P. 1
Strategi Pembelajaran, Konsep & Contoh

Strategi Pembelajaran, Konsep & Contoh

4.82

|Views: 13,421|Likes:
Published by zhasksg

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: zhasksg on Sep 01, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/07/2013

pdf

text

original

KURSUS BAHASA ARAB

SEKOLAH RENDAH

Sebelum melaksanakan pengajaran dan
pembelajaran, guru mestilah memberi perhatian
kepada perkara-perkara berikut :

1. Setiap murid mempunyai kebolehupayaan
untuk menguasai
perkara yang dipelajari.

2. Kebolehupayaanpenguasaan terhadap
sesuatu perkara adalah berbezaantara setiap
orang murid.

`1.Pembelajaran Masteri

)

(

`2.Pembelajaran Kontekstual

)

(

`3.Pembelajaran Akses Kendiri

)

(

`4.Pembelajaran Konstruktivisme

)

(

`5.Teori Kecerdasan Pelbagai

)

(

`Suatu pendekatan pembelajaran yang

memastikan semua murid menguasai sesuatu
hasil pembelajaran
sebelum berpindah ke unit
pembelajaran seterusnya.

`Kaedah ini memerlukan guru mengetahui tahap

keupayaandan kebolehan murid terlebih dahulu
sebelum melaksanakan P&P.

`1.Hasil pembelajaran mengikut aras

kebolehan murid.

`2.Aktiviti P&P selari dengan keupayaan

setiap individu/kumpulan murid.

`3.Perlu jalankan aktiviti pemulihan dan

pengayaan.

`1.Penentuan hasil pembelajaran

`2.Aktiviti pengajaran dan pembelajaran

`3.Penilaian

`4.Pengayaan

`5.Pemulihan

`1. Berpusatkan guru

-penerangan / bercerita / memberi nota /

demonstrasi

`2. Berpusatkan murid

-bacaan / latih tubi / akses kendiri / nasyid

/ soal jawab / lakonan / simulasi

/ penyelesaian masalah / projek / amali

`Penilaian dalam konsep pengajaran dan

pembelajaran masteri amat diperlukan untuk :

i-Mengenal pasti keupayaan murid

(cerdas / sederhana dan lemah)

ii-Mengesan penguasaan murid

iii-Mengenal pasti kelemahan

iv-Menentukan aktiviti pemulihan dan

pengayaan

` LISAN

-Soal jawab

`TULISAN

- Lembaran kerja :

-Suai gambar dengan kalimah

-Sambung kalimah

`Tajuk

: Ahlan Wasahlan

`Hasil

: 1. Murid dapat menyebut ahlan

wasahlan / ahlan bik

`Aktiviti

: 1. Kaedah latih tubi.

2. Kaedah soal jawab, iaitu guru

menyapa murid dengan µahlan

wasahlan¶ dan murid secara

spontan menjawab µahlan bik¶.

3. Kaedah lakonan, iaitu

guru meminta murid melakonkan

sapaan kalimah tahiyyat itu di

dalam kelas.

³Kebanyakan pelajar di sekolah tidak mampu

membuat kaitan antara apa yang mereka pelajari

dengan bagaimana pengetahuan itu dapat
dimanfaatkan´

`Kontekstual jika diambil daripada ayat asalnya

dalam Bahasa Inggeris (asal bahasa Latin con =
with + textum = woven) bermaksud mengikut

konteks atau dalam konteks. Konteks pula

membawa maksud keadaan, situasi dan kejadian.

³ Teori Pembelajaran Kontekstual menumpukan

kepada kepelbagaian aspek persekitaran
pembelajaran sama ada di bilik darjah, makmal,

tempat kerja atau kehidupan harian termasuk

pengalaman hidup serta pembacaan´.

` Relating (Hubung kait)

Mengaitkan ucapan ³³ahlan wasahlan´ dengan

ungkapan selamat sejahtera / welcome dalam bahasa

lain.

` Experiencing (Mengalami)

Meminta murid mengucapkan ³ahlan wasahlan´

selepas memberi salam bila bertemu rakan atau guru.

`Applying (Mengaplikasi)

Mengucapkan ³ahlan wasahlan´ dalam situasi lain spt

sambut tetamu atau mengalu-alukan seseorang.

` Cooperating (Bekerjasama)

Mencari ungkapan selamat dalam pelbagai bahasa

secara berkumpulan.

`Transfering (Memindahkan)

Menggunakan bentuk sapaan lain ketika berkomunikasi

spt sobahal Khair dll.

`Suatu pendekatan pembelajaran yang memberi

akseskepada sumber pembelajaran dan

membolehkan murid memperoleh pengetahuan

dan kemahiran secara berdikari.

` Guru menyediakan bahan-bahan rujukan atau alat

bantu pembelajaran untuk murid belajar secara
kendiri dengan memenuhi minat, gaya

kecenderungan dan kemampuan mereka.

`1.Menggalakkan murid berinteraksi

sesama sendiri.

`2.Murid berpeluang menguji kemampuan

sendiri.

`3.Melatih murid belajar secara kendiri.

`a. Persekitaran pembelajaran yang fleksibel,

selesa dan tanpa tekanan.

`b. Bahan PAK yang mudah diakses.

`c. Topik dan bahan hendaklah mengikut

tahap dan kadar kemampuan murid.

`Tajuk

: Fil Fasli ( unit 4 / 1)

`Hasil

: Murid dapat menyebut kalimah
³kursiyyun ,maktabun,sabburatun´

`Aktiviti

:1.Guru mempamerkan gambar
³kerusi , meja ,dan papan hitam´.

2.Guru menyediakan beberapa kamus

bergambar pada kumpulan murid.

3.Guru meminta murid mencari dan

menyebut kalimah bahasa Arab

berdasarkan kepada gambar-gambar

tersebut.

4.Guru memantau kerjasama antara

murid.

³Constructivism is an approach to teaching based

on research about how people learn. Many
researchers say that each individual constructs

knowledge rather than receiving it from others´

( McBrien & Brandt, 1997)

`Konstruktivisme adalah satu pendekatan

pembelajaran berdasarkan kepada penyelidikan
tentang bagaimana manusia belajar.

`Kebanyakan penyelidik berpendapat setiap

individu membina pengetahuandan bukannya
menerima pengetahuan daripada orang lain.

` ³They are constructing their own knowledge by

testing ideas and approaches based on their prior
knowledge and experience, applying, these to a

new situation and integrating the new knowledge

gained with pre-existing intellectual constructs´

( Briner, M.1999 )

`Murid membina pengetahuan mereka dengan

menguji idea dan pendekatan berdasarkan
pengetahuan dan pengalaman sedia ada,

mengaplikasikannya kepada situasi baru dan

menginegrasikan pengetahuan baru yang

diperoleh dengan binaan intelektual yang sedia
wujud.

`Konstruktivisme adalah satu fahaman bahawa

murid membina sendiripengetahuan atau
konsep secara aktif berdasarkan pengetahuan
dan pengalaman sedia ada.

` Dalam proses ini, murid akan menyesuaikan

pengetahuan yang diterima dengan pengetahuan
sedia ada untuk membina pengetahuan baru.

`1.P&P berpusatkan murid.

`2.Guru sebagai fasilitator.

`3.Guru menyediakan bahan pembelajaran.

`4.Guru mengetahui pengetahuan sedia ada

murid.

`5.Murid memperoleh ilmu secara kendiri.

`1.Galakkan murid bertanya dan berdialog.

`2.Guru menerima daya usaha murid.

`3.Mengambil kira kepercayaan dan sikap

murid.

`4.Menjadikan soalan/idea murid sebagai

panduan merancang pengajaran.

‡ BERFIKIR

‡ FAHAM

‡ INGAT

Murid dapat berfikir untuk menyelesaikan
masalah, menjana idea dan membuat keputusan
dengan kefahaman sendiri.

Penglibatan yang aktif menjadikan kefahaman
murid dapat ditingkatkan melalui pengetahuan
baru semasa P&P.

Penglibatan murid yang aktif memberi impak
yang positif terhadap kekuatan ingatan murid.

‡ YAKIN

‡ KEMAHIRAN

SOSIAL

‡ SERONOK

Keyakinan murid dipupuk melalui
peluang yang diberi ketika murid
membina kefahaman mereka sendiri.

Murid dapat berinteraksi dengan rakan
dan guru dalam menghadapi sebarang
masalah dan cabaran.

Murid lebih berminat untuk belajar
sepanjang hayat apabila murid dapat
membina pengetahuan dan menjana
idea sendiri.

`Tajuk

: Al-Ta¶aruf

`Hasil

: Murid dapat memperkenalkan diri
di antara mereka.

`Aktiviti: 1.Guru memperkenalkan diri

kepada murid.

2.Guru meminta murid

memperkenalkan diri mereka

secara individu.

3.Murid berta¶aruf sesama

mereka.

1.Teorikecerdasanpelbagaidikemukakan

oleh HowardGardner.

2.Meliputilapanbidangkecerdasan.

3.Kebanyakanorangmemilikikecerdasan

yangtinggidalamsemuabidangjika

disusulidenganpenggalakandan

pengkayaan.

‡ Kecerdasan Verbal-Linguistik

Kemahiran atau kebolehan mengguna

perkataan dengan berkesan, baik secara

lisan atau tulisan.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->