Institut Perguruan Sultan Abdul Halim

Folio Pendidikan Seni Visual;

Nama Pelajar No I/C Kumpulan Nama Pensyarah Tarikh Hantar

: Muhamad Zahid Bin Ahmad Sarkawi. : 900101-10-5607 : F 1 B ( PPISMP Ambilan Julai 2008 ) : Uthayakumaran A/L Kandasamy : 21 September 2008

PENGHARGAAN Saya mengucapkan rasa syukur kepada Allah s.w.t kerana dengan limpah dan kurnianya dapat saya melaksanakan kerja kursus berasaskan ilmu dengan teratur dan jayanya.Kerja kursus berasaskan ilmu adalah satu sistem pelaksanaan kerja secara berstuktur yang bertujuan untuk mentafsir penguasaan dan pencapaian pelajar dalam aspek pemerolehan ilmu, pengusaan ilmu dan kemahiran pemindahan pembelajaran,amalan kalaborasi serta penghayatan nilai dan sahsiah keguruan. Melalui kerja kursus berasakan ilmu ini,pelajar dapat meningkatkan kemahiran dalam membuat rujukan dan mengakses maklumat daripada pelbagai sumber,memilih maklumat yang relevan dan mengorganisasi maklumat secara sistematik dan bermakna.Disini juga saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan ucapan ribuan terima kasih kepada pihak pusat sumber Institut Perguruan Sultan Abdul Halim kerana telah menyediakan bahan-bahan dan sumber maklumat kepada saya untuk menyelesaikan kerja kursus ini.Tidak dilupa juga kepada pensyarah subjek ini iaitu Othayakumaran A/L Kandasamy dan rakan-rakan yang membimbing dan memberikan tunjuk ajar kepada saya. Akhir kata,semoga segala ilmu dan maklumat yang saya melalui tugasan ini dapat saya manfaatkan dalam diri saya dan masyarakat,sekian terima kasih.

ISI KANDUNGAN

Muka surat Pendahuluan Isi kandungan Pengenalan Pendidikan Seni Visual • • • Definisi Matlamat dan objektif Pandangan tokoh •   Peranan Seni Visual . Psikologi sosiologi . • • Warna Ruang . • • • • • • • Kontra Penegasan Imbangan Irama dan pergerakan Kepelbagaian Kesatuan Harmoni . . Muka surat

Prinsip rekaan

Unsur-unsur seni • Garisan • • • Jalinan Rupa Bentuk

Rumusan Bibliografi

Keperluan individu ini dapat dicapai melalui aktiviti seni yang melibatkan pengetahuan dan kemahiran mengenai nproses. fotografi filem. reka bentuk industri. Hal ini dapat menjelaskan betapa menyeluruhnya pendidikan seni visual. Pendidikan sini visual merangkumi pelbagai kaedah yang digunakan dalam menghasilkan seni. Disiplin ini mengkaji fungsi dan bentuk setiap objek yang kita hasilkan. terancang dan prestasinya boleh diukur bagi memenuhi keperluan individu. dan seni komputer.PENGENALAN Pendidikan Seni adalah program pendidikan bersistem. . seni bina. membezakan makna seni. teknik dan media serta pembentukan nilai. televisyen. arca. membuat dan memahami seni disamping mengetahui tentang dunia dan diri kita sendiri. kraft. dan melihat nilai hasil individu. mempelajari sejarah dan antropologi seni. Seni yang dimaksudkan adalah seni visual yang meliputi catan. Feldmen (1996) memberi definisi pendidikan seni sebagai satu usaha yang melibatkan pengaajaran dan pembelajaran.

menggubah dan sebagainya. “Seni barmaksud kecil sekali.PENGERTIAN SENI Membawa maksud kebolehan mencipta. Fine Art In Islamic Civilization Imam Al-Ghazali memperkatakan bahawa seni itu indah melalui pandangan keindahan dan kecantikan. melukis. kecekapan atau kepandaian membuaangt sesuatu yang indah-indah. Seni ialah sesuatu yang indah pada pandangan pancaindera manusia sama ada melalui penglihatan atau pendengaran”. halus. Fajar Bakti (1989:33) menyatakan “Art : the creation or expression of what is beautiful especially in visual form : great skill or ability in such expression”. mengukir. Berdasarkan Ensiklopedia Malaysiana (1966:453). Oxford Student Dictionary Of Current English For KBSM. Mengikut Kamus Pelajar Bahasa Malaysia. molek atau elok. Mengikut Ibnu Khaldun “seni itu adalah kebenaran. keindahan dan kebaikan di mana di dalamnya terkandung cirri-ciri estetika dan logika”. terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka (1988). . Ia juga boleh ditakrifkan sebagai hasil buatan manusia yang diatur dengan mahir dan boleh digunakan untuk menyuarakan pengalaman manusia.

    Membentuk keperibadian yang celik budaya Mempunyai nilai-nilai estetikm yang tinggi. irama. interpretasi dan penilaian terhadap karya seni visual Memupuk budaya penyelidikan dalam proses penghasilan karya seni visual. • Visual merujuk kepada sesuatu yang boleh dinilai dan dilihat oleh mata manusia. • Seni visual dapat dinilai keindahannya daripada pengalaman estetik. rupa. • Unsur seni reka ialah garisan. warna. Kita sebagai manusia menggunakn deria mata untuk melihat atau nampak akan sesuatu.SENI VISUAL Visual bermaksud sesuatu yang nampak atau tampak. Meningkatkan rasa kesyukuran nterhadap tuhan. harmoni. imaginative. dan pergerakan serta kesatuan. teknologi dan mata pelajaran lain. imbangan. • Setiap hasil kerja seni dalam penghasilan seni visual memerlukan kombinasi unsur seni dan prinsip rekaan. . kontra. MATLAMAT PENDIDIKAN SENI VISUAL. jalinan. Membuat diskripsi analisis. Menunjukkan nilai tambah dalam disiplin sains. keindahan seni dan warisan bangsa. OBJEKTIF PENDIDIKAN SENI VISUAL      Menunjukkan semangat bina jati diri kea rah pembentukan Negara bangsa. bentuk dan ruang. • Prinsip seni reka ialah penegasan. Menjadikan bidang seni visual sebagai prospek kerjaya. kepelbagaian. kritis. kreatif inovatif dan inventif. • Wujud atau terbit daripada idea atau pengalaman atau rangsangan individu untuk melahirkan daya cipta yang indah serta dapat dinilai serta dilihat menggunakan mata manusia. Menghargai keindahan alam persekitaran.

//www. Plato (427/428 sebelum masihi – 347 sebelum masihi) Sumber . Plato membandingkan lukisan dengan kebenaran iaitu . dan puisi dengan konsep ilhamnya. kesempurnaan. . Idea atau konsep objek tukang pembuat itu meniru konsep sebenar objek itu yang diberi tuhan.html Pendapat Plato (347 SM) – lukisan adalah tiga kali terpisah daripada kebenaran .com/clipart/person/plato. Tukang pembuat objek meniru ideanya atau konsepnya mengenai objek itu. kebaikan. nilai dan moral. Pembaca puisi memainkan perasaan dengan ilham yang diterimanya. Plato membincangkan lukisan dengan konsep imitasinya.    Pelukis yang melukis gambar objek meniru objek yang dibuat oleh tukang pembuat.ironorchid.Seni dan pendidikan perlu dipandukan kepada kebenaran.http. Dikaitkan juga dengan perlakuan. akhlak.PANDANGAN TOKOH-TOKOH BARAT TENTANG SENI VISUAL. kesejahteraan dan keindahan.

. Aristotle memberi penekanan kepada bentuk dan struktur sesuatu hasil ataun karya. kita dapat melahirkan perasaan mengenai cerita dalam puisi itu. Dengan struktur bentuk dalam puisi itu. Pelukis pokok tidak meniru pokok tetapi memberi struktur bentuk yang universal kepada pokok.   Maka seni boleh digunakan untuk membina budaya yang yang baik.Aristotle (384 sebelum masihi – 322 sebelum masihi) Pendapat Aristotle pelukis sebenarnya meniru benda alam tetapi memberi struktur bentuk yang universal kepada benda alam dan pembaca puisi sebenarnya tidak mendapat ilham dari dewa tetapi mencapai kartasis dengan struktur bentuk dalam cerita puisi itu. Dengan sruktur bentuk universal itu kita dapat mengenali pokok.

minat untuk belajar dan memajukan diri. suka riang. John Dewey (1859 – 1952)    Aktiviti seni merupakan satu pengalaman kepada kanak-kanak. Frank Cizek (1865 – 1946 )   Seni sebagai satu peranan ekspresi bebas dalam pendidikan.Pestalozzi ( 1746 – 1827 )    kanak-kanak patut diberi peluang belajar seni sama ada berbakat atau tidak.  mewujudkan suasana gembira. Memberi penekanan kepada konsep kepentingan aktiviti mata dan tangan. Sekolah seharusnya memberi kanak-kanak kebebasan untuk perkembangan fizikal. Selain itu beliau berpendapat seni ialah kerja tangan atau kraftangan diajar dengan konsep pendidikan sepanjang hayat (life long ) terhadap aktiviti bercorak praktikal. emosi dan intlektual (kecerdasan fikiran) melalui seni. . Kanak-kanak diberi ruang untuk melukis mengikut pandangan mereka supaya tak hilang kreativiti dan sifat keperibadian diri. Memimpin kanak-kanak ke arah suatu fahaman tentang seni sebagai cara penyusunan pengalaman.

. Menurut Al-Ghazalba     Seni tidak ekses ( melampaui batas-batas kesusilaan ) Seni untuk Islam bertunjangkan dari Allah untuk Allah Keindahan yang dihasilkan dari ilham seni seniman bertunjangkan kepada “mardatillah” dan Seni membentuk peribadi muslim kea rah yang lebih mantap dan beriman.PANDANGAN TOKOH TIMUR DAN ISLAM TENTANG SENI VISUAL. sifat tawaduk akan lebih tertampildan lebih beriman kepada Allah. Seni menuju kepada “Al-Falah”. Menurut Al-Ghazali   seni bersandarkan daripada Allah kepada Allah. MUSLIM Muslim dalam Kitab Al.Imam menyatakan bahawa apabila orang yang mempunyai ilmu seni bertemu dengan objek alam semulajadi akan dapat mencipta suatu karya atau sekurang-kurangnya menghargai objek tersebut. dan  Seni dijadikan sebagai pemangkin untuk nketakwaan. Melalui karya seni. untuk keredhaan Allah dan menghindarkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah.

iaitu psyche yang membawa maksud jiwa. emosi. minda dan semangat atau roh dan logos yang membawa maksud perbincangan atau bidang kajian. Emosi Keupayaan melahirkan idea. letih dan lapar. membuat pertimbangan dan pernyataan diri. .   Pengkarya mempunyai kebolehan untuk merasa. dan ekspresi yang berlaku dalam diri individu melalui aktiviti seni visual. rasa hati. Psikologi membawa maksud perbincangan atau kajian ke atas keseluruhan tingkah laku manusia secara saintifik. kenyang.PERANAN SENI VISUAL Peranan Psikologi . kreativiti. Terbahagi kepada dua :  Emosi sensori Ialah emosi kesan dari[pada rangsangan dari luar tubuh seperti rasa dingin. Perkembangan dan pembentukan diri individu berdasarkan kepada perkembangan sensitivity. peka. Sensitivity Merupakan kepekaan dan kebolehan membuat pertimbangan dan persepsi dari segi sosial serta estetik. dan menghayati Sensitiviti melatih pengkarya menyatakan ekspresi secara jujur. Berasal daripada perkataan Greek.

berimaginasi. Ekspresi . berani dan penemuan saintifik dan rekaan mekanikal. sesuatu yang asli dan berdaya cipta  Kreativiti dalam seni visual lebih kepada sesuatu teknik yang merujuk kepada penglibatan dalam menghasilkan pelbagai kualiti kerja yang lebih menarik. simpati. Kreativiti Kamus Dewan Ahli psikologi kemampuan (kebolehan) mencipta daya kreatif. (a) (b) (c) (d) (e) Kreativiti ekspresif Kreativiti teknikal Kreativiti inovatif Kreativiti inventif Kreativiti emergenitif  Pembelajaran SV. Emosi psikik Ialah emosi yang mempunytai alas an kejiwaan seperti kasih sayang. aktiviti dan apresiasinya dapat memantapkan keupayaan membuat dan mencipta. Kreatif ialah sejenis pemikiran yang spontan. persaudaraan dan perasaan benci. menjadikan individu lebih imaginative dalam pengkaryaan dan perekaan.

Propaganda SV sebagai saluran untuk menyampaikan dan menyebarkan idea. arahan dan simbol. Auguste Comte yang digelar Bapa Sosiologi Dunia.M Maciver (1972) mengatakan bahawa masyarakat adalah makhluk-makhluk sosial yang melahirkan sifat-sifat mereka dengan mencipta satu organisasi yang memandu dan mengawal dan mengawal kelaakuan mereka dalam pelbagai cara Nasionalisme Falsafah. idea. Pembelajaran SV. peristiwa dan benda. masyarakat. Ahli sosiologi. pengaruh dan kuasa. Pembelajaran SV dapat membangkitkan semangat kebangsaan dan cintakan Negara. pergerakan.curahan idea. orang lain. pemikiran. Selain itu ia juga dapat memberikan kepada individu berkomunikasi idea. karya Awang Damit Ahmad. gambaran pemikiran dan perasaan. R. Peranan sosiologi . sosiologi adalah sains kehidupan sosial yang melibatkan kesan tindak balas sesama manusia. atau kepercayaan. menggambar. aktiviti dan apresiasinya dapat memantapkan pengucapan. memberi makna menerusi perkataan. Merupakan kajian sistematik tentang masyarakat dan tingkah laku sosial. Contohnya Poskad kepada Dunia. Poskad kepada Dunia (1990) . individu atau kumpulan dalam menyebar dan membangkitkan nilai. perasaan dan emosi. hasrat. Menurut ahli falsafaah Perancic.Tindak balas emosi hasil daripada interaksi atau komunikasi dengan persekitaran. manifestasi. semangat dan perasaan melalui SV. Contoh hasil karya yang memaparkan unsur nasionalisme ialah Tugu Negara (arca) dan juga potret-potret pemimpin.

unsur keselesaan dan keharmonian dalam SV. reka bentuk lanskap dan hiasan dalaman. Contohnya Rumah Rakit – Kuala Lipis karya Peter Harris dan Waktu Pagi Di Kampung. kepuasan dan keselesaan. Kebanyakan hasil karya adalah berbentuk 3D atau arca. Pembelajaran SV dapat mengukuhkan kepekaan dan sensitivity terhadap kepentingan sekeliling yang memberi kesan kepada kehidupan. Spiritual Ketenangan. Air dan Udara karya Patrick Ng Kah Onn. Hasil karya yang dihasilkan adalah untuk kepuasan pelukis dari cetusan dalaman diri pelukis itu sendiri. Pengeluaran . Semangat Bumi. Rumah Rakit – Kuala Lipis. karya Lai Foong Mooi. Contohnya patung Jah Hut dan Mah Meri.Persekitaran Kesedaran nilai persekitaran. yang menjadi patung penyembahan orang-orang asli Pahang dan Selangor. Ritual / upacara SV dalam melaksanakan ritual / upacara sesuatu budaya dan adapt resam dalam aktiviti kehidupan masyarakat. Contohnya.

gaya. . PENGALAMAN ESTETIK Dapat membina kepekaan dan pertimbangan dalam diri individu. fungsi dan kegunaan. Pembelajaran SV dapat menghasilkan mutu pengkaryaan dan perekaan yang berkualiti dengan nilai keindahan yang tinggi. Perniagaan dan perdagangan Pembelajaran SV dapat menghasilkan barangan yang sangat berpotensi untuk perniagaan dan perdagangan. penerokaan. Terbahagi kepada Pengalaman intelektual Melalui kajian. dan individu yang sentiasa mengambil tahu tentang perkembangan bidang yang berkaitan dengan seni.Hasil seni SV berasaskan kepada factor cita rasa. masyarakat dan persekitaran. Pemujukan Hasil SV berkeupayaan membentuk empati dan tarikan. Kebanyakan yang terlibat ialah pengkritik. Contohnya seperti bidang pembungkusan. Kebanyakan hasil karya berunsur pengeluaran adalah bertujuan dikomersialkan. penggiat seni. Contohnya penghasilan batik dan songket. Contohnya yang jelas ialah papan billboard dan poster. eksperimen dan dapatan dari pelbagai sumber dan maklumat dalam proses penghasilan produk seni.

Antara yang terlibat ialah pelukis.Pengalaman langsung Melalui proses membuat atau memproses penghasilan produk seni.setiap karya seni mempunyai satu atau lebih elemen yang dinyatakan itu. Melalui penglibatan deria. UNSUR SENI Unsur seni merupakan eleman asas dalam penghasilan sesebuah karya seni. pengarca pandai tukang dan sebagainya. .

Sesuatu garis mempunyai sifat fizikal. • • • Garisan mungkin berupa pinggir. Garisan terdiri dari pelbagai sifat. atau paksi visual. kualiti bahan. satu pertemuan kawasan. jenis garisan dan pelbagai kuantiti garisan. Garisan dapat dihasilkan menggunakan pelbagai jenis media atau bahan. . keupayaan fungsi.GARISAN RUANG WARNA UNSUR SENI JALINAN RUPA BENTUK GARISAN Merupakan satu titik yang bergerak dari satu kedudukan kepada kedudukan yang lain dalam satu ruang. kontur. perubahan satah. emosi dan makna.

Perbezaan sifat garisan dalam penghasilan karya akan menghasilkan kesan visual yang berbeza dalam penghasilan karya.Sifat garisan Sifat garisan ialah keadaan gambaran berdasarkan jenis sesuatu garisan yang dicipta. Lembut Kasar Berserabut Berduri Tegas Berbulu Licin Menggerutu .

melengkung. Garisan mungkin lurus. Garisan menegak bergerak dari atas atau dari bawah . dari timur ke barat atau dari barat ke timur. • • Ketagori pertama ialah jenis garisan. bersegi atau sendeng Ketagori kedua ialah arah garisan. Arah garisan menerangkan hubungkait garisan dengan muka surat Garisan melintang bergerak merentasi mukasurat.Jenis garisan Melintang Menegak Nipis Titik Berputar Melengkung Berpancar Zig-zag Mengenali garisan dengan beberapa kategori. beralun.

lembut. sederhana. Kualiti atau mutu garisan • • • Pelbagai mutu bentuk garisan dari tebal ke nipis. daripada nilai yang gelap ke terang dan juga garisan yang membengkok dan lurus. Garisan dihasilkan berseni atau ‘bold’ seperti tebal. Dalam alam semulajadi terdapat berbagai jenis garisan yang menggambarkan keadaan atau sifat benda tersebut. samada dari utara ke selatan atau dari selatan ke utara. kemas. Garisan boleh jadi tebal. • • Ketagori ketiga ialah kualiti garisan. Garisan seperti ini akan menunjukan kontor dan bentuk satu alam benda dan sifatnya. nipis.mukasurat. lembut. atau spontan. nipis. . aktif. Garisan diognal kelihatan menyendeng dalam perbandingan pada sudut mukasurat. putus-putus dan berubah-ubah.

sama ada dalam ruang dua dimensi atau tiga dimensi. Garisan melambangkan ruang • Garisan boleh digunakan sebagai rujukan visual bagi menunjukkan dan membahagikan kawasan ruang. Contohnya garisan bagi ruang paling hadapan sesuatu benda yang dilukis menggunakan kualiti garisan yang lebih tebal. Ia bertujuan untuk menimbulkan ruang visual pada benda tersebut.Kualiti garisan dapat menimbulkan ilusa visual ruang pada sesuatu imej yang digambarkan. Kawasan ruang yang ditunjukkan oleh garisan boleh terdiri daripada rupa yang tersusun atau tidak tersusun. Garisan melambangkan arah .

Garisan dari segi visual dapat memberikan satu suasana pergerakan dinamik seperti dalam ilustrasi figura disebelah. Garisan juga boleh digelar sebagai statik, aktif atau dinamik. Ini bergantung kepada kedudukan dan orientasi diantara satu format dua atau tiga dimensi • Garisan menerangkan rupa • Garisan boleh mempersembahkan kontor rupa atau pinggir bagi satah bagi bentuk dua atau tiga dimensi. Garisan boleh mempersembahkan figura yang tersusun atau yang tidak tersusun, abstrak atau nyata.

Garisan mempersembahkan sifat permukaan • Garisan boleh ditambah kepada ciri-ciri figura atau bentuk dan rupa. Kontor rupa, ton, dan jalinan boleh ditentukan dengan menggunakan teknik lukisan garisan yang menghasilkan tarikan dan makna visual.

Garisan membentuk corak/ jalinan Garisan juga boleh digunakan dalam kebanyakan objek buatan manusia, bahan dan struktur binaan di dalam persekitaran. Di dalam kajian visual, corak boleh disusun daripada satu set garisan kepada tatarajah Teknik lain yang membolehkan corak dihasilkan ialah pemecahan dari kestabilan kepada corak yang tersusun. Perubahan di dalam ketebalan garisan boleh menghasilkan ilusi kedalaman dan pergerakan Garisan sebagai sistem simbol • Garisan juga boleh digunakan tidak hanya pada lukisan figura dan bentuk, tetapi juga bagi mewakili fakta teknikal, bilangan, ringkasan ekspresi atau simbol kod.

Garisan dibentuk daripada bentuk huruf skrip dan taipografi

Elemen taipografi boleh disusun untuk membentuk garisan dan menghasilkan imej serta komposisi.

Garisan sebagai makna visual bagi ekspressi Garisan juga boleh digunakan sebagai peranti visual yang dinamaik untuk menterjemahkan idea dan suasana. Garisan mempunyai makna grafik dan keupayaan bagi mengekspresikan kegembiraan, kesedihan, kesepontanan, keceriaan, keberanian atau perasaan Garisan menghasilkan ilusi ukuran, kedalaman dan pergerakan • Garisan juga boleh digunakan secara efektif untuk menghasilkan ilusi bagi ukuran, kedalaman, dan pergerakan dalam satu format dua dimensi. • Berbagai ketebalan garisan, ruang, arah yang sebanding dan tindanan adalah teknik yang digunakan dalam komposisi garisan untuk menghasilkan ilusi kedalaman dan jarak.

Garisan menghasilkan ton • Garisan boleh digunakan untuk menghasilkan ton. Kesan visual ini boleh dicapai dengan menggunakan ketebalan garisan yang berbeza atau sama dan ruang diantaranya. Nilai kecerahan dan kegelapan garisan ini dapat dihasilkan melalui teknik ini bagi menghasilkan ilusi kedalaman, ciri-ciri permukaan dan pergerakan

Garisan di dalam persekitaran semulajadi Garisan juga didapati dalam bentuk persekitaran semulajadi sebagai hasil dari bentuk atau pengaruh daripada persekitaran Garisan di dalam produk, bentuk dan persekitaran buatan manusia. • Garisan juga terdapat dalam bentuk buatan manusia dan persekitaran hasil dari pembahagian ruang, kualiti semulajadi objek, penggunaan bahan dan sebagainya.

Kualiti emosi dan pengertian bagi garisan. • Kualiti emosi tertentu boleh dinyatakan oleh jurureka apabila menghasilkan garisan. Emosi ini akan mewujudkan tindakbalas daripada pemerhati. • Garisan boleh digunakan bagi mengubahsuai mood dan kadarbanding bagi sesuatu rekabentuk. Walaupun jenis garisan tertentu biasanya menimbulkan perasaan tertentu, ia merupakan penilaian yang subjektif Aplikasi garisan di dalam rekabentuk grafik • Didalam rekaletak, garisan boleh diatur untuk memisahkan bahagian-bahagian penting dalam rekaletak. Disini garisan digunakan untuk menghasilkan lajur yang berbeza-beza. Contoh fungsi garisan dalam rekaletak iaitu: 1. Menyusun maklumat (cetakan garisan diantara ruang nombor-nombor di dalam laporan kewangan). 2. Menegaskan perkataan yang penting. 3. Menghubungkan unit maklumat. • • • • • Garisan banyak digunakan dalam rekaletak atau rekabentuk grafik. Garisan digunakan bagi mengawal: Arah Pembahagian Emosi Rentak

Lukisan yang menunjukan sifat permukaan bagi tumbuhan

Susunan garisan dalam pelbagai ketebalan menghasilkan pergerakan. Garisan membentuk corak/ jalinan Lukisan kuda belang menggunakan garisan untuk menghasilkan Garisan dibentuk daripada bentuk huruf skrip dan taipografi .Garisan dan arah Garisan mempersembahkan sifat permukaan Garisan menerangkan rupa corak.

` Garisan sebagai sistem simbol Garisan sebagai makna visual bagi ekspresi .

Peta jalan Contoh garisan yang mempersembahkan ekspressi dan pergerakan. Garisan menghasilkan ilusi ukuran. kedalaman dan pergerakan Garisan menghasilkan ton Garisan bertindih menghasilkan Kedalaman dan dimensi .

garisan pada permukaan tanah Aplikasi garisan di dalam rekabentuk grafik Menyusun maklumat (cetakan garisan diantara ruang nombor-nombor di dalam laporan kewangan Garisan yang terdapat persekitaran manusia . bentuk dan persekitaran buatan manusia.Garisan dalam persekitaran semula jadi Garisan yang menghasilkan pergerakan Garisan di dalam produk.

bersegi-segi. • Jalinan boleh diterangkan dengan sesetengah perkataan seperti kasar. Ini menentukan apa yang dilihat dan apa yang kita rasa. JALINAN Jalinan adalah kesan yang terdapat pada sesuatu permukaan benda semula jadi atau benda buatan manusia. • • Jalinan sebenar Jalinan yang digunakan dalam karya dengan mengekalkan sifat-sifat daripada jalinan asal Pada benda yang ditiru. • Deria rasa dapat membantu kita memahami suasana jalinan dipersekitaran. licin. Jalinan tiruan . beralun.Kualiti emosi dan pengertian bagi garisan. rasa pada permukaan bergantung kepada tahap dimana ia dapat dipisahkan melalui komposisinya. berbongol. bergaris. Jalinan adalah permukaan yang sebenar. Penghasilan karya menggunakan beberapa jenis jalinan. tumpul dan berkilat.

Jalinan sentuh Adalah jalinan yang sebenar dan boleh dirasa permukaannya menggunakan jari. Contohnya jalinan kayu menggunakan pelbagai media atau teknik.• • Jalinan yang ditiru atau dihasilkan oleh manusia manusia sama ada jalinan sentuh atau jalinan tampak. Jalinan abstrak Sifat atau rupa bentuk jalinan yang diolah dalam karya. Jalinan rekaan Jalinan rekaan ialah jalinan yang direka oleh manusia atau dipermudahkan daripada jalinan yang sedia ada. Contohnya teknik simen ferro. Jalinan pada kain kasar sejenis jalinan sentuh – dapat dirasa . Jalinan dipermudahkan atau dimujarabkan mengikut kehendak pengkarya serta mengikut fungsi karya. • Terdapat 2 jenis jalinan iaitu: 1. gambar pokok pada ilutrasi komik dam olahan imej manusia pada catan cat minyak.

pigmen warna.2. dan jarak daripada pelihat memberi kesan kepada persepsi dan persembahan jalinan . Jalinan tampak Ialah jalinan ilusi. corak jalinan. nilai jalinannya tidak dapat dirasai oleh deria sentuhan Jalinan pada batu mar-mar adalah jalinan tampak – hanya dapat dilihat Memerhatikan jalinan dari jarak dekat Jalinan boleh dinyatakan dengan perkataan seperti kasar. pembalikan pada permukaan. Faktor seperti nilai kontras. lembut. pudar dan bersinar. arah bagi sumber cahaya.

Jalinan boleh dihasilkan melalui catan. . lipatan dan tebukan. Ini mungkin terdiri daripada jalinan sentuh atau jalianan tampak yang realistik. • • Kebanyakan jalinan yang menarik boleh dipersembahkan dengan menggabungkan berbagai media lukisan dan teknik. tenunan. lukisan. gosokan.Jalinan kasar Jalinan lembut Mempersembahkan jalinan melalui lukisan.

Jalinan yang dihasilkan secara ilusi pada sebuah lukisan Jalinan abstrak dan dekoratif boleh dihasilkan dengan menggunakan pengulangan pada corak.• Untuk menghasilkan jalinan tiruan. . arkitek dan jurureka juga menggunakan ton dan warna melalui penggunan pelbagai media. artis. garisan. dan satah rupa. tenunan atau tebukan pada permukaan kertas. Tatarajah keseluruhan jalinan ini boleh digunakan untu menghasilkan komposisi rupa yang besar atau figura. Jalinan sentuh boleh dipersembahkan melalui teknik kolaj.

Corak adalah sebahagian dari jalinan tampak yang membentuk ilusi jalinan.Robert Mazur menggunakan arkilik polimer dan pasir silica untuk menghasilkan lukisan Aplikasi jalinan di dalam rekabentuk grafik • • • Jalinan adalah penyumbang utama kepada nilai keupayaan dan dimensi rekaletak. Jurureka mungkin memerlukan . Jalinan boleh diletakan di mana-mana sahaja yang dirasai perlu oleh jurureka untuk mencapai kesan yang diingini. Jalinan juga dapat digunakan bagi menghasilkan penekanan. Kemahiran menggunakan jalinan boleh membuat rekabentuk kelihatan menarik.

. memberikan mood atau identity kepada hasil kerja. Garisan luar sesuatu benda akan bertemu pada satu titik dan berakhir pada titik yang sama. Beberapa contoh penggunaan jalinan ialah seperti berikut: menghubungkan imej dengan latarbelakang.Kerja –kerja perletakkan jalinan pada objek dalam grafik komputer Didalam rekabentuk grafik penggunaan jalinan amat meluas yang merupakan salah satu elemen yang penting. Contoh dimana jurureka menggunakan jalinan bitmap kepada latarbelakang untuk memberikan nilai estetika atau mood kepada skrin RUPA Bermaksud garisan luar sesuatu benda. dan menghasilkan kontras yang menarik.

tidak mempunyai sudut yang tepat Poligon . Contoh rupa geometrik seperti hexagon. ciri-ciri fizikal dan kesatuan. Rupa geometri Mempunyai sudut-sudut yang tepat. Rupa organik Mempunyai rupa yang lebih bebas dan tidak mempunyai sudut yang tepat. Dengan kata lain rupa adalah sifat bagi pengenalan terhadap satah dan ditetapkan oleh tatarajah kontor garisan atau pinggir satu satah. tigasegi. Kebanyakan rupa mempunyai nama yang berdasarkan kepada pinggir kontor. Rupanya kukuh dan kelihatan kasar. Ia lebih berseni dan lembut. • Rupa terbahagi kepada 2 kategori utama iaitu: 1. empatsegi dan bulatan 2. Ini bermakna cara bagaimana figura dan bentuk dikenalpasti.• • • • Ciri-ciri bagi satu satah dan ditentukan oleh konfigurasi kontor garisan Rupa merupakan hasil pertemuan penghujungnya garisan dengan titik permulaanya. Contoh rupa organik. Bila garisan menutupi sesuatu kawasan maka lahirlah rupa.

Kombinasi antara segmen garisan dengan rupa tertentu menghasilkan poligon PARALLELOGRAMS Rombus Romboid Trapezoid Trapezium Segi empat tepat Segi empat sama POLYGON BIASA Segi tiga Pentagon Heksagon Heptagon octagon Segi empat Membahagikan imej dan objek ke dalam rupa akromatik. bahagian garisan. Setiap titik mempersembahkan penjuru atau vertex.• Dari segi teori. Bahagian garisan adalah sebahagian daripada poligon berdasarkan titik dan bahagian menyebabkan terjadinya rupa yang khusus. poligon adalah susunan titik. dan satah ruangan dalaman. .

Tranformasi ini dilakukan menggunakan samada kaedah penambahan ataupun pengurangan. . dan rupa menghasilkan ton Tranformasi rupa • • Kemampuan untuk melakukan tranformasi pada rupa adalah kemahiran yang penting di dalam rekabentuk. abstraksi. tetapi menetapkan ilusi kedalaman dengan nilai ton akromatik dan kromatik. Ia adalah satu pendekatan kreatif yang dapat menyelesaikan beberapa masalah visual. garisan. hasil seni dan struktur senibina. Contoh tranfomasi rupa Rupa menetapkan struktur rekabentuk senibina dan pembahagian ruang dalaman. Proses transformasi ini kerapkali digunakan di dalam bidang rekabentuk produk. arkitek dan jurureka kerapkali menggunakan teknik visual bagi membahagikan imej kepada nilai yang rata menggunakan fotograf atau ilustrasi. Teknik ini menghasilkan penggayaan.• • Artis. Imej Albert Einstein menggunakan titik.

membentuk siling. dinding dan lantai bagi banggunan dan bilik-bilik di dalam bangunan Ruang yang ditentukan oleh rupa yang boleh dilihat di bahagian siling. Rupa positif dan rupa negetif Rupa boleh diolah dalam bentuk positif atau negatif. a) Rupa positif ialah rupa sesuatu objek yang terletak di dalam satu kawasan tertentu. • Positif negetif . b) Rupa negatif ialah ruang di keliling rupa sesuatu objek.Dalam senibina dan rekabentuk ruang dalaman. rupa digunakan untuk menentukan pinggir bagi ruang tiga dimensi. lantai dan dinding.

Terdapat dua rupa yang menjadi lambing kepada negara kita. rupa muka taip ini dibuat untuk menjadi daya penarik dan menyampaikan mesej.Rupa dan lambang • Cuba perhatikan lambang-lambang pada bendera negara kita. Rupa dan muka taip • Mukataip ialah jenis-jenis reka bentuk huruf. • • Huruf boleh dilukis dalam pelbagai rupa untuk pelbagai tujuan. Pada asasnya. Contohnya : Menggambarkan kekuatan Menggambarkan kelucuan . Rupa itu ialah rupa bulan dan bintang.

Bentuk asas geometric . Bentuk terbahagi kepada dua dimensi. Contohnya garisan dapat digunakan bagi menghasilkan bentuk. Bentuk terhasil akibat perbezaan dari segi ton.BENTUK • • • • • • Bentuk ialah lanjutan daripada pemahaman rupa. tiga dimensi dan pelbagai dimensi. ketinggian. garisan. jisimdan biasanya bentuk mempunyai lebih daripada stu permukaan. Bentuk mempunyai struktur dalaman. Disamping itu bentuk juga mempunyai perhubungan yang rapat kesan bayangan dan cahaya. Gabungan daripada rupa dapat menghasilkan bentuk. Bentuk mempunyai keluasan. saiz atau bahan. jalinan. warna.

dan reka bentuk grafik. anyaman rotan dan ukiran kayu. foto. Ia mempunyai isipadu. jisim dan dapat dirasa serta disentuh. bangunan dan tembikar labu saying. • Contoh bentuk timbul boleh didapati daripada arca yang dilekatkan pada dinding seperti ukiran kayu dan arca simen. Bentuk pelbagai dimensi • Bentuk pelbagai dimensi biasanya dipersembahkan melalui media baru dan dipersembahkan melalui teknologi digital. Bentuk tiga dimensi • Bentuk tiga dimensi merujuk pada yang wujud pada ruangan yang sebenar atau rata. • Ia juga dipersembahkan dalam gabungan dimensi contohnya dalam olahan visual ilusi maya.Bentuk dua dimensi • Bentuk dua dimensi merujuk kepada gambar atu visual dua dimensi. • Bentuk pelbagai dimensi disampaikan dalam gabungan bentuk tiga dimensi dan bentuk dua dimensi. • Bentuk tiga dimensi terbahagi kepada dua jenis iaitu bentuk yang dapat dilihat dari pelbagai sudut iaitu 360 darjah dan bentuk timbul (relief) • Contoh bentuk yang dapat dilihat pada sudut 360 darjah ialah arca. • Contoh bentuk dua dimensi ialah catan. • Contoh karya seni visual yang mempunyai bentuk tiga dimensi ialah arca. Ia dapat dilihat pada permukaan 180 darjah. Contohnya melalui paparan multimedia. . • Bentuk dua dimensi hanya wujud dalam gambar dan bentuknya tidak dapat disentuh dan dirasa ruangnya.

strukturnya. kaedah menghasilkannya. Bentuk sebuah kereta Bentuk padu (konkrit) • Bentuk padu mempunyai tiga dimensi iaitu panjang. Bentuk ada yang nampak berat dan ringan. seperti dalam ilustrasi di sebelah . kualiti emosi dan gaya. lebar dan dalam.• Bentuk boleh dihuraikan dari segi fungsi. ada yang mempunyai rupa tertentu dan ada yang bebas. bahan.

bentuk tiga dimensi dapat dihasilkan melalui proses tessellations dan jaringan satah. ton atau warna Lukisan selari bagi bentuk padu menghasilkan ilusi bentuk Perhubungan diantara rupa dua dimensi dan bentuk tiga dimensi. lebar dan dalam Persembahan bentuk pada format dua dimensi (bentuk ilusi) • Ilusi bentuk pada satahgambar dua dimensi boleh dihasilkan menggunakan sistem lukisan binaan. jalinan. • Asas bagi menghasilkan bentuk tiga dimensi bermula dengan penggunaan satah rupa dua dimensi yang dipanggil poligon. . Daripada poligon.Keratan rentas ilustrasi baseball yang menunjukan tiga dimensi isipadu iaitu panjang.

Struktur garisan yang menghasilkan bentuk 2.7. Terdapat satu panduan diantara bentuk padu dan objek. Teknik lukisan menggunakan ton dan jalinan digunakan untuk menghasilkan ilusi bentuk.Contoh dimana polyhedron dilakukan lipatan bagi menghasilkan bentuk tiga dimensi. . rupa juga adalah sebahagian daripada sifat bentuk. Penggunaan konfigurasi garisan untuk menghasilkan bentuk • Bagi arkitek dan jurureka rekabentuk dalaman dan jurureka produk struktur garisan boleh digunakan untuk menghasilkan berbagai aplikasi. Ilustrasi dalam figura di muka surat sebelah menunjukkan beberapa contoh bagaimana bingkai garisan digunakan bagi menghasilkan rekabentuk yang berasakan bentuk. produk dan struktur di dalam persekitaran.3 Bentuk dan rupa • Sebagai sebahagian dari satah.

mood. Warna. Ahli psikologi. kereta dan hiasan dalaman juga mengetahui kepentingan warna di dalam sesuatu rekaan. mereka memperuntukan masa yang panjang untuk memikirkan tentang pemilahan warna Warna terbahagi kepada tiga kategori • • • Warna asas (primary colour) Warna sekunder (secondary colour) Warna tertier (tertiary colour) . hijau dan lain-lain. Warna adalah tindak balas visual terhadap gelombang cahaya yang dikenal pasti sebagai merah. Pemilihan warna untuk pakaian juga mempengaruhi peluahan perasaan seseorang. Malah warna juga mampu mempengaruhi tahap kesihatan seseorang itu. dan juga jurureka mempunyai pengetahuan mengenai warna yang boleh mempengaruhi sikap dan pemikiran manusia. tindakbalas dan juga kesihatan kita. Pereka-pereka yang mereka pakaian.WARNA • • • • • Warna ialah unsur visual yang memainkan peranan yang penting dalam penghasilan karya dan kehidupan harian. merupakan komponen cahaya. biru. yang mempengaruhi pemikiran. Untuk itu.

kuning dan merah. Campuran warna asa dapat menghasilkan pelbagai warna. Warna utama ialah biru. Warna sekunder . Ia tidak dapat dihasilkan melalui campuran warna lain.Warna utama • • • • Warna utama terdiri dari tiga warna-warna asas. Warna utama ini tidak boleh dihasilkan dari campuran sebarang warna. Antara jenis warna yang dapat dihasilkan melalui campuran warna asas ialah warna skunder dan warna tertier. Biru Merah Kuning Warna utama terhasil dari pemisahan warna spektrum. Gabungan tiga warna ini dapat menghasilkan berbagai hue.

CAMPURAN DAN WARNA ASAS BIRU + KUNING MERAH + BIRU MERAH +KUNING KEPUTUSAN WARNA HIJAU UNGU OREN/JINGGA .• Warna sekunder terhasil daripada campuran dua warna asas.

Ia juga dikenali juga sebagai warna penggenap (complementary colour). . Campuran warna daripada warna asas dapat menghasilkan berbagai-bagai warna. Campuran warna amat penting dalam penghasilan karya terutamanya dalam penghasilan catan. Warna asas yang dicampur ialah warna yang ada di bersebelahan roda warna.Warna tertiar • • • • Warna tertiar terhasil daripada campuran warna asas dan warna sekunder. Ia terhasil daripada campuran satu warna asas dan satu awrna sekunder.

Ia juga dapat dirasai melalui perasaan seseorang yang melihat warna tersebut. Suhu warna tidak dapat dirasai melalui deria sentuhan. Suhu warna terdiri daripada warna panas dan warna sejuk.Suhu warna • • • • Suhu warna dapat dirasai melalui deria penglihatan seseorang. Warna panas .

air sungai. hutan dan bukit bukau. Hijau. kemeriahan dan keceriaan. Contohnya suasana yang menimbulkan perasaan tersebut ialah warna yang terdapat pada air laut. tenteram. peperangan. CONTOH WARNA SEJUK DAN WARNA PANAS . Warna sejuk • • • Warna sejuk ialah warna yang tergolong didalam warna yang mempunyai intensity yang rendah. aktif dan kukuh. Contoh warna sejuk adalah seperti Biru.• • • Terdiri daripada warna yang menimbulkan suasana yang bertenaga seperti susunan kemewaha. Wujud daripada benda panas seperti api yang sedang marak dan matahari yang sedang bersinar. kuning dan oren. Warna panas adalah warna yang tergolong dalam kumpulan warna yang mempunyai intensiti yang tinggi seperti merah. nyaman. dan Ungu Terdiri daripada warna yang menimbulkan suasana yang menimbulkan perasaan aman. suram dan stabil. Ianya melambangkan ketenganan. Ianya melambangkan kekuatan. dingin dan damai.

Warna sejuk Warna sejuk memberi inspirasi yang lebih tenang dan nyaman pada persepsi mata. warna panas Nilai warna .

Warna kroma • • • • Warna kroma ialah nilai ukuran warna. pakaiaan atau catan. Warna kroma akan memberikan kesan yang lebih pudar daripada warna asalnya.• • Nilai warna ialah ukuran kekuatan warna. Kesesuaindan padanan warna yang dipilih akan menghasilkan warna yang menimbulkan pelbagai tema atau suasana. Jika sesuatu warna dicampur dengan warna putih ia akan menjadi lebih terang dan jika dicampur warna hitam warna tersebut akan menjadi lebih gelap. Nilai warna terdiri daripada ton warna warna kroma. sederhana dan pudar. hangat. Kombinasi warna dan skema warna dapat menimbulkan tema atau suasana yang menyagarkan. Nilai ukuran dapat dibahagikan kepada tiga peringkat. Dihasilkan melalui campuran warna hitam atau putih mengikut kadar tertentu. eksklusif dan ceria. Ton warna • • • • Kesan pancaran terang atau gelap warna.rekaan grafik. Kombinasi warna diperlukan sebagai panduan dalam menyesuaikan warna-warna yang berbeza dalam sesatu karya. Campuran warna dengan penggenap akan menghasilkan nilai ukuran sesuatu warna. Nisbah campuran warna akan menentukan kadar nilai kuasa sesuatu warna. . Contohnya kecerahan atau kegelapan sesuatu warna. Seperti hiasan dalaman. Skema warna • • • • Skema warna ialah rangkaian kombinasi warna-warna yang harmoni. Penggunaan ton warna dalam karya seni dapat mencipta ruang. iaitu cerah.

Nilai warna Ton warna Ton warna boleh dijelaskan dengan kepudaran warna hitamkepada putih. RUANG .

Ruang konkrit • Terdapat dalam ruang sebenar. kedalaman dan juga panjang serta lebar. Jarak diantara atau sekeliling objek • Ruang melibatkan pesepsi jarak dalam persekitaran dan perkaitannya pada kerja seni. Ruang mempunyai ketebalan.• • • Ruang bermaksud kawasan yang kosong disekeliling sesuatu objek. Visual kadang kala dirujuk sebagai ruang seni kerana kebanyakan seni jenis ini disusun dalam ruang. di antara dua objek ataupun rongga yang terdapat dalam sesuatu objek Ruang kelihatan timbul dan tenggelam mengikut susunan dan tindakan warna yang tertentu Perbezaan saiz dapat menimbulkan ruang dekat atau jauh. Contohnya ruang ilusi yang terdapat pada catan cat air dan fotografi. Kita dapat merasai kedalaman ruang ilusi tetapi hanya dapat melihat pada permukaan 180 darjah. Ruang digunakan sebagai suatu cara untuk menerangkan bahagian dalaman atau jarak diantara suatu titik yang belum begitu pasti. Ia berbentuk tiga dimensi. pasti dan sentiasa terkini. Ruang boleh dikategorikan kepada jenis yang berbeza: . Kita boleh merasai kedalaman ruang kongkrit contohnya ruang dalm bangunan. ruang digunakan untuk mengisi kekosongan. perabot dan arca. Ruang terbahagi kepada dua Ruang ilusi • Berbentuk dua dimensi. Ia bersambung. senibina dan rekabentuk.jarak. Ruang tidak boleh ditafsir. Rupa 2 dimensi atau 3 dimensi ditakrifkan sebagai elemen visual yang tidak mempunyai sempadan dan sambungan yang tidak terbatas dari ruang kawasan sesuatu objek. • • • • • • • Ruang melibatkan pesepsi pada kedudukan dua dimensi dan tiga dimensi.

• Satu plan yang menggunakan panjang dan lebar. Ruang tiga dimensi • Makanisma ini digambarkan oleh penglihatan dua belah mata dalam keadaan sebenar (binocular) Ruang dan persprktif .1. 2. Ruang dua dimensi • Kita mendefinasikan ruang dua dimensi sebagai permukaan yang rata dan hanya mempunyai lebar dan panjang sahaja. juga dikenali sebagai format plan .

• • • • • • • • • Objek yang sama saiz kelihatan lebih besar ditempat dekat tetapi lebih kecil di tempat jauh.sudut atas.sudut tepi. Garisan grid perspektif menimbulkan ruang dan illusi tiga dimensi dalam kerja dua dimensi Sesuatu objek dapat dilihat dari sudut yang berlainan Contoh:sudut hadapan. Jika dicantumkan. . Aras mata ialah kedudukan mata seseorang apabila melihat sesuatu objek. garisan perspektif pada sesuatu objek atau persekitaran akan kelihatan seolah-olah bertemu pada suatu titik yang dinamakan titik lenyap. Lukisan perspektif pandangan sesuatu objek berubah dari segi saiz. Perbezaan aras mata mewujudkan perbezaan sudut pandangan.sudut bawah Kedudukan garisan perspektif bergantung kepada kedudukan aras mata seseorang. Aras mata menentukan kedudukan kaki langit pemisah antara awan dan bumi atau dua bahagian atas dan bawah.dan kelebaran mengikut jarak yang tertentu.ketinggian.

• Aplikasi prinsip rekaan penegasan dalam gubahan seni visual dapat. c) Penggunaan bahan yang berlainan. b) Mengelak kebosanan. a) Menimbulkan focus atau tumpuan. . • Kesan kontra dapt ditimbulkan dalam kegiatan menghasilkan karya-karya seni visual melalui a) Penggunaan dan pengolahan unsur-unsur seni yang berlainan. c) Menghasilkan hasil seni berpelbagai lebih menarik. a) Member penegasan dantumpuan. a) Menggunakan unsur-unsur seni yang berkontra. • Kontra banyak diaplikasikan dalam gubahan seni kerana aplikasi ini dapat. c) Mengelakkan kebosanan. • Kontra juga berkaitan dengan focus kerana cirri-ciri yang bertentangan menimbulkan perbezaan. cirri penegasan dapat dicapai melalui cara-cara berikut .PRINSIP REKAAN Kontra • Kontra wujud apabila terdapat unsur-unsur seni yang mempunyai cirri-ciri bertentangan atau bercanggahan dalam sesuatu gubahan. b) Pengolahan teknik dan dan gaya yang berbeza-beza. • Penegasan ialah satu teknik yang berkesan untuk menimbulkan focus atau tumpuan terhadap sesuatu perkara atau objek. Penegasan • Penegasan wujud pada sesuatu gubahan apabila terdapat unsure yang menonjol di dalamnya. • Dalam proses penghasilan karya seni visual. b) Menarik perhatian. b) Mengasingkan elemen yang harus ditegaskan c) Meletakkan objek penegasan di pusat dengan menggunakan garisan grid berpancaran.

• Aplikasi prinsip irama dan pergerakan dalam kegiatan menggambar dapat. • Terdapat dua jenis imbangan. b) Menjadikan gambar lebih menarik. bergegar.bergoyang. bersinar-sinar dan sebagainya. dan tumpuan perhatian. • Irama dan pergerakan dapat diwujudkan dalam gubahan seni visual melalui pengolahan unsur-unsur seni dengan cara dan teknik yang tertentu. Irama dan pergerakan • Pergerakan ialah keadaan yang bergerak. a) Penegasan yang biasanya berpusat di bahagian tengah. a) Menghasilkan irama dan Susana tertentu. memancar. c) Menimbulkan daya tarikan yang lebih menarik.Imbangan • Imbangan bermaksud keadaan yang berpadanan dari segi berat. b) Imbangan tidak simetri yang unsur-unsur seni di kedua-dua bahagian pada gubahan tidak sama tetapi mempunyai cirri-ciri yang menimbulkan kesan keseimbangan melalui cara susunan dan penggunaanya. a) Imbangan simetri yang unsur-unsur seni di bahagian kiri sama dengan kanan atau atas sama dengan bawah. Garisan ‘axis’ dilukis ditengah-tengah untuk memastikan kedua-dua bahagian mempunyai kesamaan. • Irama dan pergerakan bertujuan untuk membolehkan nyawa kepada rupa dan bentuk visual dalam seni tampak dua dimensi. menimbulkan imej yang lebih hidup dan realistik. tarikan. hasil yang bersimetri mempunyai cirri-ciri berikut . berayun. • Dalam ciptaan seni. c) Hasil kelihatan dirancang dengan teliti dan terkawal mengikut grid yang tertentu. Kepelbagaian . justeru menjadikan gambar kelihatan lebih menarik. b) Daya tarikan sederhana atau tiada tarikan langsung. d) Menimbulkan kesan visual yang lebih hidup dan realistic.

nilai dan idea yang berbeza dalam sesuatu gubahan. • Dalam konteks seni. Harmoni tidak akan muncul jika terdapat cirri-ciri yang bercanggah.• • • Kepelbagaian merujuk kepada keadaan yang mempunyai penggabungan pelbagai gaya. seperti warna sejuk. RUMUSAN . dan sempurnadisamping menimbulkan suasana yang tenteram serta perasaan yang selesa. rupa. dan campuran berbagai jenis warna yang mempunyai hubungkait antara satu sama lain. tenaga dan daya tarikan bagi gubahan itu. • Aplikasi warna dari kumpulan yang sama atau mempunyai hubungkait antara satu sama lain jyga menimbulkan gambaran harmoni dalam sesuatu gubahan.teratur.pengelolaan tema. dan kontra. bentik. seragam. • Aplikasi prinsip rekaan harmoni dapat menimbulkan gambaran yang sempurna. • Aplikasi prinsip kesatuan dalam karya seni akan menjadikan hasil itu kelihatan lebih lengkap. gubahan warna sewarna. teratur. Aplikasi prinsip rekaan kepelbagaian dalam karya seni visual dapat member gaya. gubahan warna harmoni. Harmoni • Susunan atau ulangan unsur-unsur seni mengikut cara yang tertentu akan menimbulkan harmoni. dan ruang dalam gaya dan arah yang tertentu atau berpandukan garisan grid akan menghasilkan gubahan yang harmoni. ulangan garisan. jalinan. Kepelbagaian dapat diwujudkan melalui aktiviti gayaan. dan selesa pada pandangan. variasi. serta rekaan yang baik dapat mewujudkan kesatuan pada sesuatu gubahan seni visual. • Penggunaan unsur-unsur seni. warna panas. Kesatuan • Kesatuan wujud pada suatu gubahan apabila kesemua unsur-unsur didalamnya mempunyai satu tema yang sama dan menyeluruh. perlanjutan..

Melalui tugasan ini dapatlah kita mengetahui tentang topik-topik yang sangat penting dalam seni visual.bentuk.ruang dan warna.rupa. Selain itu.prinsip rekaan juga memainkan peranan pentig dalam penghasilan sesuatu karya supaya dapat memberi memberi kesan yang menarik kepada karya yang dihasilkan.Rumusan yang dapat dibuat daripada tugasan seni visual ini ialah mata pelajaran ini memainkan peranan penting dalam mematangkan keperibadian masyarakat pada zaman ini kerana seni visual ini mendekatkan diri kita kepada keindahan alam ciptaan tuhan. BIBLIOGRAFI . Disamping itu juga mata pelajaran ini diselitkan dengan tajuk unsur-unsur seni iaitu garisan.jalinan .Seni visual ini juga banyak memberi kesedaran kepda kita untuk menghargai alam sekitar.Daripada gabungan kesemua unsur-unsur seni ini ia dapat menghasilkan lukisan yang menarik.

Bhd Kathleen Chee (2003). Selangor.Pelangi Sdn. Perak: Creative Enterprise Sdn.Bhd.Razak Mohd.Pelangi Sdn. Katheleen Chee (2006) SPM FOKUS U Pendidikan Seni Visual. Shahrizal Dolah (2007).Bhd.Selangor.Bhd .Ace Ahead Seni Visual . Marhanim A. Teks Kreatif Pendidikan Seni Visual Tingkatan 4 & 5.Hassan Mohd Ghazali (2007).Kunci Misteri Pendididkan Seni Visual.Oxford Fajar Sdn.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful