1

LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA
PENDIDIKAN MORAL KERJA KURSUS
Kertas 2

1225/2

PANDUAN PELAKSANAAN DAN PENILAIAN KERJA KURSUS PENDIDIKAN MORAL KERTAS 2 MULAI FEBRUARI TINGKATAN 4 HINGGA JULAI TINGKATAN 5

Peraturan pemarkahan ini mengandungi 23 halaman bercetak 1225/2
© 2008 Hak Cipta Kerajaan Malaysia

2 KANDUNGAN Halaman 1.0 Pengenalan 2.0 Objektif Mata Pelajaran Pendidikan Moral 3.0 Objektif Penilaian Kerja Kursus Pendidikan Moral 4.0 Rasional Penilaian Kerja Kursus Pendidikan Moral 5.0 Maklumat Am 6.0 Arahan Kepada Guru 7.0 Arahan Kepada Calon 8.0 Elemen Dan Aspek Yang Dinilai 9.0 Penilaian 10.0 Pengoperasian Kerja Kursus Pendidikan Moral 11.0 Lampiran 3 3 4 4 5 5 6 6 7 14 15

1225/2

© 2008 Hak Cipta Kerajaan Malaysia

pelaporan guru dan pendokumentasian hasil kerja. 2. Proses pentaksiran ini dilakukan melalui dua elemen iaitu: Elemen Sahsiah : Penghayatan dan amalan nilai moral semasa berkomunikasi. 2. Elemen Iltizam : Keterlibatan secara bersungguh-sungguh dan kebertanggungjawaban calon dalam melaksanakan aktiviti Tugasan Harian dan Kerja Amal. mengembangkan pemikiran yang matang berasaskan nilai moral dan rohani dalam membuat keputusan dan menyelesaikan masalah.4 2. Pentaksiran kerja kursus ini lebih bersifat formatif iaitu pentaksiran yang berterusan dengan tujuan untuk membimbing. dan mempunyai iltizam untuk mengamalkan perlakuan yang bermoral secara adil dan altruistik selaras dengan nilai murni masyarakat Malaysia. Pentaksiran terhadap penghayatan dan amalan nilai memerlukan masa yang panjang dan dibuat secara berterusan melalui pemerhatian tingkah laku calon. meningkatkan persefahaman dan kerjasama bagi mengekalkan keamanan dan keharmonian hidup dalam negara Malaysia yang demokratik. membuat keputusan dan menyelesaikan sesuatu perkara.0 PENGENALAN Peperiksaan mata pelajaran Pendidikan Moral (Kertas 1225) bagi peringkat Sijil Pelajaran Malaysia dilaksanakan melalui dua kertas ujian iaitu Kertas 1225/1 (Ujian Bertulis) dan Kertas 1225/2 (Kerja Kursus).3 2.5 1225/2 © 2008 Hak Cipta Kerajaan Malaysia .1 2.2 memahami dan menghayati nilai-nilai yang diperlukan untuk berakhlak mulia.0 OBJEKTIF MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL Objektif kurikulum Pendidikan Moral membolehkan murid: 2. menyedari dan menerima kepentingan keharmonian antara manusia dengan alam sekitar serta berusaha ke arah mengekalkannya. memaju dan mengembangkan nilai moral dalam diri calon mengikut kemampuan mereka.3 1.

1 3. 4. dan memberi peluang calon menunjukkan ketrampilan dan kemajuan.4 3.4 4.7 mengetahui. membuat keputusan dengan berasaskan nilai moral.0 RASIONAL PENILAIAN KERJA KURSUS PENDIDIKAN MORAL Kerja kursus Pendidikan Moral dinilai berasaskan elemen.5 3.1 4.2 mengukur konstruk pengetahuan. memupuk keperibadian calon ke arah berakhlak mulia.3 3.2 3. aspek dan kriteria penskoran untuk: 4.4 3.3 4. dan mengamalkan nilai-nilai yang murni dengan penuh iltizam. berkomunikasi berasaskan nilai moral. memahami dan menghayati nilai-nilai untuk berakhlak mulia. menilai pencapaian calon dalam mata pelajaran Pendidikan Moral dengan lebih menyeluruh.5 1225/2 © 2008 Hak Cipta Kerajaan Malaysia . menggunakan pemikiran yang matang berasaskan nilai moral. kemahiran dan nilai. menghayati keharmonian antara manusia dan alam sekitar. tersusun dan bermatlamat.6 3. 4.0 OBJEKTIF PENILAIAN KERJA KURSUS PENDIDIKAN MORAL Objektif penilaian Kerja Kursus Pendidikan Moral adalah untuk menilai kebolehan calon: 3. menyelesaikan masalah berasaskan nilai moral. membolehkan calon dinilai semasa pelaksanaan kerja kursus (Penilaian Proses) dan hasil akhir kerja kursus (Penilaian Produk).

2 6.5 5.6 6. Guru Penilai dikehendaki mengisi Borang Laporan Elemen Sahsiah (Lampiran 1) dan Borang Pencapaian Individu (Lampiran 5).0 ARAHAN KEPADA GURU 6.4 6. Guru Penilai hendaklah memberi taklimat kepada calon mengenai tugasan dan perinciannya. 5.5 5. Guru Penilai mestilah memastikan calon melaksanakan kedua-dua elemen kerja kursus.7 1225/2 © 2008 Hak Cipta Kerajaan Malaysia . Penilaian kerja kursus ini dilakukan secara berterusan mengikut format yang ditetapkan oleh Lembaga Peperiksaan Malaysia.2 5. Penilaian kerja kursus merupakan sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran. Tugasan kerja kursus Pendidikan Moral 1225/2 hendaklah disiapkan sebelum atau pada 15 Julai di Tingkatan 5. Elemen. aspek dan kriteria dalam Panduan Penilaian Kerja Kursus ini hendaklah dimaklumkan kepada calon.6 6. Guru Penilai hendaklah membimbing calon untuk menghasilkan kerja yang terbaik.1 Tugasan kerja kursus ini hendaklah dimulakan dari Februari di Tingkatan 4 hingga Julai di Tingkatan 5.1 Guru Penilai mesti memberitahu calon arahan melaksanakan kerja kursus serta merancang proses dan aktiviti bagi semua calon.0 MAKLUMAT AM 5.3 6. Guru Penilai adalah guru yang mengajar mata pelajaran Pendidikan Moral. 6.4 5.5 6.3 5. Guru Penilai hendaklah memaklumkan markah calon supaya mereka boleh memperbaiki hasil kerja. Guru Penilai hendaklah memaklumkan tahap pencapaian calon.

Kerja kursus calon mestilah merupakan hasil usaha sendiri dan tidak ditiru daripada mana-mana pihak. Penskoran hasil kerja calon dilakukan pada akhir bulan Julai di Tingkatan 5. 2.0 ELEMEN DAN ASPEK YANG DINILAI Elemen dan aspek yang dinilai berdasarkan jadual berikut: Elemen Sahsiah 1. Calon SPM dikehendaki melaksanakan Kerja Kursus Pendidikan Moral dari Februari di Tingkatan 4 hingga Julai di Tingkatan 5.6 7. 7.0 ARAHAN KEPADA CALON 7. 3.6 7.2 7.5 7.7 8. Calon dikehendaki melaksanakan kerja kursus yang ditetapkan dan disahkan oleh pihak pentadbir sekolah.1 Calon SPM yang mengambil mata pelajaran Pendidikan Moral wajib melaksanakan kerja kursus. 2. 5. Penilaian proses kerja calon akan dilakukan oleh guru penilai sepanjang masa kerja kursus dilaksanakan.3 7. Iltizam 1. 3. Aspek Berkomunikasi Membuat Keputusan Menyelesaikan Masalah Aktiviti – – Penyedian Tugasan Kerja Amal Penyediaan Folio Penglibatan dan Peranan Kesan Penyediaan Bahan Bukti 1225/2 © 2008 Hak Cipta Kerajaan Malaysia .4 7. Penilaian dan pemberian gred dilakukan selepas pelaksanaan setiap elemen. 4.

Pentaksiran elemen sahsiah dilakukan secara pemerhatian. Calon hendaklah sentiasa mengamalkan permuafakatan dalam menentukan sesuatu keputusan.7 9.2.1 Pentaksiran Elemen Sahsiah Pentaksiran elemen sahsiah bertujuan untuk menilai penghayatan amalan nilai murni serta keharmonian hidup calon mengikut norma masyarakat Malaysia.2 Pelaksanaan Pentaksiran 9. Pemerhatian merupakan satu proses penilaian pelbagai aspek pembelajaran dan tingkah laku calon dengan menumpukan kepada bidang berikut: i. Penskoran dan pelaporan kerja kursus ini dicatat dalam Borang Pencapaian Individu. Calon hendaklah mengamalkan sikap persefahaman dan kerjasama dalam kerja kumpulan dan pergaulan. 1225/2 © 2008 Hak Cipta Kerajaan Malaysia .(Lampiran 5) 9. iii.1 Penskoran Dan Pelaporan Penilaian Kerja Kursus Pendidikan Moral SPM memberi peluang kepada calon untuk menunjukkan tahap Sahsiah dan Iltizam yang dihasratkan daripada Sukatan Pelajaran Pendidikan Moral. Calon mestilah mengutamakan aspek keamanan dan keharmonian dalam membuat penyelesaian tentang sesuatu isu.0 PENILAIAN 9. Ini adalah untuk merealisasikan hasrat Sukatan Pelajaran Pendidikan Moral iaitu meningkatkan persefahaman dan kerjasama bagi mengekalkan keamanan dan keharmonian hidup dalam negara Malaysia yang demokratik. Demokrasi a) b) Calon mestilah sentiasa mengamalkan dan menghayati nilai moral dalam membuat keputusan. ii. Keamanan dan keharmonian a) b) Calon mestilah menunjukkan kemahiran menyelesaikan masalah berasaskan penghayatan nilai moral. Perkembangan diri a) b) Calon mestilah mengamalkan kemahiran berkomunikasi dalam konteks penghayatan nilai moral.

Kekerapan pemerhatian adalah bergantung kepada keperluan calon.(Lampiran 5) (b) (c) (d) 1225/2 © 2008 Hak Cipta Kerajaan Malaysia . Gred (n) adalah berpandukan kepada Penskoran Elemen Sahsiah. dan September di Tingkatan 4 serta pada Mac. Laporan Sahsiah adalah sebagai ‘evidence’ atau bukti terhadap sahsiah tingkah laku calon bagi mencapai hasrat meningkatkan persefahaman dan kerjasama bagi mengekalkan keamanan dan keharmonian hidup dalam negara Malaysia yang demokratik. Gred (n) bagi setiap aspek yang dinilai adalah berpandukan kepada bilangan (Ya) bagi setiap kriteria dan hendaklah ditanda (// ) dalam Borang Laporan Elemen Sahsiah. Cara Menyediakan Laporan Elemen Sahsiah (a) Penilaian dilakukan ke atas semua pelajar Pendidikan Moral bermula dari Tingkatan 4 hingga Tingkatan 5. Guru dikehendaki merujuk kepada Penskoran Elemen Sahsiah (Lampiran 2) untuk mendapatkan gred calon.8 Pertimbangan Yang Perlu Diambil Kira (a) (b) (c) (d) Pemerhatian dijalankan secara tidak formal. penghayatan dan amalannya terhadap sesuatu nilai. Pemerhatian dilakukan ke atas manifestasi perlakuan calon sama ada di dalam atau di luar bilik darjah termasuk aktiviti kerja amal. Guru dikehendaki mengisi Borang Pencapaian Individu bagi pelaporan akhir. Pemerhatian tidak perlu dilakukan secara serentak untuk semua calon. Laporan akhir (Julai) akan dijadikan pelaporan bagi penskoran sahsiah. Guru tidak perlu memerhatikan kesemua perlakuan setiap kali pemerhatian dilakukan. Pemerhatian dan pentaksiran dijalankan secara berterusan tetapi hasil pemerhatian hendaklah direkodkan pada Mac. Jun. Penilaian dilakukan oleh guru Pendidikan Moral dan sekiranya perlu guru tingkatan dan guru disiplin boleh membantu untuk melakukan pemerhatian. Elemen Sahsiah yang terdapat dalam Borang Laporan Elemen Sahsiah (Lampiran 1) menjadi panduan untuk guru menjalankan pemerhatian. Mei dan Julai di Tingkatan 5. Tumpuan yang lebih diberikan kepada calon yang masih belum dapat dikesan pemahaman.

2. mendapatkan maklumat dari pusat sumber. Jumlah [(n) x w ] = Purata (P ) Jumlah (w) (i) Perolehan purata (P) dilaporkan sebagai gred keseluruhan berpandukan kepada jadual Gred Keseluruhan Setiap Elemen. (Lampiran 5) Gred (n) didarabkan dengan wajaran (w) iaitu [(n) x w)]. penghayatan dan keterlibatan yang bersungguh-sungguh calon dalam aktiviti yang dipertanggungjawabkan. Jumlah [(n) x w] bagi keseluruhan aspek dibahagikan kepada wajaran (w) untuk mendapatkan purata.(Lampiran 2) Numerik 1.(Lampiran 4) (f) (g) (h) 9. kesedaran dan kefahaman tentang nilai.2 Pentaksiran Elemen Iltizam Pentaksiran elemen iltizam dinilai berdasarkan: (i) Aktiviti Pentaksiran elemen iltizam dalam bentuk aktiviti bertujuan untuk mentaksir pengalaman. 3 dan 4 dijadikan Gred (n) untuk setiap aspek yang direkodkan dalam Borang Pencapaian Individu. Pertimbangan Yang Perlu Diambil Kira (a) (b) (c) Guru hendaklah merancangkan 8 hingga 10 tugasan yang berkaitan dengan pembelajaran Pendidikan Moral. Tugasan yang diberikan hendaklah berasaskan nilai yang hendak dikesan dan dikaitkan dengan isu-isu semasa. 2. 1225/2 © 2008 Hak Cipta Kerajaan Malaysia . Aktiviti 1 – Tugasan Harian Calon dikehendaki membuat tugasan seperti menulis karangan.9 (e) Hasil aktiviti calon harus memenuhi penskoran elemen sahsiah yang telah ditetapkan dan kemudian diberi gred numerik 1. 2. membuat rencana tentang kegiatan sosial masyarakat dan lain-lain berhubung dengan pembelajaran Pendidikan Moral. 3 dan 4. Tugasan hendaklah mengutamakan penghayatan. menulis laporan hasil kerja amal. pemikiran yang rasional dan pertimbangan moral.

Calon hendaklah mendokumentasikan sekurang-kurangnya 8 hasil tugasan harian yang terbaik dan dijadikan folio. surat perakuan yang sah. Mengindahkan atau mencantikkan kawasan. Membersihkan taman rekreasi. Antara kerja amal yang boleh dijalankan ialah: – – – – – – – – – – Bergotong-royong membersihkan kawasan. gambar atau apa-apa bahan yang boleh dijadikan bukti penglibatan Kerja Amal yang telah dilakukan. 1225/2 © 2008 Hak Cipta Kerajaan Malaysia . Melakukan kerja-kerja amal lain yang memberi kebaikan kepada masyarakat. – Kerja Amal Aktiviti 2 Calon dikehendaki melibatkan diri dalam empat aktiviti Kerja Amal yang berkaitan dengan tiga bidang pembelajaran Pendidikan Moral iaitu: BIDANG Perkembangan Diri Kekeluargaan Alam Sekitar BILANGAN AKTIVITI 1 aktiviti 1 aktiviti 2 aktiviti Calon dikehendaki melampirkan bahan seperti sijil penghargaan. Setiap tugasan mestilah lebih kurang 250 patah perkataan dan ditulis pada kertas A4. Menyediakan kemudahan sekolah seperti papan tanda dan peti surat.10 (d) (e) (f) Penulisan untuk tugasan harian ini boleh dijalankan pada bila-bila masa. Mengumpul bahan-bahan bacaan untuk perpustakaan. Membantu ibu bapa. Membimbing calon lain terutama yang lemah dalam pelajaran atau permainan. Membaikpulih perabot sekolah. Membuat kerja amal di rumah orang tua atau anak yatim.

Penilaian kerja amal seharusnya tertumpu kepada aspek penghayatan dan amalan nilai murni serta kekerapan melakukan kerja amal tersebut. Jenis kerja amal yang dipilih seharusnya sesuai dengan kemampuan dan keupayaan calon. Kerja amal yang akan dibuat seharusnya tidak membebankan calon dari segi kewangan dan masa. 1225/2 © 2008 Hak Cipta Kerajaan Malaysia .11 Pertimbangan Yang Perlu Diambil Kira (a) (b) (c) (d) (e) Jangka masa untuk sesuatu kerja amal hendaklah sesuai dengan aktiviti yang dijalankan. Calon digalakkan untuk menyertai kerja amal lebih daripada syarat yang ditetapkan.

12 (ii) Folio Hasil tugasan harian dan laporan aktiviti dikumpulkan sebagai satu dokumen dalam bentuk folio sebagai ‘evidence’ pentaksiran. Maklumat dan dokumen aktiviti-aktiviti yang disertai oleh calon seperti gambar. 3 dan 4 dijadikan Gred (n) untuk setiap aspek yang direkodkan dalam Borang Pencapaian Individu. Pendokumentasian folio mesti mengikut cara berikut: BIL. Guru boleh menggunakan aktiviti lain untuk mengukuhkan pentaksiran. penghargaan dan bahan-bahan lain boleh dijadikan bahan bukti.(Lampiran 3) Aktiviti yang dilaksanakan oleh calon mesti memenuhi penskoran elemen iltizam yang telah ditetapkan dan diberi gred numerik 1. 2. sijil. 3 dan 4. 2. Cara Menyediakan Penilaian Folio (a) (b) Pentaksiran dibuat oleh guru daripada hasil pendokumentasian pelbagai aktiviti yang dijalankan oleh calon dalam bentuk folio. 1 2 3 4 5 6 7 8 (c) Nama Nombor kad pengenalan Angka giliran Tajuk aktiviti Tajuk tugasan Pengumpulan tugasan yang bersistem Lampiran bukti Kekemasan PERKARA Dua aktiviti utama yang mesti ditaksir ialah Tugasan Harian dan Kerja Amal. Folio ditaksir berdasarkan ‘evidence’ dan laporan yang terbaik daripada aktiviti-aktiviti yang telah dijalankan.(Lampiran 3) Numerik 1. surat akuan. (Lampiran 5) (d) (e) (f) 1225/2 © 2008 Hak Cipta Kerajaan Malaysia .

(Lampiran 4) 1225/2 © 2008 Hak Cipta Kerajaan Malaysia . Jumlah [(n) x w ] = Purata (P ) Jumlah (w) (i) Perolehan purata (P) dilaporkan sebagai gred keseluruhan berpandukan kepada jadual Gred Keseluruhan Setiap Elemen.13 (g) (h) Gred (n) didarabkan dengan wajaran (w) iaitu [(n) x w]. Jumlah [(n) x w] bagi keseluruhan aspek dibahagikan kepada wajaran (w) untuk mendapatkan purata.

markah dan analisis KKPM peringkat negeri ke LPM Pegawai Pendidikan Daerah (PPD) – – – – Memantau pelaksanaan KKPM peringkat daerah Mengumpul data dan markah KKPM peringkat daerah Membuat analisis KKPM peringkat daerah Menghantar data. markah dan analisis KKPM ke JPN Pentadbiran Sekolah – – – – Memantau pelaksanaan KKPM di sekolah Menyimpan data calon yang mengambil KKPM Menghantar data.14 10. markah.0 PENGOPERASIAN KERJA KURSUS PENDIDIKAN MORAL Selaras dengan konsep Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS). pengoperasian Kerja Kursus Pendidikan Moral (KKPM) akan dijalankan oleh pihak-pihak berikut: Lembaga Peperiksaan Malaysia (LPM) – – Melantik Pentaksir terdiri daripada guru / badan professional untuk menyetara markah di peringkat negeri dan daerah Menerima data. markah dan analisis KKPM dari setiap daerah Membuat analisis KKPM peringkat negeri Menghantar data. dan analisis KKPM peringkat sekolah ke PPD Mengeluar dan mengesahkan maklumat dalam Borang Pencapaian Individu Ketua Bidang Sains Sosial – – Mengumpul data dan skor calon Membuat analisis keseluruhan calon KKPM peringkat sekolah Guru Mata Pelajaran – – – – Mentaksir hasil kerja calon (Penilai) Mengumpul markah calon Menyimpan data calon bagi setiap kelas yang diajar Mengemaskini maklumat dalam Borang Pencapaian Individu 1225/2 © 2008 Hak Cipta Kerajaan Malaysia . markah dan analisis KKPM dari setiap negeri Jabatan Pendidikan Negeri (JPN) – – – – Memantau pelaksanaan KKPM peringkat negeri Mengumpul data.

......................................................................................................................................15 Lampiran 1 LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIA BORANG LAPORAN ELEMEN SAHSIAH NAMA ARAHAN BIDANG ASPEK : ............................ : Tandakan ( / ) pada skor yang berkenaan NILAI HARGA DIRI ANGKA GILIRAN : ..................................................... KRITERIA YA TIDAK Berkeyakinan diri Menjaga maruah diri Bercakap sopan Berbudi pekerti mulia Bertolak ansur Bersabar Berupaya mengawal diri Bersederhana dalam pertuturan Bersederhana dalam perlakuan Bebas berucap Bebas mengeluarkan fikiran Memberi dan menerima pandangan Memberi dan menerima kritikan Mengamalkan keharmonian dalam kehidupan Berusaha bersama SKOR HEMAH TINGGI P E R K E M B A N G A N TOLERANSI D I R I BERKOMUNIKASI KESEDERHANAAN KEBEBASAN BERSUARA SIKAP KETERBUKAAN HIDUP BERSAMA SECARA AMAN SALING MEMBANTU DAN BEKERJASAMA BERTANGGUNGJ AWA B D E M O K R A S I TOLERANSI MEMBUAT KEPUTUSAN MEMATUHI PERATURAN DAN UNDANG-UNDANG SIKAP KETERBUKAAN HIDUP BERSAMA SECARA AMAN Sanggup memikul tugas Sanggup melaksanakan tugas Bertolak ansur Bersabar Berupaya mengawal diri Menerima peraturan Mematuhi peraturan Memberi pandangan / pembaharuan / kritikan Menerima pandangan / pembaharuan / kritikan Mengamalkan keharmonian dalam kehidupan SKOR K E A M A N A N D A 1225/2 N K E H A R M O N I A N TOLERANSI Bertolak ansur Bersabar Berupaya mengawal diri KEBEBASAN BERSUARA Bebas mengeluarkan fikiran Memberi pandangan / pembaharuan / kritikan Menerima pandangan / pembaharuan / kritikan Mengamalkan keharmonian dalam kehidupan Berusaha bersama SKOR MENYELESAIKAN SIKAP KETERBUKAAN MASALAH HIDUP BERSAMA SECARA AMAN SALING MEMBANTU DAN BEKERJASAMA © 2008 Hak Cipta Kerajaan Malaysia 1225/2 © 2008 Hak Cipta Kerajaan Malaysia ..

16 Lampiran 2 PENSKORAN ELEMEN SAHSIAH Berkomunikasi GRED 4 3 2 1 KRITERIA PENSKORAN Mencapai 10 – 15 kriteria Mencapai 06 – 09 kriteria Mencapai 03 – 05 kriteria Mencapai 01– 02 kriteria Membuat Keputusan GRED 4 3 2 1 KRITERIA PENSKORAN Mencapai 08 – 10 kriteria Mencapai 06 – 07 kriteria Mencapai 03 – 05 kriteria Mencapai 01– 02 kriteria Menyelesaikan Masalah GRED 4 3 2 1 KRITERIA PENSKORAN Mencapai 07 – 08 kriteria Mencapai 05 – 06 kriteria Mencapai 03 – 04 kriteria Mencapai 01 – 02 kriteria 1225/2 © 2008 Hak Cipta Kerajaan Malaysia .

17 Lampiran 3 PENSKORAN ELEMEN ILTIZAM 1. 1225/2 © 2008 Hak Cipta Kerajaan Malaysia . AKTIVITI 1.2 KERJA AMAL GRED 4 3 KRITERIA PENSKORAN 4 dan lebih aktiviti daripada bidang yang berbeza 3 aktiviti daripada 3 bidang yang berbeza ATAU 3 aktiviti daripada 2 bidang yang berbeza 2 aktiviti daripada 2 bidang yang berbeza 1 aktiviti daripada mana-mana bidang tersebut 2 1 Catatan : Calon yang tidak melibatkan diri akan dilaporkan sebagai TIADA penglibatan.1 TUGASAN HARIAN GRED 4 3 2 1 KRITERIA PENSKORAN Melaksanakan 08 – 10 tugasan harian Melaksanakan 05 – 07 tugasan harian Melaksanakan 03 – 04 tugasan harian Melaksanakan 01 – 02 tugasan harian 1.

18 2. 1 2 3 4 5 6 7 8 Nama Nombor kad pengenalan Angka giliran Tajuk aktiviti Tajuk tugasan Pengumpulan tugasan yang bersistem Lampiran bukti Kekemasan PERKARA GRED 4 3 2 1 KRITERIA PENSKORAN Mencakupi 07 – 08 perkara Mencakupi 05 – 06 perkara Mencakupi 03 – 04 perkara Mencakupi 01 – 02 perkara 1225/2 © 2008 Hak Cipta Kerajaan Malaysia . PENYEDIAAN FOLIO BIL.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Menyumbang tenaga Menyumbang idea Meluangkan masa Bertanggungjawab Rajin Kerjasama Kepimpinan Toleransi Prihatin Mengawal keadaan PERKARA GRED 4 3 2 1 KRITERIA PENSKORAN Mencakupi 10 perkara Mencakupi 07 – 09 perkara Mencakupi 04 – 06 perkara Mencakupi 01 – 03 perkara 1225/2 © 2008 Hak Cipta Kerajaan Malaysia . PENGLIBATAN DAN PERANAN (Daripada pemerhatian dan laporan aktiviti) BIL.19 3.

1 2 3 4 Insaf Kesederhanaan Iktibar Perubahan sikap NILAI GRED 4 3 2 1 KRITERIA PENSKORAN Mencakupi 4 nilai Mencakupi 3 nilai Mencakupi 2 nilai Mencakupi 1 nilai 1225/2 © 2008 Hak Cipta Kerajaan Malaysia . KESAN (Pemerhatian dan laporan aktiviti) BIL.20 4.

Menyediakan gambar bagi aktiviti yang dijalankan. 3 2 1 1225/2 © 2008 Hak Cipta Kerajaan Malaysia . Menyediakan sijil penghargaan atau surat pengakuan bagi aktiviti yang dijalankan. PENYEDIAAN BAHAN BUKTI GRED 4 KRITERIA PENSKORAN Menyediakan gambar dan sijil penghargaan atau surat pengakuan bagi setiap aktiviti yang dijalankan.21 5. Menyediakan gambar dan sijil penghargaan atau surat pengakuan bagi aktiviti yang dijalankan.

9 1225/2 © 2008 Hak Cipta Kerajaan Malaysia .1 – 0.22 Lampiran 4 GRED KESELURUHAN SETIAP ELEMEN GRED A B C D KRITERIA PENSKORAN 3–4 2 – 2.9 0.9 1 – 1.

....................................................................................................23 Lampiran 5 LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIA BORANG PENCAPAIAN INDIVIDU NAMA : ........................ Sahsiah Aspek Gred Wajaran (n) (w) 2 1 1 Jumlah (n) x (w) 1 2 3 Berkomunikasi Membuat keputusan Menyelesaikan masalah Jumlah [(n) x w ] = Purata (P ) Jumlah (w) Elemen 2 Bil...................................... Iltizam Aspek Gred Keseluruhan Gred Wajaran (n) (w) 1 1 1 2 1 1 Jumlah (n) x (w) 1 Aktiviti Tugasan harian Kerja amal 2 3 4 5 Penyediaan folio Penglibatan dan peranan Kesan Penyediaan bahan bukti Jumlah [(n) x w ] = Purata (P ) Jumlah (w) Gred Keseluruhan Pengesahan Dengan ini disahkan bahawa Gred Kerja Kursus ini berdasarkan kerja calon yang sebenar................................ ..................... 1225/2 © 2008 Hak Cipta Kerajaan Malaysia Tarikh : ..................... ANGKA GILIRAN : ... Elemen 1 Bil....... Tandatangan Pengetua : ..................................................

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful