--------------------------------KANDUNGAN----------------------------ISI KANDUNGAN Prakata Jadual Perancangan Ulangkaji Geografi Kertas 1 dan Geografi Kertas 2 Teknik Mengulangkaji dan

Menghadapi Peperiksaan Format Baru Kertas Geografi STPM dan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) Strategi Menjawab soalan Geografi STPM 2. Skema Jawapan Bagi Soalan-Soalan Terpilih Geografi Kertas 1 (Alam Sekitar Fizikal) a) b) c) d) e) f) g) h) Sistem bumi Sistem Geomorfologi Sistem Atmosfera Sistem Hidrologi Sistem Ekologi Saling kebergantungan sistem Kajian luar. Kemahiran Geografi MUKA SURAT

3. Skema Jawapan Bagi Soalan-Soalan Terpilih Geografi Kertas 2 (Alam Sekitar Manusia) a) Penduduk b) Pembangunan Ekonomi dan Impak Alam Sekitar c) Transformasi Desa dan Pembandaran d) Globalisasi Ekonomi dan Kerjasama

1

Serantau e) Impak Alam Sekitar dan Pengurusannya f) Kajian luar. BIBLIOGRAFI

PRAKATA
Buku Koleksi Skema Jawapan Geografi STPM ini membekalkan maklumat yang amat berguna kepada calon-calon Geografi yang akan mengambil STPM. Ini kerana buku ini mengandungi garis panduan menjawab serta isi-isi penting bagi soalan-soalan pilihan berdasarkan sukatan baru Geografi mulai tahun 2006. Oleh sebab itu, setiap calon Geografi seharusnya memiliki buku tersebut sebagai panduan asas untuk menjawab soalan aras STPM sebenar dan seterusnya menjadi teman persediaan ulangkaji yang membantu memperolehi markah yang cemerlang. Berdasarkan isi-isi jawapan yang diberi para calon boleh membuat latihan pengembangan isi (elebration) samada secara individu atau berkumpulan. Namun begitu buku ini bertindak sebagai pembantu dan pemandu kepada anda, kejayaan mutlak adalah terletak ditangan anda sendiri. Kandungan buku ini meliputi ke dua-dua kertas Geografi iaitu Geografi Kertas 1 (Alam Sekitar Fizikal) dan Geografi Kertas 2 (Alam Sekitar Manusia). Ia disusun dengan sistematik bagi memudahkan penggunaannya. Kandungannya meliputi: 1. Jadual Perancangan Ulangkaji mengikut kertas dan topik yang bertindak sebagai senarai semak proses pembelajaran calon. 2. Teknik Mengulangkaji dan menghadapi peperiksaan bagi kertas Geografi STPM. 3. Format Baru Kertas Geografi STPM. 4. Strategi Menjawab soalan Geografi STPM. Amat penting untuk calon-calon memahami sistem pemarkahan yang diguna-pakai dan sentiasa mengaplikasikan panduan menjawab yang disarankan. 5. Skema dan isi-isi jawapan penting bagi soalan-soalan Geografi Kertas 1 dan 2 yang telah dipilih.

2

Buku ini disediakan oleh kumpulan guru pakar Geografi STPM peringkat negeri Pahang dengan kerjasama Jabatan Pelajaran Negeri Pahang (JPNP). Justeru, sekalung budi dan jutaan terima kasih kepada Pegawai Geografi JPN yang mengambil inisiatif untuk menerbitkan buku ini.
Sekian dari Panel Penulis

Temerloh, Pahang Jun 2008
i JADUAL PERANCANGAN ULANGKAJI GEOGRAFI KERTAS 1 (Alam Sekitar Fizikal)

TEMA DAN TAJUK
1.0 SISTEM BUMI 1.1 Konsep sistem 1.2 Sistem suria 1.3 Kedudukan bumi dalam sistem suria 1.4 Tenaga 1.5 Peranan tenaga suria 2.0 SISTEM GEOMORFOLOGI 2.1 Pengenalan proses geomorfologi 2.2 Konfigurasi bentuk muka bumi 2.3 Pembentukan landskap di kawasan Tropika Lembab 2.4 Kaitan sistem geomorfologi dengan manusia 2.5 Kemahiran amali sistem geomorfologi 3.0 SISTEM ATMOSFERA 3.1 Struktur dan kandungan atmosfera 3.2 Cuaca dan iklim 3.3 Kaitan sistem atmosfera dengan manusia 3.4 Perubahan iklim 3.5 Mikro iklim bandar 3.6 Kemahiran amali sistem Atmosfera 4.0 SISTEM HIDROLOGI 4.1 Fasa air 4.2 Kitaran hidrologi

TARIKH MULA

TARIKH TAMAT

CATATA N

3

4.3 Edaran air tanih 4.4 Imbangan air 4.5 Kaitan sistem Hidrologi dengan manusia 4.6 Kemahiran Amali Sistem Hidrologi. 5.0 SISTEM EKOLOGI 5.1 Ekologi dan ekosistem 5.2 Aliran tenaga dalam siratan makanan 5.3 Kitar nutrien dalam ekosistem 5.3 Kaitan sistem ekologi dengan manusia 5.4 Kemahiran amali sistem ekologi.

6.0 SALING KEBERGANTUNGAN SISTEM. 6.1 Intraksi antara sistem. 6.2 Interaksi sistem fizikal dengan sistem gunaan manusia. 6.3 Pengekalan, Pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar fizikal 7.0 KAJIAN LUAR 7.1 Kajian Luar sistem geomorfologi 7.2 Kajian luar sistem atmosfera 7.3 Kajian luar sistem hidrologi 7.4 Kajian luar sistem ekologi

4

JADUAL PERANCANGAN ULANGKAJI GEOGRAFI KERTAS 2 (Alam Sekitar Manusia) TEMA DAN TAJUK 1. PENDUDUK 1.4 Kemahiran amali penduduk 2.3 Migrasi Penduduk 1.3 Pertumbuhan penduduk 1.3 Impak pembangunan ekonomi terhadap alam sekitar 2.2 Proses pembangunan ekonomi 2.1 Sektor-Sektor ekonomi 2.1 Konsep penduduk 1. PEMBANGUNAN EKONOMI DAN IMPAK ALAM SEKITAR. 2.1 Transformasi desa 3.4 Penduduk dan alam sekitar 1.2 Bandar dan pembandaran TARIKH MULA TARIKH TAMAT SELESAI (/) 5 . TRANSFORMASI DESA DAN PEMBANDARAN 3.2 Taburan Penduduk 1.4 Kemahiran amali pembangunan ekonomi 3.

2 Impak sosial 5.4 Hubungan Malaysia dengan negara luar 4. 6 . Tutup kembali buku/nota anda. 5.1 Kajian Luar Pembangunan ekonomi 6. IMPAK ALAM SEKITAR DAN PENGURUSANNYA 5. Kemahiran Amali desa dan Pembandaran Transformasi 4.6.2 Kerjasama serantau 4. 3.5 Kemahiran Amali . Cuba ingat kembali apa yang anda baca (isi-isi penting).2 Kajian Luar Transformasi desa dan pembandaran TEKNIK MENGULANG KAJI DAN MENGHADAPI PEPERIKSAAN Panduan Umum Mengulang kaji 1. GLOBALISASI EKONOMI SAN KERJASAMA SERANTAU 4. Nota yang dibuat jangan terlalu panjang kerana ia sukar diingat.3 Pengurusan alam sekitar 6. mengingat/menghafal dan membuat latihan esei serta kemahiran amali . Lakarkan isi-isi penting yang anda perolehi itu dalam bentuk peta minda. KAJIAN LUAR 6.1 Impak aktiviti manusia terhadap alam sekitar fizikal 5. Agehkan waktu untuk membaca. 2. Membaca buku atau nota ringkas. Fahami apa yang dibaca dan catat kata kunci-kata kunci penting yang terdapat dalam nota atau buku anda.3 Pertumbuhan Segi tiga 4. membuat nota ringkas. Sediakan jadual waktu yang sistematik dan disiplinkan diri anda seboleh mungkin mengikuti jadual waktu yang anda bina itu.1 Globalisasi ekonomi 4.

Kenalpastikan topik/sub topik yang memungkinkan soalan kemahiran amali boleh ditanya dalam pelbagai bentuk seperti pelbagai graf garis dan bar. petunjuk. Baca semula nota yang telah anda lakar dalam bentuk peta minda sebagai memperkukuhkan lagi ingatan anda. 1. 7. Hantarkan jawapan lengkap yang telah anda kembangkan isinya itu kepada guru anda untuk disemak.Mengulang kaji. Pilih soalan/data dari soalan peperiksaan STPM sebenar atau soalan-soalan dari peperiksaan-peperiksaan lain yang searas dengan STPM. Sila jawab soalan-soalan kemahiran amali tersebut dengan berpandukan konsep kartografi yang tepat – Mesti ada tajuk. 7 . Disamping itu juga merangka jawapan bagi soalan-soalan ulangkaji selanjutnya. pengiraan. Setiap ahli dalam kumpulan perbincangan (antara 4 – 5 orang sahaja) mestilah mengambil peranaan untuk menjana dan menyumbangkan idea-idea yang kreatif mengikut kehendak soalan ulanghkaji yang telah anda kumpulkan itu. 5. a) Teknik ulangkaji Soalan Esei 1.peta lakar dan peta topo serta gambarajah dan gambar foto 2. soalan peperiksaan dalaman seperti soalan percubaan. b) Teknik Mengulang Kaji soalan Kemahiran Amali. rajah dan carta.. Ulangi langkah 1 hingga 4 di dalam panduan umum mengulang kaji di atas. Berdasarkan jadual analisis dan taburan soalan yang telah diberi. Panduan Khusus . tentukan topik dan sub topik penting yang amat perlu diberi penekanan bagi sesuatu tahun tertentu.4. 3.Lihat Strategi Menjawab Soalan Geografi STPM. Cuba kembangkan bagi satu-satu isi jawapan anda di sekitar 6 hingga 7 baris.peta tematik. 2. Semak kembali. pertengahan tahun dan lain-lain yang berkaitan dengan topik/sub topik penting tersebut. 4. Bagi jawapan yang terbaik yang telah dinilai oleh guru mestilah dikongsi bersama oleh rakan-rakan sekumpulan anda. kemas bersih dan sempurna. 6. plotan yang betul. skala. Kembangkan isi jawapan/isi-isi penting yang telah anda perolehi dalam langkah 1 hingga 4 mengikut kehendak soalan yang telah anda kumpulkan itu berasaskan konsep : FAKTA dahulu diikuti oleh HURAIAN dan dilengkapi dengan CONTOH. Sebarkan jawapan terbaik kepada rakan-rakan anda – jangan kedekut untuk berkongsi kepintaran anda. Bentukkan kumpulan perbincangan anda untuk menilai kekuatankelemahan jawapan yang telah anda buat/disemak oleh guru. Kumpulkan soalan-soalan STPM sebenar (bermula 2000). (Perkara yang paling penting untuk dinilai dan dibincangkan ialah sejauhmana isi jawapan dan pengembangan isi anda itu relevan/menepati dengan kehendak soalan peperiksaan).

Justeru anda perlu bincangkan kehendak soalan analisa ini didalam kumpulan perbincangan anda. kajian dan tafsiran peta topografi. Soalan kemahiran amali termasuk juga bahagian analisanya seperti analisa pola/trend/arah alir sesuatu graf. Soalan yang dikemukakan merangkumi semua tajuk dalam sukatan pelajaran. Alam Sekitar Manusia Masa : 3 jam Masa : 3 jam 8 . Bincangkan kelemahan-kekuatan hasil kerja amali anda itu dalam kumpulan perbincangan anda. 4. Jawapan yang terbaik diedar dan dikongsi bersama-sama. Format Kertas Peperiksaan Geografi Kertas 1 STPM Peperiksaan bagi mata pelajaran ini terdiri daripada dua kertas. dan juga konsep dan kemahiran yang perlu dalam kajian geografi. analisa sebab-akibat serta membuat ramalan. beban belajar anda juga menjadi ringan dan anda akan berkongsi kejayaan yang cemerlang. dan peta yang berkaitan dengan tajuk yang terdapat dalam Sukatan Pelajaran Geografi Mulai tahun 2007 dan seterusnya format kertas peperiksaan adalah seperti berikut: Geografi Kertas 1 (942/1) Geografi Kertas 2 (942/2) Alam Sekitar Fizikal. iaitu Geografi Kertas 1 (Alam Sekitar Fizikal) dan Geografi Kertas 2 (Alam Sekitar Manusia). Soalan akan menguji kefahaman calon tentang tajuk yang dihuraikan dalam sukatan pelajaran. Kerana penjanaan idea melalui perbincangan kumpulan adalah lebih kemas dan jitu. pelbagai data geografi. Jawapan yang telah disiapkan boleh dihantar kepada guru anda untuk disemak.3. gambar rajah. Soalan boleh juga menguji pengalaman kajian luar. Kesimpulan: Apa yang penting dalam mengulangkaji subjek Geografi ini ialah anda mesti buat dalam bentuk kumpulan.

Aras mudah (Pengetahuan). carta dan peta serta menganalisis data. Pelbagai rangsangan soalan akan diberikan seperti data. Setiap tahun adunan soalan langsung. graf. sistem hidrologi dan sistem ekologi. Aras soalan yang ditanya akan berasaskan Taksonomi Bloom iaitu aras Mudah. Soalan kajian luar boleh ditanya dari salah satu sistem berikut. rajah. Oleh itu ia akan menguntungkan calon daripada segi pilihannya untuk menjawab 9 soalan bukannya 8 soalan sepertimana tahun-tahun sebelumnya. aras sederhana (Pemahaman dan Aplikasi). Sintesis dan Penilaian). aras sukar (Analisis. carta dan peta. Soalan kemahiran amali melibatkan pengiraan. 2.Jenis Bilangan Markah Wajaran : Soalan Esei : 8 soalan : 100 : 50% Jenis Bilangan Markah Wajaran : Soalan Esei : 8 soalan : 100 : 50% Bil soalan wajib dijawab : 4 soalan Bil soalan wajib dijawab : 4 soalan Nota: 1. Soalan no 3 terdiri daripada soalan pilihan SAMADA dan ATAU. Soalan 3 datangnya dari topik SISTEM GEOMORFOLOGI. Sistem Bumi 1. rajah. Sederhana dan Sukar. soalan kemahiran amali dan soalan kajian luar akan dikemukakan untuk dijawab oleh calon. peta lakar dan peta topografi. 1.1 1. rajah. Ini bermakna soalan no 3 sebenarnya mempunyai dua soalan. Sistem geomorfologi. carta. Soalan ini mempunyai banyak pecahan dan tidak terhad kepada tiga pecahan sepertimana tahun-tahun sebelumnya. sistem atmosfera. persembahan kartografi seperti graf. 4. JADUAL SPESIFIKASI UJIAN (JSU) GEOGRAFI KERTAS 1 STPM TEMA TAJUK/SUB TAJUK R PERINGKAT KEMAHIRAN I II III S T R S T R S BIL SOALA N T 1.2 Konsep sistem Sistem suria 9 . 3. Soalan boleh ditanya dalam bentuk kemahiran amali dan kajian luar.

3 Kedudukan bumi dalam sistem suria 1.5 Mikro iklim bandar 3.7 Kajian luar 4.1 Fasa air 1 2.6 Kajian luar 3. Sistem Atmosf era 2 ( 40 Waktu) 4.3 Pembentukan landskap di kawasan Tropika Lembab 2.2 Konfigurasi bentuk bumi 2.Sistem Geomorfologi ( 60 Waktu ) 2 Atau 3 1. 4.4 Tenaga 1.4 Kaitan sistem geomorfologi dengan manusia 2. Sistem 4.6 Kemahiran amali 3.2 Kitaran Hidrologi hidrologi (20 Waktu) 1 4.5 Kemahiran amali 2.1 Pengenalan proses geomorfologi 2.4 Perubahan iklim 3.3 Edaran air tanih 4.5 Kaitan sistem 10 .4 Imbangan air.2 Cuaca dan iklim 3.5 Peranan tenaga suria 2.(20 Waktu) 1.1 Struktur dan kandungan atmosfera 3.3 Kaitan sistem atmosfera dengan manusia 3.

3 Pengekalan.5 Kajian luar 6. pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar fizikal.4 Kaitan sistem ekologi dengan manusia 5. JUMLAH 1 8 Nota: I : Pengetahuan. Sintesis dan Penilaian.3 Kitar nutrien dalam ekosistem 5.hidrologi dengan manusia.1 Ekologi dan 1 dalam siratan makanan 5.1 Interaksi antara sistem.2 Interaksi sistem fizikal dengan sistem gunaan manusia 6. R = Aras Rendah (Mudah) S = Aras Sederhana T = Aras Tinggi (Sukar) 11 . Sistem ekosistem Ekologi 5. II : Pemahaman dan Alikasi III: Analisis.7 Kajian lluar 5.Saling Kebergantung an sistem (20 Waktu) 6. 4.2 Aliran tenaga (20 Waktu) 5. 6.6 Kemahiran amali 4.

iaitu Geografi Kertas 1 (Alam Sekitar Fizikal) dan Geografi Kertas 2 (Alam Sekitar Manusia). Sederhana dan Sukar. Peruntukan soalan kajian luar hanya 1 soalan bagi setiap tahun. Aras mudah (Pengetahuan). Soalan yang dikemukakan merangkumi semua tajuk dalam sukatan pelajaran. dan peta yang berkaitan dengan tajuk yang terdapat dalam Sukatan Pelajaran Geografi Mulai tahun 2007 dan seterusnya format kertas peperiksaan adalah seperti berikut: Geografi Kertas 1 (942/1) Geografi Kertas 2 (942/2) Alam Sekitar Fizikal. Format Kertas Peperiksaan Geografi Kertas 2 STPM Peperiksaan bagi mata pelajaran ini terdiri daripada dua kertas. aras sederhana (Pemahaman dan Aplikasi). Soalan nombor 3 terdiri daripada soalan pilihan c) d) Peruntukan soalan kemahiran amali tidak melebihi 2 soalan bagi setiap tahun. dan juga konsep dan kemahiran yang perlu dalam kajian geografi. 12 . Alam Sekitar Manusia Masa Jenis Bilangan Markah Wajaran : 3 jam : Soalan Esei : 8 soalan : 100 : 50% Masa Jenis Bilangan Markah Wajaran : 3 jam : Soalan Esei : 8 soalan : 100 : 50% Bil soalan wajib dijawab : 4 soalan Bil soalan wajib dijawab : 4 soalan Nota: 1. aras sukar (Analisis. kajian dan tafsiran peta topografi.a) b) Kertas ini mengandungi 8 soalan yang disusun mengikut urutan tajuk dalam sukatan pelajaran. gambar rajah. Soalan boleh juga menguji pengalaman kajian luar. Soalan akan menguji kefahaman calon tentang tajuk yang dihuraikan dalam sukatan pelajaran. Sintesis dan Penilaian). pelbagai data geografi. Aras soalan yang ditanya akan berasaskan Taksonomi Bloom iaitu aras Mudah.

Pelbagai rangsangan soalan akan diberikan seperti data. soalan kemahiran amali dan soalan kajian luar akan dikemukakan untuk dijawab oleh calon. Soalan no 3 datangnya dari tema PEMBANGUNAN EKONOMI DAN IMPAK ALAM SEKITAR.2. Oleh itu ia akan menguntungkan calon daripada segi pilihannya untuk menjawab 9 soalan bukannya 8 soalan sepertimana tahun-tahun sebelumnya. Soalan kemahiran amali melibatkan pengiraan.5 Penduduk dan alam sekitar 1. Soalan ini mempunyai banyak pecahan dan tidak terhad kepada tiga pecahan sepertimana tahun-tahun sebelumnya.6 Kemahiran amali penduduk 2. rajah.2 Taburan penduduk 1. carta. Soalan no 3 terdiri daripada soalan pilihan SAMADA dan ATAU. Pembangunan ekonomi dan impak alam sekitar atau Transformasi desa dan pembandaran. 1. rajah. carta dan peta.1 Sektor- 1. Pembanguna 2.4 Migrasi 1. JADUAL SPESIFIKASI UJIAN (JSU) GEOGRAFI KERTAS 2 STPM TEMA TAJUK/SUB TAJUK PERINGKAT KEMAHIRAN I II III R S T R S T R S T BIL SOALAN 1. Atau 3 (Soalan atau) 2. 3. graf. Penduduk (50 Waktu) 1. Soalan boleh ditanya dalam bentuk kemahiran amali dan kajian luar. peta lakar dan peta topografi. carta dan peta serta menganalisis data. Setiap tahun adunan soalan langsung.3 Pertumbuhan penduduk 1. 4. pembangunan Atau 3 13 . sektor ekonomi.1 Konsep penduduk 1. persembahan kartografi seperti graf. Soalan kajian luar boleh ditanya dari salah satu tema berikut. rajah. Ini bermakna soalan no 3 sebenarnya mempunyai dua soalan.2 Proses n ekonomi 1.

1 Globalisasi ekonomi 4.3 Kemahiran amali 3.3 Pengurusan alam sekitar JUMLAH 10 8 Nota: 14 .5 Kemahiran amali (Soalan atau) 3.1 Impak alam sekitar aktiviti dan manusia pengurusann terhadap alam ya (20 Waktu) 1 sekitar. 2.4 Hubungan Malaysia dengan negara luar. 5.4 (50 Waktu) ekonomi.7 Kajian luar 3. 5. 3.2 Kerjasama serantau 4.2 Impak sosial.4 Kemahiran amali 2.dan impak alam sekitar 1. Impak pembangun an ekonomi terhadap alam sekitar. Impak 5.4 Kajian luar 4. 3. Globalisasi ekonomi dan kerjasama serantau.2 Bandar dan pembandaran.3 Pertumbuhah segitiga 4.1 Transformasi desa. (30 Waktu) 1 5. Transformasi desa dan pembandara n (30 Waktu) 2 4. 4.

Sintesis dan Penilaian.1 Sukatan baru Geografi STPM yang diperkenalkan pada tahun 1996 dan edisi semakan (2006) hanya mengandungi dua kertas sahaja. Peruntukan soalan kajian luar hanya 1 soalan bagi setiap tahun.0 PANDUAN AM KEPADA CALON 1. 15 . II : Pemahaman dan Alikasi III: Analisis. f) STRATEGI MENJAWAB SOALAN GEOGRAFI STPM 1. Iaitu Geografi Kertas -1 942/1 Kertas Alam Sekitar Fizikal dan Geografi Kertas 2 – Kertas Alam Sekitar Manusia. e) Kertas ini mengandungi 8 soalan yang disusun mengikut urutan tajuk dalam sukatan pelajaran. Soalan nombor 3 terdiri daripada soalan pilihan R = Aras Rendah (Mudah) S = Aras Sederhana T = Aras Tinggi (Sukar) g) h) Peruntukan soalan kemahiran amali tidak melebihi 2 soalan bagi setiap tahun.I : Pengetahuan.

Dalam hal ini amat perlu bagi calon menganalisis soalan STPM 2000 hingga 2007 untuk melihat corak atau bentuk soalan yang ditanya .3 Ini bermakna calon hanya mempunyai masa lebih kurang 45 minit sahaja untuk menjawab setiap soalan tersebut. Setiap soalan sekurangkurangnya mengandungi 2 atau 3 pecahan dan setiap pecahan soalan diberikan wajaran markah di hujungnya dalam tanda kurungan. tetapi sesuatu tajuk atau sub tajuk itu tidak perlu terlalu mendalam sepertimana dalam sukatan lama sebelumnya. gabungan beberapa tajuk atau gabungan beberapa sub-tajuk.b atau c). soalan nombor 3. soalan kemahiran amali yang melibatkan persembahan kartografi.tema-tema yang dijangka penting untuk difokuskan.taburan tajuk.4 Soalan-soalan yang dikemukakan boleh terdiri daripada satu tajuk khusus. Pelajari semua.konsepsi soalan dan lain-lain. Wajaran markah ini memberikan pandu arah yang amat berguna kepada calon untuk merancang jawapan masing-masing. 16 . Setiap soalan akan berbentuk pecahan (a. soalan nombor 3 nya dari tajuk pembangunan ekonomi dan impak alam sekitar. 1. Jumlah markah bagi setiap soalan apabila dicampurkan wajaran-wajarannya akan bernilai 25 Markah. Mulai tahun 2006. Bagi Geografi kertas 1. akan dikemukakan 8 soalan dan calon dikehendaki pilih serta jawab 4 soalan sahaja dalam jangka masa 3 jam. Ingat! Agehkan masa yang lebih lama kepada wajaran markah yang besar dan jangan terlalu menumpu kepada soalan yang wajaran markahnya sedikit. Calon hanya perlu pilih SALAH SATU SOALAN SAHAJA.1 Strategi Menjawab Soalan Langsung.aras soalan.2 Geografi kertas 1 mengandungi 8 soalan semuanya dan calon-calon dikehendaki pilih dan jawab empat soalan sahaja dalam jangkamasa 3 jam. Cuba dapatkan khidmat-bantu dari guru anda. tidak lagi soalan khusus/soalan langsung seperti sukatan lama.0 KENALI BENTUK SOALAN Ada tiga bentuk soalan yang begitu popular ditanya iaitu soalan bersifat langsung (directly Questions). satu sub-tajuk khusus. soalan nombor 3 adalah dari tajuk sistem geomorfologi manakala bagi Geografi kertas 2. trend soalan. terdiri daripada 2 soalan pilihan (SAMADA dan ATAU). Ketiga-tiga bentuk soalan ini memerlukan pendekatan menjawab yang berbeza-beza. Begitu juga dengan Geografi Kertas 2.Pendekatan menjawab bagi ke dua-dua kertas tersebut dan sistem pemarkahannya hampir sama sahaja berasaskan konsep ISI + HURAIAN + CONTOH. dan juga soalan berasaskan Kajian luar (Kajian Lapangan). 1. 2. 1. 2. Jadi elakkan diri daripada meninggalkan mana-mana tajuk dalam sukatan.

4. a) Nyatakan ciri kependudukan (demografi) negara tersebut. aras dan kehendak setiap kata kunci dalam soalan.1. 2. (5 Markah) b) Jelaskan mengapa negara tersebut perlu memperlahankan kadar pertumbuhan penduduknya. Setiap sebab mestilah dijelaskan dengan detail antara 6 hingga 7 baris bagi setiap isi yang dikemukakan.3. Menyatakan tidak perlu menghurai. Bagi soalan (c) 17 .1. 2. Ini bermakna jika anda ada 6 isi ia mestilah dihurai dalam 6 perenggan yang berlainan. huraikan. calon perlu menamakan dahulu negara yang dipilih.terangkan. Di antara contoh soalan langsung yang akan dibincangkan di sini adalah seperti berikut: Pilih sebuah negara di rantau Asia Pasifik. (10 Markah) b) Cadangkan langkah-langkah yang patut diambil untuk mengurangkan masalah lebihan penduduk di negara berkenaan. Bahagian c) = soalan bersifat aplikasi seperti cadangkan. Ia biasanya mempunyai 2 hingga 3 pecahan yang diberikan wajaran markah masing-masing. Cukup sekadar sebaris dua ayat sahaja bagi setiap ciri yang dinyatakan.ulaskan.jelaskan. Misalnya Indonesia. (10 Markah).1. 5. Urutan soalan begini sebenarnya cuba mengukur pemikiran pelajar dari aras bawah kepada aras tinggi. Seterusnya calon perlu menyatakan ciri-ciri demografi negara berkenaan.Ada tajuk yang perlu dikupas.2. urutan soalannya mungkin seperti berikut: Bahagian a) = soalan konsep/definisi/bezakan makna/apakah yang dimaksudkan dan lain-lain yang seumpamanya.dibuat ramalan. Tidak boleh kita mempelajari sesuatu tajuk itu secara persembahan dan penghuraian fakta semata-mata. Bahagian b) calon mestilah menjelaskan sebabsebab negara Indonesia perlu memperlahankan pertumbuhan penduduknya.dibuat perbandingan dan sebagainya. dibahaskan.2. Justeru itu amat penting untuk kita memahami bentuk.diulaskan.1. Bahagian b) = Soalan huraian/penjelasan/penerangan seperti . Jika satu-satu soalan itu terdiri daripada 3 pecahan. 2. bincangkan dll yang setaraf dengannya.1. 2.komen. Justeru itu strategi belajar calon juga mestilah pelbagai aras untuk satu-satu tajuk.analisakan. Setiap isi yang dihurai mestilah distruktur mengikut perenggan yang berlainan.1 Soalan langsung adalah soalan yang ditanya terus tanpa melibatkan banyak rangsangan dan referent.mengapakah dan seumpamanya. Cuba sediakan sekurang-kurangnya 6 sebab bagi soalan (b) di atas.dibincangkan. Bagi menjawab soalan di atas.

Setiap perenggan mesti ada Fakta atau Isi (F) . Ini kerana sistem penilaian jawapan dibuat berasaskan konsep Analitikal dan Impression atau Isi/Point dengan huraian. Dalam hal ini kualiti jawapan calon amat bergantung kepada kualiti dan kekuatan huraiannya. Sebutan isi yang relevan. tidak lebih daripada itu. Formula F:H:C mestilah dipatuhi.6. Ini kerana jika sesuatu isi itu misalnya diperuntukkan 2 markah maka ia hanya boleh dianugerahkan 2 markah sahaja. Lazimnya markah untuk huraian lebih tinggi nilainya berbanding dengan markah untuk isi sahaja. c) Sebaik-baiknya lebihkan isi dan huraiannya menjadi 6 atau 7 isi sebagai Reserve. b) Jangan sekali-kali terlalu mendetailkan huraian pada satu-satu isi sahaja sehingga isi yang lain amat cetek huraiannya. Justeru itu. ia boleh jadi data.relevan. 2. Jangan sekalikali menyembunyikan fakta/isi diakhir ayat pada perenggan. fenomena atau nama 18 . Apa yang penting. Isi dan huraian yang berulang tidak diambil kira. 2. Sistem penilaian begini mempunyai implikasi seperti berikut: a) Jangan sekali-kali mengulang isi atau mengulangi huraian. Setiap judul isi yang diberi mestilah dijelaskan sebaik mungkin dengan sokongan contoh-contoh yang konkrit dan bukannya dibiarkan dalam bentuk senarai isi (Listing) sahaja. Jumlah markah yang diberi bergantunglah kepada peruntukkan markah yang disediakan untuk setiap judul isi berkenaan. Huraian yang terlalu panjang berjela untuk satu-satu isi akan diberikan Awarded (Sudah tepu/maksima). sistem ini juga memerlukan calon membuat perenggan jawapan yang baik.1. Aspek contoh pula tidak semestinya merujuk kepada tempat semata-mata.betul. (huraian tidak seimbang). Fakta atau Isi mestilah diserlahkan dalam ayat pertama bagi setiap perenggan. pemarkahan akan diberikan kepada jawapan yang mempunyai kombinasi antara ISI dengan HURAIAN dan bukannya kepada isi semata-mata.memenuhi kehendak soalan.padat bersama dengan sokongan contoh yang sesuai juga akan dianugerahkan markahnya. Jika ini berlaku calon masih mempunyai lebihan satu atau dua isi yang membolehkan mereka masih mampu memperolehi markah yang maksima. Ini untuk mengelakkan berlakunya isi atau huraian yang berkemungkinan diletakkan di bawah judul isi yang sama (tindanan isi) dalam skemanya nanti. Misalnya jika calon ada 6 judul isi bermakna mesti ada 6 perenggan yang berasingan.1.7.betul dan tepat dengan kehendak soalan akan diberikan markahnya secara khusus manakala huraian yang baik. Calon juga boleh mengemukan Fakta dahulu diikuti oleh Contoh kemudiannya berdasarkan contoh-contoh tersebut ia membuat Penghuraian. Diikuti oleh Huraian (H) dan Dilengkapi dengan Contoh (C). d) Selain itu.pula calon juga perlu sediakan 6 cadangan yang sesuai dan setiap cadangan perlu dihurai dengan sebaik mungkin.

graf. Ke dua-dua jenis skala ini berbeza daripada segi penggunaannya.Pada Tahun 2008”.sesuatu subjek misalnya bangsa. Dalam hal ini ada dua jenis skala yang boleh dipilih oleh calon. 2.2 Strategi Menjawab Soalan Kemahiran Amali. Pada Tahun 2008”. Skala Aritmetik diguna sekiranya bezantara data-data yang diberi tidak terlalu besar manakala Skala Geometri diguna-pakai sekiranya bezantara data-data yang diberi terlalu besar perbezaannya khususnya antara nilai maksima dengan minima.000 Orang atau ke dua skala Geometri yang melibatkan nilai punca kuasa dua seperti 1 CM : 100 unit Puncakuasadua . 2. Pertama skala Aritmetik seperti 1 CM : 50. misalnya menganalisis bentuk dan trend sesuatu graf. Misalan “Graf Bulatan Menunjukkan Min Suhu Bulanan di Cameron Highland. Skala yang dipilih mestilah sesuai untuk mewakili semua data dalam soalan. Pemilihan skala yang sesuai. Tajuk mesti ditulis. Walau apapun bentuk persembahan kartografi boleh diminta oleh soalan tetapi sistem penilaiannya adalah konsisten tertumpu kepada aspek-aspek berikut: 2. kemahiran untuk menganalisis mengenai apa yang dapat ditunjukkan oleh persembahan kartografinya. Harus diingat sekiranya anda menggunakan skala geometri anda mestilah terlebih dahulu mempunca-kuasaduakan semua data yang diberi dan terpaksa berkerja dalam unit punca kuasadua. Sebaik-baiknya tajuk ditulis di ruang paling atas bagi sesebuah peta. e) Akhir sekali.2. kemahiran untuk mempersembahkan data-data yang diberi oleh soalan kepada bentuk kartografi yang diminta dan kedua. Pemilihan skala yang sesuai amat penting bagi memudahkan dan menghasilkan kerja-kerja plotan yang tepat dan bermutu. Pendahuluan dan penutup cukup sekadar satu atau dua baris ayat sahaja sebagai pengenalan kepada apa yang diminta oleh soalan. Pertama.2. Tajuk yang betul dan tepat. Sesuatu tajuk yang ditulis mestilah dapat menggambarkan kaedah kartografi yang diguna serta apa yang diwakilinya.carta dan lain-lain persembahan kartografi. Soalan kemahiran amali memerlukan calon bersedia dalam dua aspek.1.ciri dan lain-lain bergantunglah kepada kehendak dan situasi soalan. sistem pemarkahan begini juga tidak memerlukan Pendahuluan dan Penutup yang panjang berjela. Sebagai panduan skala yang diguna mestilah ditulis/dinyatakan 19 . Kerana ia tidak mempunyai apa-apa peruntukan markah kepada aspek pendahuluan atau penutup. Peta Aliran Menunjukkan Migrasi Luar Bandar ke Kuala Lumpur.2.

lengkap dan sempurna. calon tidak boleh mengulas data semata-mata.peta dan sebagainya. Misalnya anda boleh menggunakan warna yang berbeza asalkan ia tidak menyalahi teknik-teknik kartografi.carta. Membuat Plotan. Dalam hal ini sebab dan alasan boleh diambil daripada 20 . Pengalaman pemeriksaan yang lalu membuktikan calon hanya berupaya menghasilkan persembahan kartografi yang baik tetapi amat lemah dalam bahagian menganalisis graf. rajah. Petunjuk amat penting sebagai indikator yang diguna untuk mentafsir sesuatu persembahan kartografi. 4. 2.6. Sekurang-kurangnya ia mesti ada sebuah Kalkulator. Sebahagian markahnya terletak pada aspek-aspek pentafsiran.analisis. Lazimnya petunjuk di letakkan di ruangan bawah sebelah kiri graf.pensel yang pelbagai warna dan lain-lain alat yang bersesuaian. Harus diingat bahawa soalan kemahiran amali tidak semata-mata melibatkan kerja-kerja kartografi sahaja. carta.2.rajah. Justeru plotan harus dibuat dengan teliti dan jelas. bersih. Data yang diberi perlu dikira dengan menggunakan skala yang telah dipilih oleh calon dan sebaik-baiknya pengiraan tersebut ditunjukkan dalam bentuk jadual serta dihantar bersama-sama jawapan anda. persembahan kartografi yang dibuat adalah tidak lengkap.2. 2. Tidak cukup sekadar memberikan angka-angka perubahan. Penilaian pada aspek plotan amat bergantung kepada sejauhmana anda dapat menyiapkannya. Justeru ia mesti disediakan. lorekan bagi peta koroples dan sebagainya. Apabila menjawab soalan analisis.2. ketepatan plotan atau tandaan mengikut skala yang diguna dan juga kesan-nampak (Visual effect). 5. palang/turus bagi graf bar.rajah. bulatan bagi carta pai. 2. naikturun data dan sebagainya yang hanya melibatkan unsur kuantitatif sahaja. Merujuk kepada apa yang dapat anda persembahkan. merumuskan pola dan trendnya. Tanpa petunjuk. Menyediakan petunjuk. Pengiraan nilai terhadap data yang diberi oleh soalan. 2.2.di penjuru sebelah kanan sesuatu persembahan kartografi dan ia berada di bawah daripada tajuk.peta dan sebagainya. meramalkan kemungkinan yang boleh berlaku akibat sesuatu pola yang dapat ditunjukkan oleh graf. Kebersihan dan kesempurnaan. Setiap ulasan data mestilah disokong dengan alasan atau sebab-sebab yang relevan dan menasabah. Misalnya garisan bagi graf garis.pembaris. menyatakan peratus. satu set geometri yang dalamnya mengandungi jangka lukis.cantik.pemadam. garis aliran bagi peta aliran. Ia merupakan satu nilai estetika yang diberi kepada kerja-kerja persembahan kartografi calon yang kemas. Sebenarnya ia lebih merupakan satu bonus kepada kualiti hasil kerja calon. Seperkara yang mesti diingatkan apabila calon bersedia untuk menjawab soalan kemahiran amali ialah ia mesti membawa kelengkapan alat tulis yang secukupnya.3. jangka sudut.carta atau peta yang telah dilukis berdasarkan kemahuan soalan.ramalan dan lain-lain yang berkaitan dengan bahagian amali yang ditunjukkan.

Saiz kawasan lapangan yang boleh diterima seperti di sebuah kawasan taman perumahan. nama sungai. Umpamanya jika calon memilih aktiviti perindustrian maka segala perbincangan jawapan mestilah berkait dan relevan dengan aktiviti perindustrian sahaja. sebuah daerah dan lain-lain kawasan yang mikro saiznya yang boleh mencerminkan kemampuan pelajar/calon membuat kajian dalam jangkamasa yang terhad. Amat penting bagi setiap isi yang dikemukakan dan dihuraikan dalam soalan kajian luar ini mestilah bersifat LOKALITI (merujuk kepada tempat yang dikaji). Tidak boleh melompat kepada aktiviti ekonomi lain. sebuah mukim. 2.3. seseorang calon seharusnya memahami Tiga konsep berikut: 2. kawasan petempatan seperti satu rancangan Felda. sebuah estet/ladang. Ia perlu merujuk kepada satu jenis sahaja.pengentahuan geografi yang telahpun calon pelajari khususnya di bilik darjah. Konsep Lapangan. sebuah kawasan pembalakan. 2. Misalnya jika calon menggunakan konsep pemanasan global. Setiap tahun soalannya sentiasa dikemukakan. Umpamanya adalah amat mustahil seseorang calon itu boleh mengkaji secara kajian luar di seluruh negeri atau seluruh negara. nama kilang. Aktiviti ekonomi yang dikaji juga tidak boleh banyak. Ia boleh dibuktikan dengan nama-nama tempat.3. Dalam konteks ini calon mestilah pandai memilih jenis aktiviti ekonomi yang paling banyak membawa kesan negatif kepada alam sekitar setempat yang telah dikajinya. Soalan kajian luar merupakan soalan yang popular ditanya. satu kawasan perlombongan. Konsep kawasan lapangan ini adalah spesifik dan kecil keluasannya. Bagi menjawab soalan kajian luar atau kajian lapangan. Kawasan yang dikaji atau kawasan lapangan adalah merujuk kepada satu kawasan sahaja dan ia tidak boleh menyebutkan banyak kawasan atau merata-rata tempat.3. 1.3 Strategi Menjawab Soalan Kajian Luar. Justeru itu unsur-unsur kuatitatif mestilah digabungjalinkan dengan unsur kualitatif semasa calon menjawab soalan yang berkaitan dengan analisa ini. satu kawasan pelancongan. kesan rumah hijau. Apabila calon menjawab soalan kajian luar ini. nama hotel dan lainlain ciri persekitaran setempat yang menunjukkan fenomena geografi tempatan. Satu Jenis Aktiviti Ekonomi. kawasan kajian tersebut mestilah dinamakan dengan jelas.tepat dan lengkap. Konsep Lokaliti.sebuah kampung. sebuah kawasan industeri. 21 . 2.3. 2.

Banjir sungai (akibat 22 .elemen hidrologi dan juga elemen atmosfera setempat akibat aktiviti pembalakan yang telah dijalankan di Dabong ini. sesuatu jawapan kajian luar seharusnya dimulakan dengan perkaraperkara berikut: a) Menyatakan Tajuk Kajian. Misalan “ Kajian saya ialah terhadap aktiviti Pembalakan di Dabong. Hakisan tanah dan tanah runtuh. b) Menyatakan Objektif Kajian: Tujuan kajian luar dibuat mestilah disebut dengan jelas. 4. Dalam Daerah Gua Musang. elemen ekologi. 5. kamera.penipisan lapisan ozon sebagai satu isi jawapan untuk menjawab soalan kesan negatif persekitaran ia sama sekali tidak boleh diterima. c) Menyatakan digunakan. Sebelum calon menulis jawapan yang berkaitan dengan kesan-kesan negatif ke atas alam sekitar. Semasa calon menghuraikan jawapan bagi kesan-kesan negatif ke atas alam sekitar ia mestilah pandai memilih kesan-kesan yan relevan dengan aktiviti ekonomi yang dikajinya itu. 2. Tajuk kajian mesti mengandungi apakah jenis aktiviti ekonomi yang dikaji dan dimana ia dikaji. Di antara kesan-kesan umum yang boleh disesuaikan dengan aktiviti-aktiviti ekonomi yang dikaji ialah seperti. kaedah kajian dan peralatan yang Di antara kaedah yang sesuai disebut dalam kajian di atas ialah seperti kaedah pemerhatian dan pencerapan. Perubahan terhadap landskap fizikal. Alatanya pula seperti alat tulis. borang soal-selidik dan lain-lain yang bersesuaian. Misalnya jika calon mengkaji aktiviti pembalakan adalah tidak relevan jika ia menghuraikan kesan terhadap pencemaran bau!. Misalan “ Tujuan kajian saya ialah untuk mengenalpasti kesan-kesan persekitaran samada ke atas elemen geomorfologi. Kerana ke tiga-tiga fenomena/kesan tersebut tidak merujuk kepada kesan di lokasi kawasan yang dikaji dan ia amat luas(Global) iaitu seluruh dunia sedangkan calon tidak mengkaji seluruh dunia!. Seterusnya mencadangkan langkah-langkah yang wajar diambil bagi mengurangkan kesan-kesan negatif tersebut”. Kelantan”. Calon juga boleh menceritakan secara ringkas lokasi/kedudukan kawasan yang dikajinya.3. Sepatutnya konsep tersebut digantikan dengan istilah Pemanasan Setempat di kawasan yang dikajinya. kaedah temubual/soal selidik dan juga kaedah pengukuran.

ia mestilah bersifat lokaliti.0 RUMUSAN Berdasarkan perbincangan di atas. Persepsi Geografi masa kini bukan lagi sesukar masa dahulu. langkah kempen kesedaran dan kerjasama masyarakat setempat seperti gotong royong pembersihan sungai. langkah perundangan dan akta. kesan pemanasan setempat/iklim mikro. Ke tiga. langkah pengurusan seperti menanam semula hutan.0 Pengenalan. memperbanyakkan bacaan demi memperluaskan pengentahuan geografikalnya. Sebenarnya pelajar mudah memperolehi markah jika betul kaedahnya. Pencemaran air. Ke dua.denda (kompaun). jelas menunjukkan bahawa sistem penilaian yang diguna dalam Geografi Kertas 1 dan 2 STPM amat menguntungkan pelajar. jika menghuraikan kesan hakisan tanah ia mungkin boleh dibuktikan dengan kesan-kesan gegalur yang terdapat disekitarnya.. menyitar terhadap mana-mana pihak yang bertanggungjawab menimbulkan kesan-kesan negatif terhadap alam sekitar tersebut oleh pihak-pihak berwajib di sesuatu tempat. merawat sisa. 6.dasar yang semakin cetek) dan banjir kilat. menapis asap dan lainlain yang boleh difikirkan bersesuaian dengan jenis aktiviti ekonomi yang dikaji dan kesan negatif yang diakibatkan olehnya. Sebagai contohnya jika calon menghuraikan kesan pencemaran air sungai ia mestilah menyatakan nama sungai yang terlibat. Pencemaran udara dan bau. memperdalamkan semula sungai.Sebenarnya kecermerlangan (Prinsipal A) boleh digenggam oleh pelajar. 3. Seperti tindakan menyaman. Harus diingat apabila calon menghuraikan kesan-kesan negatif ini ia mestilah disokong dengan dapatandapatan daripada kajiannya. penghijauan kawasan sekitar dan lain-lain cadangan yang boleh meningkatkan kesedaran masyarakat agar peka kepada kesan persekitaran yang telah dibincangkan itu. jawapannya mesti mengandungi ke tiga-tiga elemen berikut. Apabila calon menjawab bahagian cadangan mengatasi kesan-kesan negatif terhadap alam sekitar. Huraian terhadap kesan tidak boleh secara umum sahaja. Justeru itu apa yang penting ialah pelajar perlu rajin membuat latihan menjawab soalan khususnya aspek pengembangan isi dengan panduan yang telah diberikan. Ketiga-tiga aspek ini mestilah ditulis dalam jawapan anda. dan juga kerosakan ekosistem daratan dan akuatik seperti kemusnahan spesis dan habitat. Pertama. membina sistem perparitan. mengadakan kumpulan perbincangan bagi memantapkan lagi ilmunya dan akhir sekali bertawakkallah kepada yang ESA. Seboleh mungkin bukti/dapatan ini mestilah disebut agar jawapan anda kukuh dan benar-benar mencerminkan kajian luar. misalnya oleh Majlis daerah. 23 . Pengalaman penulis sebagai pengajar membuktikan bahawa kelemahan utama pelajar ialah tidak boleh menbuat huraian (elebration) yang baik walaupun mampu mengemukakan isi/fakta yang bernas dan tepat. Kaedah MJK (Kaedah Mudah Jawab Soalan Konsep) 1. Jabatan Alam Sekitar (JAS) dan lain-lain yang berkaitan dengannya. Saya yakin anda akan berjaya dengan cemerlang dan gemilang. kempen cintailah sungai kita.

Biasanya merupakan soalan bahagian (a) untuk mana-mana 8 soalan yang dikemukakan dalam kertas peperiksaan sama ada kertas 1 dan 2. bilangan bentuk soalan konsep ini merupakan bentuk yang acapkali ditanya dalam kertas peperiksaan STPM. Bagi kertas 1 tahun 2006 sebanyak 4 soalan dan 2007 sebanyak 5 soalan merupakan bentuk soalan konsep. Dalam Kamus Dewan perkataan konsep bermaksud pengertian am atau idea yang berdasarkan sesuatu. Untuk membuktikan kekerapan soalan tersebut di bawah ini diperturunkan jumlah soalan bentuk tersebut untuk renungan para pembaca. Soalan tersebut ialah : Kertas 1Tahun 2006. 2. [5m] Soalan 5 (a) Takrifkan tekanan udara. Walaupun hanya membawa markah 3 atau 4 atau 5 markah. Oleh itu.0 Mengapa kaedah ini penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran Geografi STPM.Oleh itu. [5m] Soalan 7 (a) Apakah yang dimaksudkan dengan kerpasan? [5m] Kertas 1Tahun 2007. untuk menjawab soalan ini jawapan seharusnya berdasarkan maksud secara ringkas dan tepat sesuatu perkara atau keadaan tertentu. • Soalan 1(a) Apakah yang dimaksudkan dengan solstis musim sejuk? 24 .Sebelum menjelaskan lebih lanjut tentang kaedah mudah jawab soalan bentuk konsep ini adalah lebih baik untuk diperjelaskan maksud perkataan konsep itu sendiri. ianya boleh membantu pelajar mendapat markah yang lebih baik. • • • • Soalan 1 (a) Apakah yang dimaksudkan dengan sistem suria? [4m] Soalan 2(a) Jelaskan secara ringkas konsep hanyutan benua. Soalan konsep merupakan soalan yang membawa markah 3 atau 4 atau 5 markah dalam peperiksaan STPM.

Calon gagal memjawab mengikut format yang sepatutnya ringkas dan padat . Acap kali calon menjawab dengan panjang lebar meliputi beberapa perenggan dan terlalu umum. • • Soalan 2(a) Apakah yang dimaksudkan dengan industri asas tani? [5m] Soalan 7 (a) Apakah yang dimaksudkan dengan pengurusan alam sekitar? [5m] Kertas 2 Tahun 2007 • • • Soalan 1 (a) Apakah yang dimaksudkan dengan migrasi antarabangsa ? [3m] Soalan 2(a)Apakah yang dimaksudkan dengan kadar pertumbuhan penduduk [5m] Soalan 5(a) Takrifkan transformasi desa. 3.[5m] • • • • Soalan 2 (a) Apakah yang dimaksudkan dengan pemendapan sungai? [5m] Soalan 3 (a) Apakah yang dimaksudkan dengan profil pantai seimbang? [5m] Soalan 4 (a) Apakah yang dimaksudkan dengan atmosfera ? [5m] Soalan 5 (a) Apakah yang dimaksudkan dengan pemanasan global? [5m] Begitu juga bagi kertas 2 tahun 2006 sebanyak 2 soalan dan 2007 sebanyak 3 soalan merupakan bentuk soalan konsep. malahan ada yang tidak mendapat markah lansung. Soalan tersebut ialah : Kertas 2 Tahun 2006. Markah yang diperolehi antara 1 atau 2 sahaja. [5m] Soalan ini kerap kali sukar dijawab oleh calon kerana tidak menjawab dengan tepat dan ringkas.0 Apa yang dimaksudkan dengan kaedah MJK. 25 .

‘Kesan’ dan ‘ Sebab’ serta ‘Ciri akan diperjelaskan maksudnya di ruangan ini.Empat kaedah mudah jawab soalan konsep itu ialah kaedah ABC. bagaimana dan sebab untuk mendapat markah yang baik. Selain itu. Tidak dapat dinafikan kaedah MJK dapat membantu para guru dan pelajar dalam proses pengajaran dan pembelajaran untuk memudahkan para pelajar memahami dan menjawab dengan tepat akan soalan tersebut.4 Kaedah ACC. Bagi memudahkan pemahaman para guru dan pelajar tentang perkataan ‘Apa’ ‘Bagaimana’.Oleh itu untuk mendapat markah penuh . Kaedah ini membolehkan pelajar memahami dengan lebih mudah dan mendapat markah penuh. 3. Sebenarnya terdapat tiga kaedah MJK yang boleh diamalkan. membawa maksud contoh dari segi lokasi dan jenis sesuatu perkara atau kejadian itu. bagaimana dan contoh untuk mendapat markah penuh. B untuk bagaimana dan S untuk sebab. ABS dan ABK serta ACC.2 Kaedah ABS. ketiga-tiga aspek ini perlu disentuh.dah 3. Sebenarnya ‘Apa’ dalam konteks kaedah ini membawa maksud apa yang ditanya tentang sesuatu perkara atau kejadian itu secara tepat. Kaedah ABK bermaksud A untuk Apa. B untuk bagaimana dan C untuk contoh. Manakala ‘ Bagaimana’ pula bermaksud dengan cara apa perkara dan kejadian itu berlaku mengikut proses tertentu dan bertepatan dengan kehendak sesuatu perkara dalam soalan yang ditanya. 3. 3. ‘Contoh’. B untuk Bagaimana dan K untuk Kesan Oleh itu. C untuk Ciri dan C untuk Contoh. Oleh itu.3 Kaedah ABK.1 Kaedah ABC. ‘Contoh ‘ dalam konteks kaedah ini. sama seperti dua kaedah di atas dalam jawapan pelajar seharusnya merangkumi ke tiga-tiga aspek ini iaitu apa. Perkataan ‘Sebab’ pula 26 . Kaedah ACC bermaksud A untuk Apa.Berdasarkan dua sebab di atas iaitu merupakan soalan yang acapkali ditanya dan sukar dijawab oleh calon kerana tidak menjawab dengan tepat dan ringkas. Oleh itu dalam jawapan pelajar seharusnya merangkumi ke tiga-tiga aspek ini iaitu apa. dalam jawapan pelajar seharusnya merangkumi ke tiga-tiga aspek ini iaitu apa. Kaedah ABC bermaksud A untuk apa. Kaedah ABS bermaksud A untuk apa. bagiamana dan kesan.

4. tanah runtuh dan gelangsaran. 4. Bagaimana : secara besar-besaran disebabkan oleh pengaruh tarikan graviti dan air bertindak sebagai pelicin serta kekurangan litupan tumbuhan. 27 . perkataan ‘ kesan’ merupakan akibat yang terjadi jika sesuatu perkara atau kejadian itu berlaku secara berleluasa dan berlebihan daripada kedaan yang sepatutnya berlaku. Contoh : proses larutan.1 Kaedah MJK – ABC. 4.0 Contoh. matahari. Contoh : kesotan tanih. Huraiannya. Luluhawa kimia bermaksud proses pereputan dan penyepaian batuan di sesuatu tempat secara insitu oleh agen-agen atmosfera seperti hujan. pengoksidan dan pengkarbonan. Huraiannya.membawa maksud sebab berlakunya sesuatu perkara atau kejadian itu yang mana menyebabkan berlakunya sesuatu proses tertentu. Pergerakan jisim bermaksud proses pergerakan bahan regolit yang mengalami pengerakan ke bawah cerun secara besar-besaran disebabkan oleh pengaruh tarikan graviti dan air bertindak sebagai pelicin serta kekurangan litupan tumbuhan. Apa : proses perebutan dan penyepaian batuan di sesuatu tempat. Apa : proses pergerakan bahan regolit yang mengalami pergerakan ke bawah cerun. Akhir sekali. Contoh 1 : Apakah yang dimaksudkan dengan luluhawa kimia.Contoh kesotan tanih. pengoksidan dan pengkarbonan.2 Kaedah MJK – ABS. suhu dan Contoh 2 : Apakah yang dimaksudkan dengan pergerakan jisim. Bagaimana : secara insistu oleh agen-agen atmosfera seperti hujan.Contoh Jawapan Mengikut Kaedah MJK. suhu dan matahari contoh proses larutan. tanah runtuh dan gelangsaran. Di sini akan diperjelaskan beberapa contoh untuk memudahkan pemahaman pelajar untuk menjawab soalan berbentuk konsep.

3 Kaedah MJK – ABK. Huraiannya. Bagaimana : Partikal terampai ini terbentuk di dalam keadaan cuaca kering dan udaranya yang stabil yang menghasilkan satu lapisan kabus nipis menyelimuti ruang atmosfera di sesuatu kawasan. Sebab : Disebabkan aktiviti manusia dan faktor semula jadi seperti aktiviti perkilangan dan letusan gunung berapi. yang disebabkan oleh pembakaran bahan api fosil dan bangunan tepu bina serta kekurangan litupan tumbuahan. Contoh 2 : Apakah yang dimaksudkan dengan Pulau Haba. Disebabkan aktiviti manusia dan faktor semula jadi seperti aktiviti perkilangan dan letusan gunung berapi.Contoh 1 : Apakah yang dimaksudkan dengan jerebu. Pulau Haba bermaksud perbezaan suhu antara pinggir bandar dengan pusat bandar. Apa : Jerebu bermaksud partikel terampai di atmosfera dalam ketebalan yang tinggi.Biasanya suhu lebih tinggit di pusat bandar berbanding dengan pinggir bandar yang disebabkan oleh pembakaran bahan api fosil dan bangunan tepu bina serta kekurangan litupan tumbuahan. 4. Partikal terampai ini terbentuk di dalam keadaan cuaca kering dan udaranya yang stabil yang menghasilkan satu lapisan kabus nipis menyelimuti ruang atmosfera di sesuatu kawasan. Jerebu bermaksud partikel terampai di atmosfera dalam ketebalan yang tinggi. 28 . Huraiannya. Bagaimana : Sebab : Biasanya suhu lebih tinggit di pusat bandar berbanding dengan pinggir Bandar. Apa : Pulau Haba bermaksud perbezaan suhu antara pinggir bandar dengan pusat bandar.

Contoh 1

: Apakah yang anda tahu berkaitan dengan putaran bumi. Putaran bumi bermaksud bumi berputar pada paksinya sendiri dengan

kecondongan 23 ½ ° daripada satah tegak dari barat ke timur selama 23 jam 56 minit bagi satu pusingan 360 ° dengan kelajuan 1700 km/jam di khatulistiwa dan di kutub kelajuannya sifar. Akibat kejadian ini, berlaku kejadian siang dan malam, perbezaan zon waktu dan fajar dan senja. Huraiannya, Apa Bagaimana : bumi berputar pada paksinya sendiri. selama 23 jam 56 minit bagi satu pusingan 360 ° dengan kelajuan 1700 km/jam di khatulistiwa dan di kutub kelajuannya sifar. Kesan : Akibat kejadian ini, berlaku kejadian siang dan malam, perbezaan zon waktu dan fajar dan senja. Contoh 2 : Apakah yang dimaksudkan dengan peredaran bumi. : dengan kecondongan 23 ½ ° daripada satah tegak dari barat ke timur

Peredaran bumi bermaksud bumi beredar dalam satu orbit yang berbentuk bujur dengan kecondongan 66 ½ ° dalam masa 365 ¼ hari dengan kelajuan 107 280 km sejam mengikut lawan jam. Huraiannya, Apa : bumi beredar dalam satu orbit yang berbentuk bujur. yang berbentuk bujur dengan kecondongan 66 ½ ° dalam masa 365 ¼ hari dengan kelajuan 107 280 km sejam mengikut lawan jam. Kesannya : Kesannya menyebabkan berlaku kejadian empat musin dan kejadian siang dan malam yang tidak sama panjang. Bagimana : Kesannya menyebabkan berlaku kejadian empat musin dan kejadian siang dan malam yang tidak sama panjang.

Contoh 3

: Apakah yang dimaksudkan dengan sumber alam.

29

Sumber alam bermaksud sumber semula jadi yang terdiri daripada semua bahan asli yang berada di dalam alam sekitar fizikal yang berguna dan bermanfaat bagi memenuhi keperluan atau kehendak manusia yang hidup di dalamnya. Huraiannya, Apa Ciri Contoh : : : 4.4 Kaedah ACC. Contoh 1 : Apakah yang dimaksudkan dengan bandaraya global. Bandaraya global bermaksud bandar yang menempatkan pelbagai aktivti ekonomi yang bertaraf global, pusat pasaran saham sedunia,pusat kewangan dunia,persidangan NewYork dan Paris. Huraiannya, Apa Ciri Contoh Contoh 2 : bandar yang menempatkan pelbagai aktivti ekonomi bertaraf global. : pusat pasaran saham sedunia,pusat kewangan dunia,persidangan antarabangsa,mercu tanda global. : contohnya London, Tokyo, New York dan Paris : Apakah yang anda faham tentang pembangunan. antarabangsa,mercu tanda global,contohnya London, Tokyo, Sumber alam bermaksud sumber semula jadi yang terdiri daripada semua bahan asli yang bermanfaat kepada manusia. Terbahagi kepada dua jenis iaitu yang boleh diperbahaui dan tidak boleh diperbaharui.

Pembangunan ialah satu proses perubahan daripada tradisioal kepada moden melibatkan perubahan demografi, ekonomi, sosial,kualiti hidup dan perubahan politik disebabkan Huraiannya, Apa Ciri Sebab : perubahan daripada tradisioal kepada moden. : perubahan domegrafi, ekonomi, sosial,kualiti hidup dan perubahan politik. : peninkatan jangka hayat, peningkatan pendapatan pekapita, meningkatnya kadar celik huruf. peningkatan jangka hayat, peningkatan pendapatan perkapita, meningkatnya kadar celik huruf.

30

Contoh 3

: Apakah yang dimaksudkan dengan sumber alam.

Sumber alam bermaksud sumber semula jadi yang terdiri daripada semua bahan asli yang bermanfaat kepada manusia. Terbahagi kepada dua jenis iaitu yang boleh diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharui seperti air, hutan, gas asli dan bijih timah. Huraiannya, Apa Ciri Contoh 5.0 : : : Sumber alam bermaksud sumber semula jadi yang terdiri daripada semua bahan asli yang bermanfaat kepada manusia. Terbahagi kepada dua jenis iaitu yang boleh diperbaharui dan tidak boleh diperbaharui. air, hutan , gas asli dan bijih timah.

Bagaimana para guru dan pelajar boleh membuat pilihan atau menentukan

sama ada menggunakan ABC, ABS dan ABK. 5.1 Cara menentukan penggunaan ABC. ABC, secara mudah amat sesuai digunakan untuk soalan konsep yang melibatkan soalan berkaitan proses yang berlaku terhadap sesuau kejadian atau perkara . Misalnya pada contoh di atas melibatkan proses luluhawa kimia, pergerakan jirim dan bandar raya global. 5.2 Cara menentukan penggunaan ABS. Manakala ABS pula merupakan kejadian atau fenomena yang melibatkan berlakunya campur tangan aktiviti manusia, kebanyakannya berpunca daripada aktiviti manusia dan sedikit sebanyak juga berpunca daripada faktor semula jadi.Misalnya fenomena jerebu dan pulau haba serta pembangunan.

5.3 Cara menentukan penggunaan ABK.

31

Manakala, ABK amat sesuai untuk menjawab soalan yang berkaitan dengan kejadian atau bahan semula jadi dan membawa kesan kepada manusia di bumi dalam melakukan aktiviti bagi meneruskan kelangsungan hidup. Contoh kejadian putaran bumi, peredaran bumi dan sumber alam. 5.4 Cara menentukan penggunaan ACC. Akhir sekali kaedah ACC. Kaedah ini ada keistimewaannya iaitu hanya digunakkan untuk menjawan soalan konsep dalam Geografi kertas 2.

6.0

Kesimpulannya. Calon gagal memjawab mengikut format yang sepatutnya ringkas dan padat .

Dengan adanya panduan ini sedikit sebanyak dapat membantu pelajar menjawab soalan berbentuk konsep ini dan akan mendapat merkah yang lebih cemerlang dalam mata pelajaran Geografi STPM.

32

(4 markah) 33 . a) (i) Apakah yang dimaksudkan dengan tenaga. (5 markah) (ii) Nyatakan bentuk-bentuk tenaga tersebut.TEMA 1 : SISTEM BUMI 1.

matahari lebih hampir dengan garisan Sartan manakala pada 21 Mac dan 22 September lebih hampir dengan garisan Khatulistiwa.b) Dengan bantuan gambarajah. (5 markah) -Tenaga ialah keupayaan melakukan sesuatu kerja/aktiviti atau kemampuan untuk mewujudkan perubahan terhadap jirim (ii) Nyatakan bentuk-bentuk tenaga tersebut. b) Dengan bantuan gambarajah. Jarak matahari(beza ikut musim). Jangkamasa pancaran (berkaitan dengan panjang waktu siang mengikut musim) c) Jelaskan kesan keamatan tenaga solar terhadap tumbuh-tumbuhan di kawasan tropika lembap. sejatan dan kelembapan yang tinggi (80% pada jam 9. bahang/radiasi. terangkan bagaimana kecondongan paksi bumi menyebabkan keamatan tenaga solar yang diterima berbeza antara kawasan sederhana dengan kawasan tropika.tenaga haba. (4 markah) -Bentuk-bentuk tenaga . (8 markah) Cadangan Isi Jawapan: a) (i) Apakah yang dimaksudkan dengan tenaga. kimia. 3. (8 markah) Perlu kaitkan antara keamatan tenaga solar dengan ciri-ciri tumbuhan di tropika kefahaman dan penjelasan .Oleh kerana kawasan tropika menerima tenaga solar yang banyak (sebahagiannya telah dibalikkan oleh awan yang tebal) menyebabkan suhu di tropika lembap tidak kurang 25˚C.(8 markah) c) Jelaskan kesan keamatan tenaga solar terhadap tumbuh-tumbuhan di kawasan tropika lempab. Kecondongan paksi bumi ialah 23 ½˚ dari garisan yang tegak pada rataan Londar-menyebabkan terdapat perbezaan keamatan tenaga solar yang diterima oleh kedua-dua kawasan. elektrik dan magnet. kinetik.00 pagi) dan hujan 34 . terangkan bagaimana kecondongan paksi bumi menyebabkan keamatan tenaga solar yang diterima berbeza antara kawasan sederhana dengan kawasan tropika. Kecondongan pancaran (pancaran tegak atau pancaran serong) 4.Misalnya pada 22 Disember matahari lebih hampir dengan garisan Jadi tetapi pada 21 Jun. keupayaan. 2.(8 markah) -Lukis gambarajah yang sesuai untuk membantu huraian 1.

tahunan yang lebat sepanjang tahun melebihi 2000mm setahun – hutan hujan tropika (hutan malar hijau) – mempengaruhi kadar keamatan yang diterima dan seterusnya mempengaruhi ciri-ciri tumbuhan. Kesan

1.

Pokok-pokok besar yang berdaun hijau sepanjang tahun menyebabkan cahaya matahari cuma sampai ke beberapa tompok kecil di dalam hutan dan ini pun dalam beberapa jam sahaja setiap hari. Intensiti cahaya yang diterima oleh silara pokok yang tinggi. Keadaan demikian rupa tidak memungkinkan pertumbuhan pokok rendah di kawasan tropika. Sebaliknya pokok-pokok sentiasa bersaing untuk mendapatkan cahaya matahari. Ini menyebabkan pokok-pokoknya berbatang lurus dan bercabang-cabang di bahagian atasnya. Keamatan cahaya matahari yang diterima oleh lantai hutan adalah rendah berbanding dengan jumlah yang sampai ke silara. Di sebahagian besarnya keamatan cahaya tidak mencukupi untuk menampung pertumbuhan tumbuhan di lantai hutan. Kawasan yang menerima cahaya matahari akan ditumbuhi anakanak pokok dari lapisan A,B, dan C. (pokok-pokok besar mungkin tumbang di tengah-tengah hutan dan melalui ruang inilah cahaya matahari sampai ke lantai hutan). Anak-anak benih tumbuh setinggi beberapa cm sahaja setahun. Pertumbuhan pesat hanya berlaku apabila hutan ditebang dan dibersihkan dan menghasilkan belukar. Pokok liana terpaksa bergantung kepada tumbuhan lain supaya tenaga cahaya matahari dapat dicapai. Pokok liana kecil boleh hidup dalam keadaan yang gelap atau teduh tetapi apabila sudah besar ia memerlukan cahaya. Pokok-pokok saprofit dapat menyesuaikan diri dengan kadar keamatan tenaga solar yang rendah dengan hidup di habitat yang gelap, kerana ia tidak mengandungi klorofil. Ia dapat makan dari bahan reput atau humus dalam tanih. Hutan di sekitar sungai yang besar adalah tebal dan sukar ditembusi kerana lantai hutan ditumbuhi dengan pelbagai jenis hutan pokok renek dan pokokpokok yang rendah yang tidak jauh bezanya daripada belukar. Berbeza dengan lantai hutan yang jauh dari sungai, lantai hutan di sekitar sungai menerima cahaya matahari setiap hari

2.

3.

4.

5.

2.(a) Apakah yang dimaksudkan dengan sistem ?(5 markah) (b) Jelaskan kesan pemanasan tenaga suria terhadap biosfera, atmosfera dan Litosfera. (10 markah) (c) Terangkan bagaimana tenaga bahang, tenaga haba dan tenaga kinetik mempengaruhi pembentukan hujan. (10 markah)

35

Cadangan Isi Jawapan: (a) Apakah yang dimaksudkan dengan sistem ?(5 markah) Sistem ialah satu set himpunan objek atau angkubah-angkubah yang berada dalam satu sempadan arbitari yang berinterkasi antara angkubah kerana sifatnya yang saling berkaitan. b)Jelaskan kesan pemanasan tenaga suria terhadap biosfera, atmosfera dan litosfera. (10 markah) 1. Biosfera – bahangan matahari diterima oleh tumbuh-tumbuhan untuk proses fotosintesis--membekalkan tenaga kepada haiwan dan manusia (vitamin D) 2. Hidrosfera – panaskan badan air – sejatan- bentuk awan sumbangkan kerpasan- air larian permukaan masuk semula ke hidrosfera 3. Litosfera – bahang matahari membantu kepada proses luluhawa kimia, pereputan dan penguraian batuan bagi pembentukan tanih. Pereputan dan penguraian fosil flora dan fauna membekal tanih yang subur kepada litosfera. c) Jelaskan bagaimana tenaga bahang, tenaga haba dan tenaga kinetik mempengaruhi pembentukan hujan. (10 markah) 1. Tenaga bahangan memanaskan badan air 2. Wujud tenaga haba dalam badan air dan terpeluwap. 3. Sejatan berlaku pada badan air dan wap air menaik, pergerakan ini mewujudkan tenaga kinetik. 4. Haba pendam dalam udara mengurai wap air untuk terus naik. 5. Membentuk awan dan menurunkan kerpasan turun ke bumi oleh tenaga kinetik

3. a) Bezakan tenaga endogenik dengan tenaga eksogenik dalam sistem bumi. (6 markah) b) Tunjukkan kepentingan tenaga eksogenik terhadap sistem-sistem bumi. (12 markah) c) Jelaskan kesan-kesan terhadap system geomorfologi apabila bumi dikatakan

36

menerima lebihan tenaga eksogenik. (7 markah) Cadangan Isi Jawapan: a) Bezakan tenaga endogenik dengan tenaga eksogenik dalam sistem bumi. (6 markah) 1. perbezaan dari segi punca tenaga:- tenaga endogenik berasal dari dalam bumi/kerak bumi manakala tenaga eksogenik berasal dari luar bumi/tenaga matahari. perbezaan contoh tenaga:- tenaga endogenik seperti tenaga seismik(gempa bumi), tenaga volkanik (gempa bumi), tenaga atomik seperti daripada galian plutonium, uranium dll. Tenaga eksogenik adalah tenaga matahari yang boleh bertukar menjadi tenaga keupayaan, kinetik, kimia dll. Tenaga eksogenik/matahari amat penting untuk menggerakkan seluruh sistem bumi sama ada system geomorfologi, sistem atmosfera, hidrologi dan juga ekologi. Manakala tenaga endogenik amat penting untuk menghidupkan system dalam bumi/aktiviti ignius jalar dalam dan juga jalar luar.

2.

3.

b) Huraikan kepentingan tenaga eksogenik terhadap sistem-sistem bumi. (12 markah) Tenaga eksogenik/tenaga matahari adalah amat penting untuk menggerakkan seluruh operasi sistem-sistem bumi. 1. Luluhawa berlaku (kimia/fizikal) – kesemuanya memerlukan suhu yang tinggi/tenaga haba yang cukup untuk beroperasi. Misalnya, luluhawa kimia memerlukan suhu asas 10˚C untuk bertindakbalas menguraikan batuan.Manakala luluhawa fizikal memerlukan kepanasan yang terik untuk mengembangkan mineral batuan. Proses hakisan dan pergerakan jisim – Misalnya dalam proses hakisan glasier, proses ini boleh berlaku apabila mempunyai tenaga haba yang cukup untuk mencairkan salji.Bahang matahari akan mencairkan salji. Apabila sajli mencair, barulah ia boleh menggerakkan segala bahan hakisan menuruni lurah0lurah. Proses sejatpeluhan dalam system hidrologi. Sejatan dari permukaan air, sejatan dari lembapan tanih dan perpeluhan dari tumbuh-tumbuhan tidak akan terjadi jika tidak mempunyai tenaga haba matahari yang cukup. Oleh itu, ia mempengaruhi turunnya hujan. Membolehkan angin bertiup dalam sistem atmosfera. An gin akan bertiup dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Untuk enghasilkan perbezaan tekanan ini, mestilah wujud perbezaan suhu/perbezaan haba antara dua tempat. Membolehkan tumbuh-tumbuhan membuat makanan dalam sistem ekologi.Tenaga matahari yang cukup membolehkan proses fotosintesis berlaku. Begitu juga organisma-organisma lain yang memerlukan tenaga matahari untuk

2.

3.

4.

5.

37

pelbagai proses seperti proses perpeluhan/respirasi, tumbesaran dan sebagainya. c) Jelaskan kesan-kesan terhadap sistem geomorfologi apabila bumi dikatakan menerima lebihan tenaga eksogenik. (7 markah) Sistem bumi menerima lebihan tenaga eksogenik disebabkan aktiviti manusia-kesan rumah hijau, penipisan lapisan ozon. Kesan-kesan:1. Fenomena penggurunan-saiz kawasan gurun menjadi semakin besar akibat cuaca dan persekitaran di kawasan gurun yang semakin kering-kontang, tandusgersang. Proses-proses luluhawa fizikal serta hakisan layangan angina semakin dominan-contoh, Gurun Sahel dan Kalahari di Afrika sedang mengalami proses perluasan yang hebat. Pencairan ais di kawasan-kawasan kutub.Misalnya litupan ais Antartika dan Greenland-menyebabkan kenaikan aras laut serta risiko yang rendah menjadi tenggelam. Menggiatkan proses hakisan glasier dan runtuhan salji di kawasan pergunungan tinggi-kerana litupan ais dan salji akan mengalami pencairan yang hebat.

2.

3.

4.a) Apakah yang dimaksudkan dengan imbangan haba? (5 markah) b) Jelaskan proses laluan tenaga solar ke permukaan bumi seperti yang ditunjukkan dalam rajah 1. (10 markah) c) Huraikan kegiatan manusia yang boleh mempengaruhi penjanaan tenaga haba atmosfera. (10 markah) Cadangan Isi Jawapan: a) Apakah yang dimaksudkan dengan imbangan haba? (5 markah) Suatu konsep keseimbangan yang merujuk kepada radiasi matahari yang datang dan diterima oleh atmosfera dan bumi berbanding dengan radiasi keluar yang diserakkan atau dibalikkan dan juga dikenali sebagai imbangan haba. b) Jelaskan proses laluan tenaga solar ke permukaan bumi seperti yang ditunjukkan dalam rajah 1. (10 markah) 1. 2. 3. 4. 5. Input radiasi gelombang panjang dan output radiasi gelombang panjang. Halaju insolasi dan biasan. Pantulan atau albedo Peningkatan albedo dan pantulan radiasi gelombang pendek. Insolasi dan proses penyerakan.

c) Huraikan kegiatan manusia yang boleh mempengaruhi penjanaan tenaga haba

38

3.2 x 10 ) daripada seluruh tenaga matahari dan jumlahnya berubah-ubah mengikut masa.atmosfera. (10 markah) 1. Kegiatan perkilangan Proses pembandaran kawasan Bandar Penggunaan kenderaan bermotor Pembukaan kawasan hutan Pembakaran sampah dan hutan 6. debu. 5. 8. gas-gas. 7. 6.2 x 10 ) daripada seluruh tenaga matahari dan jumlahnya berubah-ubah mengikut masa. 2. (5 markah) b) Mengapakah jumlah bahang matahari yang diterima berbeza-beza mengikut bahagian dunia? (10 markah) c) Bagaimanakah tenaga matahari mempengaruhi kegiatan pertanian di kawasan tropika lembap? (10 markah) Cadangan Isi Jawapan: a) Mengapakah bumi hanya menerima sebahagian kecil sahaja (0. a) Mengapakah bumi hanya menerima sebahagian kecil sahaja (0. Pembinaan kemudahan jalan pengangkutan 5. 5. Jarak dari matahari dengan bumi (150 juta km) – jarak -peredaran bumi mengelilingi matahari menyebabkan kejadian solstis dan ekuinoks semasa perihelion dan afehelion Elektromagnet mengikut kitaran tompok matahari (tempoh 11 tahun setiap kitaran) Tompok matahari (sunspot) – lebih banyak tenaga Pemantulan – di lapisan atas atmosfera dan pemantulan oleh awan Penyerakan olehzarah yang halus seperti molikul gas. habuk dan debu menyerap kira-kira 15% daripada jumlah sinaran Albedo – keputihan atau kecerahan sesuatu permukaan (yang lebih cerah akan memantulkan jumlah sinaran yang tinggi) Gambarajah yang sesuai juga boleh disertakan 2. udara. habuk dan hablur ais – menyerakkan sinaran matahari Penyerapan – zarah wap air. 3. 4. (5 markah) 1. wap air. 4. 39 .

5. 2. dll) dan seterusnya mempengaruhi kegiatan pertanian. 4. 6. getah. pokok. 3. air dan tumbuh-tumbuhan) dan bentuk (topografi) – hadap matahari atau terlindung c) Bagaimanakah tenaga matahari mempengaruhi kegiatan pertanian di kawasan tropika lembap? (10 markah) 1.a) Apakah yang dimaksudkan dengan ekuinoks? (5 markah) b)Jelaskan sebab-sebab berlakunya kejadian musim yang berbeza di permukaan bumi. (10 markah) 40 .b) Mengapakah jumlah bahang matahari yang diterima berbeza-beza mengikut bahagian dunia? (10 markah) 1. 5. 2. membolehkan pokok subur dan tidak berkulat Mengeringkan sisa-sisa pertanian. setrusnya ia mempengaruhi proses-proses geografi fizikal di kawasan tropika lembap yang sesuai untuk pertanian Sejatpeluhan membolehkan tanaman tidak mengalami lebihan air yang melampau. Putaran bumi mewujudkan siang dan malam Peredaran bumi mengelilingi matahari yang mewujudkan kejadian musim mengikut kedudukan garis lintang Kecondongan pancaran matahari Ketebalan atmosfera (bandingan antara kawasan gurun dan tropika lembap) Perbezaan permukaan dari segi jenis (daratan. nanas dll) Peranan tenaga matahari dalam mempengaruhi kebanyakan kitar (air. Kenalpasti ciri-ciri tropika lembap–panas lembap dan hujan sepanjang tahun Keamatan tenaga matahari yang tinggi dan sepanjang tahun-pertanian sepanjang tahun Jumlah tenaga matahari yang banyak mempengaruhi pelbagai jenis tanaman ditanam dan menghasilkan produktiviti sepanjang masa (kelapa sawit. 3. (10 markah) c) Bincangkan bagaimana perubahan musim di kawasan-kawasan dunia yang berbeza mempengaruhi kegiatan penduduk. belukar atau rumput boleh dibakar untuk membersihkan lading dan dijadikan baja (kebenaran JAS) 4. nutrient. 6.

Pembalakan-penebangan pokok pada musim dingin-getah pokok beku 3. (5 markah) (ii) Huraikan proses-proses di atmosfera yang boleh mengurangkan jumlah bahangan suria yang tiba ke permukaan bumi. Pelancongan-tumpuan kawasan tropika. (10 markah) 1. 2. Pertanian-kawasan sederhana kegiatan menanam dijalankan pada musim panas/hari bebas fros. khatulistiwa-pertanian sepanjang masa 2. 41 . (5 markah) Bahangan suria-bahangan matahari iaitu punca tenaga haba dalam bentuk sinaran gelombang elektromagnet pendek dan cahaya. 3. (10 markah) 1.contoh-pelancong dari kawasan sederhana dunia-contoh 4. Pengangkutan-darat. 4.a) (i) Terangkan secara ringkas perbezaan antara bahangan suria dengan bahangan bumi. Perikanan-perbezaan-di tropika sepanjang tahun-kawasan sederhana aktif musim panas 5. Lain-lain-aktiviti/perlombongan/sosial 7.Cadangan Isi Jawapan: a) Apakah yang dimaksudkan dengan ekuinoks? (5 markah) Kedudukan matahari adalah tegak di kawasan khatulistiwa yang menyebabkan panjang siang dan malam adalah sama panjang di seluruh dunia. (8 markah) Cadangan Isi Jawapan: a) (i) Terangkan secara ringkas perbezaan antara bahangan suria dengan bahangan bumi. (6 markah) c) Huraikan peranan bahangan suria terhadap ciri-ciri tumbuhan hutan hujan tropika. b)Jelaskan sebab-sebab berlakunya kejadian musim yang berbeza di permukaan bumi. (6 markah) b) Jelaskan peranan bahangan suria terhadap tiga proses fizikal di permukaan bumi. Bumi mengelilinggi matahari-memerlukan 365 ¼ hari untuk melengkapkan satu orbit Pergerakan bumi di atas paksi Kecondongan paksi bumi Sifat bumi berbentuk sfera c) Huraikan bagaimana perubahan musim di kawasan-kawasan dunia yang berbeza mempengaruhi kegiatan penduduk.air dan udara 6.

2. partikel/habuk. (6 markah) 1. 4. dll.C dan D Tumbuhan menumpang-parasit Tumbuhan menjalar dan melilit Ciri daun/batang/silara 8. (10 markah) c) Jelaskan lima pengaruh radiasi matahari terhadap aktiviti manusia. 3. 4. a) Nyatakan lima bukti yang menunjukkan bahawa bumi berbentuk sfera? (5 markah) b) Huraikan sebab-sebab terdapatnya perbezaan radiasi matahari mengikut garis lintang. Proses luluhawa-kimia/fizikal Proses pergerakan jisim Proses hakisan Proses pengangkutan Proses pemendapan c) Huraikan peranan bahangan suria terhadap ciri-ciri tumbuhan hutan hujan tropika. 5. Diserap oleh atmosfera seperti gas CO2.molekul gas. 2. (ii) Huraikan proses-proses di atmosfera yang boleh mengurangkan jumlah bahangan suria yang tiba ke permukaan bumi. 2. b) Jelaskan peranan bahangan suria terhadap tiga proses fizikal di permukaan bumi. manik air. 3. Bukti pelayaran mengelilingi bumi Bukti daripada kedudukan kaki langit yang melengkung Terbit dan terbenamnya matahari Bukti satelit 42 . 6. Penyerakan bahangan matahari oleh partikel habuk. 3. 3.Bahangan bumi-bahangan terrestrial hasil pembalikan haba bumi yang diserap dari matahari dalam bentuk gelombang electromagnet yang panjang.ozon.wap air/awan/hablur ais. (8 markah) 1. (10 markah) Cadangan Isi Jawapan: a) Nyatakan lima bukti yang menunjukkan bahawa bumi berbentuk sfera? (5 markah) 1.B. 5. Pembalikan oleh awan yang berbeza ketebalan. 4. (6 markah) 1. 2. Malar hijau-fotosintesis Kepadatan/kepelbagaian jenis dan sepsis Susun lapis tumbuhan A.

a) Apakah yang dimaksudkan dengan solstis? (5 markah) b) Berdasarkan suatu gambarajah. Pembalakan 5. Melihat kapal di laut 6.kawasan kutub Radiasi mengalami pelbagai proses sebelum sampai ke permukaan bumi c) Huraikan lima pengaruh radiasi matahari terhadap aktiviti manusia. (10 markah) 1. 2 3. Perlombongan 3. Pelancongan 4.5. Bentuk bumi b) Jelaskan sebab-sebab terdapatnya perbezaan radiasi matahari mengikut garis lintang.Gambarajah 4 musim.siang dan malam yang tidak sama panjang 43 . (10 markah) c) Bandingkan bagaimana kejadian musim mempengaruhi kegiatan pertanian di kawasan tropika dan sederhana. kawasan latitud 36˚U dan 36˚S. Perindustrian 7. jelaskan kejadian 4 musim . (10 markah) 1. Jarak bumi dengan matahari Luas permukaan bumi yang berbeza di kawasan garis lintang berbeza-zon khatulistiwa. Pertanian 2. Pengangkutan 9. (10 markah) Cadangan Isi Jawapan: a) Apakah yang dimaksudkan dengan solstis? (5 markah) Solstis-Suatu keadaan di mana matahari tengahari tegak di atas kepala di Garisan Sartan (23 1/2˚U) pada 21 Jun dan di Garisan Jadi (23 1/2˚S) pada 22 Disember menyebabkan siang dan malam yang tidak sama panjang di kawasan-kawasan beriklim sederhana kecuali di kawasan Khatulistiwa. b) Dengan bantuan gambarajah. Perikanan 6. (10 markah) 1. huraikan kejadian musim berlaku.

afelion .perihelion .152 juta km .Penerimaan haba di kawasan kutub yang berbeza. 5. 3.147 juta km c) Bagaimanakah iklim yang berbeza mempengaruhi kegiatan pertanian di kawasan tropika dan sederhana.Putaran bumi di atas paksi yang condong 23 1/2˚ daripada satah tegak-ada tempat yang menerima lebih pada masa tertentu 4. 5.Peredaran bumi mengelilinggi matahari-365 ¼ hari untuk melengkapkan satu peredaran 3. Kejadian ekuinoks dan solstis iaitu .2.Kedudukan matahari di Garisan Sartan (Solstis Musim Panas) atau Jadi (Solstis Musim Sejuk) . (10 markah) Pertanian di kawasn tropika dan kawasan sederhana dibezakan dengan melihat aspekaspek berikut: 1. 4. (8 markah) (c) Huraikan pengaruh cuaca dan iklim terhadap aktiviti manusia.(a) Apakah yang anda faham tentang ‘soltis musim sejuk’ dan ‘soltis musim panas’. di kawasan sederhana dunia. (7 markah) 44 . Jangkamasa penanaman-sepanjang masa/ikut musim Jenis pertanian Kawasan pertanian Fungsi pertanian sama ada untuk sara diri atau dagangan Keluasan/saiz tanaman 10.kedudukan matahari tegak di Khatulistiwa . 2. (10 markah) Cadangan Isi Jawapan: (a) Apakah yang anda faham tentang ‘soltis musim sejuk’ dan ‘soltis musim panas’.Penerimaan haba yang berbeza dalam keadaan jarak bumi yang berbeza dari matahari . (7 markah) (b) Jelaskan empat kesan kejadian soltis kepada alam sekitar.

4. Siang lebih panjang daripada malam di hemisfera utara Malam lebih panjang daripada siang di hemisferra selatan Matahari tegak tengah hari pada 21/22/23 Jun di Garisan Selatan Hemisfera utara mengalami musim panas dan hemisfera selatan mengalami musim sejuk (b) Jelaskan empat kesan kejadian soltis kepada alam sekitar. (10 markah) Pengaruh cuaca dan iklim terhadap aktiviti manusia.terganggu Petempatan . 2. 2. Pemburuan – haiwan tak aktif musim sejuk Pertanian . (c) Huraikan pengaruh cuaca dan iklim terhadap aktiviti manusia. 3. 4. 3. Malam lebih panjang daripada siang di hemisfera utara Siang lebih panjang daripada malam di hemisferra selatan Matahari tegak tengah hari pada 21/22/23 Dis di Garisan Jadi Hamisfera utara mengalami musim sejuk dan hamisfera selatan mengalami musim panas Soltis musim panas: 1.terjejas Tema 2 : Sistem Geogmorfologi. 4. Pembalakan –musim sejuk. di kawasan sederhana dunia. 3. 6. 2. 5. Pelancongan – salji – ski dll. (8 markah) Kesan kejadian soltis ialah: 1. Siang dan malam yang tidak sama panjang kecuali di khatulistiwa. 2.Soltis musim sejuk: 1.terganggu Pengangkutan. 3. Soalan 1 45 . Perubahan ketinggian matahari tengah hari dilangit. Berlaku kejadian musim sejuk . Berlaku kejadian musim panas. di kawasan sederhana dunia 1. 4.

7g/cm³dan sima lebih tumpat iaitu 2.6 g/cm³ hingga 2. sial kurang tumpat iaitu 2. c) Jelaskan proses pembentukan gunung lipat dan gunung bongkah. 4. 3. 3. sial 20 hingga 70km dan sima 5 hingga 10km.pelbagai jenis tanih membentuk daratan . sial terdiri daripada batuan granit dan sima batuan basalt. Proses pembentukan gunung lipat terjadi akibat pergerakan bumi secara besarbesaran disebabkan tekanan yang kuat dalam kerak bumi sehingga menyebabkan batuan termampat dan kawasan yang lemah akan berlipat.menghasilkan sumber mineral dan bahan tanaga untuk 46 . ( 6 markah ) Cadangan Isi Cadangan : 1.menggalak dan meningkatkan hasil pertanian. Kandungan mineral yang berbeza. Pelombongan . Proses pembentukan gunung bongkah terjadi akibat kejadian gilinciran disebabkan kuasa tegangan atau mampatan dan menyebabkan berlaku rekahan di mana akhirnya sebahagain kerak jatuh atau naik berbanding kawasan sekitarnya.a) Apakah yang dimaksudkan dengan struktur bumi.tanih laterit untuk kelapa sawit dan getah-tanih alluvium untuk pada sawah –tanih gambut untuk nanas. 2.contoh tanah Tanah Tinggi Cameron dan Tanah Tinggi Genting – menarik dan menggalakan kedatangan pelancongan. . Ketumpatan yang berbeza. mantel dan teras bumi yang mempunya sifat fizikal dan sifat kimia yang berbeza .pelbagai jenis mineral yang berharga . 2. 2.suhu yang sederhana tumbuahan semula yang subur dan menarik. Jenis batuan yang berbeza.0 g/cm³.dijumpai dalam kerak bumi diteroka dan dimajukan. d) Huraikan empat kepentingan daratan kepada alam sekitar manusia.menghasilkan pelbagai jenis tanaman .membentuk tanah tinggi. b) Jelaskan tiga perbandingan sial dan sima. ( 8 markah ) Cadangan Isi Jawapan : 1. Pertanian.sial terdiri daripada silika dan aluminium dan sima mengandungi silika dan magnesium. Pelancongan . ( 6 markah ) Cadangan Isi Jawapan : 1. Ketebalan yang berbeza.8 g/cm³ hingga 3.udara nyaman. (5 markah) Cadangan Jawapan : Struktur bumi merupakan lapisan bumi iaitu terdiri kerak bumi.

lembu dan biri-biri –contoh Padang Rumput Steppe dan Pampas.contoh meranti.kolam dan tasikternakan ikan keli.bersifat keras . Apakah yang dimaksudkan dengan batuan igneus? ( 4markah ) Cadangan Jawapan : Batuan yang terbentuk daripada penyejukan dan pembekuan magma dari lapisan mantel . Pembalakan . kayu gergaji dan perabut. cengal dan jelutung. tongsan dan talipia dijalankan-mempelbagaikan sumber pendapatan individu dan negara.contoh Delta Kelantan dengan padi dan Felda Jengka dengan kelapa sawit dan getah. Ternakan .menjadi pendapatan sampingan dan tetap bagi petani.kaya dengan sumber balak. contoh basalt/riolit/pumis .untuk dijadikan papan lapir. Jalar dalam/igneus rejahan contoh gabro/diorite/granit 47 .manusia . Ternakan ikan air tawar – daratan yang berair seperti sungai. 6.berkilat . Jalar luar/ igneus terobosan .berhablur dan tidak mengandungi fosil ii. Nyatakan dua jenis batuan igneus dan satu contoh setiap batuan tersebut. 2. (4markah) Cadangan Isi Jawapan : 1. 5. Soalan 2.tanah pamah beralun dan rata -padang rumput yang subur.ternakan meragut rumput.terdapat Hutan Hujan Tropika. a) i.contoh dikawasan tanah tinggi kurang daripada 1200m. 4.

tekanan dan suhu tinggi Rajah : Kitar Batuan c) Huraikan lima kepentingan batuan terhadap aktiviti manusia. (7 markah ) Cadangan Jawapan Luluhawa dan tekanan Penyejukan dan Penghabluran Batuan Igneus tinggi Tindakbalas kimia. tekanan.suhu tinggi Batu enapan Batu lebur (magma dan lava) Suhu sangat tinggi (peleburan) Batu Metamorfosis Tindak balas kimia.b) Lukis dan tunjukkan bagaimana kitaran batuan berlaku. Cadangan Isi Jawapan 48 .

Hiasan Wanita – batu permata terbentuk daripada batuan metamorphosis. Bukti Oseanik.. 5. Kuala Kangsar dan Ayer Hitam 7. ( 6 markah) Cadangan Isi Jawapan: 1.menggalak dan daya tarik kedatangan pelancong. ( 5 markah ) Cadangan Jawapan: Satu pergerakan kerak bumi secara mendatar disebabkan arus perolakan dalam lapisan mantel berlaku berjuta-juta tahun dahulu sehingga membentuk benua hari ini b) Jelaskan 3 bukti yang menyokong tentang hanyutan benua.dikunjung penganut Hindu untuk beribadat contoh semasa perayaan Deepavali.jalan raya bertar-mudah pergerakan.bahan mendapan berhampiran benua lebih tua berbanding di tengah lembangan.meningkatikan darjah ketaksampaian. 49 . 6. – lembangan dan dasar lautan lebih muda dari benua. 2.dibentuk dan dijadikan bahan hiasan wanita. 3. Soalan 3 a) Apakah yang anda faham tentang hanyutan benua. Pelancongan – air terjun terbentuk daripada batuan igneus. 2.meningkatkan pendapatan – contoh Bidor. Bukti bahan fosil – persamaan bahan fosil antara Afrika Selatan dengan Amerika Selatan. Kuari – batuan granit – dijadikan batuan untuk sector pembinaan – peluang pekerjaan – meningkatkan pendapatan – Contoh Rawang dan Ipoh. 4.kembangkan aktiviti ekonomi dan sumber pendapatan.tempat pelancongan yang unik dan menarik. Bukti iklim palaeo – taburan zon iklim ada persamaan dari segi ciri pengglasieran. Pembinaan bangunan – batu kapur campuran bahan simen.contoh Air Terjun Sekayu dan Air Terjun Kota Tinggi.Contoh berlian. Pembinaan jalan raya – batuan igneus jenis granit.1.kembangkan sector pembinan bagunan dan projek perumah – kemudahan tempat tinggal rakyat. 3. Keagamaan – gua terbentuk daripada batu kapur – tempat akitiviti keagamaan dijalankan – terdapat banyak patung penganut agama Hindu. 4.dianggap suci dan berkat. zamrud dan delima. Perindusterian – kaolin untuk membuat seramik – tembikar dan pinggan mangkuk yang menarik – peluang pekerjaan . Bukti sepadanan benua – benua Amerika dengan Afrika – pantai timur benua Amerika Selatan dicantum dengan pantai barat benua Afrika – bentuk satu daratan yang luas.

contoh di Indonesia dan Filipina. jalan kereta api.suhu global menurun sebanyak 0. Pelancongan – tasik kawah.Contoh letusan gunung berapi Pinatubo di Filipina pada 1991. d) Huraikan lima kesan pergerakan plat tektonik terhadap alam sekitar. Apakah yang dimaksudkan dengan luluhawa kimia ? ( 4 markah ) Cadangan Jawapan : Luluhawa kimia ialah merupakan proses pereputan dan penyepaian batuan secara insitu yang melibatkan perubahan kimia dan saiz batuan akibat tindakan agen geomorfologi seperti perubahan suhu. 5. ii. air hujan dan pancaran matahari. Cadangan Isi Jawapan : 1.letusan gunung berapi.matahari di lindungan debu gunung berapi. ( 3 markah ) Cadangan Jawapan : Tiga cara pergerakan plat tektonik ialah pertembungan plat.banyak nyawa terkorban. Memusnahkan harta benda. 6.menggalakan aktiviti kuari – juga kaya dengan sumber.berlaku gempa bumi. 7. 2. Kemusnahan infrastruktur. bekalan elektrik dan bekalan air terputus.200 000 orang telah terkorban kerana gempa bumi dan tsunami. Kehilangan nyawa. 3. Penurunan suhu secara global.bantuan dari luar sukar untuk sampai dan dihantar-perhubungan dengan dunia luar terputus. perselisihan plat dan pencapahan plat. Pertanian – penanaman padi sawah dilereng berteres di kawasan gunung berapikehadiran lava bes yang subur-menggalakkan aktiviti pertanian.Contoh gempa bumi di Acheh pada 26 Disember 2004 mengwujudkan kehadiran tsunami. gizar dan mata air panas di kawasan gunung berapi -tarikan utama pelancongan-contoh Tasik Danau Toba di Indonesia dan Rotorus di New Zealand.jalan raya.akibat bencana tersebut.ingeus jalar dalam seperti batolit dan lakolit banyak mengandungi batuan granit. tsunami dan gempa bumi kemusnahan tempat tinggal. kenderaan dan harta benda yang lain. 4.5°C – berlarutan beberapa tahun. Nyatakan jenis luluhawa kimia yang anda tahu ? 50 . Perlombongan – kaya dengan sumber mineral.gelinciran dan tsunami.c) Nyatakan tiga cara berlakunya pergerakan plat tektonik.letusan gunung berapi.Contoh kejadian di Acheh 26 Disember 2004 telah memusnahkan lebih 500 000 tempat tinggal penduduk di Acheh dan di kawasan sekitarnya. Soalan 4 a) i.

Tumbuh-tumbuhan – tindakan akar akan terbentuk. 2. Masa – semakin lama terdedah kepada agen luluhawa. Tindakan manusia. agak sukar terluluhawa.aktiviti manusia yang terlibat seperti pembalakan. 4.perlu jangka masa yang lama untuk terluluhawa.Kawasan beriklim gurun – jumlah kerpasan kurang-julat suhu harian yang tinggimenggalakkan luluhawa fizikal. perlombongan dan pertanian.Contoh rekahan pada batu kapur.manusia mendedah batuan dengan agen luluhawa di permukaan bumi.gua dan sungai bawah tanah.kehadiran pacaran matahari melebihi 6 jam sehari secara purata.proses pengkarbonan akan berlakuterbentuk pandang darat karst iaitu pembentukan dolin. penghidratan dan hidrolisis.kawasan beriklim khatulistiwa.kawasan rendah dan menakung air – tanih menjadi lembap-larutan dan pengembangan batuan terjadi.semakin jelas pengaruh luluhawa ke atasnya.batu granit akan terluluhawa jika terdedah di permukaan bumi dalam jangka masa yang lama berbanding dengan batuan granit yang berada di dalam kerak bumi 7. Rekahan Batuan. pemcairan dan pembekuan berlaku secara berulang-ulang dan luluhawa terjadi.pancaran matahari dan julat suhu harian sesuatu kawasan. 5. 6. Suhu – melibatkan unsur cuaca seperti jumlah karpasan. b) Jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi luluhawa. Kekerasan batuan – berbeza mngikut jenis-batu ingeus seperti granit dan gabro adalah batuan keras.akar pokok masuk ke celahcelah rekahan batuan. pengkarbonan.rekahan batuan akan membesar – luluhawa biologi berlaku.batuan enapan lebih lembut – mudah terluluhawa dengan kehadiran agen luluhawa .membantu dan menambah aktifkan luluhawa-merupakan garis kelemahan dan membenarkan kehadiran air hujan dan udara memasuki batuan. pengoksidaan.luluhawa kimia amat berkesan. suhu panas dan lembap sepanjang tahun-jumlah hujan yang banyak.( 3 markah) Cadangan Jawapan : Jenis luluhawa ialah larutan. 3. c) Huraikan lima pengaruh luluhawa terhadap alam sekitar. Cadangan Isi Jawapan : 51 . Bentuk muka bumi – kawasan pergunungan bersalji berlaku luluhawa tindakan fros. ( 8 markah ) Cadangan Isi Jawapan : 1.

6.sesuai untuk penanaman getah dan kelapa sawit di kawasan tanah pamah yang beralun di kaki bukit. dan sungai bawah tanah -merupakan tempat yang menjadi tarikan pelancong. Berlakunya tanah runtuh. Tanah runtuh pula merupakan pergerakan tanih ke bahagian bawah cerun yang berlaku secara tiba-tiba dan dalam gerakan yang cepat untuk dilihat kesannya disebabkan cerun yang curam atau hampir tegak disusuli dengan tarikan graviti yang kuat dan tanih yang tepu dengan air akibat hujan yang lebat.di kawasan bercerun telah alami luluhawa. 4.stalaktif. Pertanian. Pelombongan – struktur batuan yang lemah memudahkan aktiviti perlombongan bijih timah.1. tiang kalsit. 2.luluhawa membentuk tanih subur untuk penanamanan hasil pertaniantanih laterit terbentuk daripada proses luluhawa pengoksidaan. 2.tanih kaolin hasil daripada proses hidrolisis.musnah petempatan dan jalan raya di kawasan sekitar kejadian. 52 . Kecerunan – berkait dengan tarikan gravity yang amat penting dalam proses inikawasan yang landai iaitu kurang 5° pergerakan jenis perlahan akan berlakukawasan anatara 5° hingga 40° berlaku tarikan gravity yang amat kuat dan pergerakan jenis cepat akan berjadi. 3. Regolit yang tebal – proses penyediaan bahan regolith daripada proses luluhawa yang berlaku dikawasan persekitaran juga mempengaruhi – regolit yang kurang akan menyebabkan pergerakan berlaku dalam skala yang kecil – regolith banyak pergerakan akan berlaku dalam skala yang besar.bijih timah jenis lanar.mudah berlaku tanah runtuh. Kesotan tanih merupakan pergerakan tanih ke bahagian bawah cerun secara perlahan-lahan dan mengambil tempuh masa yang lama untuk dilihat kesannya disebabkab kecerunan yang landai iaitu antara 2° hingga 4°.luluhawa pengkarbonan.di kawasan tanah lanar yang telah mengalami proses luluhawa sebelum di hakis oleh air di kawasan tersebu. Perindustrian – mengwujudkan industri seramik. 5. ( 8 markah) Cadangan Isi Jawapan : 1. stalagmite. Berlaku kemiskinan tanih – batuan terluluhawa alami proses larut resap yang tinggi – mineral tersingkir dari tanih dengan banyak. 2. tembikar dan jubin-Contoh Bidor dan Kuala Kangsar di Perak dan Ayer Hitam di Johar.Lembah Klang dan Lembah Kinta.Contoh Jengka di Pahang dan Segamat di Johor. b) Nyatakan empat faktor yang menyebabkan berlakunya proses pergerakan jisim.terbentuk gua.pandangan darat karst.membuat pasu.contoh Gua Niah dan Gua Mulu. Pelancongan. Soalan 5 a) Apakah yang dimaksudkan dengan kesotan tanih dan tanah runtuh ( 7 markah ) Cadangan Jawapan : 1.

6. Gerakan tektonik – letusan gunung berapi dan gempa bumi melonggarkan struktur tanih.penggunaan jentera dan penanaman cerucuk konkrit -tanih terdedah kepada air hujan .air bertindak sebagai pelican membatu pergerakan tanih kecerun bukit. b) i.tangga batu menuruni cerun terus ke parit –kurang berlaku resapan air dalam tanah. jumlah hujan banyak melebihi 2000 mm setahun. ( 4 markah ) Cadangan Jawapan.mudah berlaku pergerakan jisim. Konkrit tembok dibina bertingkat-tingkat untukmenghalang dan mengawal tanah runtuk.3.kurang kadar hakisan. Tembok konkrit – didirikan di kawasan cerun curam tegak 90°. a) Apakah yang dimaksudkan dengan profil rentas sungai.kempen diberi dari masa ke semasa melalui media cetak dan media elektronik. 4. Soalan 6. Sungkupan Plastik – bersifat sementara – berfungsi menghalang air daripada meresap ke dalam tanah. Tindakan manusia – aktiviti manusia seperti pertanian. Penanaman tumbuhan – rumput.tidak stabil – menahan daripada berlaku tanah runtuh. pekebun kecil dan pengusaha hotel.tanah kurang tepu dengan air berat tanih kurang – tarikan graviti kurang. Profil rentas sungai merupakan gambaran bentuk lembangan sungai dari satu tebing ke satu tebing di mana-mana bahagian sungai. Nyatakan bentuk muka bumi pemendapan sungai. 3.air bertakung di bahagian belakang tembok dapat disalurkan keluar – disalurkan ke tangga . 53 .akar bertindak sebagai pengikat dan mencengkam tanah.terutama dicerun yang musnah atau digaris gelinciran. Kempen kesedaran – kepada rakyat terutama pemaju perumahan.tumbuhan bertindak sebagai penghalang titisan air hujan terus meresapkan dalam tanah. c) Huraikan langkah-langkah untuk mengurangkan tanah runtuh di kawasan cerun lebuh raya di Malaysia. Juga dimulai dari peringkat sekolah rendah dan menengah supaya para pelajar mengetahui kepentingan menggekalkan kestabilan alam sekitar. ( 10 markah ) Cadangan Isi Jawapan. Jumlah hujan – kawasan khatulistiwa terutamanya. 4. pokok buluh dan pohon renek ditanam di cerun lebuh raya – sebagai tanaman tutup bumi – akar mencengkam tanih. 5. 1. Sistem peparitan – paip saliran air dibina.dan pertempatan dicerun bukit gaitkan lagi pergerakan jisim.struktur tanih tidak stabil. 2.tanih akan tepu dengan air. 5.silara menghalang titisan hujan turun ke tanah.air meresap dan basah . Litupan tumbuhan – kurangnya litupan tumbuhan meningkatkan lagi pergerakan jisim.

pemendapan berlaku.keupayaan mengangkut beban akan berkurangan. 5. Peloncongan – Tasik ladam.tanih alivium yang subur.dijadikan kawasan ternakan ikan tawar.pola saliran jejala.memendapan meningkat. Perikanan – dikaitkan dengan tasik ladam.contoh Dataran Kedah Perlis dan Delta Kelantan.di bantu oleh kecerunan yang landai dan halaju air yang perlahan – pemendapan meningkat di bahagian hilir sungai. 3. ( 4 markah ) Cadangan Jawapan : Jenis pola saliran yang ada ialah pola saliran reranting.halangan pokok tumbang dan haling aliran air sungai. dataran banjir. ( 8 markah) Cadangan Jawapan : 1.hasil daripada proses hakisan di bahagian hulu sungai. Pengangkutan – dikaitan dengan tetambak. d) Huraikan kepentingan tiga bentuk muka bumi pemendapan kepada aktiviti manusia. dikaitkan dengan aktiviti rekreasi seperti memancing dan berkelah dan berperahu.pemendapan meningkat. 4. 1.( 3 markah ) Cadangan Jawapan: Bentuk muka bumi pemendapan sungai ialah tetambak. Pertanian. Kecerunan sungai – berkait rapat dengan halaju air. ( 4 markah ) 54 . Bahan muatan sungai. Halaju air –halaju air perlahan dan tenaga air berkurangan. Halangan – halangan batuan keras yang menonjol di alur sungai. Soalan 7 a) Apakah yang dimaksudkan dengan proses hakisan.bahagian hilir beban bertambah. tasik ladam dan delta. 2.pembinaan jalan raya – memudahkan mobility penduduk – sumbangan kepada kegiatan ekonomi dan peluang pekerjaan bertambah. 2. Nyatakan jenis pola saliran. 3.keupayaan air mengangkut beban berkurangan.bahagian hilir bentuk muka bumi agak landai halaju air akan berkurangan. Isipadu air – isipadu air berkurangan musim kemarau dan ketika banjir surutkeupayaan air mengangkut beban berkurangan – pemendapan meningkat terutama selepas berlaku banjir.pola saliran berbirai.padi sawah dikaitkan dengan dataran banjir dan delta.aliran menjadi perlahan. ii. c) Jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pemendapan sungai. ( 6 markah ) Cadangan Jawapan. pola saliran sepunca dan pola saliran setumpu. 4.

Contoh jeram di Hulu Tembeling Pahang. 2. ( 7 markah ) Cadangan Jawapan : 1. [5m] Cadangan Jawapan : Profil sungai merupakan bentuk lembah dari satu poin ke satu poin tertentu di sepanjang lembah sungai yang merujuk kepada kawasan sungai yang 55 . a) Apakah maksud profil panjang sungai. Kuat kuasa undang-undang.batuan keras akan mengalami rekahan. Pembinaan tembok kontrik. c) Jelaskan pembentukan air terjun dan jeram.lagaan dan larutan. 4. Larangan pembinaan bangunan berhampiran tebing sungai.Contoh Air Kota Tinggi di Johor dan Air Terjun Sekayu di Terengganu.aliran air tersekat dan melompat menneruni bonjolan yang keras. 2.lama ke lamaan membentuk air terjun-batuan keras mampu menghalang aliran airpembentukan air terjun terjadi. Kurangkan aktiviti pembalakan dihulu sungai.batuan lembut lebih dahulu dan mudah dihakis. Air terjun.batuan keras akan tertonjol ke atas. Jeram – air mengalir di kawasan yang mempunyai batuan yang tersusun secara menegak dan berselang seli antara batuan lembut dank keras. b) Nyatakan empat cara hakisan sungai. lelasan.Cadangan Jawapan Hakisan merupakan proses penggondolan dan kikisan yang dialami oleh permukaan bumi akibat tindakan agen yang bergerak seperti air mengalir. 3.di kawasan yang mempunyai lapisan batuan yang tersusun dalam keadaan mendatar antaran batuan keras dan lembut. Soalan 8. Batuan lembut akan mudah terhakis daripada batuan keras. (4 markah) Cadangan Jawapan : Empat cara hakisan ialah tindakan hidraul. d) Huraikan lima langkah untuk mengurangkan kadar hakisan di aliran air sungai. Kurangkan penerokaan hutan paya air tawar. 5. ( 10 markah ) Cadangan Isi Jawapan: 1. angin dan ombak.

56 . [ 8m] Cadangan Isi Jawapan : Aktiviti . Pengangkutan – pengangkutan giat berlaku. Jumlah air hujan – hujan yang lebat menyebabkan profil sungai terganggu. Kuat kuasa undang-undang .pemendapan giat-cerun landai. Halaju air – bahagian hulu lebih curam kerana halaju air yang kuat – bahagian hilir agak landai kerana halaju air lebih perlahan.isi padu air sedikit.profil bahagian hulu lebih bercerun curam –bahagian hilir lebih landai. Hakisan – giat di bahagian hulu. Penebangan terpilih – tebang pokok yang benar-benar matang. 3. Pertanian – beban yang dibawa meningkat – profil panjang sungai bahagian hilir akan semakin landai dan cetek. c) Huraikan tiga faktor yang mempengaruhi profil panjang sungai [6m] Cadangan Isi Jawapan : 1.hakisan akan meningkat.profil panjang sungai bahagian hilir akan semakin landai. Pemendapan . 2. halaju air perlahan dan isipadu air sedikit. d) Huraikan dua aktiviti manusia yang mengganggu profil panjang sungai dan dua langkah mengatasi gangguan tersebut. 2. 1.Akta Perhutanan . 3. Pembalakan – mendapan akan meningkat. Kecerunan. 2.cerun. 2. b) Jelaskan tiga proses yang berlaku disepanjang profil tersebut. [6m] Cadangan Jawapan : 1. Langkah-langkah : 1. Soalan 9. halaju air dan isipadu air sedarhana.bermula di tanah tinggi hingga ke muara sungai di mana mempunyai kecerunan yang berbeza dan membentuk bentuk muka bumi yang berbeza.cerun curam-halaju kuat-batuan keras.

2. 2. Ternakan ikan air tawar – hakisan memotong likuan sungai –terbentuk tasik ladam. 2. 5. [5m] Cadangan Jawapan: Legeh sungai merupakan banjaran gunung dan tanah tinggi berhutan yang menjadi garis pemisahan aliran sungai dan merupakan punca sungai serta merupakan kawasan tadahan. 4.a) Apakah yang dimaksudkan dengan legeh. Perlombongan – batuan di bahagian hulu mengalami hakisan menghasilkan batu pasir. 3. Soalan 10 57 . Pemendapan – pemendapan sungai terganggu. b) Jelaskan bagaimana tindakan hakisan sungai boleh menjana aktiviti manusia.beban sentimen telah dimendapkan dalam empangan sebelum sampai ke bahagian hilir. 3. Pengangkutan – proses pengangkutan beban sentimen diganggu. Pembinaan tembok kontrik. d) Huraikan tiga langkah yang boleh dijalankan untuk mengurangkan hakisan sungai. Pertanian – hakisan hasil bahan mendap –bentuk dataran banjir dan delta. [6m) Cadangan Isi Jawapan : 1. 4. 3. Pelancongan – hakisan membentuk air terjun dan jeram-tempat menarik dan menggalakkan aktiviti pelancongan. [6m] Cadangan jawapan : 1. Kuat kuasa undang-undang. Hakisan – berkurangan aliran air diatur oleh pembinaan empangan. Jelaskan pernyataan ini. Kurangkan penerokaan hutan paya air tawar. [8m] Cadangan Isi Jawapan : 1. Larangan pembinaan bangunan berhampiran tebing sungai. c) Pembinaan empangan disesuatu aliran sungai memberi kesan kepada proses-proses sungai. Kurangkan aktiviti pembalakan dihulu sungai.

Agen – Tindakan hidraul agen utama air – lelasan agen utama pasir atau beban sentimen.’ a) Jelaskan perbezaan antara tindakan hidraul dan lelasan. Larutan – batu kapur yang terdapat di pinggir pantai di hakis oleh air laut yang mengandungi asid karbonik yang lemah. Lagaan – melibatkan beban sentimen dalam berada di dalam ombak berlaga sesame sendiri. geo. i. lelasan. cenuram dan pentas hakisan ombak. [ 3 markah ] Cadangan Jawapan : Bentuk muka bumi pinggir pantai ialah gua. Tiga bentuk muka bumi hakisan pinggir pantai.larutan dan lagaan yang telah menhasilkan pelbagai bentuk muka bumi yang tersendiri. [ 6 markah] Cadangan Isi Jawapan : 58 . 3. [ 4 markah ] Cadangan Jawapan : 1. b) Nyatakan.permukaan lembut lebih mudah terhakis.melibatkan air bertindak balas dengan batuan di pinggir pantai yang mempunyai rekahan. 4. Tindakan hidrual. gerbang laut. c) Jelaskan tiga faktor yang mempengaruhi bentuk muka bumi di pinggir pantai. Cara – Tindakan hidruil perlukan rekahan – lelasan tindakan ke atas permukaan batuan. ii. ( 6 markah ) Cadangan Jawapan : 1.‘Pinggir pantai mengalami proses hakisan seperti tindakan hidraul. tunggul sisa. 2. gloup. Lelesan – melibatkan pasir sebagai agen utama menghakis pinggir pantai 2.batu tunggul. Jelaskan cara berlakunya hakisan ombak.

2.pantai yang menpunyai hutan semula jadi seperti paya bakau dan hutan pantai. [ 6 markah ] 1. 3.proses perubahan air ke cecair dalam bentuk wap air di mana tekanan wap air pada permukaan air lebih tinggi berbanding tekanan wap di atmosfera.tanjung dan teluk sumber alam semula jadi yang indah dan menarik. Tadahan air atau takungan air. (6m) Sejatan. Kecerunan pantai. Batuan lembut lebih mudah terhakis. Jenis batuan – pantai yang mengandungi batuan keras dan lembut akan mengalami hakisan yang berbeza. 59 . Pelancongan – pantai . 4.pantai yang lebih curam mengalami hakisan yang lebih tinggi berbanding pantai yang bercerun landai.Batuan keras sukar untuk dihakis dan mengambil jangka masa yang panjang. Kekuatan ombak. d) Huraikan tiga kepentingan bentuk muka bumi pinggir pantai terhadap aktiviti manusia.1. Perlombongan pasir – pantai yang mengandungi pasir boleh diteroka untuk sumber bahan mentah peridustrian dan pembinaan. Ternakan akuakultur. 3. 2.teluk. Sejatpeluhan-merupakan proses kehilangan air pada tumbuhan yang berlaku bila tekanan wap pada sel-sel permukaan daun lebih tinggi daripada tekanan wap air di atmosfera. Contoh batuan keras akan membentuk tanjung dan batuan lembut akan membentu teluk. TEMA 3 : SISTEM ATMOSFERA CADANGAN JAWAPAN 1 a) Apakah yang dimaksudkan tentang ‘sejatan’ dan ‘sejatpeluhan’..ombak besar yang besar akan member kesan yang sangat besar kepada pingir pantai dalam mengubah dan membentuk betuk muka bumi di pinggir pantai.pantai yang landai alami geseran dan melemahkan tenaga ombak untuk melakukan hakisan.. tempat yang sesuai dan baik untuk habitat ikan.

menyebabkan ia kurang menerima hujan.proses sejatpeluhan tinggi kerana proses sejatpeluhan berlaku melalui liang-liang storma daun. 3. Apabila ia berlaku atmosfera akan kekurangan kandungan wap air.Luas kawasan permukaan air-Semakin luas kawasan permukaan. semakin tinggi proses sejatanpeluhan berlaku.Suhu udara tinggi-Semakin tinggi suhu di suatu kawasan. terlindung dan mengalami kemarau.Tiupan angin-Semakin kencang dan keberterusan tiupan angin semakin tinggi proses sejatan. sejatan tinggi-proses sejatan terjadi melalui liang-liang pore tanih. (9m) 1-Kawasan lindungan hujan-Kawasan yang terlindung dari oleh bukit tinggi atau berada jauh di pedalaman. 7-Panjangan waktu siang dan malam-Waktu siang yang panjang akan menghasilkan sejatpeluhan yang lebih banyak. (10m) Sejatan 1. semakin banyak wap air yang terhasil.Kandungan lembapan tanih-Kelembapan tanih tinggi. 60 . semakin banyak sejatan berlaku kerana tekanan pada permukaan air lebih tinggi berbanding tekanan wap di atmosfera. 2. 4. c) Huraikan faktor semula jadi dan factor manusia yang menyebabkan kemarau. 2-Fenomena el-nino-Iaitu fenomena udara kering/kemarau yang di bawa oleh arus angin kering dari lautan Pasifik. Sejatpeluhan 5-Saiz dan kuantiti daun-Daun yang besar dan bilangan yang banyak. contoh Jelebu di N. 3-Pembalakan berlebihan-Iaitu proses memusnahkan tumbuhan secara berleluasa menyebabkan tumbuhan berkurangan dan berlaku gangguan pada proses transpirasi. seterusnya kurang berlaku kerpasan sedangkan sejatan berlaku dengan giat.Seterusnya cuaca menjadi kering dan kemarau akan berlaku. kerana hujan di haling oleh bukit dan tidak sempat sampai ke kawasaan itu.b) Terangkan faktor-faktor yang mempengaruhi proses ‘sejatan’ dan ‘sejatpeluhan’.9. kerana kandungan wap yg terdapat di atmosfera akan di bawa jauh dari tempat tersebut dan meninggalkan ruang kosong di kawasan itu untuk di isi oleh wap air yang baru. 6-Orientasi atau keterdedahan pokok-Semakin banyak pokok yang terdedah pada pancaran matahari. sebaliknya pada waktu malam kerana udara yang lebih sejuk dan suhu daun juga rendah menyebabkan sejatpeluhan kurang berlaku pada waktu malam.

(10m) 1-Pertanian-penggunaan baja nitrogen yang banyak membawa kepada pencemaran air dan udara. seterusnya akan menipiskan lapisan ozon. la-nina. 61 . 2-Pencairan salji di kutub-kesan dari kepanasan yang di alami bumi. banjir besar dll. Penipisan ini membolehkan sinar UV memasuki ruang atmosfera bumi. 2-Penggunaan alat penghawa dingin dan peti sejuk-gas yang terhasil seperti gas CFC. b) Jelaskan punca-punca berlakunya fenomena penipisan lapisan ozon. seterusnya kan menghakis laipsan ozon. Karbon monoksida. 3-Kadar hakisan pinggir pantai meningkat-kesan dari kenaikan aras laut. ia sangat aktif apabila bercampur dengan molekul ozon. 4-Pengangkutan-penggunaan kapal terbang supersonic. pinggir pantai akan mengalami hakisan yang tinggi. 4-Kebakaran hutan secara semulajadi-hutan-hutan akan terbakar secara semulajadi kerana suhu dunia yang panas dan udara yang kering akan menggalakkan lagi kebakaran hutan. (5m) Gas-gas tercemar hasil daripada aktiviti manusia akan memutuskan ikatan-ikatan oksigen dalam ozon yg terdapat pd lapisan statosfera dan menyebabkan lapisan ozon terhakis dan menipis. 6-Penggunaan bahan pencuci dan pelarut. (10m) 1-Pemanasan global-Sinar UV yang berlebihan memasuki atmosfera bumi mengakibatkan bumi menjadi panas-menghasilkan pelbagai fenomena seperti el-nino. pencemaran ini akan di bawa naik ke atas samada sewaktu proses sejatan atau sewaktu pelepasan bahang oleh bumi ke ruang atmosfera. salji di kedua-dua kutub semakin mencair ini memberi kesan pada penenggelaman pinggir pantai. akan menipiskan lapisan ozon.spt bahan pencuci minyak dan gris bg peralatan elektrik dan elektronik yg menggunakan CFC dlm bentuk cecair. Co2. 5-Perindustrian-pembebasan asap yang mengandungi gas-gas berbahaya seperti CFC. c) Huraikan kesan-kesan fenomena penipisan lapisan ozon pada alam sekitar manusia. 3-Penggunaan tenaga nuklear pada peluru berpandu dan ujian roket-Penggunaan uranium akan menghasilkan gas radioaktif yang sangat berbahaya samada pada manusia dan jg pada lapisan ozon.CADANGAN JAWAPAN 2 a) Apakah yang dimaksudkan dengan penipisan lapisan ozon.

5-Penyakit katarak mata dan barah kulit-ekoran sinaran matahari yang tidak di tapis. c) Huraikan pengaruh angin monsun ke atas kegiatan ekonomi penduduk di kawasankawasan tropika. 2-Perikanan pinggir pantai-cuaca tenang lebih banyak tangkapan. 6-Kerosakan DNA manusia. membentuk lebih banyak wap air.padi sawah/ tembakau di Delta Kelantan mengikut musim panas dan lembap. ia akan menyilaukan mata. 3-Pelancongan-Musim panas lebih ramai pelancong di pulau-pulau dan pinggir pantaitiada gangguan oleh hujan dan ombak besar. (5m) Kawasan di permukaan bumi yang mempunyai isobar atau garisan suhu yang seragam samada bersifat tekanan tinggi atau rendah b) Terangkan faktor-faktor yang menentukan pola edaran udara secara global (10m) 1-Perbazaan jangka panjang jumlah tenaga yang dipancarkan oleh matahari ke permukaan bumi. haiwan dan tumbuhan-Kerana mengalami kekeringan air dalam badan dan jumlah air yang diterima tidak mencukupi. CADANGAN JAWAPAN 3 a) Apakah yang dimaksudkan dengan sel tekanan udara. (10m) 1-Pertanian. 4-Pembalakan-Musim panas lebih giat-balak mudah diangkut keluar dari hutan. 5-Ciri-ciri udara dan air-Udara sejuk lebih berat dan udara panas adalah ringan dan naik ke atas. haiwan dan tumbuhan akan rosak. musim hujan-sukar untuk proses penebangan dan pengangkutan balak. 62 . 2-Pemanasan yang tidak sama rata permukaan bumi mengikut garis lintangmewujudkan dua tekanan sel yang berbeza. musim tengkujuh (nov-mac) nelayan di Pantai Timur Semenanjung terganggu. DNA manusia. ini memberi kesan pada retina mata manusia. 4-Pusingan bumi di atas paksi dan pengaruh Daya Coriolis. selain penyakit barah kulit akibat pancaran uv yang tinggi. 3-Kecondongan paksi bumi-Berlaku musim yang berbeza antara Hemisfera Utara dan Hemisfera Selatan. 7-Kemusnahan hidupan akuatik dan terumbu karang-Suhu air laut yang tinggi akan memusnahkan hidupan akuatik dan terumbu karang kerana makanan untuk hidupan akuatik ini seperti plankton tidak boleh hidup akibat dari suhu yang panas.

63 . Co2 dll. -Mencapai titik pemeluwapan dan ditukar pada bentuk cecair dan turun sebagai kerpasan. 3. jelaskan bagaimana kejadian ‘hujan perolakan’ dan ‘hujan bukit’ terbentuk (10) 1. pada monsun timur laut kegiatan menjemur kurang giat kerana ia membawa hujan yang lebat CADANGAN JAWAPAN 4 a) Apakah yang dimaksudkan dengan kerpasan? (5) Kerpasan adalah lembapan/titisan air yang terpeluwap dan jatuh ke permukaan bumi dalam pelbagai bentuk cecair (hujan) dan pepejal (salji/hujan batu) dan intensiti b)Dengan bantuan gambarajah. ikan. (10) 1. Kegiatan pembakaran terbuka-pembakaran terbuka oleh orang ramai dan juga di tapak pembuangan sampah juga telah membebaskan asap yang mengandungi pelbagai gas seperti sulphur dioksida. -Wap air di bawa ke atas lalu mengalami proses pengembangan dan penyejukkan. Kegiatan pengangkutan-pembakaran bahan api fosil di bandar-bandar besar oleh kenderaan telah membebaskan gas yang mengandungi Co2 di udara dengan banyak. c) Huraikan bagaimana kegiatan manusia mempengaruhi hujan asid. udang dan lain-lain sangat giat di pantai timur semenanjung Malaysia pada musim monsoon barat daya.5-IKS-Aktiviti menjemur batik. 2. Lukis gambarajah hujan bukit -Udara lembap naik ke atas di bawa angin dari arah laut kearah kawasan tanah tinggi. seterusnya bercampur dengan wap air dan terjadilah hujan asid. Kegiatan perindustrian-Asap kilang yang tidak di tapis yang mengandungi sulfur dioksida dan nitrogen dioksida terbebas ke udara. -Udara dipaksa naik di kawasan terdapat halangan seperti banjaran dan gunung. 2. Lukis gambarajah hujan perolakan -Udara panas menjalankan proses di permukaan bumi. -Mencapai titik pemeluwapan dan di tukar kepada bentuk cecair dan turun sebagai hujan bukit.

b) Huraikan punca-punca pembebasan gas kloroflorokarbon (CFC) ke atmosfera. 6-Mengganggu kitar hidrologi. (10m) 1-Peningkatan suhu dunia. 64 . a) Apakah yang dimaksudkan dengan mikro iklim Bandar. (10m) 1-Pertanian-penggunaan semburan aerosol. 5-Perindustrian-pembebasan asap yang mengandungi gas-gas berbahaya. (12m) 1-Sinaran matahari berkurangan-pencemaran udara / jerebu. 2-Suhu semakin tinggi kearah pusat Bandar. Atom oksigen akan bertindakbalas dengan atom klorin menghasilkan klorin monoksida menyebabkan pengurangan molekul ozon berlaku. 3-Penggunaan baja kimia. (5m) Iklim berskala kecil dengan keluasan yang terhad yang di sebabkan oleh aktiviti manusia dan semulajadi b) Jelaskan ciri-ciri mikro iklim bandar. Atom klorin akan bertindakbalas dengan molekul ozon menyebabkan ia terurai membentuk oksigen dan atom oksigen. 2-Pencairan salji di kutub. c) Jelaskan kesan pemanasan global terhadap alam sekitar.CADANGAN JAWAPAN 5 a) Bagaimanakah penipisan lapisan ozon berlaku di ruang stratosfera. (5m) Penggunaan gas CFC yg berlebihan menyebabkan ia naik ke atmosfera dan bertindakbalas dengan sinar UV lalu terurai menjadi atom klorin. 5-Mengubah ekologi pinggir pantai. 3-Kelembapan bandingan rendah-kurang tumbuhan. 6-Penggunaan bahan pencuci dan pelarut spt bahan pencuci minyak dan gris bg peralatanelektrik dan elektronik yg menggunakan CFC dlm bentuk cecair. 7-Perubahan angin dunia. 2-Penggunaan alat penghawa dingin dan peti sejuk-gas CFC terbebas. 3-Kadar hakisan pinggir pantai meningkat. 4-Hujan perolakan kerap berlaku. 4-Pinggir pantai tenggelam. 7-Pengangkutan-penggunaan kenderaan yang mengeluarkan gas karbon monoksida. 4-Penggunaan kapal terbang supersonic.

(9) 1. 4-Kawalan teknikal/mekanikal. Domestik-Kegunaan harian seperti untuk membasuh. 2-Mengurangkan pembakaran bahan api fosil/guna sumber tenaga mesra alam. 2-Sejatpeluhan 3-Kerpasan 4-Aliran batang. TEMA 4 SISTEM HIDROLOGI 1. Pelancongan-Tasik semulajadi dan tasik buatan. Proses Menegak 1-Sejatan. 6-Peraturan dan garis panduan untuk bangunan. (10) CADANGAN JAWAPAN a) Nyatakan 3 proses mendatar dan 3 proses menegak dalam Kitar Hidrologi. Perlombongan-Bijih timah. 2. 7-Pendidikan. mandi dll. Pertanian-Tanaman seperti padi/sayuran sangat memerlukan air.Tasik buatan. 2-Aliran air bawah tanah. Perindustrian-Industri minuman sangat memerlukan bekalan air mencukupi. a) Nyatakan 3 proses mendatar dan 3 proses menegak dalam Kitar Hidrologi. (9) c) Jelaskan langkah-langkah bagi mengurangkan masalah kurangan air. 5-Inflitrasi. Selain itu untuk kegunaan menyejukkan mesin sewaktu proses pengeluaran. 8-Kempen. (6) Proses Mendatar 1-Larian air permukaan. b) Jelaskan kepentingan air kepada alam sekitar manusia. 3-Mencegah pembakaran terbuka sisa Bandar. kilang. (6) b) Huraikan kepentingan air kepada alam sekitar. c) Huraikan langkah-langkah bagi mengurangkan pencemaran udara Bandar.5-Halaju angin berkurang/tiupan angin ke pusat Bandar. terutama semasa proses pembesaran. 65 . 3-Alir lintang atmosfera. 4. minum. perumahan dll. 3. 9. 5. 5-Kuatkuasa undang-undang. (8m) 1-Perhutanan Bandar.

c) Huraikan langkah-langkah bagi mengurangkan masalah kurangan air. (10) 1. 2. Hujan tiruan-membenihkan awan bagi mejadikan hujan. Bina empangan-Air ditakung dan disimpan, digunakan sewaktu diperlukan. 3. Guna sumber air tanah-Air bawah tanah sangat berpotensi untuk di bangunkan. Antara kaedah yg boleh digunakan ialah telaga tiub untuk menyedut air bawah tanah, menggali telaga. 4. Sistem pengairan-Memodenkan sistem pengairan supaya lebih efektif dan dapat mengelakkan dari pembaziran air berlaku, disamping membaik pulih saluran paip yang rosak dan tersumbat. 5. Bina terowong air-Terowong di bina untuk pelbagai kegunaan terutama untuk penyaluran air terus kepada pengguna tanpa sebarang kebocoran, dapat mengelakkan pembaziran, Di samping dapat menyalur air keluar sekiranya berlaku lebihan air. 6. Catuan air-Penggunaan air yang berjadual mengikut lokasi. Biasanya hadkan penggunaan pada waktu puncak (siang) dan di buka pada waktu malam.

2. a) Terangkan proses-proses kitar hidrologi yang berlaku secara mendatar. (9) b) Huraikan proses-proses yang terlibat dalam menentukan imbangan air. (10) c) Jelaskan kesan-kesan akibat ketidakseimbangan air positif. (6) CADANGAN JAWAPAN a) Terangkan proses-proses kitar hidrologi yang berlaku secara mendatar. (9) 1. Aliran air permukaan- Aliran permukaan adalah lebihan air hujan yang mengalir menuruni cerun setelah semua liang pore tanah tepu dengan air hujan yang disusupkan. 2. Aliran air bawah tanah-Ia bergerak di atas lapisan tidak telap air di dalam tanah. Sistem akuifer khususnya dari jenis akuilud bertindak membenarkan air mengalir secara mendatar di dalam system menuju ke system sungai, tasik, kolam dll. 3. Airan antara- juga dikenali sebagai aliran intra. Ia berlaku secara mendatar hampir dengan permukaan/sub permukaan. Ia juga berpunca drp liang-liang pore yang sudah tepu dengan air dan secara perlahan-lahan menuruni cerun. b) Jelaskan proses-proses yang terlibat dalam menentukan imbangan air. (10) 1. Kerpasan-Input utama dalam menentukan imbangan air. Ia bertindak membekalkan air ke dalam sis. Hidrologi 2. Perpeluhan-Iaitu jumlah lembapan yang tersejat daripada unsur biological seperti tumbuhan,haiwan dan manusia. Perpeluhan adalah proses output dalam imbangan air. Ia berlaku menerusi liang roma akibat proses metabolisme.

66

3. Sejatan-Iaitu air yang tersejat daripada permukaan air dan lembapan tanih. Ia amat dipengaruhi oleh bekalan tenaga matahari. Sejatan merupakan output dalam imbangan hidrologi. 4. Larian air permukaan-Ia adalah proses perantaraan antara input dan output. Semua air larian akan berakhir di kawasan takungan seperti tasik, sungai dll yang akan mempengaruhi pula proses sejatan. 5. Simpanan air bawah tanah-Air hujan yang turun akan disusupkan ke dalam tanah menerusi liang-liang pore dan bertakung di atas lapisan yang tidak telap air di dalam tanah. Air yang tersimpan di dalam lapisan ini dipanggil akuifer. c) Jelaskan kesan-kesan akibat ketidakseimbangan air positif. (6) Kenalpasti ketidakseimbangan air positif iaitu lebihan air (banjir). 1. Fenomena banjir-Akibat curahan air hujan yang berlebihan menyebabkan limpahan air keluar melalui tebing-tebing sungai dan tasik. Lebihan air akan mengalir dan melimpahi kawasan-kawasan tanag rendah. 2. Menjejaskan aktiviti manusia-Aktiviti seperti pertanian, pelancongan dan lain-lain akan terjejas akibat lebihan air seperti banjir, ia akan memusnahkan tanaman, ternakan dan sebagainya. 3. Kelembapan bandingan sentiasa tinggi- Udara akan sentiasa lembap apabila kerpasan melebihi sejatan. Udara yang sentiasa lembap menyebabkan udara sentiasa sejuk.

Tema 5 Sistem Ekologi

1. a) Beri maksud rantaian makanan.(5m)
Rantaian makanan bermaksud hubungan pemakanan antara pengeluar,pengguna primer,pengguna sekunder dan pengguna tertier yang melibatkan pemindahan tenaga untuk menjalankan aktiviti tumbesaran dan kelangsungan hidup dalam satu ekosistem. b) Bagaimanakah aliran tenaga berlaku dalam sebuah ekosistem pertanian. (8m)

67

Contoh : Ekosistem kebun sayur cahaya matahari pokok sawi ulat beluncas burung ular sawa pengurai

1. Cahaya matahari adalah asas kepada hidupan. Ia penting untuk proses fotosintesis. 2. Pokok sawi adalah pengeluar yang membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Dalam proses fotosintesis tumbuhan menggunakan cahaya matahari dan karbon dioksida dan menghasilkan karbohidrat dan glukos. 3. Pokok sawi akan dimakan oleh ulat beluncas yang merupakan pengguna primer. Ulat beluncas adalah haiwan herbivor iaitu haiwan pemakan tumbuhan. Berlaku pemindahan tenaga dari pokok sawi kepada ulat beluncas. Tenaga itu digunakan untuk membesar,bergerak dan bernafas. 4. Ulat beluncas akan dimakan oleh burung yang merupakan pengguna sekunder. Berlaku pemindahan tenaga dari ulat beluncas kepada ulat burung. Tenaga itu digunakan untuk membesar,bergerak dan bernafas. 5. Burung akan dimakan oleh ular sawa yang merupakan pengguna tertier. Ular sawa adalah haiwan karnivor iaitu haiwan pemakan daging. Berlaku pemindahan tenaga dari burung kepada ular sawa. Tenaga itu digunakan untuk membesar, bergerak dan bernafas. 6. Apabila tumbuhan dan haiwan mati ia akan diuraikan oleh bakteria pengurai seperti protozoa dan menukarkannya menjadi nutrien. c) Jelaskan gangguan terhadap keseimbangan ekosistem di kawasan pertanian tersebut.(6m) Gangguan terhadap keseimbangan ekosistem pertanian i. Pengunaan racun serangga dan baja kimia oleh petani telah menyebabkan tanah berasid dan tidak sesuai untuk pertanian. Keadaan ini menyebabkan kegiatan pertanian tidak dapat dijalankan semula di kawasan tersebut. ii. Pengambilan kawasan pertanian untuk tujuan lain contohnya petempatan, industri, lebuhraya dan kawasan pelancongan. Ini menyebabkan persaingan guna tanah kawasan penanaman padi ditambak untuk dijadikan kawasan perumahan. iii. Penggunaan racun serangga menyebabkanpengguna primer mati lalu pengguna sekunder kurang sumber makanan. Bila ulat beluncas mati burung akan kurang makanan. iv. Pembajakan semasa proses penanaman menyebabkan tanih jadi gondol dan tandus. Pengeluar musnah @ proses hakisan membawa bersama mineral dalam tanih. Keadaan ini menyebabkan berlakunya pemiskinan tanih. v. Menanam ikut cerun menyebabkan berlakunya kejadian hakisan yang meluas lantas nutrien hilang bersama air larian permukaan . Tanih akan menjadi tidak subur.

68

d) Cadangkan tiga langkah untuk mengatasi masalah gangguan ekosistem tersebut. (6m) Langkah mengatasi masalah gangguan ekosistem tersebut. i. Penggunaan baja organik / kompos harus diperluaskan dalam sektor pertanian. Ini akan menjamin tanih terus subur dan tidak berasid. Contohnya penggunaan najis ternakan. ii. Kaedah Biologi iaitu menggunakan burung hantu untuk membunuh tikus. Kaedah ini dapat mengurangakan pencemaran alam sekitar yang disebabkan penggunaan racun serangga. iii. Penanaman secara berteres mengurangkan aliran air dan hakisan. Ini akan mengekalkan kesuburan tanih. iv. Undang-undang dan garis panduan mesti dilaksanakan untuk menghadkan kawasan petempatan ke kawasan pertanian. Contohnya Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974,EIA (Pindaan 2005). v. Kempen seperti Cintai Alam Sekitar / Selamatkan Bumi dijalankan oleh Jabatan Alam Sekitar dan badan bukan kerajaan . vi. Pendidikan - formal & tidak formal. - dalam subjek sains dan geografi. - ceramah alam sekitar. 2. a) Apakah yang dimaksudkan dengan autotrof? (3m) Tumbuhan yang berupaya memproses makanannya sendiri dengan bantuan cahaya matahari melalui proses fotosintesis .

b) Terangkan bagaimana tenaga dipindahkan dalam rantaian makanan bagi ekosistem sawah padi. (10m) i- Tenaga haba dan cahaya dipindahkan dari matahari kepada tumbuhan (padi dan rumput) untuk proses fotosintesis. ii- Tenaga kimia dan haba dipindahkan dari pengeluar kepada pengguna primer (tikus, belalang dan lain-lain) digunakan untuk bergerak, membesar dan bernafas.

69

Tenaga kimia dan haba dipindahkan dari pengguna primer kepada pengguna sekunder (ular. kenderaan tenggelam) dan kehilangan nyawa. -disebabkan peningkatan pemintaan sumber protein.tiada kawasan saliran air resapan air bawah tanah.sawah padi jadi kawasan tidak telap air.menyebabkan kerosakan harta benda (rumah. biawak dan lain-lain) digunakan untuk bergerak.iii.banjir . perabot. hotel dan kolam renang. iii.hujan lebat menyebabkan banjir.Pembinaan petempatan -petambahah penduduk menyebabkan permintaan terhadap tempat tinggal meningkat. .Akuakultur -pembinaan kolam ikan/udang di kawasan sawah padi. d) Huraikan kesan penerokaan kawasan sawah padi kepada alam sekitar. iv. membesar dan bernafas.Pembinaan jalan raya / Lebuhraya -penambakan sawah padi dengan meninggikan kawasan yang akan dibina lebuhraya / jalanraya agar selamat dari bencana banjir. iv. 70 . (4m) i. restoran. (8m) i.krisis makanan .Aktiviti perlancongan -pembinaan chalet. .kurang bekalan padi sebagai tanaman ruji. . -kawasan sawah padi ditimbun/ditambak untuk dijadikan taman perumahan. ii. c i) Bagaimanakah aktiviti penerokaan di kawasan sawah padi mengganggu keseimbangan ekosistem. -menyebabkan sawah padi ditebus guna -contoh: Bukit Merah Wetland ii.Organisma pengurai seperti bakteria dan kulat memperolehi tenaga kimia daripada pengeluar dan pengguna yang mati untuk diguna balik oleh pengeluar.

Hakisan tanah . jalanraya. hakisan permukaan serta kesotan cerun. .sawah padi jadi kawasan tidak telap air apabila dijadikan kawasan perumahan. . ii. c) Huraikan kesan pemusnahan ekologi hutan terhadap alam sekitar fizikal.kurang air bawah tanah. biasanya semakin tinggi peringkat rantaian makanan semakin kurang tenaga. (6m) i.susup air bawah tanah tidak berlaku.iii.melalui proses fotosintesis oksigen dibebaskan.melalui proses fotosintesis ia menukarkan tenaga suria kepada tenaga kimia yang akan digunakan oleh haiwan dan tumbuhan parasit.tumbuhan merendahkan suhu -sejatpeluhan bebaskan wap air yang merendahkan suhu persekitaran.tumbuhan bekal oksigen kepada hidupan. 3 a) Apakah yang dimaksudkan dengan piramid tenaga. iv. (8m) i.(5m) Gambaran tentang aliran tenaga dalam satu ekosistem mengikut aras trofik Iaitu kelompok organisme yang terlibat dalam rantaian makanan. . iii.kurang bekalan air . .pembersihan kawasan hutan untuk projek perumahan telah menyebabkan berlakunya pertambahan kadar hakisan tanah sebanyak lima kali ganda. 71 . Ini kerana tanah terdedah itu mengalami hakisan percikan.kegiatan pertanian pindah menyebabkan berlakunya hakisan cerun yang pesat akibat daripada aktiviti meneres bukit-bukit dan teknik tradisional iaitu pembajakan dan penanaman yang tidak mengikut teknik agronomi. . saprofit sebagai makanan. . lebuhraya.tumbuhan hijau memainkan peranan dalam mengawal keseimbangan ekosistem sebagai pengeluar utama kepada komponen-komponen hidupan lain. b) Terangkan peranan tumbuh-tumbuhan dalam sebuah ekosistem. medan letak kereta.oksigen pula kelansungan hidup manusia dan haiwan.

ii.pemusnahan terhadap spesies tumbuhan dan haiwan (biodiversiti) . . perumahan dan sebagainya membawa kepada kekerapan banjir. sungai akan tercemar. pembalakan dan perlombongan secara besar-besaran menyebabkan berlakunya hakisan dan bahan-bahah hakisan ini dimendapkan di sungai. vi.perubahan iklim mikro . perumahan.dimaksudkan dengan unsur cuaca iaitu suhu dan hujan. pertanian. habuk dan lain-lain.. Pencemaran udara kesan daripada penerokaan hutan untuk pembinaan jalanraya. Ketiadaan kawasan tumbuhan yang dapat mengawal pengaliran air larian menyebabkan hujan turun terus mengalir ke lembangan.. Air larian membawa bahan-bahan hakisan seperti lanar selut.kesan dari penerokaan hutan untuk pembangunan.hakisan tanah yang pesat di kawasan penerokaan hutan ini adalah kerana tumbuhan tidak dapat memainkan peranan menghalang hakisan seperti peranan silara tumbuhan. . v.pembinaan Empangan Kenyir di Terengganu menyebabkan haiwan berpindah ke kawasan lain dan banyak spesies tumbuhan tenggelam dan musnah.kering kerana air bawah tanah turut tersejat melalui proses sejatan dan memberi kesan pada kandungan tanah seperti humus akan musnah 72 . suhu dan hujan berubah setelah hutan dibersihkan. perumahan. yang melibatkan kawasan tadahan hujan.penerangan kawasan hutan menyebabkan berlakunya perubahan musim hujan. iv. pertanian.hutan hujan tropika Malaysia kaya dengan berbagai spesies tumbuhan dan haiwan. tindakan air itu berupaya melonggarkan ikatan butiran dan hakisan lurah berlaku. bilangan kenderaan bertambah. Hujan berterusan menyebabkan air melimpah keluar dari tebing menjadi banjir. . pertanian.gangguan edaran hidrologi semulajadi dan kawasan tadahan. pemusnahan hutan untuk tujuan pembangunan. Bahan-bahan hakisan yang dibawa mendap di dasar dan mencetekkan sungai. . iii.banjir .pencemaran air . pembalakan dan lain-lain membawa kepada kemusnahan spesies tumbuhan dan kepupusan haiwan dalam jangka masa panjang. Ini menyebabkan pembebasan bahan pencemar ke udara meningkat yang berupa kumpulan asap hitam. gas.peranan hutan hujan tropika terganggu apabila kawasan tersebut diterokai untuk pembangunan. kekerapan musim kemarau dan kejadian banjir kilat. Akibatnya. kelodak serta pasir ke sungai-sungai menyebabkan pencemaran. pembalakan. iv.akibat daripada teknik lombong pam yang digunakan yang memancutkan air telah menyebabkan hakisan yang amat ketara sekali terhadap kawasan bukit tersebut.

. . v. (5m) Pemeliharaan – usaha yang dilakukan oleh kerajaan dan pertubuhan tertentu bagi melindungi alam sekitar yang sedia ada dari musnah demi 73 .pengeluaran lesen untuk mengawal pemburuan binatang. xi.Pendidikan alam sekitar . .beberapa akta digubal untuk melindungi pelbagai jenis tumbuh-tumbuhan semulajadi dan hidupan liar contohnya Akta Perhutanan Negara 1984.contoh projek ladang hutan kayu jati di Kedah. viii. iv. Saling bergantungan antara sistem 1 a) Beri maksud konsep pemeliharaan alam sekitar. vi.menimbulkan kesedaran masyarakat berkenaan cara memelihara alam sekitar secara formal dan tidak formal.Jabatan Hidupan Liar dan Taman Negara (PERHILITAN) -bertanggungjawab untuk melindungi hidupan liar dan taman negara. vii.penubuhan ladang hutan .Kempen .dianjurkan kerajaan dan NGO misalnya Tabung Alam Malaysia (WWF Malaysia). iii.dijalankan untuk meningkatkan pengurusan sumber hutan dan menjamin pengekalan sumber semulajadi dan balak yang berterusan.menanam semula pokok yang ditebang dan pokok yang ditanam matang dalam jangka masa 15 tahun.mewartakan hutan simpan dan taman negara .mengehadkan pengeluaran lesen memburu dan membalak . Perlis Perak dan Selangor.menjalankan penyelidikan .penerokaan hutan tidak dibenarkan di hutan simpan contoh Taman Negara Endau Rompin.d) Cadangkan tiga langkah untuk mengatasi kepupusan flora dan fauna di Malaysia . ii.ditubuhkan bagi membekalkan bahan kayu yang berterusan.PERHILITAN bertanggungjawab dalam pengeluaran lesen pembalakan.penghutanan semula (penanaman semula) .contoh: Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia (FRIM). (6m) i .menguatkuasakan undang-undang .

iii. Melalui kaedah ini hanya pokok yang matang sahaja ditebang. Penebangan hutan secara terpilih Untuk memastikan khazanah hutan kekal terpelihara proses penebangan secara terpilih hendaklah dilaksanakan. Ia pernah terjadi di Sweden dan Finland. d) Jelaskan langkah kaedah bukan perundangan mendapat membendung masalah hujan asid? (8m) 74 . (6m) Tiga kesan hujan asid i. Contoh taman negara yang terdapat di Malaysia ialah Taman Negara Kinabalu. Kemusnahan ekosistem hutan Kandungan hujan asid dengan pH kurang dari 5 menyebabkan kemusnahan hutan. iii.kepentingan generasi akan datang b) Huraikan dua contoh kaedah pemeliharaan alam sekitar. Hutan Simpan Selain taman negara kerajaan juga mewujudkan hutan simpan yang berfungsi mengekalkan flora dan fauna di kawasan tersebut Contoh hutan simpan ialah Hutan Simpan Endau-Rompin di Sempadan Pahang-Johor. Dengan cara ini pokok yang belum matang berpeluang membesar menggantikan pokok yang telah ditebang. Hujan asid menyebabkan pokok menjadi lemah kerana akar pokok menjadi lemah dan tidak dapat meresap nutrien. (4m) i. Kemusnahan hidupan akuatik Hujan asid yang masuk ke dalam sungai akan membunuh hidupan akuatik seperti udang dan ikan. c) Hujan asid adalah salah satu fenomena yang wujud akibat kegagalan manusia memelihara sistem atmosfera. Langkah ini diambil bertujuan melindungi flora dan fauna di kawasan tersebut. Aktiviti pertanian terganggu Hujan asid menyebabkan tanih berasid dan menjejaskan kesuburan tanih. ii. Di India ladang gandum yang berhampiran kawasan industri mengalami penurunan pengeluaran. ii. Taman Negara Taman Negara telah diwartakan oleh kerajaan sebagai rizab di mana aktiviti penebangan pokok dan perburuan diharamkan sama sekali di kawasan tersebut. Jelaskan tiga kesan fenomena hujan asid terhadap alam sekitar.

monorail. -megurangkan bahan pencemar iv.Kaedah Bukan Perundangan i. Kebakaran hutan secara meluas pernah terjadi Kalimantan. i.Indonesia.tanaman berskala besar. Kempen Kongsi Kereta -mengurangkan kenderaan di jalanraya. b.pembuangan puntung rokok atau bahan mudah terbakar semasa musim kering.kilang Proton dipindahkan dari Shah Alam ke Tanjung Malim 2 a) Beri maksud ‘saling kebergantungan antara sistem. .contoh di Indonesia. ii. sektor perladangan .dijalankan di kawasan pendalaman. Ia boleh mengubah dan mengganggu alam sekitar fizikal dan lam sekitar manusia . Bina kawasan industri di kawasan luar bandar. kelapa sawit.faktor manusia a. bas.Faktor semulajadi a. -asap yang terbebas tidak engandungi bahan pencemar ii. . Penapis asap di cerobong asap kilang -mengurangkan masalah pencemaran. c. Fenomena El-Nino menyebabkan cuaca panas berpanjangan lantas mewujudkan masalah kemarau. Letusan gunung berapi mengeluarkan lava panas yang menyebabkan hutan mudah terbakar. (6m) Faktor menyebabkan kebakaran hutan. . b. . b) Jelaskan faktor yang memnyebabkan kebakaran hutan.untuk tanaman getah.merendahkan kepekatan bahan pencemar diruang atmosfera iii. . Cuaca yang panas ini menyebabkan daun kering di kawasan hutan mudah terbakar.proses tebang bakar oleh kaum asli. 75 . Definisi ‘saling kebergantungan antara sistem’ ialah interaksi antara satu sistem dengan sistem yang lain. Penggunaan kenderaan awam -LRT. kecuaian manusia . pertanian pindah .

terjadilah hujan.gas rumah hijau penyumbang kepada pemanasan global. .mengurangkan proses susupan air bawah tanah.hujan tiruan . .tiada daun untuk proses sejatpeluhan.kerjasama antara negara . .air bawah tanah berkurangan.membuat hujan tiruan dengan menyemburkan garam kepada awan komulonimbus. . ii.wap air mengalami pengeluwapan dan membentuk hujan asid..awan tidak terbentuk dan sekaligus mengurangkan hujan.Malaysia dan Singapura memberi bantuan teknikal masa memadamka kebakaran di Indonesia. .kerjasama teknikal antara Malaysia. ii.Sistem hidrologi a) mengurangkan sumber air bawah tanah . .Atmosfera a) jerebu . .komponen hasil pembakaran hutan seperti karbon dioksida dan karbon monoksida menyerap dalam wap air.memadamkan api dari udara menggunakan helikopter. d) Huraikan langkah mengurangkan masalah kebakaran hutan? (6m) Langkah mengurangkan masalah kebakaran hutan.udara kering dan angin tenang membantu mengapungkan partikulat di ruang atmosfera. i.pembebasan karbon dioksida meningkatkan kepekatan gas rumah hijau. b) mengurangkan kerpasan . .api mudah merebak c) Bagaimanakah kebakaran hutan mempengaruhi sistem atmosfera dan sistem hidrologi? (8m) Kebakaran hutan mempengaruhi sistem: i. . c) peningkatan suhu global .hutan terbakar mengeluarkan asap dan partikulat terampai di atmosfera. 76 . Singapura dan Indonesia.jumlah wap air di atmosfera berkurangan. .garam akan menarik wap air membentuk awan dan bila awan berat.tiada akar pokok untuk meresap air ke bawah tanah. b) hujan asid .

3. (8m) kesan-kesan gempa bumi terhadap alam sekitar manusia. (2m) ii) perubahan yang berlaku terhadap sistem-sistem tersebut. sistem ekologi – habitat tumbuhan musnah c) Huraikan kesan gempa bumi terhadap alam sekitar manusia. v. .sistem geomorfologi .sistem ekologi ii) Perubahan yang berlaku terhadap sistem tersebut a.tanah runtuh. sistem geomorfologi – gelinciran/sesar .pendidikan formal dan tidak formal.kempen . (4m) Gempa bumi didefinisikan sebagai satu gegaran kerak bumi akibat pelepasan tenaga dari dalam bumi secara tiba-tiba .pendidikan formal: Geografi.pendidikan . anjuran: JAS.perundangan . i. akhbar.iii. NGO. . Sains.kehilangan nyawa 77 . a) Beri maksud gempa bumi.antara kempen adalah ‘Hijaukan Bumi’. . b) Nyatakan : i) sistem-sistem yang berubah akibat gempa bumi. .contoh : Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 iv. majalah.tindakan perundangan kepada pertani yang menjalankan pembakaran hutan secara terbuka.media: tv.kempen untuk menyedarkan masyarakat pentingnya hutan kepada manusia. . . . (3m) i) sistem yang berubah akibat gempa bumi .tujuan supaya tidak mengulangi kesalahan tersebut.pendidikan tidak formal: ceramah Alam Sekitar. NGO. b.tujuan: mendidik pelajar tentang pentingnya hutan dalam kehidupan manusia.

gangguan emosi akibat kehilangan orang tersayang seperti ibu. bapa. industri dan kawasan perlancongan musnah. (6m) i.mengurangkan risiko runtuhan bangunan. terputus. bangunan perniagaan.kejuruteraan bangunan yang tinggi . Kajian Luar Geografi Alam Sekitar Fizikal Soalan 1.sistem cerucuk yang kuat dan tahan gegaran.taun kerana kurang bekalan air bersih. iii.kurangkan pembinaan di kawasan lereng bukit . ii. d) Jelaskan langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasi kesan gempa bumi. . iv. iv. .jambatan runtuh. . . .Kemusnahan infrastruktur .bakteria dan virus dari bangkai haiwan dan mayat manusia. . pejabat runtuh.Kehilangan sumber rezeki .Wabak penyakit .jalanraya retak.Trauma .premis perniagaan. vi.contoh: di China.bangunan runtuh menyebabkan banyak kematian.kemajuan teknologi dapat mengesan kejadian gempa yang akan berlaku.rumah.petempatan dibina di kawasan rata. pasangan dan anak.diterokai oleh pengkaji dari Amerika Syarikat dan Rusia.. .tiang elektrik dan telefon tumbang.contoh di Jepun dan Taiwan. v. Berdasarkan kajian luar yang telah anda jalankan di lembangan saliran.kerjasama antarabangsa . a) Senaraikan jenis dan cara hakisan sungai di kawasan tersebut.membina bangunan yang kukuh dan tahan gempa iaitu mempunyai ciri-ciri keselamatan .alat pengesan gempa bumi (siesmograf) . .Kemusnahan harta benda . iii.bantuan dari PBB. ( 7 markah ) Cadangan Jawapan: 78 . ii.sumbangan dari negara-negara lain.

a. ( 10 markah ) Cadangan Jawapan : 1. Ternakan ikan air tawar – di kawasan tasik ladam dan muara sungai – habitat ikan yang susuai dan baik.di kawasan yang mempunyai lapisan batuan yang tersusun dalam keadaan mendatar antaran batuan keras dan lembut.batuan keras akan tertonjol ke atas. ( i ) Nyatakan dua proses geomorfologi yang berlaku di kawasan tersebut.batuan lembut lebih dahulu dan mudah dihakis. Pelancongan.delta dan dataran banjir untuk penanaman padi sawah.batuan keras akan mengalami rekahan. Menjana kuasa hidro elektrik – di kawasan air terjun dan jeram. 2. Gaung .lekukan yang dalam terbentuk di kaki air terjun – tindakan air sungai melalui hakisan mendalam dan tidankan pusaran air membentuk lubuk tersebut.bahagian hulu air deras dan batuan jenis batuan keras. Pahang.aliran air tersekat dan melompat menuruni bonjolan yang keras.lurah yang dalam terbentuk hasil dari hakisan menegak. 3. 4.tambah pendapatan nelayan.manda dan memancing serta berkayak. b) Jelaskan kepentingan bentuk muka bumi hasil tindakan sungai terhadap kegiatan manusia.kawasan sekitar air terjun.lama ke lamaan membentuk air terjun-batuan keras mampu menghalang aliran airpembentukan air terjun terjadi 4. mandi.hakisan menegak bertindak dengan berkesan di dasar alur dan mendalamkan dasar sungai sehingga membentuk gaung. Pertanian . 5. Lubuk junam.likuan sungai dan delta – mudah dibina kemudahan asas untuk kelansungan hidup manusia Soalan 2 Berdasarkan kajian luar yang anda jalankan di sebuah kawasan tanah tinggi. jeram dan tasik ladam untuk berkelah. b) Huraikan bentuk muka bumi akibat proses hakisan di kawasan tersebut. Air terjun. Jeram – air mengalir di kawasan yang mempunyai batuan yang tersusun secara menegak dan berselang seli antara batuan lembut dank keras. Batuan lembut akan mudah terhakis daripada batuan keras. hakisan menegak dan hakisan mengundur.Kajian luar dijalankan di Sungai Pahang. Jenis hakisan yang terdapat di kawasan kajian ialah hakisan mendalam. 5. ( 8 markah ) Cadangan Jawapan : 3. tindakan hidrual dan larutan. Cara berlakunya hakisan ialah lagaan. Petempatan . 6. 79 . lelasan.

tanih akan tepu dengan air. ( 5 markah ) Cadangan Jawapan: 1. 2.. ( ii ) Jelaskan maksud salah satu daripada proses tersebut.( 2 markah) Cadangan Jawapan : Kawasan Kajian luar ialah Tanah Tinggi Camaron. 9.struktur tanih tidak stabil. Tindakan manusia – aktiviti manusia seperti pertanian.hakisan juga meningkat dikawasan yang bercerun curam. ( 6 markah) Cadangan Isi Jawapan : 80 . 10. angin dan ombak. c.air meresap dan basah . Litupan tumbuhan – kurangnya litupan tumbuhan meningkatkan lagi hakisan dan tanah runtuh.air bertindak sebagai pelicin membantu pergerakan dan hakisan tanih ke cerun bukit. Terangkan tiga kepentingan kawasan tanah tinggi kepada manusia. ( 6 markah ) Cadangan Isi Jawapan : 7. Pahang.penggunaan jentera dan penanaman cerucuk konkrit -tanih terdedah kepada air hujan . Dua proses geomorfologi ialah tanah runtuh dan hakisan. Jelaskan tiga faktor yang menpengaruhi proses geomorfologi tersebut. jumlah hujan banyak melebihi 2000 mm setahun. 8. Tanah runtuh pula merupakan pergerakan tanih ke bahagian bawah cerun yang berlaku secara tiba-tiba dan dalam gerakan yang cepat untuk dilihat kesannya disebabkan cerun yang curam atau hampir tegak disusuli dengan tarikan graviti yang kuat dan tanih yang tepu dengan air akibat hujan yang lebat. Kecerunan – kawasan antara 5° hingga 40° berlaku tarikan gravity yang amat kuat menyebab terjadinya tanah runtuh.dan pertempatan dicerun bukit gaitkan lagi pergerakan jisim. Jumlah hujan – kawasan khatulistiwa terutamanya.tumbuhan bertindak sebagai penghalang titisan air hujan terus meresapkan dalam tanah. Hakisan merupakan proses penggondolan dan kikisan yang dialami oleh permukaan bumi akibat tindakan agen yang bergerak seperti air mengalir. b.akar bertindak sebagai pengikat dan mencengkam tanah.

tumbuhan semula jadi yang menarik dan unik. Peningkatan suhu. Tanah runtuh. Huraikan tiga kesan penerokaan tanah tinggi terhadap alam sekitar. Ekopelancongan.empangan mudah dibina contoh Empangan Sultan Abu Bakar Tanah Tinggi Cameron. 2.tepu dengan air hujan. d. b) Huraikan faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah hujan penerimaan di kawasan tersebut (10) 81 . 3. Soalan 3 a) Terangkan satu kaedah untuk menyukat hujan. Kawasan tadahan hujan – tanah tinggi berhutan tebal. Banjir – alur sungai cetek-penuh dengan beban yang dibawa air hujan. Cara menyukat: Satu silinder logam dengan satu corong bergaris pusat 20cm atau 13cm diletakkan di kawasan lapang dengan ketinggian rim corong 0.tanah tinggi semula jadi.udara nyaman. ( 6 markah) Cadangan Isi Jawapan: 1. 3. Ukuran dibuat pada masa yang tetap di waktu pagi dengan menuangkan air hujan yang bertakung ke dalam satu silinder bersenggat dan diambil bacaannya. 2.hujan berjumlah melebihi 2000mm. Alat : Tolok hujan 2.tumbuhan tiada sebagai penghalang matahari dan penyerap karbon dioksida di udara semasa proses fotosentisis.3 meter di atas tanah.punca sungai dan membekal air untuk kawasan sekitarnya. Pertanian – tanaman teh tanah tinggi dan tanaman udara sederhana seperti buahbuahan dan bunga-bungaan-suhu sekitar 25°C.tanah kehilangan ikatan dan cengkaman.1. Jumlah hujan dinyatakan dalam mm. (5) Cadangan Jawapan 1.

c) Terangkan bagaimana perubahan sumber air mengganggu aktiviti manusia(10 markah) 1. 3. sangat mempengaruhi jumlah hujan di kawasan ini. sotong dll. 5. Mengganggu aktiviti manusia.Alat Termometer Sixes 3. Musim basah atau kering-sangat mempengaruhi jumlah hujan. Tempoh masa hujan-samada hujan turun secara berterusan atau sekejap-kejap tapi dalam tempoh yang kerap. Pengangkutan-Musim banjir-jalan raya tenggelam. Musim kemarausungai cetek-bot-bot dan perahu tidak boleh bergerak. pedalaman atau kaki bukit 4. proses jual beli 6. Perubahan negative-tanaman musnah akibat tidak cukup air. Ciri hujan yang turun-Hujan renyai-renyai. tempoh basah hujan sangat tinggi. Kedudukan tempat-Lokasi kajian berada samada berhampiran dengan lautan. Akuakultur-Banjir memusnahkan sangkar dan menenggelamkan kolam. rosak. lebat atau hujan batu. Perindustrian-Musim hujan-banjir akan menjejas aktiviti perkilanganmesin rosak. Dapatkan bacaan suhu maksimum dan suhu minimum suhu Kaedah mengukur suhu maksimum dan suhu minim umm di stesen kaji cuaca SMK Jerantut dalam tempoh 24 jam 82 .Nyatakan kawasan/lokasi kajian: 1. 5. tempoh kering sebaliknya. (5 markah) 1. Pertanian-Perubahan positif-tanaman tenggelam. Soalan 4 a) Jelaskan bagaimana anda mengukur min suhu maksimum dan minimum. 3. Mengganggu aktiviti manusia. Tiupan angin.Samada di pengaruhi oleh angin monsoon timur laut atau tidak. Perniagaan-Musim hujan atau banjir membantutkan aktiviti perniagaan. 2. Lokasi kajian/nama sekolah 2.. IKS-Musim hujan menjejaskan aktiviti perjemuran seperti batik. ikan. 2. 4. ikan terlepas.

angina dan hujan. Angin bertiup dari kawasan udara lembap/tekanan tinggi ke kawasan udara kering/tekanan rendah-udara kering memudahkan wap-wap air yang dibawa oleh angin naik ke atasmengalami penyejukan adiabatik sehingga tepu-hujan turun. tekanan rendah-anngin bertiup dari kawasan tekanan tinggi ke kawasan tekanan rendah-boleh dibuat antara kawasan yang mengalami pulau haba/kawasan bandar dengan kawasan pinggir Bandar/luar Bandar yang suhunya lebih rendah. 3. b)Jelaskan kaedah pengiraan min suhu dan julat suhu dalam tempoh 24 jam (suhu harian) (10 markah) Cadangan Jawapan Suhu maksimum pada 13 Jun 2008 = 32˚C Suhu minimum pada 13 Jun 2008 = 22˚C Min suhu harian = 32 + 22 2 = 27˚C Julat suhu harian =Suhu maksimum – suhu minimum = 32 – 22 = 10˚C c)Huraikan perkaitan antara unsur-unsur cuaca 1. hujan. Perkaitan antara kelembapan udara.Langkah 1 – Pengukuran suhu dibuat-alat Termometer Sixes-diselaraskan pada suhu semasa pada waktu pagi (pada jam 7.30 pagi. Perkaitan antara kelembapan udara dengan suhu sekitar-% kelembapan udara tinggi/udara lembap akan menyebabkan suhu sekitar rendah/lebih sejuk berbanding % kelembapan udara rendah/udara kering. tekanan udara dan angin. bahangan solar dan angin 2. Perkaitan antara suhu.30 pagi bertarikh 12 Jun 2008) Langkah 2 – Termometer Sixes diletakkan dalam rumah pelindung Stevenson yang ditempatkan di kawasan lapang di stesen mini kaji cuaca sekolah. suhu sekitarnya adalah lebih tinggi. Unsur-unsur cuaca di kawasan tersebut sememangnya saling berkaitsuhu. Langkah 3 – Bacaan diambil selepas tempoh 24 jam (pada jam 7.Mencatat nilai suhu maksimum dan minimum dalam Termometer Sixes. 4. Soalan 5 83 .13 Jun 2008). Hukum Boyle-suhu tinggi. sinaran matahari/sejatan.kelembapan bandingan. Udara lembap lazimnya-banyak wap air.

Daunnya kecil dan masin yang menjadi kegemaran haiwan ternakan seperti kambing. Ia juga tahan kepada perubahan pasang surut. udang. c) Jelaskan kepentingan ekosistem tersebut kepada alam sekitar kawasan kajian.parapet dan nipah. Akar jangkang yang berselirat mengukuhkan struktur pokok bakau apabila dilanda ombak kuat atau proses pasang surut yang berulang. terletak di kawasan. Komponen abiotik seperti udara. Pokok bakau mengeluarkan buah. Komponen biotik ialah tumbuhan seperti pokok bakau. Ia merupakan sebuah kawasan hutan paya bakau . Contoh pokok bakau ialah pokok bakau minyak. Endah. (8markah) 84 .Nyatakan komponen biotik dan abiotik di kawasan tersebut. a) .tanih lumpur. Pokok bakau mempunyai mempunyai akar ceracak dan akar jangkang.Berdasarkan satu kajian luar terhadap ekosistem hutan semulajadi pinggir pantai. 5.Selangor. 4. Pokok ini hidup di kawasan bersaliran buruk iaitu tanihnya sentiasa menakung air. 3. Apabila matang anak benih akin keluar dari bahagian bawah bawah buah bakau. (5markah) Cadangan jawapan. (6markah) Cadangan Isi Jawapan: 1. 2.air laut dan karbon dioksida b) Huraikan ciri-ciri tumbuhan di kawasan tersebut.Banting. kerang dan biawak. Terdiri dari pokok berkayu keras yang hidup subur di kawasan berlumpur. Haiwan seperti ikan belacak. Apabila buah bakau jatuh anak benih yang berbentuk tajam dan tercacak ke dalam lumpur.cahaya matahari. Kajian luar ini dijalankan di Kg. Ini adlah salah satu cara regenerasi pokok bakau. Akar ceracak digunakan untuk tujuan pernafasan. Pokok bakau mempunyai silara yang seragam (tidak berlapis).

Hutan paya bakau berfungsi mengekalkan keseimbangan ekosistem. (6markah) 85 . 4. Pelancong boleh melihat monyet belanda. 5. Pengkaji datang ke kawasan ini untuk mengkaji biodiversiti flora dan fauna di kawasan ini. kelip-kelip di Kuala Selangor atau burung migaratori di Kuala Gula dan Tanjung Tuan. Ia juga adalah bahan utama untuk dijadikan cerucuk untuk pembinaan rumah. Hutan paya bakau menjadi pusat penyedikan saintifik. Hutan paya bakau menjadi pusat rekreasi yang menarik untuk kunjungan pelancong asing dan tempatan. 2. Kejadian musim sejuk di kawasan hawa sederhana di hemisfera utara memaksa hidupan jenis ini berhijrah di hemisfera selatan yang mengalami musim panas. Kawasan paya bakau adalah sumber ekonomi iaitu pokok bakau merupakan sumber bahan mentah untuk industri arang kayu.Cadangan Isi Jawapan: 1.kerang dan ikan yang membekalkan sumber protin kepada manusia. Proses sejatpeluhan yang tinggi menyebabkan wujudnya kerpasan dan kelembapan yang tinggi. d) Bagaimanakah rantaian makanan di kawasan tersebut terjejas. 3. Paya bakau menjadi sumber makanan kepada manusia. Hutan paya bakau menjadi pusat persinggahan beberapa jenis burung migratori. Ia terdiri dari udang sotong. Kepelbagaian spisies tumbuhan dan haiwan menarik minat para pengkaji dari luar dan dalam negara. Proses fotosintesis mengawal pertukaran gas karbon dioksida dan oksigen. Pokok damar menghasilkan bahan untuk dijadikan pencelup. 6.

Tebusguna tanah untuk tujuan pertanian dan petempatan telah memusnahkan kawasan paya bakau.kerang dan tiram akan terjejas kerana habitat mereka telah musnah. Dua kitar nutrien tersebut ialah kitar oksigen dan kitar karbon ii. Keadaan ini secara tidak langsung men jejaskan rantaian makanan di kawasan terebut. Ini kerana proses fotosintesis terjejas kerana pokok tersebut membekalkan oksigen kepada manusia. (2markah) Cadangan jawapan.1. Aktiviti melombong pasir mendalamkan dasar pinggir laut dan sekaligus menggalakkan proses hakisan ombak. Nyatakan dua kitar nutrien yang terdapat dalam ekosistem tersebut. Bangau Tanjung. SOALAN 6 Berdasarkan kajian luar yang telah anda jalankan di sebuah kolam : a) i. Tindakan mengambil tumbuhan seperti pokok parapat dan nipah menjejaskan rantaian makanan. 4. Contohnya hidupan seperti siput. 3. 2. Kegiatan manusia menangkap ikan. Kawasan paya bakau ditambak dengan pasir dan tanah untuk dijadikan kawasan perumahan. Huraikan salah satu dari kitar nutrien tersebut. 3. Hutan pokok bakau ditebang dan digantikan dengan kolam ternakan ikan dan udang. Kajian luar ini dijalankan di sebuah kolam ikan di Kg. Penerokaan hutan paya bakau untuk tujuan perusahaan arang kayu telah memusnahkan pokok bakau yang berfungsi sebagai pengeluar.ketam dan udang untuk dijadikan sumber makanan mengganggu rantaian makanan. Pembinaan kolam ternakan ikan di kawasan paya bakau (marinkultur) telah memusnahkan kawasan semulajadi pokok bakau. Temerloh. Aktiviti perlombongan pasir di pinggir pantai telah menjejaskan rantaian makanan ekosistem paya bakau. (7markah ) Cadangan jawapan. 86 .

Semasa proses respirasi oleh rumpai air. 8. b) . Proses respirasi oleh tumbuhan berlaku apabila oksigen diserap oleh liang stomata daun. Kitar oksigen berlaku melalui proses fotosintesis. 3. 6. Gangguan semulajadi i. 5. ii. 1.alga dan lumut oksigen dibebaskan.lumut. 2. 2. Keadaan menyebabkan isipadu kolam menyusut dengan banyaknya dan dalam keadaan kritkal boleh menyebabkan kolam menjadi kering lalu hidupan di dalamnya mati.liang litensil pada batang dan akar tumbuhan itu sendiri. 4. Banjir Banjir boleh menghanyutkan segala hidupan kolam ke tempat lain. Banjir biasanya berlaku semasa tiupan angin monsun Timur Laut yang menyebabkan intensiti hujan meningkat secara mendadak.respirasi dan pereputan.labi-labi dan cacing tanih menyedut oksigen semasa proses respirasi melalui hidung dan mulut. Semasa proses fotosintesis yang dijalankan oleh rumpai air. 7. 1. (6markah) Cadangan Isi Jawapan Gangguan terdiri dari gangguan semulajadi dan aktiviti manusia.Kitar oksigen dalam ekosistem kolam.ikan. Kemarau Kemarau pula terjadi apabila hujan tidak turun dalam jangkamasa yang lama. Hujan yang turun dalam jangkamasa yang lama menyebabkan banjir dan air kolam melimpah keluar membawa bersama nya hidupan di dalamnya. Semasa proses pereputan oleh bakteria dan kulat proses pengambilan oksigen berlaku.penggunaan dan pengembalian oksigen ke ruang atmosfera secara berterusan.Jelaskan bagaimana keseimbangan ekosistem kolam terganggu. Haiwan seperti ikan. Dalam ketiga-tiga proses ini pengambilan.labi-labi dan cacing tanah oksigen digunakan. Bakteria dan kulat menggunakan bahan organik dan oksigen untuk mengeluarkan karbon dioksida dan menghasilkan nutrien dalam tanah. Aktiviti manusia 87 .

(6markah) Cadangan Isi Jawapan: 1. Sifat air yang berasid dan kurang oksigen akan menye babkan hidupan dalam kolam mati. 88 . Unsur abiotik Air kolam akan tercemar dan berasid. Saba liknya kandungan karbon dioksida meningkat kerana tiada tumbuhan untuk menyerapnya untuk proses fotosintesis. Kandungan oksigen dalam kolam berkurangan kerana tumbuhan kolam telah mati dan tidak menjalankan proses fotosintesis. 3. Kempen juga boleh dijalan untuk memberi kesedaran tentang pentingnya ekosistem kolam. 3. Generasi muda diperingkat sekolah rendah diterapkan dengan pengetahuan tentang pemeliharaan alam sekitar melalui subjek kajian tempatan dan di peringkat sekolah menengah dalam subjek Geografi dan Sains. Kilang kimia seperti kilang baja. Salah satu cara pemeliharaan ekosistem kolam ialah dengan menjalankan pembangunan lestari. Kemahiran Geografi. Sebarang projek pembangunan mestilah dirancang dengan sistematik di mana kawasan industri hendaklah dibina jauh dari kawasan kolam. Unsur biotik Unsur biotik seperti rumpai dan ikan akan mati apabila air kolam dicemari oleh sisa toksik atau racun serangga. ii. 4markah) Cadangan Jawapan 1. d) Cadangkan langkah-langkah pemeliharaan kawasan kolam tersebut agar keseimbangan ekosistem kawasan tersebut dapat dikekalkan. Pendidikan sama ada secara formal dan informal merupakan langkah awal yang boleh memelihara ekosistem kolam. c) Terangkan kesan gangguan tersebut terhadap unsur biotik dan abiotik dalam ekosistem kolam tersebut. Secara tidak langsung mereka sedar pentingnya ekosistem kolam dalam kehidupan manusia. Kegiatan manusia yang sering mengganggu ekosistem kolam biasanya berpunca dari kegiatan pertanian di sekitarnya yang menggunakan baja kimia secara berlebihan disamping turut menyalirkan sisa racun serangga ke dalam kolam.i. cat dan racun yang dibina berhampiran kolam mengambil jalan mudah dengan membuang sisa buangan kilang ke dalam kolam. Kempen yang dianjurkan oleh Jabatan Alam Sekitar dan NGO melalui media cetak dan elektronik dapat membantu pemeliharaan kawasan kolam. Sektor perindustrian turut membuang sisa toksik ke dalam kolam. Geografi Alam Sekitar Fizikal. 2.

(3markah) Cadangan Jawapan : Formula yang betul Perbezaan ketinggian Kecerunan = Jarak mendatar 20. (10markah) 89 .45%) c) Huraikan langkah-langkah yang boleh di ambil bagi mengatasi kejadian banjir di kawasan tersebut. b) Berdasarkan Rajah 1.25 km persegi 1m ( ii ) hitung kecerunan Sg.0 – 12.Soalan 1 Rajah 1 pada halaman 3 menunjukkan sebahagian kawasan lembangan saliran yang berskala 1 : 50 000. sungai utama dan cawangan-cawangannya berada. (7markah) Cadangan Jawapan : Kaedah yang tepat Kenalpasti skala yang betul Cara pengiraan yang betul Jawapan yang betul 5. ( i ) hitung keluasan kawasan banjir. ( Lihat Peta Soalan STPM Tahun 2003) a) Apakah yang dimaksudkan dengan lembangan saliran? (5markah) Cadangan Jawapan : Kawasan tadahan bagi satu sistemsungai yang merangkumi persekitaran punca sungai.75 km persegi 3m 5.00 km persegi 2m 4.1 m 7. Jaya.9 = 23cm x 500 = 11500 = 1 : 1456 (0.00 – 6.25 – 5. Simpang Kanan dari titik A di Kg.75 – 6. Medan Sari ke titik B di Kg.

3. Simpang Kanan Mendalam dan melebarkan Sg. Soalan 2 Berdasarkan peta 1 yang berskala 1: 50 000 ( Peta STPM 2005) a) takrifkan tasik ladam. Simpang Kanan Meluruskan Sg.25km² Bil petak penuh 14 Bil ¾ 3 Bil ½ 14 Jumlah petak 23 ¼ petak Keluasan tasik ladam 23. Simpang kanan Membina benteng di sepanjang tebing Sg.25 km² = 5. tasik ladam – eko pelancongan 5.25 x 0. 90 . Membina empangan di hulu Sg.81 km² c) jelaskan bagaimana bentuk muka bumi di kawasan itu mempengaruhi aktiviti manusia (12markah) Cadangan Isi Jawapan : 1. b) hitung keluasan tasik ladam (8markah) Cadangan Jawapan: Keluasan tasik ladam Skala 1 : 50 000 1cm = 0.Cadangan Jawapan : 1.5km Keluasan satu petak grid 0.pertempatan 3. badan air – perikanan. dataran banjir – pertanian 2. Melencongkan aliran di hulu Sg.5km = 0. Simpang Kiri/ alir ke selatan. 4. dataran mendap. tasik ladam – ternakan ikan dalam sangkar / akuakultur 4.5km x 0. 2. ( 5 markah) Cadangan Jawapan : tasik yang terbentuk akibat daripada likuan sungai yang terpisah/ terpenggal/ terputus. Simpang Kanan supaya iar sungai mengalir lancar 5. Simpang Kanan ke Sg.

7. a) Berdasarkan Jadual 1. sungai –perlombongan pasir sungai – pengangkutan Soalan 3 Tarikh 9 Bandar Kuala Lumpur Kuantan 100 45 150 50 290 50 300 100 300 100 280 60 250 50 200 45 100 40 80 40 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Jadual 1 : Status Indeks Pencemaran Udara (IPU) Bagi Kuala Lumpur dan Kuantan Mulai 9 hingga 18 April 2006 Status IPU Status Kualiti Udara 0 . [ 6 markah ] Cadangan Isi Jawapan: a) Tajuk betul Skala betul Paksi betul 91 .100 101 . [ 10 markah ] b) Jelaskan pola taburan Status Kualiti Udara bagi kedua-dua bandar tersebut. [ 3 markah ] c) Jelaskan tiga sebab berlakunya kejadian jerebu.6.50 51 . lukis graf garisan menunjukkan Status Indeks Pencemaran Udara bagi Kuala Lumpur dan Kuantan mulai 9 hingga 18 April 2006. [ 6 markah ] d) Huraikan tiga kesan jerebu terhadap alam sekitar.300 Baik Sedarhana Tidak Sihat Sangat Tidak Sihat Skala Status IPU dan Status Kualiti Udara.200 201.

5. Keseluruhan Kuala Lumpur tinggi / Kuantan rendah 2. 6. 4. 5. 4. Maksimum kedua-dua tempat / nilai IPU 3. 7. c) 1. 7. 6. Minimum kedua-dua tempat / nilai IPU b) 1. [ 8 markah] Cadangan Isi Jawapan: 92 . 3. 2.Petunjuk betul plotan betul 1. 3. Dengan menggunakan maklumat perbezaan penerimaan jumlah hujan markah ] (b) i. lukiskan graf bar berganda yang menunjukkan perbezaan penerimaan jumlah hujan tahuanan dari tahun 2000 hingga 2006 bagi Taiping dan Kuala Pilah [ 10 markah ] (c) Huraikan empat kepentingan air kepada alam sekitar. [ 6 markah ] ii. 2. Lokasi / Tahun Taiping Kuala Pilah 2000 3075 1355 2001 3890 1480 2002 3990 1550 2003 4300 1756 2004 4575 1980 2005 4775 2100 2006 4930 2220 (a) Bagaimanakah min hujan tahunan dikira. 2000 tahunan. Kebakaran hutan Letusan gunung berapi Asap kenderaan Pembakaran bahan api fosil Pembakaran terbuka Industri berasaskan kayu Kuari Gangguan sistem pernafasan Masalah penglihatan Jarak penglihatan Penyakit kulit dan sistem saraf Kemalangan Fotosintesis terganggu Terganggu pembentukan hujan Soalan 4 Jadual 1 di bawah menunjukkan Jumlah Hujan Tahunan Taiping dan Kuala Pilah dari tahun 2000 hingga 2006. [3 Hitung perbezaan penerimaan jumlah hujan tahunan dari tahun hingga 2006 bagi Taiping dan Kuala Pilah.

pelancongan 93 . 7. 35 tahun [3 markah ] (b) i. Hitung perbezaan penerimaan jumlah hujan tahunan dari tahun 2000 hingga 2006 bagi Taiping dan Kuala Pilah.Bagaimanakah jumlah hujan tahunan dikira. 1. Min Hujan Tahunan = Jumlah Hujan Tahunan Selama 35 tahun. Penternakan. lukiskan graf bar berganda yang menunjukkan perbezaan penerimaan jumlah hujan tahuanan dari tahun 2000 hingga 2006 bagi Taiping dan Kuala Pilah b) Tajuk betul Skala betul Paksi betul Petunjuk betul plotan betul c) Huraikan empat kepentingan air kepada alam sekitar. 4. Lokasi / Tahun Perbezaan Taiping Perbezaan Kuala Pilah 2000 2001 815 125 2002 100 70 2003 301 206 2004 275 224 2005 200 120 2006 155 120 (a) [ 6 markah ] ii. Jana kuasa hidroelektrik. 3. Membentuk hujan. Aktiviti pertanian. Perindustrian. Membentuk tanih. 2. 5. Alam sekitar Fizikal : 1. 6. 2. Pengangkutan. Alam sekitar Manusia. Dengan menggunakan maklumat perbezaan penerimaan jumlah hujan tahunan. Kegunaan domestik. 3. Kekal kelembapan udara.

94 .

Justeru itu calon mesti membina 3 garisan di atas graf yang sama bagi menunjukkan arah alir perubahan kadar kelahiran.6 1957 43. Jadual 1: Kadar kelahiran kasar.9 1985 31.8 1995 26.4 21.4 23.8 1975 31.2 4. lukiskan sebuah rajah yang sesuai tentang arah alir perubahan kadar kelahiran kasar. [10 Markah] b) Berdasarkan rajah yang telah anda lukis dalam (a).0 Kematian Kasar 31.4 30.5 25.3 12.SOALAN PILIHAN 1 Jadual 1 menunjukkan kadar kelahiran kasar.9 TAHUN 1965 36.5 24. 95 .0 Pertambahan semula 12.4 6. [15 Markah] CADANGAN SKEMA JAWAPAN a) Panduan Menjawab: Graf yang paling sesuai untuk menunjukkan arah alir ialah graf garis. 1931 – 1995 Kadar bagi setiap 1000 penduduk 1931 Kelahiran Kasar 43.0 jadi a) 1947 43. kadar kematian kasar dan kadar pertambahan semulajadi penduduk Semenanjung Malaysia pada tahun 1931 hingga tahun 1995.3 5.7 7. kadar kematian kasar dan kadar pertambahan semulajadi penduduk Semenanjung Malaysia.8 Dengan menggunakan maklumat dalam jadual 1.9 28.0 19. jelaskan arah alir pertambahan penduduk semulajadi Semananjung Malaysia pada tahun 1931 hingga tahun 1995. perubahan kadar kematian dan perubahan pertambahan semulajadi penduduk antara tahun 1931 hingga 1995. kadar kematian kasar dan kadar pertambahan semulajadi penduduk Semenanjung Malaysia pada tahun 1931 hingga tahun 1995.

Cadangan Jawapan: Rujuk kepada Graf Yang dilukis: Pertambahan penduduk semulajadi diperolehi dengan cara. Skala yang betul dan selaras dengan paksi. Anak merupakan satu rezeki. Perkahwinan di usia belasan tahun merupakan satu amalan biasa bagi masyarakat sebelum merdeka. Peningkatan kadar kelahiran dan penurunan kadar kematian. 3. 2. Arah aliran ini berpunca dari beberapa sebab. Kadar kelahiran tolak dengan Kadar kematian. semulajadi 96 . Malah menjadi satu kebanggaan bagi mereka apabila memiliki anak yang ramai. Di samping faktor perkahwinan di usia muda dan lain-lain. halangan agama dan pegangan adat tradisi yang kuat menyebabkan mereka tidak bersedia untuk mengurangkan kelahiran. Plotan Petunjuk Kebersihan dan kesempurnaan Sila buat graf garisan ini sebagai latihan anda (b) Menjelaskan arah alir pertambahan penduduk Semenanjung Malaysia pada tahun 1931 hingga tahun 1995. Mereka langsung tidak merancang kelahiran/menjarakkan kelahiran. 1. Disebabkan oleh kelahiran yang tidak dikawal/tiadanya dasar kependudukan yang jelas disamping peningkatan taraf kesihatan. Berdasarkan graf yang dilukis pertambahan semulajadi penduduk semakin meningkat antara tahun 1931 hingga 1957 tetapi semakin menurun selepas tahun 1957 hinggalah 1995. Sebelum merdeka kelahiran penduduk sukar dikawal kerana tidak ada satu dasar kependudukan yang jelas di Malaysia. Berlakunya amalan perkahwinan di usia muda yang meningkatkan kadar fertiliti/kesuburan seterusnya kelahiran meningkat. Setiap keluarga perlukan anak yang ramai sebagai “buruh keluarga” yang amat diperlukan di sawah. Gabungan pelbagai faktor inilah yang menyebabkan kelahiran berterusan meningkat.Pemarkahan Graf garisan ialah: • • • • • Tajuk yang lengkap ditulis di bahagian atas graf. Perancangan keluarga jelas tidak akan berjaya kerana taraf pendidikan penduduk yang amat rendah. Taraf pendidikan penduduk yang rendah disamping pegangan agama dan adat yang masih kuat yang juga boleh meningkatkan kelahiran.1957/sebelum merdeka) disebabkan oleh:. Pertambahan semulajadi meningkat ( 1931 . Ketiadaan dasar kependudukan ini menyebabkan setiap keluarga berkecenderungan memiliki anak yang ramai.

Dengan adanya perubahanperubahan ini kadar kelahiran menjadi semakin perlahan. Selain itu sebahagian besar usia penduduk dihabiskan di bangku persekolahan hinggalah ke institusi pendidikan tinggi. walaupun tidak sepenuhnya sekurang-kurangnya ia berupaya memperlahankan sedikit kadar kelahiran. Justeru perkahwinan berlaku melepasi tahap usia 20-an dan sekali gus mengelakkan perkahwinan di usia belasan tahun. Kualiti pendidikan rakyat terus meningkat. Pelbagai kaedah diperkenalkan seperti penggunaan pil perancang. Setelah keluar dari universiti secara puratanya umur mereka berada pada 23 – 24 tahun. Ini kerana adanya dasar kependudukan yang lebih jelas/amalan perancangan keluarga telah dilaksanakan. 5.1995/selepas merdeka) disebabkan oleh: 4.penjarakkan kelahiran dan lain-lain termasuk juga kaedah tradisional. Perkahwinan lewat berkait dengan sikap masyarakat yang mementingkan kerjaya serta kebebasan. penggunaan kondom. Walaupun tidak berjaya sepenuhnya tetapi ia jelas berupaya memperlahan kelahiran.Pertambahan semulajadi menurun (1957 . berubahnya nilai dan status quo yang dipegang oleh masyarakat khususnya masyarakat bandar. Pendidikan tinggi menyebabkan mereka tidak terlalu terkonkong dengan adat tradisi. 6. Dengan berkahwin lambat membolehkan kemampuan melahirkan anak semakin berkurangan/tahap kesuburan menjadi semakin rendah. 97 . Pada masa yang sama juga meningkatnya kos hidup menyebabkan bilangan anak yang ramai adalah satu bebanan. Kehidupan yang lebih mementingkan kerjaya menyebabkan keperluan kepada anak yang ramai bukan lagi sesuatu yang dibanggakan. Amalan perkahwinan lebih lewat yang secara langsung mengurangkan fertiliti. Masyarakat mula menerimanya. Mudah menerima dan memahami saranan kerajaan dalam konteks perancangan kelahiran. Penurunan kadar kelahiran disamping kadar kematian juga terus menurun.

jelaskan mengapa migrasi dalaman tersebut bercorak sedemikian. Kumpulan Umur (Tahun) 1 .2 3.5 1.9 4. [ 6 Markah] 98 . b) Berdasarkan rajah yang anda lukis dalam (a).3 1.6 0.24 25 .SOALAN PILIHAN 2 Jadual 2 menunjukkan migrasi dalaman mengikut umur dan jantina di Malaysia pada tahun 1995.64 65 dan lebih Lelaki 3.9 Perempuan 3.5 6.0 5.4 1. 1995.0 a) Berdasarkan jadual 3.4 1.1 5.44 45 . lukiskan sebuah rajah yang sesuai untuk menunjukkan [10 Markah] migrasi dalaman di Malaysia pada tahun 1995.34 35 . Jadual 2: Migrasi dalaman sebagai peratusan daripada jumlah Penduduk mengikut kumpulan umur dan jantina di Malaysia. [9 Markah] c) Nyatakan jenis-jenis migrasi dalaman yang berlaku di Malaysia.14 15 .1 Jumlah 3.8 1.9 2.9 2.7 5.2 5.

Selain itu di bandar juga terdapat beberapa tarikan lain seperti kemudahan asas yang lebih selesa.CADANGAN JAWAPAN (a) Calon boleh membina graf garis atau graf bar sebagai kaedah kartografi yang sesuai. Peluang perkerjaan khususnya dalam sektor industri dan perkhidmatan lebih banyak dibuka dan ditawarkan kepada kumpulan umur muda dan dewasa khususnya di bandar. 2. petunjuk serta kebersihan dan kesempurnaan. Peluang melanjutkan pelajaran di bandar. jelaskan mengapa migrasi dalaman tersebut bercorak demikian. Kewujudan universiti-universiti ini menjadi tarikan utama golongan pelajar lepasan sekolah berhijrah melanjutkan pelajaran mereka. [9 Markah] Cadangan Isi Jawapan Rujukan kepada Rajah/Graf: . Sebab-sebab mengapa migrasi dalamam bercorak sedemikian: 1.Corak migrasi menunjukkan peratus terbanyak datangnya daripada kumpulan umur muda dan dewasa (15 . Dengan adanya tawaran gaji yang lebih lumayan dari kedua-dua sektor di atas menyebabkan golongan muda berterusan berhijrah ke bandar. [ 10 Markah] Sila buat latihan amali menggunakan data di atas Seperti biasa perkara-perkara penting yang dinilai ialah: Kesesuaian tajuk. plotan graf. Jelas sekali sektor pertanian tidak begitu menarik minat golongan muda kerana ia menghadapi pelbagai masalah seperti harga yang tidak stabil. skala dan paksi. masalah ancaman fizikal yang tidak menjanjikan pendapatan yang lumayan dan tetap. Juga lebih banyak dan terbuka kepada golongan muda terutama sekali di peringkat IPT samada IPTA mahupun IPTS. 3. 99 . Misalnya di Kuala Lumpur adanya UM dan UIA di Pulau Pinang ada USM di Shah Alam ada UiTM. kemudahan perumahan.kemudahan pembandaran serta faktor hiburan yang banyak. (b) Berdasarkan rajah yang anda lukis dalam (a). Serentak dengan tarikan di bandar wujud pula tolakan di desa. Perubahan minat golongan muda yang ketara terhadap sektor pertanian di desa yang tidak menjanjikan pendapatan yang lumayan telah menolak mereka ke bandar untuk mengejar taraf hidup yang lebih baik. Setelah tamat pengajian mereka terus menetap di bandar kerana peluang pekerjaan yang sesuai dengan kelulusan mereka banyak terdapat di bandar. Pelbagai kolej dan institusi tengajian tinggi terlonggok di bandar. Tarikan perkerjaan di bandar. Faktor tolakan di desa. Realitinya pola aliran migrasi dalaman yang utama ialah migrasi desa ke bandar.44 )tahun sedangkan kumpulan tua dan kanak-kanak adalah sedikit.

Jadual 3: Struktur umur dan jantina penduduk Malaysia. Perpindahan kerana pertukaran tempat kerja samada dari bandar kecil ke bandar sederhana ke bandar besar atau sebaliknya.29 30 .(c) Jenis-jenis migrasi dalaman yang berlaku di Malaysia.pendidikan. Migrasi bandar ke desa. 3. 2. Migrasi desa ke bandar khususnya ke bandar-bandar besar/utama. Berlaku di sekitar tahun 1970-an.59 60 . Pola aliran yang utama.39 40 .9 10 . lukis rajah yang sesuai untuk menggambarkan struktur umur dan jantina penduduk Malaysia bagi tahun 1997. 4. Migrasi desa ke desa. SOALAN PILIHAN 3 Jadual 3 menunjukkan struktur umur dan jantina penduduk Malaysia pada tahun 1997. Kumpulan Umur 0 . Golongan pesara yang pulang ke kampung setelah tamat perkhidmatan di bandar atau pertukaran tempat kerja.49 50 . [ 6 Markah] Di antara jenis-jenis migrasi dalaman yang berlaku di Malaysia ialah: 1.69 70 dan lebih Lelaki (‘ 000) 2612 2357 2017 1653 1168 684 386 206 Perempuan (‘000) 2455 2225 1876 1584 1111 656 414 261 a) Berdasarkan jadual 3.19 20 .kemudahan sosial serta faktor tolakan di desa. berhijrah kerana tarikan perkerjaan. terdiri dari golongan muda. Misalnya migrasi dari kampung-kampung tradisional ke tanah-tanah rancangan Felda/Felcra di bawah Program Pembangunan Wilayah. 1997. [10 Markah] 100 . Migrasi bandar ke bandar.

Kadar kelahiran masih lagi tinggi/terus meningkat dan kadar kematian semakin merosot. skala yang sesuai. Ini menggambarkan nisbah tanggungan masih lagi besar khususnya di usia persekolahan. [10 Markah] Pemarkahannya ialah: Tajuk yang betul.69 tahun dan 70 tahun ke atas). Jangka hayat masih lagi rendah. Disamping amalan pemakanan yang tidak seimbang dan kesedaran penjagaan kesihatan yang masih rendah.kanak-kanak dan belia) masih ramai berbanding dengan golongan dewasa dan tua iaitu kira-kira 44% daripada jumlah penduduk negara. Bilangan penduduk lelaki mengatasi perempuan bagi setiap kumpulan umur kecuali pada kumpulan umur (60 . [ 8 Markah] Sila rujuk rajah piramid yang dilukis . 4. 3. Komposisi umur . Dibuktikan melalui tapak piramid yang masih lebar. Ini menunjukkan warga tua perempuan lebih ramai berbanding lelaki. Sila lukis Rajah Piramid menggunakan data di atas. program perancangan keluarga yang kurang berkesan dan amalan perkahwinan di usia muda masih berlaku.b) Berdasarkan rajah yang telah anda lukis pada soalan (a).Golongan muda (bawah 20 tahun . [ 8 Markah] ii) Huraikan kesan-kesan ciri kependudukan tersebut terhadap keadaan sosial dan ekonomi di Malaysia. Piramid berbentuk progresif. 101 . Walaupun rajah piramid kelihatan seimbang tetapi pada keseluruhannya penduduk lelaki lebih ramai daripada perempuan melebihi hampir 500 000 orang. plotan. b) I) Ciri-ciri utama penduduk Malaysia pada tahun 1997. 1997 ialah: 1.Ciri-Ciri Utama Penduduk Malaysia. 2. darah tinggi. petunjuk dan kebersihan serta kesempurnaan. [ 7 Markah] CADANGAN SKEMA JAWAPAN a) Pendekatan Menjawab: Rajah yang paling sesuai untuk menunjukkan data struktur umur dan jantina penduduk ialah Rajah Piramid. Hal ini disebabkan oleh peningkatan taraf kesihatan. Ciri Jantina. kencing manis. Kumpulan umur tua sedikit relatif dengan kumpulan umur yang lain. i) Jelaskan cirri-ciri utama penduduk Malaysia pada tahun 1997. Hal ini disebabkan oleh teknologi perubatan yang ada masih tidak berupaya untuk mengawal penyakit merbahaya seperti jantung.

pendidikan. 3.b) ii) Kesan-kesan ciri kependudukan di atas terhadap keadaan sosial dan ekonomi di Malaysia. Pertumbuhan penduduk yang agak pesat menjamin peningkatan permintaan barangan dan perkhidmatan dan seterusnya menambahkan pengeluaran. Pasaran domestik menjadi semakin besar/kuasa-kuasa pasaran semakin kuat dan kesan positif dari perluasan pasaran diperolehi . 1. kesihatan. 102 . Pertambahan peluang pekerjaan dalam semua sektor amat penting demi mengelakkan pengganguran pada masa hadapan. Perbelanjaan yang besar amat diperlukan dalam menyediakan kemudahan asas.59 tahun) juga merupakan kumpulan umur yang produktif membantu memesatkan pertumbuhan ekonomi negara. [ 7 Markah] Kesan-kesan ciri kependudukan tersebut terhadap keadaan sosial dan ekonomi di Malaysia. perubatan percuma. Disamping itu keperluan peruntukan yang khusus untuk menampung kebajikan warga tua yang semakin bertambah seperti rumah-rumah kebajikan. faedah persaraan dan sebagainya. 4. Kumpulan umur dewasa yang ada dengan kuasa beli yang agak tinggi juga menjamin pertambahan permintaan dan penawaran. Peluang pekerjaan perlu ditambah dalam sektor ekonomi moden seperti perindustrian dan perkhidmatan. perindustrian. Memperluaskan pasaran domestik. Pertumbuhan penduduk yang agak pesat sebagai satu aset membekalkan tenaga kerja/tenaga buruh pada masa hadapan untuk mempercepatkan lagi pembangunan sektorsektor ekonomi seperti pertanian. 2. Pertambahan perbelanjaan kerajaan. Kumpulan umur dewasa yang sedia ada (20 . reakreasi dan lain-lain bagi menampung keperluan penduduk yang ramai khususnya di bandar-bandar besar akibat migrasi penduduk muda.perkhidmatan dan sebagainya. Perlunya pertambahan peluang pekerjaan agar sejajar dengan peningkatan penduduk dan keperluan guna tenaga dalam negara.

[ 9 Markah] ________________________________________________________________ CADANGAN SKEMA JAWAPAN: a) Berdasarkan jadual 4. 2. [ 8 Markah] (Sila lukis graf garis menggunakan data di atas) Item Pemarkahan 1.SOALAN PILIHAN 4. lukis graf garis untuk menunjukkan pertambahan penduduk di wilayah-wilayah terpilih di dunia dari tahun 1900 hingga 1990. [ 8 Markah] b) i) ii) Berdasarkan graf garis yang telah anda lukis pada soalan (a) Nyatakan wilayah yang mengalami pertambahan penduduk yang paling pesat [2 Markah] Huraikan mengapa berlakunya pertambahan penduduk yang pesat di wilayah tersebut. Petunjuk: Plotan (1 wilayah = 1 Markah) Markah 1 1 1 5 MAX = 8 103 . Jadual 4 menunjukkan penduduk di wilayah-wilayah terpilih dunia dari tahun 1900 hingga tahun 1990. 4. Jadual 4: Penduduk di wilayah-wilayah terpilih di dunia 1900 – 1990 (Juta orang) Wilayah Afrika Amerika Latin Amerika Utara Asia Eropah 1900 120 63 81 915 423 1930 155 109 135 1072 532 Tahun 1950 200 163 167 1376 576 1970 344 283 228 2056 705 1990 648 448 276 3108 786 a) Berdasarkan jadual 4. jelaskan kesan pertumbuhan penduduk yang pesat terhadap sumber alam di negara tersebut. Tajuk yang betul Skala yang sesuai dan selaras dengan paksi. 3. lukis graf garis untuk menunjukkan pertambahan penduduk di wilayah-wilayah terpilih di dunia dari tahun 1900 hingga 1990. [ 6 Markah] c) Pilih sebuah negara di Asia.

1945) mengurangkan kematian penduduk secara besar-besaran akibat peperangan. Ini disebabkan oleh beberapa faktor.jangka hayat meningkat yang seterusnya mendorong peningkatan kelahiran. halangan agama. Tamatnya perang dunia ke dua (1939 . peningkatan tenaga buruh dan kemajuan ekonomi. Kedapatan lebih banyak sumber makanan berzat/berkhasiat serta amalan pemakanan/diet yang seimbang di kalangan penduduk telah menjamin kesihatan penduduk bertambah. Kegagalan program perancangan keluarga boleh juga dikaitkan dengan keperluan buruh/tenaga kerja oleh sesebuah keluarga khususnya dalam sektor pertanian tadisional. Di samping memberi ruang kepada negara-negara Asia mengubah polisi kependudukan dan sosio-ekonomi negara masing-masing ke arah pertambahan penduduk. ii) Huraikan mengapa berlakunya pertambahan penduduk yang pesat di wilayah tersebut. kadar kematian berkurangan. 104 . Antaranya: (1) Peningkatan kadar kelahiran dan pengurangan kadar kematian ekoran daripada kemajuan taraf kesihatan serta teknologi perubatan yang dapat mengawal pelbagai penyakit merbahaya serta dapat mengurangkan resiko kematian bayi di samping meningkatkan jangka hayat penduduk. adat dan status quo masyarakat.b) ii) Berdasarkan graf garis yang telah anda lukis pada soalan (a) Nyatakan wilayah yang mengalami pertambahan penduduk yang paling pesat ( 2 Markah) Jawapan Wilayah yang mengalami pertambahan penduduk yang paling pesat ialah wilayah ASIA. (4) Bertambahnya pengeluaran sumber-sumber makanan khususnya pada era revolusi hijau yang memungkinkan pertumbuhan pesat penduduk Asia dapat ditampung daripada mengalami krisis makanan dan kebuluran. (5) Kestabilan politik. ( 6 Markah) Cadangan Isi Jawapan Kepesatan pertumbuhan penduduk di Asia berlaku selepas tahun 1950. (3) Kegagalan Program Kawalan Penduduk/Perancangan keluarga di sesetengah negara Asia yang disebabkan oleh taraf pendidikan yang masih rendah. (2) Aras kesuburan (Fertiliti) wanita yang tinggi berkaitan dengan peratus penduduk dalam kumpulan umur subur yang ramai (misalnya 15 hingga 44 tahun) serta amalan perkahwinan pada usia muda khususnya di negara-negara Asia yang sedang membangun.

India. bijih besi emas dan lain-lain akibat pengeluaran berlebihan bagi menampung keperluan penduduk yang bertambah dengan pesat.sumber bahan api fosil. (3) Pencemaran dan kemusnahan/kerosakan sumber seperti sumber udara dan air akibat pertambahan industri. 105 . Filipina. Pertumbuhan penduduk yang pesat memungkinkan sumber-sumber alam sesebuah negara diteroka dan dieksploitasi sepenuhnya bagi menampung pertumbuhan tersebut. Dalam keadaan sumber tersebut tidak boleh diganti maka kesan jangka panjangnya ia diancam kehabisan/kepupusan. harganya semakin mahal. Pembangunan sumber alam meningkat.pembuangan sisa domestik yang biasanya sejajar dengan pertumbuhan penduduk yang pesat. (4) Berkurangnya sumber-sumber makanan khususnya yang berasaskan hasil-hasil pertanian.perindustrian. Termasuk juga kesan hakisan tanih serta tanah runtuh. (5) Kesan positif. Bangladesh dll yang sesuai. bijih timah. sumber tidak terbiar membazir kerana mempunyai tenaga kerja yang cukup untuk menjana dan membangunkannya.pembandaran. Pengeluaran sumber-sumber makanan tersebut tidak sepadan dengan pertambahan penduduk. Kesannya saiz tanah secara relatifnya menjadi semakin sempit. jelaskan kesan pertumbuhan penduduk yang pesat terhadap sumber alam di negara tersebut. Ini akan menimbulkan kesan: (1) Tekanan terhadap sumber alam khususnya terhadap sumber tanah.c) Pilih sebuah negara di Asia.pertanian.[ 9 Markah] Cadangan Isi Jawapan Memilih sebuah Negara di Asia yang mengalami pertumbuhan penduduk yang pesat seperti Indonesia.infrastruktur dan sebagainya menjadi semakin hebat apabila penduduk bertambah. (2) Kepupusan/kehabisan sumber alam khususnya jenis sumber yang tidak boleh diperbaharui seperti sumber mineral: . Persaingan guna tanah untuk petempatan.kenderaan. sumber perikanan dan penternakan relatif dengan keperluan penduduk yang bertambah dengan pesat.

0 38.SOALAN PILIHAN 5 Jadual 5 menunjukkan kadar kelahiran penduduk di Negara terpilih di Asia Tenggara pada tahun 1954 dan tahun 1996. kenalpasti TIGA buah negara yang mengalami penurunan kadar kelahiran paling ketara dari tahun 1954 hingga tahun 1996.5 46.4 18. [ 3 Markah] b) Huraikan sebab-sebab berlakunya penurunan kadar kelahiran di negara-negara Asia Tenggara.0 50.2 13.5 28.3 25. Negara Brunei Kemboja Indonesia Malaysia Myanmar Filipina Singapura Thailand Vietnam Kadar kelahiran (per 1000 penduduk) 1954 1996 52.0 38. Jadual 5: Kadar kelahiran penduduk di Negara terpilih di Asia Tenggara pada tahun 1954 dan tahun 1996.0 44. [ 12 Markah] ________________________________________________________________ 106 .1 43.2 27.0 25.9 51.1 28.8 31.9 a) Berdasarkan jadual 5.0 52. [10 Markah] c) Jelaskan kesan pertambahan penduduk terhadap sumber alam di negara-negara Asia Tenggara.0 45.

1 38.9 27.8 50.0 – 18. 3) Perkahwinan di usia yang lewat – mengurangkan fertiliti.0 – 28. 107 .0 – 28.2 18.2 52.CADANGAN SKEMA JAWAPAN a) Mengenalpasti tiga buah negara: BRUNEI .0 51. meninggalkan sesetengah adat tradisi dsb.1 – 25.0 – 38.3 44.1 b) Huraikan sebab-sebab berlakunya penurunan kadar kelahiran di negara-negara Asia Tenggara. perubahan status quo dll.6 14. 4) Peningkatan taraf pendidikan – meningkatnya kesedaran dan kefahaman untuk merancang keluarga (mengimbangi saiz keluarga dengan pendapatan).8 24.9 9. 2) Perlaksanaan program perancangan keluarga yang menjarakkan/mengurangkan kelahiran.2 45. 5) Peningkatan wanita yang berkerjaya – perancangan perkahwinan. 2 orang anak pada tahun 1970-an.1 27. Negara Brunei Kemboja Indonesia Malaysia Myanmar Filipina Singapura Thailand Vietnam SINGAPURA dan Kadar kelahiran (per 1000 penduduk) ( 1954 ▬ 1996 ) Penurunan kadar kelahiran 52. THAILAND.0 – 31.9 – 25.5 43.8 32.9 12.5 – 13. [10 Markah] Cadangan Isi Jawapan Sebab-sebab berlakunya penurunan kadar kelahiran: 1) Keberkesanan dasar saiz keluarga kecil – Singapura yang melaksanakan dasar 1 keluarga.4 46.0 – 27.7 18.

kenderaan.perindustrian. (3) Pencemaran dan kemusnahan/kerosakan sumber seperti sumber udara dan air akibat pertambahan industri. (4) Berkurangnya sumber-sumber makanan khususnya yang berasaskan hasil-hasil pertanian. sumber [5 Markah] Alam di [9 Markah] c) Pilih sebuah negara di Asia Pasifik yang mengalami lebihan penduduk.sumber bahan api fosil. Ini akan menimbulkan kesan: (1) Tekanan terhadap sumber alam khususnya terhadap sumber tanah. (5) Kesan positif. Kesannya saiz tanah secara relatifnya menjadi semakin sempit. harganya semakin mahal.pertanian. [ 12 Markah] SKEMA JAWAPAN: Cadangan Isi Jawapan Pertambahan penduduk menyebabkan sumber-sumber alam di negara-negara Asia Tenggara diteroka dan dieksploitasi sepenuhnya bagi menampung pertambahan tersebut.c) Jelaskan kesan pertambahan penduduk terhadap sumber alam di negara-negara Asia Tenggara. SOALAN PILIHAN 6 (a) Apakah yang dimaksudkan dengan lebihan penduduk ? b) Bagaimanakah kemerosotan pelbagai jenis pengaruhi oleh lebihan penduduk di sesebuah negara. sumber tidak terbiar membazir kerana mempunyai tenaga kerja yang cukup untuk menjana dan membangunkannya. bijih timah. Persaingan guna tanah untuk petempatan. Pembangunan sumber alam meningkat. Termasuk juga kesan hakisan tanih serta tanah runtuh. Dalam keadaan sumber tersebut tidak boleh diganti maka kesan jangka panjangnya ia diancam kehabisan/kepupusan.infrastruktur dan sebagainya menjadi semakin hebat apabila penduduk bertambah. Pengeluaran sumber-sumber makanan tersebut tidak sepadan dengan pertambahan penduduk. sumber perikanan dan penternakan relatif dengan keperluan penduduk yang bertambah dengan pesat. [11 Markah] 108 . bijih besi emas dan lain-lain akibat pengeluaran berlebihan bagi menampung keperluan penduduk yang bertambah dengan pesat.pembandaran. cadangkan langkah-langkah yang boleh diambil untuk mencapai tahap penduduk optima di negara yang anda pilih itu.pembuangan sisa domestik yang biasanya sejajar dengan pertambahan penduduk . (2) Kepupusan/kehabisan sumber alam khususnya jenis sumber yang tidak boleh diperbaharui seperti sumber mineral: .

Struktur tanih menjadi rosak. tapakbina bandar. Kesannya seperti kemusnahan kepelbagaian biologi. Kemerosotan sumber hutan – Hutan dinyahkan secara berleluasa bagi memenuhi permintaan penduduk yang semakin pesat untuk petempatan.Tanah diteroka secara berlebihan untuk petempatan dan pertanian. 3. Terbahagi kepada 2 iaitu: lebihan penduduk mutlak yang bermakna sumber alam yang amat sedikit atau sudah habis digunakan dan lebihan penduduk relatif iaitu sumber alam masih ada/masih banyak tetapi keupayaan teknologi untuk membangun/menjana sumber tersebut adalah rendah sehingga aras dan keperluan penduduk tidak boleh ditampung. terhakis. Cadangan Isi Jawapan Kemerosotan pelbagai jenis sumber alam dipengaruhi oleh lebihan penduduk. Kehabisan sumber-sumber makanan – khususnya sumber makanan seperti sumber pertanian dan perikanan. struktur penduduk tidak seimbang dll yang relevan dengan ciri kependudukan negara sedang membangun. Bangladesh dll. 109 sumber Alam di [9 Markah] . taraf sosial seperti tahap pendidikan. kehilangan nuterin. Akibat permintaan yang tinggi dan eksploitasi berlebihan bagi menampung lebihan penduduk. kesihatan yang rendah. kadar kelahiran dan kadar kematian yang tinggi. kawasan pertanian dll. Swaziland. b) Bagaimanakah kemerosotan pelbagai jenis pengaruhi oleh lebihan penduduk di sesebuah negara. Sudan. Kesuburan tanih terjejas akibat kekerapan penanaman. CIRI Ciri-ciri negara yang mengalami lebihan penduduk: Antaranya: Kebuluran. habitat. cerunnya tidak stabil dan mudah runtuh. Filipina. India.pelbagai kemudahan asas. Lebihan mutlak: Afrika Utara. Contoh Negara lebihan relatif: Indonesia.kemiskinan.______________________________________________________________________________ CADANGAN SKEMA PEMARKAHAN (a) Apakah yang dimaksudkan dengan lebihan penduduk ? [5 Markah] KONSEP: Konsep Lebihan Penduduk : Suatu keadaan dimana jumlah penduduk berlebihan berbanding dengan sumber-sumber pengeluaran . CONTOH Contoh Negara. kadar pengganguran yang tinggi. pendapatan perkapita yang rendah. Kemerosotan kualiti tanih . Ini berlaku dengan cara mengeksploitasi/ mengguna sumber alam secara berlebihan dan tanpa kawalan : 1. 2. ekosistem dan kepupusan sumber hutan. Ethopia.

Kemerosotan sumber marin – sumber perikanan laut. sumber logam boleh pupus kerana ia terpaksa dikeluarkan secara berlebihan untuk menampung keperluan penduduk yang terlalu ramai.4. 2 Melaksanakan dasar saiz keluarga kecil seperti “satu keluarga satu anak” atau satu keluarga dua anak. Cth China. 7. Misalnya dari umur belasan tahun kepada awal/pertengahan 20-an. Perancangan keluarga – penggunaan pil. 6. Kepupusan hidupan akuatik termasuk ekosistemnya akibat penerokaan sumber yang berlebihan. cadangkan langkah-langkah yang boleh diambil untuk mencapai tahap penduduk optima di negara yang anda pilih itu. Mengurangkan kadar kelahiran dengan cara . kaunseling keluarga dsb. industri. 5. Kemerosotan sumber-sumber mineral – Sumber-sumber seperti petroleum dan gas asli. Vietnam. penjarakan kelahiran. runtuhan dll c) Pilih sebuah negara di Asia Pasifik yang mengalami lebihan penduduk. 1 Markah. Nota: Kemerosotan pelbagai jenis sumber alam dilihat dari segi kualiti dan kuantiti sumber tersebut. kondom. [11 Markah] Cadangan Isi Jawapan Memilih sebuah negara di Asia Pasifik yang betul mengalami Contohnya. sisa domestik yang biasanya sejajar dengan pertumbuhan penduduk yang pesat/lebihan penduduk. pelbagai gas karbon monaksida dll. Thailand. Indonesia. Langkah-langkah untuk mengoptimakan penduduk sesebuah penduduk ialah: lebihan penduduk: Kemboja dll. 3. Cth perlepasan asap. Pengeluaran dan penggunaan yang berlebihan membolehkan sesetengah sumber mineral habis di luar jangkaan. Negara yang berlebihan 1. hakisan. langkah perundangan seperti menaikkan had umur boleh kahwin. Filipina. 110 . Kuantiti – Kepupusan/kehabisan/kemusnahan sumber yang semakin berkurangan Kualiti -. Kemerosotan sumber udara – Kadar Pencemaran meningkat akibat pertambahan kenderaan. Kemerosotan sumber air – Kekurangan bekalan air bersih dan kadar pencemaran air meningkat ekoran daripada eksploitasi dan penggunaan yang berlebihan bagi menampung penduduk yang ramai dan berlebihan.Pencemaran sumber atau kerosakan sumber.

Meningkatkan kerjaya wanita – meramaikan wanita berkerjaya tinggi supaya tempoh perkahwinan boleh dilambatkan. Disamping mencipta teknologi baru untuk kegunaan penduduk dan negara. Meningkatkan kualiti sumber manusia dalam negara dengan cara: Pertingkatkan tahap pendidikan dan kemahiran penduduk. SOALAN PILIHAN 7 Rajah 1 di bawah menunjukkan piramid penduduk negara India dan Jepun pada tahun 2000. Mempelbagaikan aktiviti ekonomi. Tahun 2000 Piramid Penduduk Jepun. Meningkatkan keupayaan teknologi khususnya melalui R&D untuk menjana dan memajukan sepenuhnya pelbagai stok sumber yang ada untuk kesejahteraan penduduk. Rajah 1 : Piramid penduduk negara India dan Jepun pada tahun 2000. 7. 5. 6. latihan lanjutan – melahirkan tenaga mahir yang boleh mendominasikan teknologi tinggi serta boleh mengurus – tadbir sumber dengan bijaksana. Tahun 2000 111 .4. Piramid Penduduk India. Mencipta banyak peluang pekerjaan khususnya dalam sektor industri dan perkhidmatan yang menjamin pendapatan perkapita yang tinggi kepada penduduk dan mengatasi pengangguran sepenuhnya.

masyarakat berpendidikan tinggi. 112 . kahwin awal.progrm perancangan keluarganya sangat berjaya. [ 2 Markah ] ii) bezakan empat ciri demografi yang boleh ditafsirkan antara kedua-dua bentuk piramid di atas. [ 8 Markah ] b) c) Huraikan empat kesan negatif terhadap sosioekonomi negara-negara yang memiliki piramid penduduk seperti negara India. wanita berkerjaya dll Marka h 2 1 1 Ciri Demografi Kadar kelahiran tinggi dan 1. keperluan buruh keluarga dll. a) i) Namakan bentuk piramid penduduk yang dialami oleh negara India dan Jepun pada tahun 2000.Berdasarkan rajah 1. [ 7 Markah ] ________________________________________________________________ CADANGAN SKEMA JAWAPAN (a) (i) Namakan bentuk piramid penduduk yang dialami oleh negara India dan Jepun pada tahun 2000. Bezakan empat ciri demografi antara kedua-dua bentuk piramid di [8 Markah] Negara India Negara Jepun Kadar kelahiran rendah – negara maju. [ 2 Markah] Markah Negara India = Piramid Progresif Negara Jepun = Piramid Stabil atau Mantap (Pemarkahan: Nama piramid penduduk mesti betul untuk diberi markah) a) (ii) atas. [ 8 Markah ] Cadangkan langkah untuk mengurangkan kadar kelahiran yang tinggi di negara-negara sedang membangun. taraf kematian pendidikan rendah. Kadar kelahiran kadar kematian rendah – dan kadar sebab kegagalan program perancangan keluarga.

2 Sangat besar – Golongan produktif daripada segi 4. 2 PEMARKAHAN: Mana-mana 4 isi terbaik x 2 markah = MAX 8 Markah. Hampir seimbang antara lelaki dan perempuan pada peringkat umur muda dan dewasa tetapi berbeza pada peringkat umur tua (melebihi 54 tahun).2. Namun begitu golongan dewasanya lebih ramai berbanding dengan golongan muda dan tua. darah tinggi. Jangka hayat tinggi – proses penuaan penduduk. Golongan muda mengatasi golongan dewasa dan tua yang berpunca daripada kadar kelahiran yang tinggi. Struktur umur Tidak seimbang. Ini bermakna kadar kelahiran dan kematian antara lelaki dan wanita adalah hampir sama. Golongan wanita tua melebihi golongan lelaki tua. jantung. Di samping kesedaran penjagaan kesihatan yang tinggi oleh penduduk Jepun Hampir seimbang antara muda – dewasa dan tua. Nisbah ekonomi (golongan dewasa) adalah sedikit untuk tanggungan menanggung golongan muda khususnya di bawah umur yang sangat ramai. Teknologi perubatan masih rendah untuk mengawal penyakit seperti kencing manis. Nisbah tanggugan kecil – Golongan dewasa yang produktif lebih ramai berbanding dengan golongan muda dan tua yang terpaksa ditanggung. Teknologi perubatan yang maju berjaya mencegah penyakit yang merbahaya di kalangan warga emas. Jangka hayat Jangka hayat rendah – kadar kematian golongan tua tinggi. 2 5. Hampir seimbang antara lelaki dan perempuan bagi setiap kumpulan umur yang sama. Keperluan asas kehidupan sangat tinggi. Nisbah jantina. barah dll termasuk amalan penjagaan kesihatan yang masih rendah. 113 . 2 3.

Mengenakan denda/kompaun. Taraf pendidikan yang rendah – kadar buta huruf/buta ICT yang tinggi 5. perikanan. tidak memberikan keistimewaan seperti kemudahan pendidikan. 6. 3. 4. Ini akan menyebabkan pengganguran 2. masalah perumahan.penternakan tidak sepadan dengan aras penduduk dalam tempoh tertentu menyebabkan fenomena kebuluran. Kadar pengganguran yang tinggi – Aras penduduk tidak boleh ditampung dengan kemampuan sumber alam yang ada/Peluang pekerjaan yang disediakan tidak sepadan dengan jumlah penduduk. seperti 1 keluarga 1 anak (China) atau 2 anak (Singapura). Kualiti hidup yang rendah – pemilikan barangan dan perkhidmatan berkualiti terhad. 114 . pencemaran alam sekitar yang menjejaskan kesihatan penduduk dll indeks kualiti hidup yang merosot. Kemiskinan dan kemunduran/Lingkaran kemiskinan – Pendapatan perkapita yang rendah.Bekalan sumber makanan seperti sumber pertanian. [8 Markah] Cadangan Isi Jawapan 1. 7. kuasa beli dan tabungan yang rendah menyebabkan kemunduran/taraf hidup penduduk yang rendah. jaringan perhubungan dll untuk menampung jumlah penduduk yang ramai. kesihatan. Bebanan kerajaan sangat besar – Peruntukan kerajaan terpaksa diberikan kepada kemudahan asas seperti pendidikan.b) Huraikan empat kesan negatif terhadap sosioekonomi negara-negara yang memiliki piramid penduduk seperti negara India. kesihatan dll. Dasar Governan – Dasar saiz keluarga kecil/menghadkan bilangan anak. c) Cadangkan langkah untuk mengurangkan kadar kelahiran yang tinggi di negara-negara sedang membangun [7 Markah] Cadangan Isi Jawapan 1. Masalah kekurangan makanan. Taraf kesihatan yang rendah – penularan wabak penyakit dan kadar kematian tinggi terutamanya di kawasan pedalaman.

6 7 619. Meningkatkan had umur perkahwinan – melewatkan usia berkahwin misalnya melepasi umur 20-an.2. 3.0 635.3 860. Meningkatkan kerjaya wanita – memperbanyakkan golongan wanita berkerjaya dan berpendidikan tinggi bagi tujuan melewatkan perkahwinan.0 898.P Kuala Lumpur Negeri Sembilan Melaka Johor Kelantan Terengganu Pahang Jumlah Penduduk Mengikut Negeri (’000 orang) 204. menjarakkan kelahiran.5 2 051.9 1 379. 4. teknik AUD. Program perancangan keluarga – Pengurangan kelahiran dengan penggunaan pil perancang. pengguguran. Jadual 6 : Jumlah Penduduk Mengikut Wilayah dan Negeri di Semenanjung Malaysia pada Tahun 2002.4 Jumlah Penduduk Mengikut Wilayah (’000 orang) 3167.8 2 704.4 3 500. [9 Markah] (c) Huraikan kesan ketidakseimbangan taburan penduduk terhadap pembangunan ekonomi dan sosial antara wilayah di Semenanjung Malaysia.4 1 649. Wilayah Negeri Perlis Kedah Pulau Pinang Perak Selangor W. SOALAN PILIHAN 8 Jadual 6 menunjukkan jumlah penduduk mengikut wilayah dan negeri di Semenanjung Malaysia pada Tahun 2002.7 1313.2 Utara Tengah Selatan Timur (a) Berdasarkan jadual 6. [ 8 Markah] 115 .4 4 200.8 1 288.2 4 188.6 1 313. [ 8 Markah] (b) Jelaskan mengapa Wilayah Tengah mempunyai jumlah penduduk yang lebih tinggi berbanding dengan wilayah-wilayah yang lain di Semenanjung Malaysia. dan di atas peta yang disediakan lukis peta titik yang menunjukkan taburan penduduk mengikut wilayah dan negeri di Semenanjung Malaysia pada tahun 2002. bagi tujuan mengurangkan fertiliti/kesuburan. kempen saiz keluarga yang seimbang dll.

116 .________________________________________________________________ CADANGAN SKEMA JAWAPAN a) Membuat Peta Titik bagi menunjukkan taburan penduduk mengikut wilayah dan negeri di Semenanjung Malaysia pada tahun 2002. [ 8 Markah] Rujuk Peta Titik yang dilukis.

117 .

kemudahan hiburan dll yang terdapat dengan banyak di wilayah Tengah.Peningkatan taraf kesihatan. Ini mempercepatkan pertambahan penduduk di wilayah tengah. Petunjuk Kebersihan dan kesempurnaan Plotan 1 wilayah (3 negeri) = 1 markah. Cadangan Isi Jawapan Wilayah tengah mempunyai jumlah kepadatan penduduk yang ramai kerana menjadi tumpuan migrasi dari wilayah lain juga akibat pertambahan penduduk semulajadi yang pesat 1. 4.perkhidmatan dan perniagaan yang begitu pesat berkembang di wilayah tengah. Faktor sosial – meliputi kemudahan asas pembandaran seperti tempat kediaman yang selesa. 2. taraf hidup.Item Pemarkahan Tajuk yang betul Skala yang sesuai. Perkhwinan migran pada usia muda – berkahwin awal menyebabkan fertilitinya adalah tinggi. Ada 4 wilayah (12 negeri) = MAX 4 markah JUMLAH MARKAH Markah 1 1 1 1 4 8 b) Jelaskan mengapa Wilayah Tengah mempunyai jumlah penduduk yang lebih tinggi berbanding dengan wilayah-wilayah yang lain di Semenanjung Malaysia. [ 9 Markah] Sebab-sebab Wilayah Tengah mempunyai jumlah penduduk yang lebih tinggi. 118 . 5. Faktor ekonomi – peluang pekerjaan yang luas dengan pendapatan yang lumayan khususnya dalam sektor perindustrian. 6. Faktor pendidikan – peluang melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi lebih banyak terdapat di Wilayah Tengah khususnya IPTA dan IPTS. prasarana yang cukup. Faktor pengangkutan dan perhubungan – kemajuan dan kecanggihan sistem pengangkutan dan perhubungan telah meningkatkan ketersampaian dan interaksi inter dan intra Wilayah tengah dengan wilayah-wilayah yang lain. 3. Peningkatan kadar kelahiran yang tinggi di wilayah tengah. kemudahan kesihatan. kualiti hidup penduduk bandar.

c) Huraikan kesan ketidakseimbangan taburan penduduk terhadap pembangunan ekonomi dan sosial antara wilayah di Semenanjung Malaysia. 6.bandar metropolis dan lain-lain. Kemajuan ini tidak setanding dengan wilayah-wilayah lain.Jaringan perhubungan dan pengangkutan adalah berbeza mengikut wilayah. 2. telekomunikasi amat maju di wilayah tengah. pembangunan bandar yang tidak seimbang. 5. Kesan sosial seperti jenayah. Perbezaan kemudahan asas antara wilayah – pendididikan. 7. Perbezaan saiz dan kuasa beli pasaran – saiz pasaran yang luas dan kuasa beli yang tinggi di wilayah Tengah berbanding dengan wilayah lain. perebakan penyakit dan juga masalah sosial meningkat di wilayah tengah. Perbezaan ciri-ciri pembandaran/urbanisasi antara wilayah – wilayah tengah terlalu pesat. Perbezaan Peluang Pekerjaan antara wilayah menyebabkan wujudnya jurang pendapatan perkapita yang besar – Kekurangan peluang pekerjaan. bandar satelit. Mewujudkan dualisme ekonomi antara wilayah (pertanian biasanya luar bandar – perindustrian) yang menyebabkan jurang/lompang ekonomi antara wilayah yang besar seperti perbezaan KDNK antara wilayah/negeri. 4. bandar baru. 3. pengangkutan. Perbezaan dari segi pengangkutan dan perhubungan . Wilayah tengah mempunyai banyak pusat-pusat pertumbuhan ekonomi cth subbandar. pengganguran dan kemiskinan masih ketara di wilayah-wilayah lain khususnya wilayah timur akibat migrasi ke wilayah tengah. merompak/mencuri. 119 . kesihatan. [8 Markah] Cadangan Isi Jawapan Kesan ketidakseimbangan taburan penduduk terhadap pembangunan ekonomi dan sosial antara wilayah: 1.

Sebagai contoh penduduk yang tinggal di tepi pantai amat bergantung kepada aktiviti perikanan seperti pesisir pantai Kelantan. Ini kerana budaya pemakanan penduduk di sebahagian besar negara Asia pasifik amat bergantung kepada perikanan laut dalam yang amat kaya dengan pelbagai sumbernya. Sumber ikan digunakan sebagai makanan bersama dengan makanan ruji seperti nasi. 2. Menyediakan peluang perkerjaan kepada penduduk yang berkaitan dengan sektor perikanan seperti sebagai nelayan. Korea. Thailand misalnya banyak mengeksport hasil perikanannya ke Malaysia dan Singapura. Filipina. lemak ikan paus ke negara-negara lain. a) b) Jelaskan mengapa pentingnya aktiviti perikanan laut dalam. [ 6 Markah] ________________________________________________________________ CADANGAN SKEMA JAWAPAN a) Kepentingan aktiviti perikanan laut dalam di negara Asia Pasifik. Sesetengah negara menjadikan ikan laut sebagai hasil eksport. Hasil jualan ini akan dapat menambahkan pendapatan eksport negara. Indonesia termasuk juga Malaysia amat bergantung kepada bekalan ikan khususnya dari laut dalam. Sebagai sumber pemakanan (protein) yang penting. Sebagai bahan eksport yang akan menghasilkan pendapatan negara melalui pertukaran mata wang asing. Justeru negara-negara Asia Pasifik yang dikelilingi oleh laut seperti Jepun. [12 Markah] Huraikan. Menyumbang kepada pendapatan negara. Jepun juga mengeksport hasil ikan seperti minyak ikan kod. [ 12 Markah] Di antara kepentingan aktiviti perikanan laut dalam di negara Asia Pasifik ialah: 1. Terengganu dan Pahang. (i) Masalah yang dialami oleh aktiviti perikanan laut dalam. pekerja di kilang memproses.SOALAN PILIHAN 1 Berdasarkan contoh-contoh di mana-mana negara Asia Pasifik. dan [ 7 Markah] (ii) masalah yang ditimbulkan oleh aktiviti tersebut. perkhidmatan pemasaran dan lain-lain. 3. Hasil tangkapan laut dalam biasanya memberikan pulangan yang 120 .

Dengan itu rantaian ekonomi dalam negara menjadi lebih kukuh. kekurangan buruh. Kekurangan modal dan kekurangan teknologi amat ketara sekali terutamanya bagi negara Asia Pasifik yang masih membangun dan miskin. kekurangan teknologi. 2. Industri hilirandan huluan yang bergantung kepada sumber perikanan laut akan berkembang dengan cepat seperti industri pengentinan. Selain itu aktiviti perikanan laut 121 .justeru itu ia boleh menambakan pendapatan dan nelayan seterusnya meningkatkan taraf hidup mereka 4. rangkaian pemasaran dalam negara yang akan meningkatkan pendapatan negara. 5. Sesetengah penduduk tidak berkesanggupan untuk meneroka perikanan laut dalam kerana khuatir keselamatan mereka yang amat sukar dijamin di perairan antarabangsa. Masalah politik perairan antarabangsa. Membantu menggalakkan perkembangan industri yang berkaitan. Membantu meningkatkan teknologi dalam sesebuah negara khususnya yang berkait dengan teknologi perikanan laut dalam seperti teknologi awet-beku. teknologi komunikasi dan sebagainya. Pertindihan kawasan/sempadan perairan khususnya di zon ekonomi eksklusif (ZEE). peralatan penangkapan dan sebagainya. 3. Kesan-kesan positif daripada perluasan pasaran diperolehi melalui peningkatan kuasa beli pengguna. Industri perikanan bertindak sebagai pembekal bahan mentah kepada industri lain khususnya IKS seperti pemprosesan ikan kering dan keropok. 6. Keupayaan modal yang terhad dan teknologi tangkapan yang rendah menyebabkan mereka tidak mampu memaju/meneroka perikanan laut dalam secara besar-besaran. b) Masalah-masalah yang dihadapi dan yang ditimbulkan oleh aktiviti perikanan laut dalam. penggunaan radar pengesan. Memperluaskan pasaran samada di dalam atau di luar negara. kemudahan asas dan sebagainya. Masalah keselamatan nelayan. Pengentahuan yang terhad juga membolehkan mereka mudah terceroboh memasuki kawasan perairan negara lain yang menyebabkan mereka ditangkap. Ini menimbulkan resiko pencerobohan atau mudah tertangkap oleh pihak berkuasa negara lain. Apabila keupayaan R&D dalam sector ini bertambah maju maka ia sekaligus membantu perkembangan R&D dalam sektor-sektor lain juga. kilang ais. Sesetengah negara seperti Jepun pula berkemampuan untuk mengukuhkan rangkaian paaran luar negara melalui pengeksportan hasil-hasil perikanan laut dalamnya. Resiko lanun amat besar. Ancaman lanun di laut antarabangsa.lumayan. ancaman nelayan asing/pencerobohan. masalah pasaran. penyediaan habitat tiruan/tukun. Masalah yang berkaitan dengan perikanan secara umun seperti kekurangan modal. pembuatan bot. (i) Masalah yang dihadapi: 1.

SOALAN PILIHAN 2 a) Nyatakan lima faktor yang menyebabkan fenomena penyahutanan di negara-negara Asia Tenggara. Misalnya Malaysia sering diceroboh oleh nelayan Thailand. Masalah kepupusan sumber perikanan akibat kadar tangkapan yang berterusan melebihi had serta kaedah tangkapan yang boleh memusnahkan habitat . Anak-anak ikan juga tidak terkecuali. [10 Markah] 122 . Selain itu terumbu karang yang menjadi habitat ikan juga boleh musnah dengan menggunakan pukat tunda. Jelas sekali masalah ini sering ditimbulkan oleh nelayan laut dalam. Zon perikanan pinggir pantai sepatutnya tidak boleh dijadikan lokasi mereka. Konflik dengan nelayan perikanan pinggir pantai apabila nelayan laut dalam tamak sehingga menceroboh zon perikanan pinggir pantai yang sama sekali diharamkan untuk mereka. [ 5Markah] a) Mengapakah hutan masih dianggap sebagai sumber ekonomi yang penting bagi negara-negara di Asia Tenggara. 2. (ii) Masalah yang ditimbulkan: 1. Menceroboh perairan negara lain sehingga ditangkap oleh pihak berkuasa akan menimbulkan banyak masalah kerana ia memerlukan penyelesaian diplomatik dan politik.dalam juga mendapat tentangan daripada pergerakan alam sekitar seperti Green Peace misalnya mereka menghalang penangkapan ikan paus oleh nelayan laut dalam Jepun. Apabila pencerobohan berlaku konflik akan timbul. Kerana kaedah ini mengambil semua saiz dan jenis ikan. Sesetengah kaedah tangkapan seperti penggunaan pukat harimau dan pukat tunda memberi kesan kepupusan sumber perikanan dalam jangkamasa panjang. Pencerobohan zon pinggir pantai bukan sahaja oleh nelayan laut dalam malah oleh nelayan-nelayan asing. [10 Markah] b) Bincangkan kesan penyahutanan terhadap aspek kepelbagaian biologi di negara-negara berkenaan.

2. Aktiviti pembinaan empangan hidroelektrik. Menghasilkan sumber kayu dalam pelbagai bentuk untuk kegunaan tempatan dan juga di eksport . 3. Oleh itu kawasan hutan seperti Taman Negara di Pahang. kepelbagaian spesis fauna dan flora yang menarik pelancong yang akan menambahkan pendapatan penduduk dan negara. Di Malaysia sebagai contoh. perkembangan pesat sektor pelancong amat dibantu oleh khazanah kepelbaaian biologi hutannya. pemandu di sector pengangkutan dan sebagainya. Selain itu terdapat juga orang-orang asli yang menjual hasil-hasil hutan sebagai sumber ekonomi seperti hasil rotan. [ 5Markah] Lima faktor yang menyebabkan fenomena penyahutanan di Asia Tenggara ialah: Aktiviti pembalakan haram tanpa kawalan Aktiviti pertanian perladangan dan pertanian pindah. Ini akan menambahkan lagi pendapatan perkapita penduduk dan taraf hidup mereka sekaligus pengganguran dan kemiskinan dapat dikurangkan. Penting kepada sistem ekonomi tradisional yang masih bergantung kepada sumber hutan seperti masyarakat asli yang menjalankan aktiviti pertanian pindah. Penting untuk sektor pelancongan (Eko-pelancongan) seperti hutan lipur. Ini akan menghasilkan pendapatan negara khususnya melalui pendapatn eksport. Selain itu dengan adanya industri-industri yang berkaitan ini juga ia telah menyediakan peluang pekerjaan kepada penduduk dalam pelbagai sektor seperti pekerja kilang pemprosesan kayu balak. Taman negara Sepilok amat terkenal sebagai destinasi pelancongan utama. Membantu memajukan industri-industri yang berkaitan dengan sumber hutan (industri hiliran) seperti industri membuat perabot. • • • • • 123 . Penting untuk sektor pembalakan. Aktiviti pembinaan infrastruktur khususnya jaringan lebuhraya. Sebagai contoh negara Thailand dan Burma amat bergantung kepada pengeksportan kayu jati mereka ke negara Jepun. mengutip dan berburu. air terjun. pekerja kilang perabot.CADANGAN SKEMA JAWAPAN: a) Nyatakan lima faktor yang menyebabkan fenomena penyahutanan di negara-negara Asia Tenggara. negaranegara Eropah dan sebagainya yang mempunyai nilai matawang yang lebih tinggi daripada mereka bagi memperolehi keuntungan dari tukaran mata wang. 4. hutan Endau – rompin. Aktiviti pembinaan estet perumahan dan estet perindustrian b) Sebab-sebab hutan masih dianggap sebagai sumber ekonomi yang penting bagi negara-negara di Asia Tenggara [ 10 Markah] 1. Dengan adanya industri-industri ini maka kepelbagaian ekonomi dan rantaian ekonomi di sesebuah negara berkembang dengan pesat. damar. USA. Ekosistem hutan sebagai habitat/tempat tinggal mereka disamping mereka menggunakan sumber-sumber hutan itu sendiri sebagai sumber makanan mereka. industri pembinaan (perumahan) serta industri pengangkutan. akar-akar kayu untuk perubatan dan sebagainya.

Penghijrahan spesis akibat pemusnahan habitat . Menggangu kestabilan ekosistem seperti kemusnahan rantaian makanan. [ 10 Markah] 1. komponen biotik dan abiotik yang kelak menggangu keseimbangan ekologi setempat. 2. 4. Memusnahkan pelbagai spesis herba yang sangat bernilai. Menggangu kehidupan orang asli di dalam hutan yang dianggap sebagai komponen penting untuk menstabilkan ekosistem hutan. Ketidakseimbangan ekologi mikro dan makro akan menimbulkan pelbagai kesan terhadap unsure-unsur lain seperti cuaca. rusa) akan kehilangan sumber-sumber makanan. Proses penyahutanan memusnahkan sama sekali habitat. Kemusnahan habitat mengambil masa yang lama untuk dipulihkan. 3. Dalam kes ini sumber-sumber air di Johor telah diproses untuk dijual ke Singapura dan hasil jualan diperolehi sebagai sumber pendapatan eksport Negara.Hutan berfungsi sebagai satu habitat. Dengan itu hidupan lain yang bergantung kepada tumbuhan seperti herbivor (kancil. Apabila hutan dimusnahkan/dinyahkan maka fungsi pokok sebagai pengeluar utama akan musnah sama sekali. a) Senaraikan empat jenis mineral yang dilombong di negara tersebut. Menjadi kawasan tadahan air yang membekalkan air kepada empangan yang diproses untuk dijual kepada penduduk atau dieksport ke negara lain yang kelak menghasilkan pendapatan negara. SOALAN PILIHAN 3 Pilih sebuah negara di Asia Pasifik. hakisan. Persaingan intra dan interspesis akan berlaku dan mana-mana spesis yang kalah akan musnah dan pupus. Justeru itu haiwan-haiwan akan berhijrah ke hutan/habitat lain untuk mencari perlindungan atau tempat baru.5. Di tempat baru ini mereka terpaksa bersaing dengan koloni lain. dan nyatakan lokasi utama setiap jenis mineral itu. kitar tenaga. banjir/hidrologi dan sebagainya. Dalam kes ini Malaysia dan Singapura boleh dijadikan contoh. Apabila hal ini berlaku ia memberi kesan kepada hidupanhidupan lain yang sememangnya saling bergantung di dalam sesebuah hutan. Pelbagai spesis fauna dan flora diancam kepupusan/kemusnahan akibat kehilangan sumber-sumber makanan. b) Kesan penyahutanan terhadap aspek kepelbagaian biologi. Gangguan ekologi secara menyeluruh akan berlaku apabila huan-hutan dimusnahkan. [5 Markah] b) Huraikan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan perlombongan di negara tersebut dan [10 Markah] 124 .

Selain itu kehabisan sesuatu sumber pula akan menyebabkan operasi perlombongan terpaksa ditutup. 2. a) Negara yang dipilih ialah Malaysia. [10 Markah] CADANGAN SKEMA PEMARKAHAN. Bauksit Tembaga Emas Teluk Ramunia dan Seri Medan Johor Mamut Sabah Bau Sarawak. Lembah Kelang dan Sungai Lembing Pahang. Misalnya sumber petroleum di Malaysia dijangka boleh terus dicarigali dalam tempoh 50 tahun lagi. b) Huraikan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan perlombongan di negara tersebut. Sumber petroleum di Malaysia juga adalah dari jenis berkualiti tinggi yang boleh diguna untuk pelbagai tujuan. Tanpa teknologi moden tidak mungkin pengeluaran dapat dijalankan. Raub Pahang. Adanya stok atau simpanan sumber yang banyak untuk menentukan jangkamasa operasi di samping kualiti sumber mineral yang ada. Antaranya ialah: 1. Usaha pengeluaran dan pemprosesan petroleum memerlukan teknologi tinggi dan peralatan yang canggih. Di antara jenis mineral dan lokasi perlombongannya ialah: [ 5 Markah] Jenin Mineral Lokasi utama pengeluaran Petroleum dan Gas Luar pantai Terengganu. Bijih Besi.c) Berikan ulasan anda bagaimana kegiatan perlombongan mempengaruhi landskap budaya dan fizikal di negara tersebut. [ 10 Markah] Cadangan isi jawapan Terdapat pelbagai faktor yang mempengaruhi kegiatan perlombongan di Malaysia. Sarawak. Semeling Kedah dan Ipoh Perak. Teknologi tinggi mungkin diimport atau 125 . Kedapatan sumber menjadi faktor yang amat penting. Sumber tersebut mestilah ada dalam kuantiti yang banyak. Lubuk Mandi Terengganu Lembah Kinta. Bijih Timah. Pantai Barat Sabah dan Luar pantai Asli. Faktor keupayaan teknologi dan modal untuk pengeluaran dan pemerosesan sumber mineral yang ada. tanpa adanya sumber aktiviti pengeluaran tidak dapat dijalankan. Misalnya terdapat sedikit sahaja aktiviti perlombongan bijih timah dan bijih besi di Malaysia pada masa kini.

Faktor penjajahan pula meliputi usaha mengeksploitasi dan memonopoli pengeluaran sesuatu sumber untuk memenuhi keperluan negara mereka. kemudahan keselamatan. Dasar kerajaan meliputi kuota pengeluaran. 3. pelabuhan. sistem percukaian. Kekurangan buruh mahir di Malaysia diatasi melalui pinjaman tenaga luar dan juga program latihan dan kursus jangka panjang untuk pekerja tempatan. BRITISH PETROLEUM (BP) disamping PETRONAS sendiri sebagai satusatunya pelaburan modal dalam negara. kelulusan permit. Justeru itu pengeluaran petroleum di Malaysia banyak menggunakan teknologi dan modal import seperti dari Syarikat SHELL. Buruh mahir penting dalam kejuruteraan petroleum. 5. Adanya tenaga buruh. Selain itu faktor pasaran juga amat mustahak. Faktor kemudahan asas khususnya sistem pengangkutan dan perhubungan. Antara kesan perlombongan ke atas pandang darat ialah: 126 . Bekalan tenaga buruh mahir dan separa mahir samada dari dalam atau luar negara adalah amat penting mempengaruhi kegiatan perlombongan. ESSO.diperolehi melalui usahasama. Pada masa kini pula sistem paip dan kapal tangki mempengaruhi perlombongan petroleum di Malaysia. kemudahan pelabuhan dan penyimpanan. [10 Markah] Cadangan isi jawapan Landskap bermaksud pandang darat atau rupamuka-rupamuka yang wujud di atas permukaan bumi yang dapat dilihat dengan mata kasar. R&D kawalan mutu dan sebagainya. Pada masa dahulu sistem pengangkutan keretapi memainkan peranan yang penting dalam perlombongan bijih timah. kemudahan pemasaran dan lain-lain yang berkaitan. Dalam kes Malaysia penjajah Inggeris sebenarnya yang memajukan perlombongan bijih timah pada abad ke 19 dengan membawa masuk migran Cina serta usaha menyediakan sistem pengangkutan. Keperluan modal yang banyak samada dari dalam atau luar negara amat penting dalam menjayakan aktiviti perlombongan.petempatan dan lain-lain. Kewujudan kemudahan pengangkutan mempengaruhi ketersampaian kepada sumber mineral. PETRONAS misalnya menghantar tenaga kerjanya ke luar negara untuk memperolehi ilmu dan kemahiran yang diperlukan. kepakaran dan juga faktor pasaran. Begitu juga dengan keupayaan modal. c) Berikan ulasan anda bagaimana kegiatan perlombongan mempengaruhi landskap budaya dan fizikal negara tersebut. kuasa beli pengguna dan sebagainya. insentif pelaburan. harga dan persaingan. Dasar kerajaan dan faktor penjajahan. Pengeluaran hasil perlombongan amat dipengaruhi oleh kuantiti permintaan dari dalam dan luar negara. usaha R&D dan sebagainya yang dikenakan kepada sesebuah syarikat carigali. 4.

tinggalan ketulan-ketulan batuan akibat aktiviti perlombongan kuari dan marmar atau kaedah pam hidraulik dalam perlombongan bijih timah. Kewujudan tasik lombong ini banyak kelihatan di sekitar Ipoh dan Taiping Perak serta Kuala Lumpur. Selain itu kemudahan-kemudahan asas seperti bekalan air dan elektrik dan lain-lain perkhidmatan seperti sekolah/pusat-pusat latihan kemahiran. saluran paip dan juga kemudahan telekomunikasi. Begitu juga di Miri terdapatnya kilang baja urea serta kilang petrokimia dan kilang cat. Adakalanya kawasan petempatan yang telah terbentuk atau pekan akan “mati” apabila sumber-sumber perlombongan habis dieksploitasi. Larut. Selangor. Serawak. Terengganu dan juga Bandar Miri. Sebagai contoh bandar-bandar seperti Taiping. Sebagai contoh di Bandar Kerteh wujudnya kilang memproses gas asli. jalan keretapi. kilang baja urea dan juga stesyen-stesyen janakuasa. Dengan menggunakan kaedah ini tebing sesebuah bukit akan musnah. Ipoh dan Kuala Lumpur adalah terdiri daripada petempatan perlombongan bijih timah oleh orang-orang China pada abad ke 19 dahulu. Pandang darat cerun-cerun bukit yang musnah akibat kesan-kesan pemotongan. Kewujudan kemudahan pengangkutan ini bertujuan untuk mempercepatkan penghantaran sumber mineral ke kilang memproses atau gudang penyimpanan serta ke kawasan pasaran. Kawasan 127 . stesyen janakuasa TNB di samping pelbagai kilang petrokimia yang menggunakan petroleum sebagai bahan mentahnya atau sebagai sumber tenaganya. kemudahan pelabuhan. Kawasan-kawasan perlombongan akan dibanjiri oleh migran dari luar untuk bekerja sebagai pelombong. 3. 2. penarahan dan peletupan bukit. Petempatan pelombong akan terbentuk seterusnya boleh berkembang menjadi pekan dan bandar. Kewujudan petempatan yang akhirnya berkembang menjadi pekan atau bandar. Kewujudan kesan-kesan lekukan/kolam dan tasik yang sukar ditimbus atau dikenali sebagai tasik lombong terutama sekali di kawasan perlombongan bijih timah yang menggunakan kaedah kapal korek. Sebagai contoh di Bandar Kerteh.Pengaruh/Kesan ke atas landskap budaya. kilang memproses gas asli. Kewujudan rangkaian pengangkutan seperti jalan raya. 5. Penghijrahan keluar pekerja akan berlaku meninggalkan pandang darat rumah-rumah kosong dan lombong tinggal seperti di Bukit Besi. Terengganu dan Batu Arang. 4. lapangan terbang. Pengaruh/Kesan terhadap landskap Fizikal. 1. Kewujudan kilang-kilang yang berkaitan dengan pengeluaran sumber mineral tersebut seperti kilang petrokimia. klinik/hospital di samping kemudahan reakreasi seperti padang golf dan taman-taman permainan juga akan disediakan untuk memenuhi keperluan pekerja. Sesetengah daripada tasik bekas lombong tersebut telah dimajukan sebagai tasik reakreasi seperti Tasik Titiwangsa dan The Mines di Selangor serta Taman Tasik Taiping.

128 . penawaran tapak industri yang masih murah serta lain-lain lagi. Diantara kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh Malaysia yang boleh menjana perkembangan pesat sektor industri pembuatan ialah: 1. Ini telah mewujudkan iklim pelaburan yang sihat yang meyakinkan pelaburan asing. pengecualian/penurunan beberapa jenis cukai lndustri. telah menjamin produk industri pembuatan yang berkualiti dan sekaligus industri ini lebih pesat berkembang. [ 7 Markah] ________________________________________________________________ CADANGAN SKEMA JAWAPAN a) Huraikan kelebihan yang terdapat di negara tersebut yang memberi sumbangan terhadap perkembangan sektor industri pembuatan. Di Malaysia tenaga buruh terlatih adalah ramai. Keadaan politik yang stabil dalam jangka masa panjang. Selain itu pandang darat kemusnahan hutan juga berlaku akibat aktiviti mencari gali sesuatu jenis sumber mineral . a) Huraikan kelebihan yang terdapat di negara tersebut yang memberi sumbangan terhadap perkembangan sektor industri pembuatan. Zon Perdagangan Bebas (FTZ). Pemerintahan kerajaan Barisan Nasional yang stabil dan kukuh memberikan keyakinan kepada para pelabur untuk terus menanam modal di Malaysia bagi memperolehi keuntungan jangka panjang.ramai dan terlatih khususnya dalam sektor industri pembuatan yang berintensif buruh seperti industri elektrik dan elektronik. Pada masa yang sama dasar dan polisi kerajaan Malaysia sendiri telah menggalakkan perkembangan sektor ini . SOALAN PILIHAN 4 Pilih sebuah negara di Asia Tenggara. Pelabur asing tertarik dengan adanya skim galakan pelaburan. [8 Markah] b) Jelaskan mengapa wujud penumpuan industri pembuatan di kawasan-kawasan tertentu di negara tersebut. Ini menyebabkan pelabur asing tidak menghadapi banyak masalah dan tidak ragu-ragu tentang keupayaan tenaga buruh di Malaysia. Tenaga buruh di Malaysia juga mudah dilatih kesan daripada taraf pendidikan yang tinggi yang telah dicapai oleh Malaysia. penyediaan prasarana yang lengkap dan baik. Kewujudan tenaga buruh yang berdaya saing dan berdaya maju di Malaysia. mudah diperolehi dan upahnya murah relatif dengan tenaga buruh di negara-negara yang setaraf seperti Singapura. [10 Markah] c) Terangkan kesan yang dialami oleh penduduk di kawasan yang menjadi tumpuan industri pembuatan itu. [8 Markah] Cadangan jawapan Lengkap Negara yang dipilih ialah MALAYSIA.pemberian taraf perintis.berbukit akan tertingal sebagai bukit sisa. 2. Kelebihan penawaran tenaga buruh yang murah.

Kelebihan teknologi yang dimiliki untuk menghasilkan kepelbagaian produk yang berkualiti tinggi serta berdaya saing. Kelebihan yang dimiliki oleh Malaysia dalam konteks ini amat menggalakkan kemasukan pelabur asing.3. Dengan itu sumber bahan mentah ini tidak perlu diimport dan ini boleh menjimatkan kos pengeluaran. Mereka tidak perlu mengeluarkan kos yang besar untuk menggerakkan operasi kilang pembuatan mereka. Selain teknologi. Kewujudan pelabuhan Kelang. minyak masak. Walaupun saiz penduduk Malaysia masih lagi kecil tetapi kuasa beli penggunanya adalah tinggi.telekomunikasi dan pelabuhan yang baik. maka ia telah menjamin keberterusan dan kepesatan perkembangan sektor industri pembuatan di Malaysia. Kelebihan pasaran dalam negara yang amat menggalakkan. jalan keretapi telah mempercepatkan pengangkutan barangan dan pekerja. Teknologi baru sentiasa dihasilkan bagi meningkatkan kualiti produk yang sedia ada dan juga mencipta produk baru yang menepati citarasa pengguna semasa agar boleh bersaing di pasaran global. Pada masa yang sama sumber kuasa juga adalah banyak seperti petroleum. 4. Sumber bahan mentah dalam negara sentiasa ada kerana Malaysia juga turut memacu sektor pertaniannya. Justeru itu kadar permintaan terhadap hasil industri pembuatan berterusan meningkat. Rangkaian lebuh raya. Misalnya sumber getah dan kelapa sawit menjadi faktor penting mempengaruhi perkembangan industri pembuatan berasaskan hasil pertanian (agro based industry) seperti pembuatan tayar. jalan raya. 6. 129 . Kewujudan prasarana atau kesediaan kemudahan asas seperti kemudahan pengangkutan. Malaysia juga mempunyai keupayaan modal yang kukuh yang datangnya dari pelaburan dalam dan luar negara. Dengan adanya keupayaan teknologi dan modal yang kukuh ini. sabun. lilin dan sebagainya. Tanjung Pelepas dan Pelabuhan Kuantan telah menggalakkan lagi aktiviti import-eksport hasil industri pembuatan ke luar negara. Malaysia juga kaya dengan sumber bahan mentah. Dalam keadaan pasaran dunia yang lembab pun pasaran dalam negara Malaysia masih lagi aktif. Dalam konteks ini Malaysia sememangnya memberikan keutamaan kepada program R&D . Pasir Gudang. Kelebihan sumber bahan mentah dan sumber kuasa yang dimiliki. Keupayaan membeli yang tinggi ini berpunca daripada pendapatan perkapita penduduk yang agak tinggi relatif dengan negara ASEAN yang lain. Pelabuhan Pulau Pinang. sarung tangan. 5. gas asli dan kuasa elektrik hidro (KEH). Penawaran sumber tenaga yang banyak dan murah telah memangkinkan lagi pertumbuhan industri pembuatan yang baru dan memperkembangkan industri pembuatan yang sedia ada.

Kawasan Industri Bayan Lepas dan Bayan Baru di Pulau Pinang. Di Malaysia. Kawasan industri Gebeng dan Semambu di Kuantan dan sebagainya. ekoran daripada taraf pendidikan penduduk bandar adalah lebih tinggi berbanding dengan penduduk luar bandar.b) Jelaskan mengapa wujud penumpuan industri pembuatan di kawasan-kawasan tertentu di negara tersebut. Pulau Pinang. (10 Markah) Cadangan Jawapan Lengkap Industri pembuatan di Malaysia sememangnya tertumpu atau beraglomerasi di kawasan-kawasan tertentu sahaja. 130 . Di antara sebab-sebab industri pembuatan tertumpu di kawasankawasan berkenaan ialah: 1. jalan raya. Output sesuatu industri menjadi input industri lain. Johor Baharu. 2. Dengan adanya tarikan-tarikan ini maka pengusaha-pengusaha industri yang baru akan melokasikan kilang mereka di kawasan berkenaan apatah lagi jika industri pembuatan tersebut bersifat industri berkait yang perlu saling bergantung antara satu sama lain. air. Pasir Gudang di Johor. 3.perkongsian kepakaran dan lain-lain yang boleh menjimatkan kos. sewa tapak yang murah atau diberikan taraf perintis dan lain-lain keistimewaan. Selain itu di bandar besar juga mudah diperolehi tenaga buruh yang sesuai seperti tenaga buruh mahir dan terlatih. Dasar kerajaan yang menyediakan kawasan/tapak yang khas dan menarik untuk berkelompok seperti di kawasan Zon dagangan bebas (FTZ) yang lengkap dengan pelbagai kemudahan asas – elektrik. Ini kerana di kawasan bandar saiz pasaran adalah luas dengan kuasa beli yang tinggi terutama sekali yang melibatkan produk barangan pengguna seperti tekstil. Pertama sebagai satu dasar membangun/memajukan kawasan yang sebelumnya mundur. Terdapat pelbagai sebab kerajaan “meaglomerasikan” kilang di kawasan-kawasan tertentu sahaja khususnya di kawasan pinggir bandar. kominikasi. Kawasan tersebut sudah sedia maju dengan industri – maka industri yang berkaitan akan terus tertumpu ke arahnya untuk menikmati faedah perkongsian bersama seperti perkongsian kemudahan asas. Di antara kawasan tumpuan industri ini ialah seperti di Shah Alam – Petaling Jaya. aksesori dan lain-lain. Shah Alam dan lain-lain lagi. Hal ini kerana untuk menjimatkan kos pengangkutan dan menikmati faedah daripada ekonomi bidangan. Kawasan ini seringkali diistiharkan sebagai kawasan estet perindustrian. tumpuan industri pembuatan adalah di bandar-bandar besar seperti Kuala Lumpur. perkongsian pasaran. Misalnya industri pembuatan kereta berdekatan dengan industri pembuatan tayar dan juga berdekatan dengan industri pembuatan cat. Industri yang saling bergantung lazimnya berada setempat dan berdekatan antara satu sama lain. dan ke dua pengezonan guna tanah khususnya di bandar yang sudah padat dan tepu bina di samping untuk mengelakkan pencemaran serta kesesakan. Kawasan berkenaan mempunyai jumlah penduduk yang ramai yang akan menawarkan tenaga buruh yang mudah dan pasaran yang luas seperti kawasan bandarbandar besar. elektrik dan elektronik serta pembuatan makanan.

4. 131 . masalah jenayah. Kesesakan lalu lintas. ia menjadi tarikan kepada penduduk untuk berhijrah dan menjadi pekerja tetap. sistem pengangkutan dan telekomunikasi. gas kloroflorokarbon dan lain-lain yang boleh memudaratkan kesihatan penduduk. Penduduk boleh menikmati pelbagai kemudahan pembandaran kerana kawasan tumpuan industri biasanya mempercepatkan proses urbanisasi. kemudahan pembandaran dan lain-lain faktor penarik. kemudahan membeli-belah. Kawasan atau wilayah berkenaan sudah sedia maju dengan kemudahan perkhidmatan seperti bank. Jumlah penduduk semakin bertambah. Dengan adanya kemudahan asas yang lengkap. Kawasan tumpuan industri pembuatan akan membebaskan dengan banyak bahan-bahan pencemar seperti karbon monoksida. sulfur. Hanya kilang sahaja yang perlu didirikan. Seperti peningkatan pendapatan dan taraf hidup penduduk yang semakin baik. peningkatan tabungan dan lain-lain. Kesan positif. Kesannya masalah aliran trafik (Traffic Jam) akan berlaku yang boleh melambatkan perjalanan dan resiko kemalangan kepada penduduk. Di sesetengah kawasan FTZ sememangnya sudah lengkap dan maju dengan kemudahan asas. hujan asid dan sebagainya. Pertumbuhan industri pembuatan menggalakkan perkembangan bandar moden yang lengkap dengan segala kemudahan. c) Terangkan kesan yang dialami oleh penduduk di kawasan yang menjadi tumpuan industri pembuatan itu. Oleh itu industri pembuatan tertarik dan tertumpu di kawasan berkenaan kerana pengusaha tidak perlu lagi menyediakan kemudahan-kemudahan tersebut. 4. ( 7 Markah) Cadangan jawapan lengkap 1. Keadaan ini biasanya boleh menimbulkan pelbagai masalah sosial seperti penyakit berjangkit. penawaran tenaga kerja dan saiz pasaran juga bertambah yang akhirnya menarik minat industri pembuatan lain melokasikan kilang mereka di kawasan berkenaan. penyalahgunaan dadah dan sebagainya. 2. Masalah kesesakan penduduk dan masalah sosial. Justeru penduduk boleh menikmati pelbagai kemudahan seperti kemudahan telekomunikasi dan pengangkutan. kemudahan tempat tinggal yang selesa. kemudahan reakreasi dan lain-lain. pencemaran air. Gangguan kesihatan penduduk akibat fenomena pencemaran udara dan jerebu. Kesan daripada pertambahan pekerjaan dari kilang-kilang pembuatan. 3. peningkatan pendapatan penduduk dan kuasa belinya. 5.pencemaran bunyi. Pertambahan tenaga buruh menyebabkan sesuatu kawaan seperti di bandar menjadi padat dan sesak. Apabila pekerja bertambah maka jumlah kenderaan juga akan bertambah untuk berulang-alik ke tempat kerja.

Kawasan Air Terjun Kota Tinggi. Johor serta Tanah Tinggi Cameron (Cameron Highland) di Pahang. Tiga kawasan pelancongan yang popular di Malaysia ialah seperti di Pulau Langkawi di Kedah. Tarikan pantai dan pulau yang bersih. Di antaranya ialah: 1. Mesti menyebut atau menamakan tiga kawasan pelancongan yang betul dan tepat dengan negara yang dirujuk. Gugusan pulau-pulau yang cukup unik dengan pantainya yang bersih menjadi daya tarikan utama pelancong ke Langkawi . huraikan ciri-ciri tarikan di kawasan pelancongan tersebut. Hal ini adalah disebabkan oleh adanya ciri-ciri tarikan yang istimewa yang dimiliknya. [ 7 Markah] c) Jelaskan sumbangan sektor pelancongan dalam membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di sesebuah negara. kejernihan air laut dan kepelbagaian sumber maritim yang terpelihara juga menjadi tarikan pelancong untuk menjalankan aktiviti menyelam (skuba) sekaligus menjadikan Langkawi sebagai syurga di bawah air. b) Pilih satu kawasan pelancongan yang telah anda nyatakan pada soalan (a). Kedah. Pulau Singa Besar. a) Nyatakan tiga kawasan pelancongan. 132 . huraikan ciri-ciri tarikan di kawasan pelancongan tersebut. Pantai Pasir Hitam dan sebagainya. [ 6 Markah] _______________________________________________________________ CADANGAN SKEMA JAWAPAN a) Nyatakan tiga kawasan pelancongan. Pulau Langkawi adalah kawasan pelancongan yang amat terkenal di utara semenanjung. Pantai Chenang. [ 9 Markah] d) Berikan cadangan anda bagaimana sektor pelancongan di tempat anda dapat dimajukan. (7 Markah) Cadangan Jawapan Lengkap Kawasan pelancongan yang dipilih ialah di Pulau Langkawi. Pulau Tuba. [ 3 Markah] Boleh merujuk kepada sebuah negara sahaja. Pantai Kok. cantik dan menarik. Negara yang dirujuk ialah Malaysia.SOALAN PILIHAN 5 Dengan merujuk kepada sebuah negara di Asia Tenggara.Seperti Pulau Dayang Bunting. Selain daripada tarikan pantai dan pulau. [ 3 Markah] b) Pilih satu kawasan pelancongan yang telah anda nyatakan pada soalan (a).

Jelas sekali Langkawi mempunyai tarikan sejarah dan lagenda yang cukup kuat untuk menarik pelancong. pantai pasir hitam. Langkawi juga mempunyai kawasan tanah tinggi yang menjadi tarikan baru pelancongan iaitu di Gunung Mat Cincang. 4. 1. Tumpuan pelancong bukan sekadar untuk melawat tempat-tempat menarik bahkan menjadi untuk membeli-belah. Menyumbang kepada pendapatan negara melalui tukaran mata wang asing dari pelancong-pelancong luar negara. kemudahan reakreasi di laut dan dihutan juga turut disediakan. Pusat-pusat membeli belah yang bebas cukai. [ 9 Markah] Cadangan Jawapan Lengkap Di Malaysia. Langkawi adalah sebuah pulau yang mudah dikunjungi kerana tersedianya pelbagai kemudahan pengangkutan untuk ke sana dan juga pengangkutan di pulau itu sendiri. Selain itu Langkawi juga telah diistiharkan sebagai kawasan bebas cukai pada tahun 1983. Tarikan pengangkutan dan juga kemudahan asas pelancongan yang lengkap. kawasan beras terbakar. Dengan peristiharan ini harga sesetengah barangan yang dijual menjadi lebih murah berbanding dengan tempat-tempat lain di Malaysia. sektor pelancongan telah banyak menyumbang kepada pertumbuhan ekonominya. suhunya yang sejuk dan nyaman disamping dapat melihat seluruh landskap Langkawi. resort dan chalet disediakan dengan banyak untuk dipilih oleh pelancong. Tarikan khusus seperti tempat bersejarah (arkeologi). Kuala Kedah atau Pulau Pinang di samping adanya pengangkutan kapal terbang menjadikan ia sebuah pulau yang “Assibile”. Mengurangkan kadar pengganguran dalam negara dengan mencipta banyak peluang pekerjaan dalam bidang yang berkaitan – meningkatkan taraf hidup penduduk.2. Tarikan di kawasan tanah tinggi. Pengangkutan seperti feri yang boleh dinaiki di Kuala Perlis. 2. 133 . Telaga Tujuh (kawasan air terjun) dan juga pantai yang pasirnya bewarna hitam. Misalnya kewujudan makam Mahsuri. Kesemuanya menjadi tarikan utama para pelancong. c) Jelaskan sumbangan sektor pelancongan dalam membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di sesebuah negara. Selain itu pelbagai hotel bertaraf lima bintang. Selain itu Langkawi juga mempunyai tarikan fizikal yang istimewa yang tidak kedapatan di tempat lain seperti Tasik Dayang Bunting. Padang Mat Sirat dan Tasik Dayang Bunting mempunyai kisah-kisah yang menarik perhatian pelancong. Kawasan kemuncak gunung ini mempunyai pemandangan yang cantik dan menarik. Telaga Air Panas. Menyedari potensi ini kerajaan telah menyediakan kereta kabel sebagai pengangkutan utama ke gunung tersebut. 3. Di antara sumbangannya ialah.

restoran. 5. penawaran pakej pelancongan yang menarik. persidangan/seminar dll. pameran. Membangunkan secara optima sumber-sumber setempat yang dikenalpasti berpotensi sebagai sumber pelancongan samada sumber semulajadi atau sumber buatan manusia.3. 2. Chalet dll). resort. 5. perniagaan makanan. 4. 134 . (6 Markah) Cadangan Isi Jawapan 1. Kempen kesedaran – seperti langkah menjaga kebersihan kawasan pelancongan. Langkah promosi menerusi pelbagai media. 3. pengangkutan. d) Berikan cadangan anda bagaimana sektor pelancongan di tempat anda dapat dimajukan. telekomunikasi dll. menguruskan sisa pelancongan secara teratur. Menyediakan kemudahan asas yang cukup – seperti kemudahan penginapan (Hotel. Menggalakkan pertumbuhan/perkembangan ekonomi yang berkaitan seperti industri kraf tangan. Membantu meningkatkan keupayaan modal dalam negara melalui pelaburan asing/tempatan yang melabur dalam industri pelancongan – menjana pertumbuhan ekonomi yang lebih pesat. kebudayaan. Membangunkan kawasan mundur – menukarkan struktur ekonomi setempat dan menggalakkan pertumbuhan pusat-pusat ekonomi yang baru. memelihara kualiti alam sekitar setempat dsb. kemudahan riadah dan sukan dsb. Menyedia dan memajukan sistem pengangkutan dan perhubungan agar kawasan pelancongan mempunyai darjah ketersampaian yang tinggi 4. menganjurkan aktiviti seperti sukan.

pukat hanyut. Keupayaan modal yang terhad untuk meneroka laut dalam – justeru terpaksa menumpukan kepada perikanan pinggir pantai sahaja. Kawasan perikanan pinggir pantai dikelilingi oleh pentas lautan yang cetek – pentas sunda yang kaya dengan plankton dan sumber-sumber perikanan. bubu dll yang sememangnya tidak mampu untuk beroperasi di laut dalam. Perairan negara yang dikawal dengan lebih ketat berbanding dengan kawasan perikanan laut dalam. 3. berhampiran dengan pulau yang mengurangkan resiko keselamatan nelayan daripada ancaman ribut berbanding dengan kawasan perikanan laut dalam. 1. [12 Markah] Cadangan Isi Jawapan Rujukan sebuah negara – dijangka Malaysia. 2. 135 . 4. Kawasan pinggir pantai lebih selamat dan perairannya terkawal daripada ancaman lanun serta pencerobohan nelayan asing. a) Jelaskan mengapa aktiviti perikanan pinggir pantai dijalankan dengan pesat di negara tersebut. pancing. pukat tangkul. Misalnya sebahagian besar nelayan pinggir pantai hanya mampu memiliki bot-bot kecil sahaja. Sebab-sebab perikanan pinggir pantai dijalankan dengan pesat di Malaysia. Faktor fizikal seperti zon pinggir pantai yang berteluk dan bermuara yang memudahkan pembinaan pelabuhan perikanan disamping keadaan pantai yang terlindung. 5.SOALAN PILIHAN 6 Dengan merujuk kepada sebuah negara di Asia Pasifik. [12 Markah] b) Huraikan masalah-masalah yang dihadapi bagi memajukan aktiviti perikanan pinggir pantai dan langkah-langkah yang diambil bagi mengatasinya. [ 13 Markah] ________________________________________________________________ CADANGAN SKEMA JAWAPAN a) Jelaskan mengapa aktiviti perikanan pinggir pantai dijalankan dengan pesat di negara tersebut. Keupayaan teknologi perikanan yang masih rendah dan hanya sesuai digunakan di kawasan pinggir pantai sahaja seperti penggunaan pukat tarik.

polis marin dan Jabatan perikanan dari semasa ke semasa. 2) Ancaman pencerobohan nelayan asing atau nelayan perikanan laut dalam di zon perikanan pinggir pantai.Terikat dengan sistem hutang orang tengah – hasil terpaksa dijual kepada orang tengah dengan harga yang lebih murah dan kesannya nelayan sentiasa berada di dalam kemiskinan. [ 13 Markah] Cadangan Isi Jawapan Masalah-masalah yang dihadapi: 1) Masalah fizikal seperti ancaman musim tengkujuh dan muara sungai yang semakin cetek terutamanya selepas banjir. Kekurangan pengentahuan. hukuman denda/kompaun. Rondaan. 2) Memberikan bantuan modal/subsidi kepada nelayan oleh pihak kerajaan untuk meningkatkan keupayaan modal para nelayan. 136 . Langkah-langkah mengatasinya: 1) Langkah perundangan – untuk mengawal selia zon perikanan pinggir pantai daripada dicerobohi. Misalnya oleh Bank Pertanian. 4) Masalah pasaran. alat tangkapan yang lebih moden dan lain-lain. Disamping kerjasama dengan negara jiran. untuk memiliki bot-bot yang lebih besar. 6) Kekurangan pengentahuan dan kemahiran untuk meningkatkan produktiviti perikanan disamping masalah sikap yang sukar untuk berubah.Oleh itu mereka tertumpu di kawasan perikanan pinggir pantai. 3) Kekurangan modal untuk memajukan aktiviti perikanan seperti akuakultur. Kemahiran nelayan pantai terbatas di zon pinggir pantai sahaja. kekurangan alat/teknologi tangkapan. Disamping masalah sikap yang sukar untuk berubah. membatalkan lesen operasi dll yang dilakukan oleh Jabatan laut.6. b) Huraikan masalah-masalah yang dihadapi bagi memajukan aktiviti perikanan pinggir pantai dan langkah-langkah yang diambil bagi mengatasinya. kekurangan kemudahan pengangkutan. pembekuan/pengawetan dll. 5) Kekurangan kemudahan asas seperti ketiadaan jeti untuk mendaratkan hasil tangkapan. kepakaran dan kemahiran untuk meneroka laut dalam khususnya untuk mengendalikan kapal yang lebih besar dan teknologi moden. pemantauan.

4) Menyediakan kemudahan asas yang lengkap seperti kompleks perikanan. 7) Usaha memperdalamkan muara sungai bagi memudahkan keluar-masuk dan pendaratan bot-bot nelayan. [ 6 Markah] c) Huraikan langkah-langkah yang telah diambil oleh Malaysia untuk mengurangkan pencemaran alam sekitar akibat industri perkilangan. Disamping menggalakkan usaha penyelidikan dan pembangunan (R&D). rangkaian pengangkutan. a) Jelaskan mengapa program penyebaran keluar industri perkilangan dari kawasan-kawasan maju ke kawasan – kawasan kurang maju dilaksanakan. kemudahan dingin-beku dll yang juga dilaksanakan menerusi LKIM.3) Membantu memasarkan hasil perikanan melalui koperasi nelayan atau menerusi LKIM. Dengan merujuk kepada Malaysia. [ 10 Markah] b) Nyatakan jenis-jenis industri perkilangan yang menjejaskan kualiti alam sekitar. 5) Menggalakkan industri akuakultur sebagai kegiatan sampingan nelayan yang dijalankan oleh Jabatan perikanan. Pemarkahan: Masalah: Mana-mana 3 isi x 2 markah = MAX 6 Markah. 6) Memberikan khidmat latihan dan kemahiran kepada nelayan khususnya dalam konteks penggunaan teknologi moden. [ 9 Markah] ________________________________________________________________ 137 . Langkah: Mana-mana 3 isi x 2 markah = MAX 6 Markah SOALAN PILIHAN 7.

rangkaian pengangkutan dll sejajar dengan pertambahan penduduk/pekerja kilang. 7) Untuk mengurangkan tekanan terhadap tanah yang sudah padat dan tepubina khususnya di kawasan bandar. air. 3) Meningkatkan jumlah penduduk di kawasan kurang maju atau untuk mengimbangi taburan penduduk antara kawasan.CADANGAN SKEMA JAWAPAN a) Jelaskan mengapa program penyebaran keluar industri perkilangan dari kawasan-kawasan maju ke kawasan – kawasan kurang maju dilaksanakan. perniagaan. [ 10 Markah] Cadangan Isi Jawapan Sebab-sebab penyebaran keluar industri dari kawasan maju ke kawasan mundur: 1) Untuk mempercepatkan pembangunan ekonomi di kawasan kurang maju seterusnya mengimbangi tahap pembangunan ekonomi antara kawasan. 5) Untuk mengurangkan kesesakan penduduk dan lalu lintas di kawasan maju khususnya kawasan bandar-bandar besar. Penempatan industri perkilangan akan menggalakkan migrasi masuk ke kawasan yang berkurangan penduduk. bunyi dll di kawasan maju atau kawasan bandar-bandar besar. pertanian dll. 138 . Atau ruang tanah yang ada di kawasan bandar boleh dibangunkan dengan sektor lain yang lebih menguntungkan. 6) Untuk mengurangkan pencemaran persekitaran – udara. 2) Mewujudkan peluang pekerjaan yang lebih luas di kawasan kurang maju/kawasan luar bandar – meningkatkan pendapatan dan taraf hidup penduduk seterusnya membendung aliran migrasi desa ke bandar. 4) Mempercepatkan pembangunan sosial dan kemudahan asas di kawasan kurang maju – seperti pembinaan sekolah. Industri perkilangan bertindak sebagai pemangkin dan penggerak kepada perkembangan sektor ekonomi lain yang berkaitan – sektor perkhidmatan. klinik/hospital.

membuat sabun dan pencuci dll. Contoh kilang papan dan pulpa. kilang pembuatan kertas. pembuatan baja kimia dan racun serangga. 139 . kasut dll. [ 9 Markah] Cadangan Isi Jawapan Langkah-langkah yang telah diambil. 7) Industri besi-keluli. 6) Industri membuat simen. 5) Industri berasaskan kimia dan petrokimia. Contoh menapis petroleum dan gas asli. menyitar premis. 2. industri penyaduran tin. Contoh: Memproses kelapa sawit. 4) Industri tekstil – membuat pakaian/fabrik dan pewarna. makanan dalam tin. 3) Industri memproses dan pembuatan makanan dan minuman: Contoh minuman ringan dan berkarbonat. membuat cat dan varnis. sarung tangan. padi. Merawat enfluen sebelum dilepaskan/disalirkan ke sistem saliran. 2) Industri perkilangan berasaskan hasil hutan. Amalan pengurusan yang strategik meliputi: i) ii) Menempatkan kilang di kawasan khusus jauh dari sungai dan petempatan penduduk. Langkah perundangan. Menguatkuasakan undang-undang di bawah akta kualiti alam sekitar 1974 – seperti mengenakan denda/kompaun. membuat kabel/dawai dll.b) Nyatakan jenis-jenis industri perkilangan yang menjejaskan kualiti alam sekitar. penyaduran logam. tebu – hasilkan gula.penjara kepada pekilang yang melanggar akta tersebut. memproses produk tenusu dan perikanan termasuk juga memproses makanan ternakan. [ 6 Markah] Cadangan Isi Jawapan 1) Industri perkilangan samada industri memproses atau pembuatan yang berasaskan hasil pertanian. pembuatan tayar. membatalkan lesen operasi. pembuatan perabot dsb. jubin/seramik dan batu bata. c) Huraikan langkah-langkah yang telah diambil oleh Malaysia untuk mengurangkan pencemaran alam sekitar akibat industri perkilangan. getah. 1.

Menggalakkan penggunaan sumber tenaga yang mesra alam untuk menggerakkan jentera kilang seperti tenaga hidro elektrik.iii) iv) v) vi) vii) Mengawal selia pelupusan sisa kilang khususnya sisa pepejal secara sistematik.berjadual dan teratur ditapak-tapak pelupusan yang dikhaskan. Membangunkan teknologi insinerator untuk pelupusan sisa pepejal dari kilang. Meninggikan serombong asap dan memasang alat penapis asap di dalam serombong tersebut. 6 Markah. 3. Cadangan Pemarkahan: Langkah perundangan = MAX Amalan pengurusan = MAX Kempen kesedaran = MAX 2 Markah. 1 Markah. 140 . Mewujudkan zon hijau – menanam pokok-pokok peneduh di sekitar kawasan kilang yang berfungsi untuk memerangkap pencemaran habuk dan asap. Kempen kesedaran dan pendidikan alam sekitar: Dijalankan melalui media massa seperti kempen cintailah sungai kita dan juga mengeratkan kerjasama antara agensi kerajaan – swasta dan NGO.

Jadual 1 : Komposisi Perbelanjaan Pelancong di Malaysia pada Tahun 2000.9 32.7 100. lukis carta pai yang menunjukkan komposisi perbelanjaan pelancong di Malaysia pada tahun 2000.8 23. [10 Markah] c) Huraikan kesan aktiviti pelancongan di kawasan tanah tinggi terhadap alam sekitar fizikal. lukis carta pai yang menunjukkan komposisi perbelanjaan pelancong di Malaysia pada tahun 2000.2 5. [ 8 Markah] _______________________________________________________________________ _ CADANGAN SKEMA JAWAPAN a) Berdasarkan jadual 1.SOALAN PILIHAN 8 Jadual 1 menunjukkan komposisi perbelanjaan pelancong di Malaysia pada tahun 2000.1 19. Jumlah Perbelanjaan RM Juta % 3 009. Item Penginapan Membeli – belah Makanan dan minuman.7 4.3 458.0 3.5 385.4 1 789. [ 7 Markah] b) Jelaskan bagaimana pengangkutan domestik boleh menggalakkan aktiviti pelancongan di Malaysia.5 9 174.1 1 073.4 2 119. [ 7 Markah] Calon mesti melukis sebuah carta pai atau rajah bulatan berbahagi 141 .0 a) Berdasarkan jadual 1.7 339.5 11. Pengangkutan domestik Lawatan ke tempat yang menarik Hiburan Lain-lain.

pelancongan budaya dan warisan sejarah. Petunjuk 4. Pengangkutan domestik memudahkan dan mempercepatkan destinasi pelancongan dikunjungi. Tajuk yang betul 2. 2) Mempercepatkan pembangunan sumber-sumber pelancongan yang baru. Menarik kemasukan pelabur yang menyebabkan potensi sumber pelancongan yang baru dimajukan sepenuhnya seperti sumber eco-pelancongan. sukan air dan lain-lain.pelancongan pendidikan.pelancongan sukan dan reakreasi dsb. 4) Menggalakkan perkembangan aktiviti ekonomi yang berkaitan dengan sektor pelancongan seperti perniagaan kraf tangan. konvensyen dan pameran). 142 .pelancongan MICE (persidangan.chalet. pelancongan kapal mewah. Plotan Markah 1 1 1 4 MAX 7 b) Jelaskan bagaimana pengangkutan domestik boleh menggalakkan aktiviti pelancongan di Malaysia. akua-pelancongan.resort. 3. 5) Menggalakkan aktiviti pelancongan seperti pelancongan kesihatan. Ia menggalakkan aktiviti pelancongan dengan cara: 1) Meningkatkan ketersampaian antara lokasi pelancongan. 3) Memudahkan pembangunan fizikal di lokasi pelancongan seperti pembinaan hotel. kemudahan telekomunikasi dll. restoran. [10 Markah] Cadangan Isi Jawapan Pengangkutan domestik melibatkan aktiviti pengangkutan dalam negara samada pengangkutan darat. agropelancongan dan arkeo-pelancongan. udara dan air.Item Pemarkahan 1. Skala jejari yang sesuai.

2) Meningkatkan kadar hakisan tanih dan gerakan jisim khususnya tanah runtuh – akibat pemotongan. 143 .resort dan padang golf.resort. 3) Meningkatkan kadar pencemaran air khususnya sungai.penarahan dan peneresan cerun bukit untuk dibina hotel.c) Huraikan kesan aktiviti pelancongan di kawasan tanah tinggi terhadap alam sekitar fizikal.chalet dan padang golf. Kesannya memusnahkan habitat. rantaian makanan dll.kolam – akibat penyaliran sisa kumbahan dari hotel. kepelbagaian biologi. [ 8 Markah] Cadangan Isi Jawapan Kesan aktiviti pelancongan di kawasan tanah tinggi terhadap alam sekitar fizikal : 1) Perubahan landskap fizikal akibat pembinaan hotel. tasik.resort dan chalet. 6) Menjejaskan ekosistem di kawasan tanah tinggi akibat pemusnahan hutan untuk dibina pusat-pusat pelancongan. 4) Memusnahkan kawasan tadahan air – Akibat penyahutanan untuk dibina hotel.resort dan laluan pengangkutan ke destinasi pelancongan. kolam dan paya setempat. 5) Peningkatan suhu mikro (pemanasan setempat) – Penyahutanan untuk pembinaan infrastruktur pelancongan akan mengurangkan kelembapan udara dan hutan tidak lagi berfungsi untuk menapis dan menyerap bahangan matahari.tasik. Ini menjejaskan sumber air kepada sungai.

seperti agro. ii) huraikan lima kesan perkembangan industri asas tani terhadap alam sekitar fizikal kawasan luar bandar. Terbahagi kepada: (i) (ii) Industri memproses bahan mentah pertanian – seperti memproses kelapa sawit. 144 . makanan ternakan seperti pallet. Industri pembuatan berasaskan hasil pertanian. [ 5 Markah] Cadangan Isi Jawapan Konsep: Industri hiliran yang berasaskan sumber pertanian (tanaman). getah asli. [ 10 Markah] ________________________________________________________________ CADANGAN SKEMA JAWAPAN a) Apakah yang dimaksudkan dengan industri asas tani ?. ternakan dan perikanan. penternakan dan perikanan (Agro Based Industry) termasuk IKS yang berasaskan sumber-sumber pertanian.makanan halal. Dengan merujuk kepada negara Malaysia. biodisel. industri asas tani dalam [ 10 Markah] b) i) Jelaskan lima kepentingan memajukan sektor pertanian. padi. kelapa. koko. hasil ternakan dan perikanan.SOALAN PILIHAN 9 a) b) Apakah yang dimaksudkan dengan industri asas tani ?. produk IKS yang berasaskan sumber pertanian. Dengan merujuk kepada negara Malaysia. industri asas tani dalam [ 10 Markah] [ 5 Markah] i) Jelaskan lima kepentingan memajukan sektor pertanian.

(5) Memperluaskan penggunaan teknologi baru dalam sektor pertanian seperti agrobioteknologi. teknologi kawalan penyakit dan perosak. Peluang pekerjaan bertambah. Pendapatan petani. Pasaran produk industri asas tani secara tidak langsung menjadi pasaran produk pertanian. Oleh itu rantaian ekonomi yang berkaitan pertanian boleh diperluaskan. (3) Membangunkan kawasan pertanian secara bersepadu dengan industri hilirannya. ternakan dan perikanan kerana permintaan bahan mentah dari industri asas tani akan meningkat. industri makanan ternakan akan mewujudkan akuakultur dan marin kultur. 145 . (4) Memperluaskan pasaran produk pertanian di dalam dan luar negara. Misalnya zon tanaman buah-buahan dengan industri pengetinan. haiwan eksotik dll. pekebun dan nelayan meningkat (2) Mewujudkan bidang–bidang pertumbuhan baru dalam sektor pertanian. penternak. teknologi pembungkusan dan pelabelan dll bagi tujuan meningkatkan kualiti hasil pertanian kerana industri asas tani amat memerlukan bahan mentah yang berkualiti. Pengusaha pertanian mendapat jaminan pasaran tempatan dan luar negara. zon akuakultur dengan industri pemprosesan makanan ikan dll. (1) Menambahkan produktiviti/pengeluaran hasil tanaman. ikan hiasan.Cadangan Isi Jawapan Kepentingan industri asas tani dalam memajukan sektor pertanian. zon hortikultur (bungaan) dengan industri pengawetan dan pembungkusan. Seperti industri perubatan dan kecantikan (pharmaceutical) akan mewujudkan ladang-ladang herba. teknologi pembiakbakaan.

(2) Pencemaran air – pembuangan/perlepasan sisa toksid (enfluen) dari kilang-kilang memproses hasil pertanian ke sungai. SOALAN PILIHAN 10 Berdasarkan sebuah negara di Asia Tenggara yang anda pilih. [ 10 Markah] Cadangan Isi Jawapan (1) Pencemaran udara – perlepasan asap dari kilang-kilang memproses getah dan kelapa sawit. (a) Huraikan empat ciri utama aktiviti perlombongan petroleum dan gas asli di negara berkenaan. kolam dan juga sisa-sisa ternakan dan perikanan yang sudah diproses. (3) Pencemaran bau dan bunyi – bau busuk terutamanya dari kilang getah dan kelapa sawit. (5) Peningkatan suhu setempat – haba yang dikeluarkan dari kilang-kilang pemprosesan. disamping bunyi bising dari generator kilang. tasik. [ 6 Markah] ________________________________________________________________ 146 . (4) Pencemaran tanih – tanih berasid akibat larut resap air hujan di kawasan longgokan getah sebelum diproses dan tandan kelapa sawit selepas diproses. [ 9 Markah] (b) Jelaskan lima kepentingan petroleum dan gas asli sebagai bahan mentah kepada aktiviti perindustrian di negara berkenaan. kilang memproses hasil ikan. [ 10 Markah] (c) Nyatakan tiga kesan aktiviti perlombongan petroleum dan gas asli terhadap alam sekitar fizikal negara berkenaan.ii) huraikan lima kesan perkembangan industri asas tani terhadap alam sekitar fizikal kawasan luar bandar.

Bokor. Guntong. Purata pengeluaran petroleum mentah di Malaysia melebihi 300. Bekok dsb). (2) Skala operasi – besar-besaran. Gas asli – dieksport dan juga kegunaan tempatan. Tapis. Baronia.00 tong sehari dan purata pengeluaran gas asli melebihi 4000 juta kaki padu sehari. Ciri-ciri utama perlombongan petroleum dan gas asli. Pemilikan kerajaan/GLC (Syarikat berkaitan kerajaan seperti PETRONAS) dan juga pelaburan asing seperti SHELL dan BRITISH PETROLEUM (BP) (5) Ciri Teknologi – penggunaan teknologi tinggi seperti sistem GIS dan teknologi seismik untuk mengesan medan petroleum dan gas asli. (3) Orientasi pengeluaran – Berorientasikan eksport. (luar pantai Serawak seperti Baram. teknologi carigali dan juga teknologi pemprosesan. luar pantai Serawak dan luar pantai barat Sabah. [ 9 Markah] Cadangan Isi Jawapan Memilih sebuah negara Asia Tenggara – dijangka Malaysia. 147 . Betty. Contoh-contoh medan petroleum (luar pantai Terengganu seperti Tiong. (4) Modal dan pemilikan – Pelaburan dan penggunaan modal besar.CADANGAN SKEMA JAWAPAN Berdasarkan sebuah negara di Asia Tenggara yang anda pilih. Dulang. (6) Ciri buruh dan kepakaran – Penggunaan buruh mahir dan tenaga pakar khususnya jurutera. (1) Taburan/lokasi perlombongan – terletak di luar pantai (di laut). (a) Huraikan empat ciri utama aktiviti perlombongan petroleum dan gas asli di negara berkenaan. Petroleum dieksport sepenuhnya kerana petroleum mentah Malaysia berkualiti tinggi. Misalnya luar pantai Terengganu. Temana dll).

fiber/gentian dll. Misalnya penapisan petroleum di Tangga Batu (Melaka) dan Lutong (Serawak). 1. 3. Seperti Loji Janakuasa Elektrik Paka (Terengganu) beroperasi menggunakan sumber gas asli dari Kertih. kilang membuat cat. (1) Bahan mentah kepada industri pemprosesan dan penapisan. Pencemaran laut. metana dsb. – menggerakkan (5) Bahan api/sumber kuasa kepada industri pengangkutan – rantaian bagi industri perkilangan untuk mengangkut bahan mentah ke kilang dan barangan siap ke pasaran. Seperti kilang petrokimia di Kertih (Terengganu). [ 10 Markah] Cadangan Isi Jawapan Kepentingan petroleum dan gas asli sebagai bahan mentah kepada aktiviti perindustrian. rantaian makanan dan lain-lain elemen ekologi lautan.(b) Jelaskan lima kepentingan petroleum dan gas asli sebagai bahan mentah kepada aktiviti perindustrian di negara berkenaan. Pembakaran/perlepasan gas asli yang dibuat akan membebaskan bahan-bahan pencemar udara – karbon dioksida. kerosakan habitat lautan. kilang pembuatan baja urea di Bintulu. Pencemaran udara di kawasan pelantar cari gali gas asli. kemusnahan plankton dan zooplankton. Merosakkan terumbu karang dan hidupan laut. [ 6 Markah] Cadangan Isi Jawapan Kesan aktiviti perlombongan petroleum dan gas asli di persekitaran lautan sahaja. 2. (c) Nyatakan tiga kesan aktiviti perlombongan petroleum dan gas asli terhadap alam sekitar fizikal negara berkenaan. Menjejaskan ekosistem lautan/maritim. Kidurong (Serawak). Proses pembauran berlaku menyebabkan ketulan-ketulan minyak mentah terapung di permukaan laut. (4) Bahan api/sumber kuasa kepada industri perkilangan generator/mesin bagi kilang-kilang pemprosesan dan pembuatan. Gebeng (Kuantan). (2) Bahan mentah industri pembuatan – petrokimia. (3) Bahan mentah kepada industri tenaga – Sebahagian besar gas asli yang dihasilkan di Malaysia dijadikan bahan api bagi menjana tenaga elektrik termal. Tumpahan petroleum mentah di kawasan pelantar cari gali semasa kerja-kerja pengerudian dan pengangkutan. sulfur dioksida. 148 .

1. 149 . BANGKOK. Adanya kemudahan pembandaran yang lebih luas dan prasarana yang lebih baik seperti pusat-pusat perkhidmatan penduduk. di bandar-bandar besar.perkhidmatan.SOALAN PILIHAN 1 Berdasarkan negara-negara di rantau Asia Tenggara. JAKARTA. [ 5 Markah] b) Mengapakah penduduk bertumpu di bandar-bandar utama di Asia Tenggara. Kuala Lumpur sebagai contohnya. 2. Kadar tumpuan penduduk yang terlalu pesat menyebabkan Bangkok muncul sebagai Bandaraya Primat. menyediakan pelbagai kemudahan bandar yang menarik migrasi penduduk dari luar bandar tertumpu ke arahnya. Kepesatan Pembangunan sektor ekonomi moden khususnya sektor industri. pusat hiburan dan reakreasi. a) Namakan lima buah metropolis (bandaraya) di Asia Tenggara yang mempunyai penduduk lebih daripada satu juta orang.pusat kewangan. kawasan perumahan terancang lengkap dengan kemudahan air.perdagangan dan lain-lain tertumpu di bandar-bandar besar berbanding dengan bandar-bandar lain. YANGOON. [10 Markah] Cadangan Isi Jawapan. elektrik. [10 Markah] c) Ulaskan masalah-masalah alam sekitar fizikal yang dihadapi oleh bandar-bandar besar akibat daripada penduduk yang terlalu ramai. [10 Markah] CADANGAN JAWAPAN (a) Lima buah metropolis (bandaraya) di Asia Tenggara yang mempunyai penduduk lebih daripada satu juta orang ialah : KUALA LUMPUR. Sebagai contohnya Bandaraya Bangkok di Thailand telah menjadi pusat tumpuan penduduk kerana ia menyediakan peluang pekerjaan yang banyak dengan pendapatan yang lebih lumayan. HO CHI MINH DAN MANILA (b) Sebab-sebab penduduk bertumpu di bandar-bandar utama di Asia Tenggara.

Kesannya pelbagai penyakit mudah merebak seperti penyakit taun dan denggi. Setelah tamat mereka terus menetap di bandar kerana di bandar-bandar besar menawarkan peluang perkerjaan yang bersesuaian dengan kelulusan mereka. (c) Masalah-masalah alam sekitar fizikal yang dihadapi oleh bandarbandar besar akibat daripada penduduk yang terlalu ramai. Faktor sejarah pembandaran. Masalah pencemaran bunyi dan pencemaran bau. Bandar-bandar utama lebih awal dimajukan/dibangunkan sehingga sesetengahnya sudah stabil dan bergelar bandaraya yang menjadi pusat segala aktiviti ekonomi. [ 10 Markah] Cadangan Isi Jawapan 1. Kewujudan kemudahan pendidikan khususnya pendidikan tinggi samada IPTA atau IPTS yang lebih banyak di bandar-bandar utama berbanding dengan bandar ke dua/ kawasan-kawasan lain. Penduduk yang ramai khususnya di kawasan setinggan.hidrokarbonhidrokarbon. Kuala Lumpur di Malaysia. mempercepatkan ketersampaian dan meningkatkan mobiliti penduduk.sulfur dioksida. Jarak perjalanan menjadi semakin dekat dan cepat. Pencemaran bau khususnya di kawasan pelupusan sampah hasil buangan domestik. Pembebasan bahan-bahan pencemar seperti karbon monoksida. 4. semua kawasan boleh dihubungi dengan mudah. Masalah pencemaran udara/jerebu.karbon dioksida. Sistem pengangkutan seperti bas dan keretapi menghubungkan kawasan desa dan bandar kecil dengan bandar-bandar besar telah memudahkan pergerakan penduduk ke bandar besar. sistem perparitan dan pembentungan yang tidak terurus boleh menyebabkan bau busuk dan pencemaran persekitaran/persekitaran yang kotor. menjadi ibu negara/pusat pentadbiran dan lain-lain yang menjadi tarikan penduduk. Akibat pertambahan bilangan kenderaan yang seiringan dengan pertambahan penduduk dan pertambahan kawasan-kawasan perindustrian yang menyebabkab kualiti udara terjejas. Bandar-bandar besar di Asia Tenggara sememangnya terbentuk melalui faktor sejarah seperti Jakarta di Indonesia. 150 . politeknik dan kolej telah menarik pelajar lepasan sekolah berhijrah melanjutkan pelajaran mereka. 2. Bangkok di Thailand. Bunyi bising akibat kenderaan dan kilang terutama di kawasan bandar yang sesak. jelaga dan sebagainya telah mencemarkan udara dan dalam keadaan udara yang kering boleh membentuk fenomena jerebu yang boleh mengurangkan jarak penglihatan. Adanya pelbagai sistem pengangkutan yang lebih baik menghubungkan bandar utama dengan bandar lain/kawasan lain. Manila di Filipina.3. Ranggon di Myanmar dan lain-lain. 5. asap. Kewujudan IPT.

Meliputi pencemaran sungai. Seperti aktiviti peneresan. Khususnya banjir kilat akibat pembangunan yang terlalu pesat bagi menampung keperluan penduduk seperti penerokaan tanah-tanah pinggir bandar untuk membina kawasan perumahan. Seperti taun dan denggi yang berpunca daripada sistem pembentungan yang tidak baik. penuh dengan sampah sarap seperti di sungai Gombak dan sungai Kelang. tanah runtuh dan tanah mendap yang juga berpunca daripada eksploitasi terhadap tanah-tanah bandar secara berlebihan bagi menampung keperluan penduduk yang semakin bertambah.3. Pembuangan sisa domestik ke sungai dan parit di kawasan setinggan yang padat menyebabkan sungai kotor. ketiadaan tumbuhan yang menyebabkan kelembapan udara rendah/udara kering (dry air). 5. penurapan muka bumi yang keterlaluan. haba yang dibebaskan oleh metabolisme manusia. 7. air hujan/hujan asid dll yang berpunca daripada sisa domestik/perumahan dan sisa kilang yang menjejaskan ekosistem akuatik. Berpunca daripada pemerangkapan haba oleh bahan pencemar udara yang dikeluarkan oleh industri. 4. 151 . Kenaikan suhu mikro/Pulau haba bandar. alirannya tersekat. Masalah banjir. penyediaan sistem saliran yang tidak cekap dsb. kenderaan dan stesyen janakuasa. Wabak penyakit. Masalah hakisan tanah. penimbusan kawasan paya(wet land). Masalah pencemaran air. 6. perawatan kumbahan yang tidak sempurna. bekalan air yang tidak bersih. pemotongan dan perataan bukit untuk dijadikan pelbagai tapakbina. muara/pelabuhan. air bawah tanah. sistem longkang yang tidak cekap terutamanya di kawasan penempatan setinggan dalam bandar/kawasan sesak (slum Area).

[ 12 Markah] Cadangan Isi Jawapan. [ 5 Markah] b) Jelaskan sebab-sebab kewujudan fenomena konurbasi bandar di Asia Tenggara.Kawasaki . Manila dengan Quezon City. Terdapat beberapa sebab fenomena konurbasi bandar berlaku di Asia Tenggara. 152 . Antara sebabnya ialah: 1. [12 Markah] c) Huraikan masalah-masalah akibat kewujudan fenomena konurbasi bandar tersebut. Berlaku menerusi proses rebakan bandar dari pusat ke pinggir atau perkembangan pesat zon pinggir bandar/sub bandar itu sendiri sehingga sempadan sesebuah bandar bercantum dengan sempadan bandar lain yang berdekatan dengannya. Fenomena tersebut melibatkan bandaraya utama (ibu negara) dengan bandar sekitar yang berdekatan dengannya. Misalnya Petaling Jaya adalah jiran kepada Kuala Lumpur manakala Shah Alam pula adalah jiran kepada Petaling Jaya. [ 8 Markah] CADANGAN SKEMA JAWAPAN a) Konsep Konurbasi Bandar.Yokohama di Jepun. Apabila bandar-bandar ini berkembang maka tidak hairanlah jika ia mudah bercantum kerana jaraknya yang begitu dekat dan mungkin hanya disempadani dengan jalan raya atau lebuh raya sahaja.Osaka .Kobe serta Tokyo . Contoh: Kuala Lumpur dengan Petaling Jaya. Faktor keletakan bandar yang berhampiran antara satu sama lain. [ 5 Markah] Cadangan Isi Jawapan 1. Jarak antara bandar yang dekat ini akan mempercepatkan penggabungan sempadan apabila berlakunya rebakan di bandar-bandar yang berhampiran itu. Proses percantuman atau penggabungan bagi dua buah bandar atau lebih yang terletak berdekatan antara satu sama lain. Bangkok dengan Thonburi.SOALAN PILIHAN 2 a) Apakah yang dimaksudkan dengan konurbasi bandar?. 2. Di sesetengah negara proses konurbasi bandar terlalu pesat berlaku sehingga banyak bandar yang berdekatan telah bergabung menjadi bandar yang lebih besar dikenali sebagai megalopolis seperti Kyoto . b) Jelaskan sebab-sebab kewujudan fenomena konurbasi bandar di Asia Tenggara.

Ketersampaian menjadi lebih mudah dan dekat. Di Selangor misalnya kawasan sekitar bandaraya Kuala Lumpur seperti di Sri Kembangan. Dengan itu zon-zon pinggir bandar/sempadan semakin cepat bergabung. 5. Zon-zon industri biasanya diletakkan di pinggir bandar. memajukan/menyebarkan pembangunan ke pinggir bandar. Rangkaian pengangkutan yang baik jelas sekali memainkan peranan utama mempercepatkan penggabungan kerana ia menghubungkan pusat-pusat bandar berkenaan dengan cepat dan pantas. Bandar-bandar baru diwujudkan dengan pelbagai sebab. Justeru kawasan-kawasan kediaman berkembang dengan cepat di pinggirpinggir bandar yang akan diikuti pula oleh perkembangan kemudahan pembandaran/tumbuhnya sub-sub bandar. 3. Cheras begitu pantas berkembang dengan kawasan perumahan sehingga ia menjadi sub-sub bandar yang bergabung dan mengelilingi Bandaraya Kuala Lumpur itu sendiri.bandar pendidikan dan lain-lain lagi. bandar pentadbiran. Apabila masing-masing bandar melokasikan kawasan industrinya di pinggiran maka mudahlah kawasan pinggiran tersebut berkembang dan bercantum. 153 . Pada lazimnya ke arah mana sistem pengangkutan berkembang maka petempatan dan zon-zon guna tanah yang lain juga turut berkembang selari dengan arah perkembangan jalan pengangkutan tersebut. Selain untuk mengurangkan kesesakan penduduk di bandar utama ia juga disediakan sebagai bandar industri. jalan keretapi dan lain-lain menghubungkan antara bandar-bandar tersebut yang akan memudahkan/memangkinkan lagi proses rebakan dan limpahan pembandaran. bandar-bandar baru yang kelak akan berkembang dan bercantum dengan sempadan bandar lain. Misalnya Petaling Jaya dan Shah Alam sebagai bandar Industri dan petempatan manakala Putra Jaya sebagai bandar pentadbiran. mewujudkan bandar-bandar satelit. Zon-zon pinggiran bandar-bandar ini kelak akan berkembang seterusnya boleh bergabung dengan bandar induknya. Kewujudan sistem pengangkutan seperti lebuh raya. Pertumbuhan penduduk bandar yang pesat sehingga ruang bandar padat dan tepubina. jalan raya. Ampang.2. Dasar kerajaan seperti untuk mengurangkan kepadatan dan kesesakan di bandarbandar utama. 4. Pembangunan perindustrian yang pesat di zon-zon pinggir bandar/sub bandar yang menyebabkan proses pembandaran yang cepat pula dialami oleh zon berkenaan sehingga ia boleh bercantum dengan pinggir bandar yang lain.

Justeru masalah akibat konurbasi juga adalah sebahagian daripada masalah urbanisasi. industri. Jalan Cheras dan lain-lain lagi. Seperti peningkatan kadar jenayah serta merebaknya pelbagai jenis penyakit. Di kawasan setinggan pula pelbagai penyakit berjangkit seperti denggi dan taun cepat merebak kerana persekitaran yang kotor dan tidak terurus. 154 . Masalah sosial. Golongan berpendapatan rendah tidak mampu memiliki rumah. sisa kilang dan kenderaan. Masalah tanah . hidrokarbon dan partikel-partikel terampai yang lain. Masalah kesesakan berlaku di jalan-jalan masuk ke pusat bandar pada waktu pagi (pergi kerja) dan juga petang (pulang dari kerja). Justeru itu pelbagai bahan pencemar dilepaskan khususnya ke atas sumber-sumber air dan udara. Pertambahan penduduk. Di Kuala Lumpur jalan-jalan menuju ke pusat bandar biasanya adalah sesak pada waktu-waktu tersebut seperti di Jalan Kucing. Jalan Ampang. Masalah kesesakan. [ 8 Markah] Cadangan Isi Jawapan. pertambahan kilang dan sumber kenderaan.c) Huraikan masalah-masalah akibat kewujudan konurbasi bandar tersebut. Saiz tanah menjadi semakin sempit. nilai hartanah menjadi semakin mahal akibat persaingan pelbagai guna tanah di pinggir bandar untuk kediaman. Tol Sungai Besi. Sungai dan tasik tercemar. Fenomena konurbasi bandar sebenarnya adalah sebahagian daripada proses urbanisasi. Konurbasi akan melibatkan pertambahan penduduk. ruang niaga dan sebagainya. Masalah pencemaran persekitaran seperti pencemaran air. 3. persaingan pekerjaan dan pengganguran boleh mempercepatkan kadar jenayah seperti merompak dan menyamun. Ini mendorong kepada kewujudan petempatan-petempatan setinggan khususnya di kawasan pinggir-pinggir bandar.udara dan daratan akibat pembuangan sisa-sisa domestik. Penduduk bandar bertumpu untuk tinggal di pinggir-pinggir bandar tetapi masih bekerja di pusat bandar. 4. 2. Antaranya ialah: 1. sulfur. udara diselaputi gas-gas seperti karbon monoksida.

[ 8 Markah] c) Huraikan bagaimana program pembangunan sosioekonomi yang dilaksanakan telah dapat memajukan kawasan desa di Malaysia. mewujudkan pusat pertumbuhan desa dan juga pembandaran desa.SOALAN PILIHAN 3 a) Apakah yang dimaksudkan dengan Transformasi Desa? [ 5 Markah] b) Mengapakah wujud ketakseimbangan pembangunan antara negerinegeri di Malaysia. kadar celik huruf. Antaranya ialah: 1. Pembangunan yang dijalankan seperti pemodenan desa. berbukit-bukau. kualiti dan kesuburannya.datar dan beralun yang mempengaruhi pembangunan pertanian. [ 8 Markah] Cadangan Isi Jawapan Terdapat pelbagai sebab mengapa wujudnya pembangunan yang tidak seimbang di antara negeri-negeri Malaysia. hutan. rata. Disamping faktor jenis tanah. pelbagai tapakbina khususnya petempatan dan juga ketersampaian yang berbeza. Perbezaan bentuk muka bumi yang bergunung-ganang. b) Mengapakah wujud ketakseimbangan pembangunan antara negerinegeri di Malaysia. taraf kesihatan. Taburan sumber alam yang tidak seimbang. [ 8 Markah] CADANGAN JAWAPAN a) Apakah yang dimaksudkan dengan Transformasi Desa? [ 5 Markah] Cadangan Isi Jawapan Transformasi desa adalah merujuk kepada perubahan sosio-ekonomi desa akibat pembangunan yang telah dilaksanakan. pemilikan barangan seperti kenderaan dan lain-lain lagi. berlembah dan berlurah dengan kawasan yang pamah. Ada negeri yang kaya dengan sumber mineral lebih awal diteroka dan dimajukan berbanding dengan sesetengah negeri yang amat kurang sumber berpotensi. Faktor fizikal meliputi bentuk muka bumi dan kesuburan tanah. Di antara indikator sosio-ekonomi yang dirujuk ialah seperti peningkatan pendapatan perkapita penduduk desa. kuasa belinya. bahan mentah dan sebagainya. seperti sumber mineral. 155 . 2. tabunganya.

Memajukan negeri yang berpotensi sahaja. Meliputi rancangan pembangunan bandar. 6. c) Huraikan bagaimana program pembangunan sosioekonomi yang dilaksanakan telah dapat memajukan kawasan desa di Malaysia. Kesan dasar penjajahan. Fokus pelaburan/kemasukan modal masih tertumpu di kawasan berkenaan. Faktor penduduk. Faktor governan – Dasar dan rancangan kerajaan terutama sekali di awal kemerdekaan. kemudahan asas(prasarana). Taburan dan kemajuan ekonomi industri serta rantaian ekonomi yang berkaitan dengannya seperti perkhidmatan masih tertumpu di negeri-negeri pantai barat semenanjung. 5. Ini kerana niat penjajah ialah untuk mengeksploitasi sumber bijih timah. Meliputi taburan dan kepadatannya. 7. Faktor proses pembandaran/urbanisasi. Kadar perindustrian yang berbeza. kemudahan pengangkutan dan perhubungan masih tertumpu di negeri-negeri pantai pantai barat semenanjung berbanding dengan negerinegeri lain. Manakala proses urbanisasi yang lambat di negeri-negeri pantai timur semenanjung telah menyebabkan perkembangan ekonominya turut perlahan. pembangunan industri. Sejarah lampau menyaksikan negeri-negeri yang kaya dengan sumber alam sahaja yang dimajukan oleh penjajah seperti negeri Perak dan Selangor . kesediaan menerima pemodenan.pembangunan pertanian dll yang masih tertumpu di kawasan/negeri pantai barat semenanjung . Kawasan/negeri yang ketiadaan sumber ditinggalkan. kemudahan kesihatan. pendapatan perkapitanya serta kualiti penduduk/taraf pendidikan yang berbeza mengikut negeri. [ 8 Markah] Cadangan Isi Jawapan Di antara program pembangunan sosioekonomi yang dilaksanakan dan berjaya memajukan kawasan desa atau luar bandar di Malaysia ialah: 1) Program pembangunan insitu. mengubah cara hidup dan lain-lain kemajuan. Kawasan-kawasan lain kurang diberi tumpuan. Pusat-pusat pertumbuhan ekonomi utama/bandar besar banyak terdapat di kawasan ini. Manakala kawasan/negeri lain lambat dibangunkan. Menekankan pembangunan fizikal/kemudahan infrastruktur desa seperti projek PPRT dan juga penyediaan kemudahan fizikal pertanian seperti Rancangan Pengairan Muda dan Kemubu yang dijadikan sebagai projek asas untuk memajukan sektor pertanian desa khususnya padi sawah. Ini akan mempengaruhi saiz pasaran dan kuasa beli. Terdapat dua 156 . 8.wujudnya dualisme ekonomi.3. Ini menggalakkan migrasi dari negeri mundur ke negeri yang sudah sedia maju . Meliputi kemudahan pendidikan. saiz(jumlahnya). taraf hidup. Faktor-faktor sosial. Kewujudan dan perkembangan bandar juga tertumpu di negeri-negeri pantai barat semenanjung. 4.

tabung usahawan kecil dan sederhana dll. Di bawah RPW strategi penjanaan sumber alam dan pembangunan tanah baru merupakan usaha-usaha utama yang telah dilaksanakan oleh kerajaan disekitar tahun 1970-an. program penanaman semula dan juga penyatuan saiz dan skel tani yang tidak ekonomik dibawah rancangan mini estet (pertanian berkelompok). Mewujudkan Bandar Industri sejajar dengan program penyelerakan industri ke luar bandar 6) Program pembangunan sosial.KESEDAR. Membandarkan Pekan-Pekan Berpotensi. Program Pembangunan Pertanian Bersepadu (Integrated Agricultural Development Programme – IADP). 157 . Pertama ialah untuk kawasan penanaman padi dan kedua ialah untuk kawasan bukan penanaman padi.PERDA. LKIM. Seperti membina kemudahan pendidikan menengah dan IPT di luar bandar. MARDEC dll. 8) Membantu memasarkan hasil tani dan produk desa seperti mewujudkan pasar tani di bawah FAMA. IADP ialah satu pakej pembangunan yang bersifat “kesepaduan” yang menggabungjalinkan segala resos. 3). Program Penyelerakkan/penyebaran industri ke desa. naik taraf kemudahan kesihatan. LPN. dibina kemudahan asas yang lengkap.jenis program pembangunan insitu yang dilaksanakan di Malaysia. pengangkutan dan perhubungan. Di antara contoh RPW yang telah diperbadankan dan mempunyai autonomi secara khusus untuk memajukan wilayah mundur ialah seperti Lembaga Kemajuan Wilayah (LKW) JENGKA. Pembandaran Kawasan luar bandar dilaksanakan menerusi strategi-strategi seperti. tenaga.DARA dan lain-lain lagi. nelayan dan usahawan desa untuk memajukan aktiviti ekonomi mereka seperti skim kredit mikro. 4) Rancangan Pembangunan Wilayah (RPW) secara khusus. kemudahan reakreasi dan sebagainya mengikut keperluan penduduk setempat 7) Program/pakej bantuan modal dan subsidi kepada petani.KEJORA. kepelbagaian tanaman. penternak. pekebun. 2). Mewujudkan bandar baru di kawasan pembangunan wilayah. Diantara strategi yang terlibat di bawah IADP ialah seperti program pembangunan tanah pertanian. Kawasan desa yang berpotensi dikenalpasti untuk dibina kilang pembuatan atau pemerosesan dengan menjadikan kawasan tersebut sebagai zon industri bebas cukai (FTZ).KETENGAH. KEDA. 5) Membandarkan kawasan luar bandar yang berfungsi sebagai pusat pertumbuhan baru. diberikan insentif pelaburan dll untuk menarik pelabur membina industrinya. sumber berpotensi dan agensi kerajaan bagi memajukan sektor pertanian luar bandar dan seterusnya membasmi kemiskinan desa.

bimbingan dan kemahiran yang dilaksanakan oleh berbagai agensi kerajaan untuk menguruskan pelbagai sektor ekonomi desa dengan berkesan. input pertanian moden dll. Kuala Lumpur. 10) Memperluaskan penggunaan teknologi moden kepada petani. Bandaraya Ho Chi Minh. nelayan desa menerusi pelbagai usaha R&D seperti penggunaan jentera moden. Pusan. Bangkok.Seoul. Korea Selatan . Shanghai. penggunaan bioteknologi. SOALAN PILIHAN 4 . Jakarta dan Manila Asia Timur: China – Beijing. Di antaranya ialah: Asia Tenggara: Yangon.9) Memberikan khidmat latihan. a) nyatakan TIGA buah bandaraya metropolitan tersebut [ 3 Markah] mengalami [12 Markah] b) Mengapakah bandaraya metropolitan pertumbuhan penduduk yang pesat. a) nyatakan TIGA buah bandaraya metropolitan [ 3 Markah] Cadangan Isi Jawapan Bandaraya metropolitan adalah bandaraya yang mempunyai penduduk melebihi 1 juta orang. Hanoi. Kwangju. [ 10 Markah] ________________________________________________________________ CADANGAN SKEMA JAWAPAN Dengan merujuk kepada wilayah Asia Pasifik. Guangzhou. Chengdu. Korea Utara – Pyong Yang dan Namp’o. pekebun. Dengan merujuk kepada wilayah Asia Pasifik. c) Huraikan masalah-masalah persekitaran fizikal yang dialami oleh bandar raya metropolitan tersebut akibat pertumbuhan penduduk yang pesat. penternak. Kunming dan Bandaraya Hong Kong. 158 .

Kobe. 3) Peningkatan pendapatan perkapita dan taraf hidup penduduk bandaraya memungkinkan saiz keluarga yang lebih besar boleh ditampung.Tokyo. Kumpulan umur muda menjadi komposisi utama penghijrah ke bandaraya metropolitan. perkhidmatan dan perniagaan. Migrasi masuk ini disebabkan oleh: 1) 2) 3) 4) Tarikan peluang pekerjaan yang banyak dan berpendapatan lumayan khususnya dari sektor industri. [12 Markah] Cadangan Isi Jawapan Sebab-sebab bandaraya metropolitan mengalami pertumbuhan penduduk yang pesat: a) Pertumbuhan penduduk pesat akibat aliran migrasi masuk penduduk dari luar bandar atau bandar kecil dan sederhana ke bandaraya metropolitan berkenaan. 2) Kemudahan kesihatan yang baik – mengurangkan kadar kematian bayi di kalangan penduduk bandar di samping meningkatnya jangka hayat penduduk. Tarikan untuk melanjutkan pelajaran – khususnya pendidikan tinggi. (Pemusatan institusi pendidikan tinggi di bandaraya metropolitan) Tarikan kemudahan bandar yang lain – hiburan. prasarana yang lengkap. Kecenderungan meningkatkan kelahiran. Pertumbuhan penduduk bandar metropolitan menjadi pesat kerana peningkatan kadar kelahiran dan penurunan kadar kematian.Jepun . Pemusatan pelbagai fungsi bandar di bandaraya metropolitan. kemudahan kesihatan dll yang terdapat di bandaraya metropolitan. Hiroshima Taiwan – Taipei. b) Mengapakah bandaraya metropolitan tersebut mengalami pertumbuhan penduduk yang pesat. b) Pertumbuhan penduduk pesat akibat pertambahan secara semulajadi. Yokohama. Kyoto. Nagoya. Osaka. Hal ini disebabkan oleh: 1) Aras kesuburan/fertiliti migran adalah tinggi. 159 . Kawasaki.

Masalah banjir. 2. 3. 6. Kenaikan suhu mikro/Pulau haba bandar.c) Huraikan masalah-masalah persekitaran fizikal yang dialami oleh bandar raya metropolitan tersebut akibat pertumbuhan penduduk yang pesat. Pembuangan sisa domestik ke sungai dan parit di kawasan setinggan yang padat menyebabkan sungai kotor. sistem longkang yang tidak cekap terutamanya di kawasan penempatan setinggan dalam bandar/kawasan sesak (slum). penurapan muka bumi yang keterlaluan. Berpunca daripada pemerangkapan haba oleh bahan pencemar udara yang dikeluarkan oleh kenderaan dan stesyen janakuasa yang semakin bertambah. bekalan air yang tidak bersih. Masalah pencemaran udara/jerebu. haba yang dibebaskan oleh metabolisme manusia dll. alirannya tersekat. tanah runtuh dan tanah mendap yang juga berpunca daripada eksploitasi terhadap tanah-tanah bandar secara berlebihan bagi menampung keperluan penduduk yang semakin bertambah. Khususnya banjir kilat akibat pembangunan yang terlalu pesat bagi menampung keperluan penduduk yang ramai seperti penerokaan tanah-tanah pinggir bandar untuk membina kawasan perumahan. penyediaan sistem saliran yang tidak cekap dsb. 5. pemotongan dan perataan bukit untuk dijadikan pelbagai tapakbina perumahan 7. penimbusan kawasan paya(wet land). perawatan kumbahan yang tidak sempurna. Seperti aktiviti peneresan. Masalah hakisan tanih. 160 . [ 10 Markah] Cadangan Isi Jawapan 1. tasik dan paya yang berpunca daripada pembuangan sisa domestik/perumahan yang menjejaskan ekosistem akuatik. Akibat pertambahan bilangan kenderaan yang seiringan dengan pertambahan penduduk dan pertambahan kawasan-kawasan perindustrian yang menyebabkab kualiti udara terjejas. Bunyi bising akibat kenderaan dan kilang terutama di kawasan bandar yang sesak dengan penduduk. Pencemaran persekitaran yang mempercepatkan penularan wabak penyakit. Masalah pencemaran bunyi dan bau. Pencemaran bau khususnya di kawasan pelupusan sampah hasil buangan domestik yang bertambah. Seperti taun dan denggi yang berpunca daripada sistem pembentungan yang tidak baik. Masalah pencemaran air khususnya pencemaran sungai. penuh dengan sampah sarap. 4.

2. (perniagaan. kediaman dll sektor ekonomi moden).saiz penduduk melebihi 1 juta orang ( Data tahun 2007. Perkembangan bangunan secara vertikal bagi menjimatkan ruang. Ciri penduduk . penduduk bandaraya Kuala Lumpur ialah seramai 1. Ciri guna tanah – guna tanah bandar sepenuhnya perkhidmatan. 161 . [ 5 Markah] ________________________________________________________________ CADANGAN SKEMA JAWAPAN a) Ciri-ciri bagi sesebuah metropolis Kuala Lumpur [8 Markah] Cadangan Isi Jawapan Di antara ciri-ciri bagi metropolis (bandaraya) Kuala Lumpur ialah: 1. perdagangan. Pemusatan (aglomerasi) fungsi bandar – pentadbiran.3 juta orang. Ciri lingkungan pengaruh – sangat luas meliputi sub-sub bandar dan juga bandarbandar yang lain.perindustrian. Ciri ruang bandar – padat dan tepubina. 5. perindustrian dll.SOALAN PILIHAN 5 a) Huraikan ciri metropolis Kuala Lumpur [8 Markah] b) Huraikan tiga faktor yang mempengaruhi proses pembandaran yang pesat di Lembah Kelang [ 12 Markah ] c) Nyatakan lima masalah persekitaran fizikal yang berlaku akibat proses pembandaran yang pesat. perniagaan. 4. 3.

• Kemudahan pembandaran yang menarik – prasarana lengkap. • Kemudahan pengangkutan yang baik yang meningkatkan ketersampaian untuk masuk ke Lembah Kelang. (1) Isipadu aliran migrasi masuk penduduk yang tinggi ke Lembah Kelang yang disebabkan oleh: • Perkembangan pesat sektor ekonomi moden – perindustrian. • Menjadikan Lembah Kelang sebagai penjana pertumbuhan ekonomi negara – pusat perindustrian. perkhidmatan sosial. ubat. kadar kelahiran meningkat. • Taraf kesihatan yang baik (kemudahan. ERL. • Pendapatan dan taraf hidup meningkat – mampu memiliki saiz keluarga yang lebih ramai.perkhidmatan dan perniagaan. Ampang Jaya. (Status MSC kini – Taman Teknologi Malaysia. • Menyediakan kemudahan dan perkhidmatan sosial yang lengkap untuk 162 . doktor. perumahan. • Peluang melanjutkan pelajaran yang lebih banyak – kewujudan pusat-pusat pengajian tinggi (IPTA dan IPTS). Petaling Jaya. perniagaan dan perkhidmatan. • Peluang pekerjaan yang luas dalam ke tiga-tiga sektor di atas dengan tawaran gaji yang menarik. Kesannya pertumbuhan semulajadi meningkat. KL Sentral. Subang Jaya dsb. • Memajukan sub-urban sebagai kawasan kediaman yang dilengkapi dengan kemudahan pembandaran yang cukup. • Mewujudkan bandar-bandar baru dan bandar-bandar satelit seperti Shah Alam – Petaling Jaya (perindustrian). kakitangan perubatan) – menurunkan kadar kematian dan mengawal wabak penyakit. Putrajaya dan KLCC) • Menyediakan prasarana pengangkutan awam yang cekap dan moden untuk meningkatkan ketersampaian dalam dan antara bandar di Lembah Kelang seperti LRT. (3) Peranan kerajaan mempercepatkan proses pembandaran di Lembah Kelang seperti. Seperti usaha untuk menjadikan Lembah Kelang berstatus MSC secara keseluruhannya dalam RMK 9. Komuter dll. (2) Kadar pertumbuhan penduduk semulajadi yang pesat di Lembah Kelang yang disebabkan oleh: • Perkahwinan antara migran yang berusia muda – aras kesuburan bertambah. Kesannya kelahiran bertambah. Cyberjaya. Putrajaya (pentadbiran). hiburan dan reakreasi dll.b) Huraikan tiga faktor yang mempengaruhi proses pembandaran yang pesat di Lembah Kelang [ 12 Markah ] Cadangan Isi Jawapan Faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembandaran yang pesat di Lembah Kelang.

(9) Kerosakan ekosistem – seperti ekosistem paya/tanah lembab. c) Nyatakan lima masalah persekitaran fizikal yang berlaku akibat proses pembandaran yang pesat. IMS-GT. bandar. (4) Pencemaran udara. (5) Pencemaran air.penduduk bandar – kemudahan kesihatan. jaminan keselamatan dll. (6) Pencemaran bunyi. Pemarkahan: 1 isi = 1 markah = MAX 5 Markah SOALAN PILIHAN 1 a) Mengapakah pakatan segi tiga pertumbuhan ditubuhkan di rantau Asia Tenggara. [ 5 Markah] Cadangan Isi Jawapan (1) Peningkatan suhu setempat (pulau haba bandar) (2) Hakisan dan tanah runtuh/tanah mendap (3) Banjir kilat. kawasan industri dll. [13 Markah] b) Huraikan secara ringkas empat program kerjasama pakatan segi tiga pertumbuhan yang telah dilaksanakan. [12 Markah] CADANGAN SKEMA JAWAPAN (a) Sebab-sebab pakatan segi tiga pertumbuhan di tubuhkan di rantau Asia Tenggara.hutan untuk dijadikan tapakbina perumahan. pendidikan. IMT-GT dan EAGA-BIMP. (7) Pencemaran sampah sarap dan bau. (8) Pencemaran sisa toksid yang berbahaya dan pencemaran tanih. [ 13 Markah] Cadangan Isi Jawapan Di antara pakatan segi tiga pertumbuhan yang ditubuhkan di rantau Asia Tenggara ialah. Antara sebab-sebab mengapa pakatan segi tiga pertumbuhan tersebut ditubuhkan ialah: 163 .

Segitiga pertumbuhan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi ASEAN yang baru. Utara Acheh dan Selatan Thai pastinya mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Untuk saling memperolehi keuntungan dalam konteks perluasan pasaran dan perdagangan antara kawasan/intra-ASEAN. 6.perkhidmatan dan pergerakan penduduk.1. Misalnya melalui kewujudan kawasan bebas cukai. R&D dan inovasi baru dari negara jiran yang lebih maju ke kawasan segitiga terbabit. Dalam konteks ini wujud suasana saling melengkapi. Dengan adanya pakatan ini sumber-sumber tersebut boleh dibangunkan tanpa terbiar membazir sebagai stok sumber sahaja. Untuk saling memperolehi keuntungan dalam konteks perkongsian pelaburan modal/kewangan berdasarkan prinsip perkongsian bijak yang dilakukan menerusi pelaburan bersama ataupun pelaburan silang oleh pihak swasta. Kekurangan buruh dan kepakaran di sesuatu kawasan segitiga akan dapat ditampung oleh buruh dan tenaga pakar dari negara jiran.sumber tenaga. 2. Kekurangan buruh di Malaysia ditampung oleh kemasukan buruh dari Indonesia. Pihak swasta akan berkongsi modal melaksanakan sesuatu projek. Utara Kedah-Perlis seperti Bukit Kayu Hitam. Langkawi. Kekurangan teknologi sesebuah negara ditampung oleh kelebihan teknologi negara lain yang samasama melabur di kawasan segi tiga terbabit.sumber air dan sebagainya. Untuk saling memperolehi keuntungan dalam konteks pembangunan sumber alam . Untuk saling memperolehi keuntungan dalam konteks perkongsian teknologi. 4. Misalnya di bawah IMT –GT kawasankawasan seperti Pulau Langkawi. 164 . Untuk mempercepatkan lagi/memangkinkan lagi pertumbuhan ekonomi dalam pelbagai sektor di antara negara-negara ASEAN yang berjiran yang termasuk dalam kawasan segitiga pertumbuhan berkenaan. Ini kerana pembangunan sumber dilakukan menerusi pelbagai perkongsian bijak yang diamalkan. Kerana barangan di kawasan-kawasan bebas cukai tersebut lebih laris/dijual dengan harga yang murah. Kesan-kesan positif daripada perluasan pasaran setempat akan dinikmati bersama. 5. sumber maritim. Pengkalan Kubor sudah tentunya memberikan manfaat pasaran kepada semua negara. Untuk saling memperolehi keuntungan dalam konteks pengaliran buruh dan tenaga pakar. 3. Pemindahan teknologi membolehkan sumber-sumber yang ada dapat dibangunkan dengan cepat. Kawasan-kawasan seperti Bukit Kayu hitam. Kawasan segitiga sememangnya kaya dengan sumber-sumber alam yang belum dimanfaatkan sepenuhnya seperti sumber hutan. Misalnya projek Line ke 2 menghubungkan Malaysia dengan Singapura di bawah IMS-GT telah dilaksanakan dengan jayanya dan memberi keuntungan kepada ke dua-dua negara daripada segi aliran barangan.

7. Memajukan industri perhotelan/resort atau memajukan sumber-sumber maritim untuk tujuan pelancongan. Seperti menjadikan kepulauan Riau sebagai pusat pelancongan baru di bawah IMS-GT. 165 . 3. Khususnya laluan darat. Program kerjasama pembangunan sektor pertanian dan perikanan.Kerjasama perikanan pula meliputi perikanan pinggir pantai.sumber air. udara dan air/perkapalan.Phuket-Acheh di bawah IMT-GT. laut dalam dan akuakultur. 6.Acheh sebagai “pintu masuk pelancong ASEAN” di bawah IMTGT. [ 12 Markah] Cadangan Isi Jawapan 1. 5. Meliputi usahasama memajukan sumber-sumber pembalakan khususnya di kawasan EAGA yang sememangnya kaya dengan sumber hutan disamping program kerjasama pemeliharaan dan pemuliharaan hutan. Program kerjasama pembangunan sektor perhutanan. Khususnya berkaitan dengan sektor perladangan kelapa sawit dan getah di bawah EAGA dan juga sektor makanan/padi di bawah IMT-GT. sistem perhubungan dan lain-lain terutamanya di wilayah yang baru berkembang misalnya di Lembah Mindano di bawah EAGA. Program kerjasama membangunkan infrastruktur fizikal seperti jaringan jalan raya. Program kerjasama membangunkan sektor pembandaran. bekalan tenaga. Misalnya jalan keretapi Trans-Borneo di bawah EAGA-BIMP. Projek Line ke 2 Johor dengan Singapura di bawah IMS-GT dan juga perkhidmatan feri Langkawi . Mewujudkan bandarbandar baru melalui pendekatan pelaburan bersama seperti projek bandar Nusa Jaya sebagai bandar terapung di Tanjung Pelepas Johor di bawah rancangan IMS-GT. Program kerjasama pembangunan sektor pengangkutan. Program kerjasama pembangunan sektor perindustrian. 2. Program pembangunan sektor telekomunikasi. Tumpuan diberi kepada sektor industri berasaskan sumber seperti industri pemprosesan pertanian (agro base industry) terutamanaya di IMT-GT dan EAGA serta industri berintensif buruh di IMSGT dan IMT-GT. Termasuk juga program pertukaran siaran radio &TV dan lain-lain program budaya di kawasan segitiga terbabit yang membolehkan intraksi sosial antara negara berjiran akan menjadi lebih rapat. 8. Langkawi .Phuket . Program kerjasama pembangunan sektor pelancongan. 4.(b) Program kerjasama pakatan segi tiga pertumbuhan yang telah dilaksanakan.

huraikan keadaan perdagangan antara negara-negara ASEAN pada tahun 1990 dan 1996. Graf bar tersebut mesti menunjukkan nilai perdagangan antara negara-negara ASEAN pada tahun 1990 dan 1996. Negara Brunai Indonesia Malaysia Filipina Singapura Thailand Jumlah a) 1990 1 131 4 420 16 509 2 198 23 605 7 764 55 627 1996 1 700 12 600 37 200 7 000 72 200 19 900 150 600 Berdasarkan jadual 1 di atas. [6 Markah] c) Jelaskan tiga halangan yang dihadapi oleh negara-negara ASEAN untuk meningkatkan perdagangan.SOALAN PILIHAN 2 Jadual 1 menunjukkan nilai perdagangan antara negara-negara ASEAN pada tahun 1990 dan 1996. Boleh dipilih samada graf bar kompaun atau graf bar komponen. [ 10 Markah] Untuk lebih cepat calon dinasihatkan membuat graf bar kompaun. [10 Markah] b) Berdasarkan graf bar yang telah anda lukis pada soalan (a). Jadual 1: Nilai Perdagangan antara negara-negara ASEAN (Juta US$) pada tahun 1990 dan 1996. [ 9 Markah] CADANGAN JAWAPAN (a) Soalan kemahiran amali. Calon perlu membuat graf bar. 166 . lukiskan graf bar untuk menunjukkan nilai perdagangan antara negara-negara ASEAN pada tahun 1990 dan 1996.

Ditulis di ruang atas graf bar b) Skala yang sesuai yang boleh mewakili semua data. 1. Tepat dengan tuntutan kartografi. [ 6 Markah] Cadangan Isi Jawapan. Dilukis di bawah graf. c) Plotan yang menunjukkan kesan nampak dan setiap bar dilorek atau diwarnakan untuk membezakan antara ke dua-dua tahun tersebut. Keadaan perdagangan antara negara-negara Asean pada tahun 1990 dan 1996. 2. 136 juta US$). Skala ditulis di penjuru kanan di bawah tajuk. diikuti Malaysia (20. Jumlah peningkatan adalah sebanyak (94.973 juta US$). Peningkatan yang perlahan dialami oleh Berunai (569 juta US$) diikuti oleh Filipina (4. (Sila buat latihan amali menggunakan data ini) (b) Keadaan perdagangan antara negara-negara ASEAN pada tahun 1990 dan 1996. Kemas dan bersih. d) e) Petunjuk.691 juta US$) dan Thailand (12. Angka skala yang dipilih mestilah selari dengan selang paksi yang dibuat dan dinyatakan unitnya. Penigkatan terbesar/tertinggi dialami oleh Singapura sebanyak (48. 595 juta US$).Elemen penting yang mesti ada di dalam graf bar: a) Tajuk yang lengkap ”Graf Bar Kompaun: nilai perdagangan antara negaranegara ASEAN pada tahun 1990 dan 1996.802 juta US$) dan Indonesia (8. 3. Keseluruhannya.180 juta US$) 167 .semua negara Asean mengalami peningkatan nilai perdagangan antara 1990 hingga 1996.

3. Sesetengah negara seperti Indonesia masih belum pulih ekonominya akibat kejatuhan nilai mata wang. Negara yang saiz pasarannya besar seperti Indonesia dan Filipina tetapi kuasa beli penduduknya pula rendah manakala negara yang kuasa beli pasarannya tinggi seperti Singapura dan Berunai hanya memiliki saiz pasaran/jumlah penduduk yang sedikit. Persaingan sesama negara pengeluar. Berunai dan Malaysia. Kuasa beli pasaran yang masih rendah dan saiz pasaran yang kecil. persaingan pengeluaran beras antara Thailand dengan Myanmar. Apabila urusan dagangan menggunakan dollar US akan wujud jurang nilai mata wang yang begitu besar dengan negara yang lebih stabil seperti Singapura. Keadaan ini menyukarkan perluasan perdagangan antara negara dan juga kewujudan imbangan dagangan. Antaranya: 1. Komoditi barangan yang homogeneus menyebabkan ancaman perlambakan dipasaran yang akhirnya menurunkan harga pasaran. Contoh komoditi kelapa sawit dan getah antara Malaysia dengan Indonesia. Masalah kejatuhan nilai mata wang. Apabila ekonomi rakan seperdagangan masih belum pulih maka ia akan membataskan dan menjejaskan aliran perdagangan serantau. 168 . [ 9 Markah] Cadangan Isi Jawapan: Perdagangan intra ASEAN menghadapi beberapa halangan. Kesan daripada pengeluaran barangan yang sama secara berlebihan boleh menurunkan harga barangan tersebut dan seterusnya menjejaskan pendapatan petani negara-negara ASEAN. 2.(c) Tiga halangan perdagangan yang dihadapi oleh negara-negara ASEAN untuk meningkatkan perdagangan.

3. pasaran Eropah. Misalnya Malaysia bergantung kepada Thailand dalam konteks bekalan beras.pertahanan. Pergantungan kepada buruh dan kepakaran. Misalnya pergantungan kepada AFTA. Korea Selatan. Amerika Syarikat. 2. Malaysia tidak mempunyai sumber kewangan yang cukup untuk memperkasakan ekonominya. pelancongan. Sebagai contoh produk alat hawa dingin Malaysia amat bergantung kepada pasaran negara-negara timur jauh. 4. ICT dsb. buahan dll bagi menampung kekurangan sumber makanan dalam negara. Penawaran buruh yang rendah dalam sektor-sektor kritikal menyebabkan Malaysia amat bergantung kepada buruh asing. Pergantungan kepada sumber bahan mentah. [13 Markah] Cadangan Isi Jawapan Memilih mana-mana sebuah negara di Asia Tenggara – dijangka Malaysia. Misalnya dalam sektor pembinaan dan perladangan bergantung kepada tenaga buruh 169 . Pergantungan kepada modal. [13 Markah] b) Jelaskan bagaimana pakatan ekonomi serantau ASEAN dapat mengurangkan kesan negatif proses globalisasi ekonomi. 5. Malaysia amat bergantung kepada teknologi moden dari negara-negara maju dengan mengimport teknologi dari Jepun. Pergantungan kepada teknologi. [12 Markah] ________________________________________________________________ CADANGAN SKEMA JAWAPAN (a) Pilih sebuah negara di Asia Tenggara dan huraikan ciri-ciri saling bergantung negara tersebut dengan negara-negara lain.SOALAN PILIHAN 3 “Globalisasi ekonomi telah menyebabkan negara-negara di dunia semakin terkait dan saling bergantung antara satu sama lain” (a) Pilih sebuah negara di Asia Tenggara dan huraikan ciri-ciri saling bergantung negara tersebut dengan negara-negara lain. Pelaburan modal asing amat diperlukan oleh Malaysia untuk menggerak dan memajukan sektor-sektor ekonomi seperti perindustrian. Tanpa modal asing. pasaran Asia-Pasifik dsb. Rusia. sumber tenaga dsb. perkhidmatan. sumber perikanan. pasaran Amerika syarikat. pengangkutan. sayuran. Pergantungan kepada pasaran luar negara. negara-negara Eropah dll khususnya dalam bidang perindustrian. sumber kuasa dan juga sumber makanan. telekomunikasi. Ciri-ciri saling bergantung antara Malaysia dengan negara-negara lain meliputi: 1.

Indonesia serta Thailand. (12 Markah) Cadangan Isi Jawapan Pakatan ekonomi serantau ASEAN boleh mengurangkan kesan negatif proses globalisasi ekonomi dengan cara: 1. cadangan penggunaan matawang ASEAN bagi menggantikan dollar US dll. Dengan adanya AFTA membolehkan produk barangan sesama negara ASEAN dijual dengan harga yang lebih murah berbanding dengan barangan dari negara luar ASEAN. 170 . 3. b) Jelaskan bagaimana pakatan ekonomi serantau ASEAN dapat mengurangkan kesan negatif proses globalisasi ekonomi. Mengurangkan monopoli pasaran barangan dalaman ASEAN oleh negara-negara maju. saling melengkapi (complementary) serta prinsip dan “Situasi Menang-Menang” (Win-Win Situation). latihan tenaga manusia secara bersama dan bersepadu sesama negara anggota ASEAN. Tetapi pergantungan Malaysia dengan negara-negara maju adalah tidak adil dan berat sebelah yang memihak kepada negara-negara maju tersebut. 4. Mengurangkan kebergantungan kepada modal dari negara-negara kapitalis yang jelas tidak menguntungkan negara-negara ASEAN jika berlaku resiko yang tidak diingini yang menyebabkan modal asing boleh ditarik keluar dari ASEAN pada bila-bila masa. Ini dilakukan menerusi kawasan pasaran bebas ASEAN (AFTA). Mengurangkan monopoli pasaran kewangan ASEAN oleh negara-negara maju khususnya Amerika Syarikat. konsep saling melengkapi. Membendung campurtangan politik dari negara-negara maju menerusi prinsip”Zon Aaman Bebas dan Berkecuali”( ZOFPAN). Oleh sebab itu sesama negara ASEAN boleh meningkatkan pelaburan menerusi konsep pelaburan bersama dan juga pelaburan silang. Ini boleh dilakukan melalui konsep perkongsian pintar. Ciri-ciri pergantungan Malaysia dengan negara-negara ASEAN yang lain berasaskan konsep perkongsian pintar. 6. 2. Mengurangkan dominasi teknologi dan kepakaran dari negara-negara maju. Koperasi ASEAN. prinsip menang-menang dan juga langkah pertukaran teknologi dan inovasi baru. Persepakatan sesama negara ASEAN dalam konteks ini membolehkan resiko kejatuhan nilai mata wang boleh dikurangkan. 5. Ini boleh dilakukan menerusi penubuhan Bank ASEAN. dasar tidak campur tangan negara-negara anggota serta prinsip kemakmuran bersama ASEAN.

[6 Markah] b) Namakan empat negara yang melaksanakan AFTA pada peringkat awal penubuhannya. Negara anggota diberikan masa yang lebih panjang untuk mengurangkan tarif barangan ini. Barangan elektrik dan elektronik. Barangan yang berkaitan dengan keselamatan negara. [15 Markah] ________________________________________________________________ CADANGAN SKEMA JAWAPAN a) Apakah yang dimaksudkan dengan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN (AFTA) ?.SOALAN PILIHAN 4 a) Apakah yang dimaksudkan dengan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN (AFTA) ?. [4 Markah] c) Huraikan faedah dan masalah penyertaan Malaysia dalam AFTA. (Perdagangan intra – ASEAN) Contoh: Terdapat beberapa kategori barangan yang disenaraikan di bawah AFTA yang diberikan potongan atau pengurangan tarif iaitu: a) b) c) d) e) Barangan pertanian yang telah diproses dan beberapa jenis produk pertanian lain. Barangan automotif/kenderaan dan alat ganti. Barangan yang dianggap sensitif seperti hasil pertanian yang belum diproses misalnya beras. sejarah dan arkeologi. kehidupan dan kesihatan manusia termasuk haiwan dan tumbuhan disamping barangan yang ada nilai seni. [6 Markah] Cadangan Isi Jawapan Konsep: AFTA ialah kawasan perdagangan bebas Asia Tenggara (ASEAN) yang mengamalkan konsep pengurangan tarif atau penghapusan tarif bagi barangan atau produk ASEAN yang diperdagangkan di kalangan negara-negara ASEAN itu sendiri. Barangan-barangan dalam senarai ini telah dikecualikan daripada pengurangan tarif buat selamalamanya 171 .

bekalan barangan yang berterusan dan sekaligus mengurangkan defisit import barangan dari negara maju. Kesannya Malaysia akan menikmati faedah daripada segi perkembangan R&D. Kesannya ia dapat mengurangkan pergantungan kepada negara maju yang selalunya tidak adil dalam konteks hubungan dagangan dua hala. Untuk mengelakkan persaingan produk yang sama maka antara syarikat ASEAN akan menjalinkan kerjasama untuk pengkhususan pengeluaran. 4) Faedah daripada segi pengkhususan pengeluaran dan keadaan saling melengkapi (Complementary) bagi menjimatkan kos pengeluaran. 2) Faedah daripada segi perluasan saiz pasaran. 172 . pengilang atau pengeluar dengan pengguna sesama negara ASEAN menjadi lebih kukuh disamping karenah birokrasi yang cerewet boleh diminimakan. Menerusi AFTA semua negara anggota dapat menikmati faedah harga barangan yang lebih murah. 3) Faedah daripada segi peningkatan kualiti produk. penggunaan teknologi dan inovasi baru oleh syarikat-syarikat swasta atau kerajaan (GLC) yang berlumba-lumba menjaga kualiti produk masing-masing. Dalam konteks ini Malaysia akan memperolehi faedah daripada ekonomi bidangan. persaingan antara pengeluar akan menjadi lebih hebat untuk menghasilkan produk yang berkualiti dan berdaya saing di pasaran bebas AFTA. [15 Markah] Cadangan Isi Jawapan Faedah yang diperolehi Malaysia apabila menyertai AFTA: 1) Peningkatan aliran perdagangan Malaysia dengan negara ASEAN yang lain apabila harga barangan menjadi lebih murah. [4 Markah] Cadangan Isi Jawapan Negara yang melaksanakan AFTA di peringkat awal penubuhannya ialah: Malaysia.b) Namakan empat negara yang melaksanakan AFTA pada peringkat awal penubuhannya. kuasa beli penduduk akan meningkat dan barangan Malaysia boleh dijual ke serata negara ASEAN. perkongsian teknologi dan kepakaran. Kesan-kesan positif perluasan pasaran termasuklan hubungan antara rangkaian pemasaran. Apabila harga menjadi lebih murah. Indonesia dan Singapura. Dengan tawaran harga yang lebih murah. c) Huraikan faedah dan masalah penyertaan Malaysia dalam AFTA. Thailand. Misalnya syarikat Malaysia kini boleh menembusi saiz pasaran ASEAN yang melebihi 530 juta orang.

2) Ancaman lambakan barangan import dalam pasaran Malaysia. Ini kerana harga barangan Malaysia relatif lebih mahal berbanding dengan produk barangan ASEAN lain disebabkan kos pengeluaran khususnya kos buruh dan bahan mentahnya lebih tinggi. Syarikat-syarikat bumiputera khususnya IKS menghadapi resiko kerugian dan mungkin gulung tikar. Kemboja. 173 . Kesannya sukar untuk melakulariskan barangan Malaysia di negara-negara berkenaan. Misalnya barangan dari Thailand dan Indonesia jauh lebih murah berbanding dengan Malaysia. 3) Masalah kuasa beli dari negara-negara ASEAN lain seperti Vietnam.Masalah yang dihadapi oleh Malaysia apabila menyertai AFTA: 1) Ancaman kepada pengusaha tempatan yang masih tidak mampu bersaing dan terlalu bergantung kepada dasar perlindungan kerajaan. Filipina adalah lebih rendah kerana pendapatan perkapitanya lebih rendah berbanding Malaysia.Laos.

kirakan imbangan perdagangan antara Malaysia dengan setiap negara Asia Pasifik terpilih pada tahun 2002. [ 6 Markah] b) Lukis sebuah graf bar yang sesuai untuk menunjukkan imbangan perdagangan antara Malaysia dengan setiap negara Asia Pasifik terpilih pada tahun 2002.909.8 .923.838.0 5.0 1.422.988. Negara-negara Asia Pasifik terpilih Thailand Indonesia Singapura Jepun Taiwan China JUMLAH Eksport 3.581.635.019.6 .4.414.7 RM: Juta Import 3.576. [ 6 Markah] Negara Asia Pasifik Imbangan Perdagangan Terpilih (EKSPORT ▬ IMPORT) RM: Juta Thailand Indonesia Singapura Jepun Taiwan China 205.2 3.4 174 .1 4.398.5 a) Berdasarkan jadual 3.1 213.703.559. Jadual 3: Nilai Eksport dan Import (RM: Juta) Malaysia dengan beberapa buah Negara Asia Pasifik terpilih pada Tahun 2002. [10 Markah] c) Huraikan kerjasama ekonomi serantau dan antarabangsa yang disertai oleh Malaysia bagi tujuan meningkatkan aliran perdagangannya.SOALAN PILIHAN 5 Jadual 3 menunjukkan nilai eksport dan import Malaysia dengan beberapa buah negara Asia Pasifik terpilih pada tahun 2002.724.1 19.3 403.236.203.8 7. kirakan imbangan perdagangan antara Malaysia dengan setiap negara Asia Pasifik terpilih pada tahun 2002.9 18.2 2.9 12.5 13. [9 Markah] ______________________________________________________________________ CADANGAN SKEMA JAWAPAN a) Berdasarkan jadual 3.5 44.978.9 47.9 3.

Menyertai pertubuhan Negara-negara Islam (OIC). Menyertai kerjasama ekonomi dengan Negara Selatan – Selatan. Menyertai Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) dan juga Perundingan Ekonomi Asia Timur (EAEC). Menyertai pakatan segitiga pertumbuhan ASEAN : (IMT – GT. 8. 2. 7. Afrika dan Amerika selatan). Menyertai kerjasama ekonomi dengan Negara-negara Komanwel (CHOGM). [9 Markah] Cadangan Isi Jawapan Pakatan kerjasama ekonomi serantau dan antarabangsa yang disertai oleh Malaysia untuk meningkatkan aliran perdagangannya: 1. (Negara-negara di hemisfera selatan seperti Negara-negara Asia. India). 9. 5. 175 . 10. IMS-GT. Meryertai negara-negara membangun G15. Jepun. 4. 6. Menyertai Pertubuhan Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) 3. EAGA – BIMP). Kerjasama Asean + 3 (China.b) Lukis sebuah graf bar yang sesuai untuk menunjukkan imbangan perdagangan antara Malaysia dengan setiap negara Asia Pasifik terpilih pada tahun 2002. Menyertai Pertubuhan Perdagangan Sedunia (WTO). Kebersihan dan kesempurnaan Markah 1 1 1 6 1 c) Huraikan kerjasama ekonomi serantau dan antarabangsa yang disertai oleh Malaysia bagi tujuan meningkatkan aliran perdagangannya. [10 Markah] Lihat Graf Bar Cermin yang dilukis di sebelah Item Pemarkahan Tajuk/Kaedah yang betul Skala yang sesuai Petunjuk Plotan (1 negara = 1 markah). Menyertai kerjasama ekonomi Negara-negara berkecuali (NAM).

176 .

Pembangunan tanah secara besar-besaran samada untuk pertanian. ekonomi telah [10 Markah] Kemerosotan kualiti sumber air berlaku melalui pembangunan ekonomi berikut: 1. Sebagai contoh pencemaran di Sungai Kelantan akibat pembangunan tanah kawasan KESEDAR pada tahun 1970-an. . 177 . [10 Markah] CADANGAN JAWAPAN: a) Apakah yang dimaksudkan dengan kemerosotan kualiti sumber air ?.kolam dan takungan semulajadi. [5 Markah] Konsep kemerosotan kualiti sumber air. pencemaran air bawah tanah dan juga pencemaran air hujan iaitu hujan asid khususnya di kawasan-kawasan perindustrian yang padat b) Jelaskan bagaimana aktiviti pembangunan menyebabkan kemerosotan kualiti sumber air. Contoh-Contoh pencemaran sumber air ialah: Pencemaran sungai seperti Sungai Gombak dan Sungai Kelang. Coli). Nilai Keasidan ( pH) disamping perubahan warna dan bau yang ada di dalam sesuatu sumber air tersebut. kandungan Amoniakal Nitrogen (NH3 . Ini menyebabkan sumber air seperti sungai dan tasik tercemar apabila partikel-partikel tanah yang terhakis di bawa oleh larian air permukaan ke sungai. [10 Markah] c) Huraikan langkah-langkah yang boleh diambil bagi mengatasi masalah kemerosotan kualiti sumber air. tasik.pembandaran.N). laut. SOALAN PILIHAN 1 a) Apakah yang dimaksudkan dengan kemerosotan kualiti sumber air ?. petempatan.perindustrian dan lain-lain yang melibatkan aktiviti pembalakan dan penyahutanan. kandungan Pepejal Terampai (SS). pencemaran laut seperti di Selat Melaka. kandungan bakteria Escherichia Coli (E. Indeks kemerosotan kualiti air bersih (kadar pencemaran air) dari pelbagai sumber ini boleh diukur melalui pelbagai indikator seperti kandungan Permintaan Oksigen Biologikal (BOD). pencemaran tasik seperti Tasik Minimata di Jepun akibat pembuangan raksa ke dalamnya. Pencemaran sumber-sumber air = kemerosotan kualiti sumber air. Iaitu sumbersumber air bersih samada dari sungai. air bawah tanah dan juga air hujan tercemar atau semakin rendah kualitinya. Kemerosotan kualiti air dikesan melalui kandungan pepejal terampai (SS) dan juga kekeruhan/perubahan warna air.TEMA: IMPAK ALAM SEKITAR DAN PENGURUSANNYA. [5 Markah] b) Jelaskan bagaimana aktiviti pembangunan ekonomi telah menyebabkan kemerosotan kualiti sumber air.

Sebagai contoh sungai Sekudai. Dikesan melalui kewujudan ketulan-ketulan tar/minyak mentah menutupi permukaan air laut. tasik dan paya. Selangor yang telah dikelaskan sebagai terjejas teruk akibat pembuangan najis dan sisa ternakan dari hampir 100 ladang khinzir yang terletak di tebingnya. Contoh terbaik ialah sungai Sepang. 6. tasik.paya dan sebagainya. paya dan tasik juga tercemar akibat dibawa oleh air hujan. Contohnya banyak terdapat di kawasan perladangan getah dan kelapa sawit. Penyaliran najis haiwan seperti najis khinzir ke sungai atau pembuangan sisa-sisa haiwan yang disembelih atau yang mati ke sungai. 3.“sungai mati”.Penggunaan racun seperti DDT dan penggunaan baja kimia menyebabkan sumber-sumber air seperti air tanah tercemar apabila bahan kimia tersebut dilarutresapkan. Pembangunan sektor pengangkutan. 5. 178 . Sektor perkilangan dianggap sebagai sector yang paling banyak menyumbang kepada pencemaran sumber air khususnya air sungai. Pertambahan penduduk bandar. resort dan chalet ke laut menyebabkan pencemaran air laut. kewujudan kawasan setinggan yang membuang sisa domestik seperti sampah sarap dan air kumbahan ke sungai. Selain itu perlepasan bahan-bahan pencemar dari serombong kilang ke udara boleh menyebabkan kualiti air hujan merosot . Kadar kemerosotan diukur dengan indikator kandungan BOD dalam air di samping perubahan warna dan bau. Johor dan sungai Prai di Pulau Pinang. Pembangunan sektor pelancongan. kadar alir sungai amat perlahan . air sungai. Pembangunan pesat sektor pembandaran. Air sungai berbau busuk. Punca ini banyak terdapat di kawasan pelancongan popular seperti di Port Dickson Negeri Sembilan dan Batu Feringgi di Pulau Pinang. Kemerosotan kualiti sumber air ini dikesan melalui nilai pH.Coli amat tinggi. Pembangunan pertanian . 7.hujan asid.Coli. Jika melebihi paras yang dibenarkan 200 MPN/100 ml maka air laut tersebut sudah tercemar. 4. Di perairan Selat Melaka berisiko tinggi untuk sumber laut tercemar kerana selat ini merupakan antara jalan air tersibuk di dunia.2. kandungan bakteria E. Termasuk juga pembuangan sisa-sisa makanan oleh peniaga kecil dan lain-lain sisa dari kawasan perumahan ke sungai dan paya . Pembuangan sisa domestik khususnya sampah sarap dari kawasan-kawasan setinggan menjadi punca penting mengapa sungai Gombak dan Sungai Kelang di Kuala Lumpur tercemar teruk. Sumber air laut tercemar melalui pembuangan enap cemar serta perlanggaran dan tumpahan minyak oleh kapal-kapal tangki. Kemerosotan kualiti air laut ini dikesan melalui kandungan bakteria E. Kilang-kilang yang banyak mencemarkan sungai ialah kilang memproses getah serta kelapa sawit. Perlepasan Enfluen/sisa kilang ke sungai. Perlepasan sisa kumbahan dari hotel. Pembangunan perindustrian. Pembangunan sektor penternakan.

Langkah ini dilaksanakan oleh JAS di bawah Akta Kualiti Alam Sekitar 1974.kerjasama dilakukan melalui pemantauan dan rondaan bersama. Hanya air yang sudah dirawat sahaja yang boleh dialirkan ke sungai semula. 2. perkongsian teknologi dan kos pemuliharaan /pembersihan air laut yang tercemar di samping penyelarasan undang-undang dan peraturan laut. Begitu juga penggunaan air untuk pembersihan dan penyejukan loji janakuasa elektrik yang menggunakan petroleum sebagai bahan bakarnya. Di samping menyedia/memperbanyakkan loji merawat air. Pembangunan sumber tenaga. Misalnya kawasan 10 km dari tebing sungai merupakan kawasan rezab atau kawasan penampan yang tidak boleh diusik untuk pembalakan dan penyahutanan. Air buangan setelah loji dibersih/disejukkan yang disalirkan ke sungai menyebabkan sungai tercemar. Di peringkat awal pembinaan empangan hidro elektrik biasanya mencemarkan sungai dengan kelodak dan bahan ampaian. Misalnya di kalangan negara ASEAN . pemilik-pemilik kapal. Loji perawatan boleh ditempatkan terus di tebing-tebing sungai . 3. c) Langkah-langkah yang boleh diambil bagi mengatasi masalah kemerosotan kualiti sumber air. Pencemaran laut di kawasan pelantar cari gali petroleum juga boleh berlaku semasa kerja-kerja pengerudian dijalankan. Langkah perundangan. penternak.8. menarik balik lesen operasi dan juga penjara ke atas mana-mana pihak yang dikenalpasti mencemarkan sumbersumber air samada dari pekilang. Meningkatkan kerjasama serantau bagi mengawal pencemaran laut. Penguatkuasaan undang-undang . kawasan tadahan/hutan simpan dan sebagainya bagi menjamin sumber air sungai sentiasa bersih dan berterusan. Pembangunan sektor perlombongan. Mengawal . Pada masa yang sama juga usahausaha mempertingkatkan R&D dan teknologi haruslah dijalankan dari masa ke semasa seperti teknologi kitar semula air atau mengubah teknologi perindustrian ke arah yang tidak mencemarkan air bagi menjamin sumber-sumber air masa hadapan sentiasa bersih. Merawat air yang telah tercemar khususnya akibat sisa kilang dan air kumbahan. Selain itu menyediakan sistem pemerangkap sampah yang berkesan untuk membersihkan sungai dari pencemaran sampah sarap dan juga melicinkan kadar alirnya. emas dan tembaga mencemarkan sungai dan tasik apabila ia dialirkan/dibuang ke dalamnya seperti kes perlombongan tembaga di Mamut Sabah. orang perseorangan dan sebagainya. 179 . Sisa perlombongan bijih timah.selia aktiviti pembalakan dan penyahutanan terutamanya di kawasan rezab sungai.pengawasan/pemantauan yang teliti serta tindakan tegas termasuk denda/kompaun. 4. 9. 1.

Maksud pemuliharaan. Usaha-usaha membaik pulih dan menggantikan sumbersumber alam yang telah diteroka dan dieksploitasi. [4 Markah] b) Huraikan usaha-usaha untuk memulihara sumber marin. Maksud pemeliharaan. hargailah air dan sebagainya atau menganjurkan pelbagai aktiviti sosial seperti gotong-royong pembersihan sungai. Usaha-usaha menjaga dan mengawasi untuk mengekalkan sumber-sumber alam daripada diteroka. 180 . Menyedarkan masyarakat tentang pentingnya air bersih dan menjaga sumber air sebagai penerus kehidupan.5. Kempen dilaksanakan melalui pelbagai saluran media massa seperti kempen cintailah sungai kita. [10 Markah] c) Pilih sebuah negara di Asia Tenggara dan terangkan langkahlangkah yang boleh diambil bagi mewujudkan pembangunan lestari dalam sektor perhutanan di negara berkenaan. Usaha ini dilakukan melalui langkah bukan perundangan seperti amalan pengurusan yang strategik dan juga kempen kesedaran serta pendidikan alam sekitar. [ 11Markah] ________________________________________________________________ CADANGAN SKEMA JAWAPAN a) Apakah yang dimaksudkan dengan pemeliharaan dan pemuliharaan sumber alam ?. Melaksanakan kempen dan pendidikan alam sekitar. SOALAN PILIHAN 2 a) Apakah yang dimaksudkan dengan pemeliharaan dan pemuliharaan sumber alam ?. Usaha penjagaan ini dilaksanakan melalui langkah perundangan. dieksploitasi atau dimusnahkan. [4 Markah] Cadangan Isi Jawapan 1. 2.

4. Tumpahan minyak boleh berlaku melalui perlanggaran kapal-kapal tangki atau pembuangan enap cemar kapal-kapal tangki berkenaan. Usaha-usaha penyelidikan dan pembangunan (R&D) sumber-sumber marin. [10 Markah] Cadangan Isi Jawapan 1. Green Peace dll. mengambil tindakan yang cepat dan tegas terhadap aktiviti yang mencemarkan perairan negara termasuk juga kawalan aktiviti perikanan. jabatan laut. Taman Laut Pulau Redang dll. 3. menyitar premis. 7. Meliputi kajian tahap pencemaran dan langkah-langkah kawalannya. menggantung lesen operasi bagi mana-mana individu atau syarikat yang mencemar dan memusnahkan sumber-sumber marin. jabatan perikanan dll. kerjasama dengan agensi luar negara seperti SEFDEC. Peraturan-peraturan tertentu dikenakan untuk melindungi segala sumber hidupan laut terutamanya terumbu karang di kawasan berkenaan. Jabatan Perikanan dan juga Kerajaan Negeri . Usaha ini dilakukan secara bersepadu oleh UPM. 8. sisa domestik di buang/disalirkan ke laut atau tidak menjadikan laut sebagai tempat pembuangan/penyaliran sisa radioaktif. Langkah pencegahan meliputi tindakan perundangan seperti mengenakan denda/kompaun. 5. usaha penetasan dan perlindungan penyu dll. Membina tukun-tukun tiruan di laut sebagai kawasan pembiakan dan habitat pelbagai jenis hidupan laut. 181 . Mewartakan taman-taman maritim sebagai kawasan perlindungan seperti Taman Laut Pulau Payar. Kempen kesedaran dan pendidikan alam sekitar yang khusus berkaitan dengan menyelamatkan sumber-sumber marin daripada ancaman kepupusan. 6. 2. Mengawal dan membersihkan tumpahan minyak di laut daripada merebak dengan cepat. JICA. 9. Meningkatkan kerjasama serantau dan antarabangsa untuk mengawal selia perairan seperti kerjasama dengan negara jiran. pencerobohan nelayan asing dan sebagainya dengan kerjasama polis marin. Kawalan perairan negara. sisa kumbahan. kempen “Save Our Sea” yang dianjurkan oleh PBB bermula 1998. Misalnya usaha menyelamatkan terumbu karang daripada serangan tapak sulaiman. Menyediakan tapak pelupusan sisa atau loji rawatan sisa yang khusus sebelum sisa industri (efluen). Mengetatkan aktiviti rondaan.b) Huraikan usaha-usaha untuk memulihara sumber marin. Taman Laut Pulau Tioman.

membatalkan lesen operasi kepada individu dan syarikat yang melanggar akta berkenaan. Langkah kesedaran dan pendidikan: (i). (v).batu bata. Kempen menyedarkan masyarakat tentang kepentingan hutan sebagai warisan generasi kini dan akan dating menerusi pelbagai media seperti “kempen cintailah hutan kita” “kempen penghijauan bumi” termasuk juga kempen kesedaran kepada masyarakat orang asli. (ii). Melaksanakan sistem penebangan hutan secara terpilih bukannya tebang bersih. Melaksanakan usaha penyelidikan dan pembangunan (R&D) secara berterusan khususnya dalam konteks sivilkulture – menjaga dan merawat hutan daripada perosak dan penyakit dan juga teknologi pembiak bakaan pokok dan sebagainya. (iii).besi. Penubuhan pasukan renjer hutan untuk memastikan tiada pembalakan haram. penggunaan sumber terbuang dalam industri perabot dll. [ 11Markah] Cadangan Isi Jawapan Memilih sebuah negara di Asia Tenggara – dijangka Malaysia. Mewartakan hutan simpan/tamam negara dan juga kawasan perlindungan hidupan liar untuk mengekalkan sumber-sumber perhutanan sebagai khazanah warisan. Pembangunan lestari dalam sektor perhutanan boleh dicapai dengan mengadunkan langkah perundangan. (iv). (vi).aluminium dalam industri pembinaan. Menguatkuasakan Akta Perhutanan Negara dengan tegas dan ketat seperti mengenakan denda/kompaun yang tinggi. langkah pengurusan yang strategik kempen kesedaran serta pendidikan alam sekitar. tiada aktiviti pencerobohan dan juga mengawal selia hutan daripada kebakaran. sentang dll. Penghutanan semula – Menubuhkan estet hutan kekal untuk jaminan masa hadapan dengan menanam pokok balak yang cepat membesar dan matang seperti Acasia. 182 . Hanya pokok-pokok yang matang dan cukup ukur lilitnya sahaja yang ditebang. Menggalakkan penggunaan sumber-sumber gentian agar tidak terlalu bergantung kepada sumber hutan seperti penggunaan simen.c) Pilih sebuah negara di Asia Tenggara dan terangkan langkahlangkah yang boleh diambil bagi mewujudkan pembangunan lestari dalam sektor perhutanan di negara berkenaan. Yamane. Langkah Pengurusan: (i). Langkah perundangan: (i). penjara.

2. bijih timah. Sumber alam yang tidak boleh diperbaharui: Sumber mineral seperti: Petroleum. sumber marin. kolej. MAX = 11 Markah SOALAN PILIHAN 3 a) Nyatakan TIGA jenis sumber alam yang boleh diperbaharui dan TIGA jenis yang tidak boleh diperbaharui. udara. [ 5 Markah] b) Jelaskan mengapa sumber alam yang memerlukan pemeliharaan dan pemuliharaan. tanih. Cadangan pemarkahan: Pemilihan sebuah negara Langkah perundangan (wajib ada) Langkah pengurusan (mana-mana 3 isi) Langkah kesedaran dan pendidikan (mana-mana 1 isi) = 1 Markah = 2 Markah. uranium. tenaga suria. [ 12 Markah] CADANGAN SKEMA JAWAPAN a) Nyatakan TIGA jenis sumber alam yang boleh diperbaharui dan TIGA jenis yang tidak boleh diperbaharui. = 6 Markah = 2 markah. Sumber air. bauksit. emas. tembaga.(ii). maktab dan universiti. Sumber alam yang boleh diperbaharui: Hutan dan kepelbagaian biologi. Pendidikan alam sekitar secara khusus atau merentasi kurikulum di peringkat sekolah. gas asli. (Nyatakan 3 sahaja) 183 .plutonium dll. (Nyatakan 3 sahaja). tenaga biojisim dll. [ 5 Markah] Cadangan Isi Jawapan 1. boleh diperbaharui [ 8 Markah] c) Huraikan langkah-langkah yang telah dijalankan oleh Malaysia untuk mengawal pencemaran alam sekitar akibat eksploitasi sumber alam.

Untuk menjamin keperluan dan kesejahteraan hidup generasi kini dan akan datang sentiasa dapat dipenuhi seperti keperluan terhadap sumber air dan udara yang bersih. sistem atmosfera dan juga sistem geomorfologi. Seperti kegiatan pembalakan dan pelancongan yang bergantung kepada sumber hutan.b) Jelaskan mengapa sumber alam yang memerlukan pemeliharaan dan pemuliharaan.perlombongan. pengangkutan dsb. ii. Untuk menjamin keberterusan sektor ekonomi yang bergantung kepada sumber berkenaan sebagai bahan mentah atau sumber tenaga. membatalkan lesen operasi.perindustrian dll agar tidak mencemarkan alam sekitar. Penguatkuasaan undang-undang.selia aktiviti pembangunan yang berasaskan sumber alam seperti aktiviti pembalakan. 4. c) Huraikan langkah-langkah yang telah dijalankan oleh Malaysia untuk mengawal pencemaran alam sekitar akibat eksploitasi sumber alam. Cadangan Isi Jawapan boleh diperbaharui [ 8 Markah] Sebab-sebab sumber alam yang boleh diperbaharui perlu dipelihara dan dipulihara: 1. 3. Langkah ini dilaksanakan oleh JAS di bawah Akta Kualiti Alam Sekitar 1974. pertanian. Mewartakan kawasan rezab sumber disamping mengawal . bekalan sumber pertanian (tanih) dan perikanan (marin) yang cukup dll kebergantungan hidup manusia terhadap sumber alam. hidupan marin. menyitar premis dan juga penjara ke atas mana-mana pihak yang dikenalpasti mencemarkan alam sekitar samada ke atas syarikat atau orang perseorangan dan sebagainya. Untuk mengekalkan keseimbangan sistem alam sekitar fizikal samada sistem hidrologi. Tindakan tegas termasuk denda/kompaun. 2. sistem ekologi. 184 . sumber air yang membekalkan tenaga kepada sektor perindustrian. pengawasan dan pemantauan yang teliti dilakukan secara sepadu oleh agensiagensi kerajaan. [ 12 Markah] Cadangan Isi Jawapan Langkah Perundangan meliputi: i. Kawal selia. tumbuhan yang berharga dsb. Untuk mengekalkan sumber warisan daripada diancam kepupusan seperti pelbagai jenis hidupan liar. Untuk menjamin kegiatan penyelidikan dan pembangunan (R&D) berterusan dan berkembang dengan pesat seperti R&D dalam bioteknologi dan bioperubatan. 5.

meninggi dan menyediakan sistem penapisan dalam serombong asap kilang.pemuliharaan sumber tanih. Melaksanakan kempen dan pendidikan alam sekitar. Menyedarkan masyarakat tentang pentingnya mengawal/mencegah pencemaran . Misalnya di kalangan negara ASEAN . penggunaan bahan kitar semula dan bahan pengganti. universiti dan juga masyarakat. ii. 185 . atau menganjurkan pelbagai aktiviti sosial seperti gotong-royong pembersihan sungai disamping pendidikan alam sekitar pula bermula di peringkat sekolah. memperluaskan penggunaan bioteknologi dll yang boleh mengurangkan resiko pencemaran. Kempen dilaksanakan melalui pelbagai saluran media massa seperti kempen cintailah sungai kita. antara kerajaan – swasta – NGO dan masyarakat setempat. sumber marin dll yang berkaitan.kerjasama dilakukan melalui pemantauan dan rondaan bersama. Meningkatkan kerjasama serantau bagi mengawal pencemaran .Langkah Pengurusan yang strategik meliputi: i. menghasilkan hujan tiruan untuk membersihkan udara. Mempertingkatkan R&D dan teknologi yang mesra alam seperti penggunaan sumber tenaga gantian. i. menyediakan sistem pemerangkap sampah yang berkesan untuk membersihkan sungai dari pencemaran sampah sarap. Pemuliharaan sumber yang telah tercemar seperti merawat air yang telah tercemar. iii. Langkah Kempen dan pendidikan alam sekitar. Kerjasama dan penyelarasan antara agensi kerajaan dalam negara. perkongsian teknologi dan kos pemuliharaan /pembersihan air laut yang tercemar di samping penyelarasan undang-undang dan peraturan laut.

Di antaranya ialah: Aktiviti pertanian seperti tanaman teh.sayuran dan bungaan. [ 10 Markah] c) Huraikan langkah-langkah yang perlu diambil bagi mengatasi kesan negatif tersebut. [10 Markah] ________________________________________________________________ CADANGAN SKEMA JAWAPAN a) Nyatakan EMPAT jenis aktiviti ekonomi yang dijalankan [5 Markah] Cadangan Isi Jawapan Menamakan kawasan pembangunan tanah tinggi di Malaysia.  Aktiviti perniagaan.SOALAN PILIHAN 4 Dengan merujuk kepada kawasan pembangunan tanah tinggi di Malaysia. Genting Highland. pelancongan perniagaan.infrastruktur. Aktiviti penternakan termasuk akuakultur dan ternakan lebah Aktiviti pelancongan – pelancongan sukan/golf.Tanah Tinggi Kundasang dll. a) Nyatakan EMPAT jenis aktiviti ekonomi yang dijalankan [5 Markah] b) Jelaskan kesan negatif aktiviti ekonomi tersebut terhadap persekitaran fizikal kawasan setempat. [ 10 Markah] Cadangan Isi Jawapan Di antara kesan negatif aktiviti ekonomi terhadap persekitaran fizikal di kawasan tanah tinggi ialah: 186 . Aktiviti pembinaan – pembinaan perumahan. projek hidroelektrik dll  Aktiviti pembalakan / penyahutanan untuk pelbagai tujuan. Menyatakan empat jenis aktiviti ekonomi yang dijalankan di kawasan tanah tinggi.  Aktiviti perkhidmatan     b) Jelaskan kesan negatif aktiviti ekonomi tersebut terhadap persekitaran fizikal kawasan setempat. Contohnya: Cameron Highland. Bukit Fraser. jaringan pengangkutan.

2. 187 . rantaian makanan dll yang berkaitan dengan ekologi hutan c) Huraikan langkah-langkah yang perlu diambil bagi mengatasi kesan negatif tersebut. Memotong cerun bukit mengikut spesifikasi yang dibenarkan. Mengharamkan penggunaan jentera berat di kawasan tanah tinggi. kolam. penjara. 5 Memusnahkan kawasan tadahan air – menjejaskan sumber air kepada sungai. menghukum pegawai yang rasuah dll termasuk langkah EIA sebelum sesuatu projek pembangunan di kawasan tanah tinggi dijalankan. Kesan hakisan tanih dan tanah runtuh – kewujudan gegalur di cerun-cerun bukit atau tanah runtuh/batu runtuh di kaki bukit yang sudah di potong dan diteres oleh jentera berat untuk aktiviti pembinaan.kolam. mengenakan denda yang berat – menaikkan kadar kompaun.paya) termasuk sungai – Sungai menjadi keruh dan berkelodak atau pencemaran sumber air akibat penggunaan racun serangga dan baja kimia dalam pertanian serta penyaliran sisa kumbahan dari sektor pelancongan yang menjejaskan ekosistem akuatik. 2. paya dan empangan akibat aktiviti pembalahan dan penyahutanan. menarik balik lesen operasi. Amalan pengurusan yang cekap: Meliputi: 1. Kerosakan ekosistem hutan – kemusnahan habitat dan spesis/kepelbagaian biologi. 4. 3. 6. [10 Markah] Cadangan Isi Jawapan Langkah-langkah yang perlu diambil bagi mengatasi kesan negatif di atas ialah: Langkah perundangan: Melipatgandakan usaha pemantauan oleh pihak berkuasa. Pencemaran sumber air (tasik. tanaman perladangan. 3. Perubahan landskap fizikal secara besar-besaran – penggondolan bukit. padang golf.1. tasik. 7. hutan primer bertukar kepada hutan sekunder.pertanian dll. Peningkatan suhu mikro – kawasan sekitar tidak lagi sesejuk atau nyaman daripada keadaan sebelumnya akibat penyahutanan untuk pelbagai tujuan. bangunan dll. Menjejaskan kesuburan tanih/lapisan top soil semakin nipis – menggangu keseimbangan nutrien tanih apabila tumbuhan yang melindungi permukaan tanih di tebang/dimusnahkan. Memberbaiki tatacara/prosedur penggunaan tanah di kawasan tanah tinggi.

groin dan gabion. 9.program gotongroyong termasuk pendidikan alam sekitar. Menanam tanaman tutup bumi di tapak pertanian atau tanaman rumput dan tumbuhan pelindung di kawasan bercerun.tembok penahan (retainning wall) serta sungkupan plastik untuk menstabilkan cerun. seminar. 6. sesi penerangan/dialog. 7. 5. Pemarkahan: Langkah perundangan : MAX 2 markah. Langkah kestrukturan seperti membina benteng konkrit.4. Amalan pengurusan : MAX 6 markah. menggunakan baja organik. Merawat atau membersihkan sungai yang tercemar. Membina sistem saliran – parit dan longkang yang sistematik untuk penyaliran air yang lebih sempurna. Amalan pertanian yang mesra alam seperti kaedah hidroponik. 8. Amalan pertanian berteres/mengikut kontor. Kempen dan PAS : MAX 2 markah 188 . 10. kawalan biologi agar tidak terlalu bergantung kepada baja kimia serta racun serangga. Menanam semula hutan yang sudah ditebang/penghutanan semula. Kempen dan Pendidikan Alam Sekitar: Kempen kesedaran kepada penduduk setempat dan pengusaha – menerusi risalah.

kempen kesedaran dan pendidikan alam sekitar. [ 10 Markah] ________________________________________________________________ CADANGAN SKEMA JAWAPAN a) Apakah yang dimaksudkan dengan pengurusan alam sekitar ?. [ 5 Markah] Cadangan Isi Jawapan Konsep Pengurusan Alam Sekitar: Melibatkan perancangan. • Pemeliharaan alam sekitar: usaha memelihara/menjaga sumber alam sekitar menerusi langkah perundangan – akta. pelaksanaan hukuman dll di bawah aspek perundangan. Pemuliharaan alam sekitar : Usaha membaik pulih sumber alam sekitar menerusi langkah bukan perundangan – amalan pengurusan yang strategik. [ 5 Markah] b) Jelaskan lima langkah perundangan alam sekitar yang dijalankan di Malaysia. penggunaan. ordinan. • 189 . pemeliharan dan pemuliharaan alam sekitar secara sistematik menerusi langkah perundangan dan bukan perundangan bagi menjamin kelestarian (keberterusan) sumber alam sekitar. [ 10 Markah] c) Huraikan bagaimana masyarakat boleh melibatkan diri dalam penjagaan alam sekitar. perintah.SOALAN PILIHAN 5 a) Apakah yang dimaksudkan dengan pengurusan alam sekitar ?.

Bertujuan untuk menilai impak keseluruhan sesuatu projek pembangunan yang dijalankan oleh sektor awam dan swasta erhadap alam sekitar. (3) Ordinan – Termaktub di bawah undang-undang kecil yang di kawal oleh pihak berkuasa tempatan (PBT) seperti Majlis Daerah dan Majlis Pembandaran. [ 10 Markah] Cadangan Isi Jawapan Langkah Perundangan alam sekitar yang dijalankan di Malaysia. 1987. Akta Pemuliharaan tanah 1960. perniagaan dan perindustrian Majlis Daerah Hulu Langat. Misalnya Akta Kualiti Alam Sekitar 1974 dikawal oleh Jabatan Alam Sekitar (JAS) (2) Peraturan dan arahan. Akta Perikanan 1985. 1987 dll undang-undang kecil di bawah PBT. (4) Penguatkuasaan dan Perlaksanaan hukuman – denda/kompaun.b) Jelaskan lima langkah perundangan alam sekitar yang dijalankan di Malaysia. Peraturan merupakan perincian di bawah Akta bagi kes-kes tertentu yang lebih spesifik. Akta Taman Negara 1980. pembatalan lesen operasi. 190 . Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Kumbahan dan Effluen Perindustrian) 1979. Misalnya Ordinan Tali Air dan Perparitan 1954. Akta merupakan asas perundangan yang komprehensif bagi mengkordinasikan kesemua aktiviti berkaitan pengawalan alam sekitar di seluruh negara Misalnya Akta Kualiti Alam Sekitar 1974. EIA meliputi penilaian awal dan penilaian terperinci mengikut tatacara yang telah ditetapkan. Undang-undang kecil pelupusan sampah Majlis Daerah Hulu Langat 1984. Undang-undang kecil Perlesenan Tred. Misalnya di bawah Akta Kualiti Alam Sekitar 1974 terdapat peraturan-peraturan seperti Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (udara bersih) 1978. Peraturan Kualiti alam Sekeliling (Bahan Buangan Berjadual). (5) Penyediaan Laporan Kesan Alam Sekitar (EIA). menyitar premis dan hukuman penjara di bawah peruntukan undang-undang alam sekitar. (1) Akta dan enakmen. Akta Perhutanan Negara 1984. 1989 dll. Enakmen air 1948 dll. EIA termaktub di bawah Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Aktiviti yang ditetapkan)(Penilaian kesan alam sekeliling). Hukuman dijatuhkan oleh Mahkamah atau badan-badan yang berkuasa. Akta ini dikawal secara langsung oleh kerajaan pusat/agensi kerajaan pusat.

(3) Peranan orang ramai menyahut seruan kerajaan melibatkan diri dalam kempen penjagaan alam sekitar seperti ”Kempen Penghijauan Bumi”. [ 10 Markah] Cadangan Isi Jawapan Penglibatan masyarakat dalam penjagaan alam sekitar: (1) Peranan orang ramai/awam – memantau dan melaporkan aktiviti yang merosakkan alam sekitar kepada pihak berkuasa. persidangan.c) Huraikan bagaimana masyarakat boleh melibatkan diri dalam penjagaan alam sekitar. Sama-sama menjaga alam sekitar misalnya patuhi segala peraturan yang ditetapkan. teknologi dan pelbagai jenis kemudahana bagi menjaga alam sekitar. (5) Peranan badan bukan kerajaan (NGO) – menganjurkan seminar. (4) Peranan masyarakat pendidikan – Guru dan Murid di sekolah dan IPT menanam kesedaran kepentingan alam sekitar menerusi matapelajaran Geografi. Menjadikan alam sekitar sebagai hak milik bersama. ”Kempen Cintailah Sungai Kita”. kempen dll yang berkaitan bagi memelihara dan memulihara alam sekitar. 191 . Sains dan alam sekitar merentas kurikulum. (6) Peranan pihak swasta. sumbangan kewangan. menyertai pelbagai projek gotong-royong membersihkan persekitaran dll. (2) Peranan media – Masyarakat media mendedahkan secara berterusan terhadap jenayah alam sekitar seperti yang dibuat oleh TV 3 dan NTV7.

Lapisan ozon bukan sahaja menipis tetapi telah berlakunya kebocoran sehingga terbentuknya lubang-lubang ozon (Ozone Holes). 2. 3. 1. [ 8 Markah] b) Jelaskan kesan-kesan pemanasan global terhadap alam sekitar fizikal dan manusia. [ 8 Markah] Cadangan Isi Jawapan Kegiatan –kegiatan ekonomi yang menyebabkan pemanasan global. 4. 5.Halon. [ 7 Markah] ________________________________________________________________ CADANGAN SKEMA JAWAPAN a) Terangkan bagaimana kegiatan ekonomi boleh menyebabkan berlakunya pemanasan global.SOALAN PILIHAN 6 a) Terangkan bagaimana kegiatan ekonomi boleh menyebabkan berlakunya pemanasan global. [ 10 Markah] c) Huraikan langkah-langkah bagi mengurangkan masalah yang berpunca daripada pemanasan global. Kegiatan pembakaran terbuka seperti pembakaran di tapak pelupusan sampah. Kegiatan pengangkutan – kenderaan yang menggunakan bahan api fosil. Kegiatan pembalakan dan aktiviti penyahutanan. 192 . Kegiatan ini menyebabkan lebihan karbon dioksida dalam udara – imbangan karbon dioksida dengan oksigen terjejas.Chloroflorocarbon. sulfur oksida. Gas-gas rumah hijau juga dikeluarkan oleh punca kenderaan akibat pembakaran yang tidak lengkap dalam sistem enginnya yang mengeluarkan banyak karbon monoksida yang akan memerangkap bahangan bumi. Kegiatan perindustrian yang banyak membebaskan gas-gas rumah hijau seperti karbon dioksida. Kegiatan Ujian nuklear di kawasan Kutub Selatan khususnya di Benua Antartika. metana dan lain-lain yang menjadi agen utama menghakis dan menipiskan lapisan Ozon serta membentuk selimut atmosfera yang memerangkap bahangan bumi. pembakaran hutan untuk aktiviti pertanian pindah atau pembakaran terbuka untuk membersihkan tapak pertanian juga akan membebaskan gas-gas rumah hijau. karbon monoksida.

Kawasan bandar menjadi lebih panas berbanding dengan kawasan luar bandar. 193 . regim wilayah daripada sumber-sumber sungai.. meningkatkan isipadu dan paras air laut seterusnya menambahkan kadar hakisan oleh ombak.mengubah atau menghentikan tiupan angin timuran yang selama ini membawa hujan yang lebat khususnya di negara-negara Asia Tenggara. Gangguan ke atas sistem ekologi. Pemanasan global akan mempercepatkan lagi kenaikan suhu lautan khususnya lautan Pasifik. 6. sistem akuifer kekurangan sumber air. Kecairan litupan ais pergunungan tinggi pula akan menambahkan kadar hakisan glasier.ekosistem tasik. Gangguan ke atas kitar hidrologi. Contohnya mengancam kepelbagaian spesis flora dan fauna. Pencairan litupan ais benua dan ais pergunungan tinggi. paras mata air dalam tanah akan menurun.kemarau yang terik akibat kekurangan hujan. 7. 1. gelangsaran tanah dll. Keadaan ini telah melemah. kepupusan hidupan akuatik. 2. seperti ke atas ekosistem hutan. 5.ekosistem paya. ekosistem laut dan sebagainya yang melibatkan peningkatan suhu dan kekurangan bekalan air. Pemanasan global mempercepatkan proses luluhawa fizikal dan hakisan layangan angin dan seterusnya memudahkan pembesaran saiz gurun. Kesannya negara-negara tersebut mengalami cuaca panas. Di samping itu simpanan air tanah juga akan berkurangan. Ketidakseimbangan air benua. 4. Dengan terbentuknya lapisan “Selimut Karbon Dioksida” di ruang atmosfera bandar telah menyebabkan tenaga matahari terperangkap. Mempercepatkan fenomena “Penggurunan (Desertification). terumbu karang dll.b) Jelaskan kesan-kesan pemanasan global terhadap alam sekitar fizikal dan manusia. Ini kerana kadar sejatan permukaan berlaku dengan cepat tidak sepadan dengan bekalan air yang ada.ekosistem muara. 3. Pada skala mikro seperti kawasan bandar pemanasan global akan menyebabkan kejadiaan Pulau Haba Bandar . fenomena salji runtuh. Kenaikan suhu lautan Pasifik telah menyebabkan tekanan udaranya menjadi rendah. sepertimana yang dialami oleh Indonesia dan Malaysia. Menggalakkan Kejadian El-Nino. Cairan ais benua akan membanjiri laut. Kawasan-kawasan pantai yang rendah mudah ditenggelami. ( 10 Markah) Cadangan Isi Jawapan Kesan Ke atas Alam sekitar Fizikal.kolam dan proses transpirasi tumbuhan. Menggalakkan kebakaran hutan secara semulajadi sekaligus menyebabkan pula fenomena jerebu.tasik.

Kesan ke atas alam sekitar manusia. ( 7 Markah) Cadangan Isi Jawapan 1. Kawalan ini boleh dilaksanakan melalui undang-undang. Melaksanakan kempen kesedaran dan pendidikan alam sekitar seperti kempen berkongsi kereta. tenaga solar. 2. hartabenda dll. serantau dan negara khusus di kawasan Tropika.sebaliknya menggunakan teknologi yang mesra alam seperti insenerator untuk melupuskan sisa pepejal/sampah. stroke haba dan juga ketidakselesaan hidup serta gangguan kepada aktiviti sosial penduduk. 3. Menggalakkan penduduk menggunakan produk yang bersifat mesra alam yang kurang/tidak membebaskan CFC ke udara. kempen penghijauan bumi dsb. 8. Kerjasama antarabangsa bagi mengawal perlepasan gas-gas rumah hijau dan CFC khususnya melalui perindustrian sepertimana yang termaktub dalam sidang kemuncak bumi. Menjejaskan aktiviti pertanian akibat cuaca panas – kekurangan bekalan air. 6. c) Huraikan langkah-langkah bagi mengurangkan masalah yang berpunca daripada pemanasan global. 11. kaedah tebang –reput di kawasan pertanian dll. 10. 9. 4. Banyak menggunakan sumber tenaga gantian yang bersifat mesra alam dalam sektor perindustrian dan pengangkutan seperti penggunaan KEH. 5. Mengelakkan aktiviti pembakaran terbuka . kempen menggunakan sistem pengangkutan awam yang moden. Mengawal aktiviti penyahutanan di semua peringkat – global. tenaga biomass dsb. 194 . Resiko kebakaran yang tinggi khususnya di kawasan pertanian dan kawasan hutan. Gangguan kepada bekalan air penduduk – menjejaskan aktiviti dan keperluan harian dan kualiti kehidupan penduduk. tanaman cepat mati . Gangguan kesihatan yang berkaitan dengan cuaca panas seperti memudahkan perebakan penyakit. Ancaman nyawa.

TEMA KAJIAN LUAR
SOALAN PILIHAN 1 Berdasarkan kajian luar yang telah anda jalankan di suatu kawasan pelancongan, a) Huraikan bukti-bukti yang menunjukkan kawasan tersebut menjadi tarikan pelancong. [9 Markah] b) Jelaskan kesan aktiviti pelancongan terhadap alam sekitar fizikal di kawasan tersebut, dan [8 Markah] c) Cadangkan langkah-langkah yang boleh diambil oleh pihak berkuasa untuk mengatasi masalah pencemaran kawasan tersebut. [8 Markah] ________________________________________________________________ CADANGAN SKEMA JAWAPAN a) Huraikan bukti-bukti yang menjadikan kawasan tersebut menjadi tarikan pelancong. (9 Markah) Judul Isi Jawapan 1. Tajuk Kajian: Menamakan satu kawasan pelancongan yang dikaji secara spesifik samada di satu kawasan pantai, di sebuah pulau, satu kawasan tanah tinggi, satu kawasan hutan lipur dll yang bersesuaian. Contoh: Kajian luar terhadap aktiviti
pelancongan di pantai Port Dickson, Negeri Sembilan.

2. Tujuan kajian. Untuk mengenalpasti kesan aktiviti pelancongan terhadap persekitaran fizikal setempat serta mencadangkan langkah-langkah mengatasinya. 3. Kaedah Kajian: Kaedah pemerhatian di lapangan, soal-selidik, membuat pengukuran dan pengujian atau membuat rujukan berdasarkan sumber-sumber ke dua. Bukti-bukti yang menjadikan sesebuah kawasan itu menjadi tarikan pelancong: 1. Rupamuka fizikal yang menarik seperti; pantai yang bersih dan landai, adanya air terjun/jeram, persekitaran tanah tinggi/bukit yang menarik, adanya gua-gua batu kapur dan lain-lain yang berkaitan dengan rupamuka fizikal yang unik.

195

2. Suhu, kelembapan udara serta tiupan angin. Persekitaran yang sejuk dan lembab seperti di kawasan tanah tinggi/bukit dan kawasan hutan lipur serta kawasan pinggir pantai yang nyaman. 3. Hutan dan tumbuhan. Pelbagai spesis fauna dan flora yang menarik, adanya tumbuhan seperti pokok rhu, bakau dan sebagainya. 4. Adanya pelbagai kemudahan asas yang disediakan seperti hotel/resort dan chalet, padang golf, taman permainan, kolam renang, kemudahan skuba dll termasuklah kemudahan pengangkutan dan telekomunikasi. 5. Adanya tarikan sejarah dan budaya seperti tinggalan arkeologi, monumen, replika dan lain-lain yang berkaitan. b) Jelaskan kesan aktiviti pelancongan terhadap alam sekitar fizikal di kawasan tersebut, dan (8 Markah). Judul Isi Jawapan 1. Perubahan landskap sesuatu kawasan seperti hutan rhu, bakau atau hutan di kawasan tanah tinggi kepada bangunan hotel dan resort, padang golf, pusat-pusat reakreasi dsb. 2. Kesan hakisan di cerun-cerun bukit akibat pembinaan hotel, resort dan padang golf. 3. Pencemaran air . Seperti air laut dan sungai akibat penyaliran sisa kumbahan dari hotel/resort. 4. Gangguan kepada ekosistem daratan akibat penebangan hutan untuk membina hotel/resort dan padang golf serta ekosistem akuatik akibat pencemaran air laut dan sungai. 5. Perubahan suhu mikro khususnya di kawasan tanah tinggi. Kawasan tanah tinggi tidak sesejuk sebelumnya akibat penebangan hutan secara berleluasa untuk membina pusat-pusat pelancongan. 6. Pencemaran persekitaran seperti sampah sarap dan sisa makanan di kawasan perkelahan pantai dan hutan lipur yang membawa kepada pencemaran bau.

196

c) Cadangkan langkah-langkah yang boleh diambil oleh pihak berkuasa untuk mengatasi masalah pencemaran kawasan tersebut. (8 Markah) Judul Isi Jawapan
1. Langkah perundangan. Meliputi usaha pemantauan, penguatkuasaan undang-undang seperti denda/kompaun, menarik balik permit perniagaan dsb kepada mana-mana pengusaha hotel/resort atau peniaga-peniaga restoran dan gerai yang mencemarkan air laut/sungai serta pembuangan sampah/sisa yang tidak terurus. Langkah ini boleh dijalankan oleh JAS dan majlis daerah/perbandaran. 2. Amalan Pengurusan sisa yang cekap. Seperti merawat terlebih dahulu air kumbahan sebelum dilepaskan ke laut dan sungai, menyediakan sistem takungan najis/tangki septik yang khas untuk IWK, menyedia/menambahkan tong-tong sampah, mengutip sampah dan sisa secara sistematik dan berjadual untuk dilupuskan di tempat khas - tanggungjawab Alam Flora. 3. Kempen kesedaran dan pendidikan alam sekitar kepada pengusaha dan pelancong - melalui risalah dan slogan, program gotong- royong dan lain-lain yang bersesuaian. NOTA PEMARKAHAN:

1. Jawapan umum/langsung tidak bersifat kajian luar - tidak merujuk manamana satu kawasan secara khusus (tidak sebut nama kawasan pelancongan) atau menyebut di merata-rata tempat (banyak kawasan) atau kawasan kajian terlalu luas seperti sebuah negara atau sebuah negeri yang sememangnya langsung tidak mampu dikaji secara kajian lapangan, maka markah maksima =

5/25 sahaja.

197

SOALAN PILIHAN 2 Berdasarkan pemerhatian yang telah anda jalankan di satu kawasan pertanian, a) Nyatakan ciri-ciri kegiatan pertanian yang dijalankan di kawasan tersebut. [9 Markah] b) Jelaskan bagaimana faktor-faktor fizikal dan mempengaruhi kegiatan pertanian di kawasan tersebut. kemanusiaan [8 Markah]

c) Huraikan dampak kegiatan pertanian terhadap persekitaran fizikal di kawasan tersebut. [8 Markah] ________________________________________________________________ CADANGAN SKEMA JAWAPAN Soalan ini ialah soalan kajian luar/kajian lapangan. Oleh itu jawapan calon mesti memenuhi kreteria berikut: 1. Jawapan mestilah merujuk kepada SATU kawasan pertanian yang khusus dan kecil skalanya seperti (di sebuah kampung, mukim, daerah, felda/kawasan pembangunan wilayah, estet/ladang, kebun dll seumpamanya. Paling luas kawasan yang boleh diterima ialah sehingga sebuah daerah sahaja). 2. Skala jawapan tidak boleh terlalu luas seperti di sebuah negeri atau negara yang mencerminkan ketidakmampuan calon mengkajinya secara kajian luar. 3. Jawapan juga tidak boleh di merata-rata tempat atau melompat dari satu kawasan ke satu kawasan pertanian yang lain. 4. pun. Jawapan tidak boleh bersifat umum tanpa merujuk mana-mana kawasan pertanian

(Nota: Jawapan calon yang tidak memenuhi kreteria ini maka markah maksima ialah 5/25 sahaja)

198

tanah tinggi. Jenis tanaman – sejenis atau pelbagai jenis (nyatakan tanamannya). syarikat swasta. tanah pasir untuk kelapa dsb. penggunaan baja. b) Jelaskan bagaimana faktor-faktor fizikal dan mempengaruhi kegiatan pertanian di kawasan tersebut.racun serangga. modal sendiri atau pinjaman termasuk juga pemberian subsidi. 3. dataran lanar/delta. buruh asing dsb. pertanian pindah dll. JUDUL ISI JAWAPAN kemanusiaan (8 Markah) Faktor-faktor fizikal dan kemanusiaan yang boleh dijelaskan adalah bergantung kepada jenis pertanian/tanaman yang dipilih di antaranya ialah: Faktor Fizikal 1.a) Nyatakan ciri-ciri kegiatan pertanian yang dijalankan di kawasan tersebut. agensi kerajaan dll serta pengurusannya sistematik atau tidak. kebun kecil. lereng bukit dll. 6. 199 . Modal dan kos – kecil atau besar. Penggunaan buruh – buruh keluarga atau buruh upahan/bergaji tetap. 4. sara diri. kaki bukit beralun. Jenis tanah – mempengaruhi jenis tanaman seperti tanah laterit untuk getah dan kelapa sawit. tanah lanar/aluvium untuk padi sawah. kontrak. syarikat swasta dsb. kaedah pengairan dll. Di antara ciri-ciri kegiatan pertanian yang boleh disentuh ialah: 1. 5. Skala dan orientasi pengeluaran – nyatakan saiz keluasannya serta sistemnya. (9 Markah) JUDUL ISI JAWAPAN Tajuk kajian: Menyebutkan /menamakan SEBUAH kawasan pertanian yang dikaji. Teknologi dan input yang digunakan – Teknologi tradisional atau moden. jumlah/saiz tenaga buruh. Bentuk muka bumi/relief – seperti di kawasan tanah pamah. 2. Pemilikan dan pengurusannya – Adakah dimiliki oleh individu. diuruskan oleh FELDA/FELCRA. Adakah perladangan untuk eksport. Contoh pengurusan sistematik – projek pertanian berkelompok/mini estet. benih. tanah gambut untuk nanas. 2.

3. sistem pengairan yang disediakan dan kemudahan fizikal yang lain. Pencemaran air dan kemusnahan hidupan akuatik akibat penggunaan racun serangga dan baja kimia yang berlebihan. Faktor buruh – penggunaan tenaga buruh keluarga/tempatan/asing. rangkaian pemasaran seperti adanya FAMA. tidak berteres/berkontur atau pendedahan secara langsung kepada agen hakisan di peringkat kerja pembukaan dan pembersihan tapak pertanian. Antara dampaknya ialah: 1. RISDA. hujan. Ketidakseimbangan nutrien tanah – kehilangan kesuburan tanah lebih cepat akibat pertanian sejenis /tanpa giliran atau terlalu kerap . Faktor iklim/cuaca – seperti keadaan suhu. Hakisan tanah – kehilangan top soil lebih cepat jika aktiviti pertanian tersebut tanpa tanaman tutup bumi. Kemudahan asas/prasarana yang ada – seperti jalan pengangkutan. 6. baja kimia. Faktor teknologi – tradisional atau moden. pasar tani. Saliran – sistem saliran seperti sungai dan paya termasuk juga saliran tanah samada menakung atau tidak menakung air. Dasar /polisi kerajaan – secara umum dan khusus seperti menubuhkan pelbagai agensi – Jabatan pertanian.3. dipengaruhi oleh tahap pendidikan dan kemahiran yang dimiliki. 5. LPP. kelembapan udara dsb. penggunaan alat seperti jentera. Faktor Kemanusiaan 1. terlatih atau tidak terlatih (ada khidmat bimbingan – latihan. 200 . saiz dan jumlah tenaga buruh yang terlibat. pinjaman kredit daripada institusi kewangan seperti bank pertanian dll. 2. orang tengah dll. perubahan harga. 4. 3. (8 Markah) JUDUL ISI JAWAPAN Bergantung kepada jenis pertanian yang dikaji. FELDA/FELCRA dll. Faktor pasaran – berkait dengan permintaan dan penawaran. 2. Faktor modal – keupayaan modal yang ada kecil atau besar. 4. R&D dsb) c) Huraikan dampak kegiatan pertanian terhadap persekitaran fizikal di kawasan tersebut. Faktor pengurusan – sistematik atau tidak. 7. racun serangga dll.

Jawapan juga tidak boleh bersifat umum tanpa merujuk kepada mana-mana kawasan kajian pun. (a) Pilih satu kegiatan ekonomi primer dan tuliskan laporan tentang sumbangannya terhadap pembangunan ekonomi kawasan berkenaan.4. Jawapan juga tidak boleh di merata-rata tempat atau melompat dari satu kawasan ke satu kawasan yang lain. Skala jawapan mestilah kecil dan khusus sifatnya. 201 . Paling luas kawasan kajian yang boleh diterima ialah sehingga sebuah daerah sahaja. [12 Markah] ________________________________________________________________ CADANGAN SKEMA JAWAPAN Syarat Jawapan: Soalan ini adalah soalan kajian luar. 5. Kesan pemanasan setempat/kenaikan suhu mikro akibat pembakaran dan pembersihan kawasan pertanian atau pembersihan kawasan hutan untuk pertanian. Perubahan landskap secara besar-besaran di peringkat awal pembukaan tapak pertanian – penyahutanan atau aktiviti penanaman semula. Pencemaran udara – amalan pertanian secara tebang – bakar atau penyemburan racun serangga secara meluas. [13 Markah] b) Kenalpasti kesan-kesan kegiatan ekonomi primer yang anda pilih pada soalan (a) terhadap alam sekitar dan cadangkan langkah-langkah untukmengatasinya. oleh itu jawapan calon mesti memenuhi syarat-syarat berikut: 1. 6. 3. 7. SOALAN PILIHAN 3 Berdasarkan kepada satu kajian luar yang telah anda jalankan bagi manamana kawasan. 2. Tidak boleh terlalu luas seperti di sebuah negeri atau negara yang mencerminkan ketidakmampuan calon mengkajinya secara kajian luar. Kemusnahan ekosistem hutan berkait dengan kerja-kerja pembangunan tanah pertanian dan juga kemusnahan ekosistem akuatik akibat aktiviti penebusgunaan tanah untuk pertanian.

Menyediakan peluang pekerjaan kepada penduduk setempat. Hasil kelapa sawit telah berupaya meningkatkan pendapatan perkapita penduduk dan taraf hidup penduduk kawasan ini melepasi daripada garis kemiskinan. Tujuan kajian ini ialah untuk: i) Menghuraikan sumbangan kegiatan pertanian kelapa sawit kepada pembangunan ekonomi Jengka 16 khususnya dan wilayah Jengka amnya. temubual dan soal selidik. 2 dan 3 di atas maka markah MAX = 5/25 sahaja. Daerah Maran. dan Perlombongan.perniagaan. Pahang. MAX = 5/25 sahaja. Keseluruhan kawasan ladang ialah seluas 2500 ekar. Perladangan kelapa sawit menjadi sumber pekerjaan dan pendapatan utama penduduk yang mengerjakan ladang seluas 10 ekar bagi setiap keluarga. yang terletak di dalam gugusan Felda Wilayah Jengka. Sumbangan sektor pertanian perladangan kelapa sawit terhadap pembangunan ekonomi Felda Jengka 16 : 1. Mempercepatkan pembangunan sumber alam kawasan berkenaan – sumber alam tidak dibiarkan membazir/memajukan ekonomi insitu. c) Kaedah kajian. 2.4. ii) Mengenalpasti kesan negatif akibat perladangan kelapa sawit terhadap alam sekitar khususnya yang melibatkan aktiviti penanaman semula serta mencadangkan langkah untuk mengatasinya. b) Jawapan yang tidak merujuk kepada aktiviti ekonomi primer (merujuk kepada ekonomi sekunder dan tertier seperti industri perkilangan. Kaedah kajian yang dijalankan ialah pemerhatian.perdagangan. pelancongan. Panduan Pemeriksaan a) Jawapan calon yang tidak memenuhi syarat 1. Ini termasuklah sumber tanah 202 . Cadangan Jawapannya: a) Kegiatan ekonomi primer yang dipilih ialah aktiviti pertanian perladangan kelapa sawit di Felda Jengka 16. c) Jawapan calon yang tidak memenuhi syarat ke empat sahaja (aktiviti ekonomi yang bercampur aduk) maka pilih yang dominan dan relevan sahaja. pengangkutan. Perikanan. Pembalakan atau Perhutanan. pembinaan dll. Jawapan hanya berdasarkan kepada SALAH SATU kegiatan ekonomi primer berikut: Pertanian. b) Objektif kajian..

Dengan memperolehi pendapatan hasil perladangan kelapa sawit itu maka kuasa beli peneroka akan bertambah. sistem perhubungan. ular. Dengan adanya lading kelapa sawit yang luas membolehkan sebuah kilang memproses hasil kelapa sawit di bina di kawasan tersebut. Kawasan ladang banyak mengandungi 203 . Antaranya ialah: 1. klinik desa dan lain-lain lagi. Selain itu sektor perkhidmatan khususnya pengangkutan (jalan raya berkembang dengan pesat). Apabila pokok-pokok sawit ditebang maka organisma ini akan kehilangan habitat. Menggalakkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi yang berrantaian dengannya atau mewujudkan kepelbagaian ekonomi. b) Kenalpasti kesan-kesan kegiatan ekonomi primer yang anda pilih pada soalan (a) terhadap alam sekitar dan cadangkan langkah-langkah untukmengatasinya. 4. Kawasan bukit kecil jelas kelihatan kesan-kesan gegalur ini. Selain itu sebagai kegiatan sampingan peneroka juga menjalankan aktiviti penternakan lembu/kerbau serta akuakultur. Memperluaskan pasaran setempat serta kesan-kesan positif daripada perluasan pasaran seperti kewujudan pasar malam. pasar malam dan pasar tani untuk membekalkan keperluan penduduk sekitar. elektrik. bekalan air. kewujudan kawasan yang agak kering dan tandus sebelum benih kelapa sawit yang baru membesar. sekolah. Sebenarnya kawasan hutan kelapa sawit menjadi habitat kepada kepelbagaian spesis seperti tikus. sumber makanan dll.yang digunakan sepenuhnya. Pencemaran air khususnya sungai dan paya. babi hutan dan juga haiwan primat khususnya kera. 5. 3. Memajukan infrastuktur seperti rangkaian jalan raya. Perubahan landskap yang ketara seperti hutan kelapa sawit yang hijau bertukar kepada tanah tergondol. 3. Aktiviti ini telah menimbulkan beberapa kesan negatif terhadap alam sekitar setempat. Kemusnahan ekosistem. 4. Ini menggalakkan perkembangan perniagaan runcit. (12 Markah) Cadangan Jawapannya: Pada masa kini kawasan perladangan kelapa sawit di Felda Jengka 16 sedang mengalami proses penanaman semula. Adanya kesan hakisan tanah dan gegalur apabila penebangan hutan sawit tersebut mendedahkan permukaan tanih kepada agen-agen hakisan air hujan dan juga larian air permukaan. Selain itu ia juga telah mempercepatkan pembangunan Bandar Jengka yang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang baru yang membekalkan pelbagai jenis perkhidmatan bandar kepada penduduk wilayah Jengka itu sendiri. Pokok-pokok yang sudah tua ditebang secara besar-besaran dan digantikan dengan benih baru secara berperingkat-peringkat. ayam hutan. 2. pasar tani dan lain-lain.

Langkah-langkah mengatasinya: 1. Langkah pengurusan yang strategik: Antaranya ialah: a) Menanaman tanaman tutup bumi seperti pokok kekacang dan juga tanaman sampingan jangka pendek seperti pisang dan jagung bagi mengelakkan pendedahan permukaan bumi kepada agen hakisan. 2.alur-alur sungai yang kecil dan juga paya. Kesannya sumber-sumber air tersebut akan tercemar seperti mana yang dialami oleh Sungai Jengka dan sungai Cenerai yang merentasi kawasan ladang ini. Oleh itu apabila hakisan larian air permukaan berlaku ia akan membawa masuk kelodak dan lumpur ke dalam sungai dan paya berkenaan. Langkah kempen kesedaran dan pendidikan alam sekitar yang bersesuaian kepada peneroka seperti kempen menggunakan bioteknologi. SOALAN PILIHAN 4 204 . 3. Langkah perundangan – Menguatkuasakan undang-undang dan akta seperti mengenakan denda/kompaun kepada mana-mana peneroka yang menjalankan kaedah tebang – bakar dalam penanaman semula kelapa sawit di ladang mereka. Menggantikan kaedah tebang –bakar kepada tebang – reput. Apabila hutan sawit ditebang dan tiada lagi proses transpirasi pokok untuk membebaskan wap-wap air ke udara.bakar dll lagi. Pemanasan setempat (kenaikan suhu mikro) dan pengurangan kelembapan udara.. kaedah tebang reput bukannya tebang . 5.. b) c) Membina lebih banyak sistem perparitan dan saliran dalam kawasan ladang.

Skala jawapan mestilah kecil dan khusus sifatnya. 3. [ 8 Markah] ________________________________________________________________ CADANGAN SKEMA JAWAPAN Syarat Jawapan: Soalan ini adalah soalan kajian luar/kajian lapangan.) (a) Huraikan aktiviti perniagaan yang terdapat di bandar tersebut. Jawapan juga tidak boleh bersifat umum tanpa merujuk kepada mana-mana sebuah bandar kecil pun. 3. Bandar yang paling besar boleh diterima ialah bandar ibu daerah sahaja. [9 Markah] Cadangan Isi Jawapan 1. (Nota: Jawapan calon yang tidak memenuhi syarat 1. oleh itu jawapan calon mesti memenuhi syarat-syarat berikut: 1. [9 Markah] b) Tuliskan laporan tentang taraf kebersihan persekitaran fizikal di bandar tersebut. Huraian aktiviti perniagaan yang dikaji boleh meliputi: 205 . Menyatakan objektif kajian. 2. Tajuk kajian: Menamakan sebuah bandar kecil yang dikaji. Bandar besar seperti ibu negeri atau bandaraya tidak diterima. Hanya sebuah bandar kecil sahaja yang diterima. 2. (a) Huraikan aktiviti perniagaan yang terdapat di bandar tersebut. Menyatakan kaedah kajian yang digunakan.Berdasarkan pemerhatian yang anda telah lakukan di sebuah bandar kecil. Jawapan juga tidak boleh merujuk kepada banyak bandar. Merujuk kepada sebuah bandar kecil sahaja . 2 dan 3 di atas maka markah MAX = 5/25 sahaja. [ 8 Markah] c) Nyatakan langkah-langkah yang telah diambil oleh pihak berkuasa tempatan untuk mengatasi masalah kebersihan persekitaran fizikal di bandar tersebut.

longkang. Status kebersihan persekitaran bandar – pencemaran sampah sarap. e) Buruh – penggunaan tenaga buruh/tenaga kerja asing atau tempatan. g) Bahan mentah/barangan perniagaan – dari kawasan sekitar atau diambil dari luar. dan takungan air yang lain. daerah lain dsb. 206 . f) Orientasi pasaran – kepada penduduk seitar atau luar kawasan/luar bandar. terlatih atau tidak terlatih. modal sendiri atau pinjaman bank. Pemilikan dan pengurusan : Individu. 4. Status kebersihan air – pencemaran sungai. ke bandar lain. b) Tuliskan laporan tentang taraf kebersihan persekitaran fizikal di bandar tersebut. sederhana atau besar-besaran. Status kebersihan udara – pencemaran udara sekitar yang boleh diukur melalui indeks IPU. perniagaan perkhidmatan dsb. kontrak atau tetap. b) c) Skala operasi perniagaan: Skala kecil. keluarga atau syarikat/usahsama. 5. d) Modal – keupayaan modal kecil atau besar.a) Jenis perniagaan yang dijalankan: Perniagaan borong. sistem longkang. dana kerajaan misalnya di bawah skim kredit mikro dll. perniagaan makanan. gaji/upah buruh dll. Status kebersihan premis kediaman seperti sistem pembentungan. [ 8 Markah] Cadangan Isi Jawapan 1. sampah sarap dsb. runcit. 3. Status kebersihan premis perniagaan khususnya perniagaan makanan – gerai dan restoran. 2. parit. sisa pepejal dan pencemaran bau.

6. 5. Sebagai contoh oleh Alam Flora. membatalkan lesen operasi kepada pengusaha yang melanggar peraturan dan kawalan kebersihan. Mengawal selia dan memantau tahap kebersihan premis khususnya premis perniagaan makanan oleh Majlis Daerah/Majlis Pembandaran – Sistem pelabelan tahap kebersihan sebagai peringatan kepada pelanggan misalnya (Hijau – baik. Menyediakan tong-tong sampah dan pusat pungutan bahan untuk kitar semula. ( 8 Markah) Cadangan Isi Jawapan 1.c) Nyatakan langkah-langkah yang telah diambil oleh pihak berkuasa tempatan untuk mengatasi masalah kebersihan persekitaran fizikal di bandar tersebut. 4. Merah – tidak bersih). ceramah/seminar atau gotong royong membersihkan persekitaran yang melibatkan kerjasama PBT. menyitar premis. Menguatkuasakan undang-undang PBT – seperti denda/kompaun. 3. Mengadakan kempen kesedaran mengenai penjagaan kebersihan dari masa ke semasa – melalui risalah. 2. NGO dan orang ramai. penerangan. Menyediakan sistem pungutan sampah dan pelupusan sisa pepejal/sampah secara sistematik dan berjadual di tapak pelupusan yang khas – jauh dari kawasan petempatan. Kuning – memuaskan. Kementerian Kesihatan. Menyediakan perkhidmatan pembentungan yang cekap oleh IWK – mengangkut dan merawat sisa kumbahan di loji rawatan yang jauh dari petempatan. 207 .

[ 8 Markah] CADANGAN SKEMA JAWAPAN Syarat Jawapan: Soalan ini adalah soalan kajian luar. Jawapan juga tidak boleh bersifat umum tanpa merujuk kepada mana-mana kawasan kajian pun. sebuah kawasan tanah tinggi. [7 Markah] b) Berdasarkan bukti dari kajian lapangan anda. sebuah kawasan di bandar besar/bandaraya. [10 Markah] c) Huraikan langkah-langkah yang sesuail bagi mengurangkan kesankesan negatif alam sekitar akibat aktiviti ekonomi yang anda kaji itu. Skala jawapan mestilah kecil dan khusus sifatnya.SOALAN PILIHAN 5 Berdasarkan kajian luar yang telah anda lakukan terhadap mana-mana satu jenis aktiviti ekonomi tertier. Jawapan calon mestilah bersifat in-situ. Jawapan juga tidak boleh di merata-rata tempat atau melompat dari satu kawasan ke satu kawasan yang lain. Contoh kawasan kajian yang boleh diambil kira ialah seperti di sebuah pulau. tunjukkan kesan-kesan negatif ke atas alam sekitar fizikal akibat aktiviti ekonomi itu. a) Kenalpastikan faktor-faktor yang menyebabkan aktiviti ekonomi tersebut dijalankan di kawasan itu. oleh itu jawapan calon mesti memenuhi syarat-syarat berikut: 1. 208 . 2. 3. sebuah pantai. sebuah bandar kecil/sederhana. 4. sebuah kawasan hutan. Jawapan hanya berdasarkan kepada kegiatan ekonomi tertier sahaja. Paling luas kawasan kajian yang boleh diterima ialah sehingga sebuah daerah sahaja.Kawasan kajian mestilah dinyatakan secara spesifik. Tidak boleh terlalu luas seperti di sebuah negeri atau negara yang mencerminkan ketidakmampuan calon mengkajinya secara kajian luar.

Faktor iklim/cuaca – seperti keadaan suhu. pinjaman kredit daripada institusi kewangan/bank-bank tempatan/dana kerajaan dll. Format Jawapan: a) Tajuk Kajian: Menamakan kawasan kajian dan SALAH satu jenis aktiviti ekonomi tertier – Pelancongan. 3. hutan. soal-selidik dll yang sesuai. Kemudahan asas/prasarana yang ada – seperti jalan pengangkutan dan perhubungan serta kemudahan fizikal yang lain. Faktor modal – keupayaan modal yang ada kecil atau besar. Faktor Fizikal 1. hujan.Panduan Pemeriksaan: a) Jawapan calon yang tidak memenuhi syarat 1. Saliran – sistem saliran seperti sungai. perniagaan. teknologi tempatan atau import. tanah bencah (wetland). 209 . Faktor Kemanusiaan 1. kelembapan udara dsb. pencerapan. kawasan pantai yang bercerun.tasik. Kaedah kajian: Pemerhatian. 4. Dasar /polisi kerajaan – secara umum dan khusus seperti menubuhkan pelbagai agensi pelaksana dan rangkaian promosi. temubual. Bentuk muka bumi/relief – seperti di kawasan tanah tinggi. b) Jawapan calon yang langsung tidak merujuk kepada aktiviti tertier = 0 Markah. Faktor – Faktor yang mempengaruhinya terdiri daripada faktor fizikal dan manusia antaranya ialah. Objektif kajian: Untuk mengenalpasti faktor yang menyebabkan kegiatan ekonomi dijalankan. 3. paya elemen saliran semulajadi. 2. 2 dan 3 di atas (walaupun masih membincangkan kegiatan ekonomi tertier) markah MAX = 5 sahaja. Faktor tarikan sumber alam secara khusus – pulau. landai dll aspek relief. pengangkutan. c) Bagi jawapan calon yang bercampur aduk antara aktiviti tertier dengan aktiviti ekonomi yang lain maka pilih aktiviti tertier sahaja. gua batu kapur dsb. 4. Faktor teknologi – tradisional atau moden. kesan negatif ke atas alam sekitar dan langkah mengatasinya. 2. Pemarkahannya masih per 25. perkhidmatan.

Faktor buruh – penggunaan tenaga kerja . 2. tunjukkan kesan-kesan negatif ke atas alam sekitar fizikal setempat akibat aktiviti ekonomi itu. dipengaruhi oleh tahap pendidikan dan kemahiran yang dimiliki. rantaian makanan. Faktor pasaran – berkait dengan permintaan dan penawaran berkaitan dengan harga dan kualiti produk perkhidmatan. Kemusnahan ekosistem hutan. 9. Kemusnahan kawasan tadahan air.kehilangan habitat. Pencemaran tanih dan sisa pepejal. 6. 3. Faktor pengurusan – sistematik atau tidak. 210 . R&D dsb) 8. biodiversiti dll yang berkaitan dengan ekosistem. Faktor budaya – tarikan budaya secara khusus sperti tinggal arkeologi. tasik buatan manusia dll b) Berdasarkan bukti dari kajian lapangan anda. Pencemaran udara . Perubahan landskap secara besar-besaran . Pencemaran air. 7. monumen. 7. saiz dan jumlah tenaga kerja yang terlibat.tenaga keluarga/tempatan/asing. [10 Markah] Cadangan Isi Jawapan Bergantung kepada jenis aktiviti ekonomi yang dikaji. 5. 8.5. 6. 4. Antara kesannyanya ialah: 1. Pencemaran bunyi dan bau. Kesan pemanasan setempat/kenaikan suhu mikro. terlatih atau tidak terlatih (ada khidmat bimbingan – latihan. atau tempat-tempat menarik yang disediakan seperti Sunway Lagoon. Hakisan tanah dan gerakan jisim khususnya tanah runtuh.

3.c) Huraikan langkah-langkah yang patut diambil untuk mengurangkan kesan-kesan negatif alam sekitar akibat aktiviti ekonomi yang anda kaji itu. [ 8 Markah] Cadangan Skema Jawapan: 1. 2. Langkah perundangan secara spesifik Amalan pengurusan yang strategik (Mana-mana 2 isi yang dihuraikan) Kempen kesedaran dan pendidikan alam sekitar: = MAX 2 Markah. = MAX 4 Markah = MAX 2 Markah. 211 .

212 .