P. 1
Akhlak pelajar

Akhlak pelajar

|Views: 667|Likes:
Published by SirBP

More info:

Published by: SirBP on Apr 22, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/26/2013

pdf

text

original

Nasir Mohamad P17239 1.

PENDAHULUAN

Masalah yang ditimbulkan oleh pelajar pada hari ini semakin mencabar. Bukan sahaja dari segi bilangannya bertambah malahan jenis kesalahan itu juga bertambah. Apabila berlakunya masalah ini maka sistem pendidikan akan turut dipersoalkan. Adakah kurikulum yang dibina pada hari ini telah ketinggalan atau masihkah ada ruang yang yang perlu diperbaiki lagi.

“Melihat kepada realti yang kita hadapi sekarang tentang ketidakberkesanannya pendidikan agama terhadap pembentukan peribadi dan moral sebahagian besar pelajar Islam, maka kita mungkin akan bertanya apakah silapnya dan dimanakah kepincangan sistem pendidikan Islam kita sekarang ? “ (Ismail Ibrahim 1999).

Dalam menangani masalah ini, kurikulum ke arah pembentukan akhlak pelajar harus digubal. Pendidikan Agama Islam adalah dikenalpasti sebagai asas bagi membentuk pelajar berakhlak mulia ke arah masyarakat yang lebih bertaqwa. Dengan ini mata pelajaran ini seharusnya dijadikan mata pelajaran wajib bagi peperiksaan peringkat Penilaian Menengah Rendah (PMR), Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dan Sijil Pelajaran Menengah Vokesional (SPMV) bagi semua pelajar yang beragama Islam.

2 Abdul Halim Muhammad (1985) menganggap kegagalan Kurikulum Pengetahuan Agama Islam di dalam Kurikulum Lama Sekolah Menengah (KLSM) adalah kerana dasar penggubalannya yang bersifat sekular. Kajian oleh Laporan Jawatankuasa Kabinet (1979) pula mendapati tumpuan pendidikan yang hanya kepada pemerolehan ilmu pendidikan dan prestasi akademik semata-mata menyebabkan matlamat untuk membentuk pelajar berakhlak mulia dan Insan yang Kamil tidak tercapai. Malah hasil pendidikan sebegini juga akan melahirkan pelajar yang hanya mampu menghafal tanpa memahami dan mengetahui apakah fungsi mereka dan tanggungjawabnya sebagai khalifah di muka bumi ini.

Orientasi Islam terhadap pembangunan insan mengambil kira semua dimensi kehidupan manusia. Elemen-elemen yang membantu penjanaan manusia berkualiti, proses dan persediaan serta saranan-saranan yang baik adalah antara faktor-faktor utama dalam membangun manusia dari segi rohaniah, aqliah, emosi dan jasmani. Penggembelengan kesemua dimensi dan elemen tersebut secara efisien dan efektif akan membawa kepada tercapainya objektif ‘character building’ yang dibina melalui proses ‘character training’ yang panjang. Matalamat akhirnya melahirkan manusia berkualti yang diungkapkan oleh Al-Ghazali sebagai Warga ideal yang mempunyai akhlak yang mulia (Abdul Ghafar Haji Don 1999).

2. Falsafah Pendidikan Kebangsaan

3 Secara ringkas, unsur-unsur Falsafah Pendidikan Kebangsaan boleh dicerminkan dalam rajah di sebelah dengan menggambarkan Falsafah Pendidikan yang berpaksikan kepada ketuhanan.

INTELEK

Kepercayaan dan kepatuhan

ROHANI

Kepada Tuhan
ILMU DAN AKHLAK MULIA INSAN YANG SEIMBANG DAN HARMONIS Tanggungjawab dan sumbangan kepada

Masyarakat

JASMANI

EMOSI

Rajah 1.1 Falsafah Pendidikan Untuk Melahirkan Insan Berakhlak Mulia. Lahirnya Falsafah Pendidikan Kebangsaan ini diharapkan dapat melahirkan insan yang mempunyai ilmu pengetahuan yang tinggi disamping mempunyai akhlak yang mulia. Harapan yang begitu tinggi oleh pihak kerajaan ialah gejala keruntuhan akhlak yang berlaku di kalangan pemimpin seperti penyalahgunaan kuasa, pecah amanah, rasuah, minum arak dan berpoya-poya dapat di atasi. Begitu juga dapat mengatasi masalah keruntuhan akhlak di kalangan remaja seperti ‘gengterisme’, ‘Vandalisme’, ‘Holirisme’ dan sebagainya.

1 Definisi Nilai Konsep ‘nilai’ dalam pandangan orang-orang Barat dikaitkan dengan pelbagai istilah berpandukan kepada bidang atau didiplin ilmu. benar atau salah dan sama ada seseorang itu ingini atau tidak diingini. murah hati dan telti.sihat. Emosi dan Intelek. terutama terhadap sesuatu perlakuan yang baik atau tidak baik. 3. Misalnya ahli ekonomi mengaitkan nilai dengan harga atau kuantiti. nilai mempunyai pelbagai bentuk pertimbangan. Motif dan perangai 2. minat dan motif. sintimen. Definisi Nilai. nilai-nilai menjadi tenaga pendorong bagi manusia untuk melakukan sesuatu atau yang menjadi pegangan untuk tidak melakukan. bersih dan tegap . . Ini bermakna. keperluan. Rohani. Moral. Pendidikan akhlak sesuai untuk melahirkan insan yang mempunyai perseimbangan antara keperluan Jasmani.4 Salah satu kompenan yang penting di dalam pendidikan negara ialah pendidikan akhlak. Ia dilaksanakan secara bersepadu di dalam penyampaian semua displin keilmuan.berani.P McKinney (1980). Menurut J. Recher juga mengusulkan beberapa cara untuk melihat pegangan nilai seseorang seperti berikut :1. 3. Rescher (1969) pula berpendapat bahawa nilai dan kehidupan manuisa sememangnya tidak boleh dipisahkan kerana manusia sebagai insan yang rasional dan aktif berfikir sering membuat pertimbangan. Etika dan Akhlak. Keadaan fizikal . ahli psikologi menghubungkan nilai dengan sikap.

Keadaan urusan . . pemurah. senang. Nilai-nilai yang berkaitan dengan kehidupan manusia ialah yang berfeadah atau yang mendatangkan faedah serta memberi kesejahteraan. bebas. acuh tak acuh.keadilan ekonomi. degil.5 3. Agama 8. Intelek 9.patriotik. saksama. Keadaan pemikiran atau sikap 5. Istilah ‘Moral’ berasal daripada perkataan Latin ‘Moralis’ yang bermakna tingkahlaku yang sesuai dengan tatasusila serta peraturan masyarakat. inisiatif cinta. cekap . Di sini Rescher (1969) mengkategorikan nilai-nilai yang berfeadah bagi kehidupan manusia seperti berikut :Kategori nilai 1. Politik 6. penindasan. produktif jujur. seni. taqwa. peka. insaf pintar. Profesional 10. halus taat.cergas. ikhlas. cantik. tabah. kreatif jaya diri. 3. Menurut Ee Ah Meng (1988) .2 Definisi Moral Dan Etika. pemarah. Trait sifat 6. antik. Ekonomi 3. .tenang. Material dan fizikal 2. Keupayaan dan kemahiran 4. taat indah. selamat. Sentimental contoh Sihat. maju. kerjasama adil. Estetika 7. Moral dan intrinsik 4. Sosial 5.

Apabila kita katakan ‘etika perguruan” maka yang kita maksudkan adalah suatu kod yang dapat mengatur tindak tanduk guru-guru di dalam profesion perguruan. Stroll dan R. Walau bagaimanapun adalah berfaedah jika dapat dibezakan antara keduanya. . Moral selalunya disama ertikan dengan etika. malah ianya juga berkait rapat dengan masalahmasalah hidup hari-hari.H Popkin (1962). baik hati. Walau bagaimanapun beliau berpendapat disiplin etika sebenarnya bukan sematamata berbentuk akademik atau teoritikal. kasih sayang. apabila kita katakan ‘etika perubatan’ maka ianya bermaksud suatu kod (susunan undang-undang) yang dapat mengatur dan memberi panduan tingkahlaku kepada para doktor dalam perhubungan antara mereka dan juga dengan para pesakit. kerasionalan serta semangat bermasyarakat. berdikari. Di antara pendapat yang mengatakan demikian ialah Peter Baelz dalam bukunya Ethics and Belief (1971) menulis: “ Perkataan moral dan etika selalunya mempunyai makna yang sama. sekalipun kita selalu tidak berjaya membezakannya”. keberanian. menepati masa. kesederhanaan. kerajinan. kebersihan. keadilan. bersopan santun. Sebagai contohnya. bekerjasama. bertoleransi. kesyukuran. hormat menghormati.6 perkataan Moral merangkumi segala sifat luhur seperti kejujuran. pengertian etika adalah sebagai satu peraturan yang menjadi panduan hidup kepada manusia. Menurut A. maka dalam konteks ini ia boleh dikatakan sebagai moralist.

Akhlak menurut istilah ialah sikap keperibadian yang melahirkan laku perbuatan manusia terhadap Tuhan dan manusia termasuklah terhadap diri sendiri serta makhlukmakluk lain. . kekuatan serta kombinasi yang membawa kecenderungan pada pemilikan akhlak yang benar dengan mengamalkan tingkahlaku yang baik dan meninggalkan tingkahlaku yang jahat. budi pekerti. Teuku Iskandar (1970). watak dan pengetahuan yang berkaitan dengan kelakuan. Ini sesuai dengan suruhan dan larangan Allah melalui petunjuk al-Quran dan hadis.' Menurut Dr. di dalam Kamus Dewan mendefinisikan akhlak sebagai tingkahlaku yang baik.7 3. kelakuan. Abdullah Diroz dalam bukunya " Kalimah fi Mabadi Al-Akhlak" menyatakan perkataan akhlak iaitu satu kekuatan dalaman yang mantap. Ibn Maskawih (1960) pula mendefinasikan akhlak ini sebagai 'keadaan jiwa seseorang yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan-perbuatan tanpa melalui pertimbangan fikiran terlebih dahulu.3 Definisi Akhlak.

Moral hanya menekankan kepentingan dan keselesaan invidu dan masyarakat (Dunwell & Wendel. maruah dan merangkumi seluruh perbuatan lahiriah yang dihasilkan daripada dorongan batiniah di dalam diri manusia. Menurut Musak (1994) akhlak membawa pengertian perlakuan dan tingkahlaku yang baik bersumberkan wahyu (al-Quran). (Daley. 1976) Oleh itu moral tidak dikaitkan dengan Maha Pencipta atau dengan soal-soal metafizik. Dengan ini jelaslah bahawa akhlak bersumberkan daripada Maha Pencipta. Dengan lain perkataan moral walaupun baik dan betul tetapi tidak universal. peraturan dan ketetapan yang dibuat dan dipersetujui oleh satu komuniti manusia. pendidikan ta'dib islami akin membwa insan semakin dekat kepada penciptanya. . Justeru. Ia hanya diterima oleh komuniti tersebut.8 Menurut Abdul Rauf Dalib (1986). Kebiasaanya moral lebih menekankan perhubungan yang harmoni di antara manusia sesama manusia dan hubungan yang harmoni di antara manusia dengan alam sekitar. serta masa dan lingkungan yang tertentu sahaja. Daley dalam bukunya “ Philosophy of Education” telah mengariskan beberapa kriteria dalam menentukan aspek moral antaranya :  Nilai moral berubah kerana cita rasa masyarakat sering kali berubah. Ia berbeza dengan pengertian moral kerana moral mempunyai maksud perlakuan baik mengikut norma. mengamalkan falsafah pragmatisme. 1966). Aishah pernah ditanya tentang akhlak Nabi SWT maka dia menjawab : “Akhlaknya adalah al-Quran”. Moral bagi pendekatan barat sekular. Ini bermaksud akhlak berakar umbi daripada sifat kerohanian yang suci. akhlak dapat diertikan sebagai kelakuan tatatertib.

Jadi nilai akhlak ditentukan oleh Allah yang disampaikan kepada manusia melalui ilmu yang diwahyukan. benar dan mulia secara asasnya tidak berubah daripada satu generasi kepada generasi yang lain atau dari satu masyarakat kepada satu masyarakat yang lain. Nilai mutlak akhlak dalam islam diasaskan kepada keimanan kepada Allah. .  Nilai moral lahir daripada kehendak individu dan sosial dengan idea bagi tingkah laku yang baik timbul daripada etika dan estitika yang dianggap penting oleh individu dan masyarakat. Maka manusia hanya dianggap berakhlak mulia apabila mereka hidup mengikut kehendak dan peraturan yang ditetapkan oleh Allah.Nilai inilah yang menjadi teras pembinaan peribadi seorang muslim.9  Nilai moral bersifat tempatan dan tidak bersifat sejagat kerana cita rasa umum adalah berbeza mengikut kebudayaan. Apa yang dikatakan berguna pada hari ini mungkin tidak berguna lagi pada hari esok. Oleh itu nilai akhlak dalam islam bersifat mutlak. moral. muktamad dan kekal abadi. Apa yang diperkatakan sebagai baik. 1994).  Nilai moral mempunyai akibat awam. (Nik Azis.  Nilai moral merupakan satu kemungkinan sahaja kerana manusia mempunyai pengalaman dan kebolehan penyelesaian masalah yang terbatas. etika dan akhlak keselruhannya adalah menjurus ke arah mempastikan dua nilai iaitu nilai baik dan nilai buruk. Berdasarkan perbicaraan mengenai nilai. Sesuatu tingkahlaku akin dikatakan baik apabila masyarakat menganggap tingkahlaku itu memberi kesan yang baik dan berguna ke atas masyarakat tersebut.

10 4. Kurikulum Pendidikan Islam. Disamping itu pendekatan dan cara penyampainnya tidak menepati kehendak-kehendak dan perubahan semasa ? c. Adakah Pendidikan Islam memerlukan kepada perubahan kurikulum Pendidikan Islam yang sekian kalinya untuk memantapkan unsur-unsur akhlak ? d. Adakah warga pendidikan telah memahami dan melaksanakan konsep pendidikan sepadu seperti yang dituntut oleh Falsafah Pendidikan Negara ? . a.1. Bagi mengukur keberkesanan Pendidikan Islam. ISU-ISU PENDIDIKAN AKHLAK 4. Adakah Pendidikan akhlak yang disampaikan pula tidak diteliti dan dikaji keberkesanannya.2 Falsafah Pendidikan Kebangsaan a. apakah perlu aspek tingkah laku mereka yang memperolehi pendidikan berkenaan harus juga dinilai pada akhirnya? 4. Adakah di dalam Pendidikan Islam tidak menjadikan pendidikan akhlak sebagai satu perkara yang amat penting yang mampu memimpin insan ke jalan yang selamat ? b.

Isu paling nyata sekarang ialah teori-teori psikologi pendidikan yang dilaksanakan dalam pendidikan kita. Falsafah Psikologi. hampir kesemuanya dari barat. Mampukah pendidikan kita menghasilkan pelajar yang berakhlak. 4.3 Falsafah Sosial. ? 4. beradab dan berhikmah. Isunya sekarang bukan untuk memahami interaksi sosial dalam masyarakat sebaliknya bagaimana untuk membasmikan tingkahlaku tidak normal dalam kehidupan sosial para pelajar. Mampukah kita melahirkan insan yang berakhlak mulia sebagaimana yang dikehendaki dalam Falsafah Pendidikan kita ? b.4. . Sejauhamana keberkesanannya dalam perlaksanaannya. Pemikiran psikologi seluruhnya menurut pendekatan sains tabii. Isunya sekarang adalah : a.11 b. Maksudnya faktor emosi dan tingkah laku yang dikaji dan diukur dalam psikologi adalah mengikut parameter sainstifik dengan kaedah empikal. seterusnya membina keluarga penyayang dan masyarakat penyayang. Di awal penulisan (pendahuluan) telah dijelaskan bahawa dalam bersosial kita bergelumang dengan budaya sosial yang rendah dan keruntuhan akhlak di kalangan pemimpin atau remaja.

. Aspek Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran. burung. Falsafah Kurikulum Pendidikan Terdapat beberapa isu yang berkait dengan kurikulum. a. apakah kita terus menerima pemikiran asing yang mengatakan peranan guru adalah sebagai fasilitator sahaja. masa dan tempat belajar dan nilai yang akan diterapkan dalam pembelajarannya. Apabila memperkatakan pengajaran berpusatkan murid. Ini bermaksud murid adalah sebagai penentu matlamat belajar. Adakah sesuai kita meneruskan kajian-kajian psikologi pendidikan berasaskan paradigma psikologi barat yang mengasaskan teori semata-mata kepada kajian terhadap haiwan-haiwan sosial seperti tikus. Pendekatan kurikulum ini akan melahirkan pelajar-pelajar yang dihasilkan bersifat robotik. Sebagai contoh sekarang kita digalakkan menggunakan teknologi maklumat dan multemedia sehingga kita terlupa aspek-aspek pembinaan insan itu sendiri. apakah kita terus meninggalkan kurikulum pembinaan insan yang berlandaskan akhlak Islam. Apabila kita begitu tertarik kurikulum futuristik ke arah teknologi dan industri.5. Isu yang paling hangat dalam pengajaran dan pembelajaran ialah kosep berpusatkan murid dalam pengajaran dan pembelajaran bestari. 4. anjing dan haiwan mamalia yang lain ? 4.12 Isu sekarang : a. apa yang hendak dipelajari. kera. a.6.

Walau bagaimanapun. Di antaranya ialah bagaimana untuk menilai akhlak dalam setiap mata pelajaran ? . Kita warga pendidikan perlu bekerjasama untuk mencari jawapan kepada isu sijil terbuka ini.13 b. Beberapa persoalan dapat ditimbulkan di sini. Mampukah kita menggubal satu sistem yang bersepadu di antara akademik dan akhlak ? b. Apakah pendekatan berpusatkan pelajar dapat diterima sepenuhnya mengikut acuan Falsafah Pendidikan Negara. Sekarang isu penilaian dikaitkan dengan sistem peperiksaan terbuka. Perspektif Penilaian dan Peperiksaan. penulis hanya lebih berminat untuk mengaitkan perspektif penilaian dengan isu keseimbangan di antara kecemerlangan dalam akademik dan akhlak.7. dalam kertas kerja ini. Fakta disebabkan isu ini adalah selari dengan hasrat Falsafah Pendidikan Negara untuk mengembangkan potensi pelajar ke tahap yang paling cemerlang. Isunya sekarang ialah : a. yang ingin melahirkan insan yang berkahlak mulia ? 4.

14 5. 5.(Ahmad bin Salleh 1999) . Jenayah jarang sekali berlaku dan dalam masa sepuluh tahun kehidupan Rasulullah S. Apabila harta rampasan diperintahkan menyerahkannya kepada ketua tentera. TINJAUAN LITERATUR. Pendidikan akhlak yang meletakkan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini seharusnya bersumber Al-Quran dan Hadis. Ini terbukti melalui kejayaannya dalam melahirkan INSAN sebagaimana Naeem Siddiqi menggambarkan kejayaan Rasulullah SAW melahirkan manusia baru berteraskan Al-Quran dan Aqidah Islamiyyah: “ Apabila pegawai-pegawai kerajaan dipanggil untuk berkhidmat. dunia dapat menyaksikan buat pertama kalinya gabenor-gabenor bekerja dengan gaji sebanyak satu dirham sebulan.A. mereka membawa kesemuanya walaupun barang yang tidak dikehendaki. sedikit sekali kes-kes di bawa ke mahkamah .W di Madinah.1 Pendidikan Akhlak Bersumberkan Al-Quran dan As-Sunnah.

5. maka pembentukan akhlak merupakan tujuan utama pendidikan untuk mencapai ketaqwaan dan amal salih. Natijahnya ialah kewujudan generasi yang mempunyai kepakaran dalam bidang- . Menurut beliau lagi. Menurut al-Quran. Mengikut Mohd. iaitu persiapan untuk kehidupan dunia dan akhirat yang sesuai dengan kehendak Allah swt. Kamal Hassan (1988) . pendidikan moden yang bersifat liberal dan sekular tidak memberi perhatian yang sewajarnya kepada aspek pembentukan akhlak dan rohani yang sihat. Iman dan agamanya akan menjadi sempurna seperti hadis Rasulullah SAW: Erinya : yang paling baik Islamnya diantara kamu sekelian adalah mereka yang paling baik akhlaknya seandainya mereka mengerti. proses pendidikan akhlak tidak cukup hanya dengan menenamkan kesedaran nilai akhlak kepada diri seseorang tanpa disertai dengan persiapan-persiapan yang sempurna agar ia mempunyai kesungguhan untuk melaksanakan prinsip-prinsip yang sempurna prinsipprinsip akhlak dan menjauhi segala yang bersifat hina dan jahat dalam berbagai situasi dan keadaan. Dengan demikian tujuan-tujuan keahlian atau profesional dan tujuan-tujuan khusus lainnya bukan sahaja tidak terpisah daripada pembentukan akhlak malah dikawal oleh nilai-nilai dan norma-norma akhlak itu sendiri.2.15 Rahsia utama kejayaan pembangunan INSAN ini kerana masyarakat menghayati ajaran Islam yang bersumberkan al-Quran dan Hadis. sekiranya kita menerima tujuan umum pendidikan dari kaca mata Islam. Akhlak Di Dalam Sistem Pendidikan.

Pendidikan yang pincang ini ialah satu daripada sebab disebalik kenyataan pahit hari ini bahawa semakin maju manusia dalam mengukuhkan order teknologi semakin ia tidak mampu menegakkan order akhlak dalam dirinya dan dalam negara.3. Nilai ethik ini bukanlah buatan manusia tetapi merupakan nilai sejagat. politik wang dan manipulasi jahat untuk kepentingan diri di kalangan bijak pandai hari ini. Tidaklah menghairankan sekiranya terdapat banyak kes penipuan. Mengikut golongan idealisme ini. diasaskan daripada satu generasi kepada satu generasi dan daripada satu masyarakat kepada satu masyarakat. Nilai etika contohnya baik. rasuah. Penulis hanya akan membincangkan beberapa perspektif umum falsafah pendidikan barat mengenai Ethika yang boleh dibahagikan kepada tiga aliran iaitu : 5. dalam keghairahan yang melulu terhadap pendidikan profesionalisme dan pendidikan untuk mengisi keperluan kebendaan manusia.16 bidang ilmu keduniaan tetapi yang kurang mengahargai nilai akhlak dalam pofesion dan kehidupan mereka. nilai ethika adalah sempurna. pecah amanah. Aliran Falsafah Pendidikan Barat Mengenai Akhlak (Ethika). Menurut golongan ini . Mazhab Idealisme Bagi golongan idealisme. pelajar harus diajar memelihara nilai-nilai ini dan menjadikannya nilai yang terpenting dalam kehidupan mereka. Ini adalah antara akibat daripada pendidikan yang mengabaikan agama dan akhlak itu sendiri. 5.1.3.

Golongan idealisme juga menekankan pentingnya pelajar menunjukkan contoh yang baik untuk menjadi teladan kepada rakan sedarjahnya.2. beliau menghuraikan bahawa masyarakat yang ideal ialah masyarakat yang mengamalkan moral/akhlak yang baik. The Republic dalam Bandura (1972).3. 5. Pendapat Kant di dalam Muhaidi (1981) juga menegaskan bahawa masyarakat ideal mempunyai manusia yang melayan satu sama lain sebagai suatu matlamat dan tidak setakat sebagai suatu cara. Mazhab Realisme. nilai perlu dihubungkan dengan kerohanian seseorang. Dalam bukunya. Harold (1957) mengatakan bahawa individu memperolehi kefahamannya dan mengamalkan sifat baik. Nilai ethika juga boleh menghalang manusia daripada melakukan kejahatan. Guru juga harus menyoal sama ada dirinya merupakan yang baik atau tidak untuk diteladani oleh para pelajarnya. Mengikut Plato kehidupan yang baik hanya terdapat dalam masyarakat yang baik. Nilai ethik ini merupakan asas bagi mengukuhkan pembentukan akhlak manusia.(Albert. 1989). Pandangan golongan idealisme ini menekankan pentingnya guru memperbaiki tingkahlaku atau kelakuan-kelakuan yang tidak baik yang ditunjukkan oleh pelajar dengan menyedarkan mereka tentang apakah yang akan terjadi sekiranya setiap orang bertingkahlaku demikian.et. .17 lagi.al. Semua mereka ini menganuti fahaman idealisme.

Golongan ini menyatakan dengan tegas bahawa hukum moral ini telah ditegakkan oleh Tuhan untuk dipetuhi dan diikuti. asas moral dan standard estetik yang diajarkan kepada pelajar tidak sepatutnya dipengaruhi oleh isu-isu semasa. tetapi nilai-nilai berkenaan berbeza disebabkan oleh alasan-alasan pemikiran. Golongan Mazhab realisme klasik lebih memberatkan nilai hukum moral sejagat. golongan realisme sainstifik mengakui bahawa manusia adalah tidak sempurna.18 Golongan realisme sependapat dengan golongan mazhab idealisme bahawa nilai-nilai asas moral/ethik pada dasarnya adalah kekal. Adalah penting bagi . Golongan mazhab realisme klasik menekankan bahawa selain memberi keutamaan terhadap mata pelajaran. Golongan realisme bersetuju tentang guru-guru patut menyampaikan beberapa nilai moral yang baik. Kebaikan dan keburukan pula datangnya dari Tuhan dan ditentukan oleh Tuhan. kebaikan dan keburukan adalah hasil pilihan dan perbuatan manusia. Mengikut golongan ini lagi. Para pelajar atau kanak-kanak patut memahami dengan sejelas-jelasnya sifat benar dan salah. sekolah patut melahirkan atau mengeluarkan individu-individu yang seimbang. menghormati atau menghargai sesuatu yang baik dan indah berasaskan moral dan estetik. Kanak-kanak atau para pelajar seharusnya diajar tentang bagaimana mengawal dan mengekalkan standard moral/akhlak supaya mereka dapat mempertahankan apa yang benar adalah benar bagi manusia sejagat dan tidak hanya untuk kepentingan sesuatu bangsa tertentu atau masyarakat. Golongan realisme saintifik menafikan yang nilai-nilai moral mempunyai sebarang penentuan kuasa luar biasa. Dalam soal ini. Mengikut golongan ini.

moral patut berdasarkan asas-asas sainstifik yang menunjukkan faedah atau kebaikan kepada manusia sebagai haiwan yang mempunyai darjat yang tinggi.3. Apa yang penting bukan mengenakan peraturan-peraturan yang ketat tetapi mencari jalan bagi menentukan mana satukah peraturan-peraturan atau langkah-langkah yang boleh menghasilkan kesan-kesan yang baik kepada diri kanak-kanak itu. kita mesti meningkatkan kebaikan dengan cara membaiki susunan genetik kita dan mengatasi kejahatan dengan membaiki persekitaran kehidupan kita. Menurut golongan mazhab ini. Kanak-kanak perlu diajar tentang bagaimana membuat keputusan dalam soal-soal dan masalah-masalah yang berkaitan dengan moral. . Mazhab Pragmatisme Bagi golongan pragmatisme.19 kanak-kanak menunjukkan tabiat-tabiat yang baik dan tabiat-tabiat-tabiat ini tidak datang dengan sendirinya tetapi perlu dipelajari. peraturan-peraturan etika dan moral adalah tidak kekal tetapi perlu diubah apabila berlaku perubahan budaya dan masyarakat. Mengikut golongan ini lagi.3. 5. nilai moral adalah relatif. Mengikut golongan ini. Golongan mazhab realisme saintifik pula berpendapat. benar dan salah datangnya daripada kefahaman manusia terhadap keadaan dan bukannya daripada daripada prinsipprinsip agama.

1 di bawah menunjukkan dengan jelas kadar jenayah yang dilakukan oleh pegawai-pegawai di sekotor awam atau sektor swasta. kadar jenayah yang dilakukan oleh pegawai-pegawai yang diberikan amanah untuk melaksanakan tanggungjawab sama ada di dalam sektor awam atau swasta amat membimbangkan. Bukit Aman Kuala Lumpur. Jadual 2. PERBINCANGAN KERUNTUHAN AKHLAK 6. Ibu Pejabat Polis. Salah Laku Jenayah di Kalangan Pekerja “Kolar Biru” dan “Kolar Putih” Menurut perangkaan jenayah yang telah dikeluarkan daripada Jabatan Siasatan Jenayah.1 : Perangkaan Kesalahan Jenayah ‘Kolar Putih’ dan Kolar “Biru” Bagi Tahun 1993 hingga 1997. TAHUN 1993 1994 1995 1996 1997 Jumlah PECAH AMANAH 672 1103 1092 775 948 3790 PENIPUAN 1731 2161 2110 1723 2342 10067 RASUAH 778 985 1046 338 218 3365 PEMALSUAN LAINDOKUMEN LAIN.1. .20 6. 154 240 308 268 288 1258 11 155 20 42 15 243 JADUAL 2.

Jadual di sebelah menunjukkan perangkaan berdasarkan negari-negeri. Perangkaan kadar jenayah dikalangan pegawai kerajaan ini juga berbeza antara negeri-negeri di Malaysia. Ini kerana corak sistem pendidikan sekarang yang akan menentukan generasi yang akan datang. sekiranya tidak ada sesuatu yang dilakukan di dalam sistem pendidikan kita. Menurut perangkaan yang diperolehi menunjukkan kadar jenayah yang dilakukan oleh pegawai –pegawai yang dikenali jenayah ‘Kolar Biru’ ini pada tahap yang serius. Bukit Aman Kuala Lumpur. bertujuan untuk melihat sejauhmana seriusnya jenayah ini berlaku. Ibu Pejabat Polis.21 Sumber daripada Jabatan Siasatan Jenayah. dan terpulang kepada pembaca untuk mentafsirkannya. .

Kuala Lumpur. Ibu Pejabat Polis Bukit Aman. .22 TAHUN NEGERI KEDAH & PERLIS PULAU PINANG PERAK KUALA LUMPUR SELANGOR NEGERI SEMBILAN MELAKA JOHOR PAHANG TERENGGANU KELANTAN SABAH SARAWAK JUMLAH 1993 260 240 422 1135 409 76 168 411 121 22 8 83 84 3439 1994 291 457 509 1276 400 161 188 379 159 47 122 345 158 4492 1995 318 438 570 1112 613 235 183 413 221 42 77 334 316 4872 1996 170 85 445 894 520 262 143 366 138 9 8 242 259 3541 1997 890 325 448 1172 549 232 112 306 141 10 10 263 310 4080 JADUAL : PERANGKAAN JENAYAH KOLAR “BIRU” DAN KOLAR “PUTIH” NEGERI – NEGERI BAGI TAHUN 1993.1997 Sumber daripada Jabatan Siasatan Jenayah.

iii. membawa senjata. Satu laporan kajian telah dibuat oleh Bahagian Perancangan Dan Penyelidikan Dasar Pendidikan Kementerian Pendidikan Malaysia.3) 939 (25. peras ugut. mengenai Kajian Gengsterisme Di Sekolah Menengah Harian mendapati keruntuhan akhlak dikalangan pelajar meliputi kes berjudi.7) 1422 (39. pelancuran.6579 Mencuri Melawan guru Melawan pengawas Peras Ugut Buli (.5) 22 (.6) 15 (%) (%) 147 486 (%) 1365 (33.6402 (4.P Kuala Lumpur) Zon Selatan (Johor dan Melaka) Zon Utara (Kedah.7545 .4) 20 (.4 . v.2) (13.9) 1.4) 361 (9. Kajian ini berdasarkan respons yang diperolehi daripada guru-guru sekolah. melawan guru.6402 .0) 1492 (40. Selangor dan W.1) 1153 (31. Zon Tengah (N.9) 121 (3.7 1. mengancam murid.1) 814 (22. Salahlaku Sangat Serius Serius Kurang Serius Tidak Serius X s. Kalantan dan Terengganu) dan Zon Sabah dan Serawak.5) 1267 (34.3) 1606 (44. (Oktober 1999). menyalah guna dadah. Perak.3) 191 (5.Sembilan.7046 . mencabul kehormatan. Lima zon yang telah dibentuk bagi maksud pungutan data adalah seperti berikut : i.4) 52 (1. ii.4 1.p (%) Berjudi . mencuri.3) .4) 34 (0.2 Salah Laku Jenayah Di Kalangan Pelajar. iv.8) 361 (8. negeri dan lokasi sekolah.7) 1153 (27.0) 249 (6. melawan pengawas.6 1.9) 52 (1.0) 1267 (37. buli.6) 625 (17. Perlis dan Pulau Pinang) Zon Pantai Timur (Pahang. mengancam guru dan menceroboh.5 1.5 1.7537 .23 6. Sekolah yang pilih dengan menggunakan persampelan berstrata secara rawak atau Stratified sampling berdasarkan zon.

Crobach alfa =.2 1.0) 1.4) 49 (1.2) 2 (. Kajian ini mempunyai indeks kebolehpercayaan.8%) melawan guru dan 283 (7. maka konsep bersepadu telah dicadangkan iaitu merangkumi empat tahap iaitu tahap asas.2) 354 (9. CANDANGAN UNTUK MENGATASI 7.0) 14 (.3%) guru sampel menyatakan melawan pengawas.4963 Seperti yang disenaraikan dalam jadual tersebut seramai 22.1 Perubahan Kepada Kurikulum Pendidikan Islam Bagi menghasilkan pelajar yang seimbang antara kebolehan akademik dengan keluhuran bidi pekerti. 7.1) 0 (.5 % daripada guru sampel mengatakan bahawa pelajar-pelajar terlibat didalam salah laku jenayah yang disenaraikan dalam gambar rajah tersebut. Walaupun min = 1.0) 584 (16.8) 117 (3.2) 8 (. Berdasarkan kiraan peratus pula adalah didapati seramai 413 (11. satu.7%) mencuri sebagai perbuatan salah laku jenayah oleh pelajar-pelajar terbabit berada tahap serius dan sangat serius.6) 137 (3.3 1.5869 .8925. Jadual di atas juga menunjukkan tiga salah laku diperingkat serius iaitu (1) melawan pengawas x = 1.2 .5625 .7) 1016 (27. . 359 (9.4 % .6474 dan (3) mencuri x= 1. dua dan tiga.3) 20 (.8) 875 (24.4690.5442.87.7169 (2) melawan guru x= 1.3 1.7) 25 (.7) 86 (2.4429 . yang menunjukkan salah laku tersebut pada tahap tidak serius.24 Pelacuran Salah guna dadah Bawa Senjata Cabul kehormatan 6 (.4) 276 (7.

Menurut Dr. Tercapai atau tidak ia akin bergantung kepada kefahaman. Adab dengan Allah dan Rasul Adab dengan keluarga. rakan dan jiran tetangga Kebersihan jiwa. akhlak. agama. Sifat penyayang ini adalah suatu tuntutan Allah SWT untuk seluruh hambanya. Konsep ini perlu dihayati dan ditunjukkan secara praktik dalam setiap aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Pada tahap satu. bangsa dan negara. penghayatan dan pengenalan tahap asas dan tahap satu. Ia bagi melahirkan rakyat yang sanggup berbakti dan berkorban untuk mempertahankan agama. Yang lebih penting ialah budaya penyayang perlu dibuktikan dengan tingkahlaku yang murni secara sedar. perkara yang perlu diberi perhatian ialah sikap cinta dan setia kepada negara. penyayang dan ptriotisme terlaksana. Tajul Ariffin ( 1999). etika dan estetika untuk membentuk insan yang mempunyai akhlak yang baik. tahap tiga pula hanya tercapai setelah pembinaan insan. iv. praktikal dan nyata.25 Tahap asas ialah pembinaan kekuatan akidah. Pada tahap dua. pembinaan tingkahlaku penyayang perlu dimulakan daripada kefahaman mengenai konsep fitrah yang bersumberkan al-Quran dan Sunnah. Contoh Kurikulum Pendidikan Islam yang perlu ditekankan ialah : Tahap Satu meliputi : i. Tahap Dua meliputi : . Inilah yang dikatakan sebagai patriotisme. guru. iii. diri dan persekitaran Rajin dengan tekun dan dedikasi. ii.

Sanggup berkorban jiwa. v. keluarga dan masyarakat. Menentang penganiayaan dan rasuah. ii. Tahap Tiga meliputi : i. ii. Pemupukan keharmonian hidup. ii. Dr. iii. berusaha mewujudkan suasana harmoni dalam keluarga dan berusaha melenyapkan fitnah. tenaga. Amanah terhadap diri sendiri. iii. harta dan kepentingan diri untuk kepentingan umum.26 i. Semangat pengorbanan dan jihad Toleransi dalam Islam. Kasih mengasihi antara satu sama lain Berusaha memupuk perpaduan dan mengelakkan perpecahan. Tahap Empat meliputi : i. Ibrahim Bajunid (2000) mengatakan cara yang perlu diterokai secara serius ialah aspek pembelajaran dan pengajaran berasaskan kepada konsep bagi membolehkan pelajar . iv. Kepentingan perpaduan umat dan kemajuannya dalam bidang ekonomi dan pendidikan. Menghormati hak umum dan individu serta mengutamakan kepentingan ramai.

dalam perlaksanaan Kurikulum Baru Sekolah Menengah (KBSM). 2000) 7. (Ibrahim Bajunid. Isunya sekarang adalah : i. Penilaian keberkesanan juga hendaklah dipertimbangkan dan konteks masa dan persekitaran. Isu-Isu Konsep Akhlak Dalam Pendidikan Kebangsaan Konsep pendidikan sepadu telah diilhamkan dan diterima sejak 16 tahun yang lalu. Antara konsep-konsep yang boleh memperkayakan kefahaman dan kehidupan individu ialah konsep Tauhid. Adakah warga pendidikan telah memahami dan melaksanakan konsep pendidikan sepadu seperti yang dituntut oleh Falsafah Pendidikan Negara ? ii. akhlak dan alFalah.27 memahami pendidikan Islam secara konseptual. penulis cukup yakin bahawa konsep pendidikan sepadu adalah pilihan terbaik untuk dilaksanakan dalam anjakan paradigma reformasi pendidikan ke arah pembangunan sakhsiah manusia ini. bukan sekadar menganalisis kejayaan pelajar dalam mata pelajaran agama dalam peperiksaan awam.1993). dan dalam gagasan agenda Wawasan Pendidikan Negara. (Wan Mohd Zahid. aspek tingkahlaku mereka yang memperolehi pendidikan berkenaan harus juga dinilai pada akhirnya. Sejauhamana keberkesanannya dalam perlaksanaannya. Bagi mengukur kebersanan Pendidikan Islam ini.2. ? . Dalam tempoh tersebut konsep ini telah dilaksanakan dalam penggubalan Falsafah Pendidikan Negara (1988). Berasaskan fakta ini.

falsafah pendidikan untuk membangunkan insan yang berakhlak dan berhikmah semakin terpinggir. saat kematian sains telah tiba kerana sains telah gagal mencari jawapan secara rasional dan emprikal tentang apakah tujuan dan makna hidup dan kewujudan manusia ?.28 Penulis cuba mengajak perubahan kepada konsep akhlak di dalam beberapa isu berikut : 7.2. dengan lain perkataan tiada lagi teori yang perli dikaji. iaitu : .1 Falsafah Pendidikan Negara Isu yang paling besar dalam pendidikan mutakhir ini ialah pendidikan terlalu bersifat fizikal dan makanikal. teori kosmologi dan sebagainya. Semua bidang dalam ilmu pendidikan dilaksanakan menurut pendekatan sains tabi’i dan keperluan teknologi tercanggih. Horgan telah membuat dua kesimpulan. Dalam kegahirahan yang rakus ini. Menerusi pendekatan ini matlamat pendidikan tertumpu kepada konsep profesionalisme. Pertama ahli sains telah berjaya semua teori sains besar seperti teori relativiti. kepakaran dan pengkhususan dalam bidang-bidang yang diperlukan segera pada satu-satu masa oleh pihak majikan atau penganjur tertentu dalam agenda raksasa iaitu industri pendidikan. Kedua. John Haorgan (1988) dalam bukunya yang iaitu “The End of Science’ menegaskan bahawa sains moden hari ini telah sampai ketitik kematiannya kerana dua ekstrim.

Isunya sekarang adalah : i.Ini akan dapat dilaksanakan apabila tuntutan antara agama dan kehidupan diseimbangkan. Oleh itu falsafah pendidikan yang ingin melahirkan insan berakhlak mulia perlu dilaksanakan sepenuhnya. Mampukah kita melahirkan insan yang berakhlak mulia sebagaimana yang dikehendaki dalam Falsafah Pendidikan kita ? ii.2.2 Falsafah Sosial. ahli sains perlu yakin dan sedar bahawa akal itu mempunyai batasannya. Isunya sekarang bukan untuk memahami interaksi sosial dalam masyarakat sebaliknya bagaimana untuk . 7. diharmoniskan serta disepadukan. beradab dan berhikmah. Maksudnya ditahun-tahun akan datang nilai keagamaan akan kembali gemilang menggantikan semula sains. seterusnya membina keluarga penyayang dan masyarakat penyayang. Di awal penulisan (pendahuluan) telah dijelaskan bahawa dalam bersosial kita bergelumang dengan budaya sosial yang rendah dan keruntuhan akhlak di kalangan pemimpin atau remaja. krisis nilai pemikiran yang dicetuskan oleh budaya hidup sains akan menggalakkan manusia kepada agama. Maksudnya ada ilmu yang tidak dapat difahami semata-mata dengan proses berfikir (akal). Mampukah pendidikan kita menghasilkan pelajar yang berakhlak. Kedua.29 Pertama.

Kenyataan di atas mempunyai dua implikasi iaitu : Pertama.3 Falsafah Psikologi. hampir kesemuanya dari barat. Pemikiran psikologi seluruhnya menurut pendekatan sains tabii. 7. Otak manusia dianalisis pendekatan psikologi mengikut fungsi fungsi petak-petak dalam bahagian otak tersebut (yang dikenali kaedah 4MAT).30 membasmikan tingkahlaku tidak normal dalam kehidupan sosial para pelajar. Maksudnya proses pendidikan kita bukan sahaja mengambil pandangan ahli sosialogi barat (yang berlandaskan aspek moral barat) tetapi pendidikan yang mampu mengahasilkan sosial budaya masyarakat berakhlak mulia melalui pandangan tokoh sarjana Islam seperti Imam al-Ghazali. Isu paling nyata sekarang ialah teori-teori psikologi pendidikan yang dilaksanakan dalam pendidikan kita.2. Di sinilah kita perlu anjakan paradigma sosial kita kepada kearah pembinaan sosial berlandaskan akhlak yang mulia. Nasih Ulwan dan sebagainya. pengkotakkan dan pengkhususan kepada petak-petak tertentu dalam otak manusia menyebabkan kita hanya memahami tingkah laku dan emosi manusia dalam . Maksudnya faktor emosi dan tingkah laku yang dikaji dan diukur dalam psikologi adalah mengikut parameter sainstifik dengan kaedah empikal.

. psikologi barat walaupun maju dalam penyelidikan tetapi gagal memehami tabii manusia. Isu sekarang adakah sesuai kita meneruskan kajian-kajian psikologi pendidikan berasaskan paradigma psikologi barat yang mengasaskan teori semata-mata kepada kajian terhadap haiwan-haiwan sosial seperti tikus. anjing dan haiwan mamalia yang lain ? Penulis mencadangkan satu perubahan paradigma kita dengan memahami psikolgi manusia bukan berdasarkan eksprimen dan emprikal yang sempit. burung.4 Falsafah Kurikulum Terdapat beberapa isu yang berkait dengan kurikulum. kita terus meninggalkan kurikulum pembinaan insan yang berlandaskan akhlak Islam. Kedua. Pendekatan ini dengan sendiri kita akan menghayati akhlak Islam yang sesuai dengan psikologi manusia secara holistik. kera.31 konteks pembolehubah yang digunakan dalam kajian sahaja. terpisah dan mengkhusus tetapi lebih sesuai kita mengkaji psikologi dengan merujuk pengajaranpengajaran yang terdapat dalam al-Quran dan As-sunnah. Di antaranya ialah apabila kita begitu tertarik kurikulum furistik ke arah teknologi dan industri. Ini bermakna kita tidak dapat memahami tingkah laku manusia secara menyeluruh dan bersepadu.2. Semakin mendalam kajian mereka semakin serius penyakit sosial dan tingkahlaku masyarakat mereka. Pendekatan kurikulum ini akan melahirkan pelajar-pelajar yang dihasilkan bersifat robotik. 7. Sebagai contoh sekarang kita digalakkan menggunakan teknologi maklumat dan multemedia sehingga kita terlupa aspek-aspek pembinaan insan itu sendiri.

masa dan tempat belajar dan nilai yang akan diterapkan dalam pembelajarannya. pendekatan berpusatkan pelajar tidak dapat diterima sepenuhnya mengikut acuan Falsafah Pendidikan Negara. akhirnya akan melahirkan pelajar berbentuk robotik.5 Aspek Pengajaran dan Pembelajaran. apa yang hendak dipelajari. Isu yang paling hangat dalam pengajaran dan pembelajaran ialah kosep berpusatkan murid dalam pengajaran dan pembelajaran bestari. . Pendekatan ini mungkin sesuai di barat kerana mereka mengamalkan falsafah pendidikan yang mementingkan kebebasan dan hak mutlak individu (Falsafah Pendidikan aliran Pragmatisme). (Wan Mohd Zahid . kita jangan lupa kepada dua perkara iaitu.32 Dalam isu ini. Sesungguhnya apabila kita telti dan hayati. Ini bermaksud murid adalah sebagai penentu matlamat belajar. Pertama janganlah kita terlalu cepat untuk mengarahkan sesuatu kurikulum berbentuk futuristik. kita jangan melupai kesapaduan dalam kurikulum yang menekankan hubungan tiga dimensi iaitu hubungan di antara manusia dengan Maha Pencipta dan alam sekitar. Kedua. 1993) 7. Guru hanya berperanan sebagai penasihat jika diperlukan dan menyediakan kemudahan yang dikehendaki oleh murid. Apabila memperkatakan pengajaran berpusatkan murid kita terus menerima pemikiran asing yang mengatakan peranan guru adalah sebagai fasilitator sahaja.2.

kita mengahayati konsep sepadu dengan meletakkan hubungan seimbang dan harmonis di antara guru dan murid. 7. penulis hanya lebih berminat untuk mengaitkan perspektif penilaian dengan isu keseimbangan di antara kecemerlangan dalam akademik dan akhlak.2.6. Perspektif Penilaian dan Peperiksaan. Di sini memerlukan kepada ajakan paradigma bahawa untuk melahirkan pelajar yang cemerlang dari segi kehidupan perlu diberi penekanan pembinaan insan yang bertnjangkan kepada paksi akhlak Islam. dalam kertas kerja ini. terdapat beberapa cadangan menanggani masalah ini antaranya ialah: . Walau bagaimanapun. Walaubagaimanapun dalam banyak hal guru perlu berwibawa daripada muridnya. Fakta disebabkan isu ini adalah selari dengan hasrat Falsafah Pendidikan Negara untuk mengembangkan potensi pelajar ke tahap yang paling cemerlang. Isunya sekarang ialah : i. Di antaranya ialah bagaimana untuk menilai akhlak dalam setiap mata pelajaran ? Bagi penulis. Sekarang isu penilaian dikaitkan dengan sistem peperiksaan terbuka. Beberapa persoalan dapat ditimbulkan di sini. Guru hendaklah mempunyai kekuatan aqidah dan akhlak yang boleh diikuti oleh murid. Mampukah kita menggubal satu sistem yang bersepadu di antara akademik dan akhlak ? ii.33 Pendidikan di Malaysia. Kita warga pendidikan perlu bekerjasama untuk mencari jawapan kepada isu sijil terbuka ini.

pelajar yang bermasalah atau salah laku ini di dapati tidak mendapat sistem pendidikan yang mengarahkan kepada pembentukan akhlak mulia.34 i. ‘Vandalisme’ dan sebabagainya. kita perlu mengambil kira rekod tingkahlaku dan displin pelajar dan diberikan gred serta dimasukkan ke dalam keputusan. rupa dan jiwa generasi abad akan mendatang amat bergantung kepada sejauhmana aspek akhlak atau moral diberi perioriti dalam penilaian dan peperiksaan. Ini kerana wajah. Semua ini gambaran gejala keruntuhan akhlak di kalangan remaja. ‘holiganisme’. Pada hemat penulis. Sistem peperiksaan yang baru ini. psikologi. Kita perlu mewajibkan pelajar lulus dalam mata pelajaran Pendidikan Islam atau Pendidikan Moral. Gambaran media massa tentang sindrom budaya kuning. Ini perlu satu anjakan paradigma dalam perlaksanaan sistem penilaian kita. Mungkin asas bimbingan ini tidak di tanam di rumah dan dengan pengaruh rakan sebaya tetapi sistem pendidikan yang mempunyai dasar perlaksanaan pembentukan akhlak mulia . Ringkasnya. ‘bohjan’. isu-isu terkini di dalam falsafah pendidikan negara dari aspek sosial. ii. gejala lepak. pengajaran dan pembelajaran dan perspektif penilaian perlu kepada perubahan supaya ia sesuai dengan tuntutan kehidupan berlandaskan kepada konsep akhlak atau moral. ‘gengterisme’. ‘bohsia’. amat membimbangkan kita. kurikulum. 8. Ia juga mengambarkan sistem perlaksanaan pendidikan akhlak belum berjaya sepenuhnya di dalam sistem pendidikan kita. Rumusan.

Di dalam mengajar akhlak yang terpenting ialah akhlak beliau sendiri. pemurah. Ini adalah masa yang lama untuk membentuk sahsiah dan guru adalah model yang setiap hari diperhatikan oleh murid. Sifat amanahnya membuat sahabat amat percaya kepadanya. 1993) Akhlak dan kewibawaan Rasulullah telah mneyebabkan umatnya sayang dan rasa hormat kepadanya. luas budi pekerti.(Jabir Qamihah. pemaaf. tahan derita. Satu daripadanya ialah objektif pengajaran itu sendiri sama ada untuk menanamkan keimanan. . setia. sopan santun. siasah baginda inilah yang dapat menarik musuh menjadi kawan dan bukan Islam memeluk agama Islam. adil. berani. zuhud. baik pergaulan. serta banyak beribadat. menepati janji. Perkataan dan perbuatan beliau adalah contoh untuk diikuti. Wallahu Waallam. takut dan taat kepada Allah. amanah. mengajar peribadatan atau akhlak. Jika diambil iktibar. pendiam. suka bersilaturahim. Murid berada di sekolah selama 11 tahun dan dari 6 hingga 8 jam sehari. Pendekatan Rasulullah saw bergantung kepada beberapa faktor. rendah diri.35 amat mustahak . Walau apa pun institusi pendidikan harus menjalankan tanggungjawabnya memberikan pendidikan akhlak untuk kesinambungan pendidikan di rumah yang belum mencukupi. para guru di sekolah juga dapat menukar akhlak murid dengan diri sendiri dahulu mengamalkan nilai murni yang bakal diterapkan kepada murid. belas kasihan. benar. beliau mempunyai sifat terpuji sepeti tabah.

Bhd. 1972. Ahmad bin Mohd Salleh. New York : Praeger Publications. Ethics. Kuala Lumpur. & Wendel. 1957. R. Bukit Aman. Ibn Maskawih. Jurnal Pendidikan Fakulti Pendidikan UKM. 1989 A Selected Bibliography on Value. Ibrahim Bajunid 2000. Peranan Pendidikan sepadu menggerak. Tahzib al-Akhlak al-Bahasun filosofi Ahmad Ibn Maskawih. Iqra Prinsip Utama Melalui Pendidikan Islam. Longman. Petaling Jaya. Titus. Encyclopedia of psychology : Search Press. Ee Ah Meng 1988. L. 1987. Investing right and wrong. Laporan Jabatan Siasatan Jenayah 19931997. Ethics and Esthatics In The Behavioval Science and Philosophy. Tauhid. 1966. 5. Faundations of teaching and learning. Jilid 12. Bhd. Sdn. . Pendidikan Islam (Dinamika Guru) Shah Alam : Fajar Bakti Sdn. Philosophy of Education.36 Rujukan : Al-Quran dan terjemahan tafsir pimpinan Ar Rahman Abdul Raof Dalip. New York College note Inc. Beirut Dar al-Maktabah al-Hayah. Albert et al. “Gejala sosial di kalangan pelajar” 1999. Illionois: Free Press. New York : American Book Company. 1960. Bandura A. Belief 1977. 1986. Greet Britain : Cox & Wyman Limeted. membentuk Ummah dan masyarakat : Teras KBSM. Ahmad Ibn Muhamad. Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia. Abdul Rauf Dalip. Pendidikan Moral untuk bakal guru. 1996. dlm seminar Pendidikan Kebangsaan dan Agama di Malaysia . R. Ibu Pejabat Polis. 3 Feb 2000. Ethic for Today. Falsafah dan pendidikan Islam di Malysia. Daley. 1976. Dunwell. Utusan Malaysia : bertarikh 6 Feb : 24 Harold H.

Turiel (eds). Singapura : Pustaka Nasional. Education Psychology : Contructing Learning . 1986. Kuala Lumpur : Nurin . J. Peranan Pendidikan Akhlak dalam membangun peribadi. Akhlak Yang Mulia. dlm M. The End Of Sciences. 1981. Kuala Lumpur. Boston : Allyn and Bacon Inc. A. 1994. Stroll. masyarakat dan Budaya alih bahasa oleh YS Tajuddin Nor. Mc Kinney. Windmiller. Kementerian Pendidikan Malaysia 1982. Laporan Jawatankuasa Kabinet Mengkaji Pelaksanaan Dasar Pelajaran 1979.H 1962. & Popkin. (EPRD). 1993. 1994. Sydney : Prentice Hall. Rescher. Inc. Musak Mantrak. 1969 Instroduction to value theory New Jersey : Prentice – hall. Kementerian Pendidikan Malaysia 1999. INTAN. Kuala Lumpur : DINIE Publishers.P 1980. dalam ulasan buku. Kuala Lumpur : DBP.37 Jabir Qaminah . R. Sunday Star 26 Julai 1998. Mohd Nasir Omar . Nik Aziz Nik Pa. N. Miqdad Yaljan. dibentangkan di Fakulti Pendidikan Malaysia. Bangi pada 24 April 1994. Tajul Arrifin bin Noordin. Inc. New York : Holt. Kuala Lumpur. Konsep Asas Pendidikan. Kuala Lumpur : Pustaka Antara. D & Mc lerney V. Nilai-nilai murni : persepsi pendidik. perkembangan Akhlak dan Intelek pelajar. 1986. John Horgan. Moral development and the consept of Value. Kementerian Pendidikan Malaysia 1982. Falsafah etika perbandingan Islam dan Barat. Nilai-nilai dan Etika dalam Perkhidmatan Awam. Moral development and Socialization. Falsafah Pendidikan Negara. N. Penghayatan wawasan pembangunan Negara. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Rinehart and Winston. Laporan Kajian Gengsterisme Di Sekolah Menengah Harian. Rasulullah SAW pemimpin Mithali. 1994. Introduction to Philosophy. 1988. Mc Inerney. Mahathir Mohamad 1991. 1998. Lambert and E. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Engle wood Cliffs. Muhaidi Tata Pangarsa.

Wan Mohd. T. 1993. Kuala Lumpur : Nurin Enterprise.): Reformasi pendidikan dalam menghadapi cabaran 2020. Wawasan Pendidikan : Agenda Pengisian. Kamus Dewan. Teuku Iskandar. 1970. dalam buku Abu Bakar Noordin (penyt. 1993.38 Enterprise. Wan Zahid bin Mohd Noordin. Kuala Lumpur : Nurin Enterprise. Kuala Lumpur : Nurin Enterprise. . Ke arah pelaksanaan Nilai Murni dalam KBSM : Falsafah Pendidikan Negara. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. KBSM : Penilaian penerapan dan sikap nilai Murni untuk membina Insan berdisplin. Displin dalam pendidikan. Subahan Mohd Meerah 1991. Zahid bin Mohd Nordin.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->