Makna Stail/ Gaya

Kata stail atau gaya berasal daripada bahasa Latin, stilus, bahasa Greek pula, stylos bermaksud “manner of writing.” Gaya atau stail ialah keseluruhan proses yang diperguna untuk memindahkan fikiran penulis kepada bahasa sebagai media utama karya sastera. Robert P. Warren dan Cleanth Brooks pula menyatakan bahawa stail merujuk kepada pemilihan dan penyusunan bahasa penulis. Jelaslah bahawa stail mempunyai hubungan dengan peribadi atau pemikiran seseorang penulis (Seiichi Makino, 1972 : 243). Stail atau gaya dalam karya kreatif dapat dianggap sebagai jalinan penulisan yang berhubung dengan diksi, imej, imajan, sintaksis dan unsur-unsur bunyi. Penulis karya kreatif menulis dengan stail yang tersendiri. Penggunaan bahasa adalah sesuai dengan apa yang ingin disampaikannya untuk memberi kesan estetik kepada pembaca.

Dalam konteks penulisan sajak, gaya dianggap sebagai cara penyair menggunakan bahasa untuk menimbulkan kesan tertentu. Apabila sajak dibaca atau dihayati, kesan estetik sajak dapat dirasai pembaca. Pembaca dapat mengesan stail yang dipilih atau digunakan oleh seseorang penyair dalam sajak-sajaknya. Perbicaraan tentang stail atau gaya bahasa dalam hubungannya dengan kesusasteraan sebenarnya adalah pembicaraan yang khusus tentang

penggunaan bahasa. Maksud gaya bahasa dalam sajak ialah cara penyair memberikan watak kepada penulisannya dengan memperguna bahasa sebagai media untuk menyalurkan idea atau perutusan kepada pembaca. Penyair 1

haruslah bijak menggunakan bahasa dalam sajaknya. Kebijaksanaan penyair menggunakan bahasa yang tepat, segar dan asli akan dapat memperlihatkan ciri keindividualan dan peribadi kepenyairannya serta mempamerkan warna kepada keindahan sajak-sajaknya.

Stilistik

Dalam disiplin linguistik, terdapat stilistik. Stilistik merujuk kepada penggunaan prinsip-prinsip linguistik terhadap bahasa sastera. Stilistik atau ilmu gaya dapat diangap sebagai kajian variasi linguistik. Variasi linguistik ini mempunyai hubungan yang rapat dengan konteks teks dan konteks situasi. Stilistik mempunyai hubungan yang rapat dengan disiplin sosiolinguistik dan dialektologi. Kedua-duanya pula merupakan cabang linguistik.

Beberapa pendapat lain yang dapat dikutip tentang stilistik ialah yang pernah diutarakan oleh Donald C. Freeman (1970 : 4). Baginya stilistik itu melihat penggunaan bahasa yang menyimpang atau deviasi daripada norma-norma tatabahasa, penggunaan pengulangan dan meminjam usaha-usaha pengarang (dalam konteks ini penyair) untuk mendapatkan kepadatan tulisannya. J. Middleton Murry pula berpendapat bahawa stilistik itu ialah gaya sebagai sesuatu yang istimewa, sebagai teknik eksposisi, pencapaian estetika dan pernyataan sikap penulis. Pemilihan kata dan penyusunan struktur ayat itu memperlihatkan ciri-ciri keperibadian penulis.

2

stail dan deviasi lebih ternampak pada karya-karya puisi. Dalam kajian puisi. karya-karya sastera dianalisis dengan menggunakan pendekatan linguistik.S.Rendra. Stail Kepenyairan Karya kreatif dalam genre puisi dan prosa tidak sama dengan karya non-kreatif.Bahasa sastera khasnya bahasa puisi paling menonjol deviasi atau penyimpangan bahasa. dan Tahap penghayatan karya-karya sastera itu dapat diangkatkan lagi tingkatnya. Salleh. Sutardji Calzoum Bachri. Tujuan utama ialah untuk melihat dan mengesan nilai estetik atau gaya pemakaian bahasa dalam diri karya-karya tersebut. W. beraneka ragam. Jika dibandingkan antara puisi dengan karya prosa. Stilistik juga melihat diri puisi sebagai bahasa kreatif yang membenarkan terjadi deviasi/ penyimpangan dalam aspek-aspek linguistik secara eksplisit mahupun implisit. stilistik melihat kaitan bahasa puisi dengan unsur linguistik seperti fonologi. Masingmasing penyair ternama seperti Chairil Anwar. Pengarang-pengarang karya kreatif lebih menjurus kepada stailnya yang tersendiri dalam proses penciptaannya. Dalam kajian stilistik. 3 . Penerapan unsur-unsur linguistik-stilistik dalam menilai karya-karya sastera sebenarnya dapat membantu disiplin kritikan sastera supaya lebih mantap. Sitor Sitomurang. Amir Hamzah dan Sapardi Djoko Damono dan sebagainya di Indonesia atau Muhammad Hj. Kassim Ahmad. morfologi dan sintaksis. Baha Zain.

Penyair memang amat tidak menyedari tentang stail yang dimiliki. Kritikawan sastera yang memakai acuan linguistik lebih melihat aspek deviasi dalam bahasa puisi. Deviasi merupakan sebahagian daripada gagasan stilistik. 4 . Latiff Mohidin dan Kemala di Malaysia. Dalam proses penciptaan puisi itu sendiri. Dan stail juga adalah sebagai eksploitasi ragam bahasa dalam berkarya. Sifat sajak sendiri mempunyai kebebasan pemakaian dan penggunaan apa sahaja unsur-unsur bahasa untuk penyampaian mesej penyair kepada khalayak. Stail kepenyairan seseorang penyai lebih terlihat sangat intim dengan unsur deviasi bahasa yang dipakai. soal kongkongan tatabahasa tidak dikenakan terlalu ketat. Deviasi terlalu lumrah terdapat dalam proses dan ciri penglahiran puisi. Stail itu dalam proses penciptaan puisi dapat dianggap sebagai hak cipta dan hak diri penyair.Usman Awang.. Tetapi pengkritik yang kuat dan berperanan besar dalam menyelami stail yang wujud dalam diri sajak-sajaknya yang tercipta. Stail berpuisi yang terpancar pada puisi-puisi seseorang penyair dapat mewarnai ciri peribadi kepenyairannya. Genre puisi/ sajak yang terhasil tetap mengandungi beberapa bentuk deviasi kerana setiap penciptaan itu terhasil melalui proses dan ciri-ciri tertentu. mempunyai stail kepenyairan tersendiri. Stail dan deviasi adalah warna peribadi penyair itu sendiri.

bahasa yang ditekuni dengan pemilihan kata yang tepat. bukan semua mampu mentafsirkan lapis makna bagi setiap diksi yang digunakan. Justeru. jalinan diksi dan mainan ritma dalam ayat memberi pemaknaan yang cukup besar dalam pengertian sesebuah pengucapan. Seperti yang kita sedia maklum.Pendahuluan Selalunya. Keindahan dan keunikan bahasa sebagai satu pengucapan mampu merungkaikan perasaan yang terdapat dalam pemaknaan ungkapan tersebut. Sama ada puisi tradisional atau moden. Hal ini telah sekian lama dimanfaatkan oleh penyair. Melalui puisi. tetapi isinya padat serta penuh makna. Sebagai satu keperluan sosial. Bahasa lazimnya diertikan sebagai satu sistem lambang pertuturan yang arbitrari yang digunakan oleh manusia sebagai alat untuk berhubung. Puisi dianggap sebagai wadah peluahan rasa. bahasa merupakan satu daripada wahana perhubungan dan komunikasi antara manusia. puisi terbina bercirikan bahasa yang baik dan disusun dengan sebaiknya. Pengucapan yang baik dan indah melalui pemilihan kata. bahasa yang indah dikaitkan dengan sesebuah puisi. sesuai dan jitu akan membina nilai pemikiran yang besar apabila dibaca atau diungkapkan Pada umumnya. manakala gaya bahasa pula 5 . seseorang penyair bercerita tentang sesuatu yang cukup besar dalam nilai fikirannya yang hendak dikongsi dengan umum. Elemen keindahan bahasa bukan sahaja dituntut dalam sesebuah puisi tetapi juga dalam pengucapan yang mampu memberi kesan dan rangsangan kepada pendengarnya. bahasa memang menjadi alat penting dalam soal menyampaikan maksud. Walaupun dalam bahasa yang singkat dan ringkas dalam sesebuah puisi. Lantaran itu.

ayat. dan ungkapan tertentu. khususnya puisi untuk menimbulkan kepelbagaian kesan kepada audien pembaca atau pendengarnya. Effective writing always involves the choice of words within sentences which basically express the same idea may seem vastle difference is usually due too style… The pattern and rhythm of your sentences should be varied. ilmiah. misalnya falsafah. jalan bahasanya. Definisi Gaya Menurut Za’ba 1 (1962). berdasarkan subjek atau bidang. iaitu cara bertutur. frasa. cara susunan atau bentuk peribahasanya.” Secara globalnya. Bahasa dalam sesebuah puisi perlu juga memperlihatkan kehalusan. gaya popular atau 6 . Gaya bahasa lazimnya melibatkan aspek-aspek kesesuaian penggunaan perkataan. the way the writer expresses his thoughts in language. “ Gaya bahasa itu ialah rupa susuk bahasa yang dipakai apabila bercakap atau mengarang.al (1865) pula menyebut: “Style is the manner of writing. bahasa adalah alat yang digunakan oleh penyair untuk memindahkan pengalaman jiwa. ikatan ayatnya.” Hal ini ditegaskan lagi oleh Nik Safiah Karim 2(1988) yang menganggap gaya sebagai cara mengungkapkan bahasa. gaya boleh saja berdasarkan kebolehan individu mengungkapkan kata-kata. medium atau bahasa pengantar. pleasing and appropriate to your subject matter and your own personality. iaitu tentang perkataannya. iaitu pemikiran serta perasaannya ke dalam puisi. menulis dan seterusnya. berdasarkan masa. Watkin et. Dalam konteks puisi.bermaksud cara atau bentuk bahasa yang digunakan dalam pertuturan atau penulisan untuk menimbulkan kesan-kesan tertentu. kesempurnaan dan kemuliaan pembentukan serta penyusunannya sebagai syarat-syarat keindahan bahasa sastera.

pilihan dan gaya deduktif atau pengajaran dan seterusnya gaya berdasarkan tujuan. iaitu:• • • Tahap 40-an hingga 50-an (Antologi Gelombang: 1961)4 Tahap 60-an (Antologi Duri & Api: 1967) Tahap 70-an hingga 80-an (Antologi Salam Benua: 1982)5 7 . Usman Awang atau Tongkat Warrant dalam sajak-sajak beliau yang boleh dibahagikan kepada tiga tahap3. Esei ini akan menganalisis aspek gaya bahasa SN Datuk Dr.

Analisis Gaya Bahasa Puisi Usman Awang Era 40-an hingga 50-an Sajak-sajak Usman Awang pada akhir tahun-tahun 40-an dan awal tahun 50-an (Antologi Gelombang: 1961) dengan jelas sekali memperdengarkan nada. dalam sajak Jiwa Hamba. (Jiwa Hamba: 1949) 8 . penyair mengambil bentuk quatrain dan memberikan penekanan terhadap bunyi seperti yang terdapat pada rangkap pertama. Oleh itu. dalam sajak-sajak Jiwa Hamba dan Gadis Suci beberapa unsur bentuk dikutip dan diadunkan kembali7. Contohnya. irama dan pergerakan baris yang mendengungkan setia dan jujur sifat serta peribadi puisi Melayu lama kembali. • Analisis Gaya Bahasa sajak-sajak Usman Awang pada Era 70-an dan 80-an.sajak-sajak Usman Awang boleh dibahagikan kepada tiga tahap atau era. iaitu:- Termenung seketika sunyi sejenak. iaitu:• Analisis Gaya Bahasa sajak-sajak Usman Awang pada Era 40-an hingga 50-an. suara.Analisis Gaya Bahasa Puisi Usman Awang Dalam usaha menganalisis gaya bahasa secara terperinci.6 Yang sering diungkapkan oleh Usman Awang ialah unsur-unsur bentuk dan di dalam bentuk itu terangkum bunyi dan sajak-sajak pantun serta syair. Hanya suara melambung tinggi. Hidup terasa diperbudak-budak. Kosong dijiwa tiada penghuni. • Analisis Gaya Bahasa sajak-sajak Usman Awang pada Era 60-an.

biarpun kita kemudiannya dapat menatap beberapa banyak perubahan. iaitu hujung rima setiap baris berentak a.Selain bentuknya yang bercorak Puisi Melayu Lama. maka rentak yang terhasil daripadanya pun berentak pantun. Contoh: Ingatkan kembali kata sakti. a. Gaya inilah yang telah menguasai keseluruhan kegiatannya. ‘berapi’. gaya Usman banyak dipengaruhi oleh gaya pantun. ‘Melaka’ dan ‘merdeka’ yang turut terungkap di dalam rangkap 4 sajak yang sama jelas memperlihatkan gaya perlambangan diksi9 dalam sajak-sajak Usman pada era 40-an hingga 50-an untuk menimbulkan semangat nasionalisme dan cita-cita untuk memperjuangkan kebebasan masyarakat. (Jiwa Hamba: 1949) Pada Usman. Dalam puisi-puisi awal Usman. kuasa bahasa ini 9 . Usman ternyata berhasrat untuk mengekalkan gaya tradisi melalui sajak ini. yang dapat mempengaruhi pembaca atau pendengar dan dapat dirubah perasaan atau pemikirannya oleh penyair. b. kemanusiaan dan kemerdekaan pada era tersebut. Oleh sebab bentuknya seperti pantun. Demi bahang kesedaran berapi. bahasa adalah alat atau wahana yang magis. Di atas robohan Kota Melaka. Kita dirikan jiwa merdeka. yakni empat baris serangkap (quatrain). b.8 Kosa-kosa kata ‘sakti’.

Gadis tetangga (simpatiku pada matanya yang buta). Redup menyusup di bawah langit bertirai sepi. ‘Gadis dan Ayat Suci’ misalnya:Suara yang manis dalam bisik daun-daun. iaitu bertentangan dengan sikap individualistik penyair moden. yakni a. berlari dengan ulangan vokal yang banyak. dalam sajak ‘Gadis dan Ayat Suci’ (1950). yakni unsur-unsur metafora11 dan personafikasi. Menurut Ismail Hussein. Misalnya. Dari sinar hatinya membaca ayat-ayat suci. Kosa-kosa kata seperti ‘teratai senyum’ dalam sajak ‘Gadis Suci’ (1950) menonjolkan ciri-ciri personifikasi yang amat ketara sekali.datang daripada nada yang rendah.’ (Rahman Shaari. u. Dewan Sastera – Oktober 1983) 10 . i. dan ‘bibir syurga’ memperlihatkan unsur metafora yang berkesan. Dengarkan bait pengalaman. ‘lagu Tuhan’. beralun lembut dan harmonis. kata-kata seperti ‘bisik daundaun. (Gadis dan Ayat Suci: 1950) Kita mendengarkan kehalusan bunyi-bunyi yang rendah dan merdu. merendahkan dan melembutkan suara penyair dan seterusnya mengesani seluruh suasana sajak. maka ini adalah akibat daripada sikap tradisionalnya dan sikap steoreotaipnya. 10 Sajak-sajak Usman Awang pada era ini turut memaparkan gaya perbandingan atau kiasan. Beralun lagu Tuhan di sayap angin malam. ‘ Sekiranya kita teliti kepopularan Usman Awang yang hampir menjadi sebagai satu institusi di Malaysia.

boleh dikatakan gaya bahasa Usman Awang pada era 40-an hingga 50-an banyak dipengaruhi dan berhubungan rapat dengan bentuk puisi Melayu tradisional. Analisis Gaya Bahasa Puisi Usman Awang pada Era 60-an Sungguhpun Usman Awang amat akrab dengan gaya tradisi.Secara tuntas12nya. Jika rasa ini seperti angin malam Bertiup dari laut dan gunung Melampaui tanah-tanah subur dan ladang menghijau Hati ini akan menghembuskan bahagia yang melimpah Bergetar bagai riak di tasik hati Bulan cerah Kepada setiap benda Supaya sama mencecah (Kelopak Rasa: 1964) 11 . Antara lain seperti bait pertama dalam sajak ‘Kelopak Rasa’. namun terdapat beberapa sajak karya beliau yang menyimpang daripada gaya sajak era 40-an hingga 50-an.

yakni yang satu melengkapi yang lainnya. Kedua-duanya digunakan sebagai bahagian penting dalam semua jenis sajak Usman. gaya perbandingan atau gaya kiasan bercirikan penggunaan simile dapat dilihat pada baris-baris sajak yang sama. dari perjalanan dan pergerakan kita. iaitu:Jika rasa ini seperti angin malam (Kelopak Rasa: 1:1) bergetar bagai riak di tasik hati (Kelopak Rasa: 1:5) Pembentukan kata ‘tasik hati’ pula menampilkan gaya perbandingan metafora. kesegaran. dan manusia bergerak dalam latarnya. Mungkin yang diberikannya ialah sifat-sifat kedinginan. alam melatari hidup manusia. Usman juga sering kembali kepada kekayaan peribadi Melayu untuk menguatkan karya modennya.14 Selain itu. maka makna yang agak penuh juga dibawakannya di samping siratan konotasi yang luas. Pada dekad 60-an. dan menjadi inti kepada metaforanya. Kata-kata seperti ‘bahagia yang melimpah’ dan ‘riak’ bukan sahaja menjadi kata nama atau kata kerja biasa. malah beliau melihat: 12 . Sesungguhnya. Usman Awang biasanya mencampurkan imej alam ‘tasik’ dan manusia ‘hati’. tetapi oleh sebab begitu lama digunakan dalam konteks perasaan. dan misteri.Perkataan ‘rasa’ itu sendiri memperlihatkan beban makna yang taksa13 dan makna ini ditambah pula apabila dibandingkan dengan ‘angin malam’ yang menuntut pembaca memberikan makna khusus kepadanya. konsep. Kuntum-kuntum sajak Usman mengundang kita untuk mengisi makna ke dalamnya.

Kilat matanya memanggil Iskandar.a. rangkap 3 (a. Siapa lalu siapa berkaca. (Gema: 1966) Kadang-kadang metaforanya dibina dengan mengambil seluruh bidal dan peribahasa lama. Selain itu. Banyak juga metafora ini diciptanya sendiri dengan pandangannya bahawa kiasan dan perbandingan: “haruslah tepat segar asli” (Sikap & Pemikiran Usman Awang: hal.117) pula mempunyai susunan rima di rangkap 1 (a. tetapi di tempat-tempat lainnya hanya dihubungkan atau dirujuk kepadanya. gaya perbandingan personifikasi atau pengorangan jelas terpancar pada baris kedua rangkap tersebut.a.Bidal pusaka nenek moyang Bukan sekadar pemanis kata Tapi bukti kebenaran hakikat. seperti yang dapat dilihat dalam rangkap pertama sajak tersebut: Begitu kecil ia berdiri di tepi pagar.b). Melihat keduanya bergurau senda.b. Ini menunjukkan bahawa Usman Awang masih mengekalkan gaya bahasa puisi Melayu tradisional. iaitu:- 13 .a).165).b) dan rangkap 5 (a. Sajak ‘Anak Jiran Tionghua’ (Puisi-puisi Pilihan Sasterawan Negara Usman Awang: hal.b.b. (Anak Jiran Tionghua: 1962) Kata-kata ‘kilat’ dan ‘berkaca’ dalam contoh di atas selain puitis juga padat dan tepat gambaran.a.

walaupun perlahan-lahan dengan zamannya. ungkapan. iaitu pengulangan kata. Apabila rakyat mulai bebas dan unsur-unsur verse libre15 mendapat sambutan. Tetapi Usman juga berubah dengan suasana zamannya. baris dan rangkap pada dekad 60-an. “Kehilangan Nama” (1967). tetapi dibenarkan mengikut alir ras dan ucapan harian. Diksinya tidak diperindah. Perhatikan sajak “GEMA” (Tablo. Gerak pantun yang perlahan. Aminuddin Baki: 1966) di bawah:- 14 .Kilat matanya memanggil Iskandar (Anak Jiran Tionghua: 1962) Usman mulai menggunakan gaya bahasa pengulangan. Beliau percaya bahawa puisi menjadi sebahagian daripada seluruh masyarakatnya dan penyair harus peka oleh sebab puisi memperjuangkan masyarakat itu. wajah dan bentuk luarannya sering mengalami eksperimen dan inovasi. Usman bergerak dan berubah dengan keperluannya. “Suara dari Pusara” (1968). maka Usman juga berubah.16 Peribadi dan jiwa puisi Usman masih Melayu walaupun kulit. dan “Kambing Hitam” (1969) memperlihatkan suatu perubahan yang amat ketara dari segi bentuk baris dan telah menyeberang masuk ke genre prosa dan hampir memutuskan hubungan dengan konsep puisi tradisional yang lebih berbentuk lagu. Sajak-sajak ini berbentuk prosa naratif dan memuatkan beberapa cebisan bahasa harian. irama yang agak lembut dan gemalai harus dipercepat dan dinyaringkan suaranya. “Darah Doa” (1966). Sajak-sajak “Cahaya” (1965).

“Tablo” pula semacam sandiwara untuk suara. tetapi sering pula ditambahkan dengan bentuk retorik dan drama. Contoh sajak-sajak yang bercirikan “tablo” ialah “Cahaya” (1965) manakala “Kambing Hitam” (1969) memaparkan bentuk “Balada”. Kedua-dua unsur ini menjadi ranting kepada perkembangan gayanya.Suara I Dua puluh enam Januari Seribu sembilan ratus dua puluh enam Matahari pagi memancarkan sinar Angin sepoi menyampaikan khabar Untuk keluarga di daerah Chemor Bahawa seorang putera telah dilahirkan Ah. suatu persembahan yang berdasarkan kekuatan. “Balada” Usman Awang ialah bentuk naratif panjang. sumber bahasa sastera pertamanya yang berpusat kepada 15 . kemerduan unsur-unsur bahasa dan ucapan. cuma putera biasa dari keluarga takwa Yang nanti besar dari sejuk bumi kota timah Didakinya hidup dalam semangat Melengkap diri Dadanya ilmu jiwanya iman hatinya budi (Gema: 1966) Pada era ini juga Usman Awang juga telah memperkenalkan dua bentuk baru dalam sajak ciptaan beliau.17 Jelas kepada kita bahawa gaya bahasa Usman pada dekad 60-an masih terikat kepada tradisinya. iaitu “balada” dan “tablo”.

Ayat-ayatnya selalu disaring dan disampaikan dengan mengikut adab dan kebiasaan berbahasa. hikayat dan juga bahasa puisi yang digunakan dalam tahun 1930-an. Analisis Gaya Bahasa Sajak-sajak Usman Awang pada era 70-an hingga 80-an Pada tahun 1971 pun. Lihat misalnya bait-bait sajak yang berikut:- Akan kupintal buih-buih Menjadi tali Mengikatmu Akan kuanyam gelombang-gelombang Menjadi harapan Ranjang tidurmu Akan kutenun awan-gemawan Menjadi selendang Menudungi rambutmu (Kekasih:1971) 16 . kita masih menemukan imej dan diksi yang mengingatkan kita cara penyair tradisional menggubah gambar hati yang dibahagiakan cinta muda. dengan sukatan dan nada yang sesuai. tetapi ditambah juga dengan bahasa syair.18 Meskipun demikian. bahasa Usman yang biasanya lembut dapat memberikan kesan yang mesra. Beliau juga meletakkan bahasa yang bersih sebagai unggul sasteranya.pantun. gurindam. dengan sopan-santun.

ungkapan. manakala bentuknya kekal. terutama yang lembut. Paralelisme ini memberikan rentak yang tertentu dan teratur yang akhirnya mencipta suatu irama yang stabil dan berulang-ulang. gaya pengulangan kata. yang diulang hingga akhir sajaknya. namun beliau juga sering menggunakan bahasa yang lebih nyaring dan tegas nadanya. menegaskan maksud tertentu sebagai persoalan utama dan menarik tumpuan perhatian atau pendengaran. iaitu pengulangan baris atau struktur bait yang dikenal sebagai teknik paralelisme19. terutama dalam sajak-sajak yang bertemakan perjuangan seperti “Benarkah Ketam Mengajar Anaknya Berjalan Betul?” (1979) dan “Selembar Kamus Kemiskinan” (1984). Seterusnya “buih-buih” bait pertama menjadi “gelombang-gelombang” pada bait kedua. Pada era 70-an dan 80-an ini. Contoh ketiga-tiga tujuan serta kesan ini dapat dirasakan dalam petikan puisi yang berikut:17 . Misalnya dalam baris pertama bait pertama frasa “kupintal” diubah menjadi “kuanyam” dalam bait kedua. baris dan rangkap turut hadir dalam sajak-sajak Usman Awang untuk menimbulkan irama atau suasana muzikal untuk mengindahkan pendengaran. Bait-bait “Kekasih” ini juga berlandaskan sesuatu struktur yang terbahagi kepada tiga baris. Kutipan daripada “Kekasih” ini juga ialah contoh yang baik untuk suatu gaya tradisional. mersik dan yang melukiskan dunia indah. walaupun Usman popular kerana bahasa dan tekniknya yang dekat kepada tradisi Melayu.Betapa penyair peka akan bunyi-bunyi bahasa Melayu. Dalam susunan begini hanya kata-kata yang diganti. Tetapi perlu ditegaskan di sini. Unsur fantasi yang ditambah kepada tema kasih sayang mengangkat kita ke alam atau dunia di luar kenyataan.

(Balada Terbunuhnya Beringin Tua di Pinggir Sebuah Bandaraya: 1979) Pengulangan ungkapan atau rangkai kata “Selamat Tinggal” yang berbentuk anafora itu berjaya menimbulkan kesan irama atau muzikal yang segar. frasa. iaitu titik persoalan utama puisi tersebut. kehalusan serta kelembutan pengucapannya semakin memperkuat dan memperdalam kesan pernyataan kehampaan terhadap kemusnahan keindahan alam yang asli.Selamat tinggal Selamat tinggal wahai awan Selamat tinggal matahari Selamat tinggal bulan Selamat tinggal kupu-kupu sayang Selamat tinggal wahai Burung-burung bersarang Selamat tinggal anak-anak bermain riang. memberikannya suatu lafaz yang segar di persada tanah air. klausa dan sintaksis untuk mengungkapkan nilai-nilai dan hak-hak kemanusiaan tanpa takut untuk menyatakan yang benar. 18 . Di samping itu. Sajak-sajak terbaru Usman Awang pada dekad 1990-an masih jelas mempertahankan tradisi berpuisi dengan menggunakan kata-kata. Usman telah menyambung tradisinya. Kedudukan pengulangan tersebut telah berhasil menarik tumpuan perhatian atau pendengaran yang tidak dipaksa.

Dengan bahasa lembut romantik untuk sejumlah sajak. Ciri-ciri tradisional Usman semakin berubah pada era 60-an. dapat disimpulkan bahawa sajak-sajak Usman Awang pada era 40-an hingga 50-an. ataupun ditambah menjadi lima dan enam. Usman mengukir nama sebagai penyair yang amat penting dalam petak kesusasteraan tanah air. banyak memaparkan gaya bahasa pantun. Nafasnya kadang-kadang dipendekkan atau dipanjangkan untuk memenuhi ciri-ciri kontemporari yang ditandai oleh pelbagai eksperimen penyesuaian dan percubaan cara berbicara. iaitu intipati ciri puisi Melayu tradisional. dan bahasa yang bersahaja tetapi sinis untuk sajak-sajak yang lain. Penyesuaian bentuk dan gaya Melayu pada zaman tersebut sebenarnya ialah suatu siri eksperimen yang separuh sedar dan separuh spontan. Bentuk baris puisipuisinya tidak lagi berjumlah empat tetapi dikurangkan menjadi tiga atau dua. Kecantikan ini dicipta dengan landasan 19 . sesuai dengan zamannya. Bahasa mutakhir Usman lebih mendekati maksud asal dan objektif. kita dapat merasakan keindahan hidup. Dapatlah disimpulkan di sini bahawa Usman menganggap bahawa bahasa sesebuah puisi haruslah cantik serta sesuai.Rumusan: Setelah mengkaji dan menghalusi sajak-sajak Usman Awang sejak era 40-an hingga 80-an. sehingga kadang-kadang dalam kesedihan tragedi. Sajak-sajak beliau pada era 70-an semakin stabil dan mantap serta dihalusi lagi pada tahun-tahun 80-an dan 90-an melalui eksperimen-eksperimen hingga menyeberang masuk ke dunia prosa naratif dan hampir memutuskan hubungan dengan konsep puisi tradisional yang lebih mendekati lagu. Kejayaan Usman dalam beberapa buah sajaknya yang popular terletak pada kebolehannya memadukan sifat romantik serta sifat seriusnya itu.

Cita rasanya yang halus pula membimbing penyair untuk mencapai bahasa yang dianggap unggul ini. “Usman Awang: Penghubung sastera moden dengan akar tradisi!”.dan bentuk sastera tradisional. manakala kesesuaian ditentukan oleh tema.Salleh20. zaman dan tuntutan kebebasan. Konsep puisi beliau amat bergantung kepada prinsip bahawa bahasa bersopan santun. persis kata SN Dr. 20 . berukur dan harus terkawal. Kecantikan dan kesesuaian ini juga menolong memadukan karya-karyanya. Muhammad Hj.

Gejala : Esei Dan Kritikan Puisi Melayu Moden 1955 – 1986. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa Dan Pustaka Kamal Abdullah. 2004. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa Dan Pustaka Ahmad Kamal Abdullah. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa Dan Pustaka 21 . Sastera Dalam Esei. 1976. Sastera Sebagai Seismograf Kehidupan. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka Umar Junus. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa Dan Pustaka Halilah Haji Khalid. 1991. 1989. Usman Awang Dalam Esei dan Kritikan. Perkembangan Puisi Melayu Moden. 1983. Perisa : Jurnal Puisi Melayu.BIBLIOGRAFI Abdul Rassid Haji Subet. Kuala Lumpur : Tratra Publishing & Trading Sdn Bhd Shahnon Ahmad. 2004.

NOTA HUJUNG 22 .

Usman Awang Dalam Esei dan Kritikan.1 Zainal Abidin bin Ahmad atau lebih dikenali dengan panggilan Zaba banyak memberi sumbangan yang besar terhadap Bahasa Melayu dan beliau juga dikenali sebagai seorang nasionalis Melayu yang gigih. Halilah Haji Khalid. Usman Awang Dalam Esei dan Kritikan. Memandangkan jasa-jasa Zaba dalam bidang bahasa dan persuratan Melayu beliau telah dianugerahkan gelaran 'Pendeta' pada tahun 1956. for example.A. Halilah Haji Khalid. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. kumpulan puisi yang diterbitkan sempena terpilihnya Usman Awang sebagai penerima S. 2004. must still display some elements of form. Februari 1983. Sumber dari laman sesawang www. ketuntasan keadaan atau hal tuntas. Halilah Haji Khalid. Diksi mengikut takrif Kamus Dewan edisi empat bermaksud pemilihan dan penggunaan kata yang tepat dan berkesan untuk mengungkapkan idea (peristiwa dll) secara bertulis atau lisan. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Usman Awang Dalam Esei dan Kritikan.org . dibicarakan oleh Dinsman dalam Dewan Sastera. despite its freedom. Usman Awang Dalam Esei dan Kritikan. menuntaskan mengusahakan supaya menjadi lengkap dan menyeluruh. ketidakpastian (bkn sesuatu makna): adanya imbuhan-imbuhan membantu menghilangkan ~ sesuatu ayat. Usman Awang Dalam Esei dan Kritikan. Some poets have explained that free verse. meragukan). Beliau dilahirkan pada 16 September 1895 di Kampung Batu Kikir. 15 16 . 2004. rhyme. hlm 131. beliau juga gigih memperjuangan kedudukan serta kebajikan kaum wanita tanahair.E. Halilah Haji Khalid. with more traditional forms. keraguan. Usman Awang Dalam Esei dan Kritikan. iaitu sewaktu diadakan Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu di Johor Bahru Prof Emeritus Datuk Dr Nik Safiah Karim merupakan antara tokoh dan cendekiawan tanahair yang aktif memperjuangkan kedaulatan bahasa Melayu. boleh menimbulkan lebih daripada satu makna atau tafsiran. hlm. kekaburan. thus retaining a potential degree of linkage. Kuala Pilah. Salam Benua. usaha dsb) menuntaskan. Usman Awang Dalam Esei dan Kritikan. Most free verse. or any other musical pattern. Metafora mengikut takrif Kamus Dewan edisi empat bermaksud (métafora) (Lin) pemakaian katakata yg menyatakan sesuatu makna atau maksud yg lain drpd makna biasa atau makna sebenar perkataan yg berkenaan (sbg perbandingan atau kiasan). self-evidently continues to observe a convention of the poetic line in some sense. hlm 60. Namun selain perjuangan lingustik ini.wikipedia. memetaforakan menjadikan pemakaian kata atau kata-kata sbg metafora. 1958-1960. hlm 132-133. Write Award 1982. Negeri Sembilan. Halilah Haji Khalid. ketaksaan perihal (keadaan dsb) taksa. 48-49 Gelombang yang memuatkan 84 buah sajak karya penyair Sasterwan Negara Usman Awang dibahagikan kepada dua bahagian iaitu Bintang Mengerlip dan Debu Berterbangan. Tuntas mengikut takrif Kamus Dewan edisi empat bemaksud (bersifat) menyeluruh dan lengkap. at least in written representations. Halilah Haji Khalid. Halilah Haji Khalid. menjadikan tuntas.en. penuntasan perbuatan (proses. hlm 61. kesangsian. Taksa mengikut takrif Kamus Dewan edisi empat bermaksud mempunyai makna yang kabur (menyangsikan. hlm 147. Dedikasi beliau yang tidak boleh dinafikan menjadikannya disegani ramai dan menjai idola kepada anak-anak muda di institusi pengajian tinggi yang mengikuti bidang linguistik dan sastera. however nebulous. Bahagian pertama mempunyai 52 buah sajak yang dihasilkan antara tahun 1949-1966 manakala bahagian kedua mempunyai 32 buah sajak hasil ilham tiga tahun. hlm 74 Free verse is a form of poetry that refrains from meter patterns. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 .

Usman Awang Dalam Esei dan Kritikan. Beliau banyak menghabiskan usianya di luar negara dan mula menulis puisi yang kebanyakannya dalam bahasa Inggeris.17 Halilah Haji Khalid. Usman Awang Dalam Esei dan Kritikan. hlm 65-66. Bila kembali ke tanah air puisi-puisi beliau mendapat perhatian para pengkritik 18 19 20 . Sasterawan Negara Muhammad bin Haji Salleh hanya mula dikenali umum di tanah air sebagai penulis pada akhir tahun 1960-an meskipun beliau sebenarnya telah menulis lebih awal lagi. hlm 70. Paralelisme mengikut takrif kamus Dewan edisi empat bermaksud pembentukan rangkap (ayat) yg seimbang dgn satu bahagian mengulang bentuk (erti) bahagian lainnya (bkn puisi). Halilah Haji Khalid.