Makna Stail/ Gaya

Kata stail atau gaya berasal daripada bahasa Latin, stilus, bahasa Greek pula, stylos bermaksud “manner of writing.” Gaya atau stail ialah keseluruhan proses yang diperguna untuk memindahkan fikiran penulis kepada bahasa sebagai media utama karya sastera. Robert P. Warren dan Cleanth Brooks pula menyatakan bahawa stail merujuk kepada pemilihan dan penyusunan bahasa penulis. Jelaslah bahawa stail mempunyai hubungan dengan peribadi atau pemikiran seseorang penulis (Seiichi Makino, 1972 : 243). Stail atau gaya dalam karya kreatif dapat dianggap sebagai jalinan penulisan yang berhubung dengan diksi, imej, imajan, sintaksis dan unsur-unsur bunyi. Penulis karya kreatif menulis dengan stail yang tersendiri. Penggunaan bahasa adalah sesuai dengan apa yang ingin disampaikannya untuk memberi kesan estetik kepada pembaca.

Dalam konteks penulisan sajak, gaya dianggap sebagai cara penyair menggunakan bahasa untuk menimbulkan kesan tertentu. Apabila sajak dibaca atau dihayati, kesan estetik sajak dapat dirasai pembaca. Pembaca dapat mengesan stail yang dipilih atau digunakan oleh seseorang penyair dalam sajak-sajaknya. Perbicaraan tentang stail atau gaya bahasa dalam hubungannya dengan kesusasteraan sebenarnya adalah pembicaraan yang khusus tentang

penggunaan bahasa. Maksud gaya bahasa dalam sajak ialah cara penyair memberikan watak kepada penulisannya dengan memperguna bahasa sebagai media untuk menyalurkan idea atau perutusan kepada pembaca. Penyair 1

haruslah bijak menggunakan bahasa dalam sajaknya. Kebijaksanaan penyair menggunakan bahasa yang tepat, segar dan asli akan dapat memperlihatkan ciri keindividualan dan peribadi kepenyairannya serta mempamerkan warna kepada keindahan sajak-sajaknya.

Stilistik

Dalam disiplin linguistik, terdapat stilistik. Stilistik merujuk kepada penggunaan prinsip-prinsip linguistik terhadap bahasa sastera. Stilistik atau ilmu gaya dapat diangap sebagai kajian variasi linguistik. Variasi linguistik ini mempunyai hubungan yang rapat dengan konteks teks dan konteks situasi. Stilistik mempunyai hubungan yang rapat dengan disiplin sosiolinguistik dan dialektologi. Kedua-duanya pula merupakan cabang linguistik.

Beberapa pendapat lain yang dapat dikutip tentang stilistik ialah yang pernah diutarakan oleh Donald C. Freeman (1970 : 4). Baginya stilistik itu melihat penggunaan bahasa yang menyimpang atau deviasi daripada norma-norma tatabahasa, penggunaan pengulangan dan meminjam usaha-usaha pengarang (dalam konteks ini penyair) untuk mendapatkan kepadatan tulisannya. J. Middleton Murry pula berpendapat bahawa stilistik itu ialah gaya sebagai sesuatu yang istimewa, sebagai teknik eksposisi, pencapaian estetika dan pernyataan sikap penulis. Pemilihan kata dan penyusunan struktur ayat itu memperlihatkan ciri-ciri keperibadian penulis.

2

Masingmasing penyair ternama seperti Chairil Anwar. stail dan deviasi lebih ternampak pada karya-karya puisi.Rendra. karya-karya sastera dianalisis dengan menggunakan pendekatan linguistik. W.Bahasa sastera khasnya bahasa puisi paling menonjol deviasi atau penyimpangan bahasa. Jika dibandingkan antara puisi dengan karya prosa. Stail Kepenyairan Karya kreatif dalam genre puisi dan prosa tidak sama dengan karya non-kreatif. Salleh. Sitor Sitomurang. Amir Hamzah dan Sapardi Djoko Damono dan sebagainya di Indonesia atau Muhammad Hj. Kassim Ahmad. beraneka ragam. Stilistik juga melihat diri puisi sebagai bahasa kreatif yang membenarkan terjadi deviasi/ penyimpangan dalam aspek-aspek linguistik secara eksplisit mahupun implisit. dan Tahap penghayatan karya-karya sastera itu dapat diangkatkan lagi tingkatnya. Penerapan unsur-unsur linguistik-stilistik dalam menilai karya-karya sastera sebenarnya dapat membantu disiplin kritikan sastera supaya lebih mantap. Tujuan utama ialah untuk melihat dan mengesan nilai estetik atau gaya pemakaian bahasa dalam diri karya-karya tersebut. Sutardji Calzoum Bachri. Pengarang-pengarang karya kreatif lebih menjurus kepada stailnya yang tersendiri dalam proses penciptaannya. Dalam kajian stilistik. 3 . morfologi dan sintaksis.S. Baha Zain. stilistik melihat kaitan bahasa puisi dengan unsur linguistik seperti fonologi. Dalam kajian puisi.

Stail kepenyairan seseorang penyai lebih terlihat sangat intim dengan unsur deviasi bahasa yang dipakai. Penyair memang amat tidak menyedari tentang stail yang dimiliki. Kritikawan sastera yang memakai acuan linguistik lebih melihat aspek deviasi dalam bahasa puisi.Usman Awang. Stail dan deviasi adalah warna peribadi penyair itu sendiri. Sifat sajak sendiri mempunyai kebebasan pemakaian dan penggunaan apa sahaja unsur-unsur bahasa untuk penyampaian mesej penyair kepada khalayak. Genre puisi/ sajak yang terhasil tetap mengandungi beberapa bentuk deviasi kerana setiap penciptaan itu terhasil melalui proses dan ciri-ciri tertentu. Dalam proses penciptaan puisi itu sendiri.. Tetapi pengkritik yang kuat dan berperanan besar dalam menyelami stail yang wujud dalam diri sajak-sajaknya yang tercipta. Latiff Mohidin dan Kemala di Malaysia. Deviasi terlalu lumrah terdapat dalam proses dan ciri penglahiran puisi. mempunyai stail kepenyairan tersendiri. soal kongkongan tatabahasa tidak dikenakan terlalu ketat. Dan stail juga adalah sebagai eksploitasi ragam bahasa dalam berkarya. 4 . Stail berpuisi yang terpancar pada puisi-puisi seseorang penyair dapat mewarnai ciri peribadi kepenyairannya. Deviasi merupakan sebahagian daripada gagasan stilistik. Stail itu dalam proses penciptaan puisi dapat dianggap sebagai hak cipta dan hak diri penyair.

Sebagai satu keperluan sosial. puisi terbina bercirikan bahasa yang baik dan disusun dengan sebaiknya. bukan semua mampu mentafsirkan lapis makna bagi setiap diksi yang digunakan. Justeru. jalinan diksi dan mainan ritma dalam ayat memberi pemaknaan yang cukup besar dalam pengertian sesebuah pengucapan. Bahasa lazimnya diertikan sebagai satu sistem lambang pertuturan yang arbitrari yang digunakan oleh manusia sebagai alat untuk berhubung. Lantaran itu. Sama ada puisi tradisional atau moden. Seperti yang kita sedia maklum. manakala gaya bahasa pula 5 . Melalui puisi. Puisi dianggap sebagai wadah peluahan rasa. Walaupun dalam bahasa yang singkat dan ringkas dalam sesebuah puisi. bahasa yang indah dikaitkan dengan sesebuah puisi. Hal ini telah sekian lama dimanfaatkan oleh penyair. Elemen keindahan bahasa bukan sahaja dituntut dalam sesebuah puisi tetapi juga dalam pengucapan yang mampu memberi kesan dan rangsangan kepada pendengarnya. bahasa merupakan satu daripada wahana perhubungan dan komunikasi antara manusia. Keindahan dan keunikan bahasa sebagai satu pengucapan mampu merungkaikan perasaan yang terdapat dalam pemaknaan ungkapan tersebut. bahasa yang ditekuni dengan pemilihan kata yang tepat. sesuai dan jitu akan membina nilai pemikiran yang besar apabila dibaca atau diungkapkan Pada umumnya. tetapi isinya padat serta penuh makna. Pengucapan yang baik dan indah melalui pemilihan kata. bahasa memang menjadi alat penting dalam soal menyampaikan maksud. seseorang penyair bercerita tentang sesuatu yang cukup besar dalam nilai fikirannya yang hendak dikongsi dengan umum.Pendahuluan Selalunya.

Bahasa dalam sesebuah puisi perlu juga memperlihatkan kehalusan. iaitu pemikiran serta perasaannya ke dalam puisi.” Hal ini ditegaskan lagi oleh Nik Safiah Karim 2(1988) yang menganggap gaya sebagai cara mengungkapkan bahasa. ikatan ayatnya. menulis dan seterusnya. dan ungkapan tertentu.bermaksud cara atau bentuk bahasa yang digunakan dalam pertuturan atau penulisan untuk menimbulkan kesan-kesan tertentu. Watkin et. jalan bahasanya. pleasing and appropriate to your subject matter and your own personality. Dalam konteks puisi. gaya popular atau 6 . iaitu cara bertutur. cara susunan atau bentuk peribahasanya. Definisi Gaya Menurut Za’ba 1 (1962). frasa. kesempurnaan dan kemuliaan pembentukan serta penyusunannya sebagai syarat-syarat keindahan bahasa sastera. ayat. berdasarkan masa.” Secara globalnya. ilmiah.al (1865) pula menyebut: “Style is the manner of writing. the way the writer expresses his thoughts in language. Effective writing always involves the choice of words within sentences which basically express the same idea may seem vastle difference is usually due too style… The pattern and rhythm of your sentences should be varied. iaitu tentang perkataannya. Gaya bahasa lazimnya melibatkan aspek-aspek kesesuaian penggunaan perkataan. medium atau bahasa pengantar. “ Gaya bahasa itu ialah rupa susuk bahasa yang dipakai apabila bercakap atau mengarang. gaya boleh saja berdasarkan kebolehan individu mengungkapkan kata-kata. berdasarkan subjek atau bidang. khususnya puisi untuk menimbulkan kepelbagaian kesan kepada audien pembaca atau pendengarnya. bahasa adalah alat yang digunakan oleh penyair untuk memindahkan pengalaman jiwa. misalnya falsafah.

pilihan dan gaya deduktif atau pengajaran dan seterusnya gaya berdasarkan tujuan. Usman Awang atau Tongkat Warrant dalam sajak-sajak beliau yang boleh dibahagikan kepada tiga tahap3. Esei ini akan menganalisis aspek gaya bahasa SN Datuk Dr. iaitu:• • • Tahap 40-an hingga 50-an (Antologi Gelombang: 1961)4 Tahap 60-an (Antologi Duri & Api: 1967) Tahap 70-an hingga 80-an (Antologi Salam Benua: 1982)5 7 .

sajak-sajak Usman Awang boleh dibahagikan kepada tiga tahap atau era. irama dan pergerakan baris yang mendengungkan setia dan jujur sifat serta peribadi puisi Melayu lama kembali. iaitu:- Termenung seketika sunyi sejenak. dalam sajak-sajak Jiwa Hamba dan Gadis Suci beberapa unsur bentuk dikutip dan diadunkan kembali7. dalam sajak Jiwa Hamba. (Jiwa Hamba: 1949) 8 . Oleh itu. • Analisis Gaya Bahasa sajak-sajak Usman Awang pada Era 70-an dan 80-an. penyair mengambil bentuk quatrain dan memberikan penekanan terhadap bunyi seperti yang terdapat pada rangkap pertama. Hidup terasa diperbudak-budak. iaitu:• Analisis Gaya Bahasa sajak-sajak Usman Awang pada Era 40-an hingga 50-an.6 Yang sering diungkapkan oleh Usman Awang ialah unsur-unsur bentuk dan di dalam bentuk itu terangkum bunyi dan sajak-sajak pantun serta syair. Analisis Gaya Bahasa Puisi Usman Awang Era 40-an hingga 50-an Sajak-sajak Usman Awang pada akhir tahun-tahun 40-an dan awal tahun 50-an (Antologi Gelombang: 1961) dengan jelas sekali memperdengarkan nada. Hanya suara melambung tinggi. suara. Kosong dijiwa tiada penghuni. Contohnya.Analisis Gaya Bahasa Puisi Usman Awang Dalam usaha menganalisis gaya bahasa secara terperinci. • Analisis Gaya Bahasa sajak-sajak Usman Awang pada Era 60-an.

Demi bahang kesedaran berapi. yang dapat mempengaruhi pembaca atau pendengar dan dapat dirubah perasaan atau pemikirannya oleh penyair. ‘Melaka’ dan ‘merdeka’ yang turut terungkap di dalam rangkap 4 sajak yang sama jelas memperlihatkan gaya perlambangan diksi9 dalam sajak-sajak Usman pada era 40-an hingga 50-an untuk menimbulkan semangat nasionalisme dan cita-cita untuk memperjuangkan kebebasan masyarakat. iaitu hujung rima setiap baris berentak a. maka rentak yang terhasil daripadanya pun berentak pantun. a. biarpun kita kemudiannya dapat menatap beberapa banyak perubahan. bahasa adalah alat atau wahana yang magis.8 Kosa-kosa kata ‘sakti’. Dalam puisi-puisi awal Usman. Di atas robohan Kota Melaka. Usman ternyata berhasrat untuk mengekalkan gaya tradisi melalui sajak ini. gaya Usman banyak dipengaruhi oleh gaya pantun. b. Contoh: Ingatkan kembali kata sakti. kemanusiaan dan kemerdekaan pada era tersebut. kuasa bahasa ini 9 . Oleh sebab bentuknya seperti pantun. (Jiwa Hamba: 1949) Pada Usman. ‘berapi’. yakni empat baris serangkap (quatrain). Kita dirikan jiwa merdeka. Gaya inilah yang telah menguasai keseluruhan kegiatannya. b.Selain bentuknya yang bercorak Puisi Melayu Lama.

kata-kata seperti ‘bisik daundaun. Menurut Ismail Hussein. ‘Gadis dan Ayat Suci’ misalnya:Suara yang manis dalam bisik daun-daun. merendahkan dan melembutkan suara penyair dan seterusnya mengesani seluruh suasana sajak. berlari dengan ulangan vokal yang banyak. Dengarkan bait pengalaman. dan ‘bibir syurga’ memperlihatkan unsur metafora yang berkesan. 10 Sajak-sajak Usman Awang pada era ini turut memaparkan gaya perbandingan atau kiasan. iaitu bertentangan dengan sikap individualistik penyair moden. maka ini adalah akibat daripada sikap tradisionalnya dan sikap steoreotaipnya. Misalnya. Beralun lagu Tuhan di sayap angin malam. Dewan Sastera – Oktober 1983) 10 .datang daripada nada yang rendah.’ (Rahman Shaari. ‘lagu Tuhan’. beralun lembut dan harmonis. i. ‘ Sekiranya kita teliti kepopularan Usman Awang yang hampir menjadi sebagai satu institusi di Malaysia. (Gadis dan Ayat Suci: 1950) Kita mendengarkan kehalusan bunyi-bunyi yang rendah dan merdu. Gadis tetangga (simpatiku pada matanya yang buta). Kosa-kosa kata seperti ‘teratai senyum’ dalam sajak ‘Gadis Suci’ (1950) menonjolkan ciri-ciri personifikasi yang amat ketara sekali. Redup menyusup di bawah langit bertirai sepi. dalam sajak ‘Gadis dan Ayat Suci’ (1950). yakni a. yakni unsur-unsur metafora11 dan personafikasi. u. Dari sinar hatinya membaca ayat-ayat suci.

namun terdapat beberapa sajak karya beliau yang menyimpang daripada gaya sajak era 40-an hingga 50-an. Analisis Gaya Bahasa Puisi Usman Awang pada Era 60-an Sungguhpun Usman Awang amat akrab dengan gaya tradisi. Jika rasa ini seperti angin malam Bertiup dari laut dan gunung Melampaui tanah-tanah subur dan ladang menghijau Hati ini akan menghembuskan bahagia yang melimpah Bergetar bagai riak di tasik hati Bulan cerah Kepada setiap benda Supaya sama mencecah (Kelopak Rasa: 1964) 11 . boleh dikatakan gaya bahasa Usman Awang pada era 40-an hingga 50-an banyak dipengaruhi dan berhubungan rapat dengan bentuk puisi Melayu tradisional.Secara tuntas12nya. Antara lain seperti bait pertama dalam sajak ‘Kelopak Rasa’.

Usman juga sering kembali kepada kekayaan peribadi Melayu untuk menguatkan karya modennya. iaitu:Jika rasa ini seperti angin malam (Kelopak Rasa: 1:1) bergetar bagai riak di tasik hati (Kelopak Rasa: 1:5) Pembentukan kata ‘tasik hati’ pula menampilkan gaya perbandingan metafora.Perkataan ‘rasa’ itu sendiri memperlihatkan beban makna yang taksa13 dan makna ini ditambah pula apabila dibandingkan dengan ‘angin malam’ yang menuntut pembaca memberikan makna khusus kepadanya. Kuntum-kuntum sajak Usman mengundang kita untuk mengisi makna ke dalamnya. Sesungguhnya. Kedua-duanya digunakan sebagai bahagian penting dalam semua jenis sajak Usman. tetapi oleh sebab begitu lama digunakan dalam konteks perasaan.14 Selain itu. gaya perbandingan atau gaya kiasan bercirikan penggunaan simile dapat dilihat pada baris-baris sajak yang sama. Kata-kata seperti ‘bahagia yang melimpah’ dan ‘riak’ bukan sahaja menjadi kata nama atau kata kerja biasa. maka makna yang agak penuh juga dibawakannya di samping siratan konotasi yang luas. yakni yang satu melengkapi yang lainnya. dari perjalanan dan pergerakan kita. dan misteri. kesegaran. dan menjadi inti kepada metaforanya. Pada dekad 60-an. alam melatari hidup manusia. malah beliau melihat: 12 . dan manusia bergerak dalam latarnya. Usman Awang biasanya mencampurkan imej alam ‘tasik’ dan manusia ‘hati’. konsep. Mungkin yang diberikannya ialah sifat-sifat kedinginan.

seperti yang dapat dilihat dalam rangkap pertama sajak tersebut: Begitu kecil ia berdiri di tepi pagar.117) pula mempunyai susunan rima di rangkap 1 (a. Banyak juga metafora ini diciptanya sendiri dengan pandangannya bahawa kiasan dan perbandingan: “haruslah tepat segar asli” (Sikap & Pemikiran Usman Awang: hal.a.b.a). Ini menunjukkan bahawa Usman Awang masih mengekalkan gaya bahasa puisi Melayu tradisional.b) dan rangkap 5 (a. Kilat matanya memanggil Iskandar.b. Melihat keduanya bergurau senda. Siapa lalu siapa berkaca. rangkap 3 (a. Selain itu. (Gema: 1966) Kadang-kadang metaforanya dibina dengan mengambil seluruh bidal dan peribahasa lama.b.Bidal pusaka nenek moyang Bukan sekadar pemanis kata Tapi bukti kebenaran hakikat.165). Sajak ‘Anak Jiran Tionghua’ (Puisi-puisi Pilihan Sasterawan Negara Usman Awang: hal. gaya perbandingan personifikasi atau pengorangan jelas terpancar pada baris kedua rangkap tersebut. (Anak Jiran Tionghua: 1962) Kata-kata ‘kilat’ dan ‘berkaca’ dalam contoh di atas selain puitis juga padat dan tepat gambaran.a.a. tetapi di tempat-tempat lainnya hanya dihubungkan atau dirujuk kepadanya.b). iaitu:- 13 .

walaupun perlahan-lahan dengan zamannya. Tetapi Usman juga berubah dengan suasana zamannya. “Suara dari Pusara” (1968). maka Usman juga berubah. iaitu pengulangan kata.16 Peribadi dan jiwa puisi Usman masih Melayu walaupun kulit. Aminuddin Baki: 1966) di bawah:- 14 . ungkapan. wajah dan bentuk luarannya sering mengalami eksperimen dan inovasi. tetapi dibenarkan mengikut alir ras dan ucapan harian. baris dan rangkap pada dekad 60-an. “Darah Doa” (1966). Beliau percaya bahawa puisi menjadi sebahagian daripada seluruh masyarakatnya dan penyair harus peka oleh sebab puisi memperjuangkan masyarakat itu. Gerak pantun yang perlahan. Perhatikan sajak “GEMA” (Tablo. Sajak-sajak ini berbentuk prosa naratif dan memuatkan beberapa cebisan bahasa harian. irama yang agak lembut dan gemalai harus dipercepat dan dinyaringkan suaranya. Apabila rakyat mulai bebas dan unsur-unsur verse libre15 mendapat sambutan. “Kehilangan Nama” (1967). Usman bergerak dan berubah dengan keperluannya. Sajak-sajak “Cahaya” (1965). Diksinya tidak diperindah.Kilat matanya memanggil Iskandar (Anak Jiran Tionghua: 1962) Usman mulai menggunakan gaya bahasa pengulangan. dan “Kambing Hitam” (1969) memperlihatkan suatu perubahan yang amat ketara dari segi bentuk baris dan telah menyeberang masuk ke genre prosa dan hampir memutuskan hubungan dengan konsep puisi tradisional yang lebih berbentuk lagu.

Suara I Dua puluh enam Januari Seribu sembilan ratus dua puluh enam Matahari pagi memancarkan sinar Angin sepoi menyampaikan khabar Untuk keluarga di daerah Chemor Bahawa seorang putera telah dilahirkan Ah. “Balada” Usman Awang ialah bentuk naratif panjang. sumber bahasa sastera pertamanya yang berpusat kepada 15 .17 Jelas kepada kita bahawa gaya bahasa Usman pada dekad 60-an masih terikat kepada tradisinya. “Tablo” pula semacam sandiwara untuk suara. Contoh sajak-sajak yang bercirikan “tablo” ialah “Cahaya” (1965) manakala “Kambing Hitam” (1969) memaparkan bentuk “Balada”. Kedua-dua unsur ini menjadi ranting kepada perkembangan gayanya. tetapi sering pula ditambahkan dengan bentuk retorik dan drama. iaitu “balada” dan “tablo”. cuma putera biasa dari keluarga takwa Yang nanti besar dari sejuk bumi kota timah Didakinya hidup dalam semangat Melengkap diri Dadanya ilmu jiwanya iman hatinya budi (Gema: 1966) Pada era ini juga Usman Awang juga telah memperkenalkan dua bentuk baru dalam sajak ciptaan beliau. suatu persembahan yang berdasarkan kekuatan. kemerduan unsur-unsur bahasa dan ucapan.

Analisis Gaya Bahasa Sajak-sajak Usman Awang pada era 70-an hingga 80-an Pada tahun 1971 pun. dengan sukatan dan nada yang sesuai. hikayat dan juga bahasa puisi yang digunakan dalam tahun 1930-an.pantun. gurindam. Lihat misalnya bait-bait sajak yang berikut:- Akan kupintal buih-buih Menjadi tali Mengikatmu Akan kuanyam gelombang-gelombang Menjadi harapan Ranjang tidurmu Akan kutenun awan-gemawan Menjadi selendang Menudungi rambutmu (Kekasih:1971) 16 . bahasa Usman yang biasanya lembut dapat memberikan kesan yang mesra.18 Meskipun demikian. Ayat-ayatnya selalu disaring dan disampaikan dengan mengikut adab dan kebiasaan berbahasa. Beliau juga meletakkan bahasa yang bersih sebagai unggul sasteranya. dengan sopan-santun. tetapi ditambah juga dengan bahasa syair. kita masih menemukan imej dan diksi yang mengingatkan kita cara penyair tradisional menggubah gambar hati yang dibahagiakan cinta muda.

terutama dalam sajak-sajak yang bertemakan perjuangan seperti “Benarkah Ketam Mengajar Anaknya Berjalan Betul?” (1979) dan “Selembar Kamus Kemiskinan” (1984). mersik dan yang melukiskan dunia indah. gaya pengulangan kata. Dalam susunan begini hanya kata-kata yang diganti. namun beliau juga sering menggunakan bahasa yang lebih nyaring dan tegas nadanya. yang diulang hingga akhir sajaknya. Paralelisme ini memberikan rentak yang tertentu dan teratur yang akhirnya mencipta suatu irama yang stabil dan berulang-ulang. Kutipan daripada “Kekasih” ini juga ialah contoh yang baik untuk suatu gaya tradisional. baris dan rangkap turut hadir dalam sajak-sajak Usman Awang untuk menimbulkan irama atau suasana muzikal untuk mengindahkan pendengaran. ungkapan. Pada era 70-an dan 80-an ini.Betapa penyair peka akan bunyi-bunyi bahasa Melayu. Unsur fantasi yang ditambah kepada tema kasih sayang mengangkat kita ke alam atau dunia di luar kenyataan. walaupun Usman popular kerana bahasa dan tekniknya yang dekat kepada tradisi Melayu. Tetapi perlu ditegaskan di sini. Misalnya dalam baris pertama bait pertama frasa “kupintal” diubah menjadi “kuanyam” dalam bait kedua. Contoh ketiga-tiga tujuan serta kesan ini dapat dirasakan dalam petikan puisi yang berikut:17 . terutama yang lembut. Seterusnya “buih-buih” bait pertama menjadi “gelombang-gelombang” pada bait kedua. menegaskan maksud tertentu sebagai persoalan utama dan menarik tumpuan perhatian atau pendengaran. manakala bentuknya kekal. Bait-bait “Kekasih” ini juga berlandaskan sesuatu struktur yang terbahagi kepada tiga baris. iaitu pengulangan baris atau struktur bait yang dikenal sebagai teknik paralelisme19.

Selamat tinggal Selamat tinggal wahai awan Selamat tinggal matahari Selamat tinggal bulan Selamat tinggal kupu-kupu sayang Selamat tinggal wahai Burung-burung bersarang Selamat tinggal anak-anak bermain riang. 18 . klausa dan sintaksis untuk mengungkapkan nilai-nilai dan hak-hak kemanusiaan tanpa takut untuk menyatakan yang benar. Sajak-sajak terbaru Usman Awang pada dekad 1990-an masih jelas mempertahankan tradisi berpuisi dengan menggunakan kata-kata. kehalusan serta kelembutan pengucapannya semakin memperkuat dan memperdalam kesan pernyataan kehampaan terhadap kemusnahan keindahan alam yang asli. iaitu titik persoalan utama puisi tersebut. Di samping itu. memberikannya suatu lafaz yang segar di persada tanah air. Usman telah menyambung tradisinya. Kedudukan pengulangan tersebut telah berhasil menarik tumpuan perhatian atau pendengaran yang tidak dipaksa. frasa. (Balada Terbunuhnya Beringin Tua di Pinggir Sebuah Bandaraya: 1979) Pengulangan ungkapan atau rangkai kata “Selamat Tinggal” yang berbentuk anafora itu berjaya menimbulkan kesan irama atau muzikal yang segar.

Ciri-ciri tradisional Usman semakin berubah pada era 60-an. ataupun ditambah menjadi lima dan enam.Rumusan: Setelah mengkaji dan menghalusi sajak-sajak Usman Awang sejak era 40-an hingga 80-an. Sajak-sajak beliau pada era 70-an semakin stabil dan mantap serta dihalusi lagi pada tahun-tahun 80-an dan 90-an melalui eksperimen-eksperimen hingga menyeberang masuk ke dunia prosa naratif dan hampir memutuskan hubungan dengan konsep puisi tradisional yang lebih mendekati lagu. sehingga kadang-kadang dalam kesedihan tragedi. Kecantikan ini dicipta dengan landasan 19 . dapat disimpulkan bahawa sajak-sajak Usman Awang pada era 40-an hingga 50-an. Kejayaan Usman dalam beberapa buah sajaknya yang popular terletak pada kebolehannya memadukan sifat romantik serta sifat seriusnya itu. Nafasnya kadang-kadang dipendekkan atau dipanjangkan untuk memenuhi ciri-ciri kontemporari yang ditandai oleh pelbagai eksperimen penyesuaian dan percubaan cara berbicara. Penyesuaian bentuk dan gaya Melayu pada zaman tersebut sebenarnya ialah suatu siri eksperimen yang separuh sedar dan separuh spontan. sesuai dengan zamannya. banyak memaparkan gaya bahasa pantun. Bentuk baris puisipuisinya tidak lagi berjumlah empat tetapi dikurangkan menjadi tiga atau dua. Usman mengukir nama sebagai penyair yang amat penting dalam petak kesusasteraan tanah air. kita dapat merasakan keindahan hidup. Dapatlah disimpulkan di sini bahawa Usman menganggap bahawa bahasa sesebuah puisi haruslah cantik serta sesuai. Dengan bahasa lembut romantik untuk sejumlah sajak. Bahasa mutakhir Usman lebih mendekati maksud asal dan objektif. iaitu intipati ciri puisi Melayu tradisional. dan bahasa yang bersahaja tetapi sinis untuk sajak-sajak yang lain.

berukur dan harus terkawal. persis kata SN Dr.dan bentuk sastera tradisional.Salleh20. manakala kesesuaian ditentukan oleh tema. Muhammad Hj. Cita rasanya yang halus pula membimbing penyair untuk mencapai bahasa yang dianggap unggul ini. Kecantikan dan kesesuaian ini juga menolong memadukan karya-karyanya. 20 . “Usman Awang: Penghubung sastera moden dengan akar tradisi!”. Konsep puisi beliau amat bergantung kepada prinsip bahawa bahasa bersopan santun. zaman dan tuntutan kebebasan.

Kuala Lumpur : Dewan Bahasa Dan Pustaka Halilah Haji Khalid. 1991. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa Dan Pustaka 21 . 1976. Perisa : Jurnal Puisi Melayu. 2004.BIBLIOGRAFI Abdul Rassid Haji Subet. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa Dan Pustaka Kamal Abdullah. Sastera Dalam Esei. 2004. Usman Awang Dalam Esei dan Kritikan. 1983. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa Dan Pustaka Ahmad Kamal Abdullah. 1989. Gejala : Esei Dan Kritikan Puisi Melayu Moden 1955 – 1986. Perkembangan Puisi Melayu Moden. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka Umar Junus. Sastera Sebagai Seismograf Kehidupan. Kuala Lumpur : Tratra Publishing & Trading Sdn Bhd Shahnon Ahmad.

NOTA HUJUNG 22 .

kesangsian. hlm 131. despite its freedom. usaha dsb) menuntaskan. hlm 60. dibicarakan oleh Dinsman dalam Dewan Sastera. Kuala Pilah. Negeri Sembilan. 1958-1960. Usman Awang Dalam Esei dan Kritikan. Usman Awang Dalam Esei dan Kritikan. must still display some elements of form. Tuntas mengikut takrif Kamus Dewan edisi empat bemaksud (bersifat) menyeluruh dan lengkap. Sumber dari laman sesawang www. keraguan. memetaforakan menjadikan pemakaian kata atau kata-kata sbg metafora. Salam Benua.wikipedia. Metafora mengikut takrif Kamus Dewan edisi empat bermaksud (métafora) (Lin) pemakaian katakata yg menyatakan sesuatu makna atau maksud yg lain drpd makna biasa atau makna sebenar perkataan yg berkenaan (sbg perbandingan atau kiasan). Usman Awang Dalam Esei dan Kritikan. Halilah Haji Khalid. Halilah Haji Khalid. ketuntasan keadaan atau hal tuntas. kumpulan puisi yang diterbitkan sempena terpilihnya Usman Awang sebagai penerima S. ketaksaan perihal (keadaan dsb) taksa. kekaburan.org . hlm 61. penuntasan perbuatan (proses. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 . Namun selain perjuangan lingustik ini. for example. Taksa mengikut takrif Kamus Dewan edisi empat bermaksud mempunyai makna yang kabur (menyangsikan. 48-49 Gelombang yang memuatkan 84 buah sajak karya penyair Sasterwan Negara Usman Awang dibahagikan kepada dua bahagian iaitu Bintang Mengerlip dan Debu Berterbangan. however nebulous. Some poets have explained that free verse. Usman Awang Dalam Esei dan Kritikan. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Dedikasi beliau yang tidak boleh dinafikan menjadikannya disegani ramai dan menjai idola kepada anak-anak muda di institusi pengajian tinggi yang mengikuti bidang linguistik dan sastera. hlm 74 Free verse is a form of poetry that refrains from meter patterns. with more traditional forms. hlm 132-133. Memandangkan jasa-jasa Zaba dalam bidang bahasa dan persuratan Melayu beliau telah dianugerahkan gelaran 'Pendeta' pada tahun 1956. boleh menimbulkan lebih daripada satu makna atau tafsiran. Halilah Haji Khalid.E. Halilah Haji Khalid. iaitu sewaktu diadakan Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu di Johor Bahru Prof Emeritus Datuk Dr Nik Safiah Karim merupakan antara tokoh dan cendekiawan tanahair yang aktif memperjuangkan kedaulatan bahasa Melayu.A. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Februari 1983. menuntaskan mengusahakan supaya menjadi lengkap dan menyeluruh. ketidakpastian (bkn sesuatu makna): adanya imbuhan-imbuhan membantu menghilangkan ~ sesuatu ayat. 2004. hlm. Most free verse.en. at least in written representations. 2004. self-evidently continues to observe a convention of the poetic line in some sense. thus retaining a potential degree of linkage. Halilah Haji Khalid. hlm 147. Usman Awang Dalam Esei dan Kritikan. beliau juga gigih memperjuangan kedudukan serta kebajikan kaum wanita tanahair. Usman Awang Dalam Esei dan Kritikan. Diksi mengikut takrif Kamus Dewan edisi empat bermaksud pemilihan dan penggunaan kata yang tepat dan berkesan untuk mengungkapkan idea (peristiwa dll) secara bertulis atau lisan. Write Award 1982. or any other musical pattern. menjadikan tuntas. Halilah Haji Khalid. Bahagian pertama mempunyai 52 buah sajak yang dihasilkan antara tahun 1949-1966 manakala bahagian kedua mempunyai 32 buah sajak hasil ilham tiga tahun. rhyme. Beliau dilahirkan pada 16 September 1895 di Kampung Batu Kikir.1 Zainal Abidin bin Ahmad atau lebih dikenali dengan panggilan Zaba banyak memberi sumbangan yang besar terhadap Bahasa Melayu dan beliau juga dikenali sebagai seorang nasionalis Melayu yang gigih. 15 16 . Usman Awang Dalam Esei dan Kritikan. Halilah Haji Khalid. meragukan).

Usman Awang Dalam Esei dan Kritikan.17 Halilah Haji Khalid. Usman Awang Dalam Esei dan Kritikan. Bila kembali ke tanah air puisi-puisi beliau mendapat perhatian para pengkritik 18 19 20 . Paralelisme mengikut takrif kamus Dewan edisi empat bermaksud pembentukan rangkap (ayat) yg seimbang dgn satu bahagian mengulang bentuk (erti) bahagian lainnya (bkn puisi). Halilah Haji Khalid. Sasterawan Negara Muhammad bin Haji Salleh hanya mula dikenali umum di tanah air sebagai penulis pada akhir tahun 1960-an meskipun beliau sebenarnya telah menulis lebih awal lagi. hlm 70. hlm 65-66. Beliau banyak menghabiskan usianya di luar negara dan mula menulis puisi yang kebanyakannya dalam bahasa Inggeris.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful