HBML 4203:KESUSASTERAAN MELAYU

Daftar Isi kandungan BIL ISI KANDUNGAN 1. Daftar Isi Kandungan 2. Sekapur Sirih 3. Soalan Tugasan 4. 1.1 Definisi Konsep 1.1.1 Kesusasteraan 1.1.2 Kesusasteraan Melayu 5. 1.2 Sejarah Perkembangan Kesusasteraan Melayu 1.2.1 Sejarah Perkembangan Kesusasteraan Melayu Tradisional 1.2.2 Sejarah Perkembangan Kesusasteraan Melayu Moden 6. 1.3 Bentuk-Bentuk Kesusasteraan Melayu Moden 1.3.1 Novel 1.3.2 Cerpen 1.3.3 Drama 1.3.4 Sajak 7. 1.4 Aliran dalam Kesusasteraan Melayu Moden 1.4.1 Klasikisme 1.4.2 Romantisisme 1.4.3 Realisme 1.4.4 Naturalisme 1.4.5 Absurdisme 1.4.6 Surealisme 1.4.7 Islaminisme 9. 1.5 Kritikan Sastera 1.5.1 Pengenalan Kritikan Sastera 1.5.2 Sinopsis Kasut Kelopak Jantung 1.5.3 Tema & Persoalan 1.5.4 Plot 1.5.5 Watak dan Perwatakan 1.5.6 Latar 1.5.7 Sudut Pandangan 1.5.8 Gaya Bahasa 10. 11. 12. Penutup Rujukan Lampiran Power Point

MUKA SURAT 0 1 2 3–4 4–5 5 5–8 9 – 11 11 – 12 12 13 – 14 14 – 16 16 16 – 17 17 17 – 18 18 18 19 19 20 21 22 – 24 24 – 25 25 – 26 26 – 28 29 – 30 30 31

1 |BADIAH BOLHARI 660907135258

HBML 4203:KESUSASTERAAN MELAYU

SEKAPUR SIRIH

Bersyukur ke hadrat ALLAH S.W.T kerana dengan limpah izinNYA maka saya dapat menyiapkan tugasan ini dalam masa yang ditetapkan.Dengan kesempatan ini juga, saya ingin merakamkan jutaan terima kasih saya kepada Pensyarah Kursus iaitu ENCIK HASNAN LEE BIN TUBAH yang banyak memberi bimbingan dan tunjuk ajar kepada saya untuk menyiapkan tugasan ini. Setinggi-tinggi rasa terima kasih juga saya ucapkan kepada rakan-rakan seperjuangan yang mengikuti kursus ini yang banyak membantu memberi idea semasa dalam perbincangan sepanjang tempoh saya untuk menyiapkan tugasan ini. Kepada keluarga yang tersayang terima kasih jua saya titipkan kerana memahami tugas saya sebagai seorang pendidik dan pelajar.Semoga usaha murni kita untuk mencapai kejayaan akan kita kecapi bersama nanti.

Sekian.

2 |BADIAH BOLHARI 660907135258

HBML 4203:KESUSASTERAAN MELAYU

SOALAN TUGASAN

Anda telah dipilih oleh pihak sekolah anda untuk membentangkan kertas kerja dalam Seminar Kesusasteraan Melayu anjuran Jabatan Pelajaran Daerah di tempat anda.Sediakan kertas kerja tersebut dengan selengkapnya yang mengandungi bahan-bahan berikut:-

(a)Pengenalan kesusasteraan, sejarah dan perkembangan kesusasteraan Melayu tradisional dan moden, termasuk bentuk-bentuk serta aliran-aliran dalam penulisan sastera.

(b)Kritikan sastera berdasarkan teori-teori kesusasteraan,unsur-unsur intrinsik dalam karya sastera , selain kefahaman, pemahaman serta penghayatan sesuatu teks sastera sekolah menengah

( C ) Persembahan pembentangan kertas kerja dalam bentuk ‘Power Point’ yang meliputi keseluruhan kandungan utama kertas kerja

3 |BADIAH BOLHARI 660907135258

Ramai sarjana telah memberikan pendapat yang tidak kurang pentingnya kepada pengkaji dan pelajar kesusasteraan. Hashim Awang ( 1987 ) mengatakan kesusasteraan itu adalah “Ciptaan seni yang disampaikan melalui bahasa. sastera pula memiliki keindahan dalam aspek-aspek isi atau daya pengucapannya. Ia mungkin dituturkan iaitu disebut sastera lisan dan yang ditulis disebut sastera tulisan.1.HBML 4203:KESUSASTERAAN MELAYU 1. Jika kita berpegang kepada kenyataan yang dikeluarkan oleh Ali Ahmad ‘satu perkara asas bagi ilmu kesusasteraan’ tentulah apapun yang ingin dikaji. dinilai dan dianalisis dalam bidang kesusasteraan itu dahulu. Faham makna kesusasteraan bererti menguasai asas kepada pengkajian kesusasteraan.1 Kesusasteraan Kesusasteraan merupakan sebuah hasil seni yang disampaikan melalui bahasa. Di samping itu. Dari segi hurufiahnya. yang disebut SYSTRA yang bererti kitab suci. Kesusteraan boleh dimaksudkan segala pengucapan yang indah samada dalam bentuk lisan atau tulisan. Kesusasteraan merupakan ciptaan seni yang dinyatakan dengan bahasa yang indah dan mengandungi isi yang baik lagi berfaedah. kesusteraan merujuk kepada karyakarya lisan serta juga lisan yang membawa unsur-unsur cereka dan disampaikan melalui bahasa dan berbagai-bagai perkataan. Kesusasteraan dapat mengisi banyak keperluan dan menyebarkan berbagai-bagai nilai yang mungkin tidak dapat ditanggap dengan serta merta. Susastera memberi erti seni sastera atau seni bahasa. Sastera berasal daripada bahasa Sanskrit CASTRA. 4 |BADIAH BOLHARI 660907135258 . dan secara menyeluruhnya dimaksudkan persuratan yang bersifat halus dan indah.1 Definisi Konsep 1. ” Ali Ahmad (1994) berpendapat. Kesimpulannya kesusasteraan merupakan sebahagian daripada budaya manusia ia merupakan ekspresi diri manusia dan juga menifestasi manusia terhadap bahasa yang dipertuturkan oleh mereka sendiri. tetapi ia memberikan sesuatu yang berbeza. Kesusasteraan mungkin tidak sama menarik dengan suatu permainan computer atau program televisyen. perkataan kesusteraan bermaksud ‘ kumpulan buku-buku yang indah bahasanya dan baik isinya. Khalayak bermaksud pembaca bagi karya yang bertulis atau penonton drama. Muhammad Hj Salleh (1995) berpendapat. Manakalan Kamus Dewan menyimpulkan bahawa kesusasteraan merupakan kesemua hasil seni yang disampaikan melalui bahasa dan ditujukan kepada khalayak.

Dengan maksud yang lain.2 Kesusasteraan Melayu Kesusteraan Melayu adalah hasil ciptaan yang ditulis melalui perantaraan Bahasa Melayu dan lahir sebagai hasil daripada keistimewaan sifat masyarakat melayu.Memang tidak dapat dinafikan bahawa karya-karya kesusasteraan sebenarnya sarat dengan unsur pendidikan/pengajaran/didaktik. 1.1.Hashim Awang mendefinisikan estetik dalam Glosari Mini Kesusasteraan sebagai’Kajian atau sains tentang keindahan dalam sastera atau seni lainnya. Pengalaman mereka ini dijadikan prosa atau puisi dan diadun dengan unsur-unsur pengajaran.HBML 4203:KESUSASTERAAN MELAYU Ali Ahmad(1994) menyusur lebih jauh ke dalam makna kesusasteraan dengan mengupas asal-usul kata sastera.Kesusasteraan berfungsi memberi kepuasan estetik . Kandungannya haruslah mencerminkan persoalan tentang masyarakat bangsa Melayu sama ada pada zaman silam zaman moden hari ini. yang bererti kitab suci. moral atau ilmu pengetahuan yang tinggi nilainya. Pengarangpengarang yang menghasilkan sesuatu karya sastera merupakan sekumpulan manusia yang telah menimba banyak pengalaman. dan secara umumnya dimaksudkan persuratan. Sarjana kesusasteraan menyimpulkan bahawa sekurang-kurangnya kesusasteraan mempunyai dua fungsi yang jelas iaitu:1. Bagi pembaca pula. Pengalaman-pengalaman ini diterjemahkan melalui kisah-kisah yang ditulis oleh mereka yang terangkum di dalamnya pelbagai bidang. Unsur Intelek : Karya sastera haruslah menimbulkan satu-satu fikiran tertentu yang bernilai dan menarik. Sastera memberi erti seni sastera atau seni bahasa. Penulis cerita akan merasa tenteram dan damai apabila mampu menghasilkan sesuatu cerita yang dapat menyentuh perasaannya dan juga pembaca dari segi isi ceritanya mahupun aspek-aspek lain penulisannya. estetik adalah satu bentuk perasaan indah yang muncul sama ada dalam diri penulis ataupun pembaca.Menurutnya ‘sastera berasal daripada bahasa Sanskrit castra.Pendidikan/Pengajaran/Didaktik . 2. Sastera ditulis dengan tujuan tertentu seperti soal-soal 5 |BADIAH BOLHARI 660907135258 .dengan membaca karya yang mempamerkan keindahan akan merasa satu kepuasan yang tidak dapat digambarkan dalam dirinya. yang disebut syastra. Kesusteraan Melayu mengandungi 4 unsur utama :i.

Unsur Emosi : Membezakan karya sastera dengan bukan sastera. pengalaman dan pengetahuan masyarakat. Kesusteraan Melayu tercipta sepanjang masa.1 Sejarah dan Perkembangan Kesusasteraan Melayu Tradisional. Kesusasteraan Melayu tradisional adalah semua gejala kesusasteraan yang berbentuk lisan atau bertulis tetapi tidak bercetak 6 |BADIAH BOLHARI 660907135258 . Kesusteraan lahir bersama kelahiran masyarakat sebagai alat untuk menyatakan perasaan.2 Sejarah Perkembangan Kesusasteraan Melayu 1. iv. keazaman. Unsur teknik : Soal bagaimana pengarang menyusun peristiwa dalam cerita. gembira dan sebagainya. politik dan sebagainya. memilih kata-kata. Kesusasteraan Melayu Tradisional merupakan satu bidang kajian yang sangat luas dan sentiasa berkembang dan melahirkan penemuan-penemuan baru yang pelbagai sifatnya. Satu lagi ialah pengaruh Arab-Parsi. keinginan. Kesusasteraan Melayu dapat berkembang pesat kerana adanya kecenderungan dan usaha-usaha pembembangan agama Islam menggunakan sastera sebagai alat penyebarannya. 1.Menurut Profesor Ismail Hussein. moral.2. iii. Oleh itu Kesusteraan Melayu boleh disimpulkan sebagai ciptaan seni yang menggunakan Bahasa Melayu sebagai alat penyampaian. ekonomi.HBML 4203:KESUSASTERAAN MELAYU masyarakat. Unsur Imaginasi : Ketajaman daya penglihatan dan gaya pengamatan (daya khayalan) pengarang terhadap sesuatu benda atau peristiwa yang dilukisnya melalui perantaraan bahasa. mengalami proses perkembangan dan perubahan. menyusun adegan dan sebagainya. Kesusteraan Melayu terbahagi kepada d ua iaitu Kesusteraan Melayu Tradisional dan Kesusteraan Melayu Moden. Ia merupakan satu cabang kegiatan seni masyarakat Melayu yang terawal dan terpenting. Berkait dengan perasaan manusia iaitu perasaan pengarang dan pembaca seperti perasaan sedih. Karya sastera sebagai bahan untuk pembaca mendapat panduan dan pengetahuan. Kesusasteraan Melayu merupakan kesusteraan yang berfungsi untuk mengajar dan menghibur. Dua faktor luar yang mempengaruhi penghasilan karya dalam bahasa Melayu iaitu pengaruh animisme yang terlihat dalam mitos dan legenda. ii.

Cerita binatang pula ialah cerita teladan yang secara tersirat mengandungi pengajaran. Cerita rakyat seperti cerita jenaka.Cerita rakyat ini dianggap milik bersama dan dijadikan alat komunikasi kerana tidak adanya kemudahan bekalan elektrik seperti zaman moden. Kesusasteraan lisan ini pula terbahagi kepada mitos.Cerita jenaka berlatarkan rakyat biasa dan watak-watak utamanya ialah manusia biasa dan bukan golongan bangsawan atau raja-raja. desa-desa dan pinggir pantai.Sebagai contoh mitos merupakan cerita yang banyak berkaitan dengan unsur-unsur ajaib dan supernatural.Mereka ini tinggal di kawasan yang jauh di pedalaman.HBML 4203:KESUSASTERAAN MELAYU Berdasarkan pernyataan di atas. daya kreativiti mereka dalam bidang kesusasteraan tidak pula mati begitu sahaja.Kesusasteraan lisan dikenali juga sebagai kesusasteraan rakyat.Pengkaji kesusasteraan Melayu membahagikan kesusasteraan Melayu Tradisional kepada dua golongan yang utama iaitu Kesusasteraan Lisan dan Kesusasteraan Tulisan Kesusasteraan lisan(tradisi lisan) lahir di kalangan masyarakat Melayu yang lazimnya terdiri daripada kaum tani dan nelayan.Haiwan yang diberi sifat sebagai manusia menjadi watak utama yang memberi 7 |BADIAH BOLHARI 660907135258 .Sebaliknya ia dikembangkan melalui pertuturan atau penceritaan secara lisan. legenda dan cerita rakyat yang masing-masingnya mempunyai keistimewaan yang tersendiri.Walaupun tidak menguasai sistem tulisan.Pada waktu tersebut sistem tulisan belum lagi muncul dan masyarakat lazimnya buta huruf.Mitos tidak berdasarkan logik tetapi ia amat dipercayai oleh golongan rakyat Melayu satu ketika dahulu.Atas sebab itulah hasil-hasil kesusasteraan yang dicipta oleh kelompok ini disebut sebagai kesusasteraan lisan kerana penyampaian cerita secara lisan. cerita binatang dan cerita dongeng pula diceritakan adalah sebagai penghibur pada zaman dahulu . Sastera Melayu tradisional juga menonjolkan legenda yang merupakan watak manusia yang pernah hidup atau dipercayai mempunyai hubungan dengan sejarah.Genre ini mengandungi cerita tentang unsur-unsur keagamaan dan dianggap benar oleh masyarakat dan menceritakan juga tentang kewujudan dewa-dewi.Perwatakan tokohtokoh dalam legenda sengaja dilebih-lebihkan untuk melihat keistimewaan pada legenda yang diceritakan. amat jelas kepada kita bahawa kesusasteraan Melayu Tradisional merupakan satu wahana yang luas dan terdiri daripada berbagai-bagai bentuk dan sifat.

Semua hasil karya ini sama ada lisan atau bertulis merupakan satu dokumen penting yang merakamkan segala perihal kehidupan masyarakat Melayu Tradisional. akal budi. sebagaimana yang dinyatakan oleh Harun Mat Piah kesusasteraan Melayu Tradisional merujuk kepada karya yang mempunyai ciri-ciri seperti di bawah:• bersifat kolektif dan dianggap sebagai milik bersama masyarakat hasil karya bersifat feudal karya yang terbatas pencipta dan khalayak dihasilkan sebelum 1800 • • • 8 |BADIAH BOLHARI 660907135258 . jati diri dan kebijaksanaan masyarakat Melayu (Mutiara Sastera Melayu Tradisional 2003:xiv) Sebagai kesimpulannya.HBML 4203:KESUSASTERAAN MELAYU pengajaran kepada pembaca. cita rasa.Ia adalah himpunan daya kreativiti masyarakat Melayu tradisional yang menyerlahkan daya fikir.Pengaruh luar yang awal menyerap ke dalam kebudayaan Melayu adalah pengaruh India.Sistem tulisan Arab Islam ini kemudiannya disesuaikan dengan sebutan dalam bahasa Melayu.Orang Melayu kini mempunyai sistem tulisan yang dinamakan tulisan Jawi. Kesusasteraan tulisan(tradisi tulisan) muncul apabila orang Melayu mula menerima pengaruh luar.Biasanya tema utama yang disampaikan dalam cerita dongeng ialah pengembaraan.Di istana lahirlah tokoh-tokoh sasterawan Melayu Tradisional yang menghasilkan karya sama ada yang asli ataupun salinan semula kerana pada masa itu mesin cetak belum wujud.Cerita dongeng pula ialah cerita yang direka untuk dijadikan teladan semata-mata dan ia merupakan warisan nenek moyang orang Melayu.Melalui kemasukan pengaruh India. sistem tulisan ini tidak meluas dan akhirnya pupus. orang Melayu diperkenalkan dengan sistem tulisan.Agama Islam muncul bersama-sama dengan sistem tulisan yang lengkap bersumberkan Al-Quran sebagai kitab suci ornag Islam.Kedatangan agama Islam ke alam Melayu membuka satu lembaran baru dalam kamus kesusasteraan Melayu.Walau bagaimanapun. Tradisi tulisan lebih condong kepada istana menjadikan istana sebagai pusat penyebaran ilmu pada masa itu.sentuhan jiwa.

berzanji.HBML 4203:KESUSASTERAAN MELAYU • bersifat fungsional . 9 |BADIAH BOLHARI 660907135258 .sastera hikayat. sastera agama sastera kitab.Puisi tradisional yang digolongkan berbentuk naratif ialah syair.Naratif pula dipecahkan lagi kepada naratif lisan dan naratif tulisan. Syed Muhammad bin Zainal Abidin dan Sheikh Ahmad bin Muhammad Zain al-Fatani. Bukhari al-Jauhari. kesetiaan rakyat dan gambaran masyarakat.Manakala naratif tulisan terdiri daripada sastera sejarah. ghazal.tarikh dan waktu • • • gaya bahasa yang berbeza daripada gaya bahasa kini hasil karya yang bersifat statis kerana tidak memperlihatkan keragaman tema dalam sesuatu genre Kesusasteraan Tradisional merupakan himpunan karya-karya kesusasteraan dalam semua bentuk yang terhasil sejak manusia wujud tetapi tidak melepasi zaman selepas wujudnya mesin cetak. dan yang bukan naratif ialah pantun. Sheikh Daud al-Fatani. peribahasa dan mantera.Persoalan dan latar masyarakat dalam kesusasteraan Melayu tradisional berkisar pada keagungan raja dan Negara. sastera ketatanegaraan. Raja Ali Haji. dan cerita rakyat.Tokoh-tokoh yang terkenal pada zaman ini ialah seperti Tun Seri Lanang.gurindam.legenda. seloka. Prosa tradisional bukan naratif pula terdiri daripada sastera undang-undang.Jenis Kesusasteraan Melayu Tradisional membawa pembaca menerokai dua cabang kesusasteraan Melayu Tradisional iaitu Prosa Tradisional yang dipecahkan kepada naratif dan bukan naratif. tokoh dan persoalan dan latar masyarakat. sastera panji dan sastera epik.Puisi tradisional juga boleh dipecahkan kepada puisi yang berbentuk naratif dan bukan naratif. Nuruddin al-Raniri. kepahlawanan. Sejarah kesusasteraan Melayu Tradisional menyorot tentang tahap.Naratif lisan terdiri daripada mitos. Hamzah Fansuri.pelbagai genre perkembangan kesusasteraan Melayu tradisional tidak dibatasi oleh zaman.

novel banyak berkisarkan persoalan moral dan agama yang dinamakan sebagai novel berunsur Islam.2 Sejarah dan Perkembangan Kesusasteraan Melayu Moden Syed Muhammad Naquib Al-Attas di dalam bukunya mengatakan bahawa Islam telah membawa kepada kemodenan ke alam Melayu. 10 | B A D I A H B O L H A R I 6 6 0 9 0 7 1 3 5 2 5 8 . Cerpen juga adalah salah satu genre kesusasteraan Melayu moden.Sajak protes yang menggambarkan unsur-unsur protes di dalamnya dan sajak-sajak eksperimen yang mengkonkritkan idea dan kata. Bentuk kesusasteraan Melayu moden ialah seperti penghasilan karya novel.Salah satu daripada perubahan tersebut ialah di dalam bidang persuratan. suku kata dan tanda baca dan ada yang menggunakan rajah-rajah tertentu. beliau berpegang teguh kepada kecemerlangan Islam telah mengubah setiap aspek kehidupan umat Melayu.Pada tahun 1970-an dan 1980-an.Maka . Perkara lain yang dijadikan asas kepada kemodenan itu ialah perubahan yang berlaku di dalam isi kandungan karya yang dicipta.HBML 4203:KESUSASTERAAN MELAYU 1.Kemudian novel Melayu asli dihasilkan yang berlatarkan Tanah Melayu dan mengemukakan watak bangsa Melayu. meninggalkan segala bentuk amalan menulis sastera tradisional. Sajak ialah satu-satunya genre puisi di dalam kategori Puisi Melayu moden. Hamzah Fansuri telah dianggap sebagai Bapa Kesusasteraan Melayu Moden berdasarkan ketinggian mutu karya-karya yang telah beliau hasilkan.Puisi moden telah dihasilkan oleh Omar Mustafa pada tahun 1913.Genre novel di dalam kesusasteraan Melayu moden merupakan kesinambungan daripada genre hikayat dan cerita lipur lara di dalam prosa Melayu tradisional.Sajak mempunyai pelbagai jenis dan bentuk seperti sajak kabur yang mana gambaran yang diberikan tidak jelas.Bentuk seterusnya ialah novel remaja dan satu lagi bentuk novel yang dikhaskan untuk bacaan kanak-kanak dipanggil novel kanak-kanak.Ciri-ciri cerpen adalah cerpen tidak mementingkan watak utama.Agama Islam telah memberi sumbangan terpenting ke arah tamadun bangsa Melayu melalui penyebaran ilmu.Terdapat tiga jenis cerpen iaitu cerpen panjang. memanipulasikan kata.latar dan tempatnya tidak jelas dan tiada unsur konflik yang memerlukan peleraian. cerpen berunsur Islam dan cerpen berdasarkan karya tradisional.Karya-karya telah ditulis dengan mengemukan idea-idea yang berpijak di bumi nyata.2.Sehubungan dengan itu.

majalan.Aliran realisme ialah aliran yang menggembleng isu masyarakat yang memperjuangkan keadilan sosial. sajak dan novel.cerpen. lahir akhbar. setting.Pelopor puisi Melayu moden atau sajak ialah Muhammad Yassin Maamor atau Punggok. dialong dan cara pementasan yang realistik. pilu dan sedih. Dalam memperkatakan perkembangan kesusasteraan Melayu Moden . genregenre sastera seperti novel dicetak dalam bentuk buku.Zaman Asas 50 telah berjaya membawa aliran baru dalam perkembangan bahasa dan sastera.Pengaruh luar dan teknologi moden telah menyebabkan terhasil dan tersebar karya sastera dalam bahasa Melayu.Drama realism pula terhasil menggunakan cerita yang diambil daripada masalah-masalah yang timbul dalam kehidupan seharian.Drama konvensional ialah drama sandiwara dan drama realism. 11 | B A D I A H B O L H A R I 6 6 0 9 0 7 1 3 5 2 5 8 .Oleh kerana itu ia dihasilkan menggunakan bahan.Pada era sebelum Perang Dunia Kedua. menyatukan seluruh kaum penulis serta menjaga kebajikan dan memberi perlindungan kepada para penulis. peranan golongan intelek agama iaitu mereka yang cerdik dan pandai dalam hal agama Islam tidak dapat dipertikaikan. mereka mengajak golongan belia keluar daripada kebudayaan kuning melalui penerbitan majalah agama.Sehubungan dengan itu. drama puruba dan drama pra-realisme.Karya-karya yang dimaksudkab itu tersiar dalam akhbar dan majalah yang tumbuh akibat kemasukan teknologi percetakan. yang banyak dihasilkan ialah drama ssejarah bersesuaian dengan semangat kebangsaan yang meluap-luap di kalangan rakyat pada masa itu. Zaman Asas 50 merupakan sebuah persatuan penulis yang bertujuan untuk mempertingkatkan martabat sastera dan budaya melalui penciptaan karya-karya yang mengandungi pemikiran kea rah kemajuah.Di antara tiga jenis drama ini.Satu lagi jenis drama ialah drama absurd yang mempersoalkan hal-hal yang berhubung dengan kejiwaan dan konflik batin manusia.Mereka mempunyai latar belakang. Asas kesusasteraan Melayu Moden yang dikarang oleh Abdullah Munsyi menjadi pegangan para pengarang selepas beliau pada tahun-tahun 1860-an dan seterusnya.Aliran yang dimaksudkan ialah aliran romantisisme iaitu aliran sastera yang memberi penekanan kepada perasaan romantik.HBML 4203:KESUSASTERAAN MELAYU Seterusnya ialah genre drama moden dibahagikan kepada dua kategori iaitu drama konvensional.Apabila syarikat-syarikat percetakan didirikan.pendidikan dan penulisan yang berunsur Islam.Drama sandiwara pula dipecahkan lagi kepada drama sejarah.

iv. Novel merupakan karya fiksyen yang mengungkap aspek-aspek yang lebih mendalam dan disajikan dengan halus.Dalam dekad 50-an dunia persajakan Melayu telah terhasil sejajar dengan faktor kepesatan penghasilan novel. akhbar . ditulis dengan gaya narasi. 12 | B A D I A H B O L H A R I 6 6 0 9 0 7 1 3 5 2 5 8 . Menurut Hashim Awang novel adalah prosa cerita yang panjang dan menceritakan kisah hidup manusia pada sesuatu tempat dan dalam suatu masa tertentu untuk menlahirkan satu persoalan kehidupan yang menarik.Zaman Mutakhir adalah zaman dalam tahun-tahun 1980-an. iii.HBML 4203:KESUSASTERAAN MELAYU Selepas perang sehingga tahun 1970-an penulisan novel tidak begitu menggalakkan namun kemunculan penulis skrip dan drama telah mengambil tempat. kerana ia merupakan tanggapan pengarang terhadap situasi persekitarannya. 1. Menurut Kamus Dewan novel didefinisikan sebagai cerita dalam bentuk prosa. 1. biasanya lebih dari 10. ii.Cerpen-cerpen berkembang pesat dalam dekad ini kerana majalah. bersifat realistik.German ( novelle). biasanya panjang dan kompleks yang berkaitan dengan pengalaman dan kelakuan sosial. yang kadang-kadang digabungkan dengan maklumt untuk menggambarkan suasana. Novel adalah salah satu karya fiksyen berbentuk prosa.3 Bentuk-bentuk Kesusasteraan Melayu Moden. sayembara dan kumpulan cerpen memberi sumbangan yang amat bermakna. cerpen dan drama. Ia lebih panjang. dan Yunani (novellus) yang membawa maksud sebuah karya prosa fiksyen yang panjang. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (1995 : 694) Novel adalah karangan prosa yang panjang mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang-orang disekelilingnya dengan menonjolkan watak dan sifat setiap pelaku. Sebuah novel mempunyai ciri-ciri seperti: i.Pengarang veteran terus berkarya sekalipun penulis baru muncul dari semasa ke semasa.1 Novel Novel berasal dari bahasa Italia (novella).3.000 patah perkataan dan Jalan ceritanya lebih kompleks.

Usman Awang dan Awa nil-Sarkam yang melahirkan cerpen seperti Patah Tumbuh. 13 | B A D I A H B O L H A R I 6 6 0 9 0 7 1 3 5 2 5 8 . 1. Manakala pada tahun 1970-an dan 1980-an.2 Cerpen Cerita pendek atau sering disingkat sebagai cerpen adalah suatu bentuk prosa naratif. novel sejarah. Kemudian terdapat persoalan baru iaitu gesaan mencapai kemajuan dalam bidang pelajaran dan penguasaan ilmu melalui’ Berusaha Itu Perbendaharaan yang Kekal’ dan beberapa cerpen lain seperti ‘Si Buta Menyesal Menjadi Celik. novel berunsur Islam. Syed Syeikh AlHadi dianggap sebagai Bapa Pernovelan berdasarkan kajian yang menunjukkan bahawa Hikayat Setia Asyik Kepasa Maksyuknya atau Hikayat Faridah Hanum merupakan novel pertama yang dihasilkannya. banyak novel bermutu dihasilkan. Cerpen absurd seperti Gap-gup-gup memanfaatkan aliran absurdisme. Cerpen cenderung untuk menghasilkan cerita kurang kompleks berbanding novel. novel absurd dan novel tak konvensional. novel Melayu asli. Iakah Salmah? dan 12 Kali Sengsara. Pada tahun 1960-an dan 1970-an. Cerita pendek berasal dari latar sebuah situasi yang digambarkan singkat yang dengan cepat tiba pada tujuannya. novel popular. Asas 50 melahirkan tiga cerpenis iaitu Keris Mas.3. novel kanak-kanak. mempunyai satu plot. novel konvensional. Dari Perangkap Ke Penjara dan Kejadian Dalam Estet. Selain Syed Syeikh al-Hadi. Cerpen mula muncul awal tahun 1920 yang bertajuk Kecelakaan Pemalas karya Nor bin Ibrahim yang lebih berlatarbelakangkan negara-negara Barat dan Timur Tengah. Ini adalah disebabkan kesedaran mendalam para pengarang untuk mengajak khalayak mempraktikkan ajaran Islam. novel saduran. Di samping itu terdapat cerpen panjang. Abdul Rashid Talu merupakan novelis pertama yang menghasilkan novel Melayu asli seperti Kawan Benar (1927). latar tempat dan masa yang tidak jelas dan tiada unsur konflik yang memerlukan peleraian.HBML 4203:KESUSASTERAAN MELAYU Novel merupakan kesinambungan daripada genre hikayat dan cerita lipur lara. dengan selaras dengan cerita lisan. Cerita pendek cenderung padat dan menjurus kepada tujuannya berbanding kepada karya fiksyen yang lebih panjang seperti novel. jumlah watak yang terbatas dan mencakupi waktu yang singkat. Berikut merupakan bentuk-bentuk novel yang ada dalam Kesusasteraan Melayu moden seperti. Kesemua cerpen ini merupakan cerpen konvensional kerana ia tidak mementingkan watak utama. novel remaja. persoalan moral dan agama kembali mendominasi Kesusasteraan Melayu Moden. Degup Jantung dan Putih Mata. Ia biasanya memusatkan perhatian pada satu kejadian.

sejenis drama tradisioanal Melayu yang dikatakan dipengaruhi oleh seni darama Siam. Antara seni drama tradisional yang popular dalam masyarakat melayu adalah seperti berikut : • Main Puteri . ia tidak melibatkan penggunaan skrip berbanding drama moden. Bentuk-bentuk cerpen dalam Kesusasteraan Melayu Moden ialah cerpen konvensional. Drama adalah hidup yang dilukiskan dengan gerakan. • Makyung . putera. Bentuk-bentuk drama dalam Kesusasteraan Melayu Moden ialah Drama Tradisional. Menora telah menjadi popular dinegeri Perlis. Penggiatnya menghafal dialog-dialog penting sebagai jalan cerita diikuti dengan dialog-dialog lain secara spontan semasa beraksi di pentas. berlaku. Konflik dari sifat manusia merupakan sumber pokok drama.sejenis drama tradisional Melayu yang terbahagi kepada beberapa jenis seperti wayang golek. Permianan makyung ini dikatakan berasal dari negeri Patani.3 Drama Drama bermaksud perbuatan atau tindakan. wayang topeng dan wayang beber. cerpen abdurd. Drama bangsawan merupakan perintis kepada persembahan drama moden. cerpen panjan 1.HBML 4203:KESUSASTERAAN MELAYU cerpen berunsurkan Islam dan cerpen berdasarkan karya tradisional. Cerita Bangsawan berkisar kepada kisah raja-raja yang melibatkan alam kayangan dan nyata. Drama bangsawan dan drama sandiwara. • Wayang Kulit . Namun. wayang wang. Drama ini berasal daripada ritual memuja roh datuk nenek. 14 | B A D I A H B O L H A R I 6 6 0 9 0 7 1 3 5 2 5 8 . bertindak dan sebagainya. Watak-wataknya terdiri daripada pahlawan. hamba. puteri yang kacak dan cantik. Kedah dan Kelantan. • Menora .Drama tradisional ini berkembang dengan popular sekali di kampungkampung di Kelantan. Drama ini digunakan untuk mengubati orang sakit. Tok Puteri memainkan peranan sebagai pawang atau bomoh untuk mengawal penyakit yang dibawa oleh roh-roh atau semangat jahat.drama tradisional yang popular di Kelantan. Drama tradisional mengikut pendapat Amin Sweeney ialah karya drama yang dianggap oleh masyarakat yang mewarisinya sebagi hasil yang diwarisi secara turun temurun dari generasi yang lampau.3. Kini hanya wayang kulit yang masih kekal. Ia berasal dari bahasa Yunani “draomai” yang bermaksud berbuat.

Terdapat juga set-set kadbod yang dilukis mengikut jalan cerita yang boleh disorongtarik. Seni persembahan bangsawan juga dicirikan melalui teknik extra turn yang berfungsi sebagai penukar babak supaya pelakon boleh bersedia. gua dan kosong. yaitu sandiwara. namun pada kenyataannya. Kata teater tersebut merupakan serapan dari bahasa Inggris. Lazimnya dipenuhi dengan segmen nyanyian. Antaranya tirai istana. suasana dan benda bersifat manusia. iaitu tidak nyata. tersusun rapi dan biasanya terdiri daripada dua perkataan. Tema boleh juga diertikan sebagai idea pusat atau idea dasar. Untuk drama yang dipentaskan langsung di panggung. rangkap. hutan. iaitu nyata (maujud) dan menjadi objek untuk difikirkan. padat.3. 15 | B A D I A H B O L H A R I 6 6 0 9 0 7 1 3 5 2 5 8 . Sifat gaya bahasa ini ringkas. Persembahan bangsawan melibatkan penggunaan panggung. awan kampung. yaitu theater yang bermakna tempat pertunjukan atau panggung. yang menjadi pembanding • Personifikasi ialah gaya bahasa yang memberikan keadaan. laut. Satu perkataan lagi bersifat abstrak (mujarad). rima dan sebagainya. Sajak dihasilkan berdasarkan keindahan bahasa dari segi :• Metafora iaitu gaya bahasa kiasan atau perbandingan. Sehingga. teknik lampu mengikut cara barat dan menggunakan set saiklorama. perkataan sebaris. Biasanya tirai-tirainya mengandungi tiga hingga tujuh set yang berbeza. Oleh kerana bangsawan memberi pengajaran. suku kata sebaris. biasanya disebut juga dengan drama teater atau teater saja.HBML 4203:KESUSASTERAAN MELAYU jin dan raksasa. Walaupun drama jenis ini memiliki nama khusus. Drama sandiwara inilah yang masih tergolong karya sastra karena masih memiliki unsur bahasa di dalamnya. drama teater sebenarnya memiliki maksud drama panggung atau drama yang dipentaskan di panggung. tirai dan kadbodnya berfungsi sebagai penarik emosi kepada penonton. hatinya menangis.4 Sajak Sajak satu-satunya genre puisi dalam kategori Puisi Melayu Moden yang berbentuk bebas dan tidak terikat pada jumlah baris. Tema merupakan persoalan pokok atau persoalan utama yang dikemukakan dalam sesebuah puisi. Pengorangan contohnya sepi menggigit . maupun yang dipentaskan langsung di panggung. Drama Sandiwara merupakan jenis drama pada umumnya yang menggunakan percakapan (dialog). kebanyakan orang menyebutnya dengan “drama” saja. Satu daripada perkataan itu bersifat konkrit. baik yang hanya dinikmati dari suaranya. 1.

iaitu bagai. dan umpama. laksana. e. • Simili . seperti. Anafora .Gaya bahasa yang mengulang perkataan pada akhir baris puisi yang bertujuan untuk menegaskan maksud dan menimbulkan keseragaman rima (skema atau susunan bunyi dalam baris-baris puisi). Sinkop . kelembutan. bak. Beban yang berat dapat dijulang. o.Gaya bahasa puisi yang pemilihan perkataannya membawakan pernyataan marah kian menyemarak 16 | B A D I A H B O L H A R I 6 6 0 9 0 7 1 3 5 2 5 8 .Nada atau suasana yang terpancar daripada sesebuh puisi seperti nada murung. hiba dan sayu Jeda . Lazimnya jeda bermaksud pemberhentian seketika arus penuturan atau pendeklamasian sesuatu baris puisi untuk menandakan batas hubungan antara bahagian perkataan. • • • Inversi . frasa atau kalimat yang terdapat dalam sesuatu baris itu. • • Melankoli . Responsi – contohnya : Tenaga yang sedang gilang-gemilang. • Hiperbola . sama ada songsang sebahagian atau songsang penuh. Aliterasi .Proses pembacaan sama ada senyap mahupun kuat terutama sewaktu mendeklamasikan puisi. keadaan atau suasana dengan jelas. Jeda juga memberikan ruang kepada seseorang pendeklamasi mengambil nafas terutama apabila mendeklamasikan sesuatu kalimat yang panjang. kemerduan atau keindahan bunyi. • Epifora . baris dan juga rangkap. dan u) yang sama pada perkataan yang berturutan dalam baris-baris puisi.Pengulangan huruf/bunyi konsonan yang sama dalam baris-baris sajak. Ini kerana perbandingan itu menggunakan kata-kata tertentu.Gaya bahasa yang mengulang satu perkataan atau lebih pada awal baris puisi. biasanya pada awal perkataan yang berturutan. Pengulangan begini menimbulkan kesan kehalusan. i.Pengulangan bunyi vokal (a.Gaya bahasa yang membandingkan sesuatu benda. Pengulangan menimbulkan kesan keindahan bunyi • • Asonansi .Ayat songsang.HBML 4203:KESUSASTERAAN MELAYU • • Perulangan merupakan gaya bahasa dalam puisi yang terdapat pengulangan perkataan. ungkapan.Pemendekan atau penyingkatan sesuatu kata. Pengulangan ini menimbulkan kesan keindahan bunyi dan bertujuan untuk menguatkan pernyataan maksud.

misalnya. manis mahupun pahit – bunga bermaksud gadis atau kupu-kupu malam membawa konotasi perempuan yang rendah akhlak). tekanan dan keistimewaan puisi. sedih dan pilu terhadap orang yang dikasihi Romantisisme adalah sebuah karya sastera yang berasal dari Eropah Barat pada abad ke-18 pada masa Revolusi Industri. iaitu bahasa penyair untuk mengemukakan sesuatu perasaan dan pemikiran secara bandingan atau secara tidak langsung – ombak kehidupan). 1.Pemilihan serta penyusunan perkataan yang mengutamakan ketepatan. isinya telah dikenalpasti dan matlamatnya juga telah ditentukan. konvensi pantun mestilah dipatuhi.2 Romantisisme Romantisisme merupakan aliran yang memfokuskan kepada perasaan. Ini termasuklah sifat perkataan tersebut seperti denotatif (perkataan yang bermakna selapis atau tersurat). sosial dan politik 17 | B A D I A H B O L H A R I 6 6 0 9 0 7 1 3 5 2 5 8 . isi dan penuh dengan emosi. Aliran in merupakan revolusi yang melawan norma-norma kebangsawanan.Sumber lain menyatakan bahawa klasik bererti karya yang tinggi nilainya dan sering dijadikan took ukur atau karya sastera zaman kuno yang bernilai kekal. Klasik juga boleh ditakrifkan sebagai sesuatu yang memiliki kedudukan yang diakui dan tidak diragui. perkataan yang menggunakan imbuhan dan sebagainya. Ia merujuk kepada karya sastera yang agung terutamanya karya zaman Greek dan Latin. klasik berupa karya yang tinggi nilainya dan sering menjadi kayu pengukur atau karya sastera zaman kuno yang bernilai kekal.HBML 4203:KESUSASTERAAN MELAYU • Diksi . Klasikisme merupakan satu aliran yang berpegang kepada pemikiran bahawa karya sastera mestilah mengutamakan bentuk. gembira.4 Aliran Dalam Kesusasteraan Melayu Moden 1. Dalam kesusasteraan. konotatif (berkaitan dengan hal-hal peribadi seseorang sama ada yang riang. 1.4. bahasa kiasan (bahasa figuratif.4. Perasaan merupakan ungkatapan romantic. Aliran ini juga sangat mementingkan nilai yang terkandung dalam sesebuah karya. Klasik berasal dari perkataan classic yang bermaksud yang bermutu tinggi nilainya.yang bermaksud sesuatu yang bermutu dan tinggi nilainya. Pengarang aliran klasikisme ini patuh kepada konvensi sastera yang sedia ada.1 Klasikisme Klasikisme.

kemakmuran dan kemajuan masyarakatnya yang dalam belenggu penjajahan itu.4. Dalam kesusasteraan Melayu. Dalam bidang penulisan sastera. karya sastera harus mendorong masyarakat/pembaca ke arah mengubah dan memperbaiki nasib manusia.4.HBML 4203:KESUSASTERAAN MELAYU dan reaksi terhadap rasionalisme dalam sastera. Aliran ini beranggapan bahawa fikiran manusia adalah terbatas. Naturalisme lahir pada abad ke 17 dan mengalami perkembangan pada abad ke 18. Ia juga mengesahkan imaginasi individu sebagai otoriti kritis yang memungkinkan kebebasan dari pemahaman klasik tentang bentuk dalam seni. Gerakan ini menekankan emosi yang kuat sebagi sumber dari pengalaman. Menurut konsep realisme ASAS '50. Sasterawan-sasterawan ASAS '50 'terpaksa' memilih aliran realisme ketika itu untuk melaksanakan cita-cita mereka memperjuangkan keadilah. romantik yang bukan saja. Aliran realisme ini telah mula tumbuh dalam abad 19 di Eropah sebagai suatu penolakan terhadap aliran romantisme yang berlalu berisi angan-angan kosong dan perasaan cinta-kasih yang berlebihlebihan. muncul satu cabang baru dalam realisme iaitu realisme sosialis.3 Realisme Tafsiran ini berkaitan dengan karya yang bergelumang dengan perasaan. Aliran karya sastera ini memfokuskan kepada perasaan. Perasaan itu merupakan ungkapan Realisme adalah aliran yang memperjuangkan keadilan sosial dalam kehidupan yang melibatkan isu-isu kemasyarakatan Realiti boleh didefinasikan secara longgar sebagai sesuatu yang benar dan bukan khayalan atau rekaan. Akibat daripada kecenderungan untuk memihak kepada politik dan idea-idea sosialis.4 Naturalisme Naturalisme merupakan aliran yang menggambarkan sesuatu objek di dalam bentuk sebenarnya Aliran naturalisme lahir sebagai reaksi terhadap aliran pendidikan Aristotalian-Thomistik. konsep realisme mula bertapak dalam tahun 50-an dengan diasaskan oleh ASAS '50 (Angkatan Sasterawan '50). Naturalisme 18 | B A D I A H B O L H A R I 6 6 0 9 0 7 1 3 5 2 5 8 . realisme telah menjadi begitu ampuh dalam penulisan sastera Melayu sehingga seolah-olah itulah satu-satunya aliran sastera yang dikenali oleh sasterawan-sasterawan kita. Konsep ini muncul di Eropah sebagai reaksi kepada rasionalisme. 1. Kerana itulah mereka melaungkan slogan 'Seni Untuk Masyarakat'. aliran yang mengemukakan gambaran masyarakat berdasar kejadian yang sebenar dikenali sebagai realisme. Sehingga ke hari ini. 1.

5 Absurdisme Absurdisme adalah suatu fahaman atau aliran yang didasarkan pada kepercayaa bahawa manusia secara umum tidak bererti dan tidak masuk akal. Aliran absurdisme berkaitan dengan eksistensialisme dan nihilisme. Istilah “nature” mempunyai berbagai-bagai maksud. Naturalisme berasal dari perkataan “nature. 1. 1. terutama kepincangan yang berlaku di dalam masyarakat. Kesedaran para pengikut aliran ini terhadap tata tertib sering bertentangan dengan kepentingan masyarakat umum. Manusia seolah-olah kehilangan segala-galanya selepas Perang Dunia Kedua. Aliran naturalisme didukung oleh tiga aliran besar yaitu realisme. Banyak seniman dan penulis surealis yang memandang karya mereka sebagai ungkapan gerakan ahli falsafah yang pertama dan paling maju. Keadaan ini telah membentuk kekosongan dalam jiwa manusia kecuali jiwa para pengarang. dan Andre Breton 19 | B A D I A H B O L H A R I 6 6 0 9 0 7 1 3 5 2 5 8 . Naturalisme merupakan teori yang menerima “nature” (alam) sebagai keseluruhan realiti.” .6 Surealisme Surealisme adalah sebuah aliran kesusastreraan yang menjelajahi dan merayakan alam mimpi dan fikiran bawah sedar melalui penciptaan sebuah karya. empirisme dan rasionalisme. para penulis yang mendukungnya dan mengemukakan karya yang isi dan persoalannya benar wujud di dalam masyarakat. Para surealisme dipengaruhi oleh Sigmund Freud iaitu seorang psikonalisis dari Austria. Ia berpandangan bahawa "Learned heavily on the knowledge reported by man's sense".4. Karya ini memiliki unsur kejutan. Istilah naturalisme adalah berlawanan dengan istilah supernaturalisme yang mengandung pandangan dualistik terhadap alam dengan adanya kekuatan yang ada (wujud) di atas atau di luar ala. barang tak terduga yang ditempatkan berdekatan satu sama lain tanpa alasan yang jelas. Surealisme merupakan seni dan penulisan yang paling banyak dikenal. Karya-karya yang dihasilkan bertentangan dengan kenyataan dan tidak masuk akal dan mustahil. Surealisme ialah gerakan budaya yang bermula pada pertengahan tahun 1920-an.HBML 4203:KESUSASTERAAN MELAYU berkembang dengan cepat dalam bidang sains. absurdismekarya-karya yang dihasilkan adalah yang bertentangan dengan kenyataan dan tidak masuk akal. Karya tersebut merupakan artifak.4. Pada peringkat ini.

Hashim Awang menyimpulkan erti kesusasteraan sebagai ciptaan seni yang berfaedah kepada khalayak dan disampaikan melalui bahasa. definisi dan saranan yang berkaitan antara satu sama lain. Dalam menjelaskan kritikan menggunakan teori kesusasteraan. Karya harus perlu melukiskan kejernihan hidup orang bertakwa dan menggambarkan ketidaktenteraman orang yang menjauhi Islam.1 Pengenalan Menurut takrif Kerlinger. Ia memberi gambaran teratur berkaitan sesuatu fenomena dengan menyatakan hubungan antara angkubah untuk menerangkan dan meramalkan fenomena tersebut.5. 20 | B A D I A H B O L H A R I 6 6 0 9 0 7 1 3 5 2 5 8 . dapatlah disimpulkan bahawa ‘teori kesusasteraan’ bermaksud prinsip asas yang mendasari pengetahuan dan perkembangan sesuatu fenomena(ciptaan seni).5 Kritikan Sastera Berdasarkan Teori Kesusasteraan. Daripada huraian di atas. Abdul Aziz merumuskan bahawa teori pada dasarnya ialah satu set dakwaan atau prinsip tentang sesuatu fenomena. Unsur-Unsur Intrinsik Dalam Karya Kasut Kelopak Jantung 1. Keislamanmelukiskan kernihan hidup orang yang berhati mulia dan bertawakal. 1. teori ialah suatu himpunan konsep. karya sastera yang terhasil perlu mengikut lunas Islam.HBML 4203:KESUSASTERAAN MELAYU mengatakan bahwa surealisme berada di atas segala gerakan revolusi. Aliran ini muncul di Malaysia akibat tercetusnya polemic sastera Islam. penulis akan mengkaji karya prosa moden iaitu cerpen Kasut Kelopak Jantung (Ghazali Lateh) menggunakan Teori Klasik Kesusasteraan iaitu menggunakan Teori Moral.7 Islaminisme Islaminisme adalah sebuah fahaman yang pertama kali dicetuskan oleh Jamal-al Din sebagai tokoh fahaman politik alternative dalam menyatukan Negara-negara di Daerah Palastin. menonton atau mendengar puisi. Teori ini memberi penekanan kepada aspek kesan yang timbul akibat pembacaan karya kreatif. 1. Fenomena yang dimaksudkan di dalam kes ini ialah kesusasteraan. Surrealisme-karya yang tidak rasional dalam kehidupan manusia iaitu aspek bawah sedar.4. Menurut aliran ini.

terutamanya pada Hari Guru teringat semula peristiwa yang berlaku tiga puluh tahun dahulu sewakta beliau bertugas sebagai guru di kawasan pedalaman. Cikgu Harun yang tersentuh akan kedaifan Ahmad telah membelikannya sepasang kasut dan sepasang uniform sekolah. 21 | B A D I A H B O L H A R I 6 6 0 9 0 7 1 3 5 2 5 8 . Ahmad yang berterima kasih atas pemberian Cikgu Harun telah belajar dengan gigih dan menjadi seorang pengurus besar di sebuah syarikat pengeluar kasut.2 SINOPSIS ANTOLOGI KASUT KELOPAK JANTUNG Cerpen ini mengisahkan Cikgu Harun yang menerima bungkusan hadiah setiap tahun. pembacaan teks dan berpuisi dianggap dapat memberi kesan langsung kepada penonton. pendengar atau pembaca. Ahmad merupakan murid yang patuh akan arahan gurunya terus mengikat kelopak jantung pisang. Di padang sekolah. Cikgu Harun sememangnya seorang guru yang tegas dalam soal keceriaan pelajar dan kelas. Ahmad berlari ke rumah supaya kasut kelopak jantungnya tidak dikesan oleh kawan-kawan. Ahmad tidak hadir ke sekolah. Sejak hari itu. Dia berasa malu atas denda yang dikenakan oleh Cikgu Harun yang sebenarnya mahu Ahmad membeli kasut sekolah demi keselamatan kakinya. Cikgu Harun mendenda Ahmad dengan menyuruhnya mancari tali rafia untuk mengikat kelopak jantung pisang pada bahagian kakinya untuk dijadikan “kasut”. Ahmad menghadiahkan kasut kepada Cikgu Harun sebagai membalas jasa gurunya. Akhirnya. dia mengetahui bahawa Ahmad tinggal bersama ibunya yang uzur dan tua tidak mampu membeli kasut sekolah dan terpaksa mengambil upah memetik cili di kebun orang lain. 1. Oleh sebab itu. Aspek psikologi seperti emosi .5. Cikgu Harun yang berasa kesal atas dendanya terhadap Ahmad pula mengambil keputusan untuk pergi ke rumah Ahmad untuk mengetahui perkara yang sebenar. Ahmad sekali lagi dimarahi Cikgu Harun kerana tidak membawa pakaian sukan. Cikgu Harun hairan akan perkara tersebut dan mengetahui bahawa Ahmad ingin berhenti sekolah. Cikgu Harun. terkemuka. Selepas hari persekolahan tamat.HBML 4203:KESUSASTERAAN MELAYU Kegiatan sastera baik lakonan. Beliau memarahi Ahmad yang tidak memakai kasut sekolah walaupun sudah tiga minggu sesi pesekolahan bermula. perasaan dan sikap menjadi indikator dalam kritikan ini. Sejak itu.

Dalam cerpen Kasut Kelopak Jantung kita dapat melihat dengan jelas tema yang hendak disampaikan oleh penulis iaitu berkenaan dengan mengenang jasa guru.3 Tema dan persoalan Penghargaan seorang murid terhadap jasa guru yang ikhlas membantunya sewaktu murid itu miskin dengan menekankannya kepentingan memakai kasut. 22 | B A D I A H B O L H A R I 6 6 0 9 0 7 1 3 5 2 5 8 . namun dia tetapi mengingati jasa Cikgu Harun dengan menghadiahinya sepasang kasut pada setiap Hari Guru. Keikhlasan murid membalas jasa guru turut ditimbulkan dalam persoalan cerpen ini. Ini dapat dilihat daripada sikap Cikgu Harun yang prihatin akan kemiskinan keluarga Ahmad dan telah membelikannya sepasang kasut dan sepasang uniform sekolah. Buktinya. Cikgu Harun akan menerima hadiah berupa kasut berjenama mahal daripada anak muridnya yang mengingati jasa gurunya itu walaupun sudah 30 tahun berlalu. Walaupun Ahmad sudah besar dan berjawatan tinggi. Ahmad dimarahi Cikgu Harun kerana tidak memakai kasut dan tidak membawa pakaian sukan Persoalan kedua ialah keperihatinan guru terhadap masalah murid.HBML 4203:KESUSASTERAAN MELAYU 1. Setiap Hari Guru. Ahmad seorang murid yang memegang watak utama dalam cerpen ini mempunyai nilai moral yang amat tinggi apabila amat mengingati jasa gurunya satu waktu dahulu. Ingatannya terhadap gurunya iaitu Cikgu Harun telah dikenangnya sehingga beliau bekerja dengan menghadiahkan sepasang kasut pada setiap tahun apabila menjelangnya Hari Guru. Persoalan yang diutarakan dalam Kasut Kelopak Jantung ialah tentang ketegasan guru di sekolah demi mendisiplinkan murid. Selain itu. Cikgu Harun yang tegas menyebabkan Ahmad takut untuk merenung wajahnya.5. Ini dapat dilihat daripada sikap Ahmad.

 Kejutan – peristiwa yang tidak disangka-sangka oleh pembaca. Bukti: Mana ada guru yang mahu muridnya gagal dalam pelajaran.  Monolog – watak bercakap sendiri tanpa didengar atau disedari oleh sesiapa. Terdapat beberapa perkara yang harus ditekankan untuk menghasilkan plot. Plot merupakan kerangka dasar yang amat penting. 23 | B A D I A H B O L H A R I 6 6 0 9 0 7 1 3 5 2 5 8 .” bisik hati kecil Cikgu Harun. seorang murid hendak berhenti sekolah.5. Murid dan guru itu saling melengkapi. “Ahmad. Cikgu Harun mula disapa penyesalan yang bukan sedikit ketika itu. 1.  Saspens – peristiwa yang menimbulkan tanda tanya dalam kalangan pembaca. Dengan demikian. negara akan kehilangan seorang warga yang berpendidikan.4 PLOT Plot atau alur adalah struktur rangkaian kejadian dalam cerita yang disusun sebagai urutan bahagian-bahagian dalam keseluruhan fiksyen atau cerpen. Jika tidak ada murid.HBML 4203:KESUSASTERAAN MELAYU Persoalan kepentingan memakai kasut di sekolah dapat dilihat dengan ketegasan Cikgu Harun memastikan murid memakai kasut supaya muridnya tidak mengalami kecederaan kaki semasa mereka di sekolah. mana kasut?” tanya Cikgu Harun dengan suara yang keras. Kini. serta bagaimana watak digambarkan dan berperanan dalam peristiwa itu.  Monolog dalaman – kata-kata seseorang watak di dalam hati yang tidak diketahui oleh sesiapa. bagaimana suatu peristiwa mempunyai hubungan dengan peristiwa lain. Plot mengatur bagaimana tindakantindakan harus berkaitan satu sama lain. plot merupakan perpaduan unsur-unsur yang membangun cerita sehingga menjadi kerangka utama cerita. Buktinya. dari mana datangnya kerjaya seorang guru. Bukti: “Jauh juga rumah Ahmad. Jika itu terjadi. Bukti: Ahmad terkejut dengan kehadiran Cikgu Harun di rumahnya dan Cikgu Harun terkejut melihat Ahmad masih memakai “kasut” yang diperbuat daripada kelopak jantung pisang yang didenda oleh Cikgu Harun. Mana ada guru yang mahu murid-murid berhenti sekolah. Antaranya ialah :  Dialog – pertuturan antara watak yang dapat menghidupkan cerita.

puncak dan peleraian. perumitan. Cikgu Harun berasa ada sesuatu yang tidak kena. Hari selepasnya pun begitu. Ahmad tidak hadir ke sekolah selama seminggu. plot terbentuk daripada permulaan. 24 | B A D I A H B O L H A R I 6 6 0 9 0 7 1 3 5 2 5 8 . Hari Guru. Cikgu Harun memandang sekeliling. Cikgu Harun sedar bahawa Ahmad tidak datang. Hari berikutnya juga Ahmad tidak datang. Perkembangan plot pula dapat dilihat daripada urutan cerita seperti di bawah:i. perkembangan. Cikgu Harun menerima sebungkus hadiah yang tidak dipos. Cikgu Harun masih ingat bahawa dia pernah menegur Ahmad kerana tidak memakai kasut dan tidak membawa pakakian sukan ke sekolah. seminggu sudah Ahmad tidak hadir.HBML 4203:KESUSASTERAAN MELAYU Bukti: Besok. Ahmad berasa malu dan sedih. Keadaan ini dapat dilihat dari bahagian :i. Dia cuba mendapatkan maklumat daripada murid-murid yang lain. Selama ini. tempat duduk Ahmad kosong. iii.  Pemerian – gambaran suasana atau keadaan oleh penulis. Suasana sepi sekali. kejadian beliau mendenda anak muridnya memakai “kasut” yang diperbuat daripada kelopak jantung pisang Selain perkara yang perlu untuk membentuk plot sesebuah cerita. Ahmad tidak pernah ponteng sekolah. Bukti: Sebaik sahaja sampai si sebuah rumah. Plot ini dimulakan pada 16 Mei. Dia rajin ke sekolah walaupun terpaksa berjalan tanpa kasut. iv. Dalam sebuah plot cerita terdapat pertentangan atau kerumitan yang berlaku.  Imbas kembali – teknik watak mengingati peristiwa yang sudah berlaku. Dia terasa seperti disindir oleh Cikgu Harun dan banyak murid yang mentertawakannya. Bukti: Cikgu Harun mengingati peristiwa yang sudah berlaku lebih 30 tahun. ii. Dia pasti itulah rumah Ahmad seperti yang diberitahu oleh anakanak muridnya yang lain. Cikgu Harun mengingati peristiwa yang telah berlaku 30 tahun yang lalu apabila menerima bungkusan hadiah daripada salah seorang anak muridnya. Cikgu Harun telah mendenda Ahmad memakai “kasut” yang diperbuat daripada kelopak jantung pisang. tidak ada penghuni dilihat oleh Cikgu Harun dalam rumah yang layak disebut pondok itu. Cikgu Harus tahu benar pengirim hadiah itu dan bertanya kepada diri sendiri sama akan hadiah itu dihantar dengan ikhlas atau sindir atau kedua-duanya. Kini.

Beliau yang pernah bertegas dengan anak muridnya itu mendapat balasan baik daripada anak muridnya yang menghadiahinya sepasang kasut berjenama mahal pada setiap sambutan Hari Guru. Puncak merupakan klimaks sesebuah plot cerita. Ahmad memberitahu punca sebenar dia tidak ke sekolah.Cikgu Harun sudah bersara daripada pekerjaan guru. Kawan Ahmad menyampaikan khabar bahawa Ahmad ingin berhenti sekolah. Ahmad hanya mampu mengucapkan terima kasih atas bantuan Cikgu Harun. Cikgu Harun tersentuh dan berasa menyesal atas tindakannya mendenda Ahmad. Cikgu Harun mengambil keputusan untuk pergi ke rumah Ahmad dan mendapati ibunya sudah uzur dan Ahmad bekerja sebagai pemetik cili untuk menampung kehidupan keluarga.HBML 4203:KESUSASTERAAN MELAYU ii. Ahmad menghadiahi Cikgu Harun sepasang kasut berjenama pada setiap Hari Guru. Cikgu Harun sudah bersara tetapi jasanya tetap dikenang oleh Ahmad.5 WATAK DAN PERWATAKAN i. Ini dapat dilihat daripada bahagian:i. Beliau pernah mengajar di kawasan pedalaman 30 tahun yang lalu. 1. Peleraian boleh menjadi penghujung cerita. Pada ketika inilah kita boleh membuat tanggapan apakah yang akan berlaku selepas itu. iv. yakni tidak mampu membeli kasut sekolah sebagaimana yang diarahkan oleh Cikgu Harun. ii. Peleraian merupakan penamat sesebuah plot cerita. CIKGU HARUN . iii. samada peleraian yang menyedihkan. iii. iii. dalam cerpen Kasut Kelopak Pisang :i. Dia yang prihatin akan kebajikan murid telah menghadiahkan sepasang pakaian sekolah dan sepasang kasut kepada Ahmad. Cikgu Harun sedar bahawa hadiah itu diberikan oleh Ahmad dengan hati yang ikhlas sebagaimana ditulis dalam surat yang disertai bersama bungkusan kasut itu. menggembirakan atau memerlukan penonton atau pembaca membuat tanggapan sendiri. Contohnya. Amad sudah berjaya menjawat jawatan tinggi.5. ii. Cikgu Harun membuat keputusan untuk membelikannya sepasang kasut sekolah baharu dan sepasang pakaian sekolah baharu serta mengarahkan Ahmad supaya kembali ke sekolah. 25 | B A D I A H B O L H A R I 6 6 0 9 0 7 1 3 5 2 5 8 .

Ibu Ahmad tidak bekerja lagi kerana sudah uzur. Walaupun miskin harta. ibu Ahmad amat menghormati tetamu kerana menjemput Cikgu Harun masuk ke rumah sementara menunggu Ahmad pulang ke rumah.Di kawasan padang. dia tetap menurut perintah tersebut. 1. murid-murid melakukan aktiviti sukan dan bersenam kecuali Ahmad. Di situlah juga Ahmad didenda memakai “kasut” yang diperbuat daripada kelopak jantung pisang. kawasan pedalaman. iii. 1.Cikgu Harun pernah menegur Ahmad kerana tidak berkasut ke sekolah. Cikgu Harun. AHMAD Ahmad merupakan seorang murid miskin yang tinggal di hujung kampung. iii.Cikgu Harun pernah bekerja sebagai guru di kawasan pedalaman lebih tiga puluh tahun yang lalu.HBML 4203:KESUSASTERAAN MELAYU ii. Ahmad tidak pernah ponteng sekolah malah sentiasa mengikut arahan gurunya.6 i. Ahmad terpaksa mengambil upah memetik cili demi menampung perbelanjaan keluarga di samping membeli kasut sekolah. Walaupun Cikgu Harun mengarahkannya memakai “kasut” yang diperbuat daripada kelopak jantung pisang. Ahmad akhirnya menjadi seorang yang berjawatan tinggi di sebuah syarikat pengeluar kasut terkemuka di bandar masih mengingati jasa gurunya dengan menghadiahi Cikgu Harun sepasang kasut pada Hari Guru. Padang sekolah . IBU AHMAD Ibu Ahmad seorang wanita separuh umur yang sudah uzur.Cikgu Harun menerima bungkusan kasut baharu di rumahnya. Selain itu. LATAR Rumah Cikgu Harun di bandar . Dia tinggal bersama anaknya. Oleh sebab itu. Kawasan pedalaman . Latar Tempat ii. 26 | B A D I A H B O L H A R I 6 6 0 9 0 7 1 3 5 2 5 8 . Bilik darjah . Cikgu Harun juga bertanya kepada pelajar-pelajarnya tentang sebab Ahmad tidak hadir ke sekolah. iv.5. Dia terpaksa mengambil upah memetik cili hanya untuk mengumpulkan wang demi membeli kasut sekolah lantaran ibunya yang tua dan uzur. Ahmad di sebuah pondok usang di hujung kampung.

Rumah Ahmad . Tempoh seminggu . Waktu pagi tiga minggu selepas sekolah dibuka .Ahmad yang malu selepas didenda memakai kasut kelopak jantung telah lari ke rumah.Cikgu harun pergi ke rumah Ahmad untuk mengetahui sebab dia mahu berhenti sekolah. vi. v. . Selepas sekolah tamat / tengah hari . Suatu petang selepas seminggu Ahmad tidak hadir ke sekolah. vi. Ahmad tidak hadir ke sekolah selama seminggu dan kawannya memberitahu Cikgu Harun bahawa Ahmad ingin berhenti sekolah.Selepas didenda oleh Cikgu Harun. iv. Ahmad sudah menjadi pengurus besar di sebuah syarikat pengeluar kasut terkemuka. 2. iii.Cikgu Harun masih ingat bahawa dia pernah menegur Ahmad kerana tidak memakai kasut dan tidak membawa pakakian sukan ke sekolah. 30 tahun yang lalu . 27 | B A D I A H B O L H A R I 6 6 0 9 0 7 1 3 5 2 5 8 . Kebun sayur . Selain itu.HBML 4203:KESUSASTERAAN MELAYU v. ii. Latar Masa i.Ahmad dimarahi oleh Cikgu Harun kerana tidak memakai kasut sekolah dan tidak membawa pakaian sukan untuk aktiviti pendidikan jasmani di padang. vii. Dia terasa seperti disindir oleh Cikgu Harun dan banyak murid yang mengetawakannya. Zaman moden .Cikgu Harun pergi ke rumah Ahmad untuk menjenguknya dan mengenal pasti sebab dia tidak hadir ke sekolah. Ahmad berasa malu dan sedih.Cikgu Harun mendapat hadiah berjenama mahal daripada muridnya setiap sambutan Hari Guru. Pekan . vii. Cikgu Harun telah mendenda Ahmad memakai “kasut” yang diperbuat daripada kelopak jantung pisang.Cikgu Harun pergi ke pekan untuk membeli sepasang kasut sekolah baharu dan sepasang uniform sekolah baharu kepada Ahmad supaya dia dapat ke sekolah semula.Cikgu Harun sudah bersara dan tinggal di bandar pada zaman moden ini. 16 Mei .Ahmad bekerja sebagai pemetik cili di kebun sayur untuk menampung perbelanjaan keluarga.

Masyarakat miskin Bukti: Ahmad dan ibunya tinggal di sebuah pondok kecil kerana hidup dalam kesederhaan. Ahmad terpaksa mengambil upah memetik cili dalam usia yang muda. Masyarakat yang tabah menghadapi kemiskinan Bukti: keluarga Ahmad tabah menghadapi kemiskinan hidup. Masyarakat yang mengenang jasa guru Bukti: Ahmad seorang murid yang amat mengenang jasa Cikgu Harun. Hal ini membuktikan bahawa dia amat menghargai jasa gurunya walaupun sudah berjaya dalam kehidupan. dia akan menghantar bungkusan berisi kasut berjenama mahal untuk dihadiahkan kepada Cikgu Harun.HBML 4203:KESUSASTERAAN MELAYU • Latar Masyarakat a. Bukti: Ahmad amat menghormati Cikgu Harun dan tidak pernah mengingkari arahannya. Setiap kali sambutan Hari Guru. Masyarakat pelajar Bukti: Ahmad merupakan pelajar sekolah yang belajar dalam tahun tiga di kawasan pedalaman. d.7 Sudut Pandangan Pada pandangan saya. c. Masyarakat guru Bukti: Cikgu Harun yang sudah bersara mengingati peritiwa yang berlaku lebih 30 tahun yang lalu. Dia dan ibunya tinggal di sebuah pondok di hujung kampung 1.5. antalogi Kasut Kelopak Jantung ini sarat dengan nilai murni yang boleh dipraktikkan di kalangan masyarakat hari ini yang semakin tandus dengan nilai-nilai baik terutama nilai hormat menghormati dan nilai mengenang jasa baik orang lain. Menghormati orang yang lebih tua Pengajaran : Kita mestilah menghormati orang yang lebih tua dan yang lebih berpengalaman daripada kita. b. 28 | B A D I A H B O L H A R I 6 6 0 9 0 7 1 3 5 2 5 8 . Lagipun. Dia pernah dimarahi oleh Cikgu Harun kerana tidak memakai kasut ke sekolah dan tidak membawa pakaian sukan. e. Antara nilai murni yang dapat kita lihat dalam antologi Kasut Kelopak Jantung ini ialah nilai :i.

Ahmad yang tidak membawa kasut dan pakaian sukan. Ketabahan Pengajaran :Kita mestilah tabah menghadapi cabaran dalam kehidupan demi mematangkan diri. Kegigihan Pengajaran : Kita mestilah gigih belajar supaya menjadi manusia yang berjaya. Bukti: Ahmad dan ibunya tabah menghadapi kemiskinan dan dia sanggup mengambil keputusan untuk berhenti sekolah demi bekerja memetik cili untuk menampung perbelanjaan keluarga. Bukti: Ahmad gigih belajar tidak pernah ponteng sekolah walaupun miskin sehingga berjaya menjadi seorang pengurus besar syarikat kasut berjenama. Bukti: Cikgu Harun sedar bahawa dendanya agak keterlaluan dan dia tersentuh dengan keputusan Ahmad yang mahu berhenti sekolah kerana tidak mampu membeli kasut sekolah. Bukti: Cikgu Harun seorang guru yang bertanggungjawab kerana dia memastikan semua anak muridnya memakai pakaian sekolah yang sesuai untuk menjalankan aktiviti bersenam di padang. v. Keikhlasan Pengajaran : Kita mestilah ikhlas semasa memberikan hadiah kepada seseorang.HBML 4203:KESUSASTERAAN MELAYU ii. 29 | B A D I A H B O L H A R I 6 6 0 9 0 7 1 3 5 2 5 8 . Bertanggungjawab Pengajaran :Kita mestilah memikul tugasan yang diberikan dengan penuh bertanggungjawab. Ahmad ikhlas memberikannya hadiah berupa sepasang kasut berjenama demi menghargai jasa gurunya. Bukti: Cikgu Harun tahu bahawa anak muridnya. Kesabaran Pengajaran : Kita mestilah sabar menghadapi segala masalah dalam kehidupan. iii. vi. iv. vii. Bukti: Cikgu Harun sabar menghadapi masalah anak muridnya. Keinsafan Pengajaran : Kita mestilah sedar akan kesilapan yang kita lakukan supaya tidak mengulanginya.

Kesungguhan Pengajaran : Kita mestilah belajar bersungguh-sungguh demi mengubah kehidupan keluarga yang miskin. Untuk memperindahkan sesuatu teks sastera.Ingatan Cikgu Harun terhadap seorang muridnya yang miskin . Bukti: Cikgu Harun membelikan Ahmad sepasang kasut sekolah dan sepasang uniform sekolah 1.Unsur 30 | B A D I A H B O L H A R I 6 6 0 9 0 7 1 3 5 2 5 8 telah mengingatkan Cikgu Harun siapakah pemberi hadiah . Dalam pernyataan Kadang-kadang Ahmad dilihatnya seperti lurus bendul.(hal 82)Penggunaan peribahasa lurus bendul menunjukkan sifat moral atau sifat yang baik seorang murid terhadap gurunya yang bersifat jujur dalam semua keadaan. Gaya bahasa dalam cerpen Kasut Kelopak Jantung dapat kita lihat dari segi pemilihan kata.HBML 4203:KESUSASTERAAN MELAYU viii. Baik hati Pengajaran : Kita mestilah menghulurkan bantuan kepada sesiapa yang memerlukannya mengikut kemampuan kita demi mengurangkan beban mereka. penyusunan ayat. ix.5. Bukti: Ahmad belajar bersungguh-sungguh sehingga berjaya menjawat jawatan tinggi dalam sebuah syarikat kasut berjenama. teks tersebut juga hendaklah disertai dengan latar atau setting. yang pernah didendanya satu ketika dahulu tersebut.Latar ialah segala unsur atau aspek yang mengiringi dan mendampingi perkembangan sesebuah tema dan persoalan yang menjadi pokok pemikiran pengarang. Di sini jelas kepada kita bahawa nilai dan sikap tegas Cikgu Harun satu ketika dahulu telah membuahkan kejayaan kepada anak muridnya.8 Gaya Bahasa Penyusunan cerpen ini telah disusun dengan begitu indah dengan permulaan cerita dengan dimulakan oleh Cikgu Harun yang menerima hadiah dari seseorang tanpa diketahuinya siapakah orang itu. dan sebagainya. Kesungguhan Cikgu Harun untuk membantu anak murid tersebut telah menjadi semangat kepada anak murid untuk meraih kejayaan di masa hadapan.Kehidupan orang Melayu yang dipenuhi dengan penggunaan bahasa yang puitis .Aspek yang menjadi focus stail dan gaya bahasa merupakan satu keistimewaan dalam cerpen ini. indah dan menarik menguatkan lagi unsur-unsur intrinsik dalam cerpen ini.

Latar masyarakat terdiri daripada mereka yang hidup di kampung. budaya dan masa. 31 | B A D I A H B O L H A R I 6 6 0 9 0 7 1 3 5 2 5 8 .Watak diceritakan dengan nilai moral yang baik seperti patuh.Unsur humanisme.Perjalanan untuk mencapai kemajuan sehingga kini bukanlah berlangsung secara licin.Begitulah . Refleksi psikologi yang menyentuh dan meninggalkan kesan kepada pembaca atau penonton yang mengamati sesebuah karya menunjukkan ukuran dan kesan pengaruh sesebuah karya itu terhadap khalayak. tetapi penuh ranjau dan onak yang mencabar kegigihan tokoh-tokoh penjuang bahasa dan sastera Negara kita. Hasilnya kini. Latar tempat dalam cerpen yang dikaji ialah di dalam kelas darjah tiga iaitu kelas Ahmad .Bantuan yang dihulurkan oleh Cikgu Harun kepada Ahmad dapat menyedarkan kepada kita sebagai pembaca teori moral juga dapat disalurkan dengan baik dalam karya sastera. bertanggungjawab dan seorang yang gigih berusaha.Latar masa pula ialah peristiwa 30 puluh tahun yang lalu. ideology dan agama menjadi perkara utama dalam kritikan moral dalam sesebuah teks sastera. penghasilan teori moral yang digunakan dalam mengkritik cerpen ini yang mana jelas keprihatinan Cikgu Harun untuk membantu anak muridnya Ahmad setelah melihat kemiskinan hidup Ahmad . di padang sekolah Ahmad dan di rumah Ahmad sendiri. cara hidup watak . para pelajar kita dapat melihat khazanah sastera yang begitu indah sehingga dapat dijadikan teks untuk mereka belajar. mengkaji dan mendalami keindahan sastera yang kita warisi dari generasi ke generasi.HBML 4203:KESUSASTERAAN MELAYU dalam latar ialah tempat.Watak utama yang hidup di kampung hidup dalam kesusahan namun mempunyai keperibadian moral yang amat tinggi. Penutup Demikianlah gambaran tentang bagaimana sejarah perkembangan kesusasteraan Melayu tradisional dan kesusasteraan moden Negara kita.

Othman Kelantan.Antologi Kasut Kelopak Jantung & Novel Istana Menanti.Dewan Bahasa dan Pustaka.2009. Mustafa Mohd Isa.Wahab Ali.1995.Kritikan Estetik Sastera.2010.HBML 4203 Kesusasteraan Melayu .HBML 4203:KESUSASTERAAN MELAYU RUJUKAN A. Kementerian Pendidikan Malaysia.100 tahun Pergerakan Bahasa dan Sastera Melayu 1888-1988. S.Sastera Bandingan Konsep Teori dan Amalan.2000.Shah Alam:Malindo Printers Sdn Bhd 32 | B A D I A H B O L H A R I 6 6 0 9 0 7 1 3 5 2 5 8 . 1986.Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd Sahlan Mohd Saman.Kajian Teks Melayu Klasik Terpilih.Kesusasteraan Klasik Melayu Sepanjang Abad. Selangor Darul Ehsan Hashim Awang. Kuala Lumpur Dr Harun Jaafat.Oxford Fajar Sdn Bhd.Petaling Jaya: Fajar Bakti Sdn Bhd Shamsuddin Jaafar.1988.Membesar Bersama Kesusasteraan.Dewan Bahasa dan Pustaka.1995. Kuala Lumpur.Dewan Bahasa dan Pustaka Teuku Iskandar.1999.Kritikan Kesusasteraan – Teori dan Penulisan.Open University Malaysia.Kuala Lumpur:Dewan Bahasa dan Pustaka Masri Karjah.

HBML 4203:KESUSASTERAAN MELAYU 33 | B A D I A H B O L H A R I 6 6 0 9 0 7 1 3 5 2 5 8 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful