Bioqos Kotoron Sopi.

Sumber Fnerqi Alternotif Hoso Bepon ŵ

WTS^WZYW_SSZ
LLM8Ak ÞLNGL5AnAN
LAÞCkAN ÞkAk1Lk kLkIA LAÞANGAN (ÞkL) kLLA5 k
MA1A ÞLLAIAkAN 8ICLCGI
5MA Neger| 8 ¥ogyakarta
1ahun A[aran 2009/2010


C|ehť

1Ŧ uebl krlsna normasarl (11)Ŧ 3Ŧ llrman Aaena kurnlanLo (14)Ŧ
nlS (8133)

nlS (8136)
2Ŧ lalz 8ahman (13)Ŧ 4Ŧ lrlska ÞuLrl Avunda (13)Ŧ
nlS (8133) nlS (8137)

3Ŧ ?anuarv AkLlfanl 8Ŧ SŦ (29)Ŧ
nlS (8131)
Bioqos Kotoron Sopi. Sumber Fnerqi Alternotif Hoso Bepon Ŷ

kaLa ÞenaanLar
kA1A ÞLNGAN1Ak

Assa|amu'a|a|kumŦ WrŦ WbŦ

Inna hamda ||||ahţ seaala pu[l kaml pan[aLkan kehadlraL Allah SW1 vana senanLlasa
mamberlkan peLun[uk serLa mellmpahkan berkaL dan rahmaLŴnvaţ sehlnaaa laporan lnl dapaL
dlselesalkan denaan [udulť
" 8|ogas kotoran 5ap|ţ 5umber Lnerg| A|ternat|f Masa Depan"
karva lnl dlsusun dalam ranaka unLuk menvelesalkan Luaas ÞrakLek ker[a Lapanaan (ÞkL)
vana dlselenaaarakan pada Lanaaal 23 lebruarl 2010ţ khususnva unLuk maLa pela[aran 8loloalŦ
ualam penvelesalan karva lnl penulls mendapaL banLuan darl berbaaal plhakţ unLuk lLu kaml
menaucapkan Lerlma kaslh kepada ť
1Ŧ 8apak ursŦ PŦ Marvanaţ MŦMŦ selaku kepala SMA neaerl 8 ?oavakarLaţ vana Lelah
memberlkan kesempaLan kepada kaml akan LerclpLanva kreaLlvlLas sehlnaaa kaml mendapaL
dukunaan penuhŦ
2Ŧ 8apak SurlpLoţ SŦÞdŦ beserLa dewan auruţ selaku pemblmblnaţ vana senanLlasa memberlkan
masukan dan doronaan kepada kaml sehlnaaa kaml dapaL menvelesalkan laporan lnlŦ
3Ŧ keluaraa kaml vana Lelah memberlkan dukunaan hlnaaa Lerselesalkannva laporan lnlŦ
4Ŧ kepada para narasumber vana kaml wawancaral keLlka kaml melaksanakan ÞrakLek ker[a
Lapanaan (ÞkL) pada Lanaaal 23 lebruarl 2010ţ dl daerah kulon ÞroaoŦ
3Ŧ Semua plhak vana Lelah memberlkan banLuan vana Lldak dapaL dlsebuLkan saLu per saLuŦ


Bioqos Kotoron Sopi. Sumber Fnerqi Alternotif Hoso Bepon ŷ

Akhlr kaLaţ laporan lnl LenLu memlllkl banvak kekuranaanţ unLuk lLu seaala krlLlk dan saran
vana berslfaL membanaun kaml harapkan auna menvempurnakan karva kamlŦ Parapan kamlţ
semoaa laporan lnl dapaL bermanfaaL baal klLa semuaŦ AmleoŦ
Wassa|amu'a|a|kumŦ WrŦ WbŦ

?oavakarLa 13 Aprll 2010

ÞenellLl


Bioqos Kotoron Sopi. Sumber Fnerqi Alternotif Hoso Bepon Ÿ

uafLar lsl
DAI1Ak I5I

Palaman
Palaman !udul ŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦ l
Lembar Þenaesahan ŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦ ll
kaLa ÞenaanLar ŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦ lll
uafLar lsl ŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦ lv
uafLar Lamplran ŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦ v
8A8 l ÞLnuAPuLuAn
AŦ LaLar 8elakana Masalah ŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦ 1
8Ŧ 8aLasan Masalah ŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦ 2
CŦ 1u[uan ÞenellLlan ŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦ 2
uŦ ManfaaL ÞenellLlan ŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦ 2
8A8 ll uasar 1eorl
AŦ Sampah ŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦ 4
8Ŧ Cambaran Wllavah ÞenellLlan ŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦ 4
CŦ 1ernak ŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦ 3
8A8 lll uruLan ker[a
AŦÞenaumpulan uaLa ŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦ 7
8ŦAnallsls uaLa ŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦ 7
CŦ keslmpulan ŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦ 7
LAMÞl8An ŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦ 7
uAl1A8 ÞuS1AkA ŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦ 7Bioqos Kotoron Sopi. Sumber Fnerqi Alternotif Hoso Bepon Ź

Þendahuluan
ÞLNDAnULUAN

AŦ Latar 8e|akang
Masalah eneral vana klan harl klan menakhawaLlrkan Lelah men[adl permasalahan
alobalŦ 1ak dapaL dlpunaklrlţ eneral merupakan kebuLuhan absoluL baal manuslaŦ Lneral vana
klLa nlkmaLl saaL lnl berasal darl sumber dava alaml vana Lelah dlsedlakan alam secara cumaŴ
cumaŦ Lampuţ klpasţ kulkasţ ACţ 1vţ mobllţ moLor adalah sedlklL conLoh darl baranaŴbarana
kebuLuhan manusla vana memanfaaLkan eneralŦ 1ak sebandlna denaan proses pembuaLannva
vana lamaţ pemanfaaLan eneral oleh manusla vana serakah menvebabkan persedlaan eneral klnl
semakln menlplsŦ 8erdasarkan hasll ka[lan ueparLemen Lneral dan Sumber uava Mlneral (LSuM)
LenLana kondlsl eneral dl lndoneslaţ [lka Lldak ada eksplorasl baruţ menuruL kalkulasl LSuM
cadanaan mlnvak klLa hanva cukup unLuk 18 Lahun laalŦ Cas 60 Lahun dan baLu bara 130 Lahun
(kCMÞASţ 2003)Ŧ
upavaŴupava penahemaLan eneral lLu sendlrl sebenarnva Lelah dlaalakkan se[ak lamaŦ Akan
LeLapl selrlna denaan menlnakaLnva [umlah penduduk dunla vana dapaL dlkaLakan cukup
slanlflkanţ Lerleblh laal dl neaaraŴneaara berkembana seprLl dl lndoneslaţ upava penahemaLan
eneral vana dllakukan klranva belum sebandlna konsumsl vana dllakukan masvarakaLnvaŦ Maka
lazlmlah [lka penaaunaan eneral cenderuna menlnakaLŦ ConLoh kecllnva adalah mlnvak bumlŦ
8erallh darl krlsls eneralţ saLu momok laln vana menahaLul kebanvakan masvarakaL dunla
adalah permasalahan llmbahŦ uenaan adanva modernlsasl Leknoloal vana saaL lnl Lampak
berkembana pesaLţ produksl llmbah balk lLu llmbah rumah Lanaaaţ llmbah pabrlk maupun
llmbahŴllmbah laln vana berbahava muLlak akan menlnakaLŦ ualam [anaka wakLu LerLenLu
llmbahŴllmbah LersebuL nanLlnva akan membawa se[uLa dampak neaaLlf baal kelesLarlan alam
Lerleblh laal baal kelanasunaan hldup manuslaŦ uampak neaaLlf vana dapaL klLa rasakan saaL lnl
mlsalnva sa[a Llmbulnva poluslţ penvaklLţ bencana alam dl berbaaal wllavahţ dan vana leblh
parahnva laal adalah Llmbulnva pemanasan alobal vana seperLl saaL lnl sedana mlooŦ
Cleh sebab lLuţ salah saLu upava efekLlf vana dapaL klLa lakukan unLuk menekan la[u
penlnakaLan dua masalah dl aLas klranva adalah denaan mencarl sumber eneral alLernaLlf vana
ramah llnakunaanŦ ?ana pallna murah unLuk skala rumah Lanaaa serLa peLernakan adalah
denaan bloaasŦ Þroses pembuaLan bloaas vana Lldak rumlLţ dapaL dllbaraLkan bak perlbahasa
sekall davuna duaŴLlaa pulau LerlampaulŦ ArLlnvaţ denaan menaaunakan bloaas dampak darl bau
vana Lldak sedap vana dlLlmbulkan darl llmbah rumah Lanaaa dan darl llmbah koLoran hewan
Lernak akan dapaL sekallaus LeraLaslŦ Selaln lLuţ zaL slsa pembuaLan bloaas pun dapaL
dlmanfaaLkan sebaaal pupuk oraanlkŦ


Bioqos Kotoron Sopi. Sumber Fnerqi Alternotif Hoso Bepon ź

8Ŧ 8atasan Masa|ah
?ana men[adl pokok bahasan dalam laporan lnl adalah bloaas sebaaal sumber eneral
alLernaLlf vana merakvaLŦ MerakvaL dl slnl dapaL dlarLlkan mudah unLuk dlaunakan serLa Lldak
membuLuhkan blava vana mahal unLuk membuaLnvaŦ Þenaambllan sampel dllakukan dl seklLar
kawasan konservasl Crana uLanţ ÞerbuklLan Menorehţ kulon Þroaoţ ?oavakarLa vana mavorlLas
masvarakaLnva memlllkl hewan Lernak saplŦ Cleh karena lLuţ fokus bahasan bloaas semula akan
kaml baLasl laal men[adl bloaas koLoran saplŦ

Ŧ kumusan Masa|ah
1Ŧ Apa keunaaulan bloaas koLoran sapl?
2Ŧ 8aaalmana cara pembuaLan bloaas koLoran sapl?
3Ŧ 8aaalmana prlnslp ker[a lnsLalasl bloaas koLoran sapl?
4Ŧ 8aaalmana dampak keberadaan bloaas koLoran sapl baal kehldupan manusla?
3Ŧ 8aaalmana dampak keberadaan lnsLalasl bloaas koLoran sapl Lerhadap kelesLarlan
llnakunaan?
6Ŧ lakLor apa vana dapaL mempenaaruhl opLlmallsasl bloaas koLoran sapl?

DŦ 1u[uan
Laporan lnl dlbuaL berLu[uan unLukť
1Ŧ MenaeLahul keunaaulan bloaas koLoran saplŦ
2Ŧ MenaeLahul cara pembuaLan bloaas koLoran saplŦ
3Ŧ MenaeLahul prlnslp ker[a lnsLalasl bloaas koLoran saplŦ
4Ŧ MenaeLahul dampak keberadaan bloaas koLoran sapl baal kehldupan manuslaŦ
3Ŧ MenaeLahul dampak keberadaan bloaas koLoran sapl Lerhadap kelesLarlan
llnakunaanŦ
6Ŧ MenaeLahul fakLorŴfakLor vana dapaL mempenaaruhl opLlmallsasl bloaas koLoran
saplŦ

LŦ Manfaat
Adapun manfaaL darl laporan lnlţ anLara lalnť
1Ŧ Secara prakLls
Sebaaal salah saLu upava unLuk menanaaulanal permasalahan llmbahŦ
Sebaaal sLraLeal efekLlf unLuk menahadapl krlsls eneralŦ
Memberlkan lnformasl kepada khalavak luas menaenal sumber eneral
alLernaLlf bloaas koLoran saplŦ
Men[abarkan lnformasl menaenal halŴhal vana berkalLan denaan bloaas
koLoran saplŦ
Sebaaal bahan acuan penellLlan baal plhakŴplhak LerkalL dan lembaaa
berkepenLlnaan lalnnvaŦ
8aal penellLlţ vaknl unLuk menambah wawasan menaenal upavaŴupava
penahemaLan eneralŤ upavaŴupava unLuk menahadapl permasalahan llmbah
dan halŴhal laln vana men[adlkannva sebuah pembahasan vana menarlkŦ
Bioqos Kotoron Sopi. Sumber Fnerqi Alternotif Hoso Bepon Ż


2Ŧ Secara LeorlLls
Sebaaal sumbanaan penellLlan khususnva dl bldana ekoloalŦ
Sebaaal sLudl kasus menaenal krlsls eneral khususnva dl bldana pencarlan
sumber eneral alLernaLlf vana merakvaL dan ramah llnakunaanŦ
Bioqos Kotoron Sopi. Sumber Fnerqi Alternotif Hoso Bepon %

uasar 1eorl
Dasar 1eor|

AŦ Þengert|an 8|ogas
8loaas aLau 8lomassa merupakan suaLu benLuk eneral alLernaLlf vana pallna slap unLuk
dlolah men[adl sumber eneral vana [umlahnva banvakţ berada dl seklLar klLa serLa ramah
llnakunaanŦ 1umbuhŴLumbuhanţ sampah oraanlk dan koLoran hewan dapaL menahasllkan bloaas
vana blsa dlmanfaaLkan sebaaal sumber eneral penaaanLl mlnvakţ aasţ kavu bakar dan baLu baraŦ
8loaas merupakan sumber eneral vana blsa dlperbarul (eoewoe) sehlnaaa Lldak perlu ada
kekhawaLlran akan semakln menlplsnva persedlaan sumber eneralŦ (nurandanlţ 2008)Ŧ
8loaas adalah aas vana berasal darl penauralan bahanŴbahan oraanlk denaan banLuan
bakLerl pada proses anaerob (kedap cahava dan lanaka/non okslaen)Ŧ kandunaan bloaas adalah
60Ʒ CP
4
(MeLana)ţ 38Ʒ CC
2
(karbon ulokslda)ţ 2Ʒ campuran nlLroaen (n
2
)ţ Ckslaen (C
2

Pldroaen Sulflda (P
2
S)ţ Amonlak (nP
3
)ţ dan Pldroaen (P
2
)Ŧ (Anonlmţ2009)Ŧ
8loaas merupakan wu[ud laln darl pemafaaLan aas blomassaŦ 8loaas men[adl salah saLu
elLernaLlf eneral Lerbarukan vana sanaaL munakln dldeseLrallsaslkan hlnaaa pedesaanţ bahkan
ke rumahŴrumahŦMerupakan hasll fermenLasl darl koLoran oraanlk vana menahasllkan aas
meLan (CP
4
)Ŧ(8amaţ 2007)Ŧ
uarl Llaa penaerLlan dl aLas dapaL dlslmpulkan bahwa bloaas aLau blomassa merupakan
sumber eneral alLernaLlf vana berwu[ud aas penaaanLl aasţ kavu bakarţ dan baLu baraŤ berasal
darl penauralan LumbuhŴLumbuhanţ sampah oraanlk maupun koLoran hewan Lernak denaan
banLuan bakLerl meLhan serLa bakLerl asam pada proses anaerobŦ kandunaan bloaas anLara laln
Lerdlrl darlť 60Ʒ CP
4
(MeLana)ţ 38Ʒ CC
2
(karbon ulokslda)ţ 2Ʒ campuran nlLroaen (n
2
)ţ Ckslaen
(C
2
)ţ Pldroaen Sulflda (P
2
S)ţ Amonlak (nP
3
)ţ dan Pldroaen (P
2


8Ŧ 5e[arah 8|ogas
kebudavaan Meslrţ Chlnaţ dan 8oma kuno dlkeLahul Lelah memanfaaLkan aas alam lnl
(bloaas) denaan cara dlbakar unLuk menahasllkan panasŦ namunţ orana perLama vana
menaalLkan aas bakar lnl denaan proses pembusukan bahan savuran adalah Alesandro volLaţ
Lahun 1776Ŧ Sedanaakan Wllla Penrv pada Lahun 1806 menaldeLlflkasl aas vana dapaL Lerbakar
LersebuL sebaaal meLhan (CP
4
)Ŧ 8echam (1868)ţ Louls pasLeur dan 1appelner (1882)ţ
memeperllhaLkan asal mlkrobloloals darl pembeLukan meLhanŦ
Akhlr abad keŴ19 ada beberapa rlseL dalam bldana lnl dllakukan !erman dan Þerancls
melakukan rlseL beberapa unlL pembanaklL bloaas denaan memanfaaLkan llmbah perLanlan pada
masa anLara dua perana dunlaŦ Selama perana dunla ll banvak peLanl lnaarls dan benua Lropa
vana membuaL dlaesLer kecll unLuk menahasllkan bloaas vana dlaunakan unLuk menaaerakkan
Bioqos Kotoron Sopi. Sumber Fnerqi Alternotif Hoso Bepon %

LrakLorŦ karena haraa 88M semakln murah dan mudah unLuk mendapaLkannvaŦ Þada Lahun
1930Ŵan pemakalan bloaas dl Lropa dlLlnaaalkanŦ
ul neaaraŴneaara berkembana [uaa demlklan kareana haraa eneral vana murah dan selalu
LersedlaŦ Pal lnl merupakan LlLlk awal penvebab bloaas kurana berkembanaŦ
8loaas bukanlah Leknoloal baruŦ Se[umlah neaara Lelah menaapllkaslkannva puluhan Lahun
laluţ seperLl 8usla dan Amerlka SerlkaLŦ neaara vana populasl Lernaknva besarţ seperLl Amerlka
SerlkaLţ lndlaţ 1alwanţ Chlna dan korea Lelah memanfaaLkan koLoran Lernak sebaaal bahan baku
pembuaLan bahan bakarŦ ul benua Aslaţ lndla merupakan neaara pelopor dan penaauna eneral
bloaas se[ak maslh dl[a[ah lnaarlsŦ kealaLan produksl bloaas dl lndla dllakukan se[ak abad keŴ19Ŧ
AlaL pencerna anaeroblk perLama dl banaun dl lndla pada Lahun 1900Ŧ 8ahkan neaara LersebuL
memlllkl lembaaa khusus vana menellLl pemanfaaLan llmbah koLoran Lernak vana dlsebuL
AarlculLure 8esearch lnsLlLuLe dan Cobar Cas 8esearch SLaLlonŦ SemenLara dl neaara klLa baru
mulal menaadopsl Leknoloal pembuaLan bloaas awal Lahun 1970ŴanŦ
neaara berkembana lalnvaţ seperLl Chlnaţ llllplnaţ koreaţ 1alwan dan Þapua nualnl Lelah
melakukan berbaaal rlseL dan penaembaaan alaL pembanaklL aas blo denaan prlnslp vana samaţ
valLu menclpLakan alaL kedap udara denaan baalanŴ baalan pokok Lerdlrl aLas pencerna
(dlaesLer) lubana pemasukan bahan baku dan penaeluaran lumpur slsa hasll pencernaan serLa
plpa penvaluran aas meLhan dapaL dlaunakan unLuk menaaerakan Lurbln vana menahasllkan
eneral llsLrlkţ men[alankan kulkasţ mesln LeLasţ LrakLorţ dan mobllŦ Secara sederhana ţ aas
meLhan dapaL dlaunakan unLuk keperluan memasak dan peneranaan menaaunakan kompor aasţ
seperLl halnva LÞCŦ

Ŧ Gambaran Umum 8|ogas
1Ŧ k|as|f|kas| 8|ogas
8erdasarkan bahan pembuaLannva bloaas dapaL dlkelompokkan men[adl beberapa subŴ
kelompok uLamaţ valLuť
O 8loaas darl Lln[a
8erdasarkan penellLlan khollq dl pusaL ÞenellLlan llmu penaeLahuan dan
1eknoloal(ÞusplLek) Serpona 1anaerana !awa 8araLţ eneral Lerbarukan bloaas Lldak
hanva dapaL dlproduksl dl pedesaan denaan bahan baku llmbah oraanlk aLau
koLoran hewanţ LeLapl [uaa berpeluana dlaunakan dl wllavah perkoLaanŦ
8loaas dl perkoLaan blsa dldapaLkan melalul penaelolaan koLoran manusla
secara LerpaduŦ uarl 3Ŧ000 kepala keluaraa dl perkoLaan dapaL dlhasllkan 223 meLer
kublk bloaas aLau seLara denaan 103ţ3 ka elpl[l seLlap harlţ vana dapaL dlaunakan
unLuk memasak 207 keluaraaŦ
8loaas darl koLoran manusla dlhlLunaţ denaan asumsl 1 keluaraa Lerdlrl aLas
3 orana vana maslnaŴmaslna menahasllkan koLoran 0ţ3 klloaram per harlŦ uarl 3Ŧ000
keluaraa Lerkumpul 4Ŧ300 kaŦ SaLu klloaram koLoran manusla menahasllkan 0ţ03
meLer kublk bloaasŦ !adlţ LoLal blsa dlhasllkan 223 meLer kublk bloaasţ seLara denaan
103ţ3 ka elpl[l per harlŦBioqos Kotoron Sopi. Sumber Fnerqi Alternotif Hoso Bepon ŵŴ

O 8loaas brlkeL sampah
SeperLl vana dl[elaskan sebelumnvaŦ 8loaas [uaa blsa dl buaL darl llmbah
oraanlkŦ Mlsal darl brlkeL sampahŦ Lneral vaa pallna mudah dlclpLakan adalah brlkeL
sampahŦ 8ahan bakunva vana hanva sampah oraanlk seperLl kavuŴkavu slsa ţdaunŴ
daun kerlna ţ makanan slsa danţ kerLasŦ Cara pembuaLanva mlrlp pembuaLan aranaŦ
8ahanŴbahan lLu dlbakar sampal berbenLuk arana berwarna hlLam pekaLŦ
SaaL bara apl meraLa ke seluruh baalan bahanţ seaera dlslram alrŦ Pasll
berupa arana lLu dlLumbuk menaaunakan alaL penumbuk aLau marLllŦ kemudlan
dlLambahkan daunŴdaun Lanaman seaar vana lunak dan Llnaal kandunaan alrŦ
uaunŴdaunan lLu dapaL dlambll darl slsa sampah pasar aLau savuran seperLl
bavamţ kanakunaţ aLau sawl vana sudah LerbuanaŦ ÞersenLase komposlsl bahan
pembuaLan brlkeL oraanlk adalah 80Ʒ arana sampah oraanlk kerlna dan campuran
daun seaarŦ !adlţ blla dl campurkan 800 a sampah oraanlk membuLuhkan 200 a daun
seaarŦ SeLelah Lercampur raLaţ adonan dlceLak denaan ukuran dan benLuk sebaaal
brlkeLŦ 8rlkeL lLu dl[emur dl bawah slnar maLaharl sampal kerlna denaan cara
meleLakkan dan menaannakaLnva dl Lelapk LanaanŦ 8rlkeL kerlna Lerasa rlnaan dan
[elaaa dl permukaan Lldak Lerlalu menaoLorl Lelapak LanaanŦ
LanakahŴlanakah lLu dllakukan oleh waraa kampuna Þanoramţ ÞurwakarLaţ
!awa 8araLţauna membuaL bahan bakar kompor unLuk memasakŦ (vlnaţ 2008)Ŧ

O 8loaas darl llmbah Laploka
ÞenahemaLan eneral llsLrlk maupun fosll denaan memanfaaLkan llmbah
secara besarŴbesaran dllakukan 8udl Acld !ava 1bk dl Wav Abunaţ LampunaŦ
Þrodusen Lepuna Laploka Lerbesar dl lndonesla lLu melakukan penahemaLan blava
produksl Sebesar 18ţ2 mlllar/LahunŦ Þabrlk vana memproses 800 Lon slnakona /harl
lLu menaolah 2800 m3 llmbah/ harl unLuk menahasllkan eneral llsLrlk sebesar 2ţ2
meaawaLLŦ
Sebelumnvaţ llmbah hasll proses produksl Lepuna Laploka lLu hanva dlolah
denaan menaendapkannva dl kolamŴkolam aaar kandunaan Chemlcal Cxvaen
uemand (CCu) berkuranaŦ 8uLuh banvak kolam besarŴbesar unLuk menampuna
llmbah lLuŦ
Selrlna penlnakaLan haraa solar dan Larlf dasar llsLrlkţ8udl Acld !ava
melakukan lnovasl berupa pendlrlan lnsLalasl bloaas berbahan llmbah LaplokaŦ
1ernvaLa penaolahan llmbah lLu Lak cuma menahasllkan llsLrlk unLuk mena[alanl
seluruh produkslŦ

O 8loaas darl llmbah lkan
Selaln bahanŴbahan dlaLasţ peruL lkan aLau [eroanţ kepalaţekorţdan Lulana
[uaa poLeslal dlaunankan sebaaal bahan unLuk membuaL bloaasŦ 8ahkan lkan busuk
sekallpunŦ ÞoLensl llmbah lLu sanaaL besarŦ Sebaaal aambaran volume llmbah
penaalenaan lkan ul Muncarţ kabupaLen 8anvuwanal ţ !awa 1lmur sa[a mencapal
30Ŵ60 Lon perbulanŦ
MenuruL krlsLlo 8udlasmoro Mslţ llmbah lkan kava akan mlnvakŦ la
memanaskan hlnaaa 600
o
CŦ kemudlan dlLambahkan pelaruL semlpolar dan
campuran asam kuaL sulfaL serLa alr akl hlnaaa dl peroleh bllanaan asamŦ
Bioqos Kotoron Sopi. Sumber Fnerqi Alternotif Hoso Bepon ŵŵ

8andemen llmbah lkan mencapal 68ƷŦ lLu arLlnva unLuk 1 llLer mlnvak bakar hanva
perlu 1ţ6 ka llmbah lkanŦ 8lava unLuk menahasllkan 1 llLer mlnvak llmbah lkan 8p
2Ŧ167 Ŵ 8p 3Ŧ300Ŧ
!enls bahan oraanlk vana dl proses sanaaL mempeaaruhl produkLlvlLas
slsLem bloaasţ dlsamplna parameLer lalnţ seperLl suhu dlaesLerţ dera[aL
keasaman(pP)ţLekanan sLrukLur bahan lslan (kehomoaenan)dan kelembapan udaraŦ


Ŧ Ien|sŴIen|s keaktor 8|ogas
8enLuk reakLor (dlaesLer) bloaas sanaaL barvarlasl darl seal ukuranţ konsLrukslţ bahan
pembuaLnva maupun Leknoloal vana dlaunakanŦ Akan LeLapuţ baaalmanapun rancanaan vana
dlaunakanţ balk desaln sderhana unLuk skala pedesaan aLaupun desaln kompleks unLuk skala
lndusLrlţ dlaesLer harus mampu memenuhl funaslŴfunasl pokok berlkuL lnlť
1Ŧ uapaL menampuna seluruh volume llmbah bahan baku bloaasţ alrţ bloaas vana
dlhasllkan maupun ¾ slsa proses pembuaLan bloaas sesual denaan kapaslLas
produksl vana Lelah dlLenLukanŦ
2Ŧ uapaL menampuna serLa menvlmpan bloaas hasll proses secara amanŦ
3Ŧ Mempunval mekanlsme penaadukan bahan baku dl dalam reakLor (dlaesLer) vana
dapaL dlaLur secara berkalaŦ
4Ŧ uapaL menampuna keleblhan volume campuran bahan bakuŦ
3Ŧ Mampu men[aaa kesLabllan suhu pada saaL proses reaksl berlanasunaŦ
6Ŧ Menvedlakan mekanlsme pembuanaan slurrv aLau lumpur slsa proses pembuaLan
bloaasŦ
7Ŧ Memlllkl akses unLuk pemellharaan dan perbalkanŦ

ulllhaL darl slsl konsLrukslnvaţ pada umunva reakLor bloaas dlklaslflkaslkan men[adl dua
[enlsţ vaknl €lxeJ Jme dan €otloo JmŦ
1Ŧ lxeJ ume
8eakLor bloaas aolonaan lnl mewaklll konsLruksl vana memlllkl voleme LeLap
sehlnaaa aas akan menlnakaLkan Lekanana udara dl dalam reakLorŦ
Bioqos Kotoron Sopi. Sumber Fnerqi Alternotif Hoso Bepon ŵŶ


2Ŧ otloo um
Þada reakLor aolonaan lnlţ LerdapaL semacam alaL vana dapaL beraerak unLuk
menvesualkan kenalkan serLa penurunan Lekanan udaraŦ AlaL lnl merupakan baalan
darl konsLruksl reakLorŦ Þeraerakan baalan LersebuL [uaa menandal dlmulalnva
produksl aas dl dalam reakLor bloaasŦBioqos Kotoron Sopi. Sumber Fnerqi Alternotif Hoso Bepon ŵŷ


5kema reaktor b|ogas untuk kotoran hewan [en|s fixed dome (k|r|) dan f/ootino
drum (kanan)

uarl aambar dl aLasţ dapaL dlllhaL bahwa kedua [enls konsLruksl reakLor bloaas
LersebuL Lldak [auh berbedaţ kedua [enls LersebuL memlllkl komponen Lanakl uLamaţ
saluran ¾ masuk dan resldu keluarţ separaLor (½tloo)ţ dan saluran aas keluarŦ
Þerbedaan vana cukup mencolok anLara keduanva adalah pada baalan penaumpul aasnva
(oo¾ cect)Ŧ
Þada konsLruksl €lxeJ Jmeţ aas vana LerbenLuk akan lanasuna dlsalurkan ke
penaumpul aas dl luar reakLorŦ Þenaumpul vana dlmaksud berupa kanLuna vana berbenLuk
balon (akan menaembana blla Lekanannva nalk)Ŧ uan pada [enls konsLruksl lnl pula perlu
dlberlkan kaLup penaaman unLuk membaLasl Lekanan makslmal reakLor sesual denaan
kekuaLan konsLruksl reakLor dan Lekanan hldrosLaLlk ¾ dl dalam reakLorŦ kaLup
penaaman vana sederhana dapaL dlbuaL denaan mencelupkan baalan plpa Lerbuka ke dalam
alr pada keLlnaalan LerLenLu seperLl dapaL dlllhaL pada aambar berlkuL lnlť

katup pengaman tekanan sederhana

Þada aambar dl aLasţ dlLun[ukkan skema kaLup penaaman Lekanan sederhanaŦ kaLup
penaaman lnl LeruLama penLlna unLuk reakLor bloaas [enls €lxeJ JmeŦ Sedanakan pada [enls
floaLlna drumţ penaumpul aas berada dalam saLu kesaLuan denaan reakLor lLu sendlrlŦ
Þroduksl aas akan dlLandal denaan nalknva floaLlna drumŦ kaLup aas blsa dlbuka unLuk
menvalurkan aas ke kompor blla floaLlna drum sudah LeranakaLŦ
Apablla dlllhaL darl allran bahan baku (llmbah)ţ reakLor bloaas dapaL dlaolonakan ke
dalam dua Llpeţ vaknl Llpe otcb (bak) dan cotlo¾ (menaallr)Ŧ
1Ŧ 1lpe otcb (8ak)
Bioqos Kotoron Sopi. Sumber Fnerqi Alternotif Hoso Bepon ŵŸ

ualam Llpe lnlţ bahan baku reakLor dlLempaLkan dl dalam wadah aLau ruana LerLenLu
darl awal hlnaaa selesalnva proses pencernaanŦ 1lpe bak lnl umumnva dlaunakan
dalam percobaan sebaaal sarana unLuk menaeLahul poLensl aas darl suaLu [enls
koLoran Lernakţkhusunva sapl maupun [enls llmbah oraanlk lalnnvaŦ

2Ŧ 1lpe otlo¾ (Menaallr)
1lpe lnl dlLandal oleh adanva allran bahan baku vana masuk serLa resldu vana keluar
pada selana wakLu LerLenLuŦ Lamanva bahan baku berada dl dalam reakLor bloaas
dlsebuL sebaaal wakLu reLensl hldrollk (bJlc eteotlo tlme/P18)Ŧ P18 dan konLak
anLara bahan baku denaan bakLerl asam/meLhanţ merupakan dua fakLor penLlna
vana berperan dalam reakLor bloaasŦ (karlm dkkŦţ 2003)Ŧ
8erdasarkan suhu reaksl vana dlaunakan dan [enls mlkroba vana beker[aţ dlaesLer
dlbaal men[adl dua macam valLuť
1Ŧ 1lpe Mesophlllc
8eker[a pada suhu reaksl anLara 28
o
C Ŷ 48
o
CŦ 1lpe lnl Lldak membuLuhkan alaL
pemanas Lambahan karena sesual denaan suhu udara normalŦ namun unLuk neaara
sub Lroplsţ dlbuLuhkan alaL pemanas selama muslm dlnalnŦ
2Ŧ 1lpe 1hermophlllc
8eker[a pada suhu reaksl vana leblh Llnaal ƾ 60
o
CŦ 1lpe lnl membuLuhkan alaL
pemanas Lambahan dan memerlukan mekanlsme penaendallan proses vana
kompleksŦ ulaesLer lnl blasanva dlpakal unLuk skala lndusLrl dl mana Llpe lnl leblh
memunaklnkan unLuk dlmakslmallsasl produksl bloaasnvaŦ
uarl seal lnpuL maLerlalnvaţ dlaesLer dlbaal men[adl dua [enlsţ anLara laln sebaaal berlkuLť
1Ŧ lob 5lJ uloe¾te
1lpe lnl dloperaslkan denaan maLerlal bahan baku vana Llnaal padaLan dl mana LoLal
suspended solld Ŵ nva (1SS) mencapal 20 ƷŦ unLuk lLu dlperlukan desaln dan
peralaLan khusus unLuk memasukkan dan menaeluarkan maLerlal dlaesLerŦ
Ŧ w 5lJ uloe¾te
1lpe lnl banvak dlpakal karena memakal maLerlal bahan baku vana encer denaan 1SS
Ƽ 13 ƷŦ uenaan demlklan penanaanan maLerlal masuk dan keluar dlaesLer leblh
mudah karena hanva memakal pompa slurrv aLau menaandalkan aava aravlLasl
apablla dlaesLer dlbanaun dl dalam LanahŦ

8erdasarkan [umlah dlaesLer vana dlaunakanţ Llpe dlaesLer dapaL dlbaal men[adl dua
macamţ vaknlť
1Ŧ 5looe 5tooe (SaLu 1ahap)
Seluruh proses menahasllkan bloaas dllakukan hanva dalam saLu dlaesLer sa[aŦ
2Ŧ ,tl 5tooe (MulLl 1ahap)
Þroses dllakukan dl dalam dua buah
dlaesLer vana beker[a secara serlŦ Þada dlaesLer perLama berlanasuna reaksl
hldrollslsţ aceLoaenesls dan acldoaeneslsŦ SeLelah lLu maLerlal dlpanaskan lalu
dlpompa ke dlaesLer kedua unLuk reaksl meLhanoaeneslsŦ

Bioqos Kotoron Sopi. Sumber Fnerqi Alternotif Hoso Bepon ŵŹ

Selaln lLuţ beberapa fakLor penLlna vana harus dlperLlmbanakan dalam perancanaan
reakLor (dlaesLer)ţ anLara laln adalahť
1Ŧ kondlsl reaksl pembuaLan bloaas dl dalam dlaesLer berslfaL hanaaL dan lembab
sehlnaaa berslfaL koroslf Lerhadap loaamŦ Þada saaL pembuaLan dlaesLer harus
dlusahakan aaar maLerlal vana dlpakal Lahan Lerhadap karaLŦ
2Ŧ Semua kandunaan loaam kecuall beslţ ba[a ţ nlkel dapaL meracunl bakLerl
meLanoaenesls apablla Ler[adl konLak lanasunaŦ Apablla Lerpaksa menaaunakan besl
unLuk bahan konsLrukslţ maka harus dlpasLlkan aaar Lldak menaanduna loaam laln
sebaaal campurannvaŦ
3Ŧ ulaesLer dapaL dlbanaun dl aLas Lanah maupun dl dalam LanahŦ Apablla dlaesLer
dlbanaun dl aLas Lanahţ konsLrukslnva harus mampu menahan Lekanan makslmum
vana munakln Llmbul darl Lekanan bloaas vana dlhasllkanŦ ulaesLer vana dlbanaun dl
dalam Lanah leblh aman karena Lanah akan membanLu dlndlna dlaesLer menahan
Lekanan darl bloaasŦ Selaln lLu proses pemasukan bahan baku leblh mudah karena
dlbanLu oleh aavaaravlLaslŦ namun akses unLuk pemellharaan dan perbalkan akan
relaLlf leblh sullLŦ


DŦ keaks| k|m|a Þembuatan 8|ogas kotoran 5ap|
Þada prlnslpnvaţ Leknoloal bloaas merupakan Leknoloal vana memanfaaLkan proses
fermenLasl darl bahanŴbahan oraanlk secara anaeroblk oleh bakLerl meLhanoaenesls sehlnaaa
apaL menahasllkan aas meLana (CP
4
) vana mudah Lerbakar sehlnaaa dapaL dlmanfaaLkan sebaaal
sumber eneral alLernaLlfŦ 8ahan baku vana dlaunakan vana dapaL dlaunakan sebaaal bahan baku
anLara laln adalah sampah oraanlkţ llmbah koLoran balk koLoran manusla maupun hewan serLa
poLonaanŴpoLonaan Lanaman seperLl [eraml dlLambah dlLambah denaan alr vana cukup banvak
sebaaal campurannvaŦ
8eaksl fermenLasl vana LerdapaL dalam proses pembuaLan bloaas Lerbaal men[adl dua Llpe
darl seal kehadlran okslaen (C
2
)Ŧ Semua maLerlal oraanlk balk vana berasal darl hewan maupun
Lumbuhan dapaL dldekomposlslkan denaan kedua [enls reaksl LersebuLţ akan LeLapl hal lnl
nanLlnva dapaL mempenaaruhl hasll akhlr reakslnvaŦ kedua [enls reaksl lLu adalahť
1Ŧ 8eaksl aeroblk
8eaksl lnl mellpuLl reaksl fermenLasl vana Ler[adl denaan banLuan okslaenŦ Pasll
akhlrnva adalah karbon dloksldaţ amonla dan se[umlah kecll aasŴaas lalnnvaŦ 8eaksl
lnl menahasllkan eneral panas vana cukup besarŦ Selaln lLuţ ampas slsa reaksl dapaL
dlaunakan sebaaal pupukŦ
2Ŧ 8eaksl anaeroblk
8eaksl lnl merupakan reaksl fermenLasl Lanpa kehadlran okslaen sama sekallţ hasll
akhlrnva berupa aas meLanaţ karbon dloksldaţ hldroaenţ dan se[umlah kecll aasŴaas
lalnnvaŦ 8eaksl lnl menahasllkan eneral panas vana kecll serLa ampas slsa reakslnva
dapaL dlaunakan sebaaal ppupuk denaan kandunaan nlLroaen vana leblh Llnaal
dlbandlnakan denaan hasll reaksl aeroblkŦ ÞembuaLan bloaas vana umum dlaunakan
memanfaaLkan reaksl fermenLasl anaeroblkŦ
Bioqos Kotoron Sopi. Sumber Fnerqi Alternotif Hoso Bepon ŵź

8eaksl fermenLasl anaeroblk Ler[adl dalam beberapa Lahap sesual denaan [enls mlkroba vana
LerllbaLŦ 8erdasarkan cara ker[a mlkroba vana LerllbaL dapaL dlbedakan vlLu bakLerl hldrollslsţ bakLerl
penahasll aseLaL (ocetoeol¾ octelo)ţ bakLerl penahasll asam (oclJoeolc octelo)ţ dan bakLerl
penahasll meLana (metboooeolc octelo)Ŧ 8erdasarkan suhu ker[anvaţ mlkroba penahasll
bloaas dapaL dlbaal men[adl dua [enlsţ vaknl bakLerl mesophlllc vana beker[a secara opoLlmal pada
suhu 33
o
CŴ40
o
C serLa bakLerl Lhermophlllc vana beker[a secara opLlmal dalam suhu 33
o
C Ŷ 60
o

uava ker[a bakLerl dalam proses pembenLukan bloaas sanaaL dlpenaaruhl oleh kondlsl
llnakunaan reakslŦ Apablla kondlsl llnakunaan reaksl Lldak dlaLur dan dlsLabllkan sedemlklan rupaţ
maka la[u reaksl pembenLukan bloaas dapaL berkurana aLau bahakan berhenLlŦ 1ahapŴLahap reaksl
pembenLukan bloloals dan klmla darl fermenLasl anaeroblk bloaas dapaL dlllhaL pada aambar dl
bawah lnlť

8eaksl kompleks dl aLas dapaL dl sederhanakan men[adlť
C
6
P
12
C
6
3 CC2 + 3 CP4

IŦ Iaktor Þendorong keaks| pada Þembuatan 8|ogas kotoran 5ap|
8eaksl fermenLasl dalam pembuaLan bloaas mellbaLkan mlkrobaŴmlkroba vana berupa
bakLerlŦ Cleh karena lLu dlperlukan penaaLuran slLuasl dan kondlsl llnakunaan aaar bakLerl
LersebuL dapaL Lerus beker[a serLa menahasllkan bloaasŦ Sehlnaaa fakLor pendorona reakslpun
amaL LeraanLuna pada fakLorŴfakLor vana mempenaaruhl ker[a mlkroba LersebuLŦ lakLorŴfakLor
vana dapaL menlnakaLkan un[uk ker[a mlkroba lnl anLara lalnť
1Ŧ uera[aL keasaman (pP) llnakunaanŦ 8eaksl fermenLasl anaeroblk ber[alan denaan
kecepaLan pallna balk pada pP 6ţ8 Ŷ 8ţ0Ŧ
2Ŧ Þerbandlnaan kadar karbonŶnlLroaenŦ 8akLerl memerlukan unsur karbon dan
nlLroaen sebaaal bahan makanan unLuk kelanasunaan hldupnvaŦ namun kecepaLan
bakLerl mencerna karbon [auh leblh cepaL darlpada kecepaLannva mencerna
nlLroaenŦ unLuk lLu perlu penaaLuran aaar kadar karbon dan nlLroaen dalam subsLraL
selmbanaŦ Þerbandlnaan vana ldeal (8aslo C/n) adalah 30Ŧ
Bioqos Kotoron Sopi. Sumber Fnerqi Alternotif Hoso Bepon ŵŻ

3Ŧ Suhu llnakunaanŦ 8eaksl dekomposlsl secara anaeroblk blasanva Ler[adl pada suhu
0 oC Ŷ 69 oCţ LeLapl pada suhu dl bawah 16 oC reaksl ber[alan sanaaL lambaLŦ Suhu
ldeal unLuk reaksl adalah pada 32 oC Ŵ 33 oCŦ 8eaksl vana dl[alankan dl luar ranae
suhu LersebuL blasanva akan banvak menaanduna karbon dlokslda dan kadar
meLhanenva [usLru menurunŦ
4Ŧ konsenLrasl kepadaLanŦ Þada reaksl anaeroblk lnpuL bahan baku sebalknva
dlencerkan denaan alr hlnaaa mencapal konsenLrasl kepadaLan ldeal valLu 6Ʒ Ŷ 8 ƷŦ
3Ŧ ÞenaadukanŦ Þenaadukan sanaaL dlan[urkan blla memunaklnkan aaar laplsan
pallna aLas Lldak menaerasţ sehlnaaa Lldak akan mempersullL pelepasan bloaas ke
aLasŦ

GŦ 5|fatŴ5|fat k|m|a dan I|s|ka 8|ogas kotoran 5ap|
SlfaLŶslfaL klmla dan flslka darl bloaas berhubunaan eraL denaan slfaL klmla dan flslka darl
aas meLana sebaaal komponen mavorlLasŦ komposlsl klmla darl bloaas adalah sebaaal berlkuL ť
komponen Ʒ
MeLana (CP
4
)Ŧ 33 Ŷ 73
karbon dlokslda (CC
2
)Ŧ 23 Ŷ 43
nlLroaen (n
2
)Ŧ 0 Ŷ 0ţ3
Pldroaen (P
2
)Ŧ 1 Ŷ 3
Pldroaen sulflda (P
2
S)Ŧ 0 Ŷ 3
Ckslaen (C
2
)Ŧ 0ţ1 Ŷ 0ţ3

SlfaLŶslfaL klmla dan flslka darl bloaas anLara laln ť
1Ŧ nllal kalorl darl 1 m3 bloaas adalah seklLar 6 kWh vana seLara denaan Z llLer
mlnvak dleselŦ
2Ŧ 1ldak seperLl LÞC vana blsa dlcalrkan denaan Lekanan Llnaal pada suhu normalţ
bloaas hanva dapaL dlcalrkan pada suhu Ŷ178 oC sehlnaaa kemunaklnan unLuk
menvlmpannva dalam sebuah Lanakl vana prakLls sanaaL sullLŦ !alan vana pallna
balk adalah menvalurkan bloaas vana dlhasllkan unLuk lanasuna dlpakal balk
sebaaal bahan bakar unLuk memasakţ peneranaan dan lalnŶlalnŦ
3Ŧ uava rambaL pembakaran bloaas sanaaL lambaL (ƾ 430 mm per deLlk)ţ namun
bloaas denaan udara (okslaen) dapaL membenLuk campuran vana mudah
meledak apablla Lerkena nvala aplŦ konsenLrasl 3Ʒ Ŵ 20Ʒ bloaas dl udara bebas
sudah blsa LerbakarŦ
Bioqos Kotoron Sopi. Sumber Fnerqi Alternotif Hoso Bepon ŵ%

4Ŧ 8loaas Lldak menahasllkan karbon monokslda apablla dlbakar sehlnaaa aman
apablla dlpakal unLuk keperluan rumah LanaaaŦ
3Ŧ komponen meLana dalam bloaas berslfaL narkoLlka pada manuslaţ apablla
dlhlrup lanasuna dapaL menaaklbaLkan kesullLan bernapas dan menaaklbaLkan
kemaLlanŦBioqos Kotoron Sopi. Sumber Fnerqi Alternotif Hoso Bepon ŵ%

uruLan ker[aţ Anallslsţ dan keslmpulan
AŦ Urutan ker[a
Adapun lanakahŴlanakah ker[a dalam pembuaLan laporan lnl adalahť
1Ŧ MenenLukan lde/Lema/[udul laporan sesual denaan Lu[uan kealaLan ÞrakLek ker[a
Lapanaan (ÞkL) unLuk maLa pela[aran 8loloalŦ
2Ŧ Menvusun rumusan masalahŦ
3Ŧ Menaumpulkan daLaŦ 1eknlk penaumpulan daLa vana dlaunakan dalam laporan lnl
anLara lalnť
aŦ Cbservasl aLau penaamaLanţ merupakan Leknlk penaumpulan daLa dl mana
penulls mencarl dan menaumpulkan daLa melalul penaamaLan lanasuna dl
lapanaanŦ
bŦ otelew (wawancara)ţ penulls melakukan Lanva [awab kepada pemandu
kelompok serLa pemlllk lnsLalasl bloaas koLoran sapl LersebuLŦ
cŦ lo e¾eocb (sLudl pusLaka)ţ penulls mencarl dan menaka[l llLeraLur aLau
bukuŴbuku vana sesual denaan permasalahan vana ada dalam penellLlanŦ
dŦ uokumenLaslţ penellLl menvlmpan daLaŴdaLa hasll observaslŦ Selaln lLuţ
pencarlan daLaŴdaLa darl dokumen penLlna suaLu lnsLansl penellLlan [uaa
Lermasuk ke dalam meLode lnlŦ
Þenaumpulan daLa dllakukan dl salah saLu lnsLalasl bloaas koLoran sapl mlllk
waraa seklLar kawasan konservasl Crana uLanţ ÞerbuklLan Menorehţ kulon Þroaoţ
?oavakarLaŦ WakLu penaumpulan daLa dllaksanakan pada Lanaaal 23 lebruarl 2010
keLlka kealaLan ÞrakLek ker[a Lapanaan (ÞkL) berlanasunaŦ
4Ŧ Menvusun keranaka LeorlŦ
3Ŧ Merumuskan LeorlŦ
6Ŧ Menaolah dan menaanallsls daLaŦ
7Ŧ Menarlk keslmpulanŦ

8Ŧ Ana||s|s
1Ŧ Cambaran umum 8loaas
8loaas adalah aas mudah Lerbakar (flammable) vana dlhasllkan darl proses fermenLasl
bahanŴbahan oraanlk oleh bakLerlŴbakLerl anaerob (bakLerl vana hldup dalam kondlsl kedap
udara)Ŧ Þada umumnva semua [enls bahan oraanlk blsa dlproses unLuk menahasllkan bloaasţ
namun demlklan hanva bahan oraanlk (padaLţ calr) homoaen seperLl koLoran dan urlne (alr
kenclna) hewan Lernak vana cocok unLuk slsLem bloaas sederhanaŦ 8loaas adalah aas mudah
Lerbakar (flammable) vana dlhasllkan darl proses fermenLasl bahanŴbahan oraanlk oleh bakLerlŴ
bakLerl anaerob (bakLerl vana hldup dalam kondlsl kedap udara)Ŧ Þada umumnva semua [enls
bahan oraanlk blsa dlproses unLuk menahasllkan bloaasţ namun demlklan hanva bahan oraanlk
(padaLţ calr) homoaen seperLl koLoran dan urlne (alr kenclna) hewan Lernak vana cocok unLuk
slsLem bloaas sederhanaŦ

Bioqos Kotoron Sopi. Sumber Fnerqi Alternotif Hoso Bepon ŶŴ

2Ŧ Cara ÞembuaLan 8loaas koLoran Sapl
Semakln menlplsnva cadanaan mlnvak buml serLa semakln Lercemarnva ekoloal llnakunaan
hldup) men[adlkan banvak kalanaan berlnlslaLlf menaembanakan eneral Lerbarukan sekallaus
ramah llnakunaanŦ Mendorona masvarakaL unLuk memanfaaLkan llmbah oranlk men[adl bloaasŦ
ÞembuaLan dan penaaunaan bloaas sebaaal eneral seperLl lavaknva eneral darl kavu bakarţ
mlnvak Lanahţ aasţ dan sebaaalnva sudah dlkenal se[ak lamaţ LeruLama dl kalanaan peLanl
lnaarlsţ 8usla dan Amerlka SerlkaLŦ Sedanakan dl 8enua Aslaţ LercaLaL neaara lndla sebaaal
pelopor dan penaauna eneral bloaas vana sanaaL luasţ bahkan sudah dlsaLukan denaan WC
blasaŦ
ualam kehldupan seharlŴharlţ aas meLan Lelah LerbukLl dapaL dlaunakan sebaaal sumber
eneral alLernaLlfţ mlsalnva sa[a sebaaal bahan baku penaaanLl aas LÞCţ menvalakan lampuţ
sebaaal mlnvak aorena dan lalnŴlalnŦ ul samplna lLuţ aas meLan hasll darl pembuLan bloaas
koLoran Lernak dalam hal lnl hewan Lernak vana penulls bahas adalah sapl [uaa dapaL
menahasllkan pupuk oraanlkŦ Adapun lanakahŴlanakah pembuaLan bloaas koLoran sapl sebaaal
berlkuLť
1Ŧ Sedlakan wadah aLau be[ana unLuk menaolah koLoran sapl men[adl bloaasŦ !lka hanva
dlperunLukkan prlbadl sebalknva cukup menaaunakan bak vana LerbuaL darl semen vana
cukup lebar aLau drum bekas vana maslh cukup kuaLŦ Selaln lLu perlunva kesedlaan
koLoran hewan sapl vana merupakan bahan baku bloaas merupakan suaLu hal vana
muLlakŦ
2Ŧ Þroses kedua adalah mencampurkan koLoran sapl denaan alrŦ 8lasanva campuran anLara
koLoran dan alr menaaunakan perbandlnaan 1ť1 aLau blsa [uaa menaaunakan
perbandlnaan 1ť1ţ3Ŧ Alr berperan sanaaL penLlna dl dalam proses bloloals pembuaLan
bloaasŦ ArLlnva [anaan Lerlalu banvak (berleblhan) [uaa [anaan Lerlalu sedlklL
(kekuranaan)Ŧ Alr lnl nanLlnva akan dlaunakan oleh bakLerl meLan unLuk melakukan
proses pencernaannvaŦ
3Ŧ Suhu selama proses berlanasuna dlusahakan aaar LeLap Ler[aaa kurana leblh pada suhu
33
o
CŦ uenaan LemperaLur lLuţ proses pembuaLan bloaas akan ber[alan sesual denaan
wakLunvaŦ
4Ŧ ÞerhaLlkan apakah perbandlnaan bakLerl meLhanoaen serLa bakLerl asam dalam wadah
aLau Lanakl LersebuL sudah selmbanaŦ ÞanLaulah denaan cara menaukur pP bahan baku
(koLoran sapl vana Lelah dlcampur alr) vana sedana dlproses dl dalam reakLorŦ
3Ŧ unLuk mendapaLkan bloaas vana dllnalnkanţ bak penampuna (be[ana) koLoran oraanlk
harus berslfaL anaeroblk(kedap udara)Ŧ uenaan kaLa lalnţ dl dalam Lanakl lLu Lldak boleh
ada okslaen dan udara vana masuk sehlnaaa koLoran sapl vana dlmasukkan ke dalam
reakLor blsa dlkonversl mlkrobaŦ keberadaan udara menvebabkan aas CP
4
Lldak akan
LerbenLukŦ unLuk lLu maka reakLor harus selalu dalam keadaan LerLuLup rapaLŦ
6Ŧ SeLelah proses lnl selesalţ maka selama dalam kurun wakLu 1 mlnaau dldlamkanţ maka
aas meLan sudah LerbenLuk dan slap dlallrkan unLuk keperluan memasakŦ (uhlvaţ 2009)Ŧ
namun ada beberapa hal vana harus dlperhaLlkan dalam memanfaaLkan bloaasŦ SeperLl
mlsalnva slfaL bloaas vana Lldak berwarnaţ Lldak berbau dan sanaaL cepaL menvalaŦ Cleh
karena lLuţ [lka lampu aLau kompor menaalaml kebocoran akan sullL dldeLeksl denaan
Bioqos Kotoron Sopi. Sumber Fnerqi Alternotif Hoso Bepon Ŷŵ

cepaLŦ 8erbeda denaan slfaL aas lalnnvaţ seperLl LÞCţ slfaLnva vana memlllkl bau akan
memudahkan mendeLeksl kebocoran pada alaL vana dlaunakanŦ SlfaL cepaL menvala
bloaasţ [uaa merupakan masalah LersendlrlŦ ArLlnva darl seal keselamaLan penaaunaŦ
Sehlnaaa LempaL pembuaLan aLau penampunaan bloaas harus selalu berada [auh darl
sumber apl vana kemunaklnan dapaL menvebabkan ledakan [lka Lekanannva besarŦ
(uhlvaţ 2009)Ŧ


3Ŧ Þrlnslp ker[a lnsLalasl 8loaas koLoran Sapl
Þada dasarnva prlnslp bloaas dldasarkan aLas prlnslp ker[a bakLerl meLhanoaenŦ Þroses
pencernaan bakLerl meLhanoaen vana produknva berup aas meLhana (CP
4
)Ŧ Cas meLhana hasll
pencernaan bakLerl LersebuL blsa mencapal 60Ʒ darl LoLal aas vana dlhasllkan suaLu reakLor
bloaasţ semenLara slsanva dldomlnasal oleh CC
2
Ŧ 8akLerl meLhanoaen beker[a dl dalam
llnakunaan kedap udara (anaerob)ţ sehlnaaa proses LersebuL dlkenal sebaaal pencernaan
anaerob (oooe Jloe¾tlo)Ŧ
Secara naLuralţ bakLerl meLhanoaen dapaL klLa Lemul dalam llmbah vana menaanduna bahan
oraanlkţ seperLl koLoran blnaLanaţ koLoran manuslaţ dan sampah oraanlk rumah LanaaaŦ 1lnakaL
keberhasllan proses pencernaan sanaaL LeraanLuna Lerhadap kelanasunaan bakLerl meLhanoaen
dl dalam reakLorŦ ALas dasar lLulah kondlslŴkondlsl vana mendukuna perkembanablakan bakLerl
lnl dl dalam reakLor perlu dlperhaLlkan secara saksamaţ mlsalnva LemperaLurţ keasamanţ dan
banvaknva maLerlal oraanlk vana hendak dlcernaŦ 1ahap pencernaan maLerlal oraanlk oleh
bakLerl meLhanoaen dapaL dl[elaskan secara lenakap sebaaal berlkuL (Wlklpedlaţ 2003)ť
1Ŧ Pldrollsls
Þada Lahap lnlţ molekul oraanlk vana kompleks dluralkan men[adl benLuk vana leblh
sederhanaţ seperLl karbohldraL (¾lm½e ¾oo¾)ţ asam amlnoţ dan asam lemakŦ
2Ŧ Asldoaenesls
Þada Lahap lnl Ler[adl proses penauralan vana menahasllkan amonlaţ karbon
dloksldaţ dan hldroaen sulfldaŦ
3Ŧ AseLaaenesls
Þada Lahap lnl dllakukan proses penauralan produk acldoaeneslsŤ menahasllkan
hldroaenţ karbon dloksldaţ dan aseLaLŦ
4Ŧ MeLhanoanesls
lnl adalah Lahapan Lerakhlr dan sekallaus vana pallna menenLukanţ vaknl dllakukan
penauralan dan slnLesls produk Lahap sebelumnva unLuk menahasllkan aas meLhana
(CP
4
)Ŧ Pasll laln darl proses lnl berupa karbon dloksldaţ alrţ dan se[umlah kecll
senvawa aas lalnnvaŦ

Sebenarnva bukan hanva bakLerl meLhanoaen vana berperan dl dalam proses pembuaLan
bloaasţ namun dl dalam reakLor bloaas LerdapaL [enls bakLerl laln vana memlllkl ambll baalan
ckup besar dalam proses pembuaLan bloaasţ valLu bakLerl asamŦ kedua [enls bakLerl lnl perlu
eksls dalam [umlah vana berlmbanaŦ MavorlLas keaaaalan proses pembuaLan bloaas dl dalam
reakLor dlkarenakan Lldak selmbanaanva populasl bakLerl meLhan Lerhadap bakLerl asam vana
menaaklbaLkan llnakunaan dl dalam reakLor men[adl sanaaL asam (pP kurana darl 7) vana dalam
Bioqos Kotoron Sopi. Sumber Fnerqi Alternotif Hoso Bepon ŶŶ

proses perkembanaannva dapaL menahambaL kelanasunaan hldup bakLerl meLhanŦ keasaman
subsLraL aLau medla bloaas dlan[urkan unLuk berada pada renLana 6ţ3 sampal denaan 8Ŧ Selaln
lLu vana paLuL men[adl perhaLlan adalah suhu dl dalam reakLor karena bakLerl meLhan [uaa
dlkenal sebaaal salah saLu bakLerl vana senslLlf Lerhadap LemperaLurŦ 1emperaLur 33
o
C dlvaklnl
sebaaal LemperaLur opLlmum unLuk perkembanablakan bakLerl meLhanŦ


4Ŧ uampak keberadaan 8loaas koLoran Sapl
Þerkembanaan zaman vana Lerus berlanasuna menunLuL penaaunaan eneral vana besar
pulaŦ Þenaaunaan eneral fosll secara besarŴbesaran oleh manusla membawa dampak krlsls
eneralŦ keberadaan eneral fosll sebaaal sumber eneral Lerbesar dl dunla klan wakLu klan krlLlsŦ
!lka Lak dllakukan pencarlan sumber eneral alLernaLlf baruţ maka eneral LersebuL akan habls
selrlna wakLuţ karena eneral fosll membuLuhkan wakLu vana cukup lama dalam proses
pembenLukannvaţ Lak sebandlna denaan usla manuslaŦ
Sumber eneral alLernaLlf vana saaL lnl sedana marak dlkembanakan oleh masvarakaL adalah
bloaasŦ 8ahan baku bloaas dapaL berasal darl berbaaal macam bahan oraanlkŦ ?ana pallna
Lerkenal adalah koLoran Lernakţ khususnva koLoran saplŦ koLoran Lernak sapl memana men[adl
salah saLu bahan baku uLama pembuaLan bloreakLor skala rumah LanaaaŦ Mudahnva unLuk
dldapaLkan serLa murahnva koLoran sapl men[adl salah saLu keunaaulan bloaas lnlŦ
Þenaaunaan bloaas sebaaal sumber eneral alLernaLlf dapaL membawa berbaaal dampakţ
balk baal kehldupan manusla maupun baal kelesLarlan llnakunaanţ anLara lalnť
1Ŧ Þenaaunaan bloaas koLoran sapl dapaL menauranal pencemaran alrţ Lanahţ dan udara
aklbaL koLoran saplŦ
2Ŧ Lneral vana dlhasllkan bloaasţ dapaL dlaunakan unLuk keperluan seharlŴharlŦ Mlsalnva
unLuk sumber llsLrlk dan sumber bahan bakar aas vana dapaL dlaunakan unLuk
memasakŦ Selaln lLuţ bloaas [uaa dapaL dlmanfaaLkan sebaaal cadanaan eneral baal
manusla dl masa depanŦ
3Ŧ MenlnakaLkan kese[ahLeraan manuslaŦ keunaaulan bloaas koLoran sapl vana mudah dan
murah unLuk dlaunakan dapaL menahemaL penaeluaran masvarakaL khususnva baal
peLernak saplŦ


3Ŧ lakLor vana Mempenaaruhl CpLlmallsasl 8loaas koLoran Sapl
aŦ keLersedlaan Lernak
!enls [umlah dan sebaran Lernak dl suaLu daerah dapaL men[adl poLensl baal
penaembanaan bloaasŦ Pal lnl karena bloaas dl[alankan denaan memanfaaLkan koLoran
LernakŦ koLoran Lernak vana dapaL dlproses men[adl bloaas berasal darl Lernak rumlnansla
dan non rumlnansla seperLl sapl poLonaţ sapl perah dan bablŤ serLa unaaasŦ !enls Lernak
Bioqos Kotoron Sopi. Sumber Fnerqi Alternotif Hoso Bepon Ŷŷ

mempenaaruhl [umlah koLoran vana dlhasllkannvaŦ unLukmen[alankan bloaas skala
lndlvldual aLau rumah Lanaaa dlperlukan koLoran Lernak darl 3 ekor saplţ aLau 7 ekor bablţ
aLau 400 ekor avamŦ
bŦ kepemlllkan 1ernak
!umlah Lernak vana dlmlllkl oleh peLernak men[adl dasar pemlllhan [enls dan
kapaslLas bloaas vana dapaL dlaunakanŦ SaaL lnl bloaas kapaslLas rumah Lanaaa Lerkecll
dapaL dl[alankan denaan koLoran Lernak vana berasal darl 3 ekor sapl aLau 7 ekor babl aLau
400 ekor avamŦ 8lla Lernak vana dlmlllkl leblh darl [umlah LersebuLţ maka dapaL dlplllhkan
bloaas denaan kapaslLas vana leblh besar (berbahan flber aLau semen) aLau beberapa bloaas
skala rumah LanaaaŦ
cŦ Þola Þemellharaan 1ernak
keLersedlaan koLoran Lernak perlu dl[aaa aaar bloaas dapaL berfunasl opLlmalŦ
koLoran Lernak leblh mudah dldapaLkan blla Lernak dlpellhara denaan cara dlkandanakan
dlbandlnakan denaan cara dlaembalakanŦ
dŦ keLersedlaan Lahan
unLuk membanaun bloaas dlperlukan lahan dlseklLar kandana vana luasannva
beraanLuna pada [enls dan kapaslLas bloaasŦ Lahan vana dlbuLuhkan unLuk membanaun
bloaas skala Lerkecll (skala rumah Lanaaa) adalah 14 m2 (7m x 2m)Ŧ Sedanakan skala
komunal Lerkecll membuLuhkan lahan sebesar 40m2 (8m x 3m)Ŧ
eŦ 1enaaa ker[a
unLuk menaoperaslkan bloaas dlperlukan Lenaaa ker[a vana berasal darl
peLernak/penaelola lLu sendlrlŦ Pal lnl penLlna menalnaaL bloaas dapaL berfunasl opLlmal blla
penalslan koLoran ke dalam reakLor dllakukan denaan balk serLa dllakukan perawaLan
peralaLannvaŦ
8anvak kasus menaenal Lldak beroperaslnva aLau Lldak opLlmalnva bloaas
dlsebabkan karenať ½etomoţ Lldak adanva Lenaaa ker[a vana menanaanl unlL LersebuLŤ
keJoţ peLernak/penaelola Lldak memlllkl wakLu unLuk melakukan penalslan koLoran karena
memlllkl peker[aan laln selaln memellhara LernakŦ
fŦ Mana[emen Llmbah/koLoran
Mana[emen llmbah/koLoran LerkalL denaan penenLuan komposlsl padaL calr koLoran
Lernak vana sesual unLuk menahasllkan bloaasţ frekuensl pemasukan koLoranţ dan
penaanakuLan aLau penaallran koLoran Lernak ke dalam rakLorŦ
8ahan baku (ow motelo% reakLor bloaas adalah koLoran Lernak vana komposlsl
padaL calrnva sesual valLu 1 berbandlna 2Ŧ Þada peLernakan sapl perah komposlsl padaL calr
koLoran Lernak blasanva Lelah sesualţ namun pada peLernakan sapl poLona perlu
penambahan alr aaar komposlslnva men[adl sesualŦ
lrekuensl pemasukan koLoran dllakukan secara berkala seLlap harl aLau seLlap 2 harl
sekall LeraanLuna darl [umlah koLoran vana Lersedla dan sarana penun[ana vana dlmlllklŦ
Bioqos Kotoron Sopi. Sumber Fnerqi Alternotif Hoso Bepon ŶŸ

Þemasukan koLoran lnl dapaL dllakukan secara manual denaan cara dlanakuL aLau melalul
saluranŦ
aŦ kebuLuhan Lneral
Þenaelolaan koLoran Lernak melalul proses reakLor anŴaeroblk akan menahasllkan
aas vana dapaL dlaunakan sebaaal eneralŦ uenaan demlklanţ kebuLuhan peLernak akan
eneral darl sumber bloaas harus men[adl salah saLu fakLor vana uLamaŦ Pal lnl menalnaaLţ
blla eneral laln berupa llsLrlkţ mlnvak Lanah aLau kavu bakar mudahţ murah dan Lersedla
denaan cukup dl llnakunaan peLernakţ maka eneral vana bersumber darl bloaas Lldak
menarlk unLuk dlmanfaaLkanŦ
8lla eneral darl sumber laln Lersedlaţ peLernak dapaL dlarahkan unLuk menaolah
koLoran Lernaknva men[adl kompos aLau kompos caclna (kasclna)Ŧ
hŦ !arak (kandanaŴreakLor bloaasŴrumah)
Lneral vana dlhasllkan darl reakLor bloaas dapaL dlmanfaaLkan unLuk memasakţ
menvalakan peLromakţ men[alankan aeneraLor llsLrlkţ mesln penahanaaL Lelur/unaas dllŦ
Selaln lLu alr panas vana dlhasllkan dapaL dlaunakan unLuk proses sanlLasl sapl perahŦ
ÞemanfaaLan eneral lnl dapaL opLlmal blla [arak anLara kandana Lernakţ reakLor
bloaas dan rumah peLernak Lldak Lelampau [auh dan maslh memunaklnkan dl[anakau
lnsLalasl penvaluran bloaasŦ karena secara umum pemanfaaLan eneral bloaas dllakukan dl
rumah peLernak balk unLuk memasak dan keperluan lalnnvaŦ
lŦ Þenaelolaan Pasll Samplna 8loaas
Þenaelolaan hasll samplna bloaas dlLu[ukan unLuk memanfaaLkannva men[adl pupuk
calr aLau pupuk padaL (kompos)Ŧ Þenaeolahannva relaLlf sederhana valLu unLuk pupuk calr
dllakukan fermenLasl denaan penambahan bloakLlvaLor aaar unsur haranva dapaL leblh balkţ
sedanakan unLuk membuaL pupuk kompos hasll samplna bloaas perlu dlkuranal kandunaan
alrnva denaan cara dlendapkanţ dlsarlna aLau dl[emurŦ
Þupuk vana dlhasllkan LersebuL dapaL dlaunakan sendlrl aLau dl[ual kepada
kelompok Lanl seLempaL dan men[adl sumber Lambahan pandapaLan baal peLernakŦ
[Ŧ Sarana Þendukuna
Sarana pendukuna dalam pemanfaaLan bloaas Lerdlrl darl saluran alr/dralnaseţ alr
dan peralaLan ker[aŦ Sarana lnl dapaL mempermudah operaslonal dan perawaLan lnsLalasl
bloaasŦ Saluran alr dapaL dlaunakan unLuk menaallrkan koLoran Lernak darl kandana ke
reakLor bloaas sehlnaaa koLoran Lldak perlu dlanakuL secara manualŦ Alr dlaunakan unLuk
memberslhkan kandana Lernak dan [uaa dlaunakan unLuk membuaL komposlsl padaL calr
koLoran Lernak vana sesualŦ Sedanakan peralaLan ker[a dlaunakan unLuk
mempermudah/merlnaankan peker[aan/perawaLan lnsLalasl bloaasŦBioqos Kotoron Sopi. Sumber Fnerqi Alternotif Hoso Bepon ŶŹ


Ŧ kes|mpu|an
uarl anallsls serLa dasar Leorl vana Lelah dluralkan sebelumnva dapaL dlperoleh keslmpulan
sebaaal berlkuLť
1Ŧ 8loaas koLoran sapl memlllkl keunaaulanť ÞerLamaţ mudah unLuk dlperolehŦ keduaţ
dalam proses penaolahannva memerlukan blava vana cukup leblh murah [lka
dlbandlnakan denaan bloaas vana berbahan dasar selaln koLoran saplŦ
2Ŧ LanakahŴlanakah pembuaLan bloaas anLara lalnť
aŦ ÞerLamaŴLama koLoran sapl (calran llmbah) LersebuL dlsarlna dahulu kemudlan
dlmasukkan ke dalam Lanakl vana dlsebuL Lanakl homoaenaslţ Lanakl lnl
dllenakapl denaan pompa penaaduk calran llmbahŦ
bŦ SeLelah melalul proses homoaenaslţ llmbah dlmasukkan ke Lanakl sedlmenLasl
unLuk dlhllanakan endapannvaŦ
cŦ Selan[uLnva barulah llmbah dlsalurkan ke dalam Lanakl anaeroblkţ vana nanLlnva
akan menahasllkan aas meLana vana slap dlaunakan sebaaal bahan bakarŦ
dŦ Cas meLana vana Lelah slap LersebuL kemudlan akan dlhubunakan denaan
Labuna aas menaaunakan semacam selana vana dlpasanal alaL penalkaL aas
hldroaen sulflda (P
2
S) vana LerbuaL darl besl plplh (khusus unLuk lndusLrl rumah
Lanaaa)Ŧ
3Ŧ Þrlnslp ker[a bloaas koLoran sapl dldasarkan aLas prlnslp ker[a bakLerl meLhanoaen vana
Lerkanduna dalam koLoran saplŦ
4Ŧ 8loaas koLoran sapl baal kehldupan manusla anLara laln dapaL dlaunakan sebaaal
sumber eneral alLernaLlf baal keperluan rumah Lanaaa dan dapaL dlaunakan sebaaal
sarana unLuk menlnakaLkan kese[ahLeraan peLernakŦ
3Ŧ 8loaas koLoran sapl dapaL menauranal dampak pencemaran alrţ Lanahţ dan udaraŦ
6Ŧ lakLorŴfakLor vana mempenaaruhl opLlmallsasl bloaas koLoran sapl adalahť keLersedlaan
Lernakţ kepemlllkan Lernakţ pola pemellharaan Lernakţ keLersedlaan lahanţ Lenaaa ker[aţ
mana[emen llmbah/koLoranţ kebuLuhan eneralţ [arak (kandanaŴreakLorŴrumah)ţ
penaelolaan hasll samplna bloaasţ dan sarana pendukunaŦ


Bioqos Kotoron Sopi. Sumber Fnerqi Alternotif Hoso Bepon Ŷź

Lamplran

Cambar 1Ŧ 8eakLor 8loaasCambar 2Ŧ kandana Sapl dl uekaL 8eakLor


Bioqos Kotoron Sopi. Sumber Fnerqi Alternotif Hoso Bepon ŶŻ


Cambar 3Ŧ 8eakLor 8loaas


Cambar 4Ŧ koLoran Sapl vana Akan ulolah
Bioqos Kotoron Sopi. Sumber Fnerqi Alternotif Hoso Bepon Ŷ%


Cambar 3Ŧ Sapl dalam kandana


Bioqos Kotoron Sopi. Sumber Fnerqi Alternotif Hoso Bepon Ŷ%

uafLar ÞusLaka
hLLpť//wwwŦscrlbdŦcom/doc/939639/8loaasŴÞedesaan
hLLpť//elvlradellmasuclanaŦbloaspoLŦcom/2009/01/bloaasŦhLml
hLLpť//faradllnamŦbloaspoLŦcom/2009/11/bloaasŦhLml
hLLpť//llmbahb3Ŧcom/lndexŦphp/bloaasŴllmbahŴpeLernakanŴsaplŦhLml
hLLpť//mrfoe30[a[ŦbloaspoLŦcom/2008/11/bloaasŦhLml
hLLpť//wwwŦradarŦcoŦld/berlLa/pembaca/33/2010/1LknlkŴÞLnCCLAPAnŴ8lCCASŴuLnCAnŴ
AÞLlkASlŴ8LAk1C8ŴÞ
hLLpť//llmbahb3Ŧcom/lndexŦphp/bloaasŴllmbahŴpeLernakanŴsaplŦhLml
hLLpť//wwwŦLenana[avaŦcom/lndexŦphp/relevanŴarLlkel/bloaasŴllmbahŴpeLernakanŴsaplŦhLm
hLLpť//wwwŦalpensLeelŦcom/arLlcle/67Ŵ107ŴeneralŴbloŴaas/1049ŴŴbloaasŴsebaaalŴsumberŴeneralŴ
alLernaLlfŦpdf
hLLpť//wwwŦpusLakaŴdepLanŦaoŦld/prlmaLanl/pL08093Ŧpdf
wwwŦaooaleŦcom

ff9 °–f°f 
@9--@ ¾¾ff¯#ff¯ J J
 °°f f¯ f f ¾ –ff ½© f¯ ½f°©ff° f f f J@ f°– ¾ °f°f¾f ¯f¯ 
f° ½ °© ¾ f ¯ ¯½ff° 
f f° f¯f -f ¾ °––f f½f° ° f½f ¾ ¾ff° °–f°©  # –f¾f°f½ ¯ 
° – °f€,f¾f ½f°# ff ° ¾¾° ff¯ f°–f ° ¯ ° ¾ff° –f¾ 9f  ©f f½f°–f° %9% f°– ¾ °––fff°½f ff°––f 
f ¾¾°f°¯ff½ f©ff° – ff¯½ ° ¾ff°ff°½ °¾¯ ° f½f
f°f° f 

f–f½f °f¯ ¯ °–nf½f° ¯ff¾ ½f f   f½f ¾  ,ff°f , , ¾ f ½ff , - –  –fff f°– f ¯ ¯ 
f° ¾ ¯½ff° ½f ff¯ff° n½f°f ff¾¾ °––ff¯¯ ° f½f °–f°½ °  f½f½ 9 
¾ f f°– ¾ f½ ¯ 
¯ 
°– f°–¾ °f°f¾f¯ ¯ 
f° ¯f¾f° f° °–f° ½f ff¯¾ °––ff¯ f½f¯ ° ¾ff°f½f°°   f–ff¯f°– f¯ ¯ 
f° °–f°°––f ¾ ¾ff°°ff½f°°   ½f f ½ff °ff¾¯ 
f°– f¯ ff°nff f f¯ ¯ f¾f°ff° 9f  ©f f½f°–f°%9%½f ff°––f 
f  f f°9–   ¯f½ff°– f¯ ¯ 
f°
f°f°f°– f f½f ¾ 
f°¾f½ ¾f  

[YS_ [`[^SZS\aTW^ZW^Y`W^ZS`X
S_SW\SZ 

 

ff f½f°° °¯ ¯ f°f f°–f° °¾ –ff f°¾ff° f°– ¾€f ¯ ¯ f°–° f¯ ff½f° –°f ¯ ° ¯½°ff° ff f¯ ff½f° f¯ ¾ ¯–ff½f°° f½f ¯f°€ff f–f¾ ¯f ¯ ° Jf¾¾ff¯#ff¯ J J  –fff½ 9 °           [YS_ [`[^SZS\aTW^ZW^Y`W^ZS`X S_SW\SZ  .

f¾ff ff¾f°.f¾ff .f€f¾ @ ff¯f° ff¯f°  ¯ f9 °– ¾ff° ff9 °–f°f f€f¾ f€ff¯½f°  9-DD-  ff ff°–.

 @©f°9 ° f°  .f°€ff9 ° f°  f¾f@  f¯½f f¯ ff°Jff9 ° f° .

 @ °f  Df° ©f  °–¯½f°ff 9 °f¾¾ff .

9- @9D@                     [YS_ [`[^SZS\aTW^ZW^Y`W^ZS`X S_SW\SZ  .  ¾¯½f° .

f¾ff ° – f°– f° f f° ¯ °–fff° f ¯ °©f ½ ¯f¾fff° – f @f f½f ½°– ° – ¯ ½ff° f° f ¾ f– ¯f°¾f ° – f°– f °¯f ¾ff ° f¾f f ¾¯ ff ff¯ f°– f ¾ ff° ff¯ ¾ nff n¯f n¯f f¯½ ½f¾ f¾ .9 ° ff° 9-DD-  ff ff°– .

ff f¯f©f½ °––°ff° ° –n ° °–¯ °°–f .° f%.% °f°– ° ¾ ° – ° ° ¾f ©f f f f ¾½f¾ f ¯ ° ff¾ . @I ¯  ¯ f ff ¾ n° f ff°– ff°– f° ¯f°¾f f°– ¯ ¯f°€fff° ° – @f ¾ f° °– °–f° ½¾ ¾ ½ ¯ ff°°f f°–f¯f ½ ¯f°€fff° ° – ¯f°¾ff°–¾ ff¯ ° f f°½ ¾ ff° ° –° ¾ ¯f°¯ °½¾  f¾ff°f¾f©f° ½f ¯ °° – f°¯ ff.9 % D½ff ½ff½ °– ¯ff° ° –¾ ° ¾ °f°f f –fff°¾ ©ff¯f f° f½ ¾ °– °–f° ¯ °°–f°f ©¯f ½ °  °f f°– f½f fff° n½ ¾–°€f°   f– ° –ff ° –ff ¯ f°– ¾ ½ ° ° ¾f ½ff ½ °– ¯ff° ° –f°– ff°f°f ¯¾ f° °–°¾¯¾f°– ff°¯f¾fff°f . nf f°–f°¯°fff°fn½°f°f– f¾f° f° f fff° %.

° n°ff ff¯°f ¯ f f ¾¾ ° – ¾f ¯¯ f° f°– ¯ °–f f°ff° ¯f¾fff °f f ff ½ ¯f¾fff° ¯ f  °–f° f f°f ¯ °¾f¾ °– f°– ¾ff ° f¯½f ¯ f°– ½ ¾f ½ ¾ ¯ f f ¯ f ¯f f°––f ¯ f ½f ¯f½° ¯ f ¯ f f° f°– fff ¯f ff° ¯ °°–f ff¯ ©f°–f f  ° ¯ f ¯ f ¾ °f°°f ff° ¯ ¯ ff ¾ ©f f¯½f ° –f€ f–  ¾ff° ff¯  f– f– f°–¾°–f° ½¯f°¾f f¯½f° –f€f°– f½fff¾ff°¾ff° ¯¾f°f ¾f©f ¯ °f ½¾ ½ °f °nf°f ff¯  f–f ff f° f°–  ½ff°ff–f ff¯ °f½ ¯f°f¾f°– ff°–¾ ½ ¾ff°¾ f°– ¯°–  ¾ f  ¾ff ¾f ½ff € € f°– f½f f ff° ° ¯ ° f° f© ½ °°–ff° f¯f¾ff ff¾f°ff ff °–f°¯ °nf¾¯ ° –f °f€f°– f¯f °–°–f° f°– ½f°– ¯f ° ¾ff ¯f f°––f ¾ f ½ °ff° f ff °–f° –f¾ 9¾ ¾ ½ ¯ ff° –f¾ f°– f ¯ f½f fff° f ½ ff¾f ¾ f f°– f –f½f f¯½f °f °–f°¯ °––°ff° –f¾ f¯½f f f f°– f ¾ f½ f°– ¯ f° f ¯ f ¯f f°––f f° f ¯ f f° f° °f ff° f½f ¾ f–¾ ff¾  f°  f ¾¾f ½ ¯ ff° –f¾ ½° f½f ¯f°€fff°¾ f–f½½–f°  [YS_ [`[^SZS\aTW^ZW^Y`W^ZS`X S_SW\SZ  .

 ff¾f°.f¾ff f°– ¯ °©f ½ ff¾f° ff¯ f½f° ° f ff –f¾ ¾ f–f ¾¯ ° – f °f€ f°– ¯ ff . ff ¾° f½f ff° ¯ f ° –°ff° ¾ f f ¯ ¯ f° fff°–¯ff° ¯ ¯ f°f 9 °–f¯ f°¾f¯½ ff° ¾ f ff¾f°°¾ f¾f°–Df° 9 f°. ° °9– –ffff°–¯ff¾ ¯f¾fff°f¯ ¯ f° °f¾f½ f °f €¾ ff¾f° –f¾¾ ¯fff° f¯ ff¾f–¯ °©f –f¾f°¾f½  .

°– f f¯½f f ff° –f¾ f° ¾f½ f f½  ¾ff° °–°–f°  . ¯¾f°. °– f f¯½f f ff° –f¾f°¾f½ f– ½f°¯f°¾f  . °– f °––f° –f¾f°¾f½  . °©f ff° °€¯f¾ ¯ °– °f f f f°– ff° °–f° –f¾ f°¾f½  f–f ff° fnf° ½ ° f° f– ½f ½f f f° ¯ f–f ½ °°–f°f°°f  f– ½ °  f° ° ¯ °f¯ f ff¾f° ¯ °– °f ½ff ½ff ½ °– ¯ff° ° – ½ff ½ff°¯ °–f f½½ ¯f¾fff°¯ f f°f ff°f°–¯ °©f f°°f¾ f½ ¯ ff¾f°f°–¯ °f [YS_ [`[^SZS\aTW^ZW^Y`W^ZS`X S_SW\SZ  .f¾ff   ½f °––f° –f¾f°¾f½" f–f¯f°fnff½ ¯ ff° –f¾f°¾f½" f–f¯f°f½°¾½ ©f°¾ff¾ –f¾f°¾f½" f–f¯f°f f¯½f f ff° –f¾f°¾f½ f– ½f°¯f°¾f" f–f¯f°f f¯½f f ff° °¾ff¾ –f¾ f° ¾f½ f f½  ¾ff° °–°–f°"  ff½ff°– f½f¯ ¯½ °–f½¯f¾f¾ –f¾f°¾f½"  @©f° f½f°° f ©f°°  . °– f½°¾½ ©f°¾ff¾ –f¾f°¾f½  .f°€ff f½°¯f°€ff ff½f°° f°fff°   nff½f¾  f–f¾ff¾f½ff°¯ °f°––f°–½ ¯f¾fff°¯ f  f–f¾f – € €°¯ °–f f½¾¾ ° –  . ¯ f° °€¯f¾ ½f f fff f¾ ¯ °– °f ¾¯ ° – f °f€ –f¾f°¾f½  . °– f €f €f f°– f½f ¯ ¯½ °–f ½¯f¾f¾ –f¾ f° ¾f½   . °– fnff½ ¯ ff° –f¾f°¾f½  .

  nff ¾  f–f¾¯ f°–f°½ ° f°¾¾°f  f°– –  f–f ¾ f¾¾ ¯ °– °f¾¾ ° – ¾¾°f  f°–½ °nff° ¾¯ ° –f °f€f°–¯ ff f°f¯f°–°–f°             [YS_ [`[^SZS\aTW^ZW^Y`W^ZS`X S_SW\SZ  .

f¾f@ f¾f@   9 °– f° –f¾ –f¾ ff ¯f¾¾f ¯ ½ff° ¾f ° ° – f °f€ f°– ½f°– ¾f½ ° f ¯ °©f ¾¯ ° – f°– ©¯f°f f°f f f ¾ f f ¾ f f¯f °–°–f° @¯ ¯ f° ¾f¯½f–f° f°f° f° f½f¯ °–f¾f° –f¾ f°– ¾f ¯f°€fff°¾ f–f¾¯ ° –½ °––f°¯°f –f¾ f ff f° f ff –f¾ ¯ ½ff° ¾¯ ° – f°– ¾f ½ f % ° f % ¾ °––f f ½ f f fff°ff°¾ ¯f°¯ °½¾°f½ ¾ ff°¾¯ ° – %-f° f° %  –f¾ f ff –f¾ f°– f¾f f ½ °–ff° ff° ff° –f° °–f° f°f° f ½f f½¾ ¾f°f % f½nfff f°f°–f$°°¾– °% f° °–f° –f¾f ff  .

 %. f°f%  .

 %f ° ¾ f%  nf¯½f° -– ° %-%  ¾– ° %%  – °€ f%% ¯°f%-% f° – °%% %°°¯ % –f¾ ¯ ½ff° © f° f ½ ¯f€fff° –f¾ ¯f¾¾f –f¾ ¯ °©f ¾ff ¾f °f€ ° – ff°f°–¾f°–f¯°–° ¾ f¾f¾f°°––f½ ¾ff° ff°  ¯f ¯f . ½ff° f¾ € ¯ °f¾ f f° –f° f°– ¯ °–f¾f° –f¾ ¯ f°%.

% %f¯f % f –f ½ °– f° ff¾ f½f ¾¯½f° ff –f¾ ff ¯f¾¾f ¯ ½ff° ¾¯ ° –f °f€f°– © –f¾½ °––f°–f¾ f ff f° f ff f¾f f ½ °–ff° ¯ ¯ f° ¾f¯½f –f° ¯f½° f° f° °f °–f° f°f° f ¯ f°¾ f f f¾f¯½f f½¾ ¾f°f f° °–f° –f¾f°fff°  f .

f°f% .%.

%f °¾ f% nf¯½f°-– °%-% ¾– ° %% – °€ f% % ¯°f%- % f° – °%%   ©ff –f¾  fff° . ¾ .

°f f° ¯f ° f f ¯ ¯f°€fff° –f¾ ff¯ ° % –f¾% °–f° nff ff ° ¯ °–f¾f° ½f°f¾ -f¯° f°– ½ f¯f f°– ¯ °–ff° –f¾ ff ° °–f° ½¾ ¾ ½ ¯ ¾f° ff° ¾ff° f ff ¾f° If f° f°–ff°Jf °½f ff°¯ °– €f¾–f¾f°– f½f ff ¾ ¾ f–f ¯ f° %.

% nf¯ %% ¾ ½f¾ f° @f½½ ° %% ¯ ¯ ½ ff°f¾f¯ –¾ f½ ¯ f°¯ f°  f f  f f f½f ¾ ff¯ f°– ° ff° ¯f° f° 9 f°n¾ ¯ ff°¾ f½f°½ ¯ f°– –f¾ °–f°¯ ¯f°€fff°¯ f½ f°f°½f f ¯f¾ff°ff f½ f°– °f f¯f½ f°– °f f°f½ f°°––¾ f° °f½f f°– ¯ ¯ f – ¾ n°¯ °–f¾f° –f¾f°– –°ff°° ¯ °–– ff° [YS_ [`[^SZS\aTW^ZW^Y`W^ZS`X S_SW\SZ % .

 ¾ ¯f° ¯f f° ¯ f ° ¯ ° f½ff°°f 9f f f° f°½ ¯fff° –f¾ ½f °––ff°  ° –ff ° –ff ¯ f°– ©–f ¯f° f f°f f–f ° – f°– ¯f f° ¾ f ¾ f f°¯ ½ff°ff½ ° f –f¾f°– ¯ f°– –f¾ f°f °– f ©¯f° –ff f¯ °–f½f¾f°°f½f°f° f ¾ ½ ¾f f°¯ f f - –fff°–½½f¾ °f°f ¾f ¾ ½ ¯ f f ° f @ff° .f f °f f–f .

°f f° f f¯ ¯f°€fff°f° °f¾ f–f ff° f ½ ¯ ff° ff° ff °f¾f ° f¯ ½ff°° –ff½ ½ f°½ °––°f ° – –f¾¾ ©f¯f¾ ©f©f°––¾ –ff°½ ¾ –f¾ ° f ff°¾ ©ff f  f½ °n °ff°f ½ f¯f f°–° ° f½f ff° ff°° –ff ¾ ¯ ¯ ¯ f–f ¾¾ f°– ¯ ° ½ ¯f°€fff° ¯ f f° °f f°– ¾ –n  ¾ fn°¾ f° ff¾ ¾ fnf° ¯ °ff ° –fff f ¯f¯ °–f ½¾ °–½ ¯ ff° –f¾fff° f° - –ff ¯ f°– f°f ¾ ½ .

°f ½°f  f @ff° f° 9f½f -–° f ¯ ff° f–f¾ f°½ °– ¯ f–f°ff½ ¯ f°––f¾ °–f°½°¾½f°–¾f¯f f ¯ °n½ff° ff f½ ff °–f° f–f° f–f° ½  ff¾ ½ °n °f % – ¾ % f°– ½ ¯f¾f° ff° f f° ½ °– ff° ¯½ ¾¾f f¾ ½ °n °ff° ¾ f ½½f ½ °ff° –f¾ ¯ f° f½f –°ff° ° ¯ °–– ff° ° f°– ¯ °–f¾f° ° – ¾ ¯ °©ff°f° f¾ ¯ ¾° f¾ f f° ¯  nff ¾ f°f –f¾ ¯ f° f½f –°ff°° ½ f°¯ ¯f¾f f°½ ° f°–f°¯ °––°ff°¯½–f¾ ¾ ½ f°f9  .

 f¯ ff°D¯¯ –f¾  f¾€f¾ –f¾ f¾ff° ff°½ ¯ ff°°f –f¾ f½f ¯½f°¯ °©f f½f¾ ¯½f¯f f O –f¾ f°©f f¾ff° ½ ° f°  ½¾f 9 ° f° ¯ ½ °– ff° f° @ °–%9¾½ % ½°–@f°– f°–ff ff ° – ff° –f¾ f f°f f½f ½ ¾ ½ ¾ff° °–f° ff° f ¯ f –f° ff f° f° f½©–f ½ f°– –°ff° ff½ ff° –f¾ ½ ff° ¾f f½ff° ¯ f ½ °– ff° f° ¯f°¾f ¾ nff ½f f ½ff f–f ½ ff° f½f f¾f°¯   –f¾ ff ¾ ff °–f°  – ½© ¾ f½ f f°– f½f –°ff° °¯ ¯f¾f f–f –f¾ ff°¯f°¾f °– °–f°f¾¯¾ f–f ff¾ f°–f°–¯f¾°– ¯f¾°–¯ °–f¾f°f° –f¯½ f f  f–f ¯½  – f –f¯ f° ¯f°¾f ¯ °–f¾f°  ¯  –f¾ f f ¾f f¾f°¯  –f¾ ¾ ff °–f° – ½©½ f   [YS_ [`[^SZS\aTW^ZW^Y`W^ZS`X S_SW\SZ % .

¾f f ¾f¯½f ° –f–½f°–¯ f n½ff°f ff  ¾f¯½f ff° f°f f°–f°f¾f¯½f–f°¾ ½ f f¾¾f f° f° °– ¯ff°f°¾¾f f° f¾ .O –f¾ ¾f¯½f ½ f°– © f¾f° ¾ ¯°f –f¾ ©–f ¾f f f ¯ f –f° .

ff½ ¯ ff°f¯½½ ¯ ff°ff°– ff° ff° ff¾f¯½f °ff°– f°ff¯½ f ff ff f½ ¯ ff  ¾ f–f° ff° ¾ – f ¾f¯ f f¾ ½f ff°– ¯ ¯ °––°ff° ff ½ °¯ ff ¯f  ¯ f° f¯ ff° f° f°f°f¯f°¾ –ff°–°f f°°––f° °–f°f f° f°f° f½f f¯ f¾¾f¾f¯½f½f¾fff¾ff°¾ ½ ff¯ f°–°– ff ¾f f°– ¾ f  f°– 9 ¾ °f¾ ¯½¾¾ ff° ½ ¯ ff° –f°f ff ff°–¾f¯½f–f° °– f°nf¯½f° f°¾ –f f  f nf¯½f°–¾f¯½f–f°¯ ¯ f°– f° ¾ –f  f nf¯½ ff f °f° n f °–f° f° f° ° ¾ f–f    © ¯ ff ¾°f ¯fff ¾f¯½f °– °–f° nff ¯ ff° f°¯ °–f°°–f°f f½f°–f°  °– f¾f°–f° f° © f–f ½ ¯ff° f f¯ °– f½ff°–f° f°–f f°–f ff°  f–f f¯½°– 9f°f¯ 9fff ff ff –°f¯ ¯ f ff° ff¯½°¯ ¯f¾f %I°f %  O –f¾ f¯ ff½f 9 °– ¯ff° ° – ¾ ¯f½° €¾ °–f° ¯ ¯f°€fff° ¯ f ¾ nff ¾f ¾ff° ff°  n ff @  Jf °– f¯½°– 9 ¾ ° ½°– f½f  ¾f ° ° ¾f ¯ ff° ½ °– ¯ff° ff ½ ¾ ¾f ¯f$f° 9f f°–¯ ¯½¾ ¾°¾°–°–$f ¯ °–f ¯ ¯ f$ f ° ¯ °–f¾f° ° – ¾ ¾ ¾f  ¯ –ff  ¯°f ¯ f f¾ ½¾ ¾ ½ ¾ ½°– f½f f°f f °–f° ¯ °– ° f½f°°f f¯ f¯ f–f f° °–f° .

 ¯nf – ° ¯f° %.

° ¾ f¾¯ .¾ ¯ f f° ff ff° ¯°f f ¯ ¯f°f¾f° °––f .% f°–  f°f f¯ ¾f ¾f ° ¯ °f¯½°– ¯ f  °– ½ °°–ff° f–f ¾f f° f€ f¾f ¾  n ff ¯ ff° °f¾ ½f ½ ° f° °¾ff¾ –f¾ ff° ¯ f f½f @ °ff ½ °–ff° ¯ f f n¯f ¯ °–f¾f° ¾ ° ¯ °f©ff° ¾ ½ ¾  O –f¾ f¯ ff° f° ff° ff° ff¾ ½ f° ff © f°  ½ff f° f°– ©–f½ ¾f –°f°f°¾ f–f ff°°¯ ¯ f –f¾ ff°f° ¾ ¾ f½° 9 °¾ ¯ f ¾f°–f ¾f  f–f –f¯ ff° ¯ ¯ f ½ °–f °–f° f° .°nf f ½f ° f°f°– ff @¯ ¾f©f ¯ °nf½f °½ f° .

 ¯ f° f¯ ff° ½ f ¾ ¯½f f° nf¯½f° f¾f¯ f ¾€f ¾ f f f °––f ½  f°–f° f¾f¯ [YS_ [`[^SZS\aTW^ZW^Y`W^ZS`X S_SW\SZ  .

¯f¾ ¾°½ ¯ fff° f°½ ff°  f f¾¾°¾¾°f ½f f¯°f f –f¾ f¾€f¾f°¯ °©f f © °¾ f°€ ¯ f°€f°– ¯   ¯  f –f¾ –°–f° ° ¯ f °¾¾ f°– ¯ ¯ ¯  f½ ¾ °––f–f¾ff°¯ °°–ff° f°f°f ff ff¯ f [YS_ [`[^SZS\aTW^ZW^Y`W^ZS`X S_SW\SZ  . ¯½°f ¯ f°¾¯ ½ °–f f° ff° f ff¯ f % – ¾ % f°– f½f f¾ nff ff  f½f¯ °f¯½°– f°¯ nf¯½f° ff° f  .f¯½¯ °©f–f ¾f f°¾½f f¾ff½¾ ¾ f¾ f°–¾°–  . ° ff° ¯ f°¾¯ ½ ¯ f°–f° ¾ ff ¯½ ¾¾f ½¾ ¾ ½ ¯ ff° –f¾  .f° ¯ °¯ ff°¯ °nf½f f°f° ¯°f fff°f ½  – ¯ f f° ff ° ¯ °–f¾f°  ¯°f ¯ f f° ½  ½  °¾ ff° –f° f°– ½¾ ¾ ¾f°–f ¯ ¯½ –f ½ f¾ ¾¾ ¯ –f¾ ¾f¯½°– ½ff¯  f° ¾ ½ ¾ – ¾  f©f f¾f¯f°%½% f°f°¾ ff°¾f°% ¯– °f°% f° ¯ f½f° ff    °¾ °¾ f –f¾ ° f % – ¾ % –f¾ ¾f°–f fff¾ f ¾ – f° °¾¾ ff° ½ ¯ f°f ¯f½° °– f°– –°ff° f° f½ f–f¯f°f½° f°nf°–f° f°– –°ff° f ¾f° ¾ f°f ° ¾ff ½ ¾ff° ff½° ¾f° ¯½ ¾ ° ¾ff ° ¾ – ¾ f¾¯f¯½¯ ¯ °€°–¾ €°–¾½ °  f½f ¯ °f¯½°– ¾ ¯ ¯ f ff° f –f¾ f –f¾ f°– f¾f° ¯f½° ¾ ¾¾f ½¾ ¾ ½ ¯ ff° –f¾ ¾ ¾f °–f° f½f¾f¾ ½ ¾f°– f °f°  f½f¯ °f¯½°–¾ f¯ °¯½f° –f¾f¾½¾ ¾¾ nfff¯f°  .

  f°–¯ 9f f f –°–f° °  f½f ¾ ¯fnf¯ ff f°– f½f – f ° ¯ ° ¾ff° °ff°¾ f½ °°f° f°f° ff f°¯ ½ff° f–f° f °¾¾ f 9 – ff° f–f° ¾ ©–f ¯ °f° f ¯f°f ½ ¾–f¾ ff¯ f –f¾   [YS_ [`[^SZS\aTW^ZW^Y`W^ZS`X S_SW\SZ  .

 ¯f f –f¾ ° f° f° © °¾€ ¯ %% f°€f°– ¯%f°f°% f –f¯ f ff¾ f½f f ff f © °¾ °¾¾ f –f¾ ¾  f ©f f  f © °¾ ¾ ¯ ¯ ¯½° ° f°– f¯f ¾ff°¾¯f¾ f° ¾  f ¾ ½ff %½°f% f° ¾ff° –f¾ f 9 ff° f°– n½ ¯ °n f°ff f°f f ff ½f f f–f° ½ °–¯½ –f¾°f %–f¾n n% 9f f °¾¾€ ¯ –f¾ f°–  ° ff° f°–¾°– ¾ff°  ½ °–¯½–f¾ f f 9 °–¯½f°– ¯f¾ ½ff°°–f°– ° f° %ff° ¯ °– ¯ f°– f f°f°°f °f% f° ½f f © °¾ °¾¾ ° ½f ½  f° f½ ½ °–f¯f° ° ¯ ¯ ff¾ f°f° ¯f¾¯f f ¾ ¾f °–f° ff° °¾¾ f f° f°f° ¾f ¾ ff¯ f f½ ½ °–f¯f°f°–¾ f°f f½f f °–f°¯ °n ½f° f–f°½½f f ff¯ f½f f °––f° °¾ ½ f½f f½f f–f¯ f °  f½½ °–f¯f° f°f°¾ f°f 9f f–f¯ f ff¾ °©f°¾ ¯ff½½ °–f¯f° f°f°¾ f°f f½ ½ °–f¯f°° f¯f½ °°–° f –f¾© °¾€ ¯ f°–f°½f f© °¾ €f°– ¯ ½ °–¯½ –f¾ f f ff¯ ¾f ¾ff° °–f° f ¾ °  9 ¾ –f¾ ff° f° f °–f° °f°f €f°– ¯ f½ –f¾ ¾f f ° ¯ °ff°–f¾ ¯½ f€f°– ¯¾ f f°–f ½f f f fff° ff° f%¯ f% f –f¾ f½f –°–f° ff¯ f½ f°½ fn% f% f°n°°¾%¯ °–f%  @½ fn% f% [YS_ [`[^SZS\aTW^ZW^Y`W^ZS`X S_SW\SZ  .

ff¯½ ° ff° f f ¯½ff° ff¯f ffff°– ° f ff °––f ¾ ¾f°f ½¾ ¾ ½ °n °ff° @½ f ° ¯¯°f –°ff° ff¯ ½ n ff° ¾ f–f ¾ff°f ° ¯ °– f ½ °¾ –f¾ f ¾f © °¾ f° °f ¾°f¾f½¯f½°© °¾¯ f–f°f°°f   @½ .

¾½n ©f ½f f ¾ f¾ f°ff . °–f% @½ ° f° f f f°fff° ff° ff°–¯f¾¾ f ¾ f°– f ½f f ¾ f°– f  ° f¯f°f ff° f f f ff¯ f –f¾ ¾ ¾ f–ff °¾ % n °°¯ $@% @ f°°f f°ff ff° f °–f° f f¾f¯$¯ f° ¯ ½ff° f €f ½ °°– f°– ½ f° ff¯ f –f¾ %f¯ %  f¾ff° ¾ f¾ f°– –°ff° f° © °¾ ¯ f f°– ©f – ¾  f–¯ °©f f¯fnf¯f  @½ .°°¾%.

  .

 @½ ° f ¯ ¯ f° ff ½ ¯f°f¾f¯ ff°f °f¾ ¾f °–f°¾ ff°¯f -f¯°°° –ff ¾ ½¾  f°ff½ ¯f°f¾¾ f¯f¯¾¯ °–°  @½ @ ¯½n ©f ½f f ¾ f¾ f°–  °––  .

@ff½% 9¾ ¾ ff° ff¯ f f – ¾ f°– ©f ¾ nff ¾  9f f – ¾ ½ f¯f f°–¾°– f¾ ¾¾ fn – ° ¾¾ f° fn – ° ¾¾  f ¯f f ½f°f¾f° f ½¯½f – ¾ f° f¾¯ f°– ° ¾¾  [YS_ [`[^SZS\aTW^ZW^Y`W^ZS`X S_SW\SZ  .f– %. @½ ° ¯ ¯ f° ff ½ ¯f°f¾ f¯ ff° f° ¯ ¯ f° ¯ f°¾¯ ½ °– ° ff° ½¾ ¾ f°– ¯½ ¾ – ¾ ° f¾f°f ½ff ° ¾ff ° ¾ ¯f°f ½ °  ¯ ¯°–°f°° ¯f¾¯f¾f¾½ ¾ –f¾°f f¾ –°½¯f f°f – ¾  f–¯ °©f f© °¾ f°fff°¾ f–f   – – ¾ @½ ° ½ f¾f° °–f°¯f f ff° ff°–°––½f ff° ¯f°ff ¾¾½ ° ¾  °f %@% ¯ °nf½f  D° ½ f° ¾f° f° ½ fff°¾¾°¯ ¯f¾f° f°¯ °– ff°¯f f – ¾   – ¾ @½ ° f°f ½fff °f¯ ¯ff¯f f ff° ff°– °n °–f°@   °–f° ¯f° ½ °f°–f°f° ¯f f ¯f¾ f° f – ¾  ¯ f f °f f°f ¯ ¯ff ½¯½f ¾ ff ¯ °–f° ff° –ff –ff¾ f½f f – ¾  f°–° ff¯f°f  f¾ff°©¯f – ¾ f°– –°ff° ½ – ¾ f½f f–¯ °©f f ¯fnf¯ f°  °– f– %f@ff½% ½¾ ¾¯ °–f¾f° –f¾ ff°f°f ff¯¾f – ¾ ¾f©f  .

 f° f½f€f½ °°–f°–f¾ ½ ¯ f°–f° ff¯½ f°nf°–f° f% – ¾ % f°fff°f ff  ° ¾ f¾ ½ ¯ ff° –f¾ ff¯ – ¾ ¾€f f°–f f° ¯ f ¾ °––f ¾€f ¾€ f f½ –f¯ 9f f ¾ff ½ ¯ ff° – ¾ f¾ ¾fff°f–f¯f ff°– ½ffff° f f½ff   ¯f f° °–f° –f¯ nf ¾ f©f ° f½f ¯ fn° f ¯ f°– ° ¾¾f½f f ©f °ff°–¾°– ½f f ½f¾f¯ °––°ff° ¾ ° ff°°¾¾ ¯ff f¾ ½f¾f°f–f f¯ °–f° °––f¯f° ¾ f–fnf¯½f°°f  – ¾ f½f f°–° ff¾ f°f ¯f½° ff¯ f°f ½f f – ¾  f°–° ff¾f°f °¾¾°ff¾ ¯f¯½ ¯ °ff° f°f° ¯f¾¯¯ f°–¯°–°¯ f f°f° –f¾f°– f¾f° – ¾ f°– f°–° ff¯ f°f  f¯f° f °f f°f ff° ¯ ¯ f° ° °– – ¾ ¯ °ff° f°f° f –f¾ f°½¾ ¾ ½ ¯f¾f° ff° f ¯ ff °f f°  –ff–ff¾ -f¯° f¾ ¾ ° ½ ¯ fff° f° ½ ff° ff° f€ ¾    f¾¯f9 ¯ ff° –f¾f°f½ 9f f ½°¾½°f  °– –f¾ ¯ ½ff° °– f°– ¯ ¯f°€fff° ½¾ ¾ € ¯ °f¾ f ff° ff° –f° ¾ nff f°f   f ¯ f°– ° ¾¾ ¾ °––f f½f¯ °–f¾f°–f¾¯ f°f%.

%f°–¯ f ff¾ °––f f½f ¯f°€fff°¾ f–f ¾¯ ° –f °f€ ff° ff°– –°ff°f°– f½f –°ff°¾ f–f ff° f f°fff°f ff¾f¯½f–f° ¯ ff° ff°¯f°¾f¯f½° f°¾ f ½°–f° ½°–f°f°f¯f°¾ ½ © f¯ f¯ f f¯ f °–f°ff°–n½ f°f ¾ f–fnf¯½f°°f  f¾€ ¯ °f¾f°– f½f ff¯ ½¾ ¾½ ¯ ff° –f¾ f– ¯ °©f f ½ f¾ – f f°¾– °%% ¯f¯f f–f° ff°– f¾f f f°¯f½° ¯ f° f½f ¯½¾¾f° °–f° f © °¾ f¾ ¾  ff° f½ f ° °f°°f f½f¯ ¯½ °–ff¾f f¾°f f© °¾ f¾f ff   f¾f  f¾ ° ¯ ½ f¾ € ¯ °f¾ f°– ©f °–f° f°f° ¾– ° f¾ f°ff fff ° ¾ f f¯°f f°¾ ©¯f n–f¾ –f¾f°°f f¾ °¯ °–f¾f° ° –½f°f¾f°–n½ ¾f f° f¯½f¾¾¾f f¾ f½f –°ff°¾ f–f½½   f¾f°f  f¾ ° ¯ ½ff° f¾ € ¯ °f¾ f°½f f f° ¾– ° ¾f¯f ¾ f f¾ f°f ½f–f¾¯ f°f f ° ¾ f – ° f°¾ ©¯f n–f¾ –f¾ f°°f f¾°¯ °–f¾f° ° –½f°f¾f°– n¾ ff¯½f¾¾¾f f¾°f f½f –°ff° ¾ f–f ½½½ °–f° f° °–f° °– ° f°–  °–– f° °–f° °–f°f¾ f¾f  9 ¯ ff° –f¾f°–¯¯ –°ff° ¯ ¯f°€fff° f¾€ ¯ °f¾f°f  [YS_ [`[^SZS\aTW^ZW^Y`W^ZS`X S_SW\SZ  .

 f¾ € ¯ °f¾ f°f  ©f ff¯ f½f ff½ ¾ ¾f °–f° © °¾ ¯ f f°–  f  f¾ff°nff ©f¯ ff°– f f½f ff° f ¾¾ f ½ °–f¾f¾ f%fn – °¾ fn f% f ½ °–f¾f¾f¯%fn – °n fn f% f° f ½ °–f¾¯ f°f%¯ f°– °n fn f%  f¾ff° ¾ ©f°f ¯ f ½ °–f¾ –f¾ f½f f–¯ °©f f© °¾ f° f ¯ ¾½nf°– ©f¾ nff½¯f½f f ¾.

.

¾ f f ¯½nf°– ©f¾ nff½¯f ff¯¾.

 .

 ff ©f f ff¯ ½¾ ¾ ½ ¯ °f° –f¾ ¾f°–f ½ °–f  ° ¾ °–°–f° f¾ ½f f ° ¾ °–°–f° f¾ f f f° ¾f f° ¾ ¯f° ½f ¯fff© f¾½ ¯ °f° –f¾ f½f f°– ff fff° ° @ff½ ff½ f¾ ½ ¯ °f° –¾ f° ¯f f € ¯ °f¾ f°f  –f¾ f½f f ½f f –f¯ f ff°  f¾¯½ ¾ ff¾ f½f ¾ f°ff°¯ °©f  .

 .

+.

  f9 ° °– f¾½f f9 ¯ ff° –f¾f°f½ f¾ € ¯ °f¾ ff¯ ½ ¯ ff° –f¾ ¯ ff° ¯ f ¯ f f°– ½f f   f °f ½ f° ½ °–ff° ¾f¾ f° ° ¾ °–°–f° f–f f  ¾ f½f ¾ ©f¾ f ¯ °–f¾f° –f¾ °––f€f½ ° °– f¾½° f¯f –f°°–½f f€f €f f°– ¯ ¯½ °–f ©f¯ f ¾ f €f f°– f½f¯ °°–ff°°© ©f¯ f°f°fff°   f©f f¾f¯f° %½% °–°–f°  f¾ € ¯ °f¾ f°f  ©ff° °–f° n ½ff°½f°– f½f f½    9 f° °–f° f f f ° °– ° f ¯ ¯ f° °¾ f ° f° °– °¾ f–f ff°¯ff°f°° f°–¾°–f° ½°f -f¯° n ½ff° f ¯ °n °f f ° ©f  n ½f f½f f n ½ff°°f ¯ °n °f °– ° D°½ ½ °–ff°f–ff ff ° f°°– ° ff¯¾ ¾f ¾ ¯ f°– 9 f° °–f°f°– f%f¾.

$-%f ff [YS_ [`[^SZS\aTW^ZW^Y`W^ZS`X S_SW\SZ  .

 °–°–f° f¾ ¯½¾¾¾ nfff°f  f¾f°f ©f ½f f¾ .

 .

 f½½f f¾ ff.

 f¾ ©ff°¾f°–ff¯ f  f° f¾f ff½f f .

 .

f°f%. f¾f°– ©ff°f° ff°– ¾ ¾ f¾f°f ff° f°f ¯ °–f° °– f ° ¾ f f° f f ¯ f° °f©¾¯ °°  °¾ °f¾ ½f ff° 9f f f¾ f°f  °½ ff° f ¾ f°f °n f° °–f°f°––f¯ °nf½f°¾ °f¾ ½f ff° ff   9 °–f f° 9 °–f f° ¾f°–f f°©f° f ¯ ¯°–°f° f–f f½¾f° ½f°– ff¾ f ¯ °– f¾ ¾ °––f f ff° ¯ ¯½ ¾ ½ ½f¾f° –f¾  ff¾   €f €f¯f f°¾f –f¾f°f½ €f ¾€f¯f f°€¾f f –f¾ °–f° f °–f°¾€f¯f f°€¾f f –f¾¯ f°f¾ f–f¯½° °¯ff¾ ¯½¾¾¯f f –f¾f ff¾ f–f  ¯½° ° .

% f ° ¾ f%.

% -– °%-%  – °%%  – °¾€ f% % ¾– °%%  €f ¾€f¯f f°€¾f f –f¾f°fff°  -f f f ¯ –f¾ f ff ¾ f J f°– ¾ ff °–f° *  ¯°f ¾   @ f¾ ½ 9f°– ¾f nff° °–f° f°f°°––½f f¾°¯f –f¾f°f f½f nff°½f f¾ .

¾ °––f ¯°–°f°° ¯ °¯½f°°f ff¯¾ ff°–f°–½f¾¾f°–f¾ ff°f°–½f°– f f ff ¯ °ff° –f¾ f°– f¾f° ° f°–¾°– ½ff f ¾ f–f ff° ff°¯ ¯f¾f ½ ° f°–f° f°f° f°  ff f¯ f ½ ¯ fff° –f¾ ¾f°–f f¯ f %  ¯¯ ½ % °f¯° –f¾ °–f° ff %¾– °% f½f ¯ ¯ ° nf¯½f° f°– ¯ f ¯ ff½f f °f°fff½ °¾ °f¾  –f¾ ff f¾ ¾ f ¾f ff         [YS_ [`[^SZS\aTW^ZW^Y`W^ZS`X S_SW\SZ  .

 –f¾ f ¯ °–f¾f° f ° ¯°¾ f f½f f ff ¾ °––f f¯f° f½f f ½ff° ½ f°¯ff°––f  ¯½° ° ¯ f°f ff¯ –f¾ ¾€f °ff ½f f ¯f°¾f f½f f ½ f°–¾°– f½f ¯ °–f ff° ¾f° °f½f¾ f° ¯ °–f ff° ¯ff°               [YS_ [`[^SZS\aTW^ZW^Y`W^ZS`X S_SW\SZ % .

°  ° 9– –fff Jf ½ °–¯½f° ff f¾f°ff° ½f f f°––f  f  f –ff°9f ©ff½f°–f°%9% f°–¾°–   .Df° ©f °f¾¾ f° ¾¯½f°  Df° ©f f½°f°–f f°–f ©f ff¯½ ¯ ff°f½f°°f ff  . ° °f° $ ¯f$© f½f° ¾ ¾f °–f° ©f° –ff° 9f  ©f f½f°–f°%9%°¯ff½ f©ff° –  . °¾° f°–f  . °–¯½f° ff @ ° ½ °–¯½f° ff f°– –°ff° ff¯ f½f° ° f°fff° f  ¾ f¾ff½ °–f¯ff° ¯ ½ff° °½ °–¯½f° ff ¯f°f ½ °¾ ¯ °nf f° ¯ °–¯½f° ff ¯ f ½ °–f¯ff° f°–¾°– f½f°–f°  °  %ff°nff% ½ °¾ ¯ ff° f°f ©ff  ½f f ½ ¯f°  ¯½¾ f½ ¯°¾ff¾ –f¾f°¾f½ ¾  n  f ¾ fn%¾ ½¾ff% ½ °¾¯ °nf f°¯ °–f© fff f°–¾ ¾f °–f°½ ¯f¾fff°f°–f f ff¯½ ° f°  ¯ °f¾ ½ ° ¯ °¯½f° ff ff f¾ ¾ f¾  f°  ½ °nff° ff ff f ¯ ° ½ °°– ¾f °¾f°¾ ½ ° f° ©–f ¯f¾ ff¯¯ ° 9 °–¯½f° ff ff° ¾ff ¾f °¾ff¾ –f¾ f° ¾f½ ¯ f–f ¾ f ff¾f° °¾ f¾ f°– Df° 9 f° . °¾°¯¾f°¯f¾ff  . °–f f°¯ °–f°f¾¾ ff . °f ¾¯½f°  °f¾¾  f¯ ff°D¯¯ –f¾ –f¾ f ff –f¾ ¯ f  ff %€f¯¯f % f°– f¾f° f ½¾ ¾ € ¯ °f¾ ff° ff° –f°  f f f°f  % f f°– ½ ff¯ ° ¾ f½ ff% 9f f ¯¯°f ¾ ¯f © °¾ ff° –f° ¾f ½¾ ¾ ° ¯ °–f¾f° –f¾ °f¯° ¯f° f°f ff° –f° %½f f nf% ¯– ° ¾ ½ f° f° ° %f °n°–% f° °f f°– nn ° ¾¾ ¯ –f¾ ¾ f°f –f¾ f ff –f¾ ¯ f  ff%€f¯¯f %f°– f¾f° f½¾ ¾€ ¯ °f¾ ff° ff°–f° f f f°f  % f f°– ½ ff¯ ° ¾ f½ ff% 9f f ¯¯°f ¾ ¯f © °¾ ff°–f° ¾f ½¾ ¾°¯ °–f¾f° –f¾ °f¯° ¯f°f°f ff°–f° %½f f nf%¯– °¾ ½ f° f°° %f °n°–% f° °ff°– nn° ¾¾ ¯ –f¾¾ f°f  [YS_ [`[^SZS\aTW^ZW^Y`W^ZS`X S_SW\SZ % . ¯¾f°  .

 .

ff9 ¯ ff° –f¾f°f½ ¯f°¯ °½¾°fnf f°–f°¯°f ¯¾ f¾ ¯f° n ¯f°f –°–°–f° ½% ¯ °©f f° f°f ff°–f° °¾f€ ¯ °– ¯ f°–f° ° –  ff° ¾ f–¾ f¯f°–°–f° . ° °–¯f¾fff°¯ ¯f°€fff°¯ f–°¯ °©f –f¾ 9 ¯ ff° f°½ °––°ff° –f¾¾ f–f ° –¾ ½ ff°f ° – ff ff ¯°f f°f –f¾ f° ¾ f–f°f ¾ f °f ¾ ©f f¯f  f¯f ff°–f° ½ f° °––¾ ¾f f° ¯ f f  f°–f° °f ¾f  nff ° –ff ° f ¾ f–f ½ ½ f° ½ °––°f ° – –f¾ f°– ¾f°–f f¾ ff° ¾ f ¾ff° °–f° J.

 f¾f ff¯  ½f° ¾ f f –f¾ ¯ f° f  f½f –°ff° ¾ f–f ¾¯ ° – f °f€ ¯¾f°f ¾f©f ¾ f–f ff° f ½ °––f° –f¾ 9 ¯ °fff° f¯½ ¾ f–f ¯°f – °– f° f° f°  ¾f¯½°–  –f¾ ¯ f° f¾ f ½ ¯ f° –f¾ f° °f ff¯ f ° f° °f f°– ½ °¾ ff¾ f ff ¾f½ ©–f f½f ¯ °–f¾f°½½–f° f½°f°–f f°–f ½ ¯ ff° –f¾f°¾f½¾ f–f   ff° f f ff ©f°f ° ¯ °–f f° ¾f½ ¯ °©f –f¾ f f°f ½ °f°½ f ¾ f°fn½¯ °––°ff° ff°– f f¾ ¯ °f°– n½ f ff ¯ f¾ f°– ¯f¾ n½ f  f° ½ °f ¾ ff° f° f° ¾f½ f°– ¯ ½ff° ff° f –f¾ ¯ ½ff° ¾f f f°– ¯f  9¾ ¾ ff ff¯ °nf¯½f°f°¾f½ °–f°f f¾f°fnf¯½f°f°ff f° f° f ¯ °––°ff° ½ f° °–f°  ff ¾f ©–f ¯ °––°ff° ½ f° °–f°   ½ f° ¾f°–f ½ °°– ff¯ ½¾ ¾ –¾ ½ ¯ ff° –f¾ °f ©f°–f° f f°f % f°% ©–f ©f°–f° f ¾ % f°–f°%  ° °f°°f ff° –°ff°  f ¯ f° ° ¯ ff° ½¾ ¾½ °n °ff°°f  ¾ f¯f½¾ ¾ f°–¾°– ¾fff°f–f f½ ©f–ff°– ½f f¾ .

 °–f° ¯½ f  ½¾ ¾ ½ ¯ ff° –f¾ ff° ©ff° ¾ ¾f °–f° f°f  9 ff°f½ff½ f° °–f° f ¯ f°– °¾ f f f¾f¯ ff¯f f fff°– ¾ ¾ f¾ ¯ f°– 9f°ff °–f°nff¯ °–½ ff° f %f°¾f½f°– f nf¯½f%f°–¾ f°– ½¾ ¾ ff¯ f  D° ¯ ° f½ff° –f¾ f°– °–°f° f ½ °f¯½°– % ©f°f% f° –f° f¾ ¾€ff°f % f½ ff% °–f°fff°  ff¯f°– f  f f ¾– ° f° ff f°– ¯f¾ ¾ °––f f° ¾f½ f°– ¯f¾f°  ff¯ f ¾f ° ¾ ¯ f  f ff° ff ¯ ° f f° –f¾ .

 f ff°  ° D°¯ff ff¾¾ f ff¯ f ff° ½f½f   f½¾ ¾°¾ ¾f ¯ff¾ f¯f ff¯°f¯°–– f¯f° ¯ff –f¾¯ f°¾ f ° f°¾f½ ff°° ½ f°¯ ¯f¾f %f % -f¯°f f f½fff°–f¾ ½ ff° ff¯¯ ¯f°€fff° –f¾ ½ ¯¾f°f¾€f –f¾f°– f f°f f f f°¾f°–fn ½f¯ °ff  f °f  ©f f¯½ ff ¯½ ¯ °–ff¯ nf° ff° ¾  ¾ °–f° [YS_ [`[^SZS\aTW^ZW^Y`W^ZS`X S_SW\SZ  .

n ½f  f °–f° ¾€f –f¾ f°°f ¾ ½ 9 ¾€f°f f°– ¯ ¯ f ff° ¯ ¯ ff° ¯ ° ¾ nf° ½f f ff f°– –°ff° €f n ½f ¯ °ff –f¾ ©–f ¯ ½ff° ¯f¾ff ¾ °  °f f ¾ – ¾ f¯ff° ½ °––°f  °––f ¯½f ½ ¯ ff° ff ½ °f¯½°–f° –f¾ f¾ ¾ f f f ©f f ¾¯ f½ f°– ¯°–°f° f½f ¯ ° f f° ff° ©f f°f°°f ¾f %f %   9°¾½ ©f°¾ff¾ –f¾f°f½ 9f f f¾f°f ½°¾½ –f¾ f¾ff° ff¾ ½°¾½ ©f f ¯ f°– ° 9¾ ¾ ½ °n °ff° f ¯ f°– °f°–½ °f ½ –f¾¯ f°f%.

% f¾¯ f°ff¾ ½ °n °ff° f  ¾ ¾f ¯ °nf½f  f f –f¾ f°– f¾f° ¾f f –f¾ ¾ ¯ °ff ¾¾f°f ¯°f¾f  .

f°–° ¾¾ °f ffff½f° f f°¾ f–¾f°–½f°–¯ ° °f° f° ff° ½ °–ff° f°¾° ¾¾½ ff½¾ ¯°f°¯ °–f¾f°–f¾¯ f°f %. f ¯ f°– ° ©f ff¯ °–°–f° f½ ff %f°f % ¾ °––f ½¾ ¾ ¾  °f ¾ f–f ½ °n °ff° f°f %f°f  – ¾°%  nff°ff f ¯ f°– ° f½ff ¯ ff¯¯ ff°–¯ °–f° °– ff° –f° ¾ ½ f° °ff°– f°¯f°¾f f°¾f¯½f–f°¯ff°––f @°–f f¾f°½¾ ¾½ °n °ff°¾f°–f –f°°– f f½ f°–¾°–f° f ¯ f°– ° ff¯ f f¾ f¾ff° ¾ ° ¾f°–¯ ° °–½ ¯ f°– ff° f ° ff¯ f ½ ½ ff° ¾ nff ¾f¾f¯f ¯¾f°f ¯½ f  f¾f¯f° f° f°f°f ¯f f –f° f°– ° f n °f @ff½ ½ °n °ff° ¯f f –f°  f ¯ f°– ° f½f © f¾f°¾ nff °–f½¾ f–f %J½ f %   ¾¾ 9f fff½° ¯ –f°f°–¯½ ¾ ff°¯ °©f °f°– ¾ f°f ¾ ½ f f%¾¯½ ¾–f¾% f¾f¯f¯° f°f¾f¯ ¯f  ¾ – ° ¾¾ 9f f ff½ ° ©f ½¾ ¾ ½ °–ff° f°– ¯ °–f¾f° f¯°f f ° ¾ f f° – °¾€ f  ¾ f– ° ¾¾ 9f f ff½ ° ff° ½¾ ¾ ½ °–ff° ½ fn – ° ¾¾ ¯ °–f¾f° – ° f ° ¾ f f°f¾ f  .

ff¾ –f–ff° ½¾ ¾ ½ ¯ ff° –f¾ ff¯ f f °ff° f ¾ ¯ f°–f°f ½½f¾ f ¯ f° f f½ f f¾f¯ f°– ¯ °–f ff°°–°–f° ff¯ f¯ °©f ¾f°–ff¾f¯%½f°– f%f°– ff¯ [YS_ [`[^SZS\aTW^ZW^Y`W^ZS`X S_SW\SZ  . % f¾ f° f ½¾ ¾ ° ½f f ° ¾ f f f° ¾ ©¯f n ¾ °ff–f¾f°°f  °f°f f° f°f f ¯ f°– ° f°– ½ f° ff¯ ½¾ ¾ ½ ¯ ff° –f¾ °f¯° ff¯ f –f¾  f½f © °¾ f f° f°– ¯ ¯ f¯ f–f° n½ ¾f ff¯ ½¾ ¾ ½ ¯ ff° –f¾ f f f¾f¯  f © °¾ f ° ½ ¾¾ ff¯ ©¯f f°– ¯ f°– .

½¾ ¾ ½ ¯ f°–f°°f f½f ¯ °–f¯ f f°–¾°–f° ½ f ¯ f°  f¾f¯f° ¾ ¾fff¯ f –f¾ f°©f°° f f ½f f °f°– ¾f¯½f °–f°  f° f°– ½f ¯ °©f ½ ff° f ff ¾ ff¯ f f °f f ¯ f° ©–f °f¾ f–f¾ff¾f f f°–¾ °¾€ f f½ ¯½ f @ ¯½ f.

¾f°f ° ¾¯ ¾ f° ¾¯ ff° ff –f¾ f°– f½f –°ff° ° ¯ ¯f¾f  f°  –f¾ ©–f f½f ¯f°€fff° ¾ f–f nf f°–f° ° – f– ¯f°¾f ¯f¾f ½f°  . f°f ° f½ff°¾ f¯f°ff°¾f½¯ °©f ¾ff¾f °––f° –f¾° 9 °––°ff° –f¾ ¾ f–f ¾¯ ° – f °f€ f½f ¯ ¯ ff f–f f¯½f f f– ½f°¯f°¾f¯f½° f– ¾ff°°–°–f° f°fff°  9 °––°ff° –f¾ f° ¾f½ f½f ¯ °–f°– ½ °n ¯ff° f f°f f° ff f ff°¾f½  ° – f°– f¾f° –f¾ f½f –°ff° ° ½ f° ¾ f f . f° ¾ f–f ¯½ f½¯¯°½ ¯ f°– ff° f ¯ f°   f¯½f f ff° –f¾f°f½ 9 ¯ f°–f° f¯f° f°– ¾ f°–¾°– ¯ °° ½ °––°ff° ° – f°– ¾f ½f 9 °––°ff° ° – €¾ ¾ nff ¾f ¾ff°  ¯f°¾f ¯ ¯ ff f¯½f ¾¾ ° – f ff° ° –€¾ ¾ f–f¾¯ ° – ¾f °f f°ff°¾ f f ff° ½ °nff° ¾¯ ° – f °f€ f ¯ff ° – ¾ ff° f ¾ ¾ °– f f °f ° – €¾ ¯ ¯ f° f f°– n½ f¯f ff¯ ½¾ ¾ ½ ¯ °f°°f f¾ f° °– °–f°¾f¯f°¾f ¯ ° –f °f€f°–¾ff°¾ f°–¯ff ¯ f°–f° ¯f¾ffff ff –f¾ ff° f –f¾ f½f f¾f f f–f ¯fnf¯ ff° –f° f°– ½f°–  °ff fff° °f ¾¾°ff°¾f½ f° °f¾f½¯ ¯f°–¯ °©f ¾ff ¾f ff° f f¯f ½ ¯ ff° f ¾ff ¯f f°––f . °°–ff° ¾ ©f ff°¯f°¾f °––f° –f¾f°¾f½f°–¯ f f° ¯f ° –°ff° f½f ¯ °– ¯f ½ °– ff° ¯f¾fff ¾¾°f f– ½ °f¾f½   ff°–. ¯½ °–f½¯f¾f¾ –f¾f°f½ f  ¾ ff° °f °¾ ©¯f f° ¾ ff° °f ¾f f f f½f ¯ °©f ½ °¾ f– ½ °– ¯ f°–f° –f¾ f ° f °f –f¾ ©ff°f° °–f° ¯ ¯f°€fff° f° °f f° °f f°– f½f ½¾ ¾ ¯ °©f –f¾ f¾f f °f¯°f°¾f f° °° ¯°f°¾f ¾ ½ ¾f½ ½°– ¾f½ ½ f f° f  ¾ f °––f¾  °¾ °f [YS_ [`[^SZS\aTW^ZW^Y`W^ZS`X S_SW\SZ  .

¯ ¯½ °–f ©¯f f° f°– f¾f°°f D°¯ °©ff°f° –f¾ ¾ff ° fff¯ff°––f ½ f°f° °f f ¾f½ ff f  ff ff¯  ½ ¯f°@ °f ¯f °f f°– ¯  ½ °f ¯ °©f f¾f ½ ¯f° © °¾ f° f½f¾f¾ –f¾ f°– f½f –°ff° ff ° –f¾ f½f¾f¾ ¯f f°––f  n f½f ©ff°f° °–f°f° °ff°– f¾f f ¾f½ff f ff ff¯ f °f f°– ¯ f©¯f ¾ ¯ff f½f ½f° –f¾ °–f°f½f¾f¾f°– ¾f% ff°€ ff¾ ¯ °%ff f½f –f¾ ¾ff¯ff°––f n 9f9 ¯ fff°@ °f  ¾ ff° f° °f ½ ©f–f f–f –f¾ f½f €°–¾ ½¯f f° °f  ¯ f f½ff° f °f ½ ff °–f° nff f° f°–f° f° °–f° °–f°nff – ¯ fff°  ¾ ff°ff° D° ¯ ¯ f°–° –f¾ ½ f° ff° ¾ f f° f°– f°– f¾f°°f –f°°– ½f f © °¾ f° f½f¾f¾ –f¾ ff° f°– f° ° ¯ ¯ f°–° –f¾ ¾ff  n %¾ff ¯f f°––f% f ff ¯ %¯ ¯%  f°–f° ¾ff ¯°f n¯ ¯ f°ff°¾ ¾f¯%¯¯% @ °f–f ©f D° ¯ °–½ f¾f° –f¾ ½ f° °f–f ©f f°– f¾f f ½ °f$½ °– f¾ ° f°½ °°–¯ °–°–f –f¾ f½f €°–¾½¯f f ½ °–¾f° f°  ff¯ f ff° °–f° f ¾ f ff° ½ fff° ½ fff°°f f°f f¾¾ ¯ °– °f f ½ f¾°f ff f ½¯f°f –f¾ ¾ f f° f °f ½ f¯f  f f f°f °f–f ©f f°– ¯ °f°–f° ° ¾  f ½ °f$½ °– f f¯ ¯f°¯ ff°½ °–¾f°f°f °f ¯ ¯½ ©ff°f°¾ f°¯ ¯ ff °f € .f°f© ¯ °¯ f$f° .f°f© ¯ °¯ f$f° f °–f°½ ° °f°¯½¾¾½f fnff° °f f°– ¾ ¾f ° ¯ °–f¾f° –f¾ € °¾ ½ ¯f¾f° f° f° ½ °–f°–f°ff½ °–ff°f° °f ff¯f ff° f %f ¯f f% f –f¾ f ff f° °f f°– ¯½¾¾ ½f fnf°f¾ ¾ff f° °– 9f f½ °ff°¾f½½ f¯½¾¾½f fnf f° °f f¾f°f f ¾ ¾f °f¯° ½f f ½ °ff° ¾f½ ½°– ½ ½ °f¯ ff°ff–f¯½¾¾°f¯ °©f ¾ ¾f  °¾½ ¯f¾f°f° ff°¾ nff ff¾ f½fff¾ f½f ¾ f –f°°– f ©¯f f° f°– ¾ f f° ¾ff°f ½ °°©f°– f°– ¯ [YS_ [`[^SZS\aTW^ZW^Y`W^ZS`X S_SW\SZ  .

9 ¯f¾f° f° ° f½f ff° ¾ nff ¯f°f °–f° nff f°– ff ¯ f ¾ff° – f°° – 9 °– ff° f° °f ¯ f ½¾ ¾ f f° f  ff° ¯ °–f¾f° –f¾ f°– f½f –°ff° ¾ f–f ° –  °–f° ¯f°  f° ½ °f ff° ° – f¾¯ –f¾f¾¯ °©f ¾ff¾f €ff°–f¯f f°¯ °–°–f f ° – f° ½f ¾ ¯°f f°f ff f ff ¯ f ¯f f° ¾ f °–f° n½ °–°–f° ½ °f ¯ff ° – f°– ¾¯ f –f¾ f ¯ °f° ¯f°€fff° f ° – f ¾¯ f° ¾ f ½ °f f½f fff° ° ¯ °–f f° °f°f¯ °©f ¯½¾ff¯½¾nfn°–%f¾n°–%  ff%f° f°– f –f¾ ¯f% ° –f°– f¾f° f f –f¾ f½f ¯f°€fff°°¯ ¯f¾f ¯ °fff°½ ¯f ¯ °©ff°f°– ° f¾ ¯ ¾°½ °–f°–f $°–f¾  f°f½f°f¾f°– f¾f° f½f –°ff°°½¾ ¾¾f°f¾¾f½½ f 9 ¯f°€fff° ° –° f½f½¯f f©fff°fff° f°– °f f –f¾ f°¯f½ °f f f¯½f©f f°¯f¾¯ ¯°–°f° ©f°–f °¾ff¾½ °ff° –f¾ f °f¾ nff¯¯½ ¯f°€fff° ° – –f¾ ff° ¯f½ °f f°¯ ¯f¾f f° ½ f°f°°f  9 °– ff°f¾f¯½°– –f¾ 9 °– ff°f¾¾f¯½°– –f¾ ©f°°¯ ¯f°€fff°°f¯ °©f ½½ nfff½½½f f%¯½¾% 9 °– ff°°f f€¾ f°ff°½½nf ff°€ ¯ °f¾ °–f°½ °f¯ ff° fff–f°¾ff°f f½f f ¾ f°–f°°¯ ¯ f½½¯½¾f¾¾f¯½°– –f¾½ f°–f° °–f° f°f °–f°nff ° f½f° ¾f°–ff © ¯ 9½f°– f¾f° ¾ f½f –°ff°¾ ° ff ©f ½f f ¯½f°¾ ¯½f f°¯ °©f ¾¯ f¯ ff°½f° f½ff° f–½ °f © ff°f9 ° °– ff°f½ ° °– ff¯½ ¯f°€fff° –f¾  f¾ff°f$ f°f¾ f f°½ fff° ©f ff°f° f½f¯ ¯½ ¯ f½ f¾°f f°½ fff°°¾ff¾ –f¾ ff°f f½f –°ff°°¯ °–ff°f° °f ff° f°–  f –f¾¾ °––ff° f½ f°–¾ nff¯f°f –°ff°° ¯ ¯ ¾f°f° f°– °f f°©–f –°ff°°¯ ¯ f¯½¾¾½f fnf f° °ff°–¾ ¾f f°–f°½ fff° ©f –°ff°° ¯ ¯½ ¯ f$¯ °–f°f°½ ©ff°$½ fff°°¾ff¾ –f¾   [YS_ [`[^SZS\aTW^ZW^Y`W^ZS`X S_SW\SZ  .

 .

 ¾¯½f° ff°f¾¾¾ f f¾f f°– f ff°¾ ¯°f f½f ½  ¾¯½f° ¾ f–f   –f¾ f° ¾f½ ¯ ¯ °––f° 9 f¯f ¯ f ° ½   f ff¯ ½¾ ¾ ½ °–ff°°f ¯ ¯ f° ff f°– n½  ¯f ©f f° °–f° °–f° –f¾f°– ff° f¾f¾ f°f°¾f½  f°–f f°–f½ ¯ ff° –f¾f°fff° f 9 f¯f f¯f f° ¾f½ %nff° ¯ f% ¾ ¾f°– f ¯ f° ¯f¾f°  ff¯ f°– f°– ¾ f°– ¯– °f¾ f°– ° °–f½ °–f°½¯½f½ °–f nff°¯ f   f ¯ f ½¾ ¾ ¯– °f¾ ¯ f ¯f¾f°  f°– ¾ ¯ °f¾ ° f°–f° ° f½f°°f n  f°©°f ff¯ f ¾ff° ff¯f°–f°f  f°–°f°°f ff°¯ °–f¾f°–f¾¯ f°ff°–¾f½ –°ff°¾ f–f ff° ff  f¾ ¯ f°f f°– f ¾f½ ¾  ¯ f° ff° °–f° °–f° f °– –f¾ ¯ °––°ff° ¾ ¯fnf¯ ¾ f°– f°– ½f¾f°– ff ½ °–f –f¾ – °¾€ f% %f°– f f ¾½½%¾¾°° ¾¯f f°––f%  9°¾½ ©f –f¾f°¾f½ f¾ff°ff¾½°¾½ ©f f ¯ f°– °f°– f° °– ff¯f°¾f½  –f¾ f° ¾f½ f–  ½f° ¯f°¾f f°ff f° f½f –°ff° ¾ f–f ¾¯ ° – f °f€ f– ½ f° ¯f f°––f f° f½f –°ff° ¾ f–f ¾ff°f°¯ °°–ff° ¾ ©f ff°½ °f  –f¾f°¾f½ f½f¯ °–f°– f¯½f½ °n ¯ff°f f°f f° ff  f €ff°–¯ ¯½ °–f½¯f¾f¾ –f¾f°¾f½f ff  ¾ ff° °f ½ ¯f° °f ½f½ ¯ fff° °f  ¾ ff°ff° °f–f ©f ¯f°f© ¯ ° ¯ f$f°  f° ° – ©ff %f° f°– f ¯f% ½ °– ff°f¾¾f¯½°– –f¾ f°¾ff°f½ ° °–      [YS_ [`[^SZS\aTW^ZW^Y`W^ZS`X S_SW\SZ  .

f¯½f° f¯ f f –f¾  f¯ f f° f°–f½ f f  [YS_ [`[^SZS\aTW^ZW^Y`W^ZS`X S_SW\SZ  .

 f¯ f f –f¾    f¯ f f°f½f°–f°f [YS_ [`[^SZS\aTW^ZW^Y`W^ZS`X S_SW\SZ  .

 f¯ f f½ ff¯f° f°–          [YS_ [`[^SZS\aTW^ZW^Y`W^ZS`X S_SW\SZ % .

f€f9¾ff ½ $$ ¾n n¯$ n$$ –f¾ 9 ¾ff° ½ $$ f ¯f¾nf°f –¾½ n¯$$$ –f¾ ¯ ½ $$€ff °f¯ –¾½ n¯$$$ –f¾ ¯ ½ $$¯ f n¯$° ½½$ –f¾ ¯ f ½ °ff° ¾f½ ¯ ½ $$¯€ ©–© –¾½ n¯$$$ –f¾ ¯ ½ $$ f f n $ f$½ ¯ fnf$$$@- 9-. -9 @ 9 ½ $$¯ f n¯$° ½½$ –f¾ ¯ f ½ °ff° ¾f½ ¯ ½ $$ °f°–©ff n¯$° ½½$ f° f $ –f¾ ¯ f ½ °ff° ¾f½ ¯ ½ $$ f½ °¾ n¯$fn $ ° – –f¾$ –f¾ ¾ f–f ¾¯ ° – f °f€ ½ € ½ $$ ½¾ff ½f° – $½¯ff°$½ ½ € –– n¯      [YS_ [`[^SZS\aTW^ZW^Y`W^ZS`X S_SW\SZ % .