2TKJ2

-
KELOMPOK 3
2011
SMK Telkom Sandhy
Putra Malang
[ KUMPULAN SOAL +
PEMBAHASAN
MATEMATIKA ]
1. Jika vektor a=325, b=-467, a=2-13
Vektor 2a + b - 3c = ......
Jawab :
2a + b - 3c = 2325+-467-32-13
= 6410+-467+-63-9
= -4138
2. Diketahui titik A(-1,-5,-2) dan B(5,-4,-17), jika titik P pembagi AB sehingga
AP:PB = 2:1, maka
Vektor posisi titik P adalah :
Jawab:
Pakai rumus perbandingan : p= na+ mbm+n
p= na+ mbm+n= a+ 2b2+1= -152+ 25-4173= -152+ 10-8343= 9-
3363= 3-111
3. Titik P(3,2,-1), Q(1,-2,1) dan R(7,p-1,-5) segaris untuk nilai p =
Jawab:
PR=k PQ
r- p=k (q- p)
7p-1-5-32-1= k 1-21-32-1
4p-3-4= k-2-42
⇔4=-2k →k= 4-2=-2
⇔ p – 3 = -4k
p – 3 = -4x.-2
p – 3 = 8
p = 8 + 3 = 11
jadi p = 11
4. Diketahui titik-titik A(2,-1,4), B(1,0,3) dan C (2,0,3). Cosinus sudut antara
AB dan AC adalah :
Jawab:
OLEH :
1. Ahmad Irsyadur Rozikin(03)
2. Denny Eko Prasetyo (08)
3. Farah Adillah (13)
4. Luqman Chakim Saputra
(18)
5. M. Rafi Khabibi (23)
6. Ranindita Nur Fadhilah (28)
7. Satria Dwi Putra (33)
8. Yoga Putra Pradhana (38)
AB.AC = AB.AC.cosa
cosa= AB.AC AB.AC
AB= b- a= 103-2-14= -11-1
AC= c- a= 203-2-14= 01-1
Cosa= AB.AC AB.AC
= -11-1.01-1 -12+ 12+ -12 . 02+ 12+
-12
= 0+1+1 3 . 2
=26= 26 . 66= 266= 136
5. Diketahui a = 3 ; b = 1 dan a- b = 1
Berapa panjang vector a+ b =
Jawab:
Gunakan rumus berikut :
a+ b= a2+ b2+2ab cosa
= 2a2+ b2-a+ b2
Diketahui :
a2=(3)2=3 ; b2=1 ; a+ b2=1
Masukkan ke dalam rumus :
a+ b2= 2a2+ b2-a+ b2
= 23 + 1-1= 2×4-1
= 7
6. Panjang proyeksi ortogonal vector
a = - 3 i + p j + k pada vector
b = - 3 i + 2 j + pk adalah 32, maka nilai p adalah :
Jawab :
Gunakan rumus :
OC= c= a . bb → Proyeksi
skalar ortogonal a pada b
c= a . bb= -3p1 . -32p(-3)2+
22+ p2= 3+2p+p3+4+p2=
3+3p7+p2= 32
⇔ 23+3p=37+p2
⇔ 61+p=37+p2
⇔ 21+p=7+p2
⇔ 2+2p2=7+p22
⇔ 4+8p+4p2=7+p2
⇔ 8p+3p2-3=0
⇔ 3p-1(p+3)=0
3p – 1 = 0
3p = 1
p = 13 → (i)
p + 3 = 0
p = - 3 → (ii) Tidak
memenuhi
Jadi nilai p adalah 13
7.
8. Diketahui vector a = 2i- 4j- 6k
dan b = 2i – 2j + 4k
Proyeksi vector ortogonal a pada b adalah…
Jawab:
Rumus proyeksi vektor
ortogonal a pada b adalah :
c= a . bb2 . b
a= 2-4-6 ; b= 2-24
b= 22+ (2)2+ 42= 24
b2=24
masukkan ke dalam rumus :
c= a . bb2 . b= 2-4-6 . 2-2424 . 2-24
= 4 + 8 - 2424 . 2-24
= -1224 . 2-24
= -12 . 2-24= -11-2
= -i + j – 2k
9. Diketahui vektor :
a= -123 ; b= 2-1-2 dan c= -1-23
Tentukan x jika : a) x = a + b
b) x + a = c
Jawab :
a) x = a + b
= -123+ 2-1-2= 111
b) x + a = c ⇒ x = c – a
= -1-23- -123= 0-40
10.Ditentukan titik-titik P(2,7,8) dan Q(-1,1,-1). Tentukanlah dalam bentuk
komponen vektor yang diwakili oleh PR apabila R adalah titik pada PQ
sehingga PR = 13 PQ dan berapa koordinat R.
Jawab :
PQ = q – p
= -11-1- 278= -3-6-9
Karena PR = 13 PQ sehingga
komponen vector yang diwakili
oleh
PR = 13 -3-6-9= -1-2-3
Misal koordinat titik R adalh (x,y,z)
maka:
PR = r – p → -1-2-3= xyz- 278
xyz= -1-23+ 278= 155
Jadi koordinat R (1,5,5)
11.Diketahui dua titik P(-1,4,3) dan titik Q(2,1,-3)
Tentukan vektor PQ
Jawab :
PQ =OQ- OP
=21-3- -143= 3-3-6
12.Hitunglah perkalian skalar antara:
a = 2i + 3j + 5k dan b = i + j + k
Penyelesaian:
a . b = 2 . 1 + 3 . 1 + 5 . 1
= 2 + 3 + 5 = 10
13.Diketahui vektor-vektor sebagai berikut:
a=124 b=540
Tentukan hasil kali skalar dua vektor tersebut
Jawab:
a . b = 1 . 5 + 2 . 4 + 4 . 0
= 2 + 3 + 5 = 10
14.Bila vektor a=149, b=25-3,c=312, dan p= a- 2b+ 3c, panjang vektor p
adalah ......
Jawab :
p=a-2b+ 3c
p=149-225-3+ 3312
p=149-410-6+ 93-6= 6-39
p= (6)2+ (-3)2 + (6)2
= 126=314
15.Dalam ∆ABC diketahui P titik berat ∆ABC dan Q titik tengah AC. Jika CA=
u dan CB= v, maka PQ= ....
Jawab :
CA = u, CB= v
PQ = 13 BQ
= 13 (BC+ CQ)
= 13 (BC+ 12CA)
= 13 (-v)+ 16(u)
= 16u- 13 v
16.Diketahui a=3,b=1 dan a-b=1
Panjang vektor a+b=…
Jawab:
a-b=2(a2+b2)-a-b2
a-b=2(a2+b2)-|a-b|2
= 2(3 2 + 12)-12
= 2(4)-1=7
a-b = 7
17.Diketahui titik A(3,1,-4),B(3,-4,6) dan C(-1,5,4). Titik P membagi AB
sehingga AP:PB = 3:2, maka vektor yang diwakili oleh CP adalah…
Jawab:

AP:PB = 3:2 → APPB =32
2AP = 3PB
2p-a=3b-p
2p-2a=3b-3p
3p+2p=3b+2a
5p=3b+2a
p=3b+2a5
p =33-46+231-45=15-
10105=3-22
CP=p - c = 3-22--154=4-7-2
18.Jika vector a=123;b=54-1dan c=4-11
Maka vektor a+2b-3c=…
Jawab:
a+2b-3c=123 +254-1-34-11
= 123+108-2-12-33
= 1+10-122+8--33-2-
3=-113-2

19.Diketahui |a|=6,a-b.a+b=0 dan a.a-b=3. besar sudut antara vector a dan
b adalah…
Jawab:
a-b.a+b=0
⇒a-b.a+b =0
⇒ 6-|b|2=0
|b|2=6
|b|=6
a.a-b=3
a.a-a.b.cosa=3
a.b.cos a=a.a-3
cosa = a .a-3a . b
= 6-36=12
a=600=18003=π3
20.Diketahui vektor

,
`

.
|
·
2
x
1
a
dan vektor
,
1
1
2
b

,
`

.
|
·
dan panjang proyeksi
a

pada
b
ialah 2
6
sudut antara
a
pada
b
ialah
α
maka cos
α = .....
Jawab:
panjang proyeksi
a
pada
b
ialah :
a
cosθ = a.b
b
= 26 = 1,x,2.(2,1,-1)22+ 12+ -12 = 26
= 2+x-26 = 26 = x = 2 , jadi vektor
a
= (1,2,2)
Sudut antara
a
pada
b
ialah
α
, dapat diperoleh :

α cos
= a.b
a
.
b
= 1,x,2.(2,1,-1)12+ 22+ 22.6 = 2+2-29 . 6 = 19 6
21.Besar sudut antara vektor

,
`

.
|
·
4
2
3
a
dan vektor
,
3 -
3
2
b

,
`

.
|
·
adalah α, maka
besarnya α = ...
Jawab:
α cos
= a.b
a
.
b
= 3.2+2.3+4.(-3)
a
.
b
= 6+6-12
a
.
b
= 0
a
.
b
= 0
maka α = 90
o
22.Jika vector a=123;b=54-1dan c=4-11
Maka vektor a+2b-3c=…
Jawab:
a+2b-3c=123 +254-1-34-11
= 123+108-2-12-33
= 1+10-12 2+8--33-2-3=-113-2
23.Diketahui a=3,b=1 dan a-b=1
Panjang vektor a+b=…
Jawab:
a-b=2(a2+b2)-a-b2
a-b=2(a2+b2)-|a-b|2
= 2(3 2 + 12)-12
=2(4)-1=7
a-b =7
24.Ditentukan titik-titik P(-1,5,2) dan Q(5,-4,17). Jika T pada ruas garis PQ dan
PT:QT=2:1 maka vektor posisi titik T adalah…
Jawab:

25.Diketahui titik A(3,1,-4),B(3,-4,6) dan C(-1,5,4). Titik P membagi AB
sehingga AP:PB = 3:2, maka vektor yang diwakili oleh CP adalah…
Jawab:

AP:PB = 3:2 → APPB =32
2AP = 3PB
2p-a=3b-p
2p-2a=3b-3p
3p+2p=3b+2a
5p=3b+2a
p=3b+2a5
p =33-46+231-45=15-10105=3-22
CP=p - c = 3-22--154=4-7-2
26.Diketahui |a|=6,a-b.a+b=0 dan a.a-b=3. besar sudut antara vector a dan
b adalah…
Jawab:
a-b.a+b=0
⇒a-b.a+b =0
⇒ 6-|b|2=0
|b|2=6
|b|=6
a.a-b=3
a.a-a.b.cosa=3
a.b.cos a=a.a-3
cosa = a .a-3a . b
= 6-36=12
a=600=18003=π3
27. Titik A (3,2,-1), B (1,-2,1) dan C (7, p-1, -5)
segaris untuk nilai p = ....
Titik A, B, C segaris maka kriteria yang harus dipenuhi:

1. AB = k.AC
2. AB = k. BC
2. AC = k. AB
3. AC = k. BC
4 BC = k .AB
5. BC = k. AC

Kita ambil kriteria 1 :

Kriteria 1 :
28.Diketahui segitiga PQR dengan koordinat titik sudut P(1,5,8), Q(-2,1,3)
dan R(1,-6,0), PQ wakil dari u dan QR wakil dari v , maka u . v adalah…
Jawab:
29.Diketahui vektor-vektor a = 2 i + 4 j + k , b = -3 i + m j + 2 k dan
c = i + 2 j - k . Vektor a tegak lurus b , maka ( b - c ) adalah…
Jawab:
karena vektor a tegak lurus b maka α = 900 sehingga cos α = cos
900= 0
30.Diketahui segitiga ABC, dengan A (0, 0,0 ), B(2,2,0) dan C (0,2,2). Proyeksi
ortogonal AB pada AC adalah….
Jawab:
31.Diketahui panjang proyeksi vektor a = -284 pada vektor b = 0p4
adalah 8. Nilai p=…
Jawab:
Panjang proyeksi vector a pada vector b :

32. Panjang vektor: Adalah ...
Jawab:
= 5
33. Panjang vektor v = 2i + j – 2k adalah...
Jawab:
=
= 3
34.Diketahui vektor
a
=
i
+ 2
j
+ m
k
dan
b
= 2
i
- 10
j
+ 2
k
. Jika nilai
a
.
b
=
0, maka nilai
m = ...
` jawab :
a
.
b
= a
1
. b
1
+ a
2
. b
2
+ a
3
. b
3
= 0
= 1. 2 + 2 . (-10) + m . 2 = 0
2 – 20 + 2m = 0
- 18 + 2m = 0
2m = 18
m = 9
35.Jika sudut antara vektor

,
`

.
|
·
3 -
1
2
a
dan vektor

,
`

.
|
·
2 -
3
1 -
b
adalah α, maka
besarnya α = ...
jawab :
2 2
4 3 a + ·

,
`

.
|
·
4
3
a
4 1 4 + +
2 2 2
) 2 ( 1 2 − + + · v
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
2
3
2
2
2
1
2
3
2
2
2
1
3 3 2 2 1 1
b b b a a a
b a b a b a
α cos
+ + × + +
+ +
·
( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
2 2 2 2 2 2
2 - 3 1 - 3 - 1 2
2 . 3 - 1.3 1 - 2.
α cos
+ + × + +
− + +
·
4 9 1 9 1 4
6 3 2 -
α cos
+ + × + +
+ +
·
14 14
7
α cos
×
·
14
7
α cos ·
2
1
α cos ·
, maka α = 60
o
karena cos α =
2
1
36.Diketahui vektor a = 2i – 4j – 2k dan b = - i – j – 2k, besar sudut yang
dibentuk kedua vektor tersebut adalah ...
Jawab:
a
.
b
= a
1
. b
1
+ a
2
. b
2
+ a
3
. b
3
Untuk menentukan sudut (α) :
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
2
3
2
2
2
1
2
3
2
2
2
1
3 3 2 2 1 1
b b b a a a
b a b a b a
α cos
+ + × + +
+ +
·
37.Diketahui Vektor-Vektor :
u = i + 2 j + 5 k
v = i - 2 j + 5 k
Sudut antara vector u pada v adalah ….
Jawab:
u. v=uv cosθ
125 1-25 = 1+2+5 1+2+5 cosθ
1-2+5 = 8 cosθ
cosθ = 48 = 12 =θ = 60°
38. Diketahui titik A (2,7,8) , B (-1,1,-1) dan C (0,3,2)
Jika AB mewakili u dan BC mewakili v maka proyeksi ortogonal vektor u
pada v ............
Pembahasan :
Misalkan proyeksi ortogonal vektor u pada v ialah c ,maka
c = u . v v2 v =

]
]
]
]
]

− −

− −
8 1
7 1
2 1

]
]
]
]
]

− −

− −
) 1 ( 2
1 3
) 1 ( 0
1+4+9
]
]
]
]
]

− −

− −
) 1 ( 2
1 3
) 1 ( 0
= -3-6-912314 123
-3-6-912314 123 = -3-12-2714 123 = -4214 123 = -3123 = -3-6-9
c = -3 i -6 j -9 k
39. Besar sudut antara vektor

,
`

.
|
·
4
2
3
a
dan vektor
,
3 -
3
2
b

,
`

.
|
·
adalah α, maka
besarnya α = ...
Jawab:
α cos
= a.b
a
.
b
= 3.2+2.3+4.(-3)
a
.
b
= 6+6-12
a
.
b
= 0
a
.
b
=
0
maka α = 90
o

40. Diketahui vektor

,
`

.
|
·
2
x
1
a
dan vektor
,
1
1
2
b

,
`

.
|
·
dan panjang proyeksi
a

pada
b
ialah 2
6
sudut antara
a
pada
b
ialah
α
maka cos
α = .....?
Jawab:
panjang proyeksi
a
pada
b
ialah :
a
cosθ = a.b
b
= 26 = 1,x,2.(2,1,-1)22+ 12+ -12 = 26
= 2+x-26 = 26 = x = 2 , jadi vektor
a
= (1,2,2)
Sudut antara
a
pada
b
ialah
α
, dapat diperoleh :

α cos
= a.b
a
.
b
= 1,x,2.(2,1,-1)12+ 22+ 22.6 = 2+2-29 . 6 = 19 6
41. Diperoleh jika proyeksi vektor
u = 3 i + 4 j ke vektor v = -4 i + 8j ialah
vektor w ,maka |w| ialah....??
jawab:
u (3,4)
v (-4,8)
Diketahui u = 3 i + 4 j dan v = -4 i +
8j ,
jadi |w| = u . v |w| = 34 -4816+64 =
-12+3245 = 55=5

0.-5. Vektor posisi titik P adalah : 3.-17). Ahmad Irsyadur Rozikin (03) Denny Eko Prasetyo (08) Farah Adillah (13) Luqman Chakim Saputra (18) 5. B(1.4).-2 p–3=8 p = 8 + 3 = 11 3.3) dan C (2. Jika vektor a=325.2. AP:PB = 2:1. b=-467. Jawab: 4.1.1) dan R(7.-4.p) 7p-1-5-32-1= k 1-21-32-1 jadi p = 11 4. Q(1. maka 2..-1). Rafi Khabibi (23) 6. Cosinus sudut antara AB dan AC adalah : Jawab: . Jawab : 2a + b . a=2-13 Vektor 2a + b .-1. Yoga Putra Pradhana (38) 3363= 3-111 Jawab: 4p-3-4= k-2-42 ⇔4=-2k →k= 4-2=-2 ⇔ p – 3 = -4k p – 3 = -4x.. Diketahui titik A(-1.0. Satria Dwi Putra (33) p= na+ mbm+n= a+ 2b2+1= -152+ 25-4173= -152+ 10-8343= 98. Ranindita Nur Fadhilah (28) Pakai rumus perbandingan : p= na+ mbm+n 7...p=k (q.3). M. Titik P(3. jika titik P pembagi AB sehingga 1.p-1.. Diketahui titik-titik A(2.3c = .-2) dan B(5.3c = 2325+-467-32-13 = 6410+-467+-63-9 = -4138 OLEH : 2.-2.-5) segaris untuk nilai p = PR=k PQ r.

Panjang proyeksi ortogonal vector a = . maka nilai p adalah : Masukkan ke dalam rumus : a+ b2= 2a2+ b2-a+ b2 = 23 + 1-1= 2×4-1 =7 = -11-1.a= 203-2-14= 01-1 Cosa= AB.AC AB. b2=1 . Diketahui a = 3 .AC.AC AB= b. 66= 266= 136 Jawab : Gunakan rumus : OC= c= a . -32p(-3)2+ 22+ p2= 3+2p+p3+4+p2= 3+3p7+p2= 32 ⇔ 23+3p=37+p2 ⇔ 61+p=37+p2 ⇔ 21+p=7+p2 ⇔ 2+2p2=7+p22 . 02+ 12+ -12 = 0+1+1 3 .3 i + p j + k pada vector b = .a= 103-2-14= -11-1 AC= c.3 i + 2 j + pk adalah 32. b = 1 dan a.AB.cosa cosa= AB. bb= -3p1 . 2 =26= 26 . bb → Proyeksi skalar ortogonal a pada b c= a .AC = AB.01-1 -12+ 12+ -12 .AC AB.AC 5.b = 1 Berapa panjang vector a+ b = Jawab: Gunakan rumus berikut : a+ b= a2+ b2+2ab cosa = 2a2+ b2-a+ b2 Diketahui : a2=(3)2=3 . a+ b2=1 6.

2-24 = 4 + 8 . bb2 . b= 2-1-2 dan c= -1-23 Tentukan x jika : Jawab : a) x = a + b = -123+ 2-1-2= 111 b) x + a = c ⇒ x = c – a = -1-23.8) dan Q(-1.6k dan b = 2i – 2j + 4k (ii) Tidak Proyeksi vector ortogonal a pada b adalah… Jawab: Rumus proyeksi vektor ortogonal a pada b adalah : c= a . bb2 . 2-24 = -12 . a) x = a + b b) x + a = c .7. b= 2-4-6 .-123= 0-40 10. 2-24= -11-2 = -i + j – 2k 9. 2-24 = -1224 .2424 . b a= 2-4-6 . Tentukanlah dalam bentuk komponen vektor yang diwakili oleh PR apabila R adalah titik pada PQ sehingga PR = 13 PQ dan berapa koordinat R.1.-1). 8.⇔ 4+8p+4p2=7+p2 ⇔ 8p+3p2-3=0 ⇔ 3p-1(p+3)=0 3p – 1 = 0 3p = 1 p = 13 → (i) p+3=0 p=-3→ memenuhi Jadi nilai p adalah 13 7.Ditentukan titik-titik P(2. 2-2424 . Diketahui vector a = 2i. b= 2-24 b= 22+ (2)2+ 42= 24 b2=24 masukkan ke dalam rumus : c= a . Diketahui vektor : a= -123 .4j.

2b+ 3c.5) 11.b =1.OP =21-3.-143= 3-3-6 12.5+2..1 = 2 + 3 + 5 = 10 13..Diketahui vektor-vektor sebagai berikut: a=124 Jawab: a.1.278= -3-6-9 Karena PR = 13 PQ sehingga komponen vector yang diwakili oleh PR = 13 -3-6-9= -1-2-3 Misal koordinat titik R adalh (x.278 xyz= -1-23+ 278= 155 Jadi koordinat R (1. b=25-3. Jawab : p=a-2b+ 3c p=149-225-3+ 3312 p=149-410-6+ 93-6= 6-39 b=540 Tentukan hasil kali skalar dua vektor tersebut .Jawab : PQ = q – p = -11-1...3) dan titik Q(2.Hitunglah perkalian skalar antara: a = 2i + 3j + 5k dan b = i + j + k Penyelesaian: a.z) maka: PR = r – p → -1-2-3= xyz. panjang vektor p adalah .b =2..-3) Tentukan vektor PQ Jawab : PQ =OQ.4+4. dan p= a.4.c=312.Diketahui dua titik P(-1.1+5.5.0 = 2 + 3 + 5 = 10 14.1+3.y.Bila vektor a=149.

-4).Diketahui a=3.4).. Jika CA= u dan CB= v. Jawab : CA = u.5.1.-4.c = 3-22--154=4-7-2 18..Jika vector a=123.13 v 16.b=54-1dan c=4-11 .Dalam ∆ABC diketahui P titik berat ∆ABC dan Q titik tengah AC.p= (6)2+ (-3)2 + (6)2 = 126=314 15.B(3.b=1 dan a-b=1 Panjang vektor a+b=… Jawab: a-b=2(a2+b2)-a-b2 a-b=2(a2+b2)-|a-b|2 = 2(3 2 + 12)-12 = 2(4)-1=7 a-b = 7 17. maka vektor yang diwakili oleh CP adalah… Jawab: 3p+2p=3b+2a 5p=3b+2a p=3b+2a5 AP:PB = 3:2 → APPB =32 2AP = 3PB 2p-a=3b-p 2p-2a=3b-3p p =33-46+231-45=1510105=3-22 CP=p ..6) dan C(-1. CB= v PQ = 13 BQ = 13 (BC+ CQ) = 13 (BC+ 12CA) = 13 (-v)+ 16(u) = 16u.Diketahui titik A(3. Titik P membagi AB sehingga AP:PB = 3:2. maka PQ= .

Diketahui |a|=6.b. b = 6-36=12 a=600=18003=π3  1   a =  x 2   pada b 2   b =  1 .a+b=0 ⇒a-b.1.a-3a .x.Diketahui vektor dan vektor dan panjang proyeksi a.b a b = 26 = 1.a+b =0 ⇒ 6-|b|2=0 |b|2=6 |b|=6 a.a-3 cosa = a .a-b=3.-1)22+ 12+ -12 = 26 ..2. Jawab: panjang proyeksi a pada b ialah : cosθ = a.cos a=a.(2. 1   pada a b a ialah 2 6 sudut antara ialah α maka cos α = .b.. besar sudut antara vector a dan b adalah… Jawab: a-b...a+b=0 dan a.a-a.a-b=3 20.cosa=3 a.Maka vektor a+2b-3c=… Jawab: a+2b-3c=123 +254-1-34-11 = 123+108-2-12-33 = 1+10-122+8--33-23=-113-2 19.a-b.

a b 2   b =  3 .3+4.2+2.b .-1)12+ 22+ 22.6 = 2+2-29 .Diketahui a=3. dapat diperoleh : = a.x.Besar sudut antara vektor dan vektor adalah α.3   = 3. b = 6+6-12 a . jadi vektor a = (1. b =0 cosα maka α = 90o 22.2) Sudut antara a pada b ialah α .(2.Jika vector a=123.2.b .. b =0 a .b=54-1dan c=4-11 Maka vektor a+2b-3c=… Jawab: a+2b-3c=123 +254-1-34-11 = 123+108-2-12-33 = 1+10-12 2+8--33-2-3=-113-2 23.. a b = 1.b=1 dan a-b=1 Panjang vektor a+b=… Jawab: a-b=2(a2+b2)-a-b2 a-b=2(a2+b2)-|a-b|2 = 2(3 2 + 12)-12 =2(4)-1=7 a-b =7 .  . maka  3   a =  2 4   besarnya α = .1. 6 = 19 6 cosα 21.(-3) a .2. Jawab: = a.= 2+x-26 = 26 = x = 2 .

2) dan Q(5.Diketahui |a|=6.a+b=0 dan a.Diketahui titik A(3. Jika T pada ruas garis PQ dan PT:QT=2:1 maka vektor posisi titik T adalah… Jawab: 25.17).a-b.Ditentukan titik-titik P(-1.1.5. besar sudut antara vector a dan b adalah… .-4).4).5.24.a-b=3.-4.B(3.c = 3-22--154=4-7-2 26.6) dan C(-1. maka vektor yang diwakili oleh CP adalah… Jawab: AP:PB = 3:2 → APPB =32 2AP = 3PB 2p-a=3b-p 2p-2a=3b-3p 3p+2p=3b+2a 5p=3b+2a p=3b+2a5 p =33-46+231-45=15-10105=3-22 CP=p . Titik P membagi AB sehingga AP:PB = 3:2.-4.

B.. AB = k. AB 3.a+b =0 ⇒ 6-|b|2=0 |b|2=6 |b|=6 a.-1).a-3a .cos a=a.a-b=3 a. AB = k.a-a.a+b=0 ⇒a-b. Titik A (3. AC = k.-2.. p-1. AC Kita ambil kriteria 1 : Kriteria 1 : .b. Titik A.Jawab: a-b.AB 5. b = 6-36=12 a=600=18003=π3 27.2. BC = k..AC 2. -5) segaris untuk nilai p = .a-3 cosa = a .b. B (1.cosa=3 a. BC 2. C segaris maka kriteria yang harus dipenuhi: 1. AC = k. BC 4 BC = k .1) dan C (7.

maka u .28.k .8).c ) adalah… Jawab: . maka ( b .Diketahui vektor-vektor a = 2 i + 4 j + k . b = -3 i + m j + 2 k dan c = i + 2 j .-6. Vektor a tegak lurus b .1.3) dan R(1.Diketahui segitiga PQR dengan koordinat titik sudut P(1. v adalah… Jawab: 29. PQ wakil dari u dan QR wakil dari v . Q(-2.5.0).

0 ).karena vektor a tegak lurus b maka α = 900 sehingga cos α = cos 900= 0 30.2. dengan A (0.2.Diketahui segitiga ABC. Jawab: . B(2.0) dan C (0. Proyeksi ortogonal AB pada AC adalah…. 0.2).

Diketahui panjang proyeksi vektor a = -284 pada vektor b = 0p4 adalah 8. Nilai p=… Jawab: Panjang proyeksi vector a pada vector b : .31.

32.Jika sudut antara vektor dan vektor adalah α.3   besarnya α = . ` jawab : .. b3 = 0 = 1. jawab : . 2 + 2 . a b = a1 ..18 + 2m = 0 2m = 18 m=9 35..Diketahui vektor a = +2 +m i dan k b = 2 . Jawab: v = 2 2 + 12 + (−2) 2 = +1+ 4 4 =3 34. a = 32 + 4 2 33. Jika nilai i . a b = j j k 0. Panjang vektor v = 2i + j – 2k adalah. (-10) + m ..10 + 2 . b1 + a2 . 2 = 0 2 – 20 + 2m = 0 . maka nilai m = ... Panjang vektor: =  3  a    4   Jawab: =5 Adalah .. b2 + a3 .. maka  -1    b =  3 -2    2   a = 1  .

( .1) 2 + ( 3) 2 + ( .3 + ( . maka α = 60o karena cos α = cos α = 1 2 1 2 36.Diketahui Vektor-Vektor : u=i+2 j+5k .3) 2 × ( . b2 + a3 . b1 + a2 .1) + 1.cos α = a 1 b1 + a 2 b 2 + a 3 b 3 ( a 1 ) 2 + ( a 2 ) 2 + ( a 3 ) 2 × ( b1 ) 2 + ( b 2 ) 2 + ( b 3 ) 2 2. Jawab: . besar sudut yang dibentuk kedua vektor tersebut adalah . b3 Untuk menentukan sudut (α) : a1b1 + a2b 2 + a3b 3 cos α = ( a1 ) 2 + ( a2 ) 2 + ( a3 ) 2 × (b1 ) 2 + (b 2 ) 2 + (b 3 ) 2 37...Diketahui vektor a = 2i – 4j – 2k dan b = .2) 2 -2 + 3 + 6 4 +1+ 9 × 1+ 9 + 4 cos α = cos α = 7 14 × 14 cos α = 7 14 .i – j – 2k. a b = a1 .3).( − 2) cos α = ( 2) 2 + (1) 2 + ( .

v v2 v = v ialah c . v=uv cosθ 125 1-25 = 1+2+5 1+2+5 cosθ 1-2+5 = 8 cosθ cosθ = 48 = 12 =θ = 60° 38...1. Jawab: u.-1) dan C (0..7. B (-1. Pembahasan : Misalkan proyeksi ortogonal vektor u pada c = u .maka 1+4+9 − 1 − 2  1 −7  − 1 − 8       = -3-6-912314 123 0 3  2  − (−1)  −1   − (−1)   0 3  2  − ( −1)  −1   − ( −1)   -3-6-912314 123 = -3-12-2714 123 = -4214 123 = -3123 = -3-6-9 c = -3 i -6 j -9 k ..2) Jika AB mewakili u dan BC mewakili v maka proyeksi ortogonal vektor u pada v .3....8) .v=i-2 j+5k Sudut antara vector u pada v adalah ….... Diketahui titik A (2..

-1)22+ 12+ -12 = 26 = 2+x-26 = 26 = x = 2 ..2.(-3) a . b = 3..39. 1   pada a b a ialah 2 6 sudut antara ialah α maka cos α = . jadi vektor a = (1.(2. b = 0 a .1.2) Sudut antara a pada b ialah α ..3+4. Besar sudut antara vektor dan vektor adalah α. maka  3   a =  2 4   besarnya α = . dapat diperoleh : .2.3   cosα = a.  . Jawab: 2   b =  3 ..? Jawab: panjang proyeksi a pada b ialah : cosθ = a. b = 0 maka α = 90o 40.2+2. Diketahui vektor dan vektor dan panjang proyeksi  1   a =  x 2   pada b 2   b =  1... b = 6+6-12 a .x.b a .b a b = 26 = 1.

6 = 2+2-29 . jadi |w| = u . Diperoleh jika proyeksi vektor u = 3 i + 4 j ke vektor v = -4 i + 8j ialah vektor w .maka |w| ialah.(2..4) Diketahui u = 3 i + 4 j dan v = -4 i + 8j .-1)12+ 22+ 22. a b = 1...x.1.b . v |w| = 34 -4816+64 = v (-4.2.= a. 6 = 19 6 co sα 41.8) -12+3245 = 55=5 .?? jawab: u (3.

b1 2 .

b 2 2 .

Jika sudut antara vektor a ! © 1 ¹ dan vektor b © .b 3 2 7 ¨ 2¸ © ¹ 34. . maka besarnya ©-2¹ ª º = ...3¹ ª º ¨ -1 ¸ © ¹ © 3 ¹ adalah .

cos .

2 2 .

2 .

. 2 v .

2 ..

2 .

2 2 cos ! -2 3 6 4 1 9 v 1 9 4 8 9 8 9 cos ! 7 14 v 14 cos ! 7 14 1 1 . b = a1 . b2 + a3 . besar sudut yang dibentuk kedua vektor ! 35.i tersebut adalah . Diketahui vektor a = 2i 4j 2k dan b = . Jawab: a .. b3 Untuk menentukan sudut ( ) : cos ! a1b 1 a2 b 2 a3 b 3 . maka = 60o karena cos = 2 2 j 2k... b1 + a2 .

a1 2 .

a2 2 .

Jawab: 9 ! . 2.a3 2 36. Diketahui Vektor-Vektor : = + = + +  Sudut antara vector pada adalah .

.3 .1 .

3 ..

 2 BA@ v .

b 1 2 .

b 2 2 .

b 3 2 .

.1.. Misalkan proyeksi ortogonal vektor = » «0 ¼ ¬3 ¼ ¬ ¼ ¬2 ½ ­ pada ialah ...3¹ ©4¹ ª º ª º Jawab: cos = a b = a b = a b = a b =0 maka = 90o .-1) Jika mewakili dan mewakili Pembahasan : =    maka proyeksi ortogonal vektor pada . Diketahui titik A (2.7.8) B (-1.  …‘• = …‘• 1-2+5 = 8 …‘• = = = 60° …‘• 37. © ... maka besarnya = ...maka « 1 2 ¬ 1 7 ¬ ¬ 1 8 ­  ( 1) » 1 ¼ ¼ ( 1) ¼ ½ ¬ 3 ¬ ¬2 ­ «0  ( 1) » 1 ¼ ¼ ( 1) ¼ ½ = = -3 -6 -9 = = -3 = ¨2¸ ¨ 3¸ © ¹ © ¹ 38... adalah .. Besar sudut antara vektor a ! © 2 ¹ dan vektor b ! © 3 ¹....

2.?? jawab: (3.2) Sudut antara a pada b ialah ...4) = 3 + ke vektor ialah vektor .. dapat diperoleh : =  cos = a b =  = = -4 + 40.¨ 1¸ ¨2¸ © ¹ © ¹ 39.. dan panjang proyeksi a pada b ialah 2 ©2¹ ©1¹ ª º ª º sudut antara a pada b ialah Jawab: panjang proyeksi a pada b ialah : a …‘• maka cos = .. Diketahui vektor a ! © x ¹ dan vektor b ! © 1¹..? = b = =  = = = = x = 2 . = = = (-4.maka | Diketahui jadi | = = 3 +  dan = -4 + .8) .. Diperoleh jika proyeksi vektor ialah. jadi vektor a = (1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful