Dengan merujuk kepada SATU (1) bandar khusus di Malaysia, huraikan bagaimana pembandaran boleh mendatangkan kesan terhadap ekonomi

dan sosial penduduk.

HGM 3043 : GEOGRAFI BANDAR DAN METROPOLITAN

SITI ZUBAIDAH BT IBRAHIM D20091035632 PENDIDIKAN GEOGRAFI (AT33) SEMESTER 2 2010/2011 KUMPULAN : A

PENSYARAH : DR. FAUZIAH BT CHE LEH

Isi kandungan

Bil
1.0 2.0 3.0

Isi Kandungan
Pendahuluan Proses pembandaran di Kuala Lumpur Kesan proses pembandaran terhadap ekonomi penduduk 3.1 3.2 Kesan positif proses pembandaran terhadap ekonomi penduduk Kesan negatif proses pembandaran terhadap ekonomi penduduk

Muka Surat
1 2-3 4-7

4.0

Kesan proses pembandaran terhadap sosial penduduk 4.1 4.2 Kesan positif proses pembandaran terhadap sosial penduduk Kesan negatif proses pembandaran terhadap sosial penduduk

7 - 11

5.0

Kesimpulan Bibliografi

12 13 - 14

1.0

Pendahuluan Bandar boleh ditakrifkan dengan pelbagai definisi. Terdapat segelintir pengkaji

menyatakan maksud bandar berdasarkan kepada aspek fizikal sahaja. Namun demikian, terdapat juga segelintir pengkaji menyatakan maksud bandar berdasarkan kepada aspek manusia. Menurut Katimah Rostam (1988), maksud bandar dapat diterjemahkan melalui saiz penduduk yang lebih mudah didapati berbanding dengan maklumat-maklumat lain. Oleh sebab itu, apabila sesebuah petempatan telah memenuhi kriteria penduduk minimum maka kriteria lain juga dianggap dapat memenuhi kehendak pentakrifan. Malaysia telah menetapkan apabila sesebuah kawasan telah mencapai jumlah penduduk seramai 10000 orang maka kawasan tersebut boleh diiktiraf sebagai bandar. Proses pembandaran pula merupakan suatu proses perubahan penduduk dari kawasan desa menjadi kawasan bandar. Proses pembandaran akan menyebabkan sesuatu kawasan tersebut akan mengalami perubahan sosioekonomi terutamanya dari segi pekerjaan, pendidikan dah taraf hidup masyarakat (Katimah Rostam, 2002). Proses pembandaran juga merupakan satu proses penumpuan penduduk di kawasan sesuatu bandar. Dalam erti kata lain, proses pembandaran juga dikenali sebagai proses

urbanisasi. Akibat daripada proses urbanisasi ini akan menyebabkan perubahan dalam jumlah penduduk, fungsi bandar, penggunaan tanah dan cara hidup masyarakat di kawasan bandar tersebut (Pacione Michael, 2009). Dalam konteks pembandaran di Malaysia, bandar-bandar di Malaysia mengalami proses pembandaran yang pesat sesudah negara mencapai kemerdekaan. Jumlah penduduk di bandar bertambah dengan pesat kerana wujudnya migrasi luar bandar ke bandar. Antara bandar-bandar besar di Malaysia yang giat berlaku proses pembandaran ialah Bandaraya Kuala Lumpur, Bandaraya Johor baharu, Bandaraya Georgetown dan sebagainya (Scribd, 2010).

2.0

Proses pembandaran di Kuala Lumpur

Gambarajah : Kedudukan Kuala Lumpur Sumber : Google Images

Kuala Lumpur merupakan sebuah bandaraya yang terletak di negara Malaysia. Bandaraya Kuala Lumpur telah menjadi bandaraya utama negara kerana di sini terletaknya pusat pentadbiran utama kerajaan Malaysia. Nama Kuala Lumpur diberi bersempena kawasan tersebut berlumpur kerana terletak di muara kuala sungai Gombak dan Klang. Sebelum Kuala Lumpur menjadi pusat pentadbiran negara yang utama, Kuala Lumpur merupakan satu kawasan yang menjadi pusat perlombongan bijih timah suatu ketika dahulu. Perlombongan bijih timah

dilakukan bagi memenuhi permintaan penjajah pada ketika itu yang menguasai Kuala Lumpur dan Selangor. Ekonomi Bandaraya Kuala Lumpur pada suatu ketika itu hanya berfokuskan kepada ekonomi primer iaitu ekonomi yang berasaskan kepada perlombongan dan pertanian. Bandaraya Kuala Lumpur berkembang selepas kemasukan migran dari China yang mengusahakan bidang perlombongan dan akhrinya berkembang menjadi sebuah bandar (Wikipedia, 2011).

Selepas negara mencapai kemerdekaan pada tahun 1957, Kuala Lumpur telah dijadikan sebagai pusat pemerintahan kerajaan Persekutuan Tanah Melayu dan bertukar menjadi pusat pentadbiran Persekutuan Malaysia pada tahun 1963. Perubahan yang pesat telah berlaku di Bandaraya Kuala Lumpur termasuklah dari segi ekonomi, sosial dan perubahan penstrukturan bandar. Dari segi ekonomi, Kuala Lumpur telah berubah fungsi ekonominya daripada ekonomi primer kepada ekonomi skunder selepas era kemerdekaan. Banyak kilang-kilang pembuatan dibina di kawasan Kuala Lumpur dan pasaran pekerjaan mulai banyak. Migrasi dari luar bandar ke Kuala Lumpur giat berlaku pada ketika ini bagi memenuhi pasaran buruh yang tinggi di Bandaraya Kuala Lumpur. Kini Bandaraya Kuala Lumpur tidak lagi berfokuskan kepada

ekonomi skunder sahaja tetapi telah berkembang menjangkaui ekonomi tertier malah terlibat secara langsung dalam arus ekonomi globalisasi dunia (Katimah Rostam, 2002). Manakala dari segi sosial dan perubahan penstrukturan bandar pula Bandaraya Kuala Lumpur telah menyaksikan banyak perubahan yang telah berlaku. Bandaraya Kuala Lumpur bukan saja bertindak sebagai pusat ekonomi negara malahan merupakan pusat sosial bagi masyarakat Malaysia. Pelbagai jenis kemudahan terdapat di Bandaraya Kuala Lumpur antaranya ialah pusat pengajian tinggi awam seperti Universiti Malaya, Universiti Kebangsaan Malaysia dan pelbagai pusat intitusi pengajian tinggi swasta yang lain. Selain daripada itu juga, pusat kesihatan juga terdapat disini yang dilengkapi dengan pelbagai teknologi moden seperti Institut Jantung Negara. Dari segi perstukturan bandar pula, terdapat perubahan yang drastik iaitu sebelum merdeka dengan sekarang. Kini Bandaraya Kuala Lumpur penuh sesak dengan manusia dan pelbagai bangunan yang mencakar langit bagi memenuhi tuntutan pengguna. Hal ini

menyebabkan Kuala Lumpur mengalami krisis kekurangan tanah yang memerlukan bangunan yang tinggi dibina bagi mengatasi masalah tersebut.

3.0

Kesan proses pembandaran terhadap ekonomi penduduk Kuala Lumpur telah mengalami proses pembandaran yang pesat sejak tahun 1970-an lagi

malahan menjadi bandar yang terpesat membangun di Malaysia dalam tahun 1980-an. Pertumbuhan yang pesat ini disebabkan oleh perkembangan sektor ekonomi bandar di bawah dasar dan strategi pembangunan negara selaras dengan Dasar Ekonomi Baru (Malaysia, 1971). 3.1 Kesan positif proses pembandaran terhadap ekonomi penduduk Proses pembandaran yang giat dilakukan di kuala lumpur ialah pemusatan bagi sektor skunder dan perkhidmatan. Antara kesan positif proses pemusatan sektor

berkenaan terhadap ekonomi penduduk ialah dapat menambahkan peluang pekerjaan dan pendapatan penduduk disekitar Bandaraya Kuala Lumpur. Hal ini adalah kerana proses pembandaran yang pesat berlaku dalam sektor ekonomi di sekitar kawasan kuala Lumpur memerlukan ramai tenaga kerja bagi menjayakan setiap agenda pembangunan yang cuba dilaksanakan. Peluang pekerjaan yang banyak tersedia ini memberi ruang kepada

penduduk setempat untuk menambahkan pendapatan mereka. Peluang pekerjaan dalam sektor perindustrian dan perkhidmatan yang banyak di Kuala Lumpur telah menarik ramai masyarakat luar untuk berhijrah ke Kuala Lumpur bagi mengisi kekosongan peluang pekerjaan tersebut (Kasim, 1991). Berdasarkan graf dibawah dapat disimpulkan bahawa jumlah pekerjaan yang wujud di Kuala Lumpur saban tahun akan bertambah kerana proses pembandaran yang berlaku di Kuala Lumpur kian giat berkembang. Dengan wujudnya peluang pekerjaan yang banyak di Kuala Lumpur maka masyarakat tempatan dapat menambahkan pendapatan mereka sekali gus akan meningkatkan taraf hidup mereka.

Jumlah pekerjaan kosong (bil)
Bilangan
100000 80000 60000 40000 20000 0 2004 6086 2005 2007 37489 92753 Jumlah pekerjaan kosong (bil)

Tahun

Gambarajah : Jumlah pekerjaan kosong di Kuala Lumpur Sumber : Jabatan Perangkaan Malaysia (2005, 2006,2008)

Selain daripada itu juga, proses pembandaran di Kuala Lumpur akan mendatangkan kesan positif kepada ekonomi penduduk kerana ekoran daripada proses globalisasi yang berlaku di bandaraya tersebut dan akan meletakkan bandaraya Kuala Lumpur sebagai salah sebuah bandaraya globalisasi. Perkembangan bandaraya yang selaras dengan arus globalisasi dunia telah menyebabkan suatu proses pengintegrasian ekonomi yang sebelum ini bersifat nasional bertukar menjadi kepada suatu proses yang bersifat global. Kesan daripada bandaraya bersifat global ini, penduduk setempat akan berpeluang bergiat secara aktif dalam pasaran ekonomi tersebut. Proses globalisasi ini membolehkan semua pergerakan barang, modal, maklumat dan buruh berlaku bebas merentasi sempadan negara dan pergerakan ini lebih bermotifkan kepada sektor ekonomi (Katimah Rostam, 2006). Oleh sebab itu, masyarakat Kuala Lumpur tidak akan

ketinggalan dalam perkembangan arus globalisasi ini kerana proses pembangunan di Kuala Lumpur telah meletakkan badaraya tersebut setanding dengan negara-negara maju yang lain.

3.2

Kesan negatif proses pembandaran terhadap ekonomi penduduk Di sebalik kesan positif proses pembandaran terdapat juga kesan negatif. Tahun 2004 2005 2007 Kadar penyertaan tenaga buruh (%) 68.0 67.2 67.1

Jadual : Kadar penyertaan tenaga buruh di Kuala Lumpur Sumber : Jabatan Perangkaan Malaysia (2005, 2006,2008)

Antaranya ialah akan menyebabkan masalah kemiskinan dan pengganguran kesan daripada proses pembandaran. Jadual tersebut menunjukkan bahawa kadar penyertaan tenaga buruh di Bandaraya Kuala Lumpur semakin menurun saban tahun kerana tenaga buruh haruslah mempunyai nilai tambah dan kepakaran dalam bidang tertentu bagi mendapatkan sesuatu pekerjaan. Hal ini adalah kerana bagi memenuhi bagi pasaran kerja tenaga buruh yang diperlukan seharusnya memiliki ciri-ciri seperti yang dicari oleh majikan. Bagi tenaga buruh yang kurang berpendidikan tinggi mereka akan ketinggalan dalam persaingan mendapatkan pekerjaan (Lim, 1981). Perkara ini akan mendatangkan kesan kepada tenga buruh yang tidak berkemahiran tinggi dan mereka akan menganggur dan hilang sumber pendapatan mereka. Aliran migrasi luar bandar yang masuk ke Bandaraya Kuala Lumpur akan menambahkan lagi masalah penggangguran tersebut kerana kadang-kala migran yang datang ke bandar tidak mempunyai persediaan yang lengkap dan semata-mata untuk mengubah nasib di bandar. Namun demikian, mereka tidak berdaya saing dalam

memenuhi pasaran kerja yang ada dan seterusnya akan menyebabkan masalah pengangguran (Usman Hj. Yaakob & Tarmiji Masron). Selain daripada itu juga, proses pemilikan rumah dan kadar hartanah yang tinggi di Kuala Lumpur akan menyebab wujudnya segelintir masyarakat di Bandaraya Kuala Lumpur yang tidak mampu untuk memiliki rumah sendiri mahupun rumah sewa kerana kos perumahan agak mahal di Bandaraya Kuala Lumpur. Oleh sebab itu, maka wujudlah kejadian setinggan bandar. Bagi masyarakat yang berpendapatan rendah dan penganggur mereka kebanyakannya tinggal di sini. Walaupun kawasan setinggan ini tidak

mempunyai kemudahan yang baik seperti di kawasan perumahan yang lain, mereka tiada pilihan yang lain kerana mereka tidak mampu untuk menyewa di kediaman yang lebih baik (Katimah Rostam, 1988). Berdasarkan jadual dibawah, Bandaraya Kuala lumpur merupakan negeri kedua paling tinggi kadar bilangan keluarga setinggan. Negeri W.p.kuala lumpur Johor Pulau Pinang Bil. Keluarga setinggan yang belum dipindahkan 11,181 11,411 6,370

Jadual : Bilangan keluarga setinggan di beberapa negeri terpilih pada tahun 2007. Sumber : Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan 2007.

4.0

Kesan proses pembandaran terhadap sosial penduduk. Pelbagai isu yang berkaitan timbul dan saling kait-mengait di antara satu sama lain yang

melibatkan kualiti hidup dan sosial penduduk bandar yang terjejas daripada kepesatan proses pembandaran.

4.1

Kesan positif proses pembandaran terhadap sosial penduduk Antara proses pembandaran yang banyak dilakukan di Kuala Lumpur ialah

daripada segi penerapan nilai dan inovasi kepada para penduduk supaya lebih bersifat kreatif dan inovatif dalam menyusuri arus globalisasi dunia. Hal bertujuan untuk

melahirkan masyarakat Kuala Lumpur yang mudah untuk berubah dan menerima sebarang perubahan berbanding dengan penduduk di kawasan lain. Hal ini adalah kerana setiap pembangunan yang cuba dilakukan akan diterapkan dalam masyarakat Kuala Lumpur terlebih dahulu berbanding dengan kawasan lain. Oleh sebab itu, penduduk Kuala Lumpur akan lebih awal menerima sebarang perubahan dan inovasi berbanding dengan penduduk di kawasan lain. Sebagai contoh, masyarakat Kuala Lumpur lebih terdedah dalam kepada arus globalisasi berbanding dengan penduduk di kawasan luar bandar kerana di sini terdapat pelbagai kemudahan dalam bidang IT (information Di samping itu juga, kebanyakan

technology) berbanding dengan kawasan lain.

masyarakat Kuala Lumpur lebih celik IT berbanding dengan kawasan luar bandar yang banyak ketinggalan dalam arus pembanggunan IT negara (Katimah Rostam, 2006). Selain daripada itu juga, pertambahan penduduk yang ramai di Kuala Lumpur akan meningkatkan lagi pembangunan kemudahan dan infrastruktur bagi menambahkan lagi keselesaan penduduk di bandaraya tersebut. Oleh sebab itu, daripada segi

pembangunan prasarana dan infrastuktur telah dapat menaikkan taraf kehidupan masyarakat di Kuala lumpur khasnya dan masyarakat seluruh negara amnya. Di samping itu juga, Kuala Lumpur merupakan pusat pendidikan tinggi negara kerana di sini terdapat pelbagai institusi pengajian tinggi awam (IPTA) dan institusi pengajian tinggi swasta (IPTS). Antaranya ialah Universiti Malaya, Universiti Kebangsaan Malaysia dan

pelbagai lagi. Oleh kerana Bandaraya Kuala Lumpur dikenali sebagai imej kawasan pendidikan dan perntadbiran negara maka segala pembangunan yang dilakukan di kawasan tersebut akan mendapat peruntukan yang banyak daripada kerajaan persekutuan. Pelbagai kemudahan akan dinaiktarafkan bagi mengurangkan masalah kesesakan yang berlaku di Kuala Lumpur. Kesan sosial kepada masyarakat setempat ialah mereka

berpeluang menikmati pelbagai kemudahan yang disediakan dalam kawasan bandar tersebut. Proses pembandaran di Bandaraya Kuala Lumpur dalam sektor ekonomi telah banyak menarik pelabur asing (FBI) datang melabur di Bandaraya Kuala Lumpur dalam sektor peruncitan. Antara sektor peruncitan yang diceburi oleh FBI ini ialah peruncitan skala besar atau hypermarket. Ekoran daripada perlambakan hypermarker di Bandaraya Kuala Lumpur masyarakat setempat memperolehi kemudahan dari segi mendapatkan pelbagai barangan keperluan yang mereka perlukan. Selain daripada itu juga, kerajaan akan meningkatkan kemudahan di kawasana terbabit bagi menarik minat para pelabur asing melabur. Penduduk setempat dapat menikmati kemudahan yang disediakan seperti pelebaran jalan raya, wujudnya taman rekreasi di kawasan sekitar. Penduduk tempatan boleh menghabiskan masa cuti minggu mereka bersama keluaga sambil membeli-belah dan menikmati keindahan alam yang disediakan (Abd. Rahman Roslan, 2007).

4.2

Kesan negatif proses pembangunan terhadap sosial penduduk Proses pembandaran yang berlaku banyak mendatangkan kesan negatif kepada

penduduk setempat. Antaranya ialah ekoran daripada terlalu banyak peluang pekerjaan dalam sektor perindustrian dan perkhidmatan di Kuala Lumpur telah menarik ramai

golongan migran datang berhijrah ke bandar. Hal ini akan menyebabkan penduduk di Kuala Lumpur terlalu ramai dan kehidupan di bandar tersebut terlalu sesak dengan manusia, kenderaan dan pembangunan di persekitarannya. Kuala Lumpur kini sedang mengalami proses pembandaran yang pesat dengan melibatkan pelbagai aktiviti ekonomi, pergerakan barangan dan manusia serta jalinan rangkaian pengangkutan jalan raya yang bertambah kompleks. Tumpuan pembangunan dan proses perbandaran yang tidak terkawal serta keadaan sistem perbandaran yang tidak tersusun pada peringkat awalnya telah menyebabkan berlakunya pelbagai permasalahan dan kesesakan lalu lintas. Pembangunan yang pesat bererti keluasan kawasan bandar menjadi bertambah µsempit¶ dan kualiti hidup penduduk akan menurun (Wan Rozali Wan Hussin,2007). Isu kemiskinan masyarakat bandar mempunyai hubungan yang sangat rapat dengan isu penyediaan kemudahan asas dan juga isu penghijrahan penduduk. Rata-rata penduduk miskin berada di kawasan yang kurang selesa dan tidak mendapat kemudahan asas yang cukup dan kebanyakannya merupakan penghijrah yang datang dari pelbagai destinasi. Kesan daripada proses migrasi dan pembangunan kawasan bandar yang tidak diagihkan secara menyeluruh ini akan mendatangkan kesan kepada penduduk miskin dan berpendapatan rendah. Mereka akan tercicir daripada arus pembangunan dan kemudahan yang disediakan di bandar tersebut. Isu ini akan menimbulkan pelbagai gejala lain termasuk penyakit berjangkit, kebakaran, banjir dan kekotoran yang melampau (Wan Rozali Wan Hussin,2007) . Kesan negatif yang paling ketara di kawasan bandar ekoran daripada proses pembangunan dan migrasi ini ialah masalah jenayah yang berlaku di Bandaraya Kuala Lumpur semakin meningkat saban tahun.

Bilangan Jenayah Di Kuala Lumpur (kes)
Jumlah
700 600 500 400 300 200 100 0 2004 610 417 398

2005 Tahun

2007

Gambarajah : Bilangan kejadian jenayah di Kuala Lumpur Sumber : Jabatan Perangkaan Malaysia (2005,2006,2008)

Mengikut Jabatan Perangkaan Malaysia (2005,2006,2008), jumlah kejadian jenayah pada tiga tahun tersebut menunjukkan peningkatan yang ketara. Hal ini adalah kerana, ekoran daripada proses pembangunan yang terlalu drastik di Kuala Lumpur telah menyebabkan terdapat segelintir masyarakat hidup dalam keadaan terdesak dan seterusnya memaksa mereka untuk melakukan jenayah bagi meneruskan kehidupan mereka di bandar. Mereka terpaksa merompak dan mencuri kerana desakan hidup di bandar ditambahkan lagi dengan masalah pengangguran yang tinggi di kawasan bandar. Selain daripada itu juga, kesan migrasi daripada destinasi yang berlainan juga turut membawa budaya negatif daripada tempat asal mereka ke Kuala Lumpur seperti keganasan dan sebagainya. bandaraya tersebut. Hal ini akan menjejaskan kualiti hidup masyarakat di

5.0

Kesimpulan Bagi melaksanakan segala rancangan yang dirancang dalam memenuhi kualiti hidup

sosial dalam arus pembangunan di Bandaraya Kuala Lumpur bukanlah sesuatu yang mudah. Tetapi adalah tidak mustahil untuk mencapai matlamat dan objektifnya. Apa yang penting ialah penglibatan dan komitmen semua pihak untuk memberi perhatian dan tumpuan dalam mencari penyelesaian pelbagai isu pembandaran dan memperbaiki kualiti hidup sosial dalam pelbagai sudut dan perspektif. Oleh sebab itu, panduan terhadap Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 (Akta 172) amat penting. Setiap individu atau agensi yang terlibat perlu memahami bahawa proses perancangan itu bermula daripada kajian di peringkat awal, kemudiannya penyediaan pelan dan seterusnya perlaksanaan yang melibatkan pengurusan dan pengawalan melalui struktur organisasi yang benar-benar dapat mengurus, mentadbir dan mengendalikan segala perancangan termasuk dasar-dasar perancangan pengangkutan dan perbandaran yang terkandung di bawah Rancangan Pelan Struktur dan Pelan Tempatan. Oleh sebab itu, segala perancangan yang cuba dilakukan seharusnya meneliti pelbagai aspek dari sudut pembandaran termasuk aspek ekonomi dan sosial agar tidak mendatangkan kesan yang negatif terhadap penduduk setempat.

Biblografi Abd Rahman Roslan (2007). Fenomena kebanjiran hypermarket asing di Lembah Klang, satu tinjauan. Selangor: Universiti Kebangsaan Malaysia. Aiken S. Robert, Leinbach R. Thomas, Leigh H. Colin, Moss R. Michael (1994). Pembangunan dan persekitaran di semenanjung Malaysia (Sulong Mohamad, Terjemah). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Chung Hui Hon (2010). House price diffusions across three urban areas in Malaysia [Electronic version]. Diperolehi pada 08/03/2011 daripada Emerald. Jabatan Perangkaan Malaysia (2005, 2006, 2008). Bank data negeri/daerah Malaysia. Putrajaya: Jabatan Perangkaan Malaysia. Katimah Rostam (1988). Pengantar geografi bandar. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Katimah Rostam (2002). Prinsip asas persekitaran manusia. Kebangsaan Malaysia. Bangi: Penerbit Universiti

Katiman Rostam, (2006) Migrasi ke kawasan pi nggiran Wilayah Metropolitan Lembah Klang .Akademika, 68 (January 2006) di peroleh daripada http://myais.fsktm.um.edu.my/view/subjects/G.html pada 17/08/2010. Katimah Rostam (2006). Pembandaran dan perkembangan wilayah metropolitan lanjutan Lembah Klang-Langat, Malaysia. Selangor: Universiti Kebangsaan Malaysia. Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan (2007). Projek PPR (dimiliki). Diperoleh daripada http://ehome.kpkt.gov.my/ehome/profil/pprdimiliki.cfm#milik pada 08/03/2011. Lim Lin Lean. (1981). ³Labour Shortages in the Rural Agricultural Sector- A Search for Explanations and Solutions´. Population Studies Unit Discussion Paper, No. 1, Februari Malaysia (1971): Dasar Ekonomi Baru, Kuala Lumpur. Jabatan Percetakan Negara. Pacione Michael (2009). Urban geography a global perspective. London: Routledge. Scribd (2010). Bandar dan proses pembandaran. Diperoleh daripada http://www.scribd.com/doc/18652575/Bandar-Dan-Proses-Pembandaran pada 04/03/2011.

Scribd (2010). Pembandaran. Diperoleh daripada http://www.scribd.com/doc/34379884/Bab13-PERBANDARAN pada 04/03/2011. Scribd (2010). Proses pembandaran menyebabkan wujudnya masalah hubungan sosial (konsep kejiranan yang semakin longgar). Diperoleh daripada http://www.scribd.com/doc/28066437/Proses-Pembandaran-Meninggalkan-PelbagaiKesan-Terhadap-Masyarakat-Sama-Ada-Kesan-Negative-Mahupun-Positif pada 04/03/2011. Usman Hj. Yaakob & Tarmiji Masron. Isu-Isu Kependudukan dan Migrasi di Malaysia. Pulau Pinang: Universiti Sains Malaysia. Wan Rozali Wan Hussin (2007). Kualiti Hidup Sosial Dan Proses Perbandaran Di Malaysia. Diperoleh daripada http://sssums.files.wordpress.com/2007/09/kualiti-hidup-sosial-danproses-perbandaran-di-malaysia.pdf pada 04/03/2011. Wikipedia (2011). Sejarah Kuala Lumpur. Diperoleh daripada http://ms.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Kuala_Lumpur pada 05/03/2011.