--------------------------------KANDUNGAN----------------------------ISI KANDUNGAN Prakata Jadual Perancangan Ulangkaji Geografi Kertas 1 dan Geografi Kertas 2 Teknik Mengulangkaji dan

Menghadapi Peperiksaan Format Baru Kertas Geografi STPM dan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) Strategi Menjawab soalan Geografi STPM 2. Skema Jawapan Bagi Soalan-Soalan Terpilih Geografi Kertas 1 (Alam Sekitar Fizikal) a) b) c) d) e) f) g) h) Sistem bumi Sistem Geomorfologi Sistem Atmosfera Sistem Hidrologi Sistem Ekologi Saling kebergantungan sistem Kajian luar. Kemahiran Geografi MUKA SURAT

3. Skema Jawapan Bagi Soalan-Soalan Terpilih Geografi Kertas 2 (Alam Sekitar Manusia) a) Penduduk b) Pembangunan Ekonomi dan Impak Alam Sekitar c) Transformasi Desa dan Pembandaran d) Globalisasi Ekonomi dan Kerjasama

1

Serantau e) Impak Alam Sekitar dan Pengurusannya f) Kajian luar. BIBLIOGRAFI

PRAKATA
Buku Koleksi Skema Jawapan Geografi STPM ini membekalkan maklumat yang amat berguna kepada calon-calon Geografi yang akan mengambil STPM. Ini kerana buku ini mengandungi garis panduan menjawab serta isi-isi penting bagi soalan-soalan pilihan berdasarkan sukatan baru Geografi mulai tahun 2006. Oleh sebab itu, setiap calon Geografi seharusnya memiliki buku tersebut sebagai panduan asas untuk menjawab soalan aras STPM sebenar dan seterusnya menjadi teman persediaan ulangkaji yang membantu memperolehi markah yang cemerlang. Berdasarkan isi-isi jawapan yang diberi para calon boleh membuat latihan pengembangan isi (elebration) samada secara individu atau berkumpulan. Namun begitu buku ini bertindak sebagai pembantu dan pemandu kepada anda, kejayaan mutlak adalah terletak ditangan anda sendiri. Kandungan buku ini meliputi ke dua-dua kertas Geografi iaitu Geografi Kertas 1 (Alam Sekitar Fizikal) dan Geografi Kertas 2 (Alam Sekitar Manusia). Ia disusun dengan sistematik bagi memudahkan penggunaannya. Kandungannya meliputi: 1. Jadual Perancangan Ulangkaji mengikut kertas dan topik yang bertindak sebagai senarai semak proses pembelajaran calon. 2. Teknik Mengulangkaji dan menghadapi peperiksaan bagi kertas Geografi STPM. 3. Format Baru Kertas Geografi STPM. 4. Strategi Menjawab soalan Geografi STPM. Amat penting untuk calon-calon memahami sistem pemarkahan yang diguna-pakai dan sentiasa mengaplikasikan panduan menjawab yang disarankan. 5. Skema dan isi-isi jawapan penting bagi soalan-soalan Geografi Kertas 1 dan 2 yang telah dipilih.

2

Buku ini disediakan oleh kumpulan guru pakar Geografi STPM peringkat negeri Pahang dengan kerjasama Jabatan Pelajaran Negeri Pahang (JPNP). Justeru, sekalung budi dan jutaan terima kasih kepada Pegawai Geografi JPN yang mengambil inisiatif untuk menerbitkan buku ini.
Sekian dari Panel Penulis

Temerloh, Pahang Jun 2008
i JADUAL PERANCANGAN ULANGKAJI GEOGRAFI KERTAS 1 (Alam Sekitar Fizikal)

TEMA DAN TAJUK
1.0 SISTEM BUMI 1.1 Konsep sistem 1.2 Sistem suria 1.3 Kedudukan bumi dalam sistem suria 1.4 Tenaga 1.5 Peranan tenaga suria 2.0 SISTEM GEOMORFOLOGI 2.1 Pengenalan proses geomorfologi 2.2 Konfigurasi bentuk muka bumi 2.3 Pembentukan landskap di kawasan Tropika Lembab 2.4 Kaitan sistem geomorfologi dengan manusia 2.5 Kemahiran amali sistem geomorfologi 3.0 SISTEM ATMOSFERA 3.1 Struktur dan kandungan atmosfera 3.2 Cuaca dan iklim 3.3 Kaitan sistem atmosfera dengan manusia 3.4 Perubahan iklim 3.5 Mikro iklim bandar 3.6 Kemahiran amali sistem Atmosfera 4.0 SISTEM HIDROLOGI 4.1 Fasa air 4.2 Kitaran hidrologi

TARIKH MULA

TARIKH TAMAT

CATATA N

3

4.3 Edaran air tanih 4.4 Imbangan air 4.5 Kaitan sistem Hidrologi dengan manusia 4.6 Kemahiran Amali Sistem Hidrologi. 5.0 SISTEM EKOLOGI 5.1 Ekologi dan ekosistem 5.2 Aliran tenaga dalam siratan makanan 5.3 Kitar nutrien dalam ekosistem 5.3 Kaitan sistem ekologi dengan manusia 5.4 Kemahiran amali sistem ekologi.

6.0 SALING KEBERGANTUNGAN SISTEM. 6.1 Intraksi antara sistem. 6.2 Interaksi sistem fizikal dengan sistem gunaan manusia. 6.3 Pengekalan, Pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar fizikal 7.0 KAJIAN LUAR 7.1 Kajian Luar sistem geomorfologi 7.2 Kajian luar sistem atmosfera 7.3 Kajian luar sistem hidrologi 7.4 Kajian luar sistem ekologi

4

1 Konsep penduduk 1. PENDUDUK 1. TRANSFORMASI DESA DAN PEMBANDARAN 3.3 Pertumbuhan penduduk 1.4 Kemahiran amali pembangunan ekonomi 3.2 Taburan Penduduk 1.3 Migrasi Penduduk 1.1 Sektor-Sektor ekonomi 2.1 Transformasi desa 3.JADUAL PERANCANGAN ULANGKAJI GEOGRAFI KERTAS 2 (Alam Sekitar Manusia) TEMA DAN TAJUK 1.4 Kemahiran amali penduduk 2. PEMBANGUNAN EKONOMI DAN IMPAK ALAM SEKITAR.2 Bandar dan pembandaran TARIKH MULA TARIKH TAMAT SELESAI (/) 5 . 2.2 Proses pembangunan ekonomi 2.4 Penduduk dan alam sekitar 1.3 Impak pembangunan ekonomi terhadap alam sekitar 2.

GLOBALISASI EKONOMI SAN KERJASAMA SERANTAU 4. IMPAK ALAM SEKITAR DAN PENGURUSANNYA 5.6.2 Impak sosial 5. 6 .2 Kajian Luar Transformasi desa dan pembandaran TEKNIK MENGULANG KAJI DAN MENGHADAPI PEPERIKSAAN Panduan Umum Mengulang kaji 1. membuat nota ringkas. Fahami apa yang dibaca dan catat kata kunci-kata kunci penting yang terdapat dalam nota atau buku anda. 3. Agehkan waktu untuk membaca.3 Pertumbuhan Segi tiga 4. 5.5 Kemahiran Amali . Tutup kembali buku/nota anda.1 Kajian Luar Pembangunan ekonomi 6. Cuba ingat kembali apa yang anda baca (isi-isi penting).1 Impak aktiviti manusia terhadap alam sekitar fizikal 5. mengingat/menghafal dan membuat latihan esei serta kemahiran amali . Sediakan jadual waktu yang sistematik dan disiplinkan diri anda seboleh mungkin mengikuti jadual waktu yang anda bina itu. KAJIAN LUAR 6. Nota yang dibuat jangan terlalu panjang kerana ia sukar diingat. Lakarkan isi-isi penting yang anda perolehi itu dalam bentuk peta minda. Membaca buku atau nota ringkas. 2.4 Hubungan Malaysia dengan negara luar 4.3 Pengurusan alam sekitar 6.1 Globalisasi ekonomi 4. Kemahiran Amali desa dan Pembandaran Transformasi 4.2 Kerjasama serantau 4.

Ulangi langkah 1 hingga 4 di dalam panduan umum mengulang kaji di atas.4. Pilih soalan/data dari soalan peperiksaan STPM sebenar atau soalan-soalan dari peperiksaan-peperiksaan lain yang searas dengan STPM.Mengulang kaji. Semak kembali. tentukan topik dan sub topik penting yang amat perlu diberi penekanan bagi sesuatu tahun tertentu. Bagi jawapan yang terbaik yang telah dinilai oleh guru mestilah dikongsi bersama oleh rakan-rakan sekumpulan anda. Hantarkan jawapan lengkap yang telah anda kembangkan isinya itu kepada guru anda untuk disemak. 5. Kembangkan isi jawapan/isi-isi penting yang telah anda perolehi dalam langkah 1 hingga 4 mengikut kehendak soalan yang telah anda kumpulkan itu berasaskan konsep : FAKTA dahulu diikuti oleh HURAIAN dan dilengkapi dengan CONTOH. Berdasarkan jadual analisis dan taburan soalan yang telah diberi. Setiap ahli dalam kumpulan perbincangan (antara 4 – 5 orang sahaja) mestilah mengambil peranaan untuk menjana dan menyumbangkan idea-idea yang kreatif mengikut kehendak soalan ulanghkaji yang telah anda kumpulkan itu. (Perkara yang paling penting untuk dinilai dan dibincangkan ialah sejauhmana isi jawapan dan pengembangan isi anda itu relevan/menepati dengan kehendak soalan peperiksaan). Bentukkan kumpulan perbincangan anda untuk menilai kekuatankelemahan jawapan yang telah anda buat/disemak oleh guru. petunjuk. 7. 3. Cuba kembangkan bagi satu-satu isi jawapan anda di sekitar 6 hingga 7 baris. Kenalpastikan topik/sub topik yang memungkinkan soalan kemahiran amali boleh ditanya dalam pelbagai bentuk seperti pelbagai graf garis dan bar. Panduan Khusus . kemas bersih dan sempurna. 7 .peta lakar dan peta topo serta gambarajah dan gambar foto 2. Disamping itu juga merangka jawapan bagi soalan-soalan ulangkaji selanjutnya. 6. pertengahan tahun dan lain-lain yang berkaitan dengan topik/sub topik penting tersebut. soalan peperiksaan dalaman seperti soalan percubaan. Baca semula nota yang telah anda lakar dalam bentuk peta minda sebagai memperkukuhkan lagi ingatan anda.Lihat Strategi Menjawab Soalan Geografi STPM. pengiraan. 4. 1. a) Teknik ulangkaji Soalan Esei 1.peta tematik. Sila jawab soalan-soalan kemahiran amali tersebut dengan berpandukan konsep kartografi yang tepat – Mesti ada tajuk. b) Teknik Mengulang Kaji soalan Kemahiran Amali.. Sebarkan jawapan terbaik kepada rakan-rakan anda – jangan kedekut untuk berkongsi kepintaran anda. rajah dan carta. 2. plotan yang betul. Kumpulkan soalan-soalan STPM sebenar (bermula 2000). skala.

4. Format Kertas Peperiksaan Geografi Kertas 1 STPM Peperiksaan bagi mata pelajaran ini terdiri daripada dua kertas. beban belajar anda juga menjadi ringan dan anda akan berkongsi kejayaan yang cemerlang. Soalan akan menguji kefahaman calon tentang tajuk yang dihuraikan dalam sukatan pelajaran. analisa sebab-akibat serta membuat ramalan. Soalan yang dikemukakan merangkumi semua tajuk dalam sukatan pelajaran. kajian dan tafsiran peta topografi. pelbagai data geografi.3. Justeru anda perlu bincangkan kehendak soalan analisa ini didalam kumpulan perbincangan anda. dan peta yang berkaitan dengan tajuk yang terdapat dalam Sukatan Pelajaran Geografi Mulai tahun 2007 dan seterusnya format kertas peperiksaan adalah seperti berikut: Geografi Kertas 1 (942/1) Geografi Kertas 2 (942/2) Alam Sekitar Fizikal. Jawapan yang telah disiapkan boleh dihantar kepada guru anda untuk disemak. dan juga konsep dan kemahiran yang perlu dalam kajian geografi. Kesimpulan: Apa yang penting dalam mengulangkaji subjek Geografi ini ialah anda mesti buat dalam bentuk kumpulan. gambar rajah. Soalan boleh juga menguji pengalaman kajian luar. Soalan kemahiran amali termasuk juga bahagian analisanya seperti analisa pola/trend/arah alir sesuatu graf. Jawapan yang terbaik diedar dan dikongsi bersama-sama. Alam Sekitar Manusia Masa : 3 jam Masa : 3 jam 8 . Bincangkan kelemahan-kekuatan hasil kerja amali anda itu dalam kumpulan perbincangan anda. Kerana penjanaan idea melalui perbincangan kumpulan adalah lebih kemas dan jitu. iaitu Geografi Kertas 1 (Alam Sekitar Fizikal) dan Geografi Kertas 2 (Alam Sekitar Manusia).

Aras soalan yang ditanya akan berasaskan Taksonomi Bloom iaitu aras Mudah. aras sukar (Analisis. Soalan 3 datangnya dari topik SISTEM GEOMORFOLOGI. soalan kemahiran amali dan soalan kajian luar akan dikemukakan untuk dijawab oleh calon. Sederhana dan Sukar. sistem hidrologi dan sistem ekologi. carta. Soalan ini mempunyai banyak pecahan dan tidak terhad kepada tiga pecahan sepertimana tahun-tahun sebelumnya.2 Konsep sistem Sistem suria 9 . 2. rajah. carta dan peta serta menganalisis data.1 1. Ini bermakna soalan no 3 sebenarnya mempunyai dua soalan. rajah. 1. Sistem geomorfologi. Aras mudah (Pengetahuan). carta dan peta. Oleh itu ia akan menguntungkan calon daripada segi pilihannya untuk menjawab 9 soalan bukannya 8 soalan sepertimana tahun-tahun sebelumnya.Jenis Bilangan Markah Wajaran : Soalan Esei : 8 soalan : 100 : 50% Jenis Bilangan Markah Wajaran : Soalan Esei : 8 soalan : 100 : 50% Bil soalan wajib dijawab : 4 soalan Bil soalan wajib dijawab : 4 soalan Nota: 1. Soalan kajian luar boleh ditanya dari salah satu sistem berikut. Sistem Bumi 1. Sintesis dan Penilaian). Soalan boleh ditanya dalam bentuk kemahiran amali dan kajian luar. Soalan kemahiran amali melibatkan pengiraan. peta lakar dan peta topografi. 4. JADUAL SPESIFIKASI UJIAN (JSU) GEOGRAFI KERTAS 1 STPM TEMA TAJUK/SUB TAJUK R PERINGKAT KEMAHIRAN I II III S T R S T R S BIL SOALA N T 1. persembahan kartografi seperti graf. 3. rajah. sistem atmosfera. Setiap tahun adunan soalan langsung. Soalan no 3 terdiri daripada soalan pilihan SAMADA dan ATAU. aras sederhana (Pemahaman dan Aplikasi). Pelbagai rangsangan soalan akan diberikan seperti data. graf.

Sistem Geomorfologi ( 60 Waktu ) 2 Atau 3 1.3 Kaitan sistem atmosfera dengan manusia 3.3 Edaran air tanih 4.1 Fasa air 1 2.1 Struktur dan kandungan atmosfera 3. Sistem 4. Sistem Atmosf era 2 ( 40 Waktu) 4. 4.5 Kemahiran amali 2.3 Kedudukan bumi dalam sistem suria 1.4 Tenaga 1.(20 Waktu) 1.7 Kajian luar 4.2 Konfigurasi bentuk bumi 2.6 Kemahiran amali 3.4 Imbangan air.4 Kaitan sistem geomorfologi dengan manusia 2.5 Mikro iklim bandar 3.6 Kajian luar 3.5 Kaitan sistem 10 .3 Pembentukan landskap di kawasan Tropika Lembab 2.1 Pengenalan proses geomorfologi 2.2 Cuaca dan iklim 3.5 Peranan tenaga suria 2.4 Perubahan iklim 3.2 Kitaran Hidrologi hidrologi (20 Waktu) 1 4.

3 Kitar nutrien dalam ekosistem 5. JUMLAH 1 8 Nota: I : Pengetahuan.5 Kajian luar 6. II : Pemahaman dan Alikasi III: Analisis.6 Kemahiran amali 4.hidrologi dengan manusia.Saling Kebergantung an sistem (20 Waktu) 6.4 Kaitan sistem ekologi dengan manusia 5.1 Ekologi dan 1 dalam siratan makanan 5.1 Interaksi antara sistem. Sistem ekosistem Ekologi 5. pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar fizikal.3 Pengekalan.2 Aliran tenaga (20 Waktu) 5. 4.2 Interaksi sistem fizikal dengan sistem gunaan manusia 6.7 Kajian lluar 5. R = Aras Rendah (Mudah) S = Aras Sederhana T = Aras Tinggi (Sukar) 11 . Sintesis dan Penilaian. 6.

Format Kertas Peperiksaan Geografi Kertas 2 STPM Peperiksaan bagi mata pelajaran ini terdiri daripada dua kertas. aras sukar (Analisis. Alam Sekitar Manusia Masa Jenis Bilangan Markah Wajaran : 3 jam : Soalan Esei : 8 soalan : 100 : 50% Masa Jenis Bilangan Markah Wajaran : 3 jam : Soalan Esei : 8 soalan : 100 : 50% Bil soalan wajib dijawab : 4 soalan Bil soalan wajib dijawab : 4 soalan Nota: 1. Soalan akan menguji kefahaman calon tentang tajuk yang dihuraikan dalam sukatan pelajaran. aras sederhana (Pemahaman dan Aplikasi). 12 . Sederhana dan Sukar. iaitu Geografi Kertas 1 (Alam Sekitar Fizikal) dan Geografi Kertas 2 (Alam Sekitar Manusia). Sintesis dan Penilaian).a) b) Kertas ini mengandungi 8 soalan yang disusun mengikut urutan tajuk dalam sukatan pelajaran. Peruntukan soalan kajian luar hanya 1 soalan bagi setiap tahun. Soalan boleh juga menguji pengalaman kajian luar. dan peta yang berkaitan dengan tajuk yang terdapat dalam Sukatan Pelajaran Geografi Mulai tahun 2007 dan seterusnya format kertas peperiksaan adalah seperti berikut: Geografi Kertas 1 (942/1) Geografi Kertas 2 (942/2) Alam Sekitar Fizikal. Soalan yang dikemukakan merangkumi semua tajuk dalam sukatan pelajaran. dan juga konsep dan kemahiran yang perlu dalam kajian geografi. kajian dan tafsiran peta topografi. gambar rajah. Aras mudah (Pengetahuan). Soalan nombor 3 terdiri daripada soalan pilihan c) d) Peruntukan soalan kemahiran amali tidak melebihi 2 soalan bagi setiap tahun. Aras soalan yang ditanya akan berasaskan Taksonomi Bloom iaitu aras Mudah. pelbagai data geografi.

2. soalan kemahiran amali dan soalan kajian luar akan dikemukakan untuk dijawab oleh calon.1 Sektor- 1. 3. rajah. 1. Atau 3 (Soalan atau) 2. Soalan kemahiran amali melibatkan pengiraan. Soalan boleh ditanya dalam bentuk kemahiran amali dan kajian luar.2 Proses n ekonomi 1. Pembangunan ekonomi dan impak alam sekitar atau Transformasi desa dan pembandaran. carta dan peta serta menganalisis data. rajah. Soalan kajian luar boleh ditanya dari salah satu tema berikut. sektor ekonomi. carta. persembahan kartografi seperti graf. 4.2 Taburan penduduk 1. peta lakar dan peta topografi. Soalan no 3 datangnya dari tema PEMBANGUNAN EKONOMI DAN IMPAK ALAM SEKITAR. Oleh itu ia akan menguntungkan calon daripada segi pilihannya untuk menjawab 9 soalan bukannya 8 soalan sepertimana tahun-tahun sebelumnya. rajah. Pembanguna 2.4 Migrasi 1. pembangunan Atau 3 13 . graf. Pelbagai rangsangan soalan akan diberikan seperti data. Penduduk (50 Waktu) 1.3 Pertumbuhan penduduk 1. Soalan no 3 terdiri daripada soalan pilihan SAMADA dan ATAU. Ini bermakna soalan no 3 sebenarnya mempunyai dua soalan. JADUAL SPESIFIKASI UJIAN (JSU) GEOGRAFI KERTAS 2 STPM TEMA TAJUK/SUB TAJUK PERINGKAT KEMAHIRAN I II III R S T R S T R S T BIL SOALAN 1. carta dan peta.1 Konsep penduduk 1.6 Kemahiran amali penduduk 2. Soalan ini mempunyai banyak pecahan dan tidak terhad kepada tiga pecahan sepertimana tahun-tahun sebelumnya.5 Penduduk dan alam sekitar 1. Setiap tahun adunan soalan langsung.

3 Pertumbuhah segitiga 4.3 Kemahiran amali 3. 3.dan impak alam sekitar 1.1 Impak alam sekitar aktiviti dan manusia pengurusann terhadap alam ya (20 Waktu) 1 sekitar. 5.1 Transformasi desa. 2.1 Globalisasi ekonomi 4.2 Impak sosial.5 Kemahiran amali (Soalan atau) 3. 5. Impak 5. 3.7 Kajian luar 3. Globalisasi ekonomi dan kerjasama serantau. Impak pembangun an ekonomi terhadap alam sekitar.4 Hubungan Malaysia dengan negara luar.4 (50 Waktu) ekonomi.4 Kajian luar 4. Transformasi desa dan pembandara n (30 Waktu) 2 4. 4.2 Kerjasama serantau 4. (30 Waktu) 1 5.3 Pengurusan alam sekitar JUMLAH 10 8 Nota: 14 .2 Bandar dan pembandaran.4 Kemahiran amali 2.

1 Sukatan baru Geografi STPM yang diperkenalkan pada tahun 1996 dan edisi semakan (2006) hanya mengandungi dua kertas sahaja. e) Kertas ini mengandungi 8 soalan yang disusun mengikut urutan tajuk dalam sukatan pelajaran. 15 .0 PANDUAN AM KEPADA CALON 1. II : Pemahaman dan Alikasi III: Analisis. Sintesis dan Penilaian.I : Pengetahuan. f) STRATEGI MENJAWAB SOALAN GEOGRAFI STPM 1. Soalan nombor 3 terdiri daripada soalan pilihan R = Aras Rendah (Mudah) S = Aras Sederhana T = Aras Tinggi (Sukar) g) h) Peruntukan soalan kemahiran amali tidak melebihi 2 soalan bagi setiap tahun. Peruntukan soalan kajian luar hanya 1 soalan bagi setiap tahun. Iaitu Geografi Kertas -1 942/1 Kertas Alam Sekitar Fizikal dan Geografi Kertas 2 – Kertas Alam Sekitar Manusia.

terdiri daripada 2 soalan pilihan (SAMADA dan ATAU). Jumlah markah bagi setiap soalan apabila dicampurkan wajaran-wajarannya akan bernilai 25 Markah. Cuba dapatkan khidmat-bantu dari guru anda. gabungan beberapa tajuk atau gabungan beberapa sub-tajuk.taburan tajuk. soalan nombor 3 adalah dari tajuk sistem geomorfologi manakala bagi Geografi kertas 2. soalan nombor 3. Jadi elakkan diri daripada meninggalkan mana-mana tajuk dalam sukatan.0 KENALI BENTUK SOALAN Ada tiga bentuk soalan yang begitu popular ditanya iaitu soalan bersifat langsung (directly Questions).tema-tema yang dijangka penting untuk difokuskan. Setiap soalan sekurangkurangnya mengandungi 2 atau 3 pecahan dan setiap pecahan soalan diberikan wajaran markah di hujungnya dalam tanda kurungan. Ketiga-tiga bentuk soalan ini memerlukan pendekatan menjawab yang berbeza-beza. Wajaran markah ini memberikan pandu arah yang amat berguna kepada calon untuk merancang jawapan masing-masing. tidak lagi soalan khusus/soalan langsung seperti sukatan lama. Mulai tahun 2006. Setiap soalan akan berbentuk pecahan (a. akan dikemukakan 8 soalan dan calon dikehendaki pilih serta jawab 4 soalan sahaja dalam jangka masa 3 jam. Begitu juga dengan Geografi Kertas 2. 2. soalan kemahiran amali yang melibatkan persembahan kartografi.1 Strategi Menjawab Soalan Langsung. tetapi sesuatu tajuk atau sub tajuk itu tidak perlu terlalu mendalam sepertimana dalam sukatan lama sebelumnya. 2.aras soalan.Pendekatan menjawab bagi ke dua-dua kertas tersebut dan sistem pemarkahannya hampir sama sahaja berasaskan konsep ISI + HURAIAN + CONTOH. 1.b atau c). 1. satu sub-tajuk khusus. dan juga soalan berasaskan Kajian luar (Kajian Lapangan). Bagi Geografi kertas 1. Calon hanya perlu pilih SALAH SATU SOALAN SAHAJA.4 Soalan-soalan yang dikemukakan boleh terdiri daripada satu tajuk khusus.3 Ini bermakna calon hanya mempunyai masa lebih kurang 45 minit sahaja untuk menjawab setiap soalan tersebut. Dalam hal ini amat perlu bagi calon menganalisis soalan STPM 2000 hingga 2007 untuk melihat corak atau bentuk soalan yang ditanya . 16 . soalan nombor 3 nya dari tajuk pembangunan ekonomi dan impak alam sekitar. 1. Ingat! Agehkan masa yang lebih lama kepada wajaran markah yang besar dan jangan terlalu menumpu kepada soalan yang wajaran markahnya sedikit.konsepsi soalan dan lain-lain.2 Geografi kertas 1 mengandungi 8 soalan semuanya dan calon-calon dikehendaki pilih dan jawab empat soalan sahaja dalam jangkamasa 3 jam. Pelajari semua. trend soalan.

(5 Markah) b) Jelaskan mengapa negara tersebut perlu memperlahankan kadar pertumbuhan penduduknya. urutan soalannya mungkin seperti berikut: Bahagian a) = soalan konsep/definisi/bezakan makna/apakah yang dimaksudkan dan lain-lain yang seumpamanya. 2. Justeru itu strategi belajar calon juga mestilah pelbagai aras untuk satu-satu tajuk.terangkan. huraikan. 2.dibincangkan.1. 2. Menyatakan tidak perlu menghurai.mengapakah dan seumpamanya.Ada tajuk yang perlu dikupas. dibahaskan.1. Bagi menjawab soalan di atas.komen. a) Nyatakan ciri kependudukan (demografi) negara tersebut.dibuat perbandingan dan sebagainya. (10 Markah). 2.1.1. Urutan soalan begini sebenarnya cuba mengukur pemikiran pelajar dari aras bawah kepada aras tinggi.3. Ini bermakna jika anda ada 6 isi ia mestilah dihurai dalam 6 perenggan yang berlainan. aras dan kehendak setiap kata kunci dalam soalan. (10 Markah) b) Cadangkan langkah-langkah yang patut diambil untuk mengurangkan masalah lebihan penduduk di negara berkenaan. Bahagian b) calon mestilah menjelaskan sebabsebab negara Indonesia perlu memperlahankan pertumbuhan penduduknya. Cukup sekadar sebaris dua ayat sahaja bagi setiap ciri yang dinyatakan.2.ulaskan. Bahagian c) = soalan bersifat aplikasi seperti cadangkan.analisakan.1.1 Soalan langsung adalah soalan yang ditanya terus tanpa melibatkan banyak rangsangan dan referent. Tidak boleh kita mempelajari sesuatu tajuk itu secara persembahan dan penghuraian fakta semata-mata.diulaskan. bincangkan dll yang setaraf dengannya.jelaskan. Seterusnya calon perlu menyatakan ciri-ciri demografi negara berkenaan. Setiap sebab mestilah dijelaskan dengan detail antara 6 hingga 7 baris bagi setiap isi yang dikemukakan. Cuba sediakan sekurang-kurangnya 6 sebab bagi soalan (b) di atas. Bagi soalan (c) 17 . Justeru itu amat penting untuk kita memahami bentuk.dibuat ramalan. Di antara contoh soalan langsung yang akan dibincangkan di sini adalah seperti berikut: Pilih sebuah negara di rantau Asia Pasifik. Misalnya Indonesia.4. Ia biasanya mempunyai 2 hingga 3 pecahan yang diberikan wajaran markah masing-masing.2. calon perlu menamakan dahulu negara yang dipilih. Bahagian b) = Soalan huraian/penjelasan/penerangan seperti . 5. Jika satu-satu soalan itu terdiri daripada 3 pecahan. Setiap isi yang dihurai mestilah distruktur mengikut perenggan yang berlainan.

memenuhi kehendak soalan. b) Jangan sekali-kali terlalu mendetailkan huraian pada satu-satu isi sahaja sehingga isi yang lain amat cetek huraiannya. Justeru itu. 2.padat bersama dengan sokongan contoh yang sesuai juga akan dianugerahkan markahnya.6. Calon juga boleh mengemukan Fakta dahulu diikuti oleh Contoh kemudiannya berdasarkan contoh-contoh tersebut ia membuat Penghuraian. Fakta atau Isi mestilah diserlahkan dalam ayat pertama bagi setiap perenggan.betul. Jika ini berlaku calon masih mempunyai lebihan satu atau dua isi yang membolehkan mereka masih mampu memperolehi markah yang maksima. Aspek contoh pula tidak semestinya merujuk kepada tempat semata-mata. 2. tidak lebih daripada itu.relevan. Dalam hal ini kualiti jawapan calon amat bergantung kepada kualiti dan kekuatan huraiannya. Jangan sekalikali menyembunyikan fakta/isi diakhir ayat pada perenggan. Setiap judul isi yang diberi mestilah dijelaskan sebaik mungkin dengan sokongan contoh-contoh yang konkrit dan bukannya dibiarkan dalam bentuk senarai isi (Listing) sahaja. sistem ini juga memerlukan calon membuat perenggan jawapan yang baik.pula calon juga perlu sediakan 6 cadangan yang sesuai dan setiap cadangan perlu dihurai dengan sebaik mungkin. fenomena atau nama 18 .betul dan tepat dengan kehendak soalan akan diberikan markahnya secara khusus manakala huraian yang baik. (huraian tidak seimbang). Apa yang penting. Ini kerana jika sesuatu isi itu misalnya diperuntukkan 2 markah maka ia hanya boleh dianugerahkan 2 markah sahaja. c) Sebaik-baiknya lebihkan isi dan huraiannya menjadi 6 atau 7 isi sebagai Reserve.7. Ini kerana sistem penilaian jawapan dibuat berasaskan konsep Analitikal dan Impression atau Isi/Point dengan huraian. Ini untuk mengelakkan berlakunya isi atau huraian yang berkemungkinan diletakkan di bawah judul isi yang sama (tindanan isi) dalam skemanya nanti. ia boleh jadi data. Sebutan isi yang relevan. Formula F:H:C mestilah dipatuhi. Lazimnya markah untuk huraian lebih tinggi nilainya berbanding dengan markah untuk isi sahaja. pemarkahan akan diberikan kepada jawapan yang mempunyai kombinasi antara ISI dengan HURAIAN dan bukannya kepada isi semata-mata. Diikuti oleh Huraian (H) dan Dilengkapi dengan Contoh (C).1. Misalnya jika calon ada 6 judul isi bermakna mesti ada 6 perenggan yang berasingan. Sistem penilaian begini mempunyai implikasi seperti berikut: a) Jangan sekali-kali mengulang isi atau mengulangi huraian. Huraian yang terlalu panjang berjela untuk satu-satu isi akan diberikan Awarded (Sudah tepu/maksima). Setiap perenggan mesti ada Fakta atau Isi (F) . Isi dan huraian yang berulang tidak diambil kira.1. d) Selain itu. Jumlah markah yang diberi bergantunglah kepada peruntukkan markah yang disediakan untuk setiap judul isi berkenaan.

Dalam hal ini ada dua jenis skala yang boleh dipilih oleh calon. Pada Tahun 2008”. Pertama. kemahiran untuk mempersembahkan data-data yang diberi oleh soalan kepada bentuk kartografi yang diminta dan kedua.000 Orang atau ke dua skala Geometri yang melibatkan nilai punca kuasa dua seperti 1 CM : 100 unit Puncakuasadua . Pendahuluan dan penutup cukup sekadar satu atau dua baris ayat sahaja sebagai pengenalan kepada apa yang diminta oleh soalan.sesuatu subjek misalnya bangsa. Sebaik-baiknya tajuk ditulis di ruang paling atas bagi sesebuah peta. sistem pemarkahan begini juga tidak memerlukan Pendahuluan dan Penutup yang panjang berjela. Walau apapun bentuk persembahan kartografi boleh diminta oleh soalan tetapi sistem penilaiannya adalah konsisten tertumpu kepada aspek-aspek berikut: 2.2 Strategi Menjawab Soalan Kemahiran Amali.1. e) Akhir sekali. misalnya menganalisis bentuk dan trend sesuatu graf. Pertama skala Aritmetik seperti 1 CM : 50. Sesuatu tajuk yang ditulis mestilah dapat menggambarkan kaedah kartografi yang diguna serta apa yang diwakilinya. Soalan kemahiran amali memerlukan calon bersedia dalam dua aspek. Skala Aritmetik diguna sekiranya bezantara data-data yang diberi tidak terlalu besar manakala Skala Geometri diguna-pakai sekiranya bezantara data-data yang diberi terlalu besar perbezaannya khususnya antara nilai maksima dengan minima. Misalan “Graf Bulatan Menunjukkan Min Suhu Bulanan di Cameron Highland.2.graf. 2. Kerana ia tidak mempunyai apa-apa peruntukan markah kepada aspek pendahuluan atau penutup.ciri dan lain-lain bergantunglah kepada kehendak dan situasi soalan. Sebagai panduan skala yang diguna mestilah ditulis/dinyatakan 19 . Peta Aliran Menunjukkan Migrasi Luar Bandar ke Kuala Lumpur. Pemilihan skala yang sesuai. kemahiran untuk menganalisis mengenai apa yang dapat ditunjukkan oleh persembahan kartografinya.2. Tajuk mesti ditulis. Tajuk yang betul dan tepat. Harus diingat sekiranya anda menggunakan skala geometri anda mestilah terlebih dahulu mempunca-kuasaduakan semua data yang diberi dan terpaksa berkerja dalam unit punca kuasadua. Ke dua-dua jenis skala ini berbeza daripada segi penggunaannya. Pemilihan skala yang sesuai amat penting bagi memudahkan dan menghasilkan kerja-kerja plotan yang tepat dan bermutu. 2.Pada Tahun 2008”. Skala yang dipilih mestilah sesuai untuk mewakili semua data dalam soalan.carta dan lain-lain persembahan kartografi.2.

6. 2. satu set geometri yang dalamnya mengandungi jangka lukis. Penilaian pada aspek plotan amat bergantung kepada sejauhmana anda dapat menyiapkannya. carta. Data yang diberi perlu dikira dengan menggunakan skala yang telah dipilih oleh calon dan sebaik-baiknya pengiraan tersebut ditunjukkan dalam bentuk jadual serta dihantar bersama-sama jawapan anda. Tanpa petunjuk. ketepatan plotan atau tandaan mengikut skala yang diguna dan juga kesan-nampak (Visual effect). calon tidak boleh mengulas data semata-mata.3.carta atau peta yang telah dilukis berdasarkan kemahuan soalan.cantik. palang/turus bagi graf bar. lorekan bagi peta koroples dan sebagainya. Tidak cukup sekadar memberikan angka-angka perubahan.analisis. rajah.rajah. Misalnya anda boleh menggunakan warna yang berbeza asalkan ia tidak menyalahi teknik-teknik kartografi. Membuat Plotan.pemadam. Pengiraan nilai terhadap data yang diberi oleh soalan. 2. Petunjuk amat penting sebagai indikator yang diguna untuk mentafsir sesuatu persembahan kartografi. meramalkan kemungkinan yang boleh berlaku akibat sesuatu pola yang dapat ditunjukkan oleh graf. Ia merupakan satu nilai estetika yang diberi kepada kerja-kerja persembahan kartografi calon yang kemas. Misalnya garisan bagi graf garis. Justeru ia mesti disediakan. Lazimnya petunjuk di letakkan di ruangan bawah sebelah kiri graf. Sebahagian markahnya terletak pada aspek-aspek pentafsiran. bersih.2. naikturun data dan sebagainya yang hanya melibatkan unsur kuantitatif sahaja. bulatan bagi carta pai. Kebersihan dan kesempurnaan. 2. Justeru plotan harus dibuat dengan teliti dan jelas. merumuskan pola dan trendnya. 4. Merujuk kepada apa yang dapat anda persembahkan. Setiap ulasan data mestilah disokong dengan alasan atau sebab-sebab yang relevan dan menasabah.peta dan sebagainya. persembahan kartografi yang dibuat adalah tidak lengkap.pembaris.di penjuru sebelah kanan sesuatu persembahan kartografi dan ia berada di bawah daripada tajuk. jangka sudut. menyatakan peratus.carta.rajah.2. Seperkara yang mesti diingatkan apabila calon bersedia untuk menjawab soalan kemahiran amali ialah ia mesti membawa kelengkapan alat tulis yang secukupnya. 5.2. Sekurang-kurangnya ia mesti ada sebuah Kalkulator. Menyediakan petunjuk. garis aliran bagi peta aliran. Apabila menjawab soalan analisis.ramalan dan lain-lain yang berkaitan dengan bahagian amali yang ditunjukkan.peta dan sebagainya. Dalam hal ini sebab dan alasan boleh diambil daripada 20 . lengkap dan sempurna. Sebenarnya ia lebih merupakan satu bonus kepada kualiti hasil kerja calon. Harus diingat bahawa soalan kemahiran amali tidak semata-mata melibatkan kerja-kerja kartografi sahaja.2. Pengalaman pemeriksaan yang lalu membuktikan calon hanya berupaya menghasilkan persembahan kartografi yang baik tetapi amat lemah dalam bahagian menganalisis graf.pensel yang pelbagai warna dan lain-lain alat yang bersesuaian. 2.

Ia perlu merujuk kepada satu jenis sahaja. Misalnya jika calon menggunakan konsep pemanasan global. Setiap tahun soalannya sentiasa dikemukakan. kawasan petempatan seperti satu rancangan Felda. Konsep Lapangan. Amat penting bagi setiap isi yang dikemukakan dan dihuraikan dalam soalan kajian luar ini mestilah bersifat LOKALITI (merujuk kepada tempat yang dikaji). Kawasan yang dikaji atau kawasan lapangan adalah merujuk kepada satu kawasan sahaja dan ia tidak boleh menyebutkan banyak kawasan atau merata-rata tempat. 21 . 1. Aktiviti ekonomi yang dikaji juga tidak boleh banyak. kawasan kajian tersebut mestilah dinamakan dengan jelas. Bagi menjawab soalan kajian luar atau kajian lapangan. satu kawasan pelancongan. Saiz kawasan lapangan yang boleh diterima seperti di sebuah kawasan taman perumahan. nama hotel dan lainlain ciri persekitaran setempat yang menunjukkan fenomena geografi tempatan. Apabila calon menjawab soalan kajian luar ini. kesan rumah hijau. 2.3.3. sebuah daerah dan lain-lain kawasan yang mikro saiznya yang boleh mencerminkan kemampuan pelajar/calon membuat kajian dalam jangkamasa yang terhad. satu kawasan perlombongan. 2.tepat dan lengkap. Konsep Lokaliti. Ia boleh dibuktikan dengan nama-nama tempat. sebuah mukim. Soalan kajian luar merupakan soalan yang popular ditanya. Tidak boleh melompat kepada aktiviti ekonomi lain. sebuah kawasan pembalakan. Dalam konteks ini calon mestilah pandai memilih jenis aktiviti ekonomi yang paling banyak membawa kesan negatif kepada alam sekitar setempat yang telah dikajinya. sebuah estet/ladang. Satu Jenis Aktiviti Ekonomi.3. 2. Umpamanya adalah amat mustahil seseorang calon itu boleh mengkaji secara kajian luar di seluruh negeri atau seluruh negara.3.3 Strategi Menjawab Soalan Kajian Luar. 2. sebuah kawasan industeri. Umpamanya jika calon memilih aktiviti perindustrian maka segala perbincangan jawapan mestilah berkait dan relevan dengan aktiviti perindustrian sahaja. nama sungai. Justeru itu unsur-unsur kuatitatif mestilah digabungjalinkan dengan unsur kualitatif semasa calon menjawab soalan yang berkaitan dengan analisa ini.sebuah kampung. seseorang calon seharusnya memahami Tiga konsep berikut: 2. nama kilang.pengentahuan geografi yang telahpun calon pelajari khususnya di bilik darjah. Konsep kawasan lapangan ini adalah spesifik dan kecil keluasannya.

Misalan “ Tujuan kajian saya ialah untuk mengenalpasti kesan-kesan persekitaran samada ke atas elemen geomorfologi. Kelantan”.3. Alatanya pula seperti alat tulis. borang soal-selidik dan lain-lain yang bersesuaian. b) Menyatakan Objektif Kajian: Tujuan kajian luar dibuat mestilah disebut dengan jelas. c) Menyatakan digunakan. Misalnya jika calon mengkaji aktiviti pembalakan adalah tidak relevan jika ia menghuraikan kesan terhadap pencemaran bau!. elemen ekologi. Dalam Daerah Gua Musang. Tajuk kajian mesti mengandungi apakah jenis aktiviti ekonomi yang dikaji dan dimana ia dikaji. 2. Misalan “ Kajian saya ialah terhadap aktiviti Pembalakan di Dabong. sesuatu jawapan kajian luar seharusnya dimulakan dengan perkaraperkara berikut: a) Menyatakan Tajuk Kajian. Hakisan tanah dan tanah runtuh. kamera. Sepatutnya konsep tersebut digantikan dengan istilah Pemanasan Setempat di kawasan yang dikajinya. Calon juga boleh menceritakan secara ringkas lokasi/kedudukan kawasan yang dikajinya.elemen hidrologi dan juga elemen atmosfera setempat akibat aktiviti pembalakan yang telah dijalankan di Dabong ini. 4.penipisan lapisan ozon sebagai satu isi jawapan untuk menjawab soalan kesan negatif persekitaran ia sama sekali tidak boleh diterima. Kerana ke tiga-tiga fenomena/kesan tersebut tidak merujuk kepada kesan di lokasi kawasan yang dikaji dan ia amat luas(Global) iaitu seluruh dunia sedangkan calon tidak mengkaji seluruh dunia!. Semasa calon menghuraikan jawapan bagi kesan-kesan negatif ke atas alam sekitar ia mestilah pandai memilih kesan-kesan yan relevan dengan aktiviti ekonomi yang dikajinya itu. Sebelum calon menulis jawapan yang berkaitan dengan kesan-kesan negatif ke atas alam sekitar. 5. Banjir sungai (akibat 22 . Perubahan terhadap landskap fizikal. Seterusnya mencadangkan langkah-langkah yang wajar diambil bagi mengurangkan kesan-kesan negatif tersebut”. kaedah temubual/soal selidik dan juga kaedah pengukuran. kaedah kajian dan peralatan yang Di antara kaedah yang sesuai disebut dalam kajian di atas ialah seperti kaedah pemerhatian dan pencerapan. Di antara kesan-kesan umum yang boleh disesuaikan dengan aktiviti-aktiviti ekonomi yang dikaji ialah seperti.

kesan pemanasan setempat/iklim mikro. misalnya oleh Majlis daerah. dan juga kerosakan ekosistem daratan dan akuatik seperti kemusnahan spesis dan habitat. Jabatan Alam Sekitar (JAS) dan lain-lain yang berkaitan dengannya. jika menghuraikan kesan hakisan tanah ia mungkin boleh dibuktikan dengan kesan-kesan gegalur yang terdapat disekitarnya. Seboleh mungkin bukti/dapatan ini mestilah disebut agar jawapan anda kukuh dan benar-benar mencerminkan kajian luar. 3.denda (kompaun). mengadakan kumpulan perbincangan bagi memantapkan lagi ilmunya dan akhir sekali bertawakkallah kepada yang ESA. Pertama. memperbanyakkan bacaan demi memperluaskan pengentahuan geografikalnya. memperdalamkan semula sungai. Pencemaran udara dan bau. Seperti tindakan menyaman. langkah kempen kesedaran dan kerjasama masyarakat setempat seperti gotong royong pembersihan sungai.0 RUMUSAN Berdasarkan perbincangan di atas. menyitar terhadap mana-mana pihak yang bertanggungjawab menimbulkan kesan-kesan negatif terhadap alam sekitar tersebut oleh pihak-pihak berwajib di sesuatu tempat. Sebenarnya pelajar mudah memperolehi markah jika betul kaedahnya. jawapannya mesti mengandungi ke tiga-tiga elemen berikut. Saya yakin anda akan berjaya dengan cemerlang dan gemilang. Harus diingat apabila calon menghuraikan kesan-kesan negatif ini ia mestilah disokong dengan dapatandapatan daripada kajiannya. merawat sisa. 6. Kaedah MJK (Kaedah Mudah Jawab Soalan Konsep) 1. menapis asap dan lainlain yang boleh difikirkan bersesuaian dengan jenis aktiviti ekonomi yang dikaji dan kesan negatif yang diakibatkan olehnya. Ke dua. Apabila calon menjawab bahagian cadangan mengatasi kesan-kesan negatif terhadap alam sekitar. Sebagai contohnya jika calon menghuraikan kesan pencemaran air sungai ia mestilah menyatakan nama sungai yang terlibat.Sebenarnya kecermerlangan (Prinsipal A) boleh digenggam oleh pelajar. Persepsi Geografi masa kini bukan lagi sesukar masa dahulu. Pencemaran air. Justeru itu apa yang penting ialah pelajar perlu rajin membuat latihan menjawab soalan khususnya aspek pengembangan isi dengan panduan yang telah diberikan. 23 . langkah pengurusan seperti menanam semula hutan. Pengalaman penulis sebagai pengajar membuktikan bahawa kelemahan utama pelajar ialah tidak boleh menbuat huraian (elebration) yang baik walaupun mampu mengemukakan isi/fakta yang bernas dan tepat. ia mestilah bersifat lokaliti.. membina sistem perparitan. langkah perundangan dan akta. Ketiga-tiga aspek ini mestilah ditulis dalam jawapan anda. penghijauan kawasan sekitar dan lain-lain cadangan yang boleh meningkatkan kesedaran masyarakat agar peka kepada kesan persekitaran yang telah dibincangkan itu. Ke tiga. kempen cintailah sungai kita. jelas menunjukkan bahawa sistem penilaian yang diguna dalam Geografi Kertas 1 dan 2 STPM amat menguntungkan pelajar.0 Pengenalan. Huraian terhadap kesan tidak boleh secara umum sahaja.dasar yang semakin cetek) dan banjir kilat.

bilangan bentuk soalan konsep ini merupakan bentuk yang acapkali ditanya dalam kertas peperiksaan STPM. Biasanya merupakan soalan bahagian (a) untuk mana-mana 8 soalan yang dikemukakan dalam kertas peperiksaan sama ada kertas 1 dan 2. Dalam Kamus Dewan perkataan konsep bermaksud pengertian am atau idea yang berdasarkan sesuatu. • Soalan 1(a) Apakah yang dimaksudkan dengan solstis musim sejuk? 24 .Sebelum menjelaskan lebih lanjut tentang kaedah mudah jawab soalan bentuk konsep ini adalah lebih baik untuk diperjelaskan maksud perkataan konsep itu sendiri. Bagi kertas 1 tahun 2006 sebanyak 4 soalan dan 2007 sebanyak 5 soalan merupakan bentuk soalan konsep. 2. Untuk membuktikan kekerapan soalan tersebut di bawah ini diperturunkan jumlah soalan bentuk tersebut untuk renungan para pembaca. • • • • Soalan 1 (a) Apakah yang dimaksudkan dengan sistem suria? [4m] Soalan 2(a) Jelaskan secara ringkas konsep hanyutan benua. Oleh itu.Oleh itu. Walaupun hanya membawa markah 3 atau 4 atau 5 markah. Soalan tersebut ialah : Kertas 1Tahun 2006. [5m] Soalan 7 (a) Apakah yang dimaksudkan dengan kerpasan? [5m] Kertas 1Tahun 2007.0 Mengapa kaedah ini penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran Geografi STPM. untuk menjawab soalan ini jawapan seharusnya berdasarkan maksud secara ringkas dan tepat sesuatu perkara atau keadaan tertentu. Soalan konsep merupakan soalan yang membawa markah 3 atau 4 atau 5 markah dalam peperiksaan STPM. [5m] Soalan 5 (a) Takrifkan tekanan udara. ianya boleh membantu pelajar mendapat markah yang lebih baik.

25 .0 Apa yang dimaksudkan dengan kaedah MJK. Soalan tersebut ialah : Kertas 2 Tahun 2006. 3. Calon gagal memjawab mengikut format yang sepatutnya ringkas dan padat . Markah yang diperolehi antara 1 atau 2 sahaja. malahan ada yang tidak mendapat markah lansung. [5m] Soalan ini kerap kali sukar dijawab oleh calon kerana tidak menjawab dengan tepat dan ringkas. Acap kali calon menjawab dengan panjang lebar meliputi beberapa perenggan dan terlalu umum. • • Soalan 2(a) Apakah yang dimaksudkan dengan industri asas tani? [5m] Soalan 7 (a) Apakah yang dimaksudkan dengan pengurusan alam sekitar? [5m] Kertas 2 Tahun 2007 • • • Soalan 1 (a) Apakah yang dimaksudkan dengan migrasi antarabangsa ? [3m] Soalan 2(a)Apakah yang dimaksudkan dengan kadar pertumbuhan penduduk [5m] Soalan 5(a) Takrifkan transformasi desa.[5m] • • • • Soalan 2 (a) Apakah yang dimaksudkan dengan pemendapan sungai? [5m] Soalan 3 (a) Apakah yang dimaksudkan dengan profil pantai seimbang? [5m] Soalan 4 (a) Apakah yang dimaksudkan dengan atmosfera ? [5m] Soalan 5 (a) Apakah yang dimaksudkan dengan pemanasan global? [5m] Begitu juga bagi kertas 2 tahun 2006 sebanyak 2 soalan dan 2007 sebanyak 3 soalan merupakan bentuk soalan konsep.

3.2 Kaedah ABS.dah 3. Kaedah ABS bermaksud A untuk apa. membawa maksud contoh dari segi lokasi dan jenis sesuatu perkara atau kejadian itu. Kaedah ACC bermaksud A untuk Apa. ABS dan ABK serta ACC. Selain itu.Berdasarkan dua sebab di atas iaitu merupakan soalan yang acapkali ditanya dan sukar dijawab oleh calon kerana tidak menjawab dengan tepat dan ringkas. ‘Contoh ‘ dalam konteks kaedah ini. ketiga-tiga aspek ini perlu disentuh. Perkataan ‘Sebab’ pula 26 . Tidak dapat dinafikan kaedah MJK dapat membantu para guru dan pelajar dalam proses pengajaran dan pembelajaran untuk memudahkan para pelajar memahami dan menjawab dengan tepat akan soalan tersebut. B untuk bagaimana dan C untuk contoh. 3. Bagi memudahkan pemahaman para guru dan pelajar tentang perkataan ‘Apa’ ‘Bagaimana’. Kaedah ABC bermaksud A untuk apa.Empat kaedah mudah jawab soalan konsep itu ialah kaedah ABC. dalam jawapan pelajar seharusnya merangkumi ke tiga-tiga aspek ini iaitu apa. ‘Contoh’. ‘Kesan’ dan ‘ Sebab’ serta ‘Ciri akan diperjelaskan maksudnya di ruangan ini.Oleh itu untuk mendapat markah penuh . 3. Kaedah ini membolehkan pelajar memahami dengan lebih mudah dan mendapat markah penuh. Oleh itu dalam jawapan pelajar seharusnya merangkumi ke tiga-tiga aspek ini iaitu apa. Oleh itu. Sebenarnya ‘Apa’ dalam konteks kaedah ini membawa maksud apa yang ditanya tentang sesuatu perkara atau kejadian itu secara tepat. Sebenarnya terdapat tiga kaedah MJK yang boleh diamalkan.4 Kaedah ACC.3 Kaedah ABK. bagaimana dan sebab untuk mendapat markah yang baik. B untuk bagaimana dan S untuk sebab. bagiamana dan kesan. Kaedah ABK bermaksud A untuk Apa.1 Kaedah ABC. C untuk Ciri dan C untuk Contoh. sama seperti dua kaedah di atas dalam jawapan pelajar seharusnya merangkumi ke tiga-tiga aspek ini iaitu apa. bagaimana dan contoh untuk mendapat markah penuh. B untuk Bagaimana dan K untuk Kesan Oleh itu. Manakala ‘ Bagaimana’ pula bermaksud dengan cara apa perkara dan kejadian itu berlaku mengikut proses tertentu dan bertepatan dengan kehendak sesuatu perkara dalam soalan yang ditanya.

Bagaimana : secara insistu oleh agen-agen atmosfera seperti hujan. pengoksidan dan pengkarbonan. Huraiannya. Contoh : proses larutan.2 Kaedah MJK – ABS.Contoh Jawapan Mengikut Kaedah MJK. Pergerakan jisim bermaksud proses pergerakan bahan regolit yang mengalami pengerakan ke bawah cerun secara besar-besaran disebabkan oleh pengaruh tarikan graviti dan air bertindak sebagai pelicin serta kekurangan litupan tumbuhan. Contoh 1 : Apakah yang dimaksudkan dengan luluhawa kimia. tanah runtuh dan gelangsaran. 4. Akhir sekali. Apa : proses perebutan dan penyepaian batuan di sesuatu tempat. suhu dan matahari contoh proses larutan.0 Contoh. suhu dan Contoh 2 : Apakah yang dimaksudkan dengan pergerakan jisim. Bagaimana : secara besar-besaran disebabkan oleh pengaruh tarikan graviti dan air bertindak sebagai pelicin serta kekurangan litupan tumbuhan. Apa : proses pergerakan bahan regolit yang mengalami pergerakan ke bawah cerun. Luluhawa kimia bermaksud proses pereputan dan penyepaian batuan di sesuatu tempat secara insitu oleh agen-agen atmosfera seperti hujan. matahari. 4.Contoh kesotan tanih.membawa maksud sebab berlakunya sesuatu perkara atau kejadian itu yang mana menyebabkan berlakunya sesuatu proses tertentu. Di sini akan diperjelaskan beberapa contoh untuk memudahkan pemahaman pelajar untuk menjawab soalan berbentuk konsep. pengoksidan dan pengkarbonan. perkataan ‘ kesan’ merupakan akibat yang terjadi jika sesuatu perkara atau kejadian itu berlaku secara berleluasa dan berlebihan daripada kedaan yang sepatutnya berlaku.1 Kaedah MJK – ABC. Huraiannya. 4. 27 . Contoh : kesotan tanih. tanah runtuh dan gelangsaran.

Sebab : Disebabkan aktiviti manusia dan faktor semula jadi seperti aktiviti perkilangan dan letusan gunung berapi.3 Kaedah MJK – ABK. 4.Biasanya suhu lebih tinggit di pusat bandar berbanding dengan pinggir bandar yang disebabkan oleh pembakaran bahan api fosil dan bangunan tepu bina serta kekurangan litupan tumbuahan. Huraiannya. Partikal terampai ini terbentuk di dalam keadaan cuaca kering dan udaranya yang stabil yang menghasilkan satu lapisan kabus nipis menyelimuti ruang atmosfera di sesuatu kawasan. 28 . Disebabkan aktiviti manusia dan faktor semula jadi seperti aktiviti perkilangan dan letusan gunung berapi. Bagaimana : Partikal terampai ini terbentuk di dalam keadaan cuaca kering dan udaranya yang stabil yang menghasilkan satu lapisan kabus nipis menyelimuti ruang atmosfera di sesuatu kawasan. Bagaimana : Sebab : Biasanya suhu lebih tinggit di pusat bandar berbanding dengan pinggir Bandar. Jerebu bermaksud partikel terampai di atmosfera dalam ketebalan yang tinggi. Contoh 2 : Apakah yang dimaksudkan dengan Pulau Haba. Apa : Jerebu bermaksud partikel terampai di atmosfera dalam ketebalan yang tinggi. Apa : Pulau Haba bermaksud perbezaan suhu antara pinggir bandar dengan pusat bandar. Pulau Haba bermaksud perbezaan suhu antara pinggir bandar dengan pusat bandar. yang disebabkan oleh pembakaran bahan api fosil dan bangunan tepu bina serta kekurangan litupan tumbuahan.Contoh 1 : Apakah yang dimaksudkan dengan jerebu. Huraiannya.

Contoh 1

: Apakah yang anda tahu berkaitan dengan putaran bumi. Putaran bumi bermaksud bumi berputar pada paksinya sendiri dengan

kecondongan 23 ½ ° daripada satah tegak dari barat ke timur selama 23 jam 56 minit bagi satu pusingan 360 ° dengan kelajuan 1700 km/jam di khatulistiwa dan di kutub kelajuannya sifar. Akibat kejadian ini, berlaku kejadian siang dan malam, perbezaan zon waktu dan fajar dan senja. Huraiannya, Apa Bagaimana : bumi berputar pada paksinya sendiri. selama 23 jam 56 minit bagi satu pusingan 360 ° dengan kelajuan 1700 km/jam di khatulistiwa dan di kutub kelajuannya sifar. Kesan : Akibat kejadian ini, berlaku kejadian siang dan malam, perbezaan zon waktu dan fajar dan senja. Contoh 2 : Apakah yang dimaksudkan dengan peredaran bumi. : dengan kecondongan 23 ½ ° daripada satah tegak dari barat ke timur

Peredaran bumi bermaksud bumi beredar dalam satu orbit yang berbentuk bujur dengan kecondongan 66 ½ ° dalam masa 365 ¼ hari dengan kelajuan 107 280 km sejam mengikut lawan jam. Huraiannya, Apa : bumi beredar dalam satu orbit yang berbentuk bujur. yang berbentuk bujur dengan kecondongan 66 ½ ° dalam masa 365 ¼ hari dengan kelajuan 107 280 km sejam mengikut lawan jam. Kesannya : Kesannya menyebabkan berlaku kejadian empat musin dan kejadian siang dan malam yang tidak sama panjang. Bagimana : Kesannya menyebabkan berlaku kejadian empat musin dan kejadian siang dan malam yang tidak sama panjang.

Contoh 3

: Apakah yang dimaksudkan dengan sumber alam.

29

Sumber alam bermaksud sumber semula jadi yang terdiri daripada semua bahan asli yang berada di dalam alam sekitar fizikal yang berguna dan bermanfaat bagi memenuhi keperluan atau kehendak manusia yang hidup di dalamnya. Huraiannya, Apa Ciri Contoh : : : 4.4 Kaedah ACC. Contoh 1 : Apakah yang dimaksudkan dengan bandaraya global. Bandaraya global bermaksud bandar yang menempatkan pelbagai aktivti ekonomi yang bertaraf global, pusat pasaran saham sedunia,pusat kewangan dunia,persidangan NewYork dan Paris. Huraiannya, Apa Ciri Contoh Contoh 2 : bandar yang menempatkan pelbagai aktivti ekonomi bertaraf global. : pusat pasaran saham sedunia,pusat kewangan dunia,persidangan antarabangsa,mercu tanda global. : contohnya London, Tokyo, New York dan Paris : Apakah yang anda faham tentang pembangunan. antarabangsa,mercu tanda global,contohnya London, Tokyo, Sumber alam bermaksud sumber semula jadi yang terdiri daripada semua bahan asli yang bermanfaat kepada manusia. Terbahagi kepada dua jenis iaitu yang boleh diperbahaui dan tidak boleh diperbaharui.

Pembangunan ialah satu proses perubahan daripada tradisioal kepada moden melibatkan perubahan demografi, ekonomi, sosial,kualiti hidup dan perubahan politik disebabkan Huraiannya, Apa Ciri Sebab : perubahan daripada tradisioal kepada moden. : perubahan domegrafi, ekonomi, sosial,kualiti hidup dan perubahan politik. : peninkatan jangka hayat, peningkatan pendapatan pekapita, meningkatnya kadar celik huruf. peningkatan jangka hayat, peningkatan pendapatan perkapita, meningkatnya kadar celik huruf.

30

Contoh 3

: Apakah yang dimaksudkan dengan sumber alam.

Sumber alam bermaksud sumber semula jadi yang terdiri daripada semua bahan asli yang bermanfaat kepada manusia. Terbahagi kepada dua jenis iaitu yang boleh diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharui seperti air, hutan, gas asli dan bijih timah. Huraiannya, Apa Ciri Contoh 5.0 : : : Sumber alam bermaksud sumber semula jadi yang terdiri daripada semua bahan asli yang bermanfaat kepada manusia. Terbahagi kepada dua jenis iaitu yang boleh diperbaharui dan tidak boleh diperbaharui. air, hutan , gas asli dan bijih timah.

Bagaimana para guru dan pelajar boleh membuat pilihan atau menentukan

sama ada menggunakan ABC, ABS dan ABK. 5.1 Cara menentukan penggunaan ABC. ABC, secara mudah amat sesuai digunakan untuk soalan konsep yang melibatkan soalan berkaitan proses yang berlaku terhadap sesuau kejadian atau perkara . Misalnya pada contoh di atas melibatkan proses luluhawa kimia, pergerakan jirim dan bandar raya global. 5.2 Cara menentukan penggunaan ABS. Manakala ABS pula merupakan kejadian atau fenomena yang melibatkan berlakunya campur tangan aktiviti manusia, kebanyakannya berpunca daripada aktiviti manusia dan sedikit sebanyak juga berpunca daripada faktor semula jadi.Misalnya fenomena jerebu dan pulau haba serta pembangunan.

5.3 Cara menentukan penggunaan ABK.

31

Manakala, ABK amat sesuai untuk menjawab soalan yang berkaitan dengan kejadian atau bahan semula jadi dan membawa kesan kepada manusia di bumi dalam melakukan aktiviti bagi meneruskan kelangsungan hidup. Contoh kejadian putaran bumi, peredaran bumi dan sumber alam. 5.4 Cara menentukan penggunaan ACC. Akhir sekali kaedah ACC. Kaedah ini ada keistimewaannya iaitu hanya digunakkan untuk menjawan soalan konsep dalam Geografi kertas 2.

6.0

Kesimpulannya. Calon gagal memjawab mengikut format yang sepatutnya ringkas dan padat .

Dengan adanya panduan ini sedikit sebanyak dapat membantu pelajar menjawab soalan berbentuk konsep ini dan akan mendapat merkah yang lebih cemerlang dalam mata pelajaran Geografi STPM.

32

TEMA 1 : SISTEM BUMI 1. a) (i) Apakah yang dimaksudkan dengan tenaga. (4 markah) 33 . (5 markah) (ii) Nyatakan bentuk-bentuk tenaga tersebut.

tenaga haba. b) Dengan bantuan gambarajah. Kecondongan pancaran (pancaran tegak atau pancaran serong) 4.00 pagi) dan hujan 34 . (4 markah) -Bentuk-bentuk tenaga .b) Dengan bantuan gambarajah. sejatan dan kelembapan yang tinggi (80% pada jam 9. 3. Jangkamasa pancaran (berkaitan dengan panjang waktu siang mengikut musim) c) Jelaskan kesan keamatan tenaga solar terhadap tumbuh-tumbuhan di kawasan tropika lembap. matahari lebih hampir dengan garisan Sartan manakala pada 21 Mac dan 22 September lebih hampir dengan garisan Khatulistiwa. Jarak matahari(beza ikut musim). terangkan bagaimana kecondongan paksi bumi menyebabkan keamatan tenaga solar yang diterima berbeza antara kawasan sederhana dengan kawasan tropika. 2.Misalnya pada 22 Disember matahari lebih hampir dengan garisan Jadi tetapi pada 21 Jun.(8 markah) c) Jelaskan kesan keamatan tenaga solar terhadap tumbuh-tumbuhan di kawasan tropika lempab. bahang/radiasi. terangkan bagaimana kecondongan paksi bumi menyebabkan keamatan tenaga solar yang diterima berbeza antara kawasan sederhana dengan kawasan tropika. elektrik dan magnet. kimia. (8 markah) Perlu kaitkan antara keamatan tenaga solar dengan ciri-ciri tumbuhan di tropika kefahaman dan penjelasan . Kecondongan paksi bumi ialah 23 ½˚ dari garisan yang tegak pada rataan Londar-menyebabkan terdapat perbezaan keamatan tenaga solar yang diterima oleh kedua-dua kawasan.(8 markah) -Lukis gambarajah yang sesuai untuk membantu huraian 1. (8 markah) Cadangan Isi Jawapan: a) (i) Apakah yang dimaksudkan dengan tenaga. (5 markah) -Tenaga ialah keupayaan melakukan sesuatu kerja/aktiviti atau kemampuan untuk mewujudkan perubahan terhadap jirim (ii) Nyatakan bentuk-bentuk tenaga tersebut. keupayaan. kinetik.Oleh kerana kawasan tropika menerima tenaga solar yang banyak (sebahagiannya telah dibalikkan oleh awan yang tebal) menyebabkan suhu di tropika lembap tidak kurang 25˚C.

tahunan yang lebat sepanjang tahun melebihi 2000mm setahun – hutan hujan tropika (hutan malar hijau) – mempengaruhi kadar keamatan yang diterima dan seterusnya mempengaruhi ciri-ciri tumbuhan. Kesan

1.

Pokok-pokok besar yang berdaun hijau sepanjang tahun menyebabkan cahaya matahari cuma sampai ke beberapa tompok kecil di dalam hutan dan ini pun dalam beberapa jam sahaja setiap hari. Intensiti cahaya yang diterima oleh silara pokok yang tinggi. Keadaan demikian rupa tidak memungkinkan pertumbuhan pokok rendah di kawasan tropika. Sebaliknya pokok-pokok sentiasa bersaing untuk mendapatkan cahaya matahari. Ini menyebabkan pokok-pokoknya berbatang lurus dan bercabang-cabang di bahagian atasnya. Keamatan cahaya matahari yang diterima oleh lantai hutan adalah rendah berbanding dengan jumlah yang sampai ke silara. Di sebahagian besarnya keamatan cahaya tidak mencukupi untuk menampung pertumbuhan tumbuhan di lantai hutan. Kawasan yang menerima cahaya matahari akan ditumbuhi anakanak pokok dari lapisan A,B, dan C. (pokok-pokok besar mungkin tumbang di tengah-tengah hutan dan melalui ruang inilah cahaya matahari sampai ke lantai hutan). Anak-anak benih tumbuh setinggi beberapa cm sahaja setahun. Pertumbuhan pesat hanya berlaku apabila hutan ditebang dan dibersihkan dan menghasilkan belukar. Pokok liana terpaksa bergantung kepada tumbuhan lain supaya tenaga cahaya matahari dapat dicapai. Pokok liana kecil boleh hidup dalam keadaan yang gelap atau teduh tetapi apabila sudah besar ia memerlukan cahaya. Pokok-pokok saprofit dapat menyesuaikan diri dengan kadar keamatan tenaga solar yang rendah dengan hidup di habitat yang gelap, kerana ia tidak mengandungi klorofil. Ia dapat makan dari bahan reput atau humus dalam tanih. Hutan di sekitar sungai yang besar adalah tebal dan sukar ditembusi kerana lantai hutan ditumbuhi dengan pelbagai jenis hutan pokok renek dan pokokpokok yang rendah yang tidak jauh bezanya daripada belukar. Berbeza dengan lantai hutan yang jauh dari sungai, lantai hutan di sekitar sungai menerima cahaya matahari setiap hari

2.

3.

4.

5.

2.(a) Apakah yang dimaksudkan dengan sistem ?(5 markah) (b) Jelaskan kesan pemanasan tenaga suria terhadap biosfera, atmosfera dan Litosfera. (10 markah) (c) Terangkan bagaimana tenaga bahang, tenaga haba dan tenaga kinetik mempengaruhi pembentukan hujan. (10 markah)

35

Cadangan Isi Jawapan: (a) Apakah yang dimaksudkan dengan sistem ?(5 markah) Sistem ialah satu set himpunan objek atau angkubah-angkubah yang berada dalam satu sempadan arbitari yang berinterkasi antara angkubah kerana sifatnya yang saling berkaitan. b)Jelaskan kesan pemanasan tenaga suria terhadap biosfera, atmosfera dan litosfera. (10 markah) 1. Biosfera – bahangan matahari diterima oleh tumbuh-tumbuhan untuk proses fotosintesis--membekalkan tenaga kepada haiwan dan manusia (vitamin D) 2. Hidrosfera – panaskan badan air – sejatan- bentuk awan sumbangkan kerpasan- air larian permukaan masuk semula ke hidrosfera 3. Litosfera – bahang matahari membantu kepada proses luluhawa kimia, pereputan dan penguraian batuan bagi pembentukan tanih. Pereputan dan penguraian fosil flora dan fauna membekal tanih yang subur kepada litosfera. c) Jelaskan bagaimana tenaga bahang, tenaga haba dan tenaga kinetik mempengaruhi pembentukan hujan. (10 markah) 1. Tenaga bahangan memanaskan badan air 2. Wujud tenaga haba dalam badan air dan terpeluwap. 3. Sejatan berlaku pada badan air dan wap air menaik, pergerakan ini mewujudkan tenaga kinetik. 4. Haba pendam dalam udara mengurai wap air untuk terus naik. 5. Membentuk awan dan menurunkan kerpasan turun ke bumi oleh tenaga kinetik

3. a) Bezakan tenaga endogenik dengan tenaga eksogenik dalam sistem bumi. (6 markah) b) Tunjukkan kepentingan tenaga eksogenik terhadap sistem-sistem bumi. (12 markah) c) Jelaskan kesan-kesan terhadap system geomorfologi apabila bumi dikatakan

36

menerima lebihan tenaga eksogenik. (7 markah) Cadangan Isi Jawapan: a) Bezakan tenaga endogenik dengan tenaga eksogenik dalam sistem bumi. (6 markah) 1. perbezaan dari segi punca tenaga:- tenaga endogenik berasal dari dalam bumi/kerak bumi manakala tenaga eksogenik berasal dari luar bumi/tenaga matahari. perbezaan contoh tenaga:- tenaga endogenik seperti tenaga seismik(gempa bumi), tenaga volkanik (gempa bumi), tenaga atomik seperti daripada galian plutonium, uranium dll. Tenaga eksogenik adalah tenaga matahari yang boleh bertukar menjadi tenaga keupayaan, kinetik, kimia dll. Tenaga eksogenik/matahari amat penting untuk menggerakkan seluruh sistem bumi sama ada system geomorfologi, sistem atmosfera, hidrologi dan juga ekologi. Manakala tenaga endogenik amat penting untuk menghidupkan system dalam bumi/aktiviti ignius jalar dalam dan juga jalar luar.

2.

3.

b) Huraikan kepentingan tenaga eksogenik terhadap sistem-sistem bumi. (12 markah) Tenaga eksogenik/tenaga matahari adalah amat penting untuk menggerakkan seluruh operasi sistem-sistem bumi. 1. Luluhawa berlaku (kimia/fizikal) – kesemuanya memerlukan suhu yang tinggi/tenaga haba yang cukup untuk beroperasi. Misalnya, luluhawa kimia memerlukan suhu asas 10˚C untuk bertindakbalas menguraikan batuan.Manakala luluhawa fizikal memerlukan kepanasan yang terik untuk mengembangkan mineral batuan. Proses hakisan dan pergerakan jisim – Misalnya dalam proses hakisan glasier, proses ini boleh berlaku apabila mempunyai tenaga haba yang cukup untuk mencairkan salji.Bahang matahari akan mencairkan salji. Apabila sajli mencair, barulah ia boleh menggerakkan segala bahan hakisan menuruni lurah0lurah. Proses sejatpeluhan dalam system hidrologi. Sejatan dari permukaan air, sejatan dari lembapan tanih dan perpeluhan dari tumbuh-tumbuhan tidak akan terjadi jika tidak mempunyai tenaga haba matahari yang cukup. Oleh itu, ia mempengaruhi turunnya hujan. Membolehkan angin bertiup dalam sistem atmosfera. An gin akan bertiup dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Untuk enghasilkan perbezaan tekanan ini, mestilah wujud perbezaan suhu/perbezaan haba antara dua tempat. Membolehkan tumbuh-tumbuhan membuat makanan dalam sistem ekologi.Tenaga matahari yang cukup membolehkan proses fotosintesis berlaku. Begitu juga organisma-organisma lain yang memerlukan tenaga matahari untuk

2.

3.

4.

5.

37

pelbagai proses seperti proses perpeluhan/respirasi, tumbesaran dan sebagainya. c) Jelaskan kesan-kesan terhadap sistem geomorfologi apabila bumi dikatakan menerima lebihan tenaga eksogenik. (7 markah) Sistem bumi menerima lebihan tenaga eksogenik disebabkan aktiviti manusia-kesan rumah hijau, penipisan lapisan ozon. Kesan-kesan:1. Fenomena penggurunan-saiz kawasan gurun menjadi semakin besar akibat cuaca dan persekitaran di kawasan gurun yang semakin kering-kontang, tandusgersang. Proses-proses luluhawa fizikal serta hakisan layangan angina semakin dominan-contoh, Gurun Sahel dan Kalahari di Afrika sedang mengalami proses perluasan yang hebat. Pencairan ais di kawasan-kawasan kutub.Misalnya litupan ais Antartika dan Greenland-menyebabkan kenaikan aras laut serta risiko yang rendah menjadi tenggelam. Menggiatkan proses hakisan glasier dan runtuhan salji di kawasan pergunungan tinggi-kerana litupan ais dan salji akan mengalami pencairan yang hebat.

2.

3.

4.a) Apakah yang dimaksudkan dengan imbangan haba? (5 markah) b) Jelaskan proses laluan tenaga solar ke permukaan bumi seperti yang ditunjukkan dalam rajah 1. (10 markah) c) Huraikan kegiatan manusia yang boleh mempengaruhi penjanaan tenaga haba atmosfera. (10 markah) Cadangan Isi Jawapan: a) Apakah yang dimaksudkan dengan imbangan haba? (5 markah) Suatu konsep keseimbangan yang merujuk kepada radiasi matahari yang datang dan diterima oleh atmosfera dan bumi berbanding dengan radiasi keluar yang diserakkan atau dibalikkan dan juga dikenali sebagai imbangan haba. b) Jelaskan proses laluan tenaga solar ke permukaan bumi seperti yang ditunjukkan dalam rajah 1. (10 markah) 1. 2. 3. 4. 5. Input radiasi gelombang panjang dan output radiasi gelombang panjang. Halaju insolasi dan biasan. Pantulan atau albedo Peningkatan albedo dan pantulan radiasi gelombang pendek. Insolasi dan proses penyerakan.

c) Huraikan kegiatan manusia yang boleh mempengaruhi penjanaan tenaga haba

38

wap air. 39 . Kegiatan perkilangan Proses pembandaran kawasan Bandar Penggunaan kenderaan bermotor Pembukaan kawasan hutan Pembakaran sampah dan hutan 6. 5. habuk dan hablur ais – menyerakkan sinaran matahari Penyerapan – zarah wap air. a) Mengapakah bumi hanya menerima sebahagian kecil sahaja (0. 2. 4. 8. Jarak dari matahari dengan bumi (150 juta km) – jarak -peredaran bumi mengelilingi matahari menyebabkan kejadian solstis dan ekuinoks semasa perihelion dan afehelion Elektromagnet mengikut kitaran tompok matahari (tempoh 11 tahun setiap kitaran) Tompok matahari (sunspot) – lebih banyak tenaga Pemantulan – di lapisan atas atmosfera dan pemantulan oleh awan Penyerakan olehzarah yang halus seperti molikul gas. debu. 3. Pembinaan kemudahan jalan pengangkutan 5. 7. 6.2 x 10 ) daripada seluruh tenaga matahari dan jumlahnya berubah-ubah mengikut masa. 4. 5.atmosfera. habuk dan debu menyerap kira-kira 15% daripada jumlah sinaran Albedo – keputihan atau kecerahan sesuatu permukaan (yang lebih cerah akan memantulkan jumlah sinaran yang tinggi) Gambarajah yang sesuai juga boleh disertakan 2. (5 markah) 1. (5 markah) b) Mengapakah jumlah bahang matahari yang diterima berbeza-beza mengikut bahagian dunia? (10 markah) c) Bagaimanakah tenaga matahari mempengaruhi kegiatan pertanian di kawasan tropika lembap? (10 markah) Cadangan Isi Jawapan: a) Mengapakah bumi hanya menerima sebahagian kecil sahaja (0. (10 markah) 1. gas-gas. udara. 3.2 x 10 ) daripada seluruh tenaga matahari dan jumlahnya berubah-ubah mengikut masa.

air dan tumbuh-tumbuhan) dan bentuk (topografi) – hadap matahari atau terlindung c) Bagaimanakah tenaga matahari mempengaruhi kegiatan pertanian di kawasan tropika lembap? (10 markah) 1. belukar atau rumput boleh dibakar untuk membersihkan lading dan dijadikan baja (kebenaran JAS) 4. (10 markah) c) Bincangkan bagaimana perubahan musim di kawasan-kawasan dunia yang berbeza mempengaruhi kegiatan penduduk. 3. 3. 5. 6. nutrient. 4. Putaran bumi mewujudkan siang dan malam Peredaran bumi mengelilingi matahari yang mewujudkan kejadian musim mengikut kedudukan garis lintang Kecondongan pancaran matahari Ketebalan atmosfera (bandingan antara kawasan gurun dan tropika lembap) Perbezaan permukaan dari segi jenis (daratan. 5. (10 markah) 40 . Kenalpasti ciri-ciri tropika lembap–panas lembap dan hujan sepanjang tahun Keamatan tenaga matahari yang tinggi dan sepanjang tahun-pertanian sepanjang tahun Jumlah tenaga matahari yang banyak mempengaruhi pelbagai jenis tanaman ditanam dan menghasilkan produktiviti sepanjang masa (kelapa sawit.a) Apakah yang dimaksudkan dengan ekuinoks? (5 markah) b)Jelaskan sebab-sebab berlakunya kejadian musim yang berbeza di permukaan bumi. dll) dan seterusnya mempengaruhi kegiatan pertanian. membolehkan pokok subur dan tidak berkulat Mengeringkan sisa-sisa pertanian. 2. 6. setrusnya ia mempengaruhi proses-proses geografi fizikal di kawasan tropika lembap yang sesuai untuk pertanian Sejatpeluhan membolehkan tanaman tidak mengalami lebihan air yang melampau. pokok.b) Mengapakah jumlah bahang matahari yang diterima berbeza-beza mengikut bahagian dunia? (10 markah) 1. nanas dll) Peranan tenaga matahari dalam mempengaruhi kebanyakan kitar (air. 2. getah.

(5 markah) (ii) Huraikan proses-proses di atmosfera yang boleh mengurangkan jumlah bahangan suria yang tiba ke permukaan bumi. Pertanian-kawasan sederhana kegiatan menanam dijalankan pada musim panas/hari bebas fros. khatulistiwa-pertanian sepanjang masa 2.Cadangan Isi Jawapan: a) Apakah yang dimaksudkan dengan ekuinoks? (5 markah) Kedudukan matahari adalah tegak di kawasan khatulistiwa yang menyebabkan panjang siang dan malam adalah sama panjang di seluruh dunia. (10 markah) 1. (8 markah) Cadangan Isi Jawapan: a) (i) Terangkan secara ringkas perbezaan antara bahangan suria dengan bahangan bumi. b)Jelaskan sebab-sebab berlakunya kejadian musim yang berbeza di permukaan bumi. 2.a) (i) Terangkan secara ringkas perbezaan antara bahangan suria dengan bahangan bumi.contoh-pelancong dari kawasan sederhana dunia-contoh 4. 41 . (10 markah) 1.air dan udara 6. Lain-lain-aktiviti/perlombongan/sosial 7. Pengangkutan-darat. Bumi mengelilinggi matahari-memerlukan 365 ¼ hari untuk melengkapkan satu orbit Pergerakan bumi di atas paksi Kecondongan paksi bumi Sifat bumi berbentuk sfera c) Huraikan bagaimana perubahan musim di kawasan-kawasan dunia yang berbeza mempengaruhi kegiatan penduduk. 4. (6 markah) b) Jelaskan peranan bahangan suria terhadap tiga proses fizikal di permukaan bumi. (6 markah) c) Huraikan peranan bahangan suria terhadap ciri-ciri tumbuhan hutan hujan tropika. 3. Perikanan-perbezaan-di tropika sepanjang tahun-kawasan sederhana aktif musim panas 5. Pelancongan-tumpuan kawasan tropika. Pembalakan-penebangan pokok pada musim dingin-getah pokok beku 3. (5 markah) Bahangan suria-bahangan matahari iaitu punca tenaga haba dalam bentuk sinaran gelombang elektromagnet pendek dan cahaya.

Penyerakan bahangan matahari oleh partikel habuk. partikel/habuk. manik air. 4. 5. 2. a) Nyatakan lima bukti yang menunjukkan bahawa bumi berbentuk sfera? (5 markah) b) Huraikan sebab-sebab terdapatnya perbezaan radiasi matahari mengikut garis lintang. 6. b) Jelaskan peranan bahangan suria terhadap tiga proses fizikal di permukaan bumi.ozon. Proses luluhawa-kimia/fizikal Proses pergerakan jisim Proses hakisan Proses pengangkutan Proses pemendapan c) Huraikan peranan bahangan suria terhadap ciri-ciri tumbuhan hutan hujan tropika. Diserap oleh atmosfera seperti gas CO2. 3. 5.B. 2. Pembalikan oleh awan yang berbeza ketebalan. 4. (10 markah) Cadangan Isi Jawapan: a) Nyatakan lima bukti yang menunjukkan bahawa bumi berbentuk sfera? (5 markah) 1. Malar hijau-fotosintesis Kepadatan/kepelbagaian jenis dan sepsis Susun lapis tumbuhan A. dll. 2. (10 markah) c) Jelaskan lima pengaruh radiasi matahari terhadap aktiviti manusia. Bukti pelayaran mengelilingi bumi Bukti daripada kedudukan kaki langit yang melengkung Terbit dan terbenamnya matahari Bukti satelit 42 .molekul gas.C dan D Tumbuhan menumpang-parasit Tumbuhan menjalar dan melilit Ciri daun/batang/silara 8. (6 markah) 1. 3.Bahangan bumi-bahangan terrestrial hasil pembalikan haba bumi yang diserap dari matahari dalam bentuk gelombang electromagnet yang panjang.wap air/awan/hablur ais. 3. (ii) Huraikan proses-proses di atmosfera yang boleh mengurangkan jumlah bahangan suria yang tiba ke permukaan bumi. 2. (8 markah) 1. (6 markah) 1. 3. 4.

(10 markah) 1. huraikan kejadian musim berlaku. Perlombongan 3. (10 markah) Cadangan Isi Jawapan: a) Apakah yang dimaksudkan dengan solstis? (5 markah) Solstis-Suatu keadaan di mana matahari tengahari tegak di atas kepala di Garisan Sartan (23 1/2˚U) pada 21 Jun dan di Garisan Jadi (23 1/2˚S) pada 22 Disember menyebabkan siang dan malam yang tidak sama panjang di kawasan-kawasan beriklim sederhana kecuali di kawasan Khatulistiwa.kawasan kutub Radiasi mengalami pelbagai proses sebelum sampai ke permukaan bumi c) Huraikan lima pengaruh radiasi matahari terhadap aktiviti manusia.Gambarajah 4 musim. 2 3. Perindustrian 7. (10 markah) c) Bandingkan bagaimana kejadian musim mempengaruhi kegiatan pertanian di kawasan tropika dan sederhana.siang dan malam yang tidak sama panjang 43 . (10 markah) 1. Pertanian 2. kawasan latitud 36˚U dan 36˚S. Pelancongan 4. Pengangkutan 9. (10 markah) 1. Jarak bumi dengan matahari Luas permukaan bumi yang berbeza di kawasan garis lintang berbeza-zon khatulistiwa. Bentuk bumi b) Jelaskan sebab-sebab terdapatnya perbezaan radiasi matahari mengikut garis lintang. jelaskan kejadian 4 musim .a) Apakah yang dimaksudkan dengan solstis? (5 markah) b) Berdasarkan suatu gambarajah.5. Pembalakan 5. Melihat kapal di laut 6. Perikanan 6. b) Dengan bantuan gambarajah.

(7 markah) (b) Jelaskan empat kesan kejadian soltis kepada alam sekitar. (10 markah) Cadangan Isi Jawapan: (a) Apakah yang anda faham tentang ‘soltis musim sejuk’ dan ‘soltis musim panas’. (8 markah) (c) Huraikan pengaruh cuaca dan iklim terhadap aktiviti manusia.Putaran bumi di atas paksi yang condong 23 1/2˚ daripada satah tegak-ada tempat yang menerima lebih pada masa tertentu 4.kedudukan matahari tegak di Khatulistiwa . Jangkamasa penanaman-sepanjang masa/ikut musim Jenis pertanian Kawasan pertanian Fungsi pertanian sama ada untuk sara diri atau dagangan Keluasan/saiz tanaman 10.2.Penerimaan haba yang berbeza dalam keadaan jarak bumi yang berbeza dari matahari .Penerimaan haba di kawasan kutub yang berbeza.afelion .perihelion . 5.Kedudukan matahari di Garisan Sartan (Solstis Musim Panas) atau Jadi (Solstis Musim Sejuk) .152 juta km . 2.Peredaran bumi mengelilinggi matahari-365 ¼ hari untuk melengkapkan satu peredaran 3. (10 markah) Pertanian di kawasn tropika dan kawasan sederhana dibezakan dengan melihat aspekaspek berikut: 1.147 juta km c) Bagaimanakah iklim yang berbeza mempengaruhi kegiatan pertanian di kawasan tropika dan sederhana. Kejadian ekuinoks dan solstis iaitu . (7 markah) 44 . di kawasan sederhana dunia. 3. 4.(a) Apakah yang anda faham tentang ‘soltis musim sejuk’ dan ‘soltis musim panas’. 5.

terganggu Pengangkutan. 3. 4. 2. (8 markah) Kesan kejadian soltis ialah: 1. Pelancongan – salji – ski dll. Siang dan malam yang tidak sama panjang kecuali di khatulistiwa. 2. di kawasan sederhana dunia. 2. 2. Pembalakan –musim sejuk. 4.terganggu Petempatan . Perubahan ketinggian matahari tengah hari dilangit. Malam lebih panjang daripada siang di hemisfera utara Siang lebih panjang daripada malam di hemisferra selatan Matahari tegak tengah hari pada 21/22/23 Dis di Garisan Jadi Hamisfera utara mengalami musim sejuk dan hamisfera selatan mengalami musim panas Soltis musim panas: 1. Berlaku kejadian musim sejuk . di kawasan sederhana dunia 1. 3. Berlaku kejadian musim panas.terjejas Tema 2 : Sistem Geogmorfologi. 4. Soalan 1 45 .Soltis musim sejuk: 1. 6. (10 markah) Pengaruh cuaca dan iklim terhadap aktiviti manusia. 5. Siang lebih panjang daripada malam di hemisfera utara Malam lebih panjang daripada siang di hemisferra selatan Matahari tegak tengah hari pada 21/22/23 Jun di Garisan Selatan Hemisfera utara mengalami musim panas dan hemisfera selatan mengalami musim sejuk (b) Jelaskan empat kesan kejadian soltis kepada alam sekitar. Pemburuan – haiwan tak aktif musim sejuk Pertanian . 4. 3. 3. (c) Huraikan pengaruh cuaca dan iklim terhadap aktiviti manusia.

3. Proses pembentukan gunung lipat terjadi akibat pergerakan bumi secara besarbesaran disebabkan tekanan yang kuat dalam kerak bumi sehingga menyebabkan batuan termampat dan kawasan yang lemah akan berlipat.dijumpai dalam kerak bumi diteroka dan dimajukan.suhu yang sederhana tumbuahan semula yang subur dan menarik. Ketumpatan yang berbeza. 2.sial terdiri daripada silika dan aluminium dan sima mengandungi silika dan magnesium.pelbagai jenis tanih membentuk daratan .pelbagai jenis mineral yang berharga . ( 6 markah ) Cadangan Isi Cadangan : 1. 4. Ketebalan yang berbeza. Pertanian.contoh tanah Tanah Tinggi Cameron dan Tanah Tinggi Genting – menarik dan menggalakan kedatangan pelancongan. sial 20 hingga 70km dan sima 5 hingga 10km. Pelancongan . b) Jelaskan tiga perbandingan sial dan sima.8 g/cm³ hingga 3. 3. ( 8 markah ) Cadangan Isi Jawapan : 1. (5 markah) Cadangan Jawapan : Struktur bumi merupakan lapisan bumi iaitu terdiri kerak bumi. Jenis batuan yang berbeza. 2. 2.6 g/cm³ hingga 2. sial terdiri daripada batuan granit dan sima batuan basalt. mantel dan teras bumi yang mempunya sifat fizikal dan sifat kimia yang berbeza . Kandungan mineral yang berbeza.udara nyaman. . c) Jelaskan proses pembentukan gunung lipat dan gunung bongkah.menghasilkan pelbagai jenis tanaman .menghasilkan sumber mineral dan bahan tanaga untuk 46 . ( 6 markah ) Cadangan Isi Jawapan : 1.tanih laterit untuk kelapa sawit dan getah-tanih alluvium untuk pada sawah –tanih gambut untuk nanas. Pelombongan . d) Huraikan empat kepentingan daratan kepada alam sekitar manusia.a) Apakah yang dimaksudkan dengan struktur bumi. Proses pembentukan gunung bongkah terjadi akibat kejadian gilinciran disebabkan kuasa tegangan atau mampatan dan menyebabkan berlaku rekahan di mana akhirnya sebahagain kerak jatuh atau naik berbanding kawasan sekitarnya.7g/cm³dan sima lebih tumpat iaitu 2.membentuk tanah tinggi. sial kurang tumpat iaitu 2.menggalak dan meningkatkan hasil pertanian.0 g/cm³.

berhablur dan tidak mengandungi fosil ii. Soalan 2. Nyatakan dua jenis batuan igneus dan satu contoh setiap batuan tersebut.manusia . Ternakan ikan air tawar – daratan yang berair seperti sungai. cengal dan jelutung.lembu dan biri-biri –contoh Padang Rumput Steppe dan Pampas.terdapat Hutan Hujan Tropika.kaya dengan sumber balak. (4markah) Cadangan Isi Jawapan : 1. Jalar luar/ igneus terobosan . 4. Ternakan .berkilat . 5. kayu gergaji dan perabut. a) i.tanah pamah beralun dan rata -padang rumput yang subur. contoh basalt/riolit/pumis .bersifat keras .contoh meranti.menjadi pendapatan sampingan dan tetap bagi petani.contoh Delta Kelantan dengan padi dan Felda Jengka dengan kelapa sawit dan getah. Apakah yang dimaksudkan dengan batuan igneus? ( 4markah ) Cadangan Jawapan : Batuan yang terbentuk daripada penyejukan dan pembekuan magma dari lapisan mantel .ternakan meragut rumput. tongsan dan talipia dijalankan-mempelbagaikan sumber pendapatan individu dan negara.untuk dijadikan papan lapir. 2. Jalar dalam/igneus rejahan contoh gabro/diorite/granit 47 . 6.contoh dikawasan tanah tinggi kurang daripada 1200m.kolam dan tasikternakan ikan keli. Pembalakan .

suhu tinggi Batu enapan Batu lebur (magma dan lava) Suhu sangat tinggi (peleburan) Batu Metamorfosis Tindak balas kimia. Cadangan Isi Jawapan 48 .b) Lukis dan tunjukkan bagaimana kitaran batuan berlaku. tekanan. (7 markah ) Cadangan Jawapan Luluhawa dan tekanan Penyejukan dan Penghabluran Batuan Igneus tinggi Tindakbalas kimia. tekanan dan suhu tinggi Rajah : Kitar Batuan c) Huraikan lima kepentingan batuan terhadap aktiviti manusia.

bahan mendapan berhampiran benua lebih tua berbanding di tengah lembangan.Contoh berlian. Bukti Oseanik. Bukti sepadanan benua – benua Amerika dengan Afrika – pantai timur benua Amerika Selatan dicantum dengan pantai barat benua Afrika – bentuk satu daratan yang luas. Pembinaan bangunan – batu kapur campuran bahan simen.meningkatikan darjah ketaksampaian. Perindusterian – kaolin untuk membuat seramik – tembikar dan pinggan mangkuk yang menarik – peluang pekerjaan . Pelancongan – air terjun terbentuk daripada batuan igneus.meningkatkan pendapatan – contoh Bidor.tempat pelancongan yang unik dan menarik. Hiasan Wanita – batu permata terbentuk daripada batuan metamorphosis. 4..dibentuk dan dijadikan bahan hiasan wanita. 5. 3.dianggap suci dan berkat. ( 6 markah) Cadangan Isi Jawapan: 1. 2.1.jalan raya bertar-mudah pergerakan. ( 5 markah ) Cadangan Jawapan: Satu pergerakan kerak bumi secara mendatar disebabkan arus perolakan dalam lapisan mantel berlaku berjuta-juta tahun dahulu sehingga membentuk benua hari ini b) Jelaskan 3 bukti yang menyokong tentang hanyutan benua. Pembinaan jalan raya – batuan igneus jenis granit. Kuari – batuan granit – dijadikan batuan untuk sector pembinaan – peluang pekerjaan – meningkatkan pendapatan – Contoh Rawang dan Ipoh. 49 . Soalan 3 a) Apakah yang anda faham tentang hanyutan benua. 2.dikunjung penganut Hindu untuk beribadat contoh semasa perayaan Deepavali.kembangkan sector pembinan bagunan dan projek perumah – kemudahan tempat tinggal rakyat. zamrud dan delima. Bukti iklim palaeo – taburan zon iklim ada persamaan dari segi ciri pengglasieran.kembangkan aktiviti ekonomi dan sumber pendapatan. Bukti bahan fosil – persamaan bahan fosil antara Afrika Selatan dengan Amerika Selatan. – lembangan dan dasar lautan lebih muda dari benua. 4. 3. Kuala Kangsar dan Ayer Hitam 7.menggalak dan daya tarik kedatangan pelancong. Keagamaan – gua terbentuk daripada batu kapur – tempat akitiviti keagamaan dijalankan – terdapat banyak patung penganut agama Hindu. 6.contoh Air Terjun Sekayu dan Air Terjun Kota Tinggi.

letusan gunung berapi. 3.5°C – berlarutan beberapa tahun.ingeus jalar dalam seperti batolit dan lakolit banyak mengandungi batuan granit. Pertanian – penanaman padi sawah dilereng berteres di kawasan gunung berapikehadiran lava bes yang subur-menggalakkan aktiviti pertanian. ii. air hujan dan pancaran matahari.c) Nyatakan tiga cara berlakunya pergerakan plat tektonik. Penurunan suhu secara global. Apakah yang dimaksudkan dengan luluhawa kimia ? ( 4 markah ) Cadangan Jawapan : Luluhawa kimia ialah merupakan proses pereputan dan penyepaian batuan secara insitu yang melibatkan perubahan kimia dan saiz batuan akibat tindakan agen geomorfologi seperti perubahan suhu. Memusnahkan harta benda.jalan raya. tsunami dan gempa bumi kemusnahan tempat tinggal.letusan gunung berapi.menggalakan aktiviti kuari – juga kaya dengan sumber.200 000 orang telah terkorban kerana gempa bumi dan tsunami. perselisihan plat dan pencapahan plat.Contoh gempa bumi di Acheh pada 26 Disember 2004 mengwujudkan kehadiran tsunami. 5. ( 3 markah ) Cadangan Jawapan : Tiga cara pergerakan plat tektonik ialah pertembungan plat.Contoh letusan gunung berapi Pinatubo di Filipina pada 1991. Nyatakan jenis luluhawa kimia yang anda tahu ? 50 .gelinciran dan tsunami. Soalan 4 a) i. 6. 4. Kemusnahan infrastruktur. jalan kereta api. Pelancongan – tasik kawah.contoh di Indonesia dan Filipina. gizar dan mata air panas di kawasan gunung berapi -tarikan utama pelancongan-contoh Tasik Danau Toba di Indonesia dan Rotorus di New Zealand. 7. d) Huraikan lima kesan pergerakan plat tektonik terhadap alam sekitar. Cadangan Isi Jawapan : 1.banyak nyawa terkorban. kenderaan dan harta benda yang lain.matahari di lindungan debu gunung berapi.berlaku gempa bumi.akibat bencana tersebut. Kehilangan nyawa. bekalan elektrik dan bekalan air terputus.suhu global menurun sebanyak 0.bantuan dari luar sukar untuk sampai dan dihantar-perhubungan dengan dunia luar terputus. 2.Contoh kejadian di Acheh 26 Disember 2004 telah memusnahkan lebih 500 000 tempat tinggal penduduk di Acheh dan di kawasan sekitarnya. Perlombongan – kaya dengan sumber mineral.

semakin jelas pengaruh luluhawa ke atasnya. Cadangan Isi Jawapan : 51 .batuan enapan lebih lembut – mudah terluluhawa dengan kehadiran agen luluhawa . Tumbuh-tumbuhan – tindakan akar akan terbentuk. 3.luluhawa kimia amat berkesan. 5.aktiviti manusia yang terlibat seperti pembalakan. Tindakan manusia.Kawasan beriklim gurun – jumlah kerpasan kurang-julat suhu harian yang tinggimenggalakkan luluhawa fizikal.perlu jangka masa yang lama untuk terluluhawa.pancaran matahari dan julat suhu harian sesuatu kawasan. Rekahan Batuan.Contoh rekahan pada batu kapur.manusia mendedah batuan dengan agen luluhawa di permukaan bumi. Kekerasan batuan – berbeza mngikut jenis-batu ingeus seperti granit dan gabro adalah batuan keras.kawasan beriklim khatulistiwa. perlombongan dan pertanian. Masa – semakin lama terdedah kepada agen luluhawa.( 3 markah) Cadangan Jawapan : Jenis luluhawa ialah larutan. agak sukar terluluhawa. 4. b) Jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi luluhawa.gua dan sungai bawah tanah.rekahan batuan akan membesar – luluhawa biologi berlaku. Bentuk muka bumi – kawasan pergunungan bersalji berlaku luluhawa tindakan fros. pengoksidaan.batu granit akan terluluhawa jika terdedah di permukaan bumi dalam jangka masa yang lama berbanding dengan batuan granit yang berada di dalam kerak bumi 7.membantu dan menambah aktifkan luluhawa-merupakan garis kelemahan dan membenarkan kehadiran air hujan dan udara memasuki batuan.akar pokok masuk ke celahcelah rekahan batuan. 2. Suhu – melibatkan unsur cuaca seperti jumlah karpasan. 6. suhu panas dan lembap sepanjang tahun-jumlah hujan yang banyak. penghidratan dan hidrolisis. c) Huraikan lima pengaruh luluhawa terhadap alam sekitar.kawasan rendah dan menakung air – tanih menjadi lembap-larutan dan pengembangan batuan terjadi. pengkarbonan. pemcairan dan pembekuan berlaku secara berulang-ulang dan luluhawa terjadi. ( 8 markah ) Cadangan Isi Jawapan : 1.proses pengkarbonan akan berlakuterbentuk pandang darat karst iaitu pembentukan dolin.kehadiran pacaran matahari melebihi 6 jam sehari secara purata.

luluhawa membentuk tanih subur untuk penanamanan hasil pertaniantanih laterit terbentuk daripada proses luluhawa pengoksidaan. 5. Pelancongan. Pertanian. ( 8 markah) Cadangan Isi Jawapan : 1. 2.sesuai untuk penanaman getah dan kelapa sawit di kawasan tanah pamah yang beralun di kaki bukit.1. Regolit yang tebal – proses penyediaan bahan regolith daripada proses luluhawa yang berlaku dikawasan persekitaran juga mempengaruhi – regolit yang kurang akan menyebabkan pergerakan berlaku dalam skala yang kecil – regolith banyak pergerakan akan berlaku dalam skala yang besar. Berlakunya tanah runtuh. 4. Soalan 5 a) Apakah yang dimaksudkan dengan kesotan tanih dan tanah runtuh ( 7 markah ) Cadangan Jawapan : 1.pandangan darat karst.terbentuk gua. stalagmite. 2. Berlaku kemiskinan tanih – batuan terluluhawa alami proses larut resap yang tinggi – mineral tersingkir dari tanih dengan banyak. Pelombongan – struktur batuan yang lemah memudahkan aktiviti perlombongan bijih timah.membuat pasu.musnah petempatan dan jalan raya di kawasan sekitar kejadian.stalaktif. Kesotan tanih merupakan pergerakan tanih ke bahagian bawah cerun secara perlahan-lahan dan mengambil tempuh masa yang lama untuk dilihat kesannya disebabkab kecerunan yang landai iaitu antara 2° hingga 4°.di kawasan tanah lanar yang telah mengalami proses luluhawa sebelum di hakis oleh air di kawasan tersebu. 3. Perindustrian – mengwujudkan industri seramik. dan sungai bawah tanah -merupakan tempat yang menjadi tarikan pelancong. tembikar dan jubin-Contoh Bidor dan Kuala Kangsar di Perak dan Ayer Hitam di Johar.di kawasan bercerun telah alami luluhawa.tanih kaolin hasil daripada proses hidrolisis.luluhawa pengkarbonan. 6. b) Nyatakan empat faktor yang menyebabkan berlakunya proses pergerakan jisim.mudah berlaku tanah runtuh. 52 . 2. Kecerunan – berkait dengan tarikan gravity yang amat penting dalam proses inikawasan yang landai iaitu kurang 5° pergerakan jenis perlahan akan berlakukawasan anatara 5° hingga 40° berlaku tarikan gravity yang amat kuat dan pergerakan jenis cepat akan berjadi.Contoh Jengka di Pahang dan Segamat di Johor. Tanah runtuh pula merupakan pergerakan tanih ke bahagian bawah cerun yang berlaku secara tiba-tiba dan dalam gerakan yang cepat untuk dilihat kesannya disebabkan cerun yang curam atau hampir tegak disusuli dengan tarikan graviti yang kuat dan tanih yang tepu dengan air akibat hujan yang lebat. tiang kalsit.contoh Gua Niah dan Gua Mulu.Lembah Klang dan Lembah Kinta.bijih timah jenis lanar.

mudah berlaku pergerakan jisim. 3.air meresap dan basah .kurang kadar hakisan. Kempen kesedaran – kepada rakyat terutama pemaju perumahan. 1.silara menghalang titisan hujan turun ke tanah. Gerakan tektonik – letusan gunung berapi dan gempa bumi melonggarkan struktur tanih. pekebun kecil dan pengusaha hotel. Tindakan manusia – aktiviti manusia seperti pertanian. ( 10 markah ) Cadangan Isi Jawapan. Sistem peparitan – paip saliran air dibina. Soalan 6. 5. Litupan tumbuhan – kurangnya litupan tumbuhan meningkatkan lagi pergerakan jisim.penggunaan jentera dan penanaman cerucuk konkrit -tanih terdedah kepada air hujan . 4. Sungkupan Plastik – bersifat sementara – berfungsi menghalang air daripada meresap ke dalam tanah. Jumlah hujan – kawasan khatulistiwa terutamanya. Juga dimulai dari peringkat sekolah rendah dan menengah supaya para pelajar mengetahui kepentingan menggekalkan kestabilan alam sekitar.air bertindak sebagai pelican membatu pergerakan tanih kecerun bukit. Penanaman tumbuhan – rumput. c) Huraikan langkah-langkah untuk mengurangkan tanah runtuh di kawasan cerun lebuh raya di Malaysia.tumbuhan bertindak sebagai penghalang titisan air hujan terus meresapkan dalam tanah. jumlah hujan banyak melebihi 2000 mm setahun.dan pertempatan dicerun bukit gaitkan lagi pergerakan jisim. pokok buluh dan pohon renek ditanam di cerun lebuh raya – sebagai tanaman tutup bumi – akar mencengkam tanih.tanih akan tepu dengan air.akar bertindak sebagai pengikat dan mencengkam tanah.tidak stabil – menahan daripada berlaku tanah runtuh. Profil rentas sungai merupakan gambaran bentuk lembangan sungai dari satu tebing ke satu tebing di mana-mana bahagian sungai. b) i. ( 4 markah ) Cadangan Jawapan.tangga batu menuruni cerun terus ke parit –kurang berlaku resapan air dalam tanah. Tembok konkrit – didirikan di kawasan cerun curam tegak 90°. Nyatakan bentuk muka bumi pemendapan sungai. 4. 5.air bertakung di bahagian belakang tembok dapat disalurkan keluar – disalurkan ke tangga . 53 .terutama dicerun yang musnah atau digaris gelinciran. 6. a) Apakah yang dimaksudkan dengan profil rentas sungai.tanah kurang tepu dengan air berat tanih kurang – tarikan graviti kurang. Konkrit tembok dibina bertingkat-tingkat untukmenghalang dan mengawal tanah runtuk.3.struktur tanih tidak stabil.kempen diberi dari masa ke semasa melalui media cetak dan media elektronik. 2.

5. dikaitkan dengan aktiviti rekreasi seperti memancing dan berkelah dan berperahu.pemendapan berlaku.bahagian hilir beban bertambah. ( 4 markah ) 54 . 3. Nyatakan jenis pola saliran.hasil daripada proses hakisan di bahagian hulu sungai. ( 4 markah ) Cadangan Jawapan : Jenis pola saliran yang ada ialah pola saliran reranting. Kecerunan sungai – berkait rapat dengan halaju air. c) Jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pemendapan sungai. 2. tasik ladam dan delta. Soalan 7 a) Apakah yang dimaksudkan dengan proses hakisan.( 3 markah ) Cadangan Jawapan: Bentuk muka bumi pemendapan sungai ialah tetambak.tanih alivium yang subur. Pertanian.padi sawah dikaitkan dengan dataran banjir dan delta.memendapan meningkat. ii. 4. 2.pola saliran berbirai. d) Huraikan kepentingan tiga bentuk muka bumi pemendapan kepada aktiviti manusia. ( 6 markah ) Cadangan Jawapan. Peloncongan – Tasik ladam. pola saliran sepunca dan pola saliran setumpu. ( 8 markah) Cadangan Jawapan : 1.contoh Dataran Kedah Perlis dan Delta Kelantan. Pengangkutan – dikaitan dengan tetambak. Halaju air –halaju air perlahan dan tenaga air berkurangan. Isipadu air – isipadu air berkurangan musim kemarau dan ketika banjir surutkeupayaan air mengangkut beban berkurangan – pemendapan meningkat terutama selepas berlaku banjir.di bantu oleh kecerunan yang landai dan halaju air yang perlahan – pemendapan meningkat di bahagian hilir sungai.pemendapan meningkat. Perikanan – dikaitkan dengan tasik ladam.bahagian hilir bentuk muka bumi agak landai halaju air akan berkurangan.keupayaan air mengangkut beban berkurangan.dijadikan kawasan ternakan ikan tawar. 1.pembinaan jalan raya – memudahkan mobility penduduk – sumbangan kepada kegiatan ekonomi dan peluang pekerjaan bertambah. dataran banjir. Halangan – halangan batuan keras yang menonjol di alur sungai. 3.keupayaan mengangkut beban akan berkurangan.aliran menjadi perlahan. 4.pola saliran jejala.halangan pokok tumbang dan haling aliran air sungai. Bahan muatan sungai.

Kurangkan aktiviti pembalakan dihulu sungai. d) Huraikan lima langkah untuk mengurangkan kadar hakisan di aliran air sungai. ( 10 markah ) Cadangan Isi Jawapan: 1.lagaan dan larutan. 3. Larangan pembinaan bangunan berhampiran tebing sungai. c) Jelaskan pembentukan air terjun dan jeram. 2. Kuat kuasa undang-undang.batuan keras akan tertonjol ke atas.batuan keras akan mengalami rekahan.aliran air tersekat dan melompat menneruni bonjolan yang keras. Kurangkan penerokaan hutan paya air tawar. 4.Contoh jeram di Hulu Tembeling Pahang. lelasan. Soalan 8.Contoh Air Kota Tinggi di Johor dan Air Terjun Sekayu di Terengganu.Cadangan Jawapan Hakisan merupakan proses penggondolan dan kikisan yang dialami oleh permukaan bumi akibat tindakan agen yang bergerak seperti air mengalir. a) Apakah maksud profil panjang sungai. Batuan lembut akan mudah terhakis daripada batuan keras. ( 7 markah ) Cadangan Jawapan : 1. (4 markah) Cadangan Jawapan : Empat cara hakisan ialah tindakan hidraul. Air terjun.batuan lembut lebih dahulu dan mudah dihakis. b) Nyatakan empat cara hakisan sungai. 5. 2. [5m] Cadangan Jawapan : Profil sungai merupakan bentuk lembah dari satu poin ke satu poin tertentu di sepanjang lembah sungai yang merujuk kepada kawasan sungai yang 55 .lama ke lamaan membentuk air terjun-batuan keras mampu menghalang aliran airpembentukan air terjun terjadi. Jeram – air mengalir di kawasan yang mempunyai batuan yang tersusun secara menegak dan berselang seli antara batuan lembut dank keras. Pembinaan tembok kontrik.di kawasan yang mempunyai lapisan batuan yang tersusun dalam keadaan mendatar antaran batuan keras dan lembut. angin dan ombak.

cerun curam-halaju kuat-batuan keras. 2. Hakisan – giat di bahagian hulu.bermula di tanah tinggi hingga ke muara sungai di mana mempunyai kecerunan yang berbeza dan membentuk bentuk muka bumi yang berbeza. 2. [6m] Cadangan Jawapan : 1. Penebangan terpilih – tebang pokok yang benar-benar matang. Jumlah air hujan – hujan yang lebat menyebabkan profil sungai terganggu. 2. halaju air perlahan dan isipadu air sedikit. halaju air dan isipadu air sedarhana. Pengangkutan – pengangkutan giat berlaku. 1. Kuat kuasa undang-undang . Pembalakan – mendapan akan meningkat. b) Jelaskan tiga proses yang berlaku disepanjang profil tersebut. 56 .cerun. Kecerunan. d) Huraikan dua aktiviti manusia yang mengganggu profil panjang sungai dan dua langkah mengatasi gangguan tersebut. c) Huraikan tiga faktor yang mempengaruhi profil panjang sungai [6m] Cadangan Isi Jawapan : 1. Langkah-langkah : 1.pemendapan giat-cerun landai. Pemendapan . Pertanian – beban yang dibawa meningkat – profil panjang sungai bahagian hilir akan semakin landai dan cetek.profil bahagian hulu lebih bercerun curam –bahagian hilir lebih landai.hakisan akan meningkat. [ 8m] Cadangan Isi Jawapan : Aktiviti .Akta Perhutanan .isi padu air sedikit. Halaju air – bahagian hulu lebih curam kerana halaju air yang kuat – bahagian hilir agak landai kerana halaju air lebih perlahan. Soalan 9. 2.profil panjang sungai bahagian hilir akan semakin landai. 3. 3.

Pemendapan – pemendapan sungai terganggu. Kurangkan aktiviti pembalakan dihulu sungai. [8m] Cadangan Isi Jawapan : 1. Jelaskan pernyataan ini. 5. 4. 3. 4. Soalan 10 57 . 2. d) Huraikan tiga langkah yang boleh dijalankan untuk mengurangkan hakisan sungai. Pembinaan tembok kontrik. Kuat kuasa undang-undang. 3. [6m] Cadangan jawapan : 1.a) Apakah yang dimaksudkan dengan legeh. Pertanian – hakisan hasil bahan mendap –bentuk dataran banjir dan delta. [6m) Cadangan Isi Jawapan : 1. Kurangkan penerokaan hutan paya air tawar. [5m] Cadangan Jawapan: Legeh sungai merupakan banjaran gunung dan tanah tinggi berhutan yang menjadi garis pemisahan aliran sungai dan merupakan punca sungai serta merupakan kawasan tadahan. 2. Hakisan – berkurangan aliran air diatur oleh pembinaan empangan. 3. Perlombongan – batuan di bahagian hulu mengalami hakisan menghasilkan batu pasir. Larangan pembinaan bangunan berhampiran tebing sungai.beban sentimen telah dimendapkan dalam empangan sebelum sampai ke bahagian hilir. Pelancongan – hakisan membentuk air terjun dan jeram-tempat menarik dan menggalakkan aktiviti pelancongan. b) Jelaskan bagaimana tindakan hakisan sungai boleh menjana aktiviti manusia. 2. Ternakan ikan air tawar – hakisan memotong likuan sungai –terbentuk tasik ladam. Pengangkutan – proses pengangkutan beban sentimen diganggu. c) Pembinaan empangan disesuatu aliran sungai memberi kesan kepada proses-proses sungai.

‘Pinggir pantai mengalami proses hakisan seperti tindakan hidraul. cenuram dan pentas hakisan ombak.batu tunggul. Lelesan – melibatkan pasir sebagai agen utama menghakis pinggir pantai 2. b) Nyatakan. geo. tunggul sisa. Cara – Tindakan hidruil perlukan rekahan – lelasan tindakan ke atas permukaan batuan. i. lelasan.melibatkan air bertindak balas dengan batuan di pinggir pantai yang mempunyai rekahan. [ 4 markah ] Cadangan Jawapan : 1. gerbang laut. Tiga bentuk muka bumi hakisan pinggir pantai. 2. 4. [ 3 markah ] Cadangan Jawapan : Bentuk muka bumi pinggir pantai ialah gua. c) Jelaskan tiga faktor yang mempengaruhi bentuk muka bumi di pinggir pantai.permukaan lembut lebih mudah terhakis. 3. Agen – Tindakan hidraul agen utama air – lelasan agen utama pasir atau beban sentimen. ( 6 markah ) Cadangan Jawapan : 1. Larutan – batu kapur yang terdapat di pinggir pantai di hakis oleh air laut yang mengandungi asid karbonik yang lemah.larutan dan lagaan yang telah menhasilkan pelbagai bentuk muka bumi yang tersendiri. [ 6 markah] Cadangan Isi Jawapan : 58 . Jelaskan cara berlakunya hakisan ombak. ii. gloup.’ a) Jelaskan perbezaan antara tindakan hidraul dan lelasan. Lagaan – melibatkan beban sentimen dalam berada di dalam ombak berlaga sesame sendiri. Tindakan hidrual.

[ 6 markah ] 1. Kecerunan pantai.1.pantai yang landai alami geseran dan melemahkan tenaga ombak untuk melakukan hakisan.ombak besar yang besar akan member kesan yang sangat besar kepada pingir pantai dalam mengubah dan membentuk betuk muka bumi di pinggir pantai. Batuan lembut lebih mudah terhakis. 2. 3. Pelancongan – pantai . Tadahan air atau takungan air.pantai yang menpunyai hutan semula jadi seperti paya bakau dan hutan pantai.Batuan keras sukar untuk dihakis dan mengambil jangka masa yang panjang. Sejatpeluhan-merupakan proses kehilangan air pada tumbuhan yang berlaku bila tekanan wap pada sel-sel permukaan daun lebih tinggi daripada tekanan wap air di atmosfera. 4. 3. Ternakan akuakultur. tempat yang sesuai dan baik untuk habitat ikan. 2. 59 . d) Huraikan tiga kepentingan bentuk muka bumi pinggir pantai terhadap aktiviti manusia.. (6m) Sejatan.tanjung dan teluk sumber alam semula jadi yang indah dan menarik.teluk. Jenis batuan – pantai yang mengandungi batuan keras dan lembut akan mengalami hakisan yang berbeza. TEMA 3 : SISTEM ATMOSFERA CADANGAN JAWAPAN 1 a) Apakah yang dimaksudkan tentang ‘sejatan’ dan ‘sejatpeluhan’..pantai yang lebih curam mengalami hakisan yang lebih tinggi berbanding pantai yang bercerun landai. Kekuatan ombak. Contoh batuan keras akan membentuk tanjung dan batuan lembut akan membentu teluk. Perlombongan pasir – pantai yang mengandungi pasir boleh diteroka untuk sumber bahan mentah peridustrian dan pembinaan.proses perubahan air ke cecair dalam bentuk wap air di mana tekanan wap air pada permukaan air lebih tinggi berbanding tekanan wap di atmosfera.

(10m) Sejatan 1.proses sejatpeluhan tinggi kerana proses sejatpeluhan berlaku melalui liang-liang storma daun. Sejatpeluhan 5-Saiz dan kuantiti daun-Daun yang besar dan bilangan yang banyak. 6-Orientasi atau keterdedahan pokok-Semakin banyak pokok yang terdedah pada pancaran matahari. semakin tinggi proses sejatanpeluhan berlaku. contoh Jelebu di N. (9m) 1-Kawasan lindungan hujan-Kawasan yang terlindung dari oleh bukit tinggi atau berada jauh di pedalaman. Apabila ia berlaku atmosfera akan kekurangan kandungan wap air. 2-Fenomena el-nino-Iaitu fenomena udara kering/kemarau yang di bawa oleh arus angin kering dari lautan Pasifik. seterusnya kurang berlaku kerpasan sedangkan sejatan berlaku dengan giat.Seterusnya cuaca menjadi kering dan kemarau akan berlaku. kerana kandungan wap yg terdapat di atmosfera akan di bawa jauh dari tempat tersebut dan meninggalkan ruang kosong di kawasan itu untuk di isi oleh wap air yang baru. sebaliknya pada waktu malam kerana udara yang lebih sejuk dan suhu daun juga rendah menyebabkan sejatpeluhan kurang berlaku pada waktu malam.Kandungan lembapan tanih-Kelembapan tanih tinggi. 2. sejatan tinggi-proses sejatan terjadi melalui liang-liang pore tanih.Suhu udara tinggi-Semakin tinggi suhu di suatu kawasan. terlindung dan mengalami kemarau. semakin banyak sejatan berlaku kerana tekanan pada permukaan air lebih tinggi berbanding tekanan wap di atmosfera. 3-Pembalakan berlebihan-Iaitu proses memusnahkan tumbuhan secara berleluasa menyebabkan tumbuhan berkurangan dan berlaku gangguan pada proses transpirasi. semakin banyak wap air yang terhasil. c) Huraikan faktor semula jadi dan factor manusia yang menyebabkan kemarau. 4. kerana hujan di haling oleh bukit dan tidak sempat sampai ke kawasaan itu. 60 . 3. menyebabkan ia kurang menerima hujan.Tiupan angin-Semakin kencang dan keberterusan tiupan angin semakin tinggi proses sejatan.b) Terangkan faktor-faktor yang mempengaruhi proses ‘sejatan’ dan ‘sejatpeluhan’.9.Luas kawasan permukaan air-Semakin luas kawasan permukaan. 7-Panjangan waktu siang dan malam-Waktu siang yang panjang akan menghasilkan sejatpeluhan yang lebih banyak.

2-Pencairan salji di kutub-kesan dari kepanasan yang di alami bumi. pinggir pantai akan mengalami hakisan yang tinggi. banjir besar dll. 3-Penggunaan tenaga nuklear pada peluru berpandu dan ujian roket-Penggunaan uranium akan menghasilkan gas radioaktif yang sangat berbahaya samada pada manusia dan jg pada lapisan ozon. ia sangat aktif apabila bercampur dengan molekul ozon. (5m) Gas-gas tercemar hasil daripada aktiviti manusia akan memutuskan ikatan-ikatan oksigen dalam ozon yg terdapat pd lapisan statosfera dan menyebabkan lapisan ozon terhakis dan menipis. akan menipiskan lapisan ozon. c) Huraikan kesan-kesan fenomena penipisan lapisan ozon pada alam sekitar manusia. b) Jelaskan punca-punca berlakunya fenomena penipisan lapisan ozon. Co2. 4-Kebakaran hutan secara semulajadi-hutan-hutan akan terbakar secara semulajadi kerana suhu dunia yang panas dan udara yang kering akan menggalakkan lagi kebakaran hutan. pencemaran ini akan di bawa naik ke atas samada sewaktu proses sejatan atau sewaktu pelepasan bahang oleh bumi ke ruang atmosfera. 5-Perindustrian-pembebasan asap yang mengandungi gas-gas berbahaya seperti CFC. 61 . (10m) 1-Pertanian-penggunaan baja nitrogen yang banyak membawa kepada pencemaran air dan udara. 3-Kadar hakisan pinggir pantai meningkat-kesan dari kenaikan aras laut. salji di kedua-dua kutub semakin mencair ini memberi kesan pada penenggelaman pinggir pantai. 2-Penggunaan alat penghawa dingin dan peti sejuk-gas yang terhasil seperti gas CFC.CADANGAN JAWAPAN 2 a) Apakah yang dimaksudkan dengan penipisan lapisan ozon. Karbon monoksida. 6-Penggunaan bahan pencuci dan pelarut. seterusnya kan menghakis laipsan ozon.spt bahan pencuci minyak dan gris bg peralatan elektrik dan elektronik yg menggunakan CFC dlm bentuk cecair. (10m) 1-Pemanasan global-Sinar UV yang berlebihan memasuki atmosfera bumi mengakibatkan bumi menjadi panas-menghasilkan pelbagai fenomena seperti el-nino. la-nina. Penipisan ini membolehkan sinar UV memasuki ruang atmosfera bumi. seterusnya akan menipiskan lapisan ozon. 4-Pengangkutan-penggunaan kapal terbang supersonic.

DNA manusia. 3-Kecondongan paksi bumi-Berlaku musim yang berbeza antara Hemisfera Utara dan Hemisfera Selatan. CADANGAN JAWAPAN 3 a) Apakah yang dimaksudkan dengan sel tekanan udara. c) Huraikan pengaruh angin monsun ke atas kegiatan ekonomi penduduk di kawasankawasan tropika. haiwan dan tumbuhan akan rosak. 2-Pemanasan yang tidak sama rata permukaan bumi mengikut garis lintangmewujudkan dua tekanan sel yang berbeza.5-Penyakit katarak mata dan barah kulit-ekoran sinaran matahari yang tidak di tapis. musim tengkujuh (nov-mac) nelayan di Pantai Timur Semenanjung terganggu. 6-Kerosakan DNA manusia.padi sawah/ tembakau di Delta Kelantan mengikut musim panas dan lembap. ia akan menyilaukan mata. haiwan dan tumbuhan-Kerana mengalami kekeringan air dalam badan dan jumlah air yang diterima tidak mencukupi. 3-Pelancongan-Musim panas lebih ramai pelancong di pulau-pulau dan pinggir pantaitiada gangguan oleh hujan dan ombak besar. selain penyakit barah kulit akibat pancaran uv yang tinggi. 7-Kemusnahan hidupan akuatik dan terumbu karang-Suhu air laut yang tinggi akan memusnahkan hidupan akuatik dan terumbu karang kerana makanan untuk hidupan akuatik ini seperti plankton tidak boleh hidup akibat dari suhu yang panas. membentuk lebih banyak wap air. 2-Perikanan pinggir pantai-cuaca tenang lebih banyak tangkapan. 62 . 4-Pusingan bumi di atas paksi dan pengaruh Daya Coriolis. 4-Pembalakan-Musim panas lebih giat-balak mudah diangkut keluar dari hutan. (10m) 1-Pertanian. musim hujan-sukar untuk proses penebangan dan pengangkutan balak. 5-Ciri-ciri udara dan air-Udara sejuk lebih berat dan udara panas adalah ringan dan naik ke atas. (5m) Kawasan di permukaan bumi yang mempunyai isobar atau garisan suhu yang seragam samada bersifat tekanan tinggi atau rendah b) Terangkan faktor-faktor yang menentukan pola edaran udara secara global (10m) 1-Perbazaan jangka panjang jumlah tenaga yang dipancarkan oleh matahari ke permukaan bumi. ini memberi kesan pada retina mata manusia.

jelaskan bagaimana kejadian ‘hujan perolakan’ dan ‘hujan bukit’ terbentuk (10) 1. Lukis gambarajah hujan bukit -Udara lembap naik ke atas di bawa angin dari arah laut kearah kawasan tanah tinggi. -Udara dipaksa naik di kawasan terdapat halangan seperti banjaran dan gunung. 2. -Wap air di bawa ke atas lalu mengalami proses pengembangan dan penyejukkan. seterusnya bercampur dengan wap air dan terjadilah hujan asid. c) Huraikan bagaimana kegiatan manusia mempengaruhi hujan asid. (10) 1. 2. -Mencapai titik pemeluwapan dan ditukar pada bentuk cecair dan turun sebagai kerpasan. 3. Lukis gambarajah hujan perolakan -Udara panas menjalankan proses di permukaan bumi. Co2 dll. Kegiatan pengangkutan-pembakaran bahan api fosil di bandar-bandar besar oleh kenderaan telah membebaskan gas yang mengandungi Co2 di udara dengan banyak. Kegiatan pembakaran terbuka-pembakaran terbuka oleh orang ramai dan juga di tapak pembuangan sampah juga telah membebaskan asap yang mengandungi pelbagai gas seperti sulphur dioksida. 63 . ikan. udang dan lain-lain sangat giat di pantai timur semenanjung Malaysia pada musim monsoon barat daya. -Mencapai titik pemeluwapan dan di tukar kepada bentuk cecair dan turun sebagai hujan bukit. pada monsun timur laut kegiatan menjemur kurang giat kerana ia membawa hujan yang lebat CADANGAN JAWAPAN 4 a) Apakah yang dimaksudkan dengan kerpasan? (5) Kerpasan adalah lembapan/titisan air yang terpeluwap dan jatuh ke permukaan bumi dalam pelbagai bentuk cecair (hujan) dan pepejal (salji/hujan batu) dan intensiti b)Dengan bantuan gambarajah. Kegiatan perindustrian-Asap kilang yang tidak di tapis yang mengandungi sulfur dioksida dan nitrogen dioksida terbebas ke udara.5-IKS-Aktiviti menjemur batik.

2-Suhu semakin tinggi kearah pusat Bandar. 4-Pinggir pantai tenggelam. 5-Mengubah ekologi pinggir pantai. 3-Kadar hakisan pinggir pantai meningkat. (5m) Penggunaan gas CFC yg berlebihan menyebabkan ia naik ke atmosfera dan bertindakbalas dengan sinar UV lalu terurai menjadi atom klorin. (10m) 1-Peningkatan suhu dunia. 4-Penggunaan kapal terbang supersonic. 3-Penggunaan baja kimia. 5-Perindustrian-pembebasan asap yang mengandungi gas-gas berbahaya. Atom klorin akan bertindakbalas dengan molekul ozon menyebabkan ia terurai membentuk oksigen dan atom oksigen. (5m) Iklim berskala kecil dengan keluasan yang terhad yang di sebabkan oleh aktiviti manusia dan semulajadi b) Jelaskan ciri-ciri mikro iklim bandar. 7-Pengangkutan-penggunaan kenderaan yang mengeluarkan gas karbon monoksida. c) Jelaskan kesan pemanasan global terhadap alam sekitar. a) Apakah yang dimaksudkan dengan mikro iklim Bandar. 7-Perubahan angin dunia. 2-Pencairan salji di kutub. (12m) 1-Sinaran matahari berkurangan-pencemaran udara / jerebu. 6-Mengganggu kitar hidrologi.CADANGAN JAWAPAN 5 a) Bagaimanakah penipisan lapisan ozon berlaku di ruang stratosfera. 3-Kelembapan bandingan rendah-kurang tumbuhan. 6-Penggunaan bahan pencuci dan pelarut spt bahan pencuci minyak dan gris bg peralatanelektrik dan elektronik yg menggunakan CFC dlm bentuk cecair. 64 . 4-Hujan perolakan kerap berlaku. Atom oksigen akan bertindakbalas dengan atom klorin menghasilkan klorin monoksida menyebabkan pengurangan molekul ozon berlaku. (10m) 1-Pertanian-penggunaan semburan aerosol. 2-Penggunaan alat penghawa dingin dan peti sejuk-gas CFC terbebas. b) Huraikan punca-punca pembebasan gas kloroflorokarbon (CFC) ke atmosfera.

b) Jelaskan kepentingan air kepada alam sekitar manusia. Perindustrian-Industri minuman sangat memerlukan bekalan air mencukupi. Domestik-Kegunaan harian seperti untuk membasuh. 8-Kempen. c) Huraikan langkah-langkah bagi mengurangkan pencemaran udara Bandar. (10) CADANGAN JAWAPAN a) Nyatakan 3 proses mendatar dan 3 proses menegak dalam Kitar Hidrologi. 2-Sejatpeluhan 3-Kerpasan 4-Aliran batang. 6-Peraturan dan garis panduan untuk bangunan. 2-Mengurangkan pembakaran bahan api fosil/guna sumber tenaga mesra alam. (6) Proses Mendatar 1-Larian air permukaan. mandi dll. Selain itu untuk kegunaan menyejukkan mesin sewaktu proses pengeluaran. (9) 1. terutama semasa proses pembesaran. 2-Aliran air bawah tanah. (6) b) Huraikan kepentingan air kepada alam sekitar. 2. 5-Inflitrasi. 65 . Pertanian-Tanaman seperti padi/sayuran sangat memerlukan air. perumahan dll. 9. a) Nyatakan 3 proses mendatar dan 3 proses menegak dalam Kitar Hidrologi. (8m) 1-Perhutanan Bandar. Perlombongan-Bijih timah. Pelancongan-Tasik semulajadi dan tasik buatan.Tasik buatan. Proses Menegak 1-Sejatan. (9) c) Jelaskan langkah-langkah bagi mengurangkan masalah kurangan air. TEMA 4 SISTEM HIDROLOGI 1. kilang. 3. 4. 5-Kuatkuasa undang-undang. minum. 3-Mencegah pembakaran terbuka sisa Bandar. 7-Pendidikan. 4-Kawalan teknikal/mekanikal. 3-Alir lintang atmosfera. 5.5-Halaju angin berkurang/tiupan angin ke pusat Bandar.

c) Huraikan langkah-langkah bagi mengurangkan masalah kurangan air. (10) 1. 2. Hujan tiruan-membenihkan awan bagi mejadikan hujan. Bina empangan-Air ditakung dan disimpan, digunakan sewaktu diperlukan. 3. Guna sumber air tanah-Air bawah tanah sangat berpotensi untuk di bangunkan. Antara kaedah yg boleh digunakan ialah telaga tiub untuk menyedut air bawah tanah, menggali telaga. 4. Sistem pengairan-Memodenkan sistem pengairan supaya lebih efektif dan dapat mengelakkan dari pembaziran air berlaku, disamping membaik pulih saluran paip yang rosak dan tersumbat. 5. Bina terowong air-Terowong di bina untuk pelbagai kegunaan terutama untuk penyaluran air terus kepada pengguna tanpa sebarang kebocoran, dapat mengelakkan pembaziran, Di samping dapat menyalur air keluar sekiranya berlaku lebihan air. 6. Catuan air-Penggunaan air yang berjadual mengikut lokasi. Biasanya hadkan penggunaan pada waktu puncak (siang) dan di buka pada waktu malam.

2. a) Terangkan proses-proses kitar hidrologi yang berlaku secara mendatar. (9) b) Huraikan proses-proses yang terlibat dalam menentukan imbangan air. (10) c) Jelaskan kesan-kesan akibat ketidakseimbangan air positif. (6) CADANGAN JAWAPAN a) Terangkan proses-proses kitar hidrologi yang berlaku secara mendatar. (9) 1. Aliran air permukaan- Aliran permukaan adalah lebihan air hujan yang mengalir menuruni cerun setelah semua liang pore tanah tepu dengan air hujan yang disusupkan. 2. Aliran air bawah tanah-Ia bergerak di atas lapisan tidak telap air di dalam tanah. Sistem akuifer khususnya dari jenis akuilud bertindak membenarkan air mengalir secara mendatar di dalam system menuju ke system sungai, tasik, kolam dll. 3. Airan antara- juga dikenali sebagai aliran intra. Ia berlaku secara mendatar hampir dengan permukaan/sub permukaan. Ia juga berpunca drp liang-liang pore yang sudah tepu dengan air dan secara perlahan-lahan menuruni cerun. b) Jelaskan proses-proses yang terlibat dalam menentukan imbangan air. (10) 1. Kerpasan-Input utama dalam menentukan imbangan air. Ia bertindak membekalkan air ke dalam sis. Hidrologi 2. Perpeluhan-Iaitu jumlah lembapan yang tersejat daripada unsur biological seperti tumbuhan,haiwan dan manusia. Perpeluhan adalah proses output dalam imbangan air. Ia berlaku menerusi liang roma akibat proses metabolisme.

66

3. Sejatan-Iaitu air yang tersejat daripada permukaan air dan lembapan tanih. Ia amat dipengaruhi oleh bekalan tenaga matahari. Sejatan merupakan output dalam imbangan hidrologi. 4. Larian air permukaan-Ia adalah proses perantaraan antara input dan output. Semua air larian akan berakhir di kawasan takungan seperti tasik, sungai dll yang akan mempengaruhi pula proses sejatan. 5. Simpanan air bawah tanah-Air hujan yang turun akan disusupkan ke dalam tanah menerusi liang-liang pore dan bertakung di atas lapisan yang tidak telap air di dalam tanah. Air yang tersimpan di dalam lapisan ini dipanggil akuifer. c) Jelaskan kesan-kesan akibat ketidakseimbangan air positif. (6) Kenalpasti ketidakseimbangan air positif iaitu lebihan air (banjir). 1. Fenomena banjir-Akibat curahan air hujan yang berlebihan menyebabkan limpahan air keluar melalui tebing-tebing sungai dan tasik. Lebihan air akan mengalir dan melimpahi kawasan-kawasan tanag rendah. 2. Menjejaskan aktiviti manusia-Aktiviti seperti pertanian, pelancongan dan lain-lain akan terjejas akibat lebihan air seperti banjir, ia akan memusnahkan tanaman, ternakan dan sebagainya. 3. Kelembapan bandingan sentiasa tinggi- Udara akan sentiasa lembap apabila kerpasan melebihi sejatan. Udara yang sentiasa lembap menyebabkan udara sentiasa sejuk.

Tema 5 Sistem Ekologi

1. a) Beri maksud rantaian makanan.(5m)
Rantaian makanan bermaksud hubungan pemakanan antara pengeluar,pengguna primer,pengguna sekunder dan pengguna tertier yang melibatkan pemindahan tenaga untuk menjalankan aktiviti tumbesaran dan kelangsungan hidup dalam satu ekosistem. b) Bagaimanakah aliran tenaga berlaku dalam sebuah ekosistem pertanian. (8m)

67

Contoh : Ekosistem kebun sayur cahaya matahari pokok sawi ulat beluncas burung ular sawa pengurai

1. Cahaya matahari adalah asas kepada hidupan. Ia penting untuk proses fotosintesis. 2. Pokok sawi adalah pengeluar yang membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Dalam proses fotosintesis tumbuhan menggunakan cahaya matahari dan karbon dioksida dan menghasilkan karbohidrat dan glukos. 3. Pokok sawi akan dimakan oleh ulat beluncas yang merupakan pengguna primer. Ulat beluncas adalah haiwan herbivor iaitu haiwan pemakan tumbuhan. Berlaku pemindahan tenaga dari pokok sawi kepada ulat beluncas. Tenaga itu digunakan untuk membesar,bergerak dan bernafas. 4. Ulat beluncas akan dimakan oleh burung yang merupakan pengguna sekunder. Berlaku pemindahan tenaga dari ulat beluncas kepada ulat burung. Tenaga itu digunakan untuk membesar,bergerak dan bernafas. 5. Burung akan dimakan oleh ular sawa yang merupakan pengguna tertier. Ular sawa adalah haiwan karnivor iaitu haiwan pemakan daging. Berlaku pemindahan tenaga dari burung kepada ular sawa. Tenaga itu digunakan untuk membesar, bergerak dan bernafas. 6. Apabila tumbuhan dan haiwan mati ia akan diuraikan oleh bakteria pengurai seperti protozoa dan menukarkannya menjadi nutrien. c) Jelaskan gangguan terhadap keseimbangan ekosistem di kawasan pertanian tersebut.(6m) Gangguan terhadap keseimbangan ekosistem pertanian i. Pengunaan racun serangga dan baja kimia oleh petani telah menyebabkan tanah berasid dan tidak sesuai untuk pertanian. Keadaan ini menyebabkan kegiatan pertanian tidak dapat dijalankan semula di kawasan tersebut. ii. Pengambilan kawasan pertanian untuk tujuan lain contohnya petempatan, industri, lebuhraya dan kawasan pelancongan. Ini menyebabkan persaingan guna tanah kawasan penanaman padi ditambak untuk dijadikan kawasan perumahan. iii. Penggunaan racun serangga menyebabkanpengguna primer mati lalu pengguna sekunder kurang sumber makanan. Bila ulat beluncas mati burung akan kurang makanan. iv. Pembajakan semasa proses penanaman menyebabkan tanih jadi gondol dan tandus. Pengeluar musnah @ proses hakisan membawa bersama mineral dalam tanih. Keadaan ini menyebabkan berlakunya pemiskinan tanih. v. Menanam ikut cerun menyebabkan berlakunya kejadian hakisan yang meluas lantas nutrien hilang bersama air larian permukaan . Tanih akan menjadi tidak subur.

68

d) Cadangkan tiga langkah untuk mengatasi masalah gangguan ekosistem tersebut. (6m) Langkah mengatasi masalah gangguan ekosistem tersebut. i. Penggunaan baja organik / kompos harus diperluaskan dalam sektor pertanian. Ini akan menjamin tanih terus subur dan tidak berasid. Contohnya penggunaan najis ternakan. ii. Kaedah Biologi iaitu menggunakan burung hantu untuk membunuh tikus. Kaedah ini dapat mengurangakan pencemaran alam sekitar yang disebabkan penggunaan racun serangga. iii. Penanaman secara berteres mengurangkan aliran air dan hakisan. Ini akan mengekalkan kesuburan tanih. iv. Undang-undang dan garis panduan mesti dilaksanakan untuk menghadkan kawasan petempatan ke kawasan pertanian. Contohnya Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974,EIA (Pindaan 2005). v. Kempen seperti Cintai Alam Sekitar / Selamatkan Bumi dijalankan oleh Jabatan Alam Sekitar dan badan bukan kerajaan . vi. Pendidikan - formal & tidak formal. - dalam subjek sains dan geografi. - ceramah alam sekitar. 2. a) Apakah yang dimaksudkan dengan autotrof? (3m) Tumbuhan yang berupaya memproses makanannya sendiri dengan bantuan cahaya matahari melalui proses fotosintesis .

b) Terangkan bagaimana tenaga dipindahkan dalam rantaian makanan bagi ekosistem sawah padi. (10m) i- Tenaga haba dan cahaya dipindahkan dari matahari kepada tumbuhan (padi dan rumput) untuk proses fotosintesis. ii- Tenaga kimia dan haba dipindahkan dari pengeluar kepada pengguna primer (tikus, belalang dan lain-lain) digunakan untuk bergerak, membesar dan bernafas.

69

d) Huraikan kesan penerokaan kawasan sawah padi kepada alam sekitar.Pembinaan jalan raya / Lebuhraya -penambakan sawah padi dengan meninggikan kawasan yang akan dibina lebuhraya / jalanraya agar selamat dari bencana banjir. kenderaan tenggelam) dan kehilangan nyawa.tiada kawasan saliran air resapan air bawah tanah.hujan lebat menyebabkan banjir. iii.Tenaga kimia dan haba dipindahkan dari pengguna primer kepada pengguna sekunder (ular.Aktiviti perlancongan -pembinaan chalet. ii. . -menyebabkan sawah padi ditebus guna -contoh: Bukit Merah Wetland ii. . c i) Bagaimanakah aktiviti penerokaan di kawasan sawah padi mengganggu keseimbangan ekosistem. perabot.sawah padi jadi kawasan tidak telap air. biawak dan lain-lain) digunakan untuk bergerak. . (8m) i.menyebabkan kerosakan harta benda (rumah.kurang bekalan padi sebagai tanaman ruji. 70 . iv.Akuakultur -pembinaan kolam ikan/udang di kawasan sawah padi. membesar dan bernafas. hotel dan kolam renang.iii. iv. (4m) i.banjir .krisis makanan .Organisma pengurai seperti bakteria dan kulat memperolehi tenaga kimia daripada pengeluar dan pengguna yang mati untuk diguna balik oleh pengeluar. restoran. -disebabkan peningkatan pemintaan sumber protein. -kawasan sawah padi ditimbun/ditambak untuk dijadikan taman perumahan.Pembinaan petempatan -petambahah penduduk menyebabkan permintaan terhadap tempat tinggal meningkat.

c) Huraikan kesan pemusnahan ekologi hutan terhadap alam sekitar fizikal. jalanraya. 3 a) Apakah yang dimaksudkan dengan piramid tenaga. iii. hakisan permukaan serta kesotan cerun.tumbuhan hijau memainkan peranan dalam mengawal keseimbangan ekosistem sebagai pengeluar utama kepada komponen-komponen hidupan lain. b) Terangkan peranan tumbuh-tumbuhan dalam sebuah ekosistem.iii. Ini kerana tanah terdedah itu mengalami hakisan percikan. .tumbuhan merendahkan suhu -sejatpeluhan bebaskan wap air yang merendahkan suhu persekitaran. medan letak kereta.melalui proses fotosintesis ia menukarkan tenaga suria kepada tenaga kimia yang akan digunakan oleh haiwan dan tumbuhan parasit.sawah padi jadi kawasan tidak telap air apabila dijadikan kawasan perumahan. ii.kegiatan pertanian pindah menyebabkan berlakunya hakisan cerun yang pesat akibat daripada aktiviti meneres bukit-bukit dan teknik tradisional iaitu pembajakan dan penanaman yang tidak mengikut teknik agronomi. saprofit sebagai makanan. . 71 .susup air bawah tanah tidak berlaku. iv.kurang air bawah tanah. .pembersihan kawasan hutan untuk projek perumahan telah menyebabkan berlakunya pertambahan kadar hakisan tanah sebanyak lima kali ganda.kurang bekalan air . . .Hakisan tanah .oksigen pula kelansungan hidup manusia dan haiwan. biasanya semakin tinggi peringkat rantaian makanan semakin kurang tenaga. lebuhraya.tumbuhan bekal oksigen kepada hidupan. (8m) i.(5m) Gambaran tentang aliran tenaga dalam satu ekosistem mengikut aras trofik Iaitu kelompok organisme yang terlibat dalam rantaian makanan. (6m) i.melalui proses fotosintesis oksigen dibebaskan. .

kesan dari penerokaan hutan untuk pembangunan. . Hujan berterusan menyebabkan air melimpah keluar dari tebing menjadi banjir. Akibatnya. iv.dimaksudkan dengan unsur cuaca iaitu suhu dan hujan. . pembalakan dan lain-lain membawa kepada kemusnahan spesies tumbuhan dan kepupusan haiwan dalam jangka masa panjang.perubahan iklim mikro .peranan hutan hujan tropika terganggu apabila kawasan tersebut diterokai untuk pembangunan. ii. kekerapan musim kemarau dan kejadian banjir kilat. tindakan air itu berupaya melonggarkan ikatan butiran dan hakisan lurah berlaku. sungai akan tercemar. suhu dan hujan berubah setelah hutan dibersihkan.. pembalakan.kering kerana air bawah tanah turut tersejat melalui proses sejatan dan memberi kesan pada kandungan tanah seperti humus akan musnah 72 . pemusnahan hutan untuk tujuan pembangunan. Air larian membawa bahan-bahan hakisan seperti lanar selut. perumahan. Ini menyebabkan pembebasan bahan pencemar ke udara meningkat yang berupa kumpulan asap hitam.pencemaran air . pertanian. pembalakan dan perlombongan secara besar-besaran menyebabkan berlakunya hakisan dan bahan-bahah hakisan ini dimendapkan di sungai. Pencemaran udara kesan daripada penerokaan hutan untuk pembinaan jalanraya. vi. . perumahan dan sebagainya membawa kepada kekerapan banjir. pertanian. v. kelodak serta pasir ke sungai-sungai menyebabkan pencemaran. Bahan-bahan hakisan yang dibawa mendap di dasar dan mencetekkan sungai. perumahan. Ketiadaan kawasan tumbuhan yang dapat mengawal pengaliran air larian menyebabkan hujan turun terus mengalir ke lembangan.. .pemusnahan terhadap spesies tumbuhan dan haiwan (biodiversiti) . iii. pertanian.hutan hujan tropika Malaysia kaya dengan berbagai spesies tumbuhan dan haiwan.akibat daripada teknik lombong pam yang digunakan yang memancutkan air telah menyebabkan hakisan yang amat ketara sekali terhadap kawasan bukit tersebut.pembinaan Empangan Kenyir di Terengganu menyebabkan haiwan berpindah ke kawasan lain dan banyak spesies tumbuhan tenggelam dan musnah. gas.penerangan kawasan hutan menyebabkan berlakunya perubahan musim hujan. yang melibatkan kawasan tadahan hujan.hakisan tanah yang pesat di kawasan penerokaan hutan ini adalah kerana tumbuhan tidak dapat memainkan peranan menghalang hakisan seperti peranan silara tumbuhan.banjir .gangguan edaran hidrologi semulajadi dan kawasan tadahan. habuk dan lain-lain. iv. bilangan kenderaan bertambah.

menguatkuasakan undang-undang . v.pengeluaran lesen untuk mengawal pemburuan binatang.beberapa akta digubal untuk melindungi pelbagai jenis tumbuh-tumbuhan semulajadi dan hidupan liar contohnya Akta Perhutanan Negara 1984.penghutanan semula (penanaman semula) . iii.ditubuhkan bagi membekalkan bahan kayu yang berterusan.PERHILITAN bertanggungjawab dalam pengeluaran lesen pembalakan. xi. Perlis Perak dan Selangor.Pendidikan alam sekitar .contoh projek ladang hutan kayu jati di Kedah.Jabatan Hidupan Liar dan Taman Negara (PERHILITAN) -bertanggungjawab untuk melindungi hidupan liar dan taman negara. (6m) i .mewartakan hutan simpan dan taman negara .mengehadkan pengeluaran lesen memburu dan membalak . .dijalankan untuk meningkatkan pengurusan sumber hutan dan menjamin pengekalan sumber semulajadi dan balak yang berterusan.menanam semula pokok yang ditebang dan pokok yang ditanam matang dalam jangka masa 15 tahun.contoh: Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia (FRIM). (5m) Pemeliharaan – usaha yang dilakukan oleh kerajaan dan pertubuhan tertentu bagi melindungi alam sekitar yang sedia ada dari musnah demi 73 . . viii. .Kempen . Saling bergantungan antara sistem 1 a) Beri maksud konsep pemeliharaan alam sekitar.menimbulkan kesedaran masyarakat berkenaan cara memelihara alam sekitar secara formal dan tidak formal.penubuhan ladang hutan . vi. ii.dianjurkan kerajaan dan NGO misalnya Tabung Alam Malaysia (WWF Malaysia). iv.penerokaan hutan tidak dibenarkan di hutan simpan contoh Taman Negara Endau Rompin.menjalankan penyelidikan .d) Cadangkan tiga langkah untuk mengatasi kepupusan flora dan fauna di Malaysia . vii.

Taman Negara Taman Negara telah diwartakan oleh kerajaan sebagai rizab di mana aktiviti penebangan pokok dan perburuan diharamkan sama sekali di kawasan tersebut. iii. Dengan cara ini pokok yang belum matang berpeluang membesar menggantikan pokok yang telah ditebang. d) Jelaskan langkah kaedah bukan perundangan mendapat membendung masalah hujan asid? (8m) 74 . Jelaskan tiga kesan fenomena hujan asid terhadap alam sekitar. (6m) Tiga kesan hujan asid i. Kemusnahan ekosistem hutan Kandungan hujan asid dengan pH kurang dari 5 menyebabkan kemusnahan hutan. (4m) i. ii. Ia pernah terjadi di Sweden dan Finland.kepentingan generasi akan datang b) Huraikan dua contoh kaedah pemeliharaan alam sekitar. Hujan asid menyebabkan pokok menjadi lemah kerana akar pokok menjadi lemah dan tidak dapat meresap nutrien. c) Hujan asid adalah salah satu fenomena yang wujud akibat kegagalan manusia memelihara sistem atmosfera. Penebangan hutan secara terpilih Untuk memastikan khazanah hutan kekal terpelihara proses penebangan secara terpilih hendaklah dilaksanakan. ii. Hutan Simpan Selain taman negara kerajaan juga mewujudkan hutan simpan yang berfungsi mengekalkan flora dan fauna di kawasan tersebut Contoh hutan simpan ialah Hutan Simpan Endau-Rompin di Sempadan Pahang-Johor. Contoh taman negara yang terdapat di Malaysia ialah Taman Negara Kinabalu. Kemusnahan hidupan akuatik Hujan asid yang masuk ke dalam sungai akan membunuh hidupan akuatik seperti udang dan ikan. Aktiviti pertanian terganggu Hujan asid menyebabkan tanih berasid dan menjejaskan kesuburan tanih. iii. Di India ladang gandum yang berhampiran kawasan industri mengalami penurunan pengeluaran. Melalui kaedah ini hanya pokok yang matang sahaja ditebang. Langkah ini diambil bertujuan melindungi flora dan fauna di kawasan tersebut.

faktor manusia a. pertanian pindah . Kebakaran hutan secara meluas pernah terjadi Kalimantan. . (6m) Faktor menyebabkan kebakaran hutan. bas. -megurangkan bahan pencemar iv. Ia boleh mengubah dan mengganggu alam sekitar fizikal dan lam sekitar manusia . c. .pembuangan puntung rokok atau bahan mudah terbakar semasa musim kering. b) Jelaskan faktor yang memnyebabkan kebakaran hutan. kelapa sawit.Faktor semulajadi a. Letusan gunung berapi mengeluarkan lava panas yang menyebabkan hutan mudah terbakar. b. b. Penapis asap di cerobong asap kilang -mengurangkan masalah pencemaran. . . Kempen Kongsi Kereta -mengurangkan kenderaan di jalanraya. Penggunaan kenderaan awam -LRT.Kaedah Bukan Perundangan i. Definisi ‘saling kebergantungan antara sistem’ ialah interaksi antara satu sistem dengan sistem yang lain.proses tebang bakar oleh kaum asli. i.dijalankan di kawasan pendalaman.merendahkan kepekatan bahan pencemar diruang atmosfera iii. 75 . . monorail. ii. kecuaian manusia .kilang Proton dipindahkan dari Shah Alam ke Tanjung Malim 2 a) Beri maksud ‘saling kebergantungan antara sistem. Cuaca yang panas ini menyebabkan daun kering di kawasan hutan mudah terbakar. sektor perladangan .tanaman berskala besar. Fenomena El-Nino menyebabkan cuaca panas berpanjangan lantas mewujudkan masalah kemarau.contoh di Indonesia.untuk tanaman getah.Indonesia. Bina kawasan industri di kawasan luar bandar. -asap yang terbebas tidak engandungi bahan pencemar ii.

terjadilah hujan.komponen hasil pembakaran hutan seperti karbon dioksida dan karbon monoksida menyerap dalam wap air. .udara kering dan angin tenang membantu mengapungkan partikulat di ruang atmosfera. i. .mengurangkan proses susupan air bawah tanah.memadamkan api dari udara menggunakan helikopter.Malaysia dan Singapura memberi bantuan teknikal masa memadamka kebakaran di Indonesia.hutan terbakar mengeluarkan asap dan partikulat terampai di atmosfera. ii.wap air mengalami pengeluwapan dan membentuk hujan asid.air bawah tanah berkurangan. b) mengurangkan kerpasan .tiada daun untuk proses sejatpeluhan.Atmosfera a) jerebu .gas rumah hijau penyumbang kepada pemanasan global. ii. Singapura dan Indonesia. .Sistem hidrologi a) mengurangkan sumber air bawah tanah . c) peningkatan suhu global . . 76 .jumlah wap air di atmosfera berkurangan.garam akan menarik wap air membentuk awan dan bila awan berat. d) Huraikan langkah mengurangkan masalah kebakaran hutan? (6m) Langkah mengurangkan masalah kebakaran hutan. . .pembebasan karbon dioksida meningkatkan kepekatan gas rumah hijau. . .kerjasama teknikal antara Malaysia. .awan tidak terbentuk dan sekaligus mengurangkan hujan. .tiada akar pokok untuk meresap air ke bawah tanah. b) hujan asid .membuat hujan tiruan dengan menyemburkan garam kepada awan komulonimbus.kerjasama antara negara ..hujan tiruan .api mudah merebak c) Bagaimanakah kebakaran hutan mempengaruhi sistem atmosfera dan sistem hidrologi? (8m) Kebakaran hutan mempengaruhi sistem: i.

tujuan supaya tidak mengulangi kesalahan tersebut. .pendidikan tidak formal: ceramah Alam Sekitar. a) Beri maksud gempa bumi. akhbar.tindakan perundangan kepada pertani yang menjalankan pembakaran hutan secara terbuka. NGO. sistem geomorfologi – gelinciran/sesar .antara kempen adalah ‘Hijaukan Bumi’.kehilangan nyawa 77 .contoh : Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 iv. b) Nyatakan : i) sistem-sistem yang berubah akibat gempa bumi. v. .media: tv. i. Sains.sistem geomorfologi .sistem ekologi ii) Perubahan yang berlaku terhadap sistem tersebut a. (4m) Gempa bumi didefinisikan sebagai satu gegaran kerak bumi akibat pelepasan tenaga dari dalam bumi secara tiba-tiba .kempen . .kempen untuk menyedarkan masyarakat pentingnya hutan kepada manusia. . NGO. 3.perundangan . (2m) ii) perubahan yang berlaku terhadap sistem-sistem tersebut. . majalah.pendidikan formal: Geografi.tanah runtuh. . anjuran: JAS. .tujuan: mendidik pelajar tentang pentingnya hutan dalam kehidupan manusia.pendidikan formal dan tidak formal.pendidikan . sistem ekologi – habitat tumbuhan musnah c) Huraikan kesan gempa bumi terhadap alam sekitar manusia. (3m) i) sistem yang berubah akibat gempa bumi . (8m) kesan-kesan gempa bumi terhadap alam sekitar manusia.iii. b.

gangguan emosi akibat kehilangan orang tersayang seperti ibu.kemajuan teknologi dapat mengesan kejadian gempa yang akan berlaku.petempatan dibina di kawasan rata. iii. ( 7 markah ) Cadangan Jawapan: 78 . d) Jelaskan langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasi kesan gempa bumi.premis perniagaan. a) Senaraikan jenis dan cara hakisan sungai di kawasan tersebut.Kemusnahan harta benda .contoh: di China. .Trauma . . .Wabak penyakit . pasangan dan anak.jambatan runtuh. pejabat runtuh. .bakteria dan virus dari bangkai haiwan dan mayat manusia. . . Berdasarkan kajian luar yang telah anda jalankan di lembangan saliran.. .diterokai oleh pengkaji dari Amerika Syarikat dan Rusia. vi.kejuruteraan bangunan yang tinggi . ii.sumbangan dari negara-negara lain.bantuan dari PBB. ii. iv. terputus.rumah.kerjasama antarabangsa .jalanraya retak.tiang elektrik dan telefon tumbang. (6m) i.sistem cerucuk yang kuat dan tahan gegaran. bapa.mengurangkan risiko runtuhan bangunan.contoh di Jepun dan Taiwan.bangunan runtuh menyebabkan banyak kematian. Kajian Luar Geografi Alam Sekitar Fizikal Soalan 1. iii. iv.membina bangunan yang kukuh dan tahan gempa iaitu mempunyai ciri-ciri keselamatan .Kemusnahan infrastruktur .kurangkan pembinaan di kawasan lereng bukit .taun kerana kurang bekalan air bersih. bangunan perniagaan. v.Kehilangan sumber rezeki . . industri dan kawasan perlancongan musnah.alat pengesan gempa bumi (siesmograf) .

6. Lubuk junam. lelasan.hakisan menegak bertindak dengan berkesan di dasar alur dan mendalamkan dasar sungai sehingga membentuk gaung. ( 10 markah ) Cadangan Jawapan : 1.manda dan memancing serta berkayak.Kajian luar dijalankan di Sungai Pahang.bahagian hulu air deras dan batuan jenis batuan keras.aliran air tersekat dan melompat menuruni bonjolan yang keras. Air terjun. Pelancongan. Pertanian .likuan sungai dan delta – mudah dibina kemudahan asas untuk kelansungan hidup manusia Soalan 2 Berdasarkan kajian luar yang anda jalankan di sebuah kawasan tanah tinggi.lama ke lamaan membentuk air terjun-batuan keras mampu menghalang aliran airpembentukan air terjun terjadi 4. mandi.batuan keras akan tertonjol ke atas. tindakan hidrual dan larutan.delta dan dataran banjir untuk penanaman padi sawah. 5.kawasan sekitar air terjun.batuan keras akan mengalami rekahan. Ternakan ikan air tawar – di kawasan tasik ladam dan muara sungai – habitat ikan yang susuai dan baik. 5. Cara berlakunya hakisan ialah lagaan. Jeram – air mengalir di kawasan yang mempunyai batuan yang tersusun secara menegak dan berselang seli antara batuan lembut dank keras. 2. 3. hakisan menegak dan hakisan mengundur.tambah pendapatan nelayan. 4. jeram dan tasik ladam untuk berkelah. Jenis hakisan yang terdapat di kawasan kajian ialah hakisan mendalam. Batuan lembut akan mudah terhakis daripada batuan keras.lekukan yang dalam terbentuk di kaki air terjun – tindakan air sungai melalui hakisan mendalam dan tidankan pusaran air membentuk lubuk tersebut. Petempatan . b) Huraikan bentuk muka bumi akibat proses hakisan di kawasan tersebut.batuan lembut lebih dahulu dan mudah dihakis. a. Gaung . 79 . ( i ) Nyatakan dua proses geomorfologi yang berlaku di kawasan tersebut. b) Jelaskan kepentingan bentuk muka bumi hasil tindakan sungai terhadap kegiatan manusia.lurah yang dalam terbentuk hasil dari hakisan menegak. ( 8 markah ) Cadangan Jawapan : 3. Menjana kuasa hidro elektrik – di kawasan air terjun dan jeram. Pahang.di kawasan yang mempunyai lapisan batuan yang tersusun dalam keadaan mendatar antaran batuan keras dan lembut.

( 6 markah ) Cadangan Isi Jawapan : 7. 8.air meresap dan basah . Terangkan tiga kepentingan kawasan tanah tinggi kepada manusia.struktur tanih tidak stabil.dan pertempatan dicerun bukit gaitkan lagi pergerakan jisim. Litupan tumbuhan – kurangnya litupan tumbuhan meningkatkan lagi hakisan dan tanah runtuh. angin dan ombak. b. ( 5 markah ) Cadangan Jawapan: 1. Jelaskan tiga faktor yang menpengaruhi proses geomorfologi tersebut.. Dua proses geomorfologi ialah tanah runtuh dan hakisan.hakisan juga meningkat dikawasan yang bercerun curam.air bertindak sebagai pelicin membantu pergerakan dan hakisan tanih ke cerun bukit. ( ii ) Jelaskan maksud salah satu daripada proses tersebut.tanih akan tepu dengan air.akar bertindak sebagai pengikat dan mencengkam tanah. 10. Pahang. c.tumbuhan bertindak sebagai penghalang titisan air hujan terus meresapkan dalam tanah.penggunaan jentera dan penanaman cerucuk konkrit -tanih terdedah kepada air hujan . 2. ( 6 markah) Cadangan Isi Jawapan : 80 . jumlah hujan banyak melebihi 2000 mm setahun. Jumlah hujan – kawasan khatulistiwa terutamanya. Hakisan merupakan proses penggondolan dan kikisan yang dialami oleh permukaan bumi akibat tindakan agen yang bergerak seperti air mengalir. Tindakan manusia – aktiviti manusia seperti pertanian. 9. Kecerunan – kawasan antara 5° hingga 40° berlaku tarikan gravity yang amat kuat menyebab terjadinya tanah runtuh.( 2 markah) Cadangan Jawapan : Kawasan Kajian luar ialah Tanah Tinggi Camaron. Tanah runtuh pula merupakan pergerakan tanih ke bahagian bawah cerun yang berlaku secara tiba-tiba dan dalam gerakan yang cepat untuk dilihat kesannya disebabkan cerun yang curam atau hampir tegak disusuli dengan tarikan graviti yang kuat dan tanih yang tepu dengan air akibat hujan yang lebat.

Tanah runtuh. Pertanian – tanaman teh tanah tinggi dan tanaman udara sederhana seperti buahbuahan dan bunga-bungaan-suhu sekitar 25°C. Ekopelancongan.udara nyaman.tumbuhan semula jadi yang menarik dan unik. d.hujan berjumlah melebihi 2000mm.1. Soalan 3 a) Terangkan satu kaedah untuk menyukat hujan. Jumlah hujan dinyatakan dalam mm. Banjir – alur sungai cetek-penuh dengan beban yang dibawa air hujan.tepu dengan air hujan. 3.tanah kehilangan ikatan dan cengkaman. b) Huraikan faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah hujan penerimaan di kawasan tersebut (10) 81 .empangan mudah dibina contoh Empangan Sultan Abu Bakar Tanah Tinggi Cameron. 2. Peningkatan suhu. Alat : Tolok hujan 2. Cara menyukat: Satu silinder logam dengan satu corong bergaris pusat 20cm atau 13cm diletakkan di kawasan lapang dengan ketinggian rim corong 0.punca sungai dan membekal air untuk kawasan sekitarnya. Huraikan tiga kesan penerokaan tanah tinggi terhadap alam sekitar. 3.3 meter di atas tanah.tumbuhan tiada sebagai penghalang matahari dan penyerap karbon dioksida di udara semasa proses fotosentisis. 2.tanah tinggi semula jadi. ( 6 markah) Cadangan Isi Jawapan: 1. (5) Cadangan Jawapan 1. Kawasan tadahan hujan – tanah tinggi berhutan tebal. Ukuran dibuat pada masa yang tetap di waktu pagi dengan menuangkan air hujan yang bertakung ke dalam satu silinder bersenggat dan diambil bacaannya.

lebat atau hujan batu.. Soalan 4 a) Jelaskan bagaimana anda mengukur min suhu maksimum dan minimum. Tempoh masa hujan-samada hujan turun secara berterusan atau sekejap-kejap tapi dalam tempoh yang kerap. c) Terangkan bagaimana perubahan sumber air mengganggu aktiviti manusia(10 markah) 1. sangat mempengaruhi jumlah hujan di kawasan ini. 2. Musim kemarausungai cetek-bot-bot dan perahu tidak boleh bergerak. Perindustrian-Musim hujan-banjir akan menjejas aktiviti perkilanganmesin rosak. rosak. Kedudukan tempat-Lokasi kajian berada samada berhampiran dengan lautan. Akuakultur-Banjir memusnahkan sangkar dan menenggelamkan kolam.Samada di pengaruhi oleh angin monsoon timur laut atau tidak.Alat Termometer Sixes 3. Perubahan negative-tanaman musnah akibat tidak cukup air. 2. 4. Pertanian-Perubahan positif-tanaman tenggelam. Mengganggu aktiviti manusia. Lokasi kajian/nama sekolah 2.Nyatakan kawasan/lokasi kajian: 1. ikan terlepas. Mengganggu aktiviti manusia. Dapatkan bacaan suhu maksimum dan suhu minimum suhu Kaedah mengukur suhu maksimum dan suhu minim umm di stesen kaji cuaca SMK Jerantut dalam tempoh 24 jam 82 . 5. ikan. Tiupan angin. 3. 3. Ciri hujan yang turun-Hujan renyai-renyai. Perniagaan-Musim hujan atau banjir membantutkan aktiviti perniagaan. tempoh kering sebaliknya. Pengangkutan-Musim banjir-jalan raya tenggelam. tempoh basah hujan sangat tinggi. IKS-Musim hujan menjejaskan aktiviti perjemuran seperti batik. (5 markah) 1. Musim basah atau kering-sangat mempengaruhi jumlah hujan. sotong dll. pedalaman atau kaki bukit 4. 5. proses jual beli 6.

4. angina dan hujan. sinaran matahari/sejatan. hujan.Mencatat nilai suhu maksimum dan minimum dalam Termometer Sixes. bahangan solar dan angin 2. 3. Udara lembap lazimnya-banyak wap air. Perkaitan antara kelembapan udara dengan suhu sekitar-% kelembapan udara tinggi/udara lembap akan menyebabkan suhu sekitar rendah/lebih sejuk berbanding % kelembapan udara rendah/udara kering. Unsur-unsur cuaca di kawasan tersebut sememangnya saling berkaitsuhu.kelembapan bandingan.13 Jun 2008). Angin bertiup dari kawasan udara lembap/tekanan tinggi ke kawasan udara kering/tekanan rendah-udara kering memudahkan wap-wap air yang dibawa oleh angin naik ke atasmengalami penyejukan adiabatik sehingga tepu-hujan turun. Soalan 5 83 .30 pagi. Perkaitan antara kelembapan udara. tekanan udara dan angin. Perkaitan antara suhu. b)Jelaskan kaedah pengiraan min suhu dan julat suhu dalam tempoh 24 jam (suhu harian) (10 markah) Cadangan Jawapan Suhu maksimum pada 13 Jun 2008 = 32˚C Suhu minimum pada 13 Jun 2008 = 22˚C Min suhu harian = 32 + 22 2 = 27˚C Julat suhu harian =Suhu maksimum – suhu minimum = 32 – 22 = 10˚C c)Huraikan perkaitan antara unsur-unsur cuaca 1. tekanan rendah-anngin bertiup dari kawasan tekanan tinggi ke kawasan tekanan rendah-boleh dibuat antara kawasan yang mengalami pulau haba/kawasan bandar dengan kawasan pinggir Bandar/luar Bandar yang suhunya lebih rendah.30 pagi bertarikh 12 Jun 2008) Langkah 2 – Termometer Sixes diletakkan dalam rumah pelindung Stevenson yang ditempatkan di kawasan lapang di stesen mini kaji cuaca sekolah. Langkah 3 – Bacaan diambil selepas tempoh 24 jam (pada jam 7. Hukum Boyle-suhu tinggi.Langkah 1 – Pengukuran suhu dibuat-alat Termometer Sixes-diselaraskan pada suhu semasa pada waktu pagi (pada jam 7. suhu sekitarnya adalah lebih tinggi.

parapet dan nipah. Komponen biotik ialah tumbuhan seperti pokok bakau. Contoh pokok bakau ialah pokok bakau minyak. c) Jelaskan kepentingan ekosistem tersebut kepada alam sekitar kawasan kajian. udang. terletak di kawasan. Pokok bakau mempunyai mempunyai akar ceracak dan akar jangkang. Ini adlah salah satu cara regenerasi pokok bakau.air laut dan karbon dioksida b) Huraikan ciri-ciri tumbuhan di kawasan tersebut. a) . Akar jangkang yang berselirat mengukuhkan struktur pokok bakau apabila dilanda ombak kuat atau proses pasang surut yang berulang.Nyatakan komponen biotik dan abiotik di kawasan tersebut. 2.cahaya matahari. Akar ceracak digunakan untuk tujuan pernafasan. Apabila buah bakau jatuh anak benih yang berbentuk tajam dan tercacak ke dalam lumpur. Endah. Daunnya kecil dan masin yang menjadi kegemaran haiwan ternakan seperti kambing.Banting. (6markah) Cadangan Isi Jawapan: 1.Berdasarkan satu kajian luar terhadap ekosistem hutan semulajadi pinggir pantai. Haiwan seperti ikan belacak. 3. (8markah) 84 . Kajian luar ini dijalankan di Kg.Selangor. Komponen abiotik seperti udara. Pokok ini hidup di kawasan bersaliran buruk iaitu tanihnya sentiasa menakung air. Pokok bakau mengeluarkan buah. Ia merupakan sebuah kawasan hutan paya bakau . Terdiri dari pokok berkayu keras yang hidup subur di kawasan berlumpur. kerang dan biawak. 4. Apabila matang anak benih akin keluar dari bahagian bawah bawah buah bakau. Pokok bakau mempunyai silara yang seragam (tidak berlapis). 5. Ia juga tahan kepada perubahan pasang surut. (5markah) Cadangan jawapan.tanih lumpur.

d) Bagaimanakah rantaian makanan di kawasan tersebut terjejas. Ia juga adalah bahan utama untuk dijadikan cerucuk untuk pembinaan rumah. Hutan paya bakau menjadi pusat rekreasi yang menarik untuk kunjungan pelancong asing dan tempatan. 5. Kawasan paya bakau adalah sumber ekonomi iaitu pokok bakau merupakan sumber bahan mentah untuk industri arang kayu. Paya bakau menjadi sumber makanan kepada manusia. 3. Ia terdiri dari udang sotong. 2.Cadangan Isi Jawapan: 1.kerang dan ikan yang membekalkan sumber protin kepada manusia. 4. Hutan paya bakau menjadi pusat persinggahan beberapa jenis burung migratori. Pelancong boleh melihat monyet belanda. Pokok damar menghasilkan bahan untuk dijadikan pencelup. kelip-kelip di Kuala Selangor atau burung migaratori di Kuala Gula dan Tanjung Tuan. Pengkaji datang ke kawasan ini untuk mengkaji biodiversiti flora dan fauna di kawasan ini. Hutan paya bakau menjadi pusat penyedikan saintifik. Kejadian musim sejuk di kawasan hawa sederhana di hemisfera utara memaksa hidupan jenis ini berhijrah di hemisfera selatan yang mengalami musim panas. Proses fotosintesis mengawal pertukaran gas karbon dioksida dan oksigen. Hutan paya bakau berfungsi mengekalkan keseimbangan ekosistem. Kepelbagaian spisies tumbuhan dan haiwan menarik minat para pengkaji dari luar dan dalam negara. 6. (6markah) 85 . Proses sejatpeluhan yang tinggi menyebabkan wujudnya kerpasan dan kelembapan yang tinggi.

Pembinaan kolam ternakan ikan di kawasan paya bakau (marinkultur) telah memusnahkan kawasan semulajadi pokok bakau. Huraikan salah satu dari kitar nutrien tersebut. Tindakan mengambil tumbuhan seperti pokok parapat dan nipah menjejaskan rantaian makanan. Dua kitar nutrien tersebut ialah kitar oksigen dan kitar karbon ii. 2. 4. Tebusguna tanah untuk tujuan pertanian dan petempatan telah memusnahkan kawasan paya bakau. Hutan pokok bakau ditebang dan digantikan dengan kolam ternakan ikan dan udang. Kajian luar ini dijalankan di sebuah kolam ikan di Kg. Aktiviti perlombongan pasir di pinggir pantai telah menjejaskan rantaian makanan ekosistem paya bakau. 3. 86 . (2markah) Cadangan jawapan. Kawasan paya bakau ditambak dengan pasir dan tanah untuk dijadikan kawasan perumahan. Ini kerana proses fotosintesis terjejas kerana pokok tersebut membekalkan oksigen kepada manusia. Keadaan ini secara tidak langsung men jejaskan rantaian makanan di kawasan terebut. SOALAN 6 Berdasarkan kajian luar yang telah anda jalankan di sebuah kolam : a) i.ketam dan udang untuk dijadikan sumber makanan mengganggu rantaian makanan. (7markah ) Cadangan jawapan. 3. Penerokaan hutan paya bakau untuk tujuan perusahaan arang kayu telah memusnahkan pokok bakau yang berfungsi sebagai pengeluar. Aktiviti melombong pasir mendalamkan dasar pinggir laut dan sekaligus menggalakkan proses hakisan ombak.kerang dan tiram akan terjejas kerana habitat mereka telah musnah. Kegiatan manusia menangkap ikan. Contohnya hidupan seperti siput. Temerloh. Bangau Tanjung. Nyatakan dua kitar nutrien yang terdapat dalam ekosistem tersebut.1.

Semasa proses fotosintesis yang dijalankan oleh rumpai air. Hujan yang turun dalam jangkamasa yang lama menyebabkan banjir dan air kolam melimpah keluar membawa bersama nya hidupan di dalamnya.Jelaskan bagaimana keseimbangan ekosistem kolam terganggu. Proses respirasi oleh tumbuhan berlaku apabila oksigen diserap oleh liang stomata daun. 4. Haiwan seperti ikan. 7. Semasa proses pereputan oleh bakteria dan kulat proses pengambilan oksigen berlaku.respirasi dan pereputan. Bakteria dan kulat menggunakan bahan organik dan oksigen untuk mengeluarkan karbon dioksida dan menghasilkan nutrien dalam tanah.lumut. Banjir biasanya berlaku semasa tiupan angin monsun Timur Laut yang menyebabkan intensiti hujan meningkat secara mendadak. Kemarau Kemarau pula terjadi apabila hujan tidak turun dalam jangkamasa yang lama.ikan. Banjir Banjir boleh menghanyutkan segala hidupan kolam ke tempat lain.Kitar oksigen dalam ekosistem kolam. 2.labi-labi dan cacing tanah oksigen digunakan. Aktiviti manusia 87 . Kitar oksigen berlaku melalui proses fotosintesis. (6markah) Cadangan Isi Jawapan Gangguan terdiri dari gangguan semulajadi dan aktiviti manusia.liang litensil pada batang dan akar tumbuhan itu sendiri.alga dan lumut oksigen dibebaskan. 8. ii.penggunaan dan pengembalian oksigen ke ruang atmosfera secara berterusan. b) . 2. Dalam ketiga-tiga proses ini pengambilan.labi-labi dan cacing tanih menyedut oksigen semasa proses respirasi melalui hidung dan mulut. Keadaan menyebabkan isipadu kolam menyusut dengan banyaknya dan dalam keadaan kritkal boleh menyebabkan kolam menjadi kering lalu hidupan di dalamnya mati. 1. Semasa proses respirasi oleh rumpai air. 1. 5. 3. Gangguan semulajadi i. 6.

Kemahiran Geografi. Kilang kimia seperti kilang baja. 3. Sifat air yang berasid dan kurang oksigen akan menye babkan hidupan dalam kolam mati. Unsur abiotik Air kolam akan tercemar dan berasid. Geografi Alam Sekitar Fizikal. Unsur biotik Unsur biotik seperti rumpai dan ikan akan mati apabila air kolam dicemari oleh sisa toksik atau racun serangga. Saba liknya kandungan karbon dioksida meningkat kerana tiada tumbuhan untuk menyerapnya untuk proses fotosintesis.i. Kandungan oksigen dalam kolam berkurangan kerana tumbuhan kolam telah mati dan tidak menjalankan proses fotosintesis. d) Cadangkan langkah-langkah pemeliharaan kawasan kolam tersebut agar keseimbangan ekosistem kawasan tersebut dapat dikekalkan. Sektor perindustrian turut membuang sisa toksik ke dalam kolam. Kempen yang dianjurkan oleh Jabatan Alam Sekitar dan NGO melalui media cetak dan elektronik dapat membantu pemeliharaan kawasan kolam. Secara tidak langsung mereka sedar pentingnya ekosistem kolam dalam kehidupan manusia. c) Terangkan kesan gangguan tersebut terhadap unsur biotik dan abiotik dalam ekosistem kolam tersebut. Generasi muda diperingkat sekolah rendah diterapkan dengan pengetahuan tentang pemeliharaan alam sekitar melalui subjek kajian tempatan dan di peringkat sekolah menengah dalam subjek Geografi dan Sains. Pendidikan sama ada secara formal dan informal merupakan langkah awal yang boleh memelihara ekosistem kolam. Salah satu cara pemeliharaan ekosistem kolam ialah dengan menjalankan pembangunan lestari. 4markah) Cadangan Jawapan 1. Kegiatan manusia yang sering mengganggu ekosistem kolam biasanya berpunca dari kegiatan pertanian di sekitarnya yang menggunakan baja kimia secara berlebihan disamping turut menyalirkan sisa racun serangga ke dalam kolam. (6markah) Cadangan Isi Jawapan: 1. Sebarang projek pembangunan mestilah dirancang dengan sistematik di mana kawasan industri hendaklah dibina jauh dari kawasan kolam. 88 . 3. 2. Kempen juga boleh dijalan untuk memberi kesedaran tentang pentingnya ekosistem kolam. cat dan racun yang dibina berhampiran kolam mengambil jalan mudah dengan membuang sisa buangan kilang ke dalam kolam. ii.

1 m 7. ( Lihat Peta Soalan STPM Tahun 2003) a) Apakah yang dimaksudkan dengan lembangan saliran? (5markah) Cadangan Jawapan : Kawasan tadahan bagi satu sistemsungai yang merangkumi persekitaran punca sungai.0 – 12.75 – 6. b) Berdasarkan Rajah 1. (3markah) Cadangan Jawapan : Formula yang betul Perbezaan ketinggian Kecerunan = Jarak mendatar 20. Medan Sari ke titik B di Kg. sungai utama dan cawangan-cawangannya berada.00 – 6.00 km persegi 2m 4.Soalan 1 Rajah 1 pada halaman 3 menunjukkan sebahagian kawasan lembangan saliran yang berskala 1 : 50 000.75 km persegi 3m 5. Simpang Kanan dari titik A di Kg. ( i ) hitung keluasan kawasan banjir.9 = 23cm x 500 = 11500 = 1 : 1456 (0.25 – 5. Jaya.25 km persegi 1m ( ii ) hitung kecerunan Sg. (10markah) 89 . (7markah) Cadangan Jawapan : Kaedah yang tepat Kenalpasti skala yang betul Cara pengiraan yang betul Jawapan yang betul 5.45%) c) Huraikan langkah-langkah yang boleh di ambil bagi mengatasi kejadian banjir di kawasan tersebut.

25km² Bil petak penuh 14 Bil ¾ 3 Bil ½ 14 Jumlah petak 23 ¼ petak Keluasan tasik ladam 23.Cadangan Jawapan : 1.81 km² c) jelaskan bagaimana bentuk muka bumi di kawasan itu mempengaruhi aktiviti manusia (12markah) Cadangan Isi Jawapan : 1. badan air – perikanan. Simpang Kanan Meluruskan Sg. dataran mendap.5km = 0.25 x 0. tasik ladam – ternakan ikan dalam sangkar / akuakultur 4. Membina empangan di hulu Sg. b) hitung keluasan tasik ladam (8markah) Cadangan Jawapan: Keluasan tasik ladam Skala 1 : 50 000 1cm = 0. Simpang kanan Membina benteng di sepanjang tebing Sg. Simpang Kanan supaya iar sungai mengalir lancar 5.pertempatan 3. Simpang Kiri/ alir ke selatan. ( 5 markah) Cadangan Jawapan : tasik yang terbentuk akibat daripada likuan sungai yang terpisah/ terpenggal/ terputus. 2.5km Keluasan satu petak grid 0. 4. Melencongkan aliran di hulu Sg. tasik ladam – eko pelancongan 5. Simpang Kanan ke Sg.5km x 0. Soalan 2 Berdasarkan peta 1 yang berskala 1: 50 000 ( Peta STPM 2005) a) takrifkan tasik ladam.25 km² = 5. 90 . 3. dataran banjir – pertanian 2. Simpang Kanan Mendalam dan melebarkan Sg.

[ 3 markah ] c) Jelaskan tiga sebab berlakunya kejadian jerebu.200 201.6. a) Berdasarkan Jadual 1.300 Baik Sedarhana Tidak Sihat Sangat Tidak Sihat Skala Status IPU dan Status Kualiti Udara. [ 6 markah ] d) Huraikan tiga kesan jerebu terhadap alam sekitar. 7.50 51 . lukis graf garisan menunjukkan Status Indeks Pencemaran Udara bagi Kuala Lumpur dan Kuantan mulai 9 hingga 18 April 2006. sungai –perlombongan pasir sungai – pengangkutan Soalan 3 Tarikh 9 Bandar Kuala Lumpur Kuantan 100 45 150 50 290 50 300 100 300 100 280 60 250 50 200 45 100 40 80 40 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Jadual 1 : Status Indeks Pencemaran Udara (IPU) Bagi Kuala Lumpur dan Kuantan Mulai 9 hingga 18 April 2006 Status IPU Status Kualiti Udara 0 . [ 6 markah ] Cadangan Isi Jawapan: a) Tajuk betul Skala betul Paksi betul 91 . [ 10 markah ] b) Jelaskan pola taburan Status Kualiti Udara bagi kedua-dua bandar tersebut.100 101 .

2. [ 8 markah] Cadangan Isi Jawapan: 92 . 3. Kebakaran hutan Letusan gunung berapi Asap kenderaan Pembakaran bahan api fosil Pembakaran terbuka Industri berasaskan kayu Kuari Gangguan sistem pernafasan Masalah penglihatan Jarak penglihatan Penyakit kulit dan sistem saraf Kemalangan Fotosintesis terganggu Terganggu pembentukan hujan Soalan 4 Jadual 1 di bawah menunjukkan Jumlah Hujan Tahunan Taiping dan Kuala Pilah dari tahun 2000 hingga 2006. c) 1. Maksimum kedua-dua tempat / nilai IPU 3. Minimum kedua-dua tempat / nilai IPU b) 1. 3. 6. 5. [3 Hitung perbezaan penerimaan jumlah hujan tahunan dari tahun hingga 2006 bagi Taiping dan Kuala Pilah. 2000 tahunan. 5. [ 6 markah ] ii.Petunjuk betul plotan betul 1. 7. lukiskan graf bar berganda yang menunjukkan perbezaan penerimaan jumlah hujan tahuanan dari tahun 2000 hingga 2006 bagi Taiping dan Kuala Pilah [ 10 markah ] (c) Huraikan empat kepentingan air kepada alam sekitar. Keseluruhan Kuala Lumpur tinggi / Kuantan rendah 2. Dengan menggunakan maklumat perbezaan penerimaan jumlah hujan markah ] (b) i. 4. 6. 4. 2. Lokasi / Tahun Taiping Kuala Pilah 2000 3075 1355 2001 3890 1480 2002 3990 1550 2003 4300 1756 2004 4575 1980 2005 4775 2100 2006 4930 2220 (a) Bagaimanakah min hujan tahunan dikira. 7.

Alam sekitar Fizikal : 1. 2. Membentuk tanih. Kegunaan domestik. Lokasi / Tahun Perbezaan Taiping Perbezaan Kuala Pilah 2000 2001 815 125 2002 100 70 2003 301 206 2004 275 224 2005 200 120 2006 155 120 (a) [ 6 markah ] ii. 1. Jana kuasa hidroelektrik. Min Hujan Tahunan = Jumlah Hujan Tahunan Selama 35 tahun. Membentuk hujan. Alam sekitar Manusia. Kekal kelembapan udara. 35 tahun [3 markah ] (b) i. Aktiviti pertanian. Pengangkutan. 2. 3. Perindustrian.Bagaimanakah jumlah hujan tahunan dikira. 7. lukiskan graf bar berganda yang menunjukkan perbezaan penerimaan jumlah hujan tahuanan dari tahun 2000 hingga 2006 bagi Taiping dan Kuala Pilah b) Tajuk betul Skala betul Paksi betul Petunjuk betul plotan betul c) Huraikan empat kepentingan air kepada alam sekitar. Hitung perbezaan penerimaan jumlah hujan tahunan dari tahun 2000 hingga 2006 bagi Taiping dan Kuala Pilah. pelancongan 93 . Dengan menggunakan maklumat perbezaan penerimaan jumlah hujan tahunan. 5. 3. Penternakan. 4. 6.

94 .

7 7.0 Kematian Kasar 31. 95 .6 1957 43. Jadual 1: Kadar kelahiran kasar. lukiskan sebuah rajah yang sesuai tentang arah alir perubahan kadar kelahiran kasar.SOALAN PILIHAN 1 Jadual 1 menunjukkan kadar kelahiran kasar.4 6.5 24. kadar kematian kasar dan kadar pertambahan semulajadi penduduk Semenanjung Malaysia pada tahun 1931 hingga tahun 1995.0 jadi a) 1947 43.0 Pertambahan semula 12. jelaskan arah alir pertambahan penduduk semulajadi Semananjung Malaysia pada tahun 1931 hingga tahun 1995. kadar kematian kasar dan kadar pertambahan semulajadi penduduk Semenanjung Malaysia pada tahun 1931 hingga tahun 1995. perubahan kadar kematian dan perubahan pertambahan semulajadi penduduk antara tahun 1931 hingga 1995. kadar kematian kasar dan kadar pertambahan semulajadi penduduk Semenanjung Malaysia.2 4.8 Dengan menggunakan maklumat dalam jadual 1.5 25.8 1995 26.0 19.4 23. 1931 – 1995 Kadar bagi setiap 1000 penduduk 1931 Kelahiran Kasar 43.9 1985 31. [10 Markah] b) Berdasarkan rajah yang telah anda lukis dalam (a).3 12.3 5.4 21.4 30.8 1975 31.9 TAHUN 1965 36. Justeru itu calon mesti membina 3 garisan di atas graf yang sama bagi menunjukkan arah alir perubahan kadar kelahiran.9 28. [15 Markah] CADANGAN SKEMA JAWAPAN a) Panduan Menjawab: Graf yang paling sesuai untuk menunjukkan arah alir ialah graf garis.

Ketiadaan dasar kependudukan ini menyebabkan setiap keluarga berkecenderungan memiliki anak yang ramai. Sebelum merdeka kelahiran penduduk sukar dikawal kerana tidak ada satu dasar kependudukan yang jelas di Malaysia. Cadangan Jawapan: Rujuk kepada Graf Yang dilukis: Pertambahan penduduk semulajadi diperolehi dengan cara. Setiap keluarga perlukan anak yang ramai sebagai “buruh keluarga” yang amat diperlukan di sawah. Di samping faktor perkahwinan di usia muda dan lain-lain. Pertambahan semulajadi meningkat ( 1931 . Peningkatan kadar kelahiran dan penurunan kadar kematian. Berlakunya amalan perkahwinan di usia muda yang meningkatkan kadar fertiliti/kesuburan seterusnya kelahiran meningkat. Kadar kelahiran tolak dengan Kadar kematian. semulajadi 96 .1957/sebelum merdeka) disebabkan oleh:. 2. 1. Gabungan pelbagai faktor inilah yang menyebabkan kelahiran berterusan meningkat. Berdasarkan graf yang dilukis pertambahan semulajadi penduduk semakin meningkat antara tahun 1931 hingga 1957 tetapi semakin menurun selepas tahun 1957 hinggalah 1995. 3. Taraf pendidikan penduduk yang rendah disamping pegangan agama dan adat yang masih kuat yang juga boleh meningkatkan kelahiran. Arah aliran ini berpunca dari beberapa sebab. Perancangan keluarga jelas tidak akan berjaya kerana taraf pendidikan penduduk yang amat rendah. Mereka langsung tidak merancang kelahiran/menjarakkan kelahiran. Perkahwinan di usia belasan tahun merupakan satu amalan biasa bagi masyarakat sebelum merdeka. Anak merupakan satu rezeki. Malah menjadi satu kebanggaan bagi mereka apabila memiliki anak yang ramai. Skala yang betul dan selaras dengan paksi.Pemarkahan Graf garisan ialah: • • • • • Tajuk yang lengkap ditulis di bahagian atas graf. Plotan Petunjuk Kebersihan dan kesempurnaan Sila buat graf garisan ini sebagai latihan anda (b) Menjelaskan arah alir pertambahan penduduk Semenanjung Malaysia pada tahun 1931 hingga tahun 1995. Disebabkan oleh kelahiran yang tidak dikawal/tiadanya dasar kependudukan yang jelas disamping peningkatan taraf kesihatan. halangan agama dan pegangan adat tradisi yang kuat menyebabkan mereka tidak bersedia untuk mengurangkan kelahiran.

penggunaan kondom. Amalan perkahwinan lebih lewat yang secara langsung mengurangkan fertiliti. Pendidikan tinggi menyebabkan mereka tidak terlalu terkonkong dengan adat tradisi. Walaupun tidak berjaya sepenuhnya tetapi ia jelas berupaya memperlahan kelahiran. Ini kerana adanya dasar kependudukan yang lebih jelas/amalan perancangan keluarga telah dilaksanakan. Setelah keluar dari universiti secara puratanya umur mereka berada pada 23 – 24 tahun.Pertambahan semulajadi menurun (1957 . 5. Pelbagai kaedah diperkenalkan seperti penggunaan pil perancang.penjarakkan kelahiran dan lain-lain termasuk juga kaedah tradisional. Selain itu sebahagian besar usia penduduk dihabiskan di bangku persekolahan hinggalah ke institusi pendidikan tinggi. 6. berubahnya nilai dan status quo yang dipegang oleh masyarakat khususnya masyarakat bandar. Kualiti pendidikan rakyat terus meningkat. Penurunan kadar kelahiran disamping kadar kematian juga terus menurun. Justeru perkahwinan berlaku melepasi tahap usia 20-an dan sekali gus mengelakkan perkahwinan di usia belasan tahun. Dengan berkahwin lambat membolehkan kemampuan melahirkan anak semakin berkurangan/tahap kesuburan menjadi semakin rendah. walaupun tidak sepenuhnya sekurang-kurangnya ia berupaya memperlahankan sedikit kadar kelahiran. Perkahwinan lewat berkait dengan sikap masyarakat yang mementingkan kerjaya serta kebebasan. Pada masa yang sama juga meningkatnya kos hidup menyebabkan bilangan anak yang ramai adalah satu bebanan. Kehidupan yang lebih mementingkan kerjaya menyebabkan keperluan kepada anak yang ramai bukan lagi sesuatu yang dibanggakan. Mudah menerima dan memahami saranan kerajaan dalam konteks perancangan kelahiran. 97 . Masyarakat mula menerimanya. Dengan adanya perubahanperubahan ini kadar kelahiran menjadi semakin perlahan.1995/selepas merdeka) disebabkan oleh: 4.

44 45 .9 2.5 6.2 5. 1995.14 15 . jelaskan mengapa migrasi dalaman tersebut bercorak sedemikian.9 4.8 1.64 65 dan lebih Lelaki 3.1 5.2 3.24 25 .1 Jumlah 3.SOALAN PILIHAN 2 Jadual 2 menunjukkan migrasi dalaman mengikut umur dan jantina di Malaysia pada tahun 1995. Kumpulan Umur (Tahun) 1 . lukiskan sebuah rajah yang sesuai untuk menunjukkan [10 Markah] migrasi dalaman di Malaysia pada tahun 1995.3 1.34 35 .0 5.9 2.4 1. Jadual 2: Migrasi dalaman sebagai peratusan daripada jumlah Penduduk mengikut kumpulan umur dan jantina di Malaysia. [ 6 Markah] 98 .4 1.5 1.6 0.0 a) Berdasarkan jadual 3.9 Perempuan 3. b) Berdasarkan rajah yang anda lukis dalam (a).7 5. [9 Markah] c) Nyatakan jenis-jenis migrasi dalaman yang berlaku di Malaysia.

Pelbagai kolej dan institusi tengajian tinggi terlonggok di bandar. Peluang melanjutkan pelajaran di bandar. skala dan paksi. masalah ancaman fizikal yang tidak menjanjikan pendapatan yang lumayan dan tetap. 99 . Kewujudan universiti-universiti ini menjadi tarikan utama golongan pelajar lepasan sekolah berhijrah melanjutkan pelajaran mereka. Serentak dengan tarikan di bandar wujud pula tolakan di desa. plotan graf. Sebab-sebab mengapa migrasi dalamam bercorak sedemikian: 1. Realitinya pola aliran migrasi dalaman yang utama ialah migrasi desa ke bandar. jelaskan mengapa migrasi dalaman tersebut bercorak demikian. Selain itu di bandar juga terdapat beberapa tarikan lain seperti kemudahan asas yang lebih selesa. petunjuk serta kebersihan dan kesempurnaan. (b) Berdasarkan rajah yang anda lukis dalam (a). kemudahan perumahan. Peluang perkerjaan khususnya dalam sektor industri dan perkhidmatan lebih banyak dibuka dan ditawarkan kepada kumpulan umur muda dan dewasa khususnya di bandar. Misalnya di Kuala Lumpur adanya UM dan UIA di Pulau Pinang ada USM di Shah Alam ada UiTM. Faktor tolakan di desa. [9 Markah] Cadangan Isi Jawapan Rujukan kepada Rajah/Graf: . 3. Juga lebih banyak dan terbuka kepada golongan muda terutama sekali di peringkat IPT samada IPTA mahupun IPTS. 2. [ 10 Markah] Sila buat latihan amali menggunakan data di atas Seperti biasa perkara-perkara penting yang dinilai ialah: Kesesuaian tajuk.Corak migrasi menunjukkan peratus terbanyak datangnya daripada kumpulan umur muda dan dewasa (15 .CADANGAN JAWAPAN (a) Calon boleh membina graf garis atau graf bar sebagai kaedah kartografi yang sesuai.kemudahan pembandaran serta faktor hiburan yang banyak. Dengan adanya tawaran gaji yang lebih lumayan dari kedua-dua sektor di atas menyebabkan golongan muda berterusan berhijrah ke bandar. Jelas sekali sektor pertanian tidak begitu menarik minat golongan muda kerana ia menghadapi pelbagai masalah seperti harga yang tidak stabil. Perubahan minat golongan muda yang ketara terhadap sektor pertanian di desa yang tidak menjanjikan pendapatan yang lumayan telah menolak mereka ke bandar untuk mengejar taraf hidup yang lebih baik. Setelah tamat pengajian mereka terus menetap di bandar kerana peluang pekerjaan yang sesuai dengan kelulusan mereka banyak terdapat di bandar.44 )tahun sedangkan kumpulan tua dan kanak-kanak adalah sedikit. Tarikan perkerjaan di bandar.

Migrasi desa ke desa. terdiri dari golongan muda.69 70 dan lebih Lelaki (‘ 000) 2612 2357 2017 1653 1168 684 386 206 Perempuan (‘000) 2455 2225 1876 1584 1111 656 414 261 a) Berdasarkan jadual 3. Berlaku di sekitar tahun 1970-an.49 50 . berhijrah kerana tarikan perkerjaan. Kumpulan Umur 0 . Pola aliran yang utama. [ 6 Markah] Di antara jenis-jenis migrasi dalaman yang berlaku di Malaysia ialah: 1. 2. Migrasi desa ke bandar khususnya ke bandar-bandar besar/utama.pendidikan.(c) Jenis-jenis migrasi dalaman yang berlaku di Malaysia. 3. Perpindahan kerana pertukaran tempat kerja samada dari bandar kecil ke bandar sederhana ke bandar besar atau sebaliknya. 4. Misalnya migrasi dari kampung-kampung tradisional ke tanah-tanah rancangan Felda/Felcra di bawah Program Pembangunan Wilayah.19 20 .29 30 . [10 Markah] 100 .9 10 .kemudahan sosial serta faktor tolakan di desa.39 40 . SOALAN PILIHAN 3 Jadual 3 menunjukkan struktur umur dan jantina penduduk Malaysia pada tahun 1997. lukis rajah yang sesuai untuk menggambarkan struktur umur dan jantina penduduk Malaysia bagi tahun 1997. Migrasi bandar ke desa. Jadual 3: Struktur umur dan jantina penduduk Malaysia. 1997.59 60 . Migrasi bandar ke bandar. Golongan pesara yang pulang ke kampung setelah tamat perkhidmatan di bandar atau pertukaran tempat kerja.

101 . program perancangan keluarga yang kurang berkesan dan amalan perkahwinan di usia muda masih berlaku. Ciri Jantina. Ini menggambarkan nisbah tanggungan masih lagi besar khususnya di usia persekolahan.Golongan muda (bawah 20 tahun .69 tahun dan 70 tahun ke atas). i) Jelaskan cirri-ciri utama penduduk Malaysia pada tahun 1997. Kadar kelahiran masih lagi tinggi/terus meningkat dan kadar kematian semakin merosot. Kumpulan umur tua sedikit relatif dengan kumpulan umur yang lain.b) Berdasarkan rajah yang telah anda lukis pada soalan (a). kencing manis. 4. Dibuktikan melalui tapak piramid yang masih lebar.Ciri-Ciri Utama Penduduk Malaysia. Sila lukis Rajah Piramid menggunakan data di atas. petunjuk dan kebersihan serta kesempurnaan. darah tinggi. Hal ini disebabkan oleh peningkatan taraf kesihatan. 2. Komposisi umur . 3. [ 8 Markah] ii) Huraikan kesan-kesan ciri kependudukan tersebut terhadap keadaan sosial dan ekonomi di Malaysia. Walaupun rajah piramid kelihatan seimbang tetapi pada keseluruhannya penduduk lelaki lebih ramai daripada perempuan melebihi hampir 500 000 orang. Disamping amalan pemakanan yang tidak seimbang dan kesedaran penjagaan kesihatan yang masih rendah. Piramid berbentuk progresif. Bilangan penduduk lelaki mengatasi perempuan bagi setiap kumpulan umur kecuali pada kumpulan umur (60 . b) I) Ciri-ciri utama penduduk Malaysia pada tahun 1997. skala yang sesuai. Jangka hayat masih lagi rendah. [10 Markah] Pemarkahannya ialah: Tajuk yang betul. Ini menunjukkan warga tua perempuan lebih ramai berbanding lelaki. [ 7 Markah] CADANGAN SKEMA JAWAPAN a) Pendekatan Menjawab: Rajah yang paling sesuai untuk menunjukkan data struktur umur dan jantina penduduk ialah Rajah Piramid. Hal ini disebabkan oleh teknologi perubatan yang ada masih tidak berupaya untuk mengawal penyakit merbahaya seperti jantung.kanak-kanak dan belia) masih ramai berbanding dengan golongan dewasa dan tua iaitu kira-kira 44% daripada jumlah penduduk negara. 1997 ialah: 1. plotan. [ 8 Markah] Sila rujuk rajah piramid yang dilukis .

perubatan percuma. Memperluaskan pasaran domestik.59 tahun) juga merupakan kumpulan umur yang produktif membantu memesatkan pertumbuhan ekonomi negara. Pasaran domestik menjadi semakin besar/kuasa-kuasa pasaran semakin kuat dan kesan positif dari perluasan pasaran diperolehi .b) ii) Kesan-kesan ciri kependudukan di atas terhadap keadaan sosial dan ekonomi di Malaysia. 102 . Kumpulan umur dewasa yang sedia ada (20 . faedah persaraan dan sebagainya. Pertumbuhan penduduk yang agak pesat menjamin peningkatan permintaan barangan dan perkhidmatan dan seterusnya menambahkan pengeluaran. 4.perkhidmatan dan sebagainya. 3. Pertambahan perbelanjaan kerajaan. 2. reakreasi dan lain-lain bagi menampung keperluan penduduk yang ramai khususnya di bandar-bandar besar akibat migrasi penduduk muda. perindustrian. Perlunya pertambahan peluang pekerjaan agar sejajar dengan peningkatan penduduk dan keperluan guna tenaga dalam negara. Disamping itu keperluan peruntukan yang khusus untuk menampung kebajikan warga tua yang semakin bertambah seperti rumah-rumah kebajikan. [ 7 Markah] Kesan-kesan ciri kependudukan tersebut terhadap keadaan sosial dan ekonomi di Malaysia. Peluang pekerjaan perlu ditambah dalam sektor ekonomi moden seperti perindustrian dan perkhidmatan. kesihatan. 1. Pertumbuhan penduduk yang agak pesat sebagai satu aset membekalkan tenaga kerja/tenaga buruh pada masa hadapan untuk mempercepatkan lagi pembangunan sektorsektor ekonomi seperti pertanian. Pertambahan peluang pekerjaan dalam semua sektor amat penting demi mengelakkan pengganguran pada masa hadapan. Perbelanjaan yang besar amat diperlukan dalam menyediakan kemudahan asas. Kumpulan umur dewasa yang ada dengan kuasa beli yang agak tinggi juga menjamin pertambahan permintaan dan penawaran. pendidikan.

Jadual 4 menunjukkan penduduk di wilayah-wilayah terpilih dunia dari tahun 1900 hingga tahun 1990. [ 6 Markah] c) Pilih sebuah negara di Asia. lukis graf garis untuk menunjukkan pertambahan penduduk di wilayah-wilayah terpilih di dunia dari tahun 1900 hingga 1990. 3. 2. Petunjuk: Plotan (1 wilayah = 1 Markah) Markah 1 1 1 5 MAX = 8 103 . Jadual 4: Penduduk di wilayah-wilayah terpilih di dunia 1900 – 1990 (Juta orang) Wilayah Afrika Amerika Latin Amerika Utara Asia Eropah 1900 120 63 81 915 423 1930 155 109 135 1072 532 Tahun 1950 200 163 167 1376 576 1970 344 283 228 2056 705 1990 648 448 276 3108 786 a) Berdasarkan jadual 4.SOALAN PILIHAN 4. Tajuk yang betul Skala yang sesuai dan selaras dengan paksi. lukis graf garis untuk menunjukkan pertambahan penduduk di wilayah-wilayah terpilih di dunia dari tahun 1900 hingga 1990. 4. [ 8 Markah] (Sila lukis graf garis menggunakan data di atas) Item Pemarkahan 1.[ 9 Markah] ________________________________________________________________ CADANGAN SKEMA JAWAPAN: a) Berdasarkan jadual 4. [ 8 Markah] b) i) ii) Berdasarkan graf garis yang telah anda lukis pada soalan (a) Nyatakan wilayah yang mengalami pertambahan penduduk yang paling pesat [2 Markah] Huraikan mengapa berlakunya pertambahan penduduk yang pesat di wilayah tersebut. jelaskan kesan pertumbuhan penduduk yang pesat terhadap sumber alam di negara tersebut.

kadar kematian berkurangan.jangka hayat meningkat yang seterusnya mendorong peningkatan kelahiran. Kegagalan program perancangan keluarga boleh juga dikaitkan dengan keperluan buruh/tenaga kerja oleh sesebuah keluarga khususnya dalam sektor pertanian tadisional. (4) Bertambahnya pengeluaran sumber-sumber makanan khususnya pada era revolusi hijau yang memungkinkan pertumbuhan pesat penduduk Asia dapat ditampung daripada mengalami krisis makanan dan kebuluran. Antaranya: (1) Peningkatan kadar kelahiran dan pengurangan kadar kematian ekoran daripada kemajuan taraf kesihatan serta teknologi perubatan yang dapat mengawal pelbagai penyakit merbahaya serta dapat mengurangkan resiko kematian bayi di samping meningkatkan jangka hayat penduduk. peningkatan tenaga buruh dan kemajuan ekonomi. 104 . (3) Kegagalan Program Kawalan Penduduk/Perancangan keluarga di sesetengah negara Asia yang disebabkan oleh taraf pendidikan yang masih rendah. (2) Aras kesuburan (Fertiliti) wanita yang tinggi berkaitan dengan peratus penduduk dalam kumpulan umur subur yang ramai (misalnya 15 hingga 44 tahun) serta amalan perkahwinan pada usia muda khususnya di negara-negara Asia yang sedang membangun. ii) Huraikan mengapa berlakunya pertambahan penduduk yang pesat di wilayah tersebut. Kedapatan lebih banyak sumber makanan berzat/berkhasiat serta amalan pemakanan/diet yang seimbang di kalangan penduduk telah menjamin kesihatan penduduk bertambah. halangan agama. Tamatnya perang dunia ke dua (1939 .b) ii) Berdasarkan graf garis yang telah anda lukis pada soalan (a) Nyatakan wilayah yang mengalami pertambahan penduduk yang paling pesat ( 2 Markah) Jawapan Wilayah yang mengalami pertambahan penduduk yang paling pesat ialah wilayah ASIA. Ini disebabkan oleh beberapa faktor. Di samping memberi ruang kepada negara-negara Asia mengubah polisi kependudukan dan sosio-ekonomi negara masing-masing ke arah pertambahan penduduk. ( 6 Markah) Cadangan Isi Jawapan Kepesatan pertumbuhan penduduk di Asia berlaku selepas tahun 1950. (5) Kestabilan politik. adat dan status quo masyarakat.1945) mengurangkan kematian penduduk secara besar-besaran akibat peperangan.

[ 9 Markah] Cadangan Isi Jawapan Memilih sebuah Negara di Asia yang mengalami pertumbuhan penduduk yang pesat seperti Indonesia.pembuangan sisa domestik yang biasanya sejajar dengan pertumbuhan penduduk yang pesat. (2) Kepupusan/kehabisan sumber alam khususnya jenis sumber yang tidak boleh diperbaharui seperti sumber mineral: . (4) Berkurangnya sumber-sumber makanan khususnya yang berasaskan hasil-hasil pertanian. Termasuk juga kesan hakisan tanih serta tanah runtuh. (3) Pencemaran dan kemusnahan/kerosakan sumber seperti sumber udara dan air akibat pertambahan industri. sumber tidak terbiar membazir kerana mempunyai tenaga kerja yang cukup untuk menjana dan membangunkannya.pembandaran. Pengeluaran sumber-sumber makanan tersebut tidak sepadan dengan pertambahan penduduk. harganya semakin mahal. (5) Kesan positif. India. Ini akan menimbulkan kesan: (1) Tekanan terhadap sumber alam khususnya terhadap sumber tanah.pertanian. Pembangunan sumber alam meningkat. Pertumbuhan penduduk yang pesat memungkinkan sumber-sumber alam sesebuah negara diteroka dan dieksploitasi sepenuhnya bagi menampung pertumbuhan tersebut. sumber perikanan dan penternakan relatif dengan keperluan penduduk yang bertambah dengan pesat.c) Pilih sebuah negara di Asia.sumber bahan api fosil. Kesannya saiz tanah secara relatifnya menjadi semakin sempit.kenderaan. Dalam keadaan sumber tersebut tidak boleh diganti maka kesan jangka panjangnya ia diancam kehabisan/kepupusan. 105 .perindustrian. Bangladesh dll yang sesuai.infrastruktur dan sebagainya menjadi semakin hebat apabila penduduk bertambah. Persaingan guna tanah untuk petempatan. bijih besi emas dan lain-lain akibat pengeluaran berlebihan bagi menampung keperluan penduduk yang bertambah dengan pesat. Filipina. jelaskan kesan pertumbuhan penduduk yang pesat terhadap sumber alam di negara tersebut. bijih timah.

3 25.1 28. kenalpasti TIGA buah negara yang mengalami penurunan kadar kelahiran paling ketara dari tahun 1954 hingga tahun 1996.0 44.SOALAN PILIHAN 5 Jadual 5 menunjukkan kadar kelahiran penduduk di Negara terpilih di Asia Tenggara pada tahun 1954 dan tahun 1996.5 28.0 50.9 a) Berdasarkan jadual 5.0 38. [ 3 Markah] b) Huraikan sebab-sebab berlakunya penurunan kadar kelahiran di negara-negara Asia Tenggara.0 45.0 52. Jadual 5: Kadar kelahiran penduduk di Negara terpilih di Asia Tenggara pada tahun 1954 dan tahun 1996. Negara Brunei Kemboja Indonesia Malaysia Myanmar Filipina Singapura Thailand Vietnam Kadar kelahiran (per 1000 penduduk) 1954 1996 52.5 46.2 27. [10 Markah] c) Jelaskan kesan pertambahan penduduk terhadap sumber alam di negara-negara Asia Tenggara.0 38.4 18.0 25.2 13.1 43.9 51.8 31. [ 12 Markah] ________________________________________________________________ 106 .

1 b) Huraikan sebab-sebab berlakunya penurunan kadar kelahiran di negara-negara Asia Tenggara.1 27. 5) Peningkatan wanita yang berkerjaya – perancangan perkahwinan.9 12.5 – 13. THAILAND.8 24. Negara Brunei Kemboja Indonesia Malaysia Myanmar Filipina Singapura Thailand Vietnam SINGAPURA dan Kadar kelahiran (per 1000 penduduk) ( 1954 ▬ 1996 ) Penurunan kadar kelahiran 52.2 52.6 14.0 – 31.0 – 18.0 – 28.8 32.2 18.5 43.9 27.4 46.0 – 27.0 51. 2 orang anak pada tahun 1970-an.2 45.9 – 25. perubahan status quo dll.7 18. 4) Peningkatan taraf pendidikan – meningkatnya kesedaran dan kefahaman untuk merancang keluarga (mengimbangi saiz keluarga dengan pendapatan).CADANGAN SKEMA JAWAPAN a) Mengenalpasti tiga buah negara: BRUNEI .9 9. 107 .1 38.1 – 25.0 – 38. 3) Perkahwinan di usia yang lewat – mengurangkan fertiliti.0 – 28. meninggalkan sesetengah adat tradisi dsb.3 44. 2) Perlaksanaan program perancangan keluarga yang menjarakkan/mengurangkan kelahiran.8 50. [10 Markah] Cadangan Isi Jawapan Sebab-sebab berlakunya penurunan kadar kelahiran: 1) Keberkesanan dasar saiz keluarga kecil – Singapura yang melaksanakan dasar 1 keluarga.

harganya semakin mahal. SOALAN PILIHAN 6 (a) Apakah yang dimaksudkan dengan lebihan penduduk ? b) Bagaimanakah kemerosotan pelbagai jenis pengaruhi oleh lebihan penduduk di sesebuah negara. (4) Berkurangnya sumber-sumber makanan khususnya yang berasaskan hasil-hasil pertanian. sumber [5 Markah] Alam di [9 Markah] c) Pilih sebuah negara di Asia Pasifik yang mengalami lebihan penduduk. bijih timah. (2) Kepupusan/kehabisan sumber alam khususnya jenis sumber yang tidak boleh diperbaharui seperti sumber mineral: . (5) Kesan positif.pembuangan sisa domestik yang biasanya sejajar dengan pertambahan penduduk . Dalam keadaan sumber tersebut tidak boleh diganti maka kesan jangka panjangnya ia diancam kehabisan/kepupusan. bijih besi emas dan lain-lain akibat pengeluaran berlebihan bagi menampung keperluan penduduk yang bertambah dengan pesat. sumber perikanan dan penternakan relatif dengan keperluan penduduk yang bertambah dengan pesat. Ini akan menimbulkan kesan: (1) Tekanan terhadap sumber alam khususnya terhadap sumber tanah. sumber tidak terbiar membazir kerana mempunyai tenaga kerja yang cukup untuk menjana dan membangunkannya.pertanian. Persaingan guna tanah untuk petempatan. (3) Pencemaran dan kemusnahan/kerosakan sumber seperti sumber udara dan air akibat pertambahan industri.pembandaran. cadangkan langkah-langkah yang boleh diambil untuk mencapai tahap penduduk optima di negara yang anda pilih itu.c) Jelaskan kesan pertambahan penduduk terhadap sumber alam di negara-negara Asia Tenggara. [11 Markah] 108 .infrastruktur dan sebagainya menjadi semakin hebat apabila penduduk bertambah. Kesannya saiz tanah secara relatifnya menjadi semakin sempit.kenderaan. [ 12 Markah] SKEMA JAWAPAN: Cadangan Isi Jawapan Pertambahan penduduk menyebabkan sumber-sumber alam di negara-negara Asia Tenggara diteroka dan dieksploitasi sepenuhnya bagi menampung pertambahan tersebut. Pengeluaran sumber-sumber makanan tersebut tidak sepadan dengan pertambahan penduduk.sumber bahan api fosil. Termasuk juga kesan hakisan tanih serta tanah runtuh.perindustrian. Pembangunan sumber alam meningkat.

Kemerosotan sumber hutan – Hutan dinyahkan secara berleluasa bagi memenuhi permintaan penduduk yang semakin pesat untuk petempatan. tapakbina bandar. terhakis. Swaziland. kehilangan nuterin. Kesuburan tanih terjejas akibat kekerapan penanaman. Kemerosotan kualiti tanih . ekosistem dan kepupusan sumber hutan. struktur penduduk tidak seimbang dll yang relevan dengan ciri kependudukan negara sedang membangun.kemiskinan. kesihatan yang rendah. Sudan. Kesannya seperti kemusnahan kepelbagaian biologi. Akibat permintaan yang tinggi dan eksploitasi berlebihan bagi menampung lebihan penduduk.pelbagai kemudahan asas. Struktur tanih menjadi rosak. CIRI Ciri-ciri negara yang mengalami lebihan penduduk: Antaranya: Kebuluran. pendapatan perkapita yang rendah. Contoh Negara lebihan relatif: Indonesia. cerunnya tidak stabil dan mudah runtuh.Tanah diteroka secara berlebihan untuk petempatan dan pertanian. kawasan pertanian dll. b) Bagaimanakah kemerosotan pelbagai jenis pengaruhi oleh lebihan penduduk di sesebuah negara. Ethopia. 3. Filipina. Terbahagi kepada 2 iaitu: lebihan penduduk mutlak yang bermakna sumber alam yang amat sedikit atau sudah habis digunakan dan lebihan penduduk relatif iaitu sumber alam masih ada/masih banyak tetapi keupayaan teknologi untuk membangun/menjana sumber tersebut adalah rendah sehingga aras dan keperluan penduduk tidak boleh ditampung. habitat. kadar pengganguran yang tinggi.______________________________________________________________________________ CADANGAN SKEMA PEMARKAHAN (a) Apakah yang dimaksudkan dengan lebihan penduduk ? [5 Markah] KONSEP: Konsep Lebihan Penduduk : Suatu keadaan dimana jumlah penduduk berlebihan berbanding dengan sumber-sumber pengeluaran . Lebihan mutlak: Afrika Utara. Bangladesh dll. 2. 109 sumber Alam di [9 Markah] . Cadangan Isi Jawapan Kemerosotan pelbagai jenis sumber alam dipengaruhi oleh lebihan penduduk. India. taraf sosial seperti tahap pendidikan. kadar kelahiran dan kadar kematian yang tinggi. Ini berlaku dengan cara mengeksploitasi/ mengguna sumber alam secara berlebihan dan tanpa kawalan : 1. CONTOH Contoh Negara. Kehabisan sumber-sumber makanan – khususnya sumber makanan seperti sumber pertanian dan perikanan.

runtuhan dll c) Pilih sebuah negara di Asia Pasifik yang mengalami lebihan penduduk. Kemerosotan sumber udara – Kadar Pencemaran meningkat akibat pertambahan kenderaan. 6. penjarakan kelahiran. langkah perundangan seperti menaikkan had umur boleh kahwin. Nota: Kemerosotan pelbagai jenis sumber alam dilihat dari segi kualiti dan kuantiti sumber tersebut. Cth China. Langkah-langkah untuk mengoptimakan penduduk sesebuah penduduk ialah: lebihan penduduk: Kemboja dll. hakisan. Kemerosotan sumber air – Kekurangan bekalan air bersih dan kadar pencemaran air meningkat ekoran daripada eksploitasi dan penggunaan yang berlebihan bagi menampung penduduk yang ramai dan berlebihan. 2 Melaksanakan dasar saiz keluarga kecil seperti “satu keluarga satu anak” atau satu keluarga dua anak. Negara yang berlebihan 1. Kemerosotan sumber marin – sumber perikanan laut. Misalnya dari umur belasan tahun kepada awal/pertengahan 20-an. Perancangan keluarga – penggunaan pil. Cth perlepasan asap. 3. [11 Markah] Cadangan Isi Jawapan Memilih sebuah negara di Asia Pasifik yang betul mengalami Contohnya. kondom. 7. industri. Kepupusan hidupan akuatik termasuk ekosistemnya akibat penerokaan sumber yang berlebihan. Kuantiti – Kepupusan/kehabisan/kemusnahan sumber yang semakin berkurangan Kualiti -. 5. pelbagai gas karbon monaksida dll. 1 Markah. Pengeluaran dan penggunaan yang berlebihan membolehkan sesetengah sumber mineral habis di luar jangkaan. sisa domestik yang biasanya sejajar dengan pertumbuhan penduduk yang pesat/lebihan penduduk. Thailand. 110 . Indonesia. Filipina.Pencemaran sumber atau kerosakan sumber. cadangkan langkah-langkah yang boleh diambil untuk mencapai tahap penduduk optima di negara yang anda pilih itu. sumber logam boleh pupus kerana ia terpaksa dikeluarkan secara berlebihan untuk menampung keperluan penduduk yang terlalu ramai. kaunseling keluarga dsb.4. Vietnam. Mengurangkan kadar kelahiran dengan cara . Kemerosotan sumber-sumber mineral – Sumber-sumber seperti petroleum dan gas asli.

Tahun 2000 111 . latihan lanjutan – melahirkan tenaga mahir yang boleh mendominasikan teknologi tinggi serta boleh mengurus – tadbir sumber dengan bijaksana. 7. Meningkatkan keupayaan teknologi khususnya melalui R&D untuk menjana dan memajukan sepenuhnya pelbagai stok sumber yang ada untuk kesejahteraan penduduk. Rajah 1 : Piramid penduduk negara India dan Jepun pada tahun 2000. Tahun 2000 Piramid Penduduk Jepun. Piramid Penduduk India. 5. Meningkatkan kualiti sumber manusia dalam negara dengan cara: Pertingkatkan tahap pendidikan dan kemahiran penduduk. SOALAN PILIHAN 7 Rajah 1 di bawah menunjukkan piramid penduduk negara India dan Jepun pada tahun 2000. Mencipta banyak peluang pekerjaan khususnya dalam sektor industri dan perkhidmatan yang menjamin pendapatan perkapita yang tinggi kepada penduduk dan mengatasi pengangguran sepenuhnya. Disamping mencipta teknologi baru untuk kegunaan penduduk dan negara.4. 6. Mempelbagaikan aktiviti ekonomi. Meningkatkan kerjaya wanita – meramaikan wanita berkerjaya tinggi supaya tempoh perkahwinan boleh dilambatkan.

wanita berkerjaya dll Marka h 2 1 1 Ciri Demografi Kadar kelahiran tinggi dan 1. Kadar kelahiran kadar kematian rendah – dan kadar sebab kegagalan program perancangan keluarga. [ 2 Markah ] ii) bezakan empat ciri demografi yang boleh ditafsirkan antara kedua-dua bentuk piramid di atas. keperluan buruh keluarga dll. Bezakan empat ciri demografi antara kedua-dua bentuk piramid di [8 Markah] Negara India Negara Jepun Kadar kelahiran rendah – negara maju. kahwin awal. a) i) Namakan bentuk piramid penduduk yang dialami oleh negara India dan Jepun pada tahun 2000. taraf kematian pendidikan rendah.progrm perancangan keluarganya sangat berjaya. [ 7 Markah ] ________________________________________________________________ CADANGAN SKEMA JAWAPAN (a) (i) Namakan bentuk piramid penduduk yang dialami oleh negara India dan Jepun pada tahun 2000. [ 8 Markah ] Cadangkan langkah untuk mengurangkan kadar kelahiran yang tinggi di negara-negara sedang membangun. [ 8 Markah ] b) c) Huraikan empat kesan negatif terhadap sosioekonomi negara-negara yang memiliki piramid penduduk seperti negara India. masyarakat berpendidikan tinggi.Berdasarkan rajah 1. 112 . [ 2 Markah] Markah Negara India = Piramid Progresif Negara Jepun = Piramid Stabil atau Mantap (Pemarkahan: Nama piramid penduduk mesti betul untuk diberi markah) a) (ii) atas.

darah tinggi. Golongan wanita tua melebihi golongan lelaki tua. Nisbah ekonomi (golongan dewasa) adalah sedikit untuk tanggungan menanggung golongan muda khususnya di bawah umur yang sangat ramai. Jangka hayat Jangka hayat rendah – kadar kematian golongan tua tinggi. 2 PEMARKAHAN: Mana-mana 4 isi terbaik x 2 markah = MAX 8 Markah. Golongan muda mengatasi golongan dewasa dan tua yang berpunca daripada kadar kelahiran yang tinggi. Jangka hayat tinggi – proses penuaan penduduk. Di samping kesedaran penjagaan kesihatan yang tinggi oleh penduduk Jepun Hampir seimbang antara muda – dewasa dan tua. 113 . Struktur umur Tidak seimbang. Teknologi perubatan yang maju berjaya mencegah penyakit yang merbahaya di kalangan warga emas. Nisbah tanggugan kecil – Golongan dewasa yang produktif lebih ramai berbanding dengan golongan muda dan tua yang terpaksa ditanggung. 2 Sangat besar – Golongan produktif daripada segi 4. barah dll termasuk amalan penjagaan kesihatan yang masih rendah. Keperluan asas kehidupan sangat tinggi. Hampir seimbang antara lelaki dan perempuan pada peringkat umur muda dan dewasa tetapi berbeza pada peringkat umur tua (melebihi 54 tahun).2. Hampir seimbang antara lelaki dan perempuan bagi setiap kumpulan umur yang sama. Ini bermakna kadar kelahiran dan kematian antara lelaki dan wanita adalah hampir sama. 2 3. Teknologi perubatan masih rendah untuk mengawal penyakit seperti kencing manis. Namun begitu golongan dewasanya lebih ramai berbanding dengan golongan muda dan tua. Nisbah jantina. jantung. 2 5.

Ini akan menyebabkan pengganguran 2.Bekalan sumber makanan seperti sumber pertanian. c) Cadangkan langkah untuk mengurangkan kadar kelahiran yang tinggi di negara-negara sedang membangun [7 Markah] Cadangan Isi Jawapan 1.penternakan tidak sepadan dengan aras penduduk dalam tempoh tertentu menyebabkan fenomena kebuluran. kesihatan. Bebanan kerajaan sangat besar – Peruntukan kerajaan terpaksa diberikan kepada kemudahan asas seperti pendidikan. 3. kesihatan dll. Taraf pendidikan yang rendah – kadar buta huruf/buta ICT yang tinggi 5. 114 . Kualiti hidup yang rendah – pemilikan barangan dan perkhidmatan berkualiti terhad. jaringan perhubungan dll untuk menampung jumlah penduduk yang ramai. masalah perumahan. pencemaran alam sekitar yang menjejaskan kesihatan penduduk dll indeks kualiti hidup yang merosot. Taraf kesihatan yang rendah – penularan wabak penyakit dan kadar kematian tinggi terutamanya di kawasan pedalaman.b) Huraikan empat kesan negatif terhadap sosioekonomi negara-negara yang memiliki piramid penduduk seperti negara India. 6. [8 Markah] Cadangan Isi Jawapan 1. perikanan. Dasar Governan – Dasar saiz keluarga kecil/menghadkan bilangan anak. tidak memberikan keistimewaan seperti kemudahan pendidikan. 4. Kemiskinan dan kemunduran/Lingkaran kemiskinan – Pendapatan perkapita yang rendah. seperti 1 keluarga 1 anak (China) atau 2 anak (Singapura). Mengenakan denda/kompaun. 7. Kadar pengganguran yang tinggi – Aras penduduk tidak boleh ditampung dengan kemampuan sumber alam yang ada/Peluang pekerjaan yang disediakan tidak sepadan dengan jumlah penduduk. kuasa beli dan tabungan yang rendah menyebabkan kemunduran/taraf hidup penduduk yang rendah. Masalah kekurangan makanan.

4 Jumlah Penduduk Mengikut Wilayah (’000 orang) 3167.6 7 619.3 860. SOALAN PILIHAN 8 Jadual 6 menunjukkan jumlah penduduk mengikut wilayah dan negeri di Semenanjung Malaysia pada Tahun 2002. Jadual 6 : Jumlah Penduduk Mengikut Wilayah dan Negeri di Semenanjung Malaysia pada Tahun 2002.9 1 379. bagi tujuan mengurangkan fertiliti/kesuburan. Wilayah Negeri Perlis Kedah Pulau Pinang Perak Selangor W.7 1313.0 635. [9 Markah] (c) Huraikan kesan ketidakseimbangan taburan penduduk terhadap pembangunan ekonomi dan sosial antara wilayah di Semenanjung Malaysia.2.4 3 500. teknik AUD.2 Utara Tengah Selatan Timur (a) Berdasarkan jadual 6.4 4 200.4 1 649. [ 8 Markah] 115 . 4. menjarakkan kelahiran. 3. Meningkatkan had umur perkahwinan – melewatkan usia berkahwin misalnya melepasi umur 20-an.6 1 313. pengguguran. kempen saiz keluarga yang seimbang dll. Program perancangan keluarga – Pengurangan kelahiran dengan penggunaan pil perancang.8 2 704. Meningkatkan kerjaya wanita – memperbanyakkan golongan wanita berkerjaya dan berpendidikan tinggi bagi tujuan melewatkan perkahwinan.8 1 288.P Kuala Lumpur Negeri Sembilan Melaka Johor Kelantan Terengganu Pahang Jumlah Penduduk Mengikut Negeri (’000 orang) 204. [ 8 Markah] (b) Jelaskan mengapa Wilayah Tengah mempunyai jumlah penduduk yang lebih tinggi berbanding dengan wilayah-wilayah yang lain di Semenanjung Malaysia. dan di atas peta yang disediakan lukis peta titik yang menunjukkan taburan penduduk mengikut wilayah dan negeri di Semenanjung Malaysia pada tahun 2002.0 898.2 4 188.5 2 051.

116 . [ 8 Markah] Rujuk Peta Titik yang dilukis.________________________________________________________________ CADANGAN SKEMA JAWAPAN a) Membuat Peta Titik bagi menunjukkan taburan penduduk mengikut wilayah dan negeri di Semenanjung Malaysia pada tahun 2002.

117 .

Faktor sosial – meliputi kemudahan asas pembandaran seperti tempat kediaman yang selesa. Ini mempercepatkan pertambahan penduduk di wilayah tengah. Ada 4 wilayah (12 negeri) = MAX 4 markah JUMLAH MARKAH Markah 1 1 1 1 4 8 b) Jelaskan mengapa Wilayah Tengah mempunyai jumlah penduduk yang lebih tinggi berbanding dengan wilayah-wilayah yang lain di Semenanjung Malaysia. kemudahan hiburan dll yang terdapat dengan banyak di wilayah Tengah. Peningkatan kadar kelahiran yang tinggi di wilayah tengah. Faktor pendidikan – peluang melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi lebih banyak terdapat di Wilayah Tengah khususnya IPTA dan IPTS. Faktor ekonomi – peluang pekerjaan yang luas dengan pendapatan yang lumayan khususnya dalam sektor perindustrian. 2. kemudahan kesihatan.Item Pemarkahan Tajuk yang betul Skala yang sesuai. taraf hidup. Cadangan Isi Jawapan Wilayah tengah mempunyai jumlah kepadatan penduduk yang ramai kerana menjadi tumpuan migrasi dari wilayah lain juga akibat pertambahan penduduk semulajadi yang pesat 1. [ 9 Markah] Sebab-sebab Wilayah Tengah mempunyai jumlah penduduk yang lebih tinggi. 6.Peningkatan taraf kesihatan. 5. Petunjuk Kebersihan dan kesempurnaan Plotan 1 wilayah (3 negeri) = 1 markah.perkhidmatan dan perniagaan yang begitu pesat berkembang di wilayah tengah. 4. 3. prasarana yang cukup. kualiti hidup penduduk bandar. 118 . Perkhwinan migran pada usia muda – berkahwin awal menyebabkan fertilitinya adalah tinggi. Faktor pengangkutan dan perhubungan – kemajuan dan kecanggihan sistem pengangkutan dan perhubungan telah meningkatkan ketersampaian dan interaksi inter dan intra Wilayah tengah dengan wilayah-wilayah yang lain.

[8 Markah] Cadangan Isi Jawapan Kesan ketidakseimbangan taburan penduduk terhadap pembangunan ekonomi dan sosial antara wilayah: 1. perebakan penyakit dan juga masalah sosial meningkat di wilayah tengah. 6. 119 . pengangkutan. Perbezaan dari segi pengangkutan dan perhubungan . pengganguran dan kemiskinan masih ketara di wilayah-wilayah lain khususnya wilayah timur akibat migrasi ke wilayah tengah. Kemajuan ini tidak setanding dengan wilayah-wilayah lain. Perbezaan kemudahan asas antara wilayah – pendididikan.bandar metropolis dan lain-lain. bandar satelit. bandar baru. Perbezaan ciri-ciri pembandaran/urbanisasi antara wilayah – wilayah tengah terlalu pesat. Kesan sosial seperti jenayah. kesihatan. telekomunikasi amat maju di wilayah tengah. 2. Perbezaan saiz dan kuasa beli pasaran – saiz pasaran yang luas dan kuasa beli yang tinggi di wilayah Tengah berbanding dengan wilayah lain.c) Huraikan kesan ketidakseimbangan taburan penduduk terhadap pembangunan ekonomi dan sosial antara wilayah di Semenanjung Malaysia. 3. pembangunan bandar yang tidak seimbang. 5. merompak/mencuri. 7. Perbezaan Peluang Pekerjaan antara wilayah menyebabkan wujudnya jurang pendapatan perkapita yang besar – Kekurangan peluang pekerjaan.Jaringan perhubungan dan pengangkutan adalah berbeza mengikut wilayah. Wilayah tengah mempunyai banyak pusat-pusat pertumbuhan ekonomi cth subbandar. Mewujudkan dualisme ekonomi antara wilayah (pertanian biasanya luar bandar – perindustrian) yang menyebabkan jurang/lompang ekonomi antara wilayah yang besar seperti perbezaan KDNK antara wilayah/negeri. 4.

2.SOALAN PILIHAN 1 Berdasarkan contoh-contoh di mana-mana negara Asia Pasifik. [ 12 Markah] Di antara kepentingan aktiviti perikanan laut dalam di negara Asia Pasifik ialah: 1. perkhidmatan pemasaran dan lain-lain. Sesetengah negara menjadikan ikan laut sebagai hasil eksport. Sebagai contoh penduduk yang tinggal di tepi pantai amat bergantung kepada aktiviti perikanan seperti pesisir pantai Kelantan. a) b) Jelaskan mengapa pentingnya aktiviti perikanan laut dalam. Justeru negara-negara Asia Pasifik yang dikelilingi oleh laut seperti Jepun. Korea. Menyediakan peluang perkerjaan kepada penduduk yang berkaitan dengan sektor perikanan seperti sebagai nelayan. Jepun juga mengeksport hasil ikan seperti minyak ikan kod. Indonesia termasuk juga Malaysia amat bergantung kepada bekalan ikan khususnya dari laut dalam. [12 Markah] Huraikan. Terengganu dan Pahang. lemak ikan paus ke negara-negara lain. Thailand misalnya banyak mengeksport hasil perikanannya ke Malaysia dan Singapura. Ini kerana budaya pemakanan penduduk di sebahagian besar negara Asia pasifik amat bergantung kepada perikanan laut dalam yang amat kaya dengan pelbagai sumbernya. Sebagai bahan eksport yang akan menghasilkan pendapatan negara melalui pertukaran mata wang asing. (i) Masalah yang dialami oleh aktiviti perikanan laut dalam. pekerja di kilang memproses. 3. Sebagai sumber pemakanan (protein) yang penting. [ 6 Markah] ________________________________________________________________ CADANGAN SKEMA JAWAPAN a) Kepentingan aktiviti perikanan laut dalam di negara Asia Pasifik. dan [ 7 Markah] (ii) masalah yang ditimbulkan oleh aktiviti tersebut. Hasil tangkapan laut dalam biasanya memberikan pulangan yang 120 . Sumber ikan digunakan sebagai makanan bersama dengan makanan ruji seperti nasi. Hasil jualan ini akan dapat menambahkan pendapatan eksport negara. Filipina. Menyumbang kepada pendapatan negara.

kilang ais. Pertindihan kawasan/sempadan perairan khususnya di zon ekonomi eksklusif (ZEE). rangkaian pemasaran dalam negara yang akan meningkatkan pendapatan negara. peralatan penangkapan dan sebagainya.justeru itu ia boleh menambakan pendapatan dan nelayan seterusnya meningkatkan taraf hidup mereka 4. Membantu menggalakkan perkembangan industri yang berkaitan. Membantu meningkatkan teknologi dalam sesebuah negara khususnya yang berkait dengan teknologi perikanan laut dalam seperti teknologi awet-beku. Kesan-kesan positif daripada perluasan pasaran diperolehi melalui peningkatan kuasa beli pengguna. 5. Sesetengah penduduk tidak berkesanggupan untuk meneroka perikanan laut dalam kerana khuatir keselamatan mereka yang amat sukar dijamin di perairan antarabangsa. kekurangan buruh. Pengentahuan yang terhad juga membolehkan mereka mudah terceroboh memasuki kawasan perairan negara lain yang menyebabkan mereka ditangkap. Apabila keupayaan R&D dalam sector ini bertambah maju maka ia sekaligus membantu perkembangan R&D dalam sektor-sektor lain juga. kemudahan asas dan sebagainya. b) Masalah-masalah yang dihadapi dan yang ditimbulkan oleh aktiviti perikanan laut dalam. Masalah yang berkaitan dengan perikanan secara umun seperti kekurangan modal. penyediaan habitat tiruan/tukun. penggunaan radar pengesan. Selain itu aktiviti perikanan laut 121 . teknologi komunikasi dan sebagainya.lumayan. Masalah politik perairan antarabangsa. 2. Keupayaan modal yang terhad dan teknologi tangkapan yang rendah menyebabkan mereka tidak mampu memaju/meneroka perikanan laut dalam secara besar-besaran. kekurangan teknologi. Ini menimbulkan resiko pencerobohan atau mudah tertangkap oleh pihak berkuasa negara lain. Memperluaskan pasaran samada di dalam atau di luar negara. Industri perikanan bertindak sebagai pembekal bahan mentah kepada industri lain khususnya IKS seperti pemprosesan ikan kering dan keropok. pembuatan bot. (i) Masalah yang dihadapi: 1. Ancaman lanun di laut antarabangsa. Dengan itu rantaian ekonomi dalam negara menjadi lebih kukuh. ancaman nelayan asing/pencerobohan. 3. Resiko lanun amat besar. Kekurangan modal dan kekurangan teknologi amat ketara sekali terutamanya bagi negara Asia Pasifik yang masih membangun dan miskin. Industri hilirandan huluan yang bergantung kepada sumber perikanan laut akan berkembang dengan cepat seperti industri pengentinan. Sesetengah negara seperti Jepun pula berkemampuan untuk mengukuhkan rangkaian paaran luar negara melalui pengeksportan hasil-hasil perikanan laut dalamnya. masalah pasaran. Masalah keselamatan nelayan. 6.

Jelas sekali masalah ini sering ditimbulkan oleh nelayan laut dalam. Kerana kaedah ini mengambil semua saiz dan jenis ikan. Apabila pencerobohan berlaku konflik akan timbul. Konflik dengan nelayan perikanan pinggir pantai apabila nelayan laut dalam tamak sehingga menceroboh zon perikanan pinggir pantai yang sama sekali diharamkan untuk mereka.dalam juga mendapat tentangan daripada pergerakan alam sekitar seperti Green Peace misalnya mereka menghalang penangkapan ikan paus oleh nelayan laut dalam Jepun. Misalnya Malaysia sering diceroboh oleh nelayan Thailand. (ii) Masalah yang ditimbulkan: 1. [10 Markah] b) Bincangkan kesan penyahutanan terhadap aspek kepelbagaian biologi di negara-negara berkenaan. SOALAN PILIHAN 2 a) Nyatakan lima faktor yang menyebabkan fenomena penyahutanan di negara-negara Asia Tenggara. Pencerobohan zon pinggir pantai bukan sahaja oleh nelayan laut dalam malah oleh nelayan-nelayan asing. Zon perikanan pinggir pantai sepatutnya tidak boleh dijadikan lokasi mereka. Sesetengah kaedah tangkapan seperti penggunaan pukat harimau dan pukat tunda memberi kesan kepupusan sumber perikanan dalam jangkamasa panjang. Menceroboh perairan negara lain sehingga ditangkap oleh pihak berkuasa akan menimbulkan banyak masalah kerana ia memerlukan penyelesaian diplomatik dan politik. Selain itu terumbu karang yang menjadi habitat ikan juga boleh musnah dengan menggunakan pukat tunda. [ 5Markah] a) Mengapakah hutan masih dianggap sebagai sumber ekonomi yang penting bagi negara-negara di Asia Tenggara. Anak-anak ikan juga tidak terkecuali. [10 Markah] 122 . Masalah kepupusan sumber perikanan akibat kadar tangkapan yang berterusan melebihi had serta kaedah tangkapan yang boleh memusnahkan habitat . 2.

akar-akar kayu untuk perubatan dan sebagainya.CADANGAN SKEMA JAWAPAN: a) Nyatakan lima faktor yang menyebabkan fenomena penyahutanan di negara-negara Asia Tenggara. Penting untuk sektor pembalakan. Dengan adanya industri-industri ini maka kepelbagaian ekonomi dan rantaian ekonomi di sesebuah negara berkembang dengan pesat. hutan Endau – rompin. USA. Penting untuk sektor pelancongan (Eko-pelancongan) seperti hutan lipur. damar. Ekosistem hutan sebagai habitat/tempat tinggal mereka disamping mereka menggunakan sumber-sumber hutan itu sendiri sebagai sumber makanan mereka. Penting kepada sistem ekonomi tradisional yang masih bergantung kepada sumber hutan seperti masyarakat asli yang menjalankan aktiviti pertanian pindah. Sebagai contoh negara Thailand dan Burma amat bergantung kepada pengeksportan kayu jati mereka ke negara Jepun. Aktiviti pembinaan estet perumahan dan estet perindustrian b) Sebab-sebab hutan masih dianggap sebagai sumber ekonomi yang penting bagi negara-negara di Asia Tenggara [ 10 Markah] 1. 3. kepelbagaian spesis fauna dan flora yang menarik pelancong yang akan menambahkan pendapatan penduduk dan negara. industri pembinaan (perumahan) serta industri pengangkutan. • • • • • 123 . Oleh itu kawasan hutan seperti Taman Negara di Pahang. Aktiviti pembinaan infrastruktur khususnya jaringan lebuhraya. Menghasilkan sumber kayu dalam pelbagai bentuk untuk kegunaan tempatan dan juga di eksport . Selain itu terdapat juga orang-orang asli yang menjual hasil-hasil hutan sebagai sumber ekonomi seperti hasil rotan. Selain itu dengan adanya industri-industri yang berkaitan ini juga ia telah menyediakan peluang pekerjaan kepada penduduk dalam pelbagai sektor seperti pekerja kilang pemprosesan kayu balak. negaranegara Eropah dan sebagainya yang mempunyai nilai matawang yang lebih tinggi daripada mereka bagi memperolehi keuntungan dari tukaran mata wang. [ 5Markah] Lima faktor yang menyebabkan fenomena penyahutanan di Asia Tenggara ialah: Aktiviti pembalakan haram tanpa kawalan Aktiviti pertanian perladangan dan pertanian pindah. 2. Ini akan menghasilkan pendapatan negara khususnya melalui pendapatn eksport. perkembangan pesat sektor pelancong amat dibantu oleh khazanah kepelbaaian biologi hutannya. pemandu di sector pengangkutan dan sebagainya. Membantu memajukan industri-industri yang berkaitan dengan sumber hutan (industri hiliran) seperti industri membuat perabot. Aktiviti pembinaan empangan hidroelektrik. pekerja kilang perabot. 4. air terjun. Taman negara Sepilok amat terkenal sebagai destinasi pelancongan utama. Ini akan menambahkan lagi pendapatan perkapita penduduk dan taraf hidup mereka sekaligus pengganguran dan kemiskinan dapat dikurangkan. mengutip dan berburu. Di Malaysia sebagai contoh.

Ketidakseimbangan ekologi mikro dan makro akan menimbulkan pelbagai kesan terhadap unsure-unsur lain seperti cuaca. Dengan itu hidupan lain yang bergantung kepada tumbuhan seperti herbivor (kancil. b) Kesan penyahutanan terhadap aspek kepelbagaian biologi. Memusnahkan pelbagai spesis herba yang sangat bernilai. Di tempat baru ini mereka terpaksa bersaing dengan koloni lain. a) Senaraikan empat jenis mineral yang dilombong di negara tersebut. hakisan. komponen biotik dan abiotik yang kelak menggangu keseimbangan ekologi setempat. 3. Pelbagai spesis fauna dan flora diancam kepupusan/kemusnahan akibat kehilangan sumber-sumber makanan. Penghijrahan spesis akibat pemusnahan habitat . Menggangu kehidupan orang asli di dalam hutan yang dianggap sebagai komponen penting untuk menstabilkan ekosistem hutan. Apabila hutan dimusnahkan/dinyahkan maka fungsi pokok sebagai pengeluar utama akan musnah sama sekali. Proses penyahutanan memusnahkan sama sekali habitat. kitar tenaga. Persaingan intra dan interspesis akan berlaku dan mana-mana spesis yang kalah akan musnah dan pupus. Menggangu kestabilan ekosistem seperti kemusnahan rantaian makanan. rusa) akan kehilangan sumber-sumber makanan. dan nyatakan lokasi utama setiap jenis mineral itu.5. Menjadi kawasan tadahan air yang membekalkan air kepada empangan yang diproses untuk dijual kepada penduduk atau dieksport ke negara lain yang kelak menghasilkan pendapatan negara. SOALAN PILIHAN 3 Pilih sebuah negara di Asia Pasifik. Justeru itu haiwan-haiwan akan berhijrah ke hutan/habitat lain untuk mencari perlindungan atau tempat baru. Apabila hal ini berlaku ia memberi kesan kepada hidupanhidupan lain yang sememangnya saling bergantung di dalam sesebuah hutan. [5 Markah] b) Huraikan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan perlombongan di negara tersebut dan [10 Markah] 124 . 4. Dalam kes ini Malaysia dan Singapura boleh dijadikan contoh.Hutan berfungsi sebagai satu habitat. 2. Gangguan ekologi secara menyeluruh akan berlaku apabila huan-hutan dimusnahkan. banjir/hidrologi dan sebagainya. [ 10 Markah] 1. Kemusnahan habitat mengambil masa yang lama untuk dipulihkan. Dalam kes ini sumber-sumber air di Johor telah diproses untuk dijual ke Singapura dan hasil jualan diperolehi sebagai sumber pendapatan eksport Negara.

c) Berikan ulasan anda bagaimana kegiatan perlombongan mempengaruhi landskap budaya dan fizikal di negara tersebut. Raub Pahang. Di antara jenis mineral dan lokasi perlombongannya ialah: [ 5 Markah] Jenin Mineral Lokasi utama pengeluaran Petroleum dan Gas Luar pantai Terengganu. Misalnya sumber petroleum di Malaysia dijangka boleh terus dicarigali dalam tempoh 50 tahun lagi. a) Negara yang dipilih ialah Malaysia. Pantai Barat Sabah dan Luar pantai Asli. Tanpa teknologi moden tidak mungkin pengeluaran dapat dijalankan. Sumber tersebut mestilah ada dalam kuantiti yang banyak. Lembah Kelang dan Sungai Lembing Pahang. Antaranya ialah: 1. 2. Selain itu kehabisan sesuatu sumber pula akan menyebabkan operasi perlombongan terpaksa ditutup. [ 10 Markah] Cadangan isi jawapan Terdapat pelbagai faktor yang mempengaruhi kegiatan perlombongan di Malaysia. [10 Markah] CADANGAN SKEMA PEMARKAHAN. Usaha pengeluaran dan pemprosesan petroleum memerlukan teknologi tinggi dan peralatan yang canggih. Kedapatan sumber menjadi faktor yang amat penting. Bijih Timah. Sumber petroleum di Malaysia juga adalah dari jenis berkualiti tinggi yang boleh diguna untuk pelbagai tujuan. Lubuk Mandi Terengganu Lembah Kinta. Sarawak. b) Huraikan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan perlombongan di negara tersebut. Teknologi tinggi mungkin diimport atau 125 . Misalnya terdapat sedikit sahaja aktiviti perlombongan bijih timah dan bijih besi di Malaysia pada masa kini. Bijih Besi. tanpa adanya sumber aktiviti pengeluaran tidak dapat dijalankan. Semeling Kedah dan Ipoh Perak. Adanya stok atau simpanan sumber yang banyak untuk menentukan jangkamasa operasi di samping kualiti sumber mineral yang ada. Bauksit Tembaga Emas Teluk Ramunia dan Seri Medan Johor Mamut Sabah Bau Sarawak. Faktor keupayaan teknologi dan modal untuk pengeluaran dan pemerosesan sumber mineral yang ada.

kuasa beli pengguna dan sebagainya. Selain itu faktor pasaran juga amat mustahak. harga dan persaingan. Adanya tenaga buruh. c) Berikan ulasan anda bagaimana kegiatan perlombongan mempengaruhi landskap budaya dan fizikal negara tersebut. 5. PETRONAS misalnya menghantar tenaga kerjanya ke luar negara untuk memperolehi ilmu dan kemahiran yang diperlukan. kemudahan pemasaran dan lain-lain yang berkaitan. Pada masa dahulu sistem pengangkutan keretapi memainkan peranan yang penting dalam perlombongan bijih timah. Dasar kerajaan dan faktor penjajahan. pelabuhan. Faktor kemudahan asas khususnya sistem pengangkutan dan perhubungan. BRITISH PETROLEUM (BP) disamping PETRONAS sendiri sebagai satusatunya pelaburan modal dalam negara. usaha R&D dan sebagainya yang dikenakan kepada sesebuah syarikat carigali.petempatan dan lain-lain. kelulusan permit. kepakaran dan juga faktor pasaran. [10 Markah] Cadangan isi jawapan Landskap bermaksud pandang darat atau rupamuka-rupamuka yang wujud di atas permukaan bumi yang dapat dilihat dengan mata kasar. insentif pelaburan. Begitu juga dengan keupayaan modal. Antara kesan perlombongan ke atas pandang darat ialah: 126 . Buruh mahir penting dalam kejuruteraan petroleum. ESSO. R&D kawalan mutu dan sebagainya. sistem percukaian. kemudahan pelabuhan dan penyimpanan. Keperluan modal yang banyak samada dari dalam atau luar negara amat penting dalam menjayakan aktiviti perlombongan. Pengeluaran hasil perlombongan amat dipengaruhi oleh kuantiti permintaan dari dalam dan luar negara. Bekalan tenaga buruh mahir dan separa mahir samada dari dalam atau luar negara adalah amat penting mempengaruhi kegiatan perlombongan. Kewujudan kemudahan pengangkutan mempengaruhi ketersampaian kepada sumber mineral. Dasar kerajaan meliputi kuota pengeluaran. Justeru itu pengeluaran petroleum di Malaysia banyak menggunakan teknologi dan modal import seperti dari Syarikat SHELL.diperolehi melalui usahasama. Dalam kes Malaysia penjajah Inggeris sebenarnya yang memajukan perlombongan bijih timah pada abad ke 19 dengan membawa masuk migran Cina serta usaha menyediakan sistem pengangkutan. kemudahan keselamatan. 4. Pada masa kini pula sistem paip dan kapal tangki mempengaruhi perlombongan petroleum di Malaysia. Kekurangan buruh mahir di Malaysia diatasi melalui pinjaman tenaga luar dan juga program latihan dan kursus jangka panjang untuk pekerja tempatan. Faktor penjajahan pula meliputi usaha mengeksploitasi dan memonopoli pengeluaran sesuatu sumber untuk memenuhi keperluan negara mereka. 3.

Selangor. 4. Pandang darat cerun-cerun bukit yang musnah akibat kesan-kesan pemotongan. Larut. stesyen janakuasa TNB di samping pelbagai kilang petrokimia yang menggunakan petroleum sebagai bahan mentahnya atau sebagai sumber tenaganya. klinik/hospital di samping kemudahan reakreasi seperti padang golf dan taman-taman permainan juga akan disediakan untuk memenuhi keperluan pekerja. 3. Kewujudan tasik lombong ini banyak kelihatan di sekitar Ipoh dan Taiping Perak serta Kuala Lumpur. Sebagai contoh di Bandar Kerteh wujudnya kilang memproses gas asli. Petempatan pelombong akan terbentuk seterusnya boleh berkembang menjadi pekan dan bandar. Penghijrahan keluar pekerja akan berlaku meninggalkan pandang darat rumah-rumah kosong dan lombong tinggal seperti di Bukit Besi.Pengaruh/Kesan ke atas landskap budaya. Sebagai contoh di Bandar Kerteh. Serawak. Kewujudan kilang-kilang yang berkaitan dengan pengeluaran sumber mineral tersebut seperti kilang petrokimia. kilang baja urea dan juga stesyen-stesyen janakuasa. Kewujudan rangkaian pengangkutan seperti jalan raya. Dengan menggunakan kaedah ini tebing sesebuah bukit akan musnah. Selain itu kemudahan-kemudahan asas seperti bekalan air dan elektrik dan lain-lain perkhidmatan seperti sekolah/pusat-pusat latihan kemahiran. Kewujudan kesan-kesan lekukan/kolam dan tasik yang sukar ditimbus atau dikenali sebagai tasik lombong terutama sekali di kawasan perlombongan bijih timah yang menggunakan kaedah kapal korek. lapangan terbang. jalan keretapi. kemudahan pelabuhan. Terengganu dan juga Bandar Miri. Adakalanya kawasan petempatan yang telah terbentuk atau pekan akan “mati” apabila sumber-sumber perlombongan habis dieksploitasi. Sebagai contoh bandar-bandar seperti Taiping. Kawasan 127 . 1. penarahan dan peletupan bukit. 2. Ipoh dan Kuala Lumpur adalah terdiri daripada petempatan perlombongan bijih timah oleh orang-orang China pada abad ke 19 dahulu. kilang memproses gas asli. Kewujudan petempatan yang akhirnya berkembang menjadi pekan atau bandar. Kewujudan kemudahan pengangkutan ini bertujuan untuk mempercepatkan penghantaran sumber mineral ke kilang memproses atau gudang penyimpanan serta ke kawasan pasaran. tinggalan ketulan-ketulan batuan akibat aktiviti perlombongan kuari dan marmar atau kaedah pam hidraulik dalam perlombongan bijih timah. Begitu juga di Miri terdapatnya kilang baja urea serta kilang petrokimia dan kilang cat. Sesetengah daripada tasik bekas lombong tersebut telah dimajukan sebagai tasik reakreasi seperti Tasik Titiwangsa dan The Mines di Selangor serta Taman Tasik Taiping. 5. saluran paip dan juga kemudahan telekomunikasi. Pengaruh/Kesan terhadap landskap Fizikal. Terengganu dan Batu Arang. Kawasan-kawasan perlombongan akan dibanjiri oleh migran dari luar untuk bekerja sebagai pelombong.

Kewujudan tenaga buruh yang berdaya saing dan berdaya maju di Malaysia. penyediaan prasarana yang lengkap dan baik. Ini telah mewujudkan iklim pelaburan yang sihat yang meyakinkan pelaburan asing. telah menjamin produk industri pembuatan yang berkualiti dan sekaligus industri ini lebih pesat berkembang. pengecualian/penurunan beberapa jenis cukai lndustri. [10 Markah] c) Terangkan kesan yang dialami oleh penduduk di kawasan yang menjadi tumpuan industri pembuatan itu.pemberian taraf perintis. SOALAN PILIHAN 4 Pilih sebuah negara di Asia Tenggara. Di Malaysia tenaga buruh terlatih adalah ramai. mudah diperolehi dan upahnya murah relatif dengan tenaga buruh di negara-negara yang setaraf seperti Singapura. [8 Markah] b) Jelaskan mengapa wujud penumpuan industri pembuatan di kawasan-kawasan tertentu di negara tersebut. Kelebihan penawaran tenaga buruh yang murah. Ini menyebabkan pelabur asing tidak menghadapi banyak masalah dan tidak ragu-ragu tentang keupayaan tenaga buruh di Malaysia. Selain itu pandang darat kemusnahan hutan juga berlaku akibat aktiviti mencari gali sesuatu jenis sumber mineral . Diantara kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh Malaysia yang boleh menjana perkembangan pesat sektor industri pembuatan ialah: 1. 2. Keadaan politik yang stabil dalam jangka masa panjang. Pemerintahan kerajaan Barisan Nasional yang stabil dan kukuh memberikan keyakinan kepada para pelabur untuk terus menanam modal di Malaysia bagi memperolehi keuntungan jangka panjang. Tenaga buruh di Malaysia juga mudah dilatih kesan daripada taraf pendidikan yang tinggi yang telah dicapai oleh Malaysia. penawaran tapak industri yang masih murah serta lain-lain lagi. Zon Perdagangan Bebas (FTZ).ramai dan terlatih khususnya dalam sektor industri pembuatan yang berintensif buruh seperti industri elektrik dan elektronik. [8 Markah] Cadangan jawapan Lengkap Negara yang dipilih ialah MALAYSIA. 128 .berbukit akan tertingal sebagai bukit sisa. [ 7 Markah] ________________________________________________________________ CADANGAN SKEMA JAWAPAN a) Huraikan kelebihan yang terdapat di negara tersebut yang memberi sumbangan terhadap perkembangan sektor industri pembuatan. Pada masa yang sama dasar dan polisi kerajaan Malaysia sendiri telah menggalakkan perkembangan sektor ini . Pelabur asing tertarik dengan adanya skim galakan pelaburan. a) Huraikan kelebihan yang terdapat di negara tersebut yang memberi sumbangan terhadap perkembangan sektor industri pembuatan.

Pelabuhan Pulau Pinang. sabun. 129 . Keupayaan membeli yang tinggi ini berpunca daripada pendapatan perkapita penduduk yang agak tinggi relatif dengan negara ASEAN yang lain. 5. Kelebihan sumber bahan mentah dan sumber kuasa yang dimiliki. Penawaran sumber tenaga yang banyak dan murah telah memangkinkan lagi pertumbuhan industri pembuatan yang baru dan memperkembangkan industri pembuatan yang sedia ada. Malaysia juga mempunyai keupayaan modal yang kukuh yang datangnya dari pelaburan dalam dan luar negara. Kelebihan pasaran dalam negara yang amat menggalakkan. Teknologi baru sentiasa dihasilkan bagi meningkatkan kualiti produk yang sedia ada dan juga mencipta produk baru yang menepati citarasa pengguna semasa agar boleh bersaing di pasaran global. Walaupun saiz penduduk Malaysia masih lagi kecil tetapi kuasa beli penggunanya adalah tinggi.3. Malaysia juga kaya dengan sumber bahan mentah. Justeru itu kadar permintaan terhadap hasil industri pembuatan berterusan meningkat. maka ia telah menjamin keberterusan dan kepesatan perkembangan sektor industri pembuatan di Malaysia. Dalam keadaan pasaran dunia yang lembab pun pasaran dalam negara Malaysia masih lagi aktif. lilin dan sebagainya. gas asli dan kuasa elektrik hidro (KEH). Dengan itu sumber bahan mentah ini tidak perlu diimport dan ini boleh menjimatkan kos pengeluaran. Rangkaian lebuh raya. Kewujudan prasarana atau kesediaan kemudahan asas seperti kemudahan pengangkutan. Pasir Gudang. Selain teknologi. Kewujudan pelabuhan Kelang. Misalnya sumber getah dan kelapa sawit menjadi faktor penting mempengaruhi perkembangan industri pembuatan berasaskan hasil pertanian (agro based industry) seperti pembuatan tayar. Tanjung Pelepas dan Pelabuhan Kuantan telah menggalakkan lagi aktiviti import-eksport hasil industri pembuatan ke luar negara. jalan keretapi telah mempercepatkan pengangkutan barangan dan pekerja. 4. Kelebihan yang dimiliki oleh Malaysia dalam konteks ini amat menggalakkan kemasukan pelabur asing. Pada masa yang sama sumber kuasa juga adalah banyak seperti petroleum. minyak masak. Mereka tidak perlu mengeluarkan kos yang besar untuk menggerakkan operasi kilang pembuatan mereka. Dalam konteks ini Malaysia sememangnya memberikan keutamaan kepada program R&D . Dengan adanya keupayaan teknologi dan modal yang kukuh ini. sarung tangan. jalan raya.telekomunikasi dan pelabuhan yang baik. 6. Kelebihan teknologi yang dimiliki untuk menghasilkan kepelbagaian produk yang berkualiti tinggi serta berdaya saing. Sumber bahan mentah dalam negara sentiasa ada kerana Malaysia juga turut memacu sektor pertaniannya.

Kawasan ini seringkali diistiharkan sebagai kawasan estet perindustrian. air. Pasir Gudang di Johor. aksesori dan lain-lain. (10 Markah) Cadangan Jawapan Lengkap Industri pembuatan di Malaysia sememangnya tertumpu atau beraglomerasi di kawasan-kawasan tertentu sahaja. Kawasan industri Gebeng dan Semambu di Kuantan dan sebagainya. Selain itu di bandar besar juga mudah diperolehi tenaga buruh yang sesuai seperti tenaga buruh mahir dan terlatih. Di antara sebab-sebab industri pembuatan tertumpu di kawasankawasan berkenaan ialah: 1. Dengan adanya tarikan-tarikan ini maka pengusaha-pengusaha industri yang baru akan melokasikan kilang mereka di kawasan berkenaan apatah lagi jika industri pembuatan tersebut bersifat industri berkait yang perlu saling bergantung antara satu sama lain. tumpuan industri pembuatan adalah di bandar-bandar besar seperti Kuala Lumpur. 130 . Pertama sebagai satu dasar membangun/memajukan kawasan yang sebelumnya mundur. sewa tapak yang murah atau diberikan taraf perintis dan lain-lain keistimewaan. Ini kerana di kawasan bandar saiz pasaran adalah luas dengan kuasa beli yang tinggi terutama sekali yang melibatkan produk barangan pengguna seperti tekstil. Misalnya industri pembuatan kereta berdekatan dengan industri pembuatan tayar dan juga berdekatan dengan industri pembuatan cat. Output sesuatu industri menjadi input industri lain. Pulau Pinang. 3.b) Jelaskan mengapa wujud penumpuan industri pembuatan di kawasan-kawasan tertentu di negara tersebut. Johor Baharu. Dasar kerajaan yang menyediakan kawasan/tapak yang khas dan menarik untuk berkelompok seperti di kawasan Zon dagangan bebas (FTZ) yang lengkap dengan pelbagai kemudahan asas – elektrik. jalan raya. Di Malaysia. Terdapat pelbagai sebab kerajaan “meaglomerasikan” kilang di kawasan-kawasan tertentu sahaja khususnya di kawasan pinggir bandar. 2. Di antara kawasan tumpuan industri ini ialah seperti di Shah Alam – Petaling Jaya.perkongsian kepakaran dan lain-lain yang boleh menjimatkan kos. Hal ini kerana untuk menjimatkan kos pengangkutan dan menikmati faedah daripada ekonomi bidangan. elektrik dan elektronik serta pembuatan makanan. Kawasan Industri Bayan Lepas dan Bayan Baru di Pulau Pinang. perkongsian pasaran. Kawasan berkenaan mempunyai jumlah penduduk yang ramai yang akan menawarkan tenaga buruh yang mudah dan pasaran yang luas seperti kawasan bandarbandar besar. Shah Alam dan lain-lain lagi. kominikasi. dan ke dua pengezonan guna tanah khususnya di bandar yang sudah padat dan tepu bina di samping untuk mengelakkan pencemaran serta kesesakan. Industri yang saling bergantung lazimnya berada setempat dan berdekatan antara satu sama lain. ekoran daripada taraf pendidikan penduduk bandar adalah lebih tinggi berbanding dengan penduduk luar bandar. Kawasan tersebut sudah sedia maju dengan industri – maka industri yang berkaitan akan terus tertumpu ke arahnya untuk menikmati faedah perkongsian bersama seperti perkongsian kemudahan asas.

Keadaan ini biasanya boleh menimbulkan pelbagai masalah sosial seperti penyakit berjangkit. Apabila pekerja bertambah maka jumlah kenderaan juga akan bertambah untuk berulang-alik ke tempat kerja. 3. ia menjadi tarikan kepada penduduk untuk berhijrah dan menjadi pekerja tetap. Kesesakan lalu lintas. 2. penyalahgunaan dadah dan sebagainya. Pertambahan tenaga buruh menyebabkan sesuatu kawaan seperti di bandar menjadi padat dan sesak. sistem pengangkutan dan telekomunikasi. ( 7 Markah) Cadangan jawapan lengkap 1.4. 4. kemudahan membeli-belah. hujan asid dan sebagainya. kemudahan tempat tinggal yang selesa. Kawasan atau wilayah berkenaan sudah sedia maju dengan kemudahan perkhidmatan seperti bank. Kesannya masalah aliran trafik (Traffic Jam) akan berlaku yang boleh melambatkan perjalanan dan resiko kemalangan kepada penduduk. sulfur. peningkatan pendapatan penduduk dan kuasa belinya. Justeru penduduk boleh menikmati pelbagai kemudahan seperti kemudahan telekomunikasi dan pengangkutan. peningkatan tabungan dan lain-lain. 131 . Jumlah penduduk semakin bertambah. Kesan daripada pertambahan pekerjaan dari kilang-kilang pembuatan. kemudahan pembandaran dan lain-lain faktor penarik. Gangguan kesihatan penduduk akibat fenomena pencemaran udara dan jerebu. Dengan adanya kemudahan asas yang lengkap. masalah jenayah. Di sesetengah kawasan FTZ sememangnya sudah lengkap dan maju dengan kemudahan asas. 5. Masalah kesesakan penduduk dan masalah sosial. Pertumbuhan industri pembuatan menggalakkan perkembangan bandar moden yang lengkap dengan segala kemudahan. penawaran tenaga kerja dan saiz pasaran juga bertambah yang akhirnya menarik minat industri pembuatan lain melokasikan kilang mereka di kawasan berkenaan. Oleh itu industri pembuatan tertarik dan tertumpu di kawasan berkenaan kerana pengusaha tidak perlu lagi menyediakan kemudahan-kemudahan tersebut. Seperti peningkatan pendapatan dan taraf hidup penduduk yang semakin baik. pencemaran air. Hanya kilang sahaja yang perlu didirikan. gas kloroflorokarbon dan lain-lain yang boleh memudaratkan kesihatan penduduk.pencemaran bunyi. c) Terangkan kesan yang dialami oleh penduduk di kawasan yang menjadi tumpuan industri pembuatan itu. kemudahan reakreasi dan lain-lain. Penduduk boleh menikmati pelbagai kemudahan pembandaran kerana kawasan tumpuan industri biasanya mempercepatkan proses urbanisasi. Kawasan tumpuan industri pembuatan akan membebaskan dengan banyak bahan-bahan pencemar seperti karbon monoksida. Kesan positif.

Mesti menyebut atau menamakan tiga kawasan pelancongan yang betul dan tepat dengan negara yang dirujuk. Hal ini adalah disebabkan oleh adanya ciri-ciri tarikan yang istimewa yang dimiliknya. Pantai Kok. (7 Markah) Cadangan Jawapan Lengkap Kawasan pelancongan yang dipilih ialah di Pulau Langkawi. Kawasan Air Terjun Kota Tinggi. a) Nyatakan tiga kawasan pelancongan. kejernihan air laut dan kepelbagaian sumber maritim yang terpelihara juga menjadi tarikan pelancong untuk menjalankan aktiviti menyelam (skuba) sekaligus menjadikan Langkawi sebagai syurga di bawah air. Pantai Pasir Hitam dan sebagainya. [ 7 Markah] c) Jelaskan sumbangan sektor pelancongan dalam membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di sesebuah negara. Pulau Langkawi adalah kawasan pelancongan yang amat terkenal di utara semenanjung. huraikan ciri-ciri tarikan di kawasan pelancongan tersebut. [ 3 Markah] b) Pilih satu kawasan pelancongan yang telah anda nyatakan pada soalan (a). [ 3 Markah] Boleh merujuk kepada sebuah negara sahaja. Gugusan pulau-pulau yang cukup unik dengan pantainya yang bersih menjadi daya tarikan utama pelancong ke Langkawi . Kedah. Pulau Singa Besar. b) Pilih satu kawasan pelancongan yang telah anda nyatakan pada soalan (a). 132 . huraikan ciri-ciri tarikan di kawasan pelancongan tersebut. [ 6 Markah] _______________________________________________________________ CADANGAN SKEMA JAWAPAN a) Nyatakan tiga kawasan pelancongan. Pantai Chenang. Pulau Tuba. Di antaranya ialah: 1.SOALAN PILIHAN 5 Dengan merujuk kepada sebuah negara di Asia Tenggara. Negara yang dirujuk ialah Malaysia. Johor serta Tanah Tinggi Cameron (Cameron Highland) di Pahang. Selain daripada tarikan pantai dan pulau.Seperti Pulau Dayang Bunting. Tarikan pantai dan pulau yang bersih. [ 9 Markah] d) Berikan cadangan anda bagaimana sektor pelancongan di tempat anda dapat dimajukan. Tiga kawasan pelancongan yang popular di Malaysia ialah seperti di Pulau Langkawi di Kedah. cantik dan menarik.

Menyumbang kepada pendapatan negara melalui tukaran mata wang asing dari pelancong-pelancong luar negara. kawasan beras terbakar. Menyedari potensi ini kerajaan telah menyediakan kereta kabel sebagai pengangkutan utama ke gunung tersebut.2. Selain itu Langkawi juga mempunyai tarikan fizikal yang istimewa yang tidak kedapatan di tempat lain seperti Tasik Dayang Bunting. Telaga Air Panas. pantai pasir hitam. Pengangkutan seperti feri yang boleh dinaiki di Kuala Perlis. resort dan chalet disediakan dengan banyak untuk dipilih oleh pelancong. Tumpuan pelancong bukan sekadar untuk melawat tempat-tempat menarik bahkan menjadi untuk membeli-belah. 3. Jelas sekali Langkawi mempunyai tarikan sejarah dan lagenda yang cukup kuat untuk menarik pelancong. 1. 133 . c) Jelaskan sumbangan sektor pelancongan dalam membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di sesebuah negara. suhunya yang sejuk dan nyaman disamping dapat melihat seluruh landskap Langkawi. Pusat-pusat membeli belah yang bebas cukai. Selain itu Langkawi juga telah diistiharkan sebagai kawasan bebas cukai pada tahun 1983. Selain itu pelbagai hotel bertaraf lima bintang. Padang Mat Sirat dan Tasik Dayang Bunting mempunyai kisah-kisah yang menarik perhatian pelancong. Mengurangkan kadar pengganguran dalam negara dengan mencipta banyak peluang pekerjaan dalam bidang yang berkaitan – meningkatkan taraf hidup penduduk. [ 9 Markah] Cadangan Jawapan Lengkap Di Malaysia. 2. Dengan peristiharan ini harga sesetengah barangan yang dijual menjadi lebih murah berbanding dengan tempat-tempat lain di Malaysia. Kawasan kemuncak gunung ini mempunyai pemandangan yang cantik dan menarik. Tarikan khusus seperti tempat bersejarah (arkeologi). Langkawi adalah sebuah pulau yang mudah dikunjungi kerana tersedianya pelbagai kemudahan pengangkutan untuk ke sana dan juga pengangkutan di pulau itu sendiri. Tarikan di kawasan tanah tinggi. 4. Di antara sumbangannya ialah. kemudahan reakreasi di laut dan dihutan juga turut disediakan. Telaga Tujuh (kawasan air terjun) dan juga pantai yang pasirnya bewarna hitam. Tarikan pengangkutan dan juga kemudahan asas pelancongan yang lengkap. Langkawi juga mempunyai kawasan tanah tinggi yang menjadi tarikan baru pelancongan iaitu di Gunung Mat Cincang. sektor pelancongan telah banyak menyumbang kepada pertumbuhan ekonominya. Kuala Kedah atau Pulau Pinang di samping adanya pengangkutan kapal terbang menjadikan ia sebuah pulau yang “Assibile”. Kesemuanya menjadi tarikan utama para pelancong. Misalnya kewujudan makam Mahsuri.

Membangunkan kawasan mundur – menukarkan struktur ekonomi setempat dan menggalakkan pertumbuhan pusat-pusat ekonomi yang baru. 134 . telekomunikasi dll. resort. kebudayaan. pameran. Membantu meningkatkan keupayaan modal dalam negara melalui pelaburan asing/tempatan yang melabur dalam industri pelancongan – menjana pertumbuhan ekonomi yang lebih pesat. Chalet dll). perniagaan makanan. kemudahan riadah dan sukan dsb. 5. 3. Membangunkan secara optima sumber-sumber setempat yang dikenalpasti berpotensi sebagai sumber pelancongan samada sumber semulajadi atau sumber buatan manusia. d) Berikan cadangan anda bagaimana sektor pelancongan di tempat anda dapat dimajukan. (6 Markah) Cadangan Isi Jawapan 1. Menggalakkan pertumbuhan/perkembangan ekonomi yang berkaitan seperti industri kraf tangan.3. penawaran pakej pelancongan yang menarik. restoran. Menyedia dan memajukan sistem pengangkutan dan perhubungan agar kawasan pelancongan mempunyai darjah ketersampaian yang tinggi 4. Langkah promosi menerusi pelbagai media. Menyediakan kemudahan asas yang cukup – seperti kemudahan penginapan (Hotel. 2. pengangkutan. menguruskan sisa pelancongan secara teratur. persidangan/seminar dll. 4. Kempen kesedaran – seperti langkah menjaga kebersihan kawasan pelancongan. memelihara kualiti alam sekitar setempat dsb. 5. menganjurkan aktiviti seperti sukan.

Keupayaan modal yang terhad untuk meneroka laut dalam – justeru terpaksa menumpukan kepada perikanan pinggir pantai sahaja. Perairan negara yang dikawal dengan lebih ketat berbanding dengan kawasan perikanan laut dalam. 2. bubu dll yang sememangnya tidak mampu untuk beroperasi di laut dalam. 1. Kawasan pinggir pantai lebih selamat dan perairannya terkawal daripada ancaman lanun serta pencerobohan nelayan asing. 4. Keupayaan teknologi perikanan yang masih rendah dan hanya sesuai digunakan di kawasan pinggir pantai sahaja seperti penggunaan pukat tarik. pancing. [ 13 Markah] ________________________________________________________________ CADANGAN SKEMA JAWAPAN a) Jelaskan mengapa aktiviti perikanan pinggir pantai dijalankan dengan pesat di negara tersebut. Kawasan perikanan pinggir pantai dikelilingi oleh pentas lautan yang cetek – pentas sunda yang kaya dengan plankton dan sumber-sumber perikanan. Misalnya sebahagian besar nelayan pinggir pantai hanya mampu memiliki bot-bot kecil sahaja. a) Jelaskan mengapa aktiviti perikanan pinggir pantai dijalankan dengan pesat di negara tersebut.SOALAN PILIHAN 6 Dengan merujuk kepada sebuah negara di Asia Pasifik. Faktor fizikal seperti zon pinggir pantai yang berteluk dan bermuara yang memudahkan pembinaan pelabuhan perikanan disamping keadaan pantai yang terlindung. 5. pukat tangkul. pukat hanyut. berhampiran dengan pulau yang mengurangkan resiko keselamatan nelayan daripada ancaman ribut berbanding dengan kawasan perikanan laut dalam. [12 Markah] b) Huraikan masalah-masalah yang dihadapi bagi memajukan aktiviti perikanan pinggir pantai dan langkah-langkah yang diambil bagi mengatasinya. Sebab-sebab perikanan pinggir pantai dijalankan dengan pesat di Malaysia. 135 . [12 Markah] Cadangan Isi Jawapan Rujukan sebuah negara – dijangka Malaysia. 3.

2) Ancaman pencerobohan nelayan asing atau nelayan perikanan laut dalam di zon perikanan pinggir pantai. 2) Memberikan bantuan modal/subsidi kepada nelayan oleh pihak kerajaan untuk meningkatkan keupayaan modal para nelayan.6. 6) Kekurangan pengentahuan dan kemahiran untuk meningkatkan produktiviti perikanan disamping masalah sikap yang sukar untuk berubah. kekurangan kemudahan pengangkutan.Oleh itu mereka tertumpu di kawasan perikanan pinggir pantai. [ 13 Markah] Cadangan Isi Jawapan Masalah-masalah yang dihadapi: 1) Masalah fizikal seperti ancaman musim tengkujuh dan muara sungai yang semakin cetek terutamanya selepas banjir. 3) Kekurangan modal untuk memajukan aktiviti perikanan seperti akuakultur. pemantauan. Kekurangan pengentahuan. 5) Kekurangan kemudahan asas seperti ketiadaan jeti untuk mendaratkan hasil tangkapan. kekurangan alat/teknologi tangkapan. 4) Masalah pasaran. membatalkan lesen operasi dll yang dilakukan oleh Jabatan laut. b) Huraikan masalah-masalah yang dihadapi bagi memajukan aktiviti perikanan pinggir pantai dan langkah-langkah yang diambil bagi mengatasinya.Terikat dengan sistem hutang orang tengah – hasil terpaksa dijual kepada orang tengah dengan harga yang lebih murah dan kesannya nelayan sentiasa berada di dalam kemiskinan. hukuman denda/kompaun. Rondaan. Disamping kerjasama dengan negara jiran. Kemahiran nelayan pantai terbatas di zon pinggir pantai sahaja. alat tangkapan yang lebih moden dan lain-lain. Disamping masalah sikap yang sukar untuk berubah. polis marin dan Jabatan perikanan dari semasa ke semasa. Misalnya oleh Bank Pertanian. 136 . Langkah-langkah mengatasinya: 1) Langkah perundangan – untuk mengawal selia zon perikanan pinggir pantai daripada dicerobohi. kepakaran dan kemahiran untuk meneroka laut dalam khususnya untuk mengendalikan kapal yang lebih besar dan teknologi moden. untuk memiliki bot-bot yang lebih besar. pembekuan/pengawetan dll.

5) Menggalakkan industri akuakultur sebagai kegiatan sampingan nelayan yang dijalankan oleh Jabatan perikanan. Pemarkahan: Masalah: Mana-mana 3 isi x 2 markah = MAX 6 Markah. kemudahan dingin-beku dll yang juga dilaksanakan menerusi LKIM. [ 10 Markah] b) Nyatakan jenis-jenis industri perkilangan yang menjejaskan kualiti alam sekitar. [ 6 Markah] c) Huraikan langkah-langkah yang telah diambil oleh Malaysia untuk mengurangkan pencemaran alam sekitar akibat industri perkilangan. [ 9 Markah] ________________________________________________________________ 137 . Disamping menggalakkan usaha penyelidikan dan pembangunan (R&D). 7) Usaha memperdalamkan muara sungai bagi memudahkan keluar-masuk dan pendaratan bot-bot nelayan. 4) Menyediakan kemudahan asas yang lengkap seperti kompleks perikanan. Dengan merujuk kepada Malaysia.3) Membantu memasarkan hasil perikanan melalui koperasi nelayan atau menerusi LKIM. rangkaian pengangkutan. 6) Memberikan khidmat latihan dan kemahiran kepada nelayan khususnya dalam konteks penggunaan teknologi moden. Langkah: Mana-mana 3 isi x 2 markah = MAX 6 Markah SOALAN PILIHAN 7. a) Jelaskan mengapa program penyebaran keluar industri perkilangan dari kawasan-kawasan maju ke kawasan – kawasan kurang maju dilaksanakan.

air. Penempatan industri perkilangan akan menggalakkan migrasi masuk ke kawasan yang berkurangan penduduk.rangkaian pengangkutan dll sejajar dengan pertambahan penduduk/pekerja kilang. 6) Untuk mengurangkan pencemaran persekitaran – udara. Industri perkilangan bertindak sebagai pemangkin dan penggerak kepada perkembangan sektor ekonomi lain yang berkaitan – sektor perkhidmatan. 7) Untuk mengurangkan tekanan terhadap tanah yang sudah padat dan tepubina khususnya di kawasan bandar. perniagaan. 4) Mempercepatkan pembangunan sosial dan kemudahan asas di kawasan kurang maju – seperti pembinaan sekolah. 3) Meningkatkan jumlah penduduk di kawasan kurang maju atau untuk mengimbangi taburan penduduk antara kawasan.CADANGAN SKEMA JAWAPAN a) Jelaskan mengapa program penyebaran keluar industri perkilangan dari kawasan-kawasan maju ke kawasan – kawasan kurang maju dilaksanakan. bunyi dll di kawasan maju atau kawasan bandar-bandar besar. [ 10 Markah] Cadangan Isi Jawapan Sebab-sebab penyebaran keluar industri dari kawasan maju ke kawasan mundur: 1) Untuk mempercepatkan pembangunan ekonomi di kawasan kurang maju seterusnya mengimbangi tahap pembangunan ekonomi antara kawasan. pertanian dll. 2) Mewujudkan peluang pekerjaan yang lebih luas di kawasan kurang maju/kawasan luar bandar – meningkatkan pendapatan dan taraf hidup penduduk seterusnya membendung aliran migrasi desa ke bandar. Atau ruang tanah yang ada di kawasan bandar boleh dibangunkan dengan sektor lain yang lebih menguntungkan. 5) Untuk mengurangkan kesesakan penduduk dan lalu lintas di kawasan maju khususnya kawasan bandar-bandar besar. 138 . klinik/hospital.

Amalan pengurusan yang strategik meliputi: i) ii) Menempatkan kilang di kawasan khusus jauh dari sungai dan petempatan penduduk. [ 9 Markah] Cadangan Isi Jawapan Langkah-langkah yang telah diambil. padi. 139 . Contoh: Memproses kelapa sawit.b) Nyatakan jenis-jenis industri perkilangan yang menjejaskan kualiti alam sekitar. Contoh kilang papan dan pulpa.penjara kepada pekilang yang melanggar akta tersebut. penyaduran logam. industri penyaduran tin. jubin/seramik dan batu bata. makanan dalam tin. 5) Industri berasaskan kimia dan petrokimia. membuat sabun dan pencuci dll. pembuatan tayar. getah. menyitar premis. memproses produk tenusu dan perikanan termasuk juga memproses makanan ternakan. 2. membuat kabel/dawai dll. 6) Industri membuat simen. 2) Industri perkilangan berasaskan hasil hutan. 7) Industri besi-keluli. tebu – hasilkan gula. Menguatkuasakan undang-undang di bawah akta kualiti alam sekitar 1974 – seperti mengenakan denda/kompaun. Langkah perundangan. Merawat enfluen sebelum dilepaskan/disalirkan ke sistem saliran. 4) Industri tekstil – membuat pakaian/fabrik dan pewarna. 1. membuat cat dan varnis. c) Huraikan langkah-langkah yang telah diambil oleh Malaysia untuk mengurangkan pencemaran alam sekitar akibat industri perkilangan. Contoh menapis petroleum dan gas asli. [ 6 Markah] Cadangan Isi Jawapan 1) Industri perkilangan samada industri memproses atau pembuatan yang berasaskan hasil pertanian. kilang pembuatan kertas. sarung tangan. membatalkan lesen operasi. kasut dll. 3) Industri memproses dan pembuatan makanan dan minuman: Contoh minuman ringan dan berkarbonat. pembuatan baja kimia dan racun serangga. pembuatan perabot dsb.

Mewujudkan zon hijau – menanam pokok-pokok peneduh di sekitar kawasan kilang yang berfungsi untuk memerangkap pencemaran habuk dan asap. 1 Markah. Cadangan Pemarkahan: Langkah perundangan = MAX Amalan pengurusan = MAX Kempen kesedaran = MAX 2 Markah. Kempen kesedaran dan pendidikan alam sekitar: Dijalankan melalui media massa seperti kempen cintailah sungai kita dan juga mengeratkan kerjasama antara agensi kerajaan – swasta dan NGO. Membangunkan teknologi insinerator untuk pelupusan sisa pepejal dari kilang. 140 . Menggalakkan penggunaan sumber tenaga yang mesra alam untuk menggerakkan jentera kilang seperti tenaga hidro elektrik.berjadual dan teratur ditapak-tapak pelupusan yang dikhaskan. Meninggikan serombong asap dan memasang alat penapis asap di dalam serombong tersebut.iii) iv) v) vi) vii) Mengawal selia pelupusan sisa kilang khususnya sisa pepejal secara sistematik. 3. 6 Markah.

[10 Markah] c) Huraikan kesan aktiviti pelancongan di kawasan tanah tinggi terhadap alam sekitar fizikal.1 19. Pengangkutan domestik Lawatan ke tempat yang menarik Hiburan Lain-lain. lukis carta pai yang menunjukkan komposisi perbelanjaan pelancong di Malaysia pada tahun 2000. [ 7 Markah] Calon mesti melukis sebuah carta pai atau rajah bulatan berbahagi 141 . Jumlah Perbelanjaan RM Juta % 3 009.5 9 174. Item Penginapan Membeli – belah Makanan dan minuman. Jadual 1 : Komposisi Perbelanjaan Pelancong di Malaysia pada Tahun 2000.5 385.SOALAN PILIHAN 8 Jadual 1 menunjukkan komposisi perbelanjaan pelancong di Malaysia pada tahun 2000.7 339.0 3.1 1 073. [ 8 Markah] _______________________________________________________________________ _ CADANGAN SKEMA JAWAPAN a) Berdasarkan jadual 1.0 a) Berdasarkan jadual 1.8 23.7 4.4 1 789.4 2 119.9 32.7 100.5 11.2 5. [ 7 Markah] b) Jelaskan bagaimana pengangkutan domestik boleh menggalakkan aktiviti pelancongan di Malaysia.3 458. lukis carta pai yang menunjukkan komposisi perbelanjaan pelancong di Malaysia pada tahun 2000.

Petunjuk 4. sukan air dan lain-lain. Tajuk yang betul 2.pelancongan MICE (persidangan. Menarik kemasukan pelabur yang menyebabkan potensi sumber pelancongan yang baru dimajukan sepenuhnya seperti sumber eco-pelancongan. pelancongan budaya dan warisan sejarah. agropelancongan dan arkeo-pelancongan. akua-pelancongan. Skala jejari yang sesuai. 3. kemudahan telekomunikasi dll.pelancongan pendidikan. Pengangkutan domestik memudahkan dan mempercepatkan destinasi pelancongan dikunjungi. Ia menggalakkan aktiviti pelancongan dengan cara: 1) Meningkatkan ketersampaian antara lokasi pelancongan. udara dan air.chalet.resort. 4) Menggalakkan perkembangan aktiviti ekonomi yang berkaitan dengan sektor pelancongan seperti perniagaan kraf tangan. restoran.pelancongan sukan dan reakreasi dsb. [10 Markah] Cadangan Isi Jawapan Pengangkutan domestik melibatkan aktiviti pengangkutan dalam negara samada pengangkutan darat. 5) Menggalakkan aktiviti pelancongan seperti pelancongan kesihatan. 142 . Plotan Markah 1 1 1 4 MAX 7 b) Jelaskan bagaimana pengangkutan domestik boleh menggalakkan aktiviti pelancongan di Malaysia. 3) Memudahkan pembangunan fizikal di lokasi pelancongan seperti pembinaan hotel. pelancongan kapal mewah.Item Pemarkahan 1. konvensyen dan pameran). 2) Mempercepatkan pembangunan sumber-sumber pelancongan yang baru.

kolam – akibat penyaliran sisa kumbahan dari hotel. Ini menjejaskan sumber air kepada sungai. 4) Memusnahkan kawasan tadahan air – Akibat penyahutanan untuk dibina hotel. kepelbagaian biologi.c) Huraikan kesan aktiviti pelancongan di kawasan tanah tinggi terhadap alam sekitar fizikal. 143 .resort dan padang golf.tasik. 6) Menjejaskan ekosistem di kawasan tanah tinggi akibat pemusnahan hutan untuk dibina pusat-pusat pelancongan. 3) Meningkatkan kadar pencemaran air khususnya sungai. 2) Meningkatkan kadar hakisan tanih dan gerakan jisim khususnya tanah runtuh – akibat pemotongan. Kesannya memusnahkan habitat.penarahan dan peneresan cerun bukit untuk dibina hotel. kolam dan paya setempat. tasik.resort dan chalet. rantaian makanan dll. [ 8 Markah] Cadangan Isi Jawapan Kesan aktiviti pelancongan di kawasan tanah tinggi terhadap alam sekitar fizikal : 1) Perubahan landskap fizikal akibat pembinaan hotel.resort dan laluan pengangkutan ke destinasi pelancongan.resort. 5) Peningkatan suhu mikro (pemanasan setempat) – Penyahutanan untuk pembinaan infrastruktur pelancongan akan mengurangkan kelembapan udara dan hutan tidak lagi berfungsi untuk menapis dan menyerap bahangan matahari.chalet dan padang golf.

[ 10 Markah] ________________________________________________________________ CADANGAN SKEMA JAWAPAN a) Apakah yang dimaksudkan dengan industri asas tani ?. produk IKS yang berasaskan sumber pertanian. 144 .SOALAN PILIHAN 9 a) b) Apakah yang dimaksudkan dengan industri asas tani ?. [ 5 Markah] Cadangan Isi Jawapan Konsep: Industri hiliran yang berasaskan sumber pertanian (tanaman). hasil ternakan dan perikanan. ii) huraikan lima kesan perkembangan industri asas tani terhadap alam sekitar fizikal kawasan luar bandar. Dengan merujuk kepada negara Malaysia. industri asas tani dalam [ 10 Markah] [ 5 Markah] i) Jelaskan lima kepentingan memajukan sektor pertanian. padi. koko. getah asli. kelapa.makanan halal. biodisel. Terbahagi kepada: (i) (ii) Industri memproses bahan mentah pertanian – seperti memproses kelapa sawit. industri asas tani dalam [ 10 Markah] b) i) Jelaskan lima kepentingan memajukan sektor pertanian. Dengan merujuk kepada negara Malaysia. Industri pembuatan berasaskan hasil pertanian. makanan ternakan seperti pallet. penternakan dan perikanan (Agro Based Industry) termasuk IKS yang berasaskan sumber-sumber pertanian. ternakan dan perikanan. seperti agro.

Peluang pekerjaan bertambah. (1) Menambahkan produktiviti/pengeluaran hasil tanaman. Oleh itu rantaian ekonomi yang berkaitan pertanian boleh diperluaskan. zon akuakultur dengan industri pemprosesan makanan ikan dll. teknologi kawalan penyakit dan perosak. ternakan dan perikanan kerana permintaan bahan mentah dari industri asas tani akan meningkat. Misalnya zon tanaman buah-buahan dengan industri pengetinan. penternak. teknologi pembungkusan dan pelabelan dll bagi tujuan meningkatkan kualiti hasil pertanian kerana industri asas tani amat memerlukan bahan mentah yang berkualiti. (3) Membangunkan kawasan pertanian secara bersepadu dengan industri hilirannya. Pengusaha pertanian mendapat jaminan pasaran tempatan dan luar negara. ikan hiasan. (4) Memperluaskan pasaran produk pertanian di dalam dan luar negara. Seperti industri perubatan dan kecantikan (pharmaceutical) akan mewujudkan ladang-ladang herba. zon hortikultur (bungaan) dengan industri pengawetan dan pembungkusan.Cadangan Isi Jawapan Kepentingan industri asas tani dalam memajukan sektor pertanian. haiwan eksotik dll. (5) Memperluaskan penggunaan teknologi baru dalam sektor pertanian seperti agrobioteknologi. industri makanan ternakan akan mewujudkan akuakultur dan marin kultur. pekebun dan nelayan meningkat (2) Mewujudkan bidang–bidang pertumbuhan baru dalam sektor pertanian. Pasaran produk industri asas tani secara tidak langsung menjadi pasaran produk pertanian. 145 . Pendapatan petani. teknologi pembiakbakaan.

disamping bunyi bising dari generator kilang. [ 10 Markah] (c) Nyatakan tiga kesan aktiviti perlombongan petroleum dan gas asli terhadap alam sekitar fizikal negara berkenaan. [ 6 Markah] ________________________________________________________________ 146 . (a) Huraikan empat ciri utama aktiviti perlombongan petroleum dan gas asli di negara berkenaan. (2) Pencemaran air – pembuangan/perlepasan sisa toksid (enfluen) dari kilang-kilang memproses hasil pertanian ke sungai. (4) Pencemaran tanih – tanih berasid akibat larut resap air hujan di kawasan longgokan getah sebelum diproses dan tandan kelapa sawit selepas diproses. (5) Peningkatan suhu setempat – haba yang dikeluarkan dari kilang-kilang pemprosesan. tasik. kolam dan juga sisa-sisa ternakan dan perikanan yang sudah diproses. kilang memproses hasil ikan. (3) Pencemaran bau dan bunyi – bau busuk terutamanya dari kilang getah dan kelapa sawit. [ 9 Markah] (b) Jelaskan lima kepentingan petroleum dan gas asli sebagai bahan mentah kepada aktiviti perindustrian di negara berkenaan.ii) huraikan lima kesan perkembangan industri asas tani terhadap alam sekitar fizikal kawasan luar bandar. SOALAN PILIHAN 10 Berdasarkan sebuah negara di Asia Tenggara yang anda pilih. [ 10 Markah] Cadangan Isi Jawapan (1) Pencemaran udara – perlepasan asap dari kilang-kilang memproses getah dan kelapa sawit.

(6) Ciri buruh dan kepakaran – Penggunaan buruh mahir dan tenaga pakar khususnya jurutera. teknologi carigali dan juga teknologi pemprosesan. Ciri-ciri utama perlombongan petroleum dan gas asli. Dulang. luar pantai Serawak dan luar pantai barat Sabah. Tapis. (luar pantai Serawak seperti Baram.00 tong sehari dan purata pengeluaran gas asli melebihi 4000 juta kaki padu sehari. (a) Huraikan empat ciri utama aktiviti perlombongan petroleum dan gas asli di negara berkenaan. 147 . [ 9 Markah] Cadangan Isi Jawapan Memilih sebuah negara Asia Tenggara – dijangka Malaysia. (2) Skala operasi – besar-besaran. (1) Taburan/lokasi perlombongan – terletak di luar pantai (di laut). Purata pengeluaran petroleum mentah di Malaysia melebihi 300. Petroleum dieksport sepenuhnya kerana petroleum mentah Malaysia berkualiti tinggi. Betty. Bekok dsb). Contoh-contoh medan petroleum (luar pantai Terengganu seperti Tiong. Temana dll). Guntong. Gas asli – dieksport dan juga kegunaan tempatan. (3) Orientasi pengeluaran – Berorientasikan eksport. Pemilikan kerajaan/GLC (Syarikat berkaitan kerajaan seperti PETRONAS) dan juga pelaburan asing seperti SHELL dan BRITISH PETROLEUM (BP) (5) Ciri Teknologi – penggunaan teknologi tinggi seperti sistem GIS dan teknologi seismik untuk mengesan medan petroleum dan gas asli. (4) Modal dan pemilikan – Pelaburan dan penggunaan modal besar. Bokor. Baronia. Misalnya luar pantai Terengganu.CADANGAN SKEMA JAWAPAN Berdasarkan sebuah negara di Asia Tenggara yang anda pilih.

Kidurong (Serawak). [ 10 Markah] Cadangan Isi Jawapan Kepentingan petroleum dan gas asli sebagai bahan mentah kepada aktiviti perindustrian. (4) Bahan api/sumber kuasa kepada industri perkilangan generator/mesin bagi kilang-kilang pemprosesan dan pembuatan. 1. 148 . kilang pembuatan baja urea di Bintulu. Menjejaskan ekosistem lautan/maritim. – menggerakkan (5) Bahan api/sumber kuasa kepada industri pengangkutan – rantaian bagi industri perkilangan untuk mengangkut bahan mentah ke kilang dan barangan siap ke pasaran. (c) Nyatakan tiga kesan aktiviti perlombongan petroleum dan gas asli terhadap alam sekitar fizikal negara berkenaan. (1) Bahan mentah kepada industri pemprosesan dan penapisan. rantaian makanan dan lain-lain elemen ekologi lautan. Proses pembauran berlaku menyebabkan ketulan-ketulan minyak mentah terapung di permukaan laut.(b) Jelaskan lima kepentingan petroleum dan gas asli sebagai bahan mentah kepada aktiviti perindustrian di negara berkenaan. kilang membuat cat. [ 6 Markah] Cadangan Isi Jawapan Kesan aktiviti perlombongan petroleum dan gas asli di persekitaran lautan sahaja. metana dsb. fiber/gentian dll. Misalnya penapisan petroleum di Tangga Batu (Melaka) dan Lutong (Serawak). kerosakan habitat lautan. Tumpahan petroleum mentah di kawasan pelantar cari gali semasa kerja-kerja pengerudian dan pengangkutan. Pencemaran laut. Seperti Loji Janakuasa Elektrik Paka (Terengganu) beroperasi menggunakan sumber gas asli dari Kertih. kemusnahan plankton dan zooplankton. 3. Pencemaran udara di kawasan pelantar cari gali gas asli. sulfur dioksida. (2) Bahan mentah industri pembuatan – petrokimia. 2. (3) Bahan mentah kepada industri tenaga – Sebahagian besar gas asli yang dihasilkan di Malaysia dijadikan bahan api bagi menjana tenaga elektrik termal. Seperti kilang petrokimia di Kertih (Terengganu). Pembakaran/perlepasan gas asli yang dibuat akan membebaskan bahan-bahan pencemar udara – karbon dioksida. Gebeng (Kuantan). Merosakkan terumbu karang dan hidupan laut.

2. Sebagai contohnya Bandaraya Bangkok di Thailand telah menjadi pusat tumpuan penduduk kerana ia menyediakan peluang pekerjaan yang banyak dengan pendapatan yang lebih lumayan. elektrik. menyediakan pelbagai kemudahan bandar yang menarik migrasi penduduk dari luar bandar tertumpu ke arahnya. [ 5 Markah] b) Mengapakah penduduk bertumpu di bandar-bandar utama di Asia Tenggara.pusat kewangan. Adanya kemudahan pembandaran yang lebih luas dan prasarana yang lebih baik seperti pusat-pusat perkhidmatan penduduk. JAKARTA. BANGKOK. pusat hiburan dan reakreasi. HO CHI MINH DAN MANILA (b) Sebab-sebab penduduk bertumpu di bandar-bandar utama di Asia Tenggara.perdagangan dan lain-lain tertumpu di bandar-bandar besar berbanding dengan bandar-bandar lain. 1.SOALAN PILIHAN 1 Berdasarkan negara-negara di rantau Asia Tenggara. [10 Markah] Cadangan Isi Jawapan. 149 . [10 Markah] CADANGAN JAWAPAN (a) Lima buah metropolis (bandaraya) di Asia Tenggara yang mempunyai penduduk lebih daripada satu juta orang ialah : KUALA LUMPUR. di bandar-bandar besar. [10 Markah] c) Ulaskan masalah-masalah alam sekitar fizikal yang dihadapi oleh bandar-bandar besar akibat daripada penduduk yang terlalu ramai. Kepesatan Pembangunan sektor ekonomi moden khususnya sektor industri. YANGOON. a) Namakan lima buah metropolis (bandaraya) di Asia Tenggara yang mempunyai penduduk lebih daripada satu juta orang.perkhidmatan. kawasan perumahan terancang lengkap dengan kemudahan air. Kuala Lumpur sebagai contohnya. Kadar tumpuan penduduk yang terlalu pesat menyebabkan Bangkok muncul sebagai Bandaraya Primat.

Bandar-bandar utama lebih awal dimajukan/dibangunkan sehingga sesetengahnya sudah stabil dan bergelar bandaraya yang menjadi pusat segala aktiviti ekonomi. Masalah pencemaran bunyi dan pencemaran bau. 2. menjadi ibu negara/pusat pentadbiran dan lain-lain yang menjadi tarikan penduduk. asap. (c) Masalah-masalah alam sekitar fizikal yang dihadapi oleh bandarbandar besar akibat daripada penduduk yang terlalu ramai. Bunyi bising akibat kenderaan dan kilang terutama di kawasan bandar yang sesak. 150 . Kesannya pelbagai penyakit mudah merebak seperti penyakit taun dan denggi. Manila di Filipina. Faktor sejarah pembandaran.sulfur dioksida. mempercepatkan ketersampaian dan meningkatkan mobiliti penduduk. Bandar-bandar besar di Asia Tenggara sememangnya terbentuk melalui faktor sejarah seperti Jakarta di Indonesia. sistem perparitan dan pembentungan yang tidak terurus boleh menyebabkan bau busuk dan pencemaran persekitaran/persekitaran yang kotor. 5. Kuala Lumpur di Malaysia. Jarak perjalanan menjadi semakin dekat dan cepat. Kewujudan kemudahan pendidikan khususnya pendidikan tinggi samada IPTA atau IPTS yang lebih banyak di bandar-bandar utama berbanding dengan bandar ke dua/ kawasan-kawasan lain. politeknik dan kolej telah menarik pelajar lepasan sekolah berhijrah melanjutkan pelajaran mereka. Kewujudan IPT. Pembebasan bahan-bahan pencemar seperti karbon monoksida. Sistem pengangkutan seperti bas dan keretapi menghubungkan kawasan desa dan bandar kecil dengan bandar-bandar besar telah memudahkan pergerakan penduduk ke bandar besar. Ranggon di Myanmar dan lain-lain. jelaga dan sebagainya telah mencemarkan udara dan dalam keadaan udara yang kering boleh membentuk fenomena jerebu yang boleh mengurangkan jarak penglihatan. Setelah tamat mereka terus menetap di bandar kerana di bandar-bandar besar menawarkan peluang perkerjaan yang bersesuaian dengan kelulusan mereka.3. Masalah pencemaran udara/jerebu. Penduduk yang ramai khususnya di kawasan setinggan. [ 10 Markah] Cadangan Isi Jawapan 1. 4.karbon dioksida. Adanya pelbagai sistem pengangkutan yang lebih baik menghubungkan bandar utama dengan bandar lain/kawasan lain. Pencemaran bau khususnya di kawasan pelupusan sampah hasil buangan domestik. semua kawasan boleh dihubungi dengan mudah.hidrokarbonhidrokarbon. Akibat pertambahan bilangan kenderaan yang seiringan dengan pertambahan penduduk dan pertambahan kawasan-kawasan perindustrian yang menyebabkab kualiti udara terjejas. Bangkok di Thailand.

Masalah pencemaran air. Seperti aktiviti peneresan. Pembuangan sisa domestik ke sungai dan parit di kawasan setinggan yang padat menyebabkan sungai kotor. bekalan air yang tidak bersih. Kenaikan suhu mikro/Pulau haba bandar. Meliputi pencemaran sungai. alirannya tersekat. air bawah tanah. perawatan kumbahan yang tidak sempurna. 4. tanah runtuh dan tanah mendap yang juga berpunca daripada eksploitasi terhadap tanah-tanah bandar secara berlebihan bagi menampung keperluan penduduk yang semakin bertambah. 7. ketiadaan tumbuhan yang menyebabkan kelembapan udara rendah/udara kering (dry air). penyediaan sistem saliran yang tidak cekap dsb. Seperti taun dan denggi yang berpunca daripada sistem pembentungan yang tidak baik. penurapan muka bumi yang keterlaluan.3. 5. Wabak penyakit. penuh dengan sampah sarap seperti di sungai Gombak dan sungai Kelang. pemotongan dan perataan bukit untuk dijadikan pelbagai tapakbina. air hujan/hujan asid dll yang berpunca daripada sisa domestik/perumahan dan sisa kilang yang menjejaskan ekosistem akuatik. Berpunca daripada pemerangkapan haba oleh bahan pencemar udara yang dikeluarkan oleh industri. haba yang dibebaskan oleh metabolisme manusia. 151 . Masalah hakisan tanah. penimbusan kawasan paya(wet land). Masalah banjir. muara/pelabuhan. sistem longkang yang tidak cekap terutamanya di kawasan penempatan setinggan dalam bandar/kawasan sesak (slum Area). kenderaan dan stesyen janakuasa. Khususnya banjir kilat akibat pembangunan yang terlalu pesat bagi menampung keperluan penduduk seperti penerokaan tanah-tanah pinggir bandar untuk membina kawasan perumahan. 6.

Terdapat beberapa sebab fenomena konurbasi bandar berlaku di Asia Tenggara. b) Jelaskan sebab-sebab kewujudan fenomena konurbasi bandar di Asia Tenggara. Berlaku menerusi proses rebakan bandar dari pusat ke pinggir atau perkembangan pesat zon pinggir bandar/sub bandar itu sendiri sehingga sempadan sesebuah bandar bercantum dengan sempadan bandar lain yang berdekatan dengannya. 2.Osaka . Apabila bandar-bandar ini berkembang maka tidak hairanlah jika ia mudah bercantum kerana jaraknya yang begitu dekat dan mungkin hanya disempadani dengan jalan raya atau lebuh raya sahaja. [ 5 Markah] Cadangan Isi Jawapan 1. [ 8 Markah] CADANGAN SKEMA JAWAPAN a) Konsep Konurbasi Bandar. Faktor keletakan bandar yang berhampiran antara satu sama lain.SOALAN PILIHAN 2 a) Apakah yang dimaksudkan dengan konurbasi bandar?.Kawasaki . Jarak antara bandar yang dekat ini akan mempercepatkan penggabungan sempadan apabila berlakunya rebakan di bandar-bandar yang berhampiran itu. Di sesetengah negara proses konurbasi bandar terlalu pesat berlaku sehingga banyak bandar yang berdekatan telah bergabung menjadi bandar yang lebih besar dikenali sebagai megalopolis seperti Kyoto . Antara sebabnya ialah: 1.Yokohama di Jepun. [12 Markah] c) Huraikan masalah-masalah akibat kewujudan fenomena konurbasi bandar tersebut. [ 12 Markah] Cadangan Isi Jawapan. Proses percantuman atau penggabungan bagi dua buah bandar atau lebih yang terletak berdekatan antara satu sama lain. [ 5 Markah] b) Jelaskan sebab-sebab kewujudan fenomena konurbasi bandar di Asia Tenggara. Contoh: Kuala Lumpur dengan Petaling Jaya. Misalnya Petaling Jaya adalah jiran kepada Kuala Lumpur manakala Shah Alam pula adalah jiran kepada Petaling Jaya. Bangkok dengan Thonburi. Fenomena tersebut melibatkan bandaraya utama (ibu negara) dengan bandar sekitar yang berdekatan dengannya. 152 . Manila dengan Quezon City.Kobe serta Tokyo .

Dengan itu zon-zon pinggir bandar/sempadan semakin cepat bergabung. Apabila masing-masing bandar melokasikan kawasan industrinya di pinggiran maka mudahlah kawasan pinggiran tersebut berkembang dan bercantum. Rangkaian pengangkutan yang baik jelas sekali memainkan peranan utama mempercepatkan penggabungan kerana ia menghubungkan pusat-pusat bandar berkenaan dengan cepat dan pantas. Ketersampaian menjadi lebih mudah dan dekat. Zon-zon industri biasanya diletakkan di pinggir bandar. mewujudkan bandar-bandar satelit.bandar pendidikan dan lain-lain lagi. Ampang. Pembangunan perindustrian yang pesat di zon-zon pinggir bandar/sub bandar yang menyebabkan proses pembandaran yang cepat pula dialami oleh zon berkenaan sehingga ia boleh bercantum dengan pinggir bandar yang lain.2. memajukan/menyebarkan pembangunan ke pinggir bandar. Pada lazimnya ke arah mana sistem pengangkutan berkembang maka petempatan dan zon-zon guna tanah yang lain juga turut berkembang selari dengan arah perkembangan jalan pengangkutan tersebut. 3. Bandar-bandar baru diwujudkan dengan pelbagai sebab. Justeru kawasan-kawasan kediaman berkembang dengan cepat di pinggirpinggir bandar yang akan diikuti pula oleh perkembangan kemudahan pembandaran/tumbuhnya sub-sub bandar. Di Selangor misalnya kawasan sekitar bandaraya Kuala Lumpur seperti di Sri Kembangan. Pertumbuhan penduduk bandar yang pesat sehingga ruang bandar padat dan tepubina. Dasar kerajaan seperti untuk mengurangkan kepadatan dan kesesakan di bandarbandar utama. Misalnya Petaling Jaya dan Shah Alam sebagai bandar Industri dan petempatan manakala Putra Jaya sebagai bandar pentadbiran. jalan keretapi dan lain-lain menghubungkan antara bandar-bandar tersebut yang akan memudahkan/memangkinkan lagi proses rebakan dan limpahan pembandaran. Selain untuk mengurangkan kesesakan penduduk di bandar utama ia juga disediakan sebagai bandar industri. bandar pentadbiran. 153 . 4. Zon-zon pinggiran bandar-bandar ini kelak akan berkembang seterusnya boleh bergabung dengan bandar induknya. jalan raya. Kewujudan sistem pengangkutan seperti lebuh raya. 5. bandar-bandar baru yang kelak akan berkembang dan bercantum dengan sempadan bandar lain. Cheras begitu pantas berkembang dengan kawasan perumahan sehingga ia menjadi sub-sub bandar yang bergabung dan mengelilingi Bandaraya Kuala Lumpur itu sendiri.

Seperti peningkatan kadar jenayah serta merebaknya pelbagai jenis penyakit. 3. 154 . Masalah pencemaran persekitaran seperti pencemaran air. Di kawasan setinggan pula pelbagai penyakit berjangkit seperti denggi dan taun cepat merebak kerana persekitaran yang kotor dan tidak terurus. Tol Sungai Besi. industri. sulfur. Penduduk bandar bertumpu untuk tinggal di pinggir-pinggir bandar tetapi masih bekerja di pusat bandar. Fenomena konurbasi bandar sebenarnya adalah sebahagian daripada proses urbanisasi. ruang niaga dan sebagainya. Sungai dan tasik tercemar. persaingan pekerjaan dan pengganguran boleh mempercepatkan kadar jenayah seperti merompak dan menyamun.udara dan daratan akibat pembuangan sisa-sisa domestik. Justeru itu pelbagai bahan pencemar dilepaskan khususnya ke atas sumber-sumber air dan udara. 2. Masalah tanah . Masalah sosial. Di Kuala Lumpur jalan-jalan menuju ke pusat bandar biasanya adalah sesak pada waktu-waktu tersebut seperti di Jalan Kucing. Masalah kesesakan berlaku di jalan-jalan masuk ke pusat bandar pada waktu pagi (pergi kerja) dan juga petang (pulang dari kerja). Saiz tanah menjadi semakin sempit. Pertambahan penduduk. Golongan berpendapatan rendah tidak mampu memiliki rumah. Ini mendorong kepada kewujudan petempatan-petempatan setinggan khususnya di kawasan pinggir-pinggir bandar. Antaranya ialah: 1. Justeru masalah akibat konurbasi juga adalah sebahagian daripada masalah urbanisasi. Jalan Ampang. hidrokarbon dan partikel-partikel terampai yang lain. 4. Konurbasi akan melibatkan pertambahan penduduk. Masalah kesesakan. nilai hartanah menjadi semakin mahal akibat persaingan pelbagai guna tanah di pinggir bandar untuk kediaman. Jalan Cheras dan lain-lain lagi. udara diselaputi gas-gas seperti karbon monoksida. sisa kilang dan kenderaan. pertambahan kilang dan sumber kenderaan. [ 8 Markah] Cadangan Isi Jawapan.c) Huraikan masalah-masalah akibat kewujudan konurbasi bandar tersebut.

pelbagai tapakbina khususnya petempatan dan juga ketersampaian yang berbeza. 2. Antaranya ialah: 1. bahan mentah dan sebagainya. Disamping faktor jenis tanah. berbukit-bukau. b) Mengapakah wujud ketakseimbangan pembangunan antara negerinegeri di Malaysia. 155 . mewujudkan pusat pertumbuhan desa dan juga pembandaran desa. Taburan sumber alam yang tidak seimbang.SOALAN PILIHAN 3 a) Apakah yang dimaksudkan dengan Transformasi Desa? [ 5 Markah] b) Mengapakah wujud ketakseimbangan pembangunan antara negerinegeri di Malaysia. [ 8 Markah] Cadangan Isi Jawapan Terdapat pelbagai sebab mengapa wujudnya pembangunan yang tidak seimbang di antara negeri-negeri Malaysia. Perbezaan bentuk muka bumi yang bergunung-ganang. kuasa belinya. Faktor fizikal meliputi bentuk muka bumi dan kesuburan tanah. pemilikan barangan seperti kenderaan dan lain-lain lagi. tabunganya. kadar celik huruf. taraf kesihatan. [ 8 Markah] c) Huraikan bagaimana program pembangunan sosioekonomi yang dilaksanakan telah dapat memajukan kawasan desa di Malaysia. Pembangunan yang dijalankan seperti pemodenan desa. kualiti dan kesuburannya.datar dan beralun yang mempengaruhi pembangunan pertanian. rata. berlembah dan berlurah dengan kawasan yang pamah. Ada negeri yang kaya dengan sumber mineral lebih awal diteroka dan dimajukan berbanding dengan sesetengah negeri yang amat kurang sumber berpotensi. hutan. Di antara indikator sosio-ekonomi yang dirujuk ialah seperti peningkatan pendapatan perkapita penduduk desa. [ 8 Markah] CADANGAN JAWAPAN a) Apakah yang dimaksudkan dengan Transformasi Desa? [ 5 Markah] Cadangan Isi Jawapan Transformasi desa adalah merujuk kepada perubahan sosio-ekonomi desa akibat pembangunan yang telah dilaksanakan. seperti sumber mineral.

Sejarah lampau menyaksikan negeri-negeri yang kaya dengan sumber alam sahaja yang dimajukan oleh penjajah seperti negeri Perak dan Selangor . pendapatan perkapitanya serta kualiti penduduk/taraf pendidikan yang berbeza mengikut negeri. Ini akan mempengaruhi saiz pasaran dan kuasa beli. Ini kerana niat penjajah ialah untuk mengeksploitasi sumber bijih timah. Kadar perindustrian yang berbeza. Faktor-faktor sosial. Kawasan-kawasan lain kurang diberi tumpuan. c) Huraikan bagaimana program pembangunan sosioekonomi yang dilaksanakan telah dapat memajukan kawasan desa di Malaysia.wujudnya dualisme ekonomi. 5. 7. Fokus pelaburan/kemasukan modal masih tertumpu di kawasan berkenaan. Faktor penduduk. Taburan dan kemajuan ekonomi industri serta rantaian ekonomi yang berkaitan dengannya seperti perkhidmatan masih tertumpu di negeri-negeri pantai barat semenanjung. Ini menggalakkan migrasi dari negeri mundur ke negeri yang sudah sedia maju . Kewujudan dan perkembangan bandar juga tertumpu di negeri-negeri pantai barat semenanjung. kemudahan pengangkutan dan perhubungan masih tertumpu di negeri-negeri pantai pantai barat semenanjung berbanding dengan negerinegeri lain. Meliputi rancangan pembangunan bandar. Memajukan negeri yang berpotensi sahaja. kemudahan asas(prasarana). 4. Kawasan/negeri yang ketiadaan sumber ditinggalkan. Manakala proses urbanisasi yang lambat di negeri-negeri pantai timur semenanjung telah menyebabkan perkembangan ekonominya turut perlahan. Pusat-pusat pertumbuhan ekonomi utama/bandar besar banyak terdapat di kawasan ini. saiz(jumlahnya). 6. Meliputi taburan dan kepadatannya. Terdapat dua 156 . mengubah cara hidup dan lain-lain kemajuan. taraf hidup. Manakala kawasan/negeri lain lambat dibangunkan. Meliputi kemudahan pendidikan. kesediaan menerima pemodenan. kemudahan kesihatan. Kesan dasar penjajahan.pembangunan pertanian dll yang masih tertumpu di kawasan/negeri pantai barat semenanjung . [ 8 Markah] Cadangan Isi Jawapan Di antara program pembangunan sosioekonomi yang dilaksanakan dan berjaya memajukan kawasan desa atau luar bandar di Malaysia ialah: 1) Program pembangunan insitu. Faktor governan – Dasar dan rancangan kerajaan terutama sekali di awal kemerdekaan.3. Faktor proses pembandaran/urbanisasi. Menekankan pembangunan fizikal/kemudahan infrastruktur desa seperti projek PPRT dan juga penyediaan kemudahan fizikal pertanian seperti Rancangan Pengairan Muda dan Kemubu yang dijadikan sebagai projek asas untuk memajukan sektor pertanian desa khususnya padi sawah. pembangunan industri. 8.

Pertama ialah untuk kawasan penanaman padi dan kedua ialah untuk kawasan bukan penanaman padi.KETENGAH. Pembandaran Kawasan luar bandar dilaksanakan menerusi strategi-strategi seperti. 4) Rancangan Pembangunan Wilayah (RPW) secara khusus.KEJORA. Seperti membina kemudahan pendidikan menengah dan IPT di luar bandar. 5) Membandarkan kawasan luar bandar yang berfungsi sebagai pusat pertumbuhan baru. Membandarkan Pekan-Pekan Berpotensi. KEDA. naik taraf kemudahan kesihatan. penternak. diberikan insentif pelaburan dll untuk menarik pelabur membina industrinya. tabung usahawan kecil dan sederhana dll. Kawasan desa yang berpotensi dikenalpasti untuk dibina kilang pembuatan atau pemerosesan dengan menjadikan kawasan tersebut sebagai zon industri bebas cukai (FTZ). Mewujudkan Bandar Industri sejajar dengan program penyelerakan industri ke luar bandar 6) Program pembangunan sosial.jenis program pembangunan insitu yang dilaksanakan di Malaysia. 3). 2).DARA dan lain-lain lagi. kepelbagaian tanaman. Di bawah RPW strategi penjanaan sumber alam dan pembangunan tanah baru merupakan usaha-usaha utama yang telah dilaksanakan oleh kerajaan disekitar tahun 1970-an. 8) Membantu memasarkan hasil tani dan produk desa seperti mewujudkan pasar tani di bawah FAMA. program penanaman semula dan juga penyatuan saiz dan skel tani yang tidak ekonomik dibawah rancangan mini estet (pertanian berkelompok). Di antara contoh RPW yang telah diperbadankan dan mempunyai autonomi secara khusus untuk memajukan wilayah mundur ialah seperti Lembaga Kemajuan Wilayah (LKW) JENGKA. pengangkutan dan perhubungan. pekebun. LPN. Diantara strategi yang terlibat di bawah IADP ialah seperti program pembangunan tanah pertanian. nelayan dan usahawan desa untuk memajukan aktiviti ekonomi mereka seperti skim kredit mikro. 157 . Program Pembangunan Pertanian Bersepadu (Integrated Agricultural Development Programme – IADP). dibina kemudahan asas yang lengkap.KESEDAR. LKIM. tenaga. Program Penyelerakkan/penyebaran industri ke desa. MARDEC dll. kemudahan reakreasi dan sebagainya mengikut keperluan penduduk setempat 7) Program/pakej bantuan modal dan subsidi kepada petani. sumber berpotensi dan agensi kerajaan bagi memajukan sektor pertanian luar bandar dan seterusnya membasmi kemiskinan desa. Mewujudkan bandar baru di kawasan pembangunan wilayah.PERDA. IADP ialah satu pakej pembangunan yang bersifat “kesepaduan” yang menggabungjalinkan segala resos.

Dengan merujuk kepada wilayah Asia Pasifik. penggunaan bioteknologi. input pertanian moden dll. a) nyatakan TIGA buah bandaraya metropolitan [ 3 Markah] Cadangan Isi Jawapan Bandaraya metropolitan adalah bandaraya yang mempunyai penduduk melebihi 1 juta orang. Chengdu. Korea Selatan . [ 10 Markah] ________________________________________________________________ CADANGAN SKEMA JAWAPAN Dengan merujuk kepada wilayah Asia Pasifik. SOALAN PILIHAN 4 . bimbingan dan kemahiran yang dilaksanakan oleh berbagai agensi kerajaan untuk menguruskan pelbagai sektor ekonomi desa dengan berkesan. Guangzhou. Jakarta dan Manila Asia Timur: China – Beijing. penternak. Bangkok. Bandaraya Ho Chi Minh. Kunming dan Bandaraya Hong Kong. Korea Utara – Pyong Yang dan Namp’o. pekebun. Kwangju.Seoul.9) Memberikan khidmat latihan. Pusan. Kuala Lumpur. a) nyatakan TIGA buah bandaraya metropolitan tersebut [ 3 Markah] mengalami [12 Markah] b) Mengapakah bandaraya metropolitan pertumbuhan penduduk yang pesat. 10) Memperluaskan penggunaan teknologi moden kepada petani. Di antaranya ialah: Asia Tenggara: Yangon. Hanoi. 158 . Shanghai. c) Huraikan masalah-masalah persekitaran fizikal yang dialami oleh bandar raya metropolitan tersebut akibat pertumbuhan penduduk yang pesat. nelayan desa menerusi pelbagai usaha R&D seperti penggunaan jentera moden.

(Pemusatan institusi pendidikan tinggi di bandaraya metropolitan) Tarikan kemudahan bandar yang lain – hiburan.Jepun . Kobe. prasarana yang lengkap. Osaka. Hiroshima Taiwan – Taipei. Pemusatan pelbagai fungsi bandar di bandaraya metropolitan. 2) Kemudahan kesihatan yang baik – mengurangkan kadar kematian bayi di kalangan penduduk bandar di samping meningkatnya jangka hayat penduduk. Kyoto. Kecenderungan meningkatkan kelahiran. Kawasaki. b) Mengapakah bandaraya metropolitan tersebut mengalami pertumbuhan penduduk yang pesat. b) Pertumbuhan penduduk pesat akibat pertambahan secara semulajadi.Tokyo. Tarikan untuk melanjutkan pelajaran – khususnya pendidikan tinggi. kemudahan kesihatan dll yang terdapat di bandaraya metropolitan. 159 . Pertumbuhan penduduk bandar metropolitan menjadi pesat kerana peningkatan kadar kelahiran dan penurunan kadar kematian. 3) Peningkatan pendapatan perkapita dan taraf hidup penduduk bandaraya memungkinkan saiz keluarga yang lebih besar boleh ditampung. Migrasi masuk ini disebabkan oleh: 1) 2) 3) 4) Tarikan peluang pekerjaan yang banyak dan berpendapatan lumayan khususnya dari sektor industri. Kumpulan umur muda menjadi komposisi utama penghijrah ke bandaraya metropolitan. perkhidmatan dan perniagaan. Hal ini disebabkan oleh: 1) Aras kesuburan/fertiliti migran adalah tinggi. [12 Markah] Cadangan Isi Jawapan Sebab-sebab bandaraya metropolitan mengalami pertumbuhan penduduk yang pesat: a) Pertumbuhan penduduk pesat akibat aliran migrasi masuk penduduk dari luar bandar atau bandar kecil dan sederhana ke bandaraya metropolitan berkenaan. Nagoya. Yokohama.

tasik dan paya yang berpunca daripada pembuangan sisa domestik/perumahan yang menjejaskan ekosistem akuatik. penyediaan sistem saliran yang tidak cekap dsb. Berpunca daripada pemerangkapan haba oleh bahan pencemar udara yang dikeluarkan oleh kenderaan dan stesyen janakuasa yang semakin bertambah. bekalan air yang tidak bersih. 160 . [ 10 Markah] Cadangan Isi Jawapan 1. penurapan muka bumi yang keterlaluan. Pencemaran persekitaran yang mempercepatkan penularan wabak penyakit. sistem longkang yang tidak cekap terutamanya di kawasan penempatan setinggan dalam bandar/kawasan sesak (slum). Masalah pencemaran udara/jerebu. 3. Pembuangan sisa domestik ke sungai dan parit di kawasan setinggan yang padat menyebabkan sungai kotor. Bunyi bising akibat kenderaan dan kilang terutama di kawasan bandar yang sesak dengan penduduk. Seperti taun dan denggi yang berpunca daripada sistem pembentungan yang tidak baik. Seperti aktiviti peneresan. penuh dengan sampah sarap. alirannya tersekat. 2. 4.c) Huraikan masalah-masalah persekitaran fizikal yang dialami oleh bandar raya metropolitan tersebut akibat pertumbuhan penduduk yang pesat. tanah runtuh dan tanah mendap yang juga berpunca daripada eksploitasi terhadap tanah-tanah bandar secara berlebihan bagi menampung keperluan penduduk yang semakin bertambah. Khususnya banjir kilat akibat pembangunan yang terlalu pesat bagi menampung keperluan penduduk yang ramai seperti penerokaan tanah-tanah pinggir bandar untuk membina kawasan perumahan. Akibat pertambahan bilangan kenderaan yang seiringan dengan pertambahan penduduk dan pertambahan kawasan-kawasan perindustrian yang menyebabkab kualiti udara terjejas. 5. Masalah pencemaran air khususnya pencemaran sungai. Masalah hakisan tanih. 6. Masalah pencemaran bunyi dan bau. Kenaikan suhu mikro/Pulau haba bandar. haba yang dibebaskan oleh metabolisme manusia dll. Pencemaran bau khususnya di kawasan pelupusan sampah hasil buangan domestik yang bertambah. pemotongan dan perataan bukit untuk dijadikan pelbagai tapakbina perumahan 7. Masalah banjir. perawatan kumbahan yang tidak sempurna. penimbusan kawasan paya(wet land).

3 juta orang. kediaman dll sektor ekonomi moden). [ 5 Markah] ________________________________________________________________ CADANGAN SKEMA JAWAPAN a) Ciri-ciri bagi sesebuah metropolis Kuala Lumpur [8 Markah] Cadangan Isi Jawapan Di antara ciri-ciri bagi metropolis (bandaraya) Kuala Lumpur ialah: 1. (perniagaan. Ciri guna tanah – guna tanah bandar sepenuhnya perkhidmatan. 3. 2. 161 . penduduk bandaraya Kuala Lumpur ialah seramai 1.SOALAN PILIHAN 5 a) Huraikan ciri metropolis Kuala Lumpur [8 Markah] b) Huraikan tiga faktor yang mempengaruhi proses pembandaran yang pesat di Lembah Kelang [ 12 Markah ] c) Nyatakan lima masalah persekitaran fizikal yang berlaku akibat proses pembandaran yang pesat. Ciri ruang bandar – padat dan tepubina. 5. Ciri penduduk . Ciri lingkungan pengaruh – sangat luas meliputi sub-sub bandar dan juga bandarbandar yang lain.saiz penduduk melebihi 1 juta orang ( Data tahun 2007. Pemusatan (aglomerasi) fungsi bandar – pentadbiran. perindustrian dll. perdagangan.perindustrian. Perkembangan bangunan secara vertikal bagi menjimatkan ruang. 4. perniagaan.

Kesannya kelahiran bertambah. • Kemudahan pembandaran yang menarik – prasarana lengkap. ERL. perumahan. hiburan dan reakreasi dll. (3) Peranan kerajaan mempercepatkan proses pembandaran di Lembah Kelang seperti. perniagaan dan perkhidmatan. kadar kelahiran meningkat. doktor. • Memajukan sub-urban sebagai kawasan kediaman yang dilengkapi dengan kemudahan pembandaran yang cukup. • Peluang melanjutkan pelajaran yang lebih banyak – kewujudan pusat-pusat pengajian tinggi (IPTA dan IPTS). • Menjadikan Lembah Kelang sebagai penjana pertumbuhan ekonomi negara – pusat perindustrian. (2) Kadar pertumbuhan penduduk semulajadi yang pesat di Lembah Kelang yang disebabkan oleh: • Perkahwinan antara migran yang berusia muda – aras kesuburan bertambah.perkhidmatan dan perniagaan. Subang Jaya dsb. KL Sentral. Kesannya pertumbuhan semulajadi meningkat. • Peluang pekerjaan yang luas dalam ke tiga-tiga sektor di atas dengan tawaran gaji yang menarik. Putrajaya dan KLCC) • Menyediakan prasarana pengangkutan awam yang cekap dan moden untuk meningkatkan ketersampaian dalam dan antara bandar di Lembah Kelang seperti LRT. • Mewujudkan bandar-bandar baru dan bandar-bandar satelit seperti Shah Alam – Petaling Jaya (perindustrian). ubat. Seperti usaha untuk menjadikan Lembah Kelang berstatus MSC secara keseluruhannya dalam RMK 9. Ampang Jaya.b) Huraikan tiga faktor yang mempengaruhi proses pembandaran yang pesat di Lembah Kelang [ 12 Markah ] Cadangan Isi Jawapan Faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembandaran yang pesat di Lembah Kelang. Komuter dll. • Pendapatan dan taraf hidup meningkat – mampu memiliki saiz keluarga yang lebih ramai. Cyberjaya. • Kemudahan pengangkutan yang baik yang meningkatkan ketersampaian untuk masuk ke Lembah Kelang. Putrajaya (pentadbiran). Petaling Jaya. • Taraf kesihatan yang baik (kemudahan. kakitangan perubatan) – menurunkan kadar kematian dan mengawal wabak penyakit. • Menyediakan kemudahan dan perkhidmatan sosial yang lengkap untuk 162 . perkhidmatan sosial. (1) Isipadu aliran migrasi masuk penduduk yang tinggi ke Lembah Kelang yang disebabkan oleh: • Perkembangan pesat sektor ekonomi moden – perindustrian. (Status MSC kini – Taman Teknologi Malaysia.

Pemarkahan: 1 isi = 1 markah = MAX 5 Markah SOALAN PILIHAN 1 a) Mengapakah pakatan segi tiga pertumbuhan ditubuhkan di rantau Asia Tenggara. (9) Kerosakan ekosistem – seperti ekosistem paya/tanah lembab. [13 Markah] b) Huraikan secara ringkas empat program kerjasama pakatan segi tiga pertumbuhan yang telah dilaksanakan. Antara sebab-sebab mengapa pakatan segi tiga pertumbuhan tersebut ditubuhkan ialah: 163 .penduduk bandar – kemudahan kesihatan. [12 Markah] CADANGAN SKEMA JAWAPAN (a) Sebab-sebab pakatan segi tiga pertumbuhan di tubuhkan di rantau Asia Tenggara. [ 13 Markah] Cadangan Isi Jawapan Di antara pakatan segi tiga pertumbuhan yang ditubuhkan di rantau Asia Tenggara ialah. [ 5 Markah] Cadangan Isi Jawapan (1) Peningkatan suhu setempat (pulau haba bandar) (2) Hakisan dan tanah runtuh/tanah mendap (3) Banjir kilat. (6) Pencemaran bunyi. (7) Pencemaran sampah sarap dan bau. IMS-GT. kawasan industri dll. (4) Pencemaran udara. pendidikan. (5) Pencemaran air. bandar. jaminan keselamatan dll. (8) Pencemaran sisa toksid yang berbahaya dan pencemaran tanih. IMT-GT dan EAGA-BIMP.hutan untuk dijadikan tapakbina perumahan. c) Nyatakan lima masalah persekitaran fizikal yang berlaku akibat proses pembandaran yang pesat.

Kekurangan buruh di Malaysia ditampung oleh kemasukan buruh dari Indonesia. Kekurangan buruh dan kepakaran di sesuatu kawasan segitiga akan dapat ditampung oleh buruh dan tenaga pakar dari negara jiran. Pihak swasta akan berkongsi modal melaksanakan sesuatu projek. Pemindahan teknologi membolehkan sumber-sumber yang ada dapat dibangunkan dengan cepat.sumber air dan sebagainya. Dengan adanya pakatan ini sumber-sumber tersebut boleh dibangunkan tanpa terbiar membazir sebagai stok sumber sahaja. Untuk saling memperolehi keuntungan dalam konteks perluasan pasaran dan perdagangan antara kawasan/intra-ASEAN. Untuk saling memperolehi keuntungan dalam konteks pengaliran buruh dan tenaga pakar. Kawasan-kawasan seperti Bukit Kayu hitam. sumber maritim. 164 . 6. Ini kerana pembangunan sumber dilakukan menerusi pelbagai perkongsian bijak yang diamalkan. Misalnya di bawah IMT –GT kawasankawasan seperti Pulau Langkawi.sumber tenaga.perkhidmatan dan pergerakan penduduk. R&D dan inovasi baru dari negara jiran yang lebih maju ke kawasan segitiga terbabit. Langkawi.1. Dalam konteks ini wujud suasana saling melengkapi. Kawasan segitiga sememangnya kaya dengan sumber-sumber alam yang belum dimanfaatkan sepenuhnya seperti sumber hutan. 4. Misalnya melalui kewujudan kawasan bebas cukai. 3. 2. 5. Segitiga pertumbuhan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi ASEAN yang baru. Misalnya projek Line ke 2 menghubungkan Malaysia dengan Singapura di bawah IMS-GT telah dilaksanakan dengan jayanya dan memberi keuntungan kepada ke dua-dua negara daripada segi aliran barangan. Kesan-kesan positif daripada perluasan pasaran setempat akan dinikmati bersama. Untuk saling memperolehi keuntungan dalam konteks perkongsian pelaburan modal/kewangan berdasarkan prinsip perkongsian bijak yang dilakukan menerusi pelaburan bersama ataupun pelaburan silang oleh pihak swasta. Kerana barangan di kawasan-kawasan bebas cukai tersebut lebih laris/dijual dengan harga yang murah. Untuk saling memperolehi keuntungan dalam konteks pembangunan sumber alam . Untuk mempercepatkan lagi/memangkinkan lagi pertumbuhan ekonomi dalam pelbagai sektor di antara negara-negara ASEAN yang berjiran yang termasuk dalam kawasan segitiga pertumbuhan berkenaan. Untuk saling memperolehi keuntungan dalam konteks perkongsian teknologi. Utara Acheh dan Selatan Thai pastinya mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Utara Kedah-Perlis seperti Bukit Kayu Hitam. Kekurangan teknologi sesebuah negara ditampung oleh kelebihan teknologi negara lain yang samasama melabur di kawasan segi tiga terbabit. Pengkalan Kubor sudah tentunya memberikan manfaat pasaran kepada semua negara.

laut dalam dan akuakultur. Meliputi usahasama memajukan sumber-sumber pembalakan khususnya di kawasan EAGA yang sememangnya kaya dengan sumber hutan disamping program kerjasama pemeliharaan dan pemuliharaan hutan. 2.Phuket-Acheh di bawah IMT-GT. Program kerjasama membangunkan sektor pembandaran.(b) Program kerjasama pakatan segi tiga pertumbuhan yang telah dilaksanakan. udara dan air/perkapalan. 6. 4. 165 . 5. Program pembangunan sektor telekomunikasi.Acheh sebagai “pintu masuk pelancong ASEAN” di bawah IMTGT. Memajukan industri perhotelan/resort atau memajukan sumber-sumber maritim untuk tujuan pelancongan. Program kerjasama pembangunan sektor pengangkutan.Phuket . 3. Program kerjasama pembangunan sektor perhutanan. Seperti menjadikan kepulauan Riau sebagai pusat pelancongan baru di bawah IMS-GT. Program kerjasama pembangunan sektor pelancongan. 8. sistem perhubungan dan lain-lain terutamanya di wilayah yang baru berkembang misalnya di Lembah Mindano di bawah EAGA. Mewujudkan bandarbandar baru melalui pendekatan pelaburan bersama seperti projek bandar Nusa Jaya sebagai bandar terapung di Tanjung Pelepas Johor di bawah rancangan IMS-GT. Program kerjasama membangunkan infrastruktur fizikal seperti jaringan jalan raya. Projek Line ke 2 Johor dengan Singapura di bawah IMS-GT dan juga perkhidmatan feri Langkawi . Misalnya jalan keretapi Trans-Borneo di bawah EAGA-BIMP. Tumpuan diberi kepada sektor industri berasaskan sumber seperti industri pemprosesan pertanian (agro base industry) terutamanaya di IMT-GT dan EAGA serta industri berintensif buruh di IMSGT dan IMT-GT. Program kerjasama pembangunan sektor pertanian dan perikanan.sumber air. Langkawi . Khususnya berkaitan dengan sektor perladangan kelapa sawit dan getah di bawah EAGA dan juga sektor makanan/padi di bawah IMT-GT. Program kerjasama pembangunan sektor perindustrian. 7. Termasuk juga program pertukaran siaran radio &TV dan lain-lain program budaya di kawasan segitiga terbabit yang membolehkan intraksi sosial antara negara berjiran akan menjadi lebih rapat. bekalan tenaga. [ 12 Markah] Cadangan Isi Jawapan 1. Khususnya laluan darat.Kerjasama perikanan pula meliputi perikanan pinggir pantai.

Graf bar tersebut mesti menunjukkan nilai perdagangan antara negara-negara ASEAN pada tahun 1990 dan 1996. 166 . Negara Brunai Indonesia Malaysia Filipina Singapura Thailand Jumlah a) 1990 1 131 4 420 16 509 2 198 23 605 7 764 55 627 1996 1 700 12 600 37 200 7 000 72 200 19 900 150 600 Berdasarkan jadual 1 di atas.SOALAN PILIHAN 2 Jadual 1 menunjukkan nilai perdagangan antara negara-negara ASEAN pada tahun 1990 dan 1996. [ 10 Markah] Untuk lebih cepat calon dinasihatkan membuat graf bar kompaun. lukiskan graf bar untuk menunjukkan nilai perdagangan antara negara-negara ASEAN pada tahun 1990 dan 1996. [10 Markah] b) Berdasarkan graf bar yang telah anda lukis pada soalan (a). Jadual 1: Nilai Perdagangan antara negara-negara ASEAN (Juta US$) pada tahun 1990 dan 1996. [6 Markah] c) Jelaskan tiga halangan yang dihadapi oleh negara-negara ASEAN untuk meningkatkan perdagangan. Boleh dipilih samada graf bar kompaun atau graf bar komponen. huraikan keadaan perdagangan antara negara-negara ASEAN pada tahun 1990 dan 1996. Calon perlu membuat graf bar. [ 9 Markah] CADANGAN JAWAPAN (a) Soalan kemahiran amali.

136 juta US$). Penigkatan terbesar/tertinggi dialami oleh Singapura sebanyak (48.691 juta US$) dan Thailand (12. 1. 595 juta US$). 2. Dilukis di bawah graf. (Sila buat latihan amali menggunakan data ini) (b) Keadaan perdagangan antara negara-negara ASEAN pada tahun 1990 dan 1996. Skala ditulis di penjuru kanan di bawah tajuk. Tepat dengan tuntutan kartografi. 3. diikuti Malaysia (20. Kemas dan bersih. c) Plotan yang menunjukkan kesan nampak dan setiap bar dilorek atau diwarnakan untuk membezakan antara ke dua-dua tahun tersebut. Angka skala yang dipilih mestilah selari dengan selang paksi yang dibuat dan dinyatakan unitnya. Keadaan perdagangan antara negara-negara Asean pada tahun 1990 dan 1996.973 juta US$). Keseluruhannya.semua negara Asean mengalami peningkatan nilai perdagangan antara 1990 hingga 1996. Peningkatan yang perlahan dialami oleh Berunai (569 juta US$) diikuti oleh Filipina (4. Jumlah peningkatan adalah sebanyak (94.802 juta US$) dan Indonesia (8. Ditulis di ruang atas graf bar b) Skala yang sesuai yang boleh mewakili semua data. d) e) Petunjuk. [ 6 Markah] Cadangan Isi Jawapan.180 juta US$) 167 .Elemen penting yang mesti ada di dalam graf bar: a) Tajuk yang lengkap ”Graf Bar Kompaun: nilai perdagangan antara negaranegara ASEAN pada tahun 1990 dan 1996.

Apabila urusan dagangan menggunakan dollar US akan wujud jurang nilai mata wang yang begitu besar dengan negara yang lebih stabil seperti Singapura. [ 9 Markah] Cadangan Isi Jawapan: Perdagangan intra ASEAN menghadapi beberapa halangan. Kuasa beli pasaran yang masih rendah dan saiz pasaran yang kecil. Komoditi barangan yang homogeneus menyebabkan ancaman perlambakan dipasaran yang akhirnya menurunkan harga pasaran. Kesan daripada pengeluaran barangan yang sama secara berlebihan boleh menurunkan harga barangan tersebut dan seterusnya menjejaskan pendapatan petani negara-negara ASEAN. Negara yang saiz pasarannya besar seperti Indonesia dan Filipina tetapi kuasa beli penduduknya pula rendah manakala negara yang kuasa beli pasarannya tinggi seperti Singapura dan Berunai hanya memiliki saiz pasaran/jumlah penduduk yang sedikit. Apabila ekonomi rakan seperdagangan masih belum pulih maka ia akan membataskan dan menjejaskan aliran perdagangan serantau. Contoh komoditi kelapa sawit dan getah antara Malaysia dengan Indonesia. persaingan pengeluaran beras antara Thailand dengan Myanmar.(c) Tiga halangan perdagangan yang dihadapi oleh negara-negara ASEAN untuk meningkatkan perdagangan. Sesetengah negara seperti Indonesia masih belum pulih ekonominya akibat kejatuhan nilai mata wang. 2. Masalah kejatuhan nilai mata wang. 3. Persaingan sesama negara pengeluar. 168 . Keadaan ini menyukarkan perluasan perdagangan antara negara dan juga kewujudan imbangan dagangan. Berunai dan Malaysia. Antaranya: 1.

pasaran Eropah. sumber perikanan. Ciri-ciri saling bergantung antara Malaysia dengan negara-negara lain meliputi: 1. 5. ICT dsb. sumber tenaga dsb. Malaysia tidak mempunyai sumber kewangan yang cukup untuk memperkasakan ekonominya.pertahanan. Sebagai contoh produk alat hawa dingin Malaysia amat bergantung kepada pasaran negara-negara timur jauh. sayuran. Tanpa modal asing. Korea Selatan. negara-negara Eropah dll khususnya dalam bidang perindustrian. Pelaburan modal asing amat diperlukan oleh Malaysia untuk menggerak dan memajukan sektor-sektor ekonomi seperti perindustrian. pelancongan.SOALAN PILIHAN 3 “Globalisasi ekonomi telah menyebabkan negara-negara di dunia semakin terkait dan saling bergantung antara satu sama lain” (a) Pilih sebuah negara di Asia Tenggara dan huraikan ciri-ciri saling bergantung negara tersebut dengan negara-negara lain. pasaran Asia-Pasifik dsb. Misalnya Malaysia bergantung kepada Thailand dalam konteks bekalan beras. Pergantungan kepada teknologi. telekomunikasi. 2. Pergantungan kepada sumber bahan mentah. 3. Misalnya dalam sektor pembinaan dan perladangan bergantung kepada tenaga buruh 169 . [13 Markah] Cadangan Isi Jawapan Memilih mana-mana sebuah negara di Asia Tenggara – dijangka Malaysia. buahan dll bagi menampung kekurangan sumber makanan dalam negara. perkhidmatan. Amerika Syarikat. Malaysia amat bergantung kepada teknologi moden dari negara-negara maju dengan mengimport teknologi dari Jepun. Misalnya pergantungan kepada AFTA. pasaran Amerika syarikat. [12 Markah] ________________________________________________________________ CADANGAN SKEMA JAWAPAN (a) Pilih sebuah negara di Asia Tenggara dan huraikan ciri-ciri saling bergantung negara tersebut dengan negara-negara lain. Rusia. sumber kuasa dan juga sumber makanan. 4. pengangkutan. [13 Markah] b) Jelaskan bagaimana pakatan ekonomi serantau ASEAN dapat mengurangkan kesan negatif proses globalisasi ekonomi. Pergantungan kepada modal. Penawaran buruh yang rendah dalam sektor-sektor kritikal menyebabkan Malaysia amat bergantung kepada buruh asing. Pergantungan kepada buruh dan kepakaran. Pergantungan kepada pasaran luar negara.

4. 170 . 2. Ini boleh dilakukan melalui konsep perkongsian pintar. 5. dasar tidak campur tangan negara-negara anggota serta prinsip kemakmuran bersama ASEAN. latihan tenaga manusia secara bersama dan bersepadu sesama negara anggota ASEAN. Mengurangkan dominasi teknologi dan kepakaran dari negara-negara maju. Membendung campurtangan politik dari negara-negara maju menerusi prinsip”Zon Aaman Bebas dan Berkecuali”( ZOFPAN). b) Jelaskan bagaimana pakatan ekonomi serantau ASEAN dapat mengurangkan kesan negatif proses globalisasi ekonomi. konsep saling melengkapi. cadangan penggunaan matawang ASEAN bagi menggantikan dollar US dll. Koperasi ASEAN. Ini boleh dilakukan menerusi penubuhan Bank ASEAN. prinsip menang-menang dan juga langkah pertukaran teknologi dan inovasi baru. 3. Oleh sebab itu sesama negara ASEAN boleh meningkatkan pelaburan menerusi konsep pelaburan bersama dan juga pelaburan silang. 6. Dengan adanya AFTA membolehkan produk barangan sesama negara ASEAN dijual dengan harga yang lebih murah berbanding dengan barangan dari negara luar ASEAN. Mengurangkan monopoli pasaran barangan dalaman ASEAN oleh negara-negara maju. saling melengkapi (complementary) serta prinsip dan “Situasi Menang-Menang” (Win-Win Situation). Mengurangkan monopoli pasaran kewangan ASEAN oleh negara-negara maju khususnya Amerika Syarikat.Indonesia serta Thailand. Mengurangkan kebergantungan kepada modal dari negara-negara kapitalis yang jelas tidak menguntungkan negara-negara ASEAN jika berlaku resiko yang tidak diingini yang menyebabkan modal asing boleh ditarik keluar dari ASEAN pada bila-bila masa. Ciri-ciri pergantungan Malaysia dengan negara-negara ASEAN yang lain berasaskan konsep perkongsian pintar. (12 Markah) Cadangan Isi Jawapan Pakatan ekonomi serantau ASEAN boleh mengurangkan kesan negatif proses globalisasi ekonomi dengan cara: 1. Tetapi pergantungan Malaysia dengan negara-negara maju adalah tidak adil dan berat sebelah yang memihak kepada negara-negara maju tersebut. Persepakatan sesama negara ASEAN dalam konteks ini membolehkan resiko kejatuhan nilai mata wang boleh dikurangkan. Ini dilakukan menerusi kawasan pasaran bebas ASEAN (AFTA).

[4 Markah] c) Huraikan faedah dan masalah penyertaan Malaysia dalam AFTA.SOALAN PILIHAN 4 a) Apakah yang dimaksudkan dengan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN (AFTA) ?. Negara anggota diberikan masa yang lebih panjang untuk mengurangkan tarif barangan ini. Barangan yang berkaitan dengan keselamatan negara. Barangan-barangan dalam senarai ini telah dikecualikan daripada pengurangan tarif buat selamalamanya 171 . Barangan elektrik dan elektronik. sejarah dan arkeologi. [6 Markah] Cadangan Isi Jawapan Konsep: AFTA ialah kawasan perdagangan bebas Asia Tenggara (ASEAN) yang mengamalkan konsep pengurangan tarif atau penghapusan tarif bagi barangan atau produk ASEAN yang diperdagangkan di kalangan negara-negara ASEAN itu sendiri. [6 Markah] b) Namakan empat negara yang melaksanakan AFTA pada peringkat awal penubuhannya. [15 Markah] ________________________________________________________________ CADANGAN SKEMA JAWAPAN a) Apakah yang dimaksudkan dengan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN (AFTA) ?. Barangan automotif/kenderaan dan alat ganti. kehidupan dan kesihatan manusia termasuk haiwan dan tumbuhan disamping barangan yang ada nilai seni. Barangan yang dianggap sensitif seperti hasil pertanian yang belum diproses misalnya beras. (Perdagangan intra – ASEAN) Contoh: Terdapat beberapa kategori barangan yang disenaraikan di bawah AFTA yang diberikan potongan atau pengurangan tarif iaitu: a) b) c) d) e) Barangan pertanian yang telah diproses dan beberapa jenis produk pertanian lain.

3) Faedah daripada segi peningkatan kualiti produk. Dengan tawaran harga yang lebih murah. Untuk mengelakkan persaingan produk yang sama maka antara syarikat ASEAN akan menjalinkan kerjasama untuk pengkhususan pengeluaran. persaingan antara pengeluar akan menjadi lebih hebat untuk menghasilkan produk yang berkualiti dan berdaya saing di pasaran bebas AFTA. pengilang atau pengeluar dengan pengguna sesama negara ASEAN menjadi lebih kukuh disamping karenah birokrasi yang cerewet boleh diminimakan.b) Namakan empat negara yang melaksanakan AFTA pada peringkat awal penubuhannya. Menerusi AFTA semua negara anggota dapat menikmati faedah harga barangan yang lebih murah. Apabila harga menjadi lebih murah. [15 Markah] Cadangan Isi Jawapan Faedah yang diperolehi Malaysia apabila menyertai AFTA: 1) Peningkatan aliran perdagangan Malaysia dengan negara ASEAN yang lain apabila harga barangan menjadi lebih murah. penggunaan teknologi dan inovasi baru oleh syarikat-syarikat swasta atau kerajaan (GLC) yang berlumba-lumba menjaga kualiti produk masing-masing. Indonesia dan Singapura. Kesannya ia dapat mengurangkan pergantungan kepada negara maju yang selalunya tidak adil dalam konteks hubungan dagangan dua hala. Thailand. 2) Faedah daripada segi perluasan saiz pasaran. [4 Markah] Cadangan Isi Jawapan Negara yang melaksanakan AFTA di peringkat awal penubuhannya ialah: Malaysia. 4) Faedah daripada segi pengkhususan pengeluaran dan keadaan saling melengkapi (Complementary) bagi menjimatkan kos pengeluaran. perkongsian teknologi dan kepakaran. Dalam konteks ini Malaysia akan memperolehi faedah daripada ekonomi bidangan. c) Huraikan faedah dan masalah penyertaan Malaysia dalam AFTA. 172 . bekalan barangan yang berterusan dan sekaligus mengurangkan defisit import barangan dari negara maju. Misalnya syarikat Malaysia kini boleh menembusi saiz pasaran ASEAN yang melebihi 530 juta orang. kuasa beli penduduk akan meningkat dan barangan Malaysia boleh dijual ke serata negara ASEAN. Kesan-kesan positif perluasan pasaran termasuklan hubungan antara rangkaian pemasaran. Kesannya Malaysia akan menikmati faedah daripada segi perkembangan R&D.

2) Ancaman lambakan barangan import dalam pasaran Malaysia. 3) Masalah kuasa beli dari negara-negara ASEAN lain seperti Vietnam. Kemboja. Filipina adalah lebih rendah kerana pendapatan perkapitanya lebih rendah berbanding Malaysia. Kesannya sukar untuk melakulariskan barangan Malaysia di negara-negara berkenaan. Ini kerana harga barangan Malaysia relatif lebih mahal berbanding dengan produk barangan ASEAN lain disebabkan kos pengeluaran khususnya kos buruh dan bahan mentahnya lebih tinggi.Masalah yang dihadapi oleh Malaysia apabila menyertai AFTA: 1) Ancaman kepada pengusaha tempatan yang masih tidak mampu bersaing dan terlalu bergantung kepada dasar perlindungan kerajaan. Misalnya barangan dari Thailand dan Indonesia jauh lebih murah berbanding dengan Malaysia. Syarikat-syarikat bumiputera khususnya IKS menghadapi resiko kerugian dan mungkin gulung tikar. 173 .Laos.

5 44.703.4 174 . [ 6 Markah] b) Lukis sebuah graf bar yang sesuai untuk menunjukkan imbangan perdagangan antara Malaysia dengan setiap negara Asia Pasifik terpilih pada tahun 2002.2 2.398. kirakan imbangan perdagangan antara Malaysia dengan setiap negara Asia Pasifik terpilih pada tahun 2002.5 a) Berdasarkan jadual 3.3 403.9 3.576.909.978. Jadual 3: Nilai Eksport dan Import (RM: Juta) Malaysia dengan beberapa buah Negara Asia Pasifik terpilih pada Tahun 2002.838.8 .635. kirakan imbangan perdagangan antara Malaysia dengan setiap negara Asia Pasifik terpilih pada tahun 2002.236.414.559.4. [9 Markah] ______________________________________________________________________ CADANGAN SKEMA JAWAPAN a) Berdasarkan jadual 3.203.8 7.923.422.9 12.1 213.988.5 13.019.1 4.6 .1 19.2 3.7 RM: Juta Import 3.0 1.9 18. Negara-negara Asia Pasifik terpilih Thailand Indonesia Singapura Jepun Taiwan China JUMLAH Eksport 3.9 47.SOALAN PILIHAN 5 Jadual 3 menunjukkan nilai eksport dan import Malaysia dengan beberapa buah negara Asia Pasifik terpilih pada tahun 2002. [10 Markah] c) Huraikan kerjasama ekonomi serantau dan antarabangsa yang disertai oleh Malaysia bagi tujuan meningkatkan aliran perdagangannya.724.0 5.581. [ 6 Markah] Negara Asia Pasifik Imbangan Perdagangan Terpilih (EKSPORT ▬ IMPORT) RM: Juta Thailand Indonesia Singapura Jepun Taiwan China 205.

Kerjasama Asean + 3 (China. Menyertai pertubuhan Negara-negara Islam (OIC). Menyertai kerjasama ekonomi dengan Negara Selatan – Selatan. Afrika dan Amerika selatan). Menyertai pakatan segitiga pertumbuhan ASEAN : (IMT – GT. India). Menyertai Pertubuhan Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) 3. 2. Kebersihan dan kesempurnaan Markah 1 1 1 6 1 c) Huraikan kerjasama ekonomi serantau dan antarabangsa yang disertai oleh Malaysia bagi tujuan meningkatkan aliran perdagangannya. 175 .b) Lukis sebuah graf bar yang sesuai untuk menunjukkan imbangan perdagangan antara Malaysia dengan setiap negara Asia Pasifik terpilih pada tahun 2002. 8. IMS-GT. Menyertai Pertubuhan Perdagangan Sedunia (WTO). [10 Markah] Lihat Graf Bar Cermin yang dilukis di sebelah Item Pemarkahan Tajuk/Kaedah yang betul Skala yang sesuai Petunjuk Plotan (1 negara = 1 markah). 6. Jepun. 5. 7. Menyertai kerjasama ekonomi dengan Negara-negara Komanwel (CHOGM). 4. 9. 10. [9 Markah] Cadangan Isi Jawapan Pakatan kerjasama ekonomi serantau dan antarabangsa yang disertai oleh Malaysia untuk meningkatkan aliran perdagangannya: 1. Menyertai kerjasama ekonomi Negara-negara berkecuali (NAM). Meryertai negara-negara membangun G15. EAGA – BIMP). (Negara-negara di hemisfera selatan seperti Negara-negara Asia. Menyertai Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) dan juga Perundingan Ekonomi Asia Timur (EAEC).

176 .

Pencemaran sumber-sumber air = kemerosotan kualiti sumber air. Pembangunan tanah secara besar-besaran samada untuk pertanian. kandungan Amoniakal Nitrogen (NH3 . Contoh-Contoh pencemaran sumber air ialah: Pencemaran sungai seperti Sungai Gombak dan Sungai Kelang. pencemaran laut seperti di Selat Melaka. Kemerosotan kualiti air dikesan melalui kandungan pepejal terampai (SS) dan juga kekeruhan/perubahan warna air. Sebagai contoh pencemaran di Sungai Kelantan akibat pembangunan tanah kawasan KESEDAR pada tahun 1970-an. air bawah tanah dan juga air hujan tercemar atau semakin rendah kualitinya. [5 Markah] b) Jelaskan bagaimana aktiviti pembangunan ekonomi telah menyebabkan kemerosotan kualiti sumber air. [5 Markah] Konsep kemerosotan kualiti sumber air. SOALAN PILIHAN 1 a) Apakah yang dimaksudkan dengan kemerosotan kualiti sumber air ?. pencemaran air bawah tanah dan juga pencemaran air hujan iaitu hujan asid khususnya di kawasan-kawasan perindustrian yang padat b) Jelaskan bagaimana aktiviti pembangunan menyebabkan kemerosotan kualiti sumber air.N). Indeks kemerosotan kualiti air bersih (kadar pencemaran air) dari pelbagai sumber ini boleh diukur melalui pelbagai indikator seperti kandungan Permintaan Oksigen Biologikal (BOD). Ini menyebabkan sumber air seperti sungai dan tasik tercemar apabila partikel-partikel tanah yang terhakis di bawa oleh larian air permukaan ke sungai. ekonomi telah [10 Markah] Kemerosotan kualiti sumber air berlaku melalui pembangunan ekonomi berikut: 1. . Nilai Keasidan ( pH) disamping perubahan warna dan bau yang ada di dalam sesuatu sumber air tersebut. laut. [10 Markah] CADANGAN JAWAPAN: a) Apakah yang dimaksudkan dengan kemerosotan kualiti sumber air ?.TEMA: IMPAK ALAM SEKITAR DAN PENGURUSANNYA. 177 .kolam dan takungan semulajadi. kandungan Pepejal Terampai (SS). Coli). tasik. petempatan. pencemaran tasik seperti Tasik Minimata di Jepun akibat pembuangan raksa ke dalamnya. [10 Markah] c) Huraikan langkah-langkah yang boleh diambil bagi mengatasi masalah kemerosotan kualiti sumber air.pembandaran. Iaitu sumbersumber air bersih samada dari sungai. kandungan bakteria Escherichia Coli (E.perindustrian dan lain-lain yang melibatkan aktiviti pembalakan dan penyahutanan.

Termasuk juga pembuangan sisa-sisa makanan oleh peniaga kecil dan lain-lain sisa dari kawasan perumahan ke sungai dan paya . Contoh terbaik ialah sungai Sepang.Penggunaan racun seperti DDT dan penggunaan baja kimia menyebabkan sumber-sumber air seperti air tanah tercemar apabila bahan kimia tersebut dilarutresapkan. Contohnya banyak terdapat di kawasan perladangan getah dan kelapa sawit. Perlepasan sisa kumbahan dari hotel. Kemerosotan kualiti sumber air ini dikesan melalui nilai pH. Sektor perkilangan dianggap sebagai sector yang paling banyak menyumbang kepada pencemaran sumber air khususnya air sungai. Punca ini banyak terdapat di kawasan pelancongan popular seperti di Port Dickson Negeri Sembilan dan Batu Feringgi di Pulau Pinang. Pembuangan sisa domestik khususnya sampah sarap dari kawasan-kawasan setinggan menjadi punca penting mengapa sungai Gombak dan Sungai Kelang di Kuala Lumpur tercemar teruk. 178 . Johor dan sungai Prai di Pulau Pinang. Kilang-kilang yang banyak mencemarkan sungai ialah kilang memproses getah serta kelapa sawit. Pembangunan pesat sektor pembandaran. tasik. kewujudan kawasan setinggan yang membuang sisa domestik seperti sampah sarap dan air kumbahan ke sungai.paya dan sebagainya. 3. Pembangunan sektor penternakan.2. resort dan chalet ke laut menyebabkan pencemaran air laut.“sungai mati”. Pembangunan perindustrian. Dikesan melalui kewujudan ketulan-ketulan tar/minyak mentah menutupi permukaan air laut. 6. paya dan tasik juga tercemar akibat dibawa oleh air hujan. Pertambahan penduduk bandar. Pembangunan pertanian . Pembangunan sektor pelancongan. Di perairan Selat Melaka berisiko tinggi untuk sumber laut tercemar kerana selat ini merupakan antara jalan air tersibuk di dunia. Sebagai contoh sungai Sekudai. 7. Selain itu perlepasan bahan-bahan pencemar dari serombong kilang ke udara boleh menyebabkan kualiti air hujan merosot .Coli amat tinggi. kadar alir sungai amat perlahan . Selangor yang telah dikelaskan sebagai terjejas teruk akibat pembuangan najis dan sisa ternakan dari hampir 100 ladang khinzir yang terletak di tebingnya. Air sungai berbau busuk. air sungai. Jika melebihi paras yang dibenarkan 200 MPN/100 ml maka air laut tersebut sudah tercemar. kandungan bakteria E. Kemerosotan kualiti air laut ini dikesan melalui kandungan bakteria E. 4.Coli. Pembangunan sektor pengangkutan. Kadar kemerosotan diukur dengan indikator kandungan BOD dalam air di samping perubahan warna dan bau. Penyaliran najis haiwan seperti najis khinzir ke sungai atau pembuangan sisa-sisa haiwan yang disembelih atau yang mati ke sungai. tasik dan paya.hujan asid. 5. Perlepasan Enfluen/sisa kilang ke sungai. Sumber air laut tercemar melalui pembuangan enap cemar serta perlanggaran dan tumpahan minyak oleh kapal-kapal tangki.

179 . 4. Penguatkuasaan undang-undang .selia aktiviti pembalakan dan penyahutanan terutamanya di kawasan rezab sungai. Pada masa yang sama juga usahausaha mempertingkatkan R&D dan teknologi haruslah dijalankan dari masa ke semasa seperti teknologi kitar semula air atau mengubah teknologi perindustrian ke arah yang tidak mencemarkan air bagi menjamin sumber-sumber air masa hadapan sentiasa bersih. Mengawal . Hanya air yang sudah dirawat sahaja yang boleh dialirkan ke sungai semula. Meningkatkan kerjasama serantau bagi mengawal pencemaran laut. penternak. Begitu juga penggunaan air untuk pembersihan dan penyejukan loji janakuasa elektrik yang menggunakan petroleum sebagai bahan bakarnya. c) Langkah-langkah yang boleh diambil bagi mengatasi masalah kemerosotan kualiti sumber air. kawasan tadahan/hutan simpan dan sebagainya bagi menjamin sumber air sungai sentiasa bersih dan berterusan. Di peringkat awal pembinaan empangan hidro elektrik biasanya mencemarkan sungai dengan kelodak dan bahan ampaian. Langkah perundangan. Pembangunan sumber tenaga. Langkah ini dilaksanakan oleh JAS di bawah Akta Kualiti Alam Sekitar 1974. 3. 1. emas dan tembaga mencemarkan sungai dan tasik apabila ia dialirkan/dibuang ke dalamnya seperti kes perlombongan tembaga di Mamut Sabah. Sisa perlombongan bijih timah. perkongsian teknologi dan kos pemuliharaan /pembersihan air laut yang tercemar di samping penyelarasan undang-undang dan peraturan laut.pengawasan/pemantauan yang teliti serta tindakan tegas termasuk denda/kompaun.8. 9. Air buangan setelah loji dibersih/disejukkan yang disalirkan ke sungai menyebabkan sungai tercemar. orang perseorangan dan sebagainya. Pembangunan sektor perlombongan. Pencemaran laut di kawasan pelantar cari gali petroleum juga boleh berlaku semasa kerja-kerja pengerudian dijalankan. Misalnya kawasan 10 km dari tebing sungai merupakan kawasan rezab atau kawasan penampan yang tidak boleh diusik untuk pembalakan dan penyahutanan. Misalnya di kalangan negara ASEAN . Di samping menyedia/memperbanyakkan loji merawat air. Loji perawatan boleh ditempatkan terus di tebing-tebing sungai . 2. Merawat air yang telah tercemar khususnya akibat sisa kilang dan air kumbahan.kerjasama dilakukan melalui pemantauan dan rondaan bersama. pemilik-pemilik kapal. Selain itu menyediakan sistem pemerangkap sampah yang berkesan untuk membersihkan sungai dari pencemaran sampah sarap dan juga melicinkan kadar alirnya. menarik balik lesen operasi dan juga penjara ke atas mana-mana pihak yang dikenalpasti mencemarkan sumbersumber air samada dari pekilang.

Usaha-usaha menjaga dan mengawasi untuk mengekalkan sumber-sumber alam daripada diteroka. SOALAN PILIHAN 2 a) Apakah yang dimaksudkan dengan pemeliharaan dan pemuliharaan sumber alam ?. Usaha penjagaan ini dilaksanakan melalui langkah perundangan. hargailah air dan sebagainya atau menganjurkan pelbagai aktiviti sosial seperti gotong-royong pembersihan sungai. [4 Markah] Cadangan Isi Jawapan 1. Maksud pemeliharaan.5. 180 . Usaha-usaha membaik pulih dan menggantikan sumbersumber alam yang telah diteroka dan dieksploitasi. Maksud pemuliharaan. 2. Menyedarkan masyarakat tentang pentingnya air bersih dan menjaga sumber air sebagai penerus kehidupan. Melaksanakan kempen dan pendidikan alam sekitar. dieksploitasi atau dimusnahkan. Usaha ini dilakukan melalui langkah bukan perundangan seperti amalan pengurusan yang strategik dan juga kempen kesedaran serta pendidikan alam sekitar. [4 Markah] b) Huraikan usaha-usaha untuk memulihara sumber marin. [ 11Markah] ________________________________________________________________ CADANGAN SKEMA JAWAPAN a) Apakah yang dimaksudkan dengan pemeliharaan dan pemuliharaan sumber alam ?. [10 Markah] c) Pilih sebuah negara di Asia Tenggara dan terangkan langkahlangkah yang boleh diambil bagi mewujudkan pembangunan lestari dalam sektor perhutanan di negara berkenaan. Kempen dilaksanakan melalui pelbagai saluran media massa seperti kempen cintailah sungai kita.

Jabatan Perikanan dan juga Kerajaan Negeri . sisa domestik di buang/disalirkan ke laut atau tidak menjadikan laut sebagai tempat pembuangan/penyaliran sisa radioaktif. Mengawal dan membersihkan tumpahan minyak di laut daripada merebak dengan cepat. 2. 3. 5. Taman Laut Pulau Tioman. kerjasama dengan agensi luar negara seperti SEFDEC. 9. 4. 6. Meningkatkan kerjasama serantau dan antarabangsa untuk mengawal selia perairan seperti kerjasama dengan negara jiran. menyitar premis. 181 . Mengetatkan aktiviti rondaan. [10 Markah] Cadangan Isi Jawapan 1. Langkah pencegahan meliputi tindakan perundangan seperti mengenakan denda/kompaun. Peraturan-peraturan tertentu dikenakan untuk melindungi segala sumber hidupan laut terutamanya terumbu karang di kawasan berkenaan. Menyediakan tapak pelupusan sisa atau loji rawatan sisa yang khusus sebelum sisa industri (efluen).b) Huraikan usaha-usaha untuk memulihara sumber marin. Meliputi kajian tahap pencemaran dan langkah-langkah kawalannya. Membina tukun-tukun tiruan di laut sebagai kawasan pembiakan dan habitat pelbagai jenis hidupan laut. mengambil tindakan yang cepat dan tegas terhadap aktiviti yang mencemarkan perairan negara termasuk juga kawalan aktiviti perikanan. pencerobohan nelayan asing dan sebagainya dengan kerjasama polis marin. 7. Kempen kesedaran dan pendidikan alam sekitar yang khusus berkaitan dengan menyelamatkan sumber-sumber marin daripada ancaman kepupusan. jabatan laut. menggantung lesen operasi bagi mana-mana individu atau syarikat yang mencemar dan memusnahkan sumber-sumber marin. sisa kumbahan. Usaha-usaha penyelidikan dan pembangunan (R&D) sumber-sumber marin. usaha penetasan dan perlindungan penyu dll. Usaha ini dilakukan secara bersepadu oleh UPM. jabatan perikanan dll. Taman Laut Pulau Redang dll. 8. JICA. Misalnya usaha menyelamatkan terumbu karang daripada serangan tapak sulaiman. Tumpahan minyak boleh berlaku melalui perlanggaran kapal-kapal tangki atau pembuangan enap cemar kapal-kapal tangki berkenaan. Mewartakan taman-taman maritim sebagai kawasan perlindungan seperti Taman Laut Pulau Payar. Kawalan perairan negara. kempen “Save Our Sea” yang dianjurkan oleh PBB bermula 1998. Green Peace dll.

(iii). 182 . membatalkan lesen operasi kepada individu dan syarikat yang melanggar akta berkenaan. Melaksanakan usaha penyelidikan dan pembangunan (R&D) secara berterusan khususnya dalam konteks sivilkulture – menjaga dan merawat hutan daripada perosak dan penyakit dan juga teknologi pembiak bakaan pokok dan sebagainya. (vi). Langkah Pengurusan: (i).c) Pilih sebuah negara di Asia Tenggara dan terangkan langkahlangkah yang boleh diambil bagi mewujudkan pembangunan lestari dalam sektor perhutanan di negara berkenaan. Mewartakan hutan simpan/tamam negara dan juga kawasan perlindungan hidupan liar untuk mengekalkan sumber-sumber perhutanan sebagai khazanah warisan. [ 11Markah] Cadangan Isi Jawapan Memilih sebuah negara di Asia Tenggara – dijangka Malaysia.aluminium dalam industri pembinaan. (ii). tiada aktiviti pencerobohan dan juga mengawal selia hutan daripada kebakaran. penjara. sentang dll. Penubuhan pasukan renjer hutan untuk memastikan tiada pembalakan haram. Langkah kesedaran dan pendidikan: (i). Melaksanakan sistem penebangan hutan secara terpilih bukannya tebang bersih.besi. Hanya pokok-pokok yang matang dan cukup ukur lilitnya sahaja yang ditebang. Menguatkuasakan Akta Perhutanan Negara dengan tegas dan ketat seperti mengenakan denda/kompaun yang tinggi. Kempen menyedarkan masyarakat tentang kepentingan hutan sebagai warisan generasi kini dan akan dating menerusi pelbagai media seperti “kempen cintailah hutan kita” “kempen penghijauan bumi” termasuk juga kempen kesedaran kepada masyarakat orang asli. langkah pengurusan yang strategik kempen kesedaran serta pendidikan alam sekitar. Langkah perundangan: (i). penggunaan sumber terbuang dalam industri perabot dll. (iv).batu bata. Penghutanan semula – Menubuhkan estet hutan kekal untuk jaminan masa hadapan dengan menanam pokok balak yang cepat membesar dan matang seperti Acasia. Pembangunan lestari dalam sektor perhutanan boleh dicapai dengan mengadunkan langkah perundangan. Menggalakkan penggunaan sumber-sumber gentian agar tidak terlalu bergantung kepada sumber hutan seperti penggunaan simen. Yamane. (v).

(Nyatakan 3 sahaja) 183 .plutonium dll. maktab dan universiti. [ 5 Markah] b) Jelaskan mengapa sumber alam yang memerlukan pemeliharaan dan pemuliharaan. bijih timah. emas. tenaga suria. bauksit. = 6 Markah = 2 markah. Pendidikan alam sekitar secara khusus atau merentasi kurikulum di peringkat sekolah. Sumber alam yang tidak boleh diperbaharui: Sumber mineral seperti: Petroleum. [ 12 Markah] CADANGAN SKEMA JAWAPAN a) Nyatakan TIGA jenis sumber alam yang boleh diperbaharui dan TIGA jenis yang tidak boleh diperbaharui. tenaga biojisim dll. kolej. Sumber alam yang boleh diperbaharui: Hutan dan kepelbagaian biologi.(ii). [ 5 Markah] Cadangan Isi Jawapan 1. sumber marin. boleh diperbaharui [ 8 Markah] c) Huraikan langkah-langkah yang telah dijalankan oleh Malaysia untuk mengawal pencemaran alam sekitar akibat eksploitasi sumber alam. udara. Sumber air. Cadangan pemarkahan: Pemilihan sebuah negara Langkah perundangan (wajib ada) Langkah pengurusan (mana-mana 3 isi) Langkah kesedaran dan pendidikan (mana-mana 1 isi) = 1 Markah = 2 Markah. tanih. MAX = 11 Markah SOALAN PILIHAN 3 a) Nyatakan TIGA jenis sumber alam yang boleh diperbaharui dan TIGA jenis yang tidak boleh diperbaharui. 2. gas asli. tembaga. uranium. (Nyatakan 3 sahaja).

Untuk menjamin keberterusan sektor ekonomi yang bergantung kepada sumber berkenaan sebagai bahan mentah atau sumber tenaga. Untuk mengekalkan sumber warisan daripada diancam kepupusan seperti pelbagai jenis hidupan liar. ii. Penguatkuasaan undang-undang. 184 . Kawal selia. 2.b) Jelaskan mengapa sumber alam yang memerlukan pemeliharaan dan pemuliharaan. membatalkan lesen operasi. sistem atmosfera dan juga sistem geomorfologi. sumber air yang membekalkan tenaga kepada sektor perindustrian. Mewartakan kawasan rezab sumber disamping mengawal .perindustrian dll agar tidak mencemarkan alam sekitar. hidupan marin. c) Huraikan langkah-langkah yang telah dijalankan oleh Malaysia untuk mengawal pencemaran alam sekitar akibat eksploitasi sumber alam. 5. [ 12 Markah] Cadangan Isi Jawapan Langkah Perundangan meliputi: i. bekalan sumber pertanian (tanih) dan perikanan (marin) yang cukup dll kebergantungan hidup manusia terhadap sumber alam. Untuk menjamin kegiatan penyelidikan dan pembangunan (R&D) berterusan dan berkembang dengan pesat seperti R&D dalam bioteknologi dan bioperubatan.selia aktiviti pembangunan yang berasaskan sumber alam seperti aktiviti pembalakan. 4. pengawasan dan pemantauan yang teliti dilakukan secara sepadu oleh agensiagensi kerajaan. tumbuhan yang berharga dsb. Langkah ini dilaksanakan oleh JAS di bawah Akta Kualiti Alam Sekitar 1974. sistem ekologi. Tindakan tegas termasuk denda/kompaun. 3. pertanian. Cadangan Isi Jawapan boleh diperbaharui [ 8 Markah] Sebab-sebab sumber alam yang boleh diperbaharui perlu dipelihara dan dipulihara: 1.perlombongan. Untuk menjamin keperluan dan kesejahteraan hidup generasi kini dan akan datang sentiasa dapat dipenuhi seperti keperluan terhadap sumber air dan udara yang bersih. Seperti kegiatan pembalakan dan pelancongan yang bergantung kepada sumber hutan. pengangkutan dsb. Untuk mengekalkan keseimbangan sistem alam sekitar fizikal samada sistem hidrologi. menyitar premis dan juga penjara ke atas mana-mana pihak yang dikenalpasti mencemarkan alam sekitar samada ke atas syarikat atau orang perseorangan dan sebagainya.

Mempertingkatkan R&D dan teknologi yang mesra alam seperti penggunaan sumber tenaga gantian. Melaksanakan kempen dan pendidikan alam sekitar. Kerjasama dan penyelarasan antara agensi kerajaan dalam negara. i. ii. iii. penggunaan bahan kitar semula dan bahan pengganti. atau menganjurkan pelbagai aktiviti sosial seperti gotong-royong pembersihan sungai disamping pendidikan alam sekitar pula bermula di peringkat sekolah. universiti dan juga masyarakat. 185 . Menyedarkan masyarakat tentang pentingnya mengawal/mencegah pencemaran . menyediakan sistem pemerangkap sampah yang berkesan untuk membersihkan sungai dari pencemaran sampah sarap. antara kerajaan – swasta – NGO dan masyarakat setempat. perkongsian teknologi dan kos pemuliharaan /pembersihan air laut yang tercemar di samping penyelarasan undang-undang dan peraturan laut. memperluaskan penggunaan bioteknologi dll yang boleh mengurangkan resiko pencemaran. Meningkatkan kerjasama serantau bagi mengawal pencemaran .pemuliharaan sumber tanih.kerjasama dilakukan melalui pemantauan dan rondaan bersama. menghasilkan hujan tiruan untuk membersihkan udara.Langkah Pengurusan yang strategik meliputi: i. Kempen dilaksanakan melalui pelbagai saluran media massa seperti kempen cintailah sungai kita. Pemuliharaan sumber yang telah tercemar seperti merawat air yang telah tercemar. sumber marin dll yang berkaitan. Langkah Kempen dan pendidikan alam sekitar. meninggi dan menyediakan sistem penapisan dalam serombong asap kilang. Misalnya di kalangan negara ASEAN .

SOALAN PILIHAN 4 Dengan merujuk kepada kawasan pembangunan tanah tinggi di Malaysia.sayuran dan bungaan.  Aktiviti perniagaan. pelancongan perniagaan.infrastruktur.Tanah Tinggi Kundasang dll. projek hidroelektrik dll  Aktiviti pembalakan / penyahutanan untuk pelbagai tujuan. [ 10 Markah] c) Huraikan langkah-langkah yang perlu diambil bagi mengatasi kesan negatif tersebut. Aktiviti pembinaan – pembinaan perumahan. Genting Highland.  Aktiviti perkhidmatan     b) Jelaskan kesan negatif aktiviti ekonomi tersebut terhadap persekitaran fizikal kawasan setempat. Menyatakan empat jenis aktiviti ekonomi yang dijalankan di kawasan tanah tinggi. Di antaranya ialah: Aktiviti pertanian seperti tanaman teh. a) Nyatakan EMPAT jenis aktiviti ekonomi yang dijalankan [5 Markah] b) Jelaskan kesan negatif aktiviti ekonomi tersebut terhadap persekitaran fizikal kawasan setempat. Aktiviti penternakan termasuk akuakultur dan ternakan lebah Aktiviti pelancongan – pelancongan sukan/golf. jaringan pengangkutan. [ 10 Markah] Cadangan Isi Jawapan Di antara kesan negatif aktiviti ekonomi terhadap persekitaran fizikal di kawasan tanah tinggi ialah: 186 . Bukit Fraser. Contohnya: Cameron Highland. [10 Markah] ________________________________________________________________ CADANGAN SKEMA JAWAPAN a) Nyatakan EMPAT jenis aktiviti ekonomi yang dijalankan [5 Markah] Cadangan Isi Jawapan Menamakan kawasan pembangunan tanah tinggi di Malaysia.

pertanian dll. rantaian makanan dll yang berkaitan dengan ekologi hutan c) Huraikan langkah-langkah yang perlu diambil bagi mengatasi kesan negatif tersebut. 5 Memusnahkan kawasan tadahan air – menjejaskan sumber air kepada sungai. 6. Menjejaskan kesuburan tanih/lapisan top soil semakin nipis – menggangu keseimbangan nutrien tanih apabila tumbuhan yang melindungi permukaan tanih di tebang/dimusnahkan. Kerosakan ekosistem hutan – kemusnahan habitat dan spesis/kepelbagaian biologi. 3. Memberbaiki tatacara/prosedur penggunaan tanah di kawasan tanah tinggi. Kesan hakisan tanih dan tanah runtuh – kewujudan gegalur di cerun-cerun bukit atau tanah runtuh/batu runtuh di kaki bukit yang sudah di potong dan diteres oleh jentera berat untuk aktiviti pembinaan. Amalan pengurusan yang cekap: Meliputi: 1.paya) termasuk sungai – Sungai menjadi keruh dan berkelodak atau pencemaran sumber air akibat penggunaan racun serangga dan baja kimia dalam pertanian serta penyaliran sisa kumbahan dari sektor pelancongan yang menjejaskan ekosistem akuatik. 2. hutan primer bertukar kepada hutan sekunder. Memotong cerun bukit mengikut spesifikasi yang dibenarkan. 187 . menghukum pegawai yang rasuah dll termasuk langkah EIA sebelum sesuatu projek pembangunan di kawasan tanah tinggi dijalankan. tanaman perladangan.kolam. bangunan dll. 7. Pencemaran sumber air (tasik. 4. padang golf. 3. 2. Perubahan landskap fizikal secara besar-besaran – penggondolan bukit. tasik. penjara. Peningkatan suhu mikro – kawasan sekitar tidak lagi sesejuk atau nyaman daripada keadaan sebelumnya akibat penyahutanan untuk pelbagai tujuan. Mengharamkan penggunaan jentera berat di kawasan tanah tinggi.1. [10 Markah] Cadangan Isi Jawapan Langkah-langkah yang perlu diambil bagi mengatasi kesan negatif di atas ialah: Langkah perundangan: Melipatgandakan usaha pemantauan oleh pihak berkuasa. paya dan empangan akibat aktiviti pembalahan dan penyahutanan. kolam. menarik balik lesen operasi. mengenakan denda yang berat – menaikkan kadar kompaun.

Membina sistem saliran – parit dan longkang yang sistematik untuk penyaliran air yang lebih sempurna. 6. Langkah kestrukturan seperti membina benteng konkrit. Kempen dan PAS : MAX 2 markah 188 .program gotongroyong termasuk pendidikan alam sekitar. seminar. Kempen dan Pendidikan Alam Sekitar: Kempen kesedaran kepada penduduk setempat dan pengusaha – menerusi risalah. Amalan pertanian berteres/mengikut kontor. Merawat atau membersihkan sungai yang tercemar. 5. groin dan gabion.4. Pemarkahan: Langkah perundangan : MAX 2 markah. kawalan biologi agar tidak terlalu bergantung kepada baja kimia serta racun serangga. 7. Menanam semula hutan yang sudah ditebang/penghutanan semula. 9. Menanam tanaman tutup bumi di tapak pertanian atau tanaman rumput dan tumbuhan pelindung di kawasan bercerun. Amalan pengurusan : MAX 6 markah. 10. menggunakan baja organik.tembok penahan (retainning wall) serta sungkupan plastik untuk menstabilkan cerun. Amalan pertanian yang mesra alam seperti kaedah hidroponik. 8. sesi penerangan/dialog.

penggunaan. [ 5 Markah] Cadangan Isi Jawapan Konsep Pengurusan Alam Sekitar: Melibatkan perancangan. • Pemeliharaan alam sekitar: usaha memelihara/menjaga sumber alam sekitar menerusi langkah perundangan – akta. [ 5 Markah] b) Jelaskan lima langkah perundangan alam sekitar yang dijalankan di Malaysia. [ 10 Markah] ________________________________________________________________ CADANGAN SKEMA JAWAPAN a) Apakah yang dimaksudkan dengan pengurusan alam sekitar ?. perintah. • 189 . ordinan. [ 10 Markah] c) Huraikan bagaimana masyarakat boleh melibatkan diri dalam penjagaan alam sekitar.SOALAN PILIHAN 5 a) Apakah yang dimaksudkan dengan pengurusan alam sekitar ?. Pemuliharaan alam sekitar : Usaha membaik pulih sumber alam sekitar menerusi langkah bukan perundangan – amalan pengurusan yang strategik. kempen kesedaran dan pendidikan alam sekitar. pelaksanaan hukuman dll di bawah aspek perundangan. pemeliharan dan pemuliharaan alam sekitar secara sistematik menerusi langkah perundangan dan bukan perundangan bagi menjamin kelestarian (keberterusan) sumber alam sekitar.

1989 dll. Peraturan merupakan perincian di bawah Akta bagi kes-kes tertentu yang lebih spesifik. Misalnya Ordinan Tali Air dan Perparitan 1954. Enakmen air 1948 dll. Akta Perhutanan Negara 1984. Undang-undang kecil pelupusan sampah Majlis Daerah Hulu Langat 1984.b) Jelaskan lima langkah perundangan alam sekitar yang dijalankan di Malaysia. Hukuman dijatuhkan oleh Mahkamah atau badan-badan yang berkuasa. menyitar premis dan hukuman penjara di bawah peruntukan undang-undang alam sekitar. Undang-undang kecil Perlesenan Tred. (4) Penguatkuasaan dan Perlaksanaan hukuman – denda/kompaun. perniagaan dan perindustrian Majlis Daerah Hulu Langat. pembatalan lesen operasi. EIA termaktub di bawah Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Aktiviti yang ditetapkan)(Penilaian kesan alam sekeliling). (5) Penyediaan Laporan Kesan Alam Sekitar (EIA). Akta merupakan asas perundangan yang komprehensif bagi mengkordinasikan kesemua aktiviti berkaitan pengawalan alam sekitar di seluruh negara Misalnya Akta Kualiti Alam Sekitar 1974. (1) Akta dan enakmen. Akta ini dikawal secara langsung oleh kerajaan pusat/agensi kerajaan pusat. [ 10 Markah] Cadangan Isi Jawapan Langkah Perundangan alam sekitar yang dijalankan di Malaysia. (3) Ordinan – Termaktub di bawah undang-undang kecil yang di kawal oleh pihak berkuasa tempatan (PBT) seperti Majlis Daerah dan Majlis Pembandaran. Misalnya Akta Kualiti Alam Sekitar 1974 dikawal oleh Jabatan Alam Sekitar (JAS) (2) Peraturan dan arahan. EIA meliputi penilaian awal dan penilaian terperinci mengikut tatacara yang telah ditetapkan. Akta Perikanan 1985. Bertujuan untuk menilai impak keseluruhan sesuatu projek pembangunan yang dijalankan oleh sektor awam dan swasta erhadap alam sekitar. Akta Taman Negara 1980. Misalnya di bawah Akta Kualiti Alam Sekitar 1974 terdapat peraturan-peraturan seperti Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (udara bersih) 1978. 1987. Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Kumbahan dan Effluen Perindustrian) 1979. 1987 dll undang-undang kecil di bawah PBT. Peraturan Kualiti alam Sekeliling (Bahan Buangan Berjadual). 190 . Akta Pemuliharaan tanah 1960.

”Kempen Cintailah Sungai Kita”. Sains dan alam sekitar merentas kurikulum. Menjadikan alam sekitar sebagai hak milik bersama. kempen dll yang berkaitan bagi memelihara dan memulihara alam sekitar. menyertai pelbagai projek gotong-royong membersihkan persekitaran dll. 191 .c) Huraikan bagaimana masyarakat boleh melibatkan diri dalam penjagaan alam sekitar. (2) Peranan media – Masyarakat media mendedahkan secara berterusan terhadap jenayah alam sekitar seperti yang dibuat oleh TV 3 dan NTV7. sumbangan kewangan. Sama-sama menjaga alam sekitar misalnya patuhi segala peraturan yang ditetapkan. (6) Peranan pihak swasta. (4) Peranan masyarakat pendidikan – Guru dan Murid di sekolah dan IPT menanam kesedaran kepentingan alam sekitar menerusi matapelajaran Geografi. (5) Peranan badan bukan kerajaan (NGO) – menganjurkan seminar. (3) Peranan orang ramai menyahut seruan kerajaan melibatkan diri dalam kempen penjagaan alam sekitar seperti ”Kempen Penghijauan Bumi”. [ 10 Markah] Cadangan Isi Jawapan Penglibatan masyarakat dalam penjagaan alam sekitar: (1) Peranan orang ramai/awam – memantau dan melaporkan aktiviti yang merosakkan alam sekitar kepada pihak berkuasa. persidangan. teknologi dan pelbagai jenis kemudahana bagi menjaga alam sekitar.

Halon. Kegiatan perindustrian yang banyak membebaskan gas-gas rumah hijau seperti karbon dioksida. Kegiatan ini menyebabkan lebihan karbon dioksida dalam udara – imbangan karbon dioksida dengan oksigen terjejas. sulfur oksida. 4. pembakaran hutan untuk aktiviti pertanian pindah atau pembakaran terbuka untuk membersihkan tapak pertanian juga akan membebaskan gas-gas rumah hijau. 1. Kegiatan pembakaran terbuka seperti pembakaran di tapak pelupusan sampah. metana dan lain-lain yang menjadi agen utama menghakis dan menipiskan lapisan Ozon serta membentuk selimut atmosfera yang memerangkap bahangan bumi. 2. Kegiatan Ujian nuklear di kawasan Kutub Selatan khususnya di Benua Antartika. Kegiatan pembalakan dan aktiviti penyahutanan. 3. 192 . [ 10 Markah] c) Huraikan langkah-langkah bagi mengurangkan masalah yang berpunca daripada pemanasan global. [ 8 Markah] Cadangan Isi Jawapan Kegiatan –kegiatan ekonomi yang menyebabkan pemanasan global. Gas-gas rumah hijau juga dikeluarkan oleh punca kenderaan akibat pembakaran yang tidak lengkap dalam sistem enginnya yang mengeluarkan banyak karbon monoksida yang akan memerangkap bahangan bumi. Lapisan ozon bukan sahaja menipis tetapi telah berlakunya kebocoran sehingga terbentuknya lubang-lubang ozon (Ozone Holes). 5. [ 8 Markah] b) Jelaskan kesan-kesan pemanasan global terhadap alam sekitar fizikal dan manusia.SOALAN PILIHAN 6 a) Terangkan bagaimana kegiatan ekonomi boleh menyebabkan berlakunya pemanasan global.Chloroflorocarbon. Kegiatan pengangkutan – kenderaan yang menggunakan bahan api fosil. [ 7 Markah] ________________________________________________________________ CADANGAN SKEMA JAWAPAN a) Terangkan bagaimana kegiatan ekonomi boleh menyebabkan berlakunya pemanasan global. karbon monoksida.

Kesannya negara-negara tersebut mengalami cuaca panas. Keadaan ini telah melemah. 4. Ketidakseimbangan air benua. Kenaikan suhu lautan Pasifik telah menyebabkan tekanan udaranya menjadi rendah. 7. Pemanasan global mempercepatkan proses luluhawa fizikal dan hakisan layangan angin dan seterusnya memudahkan pembesaran saiz gurun. ekosistem laut dan sebagainya yang melibatkan peningkatan suhu dan kekurangan bekalan air. 1.ekosistem tasik. Contohnya mengancam kepelbagaian spesis flora dan fauna. 5. Menggalakkan Kejadian El-Nino. kepupusan hidupan akuatik. sepertimana yang dialami oleh Indonesia dan Malaysia. Pada skala mikro seperti kawasan bandar pemanasan global akan menyebabkan kejadiaan Pulau Haba Bandar . fenomena salji runtuh.tasik.ekosistem paya. 6. Gangguan ke atas kitar hidrologi. Kawasan-kawasan pantai yang rendah mudah ditenggelami. Dengan terbentuknya lapisan “Selimut Karbon Dioksida” di ruang atmosfera bandar telah menyebabkan tenaga matahari terperangkap. 2. Kawasan bandar menjadi lebih panas berbanding dengan kawasan luar bandar. Cairan ais benua akan membanjiri laut.b) Jelaskan kesan-kesan pemanasan global terhadap alam sekitar fizikal dan manusia. 193 . meningkatkan isipadu dan paras air laut seterusnya menambahkan kadar hakisan oleh ombak.kolam dan proses transpirasi tumbuhan. Menggalakkan kebakaran hutan secara semulajadi sekaligus menyebabkan pula fenomena jerebu. ( 10 Markah) Cadangan Isi Jawapan Kesan Ke atas Alam sekitar Fizikal. Di samping itu simpanan air tanah juga akan berkurangan. Kecairan litupan ais pergunungan tinggi pula akan menambahkan kadar hakisan glasier. regim wilayah daripada sumber-sumber sungai.. seperti ke atas ekosistem hutan. Gangguan ke atas sistem ekologi. Mempercepatkan fenomena “Penggurunan (Desertification). terumbu karang dll. Ini kerana kadar sejatan permukaan berlaku dengan cepat tidak sepadan dengan bekalan air yang ada. sistem akuifer kekurangan sumber air.mengubah atau menghentikan tiupan angin timuran yang selama ini membawa hujan yang lebat khususnya di negara-negara Asia Tenggara. Pencairan litupan ais benua dan ais pergunungan tinggi. paras mata air dalam tanah akan menurun.kemarau yang terik akibat kekurangan hujan. gelangsaran tanah dll. Pemanasan global akan mempercepatkan lagi kenaikan suhu lautan khususnya lautan Pasifik.ekosistem muara. 3.

Kawalan ini boleh dilaksanakan melalui undang-undang. Gangguan kesihatan yang berkaitan dengan cuaca panas seperti memudahkan perebakan penyakit. serantau dan negara khusus di kawasan Tropika. 11.sebaliknya menggunakan teknologi yang mesra alam seperti insenerator untuk melupuskan sisa pepejal/sampah. ( 7 Markah) Cadangan Isi Jawapan 1. Kerjasama antarabangsa bagi mengawal perlepasan gas-gas rumah hijau dan CFC khususnya melalui perindustrian sepertimana yang termaktub dalam sidang kemuncak bumi. Mengelakkan aktiviti pembakaran terbuka . kaedah tebang –reput di kawasan pertanian dll. kempen penghijauan bumi dsb. tenaga biomass dsb. 4. 194 . 9. 8. 6. 2. Ancaman nyawa. c) Huraikan langkah-langkah bagi mengurangkan masalah yang berpunca daripada pemanasan global. Resiko kebakaran yang tinggi khususnya di kawasan pertanian dan kawasan hutan. Banyak menggunakan sumber tenaga gantian yang bersifat mesra alam dalam sektor perindustrian dan pengangkutan seperti penggunaan KEH. tenaga solar. 3. tanaman cepat mati . Menjejaskan aktiviti pertanian akibat cuaca panas – kekurangan bekalan air. 5. Menggalakkan penduduk menggunakan produk yang bersifat mesra alam yang kurang/tidak membebaskan CFC ke udara. Mengawal aktiviti penyahutanan di semua peringkat – global. stroke haba dan juga ketidakselesaan hidup serta gangguan kepada aktiviti sosial penduduk. hartabenda dll. 10.Kesan ke atas alam sekitar manusia. Melaksanakan kempen kesedaran dan pendidikan alam sekitar seperti kempen berkongsi kereta. Gangguan kepada bekalan air penduduk – menjejaskan aktiviti dan keperluan harian dan kualiti kehidupan penduduk. kempen menggunakan sistem pengangkutan awam yang moden.

TEMA KAJIAN LUAR
SOALAN PILIHAN 1 Berdasarkan kajian luar yang telah anda jalankan di suatu kawasan pelancongan, a) Huraikan bukti-bukti yang menunjukkan kawasan tersebut menjadi tarikan pelancong. [9 Markah] b) Jelaskan kesan aktiviti pelancongan terhadap alam sekitar fizikal di kawasan tersebut, dan [8 Markah] c) Cadangkan langkah-langkah yang boleh diambil oleh pihak berkuasa untuk mengatasi masalah pencemaran kawasan tersebut. [8 Markah] ________________________________________________________________ CADANGAN SKEMA JAWAPAN a) Huraikan bukti-bukti yang menjadikan kawasan tersebut menjadi tarikan pelancong. (9 Markah) Judul Isi Jawapan 1. Tajuk Kajian: Menamakan satu kawasan pelancongan yang dikaji secara spesifik samada di satu kawasan pantai, di sebuah pulau, satu kawasan tanah tinggi, satu kawasan hutan lipur dll yang bersesuaian. Contoh: Kajian luar terhadap aktiviti
pelancongan di pantai Port Dickson, Negeri Sembilan.

2. Tujuan kajian. Untuk mengenalpasti kesan aktiviti pelancongan terhadap persekitaran fizikal setempat serta mencadangkan langkah-langkah mengatasinya. 3. Kaedah Kajian: Kaedah pemerhatian di lapangan, soal-selidik, membuat pengukuran dan pengujian atau membuat rujukan berdasarkan sumber-sumber ke dua. Bukti-bukti yang menjadikan sesebuah kawasan itu menjadi tarikan pelancong: 1. Rupamuka fizikal yang menarik seperti; pantai yang bersih dan landai, adanya air terjun/jeram, persekitaran tanah tinggi/bukit yang menarik, adanya gua-gua batu kapur dan lain-lain yang berkaitan dengan rupamuka fizikal yang unik.

195

2. Suhu, kelembapan udara serta tiupan angin. Persekitaran yang sejuk dan lembab seperti di kawasan tanah tinggi/bukit dan kawasan hutan lipur serta kawasan pinggir pantai yang nyaman. 3. Hutan dan tumbuhan. Pelbagai spesis fauna dan flora yang menarik, adanya tumbuhan seperti pokok rhu, bakau dan sebagainya. 4. Adanya pelbagai kemudahan asas yang disediakan seperti hotel/resort dan chalet, padang golf, taman permainan, kolam renang, kemudahan skuba dll termasuklah kemudahan pengangkutan dan telekomunikasi. 5. Adanya tarikan sejarah dan budaya seperti tinggalan arkeologi, monumen, replika dan lain-lain yang berkaitan. b) Jelaskan kesan aktiviti pelancongan terhadap alam sekitar fizikal di kawasan tersebut, dan (8 Markah). Judul Isi Jawapan 1. Perubahan landskap sesuatu kawasan seperti hutan rhu, bakau atau hutan di kawasan tanah tinggi kepada bangunan hotel dan resort, padang golf, pusat-pusat reakreasi dsb. 2. Kesan hakisan di cerun-cerun bukit akibat pembinaan hotel, resort dan padang golf. 3. Pencemaran air . Seperti air laut dan sungai akibat penyaliran sisa kumbahan dari hotel/resort. 4. Gangguan kepada ekosistem daratan akibat penebangan hutan untuk membina hotel/resort dan padang golf serta ekosistem akuatik akibat pencemaran air laut dan sungai. 5. Perubahan suhu mikro khususnya di kawasan tanah tinggi. Kawasan tanah tinggi tidak sesejuk sebelumnya akibat penebangan hutan secara berleluasa untuk membina pusat-pusat pelancongan. 6. Pencemaran persekitaran seperti sampah sarap dan sisa makanan di kawasan perkelahan pantai dan hutan lipur yang membawa kepada pencemaran bau.

196

c) Cadangkan langkah-langkah yang boleh diambil oleh pihak berkuasa untuk mengatasi masalah pencemaran kawasan tersebut. (8 Markah) Judul Isi Jawapan
1. Langkah perundangan. Meliputi usaha pemantauan, penguatkuasaan undang-undang seperti denda/kompaun, menarik balik permit perniagaan dsb kepada mana-mana pengusaha hotel/resort atau peniaga-peniaga restoran dan gerai yang mencemarkan air laut/sungai serta pembuangan sampah/sisa yang tidak terurus. Langkah ini boleh dijalankan oleh JAS dan majlis daerah/perbandaran. 2. Amalan Pengurusan sisa yang cekap. Seperti merawat terlebih dahulu air kumbahan sebelum dilepaskan ke laut dan sungai, menyediakan sistem takungan najis/tangki septik yang khas untuk IWK, menyedia/menambahkan tong-tong sampah, mengutip sampah dan sisa secara sistematik dan berjadual untuk dilupuskan di tempat khas - tanggungjawab Alam Flora. 3. Kempen kesedaran dan pendidikan alam sekitar kepada pengusaha dan pelancong - melalui risalah dan slogan, program gotong- royong dan lain-lain yang bersesuaian. NOTA PEMARKAHAN:

1. Jawapan umum/langsung tidak bersifat kajian luar - tidak merujuk manamana satu kawasan secara khusus (tidak sebut nama kawasan pelancongan) atau menyebut di merata-rata tempat (banyak kawasan) atau kawasan kajian terlalu luas seperti sebuah negara atau sebuah negeri yang sememangnya langsung tidak mampu dikaji secara kajian lapangan, maka markah maksima =

5/25 sahaja.

197

SOALAN PILIHAN 2 Berdasarkan pemerhatian yang telah anda jalankan di satu kawasan pertanian, a) Nyatakan ciri-ciri kegiatan pertanian yang dijalankan di kawasan tersebut. [9 Markah] b) Jelaskan bagaimana faktor-faktor fizikal dan mempengaruhi kegiatan pertanian di kawasan tersebut. kemanusiaan [8 Markah]

c) Huraikan dampak kegiatan pertanian terhadap persekitaran fizikal di kawasan tersebut. [8 Markah] ________________________________________________________________ CADANGAN SKEMA JAWAPAN Soalan ini ialah soalan kajian luar/kajian lapangan. Oleh itu jawapan calon mesti memenuhi kreteria berikut: 1. Jawapan mestilah merujuk kepada SATU kawasan pertanian yang khusus dan kecil skalanya seperti (di sebuah kampung, mukim, daerah, felda/kawasan pembangunan wilayah, estet/ladang, kebun dll seumpamanya. Paling luas kawasan yang boleh diterima ialah sehingga sebuah daerah sahaja). 2. Skala jawapan tidak boleh terlalu luas seperti di sebuah negeri atau negara yang mencerminkan ketidakmampuan calon mengkajinya secara kajian luar. 3. Jawapan juga tidak boleh di merata-rata tempat atau melompat dari satu kawasan ke satu kawasan pertanian yang lain. 4. pun. Jawapan tidak boleh bersifat umum tanpa merujuk mana-mana kawasan pertanian

(Nota: Jawapan calon yang tidak memenuhi kreteria ini maka markah maksima ialah 5/25 sahaja)

198

Modal dan kos – kecil atau besar. 2. sara diri. Skala dan orientasi pengeluaran – nyatakan saiz keluasannya serta sistemnya. Di antara ciri-ciri kegiatan pertanian yang boleh disentuh ialah: 1. penggunaan baja. syarikat swasta. kebun kecil.racun serangga. 4. (9 Markah) JUDUL ISI JAWAPAN Tajuk kajian: Menyebutkan /menamakan SEBUAH kawasan pertanian yang dikaji. tanah tinggi. lereng bukit dll. 5. Penggunaan buruh – buruh keluarga atau buruh upahan/bergaji tetap. Adakah perladangan untuk eksport. Jenis tanaman – sejenis atau pelbagai jenis (nyatakan tanamannya). tanah gambut untuk nanas. 6. jumlah/saiz tenaga buruh. 199 . diuruskan oleh FELDA/FELCRA. kaedah pengairan dll. benih. kontrak. modal sendiri atau pinjaman termasuk juga pemberian subsidi. JUDUL ISI JAWAPAN kemanusiaan (8 Markah) Faktor-faktor fizikal dan kemanusiaan yang boleh dijelaskan adalah bergantung kepada jenis pertanian/tanaman yang dipilih di antaranya ialah: Faktor Fizikal 1. b) Jelaskan bagaimana faktor-faktor fizikal dan mempengaruhi kegiatan pertanian di kawasan tersebut. buruh asing dsb.a) Nyatakan ciri-ciri kegiatan pertanian yang dijalankan di kawasan tersebut. pertanian pindah dll. tanah lanar/aluvium untuk padi sawah. agensi kerajaan dll serta pengurusannya sistematik atau tidak. tanah pasir untuk kelapa dsb. Jenis tanah – mempengaruhi jenis tanaman seperti tanah laterit untuk getah dan kelapa sawit. 2. kaki bukit beralun. Teknologi dan input yang digunakan – Teknologi tradisional atau moden. Pemilikan dan pengurusannya – Adakah dimiliki oleh individu. Bentuk muka bumi/relief – seperti di kawasan tanah pamah. dataran lanar/delta. Contoh pengurusan sistematik – projek pertanian berkelompok/mini estet. syarikat swasta dsb. 3.

baja kimia. R&D dsb) c) Huraikan dampak kegiatan pertanian terhadap persekitaran fizikal di kawasan tersebut. Faktor pengurusan – sistematik atau tidak. 5. pasar tani. sistem pengairan yang disediakan dan kemudahan fizikal yang lain. penggunaan alat seperti jentera. 200 . Kemudahan asas/prasarana yang ada – seperti jalan pengangkutan. LPP. Dasar /polisi kerajaan – secara umum dan khusus seperti menubuhkan pelbagai agensi – Jabatan pertanian. Antara dampaknya ialah: 1. 6. rangkaian pemasaran seperti adanya FAMA. Ketidakseimbangan nutrien tanah – kehilangan kesuburan tanah lebih cepat akibat pertanian sejenis /tanpa giliran atau terlalu kerap . Hakisan tanah – kehilangan top soil lebih cepat jika aktiviti pertanian tersebut tanpa tanaman tutup bumi. 3. Faktor teknologi – tradisional atau moden. Faktor Kemanusiaan 1. pinjaman kredit daripada institusi kewangan seperti bank pertanian dll. Faktor pasaran – berkait dengan permintaan dan penawaran. Pencemaran air dan kemusnahan hidupan akuatik akibat penggunaan racun serangga dan baja kimia yang berlebihan. 2. orang tengah dll. perubahan harga. 4. Faktor iklim/cuaca – seperti keadaan suhu. saiz dan jumlah tenaga buruh yang terlibat. Faktor buruh – penggunaan tenaga buruh keluarga/tempatan/asing. Faktor modal – keupayaan modal yang ada kecil atau besar. (8 Markah) JUDUL ISI JAWAPAN Bergantung kepada jenis pertanian yang dikaji. 2. Saliran – sistem saliran seperti sungai dan paya termasuk juga saliran tanah samada menakung atau tidak menakung air. 7. 3. dipengaruhi oleh tahap pendidikan dan kemahiran yang dimiliki.3. kelembapan udara dsb. terlatih atau tidak terlatih (ada khidmat bimbingan – latihan. hujan. racun serangga dll. tidak berteres/berkontur atau pendedahan secara langsung kepada agen hakisan di peringkat kerja pembukaan dan pembersihan tapak pertanian. RISDA. 4. FELDA/FELCRA dll.

Jawapan juga tidak boleh bersifat umum tanpa merujuk kepada mana-mana kawasan kajian pun. 2. Skala jawapan mestilah kecil dan khusus sifatnya. Kesan pemanasan setempat/kenaikan suhu mikro akibat pembakaran dan pembersihan kawasan pertanian atau pembersihan kawasan hutan untuk pertanian. oleh itu jawapan calon mesti memenuhi syarat-syarat berikut: 1. [12 Markah] ________________________________________________________________ CADANGAN SKEMA JAWAPAN Syarat Jawapan: Soalan ini adalah soalan kajian luar. Jawapan juga tidak boleh di merata-rata tempat atau melompat dari satu kawasan ke satu kawasan yang lain. 7. Tidak boleh terlalu luas seperti di sebuah negeri atau negara yang mencerminkan ketidakmampuan calon mengkajinya secara kajian luar. 6. 5. (a) Pilih satu kegiatan ekonomi primer dan tuliskan laporan tentang sumbangannya terhadap pembangunan ekonomi kawasan berkenaan. 201 .4. Kemusnahan ekosistem hutan berkait dengan kerja-kerja pembangunan tanah pertanian dan juga kemusnahan ekosistem akuatik akibat aktiviti penebusgunaan tanah untuk pertanian. Perubahan landskap secara besar-besaran di peringkat awal pembukaan tapak pertanian – penyahutanan atau aktiviti penanaman semula. SOALAN PILIHAN 3 Berdasarkan kepada satu kajian luar yang telah anda jalankan bagi manamana kawasan. Pencemaran udara – amalan pertanian secara tebang – bakar atau penyemburan racun serangga secara meluas. Paling luas kawasan kajian yang boleh diterima ialah sehingga sebuah daerah sahaja. [13 Markah] b) Kenalpasti kesan-kesan kegiatan ekonomi primer yang anda pilih pada soalan (a) terhadap alam sekitar dan cadangkan langkah-langkah untukmengatasinya. 3.

Cadangan Jawapannya: a) Kegiatan ekonomi primer yang dipilih ialah aktiviti pertanian perladangan kelapa sawit di Felda Jengka 16. Panduan Pemeriksaan a) Jawapan calon yang tidak memenuhi syarat 1. Menyediakan peluang pekerjaan kepada penduduk setempat. dan Perlombongan. Pembalakan atau Perhutanan. 2 dan 3 di atas maka markah MAX = 5/25 sahaja. Keseluruhan kawasan ladang ialah seluas 2500 ekar. b) Objektif kajian.. c) Jawapan calon yang tidak memenuhi syarat ke empat sahaja (aktiviti ekonomi yang bercampur aduk) maka pilih yang dominan dan relevan sahaja. Pahang. Hasil kelapa sawit telah berupaya meningkatkan pendapatan perkapita penduduk dan taraf hidup penduduk kawasan ini melepasi daripada garis kemiskinan. ii) Mengenalpasti kesan negatif akibat perladangan kelapa sawit terhadap alam sekitar khususnya yang melibatkan aktiviti penanaman semula serta mencadangkan langkah untuk mengatasinya. temubual dan soal selidik. MAX = 5/25 sahaja. pembinaan dll.perdagangan. yang terletak di dalam gugusan Felda Wilayah Jengka. Ini termasuklah sumber tanah 202 . Daerah Maran. pelancongan. Perladangan kelapa sawit menjadi sumber pekerjaan dan pendapatan utama penduduk yang mengerjakan ladang seluas 10 ekar bagi setiap keluarga. Perikanan. Sumbangan sektor pertanian perladangan kelapa sawit terhadap pembangunan ekonomi Felda Jengka 16 : 1. Kaedah kajian yang dijalankan ialah pemerhatian.4. Mempercepatkan pembangunan sumber alam kawasan berkenaan – sumber alam tidak dibiarkan membazir/memajukan ekonomi insitu. Tujuan kajian ini ialah untuk: i) Menghuraikan sumbangan kegiatan pertanian kelapa sawit kepada pembangunan ekonomi Jengka 16 khususnya dan wilayah Jengka amnya. 2. Jawapan hanya berdasarkan kepada SALAH SATU kegiatan ekonomi primer berikut: Pertanian. pengangkutan.perniagaan. b) Jawapan yang tidak merujuk kepada aktiviti ekonomi primer (merujuk kepada ekonomi sekunder dan tertier seperti industri perkilangan. c) Kaedah kajian.

sumber makanan dll. pasar malam dan pasar tani untuk membekalkan keperluan penduduk sekitar. Memperluaskan pasaran setempat serta kesan-kesan positif daripada perluasan pasaran seperti kewujudan pasar malam. Selain itu sektor perkhidmatan khususnya pengangkutan (jalan raya berkembang dengan pesat). Sebenarnya kawasan hutan kelapa sawit menjadi habitat kepada kepelbagaian spesis seperti tikus. Selain itu sebagai kegiatan sampingan peneroka juga menjalankan aktiviti penternakan lembu/kerbau serta akuakultur. Kawasan ladang banyak mengandungi 203 . Memajukan infrastuktur seperti rangkaian jalan raya. Apabila pokok-pokok sawit ditebang maka organisma ini akan kehilangan habitat. Pencemaran air khususnya sungai dan paya. Selain itu ia juga telah mempercepatkan pembangunan Bandar Jengka yang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang baru yang membekalkan pelbagai jenis perkhidmatan bandar kepada penduduk wilayah Jengka itu sendiri. ayam hutan. 3. ular. 2. Dengan adanya lading kelapa sawit yang luas membolehkan sebuah kilang memproses hasil kelapa sawit di bina di kawasan tersebut. 3.yang digunakan sepenuhnya. Aktiviti ini telah menimbulkan beberapa kesan negatif terhadap alam sekitar setempat. b) Kenalpasti kesan-kesan kegiatan ekonomi primer yang anda pilih pada soalan (a) terhadap alam sekitar dan cadangkan langkah-langkah untukmengatasinya. Perubahan landskap yang ketara seperti hutan kelapa sawit yang hijau bertukar kepada tanah tergondol. kewujudan kawasan yang agak kering dan tandus sebelum benih kelapa sawit yang baru membesar. (12 Markah) Cadangan Jawapannya: Pada masa kini kawasan perladangan kelapa sawit di Felda Jengka 16 sedang mengalami proses penanaman semula. 5. sistem perhubungan. Menggalakkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi yang berrantaian dengannya atau mewujudkan kepelbagaian ekonomi. Adanya kesan hakisan tanah dan gegalur apabila penebangan hutan sawit tersebut mendedahkan permukaan tanih kepada agen-agen hakisan air hujan dan juga larian air permukaan. sekolah. elektrik. Kawasan bukit kecil jelas kelihatan kesan-kesan gegalur ini. klinik desa dan lain-lain lagi. Antaranya ialah: 1. Ini menggalakkan perkembangan perniagaan runcit. Pokok-pokok yang sudah tua ditebang secara besar-besaran dan digantikan dengan benih baru secara berperingkat-peringkat. Kemusnahan ekosistem. 4. pasar tani dan lain-lain. babi hutan dan juga haiwan primat khususnya kera. 4. Dengan memperolehi pendapatan hasil perladangan kelapa sawit itu maka kuasa beli peneroka akan bertambah. bekalan air.

5. SOALAN PILIHAN 4 204 .bakar dll lagi. Langkah perundangan – Menguatkuasakan undang-undang dan akta seperti mengenakan denda/kompaun kepada mana-mana peneroka yang menjalankan kaedah tebang – bakar dalam penanaman semula kelapa sawit di ladang mereka. Apabila hutan sawit ditebang dan tiada lagi proses transpirasi pokok untuk membebaskan wap-wap air ke udara. Langkah pengurusan yang strategik: Antaranya ialah: a) Menanaman tanaman tutup bumi seperti pokok kekacang dan juga tanaman sampingan jangka pendek seperti pisang dan jagung bagi mengelakkan pendedahan permukaan bumi kepada agen hakisan.. Kesannya sumber-sumber air tersebut akan tercemar seperti mana yang dialami oleh Sungai Jengka dan sungai Cenerai yang merentasi kawasan ladang ini. b) c) Membina lebih banyak sistem perparitan dan saliran dalam kawasan ladang. 3. Langkah-langkah mengatasinya: 1.alur-alur sungai yang kecil dan juga paya. Oleh itu apabila hakisan larian air permukaan berlaku ia akan membawa masuk kelodak dan lumpur ke dalam sungai dan paya berkenaan. 2. Menggantikan kaedah tebang –bakar kepada tebang – reput. Langkah kempen kesedaran dan pendidikan alam sekitar yang bersesuaian kepada peneroka seperti kempen menggunakan bioteknologi. Pemanasan setempat (kenaikan suhu mikro) dan pengurangan kelembapan udara. kaedah tebang reput bukannya tebang ..

Skala jawapan mestilah kecil dan khusus sifatnya. oleh itu jawapan calon mesti memenuhi syarat-syarat berikut: 1. Jawapan juga tidak boleh bersifat umum tanpa merujuk kepada mana-mana sebuah bandar kecil pun. [9 Markah] b) Tuliskan laporan tentang taraf kebersihan persekitaran fizikal di bandar tersebut. Jawapan juga tidak boleh merujuk kepada banyak bandar.Berdasarkan pemerhatian yang anda telah lakukan di sebuah bandar kecil. 2. Huraian aktiviti perniagaan yang dikaji boleh meliputi: 205 .) (a) Huraikan aktiviti perniagaan yang terdapat di bandar tersebut. [ 8 Markah] c) Nyatakan langkah-langkah yang telah diambil oleh pihak berkuasa tempatan untuk mengatasi masalah kebersihan persekitaran fizikal di bandar tersebut. [9 Markah] Cadangan Isi Jawapan 1. Tajuk kajian: Menamakan sebuah bandar kecil yang dikaji. (Nota: Jawapan calon yang tidak memenuhi syarat 1. [ 8 Markah] ________________________________________________________________ CADANGAN SKEMA JAWAPAN Syarat Jawapan: Soalan ini adalah soalan kajian luar/kajian lapangan. 2 dan 3 di atas maka markah MAX = 5/25 sahaja. Merujuk kepada sebuah bandar kecil sahaja . Menyatakan kaedah kajian yang digunakan. 3. 2. (a) Huraikan aktiviti perniagaan yang terdapat di bandar tersebut. Hanya sebuah bandar kecil sahaja yang diterima. Menyatakan objektif kajian. Bandar yang paling besar boleh diterima ialah bandar ibu daerah sahaja. 3. Bandar besar seperti ibu negeri atau bandaraya tidak diterima.

daerah lain dsb. modal sendiri atau pinjaman bank. perniagaan makanan. longkang. dana kerajaan misalnya di bawah skim kredit mikro dll. 5. kontrak atau tetap. e) Buruh – penggunaan tenaga buruh/tenaga kerja asing atau tempatan. 4. Status kebersihan air – pencemaran sungai. parit. Status kebersihan premis perniagaan khususnya perniagaan makanan – gerai dan restoran. runcit. 206 . 3. sederhana atau besar-besaran. ke bandar lain. b) c) Skala operasi perniagaan: Skala kecil. 2. f) Orientasi pasaran – kepada penduduk seitar atau luar kawasan/luar bandar. Status kebersihan udara – pencemaran udara sekitar yang boleh diukur melalui indeks IPU. Status kebersihan persekitaran bandar – pencemaran sampah sarap. sistem longkang. sampah sarap dsb. Status kebersihan premis kediaman seperti sistem pembentungan. d) Modal – keupayaan modal kecil atau besar. b) Tuliskan laporan tentang taraf kebersihan persekitaran fizikal di bandar tersebut. Pemilikan dan pengurusan : Individu. [ 8 Markah] Cadangan Isi Jawapan 1. gaji/upah buruh dll. terlatih atau tidak terlatih. g) Bahan mentah/barangan perniagaan – dari kawasan sekitar atau diambil dari luar. perniagaan perkhidmatan dsb. sisa pepejal dan pencemaran bau. keluarga atau syarikat/usahsama.a) Jenis perniagaan yang dijalankan: Perniagaan borong. dan takungan air yang lain.

Mengawal selia dan memantau tahap kebersihan premis khususnya premis perniagaan makanan oleh Majlis Daerah/Majlis Pembandaran – Sistem pelabelan tahap kebersihan sebagai peringatan kepada pelanggan misalnya (Hijau – baik. membatalkan lesen operasi kepada pengusaha yang melanggar peraturan dan kawalan kebersihan. Menguatkuasakan undang-undang PBT – seperti denda/kompaun. Merah – tidak bersih). Menyediakan perkhidmatan pembentungan yang cekap oleh IWK – mengangkut dan merawat sisa kumbahan di loji rawatan yang jauh dari petempatan. NGO dan orang ramai. ceramah/seminar atau gotong royong membersihkan persekitaran yang melibatkan kerjasama PBT. 4. 3. ( 8 Markah) Cadangan Isi Jawapan 1. menyitar premis. Menyediakan tong-tong sampah dan pusat pungutan bahan untuk kitar semula. 6. Menyediakan sistem pungutan sampah dan pelupusan sisa pepejal/sampah secara sistematik dan berjadual di tapak pelupusan yang khas – jauh dari kawasan petempatan. Mengadakan kempen kesedaran mengenai penjagaan kebersihan dari masa ke semasa – melalui risalah.c) Nyatakan langkah-langkah yang telah diambil oleh pihak berkuasa tempatan untuk mengatasi masalah kebersihan persekitaran fizikal di bandar tersebut. Kuning – memuaskan. 2. 5. Sebagai contoh oleh Alam Flora. 207 . Kementerian Kesihatan. penerangan.

Kawasan kajian mestilah dinyatakan secara spesifik. Skala jawapan mestilah kecil dan khusus sifatnya. 4. Jawapan hanya berdasarkan kepada kegiatan ekonomi tertier sahaja. sebuah pantai. a) Kenalpastikan faktor-faktor yang menyebabkan aktiviti ekonomi tersebut dijalankan di kawasan itu. tunjukkan kesan-kesan negatif ke atas alam sekitar fizikal akibat aktiviti ekonomi itu. [10 Markah] c) Huraikan langkah-langkah yang sesuail bagi mengurangkan kesankesan negatif alam sekitar akibat aktiviti ekonomi yang anda kaji itu. Contoh kawasan kajian yang boleh diambil kira ialah seperti di sebuah pulau. sebuah kawasan hutan. 3.SOALAN PILIHAN 5 Berdasarkan kajian luar yang telah anda lakukan terhadap mana-mana satu jenis aktiviti ekonomi tertier. 2. sebuah kawasan di bandar besar/bandaraya. [ 8 Markah] CADANGAN SKEMA JAWAPAN Syarat Jawapan: Soalan ini adalah soalan kajian luar. Jawapan calon mestilah bersifat in-situ. Jawapan juga tidak boleh di merata-rata tempat atau melompat dari satu kawasan ke satu kawasan yang lain. Jawapan juga tidak boleh bersifat umum tanpa merujuk kepada mana-mana kawasan kajian pun. Tidak boleh terlalu luas seperti di sebuah negeri atau negara yang mencerminkan ketidakmampuan calon mengkajinya secara kajian luar. [7 Markah] b) Berdasarkan bukti dari kajian lapangan anda. oleh itu jawapan calon mesti memenuhi syarat-syarat berikut: 1. Paling luas kawasan kajian yang boleh diterima ialah sehingga sebuah daerah sahaja. 208 . sebuah bandar kecil/sederhana. sebuah kawasan tanah tinggi.

Faktor iklim/cuaca – seperti keadaan suhu. Faktor tarikan sumber alam secara khusus – pulau. Faktor modal – keupayaan modal yang ada kecil atau besar. b) Jawapan calon yang langsung tidak merujuk kepada aktiviti tertier = 0 Markah. paya elemen saliran semulajadi. pinjaman kredit daripada institusi kewangan/bank-bank tempatan/dana kerajaan dll. Faktor Kemanusiaan 1. Faktor Fizikal 1. kawasan pantai yang bercerun. kelembapan udara dsb.Panduan Pemeriksaan: a) Jawapan calon yang tidak memenuhi syarat 1. Kemudahan asas/prasarana yang ada – seperti jalan pengangkutan dan perhubungan serta kemudahan fizikal yang lain. landai dll aspek relief. c) Bagi jawapan calon yang bercampur aduk antara aktiviti tertier dengan aktiviti ekonomi yang lain maka pilih aktiviti tertier sahaja. temubual. 4. 2 dan 3 di atas (walaupun masih membincangkan kegiatan ekonomi tertier) markah MAX = 5 sahaja. 2. hujan. teknologi tempatan atau import. pencerapan. pengangkutan. 209 . Kaedah kajian: Pemerhatian. 3.tasik. Format Jawapan: a) Tajuk Kajian: Menamakan kawasan kajian dan SALAH satu jenis aktiviti ekonomi tertier – Pelancongan. hutan. perkhidmatan. Faktor – Faktor yang mempengaruhinya terdiri daripada faktor fizikal dan manusia antaranya ialah. soal-selidik dll yang sesuai. Objektif kajian: Untuk mengenalpasti faktor yang menyebabkan kegiatan ekonomi dijalankan. Dasar /polisi kerajaan – secara umum dan khusus seperti menubuhkan pelbagai agensi pelaksana dan rangkaian promosi. Saliran – sistem saliran seperti sungai. gua batu kapur dsb. 3. tanah bencah (wetland). 2. perniagaan. Pemarkahannya masih per 25. 4. Bentuk muka bumi/relief – seperti di kawasan tanah tinggi. kesan negatif ke atas alam sekitar dan langkah mengatasinya. Faktor teknologi – tradisional atau moden.

Hakisan tanah dan gerakan jisim khususnya tanah runtuh. Pencemaran air. Pencemaran bunyi dan bau. Faktor budaya – tarikan budaya secara khusus sperti tinggal arkeologi. atau tempat-tempat menarik yang disediakan seperti Sunway Lagoon. Faktor buruh – penggunaan tenaga kerja . 6. 5. Kemusnahan kawasan tadahan air. Antara kesannyanya ialah: 1. 3. Kemusnahan ekosistem hutan. biodiversiti dll yang berkaitan dengan ekosistem. Perubahan landskap secara besar-besaran . rantaian makanan. Kesan pemanasan setempat/kenaikan suhu mikro.kehilangan habitat. 9. Pencemaran udara . tunjukkan kesan-kesan negatif ke atas alam sekitar fizikal setempat akibat aktiviti ekonomi itu. tasik buatan manusia dll b) Berdasarkan bukti dari kajian lapangan anda. saiz dan jumlah tenaga kerja yang terlibat. dipengaruhi oleh tahap pendidikan dan kemahiran yang dimiliki. 7. terlatih atau tidak terlatih (ada khidmat bimbingan – latihan. 210 . R&D dsb) 8. Faktor pengurusan – sistematik atau tidak.tenaga keluarga/tempatan/asing. 7. Faktor pasaran – berkait dengan permintaan dan penawaran berkaitan dengan harga dan kualiti produk perkhidmatan. 4. 8. [10 Markah] Cadangan Isi Jawapan Bergantung kepada jenis aktiviti ekonomi yang dikaji. monumen. Pencemaran tanih dan sisa pepejal.5. 2. 6.

211 . 2. Langkah perundangan secara spesifik Amalan pengurusan yang strategik (Mana-mana 2 isi yang dihuraikan) Kempen kesedaran dan pendidikan alam sekitar: = MAX 2 Markah. = MAX 4 Markah = MAX 2 Markah.c) Huraikan langkah-langkah yang patut diambil untuk mengurangkan kesan-kesan negatif alam sekitar akibat aktiviti ekonomi yang anda kaji itu. 3. [ 8 Markah] Cadangan Skema Jawapan: 1.

212 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful