P. 1
KONSEP KECEKAPAN

KONSEP KECEKAPAN

|Views: 1,784|Likes:
Published by achik0705

More info:

Published by: achik0705 on Apr 28, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/22/2012

pdf

text

original

KONSEP KECEKAPAN Konsep kecekapan boleh dilihat apabila sesuatu jabatan atau organisasi menggunakan segala sumber ataupun

input yang ada secara optima untuk menghasilkan output. Output merujuk kepada keluaran atau perkhidmatan yang dihasilkan oleh sesebuah organisasi. Sebagai contoh ialah output yang dikeluarkan oleh Jabatan Pendaftaran Negara ialah Kad Pengenalan, Sijil Kelahiran, Sijil Kerakyatan dan Sijil Perkahwinan (Awam). Input pula ialah sumber-sumber yang digunakan untuk menghasilkan output. Sumber-sumber ini ialah seperti tenaga manusia, modal, bahan-bahan, peralatan kerja, jentera dan sebagainya. Dengan lain perkataan, konsep kecekapan menjelaskan perhubungan di antara bagaimana output yang dihasilkan oleh sesebuah organisasi dengan input yang digunakannya. Menurut Juhari Ali, kecekapan juga bermaksud apabila pengurus membuat dengan betul. Kecekapan organisasi boleh diukur dari aspek kuantiti input yang digunakan oleh organisasi untuk menghasilkan satu unit pengeluaran atau perkhidmatan. Contohnya, apabila organisasi berupaya menambahkan bilangan produk atau perkhidmatan dengan menggunakan kuantiti input yang sama atau kurang, organisasi tersebut dianggap telah meningkatkan kecekapannya.1 Untuk memahami konsep kecekapan, kita terlebih dahulu perlulah mengetahui tentang perkara-perkara seperti input, output (termasuk kuantiti dan kualiti), produktiviti, dan tahap perkhidmatan. Input merujuk kepada sumber-sumber yang ada dalam sesuatu organisasi bagi menghasilkan output. Contoh input
1

Juhary Ali, 1987, Asas Pengurusan, Pulau Pinang: Penerbit Universiti Sains Malaysia, hlm 13. 1

hubungan inter-peribadi dan komunikasi.termasuklah sumber tenaga manusia. persekitaran kerja. Penghasilan sesuatu output melibatkan kuantiti dan kualiti. jumlah barangan yang dikeluarkan oleh sesebuah kilang dan jumlah kemudahan yang diwujudkan dalam sesebuah pejabat. bahan-bahan dan kelengkapan modal. 2 . Sebagai contohnya seperti jumlah pasport yang dikeluarkan.2 Kualiti produk atau perkhidmatan merangkumi aspek daya tarikan produk. layanan. bermakna ia telah dapat menggunakan segala input yang diperuntukkan kepadanya dengan cara yang paling optimum dan produktif. gaya pengurusan. Konsep kecekapan sering dikaitkan dengan konsep produktiviti. Kuantiti merujuk kepada jumlah output yang dihasilkan. keberkesanan dan kualiti. dan kehalusan kerja (pertukangan). Perkaitan di antara kecekapan dan produktiviti boleh dilihat dari segi penggunaan input. Output pula merujuk kepada barangan dan perkhidmatan yang dihasilkan untuk memenuhi keperluan pelanggan. 1994. Perkaitan di antara kecekapan dan kualiti pula boleh ditunjukkan apabila output sesebuah jabatan/pejabat itu dihubungkan dengan pihak pelanggan yang menjadi sasarannya. sistem dan prosedur. Matlamat sesebuah jabatan/pejabat bukan sahaja setakat mengeluarkan output pada kuantiti yang tepat. Kuala Lumpur: Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN). Apabila sesebuah jabatan/pejabat dikatakan cekap. Wawasan Pentadbiran Awam Malaysia. struktur organisasi. teknologi. tetapi juga memastikan output 2 Ahmad Sarji Abdul Hamid. dan perkhidmatan lepas jualan. kesenian. hlm 124. pembungkusan. Kualiti sesuatu output boleh diukur dari segi kepuasan pengguna atau pelanggan. perkhidmatan sokongan.

1994.3 Manakala untuk memastikan outputnya dapat memenuhi kehendak pelanggan pula. sesebuah jabatan/pejabat perlu menekankan aspek produktiviti. Bagi membolehkannya mengeluarkan output pada kuantiti yang tepat. hlm 123. Oleh itu. Di antara ciri-ciri yang dimaksudkan itu termasuklah perkhidmatan yang cepat.tersebut dapat memenuhi kehendak pelanggan. ia perlu menekankan aspek kualiti. bersopan santun dan mengutamakan keselamatan. boleh dipercayai. Wawasan Pentadbiran Awam Malaysia. Ini bermakna jabatan/pejabat perlu memastikan output tersebut dapat mempamerkan ciri-ciri yang dihargai oleh pelanggan. tiada kesilapan. Kuala Lumpur: Institut tTdbiran Awam Negara (INTAN). 3 Ahmad Sarji Abdul Hamid. kualiti dan produktiviti adalah dua aspek yang saling lengkap.melengkapi dan perlu diberi perhatian oleh setiap jabatan/ pejabat apabila menghasilkan keluaran atau perkhidmatan. 3 .

Semakin cekap proses ini dilakukan semakin tinggilah produktiviti kerana inputinput asas seperti tenaga manusia. Rajah 1 : Hubungkait Di Antara Input – Transformasi – Output INPUT Tenaga Manusia.Bhd.. Proses ini dinamakan proses transformasi. Untuk mengeluarkan output ini ia perlu mendapatkan input-input asas seperti bahan-bahan mentah. Teknologi. hlm 85. Kuala Lumpur: MDC Publishers Sdn. modal dan sebagainya dapat digunakan secara optimum.4 Keupayaan sesebuah jabatan atau organisasi mempertingkatkan kecekapannya adalah bergantung kepada sejauhmana ia dapat menyempurnakan proses transformasi ini dengan cekap. Kelengkapan Modal dan PROSES TRANSFORMASI OUTPUT Keluaran dan Perkhidmatan 4 Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam dan Profil Perkhidmatan Awam Malaysia Edisi 2007: Panduan Mengenai Peningkatan Produktiviti Dalam Perkhidmatan Awam. peralatan dan tenaga manusia dan seterusnya memproses input tersebut mengikut kaedah-kaedah yang tertentu. 4 . modal. Hubung kait di antara konsep-konsep input-transformasi-output ini dapat ditunjuk dalam Rajah 1.BAGAIMANAKAH SESUATU AKTIVITI ITU DIKATAKAN CEKAP? Sesebuah jabatan ataupun organisasi mengeluarkan pelbagai output bagi mencapai objektifnya.

gaya pengurusan. Untuk mengatakan sesuatu aktiviti ataupun sesebuah organisasi itu cekap. Oleh itu.5 (a) Tenaga Manusia Keupayaan sesebuah jabatan/pejabat mencapai matlamat prestasinya sangat bergantung kepada faktor tenaga manusia. hlm 123. 5 . kawalan belanjawan dan sebagainya. 1994. kawalan kualiti. Faktor-faktor yang dimaksudkan itu terdiri daripada tenaga manusia. Wawasan Pentadbiran Awam Malaysia. teknologi. sistem dan prosedur. Ini adalah kerana kakitangan memainkan berbagai peranan penting dalam proses pengeluaran seperti menjadi buruh. pengurus kakitangan teknikal dan sebagainya. Kuala Lumpur: Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN). struktur organisasi. Kakitangan juga bertanggungjawab menggerakkan berbagai proses penting dalam organisasi seperti perancangan. struktur organisasi.Sepertimana yang ditunjukkan dalam Rajah 1. pihak pengurusan berupaya untuk mengukuhkan faktor-faktor yang mempengaruhi kecekapan. gaya pengurusan dan sebagainya. untuk menjadi cekap jabatan ataupun sesuatu organisasi itu hendaklah berupaya untuk membangunkan sumber tenaga manusia dalam organisasinya. pihak jabatan atau organisasi perlu menambah input-input pengurusan bagi melengkapkan proses transformasi. bahan-bahan dan kelengkapan modal. Dengan mengolah dan menggabungkan inputinput asas dan input-input pengurusan ini maka pihak jabatan/pejabat boleh menghasilkan output yang dikehendakinya seterusnya akan memperlihatkan kecekapan sesebuah organisasi itu. 5 Ahmad Sarji Abdul Hamid. membuat keputusan-keputusan strategik atau operasional. persekitaran kerja. Inputinput pengurusan ini adalah seperti sistem dan prosedur kerja.

bertukar-tukar maklumat dan bergantung antara satu sama lain bagi menyiapkan sesuatu kerja. Sebagai contoh. Keputusan yang cepat akan melicinkan kerja dan ini seterusnya membawa kepada kecekapan pengurusan jabatan ataupun organisasi tersebut. peringkat-peringkat tindakan yang perlu disempurnakan. Dengan itu. sistem fail yang baik akan mempercepatkan proses membuat keputusan kerana maklumat-maklumat yang tersimpan dalam fail boleh diperolehi apabila diperlukan. Selain daripada itu. bekerjasama. sistem dan prosedur kerja secara langsung menentukan prestasi kerja setiap kakitangan. aktiviti-aktiviti dan tindakan yang terlibat dalam menjayakan sesuatu kerja. Untuk mempertingkatkan produktiviti.(b) Sistem Dan Prosedur Kerja Tahap kecekapan sesebuah jabatan ataupun organisasi boleh dilihat melalui sistem dan prosedur kerja yang diamalkan oleh jabatan ataupun organisasi berkenaan. jabatan ataupun organisasi perlu memastikan sistem dan prosedur kerja yang diamalkan oleh kakitangan mereka. sistem dan prosedur kerja juga menggariskan tatacara tentang bagaimana sesuatu kerja itu mesti dilakukan. Sistem dan prosedur kerja yang baik akan menggalakkan produktiviti kerana proses kerja dapat berjalan dengan licin dan cekap. Mereka perlu berkomunikasi. Penyelarasan ini perlu kerana kerja-kerja yang dijalankan adalah proses yang melibatkan berbagai lapisan kakitangan. Sistem dan prosedur adalah mekanisma pentadbiran yang diwujudkan oleh jabatan/pejabat bagi menyelaras proses-proses. bahagian dan unit. Sistem tersebut hendaklah mampu menyokong pencapaian 6 . standard-standard yang perlu dipatuhi dan sebagainya. sentiasa berkeadaan cekap.

peruntukan sumber dan corak perhubungan dalam organisasi. Kewujudan struktur organisasi yang mantap akan member kesan terhadap tahap kecekapan sesebuah jabatan ataupun organisasi. matlamat dan keadaan persekitarannya. Dengan yang demikian. bahagian dan unit.prestasi kerja yang cemerlang dan bukannya menjadi penghalang kepada kelicinan proses kerja. Oleh itu sesebuah jabatan ataupun organisasi hendaklah merancang dan mengambil tindakan.tindakan yang konkrit bagi mencapai matlamat ini. akauntabiliti dan tanggungjawab. (d) Gaya Pengurusan Tahap kecekapan sesuatu jabatan ataupun organisasi juga boleh dilihat melalui gaya pengurusan dalam sesebuah jabatan ataupun organisasi. pengagihan kuasa dan wibawa. belanjawan. perancanga. Peranan dan pengaruh pihak pengurusan ke atas prestasi jabatan/pejabat adalah besar kerana ia bertanggungjawab terhadap proses-proses utama dalam organisasi. struktur organisasi adalah salah satu faktor penting yang boleh mempengaruhi dan mengawal perjalanan aktiviti-aktiviti jabatan/pejabat dan ini seterusnya memberi kesan kepada tahap tahap kecekapan jabatan ataupun organisasi berkenaan. penentuan 7 . Hal ini termasuklah proses membuat keputusan. (c) Struktur Organisasi Sesebuah jabatan ataupun organisasi dibentuk berasaskan struktur yang sesuai dengan objektif. Struktur seperti ini akan mempastikan kerja-kerja dapat dijalankan dengan licin serta membolehkan sumber-sumber yang ada dalam organisasi digemblengkan secara optima. Struktur inilah yang menentukan ciri-ciri penting jabatan ataupun organisasi tersebut seperti corak pengagihan tugas mengikut fungsi.

Oleh itu. Oleh itu. 1989. Pengurusan Organisasi Kerja:Beberapa Persoalan. untuk mempertingkatkan kecekapan dan produktiviti. dan penilaian prestasi. Oleh itu.keutamaan kerja. Sebagai contohnya. maklumat dan komunikasi di antara bahagian-bahagian dan di antara kakitangan dapat dibuat dengan berkesan. masa untuk menyiapkan sesuatu kerja akan dapat dijimatkan dan ini adalah petunjuk kepada peningkatan produktiviti. Penjimatan kos ini juga menyumbang kepada peningkatan produktiviti. Hal ini berupaya memperlihatkan kecekapan kepada organisasi tersebut dalam menghasilkan output. pengagihan sumber. sesebuah jabatan ataupun organisasi akan mempertingkatkan kualiti persekitaran kerjanya supaya bersesuaian dengan tugas-tugas yang dijalankan. (f) Teknologi 6 Razali Mat Zin. Selain itu. Sintok: Penerbitan Universiti Utara Malaysia. Tanggungjawab terpenting pihak pengurusan ialah dengan memastikan seluruh kakitangan dan sistem dalam jabatan/pejabat dapat digerakkan ke arah peningkatan kecekapan. sekiranya sesebuah jabatan ataupun organisasi mempunyai susun atur yang baik.6 Aktiviti-aktiviti seperti pergerakan fail. susun atur pejabat yang baik juga akan mengoptimakan penggunaan ruang dan ini akan menjimatkan kos operasi. hlm : 41. proses-proses kerja akan dapat berjalan dengan lancer dan cekap. 8 . pihak pengurusan perlu menunjukkan komitmen terhadap tahap kecekapan dengan mengamalkan corak pengurusan yang berorientasikan output dan penggunaan input secara optima. (e) Persekitaran Kerja Persekitaran kerja sesebuah mempunyai kesan langsung ke atas tahap kecekapan sesebuah jabatan ataupun organisasi.

Pembaziran lazimnya berlaku apabila bahan-bahan yang dibeli untuk dijadikan input itu tidak berkualiti. Selain daripada itu. sesetengah proses kerja dapat diautomasi atau dimekanisasikan. Ini akan membantu mengatasi masalah kecacatan output yang disebabkan oleh kecuaian atau kelemahan manusia. Dengan cara ini kerja-kerja dapat dijalankan dengan cepat. boleh diambilalih oleh mesin. Bahanbahan tersebut terpaksa dibuang kerana jika diproses boleh mencacatkan output yang akan dihasilkan. 9 . Wawasan Pentadbiran Awam Malaysia. 7 Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam dan Profil Perkhidmatan Awam Malaysia Edisi 2007: Garis Panduan Mengenai Tatacara Penggunaan Internet dan Mel Elektronik di Agensi-agensi Kerajaan.Bhd. 1994. mesin taip elektrik atau mesin faksimili tetapi juga merangkumi pengetahuan dan kaedah-kaedah bekerja yang saintifik. di samping meningkatkan kualitinya. Melalui penggunaan teknologi.Penggunaan teknologi moden dalam proses kerja adalah satu langkah yang penting bagi mencerminkan kecekapan sesuatu aktiviti. (g) Bahan-bahan Sesuatu aktiviti itu juga dikatakan cekap apabila sesebuah jabatan atau organisasi dapat mengurangkan pembaziran bahan-bahan yang digunakan sebagai input8.7 Teknologi bukan sahaja merujuk kepada mesin-mesin atau peralatan elektronik seperti komputer. Kuala Lumpur: MDC Publishers Sdn. Sebab itulah untuk meningkatkan produktiviti. hlm 123. 8 Ahmad Sarji Abdul Hamid. hlm 534-541. kertas. sesetengah kerja yang dahulunya dijalankan oleh manusia secara manual. alat tulis. Bahan-bahan ini adalah seperti bahan binaan.. bahan kimia dan lain-lain yang digunakan untuk menghasilkan output. Kuala Lumpur: Institut tadbiran Awam Negara (INTAN). murah. sesebuah jabatan atau organisasi perlu memastikan bahan-bahan yang digunakannya berkualiti tinggi.

Langkah-langkah ini termasuklah mengenal pasti outputoutput utama berdasarkan kepada objektif-objektif yang telah ditentukan. menentukan petunjuk-petunjuk produktiviti (productivity indicators) bagi setiap output utama yang dikenal pasti. Terdapat 4 langkah yang terlibat dalam mengukur kecekapan di peringkat jabatan/pejabat. pengukuran dibuat untuk mengetahui tahap produktiviti sesebuah jabatan/pejabat. Pengukuran terhadap tahap kecekapan adalah satu daripada komponen penting dalam usaha peningkatan produktiviti. Pengukuran produktiviti boleh dilaksanakan di dua peringkat iaitu di peringkat organisasi dan pada peringkat individu.KAYU PENGUKUR KONSEP KECEKAPAN BERSAMA CONTOH. mengumpul data berdasarkan kepada petunjukpetunjuk produktiviti yang telah dikenal pasti dan menilai tahap produktiviti 10 . Pada dasarnya.

html 11 .9 Output-output utama yang dihasilkan oleh sesebuah jabatan atau organisasi perlu dikenalpasti. 9 http://www. lesen pemandu dan pendaftaran kenderaan. pemberian ubat kepada pesakit-pesakit di kaunter-kaunter hospital dan kawalan trafik di jalan raya. Contoh Output Di Jabatan Pengangkutan Jalan Di antara output utama Jabatan Pengangkutan Jalan ialah pemeriksaan kenderaan perniagaan.gc. Kad Pengenalan dan lesen-lesen. Kelulusan Hak Milik Sementara dan Projek-projek pembangunan kecil. Contoh output-output di agensi-agensi Kerajaan tertentu adalah seperti berikut: Contoh Output di Jabatan Pendaftaran Negara Di antara output utama yang dihasilkan oleh Jabatan Pendaftaran Negara ialah Sijil Kelahiran. Contoh Output Di Pejabat Daerah dan Tanah Di antara output utama yang dihasilkan oleh Pejabat Tanah ialah kutipan cukai tanah. ceramah. Output-output ini adalah dalam dua bentuk iaitu perkhidmatan dan keluaran. Lesen Pendudukan Sementara (TOL). Contoh output dalam bentuk keluaran ialah seperti barangan. Sijil Kerakyatan dan Sijil Kematian. khidmat nasihat. Kad Pengenalan.ca/internet/English/meth_gde_e_20331.oag-bvg. Contoh output dalam bentuk perkhidmatan ialah seperti pungutan cukai tanah.semasa.

Jadual 2: Petunjuk Produktiviti Bagi Output-output Utama Jabatan Pendaftaran Negara Output Utama 1. Petunjukpetunjuk tahap kecekapan ini boleh dinyatakan dalam bentuk nisbah (ratios).petunjuk produktiviti ialah satu pengukuran proksi yang digunakan untuk mengukur kecekapan jabatan/pejabat. Petunjuk. bilangan dan peratus.Bhd.. Bilangan sijil kelahiran yang dikeluarkan oleh seseorang pekerja yang terlibat dalam proses pengeluaran: Bilangan pekerja yang terlibat dalam proses pengeluaran sijil kelahiran 10 Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam dan Profil Perkhidmatan Awam Malaysia Edisi 2007:Panduan Mengenai Peningkatan Produktiviti Dalam Perkhidmatan Awam.10 Contoh-contoh petunjuk produktiviti yang biasa digunakan oleh jabatan/ pejabat Kerajaan adalah seperti di dalam Jadual 2. Petunjuk-petunjuk tahap kecekapan yang diwujudkan adalah berdasarkan kepada output-output utama yang telah dikenal pasti. petunjuk yang dipilih adalah jelas dan senang difahami dan juag etunjuk produktiviti berkenaan mencerminkan unsur kos. hlm 91-95. Seelok-eloknya beberapa petunjuk produktiviti diwujudkan untuk setiap output. Kuala Lumpur: MDC Publishers Sdn. Sijil Kelahiran Kayu Ukur Tahap Kecekapan 1. kuantiti dan masa. Dalam mewujudkan petunjukpetunjuk produktiviti jabatan atau organisasi perlu menumpukan perhatian kepada perkara-perkara berikut seperti data yang perlu dikutip sudah sedia ada atau senang diperolehi. beberapa petunjuk kecekapan perlu diwujudkan.Untuk mengukur tahap kecekapan sesebuah jabatan atau organisasi. 12 .

Semua petunjuk-petunjuk seperti di atas boleh digunakan. Semua petunjuk-petunjuk seperti di atas boleh digunakan.Output Utama Kayu Ukur Tahap Kecekapan (b) Masa purata yang diambil untuk memproses satu sijil kelahiran: Jumlah masa yang diambil dalam proses keluaran sijil kelahiran Bilangan sijil kelahiran yang dikeluarkan (c) Masa purata yang diambil untuk memperbaiki kesilapan Jumlahsatu sijil kelahiran: dalam masa untuk memperbaiki kesilapan dalam sijil kelahiran Jumlah masa yang diambil dalam proses pengeluaran sijil kelahiran purata (dari segi gaji pekerja yang terlibat) untuk (d) Kos memproses satu sijil kelahiran: Gaji pekerja yang terlibat dalam proses pengeluaran sijil kelahiran sijil kelahiran yang dikeluarkan Bilangan 2. 4. . Sijil Kematian 3. Kad Pengenalan 2. Sijil Kerakyatan 4. (a) Bilangan kad pengenalan yang dikeluarkan oleh seseorang pekerja yang terlibat dalam proses pengeluaran: Bilangan kad pengenalan yang dikeluarkan Bilangan pekerja yang terlibat dalam proses pengeluaran kad (b) Masa purata yang diambil dalam proses pengeluaran satu Jumlah masa yang diambil dalam proses pengeluaran semua kad pengenalan Bilangan kad pengenalan yang dikeluarkan (c) Peratus kad pengenalan yang diproses lambat: Bilangan kad pengenalan yang diproses Bilangan kad pengenalan yang diterima 3.

iii. . Jumlah masa menunggu untuk perkhidmatan = Bilangan pelanggan Bilangan pesakit yang datang semula untuk rawatan = Bilangan pesakit yang telah menerima rawatan iv. v. Bilangan projek-projek pembangunan yang telah siap bagi sesuatu tempoh = Bilangan projek-projek pembangunan yang dikendalikan bagi sesuatu tempoh ix. Bilangan kenderaan perniagaan yang diperiksa = Bilangan pemeriksa kenderaan vii. x. Bilangan projek yang siap mengikut jadual = Bilangan projek yang dikendalikan ii. Bilangan kenderaan yang didaftarkan = Bilangan pekerja yang terlibat dalam kerja-kerja pendaftaran viii. Bilangan muka surat yang ditaip = Bilangan jurutaip Jumlah masa yang diambil untuk menyediakan semua baucer = Bilangan baucer yang diselesaikan vi.Indikator-indikator lain yang boleh digunakan lain untuk mengukur tahap kecekapan di peringkat jabatan ataupun organisasi adalah seperti berikut: i. Jumlah masa untuk latihan/kursus = Jumlah masa bekerja Kos penyelenggaraan mesin = Kos penyelenggaraan mesin yang dirancangkan.

Sesuatu tahap yang dianggap tinggi pada satu masa dahulu tidak lagi dianggap sedemikian pada masa ini. tetapi juga turut dinilai berasaskan keupayaan keluaran tersebut memenuhi kehendak orang ramai yang menjadi pelanggan. kajian perlu dijalankan untuk menentukan sebab-sebab kegagalan dan tindakan pembetulan diambil. tumpuan ke atas produktiviti seharusnya juga diseimbangkan dengan tumpuan ke atas kualiti. Data yang dikumpul perlu dianalisa dan dinilai dari semasa ke semasa untuk mengesan tahap produktiviti di peringkat jabatan atau organisasi. Oleh itu sesebuah jabatan atau organisasi hendaklah sentiasa memperbaiki prestasinya pada sepanjang masa. Usaha-usaha ke arah ini hendaklah diterapkan menjadi sebahagian daripada amalan pengurusan seharian. Selain itu.Untuk membolehkan sesuatu jabatan atau organisasi menentukan tahap kecekapan semasa. Ini adalah kerana kecekapan sesebuah jabatan ataupun organisasi bukan sahaja dinilai berasaskan keupayaannya menghasilkan keluaran-keluaran. Penutup Sesebuah jabatan atau organisasi hendaklah menjadikan usaha peningkatan kecekapan sebagai satu proses yang berterusan. . Penilaian perlu dibuat bersama-sama oleh Ketua Jabatan/Unit dan pekerja-pekerjanya. Jika didapati bahawa tahap kecekapan tidak mencapai standardkecekapan yang telah ditentukan. Tahap kecekapan semasa telah meningkat jika standard produktiviti tempoh tersebut adalah lebih baik dari standard produktiviti dalam tempoh lepas. perbandingan perlu dibuat dengan standard produktiviti pada tahun-tahun yang lepas. Ini kerana tahap kecekapan adalah bersifat relatif.

Pulau Pinang: Penerbit Universiti Sains Malaysia. 1989. Kuala Lumpur:MDC Publishers Sdn. Pengurusan Organisasi Kerja:Beberapa Persoalan.my/ucapan/?m=p&p=ahmadsarji&id=2659 . 1994. Sumber Internet http://www.ca/internet/English/meth_gde_e_20331. Kuala Lumpur: Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN). Razali Mat Zin.Bhd.html http://www. Sintok: Penerbitan Universiti Utara Malaysia. Asas Pengurusan.gc.gov.pmo.Bibliografi Ahmad Sarji Abdul Hamid.oag-bvg. Wawasan Pentadbiran Awam Malaysia. Juhary Ali. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam dan Profil Perkhidmatan Awam Malaysia Edisi 2007. 1987.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->