Makna Stail/ Gaya

Kata stail atau gaya berasal daripada bahasa Latin, stilus, bahasa Greek pula, stylos bermaksud “manner of writing.” Gaya atau stail ialah keseluruhan proses yang diperguna untuk memindahkan fikiran penulis kepada bahasa sebagai media utama karya sastera. Robert P. Warren dan Cleanth Brooks pula menyatakan bahawa stail merujuk kepada pemilihan dan penyusunan bahasa penulis. Jelaslah bahawa stail mempunyai hubungan dengan peribadi atau pemikiran seseorang penulis (Seiichi Makino, 1972 : 243). Stail atau gaya dalam karya kreatif dapat dianggap sebagai jalinan penulisan yang berhubung dengan diksi, imej, imajan, sintaksis dan unsur-unsur bunyi. Penulis karya kreatif menulis dengan stail yang tersendiri. Penggunaan bahasa adalah sesuai dengan apa yang ingin disampaikannya untuk memberi kesan estetik kepada pembaca.

Dalam konteks penulisan sajak, gaya dianggap sebagai cara penyair menggunakan bahasa untuk menimbulkan kesan tertentu. Apabila sajak dibaca atau dihayati, kesan estetik sajak dapat dirasai pembaca. Pembaca dapat mengesan stail yang dipilih atau digunakan oleh seseorang penyair dalam sajak-sajaknya. Perbicaraan tentang stail atau gaya bahasa dalam hubungannya dengan kesusasteraan sebenarnya adalah pembicaraan yang khusus tentang

penggunaan bahasa. Maksud gaya bahasa dalam sajak ialah cara penyair memberikan watak kepada penulisannya dengan memperguna bahasa sebagai media untuk menyalurkan idea atau perutusan kepada pembaca. Penyair 1

haruslah bijak menggunakan bahasa dalam sajaknya. Kebijaksanaan penyair menggunakan bahasa yang tepat, segar dan asli akan dapat memperlihatkan ciri keindividualan dan peribadi kepenyairannya serta mempamerkan warna kepada keindahan sajak-sajaknya.

Stilistik

Dalam disiplin linguistik, terdapat stilistik. Stilistik merujuk kepada penggunaan prinsip-prinsip linguistik terhadap bahasa sastera. Stilistik atau ilmu gaya dapat diangap sebagai kajian variasi linguistik. Variasi linguistik ini mempunyai hubungan yang rapat dengan konteks teks dan konteks situasi. Stilistik mempunyai hubungan yang rapat dengan disiplin sosiolinguistik dan dialektologi. Kedua-duanya pula merupakan cabang linguistik.

Beberapa pendapat lain yang dapat dikutip tentang stilistik ialah yang pernah diutarakan oleh Donald C. Freeman (1970 : 4). Baginya stilistik itu melihat penggunaan bahasa yang menyimpang atau deviasi daripada norma-norma tatabahasa, penggunaan pengulangan dan meminjam usaha-usaha pengarang (dalam konteks ini penyair) untuk mendapatkan kepadatan tulisannya. J. Middleton Murry pula berpendapat bahawa stilistik itu ialah gaya sebagai sesuatu yang istimewa, sebagai teknik eksposisi, pencapaian estetika dan pernyataan sikap penulis. Pemilihan kata dan penyusunan struktur ayat itu memperlihatkan ciri-ciri keperibadian penulis.

2

Masingmasing penyair ternama seperti Chairil Anwar. Dalam kajian puisi. morfologi dan sintaksis. Penerapan unsur-unsur linguistik-stilistik dalam menilai karya-karya sastera sebenarnya dapat membantu disiplin kritikan sastera supaya lebih mantap. stail dan deviasi lebih ternampak pada karya-karya puisi. stilistik melihat kaitan bahasa puisi dengan unsur linguistik seperti fonologi. Dalam kajian stilistik. Sutardji Calzoum Bachri. Sitor Sitomurang. W. Salleh. Stail Kepenyairan Karya kreatif dalam genre puisi dan prosa tidak sama dengan karya non-kreatif. 3 . Amir Hamzah dan Sapardi Djoko Damono dan sebagainya di Indonesia atau Muhammad Hj.S. Stilistik juga melihat diri puisi sebagai bahasa kreatif yang membenarkan terjadi deviasi/ penyimpangan dalam aspek-aspek linguistik secara eksplisit mahupun implisit. dan Tahap penghayatan karya-karya sastera itu dapat diangkatkan lagi tingkatnya. Pengarang-pengarang karya kreatif lebih menjurus kepada stailnya yang tersendiri dalam proses penciptaannya.Bahasa sastera khasnya bahasa puisi paling menonjol deviasi atau penyimpangan bahasa. karya-karya sastera dianalisis dengan menggunakan pendekatan linguistik. Tujuan utama ialah untuk melihat dan mengesan nilai estetik atau gaya pemakaian bahasa dalam diri karya-karya tersebut. Baha Zain. Jika dibandingkan antara puisi dengan karya prosa.Rendra. beraneka ragam. Kassim Ahmad.

Latiff Mohidin dan Kemala di Malaysia. Stail dan deviasi adalah warna peribadi penyair itu sendiri. Dalam proses penciptaan puisi itu sendiri.Usman Awang. soal kongkongan tatabahasa tidak dikenakan terlalu ketat. mempunyai stail kepenyairan tersendiri. Stail kepenyairan seseorang penyai lebih terlihat sangat intim dengan unsur deviasi bahasa yang dipakai. Deviasi merupakan sebahagian daripada gagasan stilistik. Dan stail juga adalah sebagai eksploitasi ragam bahasa dalam berkarya. Kritikawan sastera yang memakai acuan linguistik lebih melihat aspek deviasi dalam bahasa puisi. 4 . Stail itu dalam proses penciptaan puisi dapat dianggap sebagai hak cipta dan hak diri penyair.. Penyair memang amat tidak menyedari tentang stail yang dimiliki. Deviasi terlalu lumrah terdapat dalam proses dan ciri penglahiran puisi. Sifat sajak sendiri mempunyai kebebasan pemakaian dan penggunaan apa sahaja unsur-unsur bahasa untuk penyampaian mesej penyair kepada khalayak. Stail berpuisi yang terpancar pada puisi-puisi seseorang penyair dapat mewarnai ciri peribadi kepenyairannya. Genre puisi/ sajak yang terhasil tetap mengandungi beberapa bentuk deviasi kerana setiap penciptaan itu terhasil melalui proses dan ciri-ciri tertentu. Tetapi pengkritik yang kuat dan berperanan besar dalam menyelami stail yang wujud dalam diri sajak-sajaknya yang tercipta.

puisi terbina bercirikan bahasa yang baik dan disusun dengan sebaiknya. tetapi isinya padat serta penuh makna. bahasa yang indah dikaitkan dengan sesebuah puisi. Hal ini telah sekian lama dimanfaatkan oleh penyair. Lantaran itu. Walaupun dalam bahasa yang singkat dan ringkas dalam sesebuah puisi. Melalui puisi. sesuai dan jitu akan membina nilai pemikiran yang besar apabila dibaca atau diungkapkan Pada umumnya. bahasa memang menjadi alat penting dalam soal menyampaikan maksud. jalinan diksi dan mainan ritma dalam ayat memberi pemaknaan yang cukup besar dalam pengertian sesebuah pengucapan. bahasa merupakan satu daripada wahana perhubungan dan komunikasi antara manusia. Elemen keindahan bahasa bukan sahaja dituntut dalam sesebuah puisi tetapi juga dalam pengucapan yang mampu memberi kesan dan rangsangan kepada pendengarnya. manakala gaya bahasa pula 5 .Pendahuluan Selalunya. Pengucapan yang baik dan indah melalui pemilihan kata. Puisi dianggap sebagai wadah peluahan rasa. bukan semua mampu mentafsirkan lapis makna bagi setiap diksi yang digunakan. Sama ada puisi tradisional atau moden. Justeru. Bahasa lazimnya diertikan sebagai satu sistem lambang pertuturan yang arbitrari yang digunakan oleh manusia sebagai alat untuk berhubung. Keindahan dan keunikan bahasa sebagai satu pengucapan mampu merungkaikan perasaan yang terdapat dalam pemaknaan ungkapan tersebut. Seperti yang kita sedia maklum. Sebagai satu keperluan sosial. bahasa yang ditekuni dengan pemilihan kata yang tepat. seseorang penyair bercerita tentang sesuatu yang cukup besar dalam nilai fikirannya yang hendak dikongsi dengan umum.

medium atau bahasa pengantar. gaya boleh saja berdasarkan kebolehan individu mengungkapkan kata-kata. gaya popular atau 6 . the way the writer expresses his thoughts in language. berdasarkan subjek atau bidang. Watkin et. Effective writing always involves the choice of words within sentences which basically express the same idea may seem vastle difference is usually due too style… The pattern and rhythm of your sentences should be varied. dan ungkapan tertentu. ilmiah. Dalam konteks puisi. iaitu pemikiran serta perasaannya ke dalam puisi. “ Gaya bahasa itu ialah rupa susuk bahasa yang dipakai apabila bercakap atau mengarang. cara susunan atau bentuk peribahasanya. Bahasa dalam sesebuah puisi perlu juga memperlihatkan kehalusan. ikatan ayatnya. jalan bahasanya. bahasa adalah alat yang digunakan oleh penyair untuk memindahkan pengalaman jiwa.bermaksud cara atau bentuk bahasa yang digunakan dalam pertuturan atau penulisan untuk menimbulkan kesan-kesan tertentu. iaitu tentang perkataannya.al (1865) pula menyebut: “Style is the manner of writing. khususnya puisi untuk menimbulkan kepelbagaian kesan kepada audien pembaca atau pendengarnya. misalnya falsafah. frasa. ayat.” Secara globalnya. berdasarkan masa.” Hal ini ditegaskan lagi oleh Nik Safiah Karim 2(1988) yang menganggap gaya sebagai cara mengungkapkan bahasa. Definisi Gaya Menurut Za’ba 1 (1962). menulis dan seterusnya. kesempurnaan dan kemuliaan pembentukan serta penyusunannya sebagai syarat-syarat keindahan bahasa sastera. Gaya bahasa lazimnya melibatkan aspek-aspek kesesuaian penggunaan perkataan. pleasing and appropriate to your subject matter and your own personality. iaitu cara bertutur.

pilihan dan gaya deduktif atau pengajaran dan seterusnya gaya berdasarkan tujuan. iaitu:• • • Tahap 40-an hingga 50-an (Antologi Gelombang: 1961)4 Tahap 60-an (Antologi Duri & Api: 1967) Tahap 70-an hingga 80-an (Antologi Salam Benua: 1982)5 7 . Usman Awang atau Tongkat Warrant dalam sajak-sajak beliau yang boleh dibahagikan kepada tiga tahap3. Esei ini akan menganalisis aspek gaya bahasa SN Datuk Dr.

dalam sajak Jiwa Hamba. Oleh itu. (Jiwa Hamba: 1949) 8 . • Analisis Gaya Bahasa sajak-sajak Usman Awang pada Era 60-an. Contohnya. iaitu:- Termenung seketika sunyi sejenak.6 Yang sering diungkapkan oleh Usman Awang ialah unsur-unsur bentuk dan di dalam bentuk itu terangkum bunyi dan sajak-sajak pantun serta syair. Analisis Gaya Bahasa Puisi Usman Awang Era 40-an hingga 50-an Sajak-sajak Usman Awang pada akhir tahun-tahun 40-an dan awal tahun 50-an (Antologi Gelombang: 1961) dengan jelas sekali memperdengarkan nada.Analisis Gaya Bahasa Puisi Usman Awang Dalam usaha menganalisis gaya bahasa secara terperinci. penyair mengambil bentuk quatrain dan memberikan penekanan terhadap bunyi seperti yang terdapat pada rangkap pertama. • Analisis Gaya Bahasa sajak-sajak Usman Awang pada Era 70-an dan 80-an. iaitu:• Analisis Gaya Bahasa sajak-sajak Usman Awang pada Era 40-an hingga 50-an.sajak-sajak Usman Awang boleh dibahagikan kepada tiga tahap atau era. suara. irama dan pergerakan baris yang mendengungkan setia dan jujur sifat serta peribadi puisi Melayu lama kembali. Hidup terasa diperbudak-budak. dalam sajak-sajak Jiwa Hamba dan Gadis Suci beberapa unsur bentuk dikutip dan diadunkan kembali7. Hanya suara melambung tinggi. Kosong dijiwa tiada penghuni.

maka rentak yang terhasil daripadanya pun berentak pantun. yakni empat baris serangkap (quatrain). Contoh: Ingatkan kembali kata sakti. gaya Usman banyak dipengaruhi oleh gaya pantun. a. b. yang dapat mempengaruhi pembaca atau pendengar dan dapat dirubah perasaan atau pemikirannya oleh penyair. Kita dirikan jiwa merdeka. Di atas robohan Kota Melaka. Gaya inilah yang telah menguasai keseluruhan kegiatannya. Demi bahang kesedaran berapi. b.8 Kosa-kosa kata ‘sakti’. kemanusiaan dan kemerdekaan pada era tersebut. bahasa adalah alat atau wahana yang magis. Dalam puisi-puisi awal Usman. Usman ternyata berhasrat untuk mengekalkan gaya tradisi melalui sajak ini.Selain bentuknya yang bercorak Puisi Melayu Lama. Oleh sebab bentuknya seperti pantun. biarpun kita kemudiannya dapat menatap beberapa banyak perubahan. ‘berapi’. kuasa bahasa ini 9 . ‘Melaka’ dan ‘merdeka’ yang turut terungkap di dalam rangkap 4 sajak yang sama jelas memperlihatkan gaya perlambangan diksi9 dalam sajak-sajak Usman pada era 40-an hingga 50-an untuk menimbulkan semangat nasionalisme dan cita-cita untuk memperjuangkan kebebasan masyarakat. (Jiwa Hamba: 1949) Pada Usman. iaitu hujung rima setiap baris berentak a.

Dengarkan bait pengalaman. ‘ Sekiranya kita teliti kepopularan Usman Awang yang hampir menjadi sebagai satu institusi di Malaysia. yakni a. i. Misalnya. ‘lagu Tuhan’. Menurut Ismail Hussein. yakni unsur-unsur metafora11 dan personafikasi. merendahkan dan melembutkan suara penyair dan seterusnya mengesani seluruh suasana sajak. Dewan Sastera – Oktober 1983) 10 . berlari dengan ulangan vokal yang banyak. kata-kata seperti ‘bisik daundaun. ‘Gadis dan Ayat Suci’ misalnya:Suara yang manis dalam bisik daun-daun. (Gadis dan Ayat Suci: 1950) Kita mendengarkan kehalusan bunyi-bunyi yang rendah dan merdu. Kosa-kosa kata seperti ‘teratai senyum’ dalam sajak ‘Gadis Suci’ (1950) menonjolkan ciri-ciri personifikasi yang amat ketara sekali. dalam sajak ‘Gadis dan Ayat Suci’ (1950).’ (Rahman Shaari.datang daripada nada yang rendah. beralun lembut dan harmonis. Redup menyusup di bawah langit bertirai sepi. Beralun lagu Tuhan di sayap angin malam. maka ini adalah akibat daripada sikap tradisionalnya dan sikap steoreotaipnya. u. 10 Sajak-sajak Usman Awang pada era ini turut memaparkan gaya perbandingan atau kiasan. Dari sinar hatinya membaca ayat-ayat suci. dan ‘bibir syurga’ memperlihatkan unsur metafora yang berkesan. iaitu bertentangan dengan sikap individualistik penyair moden. Gadis tetangga (simpatiku pada matanya yang buta).

Analisis Gaya Bahasa Puisi Usman Awang pada Era 60-an Sungguhpun Usman Awang amat akrab dengan gaya tradisi. boleh dikatakan gaya bahasa Usman Awang pada era 40-an hingga 50-an banyak dipengaruhi dan berhubungan rapat dengan bentuk puisi Melayu tradisional. Antara lain seperti bait pertama dalam sajak ‘Kelopak Rasa’. Jika rasa ini seperti angin malam Bertiup dari laut dan gunung Melampaui tanah-tanah subur dan ladang menghijau Hati ini akan menghembuskan bahagia yang melimpah Bergetar bagai riak di tasik hati Bulan cerah Kepada setiap benda Supaya sama mencecah (Kelopak Rasa: 1964) 11 .Secara tuntas12nya. namun terdapat beberapa sajak karya beliau yang menyimpang daripada gaya sajak era 40-an hingga 50-an.

iaitu:Jika rasa ini seperti angin malam (Kelopak Rasa: 1:1) bergetar bagai riak di tasik hati (Kelopak Rasa: 1:5) Pembentukan kata ‘tasik hati’ pula menampilkan gaya perbandingan metafora. Usman Awang biasanya mencampurkan imej alam ‘tasik’ dan manusia ‘hati’. Pada dekad 60-an. dan misteri. maka makna yang agak penuh juga dibawakannya di samping siratan konotasi yang luas. Mungkin yang diberikannya ialah sifat-sifat kedinginan. malah beliau melihat: 12 . dari perjalanan dan pergerakan kita. dan menjadi inti kepada metaforanya. yakni yang satu melengkapi yang lainnya. Sesungguhnya.Perkataan ‘rasa’ itu sendiri memperlihatkan beban makna yang taksa13 dan makna ini ditambah pula apabila dibandingkan dengan ‘angin malam’ yang menuntut pembaca memberikan makna khusus kepadanya. konsep. Usman juga sering kembali kepada kekayaan peribadi Melayu untuk menguatkan karya modennya. Kedua-duanya digunakan sebagai bahagian penting dalam semua jenis sajak Usman.14 Selain itu. alam melatari hidup manusia. Kuntum-kuntum sajak Usman mengundang kita untuk mengisi makna ke dalamnya. tetapi oleh sebab begitu lama digunakan dalam konteks perasaan. kesegaran. dan manusia bergerak dalam latarnya. Kata-kata seperti ‘bahagia yang melimpah’ dan ‘riak’ bukan sahaja menjadi kata nama atau kata kerja biasa. gaya perbandingan atau gaya kiasan bercirikan penggunaan simile dapat dilihat pada baris-baris sajak yang sama.

b. Ini menunjukkan bahawa Usman Awang masih mengekalkan gaya bahasa puisi Melayu tradisional. Selain itu.a. Sajak ‘Anak Jiran Tionghua’ (Puisi-puisi Pilihan Sasterawan Negara Usman Awang: hal.b.b.a).Bidal pusaka nenek moyang Bukan sekadar pemanis kata Tapi bukti kebenaran hakikat. tetapi di tempat-tempat lainnya hanya dihubungkan atau dirujuk kepadanya. Melihat keduanya bergurau senda. Kilat matanya memanggil Iskandar. seperti yang dapat dilihat dalam rangkap pertama sajak tersebut: Begitu kecil ia berdiri di tepi pagar. Banyak juga metafora ini diciptanya sendiri dengan pandangannya bahawa kiasan dan perbandingan: “haruslah tepat segar asli” (Sikap & Pemikiran Usman Awang: hal. (Anak Jiran Tionghua: 1962) Kata-kata ‘kilat’ dan ‘berkaca’ dalam contoh di atas selain puitis juga padat dan tepat gambaran.b). rangkap 3 (a.a. iaitu:- 13 . gaya perbandingan personifikasi atau pengorangan jelas terpancar pada baris kedua rangkap tersebut. (Gema: 1966) Kadang-kadang metaforanya dibina dengan mengambil seluruh bidal dan peribahasa lama.165). Siapa lalu siapa berkaca.a.117) pula mempunyai susunan rima di rangkap 1 (a.b) dan rangkap 5 (a.

iaitu pengulangan kata. maka Usman juga berubah. tetapi dibenarkan mengikut alir ras dan ucapan harian. walaupun perlahan-lahan dengan zamannya. “Suara dari Pusara” (1968). baris dan rangkap pada dekad 60-an. “Darah Doa” (1966). Beliau percaya bahawa puisi menjadi sebahagian daripada seluruh masyarakatnya dan penyair harus peka oleh sebab puisi memperjuangkan masyarakat itu. Perhatikan sajak “GEMA” (Tablo. Diksinya tidak diperindah. “Kehilangan Nama” (1967). irama yang agak lembut dan gemalai harus dipercepat dan dinyaringkan suaranya. Tetapi Usman juga berubah dengan suasana zamannya. Aminuddin Baki: 1966) di bawah:- 14 . dan “Kambing Hitam” (1969) memperlihatkan suatu perubahan yang amat ketara dari segi bentuk baris dan telah menyeberang masuk ke genre prosa dan hampir memutuskan hubungan dengan konsep puisi tradisional yang lebih berbentuk lagu.16 Peribadi dan jiwa puisi Usman masih Melayu walaupun kulit. Sajak-sajak ini berbentuk prosa naratif dan memuatkan beberapa cebisan bahasa harian. Apabila rakyat mulai bebas dan unsur-unsur verse libre15 mendapat sambutan.Kilat matanya memanggil Iskandar (Anak Jiran Tionghua: 1962) Usman mulai menggunakan gaya bahasa pengulangan. Usman bergerak dan berubah dengan keperluannya. Sajak-sajak “Cahaya” (1965). ungkapan. Gerak pantun yang perlahan. wajah dan bentuk luarannya sering mengalami eksperimen dan inovasi.

suatu persembahan yang berdasarkan kekuatan. sumber bahasa sastera pertamanya yang berpusat kepada 15 .17 Jelas kepada kita bahawa gaya bahasa Usman pada dekad 60-an masih terikat kepada tradisinya. “Balada” Usman Awang ialah bentuk naratif panjang. tetapi sering pula ditambahkan dengan bentuk retorik dan drama. Contoh sajak-sajak yang bercirikan “tablo” ialah “Cahaya” (1965) manakala “Kambing Hitam” (1969) memaparkan bentuk “Balada”. kemerduan unsur-unsur bahasa dan ucapan. Kedua-dua unsur ini menjadi ranting kepada perkembangan gayanya. iaitu “balada” dan “tablo”.Suara I Dua puluh enam Januari Seribu sembilan ratus dua puluh enam Matahari pagi memancarkan sinar Angin sepoi menyampaikan khabar Untuk keluarga di daerah Chemor Bahawa seorang putera telah dilahirkan Ah. cuma putera biasa dari keluarga takwa Yang nanti besar dari sejuk bumi kota timah Didakinya hidup dalam semangat Melengkap diri Dadanya ilmu jiwanya iman hatinya budi (Gema: 1966) Pada era ini juga Usman Awang juga telah memperkenalkan dua bentuk baru dalam sajak ciptaan beliau. “Tablo” pula semacam sandiwara untuk suara.

Lihat misalnya bait-bait sajak yang berikut:- Akan kupintal buih-buih Menjadi tali Mengikatmu Akan kuanyam gelombang-gelombang Menjadi harapan Ranjang tidurmu Akan kutenun awan-gemawan Menjadi selendang Menudungi rambutmu (Kekasih:1971) 16 . tetapi ditambah juga dengan bahasa syair. dengan sukatan dan nada yang sesuai. gurindam. hikayat dan juga bahasa puisi yang digunakan dalam tahun 1930-an. Beliau juga meletakkan bahasa yang bersih sebagai unggul sasteranya.18 Meskipun demikian. dengan sopan-santun. kita masih menemukan imej dan diksi yang mengingatkan kita cara penyair tradisional menggubah gambar hati yang dibahagiakan cinta muda. Analisis Gaya Bahasa Sajak-sajak Usman Awang pada era 70-an hingga 80-an Pada tahun 1971 pun.pantun. bahasa Usman yang biasanya lembut dapat memberikan kesan yang mesra. Ayat-ayatnya selalu disaring dan disampaikan dengan mengikut adab dan kebiasaan berbahasa.

mersik dan yang melukiskan dunia indah. Tetapi perlu ditegaskan di sini. Bait-bait “Kekasih” ini juga berlandaskan sesuatu struktur yang terbahagi kepada tiga baris. terutama dalam sajak-sajak yang bertemakan perjuangan seperti “Benarkah Ketam Mengajar Anaknya Berjalan Betul?” (1979) dan “Selembar Kamus Kemiskinan” (1984). baris dan rangkap turut hadir dalam sajak-sajak Usman Awang untuk menimbulkan irama atau suasana muzikal untuk mengindahkan pendengaran. gaya pengulangan kata. Dalam susunan begini hanya kata-kata yang diganti. Unsur fantasi yang ditambah kepada tema kasih sayang mengangkat kita ke alam atau dunia di luar kenyataan. Pada era 70-an dan 80-an ini. terutama yang lembut. Kutipan daripada “Kekasih” ini juga ialah contoh yang baik untuk suatu gaya tradisional. yang diulang hingga akhir sajaknya. iaitu pengulangan baris atau struktur bait yang dikenal sebagai teknik paralelisme19. namun beliau juga sering menggunakan bahasa yang lebih nyaring dan tegas nadanya. Misalnya dalam baris pertama bait pertama frasa “kupintal” diubah menjadi “kuanyam” dalam bait kedua.Betapa penyair peka akan bunyi-bunyi bahasa Melayu. Contoh ketiga-tiga tujuan serta kesan ini dapat dirasakan dalam petikan puisi yang berikut:17 . menegaskan maksud tertentu sebagai persoalan utama dan menarik tumpuan perhatian atau pendengaran. ungkapan. manakala bentuknya kekal. walaupun Usman popular kerana bahasa dan tekniknya yang dekat kepada tradisi Melayu. Paralelisme ini memberikan rentak yang tertentu dan teratur yang akhirnya mencipta suatu irama yang stabil dan berulang-ulang. Seterusnya “buih-buih” bait pertama menjadi “gelombang-gelombang” pada bait kedua.

Di samping itu. Usman telah menyambung tradisinya. Kedudukan pengulangan tersebut telah berhasil menarik tumpuan perhatian atau pendengaran yang tidak dipaksa. klausa dan sintaksis untuk mengungkapkan nilai-nilai dan hak-hak kemanusiaan tanpa takut untuk menyatakan yang benar. iaitu titik persoalan utama puisi tersebut. kehalusan serta kelembutan pengucapannya semakin memperkuat dan memperdalam kesan pernyataan kehampaan terhadap kemusnahan keindahan alam yang asli. (Balada Terbunuhnya Beringin Tua di Pinggir Sebuah Bandaraya: 1979) Pengulangan ungkapan atau rangkai kata “Selamat Tinggal” yang berbentuk anafora itu berjaya menimbulkan kesan irama atau muzikal yang segar.Selamat tinggal Selamat tinggal wahai awan Selamat tinggal matahari Selamat tinggal bulan Selamat tinggal kupu-kupu sayang Selamat tinggal wahai Burung-burung bersarang Selamat tinggal anak-anak bermain riang. Sajak-sajak terbaru Usman Awang pada dekad 1990-an masih jelas mempertahankan tradisi berpuisi dengan menggunakan kata-kata. frasa. memberikannya suatu lafaz yang segar di persada tanah air. 18 .

Nafasnya kadang-kadang dipendekkan atau dipanjangkan untuk memenuhi ciri-ciri kontemporari yang ditandai oleh pelbagai eksperimen penyesuaian dan percubaan cara berbicara. dan bahasa yang bersahaja tetapi sinis untuk sajak-sajak yang lain. Kecantikan ini dicipta dengan landasan 19 . dapat disimpulkan bahawa sajak-sajak Usman Awang pada era 40-an hingga 50-an. sesuai dengan zamannya. Dapatlah disimpulkan di sini bahawa Usman menganggap bahawa bahasa sesebuah puisi haruslah cantik serta sesuai. banyak memaparkan gaya bahasa pantun. kita dapat merasakan keindahan hidup. Sajak-sajak beliau pada era 70-an semakin stabil dan mantap serta dihalusi lagi pada tahun-tahun 80-an dan 90-an melalui eksperimen-eksperimen hingga menyeberang masuk ke dunia prosa naratif dan hampir memutuskan hubungan dengan konsep puisi tradisional yang lebih mendekati lagu. Ciri-ciri tradisional Usman semakin berubah pada era 60-an. Penyesuaian bentuk dan gaya Melayu pada zaman tersebut sebenarnya ialah suatu siri eksperimen yang separuh sedar dan separuh spontan. Bentuk baris puisipuisinya tidak lagi berjumlah empat tetapi dikurangkan menjadi tiga atau dua. Dengan bahasa lembut romantik untuk sejumlah sajak. Kejayaan Usman dalam beberapa buah sajaknya yang popular terletak pada kebolehannya memadukan sifat romantik serta sifat seriusnya itu. iaitu intipati ciri puisi Melayu tradisional. Usman mengukir nama sebagai penyair yang amat penting dalam petak kesusasteraan tanah air. sehingga kadang-kadang dalam kesedihan tragedi. ataupun ditambah menjadi lima dan enam.Rumusan: Setelah mengkaji dan menghalusi sajak-sajak Usman Awang sejak era 40-an hingga 80-an. Bahasa mutakhir Usman lebih mendekati maksud asal dan objektif.

Cita rasanya yang halus pula membimbing penyair untuk mencapai bahasa yang dianggap unggul ini. “Usman Awang: Penghubung sastera moden dengan akar tradisi!”. Muhammad Hj. Kecantikan dan kesesuaian ini juga menolong memadukan karya-karyanya.dan bentuk sastera tradisional. Konsep puisi beliau amat bergantung kepada prinsip bahawa bahasa bersopan santun. 20 . zaman dan tuntutan kebebasan. manakala kesesuaian ditentukan oleh tema.Salleh20. persis kata SN Dr. berukur dan harus terkawal.

2004. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa Dan Pustaka Ahmad Kamal Abdullah. Kuala Lumpur : Tratra Publishing & Trading Sdn Bhd Shahnon Ahmad. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa Dan Pustaka Halilah Haji Khalid. Sastera Sebagai Seismograf Kehidupan. 1983. 1976. Perisa : Jurnal Puisi Melayu. 1991. 1989. Sastera Dalam Esei. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa Dan Pustaka 21 . Gejala : Esei Dan Kritikan Puisi Melayu Moden 1955 – 1986. 2004. Perkembangan Puisi Melayu Moden. Usman Awang Dalam Esei dan Kritikan.BIBLIOGRAFI Abdul Rassid Haji Subet. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa Dan Pustaka Kamal Abdullah. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka Umar Junus.

NOTA HUJUNG 22 .

2004. 1958-1960. hlm 61. hlm 147. at least in written representations. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Dedikasi beliau yang tidak boleh dinafikan menjadikannya disegani ramai dan menjai idola kepada anak-anak muda di institusi pengajian tinggi yang mengikuti bidang linguistik dan sastera. Halilah Haji Khalid. hlm 74 Free verse is a form of poetry that refrains from meter patterns. Februari 1983. Salam Benua. must still display some elements of form. Beliau dilahirkan pada 16 September 1895 di Kampung Batu Kikir. Most free verse. Usman Awang Dalam Esei dan Kritikan. keraguan. hlm 132-133. Halilah Haji Khalid. beliau juga gigih memperjuangan kedudukan serta kebajikan kaum wanita tanahair. 15 16 . Negeri Sembilan. menjadikan tuntas. kumpulan puisi yang diterbitkan sempena terpilihnya Usman Awang sebagai penerima S. Sumber dari laman sesawang www. Halilah Haji Khalid. or any other musical pattern. meragukan). Halilah Haji Khalid. ketidakpastian (bkn sesuatu makna): adanya imbuhan-imbuhan membantu menghilangkan ~ sesuatu ayat. boleh menimbulkan lebih daripada satu makna atau tafsiran. Diksi mengikut takrif Kamus Dewan edisi empat bermaksud pemilihan dan penggunaan kata yang tepat dan berkesan untuk mengungkapkan idea (peristiwa dll) secara bertulis atau lisan. dibicarakan oleh Dinsman dalam Dewan Sastera. Usman Awang Dalam Esei dan Kritikan. with more traditional forms. thus retaining a potential degree of linkage.E. Usman Awang Dalam Esei dan Kritikan. Namun selain perjuangan lingustik ini. Usman Awang Dalam Esei dan Kritikan. usaha dsb) menuntaskan. memetaforakan menjadikan pemakaian kata atau kata-kata sbg metafora. menuntaskan mengusahakan supaya menjadi lengkap dan menyeluruh. for example. ketaksaan perihal (keadaan dsb) taksa. kekaburan. Kuala Pilah. kesangsian. however nebulous. hlm. Tuntas mengikut takrif Kamus Dewan edisi empat bemaksud (bersifat) menyeluruh dan lengkap.A. self-evidently continues to observe a convention of the poetic line in some sense.org . Usman Awang Dalam Esei dan Kritikan.en. rhyme. Write Award 1982. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Halilah Haji Khalid. 2004. ketuntasan keadaan atau hal tuntas. iaitu sewaktu diadakan Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu di Johor Bahru Prof Emeritus Datuk Dr Nik Safiah Karim merupakan antara tokoh dan cendekiawan tanahair yang aktif memperjuangkan kedaulatan bahasa Melayu. Metafora mengikut takrif Kamus Dewan edisi empat bermaksud (métafora) (Lin) pemakaian katakata yg menyatakan sesuatu makna atau maksud yg lain drpd makna biasa atau makna sebenar perkataan yg berkenaan (sbg perbandingan atau kiasan). Halilah Haji Khalid.1 Zainal Abidin bin Ahmad atau lebih dikenali dengan panggilan Zaba banyak memberi sumbangan yang besar terhadap Bahasa Melayu dan beliau juga dikenali sebagai seorang nasionalis Melayu yang gigih. hlm 131. Usman Awang Dalam Esei dan Kritikan. despite its freedom. Usman Awang Dalam Esei dan Kritikan. Memandangkan jasa-jasa Zaba dalam bidang bahasa dan persuratan Melayu beliau telah dianugerahkan gelaran 'Pendeta' pada tahun 1956. penuntasan perbuatan (proses. Bahagian pertama mempunyai 52 buah sajak yang dihasilkan antara tahun 1949-1966 manakala bahagian kedua mempunyai 32 buah sajak hasil ilham tiga tahun. Taksa mengikut takrif Kamus Dewan edisi empat bermaksud mempunyai makna yang kabur (menyangsikan. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 . 48-49 Gelombang yang memuatkan 84 buah sajak karya penyair Sasterwan Negara Usman Awang dibahagikan kepada dua bahagian iaitu Bintang Mengerlip dan Debu Berterbangan. Some poets have explained that free verse.wikipedia. hlm 60. Halilah Haji Khalid.

Bila kembali ke tanah air puisi-puisi beliau mendapat perhatian para pengkritik 18 19 20 .17 Halilah Haji Khalid. Paralelisme mengikut takrif kamus Dewan edisi empat bermaksud pembentukan rangkap (ayat) yg seimbang dgn satu bahagian mengulang bentuk (erti) bahagian lainnya (bkn puisi). Usman Awang Dalam Esei dan Kritikan. hlm 70. Sasterawan Negara Muhammad bin Haji Salleh hanya mula dikenali umum di tanah air sebagai penulis pada akhir tahun 1960-an meskipun beliau sebenarnya telah menulis lebih awal lagi. Halilah Haji Khalid. Usman Awang Dalam Esei dan Kritikan. Beliau banyak menghabiskan usianya di luar negara dan mula menulis puisi yang kebanyakannya dalam bahasa Inggeris. hlm 65-66.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful