KOMPONEN 1: Tajuk dan tujuan unit TAJUK: CAHAYA SUBTAJUK : 1. Pantulan Cahaya 2. Pembiasan Cahaya 3.

Pantulan Dalam Penuh TUJUAN UNIT: Nyatakan di sini apa tujuan unit ini ditulis. Tujuan unit merangkumi semua subtajuk. Lihat contoh yang dilampirkan. Kepentingan TEMA/TAJUK: Kepentingan tema/tajuk merangkumi secara keseluruhan semua subtajuk. KOMPONEN 2: Pengetahuan sedia ada murid Pengetahuan sedia ada murid: Pelajaran 1: Pelajaran 2: Pelajaran 3: Pelajaran 4: Pelan mencungkil idea: Pelajaran 1: Pelajaran 2: Pelajaran 3: Pelajaran 4: Idea/Objektif utama yang mungkin sukar dicapai. Pelajaran 1: Pelajaran 2: Pelajaran 3: Pelajaran 4: Miskonsepsi yang mungkin wujud dan konsep tepatnya. Pelajaran 1: Pelajaran 2: Pelajaran 3: Pelajaran 4: KOMPONEN 3: ANALISIS ISI KANDUNGAN PELAJARAN Hasil pembelajaran: Di akhir pelajaran ini murid akan dapat: Pelajaran 1: A: Menguasai isi kandungan pelajaran 1. 2. B: Membina kemahiran saintifik atau kemahiran berfikir (yg mana berkenaan dgn tajuk) 1. 2. C: Mengamalkan sikap saintifik atau nilai murni (yg mana berkenaan dgn tajuk) 1. 2. Pelajaran 2: Pelajaran 3: Pelajaran 4: Idea utama menggunakan bahasa yang sesuai dengan kebolehan dan umur murid Pelajaran 1: Pelajaran 2: Pelajaran 3:

Pelajaran 4: Objek, sistem, atau kejadian sebenar yang berkaitan Pelajaran 1 : Pelajaran 2: Pelajaran 3: Pelajaran 4: Senarai istilah/konsep/prinsip/hukum/teori (yg mana berkenaan dgn tajuk) Pelajaran 1: Pelajaran 2: Pelajaran 3: Pelajaran 4: Persoalan utama dengan jawapan (Jika pembelajaran inkuiri) Pelajaran 1: Pelajaran 2: Pelajaran 3: Pelajaran 4: Peta Konsep Gabungkan semua konsep bagi keempat-empat pelajaran dalam satu peta konsep. Huraian bagaimana membina peta konsep ada dalam Modul Jilid 2, Unit 7. Contoh peta konsep juga boleh dilihat dalam modul PJJ misalnya dalam Unit 5, 6 dan 10 Modul Jilid 1. KOMPONEN 4: BAHAN BANTU MENGAJAR DAN BELAJAR Senaraikan bahan, peralatan, teknologi, dan bahan sumber yang diperlukan termasuk lembaran kerja murid bagi setiap pelajaran. Bahan bantu mengajar dan belajar sebenar juga perlu ada, misalnya nota dalam bentuk slaid Powerpoint atau lembaran kerja murid diletakkan sebagai lampiran. Pelajaran 1: Pelajaran 2: Pelajaran 3: Pelajaran 4: KOMPONEN 5: KAEDAH DAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Huraikan kaedah dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran bagi setiap fasa pengajaran dan garis masa (time-line). Kaeadah dan Aktviti P&P Pelajaran 1: Fasa 1: Fasa 2: Fasa 3: Fasa 4: Pelajaran 2: Pelajaran 3: Pelajaran 4 Garis Masa (Time-Line) Boleh buat dalam bentuk Carta Gantt yang menunjukkan bagaimana masa P&P diperuntukkan bagi setiap pelajaran secara berturutan. KOMPONEN 6: PELAN PENAKSIRAN Senaraikan tugasan penaksiran dan hasil akhir tugasan bagi setiap fasa pengajaran bagi setiap pelajaran. Di samping itu, senarai dan sediakan alat menaksir pencapaian hasil pembelajaran (diletakkan sebagai lampiran Unit

Pengajaran) seperti ujian bertulis, laporan, soalan-soalan, rubrik, dll. bagi setiap fasa pengajaran dan selepas selesai satu unit pengajaran. Kedua-dua penaksiran untuk pembelajaran (assessment for learning danassessment as learning) dan penaksiran hasil pembelajaran (assessment of learning) perlu diambil kira. Contoh: Pelajaran 1: Fasa 1: Soal jawab lisan (Lampiran ?) Fasa 2: Rubrik menaksir kemahiran mengeksperimen (Lampiran ?) semasa murid menjalankan eksperimen … Murid menghantar laporan eksperimen. Fasa 3: Menjawab soalan menggunakan lembaran kerja (Lampiran ?) Fasa 4: Kuiz pendek (Lampiran ?), soalan lisan, refleksi pembelajaran. Pelajaran 2: Pelajaran 3: Pelajaran 4: Penaksiran Sumatif (Untuk satu unit) Ujian topikal: 15 soalan objektif dan 2 soalan struktur (Lampiran ?) JSU/JPU: ( Lampiran ?) Kertas Ujian: (Lampiran ?) KOMPONEN 7: RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Rancangan Pengajaran Harian merupakan pelan pengajaran yang tersusun dan terperinci yang mengandungi elemen berikut: Tema/Tajuk Bidang pembelajaran Kumpulan sasar Tarikh dan masa Tujuan Hasil pembelajaran: kognitif, psikomotor (contohnya kemahiran saintifik), afektif (contohnya sikap saintifik dan nilai murni) Konsep utama Bahan, peralatan dan bahan sumber Langkah berjaga-jaga Aktiviti pengajaran dan pembelajaran Penaksiran dan penilaian hasil pembelajaran

          

RPH menghimpunkan semua komponen dari 1 hingga 6 dan oleh itu perlu sejajar dengan apa yang telah dirancang dalam komponen 1 hingga 6 tersebut. Di sini perlu ditulis 4 RPH yang berturutan. Berikut merupakan contoh rancangan pengajaran harian mata pelajaran sains tahun 6 yang menggunakan integrasi model Kitar Pembelajaran 4-Fasa berasaskan Konstruktivisme, pembelajaran Inkuiri dan Masteri. (contoh ini ada dalam Modul Jilid 2, Unit 1) Rancangan Pengajaran Harian 1: Mata pelajaran: Kelas: Tarikh: Masa: Bilangan murid: Sains Tahun 6 Jujur 11 Februari 2011 11.35 pagi – 12.35 tgh (60 minit) 25 orang

Bidang pelajaran: Objektif pembelajaran: Hasil pembelajaran: A

Daya dan Gerakan Menganalisis konsep daya Di akhir sesi pembelajaran ini, murid dapat: Menguasai isi kandungan

1. Menjelaskan dengan contoh kesan daya geseran dalam kehidupan harian 2. Menyatakan kebaikan dan keburukan daya geseran dalam kehidupan 3. Membuat kesimpulan kesan jenis permukaan ke atas gerakan objek B Membina kemahiran saintifik, berfikir dan strategi berfikir 1. mereka bentuk dan menjalankan eksperimen dalam kumpulan untuk menentukan kesan jenis permukaan ke atas gerakan objek C Mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni a. melibatkan diri secara aktif dalam menjalankan eksperimen berdasarkan prosedur yang dipersetujui dalam kumpulan b. menghargai masa dengan menjalankan eksperimen dengan pantas dan sentiasa menumpu kepada menjalankan tugasan tersebut Konsep/prinsip/hukum/teori: Daya geseran 1. 2. 3. 4. menghakis permukaan memperlahankan gerakan membantu gerakan dipengaruhi oleh jenis permukaan (kasar dan licin)

Bahan, peralatan dan bahan sumber: Blok kayu – 5 unit Kacang hijau – Beberapa biji Minyak masak – 1 botol Beg plastik – 5 unit Kertas pasir – 5 unit Kereta mainan – 5 unit Surat khabar lama – 5 helai Pembaris – 5 batang Gelang getah – 5 unit Nota di slaid PowerPoint Langkah berjaga-jaga: Elakkan minyak dan kacang hijau jatuh ke lantai kerana jika terpijak boleh menyebabkan jatuh. Pengetahuan sedia ada: Murid telah mempelajari daya wujud apabila ada tolakan dan tarikan dan daya boleh mengubah bentuk dan arah gerakan. Murid juga mungkin mempunyai miskonsepsi bahawa daya dipunyai oleh sesuatu benda. Fasa

Isi Kandungan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Nota Aktiviti Guru Aktiviti Murid Permulaan/ Mencungkil idea (5 min) Daya wujud akibat interaksi yang melibatkan tolakan dan tarikan dan boleh mengubah bentuk dan arah gerakan Buat kaitan dengan pengetahuan sedia ada pelajar dengan menyoal Cungkil idea murid tentang kesan daya selain mengubah bentuk dan arah gerakan. Murid memberi respon Strategi/ Teknik: Penyoalan seluruh kelas menggunakan Kartun Konsep Menstruktur/ Menstruktur semula (40 min) Daya geseran a.menghakis permukaan b. memperlahankan gerakan c.membantu gerakan d. dipengaruhi oleh jenis permukaan (kasar dan licin) Mengutarakan satu persoalan utama: Apakah kesan daya geseran ke atas objek? Tanya hipotesis, reka bentuk eksperimen dan pembolehubah terlibat.

Debriefing Taksir kefahaman secara lisan – Murid yang telah menguasai maju ke fasa aplikasi, manakala murid yang tidak, dikumpul dalam satu kumpulan dan diberi penerangan kumpulan kecil Murid membuat hipotesis, beri cadangan reka bentuk eksperimen, menyatakan pembolehubah. Murid menjalankan eksperimen bagi menjawab persoalan. Aktviti pemulihan: Mendengar penerangan guru dalam kumpulan kecil Strategi/ Teknik: Aktiviti inkuiri dalam kumpulan Sikap saintifik dan nilai murni: Penglibatan aktif Menghargai masa Aplikasi Idea (10 min) 1. Kesan tayar botak ketika di jalan raya 2. Penggunaan roda bagi mengurangkan geseran Tunjukkan masalah di slaid (rujuk lampiran 1)

Pelajar menyelesaikan masalah dalam kumpulan Pelajar membentangkan dapatan Strategi: Perbincangan kumpulan diikuti persembahan Sumber pengajaran: slaid PP Penutup (5 min) Daya geseran a.menghakis permukaan b. memperlahankan gerakan c.membantu gerakan d. dipengaruhi oleh jenis permukaan (kasar dan licin) Taksir kefahaman pelajar dengan memberi kuiz pendek. Tingkatkan keterujaan dengan mengadakan pertandingan antara kumpulan Tunjukkan ringkasan idea utama di slaid. Beri tugasan membaca untuk tajuk seterusnya iaitu pengawetan makanan dan 4 soalan menyelesai masalah dalam buku latihan. Pelajar berbincang dalam kumpulan untuk menjawab kuiz dan membuat kesimpulan pelajaran dengan menyatakan idea utama serta mengaitkannya dengan idea asal. Strategi: Penyoalan keseluruhan kelas Sumber pengajaran: slaid PP

Refleksi selepas p & p: ……………………………………………................................................. Rancangan Pengajaran Harian 2: Rancangan Pengajaran Harian 3: Rancangan Pengajaran Harian 4: