HBML 4203:KESUSASTERAAN MELAYU

Daftar Isi kandungan BIL ISI KANDUNGAN 1. Daftar Isi Kandungan 2. Sekapur Sirih 3. Soalan Tugasan 4. 1.1 Definisi Konsep 1.1.1 Kesusasteraan 1.1.2 Kesusasteraan Melayu 5. 1.2 Sejarah Perkembangan Kesusasteraan Melayu 1.2.1 Sejarah Perkembangan Kesusasteraan Melayu Tradisional 1.2.2 Sejarah Perkembangan Kesusasteraan Melayu Moden 6. 1.3 Bentuk-Bentuk Kesusasteraan Melayu Moden 1.3.1 Novel 1.3.2 Cerpen 1.3.3 Drama 1.3.4 Sajak 7. 1.4 Aliran dalam Kesusasteraan Melayu Moden 1.4.1 Klasikisme 1.4.2 Romantisisme 1.4.3 Realisme 1.4.4 Naturalisme 1.4.5 Absurdisme 1.4.6 Surealisme 1.4.7 Islaminisme 9. 1.5 Kritikan Sastera 1.5.1 Pengenalan Kritikan Sastera 1.5.2 Sinopsis Kasut Kelopak Jantung 1.5.3 Tema & Persoalan 1.5.4 Plot 1.5.5 Watak dan Perwatakan 1.5.6 Latar 1.5.7 Sudut Pandangan 1.5.8 Gaya Bahasa 10. 11. 12. Penutup Rujukan Lampiran Power Point

MUKA SURAT 0 1 2 3–4 4–5 5 5–8 9 – 11 11 – 12 12 13 – 14 14 – 16 16 16 – 17 17 17 – 18 18 18 19 19 20 21 22 – 24 24 – 25 25 – 26 26 – 28 29 – 30 30 31

1 |BADIAH BOLHARI 660907135258

HBML 4203:KESUSASTERAAN MELAYU

SEKAPUR SIRIH

Bersyukur ke hadrat ALLAH S.W.T kerana dengan limpah izinNYA maka saya dapat menyiapkan tugasan ini dalam masa yang ditetapkan.Dengan kesempatan ini juga, saya ingin merakamkan jutaan terima kasih saya kepada Pensyarah Kursus iaitu ENCIK HASNAN LEE BIN TUBAH yang banyak memberi bimbingan dan tunjuk ajar kepada saya untuk menyiapkan tugasan ini. Setinggi-tinggi rasa terima kasih juga saya ucapkan kepada rakan-rakan seperjuangan yang mengikuti kursus ini yang banyak membantu memberi idea semasa dalam perbincangan sepanjang tempoh saya untuk menyiapkan tugasan ini. Kepada keluarga yang tersayang terima kasih jua saya titipkan kerana memahami tugas saya sebagai seorang pendidik dan pelajar.Semoga usaha murni kita untuk mencapai kejayaan akan kita kecapi bersama nanti.

Sekian.

2 |BADIAH BOLHARI 660907135258

HBML 4203:KESUSASTERAAN MELAYU

SOALAN TUGASAN

Anda telah dipilih oleh pihak sekolah anda untuk membentangkan kertas kerja dalam Seminar Kesusasteraan Melayu anjuran Jabatan Pelajaran Daerah di tempat anda.Sediakan kertas kerja tersebut dengan selengkapnya yang mengandungi bahan-bahan berikut:-

(a)Pengenalan kesusasteraan, sejarah dan perkembangan kesusasteraan Melayu tradisional dan moden, termasuk bentuk-bentuk serta aliran-aliran dalam penulisan sastera.

(b)Kritikan sastera berdasarkan teori-teori kesusasteraan,unsur-unsur intrinsik dalam karya sastera , selain kefahaman, pemahaman serta penghayatan sesuatu teks sastera sekolah menengah

( C ) Persembahan pembentangan kertas kerja dalam bentuk ‘Power Point’ yang meliputi keseluruhan kandungan utama kertas kerja

3 |BADIAH BOLHARI 660907135258

Kesimpulannya kesusasteraan merupakan sebahagian daripada budaya manusia ia merupakan ekspresi diri manusia dan juga menifestasi manusia terhadap bahasa yang dipertuturkan oleh mereka sendiri. dan secara menyeluruhnya dimaksudkan persuratan yang bersifat halus dan indah. Faham makna kesusasteraan bererti menguasai asas kepada pengkajian kesusasteraan. kesusteraan merujuk kepada karyakarya lisan serta juga lisan yang membawa unsur-unsur cereka dan disampaikan melalui bahasa dan berbagai-bagai perkataan. Susastera memberi erti seni sastera atau seni bahasa. Muhammad Hj Salleh (1995) berpendapat. ” Ali Ahmad (1994) berpendapat. Di samping itu.HBML 4203:KESUSASTERAAN MELAYU 1. Kesusasteraan dapat mengisi banyak keperluan dan menyebarkan berbagai-bagai nilai yang mungkin tidak dapat ditanggap dengan serta merta. Khalayak bermaksud pembaca bagi karya yang bertulis atau penonton drama. Jika kita berpegang kepada kenyataan yang dikeluarkan oleh Ali Ahmad ‘satu perkara asas bagi ilmu kesusasteraan’ tentulah apapun yang ingin dikaji. Dari segi hurufiahnya.1. Ramai sarjana telah memberikan pendapat yang tidak kurang pentingnya kepada pengkaji dan pelajar kesusasteraan. 4 |BADIAH BOLHARI 660907135258 . Kesusasteraan mungkin tidak sama menarik dengan suatu permainan computer atau program televisyen. Sastera berasal daripada bahasa Sanskrit CASTRA. Manakalan Kamus Dewan menyimpulkan bahawa kesusasteraan merupakan kesemua hasil seni yang disampaikan melalui bahasa dan ditujukan kepada khalayak. Hashim Awang ( 1987 ) mengatakan kesusasteraan itu adalah “Ciptaan seni yang disampaikan melalui bahasa. tetapi ia memberikan sesuatu yang berbeza. dinilai dan dianalisis dalam bidang kesusasteraan itu dahulu. yang disebut SYSTRA yang bererti kitab suci.1 Kesusasteraan Kesusasteraan merupakan sebuah hasil seni yang disampaikan melalui bahasa.1 Definisi Konsep 1. Kesusasteraan merupakan ciptaan seni yang dinyatakan dengan bahasa yang indah dan mengandungi isi yang baik lagi berfaedah. sastera pula memiliki keindahan dalam aspek-aspek isi atau daya pengucapannya. perkataan kesusteraan bermaksud ‘ kumpulan buku-buku yang indah bahasanya dan baik isinya. Ia mungkin dituturkan iaitu disebut sastera lisan dan yang ditulis disebut sastera tulisan. Kesusteraan boleh dimaksudkan segala pengucapan yang indah samada dalam bentuk lisan atau tulisan.

Sastera ditulis dengan tujuan tertentu seperti soal-soal 5 |BADIAH BOLHARI 660907135258 . Penulis cerita akan merasa tenteram dan damai apabila mampu menghasilkan sesuatu cerita yang dapat menyentuh perasaannya dan juga pembaca dari segi isi ceritanya mahupun aspek-aspek lain penulisannya. Sastera memberi erti seni sastera atau seni bahasa. Pengalaman-pengalaman ini diterjemahkan melalui kisah-kisah yang ditulis oleh mereka yang terangkum di dalamnya pelbagai bidang. Dengan maksud yang lain.1. moral atau ilmu pengetahuan yang tinggi nilainya. Pengarangpengarang yang menghasilkan sesuatu karya sastera merupakan sekumpulan manusia yang telah menimba banyak pengalaman.HBML 4203:KESUSASTERAAN MELAYU Ali Ahmad(1994) menyusur lebih jauh ke dalam makna kesusasteraan dengan mengupas asal-usul kata sastera. Bagi pembaca pula.Menurutnya ‘sastera berasal daripada bahasa Sanskrit castra.Memang tidak dapat dinafikan bahawa karya-karya kesusasteraan sebenarnya sarat dengan unsur pendidikan/pengajaran/didaktik. dan secara umumnya dimaksudkan persuratan.Kesusasteraan berfungsi memberi kepuasan estetik . Unsur Intelek : Karya sastera haruslah menimbulkan satu-satu fikiran tertentu yang bernilai dan menarik. Kesusteraan Melayu mengandungi 4 unsur utama :i. Kandungannya haruslah mencerminkan persoalan tentang masyarakat bangsa Melayu sama ada pada zaman silam zaman moden hari ini. 1. yang bererti kitab suci.dengan membaca karya yang mempamerkan keindahan akan merasa satu kepuasan yang tidak dapat digambarkan dalam dirinya.Pendidikan/Pengajaran/Didaktik .2 Kesusasteraan Melayu Kesusteraan Melayu adalah hasil ciptaan yang ditulis melalui perantaraan Bahasa Melayu dan lahir sebagai hasil daripada keistimewaan sifat masyarakat melayu. Sarjana kesusasteraan menyimpulkan bahawa sekurang-kurangnya kesusasteraan mempunyai dua fungsi yang jelas iaitu:1. estetik adalah satu bentuk perasaan indah yang muncul sama ada dalam diri penulis ataupun pembaca. Pengalaman mereka ini dijadikan prosa atau puisi dan diadun dengan unsur-unsur pengajaran. yang disebut syastra. 2.Hashim Awang mendefinisikan estetik dalam Glosari Mini Kesusasteraan sebagai’Kajian atau sains tentang keindahan dalam sastera atau seni lainnya.

politik dan sebagainya. moral. Dua faktor luar yang mempengaruhi penghasilan karya dalam bahasa Melayu iaitu pengaruh animisme yang terlihat dalam mitos dan legenda. Berkait dengan perasaan manusia iaitu perasaan pengarang dan pembaca seperti perasaan sedih. Kesusasteraan Melayu Tradisional merupakan satu bidang kajian yang sangat luas dan sentiasa berkembang dan melahirkan penemuan-penemuan baru yang pelbagai sifatnya. keazaman. Kesusteraan Melayu tercipta sepanjang masa. ii. Kesusasteraan Melayu merupakan kesusteraan yang berfungsi untuk mengajar dan menghibur. iv. Kesusteraan Melayu terbahagi kepada d ua iaitu Kesusteraan Melayu Tradisional dan Kesusteraan Melayu Moden. memilih kata-kata. gembira dan sebagainya. Ia merupakan satu cabang kegiatan seni masyarakat Melayu yang terawal dan terpenting.Menurut Profesor Ismail Hussein. iii.HBML 4203:KESUSASTERAAN MELAYU masyarakat.1 Sejarah dan Perkembangan Kesusasteraan Melayu Tradisional. ekonomi. keinginan. Oleh itu Kesusteraan Melayu boleh disimpulkan sebagai ciptaan seni yang menggunakan Bahasa Melayu sebagai alat penyampaian. Unsur Imaginasi : Ketajaman daya penglihatan dan gaya pengamatan (daya khayalan) pengarang terhadap sesuatu benda atau peristiwa yang dilukisnya melalui perantaraan bahasa. Satu lagi ialah pengaruh Arab-Parsi. mengalami proses perkembangan dan perubahan. Karya sastera sebagai bahan untuk pembaca mendapat panduan dan pengetahuan. Kesusasteraan Melayu dapat berkembang pesat kerana adanya kecenderungan dan usaha-usaha pembembangan agama Islam menggunakan sastera sebagai alat penyebarannya. Kesusteraan lahir bersama kelahiran masyarakat sebagai alat untuk menyatakan perasaan.2. Unsur teknik : Soal bagaimana pengarang menyusun peristiwa dalam cerita. Kesusasteraan Melayu tradisional adalah semua gejala kesusasteraan yang berbentuk lisan atau bertulis tetapi tidak bercetak 6 |BADIAH BOLHARI 660907135258 .2 Sejarah Perkembangan Kesusasteraan Melayu 1. menyusun adegan dan sebagainya. 1. Unsur Emosi : Membezakan karya sastera dengan bukan sastera. pengalaman dan pengetahuan masyarakat.

Perwatakan tokohtokoh dalam legenda sengaja dilebih-lebihkan untuk melihat keistimewaan pada legenda yang diceritakan.HBML 4203:KESUSASTERAAN MELAYU Berdasarkan pernyataan di atas. Sastera Melayu tradisional juga menonjolkan legenda yang merupakan watak manusia yang pernah hidup atau dipercayai mempunyai hubungan dengan sejarah. daya kreativiti mereka dalam bidang kesusasteraan tidak pula mati begitu sahaja.Pengkaji kesusasteraan Melayu membahagikan kesusasteraan Melayu Tradisional kepada dua golongan yang utama iaitu Kesusasteraan Lisan dan Kesusasteraan Tulisan Kesusasteraan lisan(tradisi lisan) lahir di kalangan masyarakat Melayu yang lazimnya terdiri daripada kaum tani dan nelayan. Cerita binatang pula ialah cerita teladan yang secara tersirat mengandungi pengajaran.Pada waktu tersebut sistem tulisan belum lagi muncul dan masyarakat lazimnya buta huruf. Kesusasteraan lisan ini pula terbahagi kepada mitos. desa-desa dan pinggir pantai.Mitos tidak berdasarkan logik tetapi ia amat dipercayai oleh golongan rakyat Melayu satu ketika dahulu.Mereka ini tinggal di kawasan yang jauh di pedalaman. cerita binatang dan cerita dongeng pula diceritakan adalah sebagai penghibur pada zaman dahulu .Cerita rakyat ini dianggap milik bersama dan dijadikan alat komunikasi kerana tidak adanya kemudahan bekalan elektrik seperti zaman moden. legenda dan cerita rakyat yang masing-masingnya mempunyai keistimewaan yang tersendiri.Sebaliknya ia dikembangkan melalui pertuturan atau penceritaan secara lisan. Cerita rakyat seperti cerita jenaka.Genre ini mengandungi cerita tentang unsur-unsur keagamaan dan dianggap benar oleh masyarakat dan menceritakan juga tentang kewujudan dewa-dewi.Walaupun tidak menguasai sistem tulisan. amat jelas kepada kita bahawa kesusasteraan Melayu Tradisional merupakan satu wahana yang luas dan terdiri daripada berbagai-bagai bentuk dan sifat.Kesusasteraan lisan dikenali juga sebagai kesusasteraan rakyat.Atas sebab itulah hasil-hasil kesusasteraan yang dicipta oleh kelompok ini disebut sebagai kesusasteraan lisan kerana penyampaian cerita secara lisan.Sebagai contoh mitos merupakan cerita yang banyak berkaitan dengan unsur-unsur ajaib dan supernatural.Haiwan yang diberi sifat sebagai manusia menjadi watak utama yang memberi 7 |BADIAH BOLHARI 660907135258 .Cerita jenaka berlatarkan rakyat biasa dan watak-watak utamanya ialah manusia biasa dan bukan golongan bangsawan atau raja-raja.

Sistem tulisan Arab Islam ini kemudiannya disesuaikan dengan sebutan dalam bahasa Melayu.Semua hasil karya ini sama ada lisan atau bertulis merupakan satu dokumen penting yang merakamkan segala perihal kehidupan masyarakat Melayu Tradisional.Ia adalah himpunan daya kreativiti masyarakat Melayu tradisional yang menyerlahkan daya fikir.HBML 4203:KESUSASTERAAN MELAYU pengajaran kepada pembaca. sistem tulisan ini tidak meluas dan akhirnya pupus.Orang Melayu kini mempunyai sistem tulisan yang dinamakan tulisan Jawi. jati diri dan kebijaksanaan masyarakat Melayu (Mutiara Sastera Melayu Tradisional 2003:xiv) Sebagai kesimpulannya. Kesusasteraan tulisan(tradisi tulisan) muncul apabila orang Melayu mula menerima pengaruh luar.Pengaruh luar yang awal menyerap ke dalam kebudayaan Melayu adalah pengaruh India.Melalui kemasukan pengaruh India.Di istana lahirlah tokoh-tokoh sasterawan Melayu Tradisional yang menghasilkan karya sama ada yang asli ataupun salinan semula kerana pada masa itu mesin cetak belum wujud.Kedatangan agama Islam ke alam Melayu membuka satu lembaran baru dalam kamus kesusasteraan Melayu. cita rasa.Walau bagaimanapun. Tradisi tulisan lebih condong kepada istana menjadikan istana sebagai pusat penyebaran ilmu pada masa itu. sebagaimana yang dinyatakan oleh Harun Mat Piah kesusasteraan Melayu Tradisional merujuk kepada karya yang mempunyai ciri-ciri seperti di bawah:• bersifat kolektif dan dianggap sebagai milik bersama masyarakat hasil karya bersifat feudal karya yang terbatas pencipta dan khalayak dihasilkan sebelum 1800 • • • 8 |BADIAH BOLHARI 660907135258 .sentuhan jiwa. orang Melayu diperkenalkan dengan sistem tulisan. akal budi.Agama Islam muncul bersama-sama dengan sistem tulisan yang lengkap bersumberkan Al-Quran sebagai kitab suci ornag Islam.Biasanya tema utama yang disampaikan dalam cerita dongeng ialah pengembaraan.Cerita dongeng pula ialah cerita yang direka untuk dijadikan teladan semata-mata dan ia merupakan warisan nenek moyang orang Melayu.

Bukhari al-Jauhari.Tokoh-tokoh yang terkenal pada zaman ini ialah seperti Tun Seri Lanang.sastera hikayat.HBML 4203:KESUSASTERAAN MELAYU • bersifat fungsional . Prosa tradisional bukan naratif pula terdiri daripada sastera undang-undang. Sheikh Daud al-Fatani.Jenis Kesusasteraan Melayu Tradisional membawa pembaca menerokai dua cabang kesusasteraan Melayu Tradisional iaitu Prosa Tradisional yang dipecahkan kepada naratif dan bukan naratif. Hamzah Fansuri. berzanji. seloka. Syed Muhammad bin Zainal Abidin dan Sheikh Ahmad bin Muhammad Zain al-Fatani. sastera panji dan sastera epik.Puisi tradisional yang digolongkan berbentuk naratif ialah syair. ghazal.Naratif lisan terdiri daripada mitos.Persoalan dan latar masyarakat dalam kesusasteraan Melayu tradisional berkisar pada keagungan raja dan Negara. kepahlawanan.legenda.gurindam. kesetiaan rakyat dan gambaran masyarakat. sastera agama sastera kitab. 9 |BADIAH BOLHARI 660907135258 .Puisi tradisional juga boleh dipecahkan kepada puisi yang berbentuk naratif dan bukan naratif. tokoh dan persoalan dan latar masyarakat. Raja Ali Haji.tarikh dan waktu • • • gaya bahasa yang berbeza daripada gaya bahasa kini hasil karya yang bersifat statis kerana tidak memperlihatkan keragaman tema dalam sesuatu genre Kesusasteraan Tradisional merupakan himpunan karya-karya kesusasteraan dalam semua bentuk yang terhasil sejak manusia wujud tetapi tidak melepasi zaman selepas wujudnya mesin cetak. dan cerita rakyat. peribahasa dan mantera.pelbagai genre perkembangan kesusasteraan Melayu tradisional tidak dibatasi oleh zaman. Nuruddin al-Raniri. sastera ketatanegaraan. dan yang bukan naratif ialah pantun.Naratif pula dipecahkan lagi kepada naratif lisan dan naratif tulisan. Sejarah kesusasteraan Melayu Tradisional menyorot tentang tahap.Manakala naratif tulisan terdiri daripada sastera sejarah.

HBML 4203:KESUSASTERAAN MELAYU 1. Bentuk kesusasteraan Melayu moden ialah seperti penghasilan karya novel.Terdapat tiga jenis cerpen iaitu cerpen panjang.Maka .Sehubungan dengan itu. memanipulasikan kata. cerpen berunsur Islam dan cerpen berdasarkan karya tradisional.Bentuk seterusnya ialah novel remaja dan satu lagi bentuk novel yang dikhaskan untuk bacaan kanak-kanak dipanggil novel kanak-kanak.Sajak protes yang menggambarkan unsur-unsur protes di dalamnya dan sajak-sajak eksperimen yang mengkonkritkan idea dan kata. suku kata dan tanda baca dan ada yang menggunakan rajah-rajah tertentu. Hamzah Fansuri telah dianggap sebagai Bapa Kesusasteraan Melayu Moden berdasarkan ketinggian mutu karya-karya yang telah beliau hasilkan. meninggalkan segala bentuk amalan menulis sastera tradisional. beliau berpegang teguh kepada kecemerlangan Islam telah mengubah setiap aspek kehidupan umat Melayu.Kemudian novel Melayu asli dihasilkan yang berlatarkan Tanah Melayu dan mengemukakan watak bangsa Melayu.Genre novel di dalam kesusasteraan Melayu moden merupakan kesinambungan daripada genre hikayat dan cerita lipur lara di dalam prosa Melayu tradisional. Sajak ialah satu-satunya genre puisi di dalam kategori Puisi Melayu moden.Ciri-ciri cerpen adalah cerpen tidak mementingkan watak utama. Cerpen juga adalah salah satu genre kesusasteraan Melayu moden.Salah satu daripada perubahan tersebut ialah di dalam bidang persuratan. Perkara lain yang dijadikan asas kepada kemodenan itu ialah perubahan yang berlaku di dalam isi kandungan karya yang dicipta.Pada tahun 1970-an dan 1980-an.2. novel banyak berkisarkan persoalan moral dan agama yang dinamakan sebagai novel berunsur Islam.Puisi moden telah dihasilkan oleh Omar Mustafa pada tahun 1913.Karya-karya telah ditulis dengan mengemukan idea-idea yang berpijak di bumi nyata.latar dan tempatnya tidak jelas dan tiada unsur konflik yang memerlukan peleraian.Agama Islam telah memberi sumbangan terpenting ke arah tamadun bangsa Melayu melalui penyebaran ilmu.2 Sejarah dan Perkembangan Kesusasteraan Melayu Moden Syed Muhammad Naquib Al-Attas di dalam bukunya mengatakan bahawa Islam telah membawa kepada kemodenan ke alam Melayu. 10 | B A D I A H B O L H A R I 6 6 0 9 0 7 1 3 5 2 5 8 .Sajak mempunyai pelbagai jenis dan bentuk seperti sajak kabur yang mana gambaran yang diberikan tidak jelas.

Drama realism pula terhasil menggunakan cerita yang diambil daripada masalah-masalah yang timbul dalam kehidupan seharian.Satu lagi jenis drama ialah drama absurd yang mempersoalkan hal-hal yang berhubung dengan kejiwaan dan konflik batin manusia.Oleh kerana itu ia dihasilkan menggunakan bahan.Aliran yang dimaksudkan ialah aliran romantisisme iaitu aliran sastera yang memberi penekanan kepada perasaan romantik. Dalam memperkatakan perkembangan kesusasteraan Melayu Moden .Zaman Asas 50 telah berjaya membawa aliran baru dalam perkembangan bahasa dan sastera.cerpen. genregenre sastera seperti novel dicetak dalam bentuk buku. 11 | B A D I A H B O L H A R I 6 6 0 9 0 7 1 3 5 2 5 8 . mereka mengajak golongan belia keluar daripada kebudayaan kuning melalui penerbitan majalah agama. sajak dan novel.Aliran realisme ialah aliran yang menggembleng isu masyarakat yang memperjuangkan keadilan sosial. yang banyak dihasilkan ialah drama ssejarah bersesuaian dengan semangat kebangsaan yang meluap-luap di kalangan rakyat pada masa itu. peranan golongan intelek agama iaitu mereka yang cerdik dan pandai dalam hal agama Islam tidak dapat dipertikaikan. majalan.Pelopor puisi Melayu moden atau sajak ialah Muhammad Yassin Maamor atau Punggok.Sehubungan dengan itu.pendidikan dan penulisan yang berunsur Islam. Asas kesusasteraan Melayu Moden yang dikarang oleh Abdullah Munsyi menjadi pegangan para pengarang selepas beliau pada tahun-tahun 1860-an dan seterusnya. drama puruba dan drama pra-realisme.Di antara tiga jenis drama ini.Pada era sebelum Perang Dunia Kedua. Zaman Asas 50 merupakan sebuah persatuan penulis yang bertujuan untuk mempertingkatkan martabat sastera dan budaya melalui penciptaan karya-karya yang mengandungi pemikiran kea rah kemajuah.Mereka mempunyai latar belakang. menyatukan seluruh kaum penulis serta menjaga kebajikan dan memberi perlindungan kepada para penulis. dialong dan cara pementasan yang realistik. setting.Pengaruh luar dan teknologi moden telah menyebabkan terhasil dan tersebar karya sastera dalam bahasa Melayu. lahir akhbar.Drama konvensional ialah drama sandiwara dan drama realism.HBML 4203:KESUSASTERAAN MELAYU Seterusnya ialah genre drama moden dibahagikan kepada dua kategori iaitu drama konvensional.Drama sandiwara pula dipecahkan lagi kepada drama sejarah.Apabila syarikat-syarikat percetakan didirikan.Karya-karya yang dimaksudkab itu tersiar dalam akhbar dan majalah yang tumbuh akibat kemasukan teknologi percetakan. pilu dan sedih.

Novel adalah salah satu karya fiksyen berbentuk prosa. ditulis dengan gaya narasi. Menurut Hashim Awang novel adalah prosa cerita yang panjang dan menceritakan kisah hidup manusia pada sesuatu tempat dan dalam suatu masa tertentu untuk menlahirkan satu persoalan kehidupan yang menarik. dan Yunani (novellus) yang membawa maksud sebuah karya prosa fiksyen yang panjang.Pengarang veteran terus berkarya sekalipun penulis baru muncul dari semasa ke semasa. 12 | B A D I A H B O L H A R I 6 6 0 9 0 7 1 3 5 2 5 8 . yang kadang-kadang digabungkan dengan maklumt untuk menggambarkan suasana. biasanya panjang dan kompleks yang berkaitan dengan pengalaman dan kelakuan sosial. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (1995 : 694) Novel adalah karangan prosa yang panjang mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang-orang disekelilingnya dengan menonjolkan watak dan sifat setiap pelaku. biasanya lebih dari 10. cerpen dan drama.3 Bentuk-bentuk Kesusasteraan Melayu Moden. Ia lebih panjang. Menurut Kamus Dewan novel didefinisikan sebagai cerita dalam bentuk prosa. akhbar .3. Sebuah novel mempunyai ciri-ciri seperti: i.000 patah perkataan dan Jalan ceritanya lebih kompleks.HBML 4203:KESUSASTERAAN MELAYU Selepas perang sehingga tahun 1970-an penulisan novel tidak begitu menggalakkan namun kemunculan penulis skrip dan drama telah mengambil tempat. ii. 1.German ( novelle).Dalam dekad 50-an dunia persajakan Melayu telah terhasil sejajar dengan faktor kepesatan penghasilan novel. bersifat realistik. sayembara dan kumpulan cerpen memberi sumbangan yang amat bermakna. Novel merupakan karya fiksyen yang mengungkap aspek-aspek yang lebih mendalam dan disajikan dengan halus. iv. 1. iii. kerana ia merupakan tanggapan pengarang terhadap situasi persekitarannya.1 Novel Novel berasal dari bahasa Italia (novella).Cerpen-cerpen berkembang pesat dalam dekad ini kerana majalah.Zaman Mutakhir adalah zaman dalam tahun-tahun 1980-an.

Syed Syeikh AlHadi dianggap sebagai Bapa Pernovelan berdasarkan kajian yang menunjukkan bahawa Hikayat Setia Asyik Kepasa Maksyuknya atau Hikayat Faridah Hanum merupakan novel pertama yang dihasilkannya. Selain Syed Syeikh al-Hadi. Cerita pendek berasal dari latar sebuah situasi yang digambarkan singkat yang dengan cepat tiba pada tujuannya. Di samping itu terdapat cerpen panjang. novel kanak-kanak. banyak novel bermutu dihasilkan.3. novel berunsur Islam. Kemudian terdapat persoalan baru iaitu gesaan mencapai kemajuan dalam bidang pelajaran dan penguasaan ilmu melalui’ Berusaha Itu Perbendaharaan yang Kekal’ dan beberapa cerpen lain seperti ‘Si Buta Menyesal Menjadi Celik. Kesemua cerpen ini merupakan cerpen konvensional kerana ia tidak mementingkan watak utama. Dari Perangkap Ke Penjara dan Kejadian Dalam Estet.HBML 4203:KESUSASTERAAN MELAYU Novel merupakan kesinambungan daripada genre hikayat dan cerita lipur lara. Cerita pendek cenderung padat dan menjurus kepada tujuannya berbanding kepada karya fiksyen yang lebih panjang seperti novel. Ia biasanya memusatkan perhatian pada satu kejadian. Cerpen absurd seperti Gap-gup-gup memanfaatkan aliran absurdisme. novel Melayu asli. novel konvensional. persoalan moral dan agama kembali mendominasi Kesusasteraan Melayu Moden. Usman Awang dan Awa nil-Sarkam yang melahirkan cerpen seperti Patah Tumbuh. Manakala pada tahun 1970-an dan 1980-an. Abdul Rashid Talu merupakan novelis pertama yang menghasilkan novel Melayu asli seperti Kawan Benar (1927). Pada tahun 1960-an dan 1970-an. Berikut merupakan bentuk-bentuk novel yang ada dalam Kesusasteraan Melayu moden seperti. novel absurd dan novel tak konvensional. jumlah watak yang terbatas dan mencakupi waktu yang singkat. dengan selaras dengan cerita lisan. Asas 50 melahirkan tiga cerpenis iaitu Keris Mas. novel sejarah. novel popular. latar tempat dan masa yang tidak jelas dan tiada unsur konflik yang memerlukan peleraian. novel remaja. Cerpen mula muncul awal tahun 1920 yang bertajuk Kecelakaan Pemalas karya Nor bin Ibrahim yang lebih berlatarbelakangkan negara-negara Barat dan Timur Tengah. Cerpen cenderung untuk menghasilkan cerita kurang kompleks berbanding novel. Ini adalah disebabkan kesedaran mendalam para pengarang untuk mengajak khalayak mempraktikkan ajaran Islam. 1. novel saduran.2 Cerpen Cerita pendek atau sering disingkat sebagai cerpen adalah suatu bentuk prosa naratif. Degup Jantung dan Putih Mata. mempunyai satu plot. 13 | B A D I A H B O L H A R I 6 6 0 9 0 7 1 3 5 2 5 8 . Iakah Salmah? dan 12 Kali Sengsara.

drama tradisional yang popular di Kelantan. Ia berasal dari bahasa Yunani “draomai” yang bermaksud berbuat. Drama bangsawan dan drama sandiwara.sejenis drama tradisioanal Melayu yang dikatakan dipengaruhi oleh seni darama Siam. Drama adalah hidup yang dilukiskan dengan gerakan. Konflik dari sifat manusia merupakan sumber pokok drama. • Wayang Kulit . Bentuk-bentuk drama dalam Kesusasteraan Melayu Moden ialah Drama Tradisional. Drama bangsawan merupakan perintis kepada persembahan drama moden. Menora telah menjadi popular dinegeri Perlis.3. Drama tradisional mengikut pendapat Amin Sweeney ialah karya drama yang dianggap oleh masyarakat yang mewarisinya sebagi hasil yang diwarisi secara turun temurun dari generasi yang lampau. puteri yang kacak dan cantik. ia tidak melibatkan penggunaan skrip berbanding drama moden. 14 | B A D I A H B O L H A R I 6 6 0 9 0 7 1 3 5 2 5 8 . Penggiatnya menghafal dialog-dialog penting sebagai jalan cerita diikuti dengan dialog-dialog lain secara spontan semasa beraksi di pentas. • Makyung . Kedah dan Kelantan. Tok Puteri memainkan peranan sebagai pawang atau bomoh untuk mengawal penyakit yang dibawa oleh roh-roh atau semangat jahat. Watak-wataknya terdiri daripada pahlawan.HBML 4203:KESUSASTERAAN MELAYU cerpen berunsurkan Islam dan cerpen berdasarkan karya tradisional. Drama ini digunakan untuk mengubati orang sakit. • Menora . cerpen panjan 1. putera. Permianan makyung ini dikatakan berasal dari negeri Patani. berlaku. Cerita Bangsawan berkisar kepada kisah raja-raja yang melibatkan alam kayangan dan nyata. hamba. Bentuk-bentuk cerpen dalam Kesusasteraan Melayu Moden ialah cerpen konvensional. Drama ini berasal daripada ritual memuja roh datuk nenek.sejenis drama tradisional Melayu yang terbahagi kepada beberapa jenis seperti wayang golek. Antara seni drama tradisional yang popular dalam masyarakat melayu adalah seperti berikut : • Main Puteri . wayang topeng dan wayang beber. cerpen abdurd. Namun. wayang wang.3 Drama Drama bermaksud perbuatan atau tindakan. bertindak dan sebagainya. Kini hanya wayang kulit yang masih kekal.Drama tradisional ini berkembang dengan popular sekali di kampungkampung di Kelantan.

suasana dan benda bersifat manusia. Terdapat juga set-set kadbod yang dilukis mengikut jalan cerita yang boleh disorongtarik. Sajak dihasilkan berdasarkan keindahan bahasa dari segi :• Metafora iaitu gaya bahasa kiasan atau perbandingan. Drama sandiwara inilah yang masih tergolong karya sastra karena masih memiliki unsur bahasa di dalamnya. Kata teater tersebut merupakan serapan dari bahasa Inggris. Lazimnya dipenuhi dengan segmen nyanyian. hutan. Sehingga. tersusun rapi dan biasanya terdiri daripada dua perkataan. Satu daripada perkataan itu bersifat konkrit. teknik lampu mengikut cara barat dan menggunakan set saiklorama. maupun yang dipentaskan langsung di panggung. iaitu tidak nyata. yaitu theater yang bermakna tempat pertunjukan atau panggung.HBML 4203:KESUSASTERAAN MELAYU jin dan raksasa. 1. Persembahan bangsawan melibatkan penggunaan panggung. iaitu nyata (maujud) dan menjadi objek untuk difikirkan. Antaranya tirai istana. Satu perkataan lagi bersifat abstrak (mujarad). Oleh kerana bangsawan memberi pengajaran. rangkap. tirai dan kadbodnya berfungsi sebagai penarik emosi kepada penonton. biasanya disebut juga dengan drama teater atau teater saja.3. awan kampung. perkataan sebaris. namun pada kenyataannya. yang menjadi pembanding • Personifikasi ialah gaya bahasa yang memberikan keadaan. hatinya menangis. Walaupun drama jenis ini memiliki nama khusus. padat. gua dan kosong. yaitu sandiwara. Untuk drama yang dipentaskan langsung di panggung. suku kata sebaris. Pengorangan contohnya sepi menggigit . laut. Sifat gaya bahasa ini ringkas. kebanyakan orang menyebutnya dengan “drama” saja. drama teater sebenarnya memiliki maksud drama panggung atau drama yang dipentaskan di panggung. Tema merupakan persoalan pokok atau persoalan utama yang dikemukakan dalam sesebuah puisi. Tema boleh juga diertikan sebagai idea pusat atau idea dasar. rima dan sebagainya. baik yang hanya dinikmati dari suaranya. Biasanya tirai-tirainya mengandungi tiga hingga tujuh set yang berbeza. Drama Sandiwara merupakan jenis drama pada umumnya yang menggunakan percakapan (dialog). Seni persembahan bangsawan juga dicirikan melalui teknik extra turn yang berfungsi sebagai penukar babak supaya pelakon boleh bersedia. 15 | B A D I A H B O L H A R I 6 6 0 9 0 7 1 3 5 2 5 8 .4 Sajak Sajak satu-satunya genre puisi dalam kategori Puisi Melayu Moden yang berbentuk bebas dan tidak terikat pada jumlah baris.

Jeda juga memberikan ruang kepada seseorang pendeklamasi mengambil nafas terutama apabila mendeklamasikan sesuatu kalimat yang panjang.Proses pembacaan sama ada senyap mahupun kuat terutama sewaktu mendeklamasikan puisi.HBML 4203:KESUSASTERAAN MELAYU • • Perulangan merupakan gaya bahasa dalam puisi yang terdapat pengulangan perkataan. Pengulangan begini menimbulkan kesan kehalusan.Pemendekan atau penyingkatan sesuatu kata. seperti. Pengulangan ini menimbulkan kesan keindahan bunyi dan bertujuan untuk menguatkan pernyataan maksud. i.Nada atau suasana yang terpancar daripada sesebuh puisi seperti nada murung.Ayat songsang. bak. keadaan atau suasana dengan jelas. iaitu bagai. Lazimnya jeda bermaksud pemberhentian seketika arus penuturan atau pendeklamasian sesuatu baris puisi untuk menandakan batas hubungan antara bahagian perkataan. sama ada songsang sebahagian atau songsang penuh. baris dan juga rangkap. Beban yang berat dapat dijulang. dan u) yang sama pada perkataan yang berturutan dalam baris-baris puisi. • Epifora . Aliterasi . e. Pengulangan menimbulkan kesan keindahan bunyi • • Asonansi . Sinkop . Ini kerana perbandingan itu menggunakan kata-kata tertentu.Gaya bahasa puisi yang pemilihan perkataannya membawakan pernyataan marah kian menyemarak 16 | B A D I A H B O L H A R I 6 6 0 9 0 7 1 3 5 2 5 8 . ungkapan. kemerduan atau keindahan bunyi. laksana. Anafora .Pengulangan huruf/bunyi konsonan yang sama dalam baris-baris sajak. biasanya pada awal perkataan yang berturutan.Gaya bahasa yang mengulang satu perkataan atau lebih pada awal baris puisi.Gaya bahasa yang membandingkan sesuatu benda. • • • Inversi . dan umpama. kelembutan.Gaya bahasa yang mengulang perkataan pada akhir baris puisi yang bertujuan untuk menegaskan maksud dan menimbulkan keseragaman rima (skema atau susunan bunyi dalam baris-baris puisi).Pengulangan bunyi vokal (a. • • Melankoli . • Hiperbola . o. frasa atau kalimat yang terdapat dalam sesuatu baris itu. Responsi – contohnya : Tenaga yang sedang gilang-gemilang. • Simili . hiba dan sayu Jeda .

4. Aliran in merupakan revolusi yang melawan norma-norma kebangsawanan. isi dan penuh dengan emosi.Pemilihan serta penyusunan perkataan yang mengutamakan ketepatan.yang bermaksud sesuatu yang bermutu dan tinggi nilainya. klasik berupa karya yang tinggi nilainya dan sering menjadi kayu pengukur atau karya sastera zaman kuno yang bernilai kekal. Aliran ini juga sangat mementingkan nilai yang terkandung dalam sesebuah karya. iaitu bahasa penyair untuk mengemukakan sesuatu perasaan dan pemikiran secara bandingan atau secara tidak langsung – ombak kehidupan). Klasik berasal dari perkataan classic yang bermaksud yang bermutu tinggi nilainya. Perasaan merupakan ungkatapan romantic.HBML 4203:KESUSASTERAAN MELAYU • Diksi . perkataan yang menggunakan imbuhan dan sebagainya.Sumber lain menyatakan bahawa klasik bererti karya yang tinggi nilainya dan sering dijadikan took ukur atau karya sastera zaman kuno yang bernilai kekal. bahasa kiasan (bahasa figuratif.2 Romantisisme Romantisisme merupakan aliran yang memfokuskan kepada perasaan. tekanan dan keistimewaan puisi. gembira. Ini termasuklah sifat perkataan tersebut seperti denotatif (perkataan yang bermakna selapis atau tersurat). konvensi pantun mestilah dipatuhi. sosial dan politik 17 | B A D I A H B O L H A R I 6 6 0 9 0 7 1 3 5 2 5 8 .1 Klasikisme Klasikisme. Pengarang aliran klasikisme ini patuh kepada konvensi sastera yang sedia ada. Klasik juga boleh ditakrifkan sebagai sesuatu yang memiliki kedudukan yang diakui dan tidak diragui. misalnya. konotatif (berkaitan dengan hal-hal peribadi seseorang sama ada yang riang. Klasikisme merupakan satu aliran yang berpegang kepada pemikiran bahawa karya sastera mestilah mengutamakan bentuk.4. sedih dan pilu terhadap orang yang dikasihi Romantisisme adalah sebuah karya sastera yang berasal dari Eropah Barat pada abad ke-18 pada masa Revolusi Industri. 1.4 Aliran Dalam Kesusasteraan Melayu Moden 1. Dalam kesusasteraan. Ia merujuk kepada karya sastera yang agung terutamanya karya zaman Greek dan Latin. manis mahupun pahit – bunga bermaksud gadis atau kupu-kupu malam membawa konotasi perempuan yang rendah akhlak). 1. isinya telah dikenalpasti dan matlamatnya juga telah ditentukan.

4. 1.4 Naturalisme Naturalisme merupakan aliran yang menggambarkan sesuatu objek di dalam bentuk sebenarnya Aliran naturalisme lahir sebagai reaksi terhadap aliran pendidikan Aristotalian-Thomistik. Konsep ini muncul di Eropah sebagai reaksi kepada rasionalisme. Sehingga ke hari ini. Kerana itulah mereka melaungkan slogan 'Seni Untuk Masyarakat'. Ia juga mengesahkan imaginasi individu sebagai otoriti kritis yang memungkinkan kebebasan dari pemahaman klasik tentang bentuk dalam seni.3 Realisme Tafsiran ini berkaitan dengan karya yang bergelumang dengan perasaan. Dalam bidang penulisan sastera. Naturalisme lahir pada abad ke 17 dan mengalami perkembangan pada abad ke 18. 1.4. Gerakan ini menekankan emosi yang kuat sebagi sumber dari pengalaman. Aliran ini beranggapan bahawa fikiran manusia adalah terbatas. kemakmuran dan kemajuan masyarakatnya yang dalam belenggu penjajahan itu. Akibat daripada kecenderungan untuk memihak kepada politik dan idea-idea sosialis. muncul satu cabang baru dalam realisme iaitu realisme sosialis. Aliran realisme ini telah mula tumbuh dalam abad 19 di Eropah sebagai suatu penolakan terhadap aliran romantisme yang berlalu berisi angan-angan kosong dan perasaan cinta-kasih yang berlebihlebihan. konsep realisme mula bertapak dalam tahun 50-an dengan diasaskan oleh ASAS '50 (Angkatan Sasterawan '50). Perasaan itu merupakan ungkapan Realisme adalah aliran yang memperjuangkan keadilan sosial dalam kehidupan yang melibatkan isu-isu kemasyarakatan Realiti boleh didefinasikan secara longgar sebagai sesuatu yang benar dan bukan khayalan atau rekaan. karya sastera harus mendorong masyarakat/pembaca ke arah mengubah dan memperbaiki nasib manusia. aliran yang mengemukakan gambaran masyarakat berdasar kejadian yang sebenar dikenali sebagai realisme. Menurut konsep realisme ASAS '50.HBML 4203:KESUSASTERAAN MELAYU dan reaksi terhadap rasionalisme dalam sastera. realisme telah menjadi begitu ampuh dalam penulisan sastera Melayu sehingga seolah-olah itulah satu-satunya aliran sastera yang dikenali oleh sasterawan-sasterawan kita. Aliran karya sastera ini memfokuskan kepada perasaan. Sasterawan-sasterawan ASAS '50 'terpaksa' memilih aliran realisme ketika itu untuk melaksanakan cita-cita mereka memperjuangkan keadilah. Naturalisme 18 | B A D I A H B O L H A R I 6 6 0 9 0 7 1 3 5 2 5 8 . Dalam kesusasteraan Melayu. romantik yang bukan saja.

barang tak terduga yang ditempatkan berdekatan satu sama lain tanpa alasan yang jelas.6 Surealisme Surealisme adalah sebuah aliran kesusastreraan yang menjelajahi dan merayakan alam mimpi dan fikiran bawah sedar melalui penciptaan sebuah karya. Surealisme merupakan seni dan penulisan yang paling banyak dikenal. Keadaan ini telah membentuk kekosongan dalam jiwa manusia kecuali jiwa para pengarang. empirisme dan rasionalisme. Istilah “nature” mempunyai berbagai-bagai maksud. Aliran absurdisme berkaitan dengan eksistensialisme dan nihilisme. Karya tersebut merupakan artifak. Aliran naturalisme didukung oleh tiga aliran besar yaitu realisme. Banyak seniman dan penulis surealis yang memandang karya mereka sebagai ungkapan gerakan ahli falsafah yang pertama dan paling maju. dan Andre Breton 19 | B A D I A H B O L H A R I 6 6 0 9 0 7 1 3 5 2 5 8 . Manusia seolah-olah kehilangan segala-galanya selepas Perang Dunia Kedua. 1.4. Surealisme ialah gerakan budaya yang bermula pada pertengahan tahun 1920-an. Naturalisme merupakan teori yang menerima “nature” (alam) sebagai keseluruhan realiti. terutama kepincangan yang berlaku di dalam masyarakat. 1. Istilah naturalisme adalah berlawanan dengan istilah supernaturalisme yang mengandung pandangan dualistik terhadap alam dengan adanya kekuatan yang ada (wujud) di atas atau di luar ala. absurdismekarya-karya yang dihasilkan adalah yang bertentangan dengan kenyataan dan tidak masuk akal.HBML 4203:KESUSASTERAAN MELAYU berkembang dengan cepat dalam bidang sains.4.5 Absurdisme Absurdisme adalah suatu fahaman atau aliran yang didasarkan pada kepercayaa bahawa manusia secara umum tidak bererti dan tidak masuk akal. para penulis yang mendukungnya dan mengemukakan karya yang isi dan persoalannya benar wujud di dalam masyarakat. Pada peringkat ini.” . Ia berpandangan bahawa "Learned heavily on the knowledge reported by man's sense". Kesedaran para pengikut aliran ini terhadap tata tertib sering bertentangan dengan kepentingan masyarakat umum. Karya-karya yang dihasilkan bertentangan dengan kenyataan dan tidak masuk akal dan mustahil. Karya ini memiliki unsur kejutan. Para surealisme dipengaruhi oleh Sigmund Freud iaitu seorang psikonalisis dari Austria. Naturalisme berasal dari perkataan “nature.

Karya harus perlu melukiskan kejernihan hidup orang bertakwa dan menggambarkan ketidaktenteraman orang yang menjauhi Islam. teori ialah suatu himpunan konsep. 1.HBML 4203:KESUSASTERAAN MELAYU mengatakan bahwa surealisme berada di atas segala gerakan revolusi. Aliran ini muncul di Malaysia akibat tercetusnya polemic sastera Islam. definisi dan saranan yang berkaitan antara satu sama lain. Abdul Aziz merumuskan bahawa teori pada dasarnya ialah satu set dakwaan atau prinsip tentang sesuatu fenomena.4. dapatlah disimpulkan bahawa ‘teori kesusasteraan’ bermaksud prinsip asas yang mendasari pengetahuan dan perkembangan sesuatu fenomena(ciptaan seni). Teori ini memberi penekanan kepada aspek kesan yang timbul akibat pembacaan karya kreatif. Daripada huraian di atas. Surrealisme-karya yang tidak rasional dalam kehidupan manusia iaitu aspek bawah sedar.5. menonton atau mendengar puisi.5 Kritikan Sastera Berdasarkan Teori Kesusasteraan.Hashim Awang menyimpulkan erti kesusasteraan sebagai ciptaan seni yang berfaedah kepada khalayak dan disampaikan melalui bahasa. 1. Dalam menjelaskan kritikan menggunakan teori kesusasteraan. Fenomena yang dimaksudkan di dalam kes ini ialah kesusasteraan.7 Islaminisme Islaminisme adalah sebuah fahaman yang pertama kali dicetuskan oleh Jamal-al Din sebagai tokoh fahaman politik alternative dalam menyatukan Negara-negara di Daerah Palastin. Unsur-Unsur Intrinsik Dalam Karya Kasut Kelopak Jantung 1. 20 | B A D I A H B O L H A R I 6 6 0 9 0 7 1 3 5 2 5 8 . karya sastera yang terhasil perlu mengikut lunas Islam. penulis akan mengkaji karya prosa moden iaitu cerpen Kasut Kelopak Jantung (Ghazali Lateh) menggunakan Teori Klasik Kesusasteraan iaitu menggunakan Teori Moral. Ia memberi gambaran teratur berkaitan sesuatu fenomena dengan menyatakan hubungan antara angkubah untuk menerangkan dan meramalkan fenomena tersebut.1 Pengenalan Menurut takrif Kerlinger. Menurut aliran ini. Keislamanmelukiskan kernihan hidup orang yang berhati mulia dan bertawakal.

Selepas hari persekolahan tamat. 1. terkemuka. Cikgu Harun hairan akan perkara tersebut dan mengetahui bahawa Ahmad ingin berhenti sekolah. Beliau memarahi Ahmad yang tidak memakai kasut sekolah walaupun sudah tiga minggu sesi pesekolahan bermula. Dia berasa malu atas denda yang dikenakan oleh Cikgu Harun yang sebenarnya mahu Ahmad membeli kasut sekolah demi keselamatan kakinya. Ahmad menghadiahkan kasut kepada Cikgu Harun sebagai membalas jasa gurunya. perasaan dan sikap menjadi indikator dalam kritikan ini.2 SINOPSIS ANTOLOGI KASUT KELOPAK JANTUNG Cerpen ini mengisahkan Cikgu Harun yang menerima bungkusan hadiah setiap tahun.5. pendengar atau pembaca. 21 | B A D I A H B O L H A R I 6 6 0 9 0 7 1 3 5 2 5 8 . pembacaan teks dan berpuisi dianggap dapat memberi kesan langsung kepada penonton. Sejak hari itu. Ahmad tidak hadir ke sekolah. Cikgu Harun yang berasa kesal atas dendanya terhadap Ahmad pula mengambil keputusan untuk pergi ke rumah Ahmad untuk mengetahui perkara yang sebenar. Ahmad sekali lagi dimarahi Cikgu Harun kerana tidak membawa pakaian sukan. Aspek psikologi seperti emosi . Cikgu Harun yang tersentuh akan kedaifan Ahmad telah membelikannya sepasang kasut dan sepasang uniform sekolah. Ahmad berlari ke rumah supaya kasut kelopak jantungnya tidak dikesan oleh kawan-kawan. Akhirnya. Di padang sekolah. Oleh sebab itu. terutamanya pada Hari Guru teringat semula peristiwa yang berlaku tiga puluh tahun dahulu sewakta beliau bertugas sebagai guru di kawasan pedalaman. Ahmad merupakan murid yang patuh akan arahan gurunya terus mengikat kelopak jantung pisang. dia mengetahui bahawa Ahmad tinggal bersama ibunya yang uzur dan tua tidak mampu membeli kasut sekolah dan terpaksa mengambil upah memetik cili di kebun orang lain. Ahmad yang berterima kasih atas pemberian Cikgu Harun telah belajar dengan gigih dan menjadi seorang pengurus besar di sebuah syarikat pengeluar kasut.HBML 4203:KESUSASTERAAN MELAYU Kegiatan sastera baik lakonan. Cikgu Harun mendenda Ahmad dengan menyuruhnya mancari tali rafia untuk mengikat kelopak jantung pisang pada bahagian kakinya untuk dijadikan “kasut”. Cikgu Harun sememangnya seorang guru yang tegas dalam soal keceriaan pelajar dan kelas. Sejak itu. Cikgu Harun.

Ahmad seorang murid yang memegang watak utama dalam cerpen ini mempunyai nilai moral yang amat tinggi apabila amat mengingati jasa gurunya satu waktu dahulu. Cikgu Harun yang tegas menyebabkan Ahmad takut untuk merenung wajahnya. Ini dapat dilihat daripada sikap Ahmad. Buktinya. Keikhlasan murid membalas jasa guru turut ditimbulkan dalam persoalan cerpen ini. namun dia tetapi mengingati jasa Cikgu Harun dengan menghadiahinya sepasang kasut pada setiap Hari Guru. Setiap Hari Guru. Ingatannya terhadap gurunya iaitu Cikgu Harun telah dikenangnya sehingga beliau bekerja dengan menghadiahkan sepasang kasut pada setiap tahun apabila menjelangnya Hari Guru. Walaupun Ahmad sudah besar dan berjawatan tinggi. 22 | B A D I A H B O L H A R I 6 6 0 9 0 7 1 3 5 2 5 8 . Ahmad dimarahi Cikgu Harun kerana tidak memakai kasut dan tidak membawa pakaian sukan Persoalan kedua ialah keperihatinan guru terhadap masalah murid. Cikgu Harun akan menerima hadiah berupa kasut berjenama mahal daripada anak muridnya yang mengingati jasa gurunya itu walaupun sudah 30 tahun berlalu.3 Tema dan persoalan Penghargaan seorang murid terhadap jasa guru yang ikhlas membantunya sewaktu murid itu miskin dengan menekankannya kepentingan memakai kasut. Dalam cerpen Kasut Kelopak Jantung kita dapat melihat dengan jelas tema yang hendak disampaikan oleh penulis iaitu berkenaan dengan mengenang jasa guru. Selain itu. Persoalan yang diutarakan dalam Kasut Kelopak Jantung ialah tentang ketegasan guru di sekolah demi mendisiplinkan murid.HBML 4203:KESUSASTERAAN MELAYU 1.5. Ini dapat dilihat daripada sikap Cikgu Harun yang prihatin akan kemiskinan keluarga Ahmad dan telah membelikannya sepasang kasut dan sepasang uniform sekolah.

Mana ada guru yang mahu murid-murid berhenti sekolah. “Ahmad. Buktinya. Dengan demikian.” bisik hati kecil Cikgu Harun. Bukti: Mana ada guru yang mahu muridnya gagal dalam pelajaran. Jika tidak ada murid. Plot merupakan kerangka dasar yang amat penting.  Saspens – peristiwa yang menimbulkan tanda tanya dalam kalangan pembaca. 23 | B A D I A H B O L H A R I 6 6 0 9 0 7 1 3 5 2 5 8 .5. Bukti: “Jauh juga rumah Ahmad. Kini. Bukti: Ahmad terkejut dengan kehadiran Cikgu Harun di rumahnya dan Cikgu Harun terkejut melihat Ahmad masih memakai “kasut” yang diperbuat daripada kelopak jantung pisang yang didenda oleh Cikgu Harun. negara akan kehilangan seorang warga yang berpendidikan. plot merupakan perpaduan unsur-unsur yang membangun cerita sehingga menjadi kerangka utama cerita.HBML 4203:KESUSASTERAAN MELAYU Persoalan kepentingan memakai kasut di sekolah dapat dilihat dengan ketegasan Cikgu Harun memastikan murid memakai kasut supaya muridnya tidak mengalami kecederaan kaki semasa mereka di sekolah.  Monolog – watak bercakap sendiri tanpa didengar atau disedari oleh sesiapa.  Kejutan – peristiwa yang tidak disangka-sangka oleh pembaca. Plot mengatur bagaimana tindakantindakan harus berkaitan satu sama lain. Murid dan guru itu saling melengkapi.  Monolog dalaman – kata-kata seseorang watak di dalam hati yang tidak diketahui oleh sesiapa. Terdapat beberapa perkara yang harus ditekankan untuk menghasilkan plot. bagaimana suatu peristiwa mempunyai hubungan dengan peristiwa lain. mana kasut?” tanya Cikgu Harun dengan suara yang keras. 1. seorang murid hendak berhenti sekolah. Jika itu terjadi. Cikgu Harun mula disapa penyesalan yang bukan sedikit ketika itu.4 PLOT Plot atau alur adalah struktur rangkaian kejadian dalam cerita yang disusun sebagai urutan bahagian-bahagian dalam keseluruhan fiksyen atau cerpen. serta bagaimana watak digambarkan dan berperanan dalam peristiwa itu. dari mana datangnya kerjaya seorang guru. Antaranya ialah :  Dialog – pertuturan antara watak yang dapat menghidupkan cerita.

 Imbas kembali – teknik watak mengingati peristiwa yang sudah berlaku. Perkembangan plot pula dapat dilihat daripada urutan cerita seperti di bawah:i. iii. Keadaan ini dapat dilihat dari bahagian :i. seminggu sudah Ahmad tidak hadir. tempat duduk Ahmad kosong. Kini. Hari Guru. Ahmad tidak pernah ponteng sekolah. Cikgu Harun berasa ada sesuatu yang tidak kena. Suasana sepi sekali. Cikgu Harun mengingati peristiwa yang telah berlaku 30 tahun yang lalu apabila menerima bungkusan hadiah daripada salah seorang anak muridnya. Cikgu Harus tahu benar pengirim hadiah itu dan bertanya kepada diri sendiri sama akan hadiah itu dihantar dengan ikhlas atau sindir atau kedua-duanya. Hari berikutnya juga Ahmad tidak datang. Bukti: Sebaik sahaja sampai si sebuah rumah. Dia pasti itulah rumah Ahmad seperti yang diberitahu oleh anakanak muridnya yang lain. iv. perumitan. perkembangan. Plot ini dimulakan pada 16 Mei. Dia rajin ke sekolah walaupun terpaksa berjalan tanpa kasut. puncak dan peleraian.HBML 4203:KESUSASTERAAN MELAYU Bukti: Besok. Dalam sebuah plot cerita terdapat pertentangan atau kerumitan yang berlaku. ii. 24 | B A D I A H B O L H A R I 6 6 0 9 0 7 1 3 5 2 5 8 . Dia cuba mendapatkan maklumat daripada murid-murid yang lain. Cikgu Harun menerima sebungkus hadiah yang tidak dipos. Cikgu Harun memandang sekeliling. Ahmad tidak hadir ke sekolah selama seminggu. Bukti: Cikgu Harun mengingati peristiwa yang sudah berlaku lebih 30 tahun. kejadian beliau mendenda anak muridnya memakai “kasut” yang diperbuat daripada kelopak jantung pisang Selain perkara yang perlu untuk membentuk plot sesebuah cerita. Hari selepasnya pun begitu. Dia terasa seperti disindir oleh Cikgu Harun dan banyak murid yang mentertawakannya. tidak ada penghuni dilihat oleh Cikgu Harun dalam rumah yang layak disebut pondok itu. plot terbentuk daripada permulaan. Selama ini. Cikgu Harun sedar bahawa Ahmad tidak datang. Cikgu Harun masih ingat bahawa dia pernah menegur Ahmad kerana tidak memakai kasut dan tidak membawa pakakian sukan ke sekolah. Ahmad berasa malu dan sedih.  Pemerian – gambaran suasana atau keadaan oleh penulis. Cikgu Harun telah mendenda Ahmad memakai “kasut” yang diperbuat daripada kelopak jantung pisang.

Cikgu Harun sudah bersara tetapi jasanya tetap dikenang oleh Ahmad. Cikgu Harun tersentuh dan berasa menyesal atas tindakannya mendenda Ahmad. Contohnya. Pada ketika inilah kita boleh membuat tanggapan apakah yang akan berlaku selepas itu. Peleraian merupakan penamat sesebuah plot cerita. Ini dapat dilihat daripada bahagian:i.5 WATAK DAN PERWATAKAN i. Ahmad memberitahu punca sebenar dia tidak ke sekolah. Ahmad hanya mampu mengucapkan terima kasih atas bantuan Cikgu Harun. iii. iv. Cikgu Harun sedar bahawa hadiah itu diberikan oleh Ahmad dengan hati yang ikhlas sebagaimana ditulis dalam surat yang disertai bersama bungkusan kasut itu. menggembirakan atau memerlukan penonton atau pembaca membuat tanggapan sendiri. Cikgu Harun membuat keputusan untuk membelikannya sepasang kasut sekolah baharu dan sepasang pakaian sekolah baharu serta mengarahkan Ahmad supaya kembali ke sekolah. ii.HBML 4203:KESUSASTERAAN MELAYU ii. dalam cerpen Kasut Kelopak Pisang :i. Peleraian boleh menjadi penghujung cerita. Amad sudah berjaya menjawat jawatan tinggi. 25 | B A D I A H B O L H A R I 6 6 0 9 0 7 1 3 5 2 5 8 . iii. iii. Beliau pernah mengajar di kawasan pedalaman 30 tahun yang lalu. samada peleraian yang menyedihkan.5. 1. yakni tidak mampu membeli kasut sekolah sebagaimana yang diarahkan oleh Cikgu Harun. Puncak merupakan klimaks sesebuah plot cerita. ii. Ahmad menghadiahi Cikgu Harun sepasang kasut berjenama pada setiap Hari Guru. CIKGU HARUN . Dia yang prihatin akan kebajikan murid telah menghadiahkan sepasang pakaian sekolah dan sepasang kasut kepada Ahmad. Beliau yang pernah bertegas dengan anak muridnya itu mendapat balasan baik daripada anak muridnya yang menghadiahinya sepasang kasut berjenama mahal pada setiap sambutan Hari Guru. Kawan Ahmad menyampaikan khabar bahawa Ahmad ingin berhenti sekolah.Cikgu Harun sudah bersara daripada pekerjaan guru. Cikgu Harun mengambil keputusan untuk pergi ke rumah Ahmad dan mendapati ibunya sudah uzur dan Ahmad bekerja sebagai pemetik cili untuk menampung kehidupan keluarga.

Kawasan pedalaman . Walaupun miskin harta. 1. Di situlah juga Ahmad didenda memakai “kasut” yang diperbuat daripada kelopak jantung pisang. murid-murid melakukan aktiviti sukan dan bersenam kecuali Ahmad. kawasan pedalaman.Cikgu Harun menerima bungkusan kasut baharu di rumahnya. dia tetap menurut perintah tersebut. Ahmad akhirnya menjadi seorang yang berjawatan tinggi di sebuah syarikat pengeluar kasut terkemuka di bandar masih mengingati jasa gurunya dengan menghadiahi Cikgu Harun sepasang kasut pada Hari Guru. Ahmad terpaksa mengambil upah memetik cili demi menampung perbelanjaan keluarga di samping membeli kasut sekolah. iii. Ahmad tidak pernah ponteng sekolah malah sentiasa mengikut arahan gurunya. Cikgu Harun. Ahmad di sebuah pondok usang di hujung kampung. Walaupun Cikgu Harun mengarahkannya memakai “kasut” yang diperbuat daripada kelopak jantung pisang. Ibu Ahmad tidak bekerja lagi kerana sudah uzur. Bilik darjah . 1.5.Cikgu Harun pernah bekerja sebagai guru di kawasan pedalaman lebih tiga puluh tahun yang lalu.Cikgu Harun pernah menegur Ahmad kerana tidak berkasut ke sekolah. Padang sekolah . 26 | B A D I A H B O L H A R I 6 6 0 9 0 7 1 3 5 2 5 8 .6 i. ibu Ahmad amat menghormati tetamu kerana menjemput Cikgu Harun masuk ke rumah sementara menunggu Ahmad pulang ke rumah. Dia terpaksa mengambil upah memetik cili hanya untuk mengumpulkan wang demi membeli kasut sekolah lantaran ibunya yang tua dan uzur. LATAR Rumah Cikgu Harun di bandar . Oleh sebab itu. IBU AHMAD Ibu Ahmad seorang wanita separuh umur yang sudah uzur. Selain itu.Di kawasan padang. Latar Tempat ii. iii. iv.HBML 4203:KESUSASTERAAN MELAYU ii. Cikgu Harun juga bertanya kepada pelajar-pelajarnya tentang sebab Ahmad tidak hadir ke sekolah. Dia tinggal bersama anaknya. AHMAD Ahmad merupakan seorang murid miskin yang tinggal di hujung kampung.

Tempoh seminggu . 30 tahun yang lalu . Waktu pagi tiga minggu selepas sekolah dibuka .Cikgu Harun pergi ke rumah Ahmad untuk menjenguknya dan mengenal pasti sebab dia tidak hadir ke sekolah. Selain itu. 16 Mei . Pekan . vi. Cikgu Harun telah mendenda Ahmad memakai “kasut” yang diperbuat daripada kelopak jantung pisang. Dia terasa seperti disindir oleh Cikgu Harun dan banyak murid yang mengetawakannya. iv. Ahmad tidak hadir ke sekolah selama seminggu dan kawannya memberitahu Cikgu Harun bahawa Ahmad ingin berhenti sekolah.Ahmad bekerja sebagai pemetik cili di kebun sayur untuk menampung perbelanjaan keluarga. vi.Cikgu Harun pergi ke pekan untuk membeli sepasang kasut sekolah baharu dan sepasang uniform sekolah baharu kepada Ahmad supaya dia dapat ke sekolah semula. . 2.Cikgu Harun mendapat hadiah berjenama mahal daripada muridnya setiap sambutan Hari Guru. Suatu petang selepas seminggu Ahmad tidak hadir ke sekolah.Cikgu harun pergi ke rumah Ahmad untuk mengetahui sebab dia mahu berhenti sekolah. iii. Zaman moden . Rumah Ahmad .Ahmad yang malu selepas didenda memakai kasut kelopak jantung telah lari ke rumah.Selepas didenda oleh Cikgu Harun. v. vii. 27 | B A D I A H B O L H A R I 6 6 0 9 0 7 1 3 5 2 5 8 . vii.Cikgu Harun sudah bersara dan tinggal di bandar pada zaman moden ini.Ahmad dimarahi oleh Cikgu Harun kerana tidak memakai kasut sekolah dan tidak membawa pakaian sukan untuk aktiviti pendidikan jasmani di padang. Ahmad berasa malu dan sedih. Ahmad sudah menjadi pengurus besar di sebuah syarikat pengeluar kasut terkemuka. Latar Masa i. Kebun sayur . ii. Selepas sekolah tamat / tengah hari .HBML 4203:KESUSASTERAAN MELAYU v.Cikgu Harun masih ingat bahawa dia pernah menegur Ahmad kerana tidak memakai kasut dan tidak membawa pakakian sukan ke sekolah.

b. dia akan menghantar bungkusan berisi kasut berjenama mahal untuk dihadiahkan kepada Cikgu Harun.7 Sudut Pandangan Pada pandangan saya. Masyarakat yang mengenang jasa guru Bukti: Ahmad seorang murid yang amat mengenang jasa Cikgu Harun. e. Masyarakat yang tabah menghadapi kemiskinan Bukti: keluarga Ahmad tabah menghadapi kemiskinan hidup. d. Masyarakat pelajar Bukti: Ahmad merupakan pelajar sekolah yang belajar dalam tahun tiga di kawasan pedalaman. Antara nilai murni yang dapat kita lihat dalam antologi Kasut Kelopak Jantung ini ialah nilai :i. Dia dan ibunya tinggal di sebuah pondok di hujung kampung 1. Masyarakat guru Bukti: Cikgu Harun yang sudah bersara mengingati peritiwa yang berlaku lebih 30 tahun yang lalu. Masyarakat miskin Bukti: Ahmad dan ibunya tinggal di sebuah pondok kecil kerana hidup dalam kesederhaan. 28 | B A D I A H B O L H A R I 6 6 0 9 0 7 1 3 5 2 5 8 . Bukti: Ahmad amat menghormati Cikgu Harun dan tidak pernah mengingkari arahannya.HBML 4203:KESUSASTERAAN MELAYU • Latar Masyarakat a. Hal ini membuktikan bahawa dia amat menghargai jasa gurunya walaupun sudah berjaya dalam kehidupan. Menghormati orang yang lebih tua Pengajaran : Kita mestilah menghormati orang yang lebih tua dan yang lebih berpengalaman daripada kita. Ahmad terpaksa mengambil upah memetik cili dalam usia yang muda. Setiap kali sambutan Hari Guru. c. antalogi Kasut Kelopak Jantung ini sarat dengan nilai murni yang boleh dipraktikkan di kalangan masyarakat hari ini yang semakin tandus dengan nilai-nilai baik terutama nilai hormat menghormati dan nilai mengenang jasa baik orang lain.5. Dia pernah dimarahi oleh Cikgu Harun kerana tidak memakai kasut ke sekolah dan tidak membawa pakaian sukan. Lagipun.

Bukti: Ahmad dan ibunya tabah menghadapi kemiskinan dan dia sanggup mengambil keputusan untuk berhenti sekolah demi bekerja memetik cili untuk menampung perbelanjaan keluarga. Bukti: Cikgu Harun tahu bahawa anak muridnya. Kesabaran Pengajaran : Kita mestilah sabar menghadapi segala masalah dalam kehidupan. Ahmad yang tidak membawa kasut dan pakaian sukan.HBML 4203:KESUSASTERAAN MELAYU ii. iii. Ketabahan Pengajaran :Kita mestilah tabah menghadapi cabaran dalam kehidupan demi mematangkan diri. iv. Keinsafan Pengajaran : Kita mestilah sedar akan kesilapan yang kita lakukan supaya tidak mengulanginya. v. Keikhlasan Pengajaran : Kita mestilah ikhlas semasa memberikan hadiah kepada seseorang. Kegigihan Pengajaran : Kita mestilah gigih belajar supaya menjadi manusia yang berjaya. Bukti: Cikgu Harun sedar bahawa dendanya agak keterlaluan dan dia tersentuh dengan keputusan Ahmad yang mahu berhenti sekolah kerana tidak mampu membeli kasut sekolah. vi. Bukti: Cikgu Harun sabar menghadapi masalah anak muridnya. vii. Bukti: Cikgu Harun seorang guru yang bertanggungjawab kerana dia memastikan semua anak muridnya memakai pakaian sekolah yang sesuai untuk menjalankan aktiviti bersenam di padang. Bukti: Ahmad gigih belajar tidak pernah ponteng sekolah walaupun miskin sehingga berjaya menjadi seorang pengurus besar syarikat kasut berjenama. Ahmad ikhlas memberikannya hadiah berupa sepasang kasut berjenama demi menghargai jasa gurunya. Bertanggungjawab Pengajaran :Kita mestilah memikul tugasan yang diberikan dengan penuh bertanggungjawab. 29 | B A D I A H B O L H A R I 6 6 0 9 0 7 1 3 5 2 5 8 .

Latar ialah segala unsur atau aspek yang mengiringi dan mendampingi perkembangan sesebuah tema dan persoalan yang menjadi pokok pemikiran pengarang. Di sini jelas kepada kita bahawa nilai dan sikap tegas Cikgu Harun satu ketika dahulu telah membuahkan kejayaan kepada anak muridnya.5. penyusunan ayat.(hal 82)Penggunaan peribahasa lurus bendul menunjukkan sifat moral atau sifat yang baik seorang murid terhadap gurunya yang bersifat jujur dalam semua keadaan. Bukti: Cikgu Harun membelikan Ahmad sepasang kasut sekolah dan sepasang uniform sekolah 1. Bukti: Ahmad belajar bersungguh-sungguh sehingga berjaya menjawat jawatan tinggi dalam sebuah syarikat kasut berjenama.Unsur 30 | B A D I A H B O L H A R I 6 6 0 9 0 7 1 3 5 2 5 8 telah mengingatkan Cikgu Harun siapakah pemberi hadiah .Aspek yang menjadi focus stail dan gaya bahasa merupakan satu keistimewaan dalam cerpen ini. ix. indah dan menarik menguatkan lagi unsur-unsur intrinsik dalam cerpen ini.HBML 4203:KESUSASTERAAN MELAYU viii.8 Gaya Bahasa Penyusunan cerpen ini telah disusun dengan begitu indah dengan permulaan cerita dengan dimulakan oleh Cikgu Harun yang menerima hadiah dari seseorang tanpa diketahuinya siapakah orang itu. Kesungguhan Cikgu Harun untuk membantu anak murid tersebut telah menjadi semangat kepada anak murid untuk meraih kejayaan di masa hadapan. teks tersebut juga hendaklah disertai dengan latar atau setting. Baik hati Pengajaran : Kita mestilah menghulurkan bantuan kepada sesiapa yang memerlukannya mengikut kemampuan kita demi mengurangkan beban mereka. Untuk memperindahkan sesuatu teks sastera.Ingatan Cikgu Harun terhadap seorang muridnya yang miskin .Kehidupan orang Melayu yang dipenuhi dengan penggunaan bahasa yang puitis . Kesungguhan Pengajaran : Kita mestilah belajar bersungguh-sungguh demi mengubah kehidupan keluarga yang miskin. dan sebagainya. Dalam pernyataan Kadang-kadang Ahmad dilihatnya seperti lurus bendul. yang pernah didendanya satu ketika dahulu tersebut. Gaya bahasa dalam cerpen Kasut Kelopak Jantung dapat kita lihat dari segi pemilihan kata.

cara hidup watak . Penutup Demikianlah gambaran tentang bagaimana sejarah perkembangan kesusasteraan Melayu tradisional dan kesusasteraan moden Negara kita.HBML 4203:KESUSASTERAAN MELAYU dalam latar ialah tempat. 31 | B A D I A H B O L H A R I 6 6 0 9 0 7 1 3 5 2 5 8 . Latar tempat dalam cerpen yang dikaji ialah di dalam kelas darjah tiga iaitu kelas Ahmad . tetapi penuh ranjau dan onak yang mencabar kegigihan tokoh-tokoh penjuang bahasa dan sastera Negara kita. para pelajar kita dapat melihat khazanah sastera yang begitu indah sehingga dapat dijadikan teks untuk mereka belajar. mengkaji dan mendalami keindahan sastera yang kita warisi dari generasi ke generasi. Hasilnya kini. Refleksi psikologi yang menyentuh dan meninggalkan kesan kepada pembaca atau penonton yang mengamati sesebuah karya menunjukkan ukuran dan kesan pengaruh sesebuah karya itu terhadap khalayak.Perjalanan untuk mencapai kemajuan sehingga kini bukanlah berlangsung secara licin. ideology dan agama menjadi perkara utama dalam kritikan moral dalam sesebuah teks sastera.Unsur humanisme. penghasilan teori moral yang digunakan dalam mengkritik cerpen ini yang mana jelas keprihatinan Cikgu Harun untuk membantu anak muridnya Ahmad setelah melihat kemiskinan hidup Ahmad .Latar masa pula ialah peristiwa 30 puluh tahun yang lalu. bertanggungjawab dan seorang yang gigih berusaha. budaya dan masa.Watak diceritakan dengan nilai moral yang baik seperti patuh. di padang sekolah Ahmad dan di rumah Ahmad sendiri.Begitulah .Bantuan yang dihulurkan oleh Cikgu Harun kepada Ahmad dapat menyedarkan kepada kita sebagai pembaca teori moral juga dapat disalurkan dengan baik dalam karya sastera.Watak utama yang hidup di kampung hidup dalam kesusahan namun mempunyai keperibadian moral yang amat tinggi.Latar masyarakat terdiri daripada mereka yang hidup di kampung.

Kuala Lumpur Dr Harun Jaafat.100 tahun Pergerakan Bahasa dan Sastera Melayu 1888-1988.2010.Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd Sahlan Mohd Saman.Wahab Ali.HBML 4203:KESUSASTERAAN MELAYU RUJUKAN A.Shah Alam:Malindo Printers Sdn Bhd 32 | B A D I A H B O L H A R I 6 6 0 9 0 7 1 3 5 2 5 8 . Kuala Lumpur.2000.Open University Malaysia. S. 1986.Dewan Bahasa dan Pustaka.Kritikan Kesusasteraan – Teori dan Penulisan. Mustafa Mohd Isa.Othman Kelantan.1999.Kesusasteraan Klasik Melayu Sepanjang Abad.Petaling Jaya: Fajar Bakti Sdn Bhd Shamsuddin Jaafar.Oxford Fajar Sdn Bhd.Antologi Kasut Kelopak Jantung & Novel Istana Menanti.2009.1995.Membesar Bersama Kesusasteraan.Sastera Bandingan Konsep Teori dan Amalan.Kuala Lumpur:Dewan Bahasa dan Pustaka Masri Karjah.Dewan Bahasa dan Pustaka Teuku Iskandar.Kritikan Estetik Sastera. Selangor Darul Ehsan Hashim Awang.Dewan Bahasa dan Pustaka. Kementerian Pendidikan Malaysia.Kajian Teks Melayu Klasik Terpilih.1988.HBML 4203 Kesusasteraan Melayu .1995.

HBML 4203:KESUSASTERAAN MELAYU 33 | B A D I A H B O L H A R I 6 6 0 9 0 7 1 3 5 2 5 8 .

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.