P. 1
Tesis Ctnorehan Contoh Tesis

Tesis Ctnorehan Contoh Tesis

|Views: 694|Likes:
Published by jovarien

More info:

Published by: jovarien on Apr 26, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/09/2013

pdf

text

original

SEJAUH MANA KEBERKESANAN PEMBELAJARAN KOPERATIF (KAEDAH STAD) MENINGKATKAN PENCAPAIAN KONSEP ASAS TAJUK UNGKAPAN ALGEBRA II BAGI

TINGKATAN DUA SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BUKIT GOH, KUANTAN PAHANG.

TESIS YANG DIKEMUKAKAN BAGI MEMENUHI SEBAHAGIAN DARIPADA SYARAT UNTUK MEMPEROLEHI IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN (MATEMATIK) DENGAN KEPUJIAN

SITI NOREHAN JALILLAH BT ABD MALEK MEI 2009

FAKULTI SAINS & TEKNOLOGI UNIVERSITI TERBUKA MALAYSIA

1

PENGAKUAN

“SAYA MENGAKU BAHAWA KARYA INI ADALAH HASIL KERJA SAYA SENDIRI DAN SETAKAT PENGETAHUAN SAYA, IA TIDAK MENGANDUNGI APA-APA BAHAN YANG TELAH DITULIS OLEH SESIAPA SAMA ADA UNTUK PENGIJAZAHAN ATAU DIPLOMA DARIPADA MANA-MANA UNIVERSITI ATAU PUSAT PENGAJIAN TINGGI YANG LAIN KECUALI BAHAN-BAHAN YANG DIAMBIL SEBAGAI RUJUKAN DARIPADA SUMBER-SUMBER YANG TELAH DIKENAL PASTI.”

TANDATANGAN NAMA TARIKH

:.............................................................. : SITI NOREHAN JALILLAH BT ABD MALEK :

2

PENGHARGAAN

Di atas kesempatan ini, pengkaji ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Puan Low Yoke Ken di atas segala bimbingan, dorongan dan sokongan yang diberikan selama ini sehingga membolehkan tesis ini sampai ke noktah yang terakhir. Pengkaji juga ingin mengucapkan berbanyak terima kasih kepada Encik Zullaffandi Bin Ahmad, Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Goh , Kuantan yang memberi kebenaran untuk membuat kajian di sekolah. Tidak lupa kepada guru pembimbing, Puan Nor Haribah Binti Abdul Rashid yang telah memberi tunjuk ajar sepanjang kajian ini dilaksanakan dan juga murid-murid yang yang memberi kerjasama di dalam kajian ini. Terima kasih kepada ahli keluarga yang telah banyak bersusah payah dan memahami kesibukan pengkaji sepanjang menjalankan kajian ini serta sahabat-sahabat yang lain. Akhir kata, untuk semua yang terlibat menjayakan kajian ini secara langsung mahu pun tidak langsung, saya ucapkan berbanyak-banyak terima kasih.

Siti Norehan Jalillah Bt Abd Malek

3

SEJAUH MANA KEBERKESANAN PEMBELAJARAN KOPERATIF (KAEDAH STAD) MENINGKATKAN PENCAPAIAN KONSEP ASAS TAJUK UNGKAPAN ALGEBRA II BAGI TINGKATAN 2

ABSTRAK

Kajian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh manakah Pembelajaran Koperatif dalam matematik dapat meningkatkan prestasi murid dalam matematik. Kajian ini ditujukan kepada murid Tingkatan 2 sebagai sampel dan tajuk yang menjadi pilihan ialah Ungkapan Algebra II. Alat kajian yang digunakan adalah soal selidik, soalan ujian pra dan soalan ujian pos. Perlaksanaan kajian dijalankan dengan mengambil dua kelas dijadikan sampel: satu kelas sebagai Kumpulan Eksperimen dan satu kelas lagi sebagai Kumpulan Kawalan. Kumpulan Eksperimen diajar mengikut struktur Pembelajaran Koperatif Kaedah STAD, sementara Kumpulan Kawalan diajar secara kaedah tradisional. Tempoh masa mengajar ialah empat minggu. Data yang di kumpul, akan dianalisis menggunakan ujian t-min, kekerapan dan peratus. Hasil kajian akan menguji sama ada terdapat peningkatan dalam prestasi matematik murid selepas kaedah pengajaran dan pembelajaran yang berlainan dijalankan. Hasil kajian ini juga akan mengkaji tentang kaedah pengajaran mempengaruhi prestasi murid dalam mata pelajaran matematik.

4

THE EFFECTIVENESS OF COOPERATIVE LEARNING METHOD IN IMPROVING THE ACHIEVEMENT OF THE BASIC CONCEPTS OF ALGEBRAIC EXPRESSION II FOR FORM 2 STUDENTS

ABSTRACT

This case study aims to measure how far can the cooperative learning helps to improve students’ performance in maths. It was experimented on from 2 students as samples and Algebraic Expression II was chosen to be taught. The instrument used in this study is questionnaire and pre and post test. The implementation of the study was carried out on 2 classes as samples. The experimental groups and controlled group. The experimental groups is taught using the cooperative learning method, STAD while the controlled group was taught using the traditional method. The duration for the experimental was 4 weeks. Collective data used would be analysed by using T-test for mean frequencies and percentage. The results would show whether there was improvement in students’ performance in maths. It would also show that the teaching methods used had significantly influenced the students’ performance in mathematics.

BAB 1 5

janjang geometri serta tajuk-tajuk yang lain. Ini adalah kerana ia tidak dapat menarik minat murid disebabkan murid hanya mendengar guru memberi 6 . Tetapi dalam era globalisasi yang berubah dengan cepat ini. Menurut Hewey(2000). terdapat pelbagai kaedah dan pendekatan yang telah ditemui oleh pengkaji-pengkaji dalam menangani masalah ini. Jika pengetahuan asas yang kurang atau tidak memuaskan akan menyukarkan murid dalam menguasai serta memahami konsep matematik bertahap tinggi seperti algebra. murid beranggapan mata pelajaran Matematik adalah tidak penting untuk dipelajari. cara tersebut tidak semestinya efektif untuk dilaksanakan. Untuk meningkatkan prestasi matematik. Dalam Laporan Portal Pendidikan Utusan bertarikh 23 Mei 2003 telah menyiarkan kelemahan murid dalam Matematik berdasarkan keputusan peperiksaan Penilaian Menengah Rendah (PMR) dan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM). Kenapakah gejala ini boleh berlaku? Siapakah yang harus dipertanggungjawabkan bagi menangani masalah ini? Sebagai warga pendidik kita harus memikirkan satu jalan tengah untuk menarik minat murid dalam mempelajari mata pelajaran Matematik. Oleh itu.1 PENGENALAN Kajian ini bertujuan untuk menentukan keberkesanan dalam pembelajaran matematik yang berasaskan kepada pencapaian konsep asas tajuk Ungkapan Algebra II bagi tingkatan 2. Masalah ini amat serius dan perlu ditangani bersama.MASALAH KAJIAN 1. Pencapaian pembelajaran murid sekolah di Malaysia dalam mata pelajaran Matematik adalah agak lemah. matriks. beberapa kajian telah dijalankan menunjukkan bahawa pengetahuan asas dalam matematik adalah penting dalam menentukan tahap kecekapan dan kecerdasan murid dalam mata pelajaran matematik terutamanya di peringkat sekolah rendah dan menengah. guru memang sudah biasa dengan kaedah pengajaran tradisional iaitu pengajaran dan pembelajaran berpusatkan guru.

Pembelajaran seperti ini akan lebih menyeronokkan kerana murid dapat berkongsi idea sesama sendiri. Di antara teknik yang berkesan adalah teknik yang dapat memberi peluang murid berinteraksi sesama sendiri ketika mengikuti pembelajaran mereka. Dengan yang demikian kajian yang dijalankan adalah bertujuan untuk menentukan keberkesanan pembelajaran Matematik berasaskan pendekatan Pembelajaran Koperatif dengan menggunakan kaedah Student-Team Achievement Division (STAD). kemasyarakatan dan kerohanian di kalangan murid. Mengikut Souviney(1989). Mengikut pendapat Ngean (1984). Ini akan menjemukan murid dan akhirnya minat mereka terhadap mata pelajaran matematik semakin berkurangan.2 LATAR BELAKANG KAJIAN Skop kajian ini difokuskan kepada tajuk yang kecil iaitu untuk melihat sejauh mana pendekatan pembelajaran koperatif dalam kaedah (STAD) ini dapat meningkatkan pencapaian ujian konsep asas dalam mendarab dan membahagi dua atau lebih sebutan dalam tajuk Ungkapan Algebra II bagi Tingkatan 2. Guru harus mempelbagaikan teknik pengajaran mereka. Untuk menyelesaikan masalah matematik harian murid mesti mempunyai pemahaman konsep asas matematik yang kukuh. Ini adalah selaras dengan tumpuan khas sukatan pelajaran kurikulum Matematik KBSM iaitu untuk memupuk nilai kemanusiaan. konsep matematik boleh ditakrifkan sebagai corak asas yang menghubung-kaitkan set-set objek atau tindakan-tindakan antara satu sama lain dan pengajaran dan pembelajaran konsep matematik merupakan satu usaha yang kompleks. didapati murid agak keliru untuk mengenalpasti apakah konsep yang perlu digunakan dalam tajuk Ungkapan Algebra. Beliau juga 7 . kemahiran matematik bersifat heirarki Nik Azis(1966) juga berpendapat bahawa pengetahuan konsep yang mantap akan memudahkan aktiviti konsep matematik adalah penting untuk penyelesaian masalah. Kelemahan murid adalah hanya menghafal konsep dan kaedah penyelesaian. Mereka tidak memahami secara mendalam konsep asas dan akibatnya mereka gagal mengaitkan pengetahuan konsep asas untuk menyelesaikan masalah yang lain.penerangan. Menurut pengalaman yang lepas. 1. Pengalaman asas tentang memahami lebih mendalam lagi tentang pengetahuan matematik yang lebih mendalam.

Matematik merupakan salah satu mata pelajaran yang dianggap sukar dikuasai oleh sebilangan besar murid. Setiap ahli kumpulan perlu memahami apa yang diajar oleh guru dan mereka harus saling bantu membantu antara satu sama lain bagi meningkatkan pencapaian pemahaman mereka. Pada kajian ini pengkaji sedar mendarab dan membahagi dua atau lebih sebutan dalam tajuk Ungkapan Algebra II merupakan salah satu masalah bagi murid Tingkatan 2. guru matematik mesti bijak memainkan peranan yang penting dalam perancangan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan untuk membantu murid membina dan mengembangkan pengetahuan matematik mereka.mengatakan setiap murid mempunyai set pengalaman dan kebolehan yang unik untuk menyelesaikan setiap tugasan pembelajaran. Masalah pemahaman konsep asas ungkapan algebra yang ringkas telah menjadi masalah menyebabkan murid tidak dapat meningkatkan kemahiran dan kefahaman mereka sepertimana yang diharapkan.3 PENYATAAN MASALAH Berdasarkan kajian dan pandangan guru-guru yang mengajar di sekolah menengah. lebih-lebih lagi jika terdapat kuasa dua atau kuasa tiga. Keadaan bertambah rumit apabila sesi pengajaran dijalankan dengan menggunakan Bahasa Inggeris. Murid menghadapi masalah untuk menyelesaikan operasi darab dan bahagi apabila terdapat dua atau lebih sebutan dalam satu ungkapan algebra. Mereka mengalami kesukaran untuk memansuhkan sebutan sepunya dalam operasi bahagi dan lebih-lebih lagi jika sebutan tersebut dikuasakan. Pengkaji berminat untuk mengkaji sejauhmana penggunaan pendekatan pembelajaran koperatif kaedah STAD dapat memberi pemahaman konsep asas yang kukuh bagi murid. 1. Kaedah STAD merupakan salah satu strategi Pembelajaran Koperatif di mana kumpulan murid terdiri dari pelbagai tahap keupayaan akademik. Pengkaji memilih kaedah ini kerana tertarik 8 . Pendekatan dan kaedah pengajaran harus difikirkan agar murid minat untuk belajar dan seterusnya memahami konsep secara detail. mata pelajaran matematik merupakan mata pelajaran yang sukar difahami dan susah untuk dikuasai oleh murid terutamanya murid melayu. Di dalam operasi darab pula. murid keliru untuk mendarab sebutan-sebutan. sama ada di sekolah rendah ataupun sekolah menengah. Oleh itu.

4 Kerangka Konseptual Kajian Kajian ini melibatkan dua kumpulan murid yang mempunyai tahap pencapaian yang agak sama tetapi diberi pengajaran yang berlainan iaitu satu kumpulan dengan kaedah koperatif dan satu kumpulan lagi dengan kaedah tradisional. 1. Manakala hasil kajian akan dinilai dari segi peningkatan prestasi murid. pemilihan Tajuk Ungkapan Algebra II Tingkatan 2 adalah berdasarkan tinjauan pengkaji bahawa tajuk ini merupakan salah satu tajuk penting dalam Peperiksaan Penilaian Menengah Rendah (PMR). Pengkaji juga ingin memenuhi saranan dalam kurikulum Matematik KBSM (Edisi 2000) yang menyarankan untuk memberi pertimbangan dalam pengajaran dan pembelajaran matematik bahawa para guru hendaklah mempelbagaikan pendekatan pengajaran mereka.dengan penulisan artikel oleh Syuhada Choo Abdullah bertajuk “ Sekolah Jangan Asing Murid Lemah” Arkib Berita Harian (2002). HASIL PRESTASI MURID Pengajaran dan Pembelajaran Secara Koperatif Pengajaran dan Pembelajaran Secara Tradisional Rajah 1: Rangka Konsep 9 . Dalam kajian ini.

1. pengkaji ingin mendapatkan jawapan kepada soalansoalan kajian berikut. dapat meningkatkan prestasi murid dalam matematik. 2) Memahirkan murid dan meningkatkan pencapaian ujian konsep asas mendarab dan membahagikan ungkapan Algebra II tingkatan 2. 3) Melihat keberkesanan Pembelajaran Koperatif STAD dalam pencapaian ujian yang dijalankan.1. a) Adakah kaedah pembelajaran koperatif membantu meningkatkan prestasi murid dalam mata pelajaran matematik. Seterusnya. Kajian ini juga adalah bertujuan untuk meninjau serta mengenal pasti kelemahan-kelemahan murid semasa menjawab soalan-soalan.? 10 . 1.5.5 TUJUAN KAJIAN Kajian ini adalah bertujuan untuk menentukan sejauh mana keberkesanan menggunakan pendekatan Pembelajaran Koperatif iaitu kaedah STAD dalam menanam pemahaman yang kukuh bagi meningkatkan pencapaian ujian asas mendarab dan membahagi Ungkapan Algebra II Tingkatan 2.1 Objektif Kajian Kajian-kajian yang dijalankan ini mempunyai objektif yang tertentu: 1) Menentukan keberkesanan pengajaran secara koperatif dalam pengajaran dan pembelajaran matematik di sekolah.5. 4) Mengetahui sejauh mana penguasaan murid dalam konsep asas matematik.2 Persoalan Kajian Untuk mencapai tujuan dan objektif kajian.

Ho2: Tidak terdapat perbezaan di antara min skor ujian pra dan ujian pos bagi kumpulan yang menggunakan kaedah tradisional. Ha2: Terdapat perbezaan di antara min skor ujian pra dan ujian pos bagi kumpulan yang menggunakan kaedah tradisional.b) Adakah terdapat perbezaan tahap pencapaian matematik antara murid yang diajar dengan kaedah Pembelajaran Tradisional berbanding dengan kaedah Pembelajaran Koperatif STAD. Ho3: Tidak terdapat perbezaan min skor ujian pra di antara kumpulan yang menggunakan 11 .5. c) Benarkah pencapaian matematik kurang memberangsangkan melalui kaedah pembelajaran tradisional? d) Adakah terdapat perbezaan min skor di antara kumpulan eksperimen dengan kumpulan kawalan dalam ujian pra? e) Adakah terdapat perbezaan min skor di antara kumpulan eksperimen dengan kumpulan kawalan dalam ujian pos? 1. Ha1: Terdapat perbezaan di antara min skor ujian pra dan ujian pos bagi kumpulan yang menggunakan kaedah koperatif kaedah STAD.3 Hipotesis Kajian Hipotesis bagi kajian ini adalah: Ho1: Tidak terdapat perbezaan di antara min skor ujian pra dan ujian pos bagi kumpulan yang menggunakan kaedah koperatif kaedah STAD.

Murid akan menjadi 12 . Ho4: Tidak terdapat perbezaan min skor ujian pos bagi kumpulan yang menggunakan kaedah koperatif STAD dan kaedah tradisional. “We as educators today have the unprecedented job of preparing pupils to participate ia a world we can dimly imagine” Guru adalah bertanggungjawab merangka dan memilih strategi pengajaran pembelajaran yang sesuai dengan isi kandungan tahap pencapaian serta minat murid. Ha4: Terdapat perbezaan min ujian pos bagi kumpulan yang menggunakan kaedah koperatif STAD dan kaedah tradisional. 1.kaedah koperatif STAD dan kaedah tradisional. Sudah menjadi fitrah manusia suka bekerjasama dalam kumpulan dan saling bantu membantu.6. KEPENTINGAN KAJIAN Dapatan yang diperolehi dari kajian yang telah dilaksanakan di harap dapat dijadikan garis panduan kepada guru-guru matematik dalam mengenal pasti kaedah-kaedah yang dapat digunakan untuk meningkatkan pencapaian prestasi murid dalam memberikan maklumat kepada guru tentang kebaikan dan kelebihan menggunakan kaedah pembelajaran koperatif dalam mata muridan matematik. Ha3: Terdapat perbezaan min skor ujian pra di antara kumpulan yang menggunakan kaedah koperatif STAD dan kaedah tradisional. Kagan (1994) menyatakan seperti berikut.

8.seronok untuk belajar dan segala konsep mudah difahami. Diharapkan hasil kajian ini dapat meningkatkan lagi tekanan kepada guru dan hasilnya kelak dapat membantu dan melahirkan generasi yang cemerlang. Sekolah Menengah Bukit Goh di Kuantan. Kajian ini juga hanya dibuat untuk melihat keberkesanan Pembelajaran Koperatif STAD dalam meningkatkan pencapaian pembelajaran sahaja. Kajian tidak dapat digeneralisasikan kepada semua pelajar tingkatan dua.7 BATASAN KAJIAN Kajian ini hanya bertumpu kepada pendekatan pengajaran iaitu pendekatan Pembelajaran Koperatif bagi kaedah STAD sahaja. Mereka tidak dapat mewakili persampelan bagi tempat ini.1 Keberkesanan 13 . takrifan istilah boleh dinyatakan satu persatu di bawah. Kaedah lain seperti Team Game Tournament (TGT) adalah tidak dikaji dalam kajian ini.8 DEFINISI PEMBOLEH UBAH KAJIAN Daripada tajuk kajian di atas. 1. Tajuk mendarab dan membahagi satu atau lebih Sebutan Dalam Ungkapan Algebra II Tingkatan Dua adalah dikaji dalam kajian kerana ia adalah sekadar sebagai alat untuk melihat keberkesanan Pembelajaran Koperatif STAD sahaja. Kajian ini juga adalah bertujuan untuk membantu guru dalam mengkaji dan memperbaiki segala kelemahan dan kesilapan jawapan yang diberikan oleh murid. Ianya melibatkan dua buah kelas. Pahang. 1. Justeru itu. gemilang dan terbilang dalam bidang matematik. 1. Pengkaji menggunakan gred UPSR untuk melihat tahap pencapaian awal murid dalam matematik. Murid terdiri daripada murid lelaki seramai 26 orang manakala murid perempuan pula seramai 24 orang. Dalam kajian ini mungkin akan wujud kesukaran untuk mendapatkan data yang sebenar kerana mungkin sampel kajian memberi maklumat yang palsu. diharap hasil dapatan kajian ini dapat menjelaskan tentang persoalan kajian. Ianya hanya melibatkan sebahagian kecil murid iaitu 50 orang sahaja daripada keseluruhan murid tingkatan dua.

4 Student Teams Achievement Divisions (STAD) Dalam STAD ini bermaksud kaedah yang dijalankan ialah kumpulan murid dibahagikan kepada kumpulan pembelajaran yang terdiri daripada 5 orang ahli iaitu terdiri dari murid 14 . Slavin(1995) juga menyatakan kepentingan matlamat kumpulan dan akauntibiliti individu adalah sebagai satu bentuk galakan untuk membantu sesama sendiri dan menggalakkan setiap individu untuk memaksimakan usaha-usaha masing-masing demi kebaikan kumpulan mereka.Keberkesanan adalah bermaksud suatu tindakan yang dibuat itu dapat menunjukkan ciriciri perubahan yang dikehendaki. Johnson & Holubec (1990) dan Kagan (1992). 1. Pembelajaran Koperatif boleh didefinisikan sebagai kaedah-kaedah pengajaran yang mana murid dari semua peringkat pencapaian bekerjasama dalam kumpulan kecil untuk mencapai matlamat bersama. 1. pembelajaran Koperatif menggunakan struktur-struktur yang mewujudkan hubungan saling bergantung antara murid dan akauntibiliti individu. 1. Semua ahli kumpulan berasa kejayaan kumpulan bergantung kepada kejayaan setiap ahli kumpulan itu.3 Pembelajaran Koperatif Pembelajaran koperatif merupakan pengajaran dan pembelajaran di mana murid bekerjasama dalam satu kumpulan kecil serta membantu satu sama lain untuk memenuhi kehendak tugasan yang diberikan. Selain dari itu. Pendekatan yang dipilih dalam pengajaran dan pembelajaran mestilah bersesuaian dan dapat merangsang suasana pengajaran dan pembelajaran di dalam mahupun di luar bilik darjah.8. Johnson.8.8. Menurut Mills (1991). Sebagaimana yang dijelaskan oleh Slavin (1992). ia bersifat heterogenus dari segi kebolehan akademik dan ciri-ciri sosial.2 Pendekatan Pendekatan boleh diistilahkan sebagai satu cara dan kaedah dalam melaksanakan sesuatu perkara.

merumus dan mentaksir masalah. guru memainkan peranan yang utama. 1.8. Pemahaman ialah peringkat kemahiran yang merangkumi kefahaman dalam menterjemah. lemah. lelaki. Dalam kajian ini.8. pernyataan masalah. Kemudian ahli kumpulan meneliti lembaran kerja yang diberikan secara berpasangan. Konsep asas perlu difahami sebelum mempelajari peringkat yang lebih tinggi. kepentingan dan batasan kajian. dalam bab ini juga ada merumuskan pendekatan Pembelajaran Koperatif adalah di mana murid bekerjasama dalam kumpulan kecil membantu antara satu sama lain untuk memenuhi kehendak tugasan individu dan kumpulan.5 Pencapaian Ujian Konsep Asas Pemahaman konsep asas adalah kemahiran yang harus ada dalam diri murid untuk mendapat pencapaian ujian yang tinggi. gurulah yang menguasai dan mengawal segala aktiviti pelajaran iaitu guru banyak memberi penerangan dan murid hanya duduk mendengar. Murid diberikan helaian jawapan bagi menyemak jawapan masing-masing. 1.6 Pembelajaran Tradisional Pembelajaran tradisional merupakan satu bentuk pembelajaran yang telah lama diamalkan dalam bilik darjah. 15 .cemerlang. perempuan dan pelbagai bangsa. 1. Di bawah pembelajaran ini.9 RINGKASAN Dalam bab ini telah dihuraikan tentang latarbelakang. guru menyampaikan muridan secara syarahan atau perbincangan. Di dalam bilik darjah. sederhana. Selain dari itu. Mereka bersoal jawab dan berbincang. tujuan.

Pada asasnya pembelajaran koperatif merupakan suatu kaedah yang menggunakan pendekatan pembelajaran berpusatkan murid. 16 . Oleh yang demikian. Ia akan menyentuh dengan lebih mendalam tentang pencapaian murid dan peranannya dalam menimbulkan pencapaian prestasi murid dalam matematik. Kaedah ini juga mempunyai teknik-teknik tertentu serta ciri-ciri yang tersendiri. BAB 2 TINJAUAN LITERATUR 2. seorang guru matematik hendaklah sentiasa membuat penilaian semula terhadap pengajarannya dan dapat mencuba pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan tajuk yang ingin di sampaikan.Diharap pendekatan Pembelajaran Koperatif STAD akan dapat meningkatkan pencapaian ujian konsep asas murid dalam ungkapan Algebra II Tingkatan 2. Apakah pendekatan pembelajaran yang boleh digunakan oleh guru bagi mendapatkan kesan pemahaman yang lebih mendalam?.1 PENGENALAN Guru perlu tahu tentang gaya pembelajaran muridnya. Kaedah ini berstruktur dan menekankan penguasaan konsep pengetahuan maklumat dalam matematik.

Pemilihan sesuatu pendekatan yang bersesuaian dapat merangsang lagi suasana pengajaran dan pembelajaran. Secara ringkasnya. matlamat KBSM adalah untuk memperkembangkan pemikiran mantik.2 Pendekatan Pembelajaran Koperatif Dalam kajian ini. 2.Pengkaji juga membincangkan mengenai matlamat KBSM dan perkaitannya dalam Pembelajaran Koperatif dengan menggunakan kaedah STAD. Vygotsky.2. analitik. tiga pendekatan telah disarankan iaitu pendekatan konstruktivisme. pendekatan pembelajaran koperatif dan pendekatan pembelajaran kontekstual kerana pendekatan-pendekatan ini dapat melibatkan murid secara aktif untuk memahami pengajaran guru. Pengkaji juga membentangkan setakat manakah hasil dapatan dari pengkaji-pengkaji yang lain berkenaan keberkesanan menjalani Pembelajaran Koperatif ini. 17 . bersistem dan kritis.2. 2.1 LITERATUR YANG BERKAITAN Pendekatan Pengajaran Dalam Matematik KBSM Guru boleh memilih pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang sesuai untuk digunakan bagi memastikan murid menguasai apa yang dipelajari.(1896-1943) telah menjelaskan pembelajaran koperatif sebagai .2 2. Seterusnya pengkaji akan mendiskusikan tentang kaedah-kaedah pembelajaran yang terdapat di dalam Pembelajaran Koperatif. pengkaji telah memilih pendekatan koperatif. kemahiran penyelesaian masalah serta kebolehan menggunakan ilmu pengetahuan matematik supaya seseorang individu dapat berfungsi dalam kehidupan seharian dengan berkesan dan bertanggungjawab serta menghargai kepentingan dan keindahan matematik. Dalam matematik KBSM.

bangsa dan agama. pengajaran berulang dan pengurusan rutin yang berulang di dalam bilik darjah seperti menyemak buku kerja. murid dengan tahap keupayaan yang sama akan mewakili kumpulan masing-masing untuk bertanding mendapat mata tertinggi. Pembelajaran koperatif STAD dapat menghindarkan dari berlakunya sikap antisosial. Slavin (1995) menegaskan pendekatan Pembelajaran Koperatif merupakan pendekatan yang berstruktur dan sistematik yang boleh digunakan dalam sebarang peringkat persekolahan dan sesuai untuk pengajaran sebarang mata pelajaran. Ianya terdiri daripada objektif pengajaran. latih tubi dan ulangkaji. lebih mempunyai rasa belas kasihan dan bertimbang rasa. “ Slavin (1991) pula telah memberikan definasi koperatif sebagai bekerja bersama untuk mencapai matlamat bersama. minat. Aktiviti pembelajaran berlaku dalam kumpulan heterogenus iaitu berlainan dari segi tahap kebolehan. Di dalam struktur pembelajaran koperatif ini terdapatnya peranan guru kumpulan koperatif formal.2. 2. struktur Pembelajaran Koperatif adalah merangkumi prosedur koperatif yang piawai. Maka setiap anggota akan membantu antara satu sama lain terutamanya anggota yang lemah. kurang kritikal. Dalam pembelajaran koperatif. jantina. akhirnya ia dapat membantu murid untuk memupuk rasa tanggungjawab bersama dan telah disokong oleh penyelidikan ia sebagai teknik yang efektif dan murid boleh belajar jadi penyabar. Prosedur koperatif yang piawai ini melaksanakan kemahiran genetik. Ini adalah kerana dalam pembelajaran kumpulan dengan kaedah STAD bukan saja menekankan markah kuiz individu bahkan konteks kerja kumpulan. pengajaran awal.“…group learning activity organized on the socially structured exchange of information between learners in group and in which each learner is held accountable for his or her own learning and is motivated to increase the learning of others. menerangkan 18 .3 Struktur Pembelajaran Koperatif Berdasarkan kajian yang dijalankan oleh Norshah Saad (2002). Dapat dilihat.

Daripada proses tersebut. Rajah 2: Struktur Pembelajaran Koperatif PERANAN GURU KUMPULAN KOPERATIF FORMAL • • • • Objektif Pengajaran Pengajaran Awal Menerang Tugasan Memantau Dan Menyelia • Menilai 19 . akauntibiliti individu. murid akan mendapat kesan terhadap aspek afektif dan kognitif. menerang dan menyelia serta menilai dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Murid dapat saling pergantungan secara positif. dalam kaedah ini peranan murid dalam kumpulan adalah sangat penting. interaksi secara bersemuka.tugasan. Seterusnya. Berikut adalah rajah Struktur Pembelajaran Koperatif. kemahiran sosial dan dapat memprosesan maklumat.

PERANAN MURID DALAM KUMPULAN • Saling Pergantungan Positif • • • • Interaksi Bersemuka Akauntibiliti Individu Kemahiran Sosial Pemprosesan Maklumat PENGAJARAN YANG MENGGUNAKAN PEMBELAJARAN KOPERATIF KESAN TERHADAP ASPEK • • Afektif Kognitif 2. Berdasarkan teori pengkelasan Bloom (1974) pemahaman merupakan satu peringkat kemahiran yang perlu ada dalam setiap murid. Salah satu ialah hukum kesan yang menyatakan kesan yang 20 . Pemahaman kepada konsep asas sesuatu pembelajaran akan memberi murid untuk dapat menterjemah.L Thorndike (1898) telah berpendapat pembelajaran berlaku hasil daripada gabungan S-R iaitu stimulus (Rangsangan) dan Response (gerak balas).3 KAJIAN YANG BERKAITAN Pemahaman kuasa asas perlu ditanam kepada murid. merumus dan mentaksir masalah yang lebih rumit dan seterusnya dapat meningkatkan pencapaian ujian murid. Terdapat 3 hukum dalam Hukum Pembelajaran Thondike. E.

” Ini boleh dikatakan sebagai guru harus peka dengan kehendak murid untuk belajar. Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Matematik Sains Satu Kerangka Umum. Tengku Zawawi Bin Tengku Zainal. Pemahaman dalam matematik juga merupakan satu konsep yang sentiasa berkembang dan bertambah. Penguasaan pemahaman dikatakan akan berlangsung jika pembelajaran bermula dari peringkat intuitif sehingga peringkat di mana murid berupaya menjelaskan bagaimana ia memahami konsep matematik tersebut. Seperti yang dinyatakan oleh Ngean (1984). menegaskan kemahiran matematik bersifat heiraki. telah mengemukakan kenyataan oleh National Council Of Teachers or Mathematics (1980. Setiap pendidik matematik mestilah bertanggungjawab untuk memiliki dan mengekalkan keterampilan dalam melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran dengan mengambil kira keperluan dan tahap pencapaian murid. Ini kerana dalam pembelajaran koperatif murid dapat memberi tumpuan kepada isi muridan. Melalui kajian tentang penggunaan Pembelajaran Koperatif yang dilaksanakan di kalangan murid beberapa buah sekolah menengah untuk mata muridan matematik. “ Teacher must be sensitive to the needs of their students and dedicated themselves to the improvement of student learning as their primary professional objective. 1996). penilaian terhadap kefahaman 21 . Tahap penguasaan atau pencapaian murid terhadap konsep dan kemahiran asas dalam sesuatu tajuk amat penting dalam pendidikan matematik. Allan and Van Sickle (1984) telah menggunakan kaedah (STAD) sebagai rawatan eksperimen dalam satu kajian yang melibatkan murid yang lemah. penguasaan konsep yang mantap akan dapat memudahkan aktiviti penyelesaian masalah (Nik Azis. Murid akan rasa berminat untuk belajar dan ini secara tidak langsung dapat menerap pemahaman yang kukuh ke dalam minda murid.menyeronokkan meningkatkan pertalian antara rangsangan dan gerak balas. Dalam pembelajaran matematik. seterusnya meningkatkan pencapaian murid. Hasil kajian tersebut jelas menunjukkan kumpulan yang didedahkan dengan pembelajaran koperatif telah mencapai keputusan yang lebih baik. Guru mestilah cuba memperbaiki cara pembelajaran dan pengajaran mereka. dalam penulisannya. Dengan lain perkataan dengan mengadakan pelbagai rangsangan dalam pengajaran dan pembelajaran seperti kaedah STAD atau TGT dapat mewujudkan pembelajaran yang menyeronokkan kepada murid. 25) seperti berikut.

Namun begitu.1 PENGENALAN Dalam bab ini akan dibincangkan mengenai reka bentuk kajian. Dapat disimpulkan pembelajaran Koperatif telah memberi satu peluang kepada murid untuk berminat mempelajari matematik berdasarkan kajian-kajian lepas. Skop kajian Pembelajaran Koperatif amat luas sekali dan semakin ramai pengkaji mengkaji Pembelajaran Koperatif. prosedur pengumpulan data dan prosedur analisis data. BAB 3 METODOLOGI KAJIAN 3.4 RINGKASAN Sebagaimana yang diperolehi dari hasil tinjauan literature. prosedur kajian. Ini akan menambahkan lagi pengetahuan para pendidik tentang pembelajaran koperatif. dapat dilihat memang sudah terdapat banyak kajian kes lepas untuk mengetahui keberkesanan sesuatu pendekatan dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran matematik. Hasil kajian ke atas 54 orang murid kelas menengah atas menunjukkan murid dalam pembelajaran berkumpulan mencapai keputusan yang lebih baik selari dengan hasil yang ditunjukkan oleh penyelidikan Slavin (1992). persampelan kajian. 2. 22 . Di antaranya kajian untuk melihat keberkesanan pembelajaran koperatif. setiap kajian yang dijalankan walaupun mempunyai matlamat yang sama iaitu melihat keberkesanan pembelajaran tersebut tetapi ia tetap memberi satu pengalaman baru hasil daripada dapatan yang berbeza dan harus dikongsi. Ramai pengkaji telah mengkaji tentang keberkesanan Pembelajaran Koperatif dengan menggunakan kaedah-kaedah yang berlainan. Bilbao (1977) pula telah menjalankan satu kajian tentang keberkesanan penggunaan pembelajaran perbincangan berkumpulan berbanding dengan pembelajaran individu dalam penulisan laporan sains. instrumen kajian.konsep perlu dilakukan untuk meramalkan dan mengenalpasti tahap penguasaan konsep dan untuk menentukan kesediaan murid untuk memmuridi konsep dan kemahiran baru.

pengkaji telah membuat permohonan kepada Pengarah. Borang ini adalah untuk mengetahui latar belakang setiap sampel yang terlibat dalam kajian ini. Semua ahli dalam kumpulan tolong-menolong antara satu sama lain bagi memastikan bahawa setiap ahli kumpulan tersebut memahami dan 23 . Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Goh. Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM). Setiap kumpulan kecil bekerjasama untuk memperbaiki kefahaman mereka terhadap topik yang dipelajari. borang soal selidik latar belakang murid (Lampiran D) telah diedarkan kepada para murid untuk dipenuhi. Dalam sesi pengajaran dan pembelajaran. Kajian ini telah berlangsung dalam jangka masa empat minggu. Setiap ahli kumpulan kecil bertanggungjawab belajar untuk diri sendiri. Ia menerangkan matlamat. malah membantu pembelajaran rakan ahli yang lain. Untuk mengkaji keberkesanan pembelajaran. pengkaji telah menggunakan ujian pra dan ujian pos untuk kumpulan kawalan dan kumpulan eksperimen. Murid dibahagikan kepada kumpulan kecil seramai 5 orang. Bahagian Perancangan & Penyelidikan Dasar Pendidikan (BPPDP). Kemudian.2 REKA BENTUK KAJIAN Sebelum kajian dijalankan. satu taklimat kajian telah disampaikan kepada murid. Selepas penerangan. Selepas itu. kumpulan eksperimen diajar dengan kaedah pembelajaran koperatif STAD manakala kumpulan kawalan diajar dengan kaedah pembelajaran tradisional. kedua-dua kumpulan diajar tajuk Ungkapan Algebra II. Sebelum memulakan kajian. Setelah diluluskan. Kuantan dan guru pembimbing. kedua-dua kumpulan telah menduduki ujian pra (Lampiran A). Latihan diselesaikan dengan kerjasama kumpulan kecil. kepentingan dan prosedur yang berkaitan. Pengkaji menjalankan sesi pengajaran dan latihan diberikan. objektif.3. Reka bentuk kajian ini adalah berdasarkan kuasi eksperimen. pengkaji bertemu dengan pihak pentadbir sekolah iaitu Encik Zulaffandi Bin Ahmad.

Murid diberi masa selama 35 minit untuk menjawab kesemua soalan tersebut. latihan kedua ini dijawab secara individu bagi mengesan tahap pemahaman mereka terhadap topik yang diajar. Maklumat keputusan ujian ini 24 . Seramai 50 orang murid terlibat untuk kajian ini. INSTRUMEN KAJIAN Instrumen kajian yang telah digunakan ialah satu set soalan ujian pra dan satu set soalan ujian pos. Penempatan murid dalam kelas adalah berdasarkan kepada keputusan peperiksaan akhir tahun tingkatan 1. di Kuantan. Kumpulan eksperimen. dan kawalan dijalankan dengan penyemakan setiap rancangan pengajaran 3. 3. Murid tingkatan dua dipilih adalah berdasarkan murid tersebut tidak menghadapi sebarang peperiksaan yang umum serta pada peringkat ini kebanyakan topik yang di ajar adalah topik asas dalam matematik serta memerlukan pengetahuan asas matematik.3 PERSEMPELAN KAJIAN Kajian ini telah mengambil sampel yang terdiri daripada murid Tingkatan dua di Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Goh. Murid terdiri daripada lelaki dan perempuan yang mempunyai tahap pembelajaran yang sederhana. Pemantauan guru pembimbing semasa pengajaran dan pembelajaran kelas ekperimen harian. Walau bagaimanapun. Markah individu dan kumpulan diumumkan dan hadiah galakan diberikan kepada kumpulan yang mendapat jumlah markah yang tertinggi. Setelah semua murid berjaya menjawab semua soalan dalam set latihan yang diberikan. Soalan untuk ujian pra ( Lampiran A) mengandungi 20 soalan objektif. maka set latihan yang lain diberikan. terdiri daripada 8 orang murid lelaki dan 17 orang murid perempuan manakala kumpulan kawalan pula terdiri daripada 18 orang murid lelaki dan 7 orang murid perempuan. Pahang.4.menguasai pengajaran yang disampaikan serta dapat menjawab soalan latihan yang diberikan.

3.2 Soal-selidik Pada minggu pertama.3. Bagi kumpulan Eksperimen. setiap sesi pengajaran melibatkan kerja kumpulan dan latihan kerja 25 . Soalan untuk Ujian Pos (Lampiran B) merupakan soalan yang diambil dari soalan Ujian Pra tetapi telah diubah dari sudut kedudukan soalan.4.5. Ujian Pra Sampel kajian menjalani Ujian Pra pada minggu pertama sebelum pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan.5. Ia adalah mengenai minat terhadap kaedah yang dijalankan (Lampiran C).1 Persediaan Kajian Sampel kajian terdiri dari kepada 2 kumpulan iaitu Kumpulan Kawalan dan Kumpulan Eksperimen. Soal-selidik ini terdiri daripada soalan yang menanya tentang latar belakang murid. semua murid dari kumpulan kawalan dan kumpulan eksperimen telah diberi borang soal-selidik latar belakang untuk dijawab. Pengkaji menggunakan buku teks sekolah dan buku rujukan untuk dijadikan panduan dalam pembinaan soalan ujian. Soalan adalah menguji pemahaman konsep asas murid dalam tajuk Ungkapan Algebra II. borang soal selidik latar belakang murid (Lampiran D) dan borang mencatat keputusan ujian pra (Lampiran F) dan ujian pos (Lampiran G).telah digunakan untuk melihat prestasi pencapaian murid di peringkat awal. Sampel diberi taklimat tentang proses pengajaran dan pembelajaran Koperatif STAD.5. Proses Pengajaran Dan Penyampaian Setelah Ujian Pra daripada kumpulan Eksperimen menjalani sesi suai-kenal di antara ahli kumpulan.5.5. Instrumen lain kajian yang telah digunakan oleh pengkaji ialah borang temu bual murid. 3. 3. 3. PROSEDUR KAJIAN 3.

Selepas 4 minggu. Data yang diterima dari ujian pra dapat mengetahui tahap pengetahuan sedia ada murid. Pengkaji memberi penerangan ringkas tentang tujuan ujian dan bagaimana ia dijalankan.7 PROSEDUR ANALISIS DATA Di dalam kajian ini terdapat dua bentuk data yang diperolehi untuk data kuantitatif dan data kualitatif. ujian pos dilaksanakan dan keputusan mereka dicatatkan.5 Ujian Pos Selepas pembelajaran koperatif dan pembelajaran tradisional dilaksanakan selama lebih kurang empat minggu.rumah. Keputusan Ujian Pra dan Ujian Pos telah dicatat dalam borang seperti dalam di Lampiran F dan Lampiran G. Jadual pelaksanaan pengajaran koperatif dipaparkan di Lampiran J 3. Murid dilarang meniru semasa menjawab soalan. Selepas semua data dikumpul dari instrumen kajian. kedua-dua kumpulan menduduki ujian pos.5. Ujian Pra dan Ujian Pos masing-masing berjumlah 20 soalan setiap ujian. Hasil keputusan ujian daripada kedua-dua kumpulan di catat. 3.6 PROSEDUR PENGUMPULAN DATA . ia dianalisa dengan mencari 26 . Kuiz individu telah dilaksanakan sepanjang tempoh kajian. 3. Soalan ujian telah diedarkan kepada murid dan mereka diberi selama 35 minit untuk menjawab soalan tersebut.

Markah pencapaian Ujian Pra dan Ujian Pos. Analisis soal-selidik latar belakang sampel. 3.frekuensi dan peratus serta skor min. Secara detailnya. Selain itu analisis deskriptif juga akan dilaksanakan bagi mengesahkan hipotesis kajian. hasil data yang diperoleh akan dianalisis berdasarkan perkara-perkara berikut: 1. Analisis ujian akan dijalankan untuk mengetahui keberkesanan pendekatan pembelajaran koperatif. Hasil data yang diperoleh akan dianalisi berdasarkan markah pencapaian Ujian Pra dan Ujian Pos. BAB 4 KEPUTUSAN KAJIAN 27 . 2. Soal-selidik tentang latar belakang murid dan suka mereka mengenai terhadap mata pelajaran matematik juga dijelaskan. kumpulan eksperimen dan kumpulan kawalan di ajar dengan kaedah masing-masing. Tujuan perbandingan dilakukan adalah untuk mengetahui keberkesanan Pembelajaran Koperatif.8 RINGKASAN Kajian ini telah menggunakan rekabentuk kajian kes. Prestasi pencapaian Kumpulan Eksperimen dan Kumpulan Kawalan dibandingkan berdasarkan min skor Ujian Pra dan Pos. Murid juga ditemu-bual untuk mendapatkan persepsi murid tentang kaedah pengajaran STAD.

Felda Bukit Sagu 1. Sekolah ini mempunyai dua sesi pembelajaran iaitu sesi pagi dan sesi petang.1 PENGENALAN Bab ini melaporkan latarbelakang responden dan keputusan yang diperolehi daripada kajian yang telah dilaksanakan. 3 dan Felda Bukit Kuantan di mana kebanyakan ibu bapa adalah peneroka Felda. Sejumlah besar murid tinggal di Felda Bukit Goh. Ujian Pra dan Pos telah ditadbirkan bagi menilai pencapaian murid dari kedua-dua kumpulan kajian.4. 26050 Kuantan. 4. 2. 5. di sesi pagi manakala murid tingkatan 1 dan 2 di sesi petang. Tujuan utama kajian ini adalah untuk menentukan kesan Pembelajaran Koperatif STAD terhadap pencapaian ujian konsep asas Tajuk Ungkapan Algebra II bagi murid Tingkatan Dua. Murid tingkatan 3. Pahang Kumpulan Kawalan :Tingkatan 2 Al Ghazali(AG) : 25 orang : 18 lelaki : 7 perempuan : Melayu Kumpulan Ekperimen Respoden Jumlah bilangan Jantina : Tingkatan 2 Abu Dzar (AD) : 25 orang : 8 lelaki 17 perempuan Bangsa : Melayu Sekolah Menengah Kebangasaan Bukit Goh terletak 25 kilometer dari Bandar Kuantan.2 LATAR BELAKANG RESPONDEN Lokasi bagi kajian : SMK Bukit Goh. Pagi 55 980 Petang 31 763 Jumlah 86 1743 Bilangan guru Bilangan murid Agihan guru dan murid bagi sesi pagi dan petang 28 . Sekolah ini dikategorikan sebagai sekolah gred A dimana muridnya berjumlah 1.743 orang. 4.

KUMPULAN EKSPERIMEN Bilangan Peratus 8 32% 17 68% 25 100% KUMPULAN KAWALAN Bilangan Peratus 18 72% 7 28% 25 100% Jantina Lelaki Perempuan Jumlah Jadual 4.1 di bawah menunjukkan taburan demografi responden Kumpulan Eksperimen dan Kumpulan Kawalan mengikut jantina. menghadiri kelas tuisyen berbayar. Manakala daripada 25 orang ahli anggota Kumpulan Kawalan. 4. manakala Kumpulan Kawalan. Murid yang ramai adalah sukar untuk memberi tumpuan dalam pengajaran dan pembelajaran.2. terdapat 12% responden mencapai Gred A. Latar belakang responden akan dianalisis dari segi jantina. 40% mencapai Gred B dan 48% mencapai Gred C. terdapat 32% lelaki dan 68% perempuan.2.2.2 Taburan Responden Dalam Pencapaian UPSR Merujuk Jadual 4. KUMPULAN EKSPERIMEN Bilangan Peratus 5 11 9 25 20% 44% 36% 100% KUMPULAN KAWALAN Bilangan Peratus 3 10 12 25 12% 40% 48% 100% Pencapaian UPSR A B C Jumlah 29 .1 : Taburan Responden Mengikut Jantina Dalam Kumpulan Eksperimen dan Kumpulan Kawalan 4. 44% mencapai Gred B dan 36% mencapai Gred C.Bagi tingkatan 2 bilangan kelas adalah 8 buah kelas dan purata satu kelas adalah seramai 40 orang. Daripada 25 orang responden ahli anggota Kumpulan Eksperimen.1 Taburan Responden Mengikut Jantina Jadual 4. Secara umumnya jumlah murid ini adalah terlalu ramai. terdapat 20% responden mencapai Gred A. dan minatnya terhadap mata pelajaran Matematik . terdapat 72% lelaki dan 28% perempuan. peratusan pencapaian UPSR dalam Kumpulan Eksperimen.

Minat Matematik YA TIDAK Jumlah KUMPULAN EKSPERIMEN Bilangan Peratus 25 0 25 100% 0% 100% KUMPULAN KAWALAN Bilangan Peratus 20 5 25 80% 20% 100% 30 .2.Jadual 4.3. manakala Kumpulan Kawalan. 56% tidak menghadiri kelas tambahan.4. dalam Kumpulan Eksperimen.3 Taburan Responden Yang Menghadiri Kelas Berbayar Merujuk Jadual 4.3 : Taburan Responden Yang Menghadiri Kelas Berbayar Dalam Kumpulan Eksperimen Dan Kumpulan Kawalan 4. terdapat 60% responden ada menghadiri kelas tambahan 40% tidak menghadiri kelas tambahan. KUMPULAN EKSPERIMEN Bilangan Peratus 15 10 25 60% 40% 100% KUMPULAN KAWALAN Bilangan Peratus 11 14 25 44% 56% 100% Hadiri Kelas Tambahan YA TIDAK Jumlah Jadual 4.2 : Taburan Responden Mengikut Pencapaian UPSR Dalam Kumpulan Eksperimen Dan Kumpulan Kawalan 4. manakala Kumpulan Kawalan.2. terdapat 80% responden mengaku meminati mata pelajaran Matematik manakala 20% mengaku tidak meminati mata pelajaran Matematik. dalam Kumpulan Eksperimen.4 Taburan Responden Yang Meminati Mata Pelajaran Matematik Merujuk Jadual 4. 100% responden mengaku meminati mata pelajaran Matematik. terdapat 44% responden ada menghadiri kelas tambahan.

3. Analisis yang dibuat adalah untuk menguji keberkesanan Pembelajaran Koperatif STAD ke atas pencapaian Matematik di kalangan murid Tingkatan Dua AD. kesignifikan adalah sebanyak 5% sahaja.3 DAPATAN KAJIAN Analisis dapatan kajian ini adalah berdasarkan kepada skor pencapaian Ujian Pos dan Ujian Pra kumpulan kajian yang mengikuti kaedah Pembelajaran Koperatif dan kaedah Pembelajaran Tradisional. Analisis data dilakukan secara pengiraan manual.4 : Taburan Responden Yang Meminati Mata Pelajaran Matematik Dalam Kumpulan Eksperimen Dan Kumpulan Kawalan 4.1 Analisa Berdasarkan Fakta Markah Ujian Pra dan Ujian Pos Kumpulan Eksperimen 31 .Jadual 4. Ujian -t digunakan untuk menguji hipotesis. 4.

BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 NAMA FATIN NAZIHAH BT MAT TAR MOHAMAD ZAIRUL AMIRUDIN MOHD SHAHROM B SHA'ARI MOHD SHUKRI B AB KADIR MUHAMAD FARHAN B ZULKEFLI MUHAMMAD ADI HAIKAL IZANI MUHAMMAD AFIQ B CHE MOHD K MUHAMMAD ARSYAD B ABDUL RA MUHAMMAD NASRULLAH B MOHD MUNIRAH BT ISMAIL MURNI MANISAH BT ZULKEFLI NABILAH BT NIZAMUDDIN NATASHA LIANA BT AZMAN NIK NABILA BT HASHIM NOR HIDAYU BT MD YUNUS NOR SUHAIRA BT AMRAN NOR ZAIHYAN BT MAHMOOD NORHIDAYAH BT SANUSI NUR AINA BT SAMAD NUR AMIRAH BT AZMI NUR 'ATIKAH SHAHIRAH BT NUR AZLIN BT ISMAIL NUR FATHIN NADIRAH BT FAZILA NUR HAAFIZHAH BT ABDUL HAMID NUR IDAYANTI BT ZULKIFLI UJIAN PRA MARKAH 11 14 6 8 5 12 11 7 12 8 10 13 10 8 9 14 9 7 6 11 12 10 8 9 14 GRED C B D C D B C D B C C B C C C B C D D C B C C C B UJIAN POS MARKAH 16 19 13 16 13 18 16 9 18 17 19 19 18 15 14 20 16 9 13 16 17 14 15 16 19 GRED A A B A B A A C A A A A A B B A A C B A A B B A A Jadual 4. Gred A B C D Jumlah Ujian Pra Bilangan 0 7 13 5 25 Peratus (%) 0 28 52 20 100 Ujian Pos Bilangan 16 7 2 0 25 Peratus (%) 64 28 8 0 100 Jadual 4.6: Keputusan Ujian Pra dan Ujian Pos Bagi Kumpulan Eksperimen 32 .5 : Perbandingan prestasi skor Ujian Pra dan Ujian Pos bagi Kumpulan Eksperimen Berikut merupakan keputusan ujian pra dan ujian pos bagi kumpulan eksperimen yang direkodkan dalam bentuk jadual.

619 8.Bagi menentukan sama ada wujud perbezaan antara min prestasi dalam Ujian Pra dan Ujian Pos bagi Kumpulan Eksperimen. Ujian pra f fx 1 5 2 12 2 14 4 32 3 27 3 30 3 33 3 36 1 13 3 42 25 244 Ujian pos f fx x2 2 18 81 3 39 169 2 28 196 2 30 225 6 96 256 2 34 289 3 54 324 4 76 361 1 20 400 0 0 25 395 2301 Markah x 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 95 x 25 36 49 64 81 100 121 144 169 196 985 2 fx 25 72 98 256 243 300 363 432 169 588 2546 2 markah x 9 13 14 15 16 17 18 19 20 141 fx2 162 507 392 450 1536 578 972 1444 400 0 6441 Jadual 4. Sisihan Piawai Dan Varian Bagi Kumpulan Eksperimen Penyelesaian 33 .76 25 σ2 = ∑ fx 2 − ( ∑ fx ) n 2 2546 − ( 244 ) 2 25 = 6.333 = 2.8: Jadual Min. Ujian-t telah dijalankan.333 24 24 n −1 Sisihan piawai σ = σ 2 6.8 25 ∑ Min µ = Varians = fx ∑f 244 = 9.7: Jumlah Kekerapan Mengikut Markah Ujian pra Ujian pos 395 = 15 .857 6441 − ( 395 ) 2 25 = 8.887 Jadual 4.857 = 2.

ii) Statistik ujian Sp = 24 (6.92 48 = 7.i) Hipotesis bagi kajian ini adalah: Ho 1 : Tidak terdapat perbezaan di antara min skor ujian pra dan ujian pos bagi kumpulan yang menggunakan kaedah koperatif STAD.8119 iii) Nilai kritikal dan rantau penolakan.76 2.05 = 1.6772 iv) Keputusan bagi statistik ujian 34 .8 −9.148 = 2.595 Ujian t = 15 . Merujuk jadual t.64 +199 . t48 . 0.33 ) 25 + 25 − 2 Sd = (7.595) = 2.86 ) + 24 (8. Ha 1 : Terdapat perbezaan di antara min skor ujian pra dan ujian pos bagi kumpulan yang menggunakan kaedah koperatif STAD.148 1 1 + 25 25 = 164 .

89 2.9: Dapatan Hasil Analisis Ujian Pra dan Pos Kumpulan Eksperimen v) Kesimpulan Hasil analisis-t menunjukkan nilai min bagi ujian pra ialah 9.8 6.6772.04 2.76 15.3.Oleh kerana t = 2. Perbezaan min sebanyak 6. Keputusan ujian di atas menunjukkan terdapat perbezaan min skor ujian pra dan ujian pos kumpulan yang menggunakan kaedah koperatif STAD.33 2. Kumpulan Eksperimen Ujian Pra Ujian Pos n µ σ2 σ Perbezaa n min Ujian-t Jadual taburan t 25 25 9.2 Analisa Berdasarkan Fakta Markah Ujian Pra dan Ujian Pos Kumpulan Kawalan.8119 > 1.6772 Jadual 4.8119 1. maka tolak H0 pada 5% tahap keertian.62 6.76 manakala bagi ujian pos ialah 15. Oleh itu. 35 .86 8. dapatlah dirumuskan bahawa Hipotesis nul ditolak. 4.8119.04 pada nilai t = 2.8. dimana nilai p = 0.25% lebih besar dari nilai p jadual = 5%.

10: Perbandingan Prestasi Skor Ujian Pra dan Ujian Pos Bagi Kumpulan Kawalan Gred A Ujian Pra Bilangan Peratus (%) 0 0 36 Ujian Pos Bilangan Peratus (%) 2 8 .BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 NAMA CHE MUHAMAD HISYAM B CHE HALIM HERNA IDAYU BT CHE HALIM JANNAH BT MD SAAD MAS FAZLIATUN BT ZAABA MOHAMAD IKHWAN B ZUHIR MOHAMAD IKHWAN HAMKA MOHAMAD SYAFIE B SANUSI MOHAMAD ZABIDI B ABDUL THANI MOHD AMIRUL ISMAD B YATIM MOHD FAEZ IZZUDIN B AZMI MUHAMAD RIDWAN B ZAIM MUHAMMAD AFIQ B ADNAN MUHAMMAD AMIRUDIN B ZAKARIA MUHAMMAD FADLI B MOHD JALIL MUHAMMAD FARID B SAIDIN MUHAMMAD IKMAL NAIM B ROSLI MUHAMMAD ILYAS B KAMAZLAN MUHAMMAD SUFRI HADRY MUHAMMAD SYUKRI B MOHAMMAD MUHAMMAD TAUFIQ SYAH NAZRUL SYAMIL B MOHD YUSOF NORAFIKAH BT HARUN NORSYAFIKAH ELYANA BT MOHD NUR AMIRA BT ABDULLAH NUR ASHIKIN BT MUSTAFAR UJIAN PRA MARKAH 6 12 7 11 12 8 7 13 8 6 15 5 14 4 15 12 9 10 12 11 8 13 6 5 4 % 30 60 35 55 60 40 25 65 40 30 75 25 70 20 75 60 45 50 60 55 40 65 30 25 20 GRED D B D C B C D B C D B D B D B B C C B C C B D D D UJIAN POS MARKAH 9 16 10 13 13 10 9 18 12 8 15 8 15 12 15 13 11 12 15 13 10 15 8 8 9 % 45 80 50 65 65 50 45 90 60 40 75 40 75 60 75 65 55 60 75 65 50 75 40 40 45 GRED C A C B B C C A B C B C B B B B C B B B C B C C C Jadual 4.

12: Jumlah Kekerapan Mengikut Markah Ujian pra Min = Ujian pos 292 = 11 .B C D Jumlah 9 7 9 25 36 28 36 100 12 11 0 25 48 44 0 100 Jadual 4.32 25 37 . Ujian pra f fx x2 2 8 16 2 10 25 3 18 36 2 14 49 3 24 64 1 9 81 1 10 100 2 22 121 4 48 144 2 26 169 1 14 196 2 30 225 25 233 1226 Ujian pos fx x2 7 49 32 64 27 81 30 100 11 121 24 144 52 169 75 225 16 256 18 324 292 1533 Markah x 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 114 fx 32 50 108 98 192 81 100 242 576 338 196 450 2463 2 Markah x 7 8 9 10 11 12 13 15 16 18 119 f 1 4 3 3 1 2 4 5 1 1 25 fx2 49 256 243 300 121 288 676 1125 256 324 3638 Jadual 4.11: Keputusan Ujian Pra dan Ujian Pos Kumpulan Kawalan Bagi menentukan sama ada wujud pencapaian yang signifikan antara min prestasi dalam Ujian Pra dan Ujian Pos bagi Kumpulan Kawalan.68 25 ∑fx ∑f 233 = 9. Ujian-t telah dijalankan.

05 = 1.14 = 3.485 3 9.0. Sisihan Piawai Dan Varians Bagi Kumpulan Kawalan. ii) Statistik ujian Sp = 24 (12 .477 = 3. Merujuk jadual t.477 24 24 n −1 Sisihan piawai σ = σ 2 12 . t 48.5368 0.289 = 0.52 = 3.143 3638 − ( 292 ) 2 25 = 9.36 + 227 .14 ) + 24 (9.9303 1 1 + 25 25 = Ujian t = 11 .Varians = σ2 = ∑ fx − 2 ( ∑ fx ) n 2 2463 − ( 233 ) 2 25 = 12.32 = 2.48 ) 25 + 25 − 2 291 . Penyelesaian i) Hipotesis bagi kajian ini adalah: Ho 2 : Tidak terdapat perbezaan di antara min skor ujian pra dan ujian pos bagi kumpulan kawalan yang menggunakan kaedah tradisional.9303 iii) Nilai kritikal dan rantau penolakan.289 48 Sd = 3.078 Jadual 4.13: Jadual Bagi Min. Ha 2 : Terdapat perbezaan di antara min skor ujian pra dan ujian pos bagi kumpulan yang menggunakan kaedah tradisional.6772 38 .68 −9.

dapatlah dirumuskan bahawa Hipotesis nul ditolak.32 manakala bagi ujian pos ialah 11. 4.5368 > 1.68.14: Dapatan Hasil Analisis Ujian Pra dan Ujian Pos Kumpulan Kawalan v) Kesimpulan Hasil analisis-t menunjukkan nilai min bagi ujian pra ialah 9.3 Analisa Berdasarkan Keputusan Ujian Pra Bagi Kumpulan Eksperimen dan Kumpulan Kawalan 39 .6772. Oleh kerana t = 2.143 9.36 2. Kumpulan kawalan Ujian Pra Ujian Pos n u σ2 12.485 3.36 pada nilai t = 2.5368. Perbezaan min sebanyak 2. maka tolak H0 pada 5% tahap keertian.6772 Jadual 4.5368 1.iv) Keputusan-keputusan bagi statistik ujian. Oleh itu.3.32 11. dimana nilai p = 0. Keputusan ujian di atas menunjukkan terdapat perbezaan di antara min skor ujian pra dan ujian pos bagi kumpulan kawalan yang menggunakan kaedah tradisional.078 Perbezaan min Ujian-t Jadual taburan t 25 25 9.5% lebih besar dari nilai p jadual = 5%.6 8 2.477 σ 3.

Oleh itu.15: Keputusan Ujian Pra Bagi Kumpulan Eksperimen dan Kumpulan Kawalan.Berikut merupakan keputusan ujian pra bagi kumpulan eksperimen dan kumpulan kawalan. ii) Statistik ujian Sp = 25 (6. Ha 3 : Terdapat perbezaan min skor ujian pra di antara kumpulan yang menggunakan kaedah koperatif STAD dan kaedah tradisional.857 ) + 24 (12 .485 σ Penyelesaian i) Hipotesis bagi kajian ini adalah: Ho 3 : Tidak terdapat perbezaan min skor ujian pra di antara kumpulan yang menggunakan kaedah koperatif STAD dan kaedah tradisional.67 9. keputusan ujian pos bagi kumpulan eksperimen dan kawalan. Min µ Eksperimen Kawalan 9.32 Varians σ 2 6.857 12.143 Sisihan piawai 2.143 ) 25 + 25 − 2 Sd = 3.619 3.1053 1 1 + 25 25 40 . Gred A B C D Jumlah Kelas Eksperimen Bilangan Peratus (%) 0 0 7 28 13 52 5 20 25 100 Kelas Kawalan Bilangan Peratus (%) 0 0 9 36 7 28 9 36 25 100 Jadual 4.

maka terima H0 pada 5% tahap keertian.432 48 = = 0.50097 1.76 9.32 0.05 = 1.50097 9.6197 3. Keputusan ujian pra di atas menunjukkan terdapat perbezaan min skor di antara kumpulan yang menggunakan 41 .6772 .425 + 291 .32 0.76 manakala bagi kumpulan kawalan ialah 9.1053 171 . Jadual 4.6772 v) Kesimpulan Hasil analisis-t menunjukkan nilai min bagi kumpulan eksperimen ialah 9.0.= 3.50097 < 1.143 σ 2.50097.6772 iv) Keputusan-keputusan bagi statistik ujian Oleh kerana t = 0.857 12. dimana nilai p = 20% lebih kecil dari nilai p jadual = 5%.76 −9. t 48.485 Perbezaan min Ujian-t Jadual taburan t Eksperimen Kawalan 25 25 9.16 : Dapatan Hasil Analisis Ujian Pra Bagi Kumpulan Eksperimen dan Kumpulan Kawalan Ujian pra n u σ2 6.44 0.44 pada nilai t = 0.. Perbezaan min sebanyak 0.32.8783 = iii) Nilai kritikal dan rantau penolakan. Merujuk jadual t.8783 Ujian t = 0.

Oleh itu. 42 .8 11. keputusan ujian pos bagi kumpulan eksperimen dan kawalan.333 9. Berikut merupakan keputusan ujian pos bagi kumpulan eksperimen dan kumpulan kawalan yang direkodkan dalam bentuk jadual. dapatlah dirumuskan bahawa Hipotesis nul diterima. 4.4 Analisis Berdasarkan Keputusan Ujian Pos Bagi Kumpulan Eksperimen dan Kumpulan Kawalan. Gred A B C Jumlah Kelas Eksperimen Bilangan Peratus (%) 16 64 7 28 2 8 25 100 Kelas Kawalan Bilangan Peratus (%) 2 8 12 48 11 44 25 100 Jadual 4. Min µ Eksperimen Kawalan 15.887 3.kaedah koperatif STAD dan kaedah tradisional. Oleh itu.17: Keputusan Ujian Pos Bagi Kumpulan Eksperimen dan Kumpulan Kawalan.078 σ Penyelesaian i) Hipotesis bagi kajian ini adalah: Ho 4 : Tidak terdapat perbezaan min skor ujian pos bagi kumpulan yang menggunakan kaedah koperatif STAD dan kaedah tradisional.477 Sisihan piawai 2.3.68 Varians σ 2 8.

.68 0.8345 = 15 . Merujuk jadual t.0131 = 0.6772 iv) Keputusan-keputusan bagi statistik ujian Oleh kerana t = 4. Jadual 4.Ha 4 : Terdapat perbezaan min ujian pos bagi kumpulan yang menggunakan kaedah koperatif STAD dan kaedah tradisional.8 −11 .18 : Dapatan Hasil Analisis Ujian Pos Bagi Kumpulan Eksperimen dan Kumpulan Kawalan Ujian pos n u σ2 σ Perbezaan min Ujian-t Jadual taburan t 43 . t 48. maka tolak H0 pada 5% tahap keertian.333 ) + 24 (9.05 = 1.0131 Ujian t = 4.325 + 227 . ii) Statistik ujian Sp = 25 (8.6772.8345 > 1.448 48 Sd = 3.8522 = iii) Nilai kritikal dan rantau penolakan.8522 1 1 + 25 25 = 3.0.477 ) 25 + 25 − 2 208 .

Keputusan ujian pos di atas menunjukkan terdapat perbezaan min skor di antara kumpulan yang menggunakan kaedah koperatif STAD dan kaedah tradisional. dapatlah dirumuskan bahawa Hipotesis nul ditolak.6 8 8.8 manakala bagi kumpulan kawalan ialah 11.8345. tetapi juga memerlukan struktur dan perancangan yang rapi supaya setiap individu dapat memberi sumbangan yang bermakna.333 9. dimana nilai p = 0. Secara tidak langsung pandangan murid terhadap matematik telah berubah ke arah yang lebih positif kerana mereka berasa seronok dapat menyelesaikan masalah dalam kumpulan. BAB 5 KESIMPULAN DAN IMPLIKASI 5. 4.6772 v) Kesimpulan Hasil analisis-t menunjukkan nilai min bagi kumpulan eksperimen ialah 15.12 4.Eksperimen Kawalan 25 25 15.68.8 11.078 4. boleh disimpulkan bahawa aktiviti Pembelajaran Kooperatif kaedah STAD dapat meningkatkan kefahaman murid untuk memahami tajuk yang diajar.12 pada nilai t = 4.476 2. Oleh itu. Perbezaan min sebanyak 4.8345 1.05% lebih besar dari nilai p jadual = 5%. maka dapat menghasilkan keputusan yang lebih baik berbanding dengan mereka yang memperoleh skor ujian pos melebihi skor murid kumpulan kawalan.887 3. Pembelajaran kooperatif bukan sahaja bermaksud mengumpulkan murid di dalam satu kumpulan. Dengan kewujudan kefahaman.4 Kesimpulan Daripada dapatan kajian.1 Pendahuluan 44 .

3 dan Felda Bukit Kuantan di mana kebanyakan ibu bapa adalah peneroka Felda. Alat kajian yang digunakan adalah Soal Selidik. Kajian ini menggunakan rekabentuk kaedah Pembelajaran Koperatif kaedah STAD dan kaedah tradisional. Sebagaimana yang diketahui bahawa kemahiran interpersonal dan kerja kumpulan telah diiktiraf sebagai sesuatu yang amat penting di dalam pengajaran dan pembelajaran sesuatu konsep. perbincangan berdasarkan dapatan kajian. teori-teori atau pengalaman pengkaji sendiri. 5. Sejumlah besar murid tinggal di Felda Bukit Goh. Bagi bahagian implikasi dapatan kajian pula akan mencadangkan implikasi dapatan kajian terhadap amalan pendidikan berhubung Pembelajaran Koperatif secara khusus dan bahagian kajian lanjutan akan memberikan saranan tentang kajian lanjutan yang perlu untuk melengkapkan lagi kajian seumpama ini. Sekolah yang tersebut ialah Sekolah Menengah Kebangasaan Bukit Goh yang terletak 25 kilometer dari Bandar Kuantan. Soalan Ujian Pra dan Soalan Ujian Pos. Dengan itu. kesimpulan dapatan kajian.Bab ini mengandungi bahagian-bahagian termasuklah ringkasan kajian. Bahagian ringkasan kajian mengemukakan proses perlaksanaan kajian secara menyeluruh. 2. ia akan memberikan pendapat yang rasional mengenai hasil dapatan kajian yang diperolehi. Felda Bukit Sagu 1.2 Ringkasan Kajian Kajian ini bertujuan untuk membentangkan beberapa persoalan mengenai pembelajaran koperatif dalam menarik minat dan iltizam murid tentang matematik. kebolehan berinteraksi dan berkomunikasi menjadi penting dalam kerjaya yang akan ceburi nanti. implikasi dapatan kajian dan cadangan kajian lanjutan. Secara umumnya kajian ini juga meninjau kebaikan aktiviti berkumpulan sama ada aktiviti ini sesuai untuk mencapai objektif dan persoalan kajian. Bahagian dapatan kajian akan menjelaskan hasil yang diperolehi setelah data dianalisis dan dapatan-dapatan mengikut urutan tujuan kajian akan disertai perbincangan sama ada dapatan kajian menyokong atau tidak menyokong dapatan kajian yang lepas. Sebuah kelas dijadikan Kumpulan Eksperimen iaitu kelas Al Ghazali(AG) dan sebuah kelas lagi dijadikan Kumpulan Kawalan iaitu kelas Abu Dzar(AD). Sekolah ini dikategorikan sebagai sekolah gred A 45 . Perlaksanaan kajian dijalankan dengan mengambil dua buah kelas dijadikan sampel. Dalam bahagian kesimpulan dapatan kajian. Dua kaedah ini diuji untuk melihat keberkesanannya terhadap peningkatan pencapaian matematik topik Ungkapan Algebra II murid Tingkatan 2.

Daripada keputusan itu menunjukkan kedua-dua kelas. Ini dapat dibuktikan. Tempoh masa mengajar ialah empat minggu. Seterusnya. Kumpulan Eksperimen diajar mengikut struktur Pembelajaran Koperatif Kaedah STAD. sementara Kumpulan Kawalan diajar secara pengajaran Tradisional. Tetapi semasa ujian pos dijalankan.68. Perbezaan min sebanyak 2. semasa ujian pra dijalankan tiada orang yang mendapat Gred A malah terdapat seramai 9 orang yang mendapat Gred D. Ini adalah kerana min skor bagi ujian pra bagi Kumpulan Eksperimen ialah 9.36 bagi Kumpulan Kawalan ini telah menunjukkan bahawa bilangan murid yang mendapat kelulusan yang lebih baik adalah lebih ramai dalam ujian pos berbanding ujian pra. Data yang dikumpul dianalisis menggunakan ujian t-min. tiada orang yang memperolehi Gred A.3 Perbincangan Dapatan Kajian Bahagian ini akan membincangkan hasil kajian dengan lebih mendalam. Perbezaan min adalah sebanyak 0.04 bagi Kumpulan Eksperimen ini telah menunjukkan bahawa satu keputusan yang menggalakkan dimana tiada orang memperolehi Gred A semasa ujian Pra dan telah melonjak kepada 16 orang murid yang memperolehi Gred A dalam ujian pos. Perbezaan min sebanyak 6.76 dan bagi Kumpulan Kawalan ialah 9.32 dan ujian pos ialah 11. kekerapan dan peratus.32. seramai 2 orang memperolehi Gred A dan tiada orang pula yang memperolehi Gred D. dapatan kajian menunjukkan bahawa terdapat perbezaan skor min pencapaian di kalangan murid sebelum dan selepas pembelajaran kooperatif bagi topik Ungkapan Algebra II bagi Kumpulan Eksperimen.76 dan ujian pos ialah 15.44. 5.dimana muridnya berjumlah 1. Dapat disimpulkan bahawa tahap kebolehan murid bagi kedua-dua kelas ini adalah lebih kurang sama sebelum kaedah koperatif dan kaedah tradisional dijalankan. Melalui ujian pra ini kebanyakan murid mempunyai tahap kebolehan yang 46 . Dalam Kumpulan Kawalan didapati keputusan hasil kajian. Keputusan adalah berdasarkan hasil analisa data responden dan juga untuk menjawab persoalan kajian.743 orang. Dengan itu.8. berdasarkan keputusan ujian pra bagi Kumpulan Eksperimen dan Kumpulan Kawalan bahawa min skor bagi Kumpulan Eksperimen ialah 9. min skor bagi ujian pra ialah 9.

Maklumat analisa telah menunjukkan bahawa terdapat perbezaan skor min pencapaian di kalangan murid sebelum dan selepas Pembelajaran Koperatif bagi topik Ungkapan Algebra II bagi kumpulan eksperimen. Dapatan kajian menunjukkan bahawa terdapat perbezaan skor min pencapaian di kalangan murid dalam ujian pos bagi Kumpulan Eksperimen dan Kumpulan Kawalan. Ini membuktikan Pembelajaran Koperatif sesuai dilaksanakan semasa proses pengajaran dan pembelajaran. Sekaligus menunjukkan pencapaian matematik kurang memberangsangkan melalui kaedah Tradisional. pemerhatian dan pendapat murid semasa proses Pembelajaran Koperatif Kaedah STAD dapat disimpulkankan bahawa kaedah ini amat bermanafaat dan berjaya menarik minat murid dalam matematik seterusnya meningkatkan pencapaian mereka.68. Antara pendapat murid berkaitan Pembelajaran Koperatif adalah seperti berikut: a) b) Dapat memahami topik dengan jelas (77%) Dapat mengingati fakta dengan lebih cepat (55%) 47 .sederhana.8 dan bagi Kumpulan Kawalan ialah 11.12. Ini adalah kerana min skor bagi ujian pos bagi Kumpulan Eksperimen ialah 15. Perbezaan min adalah sebanyak 4. Ini terbukti bahawa seramai 16 orang mempeolehi Gred A bagi Kumpulan Eksperimen manakala Kumpulan Kawalan pula hanya 2 orang sahaja yang mendapat Gred A. Dapat disimpulkan bahawa wujud kesan yang ketara bagi kaedah pengajaran baru iaitu Pengajaran Koperatif Kaedah STAD untuk Kumpulan Eksperimen berbanding Kumpulan Kawalan yang menggunakan Kaedah Tradisional. Hasil tinjauan. Ini kerana murid yang mendapat Gred B adalah sebanyak 7 orang dalam Kumpulan Eksperimen dan 9 orang dari Kumpulan Kawalan. Manakala murid yang memperolehi Gred C adalah seramai 13 orang dan 7 orang dari Kumpulan Kawalan. Ini menunjukkan bahawa Pembelajaran Koperatif Kaedah STAD amat berkesan dalam meningkatkan pencapaian murid dalam Matematik.

Murid mengakui bahawa mereka menjadi lebih faham melalui perbincangan dan dapat bertanya kawan apabila berada di dalam kebuntuan. Merujuk kepada teori perkembangan kognitif. Kaedah Pembelajaran Koperatif berupaya meningkatkan pencapaian murid kerana dengan adanya interaksi sesama mereka menyebabkan berlakunya perubahan dalam kognitif murid. Di mana kebanyakan murid boleh mendapat gred A dan B. Didapati murid ini gembira berada di dalam kumpulan tanpa rasa terkongkong.c) d) d) Dapat bertanya lebih banyak soalan (50%) Lebih menyeronokkan (66%) Lebih ceria / bising (72%) Hasil dapatan daripada ujian pos bagi Kumpulan Eksperimen menunjukkan peningkatan pencapaian yang ketara berbanding dengan ujian pra. Dapatan mendapati bahawa murid menyatakan seronok belajar matematik melalui kaedah berkumpulan. menunjukkan respon murid terhadap pengalaman mereka di dalam kaedah pembelajaran koperatif dapat dilihat melalui keputusan soal selidik yang diedarkan. Woolfolk (1995) mencadangkan situasi interaksi sesama murid adalah perlu untuk membantu proses berfikir murid. Gred terendah bagi murid di dalam ujian pos ialah gred C. Mereka bebas berbincang dan murid lemah dapat bertanya kepada murid yang lebih baik 48 . Slavin (1995) berpendapat melalui perbincangan dan bertukar-tukar pendapat di dalam kumpulan murid dapat membantu mereka untuk menguasai konsep-konsep penting. Di dalam membincangkan teori perkembangan kognitif juga. Hasil dapatan kajian dari ujian pra dan ujian pos ini menunjukkan bahawa prestasi kumpulan kumpulan kaedah Pembelajaran Koperatif lebih tinggi berbanding dengan murid kumpulan kaedah Pembelajaran Tradisional. Pandangan Slavin dan Woolfolk tersebut selari dengan pernyataan-pernyataan yang diberikan oleh murid kumpulan Eksperimen di dalam kajian ini. Dapatan kajian. Pengkaji mendapati bahawa murid ini dapat menjawab dengan tepat dan betul selepas Pembelajaran secara Koperatif..

dapat memahami topik dengan jelas serta mengukuhkan pemahaman. mendapatkan bantuan daripada rakan-rakan. ingatan jangka panjang. Peningkatan ini adalah kerana dalam Pembelajaran Koperatif. Selepas Pengajaran Koperatif dijalankan kepada Kumpulan Eksperimen. Ini adalah kerana kaedah Pembelajaran Koperatif adalah berpusatkan murid sementara pembelajaran tradisional berpusatkan guru. antaranya ialah kaedah ini membolehkan mereka berbincang. menyelesaikan masalah dengan cepat dan sentiasa bermotivasi.menghilangkan rasa bosan apabila menghadapai masalah dengan soalan. sikap positif dan konsep kendiri. skor pencapaian murid telah meningkat. 5.. Pendekatan berpusatkan murid lebih berupaya meningkatkan skor pencapaian kerana para murid berpeluang berkomunikasi secara matematik dan seterusnya dapat meningkatkan pencapaian. 49 .4 Kesimpulan Dapatan Kajian Dapatan kajian yang diperolehi dapat disimpulkan seperti berikut : i. Seterusnya kebanyakkan murid menyatakan dapat memberi kerjasama yang baik terhadap aktiviti secara berkumpulan.pencapaiannya. murid bekerjasama dalam kumpulan kecil untuk mencapai matlamat yang sama dengan menggunakan kemahiran sosial. Pembelajaran Koperatif Kaedah STAD telah berjaya menunjukkan perbezaan peningkatan skor antara kumpulan kawalan dan kumpulan eksperimen dengan kumpulan eksperimen menunjukkan peningkatan yang lebih tinggi. Pengajaran berpusatkan guru pula menyebabkan murid dibebani dengan pelbagai konsep dalam sesuatu sesi pengajaran dan pembelajaran. Di mana mereka berasa seronok untuk mencuba dan dan untuk menambah mata bagi kumpulan mereka. ii. Ini membuktikan pembelajaran murid akan lebih berjaya sekiranya mereka diberi peluang untuk menghuraikan atau menjelaskan idea dengan pelbagai cara. Pengkaji juga mendapati murid menunjukkan semangat yang tinggi terhadap pembelajaran koperatif kerana beberapa sebab. berkongsi dan bertukar pendapat.

Dalam kumpulan kecil mereka berani bertanya soalan dan menjawab soalan. Murid sangat berminat dan tidak mudah merasa bosan jika kaedah Pembelajaran Koperatif digunakan. Kajian tentang keberkesanan Pembelajaran Koperatif dapat menyediakan maklumat yang berguna kepada pengkaji dan pendidik berkaitan proses pembelajaran. Maklumat yang disampaikan selalunya berfokus kepada prosedur dan fakta-fakta asas matematik. Walau bagaimana pun menurut Lester (1994) fokus harus diberi kepada pengajaran yang meningkatkan aspek kognitif dan metakognitif. Maka.5. Pembelajaran Koperatif memainkan peranan penting dalam meningkatkan pencapaian dan sikap murid Dua implikasi yang boleh diberikan daripada kajian ini adalah seperti berikut : 5. Implikasi kajian ini diharapkan dapat membantu peningkatan tersebut. kemudian diikuti latih tubi dan hafalan. Aktiviti Pembelajaran Koperatif membolehkan murid-murid mengambil bahagian yang aktif. Guru juga lebih berpeluang untuk menerapkan nilai-nilai murni selaras dengan kehendak kurikulum KBSM.1 Implikasi kepada guru Telah menjadi kelaziman kepada guru untuk menyampaikan maklumat yang sebanyak mungkin kepada murid. Ini memberi peluang kepada mereka untuk mengembangkan kemahiran berfikir secara kreatif dan kritis.5 Implikasi Dapatan Kajian Proses pengajaran dan pembelajaran masih mempunyai ruang luas untuk diterokai demi meningkatkan kualiti pendidikan ke tahap yang lebih tinggi.iii. Oleh kerana matematik adalah mata pelajaran yang membosankan jika tidak diajar menggunakan pendekatan yang betul. Cadangan Lester ini harus diambil perhatian kerana aspek kognitif dan 50 . kaedah Pembelajaran Koperatif adalah satu alternatif pembelajaran dalam sistem pendidikan negara untuk mengubah sikap murid. 5. Mereka yang lemah juga mempunyai peluang mengambil bahagian dalam aktiviti pembelajaran. Dalam kajian ini.

metakognitif adalah kunci kepada penyelesaian masalah yang berkesan. keupayaan murid boleh ditingkatkan (Vygotsky 1978 ). Bagi menghadapi perubahan zaman teknologi maklumat ini. guru-guru perlulah memastikan bahawa alat dan bahan bantu mengajar lengkap. murid perlu dibekalkan dengan kemahiran menyelesaikan masalah. Selain daripada alat bantuan mengajar yang perlu lengkap. 5. Guru boleh menggalakkan murid membuat refleksi terhadap kerja-kerja yang mereka lakukan kerana 51 . Oleh itu sudah tentulah penekanan kepada aspek penyelesaian masalah dan pemahaman konsep kurang diberi penekanan. Murid harus digalakkan belajar secara kumpulan kerana sebarang masalah yang dihadapi boleh dibantu oleh rakan-rakan di dalam kumpulan. Dengan berbuat demikian. Adalah menjadi tanggungjawab guru dan pendidik membantu murid mendapatkan kemahiran ini dengan memulakannya di peringkat sekolah. Pembelajaran Koperatif merupakan pembelajaran sesuai bagi murid mengambil bahagian secara aktif di dalam pembelajaran mereka. Pengajaran berpusatkan murid ini perlu dipraktikkan di semua sekolah kerana kaedah ini dapat memberi kesan yang baik kepada guru. Guru perlu membuat perancangan awal sebelum Pembelajaran Koperatif ini dimulakan bagi memastikan guru berpuasa hati dengan pencapaian murid. Oleh itu kepakaran guru adalah penting untuk atasi masalah ini. murid akan terlibat secara aktif dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Dapatan kajian menunjukkan bahawa faktor masa proses pengajaran dan Pembelajaran Koperatif yang terhad menjadi satu lagi penghalang untuk melihat secara lebih bermakna kesan kaedah Pembelajaran Koperatif. Ini bagi memastikan bahawa kaedah Pembelajaran Koperatif boleh dilaksanakan dengan jayanya dalam pengajaran dan pembelajaran matematik. Untuk menjayakannya juga. masalah kesukaran mengawal disiplin adalah merupakan satu kekangan bagi guru.2 Implikasi kepada murid Pembelajaran Koperatif ini juga memberi implikasi positif kepada murid. di dalam kaedah Pembelajaran Kooperatif. Kejayaan aktiviti kooperatif adalah sebenarnya terletak diatas perancangan awal yang teliti.5. Walau apapun kesalahan tidak boleh diletakkan di atas bahu guru semata-mata kerana ini ada juga kaitan dengan guru yang menganggap murid mempunyai masalah dalam kemahiran asas matematik. Sokongan guru dan dorongan guru boleh memotivasikan murid melibatkan diri dalam aktiviti perbincangan. Maka.

Aspek bekerja di dalam kumpulan harus diberi penekanan semasa latihan kerana Pembelajaran Koperatif melibatkan kemahiran interaksi dengan rakan-rakan sekelas. selain daripada saling percaya mempercayai antara satu sama lain. Guru bertindak sebagai fasilatator dan membuat perancangan rapi supaya aktiviti dalam kumpulan ini memberi kesan kepada semua ahli kumpulan. Maka kajian selanjutnya perlu mempunyai objektif yang lebih luas seperti membandingkan kesan strategi kaedah Pembelajaran Koperatif dan kaedah Pembelajaran Tradisional terhadap konsep kendiri akademik. membandingkan kesan strategi Pembelajaran Koperatif dan Pembelajaran Tradisional terhadap hubungan sosial dan mengenal pasti keberkesanan perlaksanaan Pembelajaran Koperatif mengikut persepsi murid dari segi: (i) Pengalaman murid kumpulan Pembelajaran Koperatif yang mengikuti Pembelajaran Koperatif strategi 52 .6 Cadangan Kajian Lanjutan Dalam kajian ini. objektif kajian adalah terbatas kepada keberkesanan Pembelajaran Koperatif berbanding kaedah Pembelajaran Tradisional yang hanya berdasarkan prestasi murid sahaja. murid akan mempunyai semangat pembinaan pasukan (team building) untuk memastikan kumpulan mereka berjaya . Hasil kajian mendapati sebelum ini murid-murid sebenarnya kurang berinteraksi dengan rakan -rakan sekelas selain daripada rakan-rakan karib mereka. 5. Aspek kemahiran sosial ini amat perlu bagi menjayakan aktiviti kumpulan. Oleh sebab murid melibatkan diri secara aktif semasa perbincangan maka peranan guru bukan lagi hanya sebagai penyampai maklumat yang harus diterima bulat-bulat oleh murid. Kemahiran berkomunikasi seperti kemahiran mendengar. Di samping itu sistem ganjaran berdasarkan pencapaian kumpulan juga memainkan peranan penting kepada murid.dengannya murid akan sentiasa berfikir tentang baik buruknya sesuatu perkara itu. kemahiran menerima dan kemahiran menyatakan sesuatu dengan jelas menjadi keutamaannya. Kesan daripada aktiviti kumpulan ini juga. Secara tidak langsung Pembelajaran Koperatif boleh menghasilkan penyelesaian masalah yang baik. bertolak ansur dan bersikap terbuka terhadap sesuatu idea.

W. Social Education. kuiz.7 Kesimpulan Pembelajaran Koperatif adalah satu kaedah yang berkesan meningkatkan pencapaian pelajar.H. 60-64. RUJUKAN Allen. pengiraan skor kumpulan. Antara aspek lain yang patut diambil kira di dalam kajian selanjutnya adalah kesan Pembelajaran Koperatif ke atas murid mengikut tahap kebolehan yang berbeza. pengajaran guru dan penggunaan bahan bantu mengajar. Dengan Kaedah STAD yang digunakan. murid merasakan tidak mudah bosan ketika belajar matematik dan merasakan matematik adalah mata pelajaran yang seronok untuk dipelajari penting. Learning Teams And Low Achievers. & Van Sickle.(ii) Elemen-elemen di dalam Pembelajaran Koperatif yang terdiri daripada pembahagian kumpulan. (1996). Di samping itu amalan Pembelajaran Koperatif oleh guru-guru dapat meningkatkan kemahiran aktiviti bersosial dalam pembelajaran matematik yang akhirnya akan mendorong kepada amalan yang baik dan memberi impak yang bermakna kepada pelajar-pelajar. 6th Edition :Introduction To Research In Educations.L. Kebanyakan kesan yang ditunjukkan dengan kaedah Pembelajaran Koperatif dalam proses pengajaran dan pembelajaran adalah ke arah yang positif dan membina keyakinan pelajar untuk belajar. 48. (1984). Jacobs and Razavieh. Kajian kaedah Pembelajaran Koperatif oleh guru-guru dan keberkesanannya ke atas pencapaian pelajar diharapkan dapat memberi manfaat kepada guru dan murid. Ary. setakat mana guru melaksanakan Pembelajaran Koperatif dan persepsi guru yang terlibat di dalam kajian. (iii) Kemahuan dan kesungguhan murid untuk belajar matematik. penggunaan pelekat bintang sebagai penghargaan kumpulan. Harcourt Brace College Publishers 53 . membuat latihan secara berkumpulan. 5. R. tahap penglibatan murid di dalam Pembelajaran Koperatif.

J. & Marina. Ginsburg. New York: Macmillan Publishing Company for NCTM. Monograph Supplement 2:8. 23-37. Publisher.T. Kagan. Psychological Review. R. Kagan. No 1:19-38. HBEF4106.. Edina. Journal Of Science And Mathematics Education In S.W. (1994) Cooperative Learning. (1990). Modul Faculty Of Education Arts and Social Science. San Juan Capistrano. Cognition: Young Children’s Construction Of Mathematics. Purita P. Johnson . B..W. Hewey (2000). School-Based Research (May 2005). Research Ideas For The Classrooms: Early Childhood Mathematics (m.s. Jensen (Ed. Experimental And Quasi-Experimental Designs For Research. H>P & Baron.The Psycholody Of Mathematics For Instruction.T.L. CA: Kagan Cooperative Learning. & Johnson. J (1993). Thorndike.Y. New Jersey: Lawrence Erlbaum Ass.E Asia: SEAMO RESCAM Vol XLLL. Evaluation To Improve Learning. R. D. Proceedings Of 1997 International Conference On Cooperative learning And Constructivism In Science And Mathematics Education. Sharan (ed. CA. D. Bloom. (1992). S.A. D.Bilbao. In R. Effectiveness Of Small Group Discussion And Individualized Written Report As Post Laboratory Task In High School Physics Learning. B. Understanding The Problem: A Prerequisite To Problem Sloving In Mathematics. Cambell.J. Boston: Houghton Mifflin Company.T & Stanley (1996).).3-21). 54 . (1989) Cooperation And Competition: Theory And Research. G. & Hastings. San Juan Capistrano. “Animal Intelligence’. M. Cooperative learning.). Pg 3-1-3-11. MN: Interaction Book Company. N. Cooperative Learning: Theory And Research. S. Cooperative Learning And Achievement In S. Open University Malaysia. (1997).T. Madaus. & Johnson. Johnson.F. (1981). (1990). E. McGrawHill Book Co.S. New York: Praeger. Clement. Inc.

Trans. Karisma Production Sdn. Pearson. Shah Alam. VA: Author. LONGMAN National Council Of Teachers Of Mathematics (1989). (1925). E. SBEM3403. Inc. Gerak Kerja Topikal Ekselen: Mathematics (Form 1). Topical Question Bank: Mathematic (Form 1). Universiti Kebangsaan Malaysia. (2005) Reference Text Series Mathematics Form 1 PMR. Vital Star Publications. Koffka. Teston. New York: Harcourt Lee H. Agenda Tindakan: Penghayatan Matematik KBSR dan KBSM: Kuala Lumpur: DBP Nik Azis Nik Pa (1996). Asas Pembelajaran Koperatif Dalam Matematik. UKM. Pesat Perkembangan Kurikulum. Isu-isu Pengajaran Dan Pembelajaran Secara Kooperatif Bagi Mata Muridan Sains Sekolah Bestari. W. “Pengajaran Dan Pembelajaran Matematik Sekolah Menengah Di Malaysia”. Ng See (1984). Publisher. & Ford. Perkembangan Profesional: Penghayatan Matematik KBSR Dan KBSM: Kuala Lumpur: DBP Norshah Saad (2002). di Kelab Rekreasi Universiti (KRU). Siti Rahayah Ariffin (1998).B. L. Rancangan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM). K. (2006). Universiti 55 . New Jersey: Lawrence Erlbaum Ass. Open University Malaysia Sebastian Chan (2005). Ogdon. Resnick. Modul Faculty Of Science and Foundation Studies. Measurement And Evaluation In Mathematic (Jan 2004).Kementerian Pendidikan Malaysia (2000). Nik Azis Nik Pa (1992). Kertas Yang Dibentangkan Dalam Symposium Kebangsaan Matematik. Kertas kerja yang dibentangkan dalam Seminar Isu-Isu Pendidikan Negara Anjuran Fakulti Pendidikan. Pan Asia Publications Lee Lai Mong.M.W (1981). Curriculum And Evaluation Standards For School Mathematics. Ngean. The Growth Of The Mind. The Psycholody Of Mathematics For Instruction. R. Bhd.

R. Scriber and E. By M. Student Team Learning: A Practical Guide To Cooperative Learning. Gerak kerja Topikal Ekselen:Mathematics (Form 1). MD: John Hopkins University. New Jersey: Prentice Hall. R. Soon Siew Lee. Cole. D. Using Student Team Learning(2nd Ed. Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Matematik Sains Satu Kerangka Umum. Vital Star Plublications. Open University Malaysia.E. Souviney (2005). Center For Social Orginaization Of Schools. Slavin.).S.C. Membincangkan perkataan yang berkait dengan pecahan Pertemuan 1 Suaikenal 56 . Tengku Zawawi Bin Tengku Zainal (2000). TARIKH TAJUK • OBJEKTIF Membentuk kumpulan kawalan dan Eksperimen. (1992). (1991). Souberman). Psikologi Pendidikan Dan Kaunseling (Jan 2003). National Council Of Teacher Or Mathematis. Washington. 1998.E. Cooperative Learning: Theory. Vygotsky. Slavin. V. L. Modul Pusat Pengajian Pendidikan Sastera Dan Sains.S. Baltimore. pada 26 hingga 27 November.E.Kebangsaan Malaysia. (1995). Research And Practice. (1978) Mind In Society (ed. Cambridge. UPM Sosial EDUH 2025. R. (2003): Kesan Pembelajaran Koperatif STAD Terhadap Pencapaian Matematik Dikalangan Murid Tingkatan Empat. MA: Harward University Press. Slavin. John-Steiner.: National Educatin Asociation.

Pertemuan 4 Kepentingan ungkapan algebra • Mendedahkan kepentingan ungkapan algebra dalam kehidupan. Pertemuan 5 • Mendarab ungkapan algebra dalam 2 sebutan Mengenalpasti cara mendarab ungkapan algebra yang penyebutnya 2. 57 . Pertemuan 3 Mengenalpasti perkataan Bahasa Inggeris dalam tajuk Ungkapan Algebra II • Memberi pendedahan perkataan Bahasa Inggeris untuk Tajuk Ungkapan Algebra II.dalam perkataan inggeris kerana murid memmuridi Matematik dalam Bahasa Melayu semasa darjah 6. Pertemuan 2 Ujian Pra • Untuk mendapat rekod mereka terhadap pencapaian murid dalam konsep asas Tajuk Ungkapan Algebra Tingkatan 1. Pertemuan 6 • Mendarab ungkapan algebra yang sebutannya lebih dari 2 Mengenalpasti cara mendarab ungkapan algebra yang lebih dari 2 sebutan.

Pengumpulan Markah Kuiz 3. 58 . Pertemuan 10 Latihan pemahaman berkumpulan • Menguji tahap pemahaman murid. Temu bual • Mendapatkan markah kumpulan yang tertinggi.TARIKH Pertemuan 7 TAJUK Latihan mendarab ungkapan algebra yang penyebutnya dua atau lebih dari dua. Latihan Berkumpulan 2. Pertemuan 8 Pertemuan 9 Membahagi ungkapan algebra yang lebih dari 2 sebutan • Mengenal pasti cara membahagi ungkapan algebra yang lebih dari 2 sebutan. Pertemuan 11 Kuiz • Menguji tahap pemahaman individu. Pertemuan 12 1. Membahagi ungkapan algebra yang 2 sebutan • OBJEKTIF Menguji tahap pemahaman murid • Mengenal pasti cara membahagi ungkapan algebra yang lebih dari 2 sebutan.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->