P. 1
Nota CTU151

Nota CTU151

5.0

|Views: 32,575|Likes:
Published by Azfar Zack

More info:

Published by: Azfar Zack on Apr 21, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/22/2014

pdf

text

original

Beberapa cara pendekatan telah digunakan oleh penulis-penulis dalam pengkajian

mereka tentang sebab-musabab perkembangan Islam di Nusantara. Ada yang

melihat dari sudut politik, ekonomi, sosial dan sebagainya, di samping ada yang

menekankan faktor-faktor perdagangan, ahli sufi, perkahwinan dan lain-lainnya.

Tanpa menolak cara-cara pendekatan seperti itu, pendekatan yang akan dipakai di

sini adalah berasaskan Metodologi Dakwah Islamiah yang mengandungi empat

aspek besar:

1. Isi kandungan ajaran Islam.

2. Hikmah atau cara penyampaian.

3. Pendakwah.

4. Masyarakat.

i) Isi Kandungan Ajaran Islam

Faktor ini merupakan sebab utama penyebaran Islam di Nusantara. Ajaran Islam

yang mudah difahami dan mudah pula diamalkan menjadikan ianya cepat

merebak. Pokok ajaran Islam terletak kepada konsep Tauhidnya yang murni, tidak

berbelit-belit atau bersimpang-siur seperti agama-agama lain. Dan dari segi

sosialnya, Islam tidak membezakan seseorang individu dengan individu lain.

Ketika memperkatakan sebab-sebab perkembangan Islam di Nusantara. Willem

Wertheim mengatakan:

Islam gave the small man a sense of individual worth as a member

of the Islamic community, according to Hindu ideology he was

merely a creature of lower order than the members of the fligher

castes. Under Islam he could, as it were, feel himself their equal,

or, even, in his quality as a Moslem, the superior of such of them

as were not Moslems themselves, even though he still occupied a

subordinate position in the social structure. (Abdul Rahman :1984)

55

Islam juga mudah diterima kerana terdapat semacam kesejajaran dalam setengah

nilai-nilai tempatan. Inilah yang disebut sebagai faktor autoktoni, iaitu keadaan di

mana sesuatu itu dianggap telah sedia ada, sejak purbakala, sebagai kepunyaan

atau sifat kebudayaan sesuatu masyarakat. Misalnya penerimaan Ilmu Tasawuf

Islam oleh orang-orang Melayu adalah sedikit banyaknya kerana latar belakang

kebudayaannya telah menyediakan dirinya untuk menerima bentuk-bentuk ajaran

sedemikian. Memangnya faham tasawuf Islam jauh bercanggah dengan faham

mistik Melayu, tetapi ianya telah cuba dikurangi (meskipun tidak kesemuanya

berjaya) dengan usaha-usaha penyesuaian diri dengan faham tasawuf Islam.

ii) Metode atau hikmah dalam penyampaian.

Yang dimaksudkan dengan metode di sini ialah cara-cara yang dipakai dalam

proses menyeru ke arah memeluk serta menghayati Islam. Terkandung dalam

pengertian ini ialah usaha-usaha secara lisan atau tulisan, secara audio (alat

pendengaran) atau audio-visual (alat pandang dengar). Bagaimanapun kesemua

cara-cara tersebut harus berpusat kepada ketentuan-ketentuan Al-Quran sendiri

yang menuntut ianya dilakukan dengan penuh bijaksana, dengan pengajaran dan

diskusi yang baik (Al-Nahl: 125, Al-Ankabut: 46).

äí÷Š$#

4n)

È≅‹Î6y™

y7În/u‘

Ïπyϑõ3Ïtø:$$Î/

ÏπÏãöθyϑø9$#uρ

ÏπuΖ|¡ptø:$#
(
Οßγø9Ïy_uρ

©ÉL©9$$Î/

}‘Ïδ

ß ômr&

4

¨βÎ)

y7−/u‘

uθèδ

ÞΟnãr&

yϑÎ/

¨≅

Ï&Î#‹Î6y™

(

uθèδuρ

ÞΟnãr&

t ωtGôγßϑø9$$Î/

∩⊇⊄∈∪

Terjemahan: Serulah ke jalan Tuhanmu (Wahai Muhammad)

Dengan hikmat kebijaksanaan dan nasihat pengajaran Yang baik,

dan berbahaslah Dengan mereka (yang Engkau serukan itu)

Dengan cara Yang lebih baik; Sesungguhnya Tuhanmu Dia lah jua

56

Yang lebih mengetahui akan orang Yang sesat dari jalannya, dan

Dia lah jua Yang lebih mengetahui akan orang-orang Yang

mendapat hidayah petunjuk. (Surah al Nahl:125).

*

Ÿωuρ

(#þθä9ÏpgéB

Ÿ≅÷δr&

É=tGÅ6ø9$#

žωÎ)

©ÉL©9$$Î/

}‘Ïδ

ß ômr&

žωÎ)

t Ï%©!$#

(#θßϑn=

óΟßγ÷ΨÏΒ

(

(#þθä9θè%uρ

$¨ΖtΒ#u

ü“Ï%©!$$Î/

tΑÌΡé&

$uΖøŠs)

tΑÌΡé&uρ

öΝà6ö‹s)

$oΨßγ≈s)uρ

öΝä3ßγ≈s)uρ

ÓÏnuρ

ß øtwΥuρ

…çµs9

tβθßϑÎ=ó¡ãΒ

∩⊆∉∪

Terjemahan: Dan janganlah kamu berbahas Dengan ahli Kitab

melainkan Dengan cara Yang lebih baik, kecuali orang-orang

Yang berlaku zalim di antara mereka; dan Katakanlah (kepada

mereka): "Kami beriman kepada (Al-Quran) Yang diturunkan

kepada Kami dan kepada (Taurat dan Injil) Yang diturunkan

kepada kamu; dan Tuhan kami, juga Tuhan kamu, adalah satu;

dan kepadaNyalah, Kami patuh Dengan berserah diri." (Surah al

Ankabut:46).

Ketentuan asasi inilah yang rupanya sangat diperhatikan oleh para-para mujahid

dakwah dulu, hingga telah terhasil membawa Islam dengan segala kebijaksanaan,

kemahiran dan ketrampilan.

Agar mudah mendekati penduduk-penduduk Nusantara, pendakwah-pendakwah

terpaksalah berbicara dalam bahasa yang mudah difahami serta luas pula

penggunaannya. Sebelum kedatangan Islam, memang terdapat bahasa Jawa Kuno

(Kawi) di Jawa dan bahasa Melayu Kuno tulisan Palava di Srivijaya, Sumatera,

tetapi penggunaannya terhad di daerah-daerah tersebut sahaja. Dan yang menjadi

masalah besar pula ialah pada bahasa Jawa itu sendiri yang sudah dicemari oleh

konsep-konsep Hindu-Buddha yang jika digunakan juga sudah tentu dapat

mengabur atau mengelirukan konsep-konsep Islam.

57

Berasaskan istilah-istilah yang sedia ada, oleh mubaligh-mubaligh tersebut

'diciptalah' suatu bahasa lingua franca yang dinamakannya Bahasa Melayu dengan

memasukkan istilah-istilah Islam ke dalamnya. Dan yang pentingnya dalam

'penciptaan' bahasa ini ialah penggunaan tulisan 'Jawi' yang berasaskan abjad

Arab-Parsi. Ertinya konsep bahasa dan sastera (tulisan) Melayu baru wujud sejak

kedatangan Islam ke Nusantara.

Di samping masalah bahasa Jawa yang sudah tercemar itu, pemilihan bahasa

Melayu sebagai bahasa lingua franca juga dibuat atas dasar persamaan sifatnya

dengan bahasa Arab sendiri. Dari sudut linguistiks, bahasa Arab dan bahasa

Melayu adalah sama-sama bahasa 'oligosintesis' di mana "semua atau hampir

semua perbendaharaan kata boleh dibuat dari akar-akar kata yang sedikit

jumlahnya". Ambil saja akar kata Arab 'ilm' dan akar kata Melayu 'ajar' yang

banyak sekali pecahannya. Seperti ta'allama (belajar), 'allama (mengajarkan),

ista'lama (mempelajari), 'aliim (berpelajaran), a'alam (berpengajaran), 'allaamah

(terpelajar), mu'allim (pengajar), muta'allim (pelajar), 'ilm (ajaran), ta'liim

(pengajaran),

Jika dibuat perbandingan, pecahan teach (ajar) dalam bahasa Inggeris tidak

banyak jumlahnya, cuma ada empat (4) derivasi: teacher, teaching, teachable dan

teachability. Ini bermakna bahasa Inggeris bukannya bahasa oligosintesis.

Dengan terciptanya bahasa Melayu dengan tulisan Jawi (abjad Arab) tersebut.

barulah muncul apa yang dinamakan kesusasteraan Melayu. Sebelum abad ke-15,

tidak terdapat bukti-bukti adanya bahasa dan sastera Melayu. Bukti-bukti yang

ada hanya terdapat pada catatan batu-batu bersurat yang tertulis dalam abjad

Sanskrit. Walaupun Prof. M.A. Jaspan cuba mengesannya dari abjad Rejang Ka-

ga-nga di Sumatera Selatan. tetapi itu hanya percubaan untuk menulis sastera

58

Melayu sebelum Islam. Sastera 'Melayu' yang wujud sebelum abad ke-15

hanyalah bercorak lisan. Dan kalaupun ada sastera tulisan. ianya tertulis dalam

bahasa Jawa. Tetapi dengan kedatangan Islam yang membawa tulisan Jawi,

barulah ada sastera tulisan, hingga sastera (lisan) yang berasal dari zaman Hindu

dulu barulah dituliskan di zaman Islam dengan tulisan Jawi.

Melalui bahasa Melayu itu, timbullah ulama-ulama yang giat berdakwah melalui

tulisan. Maka terkenallah nama-nama seperti Hamzah Al-Fansuri, Nuruddin Al-

Raniri, Bukhari, Al-Jauhari, Shamsuddin Al-Sumatrani, Abdul Rauf Singkel dan

lain-lain. Melalui karya-karya merekalah agama Islam dapat tersiar dengan lebih

meluas dan pesat. Semuanya dengan menggunakan bahasa Melayu, iaitu bahasa

Islam di rantau ini. Khusus di Tanah Jawa, penyiaran Islam tidak dapat dilankan

melalui bahasa Melayu tersebut. Ini kerana Jawa menyaksikan suatu tingkat

kemajuan yang tersendiri, hingga wujud semacam kebanggaan terhadap

keagungannya. Dari sinilah timbulnya konsep 'Nusantara' yang bererti 'pulau-

pulau lain sebagaimana ditinjau dari pulau Jawa atau Bali'. Dengan asas-asas

kebanggaan seperti ini. tidak mungkin bahasa Melayu mendapat tempat di hati

orang-orang Jawa. Maka untuk mendekati mereka, terpaksalah para-para

mubaligh bertolak-ansur dengan sebahagian cara hidup mereka. Dengan itu

lahirlah apa yang dinamakan 'wayang purwa' oleh mubaligh-mubaligh di Jawa

yang lebih terkenal dengan gelaran 'Wali Songo'. Antara wali-wali sembilan yang

sangat berjaya dalam penyiaran Islam secara pewayangan ini ialah Sunan Giri dan

Sunan Bonang.

Penyesuaian bentuk-bentuk wayang tradisi Jawa dengan wayang Islam berlaku

baik dalam bentuk mahupun isinya. Dari segi bentuknya, anggota badan pelaku-

pelakunya tidak lagi menyerupai bentuk manusia normal, sebaliknya jauh dari

sifat-sifat manusia biasa, dan masing-masing tokoh pula dijadikan gambar

59

berasingan. Dan dari segi isinya, sungguhpun ianya berasal dari kitab-kitab Hindu

dan Jawa, namun ianya disesuaikan dengan semangat Islam. Misalnya cerita-

cerita Pandawa Lima merupakan simbol Rukun Islam yang lima, atau Lima

Waktu Solat.

Demikianlah, melalui cara-cara seperti ini mudahlah Islam dapat tersiar hingga

dengan itu berjaya menggulingkan agama-agama Hindu-Buddha sebelumnya.

Walau bagaimanapun, memanglah tidak dapat dinafikan bahawa agama Islam di

Nusantara juga tersiar melalui kegiatan penaklukan. Ini tidaklah bermakna yang

Islam sengaja disebarkan secara kekerasan. Sebenarnya penaklukan-penaklukan

tersebut lebih bermotif politik atau ekonomi, sedang Islam hanya tersebar secara

tidak langsung saja. Jadi penaklukan-penaklukan oleh kerajaan Melaka atau

Acheh bukannya untuk menyebarkan Islam, tetapi implikasinya Islam lalu

tersebar ke negeri-negeri taklukannya.

(iii) Pendakwah

Islam adalah agama dakwah yang menjadikan setiap orang pemeluknya sebagai

anggota umat dakwah. Tugas berdakwah bukannya hak sesuatu pihak, tetapi

merupakan kewajipan setiap Muslim sekadar kesanggupan atau pengetahuan yang

dimilikinya (Al-Hujurat: 15).

$yϑ ΡÎ)

šχθãΨÏΒ÷σßϑø9$#

t Ï%©!$#

(#θãΖtΒ#u

«!$$Î/

Ï&Î!θß™u‘uρ

§ΝèO

öΝs9

(#θç/$s?ötƒ

(#ρ߉yγ≈y_uρ

öΝÎγÏ9≡uθøΒr'Î/

óΟÎγÅ¡à Ρr&uρ

’Îû

È≅‹Î6y™

«!$#

4

y7Í× s9'ρé&

ãΝèδ

šχθè%Ï≈¢Á9$#

∩⊇∈∪

Terjemahan: Sesungguhnya orang-orang Yang sebenar-benarnya

beriman hanyalah orang-orang Yang percaya kepada Allah dan

RasulNya, kemudian mereka (terus percaya dengan) tidak ragu-

ragu lagi, serta mereka berjuang Dengan harta benda dan jiwa

60

mereka pada jalan Allah; mereka itulah orang-orang Yang benar

(pengakuan imannya). (Surah al Hujurat:15).

Bagaimanapun memang dituntut agar dibentuk sekumpulan orang yang khusus

bertugas untuk berdakwah (Ali Imran: 104, Al-Taubah: 122) tanpa mengenepikan

peranan pihak-pihak lain yang dapat bertugas secara 'sambilan', seumpama Imam

Abu Hanifah yang di samping berniaga adalah juga begitu giat mengajar ilmu.

ä3tFø9uρ

öΝä3ΨÏiΒ

×π¨Βé&

tβθããô‰tƒ

n)

Ύöø:$#

tβρããΒù'tƒuρ

Å∃ρã÷èpRùQ$$Î/

tβöθyγ÷Ζtƒuρ

Ç

̍s3Ψßϑø9$#
4
y7Í× s9'ρé&uρ

ãΝèδ

šχθßsÎ=ø ßϑø9$#

∩⊇⊃⊆∪

Terjemahan: Dan hendaklah ada di antara kamu satu puak Yang

menyeru (berdakwah) kepada kebajikan (mengembangkan Islam),

dan menyuruh berbuat Segala perkara Yang baik, serta melarang

daripada Segala Yang salah (buruk dan keji). dan mereka Yang

bersifat demikian ialah orang-orang Yang berjaya. (Surah ali

Imran:104).

*

$tΒuρ

šχ%x.

tβθãΖÏΒ÷σßϑø9$#

(#ρãÏ ΨuŠÏ9

Zπ©ù!$Ÿ2

4

Ÿωöθn=

tx tΡ

ÏΒ

Èe≅ä.

sÏù

öΝåκ÷]ÏiΒ

×πx Í←!$sÛ

(#θßγ¤)x tGuŠÏj9

’Îû

Ç ƒÏe$!$#

(#ρâÉΨãŠÏ9uρ

óΟßγtΒöθs%

#sŒÎ)

(#þθãèy_u‘

öΝÍκöŽs)

óΟßγ =yès9

šχρâ‘x‹øts

∩⊇⊄⊄∪

Terjemahan: Dan tidaklah (betul dan elok) orang-orang Yang

beriman keluar semuanya (pergi berperang); oleh itu, hendaklah

keluar sebahagian sahaja dari tiap-tiap puak di antara mereka,

supaya orang-orang (yang tinggal) itu mempelajari secara

mendalam ilmu Yang dituntut di Dalam ugama, dan supaya

mereka dapat mengajar kaumnya (yang keluar berjuang) apabila

61

orang-orang itu kembali kepada mereka; Mudah-mudahan mereka

dapat berjaga-jaga (dari melakukan larangan Allah). (Surah al

Taubah:122).

Dalam konteks penyebaran Islam di Nusantara, memang terdapat golongan-

golongan pendakwah 'profesional' dan 'sambilan'. Adanya golongan yang

profesional inilah yang menimbulkan teori mubaligh (missionary theory) sebagai

salah satu faktor perkembangan Islam. Di antara mereka yang profesional itu

terdapatlah nama-nama seperti Syeikh Ismail yang diutus khas oleh Sharif

Makkah ke Samudera, Sayyid Abdul Aziz, seorang makhdum dari Jeddah yang

mengislamkan Parameswara, Syeikh Abdullah Yamani, seorang ulama Makkah

yang mengislamkan Raja Kedah dan sebagainya.

Sejajar dengan teori mubaligh tersebut ialah peranan ahli-ahli Sufi dalam

penyebaran Islam di Nusantara. Nampaknya di kalangan tokoh-tokoh Sufi itu,

yang paling terkenal sekali ialah 'Wali Songo' yang dikatakan sangat berjasa di

Jawa itu. Di samping terkenal sebagai tokoh tasawuf, wali-wali sembilan itu juga

merupakan tokoh-tokoh politik. Pernah dikatakan bahawa perlantikan Raden

Patah sebagai raja pertama kerajaan Demak adalah dibuat oleh mereka. Sebab itu

dalam konteks zaman Demak, istilah 'wali' ini lebih tepat diertikan sebagai "orang

yang diberi kuasa mengurus negara", oleh kerana selain dari mengurus soal-soal

keagamaan, mereka juga mengatur urusan-urusan pemerintahan. Di samping

golongan pendakwah 'sepenuh masa' tersebut, terdapatlah para-para pedagang

yang juga berperanan sebagai pendakwah. Adanya golongan ini yang turut

menyebar-luaskan Islam inilah yang melahirkan teori perdagangan (trade theory)

sebagai salah satu faktor perkembangan Islam.

Menurut Tom Pires: Some of them (merchants were Chinese, some Arabs,

Parsees, Gujaratees, Bengalees and of many other nationalists, and they flourished

62

so greatly that Mohamed and his followers determined to introduce their doctrines

in the sea-coast of Java (together) with the merchandise.

Adanya hubungan perdagangan yang erat antara Jawa dengan Melaka turut

menolong dalam penyebaran Islam di Jawa, sebab pedagang-pedagang Jawa yang

berdagang di Melaka itu setelah kembali lalu menyiarkan Islam di negerinya pula.

Pentingnya hubungan inilah yang menimbulkan semacam anggapan bahawa

"tanah Jawa diislamkan oleh Melaka".

Jika tadinya setiap orang Islam sudah terbeban oleh tugas berdakwah, hingga

dengan itu merupakan umat dakwah, tetapi dengan berlakunya Perang Salib

(1097-1292) pedagang-pedagang Islam semakin ghairah malah berlumba-lumba

untuk menyiarkan Islam. Menurut teori Perang Salib (Crusader theory), konflik

antara pedagang-pedagang Islam dengan Portugis yang menimbulkan semangat

perlumbaan agama itu adalah lanjutan daripada Perang Salib tersebut.

iv) Masyarakat

Pendakwah yang baik ialah yang dapat memahami corak masyarakat yang

dihadapinya. Sesungguhnya kejayaan besar dakwah Islamiah di Nusantara adalah

disebabkan para-para pendakwah cukup mengerti hakikat ini. Mereka sedar

bahawa konsep masyarakat feudal Melayu adalah sangat menjunjung tinggi

golongan aristokrat sehingga apa saja yang diperintahnya akan segera dipatuhi

tanpa banyak bicara. Apa lagi jika yang diperintahkan oleh raja itu memangnya

suatu kebaikan, maka dengan rela hati mereka akan menurutinya. Demikianlah

yang terjadi apabila raja-raja mereka sudah memeluk Islam setelah didatangi oleh

pendakwah-pendakwah tersebut, maka rakyat pun berbondong-bondonglah

mengikuti jejaknya. Inilah yang dikatakan oleh Prof. M.A. Rauf:

63

The conversion of royalty was the beginning of the conversion of

the Malay world.

Selain dari itu, faktor perkahwinan diraja juga sangat berkesan dalam

menyebarluaskan Islam. Dengan perkahwinan Parameswara dengan puteri raja

Pasai, atau perkahwinan puteri-puteri raja Melaka sendiri dengan raja-raja di

tanah jajahannya, semuanya ini turut membantu dalam penyiaran Islam hingga

meliputi daerah-daerah yang lebih jauh. Sebagai suatu ikhtiar agar para-para

pedagang terus menetap di dalam negerinya, mereka digalakkan berkahwin

dengan puteri pembesar-pembesar tempatan. Ini adalah motif ekonomi oleh

kerana kemakmuran sesebuah negeri itu banyak bergantung kepada faktor

perdagangan luar, tetapi implikasinya sangat penting dari segi perkembangan

Islam. Demikian kita melihat beberapa faktor yang saling bantu-membantu dalam

penyebaran Islam di rantau ini. Walau bagaimanapun suatu hakikat yang

seharusnya tidak dilupakan ialah betapa faktor HIDAYAH itulah yang

menentukan segala-galanya. Walau apapun sebab-sebab yang dikemukakan

tentang perkembangan Islam di rantau ini atau di mana-mana saja, namun Allah

s.w.t. sajalah faktor pertama yang menjadikan sesuatu itu adanya. (Abdul Rahman

Haji Abdullah (1984). Sejarah Dan Pemikiran Islam. Selangor : Penerbitan Pena

Sdn. Bhd.)

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->