P. 1
tugasan harian 8

tugasan harian 8

|Views: 429|Likes:
Published by Tan Yin Qin

More info:

Published by: Tan Yin Qin on Apr 28, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/27/2015

pdf

text

original

Terdapatsesetengahanggotamasyarakat yang mengambilkeputusanuntukmenempatkanibubapamereka di rumah orang-orang tua.Mengapakahfenomenainiberlaku?

Tamadunmanusiawalauapa pun agamanya, meletakkankedudukan yang tinggikepada orang yang lebihtua, terutamanyaibubapamerekasendiri. Tamadunitusemakinharisemakinditelanaruspembangunan.Kini, ramaianak-anak yang menghantaribubapamerekakerumahkebajikankini.PepatahMelayu yang berbunyi bagaikacanglupakankulit amatsesuaiuntukdibincangkanbagiisugolonganwargaemas yang kianterabai, kurangbernasibbaikdankebajikangolonganinijugadiabaikanolehanak-anakmerekasendiri.Dalamhalini, kitaseringtertanya-tanyatentangsebabsebabgolonganwargaemasinidiabaikandansentiasadilupakanolehsemualapisanmasyarakat.Pengorbanani bubapatidakternilaiharganyajadiapasalahanak-anakmenjagaibubapaseperti yang merekamenjagaanakanaksemasakecildahulu. Antarafaktor yang paling ketaraberlakunyamasalahiniialahsikapanak-anak yang mementingkandirisendiridantidakmengambilberattentanganggotakeluargamereka.Merekasepatutnyam engamalnilaitanggungjawabterhadapkeluarga.Golonganmasyarakatpadahariiniharuslahsedarbahawame rekamempunyaikewajipanterhadapkeluargaterutamanyaibubapamerekakeranatelahmembesarkankitad arikecilhinggadewasa.Golongananak-anaktidakwajarmeletakkanibubapamereka di rumah orang-orang tuakeranaiabermaknamenderhakadanmengabaikantanggungjawabmerekasebagaiseoranganak. Setiapanggotakeluargajugamempunyaitanggungjawabuntukmelahirkankeluargabahagiasupayamenjadis eoranganak yang baikdandihormatiolehmasyarakat.Anakanaktidakseharusnyamelupakantanggungjawabmerekaterhadapibubapadanmenjagamerekatanpaberga ntungkepadarumahkebajikan. Di sampingitu, punca lain yang menyumbangkearahmasalahiniialahkesibukananakdengankerjayadanmerekatidakmempunyaimasa yang cukupuntukmenjagaibubapamereka yang sudahtua. Nilai yang harusdiamalkanolehgolonganmasyarakattersebutadalahnilairasional.Merekamestibolehberfikirdenganb aik-baiksebelummembuatkeputusanuntukmenghantaribubapamerekakerumahkebajikan.Kita mestiberpegangkepadanilaiini yang menjadiasasdalammenghuraikanpermasalahanwargatuaterbiar di rumah orang-orang tua.Kita sebagaianak-anakmestilahbertindakwajardalammenjagakebajikanibubapa yang amatdisayangikita.Anak-anaktidakseharusnyamengetepikanperasaanibubapasematamatauntukmengejarkejayaandunia. Selainitu, masyarakatkini yang tidaktahumengenangbudijugamenjadisalahsatufaktoribubapadihantarkerumahkebajikan.Golongananakanaktersebutperlulahmengamalnilaikasihsayangterhadapkeluarga.Merekasepatutnyamempunyacinta yang mendalamterhadapahlikeluargadanmelakukanapa-apauntukmenjaminkebahagiaanmereka.Anakanaktidaksepatutnyamenghantaribubapamerekakerumahkebajikankeranamerekaakanberasasakithatiap abiladilayansedemikian. Anggotamasyarakatjugaperlumempunyaisayang yang berkekalanterhadapibubapakita.Sepanjangusiaibubapadihabiskanuntukmembesarkananak-anakmereka.

Apabilamerekasudahtua, pastilahmerekajugaakanmemerlukankasihsayangdanperhatiandarianakanakmerekasepertimanaanak-anakmemerlukanibubapasewaktumasihkecil. Masalahpengabaianwargatuamasihlagi di tahaprendah, namunperbuatananakanaktempatanseumpamaitutidakdapatditerimamasyarakat di negarainibahkansangatmemalukandandikesali.Olehitu, setiapanakanakhendaklahsentiasamenghormatidanmenjagakebajikankeduaduaibubapamerekadenganmemberikankasihsayangdanmemastikankesempurnaanhidupmerekaterjamin .Janganlahsesekalikitamengabaikandanmensia-siakanhidupmerekakeranamerekalah yang membesarkandanmenjagakitasejakkecil.Kita mestilahselalumendoakanmereka agar sentiasamendapatperlindungandaripadaTuhan.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->