BAB 4

DAPATAN KAJIAN

4.1

Pengenalan

Bab ini membincang dan menghuraikan tentang hasil dapatan yang telah diperolehi untuk kajian ini. Kajian ini bertujuan bagi mendapatkan maklumat melalui kaedah soal selidik tentang kesilapan ejaan dalam penulisan karangan bagi murid Tahun Enam. Data ini dianalisis dengan menggunakan perisian SPSS versi 11.5 dan dihuraikan seperti penerangan di bawah.

4.2

Profail Responden

Dalam kajian ini, pengkaji melaksanakan kajian kes terhadap 30 orang murid Tahun enam. Data profail responden diperolehi berdasarkan maklum balas daripada borang kaji selidik yang diedarkan. Responden teridri dari 11 orang murid lelaki dan 14 orang murid perempuan. 4.3 Analisis Kesilapan Ejaan Penulisan Karangan 4.2.1 Soalan Kajian Soalan Kajian 1 : Tidak terdapat perbezaan skor kekerapan jenis kesalahan ejaan dalam penulisan karangan bahasa Melayu;

18

Jadual 4.1: Skor kekerapan min dan sisihan piawai jenis kesalahan ejaan penulsian bahasa Melayu Kekerapan dan jenis kesilapan Min (x) Sisihan Piawai E1 3.27 .87 E2 2.03 .93 E3 2.87 1.14 E4 2.97 .85

Jadual 4.1 menunjukkan skor kekerapan min dan sisihan piawai jenis kesalahan ejaan penulisan karangan bahasa Melayu mengikut kategori. Di dapati skor min kategori kesilapan perkataan melibatkan sistem keselarasan vokal ( E1), x = 3.27 paling tinggi berbanding dengan skor min kekerapan kesalahan kategori penggunaan kata pinjaman (E2), x = 2.03, penggunaan kata terbitan (E3), x = 2.87dan kategori penggunakan kata depan ‘di’ dan ‘ke’ (E4), x = 2.97. Pun demikian sisihan piawai kategori kesilapan perkataan melibatkan penggunaan kata depan ‘di’ dan ‘ke’( E4), sd = .27 menunjukkan taburan kekerapan cenderung untuk menghampiri skor min kesilapan kategori penggunakan kata depan ‘di’ dan ‘ke’(E4), x = 2.97. Dengan demikian, tidak terdapat bukti yang mencukupi untuk menyatakan wujud kecenderungan dalam kalangan murid-murid untuk melakukan kesilapan ejaan melibatkan ejaan perkataan mengikut kategori sistem keselarasan vokal.

19

4.2.2 Ujian hipotesis Jadual 4.2 menunjukkan analisis khi kuasa dua mengikut jenis-jenis kesalahan ejaan perkataan penulisan karangan bahasa Melayu. H01 : Tidak terdapat perbezaan skor kekerapan kesilapan ejaan mengikut sistem ejaan keselarasan vokal dalam penulisan karangan bahasa Melayu;

Jadual 4.2: Analisis khi kuasa dua jenis kesalahan ejaan penulisan karangan bahasa Melayu Kekerapan dan jenis kesilapan Melakukan 1 atau tiada kesalahan Melakukan 2 kesalahan Melakukan 3 kesalahan Melakukan 4 kesalahan Melakukan 5 atau lebih kesalahan Chi-Square(a) df Asymp. Sig.
Signifikan, p < 0.05

E1 0 4 18 4 4 19.60 3 .000

E2 11 8 10 1 11 8.13 3 .043

E3 0 17 4 5 4 16.13 3 .001

E4 0 10 12 7 1 9.20 3 .027

Dari Jadual 4.2 didapati khi kuasa dua, analisis kesilapan ketagori sistem ejaan keselarasan vokal (E1), x2 = 19.60, darjah kebebasan, df = 3 dengan nilai p = .00 adalah signifikan pada paras p < 0.05. Dengan demikian , pernyataan hipotesis yang menyatakan tidak terdapat perbezaan skor kekerapan kesilapan ejaan mengikut
20

kategori sistem ejaan keselarasan vokal dalam penulisan karangan bahasa Melayu, ditolak. Ini bermakna terdapat kecenderungan yang berbeza-beza kesilapan ejaan mengikut sistem ejaan keselarasan vokal dalam penulisan karangan bahasa Melayu. Didapati, terdapat kecenderungan sekurang-kurangnyanya seramai 18 orang murid melakukan tiga atau lebih kesalahan ejaan perkataan melibatkan sistem keselarasan vokal.

H02 : Tidak terdapat perbezaan skor kekerapan kesilapan ejaan mengikut sistem ejaan kata pinjaman dalam penulisan karangan bahasa Melayu; Dari Jadual 4.2 didapati khi kuasa dua, analisis kesilapan ketagori yang berkaitan dengan penggunaan kata pinjaman (E2), x2 = 8.13, darjah kebebasan, df = 3 dengan nilai p = .043 adalah signifikan pada paras p < 0.05. Dengan demikian , pernyataan hipotesis yang menyatakan tidak terdapat perbezaan skor kekerapan kesilapan ejaan mengikut sistem ejaan kata pinjaman dalam penulisan karangan bahasa Melayu, ditolak. Ini bermakna terdapat kecenderungan yang berbeza-beza kesilapan ejaan mengikut kategori penggunaan kata pinjaman dalam penulisan karangan bahasa Melayu. Didapati, terdapat kecenderungan sekurang-kurangnyanya seramai 11 orang murid melakukan lima atau lebih kesalahan ejaan perkataan kategori penggunaan perkataan pinjaman.

H03 : Tidak terdapat perbezaan skor kekerapan kesilapan ejaan mengikut sistem ejaan kata terbitan dalam penulisan karangan bahasa Melayu;

21

Dari Jadual 4.2 didapati khi kuasa dua, analisis kesilapan ketagori yang berkaitan dengan penggunaan kata pinjaman (E3), x2 = 16.13, darjah kebebasan, df = 3 dengan nilai p = .001 adalah signifikan pada paras p < 0.05. Dengan demikian , pernyataan hipotesis yang menyatakan tidak terdapat perbezaan skor kekerapan kesilapan ejaan mengikut sistem ejaan kata terbitan dalam penulisan karangan bahasa Melayu, ditolak. Ini bermakna terdapat kecenderungan yang berbeza-beza kesilapan ejaan mengikut kategori sistem ejaan kata terbitan dalam penulisan karangan bahasa Melayu. Didapati, terdapat kecenderungan sekurang-kurangnyanya seramai 17 orang murid melakukan dua atau lebih kesalahan ejaan perkataan kategori sistem ejaan kata terbitan.

H04 : Tidak terdapat perbezaan skor kekerapan kesilapan penggunaan kata depan ‘di’ dan ‘ke’ dalam penulisan karangan bahasa Melayu; Dari Jadual 4.2 didapati khi kuasa dua, analisis kesilapan ketagori yang berkaitan dengan penggunaan kata pinjaman (E4), x2 = 9.20, darjah kebebasan, df = 3 dengan nilai p = .027 adalah signifikan pada paras p < 0.05. Dengan demikian , pernyataan hipotesis yang menyatakan tidak terdapat perbezaan skor kekerapan kesilapan penggunaan kata depan ‘di’ dan ‘ke’ dalam penulisan karangan bahasa Melayu, ditolak. Ini bermakna terdapat kecenderungan yang berbeza-beza kesilapan ejaan mengikut kategori kesilapan penggunaan kata depan ‘di’ dan ‘ke’ dalam penulisan karangan bahasa Melayu. Didapati, terdapat kecenderungan sekurang-kurangnyanya seramai 12 orang murid melakukan tiga atau lebih kesalahan ejaan perkataan kategori penggunaan kata depan ‘di’ dan ‘ke’.

22

H05 : Tidak terdapat perbezaan skor kekerapan ejaan perkataan kategori sistem keselarasan vokal (E1) mengikut klasifikasi jantina; Jadual 4.3 menunjukkan analisis kesilapan ejaan melibatkan perkataan kategori sistem keselarasan vokal mengikut klasifikasi jantina.

Jadual 4.3: Analisis kesilapan ejaan perkataan kategori sistem keselarasan vokal (E1) mengikut jantina Jantina Lelaki Perempuan Signifikan, p > 0.05 Didapati, ujian t = -.837, nilai p = .12 adalah tidak signifikan pada paras p > 0.05. Dengan demikian pernyataan hipotesis yang menyatakan tidak terdapat perbezaan skor kekerapan ejaan perkataan kategori sistem keselarasan vokal (E1) mengikut klasifikasi jantina, gagal ditolak. Ini bermakna tidak terdapat bukti yang mencukupi untuk menyatakan wujud perbezaan kesilapan ejaan perkataan kategori sistem keselarasan vokal penulisan karangan bahasa Melayu dalam kalangan murid-murid lelaki dan perempuan. H06 : Tidak terdapat perbezaan skor kekerapan ejaan perkataan kategori penggunaan kata pinjaman (E2) mengikut klasifikasi jantina; Jadual 4.4 menunjukkan analisis kesilapan ejaan melibatkan perkataan kategori penggunaan kata pinjaman mengikut klasifikasi jantina. Min 3.13 3.40 Sd .74 .99 t -.837 Sig. .12

23

Jadual 4.4: Analisis kesilapan ejaan perkataan kategori penggunaan kata pinjaman (E2) mengikut jantina Jantina Lelaki Perempuan Signifikan, p > 0.05 Min 1.94 2.13 Sd .80 1.06 F -.584 Sig. .059

Didapati, ujian t = -.584, nilai p = .59 adalah tidak signifikan pada paras p > 0.05. Dengan demikian pernyataan hipotesis yang menyatakan tidak terdapat perbezaan skor kekerapan ejaan perkataan kategori penggunaan kata pinjaman (E2) mengikut klasifikasi jantina, gagal ditolak. Ini bermakna tidak terdapat bukti yang mencukupi untuk menyatakan wujud perbezaan kesilapan ejaan perkataan kategori penggunaan kata pinjaman penulisan karangan bahasa Melayu dalam kalangan murid-murid lelaki dan perempuan.

H07 : Tidak terdapat perbezaan skor kekerapan ejaan perkataan kategori penggunaan kata pinjaman (E3) mengikut klasifikasi jantina; Jadual 4.4 menunjukkan analisis kesilapan ejaan melibatkan perkataan kategori penggunaan kata terbitan mengikut klasifikasi jantina.

Jadual 4.5:
24

Analisis kesilapan ejaan perkataan kategori penggunaan kata terbitan (E3) mengikut jantina Jantina Lelaki Perempuan Signifikan, p > 0.05 Didapati, ujian t = -.316, nilai p = .172 adalah tidak signifikan pada paras p > 0.05. Dengan demikian pernyataan hipotesis yang menyatakan tidak terdapat perbezaan skor kekerapan ejaan perkataan kategori penggunaan kata terbitan (E3) mengikut klasifikasi jantina, gagal ditolak. Ini bermakna tidak terdapat bukti yang mencukupi untuk menyatakan wujud perbezaan kesilapan ejaan perkataan kategori penggunaan kata terbitan penulisan karangan bahasa Melayu dalam kalangan murid-murid lelaki dan perempuan. H08 : Tidak terdapat perbezaan skor kekerapan ejaan perkataan kategori penggunaan kata depan ‘di’ dan ‘ke’ (E4) mengikut klasifikasi jantina; Jadual 4.5 menunjukkan analisis kesilapan ejaan melibatkan perkataan kategori penggunaan kata depan ‘di’ dan ‘ke’ mengikut klasifikasi jantina. Min 2.80 2.93 Sd 1.01 1.28 t -316 Sig. .172

Jadual 4.7: Analisis kesilapan ejaan perkataan
25

kategori penggunaan kata depan ‘di’ dan ‘ke’ (E4) mengikut jantina Jantina Lelaki Perempuan Signifikan, p > 0.05 Didapati, ujian t = -1.08, nilai p = .172 adalah tidak signifikan pada paras p > 0.05. Dengan demikian pernyataan hipotesis yang menyatakan tidak terdapat perbezaan skor kekerapan ejaan perkataan kategori penggunaan kata depan ‘di’ dan ‘ke’ (E4) mengikut klasifikasi jantina, gagal ditolak. Ini bermakna tidak terdapat bukti yang mencukupi untuk menyatakan wujud perbezaan kesilapan ejaan perkataan kategori penggunaan kata depan ‘di’ dan ‘ke’ penulisan karangan bahasa Melayu dalam kalangan murid-murid lelaki dan perempuan. Min 2.80 3.13 Sd .68 .10 t -1.08 Sig. .08

4.6

Kesimpulan

Secara ringkasnya dapat disimpulkan bahawa, keputusan kajian kes dan jadual penerangan memberikan petunjuk bahawa berlaku beberapa perkembangan dalam kajian.

26

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.