Id, Ego, Super Ego

Apaitu Id, Ego dan Super Ego 1) Id Id diandaikansemuagejala yang neutral dalampemikiranseorangindividu.Dalampandanganpsikoanalisis, cirri id seseorangitusudahwujudsemasaiadilahirkan. Id dianggapsebagaisatuelemenstruktur yang semulajadi, satuelemen yang diwarisi, satuelemen yang sediaadadalamdirimanusia.Id merupakansatugejalabawahsedar.Id merupakansatutenaga yang primitif.Iatidakteratur, tidakrasionaldanpenuhdenganorientasiberkehendakkankepuasan. Id merupakansumber LIBIDO.Tujuanutama id adalahbagimendapatkankepuasanswadirisecaramendadak (immediate gratification ). Itulahsebabnya id tidakmempunyaipenyatuandarisegimaksud yang tidakteraturdantidakbermoral.Sebagaisatutenaga yang begituprimitif, id jugamerupakanpenggerakpsikologikal yang tidakpayahdipelajari.

2) Ego Ego berbezadengan id.Ego tidakwujudsemasadilahirkan.Sebaliknya, ego berkembangsecaraberperingkat.Sebagaielemenpadatahapsedar, ego penuhdenganpersepsi, inginkankemajuandanbolehmenyesuaikanfungsinyamengikutkeadaan.Perkembangan ego adalahmelaluihubunganseara social danidentifikasinyadengan orang lain, objek di dalamalamsekelilingnya. Sebagaialatmemperkukuhkanswadiripadatahapsedar, ego memainkansatufungsi yang pentingdalamstrukturtingkahlakudanpersonalitiindividu.

3) Superego Super ego merupakanstruktur yang ketigadalampemikirantingkahlakupsikoanalisis.Super ego lebihmenyerupaihatinuraniatau µconscience¶ seseorangindividu.Super ego merupakanakartunjangdariaspekpeneguhan moral yang baik.Moral yang dipelajari, dikenalpastidaripadaibubapamahupundarimasyarakat.Moral yang demikianjugadipelajarihasildaripadaasuhansemasaseseorangindividuitumasihkecilperi ngkatumurnyadanberkembangdenganpenerapan moral sehinggasebatidenganhatinuraninya.
1

ii) Ego jugabolehmenggunakankaedahmenetang. Sebagaicontoh. 2. Rujukan © othmanmohamed 1997 (Professor MadyaDr. apabilahendakkeluarrumah. Ego dan Superego 1. akanterlintas di fikiranuntukmemakaikasut. kaedahiniternyatasebagaimekanismabeladiri ego. suasana. Antaramekanismabeladiri ego adalahpendaman. Super Ego Hubungansalinginteraksi di antara Id. persepsi. rosotandansublimisi. secaraautomtik. peristiwa. Ego bertindaksemasaberlakunyaacara yang mendatangkankecemasansepertikonflikataupertentanganantara id dengan super ego. Ego mempunyaiduacarauntukbertindakdalamkeadaankecemasaniaitu: i) Ego bolehmenggunakanasaspengalamansertakebolehantenagapemikiran yang nyataatau yang sebenar. tipuhelahdenganmemesongkankeadaansebenarataukebenaran. Ego. Keadaanmenanggalkankasutsebelummasukkerumahkediamanjugamenjadikelazimana dat orang melayu. sikapdantingkahlaku. perasaan. Othman Dato' Haji Mohamed) 2 . lazimnya di kalangan orang melayu. Di sebalik super ego pula sentiasawujudimejpengawalan. pemikiran. Seterusnya ego bolehbertindakterhadaptingkahlakupenyelesaianmasalahberasaskanpengalama ndansosialisasi.Id. Apabilakaedahinibergerakdanmengambilalihtingkahlaku. Super ego bertindakseakanakansepertiibubapaseorangindividuiaituiasalingmengingatkankeadaan. emosi. menolak. Super ego mengawal id dan ego.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful