Makna Stail/ Gaya

Kata stail atau gaya berasal daripada bahasa Latin, stilus, bahasa Greek pula, stylos bermaksud “manner of writing.” Gaya atau stail ialah keseluruhan proses yang diperguna untuk memindahkan fikiran penulis kepada bahasa sebagai media utama karya sastera. Robert P. Warren dan Cleanth Brooks pula menyatakan bahawa stail merujuk kepada pemilihan dan penyusunan bahasa penulis. Jelaslah bahawa stail mempunyai hubungan dengan peribadi atau pemikiran seseorang penulis (Seiichi Makino, 1972 : 243). Stail atau gaya dalam karya kreatif dapat dianggap sebagai jalinan penulisan yang berhubung dengan diksi, imej, imajan, sintaksis dan unsur-unsur bunyi. Penulis karya kreatif menulis dengan stail yang tersendiri. Penggunaan bahasa adalah sesuai dengan apa yang ingin disampaikannya untuk memberi kesan estetik kepada pembaca.

Dalam konteks penulisan sajak, gaya dianggap sebagai cara penyair menggunakan bahasa untuk menimbulkan kesan tertentu. Apabila sajak dibaca atau dihayati, kesan estetik sajak dapat dirasai pembaca. Pembaca dapat mengesan stail yang dipilih atau digunakan oleh seseorang penyair dalam sajak-sajaknya. Perbicaraan tentang stail atau gaya bahasa dalam hubungannya dengan kesusasteraan sebenarnya adalah pembicaraan yang khusus tentang

penggunaan bahasa. Maksud gaya bahasa dalam sajak ialah cara penyair memberikan watak kepada penulisannya dengan memperguna bahasa sebagai media untuk menyalurkan idea atau perutusan kepada pembaca. Penyair 1

haruslah bijak menggunakan bahasa dalam sajaknya. Kebijaksanaan penyair menggunakan bahasa yang tepat, segar dan asli akan dapat memperlihatkan ciri keindividualan dan peribadi kepenyairannya serta mempamerkan warna kepada keindahan sajak-sajaknya.

Stilistik

Dalam disiplin linguistik, terdapat stilistik. Stilistik merujuk kepada penggunaan prinsip-prinsip linguistik terhadap bahasa sastera. Stilistik atau ilmu gaya dapat diangap sebagai kajian variasi linguistik. Variasi linguistik ini mempunyai hubungan yang rapat dengan konteks teks dan konteks situasi. Stilistik mempunyai hubungan yang rapat dengan disiplin sosiolinguistik dan dialektologi. Kedua-duanya pula merupakan cabang linguistik.

Beberapa pendapat lain yang dapat dikutip tentang stilistik ialah yang pernah diutarakan oleh Donald C. Freeman (1970 : 4). Baginya stilistik itu melihat penggunaan bahasa yang menyimpang atau deviasi daripada norma-norma tatabahasa, penggunaan pengulangan dan meminjam usaha-usaha pengarang (dalam konteks ini penyair) untuk mendapatkan kepadatan tulisannya. J. Middleton Murry pula berpendapat bahawa stilistik itu ialah gaya sebagai sesuatu yang istimewa, sebagai teknik eksposisi, pencapaian estetika dan pernyataan sikap penulis. Pemilihan kata dan penyusunan struktur ayat itu memperlihatkan ciri-ciri keperibadian penulis.

2

Baha Zain.Bahasa sastera khasnya bahasa puisi paling menonjol deviasi atau penyimpangan bahasa. Tujuan utama ialah untuk melihat dan mengesan nilai estetik atau gaya pemakaian bahasa dalam diri karya-karya tersebut. Pengarang-pengarang karya kreatif lebih menjurus kepada stailnya yang tersendiri dalam proses penciptaannya.S. karya-karya sastera dianalisis dengan menggunakan pendekatan linguistik. Masingmasing penyair ternama seperti Chairil Anwar. Salleh. 3 . Dalam kajian puisi.Rendra. dan Tahap penghayatan karya-karya sastera itu dapat diangkatkan lagi tingkatnya. Stail Kepenyairan Karya kreatif dalam genre puisi dan prosa tidak sama dengan karya non-kreatif. W. Kassim Ahmad. stail dan deviasi lebih ternampak pada karya-karya puisi. beraneka ragam. Amir Hamzah dan Sapardi Djoko Damono dan sebagainya di Indonesia atau Muhammad Hj. Dalam kajian stilistik. morfologi dan sintaksis. stilistik melihat kaitan bahasa puisi dengan unsur linguistik seperti fonologi. Penerapan unsur-unsur linguistik-stilistik dalam menilai karya-karya sastera sebenarnya dapat membantu disiplin kritikan sastera supaya lebih mantap. Sutardji Calzoum Bachri. Jika dibandingkan antara puisi dengan karya prosa. Sitor Sitomurang. Stilistik juga melihat diri puisi sebagai bahasa kreatif yang membenarkan terjadi deviasi/ penyimpangan dalam aspek-aspek linguistik secara eksplisit mahupun implisit.

. Deviasi terlalu lumrah terdapat dalam proses dan ciri penglahiran puisi. Stail kepenyairan seseorang penyai lebih terlihat sangat intim dengan unsur deviasi bahasa yang dipakai. Dan stail juga adalah sebagai eksploitasi ragam bahasa dalam berkarya. Stail berpuisi yang terpancar pada puisi-puisi seseorang penyair dapat mewarnai ciri peribadi kepenyairannya. 4 . Deviasi merupakan sebahagian daripada gagasan stilistik. Genre puisi/ sajak yang terhasil tetap mengandungi beberapa bentuk deviasi kerana setiap penciptaan itu terhasil melalui proses dan ciri-ciri tertentu. Stail itu dalam proses penciptaan puisi dapat dianggap sebagai hak cipta dan hak diri penyair.Usman Awang. Tetapi pengkritik yang kuat dan berperanan besar dalam menyelami stail yang wujud dalam diri sajak-sajaknya yang tercipta. soal kongkongan tatabahasa tidak dikenakan terlalu ketat. Dalam proses penciptaan puisi itu sendiri. Stail dan deviasi adalah warna peribadi penyair itu sendiri. mempunyai stail kepenyairan tersendiri. Penyair memang amat tidak menyedari tentang stail yang dimiliki. Kritikawan sastera yang memakai acuan linguistik lebih melihat aspek deviasi dalam bahasa puisi. Latiff Mohidin dan Kemala di Malaysia. Sifat sajak sendiri mempunyai kebebasan pemakaian dan penggunaan apa sahaja unsur-unsur bahasa untuk penyampaian mesej penyair kepada khalayak.

Elemen keindahan bahasa bukan sahaja dituntut dalam sesebuah puisi tetapi juga dalam pengucapan yang mampu memberi kesan dan rangsangan kepada pendengarnya. puisi terbina bercirikan bahasa yang baik dan disusun dengan sebaiknya. Keindahan dan keunikan bahasa sebagai satu pengucapan mampu merungkaikan perasaan yang terdapat dalam pemaknaan ungkapan tersebut. bahasa yang ditekuni dengan pemilihan kata yang tepat. bahasa yang indah dikaitkan dengan sesebuah puisi. Sebagai satu keperluan sosial. Lantaran itu. Hal ini telah sekian lama dimanfaatkan oleh penyair. Puisi dianggap sebagai wadah peluahan rasa. jalinan diksi dan mainan ritma dalam ayat memberi pemaknaan yang cukup besar dalam pengertian sesebuah pengucapan. Sama ada puisi tradisional atau moden. manakala gaya bahasa pula 5 . bukan semua mampu mentafsirkan lapis makna bagi setiap diksi yang digunakan. sesuai dan jitu akan membina nilai pemikiran yang besar apabila dibaca atau diungkapkan Pada umumnya. Seperti yang kita sedia maklum.Pendahuluan Selalunya. Melalui puisi. Bahasa lazimnya diertikan sebagai satu sistem lambang pertuturan yang arbitrari yang digunakan oleh manusia sebagai alat untuk berhubung. Walaupun dalam bahasa yang singkat dan ringkas dalam sesebuah puisi. seseorang penyair bercerita tentang sesuatu yang cukup besar dalam nilai fikirannya yang hendak dikongsi dengan umum. bahasa memang menjadi alat penting dalam soal menyampaikan maksud. Justeru. Pengucapan yang baik dan indah melalui pemilihan kata. tetapi isinya padat serta penuh makna. bahasa merupakan satu daripada wahana perhubungan dan komunikasi antara manusia.

berdasarkan subjek atau bidang. dan ungkapan tertentu. kesempurnaan dan kemuliaan pembentukan serta penyusunannya sebagai syarat-syarat keindahan bahasa sastera. khususnya puisi untuk menimbulkan kepelbagaian kesan kepada audien pembaca atau pendengarnya. ilmiah. berdasarkan masa. menulis dan seterusnya. pleasing and appropriate to your subject matter and your own personality. ikatan ayatnya. cara susunan atau bentuk peribahasanya. Effective writing always involves the choice of words within sentences which basically express the same idea may seem vastle difference is usually due too style… The pattern and rhythm of your sentences should be varied. frasa. Watkin et. iaitu tentang perkataannya. gaya boleh saja berdasarkan kebolehan individu mengungkapkan kata-kata. ayat. Gaya bahasa lazimnya melibatkan aspek-aspek kesesuaian penggunaan perkataan. Dalam konteks puisi.” Secara globalnya.” Hal ini ditegaskan lagi oleh Nik Safiah Karim 2(1988) yang menganggap gaya sebagai cara mengungkapkan bahasa. bahasa adalah alat yang digunakan oleh penyair untuk memindahkan pengalaman jiwa. Definisi Gaya Menurut Za’ba 1 (1962). gaya popular atau 6 . medium atau bahasa pengantar. iaitu cara bertutur. “ Gaya bahasa itu ialah rupa susuk bahasa yang dipakai apabila bercakap atau mengarang. misalnya falsafah. iaitu pemikiran serta perasaannya ke dalam puisi. jalan bahasanya. Bahasa dalam sesebuah puisi perlu juga memperlihatkan kehalusan. the way the writer expresses his thoughts in language.bermaksud cara atau bentuk bahasa yang digunakan dalam pertuturan atau penulisan untuk menimbulkan kesan-kesan tertentu.al (1865) pula menyebut: “Style is the manner of writing.

iaitu:• • • Tahap 40-an hingga 50-an (Antologi Gelombang: 1961)4 Tahap 60-an (Antologi Duri & Api: 1967) Tahap 70-an hingga 80-an (Antologi Salam Benua: 1982)5 7 . Usman Awang atau Tongkat Warrant dalam sajak-sajak beliau yang boleh dibahagikan kepada tiga tahap3. Esei ini akan menganalisis aspek gaya bahasa SN Datuk Dr.pilihan dan gaya deduktif atau pengajaran dan seterusnya gaya berdasarkan tujuan.

suara.Analisis Gaya Bahasa Puisi Usman Awang Dalam usaha menganalisis gaya bahasa secara terperinci. Hidup terasa diperbudak-budak. Hanya suara melambung tinggi. Kosong dijiwa tiada penghuni. (Jiwa Hamba: 1949) 8 . Oleh itu. penyair mengambil bentuk quatrain dan memberikan penekanan terhadap bunyi seperti yang terdapat pada rangkap pertama. dalam sajak-sajak Jiwa Hamba dan Gadis Suci beberapa unsur bentuk dikutip dan diadunkan kembali7. dalam sajak Jiwa Hamba. Analisis Gaya Bahasa Puisi Usman Awang Era 40-an hingga 50-an Sajak-sajak Usman Awang pada akhir tahun-tahun 40-an dan awal tahun 50-an (Antologi Gelombang: 1961) dengan jelas sekali memperdengarkan nada. iaitu:- Termenung seketika sunyi sejenak. Contohnya.sajak-sajak Usman Awang boleh dibahagikan kepada tiga tahap atau era.6 Yang sering diungkapkan oleh Usman Awang ialah unsur-unsur bentuk dan di dalam bentuk itu terangkum bunyi dan sajak-sajak pantun serta syair. iaitu:• Analisis Gaya Bahasa sajak-sajak Usman Awang pada Era 40-an hingga 50-an. • Analisis Gaya Bahasa sajak-sajak Usman Awang pada Era 70-an dan 80-an. irama dan pergerakan baris yang mendengungkan setia dan jujur sifat serta peribadi puisi Melayu lama kembali. • Analisis Gaya Bahasa sajak-sajak Usman Awang pada Era 60-an.

(Jiwa Hamba: 1949) Pada Usman. iaitu hujung rima setiap baris berentak a. yakni empat baris serangkap (quatrain). b. bahasa adalah alat atau wahana yang magis. Usman ternyata berhasrat untuk mengekalkan gaya tradisi melalui sajak ini. Oleh sebab bentuknya seperti pantun. Contoh: Ingatkan kembali kata sakti. kemanusiaan dan kemerdekaan pada era tersebut. Di atas robohan Kota Melaka. gaya Usman banyak dipengaruhi oleh gaya pantun. ‘Melaka’ dan ‘merdeka’ yang turut terungkap di dalam rangkap 4 sajak yang sama jelas memperlihatkan gaya perlambangan diksi9 dalam sajak-sajak Usman pada era 40-an hingga 50-an untuk menimbulkan semangat nasionalisme dan cita-cita untuk memperjuangkan kebebasan masyarakat. a. kuasa bahasa ini 9 . ‘berapi’. b.Selain bentuknya yang bercorak Puisi Melayu Lama. Dalam puisi-puisi awal Usman. biarpun kita kemudiannya dapat menatap beberapa banyak perubahan. yang dapat mempengaruhi pembaca atau pendengar dan dapat dirubah perasaan atau pemikirannya oleh penyair. Demi bahang kesedaran berapi.8 Kosa-kosa kata ‘sakti’. Kita dirikan jiwa merdeka. maka rentak yang terhasil daripadanya pun berentak pantun. Gaya inilah yang telah menguasai keseluruhan kegiatannya.

dalam sajak ‘Gadis dan Ayat Suci’ (1950). 10 Sajak-sajak Usman Awang pada era ini turut memaparkan gaya perbandingan atau kiasan. merendahkan dan melembutkan suara penyair dan seterusnya mengesani seluruh suasana sajak. iaitu bertentangan dengan sikap individualistik penyair moden. yakni unsur-unsur metafora11 dan personafikasi. Gadis tetangga (simpatiku pada matanya yang buta).datang daripada nada yang rendah. Beralun lagu Tuhan di sayap angin malam. berlari dengan ulangan vokal yang banyak. i. ‘Gadis dan Ayat Suci’ misalnya:Suara yang manis dalam bisik daun-daun. beralun lembut dan harmonis. maka ini adalah akibat daripada sikap tradisionalnya dan sikap steoreotaipnya. dan ‘bibir syurga’ memperlihatkan unsur metafora yang berkesan. ‘lagu Tuhan’. Misalnya. (Gadis dan Ayat Suci: 1950) Kita mendengarkan kehalusan bunyi-bunyi yang rendah dan merdu. Kosa-kosa kata seperti ‘teratai senyum’ dalam sajak ‘Gadis Suci’ (1950) menonjolkan ciri-ciri personifikasi yang amat ketara sekali. ‘ Sekiranya kita teliti kepopularan Usman Awang yang hampir menjadi sebagai satu institusi di Malaysia. Dari sinar hatinya membaca ayat-ayat suci.’ (Rahman Shaari. Dengarkan bait pengalaman. kata-kata seperti ‘bisik daundaun. Dewan Sastera – Oktober 1983) 10 . Menurut Ismail Hussein. Redup menyusup di bawah langit bertirai sepi. yakni a. u.

Antara lain seperti bait pertama dalam sajak ‘Kelopak Rasa’. Jika rasa ini seperti angin malam Bertiup dari laut dan gunung Melampaui tanah-tanah subur dan ladang menghijau Hati ini akan menghembuskan bahagia yang melimpah Bergetar bagai riak di tasik hati Bulan cerah Kepada setiap benda Supaya sama mencecah (Kelopak Rasa: 1964) 11 .Secara tuntas12nya. boleh dikatakan gaya bahasa Usman Awang pada era 40-an hingga 50-an banyak dipengaruhi dan berhubungan rapat dengan bentuk puisi Melayu tradisional. namun terdapat beberapa sajak karya beliau yang menyimpang daripada gaya sajak era 40-an hingga 50-an. Analisis Gaya Bahasa Puisi Usman Awang pada Era 60-an Sungguhpun Usman Awang amat akrab dengan gaya tradisi.

dan menjadi inti kepada metaforanya. kesegaran. Usman Awang biasanya mencampurkan imej alam ‘tasik’ dan manusia ‘hati’. Sesungguhnya. dan manusia bergerak dalam latarnya. Usman juga sering kembali kepada kekayaan peribadi Melayu untuk menguatkan karya modennya. Kata-kata seperti ‘bahagia yang melimpah’ dan ‘riak’ bukan sahaja menjadi kata nama atau kata kerja biasa. malah beliau melihat: 12 . dan misteri. alam melatari hidup manusia. Kuntum-kuntum sajak Usman mengundang kita untuk mengisi makna ke dalamnya. gaya perbandingan atau gaya kiasan bercirikan penggunaan simile dapat dilihat pada baris-baris sajak yang sama. maka makna yang agak penuh juga dibawakannya di samping siratan konotasi yang luas. Mungkin yang diberikannya ialah sifat-sifat kedinginan.14 Selain itu. Kedua-duanya digunakan sebagai bahagian penting dalam semua jenis sajak Usman.Perkataan ‘rasa’ itu sendiri memperlihatkan beban makna yang taksa13 dan makna ini ditambah pula apabila dibandingkan dengan ‘angin malam’ yang menuntut pembaca memberikan makna khusus kepadanya. yakni yang satu melengkapi yang lainnya. iaitu:Jika rasa ini seperti angin malam (Kelopak Rasa: 1:1) bergetar bagai riak di tasik hati (Kelopak Rasa: 1:5) Pembentukan kata ‘tasik hati’ pula menampilkan gaya perbandingan metafora. tetapi oleh sebab begitu lama digunakan dalam konteks perasaan. dari perjalanan dan pergerakan kita. Pada dekad 60-an. konsep.

a).117) pula mempunyai susunan rima di rangkap 1 (a.b. rangkap 3 (a.a.b. Ini menunjukkan bahawa Usman Awang masih mengekalkan gaya bahasa puisi Melayu tradisional. Kilat matanya memanggil Iskandar. Selain itu.b) dan rangkap 5 (a. gaya perbandingan personifikasi atau pengorangan jelas terpancar pada baris kedua rangkap tersebut.165).Bidal pusaka nenek moyang Bukan sekadar pemanis kata Tapi bukti kebenaran hakikat.b. Siapa lalu siapa berkaca. Sajak ‘Anak Jiran Tionghua’ (Puisi-puisi Pilihan Sasterawan Negara Usman Awang: hal. tetapi di tempat-tempat lainnya hanya dihubungkan atau dirujuk kepadanya.b).a. (Gema: 1966) Kadang-kadang metaforanya dibina dengan mengambil seluruh bidal dan peribahasa lama. iaitu:- 13 . (Anak Jiran Tionghua: 1962) Kata-kata ‘kilat’ dan ‘berkaca’ dalam contoh di atas selain puitis juga padat dan tepat gambaran. Banyak juga metafora ini diciptanya sendiri dengan pandangannya bahawa kiasan dan perbandingan: “haruslah tepat segar asli” (Sikap & Pemikiran Usman Awang: hal. Melihat keduanya bergurau senda.a. seperti yang dapat dilihat dalam rangkap pertama sajak tersebut: Begitu kecil ia berdiri di tepi pagar.

Diksinya tidak diperindah. wajah dan bentuk luarannya sering mengalami eksperimen dan inovasi. Aminuddin Baki: 1966) di bawah:- 14 .Kilat matanya memanggil Iskandar (Anak Jiran Tionghua: 1962) Usman mulai menggunakan gaya bahasa pengulangan.16 Peribadi dan jiwa puisi Usman masih Melayu walaupun kulit. “Suara dari Pusara” (1968). walaupun perlahan-lahan dengan zamannya. “Darah Doa” (1966). tetapi dibenarkan mengikut alir ras dan ucapan harian. baris dan rangkap pada dekad 60-an. dan “Kambing Hitam” (1969) memperlihatkan suatu perubahan yang amat ketara dari segi bentuk baris dan telah menyeberang masuk ke genre prosa dan hampir memutuskan hubungan dengan konsep puisi tradisional yang lebih berbentuk lagu. Sajak-sajak ini berbentuk prosa naratif dan memuatkan beberapa cebisan bahasa harian. irama yang agak lembut dan gemalai harus dipercepat dan dinyaringkan suaranya. Gerak pantun yang perlahan. “Kehilangan Nama” (1967). Usman bergerak dan berubah dengan keperluannya. Apabila rakyat mulai bebas dan unsur-unsur verse libre15 mendapat sambutan. Perhatikan sajak “GEMA” (Tablo. Tetapi Usman juga berubah dengan suasana zamannya. maka Usman juga berubah. iaitu pengulangan kata. Beliau percaya bahawa puisi menjadi sebahagian daripada seluruh masyarakatnya dan penyair harus peka oleh sebab puisi memperjuangkan masyarakat itu. Sajak-sajak “Cahaya” (1965). ungkapan.

tetapi sering pula ditambahkan dengan bentuk retorik dan drama. suatu persembahan yang berdasarkan kekuatan. Kedua-dua unsur ini menjadi ranting kepada perkembangan gayanya. cuma putera biasa dari keluarga takwa Yang nanti besar dari sejuk bumi kota timah Didakinya hidup dalam semangat Melengkap diri Dadanya ilmu jiwanya iman hatinya budi (Gema: 1966) Pada era ini juga Usman Awang juga telah memperkenalkan dua bentuk baru dalam sajak ciptaan beliau.17 Jelas kepada kita bahawa gaya bahasa Usman pada dekad 60-an masih terikat kepada tradisinya. “Tablo” pula semacam sandiwara untuk suara. iaitu “balada” dan “tablo”. “Balada” Usman Awang ialah bentuk naratif panjang.Suara I Dua puluh enam Januari Seribu sembilan ratus dua puluh enam Matahari pagi memancarkan sinar Angin sepoi menyampaikan khabar Untuk keluarga di daerah Chemor Bahawa seorang putera telah dilahirkan Ah. sumber bahasa sastera pertamanya yang berpusat kepada 15 . Contoh sajak-sajak yang bercirikan “tablo” ialah “Cahaya” (1965) manakala “Kambing Hitam” (1969) memaparkan bentuk “Balada”. kemerduan unsur-unsur bahasa dan ucapan.

kita masih menemukan imej dan diksi yang mengingatkan kita cara penyair tradisional menggubah gambar hati yang dibahagiakan cinta muda. gurindam. bahasa Usman yang biasanya lembut dapat memberikan kesan yang mesra. dengan sopan-santun. tetapi ditambah juga dengan bahasa syair. dengan sukatan dan nada yang sesuai. Beliau juga meletakkan bahasa yang bersih sebagai unggul sasteranya.18 Meskipun demikian. hikayat dan juga bahasa puisi yang digunakan dalam tahun 1930-an. Lihat misalnya bait-bait sajak yang berikut:- Akan kupintal buih-buih Menjadi tali Mengikatmu Akan kuanyam gelombang-gelombang Menjadi harapan Ranjang tidurmu Akan kutenun awan-gemawan Menjadi selendang Menudungi rambutmu (Kekasih:1971) 16 . Analisis Gaya Bahasa Sajak-sajak Usman Awang pada era 70-an hingga 80-an Pada tahun 1971 pun.pantun. Ayat-ayatnya selalu disaring dan disampaikan dengan mengikut adab dan kebiasaan berbahasa.

walaupun Usman popular kerana bahasa dan tekniknya yang dekat kepada tradisi Melayu. mersik dan yang melukiskan dunia indah. Pada era 70-an dan 80-an ini. terutama dalam sajak-sajak yang bertemakan perjuangan seperti “Benarkah Ketam Mengajar Anaknya Berjalan Betul?” (1979) dan “Selembar Kamus Kemiskinan” (1984). manakala bentuknya kekal. Dalam susunan begini hanya kata-kata yang diganti. namun beliau juga sering menggunakan bahasa yang lebih nyaring dan tegas nadanya. gaya pengulangan kata. menegaskan maksud tertentu sebagai persoalan utama dan menarik tumpuan perhatian atau pendengaran. Unsur fantasi yang ditambah kepada tema kasih sayang mengangkat kita ke alam atau dunia di luar kenyataan. Kutipan daripada “Kekasih” ini juga ialah contoh yang baik untuk suatu gaya tradisional. Seterusnya “buih-buih” bait pertama menjadi “gelombang-gelombang” pada bait kedua. terutama yang lembut. yang diulang hingga akhir sajaknya. baris dan rangkap turut hadir dalam sajak-sajak Usman Awang untuk menimbulkan irama atau suasana muzikal untuk mengindahkan pendengaran. iaitu pengulangan baris atau struktur bait yang dikenal sebagai teknik paralelisme19. Misalnya dalam baris pertama bait pertama frasa “kupintal” diubah menjadi “kuanyam” dalam bait kedua. ungkapan. Contoh ketiga-tiga tujuan serta kesan ini dapat dirasakan dalam petikan puisi yang berikut:17 . Tetapi perlu ditegaskan di sini. Paralelisme ini memberikan rentak yang tertentu dan teratur yang akhirnya mencipta suatu irama yang stabil dan berulang-ulang. Bait-bait “Kekasih” ini juga berlandaskan sesuatu struktur yang terbahagi kepada tiga baris.Betapa penyair peka akan bunyi-bunyi bahasa Melayu.

memberikannya suatu lafaz yang segar di persada tanah air. frasa. Sajak-sajak terbaru Usman Awang pada dekad 1990-an masih jelas mempertahankan tradisi berpuisi dengan menggunakan kata-kata. klausa dan sintaksis untuk mengungkapkan nilai-nilai dan hak-hak kemanusiaan tanpa takut untuk menyatakan yang benar.Selamat tinggal Selamat tinggal wahai awan Selamat tinggal matahari Selamat tinggal bulan Selamat tinggal kupu-kupu sayang Selamat tinggal wahai Burung-burung bersarang Selamat tinggal anak-anak bermain riang. iaitu titik persoalan utama puisi tersebut. Di samping itu. Usman telah menyambung tradisinya. 18 . Kedudukan pengulangan tersebut telah berhasil menarik tumpuan perhatian atau pendengaran yang tidak dipaksa. kehalusan serta kelembutan pengucapannya semakin memperkuat dan memperdalam kesan pernyataan kehampaan terhadap kemusnahan keindahan alam yang asli. (Balada Terbunuhnya Beringin Tua di Pinggir Sebuah Bandaraya: 1979) Pengulangan ungkapan atau rangkai kata “Selamat Tinggal” yang berbentuk anafora itu berjaya menimbulkan kesan irama atau muzikal yang segar.

ataupun ditambah menjadi lima dan enam. banyak memaparkan gaya bahasa pantun. Dapatlah disimpulkan di sini bahawa Usman menganggap bahawa bahasa sesebuah puisi haruslah cantik serta sesuai. Sajak-sajak beliau pada era 70-an semakin stabil dan mantap serta dihalusi lagi pada tahun-tahun 80-an dan 90-an melalui eksperimen-eksperimen hingga menyeberang masuk ke dunia prosa naratif dan hampir memutuskan hubungan dengan konsep puisi tradisional yang lebih mendekati lagu. Bentuk baris puisipuisinya tidak lagi berjumlah empat tetapi dikurangkan menjadi tiga atau dua. Dengan bahasa lembut romantik untuk sejumlah sajak. kita dapat merasakan keindahan hidup. Kejayaan Usman dalam beberapa buah sajaknya yang popular terletak pada kebolehannya memadukan sifat romantik serta sifat seriusnya itu. sehingga kadang-kadang dalam kesedihan tragedi. Penyesuaian bentuk dan gaya Melayu pada zaman tersebut sebenarnya ialah suatu siri eksperimen yang separuh sedar dan separuh spontan. dan bahasa yang bersahaja tetapi sinis untuk sajak-sajak yang lain. Ciri-ciri tradisional Usman semakin berubah pada era 60-an. iaitu intipati ciri puisi Melayu tradisional. Usman mengukir nama sebagai penyair yang amat penting dalam petak kesusasteraan tanah air. dapat disimpulkan bahawa sajak-sajak Usman Awang pada era 40-an hingga 50-an. Bahasa mutakhir Usman lebih mendekati maksud asal dan objektif. sesuai dengan zamannya. Nafasnya kadang-kadang dipendekkan atau dipanjangkan untuk memenuhi ciri-ciri kontemporari yang ditandai oleh pelbagai eksperimen penyesuaian dan percubaan cara berbicara.Rumusan: Setelah mengkaji dan menghalusi sajak-sajak Usman Awang sejak era 40-an hingga 80-an. Kecantikan ini dicipta dengan landasan 19 .

dan bentuk sastera tradisional. berukur dan harus terkawal. Cita rasanya yang halus pula membimbing penyair untuk mencapai bahasa yang dianggap unggul ini. persis kata SN Dr. “Usman Awang: Penghubung sastera moden dengan akar tradisi!”. zaman dan tuntutan kebebasan.Salleh20. Kecantikan dan kesesuaian ini juga menolong memadukan karya-karyanya. 20 . Muhammad Hj. manakala kesesuaian ditentukan oleh tema. Konsep puisi beliau amat bergantung kepada prinsip bahawa bahasa bersopan santun.

Perisa : Jurnal Puisi Melayu. Perkembangan Puisi Melayu Moden. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka Umar Junus. Sastera Dalam Esei. Usman Awang Dalam Esei dan Kritikan. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa Dan Pustaka 21 . Gejala : Esei Dan Kritikan Puisi Melayu Moden 1955 – 1986. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa Dan Pustaka Kamal Abdullah. 1991. 1983.BIBLIOGRAFI Abdul Rassid Haji Subet. 2004. 2004. Kuala Lumpur : Tratra Publishing & Trading Sdn Bhd Shahnon Ahmad. 1976. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa Dan Pustaka Halilah Haji Khalid. Sastera Sebagai Seismograf Kehidupan. 1989. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa Dan Pustaka Ahmad Kamal Abdullah.

NOTA HUJUNG 22 .

Halilah Haji Khalid. 2004. 15 16 . memetaforakan menjadikan pemakaian kata atau kata-kata sbg metafora. kekaburan. kesangsian. Usman Awang Dalam Esei dan Kritikan. 1958-1960. Usman Awang Dalam Esei dan Kritikan. hlm 74 Free verse is a form of poetry that refrains from meter patterns. 48-49 Gelombang yang memuatkan 84 buah sajak karya penyair Sasterwan Negara Usman Awang dibahagikan kepada dua bahagian iaitu Bintang Mengerlip dan Debu Berterbangan. hlm 147. hlm 132-133. despite its freedom. Bahagian pertama mempunyai 52 buah sajak yang dihasilkan antara tahun 1949-1966 manakala bahagian kedua mempunyai 32 buah sajak hasil ilham tiga tahun. Memandangkan jasa-jasa Zaba dalam bidang bahasa dan persuratan Melayu beliau telah dianugerahkan gelaran 'Pendeta' pada tahun 1956. Usman Awang Dalam Esei dan Kritikan. penuntasan perbuatan (proses. for example. Halilah Haji Khalid. Usman Awang Dalam Esei dan Kritikan. or any other musical pattern. usaha dsb) menuntaskan. Halilah Haji Khalid. Negeri Sembilan.1 Zainal Abidin bin Ahmad atau lebih dikenali dengan panggilan Zaba banyak memberi sumbangan yang besar terhadap Bahasa Melayu dan beliau juga dikenali sebagai seorang nasionalis Melayu yang gigih. Halilah Haji Khalid. ketaksaan perihal (keadaan dsb) taksa. with more traditional forms. 2004. Tuntas mengikut takrif Kamus Dewan edisi empat bemaksud (bersifat) menyeluruh dan lengkap. meragukan). Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. rhyme. hlm. Halilah Haji Khalid. Sumber dari laman sesawang www. keraguan. Namun selain perjuangan lingustik ini. must still display some elements of form. beliau juga gigih memperjuangan kedudukan serta kebajikan kaum wanita tanahair. kumpulan puisi yang diterbitkan sempena terpilihnya Usman Awang sebagai penerima S. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Write Award 1982. Metafora mengikut takrif Kamus Dewan edisi empat bermaksud (métafora) (Lin) pemakaian katakata yg menyatakan sesuatu makna atau maksud yg lain drpd makna biasa atau makna sebenar perkataan yg berkenaan (sbg perbandingan atau kiasan).A. however nebulous. Halilah Haji Khalid. hlm 60. ketuntasan keadaan atau hal tuntas. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 . Usman Awang Dalam Esei dan Kritikan. Beliau dilahirkan pada 16 September 1895 di Kampung Batu Kikir. Usman Awang Dalam Esei dan Kritikan. at least in written representations. hlm 61. menuntaskan mengusahakan supaya menjadi lengkap dan menyeluruh. menjadikan tuntas. Usman Awang Dalam Esei dan Kritikan. Some poets have explained that free verse. self-evidently continues to observe a convention of the poetic line in some sense. hlm 131. Taksa mengikut takrif Kamus Dewan edisi empat bermaksud mempunyai makna yang kabur (menyangsikan. Most free verse. boleh menimbulkan lebih daripada satu makna atau tafsiran.wikipedia. Diksi mengikut takrif Kamus Dewan edisi empat bermaksud pemilihan dan penggunaan kata yang tepat dan berkesan untuk mengungkapkan idea (peristiwa dll) secara bertulis atau lisan. thus retaining a potential degree of linkage. Halilah Haji Khalid. Februari 1983. Kuala Pilah. Dedikasi beliau yang tidak boleh dinafikan menjadikannya disegani ramai dan menjai idola kepada anak-anak muda di institusi pengajian tinggi yang mengikuti bidang linguistik dan sastera. ketidakpastian (bkn sesuatu makna): adanya imbuhan-imbuhan membantu menghilangkan ~ sesuatu ayat. dibicarakan oleh Dinsman dalam Dewan Sastera. Salam Benua.org .E.en. iaitu sewaktu diadakan Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu di Johor Bahru Prof Emeritus Datuk Dr Nik Safiah Karim merupakan antara tokoh dan cendekiawan tanahair yang aktif memperjuangkan kedaulatan bahasa Melayu.

Halilah Haji Khalid. Bila kembali ke tanah air puisi-puisi beliau mendapat perhatian para pengkritik 18 19 20 . Usman Awang Dalam Esei dan Kritikan. Usman Awang Dalam Esei dan Kritikan. Beliau banyak menghabiskan usianya di luar negara dan mula menulis puisi yang kebanyakannya dalam bahasa Inggeris.17 Halilah Haji Khalid. Paralelisme mengikut takrif kamus Dewan edisi empat bermaksud pembentukan rangkap (ayat) yg seimbang dgn satu bahagian mengulang bentuk (erti) bahagian lainnya (bkn puisi). hlm 70. hlm 65-66. Sasterawan Negara Muhammad bin Haji Salleh hanya mula dikenali umum di tanah air sebagai penulis pada akhir tahun 1960-an meskipun beliau sebenarnya telah menulis lebih awal lagi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful