Fwd : email : KehebatanYahudimenipu sejagat

Semalamberitatergemparkapal Malaysia ygm¶bawabekalanbantuan&makanankepadaPalestintelahdiserangdanditawanolehYahudi di perairanantarabangsadenganalasanadasenjatatapiternyatasenjatatersebutadalahnama ISLAM..Semoga ISLAM terusbersatudankuatberkatdari-Nya.Aminn..

Renunganbersama «

KehebatandankebijaksanaanYahudi

Kata-katanyainiadalahbertepatandenganhadisRasullulah:

³Berwaspadalahterhadapsyaitan demi keselamatan agama kamu..Diatelahberputusasauntukmenyesatkankamudalamperkara-perkarabesar, makaberjagajagalahsupayakamutidakmengikutnyadalamperkara-perkarakecil.´

Antara µbaranganmereka¶ yang telahdijadikanikutanolehkebanyakandarikita.

1. Kita diajardalambukubiologi, bukupemakanan (kajiandanterbitanparakafirni) bahawakalaunakdapat vitamin B dankalaunaktambahdarahkitakenamakanhatihaiwandanhatiayam. tetapisebenarnyaNabikitatidakmenggalakkanpemakanan organ dalaman. Nakikutkafirkenakikutnabikita?Sebenarnyamakanhatiayamdapatmelembabkanotakkitasbbhatimerupakan organ dimanasemuatoksinakandikumpulkandandineutralkan. sokepekatantoksinadalahtinggi di hatiayam. makanlahkitatoksintersebutsertabengaplahotakkitaumat Islam sebabpercayabukusainskeluarankafirini.

2. Kita diajardalamsainsbahawa kopi tidakbagusuntukkesihatan. Namunsebenarnya kopi adalahantaraminumankegemaranNabikitaselainsusudanmadu. Cuba tengokYahudi, merekaminum kopi, Starbuck.Profesor di UK yang Yahudisemuaadasegelas kopi dittanganmereka.

3. Kita diajarmemakankambingtinggikolesterol, namunkambingjugaadalahmakananNabikita. SeolaholahbukusainsninakmerendahkanpemakananNabikita. Sebenarnyadagingkambingadalahdaging paling kurangkolesterol.

4. Kita diajarbahawamakan McDonalds adalahbagus, namunsebenarnya McDonalds adalahmakanan yang sangattinggi MSG dankolesterolnyadan paling banyaklemakteputrans.

5. Para kafirnijugamenggalakkankitaminumdanmakanmakanan yang langsungtakberkhasiat ,contohnya coke danmaggi . Coke tusangatlahberacun, pastusangattidakbagusuntukkesihatan (gulatinggi, berasid, pH dalamlingkungan 3.5, adaracuntersembunyi) .Dan paraMelayukitajuga yang ketagihminum.

buahtiin.yang terang2 mempunyaikhasiatdankelebihan yang takdptditandingiolehmakanan lain di duniani« Di sampingbadankitasihat«kita dah amalkansunnah-sunnahNabisetiaphari« Alhamdulillah«InsyaAllahdiselamatkanduniaakhirat« Amalkanlahwalaupunsebijikurma«iringidenganselawatkeatasNabi Muhammad S.W dalamkehidupankitaseharian.A.6 . kurmamadu.A.W. Allah akanbagiganjaran 100 pahalamatisyahid´ Alhamdulillah«andaadalahsalahseorangdaripadamerekainsyaAllah«aamin« . JikakitabelajardanmengamalkansunnahRasulullah S. kismis. KembalilahkepadasunnahNabi Muhammad S.A. habbatussauda. AmalkanlahpemakanansunnahNabi Muhammad S. kanserovari. anak-anakkitadipengaruhiolehYahudini« Kurmanabi. namunsebenarnya soya dapatmelemahkankejantananlelakidanmengurangkankesuburanlelakidanperempuan.. zaffran. kanserprostat.Untukpengetahuan. Hadismengatakan ³Barangsiapa yang mengamalkansunnahRasulullah S.A. selainitujuga soya dapatmeningkatkanrisikokanserpayudara. parakafiragendajjalnigakmengwar-warkankebaikanminum soya (sebab USA merupakanpengeluar soya terbesar).W«. madu. buahzaitun. pastu soya adaphyticacd yang membuatkanpenyerapankalsium. sertamelemahkanotakdantulangsbbdalam soya adahormon estrogen yang samadgn estrogen katwanita. magnesium dan zinc yang pentinguntukbadankitaterjejas.W« Dapatmenambahkandarah.A. InsyaAllahkitaakanberjaya di duniadan di Akhirat. air zamzam Dan banyaklagipemkanansunnah yang lain.dapatmengurangkankolestroldalamdarah«dapatmengelakkan penyakit2 lain« Dan untukmengelakkantubuhbadankita.. buahdelima.W padazamankerosakanumat.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful