Id, Ego, Super Ego

Apaitu Id, Ego dan Super Ego 1) Id Id diandaikansemuagejala yang neutral dalampemikiranseorangindividu.Dalampandanganpsikoanalisis, cirri id seseorangitusudahwujudsemasaiadilahirkan. Id dianggapsebagaisatuelemenstruktur yang semulajadi, satuelemen yang diwarisi, satuelemen yang sediaadadalamdirimanusia.Id merupakansatugejalabawahsedar.Id merupakansatutenaga yang primitif.Iatidakteratur, tidakrasionaldanpenuhdenganorientasiberkehendakkankepuasan. Id merupakansumber LIBIDO.Tujuanutama id adalahbagimendapatkankepuasanswadirisecaramendadak (immediate gratification ). Itulahsebabnya id tidakmempunyaipenyatuandarisegimaksud yang tidakteraturdantidakbermoral.Sebagaisatutenaga yang begituprimitif, id jugamerupakanpenggerakpsikologikal yang tidakpayahdipelajari.

2) Ego Ego berbezadengan id.Ego tidakwujudsemasadilahirkan.Sebaliknya, ego berkembangsecaraberperingkat.Sebagaielemenpadatahapsedar, ego penuhdenganpersepsi, inginkankemajuandanbolehmenyesuaikanfungsinyamengikutkeadaan.Perkembangan ego adalahmelaluihubunganseara social danidentifikasinyadengan orang lain, objek di dalamalamsekelilingnya. Sebagaialatmemperkukuhkanswadiripadatahapsedar, ego memainkansatufungsi yang pentingdalamstrukturtingkahlakudanpersonalitiindividu.

3) Superego Super ego merupakanstruktur yang ketigadalampemikirantingkahlakupsikoanalisis.Super ego lebihmenyerupaihatinuraniatau µconscience¶ seseorangindividu.Super ego merupakanakartunjangdariaspekpeneguhan moral yang baik.Moral yang dipelajari, dikenalpastidaripadaibubapamahupundarimasyarakat.Moral yang demikianjugadipelajarihasildaripadaasuhansemasaseseorangindividuitumasihkecilperi ngkatumurnyadanberkembangdenganpenerapan moral sehinggasebatidenganhatinuraninya.
1

menolak. Ego dan Superego 1. apabilahendakkeluarrumah. pemikiran. Sebagaicontoh.Id. 2. emosi. peristiwa. persepsi. tipuhelahdenganmemesongkankeadaansebenarataukebenaran. Super ego bertindakseakanakansepertiibubapaseorangindividuiaituiasalingmengingatkankeadaan. Rujukan © othmanmohamed 1997 (Professor MadyaDr. Othman Dato' Haji Mohamed) 2 . Seterusnya ego bolehbertindakterhadaptingkahlakupenyelesaianmasalahberasaskanpengalama ndansosialisasi. kaedahiniternyatasebagaimekanismabeladiri ego. suasana. Super ego mengawal id dan ego. Super Ego Hubungansalinginteraksi di antara Id. akanterlintas di fikiranuntukmemakaikasut. Apabilakaedahinibergerakdanmengambilalihtingkahlaku. Antaramekanismabeladiri ego adalahpendaman. ii) Ego jugabolehmenggunakankaedahmenetang. lazimnya di kalangan orang melayu. rosotandansublimisi. sikapdantingkahlaku. secaraautomtik. Ego bertindaksemasaberlakunyaacara yang mendatangkankecemasansepertikonflikataupertentanganantara id dengan super ego. Ego mempunyaiduacarauntukbertindakdalamkeadaankecemasaniaitu: i) Ego bolehmenggunakanasaspengalamansertakebolehantenagapemikiran yang nyataatau yang sebenar. perasaan. Keadaanmenanggalkankasutsebelummasukkerumahkediamanjugamenjadikelazimana dat orang melayu. Ego. Di sebalik super ego pula sentiasawujudimejpengawalan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful