KOLEJ MARA BANTING Kerja Kursus Pendidikan Islam Semester 1/2010

Tajuk

KONSEP POLIGAMI DALAM ISLAM
Pensyarah
ABDUL JAMIR BIN MAD SAAD Disediakan oleh MOHD ARIFF BIN ABD RAHIM M10E 920202-14-5681
1

KANDUNGAN

1. Pengenalan 2. Dalil disyariatkan poligami 3. Amalan poligami mengikut Islam i. Syarat-syarat poligami ii. Konsep keadilan dalam poligami iii. Kaedah poligami dari sudut giliran 1. Perbezaan antara poligami Islam dan poligami Barat 2. Hikmah poligami dalam kehidupan keluarga 3. Rumusan 4. Rujukan 5. Lampiran

1 2 3-7 3 3 4-7 7-8 9 10 11 12-13

PENGENALAN
Sebagai seorang pelajar beragama Islam, setiap perkara yang terdapat dalam Islam

2

perlu diselami dan diterokai agar segala ilmu yang diperolehi dalam kehidupan dunia dapat dibezakan dari sudut kebenaran yang telah dijelaskan dalam al-Quran. Islam telah memberi jalan kepada umatnya untuk mengikuti dan mematuhi segala perkara yang telah ditetapkan dalam Islam. Poligami merupakan antara salah satu isu yang menjadi yang selalu dibangkitkan dalam masyarakat sekarang. Oleh itu, timbul minat dalam diri saya untuk mendalami poligami menurut Islam. Saya percaya setiap perkara yang telah ditentukan oleh Allah S.W.T adalah untuk kebaikan hambanya. Dengan kesempatan ini, saya ingin mengucapkan sekalung budi khususnya kepada guru Pendidikan Islam saya iaitu, Ustaz Jamir bin Mad Saad.. Tidak lupa juga kepada kawan-kawan saya yang sering membantu dalam persiapan kerja khusus ini. Sebelum kedatangan Islam, konsep poligami telah lama wujud sejak zaman sebelum kelahiran Rasullah s.w.a lagi. Konsep poligami pada ketika itu adalah terlalu bebas dan senang bagi seorang lelaki untuk memiliki seberapa wanita yang mereka perlukan. Hampir setiap agama di muka bumi ini mempunyai konsep poligami yang tersendiri. Pada zaman anbia, poligami telah diamalkan oleh Nabi Ibrahim, Nabi Daud, Nabi Musa dan seterusnya. Maka dapat dilihat, pengamalan poligami dalam sistem kekeluargaan adalah begitu mulia disisi Allah S.W.T. Sebenarnya, istilah poligami berasal dari perkataan Latin yang bermaksud banyak isteri. Poligami mengikut Islam bermaksud lelaki beristeri lebih daripada seorang tetapi tidak lebih daripada empat orang isteri pada satu masa. Islam telah menetapkan syarat seperti ini agar keadilan dapat diberikan terhadap golongan wanita dengan baik dan secukupnya. Walaupun Rasullah s.a.w. mempunyai bilangan isteri lebih daripada empat orang-13 orang isteri namun baginda menyuruh umatnya beristeri tidak lebih daripada empat orang. Hal ini demikian, tindakan Rasulullah s.a.w beristeri 13 orang hanyalah khusus untuk baginda kerana sejarah telah menyatakan bahawa Rasulullah s.a.w tidak berpoligami kecuali setelah tertegaknya negara Islam dan baginda berkahwin dengan Khadijah ra. berkekalan selama 15 tahun. Baginda berpoligami selepas kewafatan isterinya disebabkan sebab-sebab tertentu yang bakal diterangkan kemudian.

DALIL DISYARIATKAN POLIGAMI
Allah telah banyak berfirman tentang poligami maka diturunkan ayat al-Quran

3

yang menceritakan perihal poligami agar memberi kelurusan dalam kehidupan masyarakat untuk mengamalkan poligami dengan memberi batasan yang mesti dipatuhi kerana poligami memerlukan keadilan yang tinggi dalam rumah tangga. Hukum berpoligami adalah harus dan berikut adalah dalil-dalil disyariatkan berpoligami. 1. Surah An-Nisa’:3
ُ ِ ْ َ ‫وَإ ِن خفت ُم أ َل ّ ت ُقسطوا في ال ْي َتامى فان ْك ِحوا ما طاب ل َك ُم من الن ّساء مث ْنى وَث ُل َث وَرباعَ فَإ ِن خفْت ُم‬ َ َ ِ َ ِ َ ُ َ َ َ ُ ْ ِ ْ َ َ َ ْ ْ ِ ْ َ ِ ْ ُ ُ ُ َ ‫أ َل ّ ت َعْدِلوا فَواحد َةً أ َوْ ما مل َك َت أ َي ْمان ُك ُم ذ َل ِك أ َد ْنى أ َل ّ ت َعولوا‬ ِ َ َ ْ َ ْ َ َ

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bila mana kamu mengahwininya), maka kahwinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kahwinilah) seorang saja,atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” 1 Ayat ini membicarakan sebab-sebab poligami diizinkan oleh Allah S.W.T dengan syarat yang diberikan kepada sesiapa yang ingin melakukan poligami dan batasan ketika ingin melakukan poligami. 2. Surah An-Nisa’:129
ُ ِ ُ ّ ‫وَل َن ت َست َطيعوا أ َن ت َعْدِلوا ب َي ْن الن ّساء وَل َوْ حرصت ُم فَل َ ت َميلوا ك ُل ال ْمي ْل فَت َذ َروها كال ْمعَل ّقة‬ ِ َ ِ َ ُ َ َ ُ ْ ُ ِ ْ ْ ْ ْ َ َ ِ َ َ

“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, kerana itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatungkatung.” 2 Ayat ini menerangkan kepayahan memberikan keadilan yang sempurna dalam berumah tangga dengan beberapa isteri. Di dalam ayat ini juga ada menyebut tentang larangan melakukan kezaliman dan kejahatan di mana bersifat berat sebelah dalam menjalinkan hubungan bersama isteri-isteri tertentu.

AMALAN BERPOLIGAMI MENGIKUT ISLAM

Dengan kedatangan

Islam,

poligami

diberi batas-batas

untuk mengelak

berlakunya

ketidakkestabilan dalam kehidupan suami isteri. Poligami yang dilakukan oleh manusia tanpa
4

batasan boleh menyebabkan pelbagai kekacauan yang menimbulkan kesulitan dalam keturunan sebuah keluarga. Maka, Islam telah mengariskan panduan dan peraturan serta cara untuk melakukan poligami mengikut syariat yang telah ditentukan oleh Allah S.W.T. 1. Syarat-syarat berpoligami dalam Islam • • • Tidak melebihi empat orang Boleh berlaku adil dalam aspek lahiriah seperti makanan, pakaian tempat tinggal dan giliran bermalam. Mampu dari segi jasmani dan kewangan

Dalam ayat al-Quran, berlaku adil dan berpada dengan seorang isteri sahaja jika khuatir tidak berlaku adil. Firman Allah S.W.T “Maka jika kamu takut tidak berlaku adil berpadalah dengan seorang isteri sahaja.” 3 Ini menunjukkan Islam sangat mementingkan sikap adil dalam memdirikan rumah tangga dengan beberapa isteri kerana merupakan kunci kepada keharmonian dan kebahagiaan rumah tangga. Adil yang dimaksudkan ialah meletakkan sesuatu ditempatnya. Adil dapat diukur dalam dua aspek berikut: I. Niat yang baik dan amal yang soleh II. Persamaan yang tepat antara kedua belah pihak Setiap isteri perlu diberikan hak yang sama rata dari sudut lahiriah dan menurut pendapat ulamak Salaf, ciuman dan juga kucupan perlu dinikmati secara sama rata oleh isteri-isteri yang dipoligami. Malah, hari berkeluar dengan suami juga perlu saksama. Bagi sudut rohaniah pula, kasih sayang dan persetubuhan merupakan perkara yang sukar dipenuhi oleh seseorang manusia. Dengan ini, keadilan dalam Islam hanya kepada sudut zahirnya sahaja tidak meliputi hal-hal dalam sudut batin kerana setiap manusia mempunyai sikap dan kenikmatan yang berbeza 4.
1. Pembahagian giliran dalam poligami

Seorang suami mempunyai tanggungjawab yang penting dalam soal bermalam di rumah isteri-isterinya. Sebagai seorang suami yang mengamalkan poligami, dikehendaki mengatur giliran diantara isteri-isterinya mengikut keadaan.

Menurut fuqaha’ Hanafi, suami yang berpoligami tidak boleh mengatur untuk tinggal bersama isteri tertentu melebihi empat bulan kerana tempoh ini memyamai
5

tempoh Ila’. Ila’ ialah sumpahan yang dibuat oleh seorang suami untuk tidak memyetubuhi isteri selama empat bulan atau lebih. Jika si suami melebihi tempoh ini maka isterinya boleh tercerai secara talaq ba’in jika tempoh ini memudaratkan isteri yang terlibat.

Menurut fuqaha’ Maliki, suami yang tinggal di sesebuah negeri bersama dengan isterinya wajib membahagikan giliran sehari semalam untuk setiap isterinya melainkan isteri-isterinya bersetuju dengan cara pembahagian lain asalkan tidak berlebih dan berkurang dalam tempoh yang diwajibkan sahaja.

Menurut fuqaha’ Syafi’i, tempoh paling kurang untuk suami tinggal bersama isteri-isterinya ialah satu malam. Separuh malam tidak boleh diperuntukkan sebagai tempoh bermalam dengan isteri kerana boleh menimbulkan percampuran dan keraguan . Si suami boleh juga menambah tempoh bermalam bersama isterinya tetapi tidak melebihi 3 hari untuk setiap isteri kecuali dipersetujui oleh isteri-isterinya. Hal ini adalah untuk mengelak seorang isteri berasa bosan akibat tempoh giliran yang terlalu panjang. Namun, tempoh yang afdal bagi seorang suami untuk bermalam dengan isterinya ialah satu malam.

Maka, suami perlu mempunyai kebijaksanaan dalam mengatur giliran untuk tinggal bersama isteri-isterinya yang disayangi. Suami hendaklah pandai mengatur giliran berrmalam bersama isterinya agar isteri-isterinya tidak berasa bosan dan lebih parah sehingga menimbulkan penderitaan kepada isterinya.

Dalam tempoh bersama isteri tertentu, suami diharamkan untuk berjumpa dengan isteri-isteri yang lain kecuali terdapat perkara yang tidak boleh dielakkan atau erti kata lain darurat. Misalnya,madunya menghidap penyakit yang membimbangkan. Selain itu, suami harus mengunjungi isteri yang bukan giliranya kerana terdapat hajat atau permintaan. Suami boleh beristimta’ dengannya dengan syarat tiada persetubuhan berlaku kerana hukumnya haram bagi suami berbuat demikian.

Suami juga harus keluar dengan isterinya apabila sampai gilirannya untuk mendapatkan keperluan seperti menunaikan hak, solat dan sebagainya. Tidak harus baginya terlalu kerap keluar dengan isteri tertentu sahaja kerana ini menunjukkan mengabaikan haknya dari sudut layanan seorang suami kepada isterinya. Namun, hukumnya adalah harus jika isteri-isteri yang lain bersetuju terhadap perkara seperti ini.
6

Dalam berpoligami, suami yang berkahwin dengan perempuan yang masih dara boleh bagi si suami untuk bermalam bersama isterinya itu selama seminggu pada peringkat permulaan sahaja kerana isteri tersebut mempunyai hak untuk hal ini. Bagi suami yang berkahwin lagi dengan perempuan janda, tempoh untuk bersama antara suami dan isteri pada peringakt permulaan hanyalah selama tiga hari. Setelah selesai tempoh yang diperuntukkan bagi suami untuk bermalam bersama isteri yang baru berkahwin, suami dikehendaki mengikut giliran yang telah ditetapkan sebelumnya. Sebuah hadis ada meriwayatkan perihal ini iaitu oleh Ibn Hibban dalam Sahihnya. “Tujuh hari untuk isteri yang masih dara dan tiga hari untuk isteri yang telah janda.” 5

Isteri juga boleh menggugurkan gilirannya untuk diberikan kepada madu yang lain sebagai imbalan kepada bayaran yang dibayar kepadanya atau tanpa sebarang bayaran. Hukum adalah sah jika isteri menarik kembali pengugurannya.

Menurut fuqaha’ Hanafi, apabila isteri menggugurkan dua malam gilirannya dan tidak mengambil semula, maka gugurlah haknya untuk berbuat demikian. Ia tidak berhak mendapat giliran haknya semula. dan sebarang bayaran. Jika ia menarik kembali penggugurannya sebelum berlalunya gilirannya, dua malam gilirannya menjadi

Menurut fuqaha’ Maliki, isteri boleh memberi gilirannya kepada madunya dengan persetujuan suaminya. Suaminya tidak boleh memindah giliran yang diberikan apabila ditetapkan kerana hukumnya tidak sah jika berbuat demikian. Jika isterinya hanya menyerahkan gilirannya kepada suami, sah bagi suami untuk bermalam dengan isteri-isteri yang diingini. Isteri tersebut juga mempunyai hak untuk menarik kembali pemberian yang dilakukannya.

Menurut fuqaha’ Hanbali, isteri yang memberi gilirannya kepada madunya walaupun tidak disukai oleh madunya sendiri dengan izin suami adalah tindakan yang dibolehkan. Hal ini hanya mementingkan isteri yang memberi giliran dan suami yang terlibat bersetuju dengan keputusan isterinya tersebut.
7

Menurut fuqaha’ Syafi’i, pemberian giliran kepada isteri sama seperti yang terdapat dalam fuqaha’ Hanbali. Si isteri juga boleh memberi seluruh gilirannya kepada madu-madunya. Masingmasing boleh mengambil bahagian yang diberikan. Apabila memberi kepada suami, suaminya boleh menentukan sendiri dan isteri yang memberi giliran tidak berhak mendapat bayaran dari pemberian gilirannya. Malah isteri tersebut berhak mendapat gantian bermalam walaupun giliran bermalam diberikan kepada madumadunya.

Suami perlulah patuh kepada pemberian yang diberikan oleh isterinya. Apabila pemberian giliran ditarik balik walaupun separuh malam, suaminya itu wajib keluar dari rumah madu yang diberikan giliran dan balik ke rumah isteri tersebut. Suami juga wajib menunaikan pemberian giliran yang diberikan pada tempoh yang ditetapkan. Suami tidak harus memindahkannya kepada malam yang selain dari yang ditetapkan kerana boleh menganggu giliran bermalam bersama madu yang lain.

Apabila suami bermusafir lebih dari sekali pada sementara waktu untuk sesuatu keperluan, tidak harus baginya meninggalkan sebahagian isterinya dan membawa sebahagian yang lain. Hal ini demikian perbuatan ini akan menimbulkan kemudaratan kepada isteri-isteri yang ditinggalkan. Jika si suami tidak mampu menyara kehidupan isteri-isterinya di negeri yang bakal berpindah ke sana, suami wajib menceraikan isteri yang tidak diingini atau pun suami boleh bawa sebahagian isteri yang ditinggalkan kemudian jika tidak sanggup melepaskan isteri-isteri yang dikasihi.

• •

Menurut fuqaha’ Maliki, suami boleh memilih isteri untuk bermusafir bersama tanpa dijalankan undian terlebih dahulu. Menurut fuqaha’Syafi’I, suami harus meninggalkan sebahagian isterinya ketika dalam musafir dengan syarat:
I.

Undian sesama isteri telah dijalankan

II. Tujuan pemusafiran adalah berlandaskan kebaikan sahaja III. Hendaklah menggantikan tempoh suami menetap bersama isteri yang dibawanya.jika melebihi tempoh 18 hari.

8

PERBEZAAN ANTARA POLIGAMI ISLAM DAN POLIGAMI BARAT

POLIGAMI ISLAM

POLIGAMI BARAT

Lebih

kepada

dasar Islam

akhlak tidak nafsu

kemanusiaan. perempuan

Kaum

lelaki

yang

mengamalkan

membenarkan kaum lelaki memiliki mengikut hawa kerana mendorong kepada masalah dan konflik keluarga dan menggalakkan keegoan lelaki bermaharajalela.

poligami mempunyai hubungan dengan wanita tanpa batasan. Wanita tersebut tidak menjadi isteri tetapi dijadikan sebagai teman wanita atau wanita simpanan.

Batasan yang diperkenalkan dalam Islam adalah untuk menringankan masalah dengan melindungi perempuan yang tidak ada suami ke dalam lingkungan isteri-isteri yang baik dan terpelihara anak yang kehormatannya dilahirkan dalam dapat keadaan yang lebih terjamin. Anakpengiktirafan dan diberi hak-hak yang sewajarnya kepada mereka tersebut.

Hubungan

yang

dilakukan

adalah

secara rahsia daripada pengetahuan kedua belah pihak keluarga.

Lelaki

yang

berpoligami

tidak

mempunyai tanggungjawab terhadap wanita yang dimilikinya dan tidak melaksanakan apa-apa melainkan memberi kepuasan nafsu sahaja. • Wanita simpanan sering menjadi

Islam

mementingkan

keharmonian

mangsa dalam hubungan seperti ini apabila kehormatan mereka tercemar dan mereka dibiarkan berada dalam keadaan hina, malu dan terpaksa menanggung sendiri penderitaan yang mereka terpaksa alami seperti kesakitan mengandung,
9

dalam keluarga dan nilai keadilan dalam rumah tangga sangat dititik beratkan dalam agama Islam demi menjaga hubungan suami isteri

menggugur

dan

Tujuan sebenar Islam membenarkan poligami adalah demi memelihara

melahirkan anak luar nikah. Sistem poligami ini sememangnya jauh daripada nilai-nilai moral dan tiada kesedaran akhlak dalam mendirikan rumah tangga yang aman dan bahagia. Ia hanya tertumpu kepada syahwat semata-mata. kepuasan

kebahagiaan dan melindungi kesucian hubungan antara lelaki dan perempuan daripada keadaan yang boleh memberi kemaluan kepada nama baik keturunan atau keluarga itu sendiri.

HIKMAH POLIGAMI DALAM KEHIDUPAN KELUARGA

Poligami dalam Islam mempunyai matlamat yang tersendiri dalam mengaitkan dengan kepentingan umum dan individu di kalangan umat Islam itu sendiri. Kebanyakkan ulama pada zaman dahulu mengamalkan poligami bukan kerana untuk mengikuti sunnah Rasul tetapi memahami kebaikan atau melihat konsep poligami memberi kepentingan dalam kehidupan masyarakat. Maka berikut adalah kepentingan atau hikmah mengamalkan poligami:
1. Suami ingin menyambung keturunannya apabila didapati isterinya sakit, mandul atau

sebab-sebab tertentu yang menghalang dari melahirkan zuriatnya. Maka,suami tidak mempunyai jalan lain melainkan menceraikan isteri pertama yang mandul atau berkahwin

10

dengan isteri yang baru. Seorang isteri yang pandai akan mengutamakan poligami daripada mendapat penceraian dari suami.
2. Ia membantu mengelakkan diri daripada maksiat yang tidak memadai dengan seorang

isteri. Suami mempunyai dua pilihan sama ada melepaskan syahwatnya dengan cara haram atau melalui ikatan suci. Suami yang berakhlak mulia akan memilih jalan perkahwinan daripada memilih jalan haram. 3. Terdapat pertambahan bilangan kaum wanita berbanding kaum lelaki yang berlaku di negara barat di mana bilangan wanita melebihi kaum lelaki. Dalam situasi ini, poligami amat wajar dan sesuai diamalkan demi menjaga keseimbangan kehidupan manusia sejagat.
4. Bagi mendapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat, suami benar-benar yakin mampu

berlaku adil dikalangan isteri dan anak-anak dan berharap untuk meringankan bebanan hidup. Hal ini menunjukkan seseorang yang mengamalkan poligami mempunyai keimanan yang kuat untuk memegang tanggungjawab sebagai seorang suami dalam menguruskan rumah tangga melebihi satu isteri.
5. Ia membela anak yatim dan wanita supaya mereka mendapat kasih sayang yang

sewajarnya dan tidak menimbulkan masalah lain dalam masyarakat. Ramai wanita dan kanak-kanak menjadi mangsa dalam masalah sosial pada zaman sekarang. Dengan adanya seseorang yang mengamalkan poligami, nasib wanita dapat dipelihara dan isu gejala sosial yang kian berlaku dalam kalangan kaum wanita dapat dibendung.

RUMUSAN
Setiap perkara yang disyariatkan dalam Islam oleh Allah S.W.T pasti ada kebaikan dan hikmah di sebalik apa yang berlaku dalam kehidupan seharian. Ramai masyarakat sekarang khususnya Malaysia melakukan amalan poligami adalah disebabkan untuk mengikuti amalan sunnah Rasulullah s.a.w sahaja tetapi tidak melihat cara sunnah Rasulullah melakukan poligami dan apa layanan Rasulullah s.a.w terhadap para isterinya. Pada waktu dahulu, para ulama dan orang berada mengamalkan poligami kerana mereka memahami konsep poligami mengikut Islam. Perkara ini sudah menjadi kebiasaan bagi kita kepada golongan seperti ini dan jarang sekali kita mendengar mereka tidak berpoligami. Dalam erti kata lain, masyarakat Malaysia pada masa dahulu tidak melihat poligami ini dengan curiga sebagaimana berlaku kepada sesetengah mereka yang cetek ilmu pengetahuan pada zaman sekarang.
11

Poligami pada zaman Rasulullah adalah begitu berbeza pada zaman sekarang. Ada sesetengah orang berani mempersoalkan tindakan baginda termasuk masyarakat dulu perihal isu poligami sedangkan waktu itu Islam masih berada pada tahap permulaan. Rasulullah berpoligami bukan sekadar kerana wahyu yang diterima oleh Allah S.W.T malah untuk perkembangan pendidikan dan mendapat sokongan dalam dakwah. Selain itu, tindakan baginda menunjukkan perkembangan prinsip keadilan dan sikap tolenrasi maka hal ini juga memberi sumbangan yang besar dalam meriwayatkan hadis dan contoh tauladan kepada umatnya. seperti pembahagian yang adil, menolong membantu kerja-kerja rumah, bertindak sebagai pelopor kedamaian, dan lain-lain lagi. Kesimpulannya, poligami adalah salah satu cara untuk memberi perlindungan kepada umat Islam untuk menjauhkan diri daripada terjebak ke dalam lembah kemaksiatan dan memelihara kemuliaan diri daripada jatuh ke dalam lubang kehinaan. Poligami merupakan cara alternatif bagi umat Islam dalam membina rumah tangga yang bahagia dan menjamin kesucian pertalian nasab daripada terdedah kepada kekeliruan dan konflik dalam masyarakat. Oleh itu, amalan poligami perlu dipandang dengan penuh tanggungjawab dan tidak boleh hanya untuk memenuhi kepuasan hati. Poligami hanyalah bagi mereka yang berasa berkemampuan dan mempunyai keikhlasan untuk mencari kebahagiaan semata-mata kerana keredhaan Allah S.W.T

RUJUKAN
1. Al-Quran Tafsiran 2. Basri Ibrahim, Pemantapan Sistem Kekeluargaan, 1997 3. Fadhilah Asy-syeikh Atiyah Saqar, Ensiklopedia Keluarga Muslim: Masalah-masalah dalam keluarga, 2005 4. Fatimah Daud, Pendidikan Islam Tingkatan 5, 2007 5. Nona, November 2008 6. http://www.islam.gov.my/portal/pdf/PoligamiPPUU.pdf 7. http://www.mail-archive.com/wanita-muslimah@yahoogroups.com/msg29152.html NOTA KAKI
1. Surah An-Nisa’,ayat 3 12

2. Surah An-Nisa’ ,ayat 129 3. Surah An-Nisa’ ,ayat 3 4. Basri Ibrahim, m/k 95
5. Ibn Hibban, al-Ihsan fi Taqrib Sahih Ibn Hibban, m/k 136

LAMPIRAN

Nabi dan larangan poligami Dalam kitab Ibn al-Atsir, poligami yang dilakukan Nabi adalah upaya transformasi sosial (lihat pada Jâmi' al-Ushûl, juz XII, 108-179). Mekanisme poligami yang diterapkan Nabi merupakan strategi untuk meningkatkan kedudukan perempuan dalam tradisi feodal Arab pada abad ke-7 Masehi. Saat itu, nilai sosial seorang perempuan dan janda sedemikian rendah sehingga seorang laki-laki dapat beristri sebanyak mereka suka. Sebaliknya, yang dilakukan Nabi adalah membatasi praktik poligami, mengkritik perilaku sewenang-wenang, dan menegaskan keharusan berlaku adil dalam berpoligami. Ketika Nabi melihat sebagian sahabat telah mengawini delapan sampai sepuluh perempuan, mereka diminta menceraikan dan menyisakan hanya empat. Itulah
13

yang dilakukan Nabi kepada Ghilan bin Salamah ats-Tsaqafi RA, Wahb al-Asadi, dan Qais bin al-Harits. Dan, inilah pernyataan eksplisit dalam pembatasan terhadap kebiasan poligami yang awalnya tanpa batas sama sekali. Pada banyak kesempatan, Nabi justru lebih banyak menekankan prinsip keadilan berpoligami. Dalam sebuah ungkapan dinyatakan: "Barang siapa yang mengawini dua perempuan, sedangkan ia tidak bisa berbuat adil kepada keduanya, pada hari akhirat nanti separuh tubuhnya akan lepas dan terputus" (Jâmi' al-Ushûl, juz XII, 168, nomor hadis: 9049). Bahkan, dalam berbagai kesempatan, Nabi SAW menekankan pentingnya bersikap sabar dan menjaga perasaan istri. Teks-teks hadis poligami sebenarnya mengarah kepada kritik, pelurusan, dan pengembalian pada prinsip keadilan. Dari sudut ini, pernyataan "poligami itu sunah" sangat bertentangan dengan apa yang disampaikan Nabi. Apalagi dengan melihat pernyataan dan sikap Nabi yang sangat tegas menolak poligami Ali bin Abi Thalib RA. Anehnya, teks hadis ini jarang dimunculkan kalangan propoligami. Padahal, teks ini diriwayatkan para ulama hadis terkemuka: Bukhari, Muslim, Turmudzi, dan Ibn Majah. Nabi SAW marah besar ketika mendengar putri beliau, Fathimah binti Muhammad SAW, akan dipoligami Ali bin Abi Thalib RA. Ketika mendengar rencana itu, Nabi pun langsung masuk ke masjid dan naik mimbar, lalu berseru: "Beberapa keluarga Bani Hasyim bin al-Mughirah meminta izin kepadaku untuk mengawinkan putri mereka dengan Ali bin Abi Thalib. Ketahuilah, aku tidak akan mengizinkan, sekali lagi tidak akan mengizinkan. Sungguh tidak aku izinkan, kecuali Ali bin Abi Thalib menceraikan putriku, kupersilakan mengawini putri mereka. Ketahuilah, putriku itu bagian dariku; apa yang mengganggu perasaannya adalah menggangguku juga, apa yang menyakiti hatinya adalah menyakiti hatiku juga." (Jâmi' al-Ushûl, juz XII, 162, nomor hadis: 9026).Sama dengan Nabi yang berbicara tentang Fathimah, hampir setiap orangtuatidak akan rela jika putrinya dimadu. Seperti dikatakan Nabi,poligami akan menyakiti hati perempuan, dan juga menyakiti hati orangtuanya. Jika pernyataan Nabi ini dijadikan dasar, maka bisa dipastikan yang sunah justru adalah tidak mempraktikkan poligami karena itu yang tidak dikehendaki Nabi. Dan, Ali bin Abi Thalib RA sendiri tetap bermonogami sampai Fathimah RA wafat. Bung Moktar terlepas hukuman penjara kes poligami 11/08/2010 11:58am SHAH ALAM 11 Ogos – Ahli Parlimen Kinabatangan, Datuk Bung Moktar Radin hari ini berjaya mengetepikan hukuman penjara sebulan yang dikenakan terhadapnya pada Mei lepas

14

bagi kesalahan berpoligami tanpa kebenaran selepas Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam menerima rayuannya. Ketua Hakim Syarie Selangor, Mukhuddin Ibrahim bagaimanapun memerintahkan ahli politik dari Sabah itu membayar denda RM1,000, dan jika gagal berbuat demikian, akan dikenakan penjara enam bulan. Pada 19 Mei lepas, Mahkamah Rendah Syariah Gombak Timur menjatuhi hukuman penjara sebulan terhadap Bung Moktar, 51, kerana kesalahan berpoligami tanpa kebenaran mahkamah, dengan pelakon Izette A. Samad, 31, di rumah No. 12, Jalan TC2B/3 Cemerlang Heights, Taman Melati, Gombak pada 8.50 malam 16 Disember tahun lepas. Beliau didakwa mengikut Seksyen 124 Enakmen Undang-undang Keluarga Islam Selangor 2003 yang boleh membawa hukuman denda tidak lebih RM1,000 atau penjara tidak lebih enam bulan atau kedua-duanya sekali. – Bernama\

15