Assignment HBML4203

HBML 4203:KESUSASTERAAN MELAYU

Daftar Isi kandungan BIL ISI KANDUNGAN 1. Daftar Isi Kandungan 2. Sekapur Sirih 3. Soalan Tugasan 4. 1.1 Definisi Konsep 1.1.1 Kesusasteraan 1.1.2 Kesusasteraan Melayu 5. 1.2 Sejarah Perkembangan Kesusasteraan Melayu 1.2.1 Sejarah Perkembangan Kesusasteraan Melayu Tradisional 1.2.2 Sejarah Perkembangan Kesusasteraan Melayu Moden 6. 1.3 Bentuk-Bentuk Kesusasteraan Melayu Moden 1.3.1 Novel 1.3.2 Cerpen 1.3.3 Drama 1.3.4 Sajak 7. 1.4 Aliran dalam Kesusasteraan Melayu Moden 1.4.1 Klasikisme 1.4.2 Romantisisme 1.4.3 Realisme 1.4.4 Naturalisme 1.4.5 Absurdisme 1.4.6 Surealisme 1.4.7 Islaminisme 9. 1.5 Kritikan Sastera 1.5.1 Pengenalan Kritikan Sastera 1.5.2 Sinopsis Kasut Kelopak Jantung 1.5.3 Tema & Persoalan 1.5.4 Plot 1.5.5 Watak dan Perwatakan 1.5.6 Latar 1.5.7 Sudut Pandangan 1.5.8 Gaya Bahasa 10. 11. 12. Penutup Rujukan Lampiran Power Point

MUKA SURAT 0 1 2 3–4 4–5 5 5–8 9 – 11 11 – 12 12 13 – 14 14 – 16 16 16 – 17 17 17 – 18 18 18 19 19 20 21 22 – 24 24 – 25 25 – 26 26 – 28 29 – 30 30 31

1 |BADIAH BOLHARI 660907135258

HBML 4203:KESUSASTERAAN MELAYU

SEKAPUR SIRIH

Bersyukur ke hadrat ALLAH S.W.T kerana dengan limpah izinNYA maka saya dapat menyiapkan tugasan ini dalam masa yang ditetapkan.Dengan kesempatan ini juga, saya ingin merakamkan jutaan terima kasih saya kepada Pensyarah Kursus iaitu ENCIK HASNAN LEE BIN TUBAH yang banyak memberi bimbingan dan tunjuk ajar kepada saya untuk menyiapkan tugasan ini. Setinggi-tinggi rasa terima kasih juga saya ucapkan kepada rakan-rakan seperjuangan yang mengikuti kursus ini yang banyak membantu memberi idea semasa dalam perbincangan sepanjang tempoh saya untuk menyiapkan tugasan ini. Kepada keluarga yang tersayang terima kasih jua saya titipkan kerana memahami tugas saya sebagai seorang pendidik dan pelajar.Semoga usaha murni kita untuk mencapai kejayaan akan kita kecapi bersama nanti.

Sekian.

2 |BADIAH BOLHARI 660907135258

HBML 4203:KESUSASTERAAN MELAYU

SOALAN TUGASAN

Anda telah dipilih oleh pihak sekolah anda untuk membentangkan kertas kerja dalam Seminar Kesusasteraan Melayu anjuran Jabatan Pelajaran Daerah di tempat anda.Sediakan kertas kerja tersebut dengan selengkapnya yang mengandungi bahan-bahan berikut:-

(a)Pengenalan kesusasteraan, sejarah dan perkembangan kesusasteraan Melayu tradisional dan moden, termasuk bentuk-bentuk serta aliran-aliran dalam penulisan sastera.

(b)Kritikan sastera berdasarkan teori-teori kesusasteraan,unsur-unsur intrinsik dalam karya sastera , selain kefahaman, pemahaman serta penghayatan sesuatu teks sastera sekolah menengah

( C ) Persembahan pembentangan kertas kerja dalam bentuk ‘Power Point’ yang meliputi keseluruhan kandungan utama kertas kerja

3 |BADIAH BOLHARI 660907135258

Kesusasteraan merupakan ciptaan seni yang dinyatakan dengan bahasa yang indah dan mengandungi isi yang baik lagi berfaedah. tetapi ia memberikan sesuatu yang berbeza. Kesusteraan boleh dimaksudkan segala pengucapan yang indah samada dalam bentuk lisan atau tulisan. Kesusasteraan dapat mengisi banyak keperluan dan menyebarkan berbagai-bagai nilai yang mungkin tidak dapat ditanggap dengan serta merta. dinilai dan dianalisis dalam bidang kesusasteraan itu dahulu. ” Ali Ahmad (1994) berpendapat. Muhammad Hj Salleh (1995) berpendapat. Kesusasteraan mungkin tidak sama menarik dengan suatu permainan computer atau program televisyen. Hashim Awang ( 1987 ) mengatakan kesusasteraan itu adalah “Ciptaan seni yang disampaikan melalui bahasa. Dari segi hurufiahnya.1. Khalayak bermaksud pembaca bagi karya yang bertulis atau penonton drama. Sastera berasal daripada bahasa Sanskrit CASTRA. perkataan kesusteraan bermaksud ‘ kumpulan buku-buku yang indah bahasanya dan baik isinya. Faham makna kesusasteraan bererti menguasai asas kepada pengkajian kesusasteraan. dan secara menyeluruhnya dimaksudkan persuratan yang bersifat halus dan indah.1 Definisi Konsep 1.1 Kesusasteraan Kesusasteraan merupakan sebuah hasil seni yang disampaikan melalui bahasa. sastera pula memiliki keindahan dalam aspek-aspek isi atau daya pengucapannya. Ia mungkin dituturkan iaitu disebut sastera lisan dan yang ditulis disebut sastera tulisan. Manakalan Kamus Dewan menyimpulkan bahawa kesusasteraan merupakan kesemua hasil seni yang disampaikan melalui bahasa dan ditujukan kepada khalayak. Kesimpulannya kesusasteraan merupakan sebahagian daripada budaya manusia ia merupakan ekspresi diri manusia dan juga menifestasi manusia terhadap bahasa yang dipertuturkan oleh mereka sendiri. yang disebut SYSTRA yang bererti kitab suci.HBML 4203:KESUSASTERAAN MELAYU 1. Di samping itu. kesusteraan merujuk kepada karyakarya lisan serta juga lisan yang membawa unsur-unsur cereka dan disampaikan melalui bahasa dan berbagai-bagai perkataan. Susastera memberi erti seni sastera atau seni bahasa. Jika kita berpegang kepada kenyataan yang dikeluarkan oleh Ali Ahmad ‘satu perkara asas bagi ilmu kesusasteraan’ tentulah apapun yang ingin dikaji. 4 |BADIAH BOLHARI 660907135258 . Ramai sarjana telah memberikan pendapat yang tidak kurang pentingnya kepada pengkaji dan pelajar kesusasteraan.

estetik adalah satu bentuk perasaan indah yang muncul sama ada dalam diri penulis ataupun pembaca.Pendidikan/Pengajaran/Didaktik . Kandungannya haruslah mencerminkan persoalan tentang masyarakat bangsa Melayu sama ada pada zaman silam zaman moden hari ini. Unsur Intelek : Karya sastera haruslah menimbulkan satu-satu fikiran tertentu yang bernilai dan menarik.1. Sastera memberi erti seni sastera atau seni bahasa.Kesusasteraan berfungsi memberi kepuasan estetik . yang disebut syastra. yang bererti kitab suci.Menurutnya ‘sastera berasal daripada bahasa Sanskrit castra.Hashim Awang mendefinisikan estetik dalam Glosari Mini Kesusasteraan sebagai’Kajian atau sains tentang keindahan dalam sastera atau seni lainnya.HBML 4203:KESUSASTERAAN MELAYU Ali Ahmad(1994) menyusur lebih jauh ke dalam makna kesusasteraan dengan mengupas asal-usul kata sastera. Sarjana kesusasteraan menyimpulkan bahawa sekurang-kurangnya kesusasteraan mempunyai dua fungsi yang jelas iaitu:1. Bagi pembaca pula. 1.dengan membaca karya yang mempamerkan keindahan akan merasa satu kepuasan yang tidak dapat digambarkan dalam dirinya. Kesusteraan Melayu mengandungi 4 unsur utama :i.2 Kesusasteraan Melayu Kesusteraan Melayu adalah hasil ciptaan yang ditulis melalui perantaraan Bahasa Melayu dan lahir sebagai hasil daripada keistimewaan sifat masyarakat melayu. Dengan maksud yang lain. moral atau ilmu pengetahuan yang tinggi nilainya. dan secara umumnya dimaksudkan persuratan. Penulis cerita akan merasa tenteram dan damai apabila mampu menghasilkan sesuatu cerita yang dapat menyentuh perasaannya dan juga pembaca dari segi isi ceritanya mahupun aspek-aspek lain penulisannya. Pengalaman mereka ini dijadikan prosa atau puisi dan diadun dengan unsur-unsur pengajaran. Pengalaman-pengalaman ini diterjemahkan melalui kisah-kisah yang ditulis oleh mereka yang terangkum di dalamnya pelbagai bidang. Sastera ditulis dengan tujuan tertentu seperti soal-soal 5 |BADIAH BOLHARI 660907135258 . Pengarangpengarang yang menghasilkan sesuatu karya sastera merupakan sekumpulan manusia yang telah menimba banyak pengalaman.Memang tidak dapat dinafikan bahawa karya-karya kesusasteraan sebenarnya sarat dengan unsur pendidikan/pengajaran/didaktik. 2.

Kesusasteraan Melayu dapat berkembang pesat kerana adanya kecenderungan dan usaha-usaha pembembangan agama Islam menggunakan sastera sebagai alat penyebarannya. keinginan. Kesusteraan lahir bersama kelahiran masyarakat sebagai alat untuk menyatakan perasaan. ekonomi. Oleh itu Kesusteraan Melayu boleh disimpulkan sebagai ciptaan seni yang menggunakan Bahasa Melayu sebagai alat penyampaian. 1. Kesusteraan Melayu tercipta sepanjang masa. mengalami proses perkembangan dan perubahan. gembira dan sebagainya.1 Sejarah dan Perkembangan Kesusasteraan Melayu Tradisional. Ia merupakan satu cabang kegiatan seni masyarakat Melayu yang terawal dan terpenting. Unsur Imaginasi : Ketajaman daya penglihatan dan gaya pengamatan (daya khayalan) pengarang terhadap sesuatu benda atau peristiwa yang dilukisnya melalui perantaraan bahasa. Unsur teknik : Soal bagaimana pengarang menyusun peristiwa dalam cerita.2. Kesusteraan Melayu terbahagi kepada d ua iaitu Kesusteraan Melayu Tradisional dan Kesusteraan Melayu Moden. menyusun adegan dan sebagainya. Karya sastera sebagai bahan untuk pembaca mendapat panduan dan pengetahuan. Unsur Emosi : Membezakan karya sastera dengan bukan sastera. Berkait dengan perasaan manusia iaitu perasaan pengarang dan pembaca seperti perasaan sedih. ii. pengalaman dan pengetahuan masyarakat. iv. Kesusasteraan Melayu Tradisional merupakan satu bidang kajian yang sangat luas dan sentiasa berkembang dan melahirkan penemuan-penemuan baru yang pelbagai sifatnya. Dua faktor luar yang mempengaruhi penghasilan karya dalam bahasa Melayu iaitu pengaruh animisme yang terlihat dalam mitos dan legenda.2 Sejarah Perkembangan Kesusasteraan Melayu 1. memilih kata-kata.Menurut Profesor Ismail Hussein. keazaman. moral. Kesusasteraan Melayu merupakan kesusteraan yang berfungsi untuk mengajar dan menghibur. Kesusasteraan Melayu tradisional adalah semua gejala kesusasteraan yang berbentuk lisan atau bertulis tetapi tidak bercetak 6 |BADIAH BOLHARI 660907135258 .HBML 4203:KESUSASTERAAN MELAYU masyarakat. iii. politik dan sebagainya. Satu lagi ialah pengaruh Arab-Parsi.

Walaupun tidak menguasai sistem tulisan.Haiwan yang diberi sifat sebagai manusia menjadi watak utama yang memberi 7 |BADIAH BOLHARI 660907135258 .Mitos tidak berdasarkan logik tetapi ia amat dipercayai oleh golongan rakyat Melayu satu ketika dahulu.HBML 4203:KESUSASTERAAN MELAYU Berdasarkan pernyataan di atas. Cerita binatang pula ialah cerita teladan yang secara tersirat mengandungi pengajaran.Kesusasteraan lisan dikenali juga sebagai kesusasteraan rakyat.Pengkaji kesusasteraan Melayu membahagikan kesusasteraan Melayu Tradisional kepada dua golongan yang utama iaitu Kesusasteraan Lisan dan Kesusasteraan Tulisan Kesusasteraan lisan(tradisi lisan) lahir di kalangan masyarakat Melayu yang lazimnya terdiri daripada kaum tani dan nelayan. daya kreativiti mereka dalam bidang kesusasteraan tidak pula mati begitu sahaja.Genre ini mengandungi cerita tentang unsur-unsur keagamaan dan dianggap benar oleh masyarakat dan menceritakan juga tentang kewujudan dewa-dewi.Cerita rakyat ini dianggap milik bersama dan dijadikan alat komunikasi kerana tidak adanya kemudahan bekalan elektrik seperti zaman moden. Kesusasteraan lisan ini pula terbahagi kepada mitos. desa-desa dan pinggir pantai. Cerita rakyat seperti cerita jenaka.Atas sebab itulah hasil-hasil kesusasteraan yang dicipta oleh kelompok ini disebut sebagai kesusasteraan lisan kerana penyampaian cerita secara lisan. Sastera Melayu tradisional juga menonjolkan legenda yang merupakan watak manusia yang pernah hidup atau dipercayai mempunyai hubungan dengan sejarah.Cerita jenaka berlatarkan rakyat biasa dan watak-watak utamanya ialah manusia biasa dan bukan golongan bangsawan atau raja-raja.Pada waktu tersebut sistem tulisan belum lagi muncul dan masyarakat lazimnya buta huruf. legenda dan cerita rakyat yang masing-masingnya mempunyai keistimewaan yang tersendiri.Perwatakan tokohtokoh dalam legenda sengaja dilebih-lebihkan untuk melihat keistimewaan pada legenda yang diceritakan.Sebagai contoh mitos merupakan cerita yang banyak berkaitan dengan unsur-unsur ajaib dan supernatural. amat jelas kepada kita bahawa kesusasteraan Melayu Tradisional merupakan satu wahana yang luas dan terdiri daripada berbagai-bagai bentuk dan sifat. cerita binatang dan cerita dongeng pula diceritakan adalah sebagai penghibur pada zaman dahulu .Mereka ini tinggal di kawasan yang jauh di pedalaman.Sebaliknya ia dikembangkan melalui pertuturan atau penceritaan secara lisan.

Semua hasil karya ini sama ada lisan atau bertulis merupakan satu dokumen penting yang merakamkan segala perihal kehidupan masyarakat Melayu Tradisional. Tradisi tulisan lebih condong kepada istana menjadikan istana sebagai pusat penyebaran ilmu pada masa itu.Biasanya tema utama yang disampaikan dalam cerita dongeng ialah pengembaraan. orang Melayu diperkenalkan dengan sistem tulisan.Pengaruh luar yang awal menyerap ke dalam kebudayaan Melayu adalah pengaruh India.Walau bagaimanapun. sebagaimana yang dinyatakan oleh Harun Mat Piah kesusasteraan Melayu Tradisional merujuk kepada karya yang mempunyai ciri-ciri seperti di bawah:• bersifat kolektif dan dianggap sebagai milik bersama masyarakat hasil karya bersifat feudal karya yang terbatas pencipta dan khalayak dihasilkan sebelum 1800 • • • 8 |BADIAH BOLHARI 660907135258 .Kedatangan agama Islam ke alam Melayu membuka satu lembaran baru dalam kamus kesusasteraan Melayu.Sistem tulisan Arab Islam ini kemudiannya disesuaikan dengan sebutan dalam bahasa Melayu.HBML 4203:KESUSASTERAAN MELAYU pengajaran kepada pembaca. jati diri dan kebijaksanaan masyarakat Melayu (Mutiara Sastera Melayu Tradisional 2003:xiv) Sebagai kesimpulannya.Cerita dongeng pula ialah cerita yang direka untuk dijadikan teladan semata-mata dan ia merupakan warisan nenek moyang orang Melayu.Agama Islam muncul bersama-sama dengan sistem tulisan yang lengkap bersumberkan Al-Quran sebagai kitab suci ornag Islam.Melalui kemasukan pengaruh India.Orang Melayu kini mempunyai sistem tulisan yang dinamakan tulisan Jawi. sistem tulisan ini tidak meluas dan akhirnya pupus. cita rasa. Kesusasteraan tulisan(tradisi tulisan) muncul apabila orang Melayu mula menerima pengaruh luar.Di istana lahirlah tokoh-tokoh sasterawan Melayu Tradisional yang menghasilkan karya sama ada yang asli ataupun salinan semula kerana pada masa itu mesin cetak belum wujud.sentuhan jiwa. akal budi.Ia adalah himpunan daya kreativiti masyarakat Melayu tradisional yang menyerlahkan daya fikir.

Puisi tradisional juga boleh dipecahkan kepada puisi yang berbentuk naratif dan bukan naratif. Raja Ali Haji. berzanji.Persoalan dan latar masyarakat dalam kesusasteraan Melayu tradisional berkisar pada keagungan raja dan Negara.Manakala naratif tulisan terdiri daripada sastera sejarah. tokoh dan persoalan dan latar masyarakat. peribahasa dan mantera. Sheikh Daud al-Fatani.gurindam. Prosa tradisional bukan naratif pula terdiri daripada sastera undang-undang.tarikh dan waktu • • • gaya bahasa yang berbeza daripada gaya bahasa kini hasil karya yang bersifat statis kerana tidak memperlihatkan keragaman tema dalam sesuatu genre Kesusasteraan Tradisional merupakan himpunan karya-karya kesusasteraan dalam semua bentuk yang terhasil sejak manusia wujud tetapi tidak melepasi zaman selepas wujudnya mesin cetak. Nuruddin al-Raniri.sastera hikayat.Puisi tradisional yang digolongkan berbentuk naratif ialah syair.Naratif pula dipecahkan lagi kepada naratif lisan dan naratif tulisan. sastera panji dan sastera epik.Naratif lisan terdiri daripada mitos. sastera agama sastera kitab.HBML 4203:KESUSASTERAAN MELAYU • bersifat fungsional . kepahlawanan. kesetiaan rakyat dan gambaran masyarakat. Syed Muhammad bin Zainal Abidin dan Sheikh Ahmad bin Muhammad Zain al-Fatani. ghazal. seloka. Sejarah kesusasteraan Melayu Tradisional menyorot tentang tahap.Tokoh-tokoh yang terkenal pada zaman ini ialah seperti Tun Seri Lanang. sastera ketatanegaraan. dan yang bukan naratif ialah pantun.legenda.Jenis Kesusasteraan Melayu Tradisional membawa pembaca menerokai dua cabang kesusasteraan Melayu Tradisional iaitu Prosa Tradisional yang dipecahkan kepada naratif dan bukan naratif. Bukhari al-Jauhari.pelbagai genre perkembangan kesusasteraan Melayu tradisional tidak dibatasi oleh zaman. dan cerita rakyat. 9 |BADIAH BOLHARI 660907135258 . Hamzah Fansuri.

Bentuk seterusnya ialah novel remaja dan satu lagi bentuk novel yang dikhaskan untuk bacaan kanak-kanak dipanggil novel kanak-kanak.Pada tahun 1970-an dan 1980-an. beliau berpegang teguh kepada kecemerlangan Islam telah mengubah setiap aspek kehidupan umat Melayu.Ciri-ciri cerpen adalah cerpen tidak mementingkan watak utama. novel banyak berkisarkan persoalan moral dan agama yang dinamakan sebagai novel berunsur Islam.HBML 4203:KESUSASTERAAN MELAYU 1.Karya-karya telah ditulis dengan mengemukan idea-idea yang berpijak di bumi nyata.Puisi moden telah dihasilkan oleh Omar Mustafa pada tahun 1913.Terdapat tiga jenis cerpen iaitu cerpen panjang. 10 | B A D I A H B O L H A R I 6 6 0 9 0 7 1 3 5 2 5 8 . Bentuk kesusasteraan Melayu moden ialah seperti penghasilan karya novel. Cerpen juga adalah salah satu genre kesusasteraan Melayu moden.Sehubungan dengan itu. suku kata dan tanda baca dan ada yang menggunakan rajah-rajah tertentu.Sajak protes yang menggambarkan unsur-unsur protes di dalamnya dan sajak-sajak eksperimen yang mengkonkritkan idea dan kata. Perkara lain yang dijadikan asas kepada kemodenan itu ialah perubahan yang berlaku di dalam isi kandungan karya yang dicipta.Maka .Salah satu daripada perubahan tersebut ialah di dalam bidang persuratan. Sajak ialah satu-satunya genre puisi di dalam kategori Puisi Melayu moden.Sajak mempunyai pelbagai jenis dan bentuk seperti sajak kabur yang mana gambaran yang diberikan tidak jelas.latar dan tempatnya tidak jelas dan tiada unsur konflik yang memerlukan peleraian.2. meninggalkan segala bentuk amalan menulis sastera tradisional.Agama Islam telah memberi sumbangan terpenting ke arah tamadun bangsa Melayu melalui penyebaran ilmu. memanipulasikan kata.2 Sejarah dan Perkembangan Kesusasteraan Melayu Moden Syed Muhammad Naquib Al-Attas di dalam bukunya mengatakan bahawa Islam telah membawa kepada kemodenan ke alam Melayu.Genre novel di dalam kesusasteraan Melayu moden merupakan kesinambungan daripada genre hikayat dan cerita lipur lara di dalam prosa Melayu tradisional.Kemudian novel Melayu asli dihasilkan yang berlatarkan Tanah Melayu dan mengemukakan watak bangsa Melayu. cerpen berunsur Islam dan cerpen berdasarkan karya tradisional. Hamzah Fansuri telah dianggap sebagai Bapa Kesusasteraan Melayu Moden berdasarkan ketinggian mutu karya-karya yang telah beliau hasilkan.

Pada era sebelum Perang Dunia Kedua.Sehubungan dengan itu.Aliran realisme ialah aliran yang menggembleng isu masyarakat yang memperjuangkan keadilan sosial. yang banyak dihasilkan ialah drama ssejarah bersesuaian dengan semangat kebangsaan yang meluap-luap di kalangan rakyat pada masa itu. 11 | B A D I A H B O L H A R I 6 6 0 9 0 7 1 3 5 2 5 8 . Asas kesusasteraan Melayu Moden yang dikarang oleh Abdullah Munsyi menjadi pegangan para pengarang selepas beliau pada tahun-tahun 1860-an dan seterusnya.Karya-karya yang dimaksudkab itu tersiar dalam akhbar dan majalah yang tumbuh akibat kemasukan teknologi percetakan.pendidikan dan penulisan yang berunsur Islam. genregenre sastera seperti novel dicetak dalam bentuk buku. Zaman Asas 50 merupakan sebuah persatuan penulis yang bertujuan untuk mempertingkatkan martabat sastera dan budaya melalui penciptaan karya-karya yang mengandungi pemikiran kea rah kemajuah. Dalam memperkatakan perkembangan kesusasteraan Melayu Moden .Satu lagi jenis drama ialah drama absurd yang mempersoalkan hal-hal yang berhubung dengan kejiwaan dan konflik batin manusia. sajak dan novel. menyatukan seluruh kaum penulis serta menjaga kebajikan dan memberi perlindungan kepada para penulis. dialong dan cara pementasan yang realistik. lahir akhbar. mereka mengajak golongan belia keluar daripada kebudayaan kuning melalui penerbitan majalah agama. setting.Aliran yang dimaksudkan ialah aliran romantisisme iaitu aliran sastera yang memberi penekanan kepada perasaan romantik. peranan golongan intelek agama iaitu mereka yang cerdik dan pandai dalam hal agama Islam tidak dapat dipertikaikan.Mereka mempunyai latar belakang.Oleh kerana itu ia dihasilkan menggunakan bahan. pilu dan sedih. majalan.Di antara tiga jenis drama ini.Drama realism pula terhasil menggunakan cerita yang diambil daripada masalah-masalah yang timbul dalam kehidupan seharian.Pengaruh luar dan teknologi moden telah menyebabkan terhasil dan tersebar karya sastera dalam bahasa Melayu.Drama konvensional ialah drama sandiwara dan drama realism.Zaman Asas 50 telah berjaya membawa aliran baru dalam perkembangan bahasa dan sastera.HBML 4203:KESUSASTERAAN MELAYU Seterusnya ialah genre drama moden dibahagikan kepada dua kategori iaitu drama konvensional. drama puruba dan drama pra-realisme.Apabila syarikat-syarikat percetakan didirikan.Pelopor puisi Melayu moden atau sajak ialah Muhammad Yassin Maamor atau Punggok.Drama sandiwara pula dipecahkan lagi kepada drama sejarah.cerpen.

akhbar .3 Bentuk-bentuk Kesusasteraan Melayu Moden.Zaman Mutakhir adalah zaman dalam tahun-tahun 1980-an.Cerpen-cerpen berkembang pesat dalam dekad ini kerana majalah. 12 | B A D I A H B O L H A R I 6 6 0 9 0 7 1 3 5 2 5 8 . biasanya panjang dan kompleks yang berkaitan dengan pengalaman dan kelakuan sosial.1 Novel Novel berasal dari bahasa Italia (novella).3. Novel merupakan karya fiksyen yang mengungkap aspek-aspek yang lebih mendalam dan disajikan dengan halus. dan Yunani (novellus) yang membawa maksud sebuah karya prosa fiksyen yang panjang. kerana ia merupakan tanggapan pengarang terhadap situasi persekitarannya. 1. Ia lebih panjang. Menurut Kamus Dewan novel didefinisikan sebagai cerita dalam bentuk prosa. yang kadang-kadang digabungkan dengan maklumt untuk menggambarkan suasana. cerpen dan drama. Sebuah novel mempunyai ciri-ciri seperti: i.German ( novelle). 1. ii.Dalam dekad 50-an dunia persajakan Melayu telah terhasil sejajar dengan faktor kepesatan penghasilan novel.HBML 4203:KESUSASTERAAN MELAYU Selepas perang sehingga tahun 1970-an penulisan novel tidak begitu menggalakkan namun kemunculan penulis skrip dan drama telah mengambil tempat. Menurut Hashim Awang novel adalah prosa cerita yang panjang dan menceritakan kisah hidup manusia pada sesuatu tempat dan dalam suatu masa tertentu untuk menlahirkan satu persoalan kehidupan yang menarik.Pengarang veteran terus berkarya sekalipun penulis baru muncul dari semasa ke semasa. ditulis dengan gaya narasi. Novel adalah salah satu karya fiksyen berbentuk prosa. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (1995 : 694) Novel adalah karangan prosa yang panjang mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang-orang disekelilingnya dengan menonjolkan watak dan sifat setiap pelaku. sayembara dan kumpulan cerpen memberi sumbangan yang amat bermakna. bersifat realistik.000 patah perkataan dan Jalan ceritanya lebih kompleks. iii. biasanya lebih dari 10. iv.

13 | B A D I A H B O L H A R I 6 6 0 9 0 7 1 3 5 2 5 8 . Cerpen cenderung untuk menghasilkan cerita kurang kompleks berbanding novel. novel Melayu asli. Syed Syeikh AlHadi dianggap sebagai Bapa Pernovelan berdasarkan kajian yang menunjukkan bahawa Hikayat Setia Asyik Kepasa Maksyuknya atau Hikayat Faridah Hanum merupakan novel pertama yang dihasilkannya. Asas 50 melahirkan tiga cerpenis iaitu Keris Mas. 1. Kemudian terdapat persoalan baru iaitu gesaan mencapai kemajuan dalam bidang pelajaran dan penguasaan ilmu melalui’ Berusaha Itu Perbendaharaan yang Kekal’ dan beberapa cerpen lain seperti ‘Si Buta Menyesal Menjadi Celik. Usman Awang dan Awa nil-Sarkam yang melahirkan cerpen seperti Patah Tumbuh.3. novel kanak-kanak. Ia biasanya memusatkan perhatian pada satu kejadian. Di samping itu terdapat cerpen panjang. Manakala pada tahun 1970-an dan 1980-an. novel remaja. Berikut merupakan bentuk-bentuk novel yang ada dalam Kesusasteraan Melayu moden seperti. mempunyai satu plot. Cerita pendek berasal dari latar sebuah situasi yang digambarkan singkat yang dengan cepat tiba pada tujuannya. Degup Jantung dan Putih Mata. Pada tahun 1960-an dan 1970-an. jumlah watak yang terbatas dan mencakupi waktu yang singkat. Cerita pendek cenderung padat dan menjurus kepada tujuannya berbanding kepada karya fiksyen yang lebih panjang seperti novel. Kesemua cerpen ini merupakan cerpen konvensional kerana ia tidak mementingkan watak utama. novel sejarah. persoalan moral dan agama kembali mendominasi Kesusasteraan Melayu Moden. Cerpen mula muncul awal tahun 1920 yang bertajuk Kecelakaan Pemalas karya Nor bin Ibrahim yang lebih berlatarbelakangkan negara-negara Barat dan Timur Tengah. Dari Perangkap Ke Penjara dan Kejadian Dalam Estet. latar tempat dan masa yang tidak jelas dan tiada unsur konflik yang memerlukan peleraian. Abdul Rashid Talu merupakan novelis pertama yang menghasilkan novel Melayu asli seperti Kawan Benar (1927). dengan selaras dengan cerita lisan. Selain Syed Syeikh al-Hadi. banyak novel bermutu dihasilkan.2 Cerpen Cerita pendek atau sering disingkat sebagai cerpen adalah suatu bentuk prosa naratif. Ini adalah disebabkan kesedaran mendalam para pengarang untuk mengajak khalayak mempraktikkan ajaran Islam. novel absurd dan novel tak konvensional. Cerpen absurd seperti Gap-gup-gup memanfaatkan aliran absurdisme. novel berunsur Islam. novel konvensional.HBML 4203:KESUSASTERAAN MELAYU Novel merupakan kesinambungan daripada genre hikayat dan cerita lipur lara. novel popular. novel saduran. Iakah Salmah? dan 12 Kali Sengsara.

ia tidak melibatkan penggunaan skrip berbanding drama moden. Penggiatnya menghafal dialog-dialog penting sebagai jalan cerita diikuti dengan dialog-dialog lain secara spontan semasa beraksi di pentas. • Wayang Kulit . Permianan makyung ini dikatakan berasal dari negeri Patani. Watak-wataknya terdiri daripada pahlawan. hamba. puteri yang kacak dan cantik. Kini hanya wayang kulit yang masih kekal.sejenis drama tradisioanal Melayu yang dikatakan dipengaruhi oleh seni darama Siam. wayang topeng dan wayang beber. Drama tradisional mengikut pendapat Amin Sweeney ialah karya drama yang dianggap oleh masyarakat yang mewarisinya sebagi hasil yang diwarisi secara turun temurun dari generasi yang lampau.3 Drama Drama bermaksud perbuatan atau tindakan. Tok Puteri memainkan peranan sebagai pawang atau bomoh untuk mengawal penyakit yang dibawa oleh roh-roh atau semangat jahat. berlaku. • Menora . Bentuk-bentuk drama dalam Kesusasteraan Melayu Moden ialah Drama Tradisional.sejenis drama tradisional Melayu yang terbahagi kepada beberapa jenis seperti wayang golek. Drama ini digunakan untuk mengubati orang sakit. Namun. Ia berasal dari bahasa Yunani “draomai” yang bermaksud berbuat. Cerita Bangsawan berkisar kepada kisah raja-raja yang melibatkan alam kayangan dan nyata. bertindak dan sebagainya. Drama adalah hidup yang dilukiskan dengan gerakan. Antara seni drama tradisional yang popular dalam masyarakat melayu adalah seperti berikut : • Main Puteri . Drama bangsawan merupakan perintis kepada persembahan drama moden. cerpen panjan 1. cerpen abdurd. Drama bangsawan dan drama sandiwara. Konflik dari sifat manusia merupakan sumber pokok drama. Bentuk-bentuk cerpen dalam Kesusasteraan Melayu Moden ialah cerpen konvensional. Drama ini berasal daripada ritual memuja roh datuk nenek. 14 | B A D I A H B O L H A R I 6 6 0 9 0 7 1 3 5 2 5 8 . • Makyung . wayang wang.Drama tradisional ini berkembang dengan popular sekali di kampungkampung di Kelantan.drama tradisional yang popular di Kelantan. Kedah dan Kelantan. putera. Menora telah menjadi popular dinegeri Perlis.HBML 4203:KESUSASTERAAN MELAYU cerpen berunsurkan Islam dan cerpen berdasarkan karya tradisional.3.

Oleh kerana bangsawan memberi pengajaran. Kata teater tersebut merupakan serapan dari bahasa Inggris. rangkap. iaitu nyata (maujud) dan menjadi objek untuk difikirkan.HBML 4203:KESUSASTERAAN MELAYU jin dan raksasa. biasanya disebut juga dengan drama teater atau teater saja. teknik lampu mengikut cara barat dan menggunakan set saiklorama. tersusun rapi dan biasanya terdiri daripada dua perkataan. yaitu sandiwara.3. Satu daripada perkataan itu bersifat konkrit. Biasanya tirai-tirainya mengandungi tiga hingga tujuh set yang berbeza. Tema merupakan persoalan pokok atau persoalan utama yang dikemukakan dalam sesebuah puisi. kebanyakan orang menyebutnya dengan “drama” saja. rima dan sebagainya. Terdapat juga set-set kadbod yang dilukis mengikut jalan cerita yang boleh disorongtarik. Satu perkataan lagi bersifat abstrak (mujarad). drama teater sebenarnya memiliki maksud drama panggung atau drama yang dipentaskan di panggung. baik yang hanya dinikmati dari suaranya. Drama sandiwara inilah yang masih tergolong karya sastra karena masih memiliki unsur bahasa di dalamnya. yaitu theater yang bermakna tempat pertunjukan atau panggung. Lazimnya dipenuhi dengan segmen nyanyian. Sehingga. Untuk drama yang dipentaskan langsung di panggung.4 Sajak Sajak satu-satunya genre puisi dalam kategori Puisi Melayu Moden yang berbentuk bebas dan tidak terikat pada jumlah baris. hatinya menangis. yang menjadi pembanding • Personifikasi ialah gaya bahasa yang memberikan keadaan. perkataan sebaris. awan kampung. laut. Tema boleh juga diertikan sebagai idea pusat atau idea dasar. padat. Drama Sandiwara merupakan jenis drama pada umumnya yang menggunakan percakapan (dialog). suku kata sebaris. iaitu tidak nyata. tirai dan kadbodnya berfungsi sebagai penarik emosi kepada penonton. gua dan kosong. Pengorangan contohnya sepi menggigit . Walaupun drama jenis ini memiliki nama khusus. Persembahan bangsawan melibatkan penggunaan panggung. 15 | B A D I A H B O L H A R I 6 6 0 9 0 7 1 3 5 2 5 8 . Sifat gaya bahasa ini ringkas. Seni persembahan bangsawan juga dicirikan melalui teknik extra turn yang berfungsi sebagai penukar babak supaya pelakon boleh bersedia. suasana dan benda bersifat manusia. hutan. maupun yang dipentaskan langsung di panggung. Antaranya tirai istana. Sajak dihasilkan berdasarkan keindahan bahasa dari segi :• Metafora iaitu gaya bahasa kiasan atau perbandingan. 1. namun pada kenyataannya.

Nada atau suasana yang terpancar daripada sesebuh puisi seperti nada murung. seperti.HBML 4203:KESUSASTERAAN MELAYU • • Perulangan merupakan gaya bahasa dalam puisi yang terdapat pengulangan perkataan.Gaya bahasa yang mengulang perkataan pada akhir baris puisi yang bertujuan untuk menegaskan maksud dan menimbulkan keseragaman rima (skema atau susunan bunyi dalam baris-baris puisi).Gaya bahasa yang membandingkan sesuatu benda. laksana. Beban yang berat dapat dijulang. • Epifora .Proses pembacaan sama ada senyap mahupun kuat terutama sewaktu mendeklamasikan puisi. • • Melankoli . • Hiperbola . Pengulangan begini menimbulkan kesan kehalusan. sama ada songsang sebahagian atau songsang penuh. dan umpama. ungkapan. frasa atau kalimat yang terdapat dalam sesuatu baris itu. dan u) yang sama pada perkataan yang berturutan dalam baris-baris puisi. o. bak. Jeda juga memberikan ruang kepada seseorang pendeklamasi mengambil nafas terutama apabila mendeklamasikan sesuatu kalimat yang panjang.Gaya bahasa yang mengulang satu perkataan atau lebih pada awal baris puisi.Pengulangan bunyi vokal (a.Pemendekan atau penyingkatan sesuatu kata. Anafora . i. hiba dan sayu Jeda . e. kelembutan. Pengulangan menimbulkan kesan keindahan bunyi • • Asonansi . • • • Inversi . Responsi – contohnya : Tenaga yang sedang gilang-gemilang.Pengulangan huruf/bunyi konsonan yang sama dalam baris-baris sajak. Aliterasi . Sinkop . • Simili . iaitu bagai. baris dan juga rangkap. Pengulangan ini menimbulkan kesan keindahan bunyi dan bertujuan untuk menguatkan pernyataan maksud. Lazimnya jeda bermaksud pemberhentian seketika arus penuturan atau pendeklamasian sesuatu baris puisi untuk menandakan batas hubungan antara bahagian perkataan. keadaan atau suasana dengan jelas. Ini kerana perbandingan itu menggunakan kata-kata tertentu.Gaya bahasa puisi yang pemilihan perkataannya membawakan pernyataan marah kian menyemarak 16 | B A D I A H B O L H A R I 6 6 0 9 0 7 1 3 5 2 5 8 .Ayat songsang. biasanya pada awal perkataan yang berturutan. kemerduan atau keindahan bunyi.

Pengarang aliran klasikisme ini patuh kepada konvensi sastera yang sedia ada. manis mahupun pahit – bunga bermaksud gadis atau kupu-kupu malam membawa konotasi perempuan yang rendah akhlak). Ia merujuk kepada karya sastera yang agung terutamanya karya zaman Greek dan Latin. 1. gembira. 1. sosial dan politik 17 | B A D I A H B O L H A R I 6 6 0 9 0 7 1 3 5 2 5 8 . Perasaan merupakan ungkatapan romantic. klasik berupa karya yang tinggi nilainya dan sering menjadi kayu pengukur atau karya sastera zaman kuno yang bernilai kekal.1 Klasikisme Klasikisme. Aliran ini juga sangat mementingkan nilai yang terkandung dalam sesebuah karya.Pemilihan serta penyusunan perkataan yang mengutamakan ketepatan. perkataan yang menggunakan imbuhan dan sebagainya. konotatif (berkaitan dengan hal-hal peribadi seseorang sama ada yang riang.yang bermaksud sesuatu yang bermutu dan tinggi nilainya. Klasikisme merupakan satu aliran yang berpegang kepada pemikiran bahawa karya sastera mestilah mengutamakan bentuk. sedih dan pilu terhadap orang yang dikasihi Romantisisme adalah sebuah karya sastera yang berasal dari Eropah Barat pada abad ke-18 pada masa Revolusi Industri.HBML 4203:KESUSASTERAAN MELAYU • Diksi . tekanan dan keistimewaan puisi. Klasik berasal dari perkataan classic yang bermaksud yang bermutu tinggi nilainya.2 Romantisisme Romantisisme merupakan aliran yang memfokuskan kepada perasaan. Dalam kesusasteraan. Aliran in merupakan revolusi yang melawan norma-norma kebangsawanan.4. misalnya.4. iaitu bahasa penyair untuk mengemukakan sesuatu perasaan dan pemikiran secara bandingan atau secara tidak langsung – ombak kehidupan). Ini termasuklah sifat perkataan tersebut seperti denotatif (perkataan yang bermakna selapis atau tersurat).Sumber lain menyatakan bahawa klasik bererti karya yang tinggi nilainya dan sering dijadikan took ukur atau karya sastera zaman kuno yang bernilai kekal. konvensi pantun mestilah dipatuhi. isinya telah dikenalpasti dan matlamatnya juga telah ditentukan. Klasik juga boleh ditakrifkan sebagai sesuatu yang memiliki kedudukan yang diakui dan tidak diragui.4 Aliran Dalam Kesusasteraan Melayu Moden 1. bahasa kiasan (bahasa figuratif. isi dan penuh dengan emosi.

1. 1. Gerakan ini menekankan emosi yang kuat sebagi sumber dari pengalaman. Aliran ini beranggapan bahawa fikiran manusia adalah terbatas. Kerana itulah mereka melaungkan slogan 'Seni Untuk Masyarakat'. konsep realisme mula bertapak dalam tahun 50-an dengan diasaskan oleh ASAS '50 (Angkatan Sasterawan '50). Aliran realisme ini telah mula tumbuh dalam abad 19 di Eropah sebagai suatu penolakan terhadap aliran romantisme yang berlalu berisi angan-angan kosong dan perasaan cinta-kasih yang berlebihlebihan. kemakmuran dan kemajuan masyarakatnya yang dalam belenggu penjajahan itu. realisme telah menjadi begitu ampuh dalam penulisan sastera Melayu sehingga seolah-olah itulah satu-satunya aliran sastera yang dikenali oleh sasterawan-sasterawan kita. Menurut konsep realisme ASAS '50.HBML 4203:KESUSASTERAAN MELAYU dan reaksi terhadap rasionalisme dalam sastera. Dalam bidang penulisan sastera. Dalam kesusasteraan Melayu. Naturalisme 18 | B A D I A H B O L H A R I 6 6 0 9 0 7 1 3 5 2 5 8 . Sasterawan-sasterawan ASAS '50 'terpaksa' memilih aliran realisme ketika itu untuk melaksanakan cita-cita mereka memperjuangkan keadilah. Konsep ini muncul di Eropah sebagai reaksi kepada rasionalisme.4. muncul satu cabang baru dalam realisme iaitu realisme sosialis. Sehingga ke hari ini. Akibat daripada kecenderungan untuk memihak kepada politik dan idea-idea sosialis.4. karya sastera harus mendorong masyarakat/pembaca ke arah mengubah dan memperbaiki nasib manusia. Perasaan itu merupakan ungkapan Realisme adalah aliran yang memperjuangkan keadilan sosial dalam kehidupan yang melibatkan isu-isu kemasyarakatan Realiti boleh didefinasikan secara longgar sebagai sesuatu yang benar dan bukan khayalan atau rekaan. Naturalisme lahir pada abad ke 17 dan mengalami perkembangan pada abad ke 18. aliran yang mengemukakan gambaran masyarakat berdasar kejadian yang sebenar dikenali sebagai realisme. romantik yang bukan saja. Aliran karya sastera ini memfokuskan kepada perasaan.4 Naturalisme Naturalisme merupakan aliran yang menggambarkan sesuatu objek di dalam bentuk sebenarnya Aliran naturalisme lahir sebagai reaksi terhadap aliran pendidikan Aristotalian-Thomistik. Ia juga mengesahkan imaginasi individu sebagai otoriti kritis yang memungkinkan kebebasan dari pemahaman klasik tentang bentuk dalam seni.3 Realisme Tafsiran ini berkaitan dengan karya yang bergelumang dengan perasaan.

” . Aliran naturalisme didukung oleh tiga aliran besar yaitu realisme.5 Absurdisme Absurdisme adalah suatu fahaman atau aliran yang didasarkan pada kepercayaa bahawa manusia secara umum tidak bererti dan tidak masuk akal. Keadaan ini telah membentuk kekosongan dalam jiwa manusia kecuali jiwa para pengarang. Surealisme merupakan seni dan penulisan yang paling banyak dikenal. Manusia seolah-olah kehilangan segala-galanya selepas Perang Dunia Kedua. Aliran absurdisme berkaitan dengan eksistensialisme dan nihilisme. barang tak terduga yang ditempatkan berdekatan satu sama lain tanpa alasan yang jelas. Karya tersebut merupakan artifak.HBML 4203:KESUSASTERAAN MELAYU berkembang dengan cepat dalam bidang sains. 1. terutama kepincangan yang berlaku di dalam masyarakat.4.4. Banyak seniman dan penulis surealis yang memandang karya mereka sebagai ungkapan gerakan ahli falsafah yang pertama dan paling maju. dan Andre Breton 19 | B A D I A H B O L H A R I 6 6 0 9 0 7 1 3 5 2 5 8 . empirisme dan rasionalisme.6 Surealisme Surealisme adalah sebuah aliran kesusastreraan yang menjelajahi dan merayakan alam mimpi dan fikiran bawah sedar melalui penciptaan sebuah karya. Karya-karya yang dihasilkan bertentangan dengan kenyataan dan tidak masuk akal dan mustahil. absurdismekarya-karya yang dihasilkan adalah yang bertentangan dengan kenyataan dan tidak masuk akal. Naturalisme merupakan teori yang menerima “nature” (alam) sebagai keseluruhan realiti. Kesedaran para pengikut aliran ini terhadap tata tertib sering bertentangan dengan kepentingan masyarakat umum. 1. para penulis yang mendukungnya dan mengemukakan karya yang isi dan persoalannya benar wujud di dalam masyarakat. Karya ini memiliki unsur kejutan. Istilah “nature” mempunyai berbagai-bagai maksud. Naturalisme berasal dari perkataan “nature. Para surealisme dipengaruhi oleh Sigmund Freud iaitu seorang psikonalisis dari Austria. Surealisme ialah gerakan budaya yang bermula pada pertengahan tahun 1920-an. Istilah naturalisme adalah berlawanan dengan istilah supernaturalisme yang mengandung pandangan dualistik terhadap alam dengan adanya kekuatan yang ada (wujud) di atas atau di luar ala. Ia berpandangan bahawa "Learned heavily on the knowledge reported by man's sense". Pada peringkat ini.

Dalam menjelaskan kritikan menggunakan teori kesusasteraan. teori ialah suatu himpunan konsep. Daripada huraian di atas.Hashim Awang menyimpulkan erti kesusasteraan sebagai ciptaan seni yang berfaedah kepada khalayak dan disampaikan melalui bahasa.1 Pengenalan Menurut takrif Kerlinger. Teori ini memberi penekanan kepada aspek kesan yang timbul akibat pembacaan karya kreatif. Fenomena yang dimaksudkan di dalam kes ini ialah kesusasteraan. Surrealisme-karya yang tidak rasional dalam kehidupan manusia iaitu aspek bawah sedar. Menurut aliran ini. penulis akan mengkaji karya prosa moden iaitu cerpen Kasut Kelopak Jantung (Ghazali Lateh) menggunakan Teori Klasik Kesusasteraan iaitu menggunakan Teori Moral. Abdul Aziz merumuskan bahawa teori pada dasarnya ialah satu set dakwaan atau prinsip tentang sesuatu fenomena. menonton atau mendengar puisi. Unsur-Unsur Intrinsik Dalam Karya Kasut Kelopak Jantung 1.5. 1. Ia memberi gambaran teratur berkaitan sesuatu fenomena dengan menyatakan hubungan antara angkubah untuk menerangkan dan meramalkan fenomena tersebut. karya sastera yang terhasil perlu mengikut lunas Islam. definisi dan saranan yang berkaitan antara satu sama lain. 1.HBML 4203:KESUSASTERAAN MELAYU mengatakan bahwa surealisme berada di atas segala gerakan revolusi. dapatlah disimpulkan bahawa ‘teori kesusasteraan’ bermaksud prinsip asas yang mendasari pengetahuan dan perkembangan sesuatu fenomena(ciptaan seni). 20 | B A D I A H B O L H A R I 6 6 0 9 0 7 1 3 5 2 5 8 .4.7 Islaminisme Islaminisme adalah sebuah fahaman yang pertama kali dicetuskan oleh Jamal-al Din sebagai tokoh fahaman politik alternative dalam menyatukan Negara-negara di Daerah Palastin. Keislamanmelukiskan kernihan hidup orang yang berhati mulia dan bertawakal.5 Kritikan Sastera Berdasarkan Teori Kesusasteraan. Aliran ini muncul di Malaysia akibat tercetusnya polemic sastera Islam. Karya harus perlu melukiskan kejernihan hidup orang bertakwa dan menggambarkan ketidaktenteraman orang yang menjauhi Islam.

HBML 4203:KESUSASTERAAN MELAYU Kegiatan sastera baik lakonan. 21 | B A D I A H B O L H A R I 6 6 0 9 0 7 1 3 5 2 5 8 .5. Akhirnya. Ahmad berlari ke rumah supaya kasut kelopak jantungnya tidak dikesan oleh kawan-kawan. 1. Selepas hari persekolahan tamat. dia mengetahui bahawa Ahmad tinggal bersama ibunya yang uzur dan tua tidak mampu membeli kasut sekolah dan terpaksa mengambil upah memetik cili di kebun orang lain. Cikgu Harun mendenda Ahmad dengan menyuruhnya mancari tali rafia untuk mengikat kelopak jantung pisang pada bahagian kakinya untuk dijadikan “kasut”. Sejak hari itu. Cikgu Harun sememangnya seorang guru yang tegas dalam soal keceriaan pelajar dan kelas. Cikgu Harun hairan akan perkara tersebut dan mengetahui bahawa Ahmad ingin berhenti sekolah. Sejak itu. pembacaan teks dan berpuisi dianggap dapat memberi kesan langsung kepada penonton. terkemuka. Di padang sekolah. Beliau memarahi Ahmad yang tidak memakai kasut sekolah walaupun sudah tiga minggu sesi pesekolahan bermula. terutamanya pada Hari Guru teringat semula peristiwa yang berlaku tiga puluh tahun dahulu sewakta beliau bertugas sebagai guru di kawasan pedalaman. Aspek psikologi seperti emosi . Oleh sebab itu. Ahmad tidak hadir ke sekolah. Dia berasa malu atas denda yang dikenakan oleh Cikgu Harun yang sebenarnya mahu Ahmad membeli kasut sekolah demi keselamatan kakinya. Cikgu Harun yang berasa kesal atas dendanya terhadap Ahmad pula mengambil keputusan untuk pergi ke rumah Ahmad untuk mengetahui perkara yang sebenar. Cikgu Harun. Ahmad sekali lagi dimarahi Cikgu Harun kerana tidak membawa pakaian sukan.2 SINOPSIS ANTOLOGI KASUT KELOPAK JANTUNG Cerpen ini mengisahkan Cikgu Harun yang menerima bungkusan hadiah setiap tahun. Ahmad menghadiahkan kasut kepada Cikgu Harun sebagai membalas jasa gurunya. Cikgu Harun yang tersentuh akan kedaifan Ahmad telah membelikannya sepasang kasut dan sepasang uniform sekolah. Ahmad yang berterima kasih atas pemberian Cikgu Harun telah belajar dengan gigih dan menjadi seorang pengurus besar di sebuah syarikat pengeluar kasut. perasaan dan sikap menjadi indikator dalam kritikan ini. pendengar atau pembaca. Ahmad merupakan murid yang patuh akan arahan gurunya terus mengikat kelopak jantung pisang.

Ingatannya terhadap gurunya iaitu Cikgu Harun telah dikenangnya sehingga beliau bekerja dengan menghadiahkan sepasang kasut pada setiap tahun apabila menjelangnya Hari Guru. Selain itu. Walaupun Ahmad sudah besar dan berjawatan tinggi. Persoalan yang diutarakan dalam Kasut Kelopak Jantung ialah tentang ketegasan guru di sekolah demi mendisiplinkan murid. Setiap Hari Guru. Ini dapat dilihat daripada sikap Cikgu Harun yang prihatin akan kemiskinan keluarga Ahmad dan telah membelikannya sepasang kasut dan sepasang uniform sekolah.3 Tema dan persoalan Penghargaan seorang murid terhadap jasa guru yang ikhlas membantunya sewaktu murid itu miskin dengan menekankannya kepentingan memakai kasut. Keikhlasan murid membalas jasa guru turut ditimbulkan dalam persoalan cerpen ini. namun dia tetapi mengingati jasa Cikgu Harun dengan menghadiahinya sepasang kasut pada setiap Hari Guru. Buktinya. Cikgu Harun akan menerima hadiah berupa kasut berjenama mahal daripada anak muridnya yang mengingati jasa gurunya itu walaupun sudah 30 tahun berlalu.5. Ahmad dimarahi Cikgu Harun kerana tidak memakai kasut dan tidak membawa pakaian sukan Persoalan kedua ialah keperihatinan guru terhadap masalah murid.HBML 4203:KESUSASTERAAN MELAYU 1. 22 | B A D I A H B O L H A R I 6 6 0 9 0 7 1 3 5 2 5 8 . Cikgu Harun yang tegas menyebabkan Ahmad takut untuk merenung wajahnya. Ini dapat dilihat daripada sikap Ahmad. Ahmad seorang murid yang memegang watak utama dalam cerpen ini mempunyai nilai moral yang amat tinggi apabila amat mengingati jasa gurunya satu waktu dahulu. Dalam cerpen Kasut Kelopak Jantung kita dapat melihat dengan jelas tema yang hendak disampaikan oleh penulis iaitu berkenaan dengan mengenang jasa guru.

“Ahmad. Kini. Plot mengatur bagaimana tindakantindakan harus berkaitan satu sama lain.  Monolog – watak bercakap sendiri tanpa didengar atau disedari oleh sesiapa.4 PLOT Plot atau alur adalah struktur rangkaian kejadian dalam cerita yang disusun sebagai urutan bahagian-bahagian dalam keseluruhan fiksyen atau cerpen.5.  Monolog dalaman – kata-kata seseorang watak di dalam hati yang tidak diketahui oleh sesiapa. Mana ada guru yang mahu murid-murid berhenti sekolah. 1. negara akan kehilangan seorang warga yang berpendidikan.  Kejutan – peristiwa yang tidak disangka-sangka oleh pembaca. Murid dan guru itu saling melengkapi. seorang murid hendak berhenti sekolah.HBML 4203:KESUSASTERAAN MELAYU Persoalan kepentingan memakai kasut di sekolah dapat dilihat dengan ketegasan Cikgu Harun memastikan murid memakai kasut supaya muridnya tidak mengalami kecederaan kaki semasa mereka di sekolah.” bisik hati kecil Cikgu Harun. Bukti: Ahmad terkejut dengan kehadiran Cikgu Harun di rumahnya dan Cikgu Harun terkejut melihat Ahmad masih memakai “kasut” yang diperbuat daripada kelopak jantung pisang yang didenda oleh Cikgu Harun.  Saspens – peristiwa yang menimbulkan tanda tanya dalam kalangan pembaca. Antaranya ialah :  Dialog – pertuturan antara watak yang dapat menghidupkan cerita. Dengan demikian. Terdapat beberapa perkara yang harus ditekankan untuk menghasilkan plot. plot merupakan perpaduan unsur-unsur yang membangun cerita sehingga menjadi kerangka utama cerita. Plot merupakan kerangka dasar yang amat penting. 23 | B A D I A H B O L H A R I 6 6 0 9 0 7 1 3 5 2 5 8 . Bukti: “Jauh juga rumah Ahmad. Jika itu terjadi. serta bagaimana watak digambarkan dan berperanan dalam peristiwa itu. dari mana datangnya kerjaya seorang guru. bagaimana suatu peristiwa mempunyai hubungan dengan peristiwa lain. Jika tidak ada murid. Cikgu Harun mula disapa penyesalan yang bukan sedikit ketika itu. Buktinya. Bukti: Mana ada guru yang mahu muridnya gagal dalam pelajaran. mana kasut?” tanya Cikgu Harun dengan suara yang keras.

Bukti: Sebaik sahaja sampai si sebuah rumah. plot terbentuk daripada permulaan. Selama ini. Hari Guru. perumitan. Keadaan ini dapat dilihat dari bahagian :i. tidak ada penghuni dilihat oleh Cikgu Harun dalam rumah yang layak disebut pondok itu. ii.HBML 4203:KESUSASTERAAN MELAYU Bukti: Besok. Cikgu Harun berasa ada sesuatu yang tidak kena. Cikgu Harun telah mendenda Ahmad memakai “kasut” yang diperbuat daripada kelopak jantung pisang. Cikgu Harun memandang sekeliling. seminggu sudah Ahmad tidak hadir. Cikgu Harun masih ingat bahawa dia pernah menegur Ahmad kerana tidak memakai kasut dan tidak membawa pakakian sukan ke sekolah. Dia rajin ke sekolah walaupun terpaksa berjalan tanpa kasut. Suasana sepi sekali. Hari berikutnya juga Ahmad tidak datang. Perkembangan plot pula dapat dilihat daripada urutan cerita seperti di bawah:i. Hari selepasnya pun begitu. Cikgu Harun sedar bahawa Ahmad tidak datang. Dalam sebuah plot cerita terdapat pertentangan atau kerumitan yang berlaku. Dia pasti itulah rumah Ahmad seperti yang diberitahu oleh anakanak muridnya yang lain. iii. kejadian beliau mendenda anak muridnya memakai “kasut” yang diperbuat daripada kelopak jantung pisang Selain perkara yang perlu untuk membentuk plot sesebuah cerita. perkembangan. iv. tempat duduk Ahmad kosong. Cikgu Harun mengingati peristiwa yang telah berlaku 30 tahun yang lalu apabila menerima bungkusan hadiah daripada salah seorang anak muridnya. Dia cuba mendapatkan maklumat daripada murid-murid yang lain. Ahmad berasa malu dan sedih. Ahmad tidak hadir ke sekolah selama seminggu. Kini. Cikgu Harus tahu benar pengirim hadiah itu dan bertanya kepada diri sendiri sama akan hadiah itu dihantar dengan ikhlas atau sindir atau kedua-duanya. 24 | B A D I A H B O L H A R I 6 6 0 9 0 7 1 3 5 2 5 8 . Dia terasa seperti disindir oleh Cikgu Harun dan banyak murid yang mentertawakannya. Bukti: Cikgu Harun mengingati peristiwa yang sudah berlaku lebih 30 tahun.  Pemerian – gambaran suasana atau keadaan oleh penulis. Cikgu Harun menerima sebungkus hadiah yang tidak dipos. Ahmad tidak pernah ponteng sekolah.  Imbas kembali – teknik watak mengingati peristiwa yang sudah berlaku. Plot ini dimulakan pada 16 Mei. puncak dan peleraian.

5 WATAK DAN PERWATAKAN i. Beliau pernah mengajar di kawasan pedalaman 30 tahun yang lalu. Ahmad memberitahu punca sebenar dia tidak ke sekolah. Peleraian boleh menjadi penghujung cerita. Ahmad menghadiahi Cikgu Harun sepasang kasut berjenama pada setiap Hari Guru. iv. Cikgu Harun tersentuh dan berasa menyesal atas tindakannya mendenda Ahmad. iii. Cikgu Harun mengambil keputusan untuk pergi ke rumah Ahmad dan mendapati ibunya sudah uzur dan Ahmad bekerja sebagai pemetik cili untuk menampung kehidupan keluarga. 1. samada peleraian yang menyedihkan. Puncak merupakan klimaks sesebuah plot cerita. Cikgu Harun sudah bersara tetapi jasanya tetap dikenang oleh Ahmad. dalam cerpen Kasut Kelopak Pisang :i. Pada ketika inilah kita boleh membuat tanggapan apakah yang akan berlaku selepas itu. 25 | B A D I A H B O L H A R I 6 6 0 9 0 7 1 3 5 2 5 8 . Contohnya. ii. Beliau yang pernah bertegas dengan anak muridnya itu mendapat balasan baik daripada anak muridnya yang menghadiahinya sepasang kasut berjenama mahal pada setiap sambutan Hari Guru. Ini dapat dilihat daripada bahagian:i.Cikgu Harun sudah bersara daripada pekerjaan guru. Cikgu Harun membuat keputusan untuk membelikannya sepasang kasut sekolah baharu dan sepasang pakaian sekolah baharu serta mengarahkan Ahmad supaya kembali ke sekolah. Cikgu Harun sedar bahawa hadiah itu diberikan oleh Ahmad dengan hati yang ikhlas sebagaimana ditulis dalam surat yang disertai bersama bungkusan kasut itu. Peleraian merupakan penamat sesebuah plot cerita. Ahmad hanya mampu mengucapkan terima kasih atas bantuan Cikgu Harun. CIKGU HARUN .5. menggembirakan atau memerlukan penonton atau pembaca membuat tanggapan sendiri. Kawan Ahmad menyampaikan khabar bahawa Ahmad ingin berhenti sekolah. ii. Dia yang prihatin akan kebajikan murid telah menghadiahkan sepasang pakaian sekolah dan sepasang kasut kepada Ahmad. yakni tidak mampu membeli kasut sekolah sebagaimana yang diarahkan oleh Cikgu Harun. iii. iii. Amad sudah berjaya menjawat jawatan tinggi.HBML 4203:KESUSASTERAAN MELAYU ii.

Cikgu Harun menerima bungkusan kasut baharu di rumahnya. AHMAD Ahmad merupakan seorang murid miskin yang tinggal di hujung kampung. 26 | B A D I A H B O L H A R I 6 6 0 9 0 7 1 3 5 2 5 8 . 1. Kawasan pedalaman . iii.Di kawasan padang. Ahmad di sebuah pondok usang di hujung kampung. Walaupun miskin harta.6 i. kawasan pedalaman. Ibu Ahmad tidak bekerja lagi kerana sudah uzur. Dia terpaksa mengambil upah memetik cili hanya untuk mengumpulkan wang demi membeli kasut sekolah lantaran ibunya yang tua dan uzur. Ahmad terpaksa mengambil upah memetik cili demi menampung perbelanjaan keluarga di samping membeli kasut sekolah. Dia tinggal bersama anaknya. Ahmad akhirnya menjadi seorang yang berjawatan tinggi di sebuah syarikat pengeluar kasut terkemuka di bandar masih mengingati jasa gurunya dengan menghadiahi Cikgu Harun sepasang kasut pada Hari Guru.HBML 4203:KESUSASTERAAN MELAYU ii. Oleh sebab itu. Cikgu Harun juga bertanya kepada pelajar-pelajarnya tentang sebab Ahmad tidak hadir ke sekolah. Padang sekolah . IBU AHMAD Ibu Ahmad seorang wanita separuh umur yang sudah uzur. Di situlah juga Ahmad didenda memakai “kasut” yang diperbuat daripada kelopak jantung pisang. 1. iv.5. dia tetap menurut perintah tersebut.Cikgu Harun pernah menegur Ahmad kerana tidak berkasut ke sekolah. LATAR Rumah Cikgu Harun di bandar . iii.Cikgu Harun pernah bekerja sebagai guru di kawasan pedalaman lebih tiga puluh tahun yang lalu. Walaupun Cikgu Harun mengarahkannya memakai “kasut” yang diperbuat daripada kelopak jantung pisang. Cikgu Harun. Ahmad tidak pernah ponteng sekolah malah sentiasa mengikut arahan gurunya. ibu Ahmad amat menghormati tetamu kerana menjemput Cikgu Harun masuk ke rumah sementara menunggu Ahmad pulang ke rumah. Selain itu. Latar Tempat ii. Bilik darjah . murid-murid melakukan aktiviti sukan dan bersenam kecuali Ahmad.

Ahmad bekerja sebagai pemetik cili di kebun sayur untuk menampung perbelanjaan keluarga. 30 tahun yang lalu . v. Selepas sekolah tamat / tengah hari . Rumah Ahmad . Pekan .Cikgu Harun mendapat hadiah berjenama mahal daripada muridnya setiap sambutan Hari Guru. 27 | B A D I A H B O L H A R I 6 6 0 9 0 7 1 3 5 2 5 8 .Ahmad dimarahi oleh Cikgu Harun kerana tidak memakai kasut sekolah dan tidak membawa pakaian sukan untuk aktiviti pendidikan jasmani di padang. Waktu pagi tiga minggu selepas sekolah dibuka . Kebun sayur . vii. Dia terasa seperti disindir oleh Cikgu Harun dan banyak murid yang mengetawakannya. vii.Cikgu Harun sudah bersara dan tinggal di bandar pada zaman moden ini. iv. Latar Masa i. Ahmad sudah menjadi pengurus besar di sebuah syarikat pengeluar kasut terkemuka. Selain itu.Selepas didenda oleh Cikgu Harun.Ahmad yang malu selepas didenda memakai kasut kelopak jantung telah lari ke rumah.Cikgu harun pergi ke rumah Ahmad untuk mengetahui sebab dia mahu berhenti sekolah. Tempoh seminggu . Zaman moden . Suatu petang selepas seminggu Ahmad tidak hadir ke sekolah. ii. Cikgu Harun telah mendenda Ahmad memakai “kasut” yang diperbuat daripada kelopak jantung pisang. 2. 16 Mei . vi. vi. iii.Cikgu Harun pergi ke pekan untuk membeli sepasang kasut sekolah baharu dan sepasang uniform sekolah baharu kepada Ahmad supaya dia dapat ke sekolah semula. .Cikgu Harun masih ingat bahawa dia pernah menegur Ahmad kerana tidak memakai kasut dan tidak membawa pakakian sukan ke sekolah.HBML 4203:KESUSASTERAAN MELAYU v.Cikgu Harun pergi ke rumah Ahmad untuk menjenguknya dan mengenal pasti sebab dia tidak hadir ke sekolah. Ahmad berasa malu dan sedih. Ahmad tidak hadir ke sekolah selama seminggu dan kawannya memberitahu Cikgu Harun bahawa Ahmad ingin berhenti sekolah.

Bukti: Ahmad amat menghormati Cikgu Harun dan tidak pernah mengingkari arahannya. b. Masyarakat guru Bukti: Cikgu Harun yang sudah bersara mengingati peritiwa yang berlaku lebih 30 tahun yang lalu. c. dia akan menghantar bungkusan berisi kasut berjenama mahal untuk dihadiahkan kepada Cikgu Harun. e.5. antalogi Kasut Kelopak Jantung ini sarat dengan nilai murni yang boleh dipraktikkan di kalangan masyarakat hari ini yang semakin tandus dengan nilai-nilai baik terutama nilai hormat menghormati dan nilai mengenang jasa baik orang lain. Masyarakat yang tabah menghadapi kemiskinan Bukti: keluarga Ahmad tabah menghadapi kemiskinan hidup. Menghormati orang yang lebih tua Pengajaran : Kita mestilah menghormati orang yang lebih tua dan yang lebih berpengalaman daripada kita.7 Sudut Pandangan Pada pandangan saya. Masyarakat miskin Bukti: Ahmad dan ibunya tinggal di sebuah pondok kecil kerana hidup dalam kesederhaan. Masyarakat pelajar Bukti: Ahmad merupakan pelajar sekolah yang belajar dalam tahun tiga di kawasan pedalaman. 28 | B A D I A H B O L H A R I 6 6 0 9 0 7 1 3 5 2 5 8 . Setiap kali sambutan Hari Guru. d. Dia pernah dimarahi oleh Cikgu Harun kerana tidak memakai kasut ke sekolah dan tidak membawa pakaian sukan. Dia dan ibunya tinggal di sebuah pondok di hujung kampung 1. Ahmad terpaksa mengambil upah memetik cili dalam usia yang muda. Antara nilai murni yang dapat kita lihat dalam antologi Kasut Kelopak Jantung ini ialah nilai :i. Masyarakat yang mengenang jasa guru Bukti: Ahmad seorang murid yang amat mengenang jasa Cikgu Harun. Hal ini membuktikan bahawa dia amat menghargai jasa gurunya walaupun sudah berjaya dalam kehidupan.HBML 4203:KESUSASTERAAN MELAYU • Latar Masyarakat a. Lagipun.

Keinsafan Pengajaran : Kita mestilah sedar akan kesilapan yang kita lakukan supaya tidak mengulanginya. Bukti: Cikgu Harun seorang guru yang bertanggungjawab kerana dia memastikan semua anak muridnya memakai pakaian sekolah yang sesuai untuk menjalankan aktiviti bersenam di padang. iv. v. Ahmad yang tidak membawa kasut dan pakaian sukan. Bukti: Ahmad gigih belajar tidak pernah ponteng sekolah walaupun miskin sehingga berjaya menjadi seorang pengurus besar syarikat kasut berjenama. Bukti: Cikgu Harun sedar bahawa dendanya agak keterlaluan dan dia tersentuh dengan keputusan Ahmad yang mahu berhenti sekolah kerana tidak mampu membeli kasut sekolah. Bukti: Cikgu Harun sabar menghadapi masalah anak muridnya. iii. Bertanggungjawab Pengajaran :Kita mestilah memikul tugasan yang diberikan dengan penuh bertanggungjawab. Kesabaran Pengajaran : Kita mestilah sabar menghadapi segala masalah dalam kehidupan. Bukti: Ahmad dan ibunya tabah menghadapi kemiskinan dan dia sanggup mengambil keputusan untuk berhenti sekolah demi bekerja memetik cili untuk menampung perbelanjaan keluarga. vi. 29 | B A D I A H B O L H A R I 6 6 0 9 0 7 1 3 5 2 5 8 . Ketabahan Pengajaran :Kita mestilah tabah menghadapi cabaran dalam kehidupan demi mematangkan diri.HBML 4203:KESUSASTERAAN MELAYU ii. Keikhlasan Pengajaran : Kita mestilah ikhlas semasa memberikan hadiah kepada seseorang. Kegigihan Pengajaran : Kita mestilah gigih belajar supaya menjadi manusia yang berjaya. Ahmad ikhlas memberikannya hadiah berupa sepasang kasut berjenama demi menghargai jasa gurunya. vii. Bukti: Cikgu Harun tahu bahawa anak muridnya.

Bukti: Cikgu Harun membelikan Ahmad sepasang kasut sekolah dan sepasang uniform sekolah 1.(hal 82)Penggunaan peribahasa lurus bendul menunjukkan sifat moral atau sifat yang baik seorang murid terhadap gurunya yang bersifat jujur dalam semua keadaan. Kesungguhan Pengajaran : Kita mestilah belajar bersungguh-sungguh demi mengubah kehidupan keluarga yang miskin.5.8 Gaya Bahasa Penyusunan cerpen ini telah disusun dengan begitu indah dengan permulaan cerita dengan dimulakan oleh Cikgu Harun yang menerima hadiah dari seseorang tanpa diketahuinya siapakah orang itu.Latar ialah segala unsur atau aspek yang mengiringi dan mendampingi perkembangan sesebuah tema dan persoalan yang menjadi pokok pemikiran pengarang.Aspek yang menjadi focus stail dan gaya bahasa merupakan satu keistimewaan dalam cerpen ini.Kehidupan orang Melayu yang dipenuhi dengan penggunaan bahasa yang puitis . Baik hati Pengajaran : Kita mestilah menghulurkan bantuan kepada sesiapa yang memerlukannya mengikut kemampuan kita demi mengurangkan beban mereka. ix. Untuk memperindahkan sesuatu teks sastera. dan sebagainya.HBML 4203:KESUSASTERAAN MELAYU viii. Kesungguhan Cikgu Harun untuk membantu anak murid tersebut telah menjadi semangat kepada anak murid untuk meraih kejayaan di masa hadapan.Unsur 30 | B A D I A H B O L H A R I 6 6 0 9 0 7 1 3 5 2 5 8 telah mengingatkan Cikgu Harun siapakah pemberi hadiah . teks tersebut juga hendaklah disertai dengan latar atau setting. Di sini jelas kepada kita bahawa nilai dan sikap tegas Cikgu Harun satu ketika dahulu telah membuahkan kejayaan kepada anak muridnya. Bukti: Ahmad belajar bersungguh-sungguh sehingga berjaya menjawat jawatan tinggi dalam sebuah syarikat kasut berjenama. Dalam pernyataan Kadang-kadang Ahmad dilihatnya seperti lurus bendul. penyusunan ayat. indah dan menarik menguatkan lagi unsur-unsur intrinsik dalam cerpen ini. Gaya bahasa dalam cerpen Kasut Kelopak Jantung dapat kita lihat dari segi pemilihan kata.Ingatan Cikgu Harun terhadap seorang muridnya yang miskin . yang pernah didendanya satu ketika dahulu tersebut.

31 | B A D I A H B O L H A R I 6 6 0 9 0 7 1 3 5 2 5 8 .Perjalanan untuk mencapai kemajuan sehingga kini bukanlah berlangsung secara licin. Refleksi psikologi yang menyentuh dan meninggalkan kesan kepada pembaca atau penonton yang mengamati sesebuah karya menunjukkan ukuran dan kesan pengaruh sesebuah karya itu terhadap khalayak. ideology dan agama menjadi perkara utama dalam kritikan moral dalam sesebuah teks sastera. para pelajar kita dapat melihat khazanah sastera yang begitu indah sehingga dapat dijadikan teks untuk mereka belajar.Latar masa pula ialah peristiwa 30 puluh tahun yang lalu. tetapi penuh ranjau dan onak yang mencabar kegigihan tokoh-tokoh penjuang bahasa dan sastera Negara kita. di padang sekolah Ahmad dan di rumah Ahmad sendiri.Unsur humanisme. Hasilnya kini. Penutup Demikianlah gambaran tentang bagaimana sejarah perkembangan kesusasteraan Melayu tradisional dan kesusasteraan moden Negara kita.Watak diceritakan dengan nilai moral yang baik seperti patuh. penghasilan teori moral yang digunakan dalam mengkritik cerpen ini yang mana jelas keprihatinan Cikgu Harun untuk membantu anak muridnya Ahmad setelah melihat kemiskinan hidup Ahmad . bertanggungjawab dan seorang yang gigih berusaha.Watak utama yang hidup di kampung hidup dalam kesusahan namun mempunyai keperibadian moral yang amat tinggi.Latar masyarakat terdiri daripada mereka yang hidup di kampung. budaya dan masa.HBML 4203:KESUSASTERAAN MELAYU dalam latar ialah tempat.Begitulah . mengkaji dan mendalami keindahan sastera yang kita warisi dari generasi ke generasi. Latar tempat dalam cerpen yang dikaji ialah di dalam kelas darjah tiga iaitu kelas Ahmad . cara hidup watak .Bantuan yang dihulurkan oleh Cikgu Harun kepada Ahmad dapat menyedarkan kepada kita sebagai pembaca teori moral juga dapat disalurkan dengan baik dalam karya sastera.

100 tahun Pergerakan Bahasa dan Sastera Melayu 1888-1988.2000.2009. Selangor Darul Ehsan Hashim Awang. S.Shah Alam:Malindo Printers Sdn Bhd 32 | B A D I A H B O L H A R I 6 6 0 9 0 7 1 3 5 2 5 8 .Kritikan Kesusasteraan – Teori dan Penulisan.1988.HBML 4203 Kesusasteraan Melayu .Oxford Fajar Sdn Bhd.Dewan Bahasa dan Pustaka Teuku Iskandar.Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd Sahlan Mohd Saman.2010.1995.Membesar Bersama Kesusasteraan.Wahab Ali. Kementerian Pendidikan Malaysia.Kritikan Estetik Sastera.Sastera Bandingan Konsep Teori dan Amalan.Open University Malaysia.Dewan Bahasa dan Pustaka. 1986.Kajian Teks Melayu Klasik Terpilih.HBML 4203:KESUSASTERAAN MELAYU RUJUKAN A.1999.Antologi Kasut Kelopak Jantung & Novel Istana Menanti. Mustafa Mohd Isa.Othman Kelantan.Kesusasteraan Klasik Melayu Sepanjang Abad. Kuala Lumpur Dr Harun Jaafat. Kuala Lumpur.1995.Petaling Jaya: Fajar Bakti Sdn Bhd Shamsuddin Jaafar.Dewan Bahasa dan Pustaka.Kuala Lumpur:Dewan Bahasa dan Pustaka Masri Karjah.

HBML 4203:KESUSASTERAAN MELAYU 33 | B A D I A H B O L H A R I 6 6 0 9 0 7 1 3 5 2 5 8 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.