CONTOH ANALISIS AYAT 1) Minggu depan kampung kami akan dikunjungi pemimpin parti tersebut.

ANALISIS Ayat ini merupakan ayat pasif susunan sebahagian pelaku diri ketiga. Subjek ayat terdiri daripada kampung kami manakala predikat akan dikunjungi pemimpin parti tersebut pada minggu depan. Pola ayat terdiri daripada FN + FK. Frasa nama sebagai subjek terdiri daripada kata nama kampung dan kami, iaitu kata ganti nama diri pertama yang berfungsi sebagai penerang kepada kampung. Frasa kerja pasif sebagai predikat terdiri daripada kata bantu akan, kata kerja pasif berawalan di- dikunjungi dan pelaku diri ketiga pemimpin parti serta kata penentu, tersebut. Pemimpin merupakan kata nama manakala parti tergolong dalam kata nama yang berfungsi sebagai penerang kepada pemimpin. Dalam frasa kerja terdapat frasa sendi nama pada minggu depan yang berfungsi sebagai keterangan masa kepada frasa kerja pasif. Dalam frasa sendi nama terdapat kata sendi nama pada, kata nama minggu kata nama arah depan yang berfungsi penerang kepada kata nama minggu. Ayat ini boleh ditukarkan kepada ayat aktif transitif seperti berikut : y Pemimpin parti tersebut akan mengunjungi kampung kami pada minggu depan.

2) Hasil padinya berguni-guni di dalam kepuk itu. ANALISIS Ayat ini merupakan ayat aktif tak transitif susunan biasa. Subjek ayat terdiri daripada hasil padinya manakala predikat berguni-guni di dalam kepuk itu. Pola ayat terdiri daripada FN + FK . Frasa nama sebagai subjek terdiri daripada kata nama hasil. Nya- merupakan kata ganti diri ketiga manakala padinya

Yang merupakan kata hubung di dalam ayat ini. ANALISIS Ayat ini merupakan ayat pasif songsang pendepanan seluruh predikat dengan pelaku diri pertama. kata arah dalam. Frasa nama sebagai subjek terdiri daripada kata nama perintah. Dalam frasa kerja terdapat frasa sendi nama dengan segera. Dalam frasa sendi nama terdapat kata sendi nama di. Dalam frasa kerja terdapat frasa sendi nama di dalam kepuk itu yang berfungsi sebagai keterangan tempat kepada kata kerja tak transitif. Dalam frasa sendi nama terdapat kata sendi dengan dan kata adjektif segera. kata kerja pasif pelaku diri pertama yang kami terima itu yang berfungsi sebagai penerang kepada perintah. . Ayat ini boleh ditukarkan kepada ayat songsang pendepanan separa seperti berikut : y Berguni-guni hasil padinya di dalam kepuk itu. Subjek ayat terdiri daripada perintah yang kami terima itu manakala predikat ayat kami laksanakan dengan segeranya. Pola ayat terdiri daripada FN + FK. 3) Dengan segeranya kami laksanakan perintah yang kami terima itu.berfungsi sebagai penerang kepada hasil. Frasa kerja sebagai predikat terdiri daripada kata kerja tak transitif berguni-guni yang merupakan kata ganda. Ayat ini boleh ditukarkan kepada ayat aktif transitif seperti berikut : y Kami melaksanakan perintah yang kami terima itu dengan segeranya. Frasa kerja sebagai predikat terdiri daripada kata ganti diri pertama kami dan kata kerja pasif laksanakan. kata nama kepuk dan kata penentu itu.

Subjek ayat terdiri daripada pengedar dadah itu manakala predikat ayat terus diburu polis ke mana-mana sahaja. . kata nama dadah dan kata penentu itu. Dalam frasa sendi nama terdapat kata sendi ke. Frasa kerja sebagai predikat terdiri daripada kata bantu terus. Ayat ini boleh ditukarkan kepada ayat pasif susunan biasa seperti berikut : y Pengedar dadah itu terus diburu polis ke mana-mana sahaja. ANALISIS Ayat ini merupakan ayat songsang sebahagian predikat. kata bilangan seluruh dan kata nama negara yang berfungsi sebagai keterangan tempat. Dalam frasa sendi nama terdapat kata sendi di. 5) Ke mana-mana sahaja pengedar dadah itu terus diburu polis. Pola ayat terdiri daripada FN + FK. Dalam frasa kerja terdapat frasa sendi nama ke mana-mana sahaja. ANALISIS Ayat ini merupakan ayat pasif songsang pendepanan sebahagian dengan pelaku diri ketiga. Dalam frasa kerja terdapat frasa sendi nama di seluruh negara. Frasa nama sebagai subjek terdiri daripada kata nama orang. Frasa nama sebagai subjek terdiri daripada kata nama terbitan pengedar. Frasa kerja sebagai predikat terdiri daripada . Ayat ini boleh ditukarkan kepada ayat pasif transitif seperti berikut : y Kenaikan harga minyak di seluruh negara sibuk diperkatakan orang. kata kerja pasif berawalan di diburu dan kata nama pelaku diri ketiga polis. Subjek ayat terdiri daripada orang manakala predikat ayat sibuk memperkatakan kenaikan harga minyak di seluruh Negara. kata nama tanya yang digandakan mana-mana dan kata penegas sahaja.4) Di seluruh negara orang sibuk memperkatakan kenaikan harga minyak. Pola ayat terdiri daripada FN + FK.

pemimpin itu. Subjek dalam klausa terdiri daripada frasa nama. Klausa sebagai subjek terdiri daripada subjek pemimpin itu dan predikatnya terdiri daripada tidak amanah terhadap rakyatnya dan bahawa merupakan kata hubung. kata nama rakyat dan kata ganti nama diri ketiga -nya. iaitu antara kata ganti nama diri pertama dengan kata kerja pasif tidak boleh hadir perkataan lain. - Predikat ayat pasif pelaku diri pertama ini terdiri daripada frasa kerja pasif pelaku diri pertama saya jelaskan dan frasa sendi nama kepadanya. . kata adjektif amanah dan frasa sendi nama terhadap rakyatnya. - Ayat ini boleh dituturkan kepada ayat aktif susunan biasa seperti yang berikut: y Saya menjelaskan bahawa pemimpin itu tidak amanah terhadap rakyatnya kepadanya. Pemimpin golongan kata nama dan itu ialah kata penentu. Frasa sendi nama terdiri daripada kata sendi nama terhadap. Dalam frasa sendi nama terdapat kata sendi nama kepada dan kata ganti nama diri ketiga -nya. Subjek ayat terdiri daripada klausa bahawa pemimpin itu tidak amanah terhadap rakyatnya manakala predikat ayat ialah saya jelaskan kepadanya.6) Saya jelaskan kepadanya bahawa pemimpin itu tidak amanah terhadap rakyatnya. ANALISIS Ayat ini ayat pasif songsang seluruh predikat pelaku diri pertama dengan klausa sebagai subjek. Frasa kerja pasif pelaku diri pertama terikat dengan hukum aneksi persona. Predikat klausa terdiri daripada kata nafi tidak.

Subjek ayat terdiri daripada kawasan kediamannya itu manakala predikat ayat ialah bagaimana keadaannya. - Predikat ayat tanya susunan biasa dengan klausa sebagai predikat ini terdiri daripada klausa yang terdiri daripada subjek keadaannya dan predikat bagaimana. - Ayat ini boleh ditukarkan kepada ayat tanya susunan songsang seluruh predikat dengan klausa sebagai predikat seperti berikut: y Bagaimana keadaannya kawasan kediamannya itu. Frasa nama sebagai subjek terdiri daripada kata nama kawasan. Kata nama ialah keadaan dan ±nya ialah kata ganti diri ketiga yang menerangkan tentang bagaimana keadaan. Bagaimana pula tergolong dalam kata tanya.7) Kawasan kediamannya itu bagaimana keadaannya? ANALISIS - Ayat ini ialah ayat tanya susunan biasa dengan klausa sebagai predikat. Pola ayat terdiri daripada FN+FN. Frasa nama dalam subjek terdiri daripada kata nama dan kata ganti diri ketiga. kata nama kediaman yang menjadi penerang kepada kawasan. -nya ialah kata ganti diri ketiga dan itu ialah kata penentu. .

Pendatang asing golongan kata nama dan itu merupakan kata penentu. - Pola ayat ini ialah FN+FK. ANALISIS - Ayat ini ialah ayat aktif transitif dengan klausa sebagai subjek. kata kerja transitif melarikan dan diri merupakan kata nama. Predikat klausa pula terdiri daripada frasa kerja yang terbina daripada kata kata bantu aspek iaitu telah. Predikat juga terdiri daripada klausa yang berfungsi sebagai objek yang hadir selepas kata kerja transitif iaitu bahawa pendatang asing itu telah melarikan diri dan predikat telah melarikan diri. - Predikat ayat aktif transitif dengan klausa sebagai subjek terdiri daripada frasa kerja transitif.8) Pihak polis menerangkan bahawa pendatang asing itu telah melarikan diri. . Subjek dalam klausa terdiri daripada frasa nama iaitu pendatang asing itu. Frasa nama dalam subjek terdiri daripada kata nama iaitu pihak dan kata nama polis. - Ayat ini boleh ditukarkan kepada ayat pasif susunan biasa dengan klausa sebagai objek seperti berikut: y Bahawa pendatang asing itu telah melarikan diri diterangkan oleh pihak polis.

ANALISIS - Ayat ini ayat aktif tak transitif susunan biasa dengan klausa sebagai pelengkap. Subjek ayat terdiri daripada penduduk di situ manakala predikat ayat ialah bahawa kediaman mereka tidak selamat. Kediaman golongan kata nama dan mereka merupakan golongan kata ganti diri ketiga. Di situ ialah frasa sendi nama keterangan tempat yang menerangkan frasa penduduk. Predikat klausa terdiri daripada frasa adjektif yang terbina daripada kata nafi tidak dan kata adjektif selamat. . Frasa sendi nama sebagai subjek terdiri daripada kata nama penduduk. - Predikat ayat aktif tak transitif susunan biasa dengan klausa sebagai pelengkap ini terdiri daripada kata kerja tak transitif berpendapat dan klausa sebagai pelengkap yang hadir selepas kata kerja tak transitif ialah bahawa kediaman mereka tidak selamat.9) Penduduk di situ berpendapat bahawa kediaman mereka tidak selamat. - Pola ayat terdiri daripada FSN + FK. Subjek dalam klausa terdiri daripada frasa nama kediaman mereka. - Ayat ini boleh ditukarkan kepada ayat aktif tak transitif dengan klausa sebagai pelengkap songsang seluruh predikat seperti berikut: y Berpendapat bahawa kediaman mereka tidak selamat penduduk di situ. di ialah kata sendi nama dan situ ialah kata nama arah. Subjek dalam klausa terdiri daripada kediaman mereka dan predikatnya terdiri daripada tidak selamat dan bahawa merupakan kata hubung pancangan.

- Pola ayat ini terdiri daripada FN+FK. . Subjek dalam predikat terdiri daripada pengarah baharu itu dan predikatnya ialah bukan orang tempatan dan bahawa merupakan kata hubung. kata nama orang dan kata nama am tempatan yang menjadi penerang kepada orang.10) Kakitangan pejabat itu mendapat pengesahan bahawa pengarah baharu itu bukan orang tempatan. Subjek terdiri daripada kata nama kakitangan. - Predikat ayat pasif susunan biasa dengan klausa sebagai penerang terdiri daripada frasa kerja iaitu kata kerja transitif mendapat dan pengesahan pula merupakan kata kerja aktif tak transitif tanpa pelengkap. Predikat juga terdiri daripada klausa bahawa pengarah baharu itu bukan orang tempatan. ANALISIS - Ayat ini ialah ayat aktif transitif susunan biasa dengan klausa sebagai penerang. baharu merupakan kata adjektif dan itu kata penentu. Subjek dalam predikat terdiri daripada frasa nama iaitu kata nama pengarah. Subjek dalam ayat terdiri frasa nama iaitu kakitangan pejabat itu. - Ayat ini boleh ditukarkan kepada ayat pasif susunan biasa dengan pelaku diri ketiga dengan klausa sebagai penerang seperti berikut: y Pengesahan bahawa pengarah baharu itu bukan kakitangan pejabat itu bukan orang tempatan didapati oleh kakitangan pejabat itu. kata nama am pejabat yang menjadi penerang kepada kakitangan dan kata penentu itu. Predikat dalam klausa pula terdiri daripada frasa nama yang terdiri daripada kata nafi bukan.