P. 1
EDU3046 (Teori )-2 Pengajaran,Teknologi Dan Penaksiran

EDU3046 (Teori )-2 Pengajaran,Teknologi Dan Penaksiran

|Views: 2,107|Likes:

More info:

Published by: Mohammad Amirul B. Rusli on Apr 27, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/12/2013

pdf

text

original

1

NAMA KURSUS KOD KURSUS KREDIT SLT PRASYARAT SEMESTER
OBJEKTIF KURSUS/ HASIL PEMBELAJA RAN

PENGAJARAN, TEKNOLOGI dan PENAKSIRAN 1 (Teori) (Instruction, Technology and Assessment 1: Theory) : : : : : : EDU3046 6 40 x 6= 240 Jam Tiada ke 5

1. Menilai pelan pengajaran, penggunaan teknologi dan pentaksiran (K6) 2. Menysusun atur perlakuan selaras dengan pelan pengajaran, penggunaan teknologi dan pentaksiran yang dilaksanakan (P3) 3. Mempertahankan pelan pengajaran, penggunaan teknologi dan pentaksiran yang dilaksanakan (A3) 4. Berkebolehan mengenalpasti masalah dalam pelan pengajaran, penggunaan teknologi dan pentaksiran, serta mencari penyelesaian alternatif (PKK) Pada akhir kursus ini, pelajar akan menguasai kemahiran lima komponen utama dalam proses pengajaran di atas, berikut: a) pernyataan objektif pengajaran dan pembelajaran b) memilih dan merancangan kurikulum: kandungan dan bahan P & p. c) memilih dan mengguna pendekatan, kaedah dan teknik pengajaran yang sesuai, termasuk d) membina, memilih dan mengguna alat yang sesuai termasuk multimedia dalam proses p & p. e) membina, memilih dan mengguna alat dan kaedah penilaian yang sesuai untuk mengukur dan mentaksir hasil pembelajaran. Pelajar akan mendapat kemahiran menyedia satu set rancangan pelajaran dalam sesuatu topik dalam mata pelajaran mereka, berdasarkan komponen di atas.

SINOPSIS

:

Kurus ini akan membincang dan membimbing pelajar membina kemahiran merancang pengajaran dalam aspek-aspek utama berikut: (a) pernyataan objektif pengajaran dan pembelajaran, (b) merancangan kurikulum: memilih dan menyusun kandungan dan bahan pengajaran; (c) memilih dan mengguna pendekatan, kaedah dan teknik pengajaran yang sesuai, (d) membina, memilih dan mengguna alat yang sesuai termasuk alat multi-media dalam proses p & p (e) membina, memilih dan mengguna alat dan kaedah penilaian yang sesuai untuk mengukur dan mentaksir hasil pembelajaran. Pelajar akan mendapat kemahiran menyedia satu set rancangan pelajaran dalam sesuatu topik dalam mata pelajaran mereka, berdasarkan komponen di atas.

penggunaan teknologi. b) Membina jadual penentuan satu set unit-unit kandungan pengajaran 6 4 3 . (c) selecting appropriate teaching methods and techniques. sequens dan integrasi. Analisis struktur dan jenis kandungan kurikulum (structure of knowledge. Model ASSURE dan Model Inquiri. prosidur. pemikiran induktif dan deduktif d) Objektif domain afektif e) Objektif domain psikomotor . dan penilaian hasil pembelajaran. (b) selecting and planning of curricular materials and sequence of lessons. based on the subjects they specialize). 3 2 Matlamat dan Objektif Pengajaran a) Matlamat pengajaran sesuatu subjek b) Objektif spesifik berdasarkan Taksonomi Bloom: domain kognitif: 6 aras. kemahiran 3M. Students will develop skills in the preparation of sets of lesson plans. disiplin. in-formal dan * Hubungan antara objektif pengajaran. sikap dan nilai Penyusunan dan penyediaan kandungan pelajaran mengikut: Model Tyler. c) pemikiran analitikal. including (d) preparing the use of appropriate teachinglearning technology. pedagogical content knowledge) sesuatu mata pelajaran. 6 3 Pembinaan dan Penyusunan Kurikulum * Erti kurikulum. kreatif dan evaluatif. prinsip dan teori. Jam KANDUNGAN 1 Pengenalan: Erti pendidikan dan pengajaran * Pelbagai erti pengajaran dalam konteks pendidikan formal. topik. Model Masteri. pemikiran saintifik. kaedah pengajaran. kemahiran dalam subjek vokesyenal). kurikulum. konsep. * Model-model pengajaran secara am: Model Tyler. susunan kurikulum. non-formal. kemahiran-kemahiran (eg. (e) selecting and preparing appropriate tools and methods to evaluate learning outcomes. Model ASSURE a) Prinsip membina siri unit-unit pengajaran-pembelajaran: kesinambungan. program: fakta. klasifikasi. . Model Mastery.2 (This course discusses and guides teacher-trainees to develop skills in 5 major aspects of the teaching process: (a) statement of teaching objectives.

majalah dan surat khabar. internet. Kes 3. Projek 2.. dsb.. bersoaljawab b) Penyediaan siri pelbagai aktiviti dan latihan untuk belajar dan melatih secara individu atau berkumpulan c) Penilaian formatif. 6 7 6 . Unit 2.. pelajar dibimbing untuk mendapat kemahiran a) membentuk soalan. Langkah-langakah dalam pengajaran berdasarkan projek. dsb. eksperimen. menentukan skop projek. demonstrasi. tunjuk dan cerita. maklum balas tentang kemajuan pembelajaran pelajar d) Pengajaran pemulihan dan pengayaan e) Pengukuhan Pendekatan inquiri/penemuan: proses deduktif dan induktif: berasaskan Projek Penyelesaian masalah.. Kajian kes.Unit x) 5 Penyusunan dan penyediaan kandungan pelajaran mengikut: Model konstruktivisme: pendekatan inquiri/penemuan Prinsip dan cara membina siri unit-unit pengajaranpembelajaran a) berasaskan projek: Projek 1. penyelesaian masalah dan kajian kes. Contoh-contoh penyediaan dan susunan kurikulum berdasar projek. pemerhatian. Unit 3. dan/atau memilih kes b) mendapat dan mengumpul maklumat dan data dari pelbagai sumber yang relevan: dari bahan bercetak seperti buku. dan merekodnya.3 c) Contoh satu set unit-unit p & p dalam sesuatu topik dalam satu mata pelajaran/subjek (Unit 1. bertanya dan bertemuramah orang. Masaalah x c) Berasaskan kajian kes: Kes 1. Masaalah 2.. Projek 3. Kes 2. Projek x b) berasaskan masalah: penyelesaian masalah: Masaalah 1. Kes x. penyelesian masalah dan kes. Bagi setiap di atas. Masaalah 3. Pelbagai Pendekatan dan Kaedah Pengajaran 6 6 Model Masteri / ASSURE a) Penerangan...

teknikteknik pemikiran lateral de Bono Pelbagai gaya pembelajaran: eg pelbagai kecerdasan (Haword Gardner) dan implikasinya dalam pengajaran. bercerita. persembahan µpower-point¶. pelbagai kaedah dan teknik pengajaran-pembelajaran boleh dibina. simulasi 6 10 Pelbagai teknik pengajaran untuk memupuk pemikiran analitikal dan kreatif Peta-minda. dsb. projek. grafik. menunjuk sampel/contoh. eksperimen. alat dan teknologi yang sesuai untuk membantu proses pengajaran guru dan pembelajaran pelajar: a) Jenis-jenis alat dan teknologi mengikut heiraki kon Dale. main peranan. . d) membuat rumusan dan kesimpulan berdasarkan proses induktif dan deduktif e) menulis laporan dan membentangnya. demonstrasi cara. 8 Pelbagai kaedah dan teknik pengajaran Dalam kedua-dua pendekatan besar di atas. Pembelajaran berkumpulan dan kooperatif: a) Teknik pembelajaran koopertif dan penggunaannya dalam p & p: dalam membuat latihan. Membina kemahiran pelajar/guru pelatih memilih bahan. 6 . analogi dan metaphor. penggunaan internet untuk mencari dan mengumpul maklumat c) Kriteria memilih dan mengguna alat pengajaran. dan kajian kes berpasukan. Penggunaan pelbagai media dan teknologi. b) Interaksi: bersoal-jawab dan berbincang. dipilih dan digunakan untuk p & p. berdialog dan berbahas. soalan 4W dan 1H. drama. menyusun dan mengklasifikasi data atau maklumat mengikut jenis dan kriteria tertentu. persembahan power-point. 9 9 Pelbagai teknik persembahan/penerangan: Ausubel: ¶advance organizer¶.4 c) memilih. dan penggunaanya dalam p & p b) Kemahiran mengguna beberapa program komputer untuk menyedia dan membuat persembahan dan latihan eg.

d) contoh dan sampel hasil kerja pelajar. Pengunaan hasil penilaian untuk menambahbaik 6 6 . b) demonstrasi oleh pelajar tentang kemahirannya membuat sesuatu. mengisi tempat kosong. y Cara mentafsir skor berasaskan Rujukan kriteria Rujukan kendiri Rujukan norma.5 Penilaian dan penaksiran hasil pembelajaran Objektif penilaian dalam p & p. membuat rating. Data dan maklumat yang sah dan reliabel sebagai bukti dan asas untuk membuat penilaian dan penaksiran yang betul.. melakar peta dan rajah. y Menganalisis skor / gred. dsb) e) Penilaian proses (process evaluation) f) Penilaian berasaskan kemajuan kendiri atau kumpulan (self-evaluation) g) Penilaian berasaskan produk. 6 13 Kesahan (validity) dan kebolehpercayaan (reliability). gred.). temubual. rakaman perlakuan pelajar.dsb. Kaedah dan proses penilaian dalam konteks pendekatan masteri berbeza sedikit dari pendekatan inquiri/penemuan. Pelbagai jenis data dan maklumat untuk penilaian: a) ujian bertulis (pelbagai bentuk ujian bertulis: ujian anika pilian. c) pemerhatian guru tentang proses pelajar membuat sesuatu eg eksperimen. menyelesaikan masalah. Penilaian berasaskan pendekatan masteri: a) Penilaian dignostik dan kesediaan b) Penilaian formatif c) Penilaian summatif d) Penilaian berasaskan kriteria 12 3 11 Penilaian dalam pendekatan inquiri/penemuan (projek. kajian kes. folio pelajar. Cara memberi skor dan mentafsir skor y Cara memberi skor / rating: markah. esei.

ibu-bapa dan orang lain. 14 Mengguna kemahiran-kemahiran di atas untuk merancang dan merekabentuk modul. c) pemilihan dan susunan bahan p & p d) kaedah menilai dan menaksir taraf pencapaian pelajar berasaskan sesuatu kriteria. kajian kes) atau c) kombinasi kedua-duanya. g) merancang dan menyedia aktiviti latihan untuk pelajar h) membina alat pengukuran dan penilaian untuk menaksir hasil pembelajaran sepanjang p & p (secara berterusan) dan pada akhir pembelajaran sesuatu set p & p. penyelesaian masalah. projek pengajaranpembelajaran berasaskan a) pendekatan masteri/ASSURE. .6 a) pembelajaran murid. secara bersequens dan spiral e) memilih dan mengguna kombinasi kaedah dan teknik mengajar yang sesuai f) memilih dan mengguna kombinasi alat. b) pendekatan inquiri (projek. Melapor hasil penilaian: format dan cara memberitahu pelajar. 6 PERLAKSANAAN Dicadangkan Kursus ini dikendalikan bersama antara pensyarah Asas Pendidikan dan pensyarah ¶kaedah¶ matapelajaran dalam Fakulti berkenaan sebagai satu ¶team¶. Langkah-langkah am merancang dan merekabentuk unit-unit p&p: a) membuat analisis kesediaan dan keperluan pelajar yang disasarkan b) membuat analisis ¶kandungan/isi¶ p & p c) menentukan aras objektif atau hasil pembelajaran yang realistik yang dijangka boleh dicapai oleh pelajar berdasarkan analisis (a) dan (b) di atas. d) memilih. secara sistematik. membina dan menyusun isi/kandungan pengajaran kepada satu set beberapa unit/projek. b) pengajaran guru. unit-unit. media dan teknologi untuk guru dan pelajar. Bilangan pelajar sesutau kumpulan kuliah dicadangkan tidak lebih dari 40 orang.

CA: Wadsworth Publishing. R. Instructional patterns: strategies for maximising student learning. Corwin Press. Guskey. Teacher Development: Roles of Domain Expertise and Pedagogical Knowledge. Sila lihat lampiran. Prinsip asas kurikulum dan pengajaran. Handbook 1: Cognitive Domain. Barell. Benjamin S.). (1990). London: Longman ) Tyler. R. B. T. E. London: Longman) Bloom. B. & Showers. Prentice Hall. 1-22. L. Knowledge and teaching: foundations of the new reform. L. M. et al. W. M. Implementing mastery learning (2nd ed). Creating Significant Learning Experiences. L. K. Inc. Penterjemah Haji Kamaruddin Hussin dan Hazil Abdul Hamid. (2000). Heninich. New Jersey. Joyce. (1964) Taxonomy of Educational Objectives. New Jersey: Prentice-Hall. D. Molenda. Benjamin S.. E. (2005). (2000). Shulman.). (2002). R.). (1987). Fink. L. John (2007) Problem-Based learning: an inquiry approach.. California: Sage Publication. S. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. (2006). Boston: Allyn & Bacon. et al. Instructional media and technologies for learning (8th ed. & Gronland. (1997). Book 2: Affective Domain. Measurement and assessment in teaching (8th ed. Holt.Boston: McGraw Hill. (2001). Journal of Applied Developmental Psychology 21(1): 129±135 . (1956). Moore. R. 57. Taxonomy of Educational Objectives. Models of teaching (8th ed. R. M. Harvard Educational Review. C. Weil. Lin. San Francisco: Jossey-Boss. Shulman L.). : RUJUKAN Rujukan utama: Bloom. Thousand Oaks.7 PENILAIAN : Kerja Kursus: 100% Tugasan-tugasan pelajar dbuat selari dengan tajuk-tajuk yang diajar dalam kursus ini. Classroom teaching skills (5 th ed. Dee (2003). & Dmaldino S. & Kysilka. N. Belmont.

constructivism. . model ASSURE. criterion-based evaluation. norm-referenced evaluation Journal of University Teaching and Learning Practice. Journal: Curriculum And Teaching.8 Bahan Internet tentang: taxonomy of educational objectives. creativity. mastery learning. multiple intelligences. problem-based teaching. inquiry teaching. formative and summative evaluation. creative teaching. Journal of Educational Research. analytical thinking. cooperative learning.

dan penilaian hasil pembelajaran. kreatif dan evaluatif. domain afektif. non-formal dan formal. kurikulum. Model-model pengajaran secara am: Model Tyler. Model ASSURE dan Model Inquiri. 2. . * Hubungan antara objektif pengajaran. pemikiran saintifik. penggunaan teknologi. Model Masteri. Tugasan 2: Pelajaran menulis contoh objektif setiap 6 aras domain kognitif . TEKNOLOGI dan PENAKSIRAN 1 (Teori) (Instruction. h) pemikiran analitikal. Pengenalan: Erti pendidikan dan pengajaran * Pelbagai erti pengajaran dalam konteks pendidikan informal. (Pelajar boleh membuat tugasan ini secara berpasukan 2-4 orang. susunan kurikulum. Technology and Assessment 1 Theory) Kerja kursus: Tugasan Tugasan kursus ini dipecah kepada beberapa bahagian dan dibuat selari dengan setiap topik utama kursus ini untuk membentuk kefahaman pelajar secara lebih mendalam dan membina kemahiran mereka dalam aspek berkenaan.9 TUGASAN untuk pelajar yang dicadangkan EDU3046: PENGAJARAN. Matlamat dan Objektif Pengajaran f) Matlamat pengajaran sesuatu subjek g) Objektif spesifik berdasarkan Taksonomi Bloom: domain kognitif: 6 aras. berdasarkan mata pelajaran pengkhususan mereka) Topik 1. pemikiran induktif dan deduktif i) Objektif domain afektif j) Objektif domain psikomotor Tugasan Tugasan 1: Pelajaran memilih satu artike satu tentang ¶effective /creative teaching¶ dalam internet dan membuat peta-minda dan ringkasan berdasarkannya. kaedah pengajaran. dan domain psikomotor.

Masaalah 2. prosidur. disiplin. P2. Masaalah x c) Berasaskan kajian kes: Kes 1. b) Membina jadual penentuan satu set unit-unit kandungan pengajaran c) Contoh unit-unit p & p dalam sesuatu topik dalam satu mata pelajaran/subjek (Unit 1. topik. (a) Pelajar membuat petakonsep isi topik yang dipilih. Pembinaan dan Penyusunan Kurikulum * Analisis struktur dan jenis kandungan/pengetahuan (structure of knowledge. (b) membuat analisis jenis-jenis pengetahuan dan kemahiran (analisis of content knowledge and skills) dan huraiannya. Kes x. kemahiran-kemahiran (eg. Projek x b) berasaskan masalah: penyelesaian masalah: Masaalah 1. Huraikan kandungan sequensnya... Pendekatan dan Kaedah Pengajaran Pendekatan dan kaedah pengajaran pelbagai. M2. Pelajar membina langkahlangkah pengajaran dan latihan untuk pelajar. Bagi pendekatan inkuiri: Pelajar membuat satu set kandungan topik dan sequensnya untuk p & p berdasarkan a) berdasarkan masalah: M1.. klasifikasi. bersoal-jawab b) Penyediaan siri pelbagai aktiviti dan latihan Tugasan 4 Pelajar membina langkahlangkah pengajaran dan latihan pendekatan masteri/ASSURE bagi setiap Unit 1. Model ASSURE a) Prinsip membina siri unit-unit pengajaranpembelajaran: kesinambungan. konsep. Model konstruktivisme: pendekatan inquiri/penemuan Prinsip dan cara membina siri unit-unit pengajaranpembelajaran a) berasaskan projek: Projek 1. kemahiran dalam subjek vokesyenal).. 2. . tunjuk dan cerita.. P3 c) berdasarkan kes K1. Kes 3. Model Masteri. kemahiran 3M. mencari dan memahami isi satu topik dalam satu mata pelajaran. pedagogical content knowledge) sesuatu mata pelajaran. (c) Pelajar membuat jadual penentuan kandungan dan sequens kandungan unit-unit p & p. Sikap dan nilai. sequens dan integrasi. ASSURE a) Penerangan... Projek 2.. K2.10 3. Masaalah 3. * Penyusunan dan penyediaan kandungan pelajaran mengikut: Model Tyler.. M3 b) berdasarkan projek: P1. Unit 2. Projek 3. Unit 3. Kes 2. demonstrasi.Unit x) Tugasan 3: Pelajar membaca. program: fakta. prinsip dan teori. 3. Model Mastery. K3 4.

kajian kes. Masaalah 3. penggunaan internet untuk mencari dan mengumpul maklumat. Membina kemahiran pelajar memilih bahan. Untuk memupuk pemikiran analitikal dan kreatif. dsb.. * K1. bercerita. Projek 3.. d) Interaksi: bersoal-jawab dan berbincang. dan kajian kes berpasukan. P2. berpasangan. d) pelajar menyusun set aktiviti dan latihan murid (secara individu atau kumpulan) untuk pembelajaran berasaskan penyelesaian masalah. . berdialog dan berbahas. M3. dan penggunaanya dalam p & p e) Kemahiran mengguna beberapa program komputer untuk menyedia dan membuat persembahan dan latihan eg. Langkah-langakah dalam pengajaran berdasarkan a) Projek: Projek 1. K3. Pelbagai kaedah dan teknik pengajaran Penggunaan pelbagai media dan teknologi. Projek 2. persembahan power-point. berasaskan projek. projek. grafik. Masaalah 2. alat dan teknologi yang sesuai d) Jenis-jenis alat dan teknologi mengikut heiraki kon Dale. M2. demonstrasi cara. simulasi. Pelbagai teknik persembahan/penerangan: Ausubel: ¶advance organizer¶. menunjuk sampel/contoh. maklum balas tentang kemajuan pembelajaran pelajar d) Pengajaran pemulihan dan pengayaan e) Pengukuhan Pendekatan inquiri/penemuan: proses deduktif dan induktif.11 untuk belajar dan melatih secara individu atau berkumpulan c) Penilaian formatif.. persembahan µpowerpoint¶. dsb. dsb. Kes 3. atau kajian kes. pelajar dibimbing kaedah mengajarnya. Projek x b) Penyelesaian masalah: Masaalah 1. Kes x Bagi setiap di atas. drama.. c) pelajar menyedia ¶powerpoint¶. Kes 2. K2. P3 * M1. memilih dan mengguna media dan alat audio dan video. buku dan web internet untuk pelajar mencari maklumat. projek. Masaalah x c) Kajian kes: Kes 1. main peranan. untuk persembahan. penyelesaian masalah.. b) Bagi pendekatan inquiri: Pelajar membina langkahlangkah pengajaran dan latihan * Projek P1. eksperimen. Pembelajaran berkumpulan dan kooperatif: c) Beberapa teknik pembelajaran koopertif untuk membuat latihan.

membuat rating. analogi dan metafora. a) ujian bertulis: ujian anika pilian. kajian kes. dsb) l) Penilaian berasas proses (process evaluation) m) Penilaian berasaskan kemajuan kendiri atau kumpulan (self-evaluation) n) Penilaian berasaskan produk. membuat penaksiran pencapaian pelajar. demonstrasi oleh pelajar tentang kemahirannya. * Kesahan dan kebolehpercayaan (reliability). * Cara memberi skor / rating. Pelbagai jenis data dan maklumat untuk penilaian: ujian bertulis. menyelesaikan masalah. temubual. * Melapor hasil penilaian: format dan cara memberitahu pelajar. folio pelajar.12 Pelbagai teknik pengajaran untuk memupuk pemikiran analitikal dan kreatif: Peta-minda. Cara mentafsirnya berasaskan Rujukan kriteria Rujukan kendiri Rujukan norma.. Data dan maklumat yang sah dan reliabel sebagai bukti dan asas untuk membuat penilaian dan penaksiran yang betul. b) demonstrasi oleh pelajar tentang kemahirannya membuat sesuatu. c) pemerhatian guru tentang proses pelajar membuat sesuatu eg eksperimen. Tugasan 5 Pelajar menyedia alat penilaian: formatif dan summatif. e) rakaman perlakuan pelajar. rakaman perlakuan pelajar. melakar peta dan rajah. ibu-bapa dan orang lain. pemerhatian guru tentang proses pelajar membuat sesuatu eg eksperimen. contoh dan sampel hasil kerja pelajar. Penilaian dan penaksiran hasil pembelajaran Penilaian berasaskan pendekatan masteri: h) Penilaian dignostik dan kesediaan i) Penilaian formatif j) Penilaian summatif k) Penilaian berasaskan kriteria Penilaian dalam pendekatan inquiri/penemuan (projek. soalan 4W dan 1H. Menganalisis skor/data. folio pelajar. teknik-teknik pengajaran pemikiran lateral de Bono 5. . esei. temubual. mengisi tempat kosong.dsb. d) contoh dan sampel hasil kerja pelajar. penilaian proses dan produk projek. membuat rating.

kajian kes) c) kombinasi kedua-duanya. . secara sistematik. Mengguna kemahiran-kemahiran di atas untuk merancang dan merekabentuk modul. unit-unit. projek pengajaran-pembelajaran berasaskan sama ada a) pendekatan masteri/ASSURE. penyelesaian masalah.13 6. Pelajar menyiapkan folio yang mengandungi Tugasan 1 ± 5 secara keseluruhan. b) pendekatan inquiri (projek.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->