BUK|! BHANBBANB, 4Z7BB, BAN!

|NB, SE|ANBBP BAPU| EHSAN, MA|A\S|A

·÷.· ·. |÷···· ||··
.÷·÷÷. | .J|J

ï|)'\ . |'|\ '|'' ''''''\ï'' '''|'
|sss¡s(s| . |stst 1sm|(Di·cdiukur o¦c¦ .

¦unu . ¦ui turru¦ bi ¦nud ¦uni¦
¦c¦u· . |ioC
¦o. ¦/µ . -2o2i2o8t2it


No.

Perkara

Mukasurat

1

Pengenalan

3-4

2

Isi
O Maksud arak\

O Proses Pembuatan arak

O ukum minum arak bagi umat Islam

O Peringkat pengharaman arak

O ukuman minum arak

O $ebab pengharaman arak

O olongan yang dilaknat Allah (berkaitan arak)

O Arak dalam perubatan

O Arak dalam masakan

O Arak dan sebat5-6

6

7

7-9

10

11-12

13

13-14

14

153

Penutup

15

4

Ruiukan

16

5

Lampiran

17-18

Assalamualaikum w.b.t...
Alhamdulillah dan syukur kepada-Mu Ya Allah. $elawat dan salam kepada iuniungan besar
Nabi Muhammad $AW dan segala puii-puiian kepada Allah s.w.t Tuhan yang Maha Esa.
Bagi Iolio Pendidikan Islam semester 1 2010 ini, saya telah memilih taiuk Arak dari
PerspektiI Islam` untuk dikupas dengan lebih mendalam. $aya telah memilih taiuk ini kerana
bagi saya, ia adalah satu taiuk yang menarik dan sebenarnya masih ramai lagi yang samar-
samar tentang kedudukan arak dalam Islam. Arak adalah seienis minuman yang dianggap
perkara biasa bagi muda mudi pada hari ini. Arak memang sinonim dengan masyarakat
Jahiliah dan ia terbukti meniadi perosak sesebuah masyarakat. Kesedaran umat Islam terhadap
pengharaman arak ini semakin menipis. Kita boleh lihat sesetengah umat Islam yang lupa diri,
dengan sewenang-wenangnya minum minuman yang memabukkan secara terbuka di khalayak
ramai, pengaruh daripada rakan-rakan bukan Islam.
Isu minum arak di kalangan umat Islam adalah perkara yang bukanlah asing lagi.
Terdapat iuga beberapa situasi di mana kita tahu bahawa arak adalah haram di sisi Islam,
sedangkan kita iuga mengambilnya secara tidak disedari. Tahukah anda apa sebenarnya yang
dikategorikan sebagai arak? $ecara umumnya, kita tahu bahawa arak ini lebih banyak
mendatangkan mudarat berbanding manIaat. Folio ini iuga bertuiuan untuk menerangkan
sedikit sebanyak perspektiI Islam terhadap minuman ini, dan penggunaannya dalam rawatan
mahupun makanan.
Ramai yang tidak tahu mengenai kisah pengharaman arak ini secara berperingkat-
peringkat oleh Allah s.w.t. $ebenarnya, pada zaman dahulu umat Islam masih boleh minum
arak. Namun selepas beberapa susulan keiadian, arak diharamkan secara mutlak di kalangan
umat Islam. Melihat kepada keadaan masyarakat pada masa kini, mahukah kita disamakan
dengan masyarakat Arab Jahiliah yang menghabiskan masa mereka meneguk air haram

tersebut? $udah tentunya tidak, bukan? Jadi, dengan kupasan isu ini, sekurang-kurangnya
dapat menielaskan keraguan kita tentang penggunaan arak di sisi Islam.

Untuk menguatkan lagi kebenaran Iakta yang diambil, di dalam Iolio ini iuga turut
disertakan petikan hadis-hadis Rasulullah serta potongan ayat-ayat suci Al-Quran, beserta
dengan maknanya. Para Iuhaqa telah berkumpul bagi membincangkan hukum yang berkaitan
dengan arak berdasarkan taIsiran makna daripada hadis tersebut. $emoga ia dapat meniawab
beberapa persoalan yang bermain dalam minda pembaca mengenai taiuk yang ingin dikupas
ini.
Arak merupakan ibu segala maksiat. Mudah-mudahan apabila terbendungnya kegiatan
minum arak, maka kemungkaran-kemungkaran lain dapat dicegah secara tidak langsung.
Dengan Iolio ini, diharap sedikit sebanyak dapat membuka mata kita agar lebih peka tentang
isu ini. $aya berharap agar dapat meniadikan Iolio ini sebagai tempat untuk berkongsi ilmu
untuk meningkatkan kemaiuan diri. $emoga Iolio ini dapat meniadi ruiukan dan bahan bacaan
ramai pihak bagi mengetahui dengan lebih laniut tentang arak dari pandangan Islam.


Nur Hannah bt Ahmad Kamil.
MAK$UD ARAK
$emua orang pastinya pernah mendengar istilah-istilah seperti bir, wiski, brandi,
champagne, todi, wain mahupun tuak. Minuman-minuman ini boleh didapati di kebanyakan
pasaraya mahupun kedai runcit di Malaysia. Namun awas, umat Islam ditegah sama sekali
daripada mendekatinya kerana ia diibaratkan sebagai air kencing syaitan. Walaupun namanya
berlainan sama sekali, namun pada dasarnya minuman-minuman ini mempunyai suatu
persamaan, iaitu memabukkan apabila diminum. Jenis-ienis minuman yang disebut tadi
tergolong dalam kategori arak. Mengikut Kamus Dewan Edisi Keempat, arak boleh
diistilahkan sebagai seienis minuman yang mengandungi alkohol dan memabukkan ataupun
lebih dikenali sebagai minuman keras.
Dalam Islam, arak iuga disebut sebagai khamar` daripada bahasa Arab. $ecara amnya,
khamar ialah segala ienis minuman yang memabukkan, sama ada yang terhasil daripada
anggur mahupun tamar, gandum, beras, madu atau kurma.

#asulullah s.a.w. bersabda.
' Sesungguhnva dari anggur boleh dibuat khamar. dari kurma boleh dibuat khamar. dari
madu boleh dibuat khamar dan burr(gandum) boleh dibuat khamar dan dari svair iuga
dibuat khamar.`
~ #iwavat Abu Daud. Tarmizi. An-Nasaie dan Ibn Maiah

Arak ini dipanggil khamar kerana ianya menghilangkan kewarasan akal Iikiran kita
yang merupakan keistimewaan yang Allah kurniakan kepada manusia dan bukan pada
makhluk ciptaan-Nya yang lain. $ebagaimana yang pernah disebut oleh $aidina Ilmar r.a.,
khamar ini akan meniadikan akal kita berputar-putar, maka hilanglah keupayaan kita untuk
berIikir dan bertindak dengan betul. Manusia tidak boleh memandang ringan terhadap kesan

minum arak dengan mengatakan bahawa kita hanya akan mabuk dalam tempoh yang singkat.
Kita harus sedar bahawa dalam tempoh yang singkat itulah, kita berisiko melakukan sesuatu
yang melanggari akidah Islam, kerana kita tidak sedar apa yang sedang dilakukan pada masa
itu.

PRO$E$ PEMBUATAN ARAK

.· ~=¹' -~ .~ .'· »¹~· ·-¹= -' .- -' .·~ .ſ ~= .Ƈ' .=
Ɖ=`' .· '+~= '+-~ ƆƎ- »¹ »` '--~¹'.
¸'=Ƈ -'·

Maksudnva. Dari Abdullah Bin Umar r.a.. #asulullah s.a.w. bersabda . Siapa vang minum
minuman keras di dunia dan ia tidak bertaubat dari kesalahannva ini. Maka ia tidak akan
memperoleh nva nanti di akhirat.
~ #iwavat Bukhari

$eringkali kita mendengar orang tua-tua mengibaratkan arak sebagai air kencing
syaitan. Arak dihasilkan melalui proses penapaian, dengan memeram bahan yang digunakan,
seperti anggur ataupun gandum. Bahan yang digunakan dalam proses penapaian ini adalah
yis, atau ragi iaitu seienis kulat. Yis ini akan menggunakan gula yang terdapat dalam anggur
tadi untuk menghasilkan alkohol Keadaan ini samalah seperti yis makan gula lalu
menghasilkan air kencing iaitu alkohol.
Mendengarkan istilahnya sahaia sudah meniiiikkan, apatah lagi mengambilnya sebagai
minuman. Masih terdapat banyak lagi minuman yang berkhasiat dan penuh dengan vitamin,
iadi mengapa kita perlu merendahkan martabat kita dengan minum air kencing syaitan? $udah
tentunya si syaitan akan berbangga kerana beriaya menyesatkan umat manusia. Kita sebagai
umat Islam haruslah menghalang sedaya upaya agar syaitan tidak bermaharaialela.UKUM MINUM ARAK BAI UMAT I$LAM
Dalam Islam, hukum minum arak bagi umatnya ialah haram sama sekali. Namun
begitu, pengharaman minum arak bukanlah sekaligus, tetapi berperingkat-peringkat. Para
Iuhaqa yang telah meneliti isi-isi Al-Quran serta sunnah Rasulullah, menyimpulkan bahawa
umat Islam yang tetap minum arak walaupun telah ielas pengharamannya di sisi Islam,
dianggap sebagai seorang kaIir.
Masyarakat Arab iahiliah dahulu menganggap arak seperti minuman biasa, di mana
mereka menghidangkan arak di mailis-mailis keramaian untuk meraikan tetamu. Orang Arab
iahiliah ini adalah peminum arak yang tegar dan mereka mengamalkan arak ini seiak turun-
temurun.
Kerana bahaya dan kemudaratan khamar ini, maka Islam sama sekali melarang
umatnya minum khamar. Tetapi, untuk mengharamkannya sekaligus bukanlah sesuatu yang
mudah kerana ia sudah meniadi amalan masyarakat Arab Jahiliah seiak dahulu lagi. Ia
mengambil masa tiga tahun untuk arak diharamkan sepenuhnya kepada umat Islam. Perkara
ini amat perlu untuk mengelakkan keiutan terhadap masyarakat Arab Jahiliah yang sudah
biasa minum khamar dalam pelbagai situasi.


PERINKAT PENARAMAN ARAK

O PERINKAT PERTAMA
$urah Al Baqarah ayat 219 :
~ - · ¹ . = = -·´ ¹ ~ = ¹ · - ~ ~ .´ · ' ~ +- · ` ƃ ´» ´- ƈ · - ~ · ` ƃ · .'ŝ -¹ ¹ ´ · - ' ~´ +´ ~ ſ -ŝ - . ~ ´ ƈ ' ~ + ·

Maksudnva . Mereka bertanva kepadamu tentang khamar dan iudi. Katakanlah (wahai
Muhammad). pada keduanva terdapat dosa vang besar dan beberapa manfaat bagi manusia.
tetapi dosa keduanva lebih besar dari manfaatnva.
Ayat di atas menerangkan bahawa terdapat kebaikan dan keburukan bagi kita apabila
minum khamar, namun ielas bahawa khamar lebih banyak mendatangkan keburukan
berbanding kebaikan kepada manusia. $esungguhnya keburukan yang datang daripada
khamar ini akan menambahkan dosa, yang akhirnya memberatkan hukuman di akhirat kelak.
Jadi, sedikit demi sedikit para sahabat mula meniauhi khamar ini setelah turunnya ayat
tersebut.


O PERINKAT KEDUA
Ketika zaman iahiliah dahulu, seorang Muslimin yang iuga sahabat Rasulullah s.a.w
menganiurkan mailis di rumahnya. Khamar turut dihidangkan kepada tetamu-tetamu yang
datang dan seperti biasa, khamar diminum sehingga mabuk. Ketika hendak menunaikan solat
Maghrib, salah seorang dari tetamu tersebut meniadi Imam. Namun Imam tersebut telah
mengubah ayat dari $urah Al-KaIirun tanpa disedari akibat mabuk yang membawa maksud;
'Aku sembah seperti apa vang kamu sembah. wahai orang-orang kafir`. Dari peristiwa
tersebut. maka turunlah avat di bawah.
$urah An Nisa` ayat 43:
· - ´ - ƀ - ƍ ' ¹ '·´ - ~' - .- ~ŝ ¹ ' · ¹ŝ -¹ '·´ Ƈ »´ Ǝ- ſ · Ɖ · ´´ ~ . .ŝ Ǝ = · ƍ .·´ ¹·´ - ƍ ' ~ '·´ ~ ¹
Maksudnva . Hai orang-orang vang beriman. ianganlah kamu solat. sedang kamu dalam
keadaan mabuk. sehingga kamu mengerti apa vang kamu ucapkan.
Pada peringkat ini, Allah mengharamkan khamar diminum sebelum hendak
menunaikan ibadah seperti solat kerana dikhuatiri menieiaskan pembacaan ayat-ayat suci Al-
Quran yang seterusnya membawa maksud lain dari yang sepatutnya. Namun begitu, ketika ini
arak masih boleh diminum.

O PERINKAT KETIA
Dalam suatu keiadian, seorang kaum Muhaiirin menghadiri iamuan yang diadakan oleh kaum
Ansar. Arak meniadtetamu yang datang. Apabila lelaki Muhaiirin itu mabuk, dia bangun dan
menghina kaum Ansar dengan menggelar mereka penakut. Jadi, pergaduhan yang bermula
dengan membaling ketulan tulang di meia makan berlarutan sehingga berlaku pertumpahan
darah. $etelah mereka sedar dari mabuk, mereka insaI dan menyesal dengan perbuatan di luar
kawalan tersebut. Maka dengan itu, turunlah ayat di bawah;

$urah Al-Maidah ayat 90-91:
· - ´ - ƀ ·´ - ~' - .- ~ŝ ¹ ' ¹ ' ~ŝ - ƃ ' ~ = ¹ · ´ - ~ ¹ · ´ ~ ¹ · ´ -' -- ƀ ´ ƀ · ¹ = ´ » ´. . ~ -ŝ ~¹ . ~ = · = = · . Ǝ »´ ´ŝ ¹ · ¹ ´ -·´ ƈ - -´ ƍ .·´ = ¹
) Į·
-ŝ ~¹ ´ ~- ´ - ' ~ŝ - ƃ · = - Ƈ · ··´ - . ſ ´ . ¹ ´ »´ ´ - ~ · ¹ · Ɖ · · ƈ ' - ¹ . · - ~ = ¹ · - ~ »´ ´ŝ ~´ - - · ~ ´ ~ . = · ¹ŝ -¹ . = · ·ŝ ¹¹ Ɖ
. + · Ǝ-´ ~ »´ Ǝ- ſ ´ .· ) Į` )
Maksudnva . Hai orang-orang vang beriman. Sesungguhnva (meminum) khamar. beriudi.
(berkorban untuk) berhala. mengundi nasib dengan panah. adalah termasuk perbuatan
svaitan. Maka iauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.
Sesungguhnva svaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di
antara kamu lantaran (meminum) khamar dan beriudi itu. dan menghalangi kamu dari
mengingat Allah dan sembahvang, Maka berhentilah kamu (dari mengeriakan pekeriaan
itu).
$eiak turunnya ayat ini, pengharaman minum arak oleh Allah telah meniadi mutlak kepada
seluruh umat Islam.UKUMAN MINUM ARAK
Bagi hukuman hudud terhadap pesalah yang minum arak, terdapat percanggahan
antara para Iuhaqa dalam menentukan bilangan sebat kepada pesalah. Mengikut Iman Abu
haniIah, Imam Malik dan Imam Ahmad, iumlah sebatan yang dikenakan adalah 80 kali,
kerana Nabi pernah memukul seorang peminum arak dengan kedua belah kasutnya 40 kali,
dan iika diiumlahkan adalah 80 kali kesemuanya. Ia iuga dinyatakan dalam hadis riwayat
Bukhari dan Muslim. ukuman ini dikenakan atas kesalahan berulang-ulang kali, sehingga 3
kali.
Jika pesalah masih terus minum arak, ulama berpendapat pesalah harus dikenakan
hukuman berat seperti pancung. $ebagaimana yang ditetapkan dalam kanun ienayah $yariah,
iika sabit kesalahan minum arak, sama ada mabuk ataupun tidak, akan dikenakan hukuman
sebatan tidak lebih 80 kali dan tidak kurang 40 kali.

Hadis #asulullah s.a.w vang diriwavatkan daripada Ali bin Abi Thalib r.a maksudnva,
`#asulullah s.a.w telah menvebat orang vang minum arak sebanvak 40 kali sebat. dan
Saidina Abu Bakar telah menvebat sebanvak 40 kali sebat iuga. dan Saidina Umar menvebat
sebanvak 80 kali sebat. Semuanva adalah sunnah #asulaullah s.a.w. dan inilah vang paling
akau suka`.

$yarat sabit kesalahan untuk ienayah minum arak ialah;
-MukallaI, dengan kemahuan sendiri dan bukannya atas dasar paksaan, mengetahui bahawa
hukum minum arak adalah haram, dan disertakan dua orang saksi lelaki yang adil$EBAB PENARAMAN ARAK
Allah s.w.t telah mengharamkan pengambilan arak atau khamar terhadap hamba-
hambanya atas sebab-sebab yang tertentu. Jika khamar tetap diambil walaupun sedikit, maka
mereka itu akan mendapat dosa besar kerana melanggar perintah Allah s.w.t.$esungguhnya,
dosa seseorang yang minum arak itu amat besar disisi Islam kerana ia bermaksud kita
melanggar perintah Allah supaya meniauhi khamar. Arak hanya akan menieiaskan akal
Iikiran seseorang. al ini kerana ianya memabukkan dan mencegah seseorang daripada
berIikir dengan waras.
Kebiasaannya, seseorang yang mabuk akibat khamar akan berialan terhuyung-hayang
dan menghadapi kesukaran untuk melakukan sesuatu perkara dengan betul. Malahan,
keesokan harinya peminum arak akan menderita sakit kepala yang teruk, kesan iangka pendek
mengambil arak secara berlebihan. Bukan itu sahaia, mereka turut mengalami simptom-
simptom seperti loya tekak dan muntah-muntah selama beberapa iam lamanya. Perkara ini
teriadi akibat tindak balas racun yang terkandung dalam arak tersebut.
Antara kesan arak kepada badan kita dalam iangka masa yang paniang ialah radang
paru-paru, barah mulut dan batuk kering. Orang yang minum arak iuga berisiko mendapat
gangguan pada saraI otak yang akhirnya meniadi gila dan tidak siuman.$eorang proIesor
bernama ProIesor Dr. YusoI Qardhawi berkata, kebanyakan orang gila yang mendapat
gangguan saraI otak berpunca daripada arak. Begitu iuga dengan orang yang dilanda
kegelisahan hati serta membunuh diri, kebanyakannya berpunca daripada minum arak.

Nabi Muhammad s.a.w bersabda.
" Arak adalah ibu segala maksiat dan ianva adalah maksiat paling mengaibkan."
(Kitab Sunan Ibnu Maiah iilid 3. Bab 30. Hadis no. 3371)

Minum arak merupakan salah satu daripada penyakit sosial yang sering berlaku dalam
masyarakat, selain daripada main iudi, mencuri, main perempuan dan membunuh yang lebih
dikenali sebagai penyakit 5M. Dengan hanya minum arak, ia boleh meniurus kepada penyakit
sosial yang berikutnya. al ini menuniukkan betapa besarnya impak arak terhadap tindakan

seseorang. Arak hanya akan melemahkan akal Iikiran kita kerana ia menyebabkan tumpuan
kita terhadap pembelaiaran merosot secara mendadak.
Tanggapan masyarakat bahawa minuman ini adalah penyelesaian bagi mengurangkan
beban masalah serta stress yang dialami, adalah salah. Kita tidak boleh mencontohi orang
Barat, lihatlah sahaia keadaan mereka pada hari ini. uru-hara dan tidak terkawal. Masyarakat
Barat bebas melakukan maksiat dan perbuatan mereka itu dianggap sesuatu perkara yang
biasa bagi orang lain.
Kadar ienayah di negara-negara Barat iuga amat tinggi kerana kebanyakan mereka
minum arak dan melakukan sesuatu yang tidak diiangka. Kebanyakan peminum arak
menyatakan kekesalan mereka melakukan sesuatu yang tidak disedari ketika sedang mabuk,
dan mengakibatkan kemudaratan kepada diri sendiri. Namun, sesal dahulu pendapatan, sesal
kemudian tiada gunanya.
Dengan minum arak, kita hanya akan lupa diri dan terpesong akidah. $egala
perbuatan dan perkataan yang keluar akan meniadi kasar, dan seseorang akan meniadi biadap
serta bertindak ganas dan buas.al ini kerana arak akan menyebabkan kita kurang berasa
malu serta akal Iikiran kita terganggu. Arak hanya akan meniauhkan kita daripada mengingati
Allah s.w.t serta melalaikan kita daripada melakukan ibadah Iardhu yang dituntut. Perkara ini
bukan sahaia meniauhkan kita dari nikmat Allah, tetapi menaikkan kemurkaan-Nya.
Mereka iuga mungkin teriebak dalam kegiatan iudi mahupun dadah. $epertimana yang
kita tahu, iudi dan dadah amat sukar untuk dibendung, lebih-lebih lagi apabila seseorang itu
telah ketagih melakukan perkara tersebut. Arak hanya akan merosakkan keharmonian
sesebuah institusi kekeluargaan kerana apabila seseorang itu mabuk, dikhuatiri berlaku
pergaduhan dan pertengkaran sesama ahli keluarga yang membawa kepada kes penceraian.
Orang yang minum arak terdorong untuk melakukan zina atau sumbang mahram yang
sememangnya dilarang dalam Islam.
Kita tidak seharusnya memandang ringan isu minum arak. Walaupun ia hanyalah
seienis minuman, kesannya terhadap seseorang amat besar. Peminum arak berisiko
melakukan ienayah yang lebih besar seperti merompak dan membunuh. Dalam keadaan akal
Iikiran yang kurang waras, seseorang sanggup melakukan apa sahaia untuk mendapatkan
perkara yang dihaiati. Islam merupakan agama yang mementingkan kedamaian. Oleh sebab
itulah, pengharaman ini dibuat secara mutlak. Ia perlu dicegah seiak dari mula lagi sebelum
berlarutan ke peringkat yang lebih tinggi.

OLONAN YAN DILAKNAT ALLA (BERKAITAN ARAK)
Pembuatnya, pengedarnya, peminumnya, pembawanya, pengirimnya, penuangnya,
peniualnya, pemakan wang hasilnya, pembayarnya dan iuga pemesannya.

Oleh itu, ielaslah bahawa setiap orang yang melibatkan diri secara langsung atau tidak
langsung dengan arak ini amat Allah murkai. Disebabkan bahayanya arak dan dosa yang
datang daripadanya, maka sebarang aktiviti yang berkaitan dengan arak, sama ada peniualan
arak dan iuga wang hasil daripadanya dianggap haram. Begitu iuga dengan orang yang
terlibat dalam proses penghasilan arak, rezekinya tidak akan diberkati oleh Allah s.w.t.


ARAK DALAM PERUBATAN
Menurut Imam Abu aniIah, harus minum arak untuk tuiuan rawatan namun
bercanggahan pula dengan Imam Ahmad. Beliau mengharamkan minum arak dan
berpendapat bahawa seseorang itu waiib dikenakan pembalasan hadd. Namun ia adalah
apabila seseorang minum arak. Jika arak tersebut hanya digosokkan pada permukaan kulit
untuk mengubati kecederaan, maka hukuman pembalasan hadd tidak dikenakan.
$yarat sabit kesalahan had adalah peminum arak mestilah baligh, berakal, dengan
kemahuan sendiri tanpa paksaan, dan arak masuk melalui rongga mulut. Walaubagaimanapun,
kanak-kanak yang belum mencapai akil baligh tidak akan dikenakan hukuman hadd kerana
mereka belum boleh membezakan perkara yang baik dan yang buruk.

Rasulullah iuga tidak menyukai penggunaan khamar dalam perubatan. Thariq bin
$uwaid Al-Ju`Ii suatu ketika dahulu pernah bertanya kepada Rasulullah s.a.w tentang khamar,
dan berkata, 'Aku membuatnya untuk ubat¨.

Oleh itu, berdasarkan hadis ini ielaslah bahawa penggunaan khamar sebagai ubat
semata-mata adalah dilarang. $eboleh-bolehnya, khamar ini harus diiauhi kerana ia hanya

memudaratkan kesihatan berbanding mendatangkan kebaikan pada badan kita. Lihatlah sahaia
kesan arak terhadap kaki-kaki botol pada hari ini, mereka kelihatan tidak bermaya untuk
melakukan sebarang aktiviti. Jadi, waiarlah arak ini diiauhi penggunaannya.ARAK DALAM MA$AKAN

$ebagai pengguna yang beragama Islam, kita haruslah tahu bahawa arak adalah haram
sama sekali bagi umat Islam. Jadi, sudah meniadi tanggungiawab kita untuk makan makanan
yang halal dan tidak mengandungi unsur-unsur arak di dalamnya. Pada hari ini, pelbagai
masakan dari seluruh pelusuk dunia menggunakan arak sebagai penaik aroma sesebuah
masakan.Jenis arak yang biasa digunakan dalam masakan adalah seperti arak merah dan arak
putih. Arak iuga digunakan untuk melembut serta mengempukkan daging yang direbus. Arak
dipercayai dapat meningkatkan rasa sesebuah masakan.

Masih terdapat sesetengah golongan yang menganggap penggunaan arak dalam
kuantiti yang sedikit dalam masakan tidaklah haram kepada pengguna yang beragama Islam.
Jadi masakan tersebut seterusnya dihidangkan tanpa rasa bersalah kepada pelanggan Muslim
yang sememangnya tidak tahu menahu tentang kandungan arak dalam masakan tersebut.

Di Malaysia, terdapat beberapa restoran yang menyalahgunakan siiil ALAL yang
diberikan. Ada di antara pengusaha restoran yang masih menggunakan arak untuk
menyedapkan makanan yang dihidangkan, tanpa pengetahuan pengguna. Perbuatan ini secara
tidak langsung telah menghina umat Islam.

$ekiranya kita berada di negara orang, sudah tentunya tidak terdapat restoran-restoran
Melayu yang menghidangkan makanan-makanan halal. Terdapat segelintir umat Islam yang
memandang ringan isu ini dan akhirnya pergi ke restoran Barat untuk meniamu selera.
Perkara ini tidak seharusnya berlaku kerana sudah pasti kebanyakan restoran tersebut
mengamalkan penggunaan arak dalam masakan mereka. Perkara ini boleh dielakkan iika
pengguna sendiri meningkatkan kesedaran tentang pentingnya logo ALAL yang telah
disahkan dalam restoran.

ARAK DAN $EBAT

Umat Islam sudah ielas mengenai hukuman hudud ke atas pesalah yang minum arak.
Kes model sambilan, Kartika $ari Dewi baru-baru ini membuka mata ramai pihak tentang
ketegasan Jabatan Agama dalam membendung kegiatan minum arak secara terbuka oleh umat
Islam. Walaupun hukuman hudud telah menetapkan sekurang-kurangnya 40 kali sebatan iika
sabit kesalahan, namun model tersebut sepatutnya rasa bersyukur kerana dia hanya dikenakan
enam sebatan.

ukuman sebatan ini telah menginsaIkan model tersebut dan dia bertekad untuk
kembali ke pangkal ialan. Ramai pihak yang membangkang hukuman tersebut kerana
menganggap ianya terlalu berat, namun kita seharusnya mengikut ukuman udud yang
ditetapkan, walaupun Malaysia tidak meniadikan ukuman udud sebagai garis panduan
dalam menghukum pesalah yang melakukan ienayah.
ukuman sebatan ke atas pesalah yang minum arak ini sebenarnya bukanlah untuk
menyeksa mereka, tetapi semata-mata untuk memberi pengaiaran tentang pentingnya
mematuhi perintah Allah s.w.t. Di negara Barat, mereka menggunakan sebatan sebagai terapi
untuk merawat ketagihan arak dan ia nyata berkesan. Malahan mereka sanggup membayar
lebih untuk menialani rawatan tersebut kerana ia memberi kesan yang positiI. Kaedah ini
kebiasaannya memerlukan sebanyak 30 hingga 60 sesi untuk kesan yang optimum.
Dari segi saintiIik, sebatan boleh membantu pengeluaran bahan kimia dari badan
manusia, iaitu endorIin yang bertindak sebagai antibodi untuk ketagihan arak. Jadi, hukuman
sebat ini tidak seharusnya dipertikaikan kerana ia adalah untuk kebaikan pesalah.Islam telah mempertimbangkan pelbagai aspek dalam pengharamannya ke atas arak
atau khamar. $ebelum kedatangan Islam, masyarakat Arab Jahiliah meniadikan khamar
sebagai minuman harian. Namun ia menieiaskan ibadah umat Islam serta melalaikan mereka
kesan daripada mabuk. Oleh itu, Allah menurunkan ayat-ayat yang melarang umat Islam
mendekati arak, secara berperingkat-peringkat. al ini kerana masyarakat pada masa itu
sudah sebati dengan arak.

Dalam hukum hudud, orang yang minum arak diwaiibkan sebat tidak kurang 40 kali
dan tidak lebih 80 kali. Di Malaysia, hukuman ini turut diialankan namun iumlah sebatan
yang dikenakan adalah tertakluk kepada budi bicara hakim mahkamah. Walaupun hukuman
ini dianggap berat dan tidak waiar bagi sesetengan pihak, namun ramai yang tidak tahu
bahawa sebatan dapat membantu mengurangkan ketagihan arak di kalangan kaki botol.Orang
yang minum khamar hanya akan merosakkan masa depannya sendiri dan tidak lama
kemudian meniadi sampah masyarakat. $ebatan ini diialankan untuk mendidik pesalah agar
kembali ke pangkal ialan, dan bukannya untuk menyeksa.

Penggunaan arak pada hari ini amat meluas termasuklah dalam bidang rawatan dan
masakan. Terdapat beberapa pendapat yang bercanggahan dalam menentukan hukum minum
arak untuk tuiuan rawatan. Dalam masakan iuga, penggunaan arak untuk meningkatkan aroma
serta melazatkan makanan amat meluas, terutamanya dalam masakan Jepun dan masakan
Barat. Kita seharusnya berhati-hati dalam memilih makanan kerana dikhuatiri kandungannya
terdapat unsur arak. Jadi secara tidak langsung makanan yang diambil iuga haram.

Allah bukan sahaia membenci orang yang minum arak, malah orang yang
menghasilkan arak, yang menghidangkan arak, yang membeli arak serta yang meniual arak
turut tergolong dalam kategori yang sama dengan orang yang minum arak. Kita harus
berlumba-lumba mendapatkan keberkatan Allah, dan bukannya tergolong dalam golongan
yang disebut tadi. $ebagai umat Islam, seharusnya kita mencari rezeki dengan pekeriaan yang
halal sumbernya.

O 375 DOSA-DOSA BESA#
Oleh : AIiI Abdul Fatah Thobbaroh
Teriemahan oleh .Zeit Al-amid
Terbitan : Victory Agencie, Kuala Lumpur
Tahun : 2004

O UNDANG-UNDANG JENAYAH ISLAM
Oleh : Paizah aii Ismail
Terbitan : Dewan Pustaka Islam, Petaling Jaya $elangor
Tahun : 1991

O HIMPUNAN DOSA-DOSA BESA# DAN LA#ANGAN DALAM ISLAM
Oleh : Abu Muhammad aziq
Terbitan : Pustaka Ilmi, Batu Caves $elangor
Tahun : -

O Kamus Dewan Edisi Keempat
Oleh : Dewan Bahasa dan Pustaka
Terbitan : Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur
Tahun : 2005

O http://ourkitab.blogspot.com/2009/07/hikmah-perlaksanaan-hukum-hudud-
menurut.html
O http://nisapp.blogspot.com/2009/09/hukuman-minum-arak-dalam-islam.html
O http://ms.wikipedia.org/wiki/ArakdalamIslam
O http://www.mykhilaIah.com/Iokus-berita/1471-kartikaantara-arak-sebat-dan-taubat
O http://www.quranexplorer.com/quran/
O http://khairierahman.wordpress.com/2009/08/26/arak-dan-sebat/
O http://akarimomar.wordpress.com/2010/08/13/buIet-ramdan-dengan-sos-alkohol/

Keratan akhbar
yang menuniukkan
kes sebatan model
sambilan, Kartika
yang ditahan kerana
minum arak secara
terbukaKeratan akhbar tentang sebuah hotel yang
menggunakan sos alkohol dalam buIet
Ramadhan mereka

Jenis-ienis arak yang terdapat di pasaranPerlaksanaan hukum hudud kepada wanita di Indonesia