1.

Saya berpendapat bahawa PBS telah memberi kesan-kesan yang baik terhadap murid-murid kerana PBS lebih menekankan pengusaan murid-murid di sekolah masing-masing.Ini adalah disebabkan oleh latar belakang dan persekitaran yang berbeza di kalangan murid, contohya murid yang belajar di bandar amatlah berbeza dengan murid di luar bandar.Mereka berbeza dari pelbagai segi.PBS akan membolehkan guru-guru di sekolah masing-masing menyediakan tahap penguasaan yang sesuai untuk mereka mengikut kebolahan masing-masing. Pada pengalaman saya, saya mengajar di sekolah luar bandar, murid-murid di luar bandar memang sangat lemah dalam P&P, dan perlukan saya mencari cara penyelesaikan yang paling sesuai untuk tahap mereka. Maka, dengan melalui PBS ini, saya dapat membantu murid-murid saya dalam P&P. 2. Dalam proses pelajar melalui pentaksiran berasaskan sekolah ,seorang guru dapat menilai potensi murid samada mereka telah menguasai apa yang telah mereka pelajari atau belum menguasai apa yang telah mereka pelajari.Sekiranya belum menguasai guru boleh meminta pelajar meningkatkan pencapaian mereka yang sederhana ketahap yang lebih baik.Di samping itu, pentaksiran dapat menerapkan nilai murni dan akhlak yang mulia secara holistik semasa proses pentaksiran berjalan.Dalam hal ini guru tidak perlu mengadakan ujian atau peperiksaan yang formal tetapi guru tetap mendidik menggunakan proses pengajaran,pembelajaran dan pentaksiran secara bersepadu. 3. Ia merupakan satu proses pengumpulan maklumat dengan kemajuan dan prestasi pelajar. Dengan itu, di peringkat sekolah berbagai-bagai kaedah penilaian digunakan untuk mendapatkan maklumat tentang kemajuan dan pencapaian pelajar. 4. Setelah kita mengetahui kekurangan dan kekuatan yang dimiliki oleh muridmurid. Dengan itu,kita sebagai guru akan dapat mereka teknik dan pendekatan yang sesuai dan menyeronokkan agar dapat menarik minat murid-murid belajar.Seterusnya dapat mewujudkan suasana p&p yang menarik dan berkesan kepada murid-murid amnya.Oleh yang demikian, betapa pentingnya PBS kepada kita warga pendidik. 5. Pentaksiran merupakan suatu kaedah untuk mengukur pencapaian murid dalam menguasai sesuatu kemahiran. Setiap tahap pencapaian menggunakan band yang tertentu yang menggantikan tugas pemarkahan bermula dari band satu sehingga lima bergantung kepada penguasaan murid tersebut. Rasionalnya kaedah ini memang wajib dilaksanakan kerana ianya lebih terperinci dan terancang bagi mengenalpasti kebolehupayaan penguasaan murid dan bidang tugas guru. 6. Pentaksiran berasaskan sekokah(PBS) merupakan salah satu komponen pentaksiran yang dikendalikan oleh pihak sekolah dan pentaksiran nya dilaksanakan oleh guru-guru matapelajaran secara berterusan dalam proses p&P.PBS dirancang, diskor dan dilaporkan secara terancang mengikut prosedur yang ditetapkan oleh Lembaga Peperiksaan Malaysia(LPM). 7. Pihak sekolah bertanggungjawab melaksanakan PBS yang melibatkan guru mata pelajaran itu sendiri. Pelaksanaan PBS secara berterusan ini memudahkan guru itu sendiri membuat penilaian dan penambahbaikan kepada pencapaian murid di

Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) pada pendapat saya sangat sesuai diaplikasikan sebagai salah satu kaedah penilaian pelajar kita pada zaman ini. Sebenarnya dalam merealisasikan tugas guru yang semakin mencabar ini bukanlah satu bebanan terutamanya dengan pengenalan PBS. 8. Pentaksiran sumatif pula boleh dilakukan pada akhir unit pembelajaran. memantau dan boleh memberi maklumbalas yang membina untuk penambahbaikan pembelajaran murid di sekolah. Walaubagaimanapun sedikit kekangan dirasai apabila jumlah murid terlalu ramai yang memerlukan kometment yang tinggi serta memerlukan ketelitian dalam mengurus semua avidens dan ini sudah pasti memerlukan masa yang banyak . Salah satu daripada rasional PBS ialah dalam bilik darjah. itu jelas. dalam jangka panjang ia akan dapat menbentuk sahsiah pelajar yang lebih ketrampilan dan seimbang dari segi Jasmani. 13. 12. Melalui PBS potensi pelajar akan dapat dicungkil sejak dari peringkat awal dan secara seimbang. di mana pelajar akan diberi kepercayaan memlaksanakan semua tugasan dengan sendirinya. temu bual dan penulisan semasa proses P&P. Jika kita lihat kesan daripada sistem penilaian yang berasaskan peperiksaan 100% telah banyak membentuk pelajar mementingkan keputusan peperiksaan semata mata. Melalui pentaksiran kita dapat mengukur. saya tidak katakan pbs ini saya lihat dari sudut negatifnya tapi sebagai kekangannya.walaubagaimanapun sebagi guru itu dilihat sebagai cabaran 11.sekolah. Intelek. perbincangan. guru perlu kreatif dan inovatif dalam merancang .melalui pentaksiran ini juga guru dapat memberi maklumbalas berpandukan standard prestasi semasa murid . Ini dapat membantu saya memantapkan pembelajaran murid berdasarkan maklumat yang diperoleh dan seterusnya mengubah suai strategi pengajaran saya. cikgu pbs adalah satu program kerajaan yang menjurus kearah melahirkan insan yang seimbang iaitu yang cikgu katakan JERIS. Emosi. Guru mata pelajaran dipertanggungjawabkan menyedia instrumen dan membuat penskoran bagi menentukan band murid. Walhal pengenalan program ini merupakan satu instrumen yang perlu diperkasakan kerana secara tidak langsung ia akan lebih memberi kesan positif kepada guru terutama dalam penyediaan rancangan pengajaran.guru memerlukan idea untuk membuat murid tertarik dengan pengajaran dan apa yang disampaikan oleh guru.dengan erti kata lain.yang dimaksudkan tahap penguasan dan kualiti kerja murid. bilangan murid dan faktor persekitaran banyak memperngaruhi pbs ini. PBS yang dilaksanakan dalam bentuk pentaksiran formatif membolehkan saya mentaksir melalui pemerhatian. Rohani dan Sosial. Malahan isu bebanan sepatutnya tidak wujud kerana masa dan tugas pelaksanaannya semuanya dipulangkan kepada guru itu sendiri untuk menentukannya 9. akhirnya perkembangan potensi mereka tidak berkembang secara seimbang dari segi JERIS. semester atau tahun. ini seterusnya mengagalkan Falsafah Pendidikan kebangsaan. pengalaman cikgu melaksanakan pbs bersama murid sungguh baik dan saya rasa cikgu bernasib baik mendapat murid yang aktif dan punyai komitmen yang tinggi. 10. ujian lisan. aras murid .

Aspek kognitif menjadi fokus utama dalam proses P&P di sekolah . maka penyusunan objektif mengikut keupayaan dari mudah kepada yang lebih susah . perkembangan pemikiran murid berlaku dengan pesat sewaktu mereka bersekolah sejajar dengan pertumbuhan dan perkembangan fizikal mereka . guru juga dapat merancangkan P&P yang lebih sesuai dan berkesan untuk murid. PBS merupakan satu sistem yang baik untuk guru mengenalpasti kekuatan atau kelemahan terhadap seseorang murid dengan lebih mendalam. 15. Dengan adanya PBS serta berdasarkan tingkah laku yang ditunjukkan murid . Dengan itu . linus dan tegar . Disamping itu. . Guru juga dapat menilai murid secara menyeluruh dan berterusan dan murid-murid yang lemah akan terus dibantu supaya tahap pencapaian murid dapat dipertingkatkan . iaitu cara berfikir . guru dapat menyediakan P&P mengikut tahap murid-murid dan objektif pengajaran akan tercapai . Contohnya murid-murid yang menyertai Program LINUS akan dibahagi kepada 3 kumpulan iaitu perdana . murid-murid lebih berkeyakinan untuk mengahadapi masalah semasa pembelajaran mereka . Peringkat yang lebih rendah akan dicapai terlebih dahulu . Dengan adanya PBS .bakat dan kebolehan pelajar. merasa dan bertindak . Akan tetapi pihak yang berkenaan menjalankan program ini tanpa membuat persediaan yang baik/cukup menyebabkan keadaan kelam-kabut di antara sekolah. membolehkan aktiviti pengajaran dan pembelajaran dapat dirancang dan dijalankan dengan lebih sistematik dan berkesan .aktiviti dan pengubahsuaian strategi pengajaran yang bersesuain dengan minat. diikuti peringkat selanjutnya yang lebih sukar . 14. Seperti dari segi kognitif muridmurid .