NOTA TAJWID

Alif Lam Qamariah Apabila di atas huruf lam ada tanda sukun.

Alif Lam Syamsiah Apabila di atas huruf lam tiada tanda sukun.

Mad Bahasa : menambah / memanjangkan Istilah : memanjangkan suara pada kadar 2 hingga 6 harkat pada huruf mad ( alif , waw, ya )

Mad Jaiz Munfasil Apabila huruf mad bertemu hamzah dalam 2 kalimah Panjang bacaan 4 / 5 harkat

Mad Wajib Muttasil Apabila huruf mad bertemu hamzah dalam 1 kalimah Panjang bacaan 4/5 harkat

Mad Lin HUKUM ALIF LAM DAN MAD Apabila huruf waw atau ya bertanda sukun yang huruf sebelumnya berbaris atas, dan huruf selepasnya dibaca sukun kerana wasal. QALQALAH

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful