P. 1
Hubungan Saling Interaksi Di Antara Id, Ego Dan Superego

Hubungan Saling Interaksi Di Antara Id, Ego Dan Superego

|Views: 1,959|Likes:
Published by Roslyn Rose

More info:

Published by: Roslyn Rose on Apr 20, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/28/2013

pdf

text

original

Id, Ego, Super Ego

Apaitu Id, Ego dan Super Ego 1) Id Id diandaikansemuagejala yang neutral dalampemikiranseorangindividu.Dalampandanganpsikoanalisis, cirri id seseorangitusudahwujudsemasaiadilahirkan. Id dianggapsebagaisatuelemenstruktur yang semulajadi, satuelemen yang diwarisi, satuelemen yang sediaadadalamdirimanusia.Id merupakansatugejalabawahsedar.Id merupakansatutenaga yang primitif.Iatidakteratur, tidakrasionaldanpenuhdenganorientasiberkehendakkankepuasan. Id merupakansumber LIBIDO.Tujuanutama id adalahbagimendapatkankepuasanswadirisecaramendadak (immediate gratification ). Itulahsebabnya id tidakmempunyaipenyatuandarisegimaksud yang tidakteraturdantidakbermoral.Sebagaisatutenaga yang begituprimitif, id jugamerupakanpenggerakpsikologikal yang tidakpayahdipelajari.

2) Ego Ego berbezadengan id.Ego tidakwujudsemasadilahirkan.Sebaliknya, ego berkembangsecaraberperingkat.Sebagaielemenpadatahapsedar, ego penuhdenganpersepsi, inginkankemajuandanbolehmenyesuaikanfungsinyamengikutkeadaan.Perkembangan ego adalahmelaluihubunganseara social danidentifikasinyadengan orang lain, objek di dalamalamsekelilingnya. Sebagaialatmemperkukuhkanswadiripadatahapsedar, ego memainkansatufungsi yang pentingdalamstrukturtingkahlakudanpersonalitiindividu.

3) Superego Super ego merupakanstruktur yang ketigadalampemikirantingkahlakupsikoanalisis.Super ego lebihmenyerupaihatinuraniatau µconscience¶ seseorangindividu.Super ego merupakanakartunjangdariaspekpeneguhan moral yang baik.Moral yang dipelajari, dikenalpastidaripadaibubapamahupundarimasyarakat.Moral yang demikianjugadipelajarihasildaripadaasuhansemasaseseorangindividuitumasihkecilperi ngkatumurnyadanberkembangdenganpenerapan moral sehinggasebatidenganhatinuraninya.
1

suasana. Othman Dato' Haji Mohamed) 2 . sikapdantingkahlaku. 2. peristiwa. ii) Ego jugabolehmenggunakankaedahmenetang. Di sebalik super ego pula sentiasawujudimejpengawalan.Id. kaedahiniternyatasebagaimekanismabeladiri ego. persepsi. Apabilakaedahinibergerakdanmengambilalihtingkahlaku. Sebagaicontoh. rosotandansublimisi. menolak. perasaan. Super ego mengawal id dan ego. lazimnya di kalangan orang melayu. tipuhelahdenganmemesongkankeadaansebenarataukebenaran. Keadaanmenanggalkankasutsebelummasukkerumahkediamanjugamenjadikelazimana dat orang melayu. Ego bertindaksemasaberlakunyaacara yang mendatangkankecemasansepertikonflikataupertentanganantara id dengan super ego. apabilahendakkeluarrumah. pemikiran. Antaramekanismabeladiri ego adalahpendaman. emosi. secaraautomtik. Super ego bertindakseakanakansepertiibubapaseorangindividuiaituiasalingmengingatkankeadaan. Ego. Super Ego Hubungansalinginteraksi di antara Id. Ego dan Superego 1. Seterusnya ego bolehbertindakterhadaptingkahlakupenyelesaianmasalahberasaskanpengalama ndansosialisasi. Ego mempunyaiduacarauntukbertindakdalamkeadaankecemasaniaitu: i) Ego bolehmenggunakanasaspengalamansertakebolehantenagapemikiran yang nyataatau yang sebenar. akanterlintas di fikiranuntukmemakaikasut. Rujukan © othmanmohamed 1997 (Professor MadyaDr.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->