Makna Stail/ Gaya

Kata stail atau gaya berasal daripada bahasa Latin, stilus, bahasa Greek pula, stylos bermaksud “manner of writing.” Gaya atau stail ialah keseluruhan proses yang diperguna untuk memindahkan fikiran penulis kepada bahasa sebagai media utama karya sastera. Robert P. Warren dan Cleanth Brooks pula menyatakan bahawa stail merujuk kepada pemilihan dan penyusunan bahasa penulis. Jelaslah bahawa stail mempunyai hubungan dengan peribadi atau pemikiran seseorang penulis (Seiichi Makino, 1972 : 243). Stail atau gaya dalam karya kreatif dapat dianggap sebagai jalinan penulisan yang berhubung dengan diksi, imej, imajan, sintaksis dan unsur-unsur bunyi. Penulis karya kreatif menulis dengan stail yang tersendiri. Penggunaan bahasa adalah sesuai dengan apa yang ingin disampaikannya untuk memberi kesan estetik kepada pembaca.

Dalam konteks penulisan sajak, gaya dianggap sebagai cara penyair menggunakan bahasa untuk menimbulkan kesan tertentu. Apabila sajak dibaca atau dihayati, kesan estetik sajak dapat dirasai pembaca. Pembaca dapat mengesan stail yang dipilih atau digunakan oleh seseorang penyair dalam sajak-sajaknya. Perbicaraan tentang stail atau gaya bahasa dalam hubungannya dengan kesusasteraan sebenarnya adalah pembicaraan yang khusus tentang

penggunaan bahasa. Maksud gaya bahasa dalam sajak ialah cara penyair memberikan watak kepada penulisannya dengan memperguna bahasa sebagai media untuk menyalurkan idea atau perutusan kepada pembaca. Penyair 1

haruslah bijak menggunakan bahasa dalam sajaknya. Kebijaksanaan penyair menggunakan bahasa yang tepat, segar dan asli akan dapat memperlihatkan ciri keindividualan dan peribadi kepenyairannya serta mempamerkan warna kepada keindahan sajak-sajaknya.

Stilistik

Dalam disiplin linguistik, terdapat stilistik. Stilistik merujuk kepada penggunaan prinsip-prinsip linguistik terhadap bahasa sastera. Stilistik atau ilmu gaya dapat diangap sebagai kajian variasi linguistik. Variasi linguistik ini mempunyai hubungan yang rapat dengan konteks teks dan konteks situasi. Stilistik mempunyai hubungan yang rapat dengan disiplin sosiolinguistik dan dialektologi. Kedua-duanya pula merupakan cabang linguistik.

Beberapa pendapat lain yang dapat dikutip tentang stilistik ialah yang pernah diutarakan oleh Donald C. Freeman (1970 : 4). Baginya stilistik itu melihat penggunaan bahasa yang menyimpang atau deviasi daripada norma-norma tatabahasa, penggunaan pengulangan dan meminjam usaha-usaha pengarang (dalam konteks ini penyair) untuk mendapatkan kepadatan tulisannya. J. Middleton Murry pula berpendapat bahawa stilistik itu ialah gaya sebagai sesuatu yang istimewa, sebagai teknik eksposisi, pencapaian estetika dan pernyataan sikap penulis. Pemilihan kata dan penyusunan struktur ayat itu memperlihatkan ciri-ciri keperibadian penulis.

2

3 . Dalam kajian stilistik. karya-karya sastera dianalisis dengan menggunakan pendekatan linguistik. morfologi dan sintaksis. Sitor Sitomurang. W. Salleh. Kassim Ahmad. dan Tahap penghayatan karya-karya sastera itu dapat diangkatkan lagi tingkatnya. Baha Zain. beraneka ragam. Tujuan utama ialah untuk melihat dan mengesan nilai estetik atau gaya pemakaian bahasa dalam diri karya-karya tersebut. Masingmasing penyair ternama seperti Chairil Anwar. Amir Hamzah dan Sapardi Djoko Damono dan sebagainya di Indonesia atau Muhammad Hj. Pengarang-pengarang karya kreatif lebih menjurus kepada stailnya yang tersendiri dalam proses penciptaannya. Jika dibandingkan antara puisi dengan karya prosa. stilistik melihat kaitan bahasa puisi dengan unsur linguistik seperti fonologi. Dalam kajian puisi. Stail Kepenyairan Karya kreatif dalam genre puisi dan prosa tidak sama dengan karya non-kreatif.S. Stilistik juga melihat diri puisi sebagai bahasa kreatif yang membenarkan terjadi deviasi/ penyimpangan dalam aspek-aspek linguistik secara eksplisit mahupun implisit.Rendra. Sutardji Calzoum Bachri. stail dan deviasi lebih ternampak pada karya-karya puisi.Bahasa sastera khasnya bahasa puisi paling menonjol deviasi atau penyimpangan bahasa. Penerapan unsur-unsur linguistik-stilistik dalam menilai karya-karya sastera sebenarnya dapat membantu disiplin kritikan sastera supaya lebih mantap.

Stail kepenyairan seseorang penyai lebih terlihat sangat intim dengan unsur deviasi bahasa yang dipakai. Genre puisi/ sajak yang terhasil tetap mengandungi beberapa bentuk deviasi kerana setiap penciptaan itu terhasil melalui proses dan ciri-ciri tertentu. Dan stail juga adalah sebagai eksploitasi ragam bahasa dalam berkarya. 4 . Stail berpuisi yang terpancar pada puisi-puisi seseorang penyair dapat mewarnai ciri peribadi kepenyairannya.Usman Awang. Stail itu dalam proses penciptaan puisi dapat dianggap sebagai hak cipta dan hak diri penyair. Sifat sajak sendiri mempunyai kebebasan pemakaian dan penggunaan apa sahaja unsur-unsur bahasa untuk penyampaian mesej penyair kepada khalayak. Stail dan deviasi adalah warna peribadi penyair itu sendiri. soal kongkongan tatabahasa tidak dikenakan terlalu ketat. Deviasi merupakan sebahagian daripada gagasan stilistik. mempunyai stail kepenyairan tersendiri. Tetapi pengkritik yang kuat dan berperanan besar dalam menyelami stail yang wujud dalam diri sajak-sajaknya yang tercipta. Deviasi terlalu lumrah terdapat dalam proses dan ciri penglahiran puisi. Penyair memang amat tidak menyedari tentang stail yang dimiliki. Kritikawan sastera yang memakai acuan linguistik lebih melihat aspek deviasi dalam bahasa puisi. Dalam proses penciptaan puisi itu sendiri. Latiff Mohidin dan Kemala di Malaysia..

bahasa memang menjadi alat penting dalam soal menyampaikan maksud. Justeru. Keindahan dan keunikan bahasa sebagai satu pengucapan mampu merungkaikan perasaan yang terdapat dalam pemaknaan ungkapan tersebut. jalinan diksi dan mainan ritma dalam ayat memberi pemaknaan yang cukup besar dalam pengertian sesebuah pengucapan. bahasa yang indah dikaitkan dengan sesebuah puisi. sesuai dan jitu akan membina nilai pemikiran yang besar apabila dibaca atau diungkapkan Pada umumnya. Elemen keindahan bahasa bukan sahaja dituntut dalam sesebuah puisi tetapi juga dalam pengucapan yang mampu memberi kesan dan rangsangan kepada pendengarnya. Sama ada puisi tradisional atau moden. Seperti yang kita sedia maklum. puisi terbina bercirikan bahasa yang baik dan disusun dengan sebaiknya. bahasa merupakan satu daripada wahana perhubungan dan komunikasi antara manusia. Sebagai satu keperluan sosial. bahasa yang ditekuni dengan pemilihan kata yang tepat. Puisi dianggap sebagai wadah peluahan rasa. tetapi isinya padat serta penuh makna. bukan semua mampu mentafsirkan lapis makna bagi setiap diksi yang digunakan. seseorang penyair bercerita tentang sesuatu yang cukup besar dalam nilai fikirannya yang hendak dikongsi dengan umum. manakala gaya bahasa pula 5 . Hal ini telah sekian lama dimanfaatkan oleh penyair. Pengucapan yang baik dan indah melalui pemilihan kata. Walaupun dalam bahasa yang singkat dan ringkas dalam sesebuah puisi.Pendahuluan Selalunya. Bahasa lazimnya diertikan sebagai satu sistem lambang pertuturan yang arbitrari yang digunakan oleh manusia sebagai alat untuk berhubung. Lantaran itu. Melalui puisi.

“ Gaya bahasa itu ialah rupa susuk bahasa yang dipakai apabila bercakap atau mengarang.” Hal ini ditegaskan lagi oleh Nik Safiah Karim 2(1988) yang menganggap gaya sebagai cara mengungkapkan bahasa.bermaksud cara atau bentuk bahasa yang digunakan dalam pertuturan atau penulisan untuk menimbulkan kesan-kesan tertentu.” Secara globalnya. Definisi Gaya Menurut Za’ba 1 (1962). iaitu tentang perkataannya. ilmiah. jalan bahasanya. Gaya bahasa lazimnya melibatkan aspek-aspek kesesuaian penggunaan perkataan. the way the writer expresses his thoughts in language. bahasa adalah alat yang digunakan oleh penyair untuk memindahkan pengalaman jiwa. misalnya falsafah.al (1865) pula menyebut: “Style is the manner of writing. gaya boleh saja berdasarkan kebolehan individu mengungkapkan kata-kata. medium atau bahasa pengantar. cara susunan atau bentuk peribahasanya. Dalam konteks puisi. pleasing and appropriate to your subject matter and your own personality. Effective writing always involves the choice of words within sentences which basically express the same idea may seem vastle difference is usually due too style… The pattern and rhythm of your sentences should be varied. iaitu cara bertutur. gaya popular atau 6 . ayat. frasa. berdasarkan subjek atau bidang. kesempurnaan dan kemuliaan pembentukan serta penyusunannya sebagai syarat-syarat keindahan bahasa sastera. berdasarkan masa. Watkin et. khususnya puisi untuk menimbulkan kepelbagaian kesan kepada audien pembaca atau pendengarnya. ikatan ayatnya. dan ungkapan tertentu. menulis dan seterusnya. Bahasa dalam sesebuah puisi perlu juga memperlihatkan kehalusan. iaitu pemikiran serta perasaannya ke dalam puisi.

iaitu:• • • Tahap 40-an hingga 50-an (Antologi Gelombang: 1961)4 Tahap 60-an (Antologi Duri & Api: 1967) Tahap 70-an hingga 80-an (Antologi Salam Benua: 1982)5 7 . Esei ini akan menganalisis aspek gaya bahasa SN Datuk Dr. Usman Awang atau Tongkat Warrant dalam sajak-sajak beliau yang boleh dibahagikan kepada tiga tahap3.pilihan dan gaya deduktif atau pengajaran dan seterusnya gaya berdasarkan tujuan.

6 Yang sering diungkapkan oleh Usman Awang ialah unsur-unsur bentuk dan di dalam bentuk itu terangkum bunyi dan sajak-sajak pantun serta syair. • Analisis Gaya Bahasa sajak-sajak Usman Awang pada Era 70-an dan 80-an. penyair mengambil bentuk quatrain dan memberikan penekanan terhadap bunyi seperti yang terdapat pada rangkap pertama. (Jiwa Hamba: 1949) 8 . Contohnya. Kosong dijiwa tiada penghuni. irama dan pergerakan baris yang mendengungkan setia dan jujur sifat serta peribadi puisi Melayu lama kembali. Hidup terasa diperbudak-budak. Analisis Gaya Bahasa Puisi Usman Awang Era 40-an hingga 50-an Sajak-sajak Usman Awang pada akhir tahun-tahun 40-an dan awal tahun 50-an (Antologi Gelombang: 1961) dengan jelas sekali memperdengarkan nada. Oleh itu. dalam sajak Jiwa Hamba. suara. Hanya suara melambung tinggi. iaitu:- Termenung seketika sunyi sejenak. iaitu:• Analisis Gaya Bahasa sajak-sajak Usman Awang pada Era 40-an hingga 50-an.Analisis Gaya Bahasa Puisi Usman Awang Dalam usaha menganalisis gaya bahasa secara terperinci. • Analisis Gaya Bahasa sajak-sajak Usman Awang pada Era 60-an. dalam sajak-sajak Jiwa Hamba dan Gadis Suci beberapa unsur bentuk dikutip dan diadunkan kembali7.sajak-sajak Usman Awang boleh dibahagikan kepada tiga tahap atau era.

maka rentak yang terhasil daripadanya pun berentak pantun. iaitu hujung rima setiap baris berentak a. (Jiwa Hamba: 1949) Pada Usman. ‘berapi’. kuasa bahasa ini 9 . ‘Melaka’ dan ‘merdeka’ yang turut terungkap di dalam rangkap 4 sajak yang sama jelas memperlihatkan gaya perlambangan diksi9 dalam sajak-sajak Usman pada era 40-an hingga 50-an untuk menimbulkan semangat nasionalisme dan cita-cita untuk memperjuangkan kebebasan masyarakat. yakni empat baris serangkap (quatrain). bahasa adalah alat atau wahana yang magis.Selain bentuknya yang bercorak Puisi Melayu Lama. Kita dirikan jiwa merdeka.8 Kosa-kosa kata ‘sakti’. Contoh: Ingatkan kembali kata sakti. Oleh sebab bentuknya seperti pantun. Demi bahang kesedaran berapi. Gaya inilah yang telah menguasai keseluruhan kegiatannya. b. biarpun kita kemudiannya dapat menatap beberapa banyak perubahan. Usman ternyata berhasrat untuk mengekalkan gaya tradisi melalui sajak ini. yang dapat mempengaruhi pembaca atau pendengar dan dapat dirubah perasaan atau pemikirannya oleh penyair. Dalam puisi-puisi awal Usman. gaya Usman banyak dipengaruhi oleh gaya pantun. Di atas robohan Kota Melaka. b. kemanusiaan dan kemerdekaan pada era tersebut. a.

iaitu bertentangan dengan sikap individualistik penyair moden. yakni unsur-unsur metafora11 dan personafikasi. Dewan Sastera – Oktober 1983) 10 . Redup menyusup di bawah langit bertirai sepi. Kosa-kosa kata seperti ‘teratai senyum’ dalam sajak ‘Gadis Suci’ (1950) menonjolkan ciri-ciri personifikasi yang amat ketara sekali. yakni a. i. ‘ Sekiranya kita teliti kepopularan Usman Awang yang hampir menjadi sebagai satu institusi di Malaysia. Beralun lagu Tuhan di sayap angin malam. u. maka ini adalah akibat daripada sikap tradisionalnya dan sikap steoreotaipnya. berlari dengan ulangan vokal yang banyak. Dengarkan bait pengalaman. ‘lagu Tuhan’. 10 Sajak-sajak Usman Awang pada era ini turut memaparkan gaya perbandingan atau kiasan. kata-kata seperti ‘bisik daundaun. dalam sajak ‘Gadis dan Ayat Suci’ (1950). beralun lembut dan harmonis. Misalnya.datang daripada nada yang rendah. merendahkan dan melembutkan suara penyair dan seterusnya mengesani seluruh suasana sajak. Dari sinar hatinya membaca ayat-ayat suci. Menurut Ismail Hussein. dan ‘bibir syurga’ memperlihatkan unsur metafora yang berkesan. Gadis tetangga (simpatiku pada matanya yang buta). ‘Gadis dan Ayat Suci’ misalnya:Suara yang manis dalam bisik daun-daun. (Gadis dan Ayat Suci: 1950) Kita mendengarkan kehalusan bunyi-bunyi yang rendah dan merdu.’ (Rahman Shaari.

boleh dikatakan gaya bahasa Usman Awang pada era 40-an hingga 50-an banyak dipengaruhi dan berhubungan rapat dengan bentuk puisi Melayu tradisional. Analisis Gaya Bahasa Puisi Usman Awang pada Era 60-an Sungguhpun Usman Awang amat akrab dengan gaya tradisi. Jika rasa ini seperti angin malam Bertiup dari laut dan gunung Melampaui tanah-tanah subur dan ladang menghijau Hati ini akan menghembuskan bahagia yang melimpah Bergetar bagai riak di tasik hati Bulan cerah Kepada setiap benda Supaya sama mencecah (Kelopak Rasa: 1964) 11 . Antara lain seperti bait pertama dalam sajak ‘Kelopak Rasa’.Secara tuntas12nya. namun terdapat beberapa sajak karya beliau yang menyimpang daripada gaya sajak era 40-an hingga 50-an.

dan misteri. malah beliau melihat: 12 . dan menjadi inti kepada metaforanya. Sesungguhnya. Pada dekad 60-an. Kedua-duanya digunakan sebagai bahagian penting dalam semua jenis sajak Usman.Perkataan ‘rasa’ itu sendiri memperlihatkan beban makna yang taksa13 dan makna ini ditambah pula apabila dibandingkan dengan ‘angin malam’ yang menuntut pembaca memberikan makna khusus kepadanya. kesegaran. dari perjalanan dan pergerakan kita.14 Selain itu. Kata-kata seperti ‘bahagia yang melimpah’ dan ‘riak’ bukan sahaja menjadi kata nama atau kata kerja biasa. dan manusia bergerak dalam latarnya. maka makna yang agak penuh juga dibawakannya di samping siratan konotasi yang luas. konsep. Kuntum-kuntum sajak Usman mengundang kita untuk mengisi makna ke dalamnya. Usman juga sering kembali kepada kekayaan peribadi Melayu untuk menguatkan karya modennya. alam melatari hidup manusia. yakni yang satu melengkapi yang lainnya. iaitu:Jika rasa ini seperti angin malam (Kelopak Rasa: 1:1) bergetar bagai riak di tasik hati (Kelopak Rasa: 1:5) Pembentukan kata ‘tasik hati’ pula menampilkan gaya perbandingan metafora. Usman Awang biasanya mencampurkan imej alam ‘tasik’ dan manusia ‘hati’. Mungkin yang diberikannya ialah sifat-sifat kedinginan. tetapi oleh sebab begitu lama digunakan dalam konteks perasaan. gaya perbandingan atau gaya kiasan bercirikan penggunaan simile dapat dilihat pada baris-baris sajak yang sama.

Kilat matanya memanggil Iskandar. Siapa lalu siapa berkaca. Selain itu. rangkap 3 (a. Melihat keduanya bergurau senda. gaya perbandingan personifikasi atau pengorangan jelas terpancar pada baris kedua rangkap tersebut. (Anak Jiran Tionghua: 1962) Kata-kata ‘kilat’ dan ‘berkaca’ dalam contoh di atas selain puitis juga padat dan tepat gambaran.a).a.a.a.b) dan rangkap 5 (a.165). Banyak juga metafora ini diciptanya sendiri dengan pandangannya bahawa kiasan dan perbandingan: “haruslah tepat segar asli” (Sikap & Pemikiran Usman Awang: hal.117) pula mempunyai susunan rima di rangkap 1 (a. seperti yang dapat dilihat dalam rangkap pertama sajak tersebut: Begitu kecil ia berdiri di tepi pagar.b. Ini menunjukkan bahawa Usman Awang masih mengekalkan gaya bahasa puisi Melayu tradisional. tetapi di tempat-tempat lainnya hanya dihubungkan atau dirujuk kepadanya. (Gema: 1966) Kadang-kadang metaforanya dibina dengan mengambil seluruh bidal dan peribahasa lama.b). Sajak ‘Anak Jiran Tionghua’ (Puisi-puisi Pilihan Sasterawan Negara Usman Awang: hal.Bidal pusaka nenek moyang Bukan sekadar pemanis kata Tapi bukti kebenaran hakikat.b. iaitu:- 13 .b.

Usman bergerak dan berubah dengan keperluannya. Perhatikan sajak “GEMA” (Tablo. ungkapan. “Suara dari Pusara” (1968). “Darah Doa” (1966). “Kehilangan Nama” (1967). Gerak pantun yang perlahan. walaupun perlahan-lahan dengan zamannya. Tetapi Usman juga berubah dengan suasana zamannya. Sajak-sajak ini berbentuk prosa naratif dan memuatkan beberapa cebisan bahasa harian. Beliau percaya bahawa puisi menjadi sebahagian daripada seluruh masyarakatnya dan penyair harus peka oleh sebab puisi memperjuangkan masyarakat itu. wajah dan bentuk luarannya sering mengalami eksperimen dan inovasi. baris dan rangkap pada dekad 60-an. Diksinya tidak diperindah. iaitu pengulangan kata. irama yang agak lembut dan gemalai harus dipercepat dan dinyaringkan suaranya. dan “Kambing Hitam” (1969) memperlihatkan suatu perubahan yang amat ketara dari segi bentuk baris dan telah menyeberang masuk ke genre prosa dan hampir memutuskan hubungan dengan konsep puisi tradisional yang lebih berbentuk lagu.16 Peribadi dan jiwa puisi Usman masih Melayu walaupun kulit. Sajak-sajak “Cahaya” (1965). tetapi dibenarkan mengikut alir ras dan ucapan harian.Kilat matanya memanggil Iskandar (Anak Jiran Tionghua: 1962) Usman mulai menggunakan gaya bahasa pengulangan. Aminuddin Baki: 1966) di bawah:- 14 . maka Usman juga berubah. Apabila rakyat mulai bebas dan unsur-unsur verse libre15 mendapat sambutan.

cuma putera biasa dari keluarga takwa Yang nanti besar dari sejuk bumi kota timah Didakinya hidup dalam semangat Melengkap diri Dadanya ilmu jiwanya iman hatinya budi (Gema: 1966) Pada era ini juga Usman Awang juga telah memperkenalkan dua bentuk baru dalam sajak ciptaan beliau. “Balada” Usman Awang ialah bentuk naratif panjang. tetapi sering pula ditambahkan dengan bentuk retorik dan drama. “Tablo” pula semacam sandiwara untuk suara. suatu persembahan yang berdasarkan kekuatan.17 Jelas kepada kita bahawa gaya bahasa Usman pada dekad 60-an masih terikat kepada tradisinya. Contoh sajak-sajak yang bercirikan “tablo” ialah “Cahaya” (1965) manakala “Kambing Hitam” (1969) memaparkan bentuk “Balada”. sumber bahasa sastera pertamanya yang berpusat kepada 15 . kemerduan unsur-unsur bahasa dan ucapan.Suara I Dua puluh enam Januari Seribu sembilan ratus dua puluh enam Matahari pagi memancarkan sinar Angin sepoi menyampaikan khabar Untuk keluarga di daerah Chemor Bahawa seorang putera telah dilahirkan Ah. Kedua-dua unsur ini menjadi ranting kepada perkembangan gayanya. iaitu “balada” dan “tablo”.

dengan sukatan dan nada yang sesuai. hikayat dan juga bahasa puisi yang digunakan dalam tahun 1930-an. gurindam. Ayat-ayatnya selalu disaring dan disampaikan dengan mengikut adab dan kebiasaan berbahasa. Lihat misalnya bait-bait sajak yang berikut:- Akan kupintal buih-buih Menjadi tali Mengikatmu Akan kuanyam gelombang-gelombang Menjadi harapan Ranjang tidurmu Akan kutenun awan-gemawan Menjadi selendang Menudungi rambutmu (Kekasih:1971) 16 . kita masih menemukan imej dan diksi yang mengingatkan kita cara penyair tradisional menggubah gambar hati yang dibahagiakan cinta muda. bahasa Usman yang biasanya lembut dapat memberikan kesan yang mesra. dengan sopan-santun. Analisis Gaya Bahasa Sajak-sajak Usman Awang pada era 70-an hingga 80-an Pada tahun 1971 pun. tetapi ditambah juga dengan bahasa syair.pantun. Beliau juga meletakkan bahasa yang bersih sebagai unggul sasteranya.18 Meskipun demikian.

namun beliau juga sering menggunakan bahasa yang lebih nyaring dan tegas nadanya. Misalnya dalam baris pertama bait pertama frasa “kupintal” diubah menjadi “kuanyam” dalam bait kedua. iaitu pengulangan baris atau struktur bait yang dikenal sebagai teknik paralelisme19. Tetapi perlu ditegaskan di sini. Paralelisme ini memberikan rentak yang tertentu dan teratur yang akhirnya mencipta suatu irama yang stabil dan berulang-ulang.Betapa penyair peka akan bunyi-bunyi bahasa Melayu. walaupun Usman popular kerana bahasa dan tekniknya yang dekat kepada tradisi Melayu. Bait-bait “Kekasih” ini juga berlandaskan sesuatu struktur yang terbahagi kepada tiga baris. Pada era 70-an dan 80-an ini. yang diulang hingga akhir sajaknya. baris dan rangkap turut hadir dalam sajak-sajak Usman Awang untuk menimbulkan irama atau suasana muzikal untuk mengindahkan pendengaran. menegaskan maksud tertentu sebagai persoalan utama dan menarik tumpuan perhatian atau pendengaran. Kutipan daripada “Kekasih” ini juga ialah contoh yang baik untuk suatu gaya tradisional. terutama dalam sajak-sajak yang bertemakan perjuangan seperti “Benarkah Ketam Mengajar Anaknya Berjalan Betul?” (1979) dan “Selembar Kamus Kemiskinan” (1984). ungkapan. Dalam susunan begini hanya kata-kata yang diganti. manakala bentuknya kekal. gaya pengulangan kata. Seterusnya “buih-buih” bait pertama menjadi “gelombang-gelombang” pada bait kedua. Contoh ketiga-tiga tujuan serta kesan ini dapat dirasakan dalam petikan puisi yang berikut:17 . mersik dan yang melukiskan dunia indah. terutama yang lembut. Unsur fantasi yang ditambah kepada tema kasih sayang mengangkat kita ke alam atau dunia di luar kenyataan.

Sajak-sajak terbaru Usman Awang pada dekad 1990-an masih jelas mempertahankan tradisi berpuisi dengan menggunakan kata-kata. Kedudukan pengulangan tersebut telah berhasil menarik tumpuan perhatian atau pendengaran yang tidak dipaksa. memberikannya suatu lafaz yang segar di persada tanah air. Usman telah menyambung tradisinya. (Balada Terbunuhnya Beringin Tua di Pinggir Sebuah Bandaraya: 1979) Pengulangan ungkapan atau rangkai kata “Selamat Tinggal” yang berbentuk anafora itu berjaya menimbulkan kesan irama atau muzikal yang segar. Di samping itu. frasa. 18 .Selamat tinggal Selamat tinggal wahai awan Selamat tinggal matahari Selamat tinggal bulan Selamat tinggal kupu-kupu sayang Selamat tinggal wahai Burung-burung bersarang Selamat tinggal anak-anak bermain riang. kehalusan serta kelembutan pengucapannya semakin memperkuat dan memperdalam kesan pernyataan kehampaan terhadap kemusnahan keindahan alam yang asli. iaitu titik persoalan utama puisi tersebut. klausa dan sintaksis untuk mengungkapkan nilai-nilai dan hak-hak kemanusiaan tanpa takut untuk menyatakan yang benar.

sehingga kadang-kadang dalam kesedihan tragedi. Bentuk baris puisipuisinya tidak lagi berjumlah empat tetapi dikurangkan menjadi tiga atau dua. Ciri-ciri tradisional Usman semakin berubah pada era 60-an. sesuai dengan zamannya. Penyesuaian bentuk dan gaya Melayu pada zaman tersebut sebenarnya ialah suatu siri eksperimen yang separuh sedar dan separuh spontan. ataupun ditambah menjadi lima dan enam. Sajak-sajak beliau pada era 70-an semakin stabil dan mantap serta dihalusi lagi pada tahun-tahun 80-an dan 90-an melalui eksperimen-eksperimen hingga menyeberang masuk ke dunia prosa naratif dan hampir memutuskan hubungan dengan konsep puisi tradisional yang lebih mendekati lagu. Usman mengukir nama sebagai penyair yang amat penting dalam petak kesusasteraan tanah air. Kejayaan Usman dalam beberapa buah sajaknya yang popular terletak pada kebolehannya memadukan sifat romantik serta sifat seriusnya itu. kita dapat merasakan keindahan hidup. iaitu intipati ciri puisi Melayu tradisional. dan bahasa yang bersahaja tetapi sinis untuk sajak-sajak yang lain. banyak memaparkan gaya bahasa pantun. Bahasa mutakhir Usman lebih mendekati maksud asal dan objektif. Dengan bahasa lembut romantik untuk sejumlah sajak. dapat disimpulkan bahawa sajak-sajak Usman Awang pada era 40-an hingga 50-an. Kecantikan ini dicipta dengan landasan 19 . Dapatlah disimpulkan di sini bahawa Usman menganggap bahawa bahasa sesebuah puisi haruslah cantik serta sesuai.Rumusan: Setelah mengkaji dan menghalusi sajak-sajak Usman Awang sejak era 40-an hingga 80-an. Nafasnya kadang-kadang dipendekkan atau dipanjangkan untuk memenuhi ciri-ciri kontemporari yang ditandai oleh pelbagai eksperimen penyesuaian dan percubaan cara berbicara.

persis kata SN Dr.Salleh20. manakala kesesuaian ditentukan oleh tema. 20 . Kecantikan dan kesesuaian ini juga menolong memadukan karya-karyanya. Konsep puisi beliau amat bergantung kepada prinsip bahawa bahasa bersopan santun.dan bentuk sastera tradisional. “Usman Awang: Penghubung sastera moden dengan akar tradisi!”. zaman dan tuntutan kebebasan. Muhammad Hj. berukur dan harus terkawal. Cita rasanya yang halus pula membimbing penyair untuk mencapai bahasa yang dianggap unggul ini.

2004. 1991. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa Dan Pustaka 21 . 1976. Usman Awang Dalam Esei dan Kritikan.BIBLIOGRAFI Abdul Rassid Haji Subet. Kuala Lumpur : Tratra Publishing & Trading Sdn Bhd Shahnon Ahmad. 1989. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka Umar Junus. 2004. Sastera Sebagai Seismograf Kehidupan. Perkembangan Puisi Melayu Moden. Perisa : Jurnal Puisi Melayu. Gejala : Esei Dan Kritikan Puisi Melayu Moden 1955 – 1986. Sastera Dalam Esei. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa Dan Pustaka Halilah Haji Khalid. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa Dan Pustaka Ahmad Kamal Abdullah. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa Dan Pustaka Kamal Abdullah. 1983.

NOTA HUJUNG 22 .

hlm 61.org . Usman Awang Dalam Esei dan Kritikan. keraguan. Halilah Haji Khalid. rhyme. kesangsian. Halilah Haji Khalid. iaitu sewaktu diadakan Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu di Johor Bahru Prof Emeritus Datuk Dr Nik Safiah Karim merupakan antara tokoh dan cendekiawan tanahair yang aktif memperjuangkan kedaulatan bahasa Melayu. menuntaskan mengusahakan supaya menjadi lengkap dan menyeluruh. Some poets have explained that free verse. hlm 132-133.wikipedia. despite its freedom. must still display some elements of form. beliau juga gigih memperjuangan kedudukan serta kebajikan kaum wanita tanahair. memetaforakan menjadikan pemakaian kata atau kata-kata sbg metafora. Most free verse. kumpulan puisi yang diterbitkan sempena terpilihnya Usman Awang sebagai penerima S. Halilah Haji Khalid. boleh menimbulkan lebih daripada satu makna atau tafsiran. usaha dsb) menuntaskan. Kuala Pilah. Diksi mengikut takrif Kamus Dewan edisi empat bermaksud pemilihan dan penggunaan kata yang tepat dan berkesan untuk mengungkapkan idea (peristiwa dll) secara bertulis atau lisan. Bahagian pertama mempunyai 52 buah sajak yang dihasilkan antara tahun 1949-1966 manakala bahagian kedua mempunyai 32 buah sajak hasil ilham tiga tahun. penuntasan perbuatan (proses. Tuntas mengikut takrif Kamus Dewan edisi empat bemaksud (bersifat) menyeluruh dan lengkap. meragukan). or any other musical pattern. kekaburan. 48-49 Gelombang yang memuatkan 84 buah sajak karya penyair Sasterwan Negara Usman Awang dibahagikan kepada dua bahagian iaitu Bintang Mengerlip dan Debu Berterbangan. Negeri Sembilan. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 . Halilah Haji Khalid. menjadikan tuntas. Usman Awang Dalam Esei dan Kritikan. hlm 147. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Taksa mengikut takrif Kamus Dewan edisi empat bermaksud mempunyai makna yang kabur (menyangsikan. 1958-1960. Halilah Haji Khalid.1 Zainal Abidin bin Ahmad atau lebih dikenali dengan panggilan Zaba banyak memberi sumbangan yang besar terhadap Bahasa Melayu dan beliau juga dikenali sebagai seorang nasionalis Melayu yang gigih. Halilah Haji Khalid. Usman Awang Dalam Esei dan Kritikan. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. however nebulous. hlm. Metafora mengikut takrif Kamus Dewan edisi empat bermaksud (métafora) (Lin) pemakaian katakata yg menyatakan sesuatu makna atau maksud yg lain drpd makna biasa atau makna sebenar perkataan yg berkenaan (sbg perbandingan atau kiasan).en. ketidakpastian (bkn sesuatu makna): adanya imbuhan-imbuhan membantu menghilangkan ~ sesuatu ayat. 2004. Namun selain perjuangan lingustik ini. for example. Usman Awang Dalam Esei dan Kritikan. thus retaining a potential degree of linkage. Usman Awang Dalam Esei dan Kritikan.E. Februari 1983. self-evidently continues to observe a convention of the poetic line in some sense. Write Award 1982. Beliau dilahirkan pada 16 September 1895 di Kampung Batu Kikir. hlm 60. Halilah Haji Khalid. Memandangkan jasa-jasa Zaba dalam bidang bahasa dan persuratan Melayu beliau telah dianugerahkan gelaran 'Pendeta' pada tahun 1956. Usman Awang Dalam Esei dan Kritikan. with more traditional forms. Dedikasi beliau yang tidak boleh dinafikan menjadikannya disegani ramai dan menjai idola kepada anak-anak muda di institusi pengajian tinggi yang mengikuti bidang linguistik dan sastera. 15 16 . Usman Awang Dalam Esei dan Kritikan. hlm 74 Free verse is a form of poetry that refrains from meter patterns. dibicarakan oleh Dinsman dalam Dewan Sastera. hlm 131. at least in written representations.A. ketaksaan perihal (keadaan dsb) taksa. 2004. Sumber dari laman sesawang www. ketuntasan keadaan atau hal tuntas. Salam Benua.

Halilah Haji Khalid. Usman Awang Dalam Esei dan Kritikan. Bila kembali ke tanah air puisi-puisi beliau mendapat perhatian para pengkritik 18 19 20 . Beliau banyak menghabiskan usianya di luar negara dan mula menulis puisi yang kebanyakannya dalam bahasa Inggeris. hlm 70. hlm 65-66. Usman Awang Dalam Esei dan Kritikan. Sasterawan Negara Muhammad bin Haji Salleh hanya mula dikenali umum di tanah air sebagai penulis pada akhir tahun 1960-an meskipun beliau sebenarnya telah menulis lebih awal lagi. Paralelisme mengikut takrif kamus Dewan edisi empat bermaksud pembentukan rangkap (ayat) yg seimbang dgn satu bahagian mengulang bentuk (erti) bahagian lainnya (bkn puisi).17 Halilah Haji Khalid.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful