KULIAH 1

HUBUNGAN ETNIK DI MALAYSIA SECARA UMUM

Pengenalan
- Malaysia telah berjaya keluar drp kumpulan negara mundur kpd negara sedang membangun dan kini menuju ke arah status negara maju (cita-cita dlm Wawasan 2020). - Malaysia pernah melalui pelbagai peristiwa pahit yang menjejaskan hubungan etnik sejak zaman penjajahan sehingga selepas merdeka (Peristiwa 13 Mei 1969)

- Daripada pengalaman pahit tsb, pengajaran penting yg diperoleh ialah: 1. 2. 3. Kemajuan ekonomi shj tidak lengkap sekiranya tidak disertai kestabilan politik. Kestabilan politik shj tidak memadai tanpa pembangunan ekonomi yg seimbang. Pembangunan ekonomi dan kestabilan politik perlu berjalan dgn lancar dan seimbang agar tidak wujud kepincangan sehingga menimbulkan konflik.

Keseimbangan : melibatkan agihan habuan ekonomi yg saksama & perkongsian kuasa pemerintahan yg matang. Persoalannya 1. Apakah faktor yg boleh membawa keseimbangan? 2. Apakah perkara yg perlu dipertahankan atau dipelihara untuk menjamin keseimbangan secara berterusan? Usaha berterusan untuk memupuk dan mengekalkan hubungan etnik yg harmonis

KEPENTINGAN MEMAHAMI HUBUNGAN ETNIK 1. 2. Malaysia merupakan sebuah negara berbilang kaum yg pernah menghadapi konflik etnik. Hubungan etnik berkait rapat dengan seluruh struktur sosial masyarakat dan memberi pemahaman tentang darjah pluralisme sosial dan kebudayaan, punca konflik serta sejauhmana struktur masyarakat bersifat kolonial. Hubungan etnik mencerminkan perkembangan sejarah dan kemampuan sosioekonomi sesebuah negara.

3.

Hubungan etnik penting dalam memahami kesan pengindustrian di sesebuah negara (kesan pengindustrian dan perubahan sosial). Melalui hubungan etnik juga dapat difahami isu prasangka dan diskriminasi di sesebuah negara serta gambaran peranan faktor personaliti dalam menentukan tingkah laku ahli masyarakat. 6. . Hubungan etnik mempengaruhi dasar sosial dan perancangan sosial sesebuah negara. 7.4. Hubungan etnik mencerminkan darjah dan sumber ketegangan sosial dlm sesebuah masyarakat. 5.

Pengenalan Rukun Negara (ideologi kebangsaan). Dsr Kebudayaan Kebangsaan. Gabungan parti-parti politik (Barisan partiNasional) . Dsr Pendidikan Kebangsaan.UsahaUsaha-usaha Ke Arah Memupuk Perpaduan Nasional Penubuhan Jabatan Perpaduan Negara (kini Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional /JPNIN). DEB.

- Integrasi antara wilayah (antara bandar dgn luar bandar) dan antara Semenanjung Malaysia dgn Sabah & Sarawak. sektor komuniti dan semua parti politik. Usaha kerajaan (top-down) shj tidak (topmemadai tetapi mesti digenapkan dgn usaha yg berbentuk (bottom-up) menerusi kerjasama (bottom& sumbangan drp sektor swasta. - .

namun negara luar melihat Malaysia sbg negara yg berjaya mewujudkan HE yg harmonis - .- Keharmonian Hubungan Etnik di Malaysia tidak bergantung semata-mata kpd keadaan semataberbaikberbaik-baik antara pelbagai kumpulan etnik tetapi juga antara kumpulan kelas sosial yg berbeza (pekerja/kelas menengah/golongan yg kaya drp pelbagai kumpulan) HE merupakan satu ciri penting yg mencorakkan sistem sosial Malaysia walaupun tahap perpaduan nasional di negara kita sukar diukur.

KULIAH 2 KONSEPKONSEP-KONSEP ASAS HUBUNGAN ETNIK .

. dan Perpaduan Masyarakat Menurut Roucek & Warren (1979): Masyarakat sebagai satu kumpulan manusia yang berhubung secara tetap dan tersusun dalam menjalankan aktiviti secara kolektif dan merasakan bahawa mereka adalah hidup bersama. Budaya. Terdapat perhubungan terus menerus di kalangan mereka yang masih hidup dan kekal selama berabadberabadabad.KONSEPKONSEP-KONSEP ASAS HUBUNGAN ETNIK Tiga konsep penting yg ditumpukan ialah: Masyarakat.

berbincang. CiriCiri-ciri utama masyarakat: a) berkelompok. d) berinteraksi (dalaman & dgn pihak luar) . mampu menyatukan buah fikiran dan tindakan sehingga terjalin hubungan antara satu sama lain serta lahir satu sistem yang dinamakan sebagai kebudayaan. c) mengalami perubahan. b) berbudaya. bekerjasama dalam mengatur kerja secara kolektif.- Satu kumpulan / kelompok manusia yang hidup saling berorganisasi.

status dan kasta) Konsep Etnik / Kaum . Etnik boleh didefinisikan sbg sekelompok manusia yg mengamalkan budaya yg hampir seragam.Satu kelompok yang boleh dikaji hubungan persaudaraan mereka melalui nenek moyang yang sama. dan f) mempunyai aturan sosialnya (susun lapis.e) mempunyai kepimpinan.Konsep kelompok etnik digunakan untuk merujuk kepada golongan yg berbeza dari segi kebudayaan. termasuk adat resam. & kegiatan ekonomi. bahasa. . . pakaian. kelas.

Lotud. Bisaya. pandangan tentang kecantikan.Etnik sering berbeza berdasarkan ciri budaya seperti adat resam. Konsep Suku . pakaian.. & hiburan. dll) . kegiatan ekonomi. orientasi politik. pola keluarga.kelompok masyarakat yg membentuk rumpun bangsa (cth: dalam rumpun Kadazandusun terdapat sub etnik seperti Tatana. Kimaragang.

Konsep Bangsa / Nasion Mempunyai maksud yg lebih luas dan terbentuk berasaskan gagasan ras atau etnik yg sedia ada Menurut John Stuart Mill : Bangsa . . sejarah & agama. Pembentukan bangsa Malaysia berteraskan hubungan etnik yg harmonis. berbanding dengan rumpun bangsa yg lain.Rumpun manusia yg terikat oleh rasa taksub bersama & lebih rela bekerjasama sesama mereka. budaya. kesatuan wilayah. Lazimnya terjalin oleh kesamaan bahasa. Bangsa Malaysia sbg bangsa idaman yg kita kehendaki.

Furnivall: Masyarakat majmuk terdiri drp pelbagai kaum yg mempunyai kebudayaan.Menurut J. interaksi sosial dalam kalangan mereka amat kurang dan hubungan mereka amat terbatas dan pembahagian tugas dilakukan atas garis-garis ras.Konsep Masyarakat Majmuk. . agama. bahasa dan adat resam yg tersendiri. Walaupun mereka (pelbagai kaum) berganding bahu di bawah sistem politik yg sama. tetapi kehidupan mereka adalah berasingan. garis- .S.

Dari segi politik pula masyarakat majmuk timbul akibat dominasi penjajah. Satu lagi ciri masyarakat majmuk ialah ketiadaan / kelemahan azam sosial bersama (common social (common will) yg merupakan satu set nilai yg dipersetujui anggota masyarakat bagi mengawal dan memberi panduan kepada tingkah laku sosial. - .- Asas sosial sesuatu masyarakat majmuk ialah campuran pelbagai kelompok manusia.

Masyarakat Kapitalis terbahagi kepada dua golongan: 1. 2. Bourgeoisie : yg memiliki punca-punca pengeluaran. segolongan individu yg mempunyai kedudukan yg sama dari segi kuasa. politik. pendapatan. pekerjaan atau hubungan dengan puncapuncapunca pengeluaran. kekayaan.Konsep ini berkaitan dengan kedudukan sesuatu kelompok dalam masyarakat.Konsep Kelas Sosial . Proletariat : yg tidak memiliki perkara di atas hanya tenaga kerja sahaja Cth: . puncapengagihan dan pertukaran. Dalam kehidupan sehariseharihari. martabat.

Konsep ini berkait rapat dengan pola tingkah laku yg telah menjadi kebiasaan atau suatu pola hubungan sosial yg mempunyai suatu matlamat sosial yg tertentu. institusi politik. .Sebagai konsep utama dalam memahami masyarakat dan kebudayaan. institusi agama.Konsep Institusi Sosial . institusi pelajaran dll. Cth: Institusi sosial yg utama: Institusi keluarga.

Jarak sosial berkait rapat dengan interaksi dan persefahaman antara kelompok. maka semakin kurang hubungan atau interaksi dan persefahaman antara keduakedua-duanya. Istilah ini digunakan untuk menganalisis hubungan dalam sesuatu kelompok atau di antara kelompok. . individu dengan individukelompok atau kelompok dengan kelompok.Satu perasaan pemisahan / pemisahan sosial yg benarbenarbenar wujud di antara individu-individu. Semakin besar jarak sosial di antara dua kelompok.Konsep Jarak Sosial . .

mobiliti sosial jarang sekali berlaku. peluang untuk mobiliti sosial adalah lebih terbuka. .Dalam sistem yg lebih terbuka. Sebaliknya dalam sistem tertutup seperti dalam sistem kasta yg bercorak tradisi.Konsep Mobiliti Sosial . Mobiliti sosial berkait rapat dengan struktur sosial sesuatu masyarakat. .Merupakan satu proses perubahan individu atau kelompok dari satu lapisan sosial kepada lapisan sosial yg lain dalam satu sistem stratifikasi sosial.

. Wujudnya satu kebudayaan atau sub budaya yg jelas dan dapat menyatukan anggotanya berasaskan satu sejarah.Konsep Etnik membentuk konsep etnisiti dan etnosentrisme Etnisiti : merujuk kpd rasa kekitaan sesuatu kumpulan etnik tertentu.. sikap dan tingkah laku yg sama. nilai.

Etnosenterisme: .Sesuatu kelompok dikatakan etnosentrik apabila mereka menilaikan kebudayaan lain berdasarkan standard dan nilai kebudayaan sendiri dan menganggap kebudayaan lain mempunyai nilai yg lebih rendah.Etnosentrisme membayangkan keengganan / ketidakmampuan sesuatu kelompok untuk menghargai pandangan kelompok daripada kebudayaan masyarakat yg lain. . .Selagi manusia menjadi etnosentrik .Satu sikap atau kepercayaan bahawa kebudayaan sendiri adalah lebih baik dan lebih tinggi nilainya daripada kebudayaan kelompok lain. . selagi itulah mereka akan melihat kelompok lain berdasarkan stereotaip yg sedia ada (biasanya yg bersifat negatif) .

Cth: Ketaatan kepada budaya dan kelompok diterjemahkan dalam ketaatan kepada parti dapat mengatasi konflik politik dalam sesuatu kelompok masyarakat. Konsep Ras dan Rasisme Ras: Ras: Kelompok manusia yang mempunyai persamaan dari segi ciri-ciri fizikal (warna kulit dll). Negroid dan Austroloid.. . Ciri-ciri fizikal ciriCiritersebut ditentukan oleh baka yang diwarisi dari generasi ke generasi cth: Mongoloid.Walau bagaimanapun Etnosentrisme berfungsi penting dalam mengukuhkan unsur budaya sesuatu masyarakat dan mengukuhkan perpaduan di antara anggota sesuatu kelompok masyarakat.

. . . warna fizikalmata. ras boleh dikatakan sbg kelompok sosial yg mempunyai tanda pengenalan kolektif berasaskan ciriciriciri fizikal-biologikal yg nyata seperti warna kulit.Ras juga merujuk kepada satu kelompok manusia yg menganggap diri dan / atau dianggap oleh kelompok lain sebagai berbeza drp kelompok mereka berasaskan dasar perbezaan fizikal yg tidak dpt diubah dan sifat2 ini berkaitan dgn sifat2 atau kebolehan moral & intelek mereka. warna rambut dsbnya. Ciri yg paling ketara untuk membezakan kumpulan manusia ialah warna kulit.Pd dasarnya.

. atau kepercayaan negatif oleh sesuatu kelompok sosial atau para anggotanya terhadap sesuatu kelompok lain berdasarkan perbezaan wajah fizikal-biologikal atau ras semata-mata fizikalsematayg dilakukan secara terbuka melalui perilaku atau tindakan. . Tahap Individu kepercayaan & sikap individu 2.Fahaman yg menekankan bahawa suku kaum sendiri sahaja yg paling unggul. pemikiran.Layanan berat sebelah atau sikap bermusuhan terhadap seseorang berasaskan keturunan bangsanya.Rasisme . .Ditakrifkan sbg pandangan. Tahap Institusi melibatkan dasar & pelaksanaan yg bersifat diskriminasi .Rasisme wujud pd 2 tahap: 1.

Kesannya semakin mudah dilihat apabila berlaku persaingan bagi mendapatkan sesuatu yg terhad sama ada dlm aspek politik.Apabila prejudis disuarakan. prejudis menjadi stereotaip.Pandangan negatif mengenai ahli atau kelompok etnik lain yg tersemat dlm hati seseorang atau kelompok etnik tertentu. . . prejudis tidak diluahkan secara terbuka. ekonomi atau sosial. Lazimnya pandangan ini tidak berasaskan maklumat yg jelas. tepat atau mencukupi.Konsep Prejudis dan Stereotaip Prejudis .Sikap prejudis disalurkan dari satu generasi kpd generasi yg lain. .

. .Stereotaip ialah gambaran yg berlebih-lebihan tentang berlebihsesuatu perlakuan baik atau buruk yg ditujukan kpd sesuatu kumpulan etnik oleh etnik yg lain. Hal ini terhasil drp pertembungan dua atau lebih komuniti etnik. .merupakan kenyataan-kenyataan umum yg negatif kenyataanterhadap sesuatu kumpulan etnik seperti semua orang X bersifat kasar dsbnya.Fahaman stereotaip ini akan menimbulkan perasaan yg negatif dlm kalangan masyarakat khususnya masyarakat majmuk di Malaysia kerana fahaman ini mengakibatkan sesuatu kumpulan etnik memandang rendah terhadap kumpulan etnik yg lain dan seterusnya membataskan interaksi antara etnik dan menimbulkan semangat perkauman yg menebal.Stereotaip .

.Konsep Diskriminasi .Diskriminasi berlaku dlm banyak bentuk (individu atau kumpulan etnik) dan mencapai tahap tertinggi apabila melibatkan pembuangan kerja. . . serangan fizikal secara terbuka atau percubaan penghapusan sesebuah kumpulan etnik. cirisemata- Merupakan manifestasi prasangka yg wujud dlm kalangan kumpulan etnik dan mudah berlaku apabila wujud prejudis & stereotaip dlm sesebuah masyarakat. pemikiran dan kepercayaan negatif oleh seseorang atau sekelompok etnik terhadap anggota atau kelompok etnik lain yg mempengaruhi perilaku pihak yg berpandangan negatif.Diskriminasi ialah perbuatan membandingbezakan seseorang individu atau sesuatu kelompok etnik lain berasaskan ciri-ciri etnik semata-mata.Ditakrifkan sbg pandangan.

. nilai kesenian dll). namun beberapa aspek yg sama didapati wujud dalam kalangan semua masyarakat (seperti bahasa. amalan agama. Kebudayaan berbeza dari satu masyarakat ke masyarakat yg lain.Konsep Budaya Kebudayaan : ditakrifkan Sebagai satu keseluruhan cara hidup manusia (yg merangkumi cara bertindak. berkelakuan dan berfikir). objekobjek-objek kebendaan. sistem kekeluargaan. Kebudayaan meliputi hasil-hasil hasilkehidupan kelompok yg bercorak kebendaan dan bukan kebendaan. Persamaan tersebut dikatakan sebagai pola kebudayaan sejagat.

Bersifat sejagat. kemanusiaan. Dipelajari. . Memupuk kesedaran kebangsaan & kenegaraan bercirikan kerohanian. 3. 2. Membina imej negara ke arah mewujudkan keperibadian serta identiti. - CiriCiri-ciri penting sesuatu budaya: 1. & mental. 2. Dikongsi. Terdapat dua peranan utama bagi pembentukan sesuatu budaya: 1. spiritual.- Perubahan merupakan sifat yg penting bagi sesuatu kebudayaan.

4. 5. - Diwarisi Berubah-ubah BerubahMempunyai unsur simbolik Adanya pandangan semesta (world view) (world view) Terdapat perbezaan budaya antara satu masyarakat dgn masyarakat yg lain. 6. 7. . Manusia itu sendiri yg membentuk budaya dan perkembangan budaya akan mengikut perkembangan masyarakat itu sendiri.

. Integrasi Satu proses penyesuaian bersama pelbagai kebudayaan & ciri-ciri sosial yg diterima oleh cirisemua kelompok etnik dlm negara. Identiti.Konsep Perpaduan & Integrasi Perpaduan sbg satu proses yg menyatupadukan seluruh masyarakat & negara supaya setiap anggota masyarakat dapat membentuk satu identiti & nilai bersama serta perasaan cinta & banggakan tanah air. hak & budaya hidup sesuatu kelompok etnik tidak dihapuskan tetapi disuburkan.

Integrasi kebudayaan pembentukan satu kebudayaan kebangsaan . integrasi merupakan satu proses bagi mewujudkan satu identiti nasional dlm kalangan kumpulan yg terpisah dari segi kebudayaan.- Dalam konteks Malaysia. sosial & lokasi dlm sesebuah unit politik. Integrasi ekonomi mengurangkan jurang perbezaan ekonomi antara kumpulan etnik 3. UnsurUnsur-unsur integrasi: 1. Integrasi wilayah mengurangkan jurang perbezaan pembangunan ekonomi & sosial antara wilayah 2.

rohani.4. Integrasi sosial usaha menyatupadukan rakyat melalui program sosial (sukan. jasmani & sosial Integrasi politik kerjasama & pembahagian kuasa politik Proses mencapai sebuah masyarakat integrasi bukanlah sesuatu yg mudah dan integrasi ialah satu proses yg amat kompleks. kesihatan dll) Integrasi pendidikan mewujudkan sistem pendidikan yg bercorak kebangsaan dan sempurna dari segi intelek. emosi. 6. pendidikan. perumahan. . 5.

sistem persekolahan. pengangkutan & kemudahan awam. Segregasi wujud sama ada didasari oleh undang-undang undangatau sebaliknya. .TahapTahap-tahap hubungan etnik boleh dilihat dari segi darjah kedekatan bermula dgn hubungan terpisah iaitu segregasi sehinggalah hubungan yg berbentuk sebati iaitu amalgamasi Konsep Segregasi merupakan pemisahan & pengasingan antara satu kumpulan etnik dgn kumpulan etnik yg lain dlm sesebuah negara. antaranya dari segi kawasan tempat tinggal. Pemisahan berlaku dlm beberapa keadaan.

merupakan proses yg menyebabkan setiap kumpulan etnik menyedari serta menghormati norma & nilai kumpulan etnik yg lain & tetap mempertahankan budaya hidup masing-masing.Konsep Akomodasi . B & C merujuk kepada budaya . .Satu keadaan atau proses apabila kelompokkelompok- kelompok yg berkonflik bersetuju untuk menghentikan / mengelakkan konflik dengan mengadakan interaksi secara aman damai baik untuk sementara atau untuk selama-lamanya. Interaksi selamasosial seumpama ini membolehkan kelompokkelompokkelompok yang terlibat meneruskan identiti serta sikap mereka yg berasingan. masingFormula: A + B + C = A + B + C A.

- Pd peringkat pemerintahan pusat. pengamalan pelbagai agama & kepercayaan secara bebas bagi tiap-tiap kelompok tiapetnik).Proses penyesuaian ini banyak berlaku di Malaysia kerana setiap kumpulan etnik bebas mengamalkan budaya mereka dlm keadaan harmoni (penggunaan pelbagai bahasa. .Penyesuaian amat penting sebagai satu dasar untuk menyelesaikan masalah dalam hubungan etnik. . . setiap kumpulan etnik mempunyai wakil dlm bidang ekonomi & pendidikan & mereka saling bergantung.

.Kejayaan atau berkesannya penyesuaian sebagai satu dasar amat bergantung kepada sikap golongan pemerintah dan kelompok-kelompok etnik kelompokberkenaan..

. B & C mewakili kumpulan etnik minoriti. menjadi satu dlm kesatuan sosial serta budaya yg sama.Konsep Asimilasi .Satu proses yg berlaku apabila mana-mana kelompok manaberfikir. . berperasaan secara berlainan. Asimilasi mutlak atau sempurna menyebabkan berlakunya penghapusan penuh perbezaan dari segi kebudayaan & identiti Formula: A + B + C = A A mewakili golongan dominan.Adalah satu proses percantuman dan penyatuan di antara kelompok / individu dari berlainan kebudayaan supaya menjadi satu kelompok dengan kebudayaan dan identiti yg sama. Konsep ini berhubungan dengan penyerapan sehala individu / kelompok ke dalam kelompok lain.

Kesanggupan golongan majoriti untuk menerima golongan lain. Terdapat banyak persamaan budaya antara kumpulan etnik.Kejayaan proses asimilasi bergantung kepada beberapa faktor penting: 1. Kesanggupan golongan minoriti untuk menghilangkan identiti mereka. . .Proses asimilasi berlaku apabila wujudnya interaksi yg erat antara ahli kumpulan etnik yg berbeza budaya bagi suatu tempoh yg lama.Proses asimilasi juga berkait rapat dengan saiz kumpulan minoriti. . 3. tingkat perbezaan di antara golongan minoriti dengan majoriti dan juga kadar imigrasi. 2..

. Di Thailand. .Cth.Umumnya . org Melayu mengalami proses asimilasi yg menyebabkan nama. Minoriti yg mempunyai kebudayaan dan tradisi yg jauh berbeza daripada golongan majoriti sukar diasimilasikan. Cina Kelantan. Namun asimilasi bagi etnik Cina Kelantan serta Baba & Nyonya berlaku dlm konteks budaya tanpa melibatkan anutan kepercayaan atau agama. Baba & Nyonya. bahasa. ..kumpulan minoriti yg bilangan anggotanya lebih kecil mudah diasimilasikan berbanding kumpulan minoriti yg bilangan anggotanya besar. cara hidup (kecuali agama) disatukan dgn amalan & cara hidup org Thai.Di Malaysia proses asimilasi berlaku bagi masyarakat Jawa.

Dalam proses ini.Konsep Amalgamasi .Syarat: Kumpulan dominan membenarkan proses ini berlaku dan kumpulan minoriti sudi atau dipaksa berbuat demikian. B dan C. Proses ini memakan masa yang lama dan biasanya melalui beberapa generasi. Majoriti sanggup melepaskan hak istimewa mereka (jarang berlaku). semua entiti kebudayaan pelbagai kumpulan dicampuradukkan melalui perkahwinan campur dan akhirnya mewujudkan satu bangsa yang baharu. .B dan C mewakili kumpulan etnik yg berlainan dan D mewakili kumpulan baharu yg terhasil drp penyatuan A. A. . .Formula: A + B + C = D.Satu proses penyatuan pelbagai kumpulan etnik dari segi biologi.

perubahan-perubahan perubahanyg bakal terjadi terhadap individu atau kelompok adalah seperti perubahan fizikal. .Konsep Akulturasi . . Perubahan budaya terjadi hasil daripada hubungan yg berkesinambungan antara dua budaya berbeza dalam satu jangka masa yg berterusan dan perubahan tersebut berlaku sama ada dalam satu atau kedua-dua budaya tersebut.Hasil daripada akulturasi ini.Akulturasi lebih mudah dicapai dlm budaya yg bersifat kebendaan. kedua. budaya. biologikal.Satu proses penyerapan unsur-unsur kebudayaan unsurdaripada suatu budaya kepada budaya yang lain. sosial dan psikologikal.

Islam sebagai agama rasmi dan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. kontrak sosial antara kaum Melayu. - Cth: Di Malaysia. . Cina dan India tentang perkara penting dalam perlembagaan (kedudukan Raja-raja Melayu.KONTRAK SOSIAL . Hak kerakyatan. RajaHak Istimewa Melayu.Merupakan satu persetujuan yg dicapai di antara pelbagai kaum untuk mencapai sesuatu matlamat yang dapat menjaga kepentingan semua pihak.

Negara : mempunyai 4 elemen penting . Etnisiti . wilayah yg dimiliki. Kewarganegaraan 2. kerajaan yg memerintah dan kedaulatan.PEMBENTUKAN NASION MALAYSIA Konsep Nasion / Nation berasal dari Barat.Rakyat yg diperintah. Ia berkait rapat dgn identiti nasional. Menurut Eric Hobsbawm: sesebuah nasion dikenal pasti melalui 2 sifat asas: 1.

Pengaruh nasionalisme menyebabkan adanya usaha atau kegiatan yg tersusun utk mewujudkan negara berdaulat. -Menurut Hans Kohn: Nasionalisme adalah suatu keadaan fikiran yg menyerap masuk ke dlm jiwa sebahagian besar rakyat. Ia juga adalah idea yg bertenaga yg berpunca drp perasaan cintakan tempat asal.Kehadiran sifat-sifat Nasion itu boleh melahirkan sifatNasionalisme. adat resam dan merupakan fahaman yg matang serta berupaya mengiktiraf kedaulatan rakyat yg melihat negara bangsa sebagai organisasi politik yg unggul & sah. .

memelihara kedaulatannya & menuntut kesetiaan unggul individu kpd negaranya.Nasionalisme adalah fenomena sejagat yg mengiktiraf hak setiap bangsa di dunia utk menubuhkan negara. . Negara yg pernah dijajah. Negara yg tidak pernah dijajah-menggulingkan dijajahsistem kerajaan tradisional & menggantikannya dgn sistem kerajaan berlandaskan kedaulatan rakyat.memanifestasikan dijajahsemangat nasionalisme dgn cara menamatkan penjajahan utk membina negara bangsa yg bebas & berdaulat.

sejahtera & tenteram. Pengukuhan negara memerlukan penyertaan dan dukungan komuniti etnik yg memberikan kesetiaannya.Konsep Nasion -Negara bangsa. Negara adalah tumpuan kesetiaan nasion. Pembinaan negara bangsa umumnya boleh disamakan dgn integrasi nasional. .untuk memastikan nasion itu terus kekal dalam keadaan sepadu. Kepentingan pembentukan nasion: .

sistem ekonomi duaan & pengasingan pendidikan menyukarkan perpaduan kaum dicapai. Model Integrasi. Cina & India tidak berkongsi satu pengalaman penderitaan & kegembiraan yg sama pd masa lampau .penduduknya terdiri drp pelbagai kaum.Malaysia . .MODEL PEMBENTUKAN NASION Cth: Model Asimilasi. . Sebelum merdeka. APAKAH MODEL YG SESUAI BAGI NEGARA MALAYSIA ? . Integrasi. org Melayu. Model politik. Model Asimilasi.Kesan dasar pecah dan perintah oleh British. Akomodasi Politik / penyelesaian politik. Amalgamasi dll.

Pembentukan nasion Malaysia tidak melalui proses asimilasi tetapi mengekalkan identiti kepelbagaian yg dibentuk melalui pelbagai dasar seperti dasar pendidikan & bahasa kebangsaan.. . hak & budaya hidup sesuatu kelompok etnik tidak dihapuskan tetapi disuburkan. Menurut Tun Abdul Razak (PM ke-2) keDasar kerajaan mengenai perpaduan negara bukanlah melalui proses asimilasi tetapi melalui integrasi iaitu melalui penyesuaian bersama pelbagai kebudayaan & ciriciri-ciri sosial yg diterima oleh semua bangsa dlm negara .Identiti. .

. ekonomi & sosial di Malaysia.Tidak semua permasalahan masyarakat majmuk boleh diselesaikan semata-mata dgn kaedah sematapenyelesaian politik tetapi juga bergantung kpd faktor-faktor lain seperti kemajuan ekonomi. . keadilan aktorsosial & sosiobudaya.Komposisi bangsa menjadi asas utk memahami keadaan politik..

berani membuat keputusan. ekonomi & sosial.Berpendirian pragmatik .Berdasarkan DEB. . pro- . DPN. .Malaysia membentuk nasion mengikut acuan sendiri: menggabungkan pendekatan politik.keupayaan membuat penyesuaian. .TERAS PEMBENTUKAN NASION MALAYSIA. Hadhari. Wawasan 2020 dan Islam DPN. memiliki pemikiran & sikap pro-aktif serta berwawasan.

.Kawalan politik utk kawal politiking yg berlebihan & utk menjamin kestabilan politik. Kerjasama & perkongsian politik.Usaha pembentukan nasion Malaysia dilaksanakan melalui pelbagai strategi: 1. . Pendekatan baharu-Barisan Nasional baharudibentuk . .politik kompromi melalui Parti Perikatan (kerjasama & perkongsian elit pemerintah pelbagai kaum) .pengukuhan kerjasama & perkongsian politik pelbagai kaum.Awal kemerdekaan .Selepas 13 Mei 1969 .formula Perikatan ubah pendekatan.

. . Kerjasama & perkongsian ekonomi. bahasa.Parlimen meluluskan Akta Hasutan. Agama) . Dasar Kebudayaan Kebangsaan.Pindaan perlembagaan . Dasar Bahasa Kebangsaan. dasar pendidikan kebangsaan. Rukun Negara.1970 . . DEB) 2. hak istimewa Melayu. Pencapaiannya mencetuskan peluang kerjasama yg lebih luas & perkongsian hasil yg saksama di kalangan penduduk.DEB sbg asas baru kerjasama ekonomi peringkat kaum.cth: menghalang rapatrapatrapat umum & perbincangan isu-isu sensitif pelbagai isukaum (kewarganegaraan.

Adanya program sokongan utk meningkatkan penyertaaan bumiputera dlm sektor ekonomi moden. pemilikan harta & melahirkan lebih ramai usahawan.Peningkatan penyertaan bumiputera dlm kegiatan ekonomi moden.DEB berjaya menurunkan kadar kemiskinan mutlak drp 49.Perbezaan pendapatan berkurangan antara penduduk bandar & luar bandar & antara kumpulan etnik. - . . .3% (1970) kepada 15% (1990). .

4. Kebudayaan Kebangsaan.dibentuk untuk memupuk perpaduan & rasa kekitaan serta jati diri sbg bangsa Malaysia. . . .keupayaan menerima kepelbagaian unsur hidup & budaya bersama.Kesan drp kerjasama politik & ekonomi pengagihan yg adil & memerangi pemusatan kekayaan segelintir manusia melalui program pembangunan luar bandar. 5. Keadilan sosial. . Sistem pendidikan & bahasa kebangsaan.3.

Teras. ekonomi & sosial berbeza dgn negara luar. . Pembangunan kerohanian yg berteraskan nilai-nilai nilaiagama. Model dan usaha membentuk nasion Malaysia berbeza dgn negara lain kerana sejarah.6. etika & moral. sistem politik.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful