SOALAN TUGASAN Anda telah dipilih oleh pihak sekolah anda untuk membentangkan kertas kerja dalam Seminar

Kesusasteraan Melayu anjuran Jabatan Pelajaran Daerah di tempat anda. Sediakan kertas kerja tersebut dengan selengkapnya yang mengandungi bahan-bahan berikut: (a) Pengenalan kesusasteraan, sejarah dan perkembangan kesusasteraan Melayu tradisional dan moden, termasuk bentuk-bentuk serta aliran-aliran dalam penulisan sastera. Pengenalan 1.1 Definisi (i) Umum tentang kesusasteraan Melayu Kesusasteraan berasal daripada kata akar ³susastera´ (Sanskrit) Su - indah, baik, lebih berfaedah Sastera - huruf atau buku Ke-susastera-an - kumpulan buku-buku yang indah bahasa dan baik isinya. Kesuasasteraan : Ciptaan seni yang dinyatakan dengan bahasa yang indah dan mengandungi isi yang baik yang baik lagi berfaedah. Kesusasteraan Melayu : hasil ciptaan yang ditulis melalui perantaraan Bahasa Melayu dan lahir sebagai hasil daripada keistimewaan sifat masyarakat Melayu. Kandungannya haruslah mencerminkan persoalan tentang masyarakat bangsa Melayu sama ada pada zaman silam mahupun pada zamanmodenhari ini. Kesusasteraan Melayu Tradisional (SMT) : Konsep SMT pada orang Melayu zaman dahulu sangat bercampur

aduk dan tidak terbatas kepada hasil seni semata-mata. Oleh itu semua hasil penulisan sebelum abad ke-19 dianggap sebagai hasil sastera yang termasuk di dalamnya karya sejarah seperti Sejarah Melayu, karya-karya ketatanegaraan seperti Tajus Salatin, Bustan asSalatin, Sastera Kitab/Agama dan juga undang-undang Melayu lama. Kesusasteraan Melayu mengandungi 4 unsur utama : a. Unsur Intelek : Karya sastera haruslah menimbulkan satu-satu fikiran tertentu yang bernilai dan menarik. Sastera ditulis dengan tujuan tertentu seperti soal-soal masyarakat, moral, ekonomi, politik dan sebagainya. Karya sastera sebagai bahan untuk pembaca mendapat panduan dan pengetahuan. b. Unsur Emosi : Membezakan karya sastera dengan bukan sastera. Berkait dengan perasaan manusia iaitu perasaan pengarang dan pembaca seperti perasaan sedih, gembira dan sebagainya. c. Unsur Imaginasi : Ketajaman daya penglihatan dan gaya pengamatan (daya khayalan) pengarang terhadap sesuatu benda atau peristiwa yang dilukisnya melalui perantaraan bahasa. d. Unsur teknik : Soal bagaimana pengarang menyusun peristiwa dalam cerita, memilih kata-kata, menyusun adegan dan sebagainya. Kesimpulan tentang Kesusasteraan Melayu : 1. Ciptaan seni yang menggunakan Bahasa Melayu sebagai alat penyampaian 2. Satu cabang kegiatan seni masyarakat Melayuyang terawal dan terpenting 3. Kesusasteraan lahir bersama kelahiran masyarakat sebagai alat

untuk menyatakan perasaan, keazaman, keinginan, pengalaman dan pengalaman masyarakat. 4. Kesusasteraan Melayu adalah kesusasteraan yang berfungsi iaitu mengajar dan menghibur 5. Tercipta dalam sepanjang masa, mengalami proses perkembangan dan perubahan, dibahagikan Sastera Melayu Tradisional dan sastera Melayu Moden http://kalimahbestari.blogspot.com/ Kesusasteraan Melayu Tradisional dapat dikelompokkan kepada dua kelompok utama iaitu: 1. Prosa Melayu Tradisional 2. Puisi Melayu Tradisional

Prosa Melayu Tradisional Prosa boleh ditakrifkan sebagai satu bentuk karangan yang panjang. Prosa tidak terbatas kepada cerita (naratif) sahaja tetapi termasuk juga karya-karya yang bukan cerita (bukan naratif/non-naratif). Oleh itu, karya-karya kesusasteraan Melayu yang panjang sama ada lisan atau tulisan dikelompokkan sebagai prosa. Syarat utama ia boleh dikatakan sebagai kesusasteraan Melayu ialah penggunaan bahasa Melayu sebagai alat penyampaian dalam karya-karya tersebut merangkumi seluruh nusantara. Prosa Melayu tradisional berbentuk lisan dikenali juga sebagai sastera rakyat. Prosa tradisional dalam kesusasteraan Melayu boleh dibahagikan kepada dua jenis iaitu : 1. Naratif 2. Bukan naratif

Prosa tradisional berbentuk naratif itu boleh dibahagikan pula kepada dua pecahan lagi iaitu naratif lisan dan naratif tulisan. Naratif lisan pula boleh dipecahkan lagi kepada tiga genre yang utama iaitu: 1. Mitos 2. Legenda 3. Cerita rakyat * Cerita rakyat terangkum di dalamnya beberapa jenis cerita lagi seperti cerita binatang, cerita jenaka, cerita Lipur Lara dan cerita teladan.

Sementara itu naratif tulisan terbahagi kepada lima genre iaitu: 1. Sastera sejarah 2. Sastera hikayat 3. Sastera sastera panji 4. Sastera kepahlawanan / epik 5. Sastera agama

Prosa tradisional bukan naratif terdiri daripada empat genre iaitu : 1. Sastera undang-undang 2. Sastera kitab 3. Sastera ketatanegaraan 4. Kepustakaan ilmu tradisional *Nota : penjelasan setiap genre prosa tradisional akan dibuat dalam tajuk penghayatan prosa tradisional.

Puisi Melayu Tradisional Puisi merupakan kata pinjaman dari bahasa Indonesia yang digunakan secara meluas di Malaysia. Puisi adalah satu bentuk

karangan berangkap yang terikat dengan peraturan sesuatu jenis puisi itu. Bahasa puisi adalah terhad dan padat tetapi makna yang cuba disampaikan adalah mendalam. Puisi mengungkapkan sesuatu yang abstrak kepada yang nyata.

Puisi Melayu tradisional juga boleh dibahagikan kepada dua pecahan iaitu: 1. Naratif 2. Bukan naratif

Puisi Melayu tradisional yang berbentuk naratif terdiri daripada genre Syair sahaja.

Manakala yang bukan naratif ialah : 1. Pantun 2. Gurindam 3. Endoi 4. Rejang 5. Dikir/Zikir 6. Rubai 7. Nazam 8. Masnawi 9. Ghazal 10. Berzanji 11. Qit'ah 12. Seloka 13. Teromba 14. Talibun 15. Peribahasa berangkap

16. Mantera *Nota : pengertian setiap genre akan diberikan apabila mengkaji genre tersebut. Dicatat oleh Ilham Rasa di 22:26 Ciri Kesusasteraan Kesusasteraan Melayu Tradisional mempunyai ciri-ciri tersendiri yang terdiri daripada lima aspek yang diperturunkan di bawah ini:

Lisan Ciri utama kesusasteraan Melayu tradisional adalah Lisan. Lisan dalam bahasa Arab maknanya lidah atau kata-kata. Oleh itu dapatlah dikatakan bahawa kesusasteraan Melayu tradisional itu disampaikan secara lisan ataupun mediumnya adalah kata-kata ataupun pertuturan. Pada zaman tradisional pastilah wujud manusia-manusia yang berbakat besar dalam bidang kesusasteraan, yang mampu menghasilkan karya-karya prosa ataupun puisi. Pastilah juga dalam zaman tradisional yang bermula dengan animisme itu, tidak ada buku, pen, kertas dan sebagainya yang digunakan oleh sasterawan moden hari ini untuk menzahirkan karya mereka. Maka hanya cara tradisional sahajalah yang digunakan oleh 'sasterawan-sasterawan' zaman itu iaitu mengungkapkan karya mereka dengan cara percakapan atau penceritaan. Para sasterawan zaman tradisional, oleh kerana tidak mempunyai alat tulis menurunkan pula karyakarya mereka kepada anak cucu, saudara dan sahabat handai secara lisan agar ciptaan mereka itu tidak hilang begitu sahaja. Tulisan Apabila masyarakat Melayu mula menerima pengaruh Islam, mereka telah menerima juga bersama-sama sistem tulisan. Maka berlakulah

satu perubahan besar dalam penghasilan karya kesusasteraan iaitu peralihan daripada lisan kepada tulisan. Satu perkara yang harus difahami dengan mendalam ialah kebolehan menulis lebih berpihak kepada golongan bangsawan yang berdekatan dengan pihak istana. Sedangkan golongan rakyat biasa masih kekal dengan kaedah lisan. Dengan itu lahirlah karya-karya kesusasteraan yang berpusatkan istana. Karya-karya kesusasteraan ini ditulis menggunakan tulisan jawi dan penciptaannya lebih kepada untuk memenuhi kehendak golongan istana.

Kreatif Pada dasarnya karya kesusasteraan kreatif itu bermaksud karyakarya prosa dan puisi naratif dan non naratif. Oleh itu novel, cerpen, sajak, drama, prosa tradisional dan puisi tradisional merupakan kesusasteraan kreatif.

Bukan kreatif Karya kesusasteraan bukan kreatif adalah karya-karya seperti esei, rencana dan sebagainya

Estetik Estetik merujuk kepada keindahan hasil-hasil kesusasteraan yang dicipta oleh seseorang penulis. Dicatat oleh Ilham Rasa di 22:24 Fungsi Kesusasteraan Karya-karya kesusasteraan dihasilkan oleh pengarangnya bertujuan untuk dinikmati dan dihayati oleh khalayak. Khalayak adalah masyarakat yang menggunakan hasil-hasil kesusasteraan tersebut yang berhubungan langsung dengan pengarang. Bagi seseorang

pengarang, amat perlu baginya untuk mengetahui jenis karya yang diperlukan oleh khalayak kerana pengetahuan pengarang akan menentukan apa yang dihasilkannya itu diterima atau tidak oleh khalayak. Dengan kata lain, pengetahuan pengarang itu merangkumi tujuan-tujuan khalayak menikmati dan menghayati karyanya dan sejauhmanakah karya itu memberikan fungsi yang tertentu kepada khalayak.

Sarjana kesusasteraan menyimpulkan bahawa sekurangkurangnyakesusasteraan mempunyai dua fungsi yang jelas: 1. Pendidikan/Pengajaran/Didaktik 2. Kepuasan estetik.

Kesusasteraan Berfungsi Sebagai Alat Pendidikan Memang tidak dapat dinafikan bahawa karya-karya kesusasteraan sebenarnya sarat dengan unsur pendidikan/pengajaran/didaktik. Pengarang-pengarang yang menghasilkan sesuatu karya sastera merupakan sekumpulan manusia yang telah menimba banyak pengalaman. Pengalaman-pengalaman para pengarang ini diterjemahkan melalui kisah-kisah yang ditulis oleh mereka yang terangkum didalamnya pelbagai bidang ilmu seperti ekonomi, politik, sosiologi dan agama. Pengalaman mereka ini dijadikan prosa atau puisi dan diadun dengan unsur-unsur pengajaran,moral atau ilmu pengetahuan yang tinggi nilainya. Apabila khalayak menikmati karya-karya mereka secara tidak langsung unsur pengajaran atau ilmu pengetahuan itu diserap oeh pembaca dan boleh membentuk personaliti pembaca ke arah kebaikan.

Kesusasteraan Berfungsi Memberi Kepuasan Estetik.

Apakah itu kepuasan estetik? Sebelum pergi lebih jauh, ada baiknya dicari dahulu maksud dan asal kata estetik. Dalam bahas Melayu estetik juga disebut estetika. Ia diambil dari kata Inggeris "aesthetic". Orang Inggeris juga sebenarnya meminjam perkataan tersebut daripada budaya Greekaisthanesthai yang boleh diertikan sebagai to preceive. Bernard Bosanquet menyatakan bahawa estetik adalah falsafah keindahan yang sudah bermula sejak zaman Greek, yang dimulai oleh Socrates.

Di dalam ensiklopedia internet Wikipedia mengatakan estetik merupakan kajian deria atau nilai deria - emosi, ataupun timbangan sentimen dan cita rasa. Estetik merupakan subdisiplin aksiologi, sesuatu cabang falsafah dan sering dikaitkan dengan falsafah seni.

Hashim Awang mendefinisikan estetik dalam Glosari Mini Kesusasteraansebagai "Kajian atau sains tentang keindahan dalam sastera atau seni lainnya.

Dengan maksud ringkas di atas, dapat dibuat kesimpulan bahawa kepuasan estetik adalah satu bentuk perasaan indah yang muncul sama ada dalam diri penulis ataupun pembaca. Penulis cerita akan merasa tenteram dan damai apabila mampu menghasilkan sesuatu cerita yang dapat menyentuh perasaannya dan juga pembaca dari segi isi ceritanya mahupun aspek-aspek lain penulisannya. Bagi pembaca pula, dengan membaca karya yang mempamerkan keindahan akan merasa satu kepuasan yang tidak dapat digambarkan dalam dirinya.

Dicatat oleh Ilham Rasa di 22:10 Jumaat, 2008 September 26 Kesusasteraan Melayu Tradisional Pengertian Kesusasteraan Melayu Tradisional

Kesusasteraan Melayu tradisional merupakan satu bidang kajian yang sangat luas dan sentiasa berkembang dan melahirkan penemuan-penemuan baru yang pelbagai sifatnya. Menurut Profesor Ismail Hussein;

kesusasteraan Melayu tradisional adalah semua gejala kesusasteraan yang berbentuk lisan atau bertulis tetapi tidak bercetak.

Berdasarkan pernyataan di atas, amat jelas kepada kita bahawa kesusasteraan Melayu tradisional merupakan satu wacana yang luas dan terdiri daripada berbagai-bagai bentuk dan sifat. Pengkaji kesusasteraan Melayu membahagikan kesusasteraa Melayu tradisional kepada dua golongan yang utama iaitu:

1. Kesusasteraan Lisan 2. Kesusasteraan Tulisan

Kesusasteraan lisan (tradisi lisan) lahir di kalangan masyarakat Melayu yang lazimnya terdiri daripada kaum tani dan nelayan. Mereka ini tinggal di kawasan yang jauh di pedalaman, desa-desa dan pinggir pantai. Pada waktu tersebut sistem tulisan belum lagi muncul dan masyarakat lazimnya buta huruf. Walaupun tidak menguasai sistem tulisan, daya kreativiti mereka dalam bidang kesusasteraan tidak pula mati begitu sahaja. Sebaliknya ia dikembangkan melalui pertuturan atau penceritaan secara lisan. Atas sebab itulah hasil-hasil keusasteraan yang dicipta

oleh kelompok ini disebut sebagai kesusasteraan lisan kerana penyampaian cerita secara lisan. Kesusasteraan lisan dikenali juga sebagai kesusasteraan rakyat.

Kesusasteraan tulisan (tradisi tulisan) muncul apabila orang Melayu mula menerima pengaruh luar. Pengaruh luar yang awal menyerap ke dalam kebudayaan Melayu adalah pengaruh India. Melalui kemasukan pengaruh India, orang Melayu diperkenalkan dengan sistem tulisan. Walau bagaimanapun, sistem tulisan ini tidak meluas dan akhirnya pupus.

Kedatangan agama Islam ke alam Melayu membuka satu lembaran baru dalam kamus kesusasteraan Melayu. Agama Islam muncul bersama-sama dengan sistem tulisan yang lengkap bersumberkan al-Quran sebagai kitab suci orang Islam. Sistem tulisan Arab-Islam ini kemudiannya disesuaikan dengan sebutan dalam bahasa Melayu. Orang Melayu kini mempunyai sistem tulisan yang dinamakan tulisan Jawi. Tradisi tulisan lebih condong kepada istana menjadikan istana sebagai pusat penyebaran ilmu pada masa itu. Di istanalah lahirnya tokoh-tokoh sasterawan Melayu tradisional yang menghasilkan karya sama ada yang asli ataupun salinan semula kerana pada masa itu mesin cetak belum wujud. Semua hasil karya ini sama ada lisan atau bertulis merupakan satu dokumen penting yang merakamkan segala perihal kehidupan masyarakat Melayu tradisional. Ia adalah himpunan daya kreativiti masyarakat Melayu tradisional yang menyerlahkan daya fikir, akal budi, sentuhan jiwa, cita rasa, jati diri dan kebijaksanaan masyarakat Melayu (Mutiara Sastera Melayu Tradisional 2003:xiv). Sebagai kesimpulannya, sebagaimana yang dinyatakan oleh Harun Mat Piah kesusasteraan Melayu tradisional merujuk kepada karya yang mempunyai ciri-ciri seperti : 1. Bersifat kolektif dan dianggap sebagai milik bersama masyarakat 2. Hasil karya bersifat feudal 3. Karya yang terbatas pencipta dan khalayak 4. Dihasilkan sebelum 1800.

5. Bersifat fungsional 6. Pelbagai genre 7. Perkembangan kesusasteraan Melayu tradisional tidak dibatasi oleh zaman, tarikh dan waktu. 8. Gaya bahasa berbeza daripada gaya bahasa kini 9. Hasil karya mempunyai nilai tersendiri kepada masyarakat yang mewarisinya. 10. Bentuk dan cirinya menjadi tradisi yang mantap 11. Persoalan yang dibawa oleh karya tersebut mempunyai struktur formal yang terikat. 12. Hasil karya yang bersifat statis kerana tidak memperlihatkan keragaman tema dalam sesuatu genre (seperti dalam MPM Mutiara Sastera Melayu Tradisional, 2003:xvi-xix) Dicatat oleh Ilham Rasa di 10:54 Kesusasteraan Tradisional Kesusasteraan Tradisional merupakan himpunan karya-karya kesusasteraan dalam semua bentuk yang terhasil sejak manusia wujud tetapi tidak melepasi zaman selepas wujudnya mesin cetak. Kesusasteraan Tradisional muncul di kalangan masyarakat awal yang masih lagi primitif dan mengamalkan kepercayaan animisme. Ada pendapat yang mengatakan kemunculan tamadun awal manusia diiringi juga dengan kemunculan budaya kesusasteraan ke dalam tamadun tersebut. Contohnya dengan munculnya Tamadun Mesopotamia serentak dengan itu juga lahirlah karya-karya kesusasteraan hasil daripada kemunculan tamadun Mesopotamia seperti Epik Gilgamesh. Oleh itu dari segi sejarah, ternyata kesusasteraan telah muncul dan mewarnai kehidupan manusia sejak sekian lama. Perjalanan masa yang begitu lama dan lampau itulah yang menyebabkan apa sahaja hasil kesusasteraan yang ada pada masa dahulu disebut tradisional. Selepas munculnya mesin cetak

lebih kurang dalam tahun 1800, karya kesusasteraan pun bertukar wajah daripada tradisional kepada moden.

Secara umumnya karya-karya kesusasteraan tradisional boleh dibahagikan kepada dua bentuk iaitu lisan dan tulisan. Lisan bererti yang dituturkan dan tulisan maksudnya yang ditulis atau dibukukan. Kesusasteraan lisan lebih mewakili golongan bawahan seperti petani dan nelayan. Ia juga dikenali sebagai kesusasteraan rakyat. Manakala sastera tulisan pula adalah ciptaan golongan pemerintah selepas kemunculan sistem tulisan dalam sesebuah masyarakat itu.

*Nota: Tajuk ini adalah sebagai rangsangan dan pengetahuan sedia ada sahaja dan akan disentuh dengan lebih mendalam dalam tajuk Kesusasteraan Melayu Tradisional. Dicatat oleh Ilham Rasa di 10:47 Rabu, 2008 September 17 Definisi Kesusasteraan Tajuk ini tidak terdapat dalam sukatan pelajaran KM1 STPM. Walau bagaimanapun penulis menganggap ia mempunyai kaitan langsung dengan kajian seterusnya tentang Kesusasteraan Melayu Tradisional. Ali Ahmad : 1994 menyatakan Soal mencari definisi kesusasteraan merupakan salah satu perkara asas bagi ilmu kesusasteraan. Jika tidak pun ia bolehlah digunakan sebagai bacaan tambahan untuk pelajar-pelajar Kesusasteraan Melayu STPM.

APA ITU KESUSASTERAAN?

Persoalan ini bukanlah satu perkara mudah untuk dibicarakan tanpa bersandarkan kepada mana-mana tulisan sarjana. Ramai sarjana telah memberikan pendapat

yang tidak kurang pentingnya kepada pengkaji dan pelajar kesusasteraan. Jika kita berpegang kepada kenyataan yang dikeluarkan oleh Ali Ahmad "satu perkara asas bagi ilmu kesusasteraan" tentulah apapun yang ingin dikaji, dinilai dan dianalisis dalam bidang kesusasteraan memerlukan pemahaman yang mendalam terhadap maksud kesusasteraan itu dahulu. Faham makna kesusasteraan bererti menguasai asas kepada pengkajian kesusasteraan.

Hashim Awang (1987) mengatakan kesusasteraan itu adalah "Ciptan seni yang disampaikan melalui bahasa. Ia mungkin dituturkan iaitu disebut sastera lisan dan yang ditulis disebut sastera tulisan. Di samping itu, sastera pula memiliki keindahan dalam aspek-aspek isi atau daya pengucapannya.

Ali Ahmad (1994) menyusur lebih jauh ke dalam makna kesusasteraan dengan mengupas asal-usul kata sastera. Menurutnya "sastera berasal daripada bahasa Sanskrita castra, yang disebut syastra, yang bererti kitab suci. Susastera memberi erti seni sastera atau seni bahasa, dan secara umumnya dimaksudkan persuratan. Tambahan ke di awal dan an di akhir kata susastera menyimpulkan maksud yang terdekat, iaitu kesenian persuratan yang bersifat halus dan indah.

Seterusnya Hashim Awang et. al menghuraikan lagi maksud kata kesusasteraan dan menemui puncanya adalah daripada kata susastera. Kata susastera itu dipecahkan kepada dua bahagian iaitu su dan sastera. Su dikatakan membawa maksud indah, baik, lebih berfaedah. Sastera pula membawa maksud huruf atau buku. Ke-susastera-an membawa maksud kumpulan buku-buku yang indah bahasanya dan baik isinya. Bagi Muhammad Hj Salleh (1995) kesusasteraan merujuk pada karya-karya lisan serta juga tulisan yang membawa unsur-unsur cereka dan disampaikan melalui bahasa dan berbagai-bagai perkataan.

Sebelum itu, pada zaman sebelum merdeka, seorang pendita Bahasa Melayu yang dikenali sebagai Za'ba mendefinisikan kesusasteraan itu sebagai persuratan atau karangan.

Pengertian seperti ini tentulah tidak mencakupi makna sebenar kesusasteraan yang ada pada masa kini. Ali Ahmad (1994) mengatakan Secara kasarnya sahaja definisi sedemikian dapat diterima, tetapi pemerhatian yang lebih tepat masih diperlukan.

Ali Ahmad (1994) telah membuka ruang yang luas dan segar dalam mencari maksud kesusasteraan melalui tulisannya Definisi Kesusasteraan di dalam buku Pengantar Pengajian Kesusasteraan (DBP). Perkara utama yang dikaitkan dengan kesusasteraan ialah kehalusan atau estetika dan bahasa. Sesungguhnya kesusasteraan itu adalah kehalusan penciptanya dan keinginan pembacanya mencari kehalusan itu. Kesusasteraan juga adalah keindahan bahasa yang muncul dari proses penciptaannya. Menurut Ali Ahmad keindahan penggunaan bahasalah yang menjadi asas bagi wujudnya hasil kesusasteraan.

Nota : Untuk lebih lanjut sila baca (Ali Ahmad : Pengantar Pengajian Kesusasteraan, DBP. Kuala Lumpur, 1994) Dicatat oleh Ilham Rasa di 08:37 Jumaat, 2008 September 12 Mengenali Mata Pelajaran Kesusasteraan Melayu 922/1 UMUM TENTANG KM 1 Kesusasteraan Melayu 922/1 dikenali juga sebagai Kesusasteraan Melayu Tradisional atau Kesusasteraan Kertas 1. Para pelajar perlu mengetahui, membaca dan memahami SUKATAN PELAJARAN Kesusasteraan Melayu 922 yang boleh dimuat turun dari laman web Majlis Peperiksaan Malaysia (MPM). Secara umum

Kesusasteraan Melayu peringkat STPM dibahagikan kepada dua kertas. Kertas 1 adalah Kesusasteraan Melayu Tradisional dan Kertas 2 adalah Kesusasteraan Melayu Moden. Para pelajar boleh mengetahui dengan lebih lanjut tentang kertas dua melalui beberapa blog dan web yang sedia ada di internet. Seperti yang telah dijelaskan sebelum ini blog ini hanya akan memfokuskan kepada Kertas 1.

Berdasarkan kertas soalan Kesusasteraan Melayu 1 (oleh MPM) soalan peperiksaan STPM kesusasteraan Melayu kertas 1 terdiri daripada 4 bahagian iaitu bahagian A, B, C dan D. Pembahagian kertas 1 ditunjukkan melalui keterangan di bawah:

BAHAGIAN A : SEJARAH KESUSASTERAAN MELAYU TRADISIONAL BAHAGIAN B : KARYA AGUNG (SULALATUS SALATIN SEJARAH MELAYU) BAHAGIAN C : PROSA MELAYU TRADISIONAL BAHAGIAN D : PUISI MELAYU TRADISIONAL

ASPEK-ASPEK KAJIAN

Pelajar akan mengkaji aspek-aspek yang dinyatakan seperti berikut:

1. Pengenalan 2. Jenis Kesusasteraan Melayu Tradisional 3. Sejarah Kesusasteraan Melayu Tradisional 4. Karya Agung 5. Prosa Melayu Tradisional 6. Puisi Melayu Tradisional

Pengenalan tentang Kesusasteraan Melayu Tradisional dari aspek definisi iaitu definisi umum tentang kesusasteraan tradisional dan definisi khusus tentang kesusasteraan Melayu tradisional. Pelajar juga akan mengkaji tentang fungsi yang meliputi kefungsian dari segi pendidikan,/pengajaran/didaktik dan juga dari segi kepuasan estetik.

Jenis Kesusasteraan Melayu Tradisional membawa pelajar menerokai dua cabang kesusasteraan Melayu tradisional iaitu prosa tradisional dan puisi tradisional. Prosa tradisional dipecahkan kepada naratif dan bukan naratif. Naratif pula dipecahkan lagi kepada naratif lisan dan naratif tulisan. Naratif lisan terdiri daripada metos, legenda dan cerita rakyat. Manakala naratif tulisan terdiri daripada Sastera sejarah, Sastera hikayat, Sastera panji dan Sastera kepahlawanan/epik. Prosa tradisional bukan naratif pula terdiri daripada Sastera undang-undang, Sastera agama Sastera kitab, Sastera ketatanegaraan. Puisi Tradisional juga boleh dipecahkan kepada puisi yang berbentuk naratif dan bukan naratif. Puisi tradisional yang digolongkan berbentuk naratif ialah syair, manakala yang bukan naratif ialah Pantun, Gurindam, Endoi, Rejang Dikir/Zikir, Ruba·I, Nazam, Masnawi, Ghazal, Barzanji, Qit·ah, Seloka, Teromba, Talibun, Peribahasa berangkap dan Mantera.

Sejarah Kesusasteraan Melayu Tradisional menyorot tentang tahap, tokoh dan persoalan dan latar masyarakat.

Dalam penelitian terhadap tahap, pelajar akan didedahkan dengan kemunculan dan perkembangan sastera lisan (tumpuan kepada cerita rakyat, mitos, dan legenda) dan sastera tulisan secara khusus (sukatan pelajaran kesusasteraan Melayu, MPM 2004 m.s. 3) dengan menggunakan pendekatan dari segi zaman iaitu zaman pra-Islam dan zaman Islam.

Kajian terhadap tokoh dibuat dengan memberi penekanan kepada latar, sumbangan, dan kepentingan tokoh-tokoh sastera Melayu tradisional seperti Tun Seri Lanang, Hamzah Fansuri, Bukhari al-Jauhari, Nuruddin al-Raniri. Sheikh Daud al-Fatani, Raja Ali Haji, Syed Muhammad bin Zainal Abidin dan Sheikh Ahmad bin Muhammad Zain al-Fatani.

Manakala persoalan dan latar masyarakat pula adalah kajian ke atas gambaran

kepercayaan dan cara hidup dalam karya. Aspek-aspek yang dikaji dalam bahagian ini ialah Keagungan raja dan Negara, Kepahlawanan, Kesetiaan rakyat, Panduan untuk raja, pembesar, dan rakyat, Keagamaan dan kepercayaan, Pendidikan/moral dan Gambaran masyarakat.

Karya Agung dan Prosa Melayu Tradisional membawa kepada kajian terhadap pengenalan umum definisi, fungsi, ciri/sifat sastera, dan kedudukan. Di samping itu kajian juga melibatkan penghayatan intrinsik dan ekstrinsik sesuatu karya yang dikaji.

Akhir sekali kajian KM1 peringkat STPM melibatkan aspek Puisi Melayu Tradisional. Kajian melibatkan pengenalan secara umum tentang definisi, fungsi, cirri/sifat sastera dan kedudukan. Kajian juga menelusuri aspek penghayatan intrinsik dan ekstrinsik.

TEKS KAJIAN

1. SULALATUS SALATIN Sulalatus Salatin Sejarah Melayu yang digunapakai pada peringkat STPM adalah hasil usaha A. Samad Ahmad dan diterbitkan oleh DBP. Pelajar dapat membeli buku ini dengan harga yang lebih murah kerana pihak DBP ada mengeluarkan edisi khas untuk pelajar dengan harga RM 11.00. Di bawah ini adalah kulit muka hadapan Sulalatus Salatin seperti yang diterbitkan oleh DBP.

Pelajar jangan terkeliru dengan teks Sejarah Melayu versi lain yang tidak ada kena mengena dengan sukatan pelajaran KM1. Antara teks Sejarah Melayu yang tidak berkaitan dengan sukatan pelajaran KM 1 ialah:

Contoh dua buah buku Sejarah Melayu yang tidak berkaitan dengan sukatan pelajaran KM 1 STPM. 2. MUTIARA SASTERA MELAYU TRADISIONAL Diselenggarakan oleh Majlis Peperiksaan Malaysia dan diterbitkan oleh DBP.

3. SEJARAH KESUSASTERAAN MELAYU TRADISIONAL Sukatan Pelajaran Kesusasteraan Melayu 922 STPM menyatakan ´Tidak ada teks kajian untuk tajuk-tajuk tentang Sejarah Kesusasteraan Melayu Tradisional dan Moden serta Kritikan Sastera. Calon hendaklah merujuk kepada buku-buku yang dinyatakan dalam Senarai Rujukan (sekadar cadangan) mengikut kehendak sukatan pelajaran bagi bahagian ini.µ

Senarai Rujukan

Berikut adalah buku-buku yang boleh digunakan sebagai rujukan untuk bahagian ini:

Pengenalan Kesusasteraan dan Kritikan Sastera:

Ahmad Kamal Abdullah, Mohd Thani Ahmad, Safian Hussain, Suhaimi Hj Muhammad (penyelenggara), 1988. Glosari Istilah Kesusasteraan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Ali Ahmad, 1997. Pengantar Kesusasteraan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Hashim Awang, 1988. Kritikan Kesusasteraan - Teori Dan Penulisan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. _________, Othman Puteh, Ramli Isin, Sahlan Mohd Saman (penyelenggara), 1985.Mendekati Kesusasteraan Melayu. Petaling Jaya: Fajar Bakti Sdn Bhd. Noriah Taslim, 1993. Teori Dan Kritikan Sastera Melayu Tradisional. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Sahlan Mohd Saman, 1986. Sastera Bandingan Konsep Teori Dan Amalan. Petaling Jaya: Fajar Bakti Sdn Bhd.

Sejarah Kesusasteraan Melayu Tradisional: Ismail Mat (penyunting), ] 1993. Ulama Silam Dalam Kenangan. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia. Jamilah Hj Ahmad dan Zalila Sharif, 1993. Kesusasteraan Melayu Tradisional. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Muhammad A. Bakar (penyelenggara), 1991. Ulama Terengganu Suatu Sorotan. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd. Teuku Iskandar, 1995. Kesusasteraan Klasik Melayu Sepanjang Abad. Shah Alam: Malindo Printers Sdn Bhd. Dicatat oleh Ilham Rasa di 09:41 Realiti boleh didefinasikan secara longgar sebagai sesuatu yang benar dan bukan khayalan atau rekaan. Dalam bidang penulisan sastera, aliran yang mengemukakan gambaran masyarakat berdasar kejadian yang

sebenar dikenali sebagai realisme.

Aliran realisme ini telah mula tumbuh dalam abad 19 di Eropah sebagai suatu penolakan terhadap aliran romantisme yang berlalu berisi anganangan kosong dan perasaan cinta-kasih yang berlebih-lebihan.

Dalam kesusasteraan Melayu, konsep realisme mula bertapak dalam tahun 50-an dengan diasaskan oleh ASAS '50 (Angkatan Sasterawan '50). Sasterawan-sasterawan ASAS '50 'terpaksa' memilih aliran realisme ketika itu untuk melaksanakan cita-cita mereka memperjuangkan keadilah, kemakmuran dan kemajuan masyarakatnya yang dalam belenggu penjajahan itu.

Menurut konsep realisme ASAS '50, karya sastera harus mendorong masyarakat/pembaca ke arah mengubah dan memperbaiki nasib manusia. Kerana itulah mereka melaungkan slogan 'Seni Untuk Masyarakat'.

Sehingga ke hari ini, realisme telah menjadi begitu ampuh dalam penulisan sastera Melayu sehingga seolah-olah itulah satu-satunya aliran sastera yang dikenali oleh sasterawan-sasterawan kita.

Bahkan penulis-penulis baru/muda kita yang baru terjun ke dalam bidang sastera juga seolah-olah terperangkap dalam 'round-about' ini, tanpa arah dan tujuan nan pasti. Kalau ini berterusan sudah barang tentu mengongkong dayacipta dan imaginasi sasterawan Melayu kita dalam suatu 'viscious circle'.

Memang tidak dapat dinafikan lagi bahawa aliran realisme telah berjaya membawa pemodenan ke dalam kesusasteraan Melayu serta melepaskannya daripada belenggu aliran romantisme. Tetapi sejauh manakah aliran realisme ini masih relevan dengan tuntutan masa kini?

Aliran dalam sastera boleh diibaratkan sebagai teknologi penulisan. Dengan perubahan masa, nilai-nilai dan tuntutan, teknologi penulisan juga perlu mengalami perubahan. Sesuatu aliran sastera yang dianggap unggul pada sesuatu masa tidak semestinya terus unggul dan sesuai pada masa lain pula.

Penekanan yang terlalu lebih kepada aspek realiti dewasa ini telah menjadikan karya-karya beraliran realisme kontemporari menjadi kaku, lemah dan hambar. Ini disebabkan oleh kecenderungan ke arah sesuatu yang disebut sebagai 'stereotyped writing on assigned topic' ditambah pula dengan 'creation after set models' (meminjam istilah yang

dikemukakan oleh sasterawan dari negara China, Liu Zaifu).

Suatu hakikat yang perlu dijelaskan, sasterawan sebagai manusia tidak terkecuali daripada menghadapi persoalan realiti. Realiti adalah sebahagian daripada hakikat kehidupan.Tetapi kalau kita menganggap sastera itu sebagai salah satu cabang kesenian, ia haruslah juga mendukung nilai seni.

Nilai-nilai didaktik dan realiti haruslah berdiri di bawah nilai-nilai seni itu dan tercetus secara spontan dan bukan dipaksa-paksa. Jika tidak manakah letaknya kejujuran dalam bersastera kalau karya sastera itu berdiri bawah 'telunjuk' propaganda.

Sebagai sasterawan, sekaligus seniman, apakah cukup hanya dengan bahan-bahan realiti semata untuk dipersembahkan dalam kerja-kerja seninya. Apakah dengan persembahan-persembahan yang berdasarkan realiti tanpa nilai-nilai yang mencakup intelektualisme, kerohanian dan kreativiti, dapat mendewasakan pemikiran masyarakat/pembaca?

Apakah cukup memadai menggambarkan tuntutan realiti sosial dalam pengertian yang kecil dan sempit, melalui pencernaan yang 'simple' dan tidak 'ingenious'?

Dalam konteks ini, di manakah hubungannya dengan laungan 'mendorong masyarakat/pembaca ke arah mengubah dan memperbaiki nasib manusia', sekiranya karya-karya sastera itu sendiri tidak begitu kuat dan

'berkesan' dalam melahirkan suatu 'stimulus' yang sewajarnya dalam jiwa masyarakat/pembaca?

Unsur-unsur mengajar, mengajak (secara paksa-paksaan) dan mengarah (secara laung-laungan) dalam karya-karya yang beraliran realisme sudah tidak ada tempat lagi dalam sastera moden.

Kaedah begini sudah tidak meyakinkan lagi kepada masyarakat/pembaca moden yang tertentunya lebih tinggi daya intuisinya. Aliran realisme yang begitu berjaya mendekati masyarakat/pembaca di masa-masa yang lalu telah tiba kini diberi penilaian semula.

Masyarakat/pembaca moden tentunya tidak gemar dikhutbahkhutbahkan melalui karya sastera yang bersifat didaktik itu. Mereka lebih senang 'dijemput' berfikir, berkreatif, merasa dan merumus sendiri sesuatu permasalahan yang dihidangkan dalam sesebuah karya sastera yang lebih 'sophistikated' alirannya seperti surealisme, futurisme, simbolisme atau bahkan absurdisme misalnya.

Apapun tanggapan anda, sasterawan kita tidak boleh berpuas hati dengan cuma berpegang kepada aliran realisme sahaja. Kita perlu mengkaji dan meneroka aliran dan bentuk-bentuk lain dalam proses meningkatkan taraf kesusasteraan Melayu di samping memenuhi tuntutan sosial - mendewasakan pemikiran masyarakat/pembaca.

Karya-karya sasterawan Barat yang cenderung kepada aliran yang bukan-realisme, seperti yang pernah dihasilkan oleh Jean Paul Sartre, Albert Camus, Samuel Beckett dan Lobert Lowell misalannya, perlu diberi semacam pendekatan dan bukanlah penolakan secara 'total'.

Bukan disarankan agar sasterawan kita harus meniru kerja-kerja seni mereka yang disebut ini, tetapi bukan juga suatu kesalahan mempelajari daripada orang lain untuk penyesuaian atau sebagai pengasasan dalam mewujudkan identiti sendiri.

Seperkara lagi, saya juga tidak sekali-kali menyarankan agar sasterawan kita membuang terus nilai-nilai yang telah sedia ada atau berhenti terus daripada menulis tentang hal realiti. Tetapi, aspek kesenian atau estetika dalam penulisan sastera perlu diberi perhatian yang sama berat dengan aspek 'tanggungjawab terhadap masyarakat' (social responsibility).

Kedua-dua aspek ini perlu berseimbangan dalam suatu 'equilibrium' yang unik. Inilah realiti sastera yang perlu dimengertikan. Tugas ini bukanlah semudah seperti menyebut atau menyarankan. Kita akan berhadapan dengan dua soalan yang utama - Apakah corak dan aliran sastera yang perlu kita wujudkan? Bagaimanakah mengimbangi aspek kesenian (estetika) dan aspek tuntutan sosial (social responsibility) dalam bentuk atau aliran yang telah kita pilih itu?

Apabila hakikat ini telah kita mengertikan, barulah kita sedari betapa

payahnya tugas sasterawan sebagai ahli seni dan ahli sosial. Kita juga tidak akan semudah-mudahnya melemparkan sangkaan buruk kepada penulis-penulis baru/muda yang cuba menyimpang daripada aliran realisme.

Sesungguhnya usaha-usaha mereka ini tidak wajar dianggap tidak memberi manfaat dan tidak bertanggungjawab terhadap masyarakat/pembaca, semata-mata kerana nilai dan bentuk realisme telah lama dan kuat menapak dalam tradisi penulisan sastera Melayu. Siapakah sasterwan, baik veteran mahupun yang baru/muda, yang tidak tahu tanggungjawab atau sengaja ingin menodai kesusasteraan bangsanya?

Walau bagaimana sukar, asing dan anehnya sesuatu karya yang bukanrealisme, karya itu tetap lahir daripada lingkungan masyarakat dan untuk masyarakatlah jua ditujukan. Fikirlah sejenak dengan lebih mendalam.

Soalnya, kalau benar kita menganggap bahawa para sasterawan dan seniman itu adalah peneroka dan pembentuk tamadun masyarakatnya, kita haruslah menanam kepercayaan dan penggalakan yang sewajarnya kepada mereka dalam melaksanakan kerja-kerja seninya.

Bagi sasterawan pula, mereka perlu lebih menginsafi akan tugas dan tanggungjawab mereka sebagai ahli sosial dan ahli seni. Mereka haruslah dapat mengungkap makna di sebalik gambaran realiti dan bukan sekadar merakam terus permasalahan realiti. Penglibatan diri dengan

permasalahan sosial, nasional dan introspektif diri adalah amat penting dalam penciptaan karya-karya yang bermutu tinggi.

Adalah diharapkan dengan sikap dan pendekatan yang lebih dewasa serta pragmatik ini akan dapat meningkatkan lagi taraf kesusasteraan Melayu (khususnya di Singapura) di mata dunia.

Kita sentiasa menanti karya-karya sastera hasil sasterawan Singapura yang lebih daripada karya-karya realisme, seperti yang pernah sesekali dikemukakan oleh Sapiee Ahmad Razaly dan Nor Azuan (dalam karya puisi), Nadiputra dan Lut Ali (dalam manuskrip drama-teater) dan Jamal Ismail (dalam cerpen dan novelnya).

Karya-karya seperti cerpen 'Di Sebalik Fatamorgana' - Jamal Ismail, novel 'Songsang' - Jamal Ismail dan skrip drama 'Terlalu Ramai Orang Di Sini' - Sapiee Ahmad Razaly, bolehlah dijadikan sebagai model ke arah penciptaan karya-karya yang beraliran bukan-realisme.

(b)

Kritikan sastera berdasarkan teori-teori kesusasteraan, unsur-unsur intrinsik dalam karya sastera, selain kefahaman, pemahaman serta penghayatan sesuatu teks sastera sekolah menengah. Ramai dalam kalangan pelajar dan peminat sastera yang keliru dengan makna teori sastera dan teori kritikan sastera. Secara mudah teori sastera dapat difahami sebagai gagasan idea tentang sesuatu fenomena kesusasteraan. Teori kritikan sastera pula bermaknsud teori sastera yang digunakan dalam amalan kritikan. Terdapat teori sastera yang tidak digunakan dalam kritikan. Teori sastera ini

wujud seadanya sebagai landasan ataua gagasan untuk memahami fenomena kesusasteraan. Contohnya teori Peniruan Plato atau apa juga teori sastera yang tidak digunakan atau tidak pernah digunakan dalam kritikan sastera. Teori sastera ini kekal dengan sifat teorinya dan tidak dapat digunakan atau tidak digunakan dalam amalan kritikan untuk mengesahkannya. Teori sastera yang digunakan dalam amalan kritikan dinamakan sedbagai teori kritikan sastera, kerana teori ini bukan sahaja menerangkan prinsipprinsipnya tentang sesuatu fenomena kesusasteraan, tetapi juga digunakan atau diaplikasikan dalam kerja mengkritik teks. Kebanyakan teori sastera adalah juga teori kritikan, kerana kebanyakan teori sastera memang digunakan dalam amalan kritikan. DALAM artikel yang berjudul "Menelusuri Jagat Kritikan Sastera Melayu: Bahagian Pertama" (Dewan Sastera, Ogos 1998: 87-89) telah disenaraikan lapan fungsi kritikan sastera. Kesemua fungsi itu, sesungguhnya ada kaitannya dengan proses penciptaan sesebuah karya sastera dan apresiasi atau penghayatan terhadap karya sastera itu sendiri. Apabila menyebut tentang proses berkarya bermakna kita merujuk kepada insan atau individu yang menghasilkan karya sastera dalam apa genre pun, yang dikenali sebagai pengarang atau penyair atau dramatis. Insan pengarang itu menghasilkan karya sastera dengan motif tertentu, umpamanya untuk menghantar mesej atau kritikannya terhadap masyarakat dengan memanipulasikan bahasa secara kreatif, tentunya dengan ketrampilan yang menyerlahkan jatidirinya dan membina komposisi ceritanya, dengan teknik penceritaan yang dikuasainya atau disenanginya. Sementara penghayatan karya pula, cenderung merujuk kepada khalayak pembaca yang membaca dan menikmati sesebuah cipta sastera. Apakala berhadapan dengan karya sastera yang multi-genre, yang ditulis oleh pelbagai pengarang, tentu sahaja pembaca akan berhadapan dengan multi-masalah kerana wujudnya perbezaan atau jurang dalam kehidupan dari berbagai-bagai aspek seperti usia, pengalaman, pendidikan, kecerdasan, latar tempat dan seumpamanya. Perbezaan atau jurang ini menyebabkan wujudnya kesan positif-negatif, menimbulkan sikap menolak-menerima sesuatu karya dengan amat mudah, tanpa sebarang hujah yang rasional dan jelas dikuasai oleh emosi. Atau, mungkin pembaca itu dapat atau berupaya mengemukakan sikapnya terhadap

karya yang dibaca dengan memberikan petikan contoh. Akan tetapi itu bukanlah kaedah yang jitu dan tepat untuk menyatakan mengapa seseorang pembaca itu pro dan kon; menerima atau menolak sesuatu karya. Ia seharusnya lebih daripada itu. Bukan itu cuma, sebenarnya. Pada tahap inilah perlunya kehadiran pengkritik sebagai penghubung antara teks atau karya pada suatu pihak; dan pembaca pada suatu pihak yang lain. Sebagai pengkritik, seseorang itu mempunyai tanggungjawab yang besar, berat dan ditangannya terletak status karya sastera itu, terutama tentang buruk baik atau bermutu tidaknya karya itu. Menurut Andre Hardjana, (1981: 25) pengkritik harus memiliki sikap terbuka dan tepu kewajaran; harus berupaya secara rasional memberikan akibat-akibat yang dialami sesudah menghayati karya sastera itu. Justeru, dia perlu berfikir secara kritis, merenung dengan tajam, menimbang dengan adil dan bijaksana terhadap karya dan terhadap diri peribadinya juga. Dengan cara itu, barulah dia benar-benar telah menghayati dan memahami karya sastera secara adil, saksama dan matang. Dari huraian ini, dapat ditelusuri tugas setiap individu pengarang, pembaca dan pengkritik. Bagaimanapun, tugas pengkritik yang paling afdal ialah mentafsir, menilai di samping membaca karya secara kritis. Jadi, pengkritik harus mempunyai persiapan diri yang relatif banyak dan besar saiznya berbanding pembaca biasa. Dibandingkan dengan pengarang pula, maka pengkritik sewajarnya mengetahui berbagai-bagai teknik penulisan yang berhubungan dengan aspek-aspek penciptaan, di samping memahami konsep, definisi, dan aliran dalam jagat kesusasteraan itu sendiri. Lebih daripada itu, pengkritik seharusnya tidak menafikan hubungan pengarang dengan karyanya dan wajar mengetahui proses penciptaan itu terlaksana. Segalanya ini merupakan wahana yang amat berguna bagi pengkritik itu memahami segala sesuatu yang berkaitan dengan karya. Dengan kata-kata lain, pengkritik seharusnya tekun, serius dan komited dengan lapangannya. Jadi, membaca haruslah menjadi kewajipan baginya, terutama yang berkaitan dengan teori sastera, teori praktis dan teori teknikal tentang penulisan. Hal ini ditekankan bagi memungkinkan lahirnya pengkritik yang adil, saksama dan dihormati. Sekaligus cuba menghindarkan dirinya daripada dipengaruhi emosi, tidak subjektif, prejudis, dan berprasangka. Apatah lagi, sekarang ini banyak transformasi yang terlaksana dalam jagat kesusasteraan bangsa kita. Umpamanya, dengan pengarang-

pengarangnya yang semakin terdidik, banyak kemajuan yang berlaku dalam bidang politik, ekonomi, multimedia dan teknologi; di samping bentuk dan aliran karya, yang konvensional dan baru -- eksperimental sifatnya. Kesemuanya menuntut ketajaman mata fikir pengkritik, kepekaan dan kesaksamaan juga. Berikut ini dibincangkan tentang fungsi kritikan sastera itu. Pertama dan utama kritikan sastera ialah menentukan teks sastera yang baik bermutu dengan teks sastera yang tidak baik dan tidak bermutu. Untuk berlaku adil, saksama terhadap karya dan pengarangnya, pengkritik harus bersikap kritis bagi membuktikan dia telah membaca teks sastera itu berulang kali, memahami makna tersirat dan tersurat yang terkandung dalam teks dan berupaya menikmatinya. Justeru itu, pengkritik harus berupaya memberikan hujah-hujahnya dengan contohcontoh konkrit bagi membuktikan sesebuah teks karya sastera berjaya mencapai mutu tinggi dari multi aspek atau unsur atau aliran. Sekiranya keterbalikan yang berlaku, maka wajar pula ditunjukkan kelemahan, kekurangan, kerendahan pencapaian mutu seninya lalu dikelompokkan sebagai karya sastera yang gagal. Pada tahap inilah pengkritik itu dituntut kepakaran dan ketrampilan serta melaksanakan penghayatan, memahami, menilai dan akhirnya menentukan baik buruk atau bermutu tidaknya sesebuah hasil karya itu. Di sinilah relevannya hujah Andre. Hadrjana (1981: 24) menegaskan betapa kritikan sastera itu berfungsi memelihara dan menyelamatkan pengalaman manusiawi serta menjalinkan menjadi hubungan suatu proses perkembangan susunan atau struktur yang signifikan. Kedua, kritikan sastera sesungguhnya menghulur bantuan besar dan menyediakan prasarana atau jambatan kepada pembaca menikmati karya sastera dengan menerangkan tentang teks sastera dan pengarangnya dengan jelas. Dalam berkarya, lazimnya pengarang mempunyai motif tertentu mengapa sesebuah karya itu diciptanya. Tidak mustahil ada sesuatu yang ingin dihantarnya atau dikritik atau dikongsi bersama. Semasa perlaksanaan menghantar itu, mungkin pengarang memiliki kaedahnya yang tersendiri atau jati dirinya. Di sinilah pengarang akan memilih diksi yang tertentu, simbol tertentu yang harus diasosiasikan atau ditafsirkan sesuai dengan isu yang ditampilkan dalam karya. Terkadang-kadang, atas sebab-sebab tertentu, pengarang mengjungkirbalikkan sesuatu isu bagi melontarkan kritikannya. Malah, tidak mustahil

pula pengarang menghasilkan karya dalam bentuk satira, dan parodi bagi mencapai sesuatu matlamat. Pengkritik yang sensitif dan tajam mata fikirnya tentu sahaja berupaya menyuluh atau memberi sinar kepada karya-karya yang sedemikian untuk memungkinkan pembacanya masuk menikmati atau melihat sesuatu, yang kelihatan kelam suram. Pengkritik juga sewajarnya membantu pembaca menghuraikan segala makna atau citra yang tersembunyi dalam simbol-simbol dan mengasosiasikan kemungkinan-kemungkinan antara teks dan konteks. Keupayaan dan kekritisan pengkritik dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya ini, bermakna dia telah memberikan sumbangan dan mengembangkan pengetahuan baru kepada khalayak pembacanya. Maka secara tidak langsung dia telah melakukan fungsi yang ketiga. Keempat, tulisan-tulisan kritikan sastera bukan sahaja berfungsi kepada pengarang dan pembaca seperti yang dibicarakan di atas, malah; ikut berfungsi kepada individu pengkritik. Kritikan sastera sedemikian, titik tolak atau premisnya terlaksana apabila seseorang pengkritik mengkritik sesebuah karya, kemudiannya; tampil seorang pengkritik lain membalas atau menilai kritikan yang pernah dilaksanakannya. Dari hasil tulisan itu maka wujudlah istilah kritikan atas kritikan. Ini dilakukan bagi mencari dan menemukan sesuatu yang lebih adil dan saksama, diharapkan tidak mencetuskan prasangka, berfungsi memperbaiki salah faham dan menyelesaikan masalah dengan lebih bijaksana serta meyakinkan. Mengapakah isu kritikan atas kritikan ini timbul? Kita seharusnya melihat dari jurus positif demi kebaikan dan kehidupan kesusasteraan itu sendiri. Wujud dua faktor utama maka terjadinya kritikan sedemikian. Pertama, dapat ditelusuri pada diri peribadi pengkritik itu sendiri, dan ini bermakna pengkritik itu melakukan kesilapan, ketidakupayaan memahami atau menguasai teori dan atau gagal mentafsiri karya itu dengan wajar dan saksama. Kedua, pengarang beranggapan pengkritik tidak berlaku adil atau gagal menghayati muatan tersirat dalam karya lalu menghuraikan hujah-hujahnya. Dari aspek ini, pengkritik yang bersikap terbuka, tidak egoistik akan memperoleh sesuatu yang baik dan ini pasti sahaja merupakan aset yang amat berharga dalam kehidupan kritikan praktikal yang membantu pengarang dan pengkritik juga.,

Kelima, kritikan sastera merupakan suatu aktiviti yang mendorong ke arah terbinanya teori kritikan dan teori sastera baru. Dalam kelangsungan hayat kesusasteraan, teori sastera dan teori kritikan itu amat penting dimiliki atau wujud dalam sesuatu tamaddun bangsa. Apatah lagi mengingatkan bangsa kita mempunyai nilai-nilai yang tersendiri sesuai dengan budaya setempat dan saling bertentangan pula dengan norma-norma atau nilai kehidupan Barat, termasuk kepercayaan beragama. Dari perbincangan tentang pengkritik dan fungsi kritikan ini, dapat dirumuskan dua landasan yang penting yang berhubungan dengan jagat kritikan sastera. Pertama, kritikan sastera yang baik, bertanggungjawab, adil saksama dan dilaksanakan tanpa sebarang prejudis dan rasional, ternyata banyak membantu pengarang dalam proses penciptaan pada masa hadapan. Pengarang bukan sahaja mengetahui kelemahan dan kekuatannya dalam berkarya, malah membantu mengkaji semula kerelevanan karyanya dalam usaha memakmur dan membahagiakan minat atau citarasa pembacanya. Kedua, kritikan sastera yang baik dan bermutu sewajarnya membantu memberikan sinar kefahaman, kenikmatan kepada pembacanya. Pembaca harus memperoleh sesuatu yang bermanfaat hasil daripada pembacaannya. Justeru itu, kritikan sastera wajar dan berupaya mendekatkan pembaca kepada karya, menimbulkan rasa hormat dan sanjungan terhadap teks dan sekaligus idea bernas daripada pengarangnya. Hanya dengan cara ini, akan mengangkat atau meletakkan insan ke suatu tahap yang dihormati. http://members.tripod.com/~nita_73/fungsi_kritikan_sastera.html

4. Kritikan Pendekatan PENDEKATAN bermakna suatu proses atau cara mendekati sesuatu. Ia merupakan usaha yang dirangka dalam aktiviti pengkajian ataupun kaedah untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian. Dalam bidang kritikan kesusasteraan, pertimbangan dan penilaian yang dilaksanakan pengkritik lazimnya menggunakan sesuatu aspek atau landas tinjauan yang tertentu. Landas atau dasar tinjauan itu mungkin merupakan ilmu atau teori tertentu pula. Terdapat pelbagai pendekatan kritikan kesusasteraan yang berkembang di tanah air kita. Antara pendekatan itu adalah: * Pendekatan intrinsik yang merupakan pendekatan terhadap karya sastera dengan menerapkan teori dan kaedah sastera yang penelitiannya berpremiskan karya sastera itu sendiri, terutamanya menelusuri unsur-unsur dalaman yang

membina karya itu seperti plot, watak dan perwatakan, latar, sudut pandangan, dan gaya bahasa. * Pendekatan ekstrinsik, iaitu pendekatan karya sastera dengan memanfaatkan ilmu bantu bukan sastera seperti sejarah, agama, psikologi, politik, dan sosiologi. Pendekatan intrinsik dan ekstrinsik ini sering dikaitkan dengan pendekatan struktur atau pendekatan formalistik yang menilai aspek formal yang terungkap dalam sesebuah teks karya, termasuklah aspek tema. Pendekatan ini membicarakan bentuk dan isu secara dominan. Oleh itu, ia sering membincangkan bagaimana muatan cerita atau isi dihantar dalam satu bentuk yang indah (berestetika) dan berkesan. * Pendekatan moral, yang merupakan penelitian terhadap nilai-nilai moral dan agama. Justeru itu, kajian ini terfokus kepada perilaku watak yang ditampilkan pengarang. * Pendekatan psikologi yang dikenali juga sebagai pendekatan kemanusiaan. Pendekatan psikologi memperkatakan empat aspek yang saling berkaitan dan melibatkan pengarang, watak dan pengguna (pembaca). Empat aspek yang difokuskan dalam pendekatan psikologi ialah: i. Pengalaman kehidupan peribadi pengarang dan gejolak jiwa yang ada perkaitan dengan sejarah hayat pengarang. ii. Proses penulisan teks karya itu yang melalui pelbagai proses, bermula daripada mencari idea atau persediaan, pengeraman; iluminasi dan verifikasi. Proses penciptaan itu, tidak sahaja berkaitan dengan proses dalaman malah proses luaran. Justeru, tentulah banyak konflik, tekanan, hambatan dan fenomena yang timbul dalam proses penulisan itu. iii. Perilaku zahir batin watak dalam karya. Bermakna kritikan psikologi akan menelusuri perwatakan protagonis dan antagonis dalam menghadapi pelbagai persoalan, konflik, dan cabaran serta bagaimana mereka memantaunya. iv. Impak karya sastera itu terhadap pembaca. Ia tentu sahaja diasosiasikan dengan emosi atau psikologi dan rasional hasil daripada tanggapan serta pengalaman pengguna. *Pendekatan sosiologi yang cenderung memberi tumpuan perbincangan kepada tiga jurus yang berkaitan dengan individu pengarang, konteks atau masyarakat di persekitaran hidup pengarang. * Pendekatan arkitaip ataupun tipa induk. Memanfaatkan pendekatan ini bermakna pengkritik membincangkan kepercayaan atau pegangan hidup umum sesebuah masyarakat atau etnik. Ia bagaikan suatu liet motif yang sering dikaitkan dengan adat istiadat, kepercayaan, mitos yang berulang-ulang yang terdapat dalam teks sastera. Wujudnya pelbagai pendekatan ini memungkinkan teks sastera dalam apa-apa genre sekali pun dikaji daripada beberapa aspek dengan lebih bervariasi, lebih wajar dan memudahkan difahami pengguna. Untuk memungkinkan pemahaman yang lebih berkesan, disarankan pembaca meneliti tulisan kritikan pelbagai pendekatan ini dengan

membaca buku Novel-novel Malaysia dalam Kritikan (DBP: 1982) selenggaraan Hamzah Hamdani. Sementara itu, bagi memperdalamkan pemahaman secara praktis, maka senarai bibliografi dalam siri artikel ini amat membantu. 5. Kritikan Penganalisisan Penganalisisan bermakna menyelidik sesuatu karya untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, termasuklah menentukan kedudukan, prestasi atau pencapaian. Dalam konteks ini, apabila seseorang pengkaji atau pengkritik melakukan penelitian terhadap sesuatu genre sastera, maka bererti peneliti itu sedang melaksanakan kerja penghuraian atau penganalisisan. Ketika menganalisis pengkritik melihat sesuatu aspek secara rinci dan atau mendalam tentang bahasa figuratif, permulaan dan pengakhiran sesebuah cereka, motif, citra, watak, pemikiran, perlambangan, nilai, sudut pandangan, aliran dan ideologi yang menyerlah dalam karya sastera. Pendekatan ini juga boleh dilaksanakan dengan melihat teknik penulisan sesebuah teks daripada genre tertentu ataupun meninjau kepengarangan seseorang pengarang mapan/generasi baru dan meneliti kecenderungan karya konvensional serta karya eksperimental. Kerja penganalisisan itu memanfaatkan pendekatan ilmiah dengan menggunakan ilmu atau teori tertentu bagi mencapai matlamat analisis itu. Kritikan penganalisisan menuntut pengkritik menguasai bidangnya, menguasai teori yang ingin diaplikasikan, dan memiliki ilmu bantu yang relevan mantap agar analisis yang dilakukannya benar-benar menepati dan mencapai matlamat atau konsep pendekatan yang dipilih. 6. Kritikan Penilaian Penilaian bermakna melakukan pemberian nilai tertentu kepada sesuatu teks sastera yang menyangkut tentang mutu. Antara tugas penting yang harus dilaksanakan pengkritik yang menerapkan kritikan penilaian adalah menentukan sesuatu teks karya sastera itu bermutu atau tidak, mempunyai kekuatan atau keistimewaan atau sebaliknya. Pengkritik harus bijaksana, adil dan saksama serta memberikan hujah yang relevan dan konkrit sebelum memberikan justifikasinya. Justeru itu, pengkritik dituntut mengetahui dan memahami banyak aspek tentang pengarang yang menghasilkan karya, subjek yang dibincangkan, persekitaran, ras dan waktu yang dipaparkan. Pengkritik tidak boleh bersikap bias, emosional dan memihak. Sebaik-baiknya, apatah lagi bagi membuktikan kewibawaannya, pengkritik harus jujur dengan menunjukkan kekuatan karya @ pengarang dan sekiranya ada kekurangan, maka wajarlah dikemukakan saranan. Di tanah air kita, beberapa orang pengkritik yang melaksanakan tugasnya dengan baik dan penuh hemah ialah Mohd. Yusof Hassan, Yahaya Ismail, Hashim Awang, Ramli Isin, dan Shahnon Ahmad. Sementara Mana Sikana, Kassim Ahmad, Mohd. Affandi Hassan agak lantang, berani akan tetapi tetap berada rel ilmu yang diyakini.

Sinopsis ( kasut kelopak jantung)

Cikgu Harun menerima sebuah bungkusan lagi ketika balik dari surau pada malam itu. Hadiah seperti itu sering diterimanya setiap kali menjelang 16 Mei. Hadiah itu telah membuatkan Cikgu Harun mengimbas kembali kenangan silamnya sebagai pendidik di kawasan pedalaman tiga dekad yang lalu. Ketika Cikgu Harun di dalam kelas darjah tiga, beliau pernah menanyakan Ahmad, mantan muridnya sama ada beliau sudah membeli kasut atau belum. Pertanyaan yang sama juga diulangi saban minggu kerana Ahmad tidak mampu untuk membeli sepasang kasut. Cikgu Harun terus mendesak Ahmad sehingga menimbulkan kemarahan kepada Cikgu Harun. Pada suatu hari, ketika aktiviti senaman dijalankan Ahmad didenda memakai kasut yang diperbuat daripada kelopak jantung pisang kerana Ahmad tidak berpakaian lengkap seperti murid-murid lain. Peristiwa itu telah menyebabkan Ahmad berasa malu dan terus ponteng sekolah hampir seminggu lamanya. Cikgu Harun terpaksa ke rumah Ahmad untuk mengetahui sebab Ahmad tidak datang ke sekolah. Setelah menunggu beberapa ketika Ahmad pulang dari kebun dan masih memakai kasut kelopak jantung yang diberikan oleh Cikgu Harun. Kepatuhan muridnya ini dan ketidakmampuannya untuk membeli sepasang kasut menyebabkan Cikgu Harun tidak dapat menahan kesedihannya. Lantas, beliau terus ke pekan untuk membelikan pakaian sekolah dan kasut untuk Ahmad. Sebenarnya, segala memori indah yang dipaparkan antara Cikgu Harun dan Ahmad sudah pun berlalu tiga dekad lamanya. Kini, Cikgu Harun sudah pun bersara dan setiap tahun sempena Hari Guru, beliau akan dihadiahi Ahmad dengan sepasang kasut baharu dan berjenama. Hal ini demikian sebagai mengenang jasa Cikgu Harun kerana Ahmad kini sudah berjawatan pengurus besar di sebuah syarikat pengeluar kasut terkemuka di bandar. Peristiwa memakai kasut kelopak jantung telah menyedarkan Ahmad betapa pentingnya kasut kepada manusia. TEMA Penghargaan seorang murid terhadap jasa guru yang ikhlas membantunya sewaktu murid itu miskin dengan menekankannya kepentingan memakai kasut. PERSOALAN 1. Ketegasan guru di sekolah demi mendisiplinkan pelajar. Buktiya, Cikgu Harun yang tegas menyebabkan Ahmad takut untuk merenung wajahnya tepattapat. Selain itu, Ahmad dimarahi Cikgu Harun kerana tidak memakai kasut dan tidak membawa pakaian sukan. 2. Keprihatinan guru terhadap masalah murid.

Buktinya, Cikgu Harun yang prihatin akan kemiskinan keluarga Ahmad telah membelikannya sepasang kasut dan sepasang uniform sekolah. 3. Keikhlasan murid membalas jasa guru. Buktinya, walaupun Ahmad sudah besar dan berjawatan tinggi, namun dia tetapi mengingati jasa Cikgu Harun dengan menghadiahinya sepasang kasut pada setiap Hari Guru. 4. Kepentingan memakai kasut di sekolah. Buktinya, Cikgu Harun tegas memastikan pelajar memakai kasut supaya muridnya tidak mengalami kecederaan kaki. 5. Penghargaan murid terhadap jasa guru. Buktinya, setiap Hari Guru, Cikgu Harun akan menerima hadiah berupa kasut berjenama mahal daripada anak muridnya yang mengingati jasa gurunya itu walaupun sudah 30 tahun berlalu.

WATAK DAN PERWATAKAN CIKGU HARUN Cikgu Harun sudah bersara daripada pekerjaan guru. Beliau pernah mengajar di kawasan pedalaman 30 tahun yang lalu. Dia yang prihatin akan kebajikan murid telah menghadiahkan sepasang pakaian sekolah dan sepasang kasut kepada Ahmad. Beliau yang pernah bertegas dengan anak muridnya itu mendapat balasan baik daripada anak muridnya yang menghadiahinya sepasang kasut berjenama mahal pada setiap sambutan Hari Guru. AHMAD Ahmad merupakan seorang murid miskin yang tinggal di hujung kampung, kawasan pedalaman. Dia terpaksa mengambil upah memetik cili hanya untuk mengumpulkan wang demi membeli kasut sekolah lantaran ibunya yang tua dan uzur. Ahmad tidak pernah ponteng sekolah malah sentiasa mengikut arahan gurunya, Cikgu Harun. Walaupun Cikgu Harun mengarahkannya memakai ³kasut´ yang diperbuat daripada kelopak jantung pisang, dia tetap menurut perintah tersebut. Ahmad akhirnya menjadi seorang yang berjawatan tinggi di sebuah syarikat pengeluar kasut terkemuka di bandar masih mengingati jasa gurunya dengan menghadiahi Cikgu Harun sepasang kasut pada Hari Guru. IBU AHMAD Ibu Ahmad seorang wanita separuh umur yang sudah uzur. Dia tinggal bersama anaknya, Ahmad di sebuah pondok usang di hujung kampung. Walaupun miskin harta, ibu Ahmad amat menghormati tetamu kerana menjemput Cikgu Harun masuk ke rumah sementara menunggu Ahmad pulang ke rumah. Ibu Ahmad tidak bekerja lagi kerana sudah uzur. Oleh sebab itu, Ahmad terpaksa mengambil upah memetik cili demi menampung perbelanjaan keluarga di samping membeli kasut sekolah. PLOT PERMULAAN 1. Pada 16 Mei, Hari Guru, Cikgu Harun menerima sebungkus hadiah yang tidak dipos. 2. Cikgu Harus tahu benar pengirim hadiah itu dan bertanya kepada diri sendiri sama akan hadiah itu dihantar dengan ikhlas atau sindir atau kedua-duanya. PERKEMBANGAN

1. Cikgu Harun mengingati peristiwa yang telah berlaku 30 tahun yang lalu apabila menerima bungkusan hadiah daripada salah seorang anak muridnya. 2. Cikgu Harun masih ingat bahawa dia pernah menegur Ahmad kerana tidak memakai kasut dan tidak membawa pakakian sukan ke sekolah. 3. Cikgu Harun telah mendenda Ahmad memakai ³kasut´ yang diperbuat daripada kelopak jantung pisang. 4. Ahmad berasa malu dan sedih. Dia terasa seperti disindir oleh Cikgu Harun dan banyak murid yang mengetawakannya. PERUMITAN 1. Ahmad tidak hadir ke sekolah selama seminggu. 2. Kawan Ahmad menyampaikan khabar bahawa Ahmad ingin berhenti sekolah. 3. Cikgu Harun tersentuh dan berasa menyesal atas tindakannya mendenda Ahmad. 4. Cikgu Harun mengambil keputusan untuk pergi ke rumah Ahmad dan mendapati ibunya sudah uzur dan Ahmad bekerja sebagai pemetik cili untuk menampung kehidupan keluarga. PUNCAK 1. Ahmad memberitahu punca sebenar dia tidak ke sekolah, yakni tidak mampu membeli kasut sekolah sebagaimana yang diarahkan oleh Cikgu Harun. 2. Cikgu Harun membuat keputusan untuk membelikannya sepasang kasut sekolah baharu dan sepasang pakaian sekolah baharu serta mengarahkan Ahmad supaya kembali ke sekolah. 3. Ahmad hanya mampu mengucapkan terima kasih atas bantuan Cikgu Harun. PELERAIAN 1. Cikgu Harun sudah bersara tetapi jasanya tetap dikenang oleh Ahmad. 2. Ahmad menghadiahi Cikgu Harun sepasang kasut berjenama pada setiap Hari Guru. 3. Cikgu Harun sedar bahawa hadiah itu diberikan oleh Ahmad dengan hati yang ikhlas sebagaimana ditulis dalam surat yang disertai bersama bungkusan kasut itu. Amad sudah berjaya menjawat jawatan tinggi. TEKNIK PLOT 1. Dialog ± pertuturan antara watak yang dapat menghidupkan cerita. Bukti: ³Ahmad, mana kasut?´ tanya Cikgu Harun dengan suara yang keras. 2. Monolog ± watak bercakap sendiri tanpa didengar atau disedari oleh sesiapa. Bukti: ³Jauh juga rumah Ahmad,´ bisik hati kecil Cikgu Harun. 3. Monolog dalaman ± kata-kata seseorang watak di dalam hati yang tidak diketahui oleh sesiapa. Bukti: Mana ada guru yang mahu muridnya gagal dalam pelajaran. Mana ada guru yang mahu murid-murid berhenti sekolah. Jika tidak ada murid, dari mana datangnya kerjaya seorang guru. Murid dan guru itu saling melengkapi. Kini, seorang murid hendak berhenti sekolah. Jika itu terjadi, negara akan kehilangan seorang warga yang berpendidikan. Cikgu Harun mula disapa penyesalan yang bukan sedikit ketika itu. 4. Kejutan ± peristiwa yang tidak disangka-sangka oleh pembaca. Bukti: Ahmad terkejut dengan kehadiran Cikgu Harun di rumahnya dan Cikgu Harun terkejut

melihat Ahmad masih memakai ³kasut´ yang diperbuat daripada kelopak jantung pisang yang didenda oleh Cikgu Harun. 5. Saspens ± peristiwa yang menimbulkan tanda tanya dalam kalangan pembaca Bukti: Besok, tempat duduk Ahmad kosong. Cikgu Harun sedar bahawa Ahmad tidak datang. Selama ini, Ahmad tidak pernah ponteng sekolah. Dia rajin ke sekolah walaupun terpaksa berjalan tanpa kasut. Hari berikutnya juga Ahmad tidak datang. Hari selepasnya pun begitu. Kini, seminggu sudah Ahmad tidak hadir. Cikgu Harun berasa ada sesuatu yang tidak kena. Dia cuba mendapatkan maklumat daripada murid-murid yang lain. 6. Pemerian ± gambaran suasana atau keadaan oleh penulis. Bukti: Sebaik sahaja sampai si sebuah rumah, tidak ada penghuni dilihat oleh Cikgu Harun dalam rumah yang layak disebut pondok itu. Cikgu Harun memandang sekeliling. Suasana sepi sekali. Dia pasti itulah rumah Ahmad seperti yang diberitahu oleh anak-anak muridnya yang lain. 7. Imbas kembali ± teknik watak mengingati peristiwa yang sudah berlaku. Bukti: Cikgu Harun mengingati peristiwa yang sudah berlaku lebih 30 tahun, kejadian beliau mendenda anak muridnya memakai ³kasut´ yang diperbuat daripada kelopak jantung pisang LATAR TEMPAT 1. Rumah Cikgu Harun di bandar Bukti: Cikgu Harun menerima bungkusan kasut baharu di rumahnya. 2. Kawasan pedalaman Bukti: Cikgu Harun pernah bekerja sebagai guru di kawasan pedalaman lebih tiga puluh tahun yang lalu. 3. Bilik darjah Bukti: Cikgu Harun pernah menegur Ahmad kerana tidak berkasut ke sekolah. Selain itu, Cikgu Harun juga bertanya kepada pelajar-pelajarnya tentang sebab Ahmad tidak hadir ke sekolah. 4. Padang sekolah Bukti: Di kawasan padang, murid-murid melakukan aktiviti sukan dan bersenam kecuali Ahmad. Di situlah juga Ahmad didenda memakai ³kasut´ yang diperbuat daripada kelopak jantung pisang. 5. Rumah Ahmad Bukti: Cikgu Harun pergi ke rumah Ahmad untuk menjenguknya dan mengenal pasti sebab dia tidak hadir ke sekolah. 6. Kebun sayur Bukti: Ahmad bekerja sebagai pemetik cili di kebun sayur untuk menampung perbelanjaan keluarga. 7. Pekan Bukti: Cikgu Harun pergi ke pekan untuk membeli sepasang kasut sekolah baharu dan sepasang

uniform sekolah baharu kepada Ahmad supaya dia dapat ke sekolah semula. LATAR MASA 1. Zaman moden Bukti: Cikgu Harun sudah bersara dan tinggal di bandar pada zaman moden ini. Selain itu, Ahmad sudah menjadi pengurus besar di sebuah syarikat pengeluar kasut terkemuka. 2. 30 tahun yang lalu Bukti: Cikgu Harun masih ingat bahawa dia pernah menegur Ahmad kerana tidak memakai kasut dan tidak membawa pakakian sukan ke sekolah. Cikgu Harun telah mendenda Ahmad memakai ³kasut´ yang diperbuat daripada kelopak jantung pisang. Ahmad berasa malu dan sedih. Dia terasa seperti disindir oleh Cikgu Harun dan banyak murid yang mengetawakannya. 3. Tempoh seminggu Bukti: Selepas didenda oleh Cikgu Harun, Ahmad tidak hadir ke sekolah selama seminggu dan kawannya memberitahu Cikgu Harun bahawa Ahmad ingin berhenti sekolah. 4. Waktu pagi tiga minggu selepas sekolah dibuka Bukti: Ahmad dimarahi oleh Cikgu Harun kerana tidak memakai kasut sekolah dan tidak membawa pakaian sukan untuk aktiviti pendidikan jasmani di padang. 5. Suatu petang selepas seminggu Ahmad tidak hadir ke sekolah. Bukti: Cikgu harun pergi ke rumah Ahmad untuk mengetahui sebab dia mahu berhenti sekolah. 6. 16 Mei Bukti: Cikgu Harun mendapat hadiah berjenama mahal daripada muridnya setiap sambutan Hari Guru. 7. Selepas sekolah tamat / tengah hari Bukti: Ahmad yang malu selepas didenda memakai kasut kelopak jantung telah lari ke rumah. LATAR MASYARAKAT 1. Masyarakat guru Bukti: Cikgu Harun yang sudah bersara mengingati peritiwa yang berlaku lebih 30 tahun yang lalu. 2. Masyarakat pelajar Bukti: Ahmad merupakan pelajar sekolah yang belajar dalam tahun tiga di kawasan pedalaman. Dia pernah dimarahi oleh Cikgu Harun kerana tidak memakai kasut ke sekolah dan tidak membawa pakaian sukan. 3. Masyarakat miskin Bukti: Ahmad dan ibunya tinggal di sebuah pondok kecil kerana hidup dalam kesederhaan. Lagipun, Ahmad terpaksa mengambil upah memetik cili dalam usia yang muda. 4. Masyarakat yang mengenang jasa guru Bukti: Ahmad seorang murid yang amat mengenang jasa Cikgu Harun. Setiap kali sambutan

Hari Guru, dia akan menghantar bungkusan berisi kasut berjenama mahal untuk dihadiahkan kepada Cikgu Harun. Hal ini membuktikan bahawa dia amat menghargai jasa gurunya walaupun sudah berjaya dalam kehidupan. 5. Masyarakat yang tabah menghadapi kemiskinan Bukti: keluarga Ahmad tabah menghadapi kemiskinan hidup. Dia dan ibunya tinggal di sebuah pondok di hujung kampung. GAYA BAHASA 1. Paradoks ± gabungan antara unsur positif dan negatif dalam satu ayat. Bukti: Atau sindiran dan keikhlasan yang telah bergumpal menjadi satu. 2. Penggunaan ayat yang ringkas dan pendek. Bukti: Soalan itu bukan yang pertama. Waktu rehat Ahmad tidak keluar. Dia tidak bercakap banyak. Dia telah pun menduga. 3. Simile ± unsur perbandingan secara langsung oleh penulis. Bukti: -Suara anak kecil itu tidak mahu keluar bagai ada sesuatu yang tersengkang pada batang tenggoraknya. -Ahmad pun datang terkebil-kebil, tertunduk-tunduk seperti ayam kalah menyabung. -Ahmad memandang kosong ke wajah Cikgu Harun seperti mahu meminta sesuatu. -Selepas sebelah, sebelah lagi dipasangkan seperti memakai kasut sekolah. -Kadang-kadang dilihatnya Ahmad seperti lurus bendul. -Ahmad berjalan macam lembu sakit kaki. -Terasa ketika itu kasutnya macam kaki gajah yang untut dan tidak cantik. Seperti kaki ayam yang mencakar najis. Terasa kakinya seperti kaki monyet, kaki itik, dan kaki tiang rumahnya yang usang. Malah Ahmad terasa dirinya seperti tidak berkaki langsung. 4. Peribahasa ± ungkapan menarik yang digunakan oleh pengarang Buktinya: berkaki ayam, budak hingusan, lurus bendul, angkat muka, berkecil hati, dan separuh umur. 5. Personifikasi ± penggunaan unsur kemanusiaan dalam unsur bukan manusia. Bukti: Rasa bersalah mula mengerang perasaannya. 6. Sinkof ± penggunaan singkatan kata Buktinya: tak, dah, nak, ni 7. Repitasi ± pengulangan kata. Bukti: Mana ada guru yang mahu muridnya gagal dalam pelajaran. Mana ada guru yang mahu murid-murid berhenti sekolah. 8. Gaya bahasa dialog Bukti: ³Ahmad, mana kasut?´ tanya Cikgu Harun dengan suara yang keras.

NILAI MURNI DAN PENGAJARAN 1. Nilai murni à Menghormati orang yang lebih tua Pengajaran : Kita mestilah menghormati orang yang lebih tua dan yang lebih berpengalaman daripada kita. Bukti: Ahmad amat menghormati Cikgu Harun dan tidak pernah mengingkari arahannya. 2. Nilai murni -Keinsafan Pengajaran : Kita mestilah sedar akan kesilapan yang kita lakukan supaya tidak mengulanginya. Bukti: Cikgu Harun sedar bahawa dendanya agak keterlaluan dan dia tersentuh dengan keputusan Ahmad yang mahu berhenti sekolah kerana tidak mampu membeli kasut sekolah. 3. Nilai muri -Keikhlasan Pengajaran : Kita mestilah ikhlas semasa memberikan hadiah kepada seseorang. Bukti: Cikgu Harun tahu bahawa anak muridnya, Ahmad ikhlas memberikannya hadiah berupa sepasang kasut berjenama demi menghargai jasa gurunya. 4. Nilai muri -Ketabahan Pengajaran :Kita mestilah tabah menghadapi cabaran dalam kehidupan demi mematangkan diri. Bukti: Ahmad dan ibunya tabah menghadapi kemiskinan dan dia sanggup mengambil keputusan untuk berhenti sekolah demi bekerja memetik cili untuk menampung perbelanjaan keluarga. 5. Nilai muri -Kesabaran Pengajaran : Kita mestilah sabar menghadapi segala masalah dalam kehidupan. Bukti: Cikgu Harun sabar menghadapi masalah anak muridnya, Ahmad yang tidak membawa kasut dan pakaian sukan. 6. Nilai muri -Kegigihan Pengajaran : Kita mestilah gigih belajar supaya menjadi manusia yang berjaya. Bukti: Ahmad gigih belajar tidak pernah ponteng sekolah walaupun miskin sehingga berjaya menjadi seorang pengurus besar syarikat kasut berjenama. 7. Nilai muri -Bertanggungjawab Pengajaran :Kita mestilah memikul tugasan yang diberikan dengan penuh bertanggungjawab. Bukti: Cikgu Harun seorang guru yang bertanggungjawab kerana dia memastikan semua anak muridnya memakai pakaian sekolah yang sesuai untuk menjalankan aktiviti bersenam di padang. 8. Nilai muri -Kesungguhan Pengajaran : Kita mestilah belajar bersungguh-sungguh demi mengubah kehidupan keluarga yang miskin. Bukti: Ahmad belajar bersungguh-sungguh sehingga berjaya menjawat jawatan tinggi dalam sebuah syarikat kasut berjenama. 9. Nilai muri -Baik hati Pengajaran : Kita mestilah menghulurkan bantuan kepada sesiapa yang memerlukannya mengikut kemampuan kita demi mengurangkan beban mereka. Bukti: Cikgu Harun membelikan Ahmad sepasang kasut sekolah dan sepasang uniform sekolah.

(c)

Persembahan pembentangan kertas kerja dalam bentuk µPower Point¶ yang meliputi keseluruhan kandungan utama kertas kerja. [Jumlah: 30 markah]