P. 1
KONSEP KECEKAPAN

KONSEP KECEKAPAN

|Views: 1,622|Likes:
Published by achik0705

More info:

Published by: achik0705 on Apr 28, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/22/2012

pdf

text

original

KONSEP KECEKAPAN Konsep kecekapan boleh dilihat apabila sesuatu jabatan atau organisasi menggunakan segala sumber ataupun

input yang ada secara optima untuk menghasilkan output. Output merujuk kepada keluaran atau perkhidmatan yang dihasilkan oleh sesebuah organisasi. Sebagai contoh ialah output yang dikeluarkan oleh Jabatan Pendaftaran Negara ialah Kad Pengenalan, Sijil Kelahiran, Sijil Kerakyatan dan Sijil Perkahwinan (Awam). Input pula ialah sumber-sumber yang digunakan untuk menghasilkan output. Sumber-sumber ini ialah seperti tenaga manusia, modal, bahan-bahan, peralatan kerja, jentera dan sebagainya. Dengan lain perkataan, konsep kecekapan menjelaskan perhubungan di antara bagaimana output yang dihasilkan oleh sesebuah organisasi dengan input yang digunakannya. Menurut Juhari Ali, kecekapan juga bermaksud apabila pengurus membuat dengan betul. Kecekapan organisasi boleh diukur dari aspek kuantiti input yang digunakan oleh organisasi untuk menghasilkan satu unit pengeluaran atau perkhidmatan. Contohnya, apabila organisasi berupaya menambahkan bilangan produk atau perkhidmatan dengan menggunakan kuantiti input yang sama atau kurang, organisasi tersebut dianggap telah meningkatkan kecekapannya.1 Untuk memahami konsep kecekapan, kita terlebih dahulu perlulah mengetahui tentang perkara-perkara seperti input, output (termasuk kuantiti dan kualiti), produktiviti, dan tahap perkhidmatan. Input merujuk kepada sumber-sumber yang ada dalam sesuatu organisasi bagi menghasilkan output. Contoh input
1

Juhary Ali, 1987, Asas Pengurusan, Pulau Pinang: Penerbit Universiti Sains Malaysia, hlm 13. 1

layanan. Matlamat sesebuah jabatan/pejabat bukan sahaja setakat mengeluarkan output pada kuantiti yang tepat. Output pula merujuk kepada barangan dan perkhidmatan yang dihasilkan untuk memenuhi keperluan pelanggan.2 Kualiti produk atau perkhidmatan merangkumi aspek daya tarikan produk.termasuklah sumber tenaga manusia. sistem dan prosedur. dan perkhidmatan lepas jualan. 2 . Perkaitan di antara kecekapan dan kualiti pula boleh ditunjukkan apabila output sesebuah jabatan/pejabat itu dihubungkan dengan pihak pelanggan yang menjadi sasarannya. jumlah barangan yang dikeluarkan oleh sesebuah kilang dan jumlah kemudahan yang diwujudkan dalam sesebuah pejabat. Wawasan Pentadbiran Awam Malaysia. bahan-bahan dan kelengkapan modal. 1994. tetapi juga memastikan output 2 Ahmad Sarji Abdul Hamid. keberkesanan dan kualiti. Konsep kecekapan sering dikaitkan dengan konsep produktiviti. kesenian. Kuala Lumpur: Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN). bermakna ia telah dapat menggunakan segala input yang diperuntukkan kepadanya dengan cara yang paling optimum dan produktif. Kualiti sesuatu output boleh diukur dari segi kepuasan pengguna atau pelanggan. hubungan inter-peribadi dan komunikasi. persekitaran kerja. struktur organisasi. Penghasilan sesuatu output melibatkan kuantiti dan kualiti. Apabila sesebuah jabatan/pejabat dikatakan cekap. Kuantiti merujuk kepada jumlah output yang dihasilkan. hlm 124. Sebagai contohnya seperti jumlah pasport yang dikeluarkan. teknologi. dan kehalusan kerja (pertukangan). perkhidmatan sokongan. gaya pengurusan. pembungkusan. Perkaitan di antara kecekapan dan produktiviti boleh dilihat dari segi penggunaan input.

3 . ia perlu menekankan aspek kualiti. Kuala Lumpur: Institut tTdbiran Awam Negara (INTAN).melengkapi dan perlu diberi perhatian oleh setiap jabatan/ pejabat apabila menghasilkan keluaran atau perkhidmatan. Oleh itu. Di antara ciri-ciri yang dimaksudkan itu termasuklah perkhidmatan yang cepat. 3 Ahmad Sarji Abdul Hamid. kualiti dan produktiviti adalah dua aspek yang saling lengkap. Wawasan Pentadbiran Awam Malaysia. boleh dipercayai. Bagi membolehkannya mengeluarkan output pada kuantiti yang tepat. bersopan santun dan mengutamakan keselamatan.tersebut dapat memenuhi kehendak pelanggan. Ini bermakna jabatan/pejabat perlu memastikan output tersebut dapat mempamerkan ciri-ciri yang dihargai oleh pelanggan.3 Manakala untuk memastikan outputnya dapat memenuhi kehendak pelanggan pula. 1994. tiada kesilapan. hlm 123. sesebuah jabatan/pejabat perlu menekankan aspek produktiviti.

Bhd. modal dan sebagainya dapat digunakan secara optimum. Hubung kait di antara konsep-konsep input-transformasi-output ini dapat ditunjuk dalam Rajah 1. Rajah 1 : Hubungkait Di Antara Input – Transformasi – Output INPUT Tenaga Manusia. Teknologi.BAGAIMANAKAH SESUATU AKTIVITI ITU DIKATAKAN CEKAP? Sesebuah jabatan ataupun organisasi mengeluarkan pelbagai output bagi mencapai objektifnya.4 Keupayaan sesebuah jabatan atau organisasi mempertingkatkan kecekapannya adalah bergantung kepada sejauhmana ia dapat menyempurnakan proses transformasi ini dengan cekap. 4 . peralatan dan tenaga manusia dan seterusnya memproses input tersebut mengikut kaedah-kaedah yang tertentu. hlm 85. Semakin cekap proses ini dilakukan semakin tinggilah produktiviti kerana inputinput asas seperti tenaga manusia. modal.. Proses ini dinamakan proses transformasi. Kelengkapan Modal dan PROSES TRANSFORMASI OUTPUT Keluaran dan Perkhidmatan 4 Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam dan Profil Perkhidmatan Awam Malaysia Edisi 2007: Panduan Mengenai Peningkatan Produktiviti Dalam Perkhidmatan Awam. Kuala Lumpur: MDC Publishers Sdn. Untuk mengeluarkan output ini ia perlu mendapatkan input-input asas seperti bahan-bahan mentah.

kawalan belanjawan dan sebagainya. 5 . Oleh itu. 1994. 5 Ahmad Sarji Abdul Hamid. Inputinput pengurusan ini adalah seperti sistem dan prosedur kerja. struktur organisasi. sistem dan prosedur. pihak jabatan atau organisasi perlu menambah input-input pengurusan bagi melengkapkan proses transformasi. hlm 123. Kuala Lumpur: Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN). Ini adalah kerana kakitangan memainkan berbagai peranan penting dalam proses pengeluaran seperti menjadi buruh. untuk menjadi cekap jabatan ataupun sesuatu organisasi itu hendaklah berupaya untuk membangunkan sumber tenaga manusia dalam organisasinya. Untuk mengatakan sesuatu aktiviti ataupun sesebuah organisasi itu cekap. kawalan kualiti. teknologi. pihak pengurusan berupaya untuk mengukuhkan faktor-faktor yang mempengaruhi kecekapan. Faktor-faktor yang dimaksudkan itu terdiri daripada tenaga manusia. gaya pengurusan. Kakitangan juga bertanggungjawab menggerakkan berbagai proses penting dalam organisasi seperti perancangan. pengurus kakitangan teknikal dan sebagainya. Dengan mengolah dan menggabungkan inputinput asas dan input-input pengurusan ini maka pihak jabatan/pejabat boleh menghasilkan output yang dikehendakinya seterusnya akan memperlihatkan kecekapan sesebuah organisasi itu. Wawasan Pentadbiran Awam Malaysia. struktur organisasi.Sepertimana yang ditunjukkan dalam Rajah 1. persekitaran kerja.5 (a) Tenaga Manusia Keupayaan sesebuah jabatan/pejabat mencapai matlamat prestasinya sangat bergantung kepada faktor tenaga manusia. gaya pengurusan dan sebagainya. membuat keputusan-keputusan strategik atau operasional. bahan-bahan dan kelengkapan modal.

Sistem dan prosedur adalah mekanisma pentadbiran yang diwujudkan oleh jabatan/pejabat bagi menyelaras proses-proses. sistem dan prosedur kerja juga menggariskan tatacara tentang bagaimana sesuatu kerja itu mesti dilakukan. sentiasa berkeadaan cekap. standard-standard yang perlu dipatuhi dan sebagainya. Dengan itu. bekerjasama. Penyelarasan ini perlu kerana kerja-kerja yang dijalankan adalah proses yang melibatkan berbagai lapisan kakitangan. Sebagai contoh. aktiviti-aktiviti dan tindakan yang terlibat dalam menjayakan sesuatu kerja. Keputusan yang cepat akan melicinkan kerja dan ini seterusnya membawa kepada kecekapan pengurusan jabatan ataupun organisasi tersebut. Sistem tersebut hendaklah mampu menyokong pencapaian 6 . peringkat-peringkat tindakan yang perlu disempurnakan.(b) Sistem Dan Prosedur Kerja Tahap kecekapan sesebuah jabatan ataupun organisasi boleh dilihat melalui sistem dan prosedur kerja yang diamalkan oleh jabatan ataupun organisasi berkenaan. Untuk mempertingkatkan produktiviti. sistem dan prosedur kerja secara langsung menentukan prestasi kerja setiap kakitangan. Selain daripada itu. sistem fail yang baik akan mempercepatkan proses membuat keputusan kerana maklumat-maklumat yang tersimpan dalam fail boleh diperolehi apabila diperlukan. jabatan ataupun organisasi perlu memastikan sistem dan prosedur kerja yang diamalkan oleh kakitangan mereka. Mereka perlu berkomunikasi. bahagian dan unit. Sistem dan prosedur kerja yang baik akan menggalakkan produktiviti kerana proses kerja dapat berjalan dengan licin dan cekap. bertukar-tukar maklumat dan bergantung antara satu sama lain bagi menyiapkan sesuatu kerja.

Dengan yang demikian. struktur organisasi adalah salah satu faktor penting yang boleh mempengaruhi dan mengawal perjalanan aktiviti-aktiviti jabatan/pejabat dan ini seterusnya memberi kesan kepada tahap tahap kecekapan jabatan ataupun organisasi berkenaan. Struktur seperti ini akan mempastikan kerja-kerja dapat dijalankan dengan licin serta membolehkan sumber-sumber yang ada dalam organisasi digemblengkan secara optima. akauntabiliti dan tanggungjawab. penentuan 7 . peruntukan sumber dan corak perhubungan dalam organisasi. Kewujudan struktur organisasi yang mantap akan member kesan terhadap tahap kecekapan sesebuah jabatan ataupun organisasi.tindakan yang konkrit bagi mencapai matlamat ini. Struktur inilah yang menentukan ciri-ciri penting jabatan ataupun organisasi tersebut seperti corak pengagihan tugas mengikut fungsi. pengagihan kuasa dan wibawa. Hal ini termasuklah proses membuat keputusan. (c) Struktur Organisasi Sesebuah jabatan ataupun organisasi dibentuk berasaskan struktur yang sesuai dengan objektif. bahagian dan unit. Oleh itu sesebuah jabatan ataupun organisasi hendaklah merancang dan mengambil tindakan.prestasi kerja yang cemerlang dan bukannya menjadi penghalang kepada kelicinan proses kerja. (d) Gaya Pengurusan Tahap kecekapan sesuatu jabatan ataupun organisasi juga boleh dilihat melalui gaya pengurusan dalam sesebuah jabatan ataupun organisasi. perancanga. Peranan dan pengaruh pihak pengurusan ke atas prestasi jabatan/pejabat adalah besar kerana ia bertanggungjawab terhadap proses-proses utama dalam organisasi. matlamat dan keadaan persekitarannya. belanjawan.

pihak pengurusan perlu menunjukkan komitmen terhadap tahap kecekapan dengan mengamalkan corak pengurusan yang berorientasikan output dan penggunaan input secara optima. Oleh itu. masa untuk menyiapkan sesuatu kerja akan dapat dijimatkan dan ini adalah petunjuk kepada peningkatan produktiviti.keutamaan kerja. Sebagai contohnya. Pengurusan Organisasi Kerja:Beberapa Persoalan. proses-proses kerja akan dapat berjalan dengan lancer dan cekap. sekiranya sesebuah jabatan ataupun organisasi mempunyai susun atur yang baik. 1989. Penjimatan kos ini juga menyumbang kepada peningkatan produktiviti. maklumat dan komunikasi di antara bahagian-bahagian dan di antara kakitangan dapat dibuat dengan berkesan. sesebuah jabatan ataupun organisasi akan mempertingkatkan kualiti persekitaran kerjanya supaya bersesuaian dengan tugas-tugas yang dijalankan.6 Aktiviti-aktiviti seperti pergerakan fail. (e) Persekitaran Kerja Persekitaran kerja sesebuah mempunyai kesan langsung ke atas tahap kecekapan sesebuah jabatan ataupun organisasi. Tanggungjawab terpenting pihak pengurusan ialah dengan memastikan seluruh kakitangan dan sistem dalam jabatan/pejabat dapat digerakkan ke arah peningkatan kecekapan. dan penilaian prestasi. pengagihan sumber. untuk mempertingkatkan kecekapan dan produktiviti. Oleh itu. hlm : 41. Selain itu. Sintok: Penerbitan Universiti Utara Malaysia. susun atur pejabat yang baik juga akan mengoptimakan penggunaan ruang dan ini akan menjimatkan kos operasi. Hal ini berupaya memperlihatkan kecekapan kepada organisasi tersebut dalam menghasilkan output. 8 . (f) Teknologi 6 Razali Mat Zin. Oleh itu.

sesetengah proses kerja dapat diautomasi atau dimekanisasikan. bahan kimia dan lain-lain yang digunakan untuk menghasilkan output.7 Teknologi bukan sahaja merujuk kepada mesin-mesin atau peralatan elektronik seperti komputer. murah. Bahan-bahan ini adalah seperti bahan binaan. kertas.. Melalui penggunaan teknologi.Penggunaan teknologi moden dalam proses kerja adalah satu langkah yang penting bagi mencerminkan kecekapan sesuatu aktiviti. 9 . Ini akan membantu mengatasi masalah kecacatan output yang disebabkan oleh kecuaian atau kelemahan manusia. Kuala Lumpur: MDC Publishers Sdn. Sebab itulah untuk meningkatkan produktiviti. Bahanbahan tersebut terpaksa dibuang kerana jika diproses boleh mencacatkan output yang akan dihasilkan. 7 Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam dan Profil Perkhidmatan Awam Malaysia Edisi 2007: Garis Panduan Mengenai Tatacara Penggunaan Internet dan Mel Elektronik di Agensi-agensi Kerajaan. mesin taip elektrik atau mesin faksimili tetapi juga merangkumi pengetahuan dan kaedah-kaedah bekerja yang saintifik. di samping meningkatkan kualitinya. Selain daripada itu. 8 Ahmad Sarji Abdul Hamid. alat tulis.Bhd. sesebuah jabatan atau organisasi perlu memastikan bahan-bahan yang digunakannya berkualiti tinggi. sesetengah kerja yang dahulunya dijalankan oleh manusia secara manual. hlm 534-541. Dengan cara ini kerja-kerja dapat dijalankan dengan cepat. boleh diambilalih oleh mesin. Wawasan Pentadbiran Awam Malaysia. (g) Bahan-bahan Sesuatu aktiviti itu juga dikatakan cekap apabila sesebuah jabatan atau organisasi dapat mengurangkan pembaziran bahan-bahan yang digunakan sebagai input8. 1994. hlm 123. Pembaziran lazimnya berlaku apabila bahan-bahan yang dibeli untuk dijadikan input itu tidak berkualiti. Kuala Lumpur: Institut tadbiran Awam Negara (INTAN).

KAYU PENGUKUR KONSEP KECEKAPAN BERSAMA CONTOH. Pengukuran terhadap tahap kecekapan adalah satu daripada komponen penting dalam usaha peningkatan produktiviti. Pada dasarnya. Langkah-langkah ini termasuklah mengenal pasti outputoutput utama berdasarkan kepada objektif-objektif yang telah ditentukan. mengumpul data berdasarkan kepada petunjukpetunjuk produktiviti yang telah dikenal pasti dan menilai tahap produktiviti 10 . Pengukuran produktiviti boleh dilaksanakan di dua peringkat iaitu di peringkat organisasi dan pada peringkat individu. pengukuran dibuat untuk mengetahui tahap produktiviti sesebuah jabatan/pejabat. Terdapat 4 langkah yang terlibat dalam mengukur kecekapan di peringkat jabatan/pejabat. menentukan petunjuk-petunjuk produktiviti (productivity indicators) bagi setiap output utama yang dikenal pasti.

gc. khidmat nasihat. Contoh output-output di agensi-agensi Kerajaan tertentu adalah seperti berikut: Contoh Output di Jabatan Pendaftaran Negara Di antara output utama yang dihasilkan oleh Jabatan Pendaftaran Negara ialah Sijil Kelahiran. pemberian ubat kepada pesakit-pesakit di kaunter-kaunter hospital dan kawalan trafik di jalan raya. Kad Pengenalan dan lesen-lesen.ca/internet/English/meth_gde_e_20331.semasa. Contoh Output Di Jabatan Pengangkutan Jalan Di antara output utama Jabatan Pengangkutan Jalan ialah pemeriksaan kenderaan perniagaan. Contoh Output Di Pejabat Daerah dan Tanah Di antara output utama yang dihasilkan oleh Pejabat Tanah ialah kutipan cukai tanah. ceramah. Contoh output dalam bentuk keluaran ialah seperti barangan. Kelulusan Hak Milik Sementara dan Projek-projek pembangunan kecil. Contoh output dalam bentuk perkhidmatan ialah seperti pungutan cukai tanah.html 11 . 9 http://www. Sijil Kerakyatan dan Sijil Kematian. Kad Pengenalan. lesen pemandu dan pendaftaran kenderaan.oag-bvg. Output-output ini adalah dalam dua bentuk iaitu perkhidmatan dan keluaran.9 Output-output utama yang dihasilkan oleh sesebuah jabatan atau organisasi perlu dikenalpasti. Lesen Pendudukan Sementara (TOL).

Petunjuk.Untuk mengukur tahap kecekapan sesebuah jabatan atau organisasi. hlm 91-95. Sijil Kelahiran Kayu Ukur Tahap Kecekapan 1. beberapa petunjuk kecekapan perlu diwujudkan.petunjuk produktiviti ialah satu pengukuran proksi yang digunakan untuk mengukur kecekapan jabatan/pejabat. Seelok-eloknya beberapa petunjuk produktiviti diwujudkan untuk setiap output. kuantiti dan masa. petunjuk yang dipilih adalah jelas dan senang difahami dan juag etunjuk produktiviti berkenaan mencerminkan unsur kos. Kuala Lumpur: MDC Publishers Sdn. Jadual 2: Petunjuk Produktiviti Bagi Output-output Utama Jabatan Pendaftaran Negara Output Utama 1. Petunjuk-petunjuk tahap kecekapan yang diwujudkan adalah berdasarkan kepada output-output utama yang telah dikenal pasti.Bhd.. bilangan dan peratus. 12 .10 Contoh-contoh petunjuk produktiviti yang biasa digunakan oleh jabatan/ pejabat Kerajaan adalah seperti di dalam Jadual 2. Bilangan sijil kelahiran yang dikeluarkan oleh seseorang pekerja yang terlibat dalam proses pengeluaran: Bilangan pekerja yang terlibat dalam proses pengeluaran sijil kelahiran 10 Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam dan Profil Perkhidmatan Awam Malaysia Edisi 2007:Panduan Mengenai Peningkatan Produktiviti Dalam Perkhidmatan Awam. Petunjukpetunjuk tahap kecekapan ini boleh dinyatakan dalam bentuk nisbah (ratios). Dalam mewujudkan petunjukpetunjuk produktiviti jabatan atau organisasi perlu menumpukan perhatian kepada perkara-perkara berikut seperti data yang perlu dikutip sudah sedia ada atau senang diperolehi.

Semua petunjuk-petunjuk seperti di atas boleh digunakan.Output Utama Kayu Ukur Tahap Kecekapan (b) Masa purata yang diambil untuk memproses satu sijil kelahiran: Jumlah masa yang diambil dalam proses keluaran sijil kelahiran Bilangan sijil kelahiran yang dikeluarkan (c) Masa purata yang diambil untuk memperbaiki kesilapan Jumlahsatu sijil kelahiran: dalam masa untuk memperbaiki kesilapan dalam sijil kelahiran Jumlah masa yang diambil dalam proses pengeluaran sijil kelahiran purata (dari segi gaji pekerja yang terlibat) untuk (d) Kos memproses satu sijil kelahiran: Gaji pekerja yang terlibat dalam proses pengeluaran sijil kelahiran sijil kelahiran yang dikeluarkan Bilangan 2. . 4. (a) Bilangan kad pengenalan yang dikeluarkan oleh seseorang pekerja yang terlibat dalam proses pengeluaran: Bilangan kad pengenalan yang dikeluarkan Bilangan pekerja yang terlibat dalam proses pengeluaran kad (b) Masa purata yang diambil dalam proses pengeluaran satu Jumlah masa yang diambil dalam proses pengeluaran semua kad pengenalan Bilangan kad pengenalan yang dikeluarkan (c) Peratus kad pengenalan yang diproses lambat: Bilangan kad pengenalan yang diproses Bilangan kad pengenalan yang diterima 3. Sijil Kematian 3. Semua petunjuk-petunjuk seperti di atas boleh digunakan. Sijil Kerakyatan 4. Kad Pengenalan 2.

Bilangan muka surat yang ditaip = Bilangan jurutaip Jumlah masa yang diambil untuk menyediakan semua baucer = Bilangan baucer yang diselesaikan vi.Indikator-indikator lain yang boleh digunakan lain untuk mengukur tahap kecekapan di peringkat jabatan ataupun organisasi adalah seperti berikut: i. iii. Jumlah masa menunggu untuk perkhidmatan = Bilangan pelanggan Bilangan pesakit yang datang semula untuk rawatan = Bilangan pesakit yang telah menerima rawatan iv. Jumlah masa untuk latihan/kursus = Jumlah masa bekerja Kos penyelenggaraan mesin = Kos penyelenggaraan mesin yang dirancangkan. v. Bilangan kenderaan yang didaftarkan = Bilangan pekerja yang terlibat dalam kerja-kerja pendaftaran viii. . Bilangan projek yang siap mengikut jadual = Bilangan projek yang dikendalikan ii. Bilangan kenderaan perniagaan yang diperiksa = Bilangan pemeriksa kenderaan vii. x. Bilangan projek-projek pembangunan yang telah siap bagi sesuatu tempoh = Bilangan projek-projek pembangunan yang dikendalikan bagi sesuatu tempoh ix.

Tahap kecekapan semasa telah meningkat jika standard produktiviti tempoh tersebut adalah lebih baik dari standard produktiviti dalam tempoh lepas. perbandingan perlu dibuat dengan standard produktiviti pada tahun-tahun yang lepas. kajian perlu dijalankan untuk menentukan sebab-sebab kegagalan dan tindakan pembetulan diambil. Penilaian perlu dibuat bersama-sama oleh Ketua Jabatan/Unit dan pekerja-pekerjanya. Usaha-usaha ke arah ini hendaklah diterapkan menjadi sebahagian daripada amalan pengurusan seharian. Oleh itu sesebuah jabatan atau organisasi hendaklah sentiasa memperbaiki prestasinya pada sepanjang masa. .Untuk membolehkan sesuatu jabatan atau organisasi menentukan tahap kecekapan semasa. Penutup Sesebuah jabatan atau organisasi hendaklah menjadikan usaha peningkatan kecekapan sebagai satu proses yang berterusan. Ini adalah kerana kecekapan sesebuah jabatan ataupun organisasi bukan sahaja dinilai berasaskan keupayaannya menghasilkan keluaran-keluaran. Ini kerana tahap kecekapan adalah bersifat relatif. Jika didapati bahawa tahap kecekapan tidak mencapai standardkecekapan yang telah ditentukan. Data yang dikumpul perlu dianalisa dan dinilai dari semasa ke semasa untuk mengesan tahap produktiviti di peringkat jabatan atau organisasi. Selain itu. tetapi juga turut dinilai berasaskan keupayaan keluaran tersebut memenuhi kehendak orang ramai yang menjadi pelanggan. Sesuatu tahap yang dianggap tinggi pada satu masa dahulu tidak lagi dianggap sedemikian pada masa ini. tumpuan ke atas produktiviti seharusnya juga diseimbangkan dengan tumpuan ke atas kualiti.

1987.gc. 1989. 1994. Wawasan Pentadbiran Awam Malaysia.oag-bvg.Bibliografi Ahmad Sarji Abdul Hamid. Sumber Internet http://www. Juhary Ali. Razali Mat Zin. Sintok: Penerbitan Universiti Utara Malaysia.ca/internet/English/meth_gde_e_20331. Asas Pengurusan. Kuala Lumpur:MDC Publishers Sdn.my/ucapan/?m=p&p=ahmadsarji&id=2659 . Pulau Pinang: Penerbit Universiti Sains Malaysia.Bhd. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam dan Profil Perkhidmatan Awam Malaysia Edisi 2007. Pengurusan Organisasi Kerja:Beberapa Persoalan.html http://www.pmo. Kuala Lumpur: Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN).gov.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->