Id, Ego, Super Ego

Apaitu Id, Ego dan Super Ego 1) Id Id diandaikansemuagejala yang neutral dalampemikiranseorangindividu.Dalampandanganpsikoanalisis, cirri id seseorangitusudahwujudsemasaiadilahirkan. Id dianggapsebagaisatuelemenstruktur yang semulajadi, satuelemen yang diwarisi, satuelemen yang sediaadadalamdirimanusia.Id merupakansatugejalabawahsedar.Id merupakansatutenaga yang primitif.Iatidakteratur, tidakrasionaldanpenuhdenganorientasiberkehendakkankepuasan. Id merupakansumber LIBIDO.Tujuanutama id adalahbagimendapatkankepuasanswadirisecaramendadak (immediate gratification ). Itulahsebabnya id tidakmempunyaipenyatuandarisegimaksud yang tidakteraturdantidakbermoral.Sebagaisatutenaga yang begituprimitif, id jugamerupakanpenggerakpsikologikal yang tidakpayahdipelajari.

2) Ego Ego berbezadengan id.Ego tidakwujudsemasadilahirkan.Sebaliknya, ego berkembangsecaraberperingkat.Sebagaielemenpadatahapsedar, ego penuhdenganpersepsi, inginkankemajuandanbolehmenyesuaikanfungsinyamengikutkeadaan.Perkembangan ego adalahmelaluihubunganseara social danidentifikasinyadengan orang lain, objek di dalamalamsekelilingnya. Sebagaialatmemperkukuhkanswadiripadatahapsedar, ego memainkansatufungsi yang pentingdalamstrukturtingkahlakudanpersonalitiindividu.

3) Superego Super ego merupakanstruktur yang ketigadalampemikirantingkahlakupsikoanalisis.Super ego lebihmenyerupaihatinuraniatau µconscience¶ seseorangindividu.Super ego merupakanakartunjangdariaspekpeneguhan moral yang baik.Moral yang dipelajari, dikenalpastidaripadaibubapamahupundarimasyarakat.Moral yang demikianjugadipelajarihasildaripadaasuhansemasaseseorangindividuitumasihkecilperi ngkatumurnyadanberkembangdenganpenerapan moral sehinggasebatidenganhatinuraninya.
1

Ego mempunyaiduacarauntukbertindakdalamkeadaankecemasaniaitu: i) Ego bolehmenggunakanasaspengalamansertakebolehantenagapemikiran yang nyataatau yang sebenar. suasana. lazimnya di kalangan orang melayu. pemikiran. akanterlintas di fikiranuntukmemakaikasut. perasaan. Super ego bertindakseakanakansepertiibubapaseorangindividuiaituiasalingmengingatkankeadaan. Ego dan Superego 1. emosi.Id. ii) Ego jugabolehmenggunakankaedahmenetang. kaedahiniternyatasebagaimekanismabeladiri ego. Super Ego Hubungansalinginteraksi di antara Id. Antaramekanismabeladiri ego adalahpendaman. Di sebalik super ego pula sentiasawujudimejpengawalan. peristiwa. Ego. Othman Dato' Haji Mohamed) 2 . Rujukan © othmanmohamed 1997 (Professor MadyaDr. Ego bertindaksemasaberlakunyaacara yang mendatangkankecemasansepertikonflikataupertentanganantara id dengan super ego. persepsi. Sebagaicontoh. rosotandansublimisi. menolak. apabilahendakkeluarrumah. Keadaanmenanggalkankasutsebelummasukkerumahkediamanjugamenjadikelazimana dat orang melayu. Apabilakaedahinibergerakdanmengambilalihtingkahlaku. 2. tipuhelahdenganmemesongkankeadaansebenarataukebenaran. Seterusnya ego bolehbertindakterhadaptingkahlakupenyelesaianmasalahberasaskanpengalama ndansosialisasi. secaraautomtik. Super ego mengawal id dan ego. sikapdantingkahlaku.