NIK HASSAN BASRI BHNA KADIR PENSYARAH KANAN FAKULTI BAHASA TARIKH : 9 Feb 2011

Transkripsi

Transkripsi fonetik

Transkripsi fonemik

Transkripsi Fonetik Transkripsi fonetik dikenali juga sebagai transkripsi sempit, iaitu pengkaji memberi lambang fonetik setepat-tepatnya dan terperinci yang merangkumi lambang koartikulasi seperti lambang pembibiran, penyengauan, nasalisasi, perengkungan, penglelangitkerasan dan glotalisasi. Transkripsi Fonetik Lambang-lambang koartikulasi bagi pembibiran ialah [w], penyengauan atau dikenali juga sebagai nasalisasi dan lambangnya ialah [ ], perengkungan [ L, d, z ], penglelangitkerasan [ j ] dan glotalisasi atau pengglotisan lambangnya ialah [?]. Lambang permulaan ayat atau ujaran pertuturan bagi transkripsi fonemik ialah / # Lambang akhiran ayat atau ujaran pertuturan bagi transkripsi fonemik ialah #/ Lambang permulaan ayat atau ujaran pertuturan bagi transkripsi fonetik ialah [ # Lambang akhiran ayat atau ujaran pertuturan bagi transkripsi fonetik ialah #] Lambang jeda atau hentian sebentar bagi ayat atau ujaran pertuturan bagi transkripsi fonemik ialah //

Lambang jeda atau hentian sebentar bagi perkataan dalam pertuturan untuk transkripsi fonemik ialah + Lambang jeda atau hentian sebentar bagi ayat atau ujaran pertuturan bagi transkripsi fonetik ialah // Lambang jeda atau hentian sebentar bagi perkataan dalam pertuturan untuk transkripsi fonetik ialah + Semua permulaan kata dalam ayat baik dalam transkripsi fonetik mahupun fonemik mesti dimulai dengan huruf kecil. Tiada penggunaan huruf besar, tanda koma, tanda titik, tanda seru, tanda soal, tanda sempang, pembuka dan penutup kata dalam penulisan transkripsi fonetik dan fonemik.

Contoh 1 Transkripsi Fonetik [# wkuwala wlumwpur // dawto? s ri nãjib raza? // s mãlam lan arkan m p lan hala wtuwju pwrogram transwformãsi k ra a?an gtp d ãn tekad unwlakukan p to? t rus m wla rubahan m wlu wi p la?sana?gara an nãm bida k b rhasilan utamã n nkra s hi ga ra? ãlam jat m s ndiri p nãmbahbai?kan dalam k hiwreka dupan m #]

Latihan 1 Tukarkan contoh 1, transkripsi fonemik tersebut ke bentuk tulisan rumi.

Semak Jawapan Anda

KUALA LUMPUR: Datuk Seri Najib Razak, semalam melancarkan Pelan Hala Tuju Program Transformasi Kerajaan (GTP) dengan tekad untuk terus melakukan perubahan melalui pelaksanaan enam Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA) sehingga rakyat mengalami sendiri penambahbaikan dalam kehidupan mereka.

Contoh 2 Transkripsi Fonetik [# nt ri b rkata // k ra a p rdanã m ?mb rikan k an akan m wutamã?an k pada ra?jat // tanpa lari daripada prinsip k b rta wgu awaban dan s dijreka k a din lai oleh m mp rba arah m ?i? ki sist m p ampaijan p rxidmãtan awam # k ra a?an tida? akan b rh nti s hi ga ra?lihat // jat boleh m m ãlam p nãmbahba ntoh dan m ?i?kan k hiwreka # dupan m ?n s m a peha? in a allah // d ãn kom tm dan d ãn izin allah // kita akan b r aja #]

Latihan 2 Tukarkan contoh 2, transkripsi fonemik tersebut ke bentuk tulisan rumi.

Semak Jawapan Anda Perdana Menteri berkata, ³kerajaan akan memberikan keutamaan kepada rakyat, tanpa lari daripada prinsip kebertanggungjawaban dan sedia dinilai oleh mereka ke arah memperbaiki sistem penyampaian perkhidmatan awam. Kerajaan tidak akan berhenti sehingga rakyat boleh melihat, menyentuh dan mengalami penambahbaikan kehidupan mereka. Insya-Allah, dengan komitmen semua pihak dan dengan izin Allah, kita akan berjaya.´

Contoh 3 Transkripsi Fonetik [# s laras dasar 1mãlesija // ra?jat dida whuwlukan // p n apaijan diwutamãkan // k ra a?an s dar risiko ja bakal dihadapi ika m gagal m wn hi an i k pada ra?jat # bagaimãnãwpon // s bagai k ra a?an ja b rta wgu awab // ?ia reda din lai oleh ra?jat # ? in lah wn ixlas kita k pada ra kom tm ?jat // kata ã #]

Latihan 3 Tukarkan contoh 3, transkripsi fonemik tersebut ke bentuk tulisan rumi.

Semak Jawapan Anda

³Selaras dasar 1Malaysia, Rakyat Didahulukan, Pencapaian Diutamakan, kerajaan sedar risiko yang bakal dihadapi jika gagal memenuhi janji kepada rakyat. Bagaimanapun, sebagai kerajaan yang bertanggungjawab, ia reda dinilai oleh rakyat. Inilah komitmen ikhlas kita kepada rakyat,´ katanya .

Transkripsi Fonemik

Transkripsi fonetik dikenali juga sebagai transkripsi luas, iaitu pengkaji memberi lambang fonetik secara umum dan mudah. Pengkaji juga mencatatkan bunyi-bunyi bahasa yang diucapkan dengan cara yang lebih luas. Transkripsi fonemik tidak menggunakan lambang-lambang transkripsi fonetik yang terperinci atau setepat-tepatnya dan detail. Segala lambang koartikulasi seperti lambang pembibiran, penyengauan, nasalisasi, perengkungan, penglelangitkerasan dan glotalisasi tidak rangkumi dalam transkripsi fonemik. Transkripsi fonemik lebih mirip kepada sistem ejaan bagi satu-satu bahasa natif. Lambang permulaan ayat atau ujaran pertuturan ialah / # Lambang akhiran ayat atau ujaran pertuturan ialah #/

Contoh 1 Transkripsi Fonemik /# kuala lumpur // dato? s ri najib raza? // s malam m lan arkan p lan hala tuju program transformasi k ra a?an gtp d an tekad unto? t rus m lakukan p rubahan m lalui p laksanaan nam bida k b rhasilan utama n gara nkra s hi ga rakjat m alami s ndiri p nambahbaikan dalam k hidupan m reka #/

Contoh 2 Transkripsi Fonemik /# p rdana m nt ri b rkata // k ra aan akan m mb rikan k utamaan k pada rakjat // tanpa lari daripada prinsip k b rta gu awaban dan s dia dinilai oleh m reka k arah m mp rbaiki sist m p ampaian p rxidmatan awam # k ra aan tida? akan b rh nti s hi ga rakjat boleh m lihat // m ntuh dan m alami p nambahbaikan k hidupan m reka # in a allah // d an komitm n s mua peha? dan d an izin allah // kita akan b r aja #/

Contoh 3 Transkripsi Fonemik /# s laras dasar 1malesia // rakjat didahulukan // p n apaian diutamakan // k ra aan s dar risiko ja bakal dihadapi ika gagal m m nuhi an i k pada rakjat # bagaimanapun // s bagai k ra aan ja b rta gu awab // ia reda dinilai oleh rakjat # inilah komitm n ixlas kita k pada rakjat // kata a #/