HBML 4203:KESUSASTERAAN MELAYU

Daftar Isi kandungan BIL ISI KANDUNGAN 1. Daftar Isi Kandungan 2. Sekapur Sirih 3. Soalan Tugasan 4. 1.1 Definisi Konsep 1.1.1 Kesusasteraan 1.1.2 Kesusasteraan Melayu 5. 1.2 Sejarah Perkembangan Kesusasteraan Melayu 1.2.1 Sejarah Perkembangan Kesusasteraan Melayu Tradisional 1.2.2 Sejarah Perkembangan Kesusasteraan Melayu Moden 6. 1.3 Bentuk-Bentuk Kesusasteraan Melayu Moden 1.3.1 Novel 1.3.2 Cerpen 1.3.3 Drama 1.3.4 Sajak 7. 1.4 Aliran dalam Kesusasteraan Melayu Moden 1.4.1 Klasikisme 1.4.2 Romantisisme 1.4.3 Realisme 1.4.4 Naturalisme 1.4.5 Absurdisme 1.4.6 Surealisme 1.4.7 Islaminisme 9. 1.5 Kritikan Sastera 1.5.1 Pengenalan Kritikan Sastera 1.5.2 Sinopsis Kasut Kelopak Jantung 1.5.3 Tema & Persoalan 1.5.4 Plot 1.5.5 Watak dan Perwatakan 1.5.6 Latar 1.5.7 Sudut Pandangan 1.5.8 Gaya Bahasa 10. 11. 12. Penutup Rujukan Lampiran Power Point

MUKA SURAT 0 1 2 3–4 4–5 5 5–8 9 – 11 11 – 12 12 13 – 14 14 – 16 16 16 – 17 17 17 – 18 18 18 19 19 20 21 22 – 24 24 – 25 25 – 26 26 – 28 29 – 30 30 31

1 |BADIAH BOLHARI 660907135258

HBML 4203:KESUSASTERAAN MELAYU

SEKAPUR SIRIH

Bersyukur ke hadrat ALLAH S.W.T kerana dengan limpah izinNYA maka saya dapat menyiapkan tugasan ini dalam masa yang ditetapkan.Dengan kesempatan ini juga, saya ingin merakamkan jutaan terima kasih saya kepada Pensyarah Kursus iaitu ENCIK HASNAN LEE BIN TUBAH yang banyak memberi bimbingan dan tunjuk ajar kepada saya untuk menyiapkan tugasan ini. Setinggi-tinggi rasa terima kasih juga saya ucapkan kepada rakan-rakan seperjuangan yang mengikuti kursus ini yang banyak membantu memberi idea semasa dalam perbincangan sepanjang tempoh saya untuk menyiapkan tugasan ini. Kepada keluarga yang tersayang terima kasih jua saya titipkan kerana memahami tugas saya sebagai seorang pendidik dan pelajar.Semoga usaha murni kita untuk mencapai kejayaan akan kita kecapi bersama nanti.

Sekian.

2 |BADIAH BOLHARI 660907135258

HBML 4203:KESUSASTERAAN MELAYU

SOALAN TUGASAN

Anda telah dipilih oleh pihak sekolah anda untuk membentangkan kertas kerja dalam Seminar Kesusasteraan Melayu anjuran Jabatan Pelajaran Daerah di tempat anda.Sediakan kertas kerja tersebut dengan selengkapnya yang mengandungi bahan-bahan berikut:-

(a)Pengenalan kesusasteraan, sejarah dan perkembangan kesusasteraan Melayu tradisional dan moden, termasuk bentuk-bentuk serta aliran-aliran dalam penulisan sastera.

(b)Kritikan sastera berdasarkan teori-teori kesusasteraan,unsur-unsur intrinsik dalam karya sastera , selain kefahaman, pemahaman serta penghayatan sesuatu teks sastera sekolah menengah

( C ) Persembahan pembentangan kertas kerja dalam bentuk ‘Power Point’ yang meliputi keseluruhan kandungan utama kertas kerja

3 |BADIAH BOLHARI 660907135258

Dari segi hurufiahnya. Kesusasteraan dapat mengisi banyak keperluan dan menyebarkan berbagai-bagai nilai yang mungkin tidak dapat ditanggap dengan serta merta. Manakalan Kamus Dewan menyimpulkan bahawa kesusasteraan merupakan kesemua hasil seni yang disampaikan melalui bahasa dan ditujukan kepada khalayak. Khalayak bermaksud pembaca bagi karya yang bertulis atau penonton drama.1 Definisi Konsep 1. dinilai dan dianalisis dalam bidang kesusasteraan itu dahulu. Kesusasteraan mungkin tidak sama menarik dengan suatu permainan computer atau program televisyen. Muhammad Hj Salleh (1995) berpendapat. Hashim Awang ( 1987 ) mengatakan kesusasteraan itu adalah “Ciptaan seni yang disampaikan melalui bahasa. Ramai sarjana telah memberikan pendapat yang tidak kurang pentingnya kepada pengkaji dan pelajar kesusasteraan. sastera pula memiliki keindahan dalam aspek-aspek isi atau daya pengucapannya. 4 |BADIAH BOLHARI 660907135258 . perkataan kesusteraan bermaksud ‘ kumpulan buku-buku yang indah bahasanya dan baik isinya. kesusteraan merujuk kepada karyakarya lisan serta juga lisan yang membawa unsur-unsur cereka dan disampaikan melalui bahasa dan berbagai-bagai perkataan.1. ” Ali Ahmad (1994) berpendapat. Susastera memberi erti seni sastera atau seni bahasa. Ia mungkin dituturkan iaitu disebut sastera lisan dan yang ditulis disebut sastera tulisan. Kesusasteraan merupakan ciptaan seni yang dinyatakan dengan bahasa yang indah dan mengandungi isi yang baik lagi berfaedah. yang disebut SYSTRA yang bererti kitab suci.1 Kesusasteraan Kesusasteraan merupakan sebuah hasil seni yang disampaikan melalui bahasa. Di samping itu. dan secara menyeluruhnya dimaksudkan persuratan yang bersifat halus dan indah. Kesimpulannya kesusasteraan merupakan sebahagian daripada budaya manusia ia merupakan ekspresi diri manusia dan juga menifestasi manusia terhadap bahasa yang dipertuturkan oleh mereka sendiri. Kesusteraan boleh dimaksudkan segala pengucapan yang indah samada dalam bentuk lisan atau tulisan. tetapi ia memberikan sesuatu yang berbeza. Faham makna kesusasteraan bererti menguasai asas kepada pengkajian kesusasteraan. Sastera berasal daripada bahasa Sanskrit CASTRA.HBML 4203:KESUSASTERAAN MELAYU 1. Jika kita berpegang kepada kenyataan yang dikeluarkan oleh Ali Ahmad ‘satu perkara asas bagi ilmu kesusasteraan’ tentulah apapun yang ingin dikaji.

Bagi pembaca pula.Menurutnya ‘sastera berasal daripada bahasa Sanskrit castra.2 Kesusasteraan Melayu Kesusteraan Melayu adalah hasil ciptaan yang ditulis melalui perantaraan Bahasa Melayu dan lahir sebagai hasil daripada keistimewaan sifat masyarakat melayu. Dengan maksud yang lain.HBML 4203:KESUSASTERAAN MELAYU Ali Ahmad(1994) menyusur lebih jauh ke dalam makna kesusasteraan dengan mengupas asal-usul kata sastera.1. 2. Kesusteraan Melayu mengandungi 4 unsur utama :i. Pengarangpengarang yang menghasilkan sesuatu karya sastera merupakan sekumpulan manusia yang telah menimba banyak pengalaman. yang bererti kitab suci. Pengalaman-pengalaman ini diterjemahkan melalui kisah-kisah yang ditulis oleh mereka yang terangkum di dalamnya pelbagai bidang. Kandungannya haruslah mencerminkan persoalan tentang masyarakat bangsa Melayu sama ada pada zaman silam zaman moden hari ini. Penulis cerita akan merasa tenteram dan damai apabila mampu menghasilkan sesuatu cerita yang dapat menyentuh perasaannya dan juga pembaca dari segi isi ceritanya mahupun aspek-aspek lain penulisannya. estetik adalah satu bentuk perasaan indah yang muncul sama ada dalam diri penulis ataupun pembaca. yang disebut syastra. Sastera ditulis dengan tujuan tertentu seperti soal-soal 5 |BADIAH BOLHARI 660907135258 .Memang tidak dapat dinafikan bahawa karya-karya kesusasteraan sebenarnya sarat dengan unsur pendidikan/pengajaran/didaktik. Pengalaman mereka ini dijadikan prosa atau puisi dan diadun dengan unsur-unsur pengajaran. Sastera memberi erti seni sastera atau seni bahasa.Pendidikan/Pengajaran/Didaktik . dan secara umumnya dimaksudkan persuratan. Unsur Intelek : Karya sastera haruslah menimbulkan satu-satu fikiran tertentu yang bernilai dan menarik. Sarjana kesusasteraan menyimpulkan bahawa sekurang-kurangnya kesusasteraan mempunyai dua fungsi yang jelas iaitu:1. 1. moral atau ilmu pengetahuan yang tinggi nilainya.Hashim Awang mendefinisikan estetik dalam Glosari Mini Kesusasteraan sebagai’Kajian atau sains tentang keindahan dalam sastera atau seni lainnya.dengan membaca karya yang mempamerkan keindahan akan merasa satu kepuasan yang tidak dapat digambarkan dalam dirinya.Kesusasteraan berfungsi memberi kepuasan estetik .

Kesusasteraan Melayu dapat berkembang pesat kerana adanya kecenderungan dan usaha-usaha pembembangan agama Islam menggunakan sastera sebagai alat penyebarannya. Satu lagi ialah pengaruh Arab-Parsi. Kesusasteraan Melayu merupakan kesusteraan yang berfungsi untuk mengajar dan menghibur. Kesusteraan Melayu terbahagi kepada d ua iaitu Kesusteraan Melayu Tradisional dan Kesusteraan Melayu Moden. Kesusasteraan Melayu tradisional adalah semua gejala kesusasteraan yang berbentuk lisan atau bertulis tetapi tidak bercetak 6 |BADIAH BOLHARI 660907135258 .1 Sejarah dan Perkembangan Kesusasteraan Melayu Tradisional. iii. memilih kata-kata. Unsur teknik : Soal bagaimana pengarang menyusun peristiwa dalam cerita. gembira dan sebagainya. 1. keinginan. keazaman. Dua faktor luar yang mempengaruhi penghasilan karya dalam bahasa Melayu iaitu pengaruh animisme yang terlihat dalam mitos dan legenda. iv. Karya sastera sebagai bahan untuk pembaca mendapat panduan dan pengetahuan. Kesusteraan Melayu tercipta sepanjang masa. pengalaman dan pengetahuan masyarakat.2 Sejarah Perkembangan Kesusasteraan Melayu 1. Kesusteraan lahir bersama kelahiran masyarakat sebagai alat untuk menyatakan perasaan. Unsur Emosi : Membezakan karya sastera dengan bukan sastera. ii. Unsur Imaginasi : Ketajaman daya penglihatan dan gaya pengamatan (daya khayalan) pengarang terhadap sesuatu benda atau peristiwa yang dilukisnya melalui perantaraan bahasa. Berkait dengan perasaan manusia iaitu perasaan pengarang dan pembaca seperti perasaan sedih. menyusun adegan dan sebagainya.HBML 4203:KESUSASTERAAN MELAYU masyarakat. Ia merupakan satu cabang kegiatan seni masyarakat Melayu yang terawal dan terpenting. ekonomi. Oleh itu Kesusteraan Melayu boleh disimpulkan sebagai ciptaan seni yang menggunakan Bahasa Melayu sebagai alat penyampaian. Kesusasteraan Melayu Tradisional merupakan satu bidang kajian yang sangat luas dan sentiasa berkembang dan melahirkan penemuan-penemuan baru yang pelbagai sifatnya. mengalami proses perkembangan dan perubahan.2. politik dan sebagainya.Menurut Profesor Ismail Hussein. moral.

Genre ini mengandungi cerita tentang unsur-unsur keagamaan dan dianggap benar oleh masyarakat dan menceritakan juga tentang kewujudan dewa-dewi. desa-desa dan pinggir pantai. cerita binatang dan cerita dongeng pula diceritakan adalah sebagai penghibur pada zaman dahulu .Mitos tidak berdasarkan logik tetapi ia amat dipercayai oleh golongan rakyat Melayu satu ketika dahulu.Atas sebab itulah hasil-hasil kesusasteraan yang dicipta oleh kelompok ini disebut sebagai kesusasteraan lisan kerana penyampaian cerita secara lisan.Walaupun tidak menguasai sistem tulisan.Haiwan yang diberi sifat sebagai manusia menjadi watak utama yang memberi 7 |BADIAH BOLHARI 660907135258 . amat jelas kepada kita bahawa kesusasteraan Melayu Tradisional merupakan satu wahana yang luas dan terdiri daripada berbagai-bagai bentuk dan sifat.Sebaliknya ia dikembangkan melalui pertuturan atau penceritaan secara lisan.Perwatakan tokohtokoh dalam legenda sengaja dilebih-lebihkan untuk melihat keistimewaan pada legenda yang diceritakan.HBML 4203:KESUSASTERAAN MELAYU Berdasarkan pernyataan di atas.Cerita rakyat ini dianggap milik bersama dan dijadikan alat komunikasi kerana tidak adanya kemudahan bekalan elektrik seperti zaman moden.Cerita jenaka berlatarkan rakyat biasa dan watak-watak utamanya ialah manusia biasa dan bukan golongan bangsawan atau raja-raja. Kesusasteraan lisan ini pula terbahagi kepada mitos. legenda dan cerita rakyat yang masing-masingnya mempunyai keistimewaan yang tersendiri.Pengkaji kesusasteraan Melayu membahagikan kesusasteraan Melayu Tradisional kepada dua golongan yang utama iaitu Kesusasteraan Lisan dan Kesusasteraan Tulisan Kesusasteraan lisan(tradisi lisan) lahir di kalangan masyarakat Melayu yang lazimnya terdiri daripada kaum tani dan nelayan.Sebagai contoh mitos merupakan cerita yang banyak berkaitan dengan unsur-unsur ajaib dan supernatural.Pada waktu tersebut sistem tulisan belum lagi muncul dan masyarakat lazimnya buta huruf.Kesusasteraan lisan dikenali juga sebagai kesusasteraan rakyat. Cerita rakyat seperti cerita jenaka.Mereka ini tinggal di kawasan yang jauh di pedalaman. Sastera Melayu tradisional juga menonjolkan legenda yang merupakan watak manusia yang pernah hidup atau dipercayai mempunyai hubungan dengan sejarah. Cerita binatang pula ialah cerita teladan yang secara tersirat mengandungi pengajaran. daya kreativiti mereka dalam bidang kesusasteraan tidak pula mati begitu sahaja.

Semua hasil karya ini sama ada lisan atau bertulis merupakan satu dokumen penting yang merakamkan segala perihal kehidupan masyarakat Melayu Tradisional.Kedatangan agama Islam ke alam Melayu membuka satu lembaran baru dalam kamus kesusasteraan Melayu. sistem tulisan ini tidak meluas dan akhirnya pupus. Kesusasteraan tulisan(tradisi tulisan) muncul apabila orang Melayu mula menerima pengaruh luar. Tradisi tulisan lebih condong kepada istana menjadikan istana sebagai pusat penyebaran ilmu pada masa itu.Orang Melayu kini mempunyai sistem tulisan yang dinamakan tulisan Jawi. cita rasa.Cerita dongeng pula ialah cerita yang direka untuk dijadikan teladan semata-mata dan ia merupakan warisan nenek moyang orang Melayu.Biasanya tema utama yang disampaikan dalam cerita dongeng ialah pengembaraan. akal budi. jati diri dan kebijaksanaan masyarakat Melayu (Mutiara Sastera Melayu Tradisional 2003:xiv) Sebagai kesimpulannya.sentuhan jiwa.Pengaruh luar yang awal menyerap ke dalam kebudayaan Melayu adalah pengaruh India.Agama Islam muncul bersama-sama dengan sistem tulisan yang lengkap bersumberkan Al-Quran sebagai kitab suci ornag Islam.Ia adalah himpunan daya kreativiti masyarakat Melayu tradisional yang menyerlahkan daya fikir. sebagaimana yang dinyatakan oleh Harun Mat Piah kesusasteraan Melayu Tradisional merujuk kepada karya yang mempunyai ciri-ciri seperti di bawah:• bersifat kolektif dan dianggap sebagai milik bersama masyarakat hasil karya bersifat feudal karya yang terbatas pencipta dan khalayak dihasilkan sebelum 1800 • • • 8 |BADIAH BOLHARI 660907135258 .Sistem tulisan Arab Islam ini kemudiannya disesuaikan dengan sebutan dalam bahasa Melayu.HBML 4203:KESUSASTERAAN MELAYU pengajaran kepada pembaca. orang Melayu diperkenalkan dengan sistem tulisan.Melalui kemasukan pengaruh India.Di istana lahirlah tokoh-tokoh sasterawan Melayu Tradisional yang menghasilkan karya sama ada yang asli ataupun salinan semula kerana pada masa itu mesin cetak belum wujud.Walau bagaimanapun.

legenda. peribahasa dan mantera. Bukhari al-Jauhari. Nuruddin al-Raniri. sastera agama sastera kitab. tokoh dan persoalan dan latar masyarakat.Tokoh-tokoh yang terkenal pada zaman ini ialah seperti Tun Seri Lanang.Naratif lisan terdiri daripada mitos. berzanji.tarikh dan waktu • • • gaya bahasa yang berbeza daripada gaya bahasa kini hasil karya yang bersifat statis kerana tidak memperlihatkan keragaman tema dalam sesuatu genre Kesusasteraan Tradisional merupakan himpunan karya-karya kesusasteraan dalam semua bentuk yang terhasil sejak manusia wujud tetapi tidak melepasi zaman selepas wujudnya mesin cetak. Prosa tradisional bukan naratif pula terdiri daripada sastera undang-undang. 9 |BADIAH BOLHARI 660907135258 . sastera panji dan sastera epik. Sheikh Daud al-Fatani.Naratif pula dipecahkan lagi kepada naratif lisan dan naratif tulisan.sastera hikayat. Raja Ali Haji.Manakala naratif tulisan terdiri daripada sastera sejarah. kesetiaan rakyat dan gambaran masyarakat.HBML 4203:KESUSASTERAAN MELAYU • bersifat fungsional .pelbagai genre perkembangan kesusasteraan Melayu tradisional tidak dibatasi oleh zaman. dan cerita rakyat. dan yang bukan naratif ialah pantun. seloka.Jenis Kesusasteraan Melayu Tradisional membawa pembaca menerokai dua cabang kesusasteraan Melayu Tradisional iaitu Prosa Tradisional yang dipecahkan kepada naratif dan bukan naratif. sastera ketatanegaraan.Persoalan dan latar masyarakat dalam kesusasteraan Melayu tradisional berkisar pada keagungan raja dan Negara.Puisi tradisional juga boleh dipecahkan kepada puisi yang berbentuk naratif dan bukan naratif. ghazal. Sejarah kesusasteraan Melayu Tradisional menyorot tentang tahap.Puisi tradisional yang digolongkan berbentuk naratif ialah syair. Syed Muhammad bin Zainal Abidin dan Sheikh Ahmad bin Muhammad Zain al-Fatani. kepahlawanan. Hamzah Fansuri.gurindam.

Bentuk kesusasteraan Melayu moden ialah seperti penghasilan karya novel.Agama Islam telah memberi sumbangan terpenting ke arah tamadun bangsa Melayu melalui penyebaran ilmu.Maka .Bentuk seterusnya ialah novel remaja dan satu lagi bentuk novel yang dikhaskan untuk bacaan kanak-kanak dipanggil novel kanak-kanak. cerpen berunsur Islam dan cerpen berdasarkan karya tradisional. novel banyak berkisarkan persoalan moral dan agama yang dinamakan sebagai novel berunsur Islam. 10 | B A D I A H B O L H A R I 6 6 0 9 0 7 1 3 5 2 5 8 .Kemudian novel Melayu asli dihasilkan yang berlatarkan Tanah Melayu dan mengemukakan watak bangsa Melayu.Sehubungan dengan itu. suku kata dan tanda baca dan ada yang menggunakan rajah-rajah tertentu.Karya-karya telah ditulis dengan mengemukan idea-idea yang berpijak di bumi nyata.2.Salah satu daripada perubahan tersebut ialah di dalam bidang persuratan. memanipulasikan kata.latar dan tempatnya tidak jelas dan tiada unsur konflik yang memerlukan peleraian. meninggalkan segala bentuk amalan menulis sastera tradisional. Perkara lain yang dijadikan asas kepada kemodenan itu ialah perubahan yang berlaku di dalam isi kandungan karya yang dicipta.Terdapat tiga jenis cerpen iaitu cerpen panjang.Genre novel di dalam kesusasteraan Melayu moden merupakan kesinambungan daripada genre hikayat dan cerita lipur lara di dalam prosa Melayu tradisional.Sajak protes yang menggambarkan unsur-unsur protes di dalamnya dan sajak-sajak eksperimen yang mengkonkritkan idea dan kata.Puisi moden telah dihasilkan oleh Omar Mustafa pada tahun 1913. Hamzah Fansuri telah dianggap sebagai Bapa Kesusasteraan Melayu Moden berdasarkan ketinggian mutu karya-karya yang telah beliau hasilkan.Pada tahun 1970-an dan 1980-an. Sajak ialah satu-satunya genre puisi di dalam kategori Puisi Melayu moden.2 Sejarah dan Perkembangan Kesusasteraan Melayu Moden Syed Muhammad Naquib Al-Attas di dalam bukunya mengatakan bahawa Islam telah membawa kepada kemodenan ke alam Melayu.Sajak mempunyai pelbagai jenis dan bentuk seperti sajak kabur yang mana gambaran yang diberikan tidak jelas. beliau berpegang teguh kepada kecemerlangan Islam telah mengubah setiap aspek kehidupan umat Melayu.Ciri-ciri cerpen adalah cerpen tidak mementingkan watak utama. Cerpen juga adalah salah satu genre kesusasteraan Melayu moden.HBML 4203:KESUSASTERAAN MELAYU 1.

drama puruba dan drama pra-realisme. menyatukan seluruh kaum penulis serta menjaga kebajikan dan memberi perlindungan kepada para penulis.pendidikan dan penulisan yang berunsur Islam. dialong dan cara pementasan yang realistik. genregenre sastera seperti novel dicetak dalam bentuk buku.Di antara tiga jenis drama ini. yang banyak dihasilkan ialah drama ssejarah bersesuaian dengan semangat kebangsaan yang meluap-luap di kalangan rakyat pada masa itu.Aliran realisme ialah aliran yang menggembleng isu masyarakat yang memperjuangkan keadilan sosial. majalan. setting.Satu lagi jenis drama ialah drama absurd yang mempersoalkan hal-hal yang berhubung dengan kejiwaan dan konflik batin manusia. peranan golongan intelek agama iaitu mereka yang cerdik dan pandai dalam hal agama Islam tidak dapat dipertikaikan. sajak dan novel. 11 | B A D I A H B O L H A R I 6 6 0 9 0 7 1 3 5 2 5 8 .Mereka mempunyai latar belakang. pilu dan sedih.Zaman Asas 50 telah berjaya membawa aliran baru dalam perkembangan bahasa dan sastera.Oleh kerana itu ia dihasilkan menggunakan bahan. Zaman Asas 50 merupakan sebuah persatuan penulis yang bertujuan untuk mempertingkatkan martabat sastera dan budaya melalui penciptaan karya-karya yang mengandungi pemikiran kea rah kemajuah.Drama sandiwara pula dipecahkan lagi kepada drama sejarah.Karya-karya yang dimaksudkab itu tersiar dalam akhbar dan majalah yang tumbuh akibat kemasukan teknologi percetakan.Aliran yang dimaksudkan ialah aliran romantisisme iaitu aliran sastera yang memberi penekanan kepada perasaan romantik.Apabila syarikat-syarikat percetakan didirikan. mereka mengajak golongan belia keluar daripada kebudayaan kuning melalui penerbitan majalah agama.Sehubungan dengan itu.Pengaruh luar dan teknologi moden telah menyebabkan terhasil dan tersebar karya sastera dalam bahasa Melayu.cerpen. Dalam memperkatakan perkembangan kesusasteraan Melayu Moden .Pada era sebelum Perang Dunia Kedua.HBML 4203:KESUSASTERAAN MELAYU Seterusnya ialah genre drama moden dibahagikan kepada dua kategori iaitu drama konvensional.Drama konvensional ialah drama sandiwara dan drama realism.Pelopor puisi Melayu moden atau sajak ialah Muhammad Yassin Maamor atau Punggok. Asas kesusasteraan Melayu Moden yang dikarang oleh Abdullah Munsyi menjadi pegangan para pengarang selepas beliau pada tahun-tahun 1860-an dan seterusnya. lahir akhbar.Drama realism pula terhasil menggunakan cerita yang diambil daripada masalah-masalah yang timbul dalam kehidupan seharian.

Menurut Kamus Dewan novel didefinisikan sebagai cerita dalam bentuk prosa. yang kadang-kadang digabungkan dengan maklumt untuk menggambarkan suasana.Dalam dekad 50-an dunia persajakan Melayu telah terhasil sejajar dengan faktor kepesatan penghasilan novel.Pengarang veteran terus berkarya sekalipun penulis baru muncul dari semasa ke semasa.3 Bentuk-bentuk Kesusasteraan Melayu Moden. biasanya panjang dan kompleks yang berkaitan dengan pengalaman dan kelakuan sosial. dan Yunani (novellus) yang membawa maksud sebuah karya prosa fiksyen yang panjang.Cerpen-cerpen berkembang pesat dalam dekad ini kerana majalah.Zaman Mutakhir adalah zaman dalam tahun-tahun 1980-an. akhbar .1 Novel Novel berasal dari bahasa Italia (novella). 1. Novel merupakan karya fiksyen yang mengungkap aspek-aspek yang lebih mendalam dan disajikan dengan halus. 1. kerana ia merupakan tanggapan pengarang terhadap situasi persekitarannya. Novel adalah salah satu karya fiksyen berbentuk prosa. iii. 12 | B A D I A H B O L H A R I 6 6 0 9 0 7 1 3 5 2 5 8 . Sebuah novel mempunyai ciri-ciri seperti: i.HBML 4203:KESUSASTERAAN MELAYU Selepas perang sehingga tahun 1970-an penulisan novel tidak begitu menggalakkan namun kemunculan penulis skrip dan drama telah mengambil tempat. sayembara dan kumpulan cerpen memberi sumbangan yang amat bermakna. Menurut Hashim Awang novel adalah prosa cerita yang panjang dan menceritakan kisah hidup manusia pada sesuatu tempat dan dalam suatu masa tertentu untuk menlahirkan satu persoalan kehidupan yang menarik. ii. bersifat realistik.German ( novelle). biasanya lebih dari 10. iv.3. ditulis dengan gaya narasi. Ia lebih panjang.000 patah perkataan dan Jalan ceritanya lebih kompleks. cerpen dan drama. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (1995 : 694) Novel adalah karangan prosa yang panjang mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang-orang disekelilingnya dengan menonjolkan watak dan sifat setiap pelaku.

dengan selaras dengan cerita lisan. Abdul Rashid Talu merupakan novelis pertama yang menghasilkan novel Melayu asli seperti Kawan Benar (1927). Syed Syeikh AlHadi dianggap sebagai Bapa Pernovelan berdasarkan kajian yang menunjukkan bahawa Hikayat Setia Asyik Kepasa Maksyuknya atau Hikayat Faridah Hanum merupakan novel pertama yang dihasilkannya. Cerpen absurd seperti Gap-gup-gup memanfaatkan aliran absurdisme. Ini adalah disebabkan kesedaran mendalam para pengarang untuk mengajak khalayak mempraktikkan ajaran Islam.HBML 4203:KESUSASTERAAN MELAYU Novel merupakan kesinambungan daripada genre hikayat dan cerita lipur lara. 1. persoalan moral dan agama kembali mendominasi Kesusasteraan Melayu Moden.2 Cerpen Cerita pendek atau sering disingkat sebagai cerpen adalah suatu bentuk prosa naratif. novel remaja. Degup Jantung dan Putih Mata. novel berunsur Islam. Manakala pada tahun 1970-an dan 1980-an. Ia biasanya memusatkan perhatian pada satu kejadian. Cerpen mula muncul awal tahun 1920 yang bertajuk Kecelakaan Pemalas karya Nor bin Ibrahim yang lebih berlatarbelakangkan negara-negara Barat dan Timur Tengah. Selain Syed Syeikh al-Hadi. Pada tahun 1960-an dan 1970-an. Kesemua cerpen ini merupakan cerpen konvensional kerana ia tidak mementingkan watak utama. jumlah watak yang terbatas dan mencakupi waktu yang singkat. Cerita pendek cenderung padat dan menjurus kepada tujuannya berbanding kepada karya fiksyen yang lebih panjang seperti novel. banyak novel bermutu dihasilkan. Cerpen cenderung untuk menghasilkan cerita kurang kompleks berbanding novel. novel saduran.3. Berikut merupakan bentuk-bentuk novel yang ada dalam Kesusasteraan Melayu moden seperti. novel konvensional. novel absurd dan novel tak konvensional. novel kanak-kanak. latar tempat dan masa yang tidak jelas dan tiada unsur konflik yang memerlukan peleraian. Kemudian terdapat persoalan baru iaitu gesaan mencapai kemajuan dalam bidang pelajaran dan penguasaan ilmu melalui’ Berusaha Itu Perbendaharaan yang Kekal’ dan beberapa cerpen lain seperti ‘Si Buta Menyesal Menjadi Celik. mempunyai satu plot. novel Melayu asli. Dari Perangkap Ke Penjara dan Kejadian Dalam Estet. Di samping itu terdapat cerpen panjang. Usman Awang dan Awa nil-Sarkam yang melahirkan cerpen seperti Patah Tumbuh. 13 | B A D I A H B O L H A R I 6 6 0 9 0 7 1 3 5 2 5 8 . Asas 50 melahirkan tiga cerpenis iaitu Keris Mas. novel sejarah. novel popular. Cerita pendek berasal dari latar sebuah situasi yang digambarkan singkat yang dengan cepat tiba pada tujuannya. Iakah Salmah? dan 12 Kali Sengsara.

Watak-wataknya terdiri daripada pahlawan. Drama tradisional mengikut pendapat Amin Sweeney ialah karya drama yang dianggap oleh masyarakat yang mewarisinya sebagi hasil yang diwarisi secara turun temurun dari generasi yang lampau. Konflik dari sifat manusia merupakan sumber pokok drama. cerpen panjan 1. Antara seni drama tradisional yang popular dalam masyarakat melayu adalah seperti berikut : • Main Puteri . Permianan makyung ini dikatakan berasal dari negeri Patani. Drama adalah hidup yang dilukiskan dengan gerakan.sejenis drama tradisioanal Melayu yang dikatakan dipengaruhi oleh seni darama Siam. 14 | B A D I A H B O L H A R I 6 6 0 9 0 7 1 3 5 2 5 8 . • Makyung . Tok Puteri memainkan peranan sebagai pawang atau bomoh untuk mengawal penyakit yang dibawa oleh roh-roh atau semangat jahat. Bentuk-bentuk drama dalam Kesusasteraan Melayu Moden ialah Drama Tradisional. Drama bangsawan dan drama sandiwara.sejenis drama tradisional Melayu yang terbahagi kepada beberapa jenis seperti wayang golek. puteri yang kacak dan cantik.Drama tradisional ini berkembang dengan popular sekali di kampungkampung di Kelantan. Ia berasal dari bahasa Yunani “draomai” yang bermaksud berbuat. Cerita Bangsawan berkisar kepada kisah raja-raja yang melibatkan alam kayangan dan nyata.3 Drama Drama bermaksud perbuatan atau tindakan.HBML 4203:KESUSASTERAAN MELAYU cerpen berunsurkan Islam dan cerpen berdasarkan karya tradisional. Kini hanya wayang kulit yang masih kekal. wayang wang. berlaku. Bentuk-bentuk cerpen dalam Kesusasteraan Melayu Moden ialah cerpen konvensional. bertindak dan sebagainya. Namun.3. Drama ini berasal daripada ritual memuja roh datuk nenek. cerpen abdurd. Penggiatnya menghafal dialog-dialog penting sebagai jalan cerita diikuti dengan dialog-dialog lain secara spontan semasa beraksi di pentas. Menora telah menjadi popular dinegeri Perlis. Drama bangsawan merupakan perintis kepada persembahan drama moden. wayang topeng dan wayang beber.drama tradisional yang popular di Kelantan. Kedah dan Kelantan. ia tidak melibatkan penggunaan skrip berbanding drama moden. • Menora . Drama ini digunakan untuk mengubati orang sakit. putera. hamba. • Wayang Kulit .

yang menjadi pembanding • Personifikasi ialah gaya bahasa yang memberikan keadaan. Sajak dihasilkan berdasarkan keindahan bahasa dari segi :• Metafora iaitu gaya bahasa kiasan atau perbandingan. padat. Seni persembahan bangsawan juga dicirikan melalui teknik extra turn yang berfungsi sebagai penukar babak supaya pelakon boleh bersedia. tersusun rapi dan biasanya terdiri daripada dua perkataan. drama teater sebenarnya memiliki maksud drama panggung atau drama yang dipentaskan di panggung. Lazimnya dipenuhi dengan segmen nyanyian. yaitu theater yang bermakna tempat pertunjukan atau panggung. awan kampung. Persembahan bangsawan melibatkan penggunaan panggung. Tema merupakan persoalan pokok atau persoalan utama yang dikemukakan dalam sesebuah puisi. maupun yang dipentaskan langsung di panggung. suasana dan benda bersifat manusia. perkataan sebaris. namun pada kenyataannya. Untuk drama yang dipentaskan langsung di panggung. rima dan sebagainya. iaitu nyata (maujud) dan menjadi objek untuk difikirkan. Walaupun drama jenis ini memiliki nama khusus.4 Sajak Sajak satu-satunya genre puisi dalam kategori Puisi Melayu Moden yang berbentuk bebas dan tidak terikat pada jumlah baris. Satu perkataan lagi bersifat abstrak (mujarad). Biasanya tirai-tirainya mengandungi tiga hingga tujuh set yang berbeza. teknik lampu mengikut cara barat dan menggunakan set saiklorama. laut. kebanyakan orang menyebutnya dengan “drama” saja. Drama sandiwara inilah yang masih tergolong karya sastra karena masih memiliki unsur bahasa di dalamnya. Pengorangan contohnya sepi menggigit . suku kata sebaris. Oleh kerana bangsawan memberi pengajaran. Satu daripada perkataan itu bersifat konkrit. Kata teater tersebut merupakan serapan dari bahasa Inggris. 15 | B A D I A H B O L H A R I 6 6 0 9 0 7 1 3 5 2 5 8 . gua dan kosong. Sehingga. Terdapat juga set-set kadbod yang dilukis mengikut jalan cerita yang boleh disorongtarik. baik yang hanya dinikmati dari suaranya. hatinya menangis. Antaranya tirai istana. iaitu tidak nyata. rangkap. yaitu sandiwara.3. Sifat gaya bahasa ini ringkas. Tema boleh juga diertikan sebagai idea pusat atau idea dasar. tirai dan kadbodnya berfungsi sebagai penarik emosi kepada penonton. biasanya disebut juga dengan drama teater atau teater saja.HBML 4203:KESUSASTERAAN MELAYU jin dan raksasa. Drama Sandiwara merupakan jenis drama pada umumnya yang menggunakan percakapan (dialog). 1. hutan.

Aliterasi . Anafora . • • • Inversi . • Epifora . dan umpama. Beban yang berat dapat dijulang. seperti.Gaya bahasa yang mengulang perkataan pada akhir baris puisi yang bertujuan untuk menegaskan maksud dan menimbulkan keseragaman rima (skema atau susunan bunyi dalam baris-baris puisi). Lazimnya jeda bermaksud pemberhentian seketika arus penuturan atau pendeklamasian sesuatu baris puisi untuk menandakan batas hubungan antara bahagian perkataan. bak. hiba dan sayu Jeda .Pengulangan bunyi vokal (a. kelembutan. • Simili . o.Nada atau suasana yang terpancar daripada sesebuh puisi seperti nada murung. • Hiperbola . dan u) yang sama pada perkataan yang berturutan dalam baris-baris puisi. Responsi – contohnya : Tenaga yang sedang gilang-gemilang. Sinkop . sama ada songsang sebahagian atau songsang penuh. Pengulangan ini menimbulkan kesan keindahan bunyi dan bertujuan untuk menguatkan pernyataan maksud. Pengulangan begini menimbulkan kesan kehalusan.Pemendekan atau penyingkatan sesuatu kata.Proses pembacaan sama ada senyap mahupun kuat terutama sewaktu mendeklamasikan puisi.Gaya bahasa yang mengulang satu perkataan atau lebih pada awal baris puisi.Gaya bahasa yang membandingkan sesuatu benda. e. ungkapan.HBML 4203:KESUSASTERAAN MELAYU • • Perulangan merupakan gaya bahasa dalam puisi yang terdapat pengulangan perkataan.Pengulangan huruf/bunyi konsonan yang sama dalam baris-baris sajak. kemerduan atau keindahan bunyi. baris dan juga rangkap. Pengulangan menimbulkan kesan keindahan bunyi • • Asonansi . biasanya pada awal perkataan yang berturutan. Ini kerana perbandingan itu menggunakan kata-kata tertentu. laksana.Gaya bahasa puisi yang pemilihan perkataannya membawakan pernyataan marah kian menyemarak 16 | B A D I A H B O L H A R I 6 6 0 9 0 7 1 3 5 2 5 8 .Ayat songsang. iaitu bagai. frasa atau kalimat yang terdapat dalam sesuatu baris itu. keadaan atau suasana dengan jelas. i. • • Melankoli . Jeda juga memberikan ruang kepada seseorang pendeklamasi mengambil nafas terutama apabila mendeklamasikan sesuatu kalimat yang panjang.

misalnya. perkataan yang menggunakan imbuhan dan sebagainya. Pengarang aliran klasikisme ini patuh kepada konvensi sastera yang sedia ada. Dalam kesusasteraan. 1. Aliran ini juga sangat mementingkan nilai yang terkandung dalam sesebuah karya. bahasa kiasan (bahasa figuratif. Ia merujuk kepada karya sastera yang agung terutamanya karya zaman Greek dan Latin.yang bermaksud sesuatu yang bermutu dan tinggi nilainya.HBML 4203:KESUSASTERAAN MELAYU • Diksi . klasik berupa karya yang tinggi nilainya dan sering menjadi kayu pengukur atau karya sastera zaman kuno yang bernilai kekal. konotatif (berkaitan dengan hal-hal peribadi seseorang sama ada yang riang. isinya telah dikenalpasti dan matlamatnya juga telah ditentukan. Klasikisme merupakan satu aliran yang berpegang kepada pemikiran bahawa karya sastera mestilah mengutamakan bentuk. gembira. Klasik juga boleh ditakrifkan sebagai sesuatu yang memiliki kedudukan yang diakui dan tidak diragui. Ini termasuklah sifat perkataan tersebut seperti denotatif (perkataan yang bermakna selapis atau tersurat).4 Aliran Dalam Kesusasteraan Melayu Moden 1. manis mahupun pahit – bunga bermaksud gadis atau kupu-kupu malam membawa konotasi perempuan yang rendah akhlak). Perasaan merupakan ungkatapan romantic. Klasik berasal dari perkataan classic yang bermaksud yang bermutu tinggi nilainya.Pemilihan serta penyusunan perkataan yang mengutamakan ketepatan.Sumber lain menyatakan bahawa klasik bererti karya yang tinggi nilainya dan sering dijadikan took ukur atau karya sastera zaman kuno yang bernilai kekal.4.4. konvensi pantun mestilah dipatuhi. Aliran in merupakan revolusi yang melawan norma-norma kebangsawanan.1 Klasikisme Klasikisme. 1.2 Romantisisme Romantisisme merupakan aliran yang memfokuskan kepada perasaan. sedih dan pilu terhadap orang yang dikasihi Romantisisme adalah sebuah karya sastera yang berasal dari Eropah Barat pada abad ke-18 pada masa Revolusi Industri. isi dan penuh dengan emosi. sosial dan politik 17 | B A D I A H B O L H A R I 6 6 0 9 0 7 1 3 5 2 5 8 . tekanan dan keistimewaan puisi. iaitu bahasa penyair untuk mengemukakan sesuatu perasaan dan pemikiran secara bandingan atau secara tidak langsung – ombak kehidupan).

Naturalisme lahir pada abad ke 17 dan mengalami perkembangan pada abad ke 18. Dalam bidang penulisan sastera. Ia juga mengesahkan imaginasi individu sebagai otoriti kritis yang memungkinkan kebebasan dari pemahaman klasik tentang bentuk dalam seni. Akibat daripada kecenderungan untuk memihak kepada politik dan idea-idea sosialis. Menurut konsep realisme ASAS '50. Aliran realisme ini telah mula tumbuh dalam abad 19 di Eropah sebagai suatu penolakan terhadap aliran romantisme yang berlalu berisi angan-angan kosong dan perasaan cinta-kasih yang berlebihlebihan.4. Naturalisme 18 | B A D I A H B O L H A R I 6 6 0 9 0 7 1 3 5 2 5 8 . Aliran ini beranggapan bahawa fikiran manusia adalah terbatas.4 Naturalisme Naturalisme merupakan aliran yang menggambarkan sesuatu objek di dalam bentuk sebenarnya Aliran naturalisme lahir sebagai reaksi terhadap aliran pendidikan Aristotalian-Thomistik. Sehingga ke hari ini. Konsep ini muncul di Eropah sebagai reaksi kepada rasionalisme. karya sastera harus mendorong masyarakat/pembaca ke arah mengubah dan memperbaiki nasib manusia. Sasterawan-sasterawan ASAS '50 'terpaksa' memilih aliran realisme ketika itu untuk melaksanakan cita-cita mereka memperjuangkan keadilah. realisme telah menjadi begitu ampuh dalam penulisan sastera Melayu sehingga seolah-olah itulah satu-satunya aliran sastera yang dikenali oleh sasterawan-sasterawan kita. romantik yang bukan saja. 1. Aliran karya sastera ini memfokuskan kepada perasaan. kemakmuran dan kemajuan masyarakatnya yang dalam belenggu penjajahan itu. aliran yang mengemukakan gambaran masyarakat berdasar kejadian yang sebenar dikenali sebagai realisme. Gerakan ini menekankan emosi yang kuat sebagi sumber dari pengalaman. Dalam kesusasteraan Melayu. 1.4. Kerana itulah mereka melaungkan slogan 'Seni Untuk Masyarakat'. muncul satu cabang baru dalam realisme iaitu realisme sosialis.3 Realisme Tafsiran ini berkaitan dengan karya yang bergelumang dengan perasaan. Perasaan itu merupakan ungkapan Realisme adalah aliran yang memperjuangkan keadilan sosial dalam kehidupan yang melibatkan isu-isu kemasyarakatan Realiti boleh didefinasikan secara longgar sebagai sesuatu yang benar dan bukan khayalan atau rekaan.HBML 4203:KESUSASTERAAN MELAYU dan reaksi terhadap rasionalisme dalam sastera. konsep realisme mula bertapak dalam tahun 50-an dengan diasaskan oleh ASAS '50 (Angkatan Sasterawan '50).

Manusia seolah-olah kehilangan segala-galanya selepas Perang Dunia Kedua. Pada peringkat ini. dan Andre Breton 19 | B A D I A H B O L H A R I 6 6 0 9 0 7 1 3 5 2 5 8 .6 Surealisme Surealisme adalah sebuah aliran kesusastreraan yang menjelajahi dan merayakan alam mimpi dan fikiran bawah sedar melalui penciptaan sebuah karya. Aliran naturalisme didukung oleh tiga aliran besar yaitu realisme.HBML 4203:KESUSASTERAAN MELAYU berkembang dengan cepat dalam bidang sains. Karya tersebut merupakan artifak. 1. Istilah naturalisme adalah berlawanan dengan istilah supernaturalisme yang mengandung pandangan dualistik terhadap alam dengan adanya kekuatan yang ada (wujud) di atas atau di luar ala. Naturalisme merupakan teori yang menerima “nature” (alam) sebagai keseluruhan realiti. barang tak terduga yang ditempatkan berdekatan satu sama lain tanpa alasan yang jelas. Para surealisme dipengaruhi oleh Sigmund Freud iaitu seorang psikonalisis dari Austria. Surealisme ialah gerakan budaya yang bermula pada pertengahan tahun 1920-an. Ia berpandangan bahawa "Learned heavily on the knowledge reported by man's sense". empirisme dan rasionalisme. Aliran absurdisme berkaitan dengan eksistensialisme dan nihilisme. Naturalisme berasal dari perkataan “nature. 1. Karya-karya yang dihasilkan bertentangan dengan kenyataan dan tidak masuk akal dan mustahil.” . Banyak seniman dan penulis surealis yang memandang karya mereka sebagai ungkapan gerakan ahli falsafah yang pertama dan paling maju. para penulis yang mendukungnya dan mengemukakan karya yang isi dan persoalannya benar wujud di dalam masyarakat. Karya ini memiliki unsur kejutan. absurdismekarya-karya yang dihasilkan adalah yang bertentangan dengan kenyataan dan tidak masuk akal.4. Keadaan ini telah membentuk kekosongan dalam jiwa manusia kecuali jiwa para pengarang. Istilah “nature” mempunyai berbagai-bagai maksud. Surealisme merupakan seni dan penulisan yang paling banyak dikenal.4. Kesedaran para pengikut aliran ini terhadap tata tertib sering bertentangan dengan kepentingan masyarakat umum. terutama kepincangan yang berlaku di dalam masyarakat.5 Absurdisme Absurdisme adalah suatu fahaman atau aliran yang didasarkan pada kepercayaa bahawa manusia secara umum tidak bererti dan tidak masuk akal.

Daripada huraian di atas. karya sastera yang terhasil perlu mengikut lunas Islam. Aliran ini muncul di Malaysia akibat tercetusnya polemic sastera Islam. Unsur-Unsur Intrinsik Dalam Karya Kasut Kelopak Jantung 1.5 Kritikan Sastera Berdasarkan Teori Kesusasteraan. menonton atau mendengar puisi. dapatlah disimpulkan bahawa ‘teori kesusasteraan’ bermaksud prinsip asas yang mendasari pengetahuan dan perkembangan sesuatu fenomena(ciptaan seni).HBML 4203:KESUSASTERAAN MELAYU mengatakan bahwa surealisme berada di atas segala gerakan revolusi.5. definisi dan saranan yang berkaitan antara satu sama lain. Fenomena yang dimaksudkan di dalam kes ini ialah kesusasteraan. 1. Dalam menjelaskan kritikan menggunakan teori kesusasteraan. Ia memberi gambaran teratur berkaitan sesuatu fenomena dengan menyatakan hubungan antara angkubah untuk menerangkan dan meramalkan fenomena tersebut. Karya harus perlu melukiskan kejernihan hidup orang bertakwa dan menggambarkan ketidaktenteraman orang yang menjauhi Islam. 1.7 Islaminisme Islaminisme adalah sebuah fahaman yang pertama kali dicetuskan oleh Jamal-al Din sebagai tokoh fahaman politik alternative dalam menyatukan Negara-negara di Daerah Palastin.1 Pengenalan Menurut takrif Kerlinger. teori ialah suatu himpunan konsep.4. 20 | B A D I A H B O L H A R I 6 6 0 9 0 7 1 3 5 2 5 8 . Keislamanmelukiskan kernihan hidup orang yang berhati mulia dan bertawakal. penulis akan mengkaji karya prosa moden iaitu cerpen Kasut Kelopak Jantung (Ghazali Lateh) menggunakan Teori Klasik Kesusasteraan iaitu menggunakan Teori Moral. Abdul Aziz merumuskan bahawa teori pada dasarnya ialah satu set dakwaan atau prinsip tentang sesuatu fenomena. Teori ini memberi penekanan kepada aspek kesan yang timbul akibat pembacaan karya kreatif.Hashim Awang menyimpulkan erti kesusasteraan sebagai ciptaan seni yang berfaedah kepada khalayak dan disampaikan melalui bahasa. Surrealisme-karya yang tidak rasional dalam kehidupan manusia iaitu aspek bawah sedar. Menurut aliran ini.

pembacaan teks dan berpuisi dianggap dapat memberi kesan langsung kepada penonton. pendengar atau pembaca. Di padang sekolah. terutamanya pada Hari Guru teringat semula peristiwa yang berlaku tiga puluh tahun dahulu sewakta beliau bertugas sebagai guru di kawasan pedalaman. Ahmad merupakan murid yang patuh akan arahan gurunya terus mengikat kelopak jantung pisang. Cikgu Harun sememangnya seorang guru yang tegas dalam soal keceriaan pelajar dan kelas. Cikgu Harun yang berasa kesal atas dendanya terhadap Ahmad pula mengambil keputusan untuk pergi ke rumah Ahmad untuk mengetahui perkara yang sebenar.HBML 4203:KESUSASTERAAN MELAYU Kegiatan sastera baik lakonan. Ahmad sekali lagi dimarahi Cikgu Harun kerana tidak membawa pakaian sukan. Akhirnya.5. Cikgu Harun yang tersentuh akan kedaifan Ahmad telah membelikannya sepasang kasut dan sepasang uniform sekolah. Selepas hari persekolahan tamat. 1. dia mengetahui bahawa Ahmad tinggal bersama ibunya yang uzur dan tua tidak mampu membeli kasut sekolah dan terpaksa mengambil upah memetik cili di kebun orang lain. Ahmad berlari ke rumah supaya kasut kelopak jantungnya tidak dikesan oleh kawan-kawan. Ahmad yang berterima kasih atas pemberian Cikgu Harun telah belajar dengan gigih dan menjadi seorang pengurus besar di sebuah syarikat pengeluar kasut. Ahmad tidak hadir ke sekolah. Sejak itu. Dia berasa malu atas denda yang dikenakan oleh Cikgu Harun yang sebenarnya mahu Ahmad membeli kasut sekolah demi keselamatan kakinya. Cikgu Harun hairan akan perkara tersebut dan mengetahui bahawa Ahmad ingin berhenti sekolah. Cikgu Harun.2 SINOPSIS ANTOLOGI KASUT KELOPAK JANTUNG Cerpen ini mengisahkan Cikgu Harun yang menerima bungkusan hadiah setiap tahun. perasaan dan sikap menjadi indikator dalam kritikan ini. Oleh sebab itu. Aspek psikologi seperti emosi . Cikgu Harun mendenda Ahmad dengan menyuruhnya mancari tali rafia untuk mengikat kelopak jantung pisang pada bahagian kakinya untuk dijadikan “kasut”. terkemuka. Beliau memarahi Ahmad yang tidak memakai kasut sekolah walaupun sudah tiga minggu sesi pesekolahan bermula. Ahmad menghadiahkan kasut kepada Cikgu Harun sebagai membalas jasa gurunya. 21 | B A D I A H B O L H A R I 6 6 0 9 0 7 1 3 5 2 5 8 . Sejak hari itu.

HBML 4203:KESUSASTERAAN MELAYU 1. Ini dapat dilihat daripada sikap Cikgu Harun yang prihatin akan kemiskinan keluarga Ahmad dan telah membelikannya sepasang kasut dan sepasang uniform sekolah. Persoalan yang diutarakan dalam Kasut Kelopak Jantung ialah tentang ketegasan guru di sekolah demi mendisiplinkan murid. Buktinya. Ahmad seorang murid yang memegang watak utama dalam cerpen ini mempunyai nilai moral yang amat tinggi apabila amat mengingati jasa gurunya satu waktu dahulu. Keikhlasan murid membalas jasa guru turut ditimbulkan dalam persoalan cerpen ini. Walaupun Ahmad sudah besar dan berjawatan tinggi. Cikgu Harun akan menerima hadiah berupa kasut berjenama mahal daripada anak muridnya yang mengingati jasa gurunya itu walaupun sudah 30 tahun berlalu.5. namun dia tetapi mengingati jasa Cikgu Harun dengan menghadiahinya sepasang kasut pada setiap Hari Guru. Cikgu Harun yang tegas menyebabkan Ahmad takut untuk merenung wajahnya. Selain itu. Setiap Hari Guru. Ahmad dimarahi Cikgu Harun kerana tidak memakai kasut dan tidak membawa pakaian sukan Persoalan kedua ialah keperihatinan guru terhadap masalah murid. Dalam cerpen Kasut Kelopak Jantung kita dapat melihat dengan jelas tema yang hendak disampaikan oleh penulis iaitu berkenaan dengan mengenang jasa guru. Ini dapat dilihat daripada sikap Ahmad. Ingatannya terhadap gurunya iaitu Cikgu Harun telah dikenangnya sehingga beliau bekerja dengan menghadiahkan sepasang kasut pada setiap tahun apabila menjelangnya Hari Guru. 22 | B A D I A H B O L H A R I 6 6 0 9 0 7 1 3 5 2 5 8 .3 Tema dan persoalan Penghargaan seorang murid terhadap jasa guru yang ikhlas membantunya sewaktu murid itu miskin dengan menekankannya kepentingan memakai kasut.

23 | B A D I A H B O L H A R I 6 6 0 9 0 7 1 3 5 2 5 8 . Plot mengatur bagaimana tindakantindakan harus berkaitan satu sama lain. Jika tidak ada murid. 1.  Saspens – peristiwa yang menimbulkan tanda tanya dalam kalangan pembaca. dari mana datangnya kerjaya seorang guru. Antaranya ialah :  Dialog – pertuturan antara watak yang dapat menghidupkan cerita. serta bagaimana watak digambarkan dan berperanan dalam peristiwa itu.  Monolog dalaman – kata-kata seseorang watak di dalam hati yang tidak diketahui oleh sesiapa.HBML 4203:KESUSASTERAAN MELAYU Persoalan kepentingan memakai kasut di sekolah dapat dilihat dengan ketegasan Cikgu Harun memastikan murid memakai kasut supaya muridnya tidak mengalami kecederaan kaki semasa mereka di sekolah. Kini. Terdapat beberapa perkara yang harus ditekankan untuk menghasilkan plot. Dengan demikian. Mana ada guru yang mahu murid-murid berhenti sekolah.” bisik hati kecil Cikgu Harun. “Ahmad. Cikgu Harun mula disapa penyesalan yang bukan sedikit ketika itu. Murid dan guru itu saling melengkapi. Bukti: Mana ada guru yang mahu muridnya gagal dalam pelajaran.4 PLOT Plot atau alur adalah struktur rangkaian kejadian dalam cerita yang disusun sebagai urutan bahagian-bahagian dalam keseluruhan fiksyen atau cerpen. Jika itu terjadi. seorang murid hendak berhenti sekolah. Bukti: Ahmad terkejut dengan kehadiran Cikgu Harun di rumahnya dan Cikgu Harun terkejut melihat Ahmad masih memakai “kasut” yang diperbuat daripada kelopak jantung pisang yang didenda oleh Cikgu Harun. Plot merupakan kerangka dasar yang amat penting. bagaimana suatu peristiwa mempunyai hubungan dengan peristiwa lain. Bukti: “Jauh juga rumah Ahmad. negara akan kehilangan seorang warga yang berpendidikan.  Monolog – watak bercakap sendiri tanpa didengar atau disedari oleh sesiapa. mana kasut?” tanya Cikgu Harun dengan suara yang keras.5. Buktinya. plot merupakan perpaduan unsur-unsur yang membangun cerita sehingga menjadi kerangka utama cerita.  Kejutan – peristiwa yang tidak disangka-sangka oleh pembaca.

Cikgu Harun berasa ada sesuatu yang tidak kena. seminggu sudah Ahmad tidak hadir. Cikgu Harun masih ingat bahawa dia pernah menegur Ahmad kerana tidak memakai kasut dan tidak membawa pakakian sukan ke sekolah. Bukti: Sebaik sahaja sampai si sebuah rumah.  Imbas kembali – teknik watak mengingati peristiwa yang sudah berlaku. Keadaan ini dapat dilihat dari bahagian :i. Cikgu Harun memandang sekeliling.  Pemerian – gambaran suasana atau keadaan oleh penulis. Ahmad tidak pernah ponteng sekolah. Bukti: Cikgu Harun mengingati peristiwa yang sudah berlaku lebih 30 tahun. Hari Guru. Cikgu Harun menerima sebungkus hadiah yang tidak dipos. Hari berikutnya juga Ahmad tidak datang. perkembangan. kejadian beliau mendenda anak muridnya memakai “kasut” yang diperbuat daripada kelopak jantung pisang Selain perkara yang perlu untuk membentuk plot sesebuah cerita. Dia cuba mendapatkan maklumat daripada murid-murid yang lain. Selama ini. Dia rajin ke sekolah walaupun terpaksa berjalan tanpa kasut. iv. tempat duduk Ahmad kosong. Plot ini dimulakan pada 16 Mei. tidak ada penghuni dilihat oleh Cikgu Harun dalam rumah yang layak disebut pondok itu. plot terbentuk daripada permulaan. Dia pasti itulah rumah Ahmad seperti yang diberitahu oleh anakanak muridnya yang lain. Kini. Dia terasa seperti disindir oleh Cikgu Harun dan banyak murid yang mentertawakannya. iii. Hari selepasnya pun begitu. Dalam sebuah plot cerita terdapat pertentangan atau kerumitan yang berlaku. Perkembangan plot pula dapat dilihat daripada urutan cerita seperti di bawah:i. Cikgu Harun telah mendenda Ahmad memakai “kasut” yang diperbuat daripada kelopak jantung pisang. Suasana sepi sekali. Ahmad tidak hadir ke sekolah selama seminggu. ii. Cikgu Harun mengingati peristiwa yang telah berlaku 30 tahun yang lalu apabila menerima bungkusan hadiah daripada salah seorang anak muridnya. perumitan. puncak dan peleraian. Cikgu Harus tahu benar pengirim hadiah itu dan bertanya kepada diri sendiri sama akan hadiah itu dihantar dengan ikhlas atau sindir atau kedua-duanya. Ahmad berasa malu dan sedih. 24 | B A D I A H B O L H A R I 6 6 0 9 0 7 1 3 5 2 5 8 . Cikgu Harun sedar bahawa Ahmad tidak datang.HBML 4203:KESUSASTERAAN MELAYU Bukti: Besok.

Dia yang prihatin akan kebajikan murid telah menghadiahkan sepasang pakaian sekolah dan sepasang kasut kepada Ahmad.5. Cikgu Harun mengambil keputusan untuk pergi ke rumah Ahmad dan mendapati ibunya sudah uzur dan Ahmad bekerja sebagai pemetik cili untuk menampung kehidupan keluarga. Ini dapat dilihat daripada bahagian:i. Contohnya. Cikgu Harun sudah bersara tetapi jasanya tetap dikenang oleh Ahmad. CIKGU HARUN . ii. Cikgu Harun sedar bahawa hadiah itu diberikan oleh Ahmad dengan hati yang ikhlas sebagaimana ditulis dalam surat yang disertai bersama bungkusan kasut itu. iii. Beliau yang pernah bertegas dengan anak muridnya itu mendapat balasan baik daripada anak muridnya yang menghadiahinya sepasang kasut berjenama mahal pada setiap sambutan Hari Guru.5 WATAK DAN PERWATAKAN i. yakni tidak mampu membeli kasut sekolah sebagaimana yang diarahkan oleh Cikgu Harun. Kawan Ahmad menyampaikan khabar bahawa Ahmad ingin berhenti sekolah. 25 | B A D I A H B O L H A R I 6 6 0 9 0 7 1 3 5 2 5 8 . Peleraian boleh menjadi penghujung cerita. 1. Puncak merupakan klimaks sesebuah plot cerita. Peleraian merupakan penamat sesebuah plot cerita. samada peleraian yang menyedihkan. Pada ketika inilah kita boleh membuat tanggapan apakah yang akan berlaku selepas itu. iii. dalam cerpen Kasut Kelopak Pisang :i. ii. Beliau pernah mengajar di kawasan pedalaman 30 tahun yang lalu. Cikgu Harun tersentuh dan berasa menyesal atas tindakannya mendenda Ahmad. iii. Ahmad menghadiahi Cikgu Harun sepasang kasut berjenama pada setiap Hari Guru. Amad sudah berjaya menjawat jawatan tinggi.Cikgu Harun sudah bersara daripada pekerjaan guru. iv.HBML 4203:KESUSASTERAAN MELAYU ii. Ahmad hanya mampu mengucapkan terima kasih atas bantuan Cikgu Harun. menggembirakan atau memerlukan penonton atau pembaca membuat tanggapan sendiri. Ahmad memberitahu punca sebenar dia tidak ke sekolah. Cikgu Harun membuat keputusan untuk membelikannya sepasang kasut sekolah baharu dan sepasang pakaian sekolah baharu serta mengarahkan Ahmad supaya kembali ke sekolah.

Dia terpaksa mengambil upah memetik cili hanya untuk mengumpulkan wang demi membeli kasut sekolah lantaran ibunya yang tua dan uzur. 1. Di situlah juga Ahmad didenda memakai “kasut” yang diperbuat daripada kelopak jantung pisang. iii. Bilik darjah . Dia tinggal bersama anaknya. Walaupun Cikgu Harun mengarahkannya memakai “kasut” yang diperbuat daripada kelopak jantung pisang.HBML 4203:KESUSASTERAAN MELAYU ii. Ahmad terpaksa mengambil upah memetik cili demi menampung perbelanjaan keluarga di samping membeli kasut sekolah. AHMAD Ahmad merupakan seorang murid miskin yang tinggal di hujung kampung. LATAR Rumah Cikgu Harun di bandar . ibu Ahmad amat menghormati tetamu kerana menjemput Cikgu Harun masuk ke rumah sementara menunggu Ahmad pulang ke rumah. Kawasan pedalaman . Walaupun miskin harta. 26 | B A D I A H B O L H A R I 6 6 0 9 0 7 1 3 5 2 5 8 . dia tetap menurut perintah tersebut. Selain itu. 1. murid-murid melakukan aktiviti sukan dan bersenam kecuali Ahmad.Cikgu Harun pernah menegur Ahmad kerana tidak berkasut ke sekolah. Ahmad di sebuah pondok usang di hujung kampung.Cikgu Harun pernah bekerja sebagai guru di kawasan pedalaman lebih tiga puluh tahun yang lalu. Cikgu Harun juga bertanya kepada pelajar-pelajarnya tentang sebab Ahmad tidak hadir ke sekolah. Cikgu Harun. Padang sekolah .Cikgu Harun menerima bungkusan kasut baharu di rumahnya. Ahmad tidak pernah ponteng sekolah malah sentiasa mengikut arahan gurunya. Ibu Ahmad tidak bekerja lagi kerana sudah uzur. Ahmad akhirnya menjadi seorang yang berjawatan tinggi di sebuah syarikat pengeluar kasut terkemuka di bandar masih mengingati jasa gurunya dengan menghadiahi Cikgu Harun sepasang kasut pada Hari Guru. Latar Tempat ii. Oleh sebab itu.5. iv.Di kawasan padang. kawasan pedalaman. iii. IBU AHMAD Ibu Ahmad seorang wanita separuh umur yang sudah uzur.6 i.

27 | B A D I A H B O L H A R I 6 6 0 9 0 7 1 3 5 2 5 8 . 16 Mei . iv. Zaman moden . Tempoh seminggu . Selain itu.Cikgu Harun masih ingat bahawa dia pernah menegur Ahmad kerana tidak memakai kasut dan tidak membawa pakakian sukan ke sekolah. vii. iii.Ahmad yang malu selepas didenda memakai kasut kelopak jantung telah lari ke rumah. Ahmad sudah menjadi pengurus besar di sebuah syarikat pengeluar kasut terkemuka.Cikgu harun pergi ke rumah Ahmad untuk mengetahui sebab dia mahu berhenti sekolah. Latar Masa i. 2.HBML 4203:KESUSASTERAAN MELAYU v. Pekan .Cikgu Harun pergi ke pekan untuk membeli sepasang kasut sekolah baharu dan sepasang uniform sekolah baharu kepada Ahmad supaya dia dapat ke sekolah semula. Rumah Ahmad .Ahmad dimarahi oleh Cikgu Harun kerana tidak memakai kasut sekolah dan tidak membawa pakaian sukan untuk aktiviti pendidikan jasmani di padang. vi. Kebun sayur . Dia terasa seperti disindir oleh Cikgu Harun dan banyak murid yang mengetawakannya. Ahmad berasa malu dan sedih.Cikgu Harun mendapat hadiah berjenama mahal daripada muridnya setiap sambutan Hari Guru. Cikgu Harun telah mendenda Ahmad memakai “kasut” yang diperbuat daripada kelopak jantung pisang. 30 tahun yang lalu .Selepas didenda oleh Cikgu Harun.Ahmad bekerja sebagai pemetik cili di kebun sayur untuk menampung perbelanjaan keluarga. Selepas sekolah tamat / tengah hari . . Ahmad tidak hadir ke sekolah selama seminggu dan kawannya memberitahu Cikgu Harun bahawa Ahmad ingin berhenti sekolah.Cikgu Harun sudah bersara dan tinggal di bandar pada zaman moden ini. Waktu pagi tiga minggu selepas sekolah dibuka . ii.Cikgu Harun pergi ke rumah Ahmad untuk menjenguknya dan mengenal pasti sebab dia tidak hadir ke sekolah. vi. v. Suatu petang selepas seminggu Ahmad tidak hadir ke sekolah. vii.

Masyarakat yang mengenang jasa guru Bukti: Ahmad seorang murid yang amat mengenang jasa Cikgu Harun. 28 | B A D I A H B O L H A R I 6 6 0 9 0 7 1 3 5 2 5 8 .5. Masyarakat miskin Bukti: Ahmad dan ibunya tinggal di sebuah pondok kecil kerana hidup dalam kesederhaan. Masyarakat guru Bukti: Cikgu Harun yang sudah bersara mengingati peritiwa yang berlaku lebih 30 tahun yang lalu. e. d.HBML 4203:KESUSASTERAAN MELAYU • Latar Masyarakat a. Bukti: Ahmad amat menghormati Cikgu Harun dan tidak pernah mengingkari arahannya. Lagipun.7 Sudut Pandangan Pada pandangan saya. Setiap kali sambutan Hari Guru. Hal ini membuktikan bahawa dia amat menghargai jasa gurunya walaupun sudah berjaya dalam kehidupan. b. Menghormati orang yang lebih tua Pengajaran : Kita mestilah menghormati orang yang lebih tua dan yang lebih berpengalaman daripada kita. Masyarakat pelajar Bukti: Ahmad merupakan pelajar sekolah yang belajar dalam tahun tiga di kawasan pedalaman. c. dia akan menghantar bungkusan berisi kasut berjenama mahal untuk dihadiahkan kepada Cikgu Harun. Dia pernah dimarahi oleh Cikgu Harun kerana tidak memakai kasut ke sekolah dan tidak membawa pakaian sukan. Ahmad terpaksa mengambil upah memetik cili dalam usia yang muda. Dia dan ibunya tinggal di sebuah pondok di hujung kampung 1. Antara nilai murni yang dapat kita lihat dalam antologi Kasut Kelopak Jantung ini ialah nilai :i. antalogi Kasut Kelopak Jantung ini sarat dengan nilai murni yang boleh dipraktikkan di kalangan masyarakat hari ini yang semakin tandus dengan nilai-nilai baik terutama nilai hormat menghormati dan nilai mengenang jasa baik orang lain. Masyarakat yang tabah menghadapi kemiskinan Bukti: keluarga Ahmad tabah menghadapi kemiskinan hidup.

Keikhlasan Pengajaran : Kita mestilah ikhlas semasa memberikan hadiah kepada seseorang. Ketabahan Pengajaran :Kita mestilah tabah menghadapi cabaran dalam kehidupan demi mematangkan diri. vi. iv. v. Bukti: Cikgu Harun sabar menghadapi masalah anak muridnya. vii. Ahmad ikhlas memberikannya hadiah berupa sepasang kasut berjenama demi menghargai jasa gurunya. Ahmad yang tidak membawa kasut dan pakaian sukan. Kesabaran Pengajaran : Kita mestilah sabar menghadapi segala masalah dalam kehidupan. Bukti: Cikgu Harun seorang guru yang bertanggungjawab kerana dia memastikan semua anak muridnya memakai pakaian sekolah yang sesuai untuk menjalankan aktiviti bersenam di padang. Bukti: Cikgu Harun sedar bahawa dendanya agak keterlaluan dan dia tersentuh dengan keputusan Ahmad yang mahu berhenti sekolah kerana tidak mampu membeli kasut sekolah. iii. Bukti: Ahmad gigih belajar tidak pernah ponteng sekolah walaupun miskin sehingga berjaya menjadi seorang pengurus besar syarikat kasut berjenama. Kegigihan Pengajaran : Kita mestilah gigih belajar supaya menjadi manusia yang berjaya. Keinsafan Pengajaran : Kita mestilah sedar akan kesilapan yang kita lakukan supaya tidak mengulanginya. 29 | B A D I A H B O L H A R I 6 6 0 9 0 7 1 3 5 2 5 8 . Bukti: Ahmad dan ibunya tabah menghadapi kemiskinan dan dia sanggup mengambil keputusan untuk berhenti sekolah demi bekerja memetik cili untuk menampung perbelanjaan keluarga. Bertanggungjawab Pengajaran :Kita mestilah memikul tugasan yang diberikan dengan penuh bertanggungjawab. Bukti: Cikgu Harun tahu bahawa anak muridnya.HBML 4203:KESUSASTERAAN MELAYU ii.

teks tersebut juga hendaklah disertai dengan latar atau setting.(hal 82)Penggunaan peribahasa lurus bendul menunjukkan sifat moral atau sifat yang baik seorang murid terhadap gurunya yang bersifat jujur dalam semua keadaan. Kesungguhan Pengajaran : Kita mestilah belajar bersungguh-sungguh demi mengubah kehidupan keluarga yang miskin. Kesungguhan Cikgu Harun untuk membantu anak murid tersebut telah menjadi semangat kepada anak murid untuk meraih kejayaan di masa hadapan. Di sini jelas kepada kita bahawa nilai dan sikap tegas Cikgu Harun satu ketika dahulu telah membuahkan kejayaan kepada anak muridnya. Baik hati Pengajaran : Kita mestilah menghulurkan bantuan kepada sesiapa yang memerlukannya mengikut kemampuan kita demi mengurangkan beban mereka. Dalam pernyataan Kadang-kadang Ahmad dilihatnya seperti lurus bendul. Gaya bahasa dalam cerpen Kasut Kelopak Jantung dapat kita lihat dari segi pemilihan kata.5. Untuk memperindahkan sesuatu teks sastera.Ingatan Cikgu Harun terhadap seorang muridnya yang miskin . Bukti: Ahmad belajar bersungguh-sungguh sehingga berjaya menjawat jawatan tinggi dalam sebuah syarikat kasut berjenama.Latar ialah segala unsur atau aspek yang mengiringi dan mendampingi perkembangan sesebuah tema dan persoalan yang menjadi pokok pemikiran pengarang. yang pernah didendanya satu ketika dahulu tersebut.Unsur 30 | B A D I A H B O L H A R I 6 6 0 9 0 7 1 3 5 2 5 8 telah mengingatkan Cikgu Harun siapakah pemberi hadiah . dan sebagainya.Kehidupan orang Melayu yang dipenuhi dengan penggunaan bahasa yang puitis .8 Gaya Bahasa Penyusunan cerpen ini telah disusun dengan begitu indah dengan permulaan cerita dengan dimulakan oleh Cikgu Harun yang menerima hadiah dari seseorang tanpa diketahuinya siapakah orang itu. penyusunan ayat. ix. indah dan menarik menguatkan lagi unsur-unsur intrinsik dalam cerpen ini. Bukti: Cikgu Harun membelikan Ahmad sepasang kasut sekolah dan sepasang uniform sekolah 1.HBML 4203:KESUSASTERAAN MELAYU viii.Aspek yang menjadi focus stail dan gaya bahasa merupakan satu keistimewaan dalam cerpen ini.

Hasilnya kini. para pelajar kita dapat melihat khazanah sastera yang begitu indah sehingga dapat dijadikan teks untuk mereka belajar.HBML 4203:KESUSASTERAAN MELAYU dalam latar ialah tempat.Bantuan yang dihulurkan oleh Cikgu Harun kepada Ahmad dapat menyedarkan kepada kita sebagai pembaca teori moral juga dapat disalurkan dengan baik dalam karya sastera. di padang sekolah Ahmad dan di rumah Ahmad sendiri. cara hidup watak . Penutup Demikianlah gambaran tentang bagaimana sejarah perkembangan kesusasteraan Melayu tradisional dan kesusasteraan moden Negara kita.Latar masa pula ialah peristiwa 30 puluh tahun yang lalu.Unsur humanisme. Refleksi psikologi yang menyentuh dan meninggalkan kesan kepada pembaca atau penonton yang mengamati sesebuah karya menunjukkan ukuran dan kesan pengaruh sesebuah karya itu terhadap khalayak.Perjalanan untuk mencapai kemajuan sehingga kini bukanlah berlangsung secara licin.Begitulah . budaya dan masa. Latar tempat dalam cerpen yang dikaji ialah di dalam kelas darjah tiga iaitu kelas Ahmad .Watak utama yang hidup di kampung hidup dalam kesusahan namun mempunyai keperibadian moral yang amat tinggi. mengkaji dan mendalami keindahan sastera yang kita warisi dari generasi ke generasi. tetapi penuh ranjau dan onak yang mencabar kegigihan tokoh-tokoh penjuang bahasa dan sastera Negara kita.Watak diceritakan dengan nilai moral yang baik seperti patuh. bertanggungjawab dan seorang yang gigih berusaha.Latar masyarakat terdiri daripada mereka yang hidup di kampung. 31 | B A D I A H B O L H A R I 6 6 0 9 0 7 1 3 5 2 5 8 . penghasilan teori moral yang digunakan dalam mengkritik cerpen ini yang mana jelas keprihatinan Cikgu Harun untuk membantu anak muridnya Ahmad setelah melihat kemiskinan hidup Ahmad . ideology dan agama menjadi perkara utama dalam kritikan moral dalam sesebuah teks sastera.

Dewan Bahasa dan Pustaka.Sastera Bandingan Konsep Teori dan Amalan.HBML 4203 Kesusasteraan Melayu .Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd Sahlan Mohd Saman. S.Shah Alam:Malindo Printers Sdn Bhd 32 | B A D I A H B O L H A R I 6 6 0 9 0 7 1 3 5 2 5 8 . Mustafa Mohd Isa.1995.Dewan Bahasa dan Pustaka.Dewan Bahasa dan Pustaka Teuku Iskandar.Petaling Jaya: Fajar Bakti Sdn Bhd Shamsuddin Jaafar. Kuala Lumpur.Open University Malaysia. Kementerian Pendidikan Malaysia.HBML 4203:KESUSASTERAAN MELAYU RUJUKAN A.Membesar Bersama Kesusasteraan.2000. Selangor Darul Ehsan Hashim Awang.Kuala Lumpur:Dewan Bahasa dan Pustaka Masri Karjah.Kajian Teks Melayu Klasik Terpilih.Othman Kelantan.1999.2010.Oxford Fajar Sdn Bhd. 1986.Kesusasteraan Klasik Melayu Sepanjang Abad.Kritikan Kesusasteraan – Teori dan Penulisan.Wahab Ali.100 tahun Pergerakan Bahasa dan Sastera Melayu 1888-1988. Kuala Lumpur Dr Harun Jaafat.1988.Kritikan Estetik Sastera.2009.1995.Antologi Kasut Kelopak Jantung & Novel Istana Menanti.

HBML 4203:KESUSASTERAAN MELAYU 33 | B A D I A H B O L H A R I 6 6 0 9 0 7 1 3 5 2 5 8 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful