Fwd : email : KehebatanYahudimenipu sejagat

Semalamberitatergemparkapal Malaysia ygm¶bawabekalanbantuan&makanankepadaPalestintelahdiserangdanditawanolehYahudi di perairanantarabangsadenganalasanadasenjatatapiternyatasenjatatersebutadalahnama ISLAM..Semoga ISLAM terusbersatudankuatberkatdari-Nya.Aminn..

Renunganbersama «

KehebatandankebijaksanaanYahudi

Kata-katanyainiadalahbertepatandenganhadisRasullulah:

³Berwaspadalahterhadapsyaitan demi keselamatan agama kamu..Diatelahberputusasauntukmenyesatkankamudalamperkara-perkarabesar, makaberjagajagalahsupayakamutidakmengikutnyadalamperkara-perkarakecil.´

Antara µbaranganmereka¶ yang telahdijadikanikutanolehkebanyakandarikita.

1. Kita diajardalambukubiologi, bukupemakanan (kajiandanterbitanparakafirni) bahawakalaunakdapat vitamin B dankalaunaktambahdarahkitakenamakanhatihaiwandanhatiayam. tetapisebenarnyaNabikitatidakmenggalakkanpemakanan organ dalaman. Nakikutkafirkenakikutnabikita?Sebenarnyamakanhatiayamdapatmelembabkanotakkitasbbhatimerupakan organ dimanasemuatoksinakandikumpulkandandineutralkan. sokepekatantoksinadalahtinggi di hatiayam. makanlahkitatoksintersebutsertabengaplahotakkitaumat Islam sebabpercayabukusainskeluarankafirini.

2. Kita diajardalamsainsbahawa kopi tidakbagusuntukkesihatan. Namunsebenarnya kopi adalahantaraminumankegemaranNabikitaselainsusudanmadu. Cuba tengokYahudi, merekaminum kopi, Starbuck.Profesor di UK yang Yahudisemuaadasegelas kopi dittanganmereka.

3. Kita diajarmemakankambingtinggikolesterol, namunkambingjugaadalahmakananNabikita. SeolaholahbukusainsninakmerendahkanpemakananNabikita. Sebenarnyadagingkambingadalahdaging paling kurangkolesterol.

4. Kita diajarbahawamakan McDonalds adalahbagus, namunsebenarnya McDonalds adalahmakanan yang sangattinggi MSG dankolesterolnyadan paling banyaklemakteputrans.

5. Para kafirnijugamenggalakkankitaminumdanmakanmakanan yang langsungtakberkhasiat ,contohnya coke danmaggi . Coke tusangatlahberacun, pastusangattidakbagusuntukkesihatan (gulatinggi, berasid, pH dalamlingkungan 3.5, adaracuntersembunyi) .Dan paraMelayukitajuga yang ketagihminum.

magnesium dan zinc yang pentinguntukbadankitaterjejas.dapatmengurangkankolestroldalamdarah«dapatmengelakkan penyakit2 lain« Dan untukmengelakkantubuhbadankita. InsyaAllahkitaakanberjaya di duniadan di Akhirat.W padazamankerosakanumat. KembalilahkepadasunnahNabi Muhammad S. zaffran.W« Dapatmenambahkandarah. kismis. kurmamadu..W dalamkehidupankitaseharian. Hadismengatakan ³Barangsiapa yang mengamalkansunnahRasulullah S. habbatussauda. madu.. parakafiragendajjalnigakmengwar-warkankebaikanminum soya (sebab USA merupakanpengeluar soya terbesar). pastu soya adaphyticacd yang membuatkanpenyerapankalsium.A. anak-anakkitadipengaruhiolehYahudini« Kurmanabi. kanserprostat. AmalkanlahpemakanansunnahNabi Muhammad S. selainitujuga soya dapatmeningkatkanrisikokanserpayudara.A. sertamelemahkanotakdantulangsbbdalam soya adahormon estrogen yang samadgn estrogen katwanita. JikakitabelajardanmengamalkansunnahRasulullah S.W. air zamzam Dan banyaklagipemkanansunnah yang lain.6 .A.Untukpengetahuan. namunsebenarnya soya dapatmelemahkankejantananlelakidanmengurangkankesuburanlelakidanperempuan. buahtiin. buahdelima. buahzaitun.A.A.yang terang2 mempunyaikhasiatdankelebihan yang takdptditandingiolehmakanan lain di duniani« Di sampingbadankitasihat«kita dah amalkansunnah-sunnahNabisetiaphari« Alhamdulillah«InsyaAllahdiselamatkanduniaakhirat« Amalkanlahwalaupunsebijikurma«iringidenganselawatkeatasNabi Muhammad S. kanserovari. Allah akanbagiganjaran 100 pahalamatisyahid´ Alhamdulillah«andaadalahsalahseorangdaripadamerekainsyaAllah«aamin« .W«.