2TKJ2

-
KELOMPOK 3
2011
SMK Telkom Sandhy
Putra Malang
[ KUMPULAN SOAL +
PEMBAHASAN
MATEMATIKA ]
1. Jika vektor a=325, b=-467, a=2-13
Vektor 2a + b - 3c = ......
Jawab :
2a + b - 3c = 2325+-467-32-13
= 6410+-467+-63-9
= -4138
2. Diketahui titik A(-1,-5,-2) dan B(5,-4,-17), jika titik P pembagi AB sehingga
AP:PB = 2:1, maka
Vektor posisi titik P adalah :
Jawab:
Pakai rumus perbandingan : p= na+ mbm+n
p= na+ mbm+n= a+ 2b2+1= -152+ 25-4173= -152+ 10-8343= 9-
3363= 3-111
3. Titik P(3,2,-1), Q(1,-2,1) dan R(7,p-1,-5) segaris untuk nilai p =
Jawab:
PR=k PQ
r- p=k (q- p)
7p-1-5-32-1= k 1-21-32-1
4p-3-4= k-2-42
⇔4=-2k →k= 4-2=-2
⇔ p – 3 = -4k
p – 3 = -4x.-2
p – 3 = 8
p = 8 + 3 = 11
jadi p = 11
4. Diketahui titik-titik A(2,-1,4), B(1,0,3) dan C (2,0,3). Cosinus sudut antara
AB dan AC adalah :
Jawab:
OLEH :
1. Ahmad Irsyadur Rozikin(03)
2. Denny Eko Prasetyo (08)
3. Farah Adillah (13)
4. Luqman Chakim Saputra
(18)
5. M. Rafi Khabibi (23)
6. Ranindita Nur Fadhilah (28)
7. Satria Dwi Putra (33)
8. Yoga Putra Pradhana (38)
AB.AC = AB.AC.cosa
cosa= AB.AC AB.AC
AB= b- a= 103-2-14= -11-1
AC= c- a= 203-2-14= 01-1
Cosa= AB.AC AB.AC
= -11-1.01-1 -12+ 12+ -12 . 02+ 12+
-12
= 0+1+1 3 . 2
=26= 26 . 66= 266= 136
5. Diketahui a = 3 ; b = 1 dan a- b = 1
Berapa panjang vector a+ b =
Jawab:
Gunakan rumus berikut :
a+ b= a2+ b2+2ab cosa
= 2a2+ b2-a+ b2
Diketahui :
a2=(3)2=3 ; b2=1 ; a+ b2=1
Masukkan ke dalam rumus :
a+ b2= 2a2+ b2-a+ b2
= 23 + 1-1= 2×4-1
= 7
6. Panjang proyeksi ortogonal vector
a = - 3 i + p j + k pada vector
b = - 3 i + 2 j + pk adalah 32, maka nilai p adalah :
Jawab :
Gunakan rumus :
OC= c= a . bb → Proyeksi
skalar ortogonal a pada b
c= a . bb= -3p1 . -32p(-3)2+
22+ p2= 3+2p+p3+4+p2=
3+3p7+p2= 32
⇔ 23+3p=37+p2
⇔ 61+p=37+p2
⇔ 21+p=7+p2
⇔ 2+2p2=7+p22
⇔ 4+8p+4p2=7+p2
⇔ 8p+3p2-3=0
⇔ 3p-1(p+3)=0
3p – 1 = 0
3p = 1
p = 13 → (i)
p + 3 = 0
p = - 3 → (ii) Tidak
memenuhi
Jadi nilai p adalah 13
7.
8. Diketahui vector a = 2i- 4j- 6k
dan b = 2i – 2j + 4k
Proyeksi vector ortogonal a pada b adalah…
Jawab:
Rumus proyeksi vektor
ortogonal a pada b adalah :
c= a . bb2 . b
a= 2-4-6 ; b= 2-24
b= 22+ (2)2+ 42= 24
b2=24
masukkan ke dalam rumus :
c= a . bb2 . b= 2-4-6 . 2-2424 . 2-24
= 4 + 8 - 2424 . 2-24
= -1224 . 2-24
= -12 . 2-24= -11-2
= -i + j – 2k
9. Diketahui vektor :
a= -123 ; b= 2-1-2 dan c= -1-23
Tentukan x jika : a) x = a + b
b) x + a = c
Jawab :
a) x = a + b
= -123+ 2-1-2= 111
b) x + a = c ⇒ x = c – a
= -1-23- -123= 0-40
10.Ditentukan titik-titik P(2,7,8) dan Q(-1,1,-1). Tentukanlah dalam bentuk
komponen vektor yang diwakili oleh PR apabila R adalah titik pada PQ
sehingga PR = 13 PQ dan berapa koordinat R.
Jawab :
PQ = q – p
= -11-1- 278= -3-6-9
Karena PR = 13 PQ sehingga
komponen vector yang diwakili
oleh
PR = 13 -3-6-9= -1-2-3
Misal koordinat titik R adalh (x,y,z)
maka:
PR = r – p → -1-2-3= xyz- 278
xyz= -1-23+ 278= 155
Jadi koordinat R (1,5,5)
11.Diketahui dua titik P(-1,4,3) dan titik Q(2,1,-3)
Tentukan vektor PQ
Jawab :
PQ =OQ- OP
=21-3- -143= 3-3-6
12.Hitunglah perkalian skalar antara:
a = 2i + 3j + 5k dan b = i + j + k
Penyelesaian:
a . b = 2 . 1 + 3 . 1 + 5 . 1
= 2 + 3 + 5 = 10
13.Diketahui vektor-vektor sebagai berikut:
a=124 b=540
Tentukan hasil kali skalar dua vektor tersebut
Jawab:
a . b = 1 . 5 + 2 . 4 + 4 . 0
= 2 + 3 + 5 = 10
14.Bila vektor a=149, b=25-3,c=312, dan p= a- 2b+ 3c, panjang vektor p
adalah ......
Jawab :
p=a-2b+ 3c
p=149-225-3+ 3312
p=149-410-6+ 93-6= 6-39
p= (6)2+ (-3)2 + (6)2
= 126=314
15.Dalam ∆ABC diketahui P titik berat ∆ABC dan Q titik tengah AC. Jika CA=
u dan CB= v, maka PQ= ....
Jawab :
CA = u, CB= v
PQ = 13 BQ
= 13 (BC+ CQ)
= 13 (BC+ 12CA)
= 13 (-v)+ 16(u)
= 16u- 13 v
16.Diketahui a=3,b=1 dan a-b=1
Panjang vektor a+b=…
Jawab:
a-b=2(a2+b2)-a-b2
a-b=2(a2+b2)-|a-b|2
= 2(3 2 + 12)-12
= 2(4)-1=7
a-b = 7
17.Diketahui titik A(3,1,-4),B(3,-4,6) dan C(-1,5,4). Titik P membagi AB
sehingga AP:PB = 3:2, maka vektor yang diwakili oleh CP adalah…
Jawab:

AP:PB = 3:2 → APPB =32
2AP = 3PB
2p-a=3b-p
2p-2a=3b-3p
3p+2p=3b+2a
5p=3b+2a
p=3b+2a5
p =33-46+231-45=15-
10105=3-22
CP=p - c = 3-22--154=4-7-2
18.Jika vector a=123;b=54-1dan c=4-11
Maka vektor a+2b-3c=…
Jawab:
a+2b-3c=123 +254-1-34-11
= 123+108-2-12-33
= 1+10-122+8--33-2-
3=-113-2

19.Diketahui |a|=6,a-b.a+b=0 dan a.a-b=3. besar sudut antara vector a dan
b adalah…
Jawab:
a-b.a+b=0
⇒a-b.a+b =0
⇒ 6-|b|2=0
|b|2=6
|b|=6
a.a-b=3
a.a-a.b.cosa=3
a.b.cos a=a.a-3
cosa = a .a-3a . b
= 6-36=12
a=600=18003=π3
20.Diketahui vektor

,
`

.
|
·
2
x
1
a
dan vektor
,
1
1
2
b

,
`

.
|
·
dan panjang proyeksi
a

pada
b
ialah 2
6
sudut antara
a
pada
b
ialah
α
maka cos
α = .....
Jawab:
panjang proyeksi
a
pada
b
ialah :
a
cosθ = a.b
b
= 26 = 1,x,2.(2,1,-1)22+ 12+ -12 = 26
= 2+x-26 = 26 = x = 2 , jadi vektor
a
= (1,2,2)
Sudut antara
a
pada
b
ialah
α
, dapat diperoleh :

α cos
= a.b
a
.
b
= 1,x,2.(2,1,-1)12+ 22+ 22.6 = 2+2-29 . 6 = 19 6
21.Besar sudut antara vektor

,
`

.
|
·
4
2
3
a
dan vektor
,
3 -
3
2
b

,
`

.
|
·
adalah α, maka
besarnya α = ...
Jawab:
α cos
= a.b
a
.
b
= 3.2+2.3+4.(-3)
a
.
b
= 6+6-12
a
.
b
= 0
a
.
b
= 0
maka α = 90
o
22.Jika vector a=123;b=54-1dan c=4-11
Maka vektor a+2b-3c=…
Jawab:
a+2b-3c=123 +254-1-34-11
= 123+108-2-12-33
= 1+10-12 2+8--33-2-3=-113-2
23.Diketahui a=3,b=1 dan a-b=1
Panjang vektor a+b=…
Jawab:
a-b=2(a2+b2)-a-b2
a-b=2(a2+b2)-|a-b|2
= 2(3 2 + 12)-12
=2(4)-1=7
a-b =7
24.Ditentukan titik-titik P(-1,5,2) dan Q(5,-4,17). Jika T pada ruas garis PQ dan
PT:QT=2:1 maka vektor posisi titik T adalah…
Jawab:

25.Diketahui titik A(3,1,-4),B(3,-4,6) dan C(-1,5,4). Titik P membagi AB
sehingga AP:PB = 3:2, maka vektor yang diwakili oleh CP adalah…
Jawab:

AP:PB = 3:2 → APPB =32
2AP = 3PB
2p-a=3b-p
2p-2a=3b-3p
3p+2p=3b+2a
5p=3b+2a
p=3b+2a5
p =33-46+231-45=15-10105=3-22
CP=p - c = 3-22--154=4-7-2
26.Diketahui |a|=6,a-b.a+b=0 dan a.a-b=3. besar sudut antara vector a dan
b adalah…
Jawab:
a-b.a+b=0
⇒a-b.a+b =0
⇒ 6-|b|2=0
|b|2=6
|b|=6
a.a-b=3
a.a-a.b.cosa=3
a.b.cos a=a.a-3
cosa = a .a-3a . b
= 6-36=12
a=600=18003=π3
27. Titik A (3,2,-1), B (1,-2,1) dan C (7, p-1, -5)
segaris untuk nilai p = ....
Titik A, B, C segaris maka kriteria yang harus dipenuhi:

1. AB = k.AC
2. AB = k. BC
2. AC = k. AB
3. AC = k. BC
4 BC = k .AB
5. BC = k. AC

Kita ambil kriteria 1 :

Kriteria 1 :
28.Diketahui segitiga PQR dengan koordinat titik sudut P(1,5,8), Q(-2,1,3)
dan R(1,-6,0), PQ wakil dari u dan QR wakil dari v , maka u . v adalah…
Jawab:
29.Diketahui vektor-vektor a = 2 i + 4 j + k , b = -3 i + m j + 2 k dan
c = i + 2 j - k . Vektor a tegak lurus b , maka ( b - c ) adalah…
Jawab:
karena vektor a tegak lurus b maka α = 900 sehingga cos α = cos
900= 0
30.Diketahui segitiga ABC, dengan A (0, 0,0 ), B(2,2,0) dan C (0,2,2). Proyeksi
ortogonal AB pada AC adalah….
Jawab:
31.Diketahui panjang proyeksi vektor a = -284 pada vektor b = 0p4
adalah 8. Nilai p=…
Jawab:
Panjang proyeksi vector a pada vector b :

32. Panjang vektor: Adalah ...
Jawab:
= 5
33. Panjang vektor v = 2i + j – 2k adalah...
Jawab:
=
= 3
34.Diketahui vektor
a
=
i
+ 2
j
+ m
k
dan
b
= 2
i
- 10
j
+ 2
k
. Jika nilai
a
.
b
=
0, maka nilai
m = ...
` jawab :
a
.
b
= a
1
. b
1
+ a
2
. b
2
+ a
3
. b
3
= 0
= 1. 2 + 2 . (-10) + m . 2 = 0
2 – 20 + 2m = 0
- 18 + 2m = 0
2m = 18
m = 9
35.Jika sudut antara vektor

,
`

.
|
·
3 -
1
2
a
dan vektor

,
`

.
|
·
2 -
3
1 -
b
adalah α, maka
besarnya α = ...
jawab :
2 2
4 3 a + ·

,
`

.
|
·
4
3
a
4 1 4 + +
2 2 2
) 2 ( 1 2 − + + · v
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
2
3
2
2
2
1
2
3
2
2
2
1
3 3 2 2 1 1
b b b a a a
b a b a b a
α cos
+ + × + +
+ +
·
( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
2 2 2 2 2 2
2 - 3 1 - 3 - 1 2
2 . 3 - 1.3 1 - 2.
α cos
+ + × + +
− + +
·
4 9 1 9 1 4
6 3 2 -
α cos
+ + × + +
+ +
·
14 14
7
α cos
×
·
14
7
α cos ·
2
1
α cos ·
, maka α = 60
o
karena cos α =
2
1
36.Diketahui vektor a = 2i – 4j – 2k dan b = - i – j – 2k, besar sudut yang
dibentuk kedua vektor tersebut adalah ...
Jawab:
a
.
b
= a
1
. b
1
+ a
2
. b
2
+ a
3
. b
3
Untuk menentukan sudut (α) :
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
2
3
2
2
2
1
2
3
2
2
2
1
3 3 2 2 1 1
b b b a a a
b a b a b a
α cos
+ + × + +
+ +
·
37.Diketahui Vektor-Vektor :
u = i + 2 j + 5 k
v = i - 2 j + 5 k
Sudut antara vector u pada v adalah ….
Jawab:
u. v=uv cosθ
125 1-25 = 1+2+5 1+2+5 cosθ
1-2+5 = 8 cosθ
cosθ = 48 = 12 =θ = 60°
38. Diketahui titik A (2,7,8) , B (-1,1,-1) dan C (0,3,2)
Jika AB mewakili u dan BC mewakili v maka proyeksi ortogonal vektor u
pada v ............
Pembahasan :
Misalkan proyeksi ortogonal vektor u pada v ialah c ,maka
c = u . v v2 v =

]
]
]
]
]

− −

− −
8 1
7 1
2 1

]
]
]
]
]

− −

− −
) 1 ( 2
1 3
) 1 ( 0
1+4+9
]
]
]
]
]

− −

− −
) 1 ( 2
1 3
) 1 ( 0
= -3-6-912314 123
-3-6-912314 123 = -3-12-2714 123 = -4214 123 = -3123 = -3-6-9
c = -3 i -6 j -9 k
39. Besar sudut antara vektor

,
`

.
|
·
4
2
3
a
dan vektor
,
3 -
3
2
b

,
`

.
|
·
adalah α, maka
besarnya α = ...
Jawab:
α cos
= a.b
a
.
b
= 3.2+2.3+4.(-3)
a
.
b
= 6+6-12
a
.
b
= 0
a
.
b
=
0
maka α = 90
o

40. Diketahui vektor

,
`

.
|
·
2
x
1
a
dan vektor
,
1
1
2
b

,
`

.
|
·
dan panjang proyeksi
a

pada
b
ialah 2
6
sudut antara
a
pada
b
ialah
α
maka cos
α = .....?
Jawab:
panjang proyeksi
a
pada
b
ialah :
a
cosθ = a.b
b
= 26 = 1,x,2.(2,1,-1)22+ 12+ -12 = 26
= 2+x-26 = 26 = x = 2 , jadi vektor
a
= (1,2,2)
Sudut antara
a
pada
b
ialah
α
, dapat diperoleh :

α cos
= a.b
a
.
b
= 1,x,2.(2,1,-1)12+ 22+ 22.6 = 2+2-29 . 6 = 19 6
41. Diperoleh jika proyeksi vektor
u = 3 i + 4 j ke vektor v = -4 i + 8j ialah
vektor w ,maka |w| ialah....??
jawab:
u (3,4)
v (-4,8)
Diketahui u = 3 i + 4 j dan v = -4 i +
8j ,
jadi |w| = u . v |w| = 34 -4816+64 =
-12+3245 = 55=5

B(1.-1..0. b=-467. AP:PB = 2:1.2.-17).-2) dan B(5..1.3). M.-1).-2 p–3=8 p = 8 + 3 = 11 3.0.3) dan C (2.-4. Jika vektor a=325.3c = .. Rafi Khabibi (23) 6. Vektor posisi titik P adalah : 3.-5) segaris untuk nilai p = PR=k PQ r. Diketahui titik-titik A(2. Q(1.. jika titik P pembagi AB sehingga 1.-2. Jawab : 2a + b . a=2-13 Vektor 2a + b .p-1.p=k (q. Ahmad Irsyadur Rozikin (03) Denny Eko Prasetyo (08) Farah Adillah (13) Luqman Chakim Saputra (18) 5. Cosinus sudut antara AB dan AC adalah : Jawab: .4)..-5.1) dan R(7. Yoga Putra Pradhana (38) 3363= 3-111 Jawab: 4p-3-4= k-2-42 ⇔4=-2k →k= 4-2=-2 ⇔ p – 3 = -4k p – 3 = -4x. Jawab: 4. Titik P(3. Ranindita Nur Fadhilah (28) Pakai rumus perbandingan : p= na+ mbm+n 7. maka 2. Diketahui titik A(-1. Satria Dwi Putra (33) p= na+ mbm+n= a+ 2b2+1= -152+ 25-4173= -152+ 10-8343= 98.3c = 2325+-467-32-13 = 6410+-467+-63-9 = -4138 OLEH : 2.p) 7p-1-5-32-1= k 1-21-32-1 jadi p = 11 4.

-32p(-3)2+ 22+ p2= 3+2p+p3+4+p2= 3+3p7+p2= 32 ⇔ 23+3p=37+p2 ⇔ 61+p=37+p2 ⇔ 21+p=7+p2 ⇔ 2+2p2=7+p22 . bb → Proyeksi skalar ortogonal a pada b c= a . maka nilai p adalah : Masukkan ke dalam rumus : a+ b2= 2a2+ b2-a+ b2 = 23 + 1-1= 2×4-1 =7 = -11-1.AC = AB. 2 =26= 26 .AC AB= b. 66= 266= 136 Jawab : Gunakan rumus : OC= c= a .AC AB.3 i + p j + k pada vector b = .cosa cosa= AB.01-1 -12+ 12+ -12 .AC.b = 1 Berapa panjang vector a+ b = Jawab: Gunakan rumus berikut : a+ b= a2+ b2+2ab cosa = 2a2+ b2-a+ b2 Diketahui : a2=(3)2=3 .a= 203-2-14= 01-1 Cosa= AB. Diketahui a = 3 .AB.3 i + 2 j + pk adalah 32. 02+ 12+ -12 = 0+1+1 3 . b = 1 dan a. a+ b2=1 6.AC AB. bb= -3p1 .a= 103-2-14= -11-1 AC= c.AC 5. b2=1 . Panjang proyeksi ortogonal vector a = .

Diketahui vector a = 2i. 2-24 = -1224 . 2-24= -11-2 = -i + j – 2k 9. bb2 . 2-2424 . bb2 . b= 2-4-6 . 2-24 = -12 .1.⇔ 4+8p+4p2=7+p2 ⇔ 8p+3p2-3=0 ⇔ 3p-1(p+3)=0 3p – 1 = 0 3p = 1 p = 13 → (i) p+3=0 p=-3→ memenuhi Jadi nilai p adalah 13 7.2424 .-123= 0-40 10. Diketahui vektor : a= -123 .6k dan b = 2i – 2j + 4k (ii) Tidak Proyeksi vector ortogonal a pada b adalah… Jawab: Rumus proyeksi vektor ortogonal a pada b adalah : c= a .-1). 8. b= 2-24 b= 22+ (2)2+ 42= 24 b2=24 masukkan ke dalam rumus : c= a .4j. Tentukanlah dalam bentuk komponen vektor yang diwakili oleh PR apabila R adalah titik pada PQ sehingga PR = 13 PQ dan berapa koordinat R.7.Ditentukan titik-titik P(2. 2-24 = 4 + 8 . a) x = a + b b) x + a = c .8) dan Q(-1. b= 2-1-2 dan c= -1-23 Tentukan x jika : Jawab : a) x = a + b = -123+ 2-1-2= 111 b) x + a = c ⇒ x = c – a = -1-23. b a= 2-4-6 .

278 xyz= -1-23+ 278= 155 Jadi koordinat R (1.1 = 2 + 3 + 5 = 10 13.0 = 2 + 3 + 5 = 10 14.-143= 3-3-6 12.c=312.Diketahui vektor-vektor sebagai berikut: a=124 Jawab: a.4.278= -3-6-9 Karena PR = 13 PQ sehingga komponen vector yang diwakili oleh PR = 13 -3-6-9= -1-2-3 Misal koordinat titik R adalh (x. b=25-3.Jawab : PQ = q – p = -11-1..1+5.5+2.Bila vektor a=149.2b+ 3c. panjang vektor p adalah ..y.Hitunglah perkalian skalar antara: a = 2i + 3j + 5k dan b = i + j + k Penyelesaian: a.z) maka: PR = r – p → -1-2-3= xyz.OP =21-3.1.-3) Tentukan vektor PQ Jawab : PQ =OQ...5.b =2.4+4. Jawab : p=a-2b+ 3c p=149-225-3+ 3312 p=149-410-6+ 93-6= 6-39 b=540 Tentukan hasil kali skalar dua vektor tersebut .5) 11..1+3.Diketahui dua titik P(-1.b =1. dan p= a.3) dan titik Q(2.

c = 3-22--154=4-7-2 18. Jika CA= u dan CB= v.4).b=54-1dan c=4-11 .-4).. maka PQ= . Titik P membagi AB sehingga AP:PB = 3:2.1.Diketahui titik A(3.Diketahui a=3. CB= v PQ = 13 BQ = 13 (BC+ CQ) = 13 (BC+ 12CA) = 13 (-v)+ 16(u) = 16u.. Jawab : CA = u.b=1 dan a-b=1 Panjang vektor a+b=… Jawab: a-b=2(a2+b2)-a-b2 a-b=2(a2+b2)-|a-b|2 = 2(3 2 + 12)-12 = 2(4)-1=7 a-b = 7 17.13 v 16.6) dan C(-1.. maka vektor yang diwakili oleh CP adalah… Jawab: 3p+2p=3b+2a 5p=3b+2a p=3b+2a5 AP:PB = 3:2 → APPB =32 2AP = 3PB 2p-a=3b-p 2p-2a=3b-3p p =33-46+231-45=1510105=3-22 CP=p .p= (6)2+ (-3)2 + (6)2 = 126=314 15.Dalam ∆ABC diketahui P titik berat ∆ABC dan Q titik tengah AC.-4.B(3.Jika vector a=123.5.

a-a..1.2.a-b=3.a-3a .a-b.Maka vektor a+2b-3c=… Jawab: a+2b-3c=123 +254-1-34-11 = 123+108-2-12-33 = 1+10-122+8--33-23=-113-2 19.a+b=0 ⇒a-b.b.b. besar sudut antara vector a dan b adalah… Jawab: a-b..x...a-3 cosa = a .b a b = 26 = 1. Jawab: panjang proyeksi a pada b ialah : cosθ = a. b = 6-36=12 a=600=18003=π3  1   a =  x 2   pada b 2   b =  1 .a+b =0 ⇒ 6-|b|2=0 |b|2=6 |b|=6 a.a-b=3 20. 1   pada a b a ialah 2 6 sudut antara ialah α maka cos α = .cosa=3 a.-1)22+ 12+ -12 = 26 .Diketahui |a|=6.(2.a+b=0 dan a.cos a=a.Diketahui vektor dan vektor dan panjang proyeksi a.

x.-1)12+ 22+ 22. jadi vektor a = (1.2+2.6 = 2+2-29 .Jika vector a=123.2. a b = 1. dapat diperoleh : = a. a b 2   b =  3 .= 2+x-26 = 26 = x = 2 .2..Diketahui a=3.2) Sudut antara a pada b ialah α .  . b =0 a .1.3+4.b=54-1dan c=4-11 Maka vektor a+2b-3c=… Jawab: a+2b-3c=123 +254-1-34-11 = 123+108-2-12-33 = 1+10-12 2+8--33-2-3=-113-2 23. maka  3   a =  2 4   besarnya α = .(2.Besar sudut antara vektor dan vektor adalah α. b = 6+6-12 a .b .3   = 3. Jawab: = a.. b =0 cosα maka α = 90o 22.(-3) a . 6 = 19 6 cosα 21.b .b=1 dan a-b=1 Panjang vektor a+b=… Jawab: a-b=2(a2+b2)-a-b2 a-b=2(a2+b2)-|a-b|2 = 2(3 2 + 12)-12 =2(4)-1=7 a-b =7 .

-4.17).-4). maka vektor yang diwakili oleh CP adalah… Jawab: AP:PB = 3:2 → APPB =32 2AP = 3PB 2p-a=3b-p 2p-2a=3b-3p 3p+2p=3b+2a 5p=3b+2a p=3b+2a5 p =33-46+231-45=15-10105=3-22 CP=p .a+b=0 dan a.Ditentukan titik-titik P(-1.5.Diketahui titik A(3.-4. Jika T pada ruas garis PQ dan PT:QT=2:1 maka vektor posisi titik T adalah… Jawab: 25.Diketahui |a|=6.c = 3-22--154=4-7-2 26.1.a-b=3. Titik P membagi AB sehingga AP:PB = 3:2.6) dan C(-1.2) dan Q(5.24.B(3.4). besar sudut antara vector a dan b adalah… .5.a-b.

a-a. AC = k. AB = k. AB = k. BC 4 BC = k . BC = k.b.AC 2.cos a=a.Jawab: a-b.. AC = k.a-b=3 a. AC Kita ambil kriteria 1 : Kriteria 1 : .AB 5..1) dan C (7. -5) segaris untuk nilai p = .a-3 cosa = a . B (1.-1). Titik A.cosa=3 a. C segaris maka kriteria yang harus dipenuhi: 1.2. b = 6-36=12 a=600=18003=π3 27.a-3a ..b.a+b =0 ⇒ 6-|b|2=0 |b|2=6 |b|=6 a. BC 2. AB 3. Titik A (3.a+b=0 ⇒a-b. B. p-1.-2.

1. maka u . b = -3 i + m j + 2 k dan c = i + 2 j . maka ( b .Diketahui vektor-vektor a = 2 i + 4 j + k .-6. v adalah… Jawab: 29.k . Q(-2.3) dan R(1.0). PQ wakil dari u dan QR wakil dari v .c ) adalah… Jawab: .8).Diketahui segitiga PQR dengan koordinat titik sudut P(1.28.5. Vektor a tegak lurus b .

Jawab: .2. dengan A (0.0 ).2.Diketahui segitiga ABC.karena vektor a tegak lurus b maka α = 900 sehingga cos α = cos 900= 0 30.2). 0. B(2.0) dan C (0. Proyeksi ortogonal AB pada AC adalah….

Nilai p=… Jawab: Panjang proyeksi vector a pada vector b : .31.Diketahui panjang proyeksi vektor a = -284 pada vektor b = 0p4 adalah 8.

maka nilai m = . b1 + a2 . Panjang vektor v = 2i + j – 2k adalah.Jika sudut antara vektor dan vektor adalah α..10 + 2 .18 + 2m = 0 2m = 18 m=9 35.. b3 = 0 = 1.Diketahui vektor a = +2 +m i dan k b = 2 . a b = a1 .. ` jawab : . (-10) + m .. Jika nilai i . a b = j j k 0.. maka  -1    b =  3 -2    2   a = 1  . Jawab: v = 2 2 + 12 + (−2) 2 = +1+ 4 4 =3 34. Panjang vektor: =  3  a    4   Jawab: =5 Adalah .32. jawab : . 2 + 2 .3   besarnya α = ... a = 32 + 4 2 33. b2 + a3 . 2 = 0 2 – 20 + 2m = 0 ..

Diketahui Vektor-Vektor : u=i+2 j+5k .1) + 1.3).1) 2 + ( 3) 2 + ( . Jawab: . b3 Untuk menentukan sudut (α) : a1b1 + a2b 2 + a3b 3 cos α = ( a1 ) 2 + ( a2 ) 2 + ( a3 ) 2 × (b1 ) 2 + (b 2 ) 2 + (b 3 ) 2 37.Diketahui vektor a = 2i – 4j – 2k dan b = . a b = a1 .( .3) 2 × ( . maka α = 60o karena cos α = cos α = 1 2 1 2 36. b1 + a2 .2) 2 -2 + 3 + 6 4 +1+ 9 × 1+ 9 + 4 cos α = cos α = 7 14 × 14 cos α = 7 14 ..cos α = a 1 b1 + a 2 b 2 + a 3 b 3 ( a 1 ) 2 + ( a 2 ) 2 + ( a 3 ) 2 × ( b1 ) 2 + ( b 2 ) 2 + ( b 3 ) 2 2. besar sudut yang dibentuk kedua vektor tersebut adalah .3 + ( ..( − 2) cos α = ( 2) 2 + (1) 2 + ( .i – j – 2k. b2 + a3 .

1..3.. v v2 v = v ialah c .-1) dan C (0.. Diketahui titik A (2.. Pembahasan : Misalkan proyeksi ortogonal vektor u pada c = u . v=uv cosθ 125 1-25 = 1+2+5 1+2+5 cosθ 1-2+5 = 8 cosθ cosθ = 48 = 12 =θ = 60° 38...7.. Jawab: u.2) Jika AB mewakili u dan BC mewakili v maka proyeksi ortogonal vektor u pada v . B (-1.maka 1+4+9 − 1 − 2  1 −7  − 1 − 8       = -3-6-912314 123 0 3  2  − (−1)  −1   − (−1)   0 3  2  − ( −1)  −1   − ( −1)   -3-6-912314 123 = -3-12-2714 123 = -4214 123 = -3123 = -3-6-9 c = -3 i -6 j -9 k ..v=i-2 j+5k Sudut antara vector u pada v adalah …....8) .

Jawab: 2   b =  3 .(-3) a .2.2.b a b = 26 = 1. b = 6+6-12 a .39..3+4.. b = 0 maka α = 90o 40.3   cosα = a... maka  3   a =  2 4   besarnya α = .2+2..1. Diketahui vektor dan vektor dan panjang proyeksi  1   a =  x 2   pada b 2   b =  1.(2. Besar sudut antara vektor dan vektor adalah α. jadi vektor a = (1.? Jawab: panjang proyeksi a pada b ialah : cosθ = a. 1   pada a b a ialah 2 6 sudut antara ialah α maka cos α = . b = 3.  .b a .x.2) Sudut antara a pada b ialah α . dapat diperoleh : ..-1)22+ 12+ -12 = 26 = 2+x-26 = 26 = x = 2 . b = 0 a .

(2.. jadi |w| = u . Diperoleh jika proyeksi vektor u = 3 i + 4 j ke vektor v = -4 i + 8j ialah vektor w . 6 = 19 6 co sα 41.maka |w| ialah.= a.8) -12+3245 = 55=5 ..x.?? jawab: u (3. a b = 1.-1)12+ 22+ 22. v |w| = 34 -4816+64 = v (-4..2.4) Diketahui u = 3 i + 4 j dan v = -4 i + 8j .b .6 = 2+2-29 .1.

b1 2 .

b 2 2 .

Jika sudut antara vektor a ! © 1 ¹ dan vektor b © .3¹ ª º ¨ -1 ¸ © ¹ © 3 ¹ adalah . ... maka besarnya ©-2¹ ª º = .b 3 2 7 ¨ 2¸ © ¹ 34.

cos .

2 2 .

2 .

. 2 v .

. 2 .

2 .

maka = 60o karena cos = 2 2 j 2k. besar sudut yang dibentuk kedua vektor ! 35. b2 + a3 .. Jawab: a ..2 2 cos ! -2 3 6 4 1 9 v 1 9 4 8 9 8 9 cos ! 7 14 v 14 cos ! 7 14 1 1 . Diketahui vektor a = 2i 4j 2k dan b = .. b3 Untuk menentukan sudut ( ) : cos ! a1b 1 a2 b 2 a3 b 3 . b1 + a2 .i tersebut adalah . b = a1 .

a1 2 .

a2 2 .

Diketahui Vektor-Vektor : = + = + +  Sudut antara vector pada adalah . 2. Jawab: 9 ! .a3 2 36.

.1 .3 .

.3 .

 2 BA@ v .

b 1 2 .

b 2 2 .

b 3 2 .

..maka « 1 2 ¬ 1 7 ¬ ¬ 1 8 ­  ( 1) » 1 ¼ ¼ ( 1) ¼ ½ ¬ 3 ¬ ¬2 ­ «0  ( 1) » 1 ¼ ¼ ( 1) ¼ ½ = = -3 -6 -9 = = -3 = ¨2¸ ¨ 3¸ © ¹ © ¹ 38. maka besarnya = ...1. Diketahui titik A (2.  …‘• = …‘• 1-2+5 = 8 …‘• = = = 60° …‘• 37.-1) Jika mewakili dan mewakili Pembahasan : =    maka proyeksi ortogonal vektor pada .8) B (-1.. © . Misalkan proyeksi ortogonal vektor = » «0 ¼ ¬3 ¼ ¬ ¼ ¬2 ½ ­ pada ialah ..... Besar sudut antara vektor a ! © 2 ¹ dan vektor b ! © 3 ¹.. adalah ..7..3¹ ©4¹ ª º ª º Jawab: cos = a b = a b = a b = a b =0 maka = 90o ...

¨ 1¸ ¨2¸ © ¹ © ¹ 39.4) = 3 + ke vektor ialah vektor .....2. = = = (-4.maka | Diketahui jadi | = = 3 +  dan = -4 + .? = b = =  = = = = x = 2 . Diketahui vektor a ! © x ¹ dan vektor b ! © 1¹...8) .. dapat diperoleh : =  cos = a b =  = = -4 + 40.2) Sudut antara a pada b ialah . Diperoleh jika proyeksi vektor ialah. dan panjang proyeksi a pada b ialah 2 ©2¹ ©1¹ ª º ª º sudut antara a pada b ialah Jawab: panjang proyeksi a pada b ialah : a …‘• maka cos = .?? jawab: (3. jadi vektor a = (1.