UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

UHF 6033: DYNAMICS of LEADERSHIP
DISEDIAKAN OLEH ;
SUPIAN BIN HASHIM - MP101302 NORLELA BINTI MAT AKHIR - MP101318 MONA LIZA BINTI NEK MAT - MP101266 W.NOR ASEKIN BINTI W.HUSSAIN - MP101267 ASSOCIATE PROFESSOR DR. YUSOF BOON

PERHUBUNGAN ANTARA PEMIMPIN DAN PENGIKUT

PERHUBUNGAN ANTARA PEMIMPIN DAN PENGIKUT 

PENGENALAN KONSEP DAN TEORI KEPIMPINAN GAYA KEPIMPINAN SIFAT DAN FUNGSI PEMIMPIN YANG MEMPENGARUHI PENGIKUT MOTIVASI DAN PERANAN PEMIMPIN

PENGENALAN

Definisi Kepemimpinan
i) Abdullah dan Ainon (1998) ± Kepemimpinan - tingkahlaku yang bertujuan untuk mempengaruhi orang lain supaya mereka sanggup dan secara sukarela melakukan apa yang dikehendaki oleh orang yang memimpin. Pemimpin - orang yang mempunyai keupayaan mendorong orang lain supaya patuh dengan secaraa rela hati iaitu tanpa tekanan paksaan.

Terjemahan« ´Satu proses bagaimana seseorang mempengaruhi orang lain untuk mengikutnya dalam mencapai matlamat organisasi dan memimpin organisasinya ke satu arah yang lebih bersatu padu.µ (Kenneth Boulding : 2005) .

nothing less.Kepimpinan adalah pengaruh ´The true measure of leadership is influence ² nothing more. Maxwell ² 2005) .µ (John C.

Pengaruh dan pengikut Tidak dinamakan seseorang itu pemimpin jika ia tidak ada pengikut .

³«. stail kepimpinan merujuk kepada keseragaman matlamat dan kemahuan pemimpin dalam suasana berlainan. kepimpinan ialah proses mempengaruhi secara tersusun kegiatankegiatan sesuatu kumpulan ke arah menentukan dan memenuhi matlamat organisasi atau kumpulan itu. satu struktur kemahuan yang terselindung dalam diri pemimpin dan mempengaruhi gelagatnya dalam berbagai-bagai suasana kepimpinan..´ ( Fiedler dalam Razali Mat Zin. Stogdill (1981) berkata.Ralph M. 1974). Jadi. 1996) . Pengaruh kepimpinan adalah amat penting dalam menentukan kejayaan sesebuah organisasi (Stodgill.

.Kepemimpinan boleh dedefinisikan sebagai Satu proses bagaimanakah seseorang mempengaruhi orang lain untuk mengikutnya dalam mencapai matlamatmatlamat organisasi.

kedinamikan dan kejayaan individu dalam lapangan masing-masing.Kepemimpinan adalah merupakan satu topik yang diminati kerana ia menyentuh kehidupan masyarakat dunia tanpa mengira budaya. sama ada dalam masyarakat primitif atau sebaliknya. . Ia juga diminati kerana kepemimpinan membawa konotasi kuasa.

SIAPAKAH PEMIMPIN ? Pemimpin ialah orang-orang yang dipertanggungjawabkan untuk menjalankan tugastugas bagi kepentingan orang ramai. .

InsyaAllah apa yang dibuat akan menjadi ibadat. Memahami senarai tugas dan dihayati. 3. berkualiti dan berkesan 1. Mempunyai matlamat peribadi yang jelas.Ciri-ciri Pemimpin yang cekap. 2. 4. Bertanya mana yang tidak faham/tidak jelas. dengan itu akan lahir rasa yakin terhadap apa yang dibuat dan dilaksanakan. . Mendapatkan latihan khusus. Niat mesti betul. terlatih.

Analisis kekuatan. kelemahan. peluang dan ancaman organisasi (SWOT). .5. sebab yang dipimpin adalah manusia) 6. 7. Bina Visi dan Misi yang difahami. dikongsi dan dihayati bersama warga organisasi. Bina hubungan baik dengan semua yang dipimpin (belajar memahami manusia.

a. Rasulullah s. lebih dari itu adalah dengan menunjukkan penghayatan moral serta teladan yang baik. Menghayati moral yang tinggi.´ .9. ³Sesungguhnya engkau (wahai Muhammad) mempunyai akhlak yang sangat-sangat mulia.w. menambat hati umatnya bukan semata-mata dengan kata-kata.Surah Al-Qalam : ayat 4 .

.10. Ikhlas tanda tidak ikhlas : akan lahir kata-kata sumbang akan lahir geraklaku sumbang Integriti Buat sesuatu dengan betul walaupun tidak ada orang nampak 11.

Berkomunikasi dengan berkesan. Buang ego. angkuh dan sombong. . Menjana budaya kerja sepasukan. Memberi perangsang. Tidak berkira. 16. penghargaan kepada mereka yang dipimpin. Memenangi hati mereka yang dipimpin. 15. 13.12. 14. 17.

.

bukan kongkong orang .CIRI-CIRI PEMIMPIN YANG BERKESAN Jiwa pemimpin mesti kuat Jiwa mesti berani Menguasai egoisme Bertanggungjawab Mesti boleh control orang.

DAYA IMIGINASI 5. KUASA PEMUTUS .CIRI-CIRI PEMIMPIN YANG BERKESAN 1. BERPENGETAHUAN 3. KEMAMPUAN UNTUK MERANCANG 4. SEMANGAT MENDORONG DIRI SENDIRI 2.

Keterbukaan ± bersifat terbuka dalam menerima dan memberi mesej yang berkaitan dengan perasaan. kebolehpercayaan dan harapan. Kepercayaan ± rasa yakin. berita buruk ataupun factor penting organisasi. tahap keyakinan diri dalam mempercayai seseorang berapa jumlah minimun risiko yang terlibat dalam mempercayai orang lain .

peka terhadaap emosi penyampai dan penerima .Kewibawaan ± kredibiliti. Kepekaan emosi . manusia berwibawa kepadaa sesuatu takat di mana ia boleh dipercayai Mendengar ± kemahiran untuk mendengar dan memberikan tindakbalas.

Percakapan tidak semestiya komunikasi memahami makna yang ingin disampaikan sama ada melalui verbal atau bukan verbal Menjadi contoh pendengar ± mempunyai kebolehan untuk mendengar dan pemahaman yang konsisten Pendengaran memerlukan empati ± kebolehan membuat bayangan atau tanggapan .

Pendengar yang aktif ± ± mendengar keseluruhan makna bertindakbalas kepada isyarat komunikasi Penanguhan penilaian ± tidak membuat penilaian awal .

PENGAGIHAN TUGAS 7. REPRESENTATIF 3.Goons membuat penyelidikan di OHIO STATE UNIVERSITY telah mengariskan 9 ciri kepimpinan yang berkesan 1. KUASA 6.Hamphill dan Alvin E. KOMUNIKASI 5. PENCAPAIAN 2. PENGHARGAAN 8. INISIATIF 9. KEANGGOTAAN 4. INTEGRASI .

Taat kepada Allah dan Rasul 11.Sifat kepimpinan mengikut perspektif Islam 1. Bertaqwa 3. Benar 9. Adil 5. Menjauhkan diri dari segala macam kejahatan. Menyuruh membuat kebaikkan dan menegah kemungkaran 12. 13. Berjihad ke jalan Allah 8. Beramal soleh dan bersifat terpuji . Tidak membuat kerosakkan di bumi Allah 14. Bersembahyang 4. Sabar 10. Memelihara kehormatan 7. Beriman 2. Amanah 6. Tidak fasiq 15.

SIAPAKAH PENGIKUT ? .

CIRI-CIRI PENGIKUT YANG BERKESAN ‡ Personaliti yang baik ± Pertuturan ± Penampilan ‡ Kemahiran interpesonal ± Hubungan baik ‡ Keterlibatan ± Mengambil bahagian secara aktif .

KONSEP DAN TEORI KEPIMPINAN Stogdill dan Bass (1990) ± beberapa konsep yang berkaitan dengan kepemimpinan: a) proses pembentukan kumpulan berkesan b) personality berkesan c) kemampuan untuk bekerjasama dan saling mempengaruhi d) pembentukan pengaruh e) kebolehan memujuk f) interaksi berkesan .

Jaafar Muhammad (1992). .Tiga konsep penting dalam definisi kepemimpinan: a) b) c) Ia melibatkan orang lain atau pihak lain pemimpin mempunyai autoriti untuk memberi arahan berkenaan kegiatan anggota kumpulan Boleh mempengaruhi pekerja melalui arahan yang dilaksanakan oleh mereka.

3 pendekatan teori-teori kepemimpinan: Teori berasaskan ciri kepemimpinan teori berasaskan kelakuan/gaya kepemimpinan ± sebelum 1968 Teori berasaskan situasi/kontingensi ± 1967 dan seterusnya .

Great Man Theories ‡ Keluarga Di raja yang menjadi pemimpin adalah mereka yang dianggap sebagai lelaki yang hebat atau µgreat man¶ (lelaki yang kaya dan berstatus tinggi) ‡ Mereka memiliki status dan keturunan yang terhormat serta kaya-raya dan mempunyai hak-hak keistemewaan. ‡ Tidak mengkaji pemimpin wanita dalam konteks µgreat man theories¶ ini. .

Mereka ingin menjadi produktif. . bertanggungjawab dan menyumbang kepada pencapaian matlamat organisasi.Teori X dan Teori Y ± oleh Douglas McGregor: ‡ Teori X .pemimpin menganggap bahawa manusia bekerja untuk mendapatkan kepuasan peribadi.pemimpin menganggap bahawa secara keseluruhannya manusia bekerja untuk mendapatkan gaji/bayaran. Pekerja tidak bermotivasi dan pasif ‡ Teori Y . mendapat kepercayaan.

GAYA KEPIMPINAN 1. Gaya mementingkan kerja (Task oriented style ) 2. Gaya kepimpinan yang mementingkan orang atau pekerja ( Human-oriented style ) .

ianya telah menggariskan 3 cara kepimpinan: ‡ Gaya AUTORITARIAN ‡ š Menggunakan masa penuh dalam pentadbiran. . menekankan pengeluaran yang tinggi di dalam organisasi dan menganggap pekerja sebagai alat dalam mencapai matalamat organisasi.Berdasarkan YULK (1971). STOGDILL (1974) dan LAWLER (1973).

š Tidak menekankan atau menggunakan kuasa sepenuhnya. memberikan peluang kepada orang bawahannya untuk membuat sesuatu keputusan.Gaya DEMOKRATIK ‡ š Lebih bertimbang rasa. š Sentiasa mengadakan perbincangan dengan orang bawahannya. .

š Kepimpinan sebegini selalu diamalkan didalam organisasi yang keahliannya terdiri daripada ahli-ahli professional seperti UNIVERSITI. š Pemimpin sebegini bertindak sebagai penasihat atau pemimbing sahaja.‡ š Memberi kebenaran Gaya sepenuhnya kepada orang LAISSEZ FAIRE bawahannya. .

memastikan pekerjanya menurut arahannya memimpin berdasarkan kebolehannya serta mengamalkan pemberian atau penarikan ganjaran dan hukuman Demokratik menggalakkan keterlibatan semua ahlinya dalam kerja dan pembuatan keputusan. positif.3 gaya asas seseorang pemimpin menggunakan kuasanya: 1. ‡ ‡ Autokratik seorang yang dogmatik. walaupun keputusan utama masih ditanggannya 2. ‡ .

Pemimpin hanya memberi panduan dan maklumat kerja. manakala perkerja menentukan matlamat mereka tersendiri dan cara-cara mencapainya. ‡ . Laissez-faire ‡ mempunyai kepemimpinan yang memberikan sepenuh kebebasan kepada para pekerjanya mengendalikan kerja mereka.3.

SIFAT DAN FUNGSI PEMIMPIN Peranan yang perlu dimainkan oleh pemimpin: ‡ Menjadi role model ‡ Membuat satu mekanisma untuk mendapatkan tindakbalas daripada pekerja ‡ Melantik kakitangan senior sebagai ketua bahagian informasi ‡ Menggalakan penglibatan ketua IT dalam pembuatan keputusan .

KUASA DAN KEPIMPINAN kepemimpinan ialah pengaruh seseorang ke atas orang lain yang menjadi pengikutnya akur. 1. Kuasa Paksaan 4.2 Kemahiran Teknikal 5. Kuasa Pakar 5. Semakin banyak pembolehubah yang terdapat di dalam organisasi. Kuasa Sah (Legitimate Power) 2.3 Kemahiran perhubungan manusia . semakin banyak pengaruh yang diperlukan.1 Kemahiran Konseptual 5. Kuasa Rujukan (Referent Power) 5. Kuasa Ganjaran 3.

2. 4. .Kesan Penggunaan Kuasa Ke Atas Organisasi dan Orang Bawahan 1. 5. Kuasa sah bersama-sama dengan kuasa pakar didapati mempunyai kesan yang besar ke atas kepatuhan orangorang bawahan. Kuasa paksaan mendorong ke arah penentangan yang kuat dibandingkan dengan kuasa ganjaran. 3. Terdapat perkaitan yang tinggi di antara kuasa pakar dengan kepuasan dan prestasi orang bawahan. Pemimpin yang menggunakan kuasa ganjaran lebih diminati berbanding dengan pemimpin yang menggunakan kuasa paksaan. Orang-orang bawahan akan lebih patuh jika dendaan yang diterima itu berat.

9. 7.Pemimpin yang berkesan banyak bergantung kepada kuasa pakar dan kuasa rujukan untuk mempengaruhi orang bawahan. dan perkaitan dengan kriteria keberkesanan adalah lebih kepada perkaitan yang negatif atau tidak signifikan. . 10. Kuasa rujukan mempunyai kesan yang besar ke atas kepatuhan orang bawahan dan prestasi organisasi. Kuasa paksaan ialah yang paling lemah untuk membuat kakitangan menurut perintah dan mempunyai kaitan secara negatif dengan keberkesanan. 8. ganjaran dan paksaan didapati tidak tekal. Kuasa pakar dan kuasa rujukan mempunyai perkaitan positif dengan kepuasan dan prestasi orang bawahan.6. Dapatan kajian tentang kuasa sah.

7 Taktik Sah 5.8 Taktik Tekanan .Tektik Seorang Pemimpin yang boleh mempengaruhi orang bawahan 5.1 Tektik Pujukan Rasional 5.4 Taktik Berbuat Baik (Ingratiation Tactics) 5.3 Taktik Perundingan 5.2 Taktik Daya tarikan yang memberikan inspirasi 5.5 Taktik Daya Tarikan Peribadi 5.6 Taktik Pertukaran 5.

Sifat-sifat fizikal seperti saiz badan. 3. o Penguasaan (dominas) o Keyakinan kendiri o Berorientasi Pencapaian (Achievement Oriented) o Bertanggungjawab o Bertenaga . perawakan didapati tidak berkait dengan keberkesanan dan kemunculan kepemimpinan. 1. umur. berat badan. 2. Kecerdasan dan kepemimpinan didapati ada perkaitan tetapi kecerdasan semata-mata adalah bukan faktor tunggal yang menentukan kejayaan kepimpinan. jantina.faktor yang penting yang berupaya mempengaruhi orang bawahannya. Personaliti seseorang dikatakan berkait rapat dengan keberkesanan dan kemunculan pemimpin.

o Pengawasan kendiri (self-monitoring) o Lokus Kawalan (Locus of Control) o Kesabaran Kepada Kekaburan (Tolerance of Ambiguity) o Penyesuaian o Suka bergaul/ramah o Dapat diterima .

4. Merendah diri . Kebolehan berkomunikasi dengan berkesan 5. Bermotivasi tinggi dan berfikiran strategik 6. Mengamalkan gaya kepimpinan karismatik 7.

mengutamakan piawaian operasi agar menjurus ke arah pencapaian matlamat organisasi Sebagai keibubapaan / pemberian intensif -penghargaan kepada yang sepatutnya Sebagai penyokong / penggalak peningkatan profesionalisme .MOTIVASI DAN PERANAN PEMIMPIN Sebagai penyelia / penilai -memastikan objektif organisasi tercapai Sebagai pemantau kejayaan produk / perkhidmatan .sebagai tanda sokongan atas usaha pengikut dalam memajukan apa yang diusahakan .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful