--------------------------------KANDUNGAN----------------------------ISI KANDUNGAN Prakata Jadual Perancangan Ulangkaji Geografi Kertas 1 dan Geografi Kertas 2 Teknik Mengulangkaji dan

Menghadapi Peperiksaan Format Baru Kertas Geografi STPM dan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) Strategi Menjawab soalan Geografi STPM 2. Skema Jawapan Bagi Soalan-Soalan Terpilih Geografi Kertas 1 (Alam Sekitar Fizikal) a) b) c) d) e) f) g) h) Sistem bumi Sistem Geomorfologi Sistem Atmosfera Sistem Hidrologi Sistem Ekologi Saling kebergantungan sistem Kajian luar. Kemahiran Geografi MUKA SURAT

3. Skema Jawapan Bagi Soalan-Soalan Terpilih Geografi Kertas 2 (Alam Sekitar Manusia) a) Penduduk b) Pembangunan Ekonomi dan Impak Alam Sekitar c) Transformasi Desa dan Pembandaran d) Globalisasi Ekonomi dan Kerjasama

1

Serantau e) Impak Alam Sekitar dan Pengurusannya f) Kajian luar. BIBLIOGRAFI

PRAKATA
Buku Koleksi Skema Jawapan Geografi STPM ini membekalkan maklumat yang amat berguna kepada calon-calon Geografi yang akan mengambil STPM. Ini kerana buku ini mengandungi garis panduan menjawab serta isi-isi penting bagi soalan-soalan pilihan berdasarkan sukatan baru Geografi mulai tahun 2006. Oleh sebab itu, setiap calon Geografi seharusnya memiliki buku tersebut sebagai panduan asas untuk menjawab soalan aras STPM sebenar dan seterusnya menjadi teman persediaan ulangkaji yang membantu memperolehi markah yang cemerlang. Berdasarkan isi-isi jawapan yang diberi para calon boleh membuat latihan pengembangan isi (elebration) samada secara individu atau berkumpulan. Namun begitu buku ini bertindak sebagai pembantu dan pemandu kepada anda, kejayaan mutlak adalah terletak ditangan anda sendiri. Kandungan buku ini meliputi ke dua-dua kertas Geografi iaitu Geografi Kertas 1 (Alam Sekitar Fizikal) dan Geografi Kertas 2 (Alam Sekitar Manusia). Ia disusun dengan sistematik bagi memudahkan penggunaannya. Kandungannya meliputi: 1. Jadual Perancangan Ulangkaji mengikut kertas dan topik yang bertindak sebagai senarai semak proses pembelajaran calon. 2. Teknik Mengulangkaji dan menghadapi peperiksaan bagi kertas Geografi STPM. 3. Format Baru Kertas Geografi STPM. 4. Strategi Menjawab soalan Geografi STPM. Amat penting untuk calon-calon memahami sistem pemarkahan yang diguna-pakai dan sentiasa mengaplikasikan panduan menjawab yang disarankan. 5. Skema dan isi-isi jawapan penting bagi soalan-soalan Geografi Kertas 1 dan 2 yang telah dipilih.

2

Buku ini disediakan oleh kumpulan guru pakar Geografi STPM peringkat negeri Pahang dengan kerjasama Jabatan Pelajaran Negeri Pahang (JPNP). Justeru, sekalung budi dan jutaan terima kasih kepada Pegawai Geografi JPN yang mengambil inisiatif untuk menerbitkan buku ini.
Sekian dari Panel Penulis

Temerloh, Pahang Jun 2008
i JADUAL PERANCANGAN ULANGKAJI GEOGRAFI KERTAS 1 (Alam Sekitar Fizikal)

TEMA DAN TAJUK
1.0 SISTEM BUMI 1.1 Konsep sistem 1.2 Sistem suria 1.3 Kedudukan bumi dalam sistem suria 1.4 Tenaga 1.5 Peranan tenaga suria 2.0 SISTEM GEOMORFOLOGI 2.1 Pengenalan proses geomorfologi 2.2 Konfigurasi bentuk muka bumi 2.3 Pembentukan landskap di kawasan Tropika Lembab 2.4 Kaitan sistem geomorfologi dengan manusia 2.5 Kemahiran amali sistem geomorfologi 3.0 SISTEM ATMOSFERA 3.1 Struktur dan kandungan atmosfera 3.2 Cuaca dan iklim 3.3 Kaitan sistem atmosfera dengan manusia 3.4 Perubahan iklim 3.5 Mikro iklim bandar 3.6 Kemahiran amali sistem Atmosfera 4.0 SISTEM HIDROLOGI 4.1 Fasa air 4.2 Kitaran hidrologi

TARIKH MULA

TARIKH TAMAT

CATATA N

3

4.3 Edaran air tanih 4.4 Imbangan air 4.5 Kaitan sistem Hidrologi dengan manusia 4.6 Kemahiran Amali Sistem Hidrologi. 5.0 SISTEM EKOLOGI 5.1 Ekologi dan ekosistem 5.2 Aliran tenaga dalam siratan makanan 5.3 Kitar nutrien dalam ekosistem 5.3 Kaitan sistem ekologi dengan manusia 5.4 Kemahiran amali sistem ekologi.

6.0 SALING KEBERGANTUNGAN SISTEM. 6.1 Intraksi antara sistem. 6.2 Interaksi sistem fizikal dengan sistem gunaan manusia. 6.3 Pengekalan, Pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar fizikal 7.0 KAJIAN LUAR 7.1 Kajian Luar sistem geomorfologi 7.2 Kajian luar sistem atmosfera 7.3 Kajian luar sistem hidrologi 7.4 Kajian luar sistem ekologi

4

1 Sektor-Sektor ekonomi 2.3 Pertumbuhan penduduk 1.3 Impak pembangunan ekonomi terhadap alam sekitar 2.4 Kemahiran amali penduduk 2. PEMBANGUNAN EKONOMI DAN IMPAK ALAM SEKITAR.2 Proses pembangunan ekonomi 2.JADUAL PERANCANGAN ULANGKAJI GEOGRAFI KERTAS 2 (Alam Sekitar Manusia) TEMA DAN TAJUK 1.3 Migrasi Penduduk 1.1 Konsep penduduk 1.4 Kemahiran amali pembangunan ekonomi 3. PENDUDUK 1. TRANSFORMASI DESA DAN PEMBANDARAN 3.4 Penduduk dan alam sekitar 1.2 Taburan Penduduk 1.2 Bandar dan pembandaran TARIKH MULA TARIKH TAMAT SELESAI (/) 5 .1 Transformasi desa 3. 2.

2 Impak sosial 5. Sediakan jadual waktu yang sistematik dan disiplinkan diri anda seboleh mungkin mengikuti jadual waktu yang anda bina itu. KAJIAN LUAR 6.4 Hubungan Malaysia dengan negara luar 4. mengingat/menghafal dan membuat latihan esei serta kemahiran amali .2 Kerjasama serantau 4. 3. Agehkan waktu untuk membaca.2 Kajian Luar Transformasi desa dan pembandaran TEKNIK MENGULANG KAJI DAN MENGHADAPI PEPERIKSAAN Panduan Umum Mengulang kaji 1. Tutup kembali buku/nota anda. membuat nota ringkas.1 Kajian Luar Pembangunan ekonomi 6. Fahami apa yang dibaca dan catat kata kunci-kata kunci penting yang terdapat dalam nota atau buku anda.3 Pertumbuhan Segi tiga 4.1 Globalisasi ekonomi 4. IMPAK ALAM SEKITAR DAN PENGURUSANNYA 5. 6 . Cuba ingat kembali apa yang anda baca (isi-isi penting). Membaca buku atau nota ringkas.3 Pengurusan alam sekitar 6. 5.1 Impak aktiviti manusia terhadap alam sekitar fizikal 5. Lakarkan isi-isi penting yang anda perolehi itu dalam bentuk peta minda.6. Nota yang dibuat jangan terlalu panjang kerana ia sukar diingat.5 Kemahiran Amali . Kemahiran Amali desa dan Pembandaran Transformasi 4. 2. GLOBALISASI EKONOMI SAN KERJASAMA SERANTAU 4.

4. petunjuk. Disamping itu juga merangka jawapan bagi soalan-soalan ulangkaji selanjutnya. 6. rajah dan carta. tentukan topik dan sub topik penting yang amat perlu diberi penekanan bagi sesuatu tahun tertentu. Setiap ahli dalam kumpulan perbincangan (antara 4 – 5 orang sahaja) mestilah mengambil peranaan untuk menjana dan menyumbangkan idea-idea yang kreatif mengikut kehendak soalan ulanghkaji yang telah anda kumpulkan itu.peta tematik. Ulangi langkah 1 hingga 4 di dalam panduan umum mengulang kaji di atas.Lihat Strategi Menjawab Soalan Geografi STPM. pengiraan. 7 . 3. Panduan Khusus . 5. Semak kembali. kemas bersih dan sempurna. skala. Kumpulkan soalan-soalan STPM sebenar (bermula 2000).. Kembangkan isi jawapan/isi-isi penting yang telah anda perolehi dalam langkah 1 hingga 4 mengikut kehendak soalan yang telah anda kumpulkan itu berasaskan konsep : FAKTA dahulu diikuti oleh HURAIAN dan dilengkapi dengan CONTOH. Sila jawab soalan-soalan kemahiran amali tersebut dengan berpandukan konsep kartografi yang tepat – Mesti ada tajuk. Pilih soalan/data dari soalan peperiksaan STPM sebenar atau soalan-soalan dari peperiksaan-peperiksaan lain yang searas dengan STPM.Mengulang kaji.peta lakar dan peta topo serta gambarajah dan gambar foto 2. Hantarkan jawapan lengkap yang telah anda kembangkan isinya itu kepada guru anda untuk disemak. 2. 1. Baca semula nota yang telah anda lakar dalam bentuk peta minda sebagai memperkukuhkan lagi ingatan anda. pertengahan tahun dan lain-lain yang berkaitan dengan topik/sub topik penting tersebut. b) Teknik Mengulang Kaji soalan Kemahiran Amali. Berdasarkan jadual analisis dan taburan soalan yang telah diberi. Sebarkan jawapan terbaik kepada rakan-rakan anda – jangan kedekut untuk berkongsi kepintaran anda. Bagi jawapan yang terbaik yang telah dinilai oleh guru mestilah dikongsi bersama oleh rakan-rakan sekumpulan anda. Bentukkan kumpulan perbincangan anda untuk menilai kekuatankelemahan jawapan yang telah anda buat/disemak oleh guru. Cuba kembangkan bagi satu-satu isi jawapan anda di sekitar 6 hingga 7 baris. a) Teknik ulangkaji Soalan Esei 1. Kenalpastikan topik/sub topik yang memungkinkan soalan kemahiran amali boleh ditanya dalam pelbagai bentuk seperti pelbagai graf garis dan bar. (Perkara yang paling penting untuk dinilai dan dibincangkan ialah sejauhmana isi jawapan dan pengembangan isi anda itu relevan/menepati dengan kehendak soalan peperiksaan). plotan yang betul. soalan peperiksaan dalaman seperti soalan percubaan. 7. 4.

analisa sebab-akibat serta membuat ramalan. Soalan yang dikemukakan merangkumi semua tajuk dalam sukatan pelajaran. iaitu Geografi Kertas 1 (Alam Sekitar Fizikal) dan Geografi Kertas 2 (Alam Sekitar Manusia). Kesimpulan: Apa yang penting dalam mengulangkaji subjek Geografi ini ialah anda mesti buat dalam bentuk kumpulan. Soalan boleh juga menguji pengalaman kajian luar. Kerana penjanaan idea melalui perbincangan kumpulan adalah lebih kemas dan jitu. 4. pelbagai data geografi. Bincangkan kelemahan-kekuatan hasil kerja amali anda itu dalam kumpulan perbincangan anda. Soalan kemahiran amali termasuk juga bahagian analisanya seperti analisa pola/trend/arah alir sesuatu graf. Jawapan yang telah disiapkan boleh dihantar kepada guru anda untuk disemak. beban belajar anda juga menjadi ringan dan anda akan berkongsi kejayaan yang cemerlang. gambar rajah.3. dan peta yang berkaitan dengan tajuk yang terdapat dalam Sukatan Pelajaran Geografi Mulai tahun 2007 dan seterusnya format kertas peperiksaan adalah seperti berikut: Geografi Kertas 1 (942/1) Geografi Kertas 2 (942/2) Alam Sekitar Fizikal. dan juga konsep dan kemahiran yang perlu dalam kajian geografi. Jawapan yang terbaik diedar dan dikongsi bersama-sama. Soalan akan menguji kefahaman calon tentang tajuk yang dihuraikan dalam sukatan pelajaran. kajian dan tafsiran peta topografi. Alam Sekitar Manusia Masa : 3 jam Masa : 3 jam 8 . Format Kertas Peperiksaan Geografi Kertas 1 STPM Peperiksaan bagi mata pelajaran ini terdiri daripada dua kertas. Justeru anda perlu bincangkan kehendak soalan analisa ini didalam kumpulan perbincangan anda.

soalan kemahiran amali dan soalan kajian luar akan dikemukakan untuk dijawab oleh calon. graf. Oleh itu ia akan menguntungkan calon daripada segi pilihannya untuk menjawab 9 soalan bukannya 8 soalan sepertimana tahun-tahun sebelumnya. carta.1 1. Ini bermakna soalan no 3 sebenarnya mempunyai dua soalan. 3. Soalan kajian luar boleh ditanya dari salah satu sistem berikut. sistem hidrologi dan sistem ekologi.2 Konsep sistem Sistem suria 9 . Soalan boleh ditanya dalam bentuk kemahiran amali dan kajian luar. persembahan kartografi seperti graf. Aras soalan yang ditanya akan berasaskan Taksonomi Bloom iaitu aras Mudah. 1. Soalan no 3 terdiri daripada soalan pilihan SAMADA dan ATAU. rajah. sistem atmosfera. Soalan kemahiran amali melibatkan pengiraan. peta lakar dan peta topografi. Aras mudah (Pengetahuan). carta dan peta serta menganalisis data. Setiap tahun adunan soalan langsung. aras sederhana (Pemahaman dan Aplikasi). aras sukar (Analisis. Sederhana dan Sukar. Soalan 3 datangnya dari topik SISTEM GEOMORFOLOGI. Sistem geomorfologi. rajah. JADUAL SPESIFIKASI UJIAN (JSU) GEOGRAFI KERTAS 1 STPM TEMA TAJUK/SUB TAJUK R PERINGKAT KEMAHIRAN I II III S T R S T R S BIL SOALA N T 1.Jenis Bilangan Markah Wajaran : Soalan Esei : 8 soalan : 100 : 50% Jenis Bilangan Markah Wajaran : Soalan Esei : 8 soalan : 100 : 50% Bil soalan wajib dijawab : 4 soalan Bil soalan wajib dijawab : 4 soalan Nota: 1. 4. carta dan peta. 2. Soalan ini mempunyai banyak pecahan dan tidak terhad kepada tiga pecahan sepertimana tahun-tahun sebelumnya. Pelbagai rangsangan soalan akan diberikan seperti data. Sintesis dan Penilaian). Sistem Bumi 1. rajah.

7 Kajian luar 4.1 Pengenalan proses geomorfologi 2.3 Kedudukan bumi dalam sistem suria 1.4 Imbangan air.5 Mikro iklim bandar 3.1 Struktur dan kandungan atmosfera 3. 4. Sistem 4.2 Cuaca dan iklim 3.1 Fasa air 1 2.Sistem Geomorfologi ( 60 Waktu ) 2 Atau 3 1.5 Peranan tenaga suria 2.(20 Waktu) 1.6 Kemahiran amali 3.5 Kemahiran amali 2.3 Edaran air tanih 4.6 Kajian luar 3.4 Perubahan iklim 3. Sistem Atmosf era 2 ( 40 Waktu) 4.5 Kaitan sistem 10 .2 Kitaran Hidrologi hidrologi (20 Waktu) 1 4.2 Konfigurasi bentuk bumi 2.3 Kaitan sistem atmosfera dengan manusia 3.4 Tenaga 1.3 Pembentukan landskap di kawasan Tropika Lembab 2.4 Kaitan sistem geomorfologi dengan manusia 2.

Sintesis dan Penilaian.5 Kajian luar 6.2 Aliran tenaga (20 Waktu) 5.Saling Kebergantung an sistem (20 Waktu) 6.3 Kitar nutrien dalam ekosistem 5. 6. JUMLAH 1 8 Nota: I : Pengetahuan.6 Kemahiran amali 4.7 Kajian lluar 5.1 Interaksi antara sistem.hidrologi dengan manusia.4 Kaitan sistem ekologi dengan manusia 5. Sistem ekosistem Ekologi 5. 4.3 Pengekalan.1 Ekologi dan 1 dalam siratan makanan 5.2 Interaksi sistem fizikal dengan sistem gunaan manusia 6. pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar fizikal. II : Pemahaman dan Alikasi III: Analisis. R = Aras Rendah (Mudah) S = Aras Sederhana T = Aras Tinggi (Sukar) 11 .

Format Kertas Peperiksaan Geografi Kertas 2 STPM Peperiksaan bagi mata pelajaran ini terdiri daripada dua kertas.a) b) Kertas ini mengandungi 8 soalan yang disusun mengikut urutan tajuk dalam sukatan pelajaran. iaitu Geografi Kertas 1 (Alam Sekitar Fizikal) dan Geografi Kertas 2 (Alam Sekitar Manusia). Alam Sekitar Manusia Masa Jenis Bilangan Markah Wajaran : 3 jam : Soalan Esei : 8 soalan : 100 : 50% Masa Jenis Bilangan Markah Wajaran : 3 jam : Soalan Esei : 8 soalan : 100 : 50% Bil soalan wajib dijawab : 4 soalan Bil soalan wajib dijawab : 4 soalan Nota: 1. Aras mudah (Pengetahuan). Peruntukan soalan kajian luar hanya 1 soalan bagi setiap tahun. aras sederhana (Pemahaman dan Aplikasi). dan peta yang berkaitan dengan tajuk yang terdapat dalam Sukatan Pelajaran Geografi Mulai tahun 2007 dan seterusnya format kertas peperiksaan adalah seperti berikut: Geografi Kertas 1 (942/1) Geografi Kertas 2 (942/2) Alam Sekitar Fizikal. pelbagai data geografi. kajian dan tafsiran peta topografi. dan juga konsep dan kemahiran yang perlu dalam kajian geografi. gambar rajah. Soalan nombor 3 terdiri daripada soalan pilihan c) d) Peruntukan soalan kemahiran amali tidak melebihi 2 soalan bagi setiap tahun. Sederhana dan Sukar. Soalan boleh juga menguji pengalaman kajian luar. Sintesis dan Penilaian). Soalan yang dikemukakan merangkumi semua tajuk dalam sukatan pelajaran. aras sukar (Analisis. Aras soalan yang ditanya akan berasaskan Taksonomi Bloom iaitu aras Mudah. 12 . Soalan akan menguji kefahaman calon tentang tajuk yang dihuraikan dalam sukatan pelajaran.

3 Pertumbuhan penduduk 1. JADUAL SPESIFIKASI UJIAN (JSU) GEOGRAFI KERTAS 2 STPM TEMA TAJUK/SUB TAJUK PERINGKAT KEMAHIRAN I II III R S T R S T R S T BIL SOALAN 1.4 Migrasi 1.2 Proses n ekonomi 1. Pembanguna 2. Pembangunan ekonomi dan impak alam sekitar atau Transformasi desa dan pembandaran.1 Konsep penduduk 1. Soalan boleh ditanya dalam bentuk kemahiran amali dan kajian luar. Atau 3 (Soalan atau) 2. sektor ekonomi. graf. peta lakar dan peta topografi. rajah. Soalan kajian luar boleh ditanya dari salah satu tema berikut. rajah. 1. 4. carta dan peta serta menganalisis data.2 Taburan penduduk 1. carta dan peta. Ini bermakna soalan no 3 sebenarnya mempunyai dua soalan. Pelbagai rangsangan soalan akan diberikan seperti data. rajah.6 Kemahiran amali penduduk 2. pembangunan Atau 3 13 .5 Penduduk dan alam sekitar 1. Soalan no 3 datangnya dari tema PEMBANGUNAN EKONOMI DAN IMPAK ALAM SEKITAR.1 Sektor- 1. Penduduk (50 Waktu) 1. Soalan ini mempunyai banyak pecahan dan tidak terhad kepada tiga pecahan sepertimana tahun-tahun sebelumnya. Oleh itu ia akan menguntungkan calon daripada segi pilihannya untuk menjawab 9 soalan bukannya 8 soalan sepertimana tahun-tahun sebelumnya. 3. Soalan no 3 terdiri daripada soalan pilihan SAMADA dan ATAU. soalan kemahiran amali dan soalan kajian luar akan dikemukakan untuk dijawab oleh calon. carta. Setiap tahun adunan soalan langsung. persembahan kartografi seperti graf. Soalan kemahiran amali melibatkan pengiraan.2.

4 Kemahiran amali 2.4 Kajian luar 4.7 Kajian luar 3. 5.5 Kemahiran amali (Soalan atau) 3. 2.2 Kerjasama serantau 4. Impak pembangun an ekonomi terhadap alam sekitar. (30 Waktu) 1 5.2 Impak sosial.1 Impak alam sekitar aktiviti dan manusia pengurusann terhadap alam ya (20 Waktu) 1 sekitar. Transformasi desa dan pembandara n (30 Waktu) 2 4.dan impak alam sekitar 1. Globalisasi ekonomi dan kerjasama serantau. 4.3 Kemahiran amali 3.3 Pertumbuhah segitiga 4.3 Pengurusan alam sekitar JUMLAH 10 8 Nota: 14 .4 (50 Waktu) ekonomi.1 Transformasi desa.4 Hubungan Malaysia dengan negara luar. 3. 3. Impak 5.1 Globalisasi ekonomi 4.2 Bandar dan pembandaran. 5.

15 . Iaitu Geografi Kertas -1 942/1 Kertas Alam Sekitar Fizikal dan Geografi Kertas 2 – Kertas Alam Sekitar Manusia.0 PANDUAN AM KEPADA CALON 1. Peruntukan soalan kajian luar hanya 1 soalan bagi setiap tahun. II : Pemahaman dan Alikasi III: Analisis. f) STRATEGI MENJAWAB SOALAN GEOGRAFI STPM 1.1 Sukatan baru Geografi STPM yang diperkenalkan pada tahun 1996 dan edisi semakan (2006) hanya mengandungi dua kertas sahaja. e) Kertas ini mengandungi 8 soalan yang disusun mengikut urutan tajuk dalam sukatan pelajaran.I : Pengetahuan. Soalan nombor 3 terdiri daripada soalan pilihan R = Aras Rendah (Mudah) S = Aras Sederhana T = Aras Tinggi (Sukar) g) h) Peruntukan soalan kemahiran amali tidak melebihi 2 soalan bagi setiap tahun. Sintesis dan Penilaian.

Begitu juga dengan Geografi Kertas 2. Jumlah markah bagi setiap soalan apabila dicampurkan wajaran-wajarannya akan bernilai 25 Markah.4 Soalan-soalan yang dikemukakan boleh terdiri daripada satu tajuk khusus. tetapi sesuatu tajuk atau sub tajuk itu tidak perlu terlalu mendalam sepertimana dalam sukatan lama sebelumnya.tema-tema yang dijangka penting untuk difokuskan. soalan kemahiran amali yang melibatkan persembahan kartografi. 2. Setiap soalan sekurangkurangnya mengandungi 2 atau 3 pecahan dan setiap pecahan soalan diberikan wajaran markah di hujungnya dalam tanda kurungan. Dalam hal ini amat perlu bagi calon menganalisis soalan STPM 2000 hingga 2007 untuk melihat corak atau bentuk soalan yang ditanya . 2. terdiri daripada 2 soalan pilihan (SAMADA dan ATAU).1 Strategi Menjawab Soalan Langsung. gabungan beberapa tajuk atau gabungan beberapa sub-tajuk. 16 . dan juga soalan berasaskan Kajian luar (Kajian Lapangan).b atau c). Jadi elakkan diri daripada meninggalkan mana-mana tajuk dalam sukatan. 1. 1.2 Geografi kertas 1 mengandungi 8 soalan semuanya dan calon-calon dikehendaki pilih dan jawab empat soalan sahaja dalam jangkamasa 3 jam. trend soalan.taburan tajuk. Bagi Geografi kertas 1. Ingat! Agehkan masa yang lebih lama kepada wajaran markah yang besar dan jangan terlalu menumpu kepada soalan yang wajaran markahnya sedikit. Ketiga-tiga bentuk soalan ini memerlukan pendekatan menjawab yang berbeza-beza. soalan nombor 3 nya dari tajuk pembangunan ekonomi dan impak alam sekitar. Cuba dapatkan khidmat-bantu dari guru anda. Mulai tahun 2006.3 Ini bermakna calon hanya mempunyai masa lebih kurang 45 minit sahaja untuk menjawab setiap soalan tersebut.0 KENALI BENTUK SOALAN Ada tiga bentuk soalan yang begitu popular ditanya iaitu soalan bersifat langsung (directly Questions). Wajaran markah ini memberikan pandu arah yang amat berguna kepada calon untuk merancang jawapan masing-masing. tidak lagi soalan khusus/soalan langsung seperti sukatan lama. soalan nombor 3.konsepsi soalan dan lain-lain. 1. Pelajari semua. soalan nombor 3 adalah dari tajuk sistem geomorfologi manakala bagi Geografi kertas 2. akan dikemukakan 8 soalan dan calon dikehendaki pilih serta jawab 4 soalan sahaja dalam jangka masa 3 jam. Calon hanya perlu pilih SALAH SATU SOALAN SAHAJA.aras soalan.Pendekatan menjawab bagi ke dua-dua kertas tersebut dan sistem pemarkahannya hampir sama sahaja berasaskan konsep ISI + HURAIAN + CONTOH. satu sub-tajuk khusus. Setiap soalan akan berbentuk pecahan (a.

1. Misalnya Indonesia. Justeru itu strategi belajar calon juga mestilah pelbagai aras untuk satu-satu tajuk. Setiap isi yang dihurai mestilah distruktur mengikut perenggan yang berlainan. Bahagian c) = soalan bersifat aplikasi seperti cadangkan.1. Cukup sekadar sebaris dua ayat sahaja bagi setiap ciri yang dinyatakan.Ada tajuk yang perlu dikupas. 2. (5 Markah) b) Jelaskan mengapa negara tersebut perlu memperlahankan kadar pertumbuhan penduduknya. 2. Seterusnya calon perlu menyatakan ciri-ciri demografi negara berkenaan. Ini bermakna jika anda ada 6 isi ia mestilah dihurai dalam 6 perenggan yang berlainan. 2. Bagi soalan (c) 17 .4. 2.komen. 5. urutan soalannya mungkin seperti berikut: Bahagian a) = soalan konsep/definisi/bezakan makna/apakah yang dimaksudkan dan lain-lain yang seumpamanya.mengapakah dan seumpamanya. Justeru itu amat penting untuk kita memahami bentuk.terangkan. Jika satu-satu soalan itu terdiri daripada 3 pecahan.dibuat ramalan. Cuba sediakan sekurang-kurangnya 6 sebab bagi soalan (b) di atas. (10 Markah) b) Cadangkan langkah-langkah yang patut diambil untuk mengurangkan masalah lebihan penduduk di negara berkenaan. aras dan kehendak setiap kata kunci dalam soalan.3. Bahagian b) calon mestilah menjelaskan sebabsebab negara Indonesia perlu memperlahankan pertumbuhan penduduknya. dibahaskan.1 Soalan langsung adalah soalan yang ditanya terus tanpa melibatkan banyak rangsangan dan referent.diulaskan.1. Ia biasanya mempunyai 2 hingga 3 pecahan yang diberikan wajaran markah masing-masing. calon perlu menamakan dahulu negara yang dipilih. huraikan. Bagi menjawab soalan di atas. Di antara contoh soalan langsung yang akan dibincangkan di sini adalah seperti berikut: Pilih sebuah negara di rantau Asia Pasifik.dibincangkan.ulaskan. Setiap sebab mestilah dijelaskan dengan detail antara 6 hingga 7 baris bagi setiap isi yang dikemukakan.analisakan. Tidak boleh kita mempelajari sesuatu tajuk itu secara persembahan dan penghuraian fakta semata-mata. a) Nyatakan ciri kependudukan (demografi) negara tersebut. bincangkan dll yang setaraf dengannya.2.dibuat perbandingan dan sebagainya.1. Menyatakan tidak perlu menghurai. (10 Markah).1.jelaskan.2. Urutan soalan begini sebenarnya cuba mengukur pemikiran pelajar dari aras bawah kepada aras tinggi. Bahagian b) = Soalan huraian/penjelasan/penerangan seperti .

7. sistem ini juga memerlukan calon membuat perenggan jawapan yang baik. c) Sebaik-baiknya lebihkan isi dan huraiannya menjadi 6 atau 7 isi sebagai Reserve. Isi dan huraian yang berulang tidak diambil kira. Jika ini berlaku calon masih mempunyai lebihan satu atau dua isi yang membolehkan mereka masih mampu memperolehi markah yang maksima. Huraian yang terlalu panjang berjela untuk satu-satu isi akan diberikan Awarded (Sudah tepu/maksima). tidak lebih daripada itu. Sebutan isi yang relevan. Lazimnya markah untuk huraian lebih tinggi nilainya berbanding dengan markah untuk isi sahaja. Setiap perenggan mesti ada Fakta atau Isi (F) . fenomena atau nama 18 .betul dan tepat dengan kehendak soalan akan diberikan markahnya secara khusus manakala huraian yang baik. Formula F:H:C mestilah dipatuhi. Apa yang penting. Jangan sekalikali menyembunyikan fakta/isi diakhir ayat pada perenggan. Ini untuk mengelakkan berlakunya isi atau huraian yang berkemungkinan diletakkan di bawah judul isi yang sama (tindanan isi) dalam skemanya nanti. Misalnya jika calon ada 6 judul isi bermakna mesti ada 6 perenggan yang berasingan. Aspek contoh pula tidak semestinya merujuk kepada tempat semata-mata.betul.1. Justeru itu. Dalam hal ini kualiti jawapan calon amat bergantung kepada kualiti dan kekuatan huraiannya.6. (huraian tidak seimbang). Fakta atau Isi mestilah diserlahkan dalam ayat pertama bagi setiap perenggan. Diikuti oleh Huraian (H) dan Dilengkapi dengan Contoh (C). Ini kerana sistem penilaian jawapan dibuat berasaskan konsep Analitikal dan Impression atau Isi/Point dengan huraian.1. Jumlah markah yang diberi bergantunglah kepada peruntukkan markah yang disediakan untuk setiap judul isi berkenaan.pula calon juga perlu sediakan 6 cadangan yang sesuai dan setiap cadangan perlu dihurai dengan sebaik mungkin. b) Jangan sekali-kali terlalu mendetailkan huraian pada satu-satu isi sahaja sehingga isi yang lain amat cetek huraiannya. Ini kerana jika sesuatu isi itu misalnya diperuntukkan 2 markah maka ia hanya boleh dianugerahkan 2 markah sahaja. Sistem penilaian begini mempunyai implikasi seperti berikut: a) Jangan sekali-kali mengulang isi atau mengulangi huraian.memenuhi kehendak soalan. pemarkahan akan diberikan kepada jawapan yang mempunyai kombinasi antara ISI dengan HURAIAN dan bukannya kepada isi semata-mata. d) Selain itu. Calon juga boleh mengemukan Fakta dahulu diikuti oleh Contoh kemudiannya berdasarkan contoh-contoh tersebut ia membuat Penghuraian.relevan. 2. ia boleh jadi data. 2. Setiap judul isi yang diberi mestilah dijelaskan sebaik mungkin dengan sokongan contoh-contoh yang konkrit dan bukannya dibiarkan dalam bentuk senarai isi (Listing) sahaja.padat bersama dengan sokongan contoh yang sesuai juga akan dianugerahkan markahnya.

Pemilihan skala yang sesuai amat penting bagi memudahkan dan menghasilkan kerja-kerja plotan yang tepat dan bermutu. Pertama. Skala yang dipilih mestilah sesuai untuk mewakili semua data dalam soalan. Walau apapun bentuk persembahan kartografi boleh diminta oleh soalan tetapi sistem penilaiannya adalah konsisten tertumpu kepada aspek-aspek berikut: 2. Pada Tahun 2008”.2.1.sesuatu subjek misalnya bangsa. Sebagai panduan skala yang diguna mestilah ditulis/dinyatakan 19 . 2. sistem pemarkahan begini juga tidak memerlukan Pendahuluan dan Penutup yang panjang berjela. Pertama skala Aritmetik seperti 1 CM : 50. Misalan “Graf Bulatan Menunjukkan Min Suhu Bulanan di Cameron Highland. kemahiran untuk mempersembahkan data-data yang diberi oleh soalan kepada bentuk kartografi yang diminta dan kedua. Dalam hal ini ada dua jenis skala yang boleh dipilih oleh calon.2 Strategi Menjawab Soalan Kemahiran Amali. Sebaik-baiknya tajuk ditulis di ruang paling atas bagi sesebuah peta. Tajuk mesti ditulis. Pemilihan skala yang sesuai.000 Orang atau ke dua skala Geometri yang melibatkan nilai punca kuasa dua seperti 1 CM : 100 unit Puncakuasadua . Kerana ia tidak mempunyai apa-apa peruntukan markah kepada aspek pendahuluan atau penutup. Peta Aliran Menunjukkan Migrasi Luar Bandar ke Kuala Lumpur. Skala Aritmetik diguna sekiranya bezantara data-data yang diberi tidak terlalu besar manakala Skala Geometri diguna-pakai sekiranya bezantara data-data yang diberi terlalu besar perbezaannya khususnya antara nilai maksima dengan minima. 2.2. Tajuk yang betul dan tepat. Soalan kemahiran amali memerlukan calon bersedia dalam dua aspek. e) Akhir sekali.Pada Tahun 2008”.2. Ke dua-dua jenis skala ini berbeza daripada segi penggunaannya. kemahiran untuk menganalisis mengenai apa yang dapat ditunjukkan oleh persembahan kartografinya.ciri dan lain-lain bergantunglah kepada kehendak dan situasi soalan.graf. Sesuatu tajuk yang ditulis mestilah dapat menggambarkan kaedah kartografi yang diguna serta apa yang diwakilinya. misalnya menganalisis bentuk dan trend sesuatu graf.carta dan lain-lain persembahan kartografi. Pendahuluan dan penutup cukup sekadar satu atau dua baris ayat sahaja sebagai pengenalan kepada apa yang diminta oleh soalan. Harus diingat sekiranya anda menggunakan skala geometri anda mestilah terlebih dahulu mempunca-kuasaduakan semua data yang diberi dan terpaksa berkerja dalam unit punca kuasadua.

persembahan kartografi yang dibuat adalah tidak lengkap. 5. ketepatan plotan atau tandaan mengikut skala yang diguna dan juga kesan-nampak (Visual effect). Seperkara yang mesti diingatkan apabila calon bersedia untuk menjawab soalan kemahiran amali ialah ia mesti membawa kelengkapan alat tulis yang secukupnya. bersih.2.peta dan sebagainya. meramalkan kemungkinan yang boleh berlaku akibat sesuatu pola yang dapat ditunjukkan oleh graf. naikturun data dan sebagainya yang hanya melibatkan unsur kuantitatif sahaja. Setiap ulasan data mestilah disokong dengan alasan atau sebab-sebab yang relevan dan menasabah.pemadam. Merujuk kepada apa yang dapat anda persembahkan. Tidak cukup sekadar memberikan angka-angka perubahan.2.carta atau peta yang telah dilukis berdasarkan kemahuan soalan. Menyediakan petunjuk. Pengalaman pemeriksaan yang lalu membuktikan calon hanya berupaya menghasilkan persembahan kartografi yang baik tetapi amat lemah dalam bahagian menganalisis graf. Data yang diberi perlu dikira dengan menggunakan skala yang telah dipilih oleh calon dan sebaik-baiknya pengiraan tersebut ditunjukkan dalam bentuk jadual serta dihantar bersama-sama jawapan anda. jangka sudut. 2.analisis. Membuat Plotan.carta. Tanpa petunjuk. 2. Petunjuk amat penting sebagai indikator yang diguna untuk mentafsir sesuatu persembahan kartografi. Sebenarnya ia lebih merupakan satu bonus kepada kualiti hasil kerja calon.rajah. 4.peta dan sebagainya. garis aliran bagi peta aliran. Kebersihan dan kesempurnaan. Justeru ia mesti disediakan.ramalan dan lain-lain yang berkaitan dengan bahagian amali yang ditunjukkan. bulatan bagi carta pai.rajah. satu set geometri yang dalamnya mengandungi jangka lukis. lengkap dan sempurna. Dalam hal ini sebab dan alasan boleh diambil daripada 20 . Pengiraan nilai terhadap data yang diberi oleh soalan. Misalnya anda boleh menggunakan warna yang berbeza asalkan ia tidak menyalahi teknik-teknik kartografi.2. Ia merupakan satu nilai estetika yang diberi kepada kerja-kerja persembahan kartografi calon yang kemas. carta. palang/turus bagi graf bar.6.cantik. 2. rajah.di penjuru sebelah kanan sesuatu persembahan kartografi dan ia berada di bawah daripada tajuk. Harus diingat bahawa soalan kemahiran amali tidak semata-mata melibatkan kerja-kerja kartografi sahaja. Apabila menjawab soalan analisis.3. Sekurang-kurangnya ia mesti ada sebuah Kalkulator. lorekan bagi peta koroples dan sebagainya. calon tidak boleh mengulas data semata-mata. Justeru plotan harus dibuat dengan teliti dan jelas. Sebahagian markahnya terletak pada aspek-aspek pentafsiran. 2.pensel yang pelbagai warna dan lain-lain alat yang bersesuaian. Penilaian pada aspek plotan amat bergantung kepada sejauhmana anda dapat menyiapkannya.pembaris.2. menyatakan peratus. merumuskan pola dan trendnya. Lazimnya petunjuk di letakkan di ruangan bawah sebelah kiri graf. Misalnya garisan bagi graf garis.

Tidak boleh melompat kepada aktiviti ekonomi lain. satu kawasan perlombongan. 2. kawasan kajian tersebut mestilah dinamakan dengan jelas.3. Apabila calon menjawab soalan kajian luar ini. 1. satu kawasan pelancongan. Bagi menjawab soalan kajian luar atau kajian lapangan.3 Strategi Menjawab Soalan Kajian Luar. sebuah daerah dan lain-lain kawasan yang mikro saiznya yang boleh mencerminkan kemampuan pelajar/calon membuat kajian dalam jangkamasa yang terhad. Misalnya jika calon menggunakan konsep pemanasan global. Aktiviti ekonomi yang dikaji juga tidak boleh banyak. 2. Amat penting bagi setiap isi yang dikemukakan dan dihuraikan dalam soalan kajian luar ini mestilah bersifat LOKALITI (merujuk kepada tempat yang dikaji). Ia boleh dibuktikan dengan nama-nama tempat. Konsep kawasan lapangan ini adalah spesifik dan kecil keluasannya. Dalam konteks ini calon mestilah pandai memilih jenis aktiviti ekonomi yang paling banyak membawa kesan negatif kepada alam sekitar setempat yang telah dikajinya. Kawasan yang dikaji atau kawasan lapangan adalah merujuk kepada satu kawasan sahaja dan ia tidak boleh menyebutkan banyak kawasan atau merata-rata tempat. Saiz kawasan lapangan yang boleh diterima seperti di sebuah kawasan taman perumahan. Konsep Lapangan.3.3. sebuah estet/ladang. nama sungai. Justeru itu unsur-unsur kuatitatif mestilah digabungjalinkan dengan unsur kualitatif semasa calon menjawab soalan yang berkaitan dengan analisa ini. seseorang calon seharusnya memahami Tiga konsep berikut: 2.tepat dan lengkap. sebuah kawasan pembalakan. sebuah mukim. kesan rumah hijau. Konsep Lokaliti. Soalan kajian luar merupakan soalan yang popular ditanya. Satu Jenis Aktiviti Ekonomi. 21 . 2.3. Umpamanya jika calon memilih aktiviti perindustrian maka segala perbincangan jawapan mestilah berkait dan relevan dengan aktiviti perindustrian sahaja. Setiap tahun soalannya sentiasa dikemukakan. Umpamanya adalah amat mustahil seseorang calon itu boleh mengkaji secara kajian luar di seluruh negeri atau seluruh negara. kawasan petempatan seperti satu rancangan Felda. nama hotel dan lainlain ciri persekitaran setempat yang menunjukkan fenomena geografi tempatan. nama kilang. sebuah kawasan industeri. Ia perlu merujuk kepada satu jenis sahaja. 2.pengentahuan geografi yang telahpun calon pelajari khususnya di bilik darjah.sebuah kampung.

Alatanya pula seperti alat tulis. elemen ekologi. Kerana ke tiga-tiga fenomena/kesan tersebut tidak merujuk kepada kesan di lokasi kawasan yang dikaji dan ia amat luas(Global) iaitu seluruh dunia sedangkan calon tidak mengkaji seluruh dunia!. 2. Semasa calon menghuraikan jawapan bagi kesan-kesan negatif ke atas alam sekitar ia mestilah pandai memilih kesan-kesan yan relevan dengan aktiviti ekonomi yang dikajinya itu. kaedah kajian dan peralatan yang Di antara kaedah yang sesuai disebut dalam kajian di atas ialah seperti kaedah pemerhatian dan pencerapan. Kelantan”. kaedah temubual/soal selidik dan juga kaedah pengukuran. Di antara kesan-kesan umum yang boleh disesuaikan dengan aktiviti-aktiviti ekonomi yang dikaji ialah seperti. Perubahan terhadap landskap fizikal. Banjir sungai (akibat 22 .elemen hidrologi dan juga elemen atmosfera setempat akibat aktiviti pembalakan yang telah dijalankan di Dabong ini. Sebelum calon menulis jawapan yang berkaitan dengan kesan-kesan negatif ke atas alam sekitar. Tajuk kajian mesti mengandungi apakah jenis aktiviti ekonomi yang dikaji dan dimana ia dikaji. Dalam Daerah Gua Musang. Sepatutnya konsep tersebut digantikan dengan istilah Pemanasan Setempat di kawasan yang dikajinya.penipisan lapisan ozon sebagai satu isi jawapan untuk menjawab soalan kesan negatif persekitaran ia sama sekali tidak boleh diterima. Hakisan tanah dan tanah runtuh. Seterusnya mencadangkan langkah-langkah yang wajar diambil bagi mengurangkan kesan-kesan negatif tersebut”. Misalnya jika calon mengkaji aktiviti pembalakan adalah tidak relevan jika ia menghuraikan kesan terhadap pencemaran bau!. Misalan “ Kajian saya ialah terhadap aktiviti Pembalakan di Dabong. Calon juga boleh menceritakan secara ringkas lokasi/kedudukan kawasan yang dikajinya. c) Menyatakan digunakan.3. borang soal-selidik dan lain-lain yang bersesuaian. kamera. 4. 5. b) Menyatakan Objektif Kajian: Tujuan kajian luar dibuat mestilah disebut dengan jelas. sesuatu jawapan kajian luar seharusnya dimulakan dengan perkaraperkara berikut: a) Menyatakan Tajuk Kajian. Misalan “ Tujuan kajian saya ialah untuk mengenalpasti kesan-kesan persekitaran samada ke atas elemen geomorfologi.

23 . kempen cintailah sungai kita. langkah pengurusan seperti menanam semula hutan. Pengalaman penulis sebagai pengajar membuktikan bahawa kelemahan utama pelajar ialah tidak boleh menbuat huraian (elebration) yang baik walaupun mampu mengemukakan isi/fakta yang bernas dan tepat. Kaedah MJK (Kaedah Mudah Jawab Soalan Konsep) 1. Justeru itu apa yang penting ialah pelajar perlu rajin membuat latihan menjawab soalan khususnya aspek pengembangan isi dengan panduan yang telah diberikan. merawat sisa. memperbanyakkan bacaan demi memperluaskan pengentahuan geografikalnya. misalnya oleh Majlis daerah.0 Pengenalan. jika menghuraikan kesan hakisan tanah ia mungkin boleh dibuktikan dengan kesan-kesan gegalur yang terdapat disekitarnya. Persepsi Geografi masa kini bukan lagi sesukar masa dahulu. Sebagai contohnya jika calon menghuraikan kesan pencemaran air sungai ia mestilah menyatakan nama sungai yang terlibat. ia mestilah bersifat lokaliti. Pencemaran air. jelas menunjukkan bahawa sistem penilaian yang diguna dalam Geografi Kertas 1 dan 2 STPM amat menguntungkan pelajar.denda (kompaun). Pertama. Huraian terhadap kesan tidak boleh secara umum sahaja.0 RUMUSAN Berdasarkan perbincangan di atas. Pencemaran udara dan bau. Ke dua. Ke tiga. dan juga kerosakan ekosistem daratan dan akuatik seperti kemusnahan spesis dan habitat. penghijauan kawasan sekitar dan lain-lain cadangan yang boleh meningkatkan kesedaran masyarakat agar peka kepada kesan persekitaran yang telah dibincangkan itu.Sebenarnya kecermerlangan (Prinsipal A) boleh digenggam oleh pelajar. memperdalamkan semula sungai. 6. menyitar terhadap mana-mana pihak yang bertanggungjawab menimbulkan kesan-kesan negatif terhadap alam sekitar tersebut oleh pihak-pihak berwajib di sesuatu tempat. Jabatan Alam Sekitar (JAS) dan lain-lain yang berkaitan dengannya. langkah perundangan dan akta. Seboleh mungkin bukti/dapatan ini mestilah disebut agar jawapan anda kukuh dan benar-benar mencerminkan kajian luar. Sebenarnya pelajar mudah memperolehi markah jika betul kaedahnya. Ketiga-tiga aspek ini mestilah ditulis dalam jawapan anda. jawapannya mesti mengandungi ke tiga-tiga elemen berikut. Apabila calon menjawab bahagian cadangan mengatasi kesan-kesan negatif terhadap alam sekitar. kesan pemanasan setempat/iklim mikro. Saya yakin anda akan berjaya dengan cemerlang dan gemilang.dasar yang semakin cetek) dan banjir kilat. 3. menapis asap dan lainlain yang boleh difikirkan bersesuaian dengan jenis aktiviti ekonomi yang dikaji dan kesan negatif yang diakibatkan olehnya. Seperti tindakan menyaman.. Harus diingat apabila calon menghuraikan kesan-kesan negatif ini ia mestilah disokong dengan dapatandapatan daripada kajiannya. langkah kempen kesedaran dan kerjasama masyarakat setempat seperti gotong royong pembersihan sungai. membina sistem perparitan. mengadakan kumpulan perbincangan bagi memantapkan lagi ilmunya dan akhir sekali bertawakkallah kepada yang ESA.

2. Untuk membuktikan kekerapan soalan tersebut di bawah ini diperturunkan jumlah soalan bentuk tersebut untuk renungan para pembaca. • Soalan 1(a) Apakah yang dimaksudkan dengan solstis musim sejuk? 24 . [5m] Soalan 5 (a) Takrifkan tekanan udara. bilangan bentuk soalan konsep ini merupakan bentuk yang acapkali ditanya dalam kertas peperiksaan STPM. Soalan konsep merupakan soalan yang membawa markah 3 atau 4 atau 5 markah dalam peperiksaan STPM. Bagi kertas 1 tahun 2006 sebanyak 4 soalan dan 2007 sebanyak 5 soalan merupakan bentuk soalan konsep. Soalan tersebut ialah : Kertas 1Tahun 2006.0 Mengapa kaedah ini penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran Geografi STPM.Oleh itu. ianya boleh membantu pelajar mendapat markah yang lebih baik. untuk menjawab soalan ini jawapan seharusnya berdasarkan maksud secara ringkas dan tepat sesuatu perkara atau keadaan tertentu. [5m] Soalan 7 (a) Apakah yang dimaksudkan dengan kerpasan? [5m] Kertas 1Tahun 2007. • • • • Soalan 1 (a) Apakah yang dimaksudkan dengan sistem suria? [4m] Soalan 2(a) Jelaskan secara ringkas konsep hanyutan benua.Sebelum menjelaskan lebih lanjut tentang kaedah mudah jawab soalan bentuk konsep ini adalah lebih baik untuk diperjelaskan maksud perkataan konsep itu sendiri. Dalam Kamus Dewan perkataan konsep bermaksud pengertian am atau idea yang berdasarkan sesuatu. Oleh itu. Walaupun hanya membawa markah 3 atau 4 atau 5 markah. Biasanya merupakan soalan bahagian (a) untuk mana-mana 8 soalan yang dikemukakan dalam kertas peperiksaan sama ada kertas 1 dan 2.

[5m] Soalan ini kerap kali sukar dijawab oleh calon kerana tidak menjawab dengan tepat dan ringkas. Acap kali calon menjawab dengan panjang lebar meliputi beberapa perenggan dan terlalu umum. Markah yang diperolehi antara 1 atau 2 sahaja. 3. Soalan tersebut ialah : Kertas 2 Tahun 2006. malahan ada yang tidak mendapat markah lansung. • • Soalan 2(a) Apakah yang dimaksudkan dengan industri asas tani? [5m] Soalan 7 (a) Apakah yang dimaksudkan dengan pengurusan alam sekitar? [5m] Kertas 2 Tahun 2007 • • • Soalan 1 (a) Apakah yang dimaksudkan dengan migrasi antarabangsa ? [3m] Soalan 2(a)Apakah yang dimaksudkan dengan kadar pertumbuhan penduduk [5m] Soalan 5(a) Takrifkan transformasi desa.0 Apa yang dimaksudkan dengan kaedah MJK. Calon gagal memjawab mengikut format yang sepatutnya ringkas dan padat .[5m] • • • • Soalan 2 (a) Apakah yang dimaksudkan dengan pemendapan sungai? [5m] Soalan 3 (a) Apakah yang dimaksudkan dengan profil pantai seimbang? [5m] Soalan 4 (a) Apakah yang dimaksudkan dengan atmosfera ? [5m] Soalan 5 (a) Apakah yang dimaksudkan dengan pemanasan global? [5m] Begitu juga bagi kertas 2 tahun 2006 sebanyak 2 soalan dan 2007 sebanyak 3 soalan merupakan bentuk soalan konsep. 25 .

ketiga-tiga aspek ini perlu disentuh. ‘Contoh’. C untuk Ciri dan C untuk Contoh. Sebenarnya terdapat tiga kaedah MJK yang boleh diamalkan. B untuk bagaimana dan S untuk sebab. Sebenarnya ‘Apa’ dalam konteks kaedah ini membawa maksud apa yang ditanya tentang sesuatu perkara atau kejadian itu secara tepat.1 Kaedah ABC.Empat kaedah mudah jawab soalan konsep itu ialah kaedah ABC. sama seperti dua kaedah di atas dalam jawapan pelajar seharusnya merangkumi ke tiga-tiga aspek ini iaitu apa.3 Kaedah ABK. membawa maksud contoh dari segi lokasi dan jenis sesuatu perkara atau kejadian itu. B untuk Bagaimana dan K untuk Kesan Oleh itu.2 Kaedah ABS. Kaedah ini membolehkan pelajar memahami dengan lebih mudah dan mendapat markah penuh. dalam jawapan pelajar seharusnya merangkumi ke tiga-tiga aspek ini iaitu apa. 3. Kaedah ABC bermaksud A untuk apa. ‘Kesan’ dan ‘ Sebab’ serta ‘Ciri akan diperjelaskan maksudnya di ruangan ini. Oleh itu. B untuk bagaimana dan C untuk contoh. 3. Selain itu.Berdasarkan dua sebab di atas iaitu merupakan soalan yang acapkali ditanya dan sukar dijawab oleh calon kerana tidak menjawab dengan tepat dan ringkas.dah 3. Oleh itu dalam jawapan pelajar seharusnya merangkumi ke tiga-tiga aspek ini iaitu apa.4 Kaedah ACC. Kaedah ABS bermaksud A untuk apa. ABS dan ABK serta ACC. Manakala ‘ Bagaimana’ pula bermaksud dengan cara apa perkara dan kejadian itu berlaku mengikut proses tertentu dan bertepatan dengan kehendak sesuatu perkara dalam soalan yang ditanya. ‘Contoh ‘ dalam konteks kaedah ini. bagaimana dan contoh untuk mendapat markah penuh. Bagi memudahkan pemahaman para guru dan pelajar tentang perkataan ‘Apa’ ‘Bagaimana’. bagiamana dan kesan.Oleh itu untuk mendapat markah penuh . Kaedah ACC bermaksud A untuk Apa. Perkataan ‘Sebab’ pula 26 . 3. Tidak dapat dinafikan kaedah MJK dapat membantu para guru dan pelajar dalam proses pengajaran dan pembelajaran untuk memudahkan para pelajar memahami dan menjawab dengan tepat akan soalan tersebut. Kaedah ABK bermaksud A untuk Apa. bagaimana dan sebab untuk mendapat markah yang baik.

4.Contoh kesotan tanih. Di sini akan diperjelaskan beberapa contoh untuk memudahkan pemahaman pelajar untuk menjawab soalan berbentuk konsep. suhu dan Contoh 2 : Apakah yang dimaksudkan dengan pergerakan jisim. pengoksidan dan pengkarbonan. perkataan ‘ kesan’ merupakan akibat yang terjadi jika sesuatu perkara atau kejadian itu berlaku secara berleluasa dan berlebihan daripada kedaan yang sepatutnya berlaku. tanah runtuh dan gelangsaran. 4. Huraiannya. Contoh : kesotan tanih. Apa : proses pergerakan bahan regolit yang mengalami pergerakan ke bawah cerun. 4. pengoksidan dan pengkarbonan. Contoh 1 : Apakah yang dimaksudkan dengan luluhawa kimia. suhu dan matahari contoh proses larutan. Akhir sekali. Contoh : proses larutan.0 Contoh. Luluhawa kimia bermaksud proses pereputan dan penyepaian batuan di sesuatu tempat secara insitu oleh agen-agen atmosfera seperti hujan.2 Kaedah MJK – ABS. Huraiannya.Contoh Jawapan Mengikut Kaedah MJK. Bagaimana : secara besar-besaran disebabkan oleh pengaruh tarikan graviti dan air bertindak sebagai pelicin serta kekurangan litupan tumbuhan. tanah runtuh dan gelangsaran. Apa : proses perebutan dan penyepaian batuan di sesuatu tempat.1 Kaedah MJK – ABC. 27 . Bagaimana : secara insistu oleh agen-agen atmosfera seperti hujan. matahari. Pergerakan jisim bermaksud proses pergerakan bahan regolit yang mengalami pengerakan ke bawah cerun secara besar-besaran disebabkan oleh pengaruh tarikan graviti dan air bertindak sebagai pelicin serta kekurangan litupan tumbuhan.membawa maksud sebab berlakunya sesuatu perkara atau kejadian itu yang mana menyebabkan berlakunya sesuatu proses tertentu.

Contoh 1 : Apakah yang dimaksudkan dengan jerebu.Biasanya suhu lebih tinggit di pusat bandar berbanding dengan pinggir bandar yang disebabkan oleh pembakaran bahan api fosil dan bangunan tepu bina serta kekurangan litupan tumbuahan. Disebabkan aktiviti manusia dan faktor semula jadi seperti aktiviti perkilangan dan letusan gunung berapi. Apa : Jerebu bermaksud partikel terampai di atmosfera dalam ketebalan yang tinggi. Huraiannya. 4. yang disebabkan oleh pembakaran bahan api fosil dan bangunan tepu bina serta kekurangan litupan tumbuahan. Bagaimana : Partikal terampai ini terbentuk di dalam keadaan cuaca kering dan udaranya yang stabil yang menghasilkan satu lapisan kabus nipis menyelimuti ruang atmosfera di sesuatu kawasan. Huraiannya.3 Kaedah MJK – ABK. Sebab : Disebabkan aktiviti manusia dan faktor semula jadi seperti aktiviti perkilangan dan letusan gunung berapi. 28 . Contoh 2 : Apakah yang dimaksudkan dengan Pulau Haba. Jerebu bermaksud partikel terampai di atmosfera dalam ketebalan yang tinggi. Pulau Haba bermaksud perbezaan suhu antara pinggir bandar dengan pusat bandar. Bagaimana : Sebab : Biasanya suhu lebih tinggit di pusat bandar berbanding dengan pinggir Bandar. Apa : Pulau Haba bermaksud perbezaan suhu antara pinggir bandar dengan pusat bandar. Partikal terampai ini terbentuk di dalam keadaan cuaca kering dan udaranya yang stabil yang menghasilkan satu lapisan kabus nipis menyelimuti ruang atmosfera di sesuatu kawasan.

Contoh 1

: Apakah yang anda tahu berkaitan dengan putaran bumi. Putaran bumi bermaksud bumi berputar pada paksinya sendiri dengan

kecondongan 23 ½ ° daripada satah tegak dari barat ke timur selama 23 jam 56 minit bagi satu pusingan 360 ° dengan kelajuan 1700 km/jam di khatulistiwa dan di kutub kelajuannya sifar. Akibat kejadian ini, berlaku kejadian siang dan malam, perbezaan zon waktu dan fajar dan senja. Huraiannya, Apa Bagaimana : bumi berputar pada paksinya sendiri. selama 23 jam 56 minit bagi satu pusingan 360 ° dengan kelajuan 1700 km/jam di khatulistiwa dan di kutub kelajuannya sifar. Kesan : Akibat kejadian ini, berlaku kejadian siang dan malam, perbezaan zon waktu dan fajar dan senja. Contoh 2 : Apakah yang dimaksudkan dengan peredaran bumi. : dengan kecondongan 23 ½ ° daripada satah tegak dari barat ke timur

Peredaran bumi bermaksud bumi beredar dalam satu orbit yang berbentuk bujur dengan kecondongan 66 ½ ° dalam masa 365 ¼ hari dengan kelajuan 107 280 km sejam mengikut lawan jam. Huraiannya, Apa : bumi beredar dalam satu orbit yang berbentuk bujur. yang berbentuk bujur dengan kecondongan 66 ½ ° dalam masa 365 ¼ hari dengan kelajuan 107 280 km sejam mengikut lawan jam. Kesannya : Kesannya menyebabkan berlaku kejadian empat musin dan kejadian siang dan malam yang tidak sama panjang. Bagimana : Kesannya menyebabkan berlaku kejadian empat musin dan kejadian siang dan malam yang tidak sama panjang.

Contoh 3

: Apakah yang dimaksudkan dengan sumber alam.

29

Sumber alam bermaksud sumber semula jadi yang terdiri daripada semua bahan asli yang berada di dalam alam sekitar fizikal yang berguna dan bermanfaat bagi memenuhi keperluan atau kehendak manusia yang hidup di dalamnya. Huraiannya, Apa Ciri Contoh : : : 4.4 Kaedah ACC. Contoh 1 : Apakah yang dimaksudkan dengan bandaraya global. Bandaraya global bermaksud bandar yang menempatkan pelbagai aktivti ekonomi yang bertaraf global, pusat pasaran saham sedunia,pusat kewangan dunia,persidangan NewYork dan Paris. Huraiannya, Apa Ciri Contoh Contoh 2 : bandar yang menempatkan pelbagai aktivti ekonomi bertaraf global. : pusat pasaran saham sedunia,pusat kewangan dunia,persidangan antarabangsa,mercu tanda global. : contohnya London, Tokyo, New York dan Paris : Apakah yang anda faham tentang pembangunan. antarabangsa,mercu tanda global,contohnya London, Tokyo, Sumber alam bermaksud sumber semula jadi yang terdiri daripada semua bahan asli yang bermanfaat kepada manusia. Terbahagi kepada dua jenis iaitu yang boleh diperbahaui dan tidak boleh diperbaharui.

Pembangunan ialah satu proses perubahan daripada tradisioal kepada moden melibatkan perubahan demografi, ekonomi, sosial,kualiti hidup dan perubahan politik disebabkan Huraiannya, Apa Ciri Sebab : perubahan daripada tradisioal kepada moden. : perubahan domegrafi, ekonomi, sosial,kualiti hidup dan perubahan politik. : peninkatan jangka hayat, peningkatan pendapatan pekapita, meningkatnya kadar celik huruf. peningkatan jangka hayat, peningkatan pendapatan perkapita, meningkatnya kadar celik huruf.

30

Contoh 3

: Apakah yang dimaksudkan dengan sumber alam.

Sumber alam bermaksud sumber semula jadi yang terdiri daripada semua bahan asli yang bermanfaat kepada manusia. Terbahagi kepada dua jenis iaitu yang boleh diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharui seperti air, hutan, gas asli dan bijih timah. Huraiannya, Apa Ciri Contoh 5.0 : : : Sumber alam bermaksud sumber semula jadi yang terdiri daripada semua bahan asli yang bermanfaat kepada manusia. Terbahagi kepada dua jenis iaitu yang boleh diperbaharui dan tidak boleh diperbaharui. air, hutan , gas asli dan bijih timah.

Bagaimana para guru dan pelajar boleh membuat pilihan atau menentukan

sama ada menggunakan ABC, ABS dan ABK. 5.1 Cara menentukan penggunaan ABC. ABC, secara mudah amat sesuai digunakan untuk soalan konsep yang melibatkan soalan berkaitan proses yang berlaku terhadap sesuau kejadian atau perkara . Misalnya pada contoh di atas melibatkan proses luluhawa kimia, pergerakan jirim dan bandar raya global. 5.2 Cara menentukan penggunaan ABS. Manakala ABS pula merupakan kejadian atau fenomena yang melibatkan berlakunya campur tangan aktiviti manusia, kebanyakannya berpunca daripada aktiviti manusia dan sedikit sebanyak juga berpunca daripada faktor semula jadi.Misalnya fenomena jerebu dan pulau haba serta pembangunan.

5.3 Cara menentukan penggunaan ABK.

31

Manakala, ABK amat sesuai untuk menjawab soalan yang berkaitan dengan kejadian atau bahan semula jadi dan membawa kesan kepada manusia di bumi dalam melakukan aktiviti bagi meneruskan kelangsungan hidup. Contoh kejadian putaran bumi, peredaran bumi dan sumber alam. 5.4 Cara menentukan penggunaan ACC. Akhir sekali kaedah ACC. Kaedah ini ada keistimewaannya iaitu hanya digunakkan untuk menjawan soalan konsep dalam Geografi kertas 2.

6.0

Kesimpulannya. Calon gagal memjawab mengikut format yang sepatutnya ringkas dan padat .

Dengan adanya panduan ini sedikit sebanyak dapat membantu pelajar menjawab soalan berbentuk konsep ini dan akan mendapat merkah yang lebih cemerlang dalam mata pelajaran Geografi STPM.

32

(4 markah) 33 .TEMA 1 : SISTEM BUMI 1. (5 markah) (ii) Nyatakan bentuk-bentuk tenaga tersebut. a) (i) Apakah yang dimaksudkan dengan tenaga.

matahari lebih hampir dengan garisan Sartan manakala pada 21 Mac dan 22 September lebih hampir dengan garisan Khatulistiwa. Kecondongan paksi bumi ialah 23 ½˚ dari garisan yang tegak pada rataan Londar-menyebabkan terdapat perbezaan keamatan tenaga solar yang diterima oleh kedua-dua kawasan. 2.(8 markah) c) Jelaskan kesan keamatan tenaga solar terhadap tumbuh-tumbuhan di kawasan tropika lempab. keupayaan. (8 markah) Perlu kaitkan antara keamatan tenaga solar dengan ciri-ciri tumbuhan di tropika kefahaman dan penjelasan . (8 markah) Cadangan Isi Jawapan: a) (i) Apakah yang dimaksudkan dengan tenaga.tenaga haba. kimia. Jangkamasa pancaran (berkaitan dengan panjang waktu siang mengikut musim) c) Jelaskan kesan keamatan tenaga solar terhadap tumbuh-tumbuhan di kawasan tropika lembap. sejatan dan kelembapan yang tinggi (80% pada jam 9.(8 markah) -Lukis gambarajah yang sesuai untuk membantu huraian 1. terangkan bagaimana kecondongan paksi bumi menyebabkan keamatan tenaga solar yang diterima berbeza antara kawasan sederhana dengan kawasan tropika.Oleh kerana kawasan tropika menerima tenaga solar yang banyak (sebahagiannya telah dibalikkan oleh awan yang tebal) menyebabkan suhu di tropika lembap tidak kurang 25˚C. Jarak matahari(beza ikut musim).Misalnya pada 22 Disember matahari lebih hampir dengan garisan Jadi tetapi pada 21 Jun. (4 markah) -Bentuk-bentuk tenaga . 3. Kecondongan pancaran (pancaran tegak atau pancaran serong) 4.00 pagi) dan hujan 34 . bahang/radiasi.b) Dengan bantuan gambarajah. terangkan bagaimana kecondongan paksi bumi menyebabkan keamatan tenaga solar yang diterima berbeza antara kawasan sederhana dengan kawasan tropika. (5 markah) -Tenaga ialah keupayaan melakukan sesuatu kerja/aktiviti atau kemampuan untuk mewujudkan perubahan terhadap jirim (ii) Nyatakan bentuk-bentuk tenaga tersebut. kinetik. b) Dengan bantuan gambarajah. elektrik dan magnet.

tahunan yang lebat sepanjang tahun melebihi 2000mm setahun – hutan hujan tropika (hutan malar hijau) – mempengaruhi kadar keamatan yang diterima dan seterusnya mempengaruhi ciri-ciri tumbuhan. Kesan

1.

Pokok-pokok besar yang berdaun hijau sepanjang tahun menyebabkan cahaya matahari cuma sampai ke beberapa tompok kecil di dalam hutan dan ini pun dalam beberapa jam sahaja setiap hari. Intensiti cahaya yang diterima oleh silara pokok yang tinggi. Keadaan demikian rupa tidak memungkinkan pertumbuhan pokok rendah di kawasan tropika. Sebaliknya pokok-pokok sentiasa bersaing untuk mendapatkan cahaya matahari. Ini menyebabkan pokok-pokoknya berbatang lurus dan bercabang-cabang di bahagian atasnya. Keamatan cahaya matahari yang diterima oleh lantai hutan adalah rendah berbanding dengan jumlah yang sampai ke silara. Di sebahagian besarnya keamatan cahaya tidak mencukupi untuk menampung pertumbuhan tumbuhan di lantai hutan. Kawasan yang menerima cahaya matahari akan ditumbuhi anakanak pokok dari lapisan A,B, dan C. (pokok-pokok besar mungkin tumbang di tengah-tengah hutan dan melalui ruang inilah cahaya matahari sampai ke lantai hutan). Anak-anak benih tumbuh setinggi beberapa cm sahaja setahun. Pertumbuhan pesat hanya berlaku apabila hutan ditebang dan dibersihkan dan menghasilkan belukar. Pokok liana terpaksa bergantung kepada tumbuhan lain supaya tenaga cahaya matahari dapat dicapai. Pokok liana kecil boleh hidup dalam keadaan yang gelap atau teduh tetapi apabila sudah besar ia memerlukan cahaya. Pokok-pokok saprofit dapat menyesuaikan diri dengan kadar keamatan tenaga solar yang rendah dengan hidup di habitat yang gelap, kerana ia tidak mengandungi klorofil. Ia dapat makan dari bahan reput atau humus dalam tanih. Hutan di sekitar sungai yang besar adalah tebal dan sukar ditembusi kerana lantai hutan ditumbuhi dengan pelbagai jenis hutan pokok renek dan pokokpokok yang rendah yang tidak jauh bezanya daripada belukar. Berbeza dengan lantai hutan yang jauh dari sungai, lantai hutan di sekitar sungai menerima cahaya matahari setiap hari

2.

3.

4.

5.

2.(a) Apakah yang dimaksudkan dengan sistem ?(5 markah) (b) Jelaskan kesan pemanasan tenaga suria terhadap biosfera, atmosfera dan Litosfera. (10 markah) (c) Terangkan bagaimana tenaga bahang, tenaga haba dan tenaga kinetik mempengaruhi pembentukan hujan. (10 markah)

35

Cadangan Isi Jawapan: (a) Apakah yang dimaksudkan dengan sistem ?(5 markah) Sistem ialah satu set himpunan objek atau angkubah-angkubah yang berada dalam satu sempadan arbitari yang berinterkasi antara angkubah kerana sifatnya yang saling berkaitan. b)Jelaskan kesan pemanasan tenaga suria terhadap biosfera, atmosfera dan litosfera. (10 markah) 1. Biosfera – bahangan matahari diterima oleh tumbuh-tumbuhan untuk proses fotosintesis--membekalkan tenaga kepada haiwan dan manusia (vitamin D) 2. Hidrosfera – panaskan badan air – sejatan- bentuk awan sumbangkan kerpasan- air larian permukaan masuk semula ke hidrosfera 3. Litosfera – bahang matahari membantu kepada proses luluhawa kimia, pereputan dan penguraian batuan bagi pembentukan tanih. Pereputan dan penguraian fosil flora dan fauna membekal tanih yang subur kepada litosfera. c) Jelaskan bagaimana tenaga bahang, tenaga haba dan tenaga kinetik mempengaruhi pembentukan hujan. (10 markah) 1. Tenaga bahangan memanaskan badan air 2. Wujud tenaga haba dalam badan air dan terpeluwap. 3. Sejatan berlaku pada badan air dan wap air menaik, pergerakan ini mewujudkan tenaga kinetik. 4. Haba pendam dalam udara mengurai wap air untuk terus naik. 5. Membentuk awan dan menurunkan kerpasan turun ke bumi oleh tenaga kinetik

3. a) Bezakan tenaga endogenik dengan tenaga eksogenik dalam sistem bumi. (6 markah) b) Tunjukkan kepentingan tenaga eksogenik terhadap sistem-sistem bumi. (12 markah) c) Jelaskan kesan-kesan terhadap system geomorfologi apabila bumi dikatakan

36

menerima lebihan tenaga eksogenik. (7 markah) Cadangan Isi Jawapan: a) Bezakan tenaga endogenik dengan tenaga eksogenik dalam sistem bumi. (6 markah) 1. perbezaan dari segi punca tenaga:- tenaga endogenik berasal dari dalam bumi/kerak bumi manakala tenaga eksogenik berasal dari luar bumi/tenaga matahari. perbezaan contoh tenaga:- tenaga endogenik seperti tenaga seismik(gempa bumi), tenaga volkanik (gempa bumi), tenaga atomik seperti daripada galian plutonium, uranium dll. Tenaga eksogenik adalah tenaga matahari yang boleh bertukar menjadi tenaga keupayaan, kinetik, kimia dll. Tenaga eksogenik/matahari amat penting untuk menggerakkan seluruh sistem bumi sama ada system geomorfologi, sistem atmosfera, hidrologi dan juga ekologi. Manakala tenaga endogenik amat penting untuk menghidupkan system dalam bumi/aktiviti ignius jalar dalam dan juga jalar luar.

2.

3.

b) Huraikan kepentingan tenaga eksogenik terhadap sistem-sistem bumi. (12 markah) Tenaga eksogenik/tenaga matahari adalah amat penting untuk menggerakkan seluruh operasi sistem-sistem bumi. 1. Luluhawa berlaku (kimia/fizikal) – kesemuanya memerlukan suhu yang tinggi/tenaga haba yang cukup untuk beroperasi. Misalnya, luluhawa kimia memerlukan suhu asas 10˚C untuk bertindakbalas menguraikan batuan.Manakala luluhawa fizikal memerlukan kepanasan yang terik untuk mengembangkan mineral batuan. Proses hakisan dan pergerakan jisim – Misalnya dalam proses hakisan glasier, proses ini boleh berlaku apabila mempunyai tenaga haba yang cukup untuk mencairkan salji.Bahang matahari akan mencairkan salji. Apabila sajli mencair, barulah ia boleh menggerakkan segala bahan hakisan menuruni lurah0lurah. Proses sejatpeluhan dalam system hidrologi. Sejatan dari permukaan air, sejatan dari lembapan tanih dan perpeluhan dari tumbuh-tumbuhan tidak akan terjadi jika tidak mempunyai tenaga haba matahari yang cukup. Oleh itu, ia mempengaruhi turunnya hujan. Membolehkan angin bertiup dalam sistem atmosfera. An gin akan bertiup dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Untuk enghasilkan perbezaan tekanan ini, mestilah wujud perbezaan suhu/perbezaan haba antara dua tempat. Membolehkan tumbuh-tumbuhan membuat makanan dalam sistem ekologi.Tenaga matahari yang cukup membolehkan proses fotosintesis berlaku. Begitu juga organisma-organisma lain yang memerlukan tenaga matahari untuk

2.

3.

4.

5.

37

pelbagai proses seperti proses perpeluhan/respirasi, tumbesaran dan sebagainya. c) Jelaskan kesan-kesan terhadap sistem geomorfologi apabila bumi dikatakan menerima lebihan tenaga eksogenik. (7 markah) Sistem bumi menerima lebihan tenaga eksogenik disebabkan aktiviti manusia-kesan rumah hijau, penipisan lapisan ozon. Kesan-kesan:1. Fenomena penggurunan-saiz kawasan gurun menjadi semakin besar akibat cuaca dan persekitaran di kawasan gurun yang semakin kering-kontang, tandusgersang. Proses-proses luluhawa fizikal serta hakisan layangan angina semakin dominan-contoh, Gurun Sahel dan Kalahari di Afrika sedang mengalami proses perluasan yang hebat. Pencairan ais di kawasan-kawasan kutub.Misalnya litupan ais Antartika dan Greenland-menyebabkan kenaikan aras laut serta risiko yang rendah menjadi tenggelam. Menggiatkan proses hakisan glasier dan runtuhan salji di kawasan pergunungan tinggi-kerana litupan ais dan salji akan mengalami pencairan yang hebat.

2.

3.

4.a) Apakah yang dimaksudkan dengan imbangan haba? (5 markah) b) Jelaskan proses laluan tenaga solar ke permukaan bumi seperti yang ditunjukkan dalam rajah 1. (10 markah) c) Huraikan kegiatan manusia yang boleh mempengaruhi penjanaan tenaga haba atmosfera. (10 markah) Cadangan Isi Jawapan: a) Apakah yang dimaksudkan dengan imbangan haba? (5 markah) Suatu konsep keseimbangan yang merujuk kepada radiasi matahari yang datang dan diterima oleh atmosfera dan bumi berbanding dengan radiasi keluar yang diserakkan atau dibalikkan dan juga dikenali sebagai imbangan haba. b) Jelaskan proses laluan tenaga solar ke permukaan bumi seperti yang ditunjukkan dalam rajah 1. (10 markah) 1. 2. 3. 4. 5. Input radiasi gelombang panjang dan output radiasi gelombang panjang. Halaju insolasi dan biasan. Pantulan atau albedo Peningkatan albedo dan pantulan radiasi gelombang pendek. Insolasi dan proses penyerakan.

c) Huraikan kegiatan manusia yang boleh mempengaruhi penjanaan tenaga haba

38

Kegiatan perkilangan Proses pembandaran kawasan Bandar Penggunaan kenderaan bermotor Pembukaan kawasan hutan Pembakaran sampah dan hutan 6. 3. habuk dan hablur ais – menyerakkan sinaran matahari Penyerapan – zarah wap air. 5. wap air.atmosfera. gas-gas. 2. a) Mengapakah bumi hanya menerima sebahagian kecil sahaja (0. (5 markah) 1. Jarak dari matahari dengan bumi (150 juta km) – jarak -peredaran bumi mengelilingi matahari menyebabkan kejadian solstis dan ekuinoks semasa perihelion dan afehelion Elektromagnet mengikut kitaran tompok matahari (tempoh 11 tahun setiap kitaran) Tompok matahari (sunspot) – lebih banyak tenaga Pemantulan – di lapisan atas atmosfera dan pemantulan oleh awan Penyerakan olehzarah yang halus seperti molikul gas. habuk dan debu menyerap kira-kira 15% daripada jumlah sinaran Albedo – keputihan atau kecerahan sesuatu permukaan (yang lebih cerah akan memantulkan jumlah sinaran yang tinggi) Gambarajah yang sesuai juga boleh disertakan 2. 8. 4. 5. (10 markah) 1. (5 markah) b) Mengapakah jumlah bahang matahari yang diterima berbeza-beza mengikut bahagian dunia? (10 markah) c) Bagaimanakah tenaga matahari mempengaruhi kegiatan pertanian di kawasan tropika lembap? (10 markah) Cadangan Isi Jawapan: a) Mengapakah bumi hanya menerima sebahagian kecil sahaja (0. 3. Pembinaan kemudahan jalan pengangkutan 5. 6. 7.2 x 10 ) daripada seluruh tenaga matahari dan jumlahnya berubah-ubah mengikut masa. 39 . udara. 4.2 x 10 ) daripada seluruh tenaga matahari dan jumlahnya berubah-ubah mengikut masa. debu.

belukar atau rumput boleh dibakar untuk membersihkan lading dan dijadikan baja (kebenaran JAS) 4. Putaran bumi mewujudkan siang dan malam Peredaran bumi mengelilingi matahari yang mewujudkan kejadian musim mengikut kedudukan garis lintang Kecondongan pancaran matahari Ketebalan atmosfera (bandingan antara kawasan gurun dan tropika lembap) Perbezaan permukaan dari segi jenis (daratan. (10 markah) c) Bincangkan bagaimana perubahan musim di kawasan-kawasan dunia yang berbeza mempengaruhi kegiatan penduduk. membolehkan pokok subur dan tidak berkulat Mengeringkan sisa-sisa pertanian. 2.a) Apakah yang dimaksudkan dengan ekuinoks? (5 markah) b)Jelaskan sebab-sebab berlakunya kejadian musim yang berbeza di permukaan bumi. Kenalpasti ciri-ciri tropika lembap–panas lembap dan hujan sepanjang tahun Keamatan tenaga matahari yang tinggi dan sepanjang tahun-pertanian sepanjang tahun Jumlah tenaga matahari yang banyak mempengaruhi pelbagai jenis tanaman ditanam dan menghasilkan produktiviti sepanjang masa (kelapa sawit. getah. 5. 4. 3. air dan tumbuh-tumbuhan) dan bentuk (topografi) – hadap matahari atau terlindung c) Bagaimanakah tenaga matahari mempengaruhi kegiatan pertanian di kawasan tropika lembap? (10 markah) 1. pokok. nutrient. setrusnya ia mempengaruhi proses-proses geografi fizikal di kawasan tropika lembap yang sesuai untuk pertanian Sejatpeluhan membolehkan tanaman tidak mengalami lebihan air yang melampau. 3. nanas dll) Peranan tenaga matahari dalam mempengaruhi kebanyakan kitar (air. dll) dan seterusnya mempengaruhi kegiatan pertanian. 6. (10 markah) 40 . 2.b) Mengapakah jumlah bahang matahari yang diterima berbeza-beza mengikut bahagian dunia? (10 markah) 1. 6. 5.

(5 markah) Bahangan suria-bahangan matahari iaitu punca tenaga haba dalam bentuk sinaran gelombang elektromagnet pendek dan cahaya. Perikanan-perbezaan-di tropika sepanjang tahun-kawasan sederhana aktif musim panas 5. b)Jelaskan sebab-sebab berlakunya kejadian musim yang berbeza di permukaan bumi.Cadangan Isi Jawapan: a) Apakah yang dimaksudkan dengan ekuinoks? (5 markah) Kedudukan matahari adalah tegak di kawasan khatulistiwa yang menyebabkan panjang siang dan malam adalah sama panjang di seluruh dunia. 4. Pembalakan-penebangan pokok pada musim dingin-getah pokok beku 3.a) (i) Terangkan secara ringkas perbezaan antara bahangan suria dengan bahangan bumi. Lain-lain-aktiviti/perlombongan/sosial 7. (6 markah) c) Huraikan peranan bahangan suria terhadap ciri-ciri tumbuhan hutan hujan tropika. (10 markah) 1. (5 markah) (ii) Huraikan proses-proses di atmosfera yang boleh mengurangkan jumlah bahangan suria yang tiba ke permukaan bumi. (10 markah) 1.air dan udara 6. Pertanian-kawasan sederhana kegiatan menanam dijalankan pada musim panas/hari bebas fros. Pengangkutan-darat. khatulistiwa-pertanian sepanjang masa 2. Pelancongan-tumpuan kawasan tropika. (8 markah) Cadangan Isi Jawapan: a) (i) Terangkan secara ringkas perbezaan antara bahangan suria dengan bahangan bumi. 3. (6 markah) b) Jelaskan peranan bahangan suria terhadap tiga proses fizikal di permukaan bumi.contoh-pelancong dari kawasan sederhana dunia-contoh 4. Bumi mengelilinggi matahari-memerlukan 365 ¼ hari untuk melengkapkan satu orbit Pergerakan bumi di atas paksi Kecondongan paksi bumi Sifat bumi berbentuk sfera c) Huraikan bagaimana perubahan musim di kawasan-kawasan dunia yang berbeza mempengaruhi kegiatan penduduk. 2. 41 .

6. 4.Bahangan bumi-bahangan terrestrial hasil pembalikan haba bumi yang diserap dari matahari dalam bentuk gelombang electromagnet yang panjang.molekul gas. (ii) Huraikan proses-proses di atmosfera yang boleh mengurangkan jumlah bahangan suria yang tiba ke permukaan bumi. Diserap oleh atmosfera seperti gas CO2. partikel/habuk. Penyerakan bahangan matahari oleh partikel habuk. Malar hijau-fotosintesis Kepadatan/kepelbagaian jenis dan sepsis Susun lapis tumbuhan A. 3.C dan D Tumbuhan menumpang-parasit Tumbuhan menjalar dan melilit Ciri daun/batang/silara 8. (8 markah) 1. 3. 5. 2. (10 markah) Cadangan Isi Jawapan: a) Nyatakan lima bukti yang menunjukkan bahawa bumi berbentuk sfera? (5 markah) 1. 3. a) Nyatakan lima bukti yang menunjukkan bahawa bumi berbentuk sfera? (5 markah) b) Huraikan sebab-sebab terdapatnya perbezaan radiasi matahari mengikut garis lintang. (6 markah) 1. 2. 5. Bukti pelayaran mengelilingi bumi Bukti daripada kedudukan kaki langit yang melengkung Terbit dan terbenamnya matahari Bukti satelit 42 . b) Jelaskan peranan bahangan suria terhadap tiga proses fizikal di permukaan bumi.B. 3.ozon. 2.wap air/awan/hablur ais. dll. (6 markah) 1. 2. Proses luluhawa-kimia/fizikal Proses pergerakan jisim Proses hakisan Proses pengangkutan Proses pemendapan c) Huraikan peranan bahangan suria terhadap ciri-ciri tumbuhan hutan hujan tropika. 4. manik air. Pembalikan oleh awan yang berbeza ketebalan. 4. (10 markah) c) Jelaskan lima pengaruh radiasi matahari terhadap aktiviti manusia.

siang dan malam yang tidak sama panjang 43 . huraikan kejadian musim berlaku. (10 markah) Cadangan Isi Jawapan: a) Apakah yang dimaksudkan dengan solstis? (5 markah) Solstis-Suatu keadaan di mana matahari tengahari tegak di atas kepala di Garisan Sartan (23 1/2˚U) pada 21 Jun dan di Garisan Jadi (23 1/2˚S) pada 22 Disember menyebabkan siang dan malam yang tidak sama panjang di kawasan-kawasan beriklim sederhana kecuali di kawasan Khatulistiwa. Melihat kapal di laut 6. b) Dengan bantuan gambarajah.a) Apakah yang dimaksudkan dengan solstis? (5 markah) b) Berdasarkan suatu gambarajah.Gambarajah 4 musim. Perlombongan 3. jelaskan kejadian 4 musim .kawasan kutub Radiasi mengalami pelbagai proses sebelum sampai ke permukaan bumi c) Huraikan lima pengaruh radiasi matahari terhadap aktiviti manusia. Jarak bumi dengan matahari Luas permukaan bumi yang berbeza di kawasan garis lintang berbeza-zon khatulistiwa. Perikanan 6. (10 markah) 1. 2 3. (10 markah) c) Bandingkan bagaimana kejadian musim mempengaruhi kegiatan pertanian di kawasan tropika dan sederhana. Pembalakan 5. (10 markah) 1.5. Pelancongan 4. Bentuk bumi b) Jelaskan sebab-sebab terdapatnya perbezaan radiasi matahari mengikut garis lintang. Pengangkutan 9. kawasan latitud 36˚U dan 36˚S. (10 markah) 1. Pertanian 2. Perindustrian 7.

3. 5. 5. (8 markah) (c) Huraikan pengaruh cuaca dan iklim terhadap aktiviti manusia.perihelion . 2. Jangkamasa penanaman-sepanjang masa/ikut musim Jenis pertanian Kawasan pertanian Fungsi pertanian sama ada untuk sara diri atau dagangan Keluasan/saiz tanaman 10. 4.Penerimaan haba yang berbeza dalam keadaan jarak bumi yang berbeza dari matahari .2. (10 markah) Pertanian di kawasn tropika dan kawasan sederhana dibezakan dengan melihat aspekaspek berikut: 1.Penerimaan haba di kawasan kutub yang berbeza.Peredaran bumi mengelilinggi matahari-365 ¼ hari untuk melengkapkan satu peredaran 3.Putaran bumi di atas paksi yang condong 23 1/2˚ daripada satah tegak-ada tempat yang menerima lebih pada masa tertentu 4.(a) Apakah yang anda faham tentang ‘soltis musim sejuk’ dan ‘soltis musim panas’. Kejadian ekuinoks dan solstis iaitu . (7 markah) 44 . di kawasan sederhana dunia. (7 markah) (b) Jelaskan empat kesan kejadian soltis kepada alam sekitar.Kedudukan matahari di Garisan Sartan (Solstis Musim Panas) atau Jadi (Solstis Musim Sejuk) .afelion .147 juta km c) Bagaimanakah iklim yang berbeza mempengaruhi kegiatan pertanian di kawasan tropika dan sederhana.152 juta km . (10 markah) Cadangan Isi Jawapan: (a) Apakah yang anda faham tentang ‘soltis musim sejuk’ dan ‘soltis musim panas’.kedudukan matahari tegak di Khatulistiwa .

Berlaku kejadian musim sejuk . 2. 2. Pembalakan –musim sejuk. di kawasan sederhana dunia. Berlaku kejadian musim panas. (8 markah) Kesan kejadian soltis ialah: 1. 3. (10 markah) Pengaruh cuaca dan iklim terhadap aktiviti manusia. 3. Perubahan ketinggian matahari tengah hari dilangit. 4. Pemburuan – haiwan tak aktif musim sejuk Pertanian .Soltis musim sejuk: 1. 6.terganggu Pengangkutan. 4. Siang lebih panjang daripada malam di hemisfera utara Malam lebih panjang daripada siang di hemisferra selatan Matahari tegak tengah hari pada 21/22/23 Jun di Garisan Selatan Hemisfera utara mengalami musim panas dan hemisfera selatan mengalami musim sejuk (b) Jelaskan empat kesan kejadian soltis kepada alam sekitar. Pelancongan – salji – ski dll. Siang dan malam yang tidak sama panjang kecuali di khatulistiwa. 3. di kawasan sederhana dunia 1. 4. 5. 4. 2. Soalan 1 45 . 2.terjejas Tema 2 : Sistem Geogmorfologi.terganggu Petempatan . (c) Huraikan pengaruh cuaca dan iklim terhadap aktiviti manusia. Malam lebih panjang daripada siang di hemisfera utara Siang lebih panjang daripada malam di hemisferra selatan Matahari tegak tengah hari pada 21/22/23 Dis di Garisan Jadi Hamisfera utara mengalami musim sejuk dan hamisfera selatan mengalami musim panas Soltis musim panas: 1. 3.

dijumpai dalam kerak bumi diteroka dan dimajukan. sial terdiri daripada batuan granit dan sima batuan basalt. ( 6 markah ) Cadangan Isi Jawapan : 1.menghasilkan sumber mineral dan bahan tanaga untuk 46 . 4. c) Jelaskan proses pembentukan gunung lipat dan gunung bongkah.a) Apakah yang dimaksudkan dengan struktur bumi. Kandungan mineral yang berbeza. ( 6 markah ) Cadangan Isi Cadangan : 1. 2.tanih laterit untuk kelapa sawit dan getah-tanih alluvium untuk pada sawah –tanih gambut untuk nanas. sial 20 hingga 70km dan sima 5 hingga 10km. b) Jelaskan tiga perbandingan sial dan sima. Ketumpatan yang berbeza. Ketebalan yang berbeza.menggalak dan meningkatkan hasil pertanian.menghasilkan pelbagai jenis tanaman . mantel dan teras bumi yang mempunya sifat fizikal dan sifat kimia yang berbeza . . 2.6 g/cm³ hingga 2.contoh tanah Tanah Tinggi Cameron dan Tanah Tinggi Genting – menarik dan menggalakan kedatangan pelancongan. Proses pembentukan gunung bongkah terjadi akibat kejadian gilinciran disebabkan kuasa tegangan atau mampatan dan menyebabkan berlaku rekahan di mana akhirnya sebahagain kerak jatuh atau naik berbanding kawasan sekitarnya.8 g/cm³ hingga 3. (5 markah) Cadangan Jawapan : Struktur bumi merupakan lapisan bumi iaitu terdiri kerak bumi. 3. Pelombongan . 2.udara nyaman. 3.pelbagai jenis mineral yang berharga . Pelancongan . Jenis batuan yang berbeza.7g/cm³dan sima lebih tumpat iaitu 2. Proses pembentukan gunung lipat terjadi akibat pergerakan bumi secara besarbesaran disebabkan tekanan yang kuat dalam kerak bumi sehingga menyebabkan batuan termampat dan kawasan yang lemah akan berlipat.membentuk tanah tinggi. sial kurang tumpat iaitu 2. Pertanian. ( 8 markah ) Cadangan Isi Jawapan : 1.pelbagai jenis tanih membentuk daratan . d) Huraikan empat kepentingan daratan kepada alam sekitar manusia.0 g/cm³.sial terdiri daripada silika dan aluminium dan sima mengandungi silika dan magnesium.suhu yang sederhana tumbuahan semula yang subur dan menarik.

Ternakan . cengal dan jelutung.ternakan meragut rumput.contoh Delta Kelantan dengan padi dan Felda Jengka dengan kelapa sawit dan getah. (4markah) Cadangan Isi Jawapan : 1. Nyatakan dua jenis batuan igneus dan satu contoh setiap batuan tersebut.kolam dan tasikternakan ikan keli.kaya dengan sumber balak.berhablur dan tidak mengandungi fosil ii. 4. 5. a) i. Jalar dalam/igneus rejahan contoh gabro/diorite/granit 47 . Pembalakan . 2.menjadi pendapatan sampingan dan tetap bagi petani.terdapat Hutan Hujan Tropika.lembu dan biri-biri –contoh Padang Rumput Steppe dan Pampas.manusia .untuk dijadikan papan lapir.tanah pamah beralun dan rata -padang rumput yang subur. contoh basalt/riolit/pumis .contoh dikawasan tanah tinggi kurang daripada 1200m. kayu gergaji dan perabut. Ternakan ikan air tawar – daratan yang berair seperti sungai. Soalan 2.contoh meranti.berkilat .bersifat keras . Jalar luar/ igneus terobosan . Apakah yang dimaksudkan dengan batuan igneus? ( 4markah ) Cadangan Jawapan : Batuan yang terbentuk daripada penyejukan dan pembekuan magma dari lapisan mantel . 6. tongsan dan talipia dijalankan-mempelbagaikan sumber pendapatan individu dan negara.

tekanan dan suhu tinggi Rajah : Kitar Batuan c) Huraikan lima kepentingan batuan terhadap aktiviti manusia. (7 markah ) Cadangan Jawapan Luluhawa dan tekanan Penyejukan dan Penghabluran Batuan Igneus tinggi Tindakbalas kimia. Cadangan Isi Jawapan 48 . tekanan.b) Lukis dan tunjukkan bagaimana kitaran batuan berlaku.suhu tinggi Batu enapan Batu lebur (magma dan lava) Suhu sangat tinggi (peleburan) Batu Metamorfosis Tindak balas kimia.

Contoh berlian. Pembinaan jalan raya – batuan igneus jenis granit. Perindusterian – kaolin untuk membuat seramik – tembikar dan pinggan mangkuk yang menarik – peluang pekerjaan . 2. Kuari – batuan granit – dijadikan batuan untuk sector pembinaan – peluang pekerjaan – meningkatkan pendapatan – Contoh Rawang dan Ipoh. Bukti bahan fosil – persamaan bahan fosil antara Afrika Selatan dengan Amerika Selatan.jalan raya bertar-mudah pergerakan.contoh Air Terjun Sekayu dan Air Terjun Kota Tinggi. Bukti iklim palaeo – taburan zon iklim ada persamaan dari segi ciri pengglasieran. 3. Keagamaan – gua terbentuk daripada batu kapur – tempat akitiviti keagamaan dijalankan – terdapat banyak patung penganut agama Hindu. ( 6 markah) Cadangan Isi Jawapan: 1. 3.1. 4.dibentuk dan dijadikan bahan hiasan wanita. Kuala Kangsar dan Ayer Hitam 7. 49 .menggalak dan daya tarik kedatangan pelancong. 6. ( 5 markah ) Cadangan Jawapan: Satu pergerakan kerak bumi secara mendatar disebabkan arus perolakan dalam lapisan mantel berlaku berjuta-juta tahun dahulu sehingga membentuk benua hari ini b) Jelaskan 3 bukti yang menyokong tentang hanyutan benua.dikunjung penganut Hindu untuk beribadat contoh semasa perayaan Deepavali. zamrud dan delima. 5. Pembinaan bangunan – batu kapur campuran bahan simen.kembangkan aktiviti ekonomi dan sumber pendapatan. Bukti sepadanan benua – benua Amerika dengan Afrika – pantai timur benua Amerika Selatan dicantum dengan pantai barat benua Afrika – bentuk satu daratan yang luas.tempat pelancongan yang unik dan menarik.meningkatkan pendapatan – contoh Bidor. 4.kembangkan sector pembinan bagunan dan projek perumah – kemudahan tempat tinggal rakyat. Bukti Oseanik.meningkatikan darjah ketaksampaian. Hiasan Wanita – batu permata terbentuk daripada batuan metamorphosis.dianggap suci dan berkat.bahan mendapan berhampiran benua lebih tua berbanding di tengah lembangan. – lembangan dan dasar lautan lebih muda dari benua. 2.. Pelancongan – air terjun terbentuk daripada batuan igneus. Soalan 3 a) Apakah yang anda faham tentang hanyutan benua.

letusan gunung berapi.contoh di Indonesia dan Filipina. Nyatakan jenis luluhawa kimia yang anda tahu ? 50 .suhu global menurun sebanyak 0. Pertanian – penanaman padi sawah dilereng berteres di kawasan gunung berapikehadiran lava bes yang subur-menggalakkan aktiviti pertanian. 2. Soalan 4 a) i. bekalan elektrik dan bekalan air terputus. gizar dan mata air panas di kawasan gunung berapi -tarikan utama pelancongan-contoh Tasik Danau Toba di Indonesia dan Rotorus di New Zealand.banyak nyawa terkorban.5°C – berlarutan beberapa tahun. ii.letusan gunung berapi.bantuan dari luar sukar untuk sampai dan dihantar-perhubungan dengan dunia luar terputus. 6. Pelancongan – tasik kawah. 5.menggalakan aktiviti kuari – juga kaya dengan sumber. 7.200 000 orang telah terkorban kerana gempa bumi dan tsunami.matahari di lindungan debu gunung berapi. kenderaan dan harta benda yang lain.Contoh kejadian di Acheh 26 Disember 2004 telah memusnahkan lebih 500 000 tempat tinggal penduduk di Acheh dan di kawasan sekitarnya.c) Nyatakan tiga cara berlakunya pergerakan plat tektonik. Cadangan Isi Jawapan : 1. Apakah yang dimaksudkan dengan luluhawa kimia ? ( 4 markah ) Cadangan Jawapan : Luluhawa kimia ialah merupakan proses pereputan dan penyepaian batuan secara insitu yang melibatkan perubahan kimia dan saiz batuan akibat tindakan agen geomorfologi seperti perubahan suhu. Penurunan suhu secara global.Contoh letusan gunung berapi Pinatubo di Filipina pada 1991.berlaku gempa bumi.ingeus jalar dalam seperti batolit dan lakolit banyak mengandungi batuan granit. 3.akibat bencana tersebut. air hujan dan pancaran matahari.jalan raya. 4. Memusnahkan harta benda. d) Huraikan lima kesan pergerakan plat tektonik terhadap alam sekitar. tsunami dan gempa bumi kemusnahan tempat tinggal.Contoh gempa bumi di Acheh pada 26 Disember 2004 mengwujudkan kehadiran tsunami. Kemusnahan infrastruktur.gelinciran dan tsunami. perselisihan plat dan pencapahan plat. ( 3 markah ) Cadangan Jawapan : Tiga cara pergerakan plat tektonik ialah pertembungan plat. jalan kereta api. Kehilangan nyawa. Perlombongan – kaya dengan sumber mineral.

Rekahan Batuan. ( 8 markah ) Cadangan Isi Jawapan : 1. Masa – semakin lama terdedah kepada agen luluhawa. pengoksidaan.luluhawa kimia amat berkesan. Cadangan Isi Jawapan : 51 . Tumbuh-tumbuhan – tindakan akar akan terbentuk. Suhu – melibatkan unsur cuaca seperti jumlah karpasan. Tindakan manusia.( 3 markah) Cadangan Jawapan : Jenis luluhawa ialah larutan.batuan enapan lebih lembut – mudah terluluhawa dengan kehadiran agen luluhawa .gua dan sungai bawah tanah.batu granit akan terluluhawa jika terdedah di permukaan bumi dalam jangka masa yang lama berbanding dengan batuan granit yang berada di dalam kerak bumi 7. 3.proses pengkarbonan akan berlakuterbentuk pandang darat karst iaitu pembentukan dolin.semakin jelas pengaruh luluhawa ke atasnya. 6.kehadiran pacaran matahari melebihi 6 jam sehari secara purata. pemcairan dan pembekuan berlaku secara berulang-ulang dan luluhawa terjadi. c) Huraikan lima pengaruh luluhawa terhadap alam sekitar.Contoh rekahan pada batu kapur. 5. agak sukar terluluhawa. 2. pengkarbonan.manusia mendedah batuan dengan agen luluhawa di permukaan bumi. suhu panas dan lembap sepanjang tahun-jumlah hujan yang banyak.aktiviti manusia yang terlibat seperti pembalakan.pancaran matahari dan julat suhu harian sesuatu kawasan. b) Jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi luluhawa. penghidratan dan hidrolisis. 4.akar pokok masuk ke celahcelah rekahan batuan.perlu jangka masa yang lama untuk terluluhawa. Bentuk muka bumi – kawasan pergunungan bersalji berlaku luluhawa tindakan fros.Kawasan beriklim gurun – jumlah kerpasan kurang-julat suhu harian yang tinggimenggalakkan luluhawa fizikal.kawasan rendah dan menakung air – tanih menjadi lembap-larutan dan pengembangan batuan terjadi. perlombongan dan pertanian.membantu dan menambah aktifkan luluhawa-merupakan garis kelemahan dan membenarkan kehadiran air hujan dan udara memasuki batuan.rekahan batuan akan membesar – luluhawa biologi berlaku.kawasan beriklim khatulistiwa. Kekerasan batuan – berbeza mngikut jenis-batu ingeus seperti granit dan gabro adalah batuan keras.

5. Pelancongan. Berlaku kemiskinan tanih – batuan terluluhawa alami proses larut resap yang tinggi – mineral tersingkir dari tanih dengan banyak. stalagmite. Kesotan tanih merupakan pergerakan tanih ke bahagian bawah cerun secara perlahan-lahan dan mengambil tempuh masa yang lama untuk dilihat kesannya disebabkab kecerunan yang landai iaitu antara 2° hingga 4°.sesuai untuk penanaman getah dan kelapa sawit di kawasan tanah pamah yang beralun di kaki bukit. 3.tanih kaolin hasil daripada proses hidrolisis. Pertanian. Pelombongan – struktur batuan yang lemah memudahkan aktiviti perlombongan bijih timah.terbentuk gua.mudah berlaku tanah runtuh.di kawasan bercerun telah alami luluhawa.1. 4.Contoh Jengka di Pahang dan Segamat di Johor.Lembah Klang dan Lembah Kinta.luluhawa pengkarbonan. dan sungai bawah tanah -merupakan tempat yang menjadi tarikan pelancong. tiang kalsit.bijih timah jenis lanar. 52 .contoh Gua Niah dan Gua Mulu. Soalan 5 a) Apakah yang dimaksudkan dengan kesotan tanih dan tanah runtuh ( 7 markah ) Cadangan Jawapan : 1.stalaktif.luluhawa membentuk tanih subur untuk penanamanan hasil pertaniantanih laterit terbentuk daripada proses luluhawa pengoksidaan. ( 8 markah) Cadangan Isi Jawapan : 1.musnah petempatan dan jalan raya di kawasan sekitar kejadian. 2. Regolit yang tebal – proses penyediaan bahan regolith daripada proses luluhawa yang berlaku dikawasan persekitaran juga mempengaruhi – regolit yang kurang akan menyebabkan pergerakan berlaku dalam skala yang kecil – regolith banyak pergerakan akan berlaku dalam skala yang besar.pandangan darat karst. Tanah runtuh pula merupakan pergerakan tanih ke bahagian bawah cerun yang berlaku secara tiba-tiba dan dalam gerakan yang cepat untuk dilihat kesannya disebabkan cerun yang curam atau hampir tegak disusuli dengan tarikan graviti yang kuat dan tanih yang tepu dengan air akibat hujan yang lebat. 2. b) Nyatakan empat faktor yang menyebabkan berlakunya proses pergerakan jisim. tembikar dan jubin-Contoh Bidor dan Kuala Kangsar di Perak dan Ayer Hitam di Johar. 6. Kecerunan – berkait dengan tarikan gravity yang amat penting dalam proses inikawasan yang landai iaitu kurang 5° pergerakan jenis perlahan akan berlakukawasan anatara 5° hingga 40° berlaku tarikan gravity yang amat kuat dan pergerakan jenis cepat akan berjadi. Perindustrian – mengwujudkan industri seramik. 2.di kawasan tanah lanar yang telah mengalami proses luluhawa sebelum di hakis oleh air di kawasan tersebu.membuat pasu. Berlakunya tanah runtuh.

silara menghalang titisan hujan turun ke tanah. Profil rentas sungai merupakan gambaran bentuk lembangan sungai dari satu tebing ke satu tebing di mana-mana bahagian sungai. Gerakan tektonik – letusan gunung berapi dan gempa bumi melonggarkan struktur tanih. jumlah hujan banyak melebihi 2000 mm setahun. c) Huraikan langkah-langkah untuk mengurangkan tanah runtuh di kawasan cerun lebuh raya di Malaysia. 4.3. 3. pokok buluh dan pohon renek ditanam di cerun lebuh raya – sebagai tanaman tutup bumi – akar mencengkam tanih.akar bertindak sebagai pengikat dan mencengkam tanah. Jumlah hujan – kawasan khatulistiwa terutamanya. ( 10 markah ) Cadangan Isi Jawapan. 5. b) i. Tindakan manusia – aktiviti manusia seperti pertanian.air bertindak sebagai pelican membatu pergerakan tanih kecerun bukit. 53 .tanih akan tepu dengan air. 5. Kempen kesedaran – kepada rakyat terutama pemaju perumahan.mudah berlaku pergerakan jisim. Sungkupan Plastik – bersifat sementara – berfungsi menghalang air daripada meresap ke dalam tanah. Juga dimulai dari peringkat sekolah rendah dan menengah supaya para pelajar mengetahui kepentingan menggekalkan kestabilan alam sekitar. 1.terutama dicerun yang musnah atau digaris gelinciran. 6.kempen diberi dari masa ke semasa melalui media cetak dan media elektronik.tanah kurang tepu dengan air berat tanih kurang – tarikan graviti kurang.struktur tanih tidak stabil. 4.kurang kadar hakisan. Konkrit tembok dibina bertingkat-tingkat untukmenghalang dan mengawal tanah runtuk.dan pertempatan dicerun bukit gaitkan lagi pergerakan jisim. Tembok konkrit – didirikan di kawasan cerun curam tegak 90°.tangga batu menuruni cerun terus ke parit –kurang berlaku resapan air dalam tanah. pekebun kecil dan pengusaha hotel. Litupan tumbuhan – kurangnya litupan tumbuhan meningkatkan lagi pergerakan jisim.tidak stabil – menahan daripada berlaku tanah runtuh. Nyatakan bentuk muka bumi pemendapan sungai.air meresap dan basah . a) Apakah yang dimaksudkan dengan profil rentas sungai.tumbuhan bertindak sebagai penghalang titisan air hujan terus meresapkan dalam tanah.penggunaan jentera dan penanaman cerucuk konkrit -tanih terdedah kepada air hujan . Soalan 6. ( 4 markah ) Cadangan Jawapan. Penanaman tumbuhan – rumput.air bertakung di bahagian belakang tembok dapat disalurkan keluar – disalurkan ke tangga . Sistem peparitan – paip saliran air dibina. 2.

tanih alivium yang subur.padi sawah dikaitkan dengan dataran banjir dan delta. Halangan – halangan batuan keras yang menonjol di alur sungai. Kecerunan sungai – berkait rapat dengan halaju air.pembinaan jalan raya – memudahkan mobility penduduk – sumbangan kepada kegiatan ekonomi dan peluang pekerjaan bertambah. Soalan 7 a) Apakah yang dimaksudkan dengan proses hakisan. tasik ladam dan delta.( 3 markah ) Cadangan Jawapan: Bentuk muka bumi pemendapan sungai ialah tetambak.aliran menjadi perlahan. d) Huraikan kepentingan tiga bentuk muka bumi pemendapan kepada aktiviti manusia. ( 6 markah ) Cadangan Jawapan. ( 8 markah) Cadangan Jawapan : 1.pola saliran berbirai.bahagian hilir beban bertambah. 2. Bahan muatan sungai. dikaitkan dengan aktiviti rekreasi seperti memancing dan berkelah dan berperahu. 3. 2.memendapan meningkat. pola saliran sepunca dan pola saliran setumpu. Perikanan – dikaitkan dengan tasik ladam.hasil daripada proses hakisan di bahagian hulu sungai. 5. 4. dataran banjir. Nyatakan jenis pola saliran.bahagian hilir bentuk muka bumi agak landai halaju air akan berkurangan. c) Jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pemendapan sungai.pemendapan berlaku.dijadikan kawasan ternakan ikan tawar. Halaju air –halaju air perlahan dan tenaga air berkurangan. Peloncongan – Tasik ladam. Pertanian.contoh Dataran Kedah Perlis dan Delta Kelantan. 3. 4.pola saliran jejala. ( 4 markah ) 54 .di bantu oleh kecerunan yang landai dan halaju air yang perlahan – pemendapan meningkat di bahagian hilir sungai. 1.pemendapan meningkat. Pengangkutan – dikaitan dengan tetambak.keupayaan mengangkut beban akan berkurangan.halangan pokok tumbang dan haling aliran air sungai. Isipadu air – isipadu air berkurangan musim kemarau dan ketika banjir surutkeupayaan air mengangkut beban berkurangan – pemendapan meningkat terutama selepas berlaku banjir. ii. ( 4 markah ) Cadangan Jawapan : Jenis pola saliran yang ada ialah pola saliran reranting.keupayaan air mengangkut beban berkurangan.

Kurangkan aktiviti pembalakan dihulu sungai. [5m] Cadangan Jawapan : Profil sungai merupakan bentuk lembah dari satu poin ke satu poin tertentu di sepanjang lembah sungai yang merujuk kepada kawasan sungai yang 55 . d) Huraikan lima langkah untuk mengurangkan kadar hakisan di aliran air sungai. lelasan. 4. Jeram – air mengalir di kawasan yang mempunyai batuan yang tersusun secara menegak dan berselang seli antara batuan lembut dank keras. ( 10 markah ) Cadangan Isi Jawapan: 1. 2.Contoh jeram di Hulu Tembeling Pahang.lagaan dan larutan. Batuan lembut akan mudah terhakis daripada batuan keras.di kawasan yang mempunyai lapisan batuan yang tersusun dalam keadaan mendatar antaran batuan keras dan lembut. Soalan 8. Kuat kuasa undang-undang. 3.Cadangan Jawapan Hakisan merupakan proses penggondolan dan kikisan yang dialami oleh permukaan bumi akibat tindakan agen yang bergerak seperti air mengalir. b) Nyatakan empat cara hakisan sungai. Kurangkan penerokaan hutan paya air tawar.batuan lembut lebih dahulu dan mudah dihakis.lama ke lamaan membentuk air terjun-batuan keras mampu menghalang aliran airpembentukan air terjun terjadi. ( 7 markah ) Cadangan Jawapan : 1.batuan keras akan mengalami rekahan.Contoh Air Kota Tinggi di Johor dan Air Terjun Sekayu di Terengganu. (4 markah) Cadangan Jawapan : Empat cara hakisan ialah tindakan hidraul. 2.batuan keras akan tertonjol ke atas. Air terjun. angin dan ombak. c) Jelaskan pembentukan air terjun dan jeram. Pembinaan tembok kontrik. 5. Larangan pembinaan bangunan berhampiran tebing sungai. a) Apakah maksud profil panjang sungai.aliran air tersekat dan melompat menneruni bonjolan yang keras.

56 . halaju air dan isipadu air sedarhana.profil panjang sungai bahagian hilir akan semakin landai. Penebangan terpilih – tebang pokok yang benar-benar matang. b) Jelaskan tiga proses yang berlaku disepanjang profil tersebut. Kecerunan. [ 8m] Cadangan Isi Jawapan : Aktiviti .bermula di tanah tinggi hingga ke muara sungai di mana mempunyai kecerunan yang berbeza dan membentuk bentuk muka bumi yang berbeza.cerun curam-halaju kuat-batuan keras.pemendapan giat-cerun landai.profil bahagian hulu lebih bercerun curam –bahagian hilir lebih landai. 2. c) Huraikan tiga faktor yang mempengaruhi profil panjang sungai [6m] Cadangan Isi Jawapan : 1. Pengangkutan – pengangkutan giat berlaku. halaju air perlahan dan isipadu air sedikit. 2. Jumlah air hujan – hujan yang lebat menyebabkan profil sungai terganggu. Halaju air – bahagian hulu lebih curam kerana halaju air yang kuat – bahagian hilir agak landai kerana halaju air lebih perlahan. 3. 1. Soalan 9.isi padu air sedikit. Hakisan – giat di bahagian hulu. d) Huraikan dua aktiviti manusia yang mengganggu profil panjang sungai dan dua langkah mengatasi gangguan tersebut.cerun. 2.hakisan akan meningkat. Pemendapan . 3. Pertanian – beban yang dibawa meningkat – profil panjang sungai bahagian hilir akan semakin landai dan cetek. Pembalakan – mendapan akan meningkat. 2. [6m] Cadangan Jawapan : 1.Akta Perhutanan . Kuat kuasa undang-undang . Langkah-langkah : 1.

Perlombongan – batuan di bahagian hulu mengalami hakisan menghasilkan batu pasir. Jelaskan pernyataan ini. [8m] Cadangan Isi Jawapan : 1. Kurangkan penerokaan hutan paya air tawar. Pemendapan – pemendapan sungai terganggu. Soalan 10 57 . 3. 5. c) Pembinaan empangan disesuatu aliran sungai memberi kesan kepada proses-proses sungai. Larangan pembinaan bangunan berhampiran tebing sungai. [6m) Cadangan Isi Jawapan : 1. 4. Pertanian – hakisan hasil bahan mendap –bentuk dataran banjir dan delta. Kuat kuasa undang-undang. 2.a) Apakah yang dimaksudkan dengan legeh. Pelancongan – hakisan membentuk air terjun dan jeram-tempat menarik dan menggalakkan aktiviti pelancongan. [6m] Cadangan jawapan : 1. 3. Hakisan – berkurangan aliran air diatur oleh pembinaan empangan. 3. d) Huraikan tiga langkah yang boleh dijalankan untuk mengurangkan hakisan sungai. Pembinaan tembok kontrik.beban sentimen telah dimendapkan dalam empangan sebelum sampai ke bahagian hilir. 2. b) Jelaskan bagaimana tindakan hakisan sungai boleh menjana aktiviti manusia. 2. Ternakan ikan air tawar – hakisan memotong likuan sungai –terbentuk tasik ladam. [5m] Cadangan Jawapan: Legeh sungai merupakan banjaran gunung dan tanah tinggi berhutan yang menjadi garis pemisahan aliran sungai dan merupakan punca sungai serta merupakan kawasan tadahan. 4. Kurangkan aktiviti pembalakan dihulu sungai. Pengangkutan – proses pengangkutan beban sentimen diganggu.

2.batu tunggul. ( 6 markah ) Cadangan Jawapan : 1. gerbang laut. b) Nyatakan. Agen – Tindakan hidraul agen utama air – lelasan agen utama pasir atau beban sentimen.‘Pinggir pantai mengalami proses hakisan seperti tindakan hidraul. [ 3 markah ] Cadangan Jawapan : Bentuk muka bumi pinggir pantai ialah gua. tunggul sisa. cenuram dan pentas hakisan ombak. gloup. ii. Cara – Tindakan hidruil perlukan rekahan – lelasan tindakan ke atas permukaan batuan. geo. Lagaan – melibatkan beban sentimen dalam berada di dalam ombak berlaga sesame sendiri. Larutan – batu kapur yang terdapat di pinggir pantai di hakis oleh air laut yang mengandungi asid karbonik yang lemah. 3.melibatkan air bertindak balas dengan batuan di pinggir pantai yang mempunyai rekahan. Jelaskan cara berlakunya hakisan ombak. [ 6 markah] Cadangan Isi Jawapan : 58 . c) Jelaskan tiga faktor yang mempengaruhi bentuk muka bumi di pinggir pantai. Tiga bentuk muka bumi hakisan pinggir pantai.larutan dan lagaan yang telah menhasilkan pelbagai bentuk muka bumi yang tersendiri.’ a) Jelaskan perbezaan antara tindakan hidraul dan lelasan. i. lelasan. Tindakan hidrual. Lelesan – melibatkan pasir sebagai agen utama menghakis pinggir pantai 2. [ 4 markah ] Cadangan Jawapan : 1.permukaan lembut lebih mudah terhakis. 4.

59 .. Kecerunan pantai. Sejatpeluhan-merupakan proses kehilangan air pada tumbuhan yang berlaku bila tekanan wap pada sel-sel permukaan daun lebih tinggi daripada tekanan wap air di atmosfera. Jenis batuan – pantai yang mengandungi batuan keras dan lembut akan mengalami hakisan yang berbeza. Perlombongan pasir – pantai yang mengandungi pasir boleh diteroka untuk sumber bahan mentah peridustrian dan pembinaan. Contoh batuan keras akan membentuk tanjung dan batuan lembut akan membentu teluk.ombak besar yang besar akan member kesan yang sangat besar kepada pingir pantai dalam mengubah dan membentuk betuk muka bumi di pinggir pantai. (6m) Sejatan. 3. 2. Tadahan air atau takungan air. 2.pantai yang menpunyai hutan semula jadi seperti paya bakau dan hutan pantai.proses perubahan air ke cecair dalam bentuk wap air di mana tekanan wap air pada permukaan air lebih tinggi berbanding tekanan wap di atmosfera.pantai yang lebih curam mengalami hakisan yang lebih tinggi berbanding pantai yang bercerun landai. Pelancongan – pantai . tempat yang sesuai dan baik untuk habitat ikan. Kekuatan ombak.Batuan keras sukar untuk dihakis dan mengambil jangka masa yang panjang. Ternakan akuakultur.pantai yang landai alami geseran dan melemahkan tenaga ombak untuk melakukan hakisan.teluk.tanjung dan teluk sumber alam semula jadi yang indah dan menarik. d) Huraikan tiga kepentingan bentuk muka bumi pinggir pantai terhadap aktiviti manusia.. TEMA 3 : SISTEM ATMOSFERA CADANGAN JAWAPAN 1 a) Apakah yang dimaksudkan tentang ‘sejatan’ dan ‘sejatpeluhan’. [ 6 markah ] 1. Batuan lembut lebih mudah terhakis. 3.1. 4.

(9m) 1-Kawasan lindungan hujan-Kawasan yang terlindung dari oleh bukit tinggi atau berada jauh di pedalaman. kerana hujan di haling oleh bukit dan tidak sempat sampai ke kawasaan itu.Suhu udara tinggi-Semakin tinggi suhu di suatu kawasan. seterusnya kurang berlaku kerpasan sedangkan sejatan berlaku dengan giat. (10m) Sejatan 1. 2.proses sejatpeluhan tinggi kerana proses sejatpeluhan berlaku melalui liang-liang storma daun. 7-Panjangan waktu siang dan malam-Waktu siang yang panjang akan menghasilkan sejatpeluhan yang lebih banyak.b) Terangkan faktor-faktor yang mempengaruhi proses ‘sejatan’ dan ‘sejatpeluhan’. semakin banyak wap air yang terhasil. menyebabkan ia kurang menerima hujan.Seterusnya cuaca menjadi kering dan kemarau akan berlaku.Tiupan angin-Semakin kencang dan keberterusan tiupan angin semakin tinggi proses sejatan.Kandungan lembapan tanih-Kelembapan tanih tinggi. semakin tinggi proses sejatanpeluhan berlaku. 4. terlindung dan mengalami kemarau. Sejatpeluhan 5-Saiz dan kuantiti daun-Daun yang besar dan bilangan yang banyak.9. contoh Jelebu di N. kerana kandungan wap yg terdapat di atmosfera akan di bawa jauh dari tempat tersebut dan meninggalkan ruang kosong di kawasan itu untuk di isi oleh wap air yang baru. 3-Pembalakan berlebihan-Iaitu proses memusnahkan tumbuhan secara berleluasa menyebabkan tumbuhan berkurangan dan berlaku gangguan pada proses transpirasi. 3.Luas kawasan permukaan air-Semakin luas kawasan permukaan. Apabila ia berlaku atmosfera akan kekurangan kandungan wap air. 60 . c) Huraikan faktor semula jadi dan factor manusia yang menyebabkan kemarau. 2-Fenomena el-nino-Iaitu fenomena udara kering/kemarau yang di bawa oleh arus angin kering dari lautan Pasifik. sebaliknya pada waktu malam kerana udara yang lebih sejuk dan suhu daun juga rendah menyebabkan sejatpeluhan kurang berlaku pada waktu malam. sejatan tinggi-proses sejatan terjadi melalui liang-liang pore tanih. semakin banyak sejatan berlaku kerana tekanan pada permukaan air lebih tinggi berbanding tekanan wap di atmosfera. 6-Orientasi atau keterdedahan pokok-Semakin banyak pokok yang terdedah pada pancaran matahari.

2-Penggunaan alat penghawa dingin dan peti sejuk-gas yang terhasil seperti gas CFC. 3-Penggunaan tenaga nuklear pada peluru berpandu dan ujian roket-Penggunaan uranium akan menghasilkan gas radioaktif yang sangat berbahaya samada pada manusia dan jg pada lapisan ozon. 4-Kebakaran hutan secara semulajadi-hutan-hutan akan terbakar secara semulajadi kerana suhu dunia yang panas dan udara yang kering akan menggalakkan lagi kebakaran hutan. seterusnya kan menghakis laipsan ozon. 61 .CADANGAN JAWAPAN 2 a) Apakah yang dimaksudkan dengan penipisan lapisan ozon.spt bahan pencuci minyak dan gris bg peralatan elektrik dan elektronik yg menggunakan CFC dlm bentuk cecair. seterusnya akan menipiskan lapisan ozon. Karbon monoksida. akan menipiskan lapisan ozon. 4-Pengangkutan-penggunaan kapal terbang supersonic. 3-Kadar hakisan pinggir pantai meningkat-kesan dari kenaikan aras laut. (5m) Gas-gas tercemar hasil daripada aktiviti manusia akan memutuskan ikatan-ikatan oksigen dalam ozon yg terdapat pd lapisan statosfera dan menyebabkan lapisan ozon terhakis dan menipis. (10m) 1-Pemanasan global-Sinar UV yang berlebihan memasuki atmosfera bumi mengakibatkan bumi menjadi panas-menghasilkan pelbagai fenomena seperti el-nino. pinggir pantai akan mengalami hakisan yang tinggi. (10m) 1-Pertanian-penggunaan baja nitrogen yang banyak membawa kepada pencemaran air dan udara. Penipisan ini membolehkan sinar UV memasuki ruang atmosfera bumi. la-nina. 5-Perindustrian-pembebasan asap yang mengandungi gas-gas berbahaya seperti CFC. salji di kedua-dua kutub semakin mencair ini memberi kesan pada penenggelaman pinggir pantai. 2-Pencairan salji di kutub-kesan dari kepanasan yang di alami bumi. b) Jelaskan punca-punca berlakunya fenomena penipisan lapisan ozon. pencemaran ini akan di bawa naik ke atas samada sewaktu proses sejatan atau sewaktu pelepasan bahang oleh bumi ke ruang atmosfera. banjir besar dll. 6-Penggunaan bahan pencuci dan pelarut. ia sangat aktif apabila bercampur dengan molekul ozon. c) Huraikan kesan-kesan fenomena penipisan lapisan ozon pada alam sekitar manusia. Co2.

haiwan dan tumbuhan-Kerana mengalami kekeringan air dalam badan dan jumlah air yang diterima tidak mencukupi. 5-Ciri-ciri udara dan air-Udara sejuk lebih berat dan udara panas adalah ringan dan naik ke atas. haiwan dan tumbuhan akan rosak. ini memberi kesan pada retina mata manusia.5-Penyakit katarak mata dan barah kulit-ekoran sinaran matahari yang tidak di tapis. 4-Pembalakan-Musim panas lebih giat-balak mudah diangkut keluar dari hutan. 4-Pusingan bumi di atas paksi dan pengaruh Daya Coriolis. musim hujan-sukar untuk proses penebangan dan pengangkutan balak. (10m) 1-Pertanian. ia akan menyilaukan mata. musim tengkujuh (nov-mac) nelayan di Pantai Timur Semenanjung terganggu. 3-Kecondongan paksi bumi-Berlaku musim yang berbeza antara Hemisfera Utara dan Hemisfera Selatan. 7-Kemusnahan hidupan akuatik dan terumbu karang-Suhu air laut yang tinggi akan memusnahkan hidupan akuatik dan terumbu karang kerana makanan untuk hidupan akuatik ini seperti plankton tidak boleh hidup akibat dari suhu yang panas. 3-Pelancongan-Musim panas lebih ramai pelancong di pulau-pulau dan pinggir pantaitiada gangguan oleh hujan dan ombak besar. membentuk lebih banyak wap air. 62 . c) Huraikan pengaruh angin monsun ke atas kegiatan ekonomi penduduk di kawasankawasan tropika. 2-Perikanan pinggir pantai-cuaca tenang lebih banyak tangkapan. 2-Pemanasan yang tidak sama rata permukaan bumi mengikut garis lintangmewujudkan dua tekanan sel yang berbeza.padi sawah/ tembakau di Delta Kelantan mengikut musim panas dan lembap. DNA manusia. CADANGAN JAWAPAN 3 a) Apakah yang dimaksudkan dengan sel tekanan udara. selain penyakit barah kulit akibat pancaran uv yang tinggi. (5m) Kawasan di permukaan bumi yang mempunyai isobar atau garisan suhu yang seragam samada bersifat tekanan tinggi atau rendah b) Terangkan faktor-faktor yang menentukan pola edaran udara secara global (10m) 1-Perbazaan jangka panjang jumlah tenaga yang dipancarkan oleh matahari ke permukaan bumi. 6-Kerosakan DNA manusia.

Kegiatan pengangkutan-pembakaran bahan api fosil di bandar-bandar besar oleh kenderaan telah membebaskan gas yang mengandungi Co2 di udara dengan banyak. ikan. -Udara dipaksa naik di kawasan terdapat halangan seperti banjaran dan gunung.5-IKS-Aktiviti menjemur batik. Lukis gambarajah hujan bukit -Udara lembap naik ke atas di bawa angin dari arah laut kearah kawasan tanah tinggi. udang dan lain-lain sangat giat di pantai timur semenanjung Malaysia pada musim monsoon barat daya. pada monsun timur laut kegiatan menjemur kurang giat kerana ia membawa hujan yang lebat CADANGAN JAWAPAN 4 a) Apakah yang dimaksudkan dengan kerpasan? (5) Kerpasan adalah lembapan/titisan air yang terpeluwap dan jatuh ke permukaan bumi dalam pelbagai bentuk cecair (hujan) dan pepejal (salji/hujan batu) dan intensiti b)Dengan bantuan gambarajah. -Mencapai titik pemeluwapan dan di tukar kepada bentuk cecair dan turun sebagai hujan bukit. Lukis gambarajah hujan perolakan -Udara panas menjalankan proses di permukaan bumi. 3. 63 . -Mencapai titik pemeluwapan dan ditukar pada bentuk cecair dan turun sebagai kerpasan. 2. jelaskan bagaimana kejadian ‘hujan perolakan’ dan ‘hujan bukit’ terbentuk (10) 1. Co2 dll. -Wap air di bawa ke atas lalu mengalami proses pengembangan dan penyejukkan. Kegiatan pembakaran terbuka-pembakaran terbuka oleh orang ramai dan juga di tapak pembuangan sampah juga telah membebaskan asap yang mengandungi pelbagai gas seperti sulphur dioksida. 2. Kegiatan perindustrian-Asap kilang yang tidak di tapis yang mengandungi sulfur dioksida dan nitrogen dioksida terbebas ke udara. (10) 1. seterusnya bercampur dengan wap air dan terjadilah hujan asid. c) Huraikan bagaimana kegiatan manusia mempengaruhi hujan asid.

3-Penggunaan baja kimia. Atom klorin akan bertindakbalas dengan molekul ozon menyebabkan ia terurai membentuk oksigen dan atom oksigen. 6-Mengganggu kitar hidrologi. (5m) Iklim berskala kecil dengan keluasan yang terhad yang di sebabkan oleh aktiviti manusia dan semulajadi b) Jelaskan ciri-ciri mikro iklim bandar. (12m) 1-Sinaran matahari berkurangan-pencemaran udara / jerebu. 5-Mengubah ekologi pinggir pantai. 3-Kadar hakisan pinggir pantai meningkat. 4-Penggunaan kapal terbang supersonic. 7-Pengangkutan-penggunaan kenderaan yang mengeluarkan gas karbon monoksida. 7-Perubahan angin dunia. b) Huraikan punca-punca pembebasan gas kloroflorokarbon (CFC) ke atmosfera. 4-Hujan perolakan kerap berlaku. a) Apakah yang dimaksudkan dengan mikro iklim Bandar. Atom oksigen akan bertindakbalas dengan atom klorin menghasilkan klorin monoksida menyebabkan pengurangan molekul ozon berlaku. c) Jelaskan kesan pemanasan global terhadap alam sekitar. 3-Kelembapan bandingan rendah-kurang tumbuhan. 2-Suhu semakin tinggi kearah pusat Bandar. 6-Penggunaan bahan pencuci dan pelarut spt bahan pencuci minyak dan gris bg peralatanelektrik dan elektronik yg menggunakan CFC dlm bentuk cecair. (10m) 1-Pertanian-penggunaan semburan aerosol. 64 . 2-Penggunaan alat penghawa dingin dan peti sejuk-gas CFC terbebas. (10m) 1-Peningkatan suhu dunia.CADANGAN JAWAPAN 5 a) Bagaimanakah penipisan lapisan ozon berlaku di ruang stratosfera. 5-Perindustrian-pembebasan asap yang mengandungi gas-gas berbahaya. 2-Pencairan salji di kutub. 4-Pinggir pantai tenggelam. (5m) Penggunaan gas CFC yg berlebihan menyebabkan ia naik ke atmosfera dan bertindakbalas dengan sinar UV lalu terurai menjadi atom klorin.

65 . 5. 3-Alir lintang atmosfera. 2-Mengurangkan pembakaran bahan api fosil/guna sumber tenaga mesra alam. 4. Pelancongan-Tasik semulajadi dan tasik buatan. (6) b) Huraikan kepentingan air kepada alam sekitar. (6) Proses Mendatar 1-Larian air permukaan. 2-Aliran air bawah tanah.5-Halaju angin berkurang/tiupan angin ke pusat Bandar. (9) 1. 5-Kuatkuasa undang-undang. a) Nyatakan 3 proses mendatar dan 3 proses menegak dalam Kitar Hidrologi. 8-Kempen. Perindustrian-Industri minuman sangat memerlukan bekalan air mencukupi. Perlombongan-Bijih timah. perumahan dll. kilang. terutama semasa proses pembesaran. c) Huraikan langkah-langkah bagi mengurangkan pencemaran udara Bandar. 2-Sejatpeluhan 3-Kerpasan 4-Aliran batang. Pertanian-Tanaman seperti padi/sayuran sangat memerlukan air. 6-Peraturan dan garis panduan untuk bangunan. (10) CADANGAN JAWAPAN a) Nyatakan 3 proses mendatar dan 3 proses menegak dalam Kitar Hidrologi. 5-Inflitrasi. Domestik-Kegunaan harian seperti untuk membasuh. 3-Mencegah pembakaran terbuka sisa Bandar. mandi dll. (9) c) Jelaskan langkah-langkah bagi mengurangkan masalah kurangan air.Tasik buatan. minum. 9. TEMA 4 SISTEM HIDROLOGI 1. Selain itu untuk kegunaan menyejukkan mesin sewaktu proses pengeluaran. Proses Menegak 1-Sejatan. 7-Pendidikan. 4-Kawalan teknikal/mekanikal. (8m) 1-Perhutanan Bandar. 2. b) Jelaskan kepentingan air kepada alam sekitar manusia. 3.

c) Huraikan langkah-langkah bagi mengurangkan masalah kurangan air. (10) 1. 2. Hujan tiruan-membenihkan awan bagi mejadikan hujan. Bina empangan-Air ditakung dan disimpan, digunakan sewaktu diperlukan. 3. Guna sumber air tanah-Air bawah tanah sangat berpotensi untuk di bangunkan. Antara kaedah yg boleh digunakan ialah telaga tiub untuk menyedut air bawah tanah, menggali telaga. 4. Sistem pengairan-Memodenkan sistem pengairan supaya lebih efektif dan dapat mengelakkan dari pembaziran air berlaku, disamping membaik pulih saluran paip yang rosak dan tersumbat. 5. Bina terowong air-Terowong di bina untuk pelbagai kegunaan terutama untuk penyaluran air terus kepada pengguna tanpa sebarang kebocoran, dapat mengelakkan pembaziran, Di samping dapat menyalur air keluar sekiranya berlaku lebihan air. 6. Catuan air-Penggunaan air yang berjadual mengikut lokasi. Biasanya hadkan penggunaan pada waktu puncak (siang) dan di buka pada waktu malam.

2. a) Terangkan proses-proses kitar hidrologi yang berlaku secara mendatar. (9) b) Huraikan proses-proses yang terlibat dalam menentukan imbangan air. (10) c) Jelaskan kesan-kesan akibat ketidakseimbangan air positif. (6) CADANGAN JAWAPAN a) Terangkan proses-proses kitar hidrologi yang berlaku secara mendatar. (9) 1. Aliran air permukaan- Aliran permukaan adalah lebihan air hujan yang mengalir menuruni cerun setelah semua liang pore tanah tepu dengan air hujan yang disusupkan. 2. Aliran air bawah tanah-Ia bergerak di atas lapisan tidak telap air di dalam tanah. Sistem akuifer khususnya dari jenis akuilud bertindak membenarkan air mengalir secara mendatar di dalam system menuju ke system sungai, tasik, kolam dll. 3. Airan antara- juga dikenali sebagai aliran intra. Ia berlaku secara mendatar hampir dengan permukaan/sub permukaan. Ia juga berpunca drp liang-liang pore yang sudah tepu dengan air dan secara perlahan-lahan menuruni cerun. b) Jelaskan proses-proses yang terlibat dalam menentukan imbangan air. (10) 1. Kerpasan-Input utama dalam menentukan imbangan air. Ia bertindak membekalkan air ke dalam sis. Hidrologi 2. Perpeluhan-Iaitu jumlah lembapan yang tersejat daripada unsur biological seperti tumbuhan,haiwan dan manusia. Perpeluhan adalah proses output dalam imbangan air. Ia berlaku menerusi liang roma akibat proses metabolisme.

66

3. Sejatan-Iaitu air yang tersejat daripada permukaan air dan lembapan tanih. Ia amat dipengaruhi oleh bekalan tenaga matahari. Sejatan merupakan output dalam imbangan hidrologi. 4. Larian air permukaan-Ia adalah proses perantaraan antara input dan output. Semua air larian akan berakhir di kawasan takungan seperti tasik, sungai dll yang akan mempengaruhi pula proses sejatan. 5. Simpanan air bawah tanah-Air hujan yang turun akan disusupkan ke dalam tanah menerusi liang-liang pore dan bertakung di atas lapisan yang tidak telap air di dalam tanah. Air yang tersimpan di dalam lapisan ini dipanggil akuifer. c) Jelaskan kesan-kesan akibat ketidakseimbangan air positif. (6) Kenalpasti ketidakseimbangan air positif iaitu lebihan air (banjir). 1. Fenomena banjir-Akibat curahan air hujan yang berlebihan menyebabkan limpahan air keluar melalui tebing-tebing sungai dan tasik. Lebihan air akan mengalir dan melimpahi kawasan-kawasan tanag rendah. 2. Menjejaskan aktiviti manusia-Aktiviti seperti pertanian, pelancongan dan lain-lain akan terjejas akibat lebihan air seperti banjir, ia akan memusnahkan tanaman, ternakan dan sebagainya. 3. Kelembapan bandingan sentiasa tinggi- Udara akan sentiasa lembap apabila kerpasan melebihi sejatan. Udara yang sentiasa lembap menyebabkan udara sentiasa sejuk.

Tema 5 Sistem Ekologi

1. a) Beri maksud rantaian makanan.(5m)
Rantaian makanan bermaksud hubungan pemakanan antara pengeluar,pengguna primer,pengguna sekunder dan pengguna tertier yang melibatkan pemindahan tenaga untuk menjalankan aktiviti tumbesaran dan kelangsungan hidup dalam satu ekosistem. b) Bagaimanakah aliran tenaga berlaku dalam sebuah ekosistem pertanian. (8m)

67

Contoh : Ekosistem kebun sayur cahaya matahari pokok sawi ulat beluncas burung ular sawa pengurai

1. Cahaya matahari adalah asas kepada hidupan. Ia penting untuk proses fotosintesis. 2. Pokok sawi adalah pengeluar yang membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Dalam proses fotosintesis tumbuhan menggunakan cahaya matahari dan karbon dioksida dan menghasilkan karbohidrat dan glukos. 3. Pokok sawi akan dimakan oleh ulat beluncas yang merupakan pengguna primer. Ulat beluncas adalah haiwan herbivor iaitu haiwan pemakan tumbuhan. Berlaku pemindahan tenaga dari pokok sawi kepada ulat beluncas. Tenaga itu digunakan untuk membesar,bergerak dan bernafas. 4. Ulat beluncas akan dimakan oleh burung yang merupakan pengguna sekunder. Berlaku pemindahan tenaga dari ulat beluncas kepada ulat burung. Tenaga itu digunakan untuk membesar,bergerak dan bernafas. 5. Burung akan dimakan oleh ular sawa yang merupakan pengguna tertier. Ular sawa adalah haiwan karnivor iaitu haiwan pemakan daging. Berlaku pemindahan tenaga dari burung kepada ular sawa. Tenaga itu digunakan untuk membesar, bergerak dan bernafas. 6. Apabila tumbuhan dan haiwan mati ia akan diuraikan oleh bakteria pengurai seperti protozoa dan menukarkannya menjadi nutrien. c) Jelaskan gangguan terhadap keseimbangan ekosistem di kawasan pertanian tersebut.(6m) Gangguan terhadap keseimbangan ekosistem pertanian i. Pengunaan racun serangga dan baja kimia oleh petani telah menyebabkan tanah berasid dan tidak sesuai untuk pertanian. Keadaan ini menyebabkan kegiatan pertanian tidak dapat dijalankan semula di kawasan tersebut. ii. Pengambilan kawasan pertanian untuk tujuan lain contohnya petempatan, industri, lebuhraya dan kawasan pelancongan. Ini menyebabkan persaingan guna tanah kawasan penanaman padi ditambak untuk dijadikan kawasan perumahan. iii. Penggunaan racun serangga menyebabkanpengguna primer mati lalu pengguna sekunder kurang sumber makanan. Bila ulat beluncas mati burung akan kurang makanan. iv. Pembajakan semasa proses penanaman menyebabkan tanih jadi gondol dan tandus. Pengeluar musnah @ proses hakisan membawa bersama mineral dalam tanih. Keadaan ini menyebabkan berlakunya pemiskinan tanih. v. Menanam ikut cerun menyebabkan berlakunya kejadian hakisan yang meluas lantas nutrien hilang bersama air larian permukaan . Tanih akan menjadi tidak subur.

68

d) Cadangkan tiga langkah untuk mengatasi masalah gangguan ekosistem tersebut. (6m) Langkah mengatasi masalah gangguan ekosistem tersebut. i. Penggunaan baja organik / kompos harus diperluaskan dalam sektor pertanian. Ini akan menjamin tanih terus subur dan tidak berasid. Contohnya penggunaan najis ternakan. ii. Kaedah Biologi iaitu menggunakan burung hantu untuk membunuh tikus. Kaedah ini dapat mengurangakan pencemaran alam sekitar yang disebabkan penggunaan racun serangga. iii. Penanaman secara berteres mengurangkan aliran air dan hakisan. Ini akan mengekalkan kesuburan tanih. iv. Undang-undang dan garis panduan mesti dilaksanakan untuk menghadkan kawasan petempatan ke kawasan pertanian. Contohnya Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974,EIA (Pindaan 2005). v. Kempen seperti Cintai Alam Sekitar / Selamatkan Bumi dijalankan oleh Jabatan Alam Sekitar dan badan bukan kerajaan . vi. Pendidikan - formal & tidak formal. - dalam subjek sains dan geografi. - ceramah alam sekitar. 2. a) Apakah yang dimaksudkan dengan autotrof? (3m) Tumbuhan yang berupaya memproses makanannya sendiri dengan bantuan cahaya matahari melalui proses fotosintesis .

b) Terangkan bagaimana tenaga dipindahkan dalam rantaian makanan bagi ekosistem sawah padi. (10m) i- Tenaga haba dan cahaya dipindahkan dari matahari kepada tumbuhan (padi dan rumput) untuk proses fotosintesis. ii- Tenaga kimia dan haba dipindahkan dari pengeluar kepada pengguna primer (tikus, belalang dan lain-lain) digunakan untuk bergerak, membesar dan bernafas.

69

ii. d) Huraikan kesan penerokaan kawasan sawah padi kepada alam sekitar.menyebabkan kerosakan harta benda (rumah.Aktiviti perlancongan -pembinaan chalet. .kurang bekalan padi sebagai tanaman ruji. -disebabkan peningkatan pemintaan sumber protein. -menyebabkan sawah padi ditebus guna -contoh: Bukit Merah Wetland ii.Pembinaan jalan raya / Lebuhraya -penambakan sawah padi dengan meninggikan kawasan yang akan dibina lebuhraya / jalanraya agar selamat dari bencana banjir.banjir . membesar dan bernafas. 70 .sawah padi jadi kawasan tidak telap air. iii. .krisis makanan .Akuakultur -pembinaan kolam ikan/udang di kawasan sawah padi.Tenaga kimia dan haba dipindahkan dari pengguna primer kepada pengguna sekunder (ular. . -kawasan sawah padi ditimbun/ditambak untuk dijadikan taman perumahan. hotel dan kolam renang. biawak dan lain-lain) digunakan untuk bergerak.Pembinaan petempatan -petambahah penduduk menyebabkan permintaan terhadap tempat tinggal meningkat. (8m) i. c i) Bagaimanakah aktiviti penerokaan di kawasan sawah padi mengganggu keseimbangan ekosistem.tiada kawasan saliran air resapan air bawah tanah.hujan lebat menyebabkan banjir.Organisma pengurai seperti bakteria dan kulat memperolehi tenaga kimia daripada pengeluar dan pengguna yang mati untuk diguna balik oleh pengeluar. iv. (4m) i. perabot. restoran. iv. kenderaan tenggelam) dan kehilangan nyawa.iii.

sawah padi jadi kawasan tidak telap air apabila dijadikan kawasan perumahan.(5m) Gambaran tentang aliran tenaga dalam satu ekosistem mengikut aras trofik Iaitu kelompok organisme yang terlibat dalam rantaian makanan. . (6m) i.melalui proses fotosintesis oksigen dibebaskan. hakisan permukaan serta kesotan cerun.pembersihan kawasan hutan untuk projek perumahan telah menyebabkan berlakunya pertambahan kadar hakisan tanah sebanyak lima kali ganda.Hakisan tanah . (8m) i. iv. medan letak kereta. ii. lebuhraya.tumbuhan hijau memainkan peranan dalam mengawal keseimbangan ekosistem sebagai pengeluar utama kepada komponen-komponen hidupan lain. .kurang bekalan air .susup air bawah tanah tidak berlaku. . biasanya semakin tinggi peringkat rantaian makanan semakin kurang tenaga.kegiatan pertanian pindah menyebabkan berlakunya hakisan cerun yang pesat akibat daripada aktiviti meneres bukit-bukit dan teknik tradisional iaitu pembajakan dan penanaman yang tidak mengikut teknik agronomi.melalui proses fotosintesis ia menukarkan tenaga suria kepada tenaga kimia yang akan digunakan oleh haiwan dan tumbuhan parasit. jalanraya.tumbuhan merendahkan suhu -sejatpeluhan bebaskan wap air yang merendahkan suhu persekitaran.tumbuhan bekal oksigen kepada hidupan. iii. . 71 . . . saprofit sebagai makanan.oksigen pula kelansungan hidup manusia dan haiwan. b) Terangkan peranan tumbuh-tumbuhan dalam sebuah ekosistem. Ini kerana tanah terdedah itu mengalami hakisan percikan.iii.kurang air bawah tanah. c) Huraikan kesan pemusnahan ekologi hutan terhadap alam sekitar fizikal. 3 a) Apakah yang dimaksudkan dengan piramid tenaga.

pembalakan.kering kerana air bawah tanah turut tersejat melalui proses sejatan dan memberi kesan pada kandungan tanah seperti humus akan musnah 72 .gangguan edaran hidrologi semulajadi dan kawasan tadahan. pertanian. kekerapan musim kemarau dan kejadian banjir kilat.pencemaran air .hutan hujan tropika Malaysia kaya dengan berbagai spesies tumbuhan dan haiwan. iv. ii. ..dimaksudkan dengan unsur cuaca iaitu suhu dan hujan. pertanian. perumahan.pembinaan Empangan Kenyir di Terengganu menyebabkan haiwan berpindah ke kawasan lain dan banyak spesies tumbuhan tenggelam dan musnah. Akibatnya. suhu dan hujan berubah setelah hutan dibersihkan. perumahan dan sebagainya membawa kepada kekerapan banjir. perumahan. Bahan-bahan hakisan yang dibawa mendap di dasar dan mencetekkan sungai. kelodak serta pasir ke sungai-sungai menyebabkan pencemaran. vi. iii.kesan dari penerokaan hutan untuk pembangunan. pembalakan dan lain-lain membawa kepada kemusnahan spesies tumbuhan dan kepupusan haiwan dalam jangka masa panjang. . gas. pertanian. v. habuk dan lain-lain. iv.penerangan kawasan hutan menyebabkan berlakunya perubahan musim hujan. tindakan air itu berupaya melonggarkan ikatan butiran dan hakisan lurah berlaku. Pencemaran udara kesan daripada penerokaan hutan untuk pembinaan jalanraya.pemusnahan terhadap spesies tumbuhan dan haiwan (biodiversiti) .perubahan iklim mikro . yang melibatkan kawasan tadahan hujan. sungai akan tercemar. Hujan berterusan menyebabkan air melimpah keluar dari tebing menjadi banjir. pemusnahan hutan untuk tujuan pembangunan. .banjir . bilangan kenderaan bertambah. . Ini menyebabkan pembebasan bahan pencemar ke udara meningkat yang berupa kumpulan asap hitam. Ketiadaan kawasan tumbuhan yang dapat mengawal pengaliran air larian menyebabkan hujan turun terus mengalir ke lembangan.. Air larian membawa bahan-bahan hakisan seperti lanar selut.akibat daripada teknik lombong pam yang digunakan yang memancutkan air telah menyebabkan hakisan yang amat ketara sekali terhadap kawasan bukit tersebut. pembalakan dan perlombongan secara besar-besaran menyebabkan berlakunya hakisan dan bahan-bahah hakisan ini dimendapkan di sungai.peranan hutan hujan tropika terganggu apabila kawasan tersebut diterokai untuk pembangunan.hakisan tanah yang pesat di kawasan penerokaan hutan ini adalah kerana tumbuhan tidak dapat memainkan peranan menghalang hakisan seperti peranan silara tumbuhan.

iv.contoh projek ladang hutan kayu jati di Kedah.Kempen . .penerokaan hutan tidak dibenarkan di hutan simpan contoh Taman Negara Endau Rompin. v.Jabatan Hidupan Liar dan Taman Negara (PERHILITAN) -bertanggungjawab untuk melindungi hidupan liar dan taman negara.contoh: Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia (FRIM). vii. ii.dijalankan untuk meningkatkan pengurusan sumber hutan dan menjamin pengekalan sumber semulajadi dan balak yang berterusan. Saling bergantungan antara sistem 1 a) Beri maksud konsep pemeliharaan alam sekitar.ditubuhkan bagi membekalkan bahan kayu yang berterusan.mengehadkan pengeluaran lesen memburu dan membalak . Perlis Perak dan Selangor.penubuhan ladang hutan .menjalankan penyelidikan .pengeluaran lesen untuk mengawal pemburuan binatang.PERHILITAN bertanggungjawab dalam pengeluaran lesen pembalakan. iii.beberapa akta digubal untuk melindungi pelbagai jenis tumbuh-tumbuhan semulajadi dan hidupan liar contohnya Akta Perhutanan Negara 1984. . . vi.dianjurkan kerajaan dan NGO misalnya Tabung Alam Malaysia (WWF Malaysia). viii.penghutanan semula (penanaman semula) .d) Cadangkan tiga langkah untuk mengatasi kepupusan flora dan fauna di Malaysia .mewartakan hutan simpan dan taman negara .Pendidikan alam sekitar . (5m) Pemeliharaan – usaha yang dilakukan oleh kerajaan dan pertubuhan tertentu bagi melindungi alam sekitar yang sedia ada dari musnah demi 73 . (6m) i .menguatkuasakan undang-undang . xi.menanam semula pokok yang ditebang dan pokok yang ditanam matang dalam jangka masa 15 tahun.menimbulkan kesedaran masyarakat berkenaan cara memelihara alam sekitar secara formal dan tidak formal.

Langkah ini diambil bertujuan melindungi flora dan fauna di kawasan tersebut. ii. Hutan Simpan Selain taman negara kerajaan juga mewujudkan hutan simpan yang berfungsi mengekalkan flora dan fauna di kawasan tersebut Contoh hutan simpan ialah Hutan Simpan Endau-Rompin di Sempadan Pahang-Johor. iii. c) Hujan asid adalah salah satu fenomena yang wujud akibat kegagalan manusia memelihara sistem atmosfera.kepentingan generasi akan datang b) Huraikan dua contoh kaedah pemeliharaan alam sekitar. Kemusnahan hidupan akuatik Hujan asid yang masuk ke dalam sungai akan membunuh hidupan akuatik seperti udang dan ikan. Penebangan hutan secara terpilih Untuk memastikan khazanah hutan kekal terpelihara proses penebangan secara terpilih hendaklah dilaksanakan. (6m) Tiga kesan hujan asid i. d) Jelaskan langkah kaedah bukan perundangan mendapat membendung masalah hujan asid? (8m) 74 . Kemusnahan ekosistem hutan Kandungan hujan asid dengan pH kurang dari 5 menyebabkan kemusnahan hutan. Melalui kaedah ini hanya pokok yang matang sahaja ditebang. Aktiviti pertanian terganggu Hujan asid menyebabkan tanih berasid dan menjejaskan kesuburan tanih. Ia pernah terjadi di Sweden dan Finland. iii. Taman Negara Taman Negara telah diwartakan oleh kerajaan sebagai rizab di mana aktiviti penebangan pokok dan perburuan diharamkan sama sekali di kawasan tersebut. Jelaskan tiga kesan fenomena hujan asid terhadap alam sekitar. Dengan cara ini pokok yang belum matang berpeluang membesar menggantikan pokok yang telah ditebang. Contoh taman negara yang terdapat di Malaysia ialah Taman Negara Kinabalu. Hujan asid menyebabkan pokok menjadi lemah kerana akar pokok menjadi lemah dan tidak dapat meresap nutrien. ii. Di India ladang gandum yang berhampiran kawasan industri mengalami penurunan pengeluaran. (4m) i.

Kebakaran hutan secara meluas pernah terjadi Kalimantan. -asap yang terbebas tidak engandungi bahan pencemar ii. i. Penggunaan kenderaan awam -LRT. monorail.tanaman berskala besar. Letusan gunung berapi mengeluarkan lava panas yang menyebabkan hutan mudah terbakar. . (6m) Faktor menyebabkan kebakaran hutan. Cuaca yang panas ini menyebabkan daun kering di kawasan hutan mudah terbakar. .kilang Proton dipindahkan dari Shah Alam ke Tanjung Malim 2 a) Beri maksud ‘saling kebergantungan antara sistem.pembuangan puntung rokok atau bahan mudah terbakar semasa musim kering. kecuaian manusia . pertanian pindah .untuk tanaman getah.merendahkan kepekatan bahan pencemar diruang atmosfera iii.Indonesia. b.faktor manusia a. -megurangkan bahan pencemar iv. b. c. ii. Fenomena El-Nino menyebabkan cuaca panas berpanjangan lantas mewujudkan masalah kemarau. sektor perladangan . kelapa sawit. bas. b) Jelaskan faktor yang memnyebabkan kebakaran hutan. Definisi ‘saling kebergantungan antara sistem’ ialah interaksi antara satu sistem dengan sistem yang lain.Faktor semulajadi a. Kempen Kongsi Kereta -mengurangkan kenderaan di jalanraya. . Ia boleh mengubah dan mengganggu alam sekitar fizikal dan lam sekitar manusia . 75 .contoh di Indonesia. Bina kawasan industri di kawasan luar bandar. .Kaedah Bukan Perundangan i. .dijalankan di kawasan pendalaman. Penapis asap di cerobong asap kilang -mengurangkan masalah pencemaran.proses tebang bakar oleh kaum asli.

hutan terbakar mengeluarkan asap dan partikulat terampai di atmosfera. b) mengurangkan kerpasan . .jumlah wap air di atmosfera berkurangan. c) peningkatan suhu global .kerjasama teknikal antara Malaysia.komponen hasil pembakaran hutan seperti karbon dioksida dan karbon monoksida menyerap dalam wap air.tiada akar pokok untuk meresap air ke bawah tanah.wap air mengalami pengeluwapan dan membentuk hujan asid. ii.Sistem hidrologi a) mengurangkan sumber air bawah tanah ..Malaysia dan Singapura memberi bantuan teknikal masa memadamka kebakaran di Indonesia.gas rumah hijau penyumbang kepada pemanasan global. terjadilah hujan.pembebasan karbon dioksida meningkatkan kepekatan gas rumah hijau.Atmosfera a) jerebu .membuat hujan tiruan dengan menyemburkan garam kepada awan komulonimbus. i.kerjasama antara negara .garam akan menarik wap air membentuk awan dan bila awan berat. . .air bawah tanah berkurangan. . ii. Singapura dan Indonesia. d) Huraikan langkah mengurangkan masalah kebakaran hutan? (6m) Langkah mengurangkan masalah kebakaran hutan. b) hujan asid .udara kering dan angin tenang membantu mengapungkan partikulat di ruang atmosfera. . . .mengurangkan proses susupan air bawah tanah.hujan tiruan .awan tidak terbentuk dan sekaligus mengurangkan hujan. . . . 76 .tiada daun untuk proses sejatpeluhan.memadamkan api dari udara menggunakan helikopter.api mudah merebak c) Bagaimanakah kebakaran hutan mempengaruhi sistem atmosfera dan sistem hidrologi? (8m) Kebakaran hutan mempengaruhi sistem: i.

.tindakan perundangan kepada pertani yang menjalankan pembakaran hutan secara terbuka. (8m) kesan-kesan gempa bumi terhadap alam sekitar manusia. majalah.antara kempen adalah ‘Hijaukan Bumi’. 3.pendidikan tidak formal: ceramah Alam Sekitar. NGO. . i. . . . sistem geomorfologi – gelinciran/sesar .pendidikan formal dan tidak formal.pendidikan .media: tv. (4m) Gempa bumi didefinisikan sebagai satu gegaran kerak bumi akibat pelepasan tenaga dari dalam bumi secara tiba-tiba . (2m) ii) perubahan yang berlaku terhadap sistem-sistem tersebut.kempen . v. a) Beri maksud gempa bumi. sistem ekologi – habitat tumbuhan musnah c) Huraikan kesan gempa bumi terhadap alam sekitar manusia.tanah runtuh.iii. NGO.kempen untuk menyedarkan masyarakat pentingnya hutan kepada manusia.sistem ekologi ii) Perubahan yang berlaku terhadap sistem tersebut a. b) Nyatakan : i) sistem-sistem yang berubah akibat gempa bumi. b.tujuan supaya tidak mengulangi kesalahan tersebut.contoh : Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 iv.tujuan: mendidik pelajar tentang pentingnya hutan dalam kehidupan manusia.kehilangan nyawa 77 . (3m) i) sistem yang berubah akibat gempa bumi .sistem geomorfologi . anjuran: JAS.pendidikan formal: Geografi. . .perundangan . Sains. akhbar.

sistem cerucuk yang kuat dan tahan gegaran. vi.kerjasama antarabangsa .sumbangan dari negara-negara lain.kemajuan teknologi dapat mengesan kejadian gempa yang akan berlaku. d) Jelaskan langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasi kesan gempa bumi. .bangunan runtuh menyebabkan banyak kematian.Kemusnahan harta benda . ( 7 markah ) Cadangan Jawapan: 78 .kejuruteraan bangunan yang tinggi . industri dan kawasan perlancongan musnah.diterokai oleh pengkaji dari Amerika Syarikat dan Rusia.alat pengesan gempa bumi (siesmograf) . ii. bangunan perniagaan.jalanraya retak. pejabat runtuh.Kehilangan sumber rezeki .bakteria dan virus dari bangkai haiwan dan mayat manusia. ii.taun kerana kurang bekalan air bersih. Berdasarkan kajian luar yang telah anda jalankan di lembangan saliran. terputus. (6m) i. a) Senaraikan jenis dan cara hakisan sungai di kawasan tersebut.gangguan emosi akibat kehilangan orang tersayang seperti ibu.membina bangunan yang kukuh dan tahan gempa iaitu mempunyai ciri-ciri keselamatan .Kemusnahan infrastruktur .contoh di Jepun dan Taiwan. iii. v.petempatan dibina di kawasan rata. .mengurangkan risiko runtuhan bangunan.Wabak penyakit . .rumah. iii. .premis perniagaan. .Trauma . bapa..contoh: di China.jambatan runtuh. . iv.bantuan dari PBB.tiang elektrik dan telefon tumbang. .kurangkan pembinaan di kawasan lereng bukit . iv. Kajian Luar Geografi Alam Sekitar Fizikal Soalan 1. pasangan dan anak. .

bahagian hulu air deras dan batuan jenis batuan keras. Menjana kuasa hidro elektrik – di kawasan air terjun dan jeram.hakisan menegak bertindak dengan berkesan di dasar alur dan mendalamkan dasar sungai sehingga membentuk gaung.batuan keras akan mengalami rekahan.tambah pendapatan nelayan. Pahang. Lubuk junam. b) Jelaskan kepentingan bentuk muka bumi hasil tindakan sungai terhadap kegiatan manusia. Cara berlakunya hakisan ialah lagaan. Pelancongan.lekukan yang dalam terbentuk di kaki air terjun – tindakan air sungai melalui hakisan mendalam dan tidankan pusaran air membentuk lubuk tersebut. 6. 4. 5. 79 .lama ke lamaan membentuk air terjun-batuan keras mampu menghalang aliran airpembentukan air terjun terjadi 4.lurah yang dalam terbentuk hasil dari hakisan menegak. 2.manda dan memancing serta berkayak. ( i ) Nyatakan dua proses geomorfologi yang berlaku di kawasan tersebut.aliran air tersekat dan melompat menuruni bonjolan yang keras.likuan sungai dan delta – mudah dibina kemudahan asas untuk kelansungan hidup manusia Soalan 2 Berdasarkan kajian luar yang anda jalankan di sebuah kawasan tanah tinggi.Kajian luar dijalankan di Sungai Pahang. lelasan.batuan lembut lebih dahulu dan mudah dihakis. Batuan lembut akan mudah terhakis daripada batuan keras.kawasan sekitar air terjun. tindakan hidrual dan larutan.delta dan dataran banjir untuk penanaman padi sawah. ( 10 markah ) Cadangan Jawapan : 1. jeram dan tasik ladam untuk berkelah.batuan keras akan tertonjol ke atas. Air terjun. 3.di kawasan yang mempunyai lapisan batuan yang tersusun dalam keadaan mendatar antaran batuan keras dan lembut. Petempatan . 5. ( 8 markah ) Cadangan Jawapan : 3. Jeram – air mengalir di kawasan yang mempunyai batuan yang tersusun secara menegak dan berselang seli antara batuan lembut dank keras. b) Huraikan bentuk muka bumi akibat proses hakisan di kawasan tersebut. a. mandi. Pertanian . Ternakan ikan air tawar – di kawasan tasik ladam dan muara sungai – habitat ikan yang susuai dan baik. hakisan menegak dan hakisan mengundur. Gaung . Jenis hakisan yang terdapat di kawasan kajian ialah hakisan mendalam.

( 6 markah ) Cadangan Isi Jawapan : 7. Kecerunan – kawasan antara 5° hingga 40° berlaku tarikan gravity yang amat kuat menyebab terjadinya tanah runtuh. c.hakisan juga meningkat dikawasan yang bercerun curam. Pahang. Hakisan merupakan proses penggondolan dan kikisan yang dialami oleh permukaan bumi akibat tindakan agen yang bergerak seperti air mengalir.. Tanah runtuh pula merupakan pergerakan tanih ke bahagian bawah cerun yang berlaku secara tiba-tiba dan dalam gerakan yang cepat untuk dilihat kesannya disebabkan cerun yang curam atau hampir tegak disusuli dengan tarikan graviti yang kuat dan tanih yang tepu dengan air akibat hujan yang lebat.akar bertindak sebagai pengikat dan mencengkam tanah.air meresap dan basah . 9. jumlah hujan banyak melebihi 2000 mm setahun. 8. Litupan tumbuhan – kurangnya litupan tumbuhan meningkatkan lagi hakisan dan tanah runtuh. ( ii ) Jelaskan maksud salah satu daripada proses tersebut. Tindakan manusia – aktiviti manusia seperti pertanian. ( 5 markah ) Cadangan Jawapan: 1. Dua proses geomorfologi ialah tanah runtuh dan hakisan. b. ( 6 markah) Cadangan Isi Jawapan : 80 .( 2 markah) Cadangan Jawapan : Kawasan Kajian luar ialah Tanah Tinggi Camaron. 10.tanih akan tepu dengan air.tumbuhan bertindak sebagai penghalang titisan air hujan terus meresapkan dalam tanah. angin dan ombak. Terangkan tiga kepentingan kawasan tanah tinggi kepada manusia. 2.dan pertempatan dicerun bukit gaitkan lagi pergerakan jisim. Jumlah hujan – kawasan khatulistiwa terutamanya.air bertindak sebagai pelicin membantu pergerakan dan hakisan tanih ke cerun bukit. Jelaskan tiga faktor yang menpengaruhi proses geomorfologi tersebut.struktur tanih tidak stabil.penggunaan jentera dan penanaman cerucuk konkrit -tanih terdedah kepada air hujan .

b) Huraikan faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah hujan penerimaan di kawasan tersebut (10) 81 . Soalan 3 a) Terangkan satu kaedah untuk menyukat hujan.tanah kehilangan ikatan dan cengkaman. Ekopelancongan. Ukuran dibuat pada masa yang tetap di waktu pagi dengan menuangkan air hujan yang bertakung ke dalam satu silinder bersenggat dan diambil bacaannya. (5) Cadangan Jawapan 1.tumbuhan tiada sebagai penghalang matahari dan penyerap karbon dioksida di udara semasa proses fotosentisis. Jumlah hujan dinyatakan dalam mm. Tanah runtuh.tepu dengan air hujan.1. 2. 2. ( 6 markah) Cadangan Isi Jawapan: 1. Cara menyukat: Satu silinder logam dengan satu corong bergaris pusat 20cm atau 13cm diletakkan di kawasan lapang dengan ketinggian rim corong 0. d.tanah tinggi semula jadi.empangan mudah dibina contoh Empangan Sultan Abu Bakar Tanah Tinggi Cameron.udara nyaman.punca sungai dan membekal air untuk kawasan sekitarnya. Peningkatan suhu. Banjir – alur sungai cetek-penuh dengan beban yang dibawa air hujan. Kawasan tadahan hujan – tanah tinggi berhutan tebal. 3.3 meter di atas tanah. 3.hujan berjumlah melebihi 2000mm. Huraikan tiga kesan penerokaan tanah tinggi terhadap alam sekitar. Alat : Tolok hujan 2. Pertanian – tanaman teh tanah tinggi dan tanaman udara sederhana seperti buahbuahan dan bunga-bungaan-suhu sekitar 25°C.tumbuhan semula jadi yang menarik dan unik.

5. ikan. Tiupan angin. IKS-Musim hujan menjejaskan aktiviti perjemuran seperti batik. Soalan 4 a) Jelaskan bagaimana anda mengukur min suhu maksimum dan minimum. Ciri hujan yang turun-Hujan renyai-renyai.Nyatakan kawasan/lokasi kajian: 1. c) Terangkan bagaimana perubahan sumber air mengganggu aktiviti manusia(10 markah) 1. sangat mempengaruhi jumlah hujan di kawasan ini. Mengganggu aktiviti manusia. Akuakultur-Banjir memusnahkan sangkar dan menenggelamkan kolam.Alat Termometer Sixes 3. Musim basah atau kering-sangat mempengaruhi jumlah hujan. Lokasi kajian/nama sekolah 2. 2. ikan terlepas. proses jual beli 6. 2.. Dapatkan bacaan suhu maksimum dan suhu minimum suhu Kaedah mengukur suhu maksimum dan suhu minim umm di stesen kaji cuaca SMK Jerantut dalam tempoh 24 jam 82 .Samada di pengaruhi oleh angin monsoon timur laut atau tidak. Perindustrian-Musim hujan-banjir akan menjejas aktiviti perkilanganmesin rosak. tempoh basah hujan sangat tinggi. 5. sotong dll. Musim kemarausungai cetek-bot-bot dan perahu tidak boleh bergerak. rosak. pedalaman atau kaki bukit 4. Pengangkutan-Musim banjir-jalan raya tenggelam. tempoh kering sebaliknya. Perubahan negative-tanaman musnah akibat tidak cukup air. Pertanian-Perubahan positif-tanaman tenggelam. 3. lebat atau hujan batu. 3. Perniagaan-Musim hujan atau banjir membantutkan aktiviti perniagaan. Tempoh masa hujan-samada hujan turun secara berterusan atau sekejap-kejap tapi dalam tempoh yang kerap. 4. (5 markah) 1. Kedudukan tempat-Lokasi kajian berada samada berhampiran dengan lautan. Mengganggu aktiviti manusia.

sinaran matahari/sejatan. Langkah 3 – Bacaan diambil selepas tempoh 24 jam (pada jam 7. tekanan rendah-anngin bertiup dari kawasan tekanan tinggi ke kawasan tekanan rendah-boleh dibuat antara kawasan yang mengalami pulau haba/kawasan bandar dengan kawasan pinggir Bandar/luar Bandar yang suhunya lebih rendah. angina dan hujan. bahangan solar dan angin 2. Perkaitan antara kelembapan udara.Langkah 1 – Pengukuran suhu dibuat-alat Termometer Sixes-diselaraskan pada suhu semasa pada waktu pagi (pada jam 7. Soalan 5 83 . b)Jelaskan kaedah pengiraan min suhu dan julat suhu dalam tempoh 24 jam (suhu harian) (10 markah) Cadangan Jawapan Suhu maksimum pada 13 Jun 2008 = 32˚C Suhu minimum pada 13 Jun 2008 = 22˚C Min suhu harian = 32 + 22 2 = 27˚C Julat suhu harian =Suhu maksimum – suhu minimum = 32 – 22 = 10˚C c)Huraikan perkaitan antara unsur-unsur cuaca 1.kelembapan bandingan. Hukum Boyle-suhu tinggi. tekanan udara dan angin.30 pagi. Udara lembap lazimnya-banyak wap air. Unsur-unsur cuaca di kawasan tersebut sememangnya saling berkaitsuhu. Perkaitan antara kelembapan udara dengan suhu sekitar-% kelembapan udara tinggi/udara lembap akan menyebabkan suhu sekitar rendah/lebih sejuk berbanding % kelembapan udara rendah/udara kering.Mencatat nilai suhu maksimum dan minimum dalam Termometer Sixes. 4. hujan. suhu sekitarnya adalah lebih tinggi.13 Jun 2008).30 pagi bertarikh 12 Jun 2008) Langkah 2 – Termometer Sixes diletakkan dalam rumah pelindung Stevenson yang ditempatkan di kawasan lapang di stesen mini kaji cuaca sekolah. 3. Angin bertiup dari kawasan udara lembap/tekanan tinggi ke kawasan udara kering/tekanan rendah-udara kering memudahkan wap-wap air yang dibawa oleh angin naik ke atasmengalami penyejukan adiabatik sehingga tepu-hujan turun. Perkaitan antara suhu.

Pokok bakau mempunyai silara yang seragam (tidak berlapis). Akar jangkang yang berselirat mengukuhkan struktur pokok bakau apabila dilanda ombak kuat atau proses pasang surut yang berulang.air laut dan karbon dioksida b) Huraikan ciri-ciri tumbuhan di kawasan tersebut. (6markah) Cadangan Isi Jawapan: 1. Kajian luar ini dijalankan di Kg.Banting. Komponen abiotik seperti udara.Selangor. Pokok bakau mengeluarkan buah. 5. Ini adlah salah satu cara regenerasi pokok bakau. Apabila buah bakau jatuh anak benih yang berbentuk tajam dan tercacak ke dalam lumpur. Akar ceracak digunakan untuk tujuan pernafasan. Contoh pokok bakau ialah pokok bakau minyak. Daunnya kecil dan masin yang menjadi kegemaran haiwan ternakan seperti kambing. 3. terletak di kawasan.Nyatakan komponen biotik dan abiotik di kawasan tersebut. Ia juga tahan kepada perubahan pasang surut. Pokok ini hidup di kawasan bersaliran buruk iaitu tanihnya sentiasa menakung air.parapet dan nipah. (8markah) 84 . Terdiri dari pokok berkayu keras yang hidup subur di kawasan berlumpur. 2.Berdasarkan satu kajian luar terhadap ekosistem hutan semulajadi pinggir pantai. Ia merupakan sebuah kawasan hutan paya bakau . a) . Apabila matang anak benih akin keluar dari bahagian bawah bawah buah bakau. (5markah) Cadangan jawapan. Haiwan seperti ikan belacak. Pokok bakau mempunyai mempunyai akar ceracak dan akar jangkang.tanih lumpur. Endah. udang. c) Jelaskan kepentingan ekosistem tersebut kepada alam sekitar kawasan kajian. Komponen biotik ialah tumbuhan seperti pokok bakau. 4. kerang dan biawak.cahaya matahari.

Proses sejatpeluhan yang tinggi menyebabkan wujudnya kerpasan dan kelembapan yang tinggi. Hutan paya bakau menjadi pusat persinggahan beberapa jenis burung migratori. 2. Pokok damar menghasilkan bahan untuk dijadikan pencelup. kelip-kelip di Kuala Selangor atau burung migaratori di Kuala Gula dan Tanjung Tuan. Kawasan paya bakau adalah sumber ekonomi iaitu pokok bakau merupakan sumber bahan mentah untuk industri arang kayu. Hutan paya bakau menjadi pusat penyedikan saintifik. Kejadian musim sejuk di kawasan hawa sederhana di hemisfera utara memaksa hidupan jenis ini berhijrah di hemisfera selatan yang mengalami musim panas. 3. d) Bagaimanakah rantaian makanan di kawasan tersebut terjejas. Ia juga adalah bahan utama untuk dijadikan cerucuk untuk pembinaan rumah. Hutan paya bakau menjadi pusat rekreasi yang menarik untuk kunjungan pelancong asing dan tempatan.kerang dan ikan yang membekalkan sumber protin kepada manusia. 5. Kepelbagaian spisies tumbuhan dan haiwan menarik minat para pengkaji dari luar dan dalam negara. Paya bakau menjadi sumber makanan kepada manusia. Proses fotosintesis mengawal pertukaran gas karbon dioksida dan oksigen. Hutan paya bakau berfungsi mengekalkan keseimbangan ekosistem. (6markah) 85 . Pelancong boleh melihat monyet belanda. Pengkaji datang ke kawasan ini untuk mengkaji biodiversiti flora dan fauna di kawasan ini. 6. 4.Cadangan Isi Jawapan: 1. Ia terdiri dari udang sotong.

Dua kitar nutrien tersebut ialah kitar oksigen dan kitar karbon ii. Hutan pokok bakau ditebang dan digantikan dengan kolam ternakan ikan dan udang. Tindakan mengambil tumbuhan seperti pokok parapat dan nipah menjejaskan rantaian makanan. Ini kerana proses fotosintesis terjejas kerana pokok tersebut membekalkan oksigen kepada manusia.1. Nyatakan dua kitar nutrien yang terdapat dalam ekosistem tersebut. Kawasan paya bakau ditambak dengan pasir dan tanah untuk dijadikan kawasan perumahan. SOALAN 6 Berdasarkan kajian luar yang telah anda jalankan di sebuah kolam : a) i. Temerloh. 4. 3. Keadaan ini secara tidak langsung men jejaskan rantaian makanan di kawasan terebut. Aktiviti perlombongan pasir di pinggir pantai telah menjejaskan rantaian makanan ekosistem paya bakau. Penerokaan hutan paya bakau untuk tujuan perusahaan arang kayu telah memusnahkan pokok bakau yang berfungsi sebagai pengeluar. Contohnya hidupan seperti siput. Kajian luar ini dijalankan di sebuah kolam ikan di Kg.ketam dan udang untuk dijadikan sumber makanan mengganggu rantaian makanan. Huraikan salah satu dari kitar nutrien tersebut. Tebusguna tanah untuk tujuan pertanian dan petempatan telah memusnahkan kawasan paya bakau. (2markah) Cadangan jawapan. Bangau Tanjung. Pembinaan kolam ternakan ikan di kawasan paya bakau (marinkultur) telah memusnahkan kawasan semulajadi pokok bakau. Aktiviti melombong pasir mendalamkan dasar pinggir laut dan sekaligus menggalakkan proses hakisan ombak. (7markah ) Cadangan jawapan. Kegiatan manusia menangkap ikan. 3. 86 .kerang dan tiram akan terjejas kerana habitat mereka telah musnah. 2.

Banjir biasanya berlaku semasa tiupan angin monsun Timur Laut yang menyebabkan intensiti hujan meningkat secara mendadak. 8. ii. 6. Banjir Banjir boleh menghanyutkan segala hidupan kolam ke tempat lain. 5. Proses respirasi oleh tumbuhan berlaku apabila oksigen diserap oleh liang stomata daun. Keadaan menyebabkan isipadu kolam menyusut dengan banyaknya dan dalam keadaan kritkal boleh menyebabkan kolam menjadi kering lalu hidupan di dalamnya mati. Dalam ketiga-tiga proses ini pengambilan.labi-labi dan cacing tanah oksigen digunakan. Kitar oksigen berlaku melalui proses fotosintesis. 3. Haiwan seperti ikan. (6markah) Cadangan Isi Jawapan Gangguan terdiri dari gangguan semulajadi dan aktiviti manusia.liang litensil pada batang dan akar tumbuhan itu sendiri. 7. Semasa proses pereputan oleh bakteria dan kulat proses pengambilan oksigen berlaku. 2.lumut. Bakteria dan kulat menggunakan bahan organik dan oksigen untuk mengeluarkan karbon dioksida dan menghasilkan nutrien dalam tanah. Semasa proses respirasi oleh rumpai air. Gangguan semulajadi i. b) .alga dan lumut oksigen dibebaskan.respirasi dan pereputan.ikan. 2. 1.Jelaskan bagaimana keseimbangan ekosistem kolam terganggu.labi-labi dan cacing tanih menyedut oksigen semasa proses respirasi melalui hidung dan mulut. Semasa proses fotosintesis yang dijalankan oleh rumpai air. 1. Aktiviti manusia 87 . Kemarau Kemarau pula terjadi apabila hujan tidak turun dalam jangkamasa yang lama. Hujan yang turun dalam jangkamasa yang lama menyebabkan banjir dan air kolam melimpah keluar membawa bersama nya hidupan di dalamnya.Kitar oksigen dalam ekosistem kolam. 4.penggunaan dan pengembalian oksigen ke ruang atmosfera secara berterusan.

3. Sifat air yang berasid dan kurang oksigen akan menye babkan hidupan dalam kolam mati. d) Cadangkan langkah-langkah pemeliharaan kawasan kolam tersebut agar keseimbangan ekosistem kawasan tersebut dapat dikekalkan. Saba liknya kandungan karbon dioksida meningkat kerana tiada tumbuhan untuk menyerapnya untuk proses fotosintesis. 3. Kempen yang dianjurkan oleh Jabatan Alam Sekitar dan NGO melalui media cetak dan elektronik dapat membantu pemeliharaan kawasan kolam. Unsur biotik Unsur biotik seperti rumpai dan ikan akan mati apabila air kolam dicemari oleh sisa toksik atau racun serangga. Kemahiran Geografi. 88 . Kegiatan manusia yang sering mengganggu ekosistem kolam biasanya berpunca dari kegiatan pertanian di sekitarnya yang menggunakan baja kimia secara berlebihan disamping turut menyalirkan sisa racun serangga ke dalam kolam. cat dan racun yang dibina berhampiran kolam mengambil jalan mudah dengan membuang sisa buangan kilang ke dalam kolam. Kilang kimia seperti kilang baja. Pendidikan sama ada secara formal dan informal merupakan langkah awal yang boleh memelihara ekosistem kolam. Generasi muda diperingkat sekolah rendah diterapkan dengan pengetahuan tentang pemeliharaan alam sekitar melalui subjek kajian tempatan dan di peringkat sekolah menengah dalam subjek Geografi dan Sains. Kempen juga boleh dijalan untuk memberi kesedaran tentang pentingnya ekosistem kolam. Unsur abiotik Air kolam akan tercemar dan berasid. 2. 4markah) Cadangan Jawapan 1. Sebarang projek pembangunan mestilah dirancang dengan sistematik di mana kawasan industri hendaklah dibina jauh dari kawasan kolam. Salah satu cara pemeliharaan ekosistem kolam ialah dengan menjalankan pembangunan lestari. c) Terangkan kesan gangguan tersebut terhadap unsur biotik dan abiotik dalam ekosistem kolam tersebut. Secara tidak langsung mereka sedar pentingnya ekosistem kolam dalam kehidupan manusia. Sektor perindustrian turut membuang sisa toksik ke dalam kolam. ii. Geografi Alam Sekitar Fizikal.i. Kandungan oksigen dalam kolam berkurangan kerana tumbuhan kolam telah mati dan tidak menjalankan proses fotosintesis. (6markah) Cadangan Isi Jawapan: 1.

Soalan 1 Rajah 1 pada halaman 3 menunjukkan sebahagian kawasan lembangan saliran yang berskala 1 : 50 000.00 km persegi 2m 4.45%) c) Huraikan langkah-langkah yang boleh di ambil bagi mengatasi kejadian banjir di kawasan tersebut. Jaya.00 – 6.1 m 7.25 km persegi 1m ( ii ) hitung kecerunan Sg. (7markah) Cadangan Jawapan : Kaedah yang tepat Kenalpasti skala yang betul Cara pengiraan yang betul Jawapan yang betul 5.75 km persegi 3m 5. b) Berdasarkan Rajah 1.75 – 6. ( Lihat Peta Soalan STPM Tahun 2003) a) Apakah yang dimaksudkan dengan lembangan saliran? (5markah) Cadangan Jawapan : Kawasan tadahan bagi satu sistemsungai yang merangkumi persekitaran punca sungai. ( i ) hitung keluasan kawasan banjir. Medan Sari ke titik B di Kg.9 = 23cm x 500 = 11500 = 1 : 1456 (0. Simpang Kanan dari titik A di Kg. (3markah) Cadangan Jawapan : Formula yang betul Perbezaan ketinggian Kecerunan = Jarak mendatar 20. sungai utama dan cawangan-cawangannya berada. (10markah) 89 .0 – 12.25 – 5.

pertempatan 3. dataran banjir – pertanian 2. Simpang Kanan Mendalam dan melebarkan Sg.Cadangan Jawapan : 1. Simpang Kiri/ alir ke selatan. 3.5km = 0. ( 5 markah) Cadangan Jawapan : tasik yang terbentuk akibat daripada likuan sungai yang terpisah/ terpenggal/ terputus. 90 . Melencongkan aliran di hulu Sg. tasik ladam – ternakan ikan dalam sangkar / akuakultur 4. 4.81 km² c) jelaskan bagaimana bentuk muka bumi di kawasan itu mempengaruhi aktiviti manusia (12markah) Cadangan Isi Jawapan : 1.25 km² = 5. badan air – perikanan.25km² Bil petak penuh 14 Bil ¾ 3 Bil ½ 14 Jumlah petak 23 ¼ petak Keluasan tasik ladam 23. Simpang Kanan Meluruskan Sg. 2. Simpang kanan Membina benteng di sepanjang tebing Sg. dataran mendap. Soalan 2 Berdasarkan peta 1 yang berskala 1: 50 000 ( Peta STPM 2005) a) takrifkan tasik ladam.5km Keluasan satu petak grid 0. tasik ladam – eko pelancongan 5. Simpang Kanan ke Sg.5km x 0. Simpang Kanan supaya iar sungai mengalir lancar 5.25 x 0. Membina empangan di hulu Sg. b) hitung keluasan tasik ladam (8markah) Cadangan Jawapan: Keluasan tasik ladam Skala 1 : 50 000 1cm = 0.

7.6. [ 3 markah ] c) Jelaskan tiga sebab berlakunya kejadian jerebu. lukis graf garisan menunjukkan Status Indeks Pencemaran Udara bagi Kuala Lumpur dan Kuantan mulai 9 hingga 18 April 2006. sungai –perlombongan pasir sungai – pengangkutan Soalan 3 Tarikh 9 Bandar Kuala Lumpur Kuantan 100 45 150 50 290 50 300 100 300 100 280 60 250 50 200 45 100 40 80 40 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Jadual 1 : Status Indeks Pencemaran Udara (IPU) Bagi Kuala Lumpur dan Kuantan Mulai 9 hingga 18 April 2006 Status IPU Status Kualiti Udara 0 . [ 6 markah ] d) Huraikan tiga kesan jerebu terhadap alam sekitar.200 201.100 101 .50 51 . [ 10 markah ] b) Jelaskan pola taburan Status Kualiti Udara bagi kedua-dua bandar tersebut. [ 6 markah ] Cadangan Isi Jawapan: a) Tajuk betul Skala betul Paksi betul 91 .300 Baik Sedarhana Tidak Sihat Sangat Tidak Sihat Skala Status IPU dan Status Kualiti Udara. a) Berdasarkan Jadual 1.

3. 5. [ 6 markah ] ii. 2. 7. 5. Keseluruhan Kuala Lumpur tinggi / Kuantan rendah 2. [ 8 markah] Cadangan Isi Jawapan: 92 . Kebakaran hutan Letusan gunung berapi Asap kenderaan Pembakaran bahan api fosil Pembakaran terbuka Industri berasaskan kayu Kuari Gangguan sistem pernafasan Masalah penglihatan Jarak penglihatan Penyakit kulit dan sistem saraf Kemalangan Fotosintesis terganggu Terganggu pembentukan hujan Soalan 4 Jadual 1 di bawah menunjukkan Jumlah Hujan Tahunan Taiping dan Kuala Pilah dari tahun 2000 hingga 2006. Maksimum kedua-dua tempat / nilai IPU 3. 7. c) 1. Minimum kedua-dua tempat / nilai IPU b) 1. lukiskan graf bar berganda yang menunjukkan perbezaan penerimaan jumlah hujan tahuanan dari tahun 2000 hingga 2006 bagi Taiping dan Kuala Pilah [ 10 markah ] (c) Huraikan empat kepentingan air kepada alam sekitar. 2. Dengan menggunakan maklumat perbezaan penerimaan jumlah hujan markah ] (b) i. 4. 4.Petunjuk betul plotan betul 1. 2000 tahunan. 6. Lokasi / Tahun Taiping Kuala Pilah 2000 3075 1355 2001 3890 1480 2002 3990 1550 2003 4300 1756 2004 4575 1980 2005 4775 2100 2006 4930 2220 (a) Bagaimanakah min hujan tahunan dikira. 3. [3 Hitung perbezaan penerimaan jumlah hujan tahunan dari tahun hingga 2006 bagi Taiping dan Kuala Pilah. 6.

6. Kekal kelembapan udara. 2. Membentuk hujan. Min Hujan Tahunan = Jumlah Hujan Tahunan Selama 35 tahun. 35 tahun [3 markah ] (b) i. pelancongan 93 . Pengangkutan. Dengan menggunakan maklumat perbezaan penerimaan jumlah hujan tahunan. 7. Aktiviti pertanian. Penternakan. Jana kuasa hidroelektrik. 3.Bagaimanakah jumlah hujan tahunan dikira. 5. Kegunaan domestik. 3. Membentuk tanih. 4. 1. Lokasi / Tahun Perbezaan Taiping Perbezaan Kuala Pilah 2000 2001 815 125 2002 100 70 2003 301 206 2004 275 224 2005 200 120 2006 155 120 (a) [ 6 markah ] ii. lukiskan graf bar berganda yang menunjukkan perbezaan penerimaan jumlah hujan tahuanan dari tahun 2000 hingga 2006 bagi Taiping dan Kuala Pilah b) Tajuk betul Skala betul Paksi betul Petunjuk betul plotan betul c) Huraikan empat kepentingan air kepada alam sekitar. Hitung perbezaan penerimaan jumlah hujan tahunan dari tahun 2000 hingga 2006 bagi Taiping dan Kuala Pilah. 2. Perindustrian. Alam sekitar Fizikal : 1. Alam sekitar Manusia.

94 .

4 21. Justeru itu calon mesti membina 3 garisan di atas graf yang sama bagi menunjukkan arah alir perubahan kadar kelahiran.9 28.0 jadi a) 1947 43. 1931 – 1995 Kadar bagi setiap 1000 penduduk 1931 Kelahiran Kasar 43. lukiskan sebuah rajah yang sesuai tentang arah alir perubahan kadar kelahiran kasar.0 Pertambahan semula 12.9 1985 31.SOALAN PILIHAN 1 Jadual 1 menunjukkan kadar kelahiran kasar.3 12.5 24. 95 .4 30.0 Kematian Kasar 31.9 TAHUN 1965 36.8 1995 26. Jadual 1: Kadar kelahiran kasar. [10 Markah] b) Berdasarkan rajah yang telah anda lukis dalam (a).7 7. kadar kematian kasar dan kadar pertambahan semulajadi penduduk Semenanjung Malaysia.3 5.0 19.8 Dengan menggunakan maklumat dalam jadual 1. perubahan kadar kematian dan perubahan pertambahan semulajadi penduduk antara tahun 1931 hingga 1995.5 25.6 1957 43. kadar kematian kasar dan kadar pertambahan semulajadi penduduk Semenanjung Malaysia pada tahun 1931 hingga tahun 1995. jelaskan arah alir pertambahan penduduk semulajadi Semananjung Malaysia pada tahun 1931 hingga tahun 1995.4 6.2 4.8 1975 31. kadar kematian kasar dan kadar pertambahan semulajadi penduduk Semenanjung Malaysia pada tahun 1931 hingga tahun 1995. [15 Markah] CADANGAN SKEMA JAWAPAN a) Panduan Menjawab: Graf yang paling sesuai untuk menunjukkan arah alir ialah graf garis.4 23.

Pertambahan semulajadi meningkat ( 1931 . Berdasarkan graf yang dilukis pertambahan semulajadi penduduk semakin meningkat antara tahun 1931 hingga 1957 tetapi semakin menurun selepas tahun 1957 hinggalah 1995. Kadar kelahiran tolak dengan Kadar kematian. Taraf pendidikan penduduk yang rendah disamping pegangan agama dan adat yang masih kuat yang juga boleh meningkatkan kelahiran. Ketiadaan dasar kependudukan ini menyebabkan setiap keluarga berkecenderungan memiliki anak yang ramai. Disebabkan oleh kelahiran yang tidak dikawal/tiadanya dasar kependudukan yang jelas disamping peningkatan taraf kesihatan. Cadangan Jawapan: Rujuk kepada Graf Yang dilukis: Pertambahan penduduk semulajadi diperolehi dengan cara. Perkahwinan di usia belasan tahun merupakan satu amalan biasa bagi masyarakat sebelum merdeka. Peningkatan kadar kelahiran dan penurunan kadar kematian. Mereka langsung tidak merancang kelahiran/menjarakkan kelahiran. Setiap keluarga perlukan anak yang ramai sebagai “buruh keluarga” yang amat diperlukan di sawah.Pemarkahan Graf garisan ialah: • • • • • Tajuk yang lengkap ditulis di bahagian atas graf. halangan agama dan pegangan adat tradisi yang kuat menyebabkan mereka tidak bersedia untuk mengurangkan kelahiran. Malah menjadi satu kebanggaan bagi mereka apabila memiliki anak yang ramai. Di samping faktor perkahwinan di usia muda dan lain-lain. 1. 2. Arah aliran ini berpunca dari beberapa sebab. Berlakunya amalan perkahwinan di usia muda yang meningkatkan kadar fertiliti/kesuburan seterusnya kelahiran meningkat. Gabungan pelbagai faktor inilah yang menyebabkan kelahiran berterusan meningkat. Plotan Petunjuk Kebersihan dan kesempurnaan Sila buat graf garisan ini sebagai latihan anda (b) Menjelaskan arah alir pertambahan penduduk Semenanjung Malaysia pada tahun 1931 hingga tahun 1995. Sebelum merdeka kelahiran penduduk sukar dikawal kerana tidak ada satu dasar kependudukan yang jelas di Malaysia. 3. Perancangan keluarga jelas tidak akan berjaya kerana taraf pendidikan penduduk yang amat rendah. semulajadi 96 . Anak merupakan satu rezeki.1957/sebelum merdeka) disebabkan oleh:. Skala yang betul dan selaras dengan paksi.

Masyarakat mula menerimanya. Walaupun tidak berjaya sepenuhnya tetapi ia jelas berupaya memperlahan kelahiran. Pendidikan tinggi menyebabkan mereka tidak terlalu terkonkong dengan adat tradisi. Selain itu sebahagian besar usia penduduk dihabiskan di bangku persekolahan hinggalah ke institusi pendidikan tinggi. penggunaan kondom. Amalan perkahwinan lebih lewat yang secara langsung mengurangkan fertiliti. 6. 97 . walaupun tidak sepenuhnya sekurang-kurangnya ia berupaya memperlahankan sedikit kadar kelahiran. Kualiti pendidikan rakyat terus meningkat. Kehidupan yang lebih mementingkan kerjaya menyebabkan keperluan kepada anak yang ramai bukan lagi sesuatu yang dibanggakan. 5. Dengan berkahwin lambat membolehkan kemampuan melahirkan anak semakin berkurangan/tahap kesuburan menjadi semakin rendah. Pada masa yang sama juga meningkatnya kos hidup menyebabkan bilangan anak yang ramai adalah satu bebanan. Penurunan kadar kelahiran disamping kadar kematian juga terus menurun. berubahnya nilai dan status quo yang dipegang oleh masyarakat khususnya masyarakat bandar. Perkahwinan lewat berkait dengan sikap masyarakat yang mementingkan kerjaya serta kebebasan. Setelah keluar dari universiti secara puratanya umur mereka berada pada 23 – 24 tahun.penjarakkan kelahiran dan lain-lain termasuk juga kaedah tradisional.1995/selepas merdeka) disebabkan oleh: 4. Pelbagai kaedah diperkenalkan seperti penggunaan pil perancang. Justeru perkahwinan berlaku melepasi tahap usia 20-an dan sekali gus mengelakkan perkahwinan di usia belasan tahun. Ini kerana adanya dasar kependudukan yang lebih jelas/amalan perancangan keluarga telah dilaksanakan. Dengan adanya perubahanperubahan ini kadar kelahiran menjadi semakin perlahan.Pertambahan semulajadi menurun (1957 . Mudah menerima dan memahami saranan kerajaan dalam konteks perancangan kelahiran.

64 65 dan lebih Lelaki 3.1 Jumlah 3.9 Perempuan 3.44 45 .6 0.4 1.9 4.7 5.24 25 . 1995. Jadual 2: Migrasi dalaman sebagai peratusan daripada jumlah Penduduk mengikut kumpulan umur dan jantina di Malaysia.14 15 . [9 Markah] c) Nyatakan jenis-jenis migrasi dalaman yang berlaku di Malaysia. jelaskan mengapa migrasi dalaman tersebut bercorak sedemikian.34 35 .8 1.5 1.1 5.2 5.9 2. [ 6 Markah] 98 .2 3. b) Berdasarkan rajah yang anda lukis dalam (a).9 2.4 1.0 a) Berdasarkan jadual 3.0 5.SOALAN PILIHAN 2 Jadual 2 menunjukkan migrasi dalaman mengikut umur dan jantina di Malaysia pada tahun 1995.3 1.5 6. Kumpulan Umur (Tahun) 1 . lukiskan sebuah rajah yang sesuai untuk menunjukkan [10 Markah] migrasi dalaman di Malaysia pada tahun 1995.

Tarikan perkerjaan di bandar. Peluang melanjutkan pelajaran di bandar. Perubahan minat golongan muda yang ketara terhadap sektor pertanian di desa yang tidak menjanjikan pendapatan yang lumayan telah menolak mereka ke bandar untuk mengejar taraf hidup yang lebih baik. Faktor tolakan di desa. Misalnya di Kuala Lumpur adanya UM dan UIA di Pulau Pinang ada USM di Shah Alam ada UiTM. skala dan paksi. kemudahan perumahan. masalah ancaman fizikal yang tidak menjanjikan pendapatan yang lumayan dan tetap. (b) Berdasarkan rajah yang anda lukis dalam (a). Jelas sekali sektor pertanian tidak begitu menarik minat golongan muda kerana ia menghadapi pelbagai masalah seperti harga yang tidak stabil.kemudahan pembandaran serta faktor hiburan yang banyak. Serentak dengan tarikan di bandar wujud pula tolakan di desa. Pelbagai kolej dan institusi tengajian tinggi terlonggok di bandar.Corak migrasi menunjukkan peratus terbanyak datangnya daripada kumpulan umur muda dan dewasa (15 . Realitinya pola aliran migrasi dalaman yang utama ialah migrasi desa ke bandar. [ 10 Markah] Sila buat latihan amali menggunakan data di atas Seperti biasa perkara-perkara penting yang dinilai ialah: Kesesuaian tajuk. 99 . Dengan adanya tawaran gaji yang lebih lumayan dari kedua-dua sektor di atas menyebabkan golongan muda berterusan berhijrah ke bandar. [9 Markah] Cadangan Isi Jawapan Rujukan kepada Rajah/Graf: . petunjuk serta kebersihan dan kesempurnaan.CADANGAN JAWAPAN (a) Calon boleh membina graf garis atau graf bar sebagai kaedah kartografi yang sesuai. Peluang perkerjaan khususnya dalam sektor industri dan perkhidmatan lebih banyak dibuka dan ditawarkan kepada kumpulan umur muda dan dewasa khususnya di bandar. Juga lebih banyak dan terbuka kepada golongan muda terutama sekali di peringkat IPT samada IPTA mahupun IPTS. Setelah tamat pengajian mereka terus menetap di bandar kerana peluang pekerjaan yang sesuai dengan kelulusan mereka banyak terdapat di bandar. 2. 3. Kewujudan universiti-universiti ini menjadi tarikan utama golongan pelajar lepasan sekolah berhijrah melanjutkan pelajaran mereka.44 )tahun sedangkan kumpulan tua dan kanak-kanak adalah sedikit. Sebab-sebab mengapa migrasi dalamam bercorak sedemikian: 1. jelaskan mengapa migrasi dalaman tersebut bercorak demikian. Selain itu di bandar juga terdapat beberapa tarikan lain seperti kemudahan asas yang lebih selesa. plotan graf.

4.49 50 . Kumpulan Umur 0 . 2. 3.9 10 .(c) Jenis-jenis migrasi dalaman yang berlaku di Malaysia. Migrasi desa ke desa. berhijrah kerana tarikan perkerjaan.kemudahan sosial serta faktor tolakan di desa. 1997. Jadual 3: Struktur umur dan jantina penduduk Malaysia.29 30 . Migrasi bandar ke desa.59 60 . terdiri dari golongan muda. SOALAN PILIHAN 3 Jadual 3 menunjukkan struktur umur dan jantina penduduk Malaysia pada tahun 1997. Perpindahan kerana pertukaran tempat kerja samada dari bandar kecil ke bandar sederhana ke bandar besar atau sebaliknya. Pola aliran yang utama. [ 6 Markah] Di antara jenis-jenis migrasi dalaman yang berlaku di Malaysia ialah: 1. lukis rajah yang sesuai untuk menggambarkan struktur umur dan jantina penduduk Malaysia bagi tahun 1997.19 20 .pendidikan. Berlaku di sekitar tahun 1970-an. Migrasi bandar ke bandar.39 40 . Migrasi desa ke bandar khususnya ke bandar-bandar besar/utama. Golongan pesara yang pulang ke kampung setelah tamat perkhidmatan di bandar atau pertukaran tempat kerja. [10 Markah] 100 . Misalnya migrasi dari kampung-kampung tradisional ke tanah-tanah rancangan Felda/Felcra di bawah Program Pembangunan Wilayah.69 70 dan lebih Lelaki (‘ 000) 2612 2357 2017 1653 1168 684 386 206 Perempuan (‘000) 2455 2225 1876 1584 1111 656 414 261 a) Berdasarkan jadual 3.

69 tahun dan 70 tahun ke atas). Hal ini disebabkan oleh peningkatan taraf kesihatan. program perancangan keluarga yang kurang berkesan dan amalan perkahwinan di usia muda masih berlaku. [ 8 Markah] Sila rujuk rajah piramid yang dilukis . 2.Ciri-Ciri Utama Penduduk Malaysia. [ 8 Markah] ii) Huraikan kesan-kesan ciri kependudukan tersebut terhadap keadaan sosial dan ekonomi di Malaysia. plotan. [10 Markah] Pemarkahannya ialah: Tajuk yang betul. 4. b) I) Ciri-ciri utama penduduk Malaysia pada tahun 1997. [ 7 Markah] CADANGAN SKEMA JAWAPAN a) Pendekatan Menjawab: Rajah yang paling sesuai untuk menunjukkan data struktur umur dan jantina penduduk ialah Rajah Piramid. Kumpulan umur tua sedikit relatif dengan kumpulan umur yang lain. Komposisi umur . Bilangan penduduk lelaki mengatasi perempuan bagi setiap kumpulan umur kecuali pada kumpulan umur (60 . petunjuk dan kebersihan serta kesempurnaan. 101 . 1997 ialah: 1. Hal ini disebabkan oleh teknologi perubatan yang ada masih tidak berupaya untuk mengawal penyakit merbahaya seperti jantung. Walaupun rajah piramid kelihatan seimbang tetapi pada keseluruhannya penduduk lelaki lebih ramai daripada perempuan melebihi hampir 500 000 orang. darah tinggi. Ini menggambarkan nisbah tanggungan masih lagi besar khususnya di usia persekolahan. Kadar kelahiran masih lagi tinggi/terus meningkat dan kadar kematian semakin merosot.Golongan muda (bawah 20 tahun .kanak-kanak dan belia) masih ramai berbanding dengan golongan dewasa dan tua iaitu kira-kira 44% daripada jumlah penduduk negara. Ciri Jantina. Disamping amalan pemakanan yang tidak seimbang dan kesedaran penjagaan kesihatan yang masih rendah. Dibuktikan melalui tapak piramid yang masih lebar. skala yang sesuai. Sila lukis Rajah Piramid menggunakan data di atas. Jangka hayat masih lagi rendah. Piramid berbentuk progresif.b) Berdasarkan rajah yang telah anda lukis pada soalan (a). kencing manis. Ini menunjukkan warga tua perempuan lebih ramai berbanding lelaki. 3. i) Jelaskan cirri-ciri utama penduduk Malaysia pada tahun 1997.

2.b) ii) Kesan-kesan ciri kependudukan di atas terhadap keadaan sosial dan ekonomi di Malaysia. reakreasi dan lain-lain bagi menampung keperluan penduduk yang ramai khususnya di bandar-bandar besar akibat migrasi penduduk muda. Memperluaskan pasaran domestik.59 tahun) juga merupakan kumpulan umur yang produktif membantu memesatkan pertumbuhan ekonomi negara.perkhidmatan dan sebagainya. Pertambahan perbelanjaan kerajaan. Kumpulan umur dewasa yang ada dengan kuasa beli yang agak tinggi juga menjamin pertambahan permintaan dan penawaran. faedah persaraan dan sebagainya. Peluang pekerjaan perlu ditambah dalam sektor ekonomi moden seperti perindustrian dan perkhidmatan. perindustrian. Perbelanjaan yang besar amat diperlukan dalam menyediakan kemudahan asas. 3. Pertambahan peluang pekerjaan dalam semua sektor amat penting demi mengelakkan pengganguran pada masa hadapan. Kumpulan umur dewasa yang sedia ada (20 . 1. Disamping itu keperluan peruntukan yang khusus untuk menampung kebajikan warga tua yang semakin bertambah seperti rumah-rumah kebajikan. Perlunya pertambahan peluang pekerjaan agar sejajar dengan peningkatan penduduk dan keperluan guna tenaga dalam negara. 102 . [ 7 Markah] Kesan-kesan ciri kependudukan tersebut terhadap keadaan sosial dan ekonomi di Malaysia. Pertumbuhan penduduk yang agak pesat sebagai satu aset membekalkan tenaga kerja/tenaga buruh pada masa hadapan untuk mempercepatkan lagi pembangunan sektorsektor ekonomi seperti pertanian. Pertumbuhan penduduk yang agak pesat menjamin peningkatan permintaan barangan dan perkhidmatan dan seterusnya menambahkan pengeluaran. Pasaran domestik menjadi semakin besar/kuasa-kuasa pasaran semakin kuat dan kesan positif dari perluasan pasaran diperolehi . 4. perubatan percuma. kesihatan. pendidikan.

lukis graf garis untuk menunjukkan pertambahan penduduk di wilayah-wilayah terpilih di dunia dari tahun 1900 hingga 1990. [ 8 Markah] b) i) ii) Berdasarkan graf garis yang telah anda lukis pada soalan (a) Nyatakan wilayah yang mengalami pertambahan penduduk yang paling pesat [2 Markah] Huraikan mengapa berlakunya pertambahan penduduk yang pesat di wilayah tersebut.SOALAN PILIHAN 4. [ 6 Markah] c) Pilih sebuah negara di Asia. 2. 3. jelaskan kesan pertumbuhan penduduk yang pesat terhadap sumber alam di negara tersebut. Jadual 4: Penduduk di wilayah-wilayah terpilih di dunia 1900 – 1990 (Juta orang) Wilayah Afrika Amerika Latin Amerika Utara Asia Eropah 1900 120 63 81 915 423 1930 155 109 135 1072 532 Tahun 1950 200 163 167 1376 576 1970 344 283 228 2056 705 1990 648 448 276 3108 786 a) Berdasarkan jadual 4. 4.[ 9 Markah] ________________________________________________________________ CADANGAN SKEMA JAWAPAN: a) Berdasarkan jadual 4. Tajuk yang betul Skala yang sesuai dan selaras dengan paksi. [ 8 Markah] (Sila lukis graf garis menggunakan data di atas) Item Pemarkahan 1. lukis graf garis untuk menunjukkan pertambahan penduduk di wilayah-wilayah terpilih di dunia dari tahun 1900 hingga 1990. Jadual 4 menunjukkan penduduk di wilayah-wilayah terpilih dunia dari tahun 1900 hingga tahun 1990. Petunjuk: Plotan (1 wilayah = 1 Markah) Markah 1 1 1 5 MAX = 8 103 .

halangan agama. (4) Bertambahnya pengeluaran sumber-sumber makanan khususnya pada era revolusi hijau yang memungkinkan pertumbuhan pesat penduduk Asia dapat ditampung daripada mengalami krisis makanan dan kebuluran. kadar kematian berkurangan. ii) Huraikan mengapa berlakunya pertambahan penduduk yang pesat di wilayah tersebut. (2) Aras kesuburan (Fertiliti) wanita yang tinggi berkaitan dengan peratus penduduk dalam kumpulan umur subur yang ramai (misalnya 15 hingga 44 tahun) serta amalan perkahwinan pada usia muda khususnya di negara-negara Asia yang sedang membangun. Kedapatan lebih banyak sumber makanan berzat/berkhasiat serta amalan pemakanan/diet yang seimbang di kalangan penduduk telah menjamin kesihatan penduduk bertambah. Antaranya: (1) Peningkatan kadar kelahiran dan pengurangan kadar kematian ekoran daripada kemajuan taraf kesihatan serta teknologi perubatan yang dapat mengawal pelbagai penyakit merbahaya serta dapat mengurangkan resiko kematian bayi di samping meningkatkan jangka hayat penduduk. ( 6 Markah) Cadangan Isi Jawapan Kepesatan pertumbuhan penduduk di Asia berlaku selepas tahun 1950.jangka hayat meningkat yang seterusnya mendorong peningkatan kelahiran. peningkatan tenaga buruh dan kemajuan ekonomi. Di samping memberi ruang kepada negara-negara Asia mengubah polisi kependudukan dan sosio-ekonomi negara masing-masing ke arah pertambahan penduduk. Ini disebabkan oleh beberapa faktor.b) ii) Berdasarkan graf garis yang telah anda lukis pada soalan (a) Nyatakan wilayah yang mengalami pertambahan penduduk yang paling pesat ( 2 Markah) Jawapan Wilayah yang mengalami pertambahan penduduk yang paling pesat ialah wilayah ASIA.1945) mengurangkan kematian penduduk secara besar-besaran akibat peperangan. Tamatnya perang dunia ke dua (1939 . (3) Kegagalan Program Kawalan Penduduk/Perancangan keluarga di sesetengah negara Asia yang disebabkan oleh taraf pendidikan yang masih rendah. (5) Kestabilan politik. adat dan status quo masyarakat. Kegagalan program perancangan keluarga boleh juga dikaitkan dengan keperluan buruh/tenaga kerja oleh sesebuah keluarga khususnya dalam sektor pertanian tadisional. 104 .

(2) Kepupusan/kehabisan sumber alam khususnya jenis sumber yang tidak boleh diperbaharui seperti sumber mineral: . Dalam keadaan sumber tersebut tidak boleh diganti maka kesan jangka panjangnya ia diancam kehabisan/kepupusan. Ini akan menimbulkan kesan: (1) Tekanan terhadap sumber alam khususnya terhadap sumber tanah. Kesannya saiz tanah secara relatifnya menjadi semakin sempit. Pembangunan sumber alam meningkat. Filipina.infrastruktur dan sebagainya menjadi semakin hebat apabila penduduk bertambah. harganya semakin mahal. 105 . (3) Pencemaran dan kemusnahan/kerosakan sumber seperti sumber udara dan air akibat pertambahan industri.perindustrian. Persaingan guna tanah untuk petempatan. Pertumbuhan penduduk yang pesat memungkinkan sumber-sumber alam sesebuah negara diteroka dan dieksploitasi sepenuhnya bagi menampung pertumbuhan tersebut. sumber tidak terbiar membazir kerana mempunyai tenaga kerja yang cukup untuk menjana dan membangunkannya.[ 9 Markah] Cadangan Isi Jawapan Memilih sebuah Negara di Asia yang mengalami pertumbuhan penduduk yang pesat seperti Indonesia. Bangladesh dll yang sesuai.pembandaran. Pengeluaran sumber-sumber makanan tersebut tidak sepadan dengan pertambahan penduduk. jelaskan kesan pertumbuhan penduduk yang pesat terhadap sumber alam di negara tersebut.kenderaan.pembuangan sisa domestik yang biasanya sejajar dengan pertumbuhan penduduk yang pesat. India. Termasuk juga kesan hakisan tanih serta tanah runtuh. bijih besi emas dan lain-lain akibat pengeluaran berlebihan bagi menampung keperluan penduduk yang bertambah dengan pesat. (5) Kesan positif. (4) Berkurangnya sumber-sumber makanan khususnya yang berasaskan hasil-hasil pertanian.c) Pilih sebuah negara di Asia. bijih timah.sumber bahan api fosil. sumber perikanan dan penternakan relatif dengan keperluan penduduk yang bertambah dengan pesat.pertanian.

0 38.2 13.0 38. Negara Brunei Kemboja Indonesia Malaysia Myanmar Filipina Singapura Thailand Vietnam Kadar kelahiran (per 1000 penduduk) 1954 1996 52.0 25.9 51. [10 Markah] c) Jelaskan kesan pertambahan penduduk terhadap sumber alam di negara-negara Asia Tenggara.5 28.0 45. kenalpasti TIGA buah negara yang mengalami penurunan kadar kelahiran paling ketara dari tahun 1954 hingga tahun 1996.5 46.0 44. Jadual 5: Kadar kelahiran penduduk di Negara terpilih di Asia Tenggara pada tahun 1954 dan tahun 1996.1 28.SOALAN PILIHAN 5 Jadual 5 menunjukkan kadar kelahiran penduduk di Negara terpilih di Asia Tenggara pada tahun 1954 dan tahun 1996.9 a) Berdasarkan jadual 5.4 18. [ 3 Markah] b) Huraikan sebab-sebab berlakunya penurunan kadar kelahiran di negara-negara Asia Tenggara.0 52.0 50.8 31. [ 12 Markah] ________________________________________________________________ 106 .2 27.1 43.3 25.

1 27. 4) Peningkatan taraf pendidikan – meningkatnya kesedaran dan kefahaman untuk merancang keluarga (mengimbangi saiz keluarga dengan pendapatan).8 32.0 – 38.1 38. 2) Perlaksanaan program perancangan keluarga yang menjarakkan/mengurangkan kelahiran.1 b) Huraikan sebab-sebab berlakunya penurunan kadar kelahiran di negara-negara Asia Tenggara.8 50.2 45.9 27. perubahan status quo dll.3 44.0 – 28. Negara Brunei Kemboja Indonesia Malaysia Myanmar Filipina Singapura Thailand Vietnam SINGAPURA dan Kadar kelahiran (per 1000 penduduk) ( 1954 ▬ 1996 ) Penurunan kadar kelahiran 52.9 – 25.6 14. [10 Markah] Cadangan Isi Jawapan Sebab-sebab berlakunya penurunan kadar kelahiran: 1) Keberkesanan dasar saiz keluarga kecil – Singapura yang melaksanakan dasar 1 keluarga. 3) Perkahwinan di usia yang lewat – mengurangkan fertiliti.5 – 13. 5) Peningkatan wanita yang berkerjaya – perancangan perkahwinan.2 18.0 – 18.0 51.0 – 31.7 18.1 – 25.5 43.9 9.0 – 27.0 – 28. 2 orang anak pada tahun 1970-an.CADANGAN SKEMA JAWAPAN a) Mengenalpasti tiga buah negara: BRUNEI .4 46. THAILAND.8 24.2 52. meninggalkan sesetengah adat tradisi dsb. 107 .9 12.

perindustrian. sumber perikanan dan penternakan relatif dengan keperluan penduduk yang bertambah dengan pesat.pembuangan sisa domestik yang biasanya sejajar dengan pertambahan penduduk . (4) Berkurangnya sumber-sumber makanan khususnya yang berasaskan hasil-hasil pertanian. [11 Markah] 108 . SOALAN PILIHAN 6 (a) Apakah yang dimaksudkan dengan lebihan penduduk ? b) Bagaimanakah kemerosotan pelbagai jenis pengaruhi oleh lebihan penduduk di sesebuah negara. sumber [5 Markah] Alam di [9 Markah] c) Pilih sebuah negara di Asia Pasifik yang mengalami lebihan penduduk. Termasuk juga kesan hakisan tanih serta tanah runtuh. harganya semakin mahal.c) Jelaskan kesan pertambahan penduduk terhadap sumber alam di negara-negara Asia Tenggara. (3) Pencemaran dan kemusnahan/kerosakan sumber seperti sumber udara dan air akibat pertambahan industri. [ 12 Markah] SKEMA JAWAPAN: Cadangan Isi Jawapan Pertambahan penduduk menyebabkan sumber-sumber alam di negara-negara Asia Tenggara diteroka dan dieksploitasi sepenuhnya bagi menampung pertambahan tersebut.pembandaran. Pengeluaran sumber-sumber makanan tersebut tidak sepadan dengan pertambahan penduduk. bijih timah. cadangkan langkah-langkah yang boleh diambil untuk mencapai tahap penduduk optima di negara yang anda pilih itu.sumber bahan api fosil. Ini akan menimbulkan kesan: (1) Tekanan terhadap sumber alam khususnya terhadap sumber tanah.infrastruktur dan sebagainya menjadi semakin hebat apabila penduduk bertambah. bijih besi emas dan lain-lain akibat pengeluaran berlebihan bagi menampung keperluan penduduk yang bertambah dengan pesat.kenderaan. Persaingan guna tanah untuk petempatan. Dalam keadaan sumber tersebut tidak boleh diganti maka kesan jangka panjangnya ia diancam kehabisan/kepupusan. (5) Kesan positif. sumber tidak terbiar membazir kerana mempunyai tenaga kerja yang cukup untuk menjana dan membangunkannya.pertanian. (2) Kepupusan/kehabisan sumber alam khususnya jenis sumber yang tidak boleh diperbaharui seperti sumber mineral: . Kesannya saiz tanah secara relatifnya menjadi semakin sempit. Pembangunan sumber alam meningkat.

kemiskinan. taraf sosial seperti tahap pendidikan. Kemerosotan sumber hutan – Hutan dinyahkan secara berleluasa bagi memenuhi permintaan penduduk yang semakin pesat untuk petempatan. Ethopia. Ini berlaku dengan cara mengeksploitasi/ mengguna sumber alam secara berlebihan dan tanpa kawalan : 1. CIRI Ciri-ciri negara yang mengalami lebihan penduduk: Antaranya: Kebuluran. Struktur tanih menjadi rosak. kawasan pertanian dll. Contoh Negara lebihan relatif: Indonesia. Cadangan Isi Jawapan Kemerosotan pelbagai jenis sumber alam dipengaruhi oleh lebihan penduduk. Kesannya seperti kemusnahan kepelbagaian biologi. Kehabisan sumber-sumber makanan – khususnya sumber makanan seperti sumber pertanian dan perikanan. pendapatan perkapita yang rendah. habitat. Filipina.Tanah diteroka secara berlebihan untuk petempatan dan pertanian. Swaziland. cerunnya tidak stabil dan mudah runtuh. Kesuburan tanih terjejas akibat kekerapan penanaman.pelbagai kemudahan asas. Terbahagi kepada 2 iaitu: lebihan penduduk mutlak yang bermakna sumber alam yang amat sedikit atau sudah habis digunakan dan lebihan penduduk relatif iaitu sumber alam masih ada/masih banyak tetapi keupayaan teknologi untuk membangun/menjana sumber tersebut adalah rendah sehingga aras dan keperluan penduduk tidak boleh ditampung. Kemerosotan kualiti tanih . Akibat permintaan yang tinggi dan eksploitasi berlebihan bagi menampung lebihan penduduk. kadar pengganguran yang tinggi. India. ekosistem dan kepupusan sumber hutan. Bangladesh dll. kesihatan yang rendah. CONTOH Contoh Negara. 109 sumber Alam di [9 Markah] . kadar kelahiran dan kadar kematian yang tinggi.______________________________________________________________________________ CADANGAN SKEMA PEMARKAHAN (a) Apakah yang dimaksudkan dengan lebihan penduduk ? [5 Markah] KONSEP: Konsep Lebihan Penduduk : Suatu keadaan dimana jumlah penduduk berlebihan berbanding dengan sumber-sumber pengeluaran . 3. tapakbina bandar. Sudan. struktur penduduk tidak seimbang dll yang relevan dengan ciri kependudukan negara sedang membangun. terhakis. Lebihan mutlak: Afrika Utara. kehilangan nuterin. 2. b) Bagaimanakah kemerosotan pelbagai jenis pengaruhi oleh lebihan penduduk di sesebuah negara.

Misalnya dari umur belasan tahun kepada awal/pertengahan 20-an. 3. 5.4. Kepupusan hidupan akuatik termasuk ekosistemnya akibat penerokaan sumber yang berlebihan. Kemerosotan sumber air – Kekurangan bekalan air bersih dan kadar pencemaran air meningkat ekoran daripada eksploitasi dan penggunaan yang berlebihan bagi menampung penduduk yang ramai dan berlebihan. industri. 110 . Cth China. Perancangan keluarga – penggunaan pil. sumber logam boleh pupus kerana ia terpaksa dikeluarkan secara berlebihan untuk menampung keperluan penduduk yang terlalu ramai. Kemerosotan sumber-sumber mineral – Sumber-sumber seperti petroleum dan gas asli. sisa domestik yang biasanya sejajar dengan pertumbuhan penduduk yang pesat/lebihan penduduk. Kemerosotan sumber udara – Kadar Pencemaran meningkat akibat pertambahan kenderaan. Pengeluaran dan penggunaan yang berlebihan membolehkan sesetengah sumber mineral habis di luar jangkaan. Mengurangkan kadar kelahiran dengan cara . kaunseling keluarga dsb. Filipina. 6. Kemerosotan sumber marin – sumber perikanan laut. [11 Markah] Cadangan Isi Jawapan Memilih sebuah negara di Asia Pasifik yang betul mengalami Contohnya. Langkah-langkah untuk mengoptimakan penduduk sesebuah penduduk ialah: lebihan penduduk: Kemboja dll. 2 Melaksanakan dasar saiz keluarga kecil seperti “satu keluarga satu anak” atau satu keluarga dua anak. 1 Markah. Nota: Kemerosotan pelbagai jenis sumber alam dilihat dari segi kualiti dan kuantiti sumber tersebut.Pencemaran sumber atau kerosakan sumber. runtuhan dll c) Pilih sebuah negara di Asia Pasifik yang mengalami lebihan penduduk. pelbagai gas karbon monaksida dll. Indonesia. Thailand. Negara yang berlebihan 1. Cth perlepasan asap. Vietnam. langkah perundangan seperti menaikkan had umur boleh kahwin. kondom. penjarakan kelahiran. hakisan. cadangkan langkah-langkah yang boleh diambil untuk mencapai tahap penduduk optima di negara yang anda pilih itu. 7. Kuantiti – Kepupusan/kehabisan/kemusnahan sumber yang semakin berkurangan Kualiti -.

4. Rajah 1 : Piramid penduduk negara India dan Jepun pada tahun 2000. Mencipta banyak peluang pekerjaan khususnya dalam sektor industri dan perkhidmatan yang menjamin pendapatan perkapita yang tinggi kepada penduduk dan mengatasi pengangguran sepenuhnya. 6. Piramid Penduduk India. 7. 5. Tahun 2000 Piramid Penduduk Jepun. Meningkatkan keupayaan teknologi khususnya melalui R&D untuk menjana dan memajukan sepenuhnya pelbagai stok sumber yang ada untuk kesejahteraan penduduk. Disamping mencipta teknologi baru untuk kegunaan penduduk dan negara. latihan lanjutan – melahirkan tenaga mahir yang boleh mendominasikan teknologi tinggi serta boleh mengurus – tadbir sumber dengan bijaksana. Meningkatkan kualiti sumber manusia dalam negara dengan cara: Pertingkatkan tahap pendidikan dan kemahiran penduduk. Meningkatkan kerjaya wanita – meramaikan wanita berkerjaya tinggi supaya tempoh perkahwinan boleh dilambatkan. SOALAN PILIHAN 7 Rajah 1 di bawah menunjukkan piramid penduduk negara India dan Jepun pada tahun 2000. Tahun 2000 111 . Mempelbagaikan aktiviti ekonomi.

[ 7 Markah ] ________________________________________________________________ CADANGAN SKEMA JAWAPAN (a) (i) Namakan bentuk piramid penduduk yang dialami oleh negara India dan Jepun pada tahun 2000. keperluan buruh keluarga dll. 112 . wanita berkerjaya dll Marka h 2 1 1 Ciri Demografi Kadar kelahiran tinggi dan 1. [ 8 Markah ] Cadangkan langkah untuk mengurangkan kadar kelahiran yang tinggi di negara-negara sedang membangun.progrm perancangan keluarganya sangat berjaya. masyarakat berpendidikan tinggi. [ 2 Markah] Markah Negara India = Piramid Progresif Negara Jepun = Piramid Stabil atau Mantap (Pemarkahan: Nama piramid penduduk mesti betul untuk diberi markah) a) (ii) atas. kahwin awal. [ 2 Markah ] ii) bezakan empat ciri demografi yang boleh ditafsirkan antara kedua-dua bentuk piramid di atas. [ 8 Markah ] b) c) Huraikan empat kesan negatif terhadap sosioekonomi negara-negara yang memiliki piramid penduduk seperti negara India.Berdasarkan rajah 1. Bezakan empat ciri demografi antara kedua-dua bentuk piramid di [8 Markah] Negara India Negara Jepun Kadar kelahiran rendah – negara maju. taraf kematian pendidikan rendah. Kadar kelahiran kadar kematian rendah – dan kadar sebab kegagalan program perancangan keluarga. a) i) Namakan bentuk piramid penduduk yang dialami oleh negara India dan Jepun pada tahun 2000.

Namun begitu golongan dewasanya lebih ramai berbanding dengan golongan muda dan tua. Nisbah ekonomi (golongan dewasa) adalah sedikit untuk tanggungan menanggung golongan muda khususnya di bawah umur yang sangat ramai. 2 5. Struktur umur Tidak seimbang. barah dll termasuk amalan penjagaan kesihatan yang masih rendah. Nisbah tanggugan kecil – Golongan dewasa yang produktif lebih ramai berbanding dengan golongan muda dan tua yang terpaksa ditanggung. 2 Sangat besar – Golongan produktif daripada segi 4. Golongan muda mengatasi golongan dewasa dan tua yang berpunca daripada kadar kelahiran yang tinggi. Di samping kesedaran penjagaan kesihatan yang tinggi oleh penduduk Jepun Hampir seimbang antara muda – dewasa dan tua. 2 PEMARKAHAN: Mana-mana 4 isi terbaik x 2 markah = MAX 8 Markah. Jangka hayat tinggi – proses penuaan penduduk. Teknologi perubatan yang maju berjaya mencegah penyakit yang merbahaya di kalangan warga emas. 113 . Hampir seimbang antara lelaki dan perempuan bagi setiap kumpulan umur yang sama. Teknologi perubatan masih rendah untuk mengawal penyakit seperti kencing manis. Nisbah jantina.2. Jangka hayat Jangka hayat rendah – kadar kematian golongan tua tinggi. 2 3. jantung. Hampir seimbang antara lelaki dan perempuan pada peringkat umur muda dan dewasa tetapi berbeza pada peringkat umur tua (melebihi 54 tahun). Golongan wanita tua melebihi golongan lelaki tua. darah tinggi. Keperluan asas kehidupan sangat tinggi. Ini bermakna kadar kelahiran dan kematian antara lelaki dan wanita adalah hampir sama.

seperti 1 keluarga 1 anak (China) atau 2 anak (Singapura).penternakan tidak sepadan dengan aras penduduk dalam tempoh tertentu menyebabkan fenomena kebuluran. c) Cadangkan langkah untuk mengurangkan kadar kelahiran yang tinggi di negara-negara sedang membangun [7 Markah] Cadangan Isi Jawapan 1. 4. Masalah kekurangan makanan. [8 Markah] Cadangan Isi Jawapan 1. Taraf kesihatan yang rendah – penularan wabak penyakit dan kadar kematian tinggi terutamanya di kawasan pedalaman. tidak memberikan keistimewaan seperti kemudahan pendidikan. Bebanan kerajaan sangat besar – Peruntukan kerajaan terpaksa diberikan kepada kemudahan asas seperti pendidikan. Taraf pendidikan yang rendah – kadar buta huruf/buta ICT yang tinggi 5. Kadar pengganguran yang tinggi – Aras penduduk tidak boleh ditampung dengan kemampuan sumber alam yang ada/Peluang pekerjaan yang disediakan tidak sepadan dengan jumlah penduduk. masalah perumahan. Kemiskinan dan kemunduran/Lingkaran kemiskinan – Pendapatan perkapita yang rendah.b) Huraikan empat kesan negatif terhadap sosioekonomi negara-negara yang memiliki piramid penduduk seperti negara India. Ini akan menyebabkan pengganguran 2. Dasar Governan – Dasar saiz keluarga kecil/menghadkan bilangan anak.Bekalan sumber makanan seperti sumber pertanian. perikanan. jaringan perhubungan dll untuk menampung jumlah penduduk yang ramai. 3. Mengenakan denda/kompaun. 7. Kualiti hidup yang rendah – pemilikan barangan dan perkhidmatan berkualiti terhad. 6. 114 . kuasa beli dan tabungan yang rendah menyebabkan kemunduran/taraf hidup penduduk yang rendah. kesihatan. pencemaran alam sekitar yang menjejaskan kesihatan penduduk dll indeks kualiti hidup yang merosot. kesihatan dll.

Jadual 6 : Jumlah Penduduk Mengikut Wilayah dan Negeri di Semenanjung Malaysia pada Tahun 2002. Meningkatkan kerjaya wanita – memperbanyakkan golongan wanita berkerjaya dan berpendidikan tinggi bagi tujuan melewatkan perkahwinan.7 1313.5 2 051.P Kuala Lumpur Negeri Sembilan Melaka Johor Kelantan Terengganu Pahang Jumlah Penduduk Mengikut Negeri (’000 orang) 204.8 1 288.4 Jumlah Penduduk Mengikut Wilayah (’000 orang) 3167. menjarakkan kelahiran. pengguguran. SOALAN PILIHAN 8 Jadual 6 menunjukkan jumlah penduduk mengikut wilayah dan negeri di Semenanjung Malaysia pada Tahun 2002. bagi tujuan mengurangkan fertiliti/kesuburan. [ 8 Markah] 115 . [9 Markah] (c) Huraikan kesan ketidakseimbangan taburan penduduk terhadap pembangunan ekonomi dan sosial antara wilayah di Semenanjung Malaysia.6 7 619.8 2 704.3 860.0 898. Meningkatkan had umur perkahwinan – melewatkan usia berkahwin misalnya melepasi umur 20-an.4 4 200. 4.4 1 649. dan di atas peta yang disediakan lukis peta titik yang menunjukkan taburan penduduk mengikut wilayah dan negeri di Semenanjung Malaysia pada tahun 2002. [ 8 Markah] (b) Jelaskan mengapa Wilayah Tengah mempunyai jumlah penduduk yang lebih tinggi berbanding dengan wilayah-wilayah yang lain di Semenanjung Malaysia.0 635. teknik AUD.2.2 4 188.6 1 313. Program perancangan keluarga – Pengurangan kelahiran dengan penggunaan pil perancang. kempen saiz keluarga yang seimbang dll.2 Utara Tengah Selatan Timur (a) Berdasarkan jadual 6. Wilayah Negeri Perlis Kedah Pulau Pinang Perak Selangor W. 3.9 1 379.4 3 500.

[ 8 Markah] Rujuk Peta Titik yang dilukis. 116 .________________________________________________________________ CADANGAN SKEMA JAWAPAN a) Membuat Peta Titik bagi menunjukkan taburan penduduk mengikut wilayah dan negeri di Semenanjung Malaysia pada tahun 2002.

117 .

Cadangan Isi Jawapan Wilayah tengah mempunyai jumlah kepadatan penduduk yang ramai kerana menjadi tumpuan migrasi dari wilayah lain juga akibat pertambahan penduduk semulajadi yang pesat 1.Peningkatan taraf kesihatan.perkhidmatan dan perniagaan yang begitu pesat berkembang di wilayah tengah. 4.Item Pemarkahan Tajuk yang betul Skala yang sesuai. Faktor pendidikan – peluang melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi lebih banyak terdapat di Wilayah Tengah khususnya IPTA dan IPTS. taraf hidup. Perkhwinan migran pada usia muda – berkahwin awal menyebabkan fertilitinya adalah tinggi. Ini mempercepatkan pertambahan penduduk di wilayah tengah. [ 9 Markah] Sebab-sebab Wilayah Tengah mempunyai jumlah penduduk yang lebih tinggi. Ada 4 wilayah (12 negeri) = MAX 4 markah JUMLAH MARKAH Markah 1 1 1 1 4 8 b) Jelaskan mengapa Wilayah Tengah mempunyai jumlah penduduk yang lebih tinggi berbanding dengan wilayah-wilayah yang lain di Semenanjung Malaysia. kemudahan hiburan dll yang terdapat dengan banyak di wilayah Tengah. 118 . Faktor sosial – meliputi kemudahan asas pembandaran seperti tempat kediaman yang selesa. 5. prasarana yang cukup. Faktor ekonomi – peluang pekerjaan yang luas dengan pendapatan yang lumayan khususnya dalam sektor perindustrian. Petunjuk Kebersihan dan kesempurnaan Plotan 1 wilayah (3 negeri) = 1 markah. 6. kualiti hidup penduduk bandar. Peningkatan kadar kelahiran yang tinggi di wilayah tengah. 3. kemudahan kesihatan. Faktor pengangkutan dan perhubungan – kemajuan dan kecanggihan sistem pengangkutan dan perhubungan telah meningkatkan ketersampaian dan interaksi inter dan intra Wilayah tengah dengan wilayah-wilayah yang lain. 2.

Wilayah tengah mempunyai banyak pusat-pusat pertumbuhan ekonomi cth subbandar. pengganguran dan kemiskinan masih ketara di wilayah-wilayah lain khususnya wilayah timur akibat migrasi ke wilayah tengah. 119 . Perbezaan kemudahan asas antara wilayah – pendididikan. Mewujudkan dualisme ekonomi antara wilayah (pertanian biasanya luar bandar – perindustrian) yang menyebabkan jurang/lompang ekonomi antara wilayah yang besar seperti perbezaan KDNK antara wilayah/negeri. telekomunikasi amat maju di wilayah tengah. Perbezaan ciri-ciri pembandaran/urbanisasi antara wilayah – wilayah tengah terlalu pesat. Perbezaan dari segi pengangkutan dan perhubungan . Kemajuan ini tidak setanding dengan wilayah-wilayah lain.c) Huraikan kesan ketidakseimbangan taburan penduduk terhadap pembangunan ekonomi dan sosial antara wilayah di Semenanjung Malaysia. 2. pengangkutan. 5. perebakan penyakit dan juga masalah sosial meningkat di wilayah tengah.bandar metropolis dan lain-lain. Kesan sosial seperti jenayah. Perbezaan saiz dan kuasa beli pasaran – saiz pasaran yang luas dan kuasa beli yang tinggi di wilayah Tengah berbanding dengan wilayah lain. Perbezaan Peluang Pekerjaan antara wilayah menyebabkan wujudnya jurang pendapatan perkapita yang besar – Kekurangan peluang pekerjaan. merompak/mencuri. pembangunan bandar yang tidak seimbang.Jaringan perhubungan dan pengangkutan adalah berbeza mengikut wilayah. 7. 4. [8 Markah] Cadangan Isi Jawapan Kesan ketidakseimbangan taburan penduduk terhadap pembangunan ekonomi dan sosial antara wilayah: 1. 6. bandar satelit. 3. bandar baru. kesihatan.

Sebagai sumber pemakanan (protein) yang penting. Thailand misalnya banyak mengeksport hasil perikanannya ke Malaysia dan Singapura. Sesetengah negara menjadikan ikan laut sebagai hasil eksport. Sebagai bahan eksport yang akan menghasilkan pendapatan negara melalui pertukaran mata wang asing. Jepun juga mengeksport hasil ikan seperti minyak ikan kod. Indonesia termasuk juga Malaysia amat bergantung kepada bekalan ikan khususnya dari laut dalam. Menyediakan peluang perkerjaan kepada penduduk yang berkaitan dengan sektor perikanan seperti sebagai nelayan. 2. [ 6 Markah] ________________________________________________________________ CADANGAN SKEMA JAWAPAN a) Kepentingan aktiviti perikanan laut dalam di negara Asia Pasifik. 3. (i) Masalah yang dialami oleh aktiviti perikanan laut dalam. a) b) Jelaskan mengapa pentingnya aktiviti perikanan laut dalam. perkhidmatan pemasaran dan lain-lain. Justeru negara-negara Asia Pasifik yang dikelilingi oleh laut seperti Jepun.SOALAN PILIHAN 1 Berdasarkan contoh-contoh di mana-mana negara Asia Pasifik. Terengganu dan Pahang. Hasil tangkapan laut dalam biasanya memberikan pulangan yang 120 . [ 12 Markah] Di antara kepentingan aktiviti perikanan laut dalam di negara Asia Pasifik ialah: 1. Sebagai contoh penduduk yang tinggal di tepi pantai amat bergantung kepada aktiviti perikanan seperti pesisir pantai Kelantan. Hasil jualan ini akan dapat menambahkan pendapatan eksport negara. Sumber ikan digunakan sebagai makanan bersama dengan makanan ruji seperti nasi. Filipina. lemak ikan paus ke negara-negara lain. pekerja di kilang memproses. dan [ 7 Markah] (ii) masalah yang ditimbulkan oleh aktiviti tersebut. Menyumbang kepada pendapatan negara. Korea. [12 Markah] Huraikan. Ini kerana budaya pemakanan penduduk di sebahagian besar negara Asia pasifik amat bergantung kepada perikanan laut dalam yang amat kaya dengan pelbagai sumbernya.

lumayan. Resiko lanun amat besar. Ancaman lanun di laut antarabangsa. kekurangan buruh. Masalah politik perairan antarabangsa. Apabila keupayaan R&D dalam sector ini bertambah maju maka ia sekaligus membantu perkembangan R&D dalam sektor-sektor lain juga. masalah pasaran. Dengan itu rantaian ekonomi dalam negara menjadi lebih kukuh. 6. kemudahan asas dan sebagainya. Sesetengah penduduk tidak berkesanggupan untuk meneroka perikanan laut dalam kerana khuatir keselamatan mereka yang amat sukar dijamin di perairan antarabangsa. Pertindihan kawasan/sempadan perairan khususnya di zon ekonomi eksklusif (ZEE). Selain itu aktiviti perikanan laut 121 . Membantu menggalakkan perkembangan industri yang berkaitan. penggunaan radar pengesan. Sesetengah negara seperti Jepun pula berkemampuan untuk mengukuhkan rangkaian paaran luar negara melalui pengeksportan hasil-hasil perikanan laut dalamnya. Masalah yang berkaitan dengan perikanan secara umun seperti kekurangan modal. (i) Masalah yang dihadapi: 1. teknologi komunikasi dan sebagainya. penyediaan habitat tiruan/tukun. Industri hilirandan huluan yang bergantung kepada sumber perikanan laut akan berkembang dengan cepat seperti industri pengentinan. Ini menimbulkan resiko pencerobohan atau mudah tertangkap oleh pihak berkuasa negara lain. kekurangan teknologi. 5. Keupayaan modal yang terhad dan teknologi tangkapan yang rendah menyebabkan mereka tidak mampu memaju/meneroka perikanan laut dalam secara besar-besaran. Kekurangan modal dan kekurangan teknologi amat ketara sekali terutamanya bagi negara Asia Pasifik yang masih membangun dan miskin. Pengentahuan yang terhad juga membolehkan mereka mudah terceroboh memasuki kawasan perairan negara lain yang menyebabkan mereka ditangkap. 3. rangkaian pemasaran dalam negara yang akan meningkatkan pendapatan negara. 2.justeru itu ia boleh menambakan pendapatan dan nelayan seterusnya meningkatkan taraf hidup mereka 4. b) Masalah-masalah yang dihadapi dan yang ditimbulkan oleh aktiviti perikanan laut dalam. Masalah keselamatan nelayan. Memperluaskan pasaran samada di dalam atau di luar negara. Membantu meningkatkan teknologi dalam sesebuah negara khususnya yang berkait dengan teknologi perikanan laut dalam seperti teknologi awet-beku. Kesan-kesan positif daripada perluasan pasaran diperolehi melalui peningkatan kuasa beli pengguna. kilang ais. ancaman nelayan asing/pencerobohan. pembuatan bot. Industri perikanan bertindak sebagai pembekal bahan mentah kepada industri lain khususnya IKS seperti pemprosesan ikan kering dan keropok. peralatan penangkapan dan sebagainya.

Sesetengah kaedah tangkapan seperti penggunaan pukat harimau dan pukat tunda memberi kesan kepupusan sumber perikanan dalam jangkamasa panjang. [10 Markah] 122 . Anak-anak ikan juga tidak terkecuali. Menceroboh perairan negara lain sehingga ditangkap oleh pihak berkuasa akan menimbulkan banyak masalah kerana ia memerlukan penyelesaian diplomatik dan politik. 2.dalam juga mendapat tentangan daripada pergerakan alam sekitar seperti Green Peace misalnya mereka menghalang penangkapan ikan paus oleh nelayan laut dalam Jepun. [ 5Markah] a) Mengapakah hutan masih dianggap sebagai sumber ekonomi yang penting bagi negara-negara di Asia Tenggara. Zon perikanan pinggir pantai sepatutnya tidak boleh dijadikan lokasi mereka. Pencerobohan zon pinggir pantai bukan sahaja oleh nelayan laut dalam malah oleh nelayan-nelayan asing. Jelas sekali masalah ini sering ditimbulkan oleh nelayan laut dalam. Konflik dengan nelayan perikanan pinggir pantai apabila nelayan laut dalam tamak sehingga menceroboh zon perikanan pinggir pantai yang sama sekali diharamkan untuk mereka. Misalnya Malaysia sering diceroboh oleh nelayan Thailand. [10 Markah] b) Bincangkan kesan penyahutanan terhadap aspek kepelbagaian biologi di negara-negara berkenaan. Kerana kaedah ini mengambil semua saiz dan jenis ikan. (ii) Masalah yang ditimbulkan: 1. SOALAN PILIHAN 2 a) Nyatakan lima faktor yang menyebabkan fenomena penyahutanan di negara-negara Asia Tenggara. Selain itu terumbu karang yang menjadi habitat ikan juga boleh musnah dengan menggunakan pukat tunda. Masalah kepupusan sumber perikanan akibat kadar tangkapan yang berterusan melebihi had serta kaedah tangkapan yang boleh memusnahkan habitat . Apabila pencerobohan berlaku konflik akan timbul.

Sebagai contoh negara Thailand dan Burma amat bergantung kepada pengeksportan kayu jati mereka ke negara Jepun. Di Malaysia sebagai contoh. perkembangan pesat sektor pelancong amat dibantu oleh khazanah kepelbaaian biologi hutannya. 3. Ini akan menghasilkan pendapatan negara khususnya melalui pendapatn eksport. hutan Endau – rompin. Ini akan menambahkan lagi pendapatan perkapita penduduk dan taraf hidup mereka sekaligus pengganguran dan kemiskinan dapat dikurangkan. Dengan adanya industri-industri ini maka kepelbagaian ekonomi dan rantaian ekonomi di sesebuah negara berkembang dengan pesat. damar. Aktiviti pembinaan empangan hidroelektrik. Selain itu terdapat juga orang-orang asli yang menjual hasil-hasil hutan sebagai sumber ekonomi seperti hasil rotan. 4. Aktiviti pembinaan infrastruktur khususnya jaringan lebuhraya. kepelbagaian spesis fauna dan flora yang menarik pelancong yang akan menambahkan pendapatan penduduk dan negara. pemandu di sector pengangkutan dan sebagainya. Selain itu dengan adanya industri-industri yang berkaitan ini juga ia telah menyediakan peluang pekerjaan kepada penduduk dalam pelbagai sektor seperti pekerja kilang pemprosesan kayu balak. Taman negara Sepilok amat terkenal sebagai destinasi pelancongan utama. Penting untuk sektor pembalakan. • • • • • 123 . Membantu memajukan industri-industri yang berkaitan dengan sumber hutan (industri hiliran) seperti industri membuat perabot. industri pembinaan (perumahan) serta industri pengangkutan. Penting kepada sistem ekonomi tradisional yang masih bergantung kepada sumber hutan seperti masyarakat asli yang menjalankan aktiviti pertanian pindah. mengutip dan berburu. air terjun. Oleh itu kawasan hutan seperti Taman Negara di Pahang. USA. [ 5Markah] Lima faktor yang menyebabkan fenomena penyahutanan di Asia Tenggara ialah: Aktiviti pembalakan haram tanpa kawalan Aktiviti pertanian perladangan dan pertanian pindah. Aktiviti pembinaan estet perumahan dan estet perindustrian b) Sebab-sebab hutan masih dianggap sebagai sumber ekonomi yang penting bagi negara-negara di Asia Tenggara [ 10 Markah] 1. pekerja kilang perabot. Penting untuk sektor pelancongan (Eko-pelancongan) seperti hutan lipur. negaranegara Eropah dan sebagainya yang mempunyai nilai matawang yang lebih tinggi daripada mereka bagi memperolehi keuntungan dari tukaran mata wang. akar-akar kayu untuk perubatan dan sebagainya.CADANGAN SKEMA JAWAPAN: a) Nyatakan lima faktor yang menyebabkan fenomena penyahutanan di negara-negara Asia Tenggara. Menghasilkan sumber kayu dalam pelbagai bentuk untuk kegunaan tempatan dan juga di eksport . Ekosistem hutan sebagai habitat/tempat tinggal mereka disamping mereka menggunakan sumber-sumber hutan itu sendiri sebagai sumber makanan mereka. 2.

Di tempat baru ini mereka terpaksa bersaing dengan koloni lain. Ketidakseimbangan ekologi mikro dan makro akan menimbulkan pelbagai kesan terhadap unsure-unsur lain seperti cuaca.Hutan berfungsi sebagai satu habitat. Persaingan intra dan interspesis akan berlaku dan mana-mana spesis yang kalah akan musnah dan pupus. rusa) akan kehilangan sumber-sumber makanan. komponen biotik dan abiotik yang kelak menggangu keseimbangan ekologi setempat. Memusnahkan pelbagai spesis herba yang sangat bernilai. [ 10 Markah] 1. banjir/hidrologi dan sebagainya. 3. Dalam kes ini Malaysia dan Singapura boleh dijadikan contoh. 4. Proses penyahutanan memusnahkan sama sekali habitat. Dengan itu hidupan lain yang bergantung kepada tumbuhan seperti herbivor (kancil. a) Senaraikan empat jenis mineral yang dilombong di negara tersebut. Apabila hal ini berlaku ia memberi kesan kepada hidupanhidupan lain yang sememangnya saling bergantung di dalam sesebuah hutan. Kemusnahan habitat mengambil masa yang lama untuk dipulihkan. Dalam kes ini sumber-sumber air di Johor telah diproses untuk dijual ke Singapura dan hasil jualan diperolehi sebagai sumber pendapatan eksport Negara. Menggangu kehidupan orang asli di dalam hutan yang dianggap sebagai komponen penting untuk menstabilkan ekosistem hutan. b) Kesan penyahutanan terhadap aspek kepelbagaian biologi. kitar tenaga. 2. Menjadi kawasan tadahan air yang membekalkan air kepada empangan yang diproses untuk dijual kepada penduduk atau dieksport ke negara lain yang kelak menghasilkan pendapatan negara. Gangguan ekologi secara menyeluruh akan berlaku apabila huan-hutan dimusnahkan. Justeru itu haiwan-haiwan akan berhijrah ke hutan/habitat lain untuk mencari perlindungan atau tempat baru. hakisan.5. SOALAN PILIHAN 3 Pilih sebuah negara di Asia Pasifik. Pelbagai spesis fauna dan flora diancam kepupusan/kemusnahan akibat kehilangan sumber-sumber makanan. [5 Markah] b) Huraikan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan perlombongan di negara tersebut dan [10 Markah] 124 . Menggangu kestabilan ekosistem seperti kemusnahan rantaian makanan. Penghijrahan spesis akibat pemusnahan habitat . dan nyatakan lokasi utama setiap jenis mineral itu. Apabila hutan dimusnahkan/dinyahkan maka fungsi pokok sebagai pengeluar utama akan musnah sama sekali.

Tanpa teknologi moden tidak mungkin pengeluaran dapat dijalankan. Misalnya terdapat sedikit sahaja aktiviti perlombongan bijih timah dan bijih besi di Malaysia pada masa kini. Bauksit Tembaga Emas Teluk Ramunia dan Seri Medan Johor Mamut Sabah Bau Sarawak. Faktor keupayaan teknologi dan modal untuk pengeluaran dan pemerosesan sumber mineral yang ada. Semeling Kedah dan Ipoh Perak. Lembah Kelang dan Sungai Lembing Pahang. [10 Markah] CADANGAN SKEMA PEMARKAHAN. a) Negara yang dipilih ialah Malaysia. Selain itu kehabisan sesuatu sumber pula akan menyebabkan operasi perlombongan terpaksa ditutup. Adanya stok atau simpanan sumber yang banyak untuk menentukan jangkamasa operasi di samping kualiti sumber mineral yang ada. Di antara jenis mineral dan lokasi perlombongannya ialah: [ 5 Markah] Jenin Mineral Lokasi utama pengeluaran Petroleum dan Gas Luar pantai Terengganu. b) Huraikan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan perlombongan di negara tersebut.c) Berikan ulasan anda bagaimana kegiatan perlombongan mempengaruhi landskap budaya dan fizikal di negara tersebut. Raub Pahang. [ 10 Markah] Cadangan isi jawapan Terdapat pelbagai faktor yang mempengaruhi kegiatan perlombongan di Malaysia. Sumber tersebut mestilah ada dalam kuantiti yang banyak. Antaranya ialah: 1. Usaha pengeluaran dan pemprosesan petroleum memerlukan teknologi tinggi dan peralatan yang canggih. Sarawak. Lubuk Mandi Terengganu Lembah Kinta. Bijih Timah. Teknologi tinggi mungkin diimport atau 125 . Pantai Barat Sabah dan Luar pantai Asli. tanpa adanya sumber aktiviti pengeluaran tidak dapat dijalankan. 2. Kedapatan sumber menjadi faktor yang amat penting. Misalnya sumber petroleum di Malaysia dijangka boleh terus dicarigali dalam tempoh 50 tahun lagi. Sumber petroleum di Malaysia juga adalah dari jenis berkualiti tinggi yang boleh diguna untuk pelbagai tujuan. Bijih Besi.

petempatan dan lain-lain. Bekalan tenaga buruh mahir dan separa mahir samada dari dalam atau luar negara adalah amat penting mempengaruhi kegiatan perlombongan. Pada masa kini pula sistem paip dan kapal tangki mempengaruhi perlombongan petroleum di Malaysia. Dalam kes Malaysia penjajah Inggeris sebenarnya yang memajukan perlombongan bijih timah pada abad ke 19 dengan membawa masuk migran Cina serta usaha menyediakan sistem pengangkutan. 3. [10 Markah] Cadangan isi jawapan Landskap bermaksud pandang darat atau rupamuka-rupamuka yang wujud di atas permukaan bumi yang dapat dilihat dengan mata kasar. PETRONAS misalnya menghantar tenaga kerjanya ke luar negara untuk memperolehi ilmu dan kemahiran yang diperlukan. Dasar kerajaan dan faktor penjajahan. kemudahan pemasaran dan lain-lain yang berkaitan. insentif pelaburan. usaha R&D dan sebagainya yang dikenakan kepada sesebuah syarikat carigali. Begitu juga dengan keupayaan modal. 5. Antara kesan perlombongan ke atas pandang darat ialah: 126 . Selain itu faktor pasaran juga amat mustahak. Dasar kerajaan meliputi kuota pengeluaran. kemudahan pelabuhan dan penyimpanan. Buruh mahir penting dalam kejuruteraan petroleum. kuasa beli pengguna dan sebagainya. harga dan persaingan. sistem percukaian. kemudahan keselamatan. Adanya tenaga buruh. R&D kawalan mutu dan sebagainya. Kekurangan buruh mahir di Malaysia diatasi melalui pinjaman tenaga luar dan juga program latihan dan kursus jangka panjang untuk pekerja tempatan. Pada masa dahulu sistem pengangkutan keretapi memainkan peranan yang penting dalam perlombongan bijih timah. BRITISH PETROLEUM (BP) disamping PETRONAS sendiri sebagai satusatunya pelaburan modal dalam negara. kelulusan permit. c) Berikan ulasan anda bagaimana kegiatan perlombongan mempengaruhi landskap budaya dan fizikal negara tersebut. Faktor kemudahan asas khususnya sistem pengangkutan dan perhubungan. Kewujudan kemudahan pengangkutan mempengaruhi ketersampaian kepada sumber mineral. Keperluan modal yang banyak samada dari dalam atau luar negara amat penting dalam menjayakan aktiviti perlombongan. Pengeluaran hasil perlombongan amat dipengaruhi oleh kuantiti permintaan dari dalam dan luar negara.diperolehi melalui usahasama. Faktor penjajahan pula meliputi usaha mengeksploitasi dan memonopoli pengeluaran sesuatu sumber untuk memenuhi keperluan negara mereka. ESSO. 4. kepakaran dan juga faktor pasaran. Justeru itu pengeluaran petroleum di Malaysia banyak menggunakan teknologi dan modal import seperti dari Syarikat SHELL. pelabuhan.

Larut. Dengan menggunakan kaedah ini tebing sesebuah bukit akan musnah. Selangor. saluran paip dan juga kemudahan telekomunikasi. Kewujudan tasik lombong ini banyak kelihatan di sekitar Ipoh dan Taiping Perak serta Kuala Lumpur. Selain itu kemudahan-kemudahan asas seperti bekalan air dan elektrik dan lain-lain perkhidmatan seperti sekolah/pusat-pusat latihan kemahiran. Kewujudan kemudahan pengangkutan ini bertujuan untuk mempercepatkan penghantaran sumber mineral ke kilang memproses atau gudang penyimpanan serta ke kawasan pasaran. Kawasan-kawasan perlombongan akan dibanjiri oleh migran dari luar untuk bekerja sebagai pelombong. Sesetengah daripada tasik bekas lombong tersebut telah dimajukan sebagai tasik reakreasi seperti Tasik Titiwangsa dan The Mines di Selangor serta Taman Tasik Taiping. tinggalan ketulan-ketulan batuan akibat aktiviti perlombongan kuari dan marmar atau kaedah pam hidraulik dalam perlombongan bijih timah. 2. jalan keretapi. Sebagai contoh di Bandar Kerteh wujudnya kilang memproses gas asli. Terengganu dan Batu Arang. Penghijrahan keluar pekerja akan berlaku meninggalkan pandang darat rumah-rumah kosong dan lombong tinggal seperti di Bukit Besi. penarahan dan peletupan bukit. kilang baja urea dan juga stesyen-stesyen janakuasa. Pengaruh/Kesan terhadap landskap Fizikal. 1. Kawasan 127 . 4. Terengganu dan juga Bandar Miri. Adakalanya kawasan petempatan yang telah terbentuk atau pekan akan “mati” apabila sumber-sumber perlombongan habis dieksploitasi. Kewujudan kilang-kilang yang berkaitan dengan pengeluaran sumber mineral tersebut seperti kilang petrokimia. Sebagai contoh bandar-bandar seperti Taiping. Begitu juga di Miri terdapatnya kilang baja urea serta kilang petrokimia dan kilang cat. lapangan terbang. 3. kilang memproses gas asli.Pengaruh/Kesan ke atas landskap budaya. Kewujudan petempatan yang akhirnya berkembang menjadi pekan atau bandar. stesyen janakuasa TNB di samping pelbagai kilang petrokimia yang menggunakan petroleum sebagai bahan mentahnya atau sebagai sumber tenaganya. Pandang darat cerun-cerun bukit yang musnah akibat kesan-kesan pemotongan. Serawak. kemudahan pelabuhan. Sebagai contoh di Bandar Kerteh. Kewujudan rangkaian pengangkutan seperti jalan raya. klinik/hospital di samping kemudahan reakreasi seperti padang golf dan taman-taman permainan juga akan disediakan untuk memenuhi keperluan pekerja. Petempatan pelombong akan terbentuk seterusnya boleh berkembang menjadi pekan dan bandar. Ipoh dan Kuala Lumpur adalah terdiri daripada petempatan perlombongan bijih timah oleh orang-orang China pada abad ke 19 dahulu. 5. Kewujudan kesan-kesan lekukan/kolam dan tasik yang sukar ditimbus atau dikenali sebagai tasik lombong terutama sekali di kawasan perlombongan bijih timah yang menggunakan kaedah kapal korek.

Kelebihan penawaran tenaga buruh yang murah.ramai dan terlatih khususnya dalam sektor industri pembuatan yang berintensif buruh seperti industri elektrik dan elektronik. mudah diperolehi dan upahnya murah relatif dengan tenaga buruh di negara-negara yang setaraf seperti Singapura. Selain itu pandang darat kemusnahan hutan juga berlaku akibat aktiviti mencari gali sesuatu jenis sumber mineral . Zon Perdagangan Bebas (FTZ). Pada masa yang sama dasar dan polisi kerajaan Malaysia sendiri telah menggalakkan perkembangan sektor ini . penyediaan prasarana yang lengkap dan baik. Di Malaysia tenaga buruh terlatih adalah ramai. pengecualian/penurunan beberapa jenis cukai lndustri. Tenaga buruh di Malaysia juga mudah dilatih kesan daripada taraf pendidikan yang tinggi yang telah dicapai oleh Malaysia. [8 Markah] Cadangan jawapan Lengkap Negara yang dipilih ialah MALAYSIA. Keadaan politik yang stabil dalam jangka masa panjang. [8 Markah] b) Jelaskan mengapa wujud penumpuan industri pembuatan di kawasan-kawasan tertentu di negara tersebut. Pemerintahan kerajaan Barisan Nasional yang stabil dan kukuh memberikan keyakinan kepada para pelabur untuk terus menanam modal di Malaysia bagi memperolehi keuntungan jangka panjang. telah menjamin produk industri pembuatan yang berkualiti dan sekaligus industri ini lebih pesat berkembang. penawaran tapak industri yang masih murah serta lain-lain lagi.pemberian taraf perintis. Ini menyebabkan pelabur asing tidak menghadapi banyak masalah dan tidak ragu-ragu tentang keupayaan tenaga buruh di Malaysia.berbukit akan tertingal sebagai bukit sisa. a) Huraikan kelebihan yang terdapat di negara tersebut yang memberi sumbangan terhadap perkembangan sektor industri pembuatan. [ 7 Markah] ________________________________________________________________ CADANGAN SKEMA JAWAPAN a) Huraikan kelebihan yang terdapat di negara tersebut yang memberi sumbangan terhadap perkembangan sektor industri pembuatan. Pelabur asing tertarik dengan adanya skim galakan pelaburan. [10 Markah] c) Terangkan kesan yang dialami oleh penduduk di kawasan yang menjadi tumpuan industri pembuatan itu. 2. Ini telah mewujudkan iklim pelaburan yang sihat yang meyakinkan pelaburan asing. Kewujudan tenaga buruh yang berdaya saing dan berdaya maju di Malaysia. 128 . Diantara kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh Malaysia yang boleh menjana perkembangan pesat sektor industri pembuatan ialah: 1. SOALAN PILIHAN 4 Pilih sebuah negara di Asia Tenggara.

Dengan adanya keupayaan teknologi dan modal yang kukuh ini. Misalnya sumber getah dan kelapa sawit menjadi faktor penting mempengaruhi perkembangan industri pembuatan berasaskan hasil pertanian (agro based industry) seperti pembuatan tayar. lilin dan sebagainya. Kelebihan sumber bahan mentah dan sumber kuasa yang dimiliki. Kelebihan teknologi yang dimiliki untuk menghasilkan kepelbagaian produk yang berkualiti tinggi serta berdaya saing. jalan keretapi telah mempercepatkan pengangkutan barangan dan pekerja.telekomunikasi dan pelabuhan yang baik. Dengan itu sumber bahan mentah ini tidak perlu diimport dan ini boleh menjimatkan kos pengeluaran. gas asli dan kuasa elektrik hidro (KEH). Kewujudan pelabuhan Kelang. Malaysia juga kaya dengan sumber bahan mentah. 4. Pelabuhan Pulau Pinang. Selain teknologi. Dalam konteks ini Malaysia sememangnya memberikan keutamaan kepada program R&D . Pasir Gudang. Justeru itu kadar permintaan terhadap hasil industri pembuatan berterusan meningkat. Rangkaian lebuh raya. minyak masak. jalan raya.3. Walaupun saiz penduduk Malaysia masih lagi kecil tetapi kuasa beli penggunanya adalah tinggi. 5. Keupayaan membeli yang tinggi ini berpunca daripada pendapatan perkapita penduduk yang agak tinggi relatif dengan negara ASEAN yang lain. Mereka tidak perlu mengeluarkan kos yang besar untuk menggerakkan operasi kilang pembuatan mereka. 6. Kelebihan yang dimiliki oleh Malaysia dalam konteks ini amat menggalakkan kemasukan pelabur asing. Tanjung Pelepas dan Pelabuhan Kuantan telah menggalakkan lagi aktiviti import-eksport hasil industri pembuatan ke luar negara. sarung tangan. Malaysia juga mempunyai keupayaan modal yang kukuh yang datangnya dari pelaburan dalam dan luar negara. Pada masa yang sama sumber kuasa juga adalah banyak seperti petroleum. Dalam keadaan pasaran dunia yang lembab pun pasaran dalam negara Malaysia masih lagi aktif. 129 . Kelebihan pasaran dalam negara yang amat menggalakkan. sabun. Sumber bahan mentah dalam negara sentiasa ada kerana Malaysia juga turut memacu sektor pertaniannya. maka ia telah menjamin keberterusan dan kepesatan perkembangan sektor industri pembuatan di Malaysia. Kewujudan prasarana atau kesediaan kemudahan asas seperti kemudahan pengangkutan. Teknologi baru sentiasa dihasilkan bagi meningkatkan kualiti produk yang sedia ada dan juga mencipta produk baru yang menepati citarasa pengguna semasa agar boleh bersaing di pasaran global. Penawaran sumber tenaga yang banyak dan murah telah memangkinkan lagi pertumbuhan industri pembuatan yang baru dan memperkembangkan industri pembuatan yang sedia ada.

Kawasan berkenaan mempunyai jumlah penduduk yang ramai yang akan menawarkan tenaga buruh yang mudah dan pasaran yang luas seperti kawasan bandarbandar besar.perkongsian kepakaran dan lain-lain yang boleh menjimatkan kos. jalan raya. Ini kerana di kawasan bandar saiz pasaran adalah luas dengan kuasa beli yang tinggi terutama sekali yang melibatkan produk barangan pengguna seperti tekstil. 130 . sewa tapak yang murah atau diberikan taraf perintis dan lain-lain keistimewaan. Industri yang saling bergantung lazimnya berada setempat dan berdekatan antara satu sama lain. perkongsian pasaran. Terdapat pelbagai sebab kerajaan “meaglomerasikan” kilang di kawasan-kawasan tertentu sahaja khususnya di kawasan pinggir bandar. kominikasi.b) Jelaskan mengapa wujud penumpuan industri pembuatan di kawasan-kawasan tertentu di negara tersebut. Pasir Gudang di Johor. Misalnya industri pembuatan kereta berdekatan dengan industri pembuatan tayar dan juga berdekatan dengan industri pembuatan cat. Di antara kawasan tumpuan industri ini ialah seperti di Shah Alam – Petaling Jaya. elektrik dan elektronik serta pembuatan makanan. Output sesuatu industri menjadi input industri lain. Selain itu di bandar besar juga mudah diperolehi tenaga buruh yang sesuai seperti tenaga buruh mahir dan terlatih. tumpuan industri pembuatan adalah di bandar-bandar besar seperti Kuala Lumpur. Kawasan Industri Bayan Lepas dan Bayan Baru di Pulau Pinang. Dasar kerajaan yang menyediakan kawasan/tapak yang khas dan menarik untuk berkelompok seperti di kawasan Zon dagangan bebas (FTZ) yang lengkap dengan pelbagai kemudahan asas – elektrik. (10 Markah) Cadangan Jawapan Lengkap Industri pembuatan di Malaysia sememangnya tertumpu atau beraglomerasi di kawasan-kawasan tertentu sahaja. Pulau Pinang. Dengan adanya tarikan-tarikan ini maka pengusaha-pengusaha industri yang baru akan melokasikan kilang mereka di kawasan berkenaan apatah lagi jika industri pembuatan tersebut bersifat industri berkait yang perlu saling bergantung antara satu sama lain. 2. Johor Baharu. 3. Kawasan ini seringkali diistiharkan sebagai kawasan estet perindustrian. Kawasan tersebut sudah sedia maju dengan industri – maka industri yang berkaitan akan terus tertumpu ke arahnya untuk menikmati faedah perkongsian bersama seperti perkongsian kemudahan asas. Pertama sebagai satu dasar membangun/memajukan kawasan yang sebelumnya mundur. ekoran daripada taraf pendidikan penduduk bandar adalah lebih tinggi berbanding dengan penduduk luar bandar. Di Malaysia. dan ke dua pengezonan guna tanah khususnya di bandar yang sudah padat dan tepu bina di samping untuk mengelakkan pencemaran serta kesesakan. Hal ini kerana untuk menjimatkan kos pengangkutan dan menikmati faedah daripada ekonomi bidangan. aksesori dan lain-lain. Shah Alam dan lain-lain lagi. Kawasan industri Gebeng dan Semambu di Kuantan dan sebagainya. air. Di antara sebab-sebab industri pembuatan tertumpu di kawasankawasan berkenaan ialah: 1.

Justeru penduduk boleh menikmati pelbagai kemudahan seperti kemudahan telekomunikasi dan pengangkutan. peningkatan pendapatan penduduk dan kuasa belinya. Kawasan atau wilayah berkenaan sudah sedia maju dengan kemudahan perkhidmatan seperti bank. 131 . Kesan positif. penawaran tenaga kerja dan saiz pasaran juga bertambah yang akhirnya menarik minat industri pembuatan lain melokasikan kilang mereka di kawasan berkenaan. 5. Oleh itu industri pembuatan tertarik dan tertumpu di kawasan berkenaan kerana pengusaha tidak perlu lagi menyediakan kemudahan-kemudahan tersebut. ia menjadi tarikan kepada penduduk untuk berhijrah dan menjadi pekerja tetap. sulfur. Kesesakan lalu lintas. pencemaran air. sistem pengangkutan dan telekomunikasi. kemudahan reakreasi dan lain-lain. Gangguan kesihatan penduduk akibat fenomena pencemaran udara dan jerebu. Keadaan ini biasanya boleh menimbulkan pelbagai masalah sosial seperti penyakit berjangkit. Seperti peningkatan pendapatan dan taraf hidup penduduk yang semakin baik. peningkatan tabungan dan lain-lain. Masalah kesesakan penduduk dan masalah sosial. masalah jenayah. Di sesetengah kawasan FTZ sememangnya sudah lengkap dan maju dengan kemudahan asas. Jumlah penduduk semakin bertambah. Dengan adanya kemudahan asas yang lengkap.4. kemudahan pembandaran dan lain-lain faktor penarik. Hanya kilang sahaja yang perlu didirikan. Kesannya masalah aliran trafik (Traffic Jam) akan berlaku yang boleh melambatkan perjalanan dan resiko kemalangan kepada penduduk. hujan asid dan sebagainya. kemudahan membeli-belah. Kesan daripada pertambahan pekerjaan dari kilang-kilang pembuatan.pencemaran bunyi. ( 7 Markah) Cadangan jawapan lengkap 1. penyalahgunaan dadah dan sebagainya. Pertambahan tenaga buruh menyebabkan sesuatu kawaan seperti di bandar menjadi padat dan sesak. Pertumbuhan industri pembuatan menggalakkan perkembangan bandar moden yang lengkap dengan segala kemudahan. gas kloroflorokarbon dan lain-lain yang boleh memudaratkan kesihatan penduduk. Penduduk boleh menikmati pelbagai kemudahan pembandaran kerana kawasan tumpuan industri biasanya mempercepatkan proses urbanisasi. c) Terangkan kesan yang dialami oleh penduduk di kawasan yang menjadi tumpuan industri pembuatan itu. 4. 2. Apabila pekerja bertambah maka jumlah kenderaan juga akan bertambah untuk berulang-alik ke tempat kerja. 3. Kawasan tumpuan industri pembuatan akan membebaskan dengan banyak bahan-bahan pencemar seperti karbon monoksida. kemudahan tempat tinggal yang selesa.

(7 Markah) Cadangan Jawapan Lengkap Kawasan pelancongan yang dipilih ialah di Pulau Langkawi.SOALAN PILIHAN 5 Dengan merujuk kepada sebuah negara di Asia Tenggara. 132 . Kedah. Selain daripada tarikan pantai dan pulau. Kawasan Air Terjun Kota Tinggi. [ 9 Markah] d) Berikan cadangan anda bagaimana sektor pelancongan di tempat anda dapat dimajukan. Tiga kawasan pelancongan yang popular di Malaysia ialah seperti di Pulau Langkawi di Kedah. Mesti menyebut atau menamakan tiga kawasan pelancongan yang betul dan tepat dengan negara yang dirujuk. Pantai Kok. huraikan ciri-ciri tarikan di kawasan pelancongan tersebut. Di antaranya ialah: 1.Seperti Pulau Dayang Bunting. [ 6 Markah] _______________________________________________________________ CADANGAN SKEMA JAWAPAN a) Nyatakan tiga kawasan pelancongan. Gugusan pulau-pulau yang cukup unik dengan pantainya yang bersih menjadi daya tarikan utama pelancong ke Langkawi . Tarikan pantai dan pulau yang bersih. Pulau Singa Besar. Negara yang dirujuk ialah Malaysia. kejernihan air laut dan kepelbagaian sumber maritim yang terpelihara juga menjadi tarikan pelancong untuk menjalankan aktiviti menyelam (skuba) sekaligus menjadikan Langkawi sebagai syurga di bawah air. [ 3 Markah] b) Pilih satu kawasan pelancongan yang telah anda nyatakan pada soalan (a). [ 7 Markah] c) Jelaskan sumbangan sektor pelancongan dalam membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di sesebuah negara. [ 3 Markah] Boleh merujuk kepada sebuah negara sahaja. Pulau Langkawi adalah kawasan pelancongan yang amat terkenal di utara semenanjung. b) Pilih satu kawasan pelancongan yang telah anda nyatakan pada soalan (a). cantik dan menarik. Hal ini adalah disebabkan oleh adanya ciri-ciri tarikan yang istimewa yang dimiliknya. Pantai Chenang. a) Nyatakan tiga kawasan pelancongan. Johor serta Tanah Tinggi Cameron (Cameron Highland) di Pahang. huraikan ciri-ciri tarikan di kawasan pelancongan tersebut. Pulau Tuba. Pantai Pasir Hitam dan sebagainya.

Selain itu Langkawi juga mempunyai tarikan fizikal yang istimewa yang tidak kedapatan di tempat lain seperti Tasik Dayang Bunting. 133 . sektor pelancongan telah banyak menyumbang kepada pertumbuhan ekonominya. Telaga Tujuh (kawasan air terjun) dan juga pantai yang pasirnya bewarna hitam. 3. c) Jelaskan sumbangan sektor pelancongan dalam membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di sesebuah negara. Kuala Kedah atau Pulau Pinang di samping adanya pengangkutan kapal terbang menjadikan ia sebuah pulau yang “Assibile”. Tumpuan pelancong bukan sekadar untuk melawat tempat-tempat menarik bahkan menjadi untuk membeli-belah. Di antara sumbangannya ialah. Pusat-pusat membeli belah yang bebas cukai. Tarikan pengangkutan dan juga kemudahan asas pelancongan yang lengkap. Padang Mat Sirat dan Tasik Dayang Bunting mempunyai kisah-kisah yang menarik perhatian pelancong. Kesemuanya menjadi tarikan utama para pelancong. Tarikan khusus seperti tempat bersejarah (arkeologi). Langkawi juga mempunyai kawasan tanah tinggi yang menjadi tarikan baru pelancongan iaitu di Gunung Mat Cincang. kawasan beras terbakar. Selain itu Langkawi juga telah diistiharkan sebagai kawasan bebas cukai pada tahun 1983. Menyedari potensi ini kerajaan telah menyediakan kereta kabel sebagai pengangkutan utama ke gunung tersebut. resort dan chalet disediakan dengan banyak untuk dipilih oleh pelancong. [ 9 Markah] Cadangan Jawapan Lengkap Di Malaysia. pantai pasir hitam. Langkawi adalah sebuah pulau yang mudah dikunjungi kerana tersedianya pelbagai kemudahan pengangkutan untuk ke sana dan juga pengangkutan di pulau itu sendiri. kemudahan reakreasi di laut dan dihutan juga turut disediakan. Tarikan di kawasan tanah tinggi. Mengurangkan kadar pengganguran dalam negara dengan mencipta banyak peluang pekerjaan dalam bidang yang berkaitan – meningkatkan taraf hidup penduduk. Kawasan kemuncak gunung ini mempunyai pemandangan yang cantik dan menarik. suhunya yang sejuk dan nyaman disamping dapat melihat seluruh landskap Langkawi. 1. Dengan peristiharan ini harga sesetengah barangan yang dijual menjadi lebih murah berbanding dengan tempat-tempat lain di Malaysia. Misalnya kewujudan makam Mahsuri. Pengangkutan seperti feri yang boleh dinaiki di Kuala Perlis. Selain itu pelbagai hotel bertaraf lima bintang. 4. Menyumbang kepada pendapatan negara melalui tukaran mata wang asing dari pelancong-pelancong luar negara. 2.2. Jelas sekali Langkawi mempunyai tarikan sejarah dan lagenda yang cukup kuat untuk menarik pelancong. Telaga Air Panas.

menguruskan sisa pelancongan secara teratur. Menggalakkan pertumbuhan/perkembangan ekonomi yang berkaitan seperti industri kraf tangan. persidangan/seminar dll. (6 Markah) Cadangan Isi Jawapan 1. resort. Chalet dll). menganjurkan aktiviti seperti sukan. Menyedia dan memajukan sistem pengangkutan dan perhubungan agar kawasan pelancongan mempunyai darjah ketersampaian yang tinggi 4. 5. Membangunkan kawasan mundur – menukarkan struktur ekonomi setempat dan menggalakkan pertumbuhan pusat-pusat ekonomi yang baru. d) Berikan cadangan anda bagaimana sektor pelancongan di tempat anda dapat dimajukan. 2. kemudahan riadah dan sukan dsb. telekomunikasi dll. kebudayaan. memelihara kualiti alam sekitar setempat dsb. 5. Membangunkan secara optima sumber-sumber setempat yang dikenalpasti berpotensi sebagai sumber pelancongan samada sumber semulajadi atau sumber buatan manusia. restoran. pameran. 4.3. pengangkutan. penawaran pakej pelancongan yang menarik. Menyediakan kemudahan asas yang cukup – seperti kemudahan penginapan (Hotel. perniagaan makanan. 134 . Langkah promosi menerusi pelbagai media. Membantu meningkatkan keupayaan modal dalam negara melalui pelaburan asing/tempatan yang melabur dalam industri pelancongan – menjana pertumbuhan ekonomi yang lebih pesat. 3. Kempen kesedaran – seperti langkah menjaga kebersihan kawasan pelancongan.

pukat tangkul. [ 13 Markah] ________________________________________________________________ CADANGAN SKEMA JAWAPAN a) Jelaskan mengapa aktiviti perikanan pinggir pantai dijalankan dengan pesat di negara tersebut. 2. [12 Markah] b) Huraikan masalah-masalah yang dihadapi bagi memajukan aktiviti perikanan pinggir pantai dan langkah-langkah yang diambil bagi mengatasinya. [12 Markah] Cadangan Isi Jawapan Rujukan sebuah negara – dijangka Malaysia. pukat hanyut. 5. 4.SOALAN PILIHAN 6 Dengan merujuk kepada sebuah negara di Asia Pasifik. Misalnya sebahagian besar nelayan pinggir pantai hanya mampu memiliki bot-bot kecil sahaja. 135 . Kawasan perikanan pinggir pantai dikelilingi oleh pentas lautan yang cetek – pentas sunda yang kaya dengan plankton dan sumber-sumber perikanan. Sebab-sebab perikanan pinggir pantai dijalankan dengan pesat di Malaysia. 1. Faktor fizikal seperti zon pinggir pantai yang berteluk dan bermuara yang memudahkan pembinaan pelabuhan perikanan disamping keadaan pantai yang terlindung. bubu dll yang sememangnya tidak mampu untuk beroperasi di laut dalam. 3. Kawasan pinggir pantai lebih selamat dan perairannya terkawal daripada ancaman lanun serta pencerobohan nelayan asing. berhampiran dengan pulau yang mengurangkan resiko keselamatan nelayan daripada ancaman ribut berbanding dengan kawasan perikanan laut dalam. pancing. a) Jelaskan mengapa aktiviti perikanan pinggir pantai dijalankan dengan pesat di negara tersebut. Keupayaan modal yang terhad untuk meneroka laut dalam – justeru terpaksa menumpukan kepada perikanan pinggir pantai sahaja. Keupayaan teknologi perikanan yang masih rendah dan hanya sesuai digunakan di kawasan pinggir pantai sahaja seperti penggunaan pukat tarik. Perairan negara yang dikawal dengan lebih ketat berbanding dengan kawasan perikanan laut dalam.

Disamping kerjasama dengan negara jiran. kekurangan kemudahan pengangkutan. 5) Kekurangan kemudahan asas seperti ketiadaan jeti untuk mendaratkan hasil tangkapan. alat tangkapan yang lebih moden dan lain-lain. kekurangan alat/teknologi tangkapan. 3) Kekurangan modal untuk memajukan aktiviti perikanan seperti akuakultur. 6) Kekurangan pengentahuan dan kemahiran untuk meningkatkan produktiviti perikanan disamping masalah sikap yang sukar untuk berubah. [ 13 Markah] Cadangan Isi Jawapan Masalah-masalah yang dihadapi: 1) Masalah fizikal seperti ancaman musim tengkujuh dan muara sungai yang semakin cetek terutamanya selepas banjir. pemantauan. Disamping masalah sikap yang sukar untuk berubah. polis marin dan Jabatan perikanan dari semasa ke semasa. pembekuan/pengawetan dll.Terikat dengan sistem hutang orang tengah – hasil terpaksa dijual kepada orang tengah dengan harga yang lebih murah dan kesannya nelayan sentiasa berada di dalam kemiskinan. membatalkan lesen operasi dll yang dilakukan oleh Jabatan laut. 136 . 2) Memberikan bantuan modal/subsidi kepada nelayan oleh pihak kerajaan untuk meningkatkan keupayaan modal para nelayan. Langkah-langkah mengatasinya: 1) Langkah perundangan – untuk mengawal selia zon perikanan pinggir pantai daripada dicerobohi. Kemahiran nelayan pantai terbatas di zon pinggir pantai sahaja. Kekurangan pengentahuan. b) Huraikan masalah-masalah yang dihadapi bagi memajukan aktiviti perikanan pinggir pantai dan langkah-langkah yang diambil bagi mengatasinya. Misalnya oleh Bank Pertanian. 4) Masalah pasaran. Rondaan. hukuman denda/kompaun.6. untuk memiliki bot-bot yang lebih besar. 2) Ancaman pencerobohan nelayan asing atau nelayan perikanan laut dalam di zon perikanan pinggir pantai. kepakaran dan kemahiran untuk meneroka laut dalam khususnya untuk mengendalikan kapal yang lebih besar dan teknologi moden.Oleh itu mereka tertumpu di kawasan perikanan pinggir pantai.

kemudahan dingin-beku dll yang juga dilaksanakan menerusi LKIM. Disamping menggalakkan usaha penyelidikan dan pembangunan (R&D). 4) Menyediakan kemudahan asas yang lengkap seperti kompleks perikanan.3) Membantu memasarkan hasil perikanan melalui koperasi nelayan atau menerusi LKIM. 7) Usaha memperdalamkan muara sungai bagi memudahkan keluar-masuk dan pendaratan bot-bot nelayan. rangkaian pengangkutan. Langkah: Mana-mana 3 isi x 2 markah = MAX 6 Markah SOALAN PILIHAN 7. Pemarkahan: Masalah: Mana-mana 3 isi x 2 markah = MAX 6 Markah. [ 6 Markah] c) Huraikan langkah-langkah yang telah diambil oleh Malaysia untuk mengurangkan pencemaran alam sekitar akibat industri perkilangan. [ 9 Markah] ________________________________________________________________ 137 . a) Jelaskan mengapa program penyebaran keluar industri perkilangan dari kawasan-kawasan maju ke kawasan – kawasan kurang maju dilaksanakan. 6) Memberikan khidmat latihan dan kemahiran kepada nelayan khususnya dalam konteks penggunaan teknologi moden. 5) Menggalakkan industri akuakultur sebagai kegiatan sampingan nelayan yang dijalankan oleh Jabatan perikanan. [ 10 Markah] b) Nyatakan jenis-jenis industri perkilangan yang menjejaskan kualiti alam sekitar. Dengan merujuk kepada Malaysia.

bunyi dll di kawasan maju atau kawasan bandar-bandar besar. 6) Untuk mengurangkan pencemaran persekitaran – udara. air. 4) Mempercepatkan pembangunan sosial dan kemudahan asas di kawasan kurang maju – seperti pembinaan sekolah.rangkaian pengangkutan dll sejajar dengan pertambahan penduduk/pekerja kilang. Industri perkilangan bertindak sebagai pemangkin dan penggerak kepada perkembangan sektor ekonomi lain yang berkaitan – sektor perkhidmatan. 3) Meningkatkan jumlah penduduk di kawasan kurang maju atau untuk mengimbangi taburan penduduk antara kawasan. klinik/hospital. 7) Untuk mengurangkan tekanan terhadap tanah yang sudah padat dan tepubina khususnya di kawasan bandar. 2) Mewujudkan peluang pekerjaan yang lebih luas di kawasan kurang maju/kawasan luar bandar – meningkatkan pendapatan dan taraf hidup penduduk seterusnya membendung aliran migrasi desa ke bandar. [ 10 Markah] Cadangan Isi Jawapan Sebab-sebab penyebaran keluar industri dari kawasan maju ke kawasan mundur: 1) Untuk mempercepatkan pembangunan ekonomi di kawasan kurang maju seterusnya mengimbangi tahap pembangunan ekonomi antara kawasan. 5) Untuk mengurangkan kesesakan penduduk dan lalu lintas di kawasan maju khususnya kawasan bandar-bandar besar. Atau ruang tanah yang ada di kawasan bandar boleh dibangunkan dengan sektor lain yang lebih menguntungkan. perniagaan. 138 . Penempatan industri perkilangan akan menggalakkan migrasi masuk ke kawasan yang berkurangan penduduk.CADANGAN SKEMA JAWAPAN a) Jelaskan mengapa program penyebaran keluar industri perkilangan dari kawasan-kawasan maju ke kawasan – kawasan kurang maju dilaksanakan. pertanian dll.

memproses produk tenusu dan perikanan termasuk juga memproses makanan ternakan. [ 9 Markah] Cadangan Isi Jawapan Langkah-langkah yang telah diambil. tebu – hasilkan gula. getah. 6) Industri membuat simen. Contoh: Memproses kelapa sawit. pembuatan baja kimia dan racun serangga. padi. kilang pembuatan kertas. [ 6 Markah] Cadangan Isi Jawapan 1) Industri perkilangan samada industri memproses atau pembuatan yang berasaskan hasil pertanian. 1. industri penyaduran tin. membuat cat dan varnis. sarung tangan. 5) Industri berasaskan kimia dan petrokimia. 7) Industri besi-keluli.b) Nyatakan jenis-jenis industri perkilangan yang menjejaskan kualiti alam sekitar. Menguatkuasakan undang-undang di bawah akta kualiti alam sekitar 1974 – seperti mengenakan denda/kompaun. membuat kabel/dawai dll. membatalkan lesen operasi. jubin/seramik dan batu bata. c) Huraikan langkah-langkah yang telah diambil oleh Malaysia untuk mengurangkan pencemaran alam sekitar akibat industri perkilangan. 139 . Contoh kilang papan dan pulpa. 4) Industri tekstil – membuat pakaian/fabrik dan pewarna. Amalan pengurusan yang strategik meliputi: i) ii) Menempatkan kilang di kawasan khusus jauh dari sungai dan petempatan penduduk. pembuatan perabot dsb.penjara kepada pekilang yang melanggar akta tersebut. pembuatan tayar. menyitar premis. penyaduran logam. kasut dll. makanan dalam tin. Contoh menapis petroleum dan gas asli. 2. 3) Industri memproses dan pembuatan makanan dan minuman: Contoh minuman ringan dan berkarbonat. membuat sabun dan pencuci dll. Merawat enfluen sebelum dilepaskan/disalirkan ke sistem saliran. Langkah perundangan. 2) Industri perkilangan berasaskan hasil hutan.

6 Markah.berjadual dan teratur ditapak-tapak pelupusan yang dikhaskan. Membangunkan teknologi insinerator untuk pelupusan sisa pepejal dari kilang. Menggalakkan penggunaan sumber tenaga yang mesra alam untuk menggerakkan jentera kilang seperti tenaga hidro elektrik. Mewujudkan zon hijau – menanam pokok-pokok peneduh di sekitar kawasan kilang yang berfungsi untuk memerangkap pencemaran habuk dan asap.iii) iv) v) vi) vii) Mengawal selia pelupusan sisa kilang khususnya sisa pepejal secara sistematik. 3. Meninggikan serombong asap dan memasang alat penapis asap di dalam serombong tersebut. Kempen kesedaran dan pendidikan alam sekitar: Dijalankan melalui media massa seperti kempen cintailah sungai kita dan juga mengeratkan kerjasama antara agensi kerajaan – swasta dan NGO. Cadangan Pemarkahan: Langkah perundangan = MAX Amalan pengurusan = MAX Kempen kesedaran = MAX 2 Markah. 140 . 1 Markah.

4 1 789. Item Penginapan Membeli – belah Makanan dan minuman. Jumlah Perbelanjaan RM Juta % 3 009.5 11.0 3.1 19.7 339.3 458.7 100.5 385.9 32.2 5. [ 8 Markah] _______________________________________________________________________ _ CADANGAN SKEMA JAWAPAN a) Berdasarkan jadual 1. [ 7 Markah] Calon mesti melukis sebuah carta pai atau rajah bulatan berbahagi 141 .5 9 174. Jadual 1 : Komposisi Perbelanjaan Pelancong di Malaysia pada Tahun 2000. lukis carta pai yang menunjukkan komposisi perbelanjaan pelancong di Malaysia pada tahun 2000. [10 Markah] c) Huraikan kesan aktiviti pelancongan di kawasan tanah tinggi terhadap alam sekitar fizikal.SOALAN PILIHAN 8 Jadual 1 menunjukkan komposisi perbelanjaan pelancong di Malaysia pada tahun 2000. [ 7 Markah] b) Jelaskan bagaimana pengangkutan domestik boleh menggalakkan aktiviti pelancongan di Malaysia.4 2 119.8 23. Pengangkutan domestik Lawatan ke tempat yang menarik Hiburan Lain-lain.1 1 073.0 a) Berdasarkan jadual 1.7 4. lukis carta pai yang menunjukkan komposisi perbelanjaan pelancong di Malaysia pada tahun 2000.

4) Menggalakkan perkembangan aktiviti ekonomi yang berkaitan dengan sektor pelancongan seperti perniagaan kraf tangan. sukan air dan lain-lain. Menarik kemasukan pelabur yang menyebabkan potensi sumber pelancongan yang baru dimajukan sepenuhnya seperti sumber eco-pelancongan. 3) Memudahkan pembangunan fizikal di lokasi pelancongan seperti pembinaan hotel. akua-pelancongan. 5) Menggalakkan aktiviti pelancongan seperti pelancongan kesihatan. Tajuk yang betul 2. pelancongan budaya dan warisan sejarah. udara dan air.pelancongan sukan dan reakreasi dsb. 3. Skala jejari yang sesuai.resort. pelancongan kapal mewah. restoran. Ia menggalakkan aktiviti pelancongan dengan cara: 1) Meningkatkan ketersampaian antara lokasi pelancongan. Petunjuk 4. 142 . 2) Mempercepatkan pembangunan sumber-sumber pelancongan yang baru. konvensyen dan pameran).Item Pemarkahan 1. [10 Markah] Cadangan Isi Jawapan Pengangkutan domestik melibatkan aktiviti pengangkutan dalam negara samada pengangkutan darat. agropelancongan dan arkeo-pelancongan.pelancongan pendidikan. Pengangkutan domestik memudahkan dan mempercepatkan destinasi pelancongan dikunjungi. Plotan Markah 1 1 1 4 MAX 7 b) Jelaskan bagaimana pengangkutan domestik boleh menggalakkan aktiviti pelancongan di Malaysia.pelancongan MICE (persidangan.chalet. kemudahan telekomunikasi dll.

c) Huraikan kesan aktiviti pelancongan di kawasan tanah tinggi terhadap alam sekitar fizikal. 4) Memusnahkan kawasan tadahan air – Akibat penyahutanan untuk dibina hotel. rantaian makanan dll. 143 .resort.chalet dan padang golf. 3) Meningkatkan kadar pencemaran air khususnya sungai. Kesannya memusnahkan habitat. kolam dan paya setempat.resort dan padang golf.kolam – akibat penyaliran sisa kumbahan dari hotel.tasik. tasik. 6) Menjejaskan ekosistem di kawasan tanah tinggi akibat pemusnahan hutan untuk dibina pusat-pusat pelancongan.resort dan chalet.penarahan dan peneresan cerun bukit untuk dibina hotel. 5) Peningkatan suhu mikro (pemanasan setempat) – Penyahutanan untuk pembinaan infrastruktur pelancongan akan mengurangkan kelembapan udara dan hutan tidak lagi berfungsi untuk menapis dan menyerap bahangan matahari. 2) Meningkatkan kadar hakisan tanih dan gerakan jisim khususnya tanah runtuh – akibat pemotongan. [ 8 Markah] Cadangan Isi Jawapan Kesan aktiviti pelancongan di kawasan tanah tinggi terhadap alam sekitar fizikal : 1) Perubahan landskap fizikal akibat pembinaan hotel. Ini menjejaskan sumber air kepada sungai. kepelbagaian biologi.resort dan laluan pengangkutan ke destinasi pelancongan.

kelapa. [ 5 Markah] Cadangan Isi Jawapan Konsep: Industri hiliran yang berasaskan sumber pertanian (tanaman). industri asas tani dalam [ 10 Markah] b) i) Jelaskan lima kepentingan memajukan sektor pertanian.SOALAN PILIHAN 9 a) b) Apakah yang dimaksudkan dengan industri asas tani ?. Industri pembuatan berasaskan hasil pertanian. produk IKS yang berasaskan sumber pertanian. padi.makanan halal. makanan ternakan seperti pallet. getah asli. 144 . koko. biodisel. industri asas tani dalam [ 10 Markah] [ 5 Markah] i) Jelaskan lima kepentingan memajukan sektor pertanian. penternakan dan perikanan (Agro Based Industry) termasuk IKS yang berasaskan sumber-sumber pertanian. seperti agro. hasil ternakan dan perikanan. Terbahagi kepada: (i) (ii) Industri memproses bahan mentah pertanian – seperti memproses kelapa sawit. Dengan merujuk kepada negara Malaysia. ternakan dan perikanan. ii) huraikan lima kesan perkembangan industri asas tani terhadap alam sekitar fizikal kawasan luar bandar. [ 10 Markah] ________________________________________________________________ CADANGAN SKEMA JAWAPAN a) Apakah yang dimaksudkan dengan industri asas tani ?. Dengan merujuk kepada negara Malaysia.

Misalnya zon tanaman buah-buahan dengan industri pengetinan. pekebun dan nelayan meningkat (2) Mewujudkan bidang–bidang pertumbuhan baru dalam sektor pertanian. penternak. ternakan dan perikanan kerana permintaan bahan mentah dari industri asas tani akan meningkat. ikan hiasan. haiwan eksotik dll. 145 . industri makanan ternakan akan mewujudkan akuakultur dan marin kultur. Oleh itu rantaian ekonomi yang berkaitan pertanian boleh diperluaskan. Pasaran produk industri asas tani secara tidak langsung menjadi pasaran produk pertanian. (1) Menambahkan produktiviti/pengeluaran hasil tanaman. (4) Memperluaskan pasaran produk pertanian di dalam dan luar negara. (3) Membangunkan kawasan pertanian secara bersepadu dengan industri hilirannya. zon akuakultur dengan industri pemprosesan makanan ikan dll. zon hortikultur (bungaan) dengan industri pengawetan dan pembungkusan. Pengusaha pertanian mendapat jaminan pasaran tempatan dan luar negara. teknologi kawalan penyakit dan perosak. Peluang pekerjaan bertambah. Seperti industri perubatan dan kecantikan (pharmaceutical) akan mewujudkan ladang-ladang herba. (5) Memperluaskan penggunaan teknologi baru dalam sektor pertanian seperti agrobioteknologi. teknologi pembungkusan dan pelabelan dll bagi tujuan meningkatkan kualiti hasil pertanian kerana industri asas tani amat memerlukan bahan mentah yang berkualiti.Cadangan Isi Jawapan Kepentingan industri asas tani dalam memajukan sektor pertanian. Pendapatan petani. teknologi pembiakbakaan.

(4) Pencemaran tanih – tanih berasid akibat larut resap air hujan di kawasan longgokan getah sebelum diproses dan tandan kelapa sawit selepas diproses. [ 10 Markah] Cadangan Isi Jawapan (1) Pencemaran udara – perlepasan asap dari kilang-kilang memproses getah dan kelapa sawit. disamping bunyi bising dari generator kilang. (2) Pencemaran air – pembuangan/perlepasan sisa toksid (enfluen) dari kilang-kilang memproses hasil pertanian ke sungai. kilang memproses hasil ikan. kolam dan juga sisa-sisa ternakan dan perikanan yang sudah diproses. (a) Huraikan empat ciri utama aktiviti perlombongan petroleum dan gas asli di negara berkenaan. (3) Pencemaran bau dan bunyi – bau busuk terutamanya dari kilang getah dan kelapa sawit. tasik. [ 10 Markah] (c) Nyatakan tiga kesan aktiviti perlombongan petroleum dan gas asli terhadap alam sekitar fizikal negara berkenaan. [ 9 Markah] (b) Jelaskan lima kepentingan petroleum dan gas asli sebagai bahan mentah kepada aktiviti perindustrian di negara berkenaan. (5) Peningkatan suhu setempat – haba yang dikeluarkan dari kilang-kilang pemprosesan.ii) huraikan lima kesan perkembangan industri asas tani terhadap alam sekitar fizikal kawasan luar bandar. [ 6 Markah] ________________________________________________________________ 146 . SOALAN PILIHAN 10 Berdasarkan sebuah negara di Asia Tenggara yang anda pilih.

(2) Skala operasi – besar-besaran. Betty. (luar pantai Serawak seperti Baram. Guntong. Baronia. [ 9 Markah] Cadangan Isi Jawapan Memilih sebuah negara Asia Tenggara – dijangka Malaysia. Bokor. (a) Huraikan empat ciri utama aktiviti perlombongan petroleum dan gas asli di negara berkenaan. Bekok dsb).00 tong sehari dan purata pengeluaran gas asli melebihi 4000 juta kaki padu sehari. (3) Orientasi pengeluaran – Berorientasikan eksport.CADANGAN SKEMA JAWAPAN Berdasarkan sebuah negara di Asia Tenggara yang anda pilih. (4) Modal dan pemilikan – Pelaburan dan penggunaan modal besar. Misalnya luar pantai Terengganu. luar pantai Serawak dan luar pantai barat Sabah. Purata pengeluaran petroleum mentah di Malaysia melebihi 300. Ciri-ciri utama perlombongan petroleum dan gas asli. (1) Taburan/lokasi perlombongan – terletak di luar pantai (di laut). teknologi carigali dan juga teknologi pemprosesan. 147 . (6) Ciri buruh dan kepakaran – Penggunaan buruh mahir dan tenaga pakar khususnya jurutera. Petroleum dieksport sepenuhnya kerana petroleum mentah Malaysia berkualiti tinggi. Contoh-contoh medan petroleum (luar pantai Terengganu seperti Tiong. Dulang. Pemilikan kerajaan/GLC (Syarikat berkaitan kerajaan seperti PETRONAS) dan juga pelaburan asing seperti SHELL dan BRITISH PETROLEUM (BP) (5) Ciri Teknologi – penggunaan teknologi tinggi seperti sistem GIS dan teknologi seismik untuk mengesan medan petroleum dan gas asli. Temana dll). Gas asli – dieksport dan juga kegunaan tempatan. Tapis.

metana dsb. (2) Bahan mentah industri pembuatan – petrokimia. (3) Bahan mentah kepada industri tenaga – Sebahagian besar gas asli yang dihasilkan di Malaysia dijadikan bahan api bagi menjana tenaga elektrik termal. (4) Bahan api/sumber kuasa kepada industri perkilangan generator/mesin bagi kilang-kilang pemprosesan dan pembuatan. kerosakan habitat lautan. Pembakaran/perlepasan gas asli yang dibuat akan membebaskan bahan-bahan pencemar udara – karbon dioksida. (1) Bahan mentah kepada industri pemprosesan dan penapisan. Merosakkan terumbu karang dan hidupan laut. Tumpahan petroleum mentah di kawasan pelantar cari gali semasa kerja-kerja pengerudian dan pengangkutan. Kidurong (Serawak). kilang pembuatan baja urea di Bintulu.(b) Jelaskan lima kepentingan petroleum dan gas asli sebagai bahan mentah kepada aktiviti perindustrian di negara berkenaan. kilang membuat cat. Proses pembauran berlaku menyebabkan ketulan-ketulan minyak mentah terapung di permukaan laut. Gebeng (Kuantan). Menjejaskan ekosistem lautan/maritim. 1. 2. rantaian makanan dan lain-lain elemen ekologi lautan. sulfur dioksida. Misalnya penapisan petroleum di Tangga Batu (Melaka) dan Lutong (Serawak). 3. Seperti kilang petrokimia di Kertih (Terengganu). Pencemaran udara di kawasan pelantar cari gali gas asli. Pencemaran laut. [ 10 Markah] Cadangan Isi Jawapan Kepentingan petroleum dan gas asli sebagai bahan mentah kepada aktiviti perindustrian. fiber/gentian dll. [ 6 Markah] Cadangan Isi Jawapan Kesan aktiviti perlombongan petroleum dan gas asli di persekitaran lautan sahaja. 148 . (c) Nyatakan tiga kesan aktiviti perlombongan petroleum dan gas asli terhadap alam sekitar fizikal negara berkenaan. kemusnahan plankton dan zooplankton. – menggerakkan (5) Bahan api/sumber kuasa kepada industri pengangkutan – rantaian bagi industri perkilangan untuk mengangkut bahan mentah ke kilang dan barangan siap ke pasaran. Seperti Loji Janakuasa Elektrik Paka (Terengganu) beroperasi menggunakan sumber gas asli dari Kertih.

[ 5 Markah] b) Mengapakah penduduk bertumpu di bandar-bandar utama di Asia Tenggara. a) Namakan lima buah metropolis (bandaraya) di Asia Tenggara yang mempunyai penduduk lebih daripada satu juta orang. 149 . 2. Kepesatan Pembangunan sektor ekonomi moden khususnya sektor industri. [10 Markah] CADANGAN JAWAPAN (a) Lima buah metropolis (bandaraya) di Asia Tenggara yang mempunyai penduduk lebih daripada satu juta orang ialah : KUALA LUMPUR. JAKARTA.pusat kewangan.perkhidmatan. Adanya kemudahan pembandaran yang lebih luas dan prasarana yang lebih baik seperti pusat-pusat perkhidmatan penduduk. [10 Markah] Cadangan Isi Jawapan.perdagangan dan lain-lain tertumpu di bandar-bandar besar berbanding dengan bandar-bandar lain. di bandar-bandar besar. Sebagai contohnya Bandaraya Bangkok di Thailand telah menjadi pusat tumpuan penduduk kerana ia menyediakan peluang pekerjaan yang banyak dengan pendapatan yang lebih lumayan. 1. HO CHI MINH DAN MANILA (b) Sebab-sebab penduduk bertumpu di bandar-bandar utama di Asia Tenggara.SOALAN PILIHAN 1 Berdasarkan negara-negara di rantau Asia Tenggara. Kuala Lumpur sebagai contohnya. Kadar tumpuan penduduk yang terlalu pesat menyebabkan Bangkok muncul sebagai Bandaraya Primat. menyediakan pelbagai kemudahan bandar yang menarik migrasi penduduk dari luar bandar tertumpu ke arahnya. [10 Markah] c) Ulaskan masalah-masalah alam sekitar fizikal yang dihadapi oleh bandar-bandar besar akibat daripada penduduk yang terlalu ramai. elektrik. kawasan perumahan terancang lengkap dengan kemudahan air. YANGOON. pusat hiburan dan reakreasi. BANGKOK.

[ 10 Markah] Cadangan Isi Jawapan 1. asap. Akibat pertambahan bilangan kenderaan yang seiringan dengan pertambahan penduduk dan pertambahan kawasan-kawasan perindustrian yang menyebabkab kualiti udara terjejas. Manila di Filipina. Kesannya pelbagai penyakit mudah merebak seperti penyakit taun dan denggi. 5.hidrokarbonhidrokarbon. Faktor sejarah pembandaran. menjadi ibu negara/pusat pentadbiran dan lain-lain yang menjadi tarikan penduduk. Bandar-bandar utama lebih awal dimajukan/dibangunkan sehingga sesetengahnya sudah stabil dan bergelar bandaraya yang menjadi pusat segala aktiviti ekonomi. mempercepatkan ketersampaian dan meningkatkan mobiliti penduduk. Kuala Lumpur di Malaysia. 4. semua kawasan boleh dihubungi dengan mudah.karbon dioksida. Setelah tamat mereka terus menetap di bandar kerana di bandar-bandar besar menawarkan peluang perkerjaan yang bersesuaian dengan kelulusan mereka. 150 . Penduduk yang ramai khususnya di kawasan setinggan. jelaga dan sebagainya telah mencemarkan udara dan dalam keadaan udara yang kering boleh membentuk fenomena jerebu yang boleh mengurangkan jarak penglihatan. Bangkok di Thailand. Masalah pencemaran udara/jerebu. Kewujudan IPT. Bunyi bising akibat kenderaan dan kilang terutama di kawasan bandar yang sesak.3. Pencemaran bau khususnya di kawasan pelupusan sampah hasil buangan domestik. (c) Masalah-masalah alam sekitar fizikal yang dihadapi oleh bandarbandar besar akibat daripada penduduk yang terlalu ramai. Masalah pencemaran bunyi dan pencemaran bau. politeknik dan kolej telah menarik pelajar lepasan sekolah berhijrah melanjutkan pelajaran mereka. Sistem pengangkutan seperti bas dan keretapi menghubungkan kawasan desa dan bandar kecil dengan bandar-bandar besar telah memudahkan pergerakan penduduk ke bandar besar. Jarak perjalanan menjadi semakin dekat dan cepat. Kewujudan kemudahan pendidikan khususnya pendidikan tinggi samada IPTA atau IPTS yang lebih banyak di bandar-bandar utama berbanding dengan bandar ke dua/ kawasan-kawasan lain. Bandar-bandar besar di Asia Tenggara sememangnya terbentuk melalui faktor sejarah seperti Jakarta di Indonesia. Pembebasan bahan-bahan pencemar seperti karbon monoksida. Adanya pelbagai sistem pengangkutan yang lebih baik menghubungkan bandar utama dengan bandar lain/kawasan lain. 2. sistem perparitan dan pembentungan yang tidak terurus boleh menyebabkan bau busuk dan pencemaran persekitaran/persekitaran yang kotor. Ranggon di Myanmar dan lain-lain.sulfur dioksida.

alirannya tersekat. 5. Seperti aktiviti peneresan. Berpunca daripada pemerangkapan haba oleh bahan pencemar udara yang dikeluarkan oleh industri. Masalah hakisan tanah. muara/pelabuhan. Wabak penyakit. Khususnya banjir kilat akibat pembangunan yang terlalu pesat bagi menampung keperluan penduduk seperti penerokaan tanah-tanah pinggir bandar untuk membina kawasan perumahan. Masalah pencemaran air. penurapan muka bumi yang keterlaluan. penyediaan sistem saliran yang tidak cekap dsb. bekalan air yang tidak bersih. haba yang dibebaskan oleh metabolisme manusia. penuh dengan sampah sarap seperti di sungai Gombak dan sungai Kelang. Masalah banjir. Seperti taun dan denggi yang berpunca daripada sistem pembentungan yang tidak baik. 151 . 4. pemotongan dan perataan bukit untuk dijadikan pelbagai tapakbina.3. air hujan/hujan asid dll yang berpunca daripada sisa domestik/perumahan dan sisa kilang yang menjejaskan ekosistem akuatik. Kenaikan suhu mikro/Pulau haba bandar. penimbusan kawasan paya(wet land). Pembuangan sisa domestik ke sungai dan parit di kawasan setinggan yang padat menyebabkan sungai kotor. kenderaan dan stesyen janakuasa. 6. tanah runtuh dan tanah mendap yang juga berpunca daripada eksploitasi terhadap tanah-tanah bandar secara berlebihan bagi menampung keperluan penduduk yang semakin bertambah. 7. air bawah tanah. perawatan kumbahan yang tidak sempurna. sistem longkang yang tidak cekap terutamanya di kawasan penempatan setinggan dalam bandar/kawasan sesak (slum Area). ketiadaan tumbuhan yang menyebabkan kelembapan udara rendah/udara kering (dry air). Meliputi pencemaran sungai.

Yokohama di Jepun. Terdapat beberapa sebab fenomena konurbasi bandar berlaku di Asia Tenggara. Manila dengan Quezon City. 152 . Contoh: Kuala Lumpur dengan Petaling Jaya. Berlaku menerusi proses rebakan bandar dari pusat ke pinggir atau perkembangan pesat zon pinggir bandar/sub bandar itu sendiri sehingga sempadan sesebuah bandar bercantum dengan sempadan bandar lain yang berdekatan dengannya. Di sesetengah negara proses konurbasi bandar terlalu pesat berlaku sehingga banyak bandar yang berdekatan telah bergabung menjadi bandar yang lebih besar dikenali sebagai megalopolis seperti Kyoto . Proses percantuman atau penggabungan bagi dua buah bandar atau lebih yang terletak berdekatan antara satu sama lain. 2. [ 8 Markah] CADANGAN SKEMA JAWAPAN a) Konsep Konurbasi Bandar. Faktor keletakan bandar yang berhampiran antara satu sama lain. Apabila bandar-bandar ini berkembang maka tidak hairanlah jika ia mudah bercantum kerana jaraknya yang begitu dekat dan mungkin hanya disempadani dengan jalan raya atau lebuh raya sahaja.Kobe serta Tokyo . Antara sebabnya ialah: 1. [ 5 Markah] Cadangan Isi Jawapan 1. Jarak antara bandar yang dekat ini akan mempercepatkan penggabungan sempadan apabila berlakunya rebakan di bandar-bandar yang berhampiran itu. Fenomena tersebut melibatkan bandaraya utama (ibu negara) dengan bandar sekitar yang berdekatan dengannya. [12 Markah] c) Huraikan masalah-masalah akibat kewujudan fenomena konurbasi bandar tersebut. [ 5 Markah] b) Jelaskan sebab-sebab kewujudan fenomena konurbasi bandar di Asia Tenggara.SOALAN PILIHAN 2 a) Apakah yang dimaksudkan dengan konurbasi bandar?.Osaka . Bangkok dengan Thonburi.Kawasaki . [ 12 Markah] Cadangan Isi Jawapan. Misalnya Petaling Jaya adalah jiran kepada Kuala Lumpur manakala Shah Alam pula adalah jiran kepada Petaling Jaya. b) Jelaskan sebab-sebab kewujudan fenomena konurbasi bandar di Asia Tenggara.

Rangkaian pengangkutan yang baik jelas sekali memainkan peranan utama mempercepatkan penggabungan kerana ia menghubungkan pusat-pusat bandar berkenaan dengan cepat dan pantas.bandar pendidikan dan lain-lain lagi. Bandar-bandar baru diwujudkan dengan pelbagai sebab. Zon-zon industri biasanya diletakkan di pinggir bandar. Misalnya Petaling Jaya dan Shah Alam sebagai bandar Industri dan petempatan manakala Putra Jaya sebagai bandar pentadbiran. mewujudkan bandar-bandar satelit. Dengan itu zon-zon pinggir bandar/sempadan semakin cepat bergabung. memajukan/menyebarkan pembangunan ke pinggir bandar. jalan keretapi dan lain-lain menghubungkan antara bandar-bandar tersebut yang akan memudahkan/memangkinkan lagi proses rebakan dan limpahan pembandaran. Cheras begitu pantas berkembang dengan kawasan perumahan sehingga ia menjadi sub-sub bandar yang bergabung dan mengelilingi Bandaraya Kuala Lumpur itu sendiri. Pertumbuhan penduduk bandar yang pesat sehingga ruang bandar padat dan tepubina. bandar pentadbiran. 4. Pembangunan perindustrian yang pesat di zon-zon pinggir bandar/sub bandar yang menyebabkan proses pembandaran yang cepat pula dialami oleh zon berkenaan sehingga ia boleh bercantum dengan pinggir bandar yang lain. 5. Ampang. Di Selangor misalnya kawasan sekitar bandaraya Kuala Lumpur seperti di Sri Kembangan. Apabila masing-masing bandar melokasikan kawasan industrinya di pinggiran maka mudahlah kawasan pinggiran tersebut berkembang dan bercantum. Dasar kerajaan seperti untuk mengurangkan kepadatan dan kesesakan di bandarbandar utama. 3. bandar-bandar baru yang kelak akan berkembang dan bercantum dengan sempadan bandar lain.2. Justeru kawasan-kawasan kediaman berkembang dengan cepat di pinggirpinggir bandar yang akan diikuti pula oleh perkembangan kemudahan pembandaran/tumbuhnya sub-sub bandar. Ketersampaian menjadi lebih mudah dan dekat. Zon-zon pinggiran bandar-bandar ini kelak akan berkembang seterusnya boleh bergabung dengan bandar induknya. Pada lazimnya ke arah mana sistem pengangkutan berkembang maka petempatan dan zon-zon guna tanah yang lain juga turut berkembang selari dengan arah perkembangan jalan pengangkutan tersebut. Selain untuk mengurangkan kesesakan penduduk di bandar utama ia juga disediakan sebagai bandar industri. jalan raya. Kewujudan sistem pengangkutan seperti lebuh raya. 153 .

Masalah kesesakan. Justeru itu pelbagai bahan pencemar dilepaskan khususnya ke atas sumber-sumber air dan udara. udara diselaputi gas-gas seperti karbon monoksida. persaingan pekerjaan dan pengganguran boleh mempercepatkan kadar jenayah seperti merompak dan menyamun. Jalan Ampang. sulfur. Masalah sosial. hidrokarbon dan partikel-partikel terampai yang lain. ruang niaga dan sebagainya. Saiz tanah menjadi semakin sempit. Masalah kesesakan berlaku di jalan-jalan masuk ke pusat bandar pada waktu pagi (pergi kerja) dan juga petang (pulang dari kerja). Fenomena konurbasi bandar sebenarnya adalah sebahagian daripada proses urbanisasi. [ 8 Markah] Cadangan Isi Jawapan. Masalah pencemaran persekitaran seperti pencemaran air. Di Kuala Lumpur jalan-jalan menuju ke pusat bandar biasanya adalah sesak pada waktu-waktu tersebut seperti di Jalan Kucing. Antaranya ialah: 1. Jalan Cheras dan lain-lain lagi. pertambahan kilang dan sumber kenderaan. Masalah tanah . Ini mendorong kepada kewujudan petempatan-petempatan setinggan khususnya di kawasan pinggir-pinggir bandar. 154 .c) Huraikan masalah-masalah akibat kewujudan konurbasi bandar tersebut. Konurbasi akan melibatkan pertambahan penduduk. Justeru masalah akibat konurbasi juga adalah sebahagian daripada masalah urbanisasi. Pertambahan penduduk. Golongan berpendapatan rendah tidak mampu memiliki rumah. Di kawasan setinggan pula pelbagai penyakit berjangkit seperti denggi dan taun cepat merebak kerana persekitaran yang kotor dan tidak terurus. industri. 4. Sungai dan tasik tercemar. Penduduk bandar bertumpu untuk tinggal di pinggir-pinggir bandar tetapi masih bekerja di pusat bandar. 3. nilai hartanah menjadi semakin mahal akibat persaingan pelbagai guna tanah di pinggir bandar untuk kediaman. sisa kilang dan kenderaan.udara dan daratan akibat pembuangan sisa-sisa domestik. Tol Sungai Besi. 2. Seperti peningkatan kadar jenayah serta merebaknya pelbagai jenis penyakit.

2. kadar celik huruf. 155 .datar dan beralun yang mempengaruhi pembangunan pertanian. Taburan sumber alam yang tidak seimbang. Faktor fizikal meliputi bentuk muka bumi dan kesuburan tanah. seperti sumber mineral. Antaranya ialah: 1. hutan. berbukit-bukau. Pembangunan yang dijalankan seperti pemodenan desa. b) Mengapakah wujud ketakseimbangan pembangunan antara negerinegeri di Malaysia. Di antara indikator sosio-ekonomi yang dirujuk ialah seperti peningkatan pendapatan perkapita penduduk desa. [ 8 Markah] CADANGAN JAWAPAN a) Apakah yang dimaksudkan dengan Transformasi Desa? [ 5 Markah] Cadangan Isi Jawapan Transformasi desa adalah merujuk kepada perubahan sosio-ekonomi desa akibat pembangunan yang telah dilaksanakan.SOALAN PILIHAN 3 a) Apakah yang dimaksudkan dengan Transformasi Desa? [ 5 Markah] b) Mengapakah wujud ketakseimbangan pembangunan antara negerinegeri di Malaysia. [ 8 Markah] Cadangan Isi Jawapan Terdapat pelbagai sebab mengapa wujudnya pembangunan yang tidak seimbang di antara negeri-negeri Malaysia. pelbagai tapakbina khususnya petempatan dan juga ketersampaian yang berbeza. kualiti dan kesuburannya. pemilikan barangan seperti kenderaan dan lain-lain lagi. taraf kesihatan. Perbezaan bentuk muka bumi yang bergunung-ganang. mewujudkan pusat pertumbuhan desa dan juga pembandaran desa. bahan mentah dan sebagainya. berlembah dan berlurah dengan kawasan yang pamah. rata. tabunganya. kuasa belinya. Disamping faktor jenis tanah. Ada negeri yang kaya dengan sumber mineral lebih awal diteroka dan dimajukan berbanding dengan sesetengah negeri yang amat kurang sumber berpotensi. [ 8 Markah] c) Huraikan bagaimana program pembangunan sosioekonomi yang dilaksanakan telah dapat memajukan kawasan desa di Malaysia.

Faktor governan – Dasar dan rancangan kerajaan terutama sekali di awal kemerdekaan. kesediaan menerima pemodenan. Meliputi taburan dan kepadatannya. Faktor penduduk. Meliputi rancangan pembangunan bandar. taraf hidup. Kawasan-kawasan lain kurang diberi tumpuan.pembangunan pertanian dll yang masih tertumpu di kawasan/negeri pantai barat semenanjung . pendapatan perkapitanya serta kualiti penduduk/taraf pendidikan yang berbeza mengikut negeri. Manakala kawasan/negeri lain lambat dibangunkan. kemudahan pengangkutan dan perhubungan masih tertumpu di negeri-negeri pantai pantai barat semenanjung berbanding dengan negerinegeri lain. Kewujudan dan perkembangan bandar juga tertumpu di negeri-negeri pantai barat semenanjung. Kadar perindustrian yang berbeza. Taburan dan kemajuan ekonomi industri serta rantaian ekonomi yang berkaitan dengannya seperti perkhidmatan masih tertumpu di negeri-negeri pantai barat semenanjung. [ 8 Markah] Cadangan Isi Jawapan Di antara program pembangunan sosioekonomi yang dilaksanakan dan berjaya memajukan kawasan desa atau luar bandar di Malaysia ialah: 1) Program pembangunan insitu. Terdapat dua 156 . 4. Kawasan/negeri yang ketiadaan sumber ditinggalkan. Meliputi kemudahan pendidikan. 5. mengubah cara hidup dan lain-lain kemajuan. Sejarah lampau menyaksikan negeri-negeri yang kaya dengan sumber alam sahaja yang dimajukan oleh penjajah seperti negeri Perak dan Selangor . Ini menggalakkan migrasi dari negeri mundur ke negeri yang sudah sedia maju .3. Manakala proses urbanisasi yang lambat di negeri-negeri pantai timur semenanjung telah menyebabkan perkembangan ekonominya turut perlahan. Menekankan pembangunan fizikal/kemudahan infrastruktur desa seperti projek PPRT dan juga penyediaan kemudahan fizikal pertanian seperti Rancangan Pengairan Muda dan Kemubu yang dijadikan sebagai projek asas untuk memajukan sektor pertanian desa khususnya padi sawah. Ini kerana niat penjajah ialah untuk mengeksploitasi sumber bijih timah. 7. saiz(jumlahnya).wujudnya dualisme ekonomi. c) Huraikan bagaimana program pembangunan sosioekonomi yang dilaksanakan telah dapat memajukan kawasan desa di Malaysia. Memajukan negeri yang berpotensi sahaja. Faktor-faktor sosial. pembangunan industri. Ini akan mempengaruhi saiz pasaran dan kuasa beli. kemudahan kesihatan. 6. Pusat-pusat pertumbuhan ekonomi utama/bandar besar banyak terdapat di kawasan ini. Kesan dasar penjajahan. 8. kemudahan asas(prasarana). Faktor proses pembandaran/urbanisasi. Fokus pelaburan/kemasukan modal masih tertumpu di kawasan berkenaan.

Seperti membina kemudahan pendidikan menengah dan IPT di luar bandar. Pertama ialah untuk kawasan penanaman padi dan kedua ialah untuk kawasan bukan penanaman padi. Membandarkan Pekan-Pekan Berpotensi.KEJORA. diberikan insentif pelaburan dll untuk menarik pelabur membina industrinya. sumber berpotensi dan agensi kerajaan bagi memajukan sektor pertanian luar bandar dan seterusnya membasmi kemiskinan desa. Mewujudkan Bandar Industri sejajar dengan program penyelerakan industri ke luar bandar 6) Program pembangunan sosial. kepelbagaian tanaman. Di antara contoh RPW yang telah diperbadankan dan mempunyai autonomi secara khusus untuk memajukan wilayah mundur ialah seperti Lembaga Kemajuan Wilayah (LKW) JENGKA. KEDA. kemudahan reakreasi dan sebagainya mengikut keperluan penduduk setempat 7) Program/pakej bantuan modal dan subsidi kepada petani. LPN.DARA dan lain-lain lagi. MARDEC dll. tenaga. 8) Membantu memasarkan hasil tani dan produk desa seperti mewujudkan pasar tani di bawah FAMA. naik taraf kemudahan kesihatan. Program Pembangunan Pertanian Bersepadu (Integrated Agricultural Development Programme – IADP). pengangkutan dan perhubungan. program penanaman semula dan juga penyatuan saiz dan skel tani yang tidak ekonomik dibawah rancangan mini estet (pertanian berkelompok). pekebun. Mewujudkan bandar baru di kawasan pembangunan wilayah.KETENGAH.KESEDAR. nelayan dan usahawan desa untuk memajukan aktiviti ekonomi mereka seperti skim kredit mikro. 2). Di bawah RPW strategi penjanaan sumber alam dan pembangunan tanah baru merupakan usaha-usaha utama yang telah dilaksanakan oleh kerajaan disekitar tahun 1970-an.PERDA. Pembandaran Kawasan luar bandar dilaksanakan menerusi strategi-strategi seperti. dibina kemudahan asas yang lengkap. IADP ialah satu pakej pembangunan yang bersifat “kesepaduan” yang menggabungjalinkan segala resos.jenis program pembangunan insitu yang dilaksanakan di Malaysia. penternak. Diantara strategi yang terlibat di bawah IADP ialah seperti program pembangunan tanah pertanian. Program Penyelerakkan/penyebaran industri ke desa. 3). LKIM. Kawasan desa yang berpotensi dikenalpasti untuk dibina kilang pembuatan atau pemerosesan dengan menjadikan kawasan tersebut sebagai zon industri bebas cukai (FTZ). 157 . 5) Membandarkan kawasan luar bandar yang berfungsi sebagai pusat pertumbuhan baru. tabung usahawan kecil dan sederhana dll. 4) Rancangan Pembangunan Wilayah (RPW) secara khusus.

Korea Selatan . Pusan. [ 10 Markah] ________________________________________________________________ CADANGAN SKEMA JAWAPAN Dengan merujuk kepada wilayah Asia Pasifik. penggunaan bioteknologi. Guangzhou. Korea Utara – Pyong Yang dan Namp’o. nelayan desa menerusi pelbagai usaha R&D seperti penggunaan jentera moden. penternak. Kunming dan Bandaraya Hong Kong. Jakarta dan Manila Asia Timur: China – Beijing. Shanghai. 158 . SOALAN PILIHAN 4 . Chengdu. pekebun. a) nyatakan TIGA buah bandaraya metropolitan [ 3 Markah] Cadangan Isi Jawapan Bandaraya metropolitan adalah bandaraya yang mempunyai penduduk melebihi 1 juta orang. Hanoi. Bandaraya Ho Chi Minh. Dengan merujuk kepada wilayah Asia Pasifik. Di antaranya ialah: Asia Tenggara: Yangon.Seoul. Kuala Lumpur. 10) Memperluaskan penggunaan teknologi moden kepada petani. bimbingan dan kemahiran yang dilaksanakan oleh berbagai agensi kerajaan untuk menguruskan pelbagai sektor ekonomi desa dengan berkesan. Kwangju.9) Memberikan khidmat latihan. a) nyatakan TIGA buah bandaraya metropolitan tersebut [ 3 Markah] mengalami [12 Markah] b) Mengapakah bandaraya metropolitan pertumbuhan penduduk yang pesat. c) Huraikan masalah-masalah persekitaran fizikal yang dialami oleh bandar raya metropolitan tersebut akibat pertumbuhan penduduk yang pesat. Bangkok. input pertanian moden dll.

prasarana yang lengkap. perkhidmatan dan perniagaan.Jepun . Kyoto. Hiroshima Taiwan – Taipei. (Pemusatan institusi pendidikan tinggi di bandaraya metropolitan) Tarikan kemudahan bandar yang lain – hiburan. Nagoya. Tarikan untuk melanjutkan pelajaran – khususnya pendidikan tinggi. Pemusatan pelbagai fungsi bandar di bandaraya metropolitan. 159 . b) Pertumbuhan penduduk pesat akibat pertambahan secara semulajadi. Migrasi masuk ini disebabkan oleh: 1) 2) 3) 4) Tarikan peluang pekerjaan yang banyak dan berpendapatan lumayan khususnya dari sektor industri.Tokyo. 3) Peningkatan pendapatan perkapita dan taraf hidup penduduk bandaraya memungkinkan saiz keluarga yang lebih besar boleh ditampung. Kumpulan umur muda menjadi komposisi utama penghijrah ke bandaraya metropolitan. Kecenderungan meningkatkan kelahiran. Osaka. 2) Kemudahan kesihatan yang baik – mengurangkan kadar kematian bayi di kalangan penduduk bandar di samping meningkatnya jangka hayat penduduk. Kobe. Yokohama. [12 Markah] Cadangan Isi Jawapan Sebab-sebab bandaraya metropolitan mengalami pertumbuhan penduduk yang pesat: a) Pertumbuhan penduduk pesat akibat aliran migrasi masuk penduduk dari luar bandar atau bandar kecil dan sederhana ke bandaraya metropolitan berkenaan. Pertumbuhan penduduk bandar metropolitan menjadi pesat kerana peningkatan kadar kelahiran dan penurunan kadar kematian. Kawasaki. b) Mengapakah bandaraya metropolitan tersebut mengalami pertumbuhan penduduk yang pesat. Hal ini disebabkan oleh: 1) Aras kesuburan/fertiliti migran adalah tinggi. kemudahan kesihatan dll yang terdapat di bandaraya metropolitan.

penyediaan sistem saliran yang tidak cekap dsb. Kenaikan suhu mikro/Pulau haba bandar. penimbusan kawasan paya(wet land). 3. 5. 2. 4. Masalah banjir. Seperti aktiviti peneresan. sistem longkang yang tidak cekap terutamanya di kawasan penempatan setinggan dalam bandar/kawasan sesak (slum). tasik dan paya yang berpunca daripada pembuangan sisa domestik/perumahan yang menjejaskan ekosistem akuatik. 6. penuh dengan sampah sarap. pemotongan dan perataan bukit untuk dijadikan pelbagai tapakbina perumahan 7. Pencemaran bau khususnya di kawasan pelupusan sampah hasil buangan domestik yang bertambah. Akibat pertambahan bilangan kenderaan yang seiringan dengan pertambahan penduduk dan pertambahan kawasan-kawasan perindustrian yang menyebabkab kualiti udara terjejas. Masalah pencemaran air khususnya pencemaran sungai. Masalah pencemaran bunyi dan bau.c) Huraikan masalah-masalah persekitaran fizikal yang dialami oleh bandar raya metropolitan tersebut akibat pertumbuhan penduduk yang pesat. Pembuangan sisa domestik ke sungai dan parit di kawasan setinggan yang padat menyebabkan sungai kotor. Masalah pencemaran udara/jerebu. Bunyi bising akibat kenderaan dan kilang terutama di kawasan bandar yang sesak dengan penduduk. penurapan muka bumi yang keterlaluan. Pencemaran persekitaran yang mempercepatkan penularan wabak penyakit. haba yang dibebaskan oleh metabolisme manusia dll. Seperti taun dan denggi yang berpunca daripada sistem pembentungan yang tidak baik. tanah runtuh dan tanah mendap yang juga berpunca daripada eksploitasi terhadap tanah-tanah bandar secara berlebihan bagi menampung keperluan penduduk yang semakin bertambah. [ 10 Markah] Cadangan Isi Jawapan 1. Masalah hakisan tanih. 160 . perawatan kumbahan yang tidak sempurna. Khususnya banjir kilat akibat pembangunan yang terlalu pesat bagi menampung keperluan penduduk yang ramai seperti penerokaan tanah-tanah pinggir bandar untuk membina kawasan perumahan. bekalan air yang tidak bersih. Berpunca daripada pemerangkapan haba oleh bahan pencemar udara yang dikeluarkan oleh kenderaan dan stesyen janakuasa yang semakin bertambah. alirannya tersekat.

penduduk bandaraya Kuala Lumpur ialah seramai 1. Ciri ruang bandar – padat dan tepubina. perindustrian dll. (perniagaan. Ciri lingkungan pengaruh – sangat luas meliputi sub-sub bandar dan juga bandarbandar yang lain. kediaman dll sektor ekonomi moden). Pemusatan (aglomerasi) fungsi bandar – pentadbiran. Ciri guna tanah – guna tanah bandar sepenuhnya perkhidmatan. Perkembangan bangunan secara vertikal bagi menjimatkan ruang. 5.3 juta orang. 161 . perniagaan.saiz penduduk melebihi 1 juta orang ( Data tahun 2007.perindustrian. 2.SOALAN PILIHAN 5 a) Huraikan ciri metropolis Kuala Lumpur [8 Markah] b) Huraikan tiga faktor yang mempengaruhi proses pembandaran yang pesat di Lembah Kelang [ 12 Markah ] c) Nyatakan lima masalah persekitaran fizikal yang berlaku akibat proses pembandaran yang pesat. perdagangan. [ 5 Markah] ________________________________________________________________ CADANGAN SKEMA JAWAPAN a) Ciri-ciri bagi sesebuah metropolis Kuala Lumpur [8 Markah] Cadangan Isi Jawapan Di antara ciri-ciri bagi metropolis (bandaraya) Kuala Lumpur ialah: 1. 4. 3. Ciri penduduk .

(Status MSC kini – Taman Teknologi Malaysia. ubat. (1) Isipadu aliran migrasi masuk penduduk yang tinggi ke Lembah Kelang yang disebabkan oleh: • Perkembangan pesat sektor ekonomi moden – perindustrian. perniagaan dan perkhidmatan. kakitangan perubatan) – menurunkan kadar kematian dan mengawal wabak penyakit. perkhidmatan sosial. doktor. • Peluang pekerjaan yang luas dalam ke tiga-tiga sektor di atas dengan tawaran gaji yang menarik. • Mewujudkan bandar-bandar baru dan bandar-bandar satelit seperti Shah Alam – Petaling Jaya (perindustrian). Kesannya pertumbuhan semulajadi meningkat. • Menjadikan Lembah Kelang sebagai penjana pertumbuhan ekonomi negara – pusat perindustrian. kadar kelahiran meningkat. • Taraf kesihatan yang baik (kemudahan. Seperti usaha untuk menjadikan Lembah Kelang berstatus MSC secara keseluruhannya dalam RMK 9. • Peluang melanjutkan pelajaran yang lebih banyak – kewujudan pusat-pusat pengajian tinggi (IPTA dan IPTS). Putrajaya dan KLCC) • Menyediakan prasarana pengangkutan awam yang cekap dan moden untuk meningkatkan ketersampaian dalam dan antara bandar di Lembah Kelang seperti LRT. perumahan. • Kemudahan pembandaran yang menarik – prasarana lengkap. Kesannya kelahiran bertambah. Ampang Jaya. Putrajaya (pentadbiran). hiburan dan reakreasi dll. Petaling Jaya. ERL. KL Sentral. Cyberjaya. (2) Kadar pertumbuhan penduduk semulajadi yang pesat di Lembah Kelang yang disebabkan oleh: • Perkahwinan antara migran yang berusia muda – aras kesuburan bertambah. • Menyediakan kemudahan dan perkhidmatan sosial yang lengkap untuk 162 . (3) Peranan kerajaan mempercepatkan proses pembandaran di Lembah Kelang seperti.perkhidmatan dan perniagaan. Subang Jaya dsb. • Pendapatan dan taraf hidup meningkat – mampu memiliki saiz keluarga yang lebih ramai.b) Huraikan tiga faktor yang mempengaruhi proses pembandaran yang pesat di Lembah Kelang [ 12 Markah ] Cadangan Isi Jawapan Faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembandaran yang pesat di Lembah Kelang. Komuter dll. • Memajukan sub-urban sebagai kawasan kediaman yang dilengkapi dengan kemudahan pembandaran yang cukup. • Kemudahan pengangkutan yang baik yang meningkatkan ketersampaian untuk masuk ke Lembah Kelang.

hutan untuk dijadikan tapakbina perumahan. (6) Pencemaran bunyi.penduduk bandar – kemudahan kesihatan. [ 13 Markah] Cadangan Isi Jawapan Di antara pakatan segi tiga pertumbuhan yang ditubuhkan di rantau Asia Tenggara ialah. (8) Pencemaran sisa toksid yang berbahaya dan pencemaran tanih. jaminan keselamatan dll. [ 5 Markah] Cadangan Isi Jawapan (1) Peningkatan suhu setempat (pulau haba bandar) (2) Hakisan dan tanah runtuh/tanah mendap (3) Banjir kilat. kawasan industri dll. IMS-GT. [13 Markah] b) Huraikan secara ringkas empat program kerjasama pakatan segi tiga pertumbuhan yang telah dilaksanakan. (7) Pencemaran sampah sarap dan bau. c) Nyatakan lima masalah persekitaran fizikal yang berlaku akibat proses pembandaran yang pesat. bandar. [12 Markah] CADANGAN SKEMA JAWAPAN (a) Sebab-sebab pakatan segi tiga pertumbuhan di tubuhkan di rantau Asia Tenggara. Pemarkahan: 1 isi = 1 markah = MAX 5 Markah SOALAN PILIHAN 1 a) Mengapakah pakatan segi tiga pertumbuhan ditubuhkan di rantau Asia Tenggara. IMT-GT dan EAGA-BIMP. (5) Pencemaran air. (9) Kerosakan ekosistem – seperti ekosistem paya/tanah lembab. pendidikan. (4) Pencemaran udara. Antara sebab-sebab mengapa pakatan segi tiga pertumbuhan tersebut ditubuhkan ialah: 163 .

2. Misalnya melalui kewujudan kawasan bebas cukai. Untuk saling memperolehi keuntungan dalam konteks perluasan pasaran dan perdagangan antara kawasan/intra-ASEAN.sumber air dan sebagainya. Ini kerana pembangunan sumber dilakukan menerusi pelbagai perkongsian bijak yang diamalkan. sumber maritim.perkhidmatan dan pergerakan penduduk.1. Pemindahan teknologi membolehkan sumber-sumber yang ada dapat dibangunkan dengan cepat. R&D dan inovasi baru dari negara jiran yang lebih maju ke kawasan segitiga terbabit. Untuk saling memperolehi keuntungan dalam konteks pembangunan sumber alam . Segitiga pertumbuhan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi ASEAN yang baru. Untuk mempercepatkan lagi/memangkinkan lagi pertumbuhan ekonomi dalam pelbagai sektor di antara negara-negara ASEAN yang berjiran yang termasuk dalam kawasan segitiga pertumbuhan berkenaan. Kerana barangan di kawasan-kawasan bebas cukai tersebut lebih laris/dijual dengan harga yang murah. Untuk saling memperolehi keuntungan dalam konteks perkongsian pelaburan modal/kewangan berdasarkan prinsip perkongsian bijak yang dilakukan menerusi pelaburan bersama ataupun pelaburan silang oleh pihak swasta. Kesan-kesan positif daripada perluasan pasaran setempat akan dinikmati bersama. Misalnya di bawah IMT –GT kawasankawasan seperti Pulau Langkawi. 5. Dengan adanya pakatan ini sumber-sumber tersebut boleh dibangunkan tanpa terbiar membazir sebagai stok sumber sahaja. Utara Acheh dan Selatan Thai pastinya mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Pihak swasta akan berkongsi modal melaksanakan sesuatu projek. Kekurangan teknologi sesebuah negara ditampung oleh kelebihan teknologi negara lain yang samasama melabur di kawasan segi tiga terbabit. 4. Kawasan-kawasan seperti Bukit Kayu hitam. Utara Kedah-Perlis seperti Bukit Kayu Hitam. Untuk saling memperolehi keuntungan dalam konteks perkongsian teknologi.sumber tenaga. Kawasan segitiga sememangnya kaya dengan sumber-sumber alam yang belum dimanfaatkan sepenuhnya seperti sumber hutan. Dalam konteks ini wujud suasana saling melengkapi. 164 . Pengkalan Kubor sudah tentunya memberikan manfaat pasaran kepada semua negara. Misalnya projek Line ke 2 menghubungkan Malaysia dengan Singapura di bawah IMS-GT telah dilaksanakan dengan jayanya dan memberi keuntungan kepada ke dua-dua negara daripada segi aliran barangan. Untuk saling memperolehi keuntungan dalam konteks pengaliran buruh dan tenaga pakar. 3. 6. Langkawi. Kekurangan buruh di Malaysia ditampung oleh kemasukan buruh dari Indonesia. Kekurangan buruh dan kepakaran di sesuatu kawasan segitiga akan dapat ditampung oleh buruh dan tenaga pakar dari negara jiran.

Phuket-Acheh di bawah IMT-GT. Program kerjasama pembangunan sektor perhutanan. 8. Langkawi . Meliputi usahasama memajukan sumber-sumber pembalakan khususnya di kawasan EAGA yang sememangnya kaya dengan sumber hutan disamping program kerjasama pemeliharaan dan pemuliharaan hutan. Projek Line ke 2 Johor dengan Singapura di bawah IMS-GT dan juga perkhidmatan feri Langkawi . Khususnya laluan darat. 7. sistem perhubungan dan lain-lain terutamanya di wilayah yang baru berkembang misalnya di Lembah Mindano di bawah EAGA. 6. udara dan air/perkapalan. Mewujudkan bandarbandar baru melalui pendekatan pelaburan bersama seperti projek bandar Nusa Jaya sebagai bandar terapung di Tanjung Pelepas Johor di bawah rancangan IMS-GT.Acheh sebagai “pintu masuk pelancong ASEAN” di bawah IMTGT. Khususnya berkaitan dengan sektor perladangan kelapa sawit dan getah di bawah EAGA dan juga sektor makanan/padi di bawah IMT-GT. Program pembangunan sektor telekomunikasi. 2. [ 12 Markah] Cadangan Isi Jawapan 1. Program kerjasama pembangunan sektor pelancongan. laut dalam dan akuakultur.Kerjasama perikanan pula meliputi perikanan pinggir pantai. Tumpuan diberi kepada sektor industri berasaskan sumber seperti industri pemprosesan pertanian (agro base industry) terutamanaya di IMT-GT dan EAGA serta industri berintensif buruh di IMSGT dan IMT-GT. Program kerjasama pembangunan sektor pertanian dan perikanan. 3. Program kerjasama membangunkan sektor pembandaran. Program kerjasama pembangunan sektor pengangkutan. Program kerjasama pembangunan sektor perindustrian. 5. Termasuk juga program pertukaran siaran radio &TV dan lain-lain program budaya di kawasan segitiga terbabit yang membolehkan intraksi sosial antara negara berjiran akan menjadi lebih rapat. Memajukan industri perhotelan/resort atau memajukan sumber-sumber maritim untuk tujuan pelancongan.sumber air. Program kerjasama membangunkan infrastruktur fizikal seperti jaringan jalan raya. 4. 165 .Phuket .(b) Program kerjasama pakatan segi tiga pertumbuhan yang telah dilaksanakan. Misalnya jalan keretapi Trans-Borneo di bawah EAGA-BIMP. bekalan tenaga. Seperti menjadikan kepulauan Riau sebagai pusat pelancongan baru di bawah IMS-GT.

Calon perlu membuat graf bar. Graf bar tersebut mesti menunjukkan nilai perdagangan antara negara-negara ASEAN pada tahun 1990 dan 1996.SOALAN PILIHAN 2 Jadual 1 menunjukkan nilai perdagangan antara negara-negara ASEAN pada tahun 1990 dan 1996. [ 10 Markah] Untuk lebih cepat calon dinasihatkan membuat graf bar kompaun. 166 . Jadual 1: Nilai Perdagangan antara negara-negara ASEAN (Juta US$) pada tahun 1990 dan 1996. [ 9 Markah] CADANGAN JAWAPAN (a) Soalan kemahiran amali. lukiskan graf bar untuk menunjukkan nilai perdagangan antara negara-negara ASEAN pada tahun 1990 dan 1996. [6 Markah] c) Jelaskan tiga halangan yang dihadapi oleh negara-negara ASEAN untuk meningkatkan perdagangan. Negara Brunai Indonesia Malaysia Filipina Singapura Thailand Jumlah a) 1990 1 131 4 420 16 509 2 198 23 605 7 764 55 627 1996 1 700 12 600 37 200 7 000 72 200 19 900 150 600 Berdasarkan jadual 1 di atas. Boleh dipilih samada graf bar kompaun atau graf bar komponen. huraikan keadaan perdagangan antara negara-negara ASEAN pada tahun 1990 dan 1996. [10 Markah] b) Berdasarkan graf bar yang telah anda lukis pada soalan (a).

1.802 juta US$) dan Indonesia (8. Skala ditulis di penjuru kanan di bawah tajuk. Keseluruhannya. 2. [ 6 Markah] Cadangan Isi Jawapan.semua negara Asean mengalami peningkatan nilai perdagangan antara 1990 hingga 1996.691 juta US$) dan Thailand (12. Penigkatan terbesar/tertinggi dialami oleh Singapura sebanyak (48. Jumlah peningkatan adalah sebanyak (94. Peningkatan yang perlahan dialami oleh Berunai (569 juta US$) diikuti oleh Filipina (4. Dilukis di bawah graf. c) Plotan yang menunjukkan kesan nampak dan setiap bar dilorek atau diwarnakan untuk membezakan antara ke dua-dua tahun tersebut. 3.Elemen penting yang mesti ada di dalam graf bar: a) Tajuk yang lengkap ”Graf Bar Kompaun: nilai perdagangan antara negaranegara ASEAN pada tahun 1990 dan 1996. 595 juta US$). d) e) Petunjuk.973 juta US$). Kemas dan bersih.180 juta US$) 167 . Tepat dengan tuntutan kartografi. Ditulis di ruang atas graf bar b) Skala yang sesuai yang boleh mewakili semua data. Angka skala yang dipilih mestilah selari dengan selang paksi yang dibuat dan dinyatakan unitnya. (Sila buat latihan amali menggunakan data ini) (b) Keadaan perdagangan antara negara-negara ASEAN pada tahun 1990 dan 1996. 136 juta US$). diikuti Malaysia (20. Keadaan perdagangan antara negara-negara Asean pada tahun 1990 dan 1996.

Apabila urusan dagangan menggunakan dollar US akan wujud jurang nilai mata wang yang begitu besar dengan negara yang lebih stabil seperti Singapura. 3. persaingan pengeluaran beras antara Thailand dengan Myanmar. Sesetengah negara seperti Indonesia masih belum pulih ekonominya akibat kejatuhan nilai mata wang. Persaingan sesama negara pengeluar. Contoh komoditi kelapa sawit dan getah antara Malaysia dengan Indonesia. Antaranya: 1.(c) Tiga halangan perdagangan yang dihadapi oleh negara-negara ASEAN untuk meningkatkan perdagangan. Masalah kejatuhan nilai mata wang. Kesan daripada pengeluaran barangan yang sama secara berlebihan boleh menurunkan harga barangan tersebut dan seterusnya menjejaskan pendapatan petani negara-negara ASEAN. Komoditi barangan yang homogeneus menyebabkan ancaman perlambakan dipasaran yang akhirnya menurunkan harga pasaran. [ 9 Markah] Cadangan Isi Jawapan: Perdagangan intra ASEAN menghadapi beberapa halangan. 168 . Apabila ekonomi rakan seperdagangan masih belum pulih maka ia akan membataskan dan menjejaskan aliran perdagangan serantau. Keadaan ini menyukarkan perluasan perdagangan antara negara dan juga kewujudan imbangan dagangan. Berunai dan Malaysia. Kuasa beli pasaran yang masih rendah dan saiz pasaran yang kecil. Negara yang saiz pasarannya besar seperti Indonesia dan Filipina tetapi kuasa beli penduduknya pula rendah manakala negara yang kuasa beli pasarannya tinggi seperti Singapura dan Berunai hanya memiliki saiz pasaran/jumlah penduduk yang sedikit. 2.

Pergantungan kepada sumber bahan mentah. perkhidmatan. [12 Markah] ________________________________________________________________ CADANGAN SKEMA JAWAPAN (a) Pilih sebuah negara di Asia Tenggara dan huraikan ciri-ciri saling bergantung negara tersebut dengan negara-negara lain. [13 Markah] Cadangan Isi Jawapan Memilih mana-mana sebuah negara di Asia Tenggara – dijangka Malaysia. Pergantungan kepada modal. 3.SOALAN PILIHAN 3 “Globalisasi ekonomi telah menyebabkan negara-negara di dunia semakin terkait dan saling bergantung antara satu sama lain” (a) Pilih sebuah negara di Asia Tenggara dan huraikan ciri-ciri saling bergantung negara tersebut dengan negara-negara lain. buahan dll bagi menampung kekurangan sumber makanan dalam negara. Sebagai contoh produk alat hawa dingin Malaysia amat bergantung kepada pasaran negara-negara timur jauh. Pergantungan kepada teknologi. Malaysia amat bergantung kepada teknologi moden dari negara-negara maju dengan mengimport teknologi dari Jepun. Tanpa modal asing. ICT dsb. Amerika Syarikat. sumber perikanan. negara-negara Eropah dll khususnya dalam bidang perindustrian. sayuran. Korea Selatan. sumber tenaga dsb. 4. telekomunikasi. Rusia.pertahanan. pasaran Amerika syarikat. pengangkutan. pasaran Asia-Pasifik dsb. 5. Ciri-ciri saling bergantung antara Malaysia dengan negara-negara lain meliputi: 1. Pergantungan kepada pasaran luar negara. Misalnya pergantungan kepada AFTA. Malaysia tidak mempunyai sumber kewangan yang cukup untuk memperkasakan ekonominya. Pergantungan kepada buruh dan kepakaran. Misalnya dalam sektor pembinaan dan perladangan bergantung kepada tenaga buruh 169 . [13 Markah] b) Jelaskan bagaimana pakatan ekonomi serantau ASEAN dapat mengurangkan kesan negatif proses globalisasi ekonomi. pasaran Eropah. pelancongan. Misalnya Malaysia bergantung kepada Thailand dalam konteks bekalan beras. sumber kuasa dan juga sumber makanan. Penawaran buruh yang rendah dalam sektor-sektor kritikal menyebabkan Malaysia amat bergantung kepada buruh asing. Pelaburan modal asing amat diperlukan oleh Malaysia untuk menggerak dan memajukan sektor-sektor ekonomi seperti perindustrian. 2.

Ciri-ciri pergantungan Malaysia dengan negara-negara ASEAN yang lain berasaskan konsep perkongsian pintar. Dengan adanya AFTA membolehkan produk barangan sesama negara ASEAN dijual dengan harga yang lebih murah berbanding dengan barangan dari negara luar ASEAN. Oleh sebab itu sesama negara ASEAN boleh meningkatkan pelaburan menerusi konsep pelaburan bersama dan juga pelaburan silang. Tetapi pergantungan Malaysia dengan negara-negara maju adalah tidak adil dan berat sebelah yang memihak kepada negara-negara maju tersebut. dasar tidak campur tangan negara-negara anggota serta prinsip kemakmuran bersama ASEAN. Mengurangkan monopoli pasaran barangan dalaman ASEAN oleh negara-negara maju. konsep saling melengkapi. Ini boleh dilakukan menerusi penubuhan Bank ASEAN. Mengurangkan monopoli pasaran kewangan ASEAN oleh negara-negara maju khususnya Amerika Syarikat. 6. prinsip menang-menang dan juga langkah pertukaran teknologi dan inovasi baru. 170 . Mengurangkan dominasi teknologi dan kepakaran dari negara-negara maju. 2. Ini boleh dilakukan melalui konsep perkongsian pintar. 3. b) Jelaskan bagaimana pakatan ekonomi serantau ASEAN dapat mengurangkan kesan negatif proses globalisasi ekonomi. Persepakatan sesama negara ASEAN dalam konteks ini membolehkan resiko kejatuhan nilai mata wang boleh dikurangkan. Koperasi ASEAN. saling melengkapi (complementary) serta prinsip dan “Situasi Menang-Menang” (Win-Win Situation). 4. Membendung campurtangan politik dari negara-negara maju menerusi prinsip”Zon Aaman Bebas dan Berkecuali”( ZOFPAN). cadangan penggunaan matawang ASEAN bagi menggantikan dollar US dll. Ini dilakukan menerusi kawasan pasaran bebas ASEAN (AFTA).Indonesia serta Thailand. (12 Markah) Cadangan Isi Jawapan Pakatan ekonomi serantau ASEAN boleh mengurangkan kesan negatif proses globalisasi ekonomi dengan cara: 1. latihan tenaga manusia secara bersama dan bersepadu sesama negara anggota ASEAN. Mengurangkan kebergantungan kepada modal dari negara-negara kapitalis yang jelas tidak menguntungkan negara-negara ASEAN jika berlaku resiko yang tidak diingini yang menyebabkan modal asing boleh ditarik keluar dari ASEAN pada bila-bila masa. 5.

sejarah dan arkeologi. Negara anggota diberikan masa yang lebih panjang untuk mengurangkan tarif barangan ini. Barangan yang berkaitan dengan keselamatan negara. [4 Markah] c) Huraikan faedah dan masalah penyertaan Malaysia dalam AFTA. Barangan elektrik dan elektronik. [15 Markah] ________________________________________________________________ CADANGAN SKEMA JAWAPAN a) Apakah yang dimaksudkan dengan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN (AFTA) ?. (Perdagangan intra – ASEAN) Contoh: Terdapat beberapa kategori barangan yang disenaraikan di bawah AFTA yang diberikan potongan atau pengurangan tarif iaitu: a) b) c) d) e) Barangan pertanian yang telah diproses dan beberapa jenis produk pertanian lain.SOALAN PILIHAN 4 a) Apakah yang dimaksudkan dengan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN (AFTA) ?. [6 Markah] Cadangan Isi Jawapan Konsep: AFTA ialah kawasan perdagangan bebas Asia Tenggara (ASEAN) yang mengamalkan konsep pengurangan tarif atau penghapusan tarif bagi barangan atau produk ASEAN yang diperdagangkan di kalangan negara-negara ASEAN itu sendiri. Barangan-barangan dalam senarai ini telah dikecualikan daripada pengurangan tarif buat selamalamanya 171 . Barangan automotif/kenderaan dan alat ganti. kehidupan dan kesihatan manusia termasuk haiwan dan tumbuhan disamping barangan yang ada nilai seni. [6 Markah] b) Namakan empat negara yang melaksanakan AFTA pada peringkat awal penubuhannya. Barangan yang dianggap sensitif seperti hasil pertanian yang belum diproses misalnya beras.

b) Namakan empat negara yang melaksanakan AFTA pada peringkat awal penubuhannya. bekalan barangan yang berterusan dan sekaligus mengurangkan defisit import barangan dari negara maju. Kesannya Malaysia akan menikmati faedah daripada segi perkembangan R&D. Dalam konteks ini Malaysia akan memperolehi faedah daripada ekonomi bidangan. 2) Faedah daripada segi perluasan saiz pasaran. [15 Markah] Cadangan Isi Jawapan Faedah yang diperolehi Malaysia apabila menyertai AFTA: 1) Peningkatan aliran perdagangan Malaysia dengan negara ASEAN yang lain apabila harga barangan menjadi lebih murah. 4) Faedah daripada segi pengkhususan pengeluaran dan keadaan saling melengkapi (Complementary) bagi menjimatkan kos pengeluaran. [4 Markah] Cadangan Isi Jawapan Negara yang melaksanakan AFTA di peringkat awal penubuhannya ialah: Malaysia. 3) Faedah daripada segi peningkatan kualiti produk. kuasa beli penduduk akan meningkat dan barangan Malaysia boleh dijual ke serata negara ASEAN. 172 . Kesannya ia dapat mengurangkan pergantungan kepada negara maju yang selalunya tidak adil dalam konteks hubungan dagangan dua hala. Untuk mengelakkan persaingan produk yang sama maka antara syarikat ASEAN akan menjalinkan kerjasama untuk pengkhususan pengeluaran. persaingan antara pengeluar akan menjadi lebih hebat untuk menghasilkan produk yang berkualiti dan berdaya saing di pasaran bebas AFTA. perkongsian teknologi dan kepakaran. pengilang atau pengeluar dengan pengguna sesama negara ASEAN menjadi lebih kukuh disamping karenah birokrasi yang cerewet boleh diminimakan. Apabila harga menjadi lebih murah. c) Huraikan faedah dan masalah penyertaan Malaysia dalam AFTA. Kesan-kesan positif perluasan pasaran termasuklan hubungan antara rangkaian pemasaran. Dengan tawaran harga yang lebih murah. Thailand. penggunaan teknologi dan inovasi baru oleh syarikat-syarikat swasta atau kerajaan (GLC) yang berlumba-lumba menjaga kualiti produk masing-masing. Misalnya syarikat Malaysia kini boleh menembusi saiz pasaran ASEAN yang melebihi 530 juta orang. Menerusi AFTA semua negara anggota dapat menikmati faedah harga barangan yang lebih murah. Indonesia dan Singapura.

Kesannya sukar untuk melakulariskan barangan Malaysia di negara-negara berkenaan. 173 . Misalnya barangan dari Thailand dan Indonesia jauh lebih murah berbanding dengan Malaysia. Filipina adalah lebih rendah kerana pendapatan perkapitanya lebih rendah berbanding Malaysia. Kemboja. 2) Ancaman lambakan barangan import dalam pasaran Malaysia. Syarikat-syarikat bumiputera khususnya IKS menghadapi resiko kerugian dan mungkin gulung tikar. 3) Masalah kuasa beli dari negara-negara ASEAN lain seperti Vietnam. Ini kerana harga barangan Malaysia relatif lebih mahal berbanding dengan produk barangan ASEAN lain disebabkan kos pengeluaran khususnya kos buruh dan bahan mentahnya lebih tinggi.Laos.Masalah yang dihadapi oleh Malaysia apabila menyertai AFTA: 1) Ancaman kepada pengusaha tempatan yang masih tidak mampu bersaing dan terlalu bergantung kepada dasar perlindungan kerajaan.

838.398.414.909.8 .4 174 .0 5.9 18.1 4.9 47.5 13.7 RM: Juta Import 3.6 .3 403.019. [ 6 Markah] Negara Asia Pasifik Imbangan Perdagangan Terpilih (EKSPORT ▬ IMPORT) RM: Juta Thailand Indonesia Singapura Jepun Taiwan China 205.9 12.923.5 a) Berdasarkan jadual 3. kirakan imbangan perdagangan antara Malaysia dengan setiap negara Asia Pasifik terpilih pada tahun 2002.1 19. Jadual 3: Nilai Eksport dan Import (RM: Juta) Malaysia dengan beberapa buah Negara Asia Pasifik terpilih pada Tahun 2002.988. kirakan imbangan perdagangan antara Malaysia dengan setiap negara Asia Pasifik terpilih pada tahun 2002.0 1.5 44.1 213.559. [9 Markah] ______________________________________________________________________ CADANGAN SKEMA JAWAPAN a) Berdasarkan jadual 3. [ 6 Markah] b) Lukis sebuah graf bar yang sesuai untuk menunjukkan imbangan perdagangan antara Malaysia dengan setiap negara Asia Pasifik terpilih pada tahun 2002.581.635.203.422. [10 Markah] c) Huraikan kerjasama ekonomi serantau dan antarabangsa yang disertai oleh Malaysia bagi tujuan meningkatkan aliran perdagangannya. Negara-negara Asia Pasifik terpilih Thailand Indonesia Singapura Jepun Taiwan China JUMLAH Eksport 3.576.978.2 3.4.SOALAN PILIHAN 5 Jadual 3 menunjukkan nilai eksport dan import Malaysia dengan beberapa buah negara Asia Pasifik terpilih pada tahun 2002.8 7.703.724.236.9 3.2 2.

6. Menyertai Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) dan juga Perundingan Ekonomi Asia Timur (EAEC). EAGA – BIMP). [9 Markah] Cadangan Isi Jawapan Pakatan kerjasama ekonomi serantau dan antarabangsa yang disertai oleh Malaysia untuk meningkatkan aliran perdagangannya: 1. 10. Menyertai pakatan segitiga pertumbuhan ASEAN : (IMT – GT. 2. Kebersihan dan kesempurnaan Markah 1 1 1 6 1 c) Huraikan kerjasama ekonomi serantau dan antarabangsa yang disertai oleh Malaysia bagi tujuan meningkatkan aliran perdagangannya. 7. Menyertai kerjasama ekonomi dengan Negara-negara Komanwel (CHOGM). Afrika dan Amerika selatan). India). Jepun. 4. Menyertai Pertubuhan Perdagangan Sedunia (WTO). 9. Menyertai kerjasama ekonomi dengan Negara Selatan – Selatan. Menyertai Pertubuhan Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) 3.b) Lukis sebuah graf bar yang sesuai untuk menunjukkan imbangan perdagangan antara Malaysia dengan setiap negara Asia Pasifik terpilih pada tahun 2002. IMS-GT. [10 Markah] Lihat Graf Bar Cermin yang dilukis di sebelah Item Pemarkahan Tajuk/Kaedah yang betul Skala yang sesuai Petunjuk Plotan (1 negara = 1 markah). Kerjasama Asean + 3 (China. 175 . Meryertai negara-negara membangun G15. Menyertai pertubuhan Negara-negara Islam (OIC). (Negara-negara di hemisfera selatan seperti Negara-negara Asia. Menyertai kerjasama ekonomi Negara-negara berkecuali (NAM). 8. 5.

176 .

Ini menyebabkan sumber air seperti sungai dan tasik tercemar apabila partikel-partikel tanah yang terhakis di bawa oleh larian air permukaan ke sungai. Pembangunan tanah secara besar-besaran samada untuk pertanian. pencemaran laut seperti di Selat Melaka.pembandaran. SOALAN PILIHAN 1 a) Apakah yang dimaksudkan dengan kemerosotan kualiti sumber air ?. Indeks kemerosotan kualiti air bersih (kadar pencemaran air) dari pelbagai sumber ini boleh diukur melalui pelbagai indikator seperti kandungan Permintaan Oksigen Biologikal (BOD). Sebagai contoh pencemaran di Sungai Kelantan akibat pembangunan tanah kawasan KESEDAR pada tahun 1970-an. [10 Markah] CADANGAN JAWAPAN: a) Apakah yang dimaksudkan dengan kemerosotan kualiti sumber air ?.N). Coli). Contoh-Contoh pencemaran sumber air ialah: Pencemaran sungai seperti Sungai Gombak dan Sungai Kelang. Iaitu sumbersumber air bersih samada dari sungai. air bawah tanah dan juga air hujan tercemar atau semakin rendah kualitinya.kolam dan takungan semulajadi. Pencemaran sumber-sumber air = kemerosotan kualiti sumber air. kandungan Amoniakal Nitrogen (NH3 . kandungan bakteria Escherichia Coli (E. [5 Markah] b) Jelaskan bagaimana aktiviti pembangunan ekonomi telah menyebabkan kemerosotan kualiti sumber air. .perindustrian dan lain-lain yang melibatkan aktiviti pembalakan dan penyahutanan. pencemaran air bawah tanah dan juga pencemaran air hujan iaitu hujan asid khususnya di kawasan-kawasan perindustrian yang padat b) Jelaskan bagaimana aktiviti pembangunan menyebabkan kemerosotan kualiti sumber air. laut. [10 Markah] c) Huraikan langkah-langkah yang boleh diambil bagi mengatasi masalah kemerosotan kualiti sumber air. Kemerosotan kualiti air dikesan melalui kandungan pepejal terampai (SS) dan juga kekeruhan/perubahan warna air. tasik. 177 . pencemaran tasik seperti Tasik Minimata di Jepun akibat pembuangan raksa ke dalamnya.TEMA: IMPAK ALAM SEKITAR DAN PENGURUSANNYA. [5 Markah] Konsep kemerosotan kualiti sumber air. petempatan. Nilai Keasidan ( pH) disamping perubahan warna dan bau yang ada di dalam sesuatu sumber air tersebut. ekonomi telah [10 Markah] Kemerosotan kualiti sumber air berlaku melalui pembangunan ekonomi berikut: 1. kandungan Pepejal Terampai (SS).

Perlepasan sisa kumbahan dari hotel. Di perairan Selat Melaka berisiko tinggi untuk sumber laut tercemar kerana selat ini merupakan antara jalan air tersibuk di dunia. 3. Contoh terbaik ialah sungai Sepang.hujan asid. Pembangunan sektor pengangkutan. Pembangunan pertanian . tasik. tasik dan paya. 4. paya dan tasik juga tercemar akibat dibawa oleh air hujan. kandungan bakteria E. Penyaliran najis haiwan seperti najis khinzir ke sungai atau pembuangan sisa-sisa haiwan yang disembelih atau yang mati ke sungai.“sungai mati”.2. 7. Termasuk juga pembuangan sisa-sisa makanan oleh peniaga kecil dan lain-lain sisa dari kawasan perumahan ke sungai dan paya . Pembangunan sektor penternakan. Pertambahan penduduk bandar. Pembuangan sisa domestik khususnya sampah sarap dari kawasan-kawasan setinggan menjadi punca penting mengapa sungai Gombak dan Sungai Kelang di Kuala Lumpur tercemar teruk. kadar alir sungai amat perlahan . 5. Sebagai contoh sungai Sekudai. Kemerosotan kualiti sumber air ini dikesan melalui nilai pH. Pembangunan sektor pelancongan. Perlepasan Enfluen/sisa kilang ke sungai. air sungai. kewujudan kawasan setinggan yang membuang sisa domestik seperti sampah sarap dan air kumbahan ke sungai.Coli. Selain itu perlepasan bahan-bahan pencemar dari serombong kilang ke udara boleh menyebabkan kualiti air hujan merosot . Selangor yang telah dikelaskan sebagai terjejas teruk akibat pembuangan najis dan sisa ternakan dari hampir 100 ladang khinzir yang terletak di tebingnya. resort dan chalet ke laut menyebabkan pencemaran air laut. Jika melebihi paras yang dibenarkan 200 MPN/100 ml maka air laut tersebut sudah tercemar. Pembangunan pesat sektor pembandaran. Kadar kemerosotan diukur dengan indikator kandungan BOD dalam air di samping perubahan warna dan bau. Johor dan sungai Prai di Pulau Pinang. Kemerosotan kualiti air laut ini dikesan melalui kandungan bakteria E.paya dan sebagainya. Punca ini banyak terdapat di kawasan pelancongan popular seperti di Port Dickson Negeri Sembilan dan Batu Feringgi di Pulau Pinang.Penggunaan racun seperti DDT dan penggunaan baja kimia menyebabkan sumber-sumber air seperti air tanah tercemar apabila bahan kimia tersebut dilarutresapkan.Coli amat tinggi. 6. 178 . Sumber air laut tercemar melalui pembuangan enap cemar serta perlanggaran dan tumpahan minyak oleh kapal-kapal tangki. Dikesan melalui kewujudan ketulan-ketulan tar/minyak mentah menutupi permukaan air laut. Contohnya banyak terdapat di kawasan perladangan getah dan kelapa sawit. Air sungai berbau busuk. Kilang-kilang yang banyak mencemarkan sungai ialah kilang memproses getah serta kelapa sawit. Sektor perkilangan dianggap sebagai sector yang paling banyak menyumbang kepada pencemaran sumber air khususnya air sungai. Pembangunan perindustrian.

Pembangunan sektor perlombongan. Loji perawatan boleh ditempatkan terus di tebing-tebing sungai . Langkah perundangan.pengawasan/pemantauan yang teliti serta tindakan tegas termasuk denda/kompaun. pemilik-pemilik kapal. orang perseorangan dan sebagainya.selia aktiviti pembalakan dan penyahutanan terutamanya di kawasan rezab sungai. menarik balik lesen operasi dan juga penjara ke atas mana-mana pihak yang dikenalpasti mencemarkan sumbersumber air samada dari pekilang. penternak. 4. Di peringkat awal pembinaan empangan hidro elektrik biasanya mencemarkan sungai dengan kelodak dan bahan ampaian. Hanya air yang sudah dirawat sahaja yang boleh dialirkan ke sungai semula. Misalnya kawasan 10 km dari tebing sungai merupakan kawasan rezab atau kawasan penampan yang tidak boleh diusik untuk pembalakan dan penyahutanan. Sisa perlombongan bijih timah. kawasan tadahan/hutan simpan dan sebagainya bagi menjamin sumber air sungai sentiasa bersih dan berterusan. Pencemaran laut di kawasan pelantar cari gali petroleum juga boleh berlaku semasa kerja-kerja pengerudian dijalankan. 9. Pembangunan sumber tenaga. 179 . Meningkatkan kerjasama serantau bagi mengawal pencemaran laut. Selain itu menyediakan sistem pemerangkap sampah yang berkesan untuk membersihkan sungai dari pencemaran sampah sarap dan juga melicinkan kadar alirnya. Merawat air yang telah tercemar khususnya akibat sisa kilang dan air kumbahan. Misalnya di kalangan negara ASEAN .kerjasama dilakukan melalui pemantauan dan rondaan bersama. Begitu juga penggunaan air untuk pembersihan dan penyejukan loji janakuasa elektrik yang menggunakan petroleum sebagai bahan bakarnya. perkongsian teknologi dan kos pemuliharaan /pembersihan air laut yang tercemar di samping penyelarasan undang-undang dan peraturan laut. Penguatkuasaan undang-undang . Pada masa yang sama juga usahausaha mempertingkatkan R&D dan teknologi haruslah dijalankan dari masa ke semasa seperti teknologi kitar semula air atau mengubah teknologi perindustrian ke arah yang tidak mencemarkan air bagi menjamin sumber-sumber air masa hadapan sentiasa bersih. 2. c) Langkah-langkah yang boleh diambil bagi mengatasi masalah kemerosotan kualiti sumber air. emas dan tembaga mencemarkan sungai dan tasik apabila ia dialirkan/dibuang ke dalamnya seperti kes perlombongan tembaga di Mamut Sabah. Di samping menyedia/memperbanyakkan loji merawat air. 1. 3.8. Air buangan setelah loji dibersih/disejukkan yang disalirkan ke sungai menyebabkan sungai tercemar. Langkah ini dilaksanakan oleh JAS di bawah Akta Kualiti Alam Sekitar 1974. Mengawal .

[ 11Markah] ________________________________________________________________ CADANGAN SKEMA JAWAPAN a) Apakah yang dimaksudkan dengan pemeliharaan dan pemuliharaan sumber alam ?. dieksploitasi atau dimusnahkan. Kempen dilaksanakan melalui pelbagai saluran media massa seperti kempen cintailah sungai kita. Usaha ini dilakukan melalui langkah bukan perundangan seperti amalan pengurusan yang strategik dan juga kempen kesedaran serta pendidikan alam sekitar. Maksud pemeliharaan.5. [4 Markah] b) Huraikan usaha-usaha untuk memulihara sumber marin. Usaha penjagaan ini dilaksanakan melalui langkah perundangan. 2. 180 . hargailah air dan sebagainya atau menganjurkan pelbagai aktiviti sosial seperti gotong-royong pembersihan sungai. Melaksanakan kempen dan pendidikan alam sekitar. Menyedarkan masyarakat tentang pentingnya air bersih dan menjaga sumber air sebagai penerus kehidupan. [10 Markah] c) Pilih sebuah negara di Asia Tenggara dan terangkan langkahlangkah yang boleh diambil bagi mewujudkan pembangunan lestari dalam sektor perhutanan di negara berkenaan. [4 Markah] Cadangan Isi Jawapan 1. SOALAN PILIHAN 2 a) Apakah yang dimaksudkan dengan pemeliharaan dan pemuliharaan sumber alam ?. Usaha-usaha menjaga dan mengawasi untuk mengekalkan sumber-sumber alam daripada diteroka. Maksud pemuliharaan. Usaha-usaha membaik pulih dan menggantikan sumbersumber alam yang telah diteroka dan dieksploitasi.

3. menyitar premis. Green Peace dll. Jabatan Perikanan dan juga Kerajaan Negeri . kerjasama dengan agensi luar negara seperti SEFDEC. Meliputi kajian tahap pencemaran dan langkah-langkah kawalannya. Mengetatkan aktiviti rondaan. Menyediakan tapak pelupusan sisa atau loji rawatan sisa yang khusus sebelum sisa industri (efluen). menggantung lesen operasi bagi mana-mana individu atau syarikat yang mencemar dan memusnahkan sumber-sumber marin. Tumpahan minyak boleh berlaku melalui perlanggaran kapal-kapal tangki atau pembuangan enap cemar kapal-kapal tangki berkenaan. Kawalan perairan negara. sisa domestik di buang/disalirkan ke laut atau tidak menjadikan laut sebagai tempat pembuangan/penyaliran sisa radioaktif. 6. 9. 181 . mengambil tindakan yang cepat dan tegas terhadap aktiviti yang mencemarkan perairan negara termasuk juga kawalan aktiviti perikanan. sisa kumbahan. Mewartakan taman-taman maritim sebagai kawasan perlindungan seperti Taman Laut Pulau Payar. [10 Markah] Cadangan Isi Jawapan 1. Taman Laut Pulau Tioman. 4. JICA. pencerobohan nelayan asing dan sebagainya dengan kerjasama polis marin. kempen “Save Our Sea” yang dianjurkan oleh PBB bermula 1998. 8. Usaha ini dilakukan secara bersepadu oleh UPM. Usaha-usaha penyelidikan dan pembangunan (R&D) sumber-sumber marin. Peraturan-peraturan tertentu dikenakan untuk melindungi segala sumber hidupan laut terutamanya terumbu karang di kawasan berkenaan. Mengawal dan membersihkan tumpahan minyak di laut daripada merebak dengan cepat. Kempen kesedaran dan pendidikan alam sekitar yang khusus berkaitan dengan menyelamatkan sumber-sumber marin daripada ancaman kepupusan.b) Huraikan usaha-usaha untuk memulihara sumber marin. jabatan perikanan dll. 5. 7. Misalnya usaha menyelamatkan terumbu karang daripada serangan tapak sulaiman. Langkah pencegahan meliputi tindakan perundangan seperti mengenakan denda/kompaun. usaha penetasan dan perlindungan penyu dll. Meningkatkan kerjasama serantau dan antarabangsa untuk mengawal selia perairan seperti kerjasama dengan negara jiran. Membina tukun-tukun tiruan di laut sebagai kawasan pembiakan dan habitat pelbagai jenis hidupan laut. 2. jabatan laut. Taman Laut Pulau Redang dll.

Pembangunan lestari dalam sektor perhutanan boleh dicapai dengan mengadunkan langkah perundangan. [ 11Markah] Cadangan Isi Jawapan Memilih sebuah negara di Asia Tenggara – dijangka Malaysia. (v). Melaksanakan sistem penebangan hutan secara terpilih bukannya tebang bersih. Melaksanakan usaha penyelidikan dan pembangunan (R&D) secara berterusan khususnya dalam konteks sivilkulture – menjaga dan merawat hutan daripada perosak dan penyakit dan juga teknologi pembiak bakaan pokok dan sebagainya. Hanya pokok-pokok yang matang dan cukup ukur lilitnya sahaja yang ditebang. (ii). (vi). Kempen menyedarkan masyarakat tentang kepentingan hutan sebagai warisan generasi kini dan akan dating menerusi pelbagai media seperti “kempen cintailah hutan kita” “kempen penghijauan bumi” termasuk juga kempen kesedaran kepada masyarakat orang asli. Langkah kesedaran dan pendidikan: (i). (iii). sentang dll. Penghutanan semula – Menubuhkan estet hutan kekal untuk jaminan masa hadapan dengan menanam pokok balak yang cepat membesar dan matang seperti Acasia. Mewartakan hutan simpan/tamam negara dan juga kawasan perlindungan hidupan liar untuk mengekalkan sumber-sumber perhutanan sebagai khazanah warisan. Langkah perundangan: (i).aluminium dalam industri pembinaan. Menggalakkan penggunaan sumber-sumber gentian agar tidak terlalu bergantung kepada sumber hutan seperti penggunaan simen. Menguatkuasakan Akta Perhutanan Negara dengan tegas dan ketat seperti mengenakan denda/kompaun yang tinggi. Langkah Pengurusan: (i).besi. membatalkan lesen operasi kepada individu dan syarikat yang melanggar akta berkenaan. 182 .c) Pilih sebuah negara di Asia Tenggara dan terangkan langkahlangkah yang boleh diambil bagi mewujudkan pembangunan lestari dalam sektor perhutanan di negara berkenaan. Yamane. tiada aktiviti pencerobohan dan juga mengawal selia hutan daripada kebakaran. penjara. Penubuhan pasukan renjer hutan untuk memastikan tiada pembalakan haram. penggunaan sumber terbuang dalam industri perabot dll. langkah pengurusan yang strategik kempen kesedaran serta pendidikan alam sekitar. (iv).batu bata.

emas. tembaga. MAX = 11 Markah SOALAN PILIHAN 3 a) Nyatakan TIGA jenis sumber alam yang boleh diperbaharui dan TIGA jenis yang tidak boleh diperbaharui. [ 5 Markah] b) Jelaskan mengapa sumber alam yang memerlukan pemeliharaan dan pemuliharaan. boleh diperbaharui [ 8 Markah] c) Huraikan langkah-langkah yang telah dijalankan oleh Malaysia untuk mengawal pencemaran alam sekitar akibat eksploitasi sumber alam. Cadangan pemarkahan: Pemilihan sebuah negara Langkah perundangan (wajib ada) Langkah pengurusan (mana-mana 3 isi) Langkah kesedaran dan pendidikan (mana-mana 1 isi) = 1 Markah = 2 Markah. Sumber alam yang boleh diperbaharui: Hutan dan kepelbagaian biologi. gas asli. (Nyatakan 3 sahaja) 183 .plutonium dll. 2.(ii). [ 12 Markah] CADANGAN SKEMA JAWAPAN a) Nyatakan TIGA jenis sumber alam yang boleh diperbaharui dan TIGA jenis yang tidak boleh diperbaharui. (Nyatakan 3 sahaja). bauksit. Pendidikan alam sekitar secara khusus atau merentasi kurikulum di peringkat sekolah. sumber marin. [ 5 Markah] Cadangan Isi Jawapan 1. Sumber air. udara. Sumber alam yang tidak boleh diperbaharui: Sumber mineral seperti: Petroleum. = 6 Markah = 2 markah. uranium. bijih timah. tanih. maktab dan universiti. tenaga suria. tenaga biojisim dll. kolej.

membatalkan lesen operasi. bekalan sumber pertanian (tanih) dan perikanan (marin) yang cukup dll kebergantungan hidup manusia terhadap sumber alam. pengawasan dan pemantauan yang teliti dilakukan secara sepadu oleh agensiagensi kerajaan. sumber air yang membekalkan tenaga kepada sektor perindustrian. 5. Untuk menjamin keperluan dan kesejahteraan hidup generasi kini dan akan datang sentiasa dapat dipenuhi seperti keperluan terhadap sumber air dan udara yang bersih. pengangkutan dsb. Untuk mengekalkan sumber warisan daripada diancam kepupusan seperti pelbagai jenis hidupan liar. sistem atmosfera dan juga sistem geomorfologi. Kawal selia. Untuk menjamin kegiatan penyelidikan dan pembangunan (R&D) berterusan dan berkembang dengan pesat seperti R&D dalam bioteknologi dan bioperubatan. Untuk mengekalkan keseimbangan sistem alam sekitar fizikal samada sistem hidrologi.perindustrian dll agar tidak mencemarkan alam sekitar. Seperti kegiatan pembalakan dan pelancongan yang bergantung kepada sumber hutan.perlombongan. pertanian. tumbuhan yang berharga dsb. Untuk menjamin keberterusan sektor ekonomi yang bergantung kepada sumber berkenaan sebagai bahan mentah atau sumber tenaga. sistem ekologi. Cadangan Isi Jawapan boleh diperbaharui [ 8 Markah] Sebab-sebab sumber alam yang boleh diperbaharui perlu dipelihara dan dipulihara: 1. 3. Mewartakan kawasan rezab sumber disamping mengawal . 2. Langkah ini dilaksanakan oleh JAS di bawah Akta Kualiti Alam Sekitar 1974. [ 12 Markah] Cadangan Isi Jawapan Langkah Perundangan meliputi: i. 4. Penguatkuasaan undang-undang. 184 .b) Jelaskan mengapa sumber alam yang memerlukan pemeliharaan dan pemuliharaan. ii. hidupan marin.selia aktiviti pembangunan yang berasaskan sumber alam seperti aktiviti pembalakan. c) Huraikan langkah-langkah yang telah dijalankan oleh Malaysia untuk mengawal pencemaran alam sekitar akibat eksploitasi sumber alam. menyitar premis dan juga penjara ke atas mana-mana pihak yang dikenalpasti mencemarkan alam sekitar samada ke atas syarikat atau orang perseorangan dan sebagainya. Tindakan tegas termasuk denda/kompaun.

Kempen dilaksanakan melalui pelbagai saluran media massa seperti kempen cintailah sungai kita. Meningkatkan kerjasama serantau bagi mengawal pencemaran . Menyedarkan masyarakat tentang pentingnya mengawal/mencegah pencemaran . sumber marin dll yang berkaitan. meninggi dan menyediakan sistem penapisan dalam serombong asap kilang. universiti dan juga masyarakat. Kerjasama dan penyelarasan antara agensi kerajaan dalam negara. Misalnya di kalangan negara ASEAN . ii. perkongsian teknologi dan kos pemuliharaan /pembersihan air laut yang tercemar di samping penyelarasan undang-undang dan peraturan laut. menyediakan sistem pemerangkap sampah yang berkesan untuk membersihkan sungai dari pencemaran sampah sarap. menghasilkan hujan tiruan untuk membersihkan udara.Langkah Pengurusan yang strategik meliputi: i.pemuliharaan sumber tanih. Melaksanakan kempen dan pendidikan alam sekitar. Pemuliharaan sumber yang telah tercemar seperti merawat air yang telah tercemar.kerjasama dilakukan melalui pemantauan dan rondaan bersama. memperluaskan penggunaan bioteknologi dll yang boleh mengurangkan resiko pencemaran. Mempertingkatkan R&D dan teknologi yang mesra alam seperti penggunaan sumber tenaga gantian. penggunaan bahan kitar semula dan bahan pengganti. atau menganjurkan pelbagai aktiviti sosial seperti gotong-royong pembersihan sungai disamping pendidikan alam sekitar pula bermula di peringkat sekolah. Langkah Kempen dan pendidikan alam sekitar. 185 . i. iii. antara kerajaan – swasta – NGO dan masyarakat setempat.

 Aktiviti perkhidmatan     b) Jelaskan kesan negatif aktiviti ekonomi tersebut terhadap persekitaran fizikal kawasan setempat. Contohnya: Cameron Highland. Menyatakan empat jenis aktiviti ekonomi yang dijalankan di kawasan tanah tinggi. [10 Markah] ________________________________________________________________ CADANGAN SKEMA JAWAPAN a) Nyatakan EMPAT jenis aktiviti ekonomi yang dijalankan [5 Markah] Cadangan Isi Jawapan Menamakan kawasan pembangunan tanah tinggi di Malaysia.sayuran dan bungaan. projek hidroelektrik dll  Aktiviti pembalakan / penyahutanan untuk pelbagai tujuan. [ 10 Markah] Cadangan Isi Jawapan Di antara kesan negatif aktiviti ekonomi terhadap persekitaran fizikal di kawasan tanah tinggi ialah: 186 .Tanah Tinggi Kundasang dll. [ 10 Markah] c) Huraikan langkah-langkah yang perlu diambil bagi mengatasi kesan negatif tersebut. a) Nyatakan EMPAT jenis aktiviti ekonomi yang dijalankan [5 Markah] b) Jelaskan kesan negatif aktiviti ekonomi tersebut terhadap persekitaran fizikal kawasan setempat. Di antaranya ialah: Aktiviti pertanian seperti tanaman teh.SOALAN PILIHAN 4 Dengan merujuk kepada kawasan pembangunan tanah tinggi di Malaysia.infrastruktur. Aktiviti penternakan termasuk akuakultur dan ternakan lebah Aktiviti pelancongan – pelancongan sukan/golf. Genting Highland.  Aktiviti perniagaan. jaringan pengangkutan. Aktiviti pembinaan – pembinaan perumahan. Bukit Fraser. pelancongan perniagaan.

5 Memusnahkan kawasan tadahan air – menjejaskan sumber air kepada sungai.pertanian dll. menghukum pegawai yang rasuah dll termasuk langkah EIA sebelum sesuatu projek pembangunan di kawasan tanah tinggi dijalankan. Kerosakan ekosistem hutan – kemusnahan habitat dan spesis/kepelbagaian biologi. 7. rantaian makanan dll yang berkaitan dengan ekologi hutan c) Huraikan langkah-langkah yang perlu diambil bagi mengatasi kesan negatif tersebut. Memberbaiki tatacara/prosedur penggunaan tanah di kawasan tanah tinggi.1. 6. mengenakan denda yang berat – menaikkan kadar kompaun.paya) termasuk sungai – Sungai menjadi keruh dan berkelodak atau pencemaran sumber air akibat penggunaan racun serangga dan baja kimia dalam pertanian serta penyaliran sisa kumbahan dari sektor pelancongan yang menjejaskan ekosistem akuatik. kolam. Peningkatan suhu mikro – kawasan sekitar tidak lagi sesejuk atau nyaman daripada keadaan sebelumnya akibat penyahutanan untuk pelbagai tujuan. bangunan dll. 2. Memotong cerun bukit mengikut spesifikasi yang dibenarkan. 3. Amalan pengurusan yang cekap: Meliputi: 1. padang golf. Mengharamkan penggunaan jentera berat di kawasan tanah tinggi. penjara. tasik. 2.kolam. 187 . 4. paya dan empangan akibat aktiviti pembalahan dan penyahutanan. Kesan hakisan tanih dan tanah runtuh – kewujudan gegalur di cerun-cerun bukit atau tanah runtuh/batu runtuh di kaki bukit yang sudah di potong dan diteres oleh jentera berat untuk aktiviti pembinaan. tanaman perladangan. Perubahan landskap fizikal secara besar-besaran – penggondolan bukit. Pencemaran sumber air (tasik. 3. hutan primer bertukar kepada hutan sekunder. Menjejaskan kesuburan tanih/lapisan top soil semakin nipis – menggangu keseimbangan nutrien tanih apabila tumbuhan yang melindungi permukaan tanih di tebang/dimusnahkan. menarik balik lesen operasi. [10 Markah] Cadangan Isi Jawapan Langkah-langkah yang perlu diambil bagi mengatasi kesan negatif di atas ialah: Langkah perundangan: Melipatgandakan usaha pemantauan oleh pihak berkuasa.

Membina sistem saliran – parit dan longkang yang sistematik untuk penyaliran air yang lebih sempurna. Langkah kestrukturan seperti membina benteng konkrit. Amalan pertanian yang mesra alam seperti kaedah hidroponik. 8. Merawat atau membersihkan sungai yang tercemar. seminar. 9. 7.tembok penahan (retainning wall) serta sungkupan plastik untuk menstabilkan cerun. Amalan pertanian berteres/mengikut kontor. 10. Pemarkahan: Langkah perundangan : MAX 2 markah. groin dan gabion. Kempen dan Pendidikan Alam Sekitar: Kempen kesedaran kepada penduduk setempat dan pengusaha – menerusi risalah. menggunakan baja organik. Menanam semula hutan yang sudah ditebang/penghutanan semula. 6. Amalan pengurusan : MAX 6 markah. 5. kawalan biologi agar tidak terlalu bergantung kepada baja kimia serta racun serangga. sesi penerangan/dialog. Kempen dan PAS : MAX 2 markah 188 .program gotongroyong termasuk pendidikan alam sekitar. Menanam tanaman tutup bumi di tapak pertanian atau tanaman rumput dan tumbuhan pelindung di kawasan bercerun.4.

• Pemeliharaan alam sekitar: usaha memelihara/menjaga sumber alam sekitar menerusi langkah perundangan – akta. penggunaan. [ 10 Markah] ________________________________________________________________ CADANGAN SKEMA JAWAPAN a) Apakah yang dimaksudkan dengan pengurusan alam sekitar ?. Pemuliharaan alam sekitar : Usaha membaik pulih sumber alam sekitar menerusi langkah bukan perundangan – amalan pengurusan yang strategik. • 189 .SOALAN PILIHAN 5 a) Apakah yang dimaksudkan dengan pengurusan alam sekitar ?. [ 10 Markah] c) Huraikan bagaimana masyarakat boleh melibatkan diri dalam penjagaan alam sekitar. kempen kesedaran dan pendidikan alam sekitar. ordinan. pemeliharan dan pemuliharaan alam sekitar secara sistematik menerusi langkah perundangan dan bukan perundangan bagi menjamin kelestarian (keberterusan) sumber alam sekitar. [ 5 Markah] Cadangan Isi Jawapan Konsep Pengurusan Alam Sekitar: Melibatkan perancangan. pelaksanaan hukuman dll di bawah aspek perundangan. [ 5 Markah] b) Jelaskan lima langkah perundangan alam sekitar yang dijalankan di Malaysia. perintah.

Undang-undang kecil Perlesenan Tred. Peraturan merupakan perincian di bawah Akta bagi kes-kes tertentu yang lebih spesifik. perniagaan dan perindustrian Majlis Daerah Hulu Langat. pembatalan lesen operasi. (1) Akta dan enakmen. Bertujuan untuk menilai impak keseluruhan sesuatu projek pembangunan yang dijalankan oleh sektor awam dan swasta erhadap alam sekitar. EIA meliputi penilaian awal dan penilaian terperinci mengikut tatacara yang telah ditetapkan. Enakmen air 1948 dll. EIA termaktub di bawah Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Aktiviti yang ditetapkan)(Penilaian kesan alam sekeliling). Undang-undang kecil pelupusan sampah Majlis Daerah Hulu Langat 1984. (4) Penguatkuasaan dan Perlaksanaan hukuman – denda/kompaun. (3) Ordinan – Termaktub di bawah undang-undang kecil yang di kawal oleh pihak berkuasa tempatan (PBT) seperti Majlis Daerah dan Majlis Pembandaran. 1989 dll. Akta Pemuliharaan tanah 1960. Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Kumbahan dan Effluen Perindustrian) 1979. Peraturan Kualiti alam Sekeliling (Bahan Buangan Berjadual). 1987 dll undang-undang kecil di bawah PBT. Misalnya Ordinan Tali Air dan Perparitan 1954. Akta ini dikawal secara langsung oleh kerajaan pusat/agensi kerajaan pusat. Misalnya di bawah Akta Kualiti Alam Sekitar 1974 terdapat peraturan-peraturan seperti Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (udara bersih) 1978. Hukuman dijatuhkan oleh Mahkamah atau badan-badan yang berkuasa.b) Jelaskan lima langkah perundangan alam sekitar yang dijalankan di Malaysia. Akta Perikanan 1985. 1987. (5) Penyediaan Laporan Kesan Alam Sekitar (EIA). 190 . Misalnya Akta Kualiti Alam Sekitar 1974 dikawal oleh Jabatan Alam Sekitar (JAS) (2) Peraturan dan arahan. Akta Taman Negara 1980. Akta Perhutanan Negara 1984. menyitar premis dan hukuman penjara di bawah peruntukan undang-undang alam sekitar. Akta merupakan asas perundangan yang komprehensif bagi mengkordinasikan kesemua aktiviti berkaitan pengawalan alam sekitar di seluruh negara Misalnya Akta Kualiti Alam Sekitar 1974. [ 10 Markah] Cadangan Isi Jawapan Langkah Perundangan alam sekitar yang dijalankan di Malaysia.

sumbangan kewangan. (6) Peranan pihak swasta. (4) Peranan masyarakat pendidikan – Guru dan Murid di sekolah dan IPT menanam kesedaran kepentingan alam sekitar menerusi matapelajaran Geografi. kempen dll yang berkaitan bagi memelihara dan memulihara alam sekitar. [ 10 Markah] Cadangan Isi Jawapan Penglibatan masyarakat dalam penjagaan alam sekitar: (1) Peranan orang ramai/awam – memantau dan melaporkan aktiviti yang merosakkan alam sekitar kepada pihak berkuasa. (5) Peranan badan bukan kerajaan (NGO) – menganjurkan seminar. Sains dan alam sekitar merentas kurikulum. Sama-sama menjaga alam sekitar misalnya patuhi segala peraturan yang ditetapkan.c) Huraikan bagaimana masyarakat boleh melibatkan diri dalam penjagaan alam sekitar. 191 . (2) Peranan media – Masyarakat media mendedahkan secara berterusan terhadap jenayah alam sekitar seperti yang dibuat oleh TV 3 dan NTV7. Menjadikan alam sekitar sebagai hak milik bersama. menyertai pelbagai projek gotong-royong membersihkan persekitaran dll. (3) Peranan orang ramai menyahut seruan kerajaan melibatkan diri dalam kempen penjagaan alam sekitar seperti ”Kempen Penghijauan Bumi”. teknologi dan pelbagai jenis kemudahana bagi menjaga alam sekitar. persidangan. ”Kempen Cintailah Sungai Kita”.

Kegiatan ini menyebabkan lebihan karbon dioksida dalam udara – imbangan karbon dioksida dengan oksigen terjejas.Halon. Gas-gas rumah hijau juga dikeluarkan oleh punca kenderaan akibat pembakaran yang tidak lengkap dalam sistem enginnya yang mengeluarkan banyak karbon monoksida yang akan memerangkap bahangan bumi. [ 8 Markah] Cadangan Isi Jawapan Kegiatan –kegiatan ekonomi yang menyebabkan pemanasan global. Kegiatan pembalakan dan aktiviti penyahutanan. 192 . pembakaran hutan untuk aktiviti pertanian pindah atau pembakaran terbuka untuk membersihkan tapak pertanian juga akan membebaskan gas-gas rumah hijau.Chloroflorocarbon. Kegiatan Ujian nuklear di kawasan Kutub Selatan khususnya di Benua Antartika. 4. [ 8 Markah] b) Jelaskan kesan-kesan pemanasan global terhadap alam sekitar fizikal dan manusia. Kegiatan pembakaran terbuka seperti pembakaran di tapak pelupusan sampah. karbon monoksida. Lapisan ozon bukan sahaja menipis tetapi telah berlakunya kebocoran sehingga terbentuknya lubang-lubang ozon (Ozone Holes). Kegiatan perindustrian yang banyak membebaskan gas-gas rumah hijau seperti karbon dioksida. 1. sulfur oksida. Kegiatan pengangkutan – kenderaan yang menggunakan bahan api fosil. metana dan lain-lain yang menjadi agen utama menghakis dan menipiskan lapisan Ozon serta membentuk selimut atmosfera yang memerangkap bahangan bumi. 2. [ 10 Markah] c) Huraikan langkah-langkah bagi mengurangkan masalah yang berpunca daripada pemanasan global. 5. 3. [ 7 Markah] ________________________________________________________________ CADANGAN SKEMA JAWAPAN a) Terangkan bagaimana kegiatan ekonomi boleh menyebabkan berlakunya pemanasan global.SOALAN PILIHAN 6 a) Terangkan bagaimana kegiatan ekonomi boleh menyebabkan berlakunya pemanasan global.

ekosistem laut dan sebagainya yang melibatkan peningkatan suhu dan kekurangan bekalan air. 7. Pemanasan global akan mempercepatkan lagi kenaikan suhu lautan khususnya lautan Pasifik. fenomena salji runtuh. Pada skala mikro seperti kawasan bandar pemanasan global akan menyebabkan kejadiaan Pulau Haba Bandar . Di samping itu simpanan air tanah juga akan berkurangan.ekosistem tasik. Kenaikan suhu lautan Pasifik telah menyebabkan tekanan udaranya menjadi rendah. kepupusan hidupan akuatik. ( 10 Markah) Cadangan Isi Jawapan Kesan Ke atas Alam sekitar Fizikal.tasik. Cairan ais benua akan membanjiri laut. Kawasan bandar menjadi lebih panas berbanding dengan kawasan luar bandar. gelangsaran tanah dll. Contohnya mengancam kepelbagaian spesis flora dan fauna.mengubah atau menghentikan tiupan angin timuran yang selama ini membawa hujan yang lebat khususnya di negara-negara Asia Tenggara. Ini kerana kadar sejatan permukaan berlaku dengan cepat tidak sepadan dengan bekalan air yang ada. sistem akuifer kekurangan sumber air. Kesannya negara-negara tersebut mengalami cuaca panas. regim wilayah daripada sumber-sumber sungai. Mempercepatkan fenomena “Penggurunan (Desertification). Ketidakseimbangan air benua.ekosistem muara. meningkatkan isipadu dan paras air laut seterusnya menambahkan kadar hakisan oleh ombak. Gangguan ke atas kitar hidrologi.kemarau yang terik akibat kekurangan hujan. 6. sepertimana yang dialami oleh Indonesia dan Malaysia. seperti ke atas ekosistem hutan. Pencairan litupan ais benua dan ais pergunungan tinggi. 3. Gangguan ke atas sistem ekologi. Dengan terbentuknya lapisan “Selimut Karbon Dioksida” di ruang atmosfera bandar telah menyebabkan tenaga matahari terperangkap. 2. Pemanasan global mempercepatkan proses luluhawa fizikal dan hakisan layangan angin dan seterusnya memudahkan pembesaran saiz gurun. 1. 193 . Menggalakkan kebakaran hutan secara semulajadi sekaligus menyebabkan pula fenomena jerebu. Keadaan ini telah melemah. Kawasan-kawasan pantai yang rendah mudah ditenggelami. Kecairan litupan ais pergunungan tinggi pula akan menambahkan kadar hakisan glasier. 4. paras mata air dalam tanah akan menurun.kolam dan proses transpirasi tumbuhan. terumbu karang dll..b) Jelaskan kesan-kesan pemanasan global terhadap alam sekitar fizikal dan manusia. Menggalakkan Kejadian El-Nino. 5.ekosistem paya.

3. kempen penghijauan bumi dsb. serantau dan negara khusus di kawasan Tropika. 9.sebaliknya menggunakan teknologi yang mesra alam seperti insenerator untuk melupuskan sisa pepejal/sampah. Mengawal aktiviti penyahutanan di semua peringkat – global. 6. tenaga solar. 194 . Gangguan kesihatan yang berkaitan dengan cuaca panas seperti memudahkan perebakan penyakit. stroke haba dan juga ketidakselesaan hidup serta gangguan kepada aktiviti sosial penduduk. c) Huraikan langkah-langkah bagi mengurangkan masalah yang berpunca daripada pemanasan global. Menggalakkan penduduk menggunakan produk yang bersifat mesra alam yang kurang/tidak membebaskan CFC ke udara. 2. hartabenda dll. Kawalan ini boleh dilaksanakan melalui undang-undang. Mengelakkan aktiviti pembakaran terbuka . Melaksanakan kempen kesedaran dan pendidikan alam sekitar seperti kempen berkongsi kereta. tenaga biomass dsb.Kesan ke atas alam sekitar manusia. ( 7 Markah) Cadangan Isi Jawapan 1. Gangguan kepada bekalan air penduduk – menjejaskan aktiviti dan keperluan harian dan kualiti kehidupan penduduk. 10. tanaman cepat mati . 11. kempen menggunakan sistem pengangkutan awam yang moden. Banyak menggunakan sumber tenaga gantian yang bersifat mesra alam dalam sektor perindustrian dan pengangkutan seperti penggunaan KEH. kaedah tebang –reput di kawasan pertanian dll. Ancaman nyawa. Kerjasama antarabangsa bagi mengawal perlepasan gas-gas rumah hijau dan CFC khususnya melalui perindustrian sepertimana yang termaktub dalam sidang kemuncak bumi. Resiko kebakaran yang tinggi khususnya di kawasan pertanian dan kawasan hutan. 8. 4. Menjejaskan aktiviti pertanian akibat cuaca panas – kekurangan bekalan air. 5.

TEMA KAJIAN LUAR
SOALAN PILIHAN 1 Berdasarkan kajian luar yang telah anda jalankan di suatu kawasan pelancongan, a) Huraikan bukti-bukti yang menunjukkan kawasan tersebut menjadi tarikan pelancong. [9 Markah] b) Jelaskan kesan aktiviti pelancongan terhadap alam sekitar fizikal di kawasan tersebut, dan [8 Markah] c) Cadangkan langkah-langkah yang boleh diambil oleh pihak berkuasa untuk mengatasi masalah pencemaran kawasan tersebut. [8 Markah] ________________________________________________________________ CADANGAN SKEMA JAWAPAN a) Huraikan bukti-bukti yang menjadikan kawasan tersebut menjadi tarikan pelancong. (9 Markah) Judul Isi Jawapan 1. Tajuk Kajian: Menamakan satu kawasan pelancongan yang dikaji secara spesifik samada di satu kawasan pantai, di sebuah pulau, satu kawasan tanah tinggi, satu kawasan hutan lipur dll yang bersesuaian. Contoh: Kajian luar terhadap aktiviti
pelancongan di pantai Port Dickson, Negeri Sembilan.

2. Tujuan kajian. Untuk mengenalpasti kesan aktiviti pelancongan terhadap persekitaran fizikal setempat serta mencadangkan langkah-langkah mengatasinya. 3. Kaedah Kajian: Kaedah pemerhatian di lapangan, soal-selidik, membuat pengukuran dan pengujian atau membuat rujukan berdasarkan sumber-sumber ke dua. Bukti-bukti yang menjadikan sesebuah kawasan itu menjadi tarikan pelancong: 1. Rupamuka fizikal yang menarik seperti; pantai yang bersih dan landai, adanya air terjun/jeram, persekitaran tanah tinggi/bukit yang menarik, adanya gua-gua batu kapur dan lain-lain yang berkaitan dengan rupamuka fizikal yang unik.

195

2. Suhu, kelembapan udara serta tiupan angin. Persekitaran yang sejuk dan lembab seperti di kawasan tanah tinggi/bukit dan kawasan hutan lipur serta kawasan pinggir pantai yang nyaman. 3. Hutan dan tumbuhan. Pelbagai spesis fauna dan flora yang menarik, adanya tumbuhan seperti pokok rhu, bakau dan sebagainya. 4. Adanya pelbagai kemudahan asas yang disediakan seperti hotel/resort dan chalet, padang golf, taman permainan, kolam renang, kemudahan skuba dll termasuklah kemudahan pengangkutan dan telekomunikasi. 5. Adanya tarikan sejarah dan budaya seperti tinggalan arkeologi, monumen, replika dan lain-lain yang berkaitan. b) Jelaskan kesan aktiviti pelancongan terhadap alam sekitar fizikal di kawasan tersebut, dan (8 Markah). Judul Isi Jawapan 1. Perubahan landskap sesuatu kawasan seperti hutan rhu, bakau atau hutan di kawasan tanah tinggi kepada bangunan hotel dan resort, padang golf, pusat-pusat reakreasi dsb. 2. Kesan hakisan di cerun-cerun bukit akibat pembinaan hotel, resort dan padang golf. 3. Pencemaran air . Seperti air laut dan sungai akibat penyaliran sisa kumbahan dari hotel/resort. 4. Gangguan kepada ekosistem daratan akibat penebangan hutan untuk membina hotel/resort dan padang golf serta ekosistem akuatik akibat pencemaran air laut dan sungai. 5. Perubahan suhu mikro khususnya di kawasan tanah tinggi. Kawasan tanah tinggi tidak sesejuk sebelumnya akibat penebangan hutan secara berleluasa untuk membina pusat-pusat pelancongan. 6. Pencemaran persekitaran seperti sampah sarap dan sisa makanan di kawasan perkelahan pantai dan hutan lipur yang membawa kepada pencemaran bau.

196

c) Cadangkan langkah-langkah yang boleh diambil oleh pihak berkuasa untuk mengatasi masalah pencemaran kawasan tersebut. (8 Markah) Judul Isi Jawapan
1. Langkah perundangan. Meliputi usaha pemantauan, penguatkuasaan undang-undang seperti denda/kompaun, menarik balik permit perniagaan dsb kepada mana-mana pengusaha hotel/resort atau peniaga-peniaga restoran dan gerai yang mencemarkan air laut/sungai serta pembuangan sampah/sisa yang tidak terurus. Langkah ini boleh dijalankan oleh JAS dan majlis daerah/perbandaran. 2. Amalan Pengurusan sisa yang cekap. Seperti merawat terlebih dahulu air kumbahan sebelum dilepaskan ke laut dan sungai, menyediakan sistem takungan najis/tangki septik yang khas untuk IWK, menyedia/menambahkan tong-tong sampah, mengutip sampah dan sisa secara sistematik dan berjadual untuk dilupuskan di tempat khas - tanggungjawab Alam Flora. 3. Kempen kesedaran dan pendidikan alam sekitar kepada pengusaha dan pelancong - melalui risalah dan slogan, program gotong- royong dan lain-lain yang bersesuaian. NOTA PEMARKAHAN:

1. Jawapan umum/langsung tidak bersifat kajian luar - tidak merujuk manamana satu kawasan secara khusus (tidak sebut nama kawasan pelancongan) atau menyebut di merata-rata tempat (banyak kawasan) atau kawasan kajian terlalu luas seperti sebuah negara atau sebuah negeri yang sememangnya langsung tidak mampu dikaji secara kajian lapangan, maka markah maksima =

5/25 sahaja.

197

SOALAN PILIHAN 2 Berdasarkan pemerhatian yang telah anda jalankan di satu kawasan pertanian, a) Nyatakan ciri-ciri kegiatan pertanian yang dijalankan di kawasan tersebut. [9 Markah] b) Jelaskan bagaimana faktor-faktor fizikal dan mempengaruhi kegiatan pertanian di kawasan tersebut. kemanusiaan [8 Markah]

c) Huraikan dampak kegiatan pertanian terhadap persekitaran fizikal di kawasan tersebut. [8 Markah] ________________________________________________________________ CADANGAN SKEMA JAWAPAN Soalan ini ialah soalan kajian luar/kajian lapangan. Oleh itu jawapan calon mesti memenuhi kreteria berikut: 1. Jawapan mestilah merujuk kepada SATU kawasan pertanian yang khusus dan kecil skalanya seperti (di sebuah kampung, mukim, daerah, felda/kawasan pembangunan wilayah, estet/ladang, kebun dll seumpamanya. Paling luas kawasan yang boleh diterima ialah sehingga sebuah daerah sahaja). 2. Skala jawapan tidak boleh terlalu luas seperti di sebuah negeri atau negara yang mencerminkan ketidakmampuan calon mengkajinya secara kajian luar. 3. Jawapan juga tidak boleh di merata-rata tempat atau melompat dari satu kawasan ke satu kawasan pertanian yang lain. 4. pun. Jawapan tidak boleh bersifat umum tanpa merujuk mana-mana kawasan pertanian

(Nota: Jawapan calon yang tidak memenuhi kreteria ini maka markah maksima ialah 5/25 sahaja)

198

Di antara ciri-ciri kegiatan pertanian yang boleh disentuh ialah: 1. Modal dan kos – kecil atau besar. 199 . Jenis tanah – mempengaruhi jenis tanaman seperti tanah laterit untuk getah dan kelapa sawit. syarikat swasta dsb. syarikat swasta. Teknologi dan input yang digunakan – Teknologi tradisional atau moden. (9 Markah) JUDUL ISI JAWAPAN Tajuk kajian: Menyebutkan /menamakan SEBUAH kawasan pertanian yang dikaji. 4. penggunaan baja. jumlah/saiz tenaga buruh.racun serangga. tanah lanar/aluvium untuk padi sawah. dataran lanar/delta. kaki bukit beralun. agensi kerajaan dll serta pengurusannya sistematik atau tidak. tanah tinggi. modal sendiri atau pinjaman termasuk juga pemberian subsidi. Jenis tanaman – sejenis atau pelbagai jenis (nyatakan tanamannya). sara diri. diuruskan oleh FELDA/FELCRA. tanah gambut untuk nanas. 3. kaedah pengairan dll. kebun kecil. Contoh pengurusan sistematik – projek pertanian berkelompok/mini estet. Pemilikan dan pengurusannya – Adakah dimiliki oleh individu.a) Nyatakan ciri-ciri kegiatan pertanian yang dijalankan di kawasan tersebut. Penggunaan buruh – buruh keluarga atau buruh upahan/bergaji tetap. Skala dan orientasi pengeluaran – nyatakan saiz keluasannya serta sistemnya. 6. 2. buruh asing dsb. JUDUL ISI JAWAPAN kemanusiaan (8 Markah) Faktor-faktor fizikal dan kemanusiaan yang boleh dijelaskan adalah bergantung kepada jenis pertanian/tanaman yang dipilih di antaranya ialah: Faktor Fizikal 1. tanah pasir untuk kelapa dsb. kontrak. benih. 5. pertanian pindah dll. Adakah perladangan untuk eksport. lereng bukit dll. 2. Bentuk muka bumi/relief – seperti di kawasan tanah pamah. b) Jelaskan bagaimana faktor-faktor fizikal dan mempengaruhi kegiatan pertanian di kawasan tersebut.

2. 5. Faktor teknologi – tradisional atau moden. Ketidakseimbangan nutrien tanah – kehilangan kesuburan tanah lebih cepat akibat pertanian sejenis /tanpa giliran atau terlalu kerap . baja kimia. tidak berteres/berkontur atau pendedahan secara langsung kepada agen hakisan di peringkat kerja pembukaan dan pembersihan tapak pertanian. LPP. RISDA. Hakisan tanah – kehilangan top soil lebih cepat jika aktiviti pertanian tersebut tanpa tanaman tutup bumi. R&D dsb) c) Huraikan dampak kegiatan pertanian terhadap persekitaran fizikal di kawasan tersebut. 4. saiz dan jumlah tenaga buruh yang terlibat. pasar tani. kelembapan udara dsb. racun serangga dll. FELDA/FELCRA dll. 3. (8 Markah) JUDUL ISI JAWAPAN Bergantung kepada jenis pertanian yang dikaji. 7. 2. perubahan harga.3. terlatih atau tidak terlatih (ada khidmat bimbingan – latihan. Pencemaran air dan kemusnahan hidupan akuatik akibat penggunaan racun serangga dan baja kimia yang berlebihan. Faktor Kemanusiaan 1. Faktor iklim/cuaca – seperti keadaan suhu. penggunaan alat seperti jentera. 200 . Faktor pasaran – berkait dengan permintaan dan penawaran. dipengaruhi oleh tahap pendidikan dan kemahiran yang dimiliki. Faktor modal – keupayaan modal yang ada kecil atau besar. Antara dampaknya ialah: 1. Kemudahan asas/prasarana yang ada – seperti jalan pengangkutan. Saliran – sistem saliran seperti sungai dan paya termasuk juga saliran tanah samada menakung atau tidak menakung air. Faktor buruh – penggunaan tenaga buruh keluarga/tempatan/asing. Dasar /polisi kerajaan – secara umum dan khusus seperti menubuhkan pelbagai agensi – Jabatan pertanian. rangkaian pemasaran seperti adanya FAMA. orang tengah dll. sistem pengairan yang disediakan dan kemudahan fizikal yang lain. 6. 3. Faktor pengurusan – sistematik atau tidak. 4. pinjaman kredit daripada institusi kewangan seperti bank pertanian dll. hujan.

Skala jawapan mestilah kecil dan khusus sifatnya. Kesan pemanasan setempat/kenaikan suhu mikro akibat pembakaran dan pembersihan kawasan pertanian atau pembersihan kawasan hutan untuk pertanian. Jawapan juga tidak boleh di merata-rata tempat atau melompat dari satu kawasan ke satu kawasan yang lain. (a) Pilih satu kegiatan ekonomi primer dan tuliskan laporan tentang sumbangannya terhadap pembangunan ekonomi kawasan berkenaan. 201 . 6. Paling luas kawasan kajian yang boleh diterima ialah sehingga sebuah daerah sahaja. Jawapan juga tidak boleh bersifat umum tanpa merujuk kepada mana-mana kawasan kajian pun. 2. 3.4. SOALAN PILIHAN 3 Berdasarkan kepada satu kajian luar yang telah anda jalankan bagi manamana kawasan. 7. Perubahan landskap secara besar-besaran di peringkat awal pembukaan tapak pertanian – penyahutanan atau aktiviti penanaman semula. Pencemaran udara – amalan pertanian secara tebang – bakar atau penyemburan racun serangga secara meluas. Tidak boleh terlalu luas seperti di sebuah negeri atau negara yang mencerminkan ketidakmampuan calon mengkajinya secara kajian luar. Kemusnahan ekosistem hutan berkait dengan kerja-kerja pembangunan tanah pertanian dan juga kemusnahan ekosistem akuatik akibat aktiviti penebusgunaan tanah untuk pertanian. 5. [12 Markah] ________________________________________________________________ CADANGAN SKEMA JAWAPAN Syarat Jawapan: Soalan ini adalah soalan kajian luar. oleh itu jawapan calon mesti memenuhi syarat-syarat berikut: 1. [13 Markah] b) Kenalpasti kesan-kesan kegiatan ekonomi primer yang anda pilih pada soalan (a) terhadap alam sekitar dan cadangkan langkah-langkah untukmengatasinya.

Tujuan kajian ini ialah untuk: i) Menghuraikan sumbangan kegiatan pertanian kelapa sawit kepada pembangunan ekonomi Jengka 16 khususnya dan wilayah Jengka amnya. ii) Mengenalpasti kesan negatif akibat perladangan kelapa sawit terhadap alam sekitar khususnya yang melibatkan aktiviti penanaman semula serta mencadangkan langkah untuk mengatasinya. pembinaan dll. Ini termasuklah sumber tanah 202 . MAX = 5/25 sahaja. Jawapan hanya berdasarkan kepada SALAH SATU kegiatan ekonomi primer berikut: Pertanian. yang terletak di dalam gugusan Felda Wilayah Jengka. Hasil kelapa sawit telah berupaya meningkatkan pendapatan perkapita penduduk dan taraf hidup penduduk kawasan ini melepasi daripada garis kemiskinan. Pahang.. Menyediakan peluang pekerjaan kepada penduduk setempat. pelancongan. pengangkutan. Mempercepatkan pembangunan sumber alam kawasan berkenaan – sumber alam tidak dibiarkan membazir/memajukan ekonomi insitu. 2. Perladangan kelapa sawit menjadi sumber pekerjaan dan pendapatan utama penduduk yang mengerjakan ladang seluas 10 ekar bagi setiap keluarga. 2 dan 3 di atas maka markah MAX = 5/25 sahaja.perniagaan. Daerah Maran. b) Objektif kajian. Kaedah kajian yang dijalankan ialah pemerhatian. temubual dan soal selidik. c) Jawapan calon yang tidak memenuhi syarat ke empat sahaja (aktiviti ekonomi yang bercampur aduk) maka pilih yang dominan dan relevan sahaja. Pembalakan atau Perhutanan. Keseluruhan kawasan ladang ialah seluas 2500 ekar. dan Perlombongan. Panduan Pemeriksaan a) Jawapan calon yang tidak memenuhi syarat 1. Cadangan Jawapannya: a) Kegiatan ekonomi primer yang dipilih ialah aktiviti pertanian perladangan kelapa sawit di Felda Jengka 16.4. c) Kaedah kajian. b) Jawapan yang tidak merujuk kepada aktiviti ekonomi primer (merujuk kepada ekonomi sekunder dan tertier seperti industri perkilangan. Perikanan. Sumbangan sektor pertanian perladangan kelapa sawit terhadap pembangunan ekonomi Felda Jengka 16 : 1.perdagangan.

5. Kemusnahan ekosistem. Selain itu ia juga telah mempercepatkan pembangunan Bandar Jengka yang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang baru yang membekalkan pelbagai jenis perkhidmatan bandar kepada penduduk wilayah Jengka itu sendiri. Selain itu sektor perkhidmatan khususnya pengangkutan (jalan raya berkembang dengan pesat). sistem perhubungan. Sebenarnya kawasan hutan kelapa sawit menjadi habitat kepada kepelbagaian spesis seperti tikus. Kawasan ladang banyak mengandungi 203 . bekalan air. Perubahan landskap yang ketara seperti hutan kelapa sawit yang hijau bertukar kepada tanah tergondol. Memperluaskan pasaran setempat serta kesan-kesan positif daripada perluasan pasaran seperti kewujudan pasar malam. Adanya kesan hakisan tanah dan gegalur apabila penebangan hutan sawit tersebut mendedahkan permukaan tanih kepada agen-agen hakisan air hujan dan juga larian air permukaan. Memajukan infrastuktur seperti rangkaian jalan raya. 2. klinik desa dan lain-lain lagi. sekolah. b) Kenalpasti kesan-kesan kegiatan ekonomi primer yang anda pilih pada soalan (a) terhadap alam sekitar dan cadangkan langkah-langkah untukmengatasinya. babi hutan dan juga haiwan primat khususnya kera. sumber makanan dll. 3. (12 Markah) Cadangan Jawapannya: Pada masa kini kawasan perladangan kelapa sawit di Felda Jengka 16 sedang mengalami proses penanaman semula. pasar tani dan lain-lain. Kawasan bukit kecil jelas kelihatan kesan-kesan gegalur ini. Pencemaran air khususnya sungai dan paya. Menggalakkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi yang berrantaian dengannya atau mewujudkan kepelbagaian ekonomi. Antaranya ialah: 1. ular. ayam hutan.yang digunakan sepenuhnya. Dengan memperolehi pendapatan hasil perladangan kelapa sawit itu maka kuasa beli peneroka akan bertambah. 4. Aktiviti ini telah menimbulkan beberapa kesan negatif terhadap alam sekitar setempat. Dengan adanya lading kelapa sawit yang luas membolehkan sebuah kilang memproses hasil kelapa sawit di bina di kawasan tersebut. Pokok-pokok yang sudah tua ditebang secara besar-besaran dan digantikan dengan benih baru secara berperingkat-peringkat. elektrik. pasar malam dan pasar tani untuk membekalkan keperluan penduduk sekitar. kewujudan kawasan yang agak kering dan tandus sebelum benih kelapa sawit yang baru membesar. Ini menggalakkan perkembangan perniagaan runcit. Selain itu sebagai kegiatan sampingan peneroka juga menjalankan aktiviti penternakan lembu/kerbau serta akuakultur. Apabila pokok-pokok sawit ditebang maka organisma ini akan kehilangan habitat. 3. 4.

kaedah tebang reput bukannya tebang . Apabila hutan sawit ditebang dan tiada lagi proses transpirasi pokok untuk membebaskan wap-wap air ke udara. Oleh itu apabila hakisan larian air permukaan berlaku ia akan membawa masuk kelodak dan lumpur ke dalam sungai dan paya berkenaan. 2.bakar dll lagi. Menggantikan kaedah tebang –bakar kepada tebang – reput. Langkah perundangan – Menguatkuasakan undang-undang dan akta seperti mengenakan denda/kompaun kepada mana-mana peneroka yang menjalankan kaedah tebang – bakar dalam penanaman semula kelapa sawit di ladang mereka. Langkah pengurusan yang strategik: Antaranya ialah: a) Menanaman tanaman tutup bumi seperti pokok kekacang dan juga tanaman sampingan jangka pendek seperti pisang dan jagung bagi mengelakkan pendedahan permukaan bumi kepada agen hakisan. Langkah-langkah mengatasinya: 1.. 5. SOALAN PILIHAN 4 204 . 3. b) c) Membina lebih banyak sistem perparitan dan saliran dalam kawasan ladang. Langkah kempen kesedaran dan pendidikan alam sekitar yang bersesuaian kepada peneroka seperti kempen menggunakan bioteknologi.alur-alur sungai yang kecil dan juga paya. Kesannya sumber-sumber air tersebut akan tercemar seperti mana yang dialami oleh Sungai Jengka dan sungai Cenerai yang merentasi kawasan ladang ini. Pemanasan setempat (kenaikan suhu mikro) dan pengurangan kelembapan udara..

Jawapan juga tidak boleh merujuk kepada banyak bandar.) (a) Huraikan aktiviti perniagaan yang terdapat di bandar tersebut. Skala jawapan mestilah kecil dan khusus sifatnya. (Nota: Jawapan calon yang tidak memenuhi syarat 1. Menyatakan objektif kajian. 2 dan 3 di atas maka markah MAX = 5/25 sahaja. [ 8 Markah] ________________________________________________________________ CADANGAN SKEMA JAWAPAN Syarat Jawapan: Soalan ini adalah soalan kajian luar/kajian lapangan. 2. Menyatakan kaedah kajian yang digunakan. 2. oleh itu jawapan calon mesti memenuhi syarat-syarat berikut: 1. (a) Huraikan aktiviti perniagaan yang terdapat di bandar tersebut. Bandar besar seperti ibu negeri atau bandaraya tidak diterima. 3. [ 8 Markah] c) Nyatakan langkah-langkah yang telah diambil oleh pihak berkuasa tempatan untuk mengatasi masalah kebersihan persekitaran fizikal di bandar tersebut. [9 Markah] Cadangan Isi Jawapan 1. Tajuk kajian: Menamakan sebuah bandar kecil yang dikaji. 3. Bandar yang paling besar boleh diterima ialah bandar ibu daerah sahaja. [9 Markah] b) Tuliskan laporan tentang taraf kebersihan persekitaran fizikal di bandar tersebut. Jawapan juga tidak boleh bersifat umum tanpa merujuk kepada mana-mana sebuah bandar kecil pun.Berdasarkan pemerhatian yang anda telah lakukan di sebuah bandar kecil. Huraian aktiviti perniagaan yang dikaji boleh meliputi: 205 . Merujuk kepada sebuah bandar kecil sahaja . Hanya sebuah bandar kecil sahaja yang diterima.

3. sampah sarap dsb. [ 8 Markah] Cadangan Isi Jawapan 1. sistem longkang. parit. 4. Status kebersihan air – pencemaran sungai. ke bandar lain. kontrak atau tetap. Status kebersihan udara – pencemaran udara sekitar yang boleh diukur melalui indeks IPU. b) c) Skala operasi perniagaan: Skala kecil. perniagaan perkhidmatan dsb. daerah lain dsb. modal sendiri atau pinjaman bank. 2. Status kebersihan premis kediaman seperti sistem pembentungan. f) Orientasi pasaran – kepada penduduk seitar atau luar kawasan/luar bandar. Pemilikan dan pengurusan : Individu. dan takungan air yang lain. b) Tuliskan laporan tentang taraf kebersihan persekitaran fizikal di bandar tersebut. sisa pepejal dan pencemaran bau. dana kerajaan misalnya di bawah skim kredit mikro dll. e) Buruh – penggunaan tenaga buruh/tenaga kerja asing atau tempatan. perniagaan makanan. runcit. longkang. Status kebersihan premis perniagaan khususnya perniagaan makanan – gerai dan restoran. g) Bahan mentah/barangan perniagaan – dari kawasan sekitar atau diambil dari luar. Status kebersihan persekitaran bandar – pencemaran sampah sarap. terlatih atau tidak terlatih.a) Jenis perniagaan yang dijalankan: Perniagaan borong. sederhana atau besar-besaran. 206 . gaji/upah buruh dll. keluarga atau syarikat/usahsama. d) Modal – keupayaan modal kecil atau besar. 5.

Kementerian Kesihatan. Mengawal selia dan memantau tahap kebersihan premis khususnya premis perniagaan makanan oleh Majlis Daerah/Majlis Pembandaran – Sistem pelabelan tahap kebersihan sebagai peringatan kepada pelanggan misalnya (Hijau – baik. ceramah/seminar atau gotong royong membersihkan persekitaran yang melibatkan kerjasama PBT. Mengadakan kempen kesedaran mengenai penjagaan kebersihan dari masa ke semasa – melalui risalah.c) Nyatakan langkah-langkah yang telah diambil oleh pihak berkuasa tempatan untuk mengatasi masalah kebersihan persekitaran fizikal di bandar tersebut. Sebagai contoh oleh Alam Flora. Menyediakan tong-tong sampah dan pusat pungutan bahan untuk kitar semula. 5. Menyediakan perkhidmatan pembentungan yang cekap oleh IWK – mengangkut dan merawat sisa kumbahan di loji rawatan yang jauh dari petempatan. Merah – tidak bersih). Menguatkuasakan undang-undang PBT – seperti denda/kompaun. 4. Menyediakan sistem pungutan sampah dan pelupusan sisa pepejal/sampah secara sistematik dan berjadual di tapak pelupusan yang khas – jauh dari kawasan petempatan. ( 8 Markah) Cadangan Isi Jawapan 1. NGO dan orang ramai. menyitar premis. 6. Kuning – memuaskan. membatalkan lesen operasi kepada pengusaha yang melanggar peraturan dan kawalan kebersihan. 207 . 3. penerangan. 2.

208 . Jawapan juga tidak boleh di merata-rata tempat atau melompat dari satu kawasan ke satu kawasan yang lain. Paling luas kawasan kajian yang boleh diterima ialah sehingga sebuah daerah sahaja. sebuah kawasan di bandar besar/bandaraya. sebuah pantai. oleh itu jawapan calon mesti memenuhi syarat-syarat berikut: 1. Tidak boleh terlalu luas seperti di sebuah negeri atau negara yang mencerminkan ketidakmampuan calon mengkajinya secara kajian luar. Contoh kawasan kajian yang boleh diambil kira ialah seperti di sebuah pulau. Skala jawapan mestilah kecil dan khusus sifatnya.SOALAN PILIHAN 5 Berdasarkan kajian luar yang telah anda lakukan terhadap mana-mana satu jenis aktiviti ekonomi tertier. 3. sebuah kawasan tanah tinggi. sebuah kawasan hutan. tunjukkan kesan-kesan negatif ke atas alam sekitar fizikal akibat aktiviti ekonomi itu. [10 Markah] c) Huraikan langkah-langkah yang sesuail bagi mengurangkan kesankesan negatif alam sekitar akibat aktiviti ekonomi yang anda kaji itu. 2. Jawapan juga tidak boleh bersifat umum tanpa merujuk kepada mana-mana kawasan kajian pun. [ 8 Markah] CADANGAN SKEMA JAWAPAN Syarat Jawapan: Soalan ini adalah soalan kajian luar. sebuah bandar kecil/sederhana. a) Kenalpastikan faktor-faktor yang menyebabkan aktiviti ekonomi tersebut dijalankan di kawasan itu. Jawapan hanya berdasarkan kepada kegiatan ekonomi tertier sahaja. 4. [7 Markah] b) Berdasarkan bukti dari kajian lapangan anda.Kawasan kajian mestilah dinyatakan secara spesifik. Jawapan calon mestilah bersifat in-situ.

hujan. Kaedah kajian: Pemerhatian. c) Bagi jawapan calon yang bercampur aduk antara aktiviti tertier dengan aktiviti ekonomi yang lain maka pilih aktiviti tertier sahaja. gua batu kapur dsb. soal-selidik dll yang sesuai. tanah bencah (wetland). pengangkutan. 2. 4. perkhidmatan. kelembapan udara dsb. perniagaan. teknologi tempatan atau import. Faktor modal – keupayaan modal yang ada kecil atau besar. Faktor – Faktor yang mempengaruhinya terdiri daripada faktor fizikal dan manusia antaranya ialah. b) Jawapan calon yang langsung tidak merujuk kepada aktiviti tertier = 0 Markah. temubual. Faktor teknologi – tradisional atau moden. Kemudahan asas/prasarana yang ada – seperti jalan pengangkutan dan perhubungan serta kemudahan fizikal yang lain. Pemarkahannya masih per 25. kawasan pantai yang bercerun. Objektif kajian: Untuk mengenalpasti faktor yang menyebabkan kegiatan ekonomi dijalankan. pencerapan. 2. kesan negatif ke atas alam sekitar dan langkah mengatasinya. Faktor tarikan sumber alam secara khusus – pulau. landai dll aspek relief. Bentuk muka bumi/relief – seperti di kawasan tanah tinggi. Faktor iklim/cuaca – seperti keadaan suhu. Saliran – sistem saliran seperti sungai. paya elemen saliran semulajadi. Faktor Kemanusiaan 1.tasik. Format Jawapan: a) Tajuk Kajian: Menamakan kawasan kajian dan SALAH satu jenis aktiviti ekonomi tertier – Pelancongan.Panduan Pemeriksaan: a) Jawapan calon yang tidak memenuhi syarat 1. 2 dan 3 di atas (walaupun masih membincangkan kegiatan ekonomi tertier) markah MAX = 5 sahaja. pinjaman kredit daripada institusi kewangan/bank-bank tempatan/dana kerajaan dll. Dasar /polisi kerajaan – secara umum dan khusus seperti menubuhkan pelbagai agensi pelaksana dan rangkaian promosi. 3. 3. Faktor Fizikal 1. 4. 209 . hutan.

Pencemaran air. tasik buatan manusia dll b) Berdasarkan bukti dari kajian lapangan anda. 8. Pencemaran udara . 3. 9. terlatih atau tidak terlatih (ada khidmat bimbingan – latihan. 4.tenaga keluarga/tempatan/asing. Kesan pemanasan setempat/kenaikan suhu mikro. 6. saiz dan jumlah tenaga kerja yang terlibat. 7. R&D dsb) 8. Faktor pasaran – berkait dengan permintaan dan penawaran berkaitan dengan harga dan kualiti produk perkhidmatan. 210 . 5. Pencemaran bunyi dan bau. dipengaruhi oleh tahap pendidikan dan kemahiran yang dimiliki. Faktor budaya – tarikan budaya secara khusus sperti tinggal arkeologi. 7.5. Faktor buruh – penggunaan tenaga kerja . 2. 6. biodiversiti dll yang berkaitan dengan ekosistem. rantaian makanan. tunjukkan kesan-kesan negatif ke atas alam sekitar fizikal setempat akibat aktiviti ekonomi itu. Antara kesannyanya ialah: 1. Kemusnahan ekosistem hutan.kehilangan habitat. Hakisan tanah dan gerakan jisim khususnya tanah runtuh. [10 Markah] Cadangan Isi Jawapan Bergantung kepada jenis aktiviti ekonomi yang dikaji. Pencemaran tanih dan sisa pepejal. Kemusnahan kawasan tadahan air. monumen. Perubahan landskap secara besar-besaran . Faktor pengurusan – sistematik atau tidak. atau tempat-tempat menarik yang disediakan seperti Sunway Lagoon.

3. Langkah perundangan secara spesifik Amalan pengurusan yang strategik (Mana-mana 2 isi yang dihuraikan) Kempen kesedaran dan pendidikan alam sekitar: = MAX 2 Markah. = MAX 4 Markah = MAX 2 Markah. 2. [ 8 Markah] Cadangan Skema Jawapan: 1. 211 .c) Huraikan langkah-langkah yang patut diambil untuk mengurangkan kesan-kesan negatif alam sekitar akibat aktiviti ekonomi yang anda kaji itu.

212 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful