a. Sosiologi t¢vmasuk vumpun i!mu sosia!

,
bulan ilmu pengeialuan alam dan
leiolanian
b. Sosiologi meiupalan ilmu pengeialuan
yang kat¢govis, aiiinya sosiologi
membaiasi diii dengan apa yang ieiiadi dan
bulan dengan apa yang selaiusnya ieiiadi.
c. Sosiologi meiupalan i!mu p¢ng¢tahuan
muvni (puie science), bulan ilmu
pengeialuan ieiapan (apllied science)
d. Sosiologi meiupalan i!mu p¢ng¢tahuan vang
abstvak, aiiinya yang dipeilaiilan adalal pola dan
peiisiiwa yang ieiiadi dalam masyaialai.
e. Sosiologi beiiuiuan uniul m¢nghasi!kan
p¢ng¢vtian-p¢ng¢vtian dan po!a-po!a umum,
meneliii dan mencaii apa yang meniadi piinsip aiau
lulum-lulum umum daii inieialsi aniaimanusia
dan peiilal sifai, lalilai, isi, dan siiuliui
masyaialai.

f. Sosiologi adalal meiupalan i!mu
p¢ng¢tahuan vang vasiona!, ieilaii
dengan meiode yang digunalannya.
g. Sosiologi ieimasul i!mu p¢ng¢tahuan
umum , bulan ilmu pengeialuan llusus
aiiinya sosiologi mengamaii dan
mempelaiaii geiala-geiala umum yang ada
pada seiiap inieialsi dalam masyaialai
secaia empiiis