UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

UHF 6033: DYNAMICS of LEADERSHIP
DISEDIAKAN OLEH ;
SUPIAN BIN HASHIM - MP101302 NORLELA BINTI MAT AKHIR - MP101318 MONA LIZA BINTI NEK MAT - MP101266 W.NOR ASEKIN BINTI W.HUSSAIN - MP101267 ASSOCIATE PROFESSOR DR. YUSOF BOON

PERHUBUNGAN ANTARA PEMIMPIN DAN PENGIKUT

PERHUBUNGAN ANTARA PEMIMPIN DAN PENGIKUT 

PENGENALAN KONSEP DAN TEORI KEPIMPINAN GAYA KEPIMPINAN SIFAT DAN FUNGSI PEMIMPIN YANG MEMPENGARUHI PENGIKUT MOTIVASI DAN PERANAN PEMIMPIN

PENGENALAN

Definisi Kepemimpinan
i) Abdullah dan Ainon (1998) ± Kepemimpinan - tingkahlaku yang bertujuan untuk mempengaruhi orang lain supaya mereka sanggup dan secara sukarela melakukan apa yang dikehendaki oleh orang yang memimpin. Pemimpin - orang yang mempunyai keupayaan mendorong orang lain supaya patuh dengan secaraa rela hati iaitu tanpa tekanan paksaan.

Terjemahan« ´Satu proses bagaimana seseorang mempengaruhi orang lain untuk mengikutnya dalam mencapai matlamat organisasi dan memimpin organisasinya ke satu arah yang lebih bersatu padu.µ (Kenneth Boulding : 2005) .

Kepimpinan adalah pengaruh ´The true measure of leadership is influence ² nothing more. nothing less.µ (John C. Maxwell ² 2005) .

Pengaruh dan pengikut Tidak dinamakan seseorang itu pemimpin jika ia tidak ada pengikut .

³«.Ralph M. Jadi. kepimpinan ialah proses mempengaruhi secara tersusun kegiatankegiatan sesuatu kumpulan ke arah menentukan dan memenuhi matlamat organisasi atau kumpulan itu. 1974). 1996) . satu struktur kemahuan yang terselindung dalam diri pemimpin dan mempengaruhi gelagatnya dalam berbagai-bagai suasana kepimpinan. stail kepimpinan merujuk kepada keseragaman matlamat dan kemahuan pemimpin dalam suasana berlainan. Pengaruh kepimpinan adalah amat penting dalam menentukan kejayaan sesebuah organisasi (Stodgill.´ ( Fiedler dalam Razali Mat Zin. Stogdill (1981) berkata..

.Kepemimpinan boleh dedefinisikan sebagai Satu proses bagaimanakah seseorang mempengaruhi orang lain untuk mengikutnya dalam mencapai matlamatmatlamat organisasi.

kedinamikan dan kejayaan individu dalam lapangan masing-masing.Kepemimpinan adalah merupakan satu topik yang diminati kerana ia menyentuh kehidupan masyarakat dunia tanpa mengira budaya. Ia juga diminati kerana kepemimpinan membawa konotasi kuasa. . sama ada dalam masyarakat primitif atau sebaliknya.

.SIAPAKAH PEMIMPIN ? Pemimpin ialah orang-orang yang dipertanggungjawabkan untuk menjalankan tugastugas bagi kepentingan orang ramai.

Bertanya mana yang tidak faham/tidak jelas. 2. dengan itu akan lahir rasa yakin terhadap apa yang dibuat dan dilaksanakan. Memahami senarai tugas dan dihayati. Mempunyai matlamat peribadi yang jelas. Mendapatkan latihan khusus.Ciri-ciri Pemimpin yang cekap. terlatih. 4. berkualiti dan berkesan 1. . InsyaAllah apa yang dibuat akan menjadi ibadat. 3. Niat mesti betul.

dikongsi dan dihayati bersama warga organisasi. Bina Visi dan Misi yang difahami. Bina hubungan baik dengan semua yang dipimpin (belajar memahami manusia. 7. peluang dan ancaman organisasi (SWOT). . Analisis kekuatan. sebab yang dipimpin adalah manusia) 6. kelemahan.5.

´ .a. Menghayati moral yang tinggi. menambat hati umatnya bukan semata-mata dengan kata-kata.w. Rasulullah s.9.Surah Al-Qalam : ayat 4 . lebih dari itu adalah dengan menunjukkan penghayatan moral serta teladan yang baik. ³Sesungguhnya engkau (wahai Muhammad) mempunyai akhlak yang sangat-sangat mulia.

. Ikhlas tanda tidak ikhlas : akan lahir kata-kata sumbang akan lahir geraklaku sumbang Integriti Buat sesuatu dengan betul walaupun tidak ada orang nampak 11.10.

17.12. . 15. Menjana budaya kerja sepasukan. Memberi perangsang. Buang ego. Memenangi hati mereka yang dipimpin. angkuh dan sombong. 14. penghargaan kepada mereka yang dipimpin. 13. Tidak berkira. Berkomunikasi dengan berkesan. 16.

.

CIRI-CIRI PEMIMPIN YANG BERKESAN Jiwa pemimpin mesti kuat Jiwa mesti berani Menguasai egoisme Bertanggungjawab Mesti boleh control orang. bukan kongkong orang .

SEMANGAT MENDORONG DIRI SENDIRI 2. DAYA IMIGINASI 5.CIRI-CIRI PEMIMPIN YANG BERKESAN 1. BERPENGETAHUAN 3. KUASA PEMUTUS . KEMAMPUAN UNTUK MERANCANG 4.

Keterbukaan ± bersifat terbuka dalam menerima dan memberi mesej yang berkaitan dengan perasaan. berita buruk ataupun factor penting organisasi. kebolehpercayaan dan harapan. tahap keyakinan diri dalam mempercayai seseorang berapa jumlah minimun risiko yang terlibat dalam mempercayai orang lain . Kepercayaan ± rasa yakin.

manusia berwibawa kepadaa sesuatu takat di mana ia boleh dipercayai Mendengar ± kemahiran untuk mendengar dan memberikan tindakbalas.Kewibawaan ± kredibiliti. Kepekaan emosi .peka terhadaap emosi penyampai dan penerima .

Percakapan tidak semestiya komunikasi memahami makna yang ingin disampaikan sama ada melalui verbal atau bukan verbal Menjadi contoh pendengar ± mempunyai kebolehan untuk mendengar dan pemahaman yang konsisten Pendengaran memerlukan empati ± kebolehan membuat bayangan atau tanggapan .

Pendengar yang aktif ± ± mendengar keseluruhan makna bertindakbalas kepada isyarat komunikasi Penanguhan penilaian ± tidak membuat penilaian awal .

KOMUNIKASI 5. KEANGGOTAAN 4. PENGHARGAAN 8. REPRESENTATIF 3. KUASA 6.Hamphill dan Alvin E. INISIATIF 9. PENCAPAIAN 2. PENGAGIHAN TUGAS 7. INTEGRASI .Goons membuat penyelidikan di OHIO STATE UNIVERSITY telah mengariskan 9 ciri kepimpinan yang berkesan 1.

Amanah 6. Beramal soleh dan bersifat terpuji . Adil 5. Sabar 10. Menyuruh membuat kebaikkan dan menegah kemungkaran 12. 13. Tidak fasiq 15. Beriman 2. Tidak membuat kerosakkan di bumi Allah 14. Taat kepada Allah dan Rasul 11. Memelihara kehormatan 7. Menjauhkan diri dari segala macam kejahatan. Benar 9. Bersembahyang 4. Bertaqwa 3. Berjihad ke jalan Allah 8.Sifat kepimpinan mengikut perspektif Islam 1.

SIAPAKAH PENGIKUT ? .

CIRI-CIRI PENGIKUT YANG BERKESAN ‡ Personaliti yang baik ± Pertuturan ± Penampilan ‡ Kemahiran interpesonal ± Hubungan baik ‡ Keterlibatan ± Mengambil bahagian secara aktif .

KONSEP DAN TEORI KEPIMPINAN Stogdill dan Bass (1990) ± beberapa konsep yang berkaitan dengan kepemimpinan: a) proses pembentukan kumpulan berkesan b) personality berkesan c) kemampuan untuk bekerjasama dan saling mempengaruhi d) pembentukan pengaruh e) kebolehan memujuk f) interaksi berkesan .

Jaafar Muhammad (1992).Tiga konsep penting dalam definisi kepemimpinan: a) b) c) Ia melibatkan orang lain atau pihak lain pemimpin mempunyai autoriti untuk memberi arahan berkenaan kegiatan anggota kumpulan Boleh mempengaruhi pekerja melalui arahan yang dilaksanakan oleh mereka. .

3 pendekatan teori-teori kepemimpinan: Teori berasaskan ciri kepemimpinan teori berasaskan kelakuan/gaya kepemimpinan ± sebelum 1968 Teori berasaskan situasi/kontingensi ± 1967 dan seterusnya .

Great Man Theories ‡ Keluarga Di raja yang menjadi pemimpin adalah mereka yang dianggap sebagai lelaki yang hebat atau µgreat man¶ (lelaki yang kaya dan berstatus tinggi) ‡ Mereka memiliki status dan keturunan yang terhormat serta kaya-raya dan mempunyai hak-hak keistemewaan. . ‡ Tidak mengkaji pemimpin wanita dalam konteks µgreat man theories¶ ini.

pemimpin menganggap bahawa manusia bekerja untuk mendapatkan kepuasan peribadi. Mereka ingin menjadi produktif.Teori X dan Teori Y ± oleh Douglas McGregor: ‡ Teori X . . Pekerja tidak bermotivasi dan pasif ‡ Teori Y . bertanggungjawab dan menyumbang kepada pencapaian matlamat organisasi. mendapat kepercayaan.pemimpin menganggap bahawa secara keseluruhannya manusia bekerja untuk mendapatkan gaji/bayaran.

Gaya mementingkan kerja (Task oriented style ) 2.GAYA KEPIMPINAN 1. Gaya kepimpinan yang mementingkan orang atau pekerja ( Human-oriented style ) .

ianya telah menggariskan 3 cara kepimpinan: ‡ Gaya AUTORITARIAN ‡ š Menggunakan masa penuh dalam pentadbiran. menekankan pengeluaran yang tinggi di dalam organisasi dan menganggap pekerja sebagai alat dalam mencapai matalamat organisasi. .Berdasarkan YULK (1971). STOGDILL (1974) dan LAWLER (1973).

. š Tidak menekankan atau menggunakan kuasa sepenuhnya. š Sentiasa mengadakan perbincangan dengan orang bawahannya. memberikan peluang kepada orang bawahannya untuk membuat sesuatu keputusan.Gaya DEMOKRATIK ‡ š Lebih bertimbang rasa.

š Kepimpinan sebegini selalu diamalkan didalam organisasi yang keahliannya terdiri daripada ahli-ahli professional seperti UNIVERSITI.‡ š Memberi kebenaran Gaya sepenuhnya kepada orang LAISSEZ FAIRE bawahannya. . š Pemimpin sebegini bertindak sebagai penasihat atau pemimbing sahaja.

3 gaya asas seseorang pemimpin menggunakan kuasanya: 1. ‡ . walaupun keputusan utama masih ditanggannya 2. memastikan pekerjanya menurut arahannya memimpin berdasarkan kebolehannya serta mengamalkan pemberian atau penarikan ganjaran dan hukuman Demokratik menggalakkan keterlibatan semua ahlinya dalam kerja dan pembuatan keputusan. ‡ ‡ Autokratik seorang yang dogmatik. positif.

Laissez-faire ‡ mempunyai kepemimpinan yang memberikan sepenuh kebebasan kepada para pekerjanya mengendalikan kerja mereka. manakala perkerja menentukan matlamat mereka tersendiri dan cara-cara mencapainya. Pemimpin hanya memberi panduan dan maklumat kerja. ‡ .3.

SIFAT DAN FUNGSI PEMIMPIN Peranan yang perlu dimainkan oleh pemimpin: ‡ Menjadi role model ‡ Membuat satu mekanisma untuk mendapatkan tindakbalas daripada pekerja ‡ Melantik kakitangan senior sebagai ketua bahagian informasi ‡ Menggalakan penglibatan ketua IT dalam pembuatan keputusan .

Kuasa Sah (Legitimate Power) 2. semakin banyak pengaruh yang diperlukan.2 Kemahiran Teknikal 5.KUASA DAN KEPIMPINAN kepemimpinan ialah pengaruh seseorang ke atas orang lain yang menjadi pengikutnya akur. Kuasa Rujukan (Referent Power) 5. Kuasa Pakar 5.3 Kemahiran perhubungan manusia . Kuasa Paksaan 4. Kuasa Ganjaran 3.1 Kemahiran Konseptual 5. 1. Semakin banyak pembolehubah yang terdapat di dalam organisasi.

Kuasa sah bersama-sama dengan kuasa pakar didapati mempunyai kesan yang besar ke atas kepatuhan orangorang bawahan. Pemimpin yang menggunakan kuasa ganjaran lebih diminati berbanding dengan pemimpin yang menggunakan kuasa paksaan. 2. Terdapat perkaitan yang tinggi di antara kuasa pakar dengan kepuasan dan prestasi orang bawahan. 4. Orang-orang bawahan akan lebih patuh jika dendaan yang diterima itu berat. Kuasa paksaan mendorong ke arah penentangan yang kuat dibandingkan dengan kuasa ganjaran. 5. .Kesan Penggunaan Kuasa Ke Atas Organisasi dan Orang Bawahan 1. 3.

Kuasa rujukan mempunyai kesan yang besar ke atas kepatuhan orang bawahan dan prestasi organisasi. Dapatan kajian tentang kuasa sah. 9. dan perkaitan dengan kriteria keberkesanan adalah lebih kepada perkaitan yang negatif atau tidak signifikan. ganjaran dan paksaan didapati tidak tekal. 10. Kuasa pakar dan kuasa rujukan mempunyai perkaitan positif dengan kepuasan dan prestasi orang bawahan. .Pemimpin yang berkesan banyak bergantung kepada kuasa pakar dan kuasa rujukan untuk mempengaruhi orang bawahan. 7. 8.6. Kuasa paksaan ialah yang paling lemah untuk membuat kakitangan menurut perintah dan mempunyai kaitan secara negatif dengan keberkesanan.

7 Taktik Sah 5.6 Taktik Pertukaran 5.8 Taktik Tekanan .Tektik Seorang Pemimpin yang boleh mempengaruhi orang bawahan 5.5 Taktik Daya Tarikan Peribadi 5.1 Tektik Pujukan Rasional 5.2 Taktik Daya tarikan yang memberikan inspirasi 5.3 Taktik Perundingan 5.4 Taktik Berbuat Baik (Ingratiation Tactics) 5.

o Penguasaan (dominas) o Keyakinan kendiri o Berorientasi Pencapaian (Achievement Oriented) o Bertanggungjawab o Bertenaga . Personaliti seseorang dikatakan berkait rapat dengan keberkesanan dan kemunculan pemimpin.faktor yang penting yang berupaya mempengaruhi orang bawahannya. 1. jantina. berat badan. perawakan didapati tidak berkait dengan keberkesanan dan kemunculan kepemimpinan. umur. Kecerdasan dan kepemimpinan didapati ada perkaitan tetapi kecerdasan semata-mata adalah bukan faktor tunggal yang menentukan kejayaan kepimpinan. Sifat-sifat fizikal seperti saiz badan. 3. 2.

o Pengawasan kendiri (self-monitoring) o Lokus Kawalan (Locus of Control) o Kesabaran Kepada Kekaburan (Tolerance of Ambiguity) o Penyesuaian o Suka bergaul/ramah o Dapat diterima .

4. Kebolehan berkomunikasi dengan berkesan 5. Mengamalkan gaya kepimpinan karismatik 7. Merendah diri . Bermotivasi tinggi dan berfikiran strategik 6.

mengutamakan piawaian operasi agar menjurus ke arah pencapaian matlamat organisasi Sebagai keibubapaan / pemberian intensif -penghargaan kepada yang sepatutnya Sebagai penyokong / penggalak peningkatan profesionalisme .sebagai tanda sokongan atas usaha pengikut dalam memajukan apa yang diusahakan .MOTIVASI DAN PERANAN PEMIMPIN Sebagai penyelia / penilai -memastikan objektif organisasi tercapai Sebagai pemantau kejayaan produk / perkhidmatan .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful