Institut Perguruan Sultan Abdul Halim

Folio Pendidikan Seni Visual;

Nama Pelajar No I/C Kumpulan Nama Pensyarah Tarikh Hantar

: Muhamad Zahid Bin Ahmad Sarkawi. : 900101-10-5607 : F 1 B ( PPISMP Ambilan Julai 2008 ) : Uthayakumaran A/L Kandasamy : 21 September 2008

PENGHARGAAN Saya mengucapkan rasa syukur kepada Allah s.w.t kerana dengan limpah dan kurnianya dapat saya melaksanakan kerja kursus berasaskan ilmu dengan teratur dan jayanya.Kerja kursus berasaskan ilmu adalah satu sistem pelaksanaan kerja secara berstuktur yang bertujuan untuk mentafsir penguasaan dan pencapaian pelajar dalam aspek pemerolehan ilmu, pengusaan ilmu dan kemahiran pemindahan pembelajaran,amalan kalaborasi serta penghayatan nilai dan sahsiah keguruan. Melalui kerja kursus berasakan ilmu ini,pelajar dapat meningkatkan kemahiran dalam membuat rujukan dan mengakses maklumat daripada pelbagai sumber,memilih maklumat yang relevan dan mengorganisasi maklumat secara sistematik dan bermakna.Disini juga saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan ucapan ribuan terima kasih kepada pihak pusat sumber Institut Perguruan Sultan Abdul Halim kerana telah menyediakan bahan-bahan dan sumber maklumat kepada saya untuk menyelesaikan kerja kursus ini.Tidak dilupa juga kepada pensyarah subjek ini iaitu Othayakumaran A/L Kandasamy dan rakan-rakan yang membimbing dan memberikan tunjuk ajar kepada saya. Akhir kata,semoga segala ilmu dan maklumat yang saya melalui tugasan ini dapat saya manfaatkan dalam diri saya dan masyarakat,sekian terima kasih.

ISI KANDUNGAN

Muka surat Pendahuluan Isi kandungan Pengenalan Pendidikan Seni Visual • • • Definisi Matlamat dan objektif Pandangan tokoh •   Peranan Seni Visual . Psikologi sosiologi . • • Warna Ruang . • • • • • • • Kontra Penegasan Imbangan Irama dan pergerakan Kepelbagaian Kesatuan Harmoni . . Muka surat

Prinsip rekaan

Unsur-unsur seni • Garisan • • • Jalinan Rupa Bentuk

Rumusan Bibliografi

Disiplin ini mengkaji fungsi dan bentuk setiap objek yang kita hasilkan. membezakan makna seni. fotografi filem. membuat dan memahami seni disamping mengetahui tentang dunia dan diri kita sendiri. mempelajari sejarah dan antropologi seni. televisyen. terancang dan prestasinya boleh diukur bagi memenuhi keperluan individu. Pendidikan sini visual merangkumi pelbagai kaedah yang digunakan dalam menghasilkan seni. dan melihat nilai hasil individu. Keperluan individu ini dapat dicapai melalui aktiviti seni yang melibatkan pengetahuan dan kemahiran mengenai nproses. kraft. seni bina. Feldmen (1996) memberi definisi pendidikan seni sebagai satu usaha yang melibatkan pengaajaran dan pembelajaran. arca. teknik dan media serta pembentukan nilai. Hal ini dapat menjelaskan betapa menyeluruhnya pendidikan seni visual. Seni yang dimaksudkan adalah seni visual yang meliputi catan. .PENGENALAN Pendidikan Seni adalah program pendidikan bersistem. reka bentuk industri. dan seni komputer.

menggubah dan sebagainya. Mengikut Ibnu Khaldun “seni itu adalah kebenaran. Seni ialah sesuatu yang indah pada pandangan pancaindera manusia sama ada melalui penglihatan atau pendengaran”. terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka (1988). molek atau elok. keindahan dan kebaikan di mana di dalamnya terkandung cirri-ciri estetika dan logika”. Ia juga boleh ditakrifkan sebagai hasil buatan manusia yang diatur dengan mahir dan boleh digunakan untuk menyuarakan pengalaman manusia. mengukir. kecekapan atau kepandaian membuaangt sesuatu yang indah-indah. halus. Berdasarkan Ensiklopedia Malaysiana (1966:453). . melukis. Fine Art In Islamic Civilization Imam Al-Ghazali memperkatakan bahawa seni itu indah melalui pandangan keindahan dan kecantikan. “Seni barmaksud kecil sekali.PENGERTIAN SENI Membawa maksud kebolehan mencipta. Mengikut Kamus Pelajar Bahasa Malaysia. Oxford Student Dictionary Of Current English For KBSM. Fajar Bakti (1989:33) menyatakan “Art : the creation or expression of what is beautiful especially in visual form : great skill or ability in such expression”.

warna. • Prinsip seni reka ialah penegasan. • Unsur seni reka ialah garisan. bentuk dan ruang. kritis. kepelbagaian. Menghargai keindahan alam persekitaran. jalinan. OBJEKTIF PENDIDIKAN SENI VISUAL      Menunjukkan semangat bina jati diri kea rah pembentukan Negara bangsa. kontra.     Membentuk keperibadian yang celik budaya Mempunyai nilai-nilai estetikm yang tinggi. Membuat diskripsi analisis. harmoni. Menjadikan bidang seni visual sebagai prospek kerjaya. Kita sebagai manusia menggunakn deria mata untuk melihat atau nampak akan sesuatu. MATLAMAT PENDIDIKAN SENI VISUAL. rupa.SENI VISUAL Visual bermaksud sesuatu yang nampak atau tampak. • Visual merujuk kepada sesuatu yang boleh dinilai dan dilihat oleh mata manusia. keindahan seni dan warisan bangsa. imbangan. Meningkatkan rasa kesyukuran nterhadap tuhan. . kreatif inovatif dan inventif. • Setiap hasil kerja seni dalam penghasilan seni visual memerlukan kombinasi unsur seni dan prinsip rekaan. interpretasi dan penilaian terhadap karya seni visual Memupuk budaya penyelidikan dalam proses penghasilan karya seni visual. imaginative. • Seni visual dapat dinilai keindahannya daripada pengalaman estetik. irama. dan pergerakan serta kesatuan. teknologi dan mata pelajaran lain. Menunjukkan nilai tambah dalam disiplin sains. • Wujud atau terbit daripada idea atau pengalaman atau rangsangan individu untuk melahirkan daya cipta yang indah serta dapat dinilai serta dilihat menggunakan mata manusia.

kesejahteraan dan keindahan. Plato (427/428 sebelum masihi – 347 sebelum masihi) Sumber . akhlak.    Pelukis yang melukis gambar objek meniru objek yang dibuat oleh tukang pembuat. Plato membincangkan lukisan dengan konsep imitasinya. Idea atau konsep objek tukang pembuat itu meniru konsep sebenar objek itu yang diberi tuhan. dan puisi dengan konsep ilhamnya. kesempurnaan.//www.com/clipart/person/plato. nilai dan moral.ironorchid. Pembaca puisi memainkan perasaan dengan ilham yang diterimanya. Plato membandingkan lukisan dengan kebenaran iaitu .html Pendapat Plato (347 SM) – lukisan adalah tiga kali terpisah daripada kebenaran . Tukang pembuat objek meniru ideanya atau konsepnya mengenai objek itu. kebaikan. . Dikaitkan juga dengan perlakuan.Seni dan pendidikan perlu dipandukan kepada kebenaran.http.PANDANGAN TOKOH-TOKOH BARAT TENTANG SENI VISUAL.

Dengan sruktur bentuk universal itu kita dapat mengenali pokok. kita dapat melahirkan perasaan mengenai cerita dalam puisi itu. Aristotle memberi penekanan kepada bentuk dan struktur sesuatu hasil ataun karya.   Maka seni boleh digunakan untuk membina budaya yang yang baik. .Aristotle (384 sebelum masihi – 322 sebelum masihi) Pendapat Aristotle pelukis sebenarnya meniru benda alam tetapi memberi struktur bentuk yang universal kepada benda alam dan pembaca puisi sebenarnya tidak mendapat ilham dari dewa tetapi mencapai kartasis dengan struktur bentuk dalam cerita puisi itu. Dengan struktur bentuk dalam puisi itu. Pelukis pokok tidak meniru pokok tetapi memberi struktur bentuk yang universal kepada pokok.

Frank Cizek (1865 – 1946 )   Seni sebagai satu peranan ekspresi bebas dalam pendidikan.Pestalozzi ( 1746 – 1827 )    kanak-kanak patut diberi peluang belajar seni sama ada berbakat atau tidak. Selain itu beliau berpendapat seni ialah kerja tangan atau kraftangan diajar dengan konsep pendidikan sepanjang hayat (life long ) terhadap aktiviti bercorak praktikal. emosi dan intlektual (kecerdasan fikiran) melalui seni. Memberi penekanan kepada konsep kepentingan aktiviti mata dan tangan. John Dewey (1859 – 1952)    Aktiviti seni merupakan satu pengalaman kepada kanak-kanak. suka riang. Sekolah seharusnya memberi kanak-kanak kebebasan untuk perkembangan fizikal. minat untuk belajar dan memajukan diri. Memimpin kanak-kanak ke arah suatu fahaman tentang seni sebagai cara penyusunan pengalaman. .  mewujudkan suasana gembira. Kanak-kanak diberi ruang untuk melukis mengikut pandangan mereka supaya tak hilang kreativiti dan sifat keperibadian diri.

. Menurut Al-Ghazali   seni bersandarkan daripada Allah kepada Allah. sifat tawaduk akan lebih tertampildan lebih beriman kepada Allah. MUSLIM Muslim dalam Kitab Al. dan  Seni dijadikan sebagai pemangkin untuk nketakwaan. Menurut Al-Ghazalba     Seni tidak ekses ( melampaui batas-batas kesusilaan ) Seni untuk Islam bertunjangkan dari Allah untuk Allah Keindahan yang dihasilkan dari ilham seni seniman bertunjangkan kepada “mardatillah” dan Seni membentuk peribadi muslim kea rah yang lebih mantap dan beriman.PANDANGAN TOKOH TIMUR DAN ISLAM TENTANG SENI VISUAL. Melalui karya seni. untuk keredhaan Allah dan menghindarkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Seni menuju kepada “Al-Falah”.Imam menyatakan bahawa apabila orang yang mempunyai ilmu seni bertemu dengan objek alam semulajadi akan dapat mencipta suatu karya atau sekurang-kurangnya menghargai objek tersebut.

Perkembangan dan pembentukan diri individu berdasarkan kepada perkembangan sensitivity. dan ekspresi yang berlaku dalam diri individu melalui aktiviti seni visual. Psikologi membawa maksud perbincangan atau kajian ke atas keseluruhan tingkah laku manusia secara saintifik. . letih dan lapar. Emosi Keupayaan melahirkan idea. kreativiti. Terbahagi kepada dua :  Emosi sensori Ialah emosi kesan dari[pada rangsangan dari luar tubuh seperti rasa dingin. Berasal daripada perkataan Greek. emosi. Sensitivity Merupakan kepekaan dan kebolehan membuat pertimbangan dan persepsi dari segi sosial serta estetik. peka. dan menghayati Sensitiviti melatih pengkarya menyatakan ekspresi secara jujur. rasa hati.   Pengkarya mempunyai kebolehan untuk merasa. kenyang.PERANAN SENI VISUAL Peranan Psikologi . membuat pertimbangan dan pernyataan diri. minda dan semangat atau roh dan logos yang membawa maksud perbincangan atau bidang kajian. iaitu psyche yang membawa maksud jiwa.

simpati. menjadikan individu lebih imaginative dalam pengkaryaan dan perekaan. berimaginasi. Kreatif ialah sejenis pemikiran yang spontan. persaudaraan dan perasaan benci. Kreativiti Kamus Dewan Ahli psikologi kemampuan (kebolehan) mencipta daya kreatif. (a) (b) (c) (d) (e) Kreativiti ekspresif Kreativiti teknikal Kreativiti inovatif Kreativiti inventif Kreativiti emergenitif  Pembelajaran SV. Emosi psikik Ialah emosi yang mempunytai alas an kejiwaan seperti kasih sayang. Ekspresi . berani dan penemuan saintifik dan rekaan mekanikal. aktiviti dan apresiasinya dapat memantapkan keupayaan membuat dan mencipta. sesuatu yang asli dan berdaya cipta  Kreativiti dalam seni visual lebih kepada sesuatu teknik yang merujuk kepada penglibatan dalam menghasilkan pelbagai kualiti kerja yang lebih menarik.

peristiwa dan benda. masyarakat. Merupakan kajian sistematik tentang masyarakat dan tingkah laku sosial. Ahli sosiologi. idea. memberi makna menerusi perkataan. individu atau kumpulan dalam menyebar dan membangkitkan nilai. perasaan dan emosi. Contoh hasil karya yang memaparkan unsur nasionalisme ialah Tugu Negara (arca) dan juga potret-potret pemimpin. Auguste Comte yang digelar Bapa Sosiologi Dunia. Contohnya Poskad kepada Dunia. manifestasi. Selain itu ia juga dapat memberikan kepada individu berkomunikasi idea. pemikiran. Pembelajaran SV dapat membangkitkan semangat kebangsaan dan cintakan Negara. R.curahan idea. semangat dan perasaan melalui SV. orang lain. Peranan sosiologi . gambaran pemikiran dan perasaan.M Maciver (1972) mengatakan bahawa masyarakat adalah makhluk-makhluk sosial yang melahirkan sifat-sifat mereka dengan mencipta satu organisasi yang memandu dan mengawal dan mengawal kelaakuan mereka dalam pelbagai cara Nasionalisme Falsafah. sosiologi adalah sains kehidupan sosial yang melibatkan kesan tindak balas sesama manusia. hasrat. menggambar. atau kepercayaan. pergerakan. pengaruh dan kuasa. Poskad kepada Dunia (1990) . arahan dan simbol. Propaganda SV sebagai saluran untuk menyampaikan dan menyebarkan idea. Menurut ahli falsafaah Perancic.Tindak balas emosi hasil daripada interaksi atau komunikasi dengan persekitaran. karya Awang Damit Ahmad. aktiviti dan apresiasinya dapat memantapkan pengucapan. Pembelajaran SV.

karya Lai Foong Mooi. Pembelajaran SV dapat mengukuhkan kepekaan dan sensitivity terhadap kepentingan sekeliling yang memberi kesan kepada kehidupan. Rumah Rakit – Kuala Lipis. Contohnya patung Jah Hut dan Mah Meri. Contohnya Rumah Rakit – Kuala Lipis karya Peter Harris dan Waktu Pagi Di Kampung. Pengeluaran . reka bentuk lanskap dan hiasan dalaman. yang menjadi patung penyembahan orang-orang asli Pahang dan Selangor. Spiritual Ketenangan. Kebanyakan hasil karya adalah berbentuk 3D atau arca. Ritual / upacara SV dalam melaksanakan ritual / upacara sesuatu budaya dan adapt resam dalam aktiviti kehidupan masyarakat. kepuasan dan keselesaan. Air dan Udara karya Patrick Ng Kah Onn.Persekitaran Kesedaran nilai persekitaran. unsur keselesaan dan keharmonian dalam SV. Hasil karya yang dihasilkan adalah untuk kepuasan pelukis dari cetusan dalaman diri pelukis itu sendiri. Semangat Bumi. Contohnya.

eksperimen dan dapatan dari pelbagai sumber dan maklumat dalam proses penghasilan produk seni. Pembelajaran SV dapat menghasilkan mutu pengkaryaan dan perekaan yang berkualiti dengan nilai keindahan yang tinggi. Contohnya yang jelas ialah papan billboard dan poster. Perniagaan dan perdagangan Pembelajaran SV dapat menghasilkan barangan yang sangat berpotensi untuk perniagaan dan perdagangan. penerokaan. PENGALAMAN ESTETIK Dapat membina kepekaan dan pertimbangan dalam diri individu. dan individu yang sentiasa mengambil tahu tentang perkembangan bidang yang berkaitan dengan seni. Kebanyakan hasil karya berunsur pengeluaran adalah bertujuan dikomersialkan. fungsi dan kegunaan. Contohnya penghasilan batik dan songket. Pemujukan Hasil SV berkeupayaan membentuk empati dan tarikan. penggiat seni.Hasil seni SV berasaskan kepada factor cita rasa. gaya. Kebanyakan yang terlibat ialah pengkritik. . Contohnya seperti bidang pembungkusan. masyarakat dan persekitaran. Terbahagi kepada Pengalaman intelektual Melalui kajian.

UNSUR SENI Unsur seni merupakan eleman asas dalam penghasilan sesebuah karya seni. pengarca pandai tukang dan sebagainya. Melalui penglibatan deria. Antara yang terlibat ialah pelukis.Pengalaman langsung Melalui proses membuat atau memproses penghasilan produk seni.setiap karya seni mempunyai satu atau lebih elemen yang dinyatakan itu. .

atau paksi visual.GARISAN RUANG WARNA UNSUR SENI JALINAN RUPA BENTUK GARISAN Merupakan satu titik yang bergerak dari satu kedudukan kepada kedudukan yang lain dalam satu ruang. . kualiti bahan. keupayaan fungsi. perubahan satah. jenis garisan dan pelbagai kuantiti garisan. emosi dan makna. • • • Garisan mungkin berupa pinggir. Garisan dapat dihasilkan menggunakan pelbagai jenis media atau bahan. satu pertemuan kawasan. Sesuatu garis mempunyai sifat fizikal. Garisan terdiri dari pelbagai sifat. kontur.

Sifat garisan Sifat garisan ialah keadaan gambaran berdasarkan jenis sesuatu garisan yang dicipta. Perbezaan sifat garisan dalam penghasilan karya akan menghasilkan kesan visual yang berbeza dalam penghasilan karya. Lembut Kasar Berserabut Berduri Tegas Berbulu Licin Menggerutu .

dari timur ke barat atau dari barat ke timur. melengkung.Jenis garisan Melintang Menegak Nipis Titik Berputar Melengkung Berpancar Zig-zag Mengenali garisan dengan beberapa kategori. Garisan mungkin lurus. Arah garisan menerangkan hubungkait garisan dengan muka surat Garisan melintang bergerak merentasi mukasurat. • • Ketagori pertama ialah jenis garisan. Garisan menegak bergerak dari atas atau dari bawah . bersegi atau sendeng Ketagori kedua ialah arah garisan. beralun.

Garisan dihasilkan berseni atau ‘bold’ seperti tebal. samada dari utara ke selatan atau dari selatan ke utara. sederhana. Garisan seperti ini akan menunjukan kontor dan bentuk satu alam benda dan sifatnya. atau spontan. Dalam alam semulajadi terdapat berbagai jenis garisan yang menggambarkan keadaan atau sifat benda tersebut.mukasurat. Garisan diognal kelihatan menyendeng dalam perbandingan pada sudut mukasurat. aktif. lembut. lembut. daripada nilai yang gelap ke terang dan juga garisan yang membengkok dan lurus. Kualiti atau mutu garisan • • • Pelbagai mutu bentuk garisan dari tebal ke nipis. kemas. Garisan boleh jadi tebal. nipis. putus-putus dan berubah-ubah. • • Ketagori ketiga ialah kualiti garisan. nipis. .

Garisan melambangkan ruang • Garisan boleh digunakan sebagai rujukan visual bagi menunjukkan dan membahagikan kawasan ruang.Kualiti garisan dapat menimbulkan ilusa visual ruang pada sesuatu imej yang digambarkan. Kawasan ruang yang ditunjukkan oleh garisan boleh terdiri daripada rupa yang tersusun atau tidak tersusun. sama ada dalam ruang dua dimensi atau tiga dimensi. Contohnya garisan bagi ruang paling hadapan sesuatu benda yang dilukis menggunakan kualiti garisan yang lebih tebal. Ia bertujuan untuk menimbulkan ruang visual pada benda tersebut. Garisan melambangkan arah .

Garisan dari segi visual dapat memberikan satu suasana pergerakan dinamik seperti dalam ilustrasi figura disebelah. Garisan juga boleh digelar sebagai statik, aktif atau dinamik. Ini bergantung kepada kedudukan dan orientasi diantara satu format dua atau tiga dimensi • Garisan menerangkan rupa • Garisan boleh mempersembahkan kontor rupa atau pinggir bagi satah bagi bentuk dua atau tiga dimensi. Garisan boleh mempersembahkan figura yang tersusun atau yang tidak tersusun, abstrak atau nyata.

Garisan mempersembahkan sifat permukaan • Garisan boleh ditambah kepada ciri-ciri figura atau bentuk dan rupa. Kontor rupa, ton, dan jalinan boleh ditentukan dengan menggunakan teknik lukisan garisan yang menghasilkan tarikan dan makna visual.

Garisan membentuk corak/ jalinan Garisan juga boleh digunakan dalam kebanyakan objek buatan manusia, bahan dan struktur binaan di dalam persekitaran. Di dalam kajian visual, corak boleh disusun daripada satu set garisan kepada tatarajah Teknik lain yang membolehkan corak dihasilkan ialah pemecahan dari kestabilan kepada corak yang tersusun. Perubahan di dalam ketebalan garisan boleh menghasilkan ilusi kedalaman dan pergerakan Garisan sebagai sistem simbol • Garisan juga boleh digunakan tidak hanya pada lukisan figura dan bentuk, tetapi juga bagi mewakili fakta teknikal, bilangan, ringkasan ekspresi atau simbol kod.

Garisan dibentuk daripada bentuk huruf skrip dan taipografi

Elemen taipografi boleh disusun untuk membentuk garisan dan menghasilkan imej serta komposisi.

Garisan sebagai makna visual bagi ekspressi Garisan juga boleh digunakan sebagai peranti visual yang dinamaik untuk menterjemahkan idea dan suasana. Garisan mempunyai makna grafik dan keupayaan bagi mengekspresikan kegembiraan, kesedihan, kesepontanan, keceriaan, keberanian atau perasaan Garisan menghasilkan ilusi ukuran, kedalaman dan pergerakan • Garisan juga boleh digunakan secara efektif untuk menghasilkan ilusi bagi ukuran, kedalaman, dan pergerakan dalam satu format dua dimensi. • Berbagai ketebalan garisan, ruang, arah yang sebanding dan tindanan adalah teknik yang digunakan dalam komposisi garisan untuk menghasilkan ilusi kedalaman dan jarak.

Garisan menghasilkan ton • Garisan boleh digunakan untuk menghasilkan ton. Kesan visual ini boleh dicapai dengan menggunakan ketebalan garisan yang berbeza atau sama dan ruang diantaranya. Nilai kecerahan dan kegelapan garisan ini dapat dihasilkan melalui teknik ini bagi menghasilkan ilusi kedalaman, ciri-ciri permukaan dan pergerakan

Garisan di dalam persekitaran semulajadi Garisan juga didapati dalam bentuk persekitaran semulajadi sebagai hasil dari bentuk atau pengaruh daripada persekitaran Garisan di dalam produk, bentuk dan persekitaran buatan manusia. • Garisan juga terdapat dalam bentuk buatan manusia dan persekitaran hasil dari pembahagian ruang, kualiti semulajadi objek, penggunaan bahan dan sebagainya.

Kualiti emosi dan pengertian bagi garisan. • Kualiti emosi tertentu boleh dinyatakan oleh jurureka apabila menghasilkan garisan. Emosi ini akan mewujudkan tindakbalas daripada pemerhati. • Garisan boleh digunakan bagi mengubahsuai mood dan kadarbanding bagi sesuatu rekabentuk. Walaupun jenis garisan tertentu biasanya menimbulkan perasaan tertentu, ia merupakan penilaian yang subjektif Aplikasi garisan di dalam rekabentuk grafik • Didalam rekaletak, garisan boleh diatur untuk memisahkan bahagian-bahagian penting dalam rekaletak. Disini garisan digunakan untuk menghasilkan lajur yang berbeza-beza. Contoh fungsi garisan dalam rekaletak iaitu: 1. Menyusun maklumat (cetakan garisan diantara ruang nombor-nombor di dalam laporan kewangan). 2. Menegaskan perkataan yang penting. 3. Menghubungkan unit maklumat. • • • • • Garisan banyak digunakan dalam rekaletak atau rekabentuk grafik. Garisan digunakan bagi mengawal: Arah Pembahagian Emosi Rentak

Lukisan yang menunjukan sifat permukaan bagi tumbuhan

Susunan garisan dalam pelbagai ketebalan menghasilkan pergerakan.Garisan dan arah Garisan mempersembahkan sifat permukaan Garisan menerangkan rupa corak. Garisan membentuk corak/ jalinan Lukisan kuda belang menggunakan garisan untuk menghasilkan Garisan dibentuk daripada bentuk huruf skrip dan taipografi .

` Garisan sebagai sistem simbol Garisan sebagai makna visual bagi ekspresi .

Peta jalan Contoh garisan yang mempersembahkan ekspressi dan pergerakan. Garisan menghasilkan ilusi ukuran. kedalaman dan pergerakan Garisan menghasilkan ton Garisan bertindih menghasilkan Kedalaman dan dimensi .

Garisan dalam persekitaran semula jadi Garisan yang menghasilkan pergerakan Garisan di dalam produk. garisan pada permukaan tanah Aplikasi garisan di dalam rekabentuk grafik Menyusun maklumat (cetakan garisan diantara ruang nombor-nombor di dalam laporan kewangan Garisan yang terdapat persekitaran manusia . bentuk dan persekitaran buatan manusia.

Kualiti emosi dan pengertian bagi garisan. rasa pada permukaan bergantung kepada tahap dimana ia dapat dipisahkan melalui komposisinya. • Deria rasa dapat membantu kita memahami suasana jalinan dipersekitaran. tumpul dan berkilat. beralun. bersegi-segi. Ini menentukan apa yang dilihat dan apa yang kita rasa. • Jalinan boleh diterangkan dengan sesetengah perkataan seperti kasar. bergaris. Penghasilan karya menggunakan beberapa jenis jalinan. • • Jalinan sebenar Jalinan yang digunakan dalam karya dengan mengekalkan sifat-sifat daripada jalinan asal Pada benda yang ditiru. Jalinan adalah permukaan yang sebenar. licin. Jalinan tiruan . JALINAN Jalinan adalah kesan yang terdapat pada sesuatu permukaan benda semula jadi atau benda buatan manusia. berbongol.

Jalinan sentuh Adalah jalinan yang sebenar dan boleh dirasa permukaannya menggunakan jari. Jalinan rekaan Jalinan rekaan ialah jalinan yang direka oleh manusia atau dipermudahkan daripada jalinan yang sedia ada. Jalinan dipermudahkan atau dimujarabkan mengikut kehendak pengkarya serta mengikut fungsi karya.• • Jalinan yang ditiru atau dihasilkan oleh manusia manusia sama ada jalinan sentuh atau jalinan tampak. • Terdapat 2 jenis jalinan iaitu: 1. gambar pokok pada ilutrasi komik dam olahan imej manusia pada catan cat minyak. Contohnya teknik simen ferro. Contohnya jalinan kayu menggunakan pelbagai media atau teknik. Jalinan pada kain kasar sejenis jalinan sentuh – dapat dirasa . Jalinan abstrak Sifat atau rupa bentuk jalinan yang diolah dalam karya.

Faktor seperti nilai kontras. pembalikan pada permukaan. lembut. corak jalinan. arah bagi sumber cahaya. pudar dan bersinar. dan jarak daripada pelihat memberi kesan kepada persepsi dan persembahan jalinan . Jalinan tampak Ialah jalinan ilusi. nilai jalinannya tidak dapat dirasai oleh deria sentuhan Jalinan pada batu mar-mar adalah jalinan tampak – hanya dapat dilihat Memerhatikan jalinan dari jarak dekat Jalinan boleh dinyatakan dengan perkataan seperti kasar. pigmen warna.2.

Jalinan boleh dihasilkan melalui catan. tenunan. lipatan dan tebukan. Ini mungkin terdiri daripada jalinan sentuh atau jalianan tampak yang realistik. • • Kebanyakan jalinan yang menarik boleh dipersembahkan dengan menggabungkan berbagai media lukisan dan teknik. .Jalinan kasar Jalinan lembut Mempersembahkan jalinan melalui lukisan. lukisan. gosokan.

Tatarajah keseluruhan jalinan ini boleh digunakan untu menghasilkan komposisi rupa yang besar atau figura. dan satah rupa. garisan. tenunan atau tebukan pada permukaan kertas. Jalinan yang dihasilkan secara ilusi pada sebuah lukisan Jalinan abstrak dan dekoratif boleh dihasilkan dengan menggunakan pengulangan pada corak.• Untuk menghasilkan jalinan tiruan. artis. Jalinan sentuh boleh dipersembahkan melalui teknik kolaj. . arkitek dan jurureka juga menggunakan ton dan warna melalui penggunan pelbagai media.

Corak adalah sebahagian dari jalinan tampak yang membentuk ilusi jalinan. Jalinan juga dapat digunakan bagi menghasilkan penekanan. Jalinan boleh diletakan di mana-mana sahaja yang dirasai perlu oleh jurureka untuk mencapai kesan yang diingini. Kemahiran menggunakan jalinan boleh membuat rekabentuk kelihatan menarik.Robert Mazur menggunakan arkilik polimer dan pasir silica untuk menghasilkan lukisan Aplikasi jalinan di dalam rekabentuk grafik • • • Jalinan adalah penyumbang utama kepada nilai keupayaan dan dimensi rekaletak. Jurureka mungkin memerlukan .

memberikan mood atau identity kepada hasil kerja.Kerja –kerja perletakkan jalinan pada objek dalam grafik komputer Didalam rekabentuk grafik penggunaan jalinan amat meluas yang merupakan salah satu elemen yang penting. Contoh dimana jurureka menggunakan jalinan bitmap kepada latarbelakang untuk memberikan nilai estetika atau mood kepada skrin RUPA Bermaksud garisan luar sesuatu benda. Garisan luar sesuatu benda akan bertemu pada satu titik dan berakhir pada titik yang sama. Beberapa contoh penggunaan jalinan ialah seperti berikut: menghubungkan imej dengan latarbelakang. . dan menghasilkan kontras yang menarik.

• Rupa terbahagi kepada 2 kategori utama iaitu: 1. Ia lebih berseni dan lembut. Dengan kata lain rupa adalah sifat bagi pengenalan terhadap satah dan ditetapkan oleh tatarajah kontor garisan atau pinggir satu satah. tidak mempunyai sudut yang tepat Poligon . Ini bermakna cara bagaimana figura dan bentuk dikenalpasti. Rupa geometri Mempunyai sudut-sudut yang tepat. Bila garisan menutupi sesuatu kawasan maka lahirlah rupa. Contoh rupa geometrik seperti hexagon. ciri-ciri fizikal dan kesatuan. Kebanyakan rupa mempunyai nama yang berdasarkan kepada pinggir kontor. Contoh rupa organik. Rupanya kukuh dan kelihatan kasar. tigasegi.• • • • Ciri-ciri bagi satu satah dan ditentukan oleh konfigurasi kontor garisan Rupa merupakan hasil pertemuan penghujungnya garisan dengan titik permulaanya. empatsegi dan bulatan 2. Rupa organik Mempunyai rupa yang lebih bebas dan tidak mempunyai sudut yang tepat.

Bahagian garisan adalah sebahagian daripada poligon berdasarkan titik dan bahagian menyebabkan terjadinya rupa yang khusus. poligon adalah susunan titik.• Dari segi teori. bahagian garisan. dan satah ruangan dalaman. Setiap titik mempersembahkan penjuru atau vertex. . Kombinasi antara segmen garisan dengan rupa tertentu menghasilkan poligon PARALLELOGRAMS Rombus Romboid Trapezoid Trapezium Segi empat tepat Segi empat sama POLYGON BIASA Segi tiga Pentagon Heksagon Heptagon octagon Segi empat Membahagikan imej dan objek ke dalam rupa akromatik.

dan rupa menghasilkan ton Tranformasi rupa • • Kemampuan untuk melakukan tranformasi pada rupa adalah kemahiran yang penting di dalam rekabentuk. tetapi menetapkan ilusi kedalaman dengan nilai ton akromatik dan kromatik. Contoh tranfomasi rupa Rupa menetapkan struktur rekabentuk senibina dan pembahagian ruang dalaman. garisan. arkitek dan jurureka kerapkali menggunakan teknik visual bagi membahagikan imej kepada nilai yang rata menggunakan fotograf atau ilustrasi. abstraksi. Teknik ini menghasilkan penggayaan. Tranformasi ini dilakukan menggunakan samada kaedah penambahan ataupun pengurangan.• • Artis. . Proses transformasi ini kerapkali digunakan di dalam bidang rekabentuk produk. Imej Albert Einstein menggunakan titik. Ia adalah satu pendekatan kreatif yang dapat menyelesaikan beberapa masalah visual. hasil seni dan struktur senibina.

dinding dan lantai bagi banggunan dan bilik-bilik di dalam bangunan Ruang yang ditentukan oleh rupa yang boleh dilihat di bahagian siling. • Positif negetif . b) Rupa negatif ialah ruang di keliling rupa sesuatu objek. rupa digunakan untuk menentukan pinggir bagi ruang tiga dimensi. membentuk siling. lantai dan dinding.Dalam senibina dan rekabentuk ruang dalaman. a) Rupa positif ialah rupa sesuatu objek yang terletak di dalam satu kawasan tertentu. Rupa positif dan rupa negetif Rupa boleh diolah dalam bentuk positif atau negatif.

Terdapat dua rupa yang menjadi lambing kepada negara kita. • • Huruf boleh dilukis dalam pelbagai rupa untuk pelbagai tujuan. rupa muka taip ini dibuat untuk menjadi daya penarik dan menyampaikan mesej.Rupa dan lambang • Cuba perhatikan lambang-lambang pada bendera negara kita. Pada asasnya. Contohnya : Menggambarkan kekuatan Menggambarkan kelucuan . Rupa itu ialah rupa bulan dan bintang. Rupa dan muka taip • Mukataip ialah jenis-jenis reka bentuk huruf.

Disamping itu bentuk juga mempunyai perhubungan yang rapat kesan bayangan dan cahaya. Bentuk terhasil akibat perbezaan dari segi ton. Contohnya garisan dapat digunakan bagi menghasilkan bentuk. Bentuk mempunyai keluasan. tiga dimensi dan pelbagai dimensi. warna. jalinan. Bentuk asas geometric . Bentuk terbahagi kepada dua dimensi. jisimdan biasanya bentuk mempunyai lebih daripada stu permukaan. ketinggian.BENTUK • • • • • • Bentuk ialah lanjutan daripada pemahaman rupa. Bentuk mempunyai struktur dalaman. saiz atau bahan. garisan. Gabungan daripada rupa dapat menghasilkan bentuk.

Contohnya melalui paparan multimedia. anyaman rotan dan ukiran kayu. • Contoh bentuk timbul boleh didapati daripada arca yang dilekatkan pada dinding seperti ukiran kayu dan arca simen. • Bentuk dua dimensi hanya wujud dalam gambar dan bentuknya tidak dapat disentuh dan dirasa ruangnya. Bentuk pelbagai dimensi • Bentuk pelbagai dimensi biasanya dipersembahkan melalui media baru dan dipersembahkan melalui teknologi digital. • Bentuk pelbagai dimensi disampaikan dalam gabungan bentuk tiga dimensi dan bentuk dua dimensi. . • Contoh karya seni visual yang mempunyai bentuk tiga dimensi ialah arca. Ia mempunyai isipadu. foto. Bentuk tiga dimensi • Bentuk tiga dimensi merujuk pada yang wujud pada ruangan yang sebenar atau rata. bangunan dan tembikar labu saying. • Bentuk tiga dimensi terbahagi kepada dua jenis iaitu bentuk yang dapat dilihat dari pelbagai sudut iaitu 360 darjah dan bentuk timbul (relief) • Contoh bentuk yang dapat dilihat pada sudut 360 darjah ialah arca. dan reka bentuk grafik.Bentuk dua dimensi • Bentuk dua dimensi merujuk kepada gambar atu visual dua dimensi. Ia dapat dilihat pada permukaan 180 darjah. jisim dan dapat dirasa serta disentuh. • Ia juga dipersembahkan dalam gabungan dimensi contohnya dalam olahan visual ilusi maya. • Contoh bentuk dua dimensi ialah catan.

bahan. seperti dalam ilustrasi di sebelah . lebar dan dalam. kualiti emosi dan gaya. Bentuk sebuah kereta Bentuk padu (konkrit) • Bentuk padu mempunyai tiga dimensi iaitu panjang. Bentuk ada yang nampak berat dan ringan.• Bentuk boleh dihuraikan dari segi fungsi. ada yang mempunyai rupa tertentu dan ada yang bebas. kaedah menghasilkannya. strukturnya.

Daripada poligon. ton atau warna Lukisan selari bagi bentuk padu menghasilkan ilusi bentuk Perhubungan diantara rupa dua dimensi dan bentuk tiga dimensi. • Asas bagi menghasilkan bentuk tiga dimensi bermula dengan penggunaan satah rupa dua dimensi yang dipanggil poligon. lebar dan dalam Persembahan bentuk pada format dua dimensi (bentuk ilusi) • Ilusi bentuk pada satahgambar dua dimensi boleh dihasilkan menggunakan sistem lukisan binaan.Keratan rentas ilustrasi baseball yang menunjukan tiga dimensi isipadu iaitu panjang. . bentuk tiga dimensi dapat dihasilkan melalui proses tessellations dan jaringan satah. jalinan.

Teknik lukisan menggunakan ton dan jalinan digunakan untuk menghasilkan ilusi bentuk. . Terdapat satu panduan diantara bentuk padu dan objek. Struktur garisan yang menghasilkan bentuk 2. Ilustrasi dalam figura di muka surat sebelah menunjukkan beberapa contoh bagaimana bingkai garisan digunakan bagi menghasilkan rekabentuk yang berasakan bentuk. produk dan struktur di dalam persekitaran. rupa juga adalah sebahagian daripada sifat bentuk.3 Bentuk dan rupa • Sebagai sebahagian dari satah.7. Penggunaan konfigurasi garisan untuk menghasilkan bentuk • Bagi arkitek dan jurureka rekabentuk dalaman dan jurureka produk struktur garisan boleh digunakan untuk menghasilkan berbagai aplikasi.Contoh dimana polyhedron dilakukan lipatan bagi menghasilkan bentuk tiga dimensi.

mereka memperuntukan masa yang panjang untuk memikirkan tentang pemilahan warna Warna terbahagi kepada tiga kategori • • • Warna asas (primary colour) Warna sekunder (secondary colour) Warna tertier (tertiary colour) . merupakan komponen cahaya. dan juga jurureka mempunyai pengetahuan mengenai warna yang boleh mempengaruhi sikap dan pemikiran manusia. Ahli psikologi. Malah warna juga mampu mempengaruhi tahap kesihatan seseorang itu. Warna adalah tindak balas visual terhadap gelombang cahaya yang dikenal pasti sebagai merah. Pereka-pereka yang mereka pakaian. yang mempengaruhi pemikiran.WARNA • • • • • Warna ialah unsur visual yang memainkan peranan yang penting dalam penghasilan karya dan kehidupan harian. Untuk itu. Pemilihan warna untuk pakaian juga mempengaruhi peluahan perasaan seseorang. Warna. mood. tindakbalas dan juga kesihatan kita. hijau dan lain-lain. biru. kereta dan hiasan dalaman juga mengetahui kepentingan warna di dalam sesuatu rekaan.

Warna utama ini tidak boleh dihasilkan dari campuran sebarang warna. Gabungan tiga warna ini dapat menghasilkan berbagai hue. Warna utama ialah biru. Biru Merah Kuning Warna utama terhasil dari pemisahan warna spektrum. Campuran warna asa dapat menghasilkan pelbagai warna.Warna utama • • • • Warna utama terdiri dari tiga warna-warna asas. Ia tidak dapat dihasilkan melalui campuran warna lain. Warna sekunder . Antara jenis warna yang dapat dihasilkan melalui campuran warna asas ialah warna skunder dan warna tertier. kuning dan merah.

CAMPURAN DAN WARNA ASAS BIRU + KUNING MERAH + BIRU MERAH +KUNING KEPUTUSAN WARNA HIJAU UNGU OREN/JINGGA .• Warna sekunder terhasil daripada campuran dua warna asas.

. Warna asas yang dicampur ialah warna yang ada di bersebelahan roda warna. Campuran warna daripada warna asas dapat menghasilkan berbagai-bagai warna. Ia terhasil daripada campuran satu warna asas dan satu awrna sekunder. Campuran warna amat penting dalam penghasilan karya terutamanya dalam penghasilan catan.Warna tertiar • • • • Warna tertiar terhasil daripada campuran warna asas dan warna sekunder. Ia juga dikenali juga sebagai warna penggenap (complementary colour).

Warna panas .Suhu warna • • • • Suhu warna dapat dirasai melalui deria penglihatan seseorang. Suhu warna tidak dapat dirasai melalui deria sentuhan. Ia juga dapat dirasai melalui perasaan seseorang yang melihat warna tersebut. Suhu warna terdiri daripada warna panas dan warna sejuk.

aktif dan kukuh. peperangan. hutan dan bukit bukau. Contoh warna sejuk adalah seperti Biru. Warna sejuk • • • Warna sejuk ialah warna yang tergolong didalam warna yang mempunyai intensity yang rendah.• • • Terdiri daripada warna yang menimbulkan suasana yang bertenaga seperti susunan kemewaha. CONTOH WARNA SEJUK DAN WARNA PANAS . suram dan stabil. Hijau. Ianya melambangkan ketenganan. Ianya melambangkan kekuatan. dingin dan damai. kuning dan oren. dan Ungu Terdiri daripada warna yang menimbulkan suasana yang menimbulkan perasaan aman. kemeriahan dan keceriaan. Contohnya suasana yang menimbulkan perasaan tersebut ialah warna yang terdapat pada air laut. air sungai. nyaman. Warna panas adalah warna yang tergolong dalam kumpulan warna yang mempunyai intensiti yang tinggi seperti merah. tenteram. Wujud daripada benda panas seperti api yang sedang marak dan matahari yang sedang bersinar.

Warna sejuk Warna sejuk memberi inspirasi yang lebih tenang dan nyaman pada persepsi mata. warna panas Nilai warna .

• • Nilai warna ialah ukuran kekuatan warna. pakaiaan atau catan. Kombinasi warna dan skema warna dapat menimbulkan tema atau suasana yang menyagarkan. sederhana dan pudar. eksklusif dan ceria. Nisbah campuran warna akan menentukan kadar nilai kuasa sesuatu warna. Penggunaan ton warna dalam karya seni dapat mencipta ruang. Ton warna • • • • Kesan pancaran terang atau gelap warna. Dihasilkan melalui campuran warna hitam atau putih mengikut kadar tertentu.rekaan grafik. Kesesuaindan padanan warna yang dipilih akan menghasilkan warna yang menimbulkan pelbagai tema atau suasana. hangat. Contohnya kecerahan atau kegelapan sesuatu warna. Jika sesuatu warna dicampur dengan warna putih ia akan menjadi lebih terang dan jika dicampur warna hitam warna tersebut akan menjadi lebih gelap. iaitu cerah. . Warna kroma • • • • Warna kroma ialah nilai ukuran warna. Nilai ukuran dapat dibahagikan kepada tiga peringkat. Nilai warna terdiri daripada ton warna warna kroma. Warna kroma akan memberikan kesan yang lebih pudar daripada warna asalnya. Seperti hiasan dalaman. Skema warna • • • • Skema warna ialah rangkaian kombinasi warna-warna yang harmoni. Campuran warna dengan penggenap akan menghasilkan nilai ukuran sesuatu warna. Kombinasi warna diperlukan sebagai panduan dalam menyesuaikan warna-warna yang berbeza dalam sesatu karya.

Nilai warna Ton warna Ton warna boleh dijelaskan dengan kepudaran warna hitamkepada putih. RUANG .

ruang digunakan untuk mengisi kekosongan. • • • • • • • Ruang melibatkan pesepsi pada kedudukan dua dimensi dan tiga dimensi. Ruang tidak boleh ditafsir. Ruang digunakan sebagai suatu cara untuk menerangkan bahagian dalaman atau jarak diantara suatu titik yang belum begitu pasti.• • • Ruang bermaksud kawasan yang kosong disekeliling sesuatu objek. Ruang mempunyai ketebalan. perabot dan arca. Contohnya ruang ilusi yang terdapat pada catan cat air dan fotografi. Kita dapat merasai kedalaman ruang ilusi tetapi hanya dapat melihat pada permukaan 180 darjah. Jarak diantara atau sekeliling objek • Ruang melibatkan pesepsi jarak dalam persekitaran dan perkaitannya pada kerja seni. Kita boleh merasai kedalaman ruang kongkrit contohnya ruang dalm bangunan. Rupa 2 dimensi atau 3 dimensi ditakrifkan sebagai elemen visual yang tidak mempunyai sempadan dan sambungan yang tidak terbatas dari ruang kawasan sesuatu objek. pasti dan sentiasa terkini. Ruang boleh dikategorikan kepada jenis yang berbeza: . Ruang terbahagi kepada dua Ruang ilusi • Berbentuk dua dimensi.jarak. Ia berbentuk tiga dimensi. Ruang konkrit • Terdapat dalam ruang sebenar. Visual kadang kala dirujuk sebagai ruang seni kerana kebanyakan seni jenis ini disusun dalam ruang. kedalaman dan juga panjang serta lebar. Ia bersambung. di antara dua objek ataupun rongga yang terdapat dalam sesuatu objek Ruang kelihatan timbul dan tenggelam mengikut susunan dan tindakan warna yang tertentu Perbezaan saiz dapat menimbulkan ruang dekat atau jauh. senibina dan rekabentuk.

juga dikenali sebagai format plan . 2. • Satu plan yang menggunakan panjang dan lebar. Ruang dua dimensi • Kita mendefinasikan ruang dua dimensi sebagai permukaan yang rata dan hanya mempunyai lebar dan panjang sahaja.1. Ruang tiga dimensi • Makanisma ini digambarkan oleh penglihatan dua belah mata dalam keadaan sebenar (binocular) Ruang dan persprktif .

sudut atas. Perbezaan aras mata mewujudkan perbezaan sudut pandangan.dan kelebaran mengikut jarak yang tertentu.sudut bawah Kedudukan garisan perspektif bergantung kepada kedudukan aras mata seseorang. Lukisan perspektif pandangan sesuatu objek berubah dari segi saiz. Jika dicantumkan. Aras mata menentukan kedudukan kaki langit pemisah antara awan dan bumi atau dua bahagian atas dan bawah. Garisan grid perspektif menimbulkan ruang dan illusi tiga dimensi dalam kerja dua dimensi Sesuatu objek dapat dilihat dari sudut yang berlainan Contoh:sudut hadapan.sudut tepi.ketinggian.• • • • • • • • • Objek yang sama saiz kelihatan lebih besar ditempat dekat tetapi lebih kecil di tempat jauh. Aras mata ialah kedudukan mata seseorang apabila melihat sesuatu objek. . garisan perspektif pada sesuatu objek atau persekitaran akan kelihatan seolah-olah bertemu pada suatu titik yang dinamakan titik lenyap.

PRINSIP REKAAN Kontra • Kontra wujud apabila terdapat unsur-unsur seni yang mempunyai cirri-ciri bertentangan atau bercanggahan dalam sesuatu gubahan. b) Mengasingkan elemen yang harus ditegaskan c) Meletakkan objek penegasan di pusat dengan menggunakan garisan grid berpancaran. b) Menarik perhatian. a) Menimbulkan focus atau tumpuan. . • Penegasan ialah satu teknik yang berkesan untuk menimbulkan focus atau tumpuan terhadap sesuatu perkara atau objek. Penegasan • Penegasan wujud pada sesuatu gubahan apabila terdapat unsure yang menonjol di dalamnya. • Kontra juga berkaitan dengan focus kerana cirri-ciri yang bertentangan menimbulkan perbezaan. • Dalam proses penghasilan karya seni visual. • Aplikasi prinsip rekaan penegasan dalam gubahan seni visual dapat. b) Pengolahan teknik dan dan gaya yang berbeza-beza. • Kontra banyak diaplikasikan dalam gubahan seni kerana aplikasi ini dapat. a) Menggunakan unsur-unsur seni yang berkontra. a) Member penegasan dantumpuan. b) Mengelak kebosanan. cirri penegasan dapat dicapai melalui cara-cara berikut . c) Penggunaan bahan yang berlainan. c) Menghasilkan hasil seni berpelbagai lebih menarik. c) Mengelakkan kebosanan. • Kesan kontra dapt ditimbulkan dalam kegiatan menghasilkan karya-karya seni visual melalui a) Penggunaan dan pengolahan unsur-unsur seni yang berlainan.

Imbangan • Imbangan bermaksud keadaan yang berpadanan dari segi berat. • Irama dan pergerakan bertujuan untuk membolehkan nyawa kepada rupa dan bentuk visual dalam seni tampak dua dimensi. memancar. c) Hasil kelihatan dirancang dengan teliti dan terkawal mengikut grid yang tertentu. • Dalam ciptaan seni. b) Imbangan tidak simetri yang unsur-unsur seni di kedua-dua bahagian pada gubahan tidak sama tetapi mempunyai cirri-ciri yang menimbulkan kesan keseimbangan melalui cara susunan dan penggunaanya. menimbulkan imej yang lebih hidup dan realistik. dan tumpuan perhatian. tarikan. • Aplikasi prinsip irama dan pergerakan dalam kegiatan menggambar dapat. d) Menimbulkan kesan visual yang lebih hidup dan realistic. a) Imbangan simetri yang unsur-unsur seni di bahagian kiri sama dengan kanan atau atas sama dengan bawah. bersinar-sinar dan sebagainya. justeru menjadikan gambar kelihatan lebih menarik. b) Daya tarikan sederhana atau tiada tarikan langsung. a) Penegasan yang biasanya berpusat di bahagian tengah. hasil yang bersimetri mempunyai cirri-ciri berikut . Garisan ‘axis’ dilukis ditengah-tengah untuk memastikan kedua-dua bahagian mempunyai kesamaan. Irama dan pergerakan • Pergerakan ialah keadaan yang bergerak.bergoyang. Kepelbagaian . • Terdapat dua jenis imbangan. a) Menghasilkan irama dan Susana tertentu. c) Menimbulkan daya tarikan yang lebih menarik. b) Menjadikan gambar lebih menarik. • Irama dan pergerakan dapat diwujudkan dalam gubahan seni visual melalui pengolahan unsur-unsur seni dengan cara dan teknik yang tertentu. berayun. bergegar.

nilai dan idea yang berbeza dalam sesuatu gubahan. jalinan. serta rekaan yang baik dapat mewujudkan kesatuan pada sesuatu gubahan seni visual. dan ruang dalam gaya dan arah yang tertentu atau berpandukan garisan grid akan menghasilkan gubahan yang harmoni. RUMUSAN . teratur.. ulangan garisan. seragam. gubahan warna sewarna. dan kontra. Harmoni tidak akan muncul jika terdapat cirri-ciri yang bercanggah. • Aplikasi prinsip rekaan harmoni dapat menimbulkan gambaran yang sempurna. warna panas. seperti warna sejuk. dan campuran berbagai jenis warna yang mempunyai hubungkait antara satu sama lain. Aplikasi prinsip rekaan kepelbagaian dalam karya seni visual dapat member gaya. Kesatuan • Kesatuan wujud pada suatu gubahan apabila kesemua unsur-unsur didalamnya mempunyai satu tema yang sama dan menyeluruh. bentik.pengelolaan tema. • Aplikasi prinsip kesatuan dalam karya seni akan menjadikan hasil itu kelihatan lebih lengkap. • Dalam konteks seni. Harmoni • Susunan atau ulangan unsur-unsur seni mengikut cara yang tertentu akan menimbulkan harmoni. rupa. • Aplikasi warna dari kumpulan yang sama atau mempunyai hubungkait antara satu sama lain jyga menimbulkan gambaran harmoni dalam sesuatu gubahan. dan selesa pada pandangan. dan sempurnadisamping menimbulkan suasana yang tenteram serta perasaan yang selesa. gubahan warna harmoni. • Penggunaan unsur-unsur seni. perlanjutan. tenaga dan daya tarikan bagi gubahan itu.• • • Kepelbagaian merujuk kepada keadaan yang mempunyai penggabungan pelbagai gaya. Kepelbagaian dapat diwujudkan melalui aktiviti gayaan. variasi.teratur.

ruang dan warna. Disamping itu juga mata pelajaran ini diselitkan dengan tajuk unsur-unsur seni iaitu garisan.Seni visual ini juga banyak memberi kesedaran kepda kita untuk menghargai alam sekitar.bentuk.prinsip rekaan juga memainkan peranan pentig dalam penghasilan sesuatu karya supaya dapat memberi memberi kesan yang menarik kepada karya yang dihasilkan.Rumusan yang dapat dibuat daripada tugasan seni visual ini ialah mata pelajaran ini memainkan peranan penting dalam mematangkan keperibadian masyarakat pada zaman ini kerana seni visual ini mendekatkan diri kita kepada keindahan alam ciptaan tuhan.rupa.jalinan . BIBLIOGRAFI . Selain itu.Daripada gabungan kesemua unsur-unsur seni ini ia dapat menghasilkan lukisan yang menarik. Melalui tugasan ini dapatlah kita mengetahui tentang topik-topik yang sangat penting dalam seni visual.

Teks Kreatif Pendidikan Seni Visual Tingkatan 4 & 5.Oxford Fajar Sdn.Pelangi Sdn.Kunci Misteri Pendididkan Seni Visual.Pelangi Sdn. Perak: Creative Enterprise Sdn.Hassan Mohd Ghazali (2007). Katheleen Chee (2006) SPM FOKUS U Pendidikan Seni Visual. Marhanim A.Bhd .Bhd Kathleen Chee (2003).Razak Mohd.Bhd. Selangor.Bhd. Shahrizal Dolah (2007).Selangor.Ace Ahead Seni Visual .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful