Zulkifli Abdullah 770403-03-6675

Mengatasi Kelemahan Murid Menguasai Aspek Tatabahasa Dalam Bahasa Melayu Melalui Cara Permainan Bahasa

Oleh Zulkifli Bin Abdullah SJK (T) Bandar Baru Salak Tinggi 43900 Sepang, Selangor Darul Ehsan

ABSTRAK

Guru Bahasa Melayu sering menghadapi masalah dalam pengajaran Bahasa Melayu kerana murid tidak menguasai aspek tatabahasa. Kemahiran tatabahasa ini perlu dikuasai oleh murid kerana kemahiran ini amat berguna dalam penulisan Bahasa Melayu lebih-lebih lagi kepada murid di sekolah Cina dan Tamil di mana Bahasa Melayu menjadi bahasa kedua selepas Bahasa Ibunda mereka. Kajian ini bertujuan untuk meningkatkan kemahiran murid dalam aspek tatabahasa. Seramai 20 murid dari tahun 5 telah dipilih sebagai responden kajian berdasarkan kelemahan mereka dalam aspek tatabahasa . Instrumen kajian terdiri daripada Ujian pra dan Ujian Pasca mengenai 4 aspek tatabahasa yang terpilih iaitu kata hubung, kata adjektif, kata seru dan kata tanya. Tindakan untuk meningkatkan penguasaan tatabahasa responden berkenaan adalah penggunaan permainan bahasa khasnya kuiz, latih tubi dan mencantum kad. Murid-murid berasa gembira dalam menyertai aktiviti-aktiviti ini kerana mereka berlumbalumba untuk memenangi pertandingan dan permainan ini. Dapatan kajian telah menunjukkan bahawa tindakan yang dilaksanakan telah membantu murid untuk menguasai aspek tatabahasa. Hasilnya hampir kesemua murid dapat menguasai aspek tatabahasa dalam tajuk Kata Tanya, Kata Seru, Kata Adjektif dan Kata Hubung. Pengkaji berpuas hati dengan dapatan kajian kerana dapat menarik minat murid belajar kemahiran ini tetapi perlu ditambah baikkan lagi dengan tindakan baru yang lebih efisyen serta menarik minat murid .

1

Jika tidak mereka mungkin menghadapi masalah dalam menjalani kehidupan seharian. Manakala. Selain itu pendidikan di Malaysia juga mewajibkan semua murid supaya lulus mata pelajaran Bahasa Melayu. Isu ini juga menjadi hangat dan mendapat perhatian pelbagai pihak. penjodoh bilangan. Pelajar diwajibkan lulus Bahasa Melayu dalam peperiksaan dalaman sekolah dan juga peperiksaan UPSR bagi murid sekolah rendah dan juga PMR dan SPM bagi murid sekolah menengah. kata seru. Murid-murid sekolah dikehendaki mempelajari Bahasa Melayu dalam semua aspek iaitu perlu menguasai tatabahasa dan juga harus mahir dalam penulisan Bahasa Melayu. Oleh itu. peribahasa. dalam penulisan pula murid-murid harus mahir dalam teknik-teknik menulis karangan yang baik. kata adjektif.Zulkifli Abdullah 770403-03-6675 FOKUS KAJIAN Pelajar Malaysia dikehendaki menguasai Bahasa Melayu kerana bahasa ini amat penting bagi kehidupan harian kita di Malaysia. kata sendi. simpulan bahasa. REFLEKSI ISU KAJIAN Isu kelemahan penguasaan tatabahasa Bahasa Melayu di kalangan murid-murid sekolah sering menjadi buah mulut. Salah satu syarat yang penting bagi kemasukan ke IPTA ialah pelajar mesti mendapat kepujian dalam Bahasa Melayu. perumpamaan dan jenis-jenis ayat. Biasanya guru-guru bahasa berasa tercabar dan kerap menghadapi masalah dalam pengajaran Bahasa Melayu. kata hubung. Statistik juga menunjukkan bahawa murid-murid sekolah berasa sukar untuk memahami tatabahasa Bahasa Melayu. Ini kerana murid-murid agak sukar untuk memahami tatabahasa Bahasa Melayu. Tambahan pula Bahasa Melayu bukanlah bahasa pertuturan seharian mereka. Dalam aspek tatabahasa murid-murid dikehendaki mahir dalam tajuk-tajuk seperti kata tanya. Buktinya adalah kemerosotan keputusan peperiksaan UPSR 2009 dalam subjek pemahaman Bahasa 2 . kata bilangan. guru-guru bahasa dikehendaki menggunakan pelbagai teknik pengajaran dan pembelajaran yang baru dan mencabar bagi memudahkan pemahaman murid dalam Bahasa Melayu iaitu dalam aspek tatabahasa dan juga penulisan karangan.

membaca buku rujukan.guru Bahasa Melayu di Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil Bandar Baru Salak Tinggi telah mengkaji masalah ini dan cuba untuk mengatasi masalah ini. Ini kerana 30 daripada 40 soalan pemahaman meliputi tajuk tatabahasa. Bagi mengatasi masalah ini guru±guru perlu menggalakkan murid-murid supaya rajin membaca surat khabar dan memberi penerangan tentang kebaikan membaca surat khabar. Dengan ini diharap supaya murid-murid dapat menguasai kemahiran tatabahasa. 10% daripada murid-murid tahun 6 gagal dalam kertas pemahaman berbanding subjek lain yang mencapai 100%. rujuk kamus. menyebabkan penyelidik mencuba kaedah yang sesuai untuk mengatasi masalah tersebut. Namun apa yang menggembirakan saya selaku guru Bahasa Melayu adalah kini murid-murid lebih mahir dan boleh menguasai aspek tatabahasa dengan baik. Guru-guru bahasa membuat kajian untuk mendapat tahu punca masalah ini . Jika murid-murid rajin membaca surat khabar mereka boleh memperkayakan perbendaharaan kata dan seterusnya mereka boleh menguasai tatabahasa Bahasa Melayu. Laporan prestasi UPSR 2009 dan ujian bulanan sekolah menunjukkan kelemahan pelajar dalam Bahasa Melayu. Hal ini berlaku kerana muridmurid yang tidak menguasai tatabahasa tidak boleh menjawab soalan pemahaman. buku-buku cerita. Hasil daripada laporan prestasi ini dan pengalaman penyelidik sendiri yang menghadapi pelajar-pelajar yang tidak mempunyai kemahiran penguasaan tatabahasa Bahasa Melayu. perbincangan kumpulan dan sebagainya. Kami memilih cara ini kerana permainan bahasa sangat diminati oleh murid. berjumpa guru. didapati bahawa murid-murid lemah dalam penguasaan tatabahasa Bahasa Melayu kerana murid-murid malas membaca surat khabar. Keputusan murid dalam ujian pasca iaitu ujian yang dibuat selepas permainan bahasa ini agak 3 . Guru. Jika murid tidak menguasai aspek tatabahasa maka mereka tidak boleh menjawab soalan pemahaman. Ini merupakan petanda bahawa Bahasa Melayu merupakan subjek yang kritikal di sekolah ini. Ini mungkin disebabkan permainan bahasa ini memberangsangkan minat murid dan menggalakkan murid untuk mengambil bahagian.Daripada kajian ini. Dalam kajian ini permainan bahasa dipilih untuk menyelesaikan masalah tadi. mencantum kad dan latih tubi.Zulkifli Abdullah 770403-03-6675 Melayu. Misalnya dalam UPSR tahun 2009. Salah satu punca penting mengapa murid-murid gagal menguasai tatabahasa Bahasa Melayu ialah kurang berminat membaca surat khabar. . Dalam permainan bahasa ini dibahagikan kepada 3 bahagian yang kecil iaitu kuiz. Di Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil Bandar Baru Salak Tinggi murid-murid menghadapi masalah dalam penguasaan tatabahasa Bahasa Melayu.

Maka saya terpaksa menjalankan kelas pemulihan. Oleh kerana murid lemah dalam penguasaan tatabahasa Bahasa Melayu. OBJEKTIF KAJIAN Tujuan kajian ini adalah untuk : 1. 4. maka saya tidak boleh menjalankan pengajaran dan pembelajaran seperti biasa. Jadi saya mencadangkan permainan bahasa ini kepada guru-guru yang lain untuk dicuba di dalam kelas mereka. 2. Hampir keseluruhan murid Tahun 5 mahir dan kini telah menguasai aspek tatabahasa. 3.Zulkifli Abdullah 770403-03-6675 baik dan memberangsangkan. Murid-murid kelas ini agak lemah dalam penguasaan tatabahasa Bahasa Melayu. 4 . Merangka tindakan pembaikan untuk mengatasi kelemahan pelajar dalam tatabahasa Bahasa Melayu. Saya sebagai Guru Bahasa Melayu kelas ini menghadapi masalah semasa proses pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu. Meningkatkan keberkesanan penggunaan tatabahasa Bahasa Melayu dalam usaha meningkatkan keupayaan. Guru-guru menilai keberkesanan penggunaan permainan bahasa dalam meningkatkan prestasi murid dari segi pengguasaan tatabahasa Bahasa Melayu. Boleh dikatakan bahawa hampir keseluruhan murid kelas ini tidak boleh menjawab soalan tatabahasa Bahasa Melayu. Mengenal pasti kelemahan pelajar tahun 5 dalam aspek tatabahasa. Inilah yang menyebabkan saya memilih kelas dan tajuk ini bagi menjalankan kajian tindakan ini. KUMPULAN SASARAN Saya memilih murid Tahun 5 Kamban sebagai kumpulan sasaran dalam mengkaji masalah penguasaan tatabahasa Bahasa Melayu. kemahiran dan pencapaian pelajar dalam Bahasa Melayu.

Kami juga berazam untuk menangani masalah penguasaan tatabahasa Bahasa Melayu di kalangan murid tahun 5 sekolah kami. ujian pasca diadakan pada 1 Mac 2010. Kami telah berbincang dan menyediakan soalan±soalan tatabahasa bagi ujian pra dan ujian pasca. Semasa menyediakan soalan ini kami juga menghadapi beberapa masalah. kata adjektif. mencantum kad dan latih tubi. Selain itu. Bagi mengatasi masalah ini kami meminta bantuan ketua panitia Bahasa Melayu. kata seru dan kata tanya. Guru bahasa dan ketua panitia Bahasa Melayu berganding bahu dalam menyediakan ujian-ujian ini. kata seru dan kata tanya (Rujuk lampiran A).Zulkifli Abdullah 770403-03-6675 INSTRUMEN KAJIAN Ujian Pra Dijalankan pada 15 Februari 2010 untuk mendapatkan data pelajar yang tidak mahir dalam penguasaan tatabahasa Bahasa Melayu. Beliau membantu kami dengan menyemak soalan ±soalan yang kami sediakan. Soalan tatabahasa ini merangkumi tajuk-tajuk seperti kata hubung. Guru telah menjalankan beberapa tindakan untuk mengatasi kelemahan tatabahasa murid dalam Bahasa Melayu. Manakala. LANGKAH ± LANGKAH TINDAKAN Tindakan pertama ialah penyediaan ujian pra dan ujian pasca. kata adjektif. Soalan tatabahasa ini merangkumi tajuk-tajuk seperti kata hubung. Antara permainan bahasa yang dipilih ialah kuiz . maka guru dapat memahami tentang kelemahan murid dalam penguasaan tatabahasa. Ujian pra dan ujian pasca ini saya sediakan dengan dibantu oleh guru-guru bahasa yang lain. Ujian pra ini diadakan pada 15 Februari 2010. kami berasa amat bangga dan gembira kerana dapat menyediakan soalan tatabahasa ini. Setelah dikaji tentang keputusan ujian pra. Ini kerana murid-murid ini akan menduduki peperiksaan UPSR pada tahun hadapan. (Rujuk lampiran A) Ujian Pasca Dijalankan pada 1 Mac 2010 untuk mendapatkan data pelajar untuk mengetahui sama ada pelajar benar-benar memiliki kemahiran tatabahasa setelah beberapa tindakan telah diambil. 5 . Permainan bahasa dipilih sebagai alat yang penting dalam mengatasi kelemahan murid.

kata hubung. kata tanya dan sebagainya. sambil 6 . Kemudian mereka akan mencantumkan kad manila tersebut dan melekatkan kad manila tersebut di hadapan kelas. Dalam kad manila ditulis soalan-soalan tatabahasa dan jawapannya ditulis berasingan dalam kad manila yang lain. Murid-murid dibahagikan dalam 2 kumpulan . Manakala. Kuiz Guru±guru menyediakan soalan kuiz yang meliputi soalan tatabahasa. bagi kumpulan yang kedua menjawab soalan dengan betul diberikan 1 markah. Satu kumpulan diberikan soalan dan satu lagi kumpulan diberikan jawapan. Murid-murid dikehendaki membaca soalan dan mencari jawapan pada rakan mereka. kata adjektif. Kuiz ini dijalankan pada 18 Februari 2010. Permainan ini diadakan pada 22 Februari 2010. Kuiz ini dijalankan selama 1 minggu dan setiap hari soalan kuiz berbeza iaitu berdasarkan tajuk±tajuk yang berbeza. Markah bagi kumpulan pertama yang menjawab dengan betul ialah sebanyak 3 markah. Setiap kumpulan diberikan masa 1 minit untuk menjawab soalan yang dikemukakan. kata seru. Soalan±soalan kuiz ini dibincang dan disediakan oleh guru±guru Bahasa Melayu. Contohnya. Semasa menjalankan kuiz ini murid-murid tahun 5 dibahagikan kepada dua kumpulan yang berasingan dan diberi nama iaitu Kumpulan Cemerlang dan Kumpulan Gemilang. Contoh soalan kuiz adalah seperti berikut: Senaraikan 3 kata tanya 1) 2) 3) Senaraikan 2 kata seru 1) 2) 2.Zulkifli Abdullah 770403-03-6675 Permainan Bahasa 1. Contoh Soalan : Mereka berbual ________________ berjalan. Mencantum Kad Guru-guru bahasa juga mengadakan permainan mencantum kad.

Begitu juga semasa permainan mencantum kad. 25% adalah satu peratus yang besar bagi sekolah kami. Walau bagaimanapun. Walau bagaimanapun. Jadual di atas menunjukkan bahawa seramai 5 (25%) murid gagal menjawab soalan tatabahasa yang diberikan. murid-murid begitu aktif menjawab soalan. Dalam latih tubi ini murid-murid diberikan 10 soalan tatabahasa dan mereka diminta menjawab soalan-soalan ini dalam masa yang ditetapkan.Zulkifli Abdullah 770403-03-6675 3. UJIAN PRA Jadual 1 : Keputusan Ujian Pra Peratus 0-19 20-39 40-59 60-79 80-100 Jumlah Pelajar Bilangan pelajar 2 3 5 8 2 20 Jadual 1 di atas menunjukkan tentang keputusan ujian pra. Markah lulus yang ditetapkan ialah 40 %. Ujian Pra berupa soalan tatabahasa diadakan pada 15 Februari 2010 untuk menentukan dan melihat tahap pemahaman murid tentang tatabahasa Bahasa Melayu. murid-murid berasa gembira dan cenderung untuk terlibat dalam kuiz. menyediakan soalan kuiz. murid-murid juga diberi latih tubi. Mereka berebut-rebut untuk menjawab soalan kuiz. Dalam melaksanakan langkah-langkah tindakan seperti yang disebut di atas guru-guru menghadapi pelbagai masalah. Latih tubi ini diadakan pada 24 Februari 2010. Contohnya. KEPUTUSAN Sebelum aktiviti pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan untuk menentukan kelemahan murid dalam aspek tatabahasa Bahasa Melayu pelbagai langkah telah diambil. Ini bermakna separuh murid tidak dapat 7 . Hanya 10 orang murid sahaja yang berjaya mendapat markah diantara 60-100. Apa yang mengecewakan ialah 5 daripada 20 murid gagal mendapat 40 markah. Guru telah menyediakan beberapa soalan tatabahasa Bahasa Melayu. Latih Tubi Selain daripada soalan kuiz dan permainan mencantum kad. murid-murid tidak aktif menjawab soalan latih tubi.

didapati bahawa murid-murid Tahun 5 terlalu lemah dalam aspek tatabahasa Bahasa Melayu. Pencapaian ini amat memberangsangkan dan menunjukkan bahawa murid dapat menguasai aspek tatabahasa Bahasa Melayu. Pencapaian ini juga menunjukkan bahawa permainan bahasa yang dibuat oleh guru selepas ujian pra amat berkesan dan murid-murid dapat menguasai aspek tatabahasa Bahasa Melayu. Daripada keputusan di atas didapati bahawa 19 murid telah lulus dalam ujian pasca ini. Seramai 15 murid telah berjaya mendapat pangkat A dan B. Jadual 2 : Keputusan Ujian Pasca Peratus 0-19 20-39 40-59 60-79 80-100 Jumlah Pelajar Bilangan pelajar 1 4 10 5 20 Dari keputusan di atas didapati hampir semua murid dapat memahami dan menjawab soalan tatabahasa dengan mudah selepas ujian pasca.Zulkifli Abdullah 770403-03-6675 menguasai aspek tatabahasa Bahasa Melayudengan baik. ANALISIS DATA Jadual 3 : Analisis Keputusan Ujian Pra Dan Ujian Pasca Bil 1. Ujian pasca dilaksanakan selepas tindakan diambil. Daripada analisis ini. 4. 2. Punitian David Thanaraj Prema Nama Pra 15 42 50 33 Pasca 25 50 63 60 10 18 13 27 Beza 8 . Ini kerana permainan bahasa yang dijalankan selepas ujian pra amat berkesan dan mendapat respon yang baik daripada murid. 3. UJIAN PASCA Jadual 2 menunjukkan tentang keputusan ujian pasca yang dijalankan. Berikut adalah hasil analisis pencapaian Ujian pasca selepas pengajaran dan pembelajaran yang diadakan pada 1 Mac 2010.

Daripada jadual di atas didapati dalam ujian pra. 6. seramai 4 murid atau 20% murid berada pada tahap pencapaian C. 8. 19. Ini kerana hampir kesemua murid telah lulus dalam ujian pasca ini. 11. Hanya seorang murid sahaja yang masih gagal. 10. 13. 17. 15 murid daripada 20 murid sahaja yang lulus iaitu berjaya mendapat markah 40%. Primila Sharvin Meganathan Loganathan Ramesh Pavithra Gangai Thayala Raj Vijay Baga Mani Arasu Guna Mano Shanti 52 45 60 55 68 65 75 75 18 90 88 68 60 28 73 25 63 60 70 65 75 73 83 85 43 93 90 80 73 45 75 45 12 15 10 10 07 08 08 10 23 03 02 12 13 17 02 20 Jadual 3 menunjukkan analisis keputusan ujian pra dan ujian pasca secara terperinci. 14. Ini menunjukkan bahawa hampir 25% murid gagal dalam ujian pra. 18. mencantum kad dan latih tubi. 9 . 12. Bagi mengatasi masalah ini maka guru bahasa bersama-sama dengan guru-guru lain berganding bahu. kami membuat keputusan untuk mengadakan permainan bahasa bagi mengatasi masalah ini. Bakinya iaitu 5 murid gagal dalam ujian pra ini. Permainan bahasa ini dibahagikan kepada 3 iaitu kuiz. 9. Terdapat 5 murid yang berjaya mendapat pangkat A dan10 murid berjaya mendapat pangkat B. Keputusan ujian pasca ini agak memberangsangkan dan menggembirakan. Setelah murid-murid menguasai tatabahasa Bahasa Melayu maka ujian pasca pula diadakan. Manakala. 20. 7. 15.Zulkifli Abdullah 770403-03-6675 5. 16. Melalui perbincangan.

Zulkifli Abdullah 770403-03-6675 REFLEKSI TINDAKAN Penyelidikan ini dapat memberi kesedaran kepada guru-guru Bahasa Melayu tentang masalah pelajar dan kelemahan pelajar dalam penguasaan tatabahasa dalam Bahasa Melayu. kajian ini dapat disempurnakan dalam tempoh yang dirancangkan. Misalnya menggunakan kaedah ini untuk mengajar penulisan Bahasa Melayu. Misalnya guru-guru yang mengajar tahap 1 iaitu tahun 1 hingga tahun 3 sepatutnya mengunakan permainan bahasa ini. 10 . Hasilnya tentu baik. Penyelidikan ini juga dapat memberi banyak pengalaman kepada penyelidik dan membantu penyelidik mencari cara penambahbaikan. Jadi saya sebagai guru Bahasa Melayu Tahun 5 berasa gembira atas pencapaian murid-murid. Saya sebagai penyelidik ingin mengesyorkan permainan bahasa ini kepada semua guru bahasa bagi mengatasi masalah penguasaan tatabahasa Bahasa Melayu. namun dengan semangat untuk memperbaiki kelemahan murid dengan penuh ikhlas dan tanggungjawab. Walaupun penyelidik mempunyai banyak tugasan lain yang terpaksa dilaksanakan. penyelidik juga dapat mengesan kelemahan dan kekuatan pengajaran dan pembelajaran guru serta dapat meningkatkan lagi kualiti pengajaran dan pembelajaran guru. Hampir keseluruhan murid telah berjaya menguasai aspek tatabahasa Bahasa Melayu. Saya juga telah mencadangkan kepada pentadbiran sekolah supaya meminta semua guru Bahasa Melayu supaya menggunakan cara permainan bahasa dalam pengajaran dan pembelajaran mereka. Sebagai tindakan lanjutan saya akan menggunakan teknik permainan bahasa ini untuk mengajar tajuk-tajuk yang lain. Saya juga berazam untuk memastikan para pelajar saya mendapat keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan UPSR nanti bagi mata pelajaran Bahasa Melayu. saya telah berjaya dalam kajian ini. Sebagai kesimpulannya. Di samping itu.

Diharapkan kajian ini dapat memberi manfaat yang berguna kepada penyelidik sebagai tenaga pengajar yang bertanggungjawab untuk melihat kejayaan pelajarnya dalam bidang bahasa. 11 . penyelidik berharap dapat meneruskan penyelidikan ke gelung yang kedua pada masa akan datang dan akan cuba menerapkan dalam tajuk lain yang akan diajar. Kajian ini bukan sahaja dapat meningkatkan prestasi pelajar tetapi dapat juga memperbaiki teknik pengajaran dan pembelajaran guru-guru.Zulkifli Abdullah 770403-03-6675 PENUTUP Kajian Tindakan ini adalah satu kajian yang baik jika dijalankan di peringkat sekolah. Penyelidik berbangga dapat menjalankan kajian tindakan ini pada gelungan pertama. Oleh yang demikian.

Rina pergi ke kedai ««««««««« (sambil. besarnya rumah kamu! 3. «««««««««. dengan) Suresh pergi melawat Kuala Lumpur pada cuti penggal yang lalu.. Ramesh««««««««« (dan. . ««««««««««««. keadaan nenek kamu di hospital? TAJUK : KATA SERU Nyatakan kata seru yang betul. 2.Zulkifli Abdullah 770403-03-6675 LAMPIRAN A (CONTOH AYAT) TAJUK : KATA HUBUNG Gariskan jawapan yang betul. «««««««««. cantiknya baju k! 12 .. . nama guru kelas kamu? 2. nahas kau! 2. TAJUK : KATA TANYA Tuliskan jawapan yang betul. ««««««««««««. 1. untuk) membeli kek. . 1. «««««««««. 1.