ÞLnCCunAAn S18A1LCl CuluL nC1LŴ1AklnC uLnCAn

MLnCCÞ1lMALkAn ALA1 ÞL8ACA uALAM ÞLM8LLA!A8An
MA1LMA1lkA un1uk MLnlnCkA1kAn MlnA1
8LLA!A8 SlSWA uAn ÞLMAPAMAn
kCnSLÞ ku8uS uAn 8ALCk
(Þ1k pada Slswa kelas vlllC SMÞ neaerl 2 CaLak 1ahun A[aran 2009/2010)
Sk8lÞSl
unLuk Memenuhl Sebaalan ÞersvaraLan
Cuna Mencapal uera[aL S Ŷ 1
Þendldlkan MaLemaLlka
Cleh ť
uAnl lA1MAWA1l
A 410 060 240
lAkuL1AS kLCu8uAn uAn lLMu ÞLnululkAn
unlvL8Sl1AS MuPAMMAul?AP Su8AkA81A
2010
l 8A8 l
ÞLnuAPuLuAn
AŦ LaLar 8elakana
SuaLu neaara dlberbaaal belahan dunla manapun akan selalu
menauLamakan pendldlkan karena keberhasllan suaLu pendldlkan akan
menaanakaL dera[aL neaara LersebuL dan keunaaulannva akan dlakul dunlaŦ
karena denaan adanva pendldlkan dapaL melahlrkan aeneraslŴaenerasl
manusla vana berllmuţ balk lLu pendldlkan formal aLau non formalŦ
Þendldlkan sebenarnva merupakan suaLu perlsLlwa vana kompleksţ valLu
perlsLlwa Ler[adlnva ranakalan kealaLan komunlkasl anLara manusla sehlnaaa
manusla lLu Lumbuh dan berkembana sebaaal prlbadl vana uLuhŦ
Þendldlkan dlkaLakan unaaul apablla dalam prosesnva melahlrkan dan
menclpLakan sumber dava manusla vana berkompeLenţ balk peserLa dldlknva
maupun auru sebaaal pendldlkŦ Þendldlkan lLu lalah usaha sadar vana
dllakukan oleh keluaraaţ masvarakaL dan pemerlnLah melalul kealaLan
blmblnaanţ penaa[aranţ dan aLau laLlhan vana berlanasuna dl sekolah dan luar
sekolah (Svalful Saaala Ť 2003)Ŧ
Þembela[aran merupakan baalan darl pendldlkan dan pembela[aran
Lldak lepas darl proses bela[ar menaa[arŦ Menaa[ar sendlrl merupakan
seranakalan kealaLan vana salah saLu Lu[uannva adalah menanamkan konsep
vana ada dalam maLerl pela[aran vana dla[arkan kepada slswaŦ 8ela[ar
merupakan seranakalan kealaLan unLuk melakukan perubahan dan penlnakaLan
1 kemampuan koanlLlfţ afekLlfţ dan pslkomoLorlkŦ ulmana slswa akan
menaalaml penlnakaLan LersebuLţ salah saLunva denaan adanva fakLor auru
vana kompeLen sebaaal penaa[ar aLau pendldlkŦ
MaLemaLlka adalah salah saLu bldana sLudl vana dlunaaulkan dalam
pendldlkanŦ Slapa vana pandal aLau mampu menauasal maLemaLlka maka maLa
pela[aran vana laln [uaa akan mudah dlLaklukanŦ Maka darl lLu maLemaLlka
dlsebuL sebaaal ra[anva llmu penaeLahuan aLau ºklna of sclence " (dalam web
bloa 8Ŧ nur PldavaLţ 2010)Ŧ MaLemaLlka [uaa mendasarl llmu penaeLahuan
vana lalnnvaţ mlsalnva flslkaţ ekonoml akunLaslţ dan llmu lalnnvaŦ 1eLapl
pandanaan slswa Lerhadap maLemaLlka sanaaL menvedlhkanŦ Slswa
menaanaaap maLemaLlka lLu sullL dan beraLŦ Sehlnaaa maLemaLlka dl anaaap
sebaaal momok vana menakuLkanŦ MaLemaLlka umumnva Lerdlrl darl rumusrumus dan penahlLunaan
vana memerlukan keLellLlanŦ Þenaer[aannva vana
harus slsLemaLls darl saLu rumus ke rumus laln membuaL slswa harus berflklr
akLlf vana dlserLal pemahamanŦ unLuk berhasll dalam maLemaLlka Lldak hanva
dlbaca LeLapl berlaLlh dan berlaLlhŦ
keberhasllan proses bela[ar menaa[ar pada pembela[aran maLemaLlka
blsa dlamaLl darl keberhasllan slswaŦ keberhasllan lLu sendlrl dapaL dlllhaL darl
Llnakah laku slswaţ pemahaman dan penauasaan maLerl serLa pencapalan
presLasl vana dapaL dlllhaL darl perolehan nllal LesŦ namun pada kenvaLaannva
presLasl vana dlcapal maslh rendahŦ kesullLan slswa dalam menahadapl
pela[aran lnlţ blsa dlsebabkan oleh berbaaal hal seperLl penvampalan maLerl
a[ar vana kurana menarlk darl auruţ keLerbaLasan wakLuţ penaelolaan kelas
2 vana kurana Lerproaram dan kondlsl kelas vana Lldak memunaklnkanŦ
Sehlnaaa akan mempenaaruhl konsenLrasl slswa unLuk menerlma pela[aranŦ
Selaln lLuţ dlllhaL darl seal sLraLeal pembela[aran vana dlLerapkan oleh auru
maslh menalkuLl meLodeŴmeLode vana pada umumnva monoLonŦ Sehlnaaa
memberlkan slLuasl vana sama Lerhadap slswa dan akhlrnva menlmbulkan
keLldakLanaaapan slswa dalam kealaLan pembela[aranŦ
SlLuasl lnl [uaa dlalaml dl SMÞ neaerl 2 CaLak khususnva pada kelas
vlllCŦ SLraLeal bela[ar menaa[ar vana dlaunakan auru cenderuna maslh
menaaunkan meLode konvenslonal vana monoLonŦ Curu hanva memberl Leorlţ
conLoh soal dan pembahasan kemudlan LuaasŦ keadaan seperLl lLu membuaL
slswa men[adl bosan dan Lldak ada kelnalnan unLuk menalkuLl pembela[aran
maLemaLlkaŦ Selaln lLu peran auru LerllhaL leblh domlnan karena vana leblh
berperan akLlf adalah auruŦ Þemahaman vana dlperoleh slswa hanva sebaLas
apa vana dlsampalkan oleh penaa[ar aLau auruŦ Sehlnaaa slswa Lldak blsa
menaembanakan maLerl LersebuL leblh luas vana hanva menalkuLl lanakahlanakah auru Lanpa blsa
berflklr kreaLlfŦ lmpllkasl darl keadaan LersebuL
menaaklbaLkan mlnaL bela[ar slswa dan pemahaman konsep belum dapaL
Lercapal secara opLlmalŦ
8erdasarkan uralan dl aLasţ maka akan dllakukan penellLlan
menaunakan sLraLeal Culde noLeŴLaklna aLau caLaLan LerblmblnaŦ SLraLeal
Culde noLeŴLaklna aLau caLaLan Lerblmblna adalah merupakan salah saLu
sLraLeal pembela[aran acLlve lernlna vana dlplllh unLuk membanLu
penvampalan maLerl a[ar denaan menaaunakan handŴouLŦ SLraLeal LersebuL
3 dllaksanakan denaan menaopLlmalkan penaaunaan alaL peraaaŦ Slswa
dlharapkan unLuk dapaL mendeflnlslkan suaLu konsepţ menaekspreslkan
konsep LersebuL Lermasuk conLoh aLau bukan conLoh serLa memecahkan
masalah vana berkenaan denaan konsep LersebuLŦ Melalul penaopLlmalan alaL
peraaa denaan sLraLeal Culde noLeŴLaklna lnl dlharapkan dapaL menlnakaLkan
mlnaL bela[ar dan pemahaman konsep slswa Lerhadap maLerl pela[aran
khususnva pokok bahasan kubus dan balokŦ
8Ŧ ldenLlflkasl Masalah
8erdasarkan uralan vana dlkemukakan dlaLas maka ldenLlflkasl
masalah pada penellLlan lnl adalahť
1Ŧ Maslh rendahnva mlnaL slswa Lerhadap pembela[aran khususnva pada
konsep kubus dan balokŦ
2Ŧ Maslh rendahnva LlnakaL pemahaman slswa Lerhadap konsep kubus dan
balokŦ
3Ŧ Þemberlan meLode pembela[aran denaan menaopLlmalkan penaaunaan alaL
peraaa vana dapaL menlnakaLkan mlnaL bela[ar slswa dan pemahaman
konsep kubus dan balok pada slswaŦ
CŦ ÞembaLasan Masalah
ÞembaLasan masalah dlperlukan aaar penellLlan vana dllakukan leblh
efekLlfţ efeslenţ Lerarahţ dan dapaL dlka[lŦ ualam penellLlan lnl dlbaLasl pada
empaL permasalahanţ valLuť
4 1Ŧ 8ancanaan pembela[aran maLemaLlka vana akan dlLerapkan denaan
menaaunakan sLraLeal Culde noLeŴLaklna denaan menaopLlmalkan alaL
peraaaŦ SLraLeal Culde noLeŴLaklna aLau caLaLan Lerblmblna adalah salah
saLu pembela[aran acLlve learnlnaţ dlmana dalam pelaksanaannva slswa
dlLunLuL unLuk membuaL caLaLanŴcaLaLan maLerl vana Lelah dlsampalkan
oleh auruţ dlmana sebelumnva auru membuaLkan skema aLau pola vana
sepenuhnva Lldak LercaLaL aLau maslh ada maLerl vana kosona denaan
dlberl LlLlk unLuk dl lsl slswaŦ Þola LersebuL dlnamakan denaan handŴouLŦ
2Ŧ MaLerl pembela[aran vana akan dla[arkan valLu pokok bahasan konsep
kubus dan balok khususnva membahas ť slslţ rusukţ dan LlLlk pada banaun
kubus dan balokţ dlaaonal bldanaţ dlaaonal ruana dan bldana dlaaonal
pada kubus dan balokţ [arlnaŴ[arlna dan menvelesalkan model keranaka
kubus dan balokŦ
3Ŧ MlnaL bela[ar slswa dalam pembela[aran maLemaLlka vana dlbaLasl pada
kesadaran slswa dalam bela[arţ kemauan slswa dalam bela[arţ perhaLlan
slswa dalam bela[arţ serLa perasaan senana slswa dalam bela[arŦ
4Ŧ Þemahaman konsep dalam kealaLan pembela[aranţ dlllhaL darl
kemampuan slswa unLuk mendeflnlslkanţ menaekspreslkan konsep
sebaaal conLoh aLau bukan conLoh serLa kemampuan unLuk
menaapllkaslkannva dalam memecahkan masalahŦ
3 uŦ Þerumusan Masalah dan Þemecahan MasalahŦ
1Ŧ Þerumusan Masalah
uarl laLar belakana dan ldenLlflkasl masalah dlaLasţ maka
dlrumuskan permasalahan vana akan dlcarl [awabannva melalul penellLlan
lnlŦ Adapun rumusan masalah LersebuL adalahť
aŦ Adakah penlnakaLan mlnaL bela[ar slswa seLelah dllakukan penaaunaan
sLraLeal Culde noLeŴLaklna denaan menaopLlmalkan alaL peraaa dl
SMÞ neaerl 2 CaLak?
bŦ Adakah penlnakaLan pemahaman konsep kubus dan balok seLelah
dllakukan penaaunaan sLraLeal Culde noLeŴLaklna denaan
menaopLlmalkan alaL peraaa dl SMÞ neaerl 2 CaLak?
2Ŧ Þemecahan Masalah
8erdasarkan permasalahan LersebuLţ maka penaaunaan sLraLeal
pembela[aran Culde noLeŴLaklna denaan menaopLlmalkan alaL peraaa
dlharapkan aaar dapaL menlnakaLan mlnaL bela[ar slswa dan pemahaman
konsep kubus dan balok denaan lanakahŴlanakah sebaaal berlkuLť
aŦ ÞenellLl membuaL caLaLan Lerblmblna aLau handŴouL sesual maLerl vana
akan dla[arkan dan menvedlakan alaL peraaa vana sesual sehlnaaa
mendukuna kealaLan pembela[aran maLemaLlkaŦ
bŦ Melakukan kealaLan pembela[aran denaan lanakahŴlanakah sebaaal
berlkuLť
1Ŧ Memberlkan rlnakasan polnŴpoln uLama darl maLerl pela[aran vana
akan dlsampalkanŦ
6 2Ŧ kelompokkan slswa denaan anaaoLa mlnlmal dua orana aLau
perbanakuŦ
3Ŧ 8aalkan bahan a[ar (handouL) vana sudah dlbuaL pada Llap
kelompokŦ
4Ŧ Menakondlslkan kelas denaan suasana vana hanaaL aaar slswa
LeLap fokusŦ
3Ŧ Memberl maLerl penaalL sesual maLerl vana akan dlbahasŦ
6Ŧ Sampalkan maLerl secara slsLemaLls sesual handouL vana dlberlkan
denaan memanfaaLkan alaL peraaa vana adaŦ
7Ŧ Menaa[ak slswa berperan dalam penaaunaan alaL peraaaŦ
8Ŧ Memblmblna slswa unLuk menvampalkan lde dan menvlmpulkan
darl apa vana dlperolehŦ
9Ŧ Curu dan slswa menaanallsls suaLu kasusŦ
LŦ 1u[uan ÞenellLlan
1u[uan vana akan dlcapal dalam penellLlan lnl seLelah dllakukannva
Llndakan adalah ť
1Ŧ unLuk menlnakaLan mlnaL slswa Lerhadap pembela[aran khususnva pada
konsep kubus dan balok pada SMÞ neaerl 2 CaLakţ seLelah dllakukan
pembela[aran menaaunakan sLraLeal Culde noLeŴLaklna denaan
menaopLlmalkan alaL peraaaŦ
2Ŧ unLuk menlnakaLan pemahaman konsep kubus dan balok pada slswa SMÞ
neaerl 2 CaLakţ seLelah dllakukan pembela[aran menaaunakan sLraLeal
Culde noLeŴLaklna denaan menaopLlmalkan alaL peraaaŦ
7 lŦ ManfaaL ÞenellLlan
1Ŧ ManfaaL 1eorlLls
Secara LeorlLls hasll penellLlan lnl bermanfaaL sebaaal berlkuL ť
aŦ Sebaaal salah saLu cara dalam menlnakaLkan pemahaman konsep
kubus dan balok dalam pembela[aran maLemaLlka melalul sLraLeal
Culde noLeŴLaklna denaan menaopLlmalkan alaL peraaaŦ
bŦ Sebaaal pendorona unLuk memanfaaLkan alaL peraaa dalam
pembela[aran maLemaLlkaŦ
cŦ Sebaaal sebuah pl[akan unLuk menaembanakan sLraLeal Culde noLeLaklna Ŧ
2Ŧ ManfaaL ÞrakLls
Secara prakLls hasll penellLlan lnl bermanfaaL sebaaal berlkuL ť
aŦ Þenulls memperoleh penaalaman lanasuna dalam pembela[aran
maLemaLlka menaaunakan sLraLeal Culde noLeŴLaklna dan menaeLahul
bahwa penLlnanva penvampalan maLerl a[ar denaan menaaunakan alaL
peraaaŦ
bŦ uapaL dlaunakan sebaaal bahan masukan baal auruţ khususnva auru
maLemaLlka sebaaal salah saLu alLernaLlve pembela[aranŦ
cŦ Memberlkan penaalaman lanasuna pada slswa sebaaal obvek
penellLlanţ sehlnaaa dlharapkan slswa memperoleh penaalaman
LenLana kebebasan dalam bela[ar maLemaLlka secara akLlfţ kreaLlf dan
menvenanakanŦ
Keleblhun dun Kekurungun Strutegl Gulded Note Tuklng
Selumu lnl tlduk blsu dlsungkul lugl buhwu metode pembelu|urun yung pullng populur dl Indoneslu buhkun |ugu
dl seluruh dunlu uduluh metode cerumuh utuu yung serlng dlsebut lecturlng. Metode cerumuh lnl duput men|udl
metode yung efektlf |lku dlpukul untuk pengu|urun pudu tlngkutun yung renduh, yultu pengetuhuun dun
pemuhumun (kognltlf) terutumu pudu kelus besur.
Berlkut lnl uduluh keunggulun-keunggulun strutegl gulded note tuklng yultu:
1. Strutegl lnl cocok untuk kelus besur dun kecll.
2. Strutegl lnl duput dlgunukun sebelum, selumu berlungsung, utuu sesuul keglutun pembelu|urun.
3. Strutegl lnl cukup bergunu untuk muterl penguntur.
4. Strutegl lnl sungut cocok untuk muterl-muterl yung mengundung fuktu-fuktu, sllu-sllu, rukun-rukun utuu
prlnslp-prlnslp dun deflnlsl-deflnlsl.
5. Strutegl lnl muduh dlgunukun ketlku pesertu dldlk hurus mempelu|url muterl yung berslfut mengu|l
pengetuhuun kognltlf.
6. Strutegl lnl cocok untuk memulul pembelu|urun sehlnggu pesertu dldlk ukun terfokus perhutlunnyu pudu
lstlluh dun konsep yung ukun dlkembungkun dun yung berhubungun dengun mutu pelu|urun untuk
kemudlun dlkembungkun men|udl konsep utuu bugun pemlklrun yung leblh rlngkus.
7. Strutegl lnl duput dlgunukun beberupu kull untuk merungkum bub-bub yung berbedu.
8. Strutegl lnl cocok untuk mengguntlkun rlngkusun yung berslfut nurutlf utuu tullsun nurutlf yung pun|ung.
. Strutegl lnl duput dlmunfuutkun untuk menllul kecenderungun seseorung terhudup suutu lnformusl
tertentu
10. Strutegl lnl memungklnkun slswu belu|ur leblh uktlf, kurenu memberlkun kesemputun mengembungkun
dlrl, fokus pudu hundout dun muterl cerumuh sertu dlhurupkun mumpu memecuhkun musuluh sendlrl
dengun menemukun (dlscovery) dun beker|u sendlrl.
Dl sumplng memlllkl keleblhun, strutegl gulded note tuklng |ugu memlllkl beberupu kelemuhun, yultu:
1. Jlku gulded note tuklng dlgunukun sebugul strutegl pembelu|urun pudu setlup muterl pelu|urun, muku
guru ukun sullt mengontrol keglutun dun keberhusllun slswu.
2. Kudung-kudung dulum menglmplementuslkunnyu, memerlukun wuktu yung pun|ung sehlnggu guru sullt
menyesuulkunnyu dengun wuktu yung dltentukun.
3. Kudung-kudung sullt dulum peluksunuun kurenu guru hurus memperslupkun hundout utuu perencunuun
terleblh duhulu, dengun memlluh buglun utuu muterl munu yung hurus dlkosongkun dun pertlmbungun
kesesuulun muterl dengun keslupun slswu untuk belu|ur dengun model strutegl tersebut.
4. Guru-guru yung suduh terlun|ur menggunukun strutegl lumu sullt beruduptusl pudu strutegl buru.
5. Menuntut puru guru untuk leblh menguusul muterl leblh luus lugl durl stundur yung teluh dltetupkun.
6. Bluyu untuk penggunduun hund-out bugl sebuglun guru muslh dlrusukun muhul dun kurung ekonomls.

Penutup
Gulded note tuklng utuu cututun terblmblng uduluh strutegl dlmunu seorung guru menylupkun suutu bugun,
skemu (hundout) sebugul medlu yung duput membuntu slswu dulum membuut cututun ketlku seorung guru
sedung menyumpulkun pelu|urun dengun metode cerumuh. Tu|uun strutegl gulded note tuklng uduluh ugur
metode cerumuh yung dlkembungkun oleh guru menduput perhutlun slswu, terutumu pudu kelus yung |umluh
slswunyu cukup bunyuk.
Strutegl gulded note tuklng merupukun strutegl yung menggunukun pendekutun pembelu|urun ukltf (uctlve
leurnlng). Pembelu|urun uktlf (uctlve leurnlng) uduluh segulu bentuk pembelu|urun yung memungklnkun slswu
berperun securu uktlf dulum proses pembelu|urun ltu sendlrl bulk dulum bentuk lnteruksl untur slswu muupun
slswu dengun guru dulum proses pembelu|urun tersebut.
Durl se|umluh husll penelltlun tlndukun kelus yung terpubllkusl dulum bentuk skrlpsl menun|ukkun buhwu
penerupun strutegl gulded note tuklng cukup membuntu guru dulum proses pembelu|urun dl kelus. Hul lnl
dltundul dengun penlngkutun kemumpuun kognltlf slswu melulul perbundlngun nllul pre-test dun post-test.
Strutegl gulded note tuklng pun dlunggup menyenungkun, mendukung dun membuntu penyerupun muterl
pembelu|urun pudu bub-bub utuu muterl tertentu kurenu strutegl lnl mellbutkun slswu securu uktlf selumu
pen|elusun muterl yung dlsumpulkun oleh guru berlungsung. Meskl demlklun strutegl lnl pun memlllkl se|umluh
keterbutusun suluhsutunyu luluh soul bluyu yung hurus dlkeluurkun.
Oleh kurenu ltu guru hurus mumpu memlllh dun memlluh strutegl munu yung sesuul dengun muterl dun
keuduun slswu. Guru |ugu merupukun poros utumu berhusll utuu tlduknyu proses pembelu|urun. Kurenu
pembelu|urun yung optlmul tlduk blsu dllepuskun durl perun seorung guru.

f ¯fff ff¾ff¾f f°–¾ f°– °––f° ff¯ ½ ° f° f½ff°–½f° fff¯f¯½¯ °–f¾f¯f ¯ff¯ff¯ff ½ f©ff°f°–f°©–fff°¯ f ff° . °–f©f¾ ° ¯ ½ff° ¾ f°–ff° –ff°f°–¾ff¾f©f°°ff ff¯ °f°f¯f°°¾ ½ f°–f f ff¯¯f ½ f©ff°f°– f©ff° ½f f¾¾f f©f ¯ ½ff°¾ f°–ff° –ff°°¯ ff°½ ff° f°½ °°–ff° ¯f¯½f°–°€ f€ € f°½¾¯ ¯f°f¾¾fff° ¯ °–ff¯½ °°–ff° ¾ ¾ff¾f°f °–f°f f°f€f– f°–¯½ °¾ f–f½ °–f©fff½ °  .f ¯ff©–f¯ ° f¾f¯½ °– ff° f°–f°°f ¯¾f°f€¾f °¯f°f¾ f°¯f°°f @ f½ ½f° f°–f°¾¾f f f½¯f ¯ff¾f°–f¯ ° f° ¾f ¯ °–f°––f½¯f ¯ff¾ f° f °––f¯f ¯ff f°––f½ ¾ f–f¯¯f°–¯ °ff° .f ¯ff¯¯°f  f¯¾¯¾ f°½ °–°–f° f°–¯ ¯ f° f° 9 °– ©ff°°ff°– .½ ¾f ©f °ff°–ff° –ff°¯°f¾f°ff¯f°¾f¾ °––f ¯f°¾f¯ f° ¯ f°–¾ f–f½ f f°– 9 ° f° fff°°––f½f f ff¯½¾ ¾°f¯ ff° f° ¯ °n½ff°¾¯ ff¯f°¾ff°– ¯½ ° f½ ¾ f °f ¯f½°–¾ f–f½ °  9 ° f°ff¾ff¾f ff°– ff° f–f ¯f¾fff f°½ ¯ °f¯ f –ff° ¯ °–f° ½ °–f©ff° f°ffff°f°– f°–¾°– ¾ f f°f ¾ f%f€f–ff % 9 ¯ f©ff°¯ ½ff° f–f° f½ ° f° f°½ ¯ f©ff° f ½f¾ f½¾ ¾ f©f¯ °–f©f .ff f¯f ¯ff ¾ ¾ f–ff©f°f¯½ °– ff°ff#°–€¾n °n #% ff¯ – - ff % .

f¾¾¾ ¯f¾ f¾f¯¾ ¯¾f°¯ ¯ f¾¾ff¾ € f€f°– ¾ f½ ¯ff¯f° D° f¾ ff¯¯f ¯ff ff°f fnf f½ f f° f  f¾f°½¾ ¾ f©f¯ °–f©f½f f½ ¯ f©ff°¯f ¯ff ¾f f¯f f f¾f°¾¾f f¾f°¾ ° f½f f f °–ff¾¾f ½ ¯ff¯f° f°½ °–f¾ff°¯f ¾ f½ °nf½ff° ½ ¾f¾f°– f½f f f½ f°°f ¾ -f¯°½f f °fff°°f ½ ¾f¾f°– nf½f¯f¾ ° f ¾f°¾¾f ff¯¯ °–f f½ ½ f©ff°° ¾f ¾ f f°  f–ff¾ ½ ½ °f¯½ff°¯f f©ff°–f°–¯ °f f–  ff¾f°f ½ °– ff° f¾ f°–f°– ½–f¯ f°° ¾ f¾f°– f¯ ¯°–°f°  °––fff°¯ ¯½ °–f°¾ °f¾¾¾f°¯ ° ¯f½ f©ff°  f° f f¾ –¾f –½ ¯ f©ff°f°– f½f° – ¯f¾¯ °–¯ ¯ f°–½f f¯¯°f¯°° °––f ¯ ¯ f°¾f¾f°–¾f¯f f f½¾¾f f°f°f¯ °¯ f°  ff°––f½f°¾¾f ff¯ –ff°½ ¯ f©ff° f¾°©–f ff¯ .9- – ff¾¾°f½f f f¾ I f – f©f¯ °–f©ff°– –°ff°–n ° °–¯f¾ ¯ °––°f°¯ ° °¾°ff°–¯°° f°f¯ ¯  n°¾f f°½ ¯ ff¾f° ¯ f°–f¾ f ff°¾ ½ ¯ ¯ f ¾¾f¯ °©f ¾f° f° ff f °–°f°°¯ °–½ ¯ f©ff° ¯f ¯ff f°½ f°– f ¯°f°f °ff°– ½ f°f€f ff– 9 ¯ff¯f°f°– ½ ¾¾ff°f¾ ff¾ f½ff°– ¾f¯½ff° ½ °–f©fff– °––f¾¾f f ¾f ¯ °– ¯ f°–f°¯f ¾ f¾f°–f°f¯ °–f°–ff°–f–f°½f ¾f € f€ ¯½f¾ f f ff° ¾ .

f½ °–½¯ff°ff ½ f–f °–f°¾f – - f°–° ff½f° f½f¯ °°–ff° ¯°f f©f f°½ ¯ff¯f°°¾ ½¾¾f f f½¯f ½ f©ff° ¾¾°f½ ff¾f° ¾ f° f  °€f¾.f¾ff f¾ff°ff°f°– ¯ff° ff¾¯ff °€f¾ ¯f¾ff½f f½ ° f°°f ff  .f¾ ° f°f¯°f¾¾f f f½½ ¯ f©ff°¾¾°f½f f °¾ ½ ¾ f° f  .¯ °–f ff°¯°f f©f¾¾f f°½ ¯ff¯f°°¾ ½ ¯ f½f nf½f¾ nff½¯f  f¾ff°ff° ff¾ ¯ffff° ff°½ ° f° ¯ °–°ff°¾f – - f°–ffnfff° ¯ °– f – - f°–ffnfff° ¯ °–f ff¯ ½ff°¾ff¾f ¾f –½ ¯ f©ff°fn °°–f°– ½°¯ ¯ f° ½ °f¯½ff°¯f f©f °–f°¯ °––°ff°f° f – ¾  f¾f°ff° °–f°¯ °–½¯ff°½ °––°ff°ff½ f–f ¾f ff½f°° f½f¯ ° €°¾f°¾f°¾ ½ ¯ °– ¾½ ¾f° °¾ ½ ¾ ¯f¾n°ff f°n°¾ f¯ ¯ nff° ¯f¾fff°– °ff° °–f°°¾ ½ ¾ .f¾ ° f°f°–f½ ¯ff¯f°¾¾f f f½°¾ ½ ¾ f° f  9 ¯ f°¯ ½ ¯ f©ff° °–f°¯ °–½¯ff°½ °––°ff°ff ½ f–ff°– f½f¯ °°–ff°¯°f f©f¾¾f f°½ ¯ff¯f° °¾ ½ ¾ f° f½f f¾¾f .

f¾ff . 9 ¯ ff¾f°.

f¾ff .f¾ff  9 ¯¾f°.f ½ ¯ f©ff°f°–ff° f©ff°f½ ff¾f°°¾ ½ ¾ f° f¾¾°f¯ ¯ ff¾ ¾¾ ¾ f°½f f f°–° ¾ f° f f–°f f°– f–°ff°– f° f°– f–°f ½f f ¾ f° f ©f°– ©f°– f°¯ ° ¾ff°¯ f°–f ¾ f° f  .f¾ff f°9 ¯ nff°.9 ¯ ff¾f°¯f¾ff ½ f°f–f½ ° f°f°– ff° € € € ¾ ° ff f° f½f f© ff¯½ ° f°° ff¾½f f ¯½f½ ¯f¾fff° f  f°nf°–f°½ ¯ f©ff°¯f ¯fff°–ff° f½f° °–f° ¯ °––°ff°¾f – - f°– °–f°¯ °–½¯ff°ff ½ f–f f – - f°–ffnfff° ¯ °–f ff¾ff ¾f½ ¯ f©ff°fn f°°– ¯f°f ff¯½ f¾f°ff°°f¾¾f °°¯ ¯ fnfff° nfff°¯f f°– f ¾f¯½ff° – ¯f°f¾ ¯°f–¯ ¯ ff°¾ ¯fff½ff°– ¾ ½ °°f f nffff¯f¾f f¯f f°–¾°– °–f° ° ¾¾¾f 9f ¾ °f¯ff° °–f°f°  .°f f©f¾¾f ff¯½ ¯ f©ff°¯f ¯fff°– ff¾½f f ¾f ff°¾¾f ff¯ f©f ¯ff°¾¾f ff¯ f©f ½ ff° ¾¾f ff¯ f©f ¾ f½ f¾ff°¾ °f°–¾¾f ff¯ f©f  9 ¯ff¯f°°¾ ½ ff¯ –ff°½ ¯ f©ff° f f ¯f¯½f°¾¾f°¯ ° €°¾f° ¯ °– ¾½ ¾f°°¾ ½ ¾ f–fn°ff f°n°¾ f ¯f¯½f°° ¯ °–f½f¾f°°f ff¯¯ ¯ nff°¯f¾ff  9 ¯¾f°.

¯ f°°–f¾f°½° ½°f¯f f¯f ½ f©ff°f°– ff° ¾f¯½ff°  ¯½f°¾¾f °–f°f°––f¯°¯f ff°–ff ½ f°–  f–f° ff°f©f%f° %f°–¾ f f½f ff½ ¯½ . ff° –ff°½ ¯ f©ff° °–f°f°–f f°–f¾ f–f  .fff ff°– f° °€f¾¯f¾ff ff¾ ¯ff ¯¾f°½ ¯f¾fff°f°–ff° nf©ff f°°f¯ f½ ° f° ° f½°¯¾f°¯f¾ff ¾ f ff f ff½ °°–ff°¯°f f©f¾¾f¾ f ff°½ °––°ff° ¾f – - f°– °–f°¯ °–½¯ff°ff½ f–f .9- – ff" ff½ °°–ff°½ ¯ff¯f°°¾ ½ ¾ f° f¾ f ff°½ °––°ff°¾f – - f°– °–f° ¯ °–½¯ff°ff½ f–f .f¾ff f¾ff°½ ¯f¾fff° ¾ ¯ff½ °––°ff°¾f – ½ ¯ f©ff° - f°– °–f°¯ °–½¯ff°ff½ f–f ff½f°f–f f½f¯ °°–ff°¯°f f©f¾¾f f°½ ¯ff¯f° °¾ ½ ¾ f° f °–f°f°–f f°–f¾ f–f  f 9 ° ¯ ¯ fnfff° ¯ °–fff° ¾ ¾f¯f f°– ff° f©ff° f°¯ ° ff°ff½ f–ff°–¾ ¾f¾ °––f ¯ ° °– –ff°½ ¯ f©ff°¯f ¯ff .9- – ff" 9 ¯ nff°.

°–° ¾f° f¾ °–f°¾f¾f°ff°–f°–ff–f¾¾f f½€¾  .9- – ff ¾ f ff° ½ ¯ f©ff°¯ °––°ff°¾f – - f°– °–f° ¯ °–½¯ff°ff½ f–f  D°¯ °°–ff°½ ¯ff¯f°°¾ ½ ¾ f° f½f f¾¾f.f°€ff9 ° f° . .9 - – ff ¾ f ff°½ ¯ f©ff°¯ °––°ff°¾f – - f°– °–f°¯ °–½¯ff°ff½ f–f  .f°€ff@ ¾ nff ¾f¾½ ° f°° ¯f°€ff¾ f–f  f f–f¾ff¾fnff ff¯¯ °°–ff°½ ¯ff¯f°°¾ ½ ¾ f° f ff¯½ ¯ f©ff°¯f ¯ff¯ f¾f – - f°– °–f°¯ °–½¯ff°ff½ f–f . ¯ ¯ °–¾¾f°¯ °f¯½ff° f°¯ °¯½f° ff½ff°– ½   f°¾¾f¯ °–f°f¾¾¾ff¾¾  @©f°9 ° f° @©f°f°–ff° nf½f ff¯½ ° f°°¾ f ff°°f ° ff°f ff  D°¯ °°–ff°¯°f¾¾f f f½½ ¯ f©ff°¾¾°f½f f °¾ ½ ¾ f° f½f f. °–f©f¾¾f ½ f° ff¯½ °––°ff°ff½ f–f  . ¯ ¯f ½ °–f¾ ¾f¯f f°–ff° ff¾  f¯½ff°¯f ¾ nff¾¾ ¯f¾¾ ¾ff° f°– f° °–f°¯ ¯f°€fff°ff½ f–ff°–f f  .

343805.9203: 50309.35.7:820250.9/:3.5. f–f½ ° °–°¯ ¯f°€fff°ff½ f–f ff¯ ½ ¯ f©ff°¯f ¯ff n f–f¾ f½©ff°°¯ °– ¯ f°–f°¾f – - f°–  ..- -./..07./.9./:3.35.5.50.4.508079.9.3.38:3 .3.903/.3502-0.9.3/03.3-0-07.30:7.91.3203.3$97..3.3 .4:39:0..3/.30..9.33.903/.9:  $97.7 07:93.30-73.//.9032:/..3/02-.35027. /80:7:/:3..7. 7::3 7::3.-..380-0:2 80.7./43805.508079.:808:./ 2094/0.3.-. 89.9.2. 8./5./.7. 1.5..8  $97.  $97.:39:207.9:73 094/0.5.9038.  $97.5.3:2-.9.72.39/./8..7.91.0.8.3  $97.:9:8.39.3.3/0138 /0138  $97.8-08..07.2.//.907..9.4.:. ¯ f°½ °–ff¯f°f°–¾°–½f f¾¾f¾ f–f  ½ ° f° ¾ °––f ff½f°¾¾f¯ ¯½ ½ °–ff¯f° °f°– f¾f° ff¯ f©f¯f ¯ff¾ nfff€ f€ f° ¯ ° °f°–f°  00-.90:/0/490%...3.35.9.9/:3.4.4:39:2.0...3:.2.3.3/02-.::5-07:3./.907.3.907503.2094/0.3545:.:-.903.:.3 0:3:.3.4.9.9.90:/0/34909.8-08.-8.32. 8.9.3 4391 907:9./.34391  $97.33.9. .2./.3703/.4:39:202:.4:39:203.7.3 502.3/.3-07-0/.373.3:39: 02:/.:39:2.309.-07.7.-.f°€ff9f¾ nff½f¾f¾½ ° f°° ¯f°€ff¾ f–f  f 9 °¾¯ ¯½ ½ °–ff¯f°f°–¾°– ff¯½ ¯ f©ff° ¯f ¯ff¯ °––°ff°¾f – - f°– f°¯ °– f ff½ °°–°f½ °f¯½ff°¯f f©f °–f°¯ °––°ff°ff ½ f–f f½f –°ff°¾ f–f ff°¯f¾f° f–– ¾¾°f– ¯f ¯ff¾ f–f¾ff¾ff °f ½ ¯ f©ff° n .903..3.7/.3-0781.38073/80-:90.3.390714:8507.9:50309.3803.3-07:-:3.93.3/:31..3-0781..93.:39:503.3..907 2.3.2.3 $0.39.903.7/3/4308.7.301091.502-0.2.5.3203.3/.: 57385 57385/.0:3:..903.3/.7  $97.9203.3897.2094/0502-0..:.

8.5.907.9.9202-./.38.3.3.3897.3202:33.:2.3897.9:-./.3 0808:.393/.::5-.3/0.3.-039:502-0.:.8.202-0-07.3503/0.. %::..3.207:5./.3.2.25./.:39:503.7.3/4:9 80-. :7:.7.9.:39:-0.9/.07..380.3/8.9..9.8.9.9./.5...9.3-007.3.3/4:9.3  . 20207:..8.3897.90502-0.3808047.3:7203:3.2574808502-0.703.32..90-..-8.:2.90.388.8.350.250.3/.2574808502-0..3 9070-/.780:2.703.31.3.5.3:7:/.3202..3/.3.8.3897.:5:3 88.7..8079.32...3.3.8 ..-./.7 2094/0..:507-.:7::39:0-203:...91 .3043428  !03:9:5 :/0/34909.8/7..9090780-:9  :7: :7:.07 /.907/03.3.38:3 08/02.7.3/.3 .9.9.91 .574808502-0./.9:.803/7 /03.3/9039:.32.30-07.38047.3 /8.3.3.9072.39:803/7-.39::7:/.8 9079039:  $97.90320-.3/.9:.340:7:203/...3/ 4:9-.7.202-07.7.2.3..388.90750.3897. 907:9. -07507.5.2..80-.  ..7.8.3 .7..9.3/3.3.:/0/34909.3:2.2574808502-0.7:8/0:.8.33.9:  .:7:8:9 20308:.390.897..733 .32094/0.3:7..2-039:3907.0 0.8.59.2-039:8758203:3:.03/07:3.9.388.3907.907 502-0.309..9..7:  03:39:95.90.2202-:./03..84.4.3 2.907.3203.320302-.850309.3203:3./../.9/2.0.7.9:31472.7.903202:33..32.2.324/0897./.354748:9.3.. 502-0..703..9.3/.25:.32. 88..9035:320280:2.90/2.7.3803.20/..788.7.3 /7 14:85.3/.9./...9180.33.9.3/02-.570 9089/.91/.308025.388.3502-0.7..3/:3.32...3.907/.3.897.3207:5.8047.3439188./.3.320302:.07.308..8047.9::7:.897.7.3.7.3:7: 80/.5.91 .90:/0/34909.38:9/.3202-.25320200-..703.20. 5030.3  .3.25:202/.00..7.380-.35033.3907-2-3.3.35.8:9-07.35:3/. 0907-..22032502039.70-./.302.9..32.897.5..3202.39075:-.5.2.388.3..-.25.- -.388.5.002.3 203/::3/.902.340:7:-07.07.39:88.33.897.8. 50307../.3-../909.3.3.32.3 0.39.9079079039:../.7:82025078.388.703..2.8..90:/0/34909./..3:.3/../.7:8/4843.789.3 .9070-:.9.8/.5.3/.7/03..30.8.7.7.39:50307..3:39:203.:7:.3 ..3 897.35489 9089 $97..-0.907.390780-:9 .90:/0/34909./03. .5..-.2.80.3.8.5./05.35./.520303.90:/0/34909.2...25:2020.80. $97.:: /03....9:3..:9/.9507.3 /9./.0.8..803/7 8.52.34592.5.35.3...809.38:/.:50703.3 0.3:7:  .8.85./. :7::.3:7:203.::5202-..-. $97.9.7:82.733 !02-0.9.38:.90:/0/34909..58:.7507.3808:.3 802...2.3/03.-07.903/.9.3../03../03..38:9203439740.3.350792-..3:7:2.3/4:9/..

GDQEHNHUMDVHQGLUL 'LVDPSLQJPHPLOLNLNHOHELKDQVWUDWHJLJXLGHGQRWHWDNLQJMXJDPHPLOLNLEHEHUDSDNHOHPDKDQ\DLWX -LNDJXLGHGQRWHWDNLQJGLJXQDNDQVHEDJDLVWUDWHJLSHPEHODMDUDQSDGDVHWLDSPDWHULSHODMDUDQPDND JXUXDNDQVXOLWPHQJRQWURONHJLDWDQGDQNHEHUKDVLODQVLVZD .DGDQJNDGDQJGDODPPHQJLPSOHPHQWDVLNDQQ\DPHPHUOXNDQZDNWX\DQJSDQMDQJVHKLQJJDJXUXVXOLW PHQ\HVXDLNDQQ\DGHQJDQZDNWX\DQJGLWHQWXNDQ .DGDQJNDGDQJVXOLWGDODPSHODNVDQDDQNDUHQDJXUXKDUXVPHPSHUVLDSNDQKDQGRXWDWDXSHUHQFDQDDQ WHUOHELKGDKXOXGHQJDQPHPLODKEDJLDQDWDXPDWHULPDQD\DQJKDUXVGLNRVRQJNDQGDQSHUWLPEDQJDQ NHVHVXDLDQPDWHULGHQJDQNHVLDSDQVLVZDXQWXNEHODMDUGHQJDQPRGHOVWUDWHJLWHUVHEXW *XUXJXUX\DQJVXGDKWHUODQMXUPHQJJXQDNDQVWUDWHJLODPDVXOLWEHUDGDSWDVLSDGDVWUDWHJLEDUX 0HQXQWXWSDUDJXUXXQWXNOHELKPHQJXDVDLPDWHULOHELKOXDVODJLGDULVWDQGDU\DQJWHODKGLWHWDSNDQ %LD\DXQWXNSHQJJDQGDDQKDQGRXWEDJLVHEDJLDQJXUXPDVLKGLUDVDNDQPDKDOGDQNXUDQJHNRQRPLV 3HQXWXS *XLGHGQRWHWDNLQJDWDXFDWDWDQWHUELPELQJDGDODKVWUDWHJLGLPDQDVHRUDQJJXUXPHQ\LDSNDQVXDWXEDJDQ VNHPD KDQGRXW.

VHEDJDLPHGLD\DQJGDSDWPHPEDQWXVLVZDGDODPPHPEXDWFDWDWDQNHWLNDVHRUDQJJXUX VHGDQJPHQ\DPSDLNDQSHODMDUDQGHQJDQPHWRGHFHUDPDK7XMXDQVWUDWHJLJXLGHGQRWHWDNLQJDGDODKDJDU PHWRGHFHUDPDK\DQJGLNHPEDQJNDQROHKJXUXPHQGDSDWSHUKDWLDQVLVZDWHUXWDPDSDGDNHODV\DQJMXPODK VLVZDQ\DFXNXSEDQ\DN 6WUDWHJLJXLGHGQRWHWDNLQJPHUXSDNDQVWUDWHJL\DQJPHQJJXQDNDQSHQGHNDWDQSHPEHODMDUDQDNLWI DFWLYH OHDUQLQJ.

3HPEHODMDUDQDNWLI DFWLYHOHDUQLQJ.

DUHQD SHPEHODMDUDQ\DQJRSWLPDOWLGDNELVDGLOHSDVNDQGDULSHUDQVHRUDQJJXUX .DGDODKVHJDODEHQWXNSHPEHODMDUDQ\DQJPHPXQJNLQNDQVLVZD EHUSHUDQVHFDUDDNWLIGDODPSURVHVSHPEHODMDUDQLWXVHQGLULEDLNGDODPEHQWXNLQWHUDNVLDQWDUVLVZDPDXSXQ VLVZDGHQJDQJXUXGDODPSURVHVSHPEHODMDUDQWHUVHEXW 'DULVHMXPODKKDVLOSHQHOLWLDQWLQGDNDQNHODV\DQJWHUSXEOLNDVLGDODPEHQWXNVNULSVLPHQXQMXNNDQEDKZD SHQHUDSDQVWUDWHJLJXLGHGQRWHWDNLQJFXNXSPHPEDQWXJXUXGDODPSURVHVSHPEHODMDUDQGLNHODV+DOLQL GLWDQGDLGHQJDQSHQLQJNDWDQNHPDPSXDQNRJQLWLIVLVZDPHODOXLSHUEDQGLQJDQQLODLSUHWHVWGDQSRVWWHVW 6WUDWHJLJXLGHGQRWHWDNLQJSXQGLDQJJDSPHQ\HQDQJNDQPHQGXNXQJGDQPHPEDQWXSHQ\HUDSDQPDWHUL SHPEHODMDUDQSDGDEDEEDEDWDXPDWHULWHUWHQWXNDUHQDVWUDWHJLLQLPHOLEDWNDQVLVZDVHFDUDDNWLIVHODPD SHQMHODVDQPDWHUL\DQJGLVDPSDLNDQROHKJXUXEHUODQJVXQJ0HVNLGHPLNLDQVWUDWHJLLQLSXQPHPLOLNLVHMXPODK NHWHUEDWDVDQVDODKVDWXQ\DLDODKVRDOELD\D\DQJKDUXVGLNHOXDUNDQ 2OHKNDUHQDLWXJXUXKDUXVPDPSXPHPLOLKGDQPHPLODKVWUDWHJLPDQD\DQJVHVXDLGHQJDQPDWHULGDQ NHDGDDQVLVZD*XUXMXJDPHUXSDNDQSRURVXWDPDEHUKDVLODWDXWLGDNQ\DSURVHVSHPEHODMDUDQ.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.