KULIAH 1

HUBUNGAN ETNIK DI MALAYSIA SECARA UMUM

Pengenalan
- Malaysia telah berjaya keluar drp kumpulan negara mundur kpd negara sedang membangun dan kini menuju ke arah status negara maju (cita-cita dlm Wawasan 2020). - Malaysia pernah melalui pelbagai peristiwa pahit yang menjejaskan hubungan etnik sejak zaman penjajahan sehingga selepas merdeka (Peristiwa 13 Mei 1969)

- Daripada pengalaman pahit tsb, pengajaran penting yg diperoleh ialah: 1. 2. 3. Kemajuan ekonomi shj tidak lengkap sekiranya tidak disertai kestabilan politik. Kestabilan politik shj tidak memadai tanpa pembangunan ekonomi yg seimbang. Pembangunan ekonomi dan kestabilan politik perlu berjalan dgn lancar dan seimbang agar tidak wujud kepincangan sehingga menimbulkan konflik.

Keseimbangan : melibatkan agihan habuan ekonomi yg saksama & perkongsian kuasa pemerintahan yg matang. Persoalannya 1. Apakah faktor yg boleh membawa keseimbangan? 2. Apakah perkara yg perlu dipertahankan atau dipelihara untuk menjamin keseimbangan secara berterusan? Usaha berterusan untuk memupuk dan mengekalkan hubungan etnik yg harmonis

KEPENTINGAN MEMAHAMI HUBUNGAN ETNIK 1. 2. Malaysia merupakan sebuah negara berbilang kaum yg pernah menghadapi konflik etnik. Hubungan etnik berkait rapat dengan seluruh struktur sosial masyarakat dan memberi pemahaman tentang darjah pluralisme sosial dan kebudayaan, punca konflik serta sejauhmana struktur masyarakat bersifat kolonial. Hubungan etnik mencerminkan perkembangan sejarah dan kemampuan sosioekonomi sesebuah negara.

3.

6. Hubungan etnik mempengaruhi dasar sosial dan perancangan sosial sesebuah negara. Hubungan etnik penting dalam memahami kesan pengindustrian di sesebuah negara (kesan pengindustrian dan perubahan sosial). .4. Hubungan etnik mencerminkan darjah dan sumber ketegangan sosial dlm sesebuah masyarakat. 7. Melalui hubungan etnik juga dapat difahami isu prasangka dan diskriminasi di sesebuah negara serta gambaran peranan faktor personaliti dalam menentukan tingkah laku ahli masyarakat. 5.

DEB. Dsr Kebudayaan Kebangsaan. Dsr Pendidikan Kebangsaan. Pengenalan Rukun Negara (ideologi kebangsaan).UsahaUsaha-usaha Ke Arah Memupuk Perpaduan Nasional Penubuhan Jabatan Perpaduan Negara (kini Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional /JPNIN). Gabungan parti-parti politik (Barisan partiNasional) .

- Integrasi antara wilayah (antara bandar dgn luar bandar) dan antara Semenanjung Malaysia dgn Sabah & Sarawak. Usaha kerajaan (top-down) shj tidak (topmemadai tetapi mesti digenapkan dgn usaha yg berbentuk (bottom-up) menerusi kerjasama (bottom& sumbangan drp sektor swasta. sektor komuniti dan semua parti politik. - .

- Keharmonian Hubungan Etnik di Malaysia tidak bergantung semata-mata kpd keadaan semataberbaikberbaik-baik antara pelbagai kumpulan etnik tetapi juga antara kumpulan kelas sosial yg berbeza (pekerja/kelas menengah/golongan yg kaya drp pelbagai kumpulan) HE merupakan satu ciri penting yg mencorakkan sistem sosial Malaysia walaupun tahap perpaduan nasional di negara kita sukar diukur. namun negara luar melihat Malaysia sbg negara yg berjaya mewujudkan HE yg harmonis - .

KULIAH 2 KONSEPKONSEP-KONSEP ASAS HUBUNGAN ETNIK .

dan Perpaduan Masyarakat Menurut Roucek & Warren (1979): Masyarakat sebagai satu kumpulan manusia yang berhubung secara tetap dan tersusun dalam menjalankan aktiviti secara kolektif dan merasakan bahawa mereka adalah hidup bersama.KONSEPKONSEP-KONSEP ASAS HUBUNGAN ETNIK Tiga konsep penting yg ditumpukan ialah: Masyarakat. Budaya. . Terdapat perhubungan terus menerus di kalangan mereka yang masih hidup dan kekal selama berabadberabadabad.

mampu menyatukan buah fikiran dan tindakan sehingga terjalin hubungan antara satu sama lain serta lahir satu sistem yang dinamakan sebagai kebudayaan. b) berbudaya. CiriCiri-ciri utama masyarakat: a) berkelompok. c) mengalami perubahan. berbincang.- Satu kumpulan / kelompok manusia yang hidup saling berorganisasi. d) berinteraksi (dalaman & dgn pihak luar) . bekerjasama dalam mengatur kerja secara kolektif.

e) mempunyai kepimpinan. Etnik boleh didefinisikan sbg sekelompok manusia yg mengamalkan budaya yg hampir seragam. . dan f) mempunyai aturan sosialnya (susun lapis. pakaian.Konsep kelompok etnik digunakan untuk merujuk kepada golongan yg berbeza dari segi kebudayaan. & kegiatan ekonomi. kelas. .Satu kelompok yang boleh dikaji hubungan persaudaraan mereka melalui nenek moyang yang sama. bahasa. termasuk adat resam. status dan kasta) Konsep Etnik / Kaum .

dll) . pakaian. Lotud.Etnik sering berbeza berdasarkan ciri budaya seperti adat resam. Kimaragang. & hiburan. Konsep Suku ..kelompok masyarakat yg membentuk rumpun bangsa (cth: dalam rumpun Kadazandusun terdapat sub etnik seperti Tatana. Bisaya. pandangan tentang kecantikan. pola keluarga. kegiatan ekonomi. orientasi politik.

Konsep Bangsa / Nasion Mempunyai maksud yg lebih luas dan terbentuk berasaskan gagasan ras atau etnik yg sedia ada Menurut John Stuart Mill : Bangsa . berbanding dengan rumpun bangsa yg lain.Rumpun manusia yg terikat oleh rasa taksub bersama & lebih rela bekerjasama sesama mereka. sejarah & agama. budaya. Pembentukan bangsa Malaysia berteraskan hubungan etnik yg harmonis. Bangsa Malaysia sbg bangsa idaman yg kita kehendaki. kesatuan wilayah. . Lazimnya terjalin oleh kesamaan bahasa.

Konsep Masyarakat Majmuk. Walaupun mereka (pelbagai kaum) berganding bahu di bawah sistem politik yg sama. agama. bahasa dan adat resam yg tersendiri.Furnivall: Masyarakat majmuk terdiri drp pelbagai kaum yg mempunyai kebudayaan. . garis- .Menurut J. tetapi kehidupan mereka adalah berasingan.S. interaksi sosial dalam kalangan mereka amat kurang dan hubungan mereka amat terbatas dan pembahagian tugas dilakukan atas garis-garis ras.

- Asas sosial sesuatu masyarakat majmuk ialah campuran pelbagai kelompok manusia. Satu lagi ciri masyarakat majmuk ialah ketiadaan / kelemahan azam sosial bersama (common social (common will) yg merupakan satu set nilai yg dipersetujui anggota masyarakat bagi mengawal dan memberi panduan kepada tingkah laku sosial. - . Dari segi politik pula masyarakat majmuk timbul akibat dominasi penjajah.

Proletariat : yg tidak memiliki perkara di atas hanya tenaga kerja sahaja Cth: . Bourgeoisie : yg memiliki punca-punca pengeluaran. kekayaan.Konsep Kelas Sosial . puncapengagihan dan pertukaran. martabat. Masyarakat Kapitalis terbahagi kepada dua golongan: 1. 2. Dalam kehidupan sehariseharihari.Konsep ini berkaitan dengan kedudukan sesuatu kelompok dalam masyarakat. politik. pekerjaan atau hubungan dengan puncapuncapunca pengeluaran. segolongan individu yg mempunyai kedudukan yg sama dari segi kuasa. pendapatan.

Konsep Institusi Sosial . institusi pelajaran dll.Sebagai konsep utama dalam memahami masyarakat dan kebudayaan. Cth: Institusi sosial yg utama: Institusi keluarga. Konsep ini berkait rapat dengan pola tingkah laku yg telah menjadi kebiasaan atau suatu pola hubungan sosial yg mempunyai suatu matlamat sosial yg tertentu. . institusi politik. institusi agama.

maka semakin kurang hubungan atau interaksi dan persefahaman antara keduakedua-duanya.Satu perasaan pemisahan / pemisahan sosial yg benarbenarbenar wujud di antara individu-individu. Istilah ini digunakan untuk menganalisis hubungan dalam sesuatu kelompok atau di antara kelompok.Konsep Jarak Sosial . Semakin besar jarak sosial di antara dua kelompok. . . individu dengan individukelompok atau kelompok dengan kelompok.Jarak sosial berkait rapat dengan interaksi dan persefahaman antara kelompok.

Mobiliti sosial berkait rapat dengan struktur sosial sesuatu masyarakat. .Merupakan satu proses perubahan individu atau kelompok dari satu lapisan sosial kepada lapisan sosial yg lain dalam satu sistem stratifikasi sosial. peluang untuk mobiliti sosial adalah lebih terbuka.Konsep Mobiliti Sosial . Sebaliknya dalam sistem tertutup seperti dalam sistem kasta yg bercorak tradisi.Dalam sistem yg lebih terbuka. mobiliti sosial jarang sekali berlaku. .

. nilai. Wujudnya satu kebudayaan atau sub budaya yg jelas dan dapat menyatukan anggotanya berasaskan satu sejarah. sikap dan tingkah laku yg sama.Konsep Etnik membentuk konsep etnisiti dan etnosentrisme Etnisiti : merujuk kpd rasa kekitaan sesuatu kumpulan etnik tertentu..

Etnosenterisme: . .Selagi manusia menjadi etnosentrik .Sesuatu kelompok dikatakan etnosentrik apabila mereka menilaikan kebudayaan lain berdasarkan standard dan nilai kebudayaan sendiri dan menganggap kebudayaan lain mempunyai nilai yg lebih rendah. .Satu sikap atau kepercayaan bahawa kebudayaan sendiri adalah lebih baik dan lebih tinggi nilainya daripada kebudayaan kelompok lain.Etnosentrisme membayangkan keengganan / ketidakmampuan sesuatu kelompok untuk menghargai pandangan kelompok daripada kebudayaan masyarakat yg lain. selagi itulah mereka akan melihat kelompok lain berdasarkan stereotaip yg sedia ada (biasanya yg bersifat negatif) . .

Konsep Ras dan Rasisme Ras: Ras: Kelompok manusia yang mempunyai persamaan dari segi ciri-ciri fizikal (warna kulit dll).. Cth: Ketaatan kepada budaya dan kelompok diterjemahkan dalam ketaatan kepada parti dapat mengatasi konflik politik dalam sesuatu kelompok masyarakat. Ciri-ciri fizikal ciriCiritersebut ditentukan oleh baka yang diwarisi dari generasi ke generasi cth: Mongoloid. Negroid dan Austroloid. .Walau bagaimanapun Etnosentrisme berfungsi penting dalam mengukuhkan unsur budaya sesuatu masyarakat dan mengukuhkan perpaduan di antara anggota sesuatu kelompok masyarakat.

Pd dasarnya. .. Ciri yg paling ketara untuk membezakan kumpulan manusia ialah warna kulit. warna fizikalmata. warna rambut dsbnya.Ras juga merujuk kepada satu kelompok manusia yg menganggap diri dan / atau dianggap oleh kelompok lain sebagai berbeza drp kelompok mereka berasaskan dasar perbezaan fizikal yg tidak dpt diubah dan sifat2 ini berkaitan dgn sifat2 atau kebolehan moral & intelek mereka. . ras boleh dikatakan sbg kelompok sosial yg mempunyai tanda pengenalan kolektif berasaskan ciriciriciri fizikal-biologikal yg nyata seperti warna kulit.

pemikiran. Tahap Institusi melibatkan dasar & pelaksanaan yg bersifat diskriminasi .Ditakrifkan sbg pandangan.Layanan berat sebelah atau sikap bermusuhan terhadap seseorang berasaskan keturunan bangsanya.Fahaman yg menekankan bahawa suku kaum sendiri sahaja yg paling unggul. .Rasisme .Rasisme wujud pd 2 tahap: 1. . . Tahap Individu kepercayaan & sikap individu 2. atau kepercayaan negatif oleh sesuatu kelompok sosial atau para anggotanya terhadap sesuatu kelompok lain berdasarkan perbezaan wajah fizikal-biologikal atau ras semata-mata fizikalsematayg dilakukan secara terbuka melalui perilaku atau tindakan.

Kesannya semakin mudah dilihat apabila berlaku persaingan bagi mendapatkan sesuatu yg terhad sama ada dlm aspek politik. . ekonomi atau sosial.Konsep Prejudis dan Stereotaip Prejudis . prejudis tidak diluahkan secara terbuka. Lazimnya pandangan ini tidak berasaskan maklumat yg jelas. prejudis menjadi stereotaip.Pandangan negatif mengenai ahli atau kelompok etnik lain yg tersemat dlm hati seseorang atau kelompok etnik tertentu. . tepat atau mencukupi.Sikap prejudis disalurkan dari satu generasi kpd generasi yg lain.Apabila prejudis disuarakan. .

.Fahaman stereotaip ini akan menimbulkan perasaan yg negatif dlm kalangan masyarakat khususnya masyarakat majmuk di Malaysia kerana fahaman ini mengakibatkan sesuatu kumpulan etnik memandang rendah terhadap kumpulan etnik yg lain dan seterusnya membataskan interaksi antara etnik dan menimbulkan semangat perkauman yg menebal.Stereotaip ialah gambaran yg berlebih-lebihan tentang berlebihsesuatu perlakuan baik atau buruk yg ditujukan kpd sesuatu kumpulan etnik oleh etnik yg lain. . Hal ini terhasil drp pertembungan dua atau lebih komuniti etnik. .Stereotaip .merupakan kenyataan-kenyataan umum yg negatif kenyataanterhadap sesuatu kumpulan etnik seperti semua orang X bersifat kasar dsbnya.

. .Ditakrifkan sbg pandangan. cirisemata- Merupakan manifestasi prasangka yg wujud dlm kalangan kumpulan etnik dan mudah berlaku apabila wujud prejudis & stereotaip dlm sesebuah masyarakat.Diskriminasi berlaku dlm banyak bentuk (individu atau kumpulan etnik) dan mencapai tahap tertinggi apabila melibatkan pembuangan kerja.Diskriminasi ialah perbuatan membandingbezakan seseorang individu atau sesuatu kelompok etnik lain berasaskan ciri-ciri etnik semata-mata. serangan fizikal secara terbuka atau percubaan penghapusan sesebuah kumpulan etnik.Konsep Diskriminasi . . pemikiran dan kepercayaan negatif oleh seseorang atau sekelompok etnik terhadap anggota atau kelompok etnik lain yg mempengaruhi perilaku pihak yg berpandangan negatif.

Persamaan tersebut dikatakan sebagai pola kebudayaan sejagat. berkelakuan dan berfikir). amalan agama. namun beberapa aspek yg sama didapati wujud dalam kalangan semua masyarakat (seperti bahasa. Kebudayaan meliputi hasil-hasil hasilkehidupan kelompok yg bercorak kebendaan dan bukan kebendaan. Kebudayaan berbeza dari satu masyarakat ke masyarakat yg lain. . objekobjek-objek kebendaan.Konsep Budaya Kebudayaan : ditakrifkan Sebagai satu keseluruhan cara hidup manusia (yg merangkumi cara bertindak. sistem kekeluargaan. nilai kesenian dll).

2. Membina imej negara ke arah mewujudkan keperibadian serta identiti.- Perubahan merupakan sifat yg penting bagi sesuatu kebudayaan. & mental. Bersifat sejagat. Dikongsi. Memupuk kesedaran kebangsaan & kenegaraan bercirikan kerohanian. kemanusiaan. - CiriCiri-ciri penting sesuatu budaya: 1. . 2. Dipelajari. Terdapat dua peranan utama bagi pembentukan sesuatu budaya: 1. 3. spiritual.

5. . 6. Manusia itu sendiri yg membentuk budaya dan perkembangan budaya akan mengikut perkembangan masyarakat itu sendiri. 7.4. - Diwarisi Berubah-ubah BerubahMempunyai unsur simbolik Adanya pandangan semesta (world view) (world view) Terdapat perbezaan budaya antara satu masyarakat dgn masyarakat yg lain.

Identiti. Integrasi Satu proses penyesuaian bersama pelbagai kebudayaan & ciri-ciri sosial yg diterima oleh cirisemua kelompok etnik dlm negara. hak & budaya hidup sesuatu kelompok etnik tidak dihapuskan tetapi disuburkan.Konsep Perpaduan & Integrasi Perpaduan sbg satu proses yg menyatupadukan seluruh masyarakat & negara supaya setiap anggota masyarakat dapat membentuk satu identiti & nilai bersama serta perasaan cinta & banggakan tanah air. .

- Dalam konteks Malaysia. sosial & lokasi dlm sesebuah unit politik. Integrasi wilayah mengurangkan jurang perbezaan pembangunan ekonomi & sosial antara wilayah 2. Integrasi ekonomi mengurangkan jurang perbezaan ekonomi antara kumpulan etnik 3. integrasi merupakan satu proses bagi mewujudkan satu identiti nasional dlm kalangan kumpulan yg terpisah dari segi kebudayaan. Integrasi kebudayaan pembentukan satu kebudayaan kebangsaan . UnsurUnsur-unsur integrasi: 1.

kesihatan dll) Integrasi pendidikan mewujudkan sistem pendidikan yg bercorak kebangsaan dan sempurna dari segi intelek. jasmani & sosial Integrasi politik kerjasama & pembahagian kuasa politik Proses mencapai sebuah masyarakat integrasi bukanlah sesuatu yg mudah dan integrasi ialah satu proses yg amat kompleks.4. Integrasi sosial usaha menyatupadukan rakyat melalui program sosial (sukan. emosi. perumahan. 5. pendidikan. . rohani. 6.

sistem persekolahan. Pemisahan berlaku dlm beberapa keadaan. pengangkutan & kemudahan awam. Segregasi wujud sama ada didasari oleh undang-undang undangatau sebaliknya. antaranya dari segi kawasan tempat tinggal. .TahapTahap-tahap hubungan etnik boleh dilihat dari segi darjah kedekatan bermula dgn hubungan terpisah iaitu segregasi sehinggalah hubungan yg berbentuk sebati iaitu amalgamasi Konsep Segregasi merupakan pemisahan & pengasingan antara satu kumpulan etnik dgn kumpulan etnik yg lain dlm sesebuah negara.

masingFormula: A + B + C = A + B + C A.Konsep Akomodasi . .merupakan proses yg menyebabkan setiap kumpulan etnik menyedari serta menghormati norma & nilai kumpulan etnik yg lain & tetap mempertahankan budaya hidup masing-masing. B & C merujuk kepada budaya . Interaksi selamasosial seumpama ini membolehkan kelompokkelompokkelompok yang terlibat meneruskan identiti serta sikap mereka yg berasingan.Satu keadaan atau proses apabila kelompokkelompok- kelompok yg berkonflik bersetuju untuk menghentikan / mengelakkan konflik dengan mengadakan interaksi secara aman damai baik untuk sementara atau untuk selama-lamanya.

.Proses penyesuaian ini banyak berlaku di Malaysia kerana setiap kumpulan etnik bebas mengamalkan budaya mereka dlm keadaan harmoni (penggunaan pelbagai bahasa. . setiap kumpulan etnik mempunyai wakil dlm bidang ekonomi & pendidikan & mereka saling bergantung. .- Pd peringkat pemerintahan pusat. pengamalan pelbagai agama & kepercayaan secara bebas bagi tiap-tiap kelompok tiapetnik).Penyesuaian amat penting sebagai satu dasar untuk menyelesaikan masalah dalam hubungan etnik.

..Kejayaan atau berkesannya penyesuaian sebagai satu dasar amat bergantung kepada sikap golongan pemerintah dan kelompok-kelompok etnik kelompokberkenaan.

menjadi satu dlm kesatuan sosial serta budaya yg sama. . Asimilasi mutlak atau sempurna menyebabkan berlakunya penghapusan penuh perbezaan dari segi kebudayaan & identiti Formula: A + B + C = A A mewakili golongan dominan. .Konsep Asimilasi .Adalah satu proses percantuman dan penyatuan di antara kelompok / individu dari berlainan kebudayaan supaya menjadi satu kelompok dengan kebudayaan dan identiti yg sama. B & C mewakili kumpulan etnik minoriti. berperasaan secara berlainan. Konsep ini berhubungan dengan penyerapan sehala individu / kelompok ke dalam kelompok lain.Satu proses yg berlaku apabila mana-mana kelompok manaberfikir.

Kesanggupan golongan minoriti untuk menghilangkan identiti mereka.Proses asimilasi juga berkait rapat dengan saiz kumpulan minoriti.. Kesanggupan golongan majoriti untuk menerima golongan lain. .Proses asimilasi berlaku apabila wujudnya interaksi yg erat antara ahli kumpulan etnik yg berbeza budaya bagi suatu tempoh yg lama.Kejayaan proses asimilasi bergantung kepada beberapa faktor penting: 1. 2. . Terdapat banyak persamaan budaya antara kumpulan etnik. 3. . tingkat perbezaan di antara golongan minoriti dengan majoriti dan juga kadar imigrasi.

Minoriti yg mempunyai kebudayaan dan tradisi yg jauh berbeza daripada golongan majoriti sukar diasimilasikan.Di Malaysia proses asimilasi berlaku bagi masyarakat Jawa.Cth. .kumpulan minoriti yg bilangan anggotanya lebih kecil mudah diasimilasikan berbanding kumpulan minoriti yg bilangan anggotanya besar. cara hidup (kecuali agama) disatukan dgn amalan & cara hidup org Thai. Cina Kelantan..Umumnya . org Melayu mengalami proses asimilasi yg menyebabkan nama. bahasa. . Baba & Nyonya. Namun asimilasi bagi etnik Cina Kelantan serta Baba & Nyonya berlaku dlm konteks budaya tanpa melibatkan anutan kepercayaan atau agama. . Di Thailand.

.Konsep Amalgamasi . . Dalam proses ini. Majoriti sanggup melepaskan hak istimewa mereka (jarang berlaku).Satu proses penyatuan pelbagai kumpulan etnik dari segi biologi. . Proses ini memakan masa yang lama dan biasanya melalui beberapa generasi.B dan C mewakili kumpulan etnik yg berlainan dan D mewakili kumpulan baharu yg terhasil drp penyatuan A.Syarat: Kumpulan dominan membenarkan proses ini berlaku dan kumpulan minoriti sudi atau dipaksa berbuat demikian. semua entiti kebudayaan pelbagai kumpulan dicampuradukkan melalui perkahwinan campur dan akhirnya mewujudkan satu bangsa yang baharu. B dan C. A.Formula: A + B + C = D.

. .Akulturasi lebih mudah dicapai dlm budaya yg bersifat kebendaan.Satu proses penyerapan unsur-unsur kebudayaan unsurdaripada suatu budaya kepada budaya yang lain. budaya.Hasil daripada akulturasi ini. Perubahan budaya terjadi hasil daripada hubungan yg berkesinambungan antara dua budaya berbeza dalam satu jangka masa yg berterusan dan perubahan tersebut berlaku sama ada dalam satu atau kedua-dua budaya tersebut.Konsep Akulturasi . sosial dan psikologikal. perubahan-perubahan perubahanyg bakal terjadi terhadap individu atau kelompok adalah seperti perubahan fizikal. biologikal. kedua.

KONTRAK SOSIAL . - Cth: Di Malaysia. kontrak sosial antara kaum Melayu.Merupakan satu persetujuan yg dicapai di antara pelbagai kaum untuk mencapai sesuatu matlamat yang dapat menjaga kepentingan semua pihak. Hak kerakyatan. . Cina dan India tentang perkara penting dalam perlembagaan (kedudukan Raja-raja Melayu. Islam sebagai agama rasmi dan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. RajaHak Istimewa Melayu.

Menurut Eric Hobsbawm: sesebuah nasion dikenal pasti melalui 2 sifat asas: 1.PEMBENTUKAN NASION MALAYSIA Konsep Nasion / Nation berasal dari Barat. Negara : mempunyai 4 elemen penting . Etnisiti . Ia berkait rapat dgn identiti nasional. wilayah yg dimiliki. Kewarganegaraan 2.Rakyat yg diperintah. kerajaan yg memerintah dan kedaulatan.

Ia juga adalah idea yg bertenaga yg berpunca drp perasaan cintakan tempat asal. -Menurut Hans Kohn: Nasionalisme adalah suatu keadaan fikiran yg menyerap masuk ke dlm jiwa sebahagian besar rakyat. adat resam dan merupakan fahaman yg matang serta berupaya mengiktiraf kedaulatan rakyat yg melihat negara bangsa sebagai organisasi politik yg unggul & sah. Pengaruh nasionalisme menyebabkan adanya usaha atau kegiatan yg tersusun utk mewujudkan negara berdaulat. .Kehadiran sifat-sifat Nasion itu boleh melahirkan sifatNasionalisme.

Negara yg tidak pernah dijajah-menggulingkan dijajahsistem kerajaan tradisional & menggantikannya dgn sistem kerajaan berlandaskan kedaulatan rakyat. .memanifestasikan dijajahsemangat nasionalisme dgn cara menamatkan penjajahan utk membina negara bangsa yg bebas & berdaulat. memelihara kedaulatannya & menuntut kesetiaan unggul individu kpd negaranya.Nasionalisme adalah fenomena sejagat yg mengiktiraf hak setiap bangsa di dunia utk menubuhkan negara. Negara yg pernah dijajah.

untuk memastikan nasion itu terus kekal dalam keadaan sepadu.Konsep Nasion -Negara bangsa. Pembinaan negara bangsa umumnya boleh disamakan dgn integrasi nasional. Negara adalah tumpuan kesetiaan nasion. Pengukuhan negara memerlukan penyertaan dan dukungan komuniti etnik yg memberikan kesetiaannya. sejahtera & tenteram. Kepentingan pembentukan nasion: . .

APAKAH MODEL YG SESUAI BAGI NEGARA MALAYSIA ? . . Model Integrasi.penduduknya terdiri drp pelbagai kaum. org Melayu.MODEL PEMBENTUKAN NASION Cth: Model Asimilasi. Integrasi.Kesan dasar pecah dan perintah oleh British. Model Asimilasi. Amalgamasi dll. Sebelum merdeka. Model politik. sistem ekonomi duaan & pengasingan pendidikan menyukarkan perpaduan kaum dicapai.Malaysia . . Akomodasi Politik / penyelesaian politik. Cina & India tidak berkongsi satu pengalaman penderitaan & kegembiraan yg sama pd masa lampau .

hak & budaya hidup sesuatu kelompok etnik tidak dihapuskan tetapi disuburkan. .. Menurut Tun Abdul Razak (PM ke-2) keDasar kerajaan mengenai perpaduan negara bukanlah melalui proses asimilasi tetapi melalui integrasi iaitu melalui penyesuaian bersama pelbagai kebudayaan & ciriciri-ciri sosial yg diterima oleh semua bangsa dlm negara .Identiti. .Pembentukan nasion Malaysia tidak melalui proses asimilasi tetapi mengekalkan identiti kepelbagaian yg dibentuk melalui pelbagai dasar seperti dasar pendidikan & bahasa kebangsaan.

.Komposisi bangsa menjadi asas utk memahami keadaan politik. ..Tidak semua permasalahan masyarakat majmuk boleh diselesaikan semata-mata dgn kaedah sematapenyelesaian politik tetapi juga bergantung kpd faktor-faktor lain seperti kemajuan ekonomi. ekonomi & sosial di Malaysia. keadilan aktorsosial & sosiobudaya.

pro- . memiliki pemikiran & sikap pro-aktif serta berwawasan. ekonomi & sosial. berani membuat keputusan. Hadhari.Berdasarkan DEB. . .keupayaan membuat penyesuaian. Wawasan 2020 dan Islam DPN.Malaysia membentuk nasion mengikut acuan sendiri: menggabungkan pendekatan politik. .Berpendirian pragmatik .TERAS PEMBENTUKAN NASION MALAYSIA. DPN.

.formula Perikatan ubah pendekatan.Kawalan politik utk kawal politiking yg berlebihan & utk menjamin kestabilan politik. Pendekatan baharu-Barisan Nasional baharudibentuk .Usaha pembentukan nasion Malaysia dilaksanakan melalui pelbagai strategi: 1.Awal kemerdekaan .pengukuhan kerjasama & perkongsian politik pelbagai kaum. .politik kompromi melalui Parti Perikatan (kerjasama & perkongsian elit pemerintah pelbagai kaum) . . Kerjasama & perkongsian politik.Selepas 13 Mei 1969 .

Rukun Negara.cth: menghalang rapatrapatrapat umum & perbincangan isu-isu sensitif pelbagai isukaum (kewarganegaraan. bahasa.1970 .Pindaan perlembagaan . hak istimewa Melayu.DEB sbg asas baru kerjasama ekonomi peringkat kaum. dasar pendidikan kebangsaan. Pencapaiannya mencetuskan peluang kerjasama yg lebih luas & perkongsian hasil yg saksama di kalangan penduduk. . Dasar Bahasa Kebangsaan. . Dasar Kebudayaan Kebangsaan.Parlimen meluluskan Akta Hasutan. Agama) .. Kerjasama & perkongsian ekonomi. DEB) 2.

- . .Perbezaan pendapatan berkurangan antara penduduk bandar & luar bandar & antara kumpulan etnik.DEB berjaya menurunkan kadar kemiskinan mutlak drp 49. pemilikan harta & melahirkan lebih ramai usahawan. .Adanya program sokongan utk meningkatkan penyertaaan bumiputera dlm sektor ekonomi moden.Peningkatan penyertaan bumiputera dlm kegiatan ekonomi moden.3% (1970) kepada 15% (1990). .

4.3. . .Kesan drp kerjasama politik & ekonomi pengagihan yg adil & memerangi pemusatan kekayaan segelintir manusia melalui program pembangunan luar bandar. 5. . . Keadilan sosial.dibentuk untuk memupuk perpaduan & rasa kekitaan serta jati diri sbg bangsa Malaysia. Kebudayaan Kebangsaan. Sistem pendidikan & bahasa kebangsaan.keupayaan menerima kepelbagaian unsur hidup & budaya bersama.

6. sistem politik. ekonomi & sosial berbeza dgn negara luar. Teras. Pembangunan kerohanian yg berteraskan nilai-nilai nilaiagama. Model dan usaha membentuk nasion Malaysia berbeza dgn negara lain kerana sejarah. etika & moral. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful