Fwd : email : KehebatanYahudimenipu sejagat

Semalamberitatergemparkapal Malaysia ygm¶bawabekalanbantuan&makanankepadaPalestintelahdiserangdanditawanolehYahudi di perairanantarabangsadenganalasanadasenjatatapiternyatasenjatatersebutadalahnama ISLAM..Semoga ISLAM terusbersatudankuatberkatdari-Nya.Aminn..

Renunganbersama «

KehebatandankebijaksanaanYahudi

Kata-katanyainiadalahbertepatandenganhadisRasullulah:

³Berwaspadalahterhadapsyaitan demi keselamatan agama kamu..Diatelahberputusasauntukmenyesatkankamudalamperkara-perkarabesar, makaberjagajagalahsupayakamutidakmengikutnyadalamperkara-perkarakecil.´

Antara µbaranganmereka¶ yang telahdijadikanikutanolehkebanyakandarikita.

1. Kita diajardalambukubiologi, bukupemakanan (kajiandanterbitanparakafirni) bahawakalaunakdapat vitamin B dankalaunaktambahdarahkitakenamakanhatihaiwandanhatiayam. tetapisebenarnyaNabikitatidakmenggalakkanpemakanan organ dalaman. Nakikutkafirkenakikutnabikita?Sebenarnyamakanhatiayamdapatmelembabkanotakkitasbbhatimerupakan organ dimanasemuatoksinakandikumpulkandandineutralkan. sokepekatantoksinadalahtinggi di hatiayam. makanlahkitatoksintersebutsertabengaplahotakkitaumat Islam sebabpercayabukusainskeluarankafirini.

2. Kita diajardalamsainsbahawa kopi tidakbagusuntukkesihatan. Namunsebenarnya kopi adalahantaraminumankegemaranNabikitaselainsusudanmadu. Cuba tengokYahudi, merekaminum kopi, Starbuck.Profesor di UK yang Yahudisemuaadasegelas kopi dittanganmereka.

3. Kita diajarmemakankambingtinggikolesterol, namunkambingjugaadalahmakananNabikita. SeolaholahbukusainsninakmerendahkanpemakananNabikita. Sebenarnyadagingkambingadalahdaging paling kurangkolesterol.

4. Kita diajarbahawamakan McDonalds adalahbagus, namunsebenarnya McDonalds adalahmakanan yang sangattinggi MSG dankolesterolnyadan paling banyaklemakteputrans.

5. Para kafirnijugamenggalakkankitaminumdanmakanmakanan yang langsungtakberkhasiat ,contohnya coke danmaggi . Coke tusangatlahberacun, pastusangattidakbagusuntukkesihatan (gulatinggi, berasid, pH dalamlingkungan 3.5, adaracuntersembunyi) .Dan paraMelayukitajuga yang ketagihminum.

Hadismengatakan ³Barangsiapa yang mengamalkansunnahRasulullah S.dapatmengurangkankolestroldalamdarah«dapatmengelakkan penyakit2 lain« Dan untukmengelakkantubuhbadankita. buahzaitun.W. habbatussauda.A.Untukpengetahuan. InsyaAllahkitaakanberjaya di duniadan di Akhirat.A. zaffran..W dalamkehidupankitaseharian. JikakitabelajardanmengamalkansunnahRasulullah S. AmalkanlahpemakanansunnahNabi Muhammad S.yang terang2 mempunyaikhasiatdankelebihan yang takdptditandingiolehmakanan lain di duniani« Di sampingbadankitasihat«kita dah amalkansunnah-sunnahNabisetiaphari« Alhamdulillah«InsyaAllahdiselamatkanduniaakhirat« Amalkanlahwalaupunsebijikurma«iringidenganselawatkeatasNabi Muhammad S. kanserprostat.A. madu. buahtiin. air zamzam Dan banyaklagipemkanansunnah yang lain. buahdelima. selainitujuga soya dapatmeningkatkanrisikokanserpayudara.W padazamankerosakanumat. kurmamadu. namunsebenarnya soya dapatmelemahkankejantananlelakidanmengurangkankesuburanlelakidanperempuan. parakafiragendajjalnigakmengwar-warkankebaikanminum soya (sebab USA merupakanpengeluar soya terbesar).. anak-anakkitadipengaruhiolehYahudini« Kurmanabi. magnesium dan zinc yang pentinguntukbadankitaterjejas. kismis. kanserovari.W«. sertamelemahkanotakdantulangsbbdalam soya adahormon estrogen yang samadgn estrogen katwanita.A. KembalilahkepadasunnahNabi Muhammad S.6 . pastu soya adaphyticacd yang membuatkanpenyerapankalsium.W« Dapatmenambahkandarah. Allah akanbagiganjaran 100 pahalamatisyahid´ Alhamdulillah«andaadalahsalahseorangdaripadamerekainsyaAllah«aamin« .A.