DEFINISI PERKAHWINAN..

Perkahwinan ialahhubunganterikatantaraduaorang yang diiktirafkanolehpihakberkuasasivildan/ataudiikatolehkepercayaan a gama peserta-peserta Secarasejarah, takrif-takriftepatuntuk "perkahwinan" berbezabezaantara dandidalambudaya-budaya: pemahamanmodenmenekankankesahan hubunganseksdalamperkahwinan, walaupunsifatperkahwinan yang sejagat danunikialahpenciptaanpersemendaan. Secaratradisi, masyarakatmenggalakkanseseoranguntukberkahwindenganorang yang jauhuntukmengukuhkanpertalian, tetapicukupdekatsupayasemendabolehdianggapsebagai "salahsatudaripadakami" atau "jeniskami". Satukekecualianuntukperaturaninididapatidalamperkahwinan raja yang mengukuhkankedudukanmerekamelaluipengumpulankekayaanber bandingmelaluipersemendaan.Walaupunbegitu, ahli-ahlikeluarga raja seringdigalakkanberkahwindalamlingkungankeluarga yang rapat. Perkahwinanmasihpentingsebagaiperikatan hubunganseks yang disetujuiolehmasyarakat, danbiasadifahamisebagaisatuhubunganlelaki-perempuan yang bertujuanuntukmelahirkananakanaksertamensosialisasikanmerekadenganjayanya,

2 .