HBML 4203:KESUSASTERAAN MELAYU

Daftar Isi kandungan BIL ISI KANDUNGAN 1. Daftar Isi Kandungan 2. Sekapur Sirih 3. Soalan Tugasan 4. 1.1 Definisi Konsep 1.1.1 Kesusasteraan 1.1.2 Kesusasteraan Melayu 5. 1.2 Sejarah Perkembangan Kesusasteraan Melayu 1.2.1 Sejarah Perkembangan Kesusasteraan Melayu Tradisional 1.2.2 Sejarah Perkembangan Kesusasteraan Melayu Moden 6. 1.3 Bentuk-Bentuk Kesusasteraan Melayu Moden 1.3.1 Novel 1.3.2 Cerpen 1.3.3 Drama 1.3.4 Sajak 7. 1.4 Aliran dalam Kesusasteraan Melayu Moden 1.4.1 Klasikisme 1.4.2 Romantisisme 1.4.3 Realisme 1.4.4 Naturalisme 1.4.5 Absurdisme 1.4.6 Surealisme 1.4.7 Islaminisme 9. 1.5 Kritikan Sastera 1.5.1 Pengenalan Kritikan Sastera 1.5.2 Sinopsis Kasut Kelopak Jantung 1.5.3 Tema & Persoalan 1.5.4 Plot 1.5.5 Watak dan Perwatakan 1.5.6 Latar 1.5.7 Sudut Pandangan 1.5.8 Gaya Bahasa 10. 11. 12. Penutup Rujukan Lampiran Power Point

MUKA SURAT 0 1 2 3–4 4–5 5 5–8 9 – 11 11 – 12 12 13 – 14 14 – 16 16 16 – 17 17 17 – 18 18 18 19 19 20 21 22 – 24 24 – 25 25 – 26 26 – 28 29 – 30 30 31

1 |BADIAH BOLHARI 660907135258

HBML 4203:KESUSASTERAAN MELAYU

SEKAPUR SIRIH

Bersyukur ke hadrat ALLAH S.W.T kerana dengan limpah izinNYA maka saya dapat menyiapkan tugasan ini dalam masa yang ditetapkan.Dengan kesempatan ini juga, saya ingin merakamkan jutaan terima kasih saya kepada Pensyarah Kursus iaitu ENCIK HASNAN LEE BIN TUBAH yang banyak memberi bimbingan dan tunjuk ajar kepada saya untuk menyiapkan tugasan ini. Setinggi-tinggi rasa terima kasih juga saya ucapkan kepada rakan-rakan seperjuangan yang mengikuti kursus ini yang banyak membantu memberi idea semasa dalam perbincangan sepanjang tempoh saya untuk menyiapkan tugasan ini. Kepada keluarga yang tersayang terima kasih jua saya titipkan kerana memahami tugas saya sebagai seorang pendidik dan pelajar.Semoga usaha murni kita untuk mencapai kejayaan akan kita kecapi bersama nanti.

Sekian.

2 |BADIAH BOLHARI 660907135258

HBML 4203:KESUSASTERAAN MELAYU

SOALAN TUGASAN

Anda telah dipilih oleh pihak sekolah anda untuk membentangkan kertas kerja dalam Seminar Kesusasteraan Melayu anjuran Jabatan Pelajaran Daerah di tempat anda.Sediakan kertas kerja tersebut dengan selengkapnya yang mengandungi bahan-bahan berikut:-

(a)Pengenalan kesusasteraan, sejarah dan perkembangan kesusasteraan Melayu tradisional dan moden, termasuk bentuk-bentuk serta aliran-aliran dalam penulisan sastera.

(b)Kritikan sastera berdasarkan teori-teori kesusasteraan,unsur-unsur intrinsik dalam karya sastera , selain kefahaman, pemahaman serta penghayatan sesuatu teks sastera sekolah menengah

( C ) Persembahan pembentangan kertas kerja dalam bentuk ‘Power Point’ yang meliputi keseluruhan kandungan utama kertas kerja

3 |BADIAH BOLHARI 660907135258

sastera pula memiliki keindahan dalam aspek-aspek isi atau daya pengucapannya. tetapi ia memberikan sesuatu yang berbeza. Hashim Awang ( 1987 ) mengatakan kesusasteraan itu adalah “Ciptaan seni yang disampaikan melalui bahasa. perkataan kesusteraan bermaksud ‘ kumpulan buku-buku yang indah bahasanya dan baik isinya.HBML 4203:KESUSASTERAAN MELAYU 1. Jika kita berpegang kepada kenyataan yang dikeluarkan oleh Ali Ahmad ‘satu perkara asas bagi ilmu kesusasteraan’ tentulah apapun yang ingin dikaji. 4 |BADIAH BOLHARI 660907135258 .1 Definisi Konsep 1. Susastera memberi erti seni sastera atau seni bahasa.1. dan secara menyeluruhnya dimaksudkan persuratan yang bersifat halus dan indah. Kesusteraan boleh dimaksudkan segala pengucapan yang indah samada dalam bentuk lisan atau tulisan. Ramai sarjana telah memberikan pendapat yang tidak kurang pentingnya kepada pengkaji dan pelajar kesusasteraan. Muhammad Hj Salleh (1995) berpendapat. yang disebut SYSTRA yang bererti kitab suci. Manakalan Kamus Dewan menyimpulkan bahawa kesusasteraan merupakan kesemua hasil seni yang disampaikan melalui bahasa dan ditujukan kepada khalayak. Kesusasteraan dapat mengisi banyak keperluan dan menyebarkan berbagai-bagai nilai yang mungkin tidak dapat ditanggap dengan serta merta. kesusteraan merujuk kepada karyakarya lisan serta juga lisan yang membawa unsur-unsur cereka dan disampaikan melalui bahasa dan berbagai-bagai perkataan. Khalayak bermaksud pembaca bagi karya yang bertulis atau penonton drama. Faham makna kesusasteraan bererti menguasai asas kepada pengkajian kesusasteraan. Ia mungkin dituturkan iaitu disebut sastera lisan dan yang ditulis disebut sastera tulisan. Kesusasteraan mungkin tidak sama menarik dengan suatu permainan computer atau program televisyen. Di samping itu. dinilai dan dianalisis dalam bidang kesusasteraan itu dahulu.1 Kesusasteraan Kesusasteraan merupakan sebuah hasil seni yang disampaikan melalui bahasa. Sastera berasal daripada bahasa Sanskrit CASTRA. Kesimpulannya kesusasteraan merupakan sebahagian daripada budaya manusia ia merupakan ekspresi diri manusia dan juga menifestasi manusia terhadap bahasa yang dipertuturkan oleh mereka sendiri. Kesusasteraan merupakan ciptaan seni yang dinyatakan dengan bahasa yang indah dan mengandungi isi yang baik lagi berfaedah. Dari segi hurufiahnya. ” Ali Ahmad (1994) berpendapat.

Sastera ditulis dengan tujuan tertentu seperti soal-soal 5 |BADIAH BOLHARI 660907135258 . Kesusteraan Melayu mengandungi 4 unsur utama :i. Kandungannya haruslah mencerminkan persoalan tentang masyarakat bangsa Melayu sama ada pada zaman silam zaman moden hari ini.HBML 4203:KESUSASTERAAN MELAYU Ali Ahmad(1994) menyusur lebih jauh ke dalam makna kesusasteraan dengan mengupas asal-usul kata sastera. Bagi pembaca pula. Sastera memberi erti seni sastera atau seni bahasa. Pengalaman-pengalaman ini diterjemahkan melalui kisah-kisah yang ditulis oleh mereka yang terangkum di dalamnya pelbagai bidang. Dengan maksud yang lain. Unsur Intelek : Karya sastera haruslah menimbulkan satu-satu fikiran tertentu yang bernilai dan menarik.1. Sarjana kesusasteraan menyimpulkan bahawa sekurang-kurangnya kesusasteraan mempunyai dua fungsi yang jelas iaitu:1. dan secara umumnya dimaksudkan persuratan.dengan membaca karya yang mempamerkan keindahan akan merasa satu kepuasan yang tidak dapat digambarkan dalam dirinya.Kesusasteraan berfungsi memberi kepuasan estetik . Pengarangpengarang yang menghasilkan sesuatu karya sastera merupakan sekumpulan manusia yang telah menimba banyak pengalaman. yang bererti kitab suci. estetik adalah satu bentuk perasaan indah yang muncul sama ada dalam diri penulis ataupun pembaca.Menurutnya ‘sastera berasal daripada bahasa Sanskrit castra.Pendidikan/Pengajaran/Didaktik . 1. Pengalaman mereka ini dijadikan prosa atau puisi dan diadun dengan unsur-unsur pengajaran.2 Kesusasteraan Melayu Kesusteraan Melayu adalah hasil ciptaan yang ditulis melalui perantaraan Bahasa Melayu dan lahir sebagai hasil daripada keistimewaan sifat masyarakat melayu.Memang tidak dapat dinafikan bahawa karya-karya kesusasteraan sebenarnya sarat dengan unsur pendidikan/pengajaran/didaktik.Hashim Awang mendefinisikan estetik dalam Glosari Mini Kesusasteraan sebagai’Kajian atau sains tentang keindahan dalam sastera atau seni lainnya. moral atau ilmu pengetahuan yang tinggi nilainya. Penulis cerita akan merasa tenteram dan damai apabila mampu menghasilkan sesuatu cerita yang dapat menyentuh perasaannya dan juga pembaca dari segi isi ceritanya mahupun aspek-aspek lain penulisannya. yang disebut syastra. 2.

1. pengalaman dan pengetahuan masyarakat. Kesusteraan Melayu terbahagi kepada d ua iaitu Kesusteraan Melayu Tradisional dan Kesusteraan Melayu Moden.2. Oleh itu Kesusteraan Melayu boleh disimpulkan sebagai ciptaan seni yang menggunakan Bahasa Melayu sebagai alat penyampaian. Kesusasteraan Melayu dapat berkembang pesat kerana adanya kecenderungan dan usaha-usaha pembembangan agama Islam menggunakan sastera sebagai alat penyebarannya. iv. Kesusteraan lahir bersama kelahiran masyarakat sebagai alat untuk menyatakan perasaan. iii. moral. politik dan sebagainya. Ia merupakan satu cabang kegiatan seni masyarakat Melayu yang terawal dan terpenting.HBML 4203:KESUSASTERAAN MELAYU masyarakat. Satu lagi ialah pengaruh Arab-Parsi. Kesusasteraan Melayu merupakan kesusteraan yang berfungsi untuk mengajar dan menghibur. keinginan. Kesusasteraan Melayu tradisional adalah semua gejala kesusasteraan yang berbentuk lisan atau bertulis tetapi tidak bercetak 6 |BADIAH BOLHARI 660907135258 .1 Sejarah dan Perkembangan Kesusasteraan Melayu Tradisional. menyusun adegan dan sebagainya. memilih kata-kata. gembira dan sebagainya. Karya sastera sebagai bahan untuk pembaca mendapat panduan dan pengetahuan. Berkait dengan perasaan manusia iaitu perasaan pengarang dan pembaca seperti perasaan sedih. ii.Menurut Profesor Ismail Hussein. Kesusasteraan Melayu Tradisional merupakan satu bidang kajian yang sangat luas dan sentiasa berkembang dan melahirkan penemuan-penemuan baru yang pelbagai sifatnya. ekonomi. Unsur teknik : Soal bagaimana pengarang menyusun peristiwa dalam cerita. mengalami proses perkembangan dan perubahan. Dua faktor luar yang mempengaruhi penghasilan karya dalam bahasa Melayu iaitu pengaruh animisme yang terlihat dalam mitos dan legenda. Unsur Imaginasi : Ketajaman daya penglihatan dan gaya pengamatan (daya khayalan) pengarang terhadap sesuatu benda atau peristiwa yang dilukisnya melalui perantaraan bahasa. Kesusteraan Melayu tercipta sepanjang masa.2 Sejarah Perkembangan Kesusasteraan Melayu 1. keazaman. Unsur Emosi : Membezakan karya sastera dengan bukan sastera.

daya kreativiti mereka dalam bidang kesusasteraan tidak pula mati begitu sahaja.Mitos tidak berdasarkan logik tetapi ia amat dipercayai oleh golongan rakyat Melayu satu ketika dahulu.Perwatakan tokohtokoh dalam legenda sengaja dilebih-lebihkan untuk melihat keistimewaan pada legenda yang diceritakan. Kesusasteraan lisan ini pula terbahagi kepada mitos.Pengkaji kesusasteraan Melayu membahagikan kesusasteraan Melayu Tradisional kepada dua golongan yang utama iaitu Kesusasteraan Lisan dan Kesusasteraan Tulisan Kesusasteraan lisan(tradisi lisan) lahir di kalangan masyarakat Melayu yang lazimnya terdiri daripada kaum tani dan nelayan. Cerita binatang pula ialah cerita teladan yang secara tersirat mengandungi pengajaran. amat jelas kepada kita bahawa kesusasteraan Melayu Tradisional merupakan satu wahana yang luas dan terdiri daripada berbagai-bagai bentuk dan sifat.HBML 4203:KESUSASTERAAN MELAYU Berdasarkan pernyataan di atas.Sebagai contoh mitos merupakan cerita yang banyak berkaitan dengan unsur-unsur ajaib dan supernatural.Pada waktu tersebut sistem tulisan belum lagi muncul dan masyarakat lazimnya buta huruf.Cerita jenaka berlatarkan rakyat biasa dan watak-watak utamanya ialah manusia biasa dan bukan golongan bangsawan atau raja-raja.Mereka ini tinggal di kawasan yang jauh di pedalaman.Kesusasteraan lisan dikenali juga sebagai kesusasteraan rakyat.Genre ini mengandungi cerita tentang unsur-unsur keagamaan dan dianggap benar oleh masyarakat dan menceritakan juga tentang kewujudan dewa-dewi. desa-desa dan pinggir pantai. Sastera Melayu tradisional juga menonjolkan legenda yang merupakan watak manusia yang pernah hidup atau dipercayai mempunyai hubungan dengan sejarah.Sebaliknya ia dikembangkan melalui pertuturan atau penceritaan secara lisan. Cerita rakyat seperti cerita jenaka. cerita binatang dan cerita dongeng pula diceritakan adalah sebagai penghibur pada zaman dahulu . legenda dan cerita rakyat yang masing-masingnya mempunyai keistimewaan yang tersendiri.Cerita rakyat ini dianggap milik bersama dan dijadikan alat komunikasi kerana tidak adanya kemudahan bekalan elektrik seperti zaman moden.Walaupun tidak menguasai sistem tulisan.Atas sebab itulah hasil-hasil kesusasteraan yang dicipta oleh kelompok ini disebut sebagai kesusasteraan lisan kerana penyampaian cerita secara lisan.Haiwan yang diberi sifat sebagai manusia menjadi watak utama yang memberi 7 |BADIAH BOLHARI 660907135258 .

akal budi. jati diri dan kebijaksanaan masyarakat Melayu (Mutiara Sastera Melayu Tradisional 2003:xiv) Sebagai kesimpulannya.Sistem tulisan Arab Islam ini kemudiannya disesuaikan dengan sebutan dalam bahasa Melayu.Cerita dongeng pula ialah cerita yang direka untuk dijadikan teladan semata-mata dan ia merupakan warisan nenek moyang orang Melayu. orang Melayu diperkenalkan dengan sistem tulisan. cita rasa.Orang Melayu kini mempunyai sistem tulisan yang dinamakan tulisan Jawi.Kedatangan agama Islam ke alam Melayu membuka satu lembaran baru dalam kamus kesusasteraan Melayu.Agama Islam muncul bersama-sama dengan sistem tulisan yang lengkap bersumberkan Al-Quran sebagai kitab suci ornag Islam.HBML 4203:KESUSASTERAAN MELAYU pengajaran kepada pembaca.Walau bagaimanapun.Semua hasil karya ini sama ada lisan atau bertulis merupakan satu dokumen penting yang merakamkan segala perihal kehidupan masyarakat Melayu Tradisional.Biasanya tema utama yang disampaikan dalam cerita dongeng ialah pengembaraan.Melalui kemasukan pengaruh India.Ia adalah himpunan daya kreativiti masyarakat Melayu tradisional yang menyerlahkan daya fikir.sentuhan jiwa. Kesusasteraan tulisan(tradisi tulisan) muncul apabila orang Melayu mula menerima pengaruh luar. sistem tulisan ini tidak meluas dan akhirnya pupus.Pengaruh luar yang awal menyerap ke dalam kebudayaan Melayu adalah pengaruh India.Di istana lahirlah tokoh-tokoh sasterawan Melayu Tradisional yang menghasilkan karya sama ada yang asli ataupun salinan semula kerana pada masa itu mesin cetak belum wujud. sebagaimana yang dinyatakan oleh Harun Mat Piah kesusasteraan Melayu Tradisional merujuk kepada karya yang mempunyai ciri-ciri seperti di bawah:• bersifat kolektif dan dianggap sebagai milik bersama masyarakat hasil karya bersifat feudal karya yang terbatas pencipta dan khalayak dihasilkan sebelum 1800 • • • 8 |BADIAH BOLHARI 660907135258 . Tradisi tulisan lebih condong kepada istana menjadikan istana sebagai pusat penyebaran ilmu pada masa itu.

tarikh dan waktu • • • gaya bahasa yang berbeza daripada gaya bahasa kini hasil karya yang bersifat statis kerana tidak memperlihatkan keragaman tema dalam sesuatu genre Kesusasteraan Tradisional merupakan himpunan karya-karya kesusasteraan dalam semua bentuk yang terhasil sejak manusia wujud tetapi tidak melepasi zaman selepas wujudnya mesin cetak. dan cerita rakyat. Nuruddin al-Raniri.Puisi tradisional juga boleh dipecahkan kepada puisi yang berbentuk naratif dan bukan naratif. Raja Ali Haji. Prosa tradisional bukan naratif pula terdiri daripada sastera undang-undang. Sheikh Daud al-Fatani. Hamzah Fansuri.Manakala naratif tulisan terdiri daripada sastera sejarah. kesetiaan rakyat dan gambaran masyarakat. peribahasa dan mantera. Bukhari al-Jauhari. sastera ketatanegaraan.legenda. Sejarah kesusasteraan Melayu Tradisional menyorot tentang tahap. ghazal. sastera panji dan sastera epik. berzanji. sastera agama sastera kitab.Tokoh-tokoh yang terkenal pada zaman ini ialah seperti Tun Seri Lanang.Naratif lisan terdiri daripada mitos. tokoh dan persoalan dan latar masyarakat. 9 |BADIAH BOLHARI 660907135258 .Jenis Kesusasteraan Melayu Tradisional membawa pembaca menerokai dua cabang kesusasteraan Melayu Tradisional iaitu Prosa Tradisional yang dipecahkan kepada naratif dan bukan naratif.gurindam.sastera hikayat.HBML 4203:KESUSASTERAAN MELAYU • bersifat fungsional .Naratif pula dipecahkan lagi kepada naratif lisan dan naratif tulisan. dan yang bukan naratif ialah pantun. seloka.pelbagai genre perkembangan kesusasteraan Melayu tradisional tidak dibatasi oleh zaman.Puisi tradisional yang digolongkan berbentuk naratif ialah syair. Syed Muhammad bin Zainal Abidin dan Sheikh Ahmad bin Muhammad Zain al-Fatani.Persoalan dan latar masyarakat dalam kesusasteraan Melayu tradisional berkisar pada keagungan raja dan Negara. kepahlawanan.

Genre novel di dalam kesusasteraan Melayu moden merupakan kesinambungan daripada genre hikayat dan cerita lipur lara di dalam prosa Melayu tradisional.Salah satu daripada perubahan tersebut ialah di dalam bidang persuratan.Bentuk seterusnya ialah novel remaja dan satu lagi bentuk novel yang dikhaskan untuk bacaan kanak-kanak dipanggil novel kanak-kanak.HBML 4203:KESUSASTERAAN MELAYU 1.Kemudian novel Melayu asli dihasilkan yang berlatarkan Tanah Melayu dan mengemukakan watak bangsa Melayu. beliau berpegang teguh kepada kecemerlangan Islam telah mengubah setiap aspek kehidupan umat Melayu. cerpen berunsur Islam dan cerpen berdasarkan karya tradisional. Hamzah Fansuri telah dianggap sebagai Bapa Kesusasteraan Melayu Moden berdasarkan ketinggian mutu karya-karya yang telah beliau hasilkan.Puisi moden telah dihasilkan oleh Omar Mustafa pada tahun 1913.Karya-karya telah ditulis dengan mengemukan idea-idea yang berpijak di bumi nyata. Perkara lain yang dijadikan asas kepada kemodenan itu ialah perubahan yang berlaku di dalam isi kandungan karya yang dicipta. Sajak ialah satu-satunya genre puisi di dalam kategori Puisi Melayu moden.Agama Islam telah memberi sumbangan terpenting ke arah tamadun bangsa Melayu melalui penyebaran ilmu.latar dan tempatnya tidak jelas dan tiada unsur konflik yang memerlukan peleraian. Cerpen juga adalah salah satu genre kesusasteraan Melayu moden.Ciri-ciri cerpen adalah cerpen tidak mementingkan watak utama.Sehubungan dengan itu.2.Terdapat tiga jenis cerpen iaitu cerpen panjang.Pada tahun 1970-an dan 1980-an.Sajak protes yang menggambarkan unsur-unsur protes di dalamnya dan sajak-sajak eksperimen yang mengkonkritkan idea dan kata. memanipulasikan kata. novel banyak berkisarkan persoalan moral dan agama yang dinamakan sebagai novel berunsur Islam.Sajak mempunyai pelbagai jenis dan bentuk seperti sajak kabur yang mana gambaran yang diberikan tidak jelas.Maka . meninggalkan segala bentuk amalan menulis sastera tradisional. suku kata dan tanda baca dan ada yang menggunakan rajah-rajah tertentu.2 Sejarah dan Perkembangan Kesusasteraan Melayu Moden Syed Muhammad Naquib Al-Attas di dalam bukunya mengatakan bahawa Islam telah membawa kepada kemodenan ke alam Melayu. 10 | B A D I A H B O L H A R I 6 6 0 9 0 7 1 3 5 2 5 8 . Bentuk kesusasteraan Melayu moden ialah seperti penghasilan karya novel.

Asas kesusasteraan Melayu Moden yang dikarang oleh Abdullah Munsyi menjadi pegangan para pengarang selepas beliau pada tahun-tahun 1860-an dan seterusnya.Satu lagi jenis drama ialah drama absurd yang mempersoalkan hal-hal yang berhubung dengan kejiwaan dan konflik batin manusia.Zaman Asas 50 telah berjaya membawa aliran baru dalam perkembangan bahasa dan sastera. majalan. 11 | B A D I A H B O L H A R I 6 6 0 9 0 7 1 3 5 2 5 8 .Drama sandiwara pula dipecahkan lagi kepada drama sejarah.Sehubungan dengan itu. drama puruba dan drama pra-realisme.Pengaruh luar dan teknologi moden telah menyebabkan terhasil dan tersebar karya sastera dalam bahasa Melayu. lahir akhbar.Aliran realisme ialah aliran yang menggembleng isu masyarakat yang memperjuangkan keadilan sosial. Zaman Asas 50 merupakan sebuah persatuan penulis yang bertujuan untuk mempertingkatkan martabat sastera dan budaya melalui penciptaan karya-karya yang mengandungi pemikiran kea rah kemajuah.Pelopor puisi Melayu moden atau sajak ialah Muhammad Yassin Maamor atau Punggok. Dalam memperkatakan perkembangan kesusasteraan Melayu Moden . dialong dan cara pementasan yang realistik. sajak dan novel. setting.HBML 4203:KESUSASTERAAN MELAYU Seterusnya ialah genre drama moden dibahagikan kepada dua kategori iaitu drama konvensional. genregenre sastera seperti novel dicetak dalam bentuk buku.Di antara tiga jenis drama ini. pilu dan sedih.cerpen.Pada era sebelum Perang Dunia Kedua.Mereka mempunyai latar belakang.pendidikan dan penulisan yang berunsur Islam.Drama konvensional ialah drama sandiwara dan drama realism. menyatukan seluruh kaum penulis serta menjaga kebajikan dan memberi perlindungan kepada para penulis.Karya-karya yang dimaksudkab itu tersiar dalam akhbar dan majalah yang tumbuh akibat kemasukan teknologi percetakan.Oleh kerana itu ia dihasilkan menggunakan bahan. yang banyak dihasilkan ialah drama ssejarah bersesuaian dengan semangat kebangsaan yang meluap-luap di kalangan rakyat pada masa itu. peranan golongan intelek agama iaitu mereka yang cerdik dan pandai dalam hal agama Islam tidak dapat dipertikaikan.Aliran yang dimaksudkan ialah aliran romantisisme iaitu aliran sastera yang memberi penekanan kepada perasaan romantik.Apabila syarikat-syarikat percetakan didirikan. mereka mengajak golongan belia keluar daripada kebudayaan kuning melalui penerbitan majalah agama.Drama realism pula terhasil menggunakan cerita yang diambil daripada masalah-masalah yang timbul dalam kehidupan seharian.

3. Sebuah novel mempunyai ciri-ciri seperti: i.Pengarang veteran terus berkarya sekalipun penulis baru muncul dari semasa ke semasa. Novel merupakan karya fiksyen yang mengungkap aspek-aspek yang lebih mendalam dan disajikan dengan halus. yang kadang-kadang digabungkan dengan maklumt untuk menggambarkan suasana. 12 | B A D I A H B O L H A R I 6 6 0 9 0 7 1 3 5 2 5 8 . 1. akhbar .Zaman Mutakhir adalah zaman dalam tahun-tahun 1980-an.1 Novel Novel berasal dari bahasa Italia (novella). 1. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (1995 : 694) Novel adalah karangan prosa yang panjang mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang-orang disekelilingnya dengan menonjolkan watak dan sifat setiap pelaku. dan Yunani (novellus) yang membawa maksud sebuah karya prosa fiksyen yang panjang.Cerpen-cerpen berkembang pesat dalam dekad ini kerana majalah. sayembara dan kumpulan cerpen memberi sumbangan yang amat bermakna.HBML 4203:KESUSASTERAAN MELAYU Selepas perang sehingga tahun 1970-an penulisan novel tidak begitu menggalakkan namun kemunculan penulis skrip dan drama telah mengambil tempat. Menurut Hashim Awang novel adalah prosa cerita yang panjang dan menceritakan kisah hidup manusia pada sesuatu tempat dan dalam suatu masa tertentu untuk menlahirkan satu persoalan kehidupan yang menarik. ii. iii. cerpen dan drama.000 patah perkataan dan Jalan ceritanya lebih kompleks. iv.3 Bentuk-bentuk Kesusasteraan Melayu Moden. Novel adalah salah satu karya fiksyen berbentuk prosa. ditulis dengan gaya narasi.German ( novelle). kerana ia merupakan tanggapan pengarang terhadap situasi persekitarannya. biasanya panjang dan kompleks yang berkaitan dengan pengalaman dan kelakuan sosial. bersifat realistik. Ia lebih panjang. biasanya lebih dari 10. Menurut Kamus Dewan novel didefinisikan sebagai cerita dalam bentuk prosa.Dalam dekad 50-an dunia persajakan Melayu telah terhasil sejajar dengan faktor kepesatan penghasilan novel.

Abdul Rashid Talu merupakan novelis pertama yang menghasilkan novel Melayu asli seperti Kawan Benar (1927). novel saduran. Ini adalah disebabkan kesedaran mendalam para pengarang untuk mengajak khalayak mempraktikkan ajaran Islam. Cerita pendek berasal dari latar sebuah situasi yang digambarkan singkat yang dengan cepat tiba pada tujuannya. novel Melayu asli. Degup Jantung dan Putih Mata. novel kanak-kanak. Cerpen cenderung untuk menghasilkan cerita kurang kompleks berbanding novel. latar tempat dan masa yang tidak jelas dan tiada unsur konflik yang memerlukan peleraian.2 Cerpen Cerita pendek atau sering disingkat sebagai cerpen adalah suatu bentuk prosa naratif. Selain Syed Syeikh al-Hadi. 1. Di samping itu terdapat cerpen panjang. Cerita pendek cenderung padat dan menjurus kepada tujuannya berbanding kepada karya fiksyen yang lebih panjang seperti novel. Asas 50 melahirkan tiga cerpenis iaitu Keris Mas. novel remaja. Kemudian terdapat persoalan baru iaitu gesaan mencapai kemajuan dalam bidang pelajaran dan penguasaan ilmu melalui’ Berusaha Itu Perbendaharaan yang Kekal’ dan beberapa cerpen lain seperti ‘Si Buta Menyesal Menjadi Celik. novel berunsur Islam. banyak novel bermutu dihasilkan. Syed Syeikh AlHadi dianggap sebagai Bapa Pernovelan berdasarkan kajian yang menunjukkan bahawa Hikayat Setia Asyik Kepasa Maksyuknya atau Hikayat Faridah Hanum merupakan novel pertama yang dihasilkannya. 13 | B A D I A H B O L H A R I 6 6 0 9 0 7 1 3 5 2 5 8 . novel absurd dan novel tak konvensional. Ia biasanya memusatkan perhatian pada satu kejadian. Usman Awang dan Awa nil-Sarkam yang melahirkan cerpen seperti Patah Tumbuh. mempunyai satu plot.HBML 4203:KESUSASTERAAN MELAYU Novel merupakan kesinambungan daripada genre hikayat dan cerita lipur lara. Pada tahun 1960-an dan 1970-an. novel popular. Cerpen absurd seperti Gap-gup-gup memanfaatkan aliran absurdisme. Manakala pada tahun 1970-an dan 1980-an. Kesemua cerpen ini merupakan cerpen konvensional kerana ia tidak mementingkan watak utama. dengan selaras dengan cerita lisan.3. Cerpen mula muncul awal tahun 1920 yang bertajuk Kecelakaan Pemalas karya Nor bin Ibrahim yang lebih berlatarbelakangkan negara-negara Barat dan Timur Tengah. Berikut merupakan bentuk-bentuk novel yang ada dalam Kesusasteraan Melayu moden seperti. persoalan moral dan agama kembali mendominasi Kesusasteraan Melayu Moden. novel konvensional. Iakah Salmah? dan 12 Kali Sengsara. Dari Perangkap Ke Penjara dan Kejadian Dalam Estet. novel sejarah. jumlah watak yang terbatas dan mencakupi waktu yang singkat.

Drama bangsawan merupakan perintis kepada persembahan drama moden. Permianan makyung ini dikatakan berasal dari negeri Patani. Kedah dan Kelantan. puteri yang kacak dan cantik. Bentuk-bentuk cerpen dalam Kesusasteraan Melayu Moden ialah cerpen konvensional.drama tradisional yang popular di Kelantan. Konflik dari sifat manusia merupakan sumber pokok drama. hamba. Drama adalah hidup yang dilukiskan dengan gerakan. wayang wang. Drama tradisional mengikut pendapat Amin Sweeney ialah karya drama yang dianggap oleh masyarakat yang mewarisinya sebagi hasil yang diwarisi secara turun temurun dari generasi yang lampau.3 Drama Drama bermaksud perbuatan atau tindakan.HBML 4203:KESUSASTERAAN MELAYU cerpen berunsurkan Islam dan cerpen berdasarkan karya tradisional. • Menora . • Makyung . Watak-wataknya terdiri daripada pahlawan. wayang topeng dan wayang beber. 14 | B A D I A H B O L H A R I 6 6 0 9 0 7 1 3 5 2 5 8 . Ia berasal dari bahasa Yunani “draomai” yang bermaksud berbuat.sejenis drama tradisional Melayu yang terbahagi kepada beberapa jenis seperti wayang golek.Drama tradisional ini berkembang dengan popular sekali di kampungkampung di Kelantan. Drama ini digunakan untuk mengubati orang sakit. Bentuk-bentuk drama dalam Kesusasteraan Melayu Moden ialah Drama Tradisional. berlaku. Penggiatnya menghafal dialog-dialog penting sebagai jalan cerita diikuti dengan dialog-dialog lain secara spontan semasa beraksi di pentas. • Wayang Kulit . Kini hanya wayang kulit yang masih kekal. putera.3. Cerita Bangsawan berkisar kepada kisah raja-raja yang melibatkan alam kayangan dan nyata.sejenis drama tradisioanal Melayu yang dikatakan dipengaruhi oleh seni darama Siam. Namun. bertindak dan sebagainya. cerpen panjan 1. Drama bangsawan dan drama sandiwara. cerpen abdurd. ia tidak melibatkan penggunaan skrip berbanding drama moden. Antara seni drama tradisional yang popular dalam masyarakat melayu adalah seperti berikut : • Main Puteri . Drama ini berasal daripada ritual memuja roh datuk nenek. Tok Puteri memainkan peranan sebagai pawang atau bomoh untuk mengawal penyakit yang dibawa oleh roh-roh atau semangat jahat. Menora telah menjadi popular dinegeri Perlis.

drama teater sebenarnya memiliki maksud drama panggung atau drama yang dipentaskan di panggung. Drama Sandiwara merupakan jenis drama pada umumnya yang menggunakan percakapan (dialog). maupun yang dipentaskan langsung di panggung. Drama sandiwara inilah yang masih tergolong karya sastra karena masih memiliki unsur bahasa di dalamnya. Sifat gaya bahasa ini ringkas. Pengorangan contohnya sepi menggigit . Antaranya tirai istana. Tema boleh juga diertikan sebagai idea pusat atau idea dasar. namun pada kenyataannya. Lazimnya dipenuhi dengan segmen nyanyian. Oleh kerana bangsawan memberi pengajaran. Persembahan bangsawan melibatkan penggunaan panggung. Walaupun drama jenis ini memiliki nama khusus. yaitu theater yang bermakna tempat pertunjukan atau panggung. Tema merupakan persoalan pokok atau persoalan utama yang dikemukakan dalam sesebuah puisi.3. tirai dan kadbodnya berfungsi sebagai penarik emosi kepada penonton. rangkap. biasanya disebut juga dengan drama teater atau teater saja. awan kampung. iaitu nyata (maujud) dan menjadi objek untuk difikirkan. suku kata sebaris. Seni persembahan bangsawan juga dicirikan melalui teknik extra turn yang berfungsi sebagai penukar babak supaya pelakon boleh bersedia. suasana dan benda bersifat manusia. Satu perkataan lagi bersifat abstrak (mujarad). 1. hatinya menangis. kebanyakan orang menyebutnya dengan “drama” saja. Satu daripada perkataan itu bersifat konkrit.HBML 4203:KESUSASTERAAN MELAYU jin dan raksasa. Kata teater tersebut merupakan serapan dari bahasa Inggris. 15 | B A D I A H B O L H A R I 6 6 0 9 0 7 1 3 5 2 5 8 . yaitu sandiwara.4 Sajak Sajak satu-satunya genre puisi dalam kategori Puisi Melayu Moden yang berbentuk bebas dan tidak terikat pada jumlah baris. baik yang hanya dinikmati dari suaranya. gua dan kosong. rima dan sebagainya. Untuk drama yang dipentaskan langsung di panggung. Sajak dihasilkan berdasarkan keindahan bahasa dari segi :• Metafora iaitu gaya bahasa kiasan atau perbandingan. perkataan sebaris. Biasanya tirai-tirainya mengandungi tiga hingga tujuh set yang berbeza. iaitu tidak nyata. teknik lampu mengikut cara barat dan menggunakan set saiklorama. tersusun rapi dan biasanya terdiri daripada dua perkataan. Sehingga. hutan. Terdapat juga set-set kadbod yang dilukis mengikut jalan cerita yang boleh disorongtarik. laut. yang menjadi pembanding • Personifikasi ialah gaya bahasa yang memberikan keadaan. padat.

Ayat songsang. o.Nada atau suasana yang terpancar daripada sesebuh puisi seperti nada murung. biasanya pada awal perkataan yang berturutan.Gaya bahasa yang membandingkan sesuatu benda. sama ada songsang sebahagian atau songsang penuh. Beban yang berat dapat dijulang. Lazimnya jeda bermaksud pemberhentian seketika arus penuturan atau pendeklamasian sesuatu baris puisi untuk menandakan batas hubungan antara bahagian perkataan. bak. Sinkop . baris dan juga rangkap.Gaya bahasa yang mengulang perkataan pada akhir baris puisi yang bertujuan untuk menegaskan maksud dan menimbulkan keseragaman rima (skema atau susunan bunyi dalam baris-baris puisi).Proses pembacaan sama ada senyap mahupun kuat terutama sewaktu mendeklamasikan puisi. Aliterasi . frasa atau kalimat yang terdapat dalam sesuatu baris itu. • Hiperbola . dan umpama. iaitu bagai.HBML 4203:KESUSASTERAAN MELAYU • • Perulangan merupakan gaya bahasa dalam puisi yang terdapat pengulangan perkataan. • • Melankoli . laksana. i. seperti. Anafora . Ini kerana perbandingan itu menggunakan kata-kata tertentu. kelembutan. e. Responsi – contohnya : Tenaga yang sedang gilang-gemilang. Pengulangan ini menimbulkan kesan keindahan bunyi dan bertujuan untuk menguatkan pernyataan maksud.Gaya bahasa yang mengulang satu perkataan atau lebih pada awal baris puisi.Pengulangan huruf/bunyi konsonan yang sama dalam baris-baris sajak.Gaya bahasa puisi yang pemilihan perkataannya membawakan pernyataan marah kian menyemarak 16 | B A D I A H B O L H A R I 6 6 0 9 0 7 1 3 5 2 5 8 . Pengulangan menimbulkan kesan keindahan bunyi • • Asonansi . dan u) yang sama pada perkataan yang berturutan dalam baris-baris puisi. hiba dan sayu Jeda . Jeda juga memberikan ruang kepada seseorang pendeklamasi mengambil nafas terutama apabila mendeklamasikan sesuatu kalimat yang panjang. kemerduan atau keindahan bunyi. • • • Inversi . keadaan atau suasana dengan jelas.Pemendekan atau penyingkatan sesuatu kata. • Simili . Pengulangan begini menimbulkan kesan kehalusan.Pengulangan bunyi vokal (a. • Epifora . ungkapan.

Aliran ini juga sangat mementingkan nilai yang terkandung dalam sesebuah karya. Pengarang aliran klasikisme ini patuh kepada konvensi sastera yang sedia ada. Klasik berasal dari perkataan classic yang bermaksud yang bermutu tinggi nilainya. sosial dan politik 17 | B A D I A H B O L H A R I 6 6 0 9 0 7 1 3 5 2 5 8 .2 Romantisisme Romantisisme merupakan aliran yang memfokuskan kepada perasaan. klasik berupa karya yang tinggi nilainya dan sering menjadi kayu pengukur atau karya sastera zaman kuno yang bernilai kekal. sedih dan pilu terhadap orang yang dikasihi Romantisisme adalah sebuah karya sastera yang berasal dari Eropah Barat pada abad ke-18 pada masa Revolusi Industri. tekanan dan keistimewaan puisi.HBML 4203:KESUSASTERAAN MELAYU • Diksi . konvensi pantun mestilah dipatuhi. manis mahupun pahit – bunga bermaksud gadis atau kupu-kupu malam membawa konotasi perempuan yang rendah akhlak).Sumber lain menyatakan bahawa klasik bererti karya yang tinggi nilainya dan sering dijadikan took ukur atau karya sastera zaman kuno yang bernilai kekal. isi dan penuh dengan emosi. misalnya.Pemilihan serta penyusunan perkataan yang mengutamakan ketepatan.4 Aliran Dalam Kesusasteraan Melayu Moden 1. gembira. isinya telah dikenalpasti dan matlamatnya juga telah ditentukan. perkataan yang menggunakan imbuhan dan sebagainya. 1. Ia merujuk kepada karya sastera yang agung terutamanya karya zaman Greek dan Latin. Dalam kesusasteraan. iaitu bahasa penyair untuk mengemukakan sesuatu perasaan dan pemikiran secara bandingan atau secara tidak langsung – ombak kehidupan).4. Klasik juga boleh ditakrifkan sebagai sesuatu yang memiliki kedudukan yang diakui dan tidak diragui. konotatif (berkaitan dengan hal-hal peribadi seseorang sama ada yang riang.4.yang bermaksud sesuatu yang bermutu dan tinggi nilainya.1 Klasikisme Klasikisme. Ini termasuklah sifat perkataan tersebut seperti denotatif (perkataan yang bermakna selapis atau tersurat). Klasikisme merupakan satu aliran yang berpegang kepada pemikiran bahawa karya sastera mestilah mengutamakan bentuk. 1. Aliran in merupakan revolusi yang melawan norma-norma kebangsawanan. bahasa kiasan (bahasa figuratif. Perasaan merupakan ungkatapan romantic.

Konsep ini muncul di Eropah sebagai reaksi kepada rasionalisme. 1.4. Dalam kesusasteraan Melayu. Naturalisme 18 | B A D I A H B O L H A R I 6 6 0 9 0 7 1 3 5 2 5 8 . Ia juga mengesahkan imaginasi individu sebagai otoriti kritis yang memungkinkan kebebasan dari pemahaman klasik tentang bentuk dalam seni. Aliran karya sastera ini memfokuskan kepada perasaan.4 Naturalisme Naturalisme merupakan aliran yang menggambarkan sesuatu objek di dalam bentuk sebenarnya Aliran naturalisme lahir sebagai reaksi terhadap aliran pendidikan Aristotalian-Thomistik. konsep realisme mula bertapak dalam tahun 50-an dengan diasaskan oleh ASAS '50 (Angkatan Sasterawan '50). karya sastera harus mendorong masyarakat/pembaca ke arah mengubah dan memperbaiki nasib manusia.HBML 4203:KESUSASTERAAN MELAYU dan reaksi terhadap rasionalisme dalam sastera. romantik yang bukan saja. realisme telah menjadi begitu ampuh dalam penulisan sastera Melayu sehingga seolah-olah itulah satu-satunya aliran sastera yang dikenali oleh sasterawan-sasterawan kita. muncul satu cabang baru dalam realisme iaitu realisme sosialis. Dalam bidang penulisan sastera. Aliran ini beranggapan bahawa fikiran manusia adalah terbatas. Akibat daripada kecenderungan untuk memihak kepada politik dan idea-idea sosialis. Gerakan ini menekankan emosi yang kuat sebagi sumber dari pengalaman. Aliran realisme ini telah mula tumbuh dalam abad 19 di Eropah sebagai suatu penolakan terhadap aliran romantisme yang berlalu berisi angan-angan kosong dan perasaan cinta-kasih yang berlebihlebihan. 1. Sehingga ke hari ini. Perasaan itu merupakan ungkapan Realisme adalah aliran yang memperjuangkan keadilan sosial dalam kehidupan yang melibatkan isu-isu kemasyarakatan Realiti boleh didefinasikan secara longgar sebagai sesuatu yang benar dan bukan khayalan atau rekaan.4. aliran yang mengemukakan gambaran masyarakat berdasar kejadian yang sebenar dikenali sebagai realisme. Menurut konsep realisme ASAS '50. Naturalisme lahir pada abad ke 17 dan mengalami perkembangan pada abad ke 18. kemakmuran dan kemajuan masyarakatnya yang dalam belenggu penjajahan itu. Sasterawan-sasterawan ASAS '50 'terpaksa' memilih aliran realisme ketika itu untuk melaksanakan cita-cita mereka memperjuangkan keadilah. Kerana itulah mereka melaungkan slogan 'Seni Untuk Masyarakat'.3 Realisme Tafsiran ini berkaitan dengan karya yang bergelumang dengan perasaan.

Ia berpandangan bahawa "Learned heavily on the knowledge reported by man's sense". Surealisme ialah gerakan budaya yang bermula pada pertengahan tahun 1920-an. Banyak seniman dan penulis surealis yang memandang karya mereka sebagai ungkapan gerakan ahli falsafah yang pertama dan paling maju.” . Karya-karya yang dihasilkan bertentangan dengan kenyataan dan tidak masuk akal dan mustahil. Para surealisme dipengaruhi oleh Sigmund Freud iaitu seorang psikonalisis dari Austria. Naturalisme berasal dari perkataan “nature. Aliran naturalisme didukung oleh tiga aliran besar yaitu realisme. Kesedaran para pengikut aliran ini terhadap tata tertib sering bertentangan dengan kepentingan masyarakat umum. Karya ini memiliki unsur kejutan. Naturalisme merupakan teori yang menerima “nature” (alam) sebagai keseluruhan realiti. Surealisme merupakan seni dan penulisan yang paling banyak dikenal.5 Absurdisme Absurdisme adalah suatu fahaman atau aliran yang didasarkan pada kepercayaa bahawa manusia secara umum tidak bererti dan tidak masuk akal. empirisme dan rasionalisme. barang tak terduga yang ditempatkan berdekatan satu sama lain tanpa alasan yang jelas. Istilah naturalisme adalah berlawanan dengan istilah supernaturalisme yang mengandung pandangan dualistik terhadap alam dengan adanya kekuatan yang ada (wujud) di atas atau di luar ala. Istilah “nature” mempunyai berbagai-bagai maksud. Manusia seolah-olah kehilangan segala-galanya selepas Perang Dunia Kedua. Aliran absurdisme berkaitan dengan eksistensialisme dan nihilisme.6 Surealisme Surealisme adalah sebuah aliran kesusastreraan yang menjelajahi dan merayakan alam mimpi dan fikiran bawah sedar melalui penciptaan sebuah karya.4. 1.4. Keadaan ini telah membentuk kekosongan dalam jiwa manusia kecuali jiwa para pengarang. absurdismekarya-karya yang dihasilkan adalah yang bertentangan dengan kenyataan dan tidak masuk akal.HBML 4203:KESUSASTERAAN MELAYU berkembang dengan cepat dalam bidang sains. 1. Pada peringkat ini. Karya tersebut merupakan artifak. terutama kepincangan yang berlaku di dalam masyarakat. para penulis yang mendukungnya dan mengemukakan karya yang isi dan persoalannya benar wujud di dalam masyarakat. dan Andre Breton 19 | B A D I A H B O L H A R I 6 6 0 9 0 7 1 3 5 2 5 8 .

Menurut aliran ini. Daripada huraian di atas. Unsur-Unsur Intrinsik Dalam Karya Kasut Kelopak Jantung 1. penulis akan mengkaji karya prosa moden iaitu cerpen Kasut Kelopak Jantung (Ghazali Lateh) menggunakan Teori Klasik Kesusasteraan iaitu menggunakan Teori Moral. karya sastera yang terhasil perlu mengikut lunas Islam.5 Kritikan Sastera Berdasarkan Teori Kesusasteraan.5.1 Pengenalan Menurut takrif Kerlinger. Teori ini memberi penekanan kepada aspek kesan yang timbul akibat pembacaan karya kreatif. Aliran ini muncul di Malaysia akibat tercetusnya polemic sastera Islam. dapatlah disimpulkan bahawa ‘teori kesusasteraan’ bermaksud prinsip asas yang mendasari pengetahuan dan perkembangan sesuatu fenomena(ciptaan seni).4. 20 | B A D I A H B O L H A R I 6 6 0 9 0 7 1 3 5 2 5 8 . Surrealisme-karya yang tidak rasional dalam kehidupan manusia iaitu aspek bawah sedar. 1. definisi dan saranan yang berkaitan antara satu sama lain. Dalam menjelaskan kritikan menggunakan teori kesusasteraan. teori ialah suatu himpunan konsep. Keislamanmelukiskan kernihan hidup orang yang berhati mulia dan bertawakal. Karya harus perlu melukiskan kejernihan hidup orang bertakwa dan menggambarkan ketidaktenteraman orang yang menjauhi Islam. 1. menonton atau mendengar puisi. Fenomena yang dimaksudkan di dalam kes ini ialah kesusasteraan. Ia memberi gambaran teratur berkaitan sesuatu fenomena dengan menyatakan hubungan antara angkubah untuk menerangkan dan meramalkan fenomena tersebut. Abdul Aziz merumuskan bahawa teori pada dasarnya ialah satu set dakwaan atau prinsip tentang sesuatu fenomena.7 Islaminisme Islaminisme adalah sebuah fahaman yang pertama kali dicetuskan oleh Jamal-al Din sebagai tokoh fahaman politik alternative dalam menyatukan Negara-negara di Daerah Palastin.HBML 4203:KESUSASTERAAN MELAYU mengatakan bahwa surealisme berada di atas segala gerakan revolusi.Hashim Awang menyimpulkan erti kesusasteraan sebagai ciptaan seni yang berfaedah kepada khalayak dan disampaikan melalui bahasa.

1.5. Cikgu Harun mendenda Ahmad dengan menyuruhnya mancari tali rafia untuk mengikat kelopak jantung pisang pada bahagian kakinya untuk dijadikan “kasut”. pendengar atau pembaca. pembacaan teks dan berpuisi dianggap dapat memberi kesan langsung kepada penonton. Cikgu Harun hairan akan perkara tersebut dan mengetahui bahawa Ahmad ingin berhenti sekolah. Ahmad sekali lagi dimarahi Cikgu Harun kerana tidak membawa pakaian sukan. dia mengetahui bahawa Ahmad tinggal bersama ibunya yang uzur dan tua tidak mampu membeli kasut sekolah dan terpaksa mengambil upah memetik cili di kebun orang lain. Cikgu Harun. Ahmad menghadiahkan kasut kepada Cikgu Harun sebagai membalas jasa gurunya. Akhirnya. Ahmad berlari ke rumah supaya kasut kelopak jantungnya tidak dikesan oleh kawan-kawan. Aspek psikologi seperti emosi . Sejak itu. Cikgu Harun sememangnya seorang guru yang tegas dalam soal keceriaan pelajar dan kelas. terkemuka. Cikgu Harun yang berasa kesal atas dendanya terhadap Ahmad pula mengambil keputusan untuk pergi ke rumah Ahmad untuk mengetahui perkara yang sebenar. Cikgu Harun yang tersentuh akan kedaifan Ahmad telah membelikannya sepasang kasut dan sepasang uniform sekolah.HBML 4203:KESUSASTERAAN MELAYU Kegiatan sastera baik lakonan. Ahmad yang berterima kasih atas pemberian Cikgu Harun telah belajar dengan gigih dan menjadi seorang pengurus besar di sebuah syarikat pengeluar kasut. Dia berasa malu atas denda yang dikenakan oleh Cikgu Harun yang sebenarnya mahu Ahmad membeli kasut sekolah demi keselamatan kakinya. Beliau memarahi Ahmad yang tidak memakai kasut sekolah walaupun sudah tiga minggu sesi pesekolahan bermula. Ahmad tidak hadir ke sekolah. Oleh sebab itu. Ahmad merupakan murid yang patuh akan arahan gurunya terus mengikat kelopak jantung pisang. perasaan dan sikap menjadi indikator dalam kritikan ini. 21 | B A D I A H B O L H A R I 6 6 0 9 0 7 1 3 5 2 5 8 . Sejak hari itu. Di padang sekolah. Selepas hari persekolahan tamat. terutamanya pada Hari Guru teringat semula peristiwa yang berlaku tiga puluh tahun dahulu sewakta beliau bertugas sebagai guru di kawasan pedalaman.2 SINOPSIS ANTOLOGI KASUT KELOPAK JANTUNG Cerpen ini mengisahkan Cikgu Harun yang menerima bungkusan hadiah setiap tahun.

Setiap Hari Guru. Cikgu Harun yang tegas menyebabkan Ahmad takut untuk merenung wajahnya. namun dia tetapi mengingati jasa Cikgu Harun dengan menghadiahinya sepasang kasut pada setiap Hari Guru.HBML 4203:KESUSASTERAAN MELAYU 1.3 Tema dan persoalan Penghargaan seorang murid terhadap jasa guru yang ikhlas membantunya sewaktu murid itu miskin dengan menekankannya kepentingan memakai kasut.5. Selain itu. Ahmad seorang murid yang memegang watak utama dalam cerpen ini mempunyai nilai moral yang amat tinggi apabila amat mengingati jasa gurunya satu waktu dahulu. Ini dapat dilihat daripada sikap Ahmad. Buktinya. Ingatannya terhadap gurunya iaitu Cikgu Harun telah dikenangnya sehingga beliau bekerja dengan menghadiahkan sepasang kasut pada setiap tahun apabila menjelangnya Hari Guru. Walaupun Ahmad sudah besar dan berjawatan tinggi. Dalam cerpen Kasut Kelopak Jantung kita dapat melihat dengan jelas tema yang hendak disampaikan oleh penulis iaitu berkenaan dengan mengenang jasa guru. Ini dapat dilihat daripada sikap Cikgu Harun yang prihatin akan kemiskinan keluarga Ahmad dan telah membelikannya sepasang kasut dan sepasang uniform sekolah. 22 | B A D I A H B O L H A R I 6 6 0 9 0 7 1 3 5 2 5 8 . Persoalan yang diutarakan dalam Kasut Kelopak Jantung ialah tentang ketegasan guru di sekolah demi mendisiplinkan murid. Cikgu Harun akan menerima hadiah berupa kasut berjenama mahal daripada anak muridnya yang mengingati jasa gurunya itu walaupun sudah 30 tahun berlalu. Keikhlasan murid membalas jasa guru turut ditimbulkan dalam persoalan cerpen ini. Ahmad dimarahi Cikgu Harun kerana tidak memakai kasut dan tidak membawa pakaian sukan Persoalan kedua ialah keperihatinan guru terhadap masalah murid.

Kini. Plot merupakan kerangka dasar yang amat penting.5. Bukti: “Jauh juga rumah Ahmad. Buktinya. serta bagaimana watak digambarkan dan berperanan dalam peristiwa itu. bagaimana suatu peristiwa mempunyai hubungan dengan peristiwa lain. Antaranya ialah :  Dialog – pertuturan antara watak yang dapat menghidupkan cerita. “Ahmad. Plot mengatur bagaimana tindakantindakan harus berkaitan satu sama lain.” bisik hati kecil Cikgu Harun. negara akan kehilangan seorang warga yang berpendidikan. Jika itu terjadi.4 PLOT Plot atau alur adalah struktur rangkaian kejadian dalam cerita yang disusun sebagai urutan bahagian-bahagian dalam keseluruhan fiksyen atau cerpen. Bukti: Mana ada guru yang mahu muridnya gagal dalam pelajaran. Terdapat beberapa perkara yang harus ditekankan untuk menghasilkan plot. mana kasut?” tanya Cikgu Harun dengan suara yang keras. Jika tidak ada murid. Murid dan guru itu saling melengkapi. 23 | B A D I A H B O L H A R I 6 6 0 9 0 7 1 3 5 2 5 8 .  Monolog – watak bercakap sendiri tanpa didengar atau disedari oleh sesiapa. plot merupakan perpaduan unsur-unsur yang membangun cerita sehingga menjadi kerangka utama cerita. Bukti: Ahmad terkejut dengan kehadiran Cikgu Harun di rumahnya dan Cikgu Harun terkejut melihat Ahmad masih memakai “kasut” yang diperbuat daripada kelopak jantung pisang yang didenda oleh Cikgu Harun. seorang murid hendak berhenti sekolah.  Saspens – peristiwa yang menimbulkan tanda tanya dalam kalangan pembaca. Dengan demikian. Cikgu Harun mula disapa penyesalan yang bukan sedikit ketika itu. 1.  Monolog dalaman – kata-kata seseorang watak di dalam hati yang tidak diketahui oleh sesiapa.HBML 4203:KESUSASTERAAN MELAYU Persoalan kepentingan memakai kasut di sekolah dapat dilihat dengan ketegasan Cikgu Harun memastikan murid memakai kasut supaya muridnya tidak mengalami kecederaan kaki semasa mereka di sekolah.  Kejutan – peristiwa yang tidak disangka-sangka oleh pembaca. dari mana datangnya kerjaya seorang guru. Mana ada guru yang mahu murid-murid berhenti sekolah.

Dia cuba mendapatkan maklumat daripada murid-murid yang lain. Keadaan ini dapat dilihat dari bahagian :i. Perkembangan plot pula dapat dilihat daripada urutan cerita seperti di bawah:i. Cikgu Harun berasa ada sesuatu yang tidak kena. Cikgu Harun mengingati peristiwa yang telah berlaku 30 tahun yang lalu apabila menerima bungkusan hadiah daripada salah seorang anak muridnya. tempat duduk Ahmad kosong. plot terbentuk daripada permulaan. ii. iii. Cikgu Harun sedar bahawa Ahmad tidak datang. Cikgu Harus tahu benar pengirim hadiah itu dan bertanya kepada diri sendiri sama akan hadiah itu dihantar dengan ikhlas atau sindir atau kedua-duanya. Bukti: Sebaik sahaja sampai si sebuah rumah. Dalam sebuah plot cerita terdapat pertentangan atau kerumitan yang berlaku. perumitan. 24 | B A D I A H B O L H A R I 6 6 0 9 0 7 1 3 5 2 5 8 . Cikgu Harun menerima sebungkus hadiah yang tidak dipos. Cikgu Harun telah mendenda Ahmad memakai “kasut” yang diperbuat daripada kelopak jantung pisang. Ahmad berasa malu dan sedih. Ahmad tidak hadir ke sekolah selama seminggu. Kini. tidak ada penghuni dilihat oleh Cikgu Harun dalam rumah yang layak disebut pondok itu. Cikgu Harun masih ingat bahawa dia pernah menegur Ahmad kerana tidak memakai kasut dan tidak membawa pakakian sukan ke sekolah. kejadian beliau mendenda anak muridnya memakai “kasut” yang diperbuat daripada kelopak jantung pisang Selain perkara yang perlu untuk membentuk plot sesebuah cerita. Ahmad tidak pernah ponteng sekolah. Dia terasa seperti disindir oleh Cikgu Harun dan banyak murid yang mentertawakannya. Selama ini. Dia rajin ke sekolah walaupun terpaksa berjalan tanpa kasut. seminggu sudah Ahmad tidak hadir. Dia pasti itulah rumah Ahmad seperti yang diberitahu oleh anakanak muridnya yang lain. perkembangan. Cikgu Harun memandang sekeliling.  Imbas kembali – teknik watak mengingati peristiwa yang sudah berlaku. Hari berikutnya juga Ahmad tidak datang.  Pemerian – gambaran suasana atau keadaan oleh penulis. Hari selepasnya pun begitu. Suasana sepi sekali. Hari Guru. Bukti: Cikgu Harun mengingati peristiwa yang sudah berlaku lebih 30 tahun.HBML 4203:KESUSASTERAAN MELAYU Bukti: Besok. puncak dan peleraian. iv. Plot ini dimulakan pada 16 Mei.

Amad sudah berjaya menjawat jawatan tinggi. CIKGU HARUN . Beliau yang pernah bertegas dengan anak muridnya itu mendapat balasan baik daripada anak muridnya yang menghadiahinya sepasang kasut berjenama mahal pada setiap sambutan Hari Guru. ii. Cikgu Harun tersentuh dan berasa menyesal atas tindakannya mendenda Ahmad. Cikgu Harun sudah bersara tetapi jasanya tetap dikenang oleh Ahmad. Cikgu Harun membuat keputusan untuk membelikannya sepasang kasut sekolah baharu dan sepasang pakaian sekolah baharu serta mengarahkan Ahmad supaya kembali ke sekolah. dalam cerpen Kasut Kelopak Pisang :i. 1. Ahmad hanya mampu mengucapkan terima kasih atas bantuan Cikgu Harun. Dia yang prihatin akan kebajikan murid telah menghadiahkan sepasang pakaian sekolah dan sepasang kasut kepada Ahmad. Kawan Ahmad menyampaikan khabar bahawa Ahmad ingin berhenti sekolah. ii. iii. samada peleraian yang menyedihkan. Ahmad menghadiahi Cikgu Harun sepasang kasut berjenama pada setiap Hari Guru.5 WATAK DAN PERWATAKAN i. Puncak merupakan klimaks sesebuah plot cerita. yakni tidak mampu membeli kasut sekolah sebagaimana yang diarahkan oleh Cikgu Harun. Peleraian merupakan penamat sesebuah plot cerita. Cikgu Harun mengambil keputusan untuk pergi ke rumah Ahmad dan mendapati ibunya sudah uzur dan Ahmad bekerja sebagai pemetik cili untuk menampung kehidupan keluarga. Ini dapat dilihat daripada bahagian:i. Ahmad memberitahu punca sebenar dia tidak ke sekolah. Cikgu Harun sedar bahawa hadiah itu diberikan oleh Ahmad dengan hati yang ikhlas sebagaimana ditulis dalam surat yang disertai bersama bungkusan kasut itu. 25 | B A D I A H B O L H A R I 6 6 0 9 0 7 1 3 5 2 5 8 . iv. Peleraian boleh menjadi penghujung cerita.HBML 4203:KESUSASTERAAN MELAYU ii.Cikgu Harun sudah bersara daripada pekerjaan guru. Pada ketika inilah kita boleh membuat tanggapan apakah yang akan berlaku selepas itu. Beliau pernah mengajar di kawasan pedalaman 30 tahun yang lalu. menggembirakan atau memerlukan penonton atau pembaca membuat tanggapan sendiri. iii. iii. Contohnya.5.

Di kawasan padang. Cikgu Harun juga bertanya kepada pelajar-pelajarnya tentang sebab Ahmad tidak hadir ke sekolah.5. Walaupun miskin harta. Ahmad terpaksa mengambil upah memetik cili demi menampung perbelanjaan keluarga di samping membeli kasut sekolah. Padang sekolah . 26 | B A D I A H B O L H A R I 6 6 0 9 0 7 1 3 5 2 5 8 . Latar Tempat ii. AHMAD Ahmad merupakan seorang murid miskin yang tinggal di hujung kampung. Walaupun Cikgu Harun mengarahkannya memakai “kasut” yang diperbuat daripada kelopak jantung pisang. dia tetap menurut perintah tersebut. kawasan pedalaman. Dia terpaksa mengambil upah memetik cili hanya untuk mengumpulkan wang demi membeli kasut sekolah lantaran ibunya yang tua dan uzur.6 i. Oleh sebab itu. Ahmad akhirnya menjadi seorang yang berjawatan tinggi di sebuah syarikat pengeluar kasut terkemuka di bandar masih mengingati jasa gurunya dengan menghadiahi Cikgu Harun sepasang kasut pada Hari Guru. 1. Selain itu. iii. Ibu Ahmad tidak bekerja lagi kerana sudah uzur.Cikgu Harun menerima bungkusan kasut baharu di rumahnya. Kawasan pedalaman . Di situlah juga Ahmad didenda memakai “kasut” yang diperbuat daripada kelopak jantung pisang. Ahmad tidak pernah ponteng sekolah malah sentiasa mengikut arahan gurunya. murid-murid melakukan aktiviti sukan dan bersenam kecuali Ahmad. Bilik darjah . 1. iii. Ahmad di sebuah pondok usang di hujung kampung. LATAR Rumah Cikgu Harun di bandar . ibu Ahmad amat menghormati tetamu kerana menjemput Cikgu Harun masuk ke rumah sementara menunggu Ahmad pulang ke rumah. Cikgu Harun.Cikgu Harun pernah bekerja sebagai guru di kawasan pedalaman lebih tiga puluh tahun yang lalu.Cikgu Harun pernah menegur Ahmad kerana tidak berkasut ke sekolah. iv.HBML 4203:KESUSASTERAAN MELAYU ii. Dia tinggal bersama anaknya. IBU AHMAD Ibu Ahmad seorang wanita separuh umur yang sudah uzur.

ii.Ahmad bekerja sebagai pemetik cili di kebun sayur untuk menampung perbelanjaan keluarga. 27 | B A D I A H B O L H A R I 6 6 0 9 0 7 1 3 5 2 5 8 .Cikgu Harun masih ingat bahawa dia pernah menegur Ahmad kerana tidak memakai kasut dan tidak membawa pakakian sukan ke sekolah. 30 tahun yang lalu . Cikgu Harun telah mendenda Ahmad memakai “kasut” yang diperbuat daripada kelopak jantung pisang. Ahmad sudah menjadi pengurus besar di sebuah syarikat pengeluar kasut terkemuka. . Kebun sayur . Selepas sekolah tamat / tengah hari . Ahmad berasa malu dan sedih. Rumah Ahmad . Selain itu. Ahmad tidak hadir ke sekolah selama seminggu dan kawannya memberitahu Cikgu Harun bahawa Ahmad ingin berhenti sekolah. Suatu petang selepas seminggu Ahmad tidak hadir ke sekolah. Waktu pagi tiga minggu selepas sekolah dibuka .Ahmad dimarahi oleh Cikgu Harun kerana tidak memakai kasut sekolah dan tidak membawa pakaian sukan untuk aktiviti pendidikan jasmani di padang. Dia terasa seperti disindir oleh Cikgu Harun dan banyak murid yang mengetawakannya.Selepas didenda oleh Cikgu Harun.Cikgu Harun pergi ke pekan untuk membeli sepasang kasut sekolah baharu dan sepasang uniform sekolah baharu kepada Ahmad supaya dia dapat ke sekolah semula.Cikgu Harun pergi ke rumah Ahmad untuk menjenguknya dan mengenal pasti sebab dia tidak hadir ke sekolah. Latar Masa i. iv. vii.Ahmad yang malu selepas didenda memakai kasut kelopak jantung telah lari ke rumah. vi.HBML 4203:KESUSASTERAAN MELAYU v. Pekan .Cikgu Harun sudah bersara dan tinggal di bandar pada zaman moden ini. v. vi. 16 Mei .Cikgu harun pergi ke rumah Ahmad untuk mengetahui sebab dia mahu berhenti sekolah. iii. Tempoh seminggu . vii. 2.Cikgu Harun mendapat hadiah berjenama mahal daripada muridnya setiap sambutan Hari Guru. Zaman moden .

5. Masyarakat yang mengenang jasa guru Bukti: Ahmad seorang murid yang amat mengenang jasa Cikgu Harun. e. Masyarakat pelajar Bukti: Ahmad merupakan pelajar sekolah yang belajar dalam tahun tiga di kawasan pedalaman.HBML 4203:KESUSASTERAAN MELAYU • Latar Masyarakat a. Menghormati orang yang lebih tua Pengajaran : Kita mestilah menghormati orang yang lebih tua dan yang lebih berpengalaman daripada kita. Antara nilai murni yang dapat kita lihat dalam antologi Kasut Kelopak Jantung ini ialah nilai :i. Masyarakat guru Bukti: Cikgu Harun yang sudah bersara mengingati peritiwa yang berlaku lebih 30 tahun yang lalu. c. 28 | B A D I A H B O L H A R I 6 6 0 9 0 7 1 3 5 2 5 8 . Dia pernah dimarahi oleh Cikgu Harun kerana tidak memakai kasut ke sekolah dan tidak membawa pakaian sukan.7 Sudut Pandangan Pada pandangan saya. Bukti: Ahmad amat menghormati Cikgu Harun dan tidak pernah mengingkari arahannya. dia akan menghantar bungkusan berisi kasut berjenama mahal untuk dihadiahkan kepada Cikgu Harun. antalogi Kasut Kelopak Jantung ini sarat dengan nilai murni yang boleh dipraktikkan di kalangan masyarakat hari ini yang semakin tandus dengan nilai-nilai baik terutama nilai hormat menghormati dan nilai mengenang jasa baik orang lain. d. Masyarakat yang tabah menghadapi kemiskinan Bukti: keluarga Ahmad tabah menghadapi kemiskinan hidup. Lagipun. b. Setiap kali sambutan Hari Guru. Dia dan ibunya tinggal di sebuah pondok di hujung kampung 1. Masyarakat miskin Bukti: Ahmad dan ibunya tinggal di sebuah pondok kecil kerana hidup dalam kesederhaan. Hal ini membuktikan bahawa dia amat menghargai jasa gurunya walaupun sudah berjaya dalam kehidupan. Ahmad terpaksa mengambil upah memetik cili dalam usia yang muda.

Bukti: Cikgu Harun sedar bahawa dendanya agak keterlaluan dan dia tersentuh dengan keputusan Ahmad yang mahu berhenti sekolah kerana tidak mampu membeli kasut sekolah. iv.HBML 4203:KESUSASTERAAN MELAYU ii. vi. Bukti: Ahmad gigih belajar tidak pernah ponteng sekolah walaupun miskin sehingga berjaya menjadi seorang pengurus besar syarikat kasut berjenama. 29 | B A D I A H B O L H A R I 6 6 0 9 0 7 1 3 5 2 5 8 . iii. Bukti: Cikgu Harun tahu bahawa anak muridnya. Bertanggungjawab Pengajaran :Kita mestilah memikul tugasan yang diberikan dengan penuh bertanggungjawab. Ahmad yang tidak membawa kasut dan pakaian sukan. v. Keinsafan Pengajaran : Kita mestilah sedar akan kesilapan yang kita lakukan supaya tidak mengulanginya. Bukti: Cikgu Harun sabar menghadapi masalah anak muridnya. Bukti: Cikgu Harun seorang guru yang bertanggungjawab kerana dia memastikan semua anak muridnya memakai pakaian sekolah yang sesuai untuk menjalankan aktiviti bersenam di padang. Ahmad ikhlas memberikannya hadiah berupa sepasang kasut berjenama demi menghargai jasa gurunya. vii. Bukti: Ahmad dan ibunya tabah menghadapi kemiskinan dan dia sanggup mengambil keputusan untuk berhenti sekolah demi bekerja memetik cili untuk menampung perbelanjaan keluarga. Ketabahan Pengajaran :Kita mestilah tabah menghadapi cabaran dalam kehidupan demi mematangkan diri. Kesabaran Pengajaran : Kita mestilah sabar menghadapi segala masalah dalam kehidupan. Keikhlasan Pengajaran : Kita mestilah ikhlas semasa memberikan hadiah kepada seseorang. Kegigihan Pengajaran : Kita mestilah gigih belajar supaya menjadi manusia yang berjaya.

Latar ialah segala unsur atau aspek yang mengiringi dan mendampingi perkembangan sesebuah tema dan persoalan yang menjadi pokok pemikiran pengarang. Baik hati Pengajaran : Kita mestilah menghulurkan bantuan kepada sesiapa yang memerlukannya mengikut kemampuan kita demi mengurangkan beban mereka. teks tersebut juga hendaklah disertai dengan latar atau setting.Ingatan Cikgu Harun terhadap seorang muridnya yang miskin .5. Dalam pernyataan Kadang-kadang Ahmad dilihatnya seperti lurus bendul. ix.Kehidupan orang Melayu yang dipenuhi dengan penggunaan bahasa yang puitis . Untuk memperindahkan sesuatu teks sastera.(hal 82)Penggunaan peribahasa lurus bendul menunjukkan sifat moral atau sifat yang baik seorang murid terhadap gurunya yang bersifat jujur dalam semua keadaan. Kesungguhan Cikgu Harun untuk membantu anak murid tersebut telah menjadi semangat kepada anak murid untuk meraih kejayaan di masa hadapan. Kesungguhan Pengajaran : Kita mestilah belajar bersungguh-sungguh demi mengubah kehidupan keluarga yang miskin. Bukti: Cikgu Harun membelikan Ahmad sepasang kasut sekolah dan sepasang uniform sekolah 1.Aspek yang menjadi focus stail dan gaya bahasa merupakan satu keistimewaan dalam cerpen ini. Di sini jelas kepada kita bahawa nilai dan sikap tegas Cikgu Harun satu ketika dahulu telah membuahkan kejayaan kepada anak muridnya. penyusunan ayat. yang pernah didendanya satu ketika dahulu tersebut.8 Gaya Bahasa Penyusunan cerpen ini telah disusun dengan begitu indah dengan permulaan cerita dengan dimulakan oleh Cikgu Harun yang menerima hadiah dari seseorang tanpa diketahuinya siapakah orang itu. dan sebagainya.HBML 4203:KESUSASTERAAN MELAYU viii. Bukti: Ahmad belajar bersungguh-sungguh sehingga berjaya menjawat jawatan tinggi dalam sebuah syarikat kasut berjenama.Unsur 30 | B A D I A H B O L H A R I 6 6 0 9 0 7 1 3 5 2 5 8 telah mengingatkan Cikgu Harun siapakah pemberi hadiah . indah dan menarik menguatkan lagi unsur-unsur intrinsik dalam cerpen ini. Gaya bahasa dalam cerpen Kasut Kelopak Jantung dapat kita lihat dari segi pemilihan kata.

bertanggungjawab dan seorang yang gigih berusaha.Begitulah .Bantuan yang dihulurkan oleh Cikgu Harun kepada Ahmad dapat menyedarkan kepada kita sebagai pembaca teori moral juga dapat disalurkan dengan baik dalam karya sastera. ideology dan agama menjadi perkara utama dalam kritikan moral dalam sesebuah teks sastera. mengkaji dan mendalami keindahan sastera yang kita warisi dari generasi ke generasi.HBML 4203:KESUSASTERAAN MELAYU dalam latar ialah tempat.Perjalanan untuk mencapai kemajuan sehingga kini bukanlah berlangsung secara licin. 31 | B A D I A H B O L H A R I 6 6 0 9 0 7 1 3 5 2 5 8 .Latar masa pula ialah peristiwa 30 puluh tahun yang lalu. cara hidup watak .Watak diceritakan dengan nilai moral yang baik seperti patuh.Unsur humanisme. Latar tempat dalam cerpen yang dikaji ialah di dalam kelas darjah tiga iaitu kelas Ahmad . Penutup Demikianlah gambaran tentang bagaimana sejarah perkembangan kesusasteraan Melayu tradisional dan kesusasteraan moden Negara kita.Latar masyarakat terdiri daripada mereka yang hidup di kampung. di padang sekolah Ahmad dan di rumah Ahmad sendiri. penghasilan teori moral yang digunakan dalam mengkritik cerpen ini yang mana jelas keprihatinan Cikgu Harun untuk membantu anak muridnya Ahmad setelah melihat kemiskinan hidup Ahmad . tetapi penuh ranjau dan onak yang mencabar kegigihan tokoh-tokoh penjuang bahasa dan sastera Negara kita. budaya dan masa. Hasilnya kini. para pelajar kita dapat melihat khazanah sastera yang begitu indah sehingga dapat dijadikan teks untuk mereka belajar. Refleksi psikologi yang menyentuh dan meninggalkan kesan kepada pembaca atau penonton yang mengamati sesebuah karya menunjukkan ukuran dan kesan pengaruh sesebuah karya itu terhadap khalayak.Watak utama yang hidup di kampung hidup dalam kesusahan namun mempunyai keperibadian moral yang amat tinggi.

Antologi Kasut Kelopak Jantung & Novel Istana Menanti. 1986.Petaling Jaya: Fajar Bakti Sdn Bhd Shamsuddin Jaafar. Kuala Lumpur.Othman Kelantan.1988.Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd Sahlan Mohd Saman.2010.1995.Dewan Bahasa dan Pustaka Teuku Iskandar.Dewan Bahasa dan Pustaka.Membesar Bersama Kesusasteraan.Dewan Bahasa dan Pustaka.2009. Kementerian Pendidikan Malaysia.Kesusasteraan Klasik Melayu Sepanjang Abad.Kajian Teks Melayu Klasik Terpilih.Kritikan Kesusasteraan – Teori dan Penulisan.2000.1999. Selangor Darul Ehsan Hashim Awang.Sastera Bandingan Konsep Teori dan Amalan.Wahab Ali.Shah Alam:Malindo Printers Sdn Bhd 32 | B A D I A H B O L H A R I 6 6 0 9 0 7 1 3 5 2 5 8 .Open University Malaysia.Kuala Lumpur:Dewan Bahasa dan Pustaka Masri Karjah.1995. S.HBML 4203:KESUSASTERAAN MELAYU RUJUKAN A. Mustafa Mohd Isa.100 tahun Pergerakan Bahasa dan Sastera Melayu 1888-1988.HBML 4203 Kesusasteraan Melayu . Kuala Lumpur Dr Harun Jaafat.Oxford Fajar Sdn Bhd.Kritikan Estetik Sastera.

HBML 4203:KESUSASTERAAN MELAYU 33 | B A D I A H B O L H A R I 6 6 0 9 0 7 1 3 5 2 5 8 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.