Konsep falsafah
berasal dari dua perkataan Yunani a)Philos(bermakna mencintai) b)Sophio(bermakna kebijaksanaan) diertikan sebagai perihal mencintai kebijaksanaan. Pemikiran atau pandangan yang benar,rasional dan bernas. Dihasilkan berasaskan cara saintifik, sistematik dan logik.

RUSSELL (1946):
- Falsafah sebagai sesuatu di antara teologi dan sains. - mengandungi spekulasi tentang perkaraperkara-perkara yang belum tepat atau nyata lagi. - menggunakan taakulan untuk membuktikan sesuatu. - Falsafah ialah sesuatu yang melibatkan spekulasi dan taakulan.

³usaha untuk berfikir secara rasional dan kritis terhadap perkara-perkara yang perkarapenting´ (E.D.Miller,Questions That Matter,1984) ³falsafah ialah perkembangan asas dan andaian mengenai pertimbangan terhadap perkara yang penting´ (Sharifah Alwiah Alsagoff,1984)

Schofield(1972)
MENGANGGAP DAN MENERANGKAN FALSAFAH SEBAGAI PROSES

MENYOAL

Falsafah Pendidikan Negara dianggap sebagai satu proses aktiviti pendidikan yang dapat mencerminkan pemikiran dan hasrat sesebuah masyarakat atau Negara. .ERTI FALSAFAH PENDIDIKAN Satu pedoman.arah tuju atau pandangan terhadap perkara-perkara yang berkaitan perkaradengan pendidikan.

Matlamat Pendidikan Negara akan menjadi lebih jelas. . Falsafah pendidikan perlu selari dengan matlamat pendidikan yang menjadi teras ideologi dan aspirasi masyarakat di sesebuah Negara.Hubungan antara Falsafah dan Matlamat pendidikan serta Peranannya.mantap.bermakna dan sempurna apabila unsur-unsur pendidikan unsuryang tersirat dalam ideology dan aspirasi masyarakat dijelmakan dalam pernyataan Falsafah Pendidikan Negara.

.-Segala bentuk perancangan dan reformasi yang hendak dilakukan dalam Sistem Pendidikan Negara akan dapat mencapai matlamatnya jika mengikut haluan dan pedoman yang dinyata atau digariskan dalam Falsafah Pendidikan Negara.

Matlamat Pendidikan Malaysia Bertujuan melahirkan insan yang baik dan sempurna supaya menjadi warganegara Malaysia yang bertanggungjawab dan memiliki serta menghayati ciri-ciri berikut: ciriPercaya dan patuh kepada Tuhan. Berakhlak mulia.memiliki sahsiah yang seimbang dan sepadu. .

mahir dan cekap agar dapat melaksanakan tugas secara produktif serta sempurna. Taat setia kepada raja dan cintakan negara serta memahami prinsip-prinsip demokrasi prinsipberperlembagaan yang diamalkan di Malaysia.demi memberikan sumbangan terhadap kemajuan dan pembangunan negara. . Berilmu pengetahuan.progresif. Memupuk amalan toleransi bagi mewujudkan perpaduan di kalangan rakyat berbilang kaum.

Peranan Falsafah Pendidikan terhadap sistem pendidikan: Penentu hala tuju dan panduan kepada pendidik dalam menentukan generasi yang bakal dihasilkan. . Dasar dalam menentukan matlamat dan membuat keputusan dalam sistem pendidikan.

 Alat kawalan daripada berlakunya penyelewengan kesan daripada salah faham. Dasar dan asas pertimbangan dalam menentukan kurikululm.bahan-bahan kurikululm.bahanpengajaran pembelajaran dan strategi yang digunakan.keraguan dan pertelingkahan. . Asas pertimbangan ketika merancang perubahan dalam pendidikan.

.

. emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu. rohani. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara".

 Memperkembangkan potensi individu: Cuba meningkatkan bakat dan kebolehan yang dimiliki. .Ia mungkin terpendam yang memerlukan usaha dan tindakan yang sisitematik untuk mencungkil dan dimajukan.Penyataan dan Tafsiran Pendidikan satu usaha yang berterusan: Secara meluas dan tidak terhad pada semua peringkat pendidikan sehinggalah ke akhir hayat.

Secara menyeluruh dan bersepadu: Bakat yang dimiliki secara serentak dan menyeluruh. Insan yang seimbang dan harmoni: Manusia yang menginsafi tentang kewujudan Pencipta. Unsur rohani: Menyedari dan menginsafi tentang kewujudan Pencipta. mempunyai rasa kesyukuran dan berakhlak. .mempunyai rasa kesyukuran dan berakhlak.

Unsur intelek: Mempunyai fikiran yang waras.Unsur emosi: PerasaanPerasaan-ia mengawal tingkah laku.kreatif dan inovatif . Unsur jasmani: Keadaan fizikal-memerlukan penjagaan fizikalkesihatan.

Kepercayaan dan kepatuhan Tuhan: Mempercayai kewujudan Pencipta yang menyedarkan manusia tentang tanggungjawab mereka memakmurkan alam Berilmu pengetahuan: Manusia yang mempunyai ciri-ciri yang cirimencintai ilmu.gemar membaca dan menyebarkan ilmu. .

masyarakat dan diri.Berketerampilan: Mempunyai kecekapan dan kebolehan dalam menjalankan tugas.negara. . Berakhlak mulia: Mengamalkan tingkah laku yang baik Bertanggungjawab: Melaksanakan amanah terhadap Tuhan.

masyarakat dan negara . kekuatan diri dalam menghadapi cabaran hidup. Berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri: Memiliki ketenangan. Sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara: Rela berkorban demi agama.

menikmati ketenteraman jiwa dan bersedia menempuh pelbagai cabaran.emosi dan jasmani secara bersepadu.Ia akan melahirkan insan yang seimbang yang sentiasa dahagakan ilmu.bersyukur.FaktorFaktor-faktor Falsafah Pendidikan Kebangsaan: Faktor Individu Menekankan perkembangan potensi individu melalui pendidikan yang meliputi pelbagai aspek iaitu dari segi intelek. .rohani.progresif.

Faktar ekonomi Sifat atau ciri insan yang dilahirkan akan mampu untuk memberikan sumbangan dalam perkembangan ekonomi negara. ‡ . ‡ Insan yang berilmu.mahir dan bertanggungjawab sudah pasti akan dapat meningkatkan daya pengeluaran negara selaras dengan keinginan untuk mencapai negara maju berteraskan industri pada tahun 2020.

kerjasama dan rasa hormat antara satu sama lain.Keharmonian dan kemakmuran Negara bergantung kepada sikap toleransi. .Faktor sosial Perpaduan kaum merupakan asas kepada kestabilan dan kemakmuran Negara.Ia sangat penting memandangkan masyarakat Malaysia terdiri daripada masyarakat majmuk yang mempunyai budaya yang berbeza.

sikap toleransi dan demokrasi yang diamalkan di negara akan sentiasa diserapkan dalam pendidikan. . ‡ penting dalam menentukan hala tuju pendidikan negara.Faktor politik ‡ digubal berdasarkan ideologi negara. ‡ Politik kerjasama pelbagai kaum.

.Faktor agama ‡ Agama Islam merupakan agama rasmi di Malaysia ‡ Agama lain bebas dianuti oleh sesiapa sahaja seperti yang dinyatakan dalam Perlembagaan negara. ‡ Sikap kepercayaan kepada agama sangat penting kerana ia akan menjadi asas dalam memberi panduan kepada masyarakat untuk bertingkah laku baik.

berpekerti mulia dan bersikap positif.Visi Berusaha menjadikan sekolah di negara sebagai sebuah pusat pendidikan yang dapat melahirkan pelajar yang intelek. mengikut acuan budaya Malaysia selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. berketrampilan. . berteraskan kesepaduan ilmu.

Mendidik melalui proses pengajaran dan pembelajaran terkini. Menyelaraskan program peningkatan ilmu dari masa ke semasa. Berusaha menyediakan suasana pengajaran dan pembelajaran yang sesuai. 3. Menjadikan sekolah sebagai taman ilmu. 4.Misi 1. 2. . Sentiasa bekerjasama dengan ibu bapa untuk meningkatkan prestasi murid. Pengurusan sekolah yang cekap. 6. teratur dan efisien. 5.

7. Jabatan Pendidikan Negeri. . 8. Pejabat Pendidikan daerah dan lain-lain lainpihak yang berkenaan. Sentiasa berhubung dengan sekolahsekolahsekolah terbaik untuk mendapatkan ideaideaidea ke arah kecemerlangan. Sentiasa berusaha mendapatkan input-input inputterkini daripada Pusat Perkembangan Kurikulum.

kepimpinan yang unggul. penuh keimanan dan bertanggungjawab. Menanam sikap yakin dan percaya ilmu pengetahuan penyuluh hidup.Menyediakan murid-murid menjadi ahli muridmasyarakat yang terdidik. . Menanam semangat pentingkan ilmu dan berusaha bersungguh-sungguh menimba bersungguhilmu pengetahuan.

Mengalakkan penglibatan yang aktif dalam semua aktiviti sekolah. ikhlas dan jujur. bersatu padu. . hormat menghormati.Membentuk semangat kerjasama. Menanam semangat cintakan negara rasa kekitaan dan penyayang.

Memupuk semangat berusaha mencapai kecemerlangan dalam pelajaran dan kokokurikulum. . Memupuk tabiat suka membaca sepanjang hayat.Berusaha menyemai dan mengamalkan nilainilai-nilai Islam.

.

Implikasi terhadap kokurikulum perubahan sukatan pelajaran yang berorientasikan kepada program bersepadu perubahan bahan-bahan pelajaran bahanyang mengutamakan nilai-nilai murni nilaidiserapkan dalam semua mata pelajaran. .

 . perubahan sistem pendidikan yang berorientasikan ke arah pendidikan umum Penekanan kepada penguasaan bahasa selaras dengan bahasa merentasi kurikulum.perubahan program pendidikan yang berorientasikan untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis.

 Penenkanan kepada pendidik teknik dan vokasional. Memberikan pendedahan seluasnya kepada penguasaan bahasa Inggeris. Menerapakn budaya keusahawan. Menghayati dan menguasai sains dan teknologi. Memperluaskan bahasa Melayu sebagai cabang ilmu. Melahirkan insan yang berkeyakinan dan berdikari. .

Implikasi terhadap pendidk perubahan sikap peribadi pendidik sendiri dengan pandangan dan visi yang positif terhadap tugasnya untuk merealisasikan tujuan dan cita falsafah pendidikan kebangsaan perubahan profesional dengan mengubah strategi dan teknik pengajarannya yang sesuai untuk melahirkan insan yang berilmu pengetahuan.berketrampilan serta berakhlak mulia peribadi pendidik yang lebih beriltizam dan berpandangan jauh. .

.Implikasi terhadap institusi pendidikan perubahan kemudahan-kemudahan supaya kemudahanpelajarpelajar-pelajar mendapat peluang mengembangkan potensi mereka dari segi intelek. rohani. emosi. social dan jasmani secara menyeluruh dan seimbang . perubahan aktiviti budaya sekolah yang kondusif untuk memupuk nilai-nilai murni nilaidalam jiwa pelajar. perubahan ilkim sekolah yang kondusif untuk melahirkan pelajar-pelajar yang mencintai ilmu pelajardan seterusnya menbentuk budaya membaca di kalangan mereka.

.

´ . menjamin perkembangan individu dan memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu. berpandangan progresif dan saintifik. progresif dan berdisilpin. demokratik. bersedia menjunjung aspirasi negara serta menyanjung warisan kebudayaan negara.³guru yang berpekerti mulia.

profesional.Matlamat menghasilkan guru yang berkualiti dari segi peribadi. menguasai ilmu. sosial dan amalan tingkah laku . kemahiran dan amalan nilainilai-nilai keguruan berupaya mencapai kecemerlangan pendidikan untuk pengisian tuntutan wawasan pendidikan dalam abad ke-21 ke- .

. penghayatan dan amalan individu berteraskan kepercayaan dan kepatuhan kepada ajaran agama. Model ini merangkumi akauntabiliti guru di bawah tiga dimensi utama.Model Konseptual Pendidikan Guru Model Konseptual pendidikan guru adalah dirangka berlandasan kepada dasar Falsafah Pendidikan Guru dan matlamat pendidikan. iaitu : a) Ketuhanan peningkatan ilmu .

pemimpin dan agen perubahan. c) Kendiri penekanan pembinaan daya kefahaman dan patriotisme. .b) Kemasyarakatan penekanan peranan guru sebagai pendidik. pemupukan budaya ilmu serta pembentukan sahsiah murni dan berpekerti mulia.

Model Konseptual Pendidikan Guru ini merangkumi tiga aspek asas. Pengetahuan yang berkaitan dengan perkembangan dan kepentingan pendidikan dalam kehidupan. . iaitu : 1.Di bawah tiga dimensi utama tersebut.

. berdaya tahan.2. inovatif. perlakuan guru yang penyayang. Nilai yang merujuk kepada amalan nilai-nilai murni. patriotik. pekerti mulia. 3. Kemahiran ikhtisas yang merangkumi kemahiran menggunakan bahan-bahan pelajaran dengan tujuan meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran. kreatif dan patuh kepada etika profesion keguruan.

-Model Konseptual Pendidikan Guru juga menekankan matlamat mengembangkan potensi guru secara seimbang dan besepadu dari segi rohani. emosi. .-Ketiga-tiga aspek ini disepadukan dan merentas semua disiplin dan program perguruan yang dirancangkan. intelek dan jasmani.

2 di bawah : Rohani Pengetahuan Nilai Kemahiran Intelek Emosi Jasmani . kemahiran dan nilai serta potensi guru adalah diganbarkan seperti Rajah 3. aspek pengetahuan.Unsur-unsur akauntabiliti guru.

Implikasi Falsafah Pendidikan Guru Peranan Guru Sebagai Pendidik a) Guru hendaklah melengkapkan diri dengan pengetahuan am dan pengetahuan dalam mata pelajaran. serta pengetahuan ikhtisas keguruan. . khasnya mata pelajaran KBSR.

. demokratik. khasnya mengembangkan individu dan memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu.b) Mengamalkan pengajaran dan pembelajaran selaras dengan hasrat Falsafah Pendidikan Guru. progresif dan berdisiplin. c) Menyemai dan memupuk amalan nilai-nilai nilaimurni dan etika keguruan kepada diri dan pelajar selaras dengan tuntutan Falsafah Pendidikan Guru.

d) Menyempurnakan tanggungjawab dan akauntabiliti sebagai insan guru yang sentiasa mencari ilmu serta mengamalkannya bagi memenuhi tuntutan keperluan pendidikan dan masa depan. . e) Menggunakan ilmu dan kemahiran mendidik serta nilai keguruan untuk merangsang perkembangan pelajar.

CiriBerpekerti mulia: menerima setiap murid dengan baik dan bersedia menolongnya.Ciri-ciri itu adalah seperti: dibentukan.Falsafah Pendidikan Guru membayangkan ciriciri-ciri kualiti guru yang ingin dibentukan. . rela menjalankan aktiviti permulihan bagi murid yang lemah dan aktiviti pengayaan bagi murid yang baik pencapaian.

Berpandangan progresif dan saintifik: sentiasa menokoh tambah ilmunya dengan membaca dan menghadapi seminar dan bengkel. . menyedari perkembangan baru dalam bidang pendidikan dan dapat memainkan peranan sebagai seorang inovator.

.Bersedia menjunjung aspirasi negara: peka kepada aspirasi negara akan menekankan unsur perpaduan. ikram. prihatin. berbudi bahasa. keupayaan bersaing dan berdikari dalam kegiatan pengajaran dan pembelajarannya.

emosi. rohani. dan jasmani.Menjalin perkembangan individu: aktiviti-aktiviti pengajaran dan aktivitipembelajaran hendaklah mirip ke arah perkembangan potensi murid secara menyeruluh dan bersepadu yang merangkumi aspek intelek. .

tarian atau pakaian. nyanyian.Menyanjung warisan kebudayaan negara: warisan kebudayaan Negara hendaklah ditekankan dalam kokurikulum sekolah sama ada dalam aktiviti lakonan. Memelihara suatu masyarakat yang demokratik memberi peluang kepada murid untuk memegang jawatan dan memikul tanggungjawab. .

tolong-menolong.Memelihara suatu masyarakat yang berdisiplin menitikberatkan nilai-nilai seperti nilaiketepatan masa. bertimbang rasa. tolongprihatin dan bekerjasama dalam kalangan muridmurid-murid . bersopan santun. .

.Memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu: guru hendaklah menekankan unsur bersatu padu dalam segala kegiatan yang dikendalikannya dan cuba memastikan muridmurid-murid pelbagai kaum sentiasa berinteraksi antara satu sama lain.

Rujukan Pengantar Pendidikan Teras(Mok Soon Sang) Pendidikan di Malaysia(Falsafah pendidikan. guru dan sekolah) (Ee Ah Meng.1990) .Kumar.1996) Pendidikan di Malaysia(Falsafah pendidikan. guru dan sekolah) (Abdullah Sani P.

Ali) .Pendidikan di Malaysia(Falsafah pendidikan. guru dan sekolah) (Shahril@Charil Marzuki) Pendidikan di Malaysia dan Psikologi Pendidikan(Abdul Rahim M.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful