KONSEP KECEKAPAN Konsep kecekapan boleh dilihat apabila sesuatu jabatan atau organisasi menggunakan segala sumber ataupun

input yang ada secara optima untuk menghasilkan output. Output merujuk kepada keluaran atau perkhidmatan yang dihasilkan oleh sesebuah organisasi. Sebagai contoh ialah output yang dikeluarkan oleh Jabatan Pendaftaran Negara ialah Kad Pengenalan, Sijil Kelahiran, Sijil Kerakyatan dan Sijil Perkahwinan (Awam). Input pula ialah sumber-sumber yang digunakan untuk menghasilkan output. Sumber-sumber ini ialah seperti tenaga manusia, modal, bahan-bahan, peralatan kerja, jentera dan sebagainya. Dengan lain perkataan, konsep kecekapan menjelaskan perhubungan di antara bagaimana output yang dihasilkan oleh sesebuah organisasi dengan input yang digunakannya. Menurut Juhari Ali, kecekapan juga bermaksud apabila pengurus membuat dengan betul. Kecekapan organisasi boleh diukur dari aspek kuantiti input yang digunakan oleh organisasi untuk menghasilkan satu unit pengeluaran atau perkhidmatan. Contohnya, apabila organisasi berupaya menambahkan bilangan produk atau perkhidmatan dengan menggunakan kuantiti input yang sama atau kurang, organisasi tersebut dianggap telah meningkatkan kecekapannya.1 Untuk memahami konsep kecekapan, kita terlebih dahulu perlulah mengetahui tentang perkara-perkara seperti input, output (termasuk kuantiti dan kualiti), produktiviti, dan tahap perkhidmatan. Input merujuk kepada sumber-sumber yang ada dalam sesuatu organisasi bagi menghasilkan output. Contoh input
1

Juhary Ali, 1987, Asas Pengurusan, Pulau Pinang: Penerbit Universiti Sains Malaysia, hlm 13. 1

persekitaran kerja. hlm 124. dan kehalusan kerja (pertukangan). keberkesanan dan kualiti. gaya pengurusan. 1994. jumlah barangan yang dikeluarkan oleh sesebuah kilang dan jumlah kemudahan yang diwujudkan dalam sesebuah pejabat. Matlamat sesebuah jabatan/pejabat bukan sahaja setakat mengeluarkan output pada kuantiti yang tepat. Konsep kecekapan sering dikaitkan dengan konsep produktiviti. Sebagai contohnya seperti jumlah pasport yang dikeluarkan. Perkaitan di antara kecekapan dan kualiti pula boleh ditunjukkan apabila output sesebuah jabatan/pejabat itu dihubungkan dengan pihak pelanggan yang menjadi sasarannya. layanan. bahan-bahan dan kelengkapan modal. Wawasan Pentadbiran Awam Malaysia. pembungkusan. Kuantiti merujuk kepada jumlah output yang dihasilkan. Output pula merujuk kepada barangan dan perkhidmatan yang dihasilkan untuk memenuhi keperluan pelanggan. dan perkhidmatan lepas jualan.termasuklah sumber tenaga manusia. Kualiti sesuatu output boleh diukur dari segi kepuasan pengguna atau pelanggan. hubungan inter-peribadi dan komunikasi.2 Kualiti produk atau perkhidmatan merangkumi aspek daya tarikan produk. Perkaitan di antara kecekapan dan produktiviti boleh dilihat dari segi penggunaan input. bermakna ia telah dapat menggunakan segala input yang diperuntukkan kepadanya dengan cara yang paling optimum dan produktif. 2 . perkhidmatan sokongan. sistem dan prosedur. teknologi. struktur organisasi. kesenian. Penghasilan sesuatu output melibatkan kuantiti dan kualiti. tetapi juga memastikan output 2 Ahmad Sarji Abdul Hamid. Kuala Lumpur: Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN). Apabila sesebuah jabatan/pejabat dikatakan cekap.

boleh dipercayai. hlm 123. Ini bermakna jabatan/pejabat perlu memastikan output tersebut dapat mempamerkan ciri-ciri yang dihargai oleh pelanggan. Kuala Lumpur: Institut tTdbiran Awam Negara (INTAN). bersopan santun dan mengutamakan keselamatan. ia perlu menekankan aspek kualiti.tersebut dapat memenuhi kehendak pelanggan. Di antara ciri-ciri yang dimaksudkan itu termasuklah perkhidmatan yang cepat. Wawasan Pentadbiran Awam Malaysia. Bagi membolehkannya mengeluarkan output pada kuantiti yang tepat.melengkapi dan perlu diberi perhatian oleh setiap jabatan/ pejabat apabila menghasilkan keluaran atau perkhidmatan. 3 . 1994. 3 Ahmad Sarji Abdul Hamid. sesebuah jabatan/pejabat perlu menekankan aspek produktiviti.3 Manakala untuk memastikan outputnya dapat memenuhi kehendak pelanggan pula. Oleh itu. tiada kesilapan. kualiti dan produktiviti adalah dua aspek yang saling lengkap.

Untuk mengeluarkan output ini ia perlu mendapatkan input-input asas seperti bahan-bahan mentah. modal.4 Keupayaan sesebuah jabatan atau organisasi mempertingkatkan kecekapannya adalah bergantung kepada sejauhmana ia dapat menyempurnakan proses transformasi ini dengan cekap. 4 . Semakin cekap proses ini dilakukan semakin tinggilah produktiviti kerana inputinput asas seperti tenaga manusia. Hubung kait di antara konsep-konsep input-transformasi-output ini dapat ditunjuk dalam Rajah 1.BAGAIMANAKAH SESUATU AKTIVITI ITU DIKATAKAN CEKAP? Sesebuah jabatan ataupun organisasi mengeluarkan pelbagai output bagi mencapai objektifnya. hlm 85. Proses ini dinamakan proses transformasi. Kelengkapan Modal dan PROSES TRANSFORMASI OUTPUT Keluaran dan Perkhidmatan 4 Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam dan Profil Perkhidmatan Awam Malaysia Edisi 2007: Panduan Mengenai Peningkatan Produktiviti Dalam Perkhidmatan Awam. Rajah 1 : Hubungkait Di Antara Input – Transformasi – Output INPUT Tenaga Manusia.. modal dan sebagainya dapat digunakan secara optimum. peralatan dan tenaga manusia dan seterusnya memproses input tersebut mengikut kaedah-kaedah yang tertentu. Teknologi. Kuala Lumpur: MDC Publishers Sdn.Bhd.

5 Ahmad Sarji Abdul Hamid.Sepertimana yang ditunjukkan dalam Rajah 1. Faktor-faktor yang dimaksudkan itu terdiri daripada tenaga manusia. Ini adalah kerana kakitangan memainkan berbagai peranan penting dalam proses pengeluaran seperti menjadi buruh. 5 . Inputinput pengurusan ini adalah seperti sistem dan prosedur kerja. Kuala Lumpur: Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN). Untuk mengatakan sesuatu aktiviti ataupun sesebuah organisasi itu cekap. Wawasan Pentadbiran Awam Malaysia. sistem dan prosedur. pengurus kakitangan teknikal dan sebagainya. kawalan belanjawan dan sebagainya. hlm 123. pihak pengurusan berupaya untuk mengukuhkan faktor-faktor yang mempengaruhi kecekapan. untuk menjadi cekap jabatan ataupun sesuatu organisasi itu hendaklah berupaya untuk membangunkan sumber tenaga manusia dalam organisasinya. struktur organisasi. pihak jabatan atau organisasi perlu menambah input-input pengurusan bagi melengkapkan proses transformasi. kawalan kualiti. Oleh itu. Kakitangan juga bertanggungjawab menggerakkan berbagai proses penting dalam organisasi seperti perancangan. bahan-bahan dan kelengkapan modal. membuat keputusan-keputusan strategik atau operasional. gaya pengurusan dan sebagainya.5 (a) Tenaga Manusia Keupayaan sesebuah jabatan/pejabat mencapai matlamat prestasinya sangat bergantung kepada faktor tenaga manusia. 1994. struktur organisasi. teknologi. gaya pengurusan. Dengan mengolah dan menggabungkan inputinput asas dan input-input pengurusan ini maka pihak jabatan/pejabat boleh menghasilkan output yang dikehendakinya seterusnya akan memperlihatkan kecekapan sesebuah organisasi itu. persekitaran kerja.

standard-standard yang perlu dipatuhi dan sebagainya.(b) Sistem Dan Prosedur Kerja Tahap kecekapan sesebuah jabatan ataupun organisasi boleh dilihat melalui sistem dan prosedur kerja yang diamalkan oleh jabatan ataupun organisasi berkenaan. jabatan ataupun organisasi perlu memastikan sistem dan prosedur kerja yang diamalkan oleh kakitangan mereka. sistem dan prosedur kerja secara langsung menentukan prestasi kerja setiap kakitangan. Sebagai contoh. peringkat-peringkat tindakan yang perlu disempurnakan. Penyelarasan ini perlu kerana kerja-kerja yang dijalankan adalah proses yang melibatkan berbagai lapisan kakitangan. Sistem dan prosedur adalah mekanisma pentadbiran yang diwujudkan oleh jabatan/pejabat bagi menyelaras proses-proses. bahagian dan unit. Untuk mempertingkatkan produktiviti. sistem dan prosedur kerja juga menggariskan tatacara tentang bagaimana sesuatu kerja itu mesti dilakukan. bertukar-tukar maklumat dan bergantung antara satu sama lain bagi menyiapkan sesuatu kerja. Selain daripada itu. Sistem tersebut hendaklah mampu menyokong pencapaian 6 . bekerjasama. sistem fail yang baik akan mempercepatkan proses membuat keputusan kerana maklumat-maklumat yang tersimpan dalam fail boleh diperolehi apabila diperlukan. Mereka perlu berkomunikasi. sentiasa berkeadaan cekap. Dengan itu. Sistem dan prosedur kerja yang baik akan menggalakkan produktiviti kerana proses kerja dapat berjalan dengan licin dan cekap. Keputusan yang cepat akan melicinkan kerja dan ini seterusnya membawa kepada kecekapan pengurusan jabatan ataupun organisasi tersebut. aktiviti-aktiviti dan tindakan yang terlibat dalam menjayakan sesuatu kerja.

peruntukan sumber dan corak perhubungan dalam organisasi. Struktur seperti ini akan mempastikan kerja-kerja dapat dijalankan dengan licin serta membolehkan sumber-sumber yang ada dalam organisasi digemblengkan secara optima.prestasi kerja yang cemerlang dan bukannya menjadi penghalang kepada kelicinan proses kerja. belanjawan. matlamat dan keadaan persekitarannya. struktur organisasi adalah salah satu faktor penting yang boleh mempengaruhi dan mengawal perjalanan aktiviti-aktiviti jabatan/pejabat dan ini seterusnya memberi kesan kepada tahap tahap kecekapan jabatan ataupun organisasi berkenaan. bahagian dan unit. (c) Struktur Organisasi Sesebuah jabatan ataupun organisasi dibentuk berasaskan struktur yang sesuai dengan objektif. (d) Gaya Pengurusan Tahap kecekapan sesuatu jabatan ataupun organisasi juga boleh dilihat melalui gaya pengurusan dalam sesebuah jabatan ataupun organisasi. akauntabiliti dan tanggungjawab. Kewujudan struktur organisasi yang mantap akan member kesan terhadap tahap kecekapan sesebuah jabatan ataupun organisasi. pengagihan kuasa dan wibawa. Oleh itu sesebuah jabatan ataupun organisasi hendaklah merancang dan mengambil tindakan. Hal ini termasuklah proses membuat keputusan. perancanga. Peranan dan pengaruh pihak pengurusan ke atas prestasi jabatan/pejabat adalah besar kerana ia bertanggungjawab terhadap proses-proses utama dalam organisasi.tindakan yang konkrit bagi mencapai matlamat ini. penentuan 7 . Dengan yang demikian. Struktur inilah yang menentukan ciri-ciri penting jabatan ataupun organisasi tersebut seperti corak pengagihan tugas mengikut fungsi.

keutamaan kerja. Oleh itu. dan penilaian prestasi. hlm : 41. Sebagai contohnya. sekiranya sesebuah jabatan ataupun organisasi mempunyai susun atur yang baik. (f) Teknologi 6 Razali Mat Zin. 8 . Tanggungjawab terpenting pihak pengurusan ialah dengan memastikan seluruh kakitangan dan sistem dalam jabatan/pejabat dapat digerakkan ke arah peningkatan kecekapan. pengagihan sumber.6 Aktiviti-aktiviti seperti pergerakan fail. Hal ini berupaya memperlihatkan kecekapan kepada organisasi tersebut dalam menghasilkan output. 1989. pihak pengurusan perlu menunjukkan komitmen terhadap tahap kecekapan dengan mengamalkan corak pengurusan yang berorientasikan output dan penggunaan input secara optima. Oleh itu. Oleh itu. Penjimatan kos ini juga menyumbang kepada peningkatan produktiviti. Sintok: Penerbitan Universiti Utara Malaysia. untuk mempertingkatkan kecekapan dan produktiviti. masa untuk menyiapkan sesuatu kerja akan dapat dijimatkan dan ini adalah petunjuk kepada peningkatan produktiviti. Pengurusan Organisasi Kerja:Beberapa Persoalan. Selain itu. sesebuah jabatan ataupun organisasi akan mempertingkatkan kualiti persekitaran kerjanya supaya bersesuaian dengan tugas-tugas yang dijalankan. proses-proses kerja akan dapat berjalan dengan lancer dan cekap. (e) Persekitaran Kerja Persekitaran kerja sesebuah mempunyai kesan langsung ke atas tahap kecekapan sesebuah jabatan ataupun organisasi. maklumat dan komunikasi di antara bahagian-bahagian dan di antara kakitangan dapat dibuat dengan berkesan. susun atur pejabat yang baik juga akan mengoptimakan penggunaan ruang dan ini akan menjimatkan kos operasi.

9 . Selain daripada itu. 1994. Melalui penggunaan teknologi.Penggunaan teknologi moden dalam proses kerja adalah satu langkah yang penting bagi mencerminkan kecekapan sesuatu aktiviti. 7 Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam dan Profil Perkhidmatan Awam Malaysia Edisi 2007: Garis Panduan Mengenai Tatacara Penggunaan Internet dan Mel Elektronik di Agensi-agensi Kerajaan. Wawasan Pentadbiran Awam Malaysia. murah. bahan kimia dan lain-lain yang digunakan untuk menghasilkan output.7 Teknologi bukan sahaja merujuk kepada mesin-mesin atau peralatan elektronik seperti komputer. hlm 123. Sebab itulah untuk meningkatkan produktiviti. mesin taip elektrik atau mesin faksimili tetapi juga merangkumi pengetahuan dan kaedah-kaedah bekerja yang saintifik. hlm 534-541. boleh diambilalih oleh mesin.Bhd. (g) Bahan-bahan Sesuatu aktiviti itu juga dikatakan cekap apabila sesebuah jabatan atau organisasi dapat mengurangkan pembaziran bahan-bahan yang digunakan sebagai input8. di samping meningkatkan kualitinya. 8 Ahmad Sarji Abdul Hamid. sesebuah jabatan atau organisasi perlu memastikan bahan-bahan yang digunakannya berkualiti tinggi.. Bahan-bahan ini adalah seperti bahan binaan. Kuala Lumpur: Institut tadbiran Awam Negara (INTAN). Pembaziran lazimnya berlaku apabila bahan-bahan yang dibeli untuk dijadikan input itu tidak berkualiti. sesetengah proses kerja dapat diautomasi atau dimekanisasikan. Bahanbahan tersebut terpaksa dibuang kerana jika diproses boleh mencacatkan output yang akan dihasilkan. alat tulis. sesetengah kerja yang dahulunya dijalankan oleh manusia secara manual. Kuala Lumpur: MDC Publishers Sdn. Dengan cara ini kerja-kerja dapat dijalankan dengan cepat. Ini akan membantu mengatasi masalah kecacatan output yang disebabkan oleh kecuaian atau kelemahan manusia. kertas.

Terdapat 4 langkah yang terlibat dalam mengukur kecekapan di peringkat jabatan/pejabat. menentukan petunjuk-petunjuk produktiviti (productivity indicators) bagi setiap output utama yang dikenal pasti.KAYU PENGUKUR KONSEP KECEKAPAN BERSAMA CONTOH. Langkah-langkah ini termasuklah mengenal pasti outputoutput utama berdasarkan kepada objektif-objektif yang telah ditentukan. Pengukuran produktiviti boleh dilaksanakan di dua peringkat iaitu di peringkat organisasi dan pada peringkat individu. pengukuran dibuat untuk mengetahui tahap produktiviti sesebuah jabatan/pejabat. Pada dasarnya. Pengukuran terhadap tahap kecekapan adalah satu daripada komponen penting dalam usaha peningkatan produktiviti. mengumpul data berdasarkan kepada petunjukpetunjuk produktiviti yang telah dikenal pasti dan menilai tahap produktiviti 10 .

Contoh output dalam bentuk perkhidmatan ialah seperti pungutan cukai tanah.oag-bvg. Contoh output dalam bentuk keluaran ialah seperti barangan. Lesen Pendudukan Sementara (TOL). lesen pemandu dan pendaftaran kenderaan.9 Output-output utama yang dihasilkan oleh sesebuah jabatan atau organisasi perlu dikenalpasti.semasa. pemberian ubat kepada pesakit-pesakit di kaunter-kaunter hospital dan kawalan trafik di jalan raya. Contoh Output Di Jabatan Pengangkutan Jalan Di antara output utama Jabatan Pengangkutan Jalan ialah pemeriksaan kenderaan perniagaan. Kad Pengenalan dan lesen-lesen. khidmat nasihat.ca/internet/English/meth_gde_e_20331.html 11 . Kad Pengenalan. Contoh output-output di agensi-agensi Kerajaan tertentu adalah seperti berikut: Contoh Output di Jabatan Pendaftaran Negara Di antara output utama yang dihasilkan oleh Jabatan Pendaftaran Negara ialah Sijil Kelahiran.gc. Kelulusan Hak Milik Sementara dan Projek-projek pembangunan kecil. Output-output ini adalah dalam dua bentuk iaitu perkhidmatan dan keluaran. Contoh Output Di Pejabat Daerah dan Tanah Di antara output utama yang dihasilkan oleh Pejabat Tanah ialah kutipan cukai tanah. 9 http://www. Sijil Kerakyatan dan Sijil Kematian. ceramah.

Jadual 2: Petunjuk Produktiviti Bagi Output-output Utama Jabatan Pendaftaran Negara Output Utama 1. kuantiti dan masa. Sijil Kelahiran Kayu Ukur Tahap Kecekapan 1.Bhd. Petunjuk-petunjuk tahap kecekapan yang diwujudkan adalah berdasarkan kepada output-output utama yang telah dikenal pasti. hlm 91-95. Petunjukpetunjuk tahap kecekapan ini boleh dinyatakan dalam bentuk nisbah (ratios). petunjuk yang dipilih adalah jelas dan senang difahami dan juag etunjuk produktiviti berkenaan mencerminkan unsur kos.petunjuk produktiviti ialah satu pengukuran proksi yang digunakan untuk mengukur kecekapan jabatan/pejabat. Seelok-eloknya beberapa petunjuk produktiviti diwujudkan untuk setiap output. Kuala Lumpur: MDC Publishers Sdn. 12 .Untuk mengukur tahap kecekapan sesebuah jabatan atau organisasi. Bilangan sijil kelahiran yang dikeluarkan oleh seseorang pekerja yang terlibat dalam proses pengeluaran: Bilangan pekerja yang terlibat dalam proses pengeluaran sijil kelahiran 10 Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam dan Profil Perkhidmatan Awam Malaysia Edisi 2007:Panduan Mengenai Peningkatan Produktiviti Dalam Perkhidmatan Awam.10 Contoh-contoh petunjuk produktiviti yang biasa digunakan oleh jabatan/ pejabat Kerajaan adalah seperti di dalam Jadual 2.. beberapa petunjuk kecekapan perlu diwujudkan. Dalam mewujudkan petunjukpetunjuk produktiviti jabatan atau organisasi perlu menumpukan perhatian kepada perkara-perkara berikut seperti data yang perlu dikutip sudah sedia ada atau senang diperolehi. Petunjuk. bilangan dan peratus.

(a) Bilangan kad pengenalan yang dikeluarkan oleh seseorang pekerja yang terlibat dalam proses pengeluaran: Bilangan kad pengenalan yang dikeluarkan Bilangan pekerja yang terlibat dalam proses pengeluaran kad (b) Masa purata yang diambil dalam proses pengeluaran satu Jumlah masa yang diambil dalam proses pengeluaran semua kad pengenalan Bilangan kad pengenalan yang dikeluarkan (c) Peratus kad pengenalan yang diproses lambat: Bilangan kad pengenalan yang diproses Bilangan kad pengenalan yang diterima 3. Sijil Kematian 3. Semua petunjuk-petunjuk seperti di atas boleh digunakan.Output Utama Kayu Ukur Tahap Kecekapan (b) Masa purata yang diambil untuk memproses satu sijil kelahiran: Jumlah masa yang diambil dalam proses keluaran sijil kelahiran Bilangan sijil kelahiran yang dikeluarkan (c) Masa purata yang diambil untuk memperbaiki kesilapan Jumlahsatu sijil kelahiran: dalam masa untuk memperbaiki kesilapan dalam sijil kelahiran Jumlah masa yang diambil dalam proses pengeluaran sijil kelahiran purata (dari segi gaji pekerja yang terlibat) untuk (d) Kos memproses satu sijil kelahiran: Gaji pekerja yang terlibat dalam proses pengeluaran sijil kelahiran sijil kelahiran yang dikeluarkan Bilangan 2. Semua petunjuk-petunjuk seperti di atas boleh digunakan. 4. Sijil Kerakyatan 4. Kad Pengenalan 2. .

Bilangan kenderaan yang didaftarkan = Bilangan pekerja yang terlibat dalam kerja-kerja pendaftaran viii.Indikator-indikator lain yang boleh digunakan lain untuk mengukur tahap kecekapan di peringkat jabatan ataupun organisasi adalah seperti berikut: i. Jumlah masa untuk latihan/kursus = Jumlah masa bekerja Kos penyelenggaraan mesin = Kos penyelenggaraan mesin yang dirancangkan. iii. Bilangan projek-projek pembangunan yang telah siap bagi sesuatu tempoh = Bilangan projek-projek pembangunan yang dikendalikan bagi sesuatu tempoh ix. Bilangan projek yang siap mengikut jadual = Bilangan projek yang dikendalikan ii. Bilangan kenderaan perniagaan yang diperiksa = Bilangan pemeriksa kenderaan vii. v. Bilangan muka surat yang ditaip = Bilangan jurutaip Jumlah masa yang diambil untuk menyediakan semua baucer = Bilangan baucer yang diselesaikan vi. . Jumlah masa menunggu untuk perkhidmatan = Bilangan pelanggan Bilangan pesakit yang datang semula untuk rawatan = Bilangan pesakit yang telah menerima rawatan iv. x.

tumpuan ke atas produktiviti seharusnya juga diseimbangkan dengan tumpuan ke atas kualiti. Usaha-usaha ke arah ini hendaklah diterapkan menjadi sebahagian daripada amalan pengurusan seharian. perbandingan perlu dibuat dengan standard produktiviti pada tahun-tahun yang lepas.Untuk membolehkan sesuatu jabatan atau organisasi menentukan tahap kecekapan semasa. Penutup Sesebuah jabatan atau organisasi hendaklah menjadikan usaha peningkatan kecekapan sebagai satu proses yang berterusan. tetapi juga turut dinilai berasaskan keupayaan keluaran tersebut memenuhi kehendak orang ramai yang menjadi pelanggan. . Ini kerana tahap kecekapan adalah bersifat relatif. Penilaian perlu dibuat bersama-sama oleh Ketua Jabatan/Unit dan pekerja-pekerjanya. Sesuatu tahap yang dianggap tinggi pada satu masa dahulu tidak lagi dianggap sedemikian pada masa ini. Selain itu. kajian perlu dijalankan untuk menentukan sebab-sebab kegagalan dan tindakan pembetulan diambil. Oleh itu sesebuah jabatan atau organisasi hendaklah sentiasa memperbaiki prestasinya pada sepanjang masa. Ini adalah kerana kecekapan sesebuah jabatan ataupun organisasi bukan sahaja dinilai berasaskan keupayaannya menghasilkan keluaran-keluaran. Tahap kecekapan semasa telah meningkat jika standard produktiviti tempoh tersebut adalah lebih baik dari standard produktiviti dalam tempoh lepas. Data yang dikumpul perlu dianalisa dan dinilai dari semasa ke semasa untuk mengesan tahap produktiviti di peringkat jabatan atau organisasi. Jika didapati bahawa tahap kecekapan tidak mencapai standardkecekapan yang telah ditentukan.

Razali Mat Zin. Pengurusan Organisasi Kerja:Beberapa Persoalan. Wawasan Pentadbiran Awam Malaysia.oag-bvg.ca/internet/English/meth_gde_e_20331.Bhd.html http://www.gc. 1994. Asas Pengurusan. Sintok: Penerbitan Universiti Utara Malaysia. Sumber Internet http://www.Bibliografi Ahmad Sarji Abdul Hamid. Juhary Ali. Pulau Pinang: Penerbit Universiti Sains Malaysia. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam dan Profil Perkhidmatan Awam Malaysia Edisi 2007. 1987.pmo.gov. 1989.my/ucapan/?m=p&p=ahmadsarji&id=2659 . Kuala Lumpur: Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN). Kuala Lumpur:MDC Publishers Sdn.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful