Institut Perguruan Sultan Abdul Halim

Folio Pendidikan Seni Visual;

Nama Pelajar No I/C Kumpulan Nama Pensyarah Tarikh Hantar

: Muhamad Zahid Bin Ahmad Sarkawi. : 900101-10-5607 : F 1 B ( PPISMP Ambilan Julai 2008 ) : Uthayakumaran A/L Kandasamy : 21 September 2008

PENGHARGAAN Saya mengucapkan rasa syukur kepada Allah s.w.t kerana dengan limpah dan kurnianya dapat saya melaksanakan kerja kursus berasaskan ilmu dengan teratur dan jayanya.Kerja kursus berasaskan ilmu adalah satu sistem pelaksanaan kerja secara berstuktur yang bertujuan untuk mentafsir penguasaan dan pencapaian pelajar dalam aspek pemerolehan ilmu, pengusaan ilmu dan kemahiran pemindahan pembelajaran,amalan kalaborasi serta penghayatan nilai dan sahsiah keguruan. Melalui kerja kursus berasakan ilmu ini,pelajar dapat meningkatkan kemahiran dalam membuat rujukan dan mengakses maklumat daripada pelbagai sumber,memilih maklumat yang relevan dan mengorganisasi maklumat secara sistematik dan bermakna.Disini juga saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan ucapan ribuan terima kasih kepada pihak pusat sumber Institut Perguruan Sultan Abdul Halim kerana telah menyediakan bahan-bahan dan sumber maklumat kepada saya untuk menyelesaikan kerja kursus ini.Tidak dilupa juga kepada pensyarah subjek ini iaitu Othayakumaran A/L Kandasamy dan rakan-rakan yang membimbing dan memberikan tunjuk ajar kepada saya. Akhir kata,semoga segala ilmu dan maklumat yang saya melalui tugasan ini dapat saya manfaatkan dalam diri saya dan masyarakat,sekian terima kasih.

ISI KANDUNGAN

Muka surat Pendahuluan Isi kandungan Pengenalan Pendidikan Seni Visual • • • Definisi Matlamat dan objektif Pandangan tokoh •   Peranan Seni Visual . Psikologi sosiologi . • • Warna Ruang . • • • • • • • Kontra Penegasan Imbangan Irama dan pergerakan Kepelbagaian Kesatuan Harmoni . . Muka surat

Prinsip rekaan

Unsur-unsur seni • Garisan • • • Jalinan Rupa Bentuk

Rumusan Bibliografi

Keperluan individu ini dapat dicapai melalui aktiviti seni yang melibatkan pengetahuan dan kemahiran mengenai nproses. membezakan makna seni. Seni yang dimaksudkan adalah seni visual yang meliputi catan. kraft. reka bentuk industri. . dan seni komputer. teknik dan media serta pembentukan nilai. seni bina. Hal ini dapat menjelaskan betapa menyeluruhnya pendidikan seni visual. arca. terancang dan prestasinya boleh diukur bagi memenuhi keperluan individu. televisyen. dan melihat nilai hasil individu. Feldmen (1996) memberi definisi pendidikan seni sebagai satu usaha yang melibatkan pengaajaran dan pembelajaran.PENGENALAN Pendidikan Seni adalah program pendidikan bersistem. fotografi filem. membuat dan memahami seni disamping mengetahui tentang dunia dan diri kita sendiri. Disiplin ini mengkaji fungsi dan bentuk setiap objek yang kita hasilkan. Pendidikan sini visual merangkumi pelbagai kaedah yang digunakan dalam menghasilkan seni. mempelajari sejarah dan antropologi seni.

keindahan dan kebaikan di mana di dalamnya terkandung cirri-ciri estetika dan logika”. “Seni barmaksud kecil sekali. terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka (1988). Berdasarkan Ensiklopedia Malaysiana (1966:453). Fajar Bakti (1989:33) menyatakan “Art : the creation or expression of what is beautiful especially in visual form : great skill or ability in such expression”. Fine Art In Islamic Civilization Imam Al-Ghazali memperkatakan bahawa seni itu indah melalui pandangan keindahan dan kecantikan. Oxford Student Dictionary Of Current English For KBSM. menggubah dan sebagainya. Seni ialah sesuatu yang indah pada pandangan pancaindera manusia sama ada melalui penglihatan atau pendengaran”.PENGERTIAN SENI Membawa maksud kebolehan mencipta. Ia juga boleh ditakrifkan sebagai hasil buatan manusia yang diatur dengan mahir dan boleh digunakan untuk menyuarakan pengalaman manusia. halus. Mengikut Ibnu Khaldun “seni itu adalah kebenaran. mengukir. . melukis. Mengikut Kamus Pelajar Bahasa Malaysia. kecekapan atau kepandaian membuaangt sesuatu yang indah-indah. molek atau elok.

OBJEKTIF PENDIDIKAN SENI VISUAL      Menunjukkan semangat bina jati diri kea rah pembentukan Negara bangsa. kontra. warna. . kreatif inovatif dan inventif. imbangan. • Prinsip seni reka ialah penegasan. Menjadikan bidang seni visual sebagai prospek kerjaya. • Unsur seni reka ialah garisan. • Seni visual dapat dinilai keindahannya daripada pengalaman estetik.SENI VISUAL Visual bermaksud sesuatu yang nampak atau tampak. keindahan seni dan warisan bangsa. harmoni. irama. imaginative. Meningkatkan rasa kesyukuran nterhadap tuhan. • Visual merujuk kepada sesuatu yang boleh dinilai dan dilihat oleh mata manusia. Menghargai keindahan alam persekitaran. kepelbagaian. dan pergerakan serta kesatuan. bentuk dan ruang.     Membentuk keperibadian yang celik budaya Mempunyai nilai-nilai estetikm yang tinggi. MATLAMAT PENDIDIKAN SENI VISUAL. • Setiap hasil kerja seni dalam penghasilan seni visual memerlukan kombinasi unsur seni dan prinsip rekaan. Kita sebagai manusia menggunakn deria mata untuk melihat atau nampak akan sesuatu. rupa. jalinan. interpretasi dan penilaian terhadap karya seni visual Memupuk budaya penyelidikan dalam proses penghasilan karya seni visual. kritis. teknologi dan mata pelajaran lain. • Wujud atau terbit daripada idea atau pengalaman atau rangsangan individu untuk melahirkan daya cipta yang indah serta dapat dinilai serta dilihat menggunakan mata manusia. Membuat diskripsi analisis. Menunjukkan nilai tambah dalam disiplin sains.

html Pendapat Plato (347 SM) – lukisan adalah tiga kali terpisah daripada kebenaran .http. akhlak.Seni dan pendidikan perlu dipandukan kepada kebenaran. kesempurnaan. kebaikan. . kesejahteraan dan keindahan. Plato membandingkan lukisan dengan kebenaran iaitu . Dikaitkan juga dengan perlakuan. Idea atau konsep objek tukang pembuat itu meniru konsep sebenar objek itu yang diberi tuhan. Pembaca puisi memainkan perasaan dengan ilham yang diterimanya.ironorchid.//www. Tukang pembuat objek meniru ideanya atau konsepnya mengenai objek itu. nilai dan moral. Plato (427/428 sebelum masihi – 347 sebelum masihi) Sumber .com/clipart/person/plato. dan puisi dengan konsep ilhamnya.    Pelukis yang melukis gambar objek meniru objek yang dibuat oleh tukang pembuat. Plato membincangkan lukisan dengan konsep imitasinya.PANDANGAN TOKOH-TOKOH BARAT TENTANG SENI VISUAL.

  Maka seni boleh digunakan untuk membina budaya yang yang baik. kita dapat melahirkan perasaan mengenai cerita dalam puisi itu. Dengan struktur bentuk dalam puisi itu. Aristotle memberi penekanan kepada bentuk dan struktur sesuatu hasil ataun karya.Aristotle (384 sebelum masihi – 322 sebelum masihi) Pendapat Aristotle pelukis sebenarnya meniru benda alam tetapi memberi struktur bentuk yang universal kepada benda alam dan pembaca puisi sebenarnya tidak mendapat ilham dari dewa tetapi mencapai kartasis dengan struktur bentuk dalam cerita puisi itu. . Dengan sruktur bentuk universal itu kita dapat mengenali pokok. Pelukis pokok tidak meniru pokok tetapi memberi struktur bentuk yang universal kepada pokok.

Selain itu beliau berpendapat seni ialah kerja tangan atau kraftangan diajar dengan konsep pendidikan sepanjang hayat (life long ) terhadap aktiviti bercorak praktikal. suka riang. Memberi penekanan kepada konsep kepentingan aktiviti mata dan tangan. Memimpin kanak-kanak ke arah suatu fahaman tentang seni sebagai cara penyusunan pengalaman. emosi dan intlektual (kecerdasan fikiran) melalui seni. Frank Cizek (1865 – 1946 )   Seni sebagai satu peranan ekspresi bebas dalam pendidikan.Pestalozzi ( 1746 – 1827 )    kanak-kanak patut diberi peluang belajar seni sama ada berbakat atau tidak. Sekolah seharusnya memberi kanak-kanak kebebasan untuk perkembangan fizikal. John Dewey (1859 – 1952)    Aktiviti seni merupakan satu pengalaman kepada kanak-kanak. . Kanak-kanak diberi ruang untuk melukis mengikut pandangan mereka supaya tak hilang kreativiti dan sifat keperibadian diri. minat untuk belajar dan memajukan diri.  mewujudkan suasana gembira.

Menurut Al-Ghazali   seni bersandarkan daripada Allah kepada Allah. sifat tawaduk akan lebih tertampildan lebih beriman kepada Allah. MUSLIM Muslim dalam Kitab Al. Seni menuju kepada “Al-Falah”. untuk keredhaan Allah dan menghindarkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah.Imam menyatakan bahawa apabila orang yang mempunyai ilmu seni bertemu dengan objek alam semulajadi akan dapat mencipta suatu karya atau sekurang-kurangnya menghargai objek tersebut. Melalui karya seni.PANDANGAN TOKOH TIMUR DAN ISLAM TENTANG SENI VISUAL. . dan  Seni dijadikan sebagai pemangkin untuk nketakwaan. Menurut Al-Ghazalba     Seni tidak ekses ( melampaui batas-batas kesusilaan ) Seni untuk Islam bertunjangkan dari Allah untuk Allah Keindahan yang dihasilkan dari ilham seni seniman bertunjangkan kepada “mardatillah” dan Seni membentuk peribadi muslim kea rah yang lebih mantap dan beriman.

Perkembangan dan pembentukan diri individu berdasarkan kepada perkembangan sensitivity.   Pengkarya mempunyai kebolehan untuk merasa. emosi. membuat pertimbangan dan pernyataan diri. Sensitivity Merupakan kepekaan dan kebolehan membuat pertimbangan dan persepsi dari segi sosial serta estetik. peka. kenyang. Berasal daripada perkataan Greek. Terbahagi kepada dua :  Emosi sensori Ialah emosi kesan dari[pada rangsangan dari luar tubuh seperti rasa dingin.PERANAN SENI VISUAL Peranan Psikologi . letih dan lapar. rasa hati. Emosi Keupayaan melahirkan idea. minda dan semangat atau roh dan logos yang membawa maksud perbincangan atau bidang kajian. dan menghayati Sensitiviti melatih pengkarya menyatakan ekspresi secara jujur. Psikologi membawa maksud perbincangan atau kajian ke atas keseluruhan tingkah laku manusia secara saintifik. kreativiti. dan ekspresi yang berlaku dalam diri individu melalui aktiviti seni visual. iaitu psyche yang membawa maksud jiwa. .

berani dan penemuan saintifik dan rekaan mekanikal. Ekspresi . menjadikan individu lebih imaginative dalam pengkaryaan dan perekaan. Emosi psikik Ialah emosi yang mempunytai alas an kejiwaan seperti kasih sayang. simpati. persaudaraan dan perasaan benci. berimaginasi. (a) (b) (c) (d) (e) Kreativiti ekspresif Kreativiti teknikal Kreativiti inovatif Kreativiti inventif Kreativiti emergenitif  Pembelajaran SV. sesuatu yang asli dan berdaya cipta  Kreativiti dalam seni visual lebih kepada sesuatu teknik yang merujuk kepada penglibatan dalam menghasilkan pelbagai kualiti kerja yang lebih menarik. Kreatif ialah sejenis pemikiran yang spontan. aktiviti dan apresiasinya dapat memantapkan keupayaan membuat dan mencipta. Kreativiti Kamus Dewan Ahli psikologi kemampuan (kebolehan) mencipta daya kreatif.

karya Awang Damit Ahmad. manifestasi. perasaan dan emosi. menggambar. peristiwa dan benda. Contoh hasil karya yang memaparkan unsur nasionalisme ialah Tugu Negara (arca) dan juga potret-potret pemimpin. Auguste Comte yang digelar Bapa Sosiologi Dunia.M Maciver (1972) mengatakan bahawa masyarakat adalah makhluk-makhluk sosial yang melahirkan sifat-sifat mereka dengan mencipta satu organisasi yang memandu dan mengawal dan mengawal kelaakuan mereka dalam pelbagai cara Nasionalisme Falsafah. arahan dan simbol. pengaruh dan kuasa. gambaran pemikiran dan perasaan. pergerakan. Menurut ahli falsafaah Perancic. Pembelajaran SV. Propaganda SV sebagai saluran untuk menyampaikan dan menyebarkan idea. Contohnya Poskad kepada Dunia. memberi makna menerusi perkataan. Pembelajaran SV dapat membangkitkan semangat kebangsaan dan cintakan Negara. R. orang lain. masyarakat. Poskad kepada Dunia (1990) . idea. atau kepercayaan. hasrat. Selain itu ia juga dapat memberikan kepada individu berkomunikasi idea. pemikiran. aktiviti dan apresiasinya dapat memantapkan pengucapan. Merupakan kajian sistematik tentang masyarakat dan tingkah laku sosial. Ahli sosiologi.Tindak balas emosi hasil daripada interaksi atau komunikasi dengan persekitaran.curahan idea. Peranan sosiologi . semangat dan perasaan melalui SV. sosiologi adalah sains kehidupan sosial yang melibatkan kesan tindak balas sesama manusia. individu atau kumpulan dalam menyebar dan membangkitkan nilai.

Spiritual Ketenangan. Contohnya Rumah Rakit – Kuala Lipis karya Peter Harris dan Waktu Pagi Di Kampung. Pembelajaran SV dapat mengukuhkan kepekaan dan sensitivity terhadap kepentingan sekeliling yang memberi kesan kepada kehidupan. Air dan Udara karya Patrick Ng Kah Onn. Semangat Bumi. Pengeluaran . Hasil karya yang dihasilkan adalah untuk kepuasan pelukis dari cetusan dalaman diri pelukis itu sendiri. reka bentuk lanskap dan hiasan dalaman. kepuasan dan keselesaan. Ritual / upacara SV dalam melaksanakan ritual / upacara sesuatu budaya dan adapt resam dalam aktiviti kehidupan masyarakat. karya Lai Foong Mooi. unsur keselesaan dan keharmonian dalam SV. yang menjadi patung penyembahan orang-orang asli Pahang dan Selangor. Kebanyakan hasil karya adalah berbentuk 3D atau arca. Rumah Rakit – Kuala Lipis. Contohnya.Persekitaran Kesedaran nilai persekitaran. Contohnya patung Jah Hut dan Mah Meri.

eksperimen dan dapatan dari pelbagai sumber dan maklumat dalam proses penghasilan produk seni. . Contohnya yang jelas ialah papan billboard dan poster. Pemujukan Hasil SV berkeupayaan membentuk empati dan tarikan. Perniagaan dan perdagangan Pembelajaran SV dapat menghasilkan barangan yang sangat berpotensi untuk perniagaan dan perdagangan. gaya. penggiat seni.Hasil seni SV berasaskan kepada factor cita rasa. penerokaan. Contohnya seperti bidang pembungkusan. Pembelajaran SV dapat menghasilkan mutu pengkaryaan dan perekaan yang berkualiti dengan nilai keindahan yang tinggi. dan individu yang sentiasa mengambil tahu tentang perkembangan bidang yang berkaitan dengan seni. Contohnya penghasilan batik dan songket. Terbahagi kepada Pengalaman intelektual Melalui kajian. Kebanyakan hasil karya berunsur pengeluaran adalah bertujuan dikomersialkan. PENGALAMAN ESTETIK Dapat membina kepekaan dan pertimbangan dalam diri individu. Kebanyakan yang terlibat ialah pengkritik. fungsi dan kegunaan. masyarakat dan persekitaran.

setiap karya seni mempunyai satu atau lebih elemen yang dinyatakan itu. UNSUR SENI Unsur seni merupakan eleman asas dalam penghasilan sesebuah karya seni. Antara yang terlibat ialah pelukis. . Melalui penglibatan deria. pengarca pandai tukang dan sebagainya.Pengalaman langsung Melalui proses membuat atau memproses penghasilan produk seni.

keupayaan fungsi. satu pertemuan kawasan. • • • Garisan mungkin berupa pinggir. Garisan terdiri dari pelbagai sifat. atau paksi visual. emosi dan makna.GARISAN RUANG WARNA UNSUR SENI JALINAN RUPA BENTUK GARISAN Merupakan satu titik yang bergerak dari satu kedudukan kepada kedudukan yang lain dalam satu ruang. kualiti bahan. Garisan dapat dihasilkan menggunakan pelbagai jenis media atau bahan. . perubahan satah. jenis garisan dan pelbagai kuantiti garisan. Sesuatu garis mempunyai sifat fizikal. kontur.

Perbezaan sifat garisan dalam penghasilan karya akan menghasilkan kesan visual yang berbeza dalam penghasilan karya.Sifat garisan Sifat garisan ialah keadaan gambaran berdasarkan jenis sesuatu garisan yang dicipta. Lembut Kasar Berserabut Berduri Tegas Berbulu Licin Menggerutu .

• • Ketagori pertama ialah jenis garisan.Jenis garisan Melintang Menegak Nipis Titik Berputar Melengkung Berpancar Zig-zag Mengenali garisan dengan beberapa kategori. melengkung. dari timur ke barat atau dari barat ke timur. Garisan menegak bergerak dari atas atau dari bawah . bersegi atau sendeng Ketagori kedua ialah arah garisan. beralun. Arah garisan menerangkan hubungkait garisan dengan muka surat Garisan melintang bergerak merentasi mukasurat. Garisan mungkin lurus.

aktif. putus-putus dan berubah-ubah. • • Ketagori ketiga ialah kualiti garisan. Garisan dihasilkan berseni atau ‘bold’ seperti tebal. Dalam alam semulajadi terdapat berbagai jenis garisan yang menggambarkan keadaan atau sifat benda tersebut. atau spontan. Garisan diognal kelihatan menyendeng dalam perbandingan pada sudut mukasurat.mukasurat. sederhana. Kualiti atau mutu garisan • • • Pelbagai mutu bentuk garisan dari tebal ke nipis. lembut. samada dari utara ke selatan atau dari selatan ke utara. Garisan seperti ini akan menunjukan kontor dan bentuk satu alam benda dan sifatnya. Garisan boleh jadi tebal. kemas. lembut. daripada nilai yang gelap ke terang dan juga garisan yang membengkok dan lurus. . nipis. nipis.

Garisan melambangkan ruang • Garisan boleh digunakan sebagai rujukan visual bagi menunjukkan dan membahagikan kawasan ruang. Kawasan ruang yang ditunjukkan oleh garisan boleh terdiri daripada rupa yang tersusun atau tidak tersusun. Contohnya garisan bagi ruang paling hadapan sesuatu benda yang dilukis menggunakan kualiti garisan yang lebih tebal. sama ada dalam ruang dua dimensi atau tiga dimensi.Kualiti garisan dapat menimbulkan ilusa visual ruang pada sesuatu imej yang digambarkan. Ia bertujuan untuk menimbulkan ruang visual pada benda tersebut. Garisan melambangkan arah .

Garisan dari segi visual dapat memberikan satu suasana pergerakan dinamik seperti dalam ilustrasi figura disebelah. Garisan juga boleh digelar sebagai statik, aktif atau dinamik. Ini bergantung kepada kedudukan dan orientasi diantara satu format dua atau tiga dimensi • Garisan menerangkan rupa • Garisan boleh mempersembahkan kontor rupa atau pinggir bagi satah bagi bentuk dua atau tiga dimensi. Garisan boleh mempersembahkan figura yang tersusun atau yang tidak tersusun, abstrak atau nyata.

Garisan mempersembahkan sifat permukaan • Garisan boleh ditambah kepada ciri-ciri figura atau bentuk dan rupa. Kontor rupa, ton, dan jalinan boleh ditentukan dengan menggunakan teknik lukisan garisan yang menghasilkan tarikan dan makna visual.

Garisan membentuk corak/ jalinan Garisan juga boleh digunakan dalam kebanyakan objek buatan manusia, bahan dan struktur binaan di dalam persekitaran. Di dalam kajian visual, corak boleh disusun daripada satu set garisan kepada tatarajah Teknik lain yang membolehkan corak dihasilkan ialah pemecahan dari kestabilan kepada corak yang tersusun. Perubahan di dalam ketebalan garisan boleh menghasilkan ilusi kedalaman dan pergerakan Garisan sebagai sistem simbol • Garisan juga boleh digunakan tidak hanya pada lukisan figura dan bentuk, tetapi juga bagi mewakili fakta teknikal, bilangan, ringkasan ekspresi atau simbol kod.

Garisan dibentuk daripada bentuk huruf skrip dan taipografi

Elemen taipografi boleh disusun untuk membentuk garisan dan menghasilkan imej serta komposisi.

Garisan sebagai makna visual bagi ekspressi Garisan juga boleh digunakan sebagai peranti visual yang dinamaik untuk menterjemahkan idea dan suasana. Garisan mempunyai makna grafik dan keupayaan bagi mengekspresikan kegembiraan, kesedihan, kesepontanan, keceriaan, keberanian atau perasaan Garisan menghasilkan ilusi ukuran, kedalaman dan pergerakan • Garisan juga boleh digunakan secara efektif untuk menghasilkan ilusi bagi ukuran, kedalaman, dan pergerakan dalam satu format dua dimensi. • Berbagai ketebalan garisan, ruang, arah yang sebanding dan tindanan adalah teknik yang digunakan dalam komposisi garisan untuk menghasilkan ilusi kedalaman dan jarak.

Garisan menghasilkan ton • Garisan boleh digunakan untuk menghasilkan ton. Kesan visual ini boleh dicapai dengan menggunakan ketebalan garisan yang berbeza atau sama dan ruang diantaranya. Nilai kecerahan dan kegelapan garisan ini dapat dihasilkan melalui teknik ini bagi menghasilkan ilusi kedalaman, ciri-ciri permukaan dan pergerakan

Garisan di dalam persekitaran semulajadi Garisan juga didapati dalam bentuk persekitaran semulajadi sebagai hasil dari bentuk atau pengaruh daripada persekitaran Garisan di dalam produk, bentuk dan persekitaran buatan manusia. • Garisan juga terdapat dalam bentuk buatan manusia dan persekitaran hasil dari pembahagian ruang, kualiti semulajadi objek, penggunaan bahan dan sebagainya.

Kualiti emosi dan pengertian bagi garisan. • Kualiti emosi tertentu boleh dinyatakan oleh jurureka apabila menghasilkan garisan. Emosi ini akan mewujudkan tindakbalas daripada pemerhati. • Garisan boleh digunakan bagi mengubahsuai mood dan kadarbanding bagi sesuatu rekabentuk. Walaupun jenis garisan tertentu biasanya menimbulkan perasaan tertentu, ia merupakan penilaian yang subjektif Aplikasi garisan di dalam rekabentuk grafik • Didalam rekaletak, garisan boleh diatur untuk memisahkan bahagian-bahagian penting dalam rekaletak. Disini garisan digunakan untuk menghasilkan lajur yang berbeza-beza. Contoh fungsi garisan dalam rekaletak iaitu: 1. Menyusun maklumat (cetakan garisan diantara ruang nombor-nombor di dalam laporan kewangan). 2. Menegaskan perkataan yang penting. 3. Menghubungkan unit maklumat. • • • • • Garisan banyak digunakan dalam rekaletak atau rekabentuk grafik. Garisan digunakan bagi mengawal: Arah Pembahagian Emosi Rentak

Lukisan yang menunjukan sifat permukaan bagi tumbuhan

Garisan dan arah Garisan mempersembahkan sifat permukaan Garisan menerangkan rupa corak. Garisan membentuk corak/ jalinan Lukisan kuda belang menggunakan garisan untuk menghasilkan Garisan dibentuk daripada bentuk huruf skrip dan taipografi . Susunan garisan dalam pelbagai ketebalan menghasilkan pergerakan.

` Garisan sebagai sistem simbol Garisan sebagai makna visual bagi ekspresi .

kedalaman dan pergerakan Garisan menghasilkan ton Garisan bertindih menghasilkan Kedalaman dan dimensi . Garisan menghasilkan ilusi ukuran.Peta jalan Contoh garisan yang mempersembahkan ekspressi dan pergerakan.

Garisan dalam persekitaran semula jadi Garisan yang menghasilkan pergerakan Garisan di dalam produk. bentuk dan persekitaran buatan manusia. garisan pada permukaan tanah Aplikasi garisan di dalam rekabentuk grafik Menyusun maklumat (cetakan garisan diantara ruang nombor-nombor di dalam laporan kewangan Garisan yang terdapat persekitaran manusia .

bersegi-segi. • Jalinan boleh diterangkan dengan sesetengah perkataan seperti kasar. Penghasilan karya menggunakan beberapa jenis jalinan. Jalinan tiruan . • • Jalinan sebenar Jalinan yang digunakan dalam karya dengan mengekalkan sifat-sifat daripada jalinan asal Pada benda yang ditiru. • Deria rasa dapat membantu kita memahami suasana jalinan dipersekitaran. JALINAN Jalinan adalah kesan yang terdapat pada sesuatu permukaan benda semula jadi atau benda buatan manusia. tumpul dan berkilat. bergaris. berbongol. rasa pada permukaan bergantung kepada tahap dimana ia dapat dipisahkan melalui komposisinya. Ini menentukan apa yang dilihat dan apa yang kita rasa. beralun. Jalinan adalah permukaan yang sebenar.Kualiti emosi dan pengertian bagi garisan. licin.

• • Jalinan yang ditiru atau dihasilkan oleh manusia manusia sama ada jalinan sentuh atau jalinan tampak. Contohnya teknik simen ferro. Contohnya jalinan kayu menggunakan pelbagai media atau teknik. Jalinan sentuh Adalah jalinan yang sebenar dan boleh dirasa permukaannya menggunakan jari. Jalinan dipermudahkan atau dimujarabkan mengikut kehendak pengkarya serta mengikut fungsi karya. Jalinan abstrak Sifat atau rupa bentuk jalinan yang diolah dalam karya. gambar pokok pada ilutrasi komik dam olahan imej manusia pada catan cat minyak. Jalinan pada kain kasar sejenis jalinan sentuh – dapat dirasa . Jalinan rekaan Jalinan rekaan ialah jalinan yang direka oleh manusia atau dipermudahkan daripada jalinan yang sedia ada. • Terdapat 2 jenis jalinan iaitu: 1.

Faktor seperti nilai kontras. pembalikan pada permukaan. Jalinan tampak Ialah jalinan ilusi.2. pudar dan bersinar. corak jalinan. dan jarak daripada pelihat memberi kesan kepada persepsi dan persembahan jalinan . nilai jalinannya tidak dapat dirasai oleh deria sentuhan Jalinan pada batu mar-mar adalah jalinan tampak – hanya dapat dilihat Memerhatikan jalinan dari jarak dekat Jalinan boleh dinyatakan dengan perkataan seperti kasar. arah bagi sumber cahaya. lembut. pigmen warna.

Jalinan kasar Jalinan lembut Mempersembahkan jalinan melalui lukisan. Ini mungkin terdiri daripada jalinan sentuh atau jalianan tampak yang realistik. lukisan. tenunan. . lipatan dan tebukan. Jalinan boleh dihasilkan melalui catan. • • Kebanyakan jalinan yang menarik boleh dipersembahkan dengan menggabungkan berbagai media lukisan dan teknik. gosokan.

dan satah rupa. tenunan atau tebukan pada permukaan kertas.• Untuk menghasilkan jalinan tiruan. Jalinan yang dihasilkan secara ilusi pada sebuah lukisan Jalinan abstrak dan dekoratif boleh dihasilkan dengan menggunakan pengulangan pada corak. artis. arkitek dan jurureka juga menggunakan ton dan warna melalui penggunan pelbagai media. Tatarajah keseluruhan jalinan ini boleh digunakan untu menghasilkan komposisi rupa yang besar atau figura. Jalinan sentuh boleh dipersembahkan melalui teknik kolaj. garisan. .

Kemahiran menggunakan jalinan boleh membuat rekabentuk kelihatan menarik. Jalinan boleh diletakan di mana-mana sahaja yang dirasai perlu oleh jurureka untuk mencapai kesan yang diingini.Robert Mazur menggunakan arkilik polimer dan pasir silica untuk menghasilkan lukisan Aplikasi jalinan di dalam rekabentuk grafik • • • Jalinan adalah penyumbang utama kepada nilai keupayaan dan dimensi rekaletak. Corak adalah sebahagian dari jalinan tampak yang membentuk ilusi jalinan. Jurureka mungkin memerlukan . Jalinan juga dapat digunakan bagi menghasilkan penekanan.

Beberapa contoh penggunaan jalinan ialah seperti berikut: menghubungkan imej dengan latarbelakang. memberikan mood atau identity kepada hasil kerja. dan menghasilkan kontras yang menarik. Contoh dimana jurureka menggunakan jalinan bitmap kepada latarbelakang untuk memberikan nilai estetika atau mood kepada skrin RUPA Bermaksud garisan luar sesuatu benda.Kerja –kerja perletakkan jalinan pada objek dalam grafik komputer Didalam rekabentuk grafik penggunaan jalinan amat meluas yang merupakan salah satu elemen yang penting. . Garisan luar sesuatu benda akan bertemu pada satu titik dan berakhir pada titik yang sama.

Ini bermakna cara bagaimana figura dan bentuk dikenalpasti.• • • • Ciri-ciri bagi satu satah dan ditentukan oleh konfigurasi kontor garisan Rupa merupakan hasil pertemuan penghujungnya garisan dengan titik permulaanya. Ia lebih berseni dan lembut. Contoh rupa geometrik seperti hexagon. tigasegi. Rupanya kukuh dan kelihatan kasar. Kebanyakan rupa mempunyai nama yang berdasarkan kepada pinggir kontor. Bila garisan menutupi sesuatu kawasan maka lahirlah rupa. • Rupa terbahagi kepada 2 kategori utama iaitu: 1. empatsegi dan bulatan 2. Rupa organik Mempunyai rupa yang lebih bebas dan tidak mempunyai sudut yang tepat. Rupa geometri Mempunyai sudut-sudut yang tepat. tidak mempunyai sudut yang tepat Poligon . Dengan kata lain rupa adalah sifat bagi pengenalan terhadap satah dan ditetapkan oleh tatarajah kontor garisan atau pinggir satu satah. Contoh rupa organik. ciri-ciri fizikal dan kesatuan.

dan satah ruangan dalaman. poligon adalah susunan titik.• Dari segi teori. bahagian garisan. Kombinasi antara segmen garisan dengan rupa tertentu menghasilkan poligon PARALLELOGRAMS Rombus Romboid Trapezoid Trapezium Segi empat tepat Segi empat sama POLYGON BIASA Segi tiga Pentagon Heksagon Heptagon octagon Segi empat Membahagikan imej dan objek ke dalam rupa akromatik. . Setiap titik mempersembahkan penjuru atau vertex. Bahagian garisan adalah sebahagian daripada poligon berdasarkan titik dan bahagian menyebabkan terjadinya rupa yang khusus.

Tranformasi ini dilakukan menggunakan samada kaedah penambahan ataupun pengurangan.• • Artis. abstraksi. dan rupa menghasilkan ton Tranformasi rupa • • Kemampuan untuk melakukan tranformasi pada rupa adalah kemahiran yang penting di dalam rekabentuk. tetapi menetapkan ilusi kedalaman dengan nilai ton akromatik dan kromatik. Ia adalah satu pendekatan kreatif yang dapat menyelesaikan beberapa masalah visual. Proses transformasi ini kerapkali digunakan di dalam bidang rekabentuk produk. . Imej Albert Einstein menggunakan titik. Teknik ini menghasilkan penggayaan. hasil seni dan struktur senibina. arkitek dan jurureka kerapkali menggunakan teknik visual bagi membahagikan imej kepada nilai yang rata menggunakan fotograf atau ilustrasi. Contoh tranfomasi rupa Rupa menetapkan struktur rekabentuk senibina dan pembahagian ruang dalaman. garisan.

Rupa positif dan rupa negetif Rupa boleh diolah dalam bentuk positif atau negatif.Dalam senibina dan rekabentuk ruang dalaman. • Positif negetif . membentuk siling. rupa digunakan untuk menentukan pinggir bagi ruang tiga dimensi. a) Rupa positif ialah rupa sesuatu objek yang terletak di dalam satu kawasan tertentu. b) Rupa negatif ialah ruang di keliling rupa sesuatu objek. dinding dan lantai bagi banggunan dan bilik-bilik di dalam bangunan Ruang yang ditentukan oleh rupa yang boleh dilihat di bahagian siling. lantai dan dinding.

• • Huruf boleh dilukis dalam pelbagai rupa untuk pelbagai tujuan. Terdapat dua rupa yang menjadi lambing kepada negara kita. Contohnya : Menggambarkan kekuatan Menggambarkan kelucuan . Rupa itu ialah rupa bulan dan bintang. Rupa dan muka taip • Mukataip ialah jenis-jenis reka bentuk huruf. Pada asasnya. rupa muka taip ini dibuat untuk menjadi daya penarik dan menyampaikan mesej.Rupa dan lambang • Cuba perhatikan lambang-lambang pada bendera negara kita.

Bentuk mempunyai keluasan. jisimdan biasanya bentuk mempunyai lebih daripada stu permukaan. Bentuk mempunyai struktur dalaman. warna. Bentuk asas geometric . Contohnya garisan dapat digunakan bagi menghasilkan bentuk. Gabungan daripada rupa dapat menghasilkan bentuk. Bentuk terhasil akibat perbezaan dari segi ton. Bentuk terbahagi kepada dua dimensi.BENTUK • • • • • • Bentuk ialah lanjutan daripada pemahaman rupa. garisan. tiga dimensi dan pelbagai dimensi. Disamping itu bentuk juga mempunyai perhubungan yang rapat kesan bayangan dan cahaya. jalinan. saiz atau bahan. ketinggian.

jisim dan dapat dirasa serta disentuh. Bentuk pelbagai dimensi • Bentuk pelbagai dimensi biasanya dipersembahkan melalui media baru dan dipersembahkan melalui teknologi digital. • Contoh bentuk dua dimensi ialah catan. • Contoh bentuk timbul boleh didapati daripada arca yang dilekatkan pada dinding seperti ukiran kayu dan arca simen. bangunan dan tembikar labu saying. • Bentuk tiga dimensi terbahagi kepada dua jenis iaitu bentuk yang dapat dilihat dari pelbagai sudut iaitu 360 darjah dan bentuk timbul (relief) • Contoh bentuk yang dapat dilihat pada sudut 360 darjah ialah arca. dan reka bentuk grafik. Contohnya melalui paparan multimedia. Ia mempunyai isipadu. • Contoh karya seni visual yang mempunyai bentuk tiga dimensi ialah arca. • Bentuk pelbagai dimensi disampaikan dalam gabungan bentuk tiga dimensi dan bentuk dua dimensi.Bentuk dua dimensi • Bentuk dua dimensi merujuk kepada gambar atu visual dua dimensi. Bentuk tiga dimensi • Bentuk tiga dimensi merujuk pada yang wujud pada ruangan yang sebenar atau rata. . Ia dapat dilihat pada permukaan 180 darjah. • Ia juga dipersembahkan dalam gabungan dimensi contohnya dalam olahan visual ilusi maya. • Bentuk dua dimensi hanya wujud dalam gambar dan bentuknya tidak dapat disentuh dan dirasa ruangnya. anyaman rotan dan ukiran kayu. foto.

seperti dalam ilustrasi di sebelah . kualiti emosi dan gaya.• Bentuk boleh dihuraikan dari segi fungsi. strukturnya. bahan. Bentuk sebuah kereta Bentuk padu (konkrit) • Bentuk padu mempunyai tiga dimensi iaitu panjang. lebar dan dalam. kaedah menghasilkannya. ada yang mempunyai rupa tertentu dan ada yang bebas. Bentuk ada yang nampak berat dan ringan.

Daripada poligon. ton atau warna Lukisan selari bagi bentuk padu menghasilkan ilusi bentuk Perhubungan diantara rupa dua dimensi dan bentuk tiga dimensi. lebar dan dalam Persembahan bentuk pada format dua dimensi (bentuk ilusi) • Ilusi bentuk pada satahgambar dua dimensi boleh dihasilkan menggunakan sistem lukisan binaan. . • Asas bagi menghasilkan bentuk tiga dimensi bermula dengan penggunaan satah rupa dua dimensi yang dipanggil poligon. jalinan.Keratan rentas ilustrasi baseball yang menunjukan tiga dimensi isipadu iaitu panjang. bentuk tiga dimensi dapat dihasilkan melalui proses tessellations dan jaringan satah.

Struktur garisan yang menghasilkan bentuk 2.Contoh dimana polyhedron dilakukan lipatan bagi menghasilkan bentuk tiga dimensi.7. rupa juga adalah sebahagian daripada sifat bentuk. . Teknik lukisan menggunakan ton dan jalinan digunakan untuk menghasilkan ilusi bentuk. produk dan struktur di dalam persekitaran. Ilustrasi dalam figura di muka surat sebelah menunjukkan beberapa contoh bagaimana bingkai garisan digunakan bagi menghasilkan rekabentuk yang berasakan bentuk.3 Bentuk dan rupa • Sebagai sebahagian dari satah. Penggunaan konfigurasi garisan untuk menghasilkan bentuk • Bagi arkitek dan jurureka rekabentuk dalaman dan jurureka produk struktur garisan boleh digunakan untuk menghasilkan berbagai aplikasi. Terdapat satu panduan diantara bentuk padu dan objek.

kereta dan hiasan dalaman juga mengetahui kepentingan warna di dalam sesuatu rekaan. biru. dan juga jurureka mempunyai pengetahuan mengenai warna yang boleh mempengaruhi sikap dan pemikiran manusia. Pemilihan warna untuk pakaian juga mempengaruhi peluahan perasaan seseorang. merupakan komponen cahaya. hijau dan lain-lain. Warna adalah tindak balas visual terhadap gelombang cahaya yang dikenal pasti sebagai merah. mood. Malah warna juga mampu mempengaruhi tahap kesihatan seseorang itu.WARNA • • • • • Warna ialah unsur visual yang memainkan peranan yang penting dalam penghasilan karya dan kehidupan harian. mereka memperuntukan masa yang panjang untuk memikirkan tentang pemilahan warna Warna terbahagi kepada tiga kategori • • • Warna asas (primary colour) Warna sekunder (secondary colour) Warna tertier (tertiary colour) . Ahli psikologi. tindakbalas dan juga kesihatan kita. yang mempengaruhi pemikiran. Pereka-pereka yang mereka pakaian. Untuk itu. Warna.

Antara jenis warna yang dapat dihasilkan melalui campuran warna asas ialah warna skunder dan warna tertier. kuning dan merah. Ia tidak dapat dihasilkan melalui campuran warna lain.Warna utama • • • • Warna utama terdiri dari tiga warna-warna asas. Campuran warna asa dapat menghasilkan pelbagai warna. Warna utama ini tidak boleh dihasilkan dari campuran sebarang warna. Warna sekunder . Gabungan tiga warna ini dapat menghasilkan berbagai hue. Warna utama ialah biru. Biru Merah Kuning Warna utama terhasil dari pemisahan warna spektrum.

CAMPURAN DAN WARNA ASAS BIRU + KUNING MERAH + BIRU MERAH +KUNING KEPUTUSAN WARNA HIJAU UNGU OREN/JINGGA .• Warna sekunder terhasil daripada campuran dua warna asas.

. Campuran warna daripada warna asas dapat menghasilkan berbagai-bagai warna. Ia juga dikenali juga sebagai warna penggenap (complementary colour). Campuran warna amat penting dalam penghasilan karya terutamanya dalam penghasilan catan. Warna asas yang dicampur ialah warna yang ada di bersebelahan roda warna. Ia terhasil daripada campuran satu warna asas dan satu awrna sekunder.Warna tertiar • • • • Warna tertiar terhasil daripada campuran warna asas dan warna sekunder.

Warna panas . Suhu warna tidak dapat dirasai melalui deria sentuhan.Suhu warna • • • • Suhu warna dapat dirasai melalui deria penglihatan seseorang. Ia juga dapat dirasai melalui perasaan seseorang yang melihat warna tersebut. Suhu warna terdiri daripada warna panas dan warna sejuk.

CONTOH WARNA SEJUK DAN WARNA PANAS . Contoh warna sejuk adalah seperti Biru. aktif dan kukuh. Ianya melambangkan kekuatan. nyaman. dingin dan damai. suram dan stabil. Wujud daripada benda panas seperti api yang sedang marak dan matahari yang sedang bersinar.• • • Terdiri daripada warna yang menimbulkan suasana yang bertenaga seperti susunan kemewaha. dan Ungu Terdiri daripada warna yang menimbulkan suasana yang menimbulkan perasaan aman. air sungai. Warna sejuk • • • Warna sejuk ialah warna yang tergolong didalam warna yang mempunyai intensity yang rendah. Warna panas adalah warna yang tergolong dalam kumpulan warna yang mempunyai intensiti yang tinggi seperti merah. Hijau. Contohnya suasana yang menimbulkan perasaan tersebut ialah warna yang terdapat pada air laut. hutan dan bukit bukau. peperangan. tenteram. kemeriahan dan keceriaan. Ianya melambangkan ketenganan. kuning dan oren.

warna panas Nilai warna .Warna sejuk Warna sejuk memberi inspirasi yang lebih tenang dan nyaman pada persepsi mata.

sederhana dan pudar. Nilai ukuran dapat dibahagikan kepada tiga peringkat. Kombinasi warna diperlukan sebagai panduan dalam menyesuaikan warna-warna yang berbeza dalam sesatu karya. Nisbah campuran warna akan menentukan kadar nilai kuasa sesuatu warna. Campuran warna dengan penggenap akan menghasilkan nilai ukuran sesuatu warna. Warna kroma • • • • Warna kroma ialah nilai ukuran warna. Warna kroma akan memberikan kesan yang lebih pudar daripada warna asalnya. Jika sesuatu warna dicampur dengan warna putih ia akan menjadi lebih terang dan jika dicampur warna hitam warna tersebut akan menjadi lebih gelap. Skema warna • • • • Skema warna ialah rangkaian kombinasi warna-warna yang harmoni. hangat. pakaiaan atau catan. Ton warna • • • • Kesan pancaran terang atau gelap warna. iaitu cerah. Contohnya kecerahan atau kegelapan sesuatu warna. Nilai warna terdiri daripada ton warna warna kroma. eksklusif dan ceria. Kombinasi warna dan skema warna dapat menimbulkan tema atau suasana yang menyagarkan. . Kesesuaindan padanan warna yang dipilih akan menghasilkan warna yang menimbulkan pelbagai tema atau suasana.• • Nilai warna ialah ukuran kekuatan warna. Seperti hiasan dalaman.rekaan grafik. Dihasilkan melalui campuran warna hitam atau putih mengikut kadar tertentu. Penggunaan ton warna dalam karya seni dapat mencipta ruang.

RUANG .Nilai warna Ton warna Ton warna boleh dijelaskan dengan kepudaran warna hitamkepada putih.

• • • • • • • Ruang melibatkan pesepsi pada kedudukan dua dimensi dan tiga dimensi. Rupa 2 dimensi atau 3 dimensi ditakrifkan sebagai elemen visual yang tidak mempunyai sempadan dan sambungan yang tidak terbatas dari ruang kawasan sesuatu objek. pasti dan sentiasa terkini. kedalaman dan juga panjang serta lebar.• • • Ruang bermaksud kawasan yang kosong disekeliling sesuatu objek. Visual kadang kala dirujuk sebagai ruang seni kerana kebanyakan seni jenis ini disusun dalam ruang. Kita dapat merasai kedalaman ruang ilusi tetapi hanya dapat melihat pada permukaan 180 darjah. Ia bersambung. Ruang terbahagi kepada dua Ruang ilusi • Berbentuk dua dimensi. Ruang konkrit • Terdapat dalam ruang sebenar. Contohnya ruang ilusi yang terdapat pada catan cat air dan fotografi. senibina dan rekabentuk. Ruang mempunyai ketebalan. perabot dan arca. Ruang boleh dikategorikan kepada jenis yang berbeza: . Kita boleh merasai kedalaman ruang kongkrit contohnya ruang dalm bangunan. ruang digunakan untuk mengisi kekosongan. di antara dua objek ataupun rongga yang terdapat dalam sesuatu objek Ruang kelihatan timbul dan tenggelam mengikut susunan dan tindakan warna yang tertentu Perbezaan saiz dapat menimbulkan ruang dekat atau jauh. Ruang tidak boleh ditafsir. Ruang digunakan sebagai suatu cara untuk menerangkan bahagian dalaman atau jarak diantara suatu titik yang belum begitu pasti. Ia berbentuk tiga dimensi. Jarak diantara atau sekeliling objek • Ruang melibatkan pesepsi jarak dalam persekitaran dan perkaitannya pada kerja seni.jarak.

juga dikenali sebagai format plan . • Satu plan yang menggunakan panjang dan lebar.1. Ruang dua dimensi • Kita mendefinasikan ruang dua dimensi sebagai permukaan yang rata dan hanya mempunyai lebar dan panjang sahaja. Ruang tiga dimensi • Makanisma ini digambarkan oleh penglihatan dua belah mata dalam keadaan sebenar (binocular) Ruang dan persprktif . 2.

sudut atas. Garisan grid perspektif menimbulkan ruang dan illusi tiga dimensi dalam kerja dua dimensi Sesuatu objek dapat dilihat dari sudut yang berlainan Contoh:sudut hadapan. . Jika dicantumkan.sudut tepi. Aras mata ialah kedudukan mata seseorang apabila melihat sesuatu objek. Aras mata menentukan kedudukan kaki langit pemisah antara awan dan bumi atau dua bahagian atas dan bawah. garisan perspektif pada sesuatu objek atau persekitaran akan kelihatan seolah-olah bertemu pada suatu titik yang dinamakan titik lenyap. Perbezaan aras mata mewujudkan perbezaan sudut pandangan. Lukisan perspektif pandangan sesuatu objek berubah dari segi saiz.sudut bawah Kedudukan garisan perspektif bergantung kepada kedudukan aras mata seseorang.dan kelebaran mengikut jarak yang tertentu.ketinggian.• • • • • • • • • Objek yang sama saiz kelihatan lebih besar ditempat dekat tetapi lebih kecil di tempat jauh.

b) Mengasingkan elemen yang harus ditegaskan c) Meletakkan objek penegasan di pusat dengan menggunakan garisan grid berpancaran. cirri penegasan dapat dicapai melalui cara-cara berikut . • Penegasan ialah satu teknik yang berkesan untuk menimbulkan focus atau tumpuan terhadap sesuatu perkara atau objek. a) Menimbulkan focus atau tumpuan. b) Mengelak kebosanan.PRINSIP REKAAN Kontra • Kontra wujud apabila terdapat unsur-unsur seni yang mempunyai cirri-ciri bertentangan atau bercanggahan dalam sesuatu gubahan. Penegasan • Penegasan wujud pada sesuatu gubahan apabila terdapat unsure yang menonjol di dalamnya. c) Mengelakkan kebosanan. b) Menarik perhatian. a) Menggunakan unsur-unsur seni yang berkontra. c) Menghasilkan hasil seni berpelbagai lebih menarik. a) Member penegasan dantumpuan. • Dalam proses penghasilan karya seni visual. • Kontra banyak diaplikasikan dalam gubahan seni kerana aplikasi ini dapat. • Aplikasi prinsip rekaan penegasan dalam gubahan seni visual dapat. . • Kontra juga berkaitan dengan focus kerana cirri-ciri yang bertentangan menimbulkan perbezaan. c) Penggunaan bahan yang berlainan. • Kesan kontra dapt ditimbulkan dalam kegiatan menghasilkan karya-karya seni visual melalui a) Penggunaan dan pengolahan unsur-unsur seni yang berlainan. b) Pengolahan teknik dan dan gaya yang berbeza-beza.

• Irama dan pergerakan dapat diwujudkan dalam gubahan seni visual melalui pengolahan unsur-unsur seni dengan cara dan teknik yang tertentu. c) Menimbulkan daya tarikan yang lebih menarik.Imbangan • Imbangan bermaksud keadaan yang berpadanan dari segi berat. justeru menjadikan gambar kelihatan lebih menarik. • Terdapat dua jenis imbangan. Irama dan pergerakan • Pergerakan ialah keadaan yang bergerak.bergoyang. Kepelbagaian . menimbulkan imej yang lebih hidup dan realistik. a) Imbangan simetri yang unsur-unsur seni di bahagian kiri sama dengan kanan atau atas sama dengan bawah. • Aplikasi prinsip irama dan pergerakan dalam kegiatan menggambar dapat. Garisan ‘axis’ dilukis ditengah-tengah untuk memastikan kedua-dua bahagian mempunyai kesamaan. d) Menimbulkan kesan visual yang lebih hidup dan realistic. memancar. tarikan. • Dalam ciptaan seni. c) Hasil kelihatan dirancang dengan teliti dan terkawal mengikut grid yang tertentu. • Irama dan pergerakan bertujuan untuk membolehkan nyawa kepada rupa dan bentuk visual dalam seni tampak dua dimensi. dan tumpuan perhatian. b) Menjadikan gambar lebih menarik. bergegar. a) Penegasan yang biasanya berpusat di bahagian tengah. hasil yang bersimetri mempunyai cirri-ciri berikut . b) Imbangan tidak simetri yang unsur-unsur seni di kedua-dua bahagian pada gubahan tidak sama tetapi mempunyai cirri-ciri yang menimbulkan kesan keseimbangan melalui cara susunan dan penggunaanya. a) Menghasilkan irama dan Susana tertentu. bersinar-sinar dan sebagainya. b) Daya tarikan sederhana atau tiada tarikan langsung. berayun.

RUMUSAN . serta rekaan yang baik dapat mewujudkan kesatuan pada sesuatu gubahan seni visual. gubahan warna harmoni. dan sempurnadisamping menimbulkan suasana yang tenteram serta perasaan yang selesa. rupa. Kepelbagaian dapat diwujudkan melalui aktiviti gayaan.teratur. dan ruang dalam gaya dan arah yang tertentu atau berpandukan garisan grid akan menghasilkan gubahan yang harmoni. gubahan warna sewarna. variasi. warna panas.• • • Kepelbagaian merujuk kepada keadaan yang mempunyai penggabungan pelbagai gaya. teratur. Aplikasi prinsip rekaan kepelbagaian dalam karya seni visual dapat member gaya. seperti warna sejuk.. dan selesa pada pandangan. dan campuran berbagai jenis warna yang mempunyai hubungkait antara satu sama lain. • Penggunaan unsur-unsur seni. • Aplikasi prinsip rekaan harmoni dapat menimbulkan gambaran yang sempurna. • Aplikasi prinsip kesatuan dalam karya seni akan menjadikan hasil itu kelihatan lebih lengkap. Kesatuan • Kesatuan wujud pada suatu gubahan apabila kesemua unsur-unsur didalamnya mempunyai satu tema yang sama dan menyeluruh. Harmoni • Susunan atau ulangan unsur-unsur seni mengikut cara yang tertentu akan menimbulkan harmoni. Harmoni tidak akan muncul jika terdapat cirri-ciri yang bercanggah. seragam. • Aplikasi warna dari kumpulan yang sama atau mempunyai hubungkait antara satu sama lain jyga menimbulkan gambaran harmoni dalam sesuatu gubahan. nilai dan idea yang berbeza dalam sesuatu gubahan. dan kontra. • Dalam konteks seni. bentik.pengelolaan tema. tenaga dan daya tarikan bagi gubahan itu. perlanjutan. ulangan garisan. jalinan.

rupa.prinsip rekaan juga memainkan peranan pentig dalam penghasilan sesuatu karya supaya dapat memberi memberi kesan yang menarik kepada karya yang dihasilkan.Daripada gabungan kesemua unsur-unsur seni ini ia dapat menghasilkan lukisan yang menarik.Seni visual ini juga banyak memberi kesedaran kepda kita untuk menghargai alam sekitar.bentuk.ruang dan warna. Melalui tugasan ini dapatlah kita mengetahui tentang topik-topik yang sangat penting dalam seni visual. Disamping itu juga mata pelajaran ini diselitkan dengan tajuk unsur-unsur seni iaitu garisan. Selain itu.Rumusan yang dapat dibuat daripada tugasan seni visual ini ialah mata pelajaran ini memainkan peranan penting dalam mematangkan keperibadian masyarakat pada zaman ini kerana seni visual ini mendekatkan diri kita kepada keindahan alam ciptaan tuhan.jalinan . BIBLIOGRAFI .

Katheleen Chee (2006) SPM FOKUS U Pendidikan Seni Visual.Bhd Kathleen Chee (2003). Marhanim A.Kunci Misteri Pendididkan Seni Visual.Pelangi Sdn.Bhd.Bhd . Shahrizal Dolah (2007). Teks Kreatif Pendidikan Seni Visual Tingkatan 4 & 5.Oxford Fajar Sdn.Pelangi Sdn.Ace Ahead Seni Visual . Perak: Creative Enterprise Sdn.Selangor. Selangor.Bhd.Razak Mohd.Hassan Mohd Ghazali (2007).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful