Fwd : email : KehebatanYahudimenipu sejagat

Semalamberitatergemparkapal Malaysia ygm¶bawabekalanbantuan&makanankepadaPalestintelahdiserangdanditawanolehYahudi di perairanantarabangsadenganalasanadasenjatatapiternyatasenjatatersebutadalahnama ISLAM..Semoga ISLAM terusbersatudankuatberkatdari-Nya.Aminn..

Renunganbersama «

KehebatandankebijaksanaanYahudi

Kata-katanyainiadalahbertepatandenganhadisRasullulah:

³Berwaspadalahterhadapsyaitan demi keselamatan agama kamu..Diatelahberputusasauntukmenyesatkankamudalamperkara-perkarabesar, makaberjagajagalahsupayakamutidakmengikutnyadalamperkara-perkarakecil.´

Antara µbaranganmereka¶ yang telahdijadikanikutanolehkebanyakandarikita.

1. Kita diajardalambukubiologi, bukupemakanan (kajiandanterbitanparakafirni) bahawakalaunakdapat vitamin B dankalaunaktambahdarahkitakenamakanhatihaiwandanhatiayam. tetapisebenarnyaNabikitatidakmenggalakkanpemakanan organ dalaman. Nakikutkafirkenakikutnabikita?Sebenarnyamakanhatiayamdapatmelembabkanotakkitasbbhatimerupakan organ dimanasemuatoksinakandikumpulkandandineutralkan. sokepekatantoksinadalahtinggi di hatiayam. makanlahkitatoksintersebutsertabengaplahotakkitaumat Islam sebabpercayabukusainskeluarankafirini.

2. Kita diajardalamsainsbahawa kopi tidakbagusuntukkesihatan. Namunsebenarnya kopi adalahantaraminumankegemaranNabikitaselainsusudanmadu. Cuba tengokYahudi, merekaminum kopi, Starbuck.Profesor di UK yang Yahudisemuaadasegelas kopi dittanganmereka.

3. Kita diajarmemakankambingtinggikolesterol, namunkambingjugaadalahmakananNabikita. SeolaholahbukusainsninakmerendahkanpemakananNabikita. Sebenarnyadagingkambingadalahdaging paling kurangkolesterol.

4. Kita diajarbahawamakan McDonalds adalahbagus, namunsebenarnya McDonalds adalahmakanan yang sangattinggi MSG dankolesterolnyadan paling banyaklemakteputrans.

5. Para kafirnijugamenggalakkankitaminumdanmakanmakanan yang langsungtakberkhasiat ,contohnya coke danmaggi . Coke tusangatlahberacun, pastusangattidakbagusuntukkesihatan (gulatinggi, berasid, pH dalamlingkungan 3.5, adaracuntersembunyi) .Dan paraMelayukitajuga yang ketagihminum.

kanserprostat. JikakitabelajardanmengamalkansunnahRasulullah S. kanserovari. zaffran.A.W padazamankerosakanumat..yang terang2 mempunyaikhasiatdankelebihan yang takdptditandingiolehmakanan lain di duniani« Di sampingbadankitasihat«kita dah amalkansunnah-sunnahNabisetiaphari« Alhamdulillah«InsyaAllahdiselamatkanduniaakhirat« Amalkanlahwalaupunsebijikurma«iringidenganselawatkeatasNabi Muhammad S.Untukpengetahuan. anak-anakkitadipengaruhiolehYahudini« Kurmanabi. air zamzam Dan banyaklagipemkanansunnah yang lain. madu. kurmamadu. selainitujuga soya dapatmeningkatkanrisikokanserpayudara. buahzaitun. Hadismengatakan ³Barangsiapa yang mengamalkansunnahRasulullah S. AmalkanlahpemakanansunnahNabi Muhammad S. KembalilahkepadasunnahNabi Muhammad S.A.A.W dalamkehidupankitaseharian. kismis.. buahtiin. parakafiragendajjalnigakmengwar-warkankebaikanminum soya (sebab USA merupakanpengeluar soya terbesar).dapatmengurangkankolestroldalamdarah«dapatmengelakkan penyakit2 lain« Dan untukmengelakkantubuhbadankita.A. habbatussauda.W« Dapatmenambahkandarah.A. buahdelima. sertamelemahkanotakdantulangsbbdalam soya adahormon estrogen yang samadgn estrogen katwanita.W«.6 .W. InsyaAllahkitaakanberjaya di duniadan di Akhirat. Allah akanbagiganjaran 100 pahalamatisyahid´ Alhamdulillah«andaadalahsalahseorangdaripadamerekainsyaAllah«aamin« . magnesium dan zinc yang pentinguntukbadankitaterjejas. namunsebenarnya soya dapatmelemahkankejantananlelakidanmengurangkankesuburanlelakidanperempuan. pastu soya adaphyticacd yang membuatkanpenyerapankalsium.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful