Institut Perguruan Sultan Abdul Halim

Folio Pendidikan Seni Visual;

Nama Pelajar No I/C Kumpulan Nama Pensyarah Tarikh Hantar

: Muhamad Zahid Bin Ahmad Sarkawi. : 900101-10-5607 : F 1 B ( PPISMP Ambilan Julai 2008 ) : Uthayakumaran A/L Kandasamy : 21 September 2008

PENGHARGAAN Saya mengucapkan rasa syukur kepada Allah s.w.t kerana dengan limpah dan kurnianya dapat saya melaksanakan kerja kursus berasaskan ilmu dengan teratur dan jayanya.Kerja kursus berasaskan ilmu adalah satu sistem pelaksanaan kerja secara berstuktur yang bertujuan untuk mentafsir penguasaan dan pencapaian pelajar dalam aspek pemerolehan ilmu, pengusaan ilmu dan kemahiran pemindahan pembelajaran,amalan kalaborasi serta penghayatan nilai dan sahsiah keguruan. Melalui kerja kursus berasakan ilmu ini,pelajar dapat meningkatkan kemahiran dalam membuat rujukan dan mengakses maklumat daripada pelbagai sumber,memilih maklumat yang relevan dan mengorganisasi maklumat secara sistematik dan bermakna.Disini juga saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan ucapan ribuan terima kasih kepada pihak pusat sumber Institut Perguruan Sultan Abdul Halim kerana telah menyediakan bahan-bahan dan sumber maklumat kepada saya untuk menyelesaikan kerja kursus ini.Tidak dilupa juga kepada pensyarah subjek ini iaitu Othayakumaran A/L Kandasamy dan rakan-rakan yang membimbing dan memberikan tunjuk ajar kepada saya. Akhir kata,semoga segala ilmu dan maklumat yang saya melalui tugasan ini dapat saya manfaatkan dalam diri saya dan masyarakat,sekian terima kasih.

ISI KANDUNGAN

Muka surat Pendahuluan Isi kandungan Pengenalan Pendidikan Seni Visual • • • Definisi Matlamat dan objektif Pandangan tokoh •   Peranan Seni Visual . Psikologi sosiologi . • • Warna Ruang . • • • • • • • Kontra Penegasan Imbangan Irama dan pergerakan Kepelbagaian Kesatuan Harmoni . . Muka surat

Prinsip rekaan

Unsur-unsur seni • Garisan • • • Jalinan Rupa Bentuk

Rumusan Bibliografi

mempelajari sejarah dan antropologi seni. dan seni komputer. televisyen. Seni yang dimaksudkan adalah seni visual yang meliputi catan. Disiplin ini mengkaji fungsi dan bentuk setiap objek yang kita hasilkan. teknik dan media serta pembentukan nilai. . Feldmen (1996) memberi definisi pendidikan seni sebagai satu usaha yang melibatkan pengaajaran dan pembelajaran. Keperluan individu ini dapat dicapai melalui aktiviti seni yang melibatkan pengetahuan dan kemahiran mengenai nproses. Hal ini dapat menjelaskan betapa menyeluruhnya pendidikan seni visual. terancang dan prestasinya boleh diukur bagi memenuhi keperluan individu. seni bina. membezakan makna seni. arca. reka bentuk industri. Pendidikan sini visual merangkumi pelbagai kaedah yang digunakan dalam menghasilkan seni. kraft. membuat dan memahami seni disamping mengetahui tentang dunia dan diri kita sendiri. dan melihat nilai hasil individu.PENGENALAN Pendidikan Seni adalah program pendidikan bersistem. fotografi filem.

Fajar Bakti (1989:33) menyatakan “Art : the creation or expression of what is beautiful especially in visual form : great skill or ability in such expression”. kecekapan atau kepandaian membuaangt sesuatu yang indah-indah. melukis. Oxford Student Dictionary Of Current English For KBSM. “Seni barmaksud kecil sekali. molek atau elok. mengukir. keindahan dan kebaikan di mana di dalamnya terkandung cirri-ciri estetika dan logika”. . Mengikut Kamus Pelajar Bahasa Malaysia. Fine Art In Islamic Civilization Imam Al-Ghazali memperkatakan bahawa seni itu indah melalui pandangan keindahan dan kecantikan. menggubah dan sebagainya. Mengikut Ibnu Khaldun “seni itu adalah kebenaran. halus. terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka (1988). Berdasarkan Ensiklopedia Malaysiana (1966:453).PENGERTIAN SENI Membawa maksud kebolehan mencipta. Seni ialah sesuatu yang indah pada pandangan pancaindera manusia sama ada melalui penglihatan atau pendengaran”. Ia juga boleh ditakrifkan sebagai hasil buatan manusia yang diatur dengan mahir dan boleh digunakan untuk menyuarakan pengalaman manusia.

dan pergerakan serta kesatuan. • Wujud atau terbit daripada idea atau pengalaman atau rangsangan individu untuk melahirkan daya cipta yang indah serta dapat dinilai serta dilihat menggunakan mata manusia. jalinan. imbangan. • Prinsip seni reka ialah penegasan. harmoni. irama. • Visual merujuk kepada sesuatu yang boleh dinilai dan dilihat oleh mata manusia. . • Setiap hasil kerja seni dalam penghasilan seni visual memerlukan kombinasi unsur seni dan prinsip rekaan. kepelbagaian. kontra. Menghargai keindahan alam persekitaran. kritis. • Seni visual dapat dinilai keindahannya daripada pengalaman estetik. kreatif inovatif dan inventif. Meningkatkan rasa kesyukuran nterhadap tuhan. Menjadikan bidang seni visual sebagai prospek kerjaya.SENI VISUAL Visual bermaksud sesuatu yang nampak atau tampak. MATLAMAT PENDIDIKAN SENI VISUAL. Kita sebagai manusia menggunakn deria mata untuk melihat atau nampak akan sesuatu. warna. OBJEKTIF PENDIDIKAN SENI VISUAL      Menunjukkan semangat bina jati diri kea rah pembentukan Negara bangsa. bentuk dan ruang. • Unsur seni reka ialah garisan. Membuat diskripsi analisis.     Membentuk keperibadian yang celik budaya Mempunyai nilai-nilai estetikm yang tinggi. interpretasi dan penilaian terhadap karya seni visual Memupuk budaya penyelidikan dalam proses penghasilan karya seni visual. keindahan seni dan warisan bangsa. Menunjukkan nilai tambah dalam disiplin sains. teknologi dan mata pelajaran lain. rupa. imaginative.

html Pendapat Plato (347 SM) – lukisan adalah tiga kali terpisah daripada kebenaran . .PANDANGAN TOKOH-TOKOH BARAT TENTANG SENI VISUAL. nilai dan moral. Idea atau konsep objek tukang pembuat itu meniru konsep sebenar objek itu yang diberi tuhan. Tukang pembuat objek meniru ideanya atau konsepnya mengenai objek itu. Dikaitkan juga dengan perlakuan. akhlak.com/clipart/person/plato. Plato (427/428 sebelum masihi – 347 sebelum masihi) Sumber .    Pelukis yang melukis gambar objek meniru objek yang dibuat oleh tukang pembuat. kesejahteraan dan keindahan.http. Plato membandingkan lukisan dengan kebenaran iaitu . dan puisi dengan konsep ilhamnya. Plato membincangkan lukisan dengan konsep imitasinya.Seni dan pendidikan perlu dipandukan kepada kebenaran. Pembaca puisi memainkan perasaan dengan ilham yang diterimanya. kebaikan.//www. kesempurnaan.ironorchid.

Dengan struktur bentuk dalam puisi itu. . kita dapat melahirkan perasaan mengenai cerita dalam puisi itu. Pelukis pokok tidak meniru pokok tetapi memberi struktur bentuk yang universal kepada pokok. Dengan sruktur bentuk universal itu kita dapat mengenali pokok. Aristotle memberi penekanan kepada bentuk dan struktur sesuatu hasil ataun karya.Aristotle (384 sebelum masihi – 322 sebelum masihi) Pendapat Aristotle pelukis sebenarnya meniru benda alam tetapi memberi struktur bentuk yang universal kepada benda alam dan pembaca puisi sebenarnya tidak mendapat ilham dari dewa tetapi mencapai kartasis dengan struktur bentuk dalam cerita puisi itu.   Maka seni boleh digunakan untuk membina budaya yang yang baik.

Pestalozzi ( 1746 – 1827 )    kanak-kanak patut diberi peluang belajar seni sama ada berbakat atau tidak. Memimpin kanak-kanak ke arah suatu fahaman tentang seni sebagai cara penyusunan pengalaman. Kanak-kanak diberi ruang untuk melukis mengikut pandangan mereka supaya tak hilang kreativiti dan sifat keperibadian diri. . minat untuk belajar dan memajukan diri. Frank Cizek (1865 – 1946 )   Seni sebagai satu peranan ekspresi bebas dalam pendidikan. Sekolah seharusnya memberi kanak-kanak kebebasan untuk perkembangan fizikal.  mewujudkan suasana gembira. suka riang. Memberi penekanan kepada konsep kepentingan aktiviti mata dan tangan. John Dewey (1859 – 1952)    Aktiviti seni merupakan satu pengalaman kepada kanak-kanak. Selain itu beliau berpendapat seni ialah kerja tangan atau kraftangan diajar dengan konsep pendidikan sepanjang hayat (life long ) terhadap aktiviti bercorak praktikal. emosi dan intlektual (kecerdasan fikiran) melalui seni.

Menurut Al-Ghazali   seni bersandarkan daripada Allah kepada Allah. . untuk keredhaan Allah dan menghindarkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Seni menuju kepada “Al-Falah”.Imam menyatakan bahawa apabila orang yang mempunyai ilmu seni bertemu dengan objek alam semulajadi akan dapat mencipta suatu karya atau sekurang-kurangnya menghargai objek tersebut. Menurut Al-Ghazalba     Seni tidak ekses ( melampaui batas-batas kesusilaan ) Seni untuk Islam bertunjangkan dari Allah untuk Allah Keindahan yang dihasilkan dari ilham seni seniman bertunjangkan kepada “mardatillah” dan Seni membentuk peribadi muslim kea rah yang lebih mantap dan beriman.PANDANGAN TOKOH TIMUR DAN ISLAM TENTANG SENI VISUAL. Melalui karya seni. sifat tawaduk akan lebih tertampildan lebih beriman kepada Allah. dan  Seni dijadikan sebagai pemangkin untuk nketakwaan. MUSLIM Muslim dalam Kitab Al.

rasa hati. dan ekspresi yang berlaku dalam diri individu melalui aktiviti seni visual. minda dan semangat atau roh dan logos yang membawa maksud perbincangan atau bidang kajian. Emosi Keupayaan melahirkan idea. kreativiti. peka.   Pengkarya mempunyai kebolehan untuk merasa. dan menghayati Sensitiviti melatih pengkarya menyatakan ekspresi secara jujur. emosi. Berasal daripada perkataan Greek. kenyang. . iaitu psyche yang membawa maksud jiwa. Sensitivity Merupakan kepekaan dan kebolehan membuat pertimbangan dan persepsi dari segi sosial serta estetik. Psikologi membawa maksud perbincangan atau kajian ke atas keseluruhan tingkah laku manusia secara saintifik. Perkembangan dan pembentukan diri individu berdasarkan kepada perkembangan sensitivity. Terbahagi kepada dua :  Emosi sensori Ialah emosi kesan dari[pada rangsangan dari luar tubuh seperti rasa dingin. membuat pertimbangan dan pernyataan diri. letih dan lapar.PERANAN SENI VISUAL Peranan Psikologi .

persaudaraan dan perasaan benci. menjadikan individu lebih imaginative dalam pengkaryaan dan perekaan. simpati. Kreativiti Kamus Dewan Ahli psikologi kemampuan (kebolehan) mencipta daya kreatif. sesuatu yang asli dan berdaya cipta  Kreativiti dalam seni visual lebih kepada sesuatu teknik yang merujuk kepada penglibatan dalam menghasilkan pelbagai kualiti kerja yang lebih menarik. berimaginasi. Ekspresi . Emosi psikik Ialah emosi yang mempunytai alas an kejiwaan seperti kasih sayang. aktiviti dan apresiasinya dapat memantapkan keupayaan membuat dan mencipta. (a) (b) (c) (d) (e) Kreativiti ekspresif Kreativiti teknikal Kreativiti inovatif Kreativiti inventif Kreativiti emergenitif  Pembelajaran SV. berani dan penemuan saintifik dan rekaan mekanikal. Kreatif ialah sejenis pemikiran yang spontan.

orang lain. Peranan sosiologi . perasaan dan emosi. manifestasi. memberi makna menerusi perkataan. atau kepercayaan. peristiwa dan benda. Auguste Comte yang digelar Bapa Sosiologi Dunia. aktiviti dan apresiasinya dapat memantapkan pengucapan. Propaganda SV sebagai saluran untuk menyampaikan dan menyebarkan idea. pemikiran. individu atau kumpulan dalam menyebar dan membangkitkan nilai.curahan idea. Menurut ahli falsafaah Perancic. arahan dan simbol. R. Pembelajaran SV dapat membangkitkan semangat kebangsaan dan cintakan Negara. idea.Tindak balas emosi hasil daripada interaksi atau komunikasi dengan persekitaran. Contohnya Poskad kepada Dunia. Selain itu ia juga dapat memberikan kepada individu berkomunikasi idea.M Maciver (1972) mengatakan bahawa masyarakat adalah makhluk-makhluk sosial yang melahirkan sifat-sifat mereka dengan mencipta satu organisasi yang memandu dan mengawal dan mengawal kelaakuan mereka dalam pelbagai cara Nasionalisme Falsafah. sosiologi adalah sains kehidupan sosial yang melibatkan kesan tindak balas sesama manusia. semangat dan perasaan melalui SV. karya Awang Damit Ahmad. menggambar. Pembelajaran SV. pergerakan. gambaran pemikiran dan perasaan. pengaruh dan kuasa. hasrat. Ahli sosiologi. Poskad kepada Dunia (1990) . masyarakat. Merupakan kajian sistematik tentang masyarakat dan tingkah laku sosial. Contoh hasil karya yang memaparkan unsur nasionalisme ialah Tugu Negara (arca) dan juga potret-potret pemimpin.

Persekitaran Kesedaran nilai persekitaran. Contohnya Rumah Rakit – Kuala Lipis karya Peter Harris dan Waktu Pagi Di Kampung. Hasil karya yang dihasilkan adalah untuk kepuasan pelukis dari cetusan dalaman diri pelukis itu sendiri. Air dan Udara karya Patrick Ng Kah Onn. Contohnya patung Jah Hut dan Mah Meri. Semangat Bumi. yang menjadi patung penyembahan orang-orang asli Pahang dan Selangor. Contohnya. Pembelajaran SV dapat mengukuhkan kepekaan dan sensitivity terhadap kepentingan sekeliling yang memberi kesan kepada kehidupan. Spiritual Ketenangan. Rumah Rakit – Kuala Lipis. unsur keselesaan dan keharmonian dalam SV. karya Lai Foong Mooi. Kebanyakan hasil karya adalah berbentuk 3D atau arca. reka bentuk lanskap dan hiasan dalaman. Ritual / upacara SV dalam melaksanakan ritual / upacara sesuatu budaya dan adapt resam dalam aktiviti kehidupan masyarakat. kepuasan dan keselesaan. Pengeluaran .

Terbahagi kepada Pengalaman intelektual Melalui kajian. Kebanyakan yang terlibat ialah pengkritik. Pemujukan Hasil SV berkeupayaan membentuk empati dan tarikan. penggiat seni.Hasil seni SV berasaskan kepada factor cita rasa. fungsi dan kegunaan. Kebanyakan hasil karya berunsur pengeluaran adalah bertujuan dikomersialkan. Pembelajaran SV dapat menghasilkan mutu pengkaryaan dan perekaan yang berkualiti dengan nilai keindahan yang tinggi. PENGALAMAN ESTETIK Dapat membina kepekaan dan pertimbangan dalam diri individu. Contohnya penghasilan batik dan songket. . gaya. penerokaan. eksperimen dan dapatan dari pelbagai sumber dan maklumat dalam proses penghasilan produk seni. dan individu yang sentiasa mengambil tahu tentang perkembangan bidang yang berkaitan dengan seni. Contohnya seperti bidang pembungkusan. masyarakat dan persekitaran. Contohnya yang jelas ialah papan billboard dan poster. Perniagaan dan perdagangan Pembelajaran SV dapat menghasilkan barangan yang sangat berpotensi untuk perniagaan dan perdagangan.

Antara yang terlibat ialah pelukis. pengarca pandai tukang dan sebagainya. Melalui penglibatan deria.Pengalaman langsung Melalui proses membuat atau memproses penghasilan produk seni. UNSUR SENI Unsur seni merupakan eleman asas dalam penghasilan sesebuah karya seni.setiap karya seni mempunyai satu atau lebih elemen yang dinyatakan itu. .

satu pertemuan kawasan. emosi dan makna. atau paksi visual. . jenis garisan dan pelbagai kuantiti garisan. • • • Garisan mungkin berupa pinggir. Garisan terdiri dari pelbagai sifat.GARISAN RUANG WARNA UNSUR SENI JALINAN RUPA BENTUK GARISAN Merupakan satu titik yang bergerak dari satu kedudukan kepada kedudukan yang lain dalam satu ruang. kontur. Garisan dapat dihasilkan menggunakan pelbagai jenis media atau bahan. perubahan satah. Sesuatu garis mempunyai sifat fizikal. kualiti bahan. keupayaan fungsi.

Lembut Kasar Berserabut Berduri Tegas Berbulu Licin Menggerutu .Sifat garisan Sifat garisan ialah keadaan gambaran berdasarkan jenis sesuatu garisan yang dicipta. Perbezaan sifat garisan dalam penghasilan karya akan menghasilkan kesan visual yang berbeza dalam penghasilan karya.

Arah garisan menerangkan hubungkait garisan dengan muka surat Garisan melintang bergerak merentasi mukasurat. bersegi atau sendeng Ketagori kedua ialah arah garisan. beralun. Garisan menegak bergerak dari atas atau dari bawah . Garisan mungkin lurus. dari timur ke barat atau dari barat ke timur.Jenis garisan Melintang Menegak Nipis Titik Berputar Melengkung Berpancar Zig-zag Mengenali garisan dengan beberapa kategori. • • Ketagori pertama ialah jenis garisan. melengkung.

nipis. nipis. Garisan diognal kelihatan menyendeng dalam perbandingan pada sudut mukasurat. lembut. . Garisan boleh jadi tebal. kemas.mukasurat. • • Ketagori ketiga ialah kualiti garisan. aktif. atau spontan. lembut. Dalam alam semulajadi terdapat berbagai jenis garisan yang menggambarkan keadaan atau sifat benda tersebut. Garisan dihasilkan berseni atau ‘bold’ seperti tebal. Kualiti atau mutu garisan • • • Pelbagai mutu bentuk garisan dari tebal ke nipis. daripada nilai yang gelap ke terang dan juga garisan yang membengkok dan lurus. sederhana. samada dari utara ke selatan atau dari selatan ke utara. putus-putus dan berubah-ubah. Garisan seperti ini akan menunjukan kontor dan bentuk satu alam benda dan sifatnya.

Kawasan ruang yang ditunjukkan oleh garisan boleh terdiri daripada rupa yang tersusun atau tidak tersusun. Garisan melambangkan arah . Contohnya garisan bagi ruang paling hadapan sesuatu benda yang dilukis menggunakan kualiti garisan yang lebih tebal. Garisan melambangkan ruang • Garisan boleh digunakan sebagai rujukan visual bagi menunjukkan dan membahagikan kawasan ruang.Kualiti garisan dapat menimbulkan ilusa visual ruang pada sesuatu imej yang digambarkan. Ia bertujuan untuk menimbulkan ruang visual pada benda tersebut. sama ada dalam ruang dua dimensi atau tiga dimensi.

Garisan dari segi visual dapat memberikan satu suasana pergerakan dinamik seperti dalam ilustrasi figura disebelah. Garisan juga boleh digelar sebagai statik, aktif atau dinamik. Ini bergantung kepada kedudukan dan orientasi diantara satu format dua atau tiga dimensi • Garisan menerangkan rupa • Garisan boleh mempersembahkan kontor rupa atau pinggir bagi satah bagi bentuk dua atau tiga dimensi. Garisan boleh mempersembahkan figura yang tersusun atau yang tidak tersusun, abstrak atau nyata.

Garisan mempersembahkan sifat permukaan • Garisan boleh ditambah kepada ciri-ciri figura atau bentuk dan rupa. Kontor rupa, ton, dan jalinan boleh ditentukan dengan menggunakan teknik lukisan garisan yang menghasilkan tarikan dan makna visual.

Garisan membentuk corak/ jalinan Garisan juga boleh digunakan dalam kebanyakan objek buatan manusia, bahan dan struktur binaan di dalam persekitaran. Di dalam kajian visual, corak boleh disusun daripada satu set garisan kepada tatarajah Teknik lain yang membolehkan corak dihasilkan ialah pemecahan dari kestabilan kepada corak yang tersusun. Perubahan di dalam ketebalan garisan boleh menghasilkan ilusi kedalaman dan pergerakan Garisan sebagai sistem simbol • Garisan juga boleh digunakan tidak hanya pada lukisan figura dan bentuk, tetapi juga bagi mewakili fakta teknikal, bilangan, ringkasan ekspresi atau simbol kod.

Garisan dibentuk daripada bentuk huruf skrip dan taipografi

Elemen taipografi boleh disusun untuk membentuk garisan dan menghasilkan imej serta komposisi.

Garisan sebagai makna visual bagi ekspressi Garisan juga boleh digunakan sebagai peranti visual yang dinamaik untuk menterjemahkan idea dan suasana. Garisan mempunyai makna grafik dan keupayaan bagi mengekspresikan kegembiraan, kesedihan, kesepontanan, keceriaan, keberanian atau perasaan Garisan menghasilkan ilusi ukuran, kedalaman dan pergerakan • Garisan juga boleh digunakan secara efektif untuk menghasilkan ilusi bagi ukuran, kedalaman, dan pergerakan dalam satu format dua dimensi. • Berbagai ketebalan garisan, ruang, arah yang sebanding dan tindanan adalah teknik yang digunakan dalam komposisi garisan untuk menghasilkan ilusi kedalaman dan jarak.

Garisan menghasilkan ton • Garisan boleh digunakan untuk menghasilkan ton. Kesan visual ini boleh dicapai dengan menggunakan ketebalan garisan yang berbeza atau sama dan ruang diantaranya. Nilai kecerahan dan kegelapan garisan ini dapat dihasilkan melalui teknik ini bagi menghasilkan ilusi kedalaman, ciri-ciri permukaan dan pergerakan

Garisan di dalam persekitaran semulajadi Garisan juga didapati dalam bentuk persekitaran semulajadi sebagai hasil dari bentuk atau pengaruh daripada persekitaran Garisan di dalam produk, bentuk dan persekitaran buatan manusia. • Garisan juga terdapat dalam bentuk buatan manusia dan persekitaran hasil dari pembahagian ruang, kualiti semulajadi objek, penggunaan bahan dan sebagainya.

Kualiti emosi dan pengertian bagi garisan. • Kualiti emosi tertentu boleh dinyatakan oleh jurureka apabila menghasilkan garisan. Emosi ini akan mewujudkan tindakbalas daripada pemerhati. • Garisan boleh digunakan bagi mengubahsuai mood dan kadarbanding bagi sesuatu rekabentuk. Walaupun jenis garisan tertentu biasanya menimbulkan perasaan tertentu, ia merupakan penilaian yang subjektif Aplikasi garisan di dalam rekabentuk grafik • Didalam rekaletak, garisan boleh diatur untuk memisahkan bahagian-bahagian penting dalam rekaletak. Disini garisan digunakan untuk menghasilkan lajur yang berbeza-beza. Contoh fungsi garisan dalam rekaletak iaitu: 1. Menyusun maklumat (cetakan garisan diantara ruang nombor-nombor di dalam laporan kewangan). 2. Menegaskan perkataan yang penting. 3. Menghubungkan unit maklumat. • • • • • Garisan banyak digunakan dalam rekaletak atau rekabentuk grafik. Garisan digunakan bagi mengawal: Arah Pembahagian Emosi Rentak

Lukisan yang menunjukan sifat permukaan bagi tumbuhan

Susunan garisan dalam pelbagai ketebalan menghasilkan pergerakan.Garisan dan arah Garisan mempersembahkan sifat permukaan Garisan menerangkan rupa corak. Garisan membentuk corak/ jalinan Lukisan kuda belang menggunakan garisan untuk menghasilkan Garisan dibentuk daripada bentuk huruf skrip dan taipografi .

` Garisan sebagai sistem simbol Garisan sebagai makna visual bagi ekspresi .

Garisan menghasilkan ilusi ukuran.Peta jalan Contoh garisan yang mempersembahkan ekspressi dan pergerakan. kedalaman dan pergerakan Garisan menghasilkan ton Garisan bertindih menghasilkan Kedalaman dan dimensi .

bentuk dan persekitaran buatan manusia.Garisan dalam persekitaran semula jadi Garisan yang menghasilkan pergerakan Garisan di dalam produk. garisan pada permukaan tanah Aplikasi garisan di dalam rekabentuk grafik Menyusun maklumat (cetakan garisan diantara ruang nombor-nombor di dalam laporan kewangan Garisan yang terdapat persekitaran manusia .

JALINAN Jalinan adalah kesan yang terdapat pada sesuatu permukaan benda semula jadi atau benda buatan manusia. licin. beralun. berbongol. • Deria rasa dapat membantu kita memahami suasana jalinan dipersekitaran. Jalinan adalah permukaan yang sebenar. bersegi-segi. tumpul dan berkilat. Ini menentukan apa yang dilihat dan apa yang kita rasa.Kualiti emosi dan pengertian bagi garisan. bergaris. • • Jalinan sebenar Jalinan yang digunakan dalam karya dengan mengekalkan sifat-sifat daripada jalinan asal Pada benda yang ditiru. Jalinan tiruan . rasa pada permukaan bergantung kepada tahap dimana ia dapat dipisahkan melalui komposisinya. Penghasilan karya menggunakan beberapa jenis jalinan. • Jalinan boleh diterangkan dengan sesetengah perkataan seperti kasar.

Contohnya teknik simen ferro.• • Jalinan yang ditiru atau dihasilkan oleh manusia manusia sama ada jalinan sentuh atau jalinan tampak. Jalinan abstrak Sifat atau rupa bentuk jalinan yang diolah dalam karya. gambar pokok pada ilutrasi komik dam olahan imej manusia pada catan cat minyak. Jalinan rekaan Jalinan rekaan ialah jalinan yang direka oleh manusia atau dipermudahkan daripada jalinan yang sedia ada. Contohnya jalinan kayu menggunakan pelbagai media atau teknik. Jalinan pada kain kasar sejenis jalinan sentuh – dapat dirasa . Jalinan sentuh Adalah jalinan yang sebenar dan boleh dirasa permukaannya menggunakan jari. Jalinan dipermudahkan atau dimujarabkan mengikut kehendak pengkarya serta mengikut fungsi karya. • Terdapat 2 jenis jalinan iaitu: 1.

arah bagi sumber cahaya. pembalikan pada permukaan. corak jalinan. dan jarak daripada pelihat memberi kesan kepada persepsi dan persembahan jalinan . Jalinan tampak Ialah jalinan ilusi. nilai jalinannya tidak dapat dirasai oleh deria sentuhan Jalinan pada batu mar-mar adalah jalinan tampak – hanya dapat dilihat Memerhatikan jalinan dari jarak dekat Jalinan boleh dinyatakan dengan perkataan seperti kasar.2. pudar dan bersinar. lembut. pigmen warna. Faktor seperti nilai kontras.

lukisan. Ini mungkin terdiri daripada jalinan sentuh atau jalianan tampak yang realistik.Jalinan kasar Jalinan lembut Mempersembahkan jalinan melalui lukisan. gosokan. lipatan dan tebukan. • • Kebanyakan jalinan yang menarik boleh dipersembahkan dengan menggabungkan berbagai media lukisan dan teknik. . Jalinan boleh dihasilkan melalui catan. tenunan.

arkitek dan jurureka juga menggunakan ton dan warna melalui penggunan pelbagai media. dan satah rupa. garisan.• Untuk menghasilkan jalinan tiruan. Jalinan yang dihasilkan secara ilusi pada sebuah lukisan Jalinan abstrak dan dekoratif boleh dihasilkan dengan menggunakan pengulangan pada corak. Jalinan sentuh boleh dipersembahkan melalui teknik kolaj. artis. tenunan atau tebukan pada permukaan kertas. Tatarajah keseluruhan jalinan ini boleh digunakan untu menghasilkan komposisi rupa yang besar atau figura. .

Kemahiran menggunakan jalinan boleh membuat rekabentuk kelihatan menarik. Jalinan boleh diletakan di mana-mana sahaja yang dirasai perlu oleh jurureka untuk mencapai kesan yang diingini. Jalinan juga dapat digunakan bagi menghasilkan penekanan. Corak adalah sebahagian dari jalinan tampak yang membentuk ilusi jalinan.Robert Mazur menggunakan arkilik polimer dan pasir silica untuk menghasilkan lukisan Aplikasi jalinan di dalam rekabentuk grafik • • • Jalinan adalah penyumbang utama kepada nilai keupayaan dan dimensi rekaletak. Jurureka mungkin memerlukan .

. Beberapa contoh penggunaan jalinan ialah seperti berikut: menghubungkan imej dengan latarbelakang. Garisan luar sesuatu benda akan bertemu pada satu titik dan berakhir pada titik yang sama. Contoh dimana jurureka menggunakan jalinan bitmap kepada latarbelakang untuk memberikan nilai estetika atau mood kepada skrin RUPA Bermaksud garisan luar sesuatu benda.Kerja –kerja perletakkan jalinan pada objek dalam grafik komputer Didalam rekabentuk grafik penggunaan jalinan amat meluas yang merupakan salah satu elemen yang penting. memberikan mood atau identity kepada hasil kerja. dan menghasilkan kontras yang menarik.

Ia lebih berseni dan lembut. tidak mempunyai sudut yang tepat Poligon . Rupa geometri Mempunyai sudut-sudut yang tepat. Rupa organik Mempunyai rupa yang lebih bebas dan tidak mempunyai sudut yang tepat. Dengan kata lain rupa adalah sifat bagi pengenalan terhadap satah dan ditetapkan oleh tatarajah kontor garisan atau pinggir satu satah. Contoh rupa geometrik seperti hexagon. tigasegi. Rupanya kukuh dan kelihatan kasar. Kebanyakan rupa mempunyai nama yang berdasarkan kepada pinggir kontor. Ini bermakna cara bagaimana figura dan bentuk dikenalpasti. Contoh rupa organik.• • • • Ciri-ciri bagi satu satah dan ditentukan oleh konfigurasi kontor garisan Rupa merupakan hasil pertemuan penghujungnya garisan dengan titik permulaanya. Bila garisan menutupi sesuatu kawasan maka lahirlah rupa. ciri-ciri fizikal dan kesatuan. • Rupa terbahagi kepada 2 kategori utama iaitu: 1. empatsegi dan bulatan 2.

Setiap titik mempersembahkan penjuru atau vertex.• Dari segi teori. Kombinasi antara segmen garisan dengan rupa tertentu menghasilkan poligon PARALLELOGRAMS Rombus Romboid Trapezoid Trapezium Segi empat tepat Segi empat sama POLYGON BIASA Segi tiga Pentagon Heksagon Heptagon octagon Segi empat Membahagikan imej dan objek ke dalam rupa akromatik. . bahagian garisan. dan satah ruangan dalaman. poligon adalah susunan titik. Bahagian garisan adalah sebahagian daripada poligon berdasarkan titik dan bahagian menyebabkan terjadinya rupa yang khusus.

Teknik ini menghasilkan penggayaan. arkitek dan jurureka kerapkali menggunakan teknik visual bagi membahagikan imej kepada nilai yang rata menggunakan fotograf atau ilustrasi. Tranformasi ini dilakukan menggunakan samada kaedah penambahan ataupun pengurangan. hasil seni dan struktur senibina. dan rupa menghasilkan ton Tranformasi rupa • • Kemampuan untuk melakukan tranformasi pada rupa adalah kemahiran yang penting di dalam rekabentuk. Imej Albert Einstein menggunakan titik. garisan. Contoh tranfomasi rupa Rupa menetapkan struktur rekabentuk senibina dan pembahagian ruang dalaman. .• • Artis. Ia adalah satu pendekatan kreatif yang dapat menyelesaikan beberapa masalah visual. abstraksi. Proses transformasi ini kerapkali digunakan di dalam bidang rekabentuk produk. tetapi menetapkan ilusi kedalaman dengan nilai ton akromatik dan kromatik.

rupa digunakan untuk menentukan pinggir bagi ruang tiga dimensi. • Positif negetif .Dalam senibina dan rekabentuk ruang dalaman. b) Rupa negatif ialah ruang di keliling rupa sesuatu objek. a) Rupa positif ialah rupa sesuatu objek yang terletak di dalam satu kawasan tertentu. membentuk siling. dinding dan lantai bagi banggunan dan bilik-bilik di dalam bangunan Ruang yang ditentukan oleh rupa yang boleh dilihat di bahagian siling. lantai dan dinding. Rupa positif dan rupa negetif Rupa boleh diolah dalam bentuk positif atau negatif.

Terdapat dua rupa yang menjadi lambing kepada negara kita. Pada asasnya. Rupa dan muka taip • Mukataip ialah jenis-jenis reka bentuk huruf. Contohnya : Menggambarkan kekuatan Menggambarkan kelucuan . rupa muka taip ini dibuat untuk menjadi daya penarik dan menyampaikan mesej. • • Huruf boleh dilukis dalam pelbagai rupa untuk pelbagai tujuan.Rupa dan lambang • Cuba perhatikan lambang-lambang pada bendera negara kita. Rupa itu ialah rupa bulan dan bintang.

jalinan. Bentuk mempunyai keluasan. Disamping itu bentuk juga mempunyai perhubungan yang rapat kesan bayangan dan cahaya. Bentuk mempunyai struktur dalaman. ketinggian. warna. saiz atau bahan. Gabungan daripada rupa dapat menghasilkan bentuk. Bentuk terhasil akibat perbezaan dari segi ton. Contohnya garisan dapat digunakan bagi menghasilkan bentuk. Bentuk terbahagi kepada dua dimensi. tiga dimensi dan pelbagai dimensi.BENTUK • • • • • • Bentuk ialah lanjutan daripada pemahaman rupa. garisan. jisimdan biasanya bentuk mempunyai lebih daripada stu permukaan. Bentuk asas geometric .

jisim dan dapat dirasa serta disentuh. Bentuk tiga dimensi • Bentuk tiga dimensi merujuk pada yang wujud pada ruangan yang sebenar atau rata. Ia dapat dilihat pada permukaan 180 darjah. • Bentuk tiga dimensi terbahagi kepada dua jenis iaitu bentuk yang dapat dilihat dari pelbagai sudut iaitu 360 darjah dan bentuk timbul (relief) • Contoh bentuk yang dapat dilihat pada sudut 360 darjah ialah arca. • Bentuk dua dimensi hanya wujud dalam gambar dan bentuknya tidak dapat disentuh dan dirasa ruangnya. dan reka bentuk grafik. foto. bangunan dan tembikar labu saying. • Contoh bentuk dua dimensi ialah catan. anyaman rotan dan ukiran kayu. • Contoh karya seni visual yang mempunyai bentuk tiga dimensi ialah arca. Contohnya melalui paparan multimedia. • Ia juga dipersembahkan dalam gabungan dimensi contohnya dalam olahan visual ilusi maya. • Contoh bentuk timbul boleh didapati daripada arca yang dilekatkan pada dinding seperti ukiran kayu dan arca simen. Ia mempunyai isipadu.Bentuk dua dimensi • Bentuk dua dimensi merujuk kepada gambar atu visual dua dimensi. Bentuk pelbagai dimensi • Bentuk pelbagai dimensi biasanya dipersembahkan melalui media baru dan dipersembahkan melalui teknologi digital. • Bentuk pelbagai dimensi disampaikan dalam gabungan bentuk tiga dimensi dan bentuk dua dimensi. .

seperti dalam ilustrasi di sebelah . kaedah menghasilkannya. strukturnya.• Bentuk boleh dihuraikan dari segi fungsi. lebar dan dalam. Bentuk sebuah kereta Bentuk padu (konkrit) • Bentuk padu mempunyai tiga dimensi iaitu panjang. Bentuk ada yang nampak berat dan ringan. ada yang mempunyai rupa tertentu dan ada yang bebas. bahan. kualiti emosi dan gaya.

• Asas bagi menghasilkan bentuk tiga dimensi bermula dengan penggunaan satah rupa dua dimensi yang dipanggil poligon. . bentuk tiga dimensi dapat dihasilkan melalui proses tessellations dan jaringan satah. Daripada poligon. jalinan. ton atau warna Lukisan selari bagi bentuk padu menghasilkan ilusi bentuk Perhubungan diantara rupa dua dimensi dan bentuk tiga dimensi.Keratan rentas ilustrasi baseball yang menunjukan tiga dimensi isipadu iaitu panjang. lebar dan dalam Persembahan bentuk pada format dua dimensi (bentuk ilusi) • Ilusi bentuk pada satahgambar dua dimensi boleh dihasilkan menggunakan sistem lukisan binaan.

Penggunaan konfigurasi garisan untuk menghasilkan bentuk • Bagi arkitek dan jurureka rekabentuk dalaman dan jurureka produk struktur garisan boleh digunakan untuk menghasilkan berbagai aplikasi. Struktur garisan yang menghasilkan bentuk 2.3 Bentuk dan rupa • Sebagai sebahagian dari satah. produk dan struktur di dalam persekitaran. Terdapat satu panduan diantara bentuk padu dan objek.7. rupa juga adalah sebahagian daripada sifat bentuk. Ilustrasi dalam figura di muka surat sebelah menunjukkan beberapa contoh bagaimana bingkai garisan digunakan bagi menghasilkan rekabentuk yang berasakan bentuk. Teknik lukisan menggunakan ton dan jalinan digunakan untuk menghasilkan ilusi bentuk.Contoh dimana polyhedron dilakukan lipatan bagi menghasilkan bentuk tiga dimensi. .

hijau dan lain-lain. tindakbalas dan juga kesihatan kita. biru. Ahli psikologi. mereka memperuntukan masa yang panjang untuk memikirkan tentang pemilahan warna Warna terbahagi kepada tiga kategori • • • Warna asas (primary colour) Warna sekunder (secondary colour) Warna tertier (tertiary colour) . kereta dan hiasan dalaman juga mengetahui kepentingan warna di dalam sesuatu rekaan. yang mempengaruhi pemikiran. Malah warna juga mampu mempengaruhi tahap kesihatan seseorang itu.WARNA • • • • • Warna ialah unsur visual yang memainkan peranan yang penting dalam penghasilan karya dan kehidupan harian. merupakan komponen cahaya. mood. Untuk itu. Warna. Pereka-pereka yang mereka pakaian. Warna adalah tindak balas visual terhadap gelombang cahaya yang dikenal pasti sebagai merah. Pemilihan warna untuk pakaian juga mempengaruhi peluahan perasaan seseorang. dan juga jurureka mempunyai pengetahuan mengenai warna yang boleh mempengaruhi sikap dan pemikiran manusia.

Warna utama ini tidak boleh dihasilkan dari campuran sebarang warna. Antara jenis warna yang dapat dihasilkan melalui campuran warna asas ialah warna skunder dan warna tertier. kuning dan merah. Campuran warna asa dapat menghasilkan pelbagai warna. Ia tidak dapat dihasilkan melalui campuran warna lain.Warna utama • • • • Warna utama terdiri dari tiga warna-warna asas. Gabungan tiga warna ini dapat menghasilkan berbagai hue. Biru Merah Kuning Warna utama terhasil dari pemisahan warna spektrum. Warna sekunder . Warna utama ialah biru.

• Warna sekunder terhasil daripada campuran dua warna asas. CAMPURAN DAN WARNA ASAS BIRU + KUNING MERAH + BIRU MERAH +KUNING KEPUTUSAN WARNA HIJAU UNGU OREN/JINGGA .

Ia juga dikenali juga sebagai warna penggenap (complementary colour). Campuran warna daripada warna asas dapat menghasilkan berbagai-bagai warna. Campuran warna amat penting dalam penghasilan karya terutamanya dalam penghasilan catan. Warna asas yang dicampur ialah warna yang ada di bersebelahan roda warna. .Warna tertiar • • • • Warna tertiar terhasil daripada campuran warna asas dan warna sekunder. Ia terhasil daripada campuran satu warna asas dan satu awrna sekunder.

Suhu warna tidak dapat dirasai melalui deria sentuhan.Suhu warna • • • • Suhu warna dapat dirasai melalui deria penglihatan seseorang. Ia juga dapat dirasai melalui perasaan seseorang yang melihat warna tersebut. Warna panas . Suhu warna terdiri daripada warna panas dan warna sejuk.

kuning dan oren. hutan dan bukit bukau. Wujud daripada benda panas seperti api yang sedang marak dan matahari yang sedang bersinar.• • • Terdiri daripada warna yang menimbulkan suasana yang bertenaga seperti susunan kemewaha. Ianya melambangkan ketenganan. aktif dan kukuh. Ianya melambangkan kekuatan. Contohnya suasana yang menimbulkan perasaan tersebut ialah warna yang terdapat pada air laut. Warna panas adalah warna yang tergolong dalam kumpulan warna yang mempunyai intensiti yang tinggi seperti merah. peperangan. Warna sejuk • • • Warna sejuk ialah warna yang tergolong didalam warna yang mempunyai intensity yang rendah. kemeriahan dan keceriaan. air sungai. tenteram. dan Ungu Terdiri daripada warna yang menimbulkan suasana yang menimbulkan perasaan aman. nyaman. Contoh warna sejuk adalah seperti Biru. Hijau. dingin dan damai. suram dan stabil. CONTOH WARNA SEJUK DAN WARNA PANAS .

Warna sejuk Warna sejuk memberi inspirasi yang lebih tenang dan nyaman pada persepsi mata. warna panas Nilai warna .

Skema warna • • • • Skema warna ialah rangkaian kombinasi warna-warna yang harmoni.rekaan grafik. Kombinasi warna diperlukan sebagai panduan dalam menyesuaikan warna-warna yang berbeza dalam sesatu karya. Nilai warna terdiri daripada ton warna warna kroma. Nisbah campuran warna akan menentukan kadar nilai kuasa sesuatu warna. Contohnya kecerahan atau kegelapan sesuatu warna. Penggunaan ton warna dalam karya seni dapat mencipta ruang. sederhana dan pudar. hangat. eksklusif dan ceria. Nilai ukuran dapat dibahagikan kepada tiga peringkat. Dihasilkan melalui campuran warna hitam atau putih mengikut kadar tertentu. Seperti hiasan dalaman. Warna kroma • • • • Warna kroma ialah nilai ukuran warna. Warna kroma akan memberikan kesan yang lebih pudar daripada warna asalnya. Kesesuaindan padanan warna yang dipilih akan menghasilkan warna yang menimbulkan pelbagai tema atau suasana. Kombinasi warna dan skema warna dapat menimbulkan tema atau suasana yang menyagarkan. Jika sesuatu warna dicampur dengan warna putih ia akan menjadi lebih terang dan jika dicampur warna hitam warna tersebut akan menjadi lebih gelap.• • Nilai warna ialah ukuran kekuatan warna. Campuran warna dengan penggenap akan menghasilkan nilai ukuran sesuatu warna. . iaitu cerah. pakaiaan atau catan. Ton warna • • • • Kesan pancaran terang atau gelap warna.

Nilai warna Ton warna Ton warna boleh dijelaskan dengan kepudaran warna hitamkepada putih. RUANG .

• • • • • • • Ruang melibatkan pesepsi pada kedudukan dua dimensi dan tiga dimensi. Ruang terbahagi kepada dua Ruang ilusi • Berbentuk dua dimensi. Ia berbentuk tiga dimensi. Kita boleh merasai kedalaman ruang kongkrit contohnya ruang dalm bangunan. Ia bersambung. Visual kadang kala dirujuk sebagai ruang seni kerana kebanyakan seni jenis ini disusun dalam ruang. Ruang boleh dikategorikan kepada jenis yang berbeza: . Contohnya ruang ilusi yang terdapat pada catan cat air dan fotografi. Jarak diantara atau sekeliling objek • Ruang melibatkan pesepsi jarak dalam persekitaran dan perkaitannya pada kerja seni. perabot dan arca. pasti dan sentiasa terkini. Ruang tidak boleh ditafsir. kedalaman dan juga panjang serta lebar. Kita dapat merasai kedalaman ruang ilusi tetapi hanya dapat melihat pada permukaan 180 darjah. ruang digunakan untuk mengisi kekosongan. Rupa 2 dimensi atau 3 dimensi ditakrifkan sebagai elemen visual yang tidak mempunyai sempadan dan sambungan yang tidak terbatas dari ruang kawasan sesuatu objek. Ruang konkrit • Terdapat dalam ruang sebenar.jarak. Ruang digunakan sebagai suatu cara untuk menerangkan bahagian dalaman atau jarak diantara suatu titik yang belum begitu pasti. Ruang mempunyai ketebalan. senibina dan rekabentuk. di antara dua objek ataupun rongga yang terdapat dalam sesuatu objek Ruang kelihatan timbul dan tenggelam mengikut susunan dan tindakan warna yang tertentu Perbezaan saiz dapat menimbulkan ruang dekat atau jauh.• • • Ruang bermaksud kawasan yang kosong disekeliling sesuatu objek.

• Satu plan yang menggunakan panjang dan lebar. Ruang tiga dimensi • Makanisma ini digambarkan oleh penglihatan dua belah mata dalam keadaan sebenar (binocular) Ruang dan persprktif . Ruang dua dimensi • Kita mendefinasikan ruang dua dimensi sebagai permukaan yang rata dan hanya mempunyai lebar dan panjang sahaja. juga dikenali sebagai format plan . 2.1.

Aras mata ialah kedudukan mata seseorang apabila melihat sesuatu objek. garisan perspektif pada sesuatu objek atau persekitaran akan kelihatan seolah-olah bertemu pada suatu titik yang dinamakan titik lenyap.sudut tepi. .dan kelebaran mengikut jarak yang tertentu. Aras mata menentukan kedudukan kaki langit pemisah antara awan dan bumi atau dua bahagian atas dan bawah. Perbezaan aras mata mewujudkan perbezaan sudut pandangan.ketinggian. Garisan grid perspektif menimbulkan ruang dan illusi tiga dimensi dalam kerja dua dimensi Sesuatu objek dapat dilihat dari sudut yang berlainan Contoh:sudut hadapan. Lukisan perspektif pandangan sesuatu objek berubah dari segi saiz.sudut bawah Kedudukan garisan perspektif bergantung kepada kedudukan aras mata seseorang.• • • • • • • • • Objek yang sama saiz kelihatan lebih besar ditempat dekat tetapi lebih kecil di tempat jauh.sudut atas. Jika dicantumkan.

Penegasan • Penegasan wujud pada sesuatu gubahan apabila terdapat unsure yang menonjol di dalamnya. c) Mengelakkan kebosanan. a) Menggunakan unsur-unsur seni yang berkontra. b) Mengelak kebosanan. • Kontra juga berkaitan dengan focus kerana cirri-ciri yang bertentangan menimbulkan perbezaan. c) Menghasilkan hasil seni berpelbagai lebih menarik. . • Aplikasi prinsip rekaan penegasan dalam gubahan seni visual dapat. a) Member penegasan dantumpuan. • Kontra banyak diaplikasikan dalam gubahan seni kerana aplikasi ini dapat. • Kesan kontra dapt ditimbulkan dalam kegiatan menghasilkan karya-karya seni visual melalui a) Penggunaan dan pengolahan unsur-unsur seni yang berlainan. b) Menarik perhatian. • Penegasan ialah satu teknik yang berkesan untuk menimbulkan focus atau tumpuan terhadap sesuatu perkara atau objek. a) Menimbulkan focus atau tumpuan.PRINSIP REKAAN Kontra • Kontra wujud apabila terdapat unsur-unsur seni yang mempunyai cirri-ciri bertentangan atau bercanggahan dalam sesuatu gubahan. b) Mengasingkan elemen yang harus ditegaskan c) Meletakkan objek penegasan di pusat dengan menggunakan garisan grid berpancaran. cirri penegasan dapat dicapai melalui cara-cara berikut . b) Pengolahan teknik dan dan gaya yang berbeza-beza. • Dalam proses penghasilan karya seni visual. c) Penggunaan bahan yang berlainan.

d) Menimbulkan kesan visual yang lebih hidup dan realistic.bergoyang.Imbangan • Imbangan bermaksud keadaan yang berpadanan dari segi berat. hasil yang bersimetri mempunyai cirri-ciri berikut . dan tumpuan perhatian. menimbulkan imej yang lebih hidup dan realistik. Kepelbagaian . • Dalam ciptaan seni. Garisan ‘axis’ dilukis ditengah-tengah untuk memastikan kedua-dua bahagian mempunyai kesamaan. c) Hasil kelihatan dirancang dengan teliti dan terkawal mengikut grid yang tertentu. b) Menjadikan gambar lebih menarik. bersinar-sinar dan sebagainya. justeru menjadikan gambar kelihatan lebih menarik. Irama dan pergerakan • Pergerakan ialah keadaan yang bergerak. b) Imbangan tidak simetri yang unsur-unsur seni di kedua-dua bahagian pada gubahan tidak sama tetapi mempunyai cirri-ciri yang menimbulkan kesan keseimbangan melalui cara susunan dan penggunaanya. a) Penegasan yang biasanya berpusat di bahagian tengah. • Aplikasi prinsip irama dan pergerakan dalam kegiatan menggambar dapat. b) Daya tarikan sederhana atau tiada tarikan langsung. • Terdapat dua jenis imbangan. c) Menimbulkan daya tarikan yang lebih menarik. memancar. a) Imbangan simetri yang unsur-unsur seni di bahagian kiri sama dengan kanan atau atas sama dengan bawah. tarikan. • Irama dan pergerakan bertujuan untuk membolehkan nyawa kepada rupa dan bentuk visual dalam seni tampak dua dimensi. • Irama dan pergerakan dapat diwujudkan dalam gubahan seni visual melalui pengolahan unsur-unsur seni dengan cara dan teknik yang tertentu. berayun. bergegar. a) Menghasilkan irama dan Susana tertentu.

Harmoni • Susunan atau ulangan unsur-unsur seni mengikut cara yang tertentu akan menimbulkan harmoni. Kepelbagaian dapat diwujudkan melalui aktiviti gayaan. ulangan garisan. seragam. serta rekaan yang baik dapat mewujudkan kesatuan pada sesuatu gubahan seni visual. rupa. seperti warna sejuk. dan kontra. warna panas. dan ruang dalam gaya dan arah yang tertentu atau berpandukan garisan grid akan menghasilkan gubahan yang harmoni. Aplikasi prinsip rekaan kepelbagaian dalam karya seni visual dapat member gaya. variasi. • Aplikasi prinsip kesatuan dalam karya seni akan menjadikan hasil itu kelihatan lebih lengkap.pengelolaan tema..teratur. teratur. • Aplikasi prinsip rekaan harmoni dapat menimbulkan gambaran yang sempurna. gubahan warna sewarna. nilai dan idea yang berbeza dalam sesuatu gubahan. dan selesa pada pandangan. perlanjutan. gubahan warna harmoni. Harmoni tidak akan muncul jika terdapat cirri-ciri yang bercanggah. • Aplikasi warna dari kumpulan yang sama atau mempunyai hubungkait antara satu sama lain jyga menimbulkan gambaran harmoni dalam sesuatu gubahan. RUMUSAN . • Penggunaan unsur-unsur seni. • Dalam konteks seni. dan sempurnadisamping menimbulkan suasana yang tenteram serta perasaan yang selesa. Kesatuan • Kesatuan wujud pada suatu gubahan apabila kesemua unsur-unsur didalamnya mempunyai satu tema yang sama dan menyeluruh. jalinan. dan campuran berbagai jenis warna yang mempunyai hubungkait antara satu sama lain. bentik.• • • Kepelbagaian merujuk kepada keadaan yang mempunyai penggabungan pelbagai gaya. tenaga dan daya tarikan bagi gubahan itu.

bentuk.ruang dan warna.jalinan .prinsip rekaan juga memainkan peranan pentig dalam penghasilan sesuatu karya supaya dapat memberi memberi kesan yang menarik kepada karya yang dihasilkan.rupa.Rumusan yang dapat dibuat daripada tugasan seni visual ini ialah mata pelajaran ini memainkan peranan penting dalam mematangkan keperibadian masyarakat pada zaman ini kerana seni visual ini mendekatkan diri kita kepada keindahan alam ciptaan tuhan.Seni visual ini juga banyak memberi kesedaran kepda kita untuk menghargai alam sekitar. Selain itu. Melalui tugasan ini dapatlah kita mengetahui tentang topik-topik yang sangat penting dalam seni visual.Daripada gabungan kesemua unsur-unsur seni ini ia dapat menghasilkan lukisan yang menarik. BIBLIOGRAFI . Disamping itu juga mata pelajaran ini diselitkan dengan tajuk unsur-unsur seni iaitu garisan.

Bhd Kathleen Chee (2003).Ace Ahead Seni Visual .Razak Mohd. Perak: Creative Enterprise Sdn.Bhd. Katheleen Chee (2006) SPM FOKUS U Pendidikan Seni Visual.Oxford Fajar Sdn. Teks Kreatif Pendidikan Seni Visual Tingkatan 4 & 5.Bhd .Bhd.Kunci Misteri Pendididkan Seni Visual. Shahrizal Dolah (2007).Pelangi Sdn. Marhanim A.Hassan Mohd Ghazali (2007).Selangor.Pelangi Sdn. Selangor.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful