2TKJ2

-
KELOMPOK 3
2011
SMK Telkom Sandhy
Putra Malang
[ KUMPULAN SOAL +
PEMBAHASAN
MATEMATIKA ]
1. Jika vektor a=325, b=-467, a=2-13
Vektor 2a + b - 3c = ......
Jawab :
2a + b - 3c = 2325+-467-32-13
= 6410+-467+-63-9
= -4138
2. Diketahui titik A(-1,-5,-2) dan B(5,-4,-17), jika titik P pembagi AB sehingga
AP:PB = 2:1, maka
Vektor posisi titik P adalah :
Jawab:
Pakai rumus perbandingan : p= na+ mbm+n
p= na+ mbm+n= a+ 2b2+1= -152+ 25-4173= -152+ 10-8343= 9-
3363= 3-111
3. Titik P(3,2,-1), Q(1,-2,1) dan R(7,p-1,-5) segaris untuk nilai p =
Jawab:
PR=k PQ
r- p=k (q- p)
7p-1-5-32-1= k 1-21-32-1
4p-3-4= k-2-42
⇔4=-2k →k= 4-2=-2
⇔ p – 3 = -4k
p – 3 = -4x.-2
p – 3 = 8
p = 8 + 3 = 11
jadi p = 11
4. Diketahui titik-titik A(2,-1,4), B(1,0,3) dan C (2,0,3). Cosinus sudut antara
AB dan AC adalah :
Jawab:
OLEH :
1. Ahmad Irsyadur Rozikin(03)
2. Denny Eko Prasetyo (08)
3. Farah Adillah (13)
4. Luqman Chakim Saputra
(18)
5. M. Rafi Khabibi (23)
6. Ranindita Nur Fadhilah (28)
7. Satria Dwi Putra (33)
8. Yoga Putra Pradhana (38)
AB.AC = AB.AC.cosa
cosa= AB.AC AB.AC
AB= b- a= 103-2-14= -11-1
AC= c- a= 203-2-14= 01-1
Cosa= AB.AC AB.AC
= -11-1.01-1 -12+ 12+ -12 . 02+ 12+
-12
= 0+1+1 3 . 2
=26= 26 . 66= 266= 136
5. Diketahui a = 3 ; b = 1 dan a- b = 1
Berapa panjang vector a+ b =
Jawab:
Gunakan rumus berikut :
a+ b= a2+ b2+2ab cosa
= 2a2+ b2-a+ b2
Diketahui :
a2=(3)2=3 ; b2=1 ; a+ b2=1
Masukkan ke dalam rumus :
a+ b2= 2a2+ b2-a+ b2
= 23 + 1-1= 2×4-1
= 7
6. Panjang proyeksi ortogonal vector
a = - 3 i + p j + k pada vector
b = - 3 i + 2 j + pk adalah 32, maka nilai p adalah :
Jawab :
Gunakan rumus :
OC= c= a . bb → Proyeksi
skalar ortogonal a pada b
c= a . bb= -3p1 . -32p(-3)2+
22+ p2= 3+2p+p3+4+p2=
3+3p7+p2= 32
⇔ 23+3p=37+p2
⇔ 61+p=37+p2
⇔ 21+p=7+p2
⇔ 2+2p2=7+p22
⇔ 4+8p+4p2=7+p2
⇔ 8p+3p2-3=0
⇔ 3p-1(p+3)=0
3p – 1 = 0
3p = 1
p = 13 → (i)
p + 3 = 0
p = - 3 → (ii) Tidak
memenuhi
Jadi nilai p adalah 13
7.
8. Diketahui vector a = 2i- 4j- 6k
dan b = 2i – 2j + 4k
Proyeksi vector ortogonal a pada b adalah…
Jawab:
Rumus proyeksi vektor
ortogonal a pada b adalah :
c= a . bb2 . b
a= 2-4-6 ; b= 2-24
b= 22+ (2)2+ 42= 24
b2=24
masukkan ke dalam rumus :
c= a . bb2 . b= 2-4-6 . 2-2424 . 2-24
= 4 + 8 - 2424 . 2-24
= -1224 . 2-24
= -12 . 2-24= -11-2
= -i + j – 2k
9. Diketahui vektor :
a= -123 ; b= 2-1-2 dan c= -1-23
Tentukan x jika : a) x = a + b
b) x + a = c
Jawab :
a) x = a + b
= -123+ 2-1-2= 111
b) x + a = c ⇒ x = c – a
= -1-23- -123= 0-40
10.Ditentukan titik-titik P(2,7,8) dan Q(-1,1,-1). Tentukanlah dalam bentuk
komponen vektor yang diwakili oleh PR apabila R adalah titik pada PQ
sehingga PR = 13 PQ dan berapa koordinat R.
Jawab :
PQ = q – p
= -11-1- 278= -3-6-9
Karena PR = 13 PQ sehingga
komponen vector yang diwakili
oleh
PR = 13 -3-6-9= -1-2-3
Misal koordinat titik R adalh (x,y,z)
maka:
PR = r – p → -1-2-3= xyz- 278
xyz= -1-23+ 278= 155
Jadi koordinat R (1,5,5)
11.Diketahui dua titik P(-1,4,3) dan titik Q(2,1,-3)
Tentukan vektor PQ
Jawab :
PQ =OQ- OP
=21-3- -143= 3-3-6
12.Hitunglah perkalian skalar antara:
a = 2i + 3j + 5k dan b = i + j + k
Penyelesaian:
a . b = 2 . 1 + 3 . 1 + 5 . 1
= 2 + 3 + 5 = 10
13.Diketahui vektor-vektor sebagai berikut:
a=124 b=540
Tentukan hasil kali skalar dua vektor tersebut
Jawab:
a . b = 1 . 5 + 2 . 4 + 4 . 0
= 2 + 3 + 5 = 10
14.Bila vektor a=149, b=25-3,c=312, dan p= a- 2b+ 3c, panjang vektor p
adalah ......
Jawab :
p=a-2b+ 3c
p=149-225-3+ 3312
p=149-410-6+ 93-6= 6-39
p= (6)2+ (-3)2 + (6)2
= 126=314
15.Dalam ∆ABC diketahui P titik berat ∆ABC dan Q titik tengah AC. Jika CA=
u dan CB= v, maka PQ= ....
Jawab :
CA = u, CB= v
PQ = 13 BQ
= 13 (BC+ CQ)
= 13 (BC+ 12CA)
= 13 (-v)+ 16(u)
= 16u- 13 v
16.Diketahui a=3,b=1 dan a-b=1
Panjang vektor a+b=…
Jawab:
a-b=2(a2+b2)-a-b2
a-b=2(a2+b2)-|a-b|2
= 2(3 2 + 12)-12
= 2(4)-1=7
a-b = 7
17.Diketahui titik A(3,1,-4),B(3,-4,6) dan C(-1,5,4). Titik P membagi AB
sehingga AP:PB = 3:2, maka vektor yang diwakili oleh CP adalah…
Jawab:

AP:PB = 3:2 → APPB =32
2AP = 3PB
2p-a=3b-p
2p-2a=3b-3p
3p+2p=3b+2a
5p=3b+2a
p=3b+2a5
p =33-46+231-45=15-
10105=3-22
CP=p - c = 3-22--154=4-7-2
18.Jika vector a=123;b=54-1dan c=4-11
Maka vektor a+2b-3c=…
Jawab:
a+2b-3c=123 +254-1-34-11
= 123+108-2-12-33
= 1+10-122+8--33-2-
3=-113-2

19.Diketahui |a|=6,a-b.a+b=0 dan a.a-b=3. besar sudut antara vector a dan
b adalah…
Jawab:
a-b.a+b=0
⇒a-b.a+b =0
⇒ 6-|b|2=0
|b|2=6
|b|=6
a.a-b=3
a.a-a.b.cosa=3
a.b.cos a=a.a-3
cosa = a .a-3a . b
= 6-36=12
a=600=18003=π3
20.Diketahui vektor

,
`

.
|
·
2
x
1
a
dan vektor
,
1
1
2
b

,
`

.
|
·
dan panjang proyeksi
a

pada
b
ialah 2
6
sudut antara
a
pada
b
ialah
α
maka cos
α = .....
Jawab:
panjang proyeksi
a
pada
b
ialah :
a
cosθ = a.b
b
= 26 = 1,x,2.(2,1,-1)22+ 12+ -12 = 26
= 2+x-26 = 26 = x = 2 , jadi vektor
a
= (1,2,2)
Sudut antara
a
pada
b
ialah
α
, dapat diperoleh :

α cos
= a.b
a
.
b
= 1,x,2.(2,1,-1)12+ 22+ 22.6 = 2+2-29 . 6 = 19 6
21.Besar sudut antara vektor

,
`

.
|
·
4
2
3
a
dan vektor
,
3 -
3
2
b

,
`

.
|
·
adalah α, maka
besarnya α = ...
Jawab:
α cos
= a.b
a
.
b
= 3.2+2.3+4.(-3)
a
.
b
= 6+6-12
a
.
b
= 0
a
.
b
= 0
maka α = 90
o
22.Jika vector a=123;b=54-1dan c=4-11
Maka vektor a+2b-3c=…
Jawab:
a+2b-3c=123 +254-1-34-11
= 123+108-2-12-33
= 1+10-12 2+8--33-2-3=-113-2
23.Diketahui a=3,b=1 dan a-b=1
Panjang vektor a+b=…
Jawab:
a-b=2(a2+b2)-a-b2
a-b=2(a2+b2)-|a-b|2
= 2(3 2 + 12)-12
=2(4)-1=7
a-b =7
24.Ditentukan titik-titik P(-1,5,2) dan Q(5,-4,17). Jika T pada ruas garis PQ dan
PT:QT=2:1 maka vektor posisi titik T adalah…
Jawab:

25.Diketahui titik A(3,1,-4),B(3,-4,6) dan C(-1,5,4). Titik P membagi AB
sehingga AP:PB = 3:2, maka vektor yang diwakili oleh CP adalah…
Jawab:

AP:PB = 3:2 → APPB =32
2AP = 3PB
2p-a=3b-p
2p-2a=3b-3p
3p+2p=3b+2a
5p=3b+2a
p=3b+2a5
p =33-46+231-45=15-10105=3-22
CP=p - c = 3-22--154=4-7-2
26.Diketahui |a|=6,a-b.a+b=0 dan a.a-b=3. besar sudut antara vector a dan
b adalah…
Jawab:
a-b.a+b=0
⇒a-b.a+b =0
⇒ 6-|b|2=0
|b|2=6
|b|=6
a.a-b=3
a.a-a.b.cosa=3
a.b.cos a=a.a-3
cosa = a .a-3a . b
= 6-36=12
a=600=18003=π3
27. Titik A (3,2,-1), B (1,-2,1) dan C (7, p-1, -5)
segaris untuk nilai p = ....
Titik A, B, C segaris maka kriteria yang harus dipenuhi:

1. AB = k.AC
2. AB = k. BC
2. AC = k. AB
3. AC = k. BC
4 BC = k .AB
5. BC = k. AC

Kita ambil kriteria 1 :

Kriteria 1 :
28.Diketahui segitiga PQR dengan koordinat titik sudut P(1,5,8), Q(-2,1,3)
dan R(1,-6,0), PQ wakil dari u dan QR wakil dari v , maka u . v adalah…
Jawab:
29.Diketahui vektor-vektor a = 2 i + 4 j + k , b = -3 i + m j + 2 k dan
c = i + 2 j - k . Vektor a tegak lurus b , maka ( b - c ) adalah…
Jawab:
karena vektor a tegak lurus b maka α = 900 sehingga cos α = cos
900= 0
30.Diketahui segitiga ABC, dengan A (0, 0,0 ), B(2,2,0) dan C (0,2,2). Proyeksi
ortogonal AB pada AC adalah….
Jawab:
31.Diketahui panjang proyeksi vektor a = -284 pada vektor b = 0p4
adalah 8. Nilai p=…
Jawab:
Panjang proyeksi vector a pada vector b :

32. Panjang vektor: Adalah ...
Jawab:
= 5
33. Panjang vektor v = 2i + j – 2k adalah...
Jawab:
=
= 3
34.Diketahui vektor
a
=
i
+ 2
j
+ m
k
dan
b
= 2
i
- 10
j
+ 2
k
. Jika nilai
a
.
b
=
0, maka nilai
m = ...
` jawab :
a
.
b
= a
1
. b
1
+ a
2
. b
2
+ a
3
. b
3
= 0
= 1. 2 + 2 . (-10) + m . 2 = 0
2 – 20 + 2m = 0
- 18 + 2m = 0
2m = 18
m = 9
35.Jika sudut antara vektor

,
`

.
|
·
3 -
1
2
a
dan vektor

,
`

.
|
·
2 -
3
1 -
b
adalah α, maka
besarnya α = ...
jawab :
2 2
4 3 a + ·

,
`

.
|
·
4
3
a
4 1 4 + +
2 2 2
) 2 ( 1 2 − + + · v
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
2
3
2
2
2
1
2
3
2
2
2
1
3 3 2 2 1 1
b b b a a a
b a b a b a
α cos
+ + × + +
+ +
·
( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
2 2 2 2 2 2
2 - 3 1 - 3 - 1 2
2 . 3 - 1.3 1 - 2.
α cos
+ + × + +
− + +
·
4 9 1 9 1 4
6 3 2 -
α cos
+ + × + +
+ +
·
14 14
7
α cos
×
·
14
7
α cos ·
2
1
α cos ·
, maka α = 60
o
karena cos α =
2
1
36.Diketahui vektor a = 2i – 4j – 2k dan b = - i – j – 2k, besar sudut yang
dibentuk kedua vektor tersebut adalah ...
Jawab:
a
.
b
= a
1
. b
1
+ a
2
. b
2
+ a
3
. b
3
Untuk menentukan sudut (α) :
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
2
3
2
2
2
1
2
3
2
2
2
1
3 3 2 2 1 1
b b b a a a
b a b a b a
α cos
+ + × + +
+ +
·
37.Diketahui Vektor-Vektor :
u = i + 2 j + 5 k
v = i - 2 j + 5 k
Sudut antara vector u pada v adalah ….
Jawab:
u. v=uv cosθ
125 1-25 = 1+2+5 1+2+5 cosθ
1-2+5 = 8 cosθ
cosθ = 48 = 12 =θ = 60°
38. Diketahui titik A (2,7,8) , B (-1,1,-1) dan C (0,3,2)
Jika AB mewakili u dan BC mewakili v maka proyeksi ortogonal vektor u
pada v ............
Pembahasan :
Misalkan proyeksi ortogonal vektor u pada v ialah c ,maka
c = u . v v2 v =

]
]
]
]
]

− −

− −
8 1
7 1
2 1

]
]
]
]
]

− −

− −
) 1 ( 2
1 3
) 1 ( 0
1+4+9
]
]
]
]
]

− −

− −
) 1 ( 2
1 3
) 1 ( 0
= -3-6-912314 123
-3-6-912314 123 = -3-12-2714 123 = -4214 123 = -3123 = -3-6-9
c = -3 i -6 j -9 k
39. Besar sudut antara vektor

,
`

.
|
·
4
2
3
a
dan vektor
,
3 -
3
2
b

,
`

.
|
·
adalah α, maka
besarnya α = ...
Jawab:
α cos
= a.b
a
.
b
= 3.2+2.3+4.(-3)
a
.
b
= 6+6-12
a
.
b
= 0
a
.
b
=
0
maka α = 90
o

40. Diketahui vektor

,
`

.
|
·
2
x
1
a
dan vektor
,
1
1
2
b

,
`

.
|
·
dan panjang proyeksi
a

pada
b
ialah 2
6
sudut antara
a
pada
b
ialah
α
maka cos
α = .....?
Jawab:
panjang proyeksi
a
pada
b
ialah :
a
cosθ = a.b
b
= 26 = 1,x,2.(2,1,-1)22+ 12+ -12 = 26
= 2+x-26 = 26 = x = 2 , jadi vektor
a
= (1,2,2)
Sudut antara
a
pada
b
ialah
α
, dapat diperoleh :

α cos
= a.b
a
.
b
= 1,x,2.(2,1,-1)12+ 22+ 22.6 = 2+2-29 . 6 = 19 6
41. Diperoleh jika proyeksi vektor
u = 3 i + 4 j ke vektor v = -4 i + 8j ialah
vektor w ,maka |w| ialah....??
jawab:
u (3,4)
v (-4,8)
Diketahui u = 3 i + 4 j dan v = -4 i +
8j ,
jadi |w| = u . v |w| = 34 -4816+64 =
-12+3245 = 55=5

Ahmad Irsyadur Rozikin (03) Denny Eko Prasetyo (08) Farah Adillah (13) Luqman Chakim Saputra (18) 5.. Jawab: 4. AP:PB = 2:1.0.p-1. M.-2 p–3=8 p = 8 + 3 = 11 3. Diketahui titik A(-1..-17). Cosinus sudut antara AB dan AC adalah : Jawab: .1) dan R(7. maka 2. Ranindita Nur Fadhilah (28) Pakai rumus perbandingan : p= na+ mbm+n 7. jika titik P pembagi AB sehingga 1.3).-2) dan B(5..-5.p=k (q.p) 7p-1-5-32-1= k 1-21-32-1 jadi p = 11 4... Satria Dwi Putra (33) p= na+ mbm+n= a+ 2b2+1= -152+ 25-4173= -152+ 10-8343= 98.-1.1.3) dan C (2. Vektor posisi titik P adalah : 3. Rafi Khabibi (23) 6.-1).0.2. B(1. a=2-13 Vektor 2a + b .-5) segaris untuk nilai p = PR=k PQ r.-4. b=-467. Titik P(3.4). Jika vektor a=325.-2. Diketahui titik-titik A(2. Yoga Putra Pradhana (38) 3363= 3-111 Jawab: 4p-3-4= k-2-42 ⇔4=-2k →k= 4-2=-2 ⇔ p – 3 = -4k p – 3 = -4x. Jawab : 2a + b . Q(1.3c = .3c = 2325+-467-32-13 = 6410+-467+-63-9 = -4138 OLEH : 2.

a+ b2=1 6. 66= 266= 136 Jawab : Gunakan rumus : OC= c= a .3 i + 2 j + pk adalah 32. 02+ 12+ -12 = 0+1+1 3 . Panjang proyeksi ortogonal vector a = .b = 1 Berapa panjang vector a+ b = Jawab: Gunakan rumus berikut : a+ b= a2+ b2+2ab cosa = 2a2+ b2-a+ b2 Diketahui : a2=(3)2=3 . bb → Proyeksi skalar ortogonal a pada b c= a .a= 103-2-14= -11-1 AC= c.AB. -32p(-3)2+ 22+ p2= 3+2p+p3+4+p2= 3+3p7+p2= 32 ⇔ 23+3p=37+p2 ⇔ 61+p=37+p2 ⇔ 21+p=7+p2 ⇔ 2+2p2=7+p22 . b = 1 dan a. Diketahui a = 3 . maka nilai p adalah : Masukkan ke dalam rumus : a+ b2= 2a2+ b2-a+ b2 = 23 + 1-1= 2×4-1 =7 = -11-1.AC.a= 203-2-14= 01-1 Cosa= AB. b2=1 .cosa cosa= AB. bb= -3p1 .AC AB. 2 =26= 26 .AC = AB.AC AB.3 i + p j + k pada vector b = .AC 5.AC AB= b.01-1 -12+ 12+ -12 .

Ditentukan titik-titik P(2.1.⇔ 4+8p+4p2=7+p2 ⇔ 8p+3p2-3=0 ⇔ 3p-1(p+3)=0 3p – 1 = 0 3p = 1 p = 13 → (i) p+3=0 p=-3→ memenuhi Jadi nilai p adalah 13 7. b= 2-1-2 dan c= -1-23 Tentukan x jika : Jawab : a) x = a + b = -123+ 2-1-2= 111 b) x + a = c ⇒ x = c – a = -1-23.4j. 2-24 = 4 + 8 . 2-24= -11-2 = -i + j – 2k 9.2424 .7. 2-2424 . Diketahui vektor : a= -123 . 2-24 = -1224 . b a= 2-4-6 . Diketahui vector a = 2i. 2-24 = -12 . a) x = a + b b) x + a = c . Tentukanlah dalam bentuk komponen vektor yang diwakili oleh PR apabila R adalah titik pada PQ sehingga PR = 13 PQ dan berapa koordinat R. b= 2-4-6 . b= 2-24 b= 22+ (2)2+ 42= 24 b2=24 masukkan ke dalam rumus : c= a .8) dan Q(-1. bb2 .-123= 0-40 10.-1). bb2 . 8.6k dan b = 2i – 2j + 4k (ii) Tidak Proyeksi vector ortogonal a pada b adalah… Jawab: Rumus proyeksi vektor ortogonal a pada b adalah : c= a .

1+5.278= -3-6-9 Karena PR = 13 PQ sehingga komponen vector yang diwakili oleh PR = 13 -3-6-9= -1-2-3 Misal koordinat titik R adalh (x.5+2.-3) Tentukan vektor PQ Jawab : PQ =OQ.2b+ 3c. panjang vektor p adalah .y.4.1.4+4.278 xyz= -1-23+ 278= 155 Jadi koordinat R (1.1+3. b=25-3.z) maka: PR = r – p → -1-2-3= xyz.Diketahui dua titik P(-1.Jawab : PQ = q – p = -11-1.b =1.5) 11.OP =21-3. Jawab : p=a-2b+ 3c p=149-225-3+ 3312 p=149-410-6+ 93-6= 6-39 b=540 Tentukan hasil kali skalar dua vektor tersebut .b =2.Diketahui vektor-vektor sebagai berikut: a=124 Jawab: a.3) dan titik Q(2..Hitunglah perkalian skalar antara: a = 2i + 3j + 5k dan b = i + j + k Penyelesaian: a.. dan p= a...0 = 2 + 3 + 5 = 10 14.1 = 2 + 3 + 5 = 10 13.c=312..Bila vektor a=149.5.-143= 3-3-6 12.

1.Diketahui titik A(3. Jawab : CA = u.6) dan C(-1.. maka vektor yang diwakili oleh CP adalah… Jawab: 3p+2p=3b+2a 5p=3b+2a p=3b+2a5 AP:PB = 3:2 → APPB =32 2AP = 3PB 2p-a=3b-p 2p-2a=3b-3p p =33-46+231-45=1510105=3-22 CP=p .b=54-1dan c=4-11 . CB= v PQ = 13 BQ = 13 (BC+ CQ) = 13 (BC+ 12CA) = 13 (-v)+ 16(u) = 16u.-4).Diketahui a=3. Titik P membagi AB sehingga AP:PB = 3:2.c = 3-22--154=4-7-2 18.5.-4.b=1 dan a-b=1 Panjang vektor a+b=… Jawab: a-b=2(a2+b2)-a-b2 a-b=2(a2+b2)-|a-b|2 = 2(3 2 + 12)-12 = 2(4)-1=7 a-b = 7 17. Jika CA= u dan CB= v.4)..p= (6)2+ (-3)2 + (6)2 = 126=314 15.Dalam ∆ABC diketahui P titik berat ∆ABC dan Q titik tengah AC.13 v 16.. maka PQ= .Jika vector a=123.B(3.

b.2.(2..Diketahui vektor dan vektor dan panjang proyeksi a.a-a.a+b=0 dan a.a-3a .a+b=0 ⇒a-b. besar sudut antara vector a dan b adalah… Jawab: a-b.1.cosa=3 a.Diketahui |a|=6. b = 6-36=12 a=600=18003=π3  1   a =  x 2   pada b 2   b =  1 .a-b.a+b =0 ⇒ 6-|b|2=0 |b|2=6 |b|=6 a.a-3 cosa = a .Maka vektor a+2b-3c=… Jawab: a+2b-3c=123 +254-1-34-11 = 123+108-2-12-33 = 1+10-122+8--33-23=-113-2 19. 1   pada a b a ialah 2 6 sudut antara ialah α maka cos α = ....a-b=3.-1)22+ 12+ -12 = 26 .a-b=3 20.b a b = 26 = 1.b.cos a=a. Jawab: panjang proyeksi a pada b ialah : cosθ = a.x.

.Diketahui a=3..b=54-1dan c=4-11 Maka vektor a+2b-3c=… Jawab: a+2b-3c=123 +254-1-34-11 = 123+108-2-12-33 = 1+10-12 2+8--33-2-3=-113-2 23.(-3) a .= 2+x-26 = 26 = x = 2 . dapat diperoleh : = a.Besar sudut antara vektor dan vektor adalah α. a b = 1.  .b . Jawab: = a.x.2.(2. 6 = 19 6 cosα 21. jadi vektor a = (1.1.b .-1)12+ 22+ 22. b =0 cosα maka α = 90o 22.6 = 2+2-29 .Jika vector a=123. b = 6+6-12 a . b =0 a .3   = 3.2.b=1 dan a-b=1 Panjang vektor a+b=… Jawab: a-b=2(a2+b2)-a-b2 a-b=2(a2+b2)-|a-b|2 = 2(3 2 + 12)-12 =2(4)-1=7 a-b =7 .2+2. maka  3   a =  2 4   besarnya α = .3+4. a b 2   b =  3 .2) Sudut antara a pada b ialah α .

-4.1. maka vektor yang diwakili oleh CP adalah… Jawab: AP:PB = 3:2 → APPB =32 2AP = 3PB 2p-a=3b-p 2p-2a=3b-3p 3p+2p=3b+2a 5p=3b+2a p=3b+2a5 p =33-46+231-45=15-10105=3-22 CP=p .24.-4).-4.Ditentukan titik-titik P(-1.4). besar sudut antara vector a dan b adalah… .c = 3-22--154=4-7-2 26.a-b.Diketahui titik A(3. Titik P membagi AB sehingga AP:PB = 3:2.5. Jika T pada ruas garis PQ dan PT:QT=2:1 maka vektor posisi titik T adalah… Jawab: 25.Diketahui |a|=6.17).5.B(3.6) dan C(-1.2) dan Q(5.a-b=3.a+b=0 dan a.

.a-3 cosa = a . p-1. AB = k.cos a=a.a-3a .b.AB 5. AB = k. BC = k.a+b =0 ⇒ 6-|b|2=0 |b|2=6 |b|=6 a. AB 3.b.1) dan C (7.Jawab: a-b. BC 4 BC = k .AC 2. Titik A. B. AC Kita ambil kriteria 1 : Kriteria 1 : . C segaris maka kriteria yang harus dipenuhi: 1.-1). -5) segaris untuk nilai p = .a-b=3 a. AC = k..a+b=0 ⇒a-b. b = 6-36=12 a=600=18003=π3 27. AC = k. B (1. Titik A (3..-2. BC 2.2.a-a.cosa=3 a.

maka u .Diketahui segitiga PQR dengan koordinat titik sudut P(1. b = -3 i + m j + 2 k dan c = i + 2 j .k .8). v adalah… Jawab: 29.c ) adalah… Jawab: .28. PQ wakil dari u dan QR wakil dari v . Q(-2.Diketahui vektor-vektor a = 2 i + 4 j + k .-6. Vektor a tegak lurus b .5.3) dan R(1.0). maka ( b .1.

Proyeksi ortogonal AB pada AC adalah….0) dan C (0. Jawab: .2).Diketahui segitiga ABC. B(2.2. 0.0 ). dengan A (0.karena vektor a tegak lurus b maka α = 900 sehingga cos α = cos 900= 0 30.2.

31.Diketahui panjang proyeksi vektor a = -284 pada vektor b = 0p4 adalah 8. Nilai p=… Jawab: Panjang proyeksi vector a pada vector b : .

. Panjang vektor v = 2i + j – 2k adalah.32... b2 + a3 ..18 + 2m = 0 2m = 18 m=9 35. ` jawab : . a b = a1 . b1 + a2 . a = 32 + 4 2 33. jawab : ... 2 = 0 2 – 20 + 2m = 0 .Diketahui vektor a = +2 +m i dan k b = 2 .3   besarnya α = . Jika nilai i . maka  -1    b =  3 -2    2   a = 1  .. Panjang vektor: =  3  a    4   Jawab: =5 Adalah . 2 + 2 . maka nilai m = . Jawab: v = 2 2 + 12 + (−2) 2 = +1+ 4 4 =3 34.10 + 2 .Jika sudut antara vektor dan vektor adalah α. (-10) + m .. a b = j j k 0. b3 = 0 = 1.

b1 + a2 .Diketahui vektor a = 2i – 4j – 2k dan b = .. b3 Untuk menentukan sudut (α) : a1b1 + a2b 2 + a3b 3 cos α = ( a1 ) 2 + ( a2 ) 2 + ( a3 ) 2 × (b1 ) 2 + (b 2 ) 2 + (b 3 ) 2 37.3 + ( . Jawab: .( .Diketahui Vektor-Vektor : u=i+2 j+5k .2) 2 -2 + 3 + 6 4 +1+ 9 × 1+ 9 + 4 cos α = cos α = 7 14 × 14 cos α = 7 14 . maka α = 60o karena cos α = cos α = 1 2 1 2 36.1) 2 + ( 3) 2 + ( .3) 2 × ( . b2 + a3 ..i – j – 2k. a b = a1 .( − 2) cos α = ( 2) 2 + (1) 2 + ( .3).1) + 1. besar sudut yang dibentuk kedua vektor tersebut adalah .cos α = a 1 b1 + a 2 b 2 + a 3 b 3 ( a 1 ) 2 + ( a 2 ) 2 + ( a 3 ) 2 × ( b1 ) 2 + ( b 2 ) 2 + ( b 3 ) 2 2.

. Pembahasan : Misalkan proyeksi ortogonal vektor u pada c = u .....maka 1+4+9 − 1 − 2  1 −7  − 1 − 8       = -3-6-912314 123 0 3  2  − (−1)  −1   − (−1)   0 3  2  − ( −1)  −1   − ( −1)   -3-6-912314 123 = -3-12-2714 123 = -4214 123 = -3123 = -3-6-9 c = -3 i -6 j -9 k .3.8) .7... v v2 v = v ialah c .. Diketahui titik A (2. B (-1..-1) dan C (0.1.2) Jika AB mewakili u dan BC mewakili v maka proyeksi ortogonal vektor u pada v ..v=i-2 j+5k Sudut antara vector u pada v adalah …. Jawab: u. v=uv cosθ 125 1-25 = 1+2+5 1+2+5 cosθ 1-2+5 = 8 cosθ cosθ = 48 = 12 =θ = 60° 38..

2.2.1..(2...? Jawab: panjang proyeksi a pada b ialah : cosθ = a.3+4. b = 0 a . maka  3   a =  2 4   besarnya α = .b a .3   cosα = a. 1   pada a b a ialah 2 6 sudut antara ialah α maka cos α = . b = 0 maka α = 90o 40. jadi vektor a = (1. Jawab: 2   b =  3 . Besar sudut antara vektor dan vektor adalah α..2) Sudut antara a pada b ialah α . Diketahui vektor dan vektor dan panjang proyeksi  1   a =  x 2   pada b 2   b =  1.. dapat diperoleh : .39.-1)22+ 12+ -12 = 26 = 2+x-26 = 26 = x = 2 .  ..b a b = 26 = 1.2+2. b = 6+6-12 a . b = 3.x.(-3) a .

2.-1)12+ 22+ 22.b .= a.1..(2. jadi |w| = u .4) Diketahui u = 3 i + 4 j dan v = -4 i + 8j . Diperoleh jika proyeksi vektor u = 3 i + 4 j ke vektor v = -4 i + 8j ialah vektor w .?? jawab: u (3.. a b = 1.maka |w| ialah.8) -12+3245 = 55=5 .6 = 2+2-29 .. 6 = 19 6 co sα 41.x. v |w| = 34 -4816+64 = v (-4.

b1 2 .

b 2 2 .

..b 3 2 7 ¨ 2¸ © ¹ 34. Jika sudut antara vektor a ! © 1 ¹ dan vektor b © .. maka besarnya ©-2¹ ª º = .3¹ ª º ¨ -1 ¸ © ¹ © 3 ¹ adalah .

cos .

2 2 .

2 .

2 v ..

. 2 .

2 .

besar sudut yang dibentuk kedua vektor ! 35..2 2 cos ! -2 3 6 4 1 9 v 1 9 4 8 9 8 9 cos ! 7 14 v 14 cos ! 7 14 1 1 .i tersebut adalah . Jawab: a .. b1 + a2 . Diketahui vektor a = 2i 4j 2k dan b = . b = a1 . b2 + a3 . b3 Untuk menentukan sudut ( ) : cos ! a1b 1 a2 b 2 a3 b 3 .. maka = 60o karena cos = 2 2 j 2k.

a1 2 .

a2 2 .

a3 2 36. Diketahui Vektor-Vektor : = + = + +  Sudut antara vector pada adalah . Jawab: 9 ! . 2.

3 ..1 .

.3 .

 2 BA@ v .

b 1 2 .

b 2 2 .

b 3 2 .

. © . adalah ..maka « 1 2 ¬ 1 7 ¬ ¬ 1 8 ­  ( 1) » 1 ¼ ¼ ( 1) ¼ ½ ¬ 3 ¬ ¬2 ­ «0  ( 1) » 1 ¼ ¼ ( 1) ¼ ½ = = -3 -6 -9 = = -3 = ¨2¸ ¨ 3¸ © ¹ © ¹ 38. maka besarnya = ...-1) Jika mewakili dan mewakili Pembahasan : =    maka proyeksi ortogonal vektor pada .1..7... Besar sudut antara vektor a ! © 2 ¹ dan vektor b ! © 3 ¹.. Misalkan proyeksi ortogonal vektor = » «0 ¼ ¬3 ¼ ¬ ¼ ¬2 ½ ­ pada ialah ... Diketahui titik A (2.  …‘• = …‘• 1-2+5 = 8 …‘• = = = 60° …‘• 37.8) B (-1.....3¹ ©4¹ ª º ª º Jawab: cos = a b = a b = a b = a b =0 maka = 90o .

?? jawab: (3..4) = 3 + ke vektor ialah vektor ..2. jadi vektor a = (1.... Diketahui vektor a ! © x ¹ dan vektor b ! © 1¹.2) Sudut antara a pada b ialah . dan panjang proyeksi a pada b ialah 2 ©2¹ ©1¹ ª º ª º sudut antara a pada b ialah Jawab: panjang proyeksi a pada b ialah : a …‘• maka cos = . Diperoleh jika proyeksi vektor ialah.? = b = =  = = = = x = 2 .¨ 1¸ ¨2¸ © ¹ © ¹ 39. dapat diperoleh : =  cos = a b =  = = -4 + 40..maka | Diketahui jadi | = = 3 +  dan = -4 + ..8) . = = = (-4.