Asas2 dalam amalan pedagogi Prof. Dr. Isahak Haron Prof. Madya Dr.

Koh Boh Boon

Erti pengajaran & Model2 pengajaran Interaksi dan alam sekeliling mempengaruhi perkembangan kognitif, afektif (sikap) dan Psikomotor ( kemahiran gerak-geri) kanak2. Pengajaran dan pembelajaran P&P dlm keadaan bilik darjah yang mempunyai ciri2: 1. Rancangan pengajaran 2. Pembelajaran murid berjalan di bwh panduan & bimbingan s’org guru 3. Pengajaran berjalan dlm kump besar @ kecil m’ikut peringkat persekolahan berkenaan. 4. Penilaian dlm btk ujian @ peperiksaan

Strategi Pengajaran Dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual Oleh: Ahmad Sidi 17.03.2010 Penggunaan strategi yang sesuai dengan isi kandungan pengajaran adalah digalakkan bagi memupuk minat murid serta perhatian murid di dalam bilik darjah, terutamanya semasa sesi pengajaran dan pembelajaran dijalankan. Terdapat beberapa strategi pengajaran dan pembelajaran seperti Teori Kecerdasan Pelbagai, Kajian Masa Depan, Pembelajaran Kontekstual, Konstruktivisme, Pembelajaran Akses Kendiri, Teknologi Maklumat dan Komunikasi ( ICT), Kemahiran Berfikir Secara Kr itis dan Kreatif, Belajar Cara Belajar, dan Pembelajaran Masteri adalah selaras dengan visi dan misi Pendidikan yang berhasrat untuk menyempurnakan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Di dalam Pendidikan Seni Visual adalah digalakan bagi penggunaan strategi

pengajaran dan pembelajaran yang bersepadu dengan mata pelajaran lain. Pemilihan dan penentuan aktiviti seni visual hendaklah yang terdekat dengan murid dari segi pengalaman, imaginasi, alat dan bahan. Sesuatu projek yang diperkenalkan perlu selaras dengan kesediaan, kemampuan, kebolehan, penumpuan, pengalaman dan pemerhatian murid. Kegiatan yang menarik minat seperti kegiatan yang mencetus idea melalui aktiviti penerokaan amatlah digalakkan sama ada secara manual atau berbantukan komputer. Proses penghasilan karya dan peningkatan pembelajaran yang berterusan perlu diberi penekanan dan penilaian. Jika terdapat hasil kerja murid, ia hendaklah dipamerkan sebagai penghargaan. Murid digalakkan menyimpan rekod pengalaman pembelajaran dan hasil kerjanya sendiri. Amalan ini akan melatih murid membuat analisis, sintesis dan refleksi terhadap pembelajarannya untuk faedah sendiri. Rekod ini juga akan membolehkan guru membantu dan menilai perkembangan pembelajaran murid. Rujukan:

(1998). Modul Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni visual. KBSR. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Set induksi : Pada awal pengajaran : 3-7 minit Sbg mukaddimah Perkaitan langsung dgn isi pelajaran Langkah pertama utk mengembangkan isi pengajaran

Tujuan : Membangkitkan kemahuan utk berinteraksi Apbl menarik – pelajar akan tertanya2 utk mengetahui yg lanjut Mewujudkan suasana konduksif utk belajar Mengingat semula pengalaman lepas Cth : gunakan surat khabar lama utk membalut buku Menimbulkan minat utk belajar Cth : ikut kreativi guru : gunakan video, cerita apa2 yg berkaitan yg guru suka lah..

Sumber internet : Mengenai "set induksi" pengajaran ini yang amat penting sekali ialah kita kena fahami apakah fungsi-fungisi "set induksi" itu mesti ada dalam setiap P&P. Berdasarkan kepada fungsi-fungsinya itulah kita terjemahkan ke dalam bentuk ayat-ayat apakah yang cikgu nak laksanakan bagi sesi set induksi itu dalam pengajaran. Biasanya set induksi itu diperuntukkan masa antara 3 hingga 5 minit sahaja sebelum Langkah 1 dimulakan. Apakah yang cikgu hendak lakukan dan juga apakah yang cikgu mahu muridmurid cikgu lakukan dalam sesi set induksi tersebut; perkara-perakar itulah yang cikgu tuliskan sebagai set induksi pengajaran cikgu. Adalah baik sekiranya dalam seti induksi itu sendiri cikgu rancangkan dengan membahagikannya kepada 3, iaitu (a) Intro, (b) Pelaksanaan dan © Pentutup. Bagi (a) Intro - memfokuskan minda murid kepada memberi tumpuan kepada subjek yang cikgu nak mulakan pengajaran. Di sinilah minda murid di bawa daripada perkara-perkara yang sedia ada dalam minda mereka sebelum cikgu masuk ke kelas, diubah kepada hanya satu perkara saja, iaitu perkara yang cikgu hendak minda mereka berikan tumpuan. Bagi (b) Pelaksanaan - mengemukakan soalan-soalan kepada murid untuk mereka jawab yang jawapannya akan menjurus kepada tajuk yang ingin juga ajar dan di sinilah ketikanya prinsip pembelajaran diaplikasikan, iaitu: - dari yang diketahui oleh murid kepada yang belum mereka ketahui - dari yang dekat kepada murid kpd yang jauh - dari sedia dialamai oleh murid kepada yang belum dialami Bagi © Penutup - setelah diberitahu apakah tajuk pelajaran yang akan mereka pelajari

hendaklah dinyatakan kepada murid-murid apakah objektif eksplisit (yang telah cikgu sediakan dalam Persediaan Pengajaran (Lesson Plan) cikgu kepada mereka; supaya mereka dari awal-awal lagi mengetahuinya (apa-apa yang mereka kena buat atau perolehi sebagai objektif eksplisit) sebelumnya pelajaran tamat. Saya memerhatikan ramai guru yang lupa, iaitu tidak memberitahu apakah objektif ekspilisit pembelajaran kepada murid-murid, sedangkan adalah amat penting mereka diberitahu awalawal sebagai menjadi garis panduan di minda murid-murid supaya mereka boleh mengetahui apakah yang mereka dikehendaki hasil daripada P&P itu. Demikianlah juga di akhir sesi set induksi itu cikgu hendaklah jelaskan kepada murid-murid kenapa mereka perlu belajar tajuk yang cikgu nak ajarkan itu; apakah gunanya dalam kehidupan sehari-hari, atau masa depan mereka atau apakah gunaannya di dunia ini. Dan elok juga dikaitkan dengan jenis kerjaya di bidang kerjaya apakah tajuk itu adalah berkaitan. Biasanya set induksi ini salah satu fungsi utamanya ialah untuk menarik perhatian muridmurid maka dengan sebab itu sekiranya cikgu menggunakan media pengajaran seperti apaapa jua peralatan, carta atau gambarajah; pastikan kesemuanya adalah yang dapat menarik perhatian murid-murid. Ini bererti cikgu mestilah sediakan sesuatu yang boleh misalnya mengejutkan mereka, sesuatu yang sebelum ini mereka tak pernah lihat bergantung kepada kreativiti cikgu. Selamat berjaya! Wasalam.

8 Pendekatan Pengurusan Bilik Darjah
Posted in March 29th, 2008 by Cikgu Bashid in Hal Ehwal Murid 1.Pendekatan Intimidation Mengawal tingkah laku melalui kaedah yang menimbulkan perasaan takut dalam diri pelajar seperti ancaman, sindiran, kata-kata yang mempersendakan dan memperkecilkan diri pelajar serta paksaan. 2.Pendekatan Autoritarian Guru menetapkan peraturan-peraturan dan penguatkuasaan dilakukan tanpa sifat tolak ansur.Tingkah laku pelajar dikawal dengan memberi arahan dan penyeliaan dijalankan secara berterusan. 3.Pendekatan Cookbook Management Guru menyenaraikan perkara-perkara yang boleh dilakukan dan perkara-perkara yang tidak boleh dilakukan dan perkara-perkara yang tidak boleh dilakukan oleh pelajar. Senarai ini disediakan berasaskan aspek-aspek yang diperoleh daripada pelbagai sumber.

4.Pendekatan Sosioemosi Suasana bilik darjah yang positif diwujudkan melalui pembentukan hubungan antara perorangan (interpersonal) yang baik. Guru bersikap empati dalam memahami tingkahlaku pelajar serta mewujudkan komunikasi yang berkesan. 5.Pendekatan Permisif (Kebebasan) Kebebasan sepenuhnya diberikan kepada pelajar dengan tujuan untuk memperkembangkan potensi masing-masing. Guru memainkan peranan sebagai konsultan dan menggalakkan pelajar untuk bertanggungjawab atas pembelajaran masing-masing. 6.Pendekatan Pengubahan Tingkahlaku Kata pujian dan ganjaran untuk menggalakkan tingkah laku yang diingini serta mengurangkan tingkah laku yang tidak diingini. Dendaan juga digunakan sebagai pengukuhan negatif terhadap tingkah laku yang tidak diingini. Guru memainkan peranan untuk memodelkan tingkah laku yang diingini. 7.Pendekatan Pengajaran Proses pengajaran yang berasaskan keperluan dan minat pelajar dapat memotivasikan mereka untuk memberi tumpuan kepada pelajaran lantas mengurangkan masalah salah laku. Guru bertanggungjawab untuk mewujudkan suasana pembelajaran yang positif melalui pemilihan isi kandungan serta penggunaan strategi pengajaran yang sesuai. 8.Pendekatan Proses Kumpulan Kumpulan pelajar di dalam bilik darjah dianggap sebagai satu sistem sosial. Guru memainkan peranan untuk mewujudkan dan mengekalkan satu sistem sosial yang efektif dan produktif. Pelajar-pelajar kurang melakukan salah laku kerana guru sentiasa peka dengan suasana dan aktiviti di dalam bilik darjah.

DEFINISI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Apa dia pengajaran? Pengajaran ialah sesuatu tugasan dan aktiviti yang diusahakan bersama oleh guru dan muridnya. Pengajaran ini adalah dirancangkan guru secara sisitematik dan teliti untuk melaksanakannya dengan kaedah dan teknik mengajar yang sesuai, membimbing, menggalak dan memotivasikan murid supaya mengambil inisiatif untuk belajar, demi memperolehi ilmu pengetahuan dan menguasai kemahiran yang diperlukan. Apakah ciri-ciri Pengajaran?
• • • • • •

guru dan murid, guru sebagai pengajar dan murid sebagai pembelajar, hanya bermakna apabila ada pembelajaran, melibatkan instruksi diikuti dengan latihan, indoktrinasi dan pelaziman, melibatkan proses pemikiran dan penggunaan bahasa atau symbol, ada kaitan dengan tugasan dan pencapaian,

boleh dijalankan dengan aktiviti berpusatkan guru, murid dan gabungan guru-murid serta berpusatkan sumber, • meliputi rancangan mengajar (KOPI), • proses yang melibatkan interaksi dua hala, • ada unsur sains dan seni. Apa dia pembelajaran?

Umumnya “Pembelajaran merupakan proses memperolehi ilmu pengetahuan atau kemahiran”. Mengikut Robert M. Gagne (1970) dalam The Condition of Learning, pembelajaran merupakan “perubahan tingkahlaku atau kebolehan seseorang yang dapat dikekalkan, tidak termasuk perubahan yang disebabkan proses pertumbuhan”. Mengikut Woolfolk (1980) dalam Educational Psychology for Teachers, pembelajaran dilihat sebagai perubahan dalaman yang berlaku kepada seseorang dengan membentuk perkaitan yang baru, atau sebagai potensi yang sanggup menghasilkan tindak balas yang baru. Pembelajaran :
• • • • • •

Satu proses yang berterusan, Secara formal dan tak formal, Secara formal melalui sekolah – membaca, menulis & mengira dsb., Secara tak formal melalui rakan sebaya, keluarga, media massa, persekitaran. Mempunyai teori-teori atau mazhab pembelajaran, Empat mazhab pembelajaran utama – behavioris, kognitif, sosial dan humanis.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.