RANCANGAN TAHUNAN KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH ( KSSR) BAHASA MALAYSIA TAHUN 1

DISEDIAKAN OLEH: GURU-GURU AKRAM BAHASA MELAYU TAHUN 1

2

 

¡

RANCANGAN A NAN RIKULUM STAN ARD SEKOLA RENDA BA ASA MALAYSIA TA UN 1
¤ ¡ ¡ ¡

£

¢

¢

¡

MINGGU
1 hingga 3 4

TEMA

STANDARD KANDUNGAN
Minggu Transisi dan Penyayang

STANDARD PEMBELAJARAN

SISTEM BA ASA
¥

Kekeluargaan

1.1

Asas mendengar dan memberi respon dengan betul terhadap pelbagai dalam persekitaran.

1.1.1 1.1.2 1.1.3

Mengecam pelbagai bunyi dalam persekitaran dengan teliti dan betul. Mengecam dan mengajuk pelbagai bunyi dalam persekitaran yang didengar dengan betul. Mendengar dan menentukan arah bunyi dalam persekitaran dengan betul. Membaca bentuk-bentuk, abjad dan membunyikan huruf vokal dengan sebutan yang betul. Mengeja dan membatang suku kata terbuka dengan sebutan yang betul. Melakar pelbagai bentuk atau corak dengan kemas dan jelas. Membentuk garisan yang menyerupai bentuk huruf dengan kemas dan jelas. Menyebut seni kata lagu melalui nyanyian secara didik hibur. Menyebut dengan jelas dan memahami seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku secara didik hibur. Memahami dan menggunakan kata nama am yang mudah dengan betul mengikut konteks.

Kata Nama Am

2.1

Asas membaca dengan sebutan yang betul.

2.1.1 2.1.2

3.1

Asas menulis dengan cara yang betul.

3.1.1 3.1.2

4.1

Menyebutkan dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur.

4.1.1 4.1.2

5.1

Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

5.1.1

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH BAHASA MALAYSIA TAHUN 1

3

MINGGU
5

TEMA
Kekeluargaan 1.2

STANDARD KANDUNGAN
Mendengar, mengecam, dan menyebut bunyi bahasa, iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa dan ayat dengan betul. 1.2.1 1.2.2 1.2.3

STANDARD PEMBELAJARAN
Mendengar, mengecam dan menyebut nama abjad dengan betul dan tepat. Mendengar dan menyebut bunyi vokal dan suku kata terbuka dengan betul dan tepat. Mendengar dan menyebut vokal dan suku kata tertutup dengan betul dan tepat. Membaca bentuk-bentuk, abjad dan membunyikan huruf vokal dengan sebutan yang betul. Mengeja dan membatang suku kata terbuka dengan sebutan yang betul. Mengeja dan membatang suku kata tertutup dengan sebutan yang betul. Menulis dan membentuk huruf besar dan huruf kecil dengan cara yang betul serta tulisan yang kemas. Menulis suku kata terbuka dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas. Menyebut seni kata lagu melalui nyanyian secara didik hibur. Menyebut dengan jelas dan memahami seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku secara didik hibur. Memahami dan menggunakan kata nama am yang mudah dengan betul mengikut konteks.

SISTEM BA ASA
Kata Nama Am
¦

2.1

Asas membaca dengan sebutan yang betul.

2.1.1 2.1.2 2.1.3

3.2

Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas.

3.2.1 3.2.2

4.1

Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur.

4.1.1 4.1.2

5.1

Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

5.1.1

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH BAHASA MALAYSIA TAHUN 1

4

MINGGU
6

TEMA
Kekeluargaan 1.2

STANDARD KANDUNGAN
Mendengar, mengecam dan menyebut bunyi bahasa iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa dan ayat dengan betul. 1.2.1 1.2.2 1.2.6

STANDARD PEMBELAJARAN
Mendengar, mengecam dan menyebut nama abjad dengan betul dan tepat. Mendengar dan menyebut bunyi vokal dan suku kata terbuka dengan betul dan tepat. Mendengar, memahami dan menyebut frasa dan ayat tunggal dengan betul dan tepat. Membaca dan memahami perkataan yang mengandungi dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul. Menulis perkataan yang mengandungi dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan betul dan tulisan yang kemas. Melafazkan pantun dua kerat dengan intonasi yang betul secara didik hibur.

SISTEM BA ASA
Kata Nama Khas, Pantun
§

2.2

Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.

2.2.1

3.2

Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas.

3.2.4

4.4

Melafazkan dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur. Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

4.4.1

5.1

5.1.1

Memahami dan menggunakan kata nama am yang mudah dengan betul mengikut konteks.

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH BAHASA MALAYSIA TAHUN 1

5

MINGGU
7

TEMA
Kesihatan dan Kebersihan 1.2

STANDARD KANDUNGAN
Mendengar, mengecam dan menyebut bunyi bahasa iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa dan ayat dengan betul. 1.2.5

STANDARD PEMBELAJARAN
Mendengar, memahami, menyebut, dan mengeja perkataan yang mengandungi dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan betul dan tepat. Membaca dan memahami perkataan yang mengandungi dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul. Membaca dan memahami frasa yang mengandungi perkataan dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul. Menulis frasa yang mengandungi perkataan dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan betul dan tulisan yang kemas. Melafazkan pantun dua kerat dengan intonasi yang betul secara didik hibur.

SISTEM BA ASA
Ganti Nama Diri, Pantun
¨

2.2

Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.

2.2.1

2.2.2

3.2

Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas.

3.2.5

4.4

Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur. Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

4.4.1

5.1

5.1.3

Memahami dan menggunkan kata ganti nama diri pertama dan kedua dalam pelbagai konteks dengan betul.

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH BAHASA MALAYSIA TAHUN 1

6

MINGGU
8

TEMA
Kesihatan dan Kebersihan 1.2

STANDARD KANDUNGAN
Mendengar, mengecam dan menyebut bunyi bahasa iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa dan ayat dengan betul. Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 1.2.4

STANDARD PEMBELAJARAN
Mendengar, memahami, menyebut dan mengeja perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup dengan betul dan tepat. Mendengar, memahami, menyebut, dan mengeja perkataan yang mengandungi dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan betul dan tepat. Mendengar, memahami dan menyebut frasa dan ayat tunggal dengan betul dan tepat. Membaca dan memahami frasa yang mengandungi perkataan dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul. Membaca kuat ayat tunggal dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

SISTEM BA ASA
Kata Kerja
©

1.4

1.2.5

1.2.6

2.2

Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas.

2.2.2

2.3

2.3.1

3.2

3.2.5

Menulis frasa yang mengandungi perkataan dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan betul dan tulisan yang kemas. Menyebut seni kata lagu melalui nyanyian secara didik hibur. Menyebut dengan jelas dan memahami seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku secara didik hibur. Memahami dan menggunakan kata kerja dengan betul mengikut kontek

4.1

Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur.

4.1.1 4.1.2

5.1

Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

5.1.4

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH BAHASA MALAYSIA TAHUN 1

7

MINGGU
9

TEMA
Kesihatan dan Kebersihan 1.2

STANDARD KANDUNGAN
Mendengar, mengecam dan menyebut bunyi bahasa iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa dan ayat dengan betul. Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas. Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 1.2.6

STANDARD PEMBELAJARAN
Mendengar, memahami dan menyebut frasa dan ayat tunggal dengan betul dan tepat.

SISTEM BA ASA
Kata Kerja, Ayat Tunggal 

2.3

2.3.1

Membaca kuat ayat tunggal dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

3.2

3.2.6

Menulis ayat tunggal dengan betul dan tulisan yang kemas. Menyebut seni kata lagu melalui nyanyian secara didik hibur. Menyebut dengan jelas dan memahami seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku secara didik hibur. Memahami dan menggunkan kata kerja dalam pelbagai konteks dengan betul.

4.1

4.1.1 4.1.2

5.1

Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

5.1.4

10

Kesihatan dan Kebersihan

1.3

Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan betul.

1.3.1

1.3.2

1.3.3

Mendengar, memahami dan memberikan respons terhadap sesuatu arahan secara lisan atau gerak laku dengan betul. Mendengar, memahami dan memberikan respons dengan betul secara lisan terhadap pelbagai soalan bertumpu. Mendengar, memahami pesanan dan memberikan respons secara gerak laku yang betul. Membaca kuat ayat tunggal dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

Kata Kerja, Ayat Tunggal

2.3

Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

2.3.1

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH BAHASA MALAYSIA TAHUN 1

8

MINGGU

TEMA
3.2

STANDARD KANDUNGAN
Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas. Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 3.2.6

STANDARD PEMBELAJARAN
Menulis ayat tunggal dengan betul dan tulisan yang kemas. Menyebut seni kata lagu melalui nyanyian secara didik hibur. Menyebut dengan jelas dan memahami seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku secara didik hibur. Memahami dan menggunakan kata kerja dengan betul mengikut konteks.

SISTEM BA ASA 

4.1

4.1.1 4.1.2

5.1

Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

5.1.4

11

Kesihatan dan Kebersihan

1.3

Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan betul.

1.3.1

1.3.2 1.3.3

Mendengar, memahami dan memberikan respons dengan betul secara lisan terhadap pelbagai soalan bertumpu. Mendengar, memahami pesanan dan memberikan respons secara gerak laku yang betul. Mendengar, memahami pesanan dan memberikan respons secara gerak laku yang betul. Membaca dan memahami perkataan yang mengandungi dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan kosonan bergabung dengan sebutan yang betul. Membaca dan memahami frasa yang mengandungi

Teka-Teki, Kata Adjektif

2.2

Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbgai sumber dengan sebutan yang betul.

2.2.1

2.2.2 KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH BAHASA MALAYSIA TAHUN 1

9

MINGGU

TEMA

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN
perkataan dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul.

SISTEM BA ASA 

3.4

Menulis imlak dengan tepat.

3.4.1

Menulis imlak perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan suku kata tertutup dengan tepat. Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara melalui penceritaan secara didik hibur. Memahami dan menggunakan kata adjektif warna dengan betul mengikut konteks.

4.2

Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur. Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

4.2.1

5.1

5.1.5

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH BAHASA MALAYSIA TAHUN 1

10

MINGGU
12

TEMA
Keselamatan 1.3

STANDARD KANDUNGAN
Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. 1.3.1

STANDARD PEMBELAJARAN
Mendengar, memahami dan memberikan respons terhadap sesuatu arahan secara lisan atau gerak laku dengan betul. Mendengar, memahami dan memberikan respons dengan betul secara lisan terhadap pelbagai soalan bertumpu. Mendengar, memahami pesanan dan memberikan respons secara gerak laku yang betul. Membaca kuat ayat tunggal dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

SISTEM BA ASA
Kata Adjektif, Ayat Tunggal 

1.3.2

1.3.3

2.3

Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. Membina dan menulis perkataan, frasa dan ayat dengan betul.

2.3.1

3.3

3.3.1

3.3.3 4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 4.1.1 4.1.2

Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup dengan betul dan kemas. Membina dan menulis frasa dengan betul. Menyebut seni kata lagu melalui nyanyian secara didik hibur. Menyebut dengan jelas dan memahami seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku secara didik hibur. Memahami dan menggunakan kata adjektif warna dengan betul mengikut konteks.

5.1

Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

5.1.5

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH BAHASA MALAYSIA TAHUN 1

11

MINGGU
13

TEMA
Keselamatan

STANDARD KANDUNGAN
1.3 Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. 1.3.1

STANDARD PEMBELAJARAN
Mendengar, memahami dan memberikan respons terhadap sesuatu arahan secara lisan atau gerak laku dengan betul. Mendengar, memahami dan memberikan respons dengan betul secara lisan terhadap pelbagai soalan bertumpu. Membaca kuat ayat tunggal dan ayat majmuk dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca. Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup dengan betul dan kemas. Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul. Melafazkan pantun dua kerat dengan intonasi yang betul secara didik hibur. Mengujarkan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara serta menggunakan bahasa badan yang kreatif melalui penceritaan secara didik hibur. Memahami dan menggunakan kata hubung yang mudah dengan betul mengikut konteks.

SISTEM BA ASA
Pantun, Kata Hubung, Ayat Tunggal dan Ayat Majmuk 

1.3.2

2.3

Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. Membina dan menulis perkataan, frasa dan ayat dengan betul.

2.3.2

3.3

3.3.1

3.3.4

4.4

Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur.

4.4.1 4.4.2

5.1

Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

5.1.6

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH BAHASA MALAYSIA TAHUN 1

12

MINGGU
14

TEMA
Keselamatan 1.3

STANDARD KANDUNGAN
Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. Membina dan menulis perkataan, frasa dan ayat dengan betul. 1.3.2

STANDARD PEMBELAJARAN
Mendengar, memahami dan memberikan respons dengan betul secara lisan terhadap pelbagai soalan bertumpu. Membaca kuat ayat tunggal dan ayat majmuk dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca. Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup dengan betul dan kemas. Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul. Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara melalui penceritaan secara didik hibur. Mengujarkan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara serta menggunakan bahasa badan yang kreatif melalui penceritaan secara didik hibur. Memahami dan menggunakan kata hubung yang mudah dengan betul mengikut konteks.

SISTEM BA ASA
Ayat Tunggal dan Ayat Majmuk, Kata Hubung 

2.3

2.3.2

3.3

3.3.1

3.3.4

4.1

Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur.

4.2.1

4.2.2

5.1

Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

5.1.6

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH BAHASA MALAYSIA TAHUN 1

13

MINGGU
15

TEMA
Keselamatan 1.3

STANDARD KANDUNGAN
Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons yang betul. Membina dan menulis perkataan, frasa dan ayat dengan betul. 1.3.3

STANDARD PEMBELAJARAN
Mendengar, memahami pesanan dan memberikan respons secara gerak laku yang betul.

SISTEM BA ASA
Penjodoh Bilangan, Ayat Majmuk dan Ayat Tunggal, Kata Tanya 

2.4

2.4.1

Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama dalam pelbagai bahan dengan tepat.

3.3

3.3.1

3.3.4

Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup dengan betul dan kemas. Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul. Menyebut dengan jelas dan memahami seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku secara didik hibur. Memahami dan menggunakan penjodoh bilangan dengan betul mengikut konteks.

4.1

Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

4.1.2

5.1

5.1.8

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH BAHASA MALAYSIA TAHUN 1

14

MINGGU
16

TEMA
Keselamatan 1.4

STANDARD KANDUNGAN
Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons yang betul. Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. 1.4.1

STANDARD PEMBELAJARAN
Bertutur menggunakan diksi yang betul secara bertatasusila.

SISTEM BA ASA
Kata Tanya 

2.4

2.4.1

Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama dalam pelbagai bahan dengan tepat.

3.5

3.5.1

Mencatat maklumat yang betul daripada pelbagai sumber. Mengujarkan dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara melalui lakonan secara didik hibur. Memahami dan menggunakan kata tanya merujuk manusia dan benda dengan betul.

4.3

4.3.1

5.1

5.1.7

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH BAHASA MALAYSIA TAHUN 1

15

MINGGU
17

TEMA
Kemasyarakatan dan Perpaduan 1.4

STANDARD KANDUNGAN
Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. 1.4.1

STANDARD PEMBELAJARAN
Bertutur menggunakan diksi yang betul secara bertatasusila.

SISTEM BA ASA
Penjodoh Bilangan, Ayat Tunggal dan Ayat Majmuk 

2.3

2.3.2

Membaca kuat ayat tunggal dan ayat majmuk dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca. Mencatat maklumat yang betul untuk diklasifikasikan daripada pelbagai sumber. Mengujarkan dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara serta menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. Memahami dan menggunakan penjodoh bilangan dengan betul mengikut konteks.

3.5

3.5.2

4.3

4.3.2

5.1

Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

5.1.8

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH BAHASA MALAYSIA TAHUN 1

16

MINGGU
18

TEMA
Kemasyarakatan dan Perpaduan 1.4

STANDARD KANDUNGAN
Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons yang betul. Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur. Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul. 1.4.2

STANDARD PEMBELAJARAN
Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata panggilan gan tepat bagi ahli keluarga asas dalam den situasi tidak formal secara bertatasusila.

SISTEM BA ASA
Pantun, Imbuhan Awalan dan Akhiran 

2.4

2.4.2

Membaca dan memahami maklumat daripada pelbagai bahan bacaan untuk membuat klasifikasi dengan betul. Mencatat maklumat yang betul untuk diklasifikasikan daripada pelbagai sumber. Melafazkan pantun dua kerat dengan intonasi yang betul secara didik hibur.

3.5

3.5.2

4.4

4.4.1

5.2

5.2.1

Memahami dan menggunakan imbuhan awalan dan akhiran dengan betul dalam pelbagai konteks.

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH BAHASA MALAYSIA TAHUN 1

17

MINGGU
19

TEMA
Kemasyarakatan dan Perpaduan 1.5

STANDARD KANDUNGAN
Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 1.5.1

STANDARD PEMBELAJARAN
Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal. Menceritakan sesuatu perkara yang didengar dengan betul menggunakan ayat tunggal. Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada pelbagai bahan.

SISTEM BA ASA
Ayat Tunggal, Imbuhan Awalan dan Akhiran

1.5.2

2.4

Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons yang betul. Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur.

2.4.3

3.5

3.5 1

Mencatat maklumat yang betul daripada pelbagai sumber. Mengujarkan dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara melalui lakonan secara didik hibur. Mengujarkan dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara serta menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. Memahami dan menggunakan imbuhan awalan dan akhiran dengan betul dalam pelbagai konteks.

4.3

4.3.1

4.3.2

5.2

Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.

5.2.1

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH BAHASA MALAYSIA TAHUN 1

18

MINGGU
20

TEMA
Kemasyarakatan dan Perpaduan 1.5

STANDARD KANDUNGAN
Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons yang betul. Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. 1.5.1

STANDARD PEMBELAJARAN
Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal. Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada pelbagai bahan.

SISTEM BA ASA
Ayat Tunggal, Perkataan Berlawan
!

2.4

2.4.3

3.5

3.5 1

Mencatat maklumat yang betul daripada pelbagai sumber. Mengujarkan dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara melalui lakonan secara didik hibur. Mengujarkan dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara serta menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. Memahami dan menggunakan perkataan berlawan yang betul mengikut konteks.

4.3

4.3.1

4.3.2

5.1

Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

5.1.9

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH BAHASA MALAYSIA TAHUN 1

19

MINGGU
21

TEMA
Kemasyarakatan dan Perpaduan 1.5

STANDARD KANDUNGAN
Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 1.5.1

STANDARD PEMBELAJARAN
Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal. Membaca dan memahami maklumat dalam bahan grafik dengan betul.

SISTEM BA ASA
Ayat Tunggal, Perkataan Berlawan
"

2.5

2.5.1

3.5

3.5.2

Mencatat maklumat yang betul untuk diklafikasikan daripada pelbagai sumber. Menyebut seni kata lagu melalui nyanyian secara didik hibur. Menyebut dengan jelas dan memahami seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku secara didik hibur.

4.1

4.1.1 4.1.2

5.1

Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

5.1.9

Memahami dan menggunakan perkataan berlawan yang betul mengikut konteks.

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH BAHASA MALAYSIA TAHUN 1

20

MINGGU
22

TEMA
Pertanian 1.5

STANDARD KANDUNGAN
Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 1.5.1

STANDARD PEMBELAJARAN
Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul dengan menggunakan ayat tunggal. Membaca dan memahami maklumat dalam bahan grafik dengan betul.

SISTEM BA ASA
Ayat Tunggal dan Ayat Majmuk
#

2.5

2.5.1

3.5

3.5.2

Mencatat maklumat yang betul untuk diklafikasikan daripada pelbagai sumber. Menyebut seni kata lagu melalui nyanyian secara didik hibur. Menyebut dengan jelas dan memahami seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku secara didik hibur. Memahami dan membina ayat dasar menggunakan pola ayat FN + FN, FN + FK dengan betul dalam pelbagai situasi.

4.1

4.1.1 4.1.2

5.3

Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.

5.3.1

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH BAHASA MALAYSIA TAHUN 1

21

MINGGU
23

TEMA
Pertanian 1.5

STANDARD KANDUNGAN
Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons yang betul. Menulis imlak dengan tepat. 1.5.1

STANDARD PEMBELAJARAN
Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul dengan menggunakan ayat tunggal. Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada pelbagai bahan.

SISTEM BA ASA
Ayat Tunggal dan Ayat Majmuk
$

2.4

2.4.3

3.4

3.4.1

Menulis imlak perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan suku kata tertutup dengan tepat. Menyebut seni kata lagu melalui nyanyian secara didik hibur. Menyebut dengan jelas dan memahami seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku secara didik hibur. Memahami dan membina ayat dasar menggunakan pola ayat FN + FN, FN + FK dengan betul dalam pelbagai situasi.

4.1

Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur.

4.1.1 4.1.2

5.3

Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.

5.3.1

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH BAHASA MALAYSIA TAHUN 1

22

MINGGU
24

TEMA
Pertanian 1.5

STANDARD KANDUNGAN
Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 1.5.2

STANDARD PEMBELAJARAN
Menceritakan sesuatu perkara yang didengar dengan betul menggunakan ayat tunggal.

SISTEM BA ASA
Kata Kerja, Ayat Tunggal dan Ayat Majmuk
%

2.5

2.5.2

Membaca, memahami dan menaakul maklumat dalam bahan grafik dengan betul.

3.6

3.6.1

Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul berdasarkan bahan yang diberi dengan menggunakan bahasa yang santun. Menyebut seni kata lagu melalui nyanyian secara didik hibur. Menyebut dengan jelas dan memahami seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku secara didik hibur. Memahami dan menggunakan kata kerja dengan betul mengikut konteks.

4.1

4.1.1 4.1.2

5.1

Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

5.1.4

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH BAHASA MALAYSIA TAHUN 1

23

MINGGU
25 dan 26

TEMA
Pertanian 1.5

STANDARD KANDUNGAN
Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 1.5.1

STANDARD PEMBELAJARAN
Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul dengan menggunakan ayat tunggal. Menceritakan sesuatu perkara yang didengar dengan betul menggunakan ayat tunggal. Membaca, memahami dan menaakul maklumat dalam bahan grafik degan betul. Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat daripada bahan grafik kepada bentuk bukan grafik dengan betul. Menulis untuk menyampaikan maklumat yang pelbagai dengan betul menggunakan bahasa yang santun. Mengujarkan dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara melalui lakonan secara didik hibur. Mengujarkan dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara serta menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. Memahami dan menggunakan perkataan seerti dengan betul mengikut konteks.

SISTEM BA ASA
Perkataan Seerti, Ayat Tunggal dan Ayat Majmuk
&

1.5.2

2.5

Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.

2.5.2 2.5.3

3.6

Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur.

3.6.2

4.3

4.3.1

4.3.2

5.1

Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

5.10

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH BAHASA MALAYSIA TAHUN 1

24

MINGGU
27

TEMA
Alam Sekitar dan Teknologi Hijau 1.6

STANDARD KANDUNGAN
Berbicara dan menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur. Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. 1.6.1

STANDARD PEMBELAJARAN
Berbicara untuk mendapatkan maklumat dengan tepat daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.

SISTEM BA ASA
Pantun, Simpulan Bahasa
'

2.5

2.5.3

Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat daripada bahan grafik kepada bentuk bukan grafik dengan betul. Mencatat maklumat yang betul untuk diklafikasikan daripada pelbagai sumber. Melafazkan pantun dua kerat dengan intonasi yang betul secara didik hibur.

3.5

3.5.2

4.4

4.4.1

5.1

5.1.11

Memahami dan menggunakan simpulan bahasa dengan betul mengikut konteks.

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH BAHASA MALAYSIA TAHUN 1

25

MINGGU
28

TEMA
Alam Sekitar dan Teknologi Hijau

STANDARD KANDUNGAN
1.6 Berbicara dan menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. 2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur 1.6.2

STANDARD PEMBELAJARAN
Berbicara untuk menyampaikan maklumat dengan tepat daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.

SISTEM BA ASA
Simpulan Bahasa, Ayat Tunggal dan Ayat Majmuk
(

2.6.1

Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan secara didik hibur untuk memperkaya kosa kata.

3.7

3.7.1

Menghasilkan penulisan berbentuk naratif secara terkawal dengan betul. Mengujarkan dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara melalui lakonan secara didik hibur. Mengujarkan dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara serta menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. Memahami dan menggunakan simpulan bahasa dengan betul mengikut konteks.

4.3

4.3.1

4.3.2

5.1

Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

5.1.11

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH BAHASA MALAYSIA TAHUN 1

26

MINGGU
29

TEMA
Alam Sekitar dan Teknologi Hijau

STANDARD KANDUNGAN
1.6 Berbicara dan menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. 2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 1.6.2

STANDARD PEMBELAJARAN
Berbicara untuk menyampaikan maklumat dengan tepat daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.

SISTEM BA ASA
Imbuhan Awalan dan Akhiran
)

2.6.1

Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan secara didik hibur untuk memperkaya kosa kata.

3.6

3.6.2

Menulis untuk menyampaikan maklumat yang pelbagai dengan betul menggunakan bahasa yang santun. Menyebut seni kata lagu melalui nyanyian secara didik hibur. Menyebut dengan jelas dan memahami seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku secara didik hibur. Memahami dan menggunakan imbuhan awalan dan akhiran dengan betul dalam pelbagai konteks.

4.1

4.1.1 4.1.2

5.2

Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.

5.2.1

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH BAHASA MALAYSIA TAHUN 1

27

MINGGU
30

TEMA
Alam Sekitar dan Teknologi Hijau

STANDARD KANDUNGAN
1.6 Berbicara dan menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. 2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. Mengedit dan memurnikan hasil penulisan. Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur 1.6.3

STANDARD PEMBELAJARAN
Berbicara untuk menyampaikan maklumat dengan tepat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan perkataan yang sesuai secara bertatasusila. Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan secara didik hibur untuk menambahkan pengetahuan.

SISTEM BA ASA
Imbuhan Awalan dan Akhiran
0

2.6.2

3.8 4.3

3.8.1 4.3.1

Mengedit hasil penulisan daripada aspek ejaan. Mengujarkan dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara melalui lakonan secara didik hibur. Mengujarkan dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara serta menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. Memahami dan menggunakan imbuhan awalan dan akhiran dengan betul dalam pelbagai konteks.

4.3.2

5.2

Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.

5.2.1

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH BAHASA MALAYSIA TAHUN 1

28

MINGGU
31

TEMA
Alam Sekitar dan Teknologi Hijau

STANDARD KANDUNGAN
1.6 Berbicara dan menyampaikan maklmat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. 2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 1.6.3

STANDARD PEMBELAJARAN
Berbicara untuk menyampaikan maklumat dengan tepat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan perkataan yang sesuai secara bertatasusila. Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan secara didik hibur untuk menambahkan pengetahuan.

SISTEM BA ASA
Ayat tunggal dan Ayat Majmuk
1

2.6.2

3.6

3.6.2

Menulis untuk menyampaikan maklumat yang pelbagai dengan betul menggunakan bahasa yang santun. Menyebut seni kata lagu melalui nyanyian secara didik hibur. Menyebut dengan jelas dan memahami seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku secara didik hibur. Memahami dan membina ayat dasar menggunakan pola ayat FN + FN, FN + FK dengan betul dalam pelbagai situasi.

4.1

4.1.1 4.1.2

5.3

Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.

5.3.1

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH BAHASA MALAYSIA TAHUN 1

29

MINGGU
32 dan 33

TEMA
Kebudayaan, Kesenian dan Estetika

STANDARD KANDUNGAN
1.6 Berbicara dan menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. 1.6.2 1.6.3

STANDARD PEMBELAJARAN
Berbicara untuk menyampaikan maklumat dengan tepat daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. Berbicara untuk menyampaikan maklumat dengan tepat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan perkataan yang sesuai secara bertatasusila. Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan secara didik hibur untuk menambahkan pengetahuan.

SISTEM BA ASA
Ayat Tunggal dan Ayat Majmuk
2

2.6

Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. Mengedit dan memurnikan hasil penulisan.

2.6.2

3.8

3.8.2

Mengedit dan memurnikan hasil penulisan daripada aspek ejaan. Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara melalui penceritaan secara didik hibur. Mengujarkan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara serta menggunakan bahasa badan yang kreatif melalui penceritaan secara didik hibur. Memahami dan membina ayat dasar menggunakan pola ayat FN + FN, FN + FK dengan betul dalam pelbagai situasi.

4.2

Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur.

4.2.1

4.2.2

5.3

Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.

5.3.1

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH BAHASA MALAYSIA TAHUN 1

30

MINGGU
34 dan 35

TEMA
Jati Diri, Patriotisme dan Kewarganegaraan 1.5

STANDARD KANDUNGAN
Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 1.5.1

STANDARD PEMBELAJARAN
Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul dengan menggunakan ayat tunggal. Bercerita sesuatu perkara yang didengar dengan betul menggunakan ayat tunggal. Membaca kuat ayat tunggal dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. Membaca kuat ayat tunggal dan ayat majmuk dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca. Membina dan menulis frasa dengan betul.

SISTEM BA ASA
Pantun, Ayat Tunggal dan Ayat Majmuk
3

1.5.2

2.3

Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

2.3.1 2.3.2

3.3

Membina dan menulis perkataan, frasa dan ayat dengan betul. Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur.

3.3.3

4.4

4.4.1 4.4.2

Melafazkan pantun dua kerat dengan intonasi yang betul secara didik hibur. Melafazkan pantun dua kerat dengan intonasi yang betul serta memahami maksud pantun yang dilafaz menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur. Memahami dan membina ayat dasar menggunakan pola ayat FN + FN, FN + FK dengan betul dalam pelbagai situasi.

5.3

Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.

5.3.1

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH BAHASA MALAYSIA TAHUN 1

31

MINGGU
36dan 37

TEMA
Sains, Teknologi dan Inovasi 1.6

STANDARD KANDUNGAN
Berbicara dan menyampaikan maklmat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbgai sumber dengan sebutan yang betul. 1.6.3

STANDARD PEMBELAJARAN
Berbicara untuk menyampaikan maklumat dengan tepat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan perkataan yang sesuai secara bertatasusila. Membaca dan memahami perkataan yang mengandungi dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul. Membaca dan memahami frasa yang mengandungi perkataan dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul. Membina dan menulis perkataan yang mengandungi diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan tepat. Menyebut seni kata lagu melalui nyanyian secara didik hibur. Menyebut dengan jelas dan memahami seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku secara didik hibur. Memahami dan membina ayat dasar menggunakan pola ayat FN + FN, FN + FK dengan betul dalam pelbagai situasi.

SISTEM BA ASA
Ayat Tunggal dan Ayat Majmuk, Kata Kerja, Kata Adjektif
4

2.2

2.2.1

2.2.2

3.3

Membina dan menulis perkataan, frasa dan ayat dengan betul.

3.3.2

4.1

Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur.

4.1.1 4.1.2

5.3

Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.

5.3.1

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH BAHASA MALAYSIA TAHUN 1

32

MINGGU
38 dan 39

TEMA
Ekonomi 1.6

STANDARD KANDUNGAN
Berbicara untuk menyampaikan maklmat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbgai sumber dengan sebutan yang betul. 1.6.2

STANDARD PEMBELAJARAN
Berbicara untuk menyampaikan maklumat dengan tepat daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.

SISTEM BA ASA
Ayat Tunggal dan Ayat Majmuk, Kata Kerja, Kata Hubung.
5

2.2

2.2.2

2.2.3

Membaca dan memahami frasa yang mengandungi perkataan dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul. Membaca dan memahami ayat tunggal daripada pelbagai bacaan dengan sebutan yang betul. Membina dan menulis perkataan yang mengandungi diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan tepat. Menyebut seni kata lagu melalui nyanyian secara didik hibur. Menyebut dengan jelas dan memahami seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku secara didik hibur. Memahami dan membina ayat dasar menggunakan pola ayat FN + FN, FN + FK dengan betul dalam pelbagai situasi.

3.3

Membina dan menulis perkataan, frasa dan ayat dengan betul.

3.3.2

4.1

Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur.

4.1.1 4.1.2

5.3

Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.

5.3.1

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH BAHASA MALAYSIA TAHUN 1

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.