SURAT PEMINDAHAN KUASA/HAK MILIK Nama : Pekerjaan : Alamat : Menerangkan terlebih dahulu: Bahawa berdasarkan akta yang

dibuat pada ___/___/______ telah diberi kuasa untuk sebahagian mahupun untuk seluruhnya oleh En_____________________________, no kad pengenalan _______________________, untuk melakukan segala sesuatu, sama ada menyerahkan atau memindahkan hak dengan cara apa pun dan kepada En_____________________________, no kad pengenalan___________________________. Pemindahan hak ini adalah jika berlakunya sebarang kerosakan atau kecacatan pada mana,mana bahagian didalam rumah yang beralamat _____________________________________ ____________________________________________________________________________ bermula pada tarikh ____/____/______. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan ini saya memindahkan kuasa kepada: Nama : Pekerjaan : Alamat :

Seluruh kuasa yang termaktub dalam akta tersebut yang terdiri daripada berikut: KHUSUS Untuk dan atas nama pemilik iaitu En ________________________ menyerahkan atau memindahkan hak dengan cara apa pun kepada En ________________________, demikian jika berlakunya sebarang kerosakan mahupun kecacatan pada mana-mana bahagian didalam rumah tersebut, En _________________________ boleh memindahkan hak tersebut kepada En ___________________________ bersaksikan oleh saksi dari kedua-dua belah pihak. Demikian pemindahan kuasa ini dibuat dan ditandatangani pada tarikh ____/____/______. Pemilik Pertama _________________ ( ) Pengganti Pemilik ___________________ ( )

Saksi Pemilik Pertama _________________ ( )

Saksi Pengganti Pemilik ___________________ ( )