16574010-A-Geografistpm

--------------------------------KANDUNGAN----------------------------ISI KANDUNGAN Prakata Jadual Perancangan Ulangkaji Geografi Kertas 1 dan Geografi Kertas 2 Teknik Mengulangkaji dan

Menghadapi Peperiksaan Format Baru Kertas Geografi STPM dan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) Strategi Menjawab soalan Geografi STPM 2. Skema Jawapan Bagi Soalan-Soalan Terpilih Geografi Kertas 1 (Alam Sekitar Fizikal) a) b) c) d) e) f) g) h) Sistem bumi Sistem Geomorfologi Sistem Atmosfera Sistem Hidrologi Sistem Ekologi Saling kebergantungan sistem Kajian luar. Kemahiran Geografi MUKA SURAT

3. Skema Jawapan Bagi Soalan-Soalan Terpilih Geografi Kertas 2 (Alam Sekitar Manusia) a) Penduduk b) Pembangunan Ekonomi dan Impak Alam Sekitar c) Transformasi Desa dan Pembandaran d) Globalisasi Ekonomi dan Kerjasama

1

Serantau e) Impak Alam Sekitar dan Pengurusannya f) Kajian luar. BIBLIOGRAFI

PRAKATA
Buku Koleksi Skema Jawapan Geografi STPM ini membekalkan maklumat yang amat berguna kepada calon-calon Geografi yang akan mengambil STPM. Ini kerana buku ini mengandungi garis panduan menjawab serta isi-isi penting bagi soalan-soalan pilihan berdasarkan sukatan baru Geografi mulai tahun 2006. Oleh sebab itu, setiap calon Geografi seharusnya memiliki buku tersebut sebagai panduan asas untuk menjawab soalan aras STPM sebenar dan seterusnya menjadi teman persediaan ulangkaji yang membantu memperolehi markah yang cemerlang. Berdasarkan isi-isi jawapan yang diberi para calon boleh membuat latihan pengembangan isi (elebration) samada secara individu atau berkumpulan. Namun begitu buku ini bertindak sebagai pembantu dan pemandu kepada anda, kejayaan mutlak adalah terletak ditangan anda sendiri. Kandungan buku ini meliputi ke dua-dua kertas Geografi iaitu Geografi Kertas 1 (Alam Sekitar Fizikal) dan Geografi Kertas 2 (Alam Sekitar Manusia). Ia disusun dengan sistematik bagi memudahkan penggunaannya. Kandungannya meliputi: 1. Jadual Perancangan Ulangkaji mengikut kertas dan topik yang bertindak sebagai senarai semak proses pembelajaran calon. 2. Teknik Mengulangkaji dan menghadapi peperiksaan bagi kertas Geografi STPM. 3. Format Baru Kertas Geografi STPM. 4. Strategi Menjawab soalan Geografi STPM. Amat penting untuk calon-calon memahami sistem pemarkahan yang diguna-pakai dan sentiasa mengaplikasikan panduan menjawab yang disarankan. 5. Skema dan isi-isi jawapan penting bagi soalan-soalan Geografi Kertas 1 dan 2 yang telah dipilih.

2

Buku ini disediakan oleh kumpulan guru pakar Geografi STPM peringkat negeri Pahang dengan kerjasama Jabatan Pelajaran Negeri Pahang (JPNP). Justeru, sekalung budi dan jutaan terima kasih kepada Pegawai Geografi JPN yang mengambil inisiatif untuk menerbitkan buku ini.
Sekian dari Panel Penulis

Temerloh, Pahang Jun 2008
i JADUAL PERANCANGAN ULANGKAJI GEOGRAFI KERTAS 1 (Alam Sekitar Fizikal)

TEMA DAN TAJUK
1.0 SISTEM BUMI 1.1 Konsep sistem 1.2 Sistem suria 1.3 Kedudukan bumi dalam sistem suria 1.4 Tenaga 1.5 Peranan tenaga suria 2.0 SISTEM GEOMORFOLOGI 2.1 Pengenalan proses geomorfologi 2.2 Konfigurasi bentuk muka bumi 2.3 Pembentukan landskap di kawasan Tropika Lembab 2.4 Kaitan sistem geomorfologi dengan manusia 2.5 Kemahiran amali sistem geomorfologi 3.0 SISTEM ATMOSFERA 3.1 Struktur dan kandungan atmosfera 3.2 Cuaca dan iklim 3.3 Kaitan sistem atmosfera dengan manusia 3.4 Perubahan iklim 3.5 Mikro iklim bandar 3.6 Kemahiran amali sistem Atmosfera 4.0 SISTEM HIDROLOGI 4.1 Fasa air 4.2 Kitaran hidrologi

TARIKH MULA

TARIKH TAMAT

CATATA N

3

4.3 Edaran air tanih 4.4 Imbangan air 4.5 Kaitan sistem Hidrologi dengan manusia 4.6 Kemahiran Amali Sistem Hidrologi. 5.0 SISTEM EKOLOGI 5.1 Ekologi dan ekosistem 5.2 Aliran tenaga dalam siratan makanan 5.3 Kitar nutrien dalam ekosistem 5.3 Kaitan sistem ekologi dengan manusia 5.4 Kemahiran amali sistem ekologi.

6.0 SALING KEBERGANTUNGAN SISTEM. 6.1 Intraksi antara sistem. 6.2 Interaksi sistem fizikal dengan sistem gunaan manusia. 6.3 Pengekalan, Pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar fizikal 7.0 KAJIAN LUAR 7.1 Kajian Luar sistem geomorfologi 7.2 Kajian luar sistem atmosfera 7.3 Kajian luar sistem hidrologi 7.4 Kajian luar sistem ekologi

4

2.2 Proses pembangunan ekonomi 2.3 Migrasi Penduduk 1.3 Impak pembangunan ekonomi terhadap alam sekitar 2.4 Kemahiran amali penduduk 2.2 Taburan Penduduk 1. PEMBANGUNAN EKONOMI DAN IMPAK ALAM SEKITAR.2 Bandar dan pembandaran TARIKH MULA TARIKH TAMAT SELESAI (/) 5 .1 Transformasi desa 3.JADUAL PERANCANGAN ULANGKAJI GEOGRAFI KERTAS 2 (Alam Sekitar Manusia) TEMA DAN TAJUK 1.3 Pertumbuhan penduduk 1. PENDUDUK 1. TRANSFORMASI DESA DAN PEMBANDARAN 3.1 Sektor-Sektor ekonomi 2.4 Penduduk dan alam sekitar 1.1 Konsep penduduk 1.4 Kemahiran amali pembangunan ekonomi 3.

3. Lakarkan isi-isi penting yang anda perolehi itu dalam bentuk peta minda.6. 2.1 Impak aktiviti manusia terhadap alam sekitar fizikal 5. Nota yang dibuat jangan terlalu panjang kerana ia sukar diingat. GLOBALISASI EKONOMI SAN KERJASAMA SERANTAU 4. 6 .5 Kemahiran Amali . Sediakan jadual waktu yang sistematik dan disiplinkan diri anda seboleh mungkin mengikuti jadual waktu yang anda bina itu. Membaca buku atau nota ringkas. Kemahiran Amali desa dan Pembandaran Transformasi 4.2 Kajian Luar Transformasi desa dan pembandaran TEKNIK MENGULANG KAJI DAN MENGHADAPI PEPERIKSAAN Panduan Umum Mengulang kaji 1.2 Kerjasama serantau 4. membuat nota ringkas.3 Pertumbuhan Segi tiga 4. Tutup kembali buku/nota anda. Fahami apa yang dibaca dan catat kata kunci-kata kunci penting yang terdapat dalam nota atau buku anda.1 Globalisasi ekonomi 4.2 Impak sosial 5. Agehkan waktu untuk membaca. mengingat/menghafal dan membuat latihan esei serta kemahiran amali .4 Hubungan Malaysia dengan negara luar 4. KAJIAN LUAR 6. IMPAK ALAM SEKITAR DAN PENGURUSANNYA 5. Cuba ingat kembali apa yang anda baca (isi-isi penting).3 Pengurusan alam sekitar 6. 5.1 Kajian Luar Pembangunan ekonomi 6.

7. 7 . rajah dan carta.peta lakar dan peta topo serta gambarajah dan gambar foto 2. Ulangi langkah 1 hingga 4 di dalam panduan umum mengulang kaji di atas. b) Teknik Mengulang Kaji soalan Kemahiran Amali. plotan yang betul. soalan peperiksaan dalaman seperti soalan percubaan. petunjuk. Bagi jawapan yang terbaik yang telah dinilai oleh guru mestilah dikongsi bersama oleh rakan-rakan sekumpulan anda. Baca semula nota yang telah anda lakar dalam bentuk peta minda sebagai memperkukuhkan lagi ingatan anda. a) Teknik ulangkaji Soalan Esei 1. Bentukkan kumpulan perbincangan anda untuk menilai kekuatankelemahan jawapan yang telah anda buat/disemak oleh guru.. Pilih soalan/data dari soalan peperiksaan STPM sebenar atau soalan-soalan dari peperiksaan-peperiksaan lain yang searas dengan STPM. pengiraan.Mengulang kaji. Sebarkan jawapan terbaik kepada rakan-rakan anda – jangan kedekut untuk berkongsi kepintaran anda. Disamping itu juga merangka jawapan bagi soalan-soalan ulangkaji selanjutnya. Panduan Khusus . Cuba kembangkan bagi satu-satu isi jawapan anda di sekitar 6 hingga 7 baris. Kumpulkan soalan-soalan STPM sebenar (bermula 2000). Semak kembali. tentukan topik dan sub topik penting yang amat perlu diberi penekanan bagi sesuatu tahun tertentu. (Perkara yang paling penting untuk dinilai dan dibincangkan ialah sejauhmana isi jawapan dan pengembangan isi anda itu relevan/menepati dengan kehendak soalan peperiksaan). 3. Kembangkan isi jawapan/isi-isi penting yang telah anda perolehi dalam langkah 1 hingga 4 mengikut kehendak soalan yang telah anda kumpulkan itu berasaskan konsep : FAKTA dahulu diikuti oleh HURAIAN dan dilengkapi dengan CONTOH. 5. Sila jawab soalan-soalan kemahiran amali tersebut dengan berpandukan konsep kartografi yang tepat – Mesti ada tajuk. 2. Berdasarkan jadual analisis dan taburan soalan yang telah diberi.4. Hantarkan jawapan lengkap yang telah anda kembangkan isinya itu kepada guru anda untuk disemak.Lihat Strategi Menjawab Soalan Geografi STPM. Setiap ahli dalam kumpulan perbincangan (antara 4 – 5 orang sahaja) mestilah mengambil peranaan untuk menjana dan menyumbangkan idea-idea yang kreatif mengikut kehendak soalan ulanghkaji yang telah anda kumpulkan itu. skala. 1. 6. kemas bersih dan sempurna.peta tematik. 4. pertengahan tahun dan lain-lain yang berkaitan dengan topik/sub topik penting tersebut. Kenalpastikan topik/sub topik yang memungkinkan soalan kemahiran amali boleh ditanya dalam pelbagai bentuk seperti pelbagai graf garis dan bar.

Format Kertas Peperiksaan Geografi Kertas 1 STPM Peperiksaan bagi mata pelajaran ini terdiri daripada dua kertas. dan peta yang berkaitan dengan tajuk yang terdapat dalam Sukatan Pelajaran Geografi Mulai tahun 2007 dan seterusnya format kertas peperiksaan adalah seperti berikut: Geografi Kertas 1 (942/1) Geografi Kertas 2 (942/2) Alam Sekitar Fizikal.3. Jawapan yang telah disiapkan boleh dihantar kepada guru anda untuk disemak. Soalan boleh juga menguji pengalaman kajian luar. 4. analisa sebab-akibat serta membuat ramalan. Alam Sekitar Manusia Masa : 3 jam Masa : 3 jam 8 . Justeru anda perlu bincangkan kehendak soalan analisa ini didalam kumpulan perbincangan anda. beban belajar anda juga menjadi ringan dan anda akan berkongsi kejayaan yang cemerlang. Soalan kemahiran amali termasuk juga bahagian analisanya seperti analisa pola/trend/arah alir sesuatu graf. dan juga konsep dan kemahiran yang perlu dalam kajian geografi. Soalan akan menguji kefahaman calon tentang tajuk yang dihuraikan dalam sukatan pelajaran. Jawapan yang terbaik diedar dan dikongsi bersama-sama. Kesimpulan: Apa yang penting dalam mengulangkaji subjek Geografi ini ialah anda mesti buat dalam bentuk kumpulan. Bincangkan kelemahan-kekuatan hasil kerja amali anda itu dalam kumpulan perbincangan anda. kajian dan tafsiran peta topografi. pelbagai data geografi. gambar rajah. Kerana penjanaan idea melalui perbincangan kumpulan adalah lebih kemas dan jitu. Soalan yang dikemukakan merangkumi semua tajuk dalam sukatan pelajaran. iaitu Geografi Kertas 1 (Alam Sekitar Fizikal) dan Geografi Kertas 2 (Alam Sekitar Manusia).

rajah. Sederhana dan Sukar. carta dan peta. persembahan kartografi seperti graf. Aras soalan yang ditanya akan berasaskan Taksonomi Bloom iaitu aras Mudah. Soalan boleh ditanya dalam bentuk kemahiran amali dan kajian luar. peta lakar dan peta topografi. Soalan kemahiran amali melibatkan pengiraan. 1. Soalan no 3 terdiri daripada soalan pilihan SAMADA dan ATAU. 3. carta. Aras mudah (Pengetahuan). Setiap tahun adunan soalan langsung. Soalan 3 datangnya dari topik SISTEM GEOMORFOLOGI. sistem atmosfera. Oleh itu ia akan menguntungkan calon daripada segi pilihannya untuk menjawab 9 soalan bukannya 8 soalan sepertimana tahun-tahun sebelumnya.Jenis Bilangan Markah Wajaran : Soalan Esei : 8 soalan : 100 : 50% Jenis Bilangan Markah Wajaran : Soalan Esei : 8 soalan : 100 : 50% Bil soalan wajib dijawab : 4 soalan Bil soalan wajib dijawab : 4 soalan Nota: 1. Sistem geomorfologi. Sistem Bumi 1. Sintesis dan Penilaian). 2. aras sederhana (Pemahaman dan Aplikasi). Soalan ini mempunyai banyak pecahan dan tidak terhad kepada tiga pecahan sepertimana tahun-tahun sebelumnya. 4. JADUAL SPESIFIKASI UJIAN (JSU) GEOGRAFI KERTAS 1 STPM TEMA TAJUK/SUB TAJUK R PERINGKAT KEMAHIRAN I II III S T R S T R S BIL SOALA N T 1.1 1. Ini bermakna soalan no 3 sebenarnya mempunyai dua soalan. rajah. Soalan kajian luar boleh ditanya dari salah satu sistem berikut. rajah. soalan kemahiran amali dan soalan kajian luar akan dikemukakan untuk dijawab oleh calon. aras sukar (Analisis. sistem hidrologi dan sistem ekologi. carta dan peta serta menganalisis data.2 Konsep sistem Sistem suria 9 . Pelbagai rangsangan soalan akan diberikan seperti data. graf.

4 Kaitan sistem geomorfologi dengan manusia 2.4 Imbangan air.6 Kemahiran amali 3.Sistem Geomorfologi ( 60 Waktu ) 2 Atau 3 1.3 Kedudukan bumi dalam sistem suria 1.2 Cuaca dan iklim 3.3 Kaitan sistem atmosfera dengan manusia 3.5 Kaitan sistem 10 .3 Edaran air tanih 4.5 Peranan tenaga suria 2.2 Kitaran Hidrologi hidrologi (20 Waktu) 1 4.5 Mikro iklim bandar 3. 4.7 Kajian luar 4.1 Struktur dan kandungan atmosfera 3.6 Kajian luar 3.5 Kemahiran amali 2. Sistem Atmosf era 2 ( 40 Waktu) 4.4 Tenaga 1. Sistem 4.3 Pembentukan landskap di kawasan Tropika Lembab 2.1 Pengenalan proses geomorfologi 2.2 Konfigurasi bentuk bumi 2.4 Perubahan iklim 3.1 Fasa air 1 2.(20 Waktu) 1.

Saling Kebergantung an sistem (20 Waktu) 6. II : Pemahaman dan Alikasi III: Analisis.5 Kajian luar 6.2 Aliran tenaga (20 Waktu) 5.1 Ekologi dan 1 dalam siratan makanan 5. 4.hidrologi dengan manusia. R = Aras Rendah (Mudah) S = Aras Sederhana T = Aras Tinggi (Sukar) 11 .1 Interaksi antara sistem. Sintesis dan Penilaian.7 Kajian lluar 5.4 Kaitan sistem ekologi dengan manusia 5.3 Pengekalan.3 Kitar nutrien dalam ekosistem 5. Sistem ekosistem Ekologi 5.2 Interaksi sistem fizikal dengan sistem gunaan manusia 6. pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar fizikal.6 Kemahiran amali 4. JUMLAH 1 8 Nota: I : Pengetahuan. 6.

Sederhana dan Sukar. Aras mudah (Pengetahuan). Sintesis dan Penilaian). Soalan boleh juga menguji pengalaman kajian luar. Soalan nombor 3 terdiri daripada soalan pilihan c) d) Peruntukan soalan kemahiran amali tidak melebihi 2 soalan bagi setiap tahun. aras sederhana (Pemahaman dan Aplikasi). kajian dan tafsiran peta topografi. dan peta yang berkaitan dengan tajuk yang terdapat dalam Sukatan Pelajaran Geografi Mulai tahun 2007 dan seterusnya format kertas peperiksaan adalah seperti berikut: Geografi Kertas 1 (942/1) Geografi Kertas 2 (942/2) Alam Sekitar Fizikal. aras sukar (Analisis. Peruntukan soalan kajian luar hanya 1 soalan bagi setiap tahun. dan juga konsep dan kemahiran yang perlu dalam kajian geografi. Alam Sekitar Manusia Masa Jenis Bilangan Markah Wajaran : 3 jam : Soalan Esei : 8 soalan : 100 : 50% Masa Jenis Bilangan Markah Wajaran : 3 jam : Soalan Esei : 8 soalan : 100 : 50% Bil soalan wajib dijawab : 4 soalan Bil soalan wajib dijawab : 4 soalan Nota: 1. gambar rajah.a) b) Kertas ini mengandungi 8 soalan yang disusun mengikut urutan tajuk dalam sukatan pelajaran. Aras soalan yang ditanya akan berasaskan Taksonomi Bloom iaitu aras Mudah. iaitu Geografi Kertas 1 (Alam Sekitar Fizikal) dan Geografi Kertas 2 (Alam Sekitar Manusia). 12 . Format Kertas Peperiksaan Geografi Kertas 2 STPM Peperiksaan bagi mata pelajaran ini terdiri daripada dua kertas. pelbagai data geografi. Soalan yang dikemukakan merangkumi semua tajuk dalam sukatan pelajaran. Soalan akan menguji kefahaman calon tentang tajuk yang dihuraikan dalam sukatan pelajaran.

Ini bermakna soalan no 3 sebenarnya mempunyai dua soalan. graf. rajah.5 Penduduk dan alam sekitar 1. Atau 3 (Soalan atau) 2. carta dan peta. Soalan kemahiran amali melibatkan pengiraan.4 Migrasi 1. Oleh itu ia akan menguntungkan calon daripada segi pilihannya untuk menjawab 9 soalan bukannya 8 soalan sepertimana tahun-tahun sebelumnya. soalan kemahiran amali dan soalan kajian luar akan dikemukakan untuk dijawab oleh calon. Soalan kajian luar boleh ditanya dari salah satu tema berikut. rajah. Pelbagai rangsangan soalan akan diberikan seperti data. Soalan no 3 datangnya dari tema PEMBANGUNAN EKONOMI DAN IMPAK ALAM SEKITAR.2.3 Pertumbuhan penduduk 1. carta dan peta serta menganalisis data.6 Kemahiran amali penduduk 2.1 Konsep penduduk 1.1 Sektor- 1. Pembanguna 2. peta lakar dan peta topografi. Setiap tahun adunan soalan langsung. 4. persembahan kartografi seperti graf. JADUAL SPESIFIKASI UJIAN (JSU) GEOGRAFI KERTAS 2 STPM TEMA TAJUK/SUB TAJUK PERINGKAT KEMAHIRAN I II III R S T R S T R S T BIL SOALAN 1. Soalan boleh ditanya dalam bentuk kemahiran amali dan kajian luar. 3. pembangunan Atau 3 13 . 1. Soalan no 3 terdiri daripada soalan pilihan SAMADA dan ATAU. rajah. sektor ekonomi. Penduduk (50 Waktu) 1.2 Taburan penduduk 1.2 Proses n ekonomi 1. Pembangunan ekonomi dan impak alam sekitar atau Transformasi desa dan pembandaran. Soalan ini mempunyai banyak pecahan dan tidak terhad kepada tiga pecahan sepertimana tahun-tahun sebelumnya. carta.

1 Transformasi desa. 4.4 Kajian luar 4.3 Kemahiran amali 3.dan impak alam sekitar 1.3 Pengurusan alam sekitar JUMLAH 10 8 Nota: 14 .7 Kajian luar 3. Impak 5.2 Bandar dan pembandaran. Globalisasi ekonomi dan kerjasama serantau.4 Hubungan Malaysia dengan negara luar.1 Globalisasi ekonomi 4. (30 Waktu) 1 5. 3. 5.3 Pertumbuhah segitiga 4.4 Kemahiran amali 2. 3. Transformasi desa dan pembandara n (30 Waktu) 2 4.4 (50 Waktu) ekonomi. 2.2 Kerjasama serantau 4. 5.2 Impak sosial.1 Impak alam sekitar aktiviti dan manusia pengurusann terhadap alam ya (20 Waktu) 1 sekitar.5 Kemahiran amali (Soalan atau) 3. Impak pembangun an ekonomi terhadap alam sekitar.

f) STRATEGI MENJAWAB SOALAN GEOGRAFI STPM 1.0 PANDUAN AM KEPADA CALON 1. 15 . Peruntukan soalan kajian luar hanya 1 soalan bagi setiap tahun.I : Pengetahuan. e) Kertas ini mengandungi 8 soalan yang disusun mengikut urutan tajuk dalam sukatan pelajaran. II : Pemahaman dan Alikasi III: Analisis.1 Sukatan baru Geografi STPM yang diperkenalkan pada tahun 1996 dan edisi semakan (2006) hanya mengandungi dua kertas sahaja. Soalan nombor 3 terdiri daripada soalan pilihan R = Aras Rendah (Mudah) S = Aras Sederhana T = Aras Tinggi (Sukar) g) h) Peruntukan soalan kemahiran amali tidak melebihi 2 soalan bagi setiap tahun. Iaitu Geografi Kertas -1 942/1 Kertas Alam Sekitar Fizikal dan Geografi Kertas 2 – Kertas Alam Sekitar Manusia. Sintesis dan Penilaian.

1 Strategi Menjawab Soalan Langsung.taburan tajuk. satu sub-tajuk khusus. Setiap soalan akan berbentuk pecahan (a. Calon hanya perlu pilih SALAH SATU SOALAN SAHAJA.3 Ini bermakna calon hanya mempunyai masa lebih kurang 45 minit sahaja untuk menjawab setiap soalan tersebut. tidak lagi soalan khusus/soalan langsung seperti sukatan lama. Dalam hal ini amat perlu bagi calon menganalisis soalan STPM 2000 hingga 2007 untuk melihat corak atau bentuk soalan yang ditanya .2 Geografi kertas 1 mengandungi 8 soalan semuanya dan calon-calon dikehendaki pilih dan jawab empat soalan sahaja dalam jangkamasa 3 jam. 2. Pelajari semua. terdiri daripada 2 soalan pilihan (SAMADA dan ATAU).konsepsi soalan dan lain-lain. Mulai tahun 2006.b atau c). Wajaran markah ini memberikan pandu arah yang amat berguna kepada calon untuk merancang jawapan masing-masing. soalan kemahiran amali yang melibatkan persembahan kartografi. Jadi elakkan diri daripada meninggalkan mana-mana tajuk dalam sukatan.Pendekatan menjawab bagi ke dua-dua kertas tersebut dan sistem pemarkahannya hampir sama sahaja berasaskan konsep ISI + HURAIAN + CONTOH.aras soalan. soalan nombor 3 nya dari tajuk pembangunan ekonomi dan impak alam sekitar. 2. Setiap soalan sekurangkurangnya mengandungi 2 atau 3 pecahan dan setiap pecahan soalan diberikan wajaran markah di hujungnya dalam tanda kurungan.tema-tema yang dijangka penting untuk difokuskan. 1. Bagi Geografi kertas 1. tetapi sesuatu tajuk atau sub tajuk itu tidak perlu terlalu mendalam sepertimana dalam sukatan lama sebelumnya. Ingat! Agehkan masa yang lebih lama kepada wajaran markah yang besar dan jangan terlalu menumpu kepada soalan yang wajaran markahnya sedikit. 16 .4 Soalan-soalan yang dikemukakan boleh terdiri daripada satu tajuk khusus. akan dikemukakan 8 soalan dan calon dikehendaki pilih serta jawab 4 soalan sahaja dalam jangka masa 3 jam. trend soalan. 1. soalan nombor 3 adalah dari tajuk sistem geomorfologi manakala bagi Geografi kertas 2. Cuba dapatkan khidmat-bantu dari guru anda. dan juga soalan berasaskan Kajian luar (Kajian Lapangan). soalan nombor 3.0 KENALI BENTUK SOALAN Ada tiga bentuk soalan yang begitu popular ditanya iaitu soalan bersifat langsung (directly Questions). gabungan beberapa tajuk atau gabungan beberapa sub-tajuk. Ketiga-tiga bentuk soalan ini memerlukan pendekatan menjawab yang berbeza-beza. Jumlah markah bagi setiap soalan apabila dicampurkan wajaran-wajarannya akan bernilai 25 Markah. 1. Begitu juga dengan Geografi Kertas 2.

Tidak boleh kita mempelajari sesuatu tajuk itu secara persembahan dan penghuraian fakta semata-mata. Cuba sediakan sekurang-kurangnya 6 sebab bagi soalan (b) di atas. Misalnya Indonesia. dibahaskan.jelaskan. (10 Markah). Setiap isi yang dihurai mestilah distruktur mengikut perenggan yang berlainan. Justeru itu strategi belajar calon juga mestilah pelbagai aras untuk satu-satu tajuk.dibuat perbandingan dan sebagainya. Cukup sekadar sebaris dua ayat sahaja bagi setiap ciri yang dinyatakan. huraikan. Ia biasanya mempunyai 2 hingga 3 pecahan yang diberikan wajaran markah masing-masing. bincangkan dll yang setaraf dengannya. 2.1 Soalan langsung adalah soalan yang ditanya terus tanpa melibatkan banyak rangsangan dan referent. Setiap sebab mestilah dijelaskan dengan detail antara 6 hingga 7 baris bagi setiap isi yang dikemukakan. urutan soalannya mungkin seperti berikut: Bahagian a) = soalan konsep/definisi/bezakan makna/apakah yang dimaksudkan dan lain-lain yang seumpamanya. (10 Markah) b) Cadangkan langkah-langkah yang patut diambil untuk mengurangkan masalah lebihan penduduk di negara berkenaan.1.terangkan. Bahagian c) = soalan bersifat aplikasi seperti cadangkan.ulaskan. Bagi menjawab soalan di atas.1.4.Ada tajuk yang perlu dikupas. Bagi soalan (c) 17 . 2.1. 2. Seterusnya calon perlu menyatakan ciri-ciri demografi negara berkenaan.komen. 2. Menyatakan tidak perlu menghurai. (5 Markah) b) Jelaskan mengapa negara tersebut perlu memperlahankan kadar pertumbuhan penduduknya. a) Nyatakan ciri kependudukan (demografi) negara tersebut. Jika satu-satu soalan itu terdiri daripada 3 pecahan. aras dan kehendak setiap kata kunci dalam soalan. Ini bermakna jika anda ada 6 isi ia mestilah dihurai dalam 6 perenggan yang berlainan. Justeru itu amat penting untuk kita memahami bentuk.mengapakah dan seumpamanya. calon perlu menamakan dahulu negara yang dipilih. 5.1.dibuat ramalan. Bahagian b) calon mestilah menjelaskan sebabsebab negara Indonesia perlu memperlahankan pertumbuhan penduduknya.3. Bahagian b) = Soalan huraian/penjelasan/penerangan seperti .2. Urutan soalan begini sebenarnya cuba mengukur pemikiran pelajar dari aras bawah kepada aras tinggi.analisakan.dibincangkan.2. Di antara contoh soalan langsung yang akan dibincangkan di sini adalah seperti berikut: Pilih sebuah negara di rantau Asia Pasifik.diulaskan.1.

(huraian tidak seimbang). Lazimnya markah untuk huraian lebih tinggi nilainya berbanding dengan markah untuk isi sahaja. Jangan sekalikali menyembunyikan fakta/isi diakhir ayat pada perenggan. Huraian yang terlalu panjang berjela untuk satu-satu isi akan diberikan Awarded (Sudah tepu/maksima).betul dan tepat dengan kehendak soalan akan diberikan markahnya secara khusus manakala huraian yang baik. Aspek contoh pula tidak semestinya merujuk kepada tempat semata-mata. Setiap judul isi yang diberi mestilah dijelaskan sebaik mungkin dengan sokongan contoh-contoh yang konkrit dan bukannya dibiarkan dalam bentuk senarai isi (Listing) sahaja. Formula F:H:C mestilah dipatuhi.relevan. Sebutan isi yang relevan. d) Selain itu.betul. Jumlah markah yang diberi bergantunglah kepada peruntukkan markah yang disediakan untuk setiap judul isi berkenaan. tidak lebih daripada itu. 2. ia boleh jadi data. Justeru itu. fenomena atau nama 18 . Ini kerana jika sesuatu isi itu misalnya diperuntukkan 2 markah maka ia hanya boleh dianugerahkan 2 markah sahaja. Jika ini berlaku calon masih mempunyai lebihan satu atau dua isi yang membolehkan mereka masih mampu memperolehi markah yang maksima.1.memenuhi kehendak soalan.pula calon juga perlu sediakan 6 cadangan yang sesuai dan setiap cadangan perlu dihurai dengan sebaik mungkin. b) Jangan sekali-kali terlalu mendetailkan huraian pada satu-satu isi sahaja sehingga isi yang lain amat cetek huraiannya. Dalam hal ini kualiti jawapan calon amat bergantung kepada kualiti dan kekuatan huraiannya.1. c) Sebaik-baiknya lebihkan isi dan huraiannya menjadi 6 atau 7 isi sebagai Reserve. 2. Diikuti oleh Huraian (H) dan Dilengkapi dengan Contoh (C). Setiap perenggan mesti ada Fakta atau Isi (F) .padat bersama dengan sokongan contoh yang sesuai juga akan dianugerahkan markahnya.6. Calon juga boleh mengemukan Fakta dahulu diikuti oleh Contoh kemudiannya berdasarkan contoh-contoh tersebut ia membuat Penghuraian. Isi dan huraian yang berulang tidak diambil kira. sistem ini juga memerlukan calon membuat perenggan jawapan yang baik. Sistem penilaian begini mempunyai implikasi seperti berikut: a) Jangan sekali-kali mengulang isi atau mengulangi huraian. Ini untuk mengelakkan berlakunya isi atau huraian yang berkemungkinan diletakkan di bawah judul isi yang sama (tindanan isi) dalam skemanya nanti. Apa yang penting. pemarkahan akan diberikan kepada jawapan yang mempunyai kombinasi antara ISI dengan HURAIAN dan bukannya kepada isi semata-mata. Fakta atau Isi mestilah diserlahkan dalam ayat pertama bagi setiap perenggan.7. Ini kerana sistem penilaian jawapan dibuat berasaskan konsep Analitikal dan Impression atau Isi/Point dengan huraian. Misalnya jika calon ada 6 judul isi bermakna mesti ada 6 perenggan yang berasingan.

2.Pada Tahun 2008”. Tajuk yang betul dan tepat. kemahiran untuk menganalisis mengenai apa yang dapat ditunjukkan oleh persembahan kartografinya. Misalan “Graf Bulatan Menunjukkan Min Suhu Bulanan di Cameron Highland. kemahiran untuk mempersembahkan data-data yang diberi oleh soalan kepada bentuk kartografi yang diminta dan kedua. Dalam hal ini ada dua jenis skala yang boleh dipilih oleh calon. Skala Aritmetik diguna sekiranya bezantara data-data yang diberi tidak terlalu besar manakala Skala Geometri diguna-pakai sekiranya bezantara data-data yang diberi terlalu besar perbezaannya khususnya antara nilai maksima dengan minima. Pemilihan skala yang sesuai. Pertama skala Aritmetik seperti 1 CM : 50. Skala yang dipilih mestilah sesuai untuk mewakili semua data dalam soalan. Kerana ia tidak mempunyai apa-apa peruntukan markah kepada aspek pendahuluan atau penutup.1. Ke dua-dua jenis skala ini berbeza daripada segi penggunaannya.2 Strategi Menjawab Soalan Kemahiran Amali. Soalan kemahiran amali memerlukan calon bersedia dalam dua aspek. sistem pemarkahan begini juga tidak memerlukan Pendahuluan dan Penutup yang panjang berjela.graf. e) Akhir sekali. Walau apapun bentuk persembahan kartografi boleh diminta oleh soalan tetapi sistem penilaiannya adalah konsisten tertumpu kepada aspek-aspek berikut: 2. Pemilihan skala yang sesuai amat penting bagi memudahkan dan menghasilkan kerja-kerja plotan yang tepat dan bermutu. Sebagai panduan skala yang diguna mestilah ditulis/dinyatakan 19 .2. Sebaik-baiknya tajuk ditulis di ruang paling atas bagi sesebuah peta. Tajuk mesti ditulis.2.2. misalnya menganalisis bentuk dan trend sesuatu graf. 2. Sesuatu tajuk yang ditulis mestilah dapat menggambarkan kaedah kartografi yang diguna serta apa yang diwakilinya.ciri dan lain-lain bergantunglah kepada kehendak dan situasi soalan. Peta Aliran Menunjukkan Migrasi Luar Bandar ke Kuala Lumpur. Pada Tahun 2008”. Pendahuluan dan penutup cukup sekadar satu atau dua baris ayat sahaja sebagai pengenalan kepada apa yang diminta oleh soalan. Pertama.carta dan lain-lain persembahan kartografi.000 Orang atau ke dua skala Geometri yang melibatkan nilai punca kuasa dua seperti 1 CM : 100 unit Puncakuasadua .sesuatu subjek misalnya bangsa. Harus diingat sekiranya anda menggunakan skala geometri anda mestilah terlebih dahulu mempunca-kuasaduakan semua data yang diberi dan terpaksa berkerja dalam unit punca kuasadua.

Misalnya anda boleh menggunakan warna yang berbeza asalkan ia tidak menyalahi teknik-teknik kartografi.rajah. Sebahagian markahnya terletak pada aspek-aspek pentafsiran.2.pembaris. 2.peta dan sebagainya.pensel yang pelbagai warna dan lain-lain alat yang bersesuaian. Pengiraan nilai terhadap data yang diberi oleh soalan. 4.carta. Apabila menjawab soalan analisis. Dalam hal ini sebab dan alasan boleh diambil daripada 20 . garis aliran bagi peta aliran. Seperkara yang mesti diingatkan apabila calon bersedia untuk menjawab soalan kemahiran amali ialah ia mesti membawa kelengkapan alat tulis yang secukupnya. Tidak cukup sekadar memberikan angka-angka perubahan. persembahan kartografi yang dibuat adalah tidak lengkap. Merujuk kepada apa yang dapat anda persembahkan. Tanpa petunjuk. bulatan bagi carta pai.2. jangka sudut. Data yang diberi perlu dikira dengan menggunakan skala yang telah dipilih oleh calon dan sebaik-baiknya pengiraan tersebut ditunjukkan dalam bentuk jadual serta dihantar bersama-sama jawapan anda. lorekan bagi peta koroples dan sebagainya. Petunjuk amat penting sebagai indikator yang diguna untuk mentafsir sesuatu persembahan kartografi. Kebersihan dan kesempurnaan. Pengalaman pemeriksaan yang lalu membuktikan calon hanya berupaya menghasilkan persembahan kartografi yang baik tetapi amat lemah dalam bahagian menganalisis graf. 2. bersih. 2. Justeru ia mesti disediakan. Lazimnya petunjuk di letakkan di ruangan bawah sebelah kiri graf. Harus diingat bahawa soalan kemahiran amali tidak semata-mata melibatkan kerja-kerja kartografi sahaja. carta. ketepatan plotan atau tandaan mengikut skala yang diguna dan juga kesan-nampak (Visual effect). 5. Membuat Plotan.ramalan dan lain-lain yang berkaitan dengan bahagian amali yang ditunjukkan.2.2.analisis.6.peta dan sebagainya. Justeru plotan harus dibuat dengan teliti dan jelas. Sebenarnya ia lebih merupakan satu bonus kepada kualiti hasil kerja calon. naikturun data dan sebagainya yang hanya melibatkan unsur kuantitatif sahaja.cantik. meramalkan kemungkinan yang boleh berlaku akibat sesuatu pola yang dapat ditunjukkan oleh graf. lengkap dan sempurna. Misalnya garisan bagi graf garis. Penilaian pada aspek plotan amat bergantung kepada sejauhmana anda dapat menyiapkannya.3. menyatakan peratus. merumuskan pola dan trendnya. Sekurang-kurangnya ia mesti ada sebuah Kalkulator. Ia merupakan satu nilai estetika yang diberi kepada kerja-kerja persembahan kartografi calon yang kemas. calon tidak boleh mengulas data semata-mata.rajah. palang/turus bagi graf bar. satu set geometri yang dalamnya mengandungi jangka lukis. 2. Setiap ulasan data mestilah disokong dengan alasan atau sebab-sebab yang relevan dan menasabah.pemadam. Menyediakan petunjuk. rajah.carta atau peta yang telah dilukis berdasarkan kemahuan soalan.di penjuru sebelah kanan sesuatu persembahan kartografi dan ia berada di bawah daripada tajuk.

satu kawasan pelancongan. Ia boleh dibuktikan dengan nama-nama tempat.3. Aktiviti ekonomi yang dikaji juga tidak boleh banyak.tepat dan lengkap.3. Konsep Lapangan.3. Umpamanya adalah amat mustahil seseorang calon itu boleh mengkaji secara kajian luar di seluruh negeri atau seluruh negara. 2. seseorang calon seharusnya memahami Tiga konsep berikut: 2. Setiap tahun soalannya sentiasa dikemukakan. nama kilang. 21 . Apabila calon menjawab soalan kajian luar ini. 2. Umpamanya jika calon memilih aktiviti perindustrian maka segala perbincangan jawapan mestilah berkait dan relevan dengan aktiviti perindustrian sahaja. 1. Tidak boleh melompat kepada aktiviti ekonomi lain. Bagi menjawab soalan kajian luar atau kajian lapangan. Ia perlu merujuk kepada satu jenis sahaja. Soalan kajian luar merupakan soalan yang popular ditanya. Dalam konteks ini calon mestilah pandai memilih jenis aktiviti ekonomi yang paling banyak membawa kesan negatif kepada alam sekitar setempat yang telah dikajinya. kesan rumah hijau. Konsep Lokaliti.3. nama sungai.pengentahuan geografi yang telahpun calon pelajari khususnya di bilik darjah. satu kawasan perlombongan. Konsep kawasan lapangan ini adalah spesifik dan kecil keluasannya. sebuah mukim. Satu Jenis Aktiviti Ekonomi.3 Strategi Menjawab Soalan Kajian Luar. 2. sebuah kawasan industeri. Kawasan yang dikaji atau kawasan lapangan adalah merujuk kepada satu kawasan sahaja dan ia tidak boleh menyebutkan banyak kawasan atau merata-rata tempat. kawasan kajian tersebut mestilah dinamakan dengan jelas. sebuah kawasan pembalakan. Saiz kawasan lapangan yang boleh diterima seperti di sebuah kawasan taman perumahan. sebuah estet/ladang. Justeru itu unsur-unsur kuatitatif mestilah digabungjalinkan dengan unsur kualitatif semasa calon menjawab soalan yang berkaitan dengan analisa ini. Misalnya jika calon menggunakan konsep pemanasan global. nama hotel dan lainlain ciri persekitaran setempat yang menunjukkan fenomena geografi tempatan. Amat penting bagi setiap isi yang dikemukakan dan dihuraikan dalam soalan kajian luar ini mestilah bersifat LOKALITI (merujuk kepada tempat yang dikaji). sebuah daerah dan lain-lain kawasan yang mikro saiznya yang boleh mencerminkan kemampuan pelajar/calon membuat kajian dalam jangkamasa yang terhad. 2. kawasan petempatan seperti satu rancangan Felda.sebuah kampung.

3. kamera. kaedah kajian dan peralatan yang Di antara kaedah yang sesuai disebut dalam kajian di atas ialah seperti kaedah pemerhatian dan pencerapan. Misalan “ Tujuan kajian saya ialah untuk mengenalpasti kesan-kesan persekitaran samada ke atas elemen geomorfologi.elemen hidrologi dan juga elemen atmosfera setempat akibat aktiviti pembalakan yang telah dijalankan di Dabong ini. Hakisan tanah dan tanah runtuh. Calon juga boleh menceritakan secara ringkas lokasi/kedudukan kawasan yang dikajinya. Kelantan”. borang soal-selidik dan lain-lain yang bersesuaian. Kerana ke tiga-tiga fenomena/kesan tersebut tidak merujuk kepada kesan di lokasi kawasan yang dikaji dan ia amat luas(Global) iaitu seluruh dunia sedangkan calon tidak mengkaji seluruh dunia!. Dalam Daerah Gua Musang. kaedah temubual/soal selidik dan juga kaedah pengukuran. c) Menyatakan digunakan.penipisan lapisan ozon sebagai satu isi jawapan untuk menjawab soalan kesan negatif persekitaran ia sama sekali tidak boleh diterima. 2. Semasa calon menghuraikan jawapan bagi kesan-kesan negatif ke atas alam sekitar ia mestilah pandai memilih kesan-kesan yan relevan dengan aktiviti ekonomi yang dikajinya itu. Tajuk kajian mesti mengandungi apakah jenis aktiviti ekonomi yang dikaji dan dimana ia dikaji. Alatanya pula seperti alat tulis. Di antara kesan-kesan umum yang boleh disesuaikan dengan aktiviti-aktiviti ekonomi yang dikaji ialah seperti. Seterusnya mencadangkan langkah-langkah yang wajar diambil bagi mengurangkan kesan-kesan negatif tersebut”. Sepatutnya konsep tersebut digantikan dengan istilah Pemanasan Setempat di kawasan yang dikajinya. Perubahan terhadap landskap fizikal. Banjir sungai (akibat 22 . Misalan “ Kajian saya ialah terhadap aktiviti Pembalakan di Dabong. 5. Misalnya jika calon mengkaji aktiviti pembalakan adalah tidak relevan jika ia menghuraikan kesan terhadap pencemaran bau!. sesuatu jawapan kajian luar seharusnya dimulakan dengan perkaraperkara berikut: a) Menyatakan Tajuk Kajian. elemen ekologi. b) Menyatakan Objektif Kajian: Tujuan kajian luar dibuat mestilah disebut dengan jelas. Sebelum calon menulis jawapan yang berkaitan dengan kesan-kesan negatif ke atas alam sekitar. 4.

dan juga kerosakan ekosistem daratan dan akuatik seperti kemusnahan spesis dan habitat. Ke tiga. 6. Pengalaman penulis sebagai pengajar membuktikan bahawa kelemahan utama pelajar ialah tidak boleh menbuat huraian (elebration) yang baik walaupun mampu mengemukakan isi/fakta yang bernas dan tepat. langkah perundangan dan akta. Sebenarnya pelajar mudah memperolehi markah jika betul kaedahnya. penghijauan kawasan sekitar dan lain-lain cadangan yang boleh meningkatkan kesedaran masyarakat agar peka kepada kesan persekitaran yang telah dibincangkan itu. langkah kempen kesedaran dan kerjasama masyarakat setempat seperti gotong royong pembersihan sungai. merawat sisa. memperbanyakkan bacaan demi memperluaskan pengentahuan geografikalnya.denda (kompaun). Pencemaran udara dan bau.Sebenarnya kecermerlangan (Prinsipal A) boleh digenggam oleh pelajar. Seboleh mungkin bukti/dapatan ini mestilah disebut agar jawapan anda kukuh dan benar-benar mencerminkan kajian luar. Huraian terhadap kesan tidak boleh secara umum sahaja. Ketiga-tiga aspek ini mestilah ditulis dalam jawapan anda. 23 . Sebagai contohnya jika calon menghuraikan kesan pencemaran air sungai ia mestilah menyatakan nama sungai yang terlibat. Justeru itu apa yang penting ialah pelajar perlu rajin membuat latihan menjawab soalan khususnya aspek pengembangan isi dengan panduan yang telah diberikan. menyitar terhadap mana-mana pihak yang bertanggungjawab menimbulkan kesan-kesan negatif terhadap alam sekitar tersebut oleh pihak-pihak berwajib di sesuatu tempat.dasar yang semakin cetek) dan banjir kilat. Seperti tindakan menyaman. kesan pemanasan setempat/iklim mikro.0 RUMUSAN Berdasarkan perbincangan di atas. Pertama. membina sistem perparitan. jika menghuraikan kesan hakisan tanah ia mungkin boleh dibuktikan dengan kesan-kesan gegalur yang terdapat disekitarnya.0 Pengenalan. jawapannya mesti mengandungi ke tiga-tiga elemen berikut. Harus diingat apabila calon menghuraikan kesan-kesan negatif ini ia mestilah disokong dengan dapatandapatan daripada kajiannya. jelas menunjukkan bahawa sistem penilaian yang diguna dalam Geografi Kertas 1 dan 2 STPM amat menguntungkan pelajar. Ke dua. Persepsi Geografi masa kini bukan lagi sesukar masa dahulu. menapis asap dan lainlain yang boleh difikirkan bersesuaian dengan jenis aktiviti ekonomi yang dikaji dan kesan negatif yang diakibatkan olehnya. mengadakan kumpulan perbincangan bagi memantapkan lagi ilmunya dan akhir sekali bertawakkallah kepada yang ESA. Pencemaran air. Apabila calon menjawab bahagian cadangan mengatasi kesan-kesan negatif terhadap alam sekitar. ia mestilah bersifat lokaliti. memperdalamkan semula sungai. misalnya oleh Majlis daerah. Saya yakin anda akan berjaya dengan cemerlang dan gemilang.. Kaedah MJK (Kaedah Mudah Jawab Soalan Konsep) 1. Jabatan Alam Sekitar (JAS) dan lain-lain yang berkaitan dengannya. kempen cintailah sungai kita. langkah pengurusan seperti menanam semula hutan. 3.

Dalam Kamus Dewan perkataan konsep bermaksud pengertian am atau idea yang berdasarkan sesuatu. ianya boleh membantu pelajar mendapat markah yang lebih baik. [5m] Soalan 5 (a) Takrifkan tekanan udara. [5m] Soalan 7 (a) Apakah yang dimaksudkan dengan kerpasan? [5m] Kertas 1Tahun 2007. Walaupun hanya membawa markah 3 atau 4 atau 5 markah.Sebelum menjelaskan lebih lanjut tentang kaedah mudah jawab soalan bentuk konsep ini adalah lebih baik untuk diperjelaskan maksud perkataan konsep itu sendiri. bilangan bentuk soalan konsep ini merupakan bentuk yang acapkali ditanya dalam kertas peperiksaan STPM. Bagi kertas 1 tahun 2006 sebanyak 4 soalan dan 2007 sebanyak 5 soalan merupakan bentuk soalan konsep.Oleh itu. • Soalan 1(a) Apakah yang dimaksudkan dengan solstis musim sejuk? 24 .0 Mengapa kaedah ini penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran Geografi STPM. Soalan tersebut ialah : Kertas 1Tahun 2006. 2. Oleh itu. Untuk membuktikan kekerapan soalan tersebut di bawah ini diperturunkan jumlah soalan bentuk tersebut untuk renungan para pembaca. Soalan konsep merupakan soalan yang membawa markah 3 atau 4 atau 5 markah dalam peperiksaan STPM. • • • • Soalan 1 (a) Apakah yang dimaksudkan dengan sistem suria? [4m] Soalan 2(a) Jelaskan secara ringkas konsep hanyutan benua. untuk menjawab soalan ini jawapan seharusnya berdasarkan maksud secara ringkas dan tepat sesuatu perkara atau keadaan tertentu. Biasanya merupakan soalan bahagian (a) untuk mana-mana 8 soalan yang dikemukakan dalam kertas peperiksaan sama ada kertas 1 dan 2.

Soalan tersebut ialah : Kertas 2 Tahun 2006. Calon gagal memjawab mengikut format yang sepatutnya ringkas dan padat . 3. 25 . Markah yang diperolehi antara 1 atau 2 sahaja. • • Soalan 2(a) Apakah yang dimaksudkan dengan industri asas tani? [5m] Soalan 7 (a) Apakah yang dimaksudkan dengan pengurusan alam sekitar? [5m] Kertas 2 Tahun 2007 • • • Soalan 1 (a) Apakah yang dimaksudkan dengan migrasi antarabangsa ? [3m] Soalan 2(a)Apakah yang dimaksudkan dengan kadar pertumbuhan penduduk [5m] Soalan 5(a) Takrifkan transformasi desa. [5m] Soalan ini kerap kali sukar dijawab oleh calon kerana tidak menjawab dengan tepat dan ringkas.[5m] • • • • Soalan 2 (a) Apakah yang dimaksudkan dengan pemendapan sungai? [5m] Soalan 3 (a) Apakah yang dimaksudkan dengan profil pantai seimbang? [5m] Soalan 4 (a) Apakah yang dimaksudkan dengan atmosfera ? [5m] Soalan 5 (a) Apakah yang dimaksudkan dengan pemanasan global? [5m] Begitu juga bagi kertas 2 tahun 2006 sebanyak 2 soalan dan 2007 sebanyak 3 soalan merupakan bentuk soalan konsep. malahan ada yang tidak mendapat markah lansung.0 Apa yang dimaksudkan dengan kaedah MJK. Acap kali calon menjawab dengan panjang lebar meliputi beberapa perenggan dan terlalu umum.

bagiamana dan kesan. ‘Contoh’. sama seperti dua kaedah di atas dalam jawapan pelajar seharusnya merangkumi ke tiga-tiga aspek ini iaitu apa. Tidak dapat dinafikan kaedah MJK dapat membantu para guru dan pelajar dalam proses pengajaran dan pembelajaran untuk memudahkan para pelajar memahami dan menjawab dengan tepat akan soalan tersebut.1 Kaedah ABC. 3. Selain itu. Manakala ‘ Bagaimana’ pula bermaksud dengan cara apa perkara dan kejadian itu berlaku mengikut proses tertentu dan bertepatan dengan kehendak sesuatu perkara dalam soalan yang ditanya. Kaedah ABC bermaksud A untuk apa. Oleh itu. Sebenarnya terdapat tiga kaedah MJK yang boleh diamalkan.Oleh itu untuk mendapat markah penuh . C untuk Ciri dan C untuk Contoh. Kaedah ABK bermaksud A untuk Apa.2 Kaedah ABS. B untuk Bagaimana dan K untuk Kesan Oleh itu.Empat kaedah mudah jawab soalan konsep itu ialah kaedah ABC. bagaimana dan sebab untuk mendapat markah yang baik.dah 3. B untuk bagaimana dan C untuk contoh. 3.3 Kaedah ABK. Kaedah ABS bermaksud A untuk apa. Perkataan ‘Sebab’ pula 26 . Bagi memudahkan pemahaman para guru dan pelajar tentang perkataan ‘Apa’ ‘Bagaimana’. membawa maksud contoh dari segi lokasi dan jenis sesuatu perkara atau kejadian itu. Oleh itu dalam jawapan pelajar seharusnya merangkumi ke tiga-tiga aspek ini iaitu apa. ketiga-tiga aspek ini perlu disentuh. 3. B untuk bagaimana dan S untuk sebab. Sebenarnya ‘Apa’ dalam konteks kaedah ini membawa maksud apa yang ditanya tentang sesuatu perkara atau kejadian itu secara tepat.4 Kaedah ACC. ABS dan ABK serta ACC. ‘Contoh ‘ dalam konteks kaedah ini. bagaimana dan contoh untuk mendapat markah penuh. Kaedah ACC bermaksud A untuk Apa. dalam jawapan pelajar seharusnya merangkumi ke tiga-tiga aspek ini iaitu apa.Berdasarkan dua sebab di atas iaitu merupakan soalan yang acapkali ditanya dan sukar dijawab oleh calon kerana tidak menjawab dengan tepat dan ringkas. ‘Kesan’ dan ‘ Sebab’ serta ‘Ciri akan diperjelaskan maksudnya di ruangan ini. Kaedah ini membolehkan pelajar memahami dengan lebih mudah dan mendapat markah penuh.

Contoh 1 : Apakah yang dimaksudkan dengan luluhawa kimia. tanah runtuh dan gelangsaran. 4. matahari. Akhir sekali. suhu dan matahari contoh proses larutan. suhu dan Contoh 2 : Apakah yang dimaksudkan dengan pergerakan jisim. Apa : proses perebutan dan penyepaian batuan di sesuatu tempat. Pergerakan jisim bermaksud proses pergerakan bahan regolit yang mengalami pengerakan ke bawah cerun secara besar-besaran disebabkan oleh pengaruh tarikan graviti dan air bertindak sebagai pelicin serta kekurangan litupan tumbuhan. perkataan ‘ kesan’ merupakan akibat yang terjadi jika sesuatu perkara atau kejadian itu berlaku secara berleluasa dan berlebihan daripada kedaan yang sepatutnya berlaku. Luluhawa kimia bermaksud proses pereputan dan penyepaian batuan di sesuatu tempat secara insitu oleh agen-agen atmosfera seperti hujan.Contoh Jawapan Mengikut Kaedah MJK. Contoh : proses larutan. Bagaimana : secara insistu oleh agen-agen atmosfera seperti hujan. Contoh : kesotan tanih. 4. 4. pengoksidan dan pengkarbonan. Bagaimana : secara besar-besaran disebabkan oleh pengaruh tarikan graviti dan air bertindak sebagai pelicin serta kekurangan litupan tumbuhan.membawa maksud sebab berlakunya sesuatu perkara atau kejadian itu yang mana menyebabkan berlakunya sesuatu proses tertentu.Contoh kesotan tanih. Di sini akan diperjelaskan beberapa contoh untuk memudahkan pemahaman pelajar untuk menjawab soalan berbentuk konsep. 27 . tanah runtuh dan gelangsaran. Apa : proses pergerakan bahan regolit yang mengalami pergerakan ke bawah cerun. Huraiannya.2 Kaedah MJK – ABS. Huraiannya.0 Contoh. pengoksidan dan pengkarbonan.1 Kaedah MJK – ABC.

Pulau Haba bermaksud perbezaan suhu antara pinggir bandar dengan pusat bandar. Huraiannya. 28 . Contoh 2 : Apakah yang dimaksudkan dengan Pulau Haba. 4. Bagaimana : Partikal terampai ini terbentuk di dalam keadaan cuaca kering dan udaranya yang stabil yang menghasilkan satu lapisan kabus nipis menyelimuti ruang atmosfera di sesuatu kawasan. Bagaimana : Sebab : Biasanya suhu lebih tinggit di pusat bandar berbanding dengan pinggir Bandar. yang disebabkan oleh pembakaran bahan api fosil dan bangunan tepu bina serta kekurangan litupan tumbuahan.Biasanya suhu lebih tinggit di pusat bandar berbanding dengan pinggir bandar yang disebabkan oleh pembakaran bahan api fosil dan bangunan tepu bina serta kekurangan litupan tumbuahan. Jerebu bermaksud partikel terampai di atmosfera dalam ketebalan yang tinggi. Sebab : Disebabkan aktiviti manusia dan faktor semula jadi seperti aktiviti perkilangan dan letusan gunung berapi.3 Kaedah MJK – ABK.Contoh 1 : Apakah yang dimaksudkan dengan jerebu. Apa : Pulau Haba bermaksud perbezaan suhu antara pinggir bandar dengan pusat bandar. Partikal terampai ini terbentuk di dalam keadaan cuaca kering dan udaranya yang stabil yang menghasilkan satu lapisan kabus nipis menyelimuti ruang atmosfera di sesuatu kawasan. Disebabkan aktiviti manusia dan faktor semula jadi seperti aktiviti perkilangan dan letusan gunung berapi. Apa : Jerebu bermaksud partikel terampai di atmosfera dalam ketebalan yang tinggi. Huraiannya.

Contoh 1

: Apakah yang anda tahu berkaitan dengan putaran bumi. Putaran bumi bermaksud bumi berputar pada paksinya sendiri dengan

kecondongan 23 ½ ° daripada satah tegak dari barat ke timur selama 23 jam 56 minit bagi satu pusingan 360 ° dengan kelajuan 1700 km/jam di khatulistiwa dan di kutub kelajuannya sifar. Akibat kejadian ini, berlaku kejadian siang dan malam, perbezaan zon waktu dan fajar dan senja. Huraiannya, Apa Bagaimana : bumi berputar pada paksinya sendiri. selama 23 jam 56 minit bagi satu pusingan 360 ° dengan kelajuan 1700 km/jam di khatulistiwa dan di kutub kelajuannya sifar. Kesan : Akibat kejadian ini, berlaku kejadian siang dan malam, perbezaan zon waktu dan fajar dan senja. Contoh 2 : Apakah yang dimaksudkan dengan peredaran bumi. : dengan kecondongan 23 ½ ° daripada satah tegak dari barat ke timur

Peredaran bumi bermaksud bumi beredar dalam satu orbit yang berbentuk bujur dengan kecondongan 66 ½ ° dalam masa 365 ¼ hari dengan kelajuan 107 280 km sejam mengikut lawan jam. Huraiannya, Apa : bumi beredar dalam satu orbit yang berbentuk bujur. yang berbentuk bujur dengan kecondongan 66 ½ ° dalam masa 365 ¼ hari dengan kelajuan 107 280 km sejam mengikut lawan jam. Kesannya : Kesannya menyebabkan berlaku kejadian empat musin dan kejadian siang dan malam yang tidak sama panjang. Bagimana : Kesannya menyebabkan berlaku kejadian empat musin dan kejadian siang dan malam yang tidak sama panjang.

Contoh 3

: Apakah yang dimaksudkan dengan sumber alam.

29

Sumber alam bermaksud sumber semula jadi yang terdiri daripada semua bahan asli yang berada di dalam alam sekitar fizikal yang berguna dan bermanfaat bagi memenuhi keperluan atau kehendak manusia yang hidup di dalamnya. Huraiannya, Apa Ciri Contoh : : : 4.4 Kaedah ACC. Contoh 1 : Apakah yang dimaksudkan dengan bandaraya global. Bandaraya global bermaksud bandar yang menempatkan pelbagai aktivti ekonomi yang bertaraf global, pusat pasaran saham sedunia,pusat kewangan dunia,persidangan NewYork dan Paris. Huraiannya, Apa Ciri Contoh Contoh 2 : bandar yang menempatkan pelbagai aktivti ekonomi bertaraf global. : pusat pasaran saham sedunia,pusat kewangan dunia,persidangan antarabangsa,mercu tanda global. : contohnya London, Tokyo, New York dan Paris : Apakah yang anda faham tentang pembangunan. antarabangsa,mercu tanda global,contohnya London, Tokyo, Sumber alam bermaksud sumber semula jadi yang terdiri daripada semua bahan asli yang bermanfaat kepada manusia. Terbahagi kepada dua jenis iaitu yang boleh diperbahaui dan tidak boleh diperbaharui.

Pembangunan ialah satu proses perubahan daripada tradisioal kepada moden melibatkan perubahan demografi, ekonomi, sosial,kualiti hidup dan perubahan politik disebabkan Huraiannya, Apa Ciri Sebab : perubahan daripada tradisioal kepada moden. : perubahan domegrafi, ekonomi, sosial,kualiti hidup dan perubahan politik. : peninkatan jangka hayat, peningkatan pendapatan pekapita, meningkatnya kadar celik huruf. peningkatan jangka hayat, peningkatan pendapatan perkapita, meningkatnya kadar celik huruf.

30

Contoh 3

: Apakah yang dimaksudkan dengan sumber alam.

Sumber alam bermaksud sumber semula jadi yang terdiri daripada semua bahan asli yang bermanfaat kepada manusia. Terbahagi kepada dua jenis iaitu yang boleh diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharui seperti air, hutan, gas asli dan bijih timah. Huraiannya, Apa Ciri Contoh 5.0 : : : Sumber alam bermaksud sumber semula jadi yang terdiri daripada semua bahan asli yang bermanfaat kepada manusia. Terbahagi kepada dua jenis iaitu yang boleh diperbaharui dan tidak boleh diperbaharui. air, hutan , gas asli dan bijih timah.

Bagaimana para guru dan pelajar boleh membuat pilihan atau menentukan

sama ada menggunakan ABC, ABS dan ABK. 5.1 Cara menentukan penggunaan ABC. ABC, secara mudah amat sesuai digunakan untuk soalan konsep yang melibatkan soalan berkaitan proses yang berlaku terhadap sesuau kejadian atau perkara . Misalnya pada contoh di atas melibatkan proses luluhawa kimia, pergerakan jirim dan bandar raya global. 5.2 Cara menentukan penggunaan ABS. Manakala ABS pula merupakan kejadian atau fenomena yang melibatkan berlakunya campur tangan aktiviti manusia, kebanyakannya berpunca daripada aktiviti manusia dan sedikit sebanyak juga berpunca daripada faktor semula jadi.Misalnya fenomena jerebu dan pulau haba serta pembangunan.

5.3 Cara menentukan penggunaan ABK.

31

Manakala, ABK amat sesuai untuk menjawab soalan yang berkaitan dengan kejadian atau bahan semula jadi dan membawa kesan kepada manusia di bumi dalam melakukan aktiviti bagi meneruskan kelangsungan hidup. Contoh kejadian putaran bumi, peredaran bumi dan sumber alam. 5.4 Cara menentukan penggunaan ACC. Akhir sekali kaedah ACC. Kaedah ini ada keistimewaannya iaitu hanya digunakkan untuk menjawan soalan konsep dalam Geografi kertas 2.

6.0

Kesimpulannya. Calon gagal memjawab mengikut format yang sepatutnya ringkas dan padat .

Dengan adanya panduan ini sedikit sebanyak dapat membantu pelajar menjawab soalan berbentuk konsep ini dan akan mendapat merkah yang lebih cemerlang dalam mata pelajaran Geografi STPM.

32

(4 markah) 33 . a) (i) Apakah yang dimaksudkan dengan tenaga. (5 markah) (ii) Nyatakan bentuk-bentuk tenaga tersebut.TEMA 1 : SISTEM BUMI 1.

Kecondongan pancaran (pancaran tegak atau pancaran serong) 4. elektrik dan magnet.Misalnya pada 22 Disember matahari lebih hampir dengan garisan Jadi tetapi pada 21 Jun.00 pagi) dan hujan 34 . (8 markah) Perlu kaitkan antara keamatan tenaga solar dengan ciri-ciri tumbuhan di tropika kefahaman dan penjelasan . Kecondongan paksi bumi ialah 23 ½˚ dari garisan yang tegak pada rataan Londar-menyebabkan terdapat perbezaan keamatan tenaga solar yang diterima oleh kedua-dua kawasan. terangkan bagaimana kecondongan paksi bumi menyebabkan keamatan tenaga solar yang diterima berbeza antara kawasan sederhana dengan kawasan tropika. Jangkamasa pancaran (berkaitan dengan panjang waktu siang mengikut musim) c) Jelaskan kesan keamatan tenaga solar terhadap tumbuh-tumbuhan di kawasan tropika lembap. 2. Jarak matahari(beza ikut musim). terangkan bagaimana kecondongan paksi bumi menyebabkan keamatan tenaga solar yang diterima berbeza antara kawasan sederhana dengan kawasan tropika. b) Dengan bantuan gambarajah. (4 markah) -Bentuk-bentuk tenaga .tenaga haba. bahang/radiasi. (8 markah) Cadangan Isi Jawapan: a) (i) Apakah yang dimaksudkan dengan tenaga.Oleh kerana kawasan tropika menerima tenaga solar yang banyak (sebahagiannya telah dibalikkan oleh awan yang tebal) menyebabkan suhu di tropika lembap tidak kurang 25˚C. matahari lebih hampir dengan garisan Sartan manakala pada 21 Mac dan 22 September lebih hampir dengan garisan Khatulistiwa. (5 markah) -Tenaga ialah keupayaan melakukan sesuatu kerja/aktiviti atau kemampuan untuk mewujudkan perubahan terhadap jirim (ii) Nyatakan bentuk-bentuk tenaga tersebut.(8 markah) c) Jelaskan kesan keamatan tenaga solar terhadap tumbuh-tumbuhan di kawasan tropika lempab.b) Dengan bantuan gambarajah. kimia. sejatan dan kelembapan yang tinggi (80% pada jam 9. 3. kinetik.(8 markah) -Lukis gambarajah yang sesuai untuk membantu huraian 1. keupayaan.

tahunan yang lebat sepanjang tahun melebihi 2000mm setahun – hutan hujan tropika (hutan malar hijau) – mempengaruhi kadar keamatan yang diterima dan seterusnya mempengaruhi ciri-ciri tumbuhan. Kesan

1.

Pokok-pokok besar yang berdaun hijau sepanjang tahun menyebabkan cahaya matahari cuma sampai ke beberapa tompok kecil di dalam hutan dan ini pun dalam beberapa jam sahaja setiap hari. Intensiti cahaya yang diterima oleh silara pokok yang tinggi. Keadaan demikian rupa tidak memungkinkan pertumbuhan pokok rendah di kawasan tropika. Sebaliknya pokok-pokok sentiasa bersaing untuk mendapatkan cahaya matahari. Ini menyebabkan pokok-pokoknya berbatang lurus dan bercabang-cabang di bahagian atasnya. Keamatan cahaya matahari yang diterima oleh lantai hutan adalah rendah berbanding dengan jumlah yang sampai ke silara. Di sebahagian besarnya keamatan cahaya tidak mencukupi untuk menampung pertumbuhan tumbuhan di lantai hutan. Kawasan yang menerima cahaya matahari akan ditumbuhi anakanak pokok dari lapisan A,B, dan C. (pokok-pokok besar mungkin tumbang di tengah-tengah hutan dan melalui ruang inilah cahaya matahari sampai ke lantai hutan). Anak-anak benih tumbuh setinggi beberapa cm sahaja setahun. Pertumbuhan pesat hanya berlaku apabila hutan ditebang dan dibersihkan dan menghasilkan belukar. Pokok liana terpaksa bergantung kepada tumbuhan lain supaya tenaga cahaya matahari dapat dicapai. Pokok liana kecil boleh hidup dalam keadaan yang gelap atau teduh tetapi apabila sudah besar ia memerlukan cahaya. Pokok-pokok saprofit dapat menyesuaikan diri dengan kadar keamatan tenaga solar yang rendah dengan hidup di habitat yang gelap, kerana ia tidak mengandungi klorofil. Ia dapat makan dari bahan reput atau humus dalam tanih. Hutan di sekitar sungai yang besar adalah tebal dan sukar ditembusi kerana lantai hutan ditumbuhi dengan pelbagai jenis hutan pokok renek dan pokokpokok yang rendah yang tidak jauh bezanya daripada belukar. Berbeza dengan lantai hutan yang jauh dari sungai, lantai hutan di sekitar sungai menerima cahaya matahari setiap hari

2.

3.

4.

5.

2.(a) Apakah yang dimaksudkan dengan sistem ?(5 markah) (b) Jelaskan kesan pemanasan tenaga suria terhadap biosfera, atmosfera dan Litosfera. (10 markah) (c) Terangkan bagaimana tenaga bahang, tenaga haba dan tenaga kinetik mempengaruhi pembentukan hujan. (10 markah)

35

Cadangan Isi Jawapan: (a) Apakah yang dimaksudkan dengan sistem ?(5 markah) Sistem ialah satu set himpunan objek atau angkubah-angkubah yang berada dalam satu sempadan arbitari yang berinterkasi antara angkubah kerana sifatnya yang saling berkaitan. b)Jelaskan kesan pemanasan tenaga suria terhadap biosfera, atmosfera dan litosfera. (10 markah) 1. Biosfera – bahangan matahari diterima oleh tumbuh-tumbuhan untuk proses fotosintesis--membekalkan tenaga kepada haiwan dan manusia (vitamin D) 2. Hidrosfera – panaskan badan air – sejatan- bentuk awan sumbangkan kerpasan- air larian permukaan masuk semula ke hidrosfera 3. Litosfera – bahang matahari membantu kepada proses luluhawa kimia, pereputan dan penguraian batuan bagi pembentukan tanih. Pereputan dan penguraian fosil flora dan fauna membekal tanih yang subur kepada litosfera. c) Jelaskan bagaimana tenaga bahang, tenaga haba dan tenaga kinetik mempengaruhi pembentukan hujan. (10 markah) 1. Tenaga bahangan memanaskan badan air 2. Wujud tenaga haba dalam badan air dan terpeluwap. 3. Sejatan berlaku pada badan air dan wap air menaik, pergerakan ini mewujudkan tenaga kinetik. 4. Haba pendam dalam udara mengurai wap air untuk terus naik. 5. Membentuk awan dan menurunkan kerpasan turun ke bumi oleh tenaga kinetik

3. a) Bezakan tenaga endogenik dengan tenaga eksogenik dalam sistem bumi. (6 markah) b) Tunjukkan kepentingan tenaga eksogenik terhadap sistem-sistem bumi. (12 markah) c) Jelaskan kesan-kesan terhadap system geomorfologi apabila bumi dikatakan

36

menerima lebihan tenaga eksogenik. (7 markah) Cadangan Isi Jawapan: a) Bezakan tenaga endogenik dengan tenaga eksogenik dalam sistem bumi. (6 markah) 1. perbezaan dari segi punca tenaga:- tenaga endogenik berasal dari dalam bumi/kerak bumi manakala tenaga eksogenik berasal dari luar bumi/tenaga matahari. perbezaan contoh tenaga:- tenaga endogenik seperti tenaga seismik(gempa bumi), tenaga volkanik (gempa bumi), tenaga atomik seperti daripada galian plutonium, uranium dll. Tenaga eksogenik adalah tenaga matahari yang boleh bertukar menjadi tenaga keupayaan, kinetik, kimia dll. Tenaga eksogenik/matahari amat penting untuk menggerakkan seluruh sistem bumi sama ada system geomorfologi, sistem atmosfera, hidrologi dan juga ekologi. Manakala tenaga endogenik amat penting untuk menghidupkan system dalam bumi/aktiviti ignius jalar dalam dan juga jalar luar.

2.

3.

b) Huraikan kepentingan tenaga eksogenik terhadap sistem-sistem bumi. (12 markah) Tenaga eksogenik/tenaga matahari adalah amat penting untuk menggerakkan seluruh operasi sistem-sistem bumi. 1. Luluhawa berlaku (kimia/fizikal) – kesemuanya memerlukan suhu yang tinggi/tenaga haba yang cukup untuk beroperasi. Misalnya, luluhawa kimia memerlukan suhu asas 10˚C untuk bertindakbalas menguraikan batuan.Manakala luluhawa fizikal memerlukan kepanasan yang terik untuk mengembangkan mineral batuan. Proses hakisan dan pergerakan jisim – Misalnya dalam proses hakisan glasier, proses ini boleh berlaku apabila mempunyai tenaga haba yang cukup untuk mencairkan salji.Bahang matahari akan mencairkan salji. Apabila sajli mencair, barulah ia boleh menggerakkan segala bahan hakisan menuruni lurah0lurah. Proses sejatpeluhan dalam system hidrologi. Sejatan dari permukaan air, sejatan dari lembapan tanih dan perpeluhan dari tumbuh-tumbuhan tidak akan terjadi jika tidak mempunyai tenaga haba matahari yang cukup. Oleh itu, ia mempengaruhi turunnya hujan. Membolehkan angin bertiup dalam sistem atmosfera. An gin akan bertiup dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Untuk enghasilkan perbezaan tekanan ini, mestilah wujud perbezaan suhu/perbezaan haba antara dua tempat. Membolehkan tumbuh-tumbuhan membuat makanan dalam sistem ekologi.Tenaga matahari yang cukup membolehkan proses fotosintesis berlaku. Begitu juga organisma-organisma lain yang memerlukan tenaga matahari untuk

2.

3.

4.

5.

37

pelbagai proses seperti proses perpeluhan/respirasi, tumbesaran dan sebagainya. c) Jelaskan kesan-kesan terhadap sistem geomorfologi apabila bumi dikatakan menerima lebihan tenaga eksogenik. (7 markah) Sistem bumi menerima lebihan tenaga eksogenik disebabkan aktiviti manusia-kesan rumah hijau, penipisan lapisan ozon. Kesan-kesan:1. Fenomena penggurunan-saiz kawasan gurun menjadi semakin besar akibat cuaca dan persekitaran di kawasan gurun yang semakin kering-kontang, tandusgersang. Proses-proses luluhawa fizikal serta hakisan layangan angina semakin dominan-contoh, Gurun Sahel dan Kalahari di Afrika sedang mengalami proses perluasan yang hebat. Pencairan ais di kawasan-kawasan kutub.Misalnya litupan ais Antartika dan Greenland-menyebabkan kenaikan aras laut serta risiko yang rendah menjadi tenggelam. Menggiatkan proses hakisan glasier dan runtuhan salji di kawasan pergunungan tinggi-kerana litupan ais dan salji akan mengalami pencairan yang hebat.

2.

3.

4.a) Apakah yang dimaksudkan dengan imbangan haba? (5 markah) b) Jelaskan proses laluan tenaga solar ke permukaan bumi seperti yang ditunjukkan dalam rajah 1. (10 markah) c) Huraikan kegiatan manusia yang boleh mempengaruhi penjanaan tenaga haba atmosfera. (10 markah) Cadangan Isi Jawapan: a) Apakah yang dimaksudkan dengan imbangan haba? (5 markah) Suatu konsep keseimbangan yang merujuk kepada radiasi matahari yang datang dan diterima oleh atmosfera dan bumi berbanding dengan radiasi keluar yang diserakkan atau dibalikkan dan juga dikenali sebagai imbangan haba. b) Jelaskan proses laluan tenaga solar ke permukaan bumi seperti yang ditunjukkan dalam rajah 1. (10 markah) 1. 2. 3. 4. 5. Input radiasi gelombang panjang dan output radiasi gelombang panjang. Halaju insolasi dan biasan. Pantulan atau albedo Peningkatan albedo dan pantulan radiasi gelombang pendek. Insolasi dan proses penyerakan.

c) Huraikan kegiatan manusia yang boleh mempengaruhi penjanaan tenaga haba

38

debu. a) Mengapakah bumi hanya menerima sebahagian kecil sahaja (0.atmosfera. 5. Pembinaan kemudahan jalan pengangkutan 5. wap air. (5 markah) b) Mengapakah jumlah bahang matahari yang diterima berbeza-beza mengikut bahagian dunia? (10 markah) c) Bagaimanakah tenaga matahari mempengaruhi kegiatan pertanian di kawasan tropika lembap? (10 markah) Cadangan Isi Jawapan: a) Mengapakah bumi hanya menerima sebahagian kecil sahaja (0.2 x 10 ) daripada seluruh tenaga matahari dan jumlahnya berubah-ubah mengikut masa. Kegiatan perkilangan Proses pembandaran kawasan Bandar Penggunaan kenderaan bermotor Pembukaan kawasan hutan Pembakaran sampah dan hutan 6. (10 markah) 1. 5. gas-gas.2 x 10 ) daripada seluruh tenaga matahari dan jumlahnya berubah-ubah mengikut masa. (5 markah) 1. 8. 4. 4. udara. Jarak dari matahari dengan bumi (150 juta km) – jarak -peredaran bumi mengelilingi matahari menyebabkan kejadian solstis dan ekuinoks semasa perihelion dan afehelion Elektromagnet mengikut kitaran tompok matahari (tempoh 11 tahun setiap kitaran) Tompok matahari (sunspot) – lebih banyak tenaga Pemantulan – di lapisan atas atmosfera dan pemantulan oleh awan Penyerakan olehzarah yang halus seperti molikul gas. habuk dan hablur ais – menyerakkan sinaran matahari Penyerapan – zarah wap air. 3. 7. 39 . habuk dan debu menyerap kira-kira 15% daripada jumlah sinaran Albedo – keputihan atau kecerahan sesuatu permukaan (yang lebih cerah akan memantulkan jumlah sinaran yang tinggi) Gambarajah yang sesuai juga boleh disertakan 2. 3. 2. 6.

a) Apakah yang dimaksudkan dengan ekuinoks? (5 markah) b)Jelaskan sebab-sebab berlakunya kejadian musim yang berbeza di permukaan bumi. nutrient. Putaran bumi mewujudkan siang dan malam Peredaran bumi mengelilingi matahari yang mewujudkan kejadian musim mengikut kedudukan garis lintang Kecondongan pancaran matahari Ketebalan atmosfera (bandingan antara kawasan gurun dan tropika lembap) Perbezaan permukaan dari segi jenis (daratan. 4. Kenalpasti ciri-ciri tropika lembap–panas lembap dan hujan sepanjang tahun Keamatan tenaga matahari yang tinggi dan sepanjang tahun-pertanian sepanjang tahun Jumlah tenaga matahari yang banyak mempengaruhi pelbagai jenis tanaman ditanam dan menghasilkan produktiviti sepanjang masa (kelapa sawit. nanas dll) Peranan tenaga matahari dalam mempengaruhi kebanyakan kitar (air. 2. 6. pokok. (10 markah) c) Bincangkan bagaimana perubahan musim di kawasan-kawasan dunia yang berbeza mempengaruhi kegiatan penduduk. 5. air dan tumbuh-tumbuhan) dan bentuk (topografi) – hadap matahari atau terlindung c) Bagaimanakah tenaga matahari mempengaruhi kegiatan pertanian di kawasan tropika lembap? (10 markah) 1. 3.b) Mengapakah jumlah bahang matahari yang diterima berbeza-beza mengikut bahagian dunia? (10 markah) 1. 2. getah. 3. 5. (10 markah) 40 . 6. setrusnya ia mempengaruhi proses-proses geografi fizikal di kawasan tropika lembap yang sesuai untuk pertanian Sejatpeluhan membolehkan tanaman tidak mengalami lebihan air yang melampau. dll) dan seterusnya mempengaruhi kegiatan pertanian. belukar atau rumput boleh dibakar untuk membersihkan lading dan dijadikan baja (kebenaran JAS) 4. membolehkan pokok subur dan tidak berkulat Mengeringkan sisa-sisa pertanian.

Pelancongan-tumpuan kawasan tropika. 3. (10 markah) 1. Pertanian-kawasan sederhana kegiatan menanam dijalankan pada musim panas/hari bebas fros. Pengangkutan-darat.Cadangan Isi Jawapan: a) Apakah yang dimaksudkan dengan ekuinoks? (5 markah) Kedudukan matahari adalah tegak di kawasan khatulistiwa yang menyebabkan panjang siang dan malam adalah sama panjang di seluruh dunia.air dan udara 6. (8 markah) Cadangan Isi Jawapan: a) (i) Terangkan secara ringkas perbezaan antara bahangan suria dengan bahangan bumi. (10 markah) 1. Lain-lain-aktiviti/perlombongan/sosial 7. Pembalakan-penebangan pokok pada musim dingin-getah pokok beku 3. b)Jelaskan sebab-sebab berlakunya kejadian musim yang berbeza di permukaan bumi. (6 markah) c) Huraikan peranan bahangan suria terhadap ciri-ciri tumbuhan hutan hujan tropika. khatulistiwa-pertanian sepanjang masa 2. (5 markah) Bahangan suria-bahangan matahari iaitu punca tenaga haba dalam bentuk sinaran gelombang elektromagnet pendek dan cahaya. 4.a) (i) Terangkan secara ringkas perbezaan antara bahangan suria dengan bahangan bumi. (6 markah) b) Jelaskan peranan bahangan suria terhadap tiga proses fizikal di permukaan bumi. Perikanan-perbezaan-di tropika sepanjang tahun-kawasan sederhana aktif musim panas 5. (5 markah) (ii) Huraikan proses-proses di atmosfera yang boleh mengurangkan jumlah bahangan suria yang tiba ke permukaan bumi. Bumi mengelilinggi matahari-memerlukan 365 ¼ hari untuk melengkapkan satu orbit Pergerakan bumi di atas paksi Kecondongan paksi bumi Sifat bumi berbentuk sfera c) Huraikan bagaimana perubahan musim di kawasan-kawasan dunia yang berbeza mempengaruhi kegiatan penduduk.contoh-pelancong dari kawasan sederhana dunia-contoh 4. 41 . 2.

6. 2. (10 markah) Cadangan Isi Jawapan: a) Nyatakan lima bukti yang menunjukkan bahawa bumi berbentuk sfera? (5 markah) 1. 5. Bukti pelayaran mengelilingi bumi Bukti daripada kedudukan kaki langit yang melengkung Terbit dan terbenamnya matahari Bukti satelit 42 . (ii) Huraikan proses-proses di atmosfera yang boleh mengurangkan jumlah bahangan suria yang tiba ke permukaan bumi. 4. (6 markah) 1.Bahangan bumi-bahangan terrestrial hasil pembalikan haba bumi yang diserap dari matahari dalam bentuk gelombang electromagnet yang panjang. b) Jelaskan peranan bahangan suria terhadap tiga proses fizikal di permukaan bumi.molekul gas. Penyerakan bahangan matahari oleh partikel habuk. (6 markah) 1.C dan D Tumbuhan menumpang-parasit Tumbuhan menjalar dan melilit Ciri daun/batang/silara 8.ozon. 3. 3. (8 markah) 1. Pembalikan oleh awan yang berbeza ketebalan. 3. partikel/habuk.wap air/awan/hablur ais. 2. 4. Malar hijau-fotosintesis Kepadatan/kepelbagaian jenis dan sepsis Susun lapis tumbuhan A. 4. 5. manik air.B. 2. a) Nyatakan lima bukti yang menunjukkan bahawa bumi berbentuk sfera? (5 markah) b) Huraikan sebab-sebab terdapatnya perbezaan radiasi matahari mengikut garis lintang. 2. dll. Proses luluhawa-kimia/fizikal Proses pergerakan jisim Proses hakisan Proses pengangkutan Proses pemendapan c) Huraikan peranan bahangan suria terhadap ciri-ciri tumbuhan hutan hujan tropika. 3. Diserap oleh atmosfera seperti gas CO2. (10 markah) c) Jelaskan lima pengaruh radiasi matahari terhadap aktiviti manusia.

b) Dengan bantuan gambarajah. Bentuk bumi b) Jelaskan sebab-sebab terdapatnya perbezaan radiasi matahari mengikut garis lintang. Perikanan 6. Perindustrian 7. (10 markah) Cadangan Isi Jawapan: a) Apakah yang dimaksudkan dengan solstis? (5 markah) Solstis-Suatu keadaan di mana matahari tengahari tegak di atas kepala di Garisan Sartan (23 1/2˚U) pada 21 Jun dan di Garisan Jadi (23 1/2˚S) pada 22 Disember menyebabkan siang dan malam yang tidak sama panjang di kawasan-kawasan beriklim sederhana kecuali di kawasan Khatulistiwa.Gambarajah 4 musim.a) Apakah yang dimaksudkan dengan solstis? (5 markah) b) Berdasarkan suatu gambarajah.kawasan kutub Radiasi mengalami pelbagai proses sebelum sampai ke permukaan bumi c) Huraikan lima pengaruh radiasi matahari terhadap aktiviti manusia. Jarak bumi dengan matahari Luas permukaan bumi yang berbeza di kawasan garis lintang berbeza-zon khatulistiwa. 2 3. (10 markah) 1. Pelancongan 4. Pembalakan 5. jelaskan kejadian 4 musim . huraikan kejadian musim berlaku. (10 markah) 1. Pengangkutan 9. Pertanian 2. Melihat kapal di laut 6. Perlombongan 3.5. (10 markah) 1. kawasan latitud 36˚U dan 36˚S.siang dan malam yang tidak sama panjang 43 . (10 markah) c) Bandingkan bagaimana kejadian musim mempengaruhi kegiatan pertanian di kawasan tropika dan sederhana.

(7 markah) 44 . 5. (8 markah) (c) Huraikan pengaruh cuaca dan iklim terhadap aktiviti manusia. Kejadian ekuinoks dan solstis iaitu .perihelion .afelion . (10 markah) Cadangan Isi Jawapan: (a) Apakah yang anda faham tentang ‘soltis musim sejuk’ dan ‘soltis musim panas’.kedudukan matahari tegak di Khatulistiwa .Penerimaan haba yang berbeza dalam keadaan jarak bumi yang berbeza dari matahari .Peredaran bumi mengelilinggi matahari-365 ¼ hari untuk melengkapkan satu peredaran 3. (10 markah) Pertanian di kawasn tropika dan kawasan sederhana dibezakan dengan melihat aspekaspek berikut: 1.147 juta km c) Bagaimanakah iklim yang berbeza mempengaruhi kegiatan pertanian di kawasan tropika dan sederhana.2. (7 markah) (b) Jelaskan empat kesan kejadian soltis kepada alam sekitar. 4.Penerimaan haba di kawasan kutub yang berbeza. Jangkamasa penanaman-sepanjang masa/ikut musim Jenis pertanian Kawasan pertanian Fungsi pertanian sama ada untuk sara diri atau dagangan Keluasan/saiz tanaman 10. di kawasan sederhana dunia. 5. 2.Kedudukan matahari di Garisan Sartan (Solstis Musim Panas) atau Jadi (Solstis Musim Sejuk) . 3.(a) Apakah yang anda faham tentang ‘soltis musim sejuk’ dan ‘soltis musim panas’.Putaran bumi di atas paksi yang condong 23 1/2˚ daripada satah tegak-ada tempat yang menerima lebih pada masa tertentu 4.152 juta km .

(c) Huraikan pengaruh cuaca dan iklim terhadap aktiviti manusia. Soalan 1 45 . 2. Siang dan malam yang tidak sama panjang kecuali di khatulistiwa.terjejas Tema 2 : Sistem Geogmorfologi. Berlaku kejadian musim panas. Pelancongan – salji – ski dll. 2. 3.terganggu Petempatan . 3. Pemburuan – haiwan tak aktif musim sejuk Pertanian . (10 markah) Pengaruh cuaca dan iklim terhadap aktiviti manusia. Siang lebih panjang daripada malam di hemisfera utara Malam lebih panjang daripada siang di hemisferra selatan Matahari tegak tengah hari pada 21/22/23 Jun di Garisan Selatan Hemisfera utara mengalami musim panas dan hemisfera selatan mengalami musim sejuk (b) Jelaskan empat kesan kejadian soltis kepada alam sekitar.Soltis musim sejuk: 1. di kawasan sederhana dunia 1.terganggu Pengangkutan. di kawasan sederhana dunia. Berlaku kejadian musim sejuk . 2. Malam lebih panjang daripada siang di hemisfera utara Siang lebih panjang daripada malam di hemisferra selatan Matahari tegak tengah hari pada 21/22/23 Dis di Garisan Jadi Hamisfera utara mengalami musim sejuk dan hamisfera selatan mengalami musim panas Soltis musim panas: 1. 4. Perubahan ketinggian matahari tengah hari dilangit. 6. 4. 3. Pembalakan –musim sejuk. 4. 4. 3. (8 markah) Kesan kejadian soltis ialah: 1. 2. 5.

suhu yang sederhana tumbuahan semula yang subur dan menarik. Ketumpatan yang berbeza. b) Jelaskan tiga perbandingan sial dan sima.pelbagai jenis tanih membentuk daratan . c) Jelaskan proses pembentukan gunung lipat dan gunung bongkah.contoh tanah Tanah Tinggi Cameron dan Tanah Tinggi Genting – menarik dan menggalakan kedatangan pelancongan. Ketebalan yang berbeza.6 g/cm³ hingga 2.sial terdiri daripada silika dan aluminium dan sima mengandungi silika dan magnesium. mantel dan teras bumi yang mempunya sifat fizikal dan sifat kimia yang berbeza .8 g/cm³ hingga 3.menggalak dan meningkatkan hasil pertanian.membentuk tanah tinggi. Pertanian.a) Apakah yang dimaksudkan dengan struktur bumi.udara nyaman. (5 markah) Cadangan Jawapan : Struktur bumi merupakan lapisan bumi iaitu terdiri kerak bumi. Pelombongan . sial kurang tumpat iaitu 2. Pelancongan .dijumpai dalam kerak bumi diteroka dan dimajukan. Proses pembentukan gunung lipat terjadi akibat pergerakan bumi secara besarbesaran disebabkan tekanan yang kuat dalam kerak bumi sehingga menyebabkan batuan termampat dan kawasan yang lemah akan berlipat. ( 6 markah ) Cadangan Isi Cadangan : 1. 3.menghasilkan pelbagai jenis tanaman . sial 20 hingga 70km dan sima 5 hingga 10km.tanih laterit untuk kelapa sawit dan getah-tanih alluvium untuk pada sawah –tanih gambut untuk nanas. ( 8 markah ) Cadangan Isi Jawapan : 1. 2. 3. d) Huraikan empat kepentingan daratan kepada alam sekitar manusia. Jenis batuan yang berbeza. ( 6 markah ) Cadangan Isi Jawapan : 1. 4.0 g/cm³.pelbagai jenis mineral yang berharga . sial terdiri daripada batuan granit dan sima batuan basalt. Proses pembentukan gunung bongkah terjadi akibat kejadian gilinciran disebabkan kuasa tegangan atau mampatan dan menyebabkan berlaku rekahan di mana akhirnya sebahagain kerak jatuh atau naik berbanding kawasan sekitarnya. Kandungan mineral yang berbeza. 2.menghasilkan sumber mineral dan bahan tanaga untuk 46 . . 2.7g/cm³dan sima lebih tumpat iaitu 2.

tongsan dan talipia dijalankan-mempelbagaikan sumber pendapatan individu dan negara. contoh basalt/riolit/pumis . Jalar luar/ igneus terobosan . 2.manusia .kaya dengan sumber balak.berkilat . cengal dan jelutung.tanah pamah beralun dan rata -padang rumput yang subur.terdapat Hutan Hujan Tropika.contoh Delta Kelantan dengan padi dan Felda Jengka dengan kelapa sawit dan getah.berhablur dan tidak mengandungi fosil ii.bersifat keras . 6. Jalar dalam/igneus rejahan contoh gabro/diorite/granit 47 . 5. 4. Ternakan ikan air tawar – daratan yang berair seperti sungai. Pembalakan . Nyatakan dua jenis batuan igneus dan satu contoh setiap batuan tersebut.contoh dikawasan tanah tinggi kurang daripada 1200m.menjadi pendapatan sampingan dan tetap bagi petani.ternakan meragut rumput. Ternakan .untuk dijadikan papan lapir. a) i. kayu gergaji dan perabut. Soalan 2.contoh meranti. (4markah) Cadangan Isi Jawapan : 1.kolam dan tasikternakan ikan keli. Apakah yang dimaksudkan dengan batuan igneus? ( 4markah ) Cadangan Jawapan : Batuan yang terbentuk daripada penyejukan dan pembekuan magma dari lapisan mantel .lembu dan biri-biri –contoh Padang Rumput Steppe dan Pampas.

Cadangan Isi Jawapan 48 . tekanan dan suhu tinggi Rajah : Kitar Batuan c) Huraikan lima kepentingan batuan terhadap aktiviti manusia.suhu tinggi Batu enapan Batu lebur (magma dan lava) Suhu sangat tinggi (peleburan) Batu Metamorfosis Tindak balas kimia.b) Lukis dan tunjukkan bagaimana kitaran batuan berlaku. tekanan. (7 markah ) Cadangan Jawapan Luluhawa dan tekanan Penyejukan dan Penghabluran Batuan Igneus tinggi Tindakbalas kimia.

Soalan 3 a) Apakah yang anda faham tentang hanyutan benua. 3.menggalak dan daya tarik kedatangan pelancong. zamrud dan delima. ( 5 markah ) Cadangan Jawapan: Satu pergerakan kerak bumi secara mendatar disebabkan arus perolakan dalam lapisan mantel berlaku berjuta-juta tahun dahulu sehingga membentuk benua hari ini b) Jelaskan 3 bukti yang menyokong tentang hanyutan benua.kembangkan aktiviti ekonomi dan sumber pendapatan. Pembinaan bangunan – batu kapur campuran bahan simen. Kuari – batuan granit – dijadikan batuan untuk sector pembinaan – peluang pekerjaan – meningkatkan pendapatan – Contoh Rawang dan Ipoh. Keagamaan – gua terbentuk daripada batu kapur – tempat akitiviti keagamaan dijalankan – terdapat banyak patung penganut agama Hindu. Bukti iklim palaeo – taburan zon iklim ada persamaan dari segi ciri pengglasieran.dikunjung penganut Hindu untuk beribadat contoh semasa perayaan Deepavali. 5.meningkatikan darjah ketaksampaian.dianggap suci dan berkat.bahan mendapan berhampiran benua lebih tua berbanding di tengah lembangan.Contoh berlian. Perindusterian – kaolin untuk membuat seramik – tembikar dan pinggan mangkuk yang menarik – peluang pekerjaan . Hiasan Wanita – batu permata terbentuk daripada batuan metamorphosis. 2. Pelancongan – air terjun terbentuk daripada batuan igneus.tempat pelancongan yang unik dan menarik. 49 . 3. Kuala Kangsar dan Ayer Hitam 7. ( 6 markah) Cadangan Isi Jawapan: 1. Pembinaan jalan raya – batuan igneus jenis granit.contoh Air Terjun Sekayu dan Air Terjun Kota Tinggi..kembangkan sector pembinan bagunan dan projek perumah – kemudahan tempat tinggal rakyat. 2. 4. Bukti bahan fosil – persamaan bahan fosil antara Afrika Selatan dengan Amerika Selatan. – lembangan dan dasar lautan lebih muda dari benua.dibentuk dan dijadikan bahan hiasan wanita.jalan raya bertar-mudah pergerakan. Bukti Oseanik.1. 6.meningkatkan pendapatan – contoh Bidor. Bukti sepadanan benua – benua Amerika dengan Afrika – pantai timur benua Amerika Selatan dicantum dengan pantai barat benua Afrika – bentuk satu daratan yang luas. 4.

Kehilangan nyawa.banyak nyawa terkorban.suhu global menurun sebanyak 0. Apakah yang dimaksudkan dengan luluhawa kimia ? ( 4 markah ) Cadangan Jawapan : Luluhawa kimia ialah merupakan proses pereputan dan penyepaian batuan secara insitu yang melibatkan perubahan kimia dan saiz batuan akibat tindakan agen geomorfologi seperti perubahan suhu. 6.jalan raya.5°C – berlarutan beberapa tahun.contoh di Indonesia dan Filipina. 4.c) Nyatakan tiga cara berlakunya pergerakan plat tektonik.letusan gunung berapi.matahari di lindungan debu gunung berapi. Perlombongan – kaya dengan sumber mineral.menggalakan aktiviti kuari – juga kaya dengan sumber. gizar dan mata air panas di kawasan gunung berapi -tarikan utama pelancongan-contoh Tasik Danau Toba di Indonesia dan Rotorus di New Zealand. bekalan elektrik dan bekalan air terputus. kenderaan dan harta benda yang lain. Kemusnahan infrastruktur.bantuan dari luar sukar untuk sampai dan dihantar-perhubungan dengan dunia luar terputus.Contoh gempa bumi di Acheh pada 26 Disember 2004 mengwujudkan kehadiran tsunami.Contoh letusan gunung berapi Pinatubo di Filipina pada 1991.Contoh kejadian di Acheh 26 Disember 2004 telah memusnahkan lebih 500 000 tempat tinggal penduduk di Acheh dan di kawasan sekitarnya. Penurunan suhu secara global. Memusnahkan harta benda. air hujan dan pancaran matahari. Soalan 4 a) i. Pertanian – penanaman padi sawah dilereng berteres di kawasan gunung berapikehadiran lava bes yang subur-menggalakkan aktiviti pertanian.letusan gunung berapi. perselisihan plat dan pencapahan plat.gelinciran dan tsunami. 2. Nyatakan jenis luluhawa kimia yang anda tahu ? 50 . d) Huraikan lima kesan pergerakan plat tektonik terhadap alam sekitar. 3.akibat bencana tersebut.200 000 orang telah terkorban kerana gempa bumi dan tsunami. 7. ( 3 markah ) Cadangan Jawapan : Tiga cara pergerakan plat tektonik ialah pertembungan plat.berlaku gempa bumi. Pelancongan – tasik kawah. ii.ingeus jalar dalam seperti batolit dan lakolit banyak mengandungi batuan granit. 5. Cadangan Isi Jawapan : 1. tsunami dan gempa bumi kemusnahan tempat tinggal. jalan kereta api.

batu granit akan terluluhawa jika terdedah di permukaan bumi dalam jangka masa yang lama berbanding dengan batuan granit yang berada di dalam kerak bumi 7.rekahan batuan akan membesar – luluhawa biologi berlaku.aktiviti manusia yang terlibat seperti pembalakan. agak sukar terluluhawa. 2. ( 8 markah ) Cadangan Isi Jawapan : 1.pancaran matahari dan julat suhu harian sesuatu kawasan. penghidratan dan hidrolisis. Tumbuh-tumbuhan – tindakan akar akan terbentuk. 5.batuan enapan lebih lembut – mudah terluluhawa dengan kehadiran agen luluhawa .kawasan beriklim khatulistiwa.akar pokok masuk ke celahcelah rekahan batuan. 3.manusia mendedah batuan dengan agen luluhawa di permukaan bumi.( 3 markah) Cadangan Jawapan : Jenis luluhawa ialah larutan. Cadangan Isi Jawapan : 51 . Kekerasan batuan – berbeza mngikut jenis-batu ingeus seperti granit dan gabro adalah batuan keras.proses pengkarbonan akan berlakuterbentuk pandang darat karst iaitu pembentukan dolin.Kawasan beriklim gurun – jumlah kerpasan kurang-julat suhu harian yang tinggimenggalakkan luluhawa fizikal. pengkarbonan.gua dan sungai bawah tanah. c) Huraikan lima pengaruh luluhawa terhadap alam sekitar. suhu panas dan lembap sepanjang tahun-jumlah hujan yang banyak. Masa – semakin lama terdedah kepada agen luluhawa.perlu jangka masa yang lama untuk terluluhawa. Suhu – melibatkan unsur cuaca seperti jumlah karpasan. b) Jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi luluhawa. perlombongan dan pertanian.kehadiran pacaran matahari melebihi 6 jam sehari secara purata. pemcairan dan pembekuan berlaku secara berulang-ulang dan luluhawa terjadi. 6.luluhawa kimia amat berkesan.membantu dan menambah aktifkan luluhawa-merupakan garis kelemahan dan membenarkan kehadiran air hujan dan udara memasuki batuan.Contoh rekahan pada batu kapur. Rekahan Batuan. pengoksidaan.kawasan rendah dan menakung air – tanih menjadi lembap-larutan dan pengembangan batuan terjadi.semakin jelas pengaruh luluhawa ke atasnya. Bentuk muka bumi – kawasan pergunungan bersalji berlaku luluhawa tindakan fros. Tindakan manusia. 4.

5. 2.Lembah Klang dan Lembah Kinta. 52 .terbentuk gua.luluhawa pengkarbonan. b) Nyatakan empat faktor yang menyebabkan berlakunya proses pergerakan jisim. Kecerunan – berkait dengan tarikan gravity yang amat penting dalam proses inikawasan yang landai iaitu kurang 5° pergerakan jenis perlahan akan berlakukawasan anatara 5° hingga 40° berlaku tarikan gravity yang amat kuat dan pergerakan jenis cepat akan berjadi.di kawasan tanah lanar yang telah mengalami proses luluhawa sebelum di hakis oleh air di kawasan tersebu. 4.bijih timah jenis lanar.sesuai untuk penanaman getah dan kelapa sawit di kawasan tanah pamah yang beralun di kaki bukit.1. Tanah runtuh pula merupakan pergerakan tanih ke bahagian bawah cerun yang berlaku secara tiba-tiba dan dalam gerakan yang cepat untuk dilihat kesannya disebabkan cerun yang curam atau hampir tegak disusuli dengan tarikan graviti yang kuat dan tanih yang tepu dengan air akibat hujan yang lebat. 6. Pertanian.luluhawa membentuk tanih subur untuk penanamanan hasil pertaniantanih laterit terbentuk daripada proses luluhawa pengoksidaan.stalaktif. Pelancongan. Perindustrian – mengwujudkan industri seramik. 2. Soalan 5 a) Apakah yang dimaksudkan dengan kesotan tanih dan tanah runtuh ( 7 markah ) Cadangan Jawapan : 1. Regolit yang tebal – proses penyediaan bahan regolith daripada proses luluhawa yang berlaku dikawasan persekitaran juga mempengaruhi – regolit yang kurang akan menyebabkan pergerakan berlaku dalam skala yang kecil – regolith banyak pergerakan akan berlaku dalam skala yang besar. 3. Berlaku kemiskinan tanih – batuan terluluhawa alami proses larut resap yang tinggi – mineral tersingkir dari tanih dengan banyak.membuat pasu.di kawasan bercerun telah alami luluhawa.Contoh Jengka di Pahang dan Segamat di Johor. stalagmite. Kesotan tanih merupakan pergerakan tanih ke bahagian bawah cerun secara perlahan-lahan dan mengambil tempuh masa yang lama untuk dilihat kesannya disebabkab kecerunan yang landai iaitu antara 2° hingga 4°. Berlakunya tanah runtuh.contoh Gua Niah dan Gua Mulu.pandangan darat karst.tanih kaolin hasil daripada proses hidrolisis. tembikar dan jubin-Contoh Bidor dan Kuala Kangsar di Perak dan Ayer Hitam di Johar. 2. tiang kalsit.mudah berlaku tanah runtuh.musnah petempatan dan jalan raya di kawasan sekitar kejadian. dan sungai bawah tanah -merupakan tempat yang menjadi tarikan pelancong. Pelombongan – struktur batuan yang lemah memudahkan aktiviti perlombongan bijih timah. ( 8 markah) Cadangan Isi Jawapan : 1.

Litupan tumbuhan – kurangnya litupan tumbuhan meningkatkan lagi pergerakan jisim.air bertakung di bahagian belakang tembok dapat disalurkan keluar – disalurkan ke tangga . c) Huraikan langkah-langkah untuk mengurangkan tanah runtuh di kawasan cerun lebuh raya di Malaysia.tangga batu menuruni cerun terus ke parit –kurang berlaku resapan air dalam tanah.struktur tanih tidak stabil. b) i.silara menghalang titisan hujan turun ke tanah. 53 . 1. Sistem peparitan – paip saliran air dibina. 6. Soalan 6. Nyatakan bentuk muka bumi pemendapan sungai. Kempen kesedaran – kepada rakyat terutama pemaju perumahan.kempen diberi dari masa ke semasa melalui media cetak dan media elektronik. jumlah hujan banyak melebihi 2000 mm setahun. Juga dimulai dari peringkat sekolah rendah dan menengah supaya para pelajar mengetahui kepentingan menggekalkan kestabilan alam sekitar. 4. 5.tanih akan tepu dengan air. Tindakan manusia – aktiviti manusia seperti pertanian. 2.tidak stabil – menahan daripada berlaku tanah runtuh. Gerakan tektonik – letusan gunung berapi dan gempa bumi melonggarkan struktur tanih.terutama dicerun yang musnah atau digaris gelinciran. pokok buluh dan pohon renek ditanam di cerun lebuh raya – sebagai tanaman tutup bumi – akar mencengkam tanih.dan pertempatan dicerun bukit gaitkan lagi pergerakan jisim.akar bertindak sebagai pengikat dan mencengkam tanah. 3. Profil rentas sungai merupakan gambaran bentuk lembangan sungai dari satu tebing ke satu tebing di mana-mana bahagian sungai.air bertindak sebagai pelican membatu pergerakan tanih kecerun bukit.tumbuhan bertindak sebagai penghalang titisan air hujan terus meresapkan dalam tanah.mudah berlaku pergerakan jisim. a) Apakah yang dimaksudkan dengan profil rentas sungai. ( 10 markah ) Cadangan Isi Jawapan.3.penggunaan jentera dan penanaman cerucuk konkrit -tanih terdedah kepada air hujan . Konkrit tembok dibina bertingkat-tingkat untukmenghalang dan mengawal tanah runtuk. Tembok konkrit – didirikan di kawasan cerun curam tegak 90°.tanah kurang tepu dengan air berat tanih kurang – tarikan graviti kurang. Jumlah hujan – kawasan khatulistiwa terutamanya.air meresap dan basah . pekebun kecil dan pengusaha hotel. Sungkupan Plastik – bersifat sementara – berfungsi menghalang air daripada meresap ke dalam tanah. ( 4 markah ) Cadangan Jawapan. 4. Penanaman tumbuhan – rumput. 5.kurang kadar hakisan.

( 3 markah ) Cadangan Jawapan: Bentuk muka bumi pemendapan sungai ialah tetambak. tasik ladam dan delta. Pengangkutan – dikaitan dengan tetambak.padi sawah dikaitkan dengan dataran banjir dan delta. Halaju air –halaju air perlahan dan tenaga air berkurangan.pembinaan jalan raya – memudahkan mobility penduduk – sumbangan kepada kegiatan ekonomi dan peluang pekerjaan bertambah. 4.hasil daripada proses hakisan di bahagian hulu sungai. Bahan muatan sungai. d) Huraikan kepentingan tiga bentuk muka bumi pemendapan kepada aktiviti manusia.bahagian hilir beban bertambah.dijadikan kawasan ternakan ikan tawar. 4. Isipadu air – isipadu air berkurangan musim kemarau dan ketika banjir surutkeupayaan air mengangkut beban berkurangan – pemendapan meningkat terutama selepas berlaku banjir.memendapan meningkat.pemendapan berlaku.aliran menjadi perlahan. 2. dikaitkan dengan aktiviti rekreasi seperti memancing dan berkelah dan berperahu.di bantu oleh kecerunan yang landai dan halaju air yang perlahan – pemendapan meningkat di bahagian hilir sungai. ( 6 markah ) Cadangan Jawapan. Peloncongan – Tasik ladam. ( 8 markah) Cadangan Jawapan : 1. 3. Pertanian.keupayaan mengangkut beban akan berkurangan. Perikanan – dikaitkan dengan tasik ladam. 1.pola saliran berbirai. Soalan 7 a) Apakah yang dimaksudkan dengan proses hakisan. Kecerunan sungai – berkait rapat dengan halaju air.tanih alivium yang subur.halangan pokok tumbang dan haling aliran air sungai. 3.keupayaan air mengangkut beban berkurangan. pola saliran sepunca dan pola saliran setumpu. 2.contoh Dataran Kedah Perlis dan Delta Kelantan.pemendapan meningkat. ii. ( 4 markah ) 54 . 5. dataran banjir. ( 4 markah ) Cadangan Jawapan : Jenis pola saliran yang ada ialah pola saliran reranting.pola saliran jejala. Halangan – halangan batuan keras yang menonjol di alur sungai. c) Jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pemendapan sungai.bahagian hilir bentuk muka bumi agak landai halaju air akan berkurangan. Nyatakan jenis pola saliran.

Air terjun. b) Nyatakan empat cara hakisan sungai.Contoh jeram di Hulu Tembeling Pahang. 3.lagaan dan larutan. 4.batuan keras akan tertonjol ke atas. Kurangkan penerokaan hutan paya air tawar. (4 markah) Cadangan Jawapan : Empat cara hakisan ialah tindakan hidraul. a) Apakah maksud profil panjang sungai. 5. 2. Kuat kuasa undang-undang. lelasan. ( 10 markah ) Cadangan Isi Jawapan: 1.aliran air tersekat dan melompat menneruni bonjolan yang keras.di kawasan yang mempunyai lapisan batuan yang tersusun dalam keadaan mendatar antaran batuan keras dan lembut. c) Jelaskan pembentukan air terjun dan jeram. Kurangkan aktiviti pembalakan dihulu sungai.Contoh Air Kota Tinggi di Johor dan Air Terjun Sekayu di Terengganu. ( 7 markah ) Cadangan Jawapan : 1. Pembinaan tembok kontrik.Cadangan Jawapan Hakisan merupakan proses penggondolan dan kikisan yang dialami oleh permukaan bumi akibat tindakan agen yang bergerak seperti air mengalir. [5m] Cadangan Jawapan : Profil sungai merupakan bentuk lembah dari satu poin ke satu poin tertentu di sepanjang lembah sungai yang merujuk kepada kawasan sungai yang 55 . angin dan ombak. Larangan pembinaan bangunan berhampiran tebing sungai. d) Huraikan lima langkah untuk mengurangkan kadar hakisan di aliran air sungai.batuan lembut lebih dahulu dan mudah dihakis. Jeram – air mengalir di kawasan yang mempunyai batuan yang tersusun secara menegak dan berselang seli antara batuan lembut dank keras. Batuan lembut akan mudah terhakis daripada batuan keras. 2. Soalan 8.lama ke lamaan membentuk air terjun-batuan keras mampu menghalang aliran airpembentukan air terjun terjadi.batuan keras akan mengalami rekahan.

Halaju air – bahagian hulu lebih curam kerana halaju air yang kuat – bahagian hilir agak landai kerana halaju air lebih perlahan.hakisan akan meningkat. Pemendapan . 2. Langkah-langkah : 1. halaju air perlahan dan isipadu air sedikit. Pembalakan – mendapan akan meningkat.profil panjang sungai bahagian hilir akan semakin landai.isi padu air sedikit. Kecerunan. c) Huraikan tiga faktor yang mempengaruhi profil panjang sungai [6m] Cadangan Isi Jawapan : 1. Pengangkutan – pengangkutan giat berlaku. 2. Hakisan – giat di bahagian hulu.cerun. Pertanian – beban yang dibawa meningkat – profil panjang sungai bahagian hilir akan semakin landai dan cetek.pemendapan giat-cerun landai. 56 .Akta Perhutanan . [ 8m] Cadangan Isi Jawapan : Aktiviti . 2. Kuat kuasa undang-undang . d) Huraikan dua aktiviti manusia yang mengganggu profil panjang sungai dan dua langkah mengatasi gangguan tersebut. b) Jelaskan tiga proses yang berlaku disepanjang profil tersebut.cerun curam-halaju kuat-batuan keras. Penebangan terpilih – tebang pokok yang benar-benar matang. Soalan 9. 3.profil bahagian hulu lebih bercerun curam –bahagian hilir lebih landai.bermula di tanah tinggi hingga ke muara sungai di mana mempunyai kecerunan yang berbeza dan membentuk bentuk muka bumi yang berbeza. Jumlah air hujan – hujan yang lebat menyebabkan profil sungai terganggu. 1. [6m] Cadangan Jawapan : 1. halaju air dan isipadu air sedarhana. 2. 3.

Pengangkutan – proses pengangkutan beban sentimen diganggu. [8m] Cadangan Isi Jawapan : 1. Pembinaan tembok kontrik. [6m) Cadangan Isi Jawapan : 1.beban sentimen telah dimendapkan dalam empangan sebelum sampai ke bahagian hilir. Larangan pembinaan bangunan berhampiran tebing sungai. [5m] Cadangan Jawapan: Legeh sungai merupakan banjaran gunung dan tanah tinggi berhutan yang menjadi garis pemisahan aliran sungai dan merupakan punca sungai serta merupakan kawasan tadahan. b) Jelaskan bagaimana tindakan hakisan sungai boleh menjana aktiviti manusia. Kuat kuasa undang-undang. 4. 3. Kurangkan aktiviti pembalakan dihulu sungai. Perlombongan – batuan di bahagian hulu mengalami hakisan menghasilkan batu pasir. 4. 3. Soalan 10 57 . Jelaskan pernyataan ini. Pelancongan – hakisan membentuk air terjun dan jeram-tempat menarik dan menggalakkan aktiviti pelancongan. Hakisan – berkurangan aliran air diatur oleh pembinaan empangan. Kurangkan penerokaan hutan paya air tawar. c) Pembinaan empangan disesuatu aliran sungai memberi kesan kepada proses-proses sungai. d) Huraikan tiga langkah yang boleh dijalankan untuk mengurangkan hakisan sungai. Pertanian – hakisan hasil bahan mendap –bentuk dataran banjir dan delta. 3. Ternakan ikan air tawar – hakisan memotong likuan sungai –terbentuk tasik ladam. [6m] Cadangan jawapan : 1.a) Apakah yang dimaksudkan dengan legeh. 5. 2. Pemendapan – pemendapan sungai terganggu. 2. 2.

batu tunggul. cenuram dan pentas hakisan ombak. Jelaskan cara berlakunya hakisan ombak. Tiga bentuk muka bumi hakisan pinggir pantai. tunggul sisa. c) Jelaskan tiga faktor yang mempengaruhi bentuk muka bumi di pinggir pantai. [ 4 markah ] Cadangan Jawapan : 1.’ a) Jelaskan perbezaan antara tindakan hidraul dan lelasan. [ 6 markah] Cadangan Isi Jawapan : 58 . Cara – Tindakan hidruil perlukan rekahan – lelasan tindakan ke atas permukaan batuan. Lagaan – melibatkan beban sentimen dalam berada di dalam ombak berlaga sesame sendiri. Agen – Tindakan hidraul agen utama air – lelasan agen utama pasir atau beban sentimen.‘Pinggir pantai mengalami proses hakisan seperti tindakan hidraul. i. 4. Lelesan – melibatkan pasir sebagai agen utama menghakis pinggir pantai 2. 3. Tindakan hidrual. lelasan. 2. gerbang laut. [ 3 markah ] Cadangan Jawapan : Bentuk muka bumi pinggir pantai ialah gua.larutan dan lagaan yang telah menhasilkan pelbagai bentuk muka bumi yang tersendiri. Larutan – batu kapur yang terdapat di pinggir pantai di hakis oleh air laut yang mengandungi asid karbonik yang lemah. ii. ( 6 markah ) Cadangan Jawapan : 1. gloup. b) Nyatakan.melibatkan air bertindak balas dengan batuan di pinggir pantai yang mempunyai rekahan. geo.permukaan lembut lebih mudah terhakis.

3. Sejatpeluhan-merupakan proses kehilangan air pada tumbuhan yang berlaku bila tekanan wap pada sel-sel permukaan daun lebih tinggi daripada tekanan wap air di atmosfera.pantai yang lebih curam mengalami hakisan yang lebih tinggi berbanding pantai yang bercerun landai. 59 . Pelancongan – pantai . Jenis batuan – pantai yang mengandungi batuan keras dan lembut akan mengalami hakisan yang berbeza. d) Huraikan tiga kepentingan bentuk muka bumi pinggir pantai terhadap aktiviti manusia.. 4.teluk. Kecerunan pantai.pantai yang menpunyai hutan semula jadi seperti paya bakau dan hutan pantai. [ 6 markah ] 1.ombak besar yang besar akan member kesan yang sangat besar kepada pingir pantai dalam mengubah dan membentuk betuk muka bumi di pinggir pantai.proses perubahan air ke cecair dalam bentuk wap air di mana tekanan wap air pada permukaan air lebih tinggi berbanding tekanan wap di atmosfera. Perlombongan pasir – pantai yang mengandungi pasir boleh diteroka untuk sumber bahan mentah peridustrian dan pembinaan. Kekuatan ombak. 2. 2.pantai yang landai alami geseran dan melemahkan tenaga ombak untuk melakukan hakisan.1. Contoh batuan keras akan membentuk tanjung dan batuan lembut akan membentu teluk. (6m) Sejatan. Ternakan akuakultur.Batuan keras sukar untuk dihakis dan mengambil jangka masa yang panjang. Tadahan air atau takungan air. TEMA 3 : SISTEM ATMOSFERA CADANGAN JAWAPAN 1 a) Apakah yang dimaksudkan tentang ‘sejatan’ dan ‘sejatpeluhan’.. tempat yang sesuai dan baik untuk habitat ikan. 3.tanjung dan teluk sumber alam semula jadi yang indah dan menarik. Batuan lembut lebih mudah terhakis.

sejatan tinggi-proses sejatan terjadi melalui liang-liang pore tanih. semakin banyak wap air yang terhasil. 60 . c) Huraikan faktor semula jadi dan factor manusia yang menyebabkan kemarau. kerana hujan di haling oleh bukit dan tidak sempat sampai ke kawasaan itu. 2.Seterusnya cuaca menjadi kering dan kemarau akan berlaku. (10m) Sejatan 1. seterusnya kurang berlaku kerpasan sedangkan sejatan berlaku dengan giat. 3-Pembalakan berlebihan-Iaitu proses memusnahkan tumbuhan secara berleluasa menyebabkan tumbuhan berkurangan dan berlaku gangguan pada proses transpirasi. semakin banyak sejatan berlaku kerana tekanan pada permukaan air lebih tinggi berbanding tekanan wap di atmosfera.Luas kawasan permukaan air-Semakin luas kawasan permukaan. Sejatpeluhan 5-Saiz dan kuantiti daun-Daun yang besar dan bilangan yang banyak.9. (9m) 1-Kawasan lindungan hujan-Kawasan yang terlindung dari oleh bukit tinggi atau berada jauh di pedalaman.b) Terangkan faktor-faktor yang mempengaruhi proses ‘sejatan’ dan ‘sejatpeluhan’. semakin tinggi proses sejatanpeluhan berlaku. menyebabkan ia kurang menerima hujan.Tiupan angin-Semakin kencang dan keberterusan tiupan angin semakin tinggi proses sejatan. sebaliknya pada waktu malam kerana udara yang lebih sejuk dan suhu daun juga rendah menyebabkan sejatpeluhan kurang berlaku pada waktu malam.proses sejatpeluhan tinggi kerana proses sejatpeluhan berlaku melalui liang-liang storma daun. 6-Orientasi atau keterdedahan pokok-Semakin banyak pokok yang terdedah pada pancaran matahari. Apabila ia berlaku atmosfera akan kekurangan kandungan wap air. kerana kandungan wap yg terdapat di atmosfera akan di bawa jauh dari tempat tersebut dan meninggalkan ruang kosong di kawasan itu untuk di isi oleh wap air yang baru. contoh Jelebu di N. terlindung dan mengalami kemarau. 7-Panjangan waktu siang dan malam-Waktu siang yang panjang akan menghasilkan sejatpeluhan yang lebih banyak. 2-Fenomena el-nino-Iaitu fenomena udara kering/kemarau yang di bawa oleh arus angin kering dari lautan Pasifik.Kandungan lembapan tanih-Kelembapan tanih tinggi. 3. 4.Suhu udara tinggi-Semakin tinggi suhu di suatu kawasan.

pencemaran ini akan di bawa naik ke atas samada sewaktu proses sejatan atau sewaktu pelepasan bahang oleh bumi ke ruang atmosfera. 3-Kadar hakisan pinggir pantai meningkat-kesan dari kenaikan aras laut. 3-Penggunaan tenaga nuklear pada peluru berpandu dan ujian roket-Penggunaan uranium akan menghasilkan gas radioaktif yang sangat berbahaya samada pada manusia dan jg pada lapisan ozon. (5m) Gas-gas tercemar hasil daripada aktiviti manusia akan memutuskan ikatan-ikatan oksigen dalam ozon yg terdapat pd lapisan statosfera dan menyebabkan lapisan ozon terhakis dan menipis.CADANGAN JAWAPAN 2 a) Apakah yang dimaksudkan dengan penipisan lapisan ozon. la-nina. (10m) 1-Pertanian-penggunaan baja nitrogen yang banyak membawa kepada pencemaran air dan udara. 4-Kebakaran hutan secara semulajadi-hutan-hutan akan terbakar secara semulajadi kerana suhu dunia yang panas dan udara yang kering akan menggalakkan lagi kebakaran hutan. 4-Pengangkutan-penggunaan kapal terbang supersonic. Karbon monoksida. (10m) 1-Pemanasan global-Sinar UV yang berlebihan memasuki atmosfera bumi mengakibatkan bumi menjadi panas-menghasilkan pelbagai fenomena seperti el-nino. salji di kedua-dua kutub semakin mencair ini memberi kesan pada penenggelaman pinggir pantai. 61 . seterusnya akan menipiskan lapisan ozon. Co2. 6-Penggunaan bahan pencuci dan pelarut.spt bahan pencuci minyak dan gris bg peralatan elektrik dan elektronik yg menggunakan CFC dlm bentuk cecair. seterusnya kan menghakis laipsan ozon. ia sangat aktif apabila bercampur dengan molekul ozon. banjir besar dll. akan menipiskan lapisan ozon. 2-Penggunaan alat penghawa dingin dan peti sejuk-gas yang terhasil seperti gas CFC. b) Jelaskan punca-punca berlakunya fenomena penipisan lapisan ozon. pinggir pantai akan mengalami hakisan yang tinggi. 5-Perindustrian-pembebasan asap yang mengandungi gas-gas berbahaya seperti CFC. c) Huraikan kesan-kesan fenomena penipisan lapisan ozon pada alam sekitar manusia. 2-Pencairan salji di kutub-kesan dari kepanasan yang di alami bumi. Penipisan ini membolehkan sinar UV memasuki ruang atmosfera bumi.

musim tengkujuh (nov-mac) nelayan di Pantai Timur Semenanjung terganggu.5-Penyakit katarak mata dan barah kulit-ekoran sinaran matahari yang tidak di tapis. 4-Pembalakan-Musim panas lebih giat-balak mudah diangkut keluar dari hutan. 62 . (10m) 1-Pertanian. 7-Kemusnahan hidupan akuatik dan terumbu karang-Suhu air laut yang tinggi akan memusnahkan hidupan akuatik dan terumbu karang kerana makanan untuk hidupan akuatik ini seperti plankton tidak boleh hidup akibat dari suhu yang panas. ia akan menyilaukan mata. selain penyakit barah kulit akibat pancaran uv yang tinggi.padi sawah/ tembakau di Delta Kelantan mengikut musim panas dan lembap. membentuk lebih banyak wap air. musim hujan-sukar untuk proses penebangan dan pengangkutan balak. 3-Pelancongan-Musim panas lebih ramai pelancong di pulau-pulau dan pinggir pantaitiada gangguan oleh hujan dan ombak besar. 3-Kecondongan paksi bumi-Berlaku musim yang berbeza antara Hemisfera Utara dan Hemisfera Selatan. 5-Ciri-ciri udara dan air-Udara sejuk lebih berat dan udara panas adalah ringan dan naik ke atas. haiwan dan tumbuhan akan rosak. DNA manusia. 2-Pemanasan yang tidak sama rata permukaan bumi mengikut garis lintangmewujudkan dua tekanan sel yang berbeza. 4-Pusingan bumi di atas paksi dan pengaruh Daya Coriolis. (5m) Kawasan di permukaan bumi yang mempunyai isobar atau garisan suhu yang seragam samada bersifat tekanan tinggi atau rendah b) Terangkan faktor-faktor yang menentukan pola edaran udara secara global (10m) 1-Perbazaan jangka panjang jumlah tenaga yang dipancarkan oleh matahari ke permukaan bumi. CADANGAN JAWAPAN 3 a) Apakah yang dimaksudkan dengan sel tekanan udara. 6-Kerosakan DNA manusia. haiwan dan tumbuhan-Kerana mengalami kekeringan air dalam badan dan jumlah air yang diterima tidak mencukupi. c) Huraikan pengaruh angin monsun ke atas kegiatan ekonomi penduduk di kawasankawasan tropika. 2-Perikanan pinggir pantai-cuaca tenang lebih banyak tangkapan. ini memberi kesan pada retina mata manusia.

c) Huraikan bagaimana kegiatan manusia mempengaruhi hujan asid. -Mencapai titik pemeluwapan dan ditukar pada bentuk cecair dan turun sebagai kerpasan. Kegiatan pengangkutan-pembakaran bahan api fosil di bandar-bandar besar oleh kenderaan telah membebaskan gas yang mengandungi Co2 di udara dengan banyak. 63 . seterusnya bercampur dengan wap air dan terjadilah hujan asid. (10) 1. ikan. 2. -Udara dipaksa naik di kawasan terdapat halangan seperti banjaran dan gunung. Lukis gambarajah hujan bukit -Udara lembap naik ke atas di bawa angin dari arah laut kearah kawasan tanah tinggi. 2. udang dan lain-lain sangat giat di pantai timur semenanjung Malaysia pada musim monsoon barat daya.5-IKS-Aktiviti menjemur batik. Lukis gambarajah hujan perolakan -Udara panas menjalankan proses di permukaan bumi. Kegiatan perindustrian-Asap kilang yang tidak di tapis yang mengandungi sulfur dioksida dan nitrogen dioksida terbebas ke udara. jelaskan bagaimana kejadian ‘hujan perolakan’ dan ‘hujan bukit’ terbentuk (10) 1. Co2 dll. Kegiatan pembakaran terbuka-pembakaran terbuka oleh orang ramai dan juga di tapak pembuangan sampah juga telah membebaskan asap yang mengandungi pelbagai gas seperti sulphur dioksida. -Wap air di bawa ke atas lalu mengalami proses pengembangan dan penyejukkan. pada monsun timur laut kegiatan menjemur kurang giat kerana ia membawa hujan yang lebat CADANGAN JAWAPAN 4 a) Apakah yang dimaksudkan dengan kerpasan? (5) Kerpasan adalah lembapan/titisan air yang terpeluwap dan jatuh ke permukaan bumi dalam pelbagai bentuk cecair (hujan) dan pepejal (salji/hujan batu) dan intensiti b)Dengan bantuan gambarajah. -Mencapai titik pemeluwapan dan di tukar kepada bentuk cecair dan turun sebagai hujan bukit. 3.

2-Pencairan salji di kutub. 3-Kelembapan bandingan rendah-kurang tumbuhan.CADANGAN JAWAPAN 5 a) Bagaimanakah penipisan lapisan ozon berlaku di ruang stratosfera. (5m) Iklim berskala kecil dengan keluasan yang terhad yang di sebabkan oleh aktiviti manusia dan semulajadi b) Jelaskan ciri-ciri mikro iklim bandar. Atom klorin akan bertindakbalas dengan molekul ozon menyebabkan ia terurai membentuk oksigen dan atom oksigen. 2-Penggunaan alat penghawa dingin dan peti sejuk-gas CFC terbebas. 3-Kadar hakisan pinggir pantai meningkat. b) Huraikan punca-punca pembebasan gas kloroflorokarbon (CFC) ke atmosfera. 4-Pinggir pantai tenggelam. 2-Suhu semakin tinggi kearah pusat Bandar. a) Apakah yang dimaksudkan dengan mikro iklim Bandar. (12m) 1-Sinaran matahari berkurangan-pencemaran udara / jerebu. 6-Mengganggu kitar hidrologi. 7-Perubahan angin dunia. 4-Hujan perolakan kerap berlaku. 5-Mengubah ekologi pinggir pantai. (10m) 1-Pertanian-penggunaan semburan aerosol. 5-Perindustrian-pembebasan asap yang mengandungi gas-gas berbahaya. 64 . 3-Penggunaan baja kimia. (10m) 1-Peningkatan suhu dunia. (5m) Penggunaan gas CFC yg berlebihan menyebabkan ia naik ke atmosfera dan bertindakbalas dengan sinar UV lalu terurai menjadi atom klorin. c) Jelaskan kesan pemanasan global terhadap alam sekitar. 4-Penggunaan kapal terbang supersonic. 6-Penggunaan bahan pencuci dan pelarut spt bahan pencuci minyak dan gris bg peralatanelektrik dan elektronik yg menggunakan CFC dlm bentuk cecair. Atom oksigen akan bertindakbalas dengan atom klorin menghasilkan klorin monoksida menyebabkan pengurangan molekul ozon berlaku. 7-Pengangkutan-penggunaan kenderaan yang mengeluarkan gas karbon monoksida.

4-Kawalan teknikal/mekanikal. b) Jelaskan kepentingan air kepada alam sekitar manusia. (6) Proses Mendatar 1-Larian air permukaan. 65 . kilang. 5-Kuatkuasa undang-undang. 5-Inflitrasi. Pertanian-Tanaman seperti padi/sayuran sangat memerlukan air. perumahan dll. mandi dll. (9) c) Jelaskan langkah-langkah bagi mengurangkan masalah kurangan air. (6) b) Huraikan kepentingan air kepada alam sekitar. Perlombongan-Bijih timah. 2-Mengurangkan pembakaran bahan api fosil/guna sumber tenaga mesra alam. (10) CADANGAN JAWAPAN a) Nyatakan 3 proses mendatar dan 3 proses menegak dalam Kitar Hidrologi. a) Nyatakan 3 proses mendatar dan 3 proses menegak dalam Kitar Hidrologi. 3. Selain itu untuk kegunaan menyejukkan mesin sewaktu proses pengeluaran. 7-Pendidikan. 3-Alir lintang atmosfera. 4. 3-Mencegah pembakaran terbuka sisa Bandar. 8-Kempen. c) Huraikan langkah-langkah bagi mengurangkan pencemaran udara Bandar. Domestik-Kegunaan harian seperti untuk membasuh.Tasik buatan. 2-Sejatpeluhan 3-Kerpasan 4-Aliran batang. 2. terutama semasa proses pembesaran. 9. TEMA 4 SISTEM HIDROLOGI 1. 5. (8m) 1-Perhutanan Bandar.5-Halaju angin berkurang/tiupan angin ke pusat Bandar. 6-Peraturan dan garis panduan untuk bangunan. Proses Menegak 1-Sejatan. Perindustrian-Industri minuman sangat memerlukan bekalan air mencukupi. minum. Pelancongan-Tasik semulajadi dan tasik buatan. (9) 1. 2-Aliran air bawah tanah.

c) Huraikan langkah-langkah bagi mengurangkan masalah kurangan air. (10) 1. 2. Hujan tiruan-membenihkan awan bagi mejadikan hujan. Bina empangan-Air ditakung dan disimpan, digunakan sewaktu diperlukan. 3. Guna sumber air tanah-Air bawah tanah sangat berpotensi untuk di bangunkan. Antara kaedah yg boleh digunakan ialah telaga tiub untuk menyedut air bawah tanah, menggali telaga. 4. Sistem pengairan-Memodenkan sistem pengairan supaya lebih efektif dan dapat mengelakkan dari pembaziran air berlaku, disamping membaik pulih saluran paip yang rosak dan tersumbat. 5. Bina terowong air-Terowong di bina untuk pelbagai kegunaan terutama untuk penyaluran air terus kepada pengguna tanpa sebarang kebocoran, dapat mengelakkan pembaziran, Di samping dapat menyalur air keluar sekiranya berlaku lebihan air. 6. Catuan air-Penggunaan air yang berjadual mengikut lokasi. Biasanya hadkan penggunaan pada waktu puncak (siang) dan di buka pada waktu malam.

2. a) Terangkan proses-proses kitar hidrologi yang berlaku secara mendatar. (9) b) Huraikan proses-proses yang terlibat dalam menentukan imbangan air. (10) c) Jelaskan kesan-kesan akibat ketidakseimbangan air positif. (6) CADANGAN JAWAPAN a) Terangkan proses-proses kitar hidrologi yang berlaku secara mendatar. (9) 1. Aliran air permukaan- Aliran permukaan adalah lebihan air hujan yang mengalir menuruni cerun setelah semua liang pore tanah tepu dengan air hujan yang disusupkan. 2. Aliran air bawah tanah-Ia bergerak di atas lapisan tidak telap air di dalam tanah. Sistem akuifer khususnya dari jenis akuilud bertindak membenarkan air mengalir secara mendatar di dalam system menuju ke system sungai, tasik, kolam dll. 3. Airan antara- juga dikenali sebagai aliran intra. Ia berlaku secara mendatar hampir dengan permukaan/sub permukaan. Ia juga berpunca drp liang-liang pore yang sudah tepu dengan air dan secara perlahan-lahan menuruni cerun. b) Jelaskan proses-proses yang terlibat dalam menentukan imbangan air. (10) 1. Kerpasan-Input utama dalam menentukan imbangan air. Ia bertindak membekalkan air ke dalam sis. Hidrologi 2. Perpeluhan-Iaitu jumlah lembapan yang tersejat daripada unsur biological seperti tumbuhan,haiwan dan manusia. Perpeluhan adalah proses output dalam imbangan air. Ia berlaku menerusi liang roma akibat proses metabolisme.

66

3. Sejatan-Iaitu air yang tersejat daripada permukaan air dan lembapan tanih. Ia amat dipengaruhi oleh bekalan tenaga matahari. Sejatan merupakan output dalam imbangan hidrologi. 4. Larian air permukaan-Ia adalah proses perantaraan antara input dan output. Semua air larian akan berakhir di kawasan takungan seperti tasik, sungai dll yang akan mempengaruhi pula proses sejatan. 5. Simpanan air bawah tanah-Air hujan yang turun akan disusupkan ke dalam tanah menerusi liang-liang pore dan bertakung di atas lapisan yang tidak telap air di dalam tanah. Air yang tersimpan di dalam lapisan ini dipanggil akuifer. c) Jelaskan kesan-kesan akibat ketidakseimbangan air positif. (6) Kenalpasti ketidakseimbangan air positif iaitu lebihan air (banjir). 1. Fenomena banjir-Akibat curahan air hujan yang berlebihan menyebabkan limpahan air keluar melalui tebing-tebing sungai dan tasik. Lebihan air akan mengalir dan melimpahi kawasan-kawasan tanag rendah. 2. Menjejaskan aktiviti manusia-Aktiviti seperti pertanian, pelancongan dan lain-lain akan terjejas akibat lebihan air seperti banjir, ia akan memusnahkan tanaman, ternakan dan sebagainya. 3. Kelembapan bandingan sentiasa tinggi- Udara akan sentiasa lembap apabila kerpasan melebihi sejatan. Udara yang sentiasa lembap menyebabkan udara sentiasa sejuk.

Tema 5 Sistem Ekologi

1. a) Beri maksud rantaian makanan.(5m)
Rantaian makanan bermaksud hubungan pemakanan antara pengeluar,pengguna primer,pengguna sekunder dan pengguna tertier yang melibatkan pemindahan tenaga untuk menjalankan aktiviti tumbesaran dan kelangsungan hidup dalam satu ekosistem. b) Bagaimanakah aliran tenaga berlaku dalam sebuah ekosistem pertanian. (8m)

67

Contoh : Ekosistem kebun sayur cahaya matahari pokok sawi ulat beluncas burung ular sawa pengurai

1. Cahaya matahari adalah asas kepada hidupan. Ia penting untuk proses fotosintesis. 2. Pokok sawi adalah pengeluar yang membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Dalam proses fotosintesis tumbuhan menggunakan cahaya matahari dan karbon dioksida dan menghasilkan karbohidrat dan glukos. 3. Pokok sawi akan dimakan oleh ulat beluncas yang merupakan pengguna primer. Ulat beluncas adalah haiwan herbivor iaitu haiwan pemakan tumbuhan. Berlaku pemindahan tenaga dari pokok sawi kepada ulat beluncas. Tenaga itu digunakan untuk membesar,bergerak dan bernafas. 4. Ulat beluncas akan dimakan oleh burung yang merupakan pengguna sekunder. Berlaku pemindahan tenaga dari ulat beluncas kepada ulat burung. Tenaga itu digunakan untuk membesar,bergerak dan bernafas. 5. Burung akan dimakan oleh ular sawa yang merupakan pengguna tertier. Ular sawa adalah haiwan karnivor iaitu haiwan pemakan daging. Berlaku pemindahan tenaga dari burung kepada ular sawa. Tenaga itu digunakan untuk membesar, bergerak dan bernafas. 6. Apabila tumbuhan dan haiwan mati ia akan diuraikan oleh bakteria pengurai seperti protozoa dan menukarkannya menjadi nutrien. c) Jelaskan gangguan terhadap keseimbangan ekosistem di kawasan pertanian tersebut.(6m) Gangguan terhadap keseimbangan ekosistem pertanian i. Pengunaan racun serangga dan baja kimia oleh petani telah menyebabkan tanah berasid dan tidak sesuai untuk pertanian. Keadaan ini menyebabkan kegiatan pertanian tidak dapat dijalankan semula di kawasan tersebut. ii. Pengambilan kawasan pertanian untuk tujuan lain contohnya petempatan, industri, lebuhraya dan kawasan pelancongan. Ini menyebabkan persaingan guna tanah kawasan penanaman padi ditambak untuk dijadikan kawasan perumahan. iii. Penggunaan racun serangga menyebabkanpengguna primer mati lalu pengguna sekunder kurang sumber makanan. Bila ulat beluncas mati burung akan kurang makanan. iv. Pembajakan semasa proses penanaman menyebabkan tanih jadi gondol dan tandus. Pengeluar musnah @ proses hakisan membawa bersama mineral dalam tanih. Keadaan ini menyebabkan berlakunya pemiskinan tanih. v. Menanam ikut cerun menyebabkan berlakunya kejadian hakisan yang meluas lantas nutrien hilang bersama air larian permukaan . Tanih akan menjadi tidak subur.

68

d) Cadangkan tiga langkah untuk mengatasi masalah gangguan ekosistem tersebut. (6m) Langkah mengatasi masalah gangguan ekosistem tersebut. i. Penggunaan baja organik / kompos harus diperluaskan dalam sektor pertanian. Ini akan menjamin tanih terus subur dan tidak berasid. Contohnya penggunaan najis ternakan. ii. Kaedah Biologi iaitu menggunakan burung hantu untuk membunuh tikus. Kaedah ini dapat mengurangakan pencemaran alam sekitar yang disebabkan penggunaan racun serangga. iii. Penanaman secara berteres mengurangkan aliran air dan hakisan. Ini akan mengekalkan kesuburan tanih. iv. Undang-undang dan garis panduan mesti dilaksanakan untuk menghadkan kawasan petempatan ke kawasan pertanian. Contohnya Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974,EIA (Pindaan 2005). v. Kempen seperti Cintai Alam Sekitar / Selamatkan Bumi dijalankan oleh Jabatan Alam Sekitar dan badan bukan kerajaan . vi. Pendidikan - formal & tidak formal. - dalam subjek sains dan geografi. - ceramah alam sekitar. 2. a) Apakah yang dimaksudkan dengan autotrof? (3m) Tumbuhan yang berupaya memproses makanannya sendiri dengan bantuan cahaya matahari melalui proses fotosintesis .

b) Terangkan bagaimana tenaga dipindahkan dalam rantaian makanan bagi ekosistem sawah padi. (10m) i- Tenaga haba dan cahaya dipindahkan dari matahari kepada tumbuhan (padi dan rumput) untuk proses fotosintesis. ii- Tenaga kimia dan haba dipindahkan dari pengeluar kepada pengguna primer (tikus, belalang dan lain-lain) digunakan untuk bergerak, membesar dan bernafas.

69

ii. -disebabkan peningkatan pemintaan sumber protein.banjir .krisis makanan .kurang bekalan padi sebagai tanaman ruji. .Organisma pengurai seperti bakteria dan kulat memperolehi tenaga kimia daripada pengeluar dan pengguna yang mati untuk diguna balik oleh pengeluar. .Tenaga kimia dan haba dipindahkan dari pengguna primer kepada pengguna sekunder (ular.hujan lebat menyebabkan banjir.tiada kawasan saliran air resapan air bawah tanah.sawah padi jadi kawasan tidak telap air. (4m) i.Aktiviti perlancongan -pembinaan chalet. biawak dan lain-lain) digunakan untuk bergerak.iii. . iii. (8m) i. membesar dan bernafas.menyebabkan kerosakan harta benda (rumah. restoran. iv.Akuakultur -pembinaan kolam ikan/udang di kawasan sawah padi. -kawasan sawah padi ditimbun/ditambak untuk dijadikan taman perumahan. iv. 70 . c i) Bagaimanakah aktiviti penerokaan di kawasan sawah padi mengganggu keseimbangan ekosistem. d) Huraikan kesan penerokaan kawasan sawah padi kepada alam sekitar.Pembinaan jalan raya / Lebuhraya -penambakan sawah padi dengan meninggikan kawasan yang akan dibina lebuhraya / jalanraya agar selamat dari bencana banjir. hotel dan kolam renang. -menyebabkan sawah padi ditebus guna -contoh: Bukit Merah Wetland ii. perabot. kenderaan tenggelam) dan kehilangan nyawa.Pembinaan petempatan -petambahah penduduk menyebabkan permintaan terhadap tempat tinggal meningkat.

pembersihan kawasan hutan untuk projek perumahan telah menyebabkan berlakunya pertambahan kadar hakisan tanah sebanyak lima kali ganda. . ii. medan letak kereta. .tumbuhan hijau memainkan peranan dalam mengawal keseimbangan ekosistem sebagai pengeluar utama kepada komponen-komponen hidupan lain.tumbuhan merendahkan suhu -sejatpeluhan bebaskan wap air yang merendahkan suhu persekitaran.melalui proses fotosintesis ia menukarkan tenaga suria kepada tenaga kimia yang akan digunakan oleh haiwan dan tumbuhan parasit.Hakisan tanah . iii. b) Terangkan peranan tumbuh-tumbuhan dalam sebuah ekosistem. biasanya semakin tinggi peringkat rantaian makanan semakin kurang tenaga. .iii. lebuhraya. (8m) i. 3 a) Apakah yang dimaksudkan dengan piramid tenaga.sawah padi jadi kawasan tidak telap air apabila dijadikan kawasan perumahan. iv.(5m) Gambaran tentang aliran tenaga dalam satu ekosistem mengikut aras trofik Iaitu kelompok organisme yang terlibat dalam rantaian makanan. (6m) i.kegiatan pertanian pindah menyebabkan berlakunya hakisan cerun yang pesat akibat daripada aktiviti meneres bukit-bukit dan teknik tradisional iaitu pembajakan dan penanaman yang tidak mengikut teknik agronomi.oksigen pula kelansungan hidup manusia dan haiwan.susup air bawah tanah tidak berlaku. .tumbuhan bekal oksigen kepada hidupan. . hakisan permukaan serta kesotan cerun. saprofit sebagai makanan. . c) Huraikan kesan pemusnahan ekologi hutan terhadap alam sekitar fizikal.melalui proses fotosintesis oksigen dibebaskan.kurang bekalan air . jalanraya. Ini kerana tanah terdedah itu mengalami hakisan percikan. 71 .kurang air bawah tanah.

Akibatnya.. v. pertanian.pembinaan Empangan Kenyir di Terengganu menyebabkan haiwan berpindah ke kawasan lain dan banyak spesies tumbuhan tenggelam dan musnah. perumahan dan sebagainya membawa kepada kekerapan banjir. . pertanian. kelodak serta pasir ke sungai-sungai menyebabkan pencemaran. vi. pembalakan. .kesan dari penerokaan hutan untuk pembangunan.hutan hujan tropika Malaysia kaya dengan berbagai spesies tumbuhan dan haiwan. tindakan air itu berupaya melonggarkan ikatan butiran dan hakisan lurah berlaku. iv.pemusnahan terhadap spesies tumbuhan dan haiwan (biodiversiti) .dimaksudkan dengan unsur cuaca iaitu suhu dan hujan.hakisan tanah yang pesat di kawasan penerokaan hutan ini adalah kerana tumbuhan tidak dapat memainkan peranan menghalang hakisan seperti peranan silara tumbuhan. pemusnahan hutan untuk tujuan pembangunan. Ini menyebabkan pembebasan bahan pencemar ke udara meningkat yang berupa kumpulan asap hitam. yang melibatkan kawasan tadahan hujan. Air larian membawa bahan-bahan hakisan seperti lanar selut. pembalakan dan perlombongan secara besar-besaran menyebabkan berlakunya hakisan dan bahan-bahah hakisan ini dimendapkan di sungai. Bahan-bahan hakisan yang dibawa mendap di dasar dan mencetekkan sungai. suhu dan hujan berubah setelah hutan dibersihkan. ii. kekerapan musim kemarau dan kejadian banjir kilat. Hujan berterusan menyebabkan air melimpah keluar dari tebing menjadi banjir.kering kerana air bawah tanah turut tersejat melalui proses sejatan dan memberi kesan pada kandungan tanah seperti humus akan musnah 72 . gas. . bilangan kenderaan bertambah.pencemaran air . Ketiadaan kawasan tumbuhan yang dapat mengawal pengaliran air larian menyebabkan hujan turun terus mengalir ke lembangan.penerangan kawasan hutan menyebabkan berlakunya perubahan musim hujan. habuk dan lain-lain.. pembalakan dan lain-lain membawa kepada kemusnahan spesies tumbuhan dan kepupusan haiwan dalam jangka masa panjang.banjir .gangguan edaran hidrologi semulajadi dan kawasan tadahan. perumahan.peranan hutan hujan tropika terganggu apabila kawasan tersebut diterokai untuk pembangunan. iii. pertanian. perumahan.akibat daripada teknik lombong pam yang digunakan yang memancutkan air telah menyebabkan hakisan yang amat ketara sekali terhadap kawasan bukit tersebut. . Pencemaran udara kesan daripada penerokaan hutan untuk pembinaan jalanraya. sungai akan tercemar.perubahan iklim mikro . iv.

ii.d) Cadangkan tiga langkah untuk mengatasi kepupusan flora dan fauna di Malaysia .contoh projek ladang hutan kayu jati di Kedah. iii.mengehadkan pengeluaran lesen memburu dan membalak . .menanam semula pokok yang ditebang dan pokok yang ditanam matang dalam jangka masa 15 tahun. (5m) Pemeliharaan – usaha yang dilakukan oleh kerajaan dan pertubuhan tertentu bagi melindungi alam sekitar yang sedia ada dari musnah demi 73 . iv.menjalankan penyelidikan .dianjurkan kerajaan dan NGO misalnya Tabung Alam Malaysia (WWF Malaysia).Jabatan Hidupan Liar dan Taman Negara (PERHILITAN) -bertanggungjawab untuk melindungi hidupan liar dan taman negara.beberapa akta digubal untuk melindungi pelbagai jenis tumbuh-tumbuhan semulajadi dan hidupan liar contohnya Akta Perhutanan Negara 1984. xi.mewartakan hutan simpan dan taman negara . vii.contoh: Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia (FRIM). . vi.PERHILITAN bertanggungjawab dalam pengeluaran lesen pembalakan. Saling bergantungan antara sistem 1 a) Beri maksud konsep pemeliharaan alam sekitar.menguatkuasakan undang-undang . Perlis Perak dan Selangor. . (6m) i .dijalankan untuk meningkatkan pengurusan sumber hutan dan menjamin pengekalan sumber semulajadi dan balak yang berterusan.Kempen .Pendidikan alam sekitar . viii.ditubuhkan bagi membekalkan bahan kayu yang berterusan.penghutanan semula (penanaman semula) . v.penubuhan ladang hutan .menimbulkan kesedaran masyarakat berkenaan cara memelihara alam sekitar secara formal dan tidak formal.penerokaan hutan tidak dibenarkan di hutan simpan contoh Taman Negara Endau Rompin.pengeluaran lesen untuk mengawal pemburuan binatang.

Langkah ini diambil bertujuan melindungi flora dan fauna di kawasan tersebut. Taman Negara Taman Negara telah diwartakan oleh kerajaan sebagai rizab di mana aktiviti penebangan pokok dan perburuan diharamkan sama sekali di kawasan tersebut. Dengan cara ini pokok yang belum matang berpeluang membesar menggantikan pokok yang telah ditebang. iii. (4m) i. d) Jelaskan langkah kaedah bukan perundangan mendapat membendung masalah hujan asid? (8m) 74 . Aktiviti pertanian terganggu Hujan asid menyebabkan tanih berasid dan menjejaskan kesuburan tanih. Jelaskan tiga kesan fenomena hujan asid terhadap alam sekitar. (6m) Tiga kesan hujan asid i. Contoh taman negara yang terdapat di Malaysia ialah Taman Negara Kinabalu. Di India ladang gandum yang berhampiran kawasan industri mengalami penurunan pengeluaran. Kemusnahan ekosistem hutan Kandungan hujan asid dengan pH kurang dari 5 menyebabkan kemusnahan hutan. Hutan Simpan Selain taman negara kerajaan juga mewujudkan hutan simpan yang berfungsi mengekalkan flora dan fauna di kawasan tersebut Contoh hutan simpan ialah Hutan Simpan Endau-Rompin di Sempadan Pahang-Johor. c) Hujan asid adalah salah satu fenomena yang wujud akibat kegagalan manusia memelihara sistem atmosfera. ii. Penebangan hutan secara terpilih Untuk memastikan khazanah hutan kekal terpelihara proses penebangan secara terpilih hendaklah dilaksanakan. iii.kepentingan generasi akan datang b) Huraikan dua contoh kaedah pemeliharaan alam sekitar. Melalui kaedah ini hanya pokok yang matang sahaja ditebang. ii. Ia pernah terjadi di Sweden dan Finland. Hujan asid menyebabkan pokok menjadi lemah kerana akar pokok menjadi lemah dan tidak dapat meresap nutrien. Kemusnahan hidupan akuatik Hujan asid yang masuk ke dalam sungai akan membunuh hidupan akuatik seperti udang dan ikan.

Penggunaan kenderaan awam -LRT. Definisi ‘saling kebergantungan antara sistem’ ialah interaksi antara satu sistem dengan sistem yang lain.Kaedah Bukan Perundangan i.untuk tanaman getah.tanaman berskala besar. kelapa sawit.contoh di Indonesia. b) Jelaskan faktor yang memnyebabkan kebakaran hutan.merendahkan kepekatan bahan pencemar diruang atmosfera iii. Fenomena El-Nino menyebabkan cuaca panas berpanjangan lantas mewujudkan masalah kemarau. . b. . kecuaian manusia . Kebakaran hutan secara meluas pernah terjadi Kalimantan. (6m) Faktor menyebabkan kebakaran hutan.pembuangan puntung rokok atau bahan mudah terbakar semasa musim kering. Letusan gunung berapi mengeluarkan lava panas yang menyebabkan hutan mudah terbakar. . -asap yang terbebas tidak engandungi bahan pencemar ii. monorail.proses tebang bakar oleh kaum asli. bas. Kempen Kongsi Kereta -mengurangkan kenderaan di jalanraya. Ia boleh mengubah dan mengganggu alam sekitar fizikal dan lam sekitar manusia . i. pertanian pindah . .dijalankan di kawasan pendalaman. 75 . Cuaca yang panas ini menyebabkan daun kering di kawasan hutan mudah terbakar. Penapis asap di cerobong asap kilang -mengurangkan masalah pencemaran.kilang Proton dipindahkan dari Shah Alam ke Tanjung Malim 2 a) Beri maksud ‘saling kebergantungan antara sistem. sektor perladangan . .Indonesia.Faktor semulajadi a.faktor manusia a. c. b. Bina kawasan industri di kawasan luar bandar. ii. -megurangkan bahan pencemar iv.

kerjasama teknikal antara Malaysia.gas rumah hijau penyumbang kepada pemanasan global.pembebasan karbon dioksida meningkatkan kepekatan gas rumah hijau.hutan terbakar mengeluarkan asap dan partikulat terampai di atmosfera.Malaysia dan Singapura memberi bantuan teknikal masa memadamka kebakaran di Indonesia. .garam akan menarik wap air membentuk awan dan bila awan berat. ii.jumlah wap air di atmosfera berkurangan.hujan tiruan . .Atmosfera a) jerebu . Singapura dan Indonesia. . .wap air mengalami pengeluwapan dan membentuk hujan asid.api mudah merebak c) Bagaimanakah kebakaran hutan mempengaruhi sistem atmosfera dan sistem hidrologi? (8m) Kebakaran hutan mempengaruhi sistem: i. . b) mengurangkan kerpasan . 76 .membuat hujan tiruan dengan menyemburkan garam kepada awan komulonimbus.Sistem hidrologi a) mengurangkan sumber air bawah tanah .air bawah tanah berkurangan. d) Huraikan langkah mengurangkan masalah kebakaran hutan? (6m) Langkah mengurangkan masalah kebakaran hutan. .mengurangkan proses susupan air bawah tanah. b) hujan asid . .. . terjadilah hujan. c) peningkatan suhu global .tiada akar pokok untuk meresap air ke bawah tanah.tiada daun untuk proses sejatpeluhan.memadamkan api dari udara menggunakan helikopter.komponen hasil pembakaran hutan seperti karbon dioksida dan karbon monoksida menyerap dalam wap air.awan tidak terbentuk dan sekaligus mengurangkan hujan. . i.kerjasama antara negara .udara kering dan angin tenang membantu mengapungkan partikulat di ruang atmosfera. . ii.

. (8m) kesan-kesan gempa bumi terhadap alam sekitar manusia.antara kempen adalah ‘Hijaukan Bumi’. (3m) i) sistem yang berubah akibat gempa bumi . . (2m) ii) perubahan yang berlaku terhadap sistem-sistem tersebut.perundangan . . .pendidikan formal: Geografi. sistem geomorfologi – gelinciran/sesar . 3. majalah. (4m) Gempa bumi didefinisikan sebagai satu gegaran kerak bumi akibat pelepasan tenaga dari dalam bumi secara tiba-tiba .tanah runtuh. . a) Beri maksud gempa bumi.pendidikan formal dan tidak formal.tujuan: mendidik pelajar tentang pentingnya hutan dalam kehidupan manusia. . sistem ekologi – habitat tumbuhan musnah c) Huraikan kesan gempa bumi terhadap alam sekitar manusia.media: tv. NGO.tindakan perundangan kepada pertani yang menjalankan pembakaran hutan secara terbuka. b.pendidikan tidak formal: ceramah Alam Sekitar. b) Nyatakan : i) sistem-sistem yang berubah akibat gempa bumi. Sains.pendidikan . NGO.kehilangan nyawa 77 .kempen untuk menyedarkan masyarakat pentingnya hutan kepada manusia.kempen .tujuan supaya tidak mengulangi kesalahan tersebut. akhbar.iii. v.contoh : Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 iv. i.sistem geomorfologi . . anjuran: JAS.sistem ekologi ii) Perubahan yang berlaku terhadap sistem tersebut a.

diterokai oleh pengkaji dari Amerika Syarikat dan Rusia.jalanraya retak. iii.bangunan runtuh menyebabkan banyak kematian. . Kajian Luar Geografi Alam Sekitar Fizikal Soalan 1. .Trauma . (6m) i. .taun kerana kurang bekalan air bersih.Kehilangan sumber rezeki .rumah.petempatan dibina di kawasan rata. .bantuan dari PBB. vi.kurangkan pembinaan di kawasan lereng bukit . ( 7 markah ) Cadangan Jawapan: 78 .Kemusnahan harta benda .tiang elektrik dan telefon tumbang. . bapa. iii. iv. bangunan perniagaan. ii.sistem cerucuk yang kuat dan tahan gegaran.mengurangkan risiko runtuhan bangunan.contoh: di China.kejuruteraan bangunan yang tinggi . ii.Wabak penyakit . v.kerjasama antarabangsa . Berdasarkan kajian luar yang telah anda jalankan di lembangan saliran. d) Jelaskan langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasi kesan gempa bumi.Kemusnahan infrastruktur .bakteria dan virus dari bangkai haiwan dan mayat manusia.premis perniagaan.alat pengesan gempa bumi (siesmograf) . industri dan kawasan perlancongan musnah.gangguan emosi akibat kehilangan orang tersayang seperti ibu. iv.sumbangan dari negara-negara lain.jambatan runtuh.contoh di Jepun dan Taiwan.kemajuan teknologi dapat mengesan kejadian gempa yang akan berlaku. . terputus.. pejabat runtuh. . .membina bangunan yang kukuh dan tahan gempa iaitu mempunyai ciri-ciri keselamatan . a) Senaraikan jenis dan cara hakisan sungai di kawasan tersebut. pasangan dan anak.

Pahang.bahagian hulu air deras dan batuan jenis batuan keras. Cara berlakunya hakisan ialah lagaan. 6. jeram dan tasik ladam untuk berkelah. 79 .Kajian luar dijalankan di Sungai Pahang. Jenis hakisan yang terdapat di kawasan kajian ialah hakisan mendalam.batuan keras akan mengalami rekahan.batuan lembut lebih dahulu dan mudah dihakis. tindakan hidrual dan larutan. 4.tambah pendapatan nelayan. 5. b) Jelaskan kepentingan bentuk muka bumi hasil tindakan sungai terhadap kegiatan manusia.lekukan yang dalam terbentuk di kaki air terjun – tindakan air sungai melalui hakisan mendalam dan tidankan pusaran air membentuk lubuk tersebut. lelasan. b) Huraikan bentuk muka bumi akibat proses hakisan di kawasan tersebut.hakisan menegak bertindak dengan berkesan di dasar alur dan mendalamkan dasar sungai sehingga membentuk gaung. Air terjun. Lubuk junam. 5. Gaung .lama ke lamaan membentuk air terjun-batuan keras mampu menghalang aliran airpembentukan air terjun terjadi 4. Jeram – air mengalir di kawasan yang mempunyai batuan yang tersusun secara menegak dan berselang seli antara batuan lembut dank keras. mandi. hakisan menegak dan hakisan mengundur. ( 10 markah ) Cadangan Jawapan : 1. Ternakan ikan air tawar – di kawasan tasik ladam dan muara sungai – habitat ikan yang susuai dan baik.di kawasan yang mempunyai lapisan batuan yang tersusun dalam keadaan mendatar antaran batuan keras dan lembut. ( i ) Nyatakan dua proses geomorfologi yang berlaku di kawasan tersebut. 2.lurah yang dalam terbentuk hasil dari hakisan menegak.kawasan sekitar air terjun. 3. Pelancongan.likuan sungai dan delta – mudah dibina kemudahan asas untuk kelansungan hidup manusia Soalan 2 Berdasarkan kajian luar yang anda jalankan di sebuah kawasan tanah tinggi. ( 8 markah ) Cadangan Jawapan : 3. Menjana kuasa hidro elektrik – di kawasan air terjun dan jeram. Petempatan .batuan keras akan tertonjol ke atas.aliran air tersekat dan melompat menuruni bonjolan yang keras. Pertanian . Batuan lembut akan mudah terhakis daripada batuan keras.delta dan dataran banjir untuk penanaman padi sawah.manda dan memancing serta berkayak. a.

Jelaskan tiga faktor yang menpengaruhi proses geomorfologi tersebut. Hakisan merupakan proses penggondolan dan kikisan yang dialami oleh permukaan bumi akibat tindakan agen yang bergerak seperti air mengalir.air bertindak sebagai pelicin membantu pergerakan dan hakisan tanih ke cerun bukit. b. Kecerunan – kawasan antara 5° hingga 40° berlaku tarikan gravity yang amat kuat menyebab terjadinya tanah runtuh. Tanah runtuh pula merupakan pergerakan tanih ke bahagian bawah cerun yang berlaku secara tiba-tiba dan dalam gerakan yang cepat untuk dilihat kesannya disebabkan cerun yang curam atau hampir tegak disusuli dengan tarikan graviti yang kuat dan tanih yang tepu dengan air akibat hujan yang lebat. Tindakan manusia – aktiviti manusia seperti pertanian.penggunaan jentera dan penanaman cerucuk konkrit -tanih terdedah kepada air hujan . ( 6 markah) Cadangan Isi Jawapan : 80 . Jumlah hujan – kawasan khatulistiwa terutamanya. Litupan tumbuhan – kurangnya litupan tumbuhan meningkatkan lagi hakisan dan tanah runtuh.tanih akan tepu dengan air. Pahang. ( 6 markah ) Cadangan Isi Jawapan : 7. angin dan ombak.. Dua proses geomorfologi ialah tanah runtuh dan hakisan. 10.akar bertindak sebagai pengikat dan mencengkam tanah. jumlah hujan banyak melebihi 2000 mm setahun.air meresap dan basah . c. 8. 2. ( 5 markah ) Cadangan Jawapan: 1.tumbuhan bertindak sebagai penghalang titisan air hujan terus meresapkan dalam tanah. Terangkan tiga kepentingan kawasan tanah tinggi kepada manusia.( 2 markah) Cadangan Jawapan : Kawasan Kajian luar ialah Tanah Tinggi Camaron.dan pertempatan dicerun bukit gaitkan lagi pergerakan jisim.hakisan juga meningkat dikawasan yang bercerun curam. ( ii ) Jelaskan maksud salah satu daripada proses tersebut. 9.struktur tanih tidak stabil.

2. Huraikan tiga kesan penerokaan tanah tinggi terhadap alam sekitar. Soalan 3 a) Terangkan satu kaedah untuk menyukat hujan. b) Huraikan faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah hujan penerimaan di kawasan tersebut (10) 81 .empangan mudah dibina contoh Empangan Sultan Abu Bakar Tanah Tinggi Cameron. Alat : Tolok hujan 2. Tanah runtuh. (5) Cadangan Jawapan 1. 3.3 meter di atas tanah.udara nyaman. Pertanian – tanaman teh tanah tinggi dan tanaman udara sederhana seperti buahbuahan dan bunga-bungaan-suhu sekitar 25°C.tanah kehilangan ikatan dan cengkaman. 3. 2.tumbuhan semula jadi yang menarik dan unik. Banjir – alur sungai cetek-penuh dengan beban yang dibawa air hujan. Ukuran dibuat pada masa yang tetap di waktu pagi dengan menuangkan air hujan yang bertakung ke dalam satu silinder bersenggat dan diambil bacaannya. Jumlah hujan dinyatakan dalam mm. Kawasan tadahan hujan – tanah tinggi berhutan tebal.tanah tinggi semula jadi.hujan berjumlah melebihi 2000mm.tepu dengan air hujan. d.punca sungai dan membekal air untuk kawasan sekitarnya. Ekopelancongan. Peningkatan suhu. Cara menyukat: Satu silinder logam dengan satu corong bergaris pusat 20cm atau 13cm diletakkan di kawasan lapang dengan ketinggian rim corong 0.1.tumbuhan tiada sebagai penghalang matahari dan penyerap karbon dioksida di udara semasa proses fotosentisis. ( 6 markah) Cadangan Isi Jawapan: 1.

lebat atau hujan batu. Musim kemarausungai cetek-bot-bot dan perahu tidak boleh bergerak.Nyatakan kawasan/lokasi kajian: 1. ikan. IKS-Musim hujan menjejaskan aktiviti perjemuran seperti batik. ikan terlepas.Alat Termometer Sixes 3. Lokasi kajian/nama sekolah 2. 4. rosak. Perubahan negative-tanaman musnah akibat tidak cukup air. Perindustrian-Musim hujan-banjir akan menjejas aktiviti perkilanganmesin rosak. Soalan 4 a) Jelaskan bagaimana anda mengukur min suhu maksimum dan minimum. Akuakultur-Banjir memusnahkan sangkar dan menenggelamkan kolam. 5. Pertanian-Perubahan positif-tanaman tenggelam. 2. Musim basah atau kering-sangat mempengaruhi jumlah hujan. proses jual beli 6. tempoh kering sebaliknya. Pengangkutan-Musim banjir-jalan raya tenggelam.Samada di pengaruhi oleh angin monsoon timur laut atau tidak. 3.. c) Terangkan bagaimana perubahan sumber air mengganggu aktiviti manusia(10 markah) 1. 5. Kedudukan tempat-Lokasi kajian berada samada berhampiran dengan lautan. Perniagaan-Musim hujan atau banjir membantutkan aktiviti perniagaan. Tiupan angin. sotong dll. Dapatkan bacaan suhu maksimum dan suhu minimum suhu Kaedah mengukur suhu maksimum dan suhu minim umm di stesen kaji cuaca SMK Jerantut dalam tempoh 24 jam 82 . (5 markah) 1. tempoh basah hujan sangat tinggi. Mengganggu aktiviti manusia. Tempoh masa hujan-samada hujan turun secara berterusan atau sekejap-kejap tapi dalam tempoh yang kerap. sangat mempengaruhi jumlah hujan di kawasan ini. pedalaman atau kaki bukit 4. 2. Ciri hujan yang turun-Hujan renyai-renyai. Mengganggu aktiviti manusia. 3.

4. Angin bertiup dari kawasan udara lembap/tekanan tinggi ke kawasan udara kering/tekanan rendah-udara kering memudahkan wap-wap air yang dibawa oleh angin naik ke atasmengalami penyejukan adiabatik sehingga tepu-hujan turun. b)Jelaskan kaedah pengiraan min suhu dan julat suhu dalam tempoh 24 jam (suhu harian) (10 markah) Cadangan Jawapan Suhu maksimum pada 13 Jun 2008 = 32˚C Suhu minimum pada 13 Jun 2008 = 22˚C Min suhu harian = 32 + 22 2 = 27˚C Julat suhu harian =Suhu maksimum – suhu minimum = 32 – 22 = 10˚C c)Huraikan perkaitan antara unsur-unsur cuaca 1. Unsur-unsur cuaca di kawasan tersebut sememangnya saling berkaitsuhu. tekanan rendah-anngin bertiup dari kawasan tekanan tinggi ke kawasan tekanan rendah-boleh dibuat antara kawasan yang mengalami pulau haba/kawasan bandar dengan kawasan pinggir Bandar/luar Bandar yang suhunya lebih rendah. hujan. 3. Perkaitan antara kelembapan udara dengan suhu sekitar-% kelembapan udara tinggi/udara lembap akan menyebabkan suhu sekitar rendah/lebih sejuk berbanding % kelembapan udara rendah/udara kering.30 pagi bertarikh 12 Jun 2008) Langkah 2 – Termometer Sixes diletakkan dalam rumah pelindung Stevenson yang ditempatkan di kawasan lapang di stesen mini kaji cuaca sekolah. Hukum Boyle-suhu tinggi.Mencatat nilai suhu maksimum dan minimum dalam Termometer Sixes. Langkah 3 – Bacaan diambil selepas tempoh 24 jam (pada jam 7. Perkaitan antara suhu.13 Jun 2008). tekanan udara dan angin.Langkah 1 – Pengukuran suhu dibuat-alat Termometer Sixes-diselaraskan pada suhu semasa pada waktu pagi (pada jam 7.30 pagi.kelembapan bandingan. sinaran matahari/sejatan. bahangan solar dan angin 2. angina dan hujan. suhu sekitarnya adalah lebih tinggi. Udara lembap lazimnya-banyak wap air. Soalan 5 83 . Perkaitan antara kelembapan udara.

air laut dan karbon dioksida b) Huraikan ciri-ciri tumbuhan di kawasan tersebut. Terdiri dari pokok berkayu keras yang hidup subur di kawasan berlumpur. Ia juga tahan kepada perubahan pasang surut. 2.Nyatakan komponen biotik dan abiotik di kawasan tersebut. (8markah) 84 . Pokok ini hidup di kawasan bersaliran buruk iaitu tanihnya sentiasa menakung air. Pokok bakau mempunyai silara yang seragam (tidak berlapis). Kajian luar ini dijalankan di Kg. Contoh pokok bakau ialah pokok bakau minyak. (5markah) Cadangan jawapan. 3. Pokok bakau mempunyai mempunyai akar ceracak dan akar jangkang. 4. c) Jelaskan kepentingan ekosistem tersebut kepada alam sekitar kawasan kajian.Selangor. Daunnya kecil dan masin yang menjadi kegemaran haiwan ternakan seperti kambing. kerang dan biawak.parapet dan nipah. a) . Pokok bakau mengeluarkan buah. Haiwan seperti ikan belacak. (6markah) Cadangan Isi Jawapan: 1. Apabila buah bakau jatuh anak benih yang berbentuk tajam dan tercacak ke dalam lumpur. 5. Apabila matang anak benih akin keluar dari bahagian bawah bawah buah bakau. Komponen abiotik seperti udara. Ini adlah salah satu cara regenerasi pokok bakau. terletak di kawasan. udang.cahaya matahari. Akar ceracak digunakan untuk tujuan pernafasan. Akar jangkang yang berselirat mengukuhkan struktur pokok bakau apabila dilanda ombak kuat atau proses pasang surut yang berulang.Banting.Berdasarkan satu kajian luar terhadap ekosistem hutan semulajadi pinggir pantai.tanih lumpur. Komponen biotik ialah tumbuhan seperti pokok bakau. Endah. Ia merupakan sebuah kawasan hutan paya bakau .

3. Kawasan paya bakau adalah sumber ekonomi iaitu pokok bakau merupakan sumber bahan mentah untuk industri arang kayu. Ia terdiri dari udang sotong. Ia juga adalah bahan utama untuk dijadikan cerucuk untuk pembinaan rumah. 5. 2. Pengkaji datang ke kawasan ini untuk mengkaji biodiversiti flora dan fauna di kawasan ini. Hutan paya bakau menjadi pusat penyedikan saintifik. Proses fotosintesis mengawal pertukaran gas karbon dioksida dan oksigen. Kepelbagaian spisies tumbuhan dan haiwan menarik minat para pengkaji dari luar dan dalam negara. Pokok damar menghasilkan bahan untuk dijadikan pencelup. 6. (6markah) 85 . Kejadian musim sejuk di kawasan hawa sederhana di hemisfera utara memaksa hidupan jenis ini berhijrah di hemisfera selatan yang mengalami musim panas. Paya bakau menjadi sumber makanan kepada manusia.kerang dan ikan yang membekalkan sumber protin kepada manusia. Hutan paya bakau berfungsi mengekalkan keseimbangan ekosistem. Hutan paya bakau menjadi pusat persinggahan beberapa jenis burung migratori. Proses sejatpeluhan yang tinggi menyebabkan wujudnya kerpasan dan kelembapan yang tinggi. kelip-kelip di Kuala Selangor atau burung migaratori di Kuala Gula dan Tanjung Tuan. Hutan paya bakau menjadi pusat rekreasi yang menarik untuk kunjungan pelancong asing dan tempatan. Pelancong boleh melihat monyet belanda. d) Bagaimanakah rantaian makanan di kawasan tersebut terjejas. 4.Cadangan Isi Jawapan: 1.

3. Kawasan paya bakau ditambak dengan pasir dan tanah untuk dijadikan kawasan perumahan. Bangau Tanjung. 2. Pembinaan kolam ternakan ikan di kawasan paya bakau (marinkultur) telah memusnahkan kawasan semulajadi pokok bakau. 3. Kegiatan manusia menangkap ikan. Tebusguna tanah untuk tujuan pertanian dan petempatan telah memusnahkan kawasan paya bakau.1. Keadaan ini secara tidak langsung men jejaskan rantaian makanan di kawasan terebut. Hutan pokok bakau ditebang dan digantikan dengan kolam ternakan ikan dan udang. SOALAN 6 Berdasarkan kajian luar yang telah anda jalankan di sebuah kolam : a) i. 4. Nyatakan dua kitar nutrien yang terdapat dalam ekosistem tersebut. Ini kerana proses fotosintesis terjejas kerana pokok tersebut membekalkan oksigen kepada manusia. (2markah) Cadangan jawapan.ketam dan udang untuk dijadikan sumber makanan mengganggu rantaian makanan. Kajian luar ini dijalankan di sebuah kolam ikan di Kg.kerang dan tiram akan terjejas kerana habitat mereka telah musnah. Dua kitar nutrien tersebut ialah kitar oksigen dan kitar karbon ii. Contohnya hidupan seperti siput. 86 . Tindakan mengambil tumbuhan seperti pokok parapat dan nipah menjejaskan rantaian makanan. (7markah ) Cadangan jawapan. Huraikan salah satu dari kitar nutrien tersebut. Aktiviti melombong pasir mendalamkan dasar pinggir laut dan sekaligus menggalakkan proses hakisan ombak. Penerokaan hutan paya bakau untuk tujuan perusahaan arang kayu telah memusnahkan pokok bakau yang berfungsi sebagai pengeluar. Aktiviti perlombongan pasir di pinggir pantai telah menjejaskan rantaian makanan ekosistem paya bakau. Temerloh.

Kitar oksigen dalam ekosistem kolam. 4. Hujan yang turun dalam jangkamasa yang lama menyebabkan banjir dan air kolam melimpah keluar membawa bersama nya hidupan di dalamnya.liang litensil pada batang dan akar tumbuhan itu sendiri.respirasi dan pereputan.penggunaan dan pengembalian oksigen ke ruang atmosfera secara berterusan. Kitar oksigen berlaku melalui proses fotosintesis. 7. 2.labi-labi dan cacing tanah oksigen digunakan. ii. Haiwan seperti ikan.alga dan lumut oksigen dibebaskan. Dalam ketiga-tiga proses ini pengambilan. 8. Proses respirasi oleh tumbuhan berlaku apabila oksigen diserap oleh liang stomata daun. Semasa proses pereputan oleh bakteria dan kulat proses pengambilan oksigen berlaku.lumut.ikan. 6. Semasa proses respirasi oleh rumpai air.Jelaskan bagaimana keseimbangan ekosistem kolam terganggu. 2.labi-labi dan cacing tanih menyedut oksigen semasa proses respirasi melalui hidung dan mulut. 1. Gangguan semulajadi i. 3. 1. 5. (6markah) Cadangan Isi Jawapan Gangguan terdiri dari gangguan semulajadi dan aktiviti manusia. Keadaan menyebabkan isipadu kolam menyusut dengan banyaknya dan dalam keadaan kritkal boleh menyebabkan kolam menjadi kering lalu hidupan di dalamnya mati. Kemarau Kemarau pula terjadi apabila hujan tidak turun dalam jangkamasa yang lama. Banjir Banjir boleh menghanyutkan segala hidupan kolam ke tempat lain. Banjir biasanya berlaku semasa tiupan angin monsun Timur Laut yang menyebabkan intensiti hujan meningkat secara mendadak. Aktiviti manusia 87 . Bakteria dan kulat menggunakan bahan organik dan oksigen untuk mengeluarkan karbon dioksida dan menghasilkan nutrien dalam tanah. Semasa proses fotosintesis yang dijalankan oleh rumpai air. b) .

Sifat air yang berasid dan kurang oksigen akan menye babkan hidupan dalam kolam mati. d) Cadangkan langkah-langkah pemeliharaan kawasan kolam tersebut agar keseimbangan ekosistem kawasan tersebut dapat dikekalkan. Kandungan oksigen dalam kolam berkurangan kerana tumbuhan kolam telah mati dan tidak menjalankan proses fotosintesis. (6markah) Cadangan Isi Jawapan: 1. Kegiatan manusia yang sering mengganggu ekosistem kolam biasanya berpunca dari kegiatan pertanian di sekitarnya yang menggunakan baja kimia secara berlebihan disamping turut menyalirkan sisa racun serangga ke dalam kolam. 88 .i. ii. Unsur biotik Unsur biotik seperti rumpai dan ikan akan mati apabila air kolam dicemari oleh sisa toksik atau racun serangga. 2. 4markah) Cadangan Jawapan 1. Kempen juga boleh dijalan untuk memberi kesedaran tentang pentingnya ekosistem kolam. Sektor perindustrian turut membuang sisa toksik ke dalam kolam. Unsur abiotik Air kolam akan tercemar dan berasid. Geografi Alam Sekitar Fizikal. 3. Pendidikan sama ada secara formal dan informal merupakan langkah awal yang boleh memelihara ekosistem kolam. Salah satu cara pemeliharaan ekosistem kolam ialah dengan menjalankan pembangunan lestari. cat dan racun yang dibina berhampiran kolam mengambil jalan mudah dengan membuang sisa buangan kilang ke dalam kolam. Secara tidak langsung mereka sedar pentingnya ekosistem kolam dalam kehidupan manusia. Generasi muda diperingkat sekolah rendah diterapkan dengan pengetahuan tentang pemeliharaan alam sekitar melalui subjek kajian tempatan dan di peringkat sekolah menengah dalam subjek Geografi dan Sains. Kilang kimia seperti kilang baja. Sebarang projek pembangunan mestilah dirancang dengan sistematik di mana kawasan industri hendaklah dibina jauh dari kawasan kolam. c) Terangkan kesan gangguan tersebut terhadap unsur biotik dan abiotik dalam ekosistem kolam tersebut. 3. Saba liknya kandungan karbon dioksida meningkat kerana tiada tumbuhan untuk menyerapnya untuk proses fotosintesis. Kemahiran Geografi. Kempen yang dianjurkan oleh Jabatan Alam Sekitar dan NGO melalui media cetak dan elektronik dapat membantu pemeliharaan kawasan kolam.

00 – 6. Medan Sari ke titik B di Kg. (10markah) 89 . Jaya.45%) c) Huraikan langkah-langkah yang boleh di ambil bagi mengatasi kejadian banjir di kawasan tersebut.75 km persegi 3m 5.0 – 12. sungai utama dan cawangan-cawangannya berada. (3markah) Cadangan Jawapan : Formula yang betul Perbezaan ketinggian Kecerunan = Jarak mendatar 20. b) Berdasarkan Rajah 1.75 – 6.25 – 5. (7markah) Cadangan Jawapan : Kaedah yang tepat Kenalpasti skala yang betul Cara pengiraan yang betul Jawapan yang betul 5.00 km persegi 2m 4.9 = 23cm x 500 = 11500 = 1 : 1456 (0.Soalan 1 Rajah 1 pada halaman 3 menunjukkan sebahagian kawasan lembangan saliran yang berskala 1 : 50 000. Simpang Kanan dari titik A di Kg. ( i ) hitung keluasan kawasan banjir.25 km persegi 1m ( ii ) hitung kecerunan Sg. ( Lihat Peta Soalan STPM Tahun 2003) a) Apakah yang dimaksudkan dengan lembangan saliran? (5markah) Cadangan Jawapan : Kawasan tadahan bagi satu sistemsungai yang merangkumi persekitaran punca sungai.1 m 7.

dataran banjir – pertanian 2. Simpang Kanan supaya iar sungai mengalir lancar 5.5km Keluasan satu petak grid 0. Simpang Kiri/ alir ke selatan. Simpang kanan Membina benteng di sepanjang tebing Sg. Simpang Kanan ke Sg. tasik ladam – ternakan ikan dalam sangkar / akuakultur 4. Simpang Kanan Mendalam dan melebarkan Sg. dataran mendap. 3.5km x 0.pertempatan 3. Soalan 2 Berdasarkan peta 1 yang berskala 1: 50 000 ( Peta STPM 2005) a) takrifkan tasik ladam. 90 . b) hitung keluasan tasik ladam (8markah) Cadangan Jawapan: Keluasan tasik ladam Skala 1 : 50 000 1cm = 0.Cadangan Jawapan : 1. Simpang Kanan Meluruskan Sg. ( 5 markah) Cadangan Jawapan : tasik yang terbentuk akibat daripada likuan sungai yang terpisah/ terpenggal/ terputus.25km² Bil petak penuh 14 Bil ¾ 3 Bil ½ 14 Jumlah petak 23 ¼ petak Keluasan tasik ladam 23. 2. tasik ladam – eko pelancongan 5.81 km² c) jelaskan bagaimana bentuk muka bumi di kawasan itu mempengaruhi aktiviti manusia (12markah) Cadangan Isi Jawapan : 1.5km = 0. Melencongkan aliran di hulu Sg.25 x 0.25 km² = 5. badan air – perikanan. 4. Membina empangan di hulu Sg.

[ 3 markah ] c) Jelaskan tiga sebab berlakunya kejadian jerebu.6.200 201.300 Baik Sedarhana Tidak Sihat Sangat Tidak Sihat Skala Status IPU dan Status Kualiti Udara. [ 10 markah ] b) Jelaskan pola taburan Status Kualiti Udara bagi kedua-dua bandar tersebut. [ 6 markah ] d) Huraikan tiga kesan jerebu terhadap alam sekitar.50 51 . lukis graf garisan menunjukkan Status Indeks Pencemaran Udara bagi Kuala Lumpur dan Kuantan mulai 9 hingga 18 April 2006. sungai –perlombongan pasir sungai – pengangkutan Soalan 3 Tarikh 9 Bandar Kuala Lumpur Kuantan 100 45 150 50 290 50 300 100 300 100 280 60 250 50 200 45 100 40 80 40 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Jadual 1 : Status Indeks Pencemaran Udara (IPU) Bagi Kuala Lumpur dan Kuantan Mulai 9 hingga 18 April 2006 Status IPU Status Kualiti Udara 0 . [ 6 markah ] Cadangan Isi Jawapan: a) Tajuk betul Skala betul Paksi betul 91 . 7.100 101 . a) Berdasarkan Jadual 1.

5. 4. 6. Kebakaran hutan Letusan gunung berapi Asap kenderaan Pembakaran bahan api fosil Pembakaran terbuka Industri berasaskan kayu Kuari Gangguan sistem pernafasan Masalah penglihatan Jarak penglihatan Penyakit kulit dan sistem saraf Kemalangan Fotosintesis terganggu Terganggu pembentukan hujan Soalan 4 Jadual 1 di bawah menunjukkan Jumlah Hujan Tahunan Taiping dan Kuala Pilah dari tahun 2000 hingga 2006. 2. [3 Hitung perbezaan penerimaan jumlah hujan tahunan dari tahun hingga 2006 bagi Taiping dan Kuala Pilah. 7. 7. 2000 tahunan. Keseluruhan Kuala Lumpur tinggi / Kuantan rendah 2. Maksimum kedua-dua tempat / nilai IPU 3. 3. 5. 6. c) 1.Petunjuk betul plotan betul 1. Dengan menggunakan maklumat perbezaan penerimaan jumlah hujan markah ] (b) i. Minimum kedua-dua tempat / nilai IPU b) 1. lukiskan graf bar berganda yang menunjukkan perbezaan penerimaan jumlah hujan tahuanan dari tahun 2000 hingga 2006 bagi Taiping dan Kuala Pilah [ 10 markah ] (c) Huraikan empat kepentingan air kepada alam sekitar. [ 6 markah ] ii. 2. Lokasi / Tahun Taiping Kuala Pilah 2000 3075 1355 2001 3890 1480 2002 3990 1550 2003 4300 1756 2004 4575 1980 2005 4775 2100 2006 4930 2220 (a) Bagaimanakah min hujan tahunan dikira. 4. [ 8 markah] Cadangan Isi Jawapan: 92 . 3.

Alam sekitar Fizikal : 1. 4. 6. 2. Alam sekitar Manusia. 1. 7. 2. Jana kuasa hidroelektrik. Aktiviti pertanian. 3. Penternakan. Lokasi / Tahun Perbezaan Taiping Perbezaan Kuala Pilah 2000 2001 815 125 2002 100 70 2003 301 206 2004 275 224 2005 200 120 2006 155 120 (a) [ 6 markah ] ii.Bagaimanakah jumlah hujan tahunan dikira. Membentuk hujan. Hitung perbezaan penerimaan jumlah hujan tahunan dari tahun 2000 hingga 2006 bagi Taiping dan Kuala Pilah. Perindustrian. 35 tahun [3 markah ] (b) i. Min Hujan Tahunan = Jumlah Hujan Tahunan Selama 35 tahun. pelancongan 93 . 3. Kegunaan domestik. Membentuk tanih. Kekal kelembapan udara. lukiskan graf bar berganda yang menunjukkan perbezaan penerimaan jumlah hujan tahuanan dari tahun 2000 hingga 2006 bagi Taiping dan Kuala Pilah b) Tajuk betul Skala betul Paksi betul Petunjuk betul plotan betul c) Huraikan empat kepentingan air kepada alam sekitar. Dengan menggunakan maklumat perbezaan penerimaan jumlah hujan tahunan. 5. Pengangkutan.

94 .

[15 Markah] CADANGAN SKEMA JAWAPAN a) Panduan Menjawab: Graf yang paling sesuai untuk menunjukkan arah alir ialah graf garis.8 Dengan menggunakan maklumat dalam jadual 1. 95 .4 30.4 6.5 24.8 1975 31. perubahan kadar kematian dan perubahan pertambahan semulajadi penduduk antara tahun 1931 hingga 1995.0 jadi a) 1947 43. kadar kematian kasar dan kadar pertambahan semulajadi penduduk Semenanjung Malaysia. Jadual 1: Kadar kelahiran kasar.6 1957 43. 1931 – 1995 Kadar bagi setiap 1000 penduduk 1931 Kelahiran Kasar 43.0 19.8 1995 26. [10 Markah] b) Berdasarkan rajah yang telah anda lukis dalam (a).2 4. lukiskan sebuah rajah yang sesuai tentang arah alir perubahan kadar kelahiran kasar.4 23.4 21.0 Pertambahan semula 12. jelaskan arah alir pertambahan penduduk semulajadi Semananjung Malaysia pada tahun 1931 hingga tahun 1995.5 25.3 12. kadar kematian kasar dan kadar pertambahan semulajadi penduduk Semenanjung Malaysia pada tahun 1931 hingga tahun 1995. Justeru itu calon mesti membina 3 garisan di atas graf yang sama bagi menunjukkan arah alir perubahan kadar kelahiran.9 TAHUN 1965 36.9 1985 31.0 Kematian Kasar 31.SOALAN PILIHAN 1 Jadual 1 menunjukkan kadar kelahiran kasar.7 7. kadar kematian kasar dan kadar pertambahan semulajadi penduduk Semenanjung Malaysia pada tahun 1931 hingga tahun 1995.3 5.9 28.

Ketiadaan dasar kependudukan ini menyebabkan setiap keluarga berkecenderungan memiliki anak yang ramai. 3. semulajadi 96 . Mereka langsung tidak merancang kelahiran/menjarakkan kelahiran. Di samping faktor perkahwinan di usia muda dan lain-lain. Skala yang betul dan selaras dengan paksi. Setiap keluarga perlukan anak yang ramai sebagai “buruh keluarga” yang amat diperlukan di sawah.Pemarkahan Graf garisan ialah: • • • • • Tajuk yang lengkap ditulis di bahagian atas graf. Arah aliran ini berpunca dari beberapa sebab. Berdasarkan graf yang dilukis pertambahan semulajadi penduduk semakin meningkat antara tahun 1931 hingga 1957 tetapi semakin menurun selepas tahun 1957 hinggalah 1995. Malah menjadi satu kebanggaan bagi mereka apabila memiliki anak yang ramai. Berlakunya amalan perkahwinan di usia muda yang meningkatkan kadar fertiliti/kesuburan seterusnya kelahiran meningkat. halangan agama dan pegangan adat tradisi yang kuat menyebabkan mereka tidak bersedia untuk mengurangkan kelahiran. Perancangan keluarga jelas tidak akan berjaya kerana taraf pendidikan penduduk yang amat rendah. Disebabkan oleh kelahiran yang tidak dikawal/tiadanya dasar kependudukan yang jelas disamping peningkatan taraf kesihatan. Kadar kelahiran tolak dengan Kadar kematian. Gabungan pelbagai faktor inilah yang menyebabkan kelahiran berterusan meningkat. 1. Perkahwinan di usia belasan tahun merupakan satu amalan biasa bagi masyarakat sebelum merdeka. Cadangan Jawapan: Rujuk kepada Graf Yang dilukis: Pertambahan penduduk semulajadi diperolehi dengan cara. 2. Taraf pendidikan penduduk yang rendah disamping pegangan agama dan adat yang masih kuat yang juga boleh meningkatkan kelahiran. Peningkatan kadar kelahiran dan penurunan kadar kematian. Pertambahan semulajadi meningkat ( 1931 . Sebelum merdeka kelahiran penduduk sukar dikawal kerana tidak ada satu dasar kependudukan yang jelas di Malaysia.1957/sebelum merdeka) disebabkan oleh:. Anak merupakan satu rezeki. Plotan Petunjuk Kebersihan dan kesempurnaan Sila buat graf garisan ini sebagai latihan anda (b) Menjelaskan arah alir pertambahan penduduk Semenanjung Malaysia pada tahun 1931 hingga tahun 1995.

Selain itu sebahagian besar usia penduduk dihabiskan di bangku persekolahan hinggalah ke institusi pendidikan tinggi.penjarakkan kelahiran dan lain-lain termasuk juga kaedah tradisional. Masyarakat mula menerimanya. Ini kerana adanya dasar kependudukan yang lebih jelas/amalan perancangan keluarga telah dilaksanakan. Setelah keluar dari universiti secara puratanya umur mereka berada pada 23 – 24 tahun. Dengan berkahwin lambat membolehkan kemampuan melahirkan anak semakin berkurangan/tahap kesuburan menjadi semakin rendah. Dengan adanya perubahanperubahan ini kadar kelahiran menjadi semakin perlahan.Pertambahan semulajadi menurun (1957 . 6. Penurunan kadar kelahiran disamping kadar kematian juga terus menurun.1995/selepas merdeka) disebabkan oleh: 4. Mudah menerima dan memahami saranan kerajaan dalam konteks perancangan kelahiran. Pada masa yang sama juga meningkatnya kos hidup menyebabkan bilangan anak yang ramai adalah satu bebanan. 97 . 5. penggunaan kondom. Perkahwinan lewat berkait dengan sikap masyarakat yang mementingkan kerjaya serta kebebasan. Amalan perkahwinan lebih lewat yang secara langsung mengurangkan fertiliti. walaupun tidak sepenuhnya sekurang-kurangnya ia berupaya memperlahankan sedikit kadar kelahiran. Kualiti pendidikan rakyat terus meningkat. Kehidupan yang lebih mementingkan kerjaya menyebabkan keperluan kepada anak yang ramai bukan lagi sesuatu yang dibanggakan. Pelbagai kaedah diperkenalkan seperti penggunaan pil perancang. berubahnya nilai dan status quo yang dipegang oleh masyarakat khususnya masyarakat bandar. Walaupun tidak berjaya sepenuhnya tetapi ia jelas berupaya memperlahan kelahiran. Justeru perkahwinan berlaku melepasi tahap usia 20-an dan sekali gus mengelakkan perkahwinan di usia belasan tahun. Pendidikan tinggi menyebabkan mereka tidak terlalu terkonkong dengan adat tradisi.

4 1.4 1.1 5. lukiskan sebuah rajah yang sesuai untuk menunjukkan [10 Markah] migrasi dalaman di Malaysia pada tahun 1995.24 25 . 1995.SOALAN PILIHAN 2 Jadual 2 menunjukkan migrasi dalaman mengikut umur dan jantina di Malaysia pada tahun 1995. [9 Markah] c) Nyatakan jenis-jenis migrasi dalaman yang berlaku di Malaysia. [ 6 Markah] 98 .9 2.5 6.1 Jumlah 3.44 45 .0 5. Jadual 2: Migrasi dalaman sebagai peratusan daripada jumlah Penduduk mengikut kumpulan umur dan jantina di Malaysia.9 2.2 5.34 35 .3 1. b) Berdasarkan rajah yang anda lukis dalam (a).2 3.64 65 dan lebih Lelaki 3. jelaskan mengapa migrasi dalaman tersebut bercorak sedemikian. Kumpulan Umur (Tahun) 1 .9 Perempuan 3.5 1.0 a) Berdasarkan jadual 3.6 0.8 1.14 15 .9 4.7 5.

skala dan paksi.44 )tahun sedangkan kumpulan tua dan kanak-kanak adalah sedikit. Jelas sekali sektor pertanian tidak begitu menarik minat golongan muda kerana ia menghadapi pelbagai masalah seperti harga yang tidak stabil. Misalnya di Kuala Lumpur adanya UM dan UIA di Pulau Pinang ada USM di Shah Alam ada UiTM. 99 . plotan graf. jelaskan mengapa migrasi dalaman tersebut bercorak demikian. Juga lebih banyak dan terbuka kepada golongan muda terutama sekali di peringkat IPT samada IPTA mahupun IPTS. Sebab-sebab mengapa migrasi dalamam bercorak sedemikian: 1. kemudahan perumahan. Realitinya pola aliran migrasi dalaman yang utama ialah migrasi desa ke bandar. 2. Serentak dengan tarikan di bandar wujud pula tolakan di desa. Tarikan perkerjaan di bandar. Faktor tolakan di desa.CADANGAN JAWAPAN (a) Calon boleh membina graf garis atau graf bar sebagai kaedah kartografi yang sesuai. 3.Corak migrasi menunjukkan peratus terbanyak datangnya daripada kumpulan umur muda dan dewasa (15 . Peluang perkerjaan khususnya dalam sektor industri dan perkhidmatan lebih banyak dibuka dan ditawarkan kepada kumpulan umur muda dan dewasa khususnya di bandar. Selain itu di bandar juga terdapat beberapa tarikan lain seperti kemudahan asas yang lebih selesa. [9 Markah] Cadangan Isi Jawapan Rujukan kepada Rajah/Graf: . [ 10 Markah] Sila buat latihan amali menggunakan data di atas Seperti biasa perkara-perkara penting yang dinilai ialah: Kesesuaian tajuk. Perubahan minat golongan muda yang ketara terhadap sektor pertanian di desa yang tidak menjanjikan pendapatan yang lumayan telah menolak mereka ke bandar untuk mengejar taraf hidup yang lebih baik. Kewujudan universiti-universiti ini menjadi tarikan utama golongan pelajar lepasan sekolah berhijrah melanjutkan pelajaran mereka. masalah ancaman fizikal yang tidak menjanjikan pendapatan yang lumayan dan tetap.kemudahan pembandaran serta faktor hiburan yang banyak. Setelah tamat pengajian mereka terus menetap di bandar kerana peluang pekerjaan yang sesuai dengan kelulusan mereka banyak terdapat di bandar. Dengan adanya tawaran gaji yang lebih lumayan dari kedua-dua sektor di atas menyebabkan golongan muda berterusan berhijrah ke bandar. Pelbagai kolej dan institusi tengajian tinggi terlonggok di bandar. (b) Berdasarkan rajah yang anda lukis dalam (a). Peluang melanjutkan pelajaran di bandar. petunjuk serta kebersihan dan kesempurnaan.

49 50 .19 20 . Pola aliran yang utama. Migrasi desa ke desa. Migrasi desa ke bandar khususnya ke bandar-bandar besar/utama. Kumpulan Umur 0 . terdiri dari golongan muda. lukis rajah yang sesuai untuk menggambarkan struktur umur dan jantina penduduk Malaysia bagi tahun 1997.9 10 .(c) Jenis-jenis migrasi dalaman yang berlaku di Malaysia. 4. Golongan pesara yang pulang ke kampung setelah tamat perkhidmatan di bandar atau pertukaran tempat kerja. Misalnya migrasi dari kampung-kampung tradisional ke tanah-tanah rancangan Felda/Felcra di bawah Program Pembangunan Wilayah.39 40 .69 70 dan lebih Lelaki (‘ 000) 2612 2357 2017 1653 1168 684 386 206 Perempuan (‘000) 2455 2225 1876 1584 1111 656 414 261 a) Berdasarkan jadual 3. Migrasi bandar ke desa. berhijrah kerana tarikan perkerjaan.29 30 . Migrasi bandar ke bandar. 2. [ 6 Markah] Di antara jenis-jenis migrasi dalaman yang berlaku di Malaysia ialah: 1. 1997. SOALAN PILIHAN 3 Jadual 3 menunjukkan struktur umur dan jantina penduduk Malaysia pada tahun 1997. Berlaku di sekitar tahun 1970-an. Jadual 3: Struktur umur dan jantina penduduk Malaysia.pendidikan. 3. Perpindahan kerana pertukaran tempat kerja samada dari bandar kecil ke bandar sederhana ke bandar besar atau sebaliknya. [10 Markah] 100 .59 60 .kemudahan sosial serta faktor tolakan di desa.

b) Berdasarkan rajah yang telah anda lukis pada soalan (a). skala yang sesuai. Bilangan penduduk lelaki mengatasi perempuan bagi setiap kumpulan umur kecuali pada kumpulan umur (60 . i) Jelaskan cirri-ciri utama penduduk Malaysia pada tahun 1997. [ 8 Markah] ii) Huraikan kesan-kesan ciri kependudukan tersebut terhadap keadaan sosial dan ekonomi di Malaysia. Disamping amalan pemakanan yang tidak seimbang dan kesedaran penjagaan kesihatan yang masih rendah. Walaupun rajah piramid kelihatan seimbang tetapi pada keseluruhannya penduduk lelaki lebih ramai daripada perempuan melebihi hampir 500 000 orang.69 tahun dan 70 tahun ke atas). 4. Sila lukis Rajah Piramid menggunakan data di atas. darah tinggi. 1997 ialah: 1. [10 Markah] Pemarkahannya ialah: Tajuk yang betul. 101 . Dibuktikan melalui tapak piramid yang masih lebar. [ 8 Markah] Sila rujuk rajah piramid yang dilukis . Ini menggambarkan nisbah tanggungan masih lagi besar khususnya di usia persekolahan.Golongan muda (bawah 20 tahun . Kumpulan umur tua sedikit relatif dengan kumpulan umur yang lain. plotan. Ciri Jantina. petunjuk dan kebersihan serta kesempurnaan. Ini menunjukkan warga tua perempuan lebih ramai berbanding lelaki. program perancangan keluarga yang kurang berkesan dan amalan perkahwinan di usia muda masih berlaku.Ciri-Ciri Utama Penduduk Malaysia. Hal ini disebabkan oleh teknologi perubatan yang ada masih tidak berupaya untuk mengawal penyakit merbahaya seperti jantung. 3. Hal ini disebabkan oleh peningkatan taraf kesihatan.kanak-kanak dan belia) masih ramai berbanding dengan golongan dewasa dan tua iaitu kira-kira 44% daripada jumlah penduduk negara. Kadar kelahiran masih lagi tinggi/terus meningkat dan kadar kematian semakin merosot. Piramid berbentuk progresif. Jangka hayat masih lagi rendah. 2. b) I) Ciri-ciri utama penduduk Malaysia pada tahun 1997. Komposisi umur . kencing manis. [ 7 Markah] CADANGAN SKEMA JAWAPAN a) Pendekatan Menjawab: Rajah yang paling sesuai untuk menunjukkan data struktur umur dan jantina penduduk ialah Rajah Piramid.

perkhidmatan dan sebagainya.b) ii) Kesan-kesan ciri kependudukan di atas terhadap keadaan sosial dan ekonomi di Malaysia. Pertambahan peluang pekerjaan dalam semua sektor amat penting demi mengelakkan pengganguran pada masa hadapan. kesihatan. Memperluaskan pasaran domestik. 3. Pasaran domestik menjadi semakin besar/kuasa-kuasa pasaran semakin kuat dan kesan positif dari perluasan pasaran diperolehi . 2. Pertambahan perbelanjaan kerajaan. perubatan percuma. 1. 102 . pendidikan. Perbelanjaan yang besar amat diperlukan dalam menyediakan kemudahan asas. Kumpulan umur dewasa yang ada dengan kuasa beli yang agak tinggi juga menjamin pertambahan permintaan dan penawaran. reakreasi dan lain-lain bagi menampung keperluan penduduk yang ramai khususnya di bandar-bandar besar akibat migrasi penduduk muda. [ 7 Markah] Kesan-kesan ciri kependudukan tersebut terhadap keadaan sosial dan ekonomi di Malaysia. Kumpulan umur dewasa yang sedia ada (20 . Pertumbuhan penduduk yang agak pesat menjamin peningkatan permintaan barangan dan perkhidmatan dan seterusnya menambahkan pengeluaran. Peluang pekerjaan perlu ditambah dalam sektor ekonomi moden seperti perindustrian dan perkhidmatan. 4. Disamping itu keperluan peruntukan yang khusus untuk menampung kebajikan warga tua yang semakin bertambah seperti rumah-rumah kebajikan.59 tahun) juga merupakan kumpulan umur yang produktif membantu memesatkan pertumbuhan ekonomi negara. faedah persaraan dan sebagainya. perindustrian. Pertumbuhan penduduk yang agak pesat sebagai satu aset membekalkan tenaga kerja/tenaga buruh pada masa hadapan untuk mempercepatkan lagi pembangunan sektorsektor ekonomi seperti pertanian. Perlunya pertambahan peluang pekerjaan agar sejajar dengan peningkatan penduduk dan keperluan guna tenaga dalam negara.

[ 9 Markah] ________________________________________________________________ CADANGAN SKEMA JAWAPAN: a) Berdasarkan jadual 4. Tajuk yang betul Skala yang sesuai dan selaras dengan paksi. lukis graf garis untuk menunjukkan pertambahan penduduk di wilayah-wilayah terpilih di dunia dari tahun 1900 hingga 1990. [ 8 Markah] b) i) ii) Berdasarkan graf garis yang telah anda lukis pada soalan (a) Nyatakan wilayah yang mengalami pertambahan penduduk yang paling pesat [2 Markah] Huraikan mengapa berlakunya pertambahan penduduk yang pesat di wilayah tersebut. 3. Jadual 4 menunjukkan penduduk di wilayah-wilayah terpilih dunia dari tahun 1900 hingga tahun 1990.SOALAN PILIHAN 4. [ 8 Markah] (Sila lukis graf garis menggunakan data di atas) Item Pemarkahan 1. Petunjuk: Plotan (1 wilayah = 1 Markah) Markah 1 1 1 5 MAX = 8 103 . 4. 2. Jadual 4: Penduduk di wilayah-wilayah terpilih di dunia 1900 – 1990 (Juta orang) Wilayah Afrika Amerika Latin Amerika Utara Asia Eropah 1900 120 63 81 915 423 1930 155 109 135 1072 532 Tahun 1950 200 163 167 1376 576 1970 344 283 228 2056 705 1990 648 448 276 3108 786 a) Berdasarkan jadual 4. [ 6 Markah] c) Pilih sebuah negara di Asia. jelaskan kesan pertumbuhan penduduk yang pesat terhadap sumber alam di negara tersebut. lukis graf garis untuk menunjukkan pertambahan penduduk di wilayah-wilayah terpilih di dunia dari tahun 1900 hingga 1990.

(5) Kestabilan politik. Di samping memberi ruang kepada negara-negara Asia mengubah polisi kependudukan dan sosio-ekonomi negara masing-masing ke arah pertambahan penduduk. 104 . ii) Huraikan mengapa berlakunya pertambahan penduduk yang pesat di wilayah tersebut. Kedapatan lebih banyak sumber makanan berzat/berkhasiat serta amalan pemakanan/diet yang seimbang di kalangan penduduk telah menjamin kesihatan penduduk bertambah.b) ii) Berdasarkan graf garis yang telah anda lukis pada soalan (a) Nyatakan wilayah yang mengalami pertambahan penduduk yang paling pesat ( 2 Markah) Jawapan Wilayah yang mengalami pertambahan penduduk yang paling pesat ialah wilayah ASIA.jangka hayat meningkat yang seterusnya mendorong peningkatan kelahiran. Ini disebabkan oleh beberapa faktor. Kegagalan program perancangan keluarga boleh juga dikaitkan dengan keperluan buruh/tenaga kerja oleh sesebuah keluarga khususnya dalam sektor pertanian tadisional. (3) Kegagalan Program Kawalan Penduduk/Perancangan keluarga di sesetengah negara Asia yang disebabkan oleh taraf pendidikan yang masih rendah. peningkatan tenaga buruh dan kemajuan ekonomi. Tamatnya perang dunia ke dua (1939 . ( 6 Markah) Cadangan Isi Jawapan Kepesatan pertumbuhan penduduk di Asia berlaku selepas tahun 1950. adat dan status quo masyarakat.1945) mengurangkan kematian penduduk secara besar-besaran akibat peperangan. (4) Bertambahnya pengeluaran sumber-sumber makanan khususnya pada era revolusi hijau yang memungkinkan pertumbuhan pesat penduduk Asia dapat ditampung daripada mengalami krisis makanan dan kebuluran. Antaranya: (1) Peningkatan kadar kelahiran dan pengurangan kadar kematian ekoran daripada kemajuan taraf kesihatan serta teknologi perubatan yang dapat mengawal pelbagai penyakit merbahaya serta dapat mengurangkan resiko kematian bayi di samping meningkatkan jangka hayat penduduk. (2) Aras kesuburan (Fertiliti) wanita yang tinggi berkaitan dengan peratus penduduk dalam kumpulan umur subur yang ramai (misalnya 15 hingga 44 tahun) serta amalan perkahwinan pada usia muda khususnya di negara-negara Asia yang sedang membangun. kadar kematian berkurangan. halangan agama.

Dalam keadaan sumber tersebut tidak boleh diganti maka kesan jangka panjangnya ia diancam kehabisan/kepupusan.kenderaan. (2) Kepupusan/kehabisan sumber alam khususnya jenis sumber yang tidak boleh diperbaharui seperti sumber mineral: .c) Pilih sebuah negara di Asia. harganya semakin mahal.pembandaran.[ 9 Markah] Cadangan Isi Jawapan Memilih sebuah Negara di Asia yang mengalami pertumbuhan penduduk yang pesat seperti Indonesia. jelaskan kesan pertumbuhan penduduk yang pesat terhadap sumber alam di negara tersebut. (5) Kesan positif. Pertumbuhan penduduk yang pesat memungkinkan sumber-sumber alam sesebuah negara diteroka dan dieksploitasi sepenuhnya bagi menampung pertumbuhan tersebut. Persaingan guna tanah untuk petempatan. (3) Pencemaran dan kemusnahan/kerosakan sumber seperti sumber udara dan air akibat pertambahan industri. sumber tidak terbiar membazir kerana mempunyai tenaga kerja yang cukup untuk menjana dan membangunkannya. Pengeluaran sumber-sumber makanan tersebut tidak sepadan dengan pertambahan penduduk.pertanian. Bangladesh dll yang sesuai. Filipina. India.pembuangan sisa domestik yang biasanya sejajar dengan pertumbuhan penduduk yang pesat. Kesannya saiz tanah secara relatifnya menjadi semakin sempit. Termasuk juga kesan hakisan tanih serta tanah runtuh.sumber bahan api fosil. (4) Berkurangnya sumber-sumber makanan khususnya yang berasaskan hasil-hasil pertanian. bijih besi emas dan lain-lain akibat pengeluaran berlebihan bagi menampung keperluan penduduk yang bertambah dengan pesat. Ini akan menimbulkan kesan: (1) Tekanan terhadap sumber alam khususnya terhadap sumber tanah. 105 . Pembangunan sumber alam meningkat.perindustrian. bijih timah.infrastruktur dan sebagainya menjadi semakin hebat apabila penduduk bertambah. sumber perikanan dan penternakan relatif dengan keperluan penduduk yang bertambah dengan pesat.

Jadual 5: Kadar kelahiran penduduk di Negara terpilih di Asia Tenggara pada tahun 1954 dan tahun 1996. Negara Brunei Kemboja Indonesia Malaysia Myanmar Filipina Singapura Thailand Vietnam Kadar kelahiran (per 1000 penduduk) 1954 1996 52. [ 12 Markah] ________________________________________________________________ 106 .8 31.0 50.0 38.0 44.9 51. kenalpasti TIGA buah negara yang mengalami penurunan kadar kelahiran paling ketara dari tahun 1954 hingga tahun 1996.2 13.0 52.2 27.0 38.4 18.5 46. [10 Markah] c) Jelaskan kesan pertambahan penduduk terhadap sumber alam di negara-negara Asia Tenggara.5 28.SOALAN PILIHAN 5 Jadual 5 menunjukkan kadar kelahiran penduduk di Negara terpilih di Asia Tenggara pada tahun 1954 dan tahun 1996. [ 3 Markah] b) Huraikan sebab-sebab berlakunya penurunan kadar kelahiran di negara-negara Asia Tenggara.3 25.9 a) Berdasarkan jadual 5.0 45.1 28.0 25.1 43.

8 32. meninggalkan sesetengah adat tradisi dsb.8 50. [10 Markah] Cadangan Isi Jawapan Sebab-sebab berlakunya penurunan kadar kelahiran: 1) Keberkesanan dasar saiz keluarga kecil – Singapura yang melaksanakan dasar 1 keluarga.9 27.0 – 28.0 – 31.1 – 25.0 – 27. 107 .3 44. 2 orang anak pada tahun 1970-an.6 14. 5) Peningkatan wanita yang berkerjaya – perancangan perkahwinan.1 27.0 – 38.5 – 13. Negara Brunei Kemboja Indonesia Malaysia Myanmar Filipina Singapura Thailand Vietnam SINGAPURA dan Kadar kelahiran (per 1000 penduduk) ( 1954 ▬ 1996 ) Penurunan kadar kelahiran 52. 2) Perlaksanaan program perancangan keluarga yang menjarakkan/mengurangkan kelahiran.8 24.CADANGAN SKEMA JAWAPAN a) Mengenalpasti tiga buah negara: BRUNEI .2 18.5 43.0 – 28.2 45.7 18.1 38.9 – 25. 4) Peningkatan taraf pendidikan – meningkatnya kesedaran dan kefahaman untuk merancang keluarga (mengimbangi saiz keluarga dengan pendapatan).0 51. THAILAND.1 b) Huraikan sebab-sebab berlakunya penurunan kadar kelahiran di negara-negara Asia Tenggara.4 46.2 52. perubahan status quo dll.9 12.9 9.0 – 18. 3) Perkahwinan di usia yang lewat – mengurangkan fertiliti.

Kesannya saiz tanah secara relatifnya menjadi semakin sempit. [ 12 Markah] SKEMA JAWAPAN: Cadangan Isi Jawapan Pertambahan penduduk menyebabkan sumber-sumber alam di negara-negara Asia Tenggara diteroka dan dieksploitasi sepenuhnya bagi menampung pertambahan tersebut. [11 Markah] 108 . (3) Pencemaran dan kemusnahan/kerosakan sumber seperti sumber udara dan air akibat pertambahan industri. bijih timah. SOALAN PILIHAN 6 (a) Apakah yang dimaksudkan dengan lebihan penduduk ? b) Bagaimanakah kemerosotan pelbagai jenis pengaruhi oleh lebihan penduduk di sesebuah negara. Pengeluaran sumber-sumber makanan tersebut tidak sepadan dengan pertambahan penduduk. bijih besi emas dan lain-lain akibat pengeluaran berlebihan bagi menampung keperluan penduduk yang bertambah dengan pesat. (4) Berkurangnya sumber-sumber makanan khususnya yang berasaskan hasil-hasil pertanian. (2) Kepupusan/kehabisan sumber alam khususnya jenis sumber yang tidak boleh diperbaharui seperti sumber mineral: . (5) Kesan positif.infrastruktur dan sebagainya menjadi semakin hebat apabila penduduk bertambah.pertanian.perindustrian.pembuangan sisa domestik yang biasanya sejajar dengan pertambahan penduduk . Dalam keadaan sumber tersebut tidak boleh diganti maka kesan jangka panjangnya ia diancam kehabisan/kepupusan.kenderaan. sumber [5 Markah] Alam di [9 Markah] c) Pilih sebuah negara di Asia Pasifik yang mengalami lebihan penduduk.c) Jelaskan kesan pertambahan penduduk terhadap sumber alam di negara-negara Asia Tenggara.pembandaran. sumber perikanan dan penternakan relatif dengan keperluan penduduk yang bertambah dengan pesat. sumber tidak terbiar membazir kerana mempunyai tenaga kerja yang cukup untuk menjana dan membangunkannya. Pembangunan sumber alam meningkat. Persaingan guna tanah untuk petempatan. Termasuk juga kesan hakisan tanih serta tanah runtuh.sumber bahan api fosil. cadangkan langkah-langkah yang boleh diambil untuk mencapai tahap penduduk optima di negara yang anda pilih itu. harganya semakin mahal. Ini akan menimbulkan kesan: (1) Tekanan terhadap sumber alam khususnya terhadap sumber tanah.

CONTOH Contoh Negara.Tanah diteroka secara berlebihan untuk petempatan dan pertanian. Cadangan Isi Jawapan Kemerosotan pelbagai jenis sumber alam dipengaruhi oleh lebihan penduduk. habitat. kesihatan yang rendah. pendapatan perkapita yang rendah. Ethopia. Ini berlaku dengan cara mengeksploitasi/ mengguna sumber alam secara berlebihan dan tanpa kawalan : 1.kemiskinan. taraf sosial seperti tahap pendidikan. kadar pengganguran yang tinggi. Kehabisan sumber-sumber makanan – khususnya sumber makanan seperti sumber pertanian dan perikanan. Lebihan mutlak: Afrika Utara. Bangladesh dll. Struktur tanih menjadi rosak. cerunnya tidak stabil dan mudah runtuh. Terbahagi kepada 2 iaitu: lebihan penduduk mutlak yang bermakna sumber alam yang amat sedikit atau sudah habis digunakan dan lebihan penduduk relatif iaitu sumber alam masih ada/masih banyak tetapi keupayaan teknologi untuk membangun/menjana sumber tersebut adalah rendah sehingga aras dan keperluan penduduk tidak boleh ditampung. terhakis. tapakbina bandar. Filipina.pelbagai kemudahan asas. struktur penduduk tidak seimbang dll yang relevan dengan ciri kependudukan negara sedang membangun. Kemerosotan kualiti tanih . Kesuburan tanih terjejas akibat kekerapan penanaman. 109 sumber Alam di [9 Markah] . India. ekosistem dan kepupusan sumber hutan. kadar kelahiran dan kadar kematian yang tinggi. Sudan. kawasan pertanian dll. Akibat permintaan yang tinggi dan eksploitasi berlebihan bagi menampung lebihan penduduk. kehilangan nuterin.______________________________________________________________________________ CADANGAN SKEMA PEMARKAHAN (a) Apakah yang dimaksudkan dengan lebihan penduduk ? [5 Markah] KONSEP: Konsep Lebihan Penduduk : Suatu keadaan dimana jumlah penduduk berlebihan berbanding dengan sumber-sumber pengeluaran . Kesannya seperti kemusnahan kepelbagaian biologi. Swaziland. Contoh Negara lebihan relatif: Indonesia. 2. Kemerosotan sumber hutan – Hutan dinyahkan secara berleluasa bagi memenuhi permintaan penduduk yang semakin pesat untuk petempatan. 3. b) Bagaimanakah kemerosotan pelbagai jenis pengaruhi oleh lebihan penduduk di sesebuah negara. CIRI Ciri-ciri negara yang mengalami lebihan penduduk: Antaranya: Kebuluran.

Kuantiti – Kepupusan/kehabisan/kemusnahan sumber yang semakin berkurangan Kualiti -. kaunseling keluarga dsb. Kemerosotan sumber marin – sumber perikanan laut. Kemerosotan sumber air – Kekurangan bekalan air bersih dan kadar pencemaran air meningkat ekoran daripada eksploitasi dan penggunaan yang berlebihan bagi menampung penduduk yang ramai dan berlebihan. Kemerosotan sumber udara – Kadar Pencemaran meningkat akibat pertambahan kenderaan. pelbagai gas karbon monaksida dll. 6. 2 Melaksanakan dasar saiz keluarga kecil seperti “satu keluarga satu anak” atau satu keluarga dua anak. sisa domestik yang biasanya sejajar dengan pertumbuhan penduduk yang pesat/lebihan penduduk. 7. Kepupusan hidupan akuatik termasuk ekosistemnya akibat penerokaan sumber yang berlebihan. [11 Markah] Cadangan Isi Jawapan Memilih sebuah negara di Asia Pasifik yang betul mengalami Contohnya. Mengurangkan kadar kelahiran dengan cara . Cth China. Negara yang berlebihan 1.4. Vietnam. sumber logam boleh pupus kerana ia terpaksa dikeluarkan secara berlebihan untuk menampung keperluan penduduk yang terlalu ramai. Filipina.Pencemaran sumber atau kerosakan sumber. Perancangan keluarga – penggunaan pil. Kemerosotan sumber-sumber mineral – Sumber-sumber seperti petroleum dan gas asli. runtuhan dll c) Pilih sebuah negara di Asia Pasifik yang mengalami lebihan penduduk. Indonesia. Langkah-langkah untuk mengoptimakan penduduk sesebuah penduduk ialah: lebihan penduduk: Kemboja dll. Pengeluaran dan penggunaan yang berlebihan membolehkan sesetengah sumber mineral habis di luar jangkaan. 3. 110 . Cth perlepasan asap. hakisan. Misalnya dari umur belasan tahun kepada awal/pertengahan 20-an. penjarakan kelahiran. industri. langkah perundangan seperti menaikkan had umur boleh kahwin. 1 Markah. 5. Nota: Kemerosotan pelbagai jenis sumber alam dilihat dari segi kualiti dan kuantiti sumber tersebut. Thailand. kondom. cadangkan langkah-langkah yang boleh diambil untuk mencapai tahap penduduk optima di negara yang anda pilih itu.

Meningkatkan kerjaya wanita – meramaikan wanita berkerjaya tinggi supaya tempoh perkahwinan boleh dilambatkan. Tahun 2000 Piramid Penduduk Jepun. 7. SOALAN PILIHAN 7 Rajah 1 di bawah menunjukkan piramid penduduk negara India dan Jepun pada tahun 2000. Mencipta banyak peluang pekerjaan khususnya dalam sektor industri dan perkhidmatan yang menjamin pendapatan perkapita yang tinggi kepada penduduk dan mengatasi pengangguran sepenuhnya. Meningkatkan kualiti sumber manusia dalam negara dengan cara: Pertingkatkan tahap pendidikan dan kemahiran penduduk. Piramid Penduduk India. Rajah 1 : Piramid penduduk negara India dan Jepun pada tahun 2000.4. Mempelbagaikan aktiviti ekonomi. Disamping mencipta teknologi baru untuk kegunaan penduduk dan negara. 5. latihan lanjutan – melahirkan tenaga mahir yang boleh mendominasikan teknologi tinggi serta boleh mengurus – tadbir sumber dengan bijaksana. Tahun 2000 111 . 6. Meningkatkan keupayaan teknologi khususnya melalui R&D untuk menjana dan memajukan sepenuhnya pelbagai stok sumber yang ada untuk kesejahteraan penduduk.

Berdasarkan rajah 1. a) i) Namakan bentuk piramid penduduk yang dialami oleh negara India dan Jepun pada tahun 2000. 112 . [ 7 Markah ] ________________________________________________________________ CADANGAN SKEMA JAWAPAN (a) (i) Namakan bentuk piramid penduduk yang dialami oleh negara India dan Jepun pada tahun 2000. masyarakat berpendidikan tinggi. Kadar kelahiran kadar kematian rendah – dan kadar sebab kegagalan program perancangan keluarga. keperluan buruh keluarga dll. [ 2 Markah] Markah Negara India = Piramid Progresif Negara Jepun = Piramid Stabil atau Mantap (Pemarkahan: Nama piramid penduduk mesti betul untuk diberi markah) a) (ii) atas. kahwin awal.progrm perancangan keluarganya sangat berjaya. [ 2 Markah ] ii) bezakan empat ciri demografi yang boleh ditafsirkan antara kedua-dua bentuk piramid di atas. Bezakan empat ciri demografi antara kedua-dua bentuk piramid di [8 Markah] Negara India Negara Jepun Kadar kelahiran rendah – negara maju. wanita berkerjaya dll Marka h 2 1 1 Ciri Demografi Kadar kelahiran tinggi dan 1. [ 8 Markah ] Cadangkan langkah untuk mengurangkan kadar kelahiran yang tinggi di negara-negara sedang membangun. taraf kematian pendidikan rendah. [ 8 Markah ] b) c) Huraikan empat kesan negatif terhadap sosioekonomi negara-negara yang memiliki piramid penduduk seperti negara India.

jantung. 2 3. Keperluan asas kehidupan sangat tinggi. Jangka hayat Jangka hayat rendah – kadar kematian golongan tua tinggi. Teknologi perubatan masih rendah untuk mengawal penyakit seperti kencing manis. Nisbah ekonomi (golongan dewasa) adalah sedikit untuk tanggungan menanggung golongan muda khususnya di bawah umur yang sangat ramai. Teknologi perubatan yang maju berjaya mencegah penyakit yang merbahaya di kalangan warga emas.2. Golongan wanita tua melebihi golongan lelaki tua. Ini bermakna kadar kelahiran dan kematian antara lelaki dan wanita adalah hampir sama. darah tinggi. Hampir seimbang antara lelaki dan perempuan pada peringkat umur muda dan dewasa tetapi berbeza pada peringkat umur tua (melebihi 54 tahun). Golongan muda mengatasi golongan dewasa dan tua yang berpunca daripada kadar kelahiran yang tinggi. barah dll termasuk amalan penjagaan kesihatan yang masih rendah. Struktur umur Tidak seimbang. Namun begitu golongan dewasanya lebih ramai berbanding dengan golongan muda dan tua. Nisbah jantina. 2 Sangat besar – Golongan produktif daripada segi 4. Di samping kesedaran penjagaan kesihatan yang tinggi oleh penduduk Jepun Hampir seimbang antara muda – dewasa dan tua. 2 5. Jangka hayat tinggi – proses penuaan penduduk. Nisbah tanggugan kecil – Golongan dewasa yang produktif lebih ramai berbanding dengan golongan muda dan tua yang terpaksa ditanggung. 2 PEMARKAHAN: Mana-mana 4 isi terbaik x 2 markah = MAX 8 Markah. Hampir seimbang antara lelaki dan perempuan bagi setiap kumpulan umur yang sama. 113 .

Masalah kekurangan makanan. jaringan perhubungan dll untuk menampung jumlah penduduk yang ramai. kuasa beli dan tabungan yang rendah menyebabkan kemunduran/taraf hidup penduduk yang rendah. c) Cadangkan langkah untuk mengurangkan kadar kelahiran yang tinggi di negara-negara sedang membangun [7 Markah] Cadangan Isi Jawapan 1. 4. pencemaran alam sekitar yang menjejaskan kesihatan penduduk dll indeks kualiti hidup yang merosot. Bebanan kerajaan sangat besar – Peruntukan kerajaan terpaksa diberikan kepada kemudahan asas seperti pendidikan. Kadar pengganguran yang tinggi – Aras penduduk tidak boleh ditampung dengan kemampuan sumber alam yang ada/Peluang pekerjaan yang disediakan tidak sepadan dengan jumlah penduduk. masalah perumahan. Kemiskinan dan kemunduran/Lingkaran kemiskinan – Pendapatan perkapita yang rendah.b) Huraikan empat kesan negatif terhadap sosioekonomi negara-negara yang memiliki piramid penduduk seperti negara India. perikanan. Ini akan menyebabkan pengganguran 2. Taraf kesihatan yang rendah – penularan wabak penyakit dan kadar kematian tinggi terutamanya di kawasan pedalaman. 3. [8 Markah] Cadangan Isi Jawapan 1.penternakan tidak sepadan dengan aras penduduk dalam tempoh tertentu menyebabkan fenomena kebuluran. Mengenakan denda/kompaun. seperti 1 keluarga 1 anak (China) atau 2 anak (Singapura). tidak memberikan keistimewaan seperti kemudahan pendidikan. Taraf pendidikan yang rendah – kadar buta huruf/buta ICT yang tinggi 5. 114 . Kualiti hidup yang rendah – pemilikan barangan dan perkhidmatan berkualiti terhad.Bekalan sumber makanan seperti sumber pertanian. kesihatan. 7. kesihatan dll. 6. Dasar Governan – Dasar saiz keluarga kecil/menghadkan bilangan anak.

5 2 051. Program perancangan keluarga – Pengurangan kelahiran dengan penggunaan pil perancang.3 860. teknik AUD.6 1 313.4 Jumlah Penduduk Mengikut Wilayah (’000 orang) 3167. pengguguran.8 2 704.8 1 288.0 898.P Kuala Lumpur Negeri Sembilan Melaka Johor Kelantan Terengganu Pahang Jumlah Penduduk Mengikut Negeri (’000 orang) 204.6 7 619. [ 8 Markah] 115 . [9 Markah] (c) Huraikan kesan ketidakseimbangan taburan penduduk terhadap pembangunan ekonomi dan sosial antara wilayah di Semenanjung Malaysia. [ 8 Markah] (b) Jelaskan mengapa Wilayah Tengah mempunyai jumlah penduduk yang lebih tinggi berbanding dengan wilayah-wilayah yang lain di Semenanjung Malaysia.7 1313. dan di atas peta yang disediakan lukis peta titik yang menunjukkan taburan penduduk mengikut wilayah dan negeri di Semenanjung Malaysia pada tahun 2002.4 3 500. SOALAN PILIHAN 8 Jadual 6 menunjukkan jumlah penduduk mengikut wilayah dan negeri di Semenanjung Malaysia pada Tahun 2002.9 1 379. kempen saiz keluarga yang seimbang dll. 4. bagi tujuan mengurangkan fertiliti/kesuburan.0 635.2. menjarakkan kelahiran. Jadual 6 : Jumlah Penduduk Mengikut Wilayah dan Negeri di Semenanjung Malaysia pada Tahun 2002.4 4 200. Meningkatkan kerjaya wanita – memperbanyakkan golongan wanita berkerjaya dan berpendidikan tinggi bagi tujuan melewatkan perkahwinan. Wilayah Negeri Perlis Kedah Pulau Pinang Perak Selangor W. Meningkatkan had umur perkahwinan – melewatkan usia berkahwin misalnya melepasi umur 20-an.2 4 188.2 Utara Tengah Selatan Timur (a) Berdasarkan jadual 6. 3.4 1 649.

[ 8 Markah] Rujuk Peta Titik yang dilukis.________________________________________________________________ CADANGAN SKEMA JAWAPAN a) Membuat Peta Titik bagi menunjukkan taburan penduduk mengikut wilayah dan negeri di Semenanjung Malaysia pada tahun 2002. 116 .

117 .

4. [ 9 Markah] Sebab-sebab Wilayah Tengah mempunyai jumlah penduduk yang lebih tinggi.Item Pemarkahan Tajuk yang betul Skala yang sesuai.perkhidmatan dan perniagaan yang begitu pesat berkembang di wilayah tengah. taraf hidup. Faktor pengangkutan dan perhubungan – kemajuan dan kecanggihan sistem pengangkutan dan perhubungan telah meningkatkan ketersampaian dan interaksi inter dan intra Wilayah tengah dengan wilayah-wilayah yang lain. Perkhwinan migran pada usia muda – berkahwin awal menyebabkan fertilitinya adalah tinggi. Cadangan Isi Jawapan Wilayah tengah mempunyai jumlah kepadatan penduduk yang ramai kerana menjadi tumpuan migrasi dari wilayah lain juga akibat pertambahan penduduk semulajadi yang pesat 1. Faktor pendidikan – peluang melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi lebih banyak terdapat di Wilayah Tengah khususnya IPTA dan IPTS. Ada 4 wilayah (12 negeri) = MAX 4 markah JUMLAH MARKAH Markah 1 1 1 1 4 8 b) Jelaskan mengapa Wilayah Tengah mempunyai jumlah penduduk yang lebih tinggi berbanding dengan wilayah-wilayah yang lain di Semenanjung Malaysia. kemudahan kesihatan. Faktor sosial – meliputi kemudahan asas pembandaran seperti tempat kediaman yang selesa. 5. 6. prasarana yang cukup. kemudahan hiburan dll yang terdapat dengan banyak di wilayah Tengah. Petunjuk Kebersihan dan kesempurnaan Plotan 1 wilayah (3 negeri) = 1 markah. Ini mempercepatkan pertambahan penduduk di wilayah tengah.Peningkatan taraf kesihatan. Peningkatan kadar kelahiran yang tinggi di wilayah tengah. 118 . 2. kualiti hidup penduduk bandar. 3. Faktor ekonomi – peluang pekerjaan yang luas dengan pendapatan yang lumayan khususnya dalam sektor perindustrian.

Kesan sosial seperti jenayah. pembangunan bandar yang tidak seimbang. merompak/mencuri. perebakan penyakit dan juga masalah sosial meningkat di wilayah tengah.bandar metropolis dan lain-lain. Perbezaan kemudahan asas antara wilayah – pendididikan. pengangkutan. 7. kesihatan. Wilayah tengah mempunyai banyak pusat-pusat pertumbuhan ekonomi cth subbandar. 6. Perbezaan Peluang Pekerjaan antara wilayah menyebabkan wujudnya jurang pendapatan perkapita yang besar – Kekurangan peluang pekerjaan. bandar satelit. Perbezaan dari segi pengangkutan dan perhubungan .Jaringan perhubungan dan pengangkutan adalah berbeza mengikut wilayah. Kemajuan ini tidak setanding dengan wilayah-wilayah lain. Perbezaan saiz dan kuasa beli pasaran – saiz pasaran yang luas dan kuasa beli yang tinggi di wilayah Tengah berbanding dengan wilayah lain. Perbezaan ciri-ciri pembandaran/urbanisasi antara wilayah – wilayah tengah terlalu pesat. 2. [8 Markah] Cadangan Isi Jawapan Kesan ketidakseimbangan taburan penduduk terhadap pembangunan ekonomi dan sosial antara wilayah: 1. 119 .c) Huraikan kesan ketidakseimbangan taburan penduduk terhadap pembangunan ekonomi dan sosial antara wilayah di Semenanjung Malaysia. Mewujudkan dualisme ekonomi antara wilayah (pertanian biasanya luar bandar – perindustrian) yang menyebabkan jurang/lompang ekonomi antara wilayah yang besar seperti perbezaan KDNK antara wilayah/negeri. 5. 4. bandar baru. pengganguran dan kemiskinan masih ketara di wilayah-wilayah lain khususnya wilayah timur akibat migrasi ke wilayah tengah. 3. telekomunikasi amat maju di wilayah tengah.

Thailand misalnya banyak mengeksport hasil perikanannya ke Malaysia dan Singapura. [ 6 Markah] ________________________________________________________________ CADANGAN SKEMA JAWAPAN a) Kepentingan aktiviti perikanan laut dalam di negara Asia Pasifik. Jepun juga mengeksport hasil ikan seperti minyak ikan kod. 3. Terengganu dan Pahang. Filipina. Hasil jualan ini akan dapat menambahkan pendapatan eksport negara. Justeru negara-negara Asia Pasifik yang dikelilingi oleh laut seperti Jepun. a) b) Jelaskan mengapa pentingnya aktiviti perikanan laut dalam. lemak ikan paus ke negara-negara lain. perkhidmatan pemasaran dan lain-lain. Sumber ikan digunakan sebagai makanan bersama dengan makanan ruji seperti nasi. dan [ 7 Markah] (ii) masalah yang ditimbulkan oleh aktiviti tersebut. Sebagai sumber pemakanan (protein) yang penting. Hasil tangkapan laut dalam biasanya memberikan pulangan yang 120 . Ini kerana budaya pemakanan penduduk di sebahagian besar negara Asia pasifik amat bergantung kepada perikanan laut dalam yang amat kaya dengan pelbagai sumbernya. Menyediakan peluang perkerjaan kepada penduduk yang berkaitan dengan sektor perikanan seperti sebagai nelayan. [12 Markah] Huraikan.SOALAN PILIHAN 1 Berdasarkan contoh-contoh di mana-mana negara Asia Pasifik. Menyumbang kepada pendapatan negara. Sebagai contoh penduduk yang tinggal di tepi pantai amat bergantung kepada aktiviti perikanan seperti pesisir pantai Kelantan. pekerja di kilang memproses. Indonesia termasuk juga Malaysia amat bergantung kepada bekalan ikan khususnya dari laut dalam. (i) Masalah yang dialami oleh aktiviti perikanan laut dalam. Sebagai bahan eksport yang akan menghasilkan pendapatan negara melalui pertukaran mata wang asing. Sesetengah negara menjadikan ikan laut sebagai hasil eksport. 2. [ 12 Markah] Di antara kepentingan aktiviti perikanan laut dalam di negara Asia Pasifik ialah: 1. Korea.

Industri hilirandan huluan yang bergantung kepada sumber perikanan laut akan berkembang dengan cepat seperti industri pengentinan. Pengentahuan yang terhad juga membolehkan mereka mudah terceroboh memasuki kawasan perairan negara lain yang menyebabkan mereka ditangkap. kekurangan teknologi. rangkaian pemasaran dalam negara yang akan meningkatkan pendapatan negara. kilang ais. teknologi komunikasi dan sebagainya. 2. 3. (i) Masalah yang dihadapi: 1. Kesan-kesan positif daripada perluasan pasaran diperolehi melalui peningkatan kuasa beli pengguna. ancaman nelayan asing/pencerobohan. Apabila keupayaan R&D dalam sector ini bertambah maju maka ia sekaligus membantu perkembangan R&D dalam sektor-sektor lain juga. Selain itu aktiviti perikanan laut 121 . Masalah yang berkaitan dengan perikanan secara umun seperti kekurangan modal. Keupayaan modal yang terhad dan teknologi tangkapan yang rendah menyebabkan mereka tidak mampu memaju/meneroka perikanan laut dalam secara besar-besaran. Memperluaskan pasaran samada di dalam atau di luar negara. Ancaman lanun di laut antarabangsa. 5. Pertindihan kawasan/sempadan perairan khususnya di zon ekonomi eksklusif (ZEE). masalah pasaran. kekurangan buruh. penggunaan radar pengesan. Membantu meningkatkan teknologi dalam sesebuah negara khususnya yang berkait dengan teknologi perikanan laut dalam seperti teknologi awet-beku. b) Masalah-masalah yang dihadapi dan yang ditimbulkan oleh aktiviti perikanan laut dalam. Kekurangan modal dan kekurangan teknologi amat ketara sekali terutamanya bagi negara Asia Pasifik yang masih membangun dan miskin.lumayan. Membantu menggalakkan perkembangan industri yang berkaitan. 6. Sesetengah negara seperti Jepun pula berkemampuan untuk mengukuhkan rangkaian paaran luar negara melalui pengeksportan hasil-hasil perikanan laut dalamnya. Industri perikanan bertindak sebagai pembekal bahan mentah kepada industri lain khususnya IKS seperti pemprosesan ikan kering dan keropok. Masalah politik perairan antarabangsa.justeru itu ia boleh menambakan pendapatan dan nelayan seterusnya meningkatkan taraf hidup mereka 4. Ini menimbulkan resiko pencerobohan atau mudah tertangkap oleh pihak berkuasa negara lain. Resiko lanun amat besar. Masalah keselamatan nelayan. Dengan itu rantaian ekonomi dalam negara menjadi lebih kukuh. pembuatan bot. Sesetengah penduduk tidak berkesanggupan untuk meneroka perikanan laut dalam kerana khuatir keselamatan mereka yang amat sukar dijamin di perairan antarabangsa. kemudahan asas dan sebagainya. peralatan penangkapan dan sebagainya. penyediaan habitat tiruan/tukun.

Jelas sekali masalah ini sering ditimbulkan oleh nelayan laut dalam. Anak-anak ikan juga tidak terkecuali. (ii) Masalah yang ditimbulkan: 1.dalam juga mendapat tentangan daripada pergerakan alam sekitar seperti Green Peace misalnya mereka menghalang penangkapan ikan paus oleh nelayan laut dalam Jepun. [10 Markah] b) Bincangkan kesan penyahutanan terhadap aspek kepelbagaian biologi di negara-negara berkenaan. Zon perikanan pinggir pantai sepatutnya tidak boleh dijadikan lokasi mereka. Masalah kepupusan sumber perikanan akibat kadar tangkapan yang berterusan melebihi had serta kaedah tangkapan yang boleh memusnahkan habitat . [10 Markah] 122 . Selain itu terumbu karang yang menjadi habitat ikan juga boleh musnah dengan menggunakan pukat tunda. Konflik dengan nelayan perikanan pinggir pantai apabila nelayan laut dalam tamak sehingga menceroboh zon perikanan pinggir pantai yang sama sekali diharamkan untuk mereka. Menceroboh perairan negara lain sehingga ditangkap oleh pihak berkuasa akan menimbulkan banyak masalah kerana ia memerlukan penyelesaian diplomatik dan politik. Sesetengah kaedah tangkapan seperti penggunaan pukat harimau dan pukat tunda memberi kesan kepupusan sumber perikanan dalam jangkamasa panjang. Apabila pencerobohan berlaku konflik akan timbul. [ 5Markah] a) Mengapakah hutan masih dianggap sebagai sumber ekonomi yang penting bagi negara-negara di Asia Tenggara. Kerana kaedah ini mengambil semua saiz dan jenis ikan. SOALAN PILIHAN 2 a) Nyatakan lima faktor yang menyebabkan fenomena penyahutanan di negara-negara Asia Tenggara. Misalnya Malaysia sering diceroboh oleh nelayan Thailand. 2. Pencerobohan zon pinggir pantai bukan sahaja oleh nelayan laut dalam malah oleh nelayan-nelayan asing.

Menghasilkan sumber kayu dalam pelbagai bentuk untuk kegunaan tempatan dan juga di eksport . pemandu di sector pengangkutan dan sebagainya. hutan Endau – rompin. damar. Ekosistem hutan sebagai habitat/tempat tinggal mereka disamping mereka menggunakan sumber-sumber hutan itu sendiri sebagai sumber makanan mereka. Penting untuk sektor pelancongan (Eko-pelancongan) seperti hutan lipur. akar-akar kayu untuk perubatan dan sebagainya. Aktiviti pembinaan estet perumahan dan estet perindustrian b) Sebab-sebab hutan masih dianggap sebagai sumber ekonomi yang penting bagi negara-negara di Asia Tenggara [ 10 Markah] 1. kepelbagaian spesis fauna dan flora yang menarik pelancong yang akan menambahkan pendapatan penduduk dan negara. Taman negara Sepilok amat terkenal sebagai destinasi pelancongan utama. Aktiviti pembinaan empangan hidroelektrik. Membantu memajukan industri-industri yang berkaitan dengan sumber hutan (industri hiliran) seperti industri membuat perabot. perkembangan pesat sektor pelancong amat dibantu oleh khazanah kepelbaaian biologi hutannya. Sebagai contoh negara Thailand dan Burma amat bergantung kepada pengeksportan kayu jati mereka ke negara Jepun. Oleh itu kawasan hutan seperti Taman Negara di Pahang. Ini akan menambahkan lagi pendapatan perkapita penduduk dan taraf hidup mereka sekaligus pengganguran dan kemiskinan dapat dikurangkan. air terjun. negaranegara Eropah dan sebagainya yang mempunyai nilai matawang yang lebih tinggi daripada mereka bagi memperolehi keuntungan dari tukaran mata wang. mengutip dan berburu. Aktiviti pembinaan infrastruktur khususnya jaringan lebuhraya. 4.CADANGAN SKEMA JAWAPAN: a) Nyatakan lima faktor yang menyebabkan fenomena penyahutanan di negara-negara Asia Tenggara. Di Malaysia sebagai contoh. 2. USA. [ 5Markah] Lima faktor yang menyebabkan fenomena penyahutanan di Asia Tenggara ialah: Aktiviti pembalakan haram tanpa kawalan Aktiviti pertanian perladangan dan pertanian pindah. Selain itu dengan adanya industri-industri yang berkaitan ini juga ia telah menyediakan peluang pekerjaan kepada penduduk dalam pelbagai sektor seperti pekerja kilang pemprosesan kayu balak. Ini akan menghasilkan pendapatan negara khususnya melalui pendapatn eksport. Dengan adanya industri-industri ini maka kepelbagaian ekonomi dan rantaian ekonomi di sesebuah negara berkembang dengan pesat. • • • • • 123 . Selain itu terdapat juga orang-orang asli yang menjual hasil-hasil hutan sebagai sumber ekonomi seperti hasil rotan. pekerja kilang perabot. 3. Penting untuk sektor pembalakan. industri pembinaan (perumahan) serta industri pengangkutan. Penting kepada sistem ekonomi tradisional yang masih bergantung kepada sumber hutan seperti masyarakat asli yang menjalankan aktiviti pertanian pindah.

Dalam kes ini Malaysia dan Singapura boleh dijadikan contoh. SOALAN PILIHAN 3 Pilih sebuah negara di Asia Pasifik. Gangguan ekologi secara menyeluruh akan berlaku apabila huan-hutan dimusnahkan. Memusnahkan pelbagai spesis herba yang sangat bernilai. banjir/hidrologi dan sebagainya. 4. komponen biotik dan abiotik yang kelak menggangu keseimbangan ekologi setempat. kitar tenaga. Dalam kes ini sumber-sumber air di Johor telah diproses untuk dijual ke Singapura dan hasil jualan diperolehi sebagai sumber pendapatan eksport Negara. b) Kesan penyahutanan terhadap aspek kepelbagaian biologi. Ketidakseimbangan ekologi mikro dan makro akan menimbulkan pelbagai kesan terhadap unsure-unsur lain seperti cuaca. Menjadi kawasan tadahan air yang membekalkan air kepada empangan yang diproses untuk dijual kepada penduduk atau dieksport ke negara lain yang kelak menghasilkan pendapatan negara. Menggangu kestabilan ekosistem seperti kemusnahan rantaian makanan. Justeru itu haiwan-haiwan akan berhijrah ke hutan/habitat lain untuk mencari perlindungan atau tempat baru. Apabila hal ini berlaku ia memberi kesan kepada hidupanhidupan lain yang sememangnya saling bergantung di dalam sesebuah hutan. 3. dan nyatakan lokasi utama setiap jenis mineral itu. Persaingan intra dan interspesis akan berlaku dan mana-mana spesis yang kalah akan musnah dan pupus. [ 10 Markah] 1. Di tempat baru ini mereka terpaksa bersaing dengan koloni lain. Apabila hutan dimusnahkan/dinyahkan maka fungsi pokok sebagai pengeluar utama akan musnah sama sekali. 2. Pelbagai spesis fauna dan flora diancam kepupusan/kemusnahan akibat kehilangan sumber-sumber makanan. Menggangu kehidupan orang asli di dalam hutan yang dianggap sebagai komponen penting untuk menstabilkan ekosistem hutan. rusa) akan kehilangan sumber-sumber makanan. Proses penyahutanan memusnahkan sama sekali habitat. Kemusnahan habitat mengambil masa yang lama untuk dipulihkan. [5 Markah] b) Huraikan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan perlombongan di negara tersebut dan [10 Markah] 124 .5. Dengan itu hidupan lain yang bergantung kepada tumbuhan seperti herbivor (kancil. hakisan. Penghijrahan spesis akibat pemusnahan habitat .Hutan berfungsi sebagai satu habitat. a) Senaraikan empat jenis mineral yang dilombong di negara tersebut.

Sarawak.c) Berikan ulasan anda bagaimana kegiatan perlombongan mempengaruhi landskap budaya dan fizikal di negara tersebut. Pantai Barat Sabah dan Luar pantai Asli. Misalnya terdapat sedikit sahaja aktiviti perlombongan bijih timah dan bijih besi di Malaysia pada masa kini. Antaranya ialah: 1. Kedapatan sumber menjadi faktor yang amat penting. Semeling Kedah dan Ipoh Perak. b) Huraikan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan perlombongan di negara tersebut. a) Negara yang dipilih ialah Malaysia. Lubuk Mandi Terengganu Lembah Kinta. Bijih Timah. Selain itu kehabisan sesuatu sumber pula akan menyebabkan operasi perlombongan terpaksa ditutup. Misalnya sumber petroleum di Malaysia dijangka boleh terus dicarigali dalam tempoh 50 tahun lagi. Bijih Besi. tanpa adanya sumber aktiviti pengeluaran tidak dapat dijalankan. Adanya stok atau simpanan sumber yang banyak untuk menentukan jangkamasa operasi di samping kualiti sumber mineral yang ada. [10 Markah] CADANGAN SKEMA PEMARKAHAN. Tanpa teknologi moden tidak mungkin pengeluaran dapat dijalankan. Lembah Kelang dan Sungai Lembing Pahang. Raub Pahang. Teknologi tinggi mungkin diimport atau 125 . Di antara jenis mineral dan lokasi perlombongannya ialah: [ 5 Markah] Jenin Mineral Lokasi utama pengeluaran Petroleum dan Gas Luar pantai Terengganu. Usaha pengeluaran dan pemprosesan petroleum memerlukan teknologi tinggi dan peralatan yang canggih. Sumber petroleum di Malaysia juga adalah dari jenis berkualiti tinggi yang boleh diguna untuk pelbagai tujuan. Bauksit Tembaga Emas Teluk Ramunia dan Seri Medan Johor Mamut Sabah Bau Sarawak. Faktor keupayaan teknologi dan modal untuk pengeluaran dan pemerosesan sumber mineral yang ada. Sumber tersebut mestilah ada dalam kuantiti yang banyak. [ 10 Markah] Cadangan isi jawapan Terdapat pelbagai faktor yang mempengaruhi kegiatan perlombongan di Malaysia. 2.

Kekurangan buruh mahir di Malaysia diatasi melalui pinjaman tenaga luar dan juga program latihan dan kursus jangka panjang untuk pekerja tempatan. Dasar kerajaan dan faktor penjajahan. Adanya tenaga buruh. sistem percukaian. kelulusan permit. Faktor penjajahan pula meliputi usaha mengeksploitasi dan memonopoli pengeluaran sesuatu sumber untuk memenuhi keperluan negara mereka. kemudahan pemasaran dan lain-lain yang berkaitan. Pada masa kini pula sistem paip dan kapal tangki mempengaruhi perlombongan petroleum di Malaysia. pelabuhan. BRITISH PETROLEUM (BP) disamping PETRONAS sendiri sebagai satusatunya pelaburan modal dalam negara. Justeru itu pengeluaran petroleum di Malaysia banyak menggunakan teknologi dan modal import seperti dari Syarikat SHELL. harga dan persaingan. Pengeluaran hasil perlombongan amat dipengaruhi oleh kuantiti permintaan dari dalam dan luar negara. Dasar kerajaan meliputi kuota pengeluaran. Kewujudan kemudahan pengangkutan mempengaruhi ketersampaian kepada sumber mineral. Bekalan tenaga buruh mahir dan separa mahir samada dari dalam atau luar negara adalah amat penting mempengaruhi kegiatan perlombongan. kuasa beli pengguna dan sebagainya. Dalam kes Malaysia penjajah Inggeris sebenarnya yang memajukan perlombongan bijih timah pada abad ke 19 dengan membawa masuk migran Cina serta usaha menyediakan sistem pengangkutan.petempatan dan lain-lain. 4. [10 Markah] Cadangan isi jawapan Landskap bermaksud pandang darat atau rupamuka-rupamuka yang wujud di atas permukaan bumi yang dapat dilihat dengan mata kasar. ESSO. kepakaran dan juga faktor pasaran. Keperluan modal yang banyak samada dari dalam atau luar negara amat penting dalam menjayakan aktiviti perlombongan. c) Berikan ulasan anda bagaimana kegiatan perlombongan mempengaruhi landskap budaya dan fizikal negara tersebut. kemudahan keselamatan. PETRONAS misalnya menghantar tenaga kerjanya ke luar negara untuk memperolehi ilmu dan kemahiran yang diperlukan. kemudahan pelabuhan dan penyimpanan. Pada masa dahulu sistem pengangkutan keretapi memainkan peranan yang penting dalam perlombongan bijih timah. Antara kesan perlombongan ke atas pandang darat ialah: 126 . Selain itu faktor pasaran juga amat mustahak.diperolehi melalui usahasama. 3. 5. R&D kawalan mutu dan sebagainya. Buruh mahir penting dalam kejuruteraan petroleum. Begitu juga dengan keupayaan modal. Faktor kemudahan asas khususnya sistem pengangkutan dan perhubungan. usaha R&D dan sebagainya yang dikenakan kepada sesebuah syarikat carigali. insentif pelaburan.

Ipoh dan Kuala Lumpur adalah terdiri daripada petempatan perlombongan bijih timah oleh orang-orang China pada abad ke 19 dahulu. kilang memproses gas asli. tinggalan ketulan-ketulan batuan akibat aktiviti perlombongan kuari dan marmar atau kaedah pam hidraulik dalam perlombongan bijih timah. stesyen janakuasa TNB di samping pelbagai kilang petrokimia yang menggunakan petroleum sebagai bahan mentahnya atau sebagai sumber tenaganya. Sebagai contoh di Bandar Kerteh wujudnya kilang memproses gas asli. Kawasan 127 . 3. Selangor. saluran paip dan juga kemudahan telekomunikasi. Pengaruh/Kesan terhadap landskap Fizikal. Kewujudan kilang-kilang yang berkaitan dengan pengeluaran sumber mineral tersebut seperti kilang petrokimia. 5. kemudahan pelabuhan. klinik/hospital di samping kemudahan reakreasi seperti padang golf dan taman-taman permainan juga akan disediakan untuk memenuhi keperluan pekerja. Begitu juga di Miri terdapatnya kilang baja urea serta kilang petrokimia dan kilang cat. 1. Petempatan pelombong akan terbentuk seterusnya boleh berkembang menjadi pekan dan bandar. Pandang darat cerun-cerun bukit yang musnah akibat kesan-kesan pemotongan. Sebagai contoh bandar-bandar seperti Taiping. Kewujudan kemudahan pengangkutan ini bertujuan untuk mempercepatkan penghantaran sumber mineral ke kilang memproses atau gudang penyimpanan serta ke kawasan pasaran. Terengganu dan juga Bandar Miri. Sesetengah daripada tasik bekas lombong tersebut telah dimajukan sebagai tasik reakreasi seperti Tasik Titiwangsa dan The Mines di Selangor serta Taman Tasik Taiping. Sebagai contoh di Bandar Kerteh. Larut. Selain itu kemudahan-kemudahan asas seperti bekalan air dan elektrik dan lain-lain perkhidmatan seperti sekolah/pusat-pusat latihan kemahiran. Kawasan-kawasan perlombongan akan dibanjiri oleh migran dari luar untuk bekerja sebagai pelombong. Kewujudan kesan-kesan lekukan/kolam dan tasik yang sukar ditimbus atau dikenali sebagai tasik lombong terutama sekali di kawasan perlombongan bijih timah yang menggunakan kaedah kapal korek. Adakalanya kawasan petempatan yang telah terbentuk atau pekan akan “mati” apabila sumber-sumber perlombongan habis dieksploitasi. 2. Terengganu dan Batu Arang. Dengan menggunakan kaedah ini tebing sesebuah bukit akan musnah. 4. Penghijrahan keluar pekerja akan berlaku meninggalkan pandang darat rumah-rumah kosong dan lombong tinggal seperti di Bukit Besi. jalan keretapi. kilang baja urea dan juga stesyen-stesyen janakuasa. penarahan dan peletupan bukit. Serawak. Kewujudan petempatan yang akhirnya berkembang menjadi pekan atau bandar.Pengaruh/Kesan ke atas landskap budaya. Kewujudan rangkaian pengangkutan seperti jalan raya. Kewujudan tasik lombong ini banyak kelihatan di sekitar Ipoh dan Taiping Perak serta Kuala Lumpur. lapangan terbang.

128 . [10 Markah] c) Terangkan kesan yang dialami oleh penduduk di kawasan yang menjadi tumpuan industri pembuatan itu. a) Huraikan kelebihan yang terdapat di negara tersebut yang memberi sumbangan terhadap perkembangan sektor industri pembuatan. penyediaan prasarana yang lengkap dan baik.ramai dan terlatih khususnya dalam sektor industri pembuatan yang berintensif buruh seperti industri elektrik dan elektronik. pengecualian/penurunan beberapa jenis cukai lndustri. Tenaga buruh di Malaysia juga mudah dilatih kesan daripada taraf pendidikan yang tinggi yang telah dicapai oleh Malaysia. penawaran tapak industri yang masih murah serta lain-lain lagi. [8 Markah] Cadangan jawapan Lengkap Negara yang dipilih ialah MALAYSIA. telah menjamin produk industri pembuatan yang berkualiti dan sekaligus industri ini lebih pesat berkembang. Pada masa yang sama dasar dan polisi kerajaan Malaysia sendiri telah menggalakkan perkembangan sektor ini .pemberian taraf perintis. Keadaan politik yang stabil dalam jangka masa panjang. Pelabur asing tertarik dengan adanya skim galakan pelaburan. Ini menyebabkan pelabur asing tidak menghadapi banyak masalah dan tidak ragu-ragu tentang keupayaan tenaga buruh di Malaysia.berbukit akan tertingal sebagai bukit sisa. mudah diperolehi dan upahnya murah relatif dengan tenaga buruh di negara-negara yang setaraf seperti Singapura. Kewujudan tenaga buruh yang berdaya saing dan berdaya maju di Malaysia. SOALAN PILIHAN 4 Pilih sebuah negara di Asia Tenggara. Di Malaysia tenaga buruh terlatih adalah ramai. Ini telah mewujudkan iklim pelaburan yang sihat yang meyakinkan pelaburan asing. Diantara kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh Malaysia yang boleh menjana perkembangan pesat sektor industri pembuatan ialah: 1. [8 Markah] b) Jelaskan mengapa wujud penumpuan industri pembuatan di kawasan-kawasan tertentu di negara tersebut. [ 7 Markah] ________________________________________________________________ CADANGAN SKEMA JAWAPAN a) Huraikan kelebihan yang terdapat di negara tersebut yang memberi sumbangan terhadap perkembangan sektor industri pembuatan. 2. Zon Perdagangan Bebas (FTZ). Kelebihan penawaran tenaga buruh yang murah. Pemerintahan kerajaan Barisan Nasional yang stabil dan kukuh memberikan keyakinan kepada para pelabur untuk terus menanam modal di Malaysia bagi memperolehi keuntungan jangka panjang. Selain itu pandang darat kemusnahan hutan juga berlaku akibat aktiviti mencari gali sesuatu jenis sumber mineral .

Keupayaan membeli yang tinggi ini berpunca daripada pendapatan perkapita penduduk yang agak tinggi relatif dengan negara ASEAN yang lain. Dengan itu sumber bahan mentah ini tidak perlu diimport dan ini boleh menjimatkan kos pengeluaran. Kewujudan prasarana atau kesediaan kemudahan asas seperti kemudahan pengangkutan.telekomunikasi dan pelabuhan yang baik. 129 . Kewujudan pelabuhan Kelang. lilin dan sebagainya. Dalam keadaan pasaran dunia yang lembab pun pasaran dalam negara Malaysia masih lagi aktif. gas asli dan kuasa elektrik hidro (KEH). maka ia telah menjamin keberterusan dan kepesatan perkembangan sektor industri pembuatan di Malaysia. Misalnya sumber getah dan kelapa sawit menjadi faktor penting mempengaruhi perkembangan industri pembuatan berasaskan hasil pertanian (agro based industry) seperti pembuatan tayar. jalan keretapi telah mempercepatkan pengangkutan barangan dan pekerja. Kelebihan yang dimiliki oleh Malaysia dalam konteks ini amat menggalakkan kemasukan pelabur asing. Pasir Gudang. Kelebihan pasaran dalam negara yang amat menggalakkan. jalan raya. Kelebihan teknologi yang dimiliki untuk menghasilkan kepelbagaian produk yang berkualiti tinggi serta berdaya saing. Pada masa yang sama sumber kuasa juga adalah banyak seperti petroleum.3. Malaysia juga mempunyai keupayaan modal yang kukuh yang datangnya dari pelaburan dalam dan luar negara. Selain teknologi. Mereka tidak perlu mengeluarkan kos yang besar untuk menggerakkan operasi kilang pembuatan mereka. Tanjung Pelepas dan Pelabuhan Kuantan telah menggalakkan lagi aktiviti import-eksport hasil industri pembuatan ke luar negara. minyak masak. Dalam konteks ini Malaysia sememangnya memberikan keutamaan kepada program R&D . sabun. Teknologi baru sentiasa dihasilkan bagi meningkatkan kualiti produk yang sedia ada dan juga mencipta produk baru yang menepati citarasa pengguna semasa agar boleh bersaing di pasaran global. 5. Justeru itu kadar permintaan terhadap hasil industri pembuatan berterusan meningkat. sarung tangan. 6. Penawaran sumber tenaga yang banyak dan murah telah memangkinkan lagi pertumbuhan industri pembuatan yang baru dan memperkembangkan industri pembuatan yang sedia ada. Pelabuhan Pulau Pinang. Sumber bahan mentah dalam negara sentiasa ada kerana Malaysia juga turut memacu sektor pertaniannya. Dengan adanya keupayaan teknologi dan modal yang kukuh ini. Malaysia juga kaya dengan sumber bahan mentah. Walaupun saiz penduduk Malaysia masih lagi kecil tetapi kuasa beli penggunanya adalah tinggi. 4. Rangkaian lebuh raya. Kelebihan sumber bahan mentah dan sumber kuasa yang dimiliki.

Shah Alam dan lain-lain lagi. tumpuan industri pembuatan adalah di bandar-bandar besar seperti Kuala Lumpur. dan ke dua pengezonan guna tanah khususnya di bandar yang sudah padat dan tepu bina di samping untuk mengelakkan pencemaran serta kesesakan. air. Di antara kawasan tumpuan industri ini ialah seperti di Shah Alam – Petaling Jaya. Output sesuatu industri menjadi input industri lain. 130 . kominikasi. Di Malaysia. 2. ekoran daripada taraf pendidikan penduduk bandar adalah lebih tinggi berbanding dengan penduduk luar bandar. Selain itu di bandar besar juga mudah diperolehi tenaga buruh yang sesuai seperti tenaga buruh mahir dan terlatih. Di antara sebab-sebab industri pembuatan tertumpu di kawasankawasan berkenaan ialah: 1. Kawasan Industri Bayan Lepas dan Bayan Baru di Pulau Pinang. Kawasan tersebut sudah sedia maju dengan industri – maka industri yang berkaitan akan terus tertumpu ke arahnya untuk menikmati faedah perkongsian bersama seperti perkongsian kemudahan asas. Pasir Gudang di Johor. Kawasan ini seringkali diistiharkan sebagai kawasan estet perindustrian. Pertama sebagai satu dasar membangun/memajukan kawasan yang sebelumnya mundur. Hal ini kerana untuk menjimatkan kos pengangkutan dan menikmati faedah daripada ekonomi bidangan. Ini kerana di kawasan bandar saiz pasaran adalah luas dengan kuasa beli yang tinggi terutama sekali yang melibatkan produk barangan pengguna seperti tekstil. elektrik dan elektronik serta pembuatan makanan. perkongsian pasaran. Misalnya industri pembuatan kereta berdekatan dengan industri pembuatan tayar dan juga berdekatan dengan industri pembuatan cat.b) Jelaskan mengapa wujud penumpuan industri pembuatan di kawasan-kawasan tertentu di negara tersebut. jalan raya. sewa tapak yang murah atau diberikan taraf perintis dan lain-lain keistimewaan. Pulau Pinang. Terdapat pelbagai sebab kerajaan “meaglomerasikan” kilang di kawasan-kawasan tertentu sahaja khususnya di kawasan pinggir bandar. Johor Baharu. (10 Markah) Cadangan Jawapan Lengkap Industri pembuatan di Malaysia sememangnya tertumpu atau beraglomerasi di kawasan-kawasan tertentu sahaja. Dengan adanya tarikan-tarikan ini maka pengusaha-pengusaha industri yang baru akan melokasikan kilang mereka di kawasan berkenaan apatah lagi jika industri pembuatan tersebut bersifat industri berkait yang perlu saling bergantung antara satu sama lain.perkongsian kepakaran dan lain-lain yang boleh menjimatkan kos. aksesori dan lain-lain. Industri yang saling bergantung lazimnya berada setempat dan berdekatan antara satu sama lain. Dasar kerajaan yang menyediakan kawasan/tapak yang khas dan menarik untuk berkelompok seperti di kawasan Zon dagangan bebas (FTZ) yang lengkap dengan pelbagai kemudahan asas – elektrik. 3. Kawasan industri Gebeng dan Semambu di Kuantan dan sebagainya. Kawasan berkenaan mempunyai jumlah penduduk yang ramai yang akan menawarkan tenaga buruh yang mudah dan pasaran yang luas seperti kawasan bandarbandar besar.

penyalahgunaan dadah dan sebagainya. Jumlah penduduk semakin bertambah. Seperti peningkatan pendapatan dan taraf hidup penduduk yang semakin baik. pencemaran air. 3.pencemaran bunyi. kemudahan reakreasi dan lain-lain. gas kloroflorokarbon dan lain-lain yang boleh memudaratkan kesihatan penduduk. Hanya kilang sahaja yang perlu didirikan. Kesan daripada pertambahan pekerjaan dari kilang-kilang pembuatan. Apabila pekerja bertambah maka jumlah kenderaan juga akan bertambah untuk berulang-alik ke tempat kerja. Kesan positif. Masalah kesesakan penduduk dan masalah sosial. sulfur. Pertambahan tenaga buruh menyebabkan sesuatu kawaan seperti di bandar menjadi padat dan sesak. hujan asid dan sebagainya.4. Kawasan atau wilayah berkenaan sudah sedia maju dengan kemudahan perkhidmatan seperti bank. peningkatan pendapatan penduduk dan kuasa belinya. Di sesetengah kawasan FTZ sememangnya sudah lengkap dan maju dengan kemudahan asas. penawaran tenaga kerja dan saiz pasaran juga bertambah yang akhirnya menarik minat industri pembuatan lain melokasikan kilang mereka di kawasan berkenaan. Kesesakan lalu lintas. sistem pengangkutan dan telekomunikasi. 2. c) Terangkan kesan yang dialami oleh penduduk di kawasan yang menjadi tumpuan industri pembuatan itu. Gangguan kesihatan penduduk akibat fenomena pencemaran udara dan jerebu. Oleh itu industri pembuatan tertarik dan tertumpu di kawasan berkenaan kerana pengusaha tidak perlu lagi menyediakan kemudahan-kemudahan tersebut. Keadaan ini biasanya boleh menimbulkan pelbagai masalah sosial seperti penyakit berjangkit. Dengan adanya kemudahan asas yang lengkap. Kawasan tumpuan industri pembuatan akan membebaskan dengan banyak bahan-bahan pencemar seperti karbon monoksida. ia menjadi tarikan kepada penduduk untuk berhijrah dan menjadi pekerja tetap. 4. 5. Kesannya masalah aliran trafik (Traffic Jam) akan berlaku yang boleh melambatkan perjalanan dan resiko kemalangan kepada penduduk. Justeru penduduk boleh menikmati pelbagai kemudahan seperti kemudahan telekomunikasi dan pengangkutan. kemudahan membeli-belah. kemudahan pembandaran dan lain-lain faktor penarik. masalah jenayah. peningkatan tabungan dan lain-lain. 131 . ( 7 Markah) Cadangan jawapan lengkap 1. Pertumbuhan industri pembuatan menggalakkan perkembangan bandar moden yang lengkap dengan segala kemudahan. kemudahan tempat tinggal yang selesa. Penduduk boleh menikmati pelbagai kemudahan pembandaran kerana kawasan tumpuan industri biasanya mempercepatkan proses urbanisasi.

(7 Markah) Cadangan Jawapan Lengkap Kawasan pelancongan yang dipilih ialah di Pulau Langkawi. [ 3 Markah] b) Pilih satu kawasan pelancongan yang telah anda nyatakan pada soalan (a). Johor serta Tanah Tinggi Cameron (Cameron Highland) di Pahang. Tiga kawasan pelancongan yang popular di Malaysia ialah seperti di Pulau Langkawi di Kedah. Negara yang dirujuk ialah Malaysia. [ 9 Markah] d) Berikan cadangan anda bagaimana sektor pelancongan di tempat anda dapat dimajukan. huraikan ciri-ciri tarikan di kawasan pelancongan tersebut. [ 6 Markah] _______________________________________________________________ CADANGAN SKEMA JAWAPAN a) Nyatakan tiga kawasan pelancongan. Pantai Kok. [ 3 Markah] Boleh merujuk kepada sebuah negara sahaja. Gugusan pulau-pulau yang cukup unik dengan pantainya yang bersih menjadi daya tarikan utama pelancong ke Langkawi . Kawasan Air Terjun Kota Tinggi. kejernihan air laut dan kepelbagaian sumber maritim yang terpelihara juga menjadi tarikan pelancong untuk menjalankan aktiviti menyelam (skuba) sekaligus menjadikan Langkawi sebagai syurga di bawah air.SOALAN PILIHAN 5 Dengan merujuk kepada sebuah negara di Asia Tenggara. a) Nyatakan tiga kawasan pelancongan. [ 7 Markah] c) Jelaskan sumbangan sektor pelancongan dalam membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di sesebuah negara. cantik dan menarik. Pulau Singa Besar. Di antaranya ialah: 1. Pantai Chenang. Pantai Pasir Hitam dan sebagainya. b) Pilih satu kawasan pelancongan yang telah anda nyatakan pada soalan (a). Tarikan pantai dan pulau yang bersih.Seperti Pulau Dayang Bunting. Pulau Tuba. 132 . Kedah. huraikan ciri-ciri tarikan di kawasan pelancongan tersebut. Selain daripada tarikan pantai dan pulau. Hal ini adalah disebabkan oleh adanya ciri-ciri tarikan yang istimewa yang dimiliknya. Mesti menyebut atau menamakan tiga kawasan pelancongan yang betul dan tepat dengan negara yang dirujuk. Pulau Langkawi adalah kawasan pelancongan yang amat terkenal di utara semenanjung.

Menyumbang kepada pendapatan negara melalui tukaran mata wang asing dari pelancong-pelancong luar negara. Pengangkutan seperti feri yang boleh dinaiki di Kuala Perlis. kemudahan reakreasi di laut dan dihutan juga turut disediakan. Tarikan di kawasan tanah tinggi. Telaga Tujuh (kawasan air terjun) dan juga pantai yang pasirnya bewarna hitam. c) Jelaskan sumbangan sektor pelancongan dalam membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di sesebuah negara. Tarikan khusus seperti tempat bersejarah (arkeologi). sektor pelancongan telah banyak menyumbang kepada pertumbuhan ekonominya. [ 9 Markah] Cadangan Jawapan Lengkap Di Malaysia. Kesemuanya menjadi tarikan utama para pelancong. 1. Mengurangkan kadar pengganguran dalam negara dengan mencipta banyak peluang pekerjaan dalam bidang yang berkaitan – meningkatkan taraf hidup penduduk. Selain itu Langkawi juga mempunyai tarikan fizikal yang istimewa yang tidak kedapatan di tempat lain seperti Tasik Dayang Bunting.2. Dengan peristiharan ini harga sesetengah barangan yang dijual menjadi lebih murah berbanding dengan tempat-tempat lain di Malaysia. Kawasan kemuncak gunung ini mempunyai pemandangan yang cantik dan menarik. Telaga Air Panas. 4. 133 . Kuala Kedah atau Pulau Pinang di samping adanya pengangkutan kapal terbang menjadikan ia sebuah pulau yang “Assibile”. Tarikan pengangkutan dan juga kemudahan asas pelancongan yang lengkap. Selain itu Langkawi juga telah diistiharkan sebagai kawasan bebas cukai pada tahun 1983. suhunya yang sejuk dan nyaman disamping dapat melihat seluruh landskap Langkawi. kawasan beras terbakar. Menyedari potensi ini kerajaan telah menyediakan kereta kabel sebagai pengangkutan utama ke gunung tersebut. Pusat-pusat membeli belah yang bebas cukai. Tumpuan pelancong bukan sekadar untuk melawat tempat-tempat menarik bahkan menjadi untuk membeli-belah. Langkawi adalah sebuah pulau yang mudah dikunjungi kerana tersedianya pelbagai kemudahan pengangkutan untuk ke sana dan juga pengangkutan di pulau itu sendiri. resort dan chalet disediakan dengan banyak untuk dipilih oleh pelancong. pantai pasir hitam. Langkawi juga mempunyai kawasan tanah tinggi yang menjadi tarikan baru pelancongan iaitu di Gunung Mat Cincang. Selain itu pelbagai hotel bertaraf lima bintang. Di antara sumbangannya ialah. 3. Misalnya kewujudan makam Mahsuri. Jelas sekali Langkawi mempunyai tarikan sejarah dan lagenda yang cukup kuat untuk menarik pelancong. 2. Padang Mat Sirat dan Tasik Dayang Bunting mempunyai kisah-kisah yang menarik perhatian pelancong.

Membangunkan kawasan mundur – menukarkan struktur ekonomi setempat dan menggalakkan pertumbuhan pusat-pusat ekonomi yang baru. 5. Membangunkan secara optima sumber-sumber setempat yang dikenalpasti berpotensi sebagai sumber pelancongan samada sumber semulajadi atau sumber buatan manusia. Menyedia dan memajukan sistem pengangkutan dan perhubungan agar kawasan pelancongan mempunyai darjah ketersampaian yang tinggi 4. pameran. persidangan/seminar dll. 4. telekomunikasi dll. memelihara kualiti alam sekitar setempat dsb. Langkah promosi menerusi pelbagai media. restoran. perniagaan makanan. 5. 2. Membantu meningkatkan keupayaan modal dalam negara melalui pelaburan asing/tempatan yang melabur dalam industri pelancongan – menjana pertumbuhan ekonomi yang lebih pesat. d) Berikan cadangan anda bagaimana sektor pelancongan di tempat anda dapat dimajukan. Chalet dll). menguruskan sisa pelancongan secara teratur. kebudayaan. menganjurkan aktiviti seperti sukan. 3. Kempen kesedaran – seperti langkah menjaga kebersihan kawasan pelancongan. kemudahan riadah dan sukan dsb. penawaran pakej pelancongan yang menarik. Menggalakkan pertumbuhan/perkembangan ekonomi yang berkaitan seperti industri kraf tangan. pengangkutan. resort. (6 Markah) Cadangan Isi Jawapan 1. Menyediakan kemudahan asas yang cukup – seperti kemudahan penginapan (Hotel. 134 .3.

pancing. [12 Markah] b) Huraikan masalah-masalah yang dihadapi bagi memajukan aktiviti perikanan pinggir pantai dan langkah-langkah yang diambil bagi mengatasinya. 1. 135 . Sebab-sebab perikanan pinggir pantai dijalankan dengan pesat di Malaysia. Kawasan pinggir pantai lebih selamat dan perairannya terkawal daripada ancaman lanun serta pencerobohan nelayan asing. a) Jelaskan mengapa aktiviti perikanan pinggir pantai dijalankan dengan pesat di negara tersebut. Faktor fizikal seperti zon pinggir pantai yang berteluk dan bermuara yang memudahkan pembinaan pelabuhan perikanan disamping keadaan pantai yang terlindung. 4. berhampiran dengan pulau yang mengurangkan resiko keselamatan nelayan daripada ancaman ribut berbanding dengan kawasan perikanan laut dalam. Misalnya sebahagian besar nelayan pinggir pantai hanya mampu memiliki bot-bot kecil sahaja. Keupayaan modal yang terhad untuk meneroka laut dalam – justeru terpaksa menumpukan kepada perikanan pinggir pantai sahaja. Keupayaan teknologi perikanan yang masih rendah dan hanya sesuai digunakan di kawasan pinggir pantai sahaja seperti penggunaan pukat tarik. 5. 3. [ 13 Markah] ________________________________________________________________ CADANGAN SKEMA JAWAPAN a) Jelaskan mengapa aktiviti perikanan pinggir pantai dijalankan dengan pesat di negara tersebut. pukat hanyut. Perairan negara yang dikawal dengan lebih ketat berbanding dengan kawasan perikanan laut dalam. Kawasan perikanan pinggir pantai dikelilingi oleh pentas lautan yang cetek – pentas sunda yang kaya dengan plankton dan sumber-sumber perikanan.SOALAN PILIHAN 6 Dengan merujuk kepada sebuah negara di Asia Pasifik. [12 Markah] Cadangan Isi Jawapan Rujukan sebuah negara – dijangka Malaysia. 2. bubu dll yang sememangnya tidak mampu untuk beroperasi di laut dalam. pukat tangkul.

untuk memiliki bot-bot yang lebih besar. 5) Kekurangan kemudahan asas seperti ketiadaan jeti untuk mendaratkan hasil tangkapan. membatalkan lesen operasi dll yang dilakukan oleh Jabatan laut. Kemahiran nelayan pantai terbatas di zon pinggir pantai sahaja. b) Huraikan masalah-masalah yang dihadapi bagi memajukan aktiviti perikanan pinggir pantai dan langkah-langkah yang diambil bagi mengatasinya. 2) Ancaman pencerobohan nelayan asing atau nelayan perikanan laut dalam di zon perikanan pinggir pantai. 6) Kekurangan pengentahuan dan kemahiran untuk meningkatkan produktiviti perikanan disamping masalah sikap yang sukar untuk berubah. Disamping masalah sikap yang sukar untuk berubah. 2) Memberikan bantuan modal/subsidi kepada nelayan oleh pihak kerajaan untuk meningkatkan keupayaan modal para nelayan. Misalnya oleh Bank Pertanian. [ 13 Markah] Cadangan Isi Jawapan Masalah-masalah yang dihadapi: 1) Masalah fizikal seperti ancaman musim tengkujuh dan muara sungai yang semakin cetek terutamanya selepas banjir. Kekurangan pengentahuan. pemantauan.Terikat dengan sistem hutang orang tengah – hasil terpaksa dijual kepada orang tengah dengan harga yang lebih murah dan kesannya nelayan sentiasa berada di dalam kemiskinan. alat tangkapan yang lebih moden dan lain-lain. Disamping kerjasama dengan negara jiran. Rondaan. kepakaran dan kemahiran untuk meneroka laut dalam khususnya untuk mengendalikan kapal yang lebih besar dan teknologi moden. kekurangan kemudahan pengangkutan. hukuman denda/kompaun. pembekuan/pengawetan dll. Langkah-langkah mengatasinya: 1) Langkah perundangan – untuk mengawal selia zon perikanan pinggir pantai daripada dicerobohi.6. kekurangan alat/teknologi tangkapan. 4) Masalah pasaran. 3) Kekurangan modal untuk memajukan aktiviti perikanan seperti akuakultur.Oleh itu mereka tertumpu di kawasan perikanan pinggir pantai. polis marin dan Jabatan perikanan dari semasa ke semasa. 136 .

a) Jelaskan mengapa program penyebaran keluar industri perkilangan dari kawasan-kawasan maju ke kawasan – kawasan kurang maju dilaksanakan. [ 10 Markah] b) Nyatakan jenis-jenis industri perkilangan yang menjejaskan kualiti alam sekitar. kemudahan dingin-beku dll yang juga dilaksanakan menerusi LKIM. [ 9 Markah] ________________________________________________________________ 137 . 5) Menggalakkan industri akuakultur sebagai kegiatan sampingan nelayan yang dijalankan oleh Jabatan perikanan. Dengan merujuk kepada Malaysia.3) Membantu memasarkan hasil perikanan melalui koperasi nelayan atau menerusi LKIM. rangkaian pengangkutan. 4) Menyediakan kemudahan asas yang lengkap seperti kompleks perikanan. 7) Usaha memperdalamkan muara sungai bagi memudahkan keluar-masuk dan pendaratan bot-bot nelayan. Langkah: Mana-mana 3 isi x 2 markah = MAX 6 Markah SOALAN PILIHAN 7. [ 6 Markah] c) Huraikan langkah-langkah yang telah diambil oleh Malaysia untuk mengurangkan pencemaran alam sekitar akibat industri perkilangan. 6) Memberikan khidmat latihan dan kemahiran kepada nelayan khususnya dalam konteks penggunaan teknologi moden. Pemarkahan: Masalah: Mana-mana 3 isi x 2 markah = MAX 6 Markah. Disamping menggalakkan usaha penyelidikan dan pembangunan (R&D).

2) Mewujudkan peluang pekerjaan yang lebih luas di kawasan kurang maju/kawasan luar bandar – meningkatkan pendapatan dan taraf hidup penduduk seterusnya membendung aliran migrasi desa ke bandar. air. 6) Untuk mengurangkan pencemaran persekitaran – udara. 7) Untuk mengurangkan tekanan terhadap tanah yang sudah padat dan tepubina khususnya di kawasan bandar. 138 . pertanian dll.CADANGAN SKEMA JAWAPAN a) Jelaskan mengapa program penyebaran keluar industri perkilangan dari kawasan-kawasan maju ke kawasan – kawasan kurang maju dilaksanakan.rangkaian pengangkutan dll sejajar dengan pertambahan penduduk/pekerja kilang. Industri perkilangan bertindak sebagai pemangkin dan penggerak kepada perkembangan sektor ekonomi lain yang berkaitan – sektor perkhidmatan. [ 10 Markah] Cadangan Isi Jawapan Sebab-sebab penyebaran keluar industri dari kawasan maju ke kawasan mundur: 1) Untuk mempercepatkan pembangunan ekonomi di kawasan kurang maju seterusnya mengimbangi tahap pembangunan ekonomi antara kawasan. klinik/hospital. 5) Untuk mengurangkan kesesakan penduduk dan lalu lintas di kawasan maju khususnya kawasan bandar-bandar besar. 3) Meningkatkan jumlah penduduk di kawasan kurang maju atau untuk mengimbangi taburan penduduk antara kawasan. 4) Mempercepatkan pembangunan sosial dan kemudahan asas di kawasan kurang maju – seperti pembinaan sekolah. bunyi dll di kawasan maju atau kawasan bandar-bandar besar. perniagaan. Penempatan industri perkilangan akan menggalakkan migrasi masuk ke kawasan yang berkurangan penduduk. Atau ruang tanah yang ada di kawasan bandar boleh dibangunkan dengan sektor lain yang lebih menguntungkan.

getah. membuat kabel/dawai dll. jubin/seramik dan batu bata. memproses produk tenusu dan perikanan termasuk juga memproses makanan ternakan. penyaduran logam. membuat cat dan varnis. 1. tebu – hasilkan gula. menyitar premis. Menguatkuasakan undang-undang di bawah akta kualiti alam sekitar 1974 – seperti mengenakan denda/kompaun. Amalan pengurusan yang strategik meliputi: i) ii) Menempatkan kilang di kawasan khusus jauh dari sungai dan petempatan penduduk. Merawat enfluen sebelum dilepaskan/disalirkan ke sistem saliran. 5) Industri berasaskan kimia dan petrokimia. c) Huraikan langkah-langkah yang telah diambil oleh Malaysia untuk mengurangkan pencemaran alam sekitar akibat industri perkilangan. 6) Industri membuat simen. 3) Industri memproses dan pembuatan makanan dan minuman: Contoh minuman ringan dan berkarbonat. pembuatan perabot dsb. kilang pembuatan kertas. Contoh: Memproses kelapa sawit. Contoh menapis petroleum dan gas asli. sarung tangan. makanan dalam tin. 7) Industri besi-keluli. 4) Industri tekstil – membuat pakaian/fabrik dan pewarna.penjara kepada pekilang yang melanggar akta tersebut. kasut dll.b) Nyatakan jenis-jenis industri perkilangan yang menjejaskan kualiti alam sekitar. 2) Industri perkilangan berasaskan hasil hutan. 139 . 2. padi. industri penyaduran tin. [ 9 Markah] Cadangan Isi Jawapan Langkah-langkah yang telah diambil. membuat sabun dan pencuci dll. pembuatan baja kimia dan racun serangga. pembuatan tayar. [ 6 Markah] Cadangan Isi Jawapan 1) Industri perkilangan samada industri memproses atau pembuatan yang berasaskan hasil pertanian. Langkah perundangan. membatalkan lesen operasi. Contoh kilang papan dan pulpa.

Cadangan Pemarkahan: Langkah perundangan = MAX Amalan pengurusan = MAX Kempen kesedaran = MAX 2 Markah. 3. Meninggikan serombong asap dan memasang alat penapis asap di dalam serombong tersebut. 6 Markah. Kempen kesedaran dan pendidikan alam sekitar: Dijalankan melalui media massa seperti kempen cintailah sungai kita dan juga mengeratkan kerjasama antara agensi kerajaan – swasta dan NGO.berjadual dan teratur ditapak-tapak pelupusan yang dikhaskan. Mewujudkan zon hijau – menanam pokok-pokok peneduh di sekitar kawasan kilang yang berfungsi untuk memerangkap pencemaran habuk dan asap. 140 . Menggalakkan penggunaan sumber tenaga yang mesra alam untuk menggerakkan jentera kilang seperti tenaga hidro elektrik. Membangunkan teknologi insinerator untuk pelupusan sisa pepejal dari kilang. 1 Markah.iii) iv) v) vi) vii) Mengawal selia pelupusan sisa kilang khususnya sisa pepejal secara sistematik.

7 339.4 2 119.5 385.3 458.0 3. lukis carta pai yang menunjukkan komposisi perbelanjaan pelancong di Malaysia pada tahun 2000.0 a) Berdasarkan jadual 1. [ 7 Markah] Calon mesti melukis sebuah carta pai atau rajah bulatan berbahagi 141 . Jumlah Perbelanjaan RM Juta % 3 009.7 100.7 4. [10 Markah] c) Huraikan kesan aktiviti pelancongan di kawasan tanah tinggi terhadap alam sekitar fizikal. Jadual 1 : Komposisi Perbelanjaan Pelancong di Malaysia pada Tahun 2000. Pengangkutan domestik Lawatan ke tempat yang menarik Hiburan Lain-lain. [ 8 Markah] _______________________________________________________________________ _ CADANGAN SKEMA JAWAPAN a) Berdasarkan jadual 1.4 1 789.5 11.1 19.SOALAN PILIHAN 8 Jadual 1 menunjukkan komposisi perbelanjaan pelancong di Malaysia pada tahun 2000.8 23. Item Penginapan Membeli – belah Makanan dan minuman.2 5.1 1 073.9 32.5 9 174. lukis carta pai yang menunjukkan komposisi perbelanjaan pelancong di Malaysia pada tahun 2000. [ 7 Markah] b) Jelaskan bagaimana pengangkutan domestik boleh menggalakkan aktiviti pelancongan di Malaysia.

resort.pelancongan MICE (persidangan. Ia menggalakkan aktiviti pelancongan dengan cara: 1) Meningkatkan ketersampaian antara lokasi pelancongan.Item Pemarkahan 1. Pengangkutan domestik memudahkan dan mempercepatkan destinasi pelancongan dikunjungi. 5) Menggalakkan aktiviti pelancongan seperti pelancongan kesihatan. Skala jejari yang sesuai. Plotan Markah 1 1 1 4 MAX 7 b) Jelaskan bagaimana pengangkutan domestik boleh menggalakkan aktiviti pelancongan di Malaysia. 2) Mempercepatkan pembangunan sumber-sumber pelancongan yang baru. 3) Memudahkan pembangunan fizikal di lokasi pelancongan seperti pembinaan hotel. 3. Tajuk yang betul 2. 142 . agropelancongan dan arkeo-pelancongan. Petunjuk 4. konvensyen dan pameran).pelancongan pendidikan. [10 Markah] Cadangan Isi Jawapan Pengangkutan domestik melibatkan aktiviti pengangkutan dalam negara samada pengangkutan darat. Menarik kemasukan pelabur yang menyebabkan potensi sumber pelancongan yang baru dimajukan sepenuhnya seperti sumber eco-pelancongan. akua-pelancongan. pelancongan kapal mewah. restoran. kemudahan telekomunikasi dll.pelancongan sukan dan reakreasi dsb. sukan air dan lain-lain. pelancongan budaya dan warisan sejarah.chalet. udara dan air. 4) Menggalakkan perkembangan aktiviti ekonomi yang berkaitan dengan sektor pelancongan seperti perniagaan kraf tangan.

143 .resort dan laluan pengangkutan ke destinasi pelancongan.resort dan chalet. [ 8 Markah] Cadangan Isi Jawapan Kesan aktiviti pelancongan di kawasan tanah tinggi terhadap alam sekitar fizikal : 1) Perubahan landskap fizikal akibat pembinaan hotel.penarahan dan peneresan cerun bukit untuk dibina hotel. kolam dan paya setempat.tasik. kepelbagaian biologi. 2) Meningkatkan kadar hakisan tanih dan gerakan jisim khususnya tanah runtuh – akibat pemotongan. 4) Memusnahkan kawasan tadahan air – Akibat penyahutanan untuk dibina hotel.resort dan padang golf. Ini menjejaskan sumber air kepada sungai.kolam – akibat penyaliran sisa kumbahan dari hotel.c) Huraikan kesan aktiviti pelancongan di kawasan tanah tinggi terhadap alam sekitar fizikal. Kesannya memusnahkan habitat. tasik. rantaian makanan dll. 6) Menjejaskan ekosistem di kawasan tanah tinggi akibat pemusnahan hutan untuk dibina pusat-pusat pelancongan. 3) Meningkatkan kadar pencemaran air khususnya sungai. 5) Peningkatan suhu mikro (pemanasan setempat) – Penyahutanan untuk pembinaan infrastruktur pelancongan akan mengurangkan kelembapan udara dan hutan tidak lagi berfungsi untuk menapis dan menyerap bahangan matahari.chalet dan padang golf.resort.

Dengan merujuk kepada negara Malaysia. Dengan merujuk kepada negara Malaysia. seperti agro. padi. industri asas tani dalam [ 10 Markah] b) i) Jelaskan lima kepentingan memajukan sektor pertanian. kelapa. biodisel.SOALAN PILIHAN 9 a) b) Apakah yang dimaksudkan dengan industri asas tani ?.makanan halal. produk IKS yang berasaskan sumber pertanian. 144 . Terbahagi kepada: (i) (ii) Industri memproses bahan mentah pertanian – seperti memproses kelapa sawit. makanan ternakan seperti pallet. penternakan dan perikanan (Agro Based Industry) termasuk IKS yang berasaskan sumber-sumber pertanian. getah asli. hasil ternakan dan perikanan. industri asas tani dalam [ 10 Markah] [ 5 Markah] i) Jelaskan lima kepentingan memajukan sektor pertanian. [ 5 Markah] Cadangan Isi Jawapan Konsep: Industri hiliran yang berasaskan sumber pertanian (tanaman). ii) huraikan lima kesan perkembangan industri asas tani terhadap alam sekitar fizikal kawasan luar bandar. [ 10 Markah] ________________________________________________________________ CADANGAN SKEMA JAWAPAN a) Apakah yang dimaksudkan dengan industri asas tani ?. koko. ternakan dan perikanan. Industri pembuatan berasaskan hasil pertanian.

ternakan dan perikanan kerana permintaan bahan mentah dari industri asas tani akan meningkat. ikan hiasan. (1) Menambahkan produktiviti/pengeluaran hasil tanaman. Pasaran produk industri asas tani secara tidak langsung menjadi pasaran produk pertanian. (4) Memperluaskan pasaran produk pertanian di dalam dan luar negara. zon akuakultur dengan industri pemprosesan makanan ikan dll. (5) Memperluaskan penggunaan teknologi baru dalam sektor pertanian seperti agrobioteknologi. Misalnya zon tanaman buah-buahan dengan industri pengetinan. zon hortikultur (bungaan) dengan industri pengawetan dan pembungkusan. haiwan eksotik dll. Pendapatan petani.Cadangan Isi Jawapan Kepentingan industri asas tani dalam memajukan sektor pertanian. industri makanan ternakan akan mewujudkan akuakultur dan marin kultur. Oleh itu rantaian ekonomi yang berkaitan pertanian boleh diperluaskan. teknologi pembiakbakaan. teknologi kawalan penyakit dan perosak. (3) Membangunkan kawasan pertanian secara bersepadu dengan industri hilirannya. pekebun dan nelayan meningkat (2) Mewujudkan bidang–bidang pertumbuhan baru dalam sektor pertanian. Peluang pekerjaan bertambah. penternak. teknologi pembungkusan dan pelabelan dll bagi tujuan meningkatkan kualiti hasil pertanian kerana industri asas tani amat memerlukan bahan mentah yang berkualiti. Pengusaha pertanian mendapat jaminan pasaran tempatan dan luar negara. 145 . Seperti industri perubatan dan kecantikan (pharmaceutical) akan mewujudkan ladang-ladang herba.

(2) Pencemaran air – pembuangan/perlepasan sisa toksid (enfluen) dari kilang-kilang memproses hasil pertanian ke sungai. [ 6 Markah] ________________________________________________________________ 146 . [ 9 Markah] (b) Jelaskan lima kepentingan petroleum dan gas asli sebagai bahan mentah kepada aktiviti perindustrian di negara berkenaan. (5) Peningkatan suhu setempat – haba yang dikeluarkan dari kilang-kilang pemprosesan. (3) Pencemaran bau dan bunyi – bau busuk terutamanya dari kilang getah dan kelapa sawit. [ 10 Markah] (c) Nyatakan tiga kesan aktiviti perlombongan petroleum dan gas asli terhadap alam sekitar fizikal negara berkenaan. disamping bunyi bising dari generator kilang. kilang memproses hasil ikan.ii) huraikan lima kesan perkembangan industri asas tani terhadap alam sekitar fizikal kawasan luar bandar. [ 10 Markah] Cadangan Isi Jawapan (1) Pencemaran udara – perlepasan asap dari kilang-kilang memproses getah dan kelapa sawit. (a) Huraikan empat ciri utama aktiviti perlombongan petroleum dan gas asli di negara berkenaan. SOALAN PILIHAN 10 Berdasarkan sebuah negara di Asia Tenggara yang anda pilih. tasik. kolam dan juga sisa-sisa ternakan dan perikanan yang sudah diproses. (4) Pencemaran tanih – tanih berasid akibat larut resap air hujan di kawasan longgokan getah sebelum diproses dan tandan kelapa sawit selepas diproses.

Guntong. 147 . (6) Ciri buruh dan kepakaran – Penggunaan buruh mahir dan tenaga pakar khususnya jurutera. Temana dll). luar pantai Serawak dan luar pantai barat Sabah. Bekok dsb). (2) Skala operasi – besar-besaran. teknologi carigali dan juga teknologi pemprosesan. (4) Modal dan pemilikan – Pelaburan dan penggunaan modal besar. (luar pantai Serawak seperti Baram. Betty. Ciri-ciri utama perlombongan petroleum dan gas asli. Baronia. Contoh-contoh medan petroleum (luar pantai Terengganu seperti Tiong. [ 9 Markah] Cadangan Isi Jawapan Memilih sebuah negara Asia Tenggara – dijangka Malaysia. Pemilikan kerajaan/GLC (Syarikat berkaitan kerajaan seperti PETRONAS) dan juga pelaburan asing seperti SHELL dan BRITISH PETROLEUM (BP) (5) Ciri Teknologi – penggunaan teknologi tinggi seperti sistem GIS dan teknologi seismik untuk mengesan medan petroleum dan gas asli.00 tong sehari dan purata pengeluaran gas asli melebihi 4000 juta kaki padu sehari. (3) Orientasi pengeluaran – Berorientasikan eksport. (1) Taburan/lokasi perlombongan – terletak di luar pantai (di laut). Bokor.CADANGAN SKEMA JAWAPAN Berdasarkan sebuah negara di Asia Tenggara yang anda pilih. (a) Huraikan empat ciri utama aktiviti perlombongan petroleum dan gas asli di negara berkenaan. Dulang. Gas asli – dieksport dan juga kegunaan tempatan. Tapis. Misalnya luar pantai Terengganu. Purata pengeluaran petroleum mentah di Malaysia melebihi 300. Petroleum dieksport sepenuhnya kerana petroleum mentah Malaysia berkualiti tinggi.

3. Seperti kilang petrokimia di Kertih (Terengganu). Misalnya penapisan petroleum di Tangga Batu (Melaka) dan Lutong (Serawak). sulfur dioksida. 148 . 2. kerosakan habitat lautan. Gebeng (Kuantan). Seperti Loji Janakuasa Elektrik Paka (Terengganu) beroperasi menggunakan sumber gas asli dari Kertih. Pembakaran/perlepasan gas asli yang dibuat akan membebaskan bahan-bahan pencemar udara – karbon dioksida. Pencemaran laut. (3) Bahan mentah kepada industri tenaga – Sebahagian besar gas asli yang dihasilkan di Malaysia dijadikan bahan api bagi menjana tenaga elektrik termal. rantaian makanan dan lain-lain elemen ekologi lautan. 1. Pencemaran udara di kawasan pelantar cari gali gas asli. – menggerakkan (5) Bahan api/sumber kuasa kepada industri pengangkutan – rantaian bagi industri perkilangan untuk mengangkut bahan mentah ke kilang dan barangan siap ke pasaran. Kidurong (Serawak). fiber/gentian dll. Merosakkan terumbu karang dan hidupan laut. [ 6 Markah] Cadangan Isi Jawapan Kesan aktiviti perlombongan petroleum dan gas asli di persekitaran lautan sahaja. (1) Bahan mentah kepada industri pemprosesan dan penapisan. Proses pembauran berlaku menyebabkan ketulan-ketulan minyak mentah terapung di permukaan laut. [ 10 Markah] Cadangan Isi Jawapan Kepentingan petroleum dan gas asli sebagai bahan mentah kepada aktiviti perindustrian.(b) Jelaskan lima kepentingan petroleum dan gas asli sebagai bahan mentah kepada aktiviti perindustrian di negara berkenaan. kilang pembuatan baja urea di Bintulu. Menjejaskan ekosistem lautan/maritim. (2) Bahan mentah industri pembuatan – petrokimia. metana dsb. (4) Bahan api/sumber kuasa kepada industri perkilangan generator/mesin bagi kilang-kilang pemprosesan dan pembuatan. kilang membuat cat. kemusnahan plankton dan zooplankton. (c) Nyatakan tiga kesan aktiviti perlombongan petroleum dan gas asli terhadap alam sekitar fizikal negara berkenaan. Tumpahan petroleum mentah di kawasan pelantar cari gali semasa kerja-kerja pengerudian dan pengangkutan.

di bandar-bandar besar.SOALAN PILIHAN 1 Berdasarkan negara-negara di rantau Asia Tenggara. YANGOON.perdagangan dan lain-lain tertumpu di bandar-bandar besar berbanding dengan bandar-bandar lain. pusat hiburan dan reakreasi. [10 Markah] Cadangan Isi Jawapan. Adanya kemudahan pembandaran yang lebih luas dan prasarana yang lebih baik seperti pusat-pusat perkhidmatan penduduk. a) Namakan lima buah metropolis (bandaraya) di Asia Tenggara yang mempunyai penduduk lebih daripada satu juta orang.perkhidmatan. Kuala Lumpur sebagai contohnya. JAKARTA. Kadar tumpuan penduduk yang terlalu pesat menyebabkan Bangkok muncul sebagai Bandaraya Primat. 2. [ 5 Markah] b) Mengapakah penduduk bertumpu di bandar-bandar utama di Asia Tenggara. BANGKOK. [10 Markah] CADANGAN JAWAPAN (a) Lima buah metropolis (bandaraya) di Asia Tenggara yang mempunyai penduduk lebih daripada satu juta orang ialah : KUALA LUMPUR. 149 . Sebagai contohnya Bandaraya Bangkok di Thailand telah menjadi pusat tumpuan penduduk kerana ia menyediakan peluang pekerjaan yang banyak dengan pendapatan yang lebih lumayan. kawasan perumahan terancang lengkap dengan kemudahan air. HO CHI MINH DAN MANILA (b) Sebab-sebab penduduk bertumpu di bandar-bandar utama di Asia Tenggara. 1.pusat kewangan. elektrik. [10 Markah] c) Ulaskan masalah-masalah alam sekitar fizikal yang dihadapi oleh bandar-bandar besar akibat daripada penduduk yang terlalu ramai. Kepesatan Pembangunan sektor ekonomi moden khususnya sektor industri. menyediakan pelbagai kemudahan bandar yang menarik migrasi penduduk dari luar bandar tertumpu ke arahnya.

Masalah pencemaran udara/jerebu. menjadi ibu negara/pusat pentadbiran dan lain-lain yang menjadi tarikan penduduk. Setelah tamat mereka terus menetap di bandar kerana di bandar-bandar besar menawarkan peluang perkerjaan yang bersesuaian dengan kelulusan mereka. Kewujudan IPT. Kesannya pelbagai penyakit mudah merebak seperti penyakit taun dan denggi.karbon dioksida. Kuala Lumpur di Malaysia. mempercepatkan ketersampaian dan meningkatkan mobiliti penduduk. Sistem pengangkutan seperti bas dan keretapi menghubungkan kawasan desa dan bandar kecil dengan bandar-bandar besar telah memudahkan pergerakan penduduk ke bandar besar. Ranggon di Myanmar dan lain-lain. 150 . 2. semua kawasan boleh dihubungi dengan mudah. Manila di Filipina. Bandar-bandar utama lebih awal dimajukan/dibangunkan sehingga sesetengahnya sudah stabil dan bergelar bandaraya yang menjadi pusat segala aktiviti ekonomi. asap. Akibat pertambahan bilangan kenderaan yang seiringan dengan pertambahan penduduk dan pertambahan kawasan-kawasan perindustrian yang menyebabkab kualiti udara terjejas. (c) Masalah-masalah alam sekitar fizikal yang dihadapi oleh bandarbandar besar akibat daripada penduduk yang terlalu ramai. Adanya pelbagai sistem pengangkutan yang lebih baik menghubungkan bandar utama dengan bandar lain/kawasan lain. Kewujudan kemudahan pendidikan khususnya pendidikan tinggi samada IPTA atau IPTS yang lebih banyak di bandar-bandar utama berbanding dengan bandar ke dua/ kawasan-kawasan lain. 5. Penduduk yang ramai khususnya di kawasan setinggan. Pembebasan bahan-bahan pencemar seperti karbon monoksida. Masalah pencemaran bunyi dan pencemaran bau. Bangkok di Thailand. [ 10 Markah] Cadangan Isi Jawapan 1.hidrokarbonhidrokarbon. Bandar-bandar besar di Asia Tenggara sememangnya terbentuk melalui faktor sejarah seperti Jakarta di Indonesia. 4. Jarak perjalanan menjadi semakin dekat dan cepat.3.sulfur dioksida. Bunyi bising akibat kenderaan dan kilang terutama di kawasan bandar yang sesak. Faktor sejarah pembandaran. sistem perparitan dan pembentungan yang tidak terurus boleh menyebabkan bau busuk dan pencemaran persekitaran/persekitaran yang kotor. Pencemaran bau khususnya di kawasan pelupusan sampah hasil buangan domestik. jelaga dan sebagainya telah mencemarkan udara dan dalam keadaan udara yang kering boleh membentuk fenomena jerebu yang boleh mengurangkan jarak penglihatan. politeknik dan kolej telah menarik pelajar lepasan sekolah berhijrah melanjutkan pelajaran mereka.

penyediaan sistem saliran yang tidak cekap dsb. Masalah hakisan tanah. 7. Kenaikan suhu mikro/Pulau haba bandar. muara/pelabuhan. penuh dengan sampah sarap seperti di sungai Gombak dan sungai Kelang. sistem longkang yang tidak cekap terutamanya di kawasan penempatan setinggan dalam bandar/kawasan sesak (slum Area). alirannya tersekat. penimbusan kawasan paya(wet land). tanah runtuh dan tanah mendap yang juga berpunca daripada eksploitasi terhadap tanah-tanah bandar secara berlebihan bagi menampung keperluan penduduk yang semakin bertambah. Berpunca daripada pemerangkapan haba oleh bahan pencemar udara yang dikeluarkan oleh industri. Masalah pencemaran air. penurapan muka bumi yang keterlaluan. Khususnya banjir kilat akibat pembangunan yang terlalu pesat bagi menampung keperluan penduduk seperti penerokaan tanah-tanah pinggir bandar untuk membina kawasan perumahan. pemotongan dan perataan bukit untuk dijadikan pelbagai tapakbina. 4. Wabak penyakit. kenderaan dan stesyen janakuasa. 5. 6. air bawah tanah. Seperti taun dan denggi yang berpunca daripada sistem pembentungan yang tidak baik. Meliputi pencemaran sungai. 151 . Masalah banjir. perawatan kumbahan yang tidak sempurna. Seperti aktiviti peneresan. bekalan air yang tidak bersih.3. haba yang dibebaskan oleh metabolisme manusia. ketiadaan tumbuhan yang menyebabkan kelembapan udara rendah/udara kering (dry air). Pembuangan sisa domestik ke sungai dan parit di kawasan setinggan yang padat menyebabkan sungai kotor. air hujan/hujan asid dll yang berpunca daripada sisa domestik/perumahan dan sisa kilang yang menjejaskan ekosistem akuatik.

b) Jelaskan sebab-sebab kewujudan fenomena konurbasi bandar di Asia Tenggara. Fenomena tersebut melibatkan bandaraya utama (ibu negara) dengan bandar sekitar yang berdekatan dengannya. Manila dengan Quezon City. [ 12 Markah] Cadangan Isi Jawapan.Osaka . Bangkok dengan Thonburi. Berlaku menerusi proses rebakan bandar dari pusat ke pinggir atau perkembangan pesat zon pinggir bandar/sub bandar itu sendiri sehingga sempadan sesebuah bandar bercantum dengan sempadan bandar lain yang berdekatan dengannya. Contoh: Kuala Lumpur dengan Petaling Jaya. 152 .Yokohama di Jepun.Kawasaki . Di sesetengah negara proses konurbasi bandar terlalu pesat berlaku sehingga banyak bandar yang berdekatan telah bergabung menjadi bandar yang lebih besar dikenali sebagai megalopolis seperti Kyoto . Terdapat beberapa sebab fenomena konurbasi bandar berlaku di Asia Tenggara. [ 5 Markah] b) Jelaskan sebab-sebab kewujudan fenomena konurbasi bandar di Asia Tenggara. Apabila bandar-bandar ini berkembang maka tidak hairanlah jika ia mudah bercantum kerana jaraknya yang begitu dekat dan mungkin hanya disempadani dengan jalan raya atau lebuh raya sahaja.SOALAN PILIHAN 2 a) Apakah yang dimaksudkan dengan konurbasi bandar?. [ 5 Markah] Cadangan Isi Jawapan 1. Proses percantuman atau penggabungan bagi dua buah bandar atau lebih yang terletak berdekatan antara satu sama lain. 2. Antara sebabnya ialah: 1. Jarak antara bandar yang dekat ini akan mempercepatkan penggabungan sempadan apabila berlakunya rebakan di bandar-bandar yang berhampiran itu.Kobe serta Tokyo . Faktor keletakan bandar yang berhampiran antara satu sama lain. [ 8 Markah] CADANGAN SKEMA JAWAPAN a) Konsep Konurbasi Bandar. Misalnya Petaling Jaya adalah jiran kepada Kuala Lumpur manakala Shah Alam pula adalah jiran kepada Petaling Jaya. [12 Markah] c) Huraikan masalah-masalah akibat kewujudan fenomena konurbasi bandar tersebut.

bandar pendidikan dan lain-lain lagi. Justeru kawasan-kawasan kediaman berkembang dengan cepat di pinggirpinggir bandar yang akan diikuti pula oleh perkembangan kemudahan pembandaran/tumbuhnya sub-sub bandar. bandar pentadbiran. Dengan itu zon-zon pinggir bandar/sempadan semakin cepat bergabung. Ampang. 5. Kewujudan sistem pengangkutan seperti lebuh raya. Pertumbuhan penduduk bandar yang pesat sehingga ruang bandar padat dan tepubina. Apabila masing-masing bandar melokasikan kawasan industrinya di pinggiran maka mudahlah kawasan pinggiran tersebut berkembang dan bercantum. Di Selangor misalnya kawasan sekitar bandaraya Kuala Lumpur seperti di Sri Kembangan. Pada lazimnya ke arah mana sistem pengangkutan berkembang maka petempatan dan zon-zon guna tanah yang lain juga turut berkembang selari dengan arah perkembangan jalan pengangkutan tersebut. Ketersampaian menjadi lebih mudah dan dekat. 4. memajukan/menyebarkan pembangunan ke pinggir bandar. Misalnya Petaling Jaya dan Shah Alam sebagai bandar Industri dan petempatan manakala Putra Jaya sebagai bandar pentadbiran. Cheras begitu pantas berkembang dengan kawasan perumahan sehingga ia menjadi sub-sub bandar yang bergabung dan mengelilingi Bandaraya Kuala Lumpur itu sendiri. 3. Dasar kerajaan seperti untuk mengurangkan kepadatan dan kesesakan di bandarbandar utama. jalan raya. jalan keretapi dan lain-lain menghubungkan antara bandar-bandar tersebut yang akan memudahkan/memangkinkan lagi proses rebakan dan limpahan pembandaran. bandar-bandar baru yang kelak akan berkembang dan bercantum dengan sempadan bandar lain. Rangkaian pengangkutan yang baik jelas sekali memainkan peranan utama mempercepatkan penggabungan kerana ia menghubungkan pusat-pusat bandar berkenaan dengan cepat dan pantas. Pembangunan perindustrian yang pesat di zon-zon pinggir bandar/sub bandar yang menyebabkan proses pembandaran yang cepat pula dialami oleh zon berkenaan sehingga ia boleh bercantum dengan pinggir bandar yang lain. 153 .2. Zon-zon industri biasanya diletakkan di pinggir bandar. Selain untuk mengurangkan kesesakan penduduk di bandar utama ia juga disediakan sebagai bandar industri. Bandar-bandar baru diwujudkan dengan pelbagai sebab. mewujudkan bandar-bandar satelit. Zon-zon pinggiran bandar-bandar ini kelak akan berkembang seterusnya boleh bergabung dengan bandar induknya.

Justeru masalah akibat konurbasi juga adalah sebahagian daripada masalah urbanisasi. Di kawasan setinggan pula pelbagai penyakit berjangkit seperti denggi dan taun cepat merebak kerana persekitaran yang kotor dan tidak terurus. Seperti peningkatan kadar jenayah serta merebaknya pelbagai jenis penyakit. Masalah tanah . Justeru itu pelbagai bahan pencemar dilepaskan khususnya ke atas sumber-sumber air dan udara. ruang niaga dan sebagainya. Masalah sosial.c) Huraikan masalah-masalah akibat kewujudan konurbasi bandar tersebut. sulfur. sisa kilang dan kenderaan. 4. Sungai dan tasik tercemar. Di Kuala Lumpur jalan-jalan menuju ke pusat bandar biasanya adalah sesak pada waktu-waktu tersebut seperti di Jalan Kucing. Masalah pencemaran persekitaran seperti pencemaran air. nilai hartanah menjadi semakin mahal akibat persaingan pelbagai guna tanah di pinggir bandar untuk kediaman. Konurbasi akan melibatkan pertambahan penduduk.udara dan daratan akibat pembuangan sisa-sisa domestik. Masalah kesesakan berlaku di jalan-jalan masuk ke pusat bandar pada waktu pagi (pergi kerja) dan juga petang (pulang dari kerja). 154 . Antaranya ialah: 1. Fenomena konurbasi bandar sebenarnya adalah sebahagian daripada proses urbanisasi. Pertambahan penduduk. 3. Tol Sungai Besi. persaingan pekerjaan dan pengganguran boleh mempercepatkan kadar jenayah seperti merompak dan menyamun. pertambahan kilang dan sumber kenderaan. [ 8 Markah] Cadangan Isi Jawapan. 2. Penduduk bandar bertumpu untuk tinggal di pinggir-pinggir bandar tetapi masih bekerja di pusat bandar. Masalah kesesakan. Jalan Ampang. Saiz tanah menjadi semakin sempit. Jalan Cheras dan lain-lain lagi. Golongan berpendapatan rendah tidak mampu memiliki rumah. Ini mendorong kepada kewujudan petempatan-petempatan setinggan khususnya di kawasan pinggir-pinggir bandar. industri. udara diselaputi gas-gas seperti karbon monoksida. hidrokarbon dan partikel-partikel terampai yang lain.

Taburan sumber alam yang tidak seimbang. Pembangunan yang dijalankan seperti pemodenan desa.datar dan beralun yang mempengaruhi pembangunan pertanian. Perbezaan bentuk muka bumi yang bergunung-ganang. mewujudkan pusat pertumbuhan desa dan juga pembandaran desa. kualiti dan kesuburannya. berlembah dan berlurah dengan kawasan yang pamah. kuasa belinya. Faktor fizikal meliputi bentuk muka bumi dan kesuburan tanah. seperti sumber mineral. taraf kesihatan. Ada negeri yang kaya dengan sumber mineral lebih awal diteroka dan dimajukan berbanding dengan sesetengah negeri yang amat kurang sumber berpotensi. rata.SOALAN PILIHAN 3 a) Apakah yang dimaksudkan dengan Transformasi Desa? [ 5 Markah] b) Mengapakah wujud ketakseimbangan pembangunan antara negerinegeri di Malaysia. Disamping faktor jenis tanah. 2. kadar celik huruf. pelbagai tapakbina khususnya petempatan dan juga ketersampaian yang berbeza. Di antara indikator sosio-ekonomi yang dirujuk ialah seperti peningkatan pendapatan perkapita penduduk desa. tabunganya. hutan. berbukit-bukau. [ 8 Markah] c) Huraikan bagaimana program pembangunan sosioekonomi yang dilaksanakan telah dapat memajukan kawasan desa di Malaysia. pemilikan barangan seperti kenderaan dan lain-lain lagi. [ 8 Markah] Cadangan Isi Jawapan Terdapat pelbagai sebab mengapa wujudnya pembangunan yang tidak seimbang di antara negeri-negeri Malaysia. bahan mentah dan sebagainya. Antaranya ialah: 1. b) Mengapakah wujud ketakseimbangan pembangunan antara negerinegeri di Malaysia. 155 . [ 8 Markah] CADANGAN JAWAPAN a) Apakah yang dimaksudkan dengan Transformasi Desa? [ 5 Markah] Cadangan Isi Jawapan Transformasi desa adalah merujuk kepada perubahan sosio-ekonomi desa akibat pembangunan yang telah dilaksanakan.

Faktor proses pembandaran/urbanisasi.pembangunan pertanian dll yang masih tertumpu di kawasan/negeri pantai barat semenanjung . 7. Fokus pelaburan/kemasukan modal masih tertumpu di kawasan berkenaan.3. kemudahan kesihatan. c) Huraikan bagaimana program pembangunan sosioekonomi yang dilaksanakan telah dapat memajukan kawasan desa di Malaysia. Kadar perindustrian yang berbeza. Terdapat dua 156 . Meliputi kemudahan pendidikan. pembangunan industri. taraf hidup. Faktor governan – Dasar dan rancangan kerajaan terutama sekali di awal kemerdekaan. Kesan dasar penjajahan. saiz(jumlahnya). [ 8 Markah] Cadangan Isi Jawapan Di antara program pembangunan sosioekonomi yang dilaksanakan dan berjaya memajukan kawasan desa atau luar bandar di Malaysia ialah: 1) Program pembangunan insitu. Manakala proses urbanisasi yang lambat di negeri-negeri pantai timur semenanjung telah menyebabkan perkembangan ekonominya turut perlahan. Manakala kawasan/negeri lain lambat dibangunkan. Ini menggalakkan migrasi dari negeri mundur ke negeri yang sudah sedia maju . Memajukan negeri yang berpotensi sahaja. Kawasan-kawasan lain kurang diberi tumpuan. Kewujudan dan perkembangan bandar juga tertumpu di negeri-negeri pantai barat semenanjung. Faktor penduduk. Meliputi taburan dan kepadatannya. kemudahan asas(prasarana). Kawasan/negeri yang ketiadaan sumber ditinggalkan. 4. Taburan dan kemajuan ekonomi industri serta rantaian ekonomi yang berkaitan dengannya seperti perkhidmatan masih tertumpu di negeri-negeri pantai barat semenanjung. kemudahan pengangkutan dan perhubungan masih tertumpu di negeri-negeri pantai pantai barat semenanjung berbanding dengan negerinegeri lain. 8. Ini kerana niat penjajah ialah untuk mengeksploitasi sumber bijih timah. mengubah cara hidup dan lain-lain kemajuan. Meliputi rancangan pembangunan bandar. Faktor-faktor sosial. Ini akan mempengaruhi saiz pasaran dan kuasa beli. kesediaan menerima pemodenan. 5. 6. Pusat-pusat pertumbuhan ekonomi utama/bandar besar banyak terdapat di kawasan ini. pendapatan perkapitanya serta kualiti penduduk/taraf pendidikan yang berbeza mengikut negeri.wujudnya dualisme ekonomi. Menekankan pembangunan fizikal/kemudahan infrastruktur desa seperti projek PPRT dan juga penyediaan kemudahan fizikal pertanian seperti Rancangan Pengairan Muda dan Kemubu yang dijadikan sebagai projek asas untuk memajukan sektor pertanian desa khususnya padi sawah. Sejarah lampau menyaksikan negeri-negeri yang kaya dengan sumber alam sahaja yang dimajukan oleh penjajah seperti negeri Perak dan Selangor .

5) Membandarkan kawasan luar bandar yang berfungsi sebagai pusat pertumbuhan baru. Diantara strategi yang terlibat di bawah IADP ialah seperti program pembangunan tanah pertanian. Mewujudkan bandar baru di kawasan pembangunan wilayah. penternak. Pembandaran Kawasan luar bandar dilaksanakan menerusi strategi-strategi seperti. 8) Membantu memasarkan hasil tani dan produk desa seperti mewujudkan pasar tani di bawah FAMA. 3). IADP ialah satu pakej pembangunan yang bersifat “kesepaduan” yang menggabungjalinkan segala resos.KESEDAR. KEDA. tabung usahawan kecil dan sederhana dll. nelayan dan usahawan desa untuk memajukan aktiviti ekonomi mereka seperti skim kredit mikro. tenaga. Membandarkan Pekan-Pekan Berpotensi.KEJORA.jenis program pembangunan insitu yang dilaksanakan di Malaysia. dibina kemudahan asas yang lengkap. Program Pembangunan Pertanian Bersepadu (Integrated Agricultural Development Programme – IADP). kepelbagaian tanaman. pekebun.DARA dan lain-lain lagi. Di bawah RPW strategi penjanaan sumber alam dan pembangunan tanah baru merupakan usaha-usaha utama yang telah dilaksanakan oleh kerajaan disekitar tahun 1970-an. Mewujudkan Bandar Industri sejajar dengan program penyelerakan industri ke luar bandar 6) Program pembangunan sosial. 4) Rancangan Pembangunan Wilayah (RPW) secara khusus. program penanaman semula dan juga penyatuan saiz dan skel tani yang tidak ekonomik dibawah rancangan mini estet (pertanian berkelompok). Kawasan desa yang berpotensi dikenalpasti untuk dibina kilang pembuatan atau pemerosesan dengan menjadikan kawasan tersebut sebagai zon industri bebas cukai (FTZ). Di antara contoh RPW yang telah diperbadankan dan mempunyai autonomi secara khusus untuk memajukan wilayah mundur ialah seperti Lembaga Kemajuan Wilayah (LKW) JENGKA. LKIM. Program Penyelerakkan/penyebaran industri ke desa. pengangkutan dan perhubungan.PERDA. kemudahan reakreasi dan sebagainya mengikut keperluan penduduk setempat 7) Program/pakej bantuan modal dan subsidi kepada petani. naik taraf kemudahan kesihatan. MARDEC dll. 157 .KETENGAH. sumber berpotensi dan agensi kerajaan bagi memajukan sektor pertanian luar bandar dan seterusnya membasmi kemiskinan desa. diberikan insentif pelaburan dll untuk menarik pelabur membina industrinya. LPN. Pertama ialah untuk kawasan penanaman padi dan kedua ialah untuk kawasan bukan penanaman padi. Seperti membina kemudahan pendidikan menengah dan IPT di luar bandar. 2).

Kwangju. Hanoi. Dengan merujuk kepada wilayah Asia Pasifik. penternak. SOALAN PILIHAN 4 . a) nyatakan TIGA buah bandaraya metropolitan [ 3 Markah] Cadangan Isi Jawapan Bandaraya metropolitan adalah bandaraya yang mempunyai penduduk melebihi 1 juta orang. Kuala Lumpur. Bangkok. Chengdu. c) Huraikan masalah-masalah persekitaran fizikal yang dialami oleh bandar raya metropolitan tersebut akibat pertumbuhan penduduk yang pesat. Korea Selatan .9) Memberikan khidmat latihan. Guangzhou. Shanghai. Jakarta dan Manila Asia Timur: China – Beijing. nelayan desa menerusi pelbagai usaha R&D seperti penggunaan jentera moden. Korea Utara – Pyong Yang dan Namp’o. Di antaranya ialah: Asia Tenggara: Yangon. Bandaraya Ho Chi Minh. input pertanian moden dll. 10) Memperluaskan penggunaan teknologi moden kepada petani. [ 10 Markah] ________________________________________________________________ CADANGAN SKEMA JAWAPAN Dengan merujuk kepada wilayah Asia Pasifik. pekebun. a) nyatakan TIGA buah bandaraya metropolitan tersebut [ 3 Markah] mengalami [12 Markah] b) Mengapakah bandaraya metropolitan pertumbuhan penduduk yang pesat. penggunaan bioteknologi. Kunming dan Bandaraya Hong Kong. Pusan. bimbingan dan kemahiran yang dilaksanakan oleh berbagai agensi kerajaan untuk menguruskan pelbagai sektor ekonomi desa dengan berkesan.Seoul. 158 .

Kyoto. [12 Markah] Cadangan Isi Jawapan Sebab-sebab bandaraya metropolitan mengalami pertumbuhan penduduk yang pesat: a) Pertumbuhan penduduk pesat akibat aliran migrasi masuk penduduk dari luar bandar atau bandar kecil dan sederhana ke bandaraya metropolitan berkenaan. Yokohama. perkhidmatan dan perniagaan. Hal ini disebabkan oleh: 1) Aras kesuburan/fertiliti migran adalah tinggi.Jepun . Kobe. Kawasaki. Pemusatan pelbagai fungsi bandar di bandaraya metropolitan. Kumpulan umur muda menjadi komposisi utama penghijrah ke bandaraya metropolitan. prasarana yang lengkap. b) Pertumbuhan penduduk pesat akibat pertambahan secara semulajadi. kemudahan kesihatan dll yang terdapat di bandaraya metropolitan. Tarikan untuk melanjutkan pelajaran – khususnya pendidikan tinggi. 159 . Migrasi masuk ini disebabkan oleh: 1) 2) 3) 4) Tarikan peluang pekerjaan yang banyak dan berpendapatan lumayan khususnya dari sektor industri. Nagoya. 2) Kemudahan kesihatan yang baik – mengurangkan kadar kematian bayi di kalangan penduduk bandar di samping meningkatnya jangka hayat penduduk. (Pemusatan institusi pendidikan tinggi di bandaraya metropolitan) Tarikan kemudahan bandar yang lain – hiburan. Osaka. Kecenderungan meningkatkan kelahiran.Tokyo. Hiroshima Taiwan – Taipei. Pertumbuhan penduduk bandar metropolitan menjadi pesat kerana peningkatan kadar kelahiran dan penurunan kadar kematian. 3) Peningkatan pendapatan perkapita dan taraf hidup penduduk bandaraya memungkinkan saiz keluarga yang lebih besar boleh ditampung. b) Mengapakah bandaraya metropolitan tersebut mengalami pertumbuhan penduduk yang pesat.

penimbusan kawasan paya(wet land). Pencemaran persekitaran yang mempercepatkan penularan wabak penyakit. Kenaikan suhu mikro/Pulau haba bandar. Akibat pertambahan bilangan kenderaan yang seiringan dengan pertambahan penduduk dan pertambahan kawasan-kawasan perindustrian yang menyebabkab kualiti udara terjejas. 6. haba yang dibebaskan oleh metabolisme manusia dll. perawatan kumbahan yang tidak sempurna. penyediaan sistem saliran yang tidak cekap dsb. Masalah pencemaran udara/jerebu. 4. Khususnya banjir kilat akibat pembangunan yang terlalu pesat bagi menampung keperluan penduduk yang ramai seperti penerokaan tanah-tanah pinggir bandar untuk membina kawasan perumahan. tasik dan paya yang berpunca daripada pembuangan sisa domestik/perumahan yang menjejaskan ekosistem akuatik. bekalan air yang tidak bersih. Bunyi bising akibat kenderaan dan kilang terutama di kawasan bandar yang sesak dengan penduduk. pemotongan dan perataan bukit untuk dijadikan pelbagai tapakbina perumahan 7. Pembuangan sisa domestik ke sungai dan parit di kawasan setinggan yang padat menyebabkan sungai kotor. Masalah pencemaran air khususnya pencemaran sungai. sistem longkang yang tidak cekap terutamanya di kawasan penempatan setinggan dalam bandar/kawasan sesak (slum). Seperti taun dan denggi yang berpunca daripada sistem pembentungan yang tidak baik. penurapan muka bumi yang keterlaluan. penuh dengan sampah sarap. 5. Masalah hakisan tanih. tanah runtuh dan tanah mendap yang juga berpunca daripada eksploitasi terhadap tanah-tanah bandar secara berlebihan bagi menampung keperluan penduduk yang semakin bertambah. Masalah pencemaran bunyi dan bau. 160 .c) Huraikan masalah-masalah persekitaran fizikal yang dialami oleh bandar raya metropolitan tersebut akibat pertumbuhan penduduk yang pesat. 3. Pencemaran bau khususnya di kawasan pelupusan sampah hasil buangan domestik yang bertambah. [ 10 Markah] Cadangan Isi Jawapan 1. Masalah banjir. alirannya tersekat. Berpunca daripada pemerangkapan haba oleh bahan pencemar udara yang dikeluarkan oleh kenderaan dan stesyen janakuasa yang semakin bertambah. 2. Seperti aktiviti peneresan.

3. Ciri ruang bandar – padat dan tepubina. Perkembangan bangunan secara vertikal bagi menjimatkan ruang. Ciri lingkungan pengaruh – sangat luas meliputi sub-sub bandar dan juga bandarbandar yang lain. Ciri penduduk . kediaman dll sektor ekonomi moden). perniagaan. penduduk bandaraya Kuala Lumpur ialah seramai 1. perindustrian dll. Ciri guna tanah – guna tanah bandar sepenuhnya perkhidmatan.3 juta orang. 4. (perniagaan. 161 . 5. 2.perindustrian.SOALAN PILIHAN 5 a) Huraikan ciri metropolis Kuala Lumpur [8 Markah] b) Huraikan tiga faktor yang mempengaruhi proses pembandaran yang pesat di Lembah Kelang [ 12 Markah ] c) Nyatakan lima masalah persekitaran fizikal yang berlaku akibat proses pembandaran yang pesat. [ 5 Markah] ________________________________________________________________ CADANGAN SKEMA JAWAPAN a) Ciri-ciri bagi sesebuah metropolis Kuala Lumpur [8 Markah] Cadangan Isi Jawapan Di antara ciri-ciri bagi metropolis (bandaraya) Kuala Lumpur ialah: 1. Pemusatan (aglomerasi) fungsi bandar – pentadbiran. perdagangan.saiz penduduk melebihi 1 juta orang ( Data tahun 2007.

• Memajukan sub-urban sebagai kawasan kediaman yang dilengkapi dengan kemudahan pembandaran yang cukup. Kesannya kelahiran bertambah. Ampang Jaya. KL Sentral. (1) Isipadu aliran migrasi masuk penduduk yang tinggi ke Lembah Kelang yang disebabkan oleh: • Perkembangan pesat sektor ekonomi moden – perindustrian. (2) Kadar pertumbuhan penduduk semulajadi yang pesat di Lembah Kelang yang disebabkan oleh: • Perkahwinan antara migran yang berusia muda – aras kesuburan bertambah. • Taraf kesihatan yang baik (kemudahan. kakitangan perubatan) – menurunkan kadar kematian dan mengawal wabak penyakit. • Peluang pekerjaan yang luas dalam ke tiga-tiga sektor di atas dengan tawaran gaji yang menarik.b) Huraikan tiga faktor yang mempengaruhi proses pembandaran yang pesat di Lembah Kelang [ 12 Markah ] Cadangan Isi Jawapan Faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembandaran yang pesat di Lembah Kelang. • Menyediakan kemudahan dan perkhidmatan sosial yang lengkap untuk 162 . Petaling Jaya. • Kemudahan pembandaran yang menarik – prasarana lengkap.perkhidmatan dan perniagaan. Komuter dll. • Peluang melanjutkan pelajaran yang lebih banyak – kewujudan pusat-pusat pengajian tinggi (IPTA dan IPTS). doktor. • Mewujudkan bandar-bandar baru dan bandar-bandar satelit seperti Shah Alam – Petaling Jaya (perindustrian). Kesannya pertumbuhan semulajadi meningkat. Seperti usaha untuk menjadikan Lembah Kelang berstatus MSC secara keseluruhannya dalam RMK 9. Subang Jaya dsb. hiburan dan reakreasi dll. perkhidmatan sosial. ERL. perumahan. • Kemudahan pengangkutan yang baik yang meningkatkan ketersampaian untuk masuk ke Lembah Kelang. ubat. Cyberjaya. kadar kelahiran meningkat. (3) Peranan kerajaan mempercepatkan proses pembandaran di Lembah Kelang seperti. perniagaan dan perkhidmatan. Putrajaya dan KLCC) • Menyediakan prasarana pengangkutan awam yang cekap dan moden untuk meningkatkan ketersampaian dalam dan antara bandar di Lembah Kelang seperti LRT. • Menjadikan Lembah Kelang sebagai penjana pertumbuhan ekonomi negara – pusat perindustrian. (Status MSC kini – Taman Teknologi Malaysia. • Pendapatan dan taraf hidup meningkat – mampu memiliki saiz keluarga yang lebih ramai. Putrajaya (pentadbiran).

(5) Pencemaran air. Antara sebab-sebab mengapa pakatan segi tiga pertumbuhan tersebut ditubuhkan ialah: 163 . (4) Pencemaran udara. [12 Markah] CADANGAN SKEMA JAWAPAN (a) Sebab-sebab pakatan segi tiga pertumbuhan di tubuhkan di rantau Asia Tenggara. [ 5 Markah] Cadangan Isi Jawapan (1) Peningkatan suhu setempat (pulau haba bandar) (2) Hakisan dan tanah runtuh/tanah mendap (3) Banjir kilat. [ 13 Markah] Cadangan Isi Jawapan Di antara pakatan segi tiga pertumbuhan yang ditubuhkan di rantau Asia Tenggara ialah. (9) Kerosakan ekosistem – seperti ekosistem paya/tanah lembab. bandar.penduduk bandar – kemudahan kesihatan. (6) Pencemaran bunyi. Pemarkahan: 1 isi = 1 markah = MAX 5 Markah SOALAN PILIHAN 1 a) Mengapakah pakatan segi tiga pertumbuhan ditubuhkan di rantau Asia Tenggara. [13 Markah] b) Huraikan secara ringkas empat program kerjasama pakatan segi tiga pertumbuhan yang telah dilaksanakan. jaminan keselamatan dll. IMS-GT.hutan untuk dijadikan tapakbina perumahan. pendidikan. (7) Pencemaran sampah sarap dan bau. c) Nyatakan lima masalah persekitaran fizikal yang berlaku akibat proses pembandaran yang pesat. kawasan industri dll. (8) Pencemaran sisa toksid yang berbahaya dan pencemaran tanih. IMT-GT dan EAGA-BIMP.

Kekurangan buruh dan kepakaran di sesuatu kawasan segitiga akan dapat ditampung oleh buruh dan tenaga pakar dari negara jiran. Kawasan-kawasan seperti Bukit Kayu hitam. Pihak swasta akan berkongsi modal melaksanakan sesuatu projek. 3. Untuk saling memperolehi keuntungan dalam konteks pengaliran buruh dan tenaga pakar. Untuk mempercepatkan lagi/memangkinkan lagi pertumbuhan ekonomi dalam pelbagai sektor di antara negara-negara ASEAN yang berjiran yang termasuk dalam kawasan segitiga pertumbuhan berkenaan. 6. 4. Kerana barangan di kawasan-kawasan bebas cukai tersebut lebih laris/dijual dengan harga yang murah. Langkawi. Untuk saling memperolehi keuntungan dalam konteks perluasan pasaran dan perdagangan antara kawasan/intra-ASEAN. Misalnya projek Line ke 2 menghubungkan Malaysia dengan Singapura di bawah IMS-GT telah dilaksanakan dengan jayanya dan memberi keuntungan kepada ke dua-dua negara daripada segi aliran barangan. Untuk saling memperolehi keuntungan dalam konteks perkongsian pelaburan modal/kewangan berdasarkan prinsip perkongsian bijak yang dilakukan menerusi pelaburan bersama ataupun pelaburan silang oleh pihak swasta. R&D dan inovasi baru dari negara jiran yang lebih maju ke kawasan segitiga terbabit. Misalnya di bawah IMT –GT kawasankawasan seperti Pulau Langkawi. Pemindahan teknologi membolehkan sumber-sumber yang ada dapat dibangunkan dengan cepat. Kekurangan buruh di Malaysia ditampung oleh kemasukan buruh dari Indonesia. sumber maritim. Untuk saling memperolehi keuntungan dalam konteks pembangunan sumber alam . Kawasan segitiga sememangnya kaya dengan sumber-sumber alam yang belum dimanfaatkan sepenuhnya seperti sumber hutan. Utara Acheh dan Selatan Thai pastinya mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Untuk saling memperolehi keuntungan dalam konteks perkongsian teknologi. Dengan adanya pakatan ini sumber-sumber tersebut boleh dibangunkan tanpa terbiar membazir sebagai stok sumber sahaja. Kekurangan teknologi sesebuah negara ditampung oleh kelebihan teknologi negara lain yang samasama melabur di kawasan segi tiga terbabit. Pengkalan Kubor sudah tentunya memberikan manfaat pasaran kepada semua negara. 164 . Segitiga pertumbuhan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi ASEAN yang baru. Ini kerana pembangunan sumber dilakukan menerusi pelbagai perkongsian bijak yang diamalkan.perkhidmatan dan pergerakan penduduk. 2. Utara Kedah-Perlis seperti Bukit Kayu Hitam. 5. Kesan-kesan positif daripada perluasan pasaran setempat akan dinikmati bersama.1. Misalnya melalui kewujudan kawasan bebas cukai.sumber tenaga. Dalam konteks ini wujud suasana saling melengkapi.sumber air dan sebagainya.

Khususnya berkaitan dengan sektor perladangan kelapa sawit dan getah di bawah EAGA dan juga sektor makanan/padi di bawah IMT-GT. 2. Mewujudkan bandarbandar baru melalui pendekatan pelaburan bersama seperti projek bandar Nusa Jaya sebagai bandar terapung di Tanjung Pelepas Johor di bawah rancangan IMS-GT. Program pembangunan sektor telekomunikasi.sumber air.(b) Program kerjasama pakatan segi tiga pertumbuhan yang telah dilaksanakan. Termasuk juga program pertukaran siaran radio &TV dan lain-lain program budaya di kawasan segitiga terbabit yang membolehkan intraksi sosial antara negara berjiran akan menjadi lebih rapat. Program kerjasama pembangunan sektor pengangkutan. Misalnya jalan keretapi Trans-Borneo di bawah EAGA-BIMP.Acheh sebagai “pintu masuk pelancong ASEAN” di bawah IMTGT. laut dalam dan akuakultur. 4. bekalan tenaga. Program kerjasama membangunkan infrastruktur fizikal seperti jaringan jalan raya.Phuket . Langkawi . Khususnya laluan darat. sistem perhubungan dan lain-lain terutamanya di wilayah yang baru berkembang misalnya di Lembah Mindano di bawah EAGA. Memajukan industri perhotelan/resort atau memajukan sumber-sumber maritim untuk tujuan pelancongan. 7. Tumpuan diberi kepada sektor industri berasaskan sumber seperti industri pemprosesan pertanian (agro base industry) terutamanaya di IMT-GT dan EAGA serta industri berintensif buruh di IMSGT dan IMT-GT. 165 . Program kerjasama pembangunan sektor pertanian dan perikanan. 5. 6. [ 12 Markah] Cadangan Isi Jawapan 1. udara dan air/perkapalan. 3. Projek Line ke 2 Johor dengan Singapura di bawah IMS-GT dan juga perkhidmatan feri Langkawi . Program kerjasama membangunkan sektor pembandaran.Phuket-Acheh di bawah IMT-GT.Kerjasama perikanan pula meliputi perikanan pinggir pantai. 8. Meliputi usahasama memajukan sumber-sumber pembalakan khususnya di kawasan EAGA yang sememangnya kaya dengan sumber hutan disamping program kerjasama pemeliharaan dan pemuliharaan hutan. Program kerjasama pembangunan sektor perhutanan. Program kerjasama pembangunan sektor perindustrian. Seperti menjadikan kepulauan Riau sebagai pusat pelancongan baru di bawah IMS-GT. Program kerjasama pembangunan sektor pelancongan.

166 .SOALAN PILIHAN 2 Jadual 1 menunjukkan nilai perdagangan antara negara-negara ASEAN pada tahun 1990 dan 1996. [ 10 Markah] Untuk lebih cepat calon dinasihatkan membuat graf bar kompaun. Negara Brunai Indonesia Malaysia Filipina Singapura Thailand Jumlah a) 1990 1 131 4 420 16 509 2 198 23 605 7 764 55 627 1996 1 700 12 600 37 200 7 000 72 200 19 900 150 600 Berdasarkan jadual 1 di atas. lukiskan graf bar untuk menunjukkan nilai perdagangan antara negara-negara ASEAN pada tahun 1990 dan 1996. [ 9 Markah] CADANGAN JAWAPAN (a) Soalan kemahiran amali. [6 Markah] c) Jelaskan tiga halangan yang dihadapi oleh negara-negara ASEAN untuk meningkatkan perdagangan. huraikan keadaan perdagangan antara negara-negara ASEAN pada tahun 1990 dan 1996. Boleh dipilih samada graf bar kompaun atau graf bar komponen. [10 Markah] b) Berdasarkan graf bar yang telah anda lukis pada soalan (a). Calon perlu membuat graf bar. Jadual 1: Nilai Perdagangan antara negara-negara ASEAN (Juta US$) pada tahun 1990 dan 1996. Graf bar tersebut mesti menunjukkan nilai perdagangan antara negara-negara ASEAN pada tahun 1990 dan 1996.

Ditulis di ruang atas graf bar b) Skala yang sesuai yang boleh mewakili semua data. d) e) Petunjuk. 2. 595 juta US$). Penigkatan terbesar/tertinggi dialami oleh Singapura sebanyak (48. 3. c) Plotan yang menunjukkan kesan nampak dan setiap bar dilorek atau diwarnakan untuk membezakan antara ke dua-dua tahun tersebut. diikuti Malaysia (20. Skala ditulis di penjuru kanan di bawah tajuk. (Sila buat latihan amali menggunakan data ini) (b) Keadaan perdagangan antara negara-negara ASEAN pada tahun 1990 dan 1996.Elemen penting yang mesti ada di dalam graf bar: a) Tajuk yang lengkap ”Graf Bar Kompaun: nilai perdagangan antara negaranegara ASEAN pada tahun 1990 dan 1996. Peningkatan yang perlahan dialami oleh Berunai (569 juta US$) diikuti oleh Filipina (4.802 juta US$) dan Indonesia (8. Tepat dengan tuntutan kartografi. Dilukis di bawah graf.691 juta US$) dan Thailand (12. Angka skala yang dipilih mestilah selari dengan selang paksi yang dibuat dan dinyatakan unitnya. Keseluruhannya. 1. [ 6 Markah] Cadangan Isi Jawapan. Keadaan perdagangan antara negara-negara Asean pada tahun 1990 dan 1996. Jumlah peningkatan adalah sebanyak (94. Kemas dan bersih.semua negara Asean mengalami peningkatan nilai perdagangan antara 1990 hingga 1996.973 juta US$).180 juta US$) 167 . 136 juta US$).

Antaranya: 1. 168 . Keadaan ini menyukarkan perluasan perdagangan antara negara dan juga kewujudan imbangan dagangan. Persaingan sesama negara pengeluar. Negara yang saiz pasarannya besar seperti Indonesia dan Filipina tetapi kuasa beli penduduknya pula rendah manakala negara yang kuasa beli pasarannya tinggi seperti Singapura dan Berunai hanya memiliki saiz pasaran/jumlah penduduk yang sedikit.(c) Tiga halangan perdagangan yang dihadapi oleh negara-negara ASEAN untuk meningkatkan perdagangan. 3. Apabila urusan dagangan menggunakan dollar US akan wujud jurang nilai mata wang yang begitu besar dengan negara yang lebih stabil seperti Singapura. 2. Contoh komoditi kelapa sawit dan getah antara Malaysia dengan Indonesia. persaingan pengeluaran beras antara Thailand dengan Myanmar. Kuasa beli pasaran yang masih rendah dan saiz pasaran yang kecil. Apabila ekonomi rakan seperdagangan masih belum pulih maka ia akan membataskan dan menjejaskan aliran perdagangan serantau. Kesan daripada pengeluaran barangan yang sama secara berlebihan boleh menurunkan harga barangan tersebut dan seterusnya menjejaskan pendapatan petani negara-negara ASEAN. Masalah kejatuhan nilai mata wang. Komoditi barangan yang homogeneus menyebabkan ancaman perlambakan dipasaran yang akhirnya menurunkan harga pasaran. Berunai dan Malaysia. [ 9 Markah] Cadangan Isi Jawapan: Perdagangan intra ASEAN menghadapi beberapa halangan. Sesetengah negara seperti Indonesia masih belum pulih ekonominya akibat kejatuhan nilai mata wang.

sumber perikanan. Pergantungan kepada sumber bahan mentah. 2. pengangkutan. [13 Markah] Cadangan Isi Jawapan Memilih mana-mana sebuah negara di Asia Tenggara – dijangka Malaysia. 5. Rusia. Pelaburan modal asing amat diperlukan oleh Malaysia untuk menggerak dan memajukan sektor-sektor ekonomi seperti perindustrian. Pergantungan kepada buruh dan kepakaran. perkhidmatan. Sebagai contoh produk alat hawa dingin Malaysia amat bergantung kepada pasaran negara-negara timur jauh. negara-negara Eropah dll khususnya dalam bidang perindustrian. sumber tenaga dsb. pasaran Eropah.pertahanan.SOALAN PILIHAN 3 “Globalisasi ekonomi telah menyebabkan negara-negara di dunia semakin terkait dan saling bergantung antara satu sama lain” (a) Pilih sebuah negara di Asia Tenggara dan huraikan ciri-ciri saling bergantung negara tersebut dengan negara-negara lain. ICT dsb. 4. Misalnya dalam sektor pembinaan dan perladangan bergantung kepada tenaga buruh 169 . Pergantungan kepada pasaran luar negara. Pergantungan kepada teknologi. Pergantungan kepada modal. [13 Markah] b) Jelaskan bagaimana pakatan ekonomi serantau ASEAN dapat mengurangkan kesan negatif proses globalisasi ekonomi. Amerika Syarikat. Ciri-ciri saling bergantung antara Malaysia dengan negara-negara lain meliputi: 1. [12 Markah] ________________________________________________________________ CADANGAN SKEMA JAWAPAN (a) Pilih sebuah negara di Asia Tenggara dan huraikan ciri-ciri saling bergantung negara tersebut dengan negara-negara lain. buahan dll bagi menampung kekurangan sumber makanan dalam negara. Misalnya pergantungan kepada AFTA. telekomunikasi. sumber kuasa dan juga sumber makanan. Malaysia amat bergantung kepada teknologi moden dari negara-negara maju dengan mengimport teknologi dari Jepun. sayuran. Penawaran buruh yang rendah dalam sektor-sektor kritikal menyebabkan Malaysia amat bergantung kepada buruh asing. pelancongan. Misalnya Malaysia bergantung kepada Thailand dalam konteks bekalan beras. Malaysia tidak mempunyai sumber kewangan yang cukup untuk memperkasakan ekonominya. Korea Selatan. pasaran Amerika syarikat. 3. Tanpa modal asing. pasaran Asia-Pasifik dsb.

latihan tenaga manusia secara bersama dan bersepadu sesama negara anggota ASEAN. Dengan adanya AFTA membolehkan produk barangan sesama negara ASEAN dijual dengan harga yang lebih murah berbanding dengan barangan dari negara luar ASEAN. 6. 3. Membendung campurtangan politik dari negara-negara maju menerusi prinsip”Zon Aaman Bebas dan Berkecuali”( ZOFPAN). Tetapi pergantungan Malaysia dengan negara-negara maju adalah tidak adil dan berat sebelah yang memihak kepada negara-negara maju tersebut. Mengurangkan monopoli pasaran kewangan ASEAN oleh negara-negara maju khususnya Amerika Syarikat. Ini dilakukan menerusi kawasan pasaran bebas ASEAN (AFTA). cadangan penggunaan matawang ASEAN bagi menggantikan dollar US dll. Ciri-ciri pergantungan Malaysia dengan negara-negara ASEAN yang lain berasaskan konsep perkongsian pintar. konsep saling melengkapi.Indonesia serta Thailand. Oleh sebab itu sesama negara ASEAN boleh meningkatkan pelaburan menerusi konsep pelaburan bersama dan juga pelaburan silang. 5. dasar tidak campur tangan negara-negara anggota serta prinsip kemakmuran bersama ASEAN. prinsip menang-menang dan juga langkah pertukaran teknologi dan inovasi baru. saling melengkapi (complementary) serta prinsip dan “Situasi Menang-Menang” (Win-Win Situation). 4. 170 . Persepakatan sesama negara ASEAN dalam konteks ini membolehkan resiko kejatuhan nilai mata wang boleh dikurangkan. (12 Markah) Cadangan Isi Jawapan Pakatan ekonomi serantau ASEAN boleh mengurangkan kesan negatif proses globalisasi ekonomi dengan cara: 1. b) Jelaskan bagaimana pakatan ekonomi serantau ASEAN dapat mengurangkan kesan negatif proses globalisasi ekonomi. 2. Koperasi ASEAN. Ini boleh dilakukan menerusi penubuhan Bank ASEAN. Mengurangkan kebergantungan kepada modal dari negara-negara kapitalis yang jelas tidak menguntungkan negara-negara ASEAN jika berlaku resiko yang tidak diingini yang menyebabkan modal asing boleh ditarik keluar dari ASEAN pada bila-bila masa. Ini boleh dilakukan melalui konsep perkongsian pintar. Mengurangkan monopoli pasaran barangan dalaman ASEAN oleh negara-negara maju. Mengurangkan dominasi teknologi dan kepakaran dari negara-negara maju.

[4 Markah] c) Huraikan faedah dan masalah penyertaan Malaysia dalam AFTA. Barangan yang dianggap sensitif seperti hasil pertanian yang belum diproses misalnya beras. Negara anggota diberikan masa yang lebih panjang untuk mengurangkan tarif barangan ini. Barangan automotif/kenderaan dan alat ganti. sejarah dan arkeologi. Barangan-barangan dalam senarai ini telah dikecualikan daripada pengurangan tarif buat selamalamanya 171 . [6 Markah] Cadangan Isi Jawapan Konsep: AFTA ialah kawasan perdagangan bebas Asia Tenggara (ASEAN) yang mengamalkan konsep pengurangan tarif atau penghapusan tarif bagi barangan atau produk ASEAN yang diperdagangkan di kalangan negara-negara ASEAN itu sendiri.SOALAN PILIHAN 4 a) Apakah yang dimaksudkan dengan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN (AFTA) ?. (Perdagangan intra – ASEAN) Contoh: Terdapat beberapa kategori barangan yang disenaraikan di bawah AFTA yang diberikan potongan atau pengurangan tarif iaitu: a) b) c) d) e) Barangan pertanian yang telah diproses dan beberapa jenis produk pertanian lain. kehidupan dan kesihatan manusia termasuk haiwan dan tumbuhan disamping barangan yang ada nilai seni. [15 Markah] ________________________________________________________________ CADANGAN SKEMA JAWAPAN a) Apakah yang dimaksudkan dengan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN (AFTA) ?. Barangan yang berkaitan dengan keselamatan negara. [6 Markah] b) Namakan empat negara yang melaksanakan AFTA pada peringkat awal penubuhannya. Barangan elektrik dan elektronik.

pengilang atau pengeluar dengan pengguna sesama negara ASEAN menjadi lebih kukuh disamping karenah birokrasi yang cerewet boleh diminimakan. Indonesia dan Singapura. Dalam konteks ini Malaysia akan memperolehi faedah daripada ekonomi bidangan. bekalan barangan yang berterusan dan sekaligus mengurangkan defisit import barangan dari negara maju. Kesannya Malaysia akan menikmati faedah daripada segi perkembangan R&D. [4 Markah] Cadangan Isi Jawapan Negara yang melaksanakan AFTA di peringkat awal penubuhannya ialah: Malaysia. 172 . Dengan tawaran harga yang lebih murah. 2) Faedah daripada segi perluasan saiz pasaran. Untuk mengelakkan persaingan produk yang sama maka antara syarikat ASEAN akan menjalinkan kerjasama untuk pengkhususan pengeluaran. c) Huraikan faedah dan masalah penyertaan Malaysia dalam AFTA. kuasa beli penduduk akan meningkat dan barangan Malaysia boleh dijual ke serata negara ASEAN. Menerusi AFTA semua negara anggota dapat menikmati faedah harga barangan yang lebih murah. 4) Faedah daripada segi pengkhususan pengeluaran dan keadaan saling melengkapi (Complementary) bagi menjimatkan kos pengeluaran. penggunaan teknologi dan inovasi baru oleh syarikat-syarikat swasta atau kerajaan (GLC) yang berlumba-lumba menjaga kualiti produk masing-masing.b) Namakan empat negara yang melaksanakan AFTA pada peringkat awal penubuhannya. Thailand. Misalnya syarikat Malaysia kini boleh menembusi saiz pasaran ASEAN yang melebihi 530 juta orang. Kesannya ia dapat mengurangkan pergantungan kepada negara maju yang selalunya tidak adil dalam konteks hubungan dagangan dua hala. perkongsian teknologi dan kepakaran. [15 Markah] Cadangan Isi Jawapan Faedah yang diperolehi Malaysia apabila menyertai AFTA: 1) Peningkatan aliran perdagangan Malaysia dengan negara ASEAN yang lain apabila harga barangan menjadi lebih murah. Apabila harga menjadi lebih murah. persaingan antara pengeluar akan menjadi lebih hebat untuk menghasilkan produk yang berkualiti dan berdaya saing di pasaran bebas AFTA. 3) Faedah daripada segi peningkatan kualiti produk. Kesan-kesan positif perluasan pasaran termasuklan hubungan antara rangkaian pemasaran.

Laos. 3) Masalah kuasa beli dari negara-negara ASEAN lain seperti Vietnam. Ini kerana harga barangan Malaysia relatif lebih mahal berbanding dengan produk barangan ASEAN lain disebabkan kos pengeluaran khususnya kos buruh dan bahan mentahnya lebih tinggi. Filipina adalah lebih rendah kerana pendapatan perkapitanya lebih rendah berbanding Malaysia.Masalah yang dihadapi oleh Malaysia apabila menyertai AFTA: 1) Ancaman kepada pengusaha tempatan yang masih tidak mampu bersaing dan terlalu bergantung kepada dasar perlindungan kerajaan. 2) Ancaman lambakan barangan import dalam pasaran Malaysia. Kesannya sukar untuk melakulariskan barangan Malaysia di negara-negara berkenaan. 173 . Kemboja. Misalnya barangan dari Thailand dan Indonesia jauh lebih murah berbanding dengan Malaysia. Syarikat-syarikat bumiputera khususnya IKS menghadapi resiko kerugian dan mungkin gulung tikar.

[ 6 Markah] Negara Asia Pasifik Imbangan Perdagangan Terpilih (EKSPORT ▬ IMPORT) RM: Juta Thailand Indonesia Singapura Jepun Taiwan China 205.236.978. [9 Markah] ______________________________________________________________________ CADANGAN SKEMA JAWAPAN a) Berdasarkan jadual 3.8 7.838.422.6 .5 44.0 1. kirakan imbangan perdagangan antara Malaysia dengan setiap negara Asia Pasifik terpilih pada tahun 2002.398. [10 Markah] c) Huraikan kerjasama ekonomi serantau dan antarabangsa yang disertai oleh Malaysia bagi tujuan meningkatkan aliran perdagangannya.9 3.9 18.923.414.3 403.2 2.724.1 19.703. Jadual 3: Nilai Eksport dan Import (RM: Juta) Malaysia dengan beberapa buah Negara Asia Pasifik terpilih pada Tahun 2002.909.203.5 a) Berdasarkan jadual 3.988.4. kirakan imbangan perdagangan antara Malaysia dengan setiap negara Asia Pasifik terpilih pada tahun 2002.8 . [ 6 Markah] b) Lukis sebuah graf bar yang sesuai untuk menunjukkan imbangan perdagangan antara Malaysia dengan setiap negara Asia Pasifik terpilih pada tahun 2002.2 3.581.5 13.SOALAN PILIHAN 5 Jadual 3 menunjukkan nilai eksport dan import Malaysia dengan beberapa buah negara Asia Pasifik terpilih pada tahun 2002.1 4.1 213.576.4 174 .635.9 47.0 5.019.9 12.559. Negara-negara Asia Pasifik terpilih Thailand Indonesia Singapura Jepun Taiwan China JUMLAH Eksport 3.7 RM: Juta Import 3.

[9 Markah] Cadangan Isi Jawapan Pakatan kerjasama ekonomi serantau dan antarabangsa yang disertai oleh Malaysia untuk meningkatkan aliran perdagangannya: 1. 8. Afrika dan Amerika selatan). Menyertai kerjasama ekonomi Negara-negara berkecuali (NAM). 175 . Kerjasama Asean + 3 (China. 10. Menyertai Pertubuhan Perdagangan Sedunia (WTO). Kebersihan dan kesempurnaan Markah 1 1 1 6 1 c) Huraikan kerjasama ekonomi serantau dan antarabangsa yang disertai oleh Malaysia bagi tujuan meningkatkan aliran perdagangannya. 5. 9. India). (Negara-negara di hemisfera selatan seperti Negara-negara Asia. Jepun.b) Lukis sebuah graf bar yang sesuai untuk menunjukkan imbangan perdagangan antara Malaysia dengan setiap negara Asia Pasifik terpilih pada tahun 2002. Menyertai kerjasama ekonomi dengan Negara Selatan – Selatan. IMS-GT. Menyertai pertubuhan Negara-negara Islam (OIC). Meryertai negara-negara membangun G15. Menyertai pakatan segitiga pertumbuhan ASEAN : (IMT – GT. EAGA – BIMP). [10 Markah] Lihat Graf Bar Cermin yang dilukis di sebelah Item Pemarkahan Tajuk/Kaedah yang betul Skala yang sesuai Petunjuk Plotan (1 negara = 1 markah). 7. Menyertai kerjasama ekonomi dengan Negara-negara Komanwel (CHOGM). 6. Menyertai Pertubuhan Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) 3. 2. 4. Menyertai Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) dan juga Perundingan Ekonomi Asia Timur (EAEC).

176 .

Sebagai contoh pencemaran di Sungai Kelantan akibat pembangunan tanah kawasan KESEDAR pada tahun 1970-an. petempatan. [5 Markah] b) Jelaskan bagaimana aktiviti pembangunan ekonomi telah menyebabkan kemerosotan kualiti sumber air.kolam dan takungan semulajadi. Coli).perindustrian dan lain-lain yang melibatkan aktiviti pembalakan dan penyahutanan. air bawah tanah dan juga air hujan tercemar atau semakin rendah kualitinya. kandungan bakteria Escherichia Coli (E. . Kemerosotan kualiti air dikesan melalui kandungan pepejal terampai (SS) dan juga kekeruhan/perubahan warna air. Pencemaran sumber-sumber air = kemerosotan kualiti sumber air. Contoh-Contoh pencemaran sumber air ialah: Pencemaran sungai seperti Sungai Gombak dan Sungai Kelang. [10 Markah] CADANGAN JAWAPAN: a) Apakah yang dimaksudkan dengan kemerosotan kualiti sumber air ?. pencemaran tasik seperti Tasik Minimata di Jepun akibat pembuangan raksa ke dalamnya. Indeks kemerosotan kualiti air bersih (kadar pencemaran air) dari pelbagai sumber ini boleh diukur melalui pelbagai indikator seperti kandungan Permintaan Oksigen Biologikal (BOD). Ini menyebabkan sumber air seperti sungai dan tasik tercemar apabila partikel-partikel tanah yang terhakis di bawa oleh larian air permukaan ke sungai.pembandaran. [10 Markah] c) Huraikan langkah-langkah yang boleh diambil bagi mengatasi masalah kemerosotan kualiti sumber air. kandungan Pepejal Terampai (SS). Nilai Keasidan ( pH) disamping perubahan warna dan bau yang ada di dalam sesuatu sumber air tersebut. 177 . pencemaran laut seperti di Selat Melaka.N). tasik.TEMA: IMPAK ALAM SEKITAR DAN PENGURUSANNYA. ekonomi telah [10 Markah] Kemerosotan kualiti sumber air berlaku melalui pembangunan ekonomi berikut: 1. SOALAN PILIHAN 1 a) Apakah yang dimaksudkan dengan kemerosotan kualiti sumber air ?. Pembangunan tanah secara besar-besaran samada untuk pertanian. Iaitu sumbersumber air bersih samada dari sungai. pencemaran air bawah tanah dan juga pencemaran air hujan iaitu hujan asid khususnya di kawasan-kawasan perindustrian yang padat b) Jelaskan bagaimana aktiviti pembangunan menyebabkan kemerosotan kualiti sumber air. [5 Markah] Konsep kemerosotan kualiti sumber air. laut. kandungan Amoniakal Nitrogen (NH3 .

kandungan bakteria E. Penyaliran najis haiwan seperti najis khinzir ke sungai atau pembuangan sisa-sisa haiwan yang disembelih atau yang mati ke sungai. Pembangunan sektor penternakan. Termasuk juga pembuangan sisa-sisa makanan oleh peniaga kecil dan lain-lain sisa dari kawasan perumahan ke sungai dan paya . Contoh terbaik ialah sungai Sepang.Coli. Pembuangan sisa domestik khususnya sampah sarap dari kawasan-kawasan setinggan menjadi punca penting mengapa sungai Gombak dan Sungai Kelang di Kuala Lumpur tercemar teruk. 5. air sungai. Dikesan melalui kewujudan ketulan-ketulan tar/minyak mentah menutupi permukaan air laut.“sungai mati”. Contohnya banyak terdapat di kawasan perladangan getah dan kelapa sawit. 3. Sumber air laut tercemar melalui pembuangan enap cemar serta perlanggaran dan tumpahan minyak oleh kapal-kapal tangki. Kemerosotan kualiti air laut ini dikesan melalui kandungan bakteria E. Kadar kemerosotan diukur dengan indikator kandungan BOD dalam air di samping perubahan warna dan bau. kewujudan kawasan setinggan yang membuang sisa domestik seperti sampah sarap dan air kumbahan ke sungai. Johor dan sungai Prai di Pulau Pinang. Perlepasan sisa kumbahan dari hotel. 6. kadar alir sungai amat perlahan . resort dan chalet ke laut menyebabkan pencemaran air laut. Kilang-kilang yang banyak mencemarkan sungai ialah kilang memproses getah serta kelapa sawit. Sektor perkilangan dianggap sebagai sector yang paling banyak menyumbang kepada pencemaran sumber air khususnya air sungai. 4. Pembangunan sektor pelancongan. tasik. tasik dan paya. Pembangunan sektor pengangkutan. 7.Penggunaan racun seperti DDT dan penggunaan baja kimia menyebabkan sumber-sumber air seperti air tanah tercemar apabila bahan kimia tersebut dilarutresapkan. Punca ini banyak terdapat di kawasan pelancongan popular seperti di Port Dickson Negeri Sembilan dan Batu Feringgi di Pulau Pinang. Pembangunan pesat sektor pembandaran. Selangor yang telah dikelaskan sebagai terjejas teruk akibat pembuangan najis dan sisa ternakan dari hampir 100 ladang khinzir yang terletak di tebingnya.paya dan sebagainya. Pertambahan penduduk bandar. Jika melebihi paras yang dibenarkan 200 MPN/100 ml maka air laut tersebut sudah tercemar. 178 . Pembangunan pertanian . Perlepasan Enfluen/sisa kilang ke sungai.Coli amat tinggi. Selain itu perlepasan bahan-bahan pencemar dari serombong kilang ke udara boleh menyebabkan kualiti air hujan merosot . Kemerosotan kualiti sumber air ini dikesan melalui nilai pH. Pembangunan perindustrian. Air sungai berbau busuk. paya dan tasik juga tercemar akibat dibawa oleh air hujan.2. Di perairan Selat Melaka berisiko tinggi untuk sumber laut tercemar kerana selat ini merupakan antara jalan air tersibuk di dunia. Sebagai contoh sungai Sekudai.hujan asid.

Pembangunan sumber tenaga. pemilik-pemilik kapal. kawasan tadahan/hutan simpan dan sebagainya bagi menjamin sumber air sungai sentiasa bersih dan berterusan. Selain itu menyediakan sistem pemerangkap sampah yang berkesan untuk membersihkan sungai dari pencemaran sampah sarap dan juga melicinkan kadar alirnya. Begitu juga penggunaan air untuk pembersihan dan penyejukan loji janakuasa elektrik yang menggunakan petroleum sebagai bahan bakarnya. 2.selia aktiviti pembalakan dan penyahutanan terutamanya di kawasan rezab sungai. 179 . 4. Langkah ini dilaksanakan oleh JAS di bawah Akta Kualiti Alam Sekitar 1974. Pada masa yang sama juga usahausaha mempertingkatkan R&D dan teknologi haruslah dijalankan dari masa ke semasa seperti teknologi kitar semula air atau mengubah teknologi perindustrian ke arah yang tidak mencemarkan air bagi menjamin sumber-sumber air masa hadapan sentiasa bersih. orang perseorangan dan sebagainya.8. Pembangunan sektor perlombongan. c) Langkah-langkah yang boleh diambil bagi mengatasi masalah kemerosotan kualiti sumber air. Hanya air yang sudah dirawat sahaja yang boleh dialirkan ke sungai semula. Loji perawatan boleh ditempatkan terus di tebing-tebing sungai . Sisa perlombongan bijih timah. penternak.kerjasama dilakukan melalui pemantauan dan rondaan bersama. 1. Di samping menyedia/memperbanyakkan loji merawat air. Penguatkuasaan undang-undang . Misalnya di kalangan negara ASEAN . Langkah perundangan. Pencemaran laut di kawasan pelantar cari gali petroleum juga boleh berlaku semasa kerja-kerja pengerudian dijalankan. Misalnya kawasan 10 km dari tebing sungai merupakan kawasan rezab atau kawasan penampan yang tidak boleh diusik untuk pembalakan dan penyahutanan. Mengawal . Meningkatkan kerjasama serantau bagi mengawal pencemaran laut.pengawasan/pemantauan yang teliti serta tindakan tegas termasuk denda/kompaun. menarik balik lesen operasi dan juga penjara ke atas mana-mana pihak yang dikenalpasti mencemarkan sumbersumber air samada dari pekilang. 9. 3. Di peringkat awal pembinaan empangan hidro elektrik biasanya mencemarkan sungai dengan kelodak dan bahan ampaian. emas dan tembaga mencemarkan sungai dan tasik apabila ia dialirkan/dibuang ke dalamnya seperti kes perlombongan tembaga di Mamut Sabah. perkongsian teknologi dan kos pemuliharaan /pembersihan air laut yang tercemar di samping penyelarasan undang-undang dan peraturan laut. Merawat air yang telah tercemar khususnya akibat sisa kilang dan air kumbahan. Air buangan setelah loji dibersih/disejukkan yang disalirkan ke sungai menyebabkan sungai tercemar.

Maksud pemeliharaan. Kempen dilaksanakan melalui pelbagai saluran media massa seperti kempen cintailah sungai kita. Usaha-usaha menjaga dan mengawasi untuk mengekalkan sumber-sumber alam daripada diteroka. Maksud pemuliharaan. Usaha ini dilakukan melalui langkah bukan perundangan seperti amalan pengurusan yang strategik dan juga kempen kesedaran serta pendidikan alam sekitar. Usaha-usaha membaik pulih dan menggantikan sumbersumber alam yang telah diteroka dan dieksploitasi. 2. Melaksanakan kempen dan pendidikan alam sekitar. dieksploitasi atau dimusnahkan. hargailah air dan sebagainya atau menganjurkan pelbagai aktiviti sosial seperti gotong-royong pembersihan sungai. SOALAN PILIHAN 2 a) Apakah yang dimaksudkan dengan pemeliharaan dan pemuliharaan sumber alam ?. [ 11Markah] ________________________________________________________________ CADANGAN SKEMA JAWAPAN a) Apakah yang dimaksudkan dengan pemeliharaan dan pemuliharaan sumber alam ?. 180 . Menyedarkan masyarakat tentang pentingnya air bersih dan menjaga sumber air sebagai penerus kehidupan. Usaha penjagaan ini dilaksanakan melalui langkah perundangan. [4 Markah] Cadangan Isi Jawapan 1. [4 Markah] b) Huraikan usaha-usaha untuk memulihara sumber marin. [10 Markah] c) Pilih sebuah negara di Asia Tenggara dan terangkan langkahlangkah yang boleh diambil bagi mewujudkan pembangunan lestari dalam sektor perhutanan di negara berkenaan.5.

sisa domestik di buang/disalirkan ke laut atau tidak menjadikan laut sebagai tempat pembuangan/penyaliran sisa radioaktif. usaha penetasan dan perlindungan penyu dll. Meliputi kajian tahap pencemaran dan langkah-langkah kawalannya. Jabatan Perikanan dan juga Kerajaan Negeri . Tumpahan minyak boleh berlaku melalui perlanggaran kapal-kapal tangki atau pembuangan enap cemar kapal-kapal tangki berkenaan. [10 Markah] Cadangan Isi Jawapan 1. Usaha ini dilakukan secara bersepadu oleh UPM. Peraturan-peraturan tertentu dikenakan untuk melindungi segala sumber hidupan laut terutamanya terumbu karang di kawasan berkenaan. kerjasama dengan agensi luar negara seperti SEFDEC. Langkah pencegahan meliputi tindakan perundangan seperti mengenakan denda/kompaun. JICA. Taman Laut Pulau Tioman. menyitar premis. mengambil tindakan yang cepat dan tegas terhadap aktiviti yang mencemarkan perairan negara termasuk juga kawalan aktiviti perikanan. Misalnya usaha menyelamatkan terumbu karang daripada serangan tapak sulaiman. Menyediakan tapak pelupusan sisa atau loji rawatan sisa yang khusus sebelum sisa industri (efluen). Mengetatkan aktiviti rondaan. 181 . Kawalan perairan negara. 8. 4.b) Huraikan usaha-usaha untuk memulihara sumber marin. 2. jabatan perikanan dll. 7. Mengawal dan membersihkan tumpahan minyak di laut daripada merebak dengan cepat. 9. pencerobohan nelayan asing dan sebagainya dengan kerjasama polis marin. Green Peace dll. menggantung lesen operasi bagi mana-mana individu atau syarikat yang mencemar dan memusnahkan sumber-sumber marin. Kempen kesedaran dan pendidikan alam sekitar yang khusus berkaitan dengan menyelamatkan sumber-sumber marin daripada ancaman kepupusan. kempen “Save Our Sea” yang dianjurkan oleh PBB bermula 1998. Taman Laut Pulau Redang dll. Usaha-usaha penyelidikan dan pembangunan (R&D) sumber-sumber marin. Mewartakan taman-taman maritim sebagai kawasan perlindungan seperti Taman Laut Pulau Payar. jabatan laut. 5. 3. 6. Membina tukun-tukun tiruan di laut sebagai kawasan pembiakan dan habitat pelbagai jenis hidupan laut. Meningkatkan kerjasama serantau dan antarabangsa untuk mengawal selia perairan seperti kerjasama dengan negara jiran. sisa kumbahan.

c) Pilih sebuah negara di Asia Tenggara dan terangkan langkahlangkah yang boleh diambil bagi mewujudkan pembangunan lestari dalam sektor perhutanan di negara berkenaan. Penubuhan pasukan renjer hutan untuk memastikan tiada pembalakan haram. Melaksanakan usaha penyelidikan dan pembangunan (R&D) secara berterusan khususnya dalam konteks sivilkulture – menjaga dan merawat hutan daripada perosak dan penyakit dan juga teknologi pembiak bakaan pokok dan sebagainya. Kempen menyedarkan masyarakat tentang kepentingan hutan sebagai warisan generasi kini dan akan dating menerusi pelbagai media seperti “kempen cintailah hutan kita” “kempen penghijauan bumi” termasuk juga kempen kesedaran kepada masyarakat orang asli.besi. Menggalakkan penggunaan sumber-sumber gentian agar tidak terlalu bergantung kepada sumber hutan seperti penggunaan simen. (iii). (iv). Yamane. Langkah Pengurusan: (i).aluminium dalam industri pembinaan. [ 11Markah] Cadangan Isi Jawapan Memilih sebuah negara di Asia Tenggara – dijangka Malaysia. membatalkan lesen operasi kepada individu dan syarikat yang melanggar akta berkenaan. Hanya pokok-pokok yang matang dan cukup ukur lilitnya sahaja yang ditebang. Langkah perundangan: (i). sentang dll. Langkah kesedaran dan pendidikan: (i). Melaksanakan sistem penebangan hutan secara terpilih bukannya tebang bersih.batu bata. langkah pengurusan yang strategik kempen kesedaran serta pendidikan alam sekitar. Menguatkuasakan Akta Perhutanan Negara dengan tegas dan ketat seperti mengenakan denda/kompaun yang tinggi. (vi). Pembangunan lestari dalam sektor perhutanan boleh dicapai dengan mengadunkan langkah perundangan. (v). tiada aktiviti pencerobohan dan juga mengawal selia hutan daripada kebakaran. Mewartakan hutan simpan/tamam negara dan juga kawasan perlindungan hidupan liar untuk mengekalkan sumber-sumber perhutanan sebagai khazanah warisan. Penghutanan semula – Menubuhkan estet hutan kekal untuk jaminan masa hadapan dengan menanam pokok balak yang cepat membesar dan matang seperti Acasia. penjara. penggunaan sumber terbuang dalam industri perabot dll. (ii). 182 .

plutonium dll. [ 5 Markah] Cadangan Isi Jawapan 1. tenaga suria. sumber marin. Sumber air. 2. bijih timah. emas.(ii). [ 12 Markah] CADANGAN SKEMA JAWAPAN a) Nyatakan TIGA jenis sumber alam yang boleh diperbaharui dan TIGA jenis yang tidak boleh diperbaharui. tembaga. maktab dan universiti. (Nyatakan 3 sahaja). [ 5 Markah] b) Jelaskan mengapa sumber alam yang memerlukan pemeliharaan dan pemuliharaan. Sumber alam yang tidak boleh diperbaharui: Sumber mineral seperti: Petroleum. uranium. = 6 Markah = 2 markah. Sumber alam yang boleh diperbaharui: Hutan dan kepelbagaian biologi. kolej. tenaga biojisim dll. MAX = 11 Markah SOALAN PILIHAN 3 a) Nyatakan TIGA jenis sumber alam yang boleh diperbaharui dan TIGA jenis yang tidak boleh diperbaharui. tanih. Cadangan pemarkahan: Pemilihan sebuah negara Langkah perundangan (wajib ada) Langkah pengurusan (mana-mana 3 isi) Langkah kesedaran dan pendidikan (mana-mana 1 isi) = 1 Markah = 2 Markah. boleh diperbaharui [ 8 Markah] c) Huraikan langkah-langkah yang telah dijalankan oleh Malaysia untuk mengawal pencemaran alam sekitar akibat eksploitasi sumber alam. gas asli. bauksit. udara. (Nyatakan 3 sahaja) 183 . Pendidikan alam sekitar secara khusus atau merentasi kurikulum di peringkat sekolah.

Untuk menjamin keperluan dan kesejahteraan hidup generasi kini dan akan datang sentiasa dapat dipenuhi seperti keperluan terhadap sumber air dan udara yang bersih. Tindakan tegas termasuk denda/kompaun. sumber air yang membekalkan tenaga kepada sektor perindustrian. 4. Langkah ini dilaksanakan oleh JAS di bawah Akta Kualiti Alam Sekitar 1974. sistem ekologi. [ 12 Markah] Cadangan Isi Jawapan Langkah Perundangan meliputi: i.b) Jelaskan mengapa sumber alam yang memerlukan pemeliharaan dan pemuliharaan.selia aktiviti pembangunan yang berasaskan sumber alam seperti aktiviti pembalakan. Untuk menjamin keberterusan sektor ekonomi yang bergantung kepada sumber berkenaan sebagai bahan mentah atau sumber tenaga. hidupan marin. c) Huraikan langkah-langkah yang telah dijalankan oleh Malaysia untuk mengawal pencemaran alam sekitar akibat eksploitasi sumber alam. 2.perindustrian dll agar tidak mencemarkan alam sekitar. Kawal selia. pengangkutan dsb. Untuk mengekalkan keseimbangan sistem alam sekitar fizikal samada sistem hidrologi. Untuk mengekalkan sumber warisan daripada diancam kepupusan seperti pelbagai jenis hidupan liar. Seperti kegiatan pembalakan dan pelancongan yang bergantung kepada sumber hutan. 184 . bekalan sumber pertanian (tanih) dan perikanan (marin) yang cukup dll kebergantungan hidup manusia terhadap sumber alam. membatalkan lesen operasi. menyitar premis dan juga penjara ke atas mana-mana pihak yang dikenalpasti mencemarkan alam sekitar samada ke atas syarikat atau orang perseorangan dan sebagainya. Penguatkuasaan undang-undang. Untuk menjamin kegiatan penyelidikan dan pembangunan (R&D) berterusan dan berkembang dengan pesat seperti R&D dalam bioteknologi dan bioperubatan. pengawasan dan pemantauan yang teliti dilakukan secara sepadu oleh agensiagensi kerajaan. 3. pertanian. Cadangan Isi Jawapan boleh diperbaharui [ 8 Markah] Sebab-sebab sumber alam yang boleh diperbaharui perlu dipelihara dan dipulihara: 1.perlombongan. Mewartakan kawasan rezab sumber disamping mengawal . ii. tumbuhan yang berharga dsb. sistem atmosfera dan juga sistem geomorfologi. 5.

memperluaskan penggunaan bioteknologi dll yang boleh mengurangkan resiko pencemaran. Pemuliharaan sumber yang telah tercemar seperti merawat air yang telah tercemar. iii. 185 . Menyedarkan masyarakat tentang pentingnya mengawal/mencegah pencemaran . meninggi dan menyediakan sistem penapisan dalam serombong asap kilang. Langkah Kempen dan pendidikan alam sekitar. atau menganjurkan pelbagai aktiviti sosial seperti gotong-royong pembersihan sungai disamping pendidikan alam sekitar pula bermula di peringkat sekolah. menyediakan sistem pemerangkap sampah yang berkesan untuk membersihkan sungai dari pencemaran sampah sarap.pemuliharaan sumber tanih.kerjasama dilakukan melalui pemantauan dan rondaan bersama. antara kerajaan – swasta – NGO dan masyarakat setempat. Kempen dilaksanakan melalui pelbagai saluran media massa seperti kempen cintailah sungai kita. perkongsian teknologi dan kos pemuliharaan /pembersihan air laut yang tercemar di samping penyelarasan undang-undang dan peraturan laut. ii. Mempertingkatkan R&D dan teknologi yang mesra alam seperti penggunaan sumber tenaga gantian. Melaksanakan kempen dan pendidikan alam sekitar. Misalnya di kalangan negara ASEAN . sumber marin dll yang berkaitan. Meningkatkan kerjasama serantau bagi mengawal pencemaran . universiti dan juga masyarakat. Kerjasama dan penyelarasan antara agensi kerajaan dalam negara. menghasilkan hujan tiruan untuk membersihkan udara. i.Langkah Pengurusan yang strategik meliputi: i. penggunaan bahan kitar semula dan bahan pengganti.

Tanah Tinggi Kundasang dll. Contohnya: Cameron Highland.  Aktiviti perkhidmatan     b) Jelaskan kesan negatif aktiviti ekonomi tersebut terhadap persekitaran fizikal kawasan setempat. [ 10 Markah] Cadangan Isi Jawapan Di antara kesan negatif aktiviti ekonomi terhadap persekitaran fizikal di kawasan tanah tinggi ialah: 186 . projek hidroelektrik dll  Aktiviti pembalakan / penyahutanan untuk pelbagai tujuan.SOALAN PILIHAN 4 Dengan merujuk kepada kawasan pembangunan tanah tinggi di Malaysia. Menyatakan empat jenis aktiviti ekonomi yang dijalankan di kawasan tanah tinggi. jaringan pengangkutan. pelancongan perniagaan. Genting Highland. [ 10 Markah] c) Huraikan langkah-langkah yang perlu diambil bagi mengatasi kesan negatif tersebut. Aktiviti penternakan termasuk akuakultur dan ternakan lebah Aktiviti pelancongan – pelancongan sukan/golf. [10 Markah] ________________________________________________________________ CADANGAN SKEMA JAWAPAN a) Nyatakan EMPAT jenis aktiviti ekonomi yang dijalankan [5 Markah] Cadangan Isi Jawapan Menamakan kawasan pembangunan tanah tinggi di Malaysia.sayuran dan bungaan.  Aktiviti perniagaan. Di antaranya ialah: Aktiviti pertanian seperti tanaman teh. Aktiviti pembinaan – pembinaan perumahan. Bukit Fraser.infrastruktur. a) Nyatakan EMPAT jenis aktiviti ekonomi yang dijalankan [5 Markah] b) Jelaskan kesan negatif aktiviti ekonomi tersebut terhadap persekitaran fizikal kawasan setempat.

paya) termasuk sungai – Sungai menjadi keruh dan berkelodak atau pencemaran sumber air akibat penggunaan racun serangga dan baja kimia dalam pertanian serta penyaliran sisa kumbahan dari sektor pelancongan yang menjejaskan ekosistem akuatik. 187 . tanaman perladangan. 7. 4. 3. rantaian makanan dll yang berkaitan dengan ekologi hutan c) Huraikan langkah-langkah yang perlu diambil bagi mengatasi kesan negatif tersebut. Amalan pengurusan yang cekap: Meliputi: 1. 6. Kesan hakisan tanih dan tanah runtuh – kewujudan gegalur di cerun-cerun bukit atau tanah runtuh/batu runtuh di kaki bukit yang sudah di potong dan diteres oleh jentera berat untuk aktiviti pembinaan. [10 Markah] Cadangan Isi Jawapan Langkah-langkah yang perlu diambil bagi mengatasi kesan negatif di atas ialah: Langkah perundangan: Melipatgandakan usaha pemantauan oleh pihak berkuasa. 2.pertanian dll. mengenakan denda yang berat – menaikkan kadar kompaun. 5 Memusnahkan kawasan tadahan air – menjejaskan sumber air kepada sungai. Mengharamkan penggunaan jentera berat di kawasan tanah tinggi. tasik.kolam. Menjejaskan kesuburan tanih/lapisan top soil semakin nipis – menggangu keseimbangan nutrien tanih apabila tumbuhan yang melindungi permukaan tanih di tebang/dimusnahkan. Kerosakan ekosistem hutan – kemusnahan habitat dan spesis/kepelbagaian biologi. 2. padang golf. Memberbaiki tatacara/prosedur penggunaan tanah di kawasan tanah tinggi. Peningkatan suhu mikro – kawasan sekitar tidak lagi sesejuk atau nyaman daripada keadaan sebelumnya akibat penyahutanan untuk pelbagai tujuan. paya dan empangan akibat aktiviti pembalahan dan penyahutanan. 3. menghukum pegawai yang rasuah dll termasuk langkah EIA sebelum sesuatu projek pembangunan di kawasan tanah tinggi dijalankan.1. menarik balik lesen operasi. kolam. Memotong cerun bukit mengikut spesifikasi yang dibenarkan. Perubahan landskap fizikal secara besar-besaran – penggondolan bukit. Pencemaran sumber air (tasik. hutan primer bertukar kepada hutan sekunder. penjara. bangunan dll.

Merawat atau membersihkan sungai yang tercemar. groin dan gabion. Membina sistem saliran – parit dan longkang yang sistematik untuk penyaliran air yang lebih sempurna. Amalan pertanian yang mesra alam seperti kaedah hidroponik. Kempen dan Pendidikan Alam Sekitar: Kempen kesedaran kepada penduduk setempat dan pengusaha – menerusi risalah. Langkah kestrukturan seperti membina benteng konkrit. sesi penerangan/dialog. seminar.program gotongroyong termasuk pendidikan alam sekitar. 5. menggunakan baja organik. 10. 8. Amalan pengurusan : MAX 6 markah. Kempen dan PAS : MAX 2 markah 188 . Menanam tanaman tutup bumi di tapak pertanian atau tanaman rumput dan tumbuhan pelindung di kawasan bercerun.tembok penahan (retainning wall) serta sungkupan plastik untuk menstabilkan cerun. 9. 6. Amalan pertanian berteres/mengikut kontor. kawalan biologi agar tidak terlalu bergantung kepada baja kimia serta racun serangga.4. Menanam semula hutan yang sudah ditebang/penghutanan semula. Pemarkahan: Langkah perundangan : MAX 2 markah. 7.

ordinan. penggunaan. [ 10 Markah] ________________________________________________________________ CADANGAN SKEMA JAWAPAN a) Apakah yang dimaksudkan dengan pengurusan alam sekitar ?. • Pemeliharaan alam sekitar: usaha memelihara/menjaga sumber alam sekitar menerusi langkah perundangan – akta. perintah. [ 5 Markah] Cadangan Isi Jawapan Konsep Pengurusan Alam Sekitar: Melibatkan perancangan. Pemuliharaan alam sekitar : Usaha membaik pulih sumber alam sekitar menerusi langkah bukan perundangan – amalan pengurusan yang strategik. • 189 . pelaksanaan hukuman dll di bawah aspek perundangan. [ 5 Markah] b) Jelaskan lima langkah perundangan alam sekitar yang dijalankan di Malaysia.SOALAN PILIHAN 5 a) Apakah yang dimaksudkan dengan pengurusan alam sekitar ?. pemeliharan dan pemuliharaan alam sekitar secara sistematik menerusi langkah perundangan dan bukan perundangan bagi menjamin kelestarian (keberterusan) sumber alam sekitar. [ 10 Markah] c) Huraikan bagaimana masyarakat boleh melibatkan diri dalam penjagaan alam sekitar. kempen kesedaran dan pendidikan alam sekitar.

1987. Undang-undang kecil pelupusan sampah Majlis Daerah Hulu Langat 1984. Peraturan Kualiti alam Sekeliling (Bahan Buangan Berjadual). (4) Penguatkuasaan dan Perlaksanaan hukuman – denda/kompaun. Akta ini dikawal secara langsung oleh kerajaan pusat/agensi kerajaan pusat. (1) Akta dan enakmen. EIA termaktub di bawah Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Aktiviti yang ditetapkan)(Penilaian kesan alam sekeliling). Misalnya di bawah Akta Kualiti Alam Sekitar 1974 terdapat peraturan-peraturan seperti Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (udara bersih) 1978. EIA meliputi penilaian awal dan penilaian terperinci mengikut tatacara yang telah ditetapkan. perniagaan dan perindustrian Majlis Daerah Hulu Langat. Akta Pemuliharaan tanah 1960. Undang-undang kecil Perlesenan Tred. Akta merupakan asas perundangan yang komprehensif bagi mengkordinasikan kesemua aktiviti berkaitan pengawalan alam sekitar di seluruh negara Misalnya Akta Kualiti Alam Sekitar 1974. pembatalan lesen operasi. (5) Penyediaan Laporan Kesan Alam Sekitar (EIA). [ 10 Markah] Cadangan Isi Jawapan Langkah Perundangan alam sekitar yang dijalankan di Malaysia. Peraturan merupakan perincian di bawah Akta bagi kes-kes tertentu yang lebih spesifik. 190 . (3) Ordinan – Termaktub di bawah undang-undang kecil yang di kawal oleh pihak berkuasa tempatan (PBT) seperti Majlis Daerah dan Majlis Pembandaran. 1987 dll undang-undang kecil di bawah PBT. Akta Perhutanan Negara 1984. Hukuman dijatuhkan oleh Mahkamah atau badan-badan yang berkuasa.b) Jelaskan lima langkah perundangan alam sekitar yang dijalankan di Malaysia. Akta Taman Negara 1980. Bertujuan untuk menilai impak keseluruhan sesuatu projek pembangunan yang dijalankan oleh sektor awam dan swasta erhadap alam sekitar. 1989 dll. Misalnya Ordinan Tali Air dan Perparitan 1954. Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Kumbahan dan Effluen Perindustrian) 1979. Akta Perikanan 1985. Misalnya Akta Kualiti Alam Sekitar 1974 dikawal oleh Jabatan Alam Sekitar (JAS) (2) Peraturan dan arahan. menyitar premis dan hukuman penjara di bawah peruntukan undang-undang alam sekitar. Enakmen air 1948 dll.

(4) Peranan masyarakat pendidikan – Guru dan Murid di sekolah dan IPT menanam kesedaran kepentingan alam sekitar menerusi matapelajaran Geografi. (2) Peranan media – Masyarakat media mendedahkan secara berterusan terhadap jenayah alam sekitar seperti yang dibuat oleh TV 3 dan NTV7.c) Huraikan bagaimana masyarakat boleh melibatkan diri dalam penjagaan alam sekitar. [ 10 Markah] Cadangan Isi Jawapan Penglibatan masyarakat dalam penjagaan alam sekitar: (1) Peranan orang ramai/awam – memantau dan melaporkan aktiviti yang merosakkan alam sekitar kepada pihak berkuasa. ”Kempen Cintailah Sungai Kita”. 191 . (6) Peranan pihak swasta. (5) Peranan badan bukan kerajaan (NGO) – menganjurkan seminar. Sains dan alam sekitar merentas kurikulum. (3) Peranan orang ramai menyahut seruan kerajaan melibatkan diri dalam kempen penjagaan alam sekitar seperti ”Kempen Penghijauan Bumi”. Sama-sama menjaga alam sekitar misalnya patuhi segala peraturan yang ditetapkan. Menjadikan alam sekitar sebagai hak milik bersama. persidangan. kempen dll yang berkaitan bagi memelihara dan memulihara alam sekitar. menyertai pelbagai projek gotong-royong membersihkan persekitaran dll. teknologi dan pelbagai jenis kemudahana bagi menjaga alam sekitar. sumbangan kewangan.

SOALAN PILIHAN 6 a) Terangkan bagaimana kegiatan ekonomi boleh menyebabkan berlakunya pemanasan global. [ 7 Markah] ________________________________________________________________ CADANGAN SKEMA JAWAPAN a) Terangkan bagaimana kegiatan ekonomi boleh menyebabkan berlakunya pemanasan global. Kegiatan ini menyebabkan lebihan karbon dioksida dalam udara – imbangan karbon dioksida dengan oksigen terjejas. karbon monoksida. Kegiatan perindustrian yang banyak membebaskan gas-gas rumah hijau seperti karbon dioksida. [ 8 Markah] b) Jelaskan kesan-kesan pemanasan global terhadap alam sekitar fizikal dan manusia. 4. Lapisan ozon bukan sahaja menipis tetapi telah berlakunya kebocoran sehingga terbentuknya lubang-lubang ozon (Ozone Holes). Gas-gas rumah hijau juga dikeluarkan oleh punca kenderaan akibat pembakaran yang tidak lengkap dalam sistem enginnya yang mengeluarkan banyak karbon monoksida yang akan memerangkap bahangan bumi. Kegiatan pembakaran terbuka seperti pembakaran di tapak pelupusan sampah.Chloroflorocarbon. Kegiatan Ujian nuklear di kawasan Kutub Selatan khususnya di Benua Antartika. sulfur oksida. 5.Halon. 3. 2. [ 8 Markah] Cadangan Isi Jawapan Kegiatan –kegiatan ekonomi yang menyebabkan pemanasan global. Kegiatan pengangkutan – kenderaan yang menggunakan bahan api fosil. pembakaran hutan untuk aktiviti pertanian pindah atau pembakaran terbuka untuk membersihkan tapak pertanian juga akan membebaskan gas-gas rumah hijau. 192 . Kegiatan pembalakan dan aktiviti penyahutanan. [ 10 Markah] c) Huraikan langkah-langkah bagi mengurangkan masalah yang berpunca daripada pemanasan global. 1. metana dan lain-lain yang menjadi agen utama menghakis dan menipiskan lapisan Ozon serta membentuk selimut atmosfera yang memerangkap bahangan bumi.

Pada skala mikro seperti kawasan bandar pemanasan global akan menyebabkan kejadiaan Pulau Haba Bandar . regim wilayah daripada sumber-sumber sungai. Ini kerana kadar sejatan permukaan berlaku dengan cepat tidak sepadan dengan bekalan air yang ada. Di samping itu simpanan air tanah juga akan berkurangan. 5. Kawasan-kawasan pantai yang rendah mudah ditenggelami. gelangsaran tanah dll. Menggalakkan Kejadian El-Nino. Menggalakkan kebakaran hutan secara semulajadi sekaligus menyebabkan pula fenomena jerebu. 193 . kepupusan hidupan akuatik. paras mata air dalam tanah akan menurun.b) Jelaskan kesan-kesan pemanasan global terhadap alam sekitar fizikal dan manusia. Kecairan litupan ais pergunungan tinggi pula akan menambahkan kadar hakisan glasier. terumbu karang dll. meningkatkan isipadu dan paras air laut seterusnya menambahkan kadar hakisan oleh ombak. Gangguan ke atas sistem ekologi.kolam dan proses transpirasi tumbuhan. 7. 3. Kesannya negara-negara tersebut mengalami cuaca panas. ( 10 Markah) Cadangan Isi Jawapan Kesan Ke atas Alam sekitar Fizikal.kemarau yang terik akibat kekurangan hujan.. Dengan terbentuknya lapisan “Selimut Karbon Dioksida” di ruang atmosfera bandar telah menyebabkan tenaga matahari terperangkap. 1. Pencairan litupan ais benua dan ais pergunungan tinggi.mengubah atau menghentikan tiupan angin timuran yang selama ini membawa hujan yang lebat khususnya di negara-negara Asia Tenggara.tasik. seperti ke atas ekosistem hutan.ekosistem tasik.ekosistem muara. sepertimana yang dialami oleh Indonesia dan Malaysia. Keadaan ini telah melemah. Kawasan bandar menjadi lebih panas berbanding dengan kawasan luar bandar. Pemanasan global mempercepatkan proses luluhawa fizikal dan hakisan layangan angin dan seterusnya memudahkan pembesaran saiz gurun. ekosistem laut dan sebagainya yang melibatkan peningkatan suhu dan kekurangan bekalan air. Contohnya mengancam kepelbagaian spesis flora dan fauna.ekosistem paya. Mempercepatkan fenomena “Penggurunan (Desertification). Ketidakseimbangan air benua. 6. 2. Gangguan ke atas kitar hidrologi. sistem akuifer kekurangan sumber air. fenomena salji runtuh. Kenaikan suhu lautan Pasifik telah menyebabkan tekanan udaranya menjadi rendah. Pemanasan global akan mempercepatkan lagi kenaikan suhu lautan khususnya lautan Pasifik. Cairan ais benua akan membanjiri laut. 4.

kempen penghijauan bumi dsb. 8. Ancaman nyawa. stroke haba dan juga ketidakselesaan hidup serta gangguan kepada aktiviti sosial penduduk. 10. c) Huraikan langkah-langkah bagi mengurangkan masalah yang berpunca daripada pemanasan global. 2.Kesan ke atas alam sekitar manusia. 11. Gangguan kepada bekalan air penduduk – menjejaskan aktiviti dan keperluan harian dan kualiti kehidupan penduduk. Mengawal aktiviti penyahutanan di semua peringkat – global. ( 7 Markah) Cadangan Isi Jawapan 1. Resiko kebakaran yang tinggi khususnya di kawasan pertanian dan kawasan hutan. serantau dan negara khusus di kawasan Tropika. 4. tenaga solar. 194 . Kerjasama antarabangsa bagi mengawal perlepasan gas-gas rumah hijau dan CFC khususnya melalui perindustrian sepertimana yang termaktub dalam sidang kemuncak bumi. kempen menggunakan sistem pengangkutan awam yang moden. 6. 3. tenaga biomass dsb. Melaksanakan kempen kesedaran dan pendidikan alam sekitar seperti kempen berkongsi kereta. 5. hartabenda dll. Banyak menggunakan sumber tenaga gantian yang bersifat mesra alam dalam sektor perindustrian dan pengangkutan seperti penggunaan KEH. Mengelakkan aktiviti pembakaran terbuka . Menggalakkan penduduk menggunakan produk yang bersifat mesra alam yang kurang/tidak membebaskan CFC ke udara.sebaliknya menggunakan teknologi yang mesra alam seperti insenerator untuk melupuskan sisa pepejal/sampah. 9. Gangguan kesihatan yang berkaitan dengan cuaca panas seperti memudahkan perebakan penyakit. kaedah tebang –reput di kawasan pertanian dll. Kawalan ini boleh dilaksanakan melalui undang-undang. tanaman cepat mati . Menjejaskan aktiviti pertanian akibat cuaca panas – kekurangan bekalan air.

TEMA KAJIAN LUAR
SOALAN PILIHAN 1 Berdasarkan kajian luar yang telah anda jalankan di suatu kawasan pelancongan, a) Huraikan bukti-bukti yang menunjukkan kawasan tersebut menjadi tarikan pelancong. [9 Markah] b) Jelaskan kesan aktiviti pelancongan terhadap alam sekitar fizikal di kawasan tersebut, dan [8 Markah] c) Cadangkan langkah-langkah yang boleh diambil oleh pihak berkuasa untuk mengatasi masalah pencemaran kawasan tersebut. [8 Markah] ________________________________________________________________ CADANGAN SKEMA JAWAPAN a) Huraikan bukti-bukti yang menjadikan kawasan tersebut menjadi tarikan pelancong. (9 Markah) Judul Isi Jawapan 1. Tajuk Kajian: Menamakan satu kawasan pelancongan yang dikaji secara spesifik samada di satu kawasan pantai, di sebuah pulau, satu kawasan tanah tinggi, satu kawasan hutan lipur dll yang bersesuaian. Contoh: Kajian luar terhadap aktiviti
pelancongan di pantai Port Dickson, Negeri Sembilan.

2. Tujuan kajian. Untuk mengenalpasti kesan aktiviti pelancongan terhadap persekitaran fizikal setempat serta mencadangkan langkah-langkah mengatasinya. 3. Kaedah Kajian: Kaedah pemerhatian di lapangan, soal-selidik, membuat pengukuran dan pengujian atau membuat rujukan berdasarkan sumber-sumber ke dua. Bukti-bukti yang menjadikan sesebuah kawasan itu menjadi tarikan pelancong: 1. Rupamuka fizikal yang menarik seperti; pantai yang bersih dan landai, adanya air terjun/jeram, persekitaran tanah tinggi/bukit yang menarik, adanya gua-gua batu kapur dan lain-lain yang berkaitan dengan rupamuka fizikal yang unik.

195

2. Suhu, kelembapan udara serta tiupan angin. Persekitaran yang sejuk dan lembab seperti di kawasan tanah tinggi/bukit dan kawasan hutan lipur serta kawasan pinggir pantai yang nyaman. 3. Hutan dan tumbuhan. Pelbagai spesis fauna dan flora yang menarik, adanya tumbuhan seperti pokok rhu, bakau dan sebagainya. 4. Adanya pelbagai kemudahan asas yang disediakan seperti hotel/resort dan chalet, padang golf, taman permainan, kolam renang, kemudahan skuba dll termasuklah kemudahan pengangkutan dan telekomunikasi. 5. Adanya tarikan sejarah dan budaya seperti tinggalan arkeologi, monumen, replika dan lain-lain yang berkaitan. b) Jelaskan kesan aktiviti pelancongan terhadap alam sekitar fizikal di kawasan tersebut, dan (8 Markah). Judul Isi Jawapan 1. Perubahan landskap sesuatu kawasan seperti hutan rhu, bakau atau hutan di kawasan tanah tinggi kepada bangunan hotel dan resort, padang golf, pusat-pusat reakreasi dsb. 2. Kesan hakisan di cerun-cerun bukit akibat pembinaan hotel, resort dan padang golf. 3. Pencemaran air . Seperti air laut dan sungai akibat penyaliran sisa kumbahan dari hotel/resort. 4. Gangguan kepada ekosistem daratan akibat penebangan hutan untuk membina hotel/resort dan padang golf serta ekosistem akuatik akibat pencemaran air laut dan sungai. 5. Perubahan suhu mikro khususnya di kawasan tanah tinggi. Kawasan tanah tinggi tidak sesejuk sebelumnya akibat penebangan hutan secara berleluasa untuk membina pusat-pusat pelancongan. 6. Pencemaran persekitaran seperti sampah sarap dan sisa makanan di kawasan perkelahan pantai dan hutan lipur yang membawa kepada pencemaran bau.

196

c) Cadangkan langkah-langkah yang boleh diambil oleh pihak berkuasa untuk mengatasi masalah pencemaran kawasan tersebut. (8 Markah) Judul Isi Jawapan
1. Langkah perundangan. Meliputi usaha pemantauan, penguatkuasaan undang-undang seperti denda/kompaun, menarik balik permit perniagaan dsb kepada mana-mana pengusaha hotel/resort atau peniaga-peniaga restoran dan gerai yang mencemarkan air laut/sungai serta pembuangan sampah/sisa yang tidak terurus. Langkah ini boleh dijalankan oleh JAS dan majlis daerah/perbandaran. 2. Amalan Pengurusan sisa yang cekap. Seperti merawat terlebih dahulu air kumbahan sebelum dilepaskan ke laut dan sungai, menyediakan sistem takungan najis/tangki septik yang khas untuk IWK, menyedia/menambahkan tong-tong sampah, mengutip sampah dan sisa secara sistematik dan berjadual untuk dilupuskan di tempat khas - tanggungjawab Alam Flora. 3. Kempen kesedaran dan pendidikan alam sekitar kepada pengusaha dan pelancong - melalui risalah dan slogan, program gotong- royong dan lain-lain yang bersesuaian. NOTA PEMARKAHAN:

1. Jawapan umum/langsung tidak bersifat kajian luar - tidak merujuk manamana satu kawasan secara khusus (tidak sebut nama kawasan pelancongan) atau menyebut di merata-rata tempat (banyak kawasan) atau kawasan kajian terlalu luas seperti sebuah negara atau sebuah negeri yang sememangnya langsung tidak mampu dikaji secara kajian lapangan, maka markah maksima =

5/25 sahaja.

197

SOALAN PILIHAN 2 Berdasarkan pemerhatian yang telah anda jalankan di satu kawasan pertanian, a) Nyatakan ciri-ciri kegiatan pertanian yang dijalankan di kawasan tersebut. [9 Markah] b) Jelaskan bagaimana faktor-faktor fizikal dan mempengaruhi kegiatan pertanian di kawasan tersebut. kemanusiaan [8 Markah]

c) Huraikan dampak kegiatan pertanian terhadap persekitaran fizikal di kawasan tersebut. [8 Markah] ________________________________________________________________ CADANGAN SKEMA JAWAPAN Soalan ini ialah soalan kajian luar/kajian lapangan. Oleh itu jawapan calon mesti memenuhi kreteria berikut: 1. Jawapan mestilah merujuk kepada SATU kawasan pertanian yang khusus dan kecil skalanya seperti (di sebuah kampung, mukim, daerah, felda/kawasan pembangunan wilayah, estet/ladang, kebun dll seumpamanya. Paling luas kawasan yang boleh diterima ialah sehingga sebuah daerah sahaja). 2. Skala jawapan tidak boleh terlalu luas seperti di sebuah negeri atau negara yang mencerminkan ketidakmampuan calon mengkajinya secara kajian luar. 3. Jawapan juga tidak boleh di merata-rata tempat atau melompat dari satu kawasan ke satu kawasan pertanian yang lain. 4. pun. Jawapan tidak boleh bersifat umum tanpa merujuk mana-mana kawasan pertanian

(Nota: Jawapan calon yang tidak memenuhi kreteria ini maka markah maksima ialah 5/25 sahaja)

198

4. jumlah/saiz tenaga buruh. dataran lanar/delta. Teknologi dan input yang digunakan – Teknologi tradisional atau moden. 2. sara diri. Adakah perladangan untuk eksport.a) Nyatakan ciri-ciri kegiatan pertanian yang dijalankan di kawasan tersebut. kontrak. (9 Markah) JUDUL ISI JAWAPAN Tajuk kajian: Menyebutkan /menamakan SEBUAH kawasan pertanian yang dikaji. b) Jelaskan bagaimana faktor-faktor fizikal dan mempengaruhi kegiatan pertanian di kawasan tersebut. penggunaan baja. Contoh pengurusan sistematik – projek pertanian berkelompok/mini estet. kaki bukit beralun. 199 . 6. syarikat swasta. lereng bukit dll. buruh asing dsb. Pemilikan dan pengurusannya – Adakah dimiliki oleh individu. modal sendiri atau pinjaman termasuk juga pemberian subsidi. Bentuk muka bumi/relief – seperti di kawasan tanah pamah. pertanian pindah dll. 5. benih. 3. Jenis tanah – mempengaruhi jenis tanaman seperti tanah laterit untuk getah dan kelapa sawit. agensi kerajaan dll serta pengurusannya sistematik atau tidak. diuruskan oleh FELDA/FELCRA. tanah lanar/aluvium untuk padi sawah.racun serangga. tanah tinggi. JUDUL ISI JAWAPAN kemanusiaan (8 Markah) Faktor-faktor fizikal dan kemanusiaan yang boleh dijelaskan adalah bergantung kepada jenis pertanian/tanaman yang dipilih di antaranya ialah: Faktor Fizikal 1. Modal dan kos – kecil atau besar. Jenis tanaman – sejenis atau pelbagai jenis (nyatakan tanamannya). kaedah pengairan dll. syarikat swasta dsb. kebun kecil. tanah pasir untuk kelapa dsb. tanah gambut untuk nanas. Skala dan orientasi pengeluaran – nyatakan saiz keluasannya serta sistemnya. 2. Di antara ciri-ciri kegiatan pertanian yang boleh disentuh ialah: 1. Penggunaan buruh – buruh keluarga atau buruh upahan/bergaji tetap.

Dasar /polisi kerajaan – secara umum dan khusus seperti menubuhkan pelbagai agensi – Jabatan pertanian.3. 200 . 4. terlatih atau tidak terlatih (ada khidmat bimbingan – latihan. kelembapan udara dsb. (8 Markah) JUDUL ISI JAWAPAN Bergantung kepada jenis pertanian yang dikaji. Faktor pengurusan – sistematik atau tidak. 6. R&D dsb) c) Huraikan dampak kegiatan pertanian terhadap persekitaran fizikal di kawasan tersebut. 2. orang tengah dll. 3. Faktor Kemanusiaan 1. 7. 2. dipengaruhi oleh tahap pendidikan dan kemahiran yang dimiliki. baja kimia. saiz dan jumlah tenaga buruh yang terlibat. perubahan harga. 3. Ketidakseimbangan nutrien tanah – kehilangan kesuburan tanah lebih cepat akibat pertanian sejenis /tanpa giliran atau terlalu kerap . 5. LPP. Pencemaran air dan kemusnahan hidupan akuatik akibat penggunaan racun serangga dan baja kimia yang berlebihan. RISDA. pasar tani. Faktor modal – keupayaan modal yang ada kecil atau besar. penggunaan alat seperti jentera. Faktor iklim/cuaca – seperti keadaan suhu. Saliran – sistem saliran seperti sungai dan paya termasuk juga saliran tanah samada menakung atau tidak menakung air. pinjaman kredit daripada institusi kewangan seperti bank pertanian dll. rangkaian pemasaran seperti adanya FAMA. 4. Faktor buruh – penggunaan tenaga buruh keluarga/tempatan/asing. racun serangga dll. hujan. Antara dampaknya ialah: 1. Faktor pasaran – berkait dengan permintaan dan penawaran. Hakisan tanah – kehilangan top soil lebih cepat jika aktiviti pertanian tersebut tanpa tanaman tutup bumi. Faktor teknologi – tradisional atau moden. FELDA/FELCRA dll. Kemudahan asas/prasarana yang ada – seperti jalan pengangkutan. sistem pengairan yang disediakan dan kemudahan fizikal yang lain. tidak berteres/berkontur atau pendedahan secara langsung kepada agen hakisan di peringkat kerja pembukaan dan pembersihan tapak pertanian.

Jawapan juga tidak boleh bersifat umum tanpa merujuk kepada mana-mana kawasan kajian pun. [13 Markah] b) Kenalpasti kesan-kesan kegiatan ekonomi primer yang anda pilih pada soalan (a) terhadap alam sekitar dan cadangkan langkah-langkah untukmengatasinya. Tidak boleh terlalu luas seperti di sebuah negeri atau negara yang mencerminkan ketidakmampuan calon mengkajinya secara kajian luar. Perubahan landskap secara besar-besaran di peringkat awal pembukaan tapak pertanian – penyahutanan atau aktiviti penanaman semula. 7. 3.4. SOALAN PILIHAN 3 Berdasarkan kepada satu kajian luar yang telah anda jalankan bagi manamana kawasan. Paling luas kawasan kajian yang boleh diterima ialah sehingga sebuah daerah sahaja. 6. Jawapan juga tidak boleh di merata-rata tempat atau melompat dari satu kawasan ke satu kawasan yang lain. oleh itu jawapan calon mesti memenuhi syarat-syarat berikut: 1. (a) Pilih satu kegiatan ekonomi primer dan tuliskan laporan tentang sumbangannya terhadap pembangunan ekonomi kawasan berkenaan. 201 . 5. Kemusnahan ekosistem hutan berkait dengan kerja-kerja pembangunan tanah pertanian dan juga kemusnahan ekosistem akuatik akibat aktiviti penebusgunaan tanah untuk pertanian. 2. Skala jawapan mestilah kecil dan khusus sifatnya. Kesan pemanasan setempat/kenaikan suhu mikro akibat pembakaran dan pembersihan kawasan pertanian atau pembersihan kawasan hutan untuk pertanian. Pencemaran udara – amalan pertanian secara tebang – bakar atau penyemburan racun serangga secara meluas. [12 Markah] ________________________________________________________________ CADANGAN SKEMA JAWAPAN Syarat Jawapan: Soalan ini adalah soalan kajian luar.

. Hasil kelapa sawit telah berupaya meningkatkan pendapatan perkapita penduduk dan taraf hidup penduduk kawasan ini melepasi daripada garis kemiskinan.perniagaan. Pembalakan atau Perhutanan. 2 dan 3 di atas maka markah MAX = 5/25 sahaja. c) Jawapan calon yang tidak memenuhi syarat ke empat sahaja (aktiviti ekonomi yang bercampur aduk) maka pilih yang dominan dan relevan sahaja. dan Perlombongan. Tujuan kajian ini ialah untuk: i) Menghuraikan sumbangan kegiatan pertanian kelapa sawit kepada pembangunan ekonomi Jengka 16 khususnya dan wilayah Jengka amnya. Ini termasuklah sumber tanah 202 . c) Kaedah kajian. Sumbangan sektor pertanian perladangan kelapa sawit terhadap pembangunan ekonomi Felda Jengka 16 : 1. ii) Mengenalpasti kesan negatif akibat perladangan kelapa sawit terhadap alam sekitar khususnya yang melibatkan aktiviti penanaman semula serta mencadangkan langkah untuk mengatasinya. MAX = 5/25 sahaja. Perladangan kelapa sawit menjadi sumber pekerjaan dan pendapatan utama penduduk yang mengerjakan ladang seluas 10 ekar bagi setiap keluarga.perdagangan. Cadangan Jawapannya: a) Kegiatan ekonomi primer yang dipilih ialah aktiviti pertanian perladangan kelapa sawit di Felda Jengka 16. Daerah Maran. Panduan Pemeriksaan a) Jawapan calon yang tidak memenuhi syarat 1. Kaedah kajian yang dijalankan ialah pemerhatian. Jawapan hanya berdasarkan kepada SALAH SATU kegiatan ekonomi primer berikut: Pertanian. Perikanan. b) Objektif kajian. pembinaan dll. yang terletak di dalam gugusan Felda Wilayah Jengka. Menyediakan peluang pekerjaan kepada penduduk setempat. pengangkutan. b) Jawapan yang tidak merujuk kepada aktiviti ekonomi primer (merujuk kepada ekonomi sekunder dan tertier seperti industri perkilangan. Mempercepatkan pembangunan sumber alam kawasan berkenaan – sumber alam tidak dibiarkan membazir/memajukan ekonomi insitu. Pahang. temubual dan soal selidik.4. Keseluruhan kawasan ladang ialah seluas 2500 ekar. 2. pelancongan.

Sebenarnya kawasan hutan kelapa sawit menjadi habitat kepada kepelbagaian spesis seperti tikus. 2. klinik desa dan lain-lain lagi. 5. kewujudan kawasan yang agak kering dan tandus sebelum benih kelapa sawit yang baru membesar. sekolah. b) Kenalpasti kesan-kesan kegiatan ekonomi primer yang anda pilih pada soalan (a) terhadap alam sekitar dan cadangkan langkah-langkah untukmengatasinya.yang digunakan sepenuhnya. sumber makanan dll. Aktiviti ini telah menimbulkan beberapa kesan negatif terhadap alam sekitar setempat. ular. sistem perhubungan. Ini menggalakkan perkembangan perniagaan runcit. pasar tani dan lain-lain. Kawasan ladang banyak mengandungi 203 . Selain itu ia juga telah mempercepatkan pembangunan Bandar Jengka yang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang baru yang membekalkan pelbagai jenis perkhidmatan bandar kepada penduduk wilayah Jengka itu sendiri. Kawasan bukit kecil jelas kelihatan kesan-kesan gegalur ini. 4. pasar malam dan pasar tani untuk membekalkan keperluan penduduk sekitar. Adanya kesan hakisan tanah dan gegalur apabila penebangan hutan sawit tersebut mendedahkan permukaan tanih kepada agen-agen hakisan air hujan dan juga larian air permukaan. (12 Markah) Cadangan Jawapannya: Pada masa kini kawasan perladangan kelapa sawit di Felda Jengka 16 sedang mengalami proses penanaman semula. Selain itu sebagai kegiatan sampingan peneroka juga menjalankan aktiviti penternakan lembu/kerbau serta akuakultur. bekalan air. ayam hutan. Perubahan landskap yang ketara seperti hutan kelapa sawit yang hijau bertukar kepada tanah tergondol. 3. 4. Memajukan infrastuktur seperti rangkaian jalan raya. elektrik. Dengan memperolehi pendapatan hasil perladangan kelapa sawit itu maka kuasa beli peneroka akan bertambah. Menggalakkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi yang berrantaian dengannya atau mewujudkan kepelbagaian ekonomi. Pokok-pokok yang sudah tua ditebang secara besar-besaran dan digantikan dengan benih baru secara berperingkat-peringkat. Selain itu sektor perkhidmatan khususnya pengangkutan (jalan raya berkembang dengan pesat). 3. Antaranya ialah: 1. Kemusnahan ekosistem. Memperluaskan pasaran setempat serta kesan-kesan positif daripada perluasan pasaran seperti kewujudan pasar malam. Apabila pokok-pokok sawit ditebang maka organisma ini akan kehilangan habitat. Pencemaran air khususnya sungai dan paya. babi hutan dan juga haiwan primat khususnya kera. Dengan adanya lading kelapa sawit yang luas membolehkan sebuah kilang memproses hasil kelapa sawit di bina di kawasan tersebut.

. Oleh itu apabila hakisan larian air permukaan berlaku ia akan membawa masuk kelodak dan lumpur ke dalam sungai dan paya berkenaan.. Langkah pengurusan yang strategik: Antaranya ialah: a) Menanaman tanaman tutup bumi seperti pokok kekacang dan juga tanaman sampingan jangka pendek seperti pisang dan jagung bagi mengelakkan pendedahan permukaan bumi kepada agen hakisan. Langkah kempen kesedaran dan pendidikan alam sekitar yang bersesuaian kepada peneroka seperti kempen menggunakan bioteknologi. Menggantikan kaedah tebang –bakar kepada tebang – reput. kaedah tebang reput bukannya tebang . Apabila hutan sawit ditebang dan tiada lagi proses transpirasi pokok untuk membebaskan wap-wap air ke udara.alur-alur sungai yang kecil dan juga paya. 2. b) c) Membina lebih banyak sistem perparitan dan saliran dalam kawasan ladang. Pemanasan setempat (kenaikan suhu mikro) dan pengurangan kelembapan udara. 5.bakar dll lagi. Langkah-langkah mengatasinya: 1. 3. Kesannya sumber-sumber air tersebut akan tercemar seperti mana yang dialami oleh Sungai Jengka dan sungai Cenerai yang merentasi kawasan ladang ini. Langkah perundangan – Menguatkuasakan undang-undang dan akta seperti mengenakan denda/kompaun kepada mana-mana peneroka yang menjalankan kaedah tebang – bakar dalam penanaman semula kelapa sawit di ladang mereka. SOALAN PILIHAN 4 204 .

2 dan 3 di atas maka markah MAX = 5/25 sahaja.) (a) Huraikan aktiviti perniagaan yang terdapat di bandar tersebut. Skala jawapan mestilah kecil dan khusus sifatnya. [ 8 Markah] c) Nyatakan langkah-langkah yang telah diambil oleh pihak berkuasa tempatan untuk mengatasi masalah kebersihan persekitaran fizikal di bandar tersebut. [9 Markah] b) Tuliskan laporan tentang taraf kebersihan persekitaran fizikal di bandar tersebut. Bandar yang paling besar boleh diterima ialah bandar ibu daerah sahaja. Bandar besar seperti ibu negeri atau bandaraya tidak diterima. oleh itu jawapan calon mesti memenuhi syarat-syarat berikut: 1. Jawapan juga tidak boleh bersifat umum tanpa merujuk kepada mana-mana sebuah bandar kecil pun. 2. Hanya sebuah bandar kecil sahaja yang diterima.Berdasarkan pemerhatian yang anda telah lakukan di sebuah bandar kecil. Menyatakan kaedah kajian yang digunakan. Huraian aktiviti perniagaan yang dikaji boleh meliputi: 205 . Menyatakan objektif kajian. (a) Huraikan aktiviti perniagaan yang terdapat di bandar tersebut. 3. 3. Merujuk kepada sebuah bandar kecil sahaja . [ 8 Markah] ________________________________________________________________ CADANGAN SKEMA JAWAPAN Syarat Jawapan: Soalan ini adalah soalan kajian luar/kajian lapangan. (Nota: Jawapan calon yang tidak memenuhi syarat 1. 2. Tajuk kajian: Menamakan sebuah bandar kecil yang dikaji. [9 Markah] Cadangan Isi Jawapan 1. Jawapan juga tidak boleh merujuk kepada banyak bandar.

kontrak atau tetap. ke bandar lain. Status kebersihan air – pencemaran sungai. Status kebersihan persekitaran bandar – pencemaran sampah sarap. gaji/upah buruh dll. terlatih atau tidak terlatih. 2. e) Buruh – penggunaan tenaga buruh/tenaga kerja asing atau tempatan. g) Bahan mentah/barangan perniagaan – dari kawasan sekitar atau diambil dari luar. b) c) Skala operasi perniagaan: Skala kecil. keluarga atau syarikat/usahsama. 5. Status kebersihan udara – pencemaran udara sekitar yang boleh diukur melalui indeks IPU. modal sendiri atau pinjaman bank. sisa pepejal dan pencemaran bau. b) Tuliskan laporan tentang taraf kebersihan persekitaran fizikal di bandar tersebut. sederhana atau besar-besaran. Status kebersihan premis perniagaan khususnya perniagaan makanan – gerai dan restoran. perniagaan makanan. longkang. d) Modal – keupayaan modal kecil atau besar. daerah lain dsb. Status kebersihan premis kediaman seperti sistem pembentungan. runcit. Pemilikan dan pengurusan : Individu. 206 . sampah sarap dsb. 3. [ 8 Markah] Cadangan Isi Jawapan 1.a) Jenis perniagaan yang dijalankan: Perniagaan borong. f) Orientasi pasaran – kepada penduduk seitar atau luar kawasan/luar bandar. parit. dana kerajaan misalnya di bawah skim kredit mikro dll. 4. perniagaan perkhidmatan dsb. dan takungan air yang lain. sistem longkang.

5. Menyediakan perkhidmatan pembentungan yang cekap oleh IWK – mengangkut dan merawat sisa kumbahan di loji rawatan yang jauh dari petempatan. Mengawal selia dan memantau tahap kebersihan premis khususnya premis perniagaan makanan oleh Majlis Daerah/Majlis Pembandaran – Sistem pelabelan tahap kebersihan sebagai peringatan kepada pelanggan misalnya (Hijau – baik. 207 . membatalkan lesen operasi kepada pengusaha yang melanggar peraturan dan kawalan kebersihan. Mengadakan kempen kesedaran mengenai penjagaan kebersihan dari masa ke semasa – melalui risalah. 3. Kementerian Kesihatan. 6. Merah – tidak bersih). Menyediakan tong-tong sampah dan pusat pungutan bahan untuk kitar semula. penerangan.c) Nyatakan langkah-langkah yang telah diambil oleh pihak berkuasa tempatan untuk mengatasi masalah kebersihan persekitaran fizikal di bandar tersebut. Menyediakan sistem pungutan sampah dan pelupusan sisa pepejal/sampah secara sistematik dan berjadual di tapak pelupusan yang khas – jauh dari kawasan petempatan. Menguatkuasakan undang-undang PBT – seperti denda/kompaun. 2. 4. ceramah/seminar atau gotong royong membersihkan persekitaran yang melibatkan kerjasama PBT. Sebagai contoh oleh Alam Flora. menyitar premis. NGO dan orang ramai. ( 8 Markah) Cadangan Isi Jawapan 1. Kuning – memuaskan.

SOALAN PILIHAN 5 Berdasarkan kajian luar yang telah anda lakukan terhadap mana-mana satu jenis aktiviti ekonomi tertier. Tidak boleh terlalu luas seperti di sebuah negeri atau negara yang mencerminkan ketidakmampuan calon mengkajinya secara kajian luar. Jawapan juga tidak boleh bersifat umum tanpa merujuk kepada mana-mana kawasan kajian pun. sebuah bandar kecil/sederhana. 3. 4. sebuah kawasan hutan. Contoh kawasan kajian yang boleh diambil kira ialah seperti di sebuah pulau. Jawapan juga tidak boleh di merata-rata tempat atau melompat dari satu kawasan ke satu kawasan yang lain. 208 . tunjukkan kesan-kesan negatif ke atas alam sekitar fizikal akibat aktiviti ekonomi itu. Jawapan hanya berdasarkan kepada kegiatan ekonomi tertier sahaja. a) Kenalpastikan faktor-faktor yang menyebabkan aktiviti ekonomi tersebut dijalankan di kawasan itu. 2. sebuah pantai. Paling luas kawasan kajian yang boleh diterima ialah sehingga sebuah daerah sahaja.Kawasan kajian mestilah dinyatakan secara spesifik. sebuah kawasan tanah tinggi. sebuah kawasan di bandar besar/bandaraya. [7 Markah] b) Berdasarkan bukti dari kajian lapangan anda. Jawapan calon mestilah bersifat in-situ. oleh itu jawapan calon mesti memenuhi syarat-syarat berikut: 1. [10 Markah] c) Huraikan langkah-langkah yang sesuail bagi mengurangkan kesankesan negatif alam sekitar akibat aktiviti ekonomi yang anda kaji itu. [ 8 Markah] CADANGAN SKEMA JAWAPAN Syarat Jawapan: Soalan ini adalah soalan kajian luar. Skala jawapan mestilah kecil dan khusus sifatnya.

tasik. Faktor iklim/cuaca – seperti keadaan suhu. Faktor modal – keupayaan modal yang ada kecil atau besar. pencerapan. hutan. kawasan pantai yang bercerun. Dasar /polisi kerajaan – secara umum dan khusus seperti menubuhkan pelbagai agensi pelaksana dan rangkaian promosi. 4. Faktor teknologi – tradisional atau moden. tanah bencah (wetland). landai dll aspek relief. soal-selidik dll yang sesuai. Bentuk muka bumi/relief – seperti di kawasan tanah tinggi. 3. gua batu kapur dsb. Kemudahan asas/prasarana yang ada – seperti jalan pengangkutan dan perhubungan serta kemudahan fizikal yang lain. Objektif kajian: Untuk mengenalpasti faktor yang menyebabkan kegiatan ekonomi dijalankan. Format Jawapan: a) Tajuk Kajian: Menamakan kawasan kajian dan SALAH satu jenis aktiviti ekonomi tertier – Pelancongan. Pemarkahannya masih per 25. paya elemen saliran semulajadi. c) Bagi jawapan calon yang bercampur aduk antara aktiviti tertier dengan aktiviti ekonomi yang lain maka pilih aktiviti tertier sahaja. perkhidmatan. Faktor – Faktor yang mempengaruhinya terdiri daripada faktor fizikal dan manusia antaranya ialah. 2. Faktor Fizikal 1. 209 . kelembapan udara dsb. 4. kesan negatif ke atas alam sekitar dan langkah mengatasinya. perniagaan. pengangkutan.Panduan Pemeriksaan: a) Jawapan calon yang tidak memenuhi syarat 1. 2. b) Jawapan calon yang langsung tidak merujuk kepada aktiviti tertier = 0 Markah. temubual. Saliran – sistem saliran seperti sungai. hujan. Faktor tarikan sumber alam secara khusus – pulau. Faktor Kemanusiaan 1. teknologi tempatan atau import. 3. pinjaman kredit daripada institusi kewangan/bank-bank tempatan/dana kerajaan dll. Kaedah kajian: Pemerhatian. 2 dan 3 di atas (walaupun masih membincangkan kegiatan ekonomi tertier) markah MAX = 5 sahaja.

terlatih atau tidak terlatih (ada khidmat bimbingan – latihan. tasik buatan manusia dll b) Berdasarkan bukti dari kajian lapangan anda. 3. Faktor budaya – tarikan budaya secara khusus sperti tinggal arkeologi.kehilangan habitat. 4. 6. 9. 5.5. 6. rantaian makanan. 2. biodiversiti dll yang berkaitan dengan ekosistem. 7. 7. R&D dsb) 8. Antara kesannyanya ialah: 1. Kesan pemanasan setempat/kenaikan suhu mikro. Pencemaran udara . Hakisan tanah dan gerakan jisim khususnya tanah runtuh. monumen. 8.tenaga keluarga/tempatan/asing. Faktor buruh – penggunaan tenaga kerja . Pencemaran air. [10 Markah] Cadangan Isi Jawapan Bergantung kepada jenis aktiviti ekonomi yang dikaji. Faktor pengurusan – sistematik atau tidak. Pencemaran tanih dan sisa pepejal. saiz dan jumlah tenaga kerja yang terlibat. Perubahan landskap secara besar-besaran . atau tempat-tempat menarik yang disediakan seperti Sunway Lagoon. 210 . Faktor pasaran – berkait dengan permintaan dan penawaran berkaitan dengan harga dan kualiti produk perkhidmatan. Pencemaran bunyi dan bau. dipengaruhi oleh tahap pendidikan dan kemahiran yang dimiliki. Kemusnahan kawasan tadahan air. Kemusnahan ekosistem hutan. tunjukkan kesan-kesan negatif ke atas alam sekitar fizikal setempat akibat aktiviti ekonomi itu.

2.c) Huraikan langkah-langkah yang patut diambil untuk mengurangkan kesan-kesan negatif alam sekitar akibat aktiviti ekonomi yang anda kaji itu. Langkah perundangan secara spesifik Amalan pengurusan yang strategik (Mana-mana 2 isi yang dihuraikan) Kempen kesedaran dan pendidikan alam sekitar: = MAX 2 Markah. [ 8 Markah] Cadangan Skema Jawapan: 1. 211 . = MAX 4 Markah = MAX 2 Markah. 3.

212 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful