i

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI SALAH LAKU PELAJAR DAN HUBUNGANNYA DENGAN PERSONALITI PELAJAR

SHARIFAH RAUDZAH BINTI SYED JUNID

Laporan projek ini dikemukakan Sebagai memenuhi sebahagian daripada syarat Penganugerahan Ijazah Sarjana Pendidikan (Bimbingan dan Kaunseling)

FAKULTI PENDIDIKAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

NOVEMBER 2007

hasilkerjasayasendiri kecualinukilanftn ringkaszifi "Sayaakui karyaini adalah jelaskansumbernya" yangtiap-tiapsatunya telahsaya

Tandatangan Nama Penulis Tarikh

1 NOVEMBER2OO7

111 "Saya akui bahawa sayatelah membaca karya ini dan pada pandangan saya karya ini adalah memadai dari segi skop dan kualiti untuk tujuan penganugerahan Sarjana Pendidikan' Tandatangan Nama Penyelia DR. PROFESOR MOHDTAruDIN IIAJI NINGGAL 2OO7 1NOVEMBER TARIKH .

Mohd Faisal Ramadani.T sahaja yang dapat membalas jasamu dan semoga Allah S. terima kasih kerana memberi peluang dan membenarkan saya menyambung pengajian sambil bekerja separuh masa. Kepada satu-satunya anakku yang amat disayangi. Sharifah Nargis binti Syed Alwee.T.T.W. Pengurus Takaful Malaysia Cawangan Pasir Gudang. Hanya Allah S. Kepada rakan-rakan seperjuangan Semoga segala kesusahan dan pengorbanan yang ditempuhi bersama-sama selama berkursus (separuh masa) di UTM ini akan dirahmati dan diredhai Allah S. Syed Alwee bin Syed Din terima kasih yang tidak terhingga kerana membenarkan saya meneruskan pengajian dalam Kursus Sarjana Pendidikan (Bimbingan dan Kaunseling). Doa sentiasa mengiringi agar hidup kita sekeluarga sentiasa diberkatiNya dan bahagia hingga ke akhir hayat.W. sentiasa mempermudahkan segala urusanmu.W. Juga kepada abangku Syed Sa’aid yang paling rapat denganku yang banyak membantu di saat aku memerlukan. tunjuk ajar dan pengorbanan kalian amat dihargai. Satu-satunya kakak yang ku kasihi. terima kasih kerana kesabaran dan memahami keadaan Ummi yang sibuk dengan pengajian dan ketahuilah bahawa Ummi amat menyayangimu. . segala pertolongan dan kerjasama yang diberikan amat dihargai. Segala pengorbanan. Kepada dua orang saudaraku.W.W. Sharifah Nahidah (selaku pengganti arwah emak) terima kasih di atas segalanya.T. Ummi sentiasa berdoa semoga anak Ummi menjadi anak yang solehah serta berjaya dalam segala lapangan serta bahagia hidup di dunia dan akhirat.T. Terima kasih juga kerana kesabaranmu dan memahamiku. Semoga kalian berdua sentiasa dalam rahmat dan lindungan Allah S. Semoga Allah S. Begitu juga dengan rakan-rakan yang lain. Segala dorongan. sokongan dan dorongan yang diberikan amat dihargai. Kepada rakan-rakan sekerja Terutama En. mempermudahkan segala urusan kalian.iv DEDIKASI Kepada suamiku yang dikasihi.

sokongan. Guru-guru Kaunselor dan kepada semua yang terlibat sama ada secara langsung atau tidak langsung dalam membantu menjayakan kajian ini.T.v PENGHARGAAN Dengan Nama Allah Yang Maha Pemurah Lagi Maha Mengasihani Alhamdulillah.W. . Penghargaan juga diberikan kepada Pengetua SMK Taman Rinting 2. Mohd Tajudin bin Haji Ninggal selaku penyelia kajian pendidikan ini di atas segala nasihat. Ucapan penghargaan dan terima kasih yang tidak terhingga juga kepada pensyarah-pensyarah Universiti Teknologi Malaysia yang tidak jemu-jemu menyumbangkan ilmu pengetahuan dan memberikan sokongan. Jasamu dikenang selama-lamanya. puji dan syukur ke hadrat Allah S.W. bimbingan.T sahajalah yang dapat membalasnya. dorongan dan tunjuk ajar yang berterusan tanpa jemu sehingga kajian ini dapat disiapkan dengan sebaik-baiknya dan menepati syarat yang ditetapkan. akhirnya saya berjaya menyiapkan tesis ini sebagai memenuhi syarat untuk penganugerahan Ijazah Sarjana Pendidikan (Bimbingan dan Kaunseling).W. Hanya Allah S. Semoga segala bantuan yang dihulurkan dirahmati Allah S. Guru-guru Penolong Kanan. Saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan jutaan terima kasih kepada yang dihormati Profesor Dr.T kerana dengan izin dan limpah kurniaNya.

budaya melepak dan pergaduhan antara pelajar) berdasarkan tahap pendidikan ibu bapa. Reka bentuk kajian yang dipilih untuk kajian ini ialah ‘eks-posfakto’ iaitu melihat punca dan perlakuan masa kini berdasarkan peristiwa yang telah pun berlaku dan bersifat kuantitatif. Walau bagaimanapun terdapat hanya dua trait profil personaliti yang mempunyai hubungan signifikan dengan punca salah laku pelajar yang dipengaruhi oleh rakan sebaya iaitu Trait Asertif (aras Signifikan 0. Johor Bahru. . matlamat kajian juga adalah untuk mengenalpasti hubungan antara punca salah laku pelajar yang dipengaruhi oleh rakan sebaya dan iklim sekolah dengan profil personaliti pelajar. kawasan Masai. Di antara soal selidik dan alat ukur yang digunakan ialah Profil Personaliti TAJMA. Selain yang tersebut di atas.00).01) dan Trait Jati Diri (aras signifikan 0. Penyelidikan ini juga melibatkan 230 orang responden daripada Tingkatan 4 yang terdiri daripada pelbagai bangsa serta mempunyai rekod salah laku di sekolah masingmasing. secara keseluruhannya semua faktor di atas tidak mempunyai perbezaan yang signifikan. vandalisme. Daripada hasil kajian. gangsterisme. Taman Megah Ria dan Taman Kota Puteri yang mana sekolah-sekolah ini di bawah pentadbiran Pejabat Pendidikan Daerah Pasir Gudang (Zon D). Kajian telah dijalankan di empat buah Sekolah Menengah Kebangsaan yang terletak dalam kawasan perumahan berhampiran di Taman Rinting. Penyelidik juga telah mengutarakan beberapa cadangan untuk kajian yang akan dilakukan pada masa hadapan. demografi bangsa dan hubungan antara punca salah laku pelajar yang dipengaruhi oleh sikap ibu bapa dengan profil personaliti pelajar.vi ABSTRAK Kajian ini dilakukan untuk mengenalpasti kewujudan perbezaan yang signifikan antara profil personaliti pelajar terhadap salah laku pelajar (ponteng kelas dan sekolah.

The research was conducted at Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Rinting 2.vii ABSTRACT The purposes of this research were to identify the significant differences between the profiles of the students with mischievous act based on the parents’ education levels.01) and Resiliency Trait (Significant Level 0. The findings of this research indicated that there were no significance difference between their personality profiles and mischievous acts. A set of questionnaires and TAJMA Personality Profile were used to identify contributing factors toward mischievous behaviors. The two traits were Asertive Trait (Significant Level 0. Finally. The research design used was ‘ex-post-facto’. In addition. races and the relationship between parental factors that influenced the personality of the students. some recommendations for future researches have been put forward in this thesis.00). Two hundred and thirty Form Four students from these schools were involved in this study. this research also was conducted to identify the factors influenced by their friends and the surroundings of the school with their personality profiles. Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Megah Ria. there seemed to be a correlation between students Mischievous Behaviors which were influenced by their peers in relation to the Personality Traits. Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Kota Puteri and Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Kota Puteri 2 under the administration of Pejabat Pendidikan Daerah Pasir Gudang (Zon D) in Masai. Johor Bahru. . However.

xv xvi BAB 1 PENGENALAN 1.8 1.9.5 1.7 1.1 1.9 Pendahuluan Latar Belakang Masalah Pernyataan Masalah Objektif Kajian Persoalan Kajian Hipotesis Kajian Kepentingan Kajian Batasan Kajian Definisi Istilah 1.viii KANDUNGAN BAB PERKARA MUKA SURAT HALAMAN JUDUL PENGAKUAN DEDIKASI PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT KANDUNGAN SENARAI JADUAL SENARAI LAMPIRAN i ii & iii iv v vi vii viii – xii xiii .6 1.4 1.2 1.9.3 Personaliti Pelajar Salah Laku Pelajar Peranan Ibu Bapa 1 2 6 8 9 10 11 12 12 12 13 13 .9.2 1.1 1.3 1.

2.1 2.4.1 3.4 1.1 2.9.8 1.5 1.9 Pengaruh Rakan Sebaya Sikap Guru Ponteng Budaya Melepak Gangsterisme Vandalisme 14 14 14 15 15 15 16 16 1.2 2.2 2.11 Pendidikan Tidak Formal BAB 2 KAJIAN LITERATUR 2.2.3 Teori Trait Teori Psikodinamik Sigmund Freud 35 Pendekatan Sosial Eric Erikson 37 40 2.9.3 2.ix 1.2 Pengenalan Salah Laku Pelajar 2.2.2 3.10 Pergaduhan Antara Pelajar 1.4 Pendekatan Teori Tingkah Laku Personaliti Pelajar 2.4.6 1.9.3 Peranan Ibu Bapa Pengaruh Rakan Sebaya Iklim Sekolah & Sikap Guru 17 17 20 23 25 28 31 34 2.9.3 Pengenalan Reka Bentuk Kajian Lokasi Kajian 43 43 44 .9.9.1 2.9.4.7 1.5 Krisis Identiti BAB 3 METODOLOGI KAJIAN 3.9.

1 Punca Salah Laku Pelajar Dari Segi Faktor Sikap Ibu Bapa .2.2 4.4 Umur Bangsa Aliran 50 51 51 51 52 52 53 53 54 55 55 56 57 57 58 60 60 4.1 Jantina 4.2. Adik Beradik 4.10 Tahap Pendidikan Ibu 4.3 Salah Laku Pelajar 4.3 4.5 Bil.3.7 Pendapatan Ibu Bapa Pekerjaan Bapa / Penjaga 4.7 Sampel Kajian Instrumen Kajian Prosedur Kajian Analisis Data 44 45 47 48 BAB 4 ANALISIS DATA DAN DAPATAN KAJIAN 4.2.4 3.9 Tahap Pendidikan Bapa 4.6 4.2 4.4.2.6 3.2.2.2.1 4.2 Pengenalan Latar Belakang Responden 4.2.5 3.x 3.3.2.8 Pekerjaan Ibu 4.2.1 4.4 Jenis Salah Laku Pelajar Kekerapan Salah Laku Pelajar Analisis Diskriptif Punca Salah Laku Pelajar 4.

3 68 4.4.2 Punca Salah Laku Pelajar Dari Segi Faktor Rakan Sebaya Punca Salah Laku Pelajar Dari Segi Faktor Iklim Sekolah dan Sikap Guru 64 4.5 82 BAB 5 PERBINCANGAN.5. Budaya Melepak Dan Pergaduhan Antara Pelajar) Berdasarkan Tahap Pendidikan Ibu Bapa 72 73 73 75 4. Gangsterisme.5. RUMUSAN DAN CADANGAN 5.5 Analisis Diskriptif Profil Personaliti Pelajar 4.5.4 81 4.3 Hubungan Antara Punca Salah Laku Pelajar Yang Dipengaruhi Oleh Sikap Ibu Bapa Dengan Profil Personaliti Pelajar 80 Hubungan Antara Punca Salah Laku Pelajar Yang Dipengaruhi Oleh Rakan Sebaya Dengan Profil Personaliti Pelajar Hubungan Antara Punca Salah Laku Pelajar Yang Dipengaruhi Oleh Iklim Sekoah Dengan Profil Personaliti Pelajar 4. Analisis Tahap Punca Salah Laku Pelajar Dari Segi Faktor Sikap Ibu Bapa.4.1 5.2 5.2 Profil Personaliti Pelajar Perbezaan Yang Signifikan Antara Profil Personaliti Pelajar Terhadap Salah Laku Pelajar (Ponteng Kelas Dan Sekolah.4.5.3 Pendahuluan Hipotesis Kajian yang diuji Keputusan Pengujian Hipotesis 83 84 85 . Rakan Sebaya dan Iklim Sekolah dan Sikap Guru 4.5.1 4.4. Vandalisme.xi 4.

3.1 Keputusan kajian perbandingan personaliti pelajar bedasarkan tahap pendidikan ibu bapa Keputusan kajian perbandingan personaliti pelajar berdasarkan demografi bangsa Keputusan kajian perbandingan punca salah laku pelajar yang dipengaruhi sikap ibu bapa dengan profil personaliti pelajar Keputusan kajian perbandingan punca salah laku pelajar yang dipengaruhi sikap rakan sebaya dengan profil personaliti pelajar Keputusan kajian perbandingan punca salah laku pelajar yang dipengaruhi iklim sekolah dengan profil personaliti pelajar 85 5.5 5.2 86 5.3.6 Cadangan Tindakan Cadangan kajian lanjutan Kesimpulan BIBLIOGRAFI LAMPIRAN 1 LAMPIRAN 2 LAMPIRAN 3 92 95 96 97 .xii 5.3.4 86 5.4 5.3.3.3 86 5.5 87 87 89 90 5.

JADUAL Jadual 3.6 53 Jadual 4.9 55 Jadual 4.2 Jadual 4.11 56 57 .4 52 Jadual 4.7 54 Jadual 4.3 Jadual 4.3 52 Jadual 4.2 Jadual 3.xiii SENARAI JADUAL NO.1 TAJUK MUKA SURAT 45 46 49 Bilangan Sekolah dan Responden yang terlibat Dalam Kajian Penskoran Skala 5 mata Ringkasan Statistik Taburan Kekerapan dan Jantina Peratusan Responden Mengikut Jantina Taburan Kekerapan dan Peratusan Mengikut Umur Taburan Kekerapan dan Peratusan Responden Mengikut Bangsa Taburan Kekerapan dan Peratusan Responden Mengikut Aliran Taburan Kekerapan dan Peratusan Responden Mengikut Bilangan Adik Beradik Taburan Kekerapan dan Peratusan Responden Mengikut Pendapatan Ibu Bapa Taburan Kekerapan dan Peratusan Responden Mengikut Pekerjaan Bapa / Penjaga Taburan Kekerapan dan Peratusan Responden Mengikut Pekerjaan Ibu Taburan Kekerapan dan Peratusan Responden Mengikut Tahap Pendidikan Bapa Taburan Kekerapan dan Peratusan Responden Mengikut Tahap Pendidikan Ibu Taburan Responden Mengikut Jenis Salah Laku Jadual 3.10 Jadual 4.8 55 Jadual 4.5 53 Jadual 4.1 51 51 Jadual 4.

20 Analisis Anova Sehala Antara Profil Personaliti Pelajar Terhadap Salah Laku Pelajar berdasarkan Pendidikan Ibu 77 Jadual 4. Rakan Sebaya dan Iklim Sekolah & Sikap Guru Taburan Kecenderungan Responden Mengikut Ujian Personaliti Analisis Anova Sehala Antara Profil Personaliti Pelajar Terhadap Salah laku Pelajar berdasarkan Pendidikan Bapa 58 60 Jadual 4.15 68 Jadual 4. Min dan Sisihan Piawai bagi Punca Salah Laku Pelajar dari segi Faktor Sikap Ibu Bapa Taburan Responden Mengikut Peratus.17 73 Jadual 4.19 Profil Personaliti Pelajar Terhadap Salah Laku Pelajar berdasarkan Pendidikan Bapa 76 Jadual 4. Min dan Sisihan Piawai bagi Punca Salah Laku Pelajar dari segi Faktor Iklim Sekolah dan Sikap Guru Taburan Tahap Punca Salah Laku Pelajar dari segi Faktor Sikap Ibu Bapa.12 Jadual 4.14 64 Jadual 4.18 75 Jadual 4.13 Taburan Responden Mengikut Kekerapan Salah Laku Taburan Responden Mengikut Peratus.xiv Jadual 4. Min dan Sisihan Piawai bagi Punca Salah Laku Pelajar dari segi Faktor Rakan Sebaya Taburan Responden Mengikut Peratus.16 72 Jadual 4.21 Profil Personaliti Pelajar Terhadap Salah Laku Pelajar berdasarkan Pendidikan Ibu 78 .

25 82 .22 Analisis Anova Sehala Antara profil personaliti pelajar terhadap salah laku pelajar (ponteng kelas dan sekolah.24 81 Jadual 4. vandalisme.xv Jadual 4. budaya melepak dan pergaduhan antara pelajar) berdasarkan demografi bangsa Hubungan Antara Punca Salah Laku Pelajar Yang Dipengaruhi Oleh Sikap Ibu Bapa Dengan Profil Personaliti Pelajar Hubungan Antara Punca Salah Laku Pelajar Yang Dipengaruhi Oleh Rakan Sebaya Dengan Profil Personaliti Pelajar Hubungan Antara Punca Salah Laku Pelajar Yang Dipengaruhi Oleh Iklim Sekoah Dengan Profil Personaliti Pelajar 79 Jadual 4.23 80 Jadual 4. gangsterisme.

. Surat Pengesahan Status Pelajar Daripada Universiti Teknologi Malaysia Borang Soal Selidik Yang Digunakan Dalam Kajian 96 97 3.xvi SENARAI LAMPIRAN LAMPIRAN TAJUK MUKA SURAT 1. Surat Kelulusan Untuk Menjalankan Kajian Di Sekolah DiBawah Kementerian Pelajaran Malaysia 95 2.

1 Pengenalan Di alam persekolahan. Seterusnya ia . Dengan ini tidak secara langsung memberi kesan kepada perkembangan pembentukan personaliti pelajar itu sendiri. berakhlak mulia.1 BAB 1 PENDAHULUAN 1. Walaupun begitu. Secara umumnya pembentukan personaliti pelajar ini banyak dibantu oleh sistem pendidikan formal seperti mempelajari sesuatu mata pelajaran yang diajar oleh guru di sekolah. Golongan pelajar ini sering mendapat pengiktirafan sebagai golongan penting dalam masyarakat kerana peranan mereka dalam pembentukan generasi yang akan datang. berfikiran positif. di tempat-tempat tertentu seperti pusat membeli-belah dan bersama rakan sebaya. cemerlang dan menjadi manusia yang berguna. pendidikan tidak formal juga banyak memberi kesan dalam pembentukan personaliti pelajar kerana para pelajar bukan sahaja menghabiskan masa mereka di sekolah tetapi juga menghabiskan masa di rumah. Keadaan ini disebabkan golongan pelajar merupakan aset utama bagi membina generasi Malaysia yang mantap dan berkualiti. Biasanya golongan pelajar ini adalah golongan remaja yang ingin membina pembentukan personaliti secara matang. seorang individu terutamanya pelajar berusaha membentuk identitinya sebagai persediaan menghadapi cabaran dunia dewasanya.

berkunjung ke pusat-pusat hiburan. menggunakan bentuk-bentuk baru selain personaliti dalam menangani masalah disiplin dan salah laku pelajar. berjudi. berkhalwat. menghidu gam. Media massa sama ada media cetak atau elektronik sentiasa memberi liputan yang meluas terhadap isu ini. penyelidik ingin mengkaji punca salah laku pelajar dan ingin mengetahui sama ada wujudnya perhubungan antara punca salah laku dengan profil personaliti pelajar. Namun begitu. Kurikulum dan kokurikulumnya sentiasa dikaji dan disusun semula agar bersesuaian dengan matlamat falsafah pendidikan negara. masalah disiplin dan salah laku pelajar ini sering menjadi tajuk hangat yang dibincangkan oleh pelbagai pihak.2 Latar Belakang Masalah Falsafah Pendidikan Negara dicipta dengan harapan ia dapat dijadikan panduan dan hala tuju sistem pendidikan negara. Perbuatan salah laku ini adakalanya menjadi begitu serius yang berlawanan dengan apa yang sepatutnya diamalkan dan dipelajari oleh seorang pelajar. 1. peras ugut. Sehubungan itu. bergaduh dan sebagainya. Akhirnya nanti dapatlah diketahui faktor-faktor kelemahan pelajar.2 merealisasikan impian Wawasan 2020. Apa yang sangat membimbangkan kita masa kini ialah berhubung keruntuhan akhlak pelajar sekolah menengah yang terlibat dalam pelbagai salah laku seperti ponteng. Saban hari kita akan disajikan dengan beritaberita kemerosotan disiplin di kalangan pelajar. penyalahgunaan dadah. Nilai-nilai murni diterapkan untuk melahirkan insan yang . mengambil pil-pil khayal.

disiplin memainkan peranan penting ke arah pembentukan sahsiah atau personaliti pelajar. rohani dan intelek (Sufean Hussin. Regulus (1995) menyarankan bahawa penyesuaian budaya staf menentukan penyelesaian salah laku tanpa kekerasan berdasarkan budaya pelajar. Namun kegawatan krisis pembentukan personaliti dikalangan pelajar semakin meningkat dan berada pada tahap yang membimbangkan dan akhirnya meruntuhkan nilai sosial masyarakat itu sendiri. emosi. Apabila menyebut disiplin. Keadaan ini menjadi penyumbang terhadap salah laku pelajar. Isu-isu yang berkaitan dengan masalah disiplin dan salah laku di kalangan pelajar sekolah sering diperkatakan masa kini dan menjadi fokus pihak media. kebebasan mutlak.3 sempurna dan berketrampilan serta seimbang dari segi jasmani. Budaya pelajar di sini mencerminkan pengaruh rakan sebaya. penentuan identiti dan sikap mempertahankan identiti perkauman dan personal. kita perlu memahami dan mendalami apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan ‘disiplin’. Dalam sesebuah institusi persekolahan. budaya. 1993). Disiplin adalah salah satu komponen penting . kepercayaan dan sosio ekonomi yang berbeza. Masalah salah laku yang melibatkan pelajar sekolah menengah begitu ketara dan ini amat meresahkan ibu bapa serta masyarakat umum seluruhnya. Hal ini disebabkan penerimaan pengaruh dalam pembentukan personaliti pelajar sehingga pelajar tidak dapat menolaknya kerana pengaruh yang kuat hasil pendidikan tidak formal yang diterima oleh mereka. Sementara pendidikan formal yang diterima oleh pelajar di sekolah pula merupakan tempat perkumpulan pelajar daripada pelbagai latar belakang masyarakat seperti bangsa.

tatasusila. Ini sejajar dengan keadaan sistem pendidikan yang semakin mencabar dalam menghadapi era millenium. pelajar tingkatan dua dan tiga dikenal pasti sebagai kumpulan yang paling ramai terlibat dalam gejala ponteng pada tahun 2000 (Utusan Malaysia.4. di kawasan sekolah atau merujuk kepada perhubungan pelajar dengan pelajar dan pelajar dengan guru. Namun. akhlak dan kesopanan. Menurut Mahadzir Mohd Khir. malah percubaan merogol. Sekolahsekolah di dalam bandar terutamanya di Kuala Lumpur dan Petaling Jaya mencatatkan rekod gangsterisme yang lebih tinggi berbanding sekolah-sekolah di kawasan luar bandar (Abd Jalil. bergaduh. Kemerosotan disiplin pelajar juga dikenal pasti sebagai salah laku yang bertentangan dengan apa yang ditetapkan sama ada dalam bilik darjah. masalah pelanggaran disiplin di sekolah merupakan isu masyarakat yang tidak henti-henti dibincangkan oleh semua lapisan masyarakat.628 pelajar daripada keseluruhan lima juta pelajar di negara ini . Kejadian melanggar disiplin di sekolah-sekolah itu bukanlah merupakan perkara baru berlaku tetapi telah wujud dari dahulu dalam sistem pendidikan. 2000). keadaan. Bilangan yang terlibat dalam gejala itu merangkumi 34. peras ugut. Kemerosotan atau masalah disiplin pelajar merujuk kepada perbuatan salah laku yang melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah. Bertambahnya pelanggaran disiplin di kalangan pelajar telah menimbulkan pertanyaan umum tentang keberkesanan segala dasar dan peraturan yang digunakan untuk peningkatan dan pengukuhan disiplin di sekolah.2001). Antara kegiatan yang berunsur ganas yang kerap berlaku di sekolah adalah seperti mencuri.4 dalam sistem persekolahan yang berkait rapat berkenaan tatatertib. 2.

suka berbohong dan berani memberontak. merosakkan taman bunga dan lainlain lagi dengan sengaja. Jika keadaan ini berterusan maka masa depan generasi muda tidak terjamin kerana pelajar akan hilang sikap bertanggungjawab. Ini mencerminkan pembentukan personaliti pelajar yang tidak baik. menyertai kumpulan kongsi gelap. Selain ponteng. vandalisme merupakan kegiatan pelanggaran disiplin yang sering berlaku di mana kegiatan merosakkan harta benda sekolah seperti memecahkan kerusi dan meja.5 termasuk sekolah rendah dan menengah. menconteng pada dinding bilik darjah dan tandas. Ponteng di sini merupakan ponteng kelas dan juga ponteng sekolah. Gangsterisme atau budaya samseng turut mengancam keselamatan pelajar di sekolah. Budaya melepak pula paling digemari oleh pelajar berusia antara 15 hingga 21 tahun terutama mereka yang lebih suka menghabiskan masa dengan cara yang tidak berfaedah dalam kumpulan di pusat-pusat membeli belah ataupun . Salah satu pelanggaran peraturan disiplin yang dianggap serius dan berleluasa ialah ponteng. memungut wang perlindungan daripada pelajar serta melawan dan mencederakan guru merupakan budaya samseng yang turut membimbangkan masyarakat sekolah. Pergaduhan antara kelompok pelajar. Kegiatan seperti ini bukan sahaja menafikan peluang pembelajaran kepada pelajar yang lain bahkan juga menjejaskan suasana pembelajaran yang kondusif. peras ugut di kalangan pelajar. Daripada jumlah itu 90 peratus adalah pelajar lelaki yang menghabiskan masa di tempat-tempat hiburan. merosakkan kemudahan elektrik dan lampu. Kebanyakan pelajar yang ponteng sering mengunjungi pusat-pusat hiburan di pusat membeli belah tanpa hala tuju dan mudah terlibat dalam gejala tidak sihat yang lain.

setiap ibu bapa adalah lebih penting daripada taraf sosio-ekonomi (W. barulah . 1970). 1951). tiada berbudi bahasa dan kurang sopan.3 Pernyataan Masalah Personaliti berkait rapat dengan konsep kendiri iaitu cara individu itu mengetahui tentang dirinya berkait dengan kebaikan dan kekurangannya serta maklum balas daripada orang lain (Carl Rogers. Personaliti seseorang dapat dilihat daripada tingkah laku yang tekal yang dapat diperhatikan dan dibaiki secara keseluruhan oleh orang lain (Lindgren. Selain itu. 1961). 1982/83:86). 1.C Miller. Personaliti mempunyai kaitan dengan persekitaran individu. kurang perhatian dan kasih sayang daripada ibu bapa. Sikap ibu bapa berupa penekanan dapat mempengaruhi perkembangan kanak-kanak daripada segi sahsiah atau personaliti dan aspirasinya (Stodgil. Kesibukan mereka menguruskan lain-lain hal sehingga tiada masa hendak mengambil berat hal-hal pelajaran anak mereka (Jagdish Raj Sharma. 1971:102). merokok. jarang berkomunikasi. Mereka jarang sekali berhubung dengan pihak sekolah kecuali apabila timbul masalah disiplin akibat kelakuan buruk anak mereka. Faktor kawalan ibu bapa dan persefahaman adalah faktor utama timbulnya tingkah laku tidak baik. 1976). Anak-anak terbiar bersendiri. Dalam kebanyakan hal. Cara didikan dan asuhan di rumah mempunyai perkaitan yang rapat dengan masalah salah laku yang timbul.6 di tempat-tempat tertentu berkumpul sambil mengusik orang yang lalu lalang. kedua ibu bapa bekerja dan mempunyai masa yang sedikit dengan anak-anak mereka. di mana unsur penilaian dan fizikal mempengaruhinya (Allport.

bertimbang rasa dan bekerjasama. Sebaliknya sifat-sifat sosial positif rakan sebaya juga menghasilkan seseorang individu yang amat menekankan nilai moral dalam satu-satu masyarakat seperti sifat-sifat kepimpinan.Terdapat juga beberapa orang guru yang tidak cekap dan menunjukkan sikap tidak acuh. guru-guru sendiri dianggap menjadi penyebab kepada kelakuan tidak baik pelajar. Rakan sebaya di sekolah dapat mempengaruhi disiplin seseorang pelajar. Sebenarnya ramai ibu bapa tidak berusaha memahami masalah yang dihadapi oleh pelajar. Sumbangan mereka kepada pembentukan dan pengawalan tatatertib yang baik di kalangan murid-murid boleh dikatakan tidak ada sama sekali. Cuba kita selami apakah faktor penyebab yang menghalang pembentukan personaliti pelajar dengan baik dan membantu mengatasinya. Guru-guru seperti ini lebih suka mengambil jalan mudah dengan menyerahkan pelajar kepada guru disiplin supaya diambil tindakan walaupun hanya salah laku yang kecil atau remeh seperti berpakaian tidak kemas. Sekiranya nilai-nilai rakan sebaya tidak mementingkan ketekunan. menghormati guru dan mematuhi peraturan. Rakan sebaya pula mempunyai nilai-nilai yang tersendiri. tidur atau makan dalam kelas. Sering kali kita menyalahkan pelajar tanpa cuba mengetahui masalah yang mereka hadapi.7 mereka tersedar dan menggelabah lalu menuding jari menyalahkan satu sama lain antara ibu dan bapa serta pihak sekolah. Walhal masalah itu boleh ditangani dengan bijak oleh guru . menepati masa. maka begitulah sikap pelajar berkenaan. tanggungjawab. Dalam beberapa keadaan. Ramai guru yang mengambil bidang perguruan sebagai pilihan terakhir dan mereka tidak mempunyai minat tulen hendak mengajar. kerjasama. Rakan sebaya juga mempunyai pengaruh yang ketara.

gangsterisme. Perkara seperti inilah yang menyebabkan pelajar menjadi bosan dan berani melawan guru akhirnya berlakulah masalah disiplin yang lebih berat. Oleh hal yang demikian.8 itu sendiri. Tambahan pula pelajar yang tidak dapat menguasai kemahiran 3M dan gagal dalam Peperiksaan PMR tetapi diberi peluang untuk ke tahap SPM juga menjadi punca berlakunya salah laku di kalangan pelajar. merosakkan harta sekolah dan sebagainya. juga ingin mencadangkan langkah-langkah yang wajar dipertimbangkan untuk menangani masalah ini. penyelidik ingin mengetahui apakah punca salah laku pelajar di sekolah dan ingin mengkaji sama ada wujudnya perhubungan antara punca salah laku pelajar dengan profil personaliti pelajar.4 Objektif Kajian Antara objektif kajian yang ingin dicapai dalam kajian ini adalah seperti berikut:- 1. Mereka sentiasa ponteng kelas dan ponteng sekolah serta terlibat dalam perkara-perkara negatif seperti bergaduh. .4. 1. Ini berlaku terutama kepada pelajar-pelajar yang tidak berminat untuk belajar dan datang ke sekolah hanyalah sekadar memenuhi tuntutan ibu bapa. sikap pelajar itu sendiri juga menjadi penyumbang kepada pembentukan personaliti mereka dan mempengaruhi salah laku pelajar.1 Untuk mengetahui sama ada wujudnya perbezaan yang signifikan antara profil personaliti pelajar terhadap salah laku pelajar (ponteng kelas dan sekolah. Selain itu. Selain itu. vandalisme. budaya melepak dan pergaduhan antara pelajar) berdasarkan tahap pendidikan ibu bapa.

4.4. budaya melepak dan pergaduhan antara pelajar) berdasarkan demografi bangsa 1. 1.3 Untuk mengetahui sama ada wujudnya hubungan antara punca salah laku pelajar yang dipengaruhi oleh sikap ibu bapa dengan profil personaliti pelajar. 1. vandalisme.5 Untuk mengetahui sama ada wujudnya hubungan antara punca salah laku pelajar yang dipengeruhi oleh iklim sekolah dengan profil personaliti pelajar. gangsterisme.4 Untuk mengetahui sama ada wujudnya hubungan antara punca salah laku pelajar yang dipengaruhi oleh rakan sebaya dengan profil personaliti pelajar.4.1 Adakah terdapat perbezaan yang signifikan antara profil personaliti pelajar terhadap salah laku pelajar berdasarkan tahap pendidikan ibu bapa? . Secara khususnya kajian ini dijalankan untuk menjawab beberapa persolan kajian seperti berikut :- 1. Zon Pasir Gudang. kajian ini direka bentuk untuk melihat aspek-aspek penyumbang ke arah punca salah laku pelajar dan hubungannya dengan profil personaliti pelajar di sekolah-sekolah menengah di kawasan Masai.5.2 Untuk mengetahui sama ada wujudnya perbezaan yang signifikan antara profil personaliti pelajar terhadap salah laku pelajar (ponteng kelas dan sekolah. 1.4.5 Persoalan Kajian Secara am.9 1.

2 Tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara profil personaliti pelajar terhadap salah laku pelajar berdasarkan demografi bangsa 1.2 Adakah terdapat perbezaan yang signifikan antara profil personaliti pelajar terhadap salah laku pelajar berdasarkan demografi bangsa? 1. . 1. 1.5.5.6.10 1.5.4 Adakah terdapat hubungan antara punca salah laku pelajar yang dipengaruhi oleh rakan sebaya dengan profil personaliti pelajar? 1.3 Adakah terdapat hubungan antara punca salah laku pelajar yang dipengaruhi oleh sikap ibu bapa dengan profil personaliti pelajar? 1.4 Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara punca salah laku pelajar yang dipengaruhi rakan sebaya dengan profil personaliti pelajar.5 Adakah terdapat hubungan antara punca salah laku pelajar yang dipengaruhi oleh iklim sekolah dengan profil personaliti pelajar? 1.3 Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara punca salah laku pelajar yang dipengaruhi sikap ibu bapa dengan profil personaliti pelajar.6 Hipotesis Kajian Lima hipotesis nol yang dibina adalah seperti berikut:- 1.1 Tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara profil personaliti pelajar terhadap salah laku pelajar berdasarkan tahap pendidikan ibu bapa.5.6.6.6.

5 Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara punca salah laku pelajar yang dipengaruhi iklim sekolah dengan profil personaliti pelajar. kita dapat memahami beberapa punca masalah salah laku pelajar dan hubungannya dengan profil personaliti pelajar. . guru dan pihak kerajaan dalam menangani masalah disiplin dan salah laku pelajar. Manakala guru pula yang dianggap sebagai ibu bapa kedua kepada pelajar diharapkan melalui kajian ini dapat membantu pelajar membentuk personaliti mereka dengan bersikap positif dan bersifat sabar. Ia memberi sumbangan yang besar kepada semua golongan masyarakat terutama ibu bapa.11 1.7 Kepentingan Kajian Melalui kajian ini. Kajian ini juga berguna kepada Kementerian Pelajaran Malaysia agar dapat menyusun langkah-langkah positif ke arah penyelesaian masalah salah laku pelajar agar sekolah menjadi tempat yang kondusif ke arah proses pengajaran dan pembelajaran. Bagi ibu bapa sebagai golongan terdekat dengan pelajar diharap dapat menggunakan kajian ini untuk memahami masalah yang dihadapi oleh anak-anak mereka dan membantu dalam pembentukan personaliti pelajar dengan memberi sokongan serta mengambil langkah-langkah awal terhadap anak-anak mereka sebagai persediaan menghadapi alam dewasa yang lebih mencabar. bertimbang rasa serta tidak menghukum pelajar tanpa usul periksa.6. 1. kerana setiap salah laku itu ada sebab musababnya yang perlu diteroka hingga ke akar umbi.

9 Definisi Istilah Beberapa istilah diperjelaskan di bawah bagi menerangkan dengan lebih tepat kehendak dan kaitannya dengan perkara-perkara yang akan dibincangkan oleh penyelidik dalam kajian ini. 1. maklumat ini dapat membantu pentadbiran sekolah memberi tumpuan terhadap pemupukan nilai-nilai murni di kalangan pelajar supaya mereka dapat menerima struktur peraturan sekolah sebagai panduan baik dalam kawasan sekolah mahupun di luar sekolah.12 Diharapkan juga. 1. Empat buah sekolah menengah telah dipilih dari kawasan Masai.1 Personaliti Pelajar Personaliti berasal daripada perkataan Greek iaitu ‘persona’ yang bererti topeng muka yang digunakan oleh manusia bagi menyembunyikan perkara buruk . Zon Pasir Gudang dan kajian ini terbatas kepada persoalan-persoalan yang dinyatakan sahaja.9.8 Batasan Kajian Kajian ini dihadkan kepada pelajar-pelajar yang telah dikenal pasti bermasalah dan dirujuk melalui Guru Disiplin dan Guru Kaunselor dari pelajar tingkatan empat. Dengan ini adalah diharapkan pihak sekolah mampu mewujudkan iklim persekolahan yang tenang dan kondusif serta menjadi tempat yang selamat dan berkesan untuk menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran. 1. sekali gus melahirkan generasi akan datang yang unggul dan berwawasan.

13 dan mengemukakan serta menonjolkan perkara yang baik berkaitannya. Personaliti pelajar dalam kajian ini dilihat pada sikap pelajar sama ada yang baik atau kurang baik. 1. bermoral dan beretika. 1982).9. Peranan yang perlu dimainkan oleh ibu bapa pada anak-anak mereka adalah dengan membina akhlak yang mulia.3 Peranan Ibu Bapa Mengikut Kamus Dewan (2002). Ibu bapa khususnya. adalah salah satu faktor persekitaran yang banyak mempengaruhi pembentukan dan perkembangan . Namun dalam kajian santifik. Sikap pelajar yang baik memantapkan konsep kendiri pelajar. Jun 2000).2 Salah Laku Pelajar Salah laku pelajar merujuk kepada tingkah laku yang menyimpang atau deviant behaviour daripada norma-norma yang dipercayai dan dianuti dalam sesebuah masyarakat dengan bentuk perlakuan yang bertentangan dengan peraturan undang-undang jenayah yang dilakukan oleh individu yang belum mencapai umur dewasa (Dewan Masyarakat. membina keyakinan diri serta berfikiran rasional dalam tingkah laku mereka. Perkataan Melayu yang sama dengan personaliti ialah keperibadian dan sahsiah.9. perasaan dan tingkah laku yang menyebabkannya respon dalam satu cara yang unuk dalam situasi yang pelbagai (Richard M Ryckman. 1. Sebaliknya sikap pelajar yang kurang baik menyebabkan pelajar tidak rasional dalam tindakan mereka. peranan bererti watak atau tugas seseorang yang dilakukan untuk menjayakan sesuatu. personaliti diertikan sebagai perbezaan individu dalam pemikiran.

9. Tindakan ini dapat mengelakkan pelajar daripada membenci dan berdendam dengan guru. ibu bapa menjadi sumber utama dan pertama dalam proses pembelajaran dan pembentukan keperbadian anak-anak. kaunselor. 89). guru mestilah peramah dan mempunyai tahap kesabaran yang tinggi supaya dia mudah didekati oleh pelajar-pelajar sekiranya mereka mempunyai masalah dan tidak bertindak terus menghukum pelajar yang bersalah tanpa membuat penyiasatan terlebih dahulu. 1.9. sikap dan pandangan seseorang pada dirinya.9.5 Sikap Guru Guru yang memainkan peranan sebagai pengajar. Ini kerana.14 personaliti atau sahsiah individu. pendidik.4 Pengaruh Rakan Sebaya Ahli sosiologi mengistilahkan rakan sebaya sebagai kumpulan kanakkanak ataupun remaja yang mempunyai lingkungan umur yang sama (Hazil Abdul Hamid: 1990. Rakan sebaya juga memainkan peranan yang penting bagi membentuk konsep kendiri. Daripada segi peribadi. ibu bapa kedua perlu menonjolkan sifat-sifat terpuji dan berkaliber tinggi. 1. 1. Maka suasana sosioemosi yang tenang antara guru dan pelajar dapat diwujudkan di sekolah. Walaupun begitu ada yang tidak hadir ke sekolah tetapi dalam .6 Ponteng Ponteng didefinisikan sebagai lari daripada tanggungjawab atau tugas tanpa kebenaran (Kamus Dewan: 979). Ia adalah agensi tidak formal yang memberikan pengalaman yang tidak dapat diperolehi daripada keluarga dan juga di sekolah. Secara umum ponteng sekolah ialah tidak hadir ke sekolah tanpa sebab yang munasabah dan di luar pengetahuan ibu bapa atau penjaga.

1. merekrut ahli baru dalam kumpulan. vandalisme bererti perbuatan membinasakan atau merosakkan harta benda awam dan persendirian. Hj.8.” . Gangsterisme “Gangsterisme adalah tindakan-tindakan jenayah atau salah laku yang menyalahi undang-undang.9.9 Vandalisme Mengikut Kamus Dewan (1994). 1999). Sikap mereka seperti ini mengganggu sistem persekolahan dan mereka mudah terjebak dalam jenayah apabila dipengaruhi oleh anasir luar.9. melakukan kekejaman terhadap rakan pelajar yang bukan anggota kumpulan demi menonjolkan kekuatan mereka.(Dato’ Dr. Para pelajar sengaja tidak mahu menghadiri kelas dan sekolah lalu berfoya-foya atau berpelesiran di pusat-pusat membeli-belah kerana tidak berminat dalam pelajaran.9. Selain itu ada juga yang menyertai kumpulan ini untuk menarik perhatian guru dan ibu bapa (Amir Mohd Salleh.7 Budaya Melepak Mengikut Kamus Dewan (1994). melepak bererti amalan negatif di kalangan remaja yang menghabiskan masa dengan duduk-duduk tanpa melakukan kegiaran berfaedah. melindungi anggota kumpulan lalu membalas dendam. dia menghilangkan diri. Kumpulan pelajar yang melakukan jenayah seperti peras ugut. Ada juga pelajar yang melepak kerana takut dihukum oleh pihak sekolah atau merajuk dengan sikap ibu bapa. Manakala ponteng kelas pula ialah pelajar ke sekolah tetapi pada masa pengajaran subjek-subjek tertentu. Pelajar . 1. 1.15 pengetahuan ibu bapa. Mohd Fadzilah Kamsah – Pakar Motivasi).

11 Pendidikan tidak formal Pendidikan tidak formal yang diterima oleh para pelajar bukan dalam bentuk rasmi sebagaimana di sekolah. 1. membalas dendam dan juga dipengaruhi oleh rakan sebaya. Pergaduhan antara pelajar berlaku kerana dicabar oleh kumpulan lawan. Pendidikan tidak formal ini memberi kesan kepada pembentukan personaliti atau sahsiah pelajar sama ada negatif ataupun positif . tandas dan atas meja dengan kata-kata lucah yang menunjukkan perasaan tidak puas hati mereka terhadap tindakan yang diambil oleh guru-guru di sekolah.10 Pergaduhan Antara Pelajar Pelajar bergaduh di dalam dan di luar sekolah kerana perselisihan faham tentang masalah yang remeh temeh. menconteng pada dinding bilik darjah. Pembelajaran tidak formal biasanya berlaku secara tidak terancang serta tidak disedari di mana sahaja sama ada di rumah.16 sering merosakkan harta benda sekolah seperti memecah dan merosakkan kerusi meja pelajar.9. jiran. filem. 19. Ada sesetengah pelajar bergaduh kerana ingin mempertahankan identiti masing-masing. tidak terhad dan boleh berlaku pada bila-bila masa sahaja. Tambahan pula pergaduhan antara pelajar juga berpunca daripada masalah cinta di kalangan pelajar . media massa.

“Jenayah adalah dicipta.2. Selain itu juga dihuraikan Profil Personaliti Tajma dalam menentukan personaliti pelajar dan teori-teori yang berkaitan dengannya. bukan dilahirkan. Salah Laku Pelajar Ahli psikologi sosial umumnya mengkategorikan tingkah laku manusia terbahagi kepada dua iaitu tingkah laku positif (prososial) dan tingkah laku negatif (antisosial).1 Pengenalan Bab ini akan membincangkan faktor-faktor yang menjadi punca salah laku pelajar di sekolah-sekolah menengah dan dibincangkan teori dan kajian lepas yang berkaitan dengan faktor tersebut. Salah laku pelajar termasuk dalam kategori antisosial iaitu seseorang yang mempunyai potensi untuk melakukan jenayah.” . 2.17 BAB 11 KAJIAN LITERATUR 2. Morris Haimowitz dalam artikelnya menyatakan.

vandalisme. diikuti Perak (60) dan Pulau Pinang (49). pecah rumah.18 Masalah kemerosotan salah laku pelajar di sekolah-sekolah hari ini telah menjadi berita hangat yang dibincangkan di dada-dada akhbar. Kementerian Pelajaran malah turut melibatkan pihak polis dalam mengambil tindakan terhadap pelajar-pelajar yang terbabit kerana ini bukan sekadar masalah kecil tetapi sudah melangkaui masalah jenayah. Kementerian Pelajaran Malaysia yang pernah dibuat mengenai masalah salah laku pelajar seperti ponteng sekolah. gangsterisme. Negeri Selangor dikenal pasti sebagai negeri yang mempunyai banyak sekolah yang berisiko tinggi yang terdedah kepada kegiatan gangasterisme iaitu sebanyak 77 buah sekolah. penagihan dadah. Ini menunjukkan bahawa terdapat beberapa pengaruh yang mendorong pelajar melakukan tingkah laku yang bertentangan dengan undangundang jenayah. peras ugut. mencuri. Kajian oleh Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan. mencabul kehormatan. Kajian ini dijalankan daripada bulan Disember 1998 hingga Oktober 1999 meliputi 329 Sekolah Menengah Harian di seluruh negara. malah budaya gangsterisme sudah mencapai tahap yang membimbangkan. Wilayah . Hasil kajian ini mendapati sekolah yang mempunyai kapasiti pelajar melebihi 1. merogol dan sehingga ke tahap yang lebih serius iaitu memiliki senjata dan membunuh telah meningkat secara drastik.500 orang mencatakan kes salah laku yang lebih tinggi berbanding sekolah yang memiliki kepadatan pelajar yang rendah. Memang tidak dinafikan seringkali kita mendengar pelajar melanggar peraturan-peraturan di sekolah baik dari masalah kecil sehinggalah kepada masalah besar yang lebih berat. Ia bukan sahaja melibatkan pihak sekolah. membuli. Kajian mendapati kadar jenayah yang dilakukan meningkat secara drastik. minum minuman keras. berjudi.

Angka yang hampir sama dicatatkan di Kedah iaitu 32 buah sekolah. seramai 138. Secara umumnya.19 Persekutuan Kuala Lumpur. ponteng (5. tingkah laku tidak jujur (301 kes). Di Pahang pula.408. ia jelas menunjukkan masalah salah laku ini bukanlah perkara baru yang boleh dipandang ringan malah berterusan sehingga ke hari ini dan menjadi semakin serius. Manakala mengikut perangkaan pada tahun 1994.636 kes) dan lain-lain (22 kes). 35 buah sekolah dikatakan terdedah kepada perlakuan salah laku dan jenayah. 358 pelajar atau 9.672 pelajar sekolah menengah di seluruh negara dikenal pasti terlibat dengan perlbagai salah laku jenayah dan tabiat buruk. Kelantan dan Sabah masing-masing mencatatkan 37 buah sekolah.311 kes).619 orang pelajar Melayu. 10 buah di Melaka dan 8 di Terengganu. jika perbuatan yang begitu tidak dilihat sebagai kegagalan dalam membangunkan sahsiah pelajar apakah yang boleh kita katakan mengenai perkara yang berkaitan dengan salah laku pelajar.615 orang pelajar India dan 123 orang pelajar kaum lain (Utusan Malaysia.82% daripada 1. 3. Mengikut jantina. Perlis dan Sarawak menduduki tempat terakhir dengan 6 buah sekolah yang berisiko (Dewan Siswa. Untuk mencari punca-punca masalah ini kita perlu lihat daripada pelbagai aspek. tingkah laku lucah (384 kes). Walaupun perangkaan di atas diambil pada tahun 1994. faktor pengaruh rakan sebaya dan faktor iklim sekolah termasuk sikap guru. . Negeri Sembilan mempunyai 14 buah sekolah berisiko.578 kes melibatkan tingkah laku jenayah. Jun 2000). tidak pentingkan masa (3. Daripada jumlah itu sebanyak 2. salah laku itu melibatkan 13. Mengikut kaum pula ia melibatkan 10. 528 pelajar Cina. Untuk mengatasi masalah ini siapakah yang harus dipersalahkan.472 orang murid perempuan.169 orang murid lelaki dan 6. 1994). Punca-punca yang akan dibincangkan dalam penulisan ini ialah daripada faktor peranan ibu bapa.989 kes). kekemasan diri (2.

Faktor-faktor berikut mempunyai kesan-kesan tertentu ke atas pembentukan personaliti. semangat ketekunan dan keyakinan diri dalam menghadapi pelajaran (Jamal Darus. Ada juga ibu bapa yang mengalami masalah di tempat kerja terbawa-bawa masalah ke rumah sehingga anak remaja yang bergelar pelajar ini merasakan diri mereka tidak disayangi dan tidak dititikberatkan oleh ibu bapa mereka. disiplin di rumah. kesibukan ibu bapa dalam membina karier dan masa depan menyebabkan mereka mempunyai waktu terbatas untuk bersama anak-anak. merokok dan ponteng sekolah (Md. Taman Desa Psikology Centre. motivasi dan pencapaian akademik pelajar-pelajar. Namun salah satu faktor yang menjadi penyumbang kepada salah laku pelajar ialah nilai kekeluargaan yang semakin pudar dan rapuh dikalangan masyarakat kita hari ini. Lantaran itu.20 2. . Nilai kekeluargaan ini amat penting untuk pembesaran dan perkembangan emosi kanak-kanak. Daud Hamzah : 1991). Menurut Pakar Psikologi. hubungan mesra antara ibu bapa dan anak dan keluarga yang utuh. Tee Sock sing (2000). Akibatnya anak-anak yang kurang mendapat kasih sayang daripada keluarga terutama ibu bapa sering bertindak balas kasar dengan orang lain serta mempunyai tingkah laku yang tidak baik.2. lepak. Ibu bapa juga yang menentukan pola-pola tingkah laku anak. Perubahan cara hidup hari ini menyebabkan ibu bapa terpaksa membiarkan anak-anak membesar di tangan orang lain tanpa perhatian yang sewajarnya. Faktor-faktor itu adalah dorongan dan galakan.1 Peranan Ibu Bapa Sering kali dinyatakan ibu bapa yang menentukan kejayaan anak-anak dalam pelajaran. Ini kerana ibu bapa yang sentiasa memberi galakan dan perangsang sehingga anak-anak timbul minat. mereka mengambil jalan singkat lari daripada masalah ini dengan melakukan jenayah seperti peras ugut. 1989).

“Suruhlah anakmu mendirikan solat apabila mencapai umur tujuh tahun dan pukullah jika mereka sudah berumur sepuluh tahun dan pisahkan tempat tidur mereka (putera dan puteri. Penekanan pada aspek keagamaan juga perlu diutamakan oleh ibu bapa. Sekiranya ibu bapa dapat menghantar anak ke pusat tuisyen supaya berjaya dalam peperiksaan awam. Selain itu proses pendidikan ibu bapa pada anak-anak mereka adalah penting. Sekiranya ibu bapa memberikan pandangan atau penerapan yang salah dalam memberi contoh teladan. Ibu bapa tidak berkesempatan hendak mengajar asas-asas agama kepada anak-anak mereka. Ini menyebabkan anak-anak terikut-ikut dengan sikap dan perbuatan ibu bapa mereka.21 Terdapat di kalangan ibu bapa yang tidak menunjukkan teladan yang baik kepada anak-anak. (HR : Abu Daud – dalam Dr Muhammad Faiz AlMath (1993) Hadis ini menggambarkan kepada kita proses pendidikan anak-anak perlu dimulakan sejak kecil kerana pada waktu ini pemikiran anak-anak bebas daripada segala bentuk pengaruh luaran yang merosakkan pemikiran mereka. Faktor ini mempunyai implikasi yang besar tehadap anak-anak kerana ia akan menyebabkan mereka keliru dalam membezakan antara dimensi-dimensi norma dan akibat. Mat Saat Bakti (Panduan Mendidik Anak : m/s 10) menyatakan bahawa “Seseorang itu dilahirkan dalam keadaan suci bersih dan kedua ibu bapalah yang menjadikannya Yahudi. Wajar bagi ibu bapa itu menghantar anak-anak mereka mengikuti kelas fardu ain. mengapakah anak-anak tidak dihantar ke kelas agama bagi membolehkan mereka menjalani kehidupan yang .A. Nasrani atau Majusi (HR : Bukhari Muslim). Kenyataan ini disokong oleh Dr.W. Nabi Muhammad S. maka anak-anak akan mencontohi tindakan dan sikap yang salah itu. pernah bersabda dalam sebuah hadis yang bermaksud.

Ibu bapa perlu menyedari pendidikan kanak-kanak bermula di rumah dan bukannya di sekolah. Ibu bapa juga perlu bertanggungjawab bagi mewujudkan keadaan yang stabil di rumah supaya kanak-kanak tidak terganggu dari sego emosi. Anak-anak yang tidak dididik dengan keagamaan memudahkan mereka terdedah kepada gejala tidak sihat. Menurut Barnes dan Olson (1985). Oleh itu. Sebaliknya konflik sering dikaitkan dengan perbezaan pendapat ahli keluarga. Salah satu unsur keharmonian dalam keluarga ialah mengamalkan komunikasi yang berkesan dan baik sesama ahli keluarga. dadah dan budaya kuning. Terdapat ibu bapa yang cuba menuding jari menyalahkan pihak lain yang menyebabkan anak mereka melakukan perkara-perkara yang tidak baik. adaptasi dan kepuasan keluarga yang tinggi. Tahap konflik yang tinggi menyebabkan remaja terlibat dalam tingkah laku yang bermasalah (Galambos dan Magge. Mereka . Keadaan kucar-kacir seperti pergaduhan dan perceraian pasti meninggalkan kesan yang mendalam ke atas anak-anak (Jagdish Raj Sharma. Penglibatan ibu bapa dalam menangani masalah salah laku adalah penting. jenis dan corak alam persekitaran yang disediakan oleh ibu bapa adalah menjadi pengajar utama yang dapat menjadi perangsang kepada anak-anak. 1982 : 87). 1991). keluarga yang mengamalkan komunikasi yang baik mempunyai tahap kesepaduan. Kawalan yang ketat ke atas anak mereka dapat menghindarkan anak mereka daripada terjerat oleh kelompok jahat. Selain daripada itu penglibatan aktif ibu bapa dalam semua aspek persekolahan anak membolehkan mereka mengesan masalah-masalah yang dihadapi oleh anak mereka.22 sempurna di dunia dan di akhirat.

rakan sebaya adalah tempat mereka mencurahkan masalah dan pengganti ibu bapa. ibu bapa . Meskipun anak sering diingatkan oleh ibu bapa supaya berhati-hati memilih kawan. keluargalah seharusnya mengambil langkah terdahulu berbanding pihak lain dalam menangani masalah ini.2 Pengaruh Rakan Sebaya Ahli sosiologi mengistilahkan rakan sebaya sebagai kumpulan kanakkanak ataupun kumpulan remaja yang mempunyai lingkungan umur yang sama (Hazil Abdul Hamid: 1990. Bagi para pelajar. Salah memilih rakan sering kali menjadi antara sebab mengapa anak remaja terlibat dengan tingkah laku nakal. terutamanya bagi golongan yang mempunyai masalah di rumah. 2. mereka lebih gemar memilih rakan yang sebulu. Kumpulan rakan sebaya ini mempunyai peranan dalam aktiviti sosial. tetapi nasihat tersebut biasanya sering kali diabaikan. Jadi. Ia adalah agensi tidak formal yang memberikan pengalaman yang tidak dapat diperolehi daripada keluarga dan juga di sekolah. 89). mempunyai asas pengetahuan dan pemikiran yang sama dengan mereka seperti mana yang diistilahkan oleh ahli psikologi Piaget sebagai equal footing (Ismail Zain: 1997).2.23 tidak mahu menilai diri mereka sendiri sama ada asuhan yang diberikan cukup sempurna atau tidak kepada anak mereka. Sebaik anak-anak melangkah keluar dari rumah. Di sini jelas apabila seseorang pelajar itu berinteraksi dengan rakannya. Sebarang kesilapan atau kesalahan mendidik anak-anak perlu dipertanggungjawabkan oleh ibu bapa kerana ibu bapa adalah pihak utama yang mendidik dan membesarkan anak mereka. Hal ini disebabkan segala masalah datangnya daripada rumah.

Apa . Contohnya seperti lepak. rakan sebaya menjadi tempat remaja berkongsi pendapat. Mahmood. 1991). menunjukkan kehebatan diri terutamanya kepada rakan yang lain serta melepaskan rasa tidak puas hati pada keluarganya. Melalui rakan sebaya juga mereka lebih berani bertindak kerana kumpulan mereka terdiri lebih daripada dua orang. Inilah yang menjadi daya tarikan yang kuat remaja kepada rakan sebaya. Masalahnya timbul apabila pendedahan seperti ini biasanya melibatkan nilai-nilai buruk yang membawa kepada keruntuhan salah laku dan moral mereka. Rakan sebaya menyediakan peluang kepada remaja mendapat kebebasan dalam perbuatan dan percakapannya tanpa sebarang sekatan dan kongkongan. 1990.24 tidak berupaya lagi hendak mengawal dan menentukan siapakah rakan-rakan anaknya itu. Rakan sebaya memberi peluang kepada mereka untuk mengikut piawai kumpulan itu dalam aspek-aspek gaya pakaian. pertuturan. peras ugut. Rakan sebaya di alam persekolahan adalah kumpulan rujukan yang memberikan ‘sokongan moral’ dalam mencari identiti diri dan pembentukan imej (Pomberi. ingin menarik perhatian orang ramai. bohsia. pandangan dan tempat untuk remaja bertukar-tukar cerita suka dan duka. orientasi kepada muzik. tayangan filem dan lain-lain. Kumpulan yang mempunyai ciri-ciri keperibadian negatif juga membawa pengaruh negatif kepada remaja. Remaja boleh dikatakan sebagai golongan yang belum cukup matang dan mudah diperdaya oleh orang lain. bohjan. tarian. Keadaan ini disebabkan kumpulan rakan sebaya ini merasakan diri mereka kuat. ponteng sekolah. Dalam banyak keadaan. Sekiranya remaja lelaki memasuki kumpulan yang suka menghisap rokok biasanya akan dipengaruhi dan melakukan perbuatan yang sama. membuli dan mengacau budak perempuan.

menyatakan kawalan yang ketat di sekolah seringkali dikatakan menjadi penyebab wujudnya masalah tingkah laku dan pelanggaran peraturan. menghayati. Selain daripada belajar perkara-perkara yang berkaitan dengan akademik di dalam bilik darjah. Sepanjang berada di sekolah. Gragey (1970) dan Maslow et al. semakin meningkat usia remaja seseorang anak. Boyson (1973). Banyak perkara yang menjadi pegangan dan ikutan pelajar sama ada yang positif mahupun negatif. kurang bersopan dan menentang guru sekolah. Gordon (1974). Dengan kata lain. Ini adalah kerana pelajar akan menentang kawalan ini dengan melakukan pelbagai kelakuan buruk sperti ponteng sekolah dan kelas.2.25 yang diperoleh remaja daripada percampurannya dengan rakan sebaya menyebabkan remaja mengandaikan yang mereka sudah berupaya membuat keputusan sendiri.(1962). pelajar juga sebenarnya mempelajari perkaraperkara yang berkaitan dengan kehidupan daripada interaksinya dengan rakanrakan dan kakitangan sekolah. pelajar-pelajar biasanya mengambil sikap sama ada memerhati. Pengaruh sekolah adalah kedua pentingnya berbanding dengan pengaruh keluarga. 2. mencuba dan mengambil bahagian . vandalisme. masanya lebih banyak dihabiskan bersama rakan sebaya berbanding keluarga sendiri.3 Iklim Sekolah dan Sikap Guru Melalui kajian yang lalu mendapati bahawa persekitaran sekolah juga banyak mempengaruhi pembentukan tingkah laku pelajar. Secara beransur-ansur remaja menarik diri daripada aktivitiaktiviti keluarga dan menghabiskan masanya lebih kerap bersama kumpulan mereka. Pelajar-pelajar menghabiskan hampir separuh masanya di sekolah. memahami.

Disiplin sekolah yang longgar Kemajuan dan pencapaian anak-anak di sekolah tidak diambil peduli oleh ibu bapa c. pelajar mungkin bertindak agresif seperti membakar bilik guru. Guru-guru tidak mengambil tahu masalah yang dihadapi oleh pelajar-pelajar d. Akibat salah faham. kecewa dan marah yang bercampur aduk. memukul guru dan lain-lain yang melanggar disiplin sekolah. Ketika di sekolah. Suasana perhubungan yang tidak mesra antara pelajar-pelajar sesama mereka dan hubungannya dengan guru-guru. memecahkan cermin kereta guru. Ianya boleh memberi kesan kepada tingkah laku pelajar. merosakkan bilik darjah dan harta sekolah. mencalarkan kereta guru. struktur ganjaran dan hukuman. perasaan dendam.Interaksi yang mesra antara warga sekolah akan membentuk suasana harmoni dan hormat menghormati dan sebaliknya interaksi yang kurang atau tidak mesra langsung akan membentuk suasana yang tegang dan penuh dengan permusuhan. pihak pentadbir yang menekankan peperiksaan. geram. b. interaksi berlaku antara pelajar dengan orang dewasa seperti guru-guru. kakitangan sekolah dan juga pengusaha kantin sekolah dan antara pelajardengan sesama mereka. sikap dan harapan guru kesemuanya . bentuk. sakit hati. Organisasi dan struktur belajar di sekolah seperti pengagihan murid mengikut pencapaian. dilihat dan dipelajarinya.26 apa-apa perkara baru yang dialami. Berhubung dengan salah laku pelajar yang dikira boleh memberi pengaruh kepada tingkah laku tersebut adalah: a.

mengganggu kawan serta cuba untuk melarikan diri daripada sekolah. Oleh kerana itu apabila timbul perasaan bosan dan jemu dalam diri pelajar. Raven. Selain itu. Terdapat juga guru yang mengajar secara sambil lewa menyebabkan pelajar menjadi kurang berminat dengan apa yang diajar oleh guru tersebut. Keadaan sekolah yang gagal menarik perhatian pelajar akan mendorong pelajar tidak bersekolah dan lebih selesa untuk berhenti dan bekerja bagi menampung hidup mereka. mendapati satu pertiga daripada pelajar lelaki benci pada sekolah dan lebih suka bekerja kerana mereka merasakan sebahagian mata pelajaran di sekolah membosankan dan tidak memberi manfaat kepada mereka. . Mereka merasakan diri mereka tidak dihargai oleh guru dan juga rakan mereka kerana mereka lemah dalam pelajaran. (1977). 1980). Marimuthu.27 menggalakkan masalah disiplin di kalangan murid-murid yang lemah daripada segi akademik (T. Pihak sekolah harus bijak dalam mengatasi masalah di dalam mengambil tindakan terhadap pelajar yang telah melakukan kesalahan kerana jika berlaku kesilapan di dalam mengambil tindakan ianya akan menambahkan lagi masalah di sekolah. Oleh itu pihak sekolah harus bijak di dalam menentukan tindakan atau hukuman yang perlu dikenakan ke atas seseorang pelajar yang bermasalah agar tindakan yang diambil dapat memberi kesan yang baik di dalam usaha menangani masalah tersebut. ada pelajar yang merasa rendah diri. mereka akan bertingkah laku negatif seperti membuat bising. merasa malu dan takut kepada guru. Sudah tentu proses pengajaran dan pembelajaran akan terganggu. Pelajar seperti ini merasa bosan dan ada juga yang membenci guru dan sekolah. J.

ketaqwaan. individu yang mempunyai keluarga menerima pendidikan awal daripada ibu bapanya sendiri. 2. adik beradik. . Dengan sifat-sifat ini maka masalah salah laku pelajar di sekolah Dapat dibendung dan perkara ini akan lebh mudah diatasi. Pendidikan pada tahap tersebut mungkin dalam bentuk mengenal diri sendiri.3 Pendekatan Teori Tingkah Laku Keluarga merupakan institusi di mana seseorang individu itu mendapat pendidikan yang terawal. berfikiran terbuka. datuk dan nenek. kepatuhan. Guru dan sekolah perlu memainkan peranan penting dalam menangani pelajar-pelajarnya daripada terjebak dengan gejala salah laku. Baharuddin (1996) turut menjelaskan supaya para guru mestilah bersikap adil serta mempunyai sifat-sifat yang mulia seperti keikhlasan. akhlak dan moral. Jadi tidaklah salah umapamanya jika dikatakan seseorang remaja itu tidak mahu bersolat kerana dia tidak pernah diberitahu bahawa solat itu sebagai satu tanggungjawab dan sekiranya ibu bapa di rumah menunaikan solat lima waktu sehari semalam.28 Guru memainkan peranan penting di dalm mendidik pelajar. Sekolah dengan kerjasama guru perlu mengadakan pelbagai aktiviti yang berfaedah dan memberi manfaat kepada pelajar-pelajarnya supaya setiap masa pelajar tidak disia-siakan dengan aktiviti yang tidak berfaedah. ibu bapa. Dalam perjalanan hidup normal. bapa saudara dan ibu saudara sehinggalah kepada perkara-perkara yang menyentuh nilai-nilai agama. maka dengan sendirinya ianya akan memberi kesedaran kepada remaja bahawa solat itu merupakan satu perkara yang perlu dilaksanakan. sentiasa menunjukkan kasih sayang dan sentiasa memberi kemaafan kepada pelajar yang melakukan kesalahan. Jadi hubungan yang lemah di antara guru dan pelajar menyebabkan pelajar tidak berminat untuk pergi ke sekolah.

semasa kecil anak-anak merakamkan secara langsung apa saja percakapan dan perbuatan yang diperlihatkan oleh ibu bapa kepada mereka tanpa menimbulkan apa-apa persoalan. Kemahiran ibu bapa sebagai individu yang soleh bermaksud ibu bapa harus mengamalkan cara hidup yang menepati kehendak ajaran-ajaran dan tuntutan agama dengan sebaik-baiknya supaya dengan itu anak-anak dapat melihat sendiri kemurnian agama apabila dipraktikkan dalam kehidupan. Latihan dan pengalaman tersebut antaranya adalah berbentuk kebolehan celik akal. Namun begitu latihan boleh diberikan oleh pihak sekolah kepada anak-anak ini untuk menjadi seorang insan yang berakhlak mulia. rangsangan. mereka mulai cuba menilai semula skrip hidup yang sekian lama dipegangnya. Ini menunjukkan tingkah laku anak-anak yang tidak mahu menunaikan solat dan kurang berakhlak adalah hasil pembelajaran yang didapati daripada kedua orang tuanya. Pembelajaran yang dimaksudkan adalah perubahan tingkah laku yang agak kekal yang dihasilkan oleh individu melalui latihan dan pengalaman yang diterima. Akan tetapi apabila anakanak mulai meningkat remaja dan dewasa di mana mereka mulai mempunyai dimensi baru dalam pemikiran dan emosi serta mengalami perubahan persekitaran. Pendekatan behaviorisme pula melihat tingkah laku adalah hasil pembelajaran yang dialaminya sejak masih bayi lagi sehinggalah pada masa kini.29 Menurut teori psikoanalisa. . Usaha bagi membuat penilaian semula skrip hidup yang baru inilah sering kali mendatangkan konflik dalam diri ana-anak. perubahan sikap dan juga arahan yang sebati dengan individu tersebut dan seolaholah menjadi sebahagian daripada dirinya sendiri. meniru orang lain. perolehan konsep. Ibu bapa adalah individu yang mula-mula sekali dikenali oleh anakanak dan merekalah yang lebih rapat dengan anak-anak berbanding dengan orang lain. proses penaakulan.

Individu tersebut mungkin terlalu lama terdedah dengan tingkah laku yang salah sehingga dia tidak menyedari yang tingkah lakunya adalah sesuatu yang negatif dan berlawanan dengan norma masyarakatnya. Berdasarkan pendekatan behaviorisme. Pengaruh-pengaruh persekitaran ini mempengaruhi seseorang individu lebih-lebih lagi dalam membuat keputusan sewaktu mereka kecil iaitu semasa mereka sangat bergantung kepada orang lain. Individu mungkin memperolehi tingkah laku tersebut hasil daripada proses meniru tingkah laku ibu bapa. guru-guru dan rakan sebaya. ahli keluarga dan rakan sebaya. Pendekatan behaviorisme melihat tingkah laku negatif manusia sebagai tingkah laku yang tidak betul atau tingkah laku salah pembelajaran yang dipelajari oleh individu sepanjang kehidupannya.30 Pendekatan Analisis Perlakuan oleh Eric Berne mengatakan tingkah laku. Ini menunjukkan bahawa tingkahlaku yang negatif . Manusia mempunyai keupayaan memahami keputusankeputusan yang mereka buat pada masa lampau dan menggantikannya dengan keputusan-keputusan baru. orang dewasa. adik beradik. tingkah laku negatif individu tersebut masih boleh diperbaiki kerana secara teorinya manusia boleh dibantu bagi menguasai sesuatu kemahiran ataupun tingkah laku baru bagi menggantikan tingkah lakunya yang lama. nenek. datuk. guru-guru. pemikiran dan perasaan manusia pada asasnya tidak terlepas daripada pengaruhpengaruh persekitaran. Walau bagaimanapun manusia tidak semestinya terikat dan terkongkong dengan keputusan-keputusan itu. Dia mungkin memperolehinya sejak sekian lama dan ia menjadi seoalah-olah sebati dengan dirinya sehingga merasakan yang ia bukanlah sesuatu yang teruk. terutama sekali oleh harapan dan desakan-desakan yang dibuat oleh orang-orang yang penting bagi diri mereka seperti ibu bapa. jiran.

Ini merupakan penghalang utama kepada keterlibatan remaja dalam salah laku sosial negatif. Seseorang remaja itu sangat memerlukan nilai-nilai personaliti yang positif bagi menghadapi fenomena kehidupan masa kini yang semakin mencabar. Menurut Prof. Nilai personaliti yang baik yang wujud dalam diri seseorang remaja akan dapat membantu mereka membentuk asas keyakinan diri yang baik juga. Tret-tret tersebut ialah :- .31 atau salah laku disiplin boleh diubah dan ditangani sekiranya semua pihak bertanggungjawab dengan peranan dan tugas masing-masing. setiap individu yang lahir ke dunia ini mempunyai personaliti yang tersendiri. Mohd Tajudin Haji Ninggal. Apabila remaja mempunyai latar belakang dan sokongan personaliti dan keyakinan diri yang baik. mereka akan berjaya dan dapat membezakan dengan jelas tindakantindakan atau perlakuan sosial yang baik. Ia melambangkan ciri-ciri keperbadian seseorang individu dan sememangnya mencirikan perbezaan seorang manusia dengan manusia yang lain. Oleh sebab itu. 2. Dr.4 Personaliti Pelajar Personaliti merupakan tafsiran daripada tingkah laku seseorang terhadap sahsiah dirinya bagi mencerminkan dan melahirkan keperibadian individu tersebut. Personaliti diterima sebagai satu cara untuk memahami tingkah laku manusia dan memperlihatkan tingkah laku individu dan cara individu menyesuaikan diri dengan alam persekitaran. pengasas Profil Personaliti Tajma terdapat 11 tret personaliti yang dikenal pasti melalui Ujian psikologi. kurang baik atau tidak baik. Personaliti pelajar adalah berbeza-beza.

yakin. Analitikal Trait personaliti yang menunjukkan individu yang peka dengan persekitarannya. Trait ini juga menunjukkan kestabilan emosi dan psikologi seseorang individu. rasa selamat dan matang.32 Asertif Trait personaliti yang menunjukkan individu yang berkecenderungan mempamerkan ketegasan diri. suka membuat pemerhatian dan seterusnya menganalisa sesuatu perkara sebelum membuat keputusan. Keterbukaan Trait personaliti yang menunjukkan individu yang suka berinteraksi dan bekerjasama dengan orang lain. Kepimpinan Trait personaliti yang menunjukkan kemampuan individu dalam memimpin sesuatu kumpulan. Prihatin Trait personaliti yang menunjukkan kemampuan individu untuk memahami perasaan orang lain. Keyakinan Diri Trait personaliti menunjukkan individu yang mudah memperkatakan dan mengakui kelebihan dan kelemahan diri sendiri dan orang lain. percaya kepada diri sendiri. tegas dan gemar membuat keputusan. . Jati Diri Trait personaliti yang menunjukkan individu yang cekal dan bermotivasi untuk menghabiskan atau menyelesaikan sesuatu tugas.

Antaranya ialah seperti berikut:- . Adab. Pencapaian Trait personaliti yang menunjukkan individu yang bermotivasi. Ketidakselarasan Skala khas yang direkabentuk untuk mengenal pasti persepsi individu terhadap diri sendiri. Individu yang juga mempunyai daya usaha yang tinggi dalam mencapai sesuatu matlamat. cerdas dan kreatif. Sehubungan dengan itu. Integriti Trait personaliti yang boleh membuktikan sifat jujur dan amanah seseorang individu terhadap tanggungjawab yang diberikan oleh organisasi. lebih mudah proses menuntut ilmu itu berlangsung. Lebih jauh ia mengenali dirinya sebagai seorang pelajar. Ia juga digunakan untuk menilai sama ada individu cuba memberikan respon dengan ikhlas atau sebaliknya. berfikiran abstrak.33 Intelektual Trait personaliti yang menunjukkan individu berminat kepada aktiviti-aktiviti yang memberi cabaran dari segi intelektual. mahukan status yang tinggi dan sukakan persaingan. Hanya setelah ia mengetahui siapa dirinya (personalitinya) barulah ia dapat beradab kepada dirinya untuk menuntut ilmu. seorang pelajar yang sedang menuntut ilmu perlulah insaf bahawa dirinya mempunyai personaliti diri. akhlak dan disiplin diri akan membantu proses pembelajarannya. Dalam pendidikan. penyelidik ingin mengkaji beberapa teori personaliti yang ada kaitan dengan tingkah laku seorang pelajar.

1959).4. kebimbangan.1 Teori Trait Manusia berbeza dalam pelbagai bidang seperti kebergantungan. terlibat dalam gangsterisme dan dalam pergaduhan antara pelajar. Sebab itu seseorang yang agresif akan menunjukkan sikap agresif dalam situasi tertentu dari semasa ke semasa. Sebagai contoh. Trait personaliti dianggap sebagai stabil dalam tempoh masa yang panjang. dianggap konsisten dalam situasi tertentu dan perbezaan personaliti individu adalah hasil daripada kekuatan dan campuran trait (Guilford.34 2. sikap agresif dan proses sosialisasi. maka kita boleh simpulkan bahawa dia mempunyai personaliti prihatin. Begitu juga sekiranya seseorang itu menunjukkan kemampuannya memahami perasaan orang lain. kita boleh simpulkannya sebagai orang yang mempunyai personaliti keterbukaan. Menurut Allport (1961). sekiranya seseorang itu suka berinteraksi dan bekerjasama dengan orang lain. setiap personaliti individu mengandungi kumpulan trait. melepak. seseorang yang memiliki trait tertentu akan menunjukkan tingkah laku yang konsisten dalam apa-apa situasi. . Setiap individu memiliki trait masing-masing. Beliau juga percaya bahawa selain menjelaskan tingkah laku yang sama antara kebanyakan individu. Memang trait tidak dapat ditentukan pada diri seseorang tetapi dapat difahami daripada tingkah laku seseorang. Maka seseorang pelajar yang mempunyai trait keagresifan akan melakukan perkara-perkara yang bercanggah dengan peraturan di sekolah seperti ponteng kelas dan sekolah.

diwarisi dan bertujuan untuk mengurangkan ketegangan akibat keinginan biologikal dan tidak rasional. Tidak ada juga peraturan-peraturan dalam yang dapat mengarahkan tingkah laku. Bayi tidak tahu apa yang boleh dan apa yang tidak boleh serta tidak tahu tentang realiti. Id bersifat tidak logik. Tenaga yang menggerakkan id ini dipanggil ‘libido’. Contohnya. Desakan yang paling kuat pada waktu ini ialah memperolehi kepuasan dengan segera. Apabila ia mahukan sesutu. agresif yang beroperasi atas prinsip kenikmatan di mana sasarannya adalah untuk meredakan ketegangan dan memaksimakan kenikmatan. ia mahukan dengan cepat dan tanpa bertangguh-tangguh bertujuan untuk mengekalkan individu dalam keadaan tanpa ketegangan yang mungkin ada. Walaupun wujud struktur yang berasingan tetapi ketiga-tiga unsur ini mencerminkan proses interaksi yang pelbagai dalam personaliti sesorang yang memotivasikan tingkah laku. ego dan super ego. . seorang bayi yang lapar tidak boleh menunggu. Id juga bergeraka atas prinsip keseronokkan dan menghindarkan kesakitan (to gain pleasure dan to avoid pain). Keperluan asas seperti kelaparan.4. Apabila tenaga ini meningkat. tekanan juga akan meningkat yang kemudiannya mesti dilepaskan atau disalurkan. seks. tidak bermoral dan semata-mata bertujuan untuk memenuhi dorongan naluri. Id merupakan personaliti yang asas. tidak teratur.35 2.2 Teori Psikodinamik Sigmund Freud Sigmund Freud (1959) merujuk personaliti akibat interaksi tiga bahagian yang berasingan iaitu id.

Kesimpulannya ego menggunakan pemikiran logikal dan mengatur rancangan yang sesuai dengan norma sosial untuk memenuhi keinginan id tanpa merosakkan diri dan orang lain. bukan realiti dan berusaha mendapatkan kesempurnaan dan bukan untuk keseronokkan. Fungsi utama superego ialah menyekat desakan-desakan id terutama yang berbentuk seksual kerana desakandesakan begini dicemuh oleh masyarakat. Ia bersifat tidak rasional dan menggunakan kuasanya untuk menghapuskan sama sekali keinginan naluri id. Tingkah laku ego bersifat separuh sedar yang beropreasi beasaskan prinsip realiti di mana ia cuba melambatkan keinginan id dipenuhi sehinggalah objek yang sesuai ditemui untuk memenuhi keinginan tersebut. ia akan belajar kehendak-kehendaknya yang boleh ditangguhkan dan kadang-kadang matlamat jangka panjang memerlukan pengabaian matlamat jangka pendek. .36 Ego pula merupakan komponen yang membuat keputusan dan cuba memenuhi kehendak id dengan menurut batasan-batasan yang dikenakam oleh dunia luaran. Contohnya individu yang lapar harus membezakan antara bayangannya tentang makanan dengan persepsi sebenar tentang makanan jika keinginan untuk makan itu hendak dipenuhi. superego juga berfungsi untuk memujuk ego supaya menggantikan matlamat realistik dengan matlamat moral serta berusaha ke arah mencapai kesempurnaan. egonya bertambah kuat. Individu itu harus belajar untuk mendapatkan dan memakan makanan bagi mengurangkan ketegangan akibat lapar. Selain itu. Ia sangat mementingkan sama ada sesuatu tindakan itu baik atau buruj. betul atau salah. Apabila bayi mula membesar. Dengan kata lain ego bertanggungjawab mengendalikan kehendak-kehendak dan desakan-desakan id mengikut cara yang diterima dan tidak melanggar nilai-nilai atau norma masyarakat. Superego mewakili yang unggul (ideal). Ego mengawal pemikiran sedar dan menapis keinginan-keinginan naluri id. hasil daripada pengalaman. Manakala Superego pula merupakan komponen moral personaliti yang berfungsi berasaskan prinsip moral.

4. maka terbentuklah identiti yang selamat. Komponen superego mempunyai dua bahagian iaitu hati nurani (conscience) dan ego ideal. 2. Ia mewakili nilai dan norma-norma masyarakat tentang tingkah laku. Secara ringkasnya diterangkan kelapan-lapan tahap tersebut seperti berikut:- . Perkara yang penting ialah keperluan dan keinginan kanak-kanak seimbang dengan yang terdapat dalam masyarakat. Suasana ini akan menentukan sama ada seseorang kanak-kanak diterima dan disayangai atau sebaliknya. Menurut Erikson. Hati nurani akan menyebabkan kita berasa bersalah jika kita melakukan sesuatu yang bertentangan denga nilai moral dan masyarakat sementara ego ideal menyebabkan kita berasa bangga dan gembira jika kita berjaya melakukan sesuatu yang dianggap baik. terdapat lapan tahap dalam proses perkembangan manusia. Seseorang harus berjaya menghadapi krisis pada satu-satu peringkat sebelum berpindah ke peringkat seterusnya.37 Menurut Freud. Sekiranya kanak-kanak berasa berketerampilan dan dihargai mengikut kefahaman mereka dan seperti kehendak anggota masyarakat yang lain. seseorang individu tidak dilahirkan dengan superego tetapi ianya terbentuk melalui interaksi dengan ibu bapa dan masyarakat. 1968). Walaupun Erikson akur dengan pandangan Sigmund Freud tentang keperluan kenikmatan dalam pembentukan personaliti namun perhubungan kanak-kanak dengan ibu bapa juga penting dalam pembentukan personaliti (Erikson.3 Pendekatan Sosial Erik Erikson Seorang ahli psikologi yang berorientasikan sosial dalam pembentukan personaliti seseorang individu.

Tahap 3 . pujian dan penghargaan kesannya menjadi kanak-kanak tersebut menjadi produktif tetapi sekiranya menerima peneguhan negatif selalu dikritik dan dimarahi maka wujud rasa rendah diri dan kurang keyakinan diri pada kanak-kanak tersebut.38 Tahap 1 . Sekiranya mendapat peneguhan positif. Tingkah laku yang menonjol seperti degil dan tidak mahu mendengar kata. pakaian dan kasih sayang.Inisiatif lawan Rasa Bersalah (3 – 5 tahun) Mula terdedah kepada cabaran dan persekitaran. Sekiranya mendapat penjagaan yang baik maka kanak-kanak itu percaya pada persekitaran tetapai sekiranya mendapat penjagaan yang tidak sempurna maka wujud perasaan tidak percaya kanak-kanak itu kepada orang lain. Kanak-kanak mula menunjukkan tingkah laku inisiatif ingin berdikari. penjaga dan masyarakat. membasuh dan sebagainya. Bermulanya konflik – percaya atau tidak percaya pada persekitaran seperti ibu bapa. Namun sekiranya ibu bapa yang mendorong maka wujud rasa yakin pada diri kanak-kanak itu. . Keinginan perlu dipenuhi seperti makanan. meneroka dan membuat sesuatu yang baru seperti bantu ibu memasak. Sekiranya tidak mendapat sokongan dan sering dikritik atau didenda maka timbul rasa bersalah.Kerajinan lawan Rasa Rendah Diri (6-11 tahun) Memasuki alam persekolahan dan mula dipengaruhi guru dan rakanrakan. Tahap 4 .Autonomi lawan Ragu-ragu / Malu (1. Maka hasilnya negatif menyebabkan anak suka mengasingkan diri serta tidak yakin pada diri sendiri. tetapi sekiranya mendapat kawalan yang ketat maka timbul rasa dendam. Berlakunya konflik sosial di mana percubaan melakukan sesuatu secara sendiri. Kanak-kanak akan menunjukkan tingkah laku percaya sepenuhnya kepada kata-kata guru. Tahap 2 . ragu dan tiada keyakinan diri serta menjadikan kan kanak-kanak itu seorang yang pemalu.2 tahun).Percaya lawan Tidak Percaya (0 – 1 tahun).

mula membina hubungan yang akrab dan mesra seperti memikirkan tentang teman hidup.39 Tahap 5 .Kemesraan lawan Pengasingan Diri (20 – 40 tahun) Awal dewasa. Tingkah laku menunjukkan mula menilai dan memikirkan kembali peristiwa yang telah berlaku.Keutuhan lawan Rasa Putus Asa (60 tahun ke atas) Peringkat akhir dewasa. Sebaliknya timbul penyerapan kendiri sekiranya individu dikatakan cenderung dengan kepentingan diri sendiri dengan tidak menghiraukan perasaan orang lain.Generitiviti lawan Penyerapan Kendiri (40 – 60 tahun) Berjaya mengatasi konflik di tahap 6. Di sinilah identiti seseorang pelajar dibentuk hasil daripada pengintegrasian pelbagai peranan sebagai anak. rakan dan . Sekiranya perjalanan hidupnya berjaya mengatasi tahap-tahap sebelumnya maka kehidupannya lebih utuh dan mendapat kepuasan. pelajar. Tahap 7 . Namun sukar mencari identiti kerana terlalu banyak berfikir. Sekiranya gagal dalam membina hubungan. Remaja mula menunjukkan tingkah laku cuba berhadapan dengan situasi yang bertentangan kesannya timbul krisis identiti seperti terlalu sensitif dengan perubahan fizikal yang sedang dialami serta mencari peranan diri. abang. Peringkat yang paling penting ialah tahap ke lima iaitu identiti lawan kekeliruan identiti. Tingkah laku yang ketara mula fikirkan soal keluarga dan orang lain serta sumbangan kepada masyarakat. Hasil yang positif timbul perasaan prihatin terhadap diri dan orang lain serta berjaya mendidik anak-anak menjadikan kehidupan yang lebih bermakna. kakak. Namun sekiranya wujud konflik dalam kehidupannya maka timbul rasa putus asa dan kecewa.Identiti lawan Kekeliruan Identiti (12 – 19 tahun) Alam Remaja. mula mewujudkan identiti dan persepsi sendiri. Tahap 6 . individu tersebut mula mengasingkan diri. Tahap 8 . percintaan dan perkahwinan.

terlibat dalam gangsterisme dan dlam pergaduhan antara pelajar. Pelajar tidak dapat menilai antara yang baik dan yang buruk lalu melakukan perkara-perkara seperti ponteng kelas dan sekolah. 2. Segala perlakuan ibu bapa mempengaruhi anak bagaimana seseorang anak melihat dirinya sendiri. Proses identiti diri ini akan melibatkan proses mengadabkan seseorang pelajar. Ibu bapa merupakan orang yang utama dalam pembentukan personaliti anak-anak. .5 Krisis Identiti Kehilangan adab dan akhlak dalam proses pembelajaran akan menyebabkan kehilangan identiti diri (sahsiah) pelajar. melepak. Maka apakah yang menentukan identiti di kalangan remaja? Kajian menunjukkan bahawa konsep kendiri dan memahami diri (self) ada kaitan dengan persepsi positif dan pengukuhan dalam perhubungan ibu bapa dan orang-orang yang berdekatan dengan individu tersebut. Erikson (1963). remaja mengalami pengalaman transisi daripada kebergantungan pada ibu bapa kepada berdikari iaitu identiti diri. Jika pelajar gagal dalam pembentukan identiti maka wujudlah kekeliruan dan kekecewaan. selepas baligh. Menurut Sullivan (1953). orang-orang signifikan sangat penting dan pengaruh mereka sangat kuat terhadap perkembangan diri kanak-kanak.40 sebagainya. Menurut Erikson (1968). Proses pendidikan yang baik dan sepadu seharusnya mampu mengidentiti diri insan bukan menghilangkan identiti tersebut. Mereka mula bertanya sama ada pengalaman lepas dan sekarang menyediakan mereka ke era baru.

Dalam teori ini Erikson meletakkan remaja yang berumur antara 12 hingga 19 tahun di tahap identiti lawan kekeliruan peranan. Pertama adalah identiti pelajar secara keseluruhan. membunuh dan sebagainya adalah di antara beberapa contoh akibat kehilangan identiti diri. tetapi adik dan abang ini mempunyai identitinya yang tersendiri. sehingga seorang anak tidak mungkin menghormati bapanya kalau ia tidak mengenali identiti dirinya yang ianya adalah seorang anak. seorang pelajar perlu mengenali identiti sebagai seorang pelajar. Sekurang-kurangnya ia perlu insaf bahawa dirinya adalah seorang pelajar dan dengan demikian perlu mempunyai identiti diri sebagai seorang pelajar. mencuri. Hilangnya identiti ini dari seseorang pelajar akan menyebabkan hilangnya wibawa diri pelajar. Pada tahap ini remaja akan cuba berusaha mewujudkan identiti dan persepsi sendiri terhadap dunia mereka. Dengan kaedah yang sama. Begitu penting identiti ini. Begitu jugalah pelajar. Teori ini digelar psikososial kerana beliau menggabungkan tiga faktor yang mempengaruhi perkembangan individu iaitu faktor kendiri. terlibat dengan gangsterisme. Keduanya adalah identiti diri sendiri yang sudah pasti berlainan dengan orang lain yang menyebabkan seseorang itu berbeza antara satu dengan yang lain adalah kerana mereka mempunyai identiti yang berbeza. Bayangkan sahaja apa akan berlaku sekiranya identiti ini sudah hilang pada diri seorang insan. setiap pelajar mempunyai identiti sendiri yang diberikan oleh Allah kepadanya. emosi dan faktor sosial. Erik Erikson merupakan seorang tokoh psikologi yang membentuk satu teori yang komprehensif tentang perkembangan manusia berdasarkan jangkamasa kehidupan mereka. Selagi identiti ini dihubungkan dengan sesuatu sifat yang tidak terkeluar dari batas keinsanan dan syariat sudah pasti identiti tersebut boleh diterima. merogol. Begitulah seorang isteri terhadap suaminya.Gejala buruk seperti ketagihan dadah. seorang rakan dengan rakannya yang lain dan sebagainya. .41 Identiti dapat dibahagikan kepada dua. Seorang adik dan abang dalam satu keluarga walaupun mempunyai identiti sebagai anak kepada seorang bapa.

cemerlang. Individu yang bergelar remaja akan berusaha memahami dan menilai diri sendiri. Di sini betapa pentingnya peranan sekolah untuk membentuk identiti pelajar yang baik. mereka akan mula meragui peranan dan fungsi mereka dalam masyarakat. ibu bapa dan ahli masyarakat. Pelajar perlu diberi peluang untuk mengenali dirinya. Teori-teori perkembangan yang telah dikemukakan di atas oleh beberapa tokoh psikologi seperti Erik Erikson dan Sigmund Freud memfokus kepada bagaimana perkembangan berlaku dan mengapa sesuatu perubahan berlaku. pada tahap ini. Penerapan nilai-nilai murni di kalangan pelajar amat penting bagi melahirkan generasi yang bersahsia mulia. Pengetahuan perkembangan manusia adalah perlu terutama kepada pendidik untuk menjangka.42 Menurut Erikson. Dalam proses memahami dan menilai diri sendiri. Sekiranya usaha untuk mencari identiti itu gagal. Kesannya mereka akan menghadapi krisis identiti. gemilang dan terbilang. remaja mencari identiti dirinya dan cuba mencari jawapan kepada persoalan “siapa aku”. . peranannya sebagai seorang insan atau manusia di dunia dan selepas mati. merancang serta mencungkil potensi yang ada. remaja tersebut berkecenderungan berdepan dengan situasi yang bertentangan dengan identitinya. Krisis identiti juga berlaku kerana para remaja begitu sensitif dengan perubahan fizikal badan yang sedang dialami ketika zaman remaja. Mereka mula memikirkan peranan mereka sebagai bakal teman hidup seseorang. Usaha remaja mencari identiti mungkin menjadi bertambah sukar dengan terdapatnya berbagai-bagai pilihan yang mungkin. Remaja yang mempunyai identiti sendiri akan mencipta perancangan masa depan yang memuaskan dan rasa selamat.

populasi kajian. instrumen kajian. prosedur kajian. 3.2 Reka Bentuk Kajian Kaedah yang dipilih untuk kajian ini ialah reka bentuk kajian yang bersifat ‘eks-pos-fakto’ iaitu melihat punca dan perlakuan masa kini berdasarkan peristiwa yang telah pun berlaku dan bersifat kuantitatif dalam bentuk soal selidik. Kaedah ini adalah lebih relevan untuk digunakan kerana dapat menerangkan dengan lebih jelas fenomena yang hendak dikaji.43 BAB 111 METODOLOGI KAJIAN 3. Ianya lebih mudah ditadbirkan dan menjimatkan kos dan masa. . lokasi kajian. Hubungan antara punca salah laku pelajar dengan profil personaliti pelajar dilihat dengan menggunakan statistik korelasi. perbincangan adalah meliputi aspek-aspek yang berkaitan dengan pengkaedahan-pengkaedahan yang relevan dalam menjalankan kajian. Aspek-aspek tersebut adalah merangkumi reka bentuk kajian.1 Pengenalan Di dalam bab ini. analisis data serta jangkamasa kajian. Data yang diperoleh berdasarkan rekod atau item yang ditandakan oleh responden dalam soal selidik.

penyelidik telah menggunakan persampelan bertujuan untuk mendapatkan responden kajian yang terdiri daripada pelajar lelaki dan perempuan daripada pelbagai bangsa dari tingkatan 4 yang ada rekod salah laku di sekolah masing-masing. Ramai pelajar tingkatan 4 yang menganggap tahun ini adalah ‘honeymoon year’ dan masa untuk mereka ‘enjoy’ kerana tiada peperiksaan penting. Ianya terletak kira-kira 25 km dari Bandaraya Johor Bahru. Penyelidik sengaja mengecilkan skop dengan memilih responden dari tingkatan 4 yang mempunyai rekod salah laku supaya ia lebih relevan dengan tajuk kajian dan lagi mereka ini tidak terlibat dengan peperiksaan besar seperti PMR dan SPM. Taman Megah Ria dan Taman Kota Puteri yang mana sekolah-sekolah ini di bawah pentadbiran Pejabat Pendidikan Daerah Pasir Gudang (Zon D).44 3. Johor Bahru. Bilangan sampel di sekolah-sekolah ini dipilih kerana sekolah-sekolah berkenaan menunjukkan kekerapan berlakunya salah laku pelajar. Kebanyakan mereka akan lebih melayan desakan hati untuk ingin bebas dan kurang menumpukan perhatian pada pelajaran. Dalam Kajian ini. persampelan merupakan pengambilan sebahagian daripada sesuatu populasi. kawasan Masai. Sebab itulah mengapa banyak kes salah laku pelajar melibatkan pelajar tingkatan 4. 3.3 Lokasi Kajian Kajian dijalankan di empat buah Sekolah Menengah Kebangsaan yang terletak dalam kawasan perumahan berhampiran di Taman Rinting. Di samping itu pelajar di sekolah-sekolah berkenaan terdiri daripada pelbagai bangsa dan latar . Mereka tidak menyedari bahawa lebih 50% isi pelajaran tingkatan 4 akan diuji dalam Peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia ketika di tingkatan 5 nanti.4 Sampel Kajian Menurut Kerlinger (1973).

Keb. Men. Men. reaksi. instrumen kajian jenis ini dapat memberikan maklumat tentang latar belakang responden.5 Intrumen Kajian Dalam kajian ini. Sekolah Sek. Kota Puteri 2 Jumlah Bil. sikap dan sebagainya. pendapatan ibu bapa. . Responden 60 55 60 55 230 3. Men. Keb. Taman Megah Ria Sek. pendapat. Keb. Men Keb. Taman Rinting 2 Sek. maklumat faktor-faktor penyebab salah laku responden dan maklumat salah laku yang sering dilakukan responden. Dalam bahagian A. umur. 4. pekerjaan dan tahap pendidikan ibu bapa.1 : Bilangan Sekolah dan Responden yang terlibat dalam kajian Bil 1. bilangan adik beradik. penyelidik menggunakan kaedah soal selidik sebagai instrumen kajian. bangsa. Soal selidik dibahagikan kepada empat bahagian iaitu latar belakang responden.45 belakang yang menjadi punca salah laku pelajar. Black (1993). sebanyak 10 item diberi untuk mendapatkan maklumat diri pelajar. profil personaliti responden. Kota Puteri Sek. Antaranya jantina. 2. Sekolah-sekolah yang terlibat dalam kajian ini adalah seperti berikut: Jadual 3. 3.

Pengukuran dibuat dengan menggunakan Skala 5 mata seperti berikut:- Jadual 3. Item-item berbentuk positif dan negatif dikemukakan untuk mendapatkan pesepsi responden. datang lewat ke sekolah atau balik awal dari sekolah. merokok dan menagih dadah. Item-item ini diubah suai daripada soal selidik yang telah digunakan oleh Aziz Abu Bakar (1997). Item-item yang dikemukakan adalah seperti ponteng kelas dan sekolah. Manakala Bahagian C bertujuan untuk mendapatkan maklumat punca salah laku pelajar yang dikenal pasti oleh penyelidik. Sebanyak 32 item yang merangkumi faktor sikap ibu bapa.2 : Penskoran skala 5 mata Item Positif Sangat tidak setuju Tidak setuju Kurang setuju Setuju Sangat Setuju Item Negatif Sangat Setuju Setuju Setuju Tidak Setuju Sangat Tidak Setuju Mata 1 2 3 4 5 . melawan guru dan budaya melepak.46 Bahagian B pula terdapat 13 item salah laku di senaraikan untuk mendapatkan maklumat mengenai jenis-jenis salah laku yang biasa dilakukan pelajar di sekolah menengah. vandalisme. gangsterisme. pergaduhan sesama kaum dan antara kaum. pengaruh rakan sebaya dan iklim sekolah termasuk sikap guru.

penyelidik menggunakan instrumen Profil Personaliti Tajma (PPT-R) merupakan satu set alat ukur psikologi yang mempunytai nilai kesahan dab kebolehpercayaan yang tinggi iaitu di antara 0.00 – 2. . Digunakan untuk mendapatkan data dan maklumat tentang trait personaliti dan tingkah laku seseorang individu. Penyelidik telah memilih satu laporan kajian oleh Dr Azizi yang bertajuk ‘Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Masalah Disiplin Pelajar Sekolah dan Perhubungan Pembentukan Personaliti Pelajar’ sebagai bahan rujukan utama dalam membantu menyiapkan tesis ini. 3.33 2.00 Rendah Sederhana Tinggi Dalam bahagian D pula. Profil ini mempamerkan 11 trait personaliti diri yang diukur menerusi 83 item yang diterjemahkan dalam bentuk soalan. B – Benar. C – Tidak Benar.34 – 3.9.47 Pecahan tiga skala adalah seperti berikut:- 1.66 3.6 Prosedur Kajian Sebelum kajian dijalankan penyelidik telah membuat penyelidikan untuk mendapatkan maklumat kajian-kajian yang telah dibuat oleh penyelidik lain tentang masalah disiplin di kalangan pelajar dan puncanya. Skala PPT-R direka bentuk menerusi skala likert tiga mata iaitu A – Sangat Benar.67 – 5. Kemudian penyelidik telah menghubungi guru kaunselor di sekolahsekolah yang dikenal pasti untuk mendapatkan maklumat tentang bilangan pelajar yang terlibat dalam salah laku.8 hingga 0.

Untuk memberi gambaran yang lebih jelas.48 Kemudian penyelidik memohon kebenaran daripada Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Kementerian Pelajaran Malaysia untuk menjalankan kajian ini kerana ianya melibatkan sekolah-sekolah di bawah kelolaan Kementerian tersebut. min dan sisihan piawai.5).7 Analisis Data Kesemua data yang diperolehi akan diproses dan dianalisis dengan menggunakan ‘Statistical Package for the Social Science (SPSS for windows versi 7. seterusnya mengedarkan dan mengumpulkan semula soal selidik tersebut dan menyerahkan kembali kepada penyelidik untuk tindakan selanjutnya. . kekerapan. Penyelidik sendiri mengunjungi sekolah-sekolah berkenaan untuk mendapatkan keizinan daripada pengetua dan memberi penerangan tentang tujuan soal selidik serta tatacara menjawab soal selidik. jadual di bawah menunjukkan ringkasan statistik yang digunakan oleh penyelidik bagi menganalisis data kajian yang diperoleh. Dua kaedah statistik digunakan dalam analisis ini iaitu statistik deskriptif dan statistik inferens. Statistik deskriptif digunakan untuk membuat rumusan terhadap latar belakang responden dan perhubungan di antara responden dengan pembolehubah dalam bentuk jumlah skor. Manakala statistik inferens pula digunakan untuk menguji kesemua hipotesis yang telah dibentuk. 3. peratusan. Penyelidk juga memohon kebenaran surat pengesahan daripada pihak Universiti Teknologi Malaysia. Dalam hal ini guru kaunselor diberi tanggungjawab untuk memberi penjelasan kepada responden yang dipilih.

Jenis Statistik Ujian . Objektif Kajian Untuk mengetahui sama ada wujudnya perbezaan yang signifikan antara profil personaliti pelajar terhadap salah laku pelajar berdasarkan tahap pendidikan ibu bapa. Korelasi 4. Anova 3.t 2. Untuk mengetahui sama ada wujudnya hubungan antara punca salah laku pelajar yang dipengaruhi oleh sikap ibu bapa dengan profil personaliti pelajar Untuk mengetahui sama ada wujudnya hubungan antara punca salah laku pelajar yang dipengaruhi oleh rakan sebaya dengan profil personaliti pelajar. Korelasi 5. Untuk mengetahui sama ada wujudnya hubungan antara punca salah laku pelajar yang dipengaruhi oleh iklim sekolah dengan profil personaliti pelajar.3 : Ringkasan Statistik Bil 1.49 Jadual 3. Untuk mengetahui sama ada wujudnya perbezaan yang signifikan antara profil personaliti pelajar terhadap salah laku pelajar berdasarkan demografi bangsa. Korelasi .

Responden yang terlibat iaitu pelajar-pelajar yang telah dikenal pasti bermasalah dari pelajar tingkatan empat di empat buah sekolah menengah yang telah dipilih dari kawasan Masai. pekerjaan ibu. Zon Pasir Gudang.0. tahap pendidikan ibu dan lain-lain. bangsa.1 Pengenalan Dalam bahagian Bab 4 ini akan memaparkan keputusan dan keterangan bagi dapatan data yang telah dianalisis menggunakan perisian SPSS version 15. .3 melibatkan salah laku pelajar. aliran.50 BAB 4 DAPATAN KAJIAN 4. umur. rakan sebaya dan iklim sekolah dan sikap guru. bilangan adik beradik.2 menggambarkan latar belakang para pelajar seperti jantina.4 merupakan Punca Salah Laku Pelajar dari segi sikap ibu bapa. Bahagian 4. Kajian yang dijalankan adalah untuk meninjau faktor-faktor yang mempengaruhi salah laku pelajar dan hubungannya dengan personaliti pelajar. pendapatan ibu bapa dan pekerjaan bapa. Seramai 230 orang pelajar yang terlibat merupakan sampel kajian ini. tahap pendidikan bapa. Manakala Bahagian 4. Bahagian 4.penjaga.

0 Jadual 4.2 Umur Jadual 4.1 : Taburaran Kekerapan dan Peratusan Responden Mengikut Jantina Pernyataan Kekerapan Peratus Lelaki Perempuan Jumlah 163 67 230 70.0 Jadual 4.2 menunjukkan taburan kekerapan dan peratusan responden mengikut umur.1 menunjukkan taburan kekerapan dan peratusan responden mengikut jantina di mana seramai 163 orang atau 70.2 : Taburaran Kekerapan dan Peratusan Responden Mengikut Umur Pernyataan Kekerapan Peratus 16 Tahun 17 Tahun Jumlah 202 28 230 87.2 Latar Belakang Responden 4.1% adalah perempuan. Ini menunjukkan kebanyakan responden yang dikaji adalah didominasi oleh pelajar lelaki 4.8% dan seramai 28 orang atau 12. Majoriti responden yang berumur 16 tahun adalah paling tinggi iaitu seramai 202 orang atau 87.2.2.1 100.9 29.9% adalah lelaki dan seramai 67 orang atau 29. Ini menunjukkan keseluruhan responden terdiri daripada pelajar yang berumur 16 tahun.8 12. .51 4.2 100.1 Jantina Jadual 4.2% responden berumur 17 tahun.

Majoriti responden adalah berbangsa Melayu iaitu seramai 150 orang atau 65.5 100.3 menunjukkan taburan kekerapan dan peratusan responden mengikut bangsa. diikuti seramai 34 orang atau 14.2 13.8% adalah daripada berbangsa India dan seramai 31 orang atau 13.8 6. .9 89.3 : Taburaran Kekerapan dan Peratusan Responden Mengikut Bangsa Pernyataan Kekerapan Peratus Melayu Cina India Lain-lain Jumlah 150 31 34 15 230 65.4 menunjukkan taburan kekerapan dan peratusan responden mengikut Aliran di mana majoriti responden yang mempunyai masalah salah laku ini adalah berada di dalam aliran sastera iaitu seramai 205 orang atau 89.1% manakala responden dalan aliran sains pula seramai 25 orang atau 10.5% adalah responden berbangsa Cina. 4. Cina dan India mempunyai jumlah paling rendah iaitu 2 orang atau 1 peratus.0 Jadual 4. Ini menunjukkan majoriti responden terdiri daripada pelajar yang berbangsa Melayu.52 4.0 Jadual 4. Manakala responden berbangsa lain-lain selain Melayu.9%.5 14.4 : Taburaran Kekerapan dan Peratusan Responden Mengikut Aliran Pernyataan Kekerapan Peratus Sains Sastera Jumlah 25 205 230 10.2.4 Aliran Jadual 4.1 100.2%.3 Bangsa Jadual 4.2.

5 : Taburaran Kekerapan dan Peratusan Responden Mengikut Bilangan adik beradik Pernyataan Kekerapan Peratus 1 – 2 orang 3 – 5 orang 6 – 9 orang 10 orang ke atas Jumlah 56 133 39 2 230 24. 4.8%.6 Pendapatan Ibubapa Jadual 4.8 27.2. manakala seramai 39 orang atau 17.5 menunjukkan taburan kekerapan dan peratusan responden mengikut bilangan adik beradik.00 – RM 4000.00 RM 2001.00 – RM 3000.00 RM 3001.5 100. Majoriti responden mempunyai bilangan adik beradik 3 hingga 5 orang iaitu seramai 133 orang atau 57.3 3.5 3.8 17.9 100.5 Bilangan adik beradik Jadual 4.3 57.00 RM 1001.0 .00 – RM 2000.0 11.53 4.3% mempunyai 1 hingga 2 orang adik beradik.0 . diikuti seramai 56 orang atau 24.2.6 : Taburaran Kekerapan dan Peratusan Responden Mengikut Pendapatan Ibubapa Pernyataan Kekerapan Kurang dari RM 1000.9% mempunyai 10 orang dan ke atas bilangan adik beradik.00 RM 4001.00 ke atas Jumlah 126 62 26 8 8 230 Peratus 54.0% mempunyai 6 hingga 9 orang dan hanya 2 orang atau 0.0 4.

Majoriti bapa/penjaga responden bekerja sebagai Pekerja Swasta iaitu seramai 135 orang atau 56.3 2. Ini diikuti dengan responden yang berpendapatan antara RM1001 hingga RM2000 dengan bilangan responden seramai 62 orang atau 27. Seramai 8 orang responden atau 3.54 Jadual 4.3% sebagai pesara dan seramai 6 orang atau 2.7% dan seramai 29 orang atau 12. Kedua-duanya mempunyai peratusan yang sama. Majoriti responden memperoleh pendapatan antara kurang dari RM1000 iaitu seramai 126 orang atau 54.2.7 menunjukkan kekerapan dan peratusan responden mengikut pekerjaan bapa/penjaga. Ini diikuti dengan bapa/penjaga responden yang bekerja sendiri dengan bilangan responden seramai 50 orang atau 21.0 Jadual 4.7 Pekerjaan Bapa / Penjaga Jadual 4.7%.6% adalah tidak bekerja.6 menunjukkan kekerapan dan peratusan responden mengikut pendapatan ibu bapa. 4.3% yang memperoleh pendapatan antara RM2001 hingga RM3000.7 4.8%.5% masing-masing memperoleh pendapatan antara RM3001 hingga RM4000 dan berpendapatan RM4000 ke atas.0% dan seramai 26 orang responden atau 11.7 21. Seramai 10 orang atau 4.6 58. .6% sebagai Kakitangan Kerajaan.7 : Taburaran Kekerapan dan Peratusan Responden Mengikut Pekerjaan Bapa / Penjaga Pernyataan Kekerapan Peratus Kakitangan Kerajaan Pekerja Swasta Bekerja Sendiri Pesara Tidak Bekerja Jumlah 29 135 50 10 6 230 12.6 100.

7 63. 4.55 4.2.9 Tahap Pendidikan Bapa Jadual 4.8 Pekerjaan Ibu Jadual 4.9 : Taburaran Kekerapan dan Peratusan Responden Mengikut Tahap Pendidikan Bapa Pernyataan Kekerapan Peratus Universiti Kolej / Maktab / Politeknik Sekolah Menengah Sekolah Rendah Jumlah 34 27 145 24 230 14.0 10.2.8 : Taburaran Kekerapan dan Peratusan Responden Mengikut Pekerjaan Ibu Pernyataan Kekerapan Peratus Bekerja Suri rumah Jumlah 65 165 230 28.4 100.8 11.3 71. Majoriti bapa responden mempunyai tahap pendidikan Sekolah Menengah iaitu seramai 145 orang atau 63.8 menunjukkan kekerapan dan peratusan responden mengikut pekerjaan Ibu.7 100.3% menyatakan bahawa ibu mereka bekerja.0 Jadual 4.9 menunjukkan kekerapan dan peratusan responden mengikut tahap pendidikan bapa.0 Jadual 4. Manakala seramai 65 orang responden atau 28. Ini diikuti dengan bapa responden yang mempunyai tahap pendidikan Universiti dengan bilangan . Majoriti ibu responden adalah sebagai seorang suri rumah iaitu seramai 165 orang atau 71.7%.0%.

6% pada peringkat Universiti.7% pada peringkat Kolej / Maktab / Politeknik.10 : Taburaran Kekerapan dan Peratusan Responden Mengikut Tahap Pendidikan Ibu Pernyataan Kekerapan Peratus Universiti Kolej / Maktab / Politeknik SekolahMenengah Sekolah Rendah Sekolah Agama sahaja Jumlah 22 13 159 32 4 230 9.1 13.1%.7% pada peringkat Sekolah Agama sahaja.10 Tahap Pendidikan Ibu Jadual 4.4% pada peringkat Sekolah Rendah.0 Jadual 4. Majoriti ibu responden mempunyai tahap pendidikan Sekolah Menengah iaitu seramai 159 orang atau 69.7% pada peringkat Kolej / Maktab / Politeknik.10 menunjukkan kekerapan dan peratusan responden mengikut tahap pendidikan ibu. Manakala seramai 13 orang atau 5.56 responden seramai 34 orang atau 14.7 69.9 1. 4.9% dan seramai 22 orang atau 9.8% dan seramai 27 orang atau 11. Ini diikuti dengan ibu responden yang mempunyai tahap pendidikan sekolah rendah sahaja dengan bilangan responden seramai 32 orang atau 13. Seramai 4 orang atau 1.7 100. Seramai 24 orang atau 10.6 5. .2.

40% 52.70% 21.50% 96.80% 6.00% 100.40% 14.11 : Taburan Responden Mengikut Jenis Salah Laku No Jenis Salah Laku Pelajar Respon / N = 230 Ya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Ponteng kelas Datang lewat Ponteng Sekolah Melawan guru Melepak di kawasan sekolah Balik awal Merokok / Menagih dadah Bergaduh sesama kaum Bergaduh antara kaum Melepak di pusat membeli belah Merosakkan harta sekolah Terlibat dalam gangsterisme Merosakkan harta guru Purata 61. sebanyak 59.90% 29.57 4.60% adalah responden yang terlibat dengan salah laku melawan guru.00% 100.10% 22.20% 21.90% 77.00% 100.70% 40.3.5% Jumlah 100.60% 47.80% responden yang ponteng sekolah dan 42.00% 100.30% 78.30% 70.00% 100.80% 42.10% 70.60% 31.1 Jenis Salah Laku Pelajar Jadual 4.00% 100.70% 29.11 menunjukkan taburan peratusan responden mengikut jenis salah laku.60% 85.00% 100.40% 68.30% responden yang pernah ponteng kelas.20% 57.80% 78.5% Tidak 38.70% 79.00% 100.00% 100.50% 3.00% 100.30% 59. Di antara salah laku yang dominan ialah sebanyak 61.20% 93. .60% pelajar yang datang lewat.0% Jadual 4.00% 100.00% 100. Manakala sebanyak 47.30% 20.00% 100.3 Salah Laku Pelajar 4.

0% 68.3% 32.4% 8.58 Peratusan yang terendah pula iaitu sebanyak 3.1% 39.2% 9. Secara keseluruhannya menunjukkan bahwa jenis salah laku yang paling tinggi dilakuukan responden adalah salah laku ponteng kelas manakala jenis salah laku yang terendah pula iaitu salah laku merosakkan harta guru.5% 11.8% 47.1% 30.3% 28.4% 33.4% 21.6% 35.12 : Taburan Responden Mengikut Kekerapan Salah Laku No Jenis Salah Laku Pelajar Kekerapan Salah Laku / N = 230 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali Lebih 5 kali 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Ponteng kelas Ponteng Sekolah Merokok / Menagih dadah Datang lewat Balik awal Terlibat dalam gangsterisme Bergaduh sesama kaum Bergaduh antara kaum Merosakkan harta sekolah Merosakkan harta guru Melawan guru Melepak di kawasan sekolah Melepak di pusat membeli belah Purata 4.3% 13.5% 16.2% 13.6% 21.1% 27.3% 34.3% 23.8% .8% 6.3% 19.8% 19.1% 12.50% responden yang terlibat dengan gangsterisme dan sebanyak 14.0% 11.3% 20.7% 13.2% 16.7% 7.3.7% 11.0% 8.7% 10.6% 24.0% 7.2 Kekerapan Salah Laku Pelajar Jadual 4.5% 3.0% 17.6% 21.3% 15.3% 10.6% 13.1% 20.7% 7.3% 7.0% 11.3% 11.4% 34.7% 13.6% 33.8% 7.9% 39.8% 1.6% 15.4% 7.5% 19. 4.5% 24.0% 3.7% 34.1% 32.5% 19.3% 29.9% 23.7% 17.4% 28. sebanyak 6.0% 27.5% 17.90% bagi salah laku merosakkan harta guru.8% 18.5% 44.9% 15.3% 9.0% 33.80% bagi salah laku merosakkan harta sekolah.

7% pelajar pernah ponteng kelas lebih daripada 5 kali.7% pelajar datang lewat ke sekolah juga lebih dari 5 kali. Manakala sebanyak 32. . Secara keseluruhannya. majoriti pelajar yang mempunyai kekerapan salah laku yang paling tinggi iaitu lebih 5 kali bagi salah laku ponteng kelas.2% pelajar yang melepak di kawasan sekolah mempunyai kekerapan salah laku lebih 5 kali dan sebanyak 28. sebanyak 34.3% pula pelajar yang bergaduh sesama kaum. diikuti sebanyak 44.59 Jadual 4.3% pelajar terlibat dalam gangsterisme.12 menunjukkan taburan peratusan responden mengikut Kekerapan Salah Laku. Di antara kekerapan salah laku yang dominan ialah sebanyak 68.

7% 9.6% 44.8% 21.34 1.99.13 menunjukkan taburan kekerapan.51 0.4% 3.60 4.24 10.07 1.3% TS 1.4% 15.47 2.63 1.25 5 6 47.0% 28.5% 7.40 39.52 dan sihan piawai 0.0% 17.6% 24. Manakala .7% 35.06 1. min dan sisihan piawai bagi Punca Salah Laku Pelajar Dari Segi Faktor Sikap Ibu Bapa No Pernyataan Skala / N = 230 Min SP 1 2 3 Ibu bapa saya menyayangi saya Ibu bapa saya selalu marah saya Ibu bapa saya tidak menghargai pendapat saya Saya suka berkongsi pendapat dengan ibu bapa Saya rasa tidak bahagia dalam keluarga saya Saya diberi pujian apabila mendapat markah tinggi Ibu bapa saya membantu saya dalam pelajaran Saya takut bertanyakan ibu bapa saya kerana mereka sangat garang Ibu bapa saya tidak suka akan rakan-rakan saya Saya tidak suka rakan saya datang ke rumah saya kerana ibu bapa akan marah Purata STS 4.3% 12.1% 24.0% 19.4% 13.9% 11.27 33.4. Bagi pernyataan “Ibu bapa saya menyayangi saya” ia mempunyai nilai min 4.3% 27. peratusan.1% S SS 19.2% 34.99 1.32 1.8% 13.5% 19.5% 2.0% 3. Manakala sebanyak 19.7% responden sangat bersetuju.1% 13.3% 4.8% 13.3% 28.25 4.1 Punca Salah Laku Pelajar Dari Segi Faktor Sikap Ibu Bapa Jadual 4.7% 3.3% 17.0% 2.4% 7.46 1.08 1.7% 3.09 11.0% 8.7% 7.6% 39.13 : Taburan responden mengikut peratusan.39 2.20 1.3% 30.82 2.9% 23.5% 15.7% 34.3% 32.6% 68.6% responden bersetuju dengan pernyataan tersebut. min dan sisihan piawai bagi punca salah laku pelajar dari segi faktor sikap ibu bapa.5% 9 10 33.3% 7.99 2. sebanyak 68.23 Jadual 4.3% 7 8 7.29 1.1% 16.6% 11.4 Analisis Diskriptif Punca Salah Laku Pelajar 4.7% 4 7.7% 11.3% KS 6.0% 8.

09. Jelas bahawa pernyataan ini juga mendapat respon yang positif daripada responden.3%.07 dan sisihan piawai 1.25.0% sangat tidak setuju. respon kurang setuju sebanyak 15.3 responden tidak setuju. Manakala bagi pernyataan “Ibu bapa saya selalu marah saya” pula. .3% dan respon setuju sebanyak 32.8 % dengan pernyataan ini. respon sangat setuju sebanyak 34.61 sebanyak 6. majoriti responden (39. Pernyataan ini juga mendapat responden positif iaitu setuju sebanyak 34. Untuk pernyataan “Ibu bapa saya membantu saya dalam pelajaran” pula ia mendapat nilai min 3. Hanya 7.3% setuju dengan pernyataan ini.06.3% dan responden yang berpendapat sangat setuju sebanyak 28.5% dan responden yang berpendapat sangat tidak setuju sebanyak 7. diikuti sebanyak 8.99 dan sisihan piawai 1.1%) kurang bersetuju dengan pernyataan ini. ia mempunyai nilai min 4. Sebanyak 19.3% kurang setuju.7%. Manakala sebanyak 24.0% yang sangat setuju dengan nilai min sebanyak 2.4%. Ringkasnya kebanyakan responden menerima dengan positif pernyataan ini. manakala sebanyak 11.”.6%.6% responden yang tidak setuju dan sebanyak 10.82 dan sisihan piawai 1.7%. Pernyataan ini mendapat respon sangat setuju sebanyak 44. Kemudian bagi pernyataan “saya diberi pujian apabila mendapat markah tinggi” pula.3% sangat tidak setuju dan sebanyak 1. bagi responden yang berpendapat kurang setuju sebanyak 13.1% kurang setuju.2% responden.7% tidak setuju dan sebanyak 3. seramai 4.63 dan sisihan piawai 1.0% sangat tidak setuju. Manakala pernyataan “Saya suka berkongsi pendapat dengan ibu bapa.20dengan respon yang pelbagai iaitu respon setuju sebanyak 35. mempunyai nilai min 3. respon tidak setuju dan sangat tidak setuju iaitu masing-masing sebanyak 7.

Responden yang setuju dengan pernyataan ini adalah sebanyak 16.5% dan responden sangat setuju sebanyak 7. bagi responden yang tidak setuju sebanyak 24.8% responden yang sangat tidak setuju.40.3% responden yang sangat setuju dengan pernyataan ini. Seterusnya adalah pernyataan “Ibu bapa saya tidak suka akan rakan-rakan saya.6%.9%. Sebanyak 11. Manakala respon setuju dan sangat setuju pula mempunyai peratusan yang sama iaitu 11.27. respon kurang setuju daripada responden sebanyak 12.9% responden kurang setuju.34 dan sisihan piawai 1. Manakala jumlah responden yang tidak setuju dengan pernyataan ini adalah 28.5% responden tidak setuju dengan pernyataan ini. Bilangan responden yang sangat tidak bersetuju adalah 33. Manakala sebanyak 23. Terdapat pula responden yang kurang setuju iaitu 19.3%.24.7% setuju dan hanya 8.51 dan sisihan piawai 1. majoriti mendapat respon yang sangat tidak setuju dengan 39. “Saya takut bertanyakan ibu bapa saya kerana mereka sangat garang” merupakan pernyataan dengan nilai min 2.5% sebanyak 7. Terdapat responden yang kurang setuju iaitu 17.39 dan sisihan piawai 1. dan 21. .29. Diikuti 27.0%).4% dengan pernyataan ini.1%.3% sahaja.7% responden yang sangat tidak setuju dengan pernyataan ini.62 “Ibu bapa saya tidak menghargai pendapat saya” merupakan pernyataan seterusnya dengan nilai min 2.” Mempunyai nilai min 2. Pernyataan seterusnya adalah “Saya tidak suka rakan saya datang ke rumah saya kerana ibu bapa akan marah” Iaitu pernyataan yang mempunyai nilai min 2.32 dan sisihan piawai 1. Pernyataan ini lebih banyak mendapat respon kurang positif iaitu sebanyak 30.3% responden yang tidak setuju.0%. Lebih ramai responden yang tidak bersetuju dengan pernyataan ini iaitu sebanyak 33.0% responden yang sangat setuju.8% diikuti dengan responden yang berpendapat setuju 13.

5% responden pula sangat setuju. Secara keseluruhannya nilai purata min bagi punca salah laku pelajar dari segi faktor sikap ibu bapa mendapati kesemua pernyataan yang diterangkan adalah 3. Sebanyak 47.4% yang tidak setuju dengan pernyataan tersebut.63 Pernyataan terakhir adalah “Saya rasa tidak bahagia dalam keluarga saya” dengan nilai min 2. Terdapat responden yang kurang setuju dengan pernyataan ini iaitu 13.08 dan sisihan piawai ialah 1. Manakala sebanyak 17. Hanya 9.0% responden yang sangat tidak setuju.1% responden yang setuju dengan pernyataan ini.25 dan sisihan piawai 1. Sebanyak 13.46.0%. .23.

4% 23.14 3 19.5% 39.42 2.29 5 7.2% 26.30 11 15.9% 22.24 4 20.9% 13.1% 2.6% 19.6% 11.5% 21.7% 5.4% 11.1% 9.1% 23.7% 3.5% 13.0% 26.7% 16.2% 2.1% 6.2% 2.78 1.30 10 38.5% 29.6% 2.7% 19.2% 10.5% 14.62 1.28 9 25.3% 19.9% 7.31 1.20 6 17.69 1.0% 2.3% 2.4.5% 19.3% 3.2% 19.0% 22.2% 16.4% 14.34 1.7% 18.3% 22.41 8 34.6% 16.38 1.8% 20.0% 27.8% 20.12 7 28.0% 3.64 4.70 1.7% 23.84 1.4% 9.78 1.53 1.0% 18.2 Punca Salah Laku Pelajar Dari Segi Faktor Rakan Sebaya Jadual 4.1% 34.81 1.6% 21.26 1.9% 16.8% 16.7% 2.37 3.14 : Taburan responden mengikut peratusan.6% 15.1% 33.1% 2. min dan sisihan piawai bagi Punca Salah Laku Pelajar Dari Segi Faktor Rakan Sebaya No Pernyataan Skala / N = 230 Min SP 1 2 Saya tidak mempunyai ramai kawan Saya suka berbincang masa depan saya bersama rakan-rakan Saya tidak suka mengadu masalah saya kepada rakan saya Rakan saya memahami masalah saya daripada ibu bapa saya Saya selalu berkongsi pendapat dengan rakan tentang masalah yang dihadapi Saya jarang bertanyakan rakan saya tentang pendapatnya apabila membuat sesuatu Saya pergi ke sekolah kerana ingin bersama rakan Rakan-rakan saya tidak banyak membantu saya apabila saya menghadapi masalah Masa lapang saya dihabiskan bersama rakan saya Saya melakukan salah laku kerana desakan rakan saya Saya tidak mudah terpengaruh dengan desakan rakan saya Purata STS TS KS S SS 33.28 .3% 32.6% 27.

sebanyak 34.2% responden sangat bersetuju dengan pernyataan tersebut. .2%. seramai 13.6 % manakala responden sangat setuju ialah 11. manakala sebanyak 16.9% tidak setuju dan sebanyak 3.3% responden bersetuju.81 dan sisihan piawai 1.6% dan respon sangat setuju sebanyak 21.14 menunjukkan taburan kekerapan. Manakala pernyataan “Rakan saya memahami masalah saya daripada ibu bapa saya.65 Jadual 4. respon kurang setuju sebanyak 21. peratusan.8% tidak setuju dan sebanyak 7. Manakala sebanyak 16.7% dengan pernyataan ini. Ringkasnya kebanyakan responden menerima dengan positif pernyataan ini.53 dan sisihan piawai 1.29. ia mempunyai nilai min 3.1% kurang setuju.7%.5% responden sangat tidak setuju.78 dan sihan piawai 1. Kemudian bagi pernyataan “Saya selalu berkongsi pendapat dengan rakan tentang masalah yang dihadapi” pula. Bagi pernyataan “Saya suka berbincang masa depan saya bersama rakan-rakan” ia mempunyai nilai min 3.26 dan sisihan piawai 1.0% dan responden yang berpendapat setuju sebanyak 19. mempunyai nilai min 2.”. Jelas bahawa pernyataan ini juga mendapat respon yang positif daripada responden. diikuti sebanyak 14. respon setuju sebanyak 19.3%. min dan sisihan piawai bagi punca salah laku pelajar dari segi faktor rakan sebaya.6%. Pernyataan ini juga mendapat responden kurang setuju sebanyak 26.20.5% kurang setuju. Bagi responden yang berpendapat sangat tidak setuju sebanyak 20.0% responden.14. Pernyataan ini mendapat respon setuju sebanyak 39.5 dan sangat tidak setuju iaitu sebanyak 15. respon tidak setuju sebanyak 16.42 dengan respon yang pelbagai iaitu respon sangat setuju sebanyak 27. Manakala sebanyak 32.7%.5% dan responden yang berpendapat tidak setuju sebanyak 22.4% sangat tidak setuju. Untuk pernyataan “Saya tidak mudah terpengaruh dengan desakan rakan saya” pula ia mendapat nilai min 3.

70 dan sisihan piawai 1.66 Bagi penyataan “Saya tidak suka mengadu masalah saya kepada rakan saya” merupakan pernyataan seterusnya dengan nilai min 2.30.41.7% diikuti dengan responden yang berpendapat sangat tidak setuju 17.0% responden yang tidak setuju. dan 20.62 dan sisihan piawai 1.7%.1% responden.8% responden kurang setuju. “Saya jarang bertanyakan rakan saya tentang pendapatnya apabila membuat sesuatu” merupakan pernyataan dengan nilai min 2. Terdapat pula responden yang tidak setuju iaitu 18. Diikuti 23.1%. Lebih ramai responden yang sangat tidak bersetuju dengan pernyataan ini iaitu sebanyak 28.1% dan sangat setuju pula mempunyai peratusan iaitu 9.78 dan sisihan piawai 1.2% responden kurang setuju dengan pernyataan ini. .24.69 dan sisihan piawai 1. Terdapat responden yang setuju iaitu 18.1% sangat tidak setuju dan hanya 9. Seterusnya adalah pernyataan “Saya pergi ke sekolah kerana ingin bersama rakan” Mempunyai nilai min 2.9%.2%.2% dengan pernyataan ini.6% responden yang sangat setuju dengan pernyataan ini.3% responden yang sangat setuju.7%.3%.0% dan responden sangat setuju sebanyak 5. respon kurang setuju daripada responden sebanyak 22. Bilangan responden yang kurang bersetuju adalah 33. Manakala sebanyak 22.0%. Manakala respon setuju sebanyak 19.5%. Sebanyak 19. majoriti mendapat respon yang sangat tidak setuju dengan 25. Pernyataan ini lebih banyak mendapat respon kurang positif iaitu sebanyak 27. bagi responden yang tidak setuju sebanyak 23. Responden yang setuju dengan pernyataan ini adalah sebanyak 16. Pernyataan seterusnya adalah “Masa lapang saya dihabiskan bersama rakan saya” Iaitu pernyataan yang mempunyai nilai min 2.12. sebanyak 14. Manakala jumlah responden yang tidak setuju dengan pernyataan ini adalah 26.4% responden yang setuju.

9% yang kurang setuju dengan pernyataan tersebut. Sebanyak 34. Sebanyak 20.7%) sangat tidak bersetuju dengan pernyataan ini. Manakala bagi pernyataan “Saya tidak mempunyai ramai kawan” pula.1% responden yang setuju dan sebanyak 6. Manakala sebanyak 23.1% sangat setuju dengan nilai min sebanyak 2. Manakala bagi pernyataan “Saya melakukan salah laku kerana desakan rakan saya” pula. Secara keseluruhannya nilai purata min bagi punca salah laku pelajar dari segi faktor rakan sebaya mendapati kesemua pernyataan yang diterangkan adalah 2.0% responden yang sangat setuju dengan pernyataan ini.9%.30.6% tidak setuju dengan pernyataan ini.28. Manakala sebanyak 29.38 dan sisihan piawai 1.67 Pernyataan terakhir adalah “Rakan-rakan saya tidak banyak membantu saya apabila saya menghadapi masalah” dengan nilai min 2.84 dan sisihan piawai ialah 1. Hanya 7. majoriti responden (33. Terdapat responden yang setuju dengan pernyataan ini iaitu 13.3% sangat setuju.37 dan sisihan piawai 1. Sebanyak 15.5%) sanat tidak bersetuju dengan pernyataan ini.34. Sebanyak 16.8% responden yang sangat tidak setuju.6% masing-masing tidak setuju dan kurang setuju dengan pernyataan ini.28.2% responden yang kurang setuju dan sebanyak 11.4% responden pula tidak setuju. Manakala sebanyak 19. .4% yang setuju dengan nilai min sebanyak 2. majoriti responden (38.31 dan sisihan piawai 1. Hanya 10.

3 Guru Punca Salah Laku Pelajar Dari Segi Faktor Iklim Sekolah dan Sikap Jadual 4.40 23.9% 21.3% 16.3% 35.6% 19.1% 16.6% 14.6% 21.1% 14.15 : Taburan responden mengikut peratusan.39 4 27.6% 11.4.1% 17.1% 24.9% 16.9% 8.23 8 30.7% 2.6% 3.5% 14.2% 3.3% 18.0% 2.49 2.0% 2.60 1.30 10 11 29.31 1. garang dan tidak penyayang Guru kerap tidak memasuki kelas Saya tidak di beri peluang untuk meluahkan Isi hati kepada pentadbir Purata STS TS KS S SS 16.0% 22.58 1.1% 12.18 7 9.89 1.3% 23.3% 14.0% 20.8% 29. min dan sisihan piawai bagi Punca Salah Laku Pelajar Dari Segi Faktor Iklim Sekolah dan Sikap Guru No Pernyataan Skala / N = 230 Min SP 1 2 Peraturan di sekolah ini terlalu ketat bagi saya Suasana pembelajaran di dalam kelas tidak menarik dan membosankan Guru disiplin selalu mengambil tindakan di luar batasan kuasanya Guru tidak menjaga perasaan saya apabila membuat dendaan terhadap saya di kelas Saya berasa tertekan apabila berdepan guru Guru saya memberi latihan kerja yang terlalu susah Saya berasa bimbang apabila tidak menyiapkan kerja-kerja sekolah Guru mengambil tindakan walaupun saya tidak melakukan kesalahan Guru saya seorang yang bengis.7% 19.5% 9.1% 5.8% 19.3% 10.3% 21.0% 28.2% 22.9% 10.2% 7.24 1.1% 11.3% 23.7% 24.2% 21.2% 26.63 1.31 3 30.27 1.73 1.6% 23.3% 2.6% 2.71 2.6% 28.5% 26.38 9 35.72 1.37 1.3% 2.02 2.50 1.0% 22.7% 14.5% 12.29 5 6 21.68 4.0% 30.4% 20.30 .6% 2.75 1.7% 32.8% 12.

5% manakala responden sangat setuju ialah 12. Bagi responden yang berpendapat tidak setuju sebanyak 22.1% dan responden yang berpendapat sangat tidak setuju sebanyak 23.8% dan pendapat setuju iaitu sebanyak 14.1% responden.3%. seramai 11. Manakala sebanyak 21. min dan sisihan piawai bagi punca salah laku pelajar dari segi faktor rakan sebaya. Pernyataan ini juga mendapat responden kurang setuju sebanyak 26. Untuk pernyataan “Saya tidak di beri peluang untuk meluahkan Isi hati kepada pentadbir” pula ia mendapat nilai min 2.15 menunjukkan taburan kekerapan.69 Jadual 4.3% kurang setuju.31. Ringkasnya kebanyakan responden menerima dengan positif pernyataan ini.0% dan respon setuju sebanyak 22. Kemudian bagi pernyataan “Peraturan di sekolah ini terlalu ketat bagi saya” pula.02 dan sisihan piawai 1.6% responden sangat tidak setuju.2% dengan pernyataan ini.23.3% tidak setuju dan sebanyak 9.73 dan sisihan piawai 1.”.0% tidak setuju. mempunyai nilai min 2. respon sangat setuju sebanyak 18. peratusan. . Bagi pernyataan “Saya berasa bimbang apabila tidak menyiapkan kerja-kerja sekolah” ia mempunyai nilai min 3.3%. Jelas bahawa pernyataan ini juga mendapat respon yang kurang positif daripada responden.6% responden sangat bersetuju dengan pernyataan tersebut.1% sangat tidak setuju dan sebanyak 14.6%. Manakala sebanyak 22.2% responden bersetuju.5%. diikuti sebanyak 16. respon tidak setuju sebanyak 14.50 dan sisihan piawai 1. sebanyak 35. respon sangat tidak setuju sebanyak 23.2% dan responden yang berpendapat setuju sebanyak 16.27. Manakala pernyataan “Suasana pembelajaran di dalam kelas tidak menarik dan membosankan.40 dengan respon yang pelbagai iaitu respon kurang setuju sebanyak 29. Manakala sebanyak 17.0%. ia mempunyai nilai min 3. Pernyataan ini mendapat respon kurang setuju sebanyak 30.3% sangat setuju.89 dan sisihan piawai 1.

Manakala sebanyak 21. Diikuti 24.29. Lebih ramai responden yang kurang bersetuju dengan pernyataan ini iaitu sebanyak 32.0%. dan 21.0% responden.3%.1% diikuti dengan responden yang berpendapat sangat setuju 12.63 dan sisihan piawai 1.72 dan sisihan piawai 1. Terdapat pula responden yang sangat tidak setuju dan setuju mempunyai peratuusan yang sama iaitu 19.24.6% kurang setuju dan hanya 5.70 Seterusnya adalah pernyataan “Guru saya memberi latihan kerja yang terlalu susah” Mempunyai nilai min 2. . Majoriti mendapat respon yang kurang setuju dengan 28.60 dan sisihan piawai 1.1%. bagi responden yang sangat tidak setuju sebanyak 27. Bilangan responden yang sangat tidak bersetuju adalah 30. “Guru disiplin selalu mengambil tindakan di luar batasan kuasanya” merupakan pernyataan dengan nilai min 2.18.7% responden yang sangat tidak setuju.6%.0%.71 dan sisihan piawai 1. respon tidak setuju daripada responden sebanyak 20.39.3% dan sangat setuju pula mempunyai peratusan iaitu 10.8% responden yang tidak setuju. Manakala jumlah responden yang kurang setuju dengan pernyataan ini adalah 24.0%.7% responden tidak setuju dengan pernyataan ini. Terdapat responden yang setuju dan tidak setuju masing-masing mempunyai peratusan yang sama iaitu 16.7% responden setuju.6% dan responden sangat setuju dengan pernyataan ini. Pernyataan ini lebih banyak mendapat respon kurang positif iaitu sebanyak 28. Pernyataan seterusnya adalah “Guru tidak menjaga perasaan saya apabila membuat dendaan terhadap saya di kelas” Iaitu pernyataan yang mempunyai nilai min 2. Manakala respon setuju sebanyak 14.7%.2% responden yang sangat setuju dengan pernyataan ini. Responden yang sangat setuju dengan pernyataan ini adalah sebanyak 7. Sebanyak 19.9%. Bagi penyataan “Saya berasa tertekan apabila berdepan guru” merupakan pernyataan seterusnya dengan nilai min 2.

71

Pernyataan terakhir adalah “Guru mengambil tindakan walaupun saya tidak melakukan kesalahan” dengan nilai min 2.58 dan sisihan piawai 1.38. Sebanyak 30.4% responden yang sangat tidak setuju. Manakala sebanyak 21.3% yang kurang setuju dengan pernyataan tersebut. Sebanyak 20.9% responden pula tidak setuju. Terdapat responden yang setuju dengan pernyataan ini iaitu 14.8%. Hanya 12.6% responden yang sangat setuju dengan pernyataan ini.

Manakala bagi pernyataan “Guru kerap tidak memasuki kelas” pula, majoriti responden (29.6%) sangat tidak bersetuju dengan pernyataan ini. Manakala sebanyak 26.5% kurang setuju dan sebanyak 23.5% tidak setuju dengan pernyataan ini. Sebanyak 11.3% responden yang sangat setuju dan sebanyak 9.1% setuju dengan nilai min sebanyak 2.49 dan sisihan piawai 1.31.

Manakala bagi pernyataan “Guru saya seorang yang bengis, garang dan tidak penyayang” pula, majoriti responden (35.2%) sangat tidak bersetuju dengan pernyataan ini. Manakala sebanyak 23.9% kurang setuju dengan pernyataan ini. Sebanyak 21.3% responden yang tidak setuju dan sebanyak 10.9% setuju. Hanya 8.7% yang sangat setuju dengan nilai min sebanyak 2.37 dan sisihan piawai 1.30.

Secara keseluruhannya nilai purata min bagi punca salah laku pelajar dari segi faktor rakan sebaya mendapati kesemua pernyataan yang diterangkan adalah 2.84 dan sisihan piawai ialah 1.28.

72

4.4.4. Analisis Tahap Punca Salah Laku Pelajar Dari Segi Faktor Sikap Ibu Bapa, Rakan Sebaya dan Iklim Sekolah dan Sikap Guru

Jadual 4.16 : Taburan Tahap Punca Salah Laku Pelajar Dari Segi Faktor Sikap Ibu Bapa, Rakan Sebaya dan Iklim Sekolah dan Sikap Guru Faktor Tahap Jumlah Rendah 1.00 – 2.33 7 3.0% Rakan Sebaya 31 13.5% Iklim Sekolah dan Sikap Guru 60 26.1% Sederhana 2.34 – 3.67 190 82.6% 179 77.8% 144 62.6% Tinggi 3.68 – 5.00 33 14.3% 20 8.7% 26 11.3%

Sikap Ibu Bapa

230 100.0% 230 100.0% 230 100.0%

Jadual 4.16 menunjukkan taburan tahap punca salah laku pelajar dari segi faktor sikap ibu bapa, rakan sebaya dan iklim sekolah dan sikap guru. Secara keseluruhannya, dapat dirumuskan bahawa dari segi faktor sikap ibu bapa menunjukkan majoriti responden berada pada tahap sederhana dengan peratusan 82.6%. manakala segi faktor rakan sebaya menunjukkan kebanyakan responden berada pada tahap sederhana dengan peratusan 77.8% dan bagi faktor iklim sekolah dan sikap guru pula menunjukkan keputusan yang sama iaitu berada pada tahap sederhana dengan 62.6%.

73 4.5 Analisis Diskriptif Profil Personaliti Pelajar

4.5.1

Profil Personaliti Pelajar

Jadual 4.17 : Taburan Kecenderungan responden Mengikut Ujian Personaliti Trait Kod Purata Skor/10 Asertif Analitikal Keterbukaan Keyakinan Diri Kepimpinan Jati Diri Prihatin Intelektual Pencapaian Integriti Ketidakselarasan N = 230 AS AN KT KD KP JD PT IT PN IG KS 5.66 5.16 5.75 4.62 4.18 5.24 5.14 5.38 5.07 4.66 5.33 56.6% 51.6% 57.5% 46.2% 41.8% 52.4% 51.4% 53.8% 50.7% 46.6% 53.3%

Berdasarkan Jadual 4.17 menunjukkan profil personality. Terdapat 11 profil personality dan tingkahlaku seseorang individu. Hasil kajian mendapati 56.6% responden yang lebih cenderung interpretasi (kanan)Asertif (AS). Ini menunjukkan majoriti responden adalah seorang yang bersifat tegas, tidak mudah mengalah, mengawal dan seorang yang agresif.

Bagi profil personaliti kedua pula, didapati sebanyak 51.6% responden lebih cenderung kepada interpretasi (kanan) Analitikal (AN). Ini menunjukkan bahawa majoriti responden adalah bersifat suka menganalisis dan suka kepada aktiviti mental yang tinggi. Manakala dilihat daripada profil personaliti ketiga, didapati sebanyak 57.5% responden yang lebih cenderung kepada interpretasi

tiada keyakinan diri dan sering syak wasangka. Ini menunjukkan bahawa majoriti responden adalah seorang yang tinggi keupayaan mental dan seorang yang berwawasan. Ini menunjukkan bahawa majoriti responden adalah seorang yang tidak stabil emosi. bermotivasi dan dinamik.7% responden yang lebih cenderung kepada interpretasi (kanan) Pencapaian (PN). seorang yang mesra dan baik hati. Manakala dilihat daripada profil personaliti kelima. Bagi profil personaliti kelapan pula. Ini menunjukkan bahawa responden adalah seorang yang berempati.8% responden yang lebih cenderung kepada interpretasi (kiri) Kepimpinan (KP).74 (kanan) Keterbukaan (KT).6% responden lebih cenderung kepada interpretasi (kiri) Integriti (IG).4% responden lebih cenderung kepada interpretasi (kanan) Jati Diri (JD). Ini menunjukkan bahawa majoriti responden adalah seorang yang mempunyai ketahanan diri yang tinggi. Ini menunjukkan bahawa responden adalah seorang yang selesa dipimpin. Ini menunjukkan bahawa majoriti responden adalah bersifat rendah nilai integriti dalam diri dan kurang . didapati sebanyak 50. selesa berinteraksi dan juga periang. didapati sebanyak 46. didapati sebanyak 52. Bagi profil personaliti keempat pula. Ini menunjukkan bahawa responden adalah seorang yang bercita-cita tinggi. didapati sebanyak 46. Manakala dilihat daripada profil personaliti kesembilan pula. sentiasa akur kepada kumpulan dan kompromi.4% responden yang lebih cenderung kepada interpretasi (kanan) Prihatin (PT). didapati sebanyak 51. didapati sebanyak 53. Bagi profil personaliti keenam pula. Manakala dilihat daripada profil personaliti ketujuh. didapati sebanyak 41.8% responden lebih cenderung kepada interpretasi (kanan) Intelektual (IT). Bagi profil personaliti kesepuluh pula. berdikari dan bersungguh-sungguh.2% responden lebih cenderung kepada interpretasi (kiri) Keyakinan Diri (KD). Ini menunjukkan bahawa responden adalah seorang yang mudah bergaul.

85 226 1.91 Within Groups 891.31 0.22 Between Groups 422.59 Between Groups 884.14 Between Groups 679.08 0.54 1.64 Within Groups 834.83 229 Total KD 16.51 3 2.84 0.46 Within Groups Total JD 562.35 Between Groups 823.83 226 3.85 19.82 0. 4.32 226 3.12 3 2. Gangsterisme.86 2.90 229 Total AN 8.87 Within Groups 430.50 0.04 0.46 229 Total KP 6.2 Perbezaan Yang Signifikan Antara Profil Personaliti Pelajar Terhadap Salah Laku Pelajar (Ponteng Kelas Dan Sekolah.45 0.75 tanggungjawab.3% responden yang lebih cenderung kepada interpretasi (kanan) Ketidakselarasan (KS).61 2. Vandalisme.18 : Analisis Anova Sehala Antara Profil Personaliti Pelajar Terhadap Salah Laku Pelajar berdasarkan Pendidikan Bapa Sum of Mean df F Sig.85 646.63 3 5.81 3 3.64 0.07 Between Groups Within Groups Total . Squares Square AZ 11.00 Within Groups 696.48 Between Groups 556.73 666.93 1. Ini menunjukkan bahawa responden adalah seorang yang cuba mempamerkan keperibadian diri yang sempurna.15 3 2. didapati sebanyak 53.99 229 Total KT 7. Manakala dilihat daripada profil personaliti kesebelas.58 229 3 226 229 (Bersambung …… 6.71 1.09 226 3.5.73 226 2. Budaya Melepak Dan Pergaduhan Antara Pelajar) Berdasarkan Tahap Pendidikan Ibu Bapa Jadual 4.

68 Total PN 14.298 2.82 1.91 .45 Between Groups 348.88 20.00 Jadual 4.05 5.49 4.51 Within Groups 353.15 0.40 4.34 Between Groups 876.76 ………sambungan) PT 5.41 1.96 Total IT 11.370 Total KS Between Groups 60.15 1.10 0.87 0.23 0.475 652.139 Within Groups 771.299 0.95 5.89 Between Groups Within Groups 651.17 0.611 Total 3 226 229 3 226 229 3 226 229 3 226 229 3 226 229 1.33 Std.86 Within Groups 781.81 1.76 2.54 3.472 831.04 3.94 3.31 1. Deviation 1.23 Total IG .19 : Profil Personaliti Pelajar Terhadap Salah Laku Pelajar berdasarkan Pendidikan Bapa Ketidakselarasan / KS N Universiti Kolej / Maktab / Politeknik Sekolah Menengah Sekolah Rendah 34 27 145 24 230 Mean 6.22 5.32 1.77 3.82 Between Groups 769.880 .89 Within Groups 891.81 1.69 5.

87 Within Groups 430.69 Between Groups 826.02 Between Groups 663.54 0.37 229 Total KS 35.67 229 Total PN 20.55 0.69 Between Groups 774.89 0.35 0.62 Between Groups 556.87 Within Groups 891.45 229 Total KP 6.27 225 1.43 225 2.03 0.64 0.09 225 3.72 225 3.57 4 1.47 Within Groups 562.42 4 1.83 Between Groups 648.25 2.99 2.90 229 Total AN 9.04 0.87 Within Groups 891.01 4 8.71 225 3.51 4 5.26 Between Groups 870.20 : Analisis Anova Sehala Antara Profil Personaliti Pelajar Terhadap Salah Laku Pelajar berdasarkan Pendidikan Ibu Sum of Mean df F Sig.52 Within Groups 353.87 0.83 229 Total KD 33.53 Within Groups 831.59 1.20 225 2.86 1.67 Within Groups 834.17 4 2.07 225 3.77 Jadual 4.98 4 8.75 4 4.44 225 2.11 Between Groups 342.52 225 1.27 0.24 225 2.61 229 Total .29 0. Squares Square AZ 8.23 229 Total IG 4.12 4 1.32 0.44 Within Groups 781.99 229 Total KT 19.27 Between Groups 421.94 Within Groups 696.85 229 Total JD 14.55 0.29 Between Groups 652.13 1.38 4 3.71 4 2.28 Between Groups 872.24 0.79 0.44 4 2.60 0.63 225 3.43 1.04 Between Groups 795.96 229 Total IT 7.88 Within Groups 652.93 1.89 Within Groups 666.58 229 Total PT 11.

23 5.50 4.29 1.66 2.33 Std.55 4.84 4.02 1.65 4. Deviation 2.74 Mean 6.28 1.21 : Profil Personaliti Pelajar Terhadap Salah Laku Pelajar berdasarkan Pendidikan Ibu Ketidakselarasan / KS N Universiti Kolej / Maktab / Politeknik SekolahMenengah Sekolah Rendah Sekolah Agama sahaja Total 22 13 159 32 4 230 Keyakinan Diri / KD Universiti Kolej / Maktab / Politeknik SekolahMenengah Sekolah Rendah Sekolah Agama sahaja Total 22 13 159 32 4 230 5.44 1.89 4.77 5.64 .25 5.95 1.43 1.41 4.91 .28 5.17 1.60 1.78 Jadual 4.62 1.

65 Within Groups 831.46 3 0.13 3 7.93 Within Groups 891.35 Within Groups 781.87 0.20 0.38 0.60 0.77 Within Groups 652.45 229 Total KP 0.42 1.86 Between Groups 664.58 229 Total PT 2.52 3 8.07 Between Groups 757.37 229 Total KS 6.92 3 5.00 Within Groups 696.67 229 Total PN 2.85 Within Groups 891.622 3 2. vandalisme.12 226 3.76 226 3.98 226 3.83 0.35 0.17 2.22 : Analisis Anova Sehala Antara profil personaliti pelajar terhadap salah laku pelajar (ponteng kelas dan sekolah.57 0.86 Within Groups 430.14 Between Groups 870.53 226 3.67 226 3.25 Between Groups 820.94 Within Groups 666.82 0.27 3 3.92 1.64 1.24 0.00 3 8. gangsterisme. budaya melepak dan pergaduhan antara pelajar) berdasarkan demografi bangsa Sum of Mean df F Sig.72 226 1.79 Jadual 4.42 226 2.77 3 4.00 2.69 3 0.82 0. Squares Square AZ 14.67 3 0.23 229 Total IG 24.83 229 Total KD 16.22 0.62 Within Groups 834.72 0.48 Within Groups 562.69 226 3.89 0.96 229 Total IT 24.89 Between Groups 888.26 226 1.61 Between Groups 824.04 1.56 Between Groups 627.90 229 Total AN 10.61 229 Total .14 Between Groups 420.13 Between Groups 679.16 3 0.85 229 Total JD 2.17 226 2.55 Within Groups 353.96 Between Groups 562.94 0.99 229 Total KT 21.63 Between Groups 351.09 0.84 226 2.20 0.

01 0.80 4.08 -0.01 -0.98 0.27 0.22 0.07 0.23 : Hubungan Antara Punca Salah Laku Pelajar Yang Dipengaruhi Oleh Sikap Ibu Bapa Dengan Profil Personaliti Pelajar Trait Kod Pekali Kolerasi Aras Signifikan Pearson Asertif Analitikal Keterbukaan Keyakinan Diri Kepimpinan Jati Diri Prihatin Intelektual Pencapaian Integriti Ketidakselarasan AS AN KT KD KP JD PT IT PN IG KS -0.90 0.55 0.34 0.12 -0.03 0.06 0.07 .3 Hubungan Antara Punca Salah Laku Pelajar Yang Dipengaruhi Oleh Sikap Ibu Bapa Dengan Profil Personaliti Pelajar Jadual 4.15 0.04 -0.38 0.01 0.30 029 0.5.06 -0.03 -0.

99 0.01) dan Trait Jati Diri (aras signifikan 0.00 0. .08 0.14 0.73 0.32 0.27 0.24 : Hubungan Antara Punca Salah Laku Pelajar Yang Dipengaruhi Oleh Rakan Sebaya Dengan Profil Personaliti Pelajar Trait Kod Pekali Kolerasi Aras Signifikan Pearson Asertif Analitikal Keterbukaan Keyakinan Diri Kepimpinan Jati Diri Prihatin Intelektual Pencapaian Integriti Ketidakselarasan AS AN KT KD KP JD PT IT PN IG KS 0.67 0.00).4 Hubungan Antara Punca Salah Laku Pelajar Yang Dipengaruhi Oleh Rakan Sebaya Dengan Profil Personaliti Pelajar Jadual 4.14 Berdasarkan Jadual 4.67 0.32 0.15* 0.09 0.06 0.81 4. Walau bagaimanapun terdapat hanya dua trait profil personaliti yang mempunyai hubungan signifikan dengan punca salah laku pelajar yang dipengaruhi oleh rakan sebaya iaitu Trait Asertif (aras Signifikan 0.03 0.24 di atas.5. secara keseluruhan menunjukkan tidak terdapat hubungan yang signifikan antara Punca salah laku pelajar yang dipengaruhi oleh rakan sebaya dengan profil personaliti pelajar.02 0.21 0.66 0.19** 0.01 0.01 -0.98 0.

22 Jadual 4.14 0.5.08 -0.40 dianggap hubungan rendah. . 4.60 sebagai hubungan sederhana. 0.05 0. Daripada dapatan yeng di perolehi secara keseluruhannya. Rakan Sebaya dan Iklim Sekoah Dengan Profil Personaliti Pelajar.02 boleh di abaikan.22 0. 4.09 -0.00 sebagai hubungan yang sangat tinggi.81 hingga 1.36 0. 0.41 hingga 0.90 0. Menurut Alias Baba 1992 (dalam Syed Syafiq. boleh dirumuskan bahawa tidak terdapat hubungan yang signifikan di antara Punca Salah Laku Pelajar Yang Dipengaruhi Oleh Sikap Ibu Bapa .61 hingga 0.07 -0.32 0. 0.5 Hubungan Antara Punca Salah Laku Pelajar Yang Dipengaruhi Oleh Iklim Sekoah Dengan Profil Personaliti Pelajar Jadual 4.05 -0.08 -0.21 hingga 0.25 : Hubungan Antara Punca Salah Laku Pelajar Yang Dipengaruhi Oleh Iklim Sekoah Dengan Profil Personaliti Pelajar Tred Kod Pekali Kolerasi Aras Signifikan Pearson Asertif Analitikal Keterbukaan Keyakinan Diri Kepimpinan Jati Diri Prihatin Intelektual Pencapaian Integriti Ketidakselarasan AS AN KT KD KP JD PT IT PN IG KS 0. Rakan Sebaya dan Iklim Sekoah Dengan Profil Personaliti Pelajar.03 -0.41 0.01 -0.24.02 -0.25 0.08 0.00 hinggi 0.82 4.80 sebagai hubungan yang tinggi dan 0.46 0. 0. 1997) meletakan anggaran kekuatan perhubungan antara dua pembolehubah.75 0.25 menunjukkan hubungan kolerasi di antara Punca Salah Laku Pelajar Yang Dipengaruhi Oleh Sikap Ibu Bapa .12 -0.69 0.23.

Hasil kajian ini menunjukkan bahawa kesemua objektif kajian dapat dipenuhi.1 Pengenalan Bab ini membincangkan hasil kajian yang telah diperolehi dalam Bab 4 dan seterusnya membuat rumusan kepada keseluruhan hasil kajian ini serta membuat cadangan-cadangan untuk organisasi kajian dan juga untuk kajian masa depan. Kesemua data akan dihuraikan secara ringkas dan tepat agar pengkaji yang lain akan dapat memahami dan membuat interpretasi sendiri bagi melanjutkan kajian ini. Perbincangan akan tertumpu kepada dapatan kajian 5 untuk mengetahui apakah punca salah laku pelajar di sekolah dan mengkaji sama ada wujudnya perhubungan antara punca salah laku pelajar iaitu sikap ibu bapa. Objektif kajian tersebut adalah seperti berikut:- .83 BAB 5 ULASAN DAN CADANGAN 5. pengaruh rakan sebaya dan iklim sekolah dengan profil personaliti pelajar.

5. vandalisme.2. Untuk mengetahui sama ada wujudnya hubungan antara punca salah laku pelajar yang dipengaruhi oleh rakan sebaya dengan profil personaliti pelajar. gangsterisme. Untuk mengetahui sama ada wujudnya hubungan antara punca salah laku pelajar yang dipengaruhi oleh sikap ibu bapa dengan profil personaliti pelajar. budaya melepak dan pergaduhan antara pelajar) berdasarkan demografi bangsa. budaya melepak dan pergaduhan antara pelajar) berdasarkan tahap pendidikan ibu bapa.2. 5. gangsterisme. Untuk mengetahui sama ada wujudnya perbezaan yang signifikan antara profil personaliti pelajar terhadap salah laku pelajar (ponteng kelas dan sekolah. Untuk mengetahui sama ada wujudnya hubungan antara punca salah laku pelajar yang dipengeruhi oleh iklim sekolah dengan profil personaliti pelajar.84 Untuk mengetahui sama ada wujudnya perbezaan yang signifikan antara profil personaliti pelajar terhadap salah laku pelajar (ponteng kelas dan sekolah. vandalisme.1 Tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara profil personaliti pelajar terhadap salah laku pelajar berdasarkan tahap pendidikan ibu bapa.2 Hipotesis Kajian yang diuji Lima hipotesis nol yang diuji adalah seperti berikut:- 5.2 Tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara profil personaliti pelajar terhadap salah laku pelajar berdasarkan demografi bangsa .

3 Keputusan Pengujian Hipotesis 5. Manakala bagi pendidikan ibu hanya ketidakselarasan dan keyakinan diri yang menunjukkan aras yang signifikan iaiti 0.2.04 dan 0.85 5. 5.5 Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara punca salah laku pelajar yang dipengaruhi iklim sekolah dengan profil personaliti pelajar.2.2. Walaubagaimanapun.1 Keputusan kajian perbandingan personaliti pelajar bedasarkan tahap pendidikan ibu bapa Analisis ujian-t menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang signifikan di antara profil pelajar berdasarkan tahap pendidikan ibubapa.2. 5.1 yang menyatakan tidak terdapat perbezaan yang signifikan di antara personaliti pelajar berdasarkan tahap pendidikan ibubapa. faktor ketidakselesaaan menunjukkan kecenderungan ke arah signifikan iaitu dengan nilai 0.02.3 Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara punca salah laku pelajar yang dipengaruhi sikap ibu bapa dengan profil personaliti pelajar. . 5. Daripada dapatan di atas.00 manakala aras signifikan yang ditetapkan ialah 0.05 (5%) bagi tahap pendidikan bapa.3. kita boleh menerima hipotesis nol 5.4 Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara punca salah laku pelajar yang dipengaruhi rakan sebaya dengan profil personaliti pelajar.

86 5.3.3 Keputusan kajian perbandingan punca salah laku pelajar yang dipengaruhi sikap ibu bapa dengan profil personaliti pelajar Analisis ujian t menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang signifikan di antara punca salah laku pelajar yang dipengaruhi sikap ibu bapa dengan profil pelajar.2. Walaubagaimanapun faktor jati diri mempunyai perbezaan yang signifikan iaitu 0. Dapatan menunjukkan kesemua nilai melebihi aras signifikan yang ditetapkan iaitu 0. 5. Oleh yang demikian hipotesis nol 5.2. hipotesis nol 5.2.05 (5%). dengan ini.3.2 boleh diterima.05.4 yang menyatakan tidak terdapat hubungan yang .3 yang menyatakan tidak terdapat hubungan yang signifikan antara punca salah laku pelajar yang dipengaruhi sikap ibu bapa dengan profil personaliti pelajar boleh diterima 5. Nilai yang lebih tinggi diperolehi dari aras signifikan yang ditetapkan.00 berbanding aras signifikan yang ditetapkan iaitu 0.2 Keputusan kajian perbandingan personaliti pelajar berdasarkan demografi bangsa Analisis ujian-t menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang signifikan di antara profil pelajar berdasarkan demografi bangsa. Dengan ini.4 Keputusan kajian perbandingan punca salah laku pelajar yang dipengaruhi sikap rakan sebaya dengan profil personaliti pelajar Analisis ujian t menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang signifikan di antara punca salah laku pelajar yang dipengaruhi rakan sebaya dengan profil pelajar. hipotesis nol 5.3.

87 signifikan antara punca salah laku pelajar yang dipengaruhi rakan sebaya dengan profil personaliti pelajar boleh diterima.4 Cadangan Tindakan Terdapat pelbagai kaedah yang dicadangkan yang dapat digunakan bagi mengatasi masalah salah laku pelajar. Seterusnya. mereka hidup dalam kebahagiaan tanpa masalah keluarga.3. Ibu bapa perlu memberi perhatian pada pelajaran dan perkembangan sosial emosi anak-anak mereka. Antaranya adalah melalui keharmonian keluarga kerana keharmonian keluarga dapat membentuk sahsiah peribadi atau personaliti seseorang. Keadaan ini wujud apabila mereka dapat saling berkongsi masalah antara ahli keluarga.05. . 5.5 yang menyatakan tidak terdapat hubungan yang signifikan antara punca salah laku pelajar yang dipengaruhi iklim sekolah dengan profil personaliti pelajar boleh diterima. Dengan itu. dengan ini. Dapatan menunjukkan kesemua nilai melebihi aras signifikan yang ditetapkan iaitu 0. mereka dapat tumpukan perhatian terhadap pelajaran dan sentiasa mematuhi peraturan sekolah.2. hipotesis nol 5.5 Keputusan kajian perbandingan punca salah laku pelajar yang dipengaruhi iklim sekolah dengan profil personaliti pelajar Analisis ujian t menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang signifikan di antara punca salah laku pelajar yang dipengaruhi iklim sekolah dengan profil personaliti pelajar. 5.

Penggembelengan tenaga ini penting kerana berlakunya peningkatan yang ketara dan drastik dalam aktiviti salah laku sekalipun belum mencapai peringkat yang serius dan kritikal. Bengkel-bengkel kemahiran diri seperti menjahit. masyarakat. Jadi .88 Selain itu penerapan unsur-unsur agama kepada remaja juga perlu ditekankan. Hanya pelajar yang tidak bermasalah disiplin sahaja yang sanggup mendengar ceramah. Usaha ini memerlukan gabungan kerjasama ibu bapa. pertukangan perlu diperluaskan supaya ianya dapat digunakan secara maksimum bagi menghilangkan kebosanan pelajar. penguat kuasa undang-undang dan kerajaan termasuk pelajar sendiri. Peranan guru-guru disiplin di sekolah juga perlu ditingkatkan. . undang-undang dan ajaran agama itu sendiri. Agama adalah alat pendidikan yang paling berkesan di samping alat kawalan dalam memastikan pelajar tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan norma. memasak. Mereka sendiri perlu proaktif turun padang mengesan pelajar yang bermasalah untuk diberi nasihat dan kaunseling bukannya sekadar menunggu di bilik kaunseling dan menanti kes yang dirujuk kepada mereka semata-mata. Ia dapat mengelakkan pelajar daripada memilih ‘tempat-tempat hitam’ sebagai tempat mereka melarikan diri daripada kebosanan berada di rumah. guru. Pihak pentadbir sekolah juga perlu menilai semula program-program pencegahan jenayah yang dilaksanakan di sekolah kerana pendekatan ceramah tidak sesuai lagi. Selain itu persekitaran sekolah yang menarik penting supaya pelajar dapat memberi tumpuan sepenuhnya. kaedah bimbingan dan kaunseling perlu sentiasa dikemas kini dalam menarik perhatian pelajar.

. Kajian akan datang dibuat dengan membuat perbandingan antara pelajar sekolah menengah kebangsaan dengan pelajar sekolah primier dan pelajar dari sekolah berasrama penuh. Oleh sebab penguasaan bahasa sesetengah pelajar adalah tidak lancar dan mantap (terutama pelajar bukan Melayu). ibu bapa dan ahli masyarakat sebagai rujukan. ia dapat menambah manfaat kepada semua golongan seperti pendidik. cendiakawan. Kajian serupa ini boleh diperluaskan di sekolah-sekolah menengah di seluruh negeri supaya populasi pelajar yang lebih ramai dapat digunakan . 5. 4. maka penyelidik haruslah menggunakan penterjemah dalam membacakan pernyataan agar responden dapat memberikan jawapan yang tepat. 1. Dengan harapan. Adalah dicadangkan sama ada pihak individu ataupun mana-mana badan dapat memperluaskan kajian berkaitan punca salah laku yang mempunyai hubung kait dengan personaliti pelajar. Kajian seperti ini sebaik-baiknya dijalankan sendiri oleh penyelidik daripada diserahkan kepada pihak ketiga iaitu guruguru kaunseling.5 Cadangan Kajian Lanjutan Penyelidik juga ingin mengemukakan saranan bagi kajian-kajian yang bakal dijalankan oleh penyelidik lain dalam bidang salah laku pelajar di sekolah. 2.89 5. 3.

Ibu bapa perlu memberi perhatian bagi menjamin pencapaian akademik dan pembentukan personaliti yang baik pada pelajar seperti meluangkan masa bersama pelajar.90 5. Kementerian Pelajaran dan ahli masyarakat dalam melaksanakan kewajipan mengasuh dan mendidik pelajar-pelajar ke arah pencapaian yang cemerlang. Biasanya lebih dari satu faktor yang menyumbang kepada gangguan dari segi perkembangan personaliti dan membawa kepada masalah salah laku. banyak faktor terlibat dalam memainkan peranan dalam hal ini.6 Kesimpulan Sebagai kesimpulannya. Pelajar menjadi bermasalah kerana gangguan tertentu dalam perkembangan personaliti mereka yang mendorong ke arah itu. Masih banyak lagi faktor-faktor yang mempengaruhi salah laku pelajar yang perlu dikaji dan dikupas kerana ianya akan dapat memberi sumbangan yang besar kepada semua golongan masyarakat dan pihak kerajaan bagi membendung masalah salah laku daripada berleluasa dan berterusan sehingga terbawa-bawa ke alam dewasa. Jarang-jarang kita mendapati hanya satu faktor yang jelas menjadi penyebab. kita dapat menyatakan bahawa untuk berhadapan dengan golongan pelajar yang mempunyai masalah salah laku bukanlah tugas yang disukai oleh kebanyakan orang. Seperti yang kita lihat. guruguru. Huraian di atas mempunyai implikasi langsung kepada ibu bapa. pelajar-pelajar perlu diberi bimbingan berterusan bagi memajukan potensi mereka. kaunselor. . pentadbir sekolah. Justeru itu. memberi sokongan dan hubungi pihak sekolah bagi mengetahui perkembangan dan masalah mereka.

91 Adalah amat merugikan sekiranya generasi akan datang yang dikatakan sebagai pemimpin masa depan tidak mempunyai disiplin dan personaliti yang baik disebabkan masalah salah laku yang mereka alami di zaman persekolahan tidak dapat ditangani dengan baik. Semoga para pelajar sentiasa berpesonaliti sebagai pelajar yang baik dan berdisiplin bagi memastikan negara mempunyai pemimpin masa depan yang boleh dipercayai. .

Ah Meng (1997). G. Atan Long (1989).92 BIBLIOGRAFI Abd Jalil (Mei 2000). “Mengurus Disiplin Pelajar. Skudai: Universiti Teknologi Malaysia. Erikson (1968). Allport.” New York : Holt.” Kuala Lumpur : Penerbitan Kintan Sdn Bhd.” Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka Abdullah Sani Yahaya (2005). Hashim (1995). Youth & Crisis. Muhammad Faiz AlMath (1993). Carl Rogers (1951).” Laporan Penyelidikan.” Boston Hugton : Miffin. Rinehart and Winston. “Psikologi Pendidikan 1. “Memahami Dan Membimbing Remaja Nakal. “Pattern and Growth in Personality.” Dalam Walter Mischel (1986)“Introduction To Personality. .” New York : Holt.” Shah Alam: Fajar Bakti Sdn. (1961).” Pahang Darul Makmur: PTS Publications & Distributor Sdn.” Pahang Darul Makmur: PTS Publications & Distributor Sdn. “Pendidik Dan Pendidikan. Bhd. Aminah Hj. Bhd. Bhd. “Bimbingan dan Kaunseling Dalam Pendidikan. Ee. Hairunnaja Najmuddin (2003). Rinchart Winston Publishers. Dr.W. “Client Centered Therapy :It’s Current Practice Implication & Theory.” Kuala Lumpur: Fajar Bakti Sdn. “Dewan Masyarakat. Psikologi Perkembangan. “Seribu Seratus Hadis Terpilih Sinar Ajaran Muhammad. Azizi Yahaya (2003).” New York : Norton Freud (1959). “Psychodynamic Theories : Conceptions. “Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Masalah Disiplin Pelajar Sekolah dan Perhubungan Pembentukan Personaliti Pelajar. Bhd. “Identity.” Kuala Lumpur: Federal Publications.

Ponteng Sekolah. Ismail Yusof (1983). Md. Jamal Darus (1989).” Singapura : Sempurnajaya Publishing. “Sosiologi Pendidikan dalam Perspektif Pembangunan Negara. “Membimbing Anak Muda dengan Sempurna. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kamus Dewan Edisi Baru (1992).” Pulau Pinang : Universiti Sains Malaysia. “Laporan Jawatankuasa Kabinet Mengkaji Pelaksanaan Dasar Pelajaran 1979.” Kuala Lumpur: Jabatan Percetakan Negara. Ibrahim Saad (1982).” Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kamus Pelajar Sekolah Menengah (1989). Daud Hamzah (1991).” Laporan Persidangan Nasional Menengah Kaum Remaja di Malaysia. “Membina Diri dan Jiwa Anak-Anak Muslim: Mendidik Anak-Anak Cara Islam. Maslow (1962).93 Hazil Abdul Hamid (1990). Bhd. “Disiplin Di Sekolah. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pendidikan Malaysia (1991). Kamus Dewan (1992). Kementerian Pendidikan Malaysia (1979). Kuala Lumpur: Universiti Malaya. Intan Suraya Halim (1995). “Isu Pendidikan Di Malaysia.” Kuala Lumpur.” New York : Van Nostrant.” Kuala Lumpur: Jabatan Percetakan Negara. Kementerian Pendidikan Malaysia (1995). . “Towards A Psychology of Being. “Bacaan dalam Masalah Remaja. “Laporan Salah Laku Pelajar 1994/95. “Laporan Disiplin Pelajar Sekolah 1991.” Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.” Kuala Lumpur: ERA ILMU Sdn.

34628 Pelajar Terlibat. Mohd Amin H. Utusan Malaysia (02.” (Bahan Internet). Najib abdul Ghafar (2003).” Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Stodgil. “Parental Attitudes and Mental Hygiene Standart’s” dalam del Solar Parent’s and Teacher’s View on the Child. Pemahaman dan Interpretasi.C (1971). “Educational Oppurtunity and the Home.” London : Longman.01) “Ponteng. “Pendidikan Di Malaysia.” Skudai : Universiti Teknologi Malaysia.94 Miller. “The School As a Setting For Violence and Prevention. “Profil Personaliti Tajma. “Perkembangan REMAJA Pandangan. Mohd Tajudin Ninggal (2007). W.A. Shariff (2003). R.04. (1970).” Skudai : Universiti Teknologi Malaysia . Mohd. Regulus (1995). “Reka Bentuk Tinjauan Soal Selidik Pendidikan. New York : Bureau Sufean Hussin (1993). M.” .” Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful