Makna Stail/ Gaya

Kata stail atau gaya berasal daripada bahasa Latin, stilus, bahasa Greek pula, stylos bermaksud “manner of writing.” Gaya atau stail ialah keseluruhan proses yang diperguna untuk memindahkan fikiran penulis kepada bahasa sebagai media utama karya sastera. Robert P. Warren dan Cleanth Brooks pula menyatakan bahawa stail merujuk kepada pemilihan dan penyusunan bahasa penulis. Jelaslah bahawa stail mempunyai hubungan dengan peribadi atau pemikiran seseorang penulis (Seiichi Makino, 1972 : 243). Stail atau gaya dalam karya kreatif dapat dianggap sebagai jalinan penulisan yang berhubung dengan diksi, imej, imajan, sintaksis dan unsur-unsur bunyi. Penulis karya kreatif menulis dengan stail yang tersendiri. Penggunaan bahasa adalah sesuai dengan apa yang ingin disampaikannya untuk memberi kesan estetik kepada pembaca.

Dalam konteks penulisan sajak, gaya dianggap sebagai cara penyair menggunakan bahasa untuk menimbulkan kesan tertentu. Apabila sajak dibaca atau dihayati, kesan estetik sajak dapat dirasai pembaca. Pembaca dapat mengesan stail yang dipilih atau digunakan oleh seseorang penyair dalam sajak-sajaknya. Perbicaraan tentang stail atau gaya bahasa dalam hubungannya dengan kesusasteraan sebenarnya adalah pembicaraan yang khusus tentang

penggunaan bahasa. Maksud gaya bahasa dalam sajak ialah cara penyair memberikan watak kepada penulisannya dengan memperguna bahasa sebagai media untuk menyalurkan idea atau perutusan kepada pembaca. Penyair 1

haruslah bijak menggunakan bahasa dalam sajaknya. Kebijaksanaan penyair menggunakan bahasa yang tepat, segar dan asli akan dapat memperlihatkan ciri keindividualan dan peribadi kepenyairannya serta mempamerkan warna kepada keindahan sajak-sajaknya.

Stilistik

Dalam disiplin linguistik, terdapat stilistik. Stilistik merujuk kepada penggunaan prinsip-prinsip linguistik terhadap bahasa sastera. Stilistik atau ilmu gaya dapat diangap sebagai kajian variasi linguistik. Variasi linguistik ini mempunyai hubungan yang rapat dengan konteks teks dan konteks situasi. Stilistik mempunyai hubungan yang rapat dengan disiplin sosiolinguistik dan dialektologi. Kedua-duanya pula merupakan cabang linguistik.

Beberapa pendapat lain yang dapat dikutip tentang stilistik ialah yang pernah diutarakan oleh Donald C. Freeman (1970 : 4). Baginya stilistik itu melihat penggunaan bahasa yang menyimpang atau deviasi daripada norma-norma tatabahasa, penggunaan pengulangan dan meminjam usaha-usaha pengarang (dalam konteks ini penyair) untuk mendapatkan kepadatan tulisannya. J. Middleton Murry pula berpendapat bahawa stilistik itu ialah gaya sebagai sesuatu yang istimewa, sebagai teknik eksposisi, pencapaian estetika dan pernyataan sikap penulis. Pemilihan kata dan penyusunan struktur ayat itu memperlihatkan ciri-ciri keperibadian penulis.

2

beraneka ragam. Penerapan unsur-unsur linguistik-stilistik dalam menilai karya-karya sastera sebenarnya dapat membantu disiplin kritikan sastera supaya lebih mantap. Jika dibandingkan antara puisi dengan karya prosa. Sutardji Calzoum Bachri. Masingmasing penyair ternama seperti Chairil Anwar. Salleh.S. Stilistik juga melihat diri puisi sebagai bahasa kreatif yang membenarkan terjadi deviasi/ penyimpangan dalam aspek-aspek linguistik secara eksplisit mahupun implisit. stilistik melihat kaitan bahasa puisi dengan unsur linguistik seperti fonologi. Stail Kepenyairan Karya kreatif dalam genre puisi dan prosa tidak sama dengan karya non-kreatif.Bahasa sastera khasnya bahasa puisi paling menonjol deviasi atau penyimpangan bahasa. stail dan deviasi lebih ternampak pada karya-karya puisi. Dalam kajian stilistik. morfologi dan sintaksis. 3 . W. Kassim Ahmad. Pengarang-pengarang karya kreatif lebih menjurus kepada stailnya yang tersendiri dalam proses penciptaannya. Baha Zain. Dalam kajian puisi. dan Tahap penghayatan karya-karya sastera itu dapat diangkatkan lagi tingkatnya. Sitor Sitomurang. karya-karya sastera dianalisis dengan menggunakan pendekatan linguistik. Tujuan utama ialah untuk melihat dan mengesan nilai estetik atau gaya pemakaian bahasa dalam diri karya-karya tersebut. Amir Hamzah dan Sapardi Djoko Damono dan sebagainya di Indonesia atau Muhammad Hj.Rendra.

mempunyai stail kepenyairan tersendiri. Sifat sajak sendiri mempunyai kebebasan pemakaian dan penggunaan apa sahaja unsur-unsur bahasa untuk penyampaian mesej penyair kepada khalayak. 4 . Stail kepenyairan seseorang penyai lebih terlihat sangat intim dengan unsur deviasi bahasa yang dipakai. Dan stail juga adalah sebagai eksploitasi ragam bahasa dalam berkarya. Stail berpuisi yang terpancar pada puisi-puisi seseorang penyair dapat mewarnai ciri peribadi kepenyairannya. Dalam proses penciptaan puisi itu sendiri. Deviasi terlalu lumrah terdapat dalam proses dan ciri penglahiran puisi. Kritikawan sastera yang memakai acuan linguistik lebih melihat aspek deviasi dalam bahasa puisi. Genre puisi/ sajak yang terhasil tetap mengandungi beberapa bentuk deviasi kerana setiap penciptaan itu terhasil melalui proses dan ciri-ciri tertentu. Stail dan deviasi adalah warna peribadi penyair itu sendiri. Tetapi pengkritik yang kuat dan berperanan besar dalam menyelami stail yang wujud dalam diri sajak-sajaknya yang tercipta..Usman Awang. Deviasi merupakan sebahagian daripada gagasan stilistik. Latiff Mohidin dan Kemala di Malaysia. Stail itu dalam proses penciptaan puisi dapat dianggap sebagai hak cipta dan hak diri penyair. soal kongkongan tatabahasa tidak dikenakan terlalu ketat. Penyair memang amat tidak menyedari tentang stail yang dimiliki.

Sama ada puisi tradisional atau moden. Hal ini telah sekian lama dimanfaatkan oleh penyair.Pendahuluan Selalunya. bahasa yang ditekuni dengan pemilihan kata yang tepat. Pengucapan yang baik dan indah melalui pemilihan kata. manakala gaya bahasa pula 5 . puisi terbina bercirikan bahasa yang baik dan disusun dengan sebaiknya. Elemen keindahan bahasa bukan sahaja dituntut dalam sesebuah puisi tetapi juga dalam pengucapan yang mampu memberi kesan dan rangsangan kepada pendengarnya. Melalui puisi. Lantaran itu. Seperti yang kita sedia maklum. Sebagai satu keperluan sosial. Walaupun dalam bahasa yang singkat dan ringkas dalam sesebuah puisi. Keindahan dan keunikan bahasa sebagai satu pengucapan mampu merungkaikan perasaan yang terdapat dalam pemaknaan ungkapan tersebut. tetapi isinya padat serta penuh makna. bahasa yang indah dikaitkan dengan sesebuah puisi. Justeru. bukan semua mampu mentafsirkan lapis makna bagi setiap diksi yang digunakan. bahasa merupakan satu daripada wahana perhubungan dan komunikasi antara manusia. Bahasa lazimnya diertikan sebagai satu sistem lambang pertuturan yang arbitrari yang digunakan oleh manusia sebagai alat untuk berhubung. bahasa memang menjadi alat penting dalam soal menyampaikan maksud. seseorang penyair bercerita tentang sesuatu yang cukup besar dalam nilai fikirannya yang hendak dikongsi dengan umum. Puisi dianggap sebagai wadah peluahan rasa. jalinan diksi dan mainan ritma dalam ayat memberi pemaknaan yang cukup besar dalam pengertian sesebuah pengucapan. sesuai dan jitu akan membina nilai pemikiran yang besar apabila dibaca atau diungkapkan Pada umumnya.

berdasarkan masa. frasa. iaitu cara bertutur. gaya boleh saja berdasarkan kebolehan individu mengungkapkan kata-kata. Gaya bahasa lazimnya melibatkan aspek-aspek kesesuaian penggunaan perkataan. menulis dan seterusnya. ayat. berdasarkan subjek atau bidang. kesempurnaan dan kemuliaan pembentukan serta penyusunannya sebagai syarat-syarat keindahan bahasa sastera. iaitu tentang perkataannya. khususnya puisi untuk menimbulkan kepelbagaian kesan kepada audien pembaca atau pendengarnya. bahasa adalah alat yang digunakan oleh penyair untuk memindahkan pengalaman jiwa. dan ungkapan tertentu. pleasing and appropriate to your subject matter and your own personality. Effective writing always involves the choice of words within sentences which basically express the same idea may seem vastle difference is usually due too style… The pattern and rhythm of your sentences should be varied. misalnya falsafah.” Hal ini ditegaskan lagi oleh Nik Safiah Karim 2(1988) yang menganggap gaya sebagai cara mengungkapkan bahasa. “ Gaya bahasa itu ialah rupa susuk bahasa yang dipakai apabila bercakap atau mengarang. ilmiah. Watkin et. cara susunan atau bentuk peribahasanya. Dalam konteks puisi.bermaksud cara atau bentuk bahasa yang digunakan dalam pertuturan atau penulisan untuk menimbulkan kesan-kesan tertentu. Definisi Gaya Menurut Za’ba 1 (1962).” Secara globalnya. gaya popular atau 6 . medium atau bahasa pengantar. iaitu pemikiran serta perasaannya ke dalam puisi. jalan bahasanya.al (1865) pula menyebut: “Style is the manner of writing. ikatan ayatnya. the way the writer expresses his thoughts in language. Bahasa dalam sesebuah puisi perlu juga memperlihatkan kehalusan.

iaitu:• • • Tahap 40-an hingga 50-an (Antologi Gelombang: 1961)4 Tahap 60-an (Antologi Duri & Api: 1967) Tahap 70-an hingga 80-an (Antologi Salam Benua: 1982)5 7 . Esei ini akan menganalisis aspek gaya bahasa SN Datuk Dr. Usman Awang atau Tongkat Warrant dalam sajak-sajak beliau yang boleh dibahagikan kepada tiga tahap3.pilihan dan gaya deduktif atau pengajaran dan seterusnya gaya berdasarkan tujuan.

sajak-sajak Usman Awang boleh dibahagikan kepada tiga tahap atau era. Kosong dijiwa tiada penghuni. Oleh itu.Analisis Gaya Bahasa Puisi Usman Awang Dalam usaha menganalisis gaya bahasa secara terperinci. iaitu:- Termenung seketika sunyi sejenak. dalam sajak-sajak Jiwa Hamba dan Gadis Suci beberapa unsur bentuk dikutip dan diadunkan kembali7. iaitu:• Analisis Gaya Bahasa sajak-sajak Usman Awang pada Era 40-an hingga 50-an. Hidup terasa diperbudak-budak. Contohnya. penyair mengambil bentuk quatrain dan memberikan penekanan terhadap bunyi seperti yang terdapat pada rangkap pertama. irama dan pergerakan baris yang mendengungkan setia dan jujur sifat serta peribadi puisi Melayu lama kembali.6 Yang sering diungkapkan oleh Usman Awang ialah unsur-unsur bentuk dan di dalam bentuk itu terangkum bunyi dan sajak-sajak pantun serta syair. (Jiwa Hamba: 1949) 8 . dalam sajak Jiwa Hamba. • Analisis Gaya Bahasa sajak-sajak Usman Awang pada Era 60-an. suara. Hanya suara melambung tinggi. • Analisis Gaya Bahasa sajak-sajak Usman Awang pada Era 70-an dan 80-an. Analisis Gaya Bahasa Puisi Usman Awang Era 40-an hingga 50-an Sajak-sajak Usman Awang pada akhir tahun-tahun 40-an dan awal tahun 50-an (Antologi Gelombang: 1961) dengan jelas sekali memperdengarkan nada.

bahasa adalah alat atau wahana yang magis. Dalam puisi-puisi awal Usman. maka rentak yang terhasil daripadanya pun berentak pantun. iaitu hujung rima setiap baris berentak a. kuasa bahasa ini 9 . (Jiwa Hamba: 1949) Pada Usman. Usman ternyata berhasrat untuk mengekalkan gaya tradisi melalui sajak ini. Demi bahang kesedaran berapi. yang dapat mempengaruhi pembaca atau pendengar dan dapat dirubah perasaan atau pemikirannya oleh penyair. Contoh: Ingatkan kembali kata sakti. Kita dirikan jiwa merdeka. b. b. Gaya inilah yang telah menguasai keseluruhan kegiatannya. ‘berapi’.8 Kosa-kosa kata ‘sakti’. gaya Usman banyak dipengaruhi oleh gaya pantun. Di atas robohan Kota Melaka. ‘Melaka’ dan ‘merdeka’ yang turut terungkap di dalam rangkap 4 sajak yang sama jelas memperlihatkan gaya perlambangan diksi9 dalam sajak-sajak Usman pada era 40-an hingga 50-an untuk menimbulkan semangat nasionalisme dan cita-cita untuk memperjuangkan kebebasan masyarakat. a.Selain bentuknya yang bercorak Puisi Melayu Lama. Oleh sebab bentuknya seperti pantun. kemanusiaan dan kemerdekaan pada era tersebut. biarpun kita kemudiannya dapat menatap beberapa banyak perubahan. yakni empat baris serangkap (quatrain).

dalam sajak ‘Gadis dan Ayat Suci’ (1950). maka ini adalah akibat daripada sikap tradisionalnya dan sikap steoreotaipnya. 10 Sajak-sajak Usman Awang pada era ini turut memaparkan gaya perbandingan atau kiasan. Kosa-kosa kata seperti ‘teratai senyum’ dalam sajak ‘Gadis Suci’ (1950) menonjolkan ciri-ciri personifikasi yang amat ketara sekali. Dari sinar hatinya membaca ayat-ayat suci. Beralun lagu Tuhan di sayap angin malam. dan ‘bibir syurga’ memperlihatkan unsur metafora yang berkesan. berlari dengan ulangan vokal yang banyak. Misalnya. yakni unsur-unsur metafora11 dan personafikasi. kata-kata seperti ‘bisik daundaun. ‘Gadis dan Ayat Suci’ misalnya:Suara yang manis dalam bisik daun-daun. yakni a. Dewan Sastera – Oktober 1983) 10 . beralun lembut dan harmonis. i. ‘lagu Tuhan’. Menurut Ismail Hussein. iaitu bertentangan dengan sikap individualistik penyair moden.’ (Rahman Shaari.datang daripada nada yang rendah. merendahkan dan melembutkan suara penyair dan seterusnya mengesani seluruh suasana sajak. u. ‘ Sekiranya kita teliti kepopularan Usman Awang yang hampir menjadi sebagai satu institusi di Malaysia. Dengarkan bait pengalaman. (Gadis dan Ayat Suci: 1950) Kita mendengarkan kehalusan bunyi-bunyi yang rendah dan merdu. Gadis tetangga (simpatiku pada matanya yang buta). Redup menyusup di bawah langit bertirai sepi.

Jika rasa ini seperti angin malam Bertiup dari laut dan gunung Melampaui tanah-tanah subur dan ladang menghijau Hati ini akan menghembuskan bahagia yang melimpah Bergetar bagai riak di tasik hati Bulan cerah Kepada setiap benda Supaya sama mencecah (Kelopak Rasa: 1964) 11 .Secara tuntas12nya. Antara lain seperti bait pertama dalam sajak ‘Kelopak Rasa’. namun terdapat beberapa sajak karya beliau yang menyimpang daripada gaya sajak era 40-an hingga 50-an. boleh dikatakan gaya bahasa Usman Awang pada era 40-an hingga 50-an banyak dipengaruhi dan berhubungan rapat dengan bentuk puisi Melayu tradisional. Analisis Gaya Bahasa Puisi Usman Awang pada Era 60-an Sungguhpun Usman Awang amat akrab dengan gaya tradisi.

Perkataan ‘rasa’ itu sendiri memperlihatkan beban makna yang taksa13 dan makna ini ditambah pula apabila dibandingkan dengan ‘angin malam’ yang menuntut pembaca memberikan makna khusus kepadanya. dan misteri. Mungkin yang diberikannya ialah sifat-sifat kedinginan. dan menjadi inti kepada metaforanya. Usman Awang biasanya mencampurkan imej alam ‘tasik’ dan manusia ‘hati’. dari perjalanan dan pergerakan kita. kesegaran. Pada dekad 60-an. Kuntum-kuntum sajak Usman mengundang kita untuk mengisi makna ke dalamnya. tetapi oleh sebab begitu lama digunakan dalam konteks perasaan.14 Selain itu. malah beliau melihat: 12 . alam melatari hidup manusia. konsep. Kedua-duanya digunakan sebagai bahagian penting dalam semua jenis sajak Usman. dan manusia bergerak dalam latarnya. yakni yang satu melengkapi yang lainnya. Sesungguhnya. iaitu:Jika rasa ini seperti angin malam (Kelopak Rasa: 1:1) bergetar bagai riak di tasik hati (Kelopak Rasa: 1:5) Pembentukan kata ‘tasik hati’ pula menampilkan gaya perbandingan metafora. Usman juga sering kembali kepada kekayaan peribadi Melayu untuk menguatkan karya modennya. maka makna yang agak penuh juga dibawakannya di samping siratan konotasi yang luas. gaya perbandingan atau gaya kiasan bercirikan penggunaan simile dapat dilihat pada baris-baris sajak yang sama. Kata-kata seperti ‘bahagia yang melimpah’ dan ‘riak’ bukan sahaja menjadi kata nama atau kata kerja biasa.

165). (Anak Jiran Tionghua: 1962) Kata-kata ‘kilat’ dan ‘berkaca’ dalam contoh di atas selain puitis juga padat dan tepat gambaran.b).a). Banyak juga metafora ini diciptanya sendiri dengan pandangannya bahawa kiasan dan perbandingan: “haruslah tepat segar asli” (Sikap & Pemikiran Usman Awang: hal.b.a.a. iaitu:- 13 . rangkap 3 (a. Ini menunjukkan bahawa Usman Awang masih mengekalkan gaya bahasa puisi Melayu tradisional.a. Sajak ‘Anak Jiran Tionghua’ (Puisi-puisi Pilihan Sasterawan Negara Usman Awang: hal. seperti yang dapat dilihat dalam rangkap pertama sajak tersebut: Begitu kecil ia berdiri di tepi pagar. Melihat keduanya bergurau senda.117) pula mempunyai susunan rima di rangkap 1 (a.Bidal pusaka nenek moyang Bukan sekadar pemanis kata Tapi bukti kebenaran hakikat. Siapa lalu siapa berkaca. gaya perbandingan personifikasi atau pengorangan jelas terpancar pada baris kedua rangkap tersebut.b) dan rangkap 5 (a. tetapi di tempat-tempat lainnya hanya dihubungkan atau dirujuk kepadanya.b.b. Kilat matanya memanggil Iskandar. Selain itu. (Gema: 1966) Kadang-kadang metaforanya dibina dengan mengambil seluruh bidal dan peribahasa lama.

wajah dan bentuk luarannya sering mengalami eksperimen dan inovasi. Beliau percaya bahawa puisi menjadi sebahagian daripada seluruh masyarakatnya dan penyair harus peka oleh sebab puisi memperjuangkan masyarakat itu. Sajak-sajak ini berbentuk prosa naratif dan memuatkan beberapa cebisan bahasa harian. Gerak pantun yang perlahan. Usman bergerak dan berubah dengan keperluannya. Aminuddin Baki: 1966) di bawah:- 14 . walaupun perlahan-lahan dengan zamannya. tetapi dibenarkan mengikut alir ras dan ucapan harian. “Suara dari Pusara” (1968). dan “Kambing Hitam” (1969) memperlihatkan suatu perubahan yang amat ketara dari segi bentuk baris dan telah menyeberang masuk ke genre prosa dan hampir memutuskan hubungan dengan konsep puisi tradisional yang lebih berbentuk lagu. “Kehilangan Nama” (1967). irama yang agak lembut dan gemalai harus dipercepat dan dinyaringkan suaranya. baris dan rangkap pada dekad 60-an. Diksinya tidak diperindah. Sajak-sajak “Cahaya” (1965).16 Peribadi dan jiwa puisi Usman masih Melayu walaupun kulit. iaitu pengulangan kata. ungkapan. maka Usman juga berubah.Kilat matanya memanggil Iskandar (Anak Jiran Tionghua: 1962) Usman mulai menggunakan gaya bahasa pengulangan. “Darah Doa” (1966). Tetapi Usman juga berubah dengan suasana zamannya. Perhatikan sajak “GEMA” (Tablo. Apabila rakyat mulai bebas dan unsur-unsur verse libre15 mendapat sambutan.

Contoh sajak-sajak yang bercirikan “tablo” ialah “Cahaya” (1965) manakala “Kambing Hitam” (1969) memaparkan bentuk “Balada”. tetapi sering pula ditambahkan dengan bentuk retorik dan drama. “Balada” Usman Awang ialah bentuk naratif panjang. kemerduan unsur-unsur bahasa dan ucapan. cuma putera biasa dari keluarga takwa Yang nanti besar dari sejuk bumi kota timah Didakinya hidup dalam semangat Melengkap diri Dadanya ilmu jiwanya iman hatinya budi (Gema: 1966) Pada era ini juga Usman Awang juga telah memperkenalkan dua bentuk baru dalam sajak ciptaan beliau. “Tablo” pula semacam sandiwara untuk suara. suatu persembahan yang berdasarkan kekuatan. Kedua-dua unsur ini menjadi ranting kepada perkembangan gayanya.17 Jelas kepada kita bahawa gaya bahasa Usman pada dekad 60-an masih terikat kepada tradisinya. sumber bahasa sastera pertamanya yang berpusat kepada 15 . iaitu “balada” dan “tablo”.Suara I Dua puluh enam Januari Seribu sembilan ratus dua puluh enam Matahari pagi memancarkan sinar Angin sepoi menyampaikan khabar Untuk keluarga di daerah Chemor Bahawa seorang putera telah dilahirkan Ah.

pantun. Analisis Gaya Bahasa Sajak-sajak Usman Awang pada era 70-an hingga 80-an Pada tahun 1971 pun.18 Meskipun demikian. hikayat dan juga bahasa puisi yang digunakan dalam tahun 1930-an. Ayat-ayatnya selalu disaring dan disampaikan dengan mengikut adab dan kebiasaan berbahasa. dengan sukatan dan nada yang sesuai. Lihat misalnya bait-bait sajak yang berikut:- Akan kupintal buih-buih Menjadi tali Mengikatmu Akan kuanyam gelombang-gelombang Menjadi harapan Ranjang tidurmu Akan kutenun awan-gemawan Menjadi selendang Menudungi rambutmu (Kekasih:1971) 16 . kita masih menemukan imej dan diksi yang mengingatkan kita cara penyair tradisional menggubah gambar hati yang dibahagiakan cinta muda. dengan sopan-santun. bahasa Usman yang biasanya lembut dapat memberikan kesan yang mesra. Beliau juga meletakkan bahasa yang bersih sebagai unggul sasteranya. gurindam. tetapi ditambah juga dengan bahasa syair.

Paralelisme ini memberikan rentak yang tertentu dan teratur yang akhirnya mencipta suatu irama yang stabil dan berulang-ulang. iaitu pengulangan baris atau struktur bait yang dikenal sebagai teknik paralelisme19. Contoh ketiga-tiga tujuan serta kesan ini dapat dirasakan dalam petikan puisi yang berikut:17 . Dalam susunan begini hanya kata-kata yang diganti. Misalnya dalam baris pertama bait pertama frasa “kupintal” diubah menjadi “kuanyam” dalam bait kedua. terutama yang lembut. mersik dan yang melukiskan dunia indah. Bait-bait “Kekasih” ini juga berlandaskan sesuatu struktur yang terbahagi kepada tiga baris. Pada era 70-an dan 80-an ini. Kutipan daripada “Kekasih” ini juga ialah contoh yang baik untuk suatu gaya tradisional.Betapa penyair peka akan bunyi-bunyi bahasa Melayu. baris dan rangkap turut hadir dalam sajak-sajak Usman Awang untuk menimbulkan irama atau suasana muzikal untuk mengindahkan pendengaran. Seterusnya “buih-buih” bait pertama menjadi “gelombang-gelombang” pada bait kedua. terutama dalam sajak-sajak yang bertemakan perjuangan seperti “Benarkah Ketam Mengajar Anaknya Berjalan Betul?” (1979) dan “Selembar Kamus Kemiskinan” (1984). manakala bentuknya kekal. yang diulang hingga akhir sajaknya. gaya pengulangan kata. Tetapi perlu ditegaskan di sini. walaupun Usman popular kerana bahasa dan tekniknya yang dekat kepada tradisi Melayu. ungkapan. namun beliau juga sering menggunakan bahasa yang lebih nyaring dan tegas nadanya. Unsur fantasi yang ditambah kepada tema kasih sayang mengangkat kita ke alam atau dunia di luar kenyataan. menegaskan maksud tertentu sebagai persoalan utama dan menarik tumpuan perhatian atau pendengaran.

18 . Di samping itu.Selamat tinggal Selamat tinggal wahai awan Selamat tinggal matahari Selamat tinggal bulan Selamat tinggal kupu-kupu sayang Selamat tinggal wahai Burung-burung bersarang Selamat tinggal anak-anak bermain riang. kehalusan serta kelembutan pengucapannya semakin memperkuat dan memperdalam kesan pernyataan kehampaan terhadap kemusnahan keindahan alam yang asli. memberikannya suatu lafaz yang segar di persada tanah air. frasa. klausa dan sintaksis untuk mengungkapkan nilai-nilai dan hak-hak kemanusiaan tanpa takut untuk menyatakan yang benar. Usman telah menyambung tradisinya. Sajak-sajak terbaru Usman Awang pada dekad 1990-an masih jelas mempertahankan tradisi berpuisi dengan menggunakan kata-kata. iaitu titik persoalan utama puisi tersebut. (Balada Terbunuhnya Beringin Tua di Pinggir Sebuah Bandaraya: 1979) Pengulangan ungkapan atau rangkai kata “Selamat Tinggal” yang berbentuk anafora itu berjaya menimbulkan kesan irama atau muzikal yang segar. Kedudukan pengulangan tersebut telah berhasil menarik tumpuan perhatian atau pendengaran yang tidak dipaksa.

Dengan bahasa lembut romantik untuk sejumlah sajak. banyak memaparkan gaya bahasa pantun. Ciri-ciri tradisional Usman semakin berubah pada era 60-an. sehingga kadang-kadang dalam kesedihan tragedi. Dapatlah disimpulkan di sini bahawa Usman menganggap bahawa bahasa sesebuah puisi haruslah cantik serta sesuai. Penyesuaian bentuk dan gaya Melayu pada zaman tersebut sebenarnya ialah suatu siri eksperimen yang separuh sedar dan separuh spontan. dan bahasa yang bersahaja tetapi sinis untuk sajak-sajak yang lain. Kecantikan ini dicipta dengan landasan 19 . Bentuk baris puisipuisinya tidak lagi berjumlah empat tetapi dikurangkan menjadi tiga atau dua. dapat disimpulkan bahawa sajak-sajak Usman Awang pada era 40-an hingga 50-an. kita dapat merasakan keindahan hidup. sesuai dengan zamannya. Usman mengukir nama sebagai penyair yang amat penting dalam petak kesusasteraan tanah air.Rumusan: Setelah mengkaji dan menghalusi sajak-sajak Usman Awang sejak era 40-an hingga 80-an. Kejayaan Usman dalam beberapa buah sajaknya yang popular terletak pada kebolehannya memadukan sifat romantik serta sifat seriusnya itu. Sajak-sajak beliau pada era 70-an semakin stabil dan mantap serta dihalusi lagi pada tahun-tahun 80-an dan 90-an melalui eksperimen-eksperimen hingga menyeberang masuk ke dunia prosa naratif dan hampir memutuskan hubungan dengan konsep puisi tradisional yang lebih mendekati lagu. Bahasa mutakhir Usman lebih mendekati maksud asal dan objektif. iaitu intipati ciri puisi Melayu tradisional. ataupun ditambah menjadi lima dan enam. Nafasnya kadang-kadang dipendekkan atau dipanjangkan untuk memenuhi ciri-ciri kontemporari yang ditandai oleh pelbagai eksperimen penyesuaian dan percubaan cara berbicara.

“Usman Awang: Penghubung sastera moden dengan akar tradisi!”. berukur dan harus terkawal.Salleh20. Muhammad Hj. manakala kesesuaian ditentukan oleh tema.dan bentuk sastera tradisional. Konsep puisi beliau amat bergantung kepada prinsip bahawa bahasa bersopan santun. persis kata SN Dr. zaman dan tuntutan kebebasan. Cita rasanya yang halus pula membimbing penyair untuk mencapai bahasa yang dianggap unggul ini. Kecantikan dan kesesuaian ini juga menolong memadukan karya-karyanya. 20 .

1989. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa Dan Pustaka 21 . Sastera Sebagai Seismograf Kehidupan. Perisa : Jurnal Puisi Melayu. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa Dan Pustaka Kamal Abdullah. 1991. Gejala : Esei Dan Kritikan Puisi Melayu Moden 1955 – 1986. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa Dan Pustaka Halilah Haji Khalid. Sastera Dalam Esei. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa Dan Pustaka Ahmad Kamal Abdullah.BIBLIOGRAFI Abdul Rassid Haji Subet. Kuala Lumpur : Tratra Publishing & Trading Sdn Bhd Shahnon Ahmad. 2004. 1976. Perkembangan Puisi Melayu Moden. 1983. Usman Awang Dalam Esei dan Kritikan. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka Umar Junus. 2004.

NOTA HUJUNG 22 .

Usman Awang Dalam Esei dan Kritikan. Namun selain perjuangan lingustik ini. Bahagian pertama mempunyai 52 buah sajak yang dihasilkan antara tahun 1949-1966 manakala bahagian kedua mempunyai 32 buah sajak hasil ilham tiga tahun. memetaforakan menjadikan pemakaian kata atau kata-kata sbg metafora. Usman Awang Dalam Esei dan Kritikan. hlm 60. hlm 147. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 . hlm 132-133.A. hlm 131. 2004. Tuntas mengikut takrif Kamus Dewan edisi empat bemaksud (bersifat) menyeluruh dan lengkap. Sumber dari laman sesawang www. hlm 61. Halilah Haji Khalid. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Negeri Sembilan. Kuala Pilah. Most free verse. must still display some elements of form. Halilah Haji Khalid. despite its freedom. Halilah Haji Khalid. however nebulous. 15 16 . ketuntasan keadaan atau hal tuntas. rhyme. Usman Awang Dalam Esei dan Kritikan. Usman Awang Dalam Esei dan Kritikan. Salam Benua. boleh menimbulkan lebih daripada satu makna atau tafsiran. ketidakpastian (bkn sesuatu makna): adanya imbuhan-imbuhan membantu menghilangkan ~ sesuatu ayat. 48-49 Gelombang yang memuatkan 84 buah sajak karya penyair Sasterwan Negara Usman Awang dibahagikan kepada dua bahagian iaitu Bintang Mengerlip dan Debu Berterbangan. Metafora mengikut takrif Kamus Dewan edisi empat bermaksud (métafora) (Lin) pemakaian katakata yg menyatakan sesuatu makna atau maksud yg lain drpd makna biasa atau makna sebenar perkataan yg berkenaan (sbg perbandingan atau kiasan). self-evidently continues to observe a convention of the poetic line in some sense. usaha dsb) menuntaskan. hlm 74 Free verse is a form of poetry that refrains from meter patterns. beliau juga gigih memperjuangan kedudukan serta kebajikan kaum wanita tanahair. Halilah Haji Khalid. Memandangkan jasa-jasa Zaba dalam bidang bahasa dan persuratan Melayu beliau telah dianugerahkan gelaran 'Pendeta' pada tahun 1956. Some poets have explained that free verse. penuntasan perbuatan (proses. 1958-1960. or any other musical pattern. Februari 1983. Halilah Haji Khalid. Usman Awang Dalam Esei dan Kritikan. menuntaskan mengusahakan supaya menjadi lengkap dan menyeluruh. Dedikasi beliau yang tidak boleh dinafikan menjadikannya disegani ramai dan menjai idola kepada anak-anak muda di institusi pengajian tinggi yang mengikuti bidang linguistik dan sastera. meragukan). keraguan. dibicarakan oleh Dinsman dalam Dewan Sastera. kesangsian.org . Beliau dilahirkan pada 16 September 1895 di Kampung Batu Kikir. kekaburan. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. ketaksaan perihal (keadaan dsb) taksa.E.1 Zainal Abidin bin Ahmad atau lebih dikenali dengan panggilan Zaba banyak memberi sumbangan yang besar terhadap Bahasa Melayu dan beliau juga dikenali sebagai seorang nasionalis Melayu yang gigih.wikipedia. Halilah Haji Khalid. Write Award 1982. kumpulan puisi yang diterbitkan sempena terpilihnya Usman Awang sebagai penerima S. at least in written representations. Halilah Haji Khalid. 2004. Usman Awang Dalam Esei dan Kritikan. iaitu sewaktu diadakan Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu di Johor Bahru Prof Emeritus Datuk Dr Nik Safiah Karim merupakan antara tokoh dan cendekiawan tanahair yang aktif memperjuangkan kedaulatan bahasa Melayu. Taksa mengikut takrif Kamus Dewan edisi empat bermaksud mempunyai makna yang kabur (menyangsikan. with more traditional forms. thus retaining a potential degree of linkage. Diksi mengikut takrif Kamus Dewan edisi empat bermaksud pemilihan dan penggunaan kata yang tepat dan berkesan untuk mengungkapkan idea (peristiwa dll) secara bertulis atau lisan. menjadikan tuntas. hlm. for example. Usman Awang Dalam Esei dan Kritikan.en.

Paralelisme mengikut takrif kamus Dewan edisi empat bermaksud pembentukan rangkap (ayat) yg seimbang dgn satu bahagian mengulang bentuk (erti) bahagian lainnya (bkn puisi). Beliau banyak menghabiskan usianya di luar negara dan mula menulis puisi yang kebanyakannya dalam bahasa Inggeris. Halilah Haji Khalid.17 Halilah Haji Khalid. Usman Awang Dalam Esei dan Kritikan. hlm 65-66. Usman Awang Dalam Esei dan Kritikan. Bila kembali ke tanah air puisi-puisi beliau mendapat perhatian para pengkritik 18 19 20 . hlm 70. Sasterawan Negara Muhammad bin Haji Salleh hanya mula dikenali umum di tanah air sebagai penulis pada akhir tahun 1960-an meskipun beliau sebenarnya telah menulis lebih awal lagi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful