P. 1
Gaya Bahasa Sajak Usman Awang

Gaya Bahasa Sajak Usman Awang

|Views: 4,492|Likes:
Published by Putera Amuk

More info:

Published by: Putera Amuk on Apr 24, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/07/2013

pdf

text

original

Makna Stail/ Gaya

Kata stail atau gaya berasal daripada bahasa Latin, stilus, bahasa Greek pula, stylos bermaksud “manner of writing.” Gaya atau stail ialah keseluruhan proses yang diperguna untuk memindahkan fikiran penulis kepada bahasa sebagai media utama karya sastera. Robert P. Warren dan Cleanth Brooks pula menyatakan bahawa stail merujuk kepada pemilihan dan penyusunan bahasa penulis. Jelaslah bahawa stail mempunyai hubungan dengan peribadi atau pemikiran seseorang penulis (Seiichi Makino, 1972 : 243). Stail atau gaya dalam karya kreatif dapat dianggap sebagai jalinan penulisan yang berhubung dengan diksi, imej, imajan, sintaksis dan unsur-unsur bunyi. Penulis karya kreatif menulis dengan stail yang tersendiri. Penggunaan bahasa adalah sesuai dengan apa yang ingin disampaikannya untuk memberi kesan estetik kepada pembaca.

Dalam konteks penulisan sajak, gaya dianggap sebagai cara penyair menggunakan bahasa untuk menimbulkan kesan tertentu. Apabila sajak dibaca atau dihayati, kesan estetik sajak dapat dirasai pembaca. Pembaca dapat mengesan stail yang dipilih atau digunakan oleh seseorang penyair dalam sajak-sajaknya. Perbicaraan tentang stail atau gaya bahasa dalam hubungannya dengan kesusasteraan sebenarnya adalah pembicaraan yang khusus tentang

penggunaan bahasa. Maksud gaya bahasa dalam sajak ialah cara penyair memberikan watak kepada penulisannya dengan memperguna bahasa sebagai media untuk menyalurkan idea atau perutusan kepada pembaca. Penyair 1

haruslah bijak menggunakan bahasa dalam sajaknya. Kebijaksanaan penyair menggunakan bahasa yang tepat, segar dan asli akan dapat memperlihatkan ciri keindividualan dan peribadi kepenyairannya serta mempamerkan warna kepada keindahan sajak-sajaknya.

Stilistik

Dalam disiplin linguistik, terdapat stilistik. Stilistik merujuk kepada penggunaan prinsip-prinsip linguistik terhadap bahasa sastera. Stilistik atau ilmu gaya dapat diangap sebagai kajian variasi linguistik. Variasi linguistik ini mempunyai hubungan yang rapat dengan konteks teks dan konteks situasi. Stilistik mempunyai hubungan yang rapat dengan disiplin sosiolinguistik dan dialektologi. Kedua-duanya pula merupakan cabang linguistik.

Beberapa pendapat lain yang dapat dikutip tentang stilistik ialah yang pernah diutarakan oleh Donald C. Freeman (1970 : 4). Baginya stilistik itu melihat penggunaan bahasa yang menyimpang atau deviasi daripada norma-norma tatabahasa, penggunaan pengulangan dan meminjam usaha-usaha pengarang (dalam konteks ini penyair) untuk mendapatkan kepadatan tulisannya. J. Middleton Murry pula berpendapat bahawa stilistik itu ialah gaya sebagai sesuatu yang istimewa, sebagai teknik eksposisi, pencapaian estetika dan pernyataan sikap penulis. Pemilihan kata dan penyusunan struktur ayat itu memperlihatkan ciri-ciri keperibadian penulis.

2

W. Tujuan utama ialah untuk melihat dan mengesan nilai estetik atau gaya pemakaian bahasa dalam diri karya-karya tersebut. Salleh. Baha Zain. stail dan deviasi lebih ternampak pada karya-karya puisi. Sutardji Calzoum Bachri. dan Tahap penghayatan karya-karya sastera itu dapat diangkatkan lagi tingkatnya.S. Sitor Sitomurang. Penerapan unsur-unsur linguistik-stilistik dalam menilai karya-karya sastera sebenarnya dapat membantu disiplin kritikan sastera supaya lebih mantap. Dalam kajian puisi. Stail Kepenyairan Karya kreatif dalam genre puisi dan prosa tidak sama dengan karya non-kreatif. Dalam kajian stilistik.Rendra. Amir Hamzah dan Sapardi Djoko Damono dan sebagainya di Indonesia atau Muhammad Hj. 3 . karya-karya sastera dianalisis dengan menggunakan pendekatan linguistik. stilistik melihat kaitan bahasa puisi dengan unsur linguistik seperti fonologi. morfologi dan sintaksis. Masingmasing penyair ternama seperti Chairil Anwar. Jika dibandingkan antara puisi dengan karya prosa.Bahasa sastera khasnya bahasa puisi paling menonjol deviasi atau penyimpangan bahasa. beraneka ragam. Pengarang-pengarang karya kreatif lebih menjurus kepada stailnya yang tersendiri dalam proses penciptaannya. Kassim Ahmad. Stilistik juga melihat diri puisi sebagai bahasa kreatif yang membenarkan terjadi deviasi/ penyimpangan dalam aspek-aspek linguistik secara eksplisit mahupun implisit.

Sifat sajak sendiri mempunyai kebebasan pemakaian dan penggunaan apa sahaja unsur-unsur bahasa untuk penyampaian mesej penyair kepada khalayak. Deviasi merupakan sebahagian daripada gagasan stilistik. Deviasi terlalu lumrah terdapat dalam proses dan ciri penglahiran puisi.Usman Awang.. Latiff Mohidin dan Kemala di Malaysia. Kritikawan sastera yang memakai acuan linguistik lebih melihat aspek deviasi dalam bahasa puisi. Penyair memang amat tidak menyedari tentang stail yang dimiliki. Dalam proses penciptaan puisi itu sendiri. Stail dan deviasi adalah warna peribadi penyair itu sendiri. 4 . Stail berpuisi yang terpancar pada puisi-puisi seseorang penyair dapat mewarnai ciri peribadi kepenyairannya. soal kongkongan tatabahasa tidak dikenakan terlalu ketat. Stail itu dalam proses penciptaan puisi dapat dianggap sebagai hak cipta dan hak diri penyair. Tetapi pengkritik yang kuat dan berperanan besar dalam menyelami stail yang wujud dalam diri sajak-sajaknya yang tercipta. Dan stail juga adalah sebagai eksploitasi ragam bahasa dalam berkarya. Genre puisi/ sajak yang terhasil tetap mengandungi beberapa bentuk deviasi kerana setiap penciptaan itu terhasil melalui proses dan ciri-ciri tertentu. mempunyai stail kepenyairan tersendiri. Stail kepenyairan seseorang penyai lebih terlihat sangat intim dengan unsur deviasi bahasa yang dipakai.

Elemen keindahan bahasa bukan sahaja dituntut dalam sesebuah puisi tetapi juga dalam pengucapan yang mampu memberi kesan dan rangsangan kepada pendengarnya. bukan semua mampu mentafsirkan lapis makna bagi setiap diksi yang digunakan. Hal ini telah sekian lama dimanfaatkan oleh penyair. sesuai dan jitu akan membina nilai pemikiran yang besar apabila dibaca atau diungkapkan Pada umumnya.Pendahuluan Selalunya. bahasa merupakan satu daripada wahana perhubungan dan komunikasi antara manusia. Bahasa lazimnya diertikan sebagai satu sistem lambang pertuturan yang arbitrari yang digunakan oleh manusia sebagai alat untuk berhubung. tetapi isinya padat serta penuh makna. Walaupun dalam bahasa yang singkat dan ringkas dalam sesebuah puisi. manakala gaya bahasa pula 5 . seseorang penyair bercerita tentang sesuatu yang cukup besar dalam nilai fikirannya yang hendak dikongsi dengan umum. Melalui puisi. Seperti yang kita sedia maklum. Keindahan dan keunikan bahasa sebagai satu pengucapan mampu merungkaikan perasaan yang terdapat dalam pemaknaan ungkapan tersebut. puisi terbina bercirikan bahasa yang baik dan disusun dengan sebaiknya. Puisi dianggap sebagai wadah peluahan rasa. Pengucapan yang baik dan indah melalui pemilihan kata. bahasa yang indah dikaitkan dengan sesebuah puisi. bahasa yang ditekuni dengan pemilihan kata yang tepat. Sebagai satu keperluan sosial. jalinan diksi dan mainan ritma dalam ayat memberi pemaknaan yang cukup besar dalam pengertian sesebuah pengucapan. Sama ada puisi tradisional atau moden. Lantaran itu. bahasa memang menjadi alat penting dalam soal menyampaikan maksud. Justeru.

ilmiah. berdasarkan subjek atau bidang. jalan bahasanya. bahasa adalah alat yang digunakan oleh penyair untuk memindahkan pengalaman jiwa.bermaksud cara atau bentuk bahasa yang digunakan dalam pertuturan atau penulisan untuk menimbulkan kesan-kesan tertentu. “ Gaya bahasa itu ialah rupa susuk bahasa yang dipakai apabila bercakap atau mengarang. Dalam konteks puisi. gaya boleh saja berdasarkan kebolehan individu mengungkapkan kata-kata. iaitu pemikiran serta perasaannya ke dalam puisi. kesempurnaan dan kemuliaan pembentukan serta penyusunannya sebagai syarat-syarat keindahan bahasa sastera. misalnya falsafah.” Secara globalnya. dan ungkapan tertentu. Watkin et. the way the writer expresses his thoughts in language. Effective writing always involves the choice of words within sentences which basically express the same idea may seem vastle difference is usually due too style… The pattern and rhythm of your sentences should be varied. ayat. berdasarkan masa. iaitu cara bertutur. Gaya bahasa lazimnya melibatkan aspek-aspek kesesuaian penggunaan perkataan. menulis dan seterusnya.” Hal ini ditegaskan lagi oleh Nik Safiah Karim 2(1988) yang menganggap gaya sebagai cara mengungkapkan bahasa. gaya popular atau 6 . ikatan ayatnya. pleasing and appropriate to your subject matter and your own personality. medium atau bahasa pengantar. iaitu tentang perkataannya. Definisi Gaya Menurut Za’ba 1 (1962). frasa. cara susunan atau bentuk peribahasanya.al (1865) pula menyebut: “Style is the manner of writing. khususnya puisi untuk menimbulkan kepelbagaian kesan kepada audien pembaca atau pendengarnya. Bahasa dalam sesebuah puisi perlu juga memperlihatkan kehalusan.

iaitu:• • • Tahap 40-an hingga 50-an (Antologi Gelombang: 1961)4 Tahap 60-an (Antologi Duri & Api: 1967) Tahap 70-an hingga 80-an (Antologi Salam Benua: 1982)5 7 .pilihan dan gaya deduktif atau pengajaran dan seterusnya gaya berdasarkan tujuan. Esei ini akan menganalisis aspek gaya bahasa SN Datuk Dr. Usman Awang atau Tongkat Warrant dalam sajak-sajak beliau yang boleh dibahagikan kepada tiga tahap3.

Oleh itu.sajak-sajak Usman Awang boleh dibahagikan kepada tiga tahap atau era. Analisis Gaya Bahasa Puisi Usman Awang Era 40-an hingga 50-an Sajak-sajak Usman Awang pada akhir tahun-tahun 40-an dan awal tahun 50-an (Antologi Gelombang: 1961) dengan jelas sekali memperdengarkan nada. dalam sajak-sajak Jiwa Hamba dan Gadis Suci beberapa unsur bentuk dikutip dan diadunkan kembali7. (Jiwa Hamba: 1949) 8 . Hanya suara melambung tinggi. iaitu:• Analisis Gaya Bahasa sajak-sajak Usman Awang pada Era 40-an hingga 50-an. penyair mengambil bentuk quatrain dan memberikan penekanan terhadap bunyi seperti yang terdapat pada rangkap pertama. dalam sajak Jiwa Hamba. suara.Analisis Gaya Bahasa Puisi Usman Awang Dalam usaha menganalisis gaya bahasa secara terperinci. Hidup terasa diperbudak-budak. • Analisis Gaya Bahasa sajak-sajak Usman Awang pada Era 70-an dan 80-an. Contohnya. irama dan pergerakan baris yang mendengungkan setia dan jujur sifat serta peribadi puisi Melayu lama kembali. Kosong dijiwa tiada penghuni.6 Yang sering diungkapkan oleh Usman Awang ialah unsur-unsur bentuk dan di dalam bentuk itu terangkum bunyi dan sajak-sajak pantun serta syair. • Analisis Gaya Bahasa sajak-sajak Usman Awang pada Era 60-an. iaitu:- Termenung seketika sunyi sejenak.

‘berapi’. yakni empat baris serangkap (quatrain). Dalam puisi-puisi awal Usman. kemanusiaan dan kemerdekaan pada era tersebut. kuasa bahasa ini 9 . Contoh: Ingatkan kembali kata sakti. biarpun kita kemudiannya dapat menatap beberapa banyak perubahan. Kita dirikan jiwa merdeka. Oleh sebab bentuknya seperti pantun. Usman ternyata berhasrat untuk mengekalkan gaya tradisi melalui sajak ini. ‘Melaka’ dan ‘merdeka’ yang turut terungkap di dalam rangkap 4 sajak yang sama jelas memperlihatkan gaya perlambangan diksi9 dalam sajak-sajak Usman pada era 40-an hingga 50-an untuk menimbulkan semangat nasionalisme dan cita-cita untuk memperjuangkan kebebasan masyarakat. b. bahasa adalah alat atau wahana yang magis. a. gaya Usman banyak dipengaruhi oleh gaya pantun. maka rentak yang terhasil daripadanya pun berentak pantun. yang dapat mempengaruhi pembaca atau pendengar dan dapat dirubah perasaan atau pemikirannya oleh penyair. Gaya inilah yang telah menguasai keseluruhan kegiatannya.Selain bentuknya yang bercorak Puisi Melayu Lama. Di atas robohan Kota Melaka. Demi bahang kesedaran berapi. (Jiwa Hamba: 1949) Pada Usman. iaitu hujung rima setiap baris berentak a.8 Kosa-kosa kata ‘sakti’. b.

datang daripada nada yang rendah. berlari dengan ulangan vokal yang banyak. maka ini adalah akibat daripada sikap tradisionalnya dan sikap steoreotaipnya. Menurut Ismail Hussein. iaitu bertentangan dengan sikap individualistik penyair moden. kata-kata seperti ‘bisik daundaun. u. yakni unsur-unsur metafora11 dan personafikasi. Redup menyusup di bawah langit bertirai sepi. 10 Sajak-sajak Usman Awang pada era ini turut memaparkan gaya perbandingan atau kiasan. Beralun lagu Tuhan di sayap angin malam. Gadis tetangga (simpatiku pada matanya yang buta). merendahkan dan melembutkan suara penyair dan seterusnya mengesani seluruh suasana sajak. ‘Gadis dan Ayat Suci’ misalnya:Suara yang manis dalam bisik daun-daun. Dewan Sastera – Oktober 1983) 10 . ‘lagu Tuhan’. dan ‘bibir syurga’ memperlihatkan unsur metafora yang berkesan. yakni a. i. Misalnya.’ (Rahman Shaari. dalam sajak ‘Gadis dan Ayat Suci’ (1950). Dengarkan bait pengalaman. beralun lembut dan harmonis. Dari sinar hatinya membaca ayat-ayat suci. (Gadis dan Ayat Suci: 1950) Kita mendengarkan kehalusan bunyi-bunyi yang rendah dan merdu. Kosa-kosa kata seperti ‘teratai senyum’ dalam sajak ‘Gadis Suci’ (1950) menonjolkan ciri-ciri personifikasi yang amat ketara sekali. ‘ Sekiranya kita teliti kepopularan Usman Awang yang hampir menjadi sebagai satu institusi di Malaysia.

Jika rasa ini seperti angin malam Bertiup dari laut dan gunung Melampaui tanah-tanah subur dan ladang menghijau Hati ini akan menghembuskan bahagia yang melimpah Bergetar bagai riak di tasik hati Bulan cerah Kepada setiap benda Supaya sama mencecah (Kelopak Rasa: 1964) 11 .Secara tuntas12nya. namun terdapat beberapa sajak karya beliau yang menyimpang daripada gaya sajak era 40-an hingga 50-an. Antara lain seperti bait pertama dalam sajak ‘Kelopak Rasa’. boleh dikatakan gaya bahasa Usman Awang pada era 40-an hingga 50-an banyak dipengaruhi dan berhubungan rapat dengan bentuk puisi Melayu tradisional. Analisis Gaya Bahasa Puisi Usman Awang pada Era 60-an Sungguhpun Usman Awang amat akrab dengan gaya tradisi.

Perkataan ‘rasa’ itu sendiri memperlihatkan beban makna yang taksa13 dan makna ini ditambah pula apabila dibandingkan dengan ‘angin malam’ yang menuntut pembaca memberikan makna khusus kepadanya. tetapi oleh sebab begitu lama digunakan dalam konteks perasaan. Kuntum-kuntum sajak Usman mengundang kita untuk mengisi makna ke dalamnya. gaya perbandingan atau gaya kiasan bercirikan penggunaan simile dapat dilihat pada baris-baris sajak yang sama. kesegaran. alam melatari hidup manusia. dan manusia bergerak dalam latarnya. Usman juga sering kembali kepada kekayaan peribadi Melayu untuk menguatkan karya modennya. dan misteri. Kata-kata seperti ‘bahagia yang melimpah’ dan ‘riak’ bukan sahaja menjadi kata nama atau kata kerja biasa. dari perjalanan dan pergerakan kita. malah beliau melihat: 12 . iaitu:Jika rasa ini seperti angin malam (Kelopak Rasa: 1:1) bergetar bagai riak di tasik hati (Kelopak Rasa: 1:5) Pembentukan kata ‘tasik hati’ pula menampilkan gaya perbandingan metafora. Usman Awang biasanya mencampurkan imej alam ‘tasik’ dan manusia ‘hati’. konsep. maka makna yang agak penuh juga dibawakannya di samping siratan konotasi yang luas. Sesungguhnya. dan menjadi inti kepada metaforanya. Kedua-duanya digunakan sebagai bahagian penting dalam semua jenis sajak Usman. Mungkin yang diberikannya ialah sifat-sifat kedinginan. yakni yang satu melengkapi yang lainnya.14 Selain itu. Pada dekad 60-an.

a.b).Bidal pusaka nenek moyang Bukan sekadar pemanis kata Tapi bukti kebenaran hakikat.b.b. gaya perbandingan personifikasi atau pengorangan jelas terpancar pada baris kedua rangkap tersebut. Siapa lalu siapa berkaca. (Anak Jiran Tionghua: 1962) Kata-kata ‘kilat’ dan ‘berkaca’ dalam contoh di atas selain puitis juga padat dan tepat gambaran. tetapi di tempat-tempat lainnya hanya dihubungkan atau dirujuk kepadanya. (Gema: 1966) Kadang-kadang metaforanya dibina dengan mengambil seluruh bidal dan peribahasa lama. Melihat keduanya bergurau senda.a).b) dan rangkap 5 (a. Ini menunjukkan bahawa Usman Awang masih mengekalkan gaya bahasa puisi Melayu tradisional. Kilat matanya memanggil Iskandar. rangkap 3 (a. seperti yang dapat dilihat dalam rangkap pertama sajak tersebut: Begitu kecil ia berdiri di tepi pagar.165). Sajak ‘Anak Jiran Tionghua’ (Puisi-puisi Pilihan Sasterawan Negara Usman Awang: hal.a.117) pula mempunyai susunan rima di rangkap 1 (a. Banyak juga metafora ini diciptanya sendiri dengan pandangannya bahawa kiasan dan perbandingan: “haruslah tepat segar asli” (Sikap & Pemikiran Usman Awang: hal.a.b. iaitu:- 13 . Selain itu.

16 Peribadi dan jiwa puisi Usman masih Melayu walaupun kulit. “Darah Doa” (1966). “Kehilangan Nama” (1967). irama yang agak lembut dan gemalai harus dipercepat dan dinyaringkan suaranya. maka Usman juga berubah. Perhatikan sajak “GEMA” (Tablo.Kilat matanya memanggil Iskandar (Anak Jiran Tionghua: 1962) Usman mulai menggunakan gaya bahasa pengulangan. baris dan rangkap pada dekad 60-an. tetapi dibenarkan mengikut alir ras dan ucapan harian. ungkapan. Apabila rakyat mulai bebas dan unsur-unsur verse libre15 mendapat sambutan. Sajak-sajak “Cahaya” (1965). dan “Kambing Hitam” (1969) memperlihatkan suatu perubahan yang amat ketara dari segi bentuk baris dan telah menyeberang masuk ke genre prosa dan hampir memutuskan hubungan dengan konsep puisi tradisional yang lebih berbentuk lagu. wajah dan bentuk luarannya sering mengalami eksperimen dan inovasi. Usman bergerak dan berubah dengan keperluannya. iaitu pengulangan kata. “Suara dari Pusara” (1968). Aminuddin Baki: 1966) di bawah:- 14 . Gerak pantun yang perlahan. Tetapi Usman juga berubah dengan suasana zamannya. Sajak-sajak ini berbentuk prosa naratif dan memuatkan beberapa cebisan bahasa harian. Beliau percaya bahawa puisi menjadi sebahagian daripada seluruh masyarakatnya dan penyair harus peka oleh sebab puisi memperjuangkan masyarakat itu. walaupun perlahan-lahan dengan zamannya. Diksinya tidak diperindah.

suatu persembahan yang berdasarkan kekuatan. sumber bahasa sastera pertamanya yang berpusat kepada 15 . “Balada” Usman Awang ialah bentuk naratif panjang.Suara I Dua puluh enam Januari Seribu sembilan ratus dua puluh enam Matahari pagi memancarkan sinar Angin sepoi menyampaikan khabar Untuk keluarga di daerah Chemor Bahawa seorang putera telah dilahirkan Ah.17 Jelas kepada kita bahawa gaya bahasa Usman pada dekad 60-an masih terikat kepada tradisinya. tetapi sering pula ditambahkan dengan bentuk retorik dan drama. Contoh sajak-sajak yang bercirikan “tablo” ialah “Cahaya” (1965) manakala “Kambing Hitam” (1969) memaparkan bentuk “Balada”. Kedua-dua unsur ini menjadi ranting kepada perkembangan gayanya. cuma putera biasa dari keluarga takwa Yang nanti besar dari sejuk bumi kota timah Didakinya hidup dalam semangat Melengkap diri Dadanya ilmu jiwanya iman hatinya budi (Gema: 1966) Pada era ini juga Usman Awang juga telah memperkenalkan dua bentuk baru dalam sajak ciptaan beliau. “Tablo” pula semacam sandiwara untuk suara. iaitu “balada” dan “tablo”. kemerduan unsur-unsur bahasa dan ucapan.

Ayat-ayatnya selalu disaring dan disampaikan dengan mengikut adab dan kebiasaan berbahasa. Analisis Gaya Bahasa Sajak-sajak Usman Awang pada era 70-an hingga 80-an Pada tahun 1971 pun. bahasa Usman yang biasanya lembut dapat memberikan kesan yang mesra. dengan sukatan dan nada yang sesuai.18 Meskipun demikian. gurindam. Lihat misalnya bait-bait sajak yang berikut:- Akan kupintal buih-buih Menjadi tali Mengikatmu Akan kuanyam gelombang-gelombang Menjadi harapan Ranjang tidurmu Akan kutenun awan-gemawan Menjadi selendang Menudungi rambutmu (Kekasih:1971) 16 .pantun. tetapi ditambah juga dengan bahasa syair. hikayat dan juga bahasa puisi yang digunakan dalam tahun 1930-an. dengan sopan-santun. Beliau juga meletakkan bahasa yang bersih sebagai unggul sasteranya. kita masih menemukan imej dan diksi yang mengingatkan kita cara penyair tradisional menggubah gambar hati yang dibahagiakan cinta muda.

Contoh ketiga-tiga tujuan serta kesan ini dapat dirasakan dalam petikan puisi yang berikut:17 . Misalnya dalam baris pertama bait pertama frasa “kupintal” diubah menjadi “kuanyam” dalam bait kedua. namun beliau juga sering menggunakan bahasa yang lebih nyaring dan tegas nadanya. terutama dalam sajak-sajak yang bertemakan perjuangan seperti “Benarkah Ketam Mengajar Anaknya Berjalan Betul?” (1979) dan “Selembar Kamus Kemiskinan” (1984). iaitu pengulangan baris atau struktur bait yang dikenal sebagai teknik paralelisme19. mersik dan yang melukiskan dunia indah. Paralelisme ini memberikan rentak yang tertentu dan teratur yang akhirnya mencipta suatu irama yang stabil dan berulang-ulang. Seterusnya “buih-buih” bait pertama menjadi “gelombang-gelombang” pada bait kedua. ungkapan. Dalam susunan begini hanya kata-kata yang diganti. Pada era 70-an dan 80-an ini. walaupun Usman popular kerana bahasa dan tekniknya yang dekat kepada tradisi Melayu. yang diulang hingga akhir sajaknya. gaya pengulangan kata. Unsur fantasi yang ditambah kepada tema kasih sayang mengangkat kita ke alam atau dunia di luar kenyataan. menegaskan maksud tertentu sebagai persoalan utama dan menarik tumpuan perhatian atau pendengaran. Tetapi perlu ditegaskan di sini. manakala bentuknya kekal. terutama yang lembut. baris dan rangkap turut hadir dalam sajak-sajak Usman Awang untuk menimbulkan irama atau suasana muzikal untuk mengindahkan pendengaran. Bait-bait “Kekasih” ini juga berlandaskan sesuatu struktur yang terbahagi kepada tiga baris.Betapa penyair peka akan bunyi-bunyi bahasa Melayu. Kutipan daripada “Kekasih” ini juga ialah contoh yang baik untuk suatu gaya tradisional.

(Balada Terbunuhnya Beringin Tua di Pinggir Sebuah Bandaraya: 1979) Pengulangan ungkapan atau rangkai kata “Selamat Tinggal” yang berbentuk anafora itu berjaya menimbulkan kesan irama atau muzikal yang segar. Di samping itu. memberikannya suatu lafaz yang segar di persada tanah air. 18 . Sajak-sajak terbaru Usman Awang pada dekad 1990-an masih jelas mempertahankan tradisi berpuisi dengan menggunakan kata-kata. iaitu titik persoalan utama puisi tersebut. klausa dan sintaksis untuk mengungkapkan nilai-nilai dan hak-hak kemanusiaan tanpa takut untuk menyatakan yang benar. kehalusan serta kelembutan pengucapannya semakin memperkuat dan memperdalam kesan pernyataan kehampaan terhadap kemusnahan keindahan alam yang asli. frasa. Usman telah menyambung tradisinya.Selamat tinggal Selamat tinggal wahai awan Selamat tinggal matahari Selamat tinggal bulan Selamat tinggal kupu-kupu sayang Selamat tinggal wahai Burung-burung bersarang Selamat tinggal anak-anak bermain riang. Kedudukan pengulangan tersebut telah berhasil menarik tumpuan perhatian atau pendengaran yang tidak dipaksa.

sesuai dengan zamannya. Bentuk baris puisipuisinya tidak lagi berjumlah empat tetapi dikurangkan menjadi tiga atau dua. Ciri-ciri tradisional Usman semakin berubah pada era 60-an. Dengan bahasa lembut romantik untuk sejumlah sajak. dan bahasa yang bersahaja tetapi sinis untuk sajak-sajak yang lain. dapat disimpulkan bahawa sajak-sajak Usman Awang pada era 40-an hingga 50-an. Bahasa mutakhir Usman lebih mendekati maksud asal dan objektif. iaitu intipati ciri puisi Melayu tradisional. Penyesuaian bentuk dan gaya Melayu pada zaman tersebut sebenarnya ialah suatu siri eksperimen yang separuh sedar dan separuh spontan. sehingga kadang-kadang dalam kesedihan tragedi. kita dapat merasakan keindahan hidup. Sajak-sajak beliau pada era 70-an semakin stabil dan mantap serta dihalusi lagi pada tahun-tahun 80-an dan 90-an melalui eksperimen-eksperimen hingga menyeberang masuk ke dunia prosa naratif dan hampir memutuskan hubungan dengan konsep puisi tradisional yang lebih mendekati lagu. ataupun ditambah menjadi lima dan enam. Usman mengukir nama sebagai penyair yang amat penting dalam petak kesusasteraan tanah air.Rumusan: Setelah mengkaji dan menghalusi sajak-sajak Usman Awang sejak era 40-an hingga 80-an. banyak memaparkan gaya bahasa pantun. Dapatlah disimpulkan di sini bahawa Usman menganggap bahawa bahasa sesebuah puisi haruslah cantik serta sesuai. Kecantikan ini dicipta dengan landasan 19 . Nafasnya kadang-kadang dipendekkan atau dipanjangkan untuk memenuhi ciri-ciri kontemporari yang ditandai oleh pelbagai eksperimen penyesuaian dan percubaan cara berbicara. Kejayaan Usman dalam beberapa buah sajaknya yang popular terletak pada kebolehannya memadukan sifat romantik serta sifat seriusnya itu.

Konsep puisi beliau amat bergantung kepada prinsip bahawa bahasa bersopan santun.Salleh20. 20 . Muhammad Hj. persis kata SN Dr. “Usman Awang: Penghubung sastera moden dengan akar tradisi!”. manakala kesesuaian ditentukan oleh tema.dan bentuk sastera tradisional. Kecantikan dan kesesuaian ini juga menolong memadukan karya-karyanya. zaman dan tuntutan kebebasan. berukur dan harus terkawal. Cita rasanya yang halus pula membimbing penyair untuk mencapai bahasa yang dianggap unggul ini.

Gejala : Esei Dan Kritikan Puisi Melayu Moden 1955 – 1986. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa Dan Pustaka Ahmad Kamal Abdullah. 2004. Kuala Lumpur : Tratra Publishing & Trading Sdn Bhd Shahnon Ahmad. 1983. Perkembangan Puisi Melayu Moden. 1976. 1991. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka Umar Junus. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa Dan Pustaka 21 .BIBLIOGRAFI Abdul Rassid Haji Subet. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa Dan Pustaka Halilah Haji Khalid. Sastera Sebagai Seismograf Kehidupan. 2004. Sastera Dalam Esei. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa Dan Pustaka Kamal Abdullah. Perisa : Jurnal Puisi Melayu. Usman Awang Dalam Esei dan Kritikan. 1989.

NOTA HUJUNG 22 .

rhyme.A. iaitu sewaktu diadakan Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu di Johor Bahru Prof Emeritus Datuk Dr Nik Safiah Karim merupakan antara tokoh dan cendekiawan tanahair yang aktif memperjuangkan kedaulatan bahasa Melayu. Namun selain perjuangan lingustik ini. penuntasan perbuatan (proses. Metafora mengikut takrif Kamus Dewan edisi empat bermaksud (métafora) (Lin) pemakaian katakata yg menyatakan sesuatu makna atau maksud yg lain drpd makna biasa atau makna sebenar perkataan yg berkenaan (sbg perbandingan atau kiasan).1 Zainal Abidin bin Ahmad atau lebih dikenali dengan panggilan Zaba banyak memberi sumbangan yang besar terhadap Bahasa Melayu dan beliau juga dikenali sebagai seorang nasionalis Melayu yang gigih. Most free verse. Halilah Haji Khalid. Memandangkan jasa-jasa Zaba dalam bidang bahasa dan persuratan Melayu beliau telah dianugerahkan gelaran 'Pendeta' pada tahun 1956. self-evidently continues to observe a convention of the poetic line in some sense. Usman Awang Dalam Esei dan Kritikan. Usman Awang Dalam Esei dan Kritikan. Usman Awang Dalam Esei dan Kritikan. Halilah Haji Khalid. meragukan).E. Usman Awang Dalam Esei dan Kritikan. with more traditional forms. Halilah Haji Khalid.wikipedia. or any other musical pattern. hlm 131. hlm. hlm 61. Halilah Haji Khalid. Negeri Sembilan. despite its freedom. Halilah Haji Khalid. for example. thus retaining a potential degree of linkage. Dedikasi beliau yang tidak boleh dinafikan menjadikannya disegani ramai dan menjai idola kepada anak-anak muda di institusi pengajian tinggi yang mengikuti bidang linguistik dan sastera. Write Award 1982. Februari 1983. Diksi mengikut takrif Kamus Dewan edisi empat bermaksud pemilihan dan penggunaan kata yang tepat dan berkesan untuk mengungkapkan idea (peristiwa dll) secara bertulis atau lisan. keraguan. Salam Benua. beliau juga gigih memperjuangan kedudukan serta kebajikan kaum wanita tanahair. 48-49 Gelombang yang memuatkan 84 buah sajak karya penyair Sasterwan Negara Usman Awang dibahagikan kepada dua bahagian iaitu Bintang Mengerlip dan Debu Berterbangan. Beliau dilahirkan pada 16 September 1895 di Kampung Batu Kikir. Sumber dari laman sesawang www. however nebulous. hlm 74 Free verse is a form of poetry that refrains from meter patterns. 2004. Bahagian pertama mempunyai 52 buah sajak yang dihasilkan antara tahun 1949-1966 manakala bahagian kedua mempunyai 32 buah sajak hasil ilham tiga tahun. Some poets have explained that free verse. kesangsian. boleh menimbulkan lebih daripada satu makna atau tafsiran. at least in written representations. memetaforakan menjadikan pemakaian kata atau kata-kata sbg metafora. Usman Awang Dalam Esei dan Kritikan. Kuala Pilah. hlm 132-133. kumpulan puisi yang diterbitkan sempena terpilihnya Usman Awang sebagai penerima S. Tuntas mengikut takrif Kamus Dewan edisi empat bemaksud (bersifat) menyeluruh dan lengkap. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. usaha dsb) menuntaskan. must still display some elements of form. ketuntasan keadaan atau hal tuntas. 15 16 . Usman Awang Dalam Esei dan Kritikan. Usman Awang Dalam Esei dan Kritikan. 2004. 1958-1960. Halilah Haji Khalid. Halilah Haji Khalid. ketaksaan perihal (keadaan dsb) taksa. kekaburan. ketidakpastian (bkn sesuatu makna): adanya imbuhan-imbuhan membantu menghilangkan ~ sesuatu ayat. hlm 60. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.en. dibicarakan oleh Dinsman dalam Dewan Sastera. menuntaskan mengusahakan supaya menjadi lengkap dan menyeluruh. menjadikan tuntas.org . 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 . Taksa mengikut takrif Kamus Dewan edisi empat bermaksud mempunyai makna yang kabur (menyangsikan. hlm 147.

Usman Awang Dalam Esei dan Kritikan. Sasterawan Negara Muhammad bin Haji Salleh hanya mula dikenali umum di tanah air sebagai penulis pada akhir tahun 1960-an meskipun beliau sebenarnya telah menulis lebih awal lagi. Halilah Haji Khalid. Paralelisme mengikut takrif kamus Dewan edisi empat bermaksud pembentukan rangkap (ayat) yg seimbang dgn satu bahagian mengulang bentuk (erti) bahagian lainnya (bkn puisi). Beliau banyak menghabiskan usianya di luar negara dan mula menulis puisi yang kebanyakannya dalam bahasa Inggeris.17 Halilah Haji Khalid. hlm 65-66. Bila kembali ke tanah air puisi-puisi beliau mendapat perhatian para pengkritik 18 19 20 . Usman Awang Dalam Esei dan Kritikan. hlm 70.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->