CONTOH ANALISIS AYAT 1) Minggu depan kampung kami akan dikunjungi pemimpin parti tersebut.

ANALISIS Ayat ini merupakan ayat pasif susunan sebahagian pelaku diri ketiga. Subjek ayat terdiri daripada kampung kami manakala predikat akan dikunjungi pemimpin parti tersebut pada minggu depan. Pola ayat terdiri daripada FN + FK. Frasa nama sebagai subjek terdiri daripada kata nama kampung dan kami, iaitu kata ganti nama diri pertama yang berfungsi sebagai penerang kepada kampung. Frasa kerja pasif sebagai predikat terdiri daripada kata bantu akan, kata kerja pasif berawalan di- dikunjungi dan pelaku diri ketiga pemimpin parti serta kata penentu, tersebut. Pemimpin merupakan kata nama manakala parti tergolong dalam kata nama yang berfungsi sebagai penerang kepada pemimpin. Dalam frasa kerja terdapat frasa sendi nama pada minggu depan yang berfungsi sebagai keterangan masa kepada frasa kerja pasif. Dalam frasa sendi nama terdapat kata sendi nama pada, kata nama minggu kata nama arah depan yang berfungsi penerang kepada kata nama minggu. Ayat ini boleh ditukarkan kepada ayat aktif transitif seperti berikut : y Pemimpin parti tersebut akan mengunjungi kampung kami pada minggu depan.

2) Hasil padinya berguni-guni di dalam kepuk itu. ANALISIS Ayat ini merupakan ayat aktif tak transitif susunan biasa. Subjek ayat terdiri daripada hasil padinya manakala predikat berguni-guni di dalam kepuk itu. Pola ayat terdiri daripada FN + FK . Frasa nama sebagai subjek terdiri daripada kata nama hasil. Nya- merupakan kata ganti diri ketiga manakala padinya

Subjek ayat terdiri daripada perintah yang kami terima itu manakala predikat ayat kami laksanakan dengan segeranya. kata kerja pasif pelaku diri pertama yang kami terima itu yang berfungsi sebagai penerang kepada perintah. Dalam frasa sendi nama terdapat kata sendi nama di. Frasa kerja sebagai predikat terdiri daripada kata kerja tak transitif berguni-guni yang merupakan kata ganda. 3) Dengan segeranya kami laksanakan perintah yang kami terima itu. Dalam frasa sendi nama terdapat kata sendi dengan dan kata adjektif segera. Yang merupakan kata hubung di dalam ayat ini. Ayat ini boleh ditukarkan kepada ayat songsang pendepanan separa seperti berikut : y Berguni-guni hasil padinya di dalam kepuk itu. Frasa kerja sebagai predikat terdiri daripada kata ganti diri pertama kami dan kata kerja pasif laksanakan. Pola ayat terdiri daripada FN + FK. Dalam frasa kerja terdapat frasa sendi nama di dalam kepuk itu yang berfungsi sebagai keterangan tempat kepada kata kerja tak transitif. Dalam frasa kerja terdapat frasa sendi nama dengan segera. . ANALISIS Ayat ini merupakan ayat pasif songsang pendepanan seluruh predikat dengan pelaku diri pertama.berfungsi sebagai penerang kepada hasil. kata arah dalam. Frasa nama sebagai subjek terdiri daripada kata nama perintah. Ayat ini boleh ditukarkan kepada ayat aktif transitif seperti berikut : y Kami melaksanakan perintah yang kami terima itu dengan segeranya. kata nama kepuk dan kata penentu itu.

4) Di seluruh negara orang sibuk memperkatakan kenaikan harga minyak. Dalam frasa kerja terdapat frasa sendi nama ke mana-mana sahaja. kata bilangan seluruh dan kata nama negara yang berfungsi sebagai keterangan tempat. Frasa kerja sebagai predikat terdiri daripada kata bantu terus. kata nama dadah dan kata penentu itu. Dalam frasa kerja terdapat frasa sendi nama di seluruh negara. Pola ayat terdiri daripada FN + FK. Subjek ayat terdiri daripada orang manakala predikat ayat sibuk memperkatakan kenaikan harga minyak di seluruh Negara. Ayat ini boleh ditukarkan kepada ayat pasif transitif seperti berikut : y Kenaikan harga minyak di seluruh negara sibuk diperkatakan orang. Frasa nama sebagai subjek terdiri daripada kata nama terbitan pengedar. Frasa kerja sebagai predikat terdiri daripada . Pola ayat terdiri daripada FN + FK. Ayat ini boleh ditukarkan kepada ayat pasif susunan biasa seperti berikut : y Pengedar dadah itu terus diburu polis ke mana-mana sahaja. Frasa nama sebagai subjek terdiri daripada kata nama orang. kata kerja pasif berawalan di diburu dan kata nama pelaku diri ketiga polis. kata nama tanya yang digandakan mana-mana dan kata penegas sahaja. Dalam frasa sendi nama terdapat kata sendi di. ANALISIS Ayat ini merupakan ayat pasif songsang pendepanan sebahagian dengan pelaku diri ketiga. 5) Ke mana-mana sahaja pengedar dadah itu terus diburu polis. . Subjek ayat terdiri daripada pengedar dadah itu manakala predikat ayat terus diburu polis ke mana-mana sahaja. ANALISIS Ayat ini merupakan ayat songsang sebahagian predikat. Dalam frasa sendi nama terdapat kata sendi ke.

kata nama rakyat dan kata ganti nama diri ketiga -nya. ANALISIS Ayat ini ayat pasif songsang seluruh predikat pelaku diri pertama dengan klausa sebagai subjek. iaitu antara kata ganti nama diri pertama dengan kata kerja pasif tidak boleh hadir perkataan lain. Subjek dalam klausa terdiri daripada frasa nama. - Predikat ayat pasif pelaku diri pertama ini terdiri daripada frasa kerja pasif pelaku diri pertama saya jelaskan dan frasa sendi nama kepadanya. Pemimpin golongan kata nama dan itu ialah kata penentu. Subjek ayat terdiri daripada klausa bahawa pemimpin itu tidak amanah terhadap rakyatnya manakala predikat ayat ialah saya jelaskan kepadanya. . Klausa sebagai subjek terdiri daripada subjek pemimpin itu dan predikatnya terdiri daripada tidak amanah terhadap rakyatnya dan bahawa merupakan kata hubung. Predikat klausa terdiri daripada kata nafi tidak. kata adjektif amanah dan frasa sendi nama terhadap rakyatnya.6) Saya jelaskan kepadanya bahawa pemimpin itu tidak amanah terhadap rakyatnya. Frasa kerja pasif pelaku diri pertama terikat dengan hukum aneksi persona. Frasa sendi nama terdiri daripada kata sendi nama terhadap. pemimpin itu. Dalam frasa sendi nama terdapat kata sendi nama kepada dan kata ganti nama diri ketiga -nya. - Ayat ini boleh dituturkan kepada ayat aktif susunan biasa seperti yang berikut: y Saya menjelaskan bahawa pemimpin itu tidak amanah terhadap rakyatnya kepadanya.

- Predikat ayat tanya susunan biasa dengan klausa sebagai predikat ini terdiri daripada klausa yang terdiri daripada subjek keadaannya dan predikat bagaimana. Bagaimana pula tergolong dalam kata tanya. Kata nama ialah keadaan dan ±nya ialah kata ganti diri ketiga yang menerangkan tentang bagaimana keadaan. Frasa nama dalam subjek terdiri daripada kata nama dan kata ganti diri ketiga. .7) Kawasan kediamannya itu bagaimana keadaannya? ANALISIS - Ayat ini ialah ayat tanya susunan biasa dengan klausa sebagai predikat. Subjek ayat terdiri daripada kawasan kediamannya itu manakala predikat ayat ialah bagaimana keadaannya. Frasa nama sebagai subjek terdiri daripada kata nama kawasan. - Ayat ini boleh ditukarkan kepada ayat tanya susunan songsang seluruh predikat dengan klausa sebagai predikat seperti berikut: y Bagaimana keadaannya kawasan kediamannya itu. Pola ayat terdiri daripada FN+FN. -nya ialah kata ganti diri ketiga dan itu ialah kata penentu. kata nama kediaman yang menjadi penerang kepada kawasan.

- Ayat ini boleh ditukarkan kepada ayat pasif susunan biasa dengan klausa sebagai objek seperti berikut: y Bahawa pendatang asing itu telah melarikan diri diterangkan oleh pihak polis. . Pendatang asing golongan kata nama dan itu merupakan kata penentu.8) Pihak polis menerangkan bahawa pendatang asing itu telah melarikan diri. Frasa nama dalam subjek terdiri daripada kata nama iaitu pihak dan kata nama polis. Predikat juga terdiri daripada klausa yang berfungsi sebagai objek yang hadir selepas kata kerja transitif iaitu bahawa pendatang asing itu telah melarikan diri dan predikat telah melarikan diri. ANALISIS - Ayat ini ialah ayat aktif transitif dengan klausa sebagai subjek. kata kerja transitif melarikan dan diri merupakan kata nama. - Predikat ayat aktif transitif dengan klausa sebagai subjek terdiri daripada frasa kerja transitif. Predikat klausa pula terdiri daripada frasa kerja yang terbina daripada kata kata bantu aspek iaitu telah. - Pola ayat ini ialah FN+FK. Subjek dalam klausa terdiri daripada frasa nama iaitu pendatang asing itu.

Di situ ialah frasa sendi nama keterangan tempat yang menerangkan frasa penduduk. di ialah kata sendi nama dan situ ialah kata nama arah. - Pola ayat terdiri daripada FSN + FK. ANALISIS - Ayat ini ayat aktif tak transitif susunan biasa dengan klausa sebagai pelengkap. Frasa sendi nama sebagai subjek terdiri daripada kata nama penduduk. Predikat klausa terdiri daripada frasa adjektif yang terbina daripada kata nafi tidak dan kata adjektif selamat. - Predikat ayat aktif tak transitif susunan biasa dengan klausa sebagai pelengkap ini terdiri daripada kata kerja tak transitif berpendapat dan klausa sebagai pelengkap yang hadir selepas kata kerja tak transitif ialah bahawa kediaman mereka tidak selamat. Subjek ayat terdiri daripada penduduk di situ manakala predikat ayat ialah bahawa kediaman mereka tidak selamat. - Ayat ini boleh ditukarkan kepada ayat aktif tak transitif dengan klausa sebagai pelengkap songsang seluruh predikat seperti berikut: y Berpendapat bahawa kediaman mereka tidak selamat penduduk di situ. Subjek dalam klausa terdiri daripada frasa nama kediaman mereka. .9) Penduduk di situ berpendapat bahawa kediaman mereka tidak selamat. Subjek dalam klausa terdiri daripada kediaman mereka dan predikatnya terdiri daripada tidak selamat dan bahawa merupakan kata hubung pancangan. Kediaman golongan kata nama dan mereka merupakan golongan kata ganti diri ketiga.

kata nama am pejabat yang menjadi penerang kepada kakitangan dan kata penentu itu. Predikat juga terdiri daripada klausa bahawa pengarah baharu itu bukan orang tempatan. - Ayat ini boleh ditukarkan kepada ayat pasif susunan biasa dengan pelaku diri ketiga dengan klausa sebagai penerang seperti berikut: y Pengesahan bahawa pengarah baharu itu bukan kakitangan pejabat itu bukan orang tempatan didapati oleh kakitangan pejabat itu. Subjek terdiri daripada kata nama kakitangan. Subjek dalam ayat terdiri frasa nama iaitu kakitangan pejabat itu. ANALISIS - Ayat ini ialah ayat aktif transitif susunan biasa dengan klausa sebagai penerang. kata nama orang dan kata nama am tempatan yang menjadi penerang kepada orang. Subjek dalam predikat terdiri daripada pengarah baharu itu dan predikatnya ialah bukan orang tempatan dan bahawa merupakan kata hubung. Predikat dalam klausa pula terdiri daripada frasa nama yang terdiri daripada kata nafi bukan. baharu merupakan kata adjektif dan itu kata penentu.10) Kakitangan pejabat itu mendapat pengesahan bahawa pengarah baharu itu bukan orang tempatan. . Subjek dalam predikat terdiri daripada frasa nama iaitu kata nama pengarah. - Pola ayat ini terdiri daripada FN+FK. - Predikat ayat pasif susunan biasa dengan klausa sebagai penerang terdiri daripada frasa kerja iaitu kata kerja transitif mendapat dan pengesahan pula merupakan kata kerja aktif tak transitif tanpa pelengkap.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful