Makna Stail/ Gaya

Kata stail atau gaya berasal daripada bahasa Latin, stilus, bahasa Greek pula, stylos bermaksud “manner of writing.” Gaya atau stail ialah keseluruhan proses yang diperguna untuk memindahkan fikiran penulis kepada bahasa sebagai media utama karya sastera. Robert P. Warren dan Cleanth Brooks pula menyatakan bahawa stail merujuk kepada pemilihan dan penyusunan bahasa penulis. Jelaslah bahawa stail mempunyai hubungan dengan peribadi atau pemikiran seseorang penulis (Seiichi Makino, 1972 : 243). Stail atau gaya dalam karya kreatif dapat dianggap sebagai jalinan penulisan yang berhubung dengan diksi, imej, imajan, sintaksis dan unsur-unsur bunyi. Penulis karya kreatif menulis dengan stail yang tersendiri. Penggunaan bahasa adalah sesuai dengan apa yang ingin disampaikannya untuk memberi kesan estetik kepada pembaca.

Dalam konteks penulisan sajak, gaya dianggap sebagai cara penyair menggunakan bahasa untuk menimbulkan kesan tertentu. Apabila sajak dibaca atau dihayati, kesan estetik sajak dapat dirasai pembaca. Pembaca dapat mengesan stail yang dipilih atau digunakan oleh seseorang penyair dalam sajak-sajaknya. Perbicaraan tentang stail atau gaya bahasa dalam hubungannya dengan kesusasteraan sebenarnya adalah pembicaraan yang khusus tentang

penggunaan bahasa. Maksud gaya bahasa dalam sajak ialah cara penyair memberikan watak kepada penulisannya dengan memperguna bahasa sebagai media untuk menyalurkan idea atau perutusan kepada pembaca. Penyair 1

haruslah bijak menggunakan bahasa dalam sajaknya. Kebijaksanaan penyair menggunakan bahasa yang tepat, segar dan asli akan dapat memperlihatkan ciri keindividualan dan peribadi kepenyairannya serta mempamerkan warna kepada keindahan sajak-sajaknya.

Stilistik

Dalam disiplin linguistik, terdapat stilistik. Stilistik merujuk kepada penggunaan prinsip-prinsip linguistik terhadap bahasa sastera. Stilistik atau ilmu gaya dapat diangap sebagai kajian variasi linguistik. Variasi linguistik ini mempunyai hubungan yang rapat dengan konteks teks dan konteks situasi. Stilistik mempunyai hubungan yang rapat dengan disiplin sosiolinguistik dan dialektologi. Kedua-duanya pula merupakan cabang linguistik.

Beberapa pendapat lain yang dapat dikutip tentang stilistik ialah yang pernah diutarakan oleh Donald C. Freeman (1970 : 4). Baginya stilistik itu melihat penggunaan bahasa yang menyimpang atau deviasi daripada norma-norma tatabahasa, penggunaan pengulangan dan meminjam usaha-usaha pengarang (dalam konteks ini penyair) untuk mendapatkan kepadatan tulisannya. J. Middleton Murry pula berpendapat bahawa stilistik itu ialah gaya sebagai sesuatu yang istimewa, sebagai teknik eksposisi, pencapaian estetika dan pernyataan sikap penulis. Pemilihan kata dan penyusunan struktur ayat itu memperlihatkan ciri-ciri keperibadian penulis.

2

beraneka ragam. Masingmasing penyair ternama seperti Chairil Anwar. Stail Kepenyairan Karya kreatif dalam genre puisi dan prosa tidak sama dengan karya non-kreatif.Bahasa sastera khasnya bahasa puisi paling menonjol deviasi atau penyimpangan bahasa.S. Pengarang-pengarang karya kreatif lebih menjurus kepada stailnya yang tersendiri dalam proses penciptaannya. Penerapan unsur-unsur linguistik-stilistik dalam menilai karya-karya sastera sebenarnya dapat membantu disiplin kritikan sastera supaya lebih mantap. Jika dibandingkan antara puisi dengan karya prosa. 3 . morfologi dan sintaksis. stail dan deviasi lebih ternampak pada karya-karya puisi. Sutardji Calzoum Bachri. W. dan Tahap penghayatan karya-karya sastera itu dapat diangkatkan lagi tingkatnya. Sitor Sitomurang. Dalam kajian stilistik. stilistik melihat kaitan bahasa puisi dengan unsur linguistik seperti fonologi. Tujuan utama ialah untuk melihat dan mengesan nilai estetik atau gaya pemakaian bahasa dalam diri karya-karya tersebut.Rendra. Salleh. Kassim Ahmad. Baha Zain. karya-karya sastera dianalisis dengan menggunakan pendekatan linguistik. Dalam kajian puisi. Amir Hamzah dan Sapardi Djoko Damono dan sebagainya di Indonesia atau Muhammad Hj. Stilistik juga melihat diri puisi sebagai bahasa kreatif yang membenarkan terjadi deviasi/ penyimpangan dalam aspek-aspek linguistik secara eksplisit mahupun implisit.

Stail berpuisi yang terpancar pada puisi-puisi seseorang penyair dapat mewarnai ciri peribadi kepenyairannya.. Stail kepenyairan seseorang penyai lebih terlihat sangat intim dengan unsur deviasi bahasa yang dipakai. 4 . Stail itu dalam proses penciptaan puisi dapat dianggap sebagai hak cipta dan hak diri penyair.Usman Awang. Stail dan deviasi adalah warna peribadi penyair itu sendiri. soal kongkongan tatabahasa tidak dikenakan terlalu ketat. Dalam proses penciptaan puisi itu sendiri. Deviasi terlalu lumrah terdapat dalam proses dan ciri penglahiran puisi. Latiff Mohidin dan Kemala di Malaysia. Tetapi pengkritik yang kuat dan berperanan besar dalam menyelami stail yang wujud dalam diri sajak-sajaknya yang tercipta. Penyair memang amat tidak menyedari tentang stail yang dimiliki. Sifat sajak sendiri mempunyai kebebasan pemakaian dan penggunaan apa sahaja unsur-unsur bahasa untuk penyampaian mesej penyair kepada khalayak. Dan stail juga adalah sebagai eksploitasi ragam bahasa dalam berkarya. Kritikawan sastera yang memakai acuan linguistik lebih melihat aspek deviasi dalam bahasa puisi. mempunyai stail kepenyairan tersendiri. Deviasi merupakan sebahagian daripada gagasan stilistik. Genre puisi/ sajak yang terhasil tetap mengandungi beberapa bentuk deviasi kerana setiap penciptaan itu terhasil melalui proses dan ciri-ciri tertentu.

Pendahuluan Selalunya. seseorang penyair bercerita tentang sesuatu yang cukup besar dalam nilai fikirannya yang hendak dikongsi dengan umum. Hal ini telah sekian lama dimanfaatkan oleh penyair. Melalui puisi. Keindahan dan keunikan bahasa sebagai satu pengucapan mampu merungkaikan perasaan yang terdapat dalam pemaknaan ungkapan tersebut. Lantaran itu. bahasa merupakan satu daripada wahana perhubungan dan komunikasi antara manusia. Justeru. bahasa yang indah dikaitkan dengan sesebuah puisi. Walaupun dalam bahasa yang singkat dan ringkas dalam sesebuah puisi. bahasa memang menjadi alat penting dalam soal menyampaikan maksud. puisi terbina bercirikan bahasa yang baik dan disusun dengan sebaiknya. Pengucapan yang baik dan indah melalui pemilihan kata. Elemen keindahan bahasa bukan sahaja dituntut dalam sesebuah puisi tetapi juga dalam pengucapan yang mampu memberi kesan dan rangsangan kepada pendengarnya. Bahasa lazimnya diertikan sebagai satu sistem lambang pertuturan yang arbitrari yang digunakan oleh manusia sebagai alat untuk berhubung. Sama ada puisi tradisional atau moden. Puisi dianggap sebagai wadah peluahan rasa. sesuai dan jitu akan membina nilai pemikiran yang besar apabila dibaca atau diungkapkan Pada umumnya. jalinan diksi dan mainan ritma dalam ayat memberi pemaknaan yang cukup besar dalam pengertian sesebuah pengucapan. tetapi isinya padat serta penuh makna. Sebagai satu keperluan sosial. bukan semua mampu mentafsirkan lapis makna bagi setiap diksi yang digunakan. manakala gaya bahasa pula 5 . Seperti yang kita sedia maklum. bahasa yang ditekuni dengan pemilihan kata yang tepat.

Dalam konteks puisi. Definisi Gaya Menurut Za’ba 1 (1962). ilmiah. iaitu cara bertutur. dan ungkapan tertentu. berdasarkan subjek atau bidang.bermaksud cara atau bentuk bahasa yang digunakan dalam pertuturan atau penulisan untuk menimbulkan kesan-kesan tertentu. frasa. the way the writer expresses his thoughts in language. Effective writing always involves the choice of words within sentences which basically express the same idea may seem vastle difference is usually due too style… The pattern and rhythm of your sentences should be varied. Bahasa dalam sesebuah puisi perlu juga memperlihatkan kehalusan. pleasing and appropriate to your subject matter and your own personality. cara susunan atau bentuk peribahasanya. khususnya puisi untuk menimbulkan kepelbagaian kesan kepada audien pembaca atau pendengarnya. ikatan ayatnya. kesempurnaan dan kemuliaan pembentukan serta penyusunannya sebagai syarat-syarat keindahan bahasa sastera. menulis dan seterusnya. gaya popular atau 6 . jalan bahasanya. Watkin et. ayat. misalnya falsafah.” Secara globalnya. “ Gaya bahasa itu ialah rupa susuk bahasa yang dipakai apabila bercakap atau mengarang. iaitu tentang perkataannya. Gaya bahasa lazimnya melibatkan aspek-aspek kesesuaian penggunaan perkataan. bahasa adalah alat yang digunakan oleh penyair untuk memindahkan pengalaman jiwa.al (1865) pula menyebut: “Style is the manner of writing. medium atau bahasa pengantar.” Hal ini ditegaskan lagi oleh Nik Safiah Karim 2(1988) yang menganggap gaya sebagai cara mengungkapkan bahasa. gaya boleh saja berdasarkan kebolehan individu mengungkapkan kata-kata. iaitu pemikiran serta perasaannya ke dalam puisi. berdasarkan masa.

iaitu:• • • Tahap 40-an hingga 50-an (Antologi Gelombang: 1961)4 Tahap 60-an (Antologi Duri & Api: 1967) Tahap 70-an hingga 80-an (Antologi Salam Benua: 1982)5 7 . Usman Awang atau Tongkat Warrant dalam sajak-sajak beliau yang boleh dibahagikan kepada tiga tahap3.pilihan dan gaya deduktif atau pengajaran dan seterusnya gaya berdasarkan tujuan. Esei ini akan menganalisis aspek gaya bahasa SN Datuk Dr.

dalam sajak Jiwa Hamba. Kosong dijiwa tiada penghuni. iaitu:- Termenung seketika sunyi sejenak. Hanya suara melambung tinggi. (Jiwa Hamba: 1949) 8 . penyair mengambil bentuk quatrain dan memberikan penekanan terhadap bunyi seperti yang terdapat pada rangkap pertama.sajak-sajak Usman Awang boleh dibahagikan kepada tiga tahap atau era. Hidup terasa diperbudak-budak. dalam sajak-sajak Jiwa Hamba dan Gadis Suci beberapa unsur bentuk dikutip dan diadunkan kembali7. • Analisis Gaya Bahasa sajak-sajak Usman Awang pada Era 70-an dan 80-an. Analisis Gaya Bahasa Puisi Usman Awang Era 40-an hingga 50-an Sajak-sajak Usman Awang pada akhir tahun-tahun 40-an dan awal tahun 50-an (Antologi Gelombang: 1961) dengan jelas sekali memperdengarkan nada. suara. Oleh itu. • Analisis Gaya Bahasa sajak-sajak Usman Awang pada Era 60-an. Contohnya.Analisis Gaya Bahasa Puisi Usman Awang Dalam usaha menganalisis gaya bahasa secara terperinci. iaitu:• Analisis Gaya Bahasa sajak-sajak Usman Awang pada Era 40-an hingga 50-an.6 Yang sering diungkapkan oleh Usman Awang ialah unsur-unsur bentuk dan di dalam bentuk itu terangkum bunyi dan sajak-sajak pantun serta syair. irama dan pergerakan baris yang mendengungkan setia dan jujur sifat serta peribadi puisi Melayu lama kembali.

gaya Usman banyak dipengaruhi oleh gaya pantun.Selain bentuknya yang bercorak Puisi Melayu Lama. bahasa adalah alat atau wahana yang magis. kuasa bahasa ini 9 .8 Kosa-kosa kata ‘sakti’. kemanusiaan dan kemerdekaan pada era tersebut. Usman ternyata berhasrat untuk mengekalkan gaya tradisi melalui sajak ini. Kita dirikan jiwa merdeka. yakni empat baris serangkap (quatrain). ‘Melaka’ dan ‘merdeka’ yang turut terungkap di dalam rangkap 4 sajak yang sama jelas memperlihatkan gaya perlambangan diksi9 dalam sajak-sajak Usman pada era 40-an hingga 50-an untuk menimbulkan semangat nasionalisme dan cita-cita untuk memperjuangkan kebebasan masyarakat. biarpun kita kemudiannya dapat menatap beberapa banyak perubahan. Di atas robohan Kota Melaka. (Jiwa Hamba: 1949) Pada Usman. iaitu hujung rima setiap baris berentak a. b. b. maka rentak yang terhasil daripadanya pun berentak pantun. Demi bahang kesedaran berapi. Gaya inilah yang telah menguasai keseluruhan kegiatannya. Oleh sebab bentuknya seperti pantun. a. Contoh: Ingatkan kembali kata sakti. yang dapat mempengaruhi pembaca atau pendengar dan dapat dirubah perasaan atau pemikirannya oleh penyair. Dalam puisi-puisi awal Usman. ‘berapi’.

Gadis tetangga (simpatiku pada matanya yang buta). yakni unsur-unsur metafora11 dan personafikasi. yakni a. Misalnya. i. Dewan Sastera – Oktober 1983) 10 . beralun lembut dan harmonis. Redup menyusup di bawah langit bertirai sepi. ‘ Sekiranya kita teliti kepopularan Usman Awang yang hampir menjadi sebagai satu institusi di Malaysia. merendahkan dan melembutkan suara penyair dan seterusnya mengesani seluruh suasana sajak. dan ‘bibir syurga’ memperlihatkan unsur metafora yang berkesan. 10 Sajak-sajak Usman Awang pada era ini turut memaparkan gaya perbandingan atau kiasan. kata-kata seperti ‘bisik daundaun. maka ini adalah akibat daripada sikap tradisionalnya dan sikap steoreotaipnya. u. ‘lagu Tuhan’. dalam sajak ‘Gadis dan Ayat Suci’ (1950). Menurut Ismail Hussein.datang daripada nada yang rendah. berlari dengan ulangan vokal yang banyak. Kosa-kosa kata seperti ‘teratai senyum’ dalam sajak ‘Gadis Suci’ (1950) menonjolkan ciri-ciri personifikasi yang amat ketara sekali. Dengarkan bait pengalaman. Dari sinar hatinya membaca ayat-ayat suci. ‘Gadis dan Ayat Suci’ misalnya:Suara yang manis dalam bisik daun-daun. Beralun lagu Tuhan di sayap angin malam. (Gadis dan Ayat Suci: 1950) Kita mendengarkan kehalusan bunyi-bunyi yang rendah dan merdu.’ (Rahman Shaari. iaitu bertentangan dengan sikap individualistik penyair moden.

Antara lain seperti bait pertama dalam sajak ‘Kelopak Rasa’. namun terdapat beberapa sajak karya beliau yang menyimpang daripada gaya sajak era 40-an hingga 50-an. Jika rasa ini seperti angin malam Bertiup dari laut dan gunung Melampaui tanah-tanah subur dan ladang menghijau Hati ini akan menghembuskan bahagia yang melimpah Bergetar bagai riak di tasik hati Bulan cerah Kepada setiap benda Supaya sama mencecah (Kelopak Rasa: 1964) 11 . boleh dikatakan gaya bahasa Usman Awang pada era 40-an hingga 50-an banyak dipengaruhi dan berhubungan rapat dengan bentuk puisi Melayu tradisional.Secara tuntas12nya. Analisis Gaya Bahasa Puisi Usman Awang pada Era 60-an Sungguhpun Usman Awang amat akrab dengan gaya tradisi.

Sesungguhnya. kesegaran.Perkataan ‘rasa’ itu sendiri memperlihatkan beban makna yang taksa13 dan makna ini ditambah pula apabila dibandingkan dengan ‘angin malam’ yang menuntut pembaca memberikan makna khusus kepadanya. dan manusia bergerak dalam latarnya. tetapi oleh sebab begitu lama digunakan dalam konteks perasaan. dari perjalanan dan pergerakan kita. iaitu:Jika rasa ini seperti angin malam (Kelopak Rasa: 1:1) bergetar bagai riak di tasik hati (Kelopak Rasa: 1:5) Pembentukan kata ‘tasik hati’ pula menampilkan gaya perbandingan metafora. Kata-kata seperti ‘bahagia yang melimpah’ dan ‘riak’ bukan sahaja menjadi kata nama atau kata kerja biasa. Pada dekad 60-an. yakni yang satu melengkapi yang lainnya. dan misteri. Kuntum-kuntum sajak Usman mengundang kita untuk mengisi makna ke dalamnya.14 Selain itu. malah beliau melihat: 12 . gaya perbandingan atau gaya kiasan bercirikan penggunaan simile dapat dilihat pada baris-baris sajak yang sama. Mungkin yang diberikannya ialah sifat-sifat kedinginan. maka makna yang agak penuh juga dibawakannya di samping siratan konotasi yang luas. Usman Awang biasanya mencampurkan imej alam ‘tasik’ dan manusia ‘hati’. Usman juga sering kembali kepada kekayaan peribadi Melayu untuk menguatkan karya modennya. dan menjadi inti kepada metaforanya. alam melatari hidup manusia. Kedua-duanya digunakan sebagai bahagian penting dalam semua jenis sajak Usman. konsep.

b) dan rangkap 5 (a. iaitu:- 13 . (Anak Jiran Tionghua: 1962) Kata-kata ‘kilat’ dan ‘berkaca’ dalam contoh di atas selain puitis juga padat dan tepat gambaran.b. Melihat keduanya bergurau senda.b). Banyak juga metafora ini diciptanya sendiri dengan pandangannya bahawa kiasan dan perbandingan: “haruslah tepat segar asli” (Sikap & Pemikiran Usman Awang: hal.117) pula mempunyai susunan rima di rangkap 1 (a. seperti yang dapat dilihat dalam rangkap pertama sajak tersebut: Begitu kecil ia berdiri di tepi pagar. rangkap 3 (a.Bidal pusaka nenek moyang Bukan sekadar pemanis kata Tapi bukti kebenaran hakikat.a. Selain itu.165).b.a).a. Siapa lalu siapa berkaca.a. Ini menunjukkan bahawa Usman Awang masih mengekalkan gaya bahasa puisi Melayu tradisional. tetapi di tempat-tempat lainnya hanya dihubungkan atau dirujuk kepadanya. gaya perbandingan personifikasi atau pengorangan jelas terpancar pada baris kedua rangkap tersebut. Sajak ‘Anak Jiran Tionghua’ (Puisi-puisi Pilihan Sasterawan Negara Usman Awang: hal.b. (Gema: 1966) Kadang-kadang metaforanya dibina dengan mengambil seluruh bidal dan peribahasa lama. Kilat matanya memanggil Iskandar.

Usman bergerak dan berubah dengan keperluannya. maka Usman juga berubah. Sajak-sajak “Cahaya” (1965). “Darah Doa” (1966).Kilat matanya memanggil Iskandar (Anak Jiran Tionghua: 1962) Usman mulai menggunakan gaya bahasa pengulangan. Diksinya tidak diperindah. Gerak pantun yang perlahan. baris dan rangkap pada dekad 60-an. tetapi dibenarkan mengikut alir ras dan ucapan harian. “Kehilangan Nama” (1967). Beliau percaya bahawa puisi menjadi sebahagian daripada seluruh masyarakatnya dan penyair harus peka oleh sebab puisi memperjuangkan masyarakat itu. “Suara dari Pusara” (1968). Perhatikan sajak “GEMA” (Tablo. Sajak-sajak ini berbentuk prosa naratif dan memuatkan beberapa cebisan bahasa harian. iaitu pengulangan kata. wajah dan bentuk luarannya sering mengalami eksperimen dan inovasi. walaupun perlahan-lahan dengan zamannya. dan “Kambing Hitam” (1969) memperlihatkan suatu perubahan yang amat ketara dari segi bentuk baris dan telah menyeberang masuk ke genre prosa dan hampir memutuskan hubungan dengan konsep puisi tradisional yang lebih berbentuk lagu. Tetapi Usman juga berubah dengan suasana zamannya. Apabila rakyat mulai bebas dan unsur-unsur verse libre15 mendapat sambutan.16 Peribadi dan jiwa puisi Usman masih Melayu walaupun kulit. irama yang agak lembut dan gemalai harus dipercepat dan dinyaringkan suaranya. Aminuddin Baki: 1966) di bawah:- 14 . ungkapan.

cuma putera biasa dari keluarga takwa Yang nanti besar dari sejuk bumi kota timah Didakinya hidup dalam semangat Melengkap diri Dadanya ilmu jiwanya iman hatinya budi (Gema: 1966) Pada era ini juga Usman Awang juga telah memperkenalkan dua bentuk baru dalam sajak ciptaan beliau. Kedua-dua unsur ini menjadi ranting kepada perkembangan gayanya. “Tablo” pula semacam sandiwara untuk suara.Suara I Dua puluh enam Januari Seribu sembilan ratus dua puluh enam Matahari pagi memancarkan sinar Angin sepoi menyampaikan khabar Untuk keluarga di daerah Chemor Bahawa seorang putera telah dilahirkan Ah.17 Jelas kepada kita bahawa gaya bahasa Usman pada dekad 60-an masih terikat kepada tradisinya. tetapi sering pula ditambahkan dengan bentuk retorik dan drama. sumber bahasa sastera pertamanya yang berpusat kepada 15 . iaitu “balada” dan “tablo”. “Balada” Usman Awang ialah bentuk naratif panjang. suatu persembahan yang berdasarkan kekuatan. Contoh sajak-sajak yang bercirikan “tablo” ialah “Cahaya” (1965) manakala “Kambing Hitam” (1969) memaparkan bentuk “Balada”. kemerduan unsur-unsur bahasa dan ucapan.

tetapi ditambah juga dengan bahasa syair. dengan sukatan dan nada yang sesuai. Ayat-ayatnya selalu disaring dan disampaikan dengan mengikut adab dan kebiasaan berbahasa. dengan sopan-santun. kita masih menemukan imej dan diksi yang mengingatkan kita cara penyair tradisional menggubah gambar hati yang dibahagiakan cinta muda. Analisis Gaya Bahasa Sajak-sajak Usman Awang pada era 70-an hingga 80-an Pada tahun 1971 pun.pantun. gurindam.18 Meskipun demikian. hikayat dan juga bahasa puisi yang digunakan dalam tahun 1930-an. Beliau juga meletakkan bahasa yang bersih sebagai unggul sasteranya. bahasa Usman yang biasanya lembut dapat memberikan kesan yang mesra. Lihat misalnya bait-bait sajak yang berikut:- Akan kupintal buih-buih Menjadi tali Mengikatmu Akan kuanyam gelombang-gelombang Menjadi harapan Ranjang tidurmu Akan kutenun awan-gemawan Menjadi selendang Menudungi rambutmu (Kekasih:1971) 16 .

terutama yang lembut. Pada era 70-an dan 80-an ini. gaya pengulangan kata. Bait-bait “Kekasih” ini juga berlandaskan sesuatu struktur yang terbahagi kepada tiga baris. Contoh ketiga-tiga tujuan serta kesan ini dapat dirasakan dalam petikan puisi yang berikut:17 . manakala bentuknya kekal. walaupun Usman popular kerana bahasa dan tekniknya yang dekat kepada tradisi Melayu. iaitu pengulangan baris atau struktur bait yang dikenal sebagai teknik paralelisme19. Paralelisme ini memberikan rentak yang tertentu dan teratur yang akhirnya mencipta suatu irama yang stabil dan berulang-ulang. namun beliau juga sering menggunakan bahasa yang lebih nyaring dan tegas nadanya. Kutipan daripada “Kekasih” ini juga ialah contoh yang baik untuk suatu gaya tradisional. yang diulang hingga akhir sajaknya. ungkapan. mersik dan yang melukiskan dunia indah. Seterusnya “buih-buih” bait pertama menjadi “gelombang-gelombang” pada bait kedua. menegaskan maksud tertentu sebagai persoalan utama dan menarik tumpuan perhatian atau pendengaran.Betapa penyair peka akan bunyi-bunyi bahasa Melayu. Tetapi perlu ditegaskan di sini. baris dan rangkap turut hadir dalam sajak-sajak Usman Awang untuk menimbulkan irama atau suasana muzikal untuk mengindahkan pendengaran. Dalam susunan begini hanya kata-kata yang diganti. terutama dalam sajak-sajak yang bertemakan perjuangan seperti “Benarkah Ketam Mengajar Anaknya Berjalan Betul?” (1979) dan “Selembar Kamus Kemiskinan” (1984). Misalnya dalam baris pertama bait pertama frasa “kupintal” diubah menjadi “kuanyam” dalam bait kedua. Unsur fantasi yang ditambah kepada tema kasih sayang mengangkat kita ke alam atau dunia di luar kenyataan.

memberikannya suatu lafaz yang segar di persada tanah air. Kedudukan pengulangan tersebut telah berhasil menarik tumpuan perhatian atau pendengaran yang tidak dipaksa. iaitu titik persoalan utama puisi tersebut. (Balada Terbunuhnya Beringin Tua di Pinggir Sebuah Bandaraya: 1979) Pengulangan ungkapan atau rangkai kata “Selamat Tinggal” yang berbentuk anafora itu berjaya menimbulkan kesan irama atau muzikal yang segar. Sajak-sajak terbaru Usman Awang pada dekad 1990-an masih jelas mempertahankan tradisi berpuisi dengan menggunakan kata-kata. Usman telah menyambung tradisinya. frasa. kehalusan serta kelembutan pengucapannya semakin memperkuat dan memperdalam kesan pernyataan kehampaan terhadap kemusnahan keindahan alam yang asli. Di samping itu. 18 .Selamat tinggal Selamat tinggal wahai awan Selamat tinggal matahari Selamat tinggal bulan Selamat tinggal kupu-kupu sayang Selamat tinggal wahai Burung-burung bersarang Selamat tinggal anak-anak bermain riang. klausa dan sintaksis untuk mengungkapkan nilai-nilai dan hak-hak kemanusiaan tanpa takut untuk menyatakan yang benar.

Kecantikan ini dicipta dengan landasan 19 . dan bahasa yang bersahaja tetapi sinis untuk sajak-sajak yang lain. Sajak-sajak beliau pada era 70-an semakin stabil dan mantap serta dihalusi lagi pada tahun-tahun 80-an dan 90-an melalui eksperimen-eksperimen hingga menyeberang masuk ke dunia prosa naratif dan hampir memutuskan hubungan dengan konsep puisi tradisional yang lebih mendekati lagu. Kejayaan Usman dalam beberapa buah sajaknya yang popular terletak pada kebolehannya memadukan sifat romantik serta sifat seriusnya itu. Penyesuaian bentuk dan gaya Melayu pada zaman tersebut sebenarnya ialah suatu siri eksperimen yang separuh sedar dan separuh spontan. Dapatlah disimpulkan di sini bahawa Usman menganggap bahawa bahasa sesebuah puisi haruslah cantik serta sesuai. banyak memaparkan gaya bahasa pantun. iaitu intipati ciri puisi Melayu tradisional. Dengan bahasa lembut romantik untuk sejumlah sajak. Ciri-ciri tradisional Usman semakin berubah pada era 60-an. Nafasnya kadang-kadang dipendekkan atau dipanjangkan untuk memenuhi ciri-ciri kontemporari yang ditandai oleh pelbagai eksperimen penyesuaian dan percubaan cara berbicara. sesuai dengan zamannya. Bahasa mutakhir Usman lebih mendekati maksud asal dan objektif.Rumusan: Setelah mengkaji dan menghalusi sajak-sajak Usman Awang sejak era 40-an hingga 80-an. kita dapat merasakan keindahan hidup. sehingga kadang-kadang dalam kesedihan tragedi. Usman mengukir nama sebagai penyair yang amat penting dalam petak kesusasteraan tanah air. ataupun ditambah menjadi lima dan enam. dapat disimpulkan bahawa sajak-sajak Usman Awang pada era 40-an hingga 50-an. Bentuk baris puisipuisinya tidak lagi berjumlah empat tetapi dikurangkan menjadi tiga atau dua.

20 . persis kata SN Dr.dan bentuk sastera tradisional. Konsep puisi beliau amat bergantung kepada prinsip bahawa bahasa bersopan santun.Salleh20. manakala kesesuaian ditentukan oleh tema. zaman dan tuntutan kebebasan. Cita rasanya yang halus pula membimbing penyair untuk mencapai bahasa yang dianggap unggul ini. Muhammad Hj. berukur dan harus terkawal. Kecantikan dan kesesuaian ini juga menolong memadukan karya-karyanya. “Usman Awang: Penghubung sastera moden dengan akar tradisi!”.

Gejala : Esei Dan Kritikan Puisi Melayu Moden 1955 – 1986. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka Umar Junus. 2004. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa Dan Pustaka Ahmad Kamal Abdullah. 2004. Usman Awang Dalam Esei dan Kritikan. Perisa : Jurnal Puisi Melayu. Perkembangan Puisi Melayu Moden. Kuala Lumpur : Tratra Publishing & Trading Sdn Bhd Shahnon Ahmad. 1976. 1989. Sastera Sebagai Seismograf Kehidupan. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa Dan Pustaka Kamal Abdullah. 1983. Sastera Dalam Esei.BIBLIOGRAFI Abdul Rassid Haji Subet. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa Dan Pustaka Halilah Haji Khalid. 1991. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa Dan Pustaka 21 .

NOTA HUJUNG 22 .

keraguan. Diksi mengikut takrif Kamus Dewan edisi empat bermaksud pemilihan dan penggunaan kata yang tepat dan berkesan untuk mengungkapkan idea (peristiwa dll) secara bertulis atau lisan. hlm. hlm 132-133. Memandangkan jasa-jasa Zaba dalam bidang bahasa dan persuratan Melayu beliau telah dianugerahkan gelaran 'Pendeta' pada tahun 1956. or any other musical pattern. Halilah Haji Khalid. Negeri Sembilan. hlm 61. menjadikan tuntas.E. Halilah Haji Khalid. iaitu sewaktu diadakan Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu di Johor Bahru Prof Emeritus Datuk Dr Nik Safiah Karim merupakan antara tokoh dan cendekiawan tanahair yang aktif memperjuangkan kedaulatan bahasa Melayu.wikipedia. must still display some elements of form. at least in written representations. Halilah Haji Khalid. ketuntasan keadaan atau hal tuntas. Salam Benua. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Write Award 1982. 48-49 Gelombang yang memuatkan 84 buah sajak karya penyair Sasterwan Negara Usman Awang dibahagikan kepada dua bahagian iaitu Bintang Mengerlip dan Debu Berterbangan. memetaforakan menjadikan pemakaian kata atau kata-kata sbg metafora. Most free verse. however nebulous. 2004.1 Zainal Abidin bin Ahmad atau lebih dikenali dengan panggilan Zaba banyak memberi sumbangan yang besar terhadap Bahasa Melayu dan beliau juga dikenali sebagai seorang nasionalis Melayu yang gigih. beliau juga gigih memperjuangan kedudukan serta kebajikan kaum wanita tanahair. Sumber dari laman sesawang www. hlm 60. kumpulan puisi yang diterbitkan sempena terpilihnya Usman Awang sebagai penerima S. 2004. kesangsian. ketaksaan perihal (keadaan dsb) taksa. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Tuntas mengikut takrif Kamus Dewan edisi empat bemaksud (bersifat) menyeluruh dan lengkap. Usman Awang Dalam Esei dan Kritikan. Usman Awang Dalam Esei dan Kritikan. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 . Metafora mengikut takrif Kamus Dewan edisi empat bermaksud (métafora) (Lin) pemakaian katakata yg menyatakan sesuatu makna atau maksud yg lain drpd makna biasa atau makna sebenar perkataan yg berkenaan (sbg perbandingan atau kiasan). Usman Awang Dalam Esei dan Kritikan. Usman Awang Dalam Esei dan Kritikan. Dedikasi beliau yang tidak boleh dinafikan menjadikannya disegani ramai dan menjai idola kepada anak-anak muda di institusi pengajian tinggi yang mengikuti bidang linguistik dan sastera.en. Halilah Haji Khalid. dibicarakan oleh Dinsman dalam Dewan Sastera. Halilah Haji Khalid. Some poets have explained that free verse. meragukan). hlm 74 Free verse is a form of poetry that refrains from meter patterns. 15 16 . penuntasan perbuatan (proses. Halilah Haji Khalid. with more traditional forms. Bahagian pertama mempunyai 52 buah sajak yang dihasilkan antara tahun 1949-1966 manakala bahagian kedua mempunyai 32 buah sajak hasil ilham tiga tahun. thus retaining a potential degree of linkage. hlm 147. kekaburan. hlm 131. Namun selain perjuangan lingustik ini. Taksa mengikut takrif Kamus Dewan edisi empat bermaksud mempunyai makna yang kabur (menyangsikan. boleh menimbulkan lebih daripada satu makna atau tafsiran. Kuala Pilah. ketidakpastian (bkn sesuatu makna): adanya imbuhan-imbuhan membantu menghilangkan ~ sesuatu ayat. Usman Awang Dalam Esei dan Kritikan. rhyme. Halilah Haji Khalid. for example. Februari 1983. Usman Awang Dalam Esei dan Kritikan.A. Usman Awang Dalam Esei dan Kritikan.org . usaha dsb) menuntaskan. Beliau dilahirkan pada 16 September 1895 di Kampung Batu Kikir. 1958-1960. self-evidently continues to observe a convention of the poetic line in some sense. despite its freedom. menuntaskan mengusahakan supaya menjadi lengkap dan menyeluruh.

Paralelisme mengikut takrif kamus Dewan edisi empat bermaksud pembentukan rangkap (ayat) yg seimbang dgn satu bahagian mengulang bentuk (erti) bahagian lainnya (bkn puisi). Usman Awang Dalam Esei dan Kritikan. Sasterawan Negara Muhammad bin Haji Salleh hanya mula dikenali umum di tanah air sebagai penulis pada akhir tahun 1960-an meskipun beliau sebenarnya telah menulis lebih awal lagi. Usman Awang Dalam Esei dan Kritikan. hlm 65-66. Halilah Haji Khalid. Bila kembali ke tanah air puisi-puisi beliau mendapat perhatian para pengkritik 18 19 20 . Beliau banyak menghabiskan usianya di luar negara dan mula menulis puisi yang kebanyakannya dalam bahasa Inggeris. hlm 70.17 Halilah Haji Khalid.