KULIAH 1

HUBUNGAN ETNIK DI MALAYSIA SECARA UMUM

Pengenalan
- Malaysia telah berjaya keluar drp kumpulan negara mundur kpd negara sedang membangun dan kini menuju ke arah status negara maju (cita-cita dlm Wawasan 2020). - Malaysia pernah melalui pelbagai peristiwa pahit yang menjejaskan hubungan etnik sejak zaman penjajahan sehingga selepas merdeka (Peristiwa 13 Mei 1969)

- Daripada pengalaman pahit tsb, pengajaran penting yg diperoleh ialah: 1. 2. 3. Kemajuan ekonomi shj tidak lengkap sekiranya tidak disertai kestabilan politik. Kestabilan politik shj tidak memadai tanpa pembangunan ekonomi yg seimbang. Pembangunan ekonomi dan kestabilan politik perlu berjalan dgn lancar dan seimbang agar tidak wujud kepincangan sehingga menimbulkan konflik.

Keseimbangan : melibatkan agihan habuan ekonomi yg saksama & perkongsian kuasa pemerintahan yg matang. Persoalannya 1. Apakah faktor yg boleh membawa keseimbangan? 2. Apakah perkara yg perlu dipertahankan atau dipelihara untuk menjamin keseimbangan secara berterusan? Usaha berterusan untuk memupuk dan mengekalkan hubungan etnik yg harmonis

KEPENTINGAN MEMAHAMI HUBUNGAN ETNIK 1. 2. Malaysia merupakan sebuah negara berbilang kaum yg pernah menghadapi konflik etnik. Hubungan etnik berkait rapat dengan seluruh struktur sosial masyarakat dan memberi pemahaman tentang darjah pluralisme sosial dan kebudayaan, punca konflik serta sejauhmana struktur masyarakat bersifat kolonial. Hubungan etnik mencerminkan perkembangan sejarah dan kemampuan sosioekonomi sesebuah negara.

3.

Hubungan etnik mempengaruhi dasar sosial dan perancangan sosial sesebuah negara. Hubungan etnik mencerminkan darjah dan sumber ketegangan sosial dlm sesebuah masyarakat. Hubungan etnik penting dalam memahami kesan pengindustrian di sesebuah negara (kesan pengindustrian dan perubahan sosial). Melalui hubungan etnik juga dapat difahami isu prasangka dan diskriminasi di sesebuah negara serta gambaran peranan faktor personaliti dalam menentukan tingkah laku ahli masyarakat. . 6. 7. 5.4.

Gabungan parti-parti politik (Barisan partiNasional) . Pengenalan Rukun Negara (ideologi kebangsaan).UsahaUsaha-usaha Ke Arah Memupuk Perpaduan Nasional Penubuhan Jabatan Perpaduan Negara (kini Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional /JPNIN). Dsr Pendidikan Kebangsaan. DEB. Dsr Kebudayaan Kebangsaan.

sektor komuniti dan semua parti politik. - . Usaha kerajaan (top-down) shj tidak (topmemadai tetapi mesti digenapkan dgn usaha yg berbentuk (bottom-up) menerusi kerjasama (bottom& sumbangan drp sektor swasta.- Integrasi antara wilayah (antara bandar dgn luar bandar) dan antara Semenanjung Malaysia dgn Sabah & Sarawak.

namun negara luar melihat Malaysia sbg negara yg berjaya mewujudkan HE yg harmonis - .- Keharmonian Hubungan Etnik di Malaysia tidak bergantung semata-mata kpd keadaan semataberbaikberbaik-baik antara pelbagai kumpulan etnik tetapi juga antara kumpulan kelas sosial yg berbeza (pekerja/kelas menengah/golongan yg kaya drp pelbagai kumpulan) HE merupakan satu ciri penting yg mencorakkan sistem sosial Malaysia walaupun tahap perpaduan nasional di negara kita sukar diukur.

KULIAH 2 KONSEPKONSEP-KONSEP ASAS HUBUNGAN ETNIK .

dan Perpaduan Masyarakat Menurut Roucek & Warren (1979): Masyarakat sebagai satu kumpulan manusia yang berhubung secara tetap dan tersusun dalam menjalankan aktiviti secara kolektif dan merasakan bahawa mereka adalah hidup bersama. Terdapat perhubungan terus menerus di kalangan mereka yang masih hidup dan kekal selama berabadberabadabad. Budaya. .KONSEPKONSEP-KONSEP ASAS HUBUNGAN ETNIK Tiga konsep penting yg ditumpukan ialah: Masyarakat.

mampu menyatukan buah fikiran dan tindakan sehingga terjalin hubungan antara satu sama lain serta lahir satu sistem yang dinamakan sebagai kebudayaan. d) berinteraksi (dalaman & dgn pihak luar) . berbincang. bekerjasama dalam mengatur kerja secara kolektif. b) berbudaya. c) mengalami perubahan.- Satu kumpulan / kelompok manusia yang hidup saling berorganisasi. CiriCiri-ciri utama masyarakat: a) berkelompok.

e) mempunyai kepimpinan. kelas.Satu kelompok yang boleh dikaji hubungan persaudaraan mereka melalui nenek moyang yang sama. termasuk adat resam. . status dan kasta) Konsep Etnik / Kaum . bahasa.Konsep kelompok etnik digunakan untuk merujuk kepada golongan yg berbeza dari segi kebudayaan. & kegiatan ekonomi. Etnik boleh didefinisikan sbg sekelompok manusia yg mengamalkan budaya yg hampir seragam. dan f) mempunyai aturan sosialnya (susun lapis. . pakaian.

kegiatan ekonomi. & hiburan. pola keluarga.kelompok masyarakat yg membentuk rumpun bangsa (cth: dalam rumpun Kadazandusun terdapat sub etnik seperti Tatana. dll) .. Konsep Suku . pandangan tentang kecantikan. Kimaragang.Etnik sering berbeza berdasarkan ciri budaya seperti adat resam. pakaian. orientasi politik. Bisaya. Lotud.

Rumpun manusia yg terikat oleh rasa taksub bersama & lebih rela bekerjasama sesama mereka. . sejarah & agama. Pembentukan bangsa Malaysia berteraskan hubungan etnik yg harmonis. Lazimnya terjalin oleh kesamaan bahasa. berbanding dengan rumpun bangsa yg lain. budaya. kesatuan wilayah. Bangsa Malaysia sbg bangsa idaman yg kita kehendaki.Konsep Bangsa / Nasion Mempunyai maksud yg lebih luas dan terbentuk berasaskan gagasan ras atau etnik yg sedia ada Menurut John Stuart Mill : Bangsa .

Furnivall: Masyarakat majmuk terdiri drp pelbagai kaum yg mempunyai kebudayaan. interaksi sosial dalam kalangan mereka amat kurang dan hubungan mereka amat terbatas dan pembahagian tugas dilakukan atas garis-garis ras. agama. Walaupun mereka (pelbagai kaum) berganding bahu di bawah sistem politik yg sama. tetapi kehidupan mereka adalah berasingan. bahasa dan adat resam yg tersendiri.Menurut J.Konsep Masyarakat Majmuk. .S. garis- .

- .- Asas sosial sesuatu masyarakat majmuk ialah campuran pelbagai kelompok manusia. Satu lagi ciri masyarakat majmuk ialah ketiadaan / kelemahan azam sosial bersama (common social (common will) yg merupakan satu set nilai yg dipersetujui anggota masyarakat bagi mengawal dan memberi panduan kepada tingkah laku sosial. Dari segi politik pula masyarakat majmuk timbul akibat dominasi penjajah.

Konsep Kelas Sosial . puncapengagihan dan pertukaran. kekayaan. Dalam kehidupan sehariseharihari.Konsep ini berkaitan dengan kedudukan sesuatu kelompok dalam masyarakat. segolongan individu yg mempunyai kedudukan yg sama dari segi kuasa. Masyarakat Kapitalis terbahagi kepada dua golongan: 1. 2. martabat. Proletariat : yg tidak memiliki perkara di atas hanya tenaga kerja sahaja Cth: . pendapatan. pekerjaan atau hubungan dengan puncapuncapunca pengeluaran. Bourgeoisie : yg memiliki punca-punca pengeluaran. politik.

institusi politik. Cth: Institusi sosial yg utama: Institusi keluarga.Konsep Institusi Sosial .Sebagai konsep utama dalam memahami masyarakat dan kebudayaan. institusi agama. Konsep ini berkait rapat dengan pola tingkah laku yg telah menjadi kebiasaan atau suatu pola hubungan sosial yg mempunyai suatu matlamat sosial yg tertentu. institusi pelajaran dll. .

Konsep Jarak Sosial . maka semakin kurang hubungan atau interaksi dan persefahaman antara keduakedua-duanya. . Semakin besar jarak sosial di antara dua kelompok.Jarak sosial berkait rapat dengan interaksi dan persefahaman antara kelompok.Satu perasaan pemisahan / pemisahan sosial yg benarbenarbenar wujud di antara individu-individu. Istilah ini digunakan untuk menganalisis hubungan dalam sesuatu kelompok atau di antara kelompok. . individu dengan individukelompok atau kelompok dengan kelompok.

Mobiliti sosial berkait rapat dengan struktur sosial sesuatu masyarakat. . peluang untuk mobiliti sosial adalah lebih terbuka. mobiliti sosial jarang sekali berlaku.Merupakan satu proses perubahan individu atau kelompok dari satu lapisan sosial kepada lapisan sosial yg lain dalam satu sistem stratifikasi sosial. .Konsep Mobiliti Sosial . Sebaliknya dalam sistem tertutup seperti dalam sistem kasta yg bercorak tradisi.Dalam sistem yg lebih terbuka.

Wujudnya satu kebudayaan atau sub budaya yg jelas dan dapat menyatukan anggotanya berasaskan satu sejarah. nilai.Konsep Etnik membentuk konsep etnisiti dan etnosentrisme Etnisiti : merujuk kpd rasa kekitaan sesuatu kumpulan etnik tertentu. sikap dan tingkah laku yg sama.. .

. .Selagi manusia menjadi etnosentrik .Satu sikap atau kepercayaan bahawa kebudayaan sendiri adalah lebih baik dan lebih tinggi nilainya daripada kebudayaan kelompok lain. . selagi itulah mereka akan melihat kelompok lain berdasarkan stereotaip yg sedia ada (biasanya yg bersifat negatif) .Etnosentrisme membayangkan keengganan / ketidakmampuan sesuatu kelompok untuk menghargai pandangan kelompok daripada kebudayaan masyarakat yg lain.Sesuatu kelompok dikatakan etnosentrik apabila mereka menilaikan kebudayaan lain berdasarkan standard dan nilai kebudayaan sendiri dan menganggap kebudayaan lain mempunyai nilai yg lebih rendah.Etnosenterisme: .

Cth: Ketaatan kepada budaya dan kelompok diterjemahkan dalam ketaatan kepada parti dapat mengatasi konflik politik dalam sesuatu kelompok masyarakat. Negroid dan Austroloid. Konsep Ras dan Rasisme Ras: Ras: Kelompok manusia yang mempunyai persamaan dari segi ciri-ciri fizikal (warna kulit dll). Ciri-ciri fizikal ciriCiritersebut ditentukan oleh baka yang diwarisi dari generasi ke generasi cth: Mongoloid. ..Walau bagaimanapun Etnosentrisme berfungsi penting dalam mengukuhkan unsur budaya sesuatu masyarakat dan mengukuhkan perpaduan di antara anggota sesuatu kelompok masyarakat.

ras boleh dikatakan sbg kelompok sosial yg mempunyai tanda pengenalan kolektif berasaskan ciriciriciri fizikal-biologikal yg nyata seperti warna kulit.Pd dasarnya. warna rambut dsbnya. warna fizikalmata. . .Ras juga merujuk kepada satu kelompok manusia yg menganggap diri dan / atau dianggap oleh kelompok lain sebagai berbeza drp kelompok mereka berasaskan dasar perbezaan fizikal yg tidak dpt diubah dan sifat2 ini berkaitan dgn sifat2 atau kebolehan moral & intelek mereka. Ciri yg paling ketara untuk membezakan kumpulan manusia ialah warna kulit..

Layanan berat sebelah atau sikap bermusuhan terhadap seseorang berasaskan keturunan bangsanya.Fahaman yg menekankan bahawa suku kaum sendiri sahaja yg paling unggul. Tahap Individu kepercayaan & sikap individu 2.Rasisme wujud pd 2 tahap: 1. . . Tahap Institusi melibatkan dasar & pelaksanaan yg bersifat diskriminasi .Rasisme .Ditakrifkan sbg pandangan. pemikiran. . atau kepercayaan negatif oleh sesuatu kelompok sosial atau para anggotanya terhadap sesuatu kelompok lain berdasarkan perbezaan wajah fizikal-biologikal atau ras semata-mata fizikalsematayg dilakukan secara terbuka melalui perilaku atau tindakan.

.Konsep Prejudis dan Stereotaip Prejudis . ekonomi atau sosial. . . prejudis tidak diluahkan secara terbuka.Sikap prejudis disalurkan dari satu generasi kpd generasi yg lain. tepat atau mencukupi.Pandangan negatif mengenai ahli atau kelompok etnik lain yg tersemat dlm hati seseorang atau kelompok etnik tertentu. prejudis menjadi stereotaip.Apabila prejudis disuarakan. Kesannya semakin mudah dilihat apabila berlaku persaingan bagi mendapatkan sesuatu yg terhad sama ada dlm aspek politik. Lazimnya pandangan ini tidak berasaskan maklumat yg jelas.

Hal ini terhasil drp pertembungan dua atau lebih komuniti etnik. .Stereotaip .Stereotaip ialah gambaran yg berlebih-lebihan tentang berlebihsesuatu perlakuan baik atau buruk yg ditujukan kpd sesuatu kumpulan etnik oleh etnik yg lain. .merupakan kenyataan-kenyataan umum yg negatif kenyataanterhadap sesuatu kumpulan etnik seperti semua orang X bersifat kasar dsbnya. .Fahaman stereotaip ini akan menimbulkan perasaan yg negatif dlm kalangan masyarakat khususnya masyarakat majmuk di Malaysia kerana fahaman ini mengakibatkan sesuatu kumpulan etnik memandang rendah terhadap kumpulan etnik yg lain dan seterusnya membataskan interaksi antara etnik dan menimbulkan semangat perkauman yg menebal.

serangan fizikal secara terbuka atau percubaan penghapusan sesebuah kumpulan etnik.Konsep Diskriminasi . .Diskriminasi ialah perbuatan membandingbezakan seseorang individu atau sesuatu kelompok etnik lain berasaskan ciri-ciri etnik semata-mata. cirisemata- Merupakan manifestasi prasangka yg wujud dlm kalangan kumpulan etnik dan mudah berlaku apabila wujud prejudis & stereotaip dlm sesebuah masyarakat.Diskriminasi berlaku dlm banyak bentuk (individu atau kumpulan etnik) dan mencapai tahap tertinggi apabila melibatkan pembuangan kerja. . pemikiran dan kepercayaan negatif oleh seseorang atau sekelompok etnik terhadap anggota atau kelompok etnik lain yg mempengaruhi perilaku pihak yg berpandangan negatif.Ditakrifkan sbg pandangan. .

objekobjek-objek kebendaan. Kebudayaan berbeza dari satu masyarakat ke masyarakat yg lain.Konsep Budaya Kebudayaan : ditakrifkan Sebagai satu keseluruhan cara hidup manusia (yg merangkumi cara bertindak. nilai kesenian dll). sistem kekeluargaan. . Kebudayaan meliputi hasil-hasil hasilkehidupan kelompok yg bercorak kebendaan dan bukan kebendaan. namun beberapa aspek yg sama didapati wujud dalam kalangan semua masyarakat (seperti bahasa. berkelakuan dan berfikir). Persamaan tersebut dikatakan sebagai pola kebudayaan sejagat. amalan agama.

Memupuk kesedaran kebangsaan & kenegaraan bercirikan kerohanian. Dikongsi. 3. 2. 2. Terdapat dua peranan utama bagi pembentukan sesuatu budaya: 1.- Perubahan merupakan sifat yg penting bagi sesuatu kebudayaan. Dipelajari. - CiriCiri-ciri penting sesuatu budaya: 1. spiritual. Membina imej negara ke arah mewujudkan keperibadian serta identiti. . & mental. kemanusiaan. Bersifat sejagat.

- Diwarisi Berubah-ubah BerubahMempunyai unsur simbolik Adanya pandangan semesta (world view) (world view) Terdapat perbezaan budaya antara satu masyarakat dgn masyarakat yg lain. 7. 6. 5.4. Manusia itu sendiri yg membentuk budaya dan perkembangan budaya akan mengikut perkembangan masyarakat itu sendiri. .

Integrasi Satu proses penyesuaian bersama pelbagai kebudayaan & ciri-ciri sosial yg diterima oleh cirisemua kelompok etnik dlm negara. Identiti.Konsep Perpaduan & Integrasi Perpaduan sbg satu proses yg menyatupadukan seluruh masyarakat & negara supaya setiap anggota masyarakat dapat membentuk satu identiti & nilai bersama serta perasaan cinta & banggakan tanah air. hak & budaya hidup sesuatu kelompok etnik tidak dihapuskan tetapi disuburkan. .

integrasi merupakan satu proses bagi mewujudkan satu identiti nasional dlm kalangan kumpulan yg terpisah dari segi kebudayaan. Integrasi kebudayaan pembentukan satu kebudayaan kebangsaan . Integrasi wilayah mengurangkan jurang perbezaan pembangunan ekonomi & sosial antara wilayah 2. UnsurUnsur-unsur integrasi: 1. sosial & lokasi dlm sesebuah unit politik. Integrasi ekonomi mengurangkan jurang perbezaan ekonomi antara kumpulan etnik 3.- Dalam konteks Malaysia.

rohani. . pendidikan. jasmani & sosial Integrasi politik kerjasama & pembahagian kuasa politik Proses mencapai sebuah masyarakat integrasi bukanlah sesuatu yg mudah dan integrasi ialah satu proses yg amat kompleks. emosi. kesihatan dll) Integrasi pendidikan mewujudkan sistem pendidikan yg bercorak kebangsaan dan sempurna dari segi intelek. perumahan. 6. Integrasi sosial usaha menyatupadukan rakyat melalui program sosial (sukan. 5.4.

Pemisahan berlaku dlm beberapa keadaan. Segregasi wujud sama ada didasari oleh undang-undang undangatau sebaliknya.TahapTahap-tahap hubungan etnik boleh dilihat dari segi darjah kedekatan bermula dgn hubungan terpisah iaitu segregasi sehinggalah hubungan yg berbentuk sebati iaitu amalgamasi Konsep Segregasi merupakan pemisahan & pengasingan antara satu kumpulan etnik dgn kumpulan etnik yg lain dlm sesebuah negara. pengangkutan & kemudahan awam. sistem persekolahan. . antaranya dari segi kawasan tempat tinggal.

Interaksi selamasosial seumpama ini membolehkan kelompokkelompokkelompok yang terlibat meneruskan identiti serta sikap mereka yg berasingan. B & C merujuk kepada budaya . .merupakan proses yg menyebabkan setiap kumpulan etnik menyedari serta menghormati norma & nilai kumpulan etnik yg lain & tetap mempertahankan budaya hidup masing-masing. masingFormula: A + B + C = A + B + C A.Konsep Akomodasi .Satu keadaan atau proses apabila kelompokkelompok- kelompok yg berkonflik bersetuju untuk menghentikan / mengelakkan konflik dengan mengadakan interaksi secara aman damai baik untuk sementara atau untuk selama-lamanya.

.Proses penyesuaian ini banyak berlaku di Malaysia kerana setiap kumpulan etnik bebas mengamalkan budaya mereka dlm keadaan harmoni (penggunaan pelbagai bahasa. . .Penyesuaian amat penting sebagai satu dasar untuk menyelesaikan masalah dalam hubungan etnik. setiap kumpulan etnik mempunyai wakil dlm bidang ekonomi & pendidikan & mereka saling bergantung. pengamalan pelbagai agama & kepercayaan secara bebas bagi tiap-tiap kelompok tiapetnik).- Pd peringkat pemerintahan pusat.

Kejayaan atau berkesannya penyesuaian sebagai satu dasar amat bergantung kepada sikap golongan pemerintah dan kelompok-kelompok etnik kelompokberkenaan.. .

Adalah satu proses percantuman dan penyatuan di antara kelompok / individu dari berlainan kebudayaan supaya menjadi satu kelompok dengan kebudayaan dan identiti yg sama. berperasaan secara berlainan. Asimilasi mutlak atau sempurna menyebabkan berlakunya penghapusan penuh perbezaan dari segi kebudayaan & identiti Formula: A + B + C = A A mewakili golongan dominan.Satu proses yg berlaku apabila mana-mana kelompok manaberfikir. menjadi satu dlm kesatuan sosial serta budaya yg sama.Konsep Asimilasi . . . B & C mewakili kumpulan etnik minoriti. Konsep ini berhubungan dengan penyerapan sehala individu / kelompok ke dalam kelompok lain.

tingkat perbezaan di antara golongan minoriti dengan majoriti dan juga kadar imigrasi. Kesanggupan golongan minoriti untuk menghilangkan identiti mereka. . .. .Kejayaan proses asimilasi bergantung kepada beberapa faktor penting: 1. Kesanggupan golongan majoriti untuk menerima golongan lain. 3. 2.Proses asimilasi berlaku apabila wujudnya interaksi yg erat antara ahli kumpulan etnik yg berbeza budaya bagi suatu tempoh yg lama.Proses asimilasi juga berkait rapat dengan saiz kumpulan minoriti. Terdapat banyak persamaan budaya antara kumpulan etnik.

Umumnya . . Cina Kelantan. Namun asimilasi bagi etnik Cina Kelantan serta Baba & Nyonya berlaku dlm konteks budaya tanpa melibatkan anutan kepercayaan atau agama. org Melayu mengalami proses asimilasi yg menyebabkan nama. Di Thailand.. Baba & Nyonya.kumpulan minoriti yg bilangan anggotanya lebih kecil mudah diasimilasikan berbanding kumpulan minoriti yg bilangan anggotanya besar.Di Malaysia proses asimilasi berlaku bagi masyarakat Jawa. . cara hidup (kecuali agama) disatukan dgn amalan & cara hidup org Thai. . bahasa. Minoriti yg mempunyai kebudayaan dan tradisi yg jauh berbeza daripada golongan majoriti sukar diasimilasikan.Cth.

Dalam proses ini.Satu proses penyatuan pelbagai kumpulan etnik dari segi biologi.Konsep Amalgamasi . B dan C. semua entiti kebudayaan pelbagai kumpulan dicampuradukkan melalui perkahwinan campur dan akhirnya mewujudkan satu bangsa yang baharu.Formula: A + B + C = D.B dan C mewakili kumpulan etnik yg berlainan dan D mewakili kumpulan baharu yg terhasil drp penyatuan A. Majoriti sanggup melepaskan hak istimewa mereka (jarang berlaku). A. . .Syarat: Kumpulan dominan membenarkan proses ini berlaku dan kumpulan minoriti sudi atau dipaksa berbuat demikian. . Proses ini memakan masa yang lama dan biasanya melalui beberapa generasi.

budaya. Perubahan budaya terjadi hasil daripada hubungan yg berkesinambungan antara dua budaya berbeza dalam satu jangka masa yg berterusan dan perubahan tersebut berlaku sama ada dalam satu atau kedua-dua budaya tersebut. .Konsep Akulturasi . biologikal. perubahan-perubahan perubahanyg bakal terjadi terhadap individu atau kelompok adalah seperti perubahan fizikal.Hasil daripada akulturasi ini. sosial dan psikologikal. kedua. .Satu proses penyerapan unsur-unsur kebudayaan unsurdaripada suatu budaya kepada budaya yang lain.Akulturasi lebih mudah dicapai dlm budaya yg bersifat kebendaan.

Cina dan India tentang perkara penting dalam perlembagaan (kedudukan Raja-raja Melayu. - Cth: Di Malaysia.Merupakan satu persetujuan yg dicapai di antara pelbagai kaum untuk mencapai sesuatu matlamat yang dapat menjaga kepentingan semua pihak. Islam sebagai agama rasmi dan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. . RajaHak Istimewa Melayu. Hak kerakyatan. kontrak sosial antara kaum Melayu.KONTRAK SOSIAL .

Etnisiti . Menurut Eric Hobsbawm: sesebuah nasion dikenal pasti melalui 2 sifat asas: 1.Rakyat yg diperintah.PEMBENTUKAN NASION MALAYSIA Konsep Nasion / Nation berasal dari Barat. Negara : mempunyai 4 elemen penting . kerajaan yg memerintah dan kedaulatan. Kewarganegaraan 2. Ia berkait rapat dgn identiti nasional. wilayah yg dimiliki.

. -Menurut Hans Kohn: Nasionalisme adalah suatu keadaan fikiran yg menyerap masuk ke dlm jiwa sebahagian besar rakyat. Pengaruh nasionalisme menyebabkan adanya usaha atau kegiatan yg tersusun utk mewujudkan negara berdaulat. Ia juga adalah idea yg bertenaga yg berpunca drp perasaan cintakan tempat asal. adat resam dan merupakan fahaman yg matang serta berupaya mengiktiraf kedaulatan rakyat yg melihat negara bangsa sebagai organisasi politik yg unggul & sah.Kehadiran sifat-sifat Nasion itu boleh melahirkan sifatNasionalisme.

memanifestasikan dijajahsemangat nasionalisme dgn cara menamatkan penjajahan utk membina negara bangsa yg bebas & berdaulat. Negara yg tidak pernah dijajah-menggulingkan dijajahsistem kerajaan tradisional & menggantikannya dgn sistem kerajaan berlandaskan kedaulatan rakyat. . Negara yg pernah dijajah.Nasionalisme adalah fenomena sejagat yg mengiktiraf hak setiap bangsa di dunia utk menubuhkan negara. memelihara kedaulatannya & menuntut kesetiaan unggul individu kpd negaranya.

. Kepentingan pembentukan nasion: . Pembinaan negara bangsa umumnya boleh disamakan dgn integrasi nasional. Pengukuhan negara memerlukan penyertaan dan dukungan komuniti etnik yg memberikan kesetiaannya. sejahtera & tenteram.Konsep Nasion -Negara bangsa. Negara adalah tumpuan kesetiaan nasion.untuk memastikan nasion itu terus kekal dalam keadaan sepadu.

APAKAH MODEL YG SESUAI BAGI NEGARA MALAYSIA ? . Integrasi.penduduknya terdiri drp pelbagai kaum. Model politik. Amalgamasi dll.Kesan dasar pecah dan perintah oleh British. Sebelum merdeka. sistem ekonomi duaan & pengasingan pendidikan menyukarkan perpaduan kaum dicapai.Malaysia . org Melayu. Cina & India tidak berkongsi satu pengalaman penderitaan & kegembiraan yg sama pd masa lampau . Akomodasi Politik / penyelesaian politik. . Model Integrasi.MODEL PEMBENTUKAN NASION Cth: Model Asimilasi. Model Asimilasi. .

.Identiti..Pembentukan nasion Malaysia tidak melalui proses asimilasi tetapi mengekalkan identiti kepelbagaian yg dibentuk melalui pelbagai dasar seperti dasar pendidikan & bahasa kebangsaan. hak & budaya hidup sesuatu kelompok etnik tidak dihapuskan tetapi disuburkan. Menurut Tun Abdul Razak (PM ke-2) keDasar kerajaan mengenai perpaduan negara bukanlah melalui proses asimilasi tetapi melalui integrasi iaitu melalui penyesuaian bersama pelbagai kebudayaan & ciriciri-ciri sosial yg diterima oleh semua bangsa dlm negara . .

.. keadilan aktorsosial & sosiobudaya.Tidak semua permasalahan masyarakat majmuk boleh diselesaikan semata-mata dgn kaedah sematapenyelesaian politik tetapi juga bergantung kpd faktor-faktor lain seperti kemajuan ekonomi. . ekonomi & sosial di Malaysia.Komposisi bangsa menjadi asas utk memahami keadaan politik.

Hadhari.Berpendirian pragmatik . DPN. memiliki pemikiran & sikap pro-aktif serta berwawasan. pro- . .TERAS PEMBENTUKAN NASION MALAYSIA. . Wawasan 2020 dan Islam DPN.keupayaan membuat penyesuaian. ekonomi & sosial.Malaysia membentuk nasion mengikut acuan sendiri: menggabungkan pendekatan politik. berani membuat keputusan.Berdasarkan DEB. .

Selepas 13 Mei 1969 . Kerjasama & perkongsian politik.Awal kemerdekaan . .politik kompromi melalui Parti Perikatan (kerjasama & perkongsian elit pemerintah pelbagai kaum) . . Pendekatan baharu-Barisan Nasional baharudibentuk .Usaha pembentukan nasion Malaysia dilaksanakan melalui pelbagai strategi: 1.Kawalan politik utk kawal politiking yg berlebihan & utk menjamin kestabilan politik.formula Perikatan ubah pendekatan. .pengukuhan kerjasama & perkongsian politik pelbagai kaum.

cth: menghalang rapatrapatrapat umum & perbincangan isu-isu sensitif pelbagai isukaum (kewarganegaraan..DEB sbg asas baru kerjasama ekonomi peringkat kaum. Pencapaiannya mencetuskan peluang kerjasama yg lebih luas & perkongsian hasil yg saksama di kalangan penduduk. hak istimewa Melayu. Kerjasama & perkongsian ekonomi. Dasar Kebudayaan Kebangsaan.Pindaan perlembagaan . Rukun Negara. Dasar Bahasa Kebangsaan.1970 . dasar pendidikan kebangsaan. Agama) . . bahasa.Parlimen meluluskan Akta Hasutan. DEB) 2. .

DEB berjaya menurunkan kadar kemiskinan mutlak drp 49. .Adanya program sokongan utk meningkatkan penyertaaan bumiputera dlm sektor ekonomi moden.Perbezaan pendapatan berkurangan antara penduduk bandar & luar bandar & antara kumpulan etnik. - . .3% (1970) kepada 15% (1990).Peningkatan penyertaan bumiputera dlm kegiatan ekonomi moden. . pemilikan harta & melahirkan lebih ramai usahawan.

. . .3. Sistem pendidikan & bahasa kebangsaan.dibentuk untuk memupuk perpaduan & rasa kekitaan serta jati diri sbg bangsa Malaysia.keupayaan menerima kepelbagaian unsur hidup & budaya bersama. Kebudayaan Kebangsaan.Kesan drp kerjasama politik & ekonomi pengagihan yg adil & memerangi pemusatan kekayaan segelintir manusia melalui program pembangunan luar bandar. . 4. 5. Keadilan sosial.

Teras. Pembangunan kerohanian yg berteraskan nilai-nilai nilaiagama. Model dan usaha membentuk nasion Malaysia berbeza dgn negara lain kerana sejarah. etika & moral. ekonomi & sosial berbeza dgn negara luar. .6. sistem politik.