P. 1
Assignment HBML4203

Assignment HBML4203

|Views: 3,316|Likes:
Published by Ba'diah Bolhari

More info:

Published by: Ba'diah Bolhari on Apr 24, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/28/2013

pdf

text

original

HBML 4203:KESUSASTERAAN MELAYU

Daftar Isi kandungan BIL ISI KANDUNGAN 1. Daftar Isi Kandungan 2. Sekapur Sirih 3. Soalan Tugasan 4. 1.1 Definisi Konsep 1.1.1 Kesusasteraan 1.1.2 Kesusasteraan Melayu 5. 1.2 Sejarah Perkembangan Kesusasteraan Melayu 1.2.1 Sejarah Perkembangan Kesusasteraan Melayu Tradisional 1.2.2 Sejarah Perkembangan Kesusasteraan Melayu Moden 6. 1.3 Bentuk-Bentuk Kesusasteraan Melayu Moden 1.3.1 Novel 1.3.2 Cerpen 1.3.3 Drama 1.3.4 Sajak 7. 1.4 Aliran dalam Kesusasteraan Melayu Moden 1.4.1 Klasikisme 1.4.2 Romantisisme 1.4.3 Realisme 1.4.4 Naturalisme 1.4.5 Absurdisme 1.4.6 Surealisme 1.4.7 Islaminisme 9. 1.5 Kritikan Sastera 1.5.1 Pengenalan Kritikan Sastera 1.5.2 Sinopsis Kasut Kelopak Jantung 1.5.3 Tema & Persoalan 1.5.4 Plot 1.5.5 Watak dan Perwatakan 1.5.6 Latar 1.5.7 Sudut Pandangan 1.5.8 Gaya Bahasa 10. 11. 12. Penutup Rujukan Lampiran Power Point

MUKA SURAT 0 1 2 3–4 4–5 5 5–8 9 – 11 11 – 12 12 13 – 14 14 – 16 16 16 – 17 17 17 – 18 18 18 19 19 20 21 22 – 24 24 – 25 25 – 26 26 – 28 29 – 30 30 31

1 |BADIAH BOLHARI 660907135258

HBML 4203:KESUSASTERAAN MELAYU

SEKAPUR SIRIH

Bersyukur ke hadrat ALLAH S.W.T kerana dengan limpah izinNYA maka saya dapat menyiapkan tugasan ini dalam masa yang ditetapkan.Dengan kesempatan ini juga, saya ingin merakamkan jutaan terima kasih saya kepada Pensyarah Kursus iaitu ENCIK HASNAN LEE BIN TUBAH yang banyak memberi bimbingan dan tunjuk ajar kepada saya untuk menyiapkan tugasan ini. Setinggi-tinggi rasa terima kasih juga saya ucapkan kepada rakan-rakan seperjuangan yang mengikuti kursus ini yang banyak membantu memberi idea semasa dalam perbincangan sepanjang tempoh saya untuk menyiapkan tugasan ini. Kepada keluarga yang tersayang terima kasih jua saya titipkan kerana memahami tugas saya sebagai seorang pendidik dan pelajar.Semoga usaha murni kita untuk mencapai kejayaan akan kita kecapi bersama nanti.

Sekian.

2 |BADIAH BOLHARI 660907135258

HBML 4203:KESUSASTERAAN MELAYU

SOALAN TUGASAN

Anda telah dipilih oleh pihak sekolah anda untuk membentangkan kertas kerja dalam Seminar Kesusasteraan Melayu anjuran Jabatan Pelajaran Daerah di tempat anda.Sediakan kertas kerja tersebut dengan selengkapnya yang mengandungi bahan-bahan berikut:-

(a)Pengenalan kesusasteraan, sejarah dan perkembangan kesusasteraan Melayu tradisional dan moden, termasuk bentuk-bentuk serta aliran-aliran dalam penulisan sastera.

(b)Kritikan sastera berdasarkan teori-teori kesusasteraan,unsur-unsur intrinsik dalam karya sastera , selain kefahaman, pemahaman serta penghayatan sesuatu teks sastera sekolah menengah

( C ) Persembahan pembentangan kertas kerja dalam bentuk ‘Power Point’ yang meliputi keseluruhan kandungan utama kertas kerja

3 |BADIAH BOLHARI 660907135258

dinilai dan dianalisis dalam bidang kesusasteraan itu dahulu. Ramai sarjana telah memberikan pendapat yang tidak kurang pentingnya kepada pengkaji dan pelajar kesusasteraan.HBML 4203:KESUSASTERAAN MELAYU 1. ” Ali Ahmad (1994) berpendapat. 4 |BADIAH BOLHARI 660907135258 . Dari segi hurufiahnya. tetapi ia memberikan sesuatu yang berbeza. dan secara menyeluruhnya dimaksudkan persuratan yang bersifat halus dan indah. Jika kita berpegang kepada kenyataan yang dikeluarkan oleh Ali Ahmad ‘satu perkara asas bagi ilmu kesusasteraan’ tentulah apapun yang ingin dikaji. Sastera berasal daripada bahasa Sanskrit CASTRA. Khalayak bermaksud pembaca bagi karya yang bertulis atau penonton drama. kesusteraan merujuk kepada karyakarya lisan serta juga lisan yang membawa unsur-unsur cereka dan disampaikan melalui bahasa dan berbagai-bagai perkataan. Di samping itu. Kesusteraan boleh dimaksudkan segala pengucapan yang indah samada dalam bentuk lisan atau tulisan. Ia mungkin dituturkan iaitu disebut sastera lisan dan yang ditulis disebut sastera tulisan. sastera pula memiliki keindahan dalam aspek-aspek isi atau daya pengucapannya. Kesusasteraan dapat mengisi banyak keperluan dan menyebarkan berbagai-bagai nilai yang mungkin tidak dapat ditanggap dengan serta merta. yang disebut SYSTRA yang bererti kitab suci. Susastera memberi erti seni sastera atau seni bahasa. Hashim Awang ( 1987 ) mengatakan kesusasteraan itu adalah “Ciptaan seni yang disampaikan melalui bahasa. perkataan kesusteraan bermaksud ‘ kumpulan buku-buku yang indah bahasanya dan baik isinya.1. Faham makna kesusasteraan bererti menguasai asas kepada pengkajian kesusasteraan. Kesusasteraan mungkin tidak sama menarik dengan suatu permainan computer atau program televisyen. Muhammad Hj Salleh (1995) berpendapat. Kesimpulannya kesusasteraan merupakan sebahagian daripada budaya manusia ia merupakan ekspresi diri manusia dan juga menifestasi manusia terhadap bahasa yang dipertuturkan oleh mereka sendiri. Kesusasteraan merupakan ciptaan seni yang dinyatakan dengan bahasa yang indah dan mengandungi isi yang baik lagi berfaedah. Manakalan Kamus Dewan menyimpulkan bahawa kesusasteraan merupakan kesemua hasil seni yang disampaikan melalui bahasa dan ditujukan kepada khalayak.1 Kesusasteraan Kesusasteraan merupakan sebuah hasil seni yang disampaikan melalui bahasa.1 Definisi Konsep 1.

Penulis cerita akan merasa tenteram dan damai apabila mampu menghasilkan sesuatu cerita yang dapat menyentuh perasaannya dan juga pembaca dari segi isi ceritanya mahupun aspek-aspek lain penulisannya. Kandungannya haruslah mencerminkan persoalan tentang masyarakat bangsa Melayu sama ada pada zaman silam zaman moden hari ini. Pengarangpengarang yang menghasilkan sesuatu karya sastera merupakan sekumpulan manusia yang telah menimba banyak pengalaman.dengan membaca karya yang mempamerkan keindahan akan merasa satu kepuasan yang tidak dapat digambarkan dalam dirinya. yang disebut syastra. dan secara umumnya dimaksudkan persuratan.Kesusasteraan berfungsi memberi kepuasan estetik .1. Kesusteraan Melayu mengandungi 4 unsur utama :i. estetik adalah satu bentuk perasaan indah yang muncul sama ada dalam diri penulis ataupun pembaca.Hashim Awang mendefinisikan estetik dalam Glosari Mini Kesusasteraan sebagai’Kajian atau sains tentang keindahan dalam sastera atau seni lainnya. Bagi pembaca pula. 2. yang bererti kitab suci. 1. Sastera memberi erti seni sastera atau seni bahasa.HBML 4203:KESUSASTERAAN MELAYU Ali Ahmad(1994) menyusur lebih jauh ke dalam makna kesusasteraan dengan mengupas asal-usul kata sastera.Menurutnya ‘sastera berasal daripada bahasa Sanskrit castra. Sastera ditulis dengan tujuan tertentu seperti soal-soal 5 |BADIAH BOLHARI 660907135258 . Unsur Intelek : Karya sastera haruslah menimbulkan satu-satu fikiran tertentu yang bernilai dan menarik.2 Kesusasteraan Melayu Kesusteraan Melayu adalah hasil ciptaan yang ditulis melalui perantaraan Bahasa Melayu dan lahir sebagai hasil daripada keistimewaan sifat masyarakat melayu. Dengan maksud yang lain. Sarjana kesusasteraan menyimpulkan bahawa sekurang-kurangnya kesusasteraan mempunyai dua fungsi yang jelas iaitu:1.Pendidikan/Pengajaran/Didaktik . Pengalaman mereka ini dijadikan prosa atau puisi dan diadun dengan unsur-unsur pengajaran. moral atau ilmu pengetahuan yang tinggi nilainya. Pengalaman-pengalaman ini diterjemahkan melalui kisah-kisah yang ditulis oleh mereka yang terangkum di dalamnya pelbagai bidang.Memang tidak dapat dinafikan bahawa karya-karya kesusasteraan sebenarnya sarat dengan unsur pendidikan/pengajaran/didaktik.

HBML 4203:KESUSASTERAAN MELAYU masyarakat. Kesusasteraan Melayu Tradisional merupakan satu bidang kajian yang sangat luas dan sentiasa berkembang dan melahirkan penemuan-penemuan baru yang pelbagai sifatnya. Oleh itu Kesusteraan Melayu boleh disimpulkan sebagai ciptaan seni yang menggunakan Bahasa Melayu sebagai alat penyampaian. Ia merupakan satu cabang kegiatan seni masyarakat Melayu yang terawal dan terpenting. Kesusteraan lahir bersama kelahiran masyarakat sebagai alat untuk menyatakan perasaan. 1. Kesusasteraan Melayu merupakan kesusteraan yang berfungsi untuk mengajar dan menghibur. iii. Kesusasteraan Melayu tradisional adalah semua gejala kesusasteraan yang berbentuk lisan atau bertulis tetapi tidak bercetak 6 |BADIAH BOLHARI 660907135258 . Karya sastera sebagai bahan untuk pembaca mendapat panduan dan pengetahuan.Menurut Profesor Ismail Hussein.1 Sejarah dan Perkembangan Kesusasteraan Melayu Tradisional.2 Sejarah Perkembangan Kesusasteraan Melayu 1. keinginan. Unsur Imaginasi : Ketajaman daya penglihatan dan gaya pengamatan (daya khayalan) pengarang terhadap sesuatu benda atau peristiwa yang dilukisnya melalui perantaraan bahasa. pengalaman dan pengetahuan masyarakat. Kesusteraan Melayu terbahagi kepada d ua iaitu Kesusteraan Melayu Tradisional dan Kesusteraan Melayu Moden. Dua faktor luar yang mempengaruhi penghasilan karya dalam bahasa Melayu iaitu pengaruh animisme yang terlihat dalam mitos dan legenda. moral. memilih kata-kata.2. ekonomi. Unsur Emosi : Membezakan karya sastera dengan bukan sastera. iv. mengalami proses perkembangan dan perubahan. Unsur teknik : Soal bagaimana pengarang menyusun peristiwa dalam cerita. Berkait dengan perasaan manusia iaitu perasaan pengarang dan pembaca seperti perasaan sedih. Kesusasteraan Melayu dapat berkembang pesat kerana adanya kecenderungan dan usaha-usaha pembembangan agama Islam menggunakan sastera sebagai alat penyebarannya. Satu lagi ialah pengaruh Arab-Parsi. ii. Kesusteraan Melayu tercipta sepanjang masa. politik dan sebagainya. menyusun adegan dan sebagainya. keazaman. gembira dan sebagainya.

daya kreativiti mereka dalam bidang kesusasteraan tidak pula mati begitu sahaja. Kesusasteraan lisan ini pula terbahagi kepada mitos.Atas sebab itulah hasil-hasil kesusasteraan yang dicipta oleh kelompok ini disebut sebagai kesusasteraan lisan kerana penyampaian cerita secara lisan.Cerita jenaka berlatarkan rakyat biasa dan watak-watak utamanya ialah manusia biasa dan bukan golongan bangsawan atau raja-raja. Cerita rakyat seperti cerita jenaka.Pada waktu tersebut sistem tulisan belum lagi muncul dan masyarakat lazimnya buta huruf. desa-desa dan pinggir pantai.Mereka ini tinggal di kawasan yang jauh di pedalaman.Cerita rakyat ini dianggap milik bersama dan dijadikan alat komunikasi kerana tidak adanya kemudahan bekalan elektrik seperti zaman moden.Haiwan yang diberi sifat sebagai manusia menjadi watak utama yang memberi 7 |BADIAH BOLHARI 660907135258 . Sastera Melayu tradisional juga menonjolkan legenda yang merupakan watak manusia yang pernah hidup atau dipercayai mempunyai hubungan dengan sejarah.HBML 4203:KESUSASTERAAN MELAYU Berdasarkan pernyataan di atas.Genre ini mengandungi cerita tentang unsur-unsur keagamaan dan dianggap benar oleh masyarakat dan menceritakan juga tentang kewujudan dewa-dewi.Walaupun tidak menguasai sistem tulisan.Pengkaji kesusasteraan Melayu membahagikan kesusasteraan Melayu Tradisional kepada dua golongan yang utama iaitu Kesusasteraan Lisan dan Kesusasteraan Tulisan Kesusasteraan lisan(tradisi lisan) lahir di kalangan masyarakat Melayu yang lazimnya terdiri daripada kaum tani dan nelayan. cerita binatang dan cerita dongeng pula diceritakan adalah sebagai penghibur pada zaman dahulu . amat jelas kepada kita bahawa kesusasteraan Melayu Tradisional merupakan satu wahana yang luas dan terdiri daripada berbagai-bagai bentuk dan sifat.Kesusasteraan lisan dikenali juga sebagai kesusasteraan rakyat. Cerita binatang pula ialah cerita teladan yang secara tersirat mengandungi pengajaran.Perwatakan tokohtokoh dalam legenda sengaja dilebih-lebihkan untuk melihat keistimewaan pada legenda yang diceritakan. legenda dan cerita rakyat yang masing-masingnya mempunyai keistimewaan yang tersendiri.Mitos tidak berdasarkan logik tetapi ia amat dipercayai oleh golongan rakyat Melayu satu ketika dahulu.Sebaliknya ia dikembangkan melalui pertuturan atau penceritaan secara lisan.Sebagai contoh mitos merupakan cerita yang banyak berkaitan dengan unsur-unsur ajaib dan supernatural.

Orang Melayu kini mempunyai sistem tulisan yang dinamakan tulisan Jawi. sebagaimana yang dinyatakan oleh Harun Mat Piah kesusasteraan Melayu Tradisional merujuk kepada karya yang mempunyai ciri-ciri seperti di bawah:• bersifat kolektif dan dianggap sebagai milik bersama masyarakat hasil karya bersifat feudal karya yang terbatas pencipta dan khalayak dihasilkan sebelum 1800 • • • 8 |BADIAH BOLHARI 660907135258 .Ia adalah himpunan daya kreativiti masyarakat Melayu tradisional yang menyerlahkan daya fikir. Tradisi tulisan lebih condong kepada istana menjadikan istana sebagai pusat penyebaran ilmu pada masa itu. akal budi.Biasanya tema utama yang disampaikan dalam cerita dongeng ialah pengembaraan.Di istana lahirlah tokoh-tokoh sasterawan Melayu Tradisional yang menghasilkan karya sama ada yang asli ataupun salinan semula kerana pada masa itu mesin cetak belum wujud.Walau bagaimanapun.sentuhan jiwa. jati diri dan kebijaksanaan masyarakat Melayu (Mutiara Sastera Melayu Tradisional 2003:xiv) Sebagai kesimpulannya.Kedatangan agama Islam ke alam Melayu membuka satu lembaran baru dalam kamus kesusasteraan Melayu. sistem tulisan ini tidak meluas dan akhirnya pupus.Sistem tulisan Arab Islam ini kemudiannya disesuaikan dengan sebutan dalam bahasa Melayu. cita rasa.Semua hasil karya ini sama ada lisan atau bertulis merupakan satu dokumen penting yang merakamkan segala perihal kehidupan masyarakat Melayu Tradisional.Melalui kemasukan pengaruh India.Agama Islam muncul bersama-sama dengan sistem tulisan yang lengkap bersumberkan Al-Quran sebagai kitab suci ornag Islam.HBML 4203:KESUSASTERAAN MELAYU pengajaran kepada pembaca. Kesusasteraan tulisan(tradisi tulisan) muncul apabila orang Melayu mula menerima pengaruh luar. orang Melayu diperkenalkan dengan sistem tulisan.Cerita dongeng pula ialah cerita yang direka untuk dijadikan teladan semata-mata dan ia merupakan warisan nenek moyang orang Melayu.Pengaruh luar yang awal menyerap ke dalam kebudayaan Melayu adalah pengaruh India.

Naratif lisan terdiri daripada mitos.Tokoh-tokoh yang terkenal pada zaman ini ialah seperti Tun Seri Lanang. ghazal. Nuruddin al-Raniri.HBML 4203:KESUSASTERAAN MELAYU • bersifat fungsional . Sejarah kesusasteraan Melayu Tradisional menyorot tentang tahap.sastera hikayat.Puisi tradisional juga boleh dipecahkan kepada puisi yang berbentuk naratif dan bukan naratif. berzanji. 9 |BADIAH BOLHARI 660907135258 .tarikh dan waktu • • • gaya bahasa yang berbeza daripada gaya bahasa kini hasil karya yang bersifat statis kerana tidak memperlihatkan keragaman tema dalam sesuatu genre Kesusasteraan Tradisional merupakan himpunan karya-karya kesusasteraan dalam semua bentuk yang terhasil sejak manusia wujud tetapi tidak melepasi zaman selepas wujudnya mesin cetak.Manakala naratif tulisan terdiri daripada sastera sejarah.Naratif pula dipecahkan lagi kepada naratif lisan dan naratif tulisan.Jenis Kesusasteraan Melayu Tradisional membawa pembaca menerokai dua cabang kesusasteraan Melayu Tradisional iaitu Prosa Tradisional yang dipecahkan kepada naratif dan bukan naratif. Prosa tradisional bukan naratif pula terdiri daripada sastera undang-undang. peribahasa dan mantera. Raja Ali Haji.legenda. Syed Muhammad bin Zainal Abidin dan Sheikh Ahmad bin Muhammad Zain al-Fatani.pelbagai genre perkembangan kesusasteraan Melayu tradisional tidak dibatasi oleh zaman. sastera agama sastera kitab.gurindam. dan cerita rakyat. kepahlawanan. Sheikh Daud al-Fatani. Bukhari al-Jauhari. Hamzah Fansuri. kesetiaan rakyat dan gambaran masyarakat. dan yang bukan naratif ialah pantun.Puisi tradisional yang digolongkan berbentuk naratif ialah syair. tokoh dan persoalan dan latar masyarakat.Persoalan dan latar masyarakat dalam kesusasteraan Melayu tradisional berkisar pada keagungan raja dan Negara. sastera panji dan sastera epik. seloka. sastera ketatanegaraan.

Sajak mempunyai pelbagai jenis dan bentuk seperti sajak kabur yang mana gambaran yang diberikan tidak jelas.Maka .Puisi moden telah dihasilkan oleh Omar Mustafa pada tahun 1913. novel banyak berkisarkan persoalan moral dan agama yang dinamakan sebagai novel berunsur Islam. Cerpen juga adalah salah satu genre kesusasteraan Melayu moden.Karya-karya telah ditulis dengan mengemukan idea-idea yang berpijak di bumi nyata.latar dan tempatnya tidak jelas dan tiada unsur konflik yang memerlukan peleraian.Agama Islam telah memberi sumbangan terpenting ke arah tamadun bangsa Melayu melalui penyebaran ilmu.2. beliau berpegang teguh kepada kecemerlangan Islam telah mengubah setiap aspek kehidupan umat Melayu. cerpen berunsur Islam dan cerpen berdasarkan karya tradisional.Bentuk seterusnya ialah novel remaja dan satu lagi bentuk novel yang dikhaskan untuk bacaan kanak-kanak dipanggil novel kanak-kanak. Hamzah Fansuri telah dianggap sebagai Bapa Kesusasteraan Melayu Moden berdasarkan ketinggian mutu karya-karya yang telah beliau hasilkan.HBML 4203:KESUSASTERAAN MELAYU 1.Salah satu daripada perubahan tersebut ialah di dalam bidang persuratan.Genre novel di dalam kesusasteraan Melayu moden merupakan kesinambungan daripada genre hikayat dan cerita lipur lara di dalam prosa Melayu tradisional. 10 | B A D I A H B O L H A R I 6 6 0 9 0 7 1 3 5 2 5 8 .Sehubungan dengan itu.Kemudian novel Melayu asli dihasilkan yang berlatarkan Tanah Melayu dan mengemukakan watak bangsa Melayu. memanipulasikan kata.Pada tahun 1970-an dan 1980-an. Sajak ialah satu-satunya genre puisi di dalam kategori Puisi Melayu moden. Perkara lain yang dijadikan asas kepada kemodenan itu ialah perubahan yang berlaku di dalam isi kandungan karya yang dicipta.Terdapat tiga jenis cerpen iaitu cerpen panjang.Ciri-ciri cerpen adalah cerpen tidak mementingkan watak utama.Sajak protes yang menggambarkan unsur-unsur protes di dalamnya dan sajak-sajak eksperimen yang mengkonkritkan idea dan kata. meninggalkan segala bentuk amalan menulis sastera tradisional. Bentuk kesusasteraan Melayu moden ialah seperti penghasilan karya novel.2 Sejarah dan Perkembangan Kesusasteraan Melayu Moden Syed Muhammad Naquib Al-Attas di dalam bukunya mengatakan bahawa Islam telah membawa kepada kemodenan ke alam Melayu. suku kata dan tanda baca dan ada yang menggunakan rajah-rajah tertentu.

Pengaruh luar dan teknologi moden telah menyebabkan terhasil dan tersebar karya sastera dalam bahasa Melayu.Zaman Asas 50 telah berjaya membawa aliran baru dalam perkembangan bahasa dan sastera. setting.Drama realism pula terhasil menggunakan cerita yang diambil daripada masalah-masalah yang timbul dalam kehidupan seharian.Satu lagi jenis drama ialah drama absurd yang mempersoalkan hal-hal yang berhubung dengan kejiwaan dan konflik batin manusia.HBML 4203:KESUSASTERAAN MELAYU Seterusnya ialah genre drama moden dibahagikan kepada dua kategori iaitu drama konvensional. Asas kesusasteraan Melayu Moden yang dikarang oleh Abdullah Munsyi menjadi pegangan para pengarang selepas beliau pada tahun-tahun 1860-an dan seterusnya. pilu dan sedih. Dalam memperkatakan perkembangan kesusasteraan Melayu Moden .Pada era sebelum Perang Dunia Kedua.Apabila syarikat-syarikat percetakan didirikan. lahir akhbar.Sehubungan dengan itu.pendidikan dan penulisan yang berunsur Islam.Drama sandiwara pula dipecahkan lagi kepada drama sejarah. peranan golongan intelek agama iaitu mereka yang cerdik dan pandai dalam hal agama Islam tidak dapat dipertikaikan.Aliran yang dimaksudkan ialah aliran romantisisme iaitu aliran sastera yang memberi penekanan kepada perasaan romantik.Oleh kerana itu ia dihasilkan menggunakan bahan. yang banyak dihasilkan ialah drama ssejarah bersesuaian dengan semangat kebangsaan yang meluap-luap di kalangan rakyat pada masa itu.Di antara tiga jenis drama ini.Karya-karya yang dimaksudkab itu tersiar dalam akhbar dan majalah yang tumbuh akibat kemasukan teknologi percetakan. genregenre sastera seperti novel dicetak dalam bentuk buku. menyatukan seluruh kaum penulis serta menjaga kebajikan dan memberi perlindungan kepada para penulis.Pelopor puisi Melayu moden atau sajak ialah Muhammad Yassin Maamor atau Punggok.Aliran realisme ialah aliran yang menggembleng isu masyarakat yang memperjuangkan keadilan sosial. dialong dan cara pementasan yang realistik. 11 | B A D I A H B O L H A R I 6 6 0 9 0 7 1 3 5 2 5 8 . mereka mengajak golongan belia keluar daripada kebudayaan kuning melalui penerbitan majalah agama.cerpen. sajak dan novel. Zaman Asas 50 merupakan sebuah persatuan penulis yang bertujuan untuk mempertingkatkan martabat sastera dan budaya melalui penciptaan karya-karya yang mengandungi pemikiran kea rah kemajuah.Drama konvensional ialah drama sandiwara dan drama realism.Mereka mempunyai latar belakang. majalan. drama puruba dan drama pra-realisme.

ditulis dengan gaya narasi. Novel merupakan karya fiksyen yang mengungkap aspek-aspek yang lebih mendalam dan disajikan dengan halus. ii. Menurut Kamus Dewan novel didefinisikan sebagai cerita dalam bentuk prosa. yang kadang-kadang digabungkan dengan maklumt untuk menggambarkan suasana. iv. Menurut Hashim Awang novel adalah prosa cerita yang panjang dan menceritakan kisah hidup manusia pada sesuatu tempat dan dalam suatu masa tertentu untuk menlahirkan satu persoalan kehidupan yang menarik.Dalam dekad 50-an dunia persajakan Melayu telah terhasil sejajar dengan faktor kepesatan penghasilan novel. Sebuah novel mempunyai ciri-ciri seperti: i. cerpen dan drama. iii.Zaman Mutakhir adalah zaman dalam tahun-tahun 1980-an. dan Yunani (novellus) yang membawa maksud sebuah karya prosa fiksyen yang panjang. 1.3. Ia lebih panjang.1 Novel Novel berasal dari bahasa Italia (novella).Pengarang veteran terus berkarya sekalipun penulis baru muncul dari semasa ke semasa. akhbar . Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (1995 : 694) Novel adalah karangan prosa yang panjang mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang-orang disekelilingnya dengan menonjolkan watak dan sifat setiap pelaku.German ( novelle). kerana ia merupakan tanggapan pengarang terhadap situasi persekitarannya. bersifat realistik. 12 | B A D I A H B O L H A R I 6 6 0 9 0 7 1 3 5 2 5 8 .HBML 4203:KESUSASTERAAN MELAYU Selepas perang sehingga tahun 1970-an penulisan novel tidak begitu menggalakkan namun kemunculan penulis skrip dan drama telah mengambil tempat.000 patah perkataan dan Jalan ceritanya lebih kompleks. biasanya lebih dari 10.Cerpen-cerpen berkembang pesat dalam dekad ini kerana majalah. 1. biasanya panjang dan kompleks yang berkaitan dengan pengalaman dan kelakuan sosial. sayembara dan kumpulan cerpen memberi sumbangan yang amat bermakna.3 Bentuk-bentuk Kesusasteraan Melayu Moden. Novel adalah salah satu karya fiksyen berbentuk prosa.

Kesemua cerpen ini merupakan cerpen konvensional kerana ia tidak mementingkan watak utama. 1.2 Cerpen Cerita pendek atau sering disingkat sebagai cerpen adalah suatu bentuk prosa naratif. novel popular. Pada tahun 1960-an dan 1970-an. Cerpen mula muncul awal tahun 1920 yang bertajuk Kecelakaan Pemalas karya Nor bin Ibrahim yang lebih berlatarbelakangkan negara-negara Barat dan Timur Tengah. 13 | B A D I A H B O L H A R I 6 6 0 9 0 7 1 3 5 2 5 8 . novel kanak-kanak. latar tempat dan masa yang tidak jelas dan tiada unsur konflik yang memerlukan peleraian. novel sejarah. jumlah watak yang terbatas dan mencakupi waktu yang singkat. novel absurd dan novel tak konvensional. Berikut merupakan bentuk-bentuk novel yang ada dalam Kesusasteraan Melayu moden seperti. Manakala pada tahun 1970-an dan 1980-an. novel berunsur Islam. Kemudian terdapat persoalan baru iaitu gesaan mencapai kemajuan dalam bidang pelajaran dan penguasaan ilmu melalui’ Berusaha Itu Perbendaharaan yang Kekal’ dan beberapa cerpen lain seperti ‘Si Buta Menyesal Menjadi Celik. Cerpen cenderung untuk menghasilkan cerita kurang kompleks berbanding novel. Ia biasanya memusatkan perhatian pada satu kejadian. novel konvensional. Asas 50 melahirkan tiga cerpenis iaitu Keris Mas. Ini adalah disebabkan kesedaran mendalam para pengarang untuk mengajak khalayak mempraktikkan ajaran Islam.3. Iakah Salmah? dan 12 Kali Sengsara. Dari Perangkap Ke Penjara dan Kejadian Dalam Estet. novel saduran. Syed Syeikh AlHadi dianggap sebagai Bapa Pernovelan berdasarkan kajian yang menunjukkan bahawa Hikayat Setia Asyik Kepasa Maksyuknya atau Hikayat Faridah Hanum merupakan novel pertama yang dihasilkannya. banyak novel bermutu dihasilkan. dengan selaras dengan cerita lisan. Abdul Rashid Talu merupakan novelis pertama yang menghasilkan novel Melayu asli seperti Kawan Benar (1927). novel Melayu asli. Cerita pendek berasal dari latar sebuah situasi yang digambarkan singkat yang dengan cepat tiba pada tujuannya. Degup Jantung dan Putih Mata. mempunyai satu plot. Cerita pendek cenderung padat dan menjurus kepada tujuannya berbanding kepada karya fiksyen yang lebih panjang seperti novel. Cerpen absurd seperti Gap-gup-gup memanfaatkan aliran absurdisme. persoalan moral dan agama kembali mendominasi Kesusasteraan Melayu Moden. Usman Awang dan Awa nil-Sarkam yang melahirkan cerpen seperti Patah Tumbuh.HBML 4203:KESUSASTERAAN MELAYU Novel merupakan kesinambungan daripada genre hikayat dan cerita lipur lara. Di samping itu terdapat cerpen panjang. novel remaja. Selain Syed Syeikh al-Hadi.

puteri yang kacak dan cantik. • Menora . bertindak dan sebagainya. Tok Puteri memainkan peranan sebagai pawang atau bomoh untuk mengawal penyakit yang dibawa oleh roh-roh atau semangat jahat.sejenis drama tradisional Melayu yang terbahagi kepada beberapa jenis seperti wayang golek. Drama ini digunakan untuk mengubati orang sakit.3. putera. Watak-wataknya terdiri daripada pahlawan. • Makyung . cerpen panjan 1.sejenis drama tradisioanal Melayu yang dikatakan dipengaruhi oleh seni darama Siam. wayang topeng dan wayang beber. Namun. Permianan makyung ini dikatakan berasal dari negeri Patani. 14 | B A D I A H B O L H A R I 6 6 0 9 0 7 1 3 5 2 5 8 . Bentuk-bentuk drama dalam Kesusasteraan Melayu Moden ialah Drama Tradisional.drama tradisional yang popular di Kelantan. Cerita Bangsawan berkisar kepada kisah raja-raja yang melibatkan alam kayangan dan nyata. Antara seni drama tradisional yang popular dalam masyarakat melayu adalah seperti berikut : • Main Puteri . Drama bangsawan merupakan perintis kepada persembahan drama moden. Drama ini berasal daripada ritual memuja roh datuk nenek.Drama tradisional ini berkembang dengan popular sekali di kampungkampung di Kelantan. ia tidak melibatkan penggunaan skrip berbanding drama moden. Penggiatnya menghafal dialog-dialog penting sebagai jalan cerita diikuti dengan dialog-dialog lain secara spontan semasa beraksi di pentas. Menora telah menjadi popular dinegeri Perlis.3 Drama Drama bermaksud perbuatan atau tindakan. Drama adalah hidup yang dilukiskan dengan gerakan. Konflik dari sifat manusia merupakan sumber pokok drama. Drama tradisional mengikut pendapat Amin Sweeney ialah karya drama yang dianggap oleh masyarakat yang mewarisinya sebagi hasil yang diwarisi secara turun temurun dari generasi yang lampau. berlaku. hamba. Ia berasal dari bahasa Yunani “draomai” yang bermaksud berbuat.HBML 4203:KESUSASTERAAN MELAYU cerpen berunsurkan Islam dan cerpen berdasarkan karya tradisional. Bentuk-bentuk cerpen dalam Kesusasteraan Melayu Moden ialah cerpen konvensional. Kedah dan Kelantan. Kini hanya wayang kulit yang masih kekal. cerpen abdurd. • Wayang Kulit . wayang wang. Drama bangsawan dan drama sandiwara.

Sifat gaya bahasa ini ringkas. yaitu sandiwara.4 Sajak Sajak satu-satunya genre puisi dalam kategori Puisi Melayu Moden yang berbentuk bebas dan tidak terikat pada jumlah baris. Seni persembahan bangsawan juga dicirikan melalui teknik extra turn yang berfungsi sebagai penukar babak supaya pelakon boleh bersedia. Tema boleh juga diertikan sebagai idea pusat atau idea dasar. biasanya disebut juga dengan drama teater atau teater saja. Persembahan bangsawan melibatkan penggunaan panggung. Satu daripada perkataan itu bersifat konkrit. Kata teater tersebut merupakan serapan dari bahasa Inggris. kebanyakan orang menyebutnya dengan “drama” saja. 15 | B A D I A H B O L H A R I 6 6 0 9 0 7 1 3 5 2 5 8 . yaitu theater yang bermakna tempat pertunjukan atau panggung. tersusun rapi dan biasanya terdiri daripada dua perkataan. yang menjadi pembanding • Personifikasi ialah gaya bahasa yang memberikan keadaan. Untuk drama yang dipentaskan langsung di panggung. suku kata sebaris. maupun yang dipentaskan langsung di panggung.3. hatinya menangis. Sehingga. drama teater sebenarnya memiliki maksud drama panggung atau drama yang dipentaskan di panggung. 1. Sajak dihasilkan berdasarkan keindahan bahasa dari segi :• Metafora iaitu gaya bahasa kiasan atau perbandingan. Pengorangan contohnya sepi menggigit . laut. teknik lampu mengikut cara barat dan menggunakan set saiklorama. Drama sandiwara inilah yang masih tergolong karya sastra karena masih memiliki unsur bahasa di dalamnya. namun pada kenyataannya. iaitu nyata (maujud) dan menjadi objek untuk difikirkan. awan kampung. rangkap. Oleh kerana bangsawan memberi pengajaran. gua dan kosong. Walaupun drama jenis ini memiliki nama khusus. padat. baik yang hanya dinikmati dari suaranya. Antaranya tirai istana. Tema merupakan persoalan pokok atau persoalan utama yang dikemukakan dalam sesebuah puisi. tirai dan kadbodnya berfungsi sebagai penarik emosi kepada penonton. Terdapat juga set-set kadbod yang dilukis mengikut jalan cerita yang boleh disorongtarik. suasana dan benda bersifat manusia. Drama Sandiwara merupakan jenis drama pada umumnya yang menggunakan percakapan (dialog). Satu perkataan lagi bersifat abstrak (mujarad).HBML 4203:KESUSASTERAAN MELAYU jin dan raksasa. hutan. iaitu tidak nyata. Biasanya tirai-tirainya mengandungi tiga hingga tujuh set yang berbeza. Lazimnya dipenuhi dengan segmen nyanyian. perkataan sebaris. rima dan sebagainya.

seperti. Lazimnya jeda bermaksud pemberhentian seketika arus penuturan atau pendeklamasian sesuatu baris puisi untuk menandakan batas hubungan antara bahagian perkataan. • • Melankoli . Aliterasi .HBML 4203:KESUSASTERAAN MELAYU • • Perulangan merupakan gaya bahasa dalam puisi yang terdapat pengulangan perkataan. sama ada songsang sebahagian atau songsang penuh. Sinkop . Anafora . ungkapan. frasa atau kalimat yang terdapat dalam sesuatu baris itu. biasanya pada awal perkataan yang berturutan.Gaya bahasa yang mengulang perkataan pada akhir baris puisi yang bertujuan untuk menegaskan maksud dan menimbulkan keseragaman rima (skema atau susunan bunyi dalam baris-baris puisi). laksana. Beban yang berat dapat dijulang. dan u) yang sama pada perkataan yang berturutan dalam baris-baris puisi. bak. Pengulangan begini menimbulkan kesan kehalusan.Gaya bahasa puisi yang pemilihan perkataannya membawakan pernyataan marah kian menyemarak 16 | B A D I A H B O L H A R I 6 6 0 9 0 7 1 3 5 2 5 8 . • Simili . Jeda juga memberikan ruang kepada seseorang pendeklamasi mengambil nafas terutama apabila mendeklamasikan sesuatu kalimat yang panjang.Pengulangan bunyi vokal (a. iaitu bagai. hiba dan sayu Jeda . • Hiperbola . • • • Inversi .Gaya bahasa yang mengulang satu perkataan atau lebih pada awal baris puisi. keadaan atau suasana dengan jelas. o.Ayat songsang. dan umpama. e. Pengulangan menimbulkan kesan keindahan bunyi • • Asonansi .Pemendekan atau penyingkatan sesuatu kata.Gaya bahasa yang membandingkan sesuatu benda. • Epifora .Proses pembacaan sama ada senyap mahupun kuat terutama sewaktu mendeklamasikan puisi. Ini kerana perbandingan itu menggunakan kata-kata tertentu. i.Pengulangan huruf/bunyi konsonan yang sama dalam baris-baris sajak. kemerduan atau keindahan bunyi. Pengulangan ini menimbulkan kesan keindahan bunyi dan bertujuan untuk menguatkan pernyataan maksud.Nada atau suasana yang terpancar daripada sesebuh puisi seperti nada murung. baris dan juga rangkap. kelembutan. Responsi – contohnya : Tenaga yang sedang gilang-gemilang.

2 Romantisisme Romantisisme merupakan aliran yang memfokuskan kepada perasaan. Perasaan merupakan ungkatapan romantic. Klasik berasal dari perkataan classic yang bermaksud yang bermutu tinggi nilainya. sosial dan politik 17 | B A D I A H B O L H A R I 6 6 0 9 0 7 1 3 5 2 5 8 . konotatif (berkaitan dengan hal-hal peribadi seseorang sama ada yang riang.Pemilihan serta penyusunan perkataan yang mengutamakan ketepatan. 1. isinya telah dikenalpasti dan matlamatnya juga telah ditentukan.4 Aliran Dalam Kesusasteraan Melayu Moden 1. konvensi pantun mestilah dipatuhi. Klasikisme merupakan satu aliran yang berpegang kepada pemikiran bahawa karya sastera mestilah mengutamakan bentuk. tekanan dan keistimewaan puisi. Ia merujuk kepada karya sastera yang agung terutamanya karya zaman Greek dan Latin. Ini termasuklah sifat perkataan tersebut seperti denotatif (perkataan yang bermakna selapis atau tersurat).HBML 4203:KESUSASTERAAN MELAYU • Diksi . Aliran ini juga sangat mementingkan nilai yang terkandung dalam sesebuah karya.Sumber lain menyatakan bahawa klasik bererti karya yang tinggi nilainya dan sering dijadikan took ukur atau karya sastera zaman kuno yang bernilai kekal. isi dan penuh dengan emosi. Pengarang aliran klasikisme ini patuh kepada konvensi sastera yang sedia ada. 1. gembira.yang bermaksud sesuatu yang bermutu dan tinggi nilainya. bahasa kiasan (bahasa figuratif.4.4. klasik berupa karya yang tinggi nilainya dan sering menjadi kayu pengukur atau karya sastera zaman kuno yang bernilai kekal. Klasik juga boleh ditakrifkan sebagai sesuatu yang memiliki kedudukan yang diakui dan tidak diragui. Aliran in merupakan revolusi yang melawan norma-norma kebangsawanan. manis mahupun pahit – bunga bermaksud gadis atau kupu-kupu malam membawa konotasi perempuan yang rendah akhlak). Dalam kesusasteraan. perkataan yang menggunakan imbuhan dan sebagainya. iaitu bahasa penyair untuk mengemukakan sesuatu perasaan dan pemikiran secara bandingan atau secara tidak langsung – ombak kehidupan). sedih dan pilu terhadap orang yang dikasihi Romantisisme adalah sebuah karya sastera yang berasal dari Eropah Barat pada abad ke-18 pada masa Revolusi Industri.1 Klasikisme Klasikisme. misalnya.

Gerakan ini menekankan emosi yang kuat sebagi sumber dari pengalaman. Aliran karya sastera ini memfokuskan kepada perasaan. Aliran realisme ini telah mula tumbuh dalam abad 19 di Eropah sebagai suatu penolakan terhadap aliran romantisme yang berlalu berisi angan-angan kosong dan perasaan cinta-kasih yang berlebihlebihan.3 Realisme Tafsiran ini berkaitan dengan karya yang bergelumang dengan perasaan. romantik yang bukan saja. Kerana itulah mereka melaungkan slogan 'Seni Untuk Masyarakat'. 1. Sasterawan-sasterawan ASAS '50 'terpaksa' memilih aliran realisme ketika itu untuk melaksanakan cita-cita mereka memperjuangkan keadilah. Perasaan itu merupakan ungkapan Realisme adalah aliran yang memperjuangkan keadilan sosial dalam kehidupan yang melibatkan isu-isu kemasyarakatan Realiti boleh didefinasikan secara longgar sebagai sesuatu yang benar dan bukan khayalan atau rekaan. aliran yang mengemukakan gambaran masyarakat berdasar kejadian yang sebenar dikenali sebagai realisme. Ia juga mengesahkan imaginasi individu sebagai otoriti kritis yang memungkinkan kebebasan dari pemahaman klasik tentang bentuk dalam seni. konsep realisme mula bertapak dalam tahun 50-an dengan diasaskan oleh ASAS '50 (Angkatan Sasterawan '50). muncul satu cabang baru dalam realisme iaitu realisme sosialis. 1. kemakmuran dan kemajuan masyarakatnya yang dalam belenggu penjajahan itu. Naturalisme lahir pada abad ke 17 dan mengalami perkembangan pada abad ke 18. Dalam kesusasteraan Melayu. Naturalisme 18 | B A D I A H B O L H A R I 6 6 0 9 0 7 1 3 5 2 5 8 . Konsep ini muncul di Eropah sebagai reaksi kepada rasionalisme. karya sastera harus mendorong masyarakat/pembaca ke arah mengubah dan memperbaiki nasib manusia.4. Sehingga ke hari ini.HBML 4203:KESUSASTERAAN MELAYU dan reaksi terhadap rasionalisme dalam sastera. Aliran ini beranggapan bahawa fikiran manusia adalah terbatas.4 Naturalisme Naturalisme merupakan aliran yang menggambarkan sesuatu objek di dalam bentuk sebenarnya Aliran naturalisme lahir sebagai reaksi terhadap aliran pendidikan Aristotalian-Thomistik. Akibat daripada kecenderungan untuk memihak kepada politik dan idea-idea sosialis. Dalam bidang penulisan sastera. realisme telah menjadi begitu ampuh dalam penulisan sastera Melayu sehingga seolah-olah itulah satu-satunya aliran sastera yang dikenali oleh sasterawan-sasterawan kita. Menurut konsep realisme ASAS '50.4.

Istilah naturalisme adalah berlawanan dengan istilah supernaturalisme yang mengandung pandangan dualistik terhadap alam dengan adanya kekuatan yang ada (wujud) di atas atau di luar ala.6 Surealisme Surealisme adalah sebuah aliran kesusastreraan yang menjelajahi dan merayakan alam mimpi dan fikiran bawah sedar melalui penciptaan sebuah karya. Keadaan ini telah membentuk kekosongan dalam jiwa manusia kecuali jiwa para pengarang. Aliran naturalisme didukung oleh tiga aliran besar yaitu realisme.4. para penulis yang mendukungnya dan mengemukakan karya yang isi dan persoalannya benar wujud di dalam masyarakat.” . Surealisme ialah gerakan budaya yang bermula pada pertengahan tahun 1920-an.5 Absurdisme Absurdisme adalah suatu fahaman atau aliran yang didasarkan pada kepercayaa bahawa manusia secara umum tidak bererti dan tidak masuk akal. Para surealisme dipengaruhi oleh Sigmund Freud iaitu seorang psikonalisis dari Austria. barang tak terduga yang ditempatkan berdekatan satu sama lain tanpa alasan yang jelas. empirisme dan rasionalisme. Surealisme merupakan seni dan penulisan yang paling banyak dikenal. Manusia seolah-olah kehilangan segala-galanya selepas Perang Dunia Kedua. Karya ini memiliki unsur kejutan. Karya-karya yang dihasilkan bertentangan dengan kenyataan dan tidak masuk akal dan mustahil.HBML 4203:KESUSASTERAAN MELAYU berkembang dengan cepat dalam bidang sains. absurdismekarya-karya yang dihasilkan adalah yang bertentangan dengan kenyataan dan tidak masuk akal. Aliran absurdisme berkaitan dengan eksistensialisme dan nihilisme. Kesedaran para pengikut aliran ini terhadap tata tertib sering bertentangan dengan kepentingan masyarakat umum. Istilah “nature” mempunyai berbagai-bagai maksud. 1. dan Andre Breton 19 | B A D I A H B O L H A R I 6 6 0 9 0 7 1 3 5 2 5 8 . Karya tersebut merupakan artifak. Banyak seniman dan penulis surealis yang memandang karya mereka sebagai ungkapan gerakan ahli falsafah yang pertama dan paling maju.4. Naturalisme berasal dari perkataan “nature. terutama kepincangan yang berlaku di dalam masyarakat. Ia berpandangan bahawa "Learned heavily on the knowledge reported by man's sense". Naturalisme merupakan teori yang menerima “nature” (alam) sebagai keseluruhan realiti. 1. Pada peringkat ini.

Karya harus perlu melukiskan kejernihan hidup orang bertakwa dan menggambarkan ketidaktenteraman orang yang menjauhi Islam.1 Pengenalan Menurut takrif Kerlinger. definisi dan saranan yang berkaitan antara satu sama lain. Aliran ini muncul di Malaysia akibat tercetusnya polemic sastera Islam. teori ialah suatu himpunan konsep. menonton atau mendengar puisi. Dalam menjelaskan kritikan menggunakan teori kesusasteraan. penulis akan mengkaji karya prosa moden iaitu cerpen Kasut Kelopak Jantung (Ghazali Lateh) menggunakan Teori Klasik Kesusasteraan iaitu menggunakan Teori Moral. Teori ini memberi penekanan kepada aspek kesan yang timbul akibat pembacaan karya kreatif. Daripada huraian di atas.5 Kritikan Sastera Berdasarkan Teori Kesusasteraan.7 Islaminisme Islaminisme adalah sebuah fahaman yang pertama kali dicetuskan oleh Jamal-al Din sebagai tokoh fahaman politik alternative dalam menyatukan Negara-negara di Daerah Palastin.HBML 4203:KESUSASTERAAN MELAYU mengatakan bahwa surealisme berada di atas segala gerakan revolusi. Menurut aliran ini. dapatlah disimpulkan bahawa ‘teori kesusasteraan’ bermaksud prinsip asas yang mendasari pengetahuan dan perkembangan sesuatu fenomena(ciptaan seni).4. Abdul Aziz merumuskan bahawa teori pada dasarnya ialah satu set dakwaan atau prinsip tentang sesuatu fenomena.5. Unsur-Unsur Intrinsik Dalam Karya Kasut Kelopak Jantung 1. karya sastera yang terhasil perlu mengikut lunas Islam. Surrealisme-karya yang tidak rasional dalam kehidupan manusia iaitu aspek bawah sedar. Ia memberi gambaran teratur berkaitan sesuatu fenomena dengan menyatakan hubungan antara angkubah untuk menerangkan dan meramalkan fenomena tersebut. 20 | B A D I A H B O L H A R I 6 6 0 9 0 7 1 3 5 2 5 8 . Keislamanmelukiskan kernihan hidup orang yang berhati mulia dan bertawakal.Hashim Awang menyimpulkan erti kesusasteraan sebagai ciptaan seni yang berfaedah kepada khalayak dan disampaikan melalui bahasa. 1. Fenomena yang dimaksudkan di dalam kes ini ialah kesusasteraan. 1.

pendengar atau pembaca. Sejak itu. pembacaan teks dan berpuisi dianggap dapat memberi kesan langsung kepada penonton. 21 | B A D I A H B O L H A R I 6 6 0 9 0 7 1 3 5 2 5 8 . Ahmad sekali lagi dimarahi Cikgu Harun kerana tidak membawa pakaian sukan. dia mengetahui bahawa Ahmad tinggal bersama ibunya yang uzur dan tua tidak mampu membeli kasut sekolah dan terpaksa mengambil upah memetik cili di kebun orang lain. Aspek psikologi seperti emosi . Di padang sekolah. Selepas hari persekolahan tamat. Cikgu Harun hairan akan perkara tersebut dan mengetahui bahawa Ahmad ingin berhenti sekolah. Sejak hari itu. Cikgu Harun. terkemuka. Ahmad berlari ke rumah supaya kasut kelopak jantungnya tidak dikesan oleh kawan-kawan. Dia berasa malu atas denda yang dikenakan oleh Cikgu Harun yang sebenarnya mahu Ahmad membeli kasut sekolah demi keselamatan kakinya. Cikgu Harun yang tersentuh akan kedaifan Ahmad telah membelikannya sepasang kasut dan sepasang uniform sekolah. Akhirnya.HBML 4203:KESUSASTERAAN MELAYU Kegiatan sastera baik lakonan. Ahmad yang berterima kasih atas pemberian Cikgu Harun telah belajar dengan gigih dan menjadi seorang pengurus besar di sebuah syarikat pengeluar kasut. Cikgu Harun mendenda Ahmad dengan menyuruhnya mancari tali rafia untuk mengikat kelopak jantung pisang pada bahagian kakinya untuk dijadikan “kasut”. 1.2 SINOPSIS ANTOLOGI KASUT KELOPAK JANTUNG Cerpen ini mengisahkan Cikgu Harun yang menerima bungkusan hadiah setiap tahun. Beliau memarahi Ahmad yang tidak memakai kasut sekolah walaupun sudah tiga minggu sesi pesekolahan bermula. Ahmad tidak hadir ke sekolah. perasaan dan sikap menjadi indikator dalam kritikan ini. Cikgu Harun yang berasa kesal atas dendanya terhadap Ahmad pula mengambil keputusan untuk pergi ke rumah Ahmad untuk mengetahui perkara yang sebenar. Cikgu Harun sememangnya seorang guru yang tegas dalam soal keceriaan pelajar dan kelas.5. Ahmad menghadiahkan kasut kepada Cikgu Harun sebagai membalas jasa gurunya. Oleh sebab itu. Ahmad merupakan murid yang patuh akan arahan gurunya terus mengikat kelopak jantung pisang. terutamanya pada Hari Guru teringat semula peristiwa yang berlaku tiga puluh tahun dahulu sewakta beliau bertugas sebagai guru di kawasan pedalaman.

Cikgu Harun yang tegas menyebabkan Ahmad takut untuk merenung wajahnya. Ahmad seorang murid yang memegang watak utama dalam cerpen ini mempunyai nilai moral yang amat tinggi apabila amat mengingati jasa gurunya satu waktu dahulu. Ahmad dimarahi Cikgu Harun kerana tidak memakai kasut dan tidak membawa pakaian sukan Persoalan kedua ialah keperihatinan guru terhadap masalah murid. Ingatannya terhadap gurunya iaitu Cikgu Harun telah dikenangnya sehingga beliau bekerja dengan menghadiahkan sepasang kasut pada setiap tahun apabila menjelangnya Hari Guru. namun dia tetapi mengingati jasa Cikgu Harun dengan menghadiahinya sepasang kasut pada setiap Hari Guru. Cikgu Harun akan menerima hadiah berupa kasut berjenama mahal daripada anak muridnya yang mengingati jasa gurunya itu walaupun sudah 30 tahun berlalu. Setiap Hari Guru. Buktinya. Dalam cerpen Kasut Kelopak Jantung kita dapat melihat dengan jelas tema yang hendak disampaikan oleh penulis iaitu berkenaan dengan mengenang jasa guru. Ini dapat dilihat daripada sikap Ahmad.5. Persoalan yang diutarakan dalam Kasut Kelopak Jantung ialah tentang ketegasan guru di sekolah demi mendisiplinkan murid. 22 | B A D I A H B O L H A R I 6 6 0 9 0 7 1 3 5 2 5 8 . Ini dapat dilihat daripada sikap Cikgu Harun yang prihatin akan kemiskinan keluarga Ahmad dan telah membelikannya sepasang kasut dan sepasang uniform sekolah. Keikhlasan murid membalas jasa guru turut ditimbulkan dalam persoalan cerpen ini.HBML 4203:KESUSASTERAAN MELAYU 1.3 Tema dan persoalan Penghargaan seorang murid terhadap jasa guru yang ikhlas membantunya sewaktu murid itu miskin dengan menekankannya kepentingan memakai kasut. Walaupun Ahmad sudah besar dan berjawatan tinggi. Selain itu.

Dengan demikian. Murid dan guru itu saling melengkapi. Cikgu Harun mula disapa penyesalan yang bukan sedikit ketika itu. seorang murid hendak berhenti sekolah. bagaimana suatu peristiwa mempunyai hubungan dengan peristiwa lain. 1.  Saspens – peristiwa yang menimbulkan tanda tanya dalam kalangan pembaca. dari mana datangnya kerjaya seorang guru. Jika tidak ada murid.HBML 4203:KESUSASTERAAN MELAYU Persoalan kepentingan memakai kasut di sekolah dapat dilihat dengan ketegasan Cikgu Harun memastikan murid memakai kasut supaya muridnya tidak mengalami kecederaan kaki semasa mereka di sekolah. Terdapat beberapa perkara yang harus ditekankan untuk menghasilkan plot.  Monolog dalaman – kata-kata seseorang watak di dalam hati yang tidak diketahui oleh sesiapa. serta bagaimana watak digambarkan dan berperanan dalam peristiwa itu. 23 | B A D I A H B O L H A R I 6 6 0 9 0 7 1 3 5 2 5 8 . mana kasut?” tanya Cikgu Harun dengan suara yang keras. Buktinya. Kini. “Ahmad. plot merupakan perpaduan unsur-unsur yang membangun cerita sehingga menjadi kerangka utama cerita. Mana ada guru yang mahu murid-murid berhenti sekolah.5. Bukti: Mana ada guru yang mahu muridnya gagal dalam pelajaran. Bukti: Ahmad terkejut dengan kehadiran Cikgu Harun di rumahnya dan Cikgu Harun terkejut melihat Ahmad masih memakai “kasut” yang diperbuat daripada kelopak jantung pisang yang didenda oleh Cikgu Harun. Antaranya ialah :  Dialog – pertuturan antara watak yang dapat menghidupkan cerita. Plot mengatur bagaimana tindakantindakan harus berkaitan satu sama lain.  Kejutan – peristiwa yang tidak disangka-sangka oleh pembaca.4 PLOT Plot atau alur adalah struktur rangkaian kejadian dalam cerita yang disusun sebagai urutan bahagian-bahagian dalam keseluruhan fiksyen atau cerpen. Bukti: “Jauh juga rumah Ahmad. Plot merupakan kerangka dasar yang amat penting. Jika itu terjadi.  Monolog – watak bercakap sendiri tanpa didengar atau disedari oleh sesiapa. negara akan kehilangan seorang warga yang berpendidikan.” bisik hati kecil Cikgu Harun.

Keadaan ini dapat dilihat dari bahagian :i. Selama ini. tidak ada penghuni dilihat oleh Cikgu Harun dalam rumah yang layak disebut pondok itu. Cikgu Harun berasa ada sesuatu yang tidak kena. Cikgu Harun memandang sekeliling. Dia terasa seperti disindir oleh Cikgu Harun dan banyak murid yang mentertawakannya.  Imbas kembali – teknik watak mengingati peristiwa yang sudah berlaku. Dalam sebuah plot cerita terdapat pertentangan atau kerumitan yang berlaku. Bukti: Sebaik sahaja sampai si sebuah rumah.  Pemerian – gambaran suasana atau keadaan oleh penulis. Ahmad berasa malu dan sedih. Cikgu Harun mengingati peristiwa yang telah berlaku 30 tahun yang lalu apabila menerima bungkusan hadiah daripada salah seorang anak muridnya. seminggu sudah Ahmad tidak hadir. perumitan.HBML 4203:KESUSASTERAAN MELAYU Bukti: Besok. Perkembangan plot pula dapat dilihat daripada urutan cerita seperti di bawah:i. tempat duduk Ahmad kosong. Bukti: Cikgu Harun mengingati peristiwa yang sudah berlaku lebih 30 tahun. plot terbentuk daripada permulaan. iv. perkembangan. Cikgu Harun masih ingat bahawa dia pernah menegur Ahmad kerana tidak memakai kasut dan tidak membawa pakakian sukan ke sekolah. Dia pasti itulah rumah Ahmad seperti yang diberitahu oleh anakanak muridnya yang lain. Plot ini dimulakan pada 16 Mei. ii. puncak dan peleraian. Cikgu Harun sedar bahawa Ahmad tidak datang. Cikgu Harun telah mendenda Ahmad memakai “kasut” yang diperbuat daripada kelopak jantung pisang. Ahmad tidak hadir ke sekolah selama seminggu. Hari Guru. Hari selepasnya pun begitu. 24 | B A D I A H B O L H A R I 6 6 0 9 0 7 1 3 5 2 5 8 . Cikgu Harun menerima sebungkus hadiah yang tidak dipos. Dia rajin ke sekolah walaupun terpaksa berjalan tanpa kasut. Dia cuba mendapatkan maklumat daripada murid-murid yang lain. Ahmad tidak pernah ponteng sekolah. kejadian beliau mendenda anak muridnya memakai “kasut” yang diperbuat daripada kelopak jantung pisang Selain perkara yang perlu untuk membentuk plot sesebuah cerita. Hari berikutnya juga Ahmad tidak datang. Suasana sepi sekali. Cikgu Harus tahu benar pengirim hadiah itu dan bertanya kepada diri sendiri sama akan hadiah itu dihantar dengan ikhlas atau sindir atau kedua-duanya. Kini. iii.

ii. Dia yang prihatin akan kebajikan murid telah menghadiahkan sepasang pakaian sekolah dan sepasang kasut kepada Ahmad. iii. yakni tidak mampu membeli kasut sekolah sebagaimana yang diarahkan oleh Cikgu Harun. samada peleraian yang menyedihkan. Pada ketika inilah kita boleh membuat tanggapan apakah yang akan berlaku selepas itu. iii. Contohnya.5 WATAK DAN PERWATAKAN i. Amad sudah berjaya menjawat jawatan tinggi.Cikgu Harun sudah bersara daripada pekerjaan guru. iii. Cikgu Harun tersentuh dan berasa menyesal atas tindakannya mendenda Ahmad. 25 | B A D I A H B O L H A R I 6 6 0 9 0 7 1 3 5 2 5 8 . Beliau yang pernah bertegas dengan anak muridnya itu mendapat balasan baik daripada anak muridnya yang menghadiahinya sepasang kasut berjenama mahal pada setiap sambutan Hari Guru. Puncak merupakan klimaks sesebuah plot cerita. Cikgu Harun membuat keputusan untuk membelikannya sepasang kasut sekolah baharu dan sepasang pakaian sekolah baharu serta mengarahkan Ahmad supaya kembali ke sekolah. Ini dapat dilihat daripada bahagian:i.5. Beliau pernah mengajar di kawasan pedalaman 30 tahun yang lalu. ii. menggembirakan atau memerlukan penonton atau pembaca membuat tanggapan sendiri. iv. 1. CIKGU HARUN . Ahmad memberitahu punca sebenar dia tidak ke sekolah. Cikgu Harun mengambil keputusan untuk pergi ke rumah Ahmad dan mendapati ibunya sudah uzur dan Ahmad bekerja sebagai pemetik cili untuk menampung kehidupan keluarga. Ahmad hanya mampu mengucapkan terima kasih atas bantuan Cikgu Harun. dalam cerpen Kasut Kelopak Pisang :i.HBML 4203:KESUSASTERAAN MELAYU ii. Kawan Ahmad menyampaikan khabar bahawa Ahmad ingin berhenti sekolah. Cikgu Harun sedar bahawa hadiah itu diberikan oleh Ahmad dengan hati yang ikhlas sebagaimana ditulis dalam surat yang disertai bersama bungkusan kasut itu. Peleraian merupakan penamat sesebuah plot cerita. Ahmad menghadiahi Cikgu Harun sepasang kasut berjenama pada setiap Hari Guru. Cikgu Harun sudah bersara tetapi jasanya tetap dikenang oleh Ahmad. Peleraian boleh menjadi penghujung cerita.

murid-murid melakukan aktiviti sukan dan bersenam kecuali Ahmad. Padang sekolah . Oleh sebab itu. IBU AHMAD Ibu Ahmad seorang wanita separuh umur yang sudah uzur.Cikgu Harun pernah bekerja sebagai guru di kawasan pedalaman lebih tiga puluh tahun yang lalu.Cikgu Harun menerima bungkusan kasut baharu di rumahnya. Ahmad tidak pernah ponteng sekolah malah sentiasa mengikut arahan gurunya. Ahmad akhirnya menjadi seorang yang berjawatan tinggi di sebuah syarikat pengeluar kasut terkemuka di bandar masih mengingati jasa gurunya dengan menghadiahi Cikgu Harun sepasang kasut pada Hari Guru. Di situlah juga Ahmad didenda memakai “kasut” yang diperbuat daripada kelopak jantung pisang. Selain itu. Latar Tempat ii. AHMAD Ahmad merupakan seorang murid miskin yang tinggal di hujung kampung. iv. kawasan pedalaman. 1. Ahmad terpaksa mengambil upah memetik cili demi menampung perbelanjaan keluarga di samping membeli kasut sekolah. Cikgu Harun juga bertanya kepada pelajar-pelajarnya tentang sebab Ahmad tidak hadir ke sekolah. dia tetap menurut perintah tersebut.6 i. Dia terpaksa mengambil upah memetik cili hanya untuk mengumpulkan wang demi membeli kasut sekolah lantaran ibunya yang tua dan uzur.Cikgu Harun pernah menegur Ahmad kerana tidak berkasut ke sekolah.Di kawasan padang.5. Ahmad di sebuah pondok usang di hujung kampung. iii. Ibu Ahmad tidak bekerja lagi kerana sudah uzur. LATAR Rumah Cikgu Harun di bandar . iii. 1. Walaupun miskin harta. Cikgu Harun. 26 | B A D I A H B O L H A R I 6 6 0 9 0 7 1 3 5 2 5 8 . Bilik darjah . Kawasan pedalaman .HBML 4203:KESUSASTERAAN MELAYU ii. Dia tinggal bersama anaknya. ibu Ahmad amat menghormati tetamu kerana menjemput Cikgu Harun masuk ke rumah sementara menunggu Ahmad pulang ke rumah. Walaupun Cikgu Harun mengarahkannya memakai “kasut” yang diperbuat daripada kelopak jantung pisang.

Tempoh seminggu . Ahmad berasa malu dan sedih. 27 | B A D I A H B O L H A R I 6 6 0 9 0 7 1 3 5 2 5 8 .Cikgu Harun sudah bersara dan tinggal di bandar pada zaman moden ini. 30 tahun yang lalu .Ahmad bekerja sebagai pemetik cili di kebun sayur untuk menampung perbelanjaan keluarga. vii. Selain itu. . Cikgu Harun telah mendenda Ahmad memakai “kasut” yang diperbuat daripada kelopak jantung pisang. v. Rumah Ahmad . Dia terasa seperti disindir oleh Cikgu Harun dan banyak murid yang mengetawakannya. vi.Cikgu Harun mendapat hadiah berjenama mahal daripada muridnya setiap sambutan Hari Guru. iii. vii. ii.HBML 4203:KESUSASTERAAN MELAYU v. 16 Mei .Cikgu Harun pergi ke pekan untuk membeli sepasang kasut sekolah baharu dan sepasang uniform sekolah baharu kepada Ahmad supaya dia dapat ke sekolah semula. Selepas sekolah tamat / tengah hari . Ahmad tidak hadir ke sekolah selama seminggu dan kawannya memberitahu Cikgu Harun bahawa Ahmad ingin berhenti sekolah. Kebun sayur .Cikgu harun pergi ke rumah Ahmad untuk mengetahui sebab dia mahu berhenti sekolah. Latar Masa i.Ahmad dimarahi oleh Cikgu Harun kerana tidak memakai kasut sekolah dan tidak membawa pakaian sukan untuk aktiviti pendidikan jasmani di padang. iv.Selepas didenda oleh Cikgu Harun. Zaman moden . vi.Cikgu Harun pergi ke rumah Ahmad untuk menjenguknya dan mengenal pasti sebab dia tidak hadir ke sekolah.Cikgu Harun masih ingat bahawa dia pernah menegur Ahmad kerana tidak memakai kasut dan tidak membawa pakakian sukan ke sekolah.Ahmad yang malu selepas didenda memakai kasut kelopak jantung telah lari ke rumah. Pekan . Ahmad sudah menjadi pengurus besar di sebuah syarikat pengeluar kasut terkemuka. 2. Suatu petang selepas seminggu Ahmad tidak hadir ke sekolah. Waktu pagi tiga minggu selepas sekolah dibuka .

Menghormati orang yang lebih tua Pengajaran : Kita mestilah menghormati orang yang lebih tua dan yang lebih berpengalaman daripada kita. antalogi Kasut Kelopak Jantung ini sarat dengan nilai murni yang boleh dipraktikkan di kalangan masyarakat hari ini yang semakin tandus dengan nilai-nilai baik terutama nilai hormat menghormati dan nilai mengenang jasa baik orang lain.HBML 4203:KESUSASTERAAN MELAYU • Latar Masyarakat a. Dia pernah dimarahi oleh Cikgu Harun kerana tidak memakai kasut ke sekolah dan tidak membawa pakaian sukan. 28 | B A D I A H B O L H A R I 6 6 0 9 0 7 1 3 5 2 5 8 . Masyarakat pelajar Bukti: Ahmad merupakan pelajar sekolah yang belajar dalam tahun tiga di kawasan pedalaman. Dia dan ibunya tinggal di sebuah pondok di hujung kampung 1. Ahmad terpaksa mengambil upah memetik cili dalam usia yang muda. e. Masyarakat yang mengenang jasa guru Bukti: Ahmad seorang murid yang amat mengenang jasa Cikgu Harun. Bukti: Ahmad amat menghormati Cikgu Harun dan tidak pernah mengingkari arahannya.5. Hal ini membuktikan bahawa dia amat menghargai jasa gurunya walaupun sudah berjaya dalam kehidupan.7 Sudut Pandangan Pada pandangan saya. Masyarakat miskin Bukti: Ahmad dan ibunya tinggal di sebuah pondok kecil kerana hidup dalam kesederhaan. Setiap kali sambutan Hari Guru. c. Antara nilai murni yang dapat kita lihat dalam antologi Kasut Kelopak Jantung ini ialah nilai :i. Masyarakat yang tabah menghadapi kemiskinan Bukti: keluarga Ahmad tabah menghadapi kemiskinan hidup. Lagipun. d. Masyarakat guru Bukti: Cikgu Harun yang sudah bersara mengingati peritiwa yang berlaku lebih 30 tahun yang lalu. dia akan menghantar bungkusan berisi kasut berjenama mahal untuk dihadiahkan kepada Cikgu Harun. b.

Bukti: Cikgu Harun sabar menghadapi masalah anak muridnya. Bukti: Cikgu Harun sedar bahawa dendanya agak keterlaluan dan dia tersentuh dengan keputusan Ahmad yang mahu berhenti sekolah kerana tidak mampu membeli kasut sekolah. Bukti: Cikgu Harun seorang guru yang bertanggungjawab kerana dia memastikan semua anak muridnya memakai pakaian sekolah yang sesuai untuk menjalankan aktiviti bersenam di padang. 29 | B A D I A H B O L H A R I 6 6 0 9 0 7 1 3 5 2 5 8 . iii. Kesabaran Pengajaran : Kita mestilah sabar menghadapi segala masalah dalam kehidupan. v. Ketabahan Pengajaran :Kita mestilah tabah menghadapi cabaran dalam kehidupan demi mematangkan diri. Keinsafan Pengajaran : Kita mestilah sedar akan kesilapan yang kita lakukan supaya tidak mengulanginya. Bukti: Ahmad gigih belajar tidak pernah ponteng sekolah walaupun miskin sehingga berjaya menjadi seorang pengurus besar syarikat kasut berjenama. Bukti: Ahmad dan ibunya tabah menghadapi kemiskinan dan dia sanggup mengambil keputusan untuk berhenti sekolah demi bekerja memetik cili untuk menampung perbelanjaan keluarga. Keikhlasan Pengajaran : Kita mestilah ikhlas semasa memberikan hadiah kepada seseorang. Ahmad ikhlas memberikannya hadiah berupa sepasang kasut berjenama demi menghargai jasa gurunya. Kegigihan Pengajaran : Kita mestilah gigih belajar supaya menjadi manusia yang berjaya. vii. iv. Ahmad yang tidak membawa kasut dan pakaian sukan. Bertanggungjawab Pengajaran :Kita mestilah memikul tugasan yang diberikan dengan penuh bertanggungjawab. Bukti: Cikgu Harun tahu bahawa anak muridnya.HBML 4203:KESUSASTERAAN MELAYU ii. vi.

Unsur 30 | B A D I A H B O L H A R I 6 6 0 9 0 7 1 3 5 2 5 8 telah mengingatkan Cikgu Harun siapakah pemberi hadiah .(hal 82)Penggunaan peribahasa lurus bendul menunjukkan sifat moral atau sifat yang baik seorang murid terhadap gurunya yang bersifat jujur dalam semua keadaan.5. Bukti: Cikgu Harun membelikan Ahmad sepasang kasut sekolah dan sepasang uniform sekolah 1. Kesungguhan Cikgu Harun untuk membantu anak murid tersebut telah menjadi semangat kepada anak murid untuk meraih kejayaan di masa hadapan. Baik hati Pengajaran : Kita mestilah menghulurkan bantuan kepada sesiapa yang memerlukannya mengikut kemampuan kita demi mengurangkan beban mereka. teks tersebut juga hendaklah disertai dengan latar atau setting.Latar ialah segala unsur atau aspek yang mengiringi dan mendampingi perkembangan sesebuah tema dan persoalan yang menjadi pokok pemikiran pengarang.Kehidupan orang Melayu yang dipenuhi dengan penggunaan bahasa yang puitis . Di sini jelas kepada kita bahawa nilai dan sikap tegas Cikgu Harun satu ketika dahulu telah membuahkan kejayaan kepada anak muridnya. yang pernah didendanya satu ketika dahulu tersebut.8 Gaya Bahasa Penyusunan cerpen ini telah disusun dengan begitu indah dengan permulaan cerita dengan dimulakan oleh Cikgu Harun yang menerima hadiah dari seseorang tanpa diketahuinya siapakah orang itu. Untuk memperindahkan sesuatu teks sastera. indah dan menarik menguatkan lagi unsur-unsur intrinsik dalam cerpen ini.Ingatan Cikgu Harun terhadap seorang muridnya yang miskin .Aspek yang menjadi focus stail dan gaya bahasa merupakan satu keistimewaan dalam cerpen ini. penyusunan ayat. Kesungguhan Pengajaran : Kita mestilah belajar bersungguh-sungguh demi mengubah kehidupan keluarga yang miskin. Gaya bahasa dalam cerpen Kasut Kelopak Jantung dapat kita lihat dari segi pemilihan kata. Dalam pernyataan Kadang-kadang Ahmad dilihatnya seperti lurus bendul. Bukti: Ahmad belajar bersungguh-sungguh sehingga berjaya menjawat jawatan tinggi dalam sebuah syarikat kasut berjenama. ix.HBML 4203:KESUSASTERAAN MELAYU viii. dan sebagainya.

Latar tempat dalam cerpen yang dikaji ialah di dalam kelas darjah tiga iaitu kelas Ahmad .Bantuan yang dihulurkan oleh Cikgu Harun kepada Ahmad dapat menyedarkan kepada kita sebagai pembaca teori moral juga dapat disalurkan dengan baik dalam karya sastera. mengkaji dan mendalami keindahan sastera yang kita warisi dari generasi ke generasi.Begitulah .HBML 4203:KESUSASTERAAN MELAYU dalam latar ialah tempat.Perjalanan untuk mencapai kemajuan sehingga kini bukanlah berlangsung secara licin. ideology dan agama menjadi perkara utama dalam kritikan moral dalam sesebuah teks sastera.Latar masa pula ialah peristiwa 30 puluh tahun yang lalu.Latar masyarakat terdiri daripada mereka yang hidup di kampung. bertanggungjawab dan seorang yang gigih berusaha. Refleksi psikologi yang menyentuh dan meninggalkan kesan kepada pembaca atau penonton yang mengamati sesebuah karya menunjukkan ukuran dan kesan pengaruh sesebuah karya itu terhadap khalayak. di padang sekolah Ahmad dan di rumah Ahmad sendiri. Hasilnya kini. Penutup Demikianlah gambaran tentang bagaimana sejarah perkembangan kesusasteraan Melayu tradisional dan kesusasteraan moden Negara kita. penghasilan teori moral yang digunakan dalam mengkritik cerpen ini yang mana jelas keprihatinan Cikgu Harun untuk membantu anak muridnya Ahmad setelah melihat kemiskinan hidup Ahmad .Unsur humanisme. budaya dan masa. tetapi penuh ranjau dan onak yang mencabar kegigihan tokoh-tokoh penjuang bahasa dan sastera Negara kita.Watak utama yang hidup di kampung hidup dalam kesusahan namun mempunyai keperibadian moral yang amat tinggi.Watak diceritakan dengan nilai moral yang baik seperti patuh. cara hidup watak . para pelajar kita dapat melihat khazanah sastera yang begitu indah sehingga dapat dijadikan teks untuk mereka belajar. 31 | B A D I A H B O L H A R I 6 6 0 9 0 7 1 3 5 2 5 8 .

Kritikan Estetik Sastera.1988.Open University Malaysia. S.Petaling Jaya: Fajar Bakti Sdn Bhd Shamsuddin Jaafar.2010. Kuala Lumpur Dr Harun Jaafat. Selangor Darul Ehsan Hashim Awang.Membesar Bersama Kesusasteraan.Dewan Bahasa dan Pustaka Teuku Iskandar.Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd Sahlan Mohd Saman.Kesusasteraan Klasik Melayu Sepanjang Abad. Mustafa Mohd Isa.Kajian Teks Melayu Klasik Terpilih.Othman Kelantan.HBML 4203:KESUSASTERAAN MELAYU RUJUKAN A.2009.1995.1995.Antologi Kasut Kelopak Jantung & Novel Istana Menanti.HBML 4203 Kesusasteraan Melayu .2000.Wahab Ali.100 tahun Pergerakan Bahasa dan Sastera Melayu 1888-1988.Shah Alam:Malindo Printers Sdn Bhd 32 | B A D I A H B O L H A R I 6 6 0 9 0 7 1 3 5 2 5 8 .1999.Dewan Bahasa dan Pustaka.Dewan Bahasa dan Pustaka.Kuala Lumpur:Dewan Bahasa dan Pustaka Masri Karjah. Kementerian Pendidikan Malaysia. Kuala Lumpur.Oxford Fajar Sdn Bhd. 1986.Kritikan Kesusasteraan – Teori dan Penulisan.Sastera Bandingan Konsep Teori dan Amalan.

HBML 4203:KESUSASTERAAN MELAYU 33 | B A D I A H B O L H A R I 6 6 0 9 0 7 1 3 5 2 5 8 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->