Id, Ego, Super Ego

Apaitu Id, Ego dan Super Ego 1) Id Id diandaikansemuagejala yang neutral dalampemikiranseorangindividu.Dalampandanganpsikoanalisis, cirri id seseorangitusudahwujudsemasaiadilahirkan. Id dianggapsebagaisatuelemenstruktur yang semulajadi, satuelemen yang diwarisi, satuelemen yang sediaadadalamdirimanusia.Id merupakansatugejalabawahsedar.Id merupakansatutenaga yang primitif.Iatidakteratur, tidakrasionaldanpenuhdenganorientasiberkehendakkankepuasan. Id merupakansumber LIBIDO.Tujuanutama id adalahbagimendapatkankepuasanswadirisecaramendadak (immediate gratification ). Itulahsebabnya id tidakmempunyaipenyatuandarisegimaksud yang tidakteraturdantidakbermoral.Sebagaisatutenaga yang begituprimitif, id jugamerupakanpenggerakpsikologikal yang tidakpayahdipelajari.

2) Ego Ego berbezadengan id.Ego tidakwujudsemasadilahirkan.Sebaliknya, ego berkembangsecaraberperingkat.Sebagaielemenpadatahapsedar, ego penuhdenganpersepsi, inginkankemajuandanbolehmenyesuaikanfungsinyamengikutkeadaan.Perkembangan ego adalahmelaluihubunganseara social danidentifikasinyadengan orang lain, objek di dalamalamsekelilingnya. Sebagaialatmemperkukuhkanswadiripadatahapsedar, ego memainkansatufungsi yang pentingdalamstrukturtingkahlakudanpersonalitiindividu.

3) Superego Super ego merupakanstruktur yang ketigadalampemikirantingkahlakupsikoanalisis.Super ego lebihmenyerupaihatinuraniatau µconscience¶ seseorangindividu.Super ego merupakanakartunjangdariaspekpeneguhan moral yang baik.Moral yang dipelajari, dikenalpastidaripadaibubapamahupundarimasyarakat.Moral yang demikianjugadipelajarihasildaripadaasuhansemasaseseorangindividuitumasihkecilperi ngkatumurnyadanberkembangdenganpenerapan moral sehinggasebatidenganhatinuraninya.
1

suasana. Othman Dato' Haji Mohamed) 2 . lazimnya di kalangan orang melayu. Super Ego Hubungansalinginteraksi di antara Id. Sebagaicontoh. persepsi. Ego bertindaksemasaberlakunyaacara yang mendatangkankecemasansepertikonflikataupertentanganantara id dengan super ego. pemikiran. Super ego bertindakseakanakansepertiibubapaseorangindividuiaituiasalingmengingatkankeadaan. apabilahendakkeluarrumah. kaedahiniternyatasebagaimekanismabeladiri ego. peristiwa. rosotandansublimisi. menolak. Ego mempunyaiduacarauntukbertindakdalamkeadaankecemasaniaitu: i) Ego bolehmenggunakanasaspengalamansertakebolehantenagapemikiran yang nyataatau yang sebenar. Rujukan © othmanmohamed 1997 (Professor MadyaDr. emosi. Ego dan Superego 1. perasaan. Antaramekanismabeladiri ego adalahpendaman. tipuhelahdenganmemesongkankeadaansebenarataukebenaran. Keadaanmenanggalkankasutsebelummasukkerumahkediamanjugamenjadikelazimana dat orang melayu.Id. ii) Ego jugabolehmenggunakankaedahmenetang. 2. sikapdantingkahlaku. secaraautomtik. Super ego mengawal id dan ego. Seterusnya ego bolehbertindakterhadaptingkahlakupenyelesaianmasalahberasaskanpengalama ndansosialisasi. Di sebalik super ego pula sentiasawujudimejpengawalan. Apabilakaedahinibergerakdanmengambilalihtingkahlaku. akanterlintas di fikiranuntukmemakaikasut. Ego.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful