Institut Perguruan Sultan Abdul Halim

Folio Pendidikan Seni Visual;

Nama Pelajar No I/C Kumpulan Nama Pensyarah Tarikh Hantar

: Muhamad Zahid Bin Ahmad Sarkawi. : 900101-10-5607 : F 1 B ( PPISMP Ambilan Julai 2008 ) : Uthayakumaran A/L Kandasamy : 21 September 2008

PENGHARGAAN Saya mengucapkan rasa syukur kepada Allah s.w.t kerana dengan limpah dan kurnianya dapat saya melaksanakan kerja kursus berasaskan ilmu dengan teratur dan jayanya.Kerja kursus berasaskan ilmu adalah satu sistem pelaksanaan kerja secara berstuktur yang bertujuan untuk mentafsir penguasaan dan pencapaian pelajar dalam aspek pemerolehan ilmu, pengusaan ilmu dan kemahiran pemindahan pembelajaran,amalan kalaborasi serta penghayatan nilai dan sahsiah keguruan. Melalui kerja kursus berasakan ilmu ini,pelajar dapat meningkatkan kemahiran dalam membuat rujukan dan mengakses maklumat daripada pelbagai sumber,memilih maklumat yang relevan dan mengorganisasi maklumat secara sistematik dan bermakna.Disini juga saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan ucapan ribuan terima kasih kepada pihak pusat sumber Institut Perguruan Sultan Abdul Halim kerana telah menyediakan bahan-bahan dan sumber maklumat kepada saya untuk menyelesaikan kerja kursus ini.Tidak dilupa juga kepada pensyarah subjek ini iaitu Othayakumaran A/L Kandasamy dan rakan-rakan yang membimbing dan memberikan tunjuk ajar kepada saya. Akhir kata,semoga segala ilmu dan maklumat yang saya melalui tugasan ini dapat saya manfaatkan dalam diri saya dan masyarakat,sekian terima kasih.

ISI KANDUNGAN

Muka surat Pendahuluan Isi kandungan Pengenalan Pendidikan Seni Visual • • • Definisi Matlamat dan objektif Pandangan tokoh •   Peranan Seni Visual . Psikologi sosiologi . • • Warna Ruang . • • • • • • • Kontra Penegasan Imbangan Irama dan pergerakan Kepelbagaian Kesatuan Harmoni . . Muka surat

Prinsip rekaan

Unsur-unsur seni • Garisan • • • Jalinan Rupa Bentuk

Rumusan Bibliografi

Keperluan individu ini dapat dicapai melalui aktiviti seni yang melibatkan pengetahuan dan kemahiran mengenai nproses. reka bentuk industri. Disiplin ini mengkaji fungsi dan bentuk setiap objek yang kita hasilkan. seni bina.PENGENALAN Pendidikan Seni adalah program pendidikan bersistem. Pendidikan sini visual merangkumi pelbagai kaedah yang digunakan dalam menghasilkan seni. fotografi filem. Hal ini dapat menjelaskan betapa menyeluruhnya pendidikan seni visual. terancang dan prestasinya boleh diukur bagi memenuhi keperluan individu. televisyen. kraft. arca. mempelajari sejarah dan antropologi seni. dan seni komputer. Feldmen (1996) memberi definisi pendidikan seni sebagai satu usaha yang melibatkan pengaajaran dan pembelajaran. . membezakan makna seni. membuat dan memahami seni disamping mengetahui tentang dunia dan diri kita sendiri. Seni yang dimaksudkan adalah seni visual yang meliputi catan. teknik dan media serta pembentukan nilai. dan melihat nilai hasil individu.

Seni ialah sesuatu yang indah pada pandangan pancaindera manusia sama ada melalui penglihatan atau pendengaran”. “Seni barmaksud kecil sekali. Fajar Bakti (1989:33) menyatakan “Art : the creation or expression of what is beautiful especially in visual form : great skill or ability in such expression”. .PENGERTIAN SENI Membawa maksud kebolehan mencipta. Ia juga boleh ditakrifkan sebagai hasil buatan manusia yang diatur dengan mahir dan boleh digunakan untuk menyuarakan pengalaman manusia. halus. mengukir. menggubah dan sebagainya. Fine Art In Islamic Civilization Imam Al-Ghazali memperkatakan bahawa seni itu indah melalui pandangan keindahan dan kecantikan. Mengikut Ibnu Khaldun “seni itu adalah kebenaran. Mengikut Kamus Pelajar Bahasa Malaysia. Berdasarkan Ensiklopedia Malaysiana (1966:453). melukis. molek atau elok. kecekapan atau kepandaian membuaangt sesuatu yang indah-indah. terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka (1988). keindahan dan kebaikan di mana di dalamnya terkandung cirri-ciri estetika dan logika”. Oxford Student Dictionary Of Current English For KBSM.

bentuk dan ruang. Meningkatkan rasa kesyukuran nterhadap tuhan. imbangan. Membuat diskripsi analisis. teknologi dan mata pelajaran lain.SENI VISUAL Visual bermaksud sesuatu yang nampak atau tampak. imaginative.     Membentuk keperibadian yang celik budaya Mempunyai nilai-nilai estetikm yang tinggi. kontra. kreatif inovatif dan inventif. kepelbagaian. Menghargai keindahan alam persekitaran. rupa. kritis. Menjadikan bidang seni visual sebagai prospek kerjaya. interpretasi dan penilaian terhadap karya seni visual Memupuk budaya penyelidikan dalam proses penghasilan karya seni visual. . • Visual merujuk kepada sesuatu yang boleh dinilai dan dilihat oleh mata manusia. • Prinsip seni reka ialah penegasan. MATLAMAT PENDIDIKAN SENI VISUAL. • Seni visual dapat dinilai keindahannya daripada pengalaman estetik. dan pergerakan serta kesatuan. keindahan seni dan warisan bangsa. warna. OBJEKTIF PENDIDIKAN SENI VISUAL      Menunjukkan semangat bina jati diri kea rah pembentukan Negara bangsa. • Unsur seni reka ialah garisan. • Wujud atau terbit daripada idea atau pengalaman atau rangsangan individu untuk melahirkan daya cipta yang indah serta dapat dinilai serta dilihat menggunakan mata manusia. Menunjukkan nilai tambah dalam disiplin sains. jalinan. Kita sebagai manusia menggunakn deria mata untuk melihat atau nampak akan sesuatu. irama. harmoni. • Setiap hasil kerja seni dalam penghasilan seni visual memerlukan kombinasi unsur seni dan prinsip rekaan.

Plato (427/428 sebelum masihi – 347 sebelum masihi) Sumber . Idea atau konsep objek tukang pembuat itu meniru konsep sebenar objek itu yang diberi tuhan. nilai dan moral. akhlak.ironorchid. Dikaitkan juga dengan perlakuan. kesejahteraan dan keindahan.com/clipart/person/plato.html Pendapat Plato (347 SM) – lukisan adalah tiga kali terpisah daripada kebenaran .http.//www. Tukang pembuat objek meniru ideanya atau konsepnya mengenai objek itu. dan puisi dengan konsep ilhamnya. kesempurnaan.PANDANGAN TOKOH-TOKOH BARAT TENTANG SENI VISUAL. . Plato membandingkan lukisan dengan kebenaran iaitu . kebaikan. Pembaca puisi memainkan perasaan dengan ilham yang diterimanya.Seni dan pendidikan perlu dipandukan kepada kebenaran. Plato membincangkan lukisan dengan konsep imitasinya.    Pelukis yang melukis gambar objek meniru objek yang dibuat oleh tukang pembuat.

  Maka seni boleh digunakan untuk membina budaya yang yang baik. Dengan struktur bentuk dalam puisi itu.Aristotle (384 sebelum masihi – 322 sebelum masihi) Pendapat Aristotle pelukis sebenarnya meniru benda alam tetapi memberi struktur bentuk yang universal kepada benda alam dan pembaca puisi sebenarnya tidak mendapat ilham dari dewa tetapi mencapai kartasis dengan struktur bentuk dalam cerita puisi itu. Aristotle memberi penekanan kepada bentuk dan struktur sesuatu hasil ataun karya. kita dapat melahirkan perasaan mengenai cerita dalam puisi itu. . Dengan sruktur bentuk universal itu kita dapat mengenali pokok. Pelukis pokok tidak meniru pokok tetapi memberi struktur bentuk yang universal kepada pokok.

minat untuk belajar dan memajukan diri. Sekolah seharusnya memberi kanak-kanak kebebasan untuk perkembangan fizikal. emosi dan intlektual (kecerdasan fikiran) melalui seni. Kanak-kanak diberi ruang untuk melukis mengikut pandangan mereka supaya tak hilang kreativiti dan sifat keperibadian diri. Frank Cizek (1865 – 1946 )   Seni sebagai satu peranan ekspresi bebas dalam pendidikan. Memberi penekanan kepada konsep kepentingan aktiviti mata dan tangan. Selain itu beliau berpendapat seni ialah kerja tangan atau kraftangan diajar dengan konsep pendidikan sepanjang hayat (life long ) terhadap aktiviti bercorak praktikal.  mewujudkan suasana gembira. . suka riang.Pestalozzi ( 1746 – 1827 )    kanak-kanak patut diberi peluang belajar seni sama ada berbakat atau tidak. Memimpin kanak-kanak ke arah suatu fahaman tentang seni sebagai cara penyusunan pengalaman. John Dewey (1859 – 1952)    Aktiviti seni merupakan satu pengalaman kepada kanak-kanak.

Imam menyatakan bahawa apabila orang yang mempunyai ilmu seni bertemu dengan objek alam semulajadi akan dapat mencipta suatu karya atau sekurang-kurangnya menghargai objek tersebut. Menurut Al-Ghazali   seni bersandarkan daripada Allah kepada Allah. Seni menuju kepada “Al-Falah”. dan  Seni dijadikan sebagai pemangkin untuk nketakwaan. MUSLIM Muslim dalam Kitab Al. . untuk keredhaan Allah dan menghindarkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah.PANDANGAN TOKOH TIMUR DAN ISLAM TENTANG SENI VISUAL. Melalui karya seni. Menurut Al-Ghazalba     Seni tidak ekses ( melampaui batas-batas kesusilaan ) Seni untuk Islam bertunjangkan dari Allah untuk Allah Keindahan yang dihasilkan dari ilham seni seniman bertunjangkan kepada “mardatillah” dan Seni membentuk peribadi muslim kea rah yang lebih mantap dan beriman. sifat tawaduk akan lebih tertampildan lebih beriman kepada Allah.

membuat pertimbangan dan pernyataan diri. kreativiti. iaitu psyche yang membawa maksud jiwa. letih dan lapar.   Pengkarya mempunyai kebolehan untuk merasa. Emosi Keupayaan melahirkan idea. Psikologi membawa maksud perbincangan atau kajian ke atas keseluruhan tingkah laku manusia secara saintifik. minda dan semangat atau roh dan logos yang membawa maksud perbincangan atau bidang kajian. . kenyang. dan menghayati Sensitiviti melatih pengkarya menyatakan ekspresi secara jujur. rasa hati. Perkembangan dan pembentukan diri individu berdasarkan kepada perkembangan sensitivity. peka. dan ekspresi yang berlaku dalam diri individu melalui aktiviti seni visual. Sensitivity Merupakan kepekaan dan kebolehan membuat pertimbangan dan persepsi dari segi sosial serta estetik. Terbahagi kepada dua :  Emosi sensori Ialah emosi kesan dari[pada rangsangan dari luar tubuh seperti rasa dingin. Berasal daripada perkataan Greek. emosi.PERANAN SENI VISUAL Peranan Psikologi .

Ekspresi . Kreativiti Kamus Dewan Ahli psikologi kemampuan (kebolehan) mencipta daya kreatif. berani dan penemuan saintifik dan rekaan mekanikal. Kreatif ialah sejenis pemikiran yang spontan. berimaginasi. persaudaraan dan perasaan benci. Emosi psikik Ialah emosi yang mempunytai alas an kejiwaan seperti kasih sayang. sesuatu yang asli dan berdaya cipta  Kreativiti dalam seni visual lebih kepada sesuatu teknik yang merujuk kepada penglibatan dalam menghasilkan pelbagai kualiti kerja yang lebih menarik. aktiviti dan apresiasinya dapat memantapkan keupayaan membuat dan mencipta. simpati. menjadikan individu lebih imaginative dalam pengkaryaan dan perekaan. (a) (b) (c) (d) (e) Kreativiti ekspresif Kreativiti teknikal Kreativiti inovatif Kreativiti inventif Kreativiti emergenitif  Pembelajaran SV.

Selain itu ia juga dapat memberikan kepada individu berkomunikasi idea. karya Awang Damit Ahmad. Pembelajaran SV. pengaruh dan kuasa. gambaran pemikiran dan perasaan.Tindak balas emosi hasil daripada interaksi atau komunikasi dengan persekitaran. perasaan dan emosi. Menurut ahli falsafaah Perancic. menggambar. peristiwa dan benda. hasrat. Contoh hasil karya yang memaparkan unsur nasionalisme ialah Tugu Negara (arca) dan juga potret-potret pemimpin. manifestasi. Peranan sosiologi . sosiologi adalah sains kehidupan sosial yang melibatkan kesan tindak balas sesama manusia. Contohnya Poskad kepada Dunia. R. individu atau kumpulan dalam menyebar dan membangkitkan nilai. Pembelajaran SV dapat membangkitkan semangat kebangsaan dan cintakan Negara. masyarakat.curahan idea. Auguste Comte yang digelar Bapa Sosiologi Dunia. Propaganda SV sebagai saluran untuk menyampaikan dan menyebarkan idea. Ahli sosiologi. atau kepercayaan. orang lain. pemikiran. arahan dan simbol. aktiviti dan apresiasinya dapat memantapkan pengucapan. pergerakan. semangat dan perasaan melalui SV. memberi makna menerusi perkataan. Poskad kepada Dunia (1990) . Merupakan kajian sistematik tentang masyarakat dan tingkah laku sosial.M Maciver (1972) mengatakan bahawa masyarakat adalah makhluk-makhluk sosial yang melahirkan sifat-sifat mereka dengan mencipta satu organisasi yang memandu dan mengawal dan mengawal kelaakuan mereka dalam pelbagai cara Nasionalisme Falsafah. idea.

Ritual / upacara SV dalam melaksanakan ritual / upacara sesuatu budaya dan adapt resam dalam aktiviti kehidupan masyarakat. Contohnya Rumah Rakit – Kuala Lipis karya Peter Harris dan Waktu Pagi Di Kampung. Contohnya patung Jah Hut dan Mah Meri. Air dan Udara karya Patrick Ng Kah Onn. yang menjadi patung penyembahan orang-orang asli Pahang dan Selangor. Pengeluaran . kepuasan dan keselesaan. Hasil karya yang dihasilkan adalah untuk kepuasan pelukis dari cetusan dalaman diri pelukis itu sendiri. karya Lai Foong Mooi.Persekitaran Kesedaran nilai persekitaran. Kebanyakan hasil karya adalah berbentuk 3D atau arca. Pembelajaran SV dapat mengukuhkan kepekaan dan sensitivity terhadap kepentingan sekeliling yang memberi kesan kepada kehidupan. unsur keselesaan dan keharmonian dalam SV. Semangat Bumi. Rumah Rakit – Kuala Lipis. reka bentuk lanskap dan hiasan dalaman. Spiritual Ketenangan. Contohnya.

Hasil seni SV berasaskan kepada factor cita rasa. Contohnya seperti bidang pembungkusan. Kebanyakan hasil karya berunsur pengeluaran adalah bertujuan dikomersialkan. PENGALAMAN ESTETIK Dapat membina kepekaan dan pertimbangan dalam diri individu. Contohnya yang jelas ialah papan billboard dan poster. Contohnya penghasilan batik dan songket. fungsi dan kegunaan. Terbahagi kepada Pengalaman intelektual Melalui kajian. Pembelajaran SV dapat menghasilkan mutu pengkaryaan dan perekaan yang berkualiti dengan nilai keindahan yang tinggi. . Perniagaan dan perdagangan Pembelajaran SV dapat menghasilkan barangan yang sangat berpotensi untuk perniagaan dan perdagangan. penerokaan. Kebanyakan yang terlibat ialah pengkritik. gaya. masyarakat dan persekitaran. Pemujukan Hasil SV berkeupayaan membentuk empati dan tarikan. penggiat seni. eksperimen dan dapatan dari pelbagai sumber dan maklumat dalam proses penghasilan produk seni. dan individu yang sentiasa mengambil tahu tentang perkembangan bidang yang berkaitan dengan seni.

. Antara yang terlibat ialah pelukis.setiap karya seni mempunyai satu atau lebih elemen yang dinyatakan itu. UNSUR SENI Unsur seni merupakan eleman asas dalam penghasilan sesebuah karya seni. pengarca pandai tukang dan sebagainya. Melalui penglibatan deria.Pengalaman langsung Melalui proses membuat atau memproses penghasilan produk seni.

Garisan terdiri dari pelbagai sifat. Sesuatu garis mempunyai sifat fizikal. Garisan dapat dihasilkan menggunakan pelbagai jenis media atau bahan. emosi dan makna. keupayaan fungsi. atau paksi visual. perubahan satah. kualiti bahan. satu pertemuan kawasan. jenis garisan dan pelbagai kuantiti garisan. kontur. • • • Garisan mungkin berupa pinggir. .GARISAN RUANG WARNA UNSUR SENI JALINAN RUPA BENTUK GARISAN Merupakan satu titik yang bergerak dari satu kedudukan kepada kedudukan yang lain dalam satu ruang.

Perbezaan sifat garisan dalam penghasilan karya akan menghasilkan kesan visual yang berbeza dalam penghasilan karya. Lembut Kasar Berserabut Berduri Tegas Berbulu Licin Menggerutu .Sifat garisan Sifat garisan ialah keadaan gambaran berdasarkan jenis sesuatu garisan yang dicipta.

Garisan mungkin lurus. dari timur ke barat atau dari barat ke timur. Arah garisan menerangkan hubungkait garisan dengan muka surat Garisan melintang bergerak merentasi mukasurat. • • Ketagori pertama ialah jenis garisan. bersegi atau sendeng Ketagori kedua ialah arah garisan. beralun. melengkung.Jenis garisan Melintang Menegak Nipis Titik Berputar Melengkung Berpancar Zig-zag Mengenali garisan dengan beberapa kategori. Garisan menegak bergerak dari atas atau dari bawah .

atau spontan. lembut. putus-putus dan berubah-ubah. kemas. . Kualiti atau mutu garisan • • • Pelbagai mutu bentuk garisan dari tebal ke nipis. Dalam alam semulajadi terdapat berbagai jenis garisan yang menggambarkan keadaan atau sifat benda tersebut. lembut. Garisan diognal kelihatan menyendeng dalam perbandingan pada sudut mukasurat.mukasurat. nipis. sederhana. nipis. samada dari utara ke selatan atau dari selatan ke utara. Garisan boleh jadi tebal. Garisan seperti ini akan menunjukan kontor dan bentuk satu alam benda dan sifatnya. Garisan dihasilkan berseni atau ‘bold’ seperti tebal. daripada nilai yang gelap ke terang dan juga garisan yang membengkok dan lurus. aktif. • • Ketagori ketiga ialah kualiti garisan.

Garisan melambangkan arah . sama ada dalam ruang dua dimensi atau tiga dimensi. Garisan melambangkan ruang • Garisan boleh digunakan sebagai rujukan visual bagi menunjukkan dan membahagikan kawasan ruang. Contohnya garisan bagi ruang paling hadapan sesuatu benda yang dilukis menggunakan kualiti garisan yang lebih tebal. Ia bertujuan untuk menimbulkan ruang visual pada benda tersebut.Kualiti garisan dapat menimbulkan ilusa visual ruang pada sesuatu imej yang digambarkan. Kawasan ruang yang ditunjukkan oleh garisan boleh terdiri daripada rupa yang tersusun atau tidak tersusun.

Garisan dari segi visual dapat memberikan satu suasana pergerakan dinamik seperti dalam ilustrasi figura disebelah. Garisan juga boleh digelar sebagai statik, aktif atau dinamik. Ini bergantung kepada kedudukan dan orientasi diantara satu format dua atau tiga dimensi • Garisan menerangkan rupa • Garisan boleh mempersembahkan kontor rupa atau pinggir bagi satah bagi bentuk dua atau tiga dimensi. Garisan boleh mempersembahkan figura yang tersusun atau yang tidak tersusun, abstrak atau nyata.

Garisan mempersembahkan sifat permukaan • Garisan boleh ditambah kepada ciri-ciri figura atau bentuk dan rupa. Kontor rupa, ton, dan jalinan boleh ditentukan dengan menggunakan teknik lukisan garisan yang menghasilkan tarikan dan makna visual.

Garisan membentuk corak/ jalinan Garisan juga boleh digunakan dalam kebanyakan objek buatan manusia, bahan dan struktur binaan di dalam persekitaran. Di dalam kajian visual, corak boleh disusun daripada satu set garisan kepada tatarajah Teknik lain yang membolehkan corak dihasilkan ialah pemecahan dari kestabilan kepada corak yang tersusun. Perubahan di dalam ketebalan garisan boleh menghasilkan ilusi kedalaman dan pergerakan Garisan sebagai sistem simbol • Garisan juga boleh digunakan tidak hanya pada lukisan figura dan bentuk, tetapi juga bagi mewakili fakta teknikal, bilangan, ringkasan ekspresi atau simbol kod.

Garisan dibentuk daripada bentuk huruf skrip dan taipografi

Elemen taipografi boleh disusun untuk membentuk garisan dan menghasilkan imej serta komposisi.

Garisan sebagai makna visual bagi ekspressi Garisan juga boleh digunakan sebagai peranti visual yang dinamaik untuk menterjemahkan idea dan suasana. Garisan mempunyai makna grafik dan keupayaan bagi mengekspresikan kegembiraan, kesedihan, kesepontanan, keceriaan, keberanian atau perasaan Garisan menghasilkan ilusi ukuran, kedalaman dan pergerakan • Garisan juga boleh digunakan secara efektif untuk menghasilkan ilusi bagi ukuran, kedalaman, dan pergerakan dalam satu format dua dimensi. • Berbagai ketebalan garisan, ruang, arah yang sebanding dan tindanan adalah teknik yang digunakan dalam komposisi garisan untuk menghasilkan ilusi kedalaman dan jarak.

Garisan menghasilkan ton • Garisan boleh digunakan untuk menghasilkan ton. Kesan visual ini boleh dicapai dengan menggunakan ketebalan garisan yang berbeza atau sama dan ruang diantaranya. Nilai kecerahan dan kegelapan garisan ini dapat dihasilkan melalui teknik ini bagi menghasilkan ilusi kedalaman, ciri-ciri permukaan dan pergerakan

Garisan di dalam persekitaran semulajadi Garisan juga didapati dalam bentuk persekitaran semulajadi sebagai hasil dari bentuk atau pengaruh daripada persekitaran Garisan di dalam produk, bentuk dan persekitaran buatan manusia. • Garisan juga terdapat dalam bentuk buatan manusia dan persekitaran hasil dari pembahagian ruang, kualiti semulajadi objek, penggunaan bahan dan sebagainya.

Kualiti emosi dan pengertian bagi garisan. • Kualiti emosi tertentu boleh dinyatakan oleh jurureka apabila menghasilkan garisan. Emosi ini akan mewujudkan tindakbalas daripada pemerhati. • Garisan boleh digunakan bagi mengubahsuai mood dan kadarbanding bagi sesuatu rekabentuk. Walaupun jenis garisan tertentu biasanya menimbulkan perasaan tertentu, ia merupakan penilaian yang subjektif Aplikasi garisan di dalam rekabentuk grafik • Didalam rekaletak, garisan boleh diatur untuk memisahkan bahagian-bahagian penting dalam rekaletak. Disini garisan digunakan untuk menghasilkan lajur yang berbeza-beza. Contoh fungsi garisan dalam rekaletak iaitu: 1. Menyusun maklumat (cetakan garisan diantara ruang nombor-nombor di dalam laporan kewangan). 2. Menegaskan perkataan yang penting. 3. Menghubungkan unit maklumat. • • • • • Garisan banyak digunakan dalam rekaletak atau rekabentuk grafik. Garisan digunakan bagi mengawal: Arah Pembahagian Emosi Rentak

Lukisan yang menunjukan sifat permukaan bagi tumbuhan

Garisan dan arah Garisan mempersembahkan sifat permukaan Garisan menerangkan rupa corak. Susunan garisan dalam pelbagai ketebalan menghasilkan pergerakan. Garisan membentuk corak/ jalinan Lukisan kuda belang menggunakan garisan untuk menghasilkan Garisan dibentuk daripada bentuk huruf skrip dan taipografi .

` Garisan sebagai sistem simbol Garisan sebagai makna visual bagi ekspresi .

kedalaman dan pergerakan Garisan menghasilkan ton Garisan bertindih menghasilkan Kedalaman dan dimensi . Garisan menghasilkan ilusi ukuran.Peta jalan Contoh garisan yang mempersembahkan ekspressi dan pergerakan.

Garisan dalam persekitaran semula jadi Garisan yang menghasilkan pergerakan Garisan di dalam produk. bentuk dan persekitaran buatan manusia. garisan pada permukaan tanah Aplikasi garisan di dalam rekabentuk grafik Menyusun maklumat (cetakan garisan diantara ruang nombor-nombor di dalam laporan kewangan Garisan yang terdapat persekitaran manusia .

Ini menentukan apa yang dilihat dan apa yang kita rasa. bersegi-segi. berbongol. tumpul dan berkilat. • Jalinan boleh diterangkan dengan sesetengah perkataan seperti kasar. licin. Penghasilan karya menggunakan beberapa jenis jalinan. JALINAN Jalinan adalah kesan yang terdapat pada sesuatu permukaan benda semula jadi atau benda buatan manusia. Jalinan adalah permukaan yang sebenar.Kualiti emosi dan pengertian bagi garisan. Jalinan tiruan . rasa pada permukaan bergantung kepada tahap dimana ia dapat dipisahkan melalui komposisinya. • • Jalinan sebenar Jalinan yang digunakan dalam karya dengan mengekalkan sifat-sifat daripada jalinan asal Pada benda yang ditiru. beralun. bergaris. • Deria rasa dapat membantu kita memahami suasana jalinan dipersekitaran.

Jalinan pada kain kasar sejenis jalinan sentuh – dapat dirasa . Jalinan sentuh Adalah jalinan yang sebenar dan boleh dirasa permukaannya menggunakan jari. Contohnya jalinan kayu menggunakan pelbagai media atau teknik. Jalinan dipermudahkan atau dimujarabkan mengikut kehendak pengkarya serta mengikut fungsi karya. • Terdapat 2 jenis jalinan iaitu: 1.• • Jalinan yang ditiru atau dihasilkan oleh manusia manusia sama ada jalinan sentuh atau jalinan tampak. Jalinan rekaan Jalinan rekaan ialah jalinan yang direka oleh manusia atau dipermudahkan daripada jalinan yang sedia ada. Jalinan abstrak Sifat atau rupa bentuk jalinan yang diolah dalam karya. gambar pokok pada ilutrasi komik dam olahan imej manusia pada catan cat minyak. Contohnya teknik simen ferro.

dan jarak daripada pelihat memberi kesan kepada persepsi dan persembahan jalinan . Jalinan tampak Ialah jalinan ilusi.2. corak jalinan. pigmen warna. lembut. arah bagi sumber cahaya. pudar dan bersinar. nilai jalinannya tidak dapat dirasai oleh deria sentuhan Jalinan pada batu mar-mar adalah jalinan tampak – hanya dapat dilihat Memerhatikan jalinan dari jarak dekat Jalinan boleh dinyatakan dengan perkataan seperti kasar. Faktor seperti nilai kontras. pembalikan pada permukaan.

Jalinan boleh dihasilkan melalui catan. Ini mungkin terdiri daripada jalinan sentuh atau jalianan tampak yang realistik. • • Kebanyakan jalinan yang menarik boleh dipersembahkan dengan menggabungkan berbagai media lukisan dan teknik. tenunan. gosokan. lipatan dan tebukan. lukisan. .Jalinan kasar Jalinan lembut Mempersembahkan jalinan melalui lukisan.

Jalinan yang dihasilkan secara ilusi pada sebuah lukisan Jalinan abstrak dan dekoratif boleh dihasilkan dengan menggunakan pengulangan pada corak. tenunan atau tebukan pada permukaan kertas.• Untuk menghasilkan jalinan tiruan. Tatarajah keseluruhan jalinan ini boleh digunakan untu menghasilkan komposisi rupa yang besar atau figura. arkitek dan jurureka juga menggunakan ton dan warna melalui penggunan pelbagai media. dan satah rupa. artis. garisan. Jalinan sentuh boleh dipersembahkan melalui teknik kolaj. .

Kemahiran menggunakan jalinan boleh membuat rekabentuk kelihatan menarik.Robert Mazur menggunakan arkilik polimer dan pasir silica untuk menghasilkan lukisan Aplikasi jalinan di dalam rekabentuk grafik • • • Jalinan adalah penyumbang utama kepada nilai keupayaan dan dimensi rekaletak. Corak adalah sebahagian dari jalinan tampak yang membentuk ilusi jalinan. Jalinan juga dapat digunakan bagi menghasilkan penekanan. Jalinan boleh diletakan di mana-mana sahaja yang dirasai perlu oleh jurureka untuk mencapai kesan yang diingini. Jurureka mungkin memerlukan .

Kerja –kerja perletakkan jalinan pada objek dalam grafik komputer Didalam rekabentuk grafik penggunaan jalinan amat meluas yang merupakan salah satu elemen yang penting. . Garisan luar sesuatu benda akan bertemu pada satu titik dan berakhir pada titik yang sama. Beberapa contoh penggunaan jalinan ialah seperti berikut: menghubungkan imej dengan latarbelakang. dan menghasilkan kontras yang menarik. Contoh dimana jurureka menggunakan jalinan bitmap kepada latarbelakang untuk memberikan nilai estetika atau mood kepada skrin RUPA Bermaksud garisan luar sesuatu benda. memberikan mood atau identity kepada hasil kerja.

• Rupa terbahagi kepada 2 kategori utama iaitu: 1. Contoh rupa organik. tigasegi. ciri-ciri fizikal dan kesatuan. Rupanya kukuh dan kelihatan kasar. Rupa organik Mempunyai rupa yang lebih bebas dan tidak mempunyai sudut yang tepat. empatsegi dan bulatan 2. Ia lebih berseni dan lembut. tidak mempunyai sudut yang tepat Poligon . Bila garisan menutupi sesuatu kawasan maka lahirlah rupa. Rupa geometri Mempunyai sudut-sudut yang tepat. Dengan kata lain rupa adalah sifat bagi pengenalan terhadap satah dan ditetapkan oleh tatarajah kontor garisan atau pinggir satu satah.• • • • Ciri-ciri bagi satu satah dan ditentukan oleh konfigurasi kontor garisan Rupa merupakan hasil pertemuan penghujungnya garisan dengan titik permulaanya. Ini bermakna cara bagaimana figura dan bentuk dikenalpasti. Kebanyakan rupa mempunyai nama yang berdasarkan kepada pinggir kontor. Contoh rupa geometrik seperti hexagon.

Kombinasi antara segmen garisan dengan rupa tertentu menghasilkan poligon PARALLELOGRAMS Rombus Romboid Trapezoid Trapezium Segi empat tepat Segi empat sama POLYGON BIASA Segi tiga Pentagon Heksagon Heptagon octagon Segi empat Membahagikan imej dan objek ke dalam rupa akromatik. . Setiap titik mempersembahkan penjuru atau vertex. dan satah ruangan dalaman.• Dari segi teori. poligon adalah susunan titik. Bahagian garisan adalah sebahagian daripada poligon berdasarkan titik dan bahagian menyebabkan terjadinya rupa yang khusus. bahagian garisan.

arkitek dan jurureka kerapkali menggunakan teknik visual bagi membahagikan imej kepada nilai yang rata menggunakan fotograf atau ilustrasi. Ia adalah satu pendekatan kreatif yang dapat menyelesaikan beberapa masalah visual. Contoh tranfomasi rupa Rupa menetapkan struktur rekabentuk senibina dan pembahagian ruang dalaman. garisan. hasil seni dan struktur senibina. tetapi menetapkan ilusi kedalaman dengan nilai ton akromatik dan kromatik. Tranformasi ini dilakukan menggunakan samada kaedah penambahan ataupun pengurangan. Imej Albert Einstein menggunakan titik. dan rupa menghasilkan ton Tranformasi rupa • • Kemampuan untuk melakukan tranformasi pada rupa adalah kemahiran yang penting di dalam rekabentuk. Teknik ini menghasilkan penggayaan. abstraksi. .• • Artis. Proses transformasi ini kerapkali digunakan di dalam bidang rekabentuk produk.

membentuk siling. • Positif negetif . a) Rupa positif ialah rupa sesuatu objek yang terletak di dalam satu kawasan tertentu. dinding dan lantai bagi banggunan dan bilik-bilik di dalam bangunan Ruang yang ditentukan oleh rupa yang boleh dilihat di bahagian siling. Rupa positif dan rupa negetif Rupa boleh diolah dalam bentuk positif atau negatif. lantai dan dinding.Dalam senibina dan rekabentuk ruang dalaman. b) Rupa negatif ialah ruang di keliling rupa sesuatu objek. rupa digunakan untuk menentukan pinggir bagi ruang tiga dimensi.

• • Huruf boleh dilukis dalam pelbagai rupa untuk pelbagai tujuan. rupa muka taip ini dibuat untuk menjadi daya penarik dan menyampaikan mesej. Contohnya : Menggambarkan kekuatan Menggambarkan kelucuan . Pada asasnya. Rupa itu ialah rupa bulan dan bintang. Terdapat dua rupa yang menjadi lambing kepada negara kita.Rupa dan lambang • Cuba perhatikan lambang-lambang pada bendera negara kita. Rupa dan muka taip • Mukataip ialah jenis-jenis reka bentuk huruf.

Contohnya garisan dapat digunakan bagi menghasilkan bentuk. saiz atau bahan. ketinggian. Disamping itu bentuk juga mempunyai perhubungan yang rapat kesan bayangan dan cahaya. Gabungan daripada rupa dapat menghasilkan bentuk. tiga dimensi dan pelbagai dimensi. garisan. Bentuk terbahagi kepada dua dimensi. Bentuk mempunyai keluasan. Bentuk mempunyai struktur dalaman. warna. Bentuk terhasil akibat perbezaan dari segi ton. jisimdan biasanya bentuk mempunyai lebih daripada stu permukaan. jalinan. Bentuk asas geometric .BENTUK • • • • • • Bentuk ialah lanjutan daripada pemahaman rupa.

jisim dan dapat dirasa serta disentuh. foto. • Bentuk pelbagai dimensi disampaikan dalam gabungan bentuk tiga dimensi dan bentuk dua dimensi.Bentuk dua dimensi • Bentuk dua dimensi merujuk kepada gambar atu visual dua dimensi. Contohnya melalui paparan multimedia. dan reka bentuk grafik. • Contoh bentuk timbul boleh didapati daripada arca yang dilekatkan pada dinding seperti ukiran kayu dan arca simen. • Bentuk dua dimensi hanya wujud dalam gambar dan bentuknya tidak dapat disentuh dan dirasa ruangnya. • Ia juga dipersembahkan dalam gabungan dimensi contohnya dalam olahan visual ilusi maya. Bentuk tiga dimensi • Bentuk tiga dimensi merujuk pada yang wujud pada ruangan yang sebenar atau rata. Ia dapat dilihat pada permukaan 180 darjah. anyaman rotan dan ukiran kayu. • Bentuk tiga dimensi terbahagi kepada dua jenis iaitu bentuk yang dapat dilihat dari pelbagai sudut iaitu 360 darjah dan bentuk timbul (relief) • Contoh bentuk yang dapat dilihat pada sudut 360 darjah ialah arca. Ia mempunyai isipadu. Bentuk pelbagai dimensi • Bentuk pelbagai dimensi biasanya dipersembahkan melalui media baru dan dipersembahkan melalui teknologi digital. • Contoh bentuk dua dimensi ialah catan. bangunan dan tembikar labu saying. . • Contoh karya seni visual yang mempunyai bentuk tiga dimensi ialah arca.

kaedah menghasilkannya.• Bentuk boleh dihuraikan dari segi fungsi. seperti dalam ilustrasi di sebelah . Bentuk sebuah kereta Bentuk padu (konkrit) • Bentuk padu mempunyai tiga dimensi iaitu panjang. kualiti emosi dan gaya. strukturnya. ada yang mempunyai rupa tertentu dan ada yang bebas. Bentuk ada yang nampak berat dan ringan. lebar dan dalam. bahan.

Daripada poligon. • Asas bagi menghasilkan bentuk tiga dimensi bermula dengan penggunaan satah rupa dua dimensi yang dipanggil poligon. jalinan.Keratan rentas ilustrasi baseball yang menunjukan tiga dimensi isipadu iaitu panjang. lebar dan dalam Persembahan bentuk pada format dua dimensi (bentuk ilusi) • Ilusi bentuk pada satahgambar dua dimensi boleh dihasilkan menggunakan sistem lukisan binaan. . ton atau warna Lukisan selari bagi bentuk padu menghasilkan ilusi bentuk Perhubungan diantara rupa dua dimensi dan bentuk tiga dimensi. bentuk tiga dimensi dapat dihasilkan melalui proses tessellations dan jaringan satah.

rupa juga adalah sebahagian daripada sifat bentuk. produk dan struktur di dalam persekitaran. . Penggunaan konfigurasi garisan untuk menghasilkan bentuk • Bagi arkitek dan jurureka rekabentuk dalaman dan jurureka produk struktur garisan boleh digunakan untuk menghasilkan berbagai aplikasi. Ilustrasi dalam figura di muka surat sebelah menunjukkan beberapa contoh bagaimana bingkai garisan digunakan bagi menghasilkan rekabentuk yang berasakan bentuk.3 Bentuk dan rupa • Sebagai sebahagian dari satah.Contoh dimana polyhedron dilakukan lipatan bagi menghasilkan bentuk tiga dimensi.7. Terdapat satu panduan diantara bentuk padu dan objek. Struktur garisan yang menghasilkan bentuk 2. Teknik lukisan menggunakan ton dan jalinan digunakan untuk menghasilkan ilusi bentuk.

hijau dan lain-lain. mood. dan juga jurureka mempunyai pengetahuan mengenai warna yang boleh mempengaruhi sikap dan pemikiran manusia. Pereka-pereka yang mereka pakaian. yang mempengaruhi pemikiran. merupakan komponen cahaya. Malah warna juga mampu mempengaruhi tahap kesihatan seseorang itu. Untuk itu. kereta dan hiasan dalaman juga mengetahui kepentingan warna di dalam sesuatu rekaan. biru. Warna. mereka memperuntukan masa yang panjang untuk memikirkan tentang pemilahan warna Warna terbahagi kepada tiga kategori • • • Warna asas (primary colour) Warna sekunder (secondary colour) Warna tertier (tertiary colour) .WARNA • • • • • Warna ialah unsur visual yang memainkan peranan yang penting dalam penghasilan karya dan kehidupan harian. Ahli psikologi. tindakbalas dan juga kesihatan kita. Warna adalah tindak balas visual terhadap gelombang cahaya yang dikenal pasti sebagai merah. Pemilihan warna untuk pakaian juga mempengaruhi peluahan perasaan seseorang.

Warna utama • • • • Warna utama terdiri dari tiga warna-warna asas. Antara jenis warna yang dapat dihasilkan melalui campuran warna asas ialah warna skunder dan warna tertier. Warna utama ialah biru. Warna utama ini tidak boleh dihasilkan dari campuran sebarang warna. Ia tidak dapat dihasilkan melalui campuran warna lain. Gabungan tiga warna ini dapat menghasilkan berbagai hue. kuning dan merah. Campuran warna asa dapat menghasilkan pelbagai warna. Biru Merah Kuning Warna utama terhasil dari pemisahan warna spektrum. Warna sekunder .

• Warna sekunder terhasil daripada campuran dua warna asas. CAMPURAN DAN WARNA ASAS BIRU + KUNING MERAH + BIRU MERAH +KUNING KEPUTUSAN WARNA HIJAU UNGU OREN/JINGGA .

Ia juga dikenali juga sebagai warna penggenap (complementary colour). Campuran warna daripada warna asas dapat menghasilkan berbagai-bagai warna.Warna tertiar • • • • Warna tertiar terhasil daripada campuran warna asas dan warna sekunder. . Campuran warna amat penting dalam penghasilan karya terutamanya dalam penghasilan catan. Warna asas yang dicampur ialah warna yang ada di bersebelahan roda warna. Ia terhasil daripada campuran satu warna asas dan satu awrna sekunder.

Suhu warna terdiri daripada warna panas dan warna sejuk. Ia juga dapat dirasai melalui perasaan seseorang yang melihat warna tersebut. Suhu warna tidak dapat dirasai melalui deria sentuhan.Suhu warna • • • • Suhu warna dapat dirasai melalui deria penglihatan seseorang. Warna panas .

hutan dan bukit bukau. peperangan. suram dan stabil. Warna sejuk • • • Warna sejuk ialah warna yang tergolong didalam warna yang mempunyai intensity yang rendah. Ianya melambangkan kekuatan.• • • Terdiri daripada warna yang menimbulkan suasana yang bertenaga seperti susunan kemewaha. air sungai. kemeriahan dan keceriaan. nyaman. dan Ungu Terdiri daripada warna yang menimbulkan suasana yang menimbulkan perasaan aman. Contoh warna sejuk adalah seperti Biru. Wujud daripada benda panas seperti api yang sedang marak dan matahari yang sedang bersinar. dingin dan damai. Warna panas adalah warna yang tergolong dalam kumpulan warna yang mempunyai intensiti yang tinggi seperti merah. Contohnya suasana yang menimbulkan perasaan tersebut ialah warna yang terdapat pada air laut. Ianya melambangkan ketenganan. aktif dan kukuh. kuning dan oren. Hijau. CONTOH WARNA SEJUK DAN WARNA PANAS . tenteram.

Warna sejuk Warna sejuk memberi inspirasi yang lebih tenang dan nyaman pada persepsi mata. warna panas Nilai warna .

pakaiaan atau catan. Contohnya kecerahan atau kegelapan sesuatu warna. sederhana dan pudar. eksklusif dan ceria. Warna kroma akan memberikan kesan yang lebih pudar daripada warna asalnya. Kombinasi warna diperlukan sebagai panduan dalam menyesuaikan warna-warna yang berbeza dalam sesatu karya.• • Nilai warna ialah ukuran kekuatan warna. Warna kroma • • • • Warna kroma ialah nilai ukuran warna. Campuran warna dengan penggenap akan menghasilkan nilai ukuran sesuatu warna. . Nisbah campuran warna akan menentukan kadar nilai kuasa sesuatu warna. Kesesuaindan padanan warna yang dipilih akan menghasilkan warna yang menimbulkan pelbagai tema atau suasana. Jika sesuatu warna dicampur dengan warna putih ia akan menjadi lebih terang dan jika dicampur warna hitam warna tersebut akan menjadi lebih gelap. Penggunaan ton warna dalam karya seni dapat mencipta ruang. iaitu cerah. Ton warna • • • • Kesan pancaran terang atau gelap warna. Dihasilkan melalui campuran warna hitam atau putih mengikut kadar tertentu. Nilai ukuran dapat dibahagikan kepada tiga peringkat. Skema warna • • • • Skema warna ialah rangkaian kombinasi warna-warna yang harmoni. Nilai warna terdiri daripada ton warna warna kroma.rekaan grafik. Kombinasi warna dan skema warna dapat menimbulkan tema atau suasana yang menyagarkan. hangat. Seperti hiasan dalaman.

Nilai warna Ton warna Ton warna boleh dijelaskan dengan kepudaran warna hitamkepada putih. RUANG .

Contohnya ruang ilusi yang terdapat pada catan cat air dan fotografi. Ia bersambung. Visual kadang kala dirujuk sebagai ruang seni kerana kebanyakan seni jenis ini disusun dalam ruang. perabot dan arca. Ruang konkrit • Terdapat dalam ruang sebenar. • • • • • • • Ruang melibatkan pesepsi pada kedudukan dua dimensi dan tiga dimensi. Ruang digunakan sebagai suatu cara untuk menerangkan bahagian dalaman atau jarak diantara suatu titik yang belum begitu pasti. di antara dua objek ataupun rongga yang terdapat dalam sesuatu objek Ruang kelihatan timbul dan tenggelam mengikut susunan dan tindakan warna yang tertentu Perbezaan saiz dapat menimbulkan ruang dekat atau jauh. ruang digunakan untuk mengisi kekosongan. kedalaman dan juga panjang serta lebar. Ruang terbahagi kepada dua Ruang ilusi • Berbentuk dua dimensi.jarak. Ruang mempunyai ketebalan. Kita boleh merasai kedalaman ruang kongkrit contohnya ruang dalm bangunan. Rupa 2 dimensi atau 3 dimensi ditakrifkan sebagai elemen visual yang tidak mempunyai sempadan dan sambungan yang tidak terbatas dari ruang kawasan sesuatu objek. Ruang boleh dikategorikan kepada jenis yang berbeza: . pasti dan sentiasa terkini. senibina dan rekabentuk.• • • Ruang bermaksud kawasan yang kosong disekeliling sesuatu objek. Ruang tidak boleh ditafsir. Jarak diantara atau sekeliling objek • Ruang melibatkan pesepsi jarak dalam persekitaran dan perkaitannya pada kerja seni. Ia berbentuk tiga dimensi. Kita dapat merasai kedalaman ruang ilusi tetapi hanya dapat melihat pada permukaan 180 darjah.

juga dikenali sebagai format plan . Ruang tiga dimensi • Makanisma ini digambarkan oleh penglihatan dua belah mata dalam keadaan sebenar (binocular) Ruang dan persprktif . • Satu plan yang menggunakan panjang dan lebar. 2. Ruang dua dimensi • Kita mendefinasikan ruang dua dimensi sebagai permukaan yang rata dan hanya mempunyai lebar dan panjang sahaja.1.

sudut atas. Perbezaan aras mata mewujudkan perbezaan sudut pandangan.ketinggian. Aras mata ialah kedudukan mata seseorang apabila melihat sesuatu objek.sudut tepi. .dan kelebaran mengikut jarak yang tertentu. Lukisan perspektif pandangan sesuatu objek berubah dari segi saiz. Jika dicantumkan.sudut bawah Kedudukan garisan perspektif bergantung kepada kedudukan aras mata seseorang. Garisan grid perspektif menimbulkan ruang dan illusi tiga dimensi dalam kerja dua dimensi Sesuatu objek dapat dilihat dari sudut yang berlainan Contoh:sudut hadapan. garisan perspektif pada sesuatu objek atau persekitaran akan kelihatan seolah-olah bertemu pada suatu titik yang dinamakan titik lenyap.• • • • • • • • • Objek yang sama saiz kelihatan lebih besar ditempat dekat tetapi lebih kecil di tempat jauh. Aras mata menentukan kedudukan kaki langit pemisah antara awan dan bumi atau dua bahagian atas dan bawah.

• Dalam proses penghasilan karya seni visual. c) Menghasilkan hasil seni berpelbagai lebih menarik.PRINSIP REKAAN Kontra • Kontra wujud apabila terdapat unsur-unsur seni yang mempunyai cirri-ciri bertentangan atau bercanggahan dalam sesuatu gubahan. • Kontra banyak diaplikasikan dalam gubahan seni kerana aplikasi ini dapat. cirri penegasan dapat dicapai melalui cara-cara berikut . c) Mengelakkan kebosanan. • Penegasan ialah satu teknik yang berkesan untuk menimbulkan focus atau tumpuan terhadap sesuatu perkara atau objek. b) Pengolahan teknik dan dan gaya yang berbeza-beza. a) Menimbulkan focus atau tumpuan. . • Kontra juga berkaitan dengan focus kerana cirri-ciri yang bertentangan menimbulkan perbezaan. Penegasan • Penegasan wujud pada sesuatu gubahan apabila terdapat unsure yang menonjol di dalamnya. a) Member penegasan dantumpuan. a) Menggunakan unsur-unsur seni yang berkontra. c) Penggunaan bahan yang berlainan. • Kesan kontra dapt ditimbulkan dalam kegiatan menghasilkan karya-karya seni visual melalui a) Penggunaan dan pengolahan unsur-unsur seni yang berlainan. b) Mengelak kebosanan. • Aplikasi prinsip rekaan penegasan dalam gubahan seni visual dapat. b) Mengasingkan elemen yang harus ditegaskan c) Meletakkan objek penegasan di pusat dengan menggunakan garisan grid berpancaran. b) Menarik perhatian.

a) Penegasan yang biasanya berpusat di bahagian tengah.bergoyang. b) Menjadikan gambar lebih menarik. • Terdapat dua jenis imbangan. c) Hasil kelihatan dirancang dengan teliti dan terkawal mengikut grid yang tertentu. bersinar-sinar dan sebagainya. • Irama dan pergerakan bertujuan untuk membolehkan nyawa kepada rupa dan bentuk visual dalam seni tampak dua dimensi. b) Daya tarikan sederhana atau tiada tarikan langsung. b) Imbangan tidak simetri yang unsur-unsur seni di kedua-dua bahagian pada gubahan tidak sama tetapi mempunyai cirri-ciri yang menimbulkan kesan keseimbangan melalui cara susunan dan penggunaanya. tarikan. • Irama dan pergerakan dapat diwujudkan dalam gubahan seni visual melalui pengolahan unsur-unsur seni dengan cara dan teknik yang tertentu. dan tumpuan perhatian. • Dalam ciptaan seni. • Aplikasi prinsip irama dan pergerakan dalam kegiatan menggambar dapat. d) Menimbulkan kesan visual yang lebih hidup dan realistic. hasil yang bersimetri mempunyai cirri-ciri berikut . c) Menimbulkan daya tarikan yang lebih menarik. berayun. a) Imbangan simetri yang unsur-unsur seni di bahagian kiri sama dengan kanan atau atas sama dengan bawah. Irama dan pergerakan • Pergerakan ialah keadaan yang bergerak. menimbulkan imej yang lebih hidup dan realistik. Garisan ‘axis’ dilukis ditengah-tengah untuk memastikan kedua-dua bahagian mempunyai kesamaan. Kepelbagaian . a) Menghasilkan irama dan Susana tertentu. bergegar. memancar. justeru menjadikan gambar kelihatan lebih menarik.Imbangan • Imbangan bermaksud keadaan yang berpadanan dari segi berat.

warna panas. gubahan warna harmoni. variasi. • Aplikasi warna dari kumpulan yang sama atau mempunyai hubungkait antara satu sama lain jyga menimbulkan gambaran harmoni dalam sesuatu gubahan. nilai dan idea yang berbeza dalam sesuatu gubahan. perlanjutan. • Dalam konteks seni. teratur. dan selesa pada pandangan. dan sempurnadisamping menimbulkan suasana yang tenteram serta perasaan yang selesa. Harmoni • Susunan atau ulangan unsur-unsur seni mengikut cara yang tertentu akan menimbulkan harmoni. • Aplikasi prinsip kesatuan dalam karya seni akan menjadikan hasil itu kelihatan lebih lengkap.teratur. seragam. rupa. dan kontra.. • Aplikasi prinsip rekaan harmoni dapat menimbulkan gambaran yang sempurna. RUMUSAN .pengelolaan tema. Aplikasi prinsip rekaan kepelbagaian dalam karya seni visual dapat member gaya. tenaga dan daya tarikan bagi gubahan itu. ulangan garisan. serta rekaan yang baik dapat mewujudkan kesatuan pada sesuatu gubahan seni visual. Kepelbagaian dapat diwujudkan melalui aktiviti gayaan. Harmoni tidak akan muncul jika terdapat cirri-ciri yang bercanggah. • Penggunaan unsur-unsur seni. dan campuran berbagai jenis warna yang mempunyai hubungkait antara satu sama lain. gubahan warna sewarna. jalinan. dan ruang dalam gaya dan arah yang tertentu atau berpandukan garisan grid akan menghasilkan gubahan yang harmoni. Kesatuan • Kesatuan wujud pada suatu gubahan apabila kesemua unsur-unsur didalamnya mempunyai satu tema yang sama dan menyeluruh. seperti warna sejuk. bentik.• • • Kepelbagaian merujuk kepada keadaan yang mempunyai penggabungan pelbagai gaya.

Disamping itu juga mata pelajaran ini diselitkan dengan tajuk unsur-unsur seni iaitu garisan. BIBLIOGRAFI .jalinan .prinsip rekaan juga memainkan peranan pentig dalam penghasilan sesuatu karya supaya dapat memberi memberi kesan yang menarik kepada karya yang dihasilkan.Daripada gabungan kesemua unsur-unsur seni ini ia dapat menghasilkan lukisan yang menarik. Selain itu.bentuk.Seni visual ini juga banyak memberi kesedaran kepda kita untuk menghargai alam sekitar. Melalui tugasan ini dapatlah kita mengetahui tentang topik-topik yang sangat penting dalam seni visual.rupa.ruang dan warna.Rumusan yang dapat dibuat daripada tugasan seni visual ini ialah mata pelajaran ini memainkan peranan penting dalam mematangkan keperibadian masyarakat pada zaman ini kerana seni visual ini mendekatkan diri kita kepada keindahan alam ciptaan tuhan.

Razak Mohd. Teks Kreatif Pendidikan Seni Visual Tingkatan 4 & 5.Oxford Fajar Sdn.Bhd.Selangor. Selangor.Kunci Misteri Pendididkan Seni Visual.Hassan Mohd Ghazali (2007).Pelangi Sdn.Bhd .Pelangi Sdn. Perak: Creative Enterprise Sdn.Ace Ahead Seni Visual . Katheleen Chee (2006) SPM FOKUS U Pendidikan Seni Visual.Bhd Kathleen Chee (2003).Bhd. Shahrizal Dolah (2007). Marhanim A.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful