami penurunan kadar kelahiran paling ketara dari tahun 1954 hingga tahun 1996.0 44. Negara Brunei Kemboja Indonesia Malaysia Myanmar Filipina Singapura Thailand Vietnam Kadar kelahiran (per 1000 penduduk) 1954 1996 52.0 52.1 28.8 31.

THAILAND.2 45.8 32.1 27. Negara Brunei Kemboja Indonesia Malaysia Myanmar Filipina Singapura Thailand Vietnam SINGAPURA dan Kadar kelahiran (per 1000 penduduk) ( 1954 ▬ 1996 ) Penurunan kadar kelahiran 52. meninggalkan sesetengah adat tradisi dsb. [10 Markah] Cadangan Isi Jawapan Sebab-sebab berlakunya penurunan kadar kelahiran: 1) Keberkesanan dasar saiz keluarga kecil – Singapura yang melaksanakan dasar 1 keluarga. perubahan status quo dll.CADANGAN SKEMA JAWAPAN a) Mengenalpasti tiga buah negara: BRUNEI .1 b) Huraikan sebab-sebab berlakunya penurunan kadar kelahiran di negara-negara Asia Tenggara.9 9. 2 orang anak pada tahun 1970-an.9 12.0 – 28.9 – 25. 107 .6 14.9 27.8 50. 4) Peningkatan taraf pendidikan – meningkatnya kesedaran dan kefahaman untuk merancang keluarga (mengimbangi saiz keluarga dengan pendapatan).0 – 31.0 – 28.2 52. 2) Perlaksanaan program perancangan keluarga yang menjarakkan/mengurangkan kelahiran.0 – 27.4 46.0 – 38.1 38.8 24.5 43.2 18.3 44. 5) Peningkatan wanita yang berkerjaya – perancangan perkahwinan. 3) Perkahwinan di usia yang lewat – mengurangkan fertiliti.0 51.7 18.5 – 13.0 – 18.1 – 25.

(3) Pencemaran dan kemusnahan/kerosakan sumber seperti sumber udara dan air akibat pertambahan industri. bijih timah.pembandaran. sumber tidak terbiar membazir kerana mempunyai tenaga kerja yang cukup untuk menjana dan membangunkannya.infrastruktur dan sebagainya menjadi semakin hebat apabila penduduk bertambah.pertanian. [11 Markah] 108 . (4) Berkurangnya sumber-sumber makanan khususnya yang berasaskan hasil-hasil pertanian. Kesannya saiz tanah secara relatifnya menjadi semakin sempit.perindustrian. harganya semakin mahal. Dalam keadaan sumber tersebut tidak boleh diganti maka kesan jangka panjangnya ia diancam kehabisan/kepupusan.sumber bahan api fosil.c) Jelaskan kesan pertambahan penduduk terhadap sumber alam di negara-negara Asia Tenggara. Pembangunan sumber alam meningkat. SOALAN PILIHAN 6 (a) Apakah yang dimaksudkan dengan lebihan penduduk ? b) Bagaimanakah kemerosotan pelbagai jenis pengaruhi oleh lebihan penduduk di sesebuah negara. Persaingan guna tanah untuk petempatan. (5) Kesan positif. (2) Kepupusan/kehabisan sumber alam khususnya jenis sumber yang tidak boleh diperbaharui seperti sumber mineral: . sumber perikanan dan penternakan relatif dengan keperluan penduduk yang bertambah dengan pesat. sumber [5 Markah] Alam di [9 Markah] c) Pilih sebuah negara di Asia Pasifik yang mengalami lebihan penduduk. Pengeluaran sumber-sumber makanan tersebut tidak sepadan dengan pertambahan penduduk. bijih besi emas dan lain-lain akibat pengeluaran berlebihan bagi menampung keperluan penduduk yang bertambah dengan pesat.kenderaan. Termasuk juga kesan hakisan tanih serta tanah runtuh. cadangkan langkah-langkah yang boleh diambil untuk mencapai tahap penduduk optima di negara yang anda pilih itu. [ 12 Markah] SKEMA JAWAPAN: Cadangan Isi Jawapan Pertambahan penduduk menyebabkan sumber-sumber alam di negara-negara Asia Tenggara diteroka dan dieksploitasi sepenuhnya bagi menampung pertambahan tersebut.pembuangan sisa domestik yang biasanya sejajar dengan pertambahan penduduk . Ini akan menimbulkan kesan: (1) Tekanan terhadap sumber alam khususnya terhadap sumber tanah.

Tanah diteroka secara berlebihan untuk petempatan dan pertanian. Kesuburan tanih terjejas akibat kekerapan penanaman. pendapatan perkapita yang rendah. Sudan. cerunnya tidak stabil dan mudah runtuh. b) Bagaimanakah kemerosotan pelbagai jenis pengaruhi oleh lebihan penduduk di sesebuah negara. kesihatan yang rendah. kehilangan nuterin. CIRI Ciri-ciri negara yang mengalami lebihan penduduk: Antaranya: Kebuluran. Kehabisan sumber-sumber makanan – khususnya sumber makanan seperti sumber pertanian dan perikanan. 109 sumber Alam di [9 Markah] . kadar pengganguran yang tinggi. CONTOH Contoh Negara. Contoh Negara lebihan relatif: Indonesia. kawasan pertanian dll. Terbahagi kepada 2 iaitu: lebihan penduduk mutlak yang bermakna sumber alam yang amat sedikit atau sudah habis digunakan dan lebihan penduduk relatif iaitu sumber alam masih ada/masih banyak tetapi keupayaan teknologi untuk membangun/menjana sumber tersebut adalah rendah sehingga aras dan keperluan penduduk tidak boleh ditampung. Akibat permintaan yang tinggi dan eksploitasi berlebihan bagi menampung lebihan penduduk. India. terhakis. habitat. Swaziland. Kemerosotan sumber hutan – Hutan dinyahkan secara berleluasa bagi memenuhi permintaan penduduk yang semakin pesat untuk petempatan. Kesannya seperti kemusnahan kepelbagaian biologi. Ethopia. taraf sosial seperti tahap pendidikan. Struktur tanih menjadi rosak.kemiskinan. ekosistem dan kepupusan sumber hutan. Cadangan Isi Jawapan Kemerosotan pelbagai jenis sumber alam dipengaruhi oleh lebihan penduduk. Filipina. Bangladesh dll. Lebihan mutlak: Afrika Utara.pelbagai kemudahan asas.______________________________________________________________________________ CADANGAN SKEMA PEMARKAHAN (a) Apakah yang dimaksudkan dengan lebihan penduduk ? [5 Markah] KONSEP: Konsep Lebihan Penduduk : Suatu keadaan dimana jumlah penduduk berlebihan berbanding dengan sumber-sumber pengeluaran . 3. tapakbina bandar. Kemerosotan kualiti tanih . kadar kelahiran dan kadar kematian yang tinggi. struktur penduduk tidak seimbang dll yang relevan dengan ciri kependudukan negara sedang membangun. 2. Ini berlaku dengan cara mengeksploitasi/ mengguna sumber alam secara berlebihan dan tanpa kawalan : 1.

langkah perundangan seperti menaikkan had umur boleh kahwin. 2 Melaksanakan dasar saiz keluarga kecil seperti “satu keluarga satu anak” atau satu keluarga dua anak. runtuhan dll c) Pilih sebuah negara di Asia Pasifik yang mengalami lebihan penduduk. Filipina. Kuantiti – Kepupusan/kehabisan/kemusnahan sumber yang semakin berkurangan Kualiti -. 5. 110 . sisa domestik yang biasanya sejajar dengan pertumbuhan penduduk yang pesat/lebihan penduduk. Cth China. hakisan. Mengurangkan kadar kelahiran dengan cara . Kemerosotan sumber udara – Kadar Pencemaran meningkat akibat pertambahan kenderaan. pelbagai gas karbon monaksida dll. Misalnya dari umur belasan tahun kepada awal/pertengahan 20-an. [11 Markah] Cadangan Isi Jawapan Memilih sebuah negara di Asia Pasifik yang betul mengalami Contohnya. Langkah-langkah untuk mengoptimakan penduduk sesebuah penduduk ialah: lebihan penduduk: Kemboja dll. kondom. Kemerosotan sumber-sumber mineral – Sumber-sumber seperti petroleum dan gas asli.Pencemaran sumber atau kerosakan sumber. Nota: Kemerosotan pelbagai jenis sumber alam dilihat dari segi kualiti dan kuantiti sumber tersebut. penjarakan kelahiran. industri. Kepupusan hidupan akuatik termasuk ekosistemnya akibat penerokaan sumber yang berlebihan. Negara yang berlebihan 1. Kemerosotan sumber marin – sumber perikanan laut. sumber logam boleh pupus kerana ia terpaksa dikeluarkan secara berlebihan untuk menampung keperluan penduduk yang terlalu ramai. Thailand. Indonesia. Cth perlepasan asap. cadangkan langkah-langkah yang boleh diambil untuk mencapai tahap penduduk optima di negara yang anda pilih itu. 6. Vietnam. kaunseling keluarga dsb. 7. Perancangan keluarga – penggunaan pil. 3. Kemerosotan sumber air – Kekurangan bekalan air bersih dan kadar pencemaran air meningkat ekoran daripada eksploitasi dan penggunaan yang berlebihan bagi menampung penduduk yang ramai dan berlebihan. 1 Markah. Pengeluaran dan penggunaan yang berlebihan membolehkan sesetengah sumber mineral habis di luar jangkaan.4.

latihan lanjutan – melahirkan tenaga mahir yang boleh mendominasikan teknologi tinggi serta boleh mengurus – tadbir sumber dengan bijaksana. Meningkatkan kerjaya wanita – meramaikan wanita berkerjaya tinggi supaya tempoh perkahwinan boleh dilambatkan. 6. Meningkatkan kualiti sumber manusia dalam negara dengan cara: Pertingkatkan tahap pendidikan dan kemahiran penduduk. Tahun 2000 111 . Rajah 1 : Piramid penduduk negara India dan Jepun pada tahun 2000. Piramid Penduduk India. Mempelbagaikan aktiviti ekonomi. Tahun 2000 Piramid Penduduk Jepun. Mencipta banyak peluang pekerjaan khususnya dalam sektor industri dan perkhidmatan yang menjamin pendapatan perkapita yang tinggi kepada penduduk dan mengatasi pengangguran sepenuhnya. Disamping mencipta teknologi baru untuk kegunaan penduduk dan negara. 5. 7. Meningkatkan keupayaan teknologi khususnya melalui R&D untuk menjana dan memajukan sepenuhnya pelbagai stok sumber yang ada untuk kesejahteraan penduduk. SOALAN PILIHAN 7 Rajah 1 di bawah menunjukkan piramid penduduk negara India dan Jepun pada tahun 2000.4.

112 . Bezakan empat ciri demografi antara kedua-dua bentuk piramid di [8 Markah] Negara India Negara Jepun Kadar kelahiran rendah – negara maju.progrm perancangan keluarganya sangat berjaya. [ 8 Markah ] Cadangkan langkah untuk mengurangkan kadar kelahiran yang tinggi di negara-negara sedang membangun. [ 2 Markah ] ii) bezakan empat ciri demografi yang boleh ditafsirkan antara kedua-dua bentuk piramid di atas. Kadar kelahiran kadar kematian rendah – dan kadar sebab kegagalan program perancangan keluarga. [ 2 Markah] Markah Negara India = Piramid Progresif Negara Jepun = Piramid Stabil atau Mantap (Pemarkahan: Nama piramid penduduk mesti betul untuk diberi markah) a) (ii) atas. [ 7 Markah ] ________________________________________________________________ CADANGAN SKEMA JAWAPAN (a) (i) Namakan bentuk piramid penduduk yang dialami oleh negara India dan Jepun pada tahun 2000. masyarakat berpendidikan tinggi. keperluan buruh keluarga dll. [ 8 Markah ] b) c) Huraikan empat kesan negatif terhadap sosioekonomi negara-negara yang memiliki piramid penduduk seperti negara India. a) i) Namakan bentuk piramid penduduk yang dialami oleh negara India dan Jepun pada tahun 2000. wanita berkerjaya dll Marka h 2 1 1 Ciri Demografi Kadar kelahiran tinggi dan 1.Berdasarkan rajah 1. kahwin awal. taraf kematian pendidikan rendah.

Teknologi perubatan masih rendah untuk mengawal penyakit seperti kencing manis. 2 5. Nisbah jantina. Jangka hayat Jangka hayat rendah – kadar kematian golongan tua tinggi. jantung. 2 3. darah tinggi. Hampir seimbang antara lelaki dan perempuan pada peringkat umur muda dan dewasa tetapi berbeza pada peringkat umur tua (melebihi 54 tahun). Nisbah tanggugan kecil – Golongan dewasa yang produktif lebih ramai berbanding dengan golongan muda dan tua yang terpaksa ditanggung. Teknologi perubatan yang maju berjaya mencegah penyakit yang merbahaya di kalangan warga emas. Ini bermakna kadar kelahiran dan kematian antara lelaki dan wanita adalah hampir sama. Keperluan asas kehidupan sangat tinggi. Golongan wanita tua melebihi golongan lelaki tua.2. Namun begitu golongan dewasanya lebih ramai berbanding dengan golongan muda dan tua. barah dll termasuk amalan penjagaan kesihatan yang masih rendah. 113 . Jangka hayat tinggi – proses penuaan penduduk. Di samping kesedaran penjagaan kesihatan yang tinggi oleh penduduk Jepun Hampir seimbang antara muda – dewasa dan tua. 2 Sangat besar – Golongan produktif daripada segi 4. Hampir seimbang antara lelaki dan perempuan bagi setiap kumpulan umur yang sama. Nisbah ekonomi (golongan dewasa) adalah sedikit untuk tanggungan menanggung golongan muda khususnya di bawah umur yang sangat ramai. Golongan muda mengatasi golongan dewasa dan tua yang berpunca daripada kadar kelahiran yang tinggi. Struktur umur Tidak seimbang. 2 PEMARKAHAN: Mana-mana 4 isi terbaik x 2 markah = MAX 8 Markah.

Dasar Governan – Dasar saiz keluarga kecil/menghadkan bilangan anak. kesihatan dll.Bekalan sumber makanan seperti sumber pertanian.penternakan tidak sepadan dengan aras penduduk dalam tempoh tertentu menyebabkan fenomena kebuluran. masalah perumahan. Bebanan kerajaan sangat besar – Peruntukan kerajaan terpaksa diberikan kepada kemudahan asas seperti pendidikan. tidak memberikan keistimewaan seperti kemudahan pendidikan. Kualiti hidup yang rendah – pemilikan barangan dan perkhidmatan berkualiti terhad. Taraf kesihatan yang rendah – penularan wabak penyakit dan kadar kematian tinggi terutamanya di kawasan pedalaman. [8 Markah] Cadangan Isi Jawapan 1. kesihatan. Taraf pendidikan yang rendah – kadar buta huruf/buta ICT yang tinggi 5. 7. seperti 1 keluarga 1 anak (China) atau 2 anak (Singapura). 114 . Kadar pengganguran yang tinggi – Aras penduduk tidak boleh ditampung dengan kemampuan sumber alam yang ada/Peluang pekerjaan yang disediakan tidak sepadan dengan jumlah penduduk. jaringan perhubungan dll untuk menampung jumlah penduduk yang ramai. Kemiskinan dan kemunduran/Lingkaran kemiskinan – Pendapatan perkapita yang rendah. Mengenakan denda/kompaun. Masalah kekurangan makanan. c) Cadangkan langkah untuk mengurangkan kadar kelahiran yang tinggi di negara-negara sedang membangun [7 Markah] Cadangan Isi Jawapan 1. 6. perikanan. Ini akan menyebabkan pengganguran 2. kuasa beli dan tabungan yang rendah menyebabkan kemunduran/taraf hidup penduduk yang rendah.b) Huraikan empat kesan negatif terhadap sosioekonomi negara-negara yang memiliki piramid penduduk seperti negara India. 3. 4. pencemaran alam sekitar yang menjejaskan kesihatan penduduk dll indeks kualiti hidup yang merosot.

Program perancangan keluarga – Pengurangan kelahiran dengan penggunaan pil perancang. Meningkatkan had umur perkahwinan – melewatkan usia berkahwin misalnya melepasi umur 20-an.9 1 379. [ 8 Markah] 115 . 4.4 4 200.0 898.P Kuala Lumpur Negeri Sembilan Melaka Johor Kelantan Terengganu Pahang Jumlah Penduduk Mengikut Negeri (’000 orang) 204.2.7 1313. [ 8 Markah] (b) Jelaskan mengapa Wilayah Tengah mempunyai jumlah penduduk yang lebih tinggi berbanding dengan wilayah-wilayah yang lain di Semenanjung Malaysia.8 1 288. [9 Markah] (c) Huraikan kesan ketidakseimbangan taburan penduduk terhadap pembangunan ekonomi dan sosial antara wilayah di Semenanjung Malaysia. dan di atas peta yang disediakan lukis peta titik yang menunjukkan taburan penduduk mengikut wilayah dan negeri di Semenanjung Malaysia pada tahun 2002. bagi tujuan mengurangkan fertiliti/kesuburan.6 7 619. Meningkatkan kerjaya wanita – memperbanyakkan golongan wanita berkerjaya dan berpendidikan tinggi bagi tujuan melewatkan perkahwinan.2 4 188.4 1 649. Wilayah Negeri Perlis Kedah Pulau Pinang Perak Selangor W. kempen saiz keluarga yang seimbang dll.3 860. SOALAN PILIHAN 8 Jadual 6 menunjukkan jumlah penduduk mengikut wilayah dan negeri di Semenanjung Malaysia pada Tahun 2002.0 635.2 Utara Tengah Selatan Timur (a) Berdasarkan jadual 6.4 3 500. Jadual 6 : Jumlah Penduduk Mengikut Wilayah dan Negeri di Semenanjung Malaysia pada Tahun 2002.6 1 313. pengguguran.8 2 704. menjarakkan kelahiran.4 Jumlah Penduduk Mengikut Wilayah (’000 orang) 3167. 3. teknik AUD.5 2 051.

[ 8 Markah] Rujuk Peta Titik yang dilukis. 116 .________________________________________________________________ CADANGAN SKEMA JAWAPAN a) Membuat Peta Titik bagi menunjukkan taburan penduduk mengikut wilayah dan negeri di Semenanjung Malaysia pada tahun 2002.

117 .

Faktor pengangkutan dan perhubungan – kemajuan dan kecanggihan sistem pengangkutan dan perhubungan telah meningkatkan ketersampaian dan interaksi inter dan intra Wilayah tengah dengan wilayah-wilayah yang lain. Cadangan Isi Jawapan Wilayah tengah mempunyai jumlah kepadatan penduduk yang ramai kerana menjadi tumpuan migrasi dari wilayah lain juga akibat pertambahan penduduk semulajadi yang pesat 1. Perkhwinan migran pada usia muda – berkahwin awal menyebabkan fertilitinya adalah tinggi. Faktor ekonomi – peluang pekerjaan yang luas dengan pendapatan yang lumayan khususnya dalam sektor perindustrian. 3. Faktor sosial – meliputi kemudahan asas pembandaran seperti tempat kediaman yang selesa. kualiti hidup penduduk bandar. taraf hidup. 118 . 2. Ini mempercepatkan pertambahan penduduk di wilayah tengah. 4. 6.perkhidmatan dan perniagaan yang begitu pesat berkembang di wilayah tengah. kemudahan hiburan dll yang terdapat dengan banyak di wilayah Tengah. 5. Petunjuk Kebersihan dan kesempurnaan Plotan 1 wilayah (3 negeri) = 1 markah. prasarana yang cukup. Peningkatan kadar kelahiran yang tinggi di wilayah tengah. Faktor pendidikan – peluang melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi lebih banyak terdapat di Wilayah Tengah khususnya IPTA dan IPTS. kemudahan kesihatan.Item Pemarkahan Tajuk yang betul Skala yang sesuai. Ada 4 wilayah (12 negeri) = MAX 4 markah JUMLAH MARKAH Markah 1 1 1 1 4 8 b) Jelaskan mengapa Wilayah Tengah mempunyai jumlah penduduk yang lebih tinggi berbanding dengan wilayah-wilayah yang lain di Semenanjung Malaysia.Peningkatan taraf kesihatan. [ 9 Markah] Sebab-sebab Wilayah Tengah mempunyai jumlah penduduk yang lebih tinggi.

7. bandar baru. 4. 5. Perbezaan saiz dan kuasa beli pasaran – saiz pasaran yang luas dan kuasa beli yang tinggi di wilayah Tengah berbanding dengan wilayah lain. 3. telekomunikasi amat maju di wilayah tengah. Perbezaan dari segi pengangkutan dan perhubungan . Perbezaan Peluang Pekerjaan antara wilayah menyebabkan wujudnya jurang pendapatan perkapita yang besar – Kekurangan peluang pekerjaan. pengganguran dan kemiskinan masih ketara di wilayah-wilayah lain khususnya wilayah timur akibat migrasi ke wilayah tengah. Kemajuan ini tidak setanding dengan wilayah-wilayah lain. pengangkutan. kesihatan. Mewujudkan dualisme ekonomi antara wilayah (pertanian biasanya luar bandar – perindustrian) yang menyebabkan jurang/lompang ekonomi antara wilayah yang besar seperti perbezaan KDNK antara wilayah/negeri. merompak/mencuri. pembangunan bandar yang tidak seimbang. perebakan penyakit dan juga masalah sosial meningkat di wilayah tengah. 2. Perbezaan kemudahan asas antara wilayah – pendididikan. 119 . bandar satelit.bandar metropolis dan lain-lain. Wilayah tengah mempunyai banyak pusat-pusat pertumbuhan ekonomi cth subbandar. Kesan sosial seperti jenayah. [8 Markah] Cadangan Isi Jawapan Kesan ketidakseimbangan taburan penduduk terhadap pembangunan ekonomi dan sosial antara wilayah: 1.Jaringan perhubungan dan pengangkutan adalah berbeza mengikut wilayah. 6.c) Huraikan kesan ketidakseimbangan taburan penduduk terhadap pembangunan ekonomi dan sosial antara wilayah di Semenanjung Malaysia. Perbezaan ciri-ciri pembandaran/urbanisasi antara wilayah – wilayah tengah terlalu pesat.

SOALAN PILIHAN 1 Berdasarkan contoh-contoh di mana-mana negara Asia Pasifik. Sebagai contoh penduduk yang tinggal di tepi pantai amat bergantung kepada aktiviti perikanan seperti pesisir pantai Kelantan. Filipina. [ 6 Markah] ________________________________________________________________ CADANGAN SKEMA JAWAPAN a) Kepentingan aktiviti perikanan laut dalam di negara Asia Pasifik. [12 Markah] Huraikan. Terengganu dan Pahang. Thailand misalnya banyak mengeksport hasil perikanannya ke Malaysia dan Singapura. Sesetengah negara menjadikan ikan laut sebagai hasil eksport. Hasil jualan ini akan dapat menambahkan pendapatan eksport negara. a) b) Jelaskan mengapa pentingnya aktiviti perikanan laut dalam. 3. Menyumbang kepada pendapatan negara. 2. Sebagai sumber pemakanan (protein) yang penting. perkhidmatan pemasaran dan lain-lain. lemak ikan paus ke negara-negara lain. Justeru negara-negara Asia Pasifik yang dikelilingi oleh laut seperti Jepun. Ini kerana budaya pemakanan penduduk di sebahagian besar negara Asia pasifik amat bergantung kepada perikanan laut dalam yang amat kaya dengan pelbagai sumbernya. Jepun juga mengeksport hasil ikan seperti minyak ikan kod. dan [ 7 Markah] (ii) masalah yang ditimbulkan oleh aktiviti tersebut. (i) Masalah yang dialami oleh aktiviti perikanan laut dalam. Hasil tangkapan laut dalam biasanya memberikan pulangan yang 120 . Sebagai bahan eksport yang akan menghasilkan pendapatan negara melalui pertukaran mata wang asing. Sumber ikan digunakan sebagai makanan bersama dengan makanan ruji seperti nasi. [ 12 Markah] Di antara kepentingan aktiviti perikanan laut dalam di negara Asia Pasifik ialah: 1. Korea. Indonesia termasuk juga Malaysia amat bergantung kepada bekalan ikan khususnya dari laut dalam. Menyediakan peluang perkerjaan kepada penduduk yang berkaitan dengan sektor perikanan seperti sebagai nelayan. pekerja di kilang memproses.

Dengan itu rantaian ekonomi dalam negara menjadi lebih kukuh. 6. kilang ais. Ancaman lanun di laut antarabangsa. ancaman nelayan asing/pencerobohan. Kekurangan modal dan kekurangan teknologi amat ketara sekali terutamanya bagi negara Asia Pasifik yang masih membangun dan miskin. kekurangan teknologi.justeru itu ia boleh menambakan pendapatan dan nelayan seterusnya meningkatkan taraf hidup mereka 4. Masalah yang berkaitan dengan perikanan secara umun seperti kekurangan modal. rangkaian pemasaran dalam negara yang akan meningkatkan pendapatan negara. Ini menimbulkan resiko pencerobohan atau mudah tertangkap oleh pihak berkuasa negara lain. penyediaan habitat tiruan/tukun. 5. Resiko lanun amat besar. Memperluaskan pasaran samada di dalam atau di luar negara.lumayan. Industri hilirandan huluan yang bergantung kepada sumber perikanan laut akan berkembang dengan cepat seperti industri pengentinan. Membantu menggalakkan perkembangan industri yang berkaitan. Apabila keupayaan R&D dalam sector ini bertambah maju maka ia sekaligus membantu perkembangan R&D dalam sektor-sektor lain juga. (i) Masalah yang dihadapi: 1. Membantu meningkatkan teknologi dalam sesebuah negara khususnya yang berkait dengan teknologi perikanan laut dalam seperti teknologi awet-beku. masalah pasaran. penggunaan radar pengesan. teknologi komunikasi dan sebagainya. Sesetengah penduduk tidak berkesanggupan untuk meneroka perikanan laut dalam kerana khuatir keselamatan mereka yang amat sukar dijamin di perairan antarabangsa. Pengentahuan yang terhad juga membolehkan mereka mudah terceroboh memasuki kawasan perairan negara lain yang menyebabkan mereka ditangkap. Sesetengah negara seperti Jepun pula berkemampuan untuk mengukuhkan rangkaian paaran luar negara melalui pengeksportan hasil-hasil perikanan laut dalamnya. Pertindihan kawasan/sempadan perairan khususnya di zon ekonomi eksklusif (ZEE). 3. b) Masalah-masalah yang dihadapi dan yang ditimbulkan oleh aktiviti perikanan laut dalam. kekurangan buruh. Keupayaan modal yang terhad dan teknologi tangkapan yang rendah menyebabkan mereka tidak mampu memaju/meneroka perikanan laut dalam secara besar-besaran. pembuatan bot. Masalah politik perairan antarabangsa. peralatan penangkapan dan sebagainya. Selain itu aktiviti perikanan laut 121 . 2. Kesan-kesan positif daripada perluasan pasaran diperolehi melalui peningkatan kuasa beli pengguna. Industri perikanan bertindak sebagai pembekal bahan mentah kepada industri lain khususnya IKS seperti pemprosesan ikan kering dan keropok. kemudahan asas dan sebagainya. Masalah keselamatan nelayan.

Jelas sekali masalah ini sering ditimbulkan oleh nelayan laut dalam. Misalnya Malaysia sering diceroboh oleh nelayan Thailand. Sesetengah kaedah tangkapan seperti penggunaan pukat harimau dan pukat tunda memberi kesan kepupusan sumber perikanan dalam jangkamasa panjang. Anak-anak ikan juga tidak terkecuali. [ 5Markah] a) Mengapakah hutan masih dianggap sebagai sumber ekonomi yang penting bagi negara-negara di Asia Tenggara. Menceroboh perairan negara lain sehingga ditangkap oleh pihak berkuasa akan menimbulkan banyak masalah kerana ia memerlukan penyelesaian diplomatik dan politik. [10 Markah] 122 . Kerana kaedah ini mengambil semua saiz dan jenis ikan. Selain itu terumbu karang yang menjadi habitat ikan juga boleh musnah dengan menggunakan pukat tunda.dalam juga mendapat tentangan daripada pergerakan alam sekitar seperti Green Peace misalnya mereka menghalang penangkapan ikan paus oleh nelayan laut dalam Jepun. 2. Konflik dengan nelayan perikanan pinggir pantai apabila nelayan laut dalam tamak sehingga menceroboh zon perikanan pinggir pantai yang sama sekali diharamkan untuk mereka. (ii) Masalah yang ditimbulkan: 1. Masalah kepupusan sumber perikanan akibat kadar tangkapan yang berterusan melebihi had serta kaedah tangkapan yang boleh memusnahkan habitat . SOALAN PILIHAN 2 a) Nyatakan lima faktor yang menyebabkan fenomena penyahutanan di negara-negara Asia Tenggara. Pencerobohan zon pinggir pantai bukan sahaja oleh nelayan laut dalam malah oleh nelayan-nelayan asing. Apabila pencerobohan berlaku konflik akan timbul. [10 Markah] b) Bincangkan kesan penyahutanan terhadap aspek kepelbagaian biologi di negara-negara berkenaan. Zon perikanan pinggir pantai sepatutnya tidak boleh dijadikan lokasi mereka.

Menghasilkan sumber kayu dalam pelbagai bentuk untuk kegunaan tempatan dan juga di eksport . Penting untuk sektor pembalakan. Selain itu dengan adanya industri-industri yang berkaitan ini juga ia telah menyediakan peluang pekerjaan kepada penduduk dalam pelbagai sektor seperti pekerja kilang pemprosesan kayu balak. pekerja kilang perabot. hutan Endau – rompin. Selain itu terdapat juga orang-orang asli yang menjual hasil-hasil hutan sebagai sumber ekonomi seperti hasil rotan. [ 5Markah] Lima faktor yang menyebabkan fenomena penyahutanan di Asia Tenggara ialah: Aktiviti pembalakan haram tanpa kawalan Aktiviti pertanian perladangan dan pertanian pindah. perkembangan pesat sektor pelancong amat dibantu oleh khazanah kepelbaaian biologi hutannya. akar-akar kayu untuk perubatan dan sebagainya. Ekosistem hutan sebagai habitat/tempat tinggal mereka disamping mereka menggunakan sumber-sumber hutan itu sendiri sebagai sumber makanan mereka. Aktiviti pembinaan empangan hidroelektrik. mengutip dan berburu. pemandu di sector pengangkutan dan sebagainya. Di Malaysia sebagai contoh. Oleh itu kawasan hutan seperti Taman Negara di Pahang. 3. damar. Ini akan menghasilkan pendapatan negara khususnya melalui pendapatn eksport.CADANGAN SKEMA JAWAPAN: a) Nyatakan lima faktor yang menyebabkan fenomena penyahutanan di negara-negara Asia Tenggara. • • • • • 123 . Penting kepada sistem ekonomi tradisional yang masih bergantung kepada sumber hutan seperti masyarakat asli yang menjalankan aktiviti pertanian pindah. Sebagai contoh negara Thailand dan Burma amat bergantung kepada pengeksportan kayu jati mereka ke negara Jepun. Taman negara Sepilok amat terkenal sebagai destinasi pelancongan utama. industri pembinaan (perumahan) serta industri pengangkutan. 4. Aktiviti pembinaan infrastruktur khususnya jaringan lebuhraya. Ini akan menambahkan lagi pendapatan perkapita penduduk dan taraf hidup mereka sekaligus pengganguran dan kemiskinan dapat dikurangkan. Membantu memajukan industri-industri yang berkaitan dengan sumber hutan (industri hiliran) seperti industri membuat perabot. Dengan adanya industri-industri ini maka kepelbagaian ekonomi dan rantaian ekonomi di sesebuah negara berkembang dengan pesat. Penting untuk sektor pelancongan (Eko-pelancongan) seperti hutan lipur. negaranegara Eropah dan sebagainya yang mempunyai nilai matawang yang lebih tinggi daripada mereka bagi memperolehi keuntungan dari tukaran mata wang. kepelbagaian spesis fauna dan flora yang menarik pelancong yang akan menambahkan pendapatan penduduk dan negara. air terjun. Aktiviti pembinaan estet perumahan dan estet perindustrian b) Sebab-sebab hutan masih dianggap sebagai sumber ekonomi yang penting bagi negara-negara di Asia Tenggara [ 10 Markah] 1. 2. USA.

[ 10 Markah] 1. Proses penyahutanan memusnahkan sama sekali habitat. Ketidakseimbangan ekologi mikro dan makro akan menimbulkan pelbagai kesan terhadap unsure-unsur lain seperti cuaca. Dalam kes ini Malaysia dan Singapura boleh dijadikan contoh. 2.5. Apabila hutan dimusnahkan/dinyahkan maka fungsi pokok sebagai pengeluar utama akan musnah sama sekali. dan nyatakan lokasi utama setiap jenis mineral itu. Di tempat baru ini mereka terpaksa bersaing dengan koloni lain. banjir/hidrologi dan sebagainya. Dalam kes ini sumber-sumber air di Johor telah diproses untuk dijual ke Singapura dan hasil jualan diperolehi sebagai sumber pendapatan eksport Negara. Pelbagai spesis fauna dan flora diancam kepupusan/kemusnahan akibat kehilangan sumber-sumber makanan. [5 Markah] b) Huraikan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan perlombongan di negara tersebut dan [10 Markah] 124 . Penghijrahan spesis akibat pemusnahan habitat . Menjadi kawasan tadahan air yang membekalkan air kepada empangan yang diproses untuk dijual kepada penduduk atau dieksport ke negara lain yang kelak menghasilkan pendapatan negara. Gangguan ekologi secara menyeluruh akan berlaku apabila huan-hutan dimusnahkan. rusa) akan kehilangan sumber-sumber makanan. Memusnahkan pelbagai spesis herba yang sangat bernilai.Hutan berfungsi sebagai satu habitat. Justeru itu haiwan-haiwan akan berhijrah ke hutan/habitat lain untuk mencari perlindungan atau tempat baru. 4. komponen biotik dan abiotik yang kelak menggangu keseimbangan ekologi setempat. Kemusnahan habitat mengambil masa yang lama untuk dipulihkan. Menggangu kehidupan orang asli di dalam hutan yang dianggap sebagai komponen penting untuk menstabilkan ekosistem hutan. kitar tenaga. Dengan itu hidupan lain yang bergantung kepada tumbuhan seperti herbivor (kancil. Apabila hal ini berlaku ia memberi kesan kepada hidupanhidupan lain yang sememangnya saling bergantung di dalam sesebuah hutan. Menggangu kestabilan ekosistem seperti kemusnahan rantaian makanan. hakisan. b) Kesan penyahutanan terhadap aspek kepelbagaian biologi. a) Senaraikan empat jenis mineral yang dilombong di negara tersebut. 3. SOALAN PILIHAN 3 Pilih sebuah negara di Asia Pasifik. Persaingan intra dan interspesis akan berlaku dan mana-mana spesis yang kalah akan musnah dan pupus.

Semeling Kedah dan Ipoh Perak. [ 10 Markah] Cadangan isi jawapan Terdapat pelbagai faktor yang mempengaruhi kegiatan perlombongan di Malaysia. Sarawak. Antaranya ialah: 1. Tanpa teknologi moden tidak mungkin pengeluaran dapat dijalankan. b) Huraikan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan perlombongan di negara tersebut. Kedapatan sumber menjadi faktor yang amat penting. [10 Markah] CADANGAN SKEMA PEMARKAHAN. Faktor keupayaan teknologi dan modal untuk pengeluaran dan pemerosesan sumber mineral yang ada. Di antara jenis mineral dan lokasi perlombongannya ialah: [ 5 Markah] Jenin Mineral Lokasi utama pengeluaran Petroleum dan Gas Luar pantai Terengganu. Misalnya sumber petroleum di Malaysia dijangka boleh terus dicarigali dalam tempoh 50 tahun lagi. 2. tanpa adanya sumber aktiviti pengeluaran tidak dapat dijalankan. Bijih Besi. Usaha pengeluaran dan pemprosesan petroleum memerlukan teknologi tinggi dan peralatan yang canggih. Bauksit Tembaga Emas Teluk Ramunia dan Seri Medan Johor Mamut Sabah Bau Sarawak. Lembah Kelang dan Sungai Lembing Pahang. Raub Pahang.c) Berikan ulasan anda bagaimana kegiatan perlombongan mempengaruhi landskap budaya dan fizikal di negara tersebut. Lubuk Mandi Terengganu Lembah Kinta. Sumber tersebut mestilah ada dalam kuantiti yang banyak. Sumber petroleum di Malaysia juga adalah dari jenis berkualiti tinggi yang boleh diguna untuk pelbagai tujuan. Bijih Timah. Adanya stok atau simpanan sumber yang banyak untuk menentukan jangkamasa operasi di samping kualiti sumber mineral yang ada. Pantai Barat Sabah dan Luar pantai Asli. a) Negara yang dipilih ialah Malaysia. Teknologi tinggi mungkin diimport atau 125 . Misalnya terdapat sedikit sahaja aktiviti perlombongan bijih timah dan bijih besi di Malaysia pada masa kini. Selain itu kehabisan sesuatu sumber pula akan menyebabkan operasi perlombongan terpaksa ditutup.

Antara kesan perlombongan ke atas pandang darat ialah: 126 . Dasar kerajaan dan faktor penjajahan.diperolehi melalui usahasama. BRITISH PETROLEUM (BP) disamping PETRONAS sendiri sebagai satusatunya pelaburan modal dalam negara. 3. Pada masa dahulu sistem pengangkutan keretapi memainkan peranan yang penting dalam perlombongan bijih timah. [10 Markah] Cadangan isi jawapan Landskap bermaksud pandang darat atau rupamuka-rupamuka yang wujud di atas permukaan bumi yang dapat dilihat dengan mata kasar. Bekalan tenaga buruh mahir dan separa mahir samada dari dalam atau luar negara adalah amat penting mempengaruhi kegiatan perlombongan. kemudahan pelabuhan dan penyimpanan. usaha R&D dan sebagainya yang dikenakan kepada sesebuah syarikat carigali. Begitu juga dengan keupayaan modal. insentif pelaburan. kemudahan pemasaran dan lain-lain yang berkaitan. kelulusan permit. PETRONAS misalnya menghantar tenaga kerjanya ke luar negara untuk memperolehi ilmu dan kemahiran yang diperlukan. Adanya tenaga buruh. sistem percukaian. Dalam kes Malaysia penjajah Inggeris sebenarnya yang memajukan perlombongan bijih timah pada abad ke 19 dengan membawa masuk migran Cina serta usaha menyediakan sistem pengangkutan. c) Berikan ulasan anda bagaimana kegiatan perlombongan mempengaruhi landskap budaya dan fizikal negara tersebut. Faktor penjajahan pula meliputi usaha mengeksploitasi dan memonopoli pengeluaran sesuatu sumber untuk memenuhi keperluan negara mereka. Faktor kemudahan asas khususnya sistem pengangkutan dan perhubungan. harga dan persaingan. kemudahan keselamatan. Dasar kerajaan meliputi kuota pengeluaran. Kewujudan kemudahan pengangkutan mempengaruhi ketersampaian kepada sumber mineral. R&D kawalan mutu dan sebagainya. Pada masa kini pula sistem paip dan kapal tangki mempengaruhi perlombongan petroleum di Malaysia. Pengeluaran hasil perlombongan amat dipengaruhi oleh kuantiti permintaan dari dalam dan luar negara. Buruh mahir penting dalam kejuruteraan petroleum. kuasa beli pengguna dan sebagainya. 4. ESSO. Justeru itu pengeluaran petroleum di Malaysia banyak menggunakan teknologi dan modal import seperti dari Syarikat SHELL. Kekurangan buruh mahir di Malaysia diatasi melalui pinjaman tenaga luar dan juga program latihan dan kursus jangka panjang untuk pekerja tempatan. pelabuhan. 5. Keperluan modal yang banyak samada dari dalam atau luar negara amat penting dalam menjayakan aktiviti perlombongan.petempatan dan lain-lain. kepakaran dan juga faktor pasaran. Selain itu faktor pasaran juga amat mustahak.

saluran paip dan juga kemudahan telekomunikasi. Sebagai contoh bandar-bandar seperti Taiping. Penghijrahan keluar pekerja akan berlaku meninggalkan pandang darat rumah-rumah kosong dan lombong tinggal seperti di Bukit Besi. Selain itu kemudahan-kemudahan asas seperti bekalan air dan elektrik dan lain-lain perkhidmatan seperti sekolah/pusat-pusat latihan kemahiran. Kewujudan kesan-kesan lekukan/kolam dan tasik yang sukar ditimbus atau dikenali sebagai tasik lombong terutama sekali di kawasan perlombongan bijih timah yang menggunakan kaedah kapal korek. 1. Terengganu dan juga Bandar Miri. Kewujudan kemudahan pengangkutan ini bertujuan untuk mempercepatkan penghantaran sumber mineral ke kilang memproses atau gudang penyimpanan serta ke kawasan pasaran. stesyen janakuasa TNB di samping pelbagai kilang petrokimia yang menggunakan petroleum sebagai bahan mentahnya atau sebagai sumber tenaganya. Terengganu dan Batu Arang. Larut. kemudahan pelabuhan. Adakalanya kawasan petempatan yang telah terbentuk atau pekan akan “mati” apabila sumber-sumber perlombongan habis dieksploitasi. Pengaruh/Kesan terhadap landskap Fizikal. Kawasan-kawasan perlombongan akan dibanjiri oleh migran dari luar untuk bekerja sebagai pelombong. 3. klinik/hospital di samping kemudahan reakreasi seperti padang golf dan taman-taman permainan juga akan disediakan untuk memenuhi keperluan pekerja. 5. 4. penarahan dan peletupan bukit. Begitu juga di Miri terdapatnya kilang baja urea serta kilang petrokimia dan kilang cat. tinggalan ketulan-ketulan batuan akibat aktiviti perlombongan kuari dan marmar atau kaedah pam hidraulik dalam perlombongan bijih timah. Serawak. Sebagai contoh di Bandar Kerteh. lapangan terbang. Sesetengah daripada tasik bekas lombong tersebut telah dimajukan sebagai tasik reakreasi seperti Tasik Titiwangsa dan The Mines di Selangor serta Taman Tasik Taiping. kilang baja urea dan juga stesyen-stesyen janakuasa.Pengaruh/Kesan ke atas landskap budaya. Selangor. Petempatan pelombong akan terbentuk seterusnya boleh berkembang menjadi pekan dan bandar. Pandang darat cerun-cerun bukit yang musnah akibat kesan-kesan pemotongan. Sebagai contoh di Bandar Kerteh wujudnya kilang memproses gas asli. 2. jalan keretapi. Kewujudan kilang-kilang yang berkaitan dengan pengeluaran sumber mineral tersebut seperti kilang petrokimia. Kewujudan petempatan yang akhirnya berkembang menjadi pekan atau bandar. Ipoh dan Kuala Lumpur adalah terdiri daripada petempatan perlombongan bijih timah oleh orang-orang China pada abad ke 19 dahulu. Kewujudan tasik lombong ini banyak kelihatan di sekitar Ipoh dan Taiping Perak serta Kuala Lumpur. kilang memproses gas asli. Kawasan 127 . Kewujudan rangkaian pengangkutan seperti jalan raya. Dengan menggunakan kaedah ini tebing sesebuah bukit akan musnah.

mudah diperolehi dan upahnya murah relatif dengan tenaga buruh di negara-negara yang setaraf seperti Singapura. penyediaan prasarana yang lengkap dan baik. Pada masa yang sama dasar dan polisi kerajaan Malaysia sendiri telah menggalakkan perkembangan sektor ini . Selain itu pandang darat kemusnahan hutan juga berlaku akibat aktiviti mencari gali sesuatu jenis sumber mineral . a) Huraikan kelebihan yang terdapat di negara tersebut yang memberi sumbangan terhadap perkembangan sektor industri pembuatan.ramai dan terlatih khususnya dalam sektor industri pembuatan yang berintensif buruh seperti industri elektrik dan elektronik. Ini menyebabkan pelabur asing tidak menghadapi banyak masalah dan tidak ragu-ragu tentang keupayaan tenaga buruh di Malaysia. [10 Markah] c) Terangkan kesan yang dialami oleh penduduk di kawasan yang menjadi tumpuan industri pembuatan itu. Tenaga buruh di Malaysia juga mudah dilatih kesan daripada taraf pendidikan yang tinggi yang telah dicapai oleh Malaysia. Di Malaysia tenaga buruh terlatih adalah ramai. Keadaan politik yang stabil dalam jangka masa panjang. [ 7 Markah] ________________________________________________________________ CADANGAN SKEMA JAWAPAN a) Huraikan kelebihan yang terdapat di negara tersebut yang memberi sumbangan terhadap perkembangan sektor industri pembuatan. Kelebihan penawaran tenaga buruh yang murah. SOALAN PILIHAN 4 Pilih sebuah negara di Asia Tenggara. pengecualian/penurunan beberapa jenis cukai lndustri.berbukit akan tertingal sebagai bukit sisa.pemberian taraf perintis. Zon Perdagangan Bebas (FTZ). penawaran tapak industri yang masih murah serta lain-lain lagi. [8 Markah] Cadangan jawapan Lengkap Negara yang dipilih ialah MALAYSIA. Pemerintahan kerajaan Barisan Nasional yang stabil dan kukuh memberikan keyakinan kepada para pelabur untuk terus menanam modal di Malaysia bagi memperolehi keuntungan jangka panjang. Kewujudan tenaga buruh yang berdaya saing dan berdaya maju di Malaysia. Ini telah mewujudkan iklim pelaburan yang sihat yang meyakinkan pelaburan asing. Diantara kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh Malaysia yang boleh menjana perkembangan pesat sektor industri pembuatan ialah: 1. 128 . 2. telah menjamin produk industri pembuatan yang berkualiti dan sekaligus industri ini lebih pesat berkembang. Pelabur asing tertarik dengan adanya skim galakan pelaburan. [8 Markah] b) Jelaskan mengapa wujud penumpuan industri pembuatan di kawasan-kawasan tertentu di negara tersebut.

maka ia telah menjamin keberterusan dan kepesatan perkembangan sektor industri pembuatan di Malaysia. sarung tangan. 4. Walaupun saiz penduduk Malaysia masih lagi kecil tetapi kuasa beli penggunanya adalah tinggi. Selain teknologi. Malaysia juga kaya dengan sumber bahan mentah. Kelebihan sumber bahan mentah dan sumber kuasa yang dimiliki. gas asli dan kuasa elektrik hidro (KEH).3. Misalnya sumber getah dan kelapa sawit menjadi faktor penting mempengaruhi perkembangan industri pembuatan berasaskan hasil pertanian (agro based industry) seperti pembuatan tayar. Malaysia juga mempunyai keupayaan modal yang kukuh yang datangnya dari pelaburan dalam dan luar negara. Pada masa yang sama sumber kuasa juga adalah banyak seperti petroleum. 129 . Dengan itu sumber bahan mentah ini tidak perlu diimport dan ini boleh menjimatkan kos pengeluaran. Dalam keadaan pasaran dunia yang lembab pun pasaran dalam negara Malaysia masih lagi aktif. Kelebihan pasaran dalam negara yang amat menggalakkan. jalan keretapi telah mempercepatkan pengangkutan barangan dan pekerja. Pelabuhan Pulau Pinang. sabun. jalan raya. Kelebihan yang dimiliki oleh Malaysia dalam konteks ini amat menggalakkan kemasukan pelabur asing. Kewujudan pelabuhan Kelang. minyak masak. Justeru itu kadar permintaan terhadap hasil industri pembuatan berterusan meningkat. 5. Pasir Gudang. Dengan adanya keupayaan teknologi dan modal yang kukuh ini. Keupayaan membeli yang tinggi ini berpunca daripada pendapatan perkapita penduduk yang agak tinggi relatif dengan negara ASEAN yang lain. Sumber bahan mentah dalam negara sentiasa ada kerana Malaysia juga turut memacu sektor pertaniannya. Teknologi baru sentiasa dihasilkan bagi meningkatkan kualiti produk yang sedia ada dan juga mencipta produk baru yang menepati citarasa pengguna semasa agar boleh bersaing di pasaran global. 6.telekomunikasi dan pelabuhan yang baik. Dalam konteks ini Malaysia sememangnya memberikan keutamaan kepada program R&D . Kelebihan teknologi yang dimiliki untuk menghasilkan kepelbagaian produk yang berkualiti tinggi serta berdaya saing. Kewujudan prasarana atau kesediaan kemudahan asas seperti kemudahan pengangkutan. lilin dan sebagainya. Mereka tidak perlu mengeluarkan kos yang besar untuk menggerakkan operasi kilang pembuatan mereka. Tanjung Pelepas dan Pelabuhan Kuantan telah menggalakkan lagi aktiviti import-eksport hasil industri pembuatan ke luar negara. Penawaran sumber tenaga yang banyak dan murah telah memangkinkan lagi pertumbuhan industri pembuatan yang baru dan memperkembangkan industri pembuatan yang sedia ada. Rangkaian lebuh raya.

Pasir Gudang di Johor. air. Di antara sebab-sebab industri pembuatan tertumpu di kawasankawasan berkenaan ialah: 1. Industri yang saling bergantung lazimnya berada setempat dan berdekatan antara satu sama lain. Kawasan industri Gebeng dan Semambu di Kuantan dan sebagainya. kominikasi. Shah Alam dan lain-lain lagi. jalan raya. Hal ini kerana untuk menjimatkan kos pengangkutan dan menikmati faedah daripada ekonomi bidangan. Pulau Pinang. Kawasan berkenaan mempunyai jumlah penduduk yang ramai yang akan menawarkan tenaga buruh yang mudah dan pasaran yang luas seperti kawasan bandarbandar besar. Ini kerana di kawasan bandar saiz pasaran adalah luas dengan kuasa beli yang tinggi terutama sekali yang melibatkan produk barangan pengguna seperti tekstil. Output sesuatu industri menjadi input industri lain. dan ke dua pengezonan guna tanah khususnya di bandar yang sudah padat dan tepu bina di samping untuk mengelakkan pencemaran serta kesesakan. Terdapat pelbagai sebab kerajaan “meaglomerasikan” kilang di kawasan-kawasan tertentu sahaja khususnya di kawasan pinggir bandar. Kawasan Industri Bayan Lepas dan Bayan Baru di Pulau Pinang. Pertama sebagai satu dasar membangun/memajukan kawasan yang sebelumnya mundur. Di antara kawasan tumpuan industri ini ialah seperti di Shah Alam – Petaling Jaya. tumpuan industri pembuatan adalah di bandar-bandar besar seperti Kuala Lumpur. Misalnya industri pembuatan kereta berdekatan dengan industri pembuatan tayar dan juga berdekatan dengan industri pembuatan cat. Kawasan tersebut sudah sedia maju dengan industri – maka industri yang berkaitan akan terus tertumpu ke arahnya untuk menikmati faedah perkongsian bersama seperti perkongsian kemudahan asas. Di Malaysia.b) Jelaskan mengapa wujud penumpuan industri pembuatan di kawasan-kawasan tertentu di negara tersebut. sewa tapak yang murah atau diberikan taraf perintis dan lain-lain keistimewaan. (10 Markah) Cadangan Jawapan Lengkap Industri pembuatan di Malaysia sememangnya tertumpu atau beraglomerasi di kawasan-kawasan tertentu sahaja. elektrik dan elektronik serta pembuatan makanan. perkongsian pasaran. Johor Baharu. 130 . Kawasan ini seringkali diistiharkan sebagai kawasan estet perindustrian. ekoran daripada taraf pendidikan penduduk bandar adalah lebih tinggi berbanding dengan penduduk luar bandar. Dasar kerajaan yang menyediakan kawasan/tapak yang khas dan menarik untuk berkelompok seperti di kawasan Zon dagangan bebas (FTZ) yang lengkap dengan pelbagai kemudahan asas – elektrik. aksesori dan lain-lain. Dengan adanya tarikan-tarikan ini maka pengusaha-pengusaha industri yang baru akan melokasikan kilang mereka di kawasan berkenaan apatah lagi jika industri pembuatan tersebut bersifat industri berkait yang perlu saling bergantung antara satu sama lain. 2. Selain itu di bandar besar juga mudah diperolehi tenaga buruh yang sesuai seperti tenaga buruh mahir dan terlatih. 3.perkongsian kepakaran dan lain-lain yang boleh menjimatkan kos.

sistem pengangkutan dan telekomunikasi. Kawasan atau wilayah berkenaan sudah sedia maju dengan kemudahan perkhidmatan seperti bank. Apabila pekerja bertambah maka jumlah kenderaan juga akan bertambah untuk berulang-alik ke tempat kerja. kemudahan pembandaran dan lain-lain faktor penarik. 3. Pertambahan tenaga buruh menyebabkan sesuatu kawaan seperti di bandar menjadi padat dan sesak. sulfur. Kesesakan lalu lintas. peningkatan pendapatan penduduk dan kuasa belinya. pencemaran air. hujan asid dan sebagainya. c) Terangkan kesan yang dialami oleh penduduk di kawasan yang menjadi tumpuan industri pembuatan itu. Pertumbuhan industri pembuatan menggalakkan perkembangan bandar moden yang lengkap dengan segala kemudahan. Hanya kilang sahaja yang perlu didirikan. Justeru penduduk boleh menikmati pelbagai kemudahan seperti kemudahan telekomunikasi dan pengangkutan. ia menjadi tarikan kepada penduduk untuk berhijrah dan menjadi pekerja tetap. ( 7 Markah) Cadangan jawapan lengkap 1. Dengan adanya kemudahan asas yang lengkap. kemudahan tempat tinggal yang selesa. penawaran tenaga kerja dan saiz pasaran juga bertambah yang akhirnya menarik minat industri pembuatan lain melokasikan kilang mereka di kawasan berkenaan. gas kloroflorokarbon dan lain-lain yang boleh memudaratkan kesihatan penduduk. 2. Penduduk boleh menikmati pelbagai kemudahan pembandaran kerana kawasan tumpuan industri biasanya mempercepatkan proses urbanisasi. Kesan daripada pertambahan pekerjaan dari kilang-kilang pembuatan. peningkatan tabungan dan lain-lain. Gangguan kesihatan penduduk akibat fenomena pencemaran udara dan jerebu. Jumlah penduduk semakin bertambah. Kesan positif. kemudahan reakreasi dan lain-lain. 131 . Oleh itu industri pembuatan tertarik dan tertumpu di kawasan berkenaan kerana pengusaha tidak perlu lagi menyediakan kemudahan-kemudahan tersebut. Masalah kesesakan penduduk dan masalah sosial.4. penyalahgunaan dadah dan sebagainya. kemudahan membeli-belah.pencemaran bunyi. Di sesetengah kawasan FTZ sememangnya sudah lengkap dan maju dengan kemudahan asas. masalah jenayah. Keadaan ini biasanya boleh menimbulkan pelbagai masalah sosial seperti penyakit berjangkit. 4. Kesannya masalah aliran trafik (Traffic Jam) akan berlaku yang boleh melambatkan perjalanan dan resiko kemalangan kepada penduduk. 5. Kawasan tumpuan industri pembuatan akan membebaskan dengan banyak bahan-bahan pencemar seperti karbon monoksida. Seperti peningkatan pendapatan dan taraf hidup penduduk yang semakin baik.

Pantai Kok. [ 6 Markah] _______________________________________________________________ CADANGAN SKEMA JAWAPAN a) Nyatakan tiga kawasan pelancongan. Pulau Singa Besar. Tiga kawasan pelancongan yang popular di Malaysia ialah seperti di Pulau Langkawi di Kedah. Pantai Chenang. Pulau Tuba. [ 9 Markah] d) Berikan cadangan anda bagaimana sektor pelancongan di tempat anda dapat dimajukan. kejernihan air laut dan kepelbagaian sumber maritim yang terpelihara juga menjadi tarikan pelancong untuk menjalankan aktiviti menyelam (skuba) sekaligus menjadikan Langkawi sebagai syurga di bawah air. Gugusan pulau-pulau yang cukup unik dengan pantainya yang bersih menjadi daya tarikan utama pelancong ke Langkawi . huraikan ciri-ciri tarikan di kawasan pelancongan tersebut. cantik dan menarik. [ 7 Markah] c) Jelaskan sumbangan sektor pelancongan dalam membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di sesebuah negara. Selain daripada tarikan pantai dan pulau. a) Nyatakan tiga kawasan pelancongan. Negara yang dirujuk ialah Malaysia. (7 Markah) Cadangan Jawapan Lengkap Kawasan pelancongan yang dipilih ialah di Pulau Langkawi. Di antaranya ialah: 1. Kawasan Air Terjun Kota Tinggi. [ 3 Markah] b) Pilih satu kawasan pelancongan yang telah anda nyatakan pada soalan (a). Johor serta Tanah Tinggi Cameron (Cameron Highland) di Pahang. huraikan ciri-ciri tarikan di kawasan pelancongan tersebut. [ 3 Markah] Boleh merujuk kepada sebuah negara sahaja. Kedah. Tarikan pantai dan pulau yang bersih. b) Pilih satu kawasan pelancongan yang telah anda nyatakan pada soalan (a).SOALAN PILIHAN 5 Dengan merujuk kepada sebuah negara di Asia Tenggara. Hal ini adalah disebabkan oleh adanya ciri-ciri tarikan yang istimewa yang dimiliknya. 132 . Pantai Pasir Hitam dan sebagainya. Pulau Langkawi adalah kawasan pelancongan yang amat terkenal di utara semenanjung. Mesti menyebut atau menamakan tiga kawasan pelancongan yang betul dan tepat dengan negara yang dirujuk.Seperti Pulau Dayang Bunting.

Tumpuan pelancong bukan sekadar untuk melawat tempat-tempat menarik bahkan menjadi untuk membeli-belah. suhunya yang sejuk dan nyaman disamping dapat melihat seluruh landskap Langkawi. 1. resort dan chalet disediakan dengan banyak untuk dipilih oleh pelancong. Pusat-pusat membeli belah yang bebas cukai. Telaga Air Panas. 4. 3. Selain itu pelbagai hotel bertaraf lima bintang. c) Jelaskan sumbangan sektor pelancongan dalam membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di sesebuah negara. Kawasan kemuncak gunung ini mempunyai pemandangan yang cantik dan menarik. Selain itu Langkawi juga mempunyai tarikan fizikal yang istimewa yang tidak kedapatan di tempat lain seperti Tasik Dayang Bunting. Jelas sekali Langkawi mempunyai tarikan sejarah dan lagenda yang cukup kuat untuk menarik pelancong. Menyedari potensi ini kerajaan telah menyediakan kereta kabel sebagai pengangkutan utama ke gunung tersebut. Menyumbang kepada pendapatan negara melalui tukaran mata wang asing dari pelancong-pelancong luar negara. 2. Misalnya kewujudan makam Mahsuri. Padang Mat Sirat dan Tasik Dayang Bunting mempunyai kisah-kisah yang menarik perhatian pelancong.2. pantai pasir hitam. Langkawi juga mempunyai kawasan tanah tinggi yang menjadi tarikan baru pelancongan iaitu di Gunung Mat Cincang. kemudahan reakreasi di laut dan dihutan juga turut disediakan. Selain itu Langkawi juga telah diistiharkan sebagai kawasan bebas cukai pada tahun 1983. 133 . Kuala Kedah atau Pulau Pinang di samping adanya pengangkutan kapal terbang menjadikan ia sebuah pulau yang “Assibile”. Tarikan khusus seperti tempat bersejarah (arkeologi). Tarikan pengangkutan dan juga kemudahan asas pelancongan yang lengkap. Langkawi adalah sebuah pulau yang mudah dikunjungi kerana tersedianya pelbagai kemudahan pengangkutan untuk ke sana dan juga pengangkutan di pulau itu sendiri. Telaga Tujuh (kawasan air terjun) dan juga pantai yang pasirnya bewarna hitam. Di antara sumbangannya ialah. Dengan peristiharan ini harga sesetengah barangan yang dijual menjadi lebih murah berbanding dengan tempat-tempat lain di Malaysia. Kesemuanya menjadi tarikan utama para pelancong. Tarikan di kawasan tanah tinggi. kawasan beras terbakar. Pengangkutan seperti feri yang boleh dinaiki di Kuala Perlis. sektor pelancongan telah banyak menyumbang kepada pertumbuhan ekonominya. Mengurangkan kadar pengganguran dalam negara dengan mencipta banyak peluang pekerjaan dalam bidang yang berkaitan – meningkatkan taraf hidup penduduk. [ 9 Markah] Cadangan Jawapan Lengkap Di Malaysia.

134 . perniagaan makanan. (6 Markah) Cadangan Isi Jawapan 1.3. pengangkutan. Membantu meningkatkan keupayaan modal dalam negara melalui pelaburan asing/tempatan yang melabur dalam industri pelancongan – menjana pertumbuhan ekonomi yang lebih pesat. penawaran pakej pelancongan yang menarik. menganjurkan aktiviti seperti sukan. pameran. 2. resort. 3. telekomunikasi dll. persidangan/seminar dll. Chalet dll). 5. Menggalakkan pertumbuhan/perkembangan ekonomi yang berkaitan seperti industri kraf tangan. 4. 5. Langkah promosi menerusi pelbagai media. restoran. Membangunkan secara optima sumber-sumber setempat yang dikenalpasti berpotensi sebagai sumber pelancongan samada sumber semulajadi atau sumber buatan manusia. menguruskan sisa pelancongan secara teratur. d) Berikan cadangan anda bagaimana sektor pelancongan di tempat anda dapat dimajukan. Kempen kesedaran – seperti langkah menjaga kebersihan kawasan pelancongan. kemudahan riadah dan sukan dsb. kebudayaan. memelihara kualiti alam sekitar setempat dsb. Membangunkan kawasan mundur – menukarkan struktur ekonomi setempat dan menggalakkan pertumbuhan pusat-pusat ekonomi yang baru. Menyedia dan memajukan sistem pengangkutan dan perhubungan agar kawasan pelancongan mempunyai darjah ketersampaian yang tinggi 4. Menyediakan kemudahan asas yang cukup – seperti kemudahan penginapan (Hotel.

pukat hanyut. 3. [ 13 Markah] ________________________________________________________________ CADANGAN SKEMA JAWAPAN a) Jelaskan mengapa aktiviti perikanan pinggir pantai dijalankan dengan pesat di negara tersebut. bubu dll yang sememangnya tidak mampu untuk beroperasi di laut dalam. pukat tangkul. a) Jelaskan mengapa aktiviti perikanan pinggir pantai dijalankan dengan pesat di negara tersebut. pancing. Kawasan perikanan pinggir pantai dikelilingi oleh pentas lautan yang cetek – pentas sunda yang kaya dengan plankton dan sumber-sumber perikanan. 1. Keupayaan modal yang terhad untuk meneroka laut dalam – justeru terpaksa menumpukan kepada perikanan pinggir pantai sahaja.SOALAN PILIHAN 6 Dengan merujuk kepada sebuah negara di Asia Pasifik. Perairan negara yang dikawal dengan lebih ketat berbanding dengan kawasan perikanan laut dalam. [12 Markah] Cadangan Isi Jawapan Rujukan sebuah negara – dijangka Malaysia. 4. Misalnya sebahagian besar nelayan pinggir pantai hanya mampu memiliki bot-bot kecil sahaja. Keupayaan teknologi perikanan yang masih rendah dan hanya sesuai digunakan di kawasan pinggir pantai sahaja seperti penggunaan pukat tarik. 2. Sebab-sebab perikanan pinggir pantai dijalankan dengan pesat di Malaysia. [12 Markah] b) Huraikan masalah-masalah yang dihadapi bagi memajukan aktiviti perikanan pinggir pantai dan langkah-langkah yang diambil bagi mengatasinya. Kawasan pinggir pantai lebih selamat dan perairannya terkawal daripada ancaman lanun serta pencerobohan nelayan asing. 5. 135 . berhampiran dengan pulau yang mengurangkan resiko keselamatan nelayan daripada ancaman ribut berbanding dengan kawasan perikanan laut dalam. Faktor fizikal seperti zon pinggir pantai yang berteluk dan bermuara yang memudahkan pembinaan pelabuhan perikanan disamping keadaan pantai yang terlindung.

pembekuan/pengawetan dll. kepakaran dan kemahiran untuk meneroka laut dalam khususnya untuk mengendalikan kapal yang lebih besar dan teknologi moden. kekurangan kemudahan pengangkutan. alat tangkapan yang lebih moden dan lain-lain. hukuman denda/kompaun. membatalkan lesen operasi dll yang dilakukan oleh Jabatan laut. 136 . Rondaan. 2) Ancaman pencerobohan nelayan asing atau nelayan perikanan laut dalam di zon perikanan pinggir pantai. [ 13 Markah] Cadangan Isi Jawapan Masalah-masalah yang dihadapi: 1) Masalah fizikal seperti ancaman musim tengkujuh dan muara sungai yang semakin cetek terutamanya selepas banjir. untuk memiliki bot-bot yang lebih besar. 2) Memberikan bantuan modal/subsidi kepada nelayan oleh pihak kerajaan untuk meningkatkan keupayaan modal para nelayan. Misalnya oleh Bank Pertanian. 3) Kekurangan modal untuk memajukan aktiviti perikanan seperti akuakultur. 5) Kekurangan kemudahan asas seperti ketiadaan jeti untuk mendaratkan hasil tangkapan. Disamping masalah sikap yang sukar untuk berubah. Kemahiran nelayan pantai terbatas di zon pinggir pantai sahaja.Terikat dengan sistem hutang orang tengah – hasil terpaksa dijual kepada orang tengah dengan harga yang lebih murah dan kesannya nelayan sentiasa berada di dalam kemiskinan. b) Huraikan masalah-masalah yang dihadapi bagi memajukan aktiviti perikanan pinggir pantai dan langkah-langkah yang diambil bagi mengatasinya. 6) Kekurangan pengentahuan dan kemahiran untuk meningkatkan produktiviti perikanan disamping masalah sikap yang sukar untuk berubah. pemantauan. Disamping kerjasama dengan negara jiran. kekurangan alat/teknologi tangkapan. Langkah-langkah mengatasinya: 1) Langkah perundangan – untuk mengawal selia zon perikanan pinggir pantai daripada dicerobohi. 4) Masalah pasaran.Oleh itu mereka tertumpu di kawasan perikanan pinggir pantai.6. Kekurangan pengentahuan. polis marin dan Jabatan perikanan dari semasa ke semasa.

7) Usaha memperdalamkan muara sungai bagi memudahkan keluar-masuk dan pendaratan bot-bot nelayan. a) Jelaskan mengapa program penyebaran keluar industri perkilangan dari kawasan-kawasan maju ke kawasan – kawasan kurang maju dilaksanakan. [ 6 Markah] c) Huraikan langkah-langkah yang telah diambil oleh Malaysia untuk mengurangkan pencemaran alam sekitar akibat industri perkilangan. rangkaian pengangkutan. Pemarkahan: Masalah: Mana-mana 3 isi x 2 markah = MAX 6 Markah. 5) Menggalakkan industri akuakultur sebagai kegiatan sampingan nelayan yang dijalankan oleh Jabatan perikanan. kemudahan dingin-beku dll yang juga dilaksanakan menerusi LKIM. 4) Menyediakan kemudahan asas yang lengkap seperti kompleks perikanan. [ 10 Markah] b) Nyatakan jenis-jenis industri perkilangan yang menjejaskan kualiti alam sekitar. [ 9 Markah] ________________________________________________________________ 137 . 6) Memberikan khidmat latihan dan kemahiran kepada nelayan khususnya dalam konteks penggunaan teknologi moden. Langkah: Mana-mana 3 isi x 2 markah = MAX 6 Markah SOALAN PILIHAN 7. Disamping menggalakkan usaha penyelidikan dan pembangunan (R&D).3) Membantu memasarkan hasil perikanan melalui koperasi nelayan atau menerusi LKIM. Dengan merujuk kepada Malaysia.

[ 10 Markah] Cadangan Isi Jawapan Sebab-sebab penyebaran keluar industri dari kawasan maju ke kawasan mundur: 1) Untuk mempercepatkan pembangunan ekonomi di kawasan kurang maju seterusnya mengimbangi tahap pembangunan ekonomi antara kawasan. klinik/hospital. air. Penempatan industri perkilangan akan menggalakkan migrasi masuk ke kawasan yang berkurangan penduduk. Atau ruang tanah yang ada di kawasan bandar boleh dibangunkan dengan sektor lain yang lebih menguntungkan. 138 . 4) Mempercepatkan pembangunan sosial dan kemudahan asas di kawasan kurang maju – seperti pembinaan sekolah. 2) Mewujudkan peluang pekerjaan yang lebih luas di kawasan kurang maju/kawasan luar bandar – meningkatkan pendapatan dan taraf hidup penduduk seterusnya membendung aliran migrasi desa ke bandar. 3) Meningkatkan jumlah penduduk di kawasan kurang maju atau untuk mengimbangi taburan penduduk antara kawasan. perniagaan. Industri perkilangan bertindak sebagai pemangkin dan penggerak kepada perkembangan sektor ekonomi lain yang berkaitan – sektor perkhidmatan.rangkaian pengangkutan dll sejajar dengan pertambahan penduduk/pekerja kilang. 5) Untuk mengurangkan kesesakan penduduk dan lalu lintas di kawasan maju khususnya kawasan bandar-bandar besar.CADANGAN SKEMA JAWAPAN a) Jelaskan mengapa program penyebaran keluar industri perkilangan dari kawasan-kawasan maju ke kawasan – kawasan kurang maju dilaksanakan. pertanian dll. 6) Untuk mengurangkan pencemaran persekitaran – udara. bunyi dll di kawasan maju atau kawasan bandar-bandar besar. 7) Untuk mengurangkan tekanan terhadap tanah yang sudah padat dan tepubina khususnya di kawasan bandar.

Contoh menapis petroleum dan gas asli. 6) Industri membuat simen. [ 9 Markah] Cadangan Isi Jawapan Langkah-langkah yang telah diambil. menyitar premis. memproses produk tenusu dan perikanan termasuk juga memproses makanan ternakan. 139 .penjara kepada pekilang yang melanggar akta tersebut. jubin/seramik dan batu bata. Menguatkuasakan undang-undang di bawah akta kualiti alam sekitar 1974 – seperti mengenakan denda/kompaun. 4) Industri tekstil – membuat pakaian/fabrik dan pewarna. membuat kabel/dawai dll. pembuatan tayar. Contoh kilang papan dan pulpa. makanan dalam tin. 2) Industri perkilangan berasaskan hasil hutan. [ 6 Markah] Cadangan Isi Jawapan 1) Industri perkilangan samada industri memproses atau pembuatan yang berasaskan hasil pertanian. kilang pembuatan kertas. penyaduran logam. pembuatan baja kimia dan racun serangga. kasut dll. membuat cat dan varnis. industri penyaduran tin. pembuatan perabot dsb. getah. 5) Industri berasaskan kimia dan petrokimia. membatalkan lesen operasi. 1. 3) Industri memproses dan pembuatan makanan dan minuman: Contoh minuman ringan dan berkarbonat. 2. Langkah perundangan. padi. 7) Industri besi-keluli. Amalan pengurusan yang strategik meliputi: i) ii) Menempatkan kilang di kawasan khusus jauh dari sungai dan petempatan penduduk. c) Huraikan langkah-langkah yang telah diambil oleh Malaysia untuk mengurangkan pencemaran alam sekitar akibat industri perkilangan. Contoh: Memproses kelapa sawit. sarung tangan.b) Nyatakan jenis-jenis industri perkilangan yang menjejaskan kualiti alam sekitar. tebu – hasilkan gula. Merawat enfluen sebelum dilepaskan/disalirkan ke sistem saliran. membuat sabun dan pencuci dll.

6 Markah. 1 Markah. Membangunkan teknologi insinerator untuk pelupusan sisa pepejal dari kilang. Mewujudkan zon hijau – menanam pokok-pokok peneduh di sekitar kawasan kilang yang berfungsi untuk memerangkap pencemaran habuk dan asap. Menggalakkan penggunaan sumber tenaga yang mesra alam untuk menggerakkan jentera kilang seperti tenaga hidro elektrik. Cadangan Pemarkahan: Langkah perundangan = MAX Amalan pengurusan = MAX Kempen kesedaran = MAX 2 Markah.iii) iv) v) vi) vii) Mengawal selia pelupusan sisa kilang khususnya sisa pepejal secara sistematik. 3.berjadual dan teratur ditapak-tapak pelupusan yang dikhaskan. Meninggikan serombong asap dan memasang alat penapis asap di dalam serombong tersebut. Kempen kesedaran dan pendidikan alam sekitar: Dijalankan melalui media massa seperti kempen cintailah sungai kita dan juga mengeratkan kerjasama antara agensi kerajaan – swasta dan NGO. 140 .

[ 8 Markah] _______________________________________________________________________ _ CADANGAN SKEMA JAWAPAN a) Berdasarkan jadual 1. Jumlah Perbelanjaan RM Juta % 3 009.5 11.SOALAN PILIHAN 8 Jadual 1 menunjukkan komposisi perbelanjaan pelancong di Malaysia pada tahun 2000. [ 7 Markah] Calon mesti melukis sebuah carta pai atau rajah bulatan berbahagi 141 .8 23.7 339. lukis carta pai yang menunjukkan komposisi perbelanjaan pelancong di Malaysia pada tahun 2000.5 385.7 4.9 32. Item Penginapan Membeli – belah Makanan dan minuman. Pengangkutan domestik Lawatan ke tempat yang menarik Hiburan Lain-lain.2 5. lukis carta pai yang menunjukkan komposisi perbelanjaan pelancong di Malaysia pada tahun 2000.0 3. [ 7 Markah] b) Jelaskan bagaimana pengangkutan domestik boleh menggalakkan aktiviti pelancongan di Malaysia. Jadual 1 : Komposisi Perbelanjaan Pelancong di Malaysia pada Tahun 2000.3 458.4 1 789. [10 Markah] c) Huraikan kesan aktiviti pelancongan di kawasan tanah tinggi terhadap alam sekitar fizikal.1 1 073.1 19.0 a) Berdasarkan jadual 1.4 2 119.7 100.5 9 174.

Skala jejari yang sesuai. agropelancongan dan arkeo-pelancongan. 2) Mempercepatkan pembangunan sumber-sumber pelancongan yang baru. kemudahan telekomunikasi dll.chalet. pelancongan budaya dan warisan sejarah.resort. pelancongan kapal mewah. restoran. 142 . 3. Menarik kemasukan pelabur yang menyebabkan potensi sumber pelancongan yang baru dimajukan sepenuhnya seperti sumber eco-pelancongan.pelancongan sukan dan reakreasi dsb. 5) Menggalakkan aktiviti pelancongan seperti pelancongan kesihatan.Item Pemarkahan 1. Petunjuk 4. Pengangkutan domestik memudahkan dan mempercepatkan destinasi pelancongan dikunjungi.pelancongan MICE (persidangan. 4) Menggalakkan perkembangan aktiviti ekonomi yang berkaitan dengan sektor pelancongan seperti perniagaan kraf tangan. sukan air dan lain-lain. konvensyen dan pameran). 3) Memudahkan pembangunan fizikal di lokasi pelancongan seperti pembinaan hotel. Plotan Markah 1 1 1 4 MAX 7 b) Jelaskan bagaimana pengangkutan domestik boleh menggalakkan aktiviti pelancongan di Malaysia.pelancongan pendidikan. udara dan air. akua-pelancongan. Ia menggalakkan aktiviti pelancongan dengan cara: 1) Meningkatkan ketersampaian antara lokasi pelancongan. Tajuk yang betul 2. [10 Markah] Cadangan Isi Jawapan Pengangkutan domestik melibatkan aktiviti pengangkutan dalam negara samada pengangkutan darat.

resort. 6) Menjejaskan ekosistem di kawasan tanah tinggi akibat pemusnahan hutan untuk dibina pusat-pusat pelancongan. kolam dan paya setempat.kolam – akibat penyaliran sisa kumbahan dari hotel. Ini menjejaskan sumber air kepada sungai. 3) Meningkatkan kadar pencemaran air khususnya sungai. Kesannya memusnahkan habitat. rantaian makanan dll.resort dan padang golf. [ 8 Markah] Cadangan Isi Jawapan Kesan aktiviti pelancongan di kawasan tanah tinggi terhadap alam sekitar fizikal : 1) Perubahan landskap fizikal akibat pembinaan hotel.c) Huraikan kesan aktiviti pelancongan di kawasan tanah tinggi terhadap alam sekitar fizikal.tasik. kepelbagaian biologi.chalet dan padang golf.resort dan laluan pengangkutan ke destinasi pelancongan. tasik. 4) Memusnahkan kawasan tadahan air – Akibat penyahutanan untuk dibina hotel. 143 . 2) Meningkatkan kadar hakisan tanih dan gerakan jisim khususnya tanah runtuh – akibat pemotongan.resort dan chalet. 5) Peningkatan suhu mikro (pemanasan setempat) – Penyahutanan untuk pembinaan infrastruktur pelancongan akan mengurangkan kelembapan udara dan hutan tidak lagi berfungsi untuk menapis dan menyerap bahangan matahari.penarahan dan peneresan cerun bukit untuk dibina hotel.

koko. produk IKS yang berasaskan sumber pertanian. seperti agro. [ 10 Markah] ________________________________________________________________ CADANGAN SKEMA JAWAPAN a) Apakah yang dimaksudkan dengan industri asas tani ?.makanan halal. Dengan merujuk kepada negara Malaysia. [ 5 Markah] Cadangan Isi Jawapan Konsep: Industri hiliran yang berasaskan sumber pertanian (tanaman). hasil ternakan dan perikanan. industri asas tani dalam [ 10 Markah] b) i) Jelaskan lima kepentingan memajukan sektor pertanian. getah asli. industri asas tani dalam [ 10 Markah] [ 5 Markah] i) Jelaskan lima kepentingan memajukan sektor pertanian. padi. Industri pembuatan berasaskan hasil pertanian.SOALAN PILIHAN 9 a) b) Apakah yang dimaksudkan dengan industri asas tani ?. ii) huraikan lima kesan perkembangan industri asas tani terhadap alam sekitar fizikal kawasan luar bandar. 144 . makanan ternakan seperti pallet. Terbahagi kepada: (i) (ii) Industri memproses bahan mentah pertanian – seperti memproses kelapa sawit. ternakan dan perikanan. kelapa. penternakan dan perikanan (Agro Based Industry) termasuk IKS yang berasaskan sumber-sumber pertanian. Dengan merujuk kepada negara Malaysia. biodisel.

Seperti industri perubatan dan kecantikan (pharmaceutical) akan mewujudkan ladang-ladang herba. ternakan dan perikanan kerana permintaan bahan mentah dari industri asas tani akan meningkat. Pasaran produk industri asas tani secara tidak langsung menjadi pasaran produk pertanian. Misalnya zon tanaman buah-buahan dengan industri pengetinan. haiwan eksotik dll. 145 . Pendapatan petani. pekebun dan nelayan meningkat (2) Mewujudkan bidang–bidang pertumbuhan baru dalam sektor pertanian. industri makanan ternakan akan mewujudkan akuakultur dan marin kultur. (4) Memperluaskan pasaran produk pertanian di dalam dan luar negara. penternak. teknologi kawalan penyakit dan perosak. ikan hiasan. teknologi pembungkusan dan pelabelan dll bagi tujuan meningkatkan kualiti hasil pertanian kerana industri asas tani amat memerlukan bahan mentah yang berkualiti. (3) Membangunkan kawasan pertanian secara bersepadu dengan industri hilirannya. (1) Menambahkan produktiviti/pengeluaran hasil tanaman. Peluang pekerjaan bertambah.Cadangan Isi Jawapan Kepentingan industri asas tani dalam memajukan sektor pertanian. (5) Memperluaskan penggunaan teknologi baru dalam sektor pertanian seperti agrobioteknologi. zon hortikultur (bungaan) dengan industri pengawetan dan pembungkusan. teknologi pembiakbakaan. zon akuakultur dengan industri pemprosesan makanan ikan dll. Pengusaha pertanian mendapat jaminan pasaran tempatan dan luar negara. Oleh itu rantaian ekonomi yang berkaitan pertanian boleh diperluaskan.

(3) Pencemaran bau dan bunyi – bau busuk terutamanya dari kilang getah dan kelapa sawit. tasik.ii) huraikan lima kesan perkembangan industri asas tani terhadap alam sekitar fizikal kawasan luar bandar. (2) Pencemaran air – pembuangan/perlepasan sisa toksid (enfluen) dari kilang-kilang memproses hasil pertanian ke sungai. [ 10 Markah] Cadangan Isi Jawapan (1) Pencemaran udara – perlepasan asap dari kilang-kilang memproses getah dan kelapa sawit. kolam dan juga sisa-sisa ternakan dan perikanan yang sudah diproses. [ 10 Markah] (c) Nyatakan tiga kesan aktiviti perlombongan petroleum dan gas asli terhadap alam sekitar fizikal negara berkenaan. disamping bunyi bising dari generator kilang. [ 6 Markah] ________________________________________________________________ 146 . (5) Peningkatan suhu setempat – haba yang dikeluarkan dari kilang-kilang pemprosesan. (4) Pencemaran tanih – tanih berasid akibat larut resap air hujan di kawasan longgokan getah sebelum diproses dan tandan kelapa sawit selepas diproses. [ 9 Markah] (b) Jelaskan lima kepentingan petroleum dan gas asli sebagai bahan mentah kepada aktiviti perindustrian di negara berkenaan. (a) Huraikan empat ciri utama aktiviti perlombongan petroleum dan gas asli di negara berkenaan. kilang memproses hasil ikan. SOALAN PILIHAN 10 Berdasarkan sebuah negara di Asia Tenggara yang anda pilih.

Gas asli – dieksport dan juga kegunaan tempatan. 147 . Temana dll). (a) Huraikan empat ciri utama aktiviti perlombongan petroleum dan gas asli di negara berkenaan. Misalnya luar pantai Terengganu. Tapis. Baronia. Ciri-ciri utama perlombongan petroleum dan gas asli. Purata pengeluaran petroleum mentah di Malaysia melebihi 300. (4) Modal dan pemilikan – Pelaburan dan penggunaan modal besar. Petroleum dieksport sepenuhnya kerana petroleum mentah Malaysia berkualiti tinggi. (6) Ciri buruh dan kepakaran – Penggunaan buruh mahir dan tenaga pakar khususnya jurutera. Bokor. (luar pantai Serawak seperti Baram. Guntong. luar pantai Serawak dan luar pantai barat Sabah. (1) Taburan/lokasi perlombongan – terletak di luar pantai (di laut). [ 9 Markah] Cadangan Isi Jawapan Memilih sebuah negara Asia Tenggara – dijangka Malaysia. teknologi carigali dan juga teknologi pemprosesan. Pemilikan kerajaan/GLC (Syarikat berkaitan kerajaan seperti PETRONAS) dan juga pelaburan asing seperti SHELL dan BRITISH PETROLEUM (BP) (5) Ciri Teknologi – penggunaan teknologi tinggi seperti sistem GIS dan teknologi seismik untuk mengesan medan petroleum dan gas asli. (2) Skala operasi – besar-besaran.00 tong sehari dan purata pengeluaran gas asli melebihi 4000 juta kaki padu sehari.CADANGAN SKEMA JAWAPAN Berdasarkan sebuah negara di Asia Tenggara yang anda pilih. Dulang. Betty. Bekok dsb). Contoh-contoh medan petroleum (luar pantai Terengganu seperti Tiong. (3) Orientasi pengeluaran – Berorientasikan eksport.

kemusnahan plankton dan zooplankton. Seperti Loji Janakuasa Elektrik Paka (Terengganu) beroperasi menggunakan sumber gas asli dari Kertih. Seperti kilang petrokimia di Kertih (Terengganu). (3) Bahan mentah kepada industri tenaga – Sebahagian besar gas asli yang dihasilkan di Malaysia dijadikan bahan api bagi menjana tenaga elektrik termal. Pencemaran laut. Gebeng (Kuantan). kilang pembuatan baja urea di Bintulu. Misalnya penapisan petroleum di Tangga Batu (Melaka) dan Lutong (Serawak). – menggerakkan (5) Bahan api/sumber kuasa kepada industri pengangkutan – rantaian bagi industri perkilangan untuk mengangkut bahan mentah ke kilang dan barangan siap ke pasaran. Proses pembauran berlaku menyebabkan ketulan-ketulan minyak mentah terapung di permukaan laut. (c) Nyatakan tiga kesan aktiviti perlombongan petroleum dan gas asli terhadap alam sekitar fizikal negara berkenaan. [ 6 Markah] Cadangan Isi Jawapan Kesan aktiviti perlombongan petroleum dan gas asli di persekitaran lautan sahaja. 2. kilang membuat cat. Pembakaran/perlepasan gas asli yang dibuat akan membebaskan bahan-bahan pencemar udara – karbon dioksida. Pencemaran udara di kawasan pelantar cari gali gas asli. Merosakkan terumbu karang dan hidupan laut. fiber/gentian dll.(b) Jelaskan lima kepentingan petroleum dan gas asli sebagai bahan mentah kepada aktiviti perindustrian di negara berkenaan. (2) Bahan mentah industri pembuatan – petrokimia. 1. 3. 148 . kerosakan habitat lautan. Kidurong (Serawak). (1) Bahan mentah kepada industri pemprosesan dan penapisan. [ 10 Markah] Cadangan Isi Jawapan Kepentingan petroleum dan gas asli sebagai bahan mentah kepada aktiviti perindustrian. sulfur dioksida. metana dsb. rantaian makanan dan lain-lain elemen ekologi lautan. Menjejaskan ekosistem lautan/maritim. (4) Bahan api/sumber kuasa kepada industri perkilangan generator/mesin bagi kilang-kilang pemprosesan dan pembuatan. Tumpahan petroleum mentah di kawasan pelantar cari gali semasa kerja-kerja pengerudian dan pengangkutan.

[ 5 Markah] b) Mengapakah penduduk bertumpu di bandar-bandar utama di Asia Tenggara. [10 Markah] Cadangan Isi Jawapan.SOALAN PILIHAN 1 Berdasarkan negara-negara di rantau Asia Tenggara. 2. YANGOON. Sebagai contohnya Bandaraya Bangkok di Thailand telah menjadi pusat tumpuan penduduk kerana ia menyediakan peluang pekerjaan yang banyak dengan pendapatan yang lebih lumayan. Kuala Lumpur sebagai contohnya. HO CHI MINH DAN MANILA (b) Sebab-sebab penduduk bertumpu di bandar-bandar utama di Asia Tenggara. kawasan perumahan terancang lengkap dengan kemudahan air. pusat hiburan dan reakreasi. a) Namakan lima buah metropolis (bandaraya) di Asia Tenggara yang mempunyai penduduk lebih daripada satu juta orang. [10 Markah] c) Ulaskan masalah-masalah alam sekitar fizikal yang dihadapi oleh bandar-bandar besar akibat daripada penduduk yang terlalu ramai. Adanya kemudahan pembandaran yang lebih luas dan prasarana yang lebih baik seperti pusat-pusat perkhidmatan penduduk. elektrik.pusat kewangan. di bandar-bandar besar. 1. Kepesatan Pembangunan sektor ekonomi moden khususnya sektor industri.perdagangan dan lain-lain tertumpu di bandar-bandar besar berbanding dengan bandar-bandar lain. Kadar tumpuan penduduk yang terlalu pesat menyebabkan Bangkok muncul sebagai Bandaraya Primat. 149 . JAKARTA. menyediakan pelbagai kemudahan bandar yang menarik migrasi penduduk dari luar bandar tertumpu ke arahnya. [10 Markah] CADANGAN JAWAPAN (a) Lima buah metropolis (bandaraya) di Asia Tenggara yang mempunyai penduduk lebih daripada satu juta orang ialah : KUALA LUMPUR.perkhidmatan. BANGKOK.

Bandar-bandar utama lebih awal dimajukan/dibangunkan sehingga sesetengahnya sudah stabil dan bergelar bandaraya yang menjadi pusat segala aktiviti ekonomi. Kewujudan IPT.karbon dioksida. jelaga dan sebagainya telah mencemarkan udara dan dalam keadaan udara yang kering boleh membentuk fenomena jerebu yang boleh mengurangkan jarak penglihatan. Manila di Filipina. Pembebasan bahan-bahan pencemar seperti karbon monoksida. Sistem pengangkutan seperti bas dan keretapi menghubungkan kawasan desa dan bandar kecil dengan bandar-bandar besar telah memudahkan pergerakan penduduk ke bandar besar. Faktor sejarah pembandaran. (c) Masalah-masalah alam sekitar fizikal yang dihadapi oleh bandarbandar besar akibat daripada penduduk yang terlalu ramai. asap. semua kawasan boleh dihubungi dengan mudah. mempercepatkan ketersampaian dan meningkatkan mobiliti penduduk. sistem perparitan dan pembentungan yang tidak terurus boleh menyebabkan bau busuk dan pencemaran persekitaran/persekitaran yang kotor.3. Ranggon di Myanmar dan lain-lain. Bandar-bandar besar di Asia Tenggara sememangnya terbentuk melalui faktor sejarah seperti Jakarta di Indonesia. Masalah pencemaran udara/jerebu. Akibat pertambahan bilangan kenderaan yang seiringan dengan pertambahan penduduk dan pertambahan kawasan-kawasan perindustrian yang menyebabkab kualiti udara terjejas. Adanya pelbagai sistem pengangkutan yang lebih baik menghubungkan bandar utama dengan bandar lain/kawasan lain. 2. 4. Kuala Lumpur di Malaysia. Masalah pencemaran bunyi dan pencemaran bau. Bangkok di Thailand. Kewujudan kemudahan pendidikan khususnya pendidikan tinggi samada IPTA atau IPTS yang lebih banyak di bandar-bandar utama berbanding dengan bandar ke dua/ kawasan-kawasan lain.hidrokarbonhidrokarbon. Pencemaran bau khususnya di kawasan pelupusan sampah hasil buangan domestik.sulfur dioksida. [ 10 Markah] Cadangan Isi Jawapan 1. 150 . Jarak perjalanan menjadi semakin dekat dan cepat. Penduduk yang ramai khususnya di kawasan setinggan. Kesannya pelbagai penyakit mudah merebak seperti penyakit taun dan denggi. menjadi ibu negara/pusat pentadbiran dan lain-lain yang menjadi tarikan penduduk. 5. politeknik dan kolej telah menarik pelajar lepasan sekolah berhijrah melanjutkan pelajaran mereka. Bunyi bising akibat kenderaan dan kilang terutama di kawasan bandar yang sesak. Setelah tamat mereka terus menetap di bandar kerana di bandar-bandar besar menawarkan peluang perkerjaan yang bersesuaian dengan kelulusan mereka.

3. ketiadaan tumbuhan yang menyebabkan kelembapan udara rendah/udara kering (dry air). penurapan muka bumi yang keterlaluan. air bawah tanah. Khususnya banjir kilat akibat pembangunan yang terlalu pesat bagi menampung keperluan penduduk seperti penerokaan tanah-tanah pinggir bandar untuk membina kawasan perumahan. 5. 151 . Berpunca daripada pemerangkapan haba oleh bahan pencemar udara yang dikeluarkan oleh industri. Masalah hakisan tanah. Meliputi pencemaran sungai. muara/pelabuhan. bekalan air yang tidak bersih. 7. pemotongan dan perataan bukit untuk dijadikan pelbagai tapakbina. sistem longkang yang tidak cekap terutamanya di kawasan penempatan setinggan dalam bandar/kawasan sesak (slum Area). Masalah banjir. alirannya tersekat. Masalah pencemaran air. Seperti taun dan denggi yang berpunca daripada sistem pembentungan yang tidak baik. tanah runtuh dan tanah mendap yang juga berpunca daripada eksploitasi terhadap tanah-tanah bandar secara berlebihan bagi menampung keperluan penduduk yang semakin bertambah. penyediaan sistem saliran yang tidak cekap dsb. penuh dengan sampah sarap seperti di sungai Gombak dan sungai Kelang. Wabak penyakit. Seperti aktiviti peneresan. air hujan/hujan asid dll yang berpunca daripada sisa domestik/perumahan dan sisa kilang yang menjejaskan ekosistem akuatik. haba yang dibebaskan oleh metabolisme manusia. 4. Pembuangan sisa domestik ke sungai dan parit di kawasan setinggan yang padat menyebabkan sungai kotor. perawatan kumbahan yang tidak sempurna. kenderaan dan stesyen janakuasa. 6. Kenaikan suhu mikro/Pulau haba bandar. penimbusan kawasan paya(wet land).

Yokohama di Jepun. [12 Markah] c) Huraikan masalah-masalah akibat kewujudan fenomena konurbasi bandar tersebut. b) Jelaskan sebab-sebab kewujudan fenomena konurbasi bandar di Asia Tenggara. 152 . Faktor keletakan bandar yang berhampiran antara satu sama lain. Proses percantuman atau penggabungan bagi dua buah bandar atau lebih yang terletak berdekatan antara satu sama lain.Kawasaki .Kobe serta Tokyo . 2. Jarak antara bandar yang dekat ini akan mempercepatkan penggabungan sempadan apabila berlakunya rebakan di bandar-bandar yang berhampiran itu. Misalnya Petaling Jaya adalah jiran kepada Kuala Lumpur manakala Shah Alam pula adalah jiran kepada Petaling Jaya. Antara sebabnya ialah: 1.SOALAN PILIHAN 2 a) Apakah yang dimaksudkan dengan konurbasi bandar?. Terdapat beberapa sebab fenomena konurbasi bandar berlaku di Asia Tenggara. Berlaku menerusi proses rebakan bandar dari pusat ke pinggir atau perkembangan pesat zon pinggir bandar/sub bandar itu sendiri sehingga sempadan sesebuah bandar bercantum dengan sempadan bandar lain yang berdekatan dengannya. Di sesetengah negara proses konurbasi bandar terlalu pesat berlaku sehingga banyak bandar yang berdekatan telah bergabung menjadi bandar yang lebih besar dikenali sebagai megalopolis seperti Kyoto . [ 5 Markah] b) Jelaskan sebab-sebab kewujudan fenomena konurbasi bandar di Asia Tenggara. [ 12 Markah] Cadangan Isi Jawapan. [ 8 Markah] CADANGAN SKEMA JAWAPAN a) Konsep Konurbasi Bandar. Manila dengan Quezon City. [ 5 Markah] Cadangan Isi Jawapan 1.Osaka . Fenomena tersebut melibatkan bandaraya utama (ibu negara) dengan bandar sekitar yang berdekatan dengannya. Contoh: Kuala Lumpur dengan Petaling Jaya. Bangkok dengan Thonburi. Apabila bandar-bandar ini berkembang maka tidak hairanlah jika ia mudah bercantum kerana jaraknya yang begitu dekat dan mungkin hanya disempadani dengan jalan raya atau lebuh raya sahaja.

jalan keretapi dan lain-lain menghubungkan antara bandar-bandar tersebut yang akan memudahkan/memangkinkan lagi proses rebakan dan limpahan pembandaran. Ampang. Dengan itu zon-zon pinggir bandar/sempadan semakin cepat bergabung.2. Kewujudan sistem pengangkutan seperti lebuh raya. Pembangunan perindustrian yang pesat di zon-zon pinggir bandar/sub bandar yang menyebabkan proses pembandaran yang cepat pula dialami oleh zon berkenaan sehingga ia boleh bercantum dengan pinggir bandar yang lain. Apabila masing-masing bandar melokasikan kawasan industrinya di pinggiran maka mudahlah kawasan pinggiran tersebut berkembang dan bercantum. Ketersampaian menjadi lebih mudah dan dekat. Pertumbuhan penduduk bandar yang pesat sehingga ruang bandar padat dan tepubina. Selain untuk mengurangkan kesesakan penduduk di bandar utama ia juga disediakan sebagai bandar industri.bandar pendidikan dan lain-lain lagi. mewujudkan bandar-bandar satelit. jalan raya. Bandar-bandar baru diwujudkan dengan pelbagai sebab. 5. 4. 3. Di Selangor misalnya kawasan sekitar bandaraya Kuala Lumpur seperti di Sri Kembangan. Cheras begitu pantas berkembang dengan kawasan perumahan sehingga ia menjadi sub-sub bandar yang bergabung dan mengelilingi Bandaraya Kuala Lumpur itu sendiri. memajukan/menyebarkan pembangunan ke pinggir bandar. bandar pentadbiran. Dasar kerajaan seperti untuk mengurangkan kepadatan dan kesesakan di bandarbandar utama. bandar-bandar baru yang kelak akan berkembang dan bercantum dengan sempadan bandar lain. Pada lazimnya ke arah mana sistem pengangkutan berkembang maka petempatan dan zon-zon guna tanah yang lain juga turut berkembang selari dengan arah perkembangan jalan pengangkutan tersebut. Justeru kawasan-kawasan kediaman berkembang dengan cepat di pinggirpinggir bandar yang akan diikuti pula oleh perkembangan kemudahan pembandaran/tumbuhnya sub-sub bandar. Misalnya Petaling Jaya dan Shah Alam sebagai bandar Industri dan petempatan manakala Putra Jaya sebagai bandar pentadbiran. 153 . Zon-zon pinggiran bandar-bandar ini kelak akan berkembang seterusnya boleh bergabung dengan bandar induknya. Rangkaian pengangkutan yang baik jelas sekali memainkan peranan utama mempercepatkan penggabungan kerana ia menghubungkan pusat-pusat bandar berkenaan dengan cepat dan pantas. Zon-zon industri biasanya diletakkan di pinggir bandar.

sisa kilang dan kenderaan. pertambahan kilang dan sumber kenderaan. Tol Sungai Besi. 4. 2. Golongan berpendapatan rendah tidak mampu memiliki rumah. hidrokarbon dan partikel-partikel terampai yang lain. [ 8 Markah] Cadangan Isi Jawapan. Jalan Cheras dan lain-lain lagi. Seperti peningkatan kadar jenayah serta merebaknya pelbagai jenis penyakit. Di Kuala Lumpur jalan-jalan menuju ke pusat bandar biasanya adalah sesak pada waktu-waktu tersebut seperti di Jalan Kucing. Di kawasan setinggan pula pelbagai penyakit berjangkit seperti denggi dan taun cepat merebak kerana persekitaran yang kotor dan tidak terurus. Masalah kesesakan berlaku di jalan-jalan masuk ke pusat bandar pada waktu pagi (pergi kerja) dan juga petang (pulang dari kerja).udara dan daratan akibat pembuangan sisa-sisa domestik. Justeru masalah akibat konurbasi juga adalah sebahagian daripada masalah urbanisasi.c) Huraikan masalah-masalah akibat kewujudan konurbasi bandar tersebut. Jalan Ampang. Saiz tanah menjadi semakin sempit. Penduduk bandar bertumpu untuk tinggal di pinggir-pinggir bandar tetapi masih bekerja di pusat bandar. Ini mendorong kepada kewujudan petempatan-petempatan setinggan khususnya di kawasan pinggir-pinggir bandar. Masalah kesesakan. Antaranya ialah: 1. 154 . nilai hartanah menjadi semakin mahal akibat persaingan pelbagai guna tanah di pinggir bandar untuk kediaman. 3. industri. persaingan pekerjaan dan pengganguran boleh mempercepatkan kadar jenayah seperti merompak dan menyamun. sulfur. Sungai dan tasik tercemar. Pertambahan penduduk. Masalah pencemaran persekitaran seperti pencemaran air. Justeru itu pelbagai bahan pencemar dilepaskan khususnya ke atas sumber-sumber air dan udara. ruang niaga dan sebagainya. udara diselaputi gas-gas seperti karbon monoksida. Masalah sosial. Fenomena konurbasi bandar sebenarnya adalah sebahagian daripada proses urbanisasi. Masalah tanah . Konurbasi akan melibatkan pertambahan penduduk.

pemilikan barangan seperti kenderaan dan lain-lain lagi. berbukit-bukau. b) Mengapakah wujud ketakseimbangan pembangunan antara negerinegeri di Malaysia. kadar celik huruf. hutan. rata.SOALAN PILIHAN 3 a) Apakah yang dimaksudkan dengan Transformasi Desa? [ 5 Markah] b) Mengapakah wujud ketakseimbangan pembangunan antara negerinegeri di Malaysia. [ 8 Markah] Cadangan Isi Jawapan Terdapat pelbagai sebab mengapa wujudnya pembangunan yang tidak seimbang di antara negeri-negeri Malaysia. taraf kesihatan. Ada negeri yang kaya dengan sumber mineral lebih awal diteroka dan dimajukan berbanding dengan sesetengah negeri yang amat kurang sumber berpotensi. Di antara indikator sosio-ekonomi yang dirujuk ialah seperti peningkatan pendapatan perkapita penduduk desa. 2. [ 8 Markah] c) Huraikan bagaimana program pembangunan sosioekonomi yang dilaksanakan telah dapat memajukan kawasan desa di Malaysia. pelbagai tapakbina khususnya petempatan dan juga ketersampaian yang berbeza. kualiti dan kesuburannya. berlembah dan berlurah dengan kawasan yang pamah. Antaranya ialah: 1. bahan mentah dan sebagainya. tabunganya. 155 . seperti sumber mineral.datar dan beralun yang mempengaruhi pembangunan pertanian. Taburan sumber alam yang tidak seimbang. kuasa belinya. Disamping faktor jenis tanah. [ 8 Markah] CADANGAN JAWAPAN a) Apakah yang dimaksudkan dengan Transformasi Desa? [ 5 Markah] Cadangan Isi Jawapan Transformasi desa adalah merujuk kepada perubahan sosio-ekonomi desa akibat pembangunan yang telah dilaksanakan. Perbezaan bentuk muka bumi yang bergunung-ganang. Pembangunan yang dijalankan seperti pemodenan desa. mewujudkan pusat pertumbuhan desa dan juga pembandaran desa. Faktor fizikal meliputi bentuk muka bumi dan kesuburan tanah.

7. Faktor-faktor sosial. taraf hidup. Faktor governan – Dasar dan rancangan kerajaan terutama sekali di awal kemerdekaan. Ini akan mempengaruhi saiz pasaran dan kuasa beli. kemudahan kesihatan. Kawasan/negeri yang ketiadaan sumber ditinggalkan. Fokus pelaburan/kemasukan modal masih tertumpu di kawasan berkenaan. Pusat-pusat pertumbuhan ekonomi utama/bandar besar banyak terdapat di kawasan ini. Meliputi rancangan pembangunan bandar. Terdapat dua 156 . Meliputi taburan dan kepadatannya. Manakala proses urbanisasi yang lambat di negeri-negeri pantai timur semenanjung telah menyebabkan perkembangan ekonominya turut perlahan. Ini menggalakkan migrasi dari negeri mundur ke negeri yang sudah sedia maju . Ini kerana niat penjajah ialah untuk mengeksploitasi sumber bijih timah. 4. Manakala kawasan/negeri lain lambat dibangunkan. Kawasan-kawasan lain kurang diberi tumpuan. kesediaan menerima pemodenan. [ 8 Markah] Cadangan Isi Jawapan Di antara program pembangunan sosioekonomi yang dilaksanakan dan berjaya memajukan kawasan desa atau luar bandar di Malaysia ialah: 1) Program pembangunan insitu. kemudahan pengangkutan dan perhubungan masih tertumpu di negeri-negeri pantai pantai barat semenanjung berbanding dengan negerinegeri lain. Faktor proses pembandaran/urbanisasi. Memajukan negeri yang berpotensi sahaja. 6. Kadar perindustrian yang berbeza.pembangunan pertanian dll yang masih tertumpu di kawasan/negeri pantai barat semenanjung . 5.3. c) Huraikan bagaimana program pembangunan sosioekonomi yang dilaksanakan telah dapat memajukan kawasan desa di Malaysia. Sejarah lampau menyaksikan negeri-negeri yang kaya dengan sumber alam sahaja yang dimajukan oleh penjajah seperti negeri Perak dan Selangor . pendapatan perkapitanya serta kualiti penduduk/taraf pendidikan yang berbeza mengikut negeri. pembangunan industri. Taburan dan kemajuan ekonomi industri serta rantaian ekonomi yang berkaitan dengannya seperti perkhidmatan masih tertumpu di negeri-negeri pantai barat semenanjung. Menekankan pembangunan fizikal/kemudahan infrastruktur desa seperti projek PPRT dan juga penyediaan kemudahan fizikal pertanian seperti Rancangan Pengairan Muda dan Kemubu yang dijadikan sebagai projek asas untuk memajukan sektor pertanian desa khususnya padi sawah.wujudnya dualisme ekonomi. Meliputi kemudahan pendidikan. mengubah cara hidup dan lain-lain kemajuan. Kewujudan dan perkembangan bandar juga tertumpu di negeri-negeri pantai barat semenanjung. Faktor penduduk. saiz(jumlahnya). 8. kemudahan asas(prasarana). Kesan dasar penjajahan.

157 . tenaga. 4) Rancangan Pembangunan Wilayah (RPW) secara khusus. Membandarkan Pekan-Pekan Berpotensi. 2).DARA dan lain-lain lagi. KEDA. Program Penyelerakkan/penyebaran industri ke desa.KESEDAR. kepelbagaian tanaman. Di bawah RPW strategi penjanaan sumber alam dan pembangunan tanah baru merupakan usaha-usaha utama yang telah dilaksanakan oleh kerajaan disekitar tahun 1970-an. tabung usahawan kecil dan sederhana dll. Kawasan desa yang berpotensi dikenalpasti untuk dibina kilang pembuatan atau pemerosesan dengan menjadikan kawasan tersebut sebagai zon industri bebas cukai (FTZ). Di antara contoh RPW yang telah diperbadankan dan mempunyai autonomi secara khusus untuk memajukan wilayah mundur ialah seperti Lembaga Kemajuan Wilayah (LKW) JENGKA. LPN. diberikan insentif pelaburan dll untuk menarik pelabur membina industrinya. Mewujudkan bandar baru di kawasan pembangunan wilayah. kemudahan reakreasi dan sebagainya mengikut keperluan penduduk setempat 7) Program/pakej bantuan modal dan subsidi kepada petani. LKIM. 3). Program Pembangunan Pertanian Bersepadu (Integrated Agricultural Development Programme – IADP).KEJORA. Pembandaran Kawasan luar bandar dilaksanakan menerusi strategi-strategi seperti. sumber berpotensi dan agensi kerajaan bagi memajukan sektor pertanian luar bandar dan seterusnya membasmi kemiskinan desa. Mewujudkan Bandar Industri sejajar dengan program penyelerakan industri ke luar bandar 6) Program pembangunan sosial. pengangkutan dan perhubungan. IADP ialah satu pakej pembangunan yang bersifat “kesepaduan” yang menggabungjalinkan segala resos. Pertama ialah untuk kawasan penanaman padi dan kedua ialah untuk kawasan bukan penanaman padi. Diantara strategi yang terlibat di bawah IADP ialah seperti program pembangunan tanah pertanian. 8) Membantu memasarkan hasil tani dan produk desa seperti mewujudkan pasar tani di bawah FAMA. MARDEC dll. program penanaman semula dan juga penyatuan saiz dan skel tani yang tidak ekonomik dibawah rancangan mini estet (pertanian berkelompok). naik taraf kemudahan kesihatan. nelayan dan usahawan desa untuk memajukan aktiviti ekonomi mereka seperti skim kredit mikro. dibina kemudahan asas yang lengkap.KETENGAH.jenis program pembangunan insitu yang dilaksanakan di Malaysia. penternak. 5) Membandarkan kawasan luar bandar yang berfungsi sebagai pusat pertumbuhan baru. Seperti membina kemudahan pendidikan menengah dan IPT di luar bandar. pekebun.PERDA.

Hanoi. nelayan desa menerusi pelbagai usaha R&D seperti penggunaan jentera moden. penternak. Korea Utara – Pyong Yang dan Namp’o. input pertanian moden dll. Kuala Lumpur. c) Huraikan masalah-masalah persekitaran fizikal yang dialami oleh bandar raya metropolitan tersebut akibat pertumbuhan penduduk yang pesat. Bangkok. Korea Selatan . 10) Memperluaskan penggunaan teknologi moden kepada petani. Kwangju. a) nyatakan TIGA buah bandaraya metropolitan [ 3 Markah] Cadangan Isi Jawapan Bandaraya metropolitan adalah bandaraya yang mempunyai penduduk melebihi 1 juta orang. penggunaan bioteknologi. a) nyatakan TIGA buah bandaraya metropolitan tersebut [ 3 Markah] mengalami [12 Markah] b) Mengapakah bandaraya metropolitan pertumbuhan penduduk yang pesat.Seoul. Shanghai. Dengan merujuk kepada wilayah Asia Pasifik. [ 10 Markah] ________________________________________________________________ CADANGAN SKEMA JAWAPAN Dengan merujuk kepada wilayah Asia Pasifik. SOALAN PILIHAN 4 . pekebun. Kunming dan Bandaraya Hong Kong. Guangzhou. Jakarta dan Manila Asia Timur: China – Beijing. 158 . Chengdu.9) Memberikan khidmat latihan. Di antaranya ialah: Asia Tenggara: Yangon. Bandaraya Ho Chi Minh. Pusan. bimbingan dan kemahiran yang dilaksanakan oleh berbagai agensi kerajaan untuk menguruskan pelbagai sektor ekonomi desa dengan berkesan.

Tokyo. Nagoya.Jepun . Migrasi masuk ini disebabkan oleh: 1) 2) 3) 4) Tarikan peluang pekerjaan yang banyak dan berpendapatan lumayan khususnya dari sektor industri. Pertumbuhan penduduk bandar metropolitan menjadi pesat kerana peningkatan kadar kelahiran dan penurunan kadar kematian. (Pemusatan institusi pendidikan tinggi di bandaraya metropolitan) Tarikan kemudahan bandar yang lain – hiburan. Kawasaki. Tarikan untuk melanjutkan pelajaran – khususnya pendidikan tinggi. Kecenderungan meningkatkan kelahiran. Hiroshima Taiwan – Taipei. Yokohama. Pemusatan pelbagai fungsi bandar di bandaraya metropolitan. kemudahan kesihatan dll yang terdapat di bandaraya metropolitan. 2) Kemudahan kesihatan yang baik – mengurangkan kadar kematian bayi di kalangan penduduk bandar di samping meningkatnya jangka hayat penduduk. Kobe. Kumpulan umur muda menjadi komposisi utama penghijrah ke bandaraya metropolitan. [12 Markah] Cadangan Isi Jawapan Sebab-sebab bandaraya metropolitan mengalami pertumbuhan penduduk yang pesat: a) Pertumbuhan penduduk pesat akibat aliran migrasi masuk penduduk dari luar bandar atau bandar kecil dan sederhana ke bandaraya metropolitan berkenaan. 159 . b) Mengapakah bandaraya metropolitan tersebut mengalami pertumbuhan penduduk yang pesat. Hal ini disebabkan oleh: 1) Aras kesuburan/fertiliti migran adalah tinggi. prasarana yang lengkap. b) Pertumbuhan penduduk pesat akibat pertambahan secara semulajadi. perkhidmatan dan perniagaan. 3) Peningkatan pendapatan perkapita dan taraf hidup penduduk bandaraya memungkinkan saiz keluarga yang lebih besar boleh ditampung. Kyoto. Osaka.

penyediaan sistem saliran yang tidak cekap dsb. Masalah pencemaran udara/jerebu. Berpunca daripada pemerangkapan haba oleh bahan pencemar udara yang dikeluarkan oleh kenderaan dan stesyen janakuasa yang semakin bertambah. Seperti aktiviti peneresan. [ 10 Markah] Cadangan Isi Jawapan 1. Pencemaran persekitaran yang mempercepatkan penularan wabak penyakit. Masalah pencemaran air khususnya pencemaran sungai. 3. 2. Kenaikan suhu mikro/Pulau haba bandar.c) Huraikan masalah-masalah persekitaran fizikal yang dialami oleh bandar raya metropolitan tersebut akibat pertumbuhan penduduk yang pesat. bekalan air yang tidak bersih. Masalah hakisan tanih. penimbusan kawasan paya(wet land). Khususnya banjir kilat akibat pembangunan yang terlalu pesat bagi menampung keperluan penduduk yang ramai seperti penerokaan tanah-tanah pinggir bandar untuk membina kawasan perumahan. Masalah pencemaran bunyi dan bau. pemotongan dan perataan bukit untuk dijadikan pelbagai tapakbina perumahan 7. tanah runtuh dan tanah mendap yang juga berpunca daripada eksploitasi terhadap tanah-tanah bandar secara berlebihan bagi menampung keperluan penduduk yang semakin bertambah. Akibat pertambahan bilangan kenderaan yang seiringan dengan pertambahan penduduk dan pertambahan kawasan-kawasan perindustrian yang menyebabkab kualiti udara terjejas. tasik dan paya yang berpunca daripada pembuangan sisa domestik/perumahan yang menjejaskan ekosistem akuatik. 5. Pencemaran bau khususnya di kawasan pelupusan sampah hasil buangan domestik yang bertambah. Seperti taun dan denggi yang berpunca daripada sistem pembentungan yang tidak baik. perawatan kumbahan yang tidak sempurna. haba yang dibebaskan oleh metabolisme manusia dll. penuh dengan sampah sarap. Bunyi bising akibat kenderaan dan kilang terutama di kawasan bandar yang sesak dengan penduduk. 160 . Pembuangan sisa domestik ke sungai dan parit di kawasan setinggan yang padat menyebabkan sungai kotor. 6. penurapan muka bumi yang keterlaluan. Masalah banjir. alirannya tersekat. sistem longkang yang tidak cekap terutamanya di kawasan penempatan setinggan dalam bandar/kawasan sesak (slum). 4.

Ciri penduduk . perindustrian dll.saiz penduduk melebihi 1 juta orang ( Data tahun 2007. Ciri lingkungan pengaruh – sangat luas meliputi sub-sub bandar dan juga bandarbandar yang lain.SOALAN PILIHAN 5 a) Huraikan ciri metropolis Kuala Lumpur [8 Markah] b) Huraikan tiga faktor yang mempengaruhi proses pembandaran yang pesat di Lembah Kelang [ 12 Markah ] c) Nyatakan lima masalah persekitaran fizikal yang berlaku akibat proses pembandaran yang pesat. 161 . 3. Ciri guna tanah – guna tanah bandar sepenuhnya perkhidmatan. 5. Perkembangan bangunan secara vertikal bagi menjimatkan ruang. (perniagaan. perdagangan. Pemusatan (aglomerasi) fungsi bandar – pentadbiran. perniagaan. [ 5 Markah] ________________________________________________________________ CADANGAN SKEMA JAWAPAN a) Ciri-ciri bagi sesebuah metropolis Kuala Lumpur [8 Markah] Cadangan Isi Jawapan Di antara ciri-ciri bagi metropolis (bandaraya) Kuala Lumpur ialah: 1. penduduk bandaraya Kuala Lumpur ialah seramai 1.perindustrian. Ciri ruang bandar – padat dan tepubina.3 juta orang. 4. kediaman dll sektor ekonomi moden). 2.

Ampang Jaya. • Peluang pekerjaan yang luas dalam ke tiga-tiga sektor di atas dengan tawaran gaji yang menarik. • Kemudahan pembandaran yang menarik – prasarana lengkap. perkhidmatan sosial. (1) Isipadu aliran migrasi masuk penduduk yang tinggi ke Lembah Kelang yang disebabkan oleh: • Perkembangan pesat sektor ekonomi moden – perindustrian. (3) Peranan kerajaan mempercepatkan proses pembandaran di Lembah Kelang seperti. ERL. perumahan. (Status MSC kini – Taman Teknologi Malaysia. doktor. KL Sentral. • Memajukan sub-urban sebagai kawasan kediaman yang dilengkapi dengan kemudahan pembandaran yang cukup. perniagaan dan perkhidmatan. (2) Kadar pertumbuhan penduduk semulajadi yang pesat di Lembah Kelang yang disebabkan oleh: • Perkahwinan antara migran yang berusia muda – aras kesuburan bertambah. kakitangan perubatan) – menurunkan kadar kematian dan mengawal wabak penyakit. Subang Jaya dsb.b) Huraikan tiga faktor yang mempengaruhi proses pembandaran yang pesat di Lembah Kelang [ 12 Markah ] Cadangan Isi Jawapan Faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembandaran yang pesat di Lembah Kelang. hiburan dan reakreasi dll. Kesannya pertumbuhan semulajadi meningkat. Cyberjaya. • Kemudahan pengangkutan yang baik yang meningkatkan ketersampaian untuk masuk ke Lembah Kelang. • Taraf kesihatan yang baik (kemudahan. • Menyediakan kemudahan dan perkhidmatan sosial yang lengkap untuk 162 . • Peluang melanjutkan pelajaran yang lebih banyak – kewujudan pusat-pusat pengajian tinggi (IPTA dan IPTS). Petaling Jaya. kadar kelahiran meningkat. Putrajaya dan KLCC) • Menyediakan prasarana pengangkutan awam yang cekap dan moden untuk meningkatkan ketersampaian dalam dan antara bandar di Lembah Kelang seperti LRT. • Mewujudkan bandar-bandar baru dan bandar-bandar satelit seperti Shah Alam – Petaling Jaya (perindustrian).perkhidmatan dan perniagaan. Kesannya kelahiran bertambah. Komuter dll. • Pendapatan dan taraf hidup meningkat – mampu memiliki saiz keluarga yang lebih ramai. Seperti usaha untuk menjadikan Lembah Kelang berstatus MSC secara keseluruhannya dalam RMK 9. ubat. • Menjadikan Lembah Kelang sebagai penjana pertumbuhan ekonomi negara – pusat perindustrian. Putrajaya (pentadbiran).

IMT-GT dan EAGA-BIMP. (7) Pencemaran sampah sarap dan bau. (8) Pencemaran sisa toksid yang berbahaya dan pencemaran tanih. IMS-GT.penduduk bandar – kemudahan kesihatan. (9) Kerosakan ekosistem – seperti ekosistem paya/tanah lembab. [ 13 Markah] Cadangan Isi Jawapan Di antara pakatan segi tiga pertumbuhan yang ditubuhkan di rantau Asia Tenggara ialah. c) Nyatakan lima masalah persekitaran fizikal yang berlaku akibat proses pembandaran yang pesat. (5) Pencemaran air. [12 Markah] CADANGAN SKEMA JAWAPAN (a) Sebab-sebab pakatan segi tiga pertumbuhan di tubuhkan di rantau Asia Tenggara. Antara sebab-sebab mengapa pakatan segi tiga pertumbuhan tersebut ditubuhkan ialah: 163 . (6) Pencemaran bunyi. kawasan industri dll.hutan untuk dijadikan tapakbina perumahan. bandar. [13 Markah] b) Huraikan secara ringkas empat program kerjasama pakatan segi tiga pertumbuhan yang telah dilaksanakan. pendidikan. Pemarkahan: 1 isi = 1 markah = MAX 5 Markah SOALAN PILIHAN 1 a) Mengapakah pakatan segi tiga pertumbuhan ditubuhkan di rantau Asia Tenggara. (4) Pencemaran udara. jaminan keselamatan dll. [ 5 Markah] Cadangan Isi Jawapan (1) Peningkatan suhu setempat (pulau haba bandar) (2) Hakisan dan tanah runtuh/tanah mendap (3) Banjir kilat.

5. Untuk saling memperolehi keuntungan dalam konteks perkongsian pelaburan modal/kewangan berdasarkan prinsip perkongsian bijak yang dilakukan menerusi pelaburan bersama ataupun pelaburan silang oleh pihak swasta. Kekurangan buruh di Malaysia ditampung oleh kemasukan buruh dari Indonesia. Pengkalan Kubor sudah tentunya memberikan manfaat pasaran kepada semua negara. sumber maritim. Misalnya di bawah IMT –GT kawasankawasan seperti Pulau Langkawi. Dengan adanya pakatan ini sumber-sumber tersebut boleh dibangunkan tanpa terbiar membazir sebagai stok sumber sahaja. Utara Kedah-Perlis seperti Bukit Kayu Hitam.perkhidmatan dan pergerakan penduduk. Kekurangan buruh dan kepakaran di sesuatu kawasan segitiga akan dapat ditampung oleh buruh dan tenaga pakar dari negara jiran. Misalnya melalui kewujudan kawasan bebas cukai. Untuk saling memperolehi keuntungan dalam konteks pengaliran buruh dan tenaga pakar. 164 . Pihak swasta akan berkongsi modal melaksanakan sesuatu projek. 4. 2. Untuk mempercepatkan lagi/memangkinkan lagi pertumbuhan ekonomi dalam pelbagai sektor di antara negara-negara ASEAN yang berjiran yang termasuk dalam kawasan segitiga pertumbuhan berkenaan. Misalnya projek Line ke 2 menghubungkan Malaysia dengan Singapura di bawah IMS-GT telah dilaksanakan dengan jayanya dan memberi keuntungan kepada ke dua-dua negara daripada segi aliran barangan. R&D dan inovasi baru dari negara jiran yang lebih maju ke kawasan segitiga terbabit.sumber tenaga. Untuk saling memperolehi keuntungan dalam konteks perluasan pasaran dan perdagangan antara kawasan/intra-ASEAN. 6. 3. Kawasan-kawasan seperti Bukit Kayu hitam.1. Kerana barangan di kawasan-kawasan bebas cukai tersebut lebih laris/dijual dengan harga yang murah. Langkawi. Untuk saling memperolehi keuntungan dalam konteks perkongsian teknologi. Utara Acheh dan Selatan Thai pastinya mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Ini kerana pembangunan sumber dilakukan menerusi pelbagai perkongsian bijak yang diamalkan. Untuk saling memperolehi keuntungan dalam konteks pembangunan sumber alam . Kawasan segitiga sememangnya kaya dengan sumber-sumber alam yang belum dimanfaatkan sepenuhnya seperti sumber hutan.sumber air dan sebagainya. Dalam konteks ini wujud suasana saling melengkapi. Pemindahan teknologi membolehkan sumber-sumber yang ada dapat dibangunkan dengan cepat. Segitiga pertumbuhan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi ASEAN yang baru. Kesan-kesan positif daripada perluasan pasaran setempat akan dinikmati bersama. Kekurangan teknologi sesebuah negara ditampung oleh kelebihan teknologi negara lain yang samasama melabur di kawasan segi tiga terbabit.

Mewujudkan bandarbandar baru melalui pendekatan pelaburan bersama seperti projek bandar Nusa Jaya sebagai bandar terapung di Tanjung Pelepas Johor di bawah rancangan IMS-GT. Projek Line ke 2 Johor dengan Singapura di bawah IMS-GT dan juga perkhidmatan feri Langkawi . 165 . 2. 5. Khususnya berkaitan dengan sektor perladangan kelapa sawit dan getah di bawah EAGA dan juga sektor makanan/padi di bawah IMT-GT.Phuket-Acheh di bawah IMT-GT. laut dalam dan akuakultur. sistem perhubungan dan lain-lain terutamanya di wilayah yang baru berkembang misalnya di Lembah Mindano di bawah EAGA.(b) Program kerjasama pakatan segi tiga pertumbuhan yang telah dilaksanakan. Langkawi . Meliputi usahasama memajukan sumber-sumber pembalakan khususnya di kawasan EAGA yang sememangnya kaya dengan sumber hutan disamping program kerjasama pemeliharaan dan pemuliharaan hutan.Phuket .Kerjasama perikanan pula meliputi perikanan pinggir pantai. Program kerjasama pembangunan sektor pelancongan. Termasuk juga program pertukaran siaran radio &TV dan lain-lain program budaya di kawasan segitiga terbabit yang membolehkan intraksi sosial antara negara berjiran akan menjadi lebih rapat. Seperti menjadikan kepulauan Riau sebagai pusat pelancongan baru di bawah IMS-GT. Program kerjasama pembangunan sektor perindustrian. 8. 7. Program kerjasama pembangunan sektor pengangkutan. 4. 3. [ 12 Markah] Cadangan Isi Jawapan 1.Acheh sebagai “pintu masuk pelancong ASEAN” di bawah IMTGT. 6.sumber air. Program kerjasama pembangunan sektor pertanian dan perikanan. bekalan tenaga. Program kerjasama membangunkan infrastruktur fizikal seperti jaringan jalan raya. Program kerjasama membangunkan sektor pembandaran. Program kerjasama pembangunan sektor perhutanan. udara dan air/perkapalan. Program pembangunan sektor telekomunikasi. Memajukan industri perhotelan/resort atau memajukan sumber-sumber maritim untuk tujuan pelancongan. Tumpuan diberi kepada sektor industri berasaskan sumber seperti industri pemprosesan pertanian (agro base industry) terutamanaya di IMT-GT dan EAGA serta industri berintensif buruh di IMSGT dan IMT-GT. Misalnya jalan keretapi Trans-Borneo di bawah EAGA-BIMP. Khususnya laluan darat.

Boleh dipilih samada graf bar kompaun atau graf bar komponen. [ 10 Markah] Untuk lebih cepat calon dinasihatkan membuat graf bar kompaun. Calon perlu membuat graf bar. Graf bar tersebut mesti menunjukkan nilai perdagangan antara negara-negara ASEAN pada tahun 1990 dan 1996. Jadual 1: Nilai Perdagangan antara negara-negara ASEAN (Juta US$) pada tahun 1990 dan 1996. lukiskan graf bar untuk menunjukkan nilai perdagangan antara negara-negara ASEAN pada tahun 1990 dan 1996. huraikan keadaan perdagangan antara negara-negara ASEAN pada tahun 1990 dan 1996. [ 9 Markah] CADANGAN JAWAPAN (a) Soalan kemahiran amali. [10 Markah] b) Berdasarkan graf bar yang telah anda lukis pada soalan (a).SOALAN PILIHAN 2 Jadual 1 menunjukkan nilai perdagangan antara negara-negara ASEAN pada tahun 1990 dan 1996. [6 Markah] c) Jelaskan tiga halangan yang dihadapi oleh negara-negara ASEAN untuk meningkatkan perdagangan. 166 . Negara Brunai Indonesia Malaysia Filipina Singapura Thailand Jumlah a) 1990 1 131 4 420 16 509 2 198 23 605 7 764 55 627 1996 1 700 12 600 37 200 7 000 72 200 19 900 150 600 Berdasarkan jadual 1 di atas.

Jumlah peningkatan adalah sebanyak (94. 595 juta US$).691 juta US$) dan Thailand (12. Kemas dan bersih. Tepat dengan tuntutan kartografi.973 juta US$). (Sila buat latihan amali menggunakan data ini) (b) Keadaan perdagangan antara negara-negara ASEAN pada tahun 1990 dan 1996. 136 juta US$). [ 6 Markah] Cadangan Isi Jawapan. diikuti Malaysia (20. Keseluruhannya. 2.Elemen penting yang mesti ada di dalam graf bar: a) Tajuk yang lengkap ”Graf Bar Kompaun: nilai perdagangan antara negaranegara ASEAN pada tahun 1990 dan 1996. d) e) Petunjuk. 1. Penigkatan terbesar/tertinggi dialami oleh Singapura sebanyak (48. Peningkatan yang perlahan dialami oleh Berunai (569 juta US$) diikuti oleh Filipina (4.802 juta US$) dan Indonesia (8.semua negara Asean mengalami peningkatan nilai perdagangan antara 1990 hingga 1996. Dilukis di bawah graf. Angka skala yang dipilih mestilah selari dengan selang paksi yang dibuat dan dinyatakan unitnya. c) Plotan yang menunjukkan kesan nampak dan setiap bar dilorek atau diwarnakan untuk membezakan antara ke dua-dua tahun tersebut. 3.180 juta US$) 167 . Ditulis di ruang atas graf bar b) Skala yang sesuai yang boleh mewakili semua data. Keadaan perdagangan antara negara-negara Asean pada tahun 1990 dan 1996. Skala ditulis di penjuru kanan di bawah tajuk.

Komoditi barangan yang homogeneus menyebabkan ancaman perlambakan dipasaran yang akhirnya menurunkan harga pasaran. Antaranya: 1. Masalah kejatuhan nilai mata wang. Contoh komoditi kelapa sawit dan getah antara Malaysia dengan Indonesia. Apabila urusan dagangan menggunakan dollar US akan wujud jurang nilai mata wang yang begitu besar dengan negara yang lebih stabil seperti Singapura. Apabila ekonomi rakan seperdagangan masih belum pulih maka ia akan membataskan dan menjejaskan aliran perdagangan serantau. Sesetengah negara seperti Indonesia masih belum pulih ekonominya akibat kejatuhan nilai mata wang. persaingan pengeluaran beras antara Thailand dengan Myanmar. 2. Negara yang saiz pasarannya besar seperti Indonesia dan Filipina tetapi kuasa beli penduduknya pula rendah manakala negara yang kuasa beli pasarannya tinggi seperti Singapura dan Berunai hanya memiliki saiz pasaran/jumlah penduduk yang sedikit.(c) Tiga halangan perdagangan yang dihadapi oleh negara-negara ASEAN untuk meningkatkan perdagangan. Keadaan ini menyukarkan perluasan perdagangan antara negara dan juga kewujudan imbangan dagangan. [ 9 Markah] Cadangan Isi Jawapan: Perdagangan intra ASEAN menghadapi beberapa halangan. Kesan daripada pengeluaran barangan yang sama secara berlebihan boleh menurunkan harga barangan tersebut dan seterusnya menjejaskan pendapatan petani negara-negara ASEAN. 3. Kuasa beli pasaran yang masih rendah dan saiz pasaran yang kecil. Berunai dan Malaysia. 168 . Persaingan sesama negara pengeluar.

pelancongan. Pelaburan modal asing amat diperlukan oleh Malaysia untuk menggerak dan memajukan sektor-sektor ekonomi seperti perindustrian. pasaran Asia-Pasifik dsb. pasaran Amerika syarikat. [13 Markah] b) Jelaskan bagaimana pakatan ekonomi serantau ASEAN dapat mengurangkan kesan negatif proses globalisasi ekonomi. Rusia. telekomunikasi. Tanpa modal asing.pertahanan. Pergantungan kepada modal. Misalnya Malaysia bergantung kepada Thailand dalam konteks bekalan beras. sumber perikanan. pasaran Eropah. sumber tenaga dsb. Malaysia amat bergantung kepada teknologi moden dari negara-negara maju dengan mengimport teknologi dari Jepun. Penawaran buruh yang rendah dalam sektor-sektor kritikal menyebabkan Malaysia amat bergantung kepada buruh asing. sumber kuasa dan juga sumber makanan. negara-negara Eropah dll khususnya dalam bidang perindustrian. 2. Misalnya dalam sektor pembinaan dan perladangan bergantung kepada tenaga buruh 169 . Pergantungan kepada buruh dan kepakaran. Malaysia tidak mempunyai sumber kewangan yang cukup untuk memperkasakan ekonominya. pengangkutan. sayuran. Misalnya pergantungan kepada AFTA. 4. Pergantungan kepada sumber bahan mentah. [12 Markah] ________________________________________________________________ CADANGAN SKEMA JAWAPAN (a) Pilih sebuah negara di Asia Tenggara dan huraikan ciri-ciri saling bergantung negara tersebut dengan negara-negara lain. 3. Pergantungan kepada teknologi. Ciri-ciri saling bergantung antara Malaysia dengan negara-negara lain meliputi: 1. buahan dll bagi menampung kekurangan sumber makanan dalam negara. 5. Sebagai contoh produk alat hawa dingin Malaysia amat bergantung kepada pasaran negara-negara timur jauh. [13 Markah] Cadangan Isi Jawapan Memilih mana-mana sebuah negara di Asia Tenggara – dijangka Malaysia. Korea Selatan. Pergantungan kepada pasaran luar negara.SOALAN PILIHAN 3 “Globalisasi ekonomi telah menyebabkan negara-negara di dunia semakin terkait dan saling bergantung antara satu sama lain” (a) Pilih sebuah negara di Asia Tenggara dan huraikan ciri-ciri saling bergantung negara tersebut dengan negara-negara lain. Amerika Syarikat. ICT dsb. perkhidmatan.

3. 5. Mengurangkan monopoli pasaran kewangan ASEAN oleh negara-negara maju khususnya Amerika Syarikat.Indonesia serta Thailand. 4. Oleh sebab itu sesama negara ASEAN boleh meningkatkan pelaburan menerusi konsep pelaburan bersama dan juga pelaburan silang. Mengurangkan dominasi teknologi dan kepakaran dari negara-negara maju. saling melengkapi (complementary) serta prinsip dan “Situasi Menang-Menang” (Win-Win Situation). Persepakatan sesama negara ASEAN dalam konteks ini membolehkan resiko kejatuhan nilai mata wang boleh dikurangkan. konsep saling melengkapi. (12 Markah) Cadangan Isi Jawapan Pakatan ekonomi serantau ASEAN boleh mengurangkan kesan negatif proses globalisasi ekonomi dengan cara: 1. latihan tenaga manusia secara bersama dan bersepadu sesama negara anggota ASEAN. Koperasi ASEAN. Mengurangkan kebergantungan kepada modal dari negara-negara kapitalis yang jelas tidak menguntungkan negara-negara ASEAN jika berlaku resiko yang tidak diingini yang menyebabkan modal asing boleh ditarik keluar dari ASEAN pada bila-bila masa. prinsip menang-menang dan juga langkah pertukaran teknologi dan inovasi baru. cadangan penggunaan matawang ASEAN bagi menggantikan dollar US dll. Mengurangkan monopoli pasaran barangan dalaman ASEAN oleh negara-negara maju. Membendung campurtangan politik dari negara-negara maju menerusi prinsip”Zon Aaman Bebas dan Berkecuali”( ZOFPAN). Ini boleh dilakukan menerusi penubuhan Bank ASEAN. b) Jelaskan bagaimana pakatan ekonomi serantau ASEAN dapat mengurangkan kesan negatif proses globalisasi ekonomi. Ciri-ciri pergantungan Malaysia dengan negara-negara ASEAN yang lain berasaskan konsep perkongsian pintar. Tetapi pergantungan Malaysia dengan negara-negara maju adalah tidak adil dan berat sebelah yang memihak kepada negara-negara maju tersebut. 2. 170 . Dengan adanya AFTA membolehkan produk barangan sesama negara ASEAN dijual dengan harga yang lebih murah berbanding dengan barangan dari negara luar ASEAN. Ini boleh dilakukan melalui konsep perkongsian pintar. dasar tidak campur tangan negara-negara anggota serta prinsip kemakmuran bersama ASEAN. 6. Ini dilakukan menerusi kawasan pasaran bebas ASEAN (AFTA).

[15 Markah] ________________________________________________________________ CADANGAN SKEMA JAWAPAN a) Apakah yang dimaksudkan dengan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN (AFTA) ?. [4 Markah] c) Huraikan faedah dan masalah penyertaan Malaysia dalam AFTA. [6 Markah] Cadangan Isi Jawapan Konsep: AFTA ialah kawasan perdagangan bebas Asia Tenggara (ASEAN) yang mengamalkan konsep pengurangan tarif atau penghapusan tarif bagi barangan atau produk ASEAN yang diperdagangkan di kalangan negara-negara ASEAN itu sendiri. Barangan-barangan dalam senarai ini telah dikecualikan daripada pengurangan tarif buat selamalamanya 171 . [6 Markah] b) Namakan empat negara yang melaksanakan AFTA pada peringkat awal penubuhannya. Barangan yang berkaitan dengan keselamatan negara. Barangan yang dianggap sensitif seperti hasil pertanian yang belum diproses misalnya beras. (Perdagangan intra – ASEAN) Contoh: Terdapat beberapa kategori barangan yang disenaraikan di bawah AFTA yang diberikan potongan atau pengurangan tarif iaitu: a) b) c) d) e) Barangan pertanian yang telah diproses dan beberapa jenis produk pertanian lain. Barangan automotif/kenderaan dan alat ganti.SOALAN PILIHAN 4 a) Apakah yang dimaksudkan dengan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN (AFTA) ?. Negara anggota diberikan masa yang lebih panjang untuk mengurangkan tarif barangan ini. kehidupan dan kesihatan manusia termasuk haiwan dan tumbuhan disamping barangan yang ada nilai seni. Barangan elektrik dan elektronik. sejarah dan arkeologi.

172 . bekalan barangan yang berterusan dan sekaligus mengurangkan defisit import barangan dari negara maju. 3) Faedah daripada segi peningkatan kualiti produk. 2) Faedah daripada segi perluasan saiz pasaran. c) Huraikan faedah dan masalah penyertaan Malaysia dalam AFTA. Dalam konteks ini Malaysia akan memperolehi faedah daripada ekonomi bidangan. Kesannya Malaysia akan menikmati faedah daripada segi perkembangan R&D. [4 Markah] Cadangan Isi Jawapan Negara yang melaksanakan AFTA di peringkat awal penubuhannya ialah: Malaysia. kuasa beli penduduk akan meningkat dan barangan Malaysia boleh dijual ke serata negara ASEAN. Menerusi AFTA semua negara anggota dapat menikmati faedah harga barangan yang lebih murah. Misalnya syarikat Malaysia kini boleh menembusi saiz pasaran ASEAN yang melebihi 530 juta orang. [15 Markah] Cadangan Isi Jawapan Faedah yang diperolehi Malaysia apabila menyertai AFTA: 1) Peningkatan aliran perdagangan Malaysia dengan negara ASEAN yang lain apabila harga barangan menjadi lebih murah. persaingan antara pengeluar akan menjadi lebih hebat untuk menghasilkan produk yang berkualiti dan berdaya saing di pasaran bebas AFTA. Kesannya ia dapat mengurangkan pergantungan kepada negara maju yang selalunya tidak adil dalam konteks hubungan dagangan dua hala. Indonesia dan Singapura. perkongsian teknologi dan kepakaran. Untuk mengelakkan persaingan produk yang sama maka antara syarikat ASEAN akan menjalinkan kerjasama untuk pengkhususan pengeluaran. pengilang atau pengeluar dengan pengguna sesama negara ASEAN menjadi lebih kukuh disamping karenah birokrasi yang cerewet boleh diminimakan. Apabila harga menjadi lebih murah. Kesan-kesan positif perluasan pasaran termasuklan hubungan antara rangkaian pemasaran. Thailand. 4) Faedah daripada segi pengkhususan pengeluaran dan keadaan saling melengkapi (Complementary) bagi menjimatkan kos pengeluaran.b) Namakan empat negara yang melaksanakan AFTA pada peringkat awal penubuhannya. Dengan tawaran harga yang lebih murah. penggunaan teknologi dan inovasi baru oleh syarikat-syarikat swasta atau kerajaan (GLC) yang berlumba-lumba menjaga kualiti produk masing-masing.

2) Ancaman lambakan barangan import dalam pasaran Malaysia. 3) Masalah kuasa beli dari negara-negara ASEAN lain seperti Vietnam.Masalah yang dihadapi oleh Malaysia apabila menyertai AFTA: 1) Ancaman kepada pengusaha tempatan yang masih tidak mampu bersaing dan terlalu bergantung kepada dasar perlindungan kerajaan. 173 . Kesannya sukar untuk melakulariskan barangan Malaysia di negara-negara berkenaan.Laos. Kemboja. Syarikat-syarikat bumiputera khususnya IKS menghadapi resiko kerugian dan mungkin gulung tikar. Filipina adalah lebih rendah kerana pendapatan perkapitanya lebih rendah berbanding Malaysia. Misalnya barangan dari Thailand dan Indonesia jauh lebih murah berbanding dengan Malaysia. Ini kerana harga barangan Malaysia relatif lebih mahal berbanding dengan produk barangan ASEAN lain disebabkan kos pengeluaran khususnya kos buruh dan bahan mentahnya lebih tinggi.

0 5.988. Negara-negara Asia Pasifik terpilih Thailand Indonesia Singapura Jepun Taiwan China JUMLAH Eksport 3.1 19.923.0 1. kirakan imbangan perdagangan antara Malaysia dengan setiap negara Asia Pasifik terpilih pada tahun 2002.3 403.8 .422.5 44.576.581. kirakan imbangan perdagangan antara Malaysia dengan setiap negara Asia Pasifik terpilih pada tahun 2002.838.SOALAN PILIHAN 5 Jadual 3 menunjukkan nilai eksport dan import Malaysia dengan beberapa buah negara Asia Pasifik terpilih pada tahun 2002.1 4. Jadual 3: Nilai Eksport dan Import (RM: Juta) Malaysia dengan beberapa buah Negara Asia Pasifik terpilih pada Tahun 2002.4 174 . [9 Markah] ______________________________________________________________________ CADANGAN SKEMA JAWAPAN a) Berdasarkan jadual 3.1 213. [ 6 Markah] Negara Asia Pasifik Imbangan Perdagangan Terpilih (EKSPORT ▬ IMPORT) RM: Juta Thailand Indonesia Singapura Jepun Taiwan China 205.724.398.635.9 18.414.9 12.2 2.978.9 3.4. [ 6 Markah] b) Lukis sebuah graf bar yang sesuai untuk menunjukkan imbangan perdagangan antara Malaysia dengan setiap negara Asia Pasifik terpilih pada tahun 2002.703.203.5 a) Berdasarkan jadual 3.8 7.6 .7 RM: Juta Import 3.236. [10 Markah] c) Huraikan kerjasama ekonomi serantau dan antarabangsa yang disertai oleh Malaysia bagi tujuan meningkatkan aliran perdagangannya.2 3.9 47.019.559.909.5 13.

Menyertai pakatan segitiga pertumbuhan ASEAN : (IMT – GT. 5. [10 Markah] Lihat Graf Bar Cermin yang dilukis di sebelah Item Pemarkahan Tajuk/Kaedah yang betul Skala yang sesuai Petunjuk Plotan (1 negara = 1 markah). EAGA – BIMP). IMS-GT. India). 10. Menyertai kerjasama ekonomi dengan Negara Selatan – Selatan. Menyertai kerjasama ekonomi dengan Negara-negara Komanwel (CHOGM). 6. Meryertai negara-negara membangun G15. 175 . Menyertai kerjasama ekonomi Negara-negara berkecuali (NAM). Menyertai Pertubuhan Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) 3. Menyertai Pertubuhan Perdagangan Sedunia (WTO). 4. Jepun. 2. 7.b) Lukis sebuah graf bar yang sesuai untuk menunjukkan imbangan perdagangan antara Malaysia dengan setiap negara Asia Pasifik terpilih pada tahun 2002. [9 Markah] Cadangan Isi Jawapan Pakatan kerjasama ekonomi serantau dan antarabangsa yang disertai oleh Malaysia untuk meningkatkan aliran perdagangannya: 1. Afrika dan Amerika selatan). Kebersihan dan kesempurnaan Markah 1 1 1 6 1 c) Huraikan kerjasama ekonomi serantau dan antarabangsa yang disertai oleh Malaysia bagi tujuan meningkatkan aliran perdagangannya. (Negara-negara di hemisfera selatan seperti Negara-negara Asia. 8. 9. Menyertai pertubuhan Negara-negara Islam (OIC). Kerjasama Asean + 3 (China. Menyertai Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) dan juga Perundingan Ekonomi Asia Timur (EAEC).

176 .

kandungan Amoniakal Nitrogen (NH3 . [5 Markah] b) Jelaskan bagaimana aktiviti pembangunan ekonomi telah menyebabkan kemerosotan kualiti sumber air.TEMA: IMPAK ALAM SEKITAR DAN PENGURUSANNYA.pembandaran. tasik. Kemerosotan kualiti air dikesan melalui kandungan pepejal terampai (SS) dan juga kekeruhan/perubahan warna air. Pembangunan tanah secara besar-besaran samada untuk pertanian. Contoh-Contoh pencemaran sumber air ialah: Pencemaran sungai seperti Sungai Gombak dan Sungai Kelang.N). kandungan bakteria Escherichia Coli (E. Coli). Pencemaran sumber-sumber air = kemerosotan kualiti sumber air. Nilai Keasidan ( pH) disamping perubahan warna dan bau yang ada di dalam sesuatu sumber air tersebut. [10 Markah] CADANGAN JAWAPAN: a) Apakah yang dimaksudkan dengan kemerosotan kualiti sumber air ?. SOALAN PILIHAN 1 a) Apakah yang dimaksudkan dengan kemerosotan kualiti sumber air ?. kandungan Pepejal Terampai (SS). pencemaran laut seperti di Selat Melaka. Indeks kemerosotan kualiti air bersih (kadar pencemaran air) dari pelbagai sumber ini boleh diukur melalui pelbagai indikator seperti kandungan Permintaan Oksigen Biologikal (BOD). ekonomi telah [10 Markah] Kemerosotan kualiti sumber air berlaku melalui pembangunan ekonomi berikut: 1. laut.kolam dan takungan semulajadi. [5 Markah] Konsep kemerosotan kualiti sumber air. Ini menyebabkan sumber air seperti sungai dan tasik tercemar apabila partikel-partikel tanah yang terhakis di bawa oleh larian air permukaan ke sungai. Sebagai contoh pencemaran di Sungai Kelantan akibat pembangunan tanah kawasan KESEDAR pada tahun 1970-an. petempatan. [10 Markah] c) Huraikan langkah-langkah yang boleh diambil bagi mengatasi masalah kemerosotan kualiti sumber air. pencemaran air bawah tanah dan juga pencemaran air hujan iaitu hujan asid khususnya di kawasan-kawasan perindustrian yang padat b) Jelaskan bagaimana aktiviti pembangunan menyebabkan kemerosotan kualiti sumber air. air bawah tanah dan juga air hujan tercemar atau semakin rendah kualitinya. 177 . .perindustrian dan lain-lain yang melibatkan aktiviti pembalakan dan penyahutanan. pencemaran tasik seperti Tasik Minimata di Jepun akibat pembuangan raksa ke dalamnya. Iaitu sumbersumber air bersih samada dari sungai.

Selangor yang telah dikelaskan sebagai terjejas teruk akibat pembuangan najis dan sisa ternakan dari hampir 100 ladang khinzir yang terletak di tebingnya. Air sungai berbau busuk. Pembangunan pesat sektor pembandaran. Kilang-kilang yang banyak mencemarkan sungai ialah kilang memproses getah serta kelapa sawit. Sumber air laut tercemar melalui pembuangan enap cemar serta perlanggaran dan tumpahan minyak oleh kapal-kapal tangki.paya dan sebagainya. air sungai. Pembuangan sisa domestik khususnya sampah sarap dari kawasan-kawasan setinggan menjadi punca penting mengapa sungai Gombak dan Sungai Kelang di Kuala Lumpur tercemar teruk. 5. Sektor perkilangan dianggap sebagai sector yang paling banyak menyumbang kepada pencemaran sumber air khususnya air sungai.Penggunaan racun seperti DDT dan penggunaan baja kimia menyebabkan sumber-sumber air seperti air tanah tercemar apabila bahan kimia tersebut dilarutresapkan.hujan asid. Punca ini banyak terdapat di kawasan pelancongan popular seperti di Port Dickson Negeri Sembilan dan Batu Feringgi di Pulau Pinang. tasik dan paya. Termasuk juga pembuangan sisa-sisa makanan oleh peniaga kecil dan lain-lain sisa dari kawasan perumahan ke sungai dan paya . Contohnya banyak terdapat di kawasan perladangan getah dan kelapa sawit. Jika melebihi paras yang dibenarkan 200 MPN/100 ml maka air laut tersebut sudah tercemar. kewujudan kawasan setinggan yang membuang sisa domestik seperti sampah sarap dan air kumbahan ke sungai. resort dan chalet ke laut menyebabkan pencemaran air laut. 3. 178 . Selain itu perlepasan bahan-bahan pencemar dari serombong kilang ke udara boleh menyebabkan kualiti air hujan merosot . Kemerosotan kualiti air laut ini dikesan melalui kandungan bakteria E. kandungan bakteria E. Pembangunan sektor penternakan. Sebagai contoh sungai Sekudai.Coli. Pertambahan penduduk bandar. Perlepasan Enfluen/sisa kilang ke sungai. kadar alir sungai amat perlahan . 7. tasik. Kemerosotan kualiti sumber air ini dikesan melalui nilai pH.Coli amat tinggi. Perlepasan sisa kumbahan dari hotel.2. Di perairan Selat Melaka berisiko tinggi untuk sumber laut tercemar kerana selat ini merupakan antara jalan air tersibuk di dunia. 6. Pembangunan sektor pengangkutan. paya dan tasik juga tercemar akibat dibawa oleh air hujan. Johor dan sungai Prai di Pulau Pinang. 4. Pembangunan perindustrian. Pembangunan pertanian .“sungai mati”. Dikesan melalui kewujudan ketulan-ketulan tar/minyak mentah menutupi permukaan air laut. Contoh terbaik ialah sungai Sepang. Pembangunan sektor pelancongan. Penyaliran najis haiwan seperti najis khinzir ke sungai atau pembuangan sisa-sisa haiwan yang disembelih atau yang mati ke sungai. Kadar kemerosotan diukur dengan indikator kandungan BOD dalam air di samping perubahan warna dan bau.

Pembangunan sektor perlombongan. perkongsian teknologi dan kos pemuliharaan /pembersihan air laut yang tercemar di samping penyelarasan undang-undang dan peraturan laut. kawasan tadahan/hutan simpan dan sebagainya bagi menjamin sumber air sungai sentiasa bersih dan berterusan. penternak. 179 . Misalnya kawasan 10 km dari tebing sungai merupakan kawasan rezab atau kawasan penampan yang tidak boleh diusik untuk pembalakan dan penyahutanan. Di peringkat awal pembinaan empangan hidro elektrik biasanya mencemarkan sungai dengan kelodak dan bahan ampaian. Sisa perlombongan bijih timah. orang perseorangan dan sebagainya. emas dan tembaga mencemarkan sungai dan tasik apabila ia dialirkan/dibuang ke dalamnya seperti kes perlombongan tembaga di Mamut Sabah. Di samping menyedia/memperbanyakkan loji merawat air. pemilik-pemilik kapal. Meningkatkan kerjasama serantau bagi mengawal pencemaran laut. 9.pengawasan/pemantauan yang teliti serta tindakan tegas termasuk denda/kompaun.selia aktiviti pembalakan dan penyahutanan terutamanya di kawasan rezab sungai. 4. Mengawal . Langkah perundangan. Pencemaran laut di kawasan pelantar cari gali petroleum juga boleh berlaku semasa kerja-kerja pengerudian dijalankan. Pembangunan sumber tenaga. 1. Selain itu menyediakan sistem pemerangkap sampah yang berkesan untuk membersihkan sungai dari pencemaran sampah sarap dan juga melicinkan kadar alirnya. 2.8. Loji perawatan boleh ditempatkan terus di tebing-tebing sungai . Begitu juga penggunaan air untuk pembersihan dan penyejukan loji janakuasa elektrik yang menggunakan petroleum sebagai bahan bakarnya. Misalnya di kalangan negara ASEAN . Pada masa yang sama juga usahausaha mempertingkatkan R&D dan teknologi haruslah dijalankan dari masa ke semasa seperti teknologi kitar semula air atau mengubah teknologi perindustrian ke arah yang tidak mencemarkan air bagi menjamin sumber-sumber air masa hadapan sentiasa bersih. Langkah ini dilaksanakan oleh JAS di bawah Akta Kualiti Alam Sekitar 1974. Hanya air yang sudah dirawat sahaja yang boleh dialirkan ke sungai semula. Penguatkuasaan undang-undang . Merawat air yang telah tercemar khususnya akibat sisa kilang dan air kumbahan. menarik balik lesen operasi dan juga penjara ke atas mana-mana pihak yang dikenalpasti mencemarkan sumbersumber air samada dari pekilang. 3.kerjasama dilakukan melalui pemantauan dan rondaan bersama. c) Langkah-langkah yang boleh diambil bagi mengatasi masalah kemerosotan kualiti sumber air. Air buangan setelah loji dibersih/disejukkan yang disalirkan ke sungai menyebabkan sungai tercemar.

[4 Markah] Cadangan Isi Jawapan 1. Maksud pemuliharaan. Maksud pemeliharaan. [10 Markah] c) Pilih sebuah negara di Asia Tenggara dan terangkan langkahlangkah yang boleh diambil bagi mewujudkan pembangunan lestari dalam sektor perhutanan di negara berkenaan.5. 2. Usaha-usaha menjaga dan mengawasi untuk mengekalkan sumber-sumber alam daripada diteroka. hargailah air dan sebagainya atau menganjurkan pelbagai aktiviti sosial seperti gotong-royong pembersihan sungai. Melaksanakan kempen dan pendidikan alam sekitar. [4 Markah] b) Huraikan usaha-usaha untuk memulihara sumber marin. 180 . SOALAN PILIHAN 2 a) Apakah yang dimaksudkan dengan pemeliharaan dan pemuliharaan sumber alam ?. Usaha penjagaan ini dilaksanakan melalui langkah perundangan. dieksploitasi atau dimusnahkan. Kempen dilaksanakan melalui pelbagai saluran media massa seperti kempen cintailah sungai kita. [ 11Markah] ________________________________________________________________ CADANGAN SKEMA JAWAPAN a) Apakah yang dimaksudkan dengan pemeliharaan dan pemuliharaan sumber alam ?. Usaha-usaha membaik pulih dan menggantikan sumbersumber alam yang telah diteroka dan dieksploitasi. Menyedarkan masyarakat tentang pentingnya air bersih dan menjaga sumber air sebagai penerus kehidupan. Usaha ini dilakukan melalui langkah bukan perundangan seperti amalan pengurusan yang strategik dan juga kempen kesedaran serta pendidikan alam sekitar.

Taman Laut Pulau Redang dll. menggantung lesen operasi bagi mana-mana individu atau syarikat yang mencemar dan memusnahkan sumber-sumber marin. Mengetatkan aktiviti rondaan. sisa domestik di buang/disalirkan ke laut atau tidak menjadikan laut sebagai tempat pembuangan/penyaliran sisa radioaktif.b) Huraikan usaha-usaha untuk memulihara sumber marin. Peraturan-peraturan tertentu dikenakan untuk melindungi segala sumber hidupan laut terutamanya terumbu karang di kawasan berkenaan. menyitar premis. Meningkatkan kerjasama serantau dan antarabangsa untuk mengawal selia perairan seperti kerjasama dengan negara jiran. mengambil tindakan yang cepat dan tegas terhadap aktiviti yang mencemarkan perairan negara termasuk juga kawalan aktiviti perikanan. usaha penetasan dan perlindungan penyu dll. Taman Laut Pulau Tioman. jabatan laut. Kempen kesedaran dan pendidikan alam sekitar yang khusus berkaitan dengan menyelamatkan sumber-sumber marin daripada ancaman kepupusan. Mengawal dan membersihkan tumpahan minyak di laut daripada merebak dengan cepat. 7. Usaha-usaha penyelidikan dan pembangunan (R&D) sumber-sumber marin. 8. [10 Markah] Cadangan Isi Jawapan 1. 3. 2. JICA. Kawalan perairan negara. sisa kumbahan. Langkah pencegahan meliputi tindakan perundangan seperti mengenakan denda/kompaun. pencerobohan nelayan asing dan sebagainya dengan kerjasama polis marin. 9. kerjasama dengan agensi luar negara seperti SEFDEC. Membina tukun-tukun tiruan di laut sebagai kawasan pembiakan dan habitat pelbagai jenis hidupan laut. Usaha ini dilakukan secara bersepadu oleh UPM. Menyediakan tapak pelupusan sisa atau loji rawatan sisa yang khusus sebelum sisa industri (efluen). kempen “Save Our Sea” yang dianjurkan oleh PBB bermula 1998. Mewartakan taman-taman maritim sebagai kawasan perlindungan seperti Taman Laut Pulau Payar. Green Peace dll. 4. 6. 181 . Misalnya usaha menyelamatkan terumbu karang daripada serangan tapak sulaiman. 5. Meliputi kajian tahap pencemaran dan langkah-langkah kawalannya. jabatan perikanan dll. Tumpahan minyak boleh berlaku melalui perlanggaran kapal-kapal tangki atau pembuangan enap cemar kapal-kapal tangki berkenaan. Jabatan Perikanan dan juga Kerajaan Negeri .

Menguatkuasakan Akta Perhutanan Negara dengan tegas dan ketat seperti mengenakan denda/kompaun yang tinggi. penggunaan sumber terbuang dalam industri perabot dll.batu bata. (v). Melaksanakan usaha penyelidikan dan pembangunan (R&D) secara berterusan khususnya dalam konteks sivilkulture – menjaga dan merawat hutan daripada perosak dan penyakit dan juga teknologi pembiak bakaan pokok dan sebagainya.c) Pilih sebuah negara di Asia Tenggara dan terangkan langkahlangkah yang boleh diambil bagi mewujudkan pembangunan lestari dalam sektor perhutanan di negara berkenaan. (ii). Hanya pokok-pokok yang matang dan cukup ukur lilitnya sahaja yang ditebang. Langkah Pengurusan: (i). Langkah perundangan: (i). (iv). (vi).besi. [ 11Markah] Cadangan Isi Jawapan Memilih sebuah negara di Asia Tenggara – dijangka Malaysia. Pembangunan lestari dalam sektor perhutanan boleh dicapai dengan mengadunkan langkah perundangan. sentang dll. Penubuhan pasukan renjer hutan untuk memastikan tiada pembalakan haram. membatalkan lesen operasi kepada individu dan syarikat yang melanggar akta berkenaan. Menggalakkan penggunaan sumber-sumber gentian agar tidak terlalu bergantung kepada sumber hutan seperti penggunaan simen.aluminium dalam industri pembinaan. tiada aktiviti pencerobohan dan juga mengawal selia hutan daripada kebakaran. Melaksanakan sistem penebangan hutan secara terpilih bukannya tebang bersih. penjara. (iii). langkah pengurusan yang strategik kempen kesedaran serta pendidikan alam sekitar. Mewartakan hutan simpan/tamam negara dan juga kawasan perlindungan hidupan liar untuk mengekalkan sumber-sumber perhutanan sebagai khazanah warisan. Yamane. Penghutanan semula – Menubuhkan estet hutan kekal untuk jaminan masa hadapan dengan menanam pokok balak yang cepat membesar dan matang seperti Acasia. 182 . Kempen menyedarkan masyarakat tentang kepentingan hutan sebagai warisan generasi kini dan akan dating menerusi pelbagai media seperti “kempen cintailah hutan kita” “kempen penghijauan bumi” termasuk juga kempen kesedaran kepada masyarakat orang asli. Langkah kesedaran dan pendidikan: (i).

tanih. uranium. emas. (Nyatakan 3 sahaja). [ 12 Markah] CADANGAN SKEMA JAWAPAN a) Nyatakan TIGA jenis sumber alam yang boleh diperbaharui dan TIGA jenis yang tidak boleh diperbaharui. tenaga biojisim dll. bijih timah. kolej. maktab dan universiti. udara. Sumber alam yang boleh diperbaharui: Hutan dan kepelbagaian biologi. gas asli. tenaga suria. 2. Pendidikan alam sekitar secara khusus atau merentasi kurikulum di peringkat sekolah.(ii). [ 5 Markah] b) Jelaskan mengapa sumber alam yang memerlukan pemeliharaan dan pemuliharaan. boleh diperbaharui [ 8 Markah] c) Huraikan langkah-langkah yang telah dijalankan oleh Malaysia untuk mengawal pencemaran alam sekitar akibat eksploitasi sumber alam. [ 5 Markah] Cadangan Isi Jawapan 1. Sumber alam yang tidak boleh diperbaharui: Sumber mineral seperti: Petroleum. bauksit. = 6 Markah = 2 markah. Cadangan pemarkahan: Pemilihan sebuah negara Langkah perundangan (wajib ada) Langkah pengurusan (mana-mana 3 isi) Langkah kesedaran dan pendidikan (mana-mana 1 isi) = 1 Markah = 2 Markah. MAX = 11 Markah SOALAN PILIHAN 3 a) Nyatakan TIGA jenis sumber alam yang boleh diperbaharui dan TIGA jenis yang tidak boleh diperbaharui. Sumber air. sumber marin. tembaga. (Nyatakan 3 sahaja) 183 .plutonium dll.

sumber air yang membekalkan tenaga kepada sektor perindustrian. c) Huraikan langkah-langkah yang telah dijalankan oleh Malaysia untuk mengawal pencemaran alam sekitar akibat eksploitasi sumber alam.perlombongan. 5. Kawal selia. 184 . pertanian. Tindakan tegas termasuk denda/kompaun.perindustrian dll agar tidak mencemarkan alam sekitar. Seperti kegiatan pembalakan dan pelancongan yang bergantung kepada sumber hutan. membatalkan lesen operasi. Untuk mengekalkan sumber warisan daripada diancam kepupusan seperti pelbagai jenis hidupan liar. 4. Untuk menjamin keperluan dan kesejahteraan hidup generasi kini dan akan datang sentiasa dapat dipenuhi seperti keperluan terhadap sumber air dan udara yang bersih.selia aktiviti pembangunan yang berasaskan sumber alam seperti aktiviti pembalakan. 3. Penguatkuasaan undang-undang. hidupan marin. pengawasan dan pemantauan yang teliti dilakukan secara sepadu oleh agensiagensi kerajaan. pengangkutan dsb. Mewartakan kawasan rezab sumber disamping mengawal . 2. Untuk menjamin keberterusan sektor ekonomi yang bergantung kepada sumber berkenaan sebagai bahan mentah atau sumber tenaga. Untuk menjamin kegiatan penyelidikan dan pembangunan (R&D) berterusan dan berkembang dengan pesat seperti R&D dalam bioteknologi dan bioperubatan. Cadangan Isi Jawapan boleh diperbaharui [ 8 Markah] Sebab-sebab sumber alam yang boleh diperbaharui perlu dipelihara dan dipulihara: 1. menyitar premis dan juga penjara ke atas mana-mana pihak yang dikenalpasti mencemarkan alam sekitar samada ke atas syarikat atau orang perseorangan dan sebagainya. bekalan sumber pertanian (tanih) dan perikanan (marin) yang cukup dll kebergantungan hidup manusia terhadap sumber alam. tumbuhan yang berharga dsb.b) Jelaskan mengapa sumber alam yang memerlukan pemeliharaan dan pemuliharaan. sistem atmosfera dan juga sistem geomorfologi. ii. sistem ekologi. Untuk mengekalkan keseimbangan sistem alam sekitar fizikal samada sistem hidrologi. Langkah ini dilaksanakan oleh JAS di bawah Akta Kualiti Alam Sekitar 1974. [ 12 Markah] Cadangan Isi Jawapan Langkah Perundangan meliputi: i.

menyediakan sistem pemerangkap sampah yang berkesan untuk membersihkan sungai dari pencemaran sampah sarap. Melaksanakan kempen dan pendidikan alam sekitar. Pemuliharaan sumber yang telah tercemar seperti merawat air yang telah tercemar. antara kerajaan – swasta – NGO dan masyarakat setempat. Meningkatkan kerjasama serantau bagi mengawal pencemaran . ii. meninggi dan menyediakan sistem penapisan dalam serombong asap kilang. Misalnya di kalangan negara ASEAN . iii. atau menganjurkan pelbagai aktiviti sosial seperti gotong-royong pembersihan sungai disamping pendidikan alam sekitar pula bermula di peringkat sekolah. universiti dan juga masyarakat. penggunaan bahan kitar semula dan bahan pengganti. sumber marin dll yang berkaitan. Kempen dilaksanakan melalui pelbagai saluran media massa seperti kempen cintailah sungai kita. Langkah Kempen dan pendidikan alam sekitar. i. Mempertingkatkan R&D dan teknologi yang mesra alam seperti penggunaan sumber tenaga gantian. menghasilkan hujan tiruan untuk membersihkan udara.pemuliharaan sumber tanih. perkongsian teknologi dan kos pemuliharaan /pembersihan air laut yang tercemar di samping penyelarasan undang-undang dan peraturan laut.Langkah Pengurusan yang strategik meliputi: i.kerjasama dilakukan melalui pemantauan dan rondaan bersama. 185 . Kerjasama dan penyelarasan antara agensi kerajaan dalam negara. memperluaskan penggunaan bioteknologi dll yang boleh mengurangkan resiko pencemaran. Menyedarkan masyarakat tentang pentingnya mengawal/mencegah pencemaran .

 Aktiviti perniagaan. pelancongan perniagaan. [ 10 Markah] c) Huraikan langkah-langkah yang perlu diambil bagi mengatasi kesan negatif tersebut. Contohnya: Cameron Highland.sayuran dan bungaan.infrastruktur. Menyatakan empat jenis aktiviti ekonomi yang dijalankan di kawasan tanah tinggi. Bukit Fraser. a) Nyatakan EMPAT jenis aktiviti ekonomi yang dijalankan [5 Markah] b) Jelaskan kesan negatif aktiviti ekonomi tersebut terhadap persekitaran fizikal kawasan setempat. projek hidroelektrik dll  Aktiviti pembalakan / penyahutanan untuk pelbagai tujuan.  Aktiviti perkhidmatan     b) Jelaskan kesan negatif aktiviti ekonomi tersebut terhadap persekitaran fizikal kawasan setempat. jaringan pengangkutan.Tanah Tinggi Kundasang dll. Genting Highland. [ 10 Markah] Cadangan Isi Jawapan Di antara kesan negatif aktiviti ekonomi terhadap persekitaran fizikal di kawasan tanah tinggi ialah: 186 . Di antaranya ialah: Aktiviti pertanian seperti tanaman teh. Aktiviti penternakan termasuk akuakultur dan ternakan lebah Aktiviti pelancongan – pelancongan sukan/golf. [10 Markah] ________________________________________________________________ CADANGAN SKEMA JAWAPAN a) Nyatakan EMPAT jenis aktiviti ekonomi yang dijalankan [5 Markah] Cadangan Isi Jawapan Menamakan kawasan pembangunan tanah tinggi di Malaysia. Aktiviti pembinaan – pembinaan perumahan.SOALAN PILIHAN 4 Dengan merujuk kepada kawasan pembangunan tanah tinggi di Malaysia.

bangunan dll. rantaian makanan dll yang berkaitan dengan ekologi hutan c) Huraikan langkah-langkah yang perlu diambil bagi mengatasi kesan negatif tersebut. Pencemaran sumber air (tasik. tanaman perladangan. 7. 3. menghukum pegawai yang rasuah dll termasuk langkah EIA sebelum sesuatu projek pembangunan di kawasan tanah tinggi dijalankan. [10 Markah] Cadangan Isi Jawapan Langkah-langkah yang perlu diambil bagi mengatasi kesan negatif di atas ialah: Langkah perundangan: Melipatgandakan usaha pemantauan oleh pihak berkuasa. Kesan hakisan tanih dan tanah runtuh – kewujudan gegalur di cerun-cerun bukit atau tanah runtuh/batu runtuh di kaki bukit yang sudah di potong dan diteres oleh jentera berat untuk aktiviti pembinaan. 5 Memusnahkan kawasan tadahan air – menjejaskan sumber air kepada sungai. Kerosakan ekosistem hutan – kemusnahan habitat dan spesis/kepelbagaian biologi. Mengharamkan penggunaan jentera berat di kawasan tanah tinggi.paya) termasuk sungai – Sungai menjadi keruh dan berkelodak atau pencemaran sumber air akibat penggunaan racun serangga dan baja kimia dalam pertanian serta penyaliran sisa kumbahan dari sektor pelancongan yang menjejaskan ekosistem akuatik. Amalan pengurusan yang cekap: Meliputi: 1. paya dan empangan akibat aktiviti pembalahan dan penyahutanan. Memotong cerun bukit mengikut spesifikasi yang dibenarkan. 2. 187 . Peningkatan suhu mikro – kawasan sekitar tidak lagi sesejuk atau nyaman daripada keadaan sebelumnya akibat penyahutanan untuk pelbagai tujuan.pertanian dll. padang golf.kolam. Perubahan landskap fizikal secara besar-besaran – penggondolan bukit. tasik. mengenakan denda yang berat – menaikkan kadar kompaun. Menjejaskan kesuburan tanih/lapisan top soil semakin nipis – menggangu keseimbangan nutrien tanih apabila tumbuhan yang melindungi permukaan tanih di tebang/dimusnahkan. 4.1. 3. 6. hutan primer bertukar kepada hutan sekunder. 2. Memberbaiki tatacara/prosedur penggunaan tanah di kawasan tanah tinggi. kolam. penjara. menarik balik lesen operasi.

Membina sistem saliran – parit dan longkang yang sistematik untuk penyaliran air yang lebih sempurna. Menanam tanaman tutup bumi di tapak pertanian atau tanaman rumput dan tumbuhan pelindung di kawasan bercerun. 6. Kempen dan Pendidikan Alam Sekitar: Kempen kesedaran kepada penduduk setempat dan pengusaha – menerusi risalah.program gotongroyong termasuk pendidikan alam sekitar. Amalan pengurusan : MAX 6 markah.4. seminar. Amalan pertanian berteres/mengikut kontor. 9. Pemarkahan: Langkah perundangan : MAX 2 markah. kawalan biologi agar tidak terlalu bergantung kepada baja kimia serta racun serangga. groin dan gabion. Menanam semula hutan yang sudah ditebang/penghutanan semula. 8. menggunakan baja organik. 10. Langkah kestrukturan seperti membina benteng konkrit. 7. Amalan pertanian yang mesra alam seperti kaedah hidroponik. sesi penerangan/dialog. Kempen dan PAS : MAX 2 markah 188 . Merawat atau membersihkan sungai yang tercemar.tembok penahan (retainning wall) serta sungkupan plastik untuk menstabilkan cerun. 5.

[ 5 Markah] Cadangan Isi Jawapan Konsep Pengurusan Alam Sekitar: Melibatkan perancangan. kempen kesedaran dan pendidikan alam sekitar.SOALAN PILIHAN 5 a) Apakah yang dimaksudkan dengan pengurusan alam sekitar ?. pelaksanaan hukuman dll di bawah aspek perundangan. ordinan. penggunaan. [ 10 Markah] c) Huraikan bagaimana masyarakat boleh melibatkan diri dalam penjagaan alam sekitar. pemeliharan dan pemuliharaan alam sekitar secara sistematik menerusi langkah perundangan dan bukan perundangan bagi menjamin kelestarian (keberterusan) sumber alam sekitar. • Pemeliharaan alam sekitar: usaha memelihara/menjaga sumber alam sekitar menerusi langkah perundangan – akta. • 189 . Pemuliharaan alam sekitar : Usaha membaik pulih sumber alam sekitar menerusi langkah bukan perundangan – amalan pengurusan yang strategik. perintah. [ 5 Markah] b) Jelaskan lima langkah perundangan alam sekitar yang dijalankan di Malaysia. [ 10 Markah] ________________________________________________________________ CADANGAN SKEMA JAWAPAN a) Apakah yang dimaksudkan dengan pengurusan alam sekitar ?.

Akta ini dikawal secara langsung oleh kerajaan pusat/agensi kerajaan pusat. EIA termaktub di bawah Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Aktiviti yang ditetapkan)(Penilaian kesan alam sekeliling). pembatalan lesen operasi. Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Kumbahan dan Effluen Perindustrian) 1979.b) Jelaskan lima langkah perundangan alam sekitar yang dijalankan di Malaysia. 1987. (5) Penyediaan Laporan Kesan Alam Sekitar (EIA). Peraturan merupakan perincian di bawah Akta bagi kes-kes tertentu yang lebih spesifik. Hukuman dijatuhkan oleh Mahkamah atau badan-badan yang berkuasa. Akta Taman Negara 1980. Peraturan Kualiti alam Sekeliling (Bahan Buangan Berjadual). menyitar premis dan hukuman penjara di bawah peruntukan undang-undang alam sekitar. (1) Akta dan enakmen. Bertujuan untuk menilai impak keseluruhan sesuatu projek pembangunan yang dijalankan oleh sektor awam dan swasta erhadap alam sekitar. Akta Pemuliharaan tanah 1960. [ 10 Markah] Cadangan Isi Jawapan Langkah Perundangan alam sekitar yang dijalankan di Malaysia. Misalnya Ordinan Tali Air dan Perparitan 1954. 190 . Enakmen air 1948 dll. Akta Perikanan 1985. perniagaan dan perindustrian Majlis Daerah Hulu Langat. (3) Ordinan – Termaktub di bawah undang-undang kecil yang di kawal oleh pihak berkuasa tempatan (PBT) seperti Majlis Daerah dan Majlis Pembandaran. 1987 dll undang-undang kecil di bawah PBT. Misalnya Akta Kualiti Alam Sekitar 1974 dikawal oleh Jabatan Alam Sekitar (JAS) (2) Peraturan dan arahan. Akta merupakan asas perundangan yang komprehensif bagi mengkordinasikan kesemua aktiviti berkaitan pengawalan alam sekitar di seluruh negara Misalnya Akta Kualiti Alam Sekitar 1974. 1989 dll. (4) Penguatkuasaan dan Perlaksanaan hukuman – denda/kompaun. Undang-undang kecil pelupusan sampah Majlis Daerah Hulu Langat 1984. EIA meliputi penilaian awal dan penilaian terperinci mengikut tatacara yang telah ditetapkan. Undang-undang kecil Perlesenan Tred. Misalnya di bawah Akta Kualiti Alam Sekitar 1974 terdapat peraturan-peraturan seperti Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (udara bersih) 1978. Akta Perhutanan Negara 1984.

(2) Peranan media – Masyarakat media mendedahkan secara berterusan terhadap jenayah alam sekitar seperti yang dibuat oleh TV 3 dan NTV7. Menjadikan alam sekitar sebagai hak milik bersama. 191 . Sains dan alam sekitar merentas kurikulum. sumbangan kewangan. [ 10 Markah] Cadangan Isi Jawapan Penglibatan masyarakat dalam penjagaan alam sekitar: (1) Peranan orang ramai/awam – memantau dan melaporkan aktiviti yang merosakkan alam sekitar kepada pihak berkuasa. ”Kempen Cintailah Sungai Kita”. (3) Peranan orang ramai menyahut seruan kerajaan melibatkan diri dalam kempen penjagaan alam sekitar seperti ”Kempen Penghijauan Bumi”. (4) Peranan masyarakat pendidikan – Guru dan Murid di sekolah dan IPT menanam kesedaran kepentingan alam sekitar menerusi matapelajaran Geografi.c) Huraikan bagaimana masyarakat boleh melibatkan diri dalam penjagaan alam sekitar. teknologi dan pelbagai jenis kemudahana bagi menjaga alam sekitar. menyertai pelbagai projek gotong-royong membersihkan persekitaran dll. Sama-sama menjaga alam sekitar misalnya patuhi segala peraturan yang ditetapkan. kempen dll yang berkaitan bagi memelihara dan memulihara alam sekitar. persidangan. (5) Peranan badan bukan kerajaan (NGO) – menganjurkan seminar. (6) Peranan pihak swasta.

karbon monoksida. Kegiatan ini menyebabkan lebihan karbon dioksida dalam udara – imbangan karbon dioksida dengan oksigen terjejas. Kegiatan pembakaran terbuka seperti pembakaran di tapak pelupusan sampah. sulfur oksida. Kegiatan Ujian nuklear di kawasan Kutub Selatan khususnya di Benua Antartika. 2. pembakaran hutan untuk aktiviti pertanian pindah atau pembakaran terbuka untuk membersihkan tapak pertanian juga akan membebaskan gas-gas rumah hijau. 4. [ 8 Markah] b) Jelaskan kesan-kesan pemanasan global terhadap alam sekitar fizikal dan manusia.Chloroflorocarbon. 1. [ 8 Markah] Cadangan Isi Jawapan Kegiatan –kegiatan ekonomi yang menyebabkan pemanasan global. 3. Kegiatan pengangkutan – kenderaan yang menggunakan bahan api fosil. Kegiatan pembalakan dan aktiviti penyahutanan.Halon.SOALAN PILIHAN 6 a) Terangkan bagaimana kegiatan ekonomi boleh menyebabkan berlakunya pemanasan global. Lapisan ozon bukan sahaja menipis tetapi telah berlakunya kebocoran sehingga terbentuknya lubang-lubang ozon (Ozone Holes). 192 . metana dan lain-lain yang menjadi agen utama menghakis dan menipiskan lapisan Ozon serta membentuk selimut atmosfera yang memerangkap bahangan bumi. Gas-gas rumah hijau juga dikeluarkan oleh punca kenderaan akibat pembakaran yang tidak lengkap dalam sistem enginnya yang mengeluarkan banyak karbon monoksida yang akan memerangkap bahangan bumi. [ 7 Markah] ________________________________________________________________ CADANGAN SKEMA JAWAPAN a) Terangkan bagaimana kegiatan ekonomi boleh menyebabkan berlakunya pemanasan global. 5. [ 10 Markah] c) Huraikan langkah-langkah bagi mengurangkan masalah yang berpunca daripada pemanasan global. Kegiatan perindustrian yang banyak membebaskan gas-gas rumah hijau seperti karbon dioksida.

Ini kerana kadar sejatan permukaan berlaku dengan cepat tidak sepadan dengan bekalan air yang ada. Ketidakseimbangan air benua.b) Jelaskan kesan-kesan pemanasan global terhadap alam sekitar fizikal dan manusia. Di samping itu simpanan air tanah juga akan berkurangan. regim wilayah daripada sumber-sumber sungai. gelangsaran tanah dll. 1. Kawasan-kawasan pantai yang rendah mudah ditenggelami. Contohnya mengancam kepelbagaian spesis flora dan fauna.mengubah atau menghentikan tiupan angin timuran yang selama ini membawa hujan yang lebat khususnya di negara-negara Asia Tenggara. Keadaan ini telah melemah. Kawasan bandar menjadi lebih panas berbanding dengan kawasan luar bandar.tasik. 193 . sistem akuifer kekurangan sumber air.ekosistem paya.kemarau yang terik akibat kekurangan hujan. 2.kolam dan proses transpirasi tumbuhan. Gangguan ke atas sistem ekologi. 7. 3. terumbu karang dll. meningkatkan isipadu dan paras air laut seterusnya menambahkan kadar hakisan oleh ombak.ekosistem tasik. Mempercepatkan fenomena “Penggurunan (Desertification). 5. Cairan ais benua akan membanjiri laut. Pemanasan global mempercepatkan proses luluhawa fizikal dan hakisan layangan angin dan seterusnya memudahkan pembesaran saiz gurun. ( 10 Markah) Cadangan Isi Jawapan Kesan Ke atas Alam sekitar Fizikal.ekosistem muara. Kenaikan suhu lautan Pasifik telah menyebabkan tekanan udaranya menjadi rendah. kepupusan hidupan akuatik. Gangguan ke atas kitar hidrologi. fenomena salji runtuh. Kesannya negara-negara tersebut mengalami cuaca panas. 6.. seperti ke atas ekosistem hutan. Menggalakkan Kejadian El-Nino. Pada skala mikro seperti kawasan bandar pemanasan global akan menyebabkan kejadiaan Pulau Haba Bandar . ekosistem laut dan sebagainya yang melibatkan peningkatan suhu dan kekurangan bekalan air. 4. Menggalakkan kebakaran hutan secara semulajadi sekaligus menyebabkan pula fenomena jerebu. Kecairan litupan ais pergunungan tinggi pula akan menambahkan kadar hakisan glasier. Pencairan litupan ais benua dan ais pergunungan tinggi. paras mata air dalam tanah akan menurun. Dengan terbentuknya lapisan “Selimut Karbon Dioksida” di ruang atmosfera bandar telah menyebabkan tenaga matahari terperangkap. Pemanasan global akan mempercepatkan lagi kenaikan suhu lautan khususnya lautan Pasifik. sepertimana yang dialami oleh Indonesia dan Malaysia.

Ancaman nyawa. Resiko kebakaran yang tinggi khususnya di kawasan pertanian dan kawasan hutan. 6. 8. Kawalan ini boleh dilaksanakan melalui undang-undang. kempen menggunakan sistem pengangkutan awam yang moden. kempen penghijauan bumi dsb. Mengawal aktiviti penyahutanan di semua peringkat – global. 194 .sebaliknya menggunakan teknologi yang mesra alam seperti insenerator untuk melupuskan sisa pepejal/sampah. 2. Gangguan kesihatan yang berkaitan dengan cuaca panas seperti memudahkan perebakan penyakit. Melaksanakan kempen kesedaran dan pendidikan alam sekitar seperti kempen berkongsi kereta. serantau dan negara khusus di kawasan Tropika. tenaga biomass dsb. Menjejaskan aktiviti pertanian akibat cuaca panas – kekurangan bekalan air. Kerjasama antarabangsa bagi mengawal perlepasan gas-gas rumah hijau dan CFC khususnya melalui perindustrian sepertimana yang termaktub dalam sidang kemuncak bumi. Mengelakkan aktiviti pembakaran terbuka . stroke haba dan juga ketidakselesaan hidup serta gangguan kepada aktiviti sosial penduduk. Banyak menggunakan sumber tenaga gantian yang bersifat mesra alam dalam sektor perindustrian dan pengangkutan seperti penggunaan KEH. ( 7 Markah) Cadangan Isi Jawapan 1. tanaman cepat mati . Menggalakkan penduduk menggunakan produk yang bersifat mesra alam yang kurang/tidak membebaskan CFC ke udara. hartabenda dll. 4. c) Huraikan langkah-langkah bagi mengurangkan masalah yang berpunca daripada pemanasan global. 3. 10.Kesan ke atas alam sekitar manusia. 9. tenaga solar. kaedah tebang –reput di kawasan pertanian dll. 5. Gangguan kepada bekalan air penduduk – menjejaskan aktiviti dan keperluan harian dan kualiti kehidupan penduduk. 11.

TEMA KAJIAN LUAR
SOALAN PILIHAN 1 Berdasarkan kajian luar yang telah anda jalankan di suatu kawasan pelancongan, a) Huraikan bukti-bukti yang menunjukkan kawasan tersebut menjadi tarikan pelancong. [9 Markah] b) Jelaskan kesan aktiviti pelancongan terhadap alam sekitar fizikal di kawasan tersebut, dan [8 Markah] c) Cadangkan langkah-langkah yang boleh diambil oleh pihak berkuasa untuk mengatasi masalah pencemaran kawasan tersebut. [8 Markah] ________________________________________________________________ CADANGAN SKEMA JAWAPAN a) Huraikan bukti-bukti yang menjadikan kawasan tersebut menjadi tarikan pelancong. (9 Markah) Judul Isi Jawapan 1. Tajuk Kajian: Menamakan satu kawasan pelancongan yang dikaji secara spesifik samada di satu kawasan pantai, di sebuah pulau, satu kawasan tanah tinggi, satu kawasan hutan lipur dll yang bersesuaian. Contoh: Kajian luar terhadap aktiviti
pelancongan di pantai Port Dickson, Negeri Sembilan.

2. Tujuan kajian. Untuk mengenalpasti kesan aktiviti pelancongan terhadap persekitaran fizikal setempat serta mencadangkan langkah-langkah mengatasinya. 3. Kaedah Kajian: Kaedah pemerhatian di lapangan, soal-selidik, membuat pengukuran dan pengujian atau membuat rujukan berdasarkan sumber-sumber ke dua. Bukti-bukti yang menjadikan sesebuah kawasan itu menjadi tarikan pelancong: 1. Rupamuka fizikal yang menarik seperti; pantai yang bersih dan landai, adanya air terjun/jeram, persekitaran tanah tinggi/bukit yang menarik, adanya gua-gua batu kapur dan lain-lain yang berkaitan dengan rupamuka fizikal yang unik.

195

2. Suhu, kelembapan udara serta tiupan angin. Persekitaran yang sejuk dan lembab seperti di kawasan tanah tinggi/bukit dan kawasan hutan lipur serta kawasan pinggir pantai yang nyaman. 3. Hutan dan tumbuhan. Pelbagai spesis fauna dan flora yang menarik, adanya tumbuhan seperti pokok rhu, bakau dan sebagainya. 4. Adanya pelbagai kemudahan asas yang disediakan seperti hotel/resort dan chalet, padang golf, taman permainan, kolam renang, kemudahan skuba dll termasuklah kemudahan pengangkutan dan telekomunikasi. 5. Adanya tarikan sejarah dan budaya seperti tinggalan arkeologi, monumen, replika dan lain-lain yang berkaitan. b) Jelaskan kesan aktiviti pelancongan terhadap alam sekitar fizikal di kawasan tersebut, dan (8 Markah). Judul Isi Jawapan 1. Perubahan landskap sesuatu kawasan seperti hutan rhu, bakau atau hutan di kawasan tanah tinggi kepada bangunan hotel dan resort, padang golf, pusat-pusat reakreasi dsb. 2. Kesan hakisan di cerun-cerun bukit akibat pembinaan hotel, resort dan padang golf. 3. Pencemaran air . Seperti air laut dan sungai akibat penyaliran sisa kumbahan dari hotel/resort. 4. Gangguan kepada ekosistem daratan akibat penebangan hutan untuk membina hotel/resort dan padang golf serta ekosistem akuatik akibat pencemaran air laut dan sungai. 5. Perubahan suhu mikro khususnya di kawasan tanah tinggi. Kawasan tanah tinggi tidak sesejuk sebelumnya akibat penebangan hutan secara berleluasa untuk membina pusat-pusat pelancongan. 6. Pencemaran persekitaran seperti sampah sarap dan sisa makanan di kawasan perkelahan pantai dan hutan lipur yang membawa kepada pencemaran bau.

196

c) Cadangkan langkah-langkah yang boleh diambil oleh pihak berkuasa untuk mengatasi masalah pencemaran kawasan tersebut. (8 Markah) Judul Isi Jawapan
1. Langkah perundangan. Meliputi usaha pemantauan, penguatkuasaan undang-undang seperti denda/kompaun, menarik balik permit perniagaan dsb kepada mana-mana pengusaha hotel/resort atau peniaga-peniaga restoran dan gerai yang mencemarkan air laut/sungai serta pembuangan sampah/sisa yang tidak terurus. Langkah ini boleh dijalankan oleh JAS dan majlis daerah/perbandaran. 2. Amalan Pengurusan sisa yang cekap. Seperti merawat terlebih dahulu air kumbahan sebelum dilepaskan ke laut dan sungai, menyediakan sistem takungan najis/tangki septik yang khas untuk IWK, menyedia/menambahkan tong-tong sampah, mengutip sampah dan sisa secara sistematik dan berjadual untuk dilupuskan di tempat khas - tanggungjawab Alam Flora. 3. Kempen kesedaran dan pendidikan alam sekitar kepada pengusaha dan pelancong - melalui risalah dan slogan, program gotong- royong dan lain-lain yang bersesuaian. NOTA PEMARKAHAN:

1. Jawapan umum/langsung tidak bersifat kajian luar - tidak merujuk manamana satu kawasan secara khusus (tidak sebut nama kawasan pelancongan) atau menyebut di merata-rata tempat (banyak kawasan) atau kawasan kajian terlalu luas seperti sebuah negara atau sebuah negeri yang sememangnya langsung tidak mampu dikaji secara kajian lapangan, maka markah maksima =

5/25 sahaja.

197

SOALAN PILIHAN 2 Berdasarkan pemerhatian yang telah anda jalankan di satu kawasan pertanian, a) Nyatakan ciri-ciri kegiatan pertanian yang dijalankan di kawasan tersebut. [9 Markah] b) Jelaskan bagaimana faktor-faktor fizikal dan mempengaruhi kegiatan pertanian di kawasan tersebut. kemanusiaan [8 Markah]

c) Huraikan dampak kegiatan pertanian terhadap persekitaran fizikal di kawasan tersebut. [8 Markah] ________________________________________________________________ CADANGAN SKEMA JAWAPAN Soalan ini ialah soalan kajian luar/kajian lapangan. Oleh itu jawapan calon mesti memenuhi kreteria berikut: 1. Jawapan mestilah merujuk kepada SATU kawasan pertanian yang khusus dan kecil skalanya seperti (di sebuah kampung, mukim, daerah, felda/kawasan pembangunan wilayah, estet/ladang, kebun dll seumpamanya. Paling luas kawasan yang boleh diterima ialah sehingga sebuah daerah sahaja). 2. Skala jawapan tidak boleh terlalu luas seperti di sebuah negeri atau negara yang mencerminkan ketidakmampuan calon mengkajinya secara kajian luar. 3. Jawapan juga tidak boleh di merata-rata tempat atau melompat dari satu kawasan ke satu kawasan pertanian yang lain. 4. pun. Jawapan tidak boleh bersifat umum tanpa merujuk mana-mana kawasan pertanian

(Nota: Jawapan calon yang tidak memenuhi kreteria ini maka markah maksima ialah 5/25 sahaja)

198

penggunaan baja. agensi kerajaan dll serta pengurusannya sistematik atau tidak. modal sendiri atau pinjaman termasuk juga pemberian subsidi. Penggunaan buruh – buruh keluarga atau buruh upahan/bergaji tetap. syarikat swasta dsb. Jenis tanah – mempengaruhi jenis tanaman seperti tanah laterit untuk getah dan kelapa sawit. dataran lanar/delta. 199 . JUDUL ISI JAWAPAN kemanusiaan (8 Markah) Faktor-faktor fizikal dan kemanusiaan yang boleh dijelaskan adalah bergantung kepada jenis pertanian/tanaman yang dipilih di antaranya ialah: Faktor Fizikal 1. lereng bukit dll. Bentuk muka bumi/relief – seperti di kawasan tanah pamah. 3. tanah pasir untuk kelapa dsb. Adakah perladangan untuk eksport. Pemilikan dan pengurusannya – Adakah dimiliki oleh individu. kebun kecil. Teknologi dan input yang digunakan – Teknologi tradisional atau moden. tanah gambut untuk nanas. kaki bukit beralun. (9 Markah) JUDUL ISI JAWAPAN Tajuk kajian: Menyebutkan /menamakan SEBUAH kawasan pertanian yang dikaji. sara diri. jumlah/saiz tenaga buruh. Skala dan orientasi pengeluaran – nyatakan saiz keluasannya serta sistemnya. Modal dan kos – kecil atau besar.racun serangga. 2. kontrak. 6. benih. Jenis tanaman – sejenis atau pelbagai jenis (nyatakan tanamannya). pertanian pindah dll. diuruskan oleh FELDA/FELCRA. Di antara ciri-ciri kegiatan pertanian yang boleh disentuh ialah: 1. Contoh pengurusan sistematik – projek pertanian berkelompok/mini estet. 2. tanah lanar/aluvium untuk padi sawah. b) Jelaskan bagaimana faktor-faktor fizikal dan mempengaruhi kegiatan pertanian di kawasan tersebut. syarikat swasta.a) Nyatakan ciri-ciri kegiatan pertanian yang dijalankan di kawasan tersebut. kaedah pengairan dll. buruh asing dsb. tanah tinggi. 5. 4.

Faktor pengurusan – sistematik atau tidak. 3. RISDA. dipengaruhi oleh tahap pendidikan dan kemahiran yang dimiliki. baja kimia. Antara dampaknya ialah: 1. 7. tidak berteres/berkontur atau pendedahan secara langsung kepada agen hakisan di peringkat kerja pembukaan dan pembersihan tapak pertanian. perubahan harga. sistem pengairan yang disediakan dan kemudahan fizikal yang lain. Faktor iklim/cuaca – seperti keadaan suhu. FELDA/FELCRA dll. Faktor teknologi – tradisional atau moden. hujan. Faktor buruh – penggunaan tenaga buruh keluarga/tempatan/asing. 3. 5. pasar tani. Faktor Kemanusiaan 1. Pencemaran air dan kemusnahan hidupan akuatik akibat penggunaan racun serangga dan baja kimia yang berlebihan. R&D dsb) c) Huraikan dampak kegiatan pertanian terhadap persekitaran fizikal di kawasan tersebut. kelembapan udara dsb. Saliran – sistem saliran seperti sungai dan paya termasuk juga saliran tanah samada menakung atau tidak menakung air. 6. orang tengah dll. Kemudahan asas/prasarana yang ada – seperti jalan pengangkutan. 200 . LPP. pinjaman kredit daripada institusi kewangan seperti bank pertanian dll. Faktor pasaran – berkait dengan permintaan dan penawaran. 4. 4. 2.3. (8 Markah) JUDUL ISI JAWAPAN Bergantung kepada jenis pertanian yang dikaji. terlatih atau tidak terlatih (ada khidmat bimbingan – latihan. racun serangga dll. Ketidakseimbangan nutrien tanah – kehilangan kesuburan tanah lebih cepat akibat pertanian sejenis /tanpa giliran atau terlalu kerap . 2. Dasar /polisi kerajaan – secara umum dan khusus seperti menubuhkan pelbagai agensi – Jabatan pertanian. Faktor modal – keupayaan modal yang ada kecil atau besar. rangkaian pemasaran seperti adanya FAMA. penggunaan alat seperti jentera. saiz dan jumlah tenaga buruh yang terlibat. Hakisan tanah – kehilangan top soil lebih cepat jika aktiviti pertanian tersebut tanpa tanaman tutup bumi.

Tidak boleh terlalu luas seperti di sebuah negeri atau negara yang mencerminkan ketidakmampuan calon mengkajinya secara kajian luar. [13 Markah] b) Kenalpasti kesan-kesan kegiatan ekonomi primer yang anda pilih pada soalan (a) terhadap alam sekitar dan cadangkan langkah-langkah untukmengatasinya. 5. Jawapan juga tidak boleh di merata-rata tempat atau melompat dari satu kawasan ke satu kawasan yang lain. Skala jawapan mestilah kecil dan khusus sifatnya. Pencemaran udara – amalan pertanian secara tebang – bakar atau penyemburan racun serangga secara meluas. SOALAN PILIHAN 3 Berdasarkan kepada satu kajian luar yang telah anda jalankan bagi manamana kawasan. 6.4. Kesan pemanasan setempat/kenaikan suhu mikro akibat pembakaran dan pembersihan kawasan pertanian atau pembersihan kawasan hutan untuk pertanian. Perubahan landskap secara besar-besaran di peringkat awal pembukaan tapak pertanian – penyahutanan atau aktiviti penanaman semula. 2. Kemusnahan ekosistem hutan berkait dengan kerja-kerja pembangunan tanah pertanian dan juga kemusnahan ekosistem akuatik akibat aktiviti penebusgunaan tanah untuk pertanian. Paling luas kawasan kajian yang boleh diterima ialah sehingga sebuah daerah sahaja. oleh itu jawapan calon mesti memenuhi syarat-syarat berikut: 1. 3. Jawapan juga tidak boleh bersifat umum tanpa merujuk kepada mana-mana kawasan kajian pun. 201 . 7. [12 Markah] ________________________________________________________________ CADANGAN SKEMA JAWAPAN Syarat Jawapan: Soalan ini adalah soalan kajian luar. (a) Pilih satu kegiatan ekonomi primer dan tuliskan laporan tentang sumbangannya terhadap pembangunan ekonomi kawasan berkenaan.

Daerah Maran. MAX = 5/25 sahaja. Keseluruhan kawasan ladang ialah seluas 2500 ekar. Pembalakan atau Perhutanan.4. Sumbangan sektor pertanian perladangan kelapa sawit terhadap pembangunan ekonomi Felda Jengka 16 : 1. b) Objektif kajian.perdagangan. 2 dan 3 di atas maka markah MAX = 5/25 sahaja. Ini termasuklah sumber tanah 202 . pembinaan dll. pelancongan. Kaedah kajian yang dijalankan ialah pemerhatian. pengangkutan. 2. Perikanan. Pahang. dan Perlombongan. Cadangan Jawapannya: a) Kegiatan ekonomi primer yang dipilih ialah aktiviti pertanian perladangan kelapa sawit di Felda Jengka 16. temubual dan soal selidik. c) Jawapan calon yang tidak memenuhi syarat ke empat sahaja (aktiviti ekonomi yang bercampur aduk) maka pilih yang dominan dan relevan sahaja. Panduan Pemeriksaan a) Jawapan calon yang tidak memenuhi syarat 1. ii) Mengenalpasti kesan negatif akibat perladangan kelapa sawit terhadap alam sekitar khususnya yang melibatkan aktiviti penanaman semula serta mencadangkan langkah untuk mengatasinya. Perladangan kelapa sawit menjadi sumber pekerjaan dan pendapatan utama penduduk yang mengerjakan ladang seluas 10 ekar bagi setiap keluarga.perniagaan. yang terletak di dalam gugusan Felda Wilayah Jengka. Hasil kelapa sawit telah berupaya meningkatkan pendapatan perkapita penduduk dan taraf hidup penduduk kawasan ini melepasi daripada garis kemiskinan. Jawapan hanya berdasarkan kepada SALAH SATU kegiatan ekonomi primer berikut: Pertanian. b) Jawapan yang tidak merujuk kepada aktiviti ekonomi primer (merujuk kepada ekonomi sekunder dan tertier seperti industri perkilangan.. c) Kaedah kajian. Mempercepatkan pembangunan sumber alam kawasan berkenaan – sumber alam tidak dibiarkan membazir/memajukan ekonomi insitu. Menyediakan peluang pekerjaan kepada penduduk setempat. Tujuan kajian ini ialah untuk: i) Menghuraikan sumbangan kegiatan pertanian kelapa sawit kepada pembangunan ekonomi Jengka 16 khususnya dan wilayah Jengka amnya.

Kemusnahan ekosistem. Memajukan infrastuktur seperti rangkaian jalan raya. elektrik. Selain itu ia juga telah mempercepatkan pembangunan Bandar Jengka yang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang baru yang membekalkan pelbagai jenis perkhidmatan bandar kepada penduduk wilayah Jengka itu sendiri. Memperluaskan pasaran setempat serta kesan-kesan positif daripada perluasan pasaran seperti kewujudan pasar malam. sistem perhubungan. klinik desa dan lain-lain lagi. Selain itu sektor perkhidmatan khususnya pengangkutan (jalan raya berkembang dengan pesat). Kawasan ladang banyak mengandungi 203 . (12 Markah) Cadangan Jawapannya: Pada masa kini kawasan perladangan kelapa sawit di Felda Jengka 16 sedang mengalami proses penanaman semula. pasar tani dan lain-lain. bekalan air. Pencemaran air khususnya sungai dan paya. 4. Perubahan landskap yang ketara seperti hutan kelapa sawit yang hijau bertukar kepada tanah tergondol. Aktiviti ini telah menimbulkan beberapa kesan negatif terhadap alam sekitar setempat. b) Kenalpasti kesan-kesan kegiatan ekonomi primer yang anda pilih pada soalan (a) terhadap alam sekitar dan cadangkan langkah-langkah untukmengatasinya. 2. Dengan memperolehi pendapatan hasil perladangan kelapa sawit itu maka kuasa beli peneroka akan bertambah. pasar malam dan pasar tani untuk membekalkan keperluan penduduk sekitar. Selain itu sebagai kegiatan sampingan peneroka juga menjalankan aktiviti penternakan lembu/kerbau serta akuakultur. 4. babi hutan dan juga haiwan primat khususnya kera. kewujudan kawasan yang agak kering dan tandus sebelum benih kelapa sawit yang baru membesar. Adanya kesan hakisan tanah dan gegalur apabila penebangan hutan sawit tersebut mendedahkan permukaan tanih kepada agen-agen hakisan air hujan dan juga larian air permukaan. Sebenarnya kawasan hutan kelapa sawit menjadi habitat kepada kepelbagaian spesis seperti tikus. sekolah. 3. Antaranya ialah: 1. sumber makanan dll. ayam hutan. 3. Ini menggalakkan perkembangan perniagaan runcit. Dengan adanya lading kelapa sawit yang luas membolehkan sebuah kilang memproses hasil kelapa sawit di bina di kawasan tersebut.yang digunakan sepenuhnya. Apabila pokok-pokok sawit ditebang maka organisma ini akan kehilangan habitat. 5. Kawasan bukit kecil jelas kelihatan kesan-kesan gegalur ini. Menggalakkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi yang berrantaian dengannya atau mewujudkan kepelbagaian ekonomi. ular. Pokok-pokok yang sudah tua ditebang secara besar-besaran dan digantikan dengan benih baru secara berperingkat-peringkat.

kaedah tebang reput bukannya tebang . Oleh itu apabila hakisan larian air permukaan berlaku ia akan membawa masuk kelodak dan lumpur ke dalam sungai dan paya berkenaan.. 3. Langkah kempen kesedaran dan pendidikan alam sekitar yang bersesuaian kepada peneroka seperti kempen menggunakan bioteknologi. Langkah pengurusan yang strategik: Antaranya ialah: a) Menanaman tanaman tutup bumi seperti pokok kekacang dan juga tanaman sampingan jangka pendek seperti pisang dan jagung bagi mengelakkan pendedahan permukaan bumi kepada agen hakisan. b) c) Membina lebih banyak sistem perparitan dan saliran dalam kawasan ladang. SOALAN PILIHAN 4 204 . Kesannya sumber-sumber air tersebut akan tercemar seperti mana yang dialami oleh Sungai Jengka dan sungai Cenerai yang merentasi kawasan ladang ini.. Pemanasan setempat (kenaikan suhu mikro) dan pengurangan kelembapan udara. Apabila hutan sawit ditebang dan tiada lagi proses transpirasi pokok untuk membebaskan wap-wap air ke udara.bakar dll lagi.alur-alur sungai yang kecil dan juga paya. 5. 2. Langkah-langkah mengatasinya: 1. Langkah perundangan – Menguatkuasakan undang-undang dan akta seperti mengenakan denda/kompaun kepada mana-mana peneroka yang menjalankan kaedah tebang – bakar dalam penanaman semula kelapa sawit di ladang mereka. Menggantikan kaedah tebang –bakar kepada tebang – reput.

Menyatakan objektif kajian. Menyatakan kaedah kajian yang digunakan. Jawapan juga tidak boleh bersifat umum tanpa merujuk kepada mana-mana sebuah bandar kecil pun. oleh itu jawapan calon mesti memenuhi syarat-syarat berikut: 1. 2 dan 3 di atas maka markah MAX = 5/25 sahaja. [ 8 Markah] c) Nyatakan langkah-langkah yang telah diambil oleh pihak berkuasa tempatan untuk mengatasi masalah kebersihan persekitaran fizikal di bandar tersebut. Bandar besar seperti ibu negeri atau bandaraya tidak diterima. [9 Markah] Cadangan Isi Jawapan 1. Tajuk kajian: Menamakan sebuah bandar kecil yang dikaji. 2. [9 Markah] b) Tuliskan laporan tentang taraf kebersihan persekitaran fizikal di bandar tersebut.) (a) Huraikan aktiviti perniagaan yang terdapat di bandar tersebut. Jawapan juga tidak boleh merujuk kepada banyak bandar. (Nota: Jawapan calon yang tidak memenuhi syarat 1. Huraian aktiviti perniagaan yang dikaji boleh meliputi: 205 . 3. Hanya sebuah bandar kecil sahaja yang diterima. Bandar yang paling besar boleh diterima ialah bandar ibu daerah sahaja. 3. (a) Huraikan aktiviti perniagaan yang terdapat di bandar tersebut.Berdasarkan pemerhatian yang anda telah lakukan di sebuah bandar kecil. Skala jawapan mestilah kecil dan khusus sifatnya. [ 8 Markah] ________________________________________________________________ CADANGAN SKEMA JAWAPAN Syarat Jawapan: Soalan ini adalah soalan kajian luar/kajian lapangan. 2. Merujuk kepada sebuah bandar kecil sahaja .

sistem longkang. perniagaan makanan. 5. parit. terlatih atau tidak terlatih. runcit. d) Modal – keupayaan modal kecil atau besar. f) Orientasi pasaran – kepada penduduk seitar atau luar kawasan/luar bandar. modal sendiri atau pinjaman bank. sampah sarap dsb. sederhana atau besar-besaran. Status kebersihan air – pencemaran sungai. keluarga atau syarikat/usahsama. Status kebersihan premis perniagaan khususnya perniagaan makanan – gerai dan restoran. ke bandar lain. b) c) Skala operasi perniagaan: Skala kecil. daerah lain dsb. perniagaan perkhidmatan dsb. g) Bahan mentah/barangan perniagaan – dari kawasan sekitar atau diambil dari luar. gaji/upah buruh dll. 2.a) Jenis perniagaan yang dijalankan: Perniagaan borong. longkang. dana kerajaan misalnya di bawah skim kredit mikro dll. 206 . 4. Pemilikan dan pengurusan : Individu. sisa pepejal dan pencemaran bau. dan takungan air yang lain. Status kebersihan udara – pencemaran udara sekitar yang boleh diukur melalui indeks IPU. 3. kontrak atau tetap. b) Tuliskan laporan tentang taraf kebersihan persekitaran fizikal di bandar tersebut. [ 8 Markah] Cadangan Isi Jawapan 1. Status kebersihan persekitaran bandar – pencemaran sampah sarap. e) Buruh – penggunaan tenaga buruh/tenaga kerja asing atau tempatan. Status kebersihan premis kediaman seperti sistem pembentungan.

( 8 Markah) Cadangan Isi Jawapan 1. ceramah/seminar atau gotong royong membersihkan persekitaran yang melibatkan kerjasama PBT. Menguatkuasakan undang-undang PBT – seperti denda/kompaun.c) Nyatakan langkah-langkah yang telah diambil oleh pihak berkuasa tempatan untuk mengatasi masalah kebersihan persekitaran fizikal di bandar tersebut. Kuning – memuaskan. NGO dan orang ramai. 207 . Kementerian Kesihatan. Menyediakan tong-tong sampah dan pusat pungutan bahan untuk kitar semula. 4. menyitar premis. Merah – tidak bersih). 5. Sebagai contoh oleh Alam Flora. 2. penerangan. Menyediakan sistem pungutan sampah dan pelupusan sisa pepejal/sampah secara sistematik dan berjadual di tapak pelupusan yang khas – jauh dari kawasan petempatan. 3. Menyediakan perkhidmatan pembentungan yang cekap oleh IWK – mengangkut dan merawat sisa kumbahan di loji rawatan yang jauh dari petempatan. membatalkan lesen operasi kepada pengusaha yang melanggar peraturan dan kawalan kebersihan. Mengawal selia dan memantau tahap kebersihan premis khususnya premis perniagaan makanan oleh Majlis Daerah/Majlis Pembandaran – Sistem pelabelan tahap kebersihan sebagai peringatan kepada pelanggan misalnya (Hijau – baik. 6. Mengadakan kempen kesedaran mengenai penjagaan kebersihan dari masa ke semasa – melalui risalah.

sebuah kawasan tanah tinggi.SOALAN PILIHAN 5 Berdasarkan kajian luar yang telah anda lakukan terhadap mana-mana satu jenis aktiviti ekonomi tertier. 208 . [ 8 Markah] CADANGAN SKEMA JAWAPAN Syarat Jawapan: Soalan ini adalah soalan kajian luar.Kawasan kajian mestilah dinyatakan secara spesifik. tunjukkan kesan-kesan negatif ke atas alam sekitar fizikal akibat aktiviti ekonomi itu. Jawapan calon mestilah bersifat in-situ. Jawapan juga tidak boleh di merata-rata tempat atau melompat dari satu kawasan ke satu kawasan yang lain. sebuah kawasan di bandar besar/bandaraya. Jawapan juga tidak boleh bersifat umum tanpa merujuk kepada mana-mana kawasan kajian pun. [7 Markah] b) Berdasarkan bukti dari kajian lapangan anda. 3. 2. sebuah pantai. Tidak boleh terlalu luas seperti di sebuah negeri atau negara yang mencerminkan ketidakmampuan calon mengkajinya secara kajian luar. Jawapan hanya berdasarkan kepada kegiatan ekonomi tertier sahaja. Contoh kawasan kajian yang boleh diambil kira ialah seperti di sebuah pulau. [10 Markah] c) Huraikan langkah-langkah yang sesuail bagi mengurangkan kesankesan negatif alam sekitar akibat aktiviti ekonomi yang anda kaji itu. oleh itu jawapan calon mesti memenuhi syarat-syarat berikut: 1. a) Kenalpastikan faktor-faktor yang menyebabkan aktiviti ekonomi tersebut dijalankan di kawasan itu. Skala jawapan mestilah kecil dan khusus sifatnya. 4. Paling luas kawasan kajian yang boleh diterima ialah sehingga sebuah daerah sahaja. sebuah kawasan hutan. sebuah bandar kecil/sederhana.

Saliran – sistem saliran seperti sungai. Kemudahan asas/prasarana yang ada – seperti jalan pengangkutan dan perhubungan serta kemudahan fizikal yang lain. pinjaman kredit daripada institusi kewangan/bank-bank tempatan/dana kerajaan dll. kesan negatif ke atas alam sekitar dan langkah mengatasinya. 3. teknologi tempatan atau import. Kaedah kajian: Pemerhatian. 2 dan 3 di atas (walaupun masih membincangkan kegiatan ekonomi tertier) markah MAX = 5 sahaja. Faktor Kemanusiaan 1. paya elemen saliran semulajadi. Pemarkahannya masih per 25. Faktor tarikan sumber alam secara khusus – pulau. Format Jawapan: a) Tajuk Kajian: Menamakan kawasan kajian dan SALAH satu jenis aktiviti ekonomi tertier – Pelancongan. pencerapan. perniagaan.tasik. Faktor iklim/cuaca – seperti keadaan suhu. Faktor Fizikal 1. tanah bencah (wetland). Bentuk muka bumi/relief – seperti di kawasan tanah tinggi. Dasar /polisi kerajaan – secara umum dan khusus seperti menubuhkan pelbagai agensi pelaksana dan rangkaian promosi. b) Jawapan calon yang langsung tidak merujuk kepada aktiviti tertier = 0 Markah. 3. landai dll aspek relief. temubual. perkhidmatan. c) Bagi jawapan calon yang bercampur aduk antara aktiviti tertier dengan aktiviti ekonomi yang lain maka pilih aktiviti tertier sahaja. hujan. 4. 4. Objektif kajian: Untuk mengenalpasti faktor yang menyebabkan kegiatan ekonomi dijalankan. kawasan pantai yang bercerun. gua batu kapur dsb. Faktor modal – keupayaan modal yang ada kecil atau besar. 209 . pengangkutan. Faktor teknologi – tradisional atau moden. Faktor – Faktor yang mempengaruhinya terdiri daripada faktor fizikal dan manusia antaranya ialah. hutan.Panduan Pemeriksaan: a) Jawapan calon yang tidak memenuhi syarat 1. 2. kelembapan udara dsb. soal-selidik dll yang sesuai. 2.

tenaga keluarga/tempatan/asing. R&D dsb) 8. Pencemaran air. 210 . dipengaruhi oleh tahap pendidikan dan kemahiran yang dimiliki. 7. Kemusnahan ekosistem hutan. Faktor pengurusan – sistematik atau tidak. Faktor budaya – tarikan budaya secara khusus sperti tinggal arkeologi. biodiversiti dll yang berkaitan dengan ekosistem. 8. Antara kesannyanya ialah: 1. monumen. Hakisan tanah dan gerakan jisim khususnya tanah runtuh. 6. Perubahan landskap secara besar-besaran . 4. Kemusnahan kawasan tadahan air. Pencemaran udara . Faktor buruh – penggunaan tenaga kerja . 5. 2.kehilangan habitat. Faktor pasaran – berkait dengan permintaan dan penawaran berkaitan dengan harga dan kualiti produk perkhidmatan.5. Pencemaran bunyi dan bau. 7. rantaian makanan. terlatih atau tidak terlatih (ada khidmat bimbingan – latihan. Kesan pemanasan setempat/kenaikan suhu mikro. atau tempat-tempat menarik yang disediakan seperti Sunway Lagoon. tunjukkan kesan-kesan negatif ke atas alam sekitar fizikal setempat akibat aktiviti ekonomi itu. 9. Pencemaran tanih dan sisa pepejal. [10 Markah] Cadangan Isi Jawapan Bergantung kepada jenis aktiviti ekonomi yang dikaji. 6. saiz dan jumlah tenaga kerja yang terlibat. tasik buatan manusia dll b) Berdasarkan bukti dari kajian lapangan anda. 3.

c) Huraikan langkah-langkah yang patut diambil untuk mengurangkan kesan-kesan negatif alam sekitar akibat aktiviti ekonomi yang anda kaji itu. [ 8 Markah] Cadangan Skema Jawapan: 1. 2. 211 . Langkah perundangan secara spesifik Amalan pengurusan yang strategik (Mana-mana 2 isi yang dihuraikan) Kempen kesedaran dan pendidikan alam sekitar: = MAX 2 Markah. 3. = MAX 4 Markah = MAX 2 Markah.

212 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful