Konsep falsafah
berasal dari dua perkataan Yunani a)Philos(bermakna mencintai) b)Sophio(bermakna kebijaksanaan) diertikan sebagai perihal mencintai kebijaksanaan. Pemikiran atau pandangan yang benar,rasional dan bernas. Dihasilkan berasaskan cara saintifik, sistematik dan logik.

RUSSELL (1946):
- Falsafah sebagai sesuatu di antara teologi dan sains. - mengandungi spekulasi tentang perkaraperkara-perkara yang belum tepat atau nyata lagi. - menggunakan taakulan untuk membuktikan sesuatu. - Falsafah ialah sesuatu yang melibatkan spekulasi dan taakulan.

³usaha untuk berfikir secara rasional dan kritis terhadap perkara-perkara yang perkarapenting´ (E.D.Miller,Questions That Matter,1984) ³falsafah ialah perkembangan asas dan andaian mengenai pertimbangan terhadap perkara yang penting´ (Sharifah Alwiah Alsagoff,1984)

Schofield(1972)
MENGANGGAP DAN MENERANGKAN FALSAFAH SEBAGAI PROSES

MENYOAL

ERTI FALSAFAH PENDIDIKAN Satu pedoman. Falsafah Pendidikan Negara dianggap sebagai satu proses aktiviti pendidikan yang dapat mencerminkan pemikiran dan hasrat sesebuah masyarakat atau Negara. .arah tuju atau pandangan terhadap perkara-perkara yang berkaitan perkaradengan pendidikan.

.bermakna dan sempurna apabila unsur-unsur pendidikan unsuryang tersirat dalam ideology dan aspirasi masyarakat dijelmakan dalam pernyataan Falsafah Pendidikan Negara.mantap.Hubungan antara Falsafah dan Matlamat pendidikan serta Peranannya. Matlamat Pendidikan Negara akan menjadi lebih jelas. Falsafah pendidikan perlu selari dengan matlamat pendidikan yang menjadi teras ideologi dan aspirasi masyarakat di sesebuah Negara.

-Segala bentuk perancangan dan reformasi yang hendak dilakukan dalam Sistem Pendidikan Negara akan dapat mencapai matlamatnya jika mengikut haluan dan pedoman yang dinyata atau digariskan dalam Falsafah Pendidikan Negara. .

Matlamat Pendidikan Malaysia Bertujuan melahirkan insan yang baik dan sempurna supaya menjadi warganegara Malaysia yang bertanggungjawab dan memiliki serta menghayati ciri-ciri berikut: ciriPercaya dan patuh kepada Tuhan. . Berakhlak mulia.memiliki sahsiah yang seimbang dan sepadu.

 Berilmu pengetahuan.demi memberikan sumbangan terhadap kemajuan dan pembangunan negara.progresif. Taat setia kepada raja dan cintakan negara serta memahami prinsip-prinsip demokrasi prinsipberperlembagaan yang diamalkan di Malaysia.mahir dan cekap agar dapat melaksanakan tugas secara produktif serta sempurna. Memupuk amalan toleransi bagi mewujudkan perpaduan di kalangan rakyat berbilang kaum. .

Peranan Falsafah Pendidikan terhadap sistem pendidikan: Penentu hala tuju dan panduan kepada pendidik dalam menentukan generasi yang bakal dihasilkan. . Dasar dalam menentukan matlamat dan membuat keputusan dalam sistem pendidikan.

 Asas pertimbangan ketika merancang perubahan dalam pendidikan.bahanpengajaran pembelajaran dan strategi yang digunakan.bahan-bahan kurikululm. Dasar dan asas pertimbangan dalam menentukan kurikululm. . Alat kawalan daripada berlakunya penyelewengan kesan daripada salah faham.keraguan dan pertelingkahan.

.

bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara". Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu. rohani. . emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek.

.Penyataan dan Tafsiran Pendidikan satu usaha yang berterusan: Secara meluas dan tidak terhad pada semua peringkat pendidikan sehinggalah ke akhir hayat. Memperkembangkan potensi individu: Cuba meningkatkan bakat dan kebolehan yang dimiliki.Ia mungkin terpendam yang memerlukan usaha dan tindakan yang sisitematik untuk mencungkil dan dimajukan.

. Insan yang seimbang dan harmoni: Manusia yang menginsafi tentang kewujudan Pencipta. mempunyai rasa kesyukuran dan berakhlak. Unsur rohani: Menyedari dan menginsafi tentang kewujudan Pencipta.mempunyai rasa kesyukuran dan berakhlak.Secara menyeluruh dan bersepadu: Bakat yang dimiliki secara serentak dan menyeluruh.

Unsur emosi: PerasaanPerasaan-ia mengawal tingkah laku. Unsur jasmani: Keadaan fizikal-memerlukan penjagaan fizikalkesihatan. Unsur intelek: Mempunyai fikiran yang waras.kreatif dan inovatif .

gemar membaca dan menyebarkan ilmu.Kepercayaan dan kepatuhan Tuhan: Mempercayai kewujudan Pencipta yang menyedarkan manusia tentang tanggungjawab mereka memakmurkan alam Berilmu pengetahuan: Manusia yang mempunyai ciri-ciri yang cirimencintai ilmu. .

. Berakhlak mulia: Mengamalkan tingkah laku yang baik Bertanggungjawab: Melaksanakan amanah terhadap Tuhan.masyarakat dan diri.Berketerampilan: Mempunyai kecekapan dan kebolehan dalam menjalankan tugas.negara.

 Sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara: Rela berkorban demi agama.masyarakat dan negara . kekuatan diri dalam menghadapi cabaran hidup. Berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri: Memiliki ketenangan.

bersyukur.rohani.emosi dan jasmani secara bersepadu.menikmati ketenteraman jiwa dan bersedia menempuh pelbagai cabaran. .progresif.Ia akan melahirkan insan yang seimbang yang sentiasa dahagakan ilmu.FaktorFaktor-faktor Falsafah Pendidikan Kebangsaan: Faktor Individu Menekankan perkembangan potensi individu melalui pendidikan yang meliputi pelbagai aspek iaitu dari segi intelek.

‡ . ‡ Insan yang berilmu.Faktar ekonomi Sifat atau ciri insan yang dilahirkan akan mampu untuk memberikan sumbangan dalam perkembangan ekonomi negara.mahir dan bertanggungjawab sudah pasti akan dapat meningkatkan daya pengeluaran negara selaras dengan keinginan untuk mencapai negara maju berteraskan industri pada tahun 2020.

.kerjasama dan rasa hormat antara satu sama lain.Keharmonian dan kemakmuran Negara bergantung kepada sikap toleransi.Faktor sosial Perpaduan kaum merupakan asas kepada kestabilan dan kemakmuran Negara.Ia sangat penting memandangkan masyarakat Malaysia terdiri daripada masyarakat majmuk yang mempunyai budaya yang berbeza.

Faktor politik ‡ digubal berdasarkan ideologi negara. ‡ penting dalam menentukan hala tuju pendidikan negara.sikap toleransi dan demokrasi yang diamalkan di negara akan sentiasa diserapkan dalam pendidikan. ‡ Politik kerjasama pelbagai kaum. .

Faktor agama ‡ Agama Islam merupakan agama rasmi di Malaysia ‡ Agama lain bebas dianuti oleh sesiapa sahaja seperti yang dinyatakan dalam Perlembagaan negara. . ‡ Sikap kepercayaan kepada agama sangat penting kerana ia akan menjadi asas dalam memberi panduan kepada masyarakat untuk bertingkah laku baik.

berpekerti mulia dan bersikap positif.Visi Berusaha menjadikan sekolah di negara sebagai sebuah pusat pendidikan yang dapat melahirkan pelajar yang intelek. berketrampilan. berteraskan kesepaduan ilmu. . mengikut acuan budaya Malaysia selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

6. 5. Menjadikan sekolah sebagai taman ilmu. teratur dan efisien. Menyelaraskan program peningkatan ilmu dari masa ke semasa. 3. 2. Sentiasa bekerjasama dengan ibu bapa untuk meningkatkan prestasi murid. 4. Pengurusan sekolah yang cekap. Mendidik melalui proses pengajaran dan pembelajaran terkini. Berusaha menyediakan suasana pengajaran dan pembelajaran yang sesuai. .Misi 1.

.7. Pejabat Pendidikan daerah dan lain-lain lainpihak yang berkenaan. Sentiasa berhubung dengan sekolahsekolahsekolah terbaik untuk mendapatkan ideaideaidea ke arah kecemerlangan. Sentiasa berusaha mendapatkan input-input inputterkini daripada Pusat Perkembangan Kurikulum. Jabatan Pendidikan Negeri. 8.

penuh keimanan dan bertanggungjawab. kepimpinan yang unggul.Menyediakan murid-murid menjadi ahli muridmasyarakat yang terdidik. Menanam semangat pentingkan ilmu dan berusaha bersungguh-sungguh menimba bersungguhilmu pengetahuan. . Menanam sikap yakin dan percaya ilmu pengetahuan penyuluh hidup.

Menanam semangat cintakan negara rasa kekitaan dan penyayang. bersatu padu.Membentuk semangat kerjasama. Mengalakkan penglibatan yang aktif dalam semua aktiviti sekolah. ikhlas dan jujur. . hormat menghormati.

Memupuk tabiat suka membaca sepanjang hayat. Memupuk semangat berusaha mencapai kecemerlangan dalam pelajaran dan kokokurikulum.Berusaha menyemai dan mengamalkan nilainilai-nilai Islam. .

.

Implikasi terhadap kokurikulum perubahan sukatan pelajaran yang berorientasikan kepada program bersepadu perubahan bahan-bahan pelajaran bahanyang mengutamakan nilai-nilai murni nilaidiserapkan dalam semua mata pelajaran. .

 perubahan sistem pendidikan yang berorientasikan ke arah pendidikan umum Penekanan kepada penguasaan bahasa selaras dengan bahasa merentasi kurikulum. .perubahan program pendidikan yang berorientasikan untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis.

 Melahirkan insan yang berkeyakinan dan berdikari. Memperluaskan bahasa Melayu sebagai cabang ilmu. Menerapakn budaya keusahawan. . Penenkanan kepada pendidik teknik dan vokasional. Menghayati dan menguasai sains dan teknologi. Memberikan pendedahan seluasnya kepada penguasaan bahasa Inggeris.

berketrampilan serta berakhlak mulia peribadi pendidik yang lebih beriltizam dan berpandangan jauh. .Implikasi terhadap pendidk perubahan sikap peribadi pendidik sendiri dengan pandangan dan visi yang positif terhadap tugasnya untuk merealisasikan tujuan dan cita falsafah pendidikan kebangsaan perubahan profesional dengan mengubah strategi dan teknik pengajarannya yang sesuai untuk melahirkan insan yang berilmu pengetahuan.

social dan jasmani secara menyeluruh dan seimbang . perubahan ilkim sekolah yang kondusif untuk melahirkan pelajar-pelajar yang mencintai ilmu pelajardan seterusnya menbentuk budaya membaca di kalangan mereka.Implikasi terhadap institusi pendidikan perubahan kemudahan-kemudahan supaya kemudahanpelajarpelajar-pelajar mendapat peluang mengembangkan potensi mereka dari segi intelek. . rohani. perubahan aktiviti budaya sekolah yang kondusif untuk memupuk nilai-nilai murni nilaidalam jiwa pelajar. emosi.

.

berpandangan progresif dan saintifik. progresif dan berdisilpin. menjamin perkembangan individu dan memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu. demokratik.³guru yang berpekerti mulia. bersedia menjunjung aspirasi negara serta menyanjung warisan kebudayaan negara.´ .

menguasai ilmu. kemahiran dan amalan nilainilai-nilai keguruan berupaya mencapai kecemerlangan pendidikan untuk pengisian tuntutan wawasan pendidikan dalam abad ke-21 ke- . sosial dan amalan tingkah laku .Matlamat menghasilkan guru yang berkualiti dari segi peribadi. profesional.

Model ini merangkumi akauntabiliti guru di bawah tiga dimensi utama.Model Konseptual Pendidikan Guru Model Konseptual pendidikan guru adalah dirangka berlandasan kepada dasar Falsafah Pendidikan Guru dan matlamat pendidikan. iaitu : a) Ketuhanan peningkatan ilmu . penghayatan dan amalan individu berteraskan kepercayaan dan kepatuhan kepada ajaran agama. .

pemupukan budaya ilmu serta pembentukan sahsiah murni dan berpekerti mulia.b) Kemasyarakatan penekanan peranan guru sebagai pendidik. pemimpin dan agen perubahan. . c) Kendiri penekanan pembinaan daya kefahaman dan patriotisme.

Pengetahuan yang berkaitan dengan perkembangan dan kepentingan pendidikan dalam kehidupan. iaitu : 1. Model Konseptual Pendidikan Guru ini merangkumi tiga aspek asas. .Di bawah tiga dimensi utama tersebut.

2. kreatif dan patuh kepada etika profesion keguruan. pekerti mulia. inovatif. Nilai yang merujuk kepada amalan nilai-nilai murni. 3. patriotik. perlakuan guru yang penyayang. berdaya tahan. . Kemahiran ikhtisas yang merangkumi kemahiran menggunakan bahan-bahan pelajaran dengan tujuan meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran.

. -Model Konseptual Pendidikan Guru juga menekankan matlamat mengembangkan potensi guru secara seimbang dan besepadu dari segi rohani.-Ketiga-tiga aspek ini disepadukan dan merentas semua disiplin dan program perguruan yang dirancangkan. intelek dan jasmani. emosi.

kemahiran dan nilai serta potensi guru adalah diganbarkan seperti Rajah 3. aspek pengetahuan.Unsur-unsur akauntabiliti guru.2 di bawah : Rohani Pengetahuan Nilai Kemahiran Intelek Emosi Jasmani .

serta pengetahuan ikhtisas keguruan.Implikasi Falsafah Pendidikan Guru Peranan Guru Sebagai Pendidik a) Guru hendaklah melengkapkan diri dengan pengetahuan am dan pengetahuan dalam mata pelajaran. khasnya mata pelajaran KBSR. .

progresif dan berdisiplin. c) Menyemai dan memupuk amalan nilai-nilai nilaimurni dan etika keguruan kepada diri dan pelajar selaras dengan tuntutan Falsafah Pendidikan Guru. demokratik.b) Mengamalkan pengajaran dan pembelajaran selaras dengan hasrat Falsafah Pendidikan Guru. . khasnya mengembangkan individu dan memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu.

. e) Menggunakan ilmu dan kemahiran mendidik serta nilai keguruan untuk merangsang perkembangan pelajar.d) Menyempurnakan tanggungjawab dan akauntabiliti sebagai insan guru yang sentiasa mencari ilmu serta mengamalkannya bagi memenuhi tuntutan keperluan pendidikan dan masa depan.

Ciri-ciri itu adalah seperti: dibentukan. .CiriBerpekerti mulia: menerima setiap murid dengan baik dan bersedia menolongnya.Falsafah Pendidikan Guru membayangkan ciriciri-ciri kualiti guru yang ingin dibentukan. rela menjalankan aktiviti permulihan bagi murid yang lemah dan aktiviti pengayaan bagi murid yang baik pencapaian.

menyedari perkembangan baru dalam bidang pendidikan dan dapat memainkan peranan sebagai seorang inovator.Berpandangan progresif dan saintifik: sentiasa menokoh tambah ilmunya dengan membaca dan menghadapi seminar dan bengkel. .

. prihatin. ikram. berbudi bahasa. keupayaan bersaing dan berdikari dalam kegiatan pengajaran dan pembelajarannya.Bersedia menjunjung aspirasi negara: peka kepada aspirasi negara akan menekankan unsur perpaduan.

emosi. rohani. .Menjalin perkembangan individu: aktiviti-aktiviti pengajaran dan aktivitipembelajaran hendaklah mirip ke arah perkembangan potensi murid secara menyeruluh dan bersepadu yang merangkumi aspek intelek. dan jasmani.

. Memelihara suatu masyarakat yang demokratik memberi peluang kepada murid untuk memegang jawatan dan memikul tanggungjawab. tarian atau pakaian. nyanyian.Menyanjung warisan kebudayaan negara: warisan kebudayaan Negara hendaklah ditekankan dalam kokurikulum sekolah sama ada dalam aktiviti lakonan.

tolongprihatin dan bekerjasama dalam kalangan muridmurid-murid . bertimbang rasa. tolong-menolong. .Memelihara suatu masyarakat yang berdisiplin menitikberatkan nilai-nilai seperti nilaiketepatan masa. bersopan santun.

.Memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu: guru hendaklah menekankan unsur bersatu padu dalam segala kegiatan yang dikendalikannya dan cuba memastikan muridmurid-murid pelbagai kaum sentiasa berinteraksi antara satu sama lain.

Rujukan Pengantar Pendidikan Teras(Mok Soon Sang) Pendidikan di Malaysia(Falsafah pendidikan.1990) .Kumar. guru dan sekolah) (Abdullah Sani P. guru dan sekolah) (Ee Ah Meng.1996) Pendidikan di Malaysia(Falsafah pendidikan.

Pendidikan di Malaysia(Falsafah pendidikan.Ali) . guru dan sekolah) (Shahril@Charil Marzuki) Pendidikan di Malaysia dan Psikologi Pendidikan(Abdul Rahim M.