NOTA TAJWID

Alif Lam Qamariah Apabila di atas huruf lam ada tanda sukun.

Alif Lam Syamsiah Apabila di atas huruf lam tiada tanda sukun.

Mad Bahasa : menambah / memanjangkan Istilah : memanjangkan suara pada kadar 2 hingga 6 harkat pada huruf mad ( alif , waw, ya )

Mad Jaiz Munfasil Apabila huruf mad bertemu hamzah dalam 2 kalimah Panjang bacaan 4 / 5 harkat

Mad Wajib Muttasil Apabila huruf mad bertemu hamzah dalam 1 kalimah Panjang bacaan 4/5 harkat

Mad Lin HUKUM ALIF LAM DAN MAD Apabila huruf waw atau ya bertanda sukun yang huruf sebelumnya berbaris atas, dan huruf selepasnya dibaca sukun kerana wasal. QALQALAH