P. 1
Assignment HBML4203

Assignment HBML4203

|Views: 3,271|Likes:
Published by Ba'diah Bolhari

More info:

Published by: Ba'diah Bolhari on Apr 24, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/28/2013

pdf

text

original

HBML 4203:KESUSASTERAAN MELAYU

Daftar Isi kandungan BIL ISI KANDUNGAN 1. Daftar Isi Kandungan 2. Sekapur Sirih 3. Soalan Tugasan 4. 1.1 Definisi Konsep 1.1.1 Kesusasteraan 1.1.2 Kesusasteraan Melayu 5. 1.2 Sejarah Perkembangan Kesusasteraan Melayu 1.2.1 Sejarah Perkembangan Kesusasteraan Melayu Tradisional 1.2.2 Sejarah Perkembangan Kesusasteraan Melayu Moden 6. 1.3 Bentuk-Bentuk Kesusasteraan Melayu Moden 1.3.1 Novel 1.3.2 Cerpen 1.3.3 Drama 1.3.4 Sajak 7. 1.4 Aliran dalam Kesusasteraan Melayu Moden 1.4.1 Klasikisme 1.4.2 Romantisisme 1.4.3 Realisme 1.4.4 Naturalisme 1.4.5 Absurdisme 1.4.6 Surealisme 1.4.7 Islaminisme 9. 1.5 Kritikan Sastera 1.5.1 Pengenalan Kritikan Sastera 1.5.2 Sinopsis Kasut Kelopak Jantung 1.5.3 Tema & Persoalan 1.5.4 Plot 1.5.5 Watak dan Perwatakan 1.5.6 Latar 1.5.7 Sudut Pandangan 1.5.8 Gaya Bahasa 10. 11. 12. Penutup Rujukan Lampiran Power Point

MUKA SURAT 0 1 2 3–4 4–5 5 5–8 9 – 11 11 – 12 12 13 – 14 14 – 16 16 16 – 17 17 17 – 18 18 18 19 19 20 21 22 – 24 24 – 25 25 – 26 26 – 28 29 – 30 30 31

1 |BADIAH BOLHARI 660907135258

HBML 4203:KESUSASTERAAN MELAYU

SEKAPUR SIRIH

Bersyukur ke hadrat ALLAH S.W.T kerana dengan limpah izinNYA maka saya dapat menyiapkan tugasan ini dalam masa yang ditetapkan.Dengan kesempatan ini juga, saya ingin merakamkan jutaan terima kasih saya kepada Pensyarah Kursus iaitu ENCIK HASNAN LEE BIN TUBAH yang banyak memberi bimbingan dan tunjuk ajar kepada saya untuk menyiapkan tugasan ini. Setinggi-tinggi rasa terima kasih juga saya ucapkan kepada rakan-rakan seperjuangan yang mengikuti kursus ini yang banyak membantu memberi idea semasa dalam perbincangan sepanjang tempoh saya untuk menyiapkan tugasan ini. Kepada keluarga yang tersayang terima kasih jua saya titipkan kerana memahami tugas saya sebagai seorang pendidik dan pelajar.Semoga usaha murni kita untuk mencapai kejayaan akan kita kecapi bersama nanti.

Sekian.

2 |BADIAH BOLHARI 660907135258

HBML 4203:KESUSASTERAAN MELAYU

SOALAN TUGASAN

Anda telah dipilih oleh pihak sekolah anda untuk membentangkan kertas kerja dalam Seminar Kesusasteraan Melayu anjuran Jabatan Pelajaran Daerah di tempat anda.Sediakan kertas kerja tersebut dengan selengkapnya yang mengandungi bahan-bahan berikut:-

(a)Pengenalan kesusasteraan, sejarah dan perkembangan kesusasteraan Melayu tradisional dan moden, termasuk bentuk-bentuk serta aliran-aliran dalam penulisan sastera.

(b)Kritikan sastera berdasarkan teori-teori kesusasteraan,unsur-unsur intrinsik dalam karya sastera , selain kefahaman, pemahaman serta penghayatan sesuatu teks sastera sekolah menengah

( C ) Persembahan pembentangan kertas kerja dalam bentuk ‘Power Point’ yang meliputi keseluruhan kandungan utama kertas kerja

3 |BADIAH BOLHARI 660907135258

Kesusasteraan mungkin tidak sama menarik dengan suatu permainan computer atau program televisyen. Manakalan Kamus Dewan menyimpulkan bahawa kesusasteraan merupakan kesemua hasil seni yang disampaikan melalui bahasa dan ditujukan kepada khalayak. Ramai sarjana telah memberikan pendapat yang tidak kurang pentingnya kepada pengkaji dan pelajar kesusasteraan. 4 |BADIAH BOLHARI 660907135258 . Di samping itu. tetapi ia memberikan sesuatu yang berbeza. dan secara menyeluruhnya dimaksudkan persuratan yang bersifat halus dan indah.1 Kesusasteraan Kesusasteraan merupakan sebuah hasil seni yang disampaikan melalui bahasa. Ia mungkin dituturkan iaitu disebut sastera lisan dan yang ditulis disebut sastera tulisan.HBML 4203:KESUSASTERAAN MELAYU 1.1 Definisi Konsep 1. Kesusasteraan dapat mengisi banyak keperluan dan menyebarkan berbagai-bagai nilai yang mungkin tidak dapat ditanggap dengan serta merta. perkataan kesusteraan bermaksud ‘ kumpulan buku-buku yang indah bahasanya dan baik isinya. ” Ali Ahmad (1994) berpendapat.1. yang disebut SYSTRA yang bererti kitab suci. sastera pula memiliki keindahan dalam aspek-aspek isi atau daya pengucapannya. Khalayak bermaksud pembaca bagi karya yang bertulis atau penonton drama. Susastera memberi erti seni sastera atau seni bahasa. Jika kita berpegang kepada kenyataan yang dikeluarkan oleh Ali Ahmad ‘satu perkara asas bagi ilmu kesusasteraan’ tentulah apapun yang ingin dikaji. Dari segi hurufiahnya. Kesusasteraan merupakan ciptaan seni yang dinyatakan dengan bahasa yang indah dan mengandungi isi yang baik lagi berfaedah. Muhammad Hj Salleh (1995) berpendapat. kesusteraan merujuk kepada karyakarya lisan serta juga lisan yang membawa unsur-unsur cereka dan disampaikan melalui bahasa dan berbagai-bagai perkataan. Hashim Awang ( 1987 ) mengatakan kesusasteraan itu adalah “Ciptaan seni yang disampaikan melalui bahasa. Sastera berasal daripada bahasa Sanskrit CASTRA. dinilai dan dianalisis dalam bidang kesusasteraan itu dahulu. Faham makna kesusasteraan bererti menguasai asas kepada pengkajian kesusasteraan. Kesimpulannya kesusasteraan merupakan sebahagian daripada budaya manusia ia merupakan ekspresi diri manusia dan juga menifestasi manusia terhadap bahasa yang dipertuturkan oleh mereka sendiri. Kesusteraan boleh dimaksudkan segala pengucapan yang indah samada dalam bentuk lisan atau tulisan.

dan secara umumnya dimaksudkan persuratan. Bagi pembaca pula.Menurutnya ‘sastera berasal daripada bahasa Sanskrit castra. Penulis cerita akan merasa tenteram dan damai apabila mampu menghasilkan sesuatu cerita yang dapat menyentuh perasaannya dan juga pembaca dari segi isi ceritanya mahupun aspek-aspek lain penulisannya. Kesusteraan Melayu mengandungi 4 unsur utama :i. estetik adalah satu bentuk perasaan indah yang muncul sama ada dalam diri penulis ataupun pembaca. yang disebut syastra.Pendidikan/Pengajaran/Didaktik . 1. Sastera memberi erti seni sastera atau seni bahasa.Memang tidak dapat dinafikan bahawa karya-karya kesusasteraan sebenarnya sarat dengan unsur pendidikan/pengajaran/didaktik. Unsur Intelek : Karya sastera haruslah menimbulkan satu-satu fikiran tertentu yang bernilai dan menarik.1. yang bererti kitab suci. Dengan maksud yang lain. Kandungannya haruslah mencerminkan persoalan tentang masyarakat bangsa Melayu sama ada pada zaman silam zaman moden hari ini. 2. Pengalaman-pengalaman ini diterjemahkan melalui kisah-kisah yang ditulis oleh mereka yang terangkum di dalamnya pelbagai bidang. Pengalaman mereka ini dijadikan prosa atau puisi dan diadun dengan unsur-unsur pengajaran.Kesusasteraan berfungsi memberi kepuasan estetik . Pengarangpengarang yang menghasilkan sesuatu karya sastera merupakan sekumpulan manusia yang telah menimba banyak pengalaman. Sarjana kesusasteraan menyimpulkan bahawa sekurang-kurangnya kesusasteraan mempunyai dua fungsi yang jelas iaitu:1.dengan membaca karya yang mempamerkan keindahan akan merasa satu kepuasan yang tidak dapat digambarkan dalam dirinya.HBML 4203:KESUSASTERAAN MELAYU Ali Ahmad(1994) menyusur lebih jauh ke dalam makna kesusasteraan dengan mengupas asal-usul kata sastera.Hashim Awang mendefinisikan estetik dalam Glosari Mini Kesusasteraan sebagai’Kajian atau sains tentang keindahan dalam sastera atau seni lainnya. Sastera ditulis dengan tujuan tertentu seperti soal-soal 5 |BADIAH BOLHARI 660907135258 . moral atau ilmu pengetahuan yang tinggi nilainya.2 Kesusasteraan Melayu Kesusteraan Melayu adalah hasil ciptaan yang ditulis melalui perantaraan Bahasa Melayu dan lahir sebagai hasil daripada keistimewaan sifat masyarakat melayu.

Kesusasteraan Melayu tradisional adalah semua gejala kesusasteraan yang berbentuk lisan atau bertulis tetapi tidak bercetak 6 |BADIAH BOLHARI 660907135258 . Kesusasteraan Melayu Tradisional merupakan satu bidang kajian yang sangat luas dan sentiasa berkembang dan melahirkan penemuan-penemuan baru yang pelbagai sifatnya. ii. 1. Unsur teknik : Soal bagaimana pengarang menyusun peristiwa dalam cerita. Kesusasteraan Melayu merupakan kesusteraan yang berfungsi untuk mengajar dan menghibur.HBML 4203:KESUSASTERAAN MELAYU masyarakat. Ia merupakan satu cabang kegiatan seni masyarakat Melayu yang terawal dan terpenting. Berkait dengan perasaan manusia iaitu perasaan pengarang dan pembaca seperti perasaan sedih.2. Kesusteraan lahir bersama kelahiran masyarakat sebagai alat untuk menyatakan perasaan. Kesusteraan Melayu terbahagi kepada d ua iaitu Kesusteraan Melayu Tradisional dan Kesusteraan Melayu Moden. pengalaman dan pengetahuan masyarakat. memilih kata-kata. Kesusteraan Melayu tercipta sepanjang masa. moral.1 Sejarah dan Perkembangan Kesusasteraan Melayu Tradisional. Karya sastera sebagai bahan untuk pembaca mendapat panduan dan pengetahuan.2 Sejarah Perkembangan Kesusasteraan Melayu 1. politik dan sebagainya. ekonomi. Unsur Emosi : Membezakan karya sastera dengan bukan sastera. iv. iii. Kesusasteraan Melayu dapat berkembang pesat kerana adanya kecenderungan dan usaha-usaha pembembangan agama Islam menggunakan sastera sebagai alat penyebarannya. keinginan. Dua faktor luar yang mempengaruhi penghasilan karya dalam bahasa Melayu iaitu pengaruh animisme yang terlihat dalam mitos dan legenda. Unsur Imaginasi : Ketajaman daya penglihatan dan gaya pengamatan (daya khayalan) pengarang terhadap sesuatu benda atau peristiwa yang dilukisnya melalui perantaraan bahasa. menyusun adegan dan sebagainya. gembira dan sebagainya. keazaman.Menurut Profesor Ismail Hussein. mengalami proses perkembangan dan perubahan. Oleh itu Kesusteraan Melayu boleh disimpulkan sebagai ciptaan seni yang menggunakan Bahasa Melayu sebagai alat penyampaian. Satu lagi ialah pengaruh Arab-Parsi.

Kesusasteraan lisan dikenali juga sebagai kesusasteraan rakyat.Haiwan yang diberi sifat sebagai manusia menjadi watak utama yang memberi 7 |BADIAH BOLHARI 660907135258 .Walaupun tidak menguasai sistem tulisan.Mitos tidak berdasarkan logik tetapi ia amat dipercayai oleh golongan rakyat Melayu satu ketika dahulu.Pada waktu tersebut sistem tulisan belum lagi muncul dan masyarakat lazimnya buta huruf.Sebagai contoh mitos merupakan cerita yang banyak berkaitan dengan unsur-unsur ajaib dan supernatural.HBML 4203:KESUSASTERAAN MELAYU Berdasarkan pernyataan di atas.Cerita jenaka berlatarkan rakyat biasa dan watak-watak utamanya ialah manusia biasa dan bukan golongan bangsawan atau raja-raja. cerita binatang dan cerita dongeng pula diceritakan adalah sebagai penghibur pada zaman dahulu . Sastera Melayu tradisional juga menonjolkan legenda yang merupakan watak manusia yang pernah hidup atau dipercayai mempunyai hubungan dengan sejarah.Cerita rakyat ini dianggap milik bersama dan dijadikan alat komunikasi kerana tidak adanya kemudahan bekalan elektrik seperti zaman moden. Cerita binatang pula ialah cerita teladan yang secara tersirat mengandungi pengajaran.Pengkaji kesusasteraan Melayu membahagikan kesusasteraan Melayu Tradisional kepada dua golongan yang utama iaitu Kesusasteraan Lisan dan Kesusasteraan Tulisan Kesusasteraan lisan(tradisi lisan) lahir di kalangan masyarakat Melayu yang lazimnya terdiri daripada kaum tani dan nelayan. daya kreativiti mereka dalam bidang kesusasteraan tidak pula mati begitu sahaja. amat jelas kepada kita bahawa kesusasteraan Melayu Tradisional merupakan satu wahana yang luas dan terdiri daripada berbagai-bagai bentuk dan sifat.Mereka ini tinggal di kawasan yang jauh di pedalaman. desa-desa dan pinggir pantai. Kesusasteraan lisan ini pula terbahagi kepada mitos.Genre ini mengandungi cerita tentang unsur-unsur keagamaan dan dianggap benar oleh masyarakat dan menceritakan juga tentang kewujudan dewa-dewi.Perwatakan tokohtokoh dalam legenda sengaja dilebih-lebihkan untuk melihat keistimewaan pada legenda yang diceritakan. legenda dan cerita rakyat yang masing-masingnya mempunyai keistimewaan yang tersendiri. Cerita rakyat seperti cerita jenaka.Sebaliknya ia dikembangkan melalui pertuturan atau penceritaan secara lisan.Atas sebab itulah hasil-hasil kesusasteraan yang dicipta oleh kelompok ini disebut sebagai kesusasteraan lisan kerana penyampaian cerita secara lisan.

jati diri dan kebijaksanaan masyarakat Melayu (Mutiara Sastera Melayu Tradisional 2003:xiv) Sebagai kesimpulannya.Orang Melayu kini mempunyai sistem tulisan yang dinamakan tulisan Jawi.sentuhan jiwa.Cerita dongeng pula ialah cerita yang direka untuk dijadikan teladan semata-mata dan ia merupakan warisan nenek moyang orang Melayu.Melalui kemasukan pengaruh India.Pengaruh luar yang awal menyerap ke dalam kebudayaan Melayu adalah pengaruh India.Biasanya tema utama yang disampaikan dalam cerita dongeng ialah pengembaraan. Kesusasteraan tulisan(tradisi tulisan) muncul apabila orang Melayu mula menerima pengaruh luar.Semua hasil karya ini sama ada lisan atau bertulis merupakan satu dokumen penting yang merakamkan segala perihal kehidupan masyarakat Melayu Tradisional. sebagaimana yang dinyatakan oleh Harun Mat Piah kesusasteraan Melayu Tradisional merujuk kepada karya yang mempunyai ciri-ciri seperti di bawah:• bersifat kolektif dan dianggap sebagai milik bersama masyarakat hasil karya bersifat feudal karya yang terbatas pencipta dan khalayak dihasilkan sebelum 1800 • • • 8 |BADIAH BOLHARI 660907135258 . orang Melayu diperkenalkan dengan sistem tulisan.Sistem tulisan Arab Islam ini kemudiannya disesuaikan dengan sebutan dalam bahasa Melayu. cita rasa.Agama Islam muncul bersama-sama dengan sistem tulisan yang lengkap bersumberkan Al-Quran sebagai kitab suci ornag Islam.Di istana lahirlah tokoh-tokoh sasterawan Melayu Tradisional yang menghasilkan karya sama ada yang asli ataupun salinan semula kerana pada masa itu mesin cetak belum wujud.HBML 4203:KESUSASTERAAN MELAYU pengajaran kepada pembaca. sistem tulisan ini tidak meluas dan akhirnya pupus. akal budi. Tradisi tulisan lebih condong kepada istana menjadikan istana sebagai pusat penyebaran ilmu pada masa itu.Ia adalah himpunan daya kreativiti masyarakat Melayu tradisional yang menyerlahkan daya fikir.Walau bagaimanapun.Kedatangan agama Islam ke alam Melayu membuka satu lembaran baru dalam kamus kesusasteraan Melayu.

Manakala naratif tulisan terdiri daripada sastera sejarah.Jenis Kesusasteraan Melayu Tradisional membawa pembaca menerokai dua cabang kesusasteraan Melayu Tradisional iaitu Prosa Tradisional yang dipecahkan kepada naratif dan bukan naratif. berzanji.Puisi tradisional juga boleh dipecahkan kepada puisi yang berbentuk naratif dan bukan naratif. Prosa tradisional bukan naratif pula terdiri daripada sastera undang-undang.Tokoh-tokoh yang terkenal pada zaman ini ialah seperti Tun Seri Lanang. peribahasa dan mantera.pelbagai genre perkembangan kesusasteraan Melayu tradisional tidak dibatasi oleh zaman.Puisi tradisional yang digolongkan berbentuk naratif ialah syair. kepahlawanan.legenda. dan cerita rakyat. Sheikh Daud al-Fatani.HBML 4203:KESUSASTERAAN MELAYU • bersifat fungsional . sastera agama sastera kitab. Raja Ali Haji. kesetiaan rakyat dan gambaran masyarakat.gurindam. seloka.Naratif lisan terdiri daripada mitos. ghazal. dan yang bukan naratif ialah pantun.Persoalan dan latar masyarakat dalam kesusasteraan Melayu tradisional berkisar pada keagungan raja dan Negara. Syed Muhammad bin Zainal Abidin dan Sheikh Ahmad bin Muhammad Zain al-Fatani. Nuruddin al-Raniri.sastera hikayat. Bukhari al-Jauhari. 9 |BADIAH BOLHARI 660907135258 .tarikh dan waktu • • • gaya bahasa yang berbeza daripada gaya bahasa kini hasil karya yang bersifat statis kerana tidak memperlihatkan keragaman tema dalam sesuatu genre Kesusasteraan Tradisional merupakan himpunan karya-karya kesusasteraan dalam semua bentuk yang terhasil sejak manusia wujud tetapi tidak melepasi zaman selepas wujudnya mesin cetak. Hamzah Fansuri.Naratif pula dipecahkan lagi kepada naratif lisan dan naratif tulisan. Sejarah kesusasteraan Melayu Tradisional menyorot tentang tahap. tokoh dan persoalan dan latar masyarakat. sastera ketatanegaraan. sastera panji dan sastera epik.

Cerpen juga adalah salah satu genre kesusasteraan Melayu moden.Salah satu daripada perubahan tersebut ialah di dalam bidang persuratan.Agama Islam telah memberi sumbangan terpenting ke arah tamadun bangsa Melayu melalui penyebaran ilmu. Perkara lain yang dijadikan asas kepada kemodenan itu ialah perubahan yang berlaku di dalam isi kandungan karya yang dicipta.Sajak mempunyai pelbagai jenis dan bentuk seperti sajak kabur yang mana gambaran yang diberikan tidak jelas. meninggalkan segala bentuk amalan menulis sastera tradisional.Pada tahun 1970-an dan 1980-an. novel banyak berkisarkan persoalan moral dan agama yang dinamakan sebagai novel berunsur Islam. Bentuk kesusasteraan Melayu moden ialah seperti penghasilan karya novel.Sajak protes yang menggambarkan unsur-unsur protes di dalamnya dan sajak-sajak eksperimen yang mengkonkritkan idea dan kata.Kemudian novel Melayu asli dihasilkan yang berlatarkan Tanah Melayu dan mengemukakan watak bangsa Melayu.HBML 4203:KESUSASTERAAN MELAYU 1.Puisi moden telah dihasilkan oleh Omar Mustafa pada tahun 1913.Karya-karya telah ditulis dengan mengemukan idea-idea yang berpijak di bumi nyata.latar dan tempatnya tidak jelas dan tiada unsur konflik yang memerlukan peleraian.Ciri-ciri cerpen adalah cerpen tidak mementingkan watak utama. suku kata dan tanda baca dan ada yang menggunakan rajah-rajah tertentu. beliau berpegang teguh kepada kecemerlangan Islam telah mengubah setiap aspek kehidupan umat Melayu.Terdapat tiga jenis cerpen iaitu cerpen panjang.Sehubungan dengan itu. cerpen berunsur Islam dan cerpen berdasarkan karya tradisional. 10 | B A D I A H B O L H A R I 6 6 0 9 0 7 1 3 5 2 5 8 . Sajak ialah satu-satunya genre puisi di dalam kategori Puisi Melayu moden. memanipulasikan kata.Bentuk seterusnya ialah novel remaja dan satu lagi bentuk novel yang dikhaskan untuk bacaan kanak-kanak dipanggil novel kanak-kanak.2 Sejarah dan Perkembangan Kesusasteraan Melayu Moden Syed Muhammad Naquib Al-Attas di dalam bukunya mengatakan bahawa Islam telah membawa kepada kemodenan ke alam Melayu. Hamzah Fansuri telah dianggap sebagai Bapa Kesusasteraan Melayu Moden berdasarkan ketinggian mutu karya-karya yang telah beliau hasilkan.Genre novel di dalam kesusasteraan Melayu moden merupakan kesinambungan daripada genre hikayat dan cerita lipur lara di dalam prosa Melayu tradisional.Maka .2.

11 | B A D I A H B O L H A R I 6 6 0 9 0 7 1 3 5 2 5 8 .HBML 4203:KESUSASTERAAN MELAYU Seterusnya ialah genre drama moden dibahagikan kepada dua kategori iaitu drama konvensional.Mereka mempunyai latar belakang.Pelopor puisi Melayu moden atau sajak ialah Muhammad Yassin Maamor atau Punggok. lahir akhbar. Zaman Asas 50 merupakan sebuah persatuan penulis yang bertujuan untuk mempertingkatkan martabat sastera dan budaya melalui penciptaan karya-karya yang mengandungi pemikiran kea rah kemajuah. setting. Asas kesusasteraan Melayu Moden yang dikarang oleh Abdullah Munsyi menjadi pegangan para pengarang selepas beliau pada tahun-tahun 1860-an dan seterusnya.Satu lagi jenis drama ialah drama absurd yang mempersoalkan hal-hal yang berhubung dengan kejiwaan dan konflik batin manusia.Sehubungan dengan itu. mereka mengajak golongan belia keluar daripada kebudayaan kuning melalui penerbitan majalah agama. Dalam memperkatakan perkembangan kesusasteraan Melayu Moden . genregenre sastera seperti novel dicetak dalam bentuk buku.Aliran yang dimaksudkan ialah aliran romantisisme iaitu aliran sastera yang memberi penekanan kepada perasaan romantik. dialong dan cara pementasan yang realistik. yang banyak dihasilkan ialah drama ssejarah bersesuaian dengan semangat kebangsaan yang meluap-luap di kalangan rakyat pada masa itu.Drama konvensional ialah drama sandiwara dan drama realism.Drama sandiwara pula dipecahkan lagi kepada drama sejarah.Karya-karya yang dimaksudkab itu tersiar dalam akhbar dan majalah yang tumbuh akibat kemasukan teknologi percetakan. sajak dan novel.Aliran realisme ialah aliran yang menggembleng isu masyarakat yang memperjuangkan keadilan sosial.Pengaruh luar dan teknologi moden telah menyebabkan terhasil dan tersebar karya sastera dalam bahasa Melayu. menyatukan seluruh kaum penulis serta menjaga kebajikan dan memberi perlindungan kepada para penulis.Oleh kerana itu ia dihasilkan menggunakan bahan.Pada era sebelum Perang Dunia Kedua.Drama realism pula terhasil menggunakan cerita yang diambil daripada masalah-masalah yang timbul dalam kehidupan seharian.Zaman Asas 50 telah berjaya membawa aliran baru dalam perkembangan bahasa dan sastera. peranan golongan intelek agama iaitu mereka yang cerdik dan pandai dalam hal agama Islam tidak dapat dipertikaikan. majalan. pilu dan sedih.cerpen.Apabila syarikat-syarikat percetakan didirikan.Di antara tiga jenis drama ini.pendidikan dan penulisan yang berunsur Islam. drama puruba dan drama pra-realisme.

akhbar . ii. kerana ia merupakan tanggapan pengarang terhadap situasi persekitarannya. 12 | B A D I A H B O L H A R I 6 6 0 9 0 7 1 3 5 2 5 8 .3 Bentuk-bentuk Kesusasteraan Melayu Moden. biasanya panjang dan kompleks yang berkaitan dengan pengalaman dan kelakuan sosial. 1. 1. Novel merupakan karya fiksyen yang mengungkap aspek-aspek yang lebih mendalam dan disajikan dengan halus.000 patah perkataan dan Jalan ceritanya lebih kompleks.German ( novelle).Dalam dekad 50-an dunia persajakan Melayu telah terhasil sejajar dengan faktor kepesatan penghasilan novel. Menurut Hashim Awang novel adalah prosa cerita yang panjang dan menceritakan kisah hidup manusia pada sesuatu tempat dan dalam suatu masa tertentu untuk menlahirkan satu persoalan kehidupan yang menarik. Ia lebih panjang. ditulis dengan gaya narasi. yang kadang-kadang digabungkan dengan maklumt untuk menggambarkan suasana. iv. bersifat realistik.3.Cerpen-cerpen berkembang pesat dalam dekad ini kerana majalah.Zaman Mutakhir adalah zaman dalam tahun-tahun 1980-an. Sebuah novel mempunyai ciri-ciri seperti: i. sayembara dan kumpulan cerpen memberi sumbangan yang amat bermakna. iii. Novel adalah salah satu karya fiksyen berbentuk prosa.1 Novel Novel berasal dari bahasa Italia (novella). biasanya lebih dari 10. cerpen dan drama.HBML 4203:KESUSASTERAAN MELAYU Selepas perang sehingga tahun 1970-an penulisan novel tidak begitu menggalakkan namun kemunculan penulis skrip dan drama telah mengambil tempat. Menurut Kamus Dewan novel didefinisikan sebagai cerita dalam bentuk prosa. dan Yunani (novellus) yang membawa maksud sebuah karya prosa fiksyen yang panjang.Pengarang veteran terus berkarya sekalipun penulis baru muncul dari semasa ke semasa. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (1995 : 694) Novel adalah karangan prosa yang panjang mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang-orang disekelilingnya dengan menonjolkan watak dan sifat setiap pelaku.

Ini adalah disebabkan kesedaran mendalam para pengarang untuk mengajak khalayak mempraktikkan ajaran Islam.HBML 4203:KESUSASTERAAN MELAYU Novel merupakan kesinambungan daripada genre hikayat dan cerita lipur lara. Asas 50 melahirkan tiga cerpenis iaitu Keris Mas. Berikut merupakan bentuk-bentuk novel yang ada dalam Kesusasteraan Melayu moden seperti. Cerpen mula muncul awal tahun 1920 yang bertajuk Kecelakaan Pemalas karya Nor bin Ibrahim yang lebih berlatarbelakangkan negara-negara Barat dan Timur Tengah. Ia biasanya memusatkan perhatian pada satu kejadian. novel saduran. Cerpen cenderung untuk menghasilkan cerita kurang kompleks berbanding novel. 1. Dari Perangkap Ke Penjara dan Kejadian Dalam Estet. Cerita pendek cenderung padat dan menjurus kepada tujuannya berbanding kepada karya fiksyen yang lebih panjang seperti novel. latar tempat dan masa yang tidak jelas dan tiada unsur konflik yang memerlukan peleraian. Degup Jantung dan Putih Mata. novel Melayu asli. novel popular. Kemudian terdapat persoalan baru iaitu gesaan mencapai kemajuan dalam bidang pelajaran dan penguasaan ilmu melalui’ Berusaha Itu Perbendaharaan yang Kekal’ dan beberapa cerpen lain seperti ‘Si Buta Menyesal Menjadi Celik. Selain Syed Syeikh al-Hadi. Manakala pada tahun 1970-an dan 1980-an. dengan selaras dengan cerita lisan. Di samping itu terdapat cerpen panjang. banyak novel bermutu dihasilkan. Pada tahun 1960-an dan 1970-an. novel sejarah. Cerpen absurd seperti Gap-gup-gup memanfaatkan aliran absurdisme. 13 | B A D I A H B O L H A R I 6 6 0 9 0 7 1 3 5 2 5 8 . novel berunsur Islam.3. mempunyai satu plot. persoalan moral dan agama kembali mendominasi Kesusasteraan Melayu Moden. Syed Syeikh AlHadi dianggap sebagai Bapa Pernovelan berdasarkan kajian yang menunjukkan bahawa Hikayat Setia Asyik Kepasa Maksyuknya atau Hikayat Faridah Hanum merupakan novel pertama yang dihasilkannya. Kesemua cerpen ini merupakan cerpen konvensional kerana ia tidak mementingkan watak utama.2 Cerpen Cerita pendek atau sering disingkat sebagai cerpen adalah suatu bentuk prosa naratif. novel absurd dan novel tak konvensional. Iakah Salmah? dan 12 Kali Sengsara. Cerita pendek berasal dari latar sebuah situasi yang digambarkan singkat yang dengan cepat tiba pada tujuannya. Abdul Rashid Talu merupakan novelis pertama yang menghasilkan novel Melayu asli seperti Kawan Benar (1927). novel konvensional. Usman Awang dan Awa nil-Sarkam yang melahirkan cerpen seperti Patah Tumbuh. novel kanak-kanak. novel remaja. jumlah watak yang terbatas dan mencakupi waktu yang singkat.

Drama tradisional ini berkembang dengan popular sekali di kampungkampung di Kelantan. Drama bangsawan merupakan perintis kepada persembahan drama moden. Tok Puteri memainkan peranan sebagai pawang atau bomoh untuk mengawal penyakit yang dibawa oleh roh-roh atau semangat jahat. Drama bangsawan dan drama sandiwara. puteri yang kacak dan cantik. Kini hanya wayang kulit yang masih kekal. Ia berasal dari bahasa Yunani “draomai” yang bermaksud berbuat. Drama adalah hidup yang dilukiskan dengan gerakan. cerpen abdurd.3 Drama Drama bermaksud perbuatan atau tindakan. bertindak dan sebagainya.HBML 4203:KESUSASTERAAN MELAYU cerpen berunsurkan Islam dan cerpen berdasarkan karya tradisional. Antara seni drama tradisional yang popular dalam masyarakat melayu adalah seperti berikut : • Main Puteri . hamba.drama tradisional yang popular di Kelantan. Drama ini digunakan untuk mengubati orang sakit. Penggiatnya menghafal dialog-dialog penting sebagai jalan cerita diikuti dengan dialog-dialog lain secara spontan semasa beraksi di pentas. Drama tradisional mengikut pendapat Amin Sweeney ialah karya drama yang dianggap oleh masyarakat yang mewarisinya sebagi hasil yang diwarisi secara turun temurun dari generasi yang lampau. ia tidak melibatkan penggunaan skrip berbanding drama moden. cerpen panjan 1. wayang wang. Kedah dan Kelantan. Drama ini berasal daripada ritual memuja roh datuk nenek.sejenis drama tradisional Melayu yang terbahagi kepada beberapa jenis seperti wayang golek. wayang topeng dan wayang beber. • Makyung . 14 | B A D I A H B O L H A R I 6 6 0 9 0 7 1 3 5 2 5 8 .3. berlaku.sejenis drama tradisioanal Melayu yang dikatakan dipengaruhi oleh seni darama Siam. Bentuk-bentuk drama dalam Kesusasteraan Melayu Moden ialah Drama Tradisional. Permianan makyung ini dikatakan berasal dari negeri Patani. • Menora . Cerita Bangsawan berkisar kepada kisah raja-raja yang melibatkan alam kayangan dan nyata. Konflik dari sifat manusia merupakan sumber pokok drama. putera. Watak-wataknya terdiri daripada pahlawan. Bentuk-bentuk cerpen dalam Kesusasteraan Melayu Moden ialah cerpen konvensional. • Wayang Kulit . Namun. Menora telah menjadi popular dinegeri Perlis.

gua dan kosong. Sehingga. Sifat gaya bahasa ini ringkas. rima dan sebagainya. laut. suasana dan benda bersifat manusia. padat. Sajak dihasilkan berdasarkan keindahan bahasa dari segi :• Metafora iaitu gaya bahasa kiasan atau perbandingan. namun pada kenyataannya. teknik lampu mengikut cara barat dan menggunakan set saiklorama.HBML 4203:KESUSASTERAAN MELAYU jin dan raksasa. Antaranya tirai istana. perkataan sebaris. 15 | B A D I A H B O L H A R I 6 6 0 9 0 7 1 3 5 2 5 8 . Seni persembahan bangsawan juga dicirikan melalui teknik extra turn yang berfungsi sebagai penukar babak supaya pelakon boleh bersedia. Biasanya tirai-tirainya mengandungi tiga hingga tujuh set yang berbeza. drama teater sebenarnya memiliki maksud drama panggung atau drama yang dipentaskan di panggung. tirai dan kadbodnya berfungsi sebagai penarik emosi kepada penonton. Oleh kerana bangsawan memberi pengajaran. awan kampung. rangkap. 1. Drama sandiwara inilah yang masih tergolong karya sastra karena masih memiliki unsur bahasa di dalamnya. hutan. iaitu tidak nyata. kebanyakan orang menyebutnya dengan “drama” saja. Tema merupakan persoalan pokok atau persoalan utama yang dikemukakan dalam sesebuah puisi. hatinya menangis. Tema boleh juga diertikan sebagai idea pusat atau idea dasar. Walaupun drama jenis ini memiliki nama khusus. yaitu sandiwara. Lazimnya dipenuhi dengan segmen nyanyian. Satu perkataan lagi bersifat abstrak (mujarad). Pengorangan contohnya sepi menggigit . Drama Sandiwara merupakan jenis drama pada umumnya yang menggunakan percakapan (dialog). Satu daripada perkataan itu bersifat konkrit. maupun yang dipentaskan langsung di panggung. yaitu theater yang bermakna tempat pertunjukan atau panggung. baik yang hanya dinikmati dari suaranya. iaitu nyata (maujud) dan menjadi objek untuk difikirkan. Terdapat juga set-set kadbod yang dilukis mengikut jalan cerita yang boleh disorongtarik. yang menjadi pembanding • Personifikasi ialah gaya bahasa yang memberikan keadaan.4 Sajak Sajak satu-satunya genre puisi dalam kategori Puisi Melayu Moden yang berbentuk bebas dan tidak terikat pada jumlah baris. biasanya disebut juga dengan drama teater atau teater saja. suku kata sebaris. tersusun rapi dan biasanya terdiri daripada dua perkataan. Untuk drama yang dipentaskan langsung di panggung. Persembahan bangsawan melibatkan penggunaan panggung.3. Kata teater tersebut merupakan serapan dari bahasa Inggris.

Lazimnya jeda bermaksud pemberhentian seketika arus penuturan atau pendeklamasian sesuatu baris puisi untuk menandakan batas hubungan antara bahagian perkataan. • Simili . kemerduan atau keindahan bunyi. ungkapan.Gaya bahasa yang mengulang satu perkataan atau lebih pada awal baris puisi.Gaya bahasa yang membandingkan sesuatu benda. Sinkop .HBML 4203:KESUSASTERAAN MELAYU • • Perulangan merupakan gaya bahasa dalam puisi yang terdapat pengulangan perkataan. o. • • • Inversi .Gaya bahasa yang mengulang perkataan pada akhir baris puisi yang bertujuan untuk menegaskan maksud dan menimbulkan keseragaman rima (skema atau susunan bunyi dalam baris-baris puisi). Ini kerana perbandingan itu menggunakan kata-kata tertentu. Responsi – contohnya : Tenaga yang sedang gilang-gemilang. Anafora . • Hiperbola .Nada atau suasana yang terpancar daripada sesebuh puisi seperti nada murung. dan u) yang sama pada perkataan yang berturutan dalam baris-baris puisi. biasanya pada awal perkataan yang berturutan. Beban yang berat dapat dijulang.Pemendekan atau penyingkatan sesuatu kata. hiba dan sayu Jeda . Pengulangan begini menimbulkan kesan kehalusan. Aliterasi . bak. • Epifora . keadaan atau suasana dengan jelas. seperti. • • Melankoli .Pengulangan bunyi vokal (a. i. sama ada songsang sebahagian atau songsang penuh. e. frasa atau kalimat yang terdapat dalam sesuatu baris itu.Proses pembacaan sama ada senyap mahupun kuat terutama sewaktu mendeklamasikan puisi. Pengulangan ini menimbulkan kesan keindahan bunyi dan bertujuan untuk menguatkan pernyataan maksud. Pengulangan menimbulkan kesan keindahan bunyi • • Asonansi .Pengulangan huruf/bunyi konsonan yang sama dalam baris-baris sajak. kelembutan. Jeda juga memberikan ruang kepada seseorang pendeklamasi mengambil nafas terutama apabila mendeklamasikan sesuatu kalimat yang panjang.Gaya bahasa puisi yang pemilihan perkataannya membawakan pernyataan marah kian menyemarak 16 | B A D I A H B O L H A R I 6 6 0 9 0 7 1 3 5 2 5 8 . laksana. dan umpama.Ayat songsang. iaitu bagai. baris dan juga rangkap.

Ia merujuk kepada karya sastera yang agung terutamanya karya zaman Greek dan Latin. Pengarang aliran klasikisme ini patuh kepada konvensi sastera yang sedia ada. 1.1 Klasikisme Klasikisme. Aliran in merupakan revolusi yang melawan norma-norma kebangsawanan. konvensi pantun mestilah dipatuhi. Ini termasuklah sifat perkataan tersebut seperti denotatif (perkataan yang bermakna selapis atau tersurat). Klasik berasal dari perkataan classic yang bermaksud yang bermutu tinggi nilainya. Klasikisme merupakan satu aliran yang berpegang kepada pemikiran bahawa karya sastera mestilah mengutamakan bentuk. Klasik juga boleh ditakrifkan sebagai sesuatu yang memiliki kedudukan yang diakui dan tidak diragui.yang bermaksud sesuatu yang bermutu dan tinggi nilainya. perkataan yang menggunakan imbuhan dan sebagainya.2 Romantisisme Romantisisme merupakan aliran yang memfokuskan kepada perasaan.4. tekanan dan keistimewaan puisi. sosial dan politik 17 | B A D I A H B O L H A R I 6 6 0 9 0 7 1 3 5 2 5 8 .Sumber lain menyatakan bahawa klasik bererti karya yang tinggi nilainya dan sering dijadikan took ukur atau karya sastera zaman kuno yang bernilai kekal. Aliran ini juga sangat mementingkan nilai yang terkandung dalam sesebuah karya. isinya telah dikenalpasti dan matlamatnya juga telah ditentukan. misalnya.HBML 4203:KESUSASTERAAN MELAYU • Diksi . Perasaan merupakan ungkatapan romantic.4 Aliran Dalam Kesusasteraan Melayu Moden 1. Dalam kesusasteraan. bahasa kiasan (bahasa figuratif. isi dan penuh dengan emosi. manis mahupun pahit – bunga bermaksud gadis atau kupu-kupu malam membawa konotasi perempuan yang rendah akhlak). konotatif (berkaitan dengan hal-hal peribadi seseorang sama ada yang riang.Pemilihan serta penyusunan perkataan yang mengutamakan ketepatan.4. sedih dan pilu terhadap orang yang dikasihi Romantisisme adalah sebuah karya sastera yang berasal dari Eropah Barat pada abad ke-18 pada masa Revolusi Industri. gembira. iaitu bahasa penyair untuk mengemukakan sesuatu perasaan dan pemikiran secara bandingan atau secara tidak langsung – ombak kehidupan). 1. klasik berupa karya yang tinggi nilainya dan sering menjadi kayu pengukur atau karya sastera zaman kuno yang bernilai kekal.

karya sastera harus mendorong masyarakat/pembaca ke arah mengubah dan memperbaiki nasib manusia. aliran yang mengemukakan gambaran masyarakat berdasar kejadian yang sebenar dikenali sebagai realisme. Naturalisme lahir pada abad ke 17 dan mengalami perkembangan pada abad ke 18. 1.3 Realisme Tafsiran ini berkaitan dengan karya yang bergelumang dengan perasaan. muncul satu cabang baru dalam realisme iaitu realisme sosialis. Menurut konsep realisme ASAS '50.4. Aliran realisme ini telah mula tumbuh dalam abad 19 di Eropah sebagai suatu penolakan terhadap aliran romantisme yang berlalu berisi angan-angan kosong dan perasaan cinta-kasih yang berlebihlebihan. Dalam bidang penulisan sastera. Aliran karya sastera ini memfokuskan kepada perasaan. Naturalisme 18 | B A D I A H B O L H A R I 6 6 0 9 0 7 1 3 5 2 5 8 . Sehingga ke hari ini. Gerakan ini menekankan emosi yang kuat sebagi sumber dari pengalaman. romantik yang bukan saja.4 Naturalisme Naturalisme merupakan aliran yang menggambarkan sesuatu objek di dalam bentuk sebenarnya Aliran naturalisme lahir sebagai reaksi terhadap aliran pendidikan Aristotalian-Thomistik. Kerana itulah mereka melaungkan slogan 'Seni Untuk Masyarakat'.4. konsep realisme mula bertapak dalam tahun 50-an dengan diasaskan oleh ASAS '50 (Angkatan Sasterawan '50). 1. kemakmuran dan kemajuan masyarakatnya yang dalam belenggu penjajahan itu.HBML 4203:KESUSASTERAAN MELAYU dan reaksi terhadap rasionalisme dalam sastera. realisme telah menjadi begitu ampuh dalam penulisan sastera Melayu sehingga seolah-olah itulah satu-satunya aliran sastera yang dikenali oleh sasterawan-sasterawan kita. Dalam kesusasteraan Melayu. Aliran ini beranggapan bahawa fikiran manusia adalah terbatas. Perasaan itu merupakan ungkapan Realisme adalah aliran yang memperjuangkan keadilan sosial dalam kehidupan yang melibatkan isu-isu kemasyarakatan Realiti boleh didefinasikan secara longgar sebagai sesuatu yang benar dan bukan khayalan atau rekaan. Ia juga mengesahkan imaginasi individu sebagai otoriti kritis yang memungkinkan kebebasan dari pemahaman klasik tentang bentuk dalam seni. Konsep ini muncul di Eropah sebagai reaksi kepada rasionalisme. Sasterawan-sasterawan ASAS '50 'terpaksa' memilih aliran realisme ketika itu untuk melaksanakan cita-cita mereka memperjuangkan keadilah. Akibat daripada kecenderungan untuk memihak kepada politik dan idea-idea sosialis.

1.” . empirisme dan rasionalisme. Ia berpandangan bahawa "Learned heavily on the knowledge reported by man's sense". dan Andre Breton 19 | B A D I A H B O L H A R I 6 6 0 9 0 7 1 3 5 2 5 8 . Karya ini memiliki unsur kejutan. barang tak terduga yang ditempatkan berdekatan satu sama lain tanpa alasan yang jelas.4. Naturalisme merupakan teori yang menerima “nature” (alam) sebagai keseluruhan realiti. Naturalisme berasal dari perkataan “nature. Banyak seniman dan penulis surealis yang memandang karya mereka sebagai ungkapan gerakan ahli falsafah yang pertama dan paling maju. Keadaan ini telah membentuk kekosongan dalam jiwa manusia kecuali jiwa para pengarang. Istilah naturalisme adalah berlawanan dengan istilah supernaturalisme yang mengandung pandangan dualistik terhadap alam dengan adanya kekuatan yang ada (wujud) di atas atau di luar ala.5 Absurdisme Absurdisme adalah suatu fahaman atau aliran yang didasarkan pada kepercayaa bahawa manusia secara umum tidak bererti dan tidak masuk akal.HBML 4203:KESUSASTERAAN MELAYU berkembang dengan cepat dalam bidang sains. Para surealisme dipengaruhi oleh Sigmund Freud iaitu seorang psikonalisis dari Austria. Surealisme ialah gerakan budaya yang bermula pada pertengahan tahun 1920-an.4. Karya-karya yang dihasilkan bertentangan dengan kenyataan dan tidak masuk akal dan mustahil. Kesedaran para pengikut aliran ini terhadap tata tertib sering bertentangan dengan kepentingan masyarakat umum.6 Surealisme Surealisme adalah sebuah aliran kesusastreraan yang menjelajahi dan merayakan alam mimpi dan fikiran bawah sedar melalui penciptaan sebuah karya. absurdismekarya-karya yang dihasilkan adalah yang bertentangan dengan kenyataan dan tidak masuk akal. 1. Karya tersebut merupakan artifak. para penulis yang mendukungnya dan mengemukakan karya yang isi dan persoalannya benar wujud di dalam masyarakat. Istilah “nature” mempunyai berbagai-bagai maksud. Aliran naturalisme didukung oleh tiga aliran besar yaitu realisme. Aliran absurdisme berkaitan dengan eksistensialisme dan nihilisme. Pada peringkat ini. terutama kepincangan yang berlaku di dalam masyarakat. Manusia seolah-olah kehilangan segala-galanya selepas Perang Dunia Kedua. Surealisme merupakan seni dan penulisan yang paling banyak dikenal.

HBML 4203:KESUSASTERAAN MELAYU mengatakan bahwa surealisme berada di atas segala gerakan revolusi. penulis akan mengkaji karya prosa moden iaitu cerpen Kasut Kelopak Jantung (Ghazali Lateh) menggunakan Teori Klasik Kesusasteraan iaitu menggunakan Teori Moral. Teori ini memberi penekanan kepada aspek kesan yang timbul akibat pembacaan karya kreatif. Unsur-Unsur Intrinsik Dalam Karya Kasut Kelopak Jantung 1.5 Kritikan Sastera Berdasarkan Teori Kesusasteraan. Abdul Aziz merumuskan bahawa teori pada dasarnya ialah satu set dakwaan atau prinsip tentang sesuatu fenomena. Surrealisme-karya yang tidak rasional dalam kehidupan manusia iaitu aspek bawah sedar. teori ialah suatu himpunan konsep.Hashim Awang menyimpulkan erti kesusasteraan sebagai ciptaan seni yang berfaedah kepada khalayak dan disampaikan melalui bahasa. Aliran ini muncul di Malaysia akibat tercetusnya polemic sastera Islam.1 Pengenalan Menurut takrif Kerlinger. Dalam menjelaskan kritikan menggunakan teori kesusasteraan. 1. 1.5. Ia memberi gambaran teratur berkaitan sesuatu fenomena dengan menyatakan hubungan antara angkubah untuk menerangkan dan meramalkan fenomena tersebut. Fenomena yang dimaksudkan di dalam kes ini ialah kesusasteraan. menonton atau mendengar puisi. Menurut aliran ini. karya sastera yang terhasil perlu mengikut lunas Islam.7 Islaminisme Islaminisme adalah sebuah fahaman yang pertama kali dicetuskan oleh Jamal-al Din sebagai tokoh fahaman politik alternative dalam menyatukan Negara-negara di Daerah Palastin. Daripada huraian di atas. dapatlah disimpulkan bahawa ‘teori kesusasteraan’ bermaksud prinsip asas yang mendasari pengetahuan dan perkembangan sesuatu fenomena(ciptaan seni). definisi dan saranan yang berkaitan antara satu sama lain.4. Keislamanmelukiskan kernihan hidup orang yang berhati mulia dan bertawakal. 20 | B A D I A H B O L H A R I 6 6 0 9 0 7 1 3 5 2 5 8 . Karya harus perlu melukiskan kejernihan hidup orang bertakwa dan menggambarkan ketidaktenteraman orang yang menjauhi Islam.

Sejak hari itu. Beliau memarahi Ahmad yang tidak memakai kasut sekolah walaupun sudah tiga minggu sesi pesekolahan bermula.HBML 4203:KESUSASTERAAN MELAYU Kegiatan sastera baik lakonan. 1. Ahmad merupakan murid yang patuh akan arahan gurunya terus mengikat kelopak jantung pisang. 21 | B A D I A H B O L H A R I 6 6 0 9 0 7 1 3 5 2 5 8 . pembacaan teks dan berpuisi dianggap dapat memberi kesan langsung kepada penonton. pendengar atau pembaca. Ahmad tidak hadir ke sekolah. Ahmad sekali lagi dimarahi Cikgu Harun kerana tidak membawa pakaian sukan. Cikgu Harun yang tersentuh akan kedaifan Ahmad telah membelikannya sepasang kasut dan sepasang uniform sekolah. Selepas hari persekolahan tamat. perasaan dan sikap menjadi indikator dalam kritikan ini. Cikgu Harun sememangnya seorang guru yang tegas dalam soal keceriaan pelajar dan kelas. terutamanya pada Hari Guru teringat semula peristiwa yang berlaku tiga puluh tahun dahulu sewakta beliau bertugas sebagai guru di kawasan pedalaman. Akhirnya. Sejak itu. Cikgu Harun. Ahmad berlari ke rumah supaya kasut kelopak jantungnya tidak dikesan oleh kawan-kawan.5. Cikgu Harun hairan akan perkara tersebut dan mengetahui bahawa Ahmad ingin berhenti sekolah.2 SINOPSIS ANTOLOGI KASUT KELOPAK JANTUNG Cerpen ini mengisahkan Cikgu Harun yang menerima bungkusan hadiah setiap tahun. Di padang sekolah. Dia berasa malu atas denda yang dikenakan oleh Cikgu Harun yang sebenarnya mahu Ahmad membeli kasut sekolah demi keselamatan kakinya. Ahmad menghadiahkan kasut kepada Cikgu Harun sebagai membalas jasa gurunya. Cikgu Harun yang berasa kesal atas dendanya terhadap Ahmad pula mengambil keputusan untuk pergi ke rumah Ahmad untuk mengetahui perkara yang sebenar. Oleh sebab itu. dia mengetahui bahawa Ahmad tinggal bersama ibunya yang uzur dan tua tidak mampu membeli kasut sekolah dan terpaksa mengambil upah memetik cili di kebun orang lain. Ahmad yang berterima kasih atas pemberian Cikgu Harun telah belajar dengan gigih dan menjadi seorang pengurus besar di sebuah syarikat pengeluar kasut. Cikgu Harun mendenda Ahmad dengan menyuruhnya mancari tali rafia untuk mengikat kelopak jantung pisang pada bahagian kakinya untuk dijadikan “kasut”. terkemuka. Aspek psikologi seperti emosi .

Cikgu Harun yang tegas menyebabkan Ahmad takut untuk merenung wajahnya. Selain itu. Ini dapat dilihat daripada sikap Ahmad. Keikhlasan murid membalas jasa guru turut ditimbulkan dalam persoalan cerpen ini. Setiap Hari Guru. Walaupun Ahmad sudah besar dan berjawatan tinggi. Ahmad seorang murid yang memegang watak utama dalam cerpen ini mempunyai nilai moral yang amat tinggi apabila amat mengingati jasa gurunya satu waktu dahulu. Ini dapat dilihat daripada sikap Cikgu Harun yang prihatin akan kemiskinan keluarga Ahmad dan telah membelikannya sepasang kasut dan sepasang uniform sekolah. Dalam cerpen Kasut Kelopak Jantung kita dapat melihat dengan jelas tema yang hendak disampaikan oleh penulis iaitu berkenaan dengan mengenang jasa guru. Ingatannya terhadap gurunya iaitu Cikgu Harun telah dikenangnya sehingga beliau bekerja dengan menghadiahkan sepasang kasut pada setiap tahun apabila menjelangnya Hari Guru. Cikgu Harun akan menerima hadiah berupa kasut berjenama mahal daripada anak muridnya yang mengingati jasa gurunya itu walaupun sudah 30 tahun berlalu. Persoalan yang diutarakan dalam Kasut Kelopak Jantung ialah tentang ketegasan guru di sekolah demi mendisiplinkan murid. Buktinya.5. namun dia tetapi mengingati jasa Cikgu Harun dengan menghadiahinya sepasang kasut pada setiap Hari Guru.HBML 4203:KESUSASTERAAN MELAYU 1.3 Tema dan persoalan Penghargaan seorang murid terhadap jasa guru yang ikhlas membantunya sewaktu murid itu miskin dengan menekankannya kepentingan memakai kasut. Ahmad dimarahi Cikgu Harun kerana tidak memakai kasut dan tidak membawa pakaian sukan Persoalan kedua ialah keperihatinan guru terhadap masalah murid. 22 | B A D I A H B O L H A R I 6 6 0 9 0 7 1 3 5 2 5 8 .

 Monolog dalaman – kata-kata seseorang watak di dalam hati yang tidak diketahui oleh sesiapa. Kini. Jika itu terjadi. 23 | B A D I A H B O L H A R I 6 6 0 9 0 7 1 3 5 2 5 8 .” bisik hati kecil Cikgu Harun. Antaranya ialah :  Dialog – pertuturan antara watak yang dapat menghidupkan cerita. plot merupakan perpaduan unsur-unsur yang membangun cerita sehingga menjadi kerangka utama cerita. 1.  Saspens – peristiwa yang menimbulkan tanda tanya dalam kalangan pembaca. Jika tidak ada murid.HBML 4203:KESUSASTERAAN MELAYU Persoalan kepentingan memakai kasut di sekolah dapat dilihat dengan ketegasan Cikgu Harun memastikan murid memakai kasut supaya muridnya tidak mengalami kecederaan kaki semasa mereka di sekolah.5. seorang murid hendak berhenti sekolah.4 PLOT Plot atau alur adalah struktur rangkaian kejadian dalam cerita yang disusun sebagai urutan bahagian-bahagian dalam keseluruhan fiksyen atau cerpen. Dengan demikian. serta bagaimana watak digambarkan dan berperanan dalam peristiwa itu. mana kasut?” tanya Cikgu Harun dengan suara yang keras. Mana ada guru yang mahu murid-murid berhenti sekolah. Plot merupakan kerangka dasar yang amat penting.  Monolog – watak bercakap sendiri tanpa didengar atau disedari oleh sesiapa. dari mana datangnya kerjaya seorang guru. Plot mengatur bagaimana tindakantindakan harus berkaitan satu sama lain. Cikgu Harun mula disapa penyesalan yang bukan sedikit ketika itu. Buktinya. “Ahmad. negara akan kehilangan seorang warga yang berpendidikan. bagaimana suatu peristiwa mempunyai hubungan dengan peristiwa lain. Bukti: “Jauh juga rumah Ahmad.  Kejutan – peristiwa yang tidak disangka-sangka oleh pembaca. Bukti: Ahmad terkejut dengan kehadiran Cikgu Harun di rumahnya dan Cikgu Harun terkejut melihat Ahmad masih memakai “kasut” yang diperbuat daripada kelopak jantung pisang yang didenda oleh Cikgu Harun. Bukti: Mana ada guru yang mahu muridnya gagal dalam pelajaran. Murid dan guru itu saling melengkapi. Terdapat beberapa perkara yang harus ditekankan untuk menghasilkan plot.

Cikgu Harun sedar bahawa Ahmad tidak datang. Cikgu Harun telah mendenda Ahmad memakai “kasut” yang diperbuat daripada kelopak jantung pisang. Cikgu Harun masih ingat bahawa dia pernah menegur Ahmad kerana tidak memakai kasut dan tidak membawa pakakian sukan ke sekolah.  Imbas kembali – teknik watak mengingati peristiwa yang sudah berlaku. Dia cuba mendapatkan maklumat daripada murid-murid yang lain. Kini. Cikgu Harus tahu benar pengirim hadiah itu dan bertanya kepada diri sendiri sama akan hadiah itu dihantar dengan ikhlas atau sindir atau kedua-duanya. Perkembangan plot pula dapat dilihat daripada urutan cerita seperti di bawah:i. Suasana sepi sekali. Dia rajin ke sekolah walaupun terpaksa berjalan tanpa kasut. Keadaan ini dapat dilihat dari bahagian :i. Hari berikutnya juga Ahmad tidak datang. Bukti: Sebaik sahaja sampai si sebuah rumah. kejadian beliau mendenda anak muridnya memakai “kasut” yang diperbuat daripada kelopak jantung pisang Selain perkara yang perlu untuk membentuk plot sesebuah cerita. puncak dan peleraian. Bukti: Cikgu Harun mengingati peristiwa yang sudah berlaku lebih 30 tahun. Ahmad berasa malu dan sedih.  Pemerian – gambaran suasana atau keadaan oleh penulis. iii. ii. iv. tempat duduk Ahmad kosong. Cikgu Harun berasa ada sesuatu yang tidak kena. 24 | B A D I A H B O L H A R I 6 6 0 9 0 7 1 3 5 2 5 8 . Plot ini dimulakan pada 16 Mei. perumitan. Ahmad tidak pernah ponteng sekolah. perkembangan. Hari selepasnya pun begitu. Dalam sebuah plot cerita terdapat pertentangan atau kerumitan yang berlaku. Ahmad tidak hadir ke sekolah selama seminggu. Cikgu Harun mengingati peristiwa yang telah berlaku 30 tahun yang lalu apabila menerima bungkusan hadiah daripada salah seorang anak muridnya. Hari Guru. Dia terasa seperti disindir oleh Cikgu Harun dan banyak murid yang mentertawakannya.HBML 4203:KESUSASTERAAN MELAYU Bukti: Besok. tidak ada penghuni dilihat oleh Cikgu Harun dalam rumah yang layak disebut pondok itu. Cikgu Harun memandang sekeliling. Selama ini. Cikgu Harun menerima sebungkus hadiah yang tidak dipos. plot terbentuk daripada permulaan. seminggu sudah Ahmad tidak hadir. Dia pasti itulah rumah Ahmad seperti yang diberitahu oleh anakanak muridnya yang lain.

Cikgu Harun tersentuh dan berasa menyesal atas tindakannya mendenda Ahmad. samada peleraian yang menyedihkan. menggembirakan atau memerlukan penonton atau pembaca membuat tanggapan sendiri. Peleraian merupakan penamat sesebuah plot cerita. iii. Contohnya. iii.Cikgu Harun sudah bersara daripada pekerjaan guru. Ahmad menghadiahi Cikgu Harun sepasang kasut berjenama pada setiap Hari Guru.HBML 4203:KESUSASTERAAN MELAYU ii. 1. Ahmad hanya mampu mengucapkan terima kasih atas bantuan Cikgu Harun. ii. iii. Cikgu Harun mengambil keputusan untuk pergi ke rumah Ahmad dan mendapati ibunya sudah uzur dan Ahmad bekerja sebagai pemetik cili untuk menampung kehidupan keluarga. 25 | B A D I A H B O L H A R I 6 6 0 9 0 7 1 3 5 2 5 8 . Puncak merupakan klimaks sesebuah plot cerita.5. Dia yang prihatin akan kebajikan murid telah menghadiahkan sepasang pakaian sekolah dan sepasang kasut kepada Ahmad. Ahmad memberitahu punca sebenar dia tidak ke sekolah. Beliau yang pernah bertegas dengan anak muridnya itu mendapat balasan baik daripada anak muridnya yang menghadiahinya sepasang kasut berjenama mahal pada setiap sambutan Hari Guru. Pada ketika inilah kita boleh membuat tanggapan apakah yang akan berlaku selepas itu. CIKGU HARUN . Cikgu Harun membuat keputusan untuk membelikannya sepasang kasut sekolah baharu dan sepasang pakaian sekolah baharu serta mengarahkan Ahmad supaya kembali ke sekolah. dalam cerpen Kasut Kelopak Pisang :i. Cikgu Harun sedar bahawa hadiah itu diberikan oleh Ahmad dengan hati yang ikhlas sebagaimana ditulis dalam surat yang disertai bersama bungkusan kasut itu.5 WATAK DAN PERWATAKAN i. Beliau pernah mengajar di kawasan pedalaman 30 tahun yang lalu. yakni tidak mampu membeli kasut sekolah sebagaimana yang diarahkan oleh Cikgu Harun. Ini dapat dilihat daripada bahagian:i. ii. Kawan Ahmad menyampaikan khabar bahawa Ahmad ingin berhenti sekolah. iv. Amad sudah berjaya menjawat jawatan tinggi. Peleraian boleh menjadi penghujung cerita. Cikgu Harun sudah bersara tetapi jasanya tetap dikenang oleh Ahmad.

Ahmad terpaksa mengambil upah memetik cili demi menampung perbelanjaan keluarga di samping membeli kasut sekolah.Cikgu Harun menerima bungkusan kasut baharu di rumahnya.6 i. 26 | B A D I A H B O L H A R I 6 6 0 9 0 7 1 3 5 2 5 8 . Dia tinggal bersama anaknya. Ahmad tidak pernah ponteng sekolah malah sentiasa mengikut arahan gurunya. IBU AHMAD Ibu Ahmad seorang wanita separuh umur yang sudah uzur.HBML 4203:KESUSASTERAAN MELAYU ii. Di situlah juga Ahmad didenda memakai “kasut” yang diperbuat daripada kelopak jantung pisang. Ahmad akhirnya menjadi seorang yang berjawatan tinggi di sebuah syarikat pengeluar kasut terkemuka di bandar masih mengingati jasa gurunya dengan menghadiahi Cikgu Harun sepasang kasut pada Hari Guru.Cikgu Harun pernah menegur Ahmad kerana tidak berkasut ke sekolah. Oleh sebab itu. Walaupun Cikgu Harun mengarahkannya memakai “kasut” yang diperbuat daripada kelopak jantung pisang. Bilik darjah . Latar Tempat ii. kawasan pedalaman. Walaupun miskin harta. iv. ibu Ahmad amat menghormati tetamu kerana menjemput Cikgu Harun masuk ke rumah sementara menunggu Ahmad pulang ke rumah. iii. Kawasan pedalaman . Padang sekolah .Cikgu Harun pernah bekerja sebagai guru di kawasan pedalaman lebih tiga puluh tahun yang lalu. AHMAD Ahmad merupakan seorang murid miskin yang tinggal di hujung kampung. 1.Di kawasan padang. 1. Cikgu Harun juga bertanya kepada pelajar-pelajarnya tentang sebab Ahmad tidak hadir ke sekolah. dia tetap menurut perintah tersebut.5. Dia terpaksa mengambil upah memetik cili hanya untuk mengumpulkan wang demi membeli kasut sekolah lantaran ibunya yang tua dan uzur. LATAR Rumah Cikgu Harun di bandar . Selain itu. Cikgu Harun. Ahmad di sebuah pondok usang di hujung kampung. murid-murid melakukan aktiviti sukan dan bersenam kecuali Ahmad. Ibu Ahmad tidak bekerja lagi kerana sudah uzur. iii.

Kebun sayur .Cikgu Harun pergi ke pekan untuk membeli sepasang kasut sekolah baharu dan sepasang uniform sekolah baharu kepada Ahmad supaya dia dapat ke sekolah semula. vi. Ahmad berasa malu dan sedih. v. Selepas sekolah tamat / tengah hari . ii. Tempoh seminggu . vii. Rumah Ahmad .Selepas didenda oleh Cikgu Harun. Zaman moden . Ahmad sudah menjadi pengurus besar di sebuah syarikat pengeluar kasut terkemuka. Latar Masa i.HBML 4203:KESUSASTERAAN MELAYU v. Dia terasa seperti disindir oleh Cikgu Harun dan banyak murid yang mengetawakannya. vii. 30 tahun yang lalu . 2. 16 Mei .Ahmad dimarahi oleh Cikgu Harun kerana tidak memakai kasut sekolah dan tidak membawa pakaian sukan untuk aktiviti pendidikan jasmani di padang.Ahmad bekerja sebagai pemetik cili di kebun sayur untuk menampung perbelanjaan keluarga. Pekan .Cikgu Harun sudah bersara dan tinggal di bandar pada zaman moden ini.Cikgu Harun pergi ke rumah Ahmad untuk menjenguknya dan mengenal pasti sebab dia tidak hadir ke sekolah. vi. Selain itu. iv. Suatu petang selepas seminggu Ahmad tidak hadir ke sekolah. Ahmad tidak hadir ke sekolah selama seminggu dan kawannya memberitahu Cikgu Harun bahawa Ahmad ingin berhenti sekolah. Waktu pagi tiga minggu selepas sekolah dibuka . .Cikgu harun pergi ke rumah Ahmad untuk mengetahui sebab dia mahu berhenti sekolah. Cikgu Harun telah mendenda Ahmad memakai “kasut” yang diperbuat daripada kelopak jantung pisang.Cikgu Harun mendapat hadiah berjenama mahal daripada muridnya setiap sambutan Hari Guru. iii. 27 | B A D I A H B O L H A R I 6 6 0 9 0 7 1 3 5 2 5 8 .Cikgu Harun masih ingat bahawa dia pernah menegur Ahmad kerana tidak memakai kasut dan tidak membawa pakakian sukan ke sekolah.Ahmad yang malu selepas didenda memakai kasut kelopak jantung telah lari ke rumah.

5. e. Masyarakat miskin Bukti: Ahmad dan ibunya tinggal di sebuah pondok kecil kerana hidup dalam kesederhaan. 28 | B A D I A H B O L H A R I 6 6 0 9 0 7 1 3 5 2 5 8 .HBML 4203:KESUSASTERAAN MELAYU • Latar Masyarakat a. Masyarakat guru Bukti: Cikgu Harun yang sudah bersara mengingati peritiwa yang berlaku lebih 30 tahun yang lalu. Masyarakat pelajar Bukti: Ahmad merupakan pelajar sekolah yang belajar dalam tahun tiga di kawasan pedalaman. Bukti: Ahmad amat menghormati Cikgu Harun dan tidak pernah mengingkari arahannya. Masyarakat yang tabah menghadapi kemiskinan Bukti: keluarga Ahmad tabah menghadapi kemiskinan hidup. Masyarakat yang mengenang jasa guru Bukti: Ahmad seorang murid yang amat mengenang jasa Cikgu Harun. Hal ini membuktikan bahawa dia amat menghargai jasa gurunya walaupun sudah berjaya dalam kehidupan. c. Lagipun. Dia pernah dimarahi oleh Cikgu Harun kerana tidak memakai kasut ke sekolah dan tidak membawa pakaian sukan. Menghormati orang yang lebih tua Pengajaran : Kita mestilah menghormati orang yang lebih tua dan yang lebih berpengalaman daripada kita. d. Dia dan ibunya tinggal di sebuah pondok di hujung kampung 1. Antara nilai murni yang dapat kita lihat dalam antologi Kasut Kelopak Jantung ini ialah nilai :i. dia akan menghantar bungkusan berisi kasut berjenama mahal untuk dihadiahkan kepada Cikgu Harun. b.7 Sudut Pandangan Pada pandangan saya. antalogi Kasut Kelopak Jantung ini sarat dengan nilai murni yang boleh dipraktikkan di kalangan masyarakat hari ini yang semakin tandus dengan nilai-nilai baik terutama nilai hormat menghormati dan nilai mengenang jasa baik orang lain. Setiap kali sambutan Hari Guru. Ahmad terpaksa mengambil upah memetik cili dalam usia yang muda.

Ketabahan Pengajaran :Kita mestilah tabah menghadapi cabaran dalam kehidupan demi mematangkan diri. Ahmad yang tidak membawa kasut dan pakaian sukan. iv. Kesabaran Pengajaran : Kita mestilah sabar menghadapi segala masalah dalam kehidupan. Bukti: Cikgu Harun sedar bahawa dendanya agak keterlaluan dan dia tersentuh dengan keputusan Ahmad yang mahu berhenti sekolah kerana tidak mampu membeli kasut sekolah. Bertanggungjawab Pengajaran :Kita mestilah memikul tugasan yang diberikan dengan penuh bertanggungjawab. Bukti: Ahmad dan ibunya tabah menghadapi kemiskinan dan dia sanggup mengambil keputusan untuk berhenti sekolah demi bekerja memetik cili untuk menampung perbelanjaan keluarga.HBML 4203:KESUSASTERAAN MELAYU ii. Bukti: Cikgu Harun sabar menghadapi masalah anak muridnya. v. Bukti: Cikgu Harun tahu bahawa anak muridnya. vi. Ahmad ikhlas memberikannya hadiah berupa sepasang kasut berjenama demi menghargai jasa gurunya. 29 | B A D I A H B O L H A R I 6 6 0 9 0 7 1 3 5 2 5 8 . iii. Kegigihan Pengajaran : Kita mestilah gigih belajar supaya menjadi manusia yang berjaya. Bukti: Cikgu Harun seorang guru yang bertanggungjawab kerana dia memastikan semua anak muridnya memakai pakaian sekolah yang sesuai untuk menjalankan aktiviti bersenam di padang. Bukti: Ahmad gigih belajar tidak pernah ponteng sekolah walaupun miskin sehingga berjaya menjadi seorang pengurus besar syarikat kasut berjenama. Keikhlasan Pengajaran : Kita mestilah ikhlas semasa memberikan hadiah kepada seseorang. Keinsafan Pengajaran : Kita mestilah sedar akan kesilapan yang kita lakukan supaya tidak mengulanginya. vii.

Di sini jelas kepada kita bahawa nilai dan sikap tegas Cikgu Harun satu ketika dahulu telah membuahkan kejayaan kepada anak muridnya.Ingatan Cikgu Harun terhadap seorang muridnya yang miskin . Bukti: Cikgu Harun membelikan Ahmad sepasang kasut sekolah dan sepasang uniform sekolah 1. Baik hati Pengajaran : Kita mestilah menghulurkan bantuan kepada sesiapa yang memerlukannya mengikut kemampuan kita demi mengurangkan beban mereka.Unsur 30 | B A D I A H B O L H A R I 6 6 0 9 0 7 1 3 5 2 5 8 telah mengingatkan Cikgu Harun siapakah pemberi hadiah . Bukti: Ahmad belajar bersungguh-sungguh sehingga berjaya menjawat jawatan tinggi dalam sebuah syarikat kasut berjenama. indah dan menarik menguatkan lagi unsur-unsur intrinsik dalam cerpen ini. dan sebagainya. Kesungguhan Pengajaran : Kita mestilah belajar bersungguh-sungguh demi mengubah kehidupan keluarga yang miskin. Gaya bahasa dalam cerpen Kasut Kelopak Jantung dapat kita lihat dari segi pemilihan kata.Latar ialah segala unsur atau aspek yang mengiringi dan mendampingi perkembangan sesebuah tema dan persoalan yang menjadi pokok pemikiran pengarang. penyusunan ayat.Aspek yang menjadi focus stail dan gaya bahasa merupakan satu keistimewaan dalam cerpen ini. ix. Dalam pernyataan Kadang-kadang Ahmad dilihatnya seperti lurus bendul.5.Kehidupan orang Melayu yang dipenuhi dengan penggunaan bahasa yang puitis .8 Gaya Bahasa Penyusunan cerpen ini telah disusun dengan begitu indah dengan permulaan cerita dengan dimulakan oleh Cikgu Harun yang menerima hadiah dari seseorang tanpa diketahuinya siapakah orang itu. teks tersebut juga hendaklah disertai dengan latar atau setting.HBML 4203:KESUSASTERAAN MELAYU viii.(hal 82)Penggunaan peribahasa lurus bendul menunjukkan sifat moral atau sifat yang baik seorang murid terhadap gurunya yang bersifat jujur dalam semua keadaan. yang pernah didendanya satu ketika dahulu tersebut. Kesungguhan Cikgu Harun untuk membantu anak murid tersebut telah menjadi semangat kepada anak murid untuk meraih kejayaan di masa hadapan. Untuk memperindahkan sesuatu teks sastera.

Latar masyarakat terdiri daripada mereka yang hidup di kampung. di padang sekolah Ahmad dan di rumah Ahmad sendiri.HBML 4203:KESUSASTERAAN MELAYU dalam latar ialah tempat. bertanggungjawab dan seorang yang gigih berusaha. budaya dan masa. Penutup Demikianlah gambaran tentang bagaimana sejarah perkembangan kesusasteraan Melayu tradisional dan kesusasteraan moden Negara kita.Bantuan yang dihulurkan oleh Cikgu Harun kepada Ahmad dapat menyedarkan kepada kita sebagai pembaca teori moral juga dapat disalurkan dengan baik dalam karya sastera. para pelajar kita dapat melihat khazanah sastera yang begitu indah sehingga dapat dijadikan teks untuk mereka belajar. cara hidup watak . mengkaji dan mendalami keindahan sastera yang kita warisi dari generasi ke generasi.Perjalanan untuk mencapai kemajuan sehingga kini bukanlah berlangsung secara licin. ideology dan agama menjadi perkara utama dalam kritikan moral dalam sesebuah teks sastera. tetapi penuh ranjau dan onak yang mencabar kegigihan tokoh-tokoh penjuang bahasa dan sastera Negara kita.Begitulah . Hasilnya kini.Watak utama yang hidup di kampung hidup dalam kesusahan namun mempunyai keperibadian moral yang amat tinggi. Refleksi psikologi yang menyentuh dan meninggalkan kesan kepada pembaca atau penonton yang mengamati sesebuah karya menunjukkan ukuran dan kesan pengaruh sesebuah karya itu terhadap khalayak.Watak diceritakan dengan nilai moral yang baik seperti patuh. 31 | B A D I A H B O L H A R I 6 6 0 9 0 7 1 3 5 2 5 8 .Unsur humanisme.Latar masa pula ialah peristiwa 30 puluh tahun yang lalu. penghasilan teori moral yang digunakan dalam mengkritik cerpen ini yang mana jelas keprihatinan Cikgu Harun untuk membantu anak muridnya Ahmad setelah melihat kemiskinan hidup Ahmad . Latar tempat dalam cerpen yang dikaji ialah di dalam kelas darjah tiga iaitu kelas Ahmad .

Kementerian Pendidikan Malaysia.Dewan Bahasa dan Pustaka Teuku Iskandar.Petaling Jaya: Fajar Bakti Sdn Bhd Shamsuddin Jaafar.Membesar Bersama Kesusasteraan. Mustafa Mohd Isa.2000.Sastera Bandingan Konsep Teori dan Amalan.1995. Selangor Darul Ehsan Hashim Awang.Shah Alam:Malindo Printers Sdn Bhd 32 | B A D I A H B O L H A R I 6 6 0 9 0 7 1 3 5 2 5 8 .Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd Sahlan Mohd Saman.Wahab Ali. S.100 tahun Pergerakan Bahasa dan Sastera Melayu 1888-1988.Kajian Teks Melayu Klasik Terpilih.1999. Kuala Lumpur Dr Harun Jaafat.1995.Kuala Lumpur:Dewan Bahasa dan Pustaka Masri Karjah.Kritikan Estetik Sastera.Dewan Bahasa dan Pustaka. 1986.HBML 4203:KESUSASTERAAN MELAYU RUJUKAN A.2009.Othman Kelantan.2010.Kritikan Kesusasteraan – Teori dan Penulisan. Kuala Lumpur.Dewan Bahasa dan Pustaka.Open University Malaysia.1988.Kesusasteraan Klasik Melayu Sepanjang Abad.HBML 4203 Kesusasteraan Melayu .Oxford Fajar Sdn Bhd.Antologi Kasut Kelopak Jantung & Novel Istana Menanti.

HBML 4203:KESUSASTERAAN MELAYU 33 | B A D I A H B O L H A R I 6 6 0 9 0 7 1 3 5 2 5 8 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->