UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

UHF 6033: DYNAMICS of LEADERSHIP
DISEDIAKAN OLEH ;
SUPIAN BIN HASHIM - MP101302 NORLELA BINTI MAT AKHIR - MP101318 MONA LIZA BINTI NEK MAT - MP101266 W.NOR ASEKIN BINTI W.HUSSAIN - MP101267 ASSOCIATE PROFESSOR DR. YUSOF BOON

PERHUBUNGAN ANTARA PEMIMPIN DAN PENGIKUT

PERHUBUNGAN ANTARA PEMIMPIN DAN PENGIKUT 

PENGENALAN KONSEP DAN TEORI KEPIMPINAN GAYA KEPIMPINAN SIFAT DAN FUNGSI PEMIMPIN YANG MEMPENGARUHI PENGIKUT MOTIVASI DAN PERANAN PEMIMPIN

PENGENALAN

Definisi Kepemimpinan
i) Abdullah dan Ainon (1998) ± Kepemimpinan - tingkahlaku yang bertujuan untuk mempengaruhi orang lain supaya mereka sanggup dan secara sukarela melakukan apa yang dikehendaki oleh orang yang memimpin. Pemimpin - orang yang mempunyai keupayaan mendorong orang lain supaya patuh dengan secaraa rela hati iaitu tanpa tekanan paksaan.

Terjemahan« ´Satu proses bagaimana seseorang mempengaruhi orang lain untuk mengikutnya dalam mencapai matlamat organisasi dan memimpin organisasinya ke satu arah yang lebih bersatu padu.µ (Kenneth Boulding : 2005) .

nothing less.Kepimpinan adalah pengaruh ´The true measure of leadership is influence ² nothing more.µ (John C. Maxwell ² 2005) .

Pengaruh dan pengikut Tidak dinamakan seseorang itu pemimpin jika ia tidak ada pengikut .

. 1996) . Stogdill (1981) berkata. Pengaruh kepimpinan adalah amat penting dalam menentukan kejayaan sesebuah organisasi (Stodgill. 1974). kepimpinan ialah proses mempengaruhi secara tersusun kegiatankegiatan sesuatu kumpulan ke arah menentukan dan memenuhi matlamat organisasi atau kumpulan itu. Jadi. ³«.´ ( Fiedler dalam Razali Mat Zin. satu struktur kemahuan yang terselindung dalam diri pemimpin dan mempengaruhi gelagatnya dalam berbagai-bagai suasana kepimpinan. stail kepimpinan merujuk kepada keseragaman matlamat dan kemahuan pemimpin dalam suasana berlainan.Ralph M.

Kepemimpinan boleh dedefinisikan sebagai Satu proses bagaimanakah seseorang mempengaruhi orang lain untuk mengikutnya dalam mencapai matlamatmatlamat organisasi. .

Kepemimpinan adalah merupakan satu topik yang diminati kerana ia menyentuh kehidupan masyarakat dunia tanpa mengira budaya. Ia juga diminati kerana kepemimpinan membawa konotasi kuasa. sama ada dalam masyarakat primitif atau sebaliknya. kedinamikan dan kejayaan individu dalam lapangan masing-masing. .

.SIAPAKAH PEMIMPIN ? Pemimpin ialah orang-orang yang dipertanggungjawabkan untuk menjalankan tugastugas bagi kepentingan orang ramai.

Bertanya mana yang tidak faham/tidak jelas. Memahami senarai tugas dan dihayati. InsyaAllah apa yang dibuat akan menjadi ibadat. Niat mesti betul. Mendapatkan latihan khusus. terlatih. dengan itu akan lahir rasa yakin terhadap apa yang dibuat dan dilaksanakan.Ciri-ciri Pemimpin yang cekap. 3. 4. Mempunyai matlamat peribadi yang jelas. 2. berkualiti dan berkesan 1. .

kelemahan. Analisis kekuatan. 7. . peluang dan ancaman organisasi (SWOT). Bina Visi dan Misi yang difahami. dikongsi dan dihayati bersama warga organisasi.5. sebab yang dipimpin adalah manusia) 6. Bina hubungan baik dengan semua yang dipimpin (belajar memahami manusia.

w.´ . menambat hati umatnya bukan semata-mata dengan kata-kata. ³Sesungguhnya engkau (wahai Muhammad) mempunyai akhlak yang sangat-sangat mulia.a.9. lebih dari itu adalah dengan menunjukkan penghayatan moral serta teladan yang baik.Surah Al-Qalam : ayat 4 . Rasulullah s. Menghayati moral yang tinggi.

Ikhlas tanda tidak ikhlas : akan lahir kata-kata sumbang akan lahir geraklaku sumbang Integriti Buat sesuatu dengan betul walaupun tidak ada orang nampak 11.10. .

Memberi perangsang. . 16. penghargaan kepada mereka yang dipimpin. 17. 13. Berkomunikasi dengan berkesan. 14. Tidak berkira. Memenangi hati mereka yang dipimpin. Buang ego. 15. Menjana budaya kerja sepasukan. angkuh dan sombong.12.

.

CIRI-CIRI PEMIMPIN YANG BERKESAN Jiwa pemimpin mesti kuat Jiwa mesti berani Menguasai egoisme Bertanggungjawab Mesti boleh control orang. bukan kongkong orang .

KEMAMPUAN UNTUK MERANCANG 4. DAYA IMIGINASI 5.CIRI-CIRI PEMIMPIN YANG BERKESAN 1. KUASA PEMUTUS . BERPENGETAHUAN 3. SEMANGAT MENDORONG DIRI SENDIRI 2.

Keterbukaan ± bersifat terbuka dalam menerima dan memberi mesej yang berkaitan dengan perasaan. kebolehpercayaan dan harapan. Kepercayaan ± rasa yakin. tahap keyakinan diri dalam mempercayai seseorang berapa jumlah minimun risiko yang terlibat dalam mempercayai orang lain . berita buruk ataupun factor penting organisasi.

Kewibawaan ± kredibiliti.peka terhadaap emosi penyampai dan penerima . manusia berwibawa kepadaa sesuatu takat di mana ia boleh dipercayai Mendengar ± kemahiran untuk mendengar dan memberikan tindakbalas. Kepekaan emosi .

Percakapan tidak semestiya komunikasi memahami makna yang ingin disampaikan sama ada melalui verbal atau bukan verbal Menjadi contoh pendengar ± mempunyai kebolehan untuk mendengar dan pemahaman yang konsisten Pendengaran memerlukan empati ± kebolehan membuat bayangan atau tanggapan .

Pendengar yang aktif ± ± mendengar keseluruhan makna bertindakbalas kepada isyarat komunikasi Penanguhan penilaian ± tidak membuat penilaian awal .

PENCAPAIAN 2. PENGAGIHAN TUGAS 7. KEANGGOTAAN 4. KUASA 6.Hamphill dan Alvin E. INISIATIF 9.Goons membuat penyelidikan di OHIO STATE UNIVERSITY telah mengariskan 9 ciri kepimpinan yang berkesan 1. REPRESENTATIF 3. INTEGRASI . PENGHARGAAN 8. KOMUNIKASI 5.

Beriman 2. Memelihara kehormatan 7. Benar 9. Berjihad ke jalan Allah 8. Tidak membuat kerosakkan di bumi Allah 14. Tidak fasiq 15. Bersembahyang 4. Taat kepada Allah dan Rasul 11. Beramal soleh dan bersifat terpuji . Sabar 10. Bertaqwa 3. Menjauhkan diri dari segala macam kejahatan. Amanah 6.Sifat kepimpinan mengikut perspektif Islam 1. Menyuruh membuat kebaikkan dan menegah kemungkaran 12. 13. Adil 5.

SIAPAKAH PENGIKUT ? .

CIRI-CIRI PENGIKUT YANG BERKESAN ‡ Personaliti yang baik ± Pertuturan ± Penampilan ‡ Kemahiran interpesonal ± Hubungan baik ‡ Keterlibatan ± Mengambil bahagian secara aktif .

KONSEP DAN TEORI KEPIMPINAN Stogdill dan Bass (1990) ± beberapa konsep yang berkaitan dengan kepemimpinan: a) proses pembentukan kumpulan berkesan b) personality berkesan c) kemampuan untuk bekerjasama dan saling mempengaruhi d) pembentukan pengaruh e) kebolehan memujuk f) interaksi berkesan .

.Jaafar Muhammad (1992).Tiga konsep penting dalam definisi kepemimpinan: a) b) c) Ia melibatkan orang lain atau pihak lain pemimpin mempunyai autoriti untuk memberi arahan berkenaan kegiatan anggota kumpulan Boleh mempengaruhi pekerja melalui arahan yang dilaksanakan oleh mereka.

3 pendekatan teori-teori kepemimpinan: Teori berasaskan ciri kepemimpinan teori berasaskan kelakuan/gaya kepemimpinan ± sebelum 1968 Teori berasaskan situasi/kontingensi ± 1967 dan seterusnya .

. ‡ Tidak mengkaji pemimpin wanita dalam konteks µgreat man theories¶ ini.Great Man Theories ‡ Keluarga Di raja yang menjadi pemimpin adalah mereka yang dianggap sebagai lelaki yang hebat atau µgreat man¶ (lelaki yang kaya dan berstatus tinggi) ‡ Mereka memiliki status dan keturunan yang terhormat serta kaya-raya dan mempunyai hak-hak keistemewaan.

pemimpin menganggap bahawa secara keseluruhannya manusia bekerja untuk mendapatkan gaji/bayaran. bertanggungjawab dan menyumbang kepada pencapaian matlamat organisasi. mendapat kepercayaan. Mereka ingin menjadi produktif.pemimpin menganggap bahawa manusia bekerja untuk mendapatkan kepuasan peribadi. . Pekerja tidak bermotivasi dan pasif ‡ Teori Y .Teori X dan Teori Y ± oleh Douglas McGregor: ‡ Teori X .

Gaya kepimpinan yang mementingkan orang atau pekerja ( Human-oriented style ) . Gaya mementingkan kerja (Task oriented style ) 2.GAYA KEPIMPINAN 1.

STOGDILL (1974) dan LAWLER (1973).Berdasarkan YULK (1971). ianya telah menggariskan 3 cara kepimpinan: ‡ Gaya AUTORITARIAN ‡ š Menggunakan masa penuh dalam pentadbiran. . menekankan pengeluaran yang tinggi di dalam organisasi dan menganggap pekerja sebagai alat dalam mencapai matalamat organisasi.

š Sentiasa mengadakan perbincangan dengan orang bawahannya. . š Tidak menekankan atau menggunakan kuasa sepenuhnya. memberikan peluang kepada orang bawahannya untuk membuat sesuatu keputusan.Gaya DEMOKRATIK ‡ š Lebih bertimbang rasa.

‡ š Memberi kebenaran Gaya sepenuhnya kepada orang LAISSEZ FAIRE bawahannya. š Pemimpin sebegini bertindak sebagai penasihat atau pemimbing sahaja. . š Kepimpinan sebegini selalu diamalkan didalam organisasi yang keahliannya terdiri daripada ahli-ahli professional seperti UNIVERSITI.

walaupun keputusan utama masih ditanggannya 2. positif. memastikan pekerjanya menurut arahannya memimpin berdasarkan kebolehannya serta mengamalkan pemberian atau penarikan ganjaran dan hukuman Demokratik menggalakkan keterlibatan semua ahlinya dalam kerja dan pembuatan keputusan. ‡ .3 gaya asas seseorang pemimpin menggunakan kuasanya: 1. ‡ ‡ Autokratik seorang yang dogmatik.

3. Laissez-faire ‡ mempunyai kepemimpinan yang memberikan sepenuh kebebasan kepada para pekerjanya mengendalikan kerja mereka. ‡ . manakala perkerja menentukan matlamat mereka tersendiri dan cara-cara mencapainya. Pemimpin hanya memberi panduan dan maklumat kerja.

SIFAT DAN FUNGSI PEMIMPIN Peranan yang perlu dimainkan oleh pemimpin: ‡ Menjadi role model ‡ Membuat satu mekanisma untuk mendapatkan tindakbalas daripada pekerja ‡ Melantik kakitangan senior sebagai ketua bahagian informasi ‡ Menggalakan penglibatan ketua IT dalam pembuatan keputusan .

Kuasa Ganjaran 3. semakin banyak pengaruh yang diperlukan.3 Kemahiran perhubungan manusia .KUASA DAN KEPIMPINAN kepemimpinan ialah pengaruh seseorang ke atas orang lain yang menjadi pengikutnya akur. Kuasa Sah (Legitimate Power) 2. 1. Kuasa Pakar 5. Semakin banyak pembolehubah yang terdapat di dalam organisasi. Kuasa Paksaan 4. Kuasa Rujukan (Referent Power) 5.1 Kemahiran Konseptual 5.2 Kemahiran Teknikal 5.

Kuasa paksaan mendorong ke arah penentangan yang kuat dibandingkan dengan kuasa ganjaran. 5. Terdapat perkaitan yang tinggi di antara kuasa pakar dengan kepuasan dan prestasi orang bawahan. Orang-orang bawahan akan lebih patuh jika dendaan yang diterima itu berat. Pemimpin yang menggunakan kuasa ganjaran lebih diminati berbanding dengan pemimpin yang menggunakan kuasa paksaan. 3.Kesan Penggunaan Kuasa Ke Atas Organisasi dan Orang Bawahan 1. . Kuasa sah bersama-sama dengan kuasa pakar didapati mempunyai kesan yang besar ke atas kepatuhan orangorang bawahan. 2. 4.

6. 9. dan perkaitan dengan kriteria keberkesanan adalah lebih kepada perkaitan yang negatif atau tidak signifikan. 7.Pemimpin yang berkesan banyak bergantung kepada kuasa pakar dan kuasa rujukan untuk mempengaruhi orang bawahan. Kuasa paksaan ialah yang paling lemah untuk membuat kakitangan menurut perintah dan mempunyai kaitan secara negatif dengan keberkesanan. ganjaran dan paksaan didapati tidak tekal. Dapatan kajian tentang kuasa sah. 10. . 8. Kuasa pakar dan kuasa rujukan mempunyai perkaitan positif dengan kepuasan dan prestasi orang bawahan. Kuasa rujukan mempunyai kesan yang besar ke atas kepatuhan orang bawahan dan prestasi organisasi.

1 Tektik Pujukan Rasional 5.4 Taktik Berbuat Baik (Ingratiation Tactics) 5.2 Taktik Daya tarikan yang memberikan inspirasi 5.5 Taktik Daya Tarikan Peribadi 5.3 Taktik Perundingan 5.7 Taktik Sah 5.6 Taktik Pertukaran 5.8 Taktik Tekanan .Tektik Seorang Pemimpin yang boleh mempengaruhi orang bawahan 5.

3. o Penguasaan (dominas) o Keyakinan kendiri o Berorientasi Pencapaian (Achievement Oriented) o Bertanggungjawab o Bertenaga . 2. 1. Kecerdasan dan kepemimpinan didapati ada perkaitan tetapi kecerdasan semata-mata adalah bukan faktor tunggal yang menentukan kejayaan kepimpinan.faktor yang penting yang berupaya mempengaruhi orang bawahannya. Sifat-sifat fizikal seperti saiz badan. jantina. berat badan. umur. perawakan didapati tidak berkait dengan keberkesanan dan kemunculan kepemimpinan. Personaliti seseorang dikatakan berkait rapat dengan keberkesanan dan kemunculan pemimpin.

o Pengawasan kendiri (self-monitoring) o Lokus Kawalan (Locus of Control) o Kesabaran Kepada Kekaburan (Tolerance of Ambiguity) o Penyesuaian o Suka bergaul/ramah o Dapat diterima .

Bermotivasi tinggi dan berfikiran strategik 6. Mengamalkan gaya kepimpinan karismatik 7. Merendah diri .4. Kebolehan berkomunikasi dengan berkesan 5.

mengutamakan piawaian operasi agar menjurus ke arah pencapaian matlamat organisasi Sebagai keibubapaan / pemberian intensif -penghargaan kepada yang sepatutnya Sebagai penyokong / penggalak peningkatan profesionalisme .sebagai tanda sokongan atas usaha pengikut dalam memajukan apa yang diusahakan .MOTIVASI DAN PERANAN PEMIMPIN Sebagai penyelia / penilai -memastikan objektif organisasi tercapai Sebagai pemantau kejayaan produk / perkhidmatan .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful