AKADEMI PENGAJIAN MELAYU

JXEA 1104 FALSAFAH DAN LOGIKA MELAYU
TOKOH FALSAFAH: IBNU THUFAIL
Nama Pelajar: JOYNER ANAK SEDIN No. Matrik : JEA080028 No. Kumpulan Tutorial : RABU(12.00-1.00 PETANG) Nama Pensyarah : DR. AMRAN MUHAMMAD Nama Tutor : CIK HADIJAH BT ABDUL RAHMAN

BIODATA TOKOH
Tokoh falsafah yang telah saya pilih untuk dibuat kajian ialah Ibnu Thufail. Saya berminat untuk mengkaji falsafah yang disampaikan oleh beliau kerana beliau mempunyai falsafah yang unik dan membolehkan saya mengupasnya dengan lebih terperinci. Nama sebenar Ibnu Thufail ialah Abukabar Mohammad Ibnu Mali Ibnu Thufail Al Qaisi. Ibnu Thufail dilahirkan di Sepanyol dan beliau merupakan penduduk Granada asli. Beliau dilahirkan di kota tersebut pada tahun 1110M, iaitu setahun sebelum Al Ghazali wafat. Kemudian beliau dibesarkan, belajar dan juga bekerja di kota ini. Di samping menjadi seorang filosuf, beliau juga seorang tabib yang ahli, seorang ahli ilmu dan ilmu alam. Beliau pernah menjabat sekretaris kerajaan dan menjadi tabib dari Khalifah Abu Ya’kob Al Mansur. Kedudukannya sebagai tabib raja ini akan diberikannya kepada Ibnu Rusydi untuk menggantikan tempatnya. Ibnu Thufail mempunyai banyak karangan dalam soal-soal ketabiban, astronomi dan lain-lain. Salah satu daripada karangannya yang amat masyhur ialah karangan yang berjudul Hayy bin Yaqdhan (Si Hidup anak Si Bangun) yang turut dinamakan sebagai Asrarul Falsafah al Masyriqiah (Rahasia Filsafat Timur), kerana dalam buku ini Ibnu Thufail menerangkan tentang filsafat dari filosuf Timur (Al Farabi cs.). Pada tahun 1671, buku ini telah disalin ke dalam bahasa Latin dan diberi nama Philosopphus Autodidactus (Filosuf yang belajar sendiri). Selepas itu, buku ini juga telah diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa lain seperti bahasa Sepanyol dan Perancis. _______________________________________________________________________ _

Saya ingin menyentuh berkenaan dengan buku beliau yang bertajuk Hayy bin Yaqdhan. Buku ini dianggap sebagai ciri yang khusus dari filsafat Ibnu Thufail, yang sama dengan ciri Ibnu Khaldun pada bukunya yang terkenal iaitu Al Muqaddimah. Buku Hayy bin Yaqdhan mengisahkan seorang anak kecil yang lahir ke dunia dari perkahwinan yang memalukan. Orang tua anak itu telah menghanyutkan anak itu ke laut. Nasib menyebelahi anak itu apabila dia terdampar di sebuah pulau yang subur tetapi terasing. Kemudian seekor kijang menyusuinya dan membesarkan anak itu. Ibnu Thufail telah memberikan nama Hayy bin Yaqdhan kepada anak itu. Kehidupan Hayy amat primitif dan dia memulakan langkahnya untuk memajukan dirinya. Hayy banyak mempelajari peradaban manusia dan hidupan di pulau itu melalui pemerhatian dengan menggunakan pancaindera dan mempraktikkannya. Hayy juga percaya akan kewujudan Tuhan dan sampailah pemikiran Hayy kepada pengakuan ketuhanan. Temannya, iaitu seorang penduduk alim dari pulau lain mengajar Hayy bertutur dalam bahasa manusia dan setelah itu mereka bertukar-tukar fikiran. Si alim itu berasal dari pulau besar yang mempunyai ramai penduduk tetapi penduduk di pulau itu mengamalkan cara hidup yang tidak elok iaitu mementingkan keduniaan dan hidup bergelumung dengan maksiat. Di sinilah Ibnu Thufail menggambarkan alam fikiran Hayy yang berkembang sendiri itu dapat disesuaikan dengan alam fikiran Si alim yang terpelajar. Di samping itu, Hayy juga mengerti maksud agama yang menuntun langsung secara praktis fitrah dan keselamatan orang yang berada dan kurang berkemampuan melalui sistem zakat walaupun pada mulanya dia mengkritik sistem itu. Berdasarkan buku ini, Ibnu Thufail menggambarkan bahawa filsafat (akal) itu dapat berkembang sendiri tanpa harus bergantung kepada masyarakat yang telah maju.

Akhirnya Ibnu Thufail mengakui bahawa agama lebih praktis untuk menuntun keselamatan manusia dalam kehidupannya secara langsung. Filsafat itu dapat dipakai untuk makrifat kepada Tuhan tetapi ia adalah terlalu ideal dan theoretis untuk amalan hidup manusia sendiri. Manusia akan dapat menyelami maksud agama dengan akalnya (filsafat). Akal manusia masih terlalu lemah untuk menyelami hikmahnya yang sebenar dalam beberapa hal misalnya soal peribadatan (ubudiah) seperti solat, puasa dan haji. Pemikiran falsafah Ibnu Thufail adalah berdasarkan metafizika, fizika, manusia dan epistemologi. Dalam persoalan metafizika, Ibnu Thufail melihat watak Hayy sebagai cermin pemikirannya terhadap dalil kewujudan Tuhan. Sandaran utama adalah kepada teori gerakan dimana setiap yang bergerak pasti ada penggeraknya. Tentang zat dan sifat Allah, Ibnu Thufail lebih cenderung kepada pendapat golongan muktazilah. Dalam persoalan fizika pula, Ibnu Thufail sependapat dengan Al Farabi dan Ibn Sina. Ibnu Thufail menjawab persoalan adakah alam ini qadim atau baharu seperti yang dilakukan oleh Al Farabi dan Ibn Sina sebelumnya iaitu ini qadim dari sudut masa dicipta manakala baharu sebagai makhluk terhadap penciptanya. Selain itu, pemikiran falsafah Ibnu Thufail adalah berdasarkan manusia. Ibnu Thufail berpandangan bahawa manusia adalah mekanisme ciptaan yang tertinggi yang terdiri dalam 2 unsur iaitu badan dan jiwa. Berdasarkan epistemologi, lukisan watak Hayy bin Yaqdhan menggambarkan pemikiran falsafah Ibnu Thufail bahawa makrifat ditemui dan dimulai dengan pancaindera terhadap hal-hal inderawi manakala dari sudut metafisi diketahui dengan jalan akal dan rohani berdasarkan cara ilham atau kasyaf rohani seperti yang dianut oleh para sufi.

Filsafat yang dikemukakan oleh Ibnu Thufail ialah harga akal atau roh dalam pandangan para filosuf itu umumnya amat tinggi. Begitu tinggi sehingga mereka menganggap Tuhan itu sebagai “Akal” atau “Sumber” dari segala lapisan akal yang bertingkat-tingkat. Sebaliknya, Al Ghazali tidak dapat mengagungkan akal begitu tinggi seperti para filosuf itu. Ibnu Thufail sendiri tidak sefahaman dengan Al Ghazali yang menganggap tasawuf (bukan filsafat) yang dapat menghantar manusia pada hakikat kebenaran. Ibnu Thufail setuju dengan Ibnu Bajah (Avempace) yang menyatakan bahawa akal dapat membawa manusia setingkat demi setingkat dari alam kegelapan menuju kepada cahaya yang terang-benderang tentang hakikat kebenaran. Ibnu Thufail membahagikan perkembangan alam fikiran manusia menuju hakikat kebenaran itu kepada 6 cara. Pertama, dengan cara ilmu Hayy bin Yaqdhan iaitu dengan kekuatan akalnya sendiri memperhatikan perkembangan alam makhluk ini bahawa setiap peristiwa yang terjadi pasti ada penyebabnya. Kedua, dengan cara pemikiran Hayy bin Yaqdhan mengagumi teraturnya peredaran benda-benda besar di langit seperti matahari, bulan dan bintang. Ketiga, dengan memikirkan bahawa puncak kebahagiaan seseorang itu ialah mempersaksikan adanya Wajibal Wujud Yang Maha Esa. Keempat, dengan memikirkan bahawa manusia ini adalah sebahagian daripada makhluk hewani tetapi mempunyai kepentingan yang lebih tinggi daripada haiwan. Kelima,

dengan memikirkan bahawa kebahagiaan manusia dan keselamatannya dari kebinasaan hanyalah terdapat pada pengekalan penyaksiannya terhadap Tuhan Wajibal Wujud. Keenam, mengakui bahawa manusia dan alam makhluk ini adalah fana dan semua kembali kepada Tuhan.

Ibnu Thufail menerangkan bahawa perbandingan dan perhubungan antara Tuhan Wajibal Wujud itu dengan alam makhluk adalah laksana cahaya matahari dengan benda-benda alam yang disinarinya.Cahaya matahari itu saja sebenarnya yang bercahaya (sumber cahaya), tetapi orang mengira bahawa benda-benda lain itu juga bercahaya. Walhal benda-benda lain itu bila tubuhnya (jisimnya) hilang binasa, maka cahayanya juga lenyap dan yang tetap tinggal itu ialah cahaya matahari. Selain itu, Ibnu Thufail mengkritik filsafat Aristoteles, Al Farabi dan Ibn Sina. Beliau mengatakan bahawa buku-buku mereka itu belum dapat memberi gambaran filsafat yang memuaskan tentang hakikat kebenaran itu. Oleh yang demikian, Ibnu Thufail cuba menerangkan pendapat filsafatnya dalam cerita Hayy bin Yaqdhan. Maksudnya, menulis hikayat itu ialah sebagai satu jalan untuk menyampaikan hasrat orang yang bertanya tentang darjat kepuasan yang selalu dibayangkan oleh kaum filsafat dan tasawuf. Kesimpulan daripada tokoh yang saya kaji, saya mendapati bahawa Ibnu Thufail amat mementingkan falsafah ketuhanan dan percaya bahawa setiap yang berlaku di alam ini datang daripada Tuhan Yang Maha Esa. Melalui alam fikiran (filsafat), manusia akan dapat menyelami maksud agama. Ibnu Thufail turut membahagikan manusia kepada 3 golongan jiwa iaitu, jiwa yang mengenal Tuhannya sebelum mengalami kematian dan mengarah kehidupannya dengan mentaati perintah dan menjauhi laranganNya, jiwa yang telah mengenal Tuhan tetapi melakukan maksiat dan jiwa yang tidak pernah mengenal Tuhan selama kehidupannya. Ibnu Thufail juga menitikberatkan falsafah manusia yang mendorong kepada usaha yang dilakukan dengan bersungguh-sungguh untuk mencapai apa yang diingini dan seterusnya akan menjadi

manusia yang berjaya dan berguna di dunia ini dan memperoleh ketenteraman di akhirat nanti.

BIBLIOGRAFI

Hasbullah Bakry. Di Sekitar Filsafat Skolastik Islam Laman web. Google: Ibnu Thufail