P. 1
Susunan Folio KKS Elemen 1,2 Dan 3 Kerja Kursus Sejarah 2011

Susunan Folio KKS Elemen 1,2 Dan 3 Kerja Kursus Sejarah 2011

|Views: 3,536|Likes:
Published by Jason Quah

More info:

Published by: Jason Quah on Apr 24, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/26/2013

pdf

text

original

Susunan Folio Sejarah 21/1 2011

1. Muka hadapan
2. Elemen 1.0 - Mengumpul fakta Sejarah
3. Senarai semak Elemen 1
4. Sumber (4 sumber)
. Elemen 2.0 - Merekod Fakta Sejarah
!. Senarai semak Elemen 2
". #ajuk $ 1 halaman %
&. Senarai kandun'an
(. )en'har'aan
10. *bjek+i,
11. -aedah
12. .asil kajian
13. /umusan
14. 0ampiran
1. /ujukan
1!. Elemen 3.0 - Penerapan Unsur Patriotisme
1". Senarai semak Elemen 3
1&. Esei - Bagaimanakah institusi pentadbiran tempatan dapat
memperkukuh integrasi nasional di negara kita?
0en1ana
Sekolah
-E/23 -4/S4S 21/2 SE23/3. 2011
53M3 630*5 7 888888888888888888888888888888888888888888
5*M9*/ -3: )E5;E53035 7 888888888888888888888888888888888888888888
5*M9*/ )4S3# 7 888888888888888888888888888888888888888888
5*M9*/ 35;-3 ;<0</35 7 888888888888888888888888888888888888888888
53M3 :35 303M3# SE-*03. 7 ________________________________________

________________________________________
________________________________________


#324- -E/23 -4/S4S 7 #u'asan 1

8888888888888888888888888888888888888888
#u'asan 2 - Esei
Bagaimanakah institusi pentadbiran tempatan dapat
memperkukuh integrasi nasional di negara kita?

;4/4 )E5<03< 7 88888888888888888888888888888888888888888
S-*/ 7

Elemen Markah
E1 Mengumpul Fakta sejarah
E2 Merekod fakta sejarah
E3 Penerapan unsur patriotisme
2umlah Markah
-od
#ahap )en1apaian
..............................................
!andatangan "uru Penilai #
E0EME5 1.0
ME5;4M)40 F3-#3
SE23/3.
SE53/3< SEM3- E0EME5 1
ME5;4M)40 F3-#3 SE23/3.
9il Sumber #andakan $= % a+au $ > %
1
9uku <lmiah
$ Nama pengarang, tahun terbit,
tajuk buku, tempat terbit, penerbit %
2 2urnal
$ Nama pengarang, tajuk, bilangan, tahun %
3 3khbar
$ Nama akhbar, tarikh, halaman %
4 Majalah
$ Nama majalah, tarikh,halaman,penerbit %
Ensiklopedia
$ Tajuk, jilid, tahun %
! *ran' Sumber
$ Nama, umur, alamat %
$ Sertakan transkripsi temu ramah %
" Mela?a+ #empa+ -ajian
$ Nama tempat/bangunan, alamat %
& <n+erne+
$ lamat laman !eb %
( #ele@isAen
$ Tajuk program, tarikh, masa, rangkaian %
$Sertakan transkripsi ran"angan %
10 /adio
$ Tajuk program, tarikh, masa, rangkaian %
$Sertakan transkripsi ran"angan %
11 B6:/:B:
$ Tajuk program, terbitan %
12 Sumber lain
$ #enis sumber, alamat/pun"a sumber %
$th% &isalah'minit mes(uarat'laporan tahunan
2umlah Markah
!andatangan "uru Penilai.
))))))))))..
S4M9E/ C35;
:<)E/*0E.
( Elemen 1 )
Sumber disusun den'an
+era+ur
E0EME5 2.0
ME/E-*: F3-#3
SE23/3.
SE53/3< SEM3- E0EME5 2
#324- 7
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
9il )E/-3/3 #andakan (=)
i !ajuk *ajian
ii +enarai *andungan
iii Penghargaan
i, -bjektif *ajian
, *aedah *ajian
,i .asil *ajian
,ii &umusan
,iii /ampiran
i0 &ujukan
Markah
..............................................
!andatangan "uru Penilai #
#324- -32<35
M320<S )E/935:3/35
SE9E/35; )E/3<
SE53/3< -35:45;35
Bil Perkara $alaman
1 #ajuk -ajian D Majlis )erbandaran
Seberan' )erai ( M)S) )
-
2 Senarai -andun'an -
3 )en'har'aan 1
4 *bjek+i, -ajian
-aedah -ajian
! .asil -ajian
" /umusan
& 0ampiran
( /ujukan
Elemen 3 D )enerapan 4nsur
)a+rio+isme
)E5;.3/;335
1. ;uru - 5ama
2. <bu bapa D 5ama
3. /akan D 5ama
4. *ran' sumber D
5ama/umur/alama+
. <ns+i+usi
.uraikan sebab-sebab memberikan
pen'har'aan kepada pihak Aan'
+erliba+.
1
*92E-#<F -32<35
1. -ai+kan den'an +ujuan kajian dijalankan.
2. .uraikan ik+ibar kepada diri.
3. .uraikan pen'alaman Aan' diperoleh
melalui kajian Aan' dijalankan.

-3E:3. -32<35
6alon mes+i menAa+akan ser+a men'huraikan
3 kaedah kajian dari se'i dapa+an a+au proses
kerja. 3n+aranAa7
1 #emu ramah
1 0a?a+an
1 )emerha+ian
1 3nalisis dokumen
1 )enAelidikan perpus+akaan
1 MelaAari in+erne+

.3S<0 -32<35
:i ba?ah +ajuk .3S<0 -32<35 +erdapa+ beberapa perkara
pen+in' Aan' mes+i dimasukkan iai+u7
1. <ns+i+usi )en+adbiran #empa+an7
2 3ama rasmi ' 3ama ringkas ' 3ama lain
2 /okasi
2 Matlamat ' -bjektif ' Misi ' 4isi penubuhan
2 $arta organisasi dan senarai pentadbir
2. 0a+ar 9elakan'7
2 +ejarah penubuhan 5sal usul ' tarikh ' Pengasas #
2 6ndang2undang tubuh ' 6ndang2undang ke7il ' "aris panduan penubuhan
2 Perin7ian peranan ' !anggungja8ab bidang tugas pentadbir
2 $ara pelantikan pentadbir tempatan
3. )eranan7
2 Ekonomi
2 Pendidikan
2 *eagamaan
2 *emas(arakatan
2 *ebuda(aan
2 Pera(aan
2 Pelan7ongan
2 *ebajikan
Pilih mana2mana empa+ aspek #
4. )erkemban'an
2 +umber ke8angan
2 Pembangunan Prasarana ' Fi9ikal
2 *eistime8aan ' *elebihan ' *eunikan
2 *emajuan (ang di7apai
2 Pengiktirafan ' Penghargaan
2 $abaran (ang dihadapi
2 Peran7angan masa hadapan
2 +aranan dan harapan
Pilih mana2mana empa+ aspek #
/4M4S35
1 6alon menAa+akan dan men'huraikan 3
unsur pa+rio+isme berkai+an den'an +ajuk /
ik+ibar kepada 7
1 :iri
1 9an'sa
1 5e'ara
1 6alon +idak mes+inAa men'huraikan ke+i'a-
+i'a pihak.
03M)</35
1 6alon memasukkan mana D mana %
kategori bahan lampiran dan menulis
kapsAen Aan' berkai+an. 6on+ohnAa 7
1 ;ambar
1 )e+a
1 :okumen
1 9ahan lain Aan' sesuai
)E5#<5;
1 9ahan lampiran mes+ilah Aan' berbeEa
bukan daripada ka+e'ori Aan' sama.
/424-35
1) 3khbar
a) 9eri+a .arianF ( Ma1 2011F halaman 22
2) Majalah
a) Majalah Gani+aF 2un 2000F halaman (3F(4.
4+usan MelaAu (M) 9hd.
3) *ran' Sumber
a) .aji 3bd. .alim bin 6he :inF 2 +ahunF
5o 113F 0oron' Seri :esaF
#aman Seri :esaF
13300 #asek ;elu'orF
Seberan' )erai 4+ara.
4) <n+erne+
a) h++p7//???.as+e1h.1om.mA/majlis
daerah kulim.h+ml
b) h++p7//.?ordpress.1om/2011- masjid
ne'eri pulau pinan'E0EME5 3.0
)E5E/3)35
45S4/ )3#/<*#<SME
S&N'( S&M) &*&M&N %
TU+SN ,
!ulis satu esei tidak kurang daripada 100 pa+ah perka+aan (ang mengandungi pengamalan
unsur patriotisme.
Bagaimanakah institusi pentadbiran tempatan dapat memperkukuh integrasi nasional di negara
kita?
Bil UNSU' PT'(-T(SM& Tandakan ./0
:
1
ii
2
:ii
3
:,
4
4

Markah
..............................................
!andatangan "uru Penilai #

Esei - Elemen 3
Bagaimanakah institusi pentadbiran tempatan dapat memperkukuh integrasi nasional di negara
kita?
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
0ampiran "
45S4/ )3#/<*#<SME
Fokus u+ama kurikulum +ejarah bertujuan menamam semangat patriotik (ang memupuk nilai2
nilai murni dalam kalangan murid bagi melahirkan 8arganegara (ang %
1. 9erban''a seba'ai /akAa+ MalaAsia
2 menghormati raja dan pemimpin negara
2 menghargai jasa dan perjuangan tokoh2tokoh negara
2 menghormati lambang2lambang negara seperti bendera;lagu kebangsaan;dan jata negara#
2 menjaga dan mempertahankan maruah bangsa dan negara
2 menghargai dan mengamalkan tradisi dan buda(a bangsa
2 berbangga dengan sejarah negara
2. 9erseman'a+ Se+ia 5e'ara
2 7inta akan bangsa dan negara
2 taat dan setia kepada raja dan pemimpin negara
2 sedia berkorban untuk bangsa dan negara
2 bertanggungja8ab kepada bangsa dan negara
2 berani dan sanggup mempertahankan kedaulatan bangsa dan negara
2 peka kepada masalah dan isu tentang bangsa dan negara
2 bers(ukur sebagai 8arganegara Mala(sia
3. 9erseman'a+ -eki+aan
2 bersatu padu dan berharmoni
2 bertolak ansur dan bertoleransi
2 bekerjasama dan tolong2menolong
2 hormat2menghormati
2 bersefahaman dan bermuafakat
2 muhibah atau semangat bermas(arakat
4. 9erdisiplin
2 berakhlak dan berbudi pekerti mulia
2 mempertahankan dan menjunjung Perlembagaan 3egara
2 mematuhi peraturan dan undang2undang
2 berkelakuan sopan; bertatasusila dan berhemah tinggi
2 bertindak 8ajar
2 bersifat amanah dan jujur
2 berlaku adil dan bertimbang rasa
. 9erusaha dan )roduk+i,
2 rajin dan gigih
2 berdikari
2 tabah menghadapi 7abaran
2 men(okong dan melibatkan diri dalam usaha pembangunan
2 berganding bahu membangunkan negara
2 berilmu dan berketrampilan
Esei - Elemen 3 D 1on+oh 2010
Bagaimanakah sambutan pera1aan tradisi pelbagai kaum dapat memperkukuh dan mengekalkan
perpaduan dalam kalangan rak1at Mala1sia?
Mala(sia merupakan negara (ang pendudukn(a terdiri daripada pelbagai kaum. 5ntaran(a
orang Mela(u; $ina atau !ionghua dan orang :ndia di samping kaum (ang lain. -leh sebab itu; tidak
hairanlah negara ini begitu unik kerana mempun(ai pelbagai buda(a dan tradisi (ang tersendiri.
+ebagai ?ar'ane'ara MalaAsiaF ki+a seharusnAa bersAukur ( 4) 2 ) kerana pera(aan tradisi
pelbagai kaum ini merupakan satu keistime8aan tersendiri (ang tidak terdapat dalam keban(akan
negara (ang lain. Bagi orang Mela(u (ang beragama :slam sambutan hari &a(a 5idilfitri atau .ari
ra(a Puasa; .ari &a(a 5idiladha atau .ari &a(a *orban dan Maulidul &asul ialah pera(aan (ang
penting dalam kalendar :slam. +ementara itu; sambutan !ahun Baharu $ina ialah pera(aan (ang
disambut oleh golongan orang !ionghua dan .ari <eepa,ali serta !haipusam disambut oleh
mas(arakat :ndia.<engan adan(a pelbagai sambutan pera(aan ini membolehkan rak(at negara kita
lebih men'har'ai dan men'amalkan +radisi dan budaAa ban'sa (4) 1) (ang kita 8arisi sejak
turun temurun dan dapat memperkukuh perpaduan dengan bangsa (ang lain.
+ambutan pera(aan tradisi (ang diamalkan oleh rak(at negara ini bukan sahaja dira(akan
oleh golongan etnik itu sahaja; bahkan turut dira(akan oleh kaum (ang lain. *eadaan ini akan
me8ujudkan perasaan muhibah a+au seman'a+ bermasAaraka+ (4) 3) sesuai dengan konsep
+atu Mala(sia seperti (ang dihasratkan oleh Perdana menteri negara kita.
+ambutan pera(aan tradisi pelbagai kaum di negara ini lebih terserlah dalam
penganjuran =&umah terbuka>(ang diadakan saban tahun oleh para peminpin atasan mahupun
peringkat ba8ahan. &ak(at pelbagai kaum (ang berpeluang mengunjungi majlis rumah
terbuka ini akan dapat melihat sendiri sambutan tradisi (ang diadakan pada hari hari tersebut.
Mereka bukan sahaja dapat menikmati juadah (ang disediakan malahan dapat mengetahui
dan mema+uhi pera+uran dan undan'-undan'(4) 4) tertentu semasa sambutan tersebut
diadakan. +eterusn(a; seman'a+ horma+-men'horma+i (4) 3) antara kaum akan akan lebih
jelas dapat dilihat. *eadaan ini sudah tentu dapat mengukuhkan dan mengekalkan perpaduan
dalam kalangan rak(at di negara ini.

Bagi pihak kerajaan kita; 7uti umum telah diberikan kepada seluruh rak(at Mala(sia
bukan kepada kaum (ang men(ambut pera(aan itu sahaja. .al ini membolehkan seluruh
rak(at Mala(sia dapat sama2sama men(ambutn(a pada hari tersebut. *unjung2mengunjungi
rumah jiran (ang pelbagai kaum merupakan 7ara terbaik untuk kita mengenali buda(a kaum
(ang lain dengan lebih dekat.Bak kata peribahasa; tak kenal maka tak 7inta.+emasa
kunjungan ke rumah jiran ini kita seharusn(a berkelakuan sopanF ber+a+asusila dan
berhemah +in''i (4) 4) agar kita dipandang sebagai bangsa Mala(sia (ang bertamadun.
!idak dapat dinafikan baha8a sambutan pera(aan tradisi pelbagai kaum tentun(a dapat
memperkukuh dan mengekalkan perpaduan dalam kalangan rak(at di negara ini.
________________________________________________________________________

Lencana Sekolah

KERJA KURSUS 21/2 SEJARAH 2011

NAMA CALON

: __________________________________________

NOMBOR KAD PENGENALAN : __________________________________________ NOMBOR PUSAT NOMBOR ANGKA GILIRAN : __________________________________________ : __________________________________________

NAMA DAN ALAMAT SEKOLAH : ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ TAJUK KERJA KURSUS : Tugasan 1 ________________________________________ Tugasan 2 - Esei Bagaimanakah institusi pentadbiran tempatan dapat memperkukuh integrasi nasional di negara kita? GURU PENILAI SKOR E1 E2 E3 : _________________________________________ : Elemen Mengumpul Fakta sejarah Merekod fakta sejarah Penerapan unsur patriotisme Jumlah Markah Kod Tahap Pencapaian Markah

.............................................. ( Tandatangan Guru Penilai )

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->